Page 1

materials de formaci贸 cristiana

2014

joves


Campaña 55 LEMA

UN MÓN NOU, PROJECTE COMÚ

PARAULES CLAU: Món nou, fraternitat, solidaritat-compartir, civilització de l'amor, caritat, veritat, justícia.

DURADA: 2 sessions d'uns 60 minuts (si només es disposa d'una sessió es podria treballar un dels passatges bíblics de la part II i un altre del magisteri de la DSI de la part III).

MATERIAL: Tenir preparats cercles blancs en foli (un per participant), un altre cercle gran en cartolina; retoladors o bolis (un per participant); bíblies.

OBJECTIUS: Sensibilitzar als joves sobre la urgent tasca de construir junts, com a germans, un món nou des de l'amor i la veritat. Vincular el desig propi dels joves de somiar un món millor amb la promesa que Déu fa en la seva Paraula i que amb els pontífexs repeteixen en el magisteri de la DSI. Donar-los a conèixer alguns conceptes de la Doctrina Social de l'Església: civilització de l'amor, la caritat en la veritat… que els proporcionin criteris de vida i actuació. Aquest any Mans Unides ens convida a treballar amb el lema: Un món nou, projecte comú, basat en l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni nº 8. Us proposem aquesta catequesis formada per 4 parts, que es poden treballar completament i amb major o menor profunditat segons l'edat i el grup.


UNA MIRADA CREIENT: SOMIANT UN MÓN NOU DINÀMICA: 1. Se'ls dóna als participants un cercle en blanc retallat d'un foli que representa el món nou amb el qual tots ens somiem i se'ls demana que escriguin diverses característiques -les més importants segons ells- que hauria de tenir el món que desitgen. 2. Es posen en comú els trets d'aquest món nou escrivint-los en un gran cercle fet de cartolina. Les condicions d'aquest món nou que s'han repetit les escrivim en grandària gran com si fossin continents; les que solament s'han dit una vegada s'escriuen en grandària petita com si fossin illes (es poden usar retoladors de colors). 3. Si l'animador de la dinàmica veu que falta algun atribut important o creu que s'ha donat poca importància a algun element, ho indica. Després de compartir se'ls pregunta: un món així és possible? què impedeix que aconseguim un món com aquest amb el qual somiem? per què no canvia el món


REFLEXIÓ CREIENT: Un món nou és possible a la llum de la paraula de Déu EN L'ANTIC TESTAMENT: Els profetes anuncien al poble d'Israel que Déu vol que posin tots els seus esforços a construir un món nou i promet que aquest món nou serà possible: TEXT 1. Isaïes 65,17-25. Es llegeix el passatge i es contesten les següents preguntes: 1.- Com serà aquest cel nou i aquesta terra nova? Trets d'aquest món nou (coincideixen amb els quals havíem posat a dalt sobre el món?). 2.- Comparar la situació d'Israel que ens reflecteix el text amb la de molts pobles del 3º i 4º món que neixen ja endeutats, treballen per a uns altres, viuen amb sobresalts… Text 2. Deuteronomi 15, 4.5-11. 1.- A qui Déu vol que obris el cor? 2.- Déu té en compte tots el ben que fas? TEXT 3. Jeremies 34, 8-16. 1.- Quin ordre nou vol Déu cada 7 anys? Conclusió: En l'Antic Testament es veu que Déu anuncia un món nou caracteritzat per la justícia, l'amor als pobres, la gratuïtat, la generositat,… És a dir un món en el qual tots ens vegem germans.


EN EL NOU TESTAMENT: En el llibre dels Fets dels apòstols veiem que unes relacions entre els homes marcades per l'amor, la generositat, com si fóssim germans, són possibles i es donen en les primeres comunitats cristianes: TEXT 1. Fets 2, 44-45. TEXT 2. Fets 4, 33.34-35. 1. Escriu els trets de les primeres comunitats. 2. Comparteixes els teus béns amb algú? hi ha algun àmbit on succeeixi això de lliurar els diners que un rep i posar-los a la disposició dels altres? 3. Per què en les nostres famílies, els nostres pares, comparteixen tots els seus béns gratuïta i generosament amb nosaltres? 4. Què fa possible aquesta unitat entre els cristians? Per què els primers cristians són capaços de posar tots els béns materials i espirituals en un mateix projecte comú? 5. És possible viure com a germans, construint el món tots junts com a germans? Conclusió: És possible construir com a germans un món nou pel do de l'Esperit Sant que se'ns ha donat en el Baptisme i que ens fa parts d'una gran família, major que la de la sang, l'Església, la dels fills de Déu. L'Esperit Sant se'ns segueix donant en altres sagraments, especialment l'Eucaristia i en la seva plenitud en la Confirmació, perquè visquem una vida nova (Rom 6,4); d'aquesta manera es compleix la promesa d'Ezequiel 36,26-27: “us donaré un cor nou, capaç de complir els meus mandats i preceptes”.


