Page 1

Page 8

RATANDA OLD AGE FUN WALK! VOLUME 5 - ISSUE #15 - 13 APRIL 2018

Mapepeza Newspaper

Editor: (078)221 8002 Adverts: (083)758 3892 Email: info@mapepezamedia.co.za

@mapepeza_media issuu.com/mapepeza

FREE! MAHALA!

TAKE ONE!

READ AND SHARE!

Idolobha likuqede nya ukungenelwa zikhukhula kukagogo (80) emva weminyaka engama-32 esokola! Sewuyiphupho nje kugogo wasendaweni yase-Daveyton, uGladice Sechai, obehlushwa zikhukhula emva kweminyaka engamashumi amathathu nambili enganakiwe. Indaba ku Page 3

NgoLwesine(12 Ndasa) abafundisi, abafundi, amakhansela, amalungu omphakathi babambe umbhikisho othulile ukulwisana nalesi sihlava esibi sokudlwengulwa kwelentombazanyana eneminyaka eyisishiyagombili efunda amabanga aphansi. Umsolwa ongu-Constant Moyo, ongowokudabuka ezweni laseZimbabwe uvelile enkantolo kaMantshi yase-Heidelberg. Page 2

GAUTENG’S ONE STOP SHOP FOR INVESTORS HAS OFFICIALLY OPENED! Page 4

STRUGGLE HERO CHRIS HANI REMEMBERED BY POLITICAL HEAVYWEIGHTS! Page 5

SEHLOPHA SA AFRIKA BOROA SE ENTSE HANTLE LIPAPALING TSA COMMONWEALTH! Page 12


2

News

Mapepeza Newspaper

GOT A STORY?

Send us your letters, views, opinions, stories, news via Whatsapp Group, anytime.

U-Skweyiya udlule emhlabeni emva kokugula isikhathi esifushane, waba liLungu lesiShayamthetho kusukela ngonyaka ka-1994 waphinde wanikwa isikhundla sokuba uNgqongqoshe wezeMisebenzi yomphakathi nokuPhathwa kwayo. Ngonyaka ka-1999, wakhethwa ukuba nguNgqongqoshe wezeNhlalakahle lapho lesisik-

078 221 8002 Your numbers will also be added on the ‘Mapepeza Newspaper’ group for instant news, local stories and updates! *Whatsapp group is optional, anonymous submissions accepted.

WINNIE MADIKIZELA-MANDELA TO BE LAID TO REST TOMORROW! The government will host the official State funeral service of the late Mama Winnie Nomzamo Madikizela-Mandela at Orlando Stadium, Soweto on Saturday, 14 April. Meanwhile, national days of mourning have been declared from 3 April up to the day of her funeral on Saturday, 14 April. In line with this declaration, the National Flag has, with immediate effect, been flown as half-mast at all flag stations countrywide and at South African diplomatic missions abroad. Residents of the Sedibeng district are encouraged to take precautions to ensure the safety of their vehicles. Vereeniging SAPS have released a statement indicating that there is a marked increase in vehicle theft. Vereeniging SAPS spokesman, Captain Fikile Funda, said older vehicle models like Chanas, Mazda  323s, Nissan and Volkswagen were specifically targeted. Funda says that electrical gate motor theft is also on the increase, and the community is advised to put additional safety around their electrical gate motors. He encourages the community to always activate their alarm systems when they leave the house in order to improve the security of their property. Lefapha la Litaba tsa Lehae le laetsoe ho lokisetsa tlaleho e feletseng le leano la ho laola litlhōrō tse telele liofising tsa bona ho pholletsa le naha. Taelo ena e tsoa ho Letona la Litaba tsa Litaba tsa Lelapa, Malusi Gigaba, ea ileng a bitsetsoa ke litho tsa sechaba mabapi le nako e sebelisoang liofising tsa litokomane tse kang li-ID, lipasipoti le li-certificate tse bohlale. “Tlaleho e pharaletseng le leano le atlehileng mabapi le ho sebetsana le taba ena ka potlako ke tsa bohlokoa haholo ha lefapha le ntse le ikemiselitse ho fana ka litšebeletso tsa boleng bo phahameng ho baahi le basebeletsi ba bang,” ho boletse lekala ka Labobeli (la 10 Mmesa). Letona Gigaba o ipiletse ho litho tsa sechaba ho mamella ha taba ena e ntse e lebisoa tlhokomelo ka ho feletseng. By Lesego Mohlamme

OwayenguNgqongqoshe UMnumzane Zola Skweyiya usedlulile emhlabeni, udlula nje kweligade ahlabayo ubezobe egubha usuku lakhs lokuzalwa ngezi-14 Ndasa eqeda iminyaka eyi-76.

ISSUE #15 - 13 April 2018

hundla waphatha kuso iminyaka elishumi waze wehla ngonyaka ka-2009. Wahlongoza ukusungulwa kwemigomo yokuvikeleka kwenhlalonhle okubandakanya izondlo zabantwana nokwakhiwa kwesikhungo esibhekelele ukukhishwa nokukhokhwa kwezibonelelo ngokwehlukana kwazo. Ubezimisele ukuvikela abantu abadala futhi ubezibandakanye nazo zonke izinhlelo eziphathelene nenhlalo yabantu abadala kulo lonke izwe laseMzansi Afrika. Ngonyaka ka-2009 waphin-

de waqokwa waba uKhomishana omkhulu waseMzansi Afrika ezweni lase-UK naseIreland, lapho owayeqhakambisa amagalelo amahle ngezwe laseMzansi Afrika ne-Afrika yonkana. Ekubuyeni kwakhe phesheya kwezilwandle, uqhubekile waba yilungu eliqavile njengelungu eselimnkantshubomvu eqenjini le-ANC futhi ezwakalisa amava aqavile mayelana nokuvuselelwa nokugcinwa ubuqotho nezinkambiso zombutho weANC awusebenzele waze wadlula emhlabeni.

Umsolwa odlwengulwe intombazanyana efunda amabanga aphansi uvelile enkantolo kodwa unqatshelwe ushwele!

