Sailing the Sky for chorus and band by Frank Ticheli

Page 1

Commissioned by the Texas Music Educators Association in celebration of their 100th anniversary

SAILING THE SKY

Transposed Score

FOR CHORUS AND CONCERT BAND

Piccolo

° ## & # &#

Flute 1

# &#

Flute 2

Oboe

# &#

1 2

Brightly q = c. 120

44

∑

44

f 3

# ## & # 44 Ó

Bb Clarinet 1

# ## 4 & # 4Ó

Bb Clarinet 2

# ## & # 44

Bb Clarinet 3

Bb Bass Clarinet

? ##

1 Bassoom 2

# ## & # # 44 Ó #### 4 Bb Tenor Saxophone & 4 #### 4 #4 Eb Baritone Saxophone ¢& ° ## & # &#

Alto

Tenor

Bass

¢

# &# ‹ ? ##

° #### & #### 3 & ### 1 3 & ### 2 & 4

1 Bb Trumpet 2 Bb Trumpet

F Horn

F Horn

Trombone

? ##

1 2

? ##

Trombone 1

? ##

Trombone 3

Euphonium

Tuba

String Bass

¢

? ## ? ## # &#

° ## Timpani / Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

# &# # &#

¢/

∑

œœ

44 44 Ó 44

pp

44 44 44 44 44 44 44 44 Ó

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3

3

3

∑

3

œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. J J J 3

3

3

3

3

∑

3

3

3

3

3

3

3

∑

∑

3

3

3

mf

3

3

3

3

3

3

3

∑

œ. ‰ Œ J

∑

Ó

Ó

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J J J J

mf

mf

Œ

∑

3

mf

Ó

∑

Œ

∑

∑

∑ ∑

œ œR ‰™

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

f

∑

f

œœ^. ‰ Œ J

1.

∑

∑

f

∑

∑

∑

f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

sul D

Œ

œ

pp (Also plays Tambourine)

œo R ‰™

mf

Œ

Ó

∑

44

∑

44

∑ ∑

∑

œœ

3

œ

mf

œœ

XYLO. (balance with Mar.)

œ

3

3

3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f MARIMBA (balance with Xylo.) œ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ f 3 TRI. (sm.)

1 J ‰ Œ

f

3

Ó

3

3

∑

œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

∑

Ó

3

∑

∑

5

mf œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ. ‰ J J J

∑

5

3

3

j 3 œ. . œ. j 3 œ. . œ. j 3 œ. . œ. j 3 œ. . œ. œ. ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ œ œ. ‰ ‰ œ

mf

∑

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰

Ó

a2 st. mute

˙

3

∑

Œ

œœ œœœœœœ

44

Ó

Ó

œ œ œ œR ™ ‰

œœœœ

mp

mp

3

f

Ó ∑ œ œR ‰™ Œ f . . . . . . . . œ. œ œ. œJ ‰ ‰ œ. œ œ. œJ ‰ ‰ œ. œ œ. œJ ‰ ‰ œ. œ œ. œJ ‰ ‰ f

∑

44

44

5

œœ œœœœœœ

44

44

f

mp

44

Eb Alto Saxophone 2

Soprano

œ œœœ

∑

# ## & # # 44 Ó

Eb Alto Saxophone 1

œ œ œ œ œ œ R ‰™ 5

# ## & # 44

3

f

∑

mp

3

j j j j œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰

∑

44

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ

∑

44

Ó

∑

FRANK TICHELI

. œ œ œ J ‰ œ ‰ Œ

3

3

3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ 1 J ‰ Œ 3

3

mf

Copyright © 2021 Manhattan Beach Music - www.ManhattanBeachMusic.com Visit www.FrankTicheli.com for the latest information on the music of Frank Ticheli

Ó

3

3

∑


8

° ## & 6

Picc.

# &#

Fl. 1

# ## œ. &# J ‰

Bb Cl. 1

# # œ. &## J ‰

Bb Cl. 2

Eb Alto Sax. 1

Eb Alto Sax. 2

¢

# ## &# #

f

# &#

¢

# &# ‹ ? ##

° #### œ. & J ‰ ## &##

Bb Tpt. 3

Œ

## &#

2 4

1 Tbn. 2

? ##

Tbn. 3

? ##

Euph.

Perc. 3

œ. J ‰

j ‰ œ

œ >œ

j ‰ œ

fp

Œ

œ. ‰ J œ. J ‰

œ. J

œ. J

Π1. 2.

3

3

3

3

3

¢

3

œœ

. œ. œ. œJ ‰

Ÿ

f

5

œœ Œ

j ‰ œ

w >

w

œ >œ

j ‰ œ

w >

w

fp

fp

Ó

Œ

Ó

Ÿ

œ > fp Ÿ œ > fp

Œ

fp

fp

j ‰ œ

Œ

Ó

j œ ‰ 1. œ J ‰

Œ

Ó

œ. J

œ. œ. œ. œ.

œ. ‰ J

Ó

mf

œ. J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J

Œ

Ó

∑

∑

1. stopped mute

w

∑

w

∑

sfz 2. stopped mute

sfz

. œ. œ. œJ ‰

f

Œ

œ. œ. œ. œ.

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

∑

∑

∑

∑

? ##

∑

∑

∑

∑

? ##

∑

∑

∑

∑

# &#

∑

# &# # &#

¢/

?

Ó

pizz.

Œ

∑ 3

œ >œ

mf

∑

3

œ œ

3

3

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

1 ‰ J

(lg. Tri.)

3

Œ

Ó

3

3

∑ 2

Œ

œ. ‰ J

∑

2. st.mute

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. ‰ J

∑

∑

∑

œ. J ‰

f

∑

∑

œ. J ‰

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

∑

∑

œ œ. œ.

Ó

mf

∑

f

œ œ. œ.

Ó

∑

∑

Ϫ

œ >œ

Œ

Œ

5

œ. ‰ J

j œ ‰

fp

œ œœ

f

Ϫ

œ. ‰ J

œ. ‰ J

j ‰ œ

œ > fp Ÿ œ >

œ œœ

∑

1. st. mute

° ## Timp. /

Perc. 2

œ. J ‰

œ. J ‰

œ. J ‰

Ó

## &#

1 F Hn. 3

Perc. 1

œ. J ‰

3

° ## &

T.

Str. Bs.

œ. J ‰

œ. ‰ J

œ >œ

fp

∑ œ. ‰ J

œ. ‰ J

mf

∑

œ. ‰ J

œ. ‰ J

a2

mf #### œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ &

A.

Tuba

1.

3

Bb Ten. Sax.

F Hn.

œ. J ‰

œ. ‰ J

Œ

f

∑

Ó

Ó

Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. J ‰

∑

Ó

Œ

∑

∑

∑

Œ

5

j œœ ‰ ‰ >. mf . . . . . . . . mf #### œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ. ‰ ‰ œ œ. œ œ. ‰ J J J J & #J 3 3 3 3 3 3 3 3 mf . . . . . . . . #### œ. œ œ. œJ œ. œ œ. œJ œ. œ œ. œJ œ. œ œ. œJ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ & # ? ##

1 Bsn. 2

1 Bb Tpt. 2

Ó

Œ

f

∑

∑

# ## œ. &# J ‰

Bb Bs. Cl.

B.

Œ

## &##

Bb Cl. 3

S.

j œ. ‰

# &#

1 Ob. 2

Ó

∑

# &#

Fl. 2

Eb Bari. Sax.

∑

œ œœ R œ œ ‰ œœ œ ‰™

œ

Œ

œ

Œ

mf

∑ 3

Ó ∑

3

3

3

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1 J ‰ 3

3

Œ

Ó

3

1 ‰ J

3

Œ

Ó


° ## Picc. &

˙

# &#

˙

10

Fl. 1

1 2

# ## &# Ó

&

Bb Bs. Cl.

####

? ##

1 2

Eb Alto Sax. 2

## &##

Bb Ten. Sax.

œ. ‰ J

Œ

¢

œ. œ.

mf

## &# ? ##

1 Tbn. 2

œ. J ‰

œ. J ‰

œ. J ‰

mf

j œ. ‰

œ. ‰ J

j ‰ œ.

f

# &# ¢/

œ

œ

1 J ‰ 3

œ

œ Œ

fp

fp

fp

fp

fp

Ÿ œ

Ÿ œ

w w

Ó

∑

Ó

fp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

fp

w w

f

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

∑

∑

∑

∑

œ. œ. mf . œ. œ

œ. œ. œ. . œ

j ‰ Œ œ. j œ. ‰ Œ

œ. œ.

∑

∑

∑

Œ

œ œ Ó

> > ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ™ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ p st. mute

∑ 3. open

œ. œ. œ.

f

œ. œ. œ.

p

j ‰ œ.

œ. œ. œ. œ. œ œ œ. . œ. ∑ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. . œ

f

œ 3

œ

œ

3

œ

œ

œ œ

œ

1 J ‰ 3

œ

œ Œ

œ

œ

w w

w

w

mf

Œ

œ

3

∑

w

œ. œ.

œ œ

œ

mp

œ œ

j œ. ‰ œ

mf

f

œ

∑

mf

Œ Œ

j œ. œ œ . . œ. œ. œ œ œ œ œ

> ‰ œœœ œœœ œœœ œœ œ TAMBOURINE

∑ œ

p

∑

mf

∑ œ

p

f

Ó

w

∑

œ

Œ

f

2. open

∑

œ

œ œ. . œ. œ. . œ. œ

2. > > ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ™ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ

Ó

∑ œ

œ

Ÿ œ

∑

mp

œ

fp

Ÿ œ

∑

œ œ

œ

fp

∑

∑

3

fp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

∑

Euph.

œ

fp

Ÿœ

∑

∑

# &#

fp

Ÿ œ

∑

? ##

° ## /

fp

∑

Ó

Ó

fp

∑

∑

? ##

j œ. ‰

fp

∑

∑

? ##

j œ. ‰

fp

∑

Tbn. 3

¢

œ. J ‰

œœ œ. J ‰

Ÿœ

Ÿ œ

Œ

œ

Ÿ œ

p

∑

∑

Œ

œ-

Ÿ œ

Ÿ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

∑

∑

œ. J ‰

p

f

Ÿ œ

Œ

œ-

œ œ-

mp

mf

∑

? ##

Perc. 3

-œ œ

Œ

f

mp

Œ

œ-

œ

mp

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ. ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

mp

mp

œ-

œ

f

f p . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ>œ. ™ œœ. œœ. œ>œ œœ œœ. œœ. œœ. œœ œ œ ™ ‰

œ-

œ-

Œ j ‰ œ.

œ-

œ-

œ-

mp

œ. œ .

## &#

2 4

Perc. 2

∑

# &# ‹ ? ##

## &##

1 F Hn. 3

Perc. 1

mp

œ. J ‰

œ. J ‰

mp

1. st. mute ° #### œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ & J

Bb Tpt. 3

Timp.

Ó

# &#

T.

Str. Bs.

Ó

. œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ >œ™

mp

∑

mp

œ. œ.

mf

° ## S. &

Tuba

Œ

œ-

∑

œ. œ.

1.

œ. #### #‰ J Eb Bari. Sax. ¢&

A.

Œ

. #### œJ ‰ & # . #### œJ ‰ & #

Eb Alto Sax. 1

F Hn.

∑

Œ

# ## &# Ó

Bb Cl. 3

1 Bb Tpt. 2

Ó

Œ

## &## Ó

Bb Cl. 2

B.

. . . . . . . . . . . >™ . . > . . . ‰ œœœ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œœœ œ œ

mf

Bb Cl. 1

Bsn.

∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # J ‰ &# a2 . ## œ ™ œ œ œ. ˙ &

Fl. 2

Ob.

Ó

mp

œ œ Ó

œ 3

3

œ œ

œ

3

œ

œ

œ

f

Œ

Ó

Œ

Ó ∑

∑

∑

∑

∑

œ. œ. œ œ


° ## & 14

Picc.

Fl. 2

1 Ob. 2

w

˙™

# &#

w

˙™

# &#

ww Ÿ œ

Ÿ œ

Ÿœ #### œJ ‰ &

fp

Ÿ œ

fp

Ÿ ## œ &## J ‰ œ

fp

Ÿ œ

fp

fp

Bb Cl. 2

fp

Bb Cl. 3

fp

#### œJ ‰ Ÿœ &

Bb Bs. Cl.

fp

? ##

1 Bsn. 2

# ## &# #

Eb Alto Sax. 1

## &##

Bb Ten. Sax.

Eb Bari. Sax.

S.

j œœ ‰ Œ

pp

## & # ##

Eb Alto Sax. 2

¢&

¢ ° #### w 1 Bb Tpt. & 2

1 3

F Hn.

2 4

## &# ## &#

1 Tbn. 2

? ##

Tbn. 3

? ## ? ##

Euph.

Tuba

Str. Bs.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Ÿ œ

fp

Ÿ œ

fp

¢

? ## ? ##

° ## / # &# # &# ¢/

˙™ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

˙™ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

∑

Ó

Œ

œ. ‰ J

œ. ‰ J

5

5

œ. ‰ J

mf

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J

f

œ. ‰ J

œ. ‰ J

œ. ‰ J

Œ

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J

f

w

Œ

w

p

Œ

w

w

w

˙™

p

fp

˙™

Œ

fp

∑

∑

∑

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. J ‰

mp 1.

∑

∑

f

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ. œ. . œ. œ. . œ .œ œ.

œ. . ‰ J œ œ.

j ‰ Œ œ.

œ. œ. œ. ‰ J œ. œ j . œ. p

˙™

∑

∑

∑

œ ‰ Œ J

Ó

∑

j ‰ Œ œ pp j œ ‰ Œ

Ó

∑

Ó

∑

j œ. œ ‰ Œ œ. œ œ. . . œ œ œ Œ œ œ

Ó Ó

œ. œ j . œ. œ œ œ ∑

∑

∑

∑

p

j œ. ‰

œœ. J ‰

(open)

Ó

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

j œ. ‰

Œ

Ó

∑

j ‰ œ. p

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

p

Œ

Œ

p

œ

mp

∑

∑

œ. œ ‰ J

Œ

∑

pp

Œ

˙™

pp

œ. ‰ J

1.

∑

fp

fp

Ó

Œ

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Œ

œ œ œ œ œ. œ J ‰

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ˙™

Ó

## &## w

Bb Tpt. 3

F Hn.

fp

Ÿ œ

∑

# &# ‹ ? ##

B.

Ÿ œ

#### j # œ ‰ Œ .

# &#

T.

fp

j ‰ Œ œ.

° ## &

A.

mp

ww

œ Ÿ #### J ‰ œ &

Bb Cl. 1

œ. œœ œœ J ‰ œ

˙™

w

# &#

Fl. 1

16

p

∑

∑

∑

∑

3

œ

mf

∑

4

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

1 J ‰

Ó

mf 3 (Tri.)

∑

3

œ œ œ œ

Œ

3

3

3

œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

1 J ‰

Ó

3

Œ

3


° ## Picc. & 18

# &#

Fl. 1

# &#

Fl. 2

# &#

1 Ob. 2

œ. J ‰ œ. ‰ J œ. ‰ J

## &## Œ

Bb Cl. 1

Bb Bs. Cl.

? ##

1 2

f

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

f

mp

mp

f

Œ œ. œ. œ.

Ó œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

f

œ. œ. œ.

f

œ. œ. œ.

w w

œ.

œ. œ.

Bb Tpt.

1 2

mp

# ## . . &# ‰ œœ

Bb Tpt. 3

## &#

1 F Hn. 3

? ##

1 Tbn. 2

? ##

Tbn. 3

? ##

Euph.

Str. Bs.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

¢

w w Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ Ÿœ J ‰

Ÿœ

fp

fp

fp

Ÿ œ

Ÿ œ

Ÿœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ J ‰ Ÿœ

fp

fp

fp

œ.

œ. œ.

j œ. ‰ Œ

œ.

