Page 1

MEANINGS OF SOCIAL COHESION - ADV. THABISO

VOLUME 5 - ISSUE #10 - 09 MARCH 2018

Mapepeza Newspaper

Editor: (078)221 8002 Adverts: (083)758 3892 Email: info@mapepezamedia.co.za

@mapepeza_media issuu.com/mapepeza

FREE! MAHALA!

TAKE ONE!

READ AND SHARE!

PHAMBILI NGE HARAMBEE!

Amabhasi wase-Ekurhuleni ashayelwe ihlombe ngokubonelela abantu abaphila nokukhubazeka!

BY Nkululeko Xaba

Ukunethezeka, ukuphepha nokuba semgangathweni. Yizo zonke izinto ezitholakala kuloluhlobo lwamabhasi amasha anemizila ekhethekile esesigabeni sokuqala (1st phase) lwe-Integrated Rapid Public Transport Network, ngamafuphi IRPTN. NgoLwesithathu, ngezi-7 Mashi, izinkumbi zabantu abaphila nokukhubazeka bagibele loluhlobo lwamabhasi eBRT endaweni yase-RTJ Namane Drive kwelase-Tembisa; obekuyingxenye yokuhlola ukuthi selikulungele yini ukuthutha abagibeli abasebenzisa izihlalo zabakhubazekile, abangaboni emehlweni nabantu abangezwa ezindlebeni. OliLungu lesiGungu sikaMeya kwezokuThutha nokuHlela edolobheni laseEkurhuleni, uMnumzane Khansela Petrus Mabunda, nguyena obehola loluvivinyo kanye nokubukezwa kwalo kulandelwa imigomo yeUniversal Design Access Plan ngamafuphi i-UDAP. I-UDAP (imele Universal Design Access Plan) yilona el-

Lendaba iyaqhubeka ku-page 3 UMFANEKISO OGCINIWE: Lomfanekiso ongezansi ukhombisa UMnumzane Petrus Mabunda, onguMphathi omkhulu kwezokuThutha nokuHlela esiza uNkosazana Zanele Zwane ngesikhathi ehla ebhasini le-BRT ezohlola ngenqola yakhe yabakhubazekile.

GAUTENG, MPUMALANGA FINANCE MECS SHARE BUDGET PLANS FOR 2018/19

Page 5

REMEMBER ROBERT SOBUKWE! Two part series concludes

Page 11

Lesedi Terminal Project Public Announcement and Opportunities

Page 8 & 9

DO YOU KNOW YOUR AFRICAN COUNTRIES?

Paper Play inside!


02

MAPEPEZA NEWSPAPER

ISSUE #10 - 9 March 2018

GOT A STORY?

Send us your letters, opinions, stories, news via Whatsapp Group.

078 221 8002 Your numbers will also be added on the ‘Mapepeza Newspaper’ group for instant news, local stories and updates! *Whatsapp group is optional, anonymous submissions accepted.

ESKOM TO MAINTAIN BRAKPAN NORTH SUBSTATION

Technicians are scheduled to carry out essential maintenance at Substation 117 in Reiger Park on Tuesday, 20 March, from 09:00 to 15:00. The maintenance will result in a temporary power supply interruption and will affect residents in Reiger Park and Ramaphosa. All electrical appliances must be treated as live at all times for safety reasons. The City of Ekurhuleni apologises for the inconvenience. Umkhankaso wokubhalisela ukuvota uhlelelwe ukuthi ubekhona ngomhla ka-10 nangomhla ka-11 kuNdasa ukulingiselela ukhetho lukaHulumeni kazwelonke ngonyaka ozayo. Leli ithuba elihle lokubhalisa Uma ushintshe indawo yokuhlala kusekela ngokhetho oludlule. Uma unomazisi wakuleli futhi uzabe uneminyaka eyishumi nesishiyagalombili nangaphezulu ngonyaka ka-2019 ngoNhlaba. Uma ungakaze ubhalisele ukuvota ngaphambili. Ukwenza isiqiniseko sokuthi ikheli lakho liyavela yini kuhlu lwabantu abavunyelwe ukuvota.

News

“Doctors could not have detected Listeriosis sooner” - Minister Motsoaledi

Health Minister Aaron Motsoaledi said the belief which seeks to imply that government was slow to respond to the Listeriosis outbreak is incorrect.

Speaking in the National Assembly in Parliament on Thursday, the Minister said according to data analysis, the Listeriosis outbreak started in June 2017 and doctors at Chris Hani Baragwanath Hospital and Steve Biko Academic Hospital picked it up in July the following month. “They could not have picked it up faster than that. The month of June, according to this analysis, is the month in which Listeria laboratories confirmed cases started differing substantially from the monthto-month figures of 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 itself,” he said. The Minister at the weekend announced that the source of the out-

break, which has claimed 180 lives, was traced back to an Enterprise processing plant in Polokwane.

Addressing MPs on Thursday (8 March), the Minister said Listeriosis is a disease caused by a bacterium, not a virus. “You get it when you ingest food contaminated with this bacterium. Listeriosis is widely found in nature. It can be found in soil, water, vegetation or faeces of some animals. “From these sources, it can contaminate food from four different areas. One, from the food production site – that is the farms and the abattoirs - or from the food processing factories or from the food packaging sites or even from the food preparation at restaurant hotels or even in individual homes.” The contaminated food gets into a

person’s mouth and infection takes place. This may result in three groups of symptoms or signs. Firstly, patients may get flu-like symptoms - headaches, general body pains, sometimes vomiting, diarrhoea and stomach aches. Secondly, patients may get infection of the blood stream. This is called septicaemia and it is deadly. Thirdly, patients can get infection of the brain and the membrane covering the brain and the spinal cord, called meningitis. “Although anyone of us can get Listeria, those who are found highly vulnerable are four groups of people – pregnant women because they don’t have a very strong immunity; newborns in the first 28 days of life because they get it from their mothers; elderly people above the age of 65; people with supressed immunity like people living with HIV and Aids, diabetes, cancer,

chronic lung disease, chronic kidney disease, people on chemotherapy and people who have undergone transplants and are on immunosuppression therapy to avoid organ rejection.” The Minister said the disease occurs annually in South Africa and that doctors typically see 60 to 80 patients per annum. This has been the case for the past 40 years. “The disease is treatable with an antibiotic called ampicillin which is widely available in our health facilities, both public and private,” he said. Meanwhile, the Minister said by 2 March 2018, the number of laboratory confirmed cases had reach 948. Of these 948, a total of 569 patients have been traced with 180 who had unfortunately died. This constitutes 27% case fatalities. Of all countries that had had Listeria, the case fatality rate had always averaged 30%.

IKHOMISHANA YOKULINGANA NGOKOBULILI IPHENYA NGEZINSOLO ZOKUHLUKUNYEZWA NGOKOCANSI NAMALUNGELO ABANTU! IKhomishana yokuLingana ngokobuLili ithole imibiko kwabezindaba ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokocansi namalungelo wabo endaweni ebizwa ngokuthi yi-Topbets SA (PTY) ese-Germiston.

Njengoba ixhaswa wumqulu we-Section 187 woMthethosisekelo waseNingizimu Afrika kanye nomthetho UZODINGA IKHADI NOMA INCWADI ka-39 we-CGE wonyaka ka-1996 obukeziwe, noweKAMAZISI UKUZE UBHALISELE UKUVOTA. Section 11(1)(e) weKhomishana kufanele uphenye Ungabhalisela ukuvota esiteshini wonke amacala ahambelana nokuhlukunyezwa ngobusokuvota ewodini langakini. lili mayelana nesikhalazo, lokhu kuxazululwa nomsa ukuqondiswa kwezigwegwe komsolwa kumele kuhamVakashela ku www.iec.org.za uma bisane nomqulu osemthethweni ngokuthi kulanyulwe, ufuna ukuthola imininingwane kuthelelwane amanzi nokuthi kuxoxwe ukuze ixazuephelele. luleke lenkinga. Kuphambene nomthetho ukuthi leKhomishana yenze Funeral Services uphenyo, njengoba kulotshiwe. LeKhomishana yasunPosition for Agents gulelwa ukuvikela amalun-Location and Position gelo abantu abesifazane. Balfour = 4 Positions Heidelberg = 6 Positions LeKhomishana iyakuthokoGrootvlei = 4 Positions zela ukubikwa kokuhlukunyeVilliers = 6 Positions zwa kwamalungelo nokukuDenis Ville = 4 Positions lethwa phambili kobufakazi, Nthorwane = 4 Positions lokhu kwenza uphenyo lube -Must be a motivated person between the age of lula, ikakhulukazi abasebenzi 21-45 years preferably with experience the industry besifazane abahlukunyezwa of ngokocansi namalungelo Funeral Services. wabo. -Salary will be negotiated in accordance with experience. Ungafonela kulezi zinamba -Kindly Email your CV to jacobzwelizima@gmail. zamahhala ezithi: 0800 007 com/anywayfunerals@gmail.com 709 noma eyaseHhovisini -If the applicants are not being contacted within 7 elikhulu lethu: 011 403 7182. working days application was not successful -Closing date for applications: 30 March 2018

MAPEPEZA NEWSPAPER

KUKHISHWE ISEXWAYISO SOKUTHI KUDLALELWE KUDE NEMIKHIQIZO ENENYAMA ESILUNGELE UKUDLIWA NGENXA YESIFO SE-LISTERIOSIS ESIBHEDUKILE!

