Page 1

T A K E F R EE i s s u e 0 0

C O V E R S T O R Y ด อ ย อิ น ท น น ท์

F O O D & C A F E’ ร้ า น F E A S T เ อ ก มั ย 2 2

T R A V E L คลองชองเกชอน


BLO C TEA M

CEO Lee Byung Hoon EDITOR Chanittha Kaenchan COLUMNIST Kunita Chansa, Phumin Nokyoo ART DIRECTOR Nara Silpulin PHOTOGRAPHER Panida Patipanvijit, Hattaya Nontawong JAPANESE CO-ORDINATOR Aiko Kojima SALES CO-ORDINATOR Aornnicha Ponggratchapon MARKETING SUPERVISOR Monwipa Sangma F A CEBO O K

ติดตามข่าวสารกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลได้ที่ blocmagazinethailand C O N TA CT U S

แสดงความคิดเห็นและติดต่อโฆษณา Tel : 0-2662-3896 e-mail : info@blocmagazine.com


พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ข อ ง เ พื่ อ น ใ ห ม่ ‘พืน้ ทีเ่ ล็กๆ’ เพลงคุน้ หูทฟี่ งั บ่อยในยามเด็กของวงFridayดังขึน้ น่าแปลก ทีใ่ นวันนีเ้ ข้าใจ เนือ้ หาในทุกประโยคของบทเพลงได้อย่างชัดเจน ค�ำว่า ‘จริงหรอ’ทีเ่ คยมีเมือ่ ไม่กเี่ ดือนที่ ผ่านมามลายหายไป นัง่ นึกดู ชีวติ ในแต่ละวันของคนเราทุกวันนี้ ก็ไม่ตา่ งอะไรกับวงกลม ทีก่ ลิง้ ไปข้างหน้าตามทางของแต่ละคน ชีวติ เป็นวงจร ตืน่ เช้าจนถึงเข้านอน ส่วนเส้นทาง นัน้ ก็ตามแต่ละวิถี เรียบบ้าง ขรุขระบ้าง บ้างเจอพายุ บ้างเจอฝนเปราะแปะพอชุม่ ช�ำ่ ระหว่างการเดินทางไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสูช่ วี ติ ทีเ่ ชือ่ ว่าจะดีกว่าของแต่ละคน เชือ่ ว่า หลายคนคงเดินแข่งกับเข็มนาฬิกาจนเหนือ่ ยหอบ ลืมการแวะพักผ่อน ลืมความสนุกข้าง ทางเล็กๆทีข่ าดหายไปโดยไม่รตู้ วั เพือ่ เพิม่ เติมสีสนั ระหว่างทางชีวติ ‘หนังสือ’ ก็เป็นอีก หนึง่ เพือ่ นแก้เหงาทีด่ ไี ม่นอ้ ยส�ำหรับมนุษย์เรา ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานจัดท�ำจึงได้รว่ มกัน สรรค์สร้างหน้ากระดาษขาว ประกอบกันขึน้ มาเป็นนิตยสารฟรีเล่มใหม่ นามว่า ‘BLOC magazine’ นีจ่ ะเป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีเ่ ล็กๆระหว่างทางของคุณ ซึง่ รวบรวมเรือ่ งราวรอยยิม้ แห่งความสุข ความสนุกสนานเพลินใจ และสาระอีกมากมาย ทีส่ รรค์หามาเพิม่ เติมสีสนั แห่งชีวติ คุณในทุกเดือนต่อจากนี้

EDITOR TAL K : C H A N I T T H A K A E NC H A N


C ONTENT

0 8 D ecor a tion

Rest in the green พักกายและใจอยู่ในบ้านที่แสนจะคุ้นเคย

1 0 C over S tor y

ดอยอินทนนท์ เสน่ห์ความช้าที่หลากสี

1 4 Food &C a fe’

นั่งชิลยามบ่าย ท่ามกลางแมกไม้ที่ Feast

1 6 T r avel

คลองชองเกชอน

1 8 E n ter ta in men t

Mary go round โลกใบวุ่นๆ หัวหมุนของแมรี่

2 0 P r o&D ea l

ส่วนลดและสิทธิพิเศษส�ำหรับนักอ่าน BLOC

2 2 HO RO S C O P E

ท�ำนายดวงชะตาประจ�ำเดือน


H O W TO US E W AVEEYE

S T E P 0 1

S T E P 0 2

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Waveye ฟรี ผ่าน App Store หรือ Google play

สังเกตสัญลักษณ์ “TAKE PHOTO” ตามภาพ

S T E P 0 3

S T E P 0 4

เปิดแอพพลิเคชั่น ไปยังโหมด shooting

กดถ่ายภาพ และเพลิดเพลินกับเรื่องราว, ภาพถ่าย, วีดีโอมากสาระไปกับ BLOC magazine


DE C OR AT ION

RES T IN THE GREEN พั ก ก า ย แ ล ะ ใ จ อ ยู ่ ใ น บ้ า น ที่ แ ส น จ ะ คุ้ น เ ค ย Words : C h an i tth a K aen ch an P h ot o : I K E A

การพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติสำ� หรับบางคนอาจหาเวลาได้ยากเย็นอย่างยิ่งที่จะไป ดื่มด�่ำกับสิ่งเหล่านั้น คนที่ไม่มีเวลา การผ่อนคลายที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุด คงหนีไม่พน้ การผ่อนอารมณ์ พักกายและใจอยูใ่ นบ้านทีแ่ สนจะคุน้ เคย ไอเดียการ แต่งบ้านวันนี้ ได้ยกธรรมชาติจ�ำลองมาไว้ใกล้ๆ เพียงในห้องนั่งเล่นของคุณ “สี เขียว” โทนสีเย็น ที่ใช้เป็นโทนสีหลักในการตกแต่งครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะให้กลิ่น อายของธรรมชาติที่สดชื่น ยังกระตุ้นความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา บ�ำบัด ความเครียด เปรียบเสมือนการหยุดพักเพื่อชาร์จพลังให้เดินหน้าต่อได้อย่างดีที เดียว นอกจากนี้ โทนสีเขียว ยังง่ายที่ปรับเข้ากับโทนสีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ลอง หาไอเท็มเก๋ในโทนสีทตี่ า่ งออกไปมาตกแต่งร่วมกันดู ก็จะได้อารมณ์ความสดชืน่ ใน มุมมองทีห่ ลากหลาย

B LOC M AGAZINE 08


D O I INTHANON ด อ ย อิ น ท น น ท์ เ ส น่ ห์ ค ว า ม ช้ า ที่ ห ล า ก สี Words : Phumin Nok yoo P h ot o : Pan i da Pati pan v ij i t

หากลองให้จินตนาการถึงสภาพอากาศที่ทุกคนใฝ่ฝันในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เชื่อว่าคนกว่าค่อนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพฯ คงต้องการอากาศทีเ่ ย็นสบายมีลมพัดโชยเบาๆ พร้อมกับความปรารถนาทีจ่ ะสวมเสือ้ กันหนาวตัวสวยและผ้าพันคอลายน่ารักๆ ที่ชาวกรุงอย่างเราคงไม่มีโอกาสจะได้ใส่อวดกันบ่อยนัก แต่ถ้าอากาศไม่เป็นไปตามใจต้องการ อีกทั้งได้โอกาสมีวันหยุดยาวทั้งทีก็อาจ จะต้องการบรรยากาศธรรมชาติๆ ทีห่ าไม่ได้ในเมือง ‘ดอยอินทนนท์’ ถือเป็นสถานทีท่ แี่ สนเพอร์เฟคในการพักรบจากความวุน่ วาย คลายไอ ร้อน รวมถึงการพักผ่อนผ่อนคลาย อันดับแรกที่ผู้อยากไปเยือนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็คือการศึกษาวิธีการเดินทาง ดอยอินทนนท์นั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 80 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ โดยสามารถเดินทางได้ด้วย รถยนต์ส่วนตัวหรือจะกระโดดขึ้นรถสองแถวสีเหลืองที่บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ด้วยค่าโดยสารเพียง 32 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกแสน ถูกส�ำหรับบรรยากาศและความสุขที่เตรียมอ้าแขนรอรับเราอยู่ ส�ำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมเลือกเดินทางคนเดียวโดยเปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ต-กางเกงสแลคมาเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส์ขาดๆ แนวๆ สักตัว เพื่อให้เข้ากับมาดหนุ่มพเนจรแบ็คแพ็ค ลุงคนขับสองแถวพาผมและเพื่อนร่วมเดิมทางมากหน้าหลายเชื้อชาติออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ฮอดไปยังอ�ำเภอจอมทอง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งลุงก็มา จอดส่งผมที่บริเวณหน้า ‘อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์’ อันเป็นจุดที่ใช้ตั้งเต้นท์ค้างคืน-นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขาลุยชอบความเป็น ธรรมชาติทั้งหลายห้ามพลาด การติดต่อกับพนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอใช้พื้นที่เป็นสิ่งแรกที่ต้องท�ำ โดยหากน�ำเต็นท์และเครื่องนอนมาเองแบบผมนั้นจะ เสียค่าบริการเพียง 30 บาทต่อคนต่อคืน แต่ถ้าหากไม่สะดวกในการน�ำเต้นท์มาเองทางศูนย์ก็มีบริการเต้นท์ให้เช่าโดยมีขนาดส�ำหรับ 3 และ 5 คน และมีบริการบ้านพักซึง่ เป็นตัวเลือกทีเ่ หมาะกับการมาเป็นครอบครัวให้เลือกอีกด้วย ผมเดินจากศูนย์ไปยังบริเวณจุดตัง้ เต้นท์ซึ่ง ต้องบอกตามตรงเลยว่าเล่นเอาผมเหนื่อยไปเลยส�ำหรับพนักงานออฟฟิศที่เอาแต่นั่งท�ำงานหน้าคอมพิวเตอร์และขี้เกียจออกก�ำลังกาย แต่ความเหนื่อยนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าจากบรรยากาศรอบกายที่เต็มไปด้วยป่าสนสีเขียวที่ขึ้นเรียงรายกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ อากาศก็ เย็นค่อนข้างหนาว ถ้ามีลมพัดโชยๆ มาโดนล่ะก็ถึงกับตัวสั่นเลยทีเดียว แต่ธรรมชาติของที่นี่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น เพราะยังมีแสงแดด ส่องแสงจ้าลอดผ่านบริเวณใบสนคอยให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ


C OVE R S T OR Y

ผมเลือกจุดกางเต้นท์บริเวณใต้ต้นสนที่ขึ้นเคียงช่วยกันแตกกิ่งก้านเป็นร่มไม้เหมือนพี่น้องคู่สนิท หลังกางเต้นท์และเก็บของจนเรียบร้อย ผมถือโอกาสพักนอนเอนกายในเต้นท์ เมื่อผ่อนคลายไปสักพักหูของผมก็ต้องกับเสียงบางอย่าง…เสียงบางอย่างที่ไม่คุ้นหู เสียงบาง อย่างที่ยังคงดังต่อเนื่อง พอตั้งใจฟังดีๆ ก็จับได้ว่าเป็นเสียงของน�้ำตก ท�ำให้นึกถึงวลี ‘มีป่าก็มีน�้ำ’ ที่เคยได้ยินมาเป็นอย่างดี ผมเลยไป สอบถามคนที่มาตั้งเต้นท์ในบริเวณเดียวกันจนรู้ค�ำตอบว่า น�้ำตกดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า ‘น�้ำตกสิริภูมิ’ พอตกกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงมาก ถึงกับต้องเอาเสื้อสวมใส่อีกสัก 2-3 ชั้นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่ทางอุทยานยังมีเซอร์ไพรส์เด็ด ส�ำหรับพิชิตความหนาวที่ส�ำคัญได้อิ่มท้องไปด้วยในตัว มันคือ หมูกระทะ คงไม่ใครจินตนาการว่าจะได้กินหมูกระทะท่ามกลางอากาศ หนาวใต้แสงจันทร์ใต้ร่มใบของต้นสนเป็นแน่ แต่ที่นี่มีให้ครับ ผมเลยได้กินหมูกระทะท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าว ข้อดีอีกอย่างก็คือ ในเขตอุทยานนั้นห้ามก่อไฟ การกินหมูกระทะย่างถ่านเลยใช้แทนการพิงไฟให้ร่างกายอบอุ่นไปโดยปริยาย หลังจากกินหมูกระทะเสร็จ ผมก็นอนเอนกายกลางพื้นดินได้เห็นดาวส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้ามากมาย ตาก็มองฟ้าหูก็ฟังเสียงน�้ำตก ช่างเป็นส่วนผสมที่ เข้ากันได้อย่างลงตัว ผมเก็บช่วงเวลาสงบไปได้สกั พักก็ตอ้ งเซอร์ไพรส์อกี ครัง้ กับเสียงกีตา้ ร์และเสียงร้องหวานๆทีด่ งั มาจากเต้นท์ขา้ งเคียง คืนนี้ในดอยอินทนนท์นี่ถือว่าคุ้มค่าหลากอารมณ์สุดๆ คืนนึงในชีวิตเลย หลังจากนอนหลับบนเตียงแห่งธรรมชาติด้วยความชื่นบานแล้ว ผมตื่นนอนตั้งแต่ตีห้า ล้างหน้าล้างตา เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วรีบเก็บของ เพราะกลัวจะพลาดไฮไลท์เด็ดอย่างน�้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง โชคดีที่มีรถยนต์กับไกด์ท้องถื่นคอยให้บริการอยู่หน้าอุทยาน ผมเลยได้มี โอกาสชมเกร็ดน�้ำแข็งบนยอดหญ้าตรงไหล่ทาง ครั้นแรกผมคิดว่าการได้เห็นแม่คะนิ้งอาจไม่ท�ำให้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะก่อนมาก็ได้ ลองค้นหาภาพบนอินเตอร์เน็ตไว้ก่อนแล้ว แต่พอได้มาเห็นจริงๆผมบอกเลยว่ามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างมากทั้งอากาศหนาว กลิ่นของ หญ้า และการได้ยื่นมือไปสัมผัสแม่คะนิ้งนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วย ความสดชื่น สบาย แปลกใหม่ ผมไม่สามารถจะ ถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวออกมาเป็นค�ำพูดหรือตัวอักษรได้ บอกได้สั้นๆ ว่าประทับใจ เสร็จจากการชมแม่คะนิ้ง พี่ไกด์ท้องถิ่นก็ได้พา ผมมาชมพระอาทิตย์คอ่ ยๆ แหวกว่ายขึน้ มาจากภูเขาลูกเล็กลูกน้อยก่อนจะปรากฏขึน้ เต็มดวงในฉากหลังทีเ่ ป็นฟ้าโปร่ง ผมถือเป็นโอกาสใน การเรียกตัวเองให้ตื่นเต็มที่ด้วยการบิดขี้เกียจและท�ำกายบริหารไปด้วยระหว่างชมความสวยงามครั้งนี้ สถานที่ต่อไปที่ผมได้มาเยี่ยมชมจากการแนะน�ำและขับรถพาเที่ยวของพี่ไกด์ท้องถิ่นก็คือพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสริ ซึ่งเป็นพระธาตุที่ทางกองทัพอากาศร่วมกับประชาชนชาวไทยร่วมใจสร้างถวายแด่ในหลวงที่ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งก็ถือ เป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มาท�ำบุญไหว้พระในช่วงใกล้ปีใหม่เช่นนี้ หลังจากขึ้นไปไหว้พระธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอบบริเวณยังมีสวน ดอกไม้เมืองเหนือหลากสีที่ถูกจัดแบ่งปลูกไว้อย่างเป็นสัดส่วน ส่วนมากและที่เป็นทีเด็ดเห็นจะเป็นดอกไฮเดรนเยีย-ตัวช่อดอกถูก ประกอบขึ้นจากดอกเล็กๆนับสิบที่คอยให้ความสดชื่นและชีวิตชีวากับผู้ที่ผ่านมาเยี่ยมชม จากพระธาตุผมได้มงุ่ หน้าขึน้ สูย่ อดดอยอินทนนท์ เห็นทีวลีทวี่ า่ ‘ยิง่ สูงยิง่ หนาว’ จะเป็นความจริงในเชิงความหมายตรงตัวของมัน เพราะ เมื่อผมเปิดประตูรถเท่านั้นแหละถึงกับตัวสั่นเลยทีเดียว แต่ก็เป็นโอกาสเหมาะที่จะพันผ้าพันคอลายจุดสีเขียวที่ซื้อมาตั้งแต่หน้าร้อนแต่ ไม่มีโอกาสได้ใช้เสียที นอกจากอากาศที่หนาวมากแล้ว ยอดดอยยังถูกปลกคลุมไปด้วยทะเลหมอก ซึ่งเมื่อมองตรงไปบนถนนที่ขับขึ้น มาก็จะเห็นเพียงละอองไอสีขาวสุดลูกหูลูกตา ดังนั้นผมจึงเลือกเดินไปตามทางที่ถูกปูไว้ด้วยหินและไม้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งรอบทางก็ ยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้พุ่มไม้สีเขียว เมื่อเดินไปได้สักพัก ก็ถึงป้ายสูงสุดแดนสยาม ผมจึงหยุดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วเลยไปนั่งเล่น บนม้านั่งเก็บบรรยากาศสวยๆและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ก่อนจะบอกลาทริปนี้ไปพร้อมๆ กับดวงอาทิตย์ที่ก�ำลังลงลับขอบฟ้า การเดินทางตลอด 2 วัน 1 คืนในเส้นทางดอยอินทนนท์นั้นถือเป็นการหลบเลี่ยงบรรยากาศเดิมๆ ในเมืองและเป็นการคืนสู่เหย้าแห่ง ธรรมชาติซึ่งช่วยพักใจพักกายเติมก�ำลังใจให้กลับมาสดใสอีกครั้ง นับเป็นหนึ่งในเส้นทางเที่ยวที่คนไทยควรจะมาลิ้มลองและสัมผัสเป็น ‘คนไทยบนจุดสูงสุดแดนสยาม’ ดูสักครั้ง