Œ

mf

œ œ #œ œ œ

mf

j œ. ‰ Œ

œ œ

œ œ œ œ

∑

œ œ œ

Œ

∑

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

~~~~~~~~~~~ œ Ÿw œ œ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ w # œ œ

fp

fp

œ

fp

œ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

fp

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ œ w fp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> > œ. œ. œ. œ. œ. œ ™ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ f

p

f

p

∑

w ∑

∑

j œ. ‰

œ.

œ

œ

œœœ

Œ

Œ

f

?

œ

1

mf

œ

œ 1

œ

œ

1> ™

Œ

1™

œ

f

œ

œ

p

œ œ

j œ. œ ‰ Œ œ. œ œ. . . œ œ œ Œ œ œ

1 1

p

5

œ !

mf 2. open

w

p

œ

œ œ œ #œ œ

œ œ #œ #œ œ mf

p

∑

∑

1. open

#w w

w

œ œ œ œ œ >œ™ œ œ œ ≈ œ œ œ œ

Ó

Œ

w w

j œ. œ ‰ œ. œ œ. . œ. œ. . œ œ œ œ œ œ œ

Œ

Œ

∑

∑

œ

mp

œ. ‰ œ œ. . J

œ

∑

œ

1

Ÿ œ

œ

∑

∑

mp

œ œ #œ #œ œ

∑

w

mf

mf

Œ

œ œ œ

Œ Œ

#˙ ™

w œ

mp

˙™

1.

œ œ œ

mp

œ œ œ

mp

Œ ∑

œ ‰ œJ

œ

œ

œ œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

mf

p

œ

œ œ œ

∑

w

f

Ÿ œ

Ÿ œ

œ

∑

mf

œ Ó

. œ. œ œ.

w w

œœ

Ÿ œ

w

∑

∑

œ.

Ÿ œ

œ œ œ

œ œ œ #œ œ

fp

fp

mf

œ. œ. œ.

mf

Ÿœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ w œ J ‰ œ

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ>œ ™™ œœ. œœ. œ>œ œœœœ. œœ. œœ. œœ ww œ.

∑

∑

mf

œ. ‰ œ œ. . J

fp

w w

‰ œœ

j ‰ Œ œ.

Ÿœ

? ##

¢/

œ.

œ œ. . œ.

Ÿ œ

mp

# &#

j ‰ Œ œ.

∑

œ œ œ #œ œ

Œ

p

∑

(Tamb.)

w

Ÿ œ

Œ

# &#

>œ ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ p

∑

1. mf

Œ

fp

? ##

° ## /

w

fp

## &#

2 F Hn. 4

Tuba

p

>œ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. pœ

Œ

∑

œ œ #œ #œ œ

Œ

fp

∑

° #### ‰ œœ. œœ. &

w

Ÿœ

œ.

° ## S. & ## A. & ## T. & ‹ ? # B. ¢ #

>œ ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

∑

Ÿ œ

fp

#### Ó # Eb Bari. Sax. ¢&

Œ

p

∑

f

œ.

# ## &# Œ

Bb Ten. Sax.

w

œ. œ. œ.

mf

## & # ## Œ

Eb Alto Sax. 2

p >œ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

œ. œ. œ.

f

Eb Alto Sax. 1

w

œ. œ. œ.

mp

mp

## & # ## Œ

>œ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. pœ

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

# ## &# Ó

w

œ. œ. œ.

mp

## &## Œ

Bb Cl. 3

>œ ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

œ. œ. œ.

mp

## &## Œ

Bb Cl. 2

Bsn.

Œ


° ## Picc. & Fl. 1

Fl. 2

1 Ob. 2

23

# &#

Œ

# &#

Œ

# &#

Œ

## &##

Bb Cl. 1

# ## &#

Bb Cl. 2

## &##

Bb Cl. 3

Œ

? ##

F Hn.

œ. œ. œ.

mp

f

F Hn.

Tbn.

2 4

? ##

1 2

œ.

mf

Ÿœ fp

fp

fp

Ÿ œ

Str. Bs.

¢

? ## ? ##

° ## Timp. /

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

# &# ? ##

¢/

œ.

Ÿ œ

Ÿœ

fp

fp

Ÿ œ

Ÿœ

œ.

œ œ. . œ.

œ. ∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

j ‰ Œ œ.

œ

œ

3

œ

œ

3

œ

œ

f

mf

‰ œ œ œ mp

1

mp

p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> œ. œ. œ ™ f

f

p

> œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ p

∑

w

j œ.

œ

Œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

1

mf

œ œ >œ™ f

œ

œ 1

œ

œ

1> ™

‰ Œ Œ

œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ J ∑ Œ

1™

œ

f

œ œ œ 1 1

p

6

mute out

∑

∑

Œ #œœ œœ œœ œœ

œ

∑

!

Œ

3

3

. #œœ ‰ Œ J p j œ. ‰ Œ p

∑

j j œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ œ. . œ œ œ œ œ œ

œ

3

œœ œœ

mf

Ó

∑

3

mf

Ó

j ‰ Œ œ

j œ. œ. œ. œ œ. . œ œ œ œ œ

Œ

∑

Œ #œœ œœ œœ œœ

pp

pp

mute out

∑

œj ‰ Œ œ

∑

∑

(Tri.)

œ œ #œ œ

∑

∑

(Tamb.)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

∑

œ. œ. œ.

œ

p

#œ œ œ

∑

w

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

∑

w

œ

Ÿ œ

œ

œ œ #œ œ

∑

w w

œ.

Ÿ œ

f

œœ. œœ. œ>œ ™™ œœ. œœ. œ>œ œœ œœ. œœ. œœ. œœ ww

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

∑

w w

mf

p

∑

œ. œ. œ.

œ.

Ÿ œ

œ

∑

∑

œœ. œœ. œœ.

œ

p

Ÿ œ

œ

∑

∑

œœ. œœ. œœ.

œ

3

œ. ‰ œ œ. . J Ÿ œ

œœ

3

3

Ÿœ

3

œœ 3

mf

Œ bœ

f

∑

Œ

∑

Ÿœ œ J ‰

fp

f

Œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ w œ J ‰ œ

fp

fp

Œ

fp

nw

Ó

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ w œ J ‰ œ

Ÿ œ

Ÿ œ

j ‰ œ.

f

f

Œ

∑

fp

fp

fp

Ÿ œ

œ.

w

Euph.

∑

œœ

mf

mp

mf

œœ

mf

∑

w w

? ##

3

Œ #œœ

mf

w

mf

∑

p

∑

f

? ##

∑

p

nw

Tbn. 3

Tuba

f

∑

∑

mp

## &#

p

œ>œ ™™ œœ. œœ. œ>œ œœ œœ. œœ. œœ. œœ ww

# ## . . . &# ‰ œ œ œ ## &#

>Ϫ

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

° #### ‰ œœ. œœ. œœ. &

1 3

w

œ. œ. œ.

f

## &## Œ

Bb Tpt. 3

œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

mp

w

#### ¢& # ° ## S. & ## A. & ## T. & ‹ ? # B. ¢ # 1 2

f

f

Eb Bari. Sax.

Bb Tpt.

w

œ. œ. œ.

mp

# ## &# # Œ

Bb Ten. Sax.

p œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

## & # ## Œ

Eb Alto Sax. 2

>Ϫ

œ. œ. œ.

mp

f

Eb Alto Sax. 1

w

œ. œ. œ.

f

1 Bsn. 2

œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ

œ. œ. œ.

# ## &# Ó

Bb Bs. Cl.

>œ ™

œ. œ. œ.

œ œ œ

œ

#˙ ™

Ó Ó

mf

j j œ. ‰ ‰ œj œ. ‰ œj . .

mp

œ

mp

œ ‰ œJ

∑ ∑

w

w

mp

∑

œ

œ


° ## Picc. & 27

Fl. 1

Fl. 2

-. ‰ œ

œ œ. œ J J -. œ -œ. -. J J œ

-œ.

f

# &#

# &#

-œ.

f

f -œ. j #œœ ‰ œ f -. #### b œJ ‰ œ &

Bb Cl. 1

œœ -. b-œ.

-. # # nœ & # # J ‰ bœ f

Bb Cl. 2

bœ. -

f

# ## bœ & # J ‰ bœ-.

Bb Cl. 3

# ## &#

Bb Bs. Cl.

Bsn.

bœ-.

f

∑

? ##

1 2

j œ-.

œ -œ. -. J J œ

# &#

1 Ob. 2

j œ-.

j œ-. œ œ-. bœ. -

b œ-.

S.

# &#

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

° #### & ## &##

Bb Tpt. 3

F Hn.

# &# ‹ ? ##

? ##

Tbn. 3

? ##

Euph.

? ##

Tuba

Str. Bs.

¢

? ## ? ##

° ## Timp. /

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

? ## ¢/

>œ. œ. œ.

b >œ ™ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ

b œ.

mf

Ÿn nœ fp

Ÿ nœ

n

∑

∑

nœ. J

œ.

œ.

Ÿn nœ

n nŸœ

fp

fp

n

nœ. nœ.

œ. œ.

œ.

œœ

Ÿ˙

n Ÿw fp

Ÿ˙

nŸw

fp

fp

n nŸ˙

fp

Ÿ˙

fp

nŸw

fp

fp

fp

fp

œ.

œ.

n œ. œ. n œ J ‰ nœ. .

œ. œ.

Œ

n œ. œ. œ. J ‰

nœ.

nœ. nœ .

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n >œ ™ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ ˙ ™ ‰b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™

∑

nw bw

∑

bw

j j ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

mp

> > nœ ™ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. f

p

œ

˙™

f

p

œ œ

w w

œ

w

mf

bœ f

mf

mp

Œ

mp

∑ w

f

w

œ

∑

bw

∑

nœ œ œ bœ nœ œ œ

œ.

œ. J

Œ

bœ nœ

bb œœ

Œ œ œ

mp

‰ œœœ

∑

∑

œ. œ.

mf

Œ

w

œ. œ. œ.

bœ œœœ

œ

œœœ

œœ

1

∑

1

1

>!

mp

f

7

mp

∑ ∑

œ

>œ™ œ œ œ ≈ œ œ œ

f

∑

œ

œ p

œœ

f

∑

œ. œ. œ.

œœ.

œ. œ. J ‰ b œ. bœ nœ œ œ bbœœ nbœœ œœ œœ œ œ œ œ

∑

mp

œœ

∑

mp

n n Ÿ˙

fp

fp

nœ bœ nœ œ œ

nœ. ‰ œ. J

n nŸ˙

Ÿn bœ

mf

w w

f

f

fp

b œ.

nœ. œ nœ. J ‰ .

Œ

Ÿn

fp

n œ. J

f

œ bœ bœ J ‰ bœ bœ œ œ bœ nœ œ œ f p f . bnœ>œ ™™ œ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ ‰ bœ œ bœœ. œœ. b œœ J bœ œ . . f p f nœ œ nœ nœ ∑ Œ nœ nœ œ œ bœ œ ∑

Ÿn nœ

p

∑

Ÿ nœ

Ÿn

f

∑

p

# &#

>œ. œ. œ.

∑

nœ.

‰ nœ. œ. œ.

œ

f p n>œ ™ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ

∑

fp

œ

Œ

a2

˙™

>œ. œ. œ.

>œ. œ. œ.

œ ‰ bœ œ bœ nœ œ œ J bœ nœ œ œ bœ œ f œ bœ œ J ‰ bœ bœ œ œ bœ nœ œ œ b œ œ

∑

fp

1 Tbn. 2

mp

Œ

## & # #ww

2 F Hn. 4

Œ

fp

## & # #ww

1 3

>œ. œ. œ.

mp > > > bnœœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

Œ

∑

° ## &

Œ

fp

# # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &## w ¢

mp

Œ

fp

Eb Bari. Sax.

b >œ. œ. œ.

Œ

fp

# ## &# #

Œ

b>œ ™ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ

>œ. œ. œ.

f

# # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & # ## w

Bb Ten. Sax.

mp

bbw w

∑

fp

Eb Alto Sax. 2

n>œ. œ. œ.

bœ-.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #### w & #

Eb Alto Sax. 1

b>œ. œ. œ.

Œ

œ

∑ bœ

œ

∑ ∑ ∑ ∑


b >œ b œ œ œ ˙ b >œ n œ œ œ ˙

ff

Fl. 1

b >œ n œ œ œ ˙

ff

# &# # &#

Fl. 2

Ob.

# &#

1 2

Bb Cl. 3

# ## nœ . nœ &# . b œ. b >œ n œœ œ œœ ˙ ? ## n œ œ ˙

Bb Bs. Cl.

Bsn.

n>œ œ œ œ ˙ b œ nœ œ œ ˙

## &##

1 2

# ## &# # Œ

Eb Alto Sax. 1

## & # ## Œ

Eb Alto Sax. 2

## &##

Bb Ten. Sax.

Œ

S.

1 Bb Tpt. 2

¢

F Hn.

F Hn.

1 2

? ##

Tbn. 3

? ##

Euph.

? ##

Tuba

? ##

Tbn.

Str. Bs.

¢

? ##

° ## Timp. / Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

¢/

nn b b nnnn#

‰ ‰ ‰ n œ.

1> 1 1 1 ! ™

f

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ÿ> w

∑

∑

∑

Ÿ> w

∑

Ó

∑

∑

˙ >

Ó

∑

Ÿ> w

f

˙ >˙

w

˙

w w Ÿ> w

w w Ÿ> w

Ÿ> w

f

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

f

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

Ÿ> w

ff

f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b Œ

nnbb

open

Œ œ œ ˙ ˙

ff a2

˙

œ > œ >

f

˙

∑

f

∑

nn b b

œ f

∑

nnbb

∑

nnbb

œ œ œ˙ œ

˙

˙

Ó

˙ >

ff

˙

˙

∑ ˙

∑

∑

∑

∑

∑ ∑ ∑

Ó

∑

∑

∑

∑

ff

>œ >œ ™ ˙ ™

ff

Ó

Ó Ó

˙˙

œ™ ‰ œ œ

˙

˙

w

œ

Œ ˙

w

œœ™™

w

&

˙

˙ ˙

f

∑

ff

BASS DRUM

>˙

˙

˙˙ ∑

˙

f

∑ Ó

˙˙

f

w w

˙˙

f

˙

w w

>˙

Œ ˙

˙

f

˙ >

f

f

˙

ff

Ó

˙˙

w

CHIMES

>˙ ˙

œœ œœ

˙ > ff >˙arco ˙

ff TIMPANI fi œœ

Ó

œ

f

ff CRASH CYMBALS

/

f

ff

ff

8

˙˙

œ™ ‰ œ œ ˙ >

Ó

∑

∑

Œ œ

ff

∑

∑

ff

>œœ >œœ™™ ˙˙™™

∑

∑

Œ œ

Ó

œœ™™ œ œ ‰ œ œ f

>> œ œ™ ˙™

∑

˙

f

>œ >œ ™ ˙ ™ œ œ™ ˙™

˙

˙

w

ff

∑

Œ Ó

nn b b

œ œ

w

1.

nnbb œ ‰ Œ Ó J f

1. open f

w

∑

nn b b

Ó̇

2. f open

a2

∑

ff

∑ œ œ Œ

ff

nnbb

?

˙

∑

∑

∑

nnbb

f

nnn

f

Ÿ> w

Ÿ> w

nnnb Œ

Ÿ> w

ff

Ó

∑

(Tri.)

Œ Ó

Ÿ> w

∑

∑

∑

Ÿ> w

nnnn Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nn b b

∑

nn b b

bw

∑

œ. n # n nn J ‰ Œ Ó