By Nkululeko Xaba

Umsolwa ongu-Constant Moyo, oneminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa ongowokudabuka ezweni laseZimbabwe uvelile enkantolo kaMantshi yase-Heidelberg ngoLwesine, mhlaka 12 Ndasa ngecala lokudlwengula umntwana wentombazane oneminyaka eyisishiyagalombili ubudala ohlala e-Ratanda. Lomlisa unqatshelwe ushwele kwase kuthi icala lakhe lahlehliselwa umhlaka-30 Lwezi. Lesi sigameko sokudlwengula senzakala ngomhlaka-08 Mbasa, lapho lentombazanyana eneminyaka eyisishiyagombili efunda amabanga aphansi eyayibuya esikoleni ngesikhathi ebizwa ilomsolwa (Moyo) owayesegcekeni lakwakhe. "Ngenkathi lentombazanyana ingena egcekeni, ube eseyingenisa endlini, wavala umnyango. Umsolwa ugumulise lomntwana umfaniswano wesikole wabe esemdlwengulwa. Ngenkathi umdlengulwa egasela ekhaya, ube eselandisa ugogo wakhe ngalesi sigameko. Ugogo ube eseyobikela amaphoyisa ngalesi sehlo", kufakaza oyisikhulumi

samaphoyisa uKapteni Tshilate. Ntambama ngalolosuku, lomsolwa uMoyo wabonakala emgwaqeni, umphakathi wazisa amaphoyisa wase esekhalelwa amasongo kaSigonyela lomlisa. UKhomanda wesiGungu uJenene omkhulu uNksz Girly Mumsy Mbele ukuqinisekisile ukuthi Ithimba lakhe elikhethekile elilwisana nodlame lwemindeni, ukuVikelwa kwabantwana kanye nokunukubezwa ngokocansi bazoliphenyisisa ibheshu emacaleni aphathelene nokuhlukunyezwa kwabesifazane,abantwana, abantu abadala kanye nokuhlukunyezwa kwabesilisa. Uphinde wanxusa umphakathi ukuthi uwabike emaphoyiseni amacala afuze lawa ukuze uphephe umphakathi. Ngodaba olufanayo; ngoLwesine(12 Ndasa) abafundisi, abafundi, amalungu ebhodi esikole,amakhansela, amalungu omphakathi babambe umbhikisho othulile ukulwisana nalesi sihlava esibi. Lombhikisho othulile uqale esikoleni samabanga aphansi (Bertha Gxowa

primary) esisesigcemeni sase-Ext.23 endaweni yaseRatanda Wade waphelela enkundleni kaMantshi yaseHeidelberg lapho lelicala lalibanjelwe khona. Incwadi ewumqulu wezikhalazo nezicelo mayelana nokushushiswa nokuvikelela ngumthetho komsolwa inikezelwe kwiNhloko kaMantshi uMme Rakgadi Malatjie owenze isithembiso ukuthi uzohlanganisa yonke

imiqulu ephathelene nokushushiswa kanye nemigomo esetshenziswa enkantolo. INhloko kaMantshi uMme Rakgadi Malatjie ukubeke kwacaca ukuthi umnyango awuphethe uyawasukumela amacala aphathelene nokunukubezwa ngokocansi nokuhlukunyezwa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantu abadala kanye namadoda.


ISSUE #15 - 13 April 2018 Mapepeza

Newspaper

Idolobha likuqede nya ukungenelwa zikhukhula kukagogo (80) emva weminyaka engama-32 esokola! By Nkululeko Xaba

Sewuyiphupho nje kugogo wasendaweni yase-Daveyton, uGladice Sechai, obehlushwa zikhukhula emva kweminyaka engamashumi amathathu nambili enganakiwe. NgoLwesihlanu, ngezi-6 Ndasa, oyilungu kwiKomiti lethimba likaMeya eliphathelene nokulethwa kwengqalasizinda UMnumzane Khansela Robert Mashego uvakashele ugogo Sechai ukuzoqeda lenkinga yakhe, lokhu okwenza kulimale izimpahla zasendlini kanye nemishini esebenza ngogesi. Lezi zikhukhula zibangelwa amapayipi achitha amanzi angaqedelwanga ukuxhunywa kahle namanye asegcwele amapayipi athwala indle avalekile. “Thina singuHulumeni obakhathalelayo abantu abadala futhi kuliphutha Esahlezi, uGogo Gladice Sechai (80) noMphathiswa weNgqalasizinda kaMasipala uKhansela Robert Mashego udelikhulu ukuthi usephile lale indlebe neKansela leWadi sakhe UMnumzane Solly Silawula kanye neMenenja ye-Daveyton Customer Care isikhathi eside ebhek- Centre UMnumzane Marothi Ramahuta. ene nalengwadla,” kubika ngasemzini kagogo(Sechai) na nezimpahla zakhe ezali- zibike zonke izingqalalapho bazo vula imigudu mala ngenkathi kuna imvula sizinda zikaMasipala eziuMashego. emithathu ehambisa amanzi. enkulu emasontweni ambal- moshakele noma ezivalekile kulezi zinombolo Ithimba seliqalile ukukhuc- Lamapayipi avalwa izihlahla wa adlule. zosizo lwemigudu kaMaulula lelipayipi elakhiwe noma izitshalo ezisuke zihamngokhonkolo elimamami- ba namanzi ngesikhathi kuna “Kuyangithokozisa ukuthi isi- sipala: tha angama-80 ubude nalo imvula enkulu. Ngesikhathi celo sami asishawanga indiva. - Ungafonela lenomukuze amanzi adlule kalula inkontileka eqashelwe uku- Angeke ngikwazi ukuphila bolo 086 054 3000 noma ngaphandle kokuphazamise- feza lomsebenzi isematasa- kuleminyaka enginayo ukuh- kumbiko-nyazi othi: call. ka aze ayongena endaweni tasa, uGogo Sechai uzosizwa lalela ovalweni longungenel- centre@ekurhuleni.gov. noma enkundleni efanele. Lenkontileka elung- yithimba le-City's Daveyton wa zikhukhula emzini wami,” za yokuxhumana uTwitter isa lelipayipi imi magange Customer Care Centre ukuze kubika uGogo Sechai. ukuthi ilungise lelipayipi athole isinxephezelo mayela- Izakhamuzi ziyacelwa ukuthi :@CoE_Call_Centre