B LOC MAGAZINE 0 12


SWEET SWEET

FEA ST 1023/49 ปรีดีพนมยงค์ 41 (เชื่อมกับซอยเอกมัย 22) สุขุมวิท 7 กรุงเทพมหานคร 10110


F O O D & C A F E’

FEAS T Words : C h an i tth a K aen ch an P h ot o : C h an i tth a K aen ch an

นั่งชิลล์ยามบ่าย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นกลางแมกไม้ที่ Feast เอกมัย22 ทันทีที่ ก้าวเข้ามาภายในร้านก็สัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศน่ารักเรียบง่ายเหมือนกับเดินเข้ามา ในบ้านน้อยริมสวนหลังบ้าน นอกจากทีน่ บี่ รรยากาศจะน่ารัก อบอุน่ สบายๆ เหมือนนั่งเล่น อยู่ท่ามกลางสวนหลังบ้านแล้ว อาหารของที่นี่เมื่อได้ลิ้มรสแล้วก็ท�ำให้นึกถึงรสชาติ อาหารแสนอร่อยฝีมือคุณแม่ เริ่มด้วยเมนู Blueberry Cheese Pie ที่คุณโฟมเจ้าของ ร้านกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเป็น Blueberry Cheese Pie ฝีมือคุณแม่ท�ำเอง ชีสพายชิ้นนี้มี สามรสชาติเด่นๆ ตัดกันอย่างชัดเจน รสเปรี้ยวก�ำลังดีจากชีส รสหวานละมุนลิ้นจาก แยมบลูเบอรี่และรสเค็มจากแครกเกอร์พายทั้งสามรสชาตินี้ผสมกลมกลืนกันได้อย่าง กลมกล่อม ต่อด้วย Panini ที่หอมกรุ่นลอยมาจากเตาตั้งแต่ยังไม่มาเสิร์ฟที่โต๊ะ ชีสที่ เยิ้มออกมาแสนจะยั่วน�้ำลาย กัดไปแล้วก็ไม่ได้ท�ำให้ผิดหวัง ขนมปังที่กรอบนอกนุ่มใน และชีสรสเค็มนุ่มลิ้นที่ละลายในปากเป็นรสชาติที่ ติดปากมิรู้ลืม ตามด้วย Pancake Peanut Butter ที่รับรองว่าจะต้องถูกใจคนทานหวานอย่างแน่นอน ทานคู่กับลาเต้ รสชาติขมก�ำลังดีเป็นการเข้าคู่กันที่ลงตัว ทานไปจิบไปเพลิดเพลินจนลืมเวลา ปิดท้าย ก่อนจะเพลิดเพลินไปมากกว่านี้ด้วย Waffles เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมวนิลลา มาเคียงคู่ กับท็อปปิ้งผลไม้นานาชนิดราดด้วยน�้ำผึ้งหวานมันและโรยด้วยเกล็ดน�้ำตาลไอซ์ซิ่ง หน้าตาสวยงาม ผลไม้ที่สดมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละชนิด ทานคู่กับแป้ง วาฟเฟิลนุ่มกลมกล่มและไอศครีมวนิลารสชาติหวานมัน เมื่อคุณได้ลิ้มลอง ไม่ใช่เพียง แค่ครั้งเดียวอย่างแน่นอนที่คุณจะมาซึมซับความอบอุ่นเล็กๆ เสมือนบ้านและอาหาร อร่อยชวนอมยิ้มที่นี่