TEXT 3. APOCALIPSI 21, 1-6. Des dels seus orígens l'Església impulsa als cristians en la construcció d'aquest món nou, sabent que aquí està en germen i que només arribarà a la seva plenitud en la Jerusalem celestial on ja no hi haurà més plor, fatiga i mort… 1. Qui fa aquest món nou? 2. Podem nosaltres sols construir un món així? Després de reflexionar amb aquests textos entenem que es poden unir les dues parts de la frase que compon el lema: un món nou pot ser un projecte comú de tots els homes si cadascun, transformat per la gràcia de Déu, veu en l'altre un tu, un germà i es preocupa de la seva situació.


REFLEXIÓ CREIENT: Un món nou, la civilització de l'amor, a la llum de la Doctrina Social de l'Església La nostra Mare, l'Església, sempre ha encoratjat als cristians en aquesta tasca de col·laborar amb Crist en la construcció d'un món nou. Així els Summes Pontífexs han anat il·luminant l'actuar humà en la societat i aquests ensenyaments es recullen en la denominada Doctrina Social de l'Església. De tota aquesta àmplia doctrina anem a centrar-nos només en tres aspectes en relació a aquest tema: LA CIVILITZACIÓ DE L'AMOR Diversos Papes han utilitzats aquesta expressió per fer referència a la nova societat, al món nou que han de construir els cristians. Benet XVI també en nombroses ocasions ha parlat de la “ciutat de l'home”. Anem a quedar-nos amb la primera expressió “la civilització de l'amor” perquè recull dos aspectes pràctics per crear aquest món nou sobre els quals us proposem reflexionar: d'una banda la paraula “civilització” es refereix a una cultura, un món, fruit de la intel·ligència, la raó, la veritat, i per un altre “de l'amor”, ens aclareix que el motor d'aquesta civilització és l'amor, la caritat.


“Per plasmar una societat més humana, més digna de la persona, és necessari revaloritzar l'amor en la vida social -a nivell polític, econòmic, cultural-, fent-ho la norma constant i suprema de l'acció. L'amor és la forma més alta i més noble de relació dels éssers humans entre si. L'amor ha d'animar, doncs, tots els àmbits de la vida humana, estenent-se igualment a l'ordre internacional. Només una humanitat en la qual regni la “civilització de l'amor” podrà gaudir d'una pau autèntica i duradora (Compendio DSI 582). Se'ns demana construir la civilització de l'amor, i para això, cuidar els dos pilars que engloben aquesta expressió: la caritat i la veritat, o “la Caritat en la veritat” com va titular Benet XVI la seva tercera encíclica. Anem a llegir els següents fragments que exposen com és necessari que caritat i veritat vagin unides en la creació d'un món nou. Aquest apartat pot resultar més ardu i menys comprensible per als joves, però és bé que vagin sentint aquests conceptes de la DSI i descobrint com l'Església amb el seu magisteri ofereix amb veritable interès una paraula profunda sobre tota la realitat humana. Es tracta de llegir les cites, explicar-les-hi i que comprenguin com és necessari que la caritat i la veritat vagin unides amb el desenvolupament econòmic i en el nostre creixement personal. “La caritat en la veritat de la qual Jesús s'ha fet testimoni amb la seva veritat, amb la seva mort i resurrecció és la principal força impulsora de l'autèntic desenvolupament de cada persona i de tota la humanitat. En Crist la caritat en la veritat es converteix en el Rostre de la seva Persona, en una vocació a estimar als nostres germans en la veritat del seu projecte” (CV 1)