Koloi ea moetso oa Toyota Venture e neng e utsutsoe e fumanoe Tembisa e arotsoe karolo ea likarolo tse ling, mmelaeloa ea le mong o tsoeroe! By Lesego Mohlamme

Mathoasong a Hlakola selemong sena ho (Engen Filling Station) pakeng tsa Ililiba le Libaka tsa Emmangweni Tembisa, e 'ngoe ea Toyota Ventures e ne eme ka bosiu bo bong ha e ne e utsua. Ka la 29 Hlakubele Sehlopha sa Bohokahanyi le Sechaba sa-EMPD se ile sa hlokomelisoa ka sa Toyota Venture sebakeng se seng sa Mqantsa Industrial Site. Phuputso e entsoeng ke mapolesa a metro e ile ea lebisa ho tšoaroa ha lesholu la Venture ka Labobeli, la 03 Mmesa. Lipatlisiso li senola hore koloi e utsuoeng e ile ea isoa libakeng tse fapaneng tsa Ivory Park moo e neng e arotsoe karolo ea likarolo tse ling. Kamoo ho bonahalang kateng, mochine oa motlakase o mong sebakeng

sa liindasteri hape e ne e le moreki oa lebokose la gear le-radiator. E boetse e hlahile hore morekisi o ile a kōpa motlakase hore a boloke chelete e setseng ea Toyota Venture sebakeng sa hae. Ke feela phetolelo e nkiloeng ea bosholu e fumanoeng le likarolo tsa eona li sebelisetsoa ho tsosolosa Toyota Venture e 'ngoe sebakeng seo. Chassisi e ne e le Ivory Park moo qalong koloi e utsoitsoeng e ileng ea amohuoa teng. Ramotlakase o ne a bina joaloka canary 'me moetsi oa molao o ne a tšoaroa motšehare oa mantsiboea, ka letsatsi le le leng. Motšoaruoa ea tšoeroeng o ile a re molekane oa hae o fetisitse 'me a patoa bekeng e fetileng ea Hlakubele. Mosali oa monna ea lilemo li-42 o ile a koalloa mapoleseng a Tembisa ka tefo ea bosholu ba koloi le motlakase

oa motlakase o lokiselitsoeng ho ema e le paki ea naha. Monna eo ea neng a tšoeroe ka nyeoe o ne a lebeletsoe hore a hlahe Lekhotleng la Magistrate ea Tembisa ka Laboraro (la 11 Mmesa).

3

MMC uMnu. Xhakaza

ugqugquzela izakhamuzi ukuthi zizibandakanye nemihlangano ye-IDP neyohlalolwabiwo-mali! By Nkululeko Xaba

OyiLunga lethimba likaMeya (MMC) kwezeZimali nokuThuthukiswa koMnotho kwidolobha lase-Ekurhuleni UMnumzane Doctor Xhakaza unxuse izakhamuzi ukuthi zizibandakanye nemihlangano ye-IDP /uhlahlolwabiwo-mali oluqale mhlaka-11 Ndasa. Izindlela ezintsha zokukhokha, imigomo esetshenziswayo yezikweletu, imithetho yama-indigents kanye nezicelo zohlahlolwabiwo-mali nezinye izinsiza ezilindeleke ukube zidingidwe emihlanganweni i-City's Draft Integrated Development and Planning ngamafuphi(IDP) kanye nohlahlomali. Imihlangano mayelana ne-IDP kanye neyohlahlomali yezakhamuzi nabaninimasheya ihlehlelwe ukuze iphethe ngezi19 Ndasa. Abazobe bemdibimunye nalemihlangano bazonikwa ithuba ukuba banikezele ngeyabo imibono mayelana nezinhlelo zentuthuko eziqukethwe yi-IDP eminyakeni emihlanu ezayo kanye nohlahlomali lweminyaka emithathu ezayo. Imihlangano yozwano ibanjelwe ezindaweni ezingamashumi amabili zonakekelo-makhasimende ngehora lesithupha ntambama ukuze kudingidwe le-IDP esidwetshiwe kanye nohlahlomali nezakhamuzi. Amakhansela kanye nabanini-masheya bazofaka amanye amaphuzu mayelana nezicelo zezinhlelo zentuthuko lapho nezakhamuzi zizokwazi ukuzwakalisa awazo amagalelo. I-Integrated Development Planning uhlelo lukaMasipala oluza nom-

hlahlandlela owubuchule mayelana nokulethwa kwentuthuko oluzothatha iminyaka emihlanu. Lokhu kubandakanya izinhlelo, uhlahlolwabiwo-mali, ezokuphatha kanye nengqubomgomo elawula ukuthathwa kwezinqumo kwaMasipala. Imihlangano yomphakathi ilandelwa inqubo-wadi yeIDP kanye nokubhalwa kweminyaka yohlahlolwabiwo-mali (2018/2019-2021) kanye nemibono yezakhamuzi nabanini-masheya, lokhu okwenzeka ngoMfumfu 2017. Imibono yafakwa kwimibhalo ye-IDP kanye nakuhlahlolwabiwo-mali, lapho izodluliselwa kwiKhansela ukuze liyincome iphumelele emva komhlangano ozobanjwa maduzane. Emva kwayo yonke lemihlangano, abaninimasheya kusukela manje kuya mhlaka-23 Ndasa sebevumelekile ukuthi babone lemiqulu ye-IDP kanye nemiqulu yohlahlolwabiwo-mali ukuze izovuleleka ukube idingidwe. Lemininingwane iyabonakala kulobubuxhakaxhaka bemishini yesigcinamlando ethi: www.ekurhuleni.gov. za noma kwimitapoyolwazi yomphakathi, kwizikhungo zokuhola noma ezindaweni zosizo lomphakathi ngezikhathi zomsebenzi. Imibono ingagcwaliswa bese ifakwa ebhokisini lamasu ohlahlolwabiwo-mali kumahhovisi abekiwe noma uwathumele ngombiko-nyazi othi: budgettips@ekurhuleni. gov.za Umphakathi odinga ulwazi ungashayela lezi zinombolo zasehhovisi lakwa-IDP : 011 999 6763, 011 999 0591, 011 999 5921.