BY Nkululeko Xaba Izakhamuzi zonke zixwayiswa ukuthi zingakudli ukudla okulungele ukudliwa okufana namavienna,ama-russian, frankfurters, ama-sausage kanye nenyama ebandayo engavuthwanga kahle. Lokhu kulandela isimemezelo esikhishwe uMphathiswa wezeMpilo UMnumzane Aaron Motsoaledi nesikhungo se-National Institute of Communicable Disease ngamafuphi I(NICD) ngeSonto ngezi-4 Mashi emva kokuqubuka kwalesisifo se-Listeriosis esezidlule nemiphefumulo eyikhulu kuzwelonke jikelele, makucwaningwa kutholakala ukuthi sivela emikhiqizweni yokudla yaka-Enterprise esendaweni yase-Germiston. Abacwaningi bezeMpilo bedolobha lase-Ekurhuleni baphinde bazenzela olwabo ucwaningo lapho bathole imiphumela eshaya emhlolweni maqondana nalesi sifo. Kusukela ngo-Novemba wonyaka odlule, isikhungo

sezokuhlola saqinisekisa ukuthi kwaba namacala angamashumi amabili nambili abikwayo mayelana nalesisifo endaweni yase-Ekurhuleni lapho kwashona abantu abadala abayishuni, abayishumi nambili abantwana abanamasonto amane ubudala nezingane ezisaphathwayo. Ngesikhathi inkampani yakwa-Enterprise izimisele ukuthi kubuyiswe konke ukudla okungalungile, abesifazane abazithwele, izingane ezizelwe, abantu abadala noma ubani ozizwa enamasotsha abuthaka ukuthi angakudli lokhu kudla kwemikhiqizo elungisiwe. Lesisifo se-Listeria yigciwane elitholakala kwimvelo imvamisa emhlabathini, emanzini, ezitshalweni nasetsheni lentaba lezilwane. Leligciwane lincolisa izinhlobo eziningi zokudla, okubandakanya inyama nemikhiqizo ephuma enyameni, imikhiqizo ephuma obisini ehluziwe nengakahluzwa, esemisha nedinga ukuhlaliswa

3

Like, Share and Comment on our stories on Facebook & Twitter

VOTE FOR MOEMISI AS ‘FACE OF MZANSI’

kwiziqandisi(izithelo nezitshalo ezahlukene) kanye nemikhiqizo yokudla esikulungele ukudliwa. Ukugwema ukubhebhetheka kwalesi sifo esibizwa nge-Lesteria, inhlanzeko ejwayelekile iyadingeka ukuthi ilandelwe: *Ukudla okungavuthiwe okuphuma ezilwaneni kumele kuphekisiswe kuvuthwe ngokuphelele okufana nenyama yenkomo, ingulube noma okusankukhu. *Geza izandla ngaphambi kokuthinta ukudla, ubuya endlini yangasese noma ngaphambi kokudla. *Hlanza ikhishi kanye nezitsha zokudlela ngezikhathi zonke emva kokuthinta inyama engavuthiwe, okusankukhu nomsa amaqanda okubandakanya namakhishi asezindaweni ezinkulu zokusebenza. *Gezisisa izithelo nezitshalo ezingaphekiwe ngaphambi kokuba zidliwe.

Nthabiseng Rebekuh Moemisi needs your support to be a finalist for 2018 Face of Mzansi pageant. SMS the word ‘MZANSI 10’to 42894 to vote for the Ratanda-born beauty queen, who also is 1st Princess of Miss NWU 2017 and the reigning Miss Thuthuka 2017. Miss Face of Mzansi is a concept which has turned into a life changing and famous brand, as a result of young people needing to promote positive role modelling, education and to seek national and global advancement for the youth of South Africa. - Picture: Flamboyant SA

Lendaba iyaqhala ku-page 3

Amabhasi wase-Ekurhuleni ashayelwe ihlombe ngokubonelela abantu abaphila nokukhubazeka!

Ukunethezeka, ukuphepha nokuba semgangathweni. Yizo zonke izinto ezitholakala kuloluhlobo lwamabhasi amasha anemizila ekhethekile esesigabeni sokuqala (1st phase) lwe-Integrated Rapid Public Transport Network, ngamafuphi IRPTN. NgoLwesithathu, ngezi-7 Mashi, izinkumbi zabantu abaphila nokukhubazeka bagibele loluhlobo lwamabhasi eBRT endaweni yase-RTJ Namane Drive kwelase-Tembisa; obekuyingxenye yokuhlola ukuthi selikulungele yini ukuthutha abagibeli abasebenzisa izihlalo zabakhubazekile, abangaboni emehlweni nabantu abangezwa ezindlebeni.

ANY-WAY

ADVERTISE INSIDE MAPEPEZA CALL 083 758 3892 See our full price list and rate card www.mapepezamedia.co.za/

OliLungu lesiGungu sikaMeya kwezokuThutha nokuHlela edolobheni laseEkurhuleni, uMnumzane Khansela Petrus Mabunda, nguyena obehola loluvivinyo kanye nokubukezwa kwalo kulandelwa imigomo ye-Universal Design Access Plan ngamafuphi i-UDAP. I-UDAP (imele Universal Design Access Plan) yilona elijutshelwe ukunikezela ngenqubomgomo yokuthi kumele baphathwe kanjani abantu abaphila nokukhubazeka ngokuthi nabo kumele bazizwe bekhululekile futhi belingana nawo

wonke umuntu ngaphandle kokucwaseka. Lokhu kwenza ukuthi bakhululeke futhi babe nesasasa lokukhuluma njengoba ukulethwa kwaloluhlobo lwamabhasi kuzokwenza izimpilo zabo zibelula uma bekhwela emabhasini. Omunye osebenzisa lesisihlalo sabakhubazekile, uNkosazana Zanele Zwane, uphawule wathi sekuzoba lula ukuthi akhwele ebhasini njengoba abe-BRT sebebethule lomthalo obubasinda. “Bekuyinkinga enkulu ukusebenzisa izithuthi zomphakathi njengoba ngiwumuntu osebenzisa isihlalo sabakhubazekile njengoba bengize ngicele usizo kwabanye abantu ukuze ngikwazi ukukhwela etekisini noma ebhasini. Ukulethwa kaloluhlobo lwamabhasi kuzosisiza kakhulu thina nabanye esiphila nokukhubazeka okuhlukahlukene, njengoba sekulula ukuwasebenzisa lamabhasi,” kusho uZanele. Ukusho kabanzi, lohlelo le-IRPTN kulelidolobha lenze ukunikelela kwi Non-Motorized Transportation Plan. Leliqhinga lihlose ukuthuthukisa ukuphepha kubagibeli bamabhayisikili, nabahamba ngezinyawo ikakhulukazi kubantu abaphila nokukhubazeka.


04

ISSUE #10 - 9 March 2018

MAPEPEZA NEWSPAPER

MAPEPEZA NEWSPAPER

Meet SA's new Deputy President! Mpumalanga Legislature appoints Mtsweni as acting Premier!

South Africa has a new Deputy President, the ANC deputy president and former Mpumalanga premier, David Dabede Mabuza. President Cyril Ramaphosa announced his appointment to Cabinet in a late night reshuffle recently.

Mabuza, who is also endearingly referred to by his supporters as ‘DD’, was born in Brondal, Mathafeni, on 25 August 1960. Mabuza, who is a teacher by training, matriculated at Khumbula High School and furthered his studies at Mngwenya College of Education and later acquired his Bachelor's degree at the University of South Africa. The young Mabuza cut his teeth as an activist in the student movement and served as a Secretary of the Azanian Students Organisation (AZASO) in 1984. He did a stint as a teacher when he taught at KaNgwane Department of Education from 1986 to 1988 and he was a Principal of Lungisani Secondary School from 1989 to 1993. According to the ANC website, he later served as the Chairperson of the National Education Union of South Africa (NEUSA) from 1986 to 1988. He further served as a Co-ordinator of the National Education Crisis Committee (NECC) from 1987 to 1989 and a Chairperson of the South African Democratic Teachers Union (SADTU) from 1988 to 1991. He has been a member of Mpumalanga Provincial Legislature since 1994. Previously, he was a member of the Executive Council of Agriculture and Land Administration, as well as Executive Council of Department of Roads and Transport. In 2007, Mabuza was the ANC NEC and was chairperson of the party 2008. Mabuza became Mpu2009, a position he conelection as the Deputy at its 54th National Con2017.

directly elected to subsequently elected in Mpumalanga in malanga premier in tinued to hold until his President of the ANC ference in Nasrec in

IEC ADDRESS HARVESTING WEEKEND

pointment and committed her support to work with the members of the executive and to act in accordance with the code of ethics prescribed by the Constitution and the national legislation,” the Mpumalanga The acting Premier was appointed on Tues- Provincial Government said. day afternoon (February 27) following the swearing in of former Premier David Mabuza as the Deputy President. The Mpumalanga executive council has appointed Cooperative Governance and Traditional Affairs MEC Refilwe Mtsweni as the acting Premier of the provincial government.