1 5 B L OC MAGAZ INE


T R AVE L

C H E O NG GYEC HEON Welcome to Seoul’s Pristine Stream Cheong GyeCheon Words : An Jiyeon, Narumo n Sedtapr amote P h ot o : C h an i tth a K aen ch an

คลองชองเกชอน คลองที่ขุดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน ไหลผ่านระหว่างย่านจงโนและจงกูซึ่งถือเป็นใจกลางของกรุงโซล แต่ก่อนคลอง แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโซลและยังเป็นสถานที่ซักล้างของสตรีในสมัยนั้น ตลอดตามแนวสะพานยังมีสะพานอื่นๆ อีก 22 แห่ง พาดผ่านระหว่างสองฝั่งน�้ำและจุดชมวิวอีกหลายจุด นอกจากนี้บริเวณชองเก พลาซ่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของคลองชองเกชอนแห่งนี้ ยังมีน�้ำพุประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสัน ในยามค�่ำคืนจะกลายเป็นจุดท่องเที่ยว ที่สวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างมาก (เปิดตั้งแต่ 9.00 - 20.00 ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน, ปิดในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม) เริ่มเดินจากย่านใจกลางกรุงโซลอย่างกวังฮวามุนและลัดเลาะไปตามแนวคลองชองเกชอน คุณจะ สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ภายในเมืองแม้จะเป็นย่านที่เต็มไปด้วยตึกสูงมากมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถผ่อนคลายไปกับสายน�้ำซึ่ง ไหลผ่านตึกสูงระหว่างทางเดินมีม้านั่งและบันไดหินภายใต้ความร่มรื่นของต้นไม้ ท�ำให้เส้นทางนี้เหมาะแก่การมาเดินเล่นและพักผ่อน หย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลการท่องเที่ยว

จุดที่น่าสนใจของคลองชองเกชอน

ในหนึ่ ง ปี ที่ ล านเปิ ด โล่ ง ไว้ เ ดิ น เที่ ย วเล่ น ของชองเก พลาซ่ า จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมและการแสดงต่ า งๆ มากมาย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากผู้คนใน ประเทศเองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (สามารถเช็ค วันและเวลาที่แน่นอนได้ในเว็บไซต์) 1. แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางอึลจิโร (Uljiro) พระราชวังท็อกซู (อยูต่ รงข้ามศาลาว่าการกรุงโซลห่าง จากชองเกพลาซ่าประมาณ 1 กิโลเมตร) ย่านขายของกินต้าตง (Dadong) (อยูห่ า่ งจากสะพาน กวังตง สะพานกวัง สะพานจังทง ไม่ถึง 50 เมตร) 2. แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางจงโน ย่านอินซาดง (อยู่ติดกับห้างนักวอนซังกา ห่างจาก สะพานซัมอิลประมาณ1 กิโลเมตร) ย่านทงแดมุนตลาดแหล่งแฟชั่น (ห่างจากสะพาน โอคันซู ไม่ถึง 50 เมตร)

1. Digital Light Tower คอนเซปต์ที่แฝงอยู่ภายใต้สัญลักษณ์ของคลองชอน เกชอน ประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ทีม่ าพร้อมกับระบบ สัมผัสและระบบเซนเซอร์อตั โนมัติ ต้องการสือ่ ถึงความ ทันสมัยของคลองชองเกชอนในยุคศตวรรษที่ 21 2. Digital Garden ถ้าหากพิจารณาถึงจุดเด่นของคลองชองเกชอน อาจ เรี ย กได้ ว ่ า คลองแห่ ง นี้ เป็ น เสมื อ นสวนสาธารณะ ดิจติ อล ซึง่ น�ำเสนอความสมดุลของความงดงามของศิลปะ และเทคโนโลยีอนั ทันสมัยเข้าด้วยกัน จึงถือเป็นย่านที่ น�ำเสนอความน่าสนใจอันหลากหลายแก่นกั ท่องเทีย่ ว ช่วงเวลาเปิด เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) 18.00-20.00 น. เดือนมีนาคม, เมษายน, ตุลาคมและพฤศจิกายน (ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้รว่ ง) 19.00-21.00 น. เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน (ฤดูร้อน) 20.00-22.00 น. *เล่นต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง

1 7 B L OC MAGAZ INE


M OVIE

BOOK

MU SI C

LI VE

EXH I B I T I ON

ENTER TAINME NT

M ary Go Round โ ล ก ใ บ วุ่ น ๆ หั ว ห มุ น ข อ ง แ ม รี่ Wor d s : Phum in No k yo o

ผู้ก�ำกับ : เต๋อ - นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ นักแสดงน�ำ : พัชชา พูนพิริยะ, ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย

ท�ำให้ผู้ใหญ่ถึงกับอึ้งและต้องหยุดครุ่นคิดตาม หนังยัง หน้ามือเป็นหลังมือจนดูเหมือนยัดเยียดความดราม่าให้แก่ เสียดสีสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาโดยการสร้าง ผู้ชม แต่อย่างไรเมื่อเทียบกับข้อดีที่ได้กล่าวไป รวมถึง สภาพโรงเรียนเหมือนโรงงานที่สร้างผลผลิตซ�้ำๆ ครูที่แต่ง เสน่ห์ที่คุณต้องหลงรักของนักแสดงผู้แสดงเป็นแมรี่ซึ่งทั้ง Mary is Happy Mary is Happy กายคล้ายทหารซึ่งบังคับไม่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น น่ารัก ทะเล้น อาร์ตตัวแม่แล้ว ข้อด้อยข้อนี้นับว่าเป็นเรื่อง เป็นหนังเรื่องล่าสุดของผู้ก�ำกับสุดแนวอย่าง เต๋อ นวพล การแบ่งหนังออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนที่ครึ่งเรื่องพอ ขี้ประติ๋วไปเลย ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ ซึ่งหนนี้มาด้วยวิธีเล่าเรื่องที่ไม่มีใครคาดถึง ดิบพอดี โดยแบ่งเป็นพาร์ทที่แมรี่อารมณ์ร่าเริงกับหดหู่ ด้วยการน�ำข้อความในทวิตเตอร์จ�ำนวน 410 ทวิตของแมรี่ ท�ำให้รู้สึกว่าหนังดูตั้งใจมากเกินไปที่จะพลิกอารมณ์จาก มาโรนี่ (โดยไม่มีการเล่าข้ามทวิต!) หนังพาผู้ชมเข้าไปใน โลกกึ่ ง จริ ง กึ่ ง ฝั น ของแมรี่ เ ด็ ก สาวผู ้ อั ด แน่ น ไปด้ ว ย จินตนาการกับการใช้ชีวิตมัธยมปลายเทอมสุดท้ายด้วย ALB UM HOME FOR CHRISMAS : SUSAN BOYLE การทุ่มเทท�ำหนังสือรุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเพี้ยนๆ ชวนฮา กลับมาอีกครัง้ ผลงานเพลงในรูปแบบสตูดโิ ออัลบัม้ ชุดที่ 5 Home for Christmas ของ อย่าง iPhone6ระเบิด การออกตามล่านกยูง จนถึงเรื่องสุด ซูซาน บอยล์ ผลงานชุดนี้ มีรปู แบบทางดนตรีทหี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ป๊อป กอสเปล ดราม่าอย่างอกหัก เพื่อนตาย! และวอลซ์ เมือ่ น�ำมาผสานกับเสียงสไตล์ mezzo-soprano อันทรงพลังของป้าบอยล์ หนังเริ่มฉายด้วยการขึ้นข้อความทวิตเตอร์ตัดสลับกับชีวิต แล้ว คริสมาสต์ของคุณจะเปีย่ มสุขประหนึง่ ฟังเสียงจากสวรรค์ ของแมรี่ตั้งแต่ทวิตแรกจนถึงทวิตสุดท้าย ซึ่งวิธีดังกล่าวนับ เป็นความสนุกอย่างหนึ่งในการคอยลุ้นว่าหนังจะสร้างเรื่อง B OO K W I S H U S L U C K ข อ ใ ห ้ เ ร า โ ช ค ดี ราวออกมาแบบไหนหลั ง จากที่ ผู ้ ช มเพิ่ ง ได้ อ ่ า นทวิ ต ไป หมาดๆ ซึง่ ทวิตก็คละเคล้าไปด้วยวลี, ประโยคหลายรูปแบบ ผู้เขียน : แวววรรณ หงษ์ววิ ฒั น์ ส�ำนักพิมพ์ : แซลมอน ราคา : 325 บาท ไม่วา่ จะเรือ่ งราวในชีวติ ประจ�ำวัน ความเพ้อฝัน, จินตนาการ บันทึกการเดินทางตลอด 30 วัน ใน 9 ประเทศของ แวววรรณ หงษ์ววิ ฒั น์ ทีต่ ดั สินใจ (แปลกๆ) ความรู้สึกภายในของแมรี่ ตลอดจนค�ำคมเด็ดๆ เดินทางกลับเมืองไทยด้วยรถไฟจากอังกฤษบนเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรียพร้อมวรรณ แม้หนังจะเล่าด้วยทีท่ากวนประสาทผสมโรงกับอารมณ์อัน แววแฝดสาวของเธอระหว่างทางเต็มไปด้วยเรือ่ งราวสนุกปนระทึกและทะเลาะกันเอง แปรปรวนของแมรี่จนดูเละเทะเหมือนการติดรูปภาพสะ เปะสะปะลงในสมุดภาพ แต่ก็ไม่ได้หลุดโลกหรือดูไร้สาระ LI VE RIMPHA MUSIC FESTIVAL 3 จนเกินไป หนังยังอยู่ในส่วนผสมอันพอดีระหว่างความจริง กับความเหนือจริงซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้วก็เข้ากับความเชื่อ ร่วมเปิดประสบการณ์ เดินทางมาสัมผัสฤดูแห่งเทศกาลดนตรี “ริมผา...องศาเซลเซียส” อันไม่มีที่มาที่ไปของคนไทย(เช่น การขูดต้นไม้หาเลขเด็ด) ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 06.00 น. บัตรราคา 900 บาท รวมทั้งแฝงไปด้วยความคิดอันลึกซึ้งของเด็กสาวที่ก�ำลังจะ (จ�ำหน่ายหน้างานราคา 1,000 บาท) สามารถซื้อได้ที่ Thaiticket Major ทุกสาขา เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ดว้ ยการตัง้ ค�ำถามต่อโลก ค่านิยมของสังคม และ ร้านบ้านสุรพงษ์ จังหวัดสระบุรี หรือ โทรสอบถามได้ที่ 085-199-1122 ชีวิตและแม้กระทั่งต่อตัวตนของเธอเอง จนบางครั้งอาจ