4

Mapepeza Newspaper

ISSUE #15 - 13 April 2018

UMasipala wase-Lesedi usuliqalile ukubhaliswa kwama-Indigent! By Nkululeko Xaba

UMasipala wendawo yase-Lesedi usuliqalile uchungechunge lokubhaliswa kanye nokuvuselelwa kwama-Indigents oluqale ngoMsombuluko mhlaka-09 Ndasa obubanjelwe e-Ratanda New Hall kusukela kuWadi 1 kuya kuWadi 4. OyiMeya kaMasipala uNksz Lerato Maloka ugqugquzele bonke abahola izolo elincane, abangasebenzi kanye nabahola imali yempesheni abanezindlu ababhalisiwe njengama-indigents. Loluchungechunge lalomkhankaso lokubhaliswa kwama-indigents luzoqhubeka luhambele wonke umphakathi waseLesedi kuze kushaye umhlaka-20 Ndasa. Mayelana nemininingwane eminye ungaxhumana nabayizikhulumi sase-Lesedi Local Municipality kulemiqhafazo elandelayo: 016 492 0298. Kudingeka lemiqulu elandelayo ukuze ubhaliswe njenge-indigent: 1. Isiqinisekiso semali oyihola ngenyanga, esishoyo ukuthi lemali oyiholayo ayeqi

uR3500 kanye nesitatimende sasebhange esingeqi ezinyangeni ezintathu. 2. Umfaki-sicelo kumele kube umuntu obhaliswe ngokusemthethweni njengomnikazi wendlu, kodwa uma kungumntwana oseyinhloko yekhaya lapho indlu isabhaliswe ngamagama abazali asebashona , kufuneka isiqinisekiso sencwadi kaMasipala yokukhokhela izinsiza zakhe. 3. Incwadi yemvume lapho umhlali abhaliswe khona egameni loseshonile. 4. Amakhophi womazisi agxiviziwe abo bonke abantu abahlala endlini. 5. Isitifiketi sempesheni noma ikhadi uma lomuntu obhalisayo umuntu oseyisakhamuzi sakudala. 6. Incwadi egxivizwe emaphoyiseni echaza ngesimo somfaki-sicelo: akasebenzi, uhola impesheni, uhola imali engaphansi kukaR3500 ngenyanga, uyinhloko-khaya kulomndeni noma uhlala endlini yomuntu osewashona. Amabhizinisi kanye nezindawo zokusebenza azivunyelwe ukuba sohlwini lamaindigents.

GAUTENG IS OPEN FOR FOREIGN BUSINESS! MAPEPEZA REPORTER

InvestSA Gauteng One Stop Shop has been officially launched on Wednesday, April 11. Minister of Trade and Industry Dr Rob Davies (MP) launched the InvestSA Gauteng One Stop Shop (OSS) on 10 April 2018. He said the OSS is part of a Presidential priority to improve South Africa's service delivery to all investors, and is an excellent model of intergovernmental collaboration between the three spheres of government. The aim of the InvestSA Gauteng centre is to provide a convenient, professional service for setting up a business. An investor will make an appointment,

meet with a government representative to explain the services required and be guided by the representative. The Gauteng Premier David Makhura said the One Stop Shop will significantly shorten and simplify administrative procedures and guidelines for issuance of business approvals, permits and licenses; thereby removing bottlenecks faced by investors. Minister Davies and Premier Makhura was joined by CoGTA minister Dr. Zweli Mkhize, Gauteng Economic Development MEC Lebohang Maile and ambassadors from countries like France at the official launch. The OSS is located at the economic hub Sandton, in the City of Johannesburg.

CERTIFIED PRINT WEEKLY

T/A Mapepeza Community Newspaper

COPYRIGHT NOTICE

All rights and reproductions of all reports, photographs, graphical illustrations and all materials published in the Mapepeza Newspaper are hereby reserved in terms of Section 12(7) of the Copyright Act: 96 of 1978 and any ammendments thereof. Mapepeza Newspaper subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the Code please contact the Press Ombudsman at 011 484 3612/8, fax: 011 4843619 Website: www.presscouncil.org.za

Languages: English/isiZulu/Sesotho Media: Print and e-Paper editions Frequency: Weekly (Fridays) Distribution: Free-fetch Hotspots, Street agents Online (eMapepeza): www.issuu.com/mapepeza

NEWSPAPER CREDITS EDITOR:

Stephen Seakgwe M.D & PUBLISHER: Anatola Mofoka (Lolliepop) CONTENT MANAGER:

Nqobile Khumalo

CONTENT PRODUCER:

Published by:

Lolliepop Trading and Projects (Pty)Ltd Reg: 2012/104980/07 Director(s): A.S. Mofoka First published: September 2013

Supported by:

Media Development and Diversity Agency Tel: 011 643 1100, www.mdda.org.za

Printed by:

Paarl Coldset CTP 83 Heidelberg Road. City Deep, Production Park, Johannesburg

Thabiso Mqocwa

OFFICE ADMINISTRATOR:

Palesa Phumo

TRANSLATORS and CONTRIBUTORS Lesego Mohlamme, Nkululeko Xaba

Bheki Radebe, Lekgowa Khotha

The Editor reserves the right to determine whether material submitted for publication shall be printed and reserves the right to edit as needed, for space, libellous statements and personal unwarranted attacks. All material submitted must signed (name withheld upon request). Opinions expressed by the writers of the articles in the newspaper are those of the individual and not necessarily those of the editor or the publication workforce. Articles submitted for publication must deal with issues, not personalities.


ISSUE #15 - 13 April 2018 Mapepeza

Newspaper

5

Baahi ba Khutlo Tharo ea Lekoe ba ile ba kena mohoantong!