∑

Œ Ó

f

f

∑

Ÿ> nnnn w

nn b b

∑

Ÿ> nn # w n n

∑

∑

f

∑

nw bw

∑

f nnnn œJ. ‰ Œ Ó

nœ.

∑

# &# ? ##

5

Œ

œ. œ. œ. J ‰

∑

nnnn œJ ‰ Œ Ó Ÿ> w n nn n

∑

## &#

2 4

œ. œ. œ. J ‰

f bring out

# &# ‹ ? ##

## &#

∑

ff

b >œ n œ œ œ œ™

## &##

1 3

5

bœ n œ nœ bœ nœ

f bring out

° #### &

Bb Tpt. 3

ff

Œ Ó

œ nnnn J ‰ Œ Ó

5

nœ n œ œ b œ n œ

ff

n>œ œ œ œ œ ™

# &#

T.

5

bœ œ œ œ bœ

f bring out

° ## &

A.

B.

a2

ff

n>œ n œ œ œ œ ™

. #### n œ nœ. # Eb Bari. Sax. ¢& nœ.

5

bœ bœ nœ œ bœ

#### n>œ n œ œ œ ˙ &

Bb Cl. 2

5

bœ bœ bœ nœ œ

> #### b œ n œ œ œ ˙ &

Bb Cl. 1

œ nnbb J ‰ œ nn b J b ‰ œ nnbb J ‰ nn b œJ b ‰

bœ œ œ nœ œ

° ## Picc. & 31

32

∑ ˙˙

˙˙ ∑


° b Picc. & b Ó 38

Fl. 1

b &b Ó

Fl. 2

b &b

1 2

b &b

Ob.

&

Bb Cl. 1

&

Bb Bs. Cl.

&

Eb Alto Sax. 1

&

Eb Alto Sax. 2

¢&

Bb Tpt.

1 2

Bb Tpt. 3

F Hn.

1 3

F Hn.

2 4

1 Tbn. 2

ff

¢

>Ÿ # ˙™

3

Ÿ >˙™

&

˙

&b ˙ &b ˙

? b ẇ b

3

3

3

3

Ó

fp

Ÿ œ œ œ w

Ó

w

Ó

˙

fp

fp

œ œ œ œ

œ œ

f legato

œ œ

œ œ œ œ

f legato

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ

f legato

f legato

œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙˙

œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

w

˙

Ó

∑

∑

˙

w

˙

Ó

∑

∑

˙

Tuba

?b ¢ b w

w

w

w w

w w

¢/

f

∑

˙

Perc. 3

Ó

∑

w

b & b ˙ ™™ ˙

Ÿ w > Ÿ> w w

Ÿ w > f Ÿ> w w

Ó

∑

˙

Perc. 2

f

∑

? bb ˙

Perc. 1

3

∑

˙

æ ˙æ Œ æœ æ

SNARE DRUM p

f 3

œ

>œ

∑

3

>œ

3

>œ

∑

œ

œ

œ

w

œ œ > > >œ >œ >˙ œœœœœœœœœœœœ œ 3

>œ

>˙

˙˙ ˙

œ

Œ

œœœœœ

3

∑

Œ

œ œ œ œ œ œ 3

∑

Euph.

b /b Ó

j œ ‰ Œ

∑

˙

°? b b ˙

Ÿ> w w

Œ

œœœ

∑

˙

Timp.

œ R ‰™

∑

˙

œœœœœœ

œœœœ œœœœ œ R ‰™

∑

? bb ˙

? bb w w

Œ

œœ

∑

Tbn. 3

Str. Bs.

3

œ ‰™ R

œ œ 3 œ œ œ J ‰ Œ œ œ œ J ‰ Œ œ œ œ œ œ œ 3 3 œ œ 3 3 3 œ œ J œ œ œ œ J ‰ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3

3

Ó

3

3

3

œ œ œ Ÿ w 3

b &b ‹ ? bb

° &

Ó

3

3

œ œ œ Ÿw

b &b

T.

Ó

œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœœœœœœœœœœœ œ ‰ Œ J

ff

>Ÿ˙™

# ˙

f

œ. . œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. J ‰ Œ

˙

° bb &

A.

B.

#

&

Bb Ten. Sax.

S.

˙

œ œ œJ œ œ ‰ Œ œ œ 3 3

∑

œ œ œ œ J ‰ Œ 3

w ? bb w

1 2

Eb Bari. Sax.

∑

>Ÿ˙™

&

Bb Cl. 3

Bsn.

f

&

Bb Cl. 2

41 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ œ œ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œ J Œ ‰ Œ R ‰™ Œ 3 3 3 3 f ff œ. œœœ œ œœ œ œœœœ œœœœ œœœœœœ œ J ‰ Œ R ‰™ Œ R ‰™ Œ Œ Ó ff . . . . . . f œœ œœœ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ J ‰ Œ R ‰™ Œ ∑ 3 3 3 3 ff . f Ÿ> . . . . w . œœ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œœ. œ. œ w œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ Ó J f 3 3 3 3 ff œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑ Ó œ œ œj ‰ Œ œ 3 3 œ œ œ nœ

œ Ó

œ ∑ 9

œ

˙˙

˙˙

˙

˙ ˙

˙

˙

˙ ˙

w

˙

˙

˙

˙

œ

œ

∑ ! ææ

TRI. (lg.)

ff

˙ ˙

œ œ

˙˙

˙

Ó

œ œ

˙

˙

˙

œ œ

˙˙

w

œ

œ œ

∑ œœ

˙ ˙

! ææ

œœ

œœ


œ œ œ nœ 43 œœ œœœ ° bœ ™ œœœœ œœœ œ ™ œœœœ œœœ œ ™ œœœœ œœœ œ ™ n œ œ Œ Œ Œ Œ R‰ R‰ Picc. & b R ‰ R ‰ œ nœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b nœ R ‰™ R ‰™ R ‰™ R ‰™ Œ Œ Œ Œ Fl. 1 & b œ b R & b ‰™

Fl. 2

Ob.

Ÿ> bw b & w

1 2

Bb Cl. 1

&

Bb Cl. 2

&

Bb Cl. 3

&

Bb Bs. Cl.

&

Bsn.

Eb Alto Sax. 2

1 2

Bb Tpt. 3

1 F Hn. 3

2 F Hn. 4 1 Tbn. 2

Tbn. 3

Euph.

Ÿ> w w

œ œ œ œ Œ

œ œ

# œ œ œ œ

Œ

œ œ

œ œ ‰

œ œ œ ‰ J

œ J

œ œ

œ œ ‰

œ œ œ ‰ J

œ J

œ œ

œ œ ‰

œ œ œ ‰ J œ œ œ ‰ J

œ J

œ œ

œ œ

œ J

œ œ

Œ

Ÿ> w w

œ nœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

b &b

∑

∑

∑

∑

b &b ‹ ? bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¢

° &

œœ

&

œ

&b Œ &b Œ

? b œœ b ? bb œ ?bœ b

˙˙ ™™ ˙™

j Ϫ >

a2

ff a2

j œ™ > ff ˙˙ ™™

≈ ≈

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

#˙˙

˙˙

>˙

˙ > w

˙

˙

˙

˙

˙

>˙

> w

˙™ ˙™

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

w

Str. Bs.

? bb w

˙

˙

w

˙

æ ˙æ

˙

°? b b œ

Perc. 1

b /b

Perc. 2

b &b Œ ¢/

œœ

œ

∑

?b ¢ b w

Perc. 3

œ œœœœœœ R ‰™

∑

Tuba

Timp.

Œ

œœ

∑

T.

Bb Tpt.

œ œœœœœœ R ‰™

° b &b

A.

B.

œ œ œ œ

¢&

Œ

œœ

nœ œ

œœ

Œ

# œ œ œ œ Œ & &

Bb Ten. Sax.

S.

Ÿ> w w

# œ œ œ œ Œ &

Eb Alto Sax. 1

Eb Bari. Sax.

Œ

œ œœœœœœ R ‰™

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 3 œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ j ‰ Œ œ #œ 3 3 3 œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ 3 3 3 œ œ œ œ œ 3 # œ œ J œ J œ J œ J ‰ Œ œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 #œ œ J ‰ Œ œ œ J ‰ Œ œ œ J ‰ Œ œ œ J ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ 3 3 3 3 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ w w w w > > > > Ÿ> Ÿ> Ÿ> Ÿ> w w w w w w w w j ‰ œ

? bb

1 2

œœ

œ

œ

œ

∑ ! ææ

(Tri.)

œ

˙

! ææ

∑

∑

∑

∑

˙˙

n˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

w ˙

æ wæ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

10

! ææ

! ææ

œ œ œ œ œ œ œ

œ


47

Picc.

° b œ &b J ‰ Œ b &b Ó

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

1 2

Bb Cl. 1

Bb Cl. 2

Ó Œ

#œ b J ‰ Œ &b

Œ

b &b Ó

Œ

&

j œ ‰ Œ

Œ

&

Ó

Œ

œ J ‰ Œ

Œ

Bb Cl. 3

&

Bb Bs. Cl.

&

∑

? bb

∑

Bsn.

1 2

∑

. . œ. # œ. œ. œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ J ‰ J ‰ ff . . œ. œ. œ. # œ œ œ. œ. n œ. œ. œ. œ œ n œ n œ #œ œ j ‰ œ œ J ‰ œ œœ #œœ. œœ. œœ. œ œœ nœœ œ . . . ff œ œ œ #œ œ œ #œ ff œ œ. œ. œ. œ # œ œ ff

ff

ff

ff

Bb Ten. Sax.

Œ Œ

# & œJ ‰ œ œ œ œ œ > > > ff œ Ó & J ‰ Œ

Eb Alto Sax. 2

œ

˙

œ

˙

ff

Eb Bari. Sax.

S.

¢

° bb &

A.

T.

B.

1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 1 F Hn. 3

F Hn.

2 4

1 Tbn. 2

Tbn. 3

# œJ ‰ Œ &

¢

ff

Ó

>œ >œ œ

œ f> œœ > f

™ >˙ >˙ ™ ˙™

>œ œ >œ

>œ > J ‰ œ > œ ‰ œ J >

Œ

œ œ œ> >œ > > >œ

n˙ ™ ˙™

> œ

> #>œ >œ >œ >œ >œ >œ œ

>œ

>œ

œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >

œ >

>œ >œ

œ ‰ œ J

œ

œ

œ ‰ œ J

˙

œ

ff

œ œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ # œ nœ œ nœ œ œ ≈ n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a2 œ w ≈ œ nœ œ œ nœ #œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ #œ ≈ œ #œ œ œ #œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ #œ #œ ≈ œ #œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ # œ # œ ≈ œ #œ œ œ

˙™

œ

œ

≈

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ # œ n œ œ nœ œ œ

ff

n˙˙

œ œ

#˙ ™ ff

ff

˙™

ff

#˙˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ

˙

˙

˙

˙™

œ

#˙ ™

œ

ff

˙

ff

œ

∑

∑

∑

∑

b &b

∑

∑

∑

∑

∑

b &b ‹ ? bb

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° & #w w ff

&

w

ff

&b Œ &b Œ

?b w b w

œ >œ

f a2

#>œ f

> #œœ >œ

Œ

#>œœ

#>œœ

Œ

f

œ >

> œ

> #˙˙

#>œœ

f

˙ >

>œ

ff

?b w b

?b w Tuba ¢ b

Œ

ff

?b b

b /b

Perc. 2

b &b ¢/

>œ

ff

Œ

Ó

1 ‰ Œ J

ff

˙™

∑

Œ

nœœ

∑

Œ

œ

>œ > œ

Ó

> œ

˙™

>œ >œ

>œ f

#˙˙ ™™

j œ ‰ œ

Œ

∑ ∑

œ >

Œ

ff

Perc. 1

f

> ˙

œœ ‰ #œœ J

f

w

°? b œ b

>œ

#>˙˙

>œœ

>œ >œ >œ >œ >œ

ff

Perc. 3

œ. J ‰ Œ œ. œ J ‰ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ #œ œ œ. œJ. ‰ œ w Ó

œ œ >œ >œ > > >œ

Œ

Timp.

J ‰ Œ

. . . œ. œ. œ. #œœ œœ œœ. a2 œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ J ‰ #œ . œ œ œ. œ #œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J ‰ w Ó œœ.

Œ

?b w b

Str. Bs.

œ.

≈

∑

ff

Euph.

œ.

Ó n œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œ. #œ. œ. œ. ‰ œ œ Ó œ J #œ œ œ w œ #œ

> > >œ œ # œ œ & J ‰ œ œ

Eb Alto Sax. 1

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ # œ n œ œ nœ œ œ

>œ

>œ

/

Œ

œ

œœ

˙˙™™

œ

#˙ ™

œœ #œ

f

œ # œœ

Œ ˙˙™™

œ > ff

œ

n˙ ™ ff

œ J ‰ œ

ff

œ

˙™

˙™ ææ

fff

˙™

11

œ

˙

BS. DR.

˙˙

œ

œ

œ

˙

˙

œ

˙ ææ

˙ æ

œ >

ff

Ó

˙˙

˙™

≈ œ œ œ œ œ œ œ ˙ææ Œ

˙

# œœ

> w

ff

˙

˙

ff CR. CYM.

œ œ œ œ æ˙ œ œ œ œ æ ∑

˙˙

œ

ff

∑

˙˙

˙

n˙ ™

˙

# œœ

˙

ff

˙™

w ææ

œ

a2

œ > ff

ff

∑ œ

ff

Œ

œ

f

mp

œ

œœ

ff

œ

∑ TOM TOMS

f

œœ

! ææ

∑

TRI. (lg.)

˙ ææ

œ


<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ 52 ° b Picc. & b <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ b Fl. 1 & b <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ b Fl. 2 & b <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b ˙™ 1 b Ob. 2 & <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ Bb Cl. 1 & <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ Bb Cl. 2 & <Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ Bb Cl. 3 &

>œ œ # œ œ molto rit. œ J ‰ Œ Ó >œ œ #œ œ >œ œ # œ œ >œ œ #œ œ

œ J ‰ Œ

Ó

œ J ‰ Œ

Ó

A Tempo

>œ™ n œ œ. n œ. ˙ >œ™ n œ œ. n œ. ˙ >œ™ n œ œ. . nœ ˙ >œ ™ nœ œ. . nœ

ff

fp

>œ œ #œ œ

fp

ff

w

Ó

>œ œ #œ œ

a2

&

Bsn.

1 2

w

ff

dim.

Eb Bari. Sax.

S.

˙

mf

˙

mf

# ˙

˙

mf

° bb &

° &

Bb Tpt. 3

F Hn.

F Hn.

Tbn.

Tbn. 3

Euph.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

& #˙

˙

¢

˙

˙

w

#w #˙

ff

w

ff

w

w

ff

∑

˙

w

˙

w

w

w

˙

#w

mp

mp

w

U ∑ U ∑

ppp

U ∑

ppp

U ∑

ppp

U ∑

ppp

U ∑

w

mp

pp

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑ U ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

U ∑

∑

U ∑

##˙˙

#˙˙ mf

ww #w

mf

ff

ff

mf

## ˙˙

æ wæ

œ

Œ

pp

pp

Œ

> ™ nœ œ œ. nœ .

w

w

w Œ

Ó

f

∑

Ó

∑ 12

pp

<œ œ

∑œ œ>

∑

∑

∑

∑

mp

U ∑

∑

∑

∑

∑

ppp

U ∑

w

w

w

p shimmering

U ∑

ppp

∑

w

U ∑

#w

∑

VIBES

&

U ∑

w

∑

Tunings from here to end.

∑

˙

U ∑

pp

w

mf

ff dim.

œ

œ™ nœ œ. #œ ˙ . >

w

mf

∑

w

f 2.

w

œ

pp

w

ff

æ wæ

1 J

w

mf

mf