“Since Premier Mabuza was still competent to exercise the authority of the Premier, he appointed MEC Mtsweni as the acting Premier, who was subsequently sworn in as the acting Premier by the Judge President of the Mpumalanga Division of the High Court, Francis Legodi, at the Nelspruit Magistrate’s Court,” the Mpumalanga Provincial Government said in a statement.

UMnyango wezeMfundo esiFundazweni saseMpumalanga ugixabezwe ngesizumbulu esikhulu semali esingu-20.97 million ngemuva kohlahlo-lwabilomali lesiFundazwe, lokhu kulinganiselwa ku-43.6% kowabiwomali kunyaka ka2018/2019 kunyaka wezezimali.

When Mabuza was sworn in as the Deputy President, a vacancy of the Premier occurred in the province, necessitating an election of the acting Premier.

Ethula inkulumo yakhe ngoLwesibili, uMphathiswa wezeziMali, ukuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha UMnumzane Eric Kholwane ugcizelele wathi ukwabiwa kwemali kuMnyango wezeMfundo kwenzelwe ukuthi kulungiswe izingqalasizinda ezikoleni nokukhishwa kwemifundaze yabafundi abaswele.

Mpumalanga Legislature's special sitting of the executive council decided to elect an acting Premier, pending the preparations for the election of the Premier, as determined by section 128 and 131 of the Constitution. “Acting Premier Mtsweni accepted the ap-

CERTIFIED PRINT WEEKLY

10th and 11th March - Update Your Address The Electoral Commission (IEC) has embarked on various ‘address harvest’ initiatives in a drive to secure the outstanding addresses of some 26% of voters on the national common voters’ roll by June 2018. By mid-August 2017 an online facility was made available for South Africans to provide their address to the IEC online. As only some 51% of South Africans have access to the internet and therefore an Address Harvesting Weekend has therefore been planned for the 10th and 11th March 2018. In its order on 14 June 2016 in the Electoral Commission v Mhlope and Others (Mhlope), the Constitutional Court directed that, among others, the IEC must by 30 June 2018 have obtained and recorded on the national common voters' roll all addresses of voters that are objectively available. Prior to December 2003 the law did not require an address for each voter on the voters’ roll. While the IEC was not obliged to obtain addresses of voters who registered prior to December 2003, the Commission has decided that addresses of all registered voters will be obtained regardless of the date of registration. (Vota News: July 2017)

There are a number of activities which were undertaken by the Electoral Commission to address the issue as directed by the courts. We have updated addresses during by-Elections. We were able to recruit staff to collect and/or update addresses from voters during by-elections. This has contributed immensely to the reduction of voters who have either no address or incomplete address in those voting districts. We also have a substantial number of voters who

be 16 years or older (you can only vote when you are 18 years or older) Have a green Bar-coded ID, Smart or Temporary Identity Document and You must register in person in the voting district that you reside in. Voters who need more information on the by-elections should contact their local Municipal Electoral Officer during office hours or visit the IEC website at www.elections.

T/A Mapepeza Community Newspaper

COPYRIGHT NOTICE

All rights and reproductions of all reports, photographs, graphical illustrations and all materials published in the Mapepeza Newspaper are hereby reserved in terms of Section 12(7) of the Copyright Act: 96 of 1978 and any ammendments thereof. Mapepeza Newspaper subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the Code please contact the Press Ombudsman at 011 484 3612/8, fax: 011 4843619 Website: www.presscouncil.org.za

Languages: English/isiZulu/Sesotho Media: Print and e-Paper editions Frequency: Weekly (Fridays) Distribution: Free-fetch and door-to-door Online (eMapepeza): www.issuu.com/mapepeza

NEWSPAPER CREDITS EDITOR:

Stephen Seakgwe M.D & PUBLISHER: Anatola Mofoka (Lolliepop) CONTENT MANAGER:

Nqobile Khumalo

CONTENT PRODUCER:

Published by:

Lolliepop Trading and Projects (Pty)Ltd Reg: 2012/104980/07 Director(s): A.S. Mofoka First published: September 2013

have changed residence between wards, Municipalities or even Provinces. Mpumalanga at a glance:

org.za. Contact details for Municipal Electoral Officers are available on the website (contact us). IEC has an office in each local Municipality. Registered voters can also SMS their ID number to 32810 to check whether their registration details are correct.

There are a total of 14 Mobile Voting Stations and together they have 46 stopping points. The times and the duration of the stopping points are published in time in the affected areas. ISSUED BY THE ELECVoting stations will open TORAL COMMISSION from 08H00 to 17H00 on the - Ensuring free, fair, trans10th and 11th March 2018. parent and credible elections  To register you must:

Supported by:

Media Development and Diversity Agency Tel: 011 643 1100, www.mdda.org.za

Printed by:

Paarl Coldset CTP 83 Heidelberg Road. City Deep, Production Park, Johannesburg

Thabiso Mqocwa

TRANSLATORS: Lesego Mohlamme, Nkululeko Xaba CONTRIBUTORS:

Bheki Radebe, Lekgowa Khotha

The Editor reserves the right to determine whether material submitted for publication shall be printed and reserves the right to edit as needed, for space, libellous statements and personal unwarranted attacks. All material submitted must signed (name withheld upon request). Opinions expressed by the writers of the articles in the newspaper are those of the individual and not necessarily those of the editor or the publication workforce. Articles submitted for publication must deal with issues, not personalities.

Read the digital copy Mapepeza on www.issuu.com/mapepeza

IsiFundazwe sizinikele ukuthi imfundo I've ekawonkewonke ngokuthi kwakhiwe izikole ezingewona omaziphathe(boarding schools) ukuthuthukisa iz-

Visit our website on www.mapepezamedia.co.za

UMYANGO WEZEMFUNDO UGIXABEZWE NGESAMBA ESILINGANISELWA EZIGIDINI EZINGAMASHUMI AMABILI!

inga lemfundo ezindaweni zasemakhaya. "Kuphindwe kwabandakanywa enye imali elinganiselwa ku-210 million ukuxhasa abafundi abasebasha ngemifundaze njengesifiso sami enganimemezela kwizinkundla zokuxhumana" kubika uMphathiswa Kholwane. Lesi sisenzo sincikene nesikaHulumeni mayelana noMnyango wezeNhlalakahle lapho loMnyango ugixabezwe ngesamba esingu- R38 045 732 zamarandi.

emphakathini, ubumbano lwezokuphilisana emphakathini ngokoMthethosisekelo wakuleli laseMzansi Afrika nokuvikelwa kwamalungelo abantu. "Imfundo idlala indima enkulu ekulwisaneni nezinqinamba zobubha, ukungasebenzi nokungalingani kwabantu, ngamafuphi ukuthuthukiswa ukuqasheka kuMnyango wezaBasebenzi", kubika uKholwane.

EZOKUHLALISWA KWABANTU

UMnyango wezokuHlaliswa kwabantu uthole imali engama-R1 774 080 ekuhleleni, ukuhlonza nokupopola izolo ezahlukene mayelana nokuhlaliswa kwabantu emiphakathini yakulesisiFundazwe. "UMnyango awuqondile ukwandisa amathuba okutholwa kwezindlu ngabantu, kodwa inhloso-nqangi ukwakheka kwamathuba emisebenzi EZEMPILO ngenkathi kwakhiwa lezozIsamba sesibili esikhulu indlu". kuhlalo-mali silinganiselwa ku-R13 278 174 sinikezelwe "Nezinye izinhlelo ezUMnyango wezeMpilo uku- iqavile ukuxhaswa wuMnqinisa amaxhama kwim- yango wezokuHlaliswa itholampilo nasezibhedlela, kwabantu okubandakanya ukuvikeleka okuqavile , nam- uhlelo lokuthuthwa kwetshe akhambi okwelapha ukuze lentaba njengoba kusenenkuqhakambiswe usikompilo kinga enkulu ekulahlweni olusemgangathweni kubo kodoti noma itshe lentaba bonke abantu. lokhu okwenza izimpilo za-

IsiGungu sezeNhlalakahle sibandakanya UMnyango weMfundo eyisisekelo, wezobuCiko namaSiko, weM- "Inani lemali elingu-R1 fundo ephakeme, wezeN- 320 298 ibekelwe ukwakhhlalakahle nowezeMidlalo iwa kwezingqalasizinda nokuNgcebeleka. zezempilo okubandakanya izibhedlela (Mapulaneng Uthe yonke leMinyango ne-Middleburg) kanye iletha usizo olwahlukene nokuqedelelwa kwezibhedlekubafundi abaswele mayela- la ezimbili (Bethal nasena nezimo-mpilo, imfundo Mmametlhake) ", esho ebika.

bantu zibe zengozini ngokwezempilo yomphakathi," kunanela uKholwane.