Political heavyweights gather to remember Chris Hani 25 years later! Reported By Nqobile Khumalo

By Lesego Mohlamme

Ka labone la 05 Mmesa, baahi ba ile ba khobokana Soul Tsotetsi Sports Complex di horeng tsa hoseng, mo ba ileng ba tsoara thapelo teng, ka ha mohoanto oa bona e ne e le oa khotso. Me' ka mora mo ba ile ba kena di beseng ba leba dikantorong tsa Masepa oa sebakeng sa Sedibeng Vereeniging, mo' ba neng ba ilo nehelana ka lengolo la bona la litletlebo, mohoanto o na o ne o eteletsoe pele ke baetapele ba baahi, e leng William Mofokeng le Nkosi Msimanga eo e leng mongodi oa baahi ba Sedibeng ka kakaretso. Mohoanto o na o ne o le malebana le matlo a li-RDP, malebana le liphepetso tseo baahi ba tobaneng le tsona, ho kenyeletsoa le bobolu le manyofonyofo a etsehalang ka matlo a li-RDP. Baahi bane ba tsoere li plakata tse ngotsoeng “NO RDP HOUSES NO VOTES”, e le se hlalosang hore ha hose matlo a li RDP ba kekebe ba kena likhethong. Nkosi Msimanga o boletse hore, mathata le liphepetso tseo baahi ba tobaneng le tsona ka matlo a li-RDP, ke hore li Ward Councillor le bahlanka ba mmuso ba rekisa matlo a lokelang ho fua baahi ba motse oa Khutlo Tharo ea Lekoe, Nkosi o re haholo bana le bothata ka batho ba amohelehang hore ba ka fumana matlo, fela ba fumana hore hona le batho ba kentsoeng ka hare ho matlo a bona, me sena se tlisa mathata a mangata babekeng sa bo mojalefa ba lokelang ho fumana matlo a bona a li-RDP. Me' o re lengolong la bona la litletlebo ba tsepamisitse maikutlo haholo, ka matlo a baahi a rekitsoang, me' ba batla hore toka e phethahatsoe malebana le ntlha ea ho rekisoa ha matlo a li-RDP, me ha toka eka phethahatsoa manyofonyofo atla fela, Nkosi o re baahi ba nketsoeng matlo a bona, ba lokeloa ho kengoa ka matlong a bona hanghang. Me' ba batla le hore manyofonyofo a etsahang ka li-RDP motseng oa Savanna City le Golden Gardens, a ho rekisoa ha matlo a baahi a fele, o re bo mojalefa ba lokeloa ho fua monyetla oa ho fumantsoa matlo a bona ka tsoanele, Nkosi o re ba ile ba ngolla Ramotse oa masepala oa Sedibeng lengolo, hore ho emisoe ka ho kengoa batho matlong a Savanna City ntle le molao, ho fihlela bothata bona bo rarollotsoe. Nkosi o boletse hore, lengolong la bona la litletlebo ba batla le hore setho sa komiti ea ramotse se ikarebellang ho litokelo tsa bophelo le tsela ea tsamaiso ea tshebetso, e leng MMC Khomoeasera a

itokolle mosebetsing oa hae, ka ha a sa sebeletse sechaba ka botshepehi. Pele ho ka neheloana ka lengolo la litletlebo la baahi, ho iloe hoa fua ditho tsa baahi monyetla oa hontsha maikutlo a bona, ka ha hone ho ena le bo Nkhono le Ntatemoho mohoanto o na. Nkhono Annah Mguni hotsoa Sebokeng Zone17 ea lilemo li-73 o ile a ntsha maikutlo a hae ka le reng, e sale a ngodisa ntlo ea RDP lilemong tse ngata tse fitileng,me le kajeno haso Fumane ntlo ea hae, me ile a hlalosa ka boemo bo a phela ho bana, mo ileng a itshela ka likhapa nakong ea puo ea hae, e le se ileng sa ama batho maikutlo haholo nakong eo. Motsamaisi kantorong ea ramotse Archie Mokonane o ile a amohela lengolo la litletlebo, bakeng sa ramotse ea sakang a khona ho finyella ka lebaka la kopano ea neng a le ho eana nakong eo, e leng Cllr. Busisiwe Modisakeng. Archie Mokonane o boletse hore o amohele lengolo la litletlebo la baahi bakeng sa Ramotse Cllr. Busisiwe Modisakeng ea sa khonang ho finyella, Mokonane o ile bollela baahi hore, ba ile ba e ba le kopano le baetapele ba baahi pele ho mohoanto ona, o re kopano ena e ne hlophisitsoe ke Ramotse Modisakeng, me' ba ile ba mema bahlanka ba mmuso oa profense ha mmoho leba sebaka sa Sedibeng ba sebetsang ka matlo, ho kenyeletsoa le setho sa komiti ea ramotse se ikarabellang ho litokelo tsa bophele le tsela ea tsamaiso ea tshebetso, e leng MMC Khomoeasera. Mokonane o re kopanong eo ba ile ba amohela litletlebo tsohle tsa baahi, tseo ba ileng ba li fumana hotsoa ho baetapele ba baahi, tseo baahi ba tobaneng le tsona, me' o re ba ile ba lumellana ka hore, ha hona le bopaki bo tsoareang malebana le manyofonyofo bo lokela hore botle ka pele, me' ramotse otla lekola bopaki bo, me' a khone ho nka mehato e matla khahlano le batho ba ntseng ba tsoela pele ka bobolu le manyofonyofo ka matlo a li-RDP. Mokonane o boletse hore hona le sehlopa sa-SIU se sebetsanang le bobolu le manyofonyofo a matlo a li-RDP, me' o ile a hlalosa hore matlo a hahoa ke profense, me masepala e na o etsa fela bo nnete ba hore batho ba fumana matlo a bona ka tsela e nepahetseng. Mokonane o phethetse puo ea hae ka hore, ba tlilo lekola litletlebo tsohle tsa baahi tse lengolong la bona la litletlebo. Me batle ba fumane tharollo, baahi ba tshoseditse ka hore, ha ho sa fumanoe tharollo ka potlako, likhetho tsa selemo se tlang litla sitiseha.