œ™ nœ œ. #œ ˙ . >

ff

w

mf

3.

f

w

mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6œ œ œ

ff a2

w

w

∑

Ó

˙

w

˙

Ó

˙

mf

pp

w

ff

w

˙ ææ

ww

ff

w

mf

!™ ææ

∑

∑

ff

¢/

U ∑

∑

w

/

∑

∑

mf

b /b

∑

∑

˙

°? b ˙ b

U ∑

∑

? b n˙ b

? bb æ˙ æ

∑

∑

n ˙˙

˙

∑

∑

# ˙˙

? bb ˙

U ∑

∑

˙

˙

∑

∑

˙

? bb n˙

> ™ nœ œ œ. nœ .

mf

ff

w

mf

mf 1.

∑

mp

™ #œ œ. # œ >œ .

ff

˙˙

?b b

1 2

Str. Bs.

#˙˙

&b ˙

2 4

Tuba

˙˙

&b

1 3

w w

∑

b &b

b &b ‹ ? b B. ¢ b 1 2

Ó

mf

w w

# #˙

T.

Bb Tpt.

ff

˙

¢&

A.

mf

w

# ˙

&

Bb Ten. Sax.

f

brief

mp

™ #œ >œ œ. # œ. ˙

w

?b ˙ b ˙

&

Eb Alto Sax. 2

˙

Œ

Ó

˙ ˙

&

Eb Alto Sax. 1

˙

Ó

>œ™ #œ œ. . #œ

fp Bb Bs. Cl.

˙

∑

˙™

w

∑

ff

#w

fp

w

ff

>œ œ #œ œ

w

∑

ff

Ó

w

rit.

U ∑ U ∑

ppp

∑ w

w

w

U ∑ U w

∑

∑

U ∑

∑

∑

U ∑


° b Picc. & b 59

b &b

Fl. 1

q = c. 104

b &b Ó

1 2

Bb Cl. 3

Bb Bs. Cl.

Bsn.

mf

mf

&

∑

&

∑ ∑

p

∑

w

∑ ∑ Ó

œ™ œ œ œ w >

q = c. 80

∑

nn# œJ ‰ Œ

∑ Ó

∑

∑

U ∑

∑

U ∑

nn#

U ∑

### w

w

∑

U ∑

p

w

∑

U ∑

### w

w

∑

U ∑

w

nn# w

###

U ∑

1.

nn#

˙

Ó

w

p

˙

œ ‰ Œ J

p

∑

∑

p

###

∑

p

w

∑ n

w

∑

n

∑

n

w

p

∑

n

w

p

∑

∑

n

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

####

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

###

∑

∑

∑

#

∑

∑

∑

U ∑

####

∑

∑

∑

° b S. & b

∑

∑

∑

U ∑

nn

∑

U ∑

nn# # nn

∑

∑

nn#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Eb Alto Sax. 1

&

Eb Alto Sax. 2

&

Bb Ten. Sax.

&

Eb Bari. Sax.

¢&

Bb Tpt.

1 2

Bb Tpt. 3

#

∑

#

∑

Ó

p

Œ

œ œ œ

œ

œ

œ

It p

lifts

me

off

my

It

œ

lifts

œ

œ

œ

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

° &

∑

∑

∑

U ∑

&

∑

∑

∑

U ∑

###

∑

∑

∑

mute out

n##

∑

∑

∑

U ∑

n##

∑

∑

∑

nn#

∑

∑

∑

#

∑

∑

∑

nn#

∑

∑

∑

#

∑

∑

∑

nn#

∑

∑

∑

nn#

∑

∑

∑

¢

&b

∑

1 2

? bb

∑

Tbn. 3

?b b

Euph.

∑

1. mute

w

U ∑

w

p 2. mute

mute out

w

w ∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

? bb

∑

∑

∑

U ∑

Tuba

?b ¢ b

∑

∑

∑

U ∑

Str. Bs.

? bb

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

Timp.

∑

∑

2 4

F Hn.

∑

U ∑

∑

1 3

####

b &b ‹ ? bb

&b

F Hn.

mf

∑

T.

B.

#

b &b

A.

Tbn.

nn#

U w

w

Ó

63

U ∑

brief

∑

∑

™ œœ œ ˙ >œ

p

? bb

1 2

>œ ™ œ œ œ ˙

w

&

Bb Cl. 2

∑

1.

∑

&

Bb Cl. 1

∑

mf

p

Ob.

∑

>œ™ œ œ œ ˙

bw &b

Fl. 2

rit.

°? b b

w

p

w

w

Perc. 1

Perc. 2

/

∑

∑

∑

U ∑

Perc. 3

¢/

∑

∑

∑

U ∑

w

w

13

nn

U w

b &b w

w

nn

∑

# nn w

Ó

w

w

∑ &

# nn Ó

Œ

œ

w

∑ GLOCK.

œ

p

œ

w

w

me

off

∑

w

∑ ∑

my


° # Picc. & 66

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

#

Bb Bs. Cl.

1 2

Eb Alto Sax. 1

B.

Bb Tpt.

1 2

œ

p

œ

1.

w

p

w

∑

∑

∑

w

∑

∑

∑

w

∑

∑

∑

mp

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

## &#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

## &##

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& ‹

# #

œ œ™ œ œJ ‰ œ œ œJ œ ™ œ œ p

mf

feet,

mf

˙

feet,

I am float - ing

in

I am float - ing

in

˙

mid - air,

j j œ ‰ œ œ œ œ™ œ œ p

∑

˙

mid - air,

∑

p

p

mp

œ ‰ œ œ œ œ œ œ J Then it pulls me back to

j œ ‰ œ œ œ œ œ œ mp

Then it pulls me back to

∑

w

w

p

œ œ™ œ

œ

œ

>œ

Earth

As

I

dance

˙

œ

œ

Earth

As

∑

I

> œ

dance

w

œ œ œ œ œ

˙

j œ ‰ Œ

œ œ œ œ œ

˙

j œ ‰ Œ

with - out

with - out

∑

∑

a

a

care.

care.

Ó

mp

Œ

œ œ It

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

œ

mp

Œ

It

° ### &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

# &#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

## &#

Bb Tpt. 3

mp

w

Ó

&

¢

œ ˙

w

w

∑

° # S. &

T.

˙

3

p

p

w

∑

#### & ¢

A.

œ Œ œ œ

w

w

Œ

## &#

Bb Ten. Sax.

Ó

œ

∑

Ó

## &##

Eb Alto Sax. 2

Ó

∑

∑

## &#

Bb Cl. 3

˙

œ ‰ Œ Ó J

## &#

Bb Cl. 2

Eb Bari. Sax.

w

## &#

Bb Cl. 1

Bsn.

#

∑

∑

&

1 2

#

∑

# &#

F Hn.

1 3

F Hn.

2 4

Tbn.

1 2

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn. 3

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tuba

Str. Bs.

¢

Timp.

°? #

Perc. 1

&

#

Perc. 2

/

Perc. 3

¢&

w

w

∑ #

∑

w ∑ ∑

w

w

w

w

∑

w

˙™

∑

∑

∑ 14

œ °

∑ Œ

œ œ œ œ

∑

(Glock.)

œ

p

œ œ

œ

œ

œ ˙

w

w

w

∑ ∑

*


° # Picc. & &

Fl. 1

&

Fl. 2

&

1 Ob. 2

73

œ ‰ Œ J œ J ‰ Œ

# #

w

#

p

## &#

Bb Cl. 3

## &#

Bb Bs. Cl.

?#

1 Bsn. 2

## &##

Eb Alto Sax. 1

# ## &#

Eb Alto Sax. 2

## &#

Bb Ten. Sax.

¢

# ## &#

° # S. & &

A.

T.

1 2

Ó

Ó

Œ

∑

& ‹

# #

holds

?#

œ

° ### &

holds

¢

˙ 42 ˙ 24

44

∑

44

∑

42 ˙

44 w

42

∑

42 ˙

44

∑

44 w

Œ

42

∑

44

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

42

44

˙

∑

∑

42 ˙˙

∑

∑

42

∑

∑

42

∑

mp

∑

˙™

˙™ ppp

œ mp

Œ

˙

˙™

∑

mp

Œ

∑

∑

∑

œ

Ó

∑ Œ

1.

œ

mf

∑ Œ

44 ˙˙™™

p

˙™

∑

∑

∑

Ó

Œ

A bit faster

œ

∑

˙™ Œ Ó

mf

œ

œ

∑ œ

˙™

Œ

∑

∑

∑

∑

∑ Œ

œ Œ

œœ mf

∑ œ œ

∑

44

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

Œ

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

42

∑

44

∑

Ϫ

œ

me tight,

œ

42

∑

Ϫ

me tight,

œ œ J

œ

œ œ J

œ

it calms my

it calms my

mf

œœœ œ

fears, mf

∑

fears,

44

∑

mp

œ

Ó

Œ

œ

œ

œ

œ

nev - er

lets

me

œ œ 42 J ‰

44 œ œœ

œœ

œœ

lets

me

nev - er

j œ ‰ Œ

˙

œ lets

œ

me

fall.

œ mp

œ

œ Ó

œ

me

Ó

œ

œ

œ

œ

mp

œ œ œ œ œ œ

mp

˙

˙

breathe, mp

Œ

œ It

œœ ‰ Œ J

∑

Œ

œ

mp

It

˙ œ

˙

lets

œ

me

œ

œ

˙

lets

me

breathe,

breathe,

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

# &#

42

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

F Hn.

2 4

Tbn.

1 2

?#

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

Tbn. 3

?#

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

Euph.

?#

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

42

∑

∑

∑

Str. Bs.

?#

Timp.

°? #

Perc. 1

#

&

Perc. 2

/

Perc. 3

¢&

wo æ

˙o ™ æ

pp

∑ w

w

∑ #

∑

Œ

w

Œ

42 ˙

mp

42 42 ˙ 42

∑ Ó

˙

˙™

Œ

44 ˙™

Œ

p

∑

w

44

œ œ

mp

42 ˙˙

∑

˙

∑

44

ppp

Ó

Œ

∑

44 w

w

∑ Œ

œ p

˙

œo

o ˙™

œ

p

mp

w w

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

15

œ

And

1 3

¢

mp

Œ

F Hn.

Tuba

œ

And

∑

# &#

mp

Œ

p

lets

˙ ˙

breathe,

fall.

˙˙

œ œ

p

˙

mp

It

p

And

Œ

It

œ œ 42 J ‰ œ œ 44 And p

˙

Ó

Œ

∑

## &#

Bb Tpt. 3

p

∑

∑ œ

œ

p

w

## j &# œ ‰ Œ

Bb Cl. 2

Bb Tpt.

Œ

w

p

B.

Ó

## &# w

Bb Cl. 1

Eb Bari. Sax.

Ó

œ


° # Picc. & &

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

&

1 2

# #

Bb Cl. 2

Bb Cl. 3

Bb Bs. Cl.

∑

∑

∑

∑

∑

#

## &#

Bb Cl. 1

∑

∑

∑

∑

## &#

∑

## &#

∑

1 2

?#

œ œ

S.

¢&

° # & &

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

#### œ

¢

& ‹

# #

?#

° ### &

œ when

œ

when p

Œ Ó

˙

œ ‰ œ J

˙

j ‰ œ œ

œ-. mp

˙ Œ

mp

Œ

Ó

œ-. -œ. œ

Œ

∑

Ó

Œ

œ œ

œ

œ

∑

˙

Œ

œ

œ

œ

˙™

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

p

need

a

friend,

I

hear

its

call.

I

œ I

œ

need

œ a

œ

friend,

Œ

w

Œ

œ

œ

œ

œ

I hear mp

its

I hear mp

its

œ

œ. -

¢&

#

œ

œ

œ

mf

œ

œ

œ

œ

œ

∑ œ

∑ œ

œ

œ

w

mf

œ

œ

œ

œ

w

œ

œ

œ

œ

w

˙

œ

œ

w w

œ

œ

mf

w

œ

mf

mf

∑

∑

œ

œ

œ

hear

its

œ

∑

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

w ppp

mf

∑

p

w

∑

∑

∑

w

∑

∑

∑

w

∑

∑

∑

call. p

call. p

call.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

1. open

‰ œœœœ w >

∑

Ó

Œ

w

mp 2. open

Euph.

Perc. 3

œ

∑

?#

/

œ

∑

∑

Perc. 2

œ

w

∑

#

w

∑

∑

&

œ

∑

?#

Perc. 1

œ

∑

Tbn. 3

°? # Timp.

∑ œ

œ

mf

j œ

∑

∑

Str. Bs.

œ

∑

∑

∑

˙ ˙

mf

j j œ œ œ-

œ ‰ J

∑

?#

œ

w w

˙

mp

œ

I

?#

œ

j œ

∑

∑

¢

œ

‰ œœœœ w >

?#

Tuba

œ

mp

1 2

Tbn.

œ

j ‰ œ œ œj œ œ œ œ œ™ >œ œ

mp

˙™ œ ˙

∑

mp

∑

2 4

œ ‰ œ J

∑

# &#

F Hn.

∑

œ-. ˙ mp

Ó

œ

p

# &#

1 F Hn. 3

œ

w

## &#

Bb Tpt. 3

-. œ

mp

rit.

mp

## œ œ œ ‰ &# J

Bb Ten. Sax.

Œ

˙™

∑

#### w &

Eb Alto Sax. 2

Eb Bari. Sax.

j œ œ ‰ œJ œ œ œ̇ œ

-. œ

∑

mp

∑ œ

## &##

Eb Alto Sax. 1

Œ

∑

## j œ &# ‰ œ œ œ œ œ œ

q = 80+

Œ

∑

mp

Bsn.

82

rit.

80

œ-.

mp

mf

w

w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙

˙

w w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

w w

mp

∑

∑

˙

mf

∑

∑

˙

œ

w

w

w

˙

mp

mp

div.

w

w

w w

w w

mp

mf

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

16


° # Picc. & 86

&

Fl. 1

&

Fl. 2

&

1 Ob. 2

#

Bb Cl. 2

Bb Cl. 3

j œ ‰ Œ

#

j ‰ Œ œ

Ó

Œ

U Ó

∑

∑

Ó

Œ

Ó

∑

∑

Ó

Œ

Ó

U Ó

∑

∑

Ó

Œ

˙

U ˙

j œ ‰ Œ

Ó

∑

Ó

Œ

˙

j ‰ Œ œ

Ó

∑

Ó

Œ

j ‰ Œ œ

Ó

∑

∑

∑

j œ ‰ Œ

Ó

∑

∑

∑

œœ ‰ Œ J

Ó

∑

## &#

p

## &#

p

U

˙

U

˙

˙ U ˙

p

## &# ˙

Bb Bs. Cl.

Bsn.

p

˙˙

U ˙˙

# ## &# Ó

U Ó

?#

1 2

p

Eb Alto Sax. 1

# ## &# Ó ### Ó Bb Ten. Sax. & #### Ó Eb Bari. Sax. ¢&

U Ó

Eb Alto Sax. 2

° # S. &

Ó

#

Ó

&

A.

T.

B.

¢

& ‹

#

?#

U Ó U Ó U Ó

Ó

U Ó

Ó

U Ó

# &#

1 F Hn. 3

F Hn.

# &#

2 4

1 2

?#

Tbn. 3

?#

Tbn.

Euph.

?#

Tuba

?#

Str. Bs.

¢

?#

°? # Timp.

Perc. 1

&

Perc. 2

/

Perc. 3

¢&

#

#

Œ

. œ œ œœ œœ œœ ‰ Œ œ œ J

f

œ œ œ œ j ‰ Œ œ.

Ó

f

œ œ œ œ j ‰ Œ œ.

Ó

f

œ œ

œj ‰ Œ œ.

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U Ó

Ó

f

Œ

œ œ

>œ™ œ œ œ œ J

ff con bravura

œ

From the Gua - da - lu - pe Moun- tains *From a - top the high - est moun - tain

œ J

to to

œ œ J

Cad - do val - leys

œ ˙ J

∑

∑

Ó

Œ

∑

∑

Ó

Œ

œ œ™ œ ™

-

es

shout

and

œ

Ϫ

œ J

es

shout

and

-