Kuphinde kwengezwa ngemali elinganiselwa kuR165 million ukulungiswa amapayipi avuzayo athwala itshe lentaba endaweni yase-Emzinoni

Financing Gauteng’s new dawn

Gauteng Finance MEC Barbara Creecy announced a R121.2 billion budget for the 2018/19 financial year in the Gauteng Provincial Legislature on Tuesday, March 6. “This budget sets out how Gauteng Government funds its commitment to equity and social justice, it outlines how we use our massive procurement spend to improve public facilities, transform our economy and create work” said MEC Creecy The Departments of Health and Education are the biggest beneficiaries of this year’s budget with the Health Budget increasing by R4.4 billion and Education by R3.4. billion. Also, benefiting from a large increase is the Department of Roads and Transport whose budget increases by R700 million this year. In 2018, this Department will begin planning Gauteng’s first new highway since the 1970s, namely the PWV 15. Overall R31.8 billion has been set aside for infrastructure programmes over the next three years which include building new schools, rehabilitating health facilities, upgrading roads, renovating hostels to become family units and building houses and serviced stands.

“The Gauteng Government’s R42.2 billion infrastructure spend has made a major contribution to stimulating economic activity, creating employment and raising living standards in communities across our province over the last four years” said MEC Creecy The MEC indicated that the Province’s research shows that this spend contributed R26 billion to economic activity in the province, increase household income by R15 billion and created or sustained 95 thousand direct and 194 thousand indirect or induced jobs over the past four years. The MEC said that the Gauteng Provincial Government is proud of its track record in using government’s massive procurement spend to drive meaningful transformation, empowerment, job creation and economic inclusion in the mainstream economy. “Over the last four years R57.7 billion has been spent on procuring goods and services from 12 041 firms owned by historically disadvantaged individuals. Included in this overall figure are 7488 com-

panies owned by women, and 5539 companies owned by youth and 2145 companies owned by people living with disabilities,” MEC Creecy said. The MEC noted that in these times of rising direct and indirect taxes, citizens have a right to know that their taxes are put to the best possible use, and that this government is not wasting

them through poor financial management and corruption. “All Gauteng Departments and Municipalities have worked hard to ensure better financial management and greater public accountability in the use of public funds. All provincial departments and entities and all Municipalities can now boast unqualified audits with two thirds of provincial Departments getting clean audits,” said MEC Creecy.

nase-Embalenhle (Govan Mbeki), e-Tekwane South (edolobheni laseMbombela) kanye nokukhucululwa kwamapayipi ahambisa itshe lentaba nokukhucululwa nokuvuselelwa kwendawo yase-Amersfoort (Dr Prixley ka Isaka Seme).

EZENHLALAKAHLE

5

ganiselwa ku-R1 198 058 ukuze kuthuthukiswe izinga lomnotho wesiFundazwe nezinhlelo zawo. "Amaphesenti angu53(53%) azodluliselwa kuProvincial Public Entities abizwa ngokuthi iSikhungo sokuKhuliswa koMnotho saseMpumalanga (MEGA), IsiKhungo sezokuVakasha namaPaki saseMpumalanga (MTPA) nesiKhungo sokuThuthukiswa koMnotho waseMpumalanga (MER) ukuqinisa amaxhama kumqulu wokuthuthukisa komnotho wesiFundazwe.

LoMnyango uthole isizumbulu esilinganiselwa ku-R1 551 584 ukuletha uxhaso kwabasebenza ngezokwelashwa kwezengqondo, nokwandisa amathuba emfundo esezingeni eliphezulu yojahidada futhi kuphinde kuxhaswe Uthe loluxhaso-mali luzoimindeni esweleyo ukuze siza ekusunguleni amathuba emisebenzi kwintsha yakulesi izuze nayo kulemali. siFundazwe sakithi nokuxUkwabiwa kwemali elin- hasa amabhizinisi aphetganiselwa ku- R20.2 mil- hwe abesifazane kwiziboni lion okukhethekile kwen- zokukhiqiza. zelwa ukusiza izingane Kubekwe eceleni isizumzamantombazane eziswe- bulu semali elinganiselwa leyo ngezijumbana zama- kuR320 488 zamarandi ekupads ukuze zisizakale uba sungulweni kwe-Mpumalanbezezinsukwini zabo zoku- ga International Fresh-Produced Market ngamafuphi yi gula. "UMnyango wezokuHla- (MIFPM) ehlonzwe njengeliswa kwabantu ubhekene sizinda esikhulu komnotho ngqo ngeziqu zamehlo we-MEGA kuMnyango wenoHulumeni ukulwisana zoThuthukiswa koMnotho nobubha nokungalingani nokuVakasha. kwabantu ngokwempilo".

Isamba esingu-R468 461 samarandi sidluliselwe kuMnyango wezeMidlalo, amaSiko nokuNgcebeleka ukuze bakhe umbimbi lobumbano ukuze kuthuthukiswe yonke lemikhakha Ibe kwelinye izinga kulesisiFundazwe.

EZOMNOTHO, UKULONDOLOZA NEZOMSEBENZI

UMphathiswa uKholwane uthe ukuhlukaniselwa kwezoMnotho, ukuLondolozwa nezeMisebenzi kwemali engu-R7 353 497 olinganiselwa ku-15% kuhlahlomali lwesiFundazwe." NgokoMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho nokuVakasha njengenhloli futhi nobuholi obuqavile unikezwe isamba esilin-

UMnyango wezoLimo, ukuThuthukiswa kwezindawo zaseMakhaya, nowezeMihlaba nowezeMvelo uzothola imali elinganiselwa ku-R1,180,437 ngenkathi UMnyango wezeMisebenzi yomphakathi,, nowezeMigwaqo nezokuThutha uthole isamba esingu-R4 987 002. UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu ngamafuphi (COGTA) unikezwe imali elinganiselwa ku-R522 260. "UMgcini-mali wesiFundazwe uzothola imali enguR322 706 zamarandi ukuze aqinisekise ukuthi zonke izinsiza zomphakathi zabiwa ngononina ngaphandle kokuntshontshwa kwezinye izinsiza ukuze zithuthuke izimpilo zomphakathi olinganiselwa ku-4.4 million wakulesisiFundazwe", kubika uMnumzane Kholwane.

DO YOU KNOW ABOUT.... Local artists or groups making waves in your area? Upcoming events and the latest gigs? Any person or organizations needing support?

SHARE THE STORY WITH MAPEPEZA! SMS OR Contact us on (078) 221 8002


P

06

MAPEPEZA NEWSPAPER

ISSUE #10 - 9 March 2018

APER LAY

WORDSEARCH HOW WELL DO YOU KNOW YOUR AFRICAN COUNTRIES. TEST YOURSELF TO FIND OUT... GOOD LUCK!

MAPEPEZA NEWSPAPER

Join our Whatsapp Group and start a conversation. Send message request to 078-221-8002

YOUR View

Send us your stories, opinions, news and tip-offs via our email or Facebook page. All photos must have a caption of all people in each photograph. EMAIL: mapepezacn@gmail.com FB: www.facebook.com/mapepeza

TRENDING TOPIC OF THE WEEK: #LISTERIOSIS South Africa has been rated as the world biggest outbreak of the new listeria/listeriosis disease. If you don’t know much about it, read the stories on page 2 and 3 in this newspaper. On our social media channels, people shared some advise on how to create the perfect meal without the suspected foods like russians and polony. Others chose to share their views and opinions about this.