B LOC M AGAZINE

18


ร า นอาหารเกาหลี ช ื ่ อ ดั ง ย า นสุ ข ุ ม วิ ท ソウルタッカルビ(Seoul Dak Galbi)

ルビに カ ッ

ป  ง ม า ก ม า ย

Soi49/1

Seoul Dak Galbi (3F)

Sukhumvit49

スタバ

Sukhumvit49

ทอ ป

ヴィラ マーケット

Sukhumvit Rd.

หล า

ก ห ลา

ใจ ย เ ล ือ ก ไ ด  ต า ม

Sukhumvit Soi51

เลือกทานไดตามใจชอบ จากวัตถุดบิ ชัน้ ยอดกวา25ชนิด Sukhumvit Soi47

อาหารเกาหลีสไตลโฮมเมด

Seoul Dak Galbi 559/4 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ::TEL:: 02-662-0764 ::OPEN:: 7:00 a.m.-19:00 p.m.

P R O & D E A L


SPECIALFOR

BLOCMAGAZINE D I S C O U N T

25% 50% สำหรับอาหารมื้อค่ำ สำหรับเคกชิ้นที่ 2 เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

แสดงนิตยสาร BLOCmagazine กอนสั่งอาหารหรือขนมเคก

127 Sushumvit49 Bangkok 10110 ::Tel:: 02-662-8378 shiorestaurant ::Open Hours:: Lunch11:00 - 14:30, Tea time14:30 - 17:30, Dinner18:00 - 22:30

เมนูพิเศษประจำเดือนนี้!! ลดเหลือ

40.-

ขนมปงฟกทอง

パンプキンロール&ブレッド

รับฟรีทันทีสวนลด เมนูพิเศษประจำเดือน สำหรับผูอาน

BLOC MAGAZINE

My Bakery 559/4 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ::TEL:: 02-662-0764 ::OPEN:: 7:00 a.m.-19:00 p.m.


Words :

ร า ศี เ ม ษ ::ท่านที่เกิดวันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม:: ชีวิต ก็ต้องวางแผนดีๆ เช่นเดียวกับการเงินในเดือนนี้ เพื่อให้ไปให้ถึงสิ้นเดือน การเงิน ไม่คอ่ ยพอใช้ตอ้ งมีการหมุนเงินอาจจะปวดหัวเรือ่ งเงินนิดหน่อย แต่ยงั เอาอยูถ่ า้ จัดการ วางแผนดีๆ ความรัก ยังไม่มีอะไรแน่นอนอยู่นิ่งๆ ไปก่อน ร า ศี พ ฤ ษ ภ ::ท่านที่เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน:: ชีวิต เวลาแห่งการตัดสินใจก�ำลังมาถึง มีเรื่องให้คิดมากมายมีสิ่งที่ต้องเลือกและ พิจารณาต้องมีสติไตร่ตรองอย่างดีเพื่อไม่ให้เลือกในทางที่ผิด ความรัก เลือกไม่ถูกว่า จะไปยังไงต่อจะไปหรือหยุดคิดให้ดี ร า ศี เ ม ถุ น ::ท่านที่เกิดวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคม:: ชีวิต เดือนนี้จะพบกับความเสียใจหรือผิดหวังครั้งใหญ่ อาจจะท�ำให้ชีวิตสะดุดเลยที เดียว ขอให้เตรียมพร้อมเจอกับความเป็นจริงที่จะประเดประดังเข้ามา ความรัก ควร พักไปก่อนเพราะอาจจะไปเป็นมือที่สามไม่รู้ตัว ร า ศี ก ร ก ฎ ::ท่านที่เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม:: ชีวิต จะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ว่าจะท�ำอะไรก็จะได้รับการ ช่วยเหลือ ความรัก จะพบกับความรักหรือจะสมหวังในความรักที่รอมานาน