. œœ œœ œœ œœ œœJ ‰ Œ f j œ. ‰ Œ œ

Ó Ó

˙

U ˙

j ‰ Œ œ

Ó

∑

∑

˙

˙

j ‰ Œ œ

Ó

∑

∑

∑

œœ ‰ Œ J

Ó

∑

∑

∑

j œ ‰ Œ

Ó

∑

∑

∑

œ ‰ Œ J

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

p

U

p

˙˙

U ˙˙

˙

U ˙

p

p

U ˙

˙

p

Œ Œ Ó Ó Ó Ó

œ. -

p pizz.

œ

p

U ˙ U ˙ U Ó U Ó U Ó U Ó

j ‰ Œ œ

17

Ó

Œ

f

œ mf

j œ

œ œ™ œ ™

and

œ

Voic

and

shout

ff

Lake, low,

shout

es

ff

Voic

es

j œ

-

œ

∑ œ

-

ff

∑

∑

œ œ™ œ ™

ff

œ

Voic

U Ó

Ó

∑

∑

Ó

Ó

œ. œ œ œ œ J ‰ Œ

f

*The upper line of text is provided for Texas performers, or any performers who wish to reference that state; the lower line, preceded by the asterisk, is provided for all others.

1 2

Ó

Ó

f

Voic

U Ó

° ### Ó & ### Ó Bb Tpt. 3 & Bb Tpt.

œ. œ œ œ œ J ‰ Œ f . œ œ œ œ œJ ‰ Œ

∑

p

#

87 q = c. 120 Brightly ∑

p

## &#

Bb Cl. 1

Ó

U Ó

j ‰ Œ œ.

∑

Ó ∑

j œ


° # Picc. &

∑

#

∑

91

&

Fl. 1

&

Fl. 2

&

1 Ob. 2

# #

## &#

Bb Cl. 1

## &# Ó

Bb Cl. 2

Bb Bs. Cl.

1 Bsn. 2

B.

F Hn.

1 3

F Hn.

2 4

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

Œ

Ó

∑

∑

∑

?#

Œ

Œ

Ó

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ. ‰ J ‰

Œ

Ó

∑

∑

∑

‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ .

Œ

Ó

∑

∑

∑

Ó

& ‹

# #

mf

œ œ

mf

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

j œ œ

j œ œ

Œ

œ œ J

œ œ J

con bravura

œ œ J

œ œ J

trum - pets

trum - pets

Œ

blare.

blare.

œ

œ

From *In

the

Œ

Ϫ

town ev -

∑

∑

œ œ œ œj œ

œ œ œ œ™ J

of A - ma ril - lo 'ry town and ci - ty,

∑

j œ to in

œ

Gal - ves - ton, ev - 'ry land,

∑

blare.

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ. ‰ Œ J 1. mf . Œ œJ ‰ Œ 2. mf . Œ œJ ‰ Œ ∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

¢&

#

mu - sic

œœ. J ‰ Œ

∑

∑

Perc. 3

œ œ J

∑

Euph.

/

œ

mu - sic

∑

?#

Perc. 2

œ

Œ

∑

&

œ J

∑

∑

#

œ œ œ œ J

∑

∑

Œ

œ mf

œ ‰ J

Œ

Ó

mf

mf

˙™ mf

∑

∑

˙™

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ 18

∑ ˙™

mf XYLO.

œ

f

œ

is

ev'

œ J

œ

is

œœ. œœ. œ. œ . œ. œ . œ. œ . œ. œ.

ev'

Œ

-

ry - where.

œ œ œ

ry - where.

œ œ œ -

-

œ. œ .

ry - where.

j œœ ‰ Ó . j œ. ‰ Ó j ‰ Ó œ.

j j ‰ Ó œ. œ. ∑

‰ œJ. œ. ‰ Ó J

œ œ

Πcon bravura

œ œ

Oh, it

Œ

ry - where.

œ œ œ

j œ. ‰ j œ. ‰

œ œ œ

∑

œ œ. >œ

-

‰ œœj .

∑

∑

∑

j œ

ev'

ev'

Joy - ous

œ

is

œ

is

∑

?#

Perc. 1

Oh! Oh!

mu - sic

œ J

mu - sic

Joy - ous

œ

œ œ J

œ œ œ œ J

Joy - ous

Tbn. 3

°? # Timp.

œ

elide

∑

Ó

œœ

Joy - ous

∑

?#

œ

blare.

# &#

f

œ. œ.

∑

j œ œ

trum - pets

œ. J ‰ Œ

f

∑

œ œ J

trum - pets

?#

mf

j ‰ œ. œj ‰ œ.

œ

∑

Str. Bs.

œ. œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . œ. ‰ œJ J ‰ ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ‰ œJ. œJ ‰ ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ‰ œ. œJ ‰ J ˙

Œ

# &#

¢

œ. œ.

. œ. a2 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ œœ œJ ‰ ˙ J

## &# Ó

mf

?#

Tuba

œ. J ‰ Œ

f

œœ. œ. œ

Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œ. ‰ J J ‰

Œ

1 2

Tbn.

œœ. J ‰ Œ f œ. J ‰ Œ f

œ. œ.

∑

mf

## &#

Bb Tpt. 3

∑

œ. J ‰ Œ

Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œJ. ‰ J ‰

Ó

° ### 1 Bb Tpt. & 2

Œ

f

œ. œ.

Œ

&

¢

∑

œ. J ‰ Œ

œ œ œ œ œ ‰ œ œ. j ‰

° # &

T.

∑

fi œœ

f

Œ

## &# #### Eb Bari. Sax. ¢&

A.

Œ

∑

œ œ œ œ œ œ œ. ‰ ‰ J

Bb Ten. Sax.

S.

∑

fi œœ

Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œJ. ‰ J ‰

∑

# ## &# Ó

Eb Alto Sax. 2

∑

Œ

œ. œ.

Ó

# ## &# Ó

Eb Alto Sax. 1

∑

œ. J ‰ Œ

Œ

## &# Ó

Bb Cl. 3

∑

fi œœ

j j ‰ Ó œ. œ. ∑

‰ œJ œ. ‰ Ó J ∑

∑

∑

∑

∑

Œ


° # Picc. & &

Fl. 1

&

Fl. 2

&

1 Ob. 2

# #

œ. J ‰ œ. J ‰ œ. œ ‰ J

## . & # œJ ‰

Bb Cl. 2

## j & # œ. ‰

Bb Cl. 3

## &#

Bb Bs. Cl.

?#

1 2

## &##

Eb Alto Sax. 1

œj ‰ œ.

## &#

Bb Ten. Sax.

¢&

####

° # S. & &

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

& ‹

# #

?#

° ### & ## &#

Bb Tpt. 3

# &#

1 F Hn. 3

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

. œ œœ œœ œ œ œ œ ‰ œœœœ J ‰ Œ œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

∑ Œ

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

œœœœ

mf

œœœœ

mf

œ œ œ. ‰ Œ J

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

œ œ. J ‰ Œ

Ó

∑

œ œ œj ‰ Œ .

Ó

∑

œ œ œj ‰ Œ . j‰ Œ œ. œj ‰ Œ œ.

œ mf œ œ mf

œœœœœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

be- gins with mus - ic,

œ

∑

be - lov - ed

œ ‰ J

art.

∑

œ

œ

Time - less

∑

œ

∑

œ

Time - less

∑

Ó

. ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœJ ‰ Œ œ

∑ ∑

∑

Str. Bs.

?#

Timp.

°? #

∑

∑ Ó Ó

3.

Œ

4.

œ

mf

œ

mf

∑ Ó

Œ

œ

Œ

Ó

Œ

∑

Ó

œ œ œœœœœ

And

elide

ev - 'ry gen - er - a - tion will play its

part.

∑

∑

œ œ œj œ œ œ œ J

Œ

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ J J

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

won - ders de - light the muse.

won - ders de - light the muse.

won - ders de - light the muse.

Ó

Ó

∑

∑

∑

j‰ Œ œ.

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ. ‰ Œ J

Ó

j‰ Œ œ.

∑

∑

œ œ

j œ œ œ œ™ œ ™ œ œ œ œj œ œ œJ J J

Œ

∑ œ

con bravura

œ. ‰ Œ J

∑ Ó

mf

won - ders de - light the muse.

∑

Œ

œœœœ

œ œ œ œ j œ œ œ œ J œ

Time - less

œ

∑

mf

œ œ œ œ j œ œ œ œ œ J

Time - less

j œ ™ œ œ œ œj œ œj œ œ œJ œ

?#

#

Ó

Ó

∑

¢&

∑

∑

?#

Perc. 3

∑

∑

Euph.

/

∑

∑

∑

Perc. 2

Ó

?#

#

∑

Ó

Tbn. 3

&

œœœœ j ‰ Œ œ. œœœœ j ‰ Œ œ. œœœœ j œ œ œ œ œœ ‰ Œ .

∑

∑

∑

Perc. 1

œœœœ j ‰ Œ œ.

∑

∑

?#

¢

œœœœ j ‰ Œ œ.

Ó

∑

1 2

Tuba

œ œ. œ œ œ œ J ‰ Œ ‰ œ

∑

all

. œœ œ J ‰ Œ

Ó

∑

Tbn.

œœ ‰ œœ

œ œ. J ‰ Œ

Œ

# &#

2 F Hn. 4

Ó

œœœ ‰ œœ

f

# ## &#

Eb Alto Sax. 2

Eb Bari. Sax.

#

œ. J ‰

# # œ. &# J ‰

Bb Cl. 1

Bsn.

96

Ó ∑

Ó

œ œ

Œ

mf

j‰ Œ œ. œ J ‰ Œ

œ ‰ Œ J

Ó

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

19

Oh!


° # Picc. & 102

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

&

1 2

¢

&

T.

¢

& ‹

# #

?#

‰ œj . f œ. ‰ œ J

Euph.

?# ¢

œœ

?#

j œ. ‰ œj ‰ . œ. . œ ‰ œœ ‰ J J

œ. ‰ J Œ

œ

. ‰ œJ Œ . ‰ œœ Œ J

∑

Ó

Ó

∑

Ó

Ó

∑

Ó

j ‰ œ. Œ

Ó

∑

Ó

‰ œj Œ .

Ó

∑

Ó

Ó

∑

Ó

Ó

∑

Ó

‰ œ. Œ J

‰ œj Œ . œ. ‰ œ Œ J

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

œ œ œ œ J

œ

mus - ic

œ œ œ œ J

Shar - ing

œ

œ

Œ

∑

from

œ J

j œ ‰ Œ

Œ

to

œ ˙

œ œ ˙

œ ‰ Œ J

Œ

œ

mus - ic

j j œ. ‰ ‰ œ. œ œ. . mf

Bach

Ó Ó

to

Blues.

Blues.

Blues.

to Blues. Plunger (or hand)

Plunger (or hand)

+ n˙˙ æ p + æ n˙æ p

o

æ ˙æ™

f o f

& / ¢&

#

#

(Xylo.)

Œ

œœ

‰ œj

œ

‰ œ J

œœ

‰ œ J

œ

It fills con bravura!

the

the

œ

the

Ó Ó

œ. œ. œ. j œœ J

heart,

œ

j ‰ Œ œ.

Œ

œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J

œœ

re - news

œœ

heart,

œ J

re - news

œ

heart,

œ J

re - news

f open

j œ™ ≈ œ

f

Ó

Œ

heart,

œœ™™ ≈ >œœ œœ ™™ J

Ó

œ

œ

open

Ó

Œ

j œ

Ϫ

Ó

j ‰ Œ œ. j ‰ Œ œ. œ. J ‰ Œ

re - news

œœ œœ™™ œœ ™™

It fills con bravura!

pp

œ. œ. œ.

œ œ™ œ ™

the

fills

œ. œ. . œ. œ

œœ œ™ œ™ œ™

It fills con bravura!

It

œ.

œ.

Ó

œ œ œ œœœ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœ ≈ œ œ œ œ œ œ

œœ œ™ œ™ œ ™

the

j œœ J

soul,

It

œ œ™ œ ™

j œ

œœ œœ™™ œœ ™™

the

the

œ

the

soul,

It

soul,

œ J

soul,

œ J

It

Ϫ

œœ. ‰ Œ J

Ó

j œ. ‰ Œ

Ó

It

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ. œ. œ ‰ œ ‰ J J ∑

∑ Œ

j ‰ œœ J

œ. J ‰ Œ

œ™ ≈ J œ

œ.

Ó

∑

Ó

Plunger (or hand)

∑ ∑ ∑

+ ˙˙ æ p

˙˙™™ æ o

f

Œ

Ó Œ

mf

°? # Timp.

f con bravura!

œ™ œ J ≈

œ™ J ≈ œ f. œ œ. .œ

œ. J ‰ Œ

∑

. ‰ œ. œJ ‰ œ. ‰ J J

?#

œ. ‰ Œ J

+ œœ æ pp + æ œæ

˙˙™™ æ

a2

œœ ≈ œ œ œ œ œ

∑

∑ Œ

œ

œ J

mf

mf

œ

Bach

Bach

a2 œ. . œ ‰ ‰ œœ œœ œ J J . .

œ. ‰ œ J

Œ

to

f

f

˙

j œ ‰ Œ

from

from

p

œ œ ˙

Bach

mus - ic

œ œ J

˙

Œ

j œ œ

from

p

j œ ‰ Œ

f

f

˙

œ œ ˙

œœ

œ™ œ J ≈ f ™ >œ œ œ™ J ≈ >œ œ™ œ™ J ≈

f

œ. J ‰ Œ

œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ

a2 f

œ. ‰ Œ J f œ. ‰ Œ J

p

p

>œ ™ œ™ J ≈ œ

f

œ. J ‰ Œ

˙

Ó

>œ œ ™ œ™ J ≈

f

Ó

Ó

Ó

œœ J

Ó

∑

∑

mus - ic

Shar - ing

Ó

>œ ™ œ™ œ J ≈

105

∑

∑

œœ œ J œ

Shar - ing

# &#

?#

Perc. 3

œ

# &#

Tbn. 3

Perc. 2

œ. . .œ ‰ J œ œ.

∑

∑

## &# Œ

?#

Perc. 1

f

œ.

œ. œ. œ. ‰ J œ. . ‰ J œ œ. œ. . ‰ J œ œ.

œ. . .œ ‰ J œ œ.

Shar - ing

1 Tbn. 2

Str. Bs.

f

œ.

f

° ### Œ &

Bb Tpt. 3

Tuba

œœ. a2 œ. fœ . œ

## &##

° # &

A.

2 4

Œ

œ.

f

f

œ. œ. œ. ‰ J

œ. œ. œ. œ. ‰ J

## &#

Bb Ten. Sax.

F Hn.

Œ

œ.

# ## &#

Eb Alto Sax. 2

1 3

œ.

## &##

Eb Alto Sax. 1

F Hn.

#

?#

1 2

1 Bb Tpt. 2

Œ

f fi œœ

## &# Œ

Bb Bs. Cl.

B.

#

œ.

## &# Œ

Bb Cl. 3

S.

Œ

f fi œœ

## &# Œ

Bb Cl. 2

Eb Bari. Sax.

#

œ.

## &# Œ

Bb Cl. 1

Bsn.

Œ

fi œœ

. ‰ œ œJ ‰ œ. ‰ J J mf œ œ ‰ J œ

f

∑ ∑ ∑

Œ

æ wæ

p

>œœ œ ™ œœ™™ ™ J ≈ œ

œœ. J ‰ Œ

open

Ó

pp

˙™

p

+ œœ æ

j ‰ Œ œ. œ. ‰ Œ J

œ™ ≈ >œ J

j ‰ Œ œ.

Ó

f

˙

f

mp

˙™

p arco

œ. ‰ Œ J

œ™ ≈ >œ J

f

œ. ‰ Œ J

æ ˙æ™

p

>œ J ‰ Œ

f

∑

j ‰ Œ œ > f Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

20

/

Œ

œ

œ

œ

œ

>œ œ™

œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J

œ œ œ

œCR. CYM. œ

f

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ ≈ œ œ œ œ œ œ

œœ œ

Œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ

f BONGOS (sticks) f

œ œ

∑

f >j œfi

Œ

œ. J ‰ Œ

Ó


° # Picc. & 107

&

Fl. 1

Fl. 2

&

1 2

&

Ob.

# #

## &#

Bb Cl. 1

## &#

Bb Cl. 2

## &#

Bb Cl. 3

## j & # œ. ‰ Œ

Bb Bs. Cl.

œj ‰ Œ œ. œ. #### J ‰ Œ & #### œJ. ‰ Œ & . ### œJ ‰ Œ &

Eb Alto Sax. 1

Eb Alto Sax. 2

Bb Ten. Sax.