7

@mapepeza #mapepeza @mapepeza_media twitter only

JOKES & POKES

BLAME THE GOVERNMENT FOR THE LISTERIOSIS OUTBREAK! This government gambled with our lives the day they speedily passed the Marketing of Agricultural Products Act, 1996 (No 47 of 1996). In that Act, they have abandoned the role and responsibility of the state as well as abolishing the Boards who fulfilled the regulatory part. The control board's specific function was both to control the price and the quality which is given to consumers/ users. This Act when legislated in 1996, it was passed in a speed mode never seen before and the results are the tragic massacre that we are enduring today with this outbreak of Listeriosis. The state abdicated its "divine" responsibility to PROTECT its people against the market forces hence they

cannot even tell what are the ingredients that they put inside those "polonies" and "Vienna's" et al, the government does not know whats the problem. The government had hoped that the market would selfregulate but that is not happening. The deaths of innocent people is the result of state consciously abdicating its fundamental role to protect its people. The ministers are responsible for the deaths, the government is also responsible for another crime, the uncontrolled of hiking food. It is incorrect to blame an output of a process and not the cause. Had government been in charge of taking an interest of what has been produced, then it would be known that this called COLD MEAT has

become an area to make quick cash by processing and mixing all the undesirable  "rubbish" to make further profit, by rubbish which is supposed to go straight into the bin. The government says they do not know simply because they do not care. The Pan Africanist Congress of Azania  (PAC)  urgently calls for the re-enactment of control institution (regulatory bodies) in the agricultural sector  which will regulate food pricing as well as ensure quality products are being prioritised. That is the only way to save and protect our people. Recalling of products by Tiger Brands is not even close to solution. Kenneth Mokgatlhe

(PAC National Spokesperson)

READER’S CHOICE - TOP FOUR ALTERNATIVES TO THE KOTA? Choose wisely. 2. Chips Flavour?

1. No Change?

4. All-veg Special...?

4. Mince/Mash & Chakalaka?

GOT JOKES? Send and see if your joke has makes it to this section next week. Share with us via facebook and Twitter pages. #mapepeza or @mapepeza_media and Mapepeza Newspaper on Facebook

EKURHULENI’S INDIGENTS TO HAVE HOME WATER LEAKS FIXED FOR MAHALA!

Registered indigents in the City of Ekurhuleni are entitled to nine kilolitres (9kl) of free basic water per month, however the consumption in some households goes beyond this allocation due to a lot of water leaks. This direct loss of water has called for the city to fix leaking water fittings at identified homes across Ekurhuleni. Close to 60 000 households have been identified based on their water consumption, with those with the highest water consumption being attended to first.

BE SMART, GET THE PAPER ONLINE! Download the Issuu app on your smartphone to read, save and share content inside every Mapepeza! Follow us on

F R E E Do wnload

@mapepeza

The “War-on-Leaks” project which includes public schools, entails the replacement of leaking urinals, damaged flushing devices, and taps for leaking basins, baths and showers excluding geysers. Refurbishments of leaking external underground water pipes connected from the water meter to the house will also be attended to. Since the inception of the project in January, 227 stands have already been attended to and the project will continue across Ekurhuleni until 2020 for all registered indigents. Although the main focus of the municipality is external leaks, all

internal leaks will also be attended to so that technicians leave each household without a leak. These efforts are part of the city’s War on Leaks Campaign, which is one of the five-year Integrated Development Plan (IDP) priorities.

An indigent is a person who is unable to pay for the necessities of life, including payment for municipal services. Households whose combined or joint gross monthly income is less than the equivalent of two social pension grants per month qualify as indigents. Residents who meet this criterion are strongly encouraged to visit their nearest Customer Care Centres to be registered on the municipal indigent data-base for assistance. The field workers conducting retrofitting can be identified by their ID cards with the City of Ekurhuleni logo. Alternatively, residents can confirm the workers’ legitimacy with Mpho Chuene on (011) 999 0166 or Thembi Khupuza on (011) 999 4187 from the Water and Sanitation department.

This group of water agents were recruited by the City of Ekurhuleni and Rand Water back in 2016 to curb water loss in the City. The new “War-on-Leaks” team of field workers will be identified with ID cards with the official City of Ekurhuleni logo.


08

MAPEPEZA NEWSPAPER

ISSUE #10 - 9 March 2018

CLASSIFIEDS

BOOKING METHODS: • Call: 078-221-8002 / 083-758-3892 (+Whatsapp) •Email: mapepezacn@gmail.com • Facebook Messenger: Mapepeza Newspaper Free designing and Frequency discounts for contract customers only, terms and conditions apply.

NOTICES - Public Announcements

SERVICES - Plumbing

EXPRESSION OF INTEREST FOR CIVIL WORKS – PHASE II ON LESEDI TERMINAL PROJECT. We are pleased to invite the local construction companies to express their interest to associate as Sub-Contractor for the Execution of Civil Works Phase II on the Lesedi Terminal Project. The scope of work for the Civil Works Phase II includes and is not limited to ; • Gravel Road Around Tank Farm; • Gravel Surfacing for Fence; • Concrete Paving Around Gantry Area; • Asphalt Roads; • Storm Water Pond; • Equipment Foundations; • Pipe Sleepers • Sub-Station Building To qualify the interested companies need to meet the following minimum criteria: • Annual Turnover more than R10 Million; • Proof of local Registration within Lesedi; • Previous experience of Sub-Contracting in the Construction Industry with available reference letters from previous clients & completion certificates; • Have a Valid BBBEE Compliance Certificate; • Have a Valid COIDA Certificate; • CIDB Rating; • Have a valid Tax Clearance Certificate; • Bank Rating and Audited Financial Statement for previous 03 years. All interested companies to submit letters expressing their interest for the Civil Works Phase II Sub-Contract latest by Monday, the 19 March 2018 to P.O. Box 313, Heidelberg,1438 South Africa. The suitable companies will be short-listed and informed by Monday, the 26 March 2018. All short-listed companies will be required to go through Pre-Qualification requirements.

Deadline for classifieds ad bookings: Wednesdays(16:00)

EXPRESSION OF INTEREST AS ACCREDITED TRAINING PROVIDER ON LESEDI TERMINAL PROJECT.

Requests for Quotation (RFQ’s) for sub-contract work or supply of material and /or services earmarked for local procurement will be advertised in the local newspapers, namely Mapepeza and Heidelberg Heraut. The criteria for sub-contract work or supply will be clearly stipulated in the advertisement.

To qualify the interested companies need to meet the following minimum criteria: 1.Proof of accreditation with CETA and MERSETA for relevant programs 2.Proof of address of business in the Sedibeng area 3.References from previous clients and 4.Valid BBBEE Certificate.

The deadline for submitting documents for pre-qualification will be a minimum of 05 days from the date of the advert and notification to subcontractors or suppliers on whether they were successful will be provided within in a minimum of 05 days.

SERVICES - Automotive

Get your NEW Polo TSi and Vivo And many other used cars at NTT Volkswagen Heidelberg

Hloni Skosana New Vehicle Sales Executive

Cell: 071-142-2919 Tel: 087-286-3025 tskosana@nttvw.co.za

T

he Portfolio Committee on Roads and Transport led by Honourable Mafika Mgcina hereby gives notice and invites all stakeholders, affected and interested persons as well as the general public to public hearings on the Administrative Adjudication of Road Traffic Offence (AARTO) Amendment Bill.

The Bill seeks to improve the manner of serving documents to infringers, to add to the functions of the Road Traffic Infringement Authority, to repeal certain obsolete provisions; to establish and administer rehabilitation programmes, to provide for apportionment of penalties; to provide for the establishment of the Appeals Tribunal and matters related thereto; to effect textual corrections; and to provide connected therewith.

PUBLIC HEARING /01

Date: 13 March 2018 Time: 16h00 Venue: Springs Civic Centre Address: Cnr South Main Reef & Plantation Road, Springs

PUBLIC HEARING /02

Date: 22 March 2018 Time: 16h00 Venue: Braamfontein Conference & Recreation Centre

PUBLIC HEARING /03

Date: 26 March 2018 Time: 16h00 Venue: Vereeniging Community Hall, Sedibeng District Municipality Address: Cnr. Laslie & Beaconsfield Avenue, Vereeniging

PUBLIC HEARING /04

Date: 28 March 2018 Time:16h00 Venue: Stanza Bopape Community Centre Address: Rammapudu Street, Ext 5, Mamelodi East 1

For copies of the AARTO Amendment Bill and the Presentation by the Department of Transport visit Gauteng Legislature website at www.gpl.gov.za or visit the Gauteng Legislature reception at Cnr. Loveday and President Street in Johannesburg.

For more information please contact: Sthembiso Mthiyane on 011 498 5553 / 082 967 7518 SMthiyane@gpl.gov.za

On Wednesday, March 7, the inner-city community converged at Johannesburg City Hall for the public meeting led by MEC Jacob Mamabolo to brief the people about the state of the Province Address by Premier Makhura. Youth Unemployment, Housing opportunities and health care access are some of the issues facing people of the Jozi CBD area.