On Tuesday, April 10, the City of Ekurhuleni organized the annual wreath laying ceremony that was attended by government leaders, political figure-heads, the community and Hani family at the Thomas Nkobi Memorial Park in Boksburg, This is where Chris Hani’s grave, his Memorial and Walk of Remembrance sites are situated. The dignitaries took turns in paying their respects to the fallen struggle hero, who was assassinated on the same day 25 years ago. Thembisile Martin “Chris” Hani was renowned for his fearlessness and impeccable leadership qualities, led the anti-apartheid struggle until his assassination on 10 April 1993 outside his home in Dawn Park, Boksburg. He was a leader of the military wing of the ANC, uMkhonto We-Sizwe and the South African Communist Party (SACP). Leaders from national government, SACP, SANCO, COSATU and the MKVA laid wreaths on the grave of Hani. The City mayor Cllr Mzwandile Masina, City councillors and council chief whip Jongizizwe Dhlabathi joined the leaders in delivering messages of support to the family of Chris Hani. Dali and Rachel Tambo also joined the dignitaries to pay their tributes to Hani.

To honour the lasting legacy of Hani, Ekurhuleni has bestowed the Freedom of the City to Chris Hani posthumously in November 2006 and has declared April, the month in which he died, the Chris Hani Month. Since then, the wreath-laying ceremony has been head of the programmes made by the the City every year. To pay tribute to him for his selfless contribution to the liberation of the oppressed masses, the city rolls out a month-long programme to champion the ideals for which he stood. In March last year, the Chris Hani’s grave, Chris Hani Memorial and Walk of Remembrance were declared National Heritage sites by the South African National Heritage Agency. This year the City of Ekurhuleni’s Heritage Services submitted nominations to Provincial Heritage Resources Authority – Gauteng (PHRA-G) for the Chris Hani House situated at 02 Hakea street Dawn Park, Boksburg to be declared as a National Heritage Site. The Chris Hani Photographic Exhibition, depicting the life of Chris Hani will be opened for public viewing for free at the Springs Art Gallery from 21 April to 21 May, from 09:00 to 16:30  during week days, while it will be open from 08:00 to 12:00 during weekends.


6

Mapepeza Newspaper

P

ISSUE #15 - 13 April 2018

APER LAY

CROSSWORD PUZZLE Commemorating 50 years since the assassination of Dr. Martin Luther King Jr. Born: January 15, 1929 Died: April 4, 1968

Dr. Martin Luther King Jr. was the most important voice of the American civil rights movement, which worked for equal rights for all.

SUDOKU(DIFFICULTY LEVEL: EASY)

BE SMART, GET THE PAPER ONLINE! Download the Issuu app on your smartphone to read, save and share content inside every Mapepeza! Follow us on

F R E E Do wnload

@mapepeza

VISIT OUR WEBSITE FOR UPDATES AND MORE INFO ON www.mapepezamedia.co.za


ISSUE #15 - 13 April 2018

Mapepeza Newspaper

7

Ratanda Senior Citizens take over the streets!

The elders of Ratanda township in Heidelberg recently participated in a 5km fun walk, organized by the administrators of the two Old Age Centres, including representatives from Lesedi Local Municipality and the Gauteng Provincial Government. The mini-marathon was a great way to encourage an active and healthy lifestyle using long distance walking. Along the journey, the senior citizens motivated by singing and some support from the community. At the end of the fun walk, the participants were awarded with medals and food packs to conclude the event in good spirits amongst everyone. Report and photos by: Thabiso Mqocwa

Read the digital copy of Mapepeza online... www.issuu.com/ mapepeza


8

Mapepeza Newspaper

CLASSIFIEDS DISCLAIMER TO ALL READERS!

Editor: Examine all services/offers carefully, request quotes and deposits before accepting.

Mapepeza Newspaper (including its associates, partners, staff and publisher) will not be liable for any misleading claims or damages to our readers. E&OE

ISSUE #15 - 13 April 2018

Deadline for classifieds ad bookings: Wednesdays(16:00)

BOOKING METHODS: • Call: 078-221-8002 (+Whatsapp) / 083-758-3892 - weekdays (9 am-5 pm) •Email: info@mapepezamedia.co.za • Web: www.mapepezamedia.co.za

SERVICES - Herbalist/Healers

PUBLIC NOTICES - Muncipal Notices

LESEDI LOCAL MUNICIPALITY, Gauteng Notice no:30/2018 Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the Council of the Lesedi Local Municipality will be meeting as follows during 2010 at the Council Chamber situated at the Town Hall Building, Hendrik Verwoerd Street, Heidelberg: COUNCL MEETINGS: 2010/2011 DAY

DATE

VENUE

TIME

Thursday

31 May 2018

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

30 August 2018

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

29 November 2018

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

31 January 2019

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

28 February 2019

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

28 March 2019

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Thursday

30 May 2019

Council Chamber, Heidelberg

10:00

Members of Public are welcome to attend the abovementioned meetings, further particulars in this regard may be obtained from the Manager: Corporate & Legal Services Mr. S Zwane at telephone no. (016) 492 0205. Lesedi Local Municipality Offices PO Box 201 HEIDELBERG, Gauteng 1438 Website: www.lesedi.gov.za

PAUL MPELE MUNICIPAL MANAGER

SERVICES - Plumbing

Certified and Trade-Tested Plumbers. We are 100% Black-owned company

SERVICES - Automotive


Mapepeza Newspaper

ISSUE #15 - 13 April 2018

DISTRIBUTED IN TOWNSHIPS/COMUNNITIES OF : • SEDIBENG DISTRICT • CITY OF EKURHULENI • DIPALESENG MUNICIPALITY (BALFOUR) • CITY OF JOHANNESBURG

MAHALA!

IT’S FRE

EVERY F R

E!

IDAY

Read eMapepeza on www.issuu.com/mapepeza

9


10

Mapepeza Newspaper First name: Winifred (Winnie) Last name: Madikizela-Mandela Date of birth: 26 September 1936 Location of birth: Mbongweni, Eastern Cape, South Africa Date of death: 2 April 2018 in

Johannesburg, Gauteng, South Africa

Synopsis:

ANC Political Activist and ex-wife of Nelson Mandela, former Deputy Minister of Arts and Culture, President of ANCWL, member of the NEC of the ANC, Member of Parliament (MP) since 1994.