&

A.

T.

Bb Tpt.

1 2

1 3

F Hn.

2 4

Œ

makes

œ makes

#

œœ makes

œœ œ us

us

œ

œ

° ### &

makes

us

## &# # &# # &#

1 Tbn. 2

?#

Tbn. 3

?#

Euph.

?#

Tuba

?#

¢

Str. Bs.

?#

Timp.

°? #

Perc. 1

&

Perc. 2

/

Perc. 3

¢/

#

œœ. J ‰ Œ

œ

œ

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

w

42 ˙

44

∑

œ 3œ œ œ œ

w

42 ˙

44

∑

44

∑

44

∑

42

∑

œ.

Œ Œ

p

∑

42

∑ œ.

∑

42 ˙

w

∑

p

∑

œ. ‰ j œ. œ . œ. œ œ ˙ œ. œ j ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ J . œ. ˙ œ

42 42 42

p

∑ ˙

p

mp dolce 3

œ œ œ œ œ

mp dolce 3

œ œ œ œ œ

mp dolce 3

œ œ œ œ œ

mp dolce

∑

44

∑

3

œ œ œ ˙ œ œ œ ˙

mp dolce

unis.

˙

‰ j nœ œ œ

‰ j œ œ œ

˙

‰ j œ œ œ

‰ j nœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj nœ˙™ œ œ œ œ nœ

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

j œ ‰ Œ

3 3 42 Œ œ 44 œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ but

that's

œ not

˙

œ

dance

but

that's

not

œœ

œ

œ

œ

˙

dance

but

that's

not

all:

œ

œ

œ

˙

but

that's

not

all:

œ

dance

œ

œ

˙

all:

œ

˙

all:

p dolce

A

˙ ˙ ˙

j œ ‰ Œ

gift from our an - ces - tors,

pure and

p dolce

3 3 42 Œ œ 44 œ œ œ œ œ œ œ

A

Œ

gift from our an - ces - tors,

p dolce

œ ‰ Œ J

42 Œ œ 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ

œ ‰ Œ J

42 Œ œ 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ

A gift from our an - ces - tors, p dolce 3 3

A

j œ ‰ œ

clear,

The

j œ ‰ œ

œœ œœ

˙˙

œœ ‰ œœ J

œœ œœ

˙ n˙

pure and

gift from our an - ces - tors,

˙

œ œ

pure and

3

3

œ œ

Œ

pure and

clear,

clear,

clear,

The

The

j œ ‰ œ œ œ

The

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

44

∑

œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J ∑

div. œ œ J œ ‰ œ œ œ œ pizz.

j‰ Œ œ>

Ó

œ. ‰ Œ J >œ Œ œ

œ

44

∑

Œ

111 q = c. 76

∑

dance

œœ œœ us

œ

œ

42

Ó

œœ

œ œ

?#

¢

Bb Tpt. 3

F Hn.

& ‹

#

œœ

œ

a2

#### j ‰ Œ & ¢ œ.

° # S. &

B.

Œ

?#

1 Bsn. 2

Eb Bari. Sax.

#

. rit. œ™ œ œ œ œ. J ‰ J ‰ Œ ∑ . œ™ œ œ œ >œ. >œ œ. > J œ ˙™ Œ J . œ™ œ œ œ >œ. >œ œ. > J œ ˙™ Œ J a2 . > . œ ™ œ œ œJ >œ. Œ œ œ œ ‰ Ó J J >. . >œ œ. œ™ œ œ œJ >œ. j Œ J J >œ. œ. œ . > . > j œ œ œ. j Œ œ ™ œ œ œ. J J >œ. œ. œ . > . j >œ. œ œ œ j Œ œ œ œ™ œ . J J >. œ. œ .

Œ ∑

Ó

arco

œ 42 ˙ œ ˙

p

one only 3

p dolce

œ œ œ ˙

nw

œ 3œ œ ˙

nw

p dolce

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

21


° # Picc. &

∑

∑

#

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

114

&

Fl. 1

&

Fl. 2

&

1 Ob. 2

# #

## & # ˙™

Bb Cl. 1

Bb Cl. 3

˙™ ˙™

Eb Bari. Sax.

S.

° # & & & ‹

T.

B.

Œ

mp

#### & ¢

A.

¢

#

∑

∑

∑

#

mp dolce 3

œ œ œ

˙™

Ó

˙

˙™

˙

˙™

mp

Ó

∑

Œ

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Ó

mp

nœ œ 3œ œ

mp

Œ

˙™

3

œ œ œ nœ mp

Œ

˙™ ∑

˙

mp

Œ

∑

Ó

∑

mp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3

glo - ri - ous sound of

œ œ™ J

œ œ

an

an- cient

me - lo

œ œ œ œ œ œ

j œ œ™

œ œ

3

3

3

an

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

an- cient

œœ œœ ™™ J

an

an- cient

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

j œœ œœ ™™

3

3

glo - ri - ous sound of

an

an- cient

me - lo

œœ œœ

me - lo

œœ œ œ

me - lo

j œ ‰ œ

˙ -

-

-

-

dy.

A

j œ ‰ œ

˙˙ dy.

œœ ‰ œ J

˙˙

j œœ ‰ œ

dy.

A

A

dy.

A

3 œ œ œ œ œ œ 3

beau - ti - ful le - ga - cy, 3

3

œ œ œ œ œ œ

beau - ti - ful le - ga - cy, 3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ beau - ti - ful le - ga - cy, 3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

beau - ti - ful le - ga - cy,

œ™ ≈ ˙ J

Ó

n˙˙

∑

3

# &#

˙™

Œ

3

∑

glo - ri - ous sound of

?#

3

œ œ œ

œ œ œ nœ

∑

œ œ œ œ œ œ

## &#

Bb Tpt. 3

∑

mp dolce

∑

glo - ri - ous sound of

° ### 1 Bb Tpt. & 2

∑

mp dolce

mp

## &#

Bb Ten. Sax.

∑

3

mp dolce

## &##

Eb Alto Sax. 2

∑

Œ

## &##

Eb Alto Sax. 1

∑

## & # ˙™

?#

1 2

∑

˙™

mp

Bsn.

Œ œ œ ˙

œ œ ˙

mp dolce

∑

Œ

Œ

Ó

Œ

˙™

∑

∑

## ™ &# ˙

Bb Bs. Cl.

Œ

∑

Œ

mp

˙™

Œ

3

∑

3

∑

Ó

mp

nœ œ œ œ

∑

∑

## &#

Bb Cl. 2

∑

Œ

mp

117

œ

true

and

mp

j œ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ™

˙ dear.

The

j œ ™ ≈ ˙

œ

and

j œ ‰ œ

j œœ ™™ ≈ ˙˙

œœ

˙˙

j œœ ‰ œœ

œ œ

˙ n˙

true

true

j œœ ™™ ≈ ˙˙

true

and

and

dear.

The

dear.

dear.

The

j œ ‰ œœ œ

The

whole hu - man race,

j œ

œœ œœ œœ ™™ œœ™™

œœ J

whole hu - man race,

whole hu - man race,

œœ œœ œœ ™™ œœ™™

whole hu - man race,

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 3

F Hn.

2 4

Tbn.

1 2

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn. 3

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Euph.

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

Tuba

¢

?#

Str. Bs.

?#

Timp.

°? #

Perc. 1

#

&

˙™ ˙™ ∑

˙™

˙

Ó

Œ

mp

∑

∑

∑

Perc. 2

/

∑

∑

Perc. 3

¢/

∑

∑

nœ p

∑

∑

∑

œ œ Œ œ œ ˙˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3

mp dolce

22

Œ

n˙ ™ ˙™

∑

Œ

∑ VIBES

∑

pizz.

Ó

a

œ™ œ œ œ™

F Hn.

# &#

œ J

∑ ∑

a

a

œ œ J a


° # & 121

Picc.

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

&

1 2

# #

## &#

Bb Cl. 1

## &#

Bb Cl. 2

## &#

Bb Cl. 3

## &#

Bb Bs. Cl.

?#

1 Bsn. 2

## &##

Eb Alto Sax. 1

## &##

Eb Alto Sax. 2

## &#

Bb Ten. Sax.

Eb Bari. Sax.

#

#### & ¢

° # S. & &

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

F Hn.

#

?#

## &# # &#

1 3

2 4

1 Tbn. 2

∑

Ó

∑

˙˙

p

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

∑ ∑

w

p

w w

p

U œ œ œ œ œ œ œ œ w U w w w w

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

U ∑

#w

∑

U ∑

w w

∑

U ∑

∑

U ∑ U ∑

won - drous sym - pho - ny.

j œ œ™ œ œ

won - drous sym - pho - ny.

œœ œœ ™™ œœ œœ J j œ œœ ™™ œ œ œ œ œ

w w

won - drous sym - pho - ny.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U ∑ U ∑ U ∑

∑

∑

∑

∑

U ∑

∑

∑

∑

U ∑

?#

Timp.

°? #

Perc. 1

#

& /

¢/

∑

∑

one only

∑

arco

w

∑

w

∑ ∑

U w U w

w

p

∑

Œ

U ∑

w

p

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ w œ w mp ∑ ∑

U ∑

∑

U ∑ U ∑

∑

U ∑

∑ 23

‰™

fl U ∑

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

∑

fl

∑

w

fl

fl

∑

œ œ™ œ œ J

fl

fl

U ∑

∑

fl

fl

U œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w mp U œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w mp U œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w mp

∑

U w w

w w

∑

Tuba

Perc. 3

Ó

mp

∑

U ∑

∑

?#

Perc. 2

œ œ Œ œ œ œ

fl

U ∑

∑

mp

∑

∑

p

œ œ œ œ Œ œ

w

?#

?#

Str. Bs.

∑

˙

∑

Euph.

¢

∑

Ó

125 q = c. 120

U w

# &#

?#

Tbn. 3

∑

rit.

q = c. 63

won - drous sym - pho - ny.

° ### &

Bb Tpt. 3

F Hn.

& ‹

#

rit.

‰™

fl

f

œœœ

f

œœœ

a2

fl

≈ ≈

Ó

∑

‰™

∑

‰™

∑

‰™

œœœ

≈

œœœ

≈

f

œ ‰ œ f

œ ‰ œ a2

Œ

f

œœœ

f

œœœ

f

œœœ

≈ ≈ ≈

œœœ œœœ œœœ

f

œœ

f

≈

œ œœœ œ

≈

œ œœœ œ

≈

œœœ œ œ

≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJ ‰ œœ œ œœ

œœ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ J ‰ ≈ ≈ œ œ œ œ œœœ œ ∑

Ó

∑

fl

‰ œœ

Œ

Ó

∑

Œ

œœ

f

‰ œœ f fl œ œ œ œ œ œ œ ‰™ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ ≈ ≈ J ‰ œœœ œœ

fl

f

fl fl fl fl

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ‰ œœ

Œ

f

Ó

a2

œœ

f

∑

fl

Ó

Ó

fl

Ó

˙

p

Œ

tutti

w > fl fp > w æ fl

a2

œœ

f

˙

p

‰™

w

œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ

œ

f

≈

œ œ œJ

w æ

æ wæ

fl

w

fp

fp

Œ

˙w

∑

fl

fl

Œ ∑

∑

fl

fl

Ó

∑

fl

Œ

∑

∑

fl

fl

Ó

œœ

f

æ wæ ∑ ∑ ∑

∑ Ó

Œ ∑

(Bongos)

‰ œœ mp


° # Picc. & 127

&

Fl. 1

&

Fl. 2

#

. œ œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ & œœ . ### œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ œ & . ### œ œ œ œJ œ œ œ ‰ Œ œœ & . ### œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ œ &

1 Ob. 2

Bb Cl. 1

Bb Cl. 2

Bb Cl. 3

#

## &# Ó

Bb Bs. Cl.

?#

1 Bsn. 2

Ó

## &##œ # ## &# œ ## &# œ

Eb Alto Sax. 1

Eb Alto Sax. 2

Bb Ten. Sax.

Eb Bari. Sax.

#

. œ œ œJ œ œ œ ‰ Œ œœœ . œœœœ œ œ œ œ œ J ‰ Œ . œœœœœ œ œ œ œ J ‰ Œ

¢

Ó

#

Ó

& & ‹

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

#

?#

° ### & ## &#

Bb Tpt. 3

# &#

1 F Hn. 3

# &#

2 F Hn. 4

œ œ

˙ ˙

Euph.

Ó

?#

˙

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

& /

¢/

#

Œ

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

˙ f

æ ˙æ ˙ ææ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

(Bongos)

∑

œ œ œ J J

œ œ J

œ J

j j œ œ œ

j œ œ

j œ ‰

bright, bright,

œ œ œ J J

œ œ J

œ J

œ œJ œ J

œ œ J

œ J

œ œ œ ™ œ œ œ œJ œ f

All a - cross the state of Tex- as Ev' - ry cor - ner of the pla - net f

œ œ œ™ œ œ œ œ œ J

and burn - ing is burn - ing

and burn - ing is burn - ing

bright, bright,

œœ

œœ œ J œ

œœ J

Glo - rious mu - sic

ex

œ

j œ

œ

œ œ J

œ

œ

ex

œ œ J

œ J

Glo - rious mu - sic

œœ

œœ

ex

œœ œœ J

œœ J

Glo - rious mu - sic

bright, bright,

ex

œ -

-

cites

œ

cites

œ -

cites

œ -

cites

œ œ œ™j ≈ œ œ the air,

Ev' - ry

œ œ œ™j ≈ œ œ

the air,

Ev' - ry

œ œ œ™j ≈ œ œ

the air,

Ev' - ry

œ œ œ ™ ≈ œ œ J

the air,

Ev' - ry

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

1.

Œ

∑

Ó

Œ

2.

Œ

œœœœ j ‰ Œ œ. œ œ œ œ œj ‰ Œ .

œœœœ œœœœ

j œ. ‰ Œ j œ. ‰ Œ

Ó Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

œœœœ

œ. J ‰ œ. œ. Ó

œ œ œ œ œj ‰ Œ . œ œ œ œ œ. J ‰ Œ

Œ

œœœœ

œ. ‰ œ Ó J . œ. œ. J ‰ œ. œ. Ó

Ó

Ó

j œ. ‰ Œ œ XYLO. œœœœ ‰ œœ Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

œ. Œ œ . f > .œ >. œ Œ

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