HON. MAFIKA MGCINA Roads & Transport Portfolio Committee Chairperson

DETAILS OF THE PUBLIC HEARINGS ARE AS FOLLOWS:

2. Local Employment

The application process comprised the following steps:

Public meetings were held in all wards of Heidelberg to request applications for employment to establish the skills available in the area. The criteria and supporting documents were the following: • Proof of address to confirm that applicants are residents of Heidelberg; • Copy of your identity document • Curriculum Vitae • If Skilled: Certificates of service, qualification and references All applicants that submitted a complete set of documents as requested were notified via SMS that their names have been recorded in our database. If you have not been notified, but submitted a complete set of documents, kindly contact 066 053 3015 to confirm if your details have been recorded in our database. We are in the process of screening CV’s and checking references as well as sorting the database into general workers and skilled workers/artisans. Shortlisting of applicants is in progress and interviews will be held soon for the vacancies that are currently available on site. The next steps in the search for specific skilled employees will be the following: • A further advertisement will be published to request for CV’s and proof of qualification for specific skills in the areas where skills are lacking. • The advertisement will be published in the Mapepeza and the Heidelberg Heraut and a deadline of 05 days will be

given to submit your documents (CV, proof of address and qualification). The advertisement will be very clear with regards to the criteria of the applications.

• South African nationals

• People from outside Heidelberg will only be appointed, should no competent, qualified skilled people be found in these specific skilled areas in Heidelberg.

• Pre-admission requirements as per qualification (details will be included in the advertisements)

• Tax clearance certificate

• Motivation letter from applicant

• Black South African shareholders

All students currently studying a qualification that require a practical internship period at the Sedibeng TVET College or the Sedibeng Training Centre in Sebokeng will automatically be included as an applicant, provided that they meet the criteria set out above.

• Bank account and bank rating (or financial statements if available)

3. Skills Development Training Providers The Sedibeng TVET College in Heidelberg is our preferred training provider, but the Sedibeng TVET College cannot provide training for all the skills required by the Lesedi Project Terminal. oAn advertisement will be published in the Mapepeza and Heidelberg Heraut newspapers requesting all accredited training providers in the greater Sedibeng area to apply to become the accredited training provider for the Lesedi Project Terminal. Training is required in the areas of welding, brick-laying, grinding, steel fixtures, fabrication, scaffolding and safety. Details of the requirements will be included in the advertisement and there will be a deadline of 05 days for submitting company profiles.

Learnerships, internships, bursaries and other informal training Opportunities for learnerships, internships, bursaries and other informal training will be advertised in the Mapepeza and Heidelberg Heraut newspapers. Once the advertisement is published a deadline of 05 days will be given to submit applications. The criteria for applications will be: • Youth under the age of 35

• Residents of Heidelberg (with proof of address)

Applicants will be notified if their applications are received and processed. Shortlisting and interviews will be held. We are aiming to commence the first programs in April or May, subject to the capacity of the training provider and the relevant qualification.

4. Enterprise and Supplier Development An advertisement will be published in the Heidelberg Heraut and Mapepeza to request small Construction companies that are interested to be part of the Supplier Development program of the Lesedi Terminal Project to apply. The deadline for submitting documents will be 05 days from the date of the advertisement. The criteria for all applications are the following: • Companies must have a turnover below R10 million • Business owners must be residents of Heidelberg

• Companies must be suppliers or subcontractors to the Construction Industry and proof of previous experience must be available

• At least 03 permanent employees

5. Socio-Economic Development Projects for Socio-Economic Development will be identified from the Integrated Development Plan of the Lesedi Municipality.

6.General We will aim to provide quarterly public announcements on the progress of the Lesedi Terminal Project. Opportunities as set out above will be advertised as and when required in the Mapepeza and Heidelberg Heraut, the local newspapers and all concerned parties are requested to be on the lookout for these advertisements. The advertisements will include clear criteria depending on the opportunity available and specify where documents must be delivered or e-mailed. Applications will be entertained only in response to our advertisements for the above mentioned requirements and opportunities on the Lesedi Terminal Project. Any applications received from individuals before publication of an advertisement, will not be entertained.

Mamabolo hosts Post-SOPA Public Meeting for inner-City community!

‘Making Your Future Work Better – Learning from Madiba’

These Public Hearings are in line with one of the mandates of the Gauteng Provincial Legislature (GPL) – Public Participation, which is meant to give effect to meaningful public involvement in the processes of the legislature. Public Participation is essential as provided for in the Constitution of the Republic of South Africa (1996), in particular section 118(1) (a) and (b). The two sub-sections provide that “A provincial legislature must facilitate public involvement in the legislative and other processes of the legislature and its committees; and conduct its business in an open manner, and hold its sittings and those of its committees, in public…”. This mandate emphasizes the drive to involve the people in the governance processes of the province.

Local Lesedi subcontractors and suppliers are preferred, depending on price, quality, work experience, delivery and financial capability.

We thank everyone that responded to our request to apply for employment on the Lesedi Terminal Project by submitting a curriculum vitae (CV) and other supporting documents during February 2018.

The suitable companies will be short-listed and informed on or before Monday, the 26 March 2018.

NOTICE OF PUBLIC HEARINGS ADMINISTRATIVE ADJUDICATION OF ROAD TRAFFIC OFFENCES (AARTO) AMENDMENT BILL [B38B-2015]

W

e are pleased to announce the commencement of the Lesedi Terminal Project and wish to inform the local entrepreneurs and public of opportunities for subcontract work, supply, employment and training on the Lesedi Terminal Project.

1. Local Procurement

We require accredited training in the following fields: • Welding. • Qualification Title: National Certificate: Welding Application & Practice (Steel Weld) NQF Level 2 Bricklaying Skills program • Short courses in Reinforcing of Steel fixtures • Short courses to train Safety officers

9

Visit our website on www.mapepezamedia.co.za

Public Announcement for Lesedi Terminal Project

The purpose of this announcement is to inform the public regarding the processes that will be followed on each opportunity available to ensure a transparent process.

We are pleased to invite the accredited training providers to express their interest to offer training services on the Lesedi Terminal Project.

All interested companies must submit letters expressing their interest to offer training services, business profiles and supporting documents to meet criteria as stipulated above by Monday, the 19 March 2018 to P.O. Box 313, Heidelberg, 1438 South Africa.

MAPEPEZA NEWSPAPER

The race is on to the Indy 500! Purchase 2 Firestone tyres and you could win a Firestone VIP trip for Two valued at R200 000. T's & C's apply.

The MEC for Infrastructure Development began his address by introducing and acknowledging the presence of the ward councillors, leaders of civic societies and political parties. He explained what is the SOPA about. “The State of the Province Address by Premier delivered a political statement to the people on how the provincial government plans to deliver its services to the to the residents for the next two years,” said Mamabolo. He continued to tell the community about the period of Cyril Ramaphosa brings hope that there’s a new down for the people of South Africa. “Let us all welcome the election of President Ramaphosa,” he said. MEC strongly raised the point made by the Premier, saying that corruption in public service (bribery, nepotism and

other) must end. He said we must all work together to fight it. Mamabolo said he is proud of the Premier’s decision to subject all MEC’s and MPL’s to a lifestyle audit where each political figure must disclose their property. “People steal public money because they live expensive lifestyles, so the audit will deal with the corrupt leaders,” emphasized Mamabolo. The community also got an opportunity to raise their concerns and problems with the MEC, who diligently recorded all questions before he took the podium to respond. Dealing with the question of unemployment amongst young people in the inner city, the MEC said that the Provincial govern-

ment has made a programme to bring hope to our youth, called Tshepo 1 Million. “This is made for young people to access opportunities in training, entrepreneurship and jobs in government and companies. For this innercity community, all the office of the Gauteng government are near you. Ask them about Tshepo 1 MIllion, they can help,” he explained. Kopanong Precinct seems to be a project dearly at the heart of both Mamabolo and the deep Johannesburg residents. As part of the department’s plans, the precinct will have the 20 State buildings in the Jozi inner region being refurbished and improved. Mamabolo has acknowledged that some buildings are highjacked and turned to drug dens by criminals. His department is

the sole custodian of these properties on behalf of Government. “R7 Billion improvement to construction development will be done in partnership with private sector. Construction must began next year,” said the MEC for Infrastructure Development.

promised big projects for SMMEs and companies owned by historically disadvantaged people. On top of this list, the MEC put the military veterans.

“I must acknowledge our freedom fighters, our military veterans. I know many of you have skills and still have the vigour to be providers and put food on the table for your famThe MEC said he wants to turn ilies. Our government must recognize you in the inner-city into a construction all departments and its projects,” he said in site, benefiting the community Sepedi. living in the CBD with jobs and economic opportunities. The MEC said solar panels will be installed “When we improve the inner across all the buildings owned by the govcity, the other parts of the city ernment in Johannesburg and may expand will improve as the investors will to all parts of the province. He said he made see the progress and also bring an agreement with the President of SALGA, more economic opportunities. Parks Tau. Other buildings not utilized will -Eviction are a big problem in the inner city be used to create student accom- especially social housing grants given to the modation, last year 300 students people by government. were given another building at Charlotte Maxeke Hospital was “We are going to come to you.” This was a signed and de- message to all the building hijackers in Gautlivered to Wits eng. Mamabolo said the appointment of PoUniversity last lice minister Bheki Cele has restored confiweek. We want dence in people and government in dealing to use inner- with crime. city buildings to drive development and creat jobs. The Premier said we must use infrastructure to create jobs,” said MEC. Mamabolo has


10

ISSUE #10 - 9 March 2018

MAPEPEZA NEWSPAPER

School News

The BEMS/GEMS group held a peer educator session at Kgoro Yathuto Secondary School (in Ratanda) on Monday, March 6. The BEMS/GEMS are groups of boys and girls chosen in school to be peer educators, these are potential future role-models in the local community.