CELEBRATING THE LIFE AND TIMES OF THE MOTHER OF THE NATION!

REST IN PEACE WINNIE MADIKIZELA-MANDELA

PART 1 OF 2 THE FULL HISTORY OF MAMA WINNIE MADIKIZELA MANDELA (1936-2018)

Early Years

N

omzamo Winifred Zanyiwe Madikizela was born, the fifth of nine children, in the village of Mbongweni, Bizana, in the Transkei on 26 September 1936. During her infant years her father, Columbus, was a local history teacher. In later years he was the minister of the Transkei Governments’ Forestry and Agriculture Department during Kaizer Matanzima's rule. Her mother, Nomathamsanqa Mzaidume (Gertrude), was a science teacher. As a young girl, Winnie’s family moved around within the former Transkei, due to her father’s work. She attended primary school in Bizana but when she was nine years old, the family moved to eMbongweni, where as well as attending school, Winnie would help her father to labour on the farm. This helped create a closer bond with her father, who was known for his aloofness despite wielding a great love for his children. Colombus, to all intents and purposes, was a proud man who greatly valued educated and who saw the importance of educating his children about their Pondo roots as well as traditional academic subjects. When Winnie was still young, two tragic events hit. Firstly her elder sister, Vuyelwa, contracted tuberculosis and died – an event which shook Winnie’s belief in the God her mother had ardently prayed to during her daughter’s demise. Secondly, soon after her sister’s death, Winnie’s mother also developed the disease and died. However, shortly before her mother passed away she gave birth to a baby boy, whom Winnie took responsibility for during her mother’s incapacitation, and after her death.

Apartheid In 1945, when she was only nine years old, Winnie had her first conscious experience of what the strictures and injustices of racism and apartheid meant in South Africa. News had just arrived in Bizana that the Second World War had ended, and celebrations had been scheduled. Along with her siblings, Winnie begged their father to attend, and eventually he acquiesced to their demand. However, upon arriving at the town hall, it was discovered that these celebrations were “for whites only” and the children were forced to remain outside with their father while the white population enjoyed the merriment within. The obvious injustice struck a deep blow for Winnie, and thereafter she grew increasingly sensitised to the inequality of the world around her.

It is worth reiterating that Winnie was already politically interested and involved in activism long before she met her future husband (Mandela)

ISSUE #15 - 13 April 2018

Mandela

” Education Luckily for Winnie, Bantu education – the hated Apartheid policy of introducing separate education syllabi for Whites and Blacks – was only introduced in the early 1950s. Therefore she was able to benefit from an education that was on par with her White peers at the time. She passed her junior certificate (Standard 8) with distinction and then went on to study at Shawsbury, a Methodist mission school at Qumbu. It was there that she matriculated and distinguished herself as a person with exceptional leadership qualities. It was also there, under the tutelage of teachers who were all Fort Hare graduates, that she began to become more politicised. Due to financial constraints, Winnie’s sister, Nancy, to whom Winnie was close, dropped out of school and worked casual jobs to ensure that Winnie’s education could continue. When Winnie returned from Shawsbury with a first-class pass, she discovered that her father had remarried. His new wife was a woman by the name of Hilda Nophikela, whom all of the Midikizela children welcomed into the family fold, especially Winnie.

Life in Jozi

In 1953, upon her father’s advice, Winnie was admitted to the Jan Hofmeyr School of Social Work in Johannesburg, where Nelson Mandela (who was already gaining national renown), was the patron. It was the first time she left the Transkei and a formative moment in her life. It was in Johannesburg that she saw the full effects of Apartheid on a daily basis, but also where she discovered her love of fashion, dancing and the city. It was only after a few months of living in Johannesburg that Winnie first went to Soweto. She completed her degree in social work in 1955, finishing at the top of her class, and was offered a scholarship for further study in the USA. However, soon after receiving the scholarship offer, she was offered the position of medical social worker at the Baragwanath Hospital in Johannesburg, making her the first qualified, Black member of staff to fill that post. Following an agonising decision about whether to leave and further her academic career in the USA, or to stay and pursue her dream of becoming a social worker in South Africa, she decided to remain in South Africa. Whilst working at the hospital, Winnie’s interest in national politics continued to grow. She moved into one of the hostels connected to the hospital and found that she was sharing a dormitory with Adelaide Tsukudu, the future wife of former African National Congress (ANC) president, Oliver Tambo. Indeed, Adelaide would confide in Winnie while they were in bed at night about the brilliant lawyer she would soon marry, and his legal partner, Nelson Mandela. It also transpired that Tambo happened to be from Bizana, like Winnie, making them members of the same extended family. It is worth reiterating that Winnie was already politically interested and involved in activism long before she met her future husband. She was particularly affected by the research she had carried out in Alexandra Township as a social worker to establish the rate of infantile mortality, which stood at 10 deaths for every 1,000 births.

Winnie was twenty two when she met Nelson, and he was sixteen years her senior. He was already a famous anti-apartheid figure and one of the key defendants in the Treason Trial, which had commenced the year before, in 1956. From the very beginning, Nelson was ensconced in the Liberation Struggle, and the parameters of their romance were set by his commitment to political change. On March 10 1957, Nelson asked Winnie to marry him and they celebrated their engagement together in Johannesburg on 25 May 1958. Despite government restrictions on the movements of Treason Trial defendents, Winnie and Nelson got married on 14 June 1958, in Bizana. The celebration caught the national interest and was reported in publications such as Drum Magazine and the Golden City Post. Their marriage was to prove both robust and fraught. Winnie quickly discovered that life married to one of Apartheid’s most famous opponents was a lonely one. Her husband was incessently busy with ANC meetings, legal cases and the Treason Trial. The Mandela residence was also a site for frequent police raids, during which policemen would awaken the household with loud banging on the doors in the early morning and set to turning the whole house upside down. Added to the turbulence of their early married life, in July, Winnie found out she was pregnant with her first child. On March 30 1961, nine days after the police murdered sixty-nine people during a Pan African Congress (PAC) anti-pass demonstration at Sharpeville, a police raid on the Mandela home saw Nelson arrested and Winnie left by herself, in what would become her overarching experience of marriage. As Nelson spent increasing amounts of time in police custody or underground, the number of unsettling relationships Winnie established with people who would turn out to be police informants also seemed to increase. Winnie had a few influential presences in her life: chief amongst them were Lillian Ngoyi, who, along with Helen Joseph, were the only two women accused in the Treason Trial; Albertina Sisulu; Florence Matomela; Frances Baard; Kate Molale; Ruth Mompati; Hilda Bernstein (who was the first Communist Party member to serve on the Johannesburg Council in the 1940s); and Ruth First. These were people who Winnie was able to consider not only as sources of inspiration, but as trusted confidantes.