dampen

∑

Ó

Œ

∑ ∑

>œ J ‰ Œ

œœ

Glo - rious mu - sic

bright, bright,

∑

f

and burn - ing is burn - ing

f

j œ >œ >œ œ >œ > > œ œ œJ œ œ œ >œ ∑

∑

All a - cross the state of Tex- as Ev' - ry cor - ner of the pla - net

j ‰ Œ œ.

j > > œ œ œ œ > >œ > œ œ œ J > > > œ œ œ œ J > > > œ œ œ œ J >

∑

œ œ œ ™ œ œ œ œj œ

>. œ ‰ Œ J f œ. > œ. Œ

˙

> œ œ >œ >œ J

∑

and burn - ing is burn - ing

f

> œ œ >œ > œ J

∑

All a - cross the state of Tex- as Ev' - ry cor - ner of the pla - net f

. œ œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ . œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ œ a2 >œ > œœ. Œ

> œ œ >œ > œ J

∑

f

f

?#

°? # Timp.

Œ

∑

All a - cross the state of Tex- as cor - ner of the pla - net

?#

?#

Œ

Ó

œ œ œ ™ œ œ œ œJ œ

.j Ev' - ry œ œœœœ ‰ Œ œ œ œ œ œR ‰ ™ ‰ Œ .J Œ œ. ‰ Œ œœœœJ

Tbn. 3

Str. Bs.

Œ

Ó

?#

¢

œ. > œ. Œ

Ó

1 Tbn. 2

Tuba

œ Œ >.

œ. > œ œ. Œ œ . œ œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ . œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ œ . œ œ œJ œœœœœ ‰ Œ

## &##Ó

° # S. &

A.

œ.

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ ˙™ œ™ œ œ œœœœ œ J ‰ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ ˙™ œ™ œ œ œœœœ œ J ‰ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ ˙™ œ™ œ œœœœ œ œ J ‰ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a2 œ œ œJ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ ˙™ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œJ œ œ™ œ ‰ œ œ œ œ œ ˙™ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œJ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙™ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œJ œ ˙™ œ™ œ œ ‰ œœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ‰ œ œ ™ ™ œ ˙ œ œ œ œœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ ˙™ œ™ œ œ œ œ œ œ œJ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ ˙ ™ œ™ œœ

œœœœ . œ ‰ Œ J

f

œ

f

‰ œœœœœœ œ f

∑

∑ 24

! ææ

TRI. (lg.)

ff

Œ

Œ

œœœœ

∑ ‰™ ‰™

œœ œ œœ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

1 ‰ Œ J

Ó


° # Picc. &

œ

Œ

Ó

Ó

Œ

#

œ

Œ

Ó

Ó

Œ

#

œ

Œ

Ó

Ó

Œ

132

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Bb Cl. 2

Ó

Ó

Œ

## &# œ

Œ

Ó

Ó

Œ

œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

∑

Ó

Œ

Œ

Ó

∑

Ó

Œ

# ## &#

Eb Alto Sax. 1

#### & ¢

° # S. & &

A.

T.

1 Bb Tpt. 2

¢

& ‹

# #

?#

2 4

Tbn.

1 2

?#

Tbn. 3

?# ?#

Euph.

Str. Bs.

Timp.

¢

44

œ œ œ ‰ œœœ

œ œ 42 œj ‰ Œ

44

Œ

œœœ

œ œ œJ ‰ Œ

Œ

œœ

j‰ Œ œ. œj ‰ Œ œ.

Ó

42

∑

44

Ó

42

∑

44

∑

42

∑

44 44

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

42

∑

44

42 œ

œ œ

44

j œ 42 œ

œ œ

44

œ J

42 œ

œ œ

44

œ J

42 œ

œ œ

œ

in - stru - ment a bea - con,

œ ˙ J

in - stru - ment a bea - con,

œ œ œ J J

œ ™ œ œ œ œJ œ œ™ œ œ œ œ œ J

a

a

a

shin - ing

shin - ing

shin - ing

œ œJ œ J a

shin - ing

>. œœ ‰ Œ J

>œ. œ ‰ Œ J

mf

j œ. ‰ Œ >

mf

j‰ Œ œ. > j œ. ‰ Œ >

mf a2

j‰ Œ œ. > mf >œ. œ ‰ Œ J mf

j‰ Œ œ. > ∑

?#

∑

j‰ Œ œ. >

j œ. ‰ Œ > >œ. œ ‰ Œ J

light.

œ œ œ™ J J light.

œœ

Sounds

œœ

œ ˙ J

Sounds

light.

Sounds

>œ. œ ‰ Œ J j œ. ‰ Œ > >œ. J ‰ Œ j œ. ‰ Œ > >œ. œ ‰ Œ J

j œ. ‰ Œ >

>. œ ‰ Œ J

Ó

Œ

Ó

Œ ∑

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

Perc. 1

&

Perc. 2

/

∑

∑

¢/

∑

∑

Perc. 3

2 œ 4 œj ‰ Œ

œ œ œJ ‰ Œ

∑

∑

#

œ œ œ ‰ œœœ

42

?#

°? #

44

∑

j œ œ œ J

mf

42 ˙

∑

œ ™ œ œ œ œj œ

Œ

44

∑

Sounds

Œ

42 œJ ‰ Œ

Ÿ˙™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ œ œœ œœ ‰ œ œ œ Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ œ œ œœ œ œ ‰ œœœ œœ

∑

in - stru - ment a bea - con,

F Hn.

44

∑

light.

# &# Œ

œœ 2 œ 4J ‰ Œ

∑

in - stru - ment a bea - con,

a2

44

∑

œ œ œ™ J J

# &# Œ

1 F Hn. 3

42 ˙

∑

œ œ œ J J

## &# Œ

œ œ

44

a2

‰ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ ‰ œœœœœœ

œ

Œ

œœ

42 œJ ‰ Œ

∑

œ™ œ œ œ œ œ J

° ### Œ &

Bb Tpt. 3

Tuba

œ œ

## &#

Bb Ten. Sax.

B.

œ

## &##

Eb Alto Sax. 2

Eb Bari. Sax.

Œ

?#

1 2

Ÿ˙™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ œœ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ œœœœ ˙ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ ˙™ œœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

a2

Œ

## &#

Bb Bs. Cl.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ œœœœ ˙ œ œ œ œ œœœœœ œ ‰ œ J ‰ Œ

Ó

## &#

Bb Cl. 3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ œœœœ ˙

Ó

œ

## &# œ

Bb Cl. 1

Bsn.

#

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ ‰

Ÿ˙™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ

Œ

&

1 Ob. 2

œœœœ

œ

œœ œœj œ œ œ J of

mu-sic

œ œ œ œ J œœ œœj œ œ J œ of

of

œ

of

œ. œ œ œ œœ œ ‰ Œ œœœ J j œ. ‰ Œ œ œ œ œ

mu-sic

mu-sic

œ œ J

mu-sic

œ œ œ œ œ J

j œ ‰

j œ œ œ œ œ

j œ ‰

are

are

ev - 'ry - where,

ev - 'ry - where,

j œœ œœ œœ œœ œœ J

are

j œœ ‰

ev - 'ry - where,

œ œ œ œ œ J

are

œ ‰ J

ev - 'ry - where,

œœ Sounds

œ Sounds

œœ

Sounds

œ

Sounds

œœ œœj œ œ œ J of

mu- sic

œ œ œ œ J œœ œœj œ œ J œ of

of

œ

of

mu- sic

mu- sic

œ œ J

mu- sic

œ J

are

ev - 'ry - where.

are

are

are

ev - 'ry - where.

ev - 'ry - where.

ev - 'ry - where.

44

Ó

∑

∑

42

∑

44

Ó

∑

∑

42

∑

44

œ œ œ œ œj ‰ Œ .

Ó

∑

∑

42

∑

44

œ œ œ œ œj ‰ Œ . œ œj ‰ Œ œ œ.

Ó

∑

∑

42

∑

44

Ó

∑

∑

42

∑

44

j‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ. J ‰ Œ

Ó

∑

∑

42

∑

44

Ó

∑

∑

42

∑

œ œ œ œ œj ‰ Œ .

Ó

∑

∑

42

44

∑

44

∑

∑

42

∑

44

∑

∑

42

∑

44

Œ

Ó

42

∑

44

Œ

Ó

42

∑

44

j œ. ‰ Œ œœœœ œ Œ œ

!™ ææ ff

∑ Ó Ó ∑

25

1 ‰ J

œ

Ó

‰ œœœœœœ

Ó

œœœ œ ‰ œœœ f

∑

! ææ

1 42 J ‰ Œ

44


° # &

44

∑

#

44

∑

Ó

44

∑

Ó

44

∑

Ó

## & # 44

∑

Ó

## & # 44

∑

Ó

## 4 &# 4

∑

Ó

∑

Ó

138

Picc.

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

&

1 2

Bb Cl. 1

Bb Cl. 2

Bb Cl. 3

# #

## & # 44

Bb Bs. Cl.

?#

1 Bsn. 2

44

## & # # 44 Ó

Eb Alto Sax. 1

Eb Alto Sax. 2

° # S. & &

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

1 3

F Hn.

2 4

#

?#

44 ˙

‰ œj

fills

It con bravura!

fills

Œ

44 ˙

Œ

# & # 44

the

∑

Ó

∑

Ó

j œ. ‰ Œ œœ

j œ

œ œœ

heart,

œœj J

re - news

œ

heart,

œ J

heart,

œ

œ.

œ. ‰ Œ J

re - news

re - news

œœ œ™ œ™ œ™

It

fills

heart,

the

œ.

œœj J

œ œ™ œ ™

the

the

œ

œ.

œœ œ™ œ™ œ™

It fills con bravura!

‰ œ J

œ.

œ.

œ. ‰ Œ J

Ϫ

œœ™™ ≈ >œœ œœ ™™ J

f

j œ™ ≈ œ

f

re - news

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Œ

j œ. ‰ Œ œj ‰ Œ œ. . œœœ œ J ‰ Œ

œ

Œ

œ œ œœœ ≈ œ

œ

œœ œ™ œ™ œ™

œœj J

œ œ™ œ ™

the

the

soul,

It

j œ

soul,

It

œœ œ™ œ™ œ™

the

œ

the

œœ. ‰ Œ J j œ. ‰ Œ

. œ™ œ œ œJ >œ. j >œ. œ œ ™ œ . œ j >œ. œ œ ™ œ . œ Œ

soul,

œœj J

soul,

œ J

It

Ϫ

It

> . > œ œ œ. ‰ œj ‰ œ œ J œœœœ >. œ

>œ œ. J J >œ. œ

j ‰ œ œœœœœ œ. œ

Ó

Ó

Ó

œœœœ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœ ‰

Ó

Ó

œ ‰ œœœœœ

Ó

Ó

j œ. ‰ Œ

Ó

Ó

‰ œœœœœœ

œœ

œœ

œ œ œ

Œ

œ œ. ≈ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ œ œ. ≈ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ Œ

j > œ œ œ. œ ‰ œ ‰ œ œ œ œœ œœ œ œ œ J œœ >. >. >. > . > œ œ œ œ. ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ J

makes

œ makes

œœ

makes

œœ œ us

œ œ us

œœ œ us

œ

œ

makes

us

œ

a2

œ

œ

œ

œœœœ œœ

Ϫ

but

that's

not

all.

œ

œ

dance

but

œ

that's

œ

not

Ϫ

œ

œ

œ

Ϫ

It

but

that's

not

all.

It

œ

œ

œ

Ϫ

œœ J

but

that's

not

all.

œ J

œœ

dance

œ

dance

all.

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

# & # 44

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

Euph.

?#

44 Ó

?#

44 Œ

?#

44 ææ w

°? # Timp. &

#

˙™

p

˙ mp

˙™

p

44 ææ w p

44

p

œ. œ ‰ Œ J f

j ‰ Œ œ.

œœ. J ‰ Œ

Œ

œ œ

œ™ ≈ >œ J

œ. ‰ Œ J

œœ. J ‰ Œ

Œ

œ

œ. ‰ Œ J

Œ

œ

j œ. ‰ Œ

Œ

œ

œ. ‰ Œ J

Œ

œ™ ≈ >œ J

f

œ. ‰ Œ J

f

j ‰ Œ œ. f >j > œ œfi J ‰ Œ

Œ

j œ. ‰ Œ

œ

œ

œ

>œ œ™

Œ

f

∑

œœ™™ >œœ œœ ™™ J ≈

f

Ó

/

44

∑

Ó

¢/

44

∑

Ó

(Xylo.)

(Bongos) f

œ œ œ

f CR. CYM.

œ

f

œ

œ. ‰ Œ J

Ó

∑

Ó

∑

œ

œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J

Ó

∑

œ

j œ. ‰ Œ

Ó

∑

œ

œ. ‰ Œ J

Ó

œ

Œ

œœ œ

j Œ œ œ. ‰ Œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ

Œ

œ. J ‰ Œ 26

œœœ œ ≈ œ œ œ œ Ó

œœj J

dance

∑

44 Œ

Perc. 3

œœ

œ.

œ.

j ‰ Œ œ. j œ. ‰ Œ œ. J ‰ Œ

. œ ™ œ œ œJ >œ.

Ó

∑

∑

?#

Perc. 2

j ‰ œœ J

œ

œ. J ‰ Œ

. . œ™ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ J ‰ Œ ≈ œ œ œ œ . œ™ œ œ œ >œ. >œ œ. > J œ ˙™ Ó Œ J . œ™ œ œ œ >œ. >œ œ. > J œ ˙™ Ó Œ J

∑

Tbn. 3

Perc. 1

Œ

44 ˙

?#

Str. Bs.

œ. ‰ Œ J

j ‰ œœ J

œ.

œ. œ. œ. . œ

f

It con bravura!

Œ

## & # 44

¢

œ. ‰ Œ J

œœ

1 Tbn. 2

Tuba

f

con bravura!

° ### 4 & 4

Bb Tpt. 3

F Hn.

& ‹

#

œ.

44 ˙

œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ

f

œ. ‰ Œ J

f

œ. J ‰ Œ

œ™ œ J ≈

f

p

Ϫ

f

œ. J ‰ Œ

˙

œ. J ‰ Œ

œ ™ >œ œ™ J ≈

˙

p

#### 4 Ó Eb Bari. Sax. ¢& 4

Ϫ

f

Ó

˙

œ. J ‰ Œ

œ™ œ J ≈ f œ ™ >œ œ™ J ≈

∑

p

Ϫ

f a2

œ™ ≈ J œ f œ™ J ≈ œ f œ. œ. œ.

˙

## & # 44 Ó

Bb Ten. Sax.

Ó

p

# ## 4 &# 4Ó

œ™ >œ J ≈ f œ™ >œ J ≈ f œ™ >œ J ≈

139

∑

Ó

˙ æ

mp

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑ ∑

It

j œ

It


° # &

Ó

#

Ó

Ϫ J

Ó

Ϫ J

143

Picc.

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

œ. œ ‰ Œ & J . ### œJ ‰ Œ &

1 2

Bb Cl. 1

#

## &#

Bb Cl. 2

## &#

Bb Cl. 3

## &#

Bb Bs. Cl.

Bsn.

#

Ϫ J

j ‰ Œ œ. j ‰ Œ œ.

œj ‰ Œ œ. œ. #### J ‰ Œ & ?#

1 2

Eb Alto Sax. 1

# # œ. &##J ‰ Œ

Eb Alto Sax. 2

## j & # œ. ‰ Œ

Bb Ten. Sax.