ร า ศี สิ ง ห์ ::ท่านที่เกิดวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน:: ชีวิต เป็นเดือนที่ปัญหารุมเร้าหรือมีเรื่องหนักใจมากมายที่ท�ำให้เรารู้สึกหมด หนทาง ขอให้มีสติและหัดปล่อยวางจะท�ำให้เหตุการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ ความรัก อย่าเพิ่งมี เพราะตัวเองมีปัญหามากอยู่แล้ว ร า ศี กั น ย์ ::ท่านที่เกิดวันที่ 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม:: ชีวิต เดือนนี้จะได้ท่องเที่ยวเดินทางหรือจะรู้สึกเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ได้ใช้ชีวิตแบบ หนุ่มสาวไปหาแรงบันดาลใจ

B LOC M AGAZINE

22

หิ่ ง ห้ อ ย

ร า ศี ตุ ล ย์ ::ท่านที่เกิดวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน:: ชีวิต ระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ อาจจะเป็นเดือนที่จะต้องไป ท่องราตรีกับเพื่อนฝูงบ่อยจนเกือบเสียศูนย์ ขอให้จิตใจเข้มแข็งและรู้จักปฏิเสธ ความ รัก ระวังการเป็นชู้หรือมือที่สามโดยที่ตัวเองเต็มใจ ร า ศี พิ จิ ก ::ท่านที่เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม:: ชีวิต เป็นเดือนที่ทุกอย่างลงตัว การงานไม่ต้องออกแรงมากอะไรเพราะจะมีคนคอย ช่วยเหลือตลอดหรือเป็นเพราะเรามีการเตรียมตัวที่ดี ความรัก โสดไม่ได้แปลว่าไม่ สุขตอนนี้อยู่คนเดียวดีที่สุด ร า ศี ธ นู ::ท่านที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม:: ชีวิต เป็นอีกเดือนที่ประสบความส�ำเร็จ การงานมีความมั่นคงและมั่งคั่ง ท�ำอะไรก็จะ ประสบผลส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจเป็นเวลาที่จะเฉลิมฉลองได้ ความรัก มีเกณฑ์จะได้ แต่งงานหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้น ร า ศี มั ง ก ร ::ท่านที่เกิดวันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์:: ชีวิต ช่วงนี้จะเป็นช่วงสบายๆ ไม่วุ่นวาย การเงิน ท�ำธุรกิจหรือลงทุนในกิจการ ขนาด ย่อมจะได้ผลน่าพอใจ ถ้าจะเริ่มเก็บเงินนี้จะสามารถท�ำได้แต่เป็น จ�ำนวนเล็กๆ ไม่ใช่ เงินก้อนใหญ่ ความรัก อยู่ด้วยความเข้าใจเหมือนเพื่อน ร า ศี กุ ม ภ์ ::ท่านที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม:: ชีวิต เป็นเดือนแห่งความส�ำเร็จ ท�ำอะไรก็ขึ้นให้รีบคว้าโอกาสไว้ ตอนนี้ โชคดีก�ำลัง เดินทางมาถึงแล้ว เรื่องอื่นๆก็สุขสบายดี

ร า ศี มี น ::ท่านที่เกิดวันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน:: ชีวติ ภาระมากมายประเดประดังเข้ามาท�ำให้เดือนนีส้ ำ� หรับคนราศีมนี อาจจะต้องเหนือ่ ย หนัก ปัญหาชีวิตหลายๆ ด้านที่จะเข้ามารุมเร้าแต่ละอย่างต่างต้องรีบเพื่อก้าวไปสู่ ความส�ำเร็จแต่ถือว่าคุ้มค่า ความรัก เหนื่อยล้าหมดแรง


KURODA ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ÃʪҵԴÑé§à´ÔÁ

SPECIAL LUNCH SET only 250 B+

สัมผัสความอรอยที่แตกตางมากไปดวย

คุณภาพและปริมาณ

●鮭 塩 焼 き 定 食

●地 鶏 唐 揚 げ 定 食

อรอยมากยิ่งขึ้น ไปกับเครื่องเคียง อีกมากมาย!!

ÁÕ¤ÇÒÁÊآ仡Ѻ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡

พุดดิ้ง

นมถั่วเหลือง

เอกมัย ทางออกที่ 1 ซอยสุขุมวิท 63

BTS OPEN : LUNCH 11:30 - 14:00 DINNER 17:00 - 24:00  TEL: 02-381-5988

● 黒田和牛薄切りステーキ定食 ●

●天 ぷ ら 定 食

●お 寿 司 定 食

広い駐車場あり

●ト ン カ ツ 定 食

ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เทานั้น!!(OPEN 11:30∼14:00)


BLOC magazine  
BLOC magazine  

sample issue

Advertisement