LA CARITAT “La caritat supera la justícia i la completa seguint la lògica del lliurament i el perdó. La ciutat de l'home no es construeix amb relacions de drets i deures sinó, abans i més encara, amb relacions de gratuïtat, de misericòrdia i de comunió” (CV 6). “El compartir els béns i recursos dels quals prové l'autèntic desenvolupament no s'assegura només amb el progrés tècnic, sinó amb la força de l'amor que obre a la consciència a relacions recíproques de llibertat i responsabilitat” (CV 8). “Les institucions per si soles no basten, perquè el desenvolupament humà integral és abans de res vocació, comporta que s'assumeixin lliure i solidàriament responsabilitats per part de tots. Només la trobada amb Déu permet no veure sempre en el proïsme solament a l'altre, sinó reconèixer en ell la imatge divina, arribant així a descobrir veritablement a l'altre i a madurar un amor que és ocupar-se de l'altre i preocuparse de l'altre” (CV 11). LA VERITAT “La veritat, rescatant als homes de les opinions i de les sensacions subjectives, els permet arribar més enllà de les determinacions culturals i històriques i apreciar el valor i la substància de les coses, perquè sense veritat, sense confiança i amor per la veritat, no hi ha consciència i responsabilitat social” (VC 5). “Només en la veritat resplendeix la caritat i pot ser viscuda autènticament. La veritat és la llum que dóna sentit i valor a la caritat” (CV 3). “L'Església té una missió de debò que complir en tot temps i circumstància en favor d'una societat a mesura de l'home, de la seva dignitat i vocació” (CV 8).


COMPROMÍS CREIENT: Un món nou a les teves mans DINÀMICA: Es proposa escoltar l'himne de la JMJ 1986 a Buenos Aires (Argentina) “Un nou sol”. Es pot escoltar (en castellà) a la següent pàgina web: https://www.youtube.com/watch?v=ouqkdhs19a4 Una terra que no té frontera sinó mans que juntes formaran una cadena més forta que la guerra i que la mort. Ho sabem, el camí és l'amor. Una pàtria més justa i més fraterna on tots construïm la unitat, on ningú és desplaçat perquè tots són anomenats. Ho sabem, el camí és l'amor. Un nou sol s'aixeca sobre la nova civilització que neix avui. Una cadena més forta que l'odi i que la mort. Ho sabem, el camí és l'amor.

La justícia és la força de la pau, l'amor, qui fa perdonar. La veritat, la força que ens dóna alliberament. Ho sabem, el camí és l'amor. El que té comparteix la seva riquesa i el que sap no imposa la seva veritat. El que mana entén que el poder és un servei. Ho sabem, el camí és l'amor. El que creu contagia amb la seva vida i el dolor es cobreix amb amor, perquè l'home se sent solidari amb el món. Ho sabem, el camí és l'amor

1. Quina relació trobes entre la cançó i l'apartat anterior sobre la civilització de l'amor? 2. Amb quina frase de la cançó et quedes?


APLICACIÓ A LA NOSTRA VIDA. Convé acabar interpel·lant als joves perquè es quedin amb un aspecte d'aquesta catequesis i que ho portin a la seva vida. És important en aquesta última part el fet que ells vegin que la tasca de construir un món nou no és un mer compromís, sinó que es tracta d'una tasca ingent que no podem fer sols, per això és una trucada que requereix primerament la conversió d'un mateix i a la qual Jesús ens convida a col·laborar. De fet, només units a Ell és possible el nou ordre de la veritat, la caritat, que anirà construint un món nou com a projecte de tots. Es proposen les següents preguntes per a l'aplicació personal d'aquest tema: 1.

Què és el que més m'ha fet reflexionar d'aquesta catequesis?

2.

Em sento cridat a construir aquesta civilització de l'amor?

3.

Com puc créixer en caritat en la meva vida?

4. Què puc fer perquè creixi en la meva vida la veritat? Fixa't que el Papa parla de la veritat no tant en el sentit d'honestedat (important de per si mateix), com en el d'anar al veritable ser de les coses, tenir criteris, descobrir la veritat de la realitat. 5.

Et preocupes per formar-te com a cristià, per tenir criteris clars sobre les qüestions socials, econòmiques…?

6.

Si aquest món nou està a les teves mans… què vas a fer a partir d'avui?


Divendres 7 de febrer DÍA DEL DEJUNI VOLUNTARI Diumenge 9 de febrer JORNADA NACIONAL DE MANS UNIDES

Manos Unidas Premi Príncip d’ Asturiess de la Concordia 2010

SERVEIS CENTRALS:

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08. info@manosunidas.org - www.manosunidas.org

Catequesi per joves sobre la fraternitat  

Catequesi per joves sobre la fraternitat