The learners were organized into groups and discussed robust topics likes alcohol abuse, HIV/AIDS, teenage pregnancy and helping vulnerable children who are likely to fall unto these circumstances. Peer Education session organizer and teacher, Mr Thulani Gama said these sessions were made to encourage learners to be young leaders in their communities and school, thereby setting a good example to other peers.

Heidelberg Social Crime Prevention and Communication, Dept. Of Community Safety - Gauteng, Sedaven High School Management and Lesedi Municipality Traffic held a Safer School Awareness for learners at Sedaven High School in Heidelberg West on March 2. "It was aimed at sensitizing learners on prioritizing their education or studies seriously, abstain from bullying of other learners at school or outside the school premises, to abstain from criminal activities, substance and drug abuse," says police spokesperson Captain Thivhulawi Tshilate. The learners were sensitized on portraying good behavioural conduct, as well as good discipline. Furthermore learners were also reminded of breaking the silence if they are accounting domestic violence or abuses at home or at school. If they come across any issues or personal problems, they can contact the police station for an officer to assist them.

The Department of Arts and Culture defines social cohesion as follows: “The degree of social integration and inclusion in communities and society at large, and the extent to which mutual solidarity finds expression among individuals and communities.”

TALENTED LEARNERS TO PERFORM AT JOBURG THEATRE

They have just won a trophy on their first competition they had just entered last Saturday organised by Radical Arts Forum, under the category of Juvenile Poetry Contest - supported by the Gauteng Department of Art, Sports, Culture and Recreation and got the first place. Now they are taking the same poetry production, titled as, we just a flies, to Jo’burg Theatre on Thursday, March 15th. “Other performing at Joburg Theatre next week, our school theatre production has also received an invite through Assittej, to compete at the International Youth Theatre Festival at Bulgaria in Takovishte this

A

Pahl (1991, 350) hints that excessive social cohesion in certain situations may create negative outcomes: “Excessive local or personal loyalty or cohesion may be the essential basis for certain types of crime”. In addition, there may be conflicts between the levels at which social cohesion is supposed to occur such that, for instance, the cohesiveness of a small region, with desires such as self-governance, may create problems for the cohesiveness of the country as a whole. Despite these conceptual issues, “politicians, bureaucrats and theoretical specialists in social policy argue for social cohesion and social consensus as if these were self-evidently good” (Pahl 1991, 358).

LOCAL POLICE PROMOTE SAFER SCHOOLS!

year in May. As the school we’re happy for that opportunity as this is just our first year having introduced performing art as an extra mural activity for our learners, where we train them poetry and drama. The talent we see from our kids is amazing,” says Mamsi Ndlalane, the school principal.

Following criticisms of the

vague nature of the concept, there have been academic attempts to define it more precisely. Definitions vary, but often reference is made to ‘social bonding agent’ (Rajulton, Ravanera et al. 2007), or “the need to find unifying common ground which will inspire assent across the board” (Wetherell 2007, 5). The most rigorous attempt at an academic definition is provided by Forrest & Kearns (2001), whereby social cohesion is broken down into five dimensions: common values and a civic culture; social order and social control; social solidarity and reductions in wealth disparities; social networks and social capital; and place attachment and identity. In public and policy discourse, the Cantle Report (Cantle 2001) used these five dimensions, although replaced the term ‘social cohesion’ with ‘community cohesion’, the reasoning behind which was that, as noted above, it is possible for internally ‘socially cohesive’ communities to exhibit tensions externally with other communities.

As already hinted at, the concept is multi-level in the sense that an individual’s identification with, and relationships within, a group can be at, for example, the national level, the community level, the neighborhood level or even at the individual level.

Advocate Thabiso Maake is an Educational Officer at Freedom Park

The principal believes that it is important to give learners a space to expose and nature their talents. She says school is not only for the academia as other kids are naturally talented on sport and art, and they must be given a platform to excel there as well. “We are looking forward to represent our school, our province and especially, our country at Bulgaria, and we know our school will do well,” adds Ndlalani. Tickets to watch, “We Just Flies Poetry Production,” at Jo’burg Theatre on March 15 are sold at R20 each at the door. The show starts at 16h45.

Read the digital copy of Mapepeza online... www.issuu.com/ mapepeza

11

Writes Adv. Thabiso Maake

As Kearns & Forrest (2000, 966) put it: “What is meant by the term ‘social cohesion’? Typically, it is used in such a way that its meaning is unclear but at the same time the impression is given that everyone knows what is being referred to. The usual assertion is that social cohesion is a good thing, so it is conveniently assumed that further elaboration is unnecessary.”

The sessions were made for grade 9, 10 and 11 learners. The group engaged the learners about through issues of health, financial and social issues that affect all people in general.

Like, Share and Comment on our stories on Facebook & Twitter

Meanings of social cohesion, ROOTS & CULTURE lthough in much public and policy discourse the meaning of ‘social cohesion’ is taken to be relatively unproblematic, it has been used in multiple, often contradictory ways, and remains very much a vague and contested concept.

LEARNERS ENGAGE PEERS ON COMMUNITY ISSUES!

The Mamusa Educational Institute Theatre Production resumed with a perfect momentum that seem to be paying off since their inception last month. The school production consists of three girls in grade 8 and all is going well for them.

MAPEPEZA NEWSPAPER

This day is particularly important not only for Ghana but for the whole continent. On 6 March 1957, Ghana was the first subSaharan country to gain independence, under the leadership of Kwame Nkrumah, ending decades of white colonial rule. Formerly known as The Gold Coast due to its abundance of the precious metal, Ghana was named after the ancient Ghana Empire, which was located in the north of modern Ghana and between Rivers Senegal and Niger. Ghana was colonised for over a century by the British. Before colonisation, the country was made up of several independent kingdoms, including Asante (Ashanti), Gonja, and Gadoma.

KNOW WHERE YOU CAME FROMTO KNOW WHERE YOU’RE GOING

REMEMBER ROBERT SOBUKWE! Part two of two part series dedicated to the Legacy of Sobukwe

Sobukwe became editor of The Africanist in 1957 and soon began to criticise the ANC for allowing itself to be dominated by what he termed 'liberalleft-multi-racialists'. In 1958 Sobukwe completed his Honours dissertation at Wits entitled “A collection of Xhosa Riddles”. Politically, Sobukwe was strongly Africanist, believing that the future of South Africa should be in the hands of Black South Africans. As a result of his septicism towards the multi-racial path the ANC was following, Sobukwe was instrumental in initiating an Africant breakaway from the ANC in 1958, which led to the birth of the Pan Africanist Congress (PAC). He stated: “In 1955 the Kilptown Charter was adopted, which according to us, is irreconcilable conflict with the 1949 Programme seeing that it claims land no longer Africa, but is auctioned for sale to all who live in this country. We have come to the parting of the ways and we are here and now giving notice that we are disassociating ourselves from the ANC as it is constituted at present in the Transvaal.” At the PAC’s inaugural congress, held in Orlando from 4 to 6 April 1959, Sobukwe was unanimously elected the party’s first President. Sobukwe's eloquence as a public speaker, his intelligence and commitment to his cause soon established him as natural leader, and helped him rally support for the PAC. Sobukwe’s opposition to ‘multiracialism’ in favour of ‘non-racialism’ is apparent in an extract from his inaugural speech at the PAC launch in 1959. A week after the ANC announced its anti-pass campaign in December 1959, the PAC announced that it was planning to initiate a campaign against the pass laws with the aim to free South Africa by 1963. On 16 March 1960, Sobukwe wrote to the Commissioner of Police, Major General Rademeyer, stating that the PAC would be holding a five-day, non-violent, disciplined, and sustained protest campaign against pass laws, starting on 21 March. On 21 March 1960, at the launch of the PAC’s antipass campaign, Sobukwe resigned from his post as lecturer at the University of Witwatersrand. He made last-minute arrangements for the safety of his family and left his home in Molofo. He intended to give himself up for arrest at the Orlando Police Station in the hope that his actions would inspire other Black South Africans. Along the eight kilometre walk to the police station, small groups of men joined him from neighbouring areas like Phefeni, Dube and Orlando West. As the small crowd approached the station, most of the marchers, including Sobukwe, were arrested and charged with sedition. When an estimated group of 5000 marchers reached Sharpeville police station, the police opened fire killing 69 people and injuring 180 others in what became known as the Sharpeville Massacre. An order was issued on 25 March 1960 for the banishment of Sobukwe to the Driefontein Native Trust Farm,