PART 2 OF BIOGRAPHY OF MAMA WINNIE CONTINUES NEXT WEEK ON ISSUE #16! Featuring: *Trails & Tribulations of Marriage * Rivonia Trial * Brandfort Banishment * Mandela United Football Club * Free Nelson Mandela * Life under Democracy * Contribution to communities


ISSUE #15 - 13 April 2018

Mapepeza Newspaper

11

Fitting Send-off for Mama Winnie at Orlando Stadium

Family, friends, government officials, the diplomatic corps and ordinary South Africans came in their numbers on Wednesday to bid the woman who became known as the face of the South African liberation movement, Winnie Madikizela-Mandela, goodbye in song and praise. In an official memorial service held in her honour at the Orlando Stadium in Soweto on Wednesday (April 11), those who knew Madikizela-Mandela spoke of her as a selfless leader who was always ready to lend a hand. In his keynote address at the memorial held on Wednesday, Deputy President David Mabuza said Mama Winnie, as she was affectionately known, gave without expecting anything in return. “Her activism cuts across race, gender and class. Hers was to serve humanity in its totality. She gave without expecting anything in return,” said Deputy President Mabuza.

The stadium, which is a stone’s throw away from the home of Mama Winnie, erupted in song as mourners celebrated the life of the fallen heroine. Her daughters Zindzi and Zenani Mandela, grandchildren and former first Lady and wife to the late Nelson Mandela, Graća Michel, were amongst those present. Government officials including Ministers, Deputy Ministers, leaders of various political parties and high ranking officials such as the Chief Justice Mogoeng Mogoeng and Prince Mangosuthu Buthelezi were also present to bid farewell to the mother of the nation. Political party members and supporters also came out in their numbers, donning their varying regalia and singing in unison to celebrate the struggle stalwart. Mama Winnie will receive a special official funeral on Saturday, 14 April 2018 at the Orlando Stadium. Pictures courtesy of GCIS


12

Mapepeza Newspaper

Sehlopha sa Afrika Boroa se entse hantle! 'Muso o lebohile (Team South Africa) ka ho fofa folakha e phahameng lipapaling tsa Commonwealth. Hona joale Afrika Boroa e se e bokelitse li medale tse robong tsa khauta hammoho le lipallo tse tšeletseng tsa silevera le tse tšeletseng tsa borone metseng ea bona ea mantlha a-2). “Muso o thabisoa ke sebapali sa rona sa linaleli, tlhōlo ea Caster Semenya eo a ileng ae tlatsa tlaleho ea lefats'e ka limitara tse 1500m le nako ea ho qetela ea 4:00.71,” Tlhaloso ea' Muso le Phatlalatso ea Boitsebiso (GCIS) e boletse phatlalatso ka Laboraro. Semenya o ile a roba rekoto ea moatlelete ea tummeng oa Zola Budd ea lilemo li-34 tse kileng ea e-ba teng ka-1984.

seng ea liketsahalo Brisbane, Cairns le Townsville, ho kopanela moketeng oa lipapali, boithabiso le setso. Ketsahalo e kholo ka ho fetisisa ea lipapali e lokelang ho etsoa Australia mona lilemo tse leshome, (GC2018), e tla ba le lenaneo le leholo ka ho fetisisa la lipapali tse kopantsoeng historing ea Commonwealth Games, e nang le lipapali tse (18) le li-para-sports tse supileng.

“Re motlotlo ka litho tsohle tsa rona tsa lipapali tsa Commonwealth. Katleho ea bona e bakoa ke mosebetsi o boima, boikemisetso le mamello. Lipapali ke e 'ngoe ea lihlahisoa tsa sechaba tse re kopantseng hammoho le batho ba Afrika Boroa' me e ka 'na eaba katleho ea sehlopha sa Afrika Boroa e khothalletsa batho ba ratang lipapali tsa bacha,” ho boletse Motlatsi-Motheo oa (GCIS) ea bitsoang Phumla Williams. Lipapali tsa Commonwealth tsa Gold Coast tsa 2018 (GC 2018), tse ileng tsa emisoa ka la 4 Mmesa, li tla fela ho fihlela ka la 15 Mmesa. Lipapali li amohetse baatlelete ba fetang 6 600 le balaoli ba lihlopha ho tsoa linaheng tsa-71 tsa Commonwealth le libaka ho ea Gold Coast le met-

Mokhatlo oa Lipapali oa Lipapali Tsa Machaba oa Goldwe (2018) (GOLDOC) o thehiloe ka Pherekhong (2012).

Volleyball ea Beach, Para Triathlon le Rugby ea Basifa tse supileng li tla etsa hore Lipapali tsa tsona tsa Commonwealth li buisane 'me ka lekhetlo la pele lipapaling tsa Commonwealth, palo e lekanang ea liketsahalo tsa meriana ea banna le basali e tla hanyetsoa.

ISSUE #15 - 13 April 2018

Emapepeza issue 15 13042018 final  

The 15th edition of Mapepeza Community Newspaper has been released. Since Friday, our distributors have been spreading the latest and local...

Emapepeza issue 15 13042018 final  

The 15th edition of Mapepeza Community Newspaper has been released. Since Friday, our distributors have been spreading the latest and local...

Advertisement