Vryburg District, [Northern Cape, now North West Province]. At the time, Sobukwe was living in Mafolo Bantu Township, Johannesburg, Transvaal [now Gauteng]. The documentation on the banishment noted that Sobukwe and Leballo had both been arrested and were awaiting trial“but it [was] necessary to have a banishment order in hand just in case they are released.” Sobukwe never spent time in banishment as he was sentenced to imprisonment for incitement. On 4 May 1960 Sobukwe was sentenced to three years in prison for inciting Africans to demand the repeal of the pass laws. He refused to appeal against the sentence, as well as the aid of an attorney, on the grounds that the court had no jurisdiction over him as it could not be considered either a court of law or a court of justice. At the end of his three-year sentence on 3 May 1963, Parliament enacted a General Law Amendment Act. The Act included what was termed the 'Sobukwe Clause', which empowered the Minister of Justice to prolong the detention of any political prisoner indefinitely. Subsequently, Sobukwe was moved to Robben Island, where he remained for an additional six years. The Clause was never used to detain anyone else. The Sobukwe Clause was renewed every year – when it was due to expire on 30 June 1965, the government renewed it. While on Robben Island, Sobukwe was kept in solitary confinement – his living quarters were separate from the main prison and he had no contact with any other prisoners. He was, however, allowed access to books and civilian clothes. As a result, Sobukwe spent much of his time studying, and he obtained a degree in Economics from the University of London. In 1964 Sobukwe was offered a job by the National Association for the Advancement of Coloured People and the Montgomery Fellowship for Foreign Aid in the US. He applied to leave the country with his family to take up the employment but was denied permission by the Minister of Justice, John Vorster. Sobukwe was released from prison in May 1969 and was banished to Galeshewe in Kimberley, where he was joined by his family. However, he remained under twelve-hour house arrest and his banning order prohibited him from participating in any political activity. In 1970 Sobukwe successfully applied for a teaching post at the University of Wisconsin in the US, but the Apartheid government refused his request

Source: SA HIstory Website

for a passport despite assurances that he would be given a visa by the US government. When he applied to leave South Africa permanently together with his family in 1971, the South African government again refused to give him permission. While the restrictions kept him under house arrest and denied him permission to leaving South Africa, he was permitted to attend family gatherings outside Kimberley. For instance, in July 1973 Sobukwe was granted permission to leave Kimberley to visit his son Dalindyebo, who had been hospitalised in Johannesburg. In June 1974 Sobukwe spent three days in Johannesburg visiting his wife, who underwent an operation at a hospital in Johannesburg. Finally, in 1975, Sobukwe’s mother died and he applied to the Chief Magistrate of Kimberley for a permit to leave the town in order to attend the funeral. He was granted permission on condition that he report to the police station upon arrival and departure, and that he return to Kimberley by midnight on Friday 9 May 1975, a day after the funeral. Sobukwe began studying Law while he was under house arrest. He completed his articles in Kimberley, and established his own law firm in 1975. The government’s Department of Justice initially denied him permission to enter the courts, but reversed the decision and withdrew the prohibition after the government relaxed a clause that banned Sobukwe from entering a court of law except as an accused or as a witness. However, newspapers were not allowed to quote him when he argued in court. Shortly after opening his law practice, Sobukwe fell ill. In July 1977 he applied for permission to go for medical treatment in Johannesburg. Benjamin Pogrund, a close family friend, intervened and on 9 September Sobukwe was allowed to leave Kimberley for Johannesburg under strict conditions. He was diagnosed with lung cancer and his condition was deemed serious. Consequently, Sobukwe was transferred to Groote Schuur hospital in Cape Town. While he was in the hospital the security branch instructed the medical staff not to permit any visitors to visit him except his family. Sobukwe’s wife applied for permission from the Cape magistrate for him to stay with a family friend, Bishop Pat Matolengwe. After deliberate delays by the government, on 14 October he was temporality discharged and Bishop Matolengwe took him from the hospital. Sobukwe was sent back to Kimberley, from he was due to travel back to Cape Town for another round of treatment. Each time he left Kimberley, he had to report to the police station – which he also had to do when he arrived at or left Cape Town. The government deliberately made it harder for Sobukwe to receive treatment by insisting that he should comply with the conditions of his restrictions, despite his evidently failing health. On 27 February 1978 Sobukwe died from lung complications at Kimberley General Hospital. His funeral was held on 11 March 1978 and he was buried in Graaff-Reinet. Today, he remains a celebrated political figure in the struggle for a democratic South Africa.


12

ISSUE #10 - 9 March 2018

Government condemns chainsaw attack on South African triathlete, MHLENGI GWALA! The Portfolio Committee on Sport and Recreation condemns the vicious attack on South African triathlete Mr Mhlengi Gwala that occurred in the early hours of Tuesday morning (March 6). Mr Gwala, who was training near the University of KwaZulu-Natal, was attacked by three men who dragged him into a nearby bush and attempted to saw off his legs. While Mr Gwala managed to drag himself to safety, he sustained severe injuries to both legs and is currently receiving treatment at the Inkosi Albert Luthuli Central Hospital. This criminal attack undermines the country’s objective of building a united South Africa and the committee calls on the South African Police Service to bring to justice those found guilty of the attack. “The committee wishes Mr Gwala a speedy recovery and is hopeful that he will soon be able to participate in his sporting activities once again and hoist our country’s flag high,” said the committee in a statement released on Thursday, March 8. The Minister of Sport and Recreation, Ms Toko Xasa also lamented about the incident of

MAPEPEZA NEWSPAPER

COACHES EYE NEDBANK CUP QUARTER-FINAL SPOTS!

the mutilation of Mhlengi Gwala’s leg that occurred in Umbilo, in Durban. This inhumane treatment of a budding athlete, has not only caused pain to the athlete, but also threatens to jeopardize his international career. Minister Xasa deeply regrets this incident and condemns this sheer thuggery.

Steenberg United

Minister Xasa takes this opportunity to gently remind all South Africans to place additional vigilance when exercising on the roads, especially when running or walking alone. Minister Xasa wishes Mhlengi Gwala a speedy recovery, following the operation and she is looking forward to seeing Mhlengi on the training track. Minister Xasa also thanks the media houses for keeping this incident in the public’s eyes and she also praises the doctors who treated and operated on Mhlengi. Minister Xasa has encouraged the police to leave no stone unturned in their investigations and asks that the perpetrators be brought to book and given the harshest sanction yet, for this act of criminality.

EC Bees

SA leg of Castle Africa 5-aside tournament kicks off

The South African leg of Africa’s biggest 5-aside tournament kicked off at Old Parks Fast Sports Fusion 5-aside Arena this past Saturday (March 3).

A total of 16 teams from across Gauteng pitched for the opening games, the teams were split into 4 teams of 4 where they battled it out to the semi-finals with the two winning teams of the day going through to the national tournament taking place at the Rand Show from Wednesday 4 – Saturday 7 April 2018. Munchen Boys managed to secure themselves a place by scoring 6- 2 against the Carlitos making them the champions of the day and the Carlitos runner ups.

Both teams will be playing again at the finals.

To stand a chance of winning the South African five-a-side tournament, teams need to compete in one of the remaining five qualifying tournaments being held in the run up to this year’s Rand Show. Entry to the qualifiers costs R1 000.00 per team. Hailed as Africa’s largest amateur five-a-side football tournament, Castle Africa 5s boasts the ultimate prize with the winners walking away with an all-expenses paid trip to the 2018 FIFA World Cup held in Russia accompanied by soccer legend Samuel Eto.

With fixtures finalised, teams will be battling in the Nedbank Cup Round of 16 with one eye on the quarterfinals spot, and as the stakes rise with each passing game, the key to progress will depend on how well each team prepares their charges.  The Nedbank Cup’s distinct “David vs Goliath” battles in the Last 16 are set to take place from the 9th to the 14th  of March 2018.  One of the minnows to have caused an upset in last year’s Ke Yona cup is, Stellenbosch FC which is set on repeating history this year.   On the competitiveness of the cup across all tiers, Head Coach of Stellenbosch FC, Steve Barker said: “I’ve always been of the opinion that as footballers and coaches alike, we want to win trophies and we

want to win leagues. That’s what we are in the game for. Every single game we play I think we have to go out to win the game but you also have to be strategic in your thinking. We’ve just got to take it one game at a time.”   Over the past 10 years, The  Nedbank Cup has been instrumental in showcasing the vast football talent that the country has to offer, but equally important is how this platform has made banking accessible for ordinary citizens who would previously did not have the facilities available for them.                                                                                         It is in this spirit that Nedbank has been able to positively impact on the lives of its customers and the South African football community at large.

eMapepeza v5 issue 10  
eMapepeza v5 issue 10  

Mapepeza has released its 10th edition for the news and latest happenings from Gauteng, Mpumalanga and the country. The publication is packe...

Advertisement