#### j Eb Bari. Sax. ¢& œ. ‰ Œ S.

° # & &

A.

T.

B.

Bb Tpt.

1 2

¢

#

?#

?# ?#

Tbn. 3

?#

Euph.

¢

us

?#

&

#

Ϫ J Ϫ J

œ. œ.

œœ™™ J

f

j Ϫ

f

Ó

œ. ‰ Œ J

Ó

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

j œœ J it

j œ it

j œœ J it

>œ ≈ œ œœ ™™

œ J it

œœ™™ J

j ‰ Œ œ. œ. J ‰ Œ œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J j œ. ‰ Œ œœ

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó ‰ œ œ œ œ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ

Ó

lets

œ lets

œœ

us

≈ œ

œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ Ó ‰

œ œ œ œ œ œ

Ó œ œ œ œ œ œ ‰

œ

œ

˙

lets

us

cry,

Ó a2

∑

œ œ œ œ œ œ

Ϫ J

≈ œ

œ. ‰ Œ J

Ó

Ϫ J

≈ œ

œ. ‰ Œ J

œ œ œ œ œ œ ‰

f

∑ Œ

œ

œ

œ >œ

œ

œ œ œ œ œ f

œ

œ. ‰ Œ J œ. ‰ Œ J œ Œ

œ™ œ

œ

Œ

œ. J ‰ Œ

mf

3

a2

>œ >œ >œ ˙

f marcato 3

f marcato

>œ >œ >œ œ 3

f marcato

w

œ ‰ Œ Ó ∑ J Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

˙

f

œ J

‰ Œ

Ó

Œ

œœ

œœ

Our

lives

œ

œ

r œ ‰™

Our

lives

œœ

œœ

Our

œœ œ

>œ >œ >œ ˙ ™ œ œ œ ˙™

are

lift - ed up,

œ œ are

œ œ œ ˙™ > > > 3

lift - ed up,

>œ >œ >œ ˙ ™ œ œ œ ˙™

lives

are

lift - ed up,

œ

œ

lives

are

3

>œ >œ >œ ˙™ 3

lift - ed up,

Œ

>œ >œ >œœ ˙˙ œ œ 3

f marcato

∑ Œ

∑

3

œœ œ

œ

Ó

Ó

Ó

∑

Ó

∑

>œ >œ >œ œ

Ó

∑

∑

∑

w

mf

Our

œœ. J ‰ Œ

f

f

∑

f

>œ >œ >œ ˙

>œœ >œœ >œœ r ™ œ ‰ Œ Ó Ó Œ 3 œ f marcato Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ w

Œ

>œ ™ œ œ™ ≈ œ

f

mf

Ó

3

f marcato

Ó

˙

f

Œ

cry,

Ó

Ó

mf

cry,

us

>œ >œ >œ ˙

Œ

f

Œ

lets

3

f marcato

>œ >œ >œ œ r ‰™ Œ Ó Ó œ 3 f marcato Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cry,

œœ œ™ ˙˙

. œœ ‰ Œ J

Œ

>œ >œ >œ ˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ w

œ œ™ ˙ us

r ™ œ ‰

∑

˙

œœ œ™ ˙˙

j œ. ‰ Œ

∑ ∑

¢/

œ. J ‰ Œ

laugh,

laugh,

Ó

œ. J ‰ Œ

œ

laugh,

us

Perc. 3

œ.

œ. œ.

makes

Ó

>œ œ™

≈ œ

œ. œ.

Ϫ

/

Ϫ

∑

∑

Ϫ J

œ

Ó

œ. J ‰ Œ œ. J ‰ Œ

a2

œ

Perc. 2

≈

œ. J ‰ Œ

q = c. 96 Majestic

Ó

∑

laugh,

Ó

≈

Ϫ J

us

Ó

≈

Ϫ J

makes

f

œ ≈ >œ

a2

œœ œ™ œ™ œ™

?#

°? # Timp.

Perc. 1

œœ

≈

œ. J ‰ Œ

>œ ™ œ

œ œ™ œ ™

# &#

1 2

Str. Bs.

makes

us

# &#

2 4

Tuba

œ

≈

œ. J ‰ Œ

>œ œ ™

œœ œ™ œ™ œ™

## &# Ó

1 F Hn. 3

Tbn.

makes

° ### Ó &

Bb Tpt. 3

F Hn.

& ‹

#

œœ

≈

>œ ™ œ

f

œ œ œ >œ > > f marcato > > > œœ œœ œœ Œ 3

Ó

Œ

>œ >œ >œ

f marcato 3

>œ >œ >œ

f marcato

œ ≈ ‰ Œ R

Ó

Ó

Œ

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑ 27

3 marcato 3

Œ

>œœ f

œœ > ∑ ∑

3

f marcato

œ >œ


° # Picc. & 147

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

&

1 2

Bb Cl. 3

# #

Œ

a2

>œ œ œ œ. 3

Bb Ten. Sax.

¢

# ## &#

° # S. & &

A.

T.

¢

œœ œ

#

œœ œ

1 2

?#

w w

Tbn. 3

?#

w

‰ ‰

œ > œ œ ˙

∑ Ó

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œœ

˙˙

˙˙

we

sail

the

˙

œ

we

Œ

sail

the

3

∑

Ó

>Ϫ >Ϫ

a2

∑

™ >œ ff >œ™

∑

™ >œ ff >œ™ ff

∑ ˙™ ææ

ff

j œ ‰

∑

Ϫ > ff a2 > Ϫ

œ J

Toms

>Ϫ

f

28

Ϫ > >Ϫ

œj ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

ff

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ Œ

ff

∑

∑

ff

ff

∑

∑

a2

a2

ff

∑

>œ ™ œ™

sky.

Ó

Ó

j œ

œ. >œ J

œ >œJ J > œ œ. œ œ > œ œ. œ

œ

Ó

we

p

j œ œ > œ >œ J

œ

Œ

w w

p

>œ œ œ œ.

ff

œ

™ œ œ. >œ ˙ >œ œ >œ œ. >œ J J J

Ó

sky.

˙™ ææ

œ œ

j œ

œ œ œ

œ

>œ œ >

œ

>Ϫ

œ œ. >œ > œ œ. œ

j œ

™ >œ >œ™

œ œ. >œ > œ œ. œ

˙

j œ

™ >œ >œ™

œ œ. >œ > œ œ. œ

˙

j œ

j œ. œ > œ. >œ J

œ. J

œ. J

j œ. œ > œ >œ J

j œ> œ. J

>œ œ J j œ > > œ œJ J œœ J j œ

>Ϫ

j œ œ > œ. >œ J

œ J

Ó ∑

œ œ

œ

j > œ. œ œœ

>œ ™

Bongos

∑

œ

˙

∑ Toms

>Ϫ

œ œ œ >

-œ. -œ.

>œ J >œ J œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ. -. œ -œ.

>œ œ J >œ J >œ J œ œ œ œ

˙

∑ œ œ

-œ.

˙

Œ

the

Œ

j œ. œ > >œ™ œ œ

œ œ. >œ

j œ ‰

∑

∑

™ >œ

w

sail

Œ

j œ

Ó

œ

p

j œ. œ >

Œ

we

p

œ

j œ ‰

sky.

∑

> œ J

œ œ

w

˙ ˙

j j -. œ >œ œ

œ

sky.

œ

>œ J

Ó

the

p

œ

-œ.

> œ. œ J

Œ

˙

p

œ œ

œ >œ J J

œ œ

j œ ‰

sail

p

œ

œ

w

œ

˙

œ œ

j œ. œ >

>Ϫ

œ œ

>œ œ J >œ J

œœ

ff

ff

∑

∑

¢/

Ϫ > ff >Ϫ

Ó

?#

Perc. 3

Ó

∑

Tuba

/

∑

∑

w

°? # Timp.

Ó

∑

œ

œ.

∑

∑ Œ

ff

œ œ.

™ >œ

-œ. œ

œœ œœ

Ϫ >

œ.

j j œ œœ œ > œ >œJ J

>œ ™ œ™

œ. >œ J

œ œ

ff

œ œ.

j œœ œœ . > œ. >œ J

œ

>Ϫ

™ >œ

ff a2

∑

Ó

∑

&

mf p

?#

#

w

>œ J

œ œ

ff

mf

-œ.

>Ϫ

>œ ™

Ó

w

˙

Euph.

¢

mf

3

œ >œ J J

œ

ff

w

>œ J

œ. >œ J

ff

Ó

-œ.

œ œ

ff

mf

œ >œ J J

œ >œJ J

>Ϫ

Ó

w

>œ J

œ. >œ J

ff

œ > œ œ ˙

?#

Perc. 2

Ó

# w &#

2 F Hn. 4

Perc. 1

∑

# w &#

1 3

Str. Bs.

Ó

3

## &#

Bb Tpt. 3

Ó

∑

° ### 1 Bb Tpt. & 2

∑

-œ.

œ

ff

Ó

Ó

3

w w

#

& ‹ ?#

Ó

∑

>œ œ œ ˙

## &## <Ÿ>~~~~~ ### Œ & œ

Eb Alto Sax. 2

Tbn.

3

<Ÿ>~~~~~ #### œ Œ &

Eb Alto Sax. 1

F Hn.

>œ œ œ œ.

<Ÿ>~~~~~ œ

Ó

3

Œ

?#

1 2

B.

Œ

# # <Ÿ>~~~~~ Œ &# œ

Bb Bs. Cl.

Eb Bari. Sax.

#

## &#

∑

>Ϫ

3

### œ &

Bb Cl. 2

Ó

>œ œ œ . œ

### œ &

Bb Cl. 1

Bsn.

Œ

149 q = c. 132

rit.

>œ œ œ . œ

Ó ∑

œ œ œ œ


œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ ™ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ œ ™

œ

#

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

>œ œ œœ™™

œœ

## &#

œ

œœ

œœ

œ

œœ

## œ &#

œ œ

° # Picc. & 151

&

Fl. 1

Fl. 2

&

1 2

&

Ob.

Bb Cl. 1

Bb Cl. 2

## &# Œ

Bb Bs. Cl.

?#

1 2

Œ

#### œ &

Eb Alto Sax. 1

# ## œ &#

Eb Alto Sax. 2

Bb Ten. Sax.

Eb Bari. Sax.

#

## &# œ

Bb Cl. 3

Bsn.

#

¢

Bb Tpt.

1 2

œ

œ

œ

œ

œ™ œ œ œœœœ> >™ œ œ œ œ œ œœ

j œ ‰

œ

œ

œ

œ ‰ J œ

œ™ œ œ œœœœ> >™ œ œ œ œ œ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ

œ

œ

œ

œ

>œ œ ™

œ

# œ œ. œ ‰ &#

1 Tbn. 2

# & # Ϫ > >Ϫ ?#

Tbn. 3

?#

Euph.

?#

Tuba

?#

Œ

?#

Œ

Timp.

°? #

Perc. 1

&

#

Perc. 2

/ ¢/

Ó

>Ϫ

Œ

Œ

œ œ. œ œ.

œ œ.

œœ. J œ. œ.

œ.

œ

mf

mf

œ J

œ

>œ

œ

œ J

œ

>œ œ ™

œ

œ.

œ

œœœœ ™ œ œ œ.

œ J

œ. œ J

œ

œ J

œ

œœœœ ™ œ œ œ. >œ œ ™ œ ‰

œ J œ J œ. œ. œ J

œ.

>œ

œœœœ

We

sail

the

ff

˙

˙

˙

We

sail

the

ff

˙

˙

˙

We

sail

the

œœ. œœ. ‰ œœ. J œ. œ. ‰ œœ. œœ. ‰

œ œ œ œ >œ™ >œ™ œ. J

œ œ. œ œ.

>œ ™ œ œ

œ ‰ Œ J > œ œ. œ œ œ œ œ™ œ ‰ J œ J ‰ œ

cresc.

∑

œ. œ.

œ.

> w > w > w œœ. J j œ.

sky.

œœ

œ

‰ œ œ.

œ œ œ œ œ™ > œ >œ™ J

œ œ. œ œ.

œœ. J

a2

œ ‰ J

œ œ œ œ >œ™

>œ™ œ œ œœœœ œ

œ

œ ‰ J œ J ‰ Œ

∑

Œ

> œ œ œ œ œ œ œ™

mf

Ó

˙

Ó

˙

Ó

˙

>œ ™

> œ™ œ œ œ œ œ œ

œ

˙

œ J

sky.

>œ ™ œ œ >œ

œ

sky.

. ‰ œœ ‰ J œ > >œ™

>œ ™ œ

sky.

‰ œ. j ‰

œœ. J

œ

> w

. ‰ œœ ‰ J

j œ.

Œ

>œ ™ œ

œ

œ œ œ œ >œ™ œ œ.

˙

∑

œœœœ ™ œ œ œ. >œ œ ™ œ ‰

>œ

˙

f

œœœœ ™ œ œ œ.

œ

œ.

˙

> œ œ œ œ œ œ œ™

>œ œ™

œ œ.

ff

œ

œ

j œœ

œ œ œ œ >œ™

the

œ

œ J

œœœœ

sail

>œ™ œ œ œœœœ

œœ

œ >

We

> œ™ œ œ œ œ œ œ

>œ œ œœ™™

œ.

˙

>œ

œœ

œ J

œ œ œ œ œ™ œ œ . >

˙

œ > >œ™

j œœ

œ >

˙

œœ. J

œ.

ff

. ‰ œœ ‰ J

œ

œ œ.

>œ

‰ œ. j ‰

>œ œ ™

œ œ œ œ œ™ >

œ.

j œ.

œ

œ

œ œ.

œœ. J j œ.

œ J

œ J

œ

> œ œ œ œ œ™

. ‰ œœ ‰ J

œ

œ J

œ

>œ

Ó

>œ

œ J

œ

œ.

?#

œ

œ

œ œ.

Ó

œ ‰ J œ

œ

œ

> #### Ϫ &

#

j œ ‰

œ

>œ ™ œ

œ

>œ

## & # œ œ. ‰

¢

œ

œ.

° ### œœ œœ. ‰ œœ. & J

2 4

Perc. 3

œ

œ œ.

& ‹

1 F Hn. 3

Str. Bs.

œ

œ

> œ œ œ œ œ™

&

Bb Tpt. 3

F Hn.

œ

>œ œ™

œ

>œ

Ó

¢

œ

œ

œ.

#

B.

œ

œ œ.

Ó

T.

œ

# # >Ϫ &#

° # S. & A.

œ

œ

œ

œ J

f

∑ 29

œœ J

j œ

œœ

>œ ™ œ œœ ™

œœ

œ

œ

œ

œ.

>œ

œ.

>œ >œ

œ.

>œ ™ œ œ.

œ

œ œ œ œ œ™ œ œ . > œ œ™ œ œ

œœ J

j œ

œœ

>œ ™ œ œœ ™

œ

œ

œ.

>œ

œ.

>œ

œ

œ

œ œœœœ œ

œœœœ ™ œ œœœœ ™ œ œ œ. œ œ œ œ. œ . . œ œ œ œ œ œ >œ™ œ œ. . >œ œœ œ œ. œ. >œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ . œœœœ œ™ œ œ. œ

œ

œ

œ. œ.

œ œ œ

∑

> œ œ œ œ œ™ œ œ

Œ

œ

œ

œ

mf CR. CYM.

f

˙

œ œ œ œ œ™ œ œ . œœœœ œ™ œ œ. œ

œ

œ. œ.

œ

∑

Œ

f

Ó

> œ œ œ œ œ™ œ œ mf

œ

f

˙

œ


° # Picc. & 155

&

Fl. 1

Fl. 2

&

1 2

&

Ob.

# #

## &#

Bb Bs. Cl.

?#

1 Bsn. 2

Bb Ten. Sax.

¢

¢

>œ

œ

>œ

œ

>œ ™ œ

œ

>œ ™ œ

œ

>œ ™ œ

œ

>œ ™ œ

>œ œ œœ™™ >œ œ™

œœ

œ

>œ œ œœ™™ >œ œ™

>œ

œ

>œ ™ œ

œ

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ

œ œ

>œ

œ

>œ ™ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ

œ

>œ œ œœ™™ >œ œ™

>œ

œ

>œ

>œ ™ œ

œ

>œ ™ œ

œœ

#œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ œ œ œj

#œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ ‰ œ œ œj Ó

Ó

œ #œ bœ nœ œ œ

a2

#œ nœ nœ œ œ œ

Œ

Œ

#œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ

#œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ a2

Œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

‰ #œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ

œ œ œ œ œ

Ó

Ó

œ œ œ œ œ œ

#œ n œ nœ œ œ œ

## œ &##

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙

Œ

#œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ

fff

˙

˙™

We

sail

# #

?#

Ó Option: Altos sing high G's to end if possible.

Ó

fff

˙

˙™

We

sail

˙

Ó Option: Basses sing high G's to end if possible.

Ó

>œ ™ œ œœ ™

## &# œ

fff

˙™

We

sail

fff

˙

˙™

We

sail

>œ ™ œ œœ ™

œœ

# &# œ

œ > ˙

œœ

˙ >œ œ

œœ

œ >œ œ

>œ

> œ

>œ

# &# œ

Euph.

?# ¢

œ

>œ œ œœ™™ >œ œ™

œœ

?#

?# ?#

°? # Timp.

Perc. 3

œ

Œ

Tbn. 3

Perc. 2

>œ

œ œ œ œ ˙

?#

Perc. 1

œ

œ œ œ œ œ

1 Tbn. 2

Str. Bs.

>œ

° ### œœ &

Bb Tpt. 3

Tuba

œ

157 # œ # œ œ œ œ nœ #œ #œ œ œ œj ‰

œ œ œ œ œ

& ‹

T.

2 4

>œ ™ œ

## &# œ

&

A.

F Hn.

œ

œ #œ n œ nœ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ #œ œ œ

° # S. &

1 3

>œ ™ œ

# ## &# œ œ œ œ œ

Eb Alto Sax. 2

F Hn.

œ

#### œ œ œ œ œ &

Eb Alto Sax. 1

1 2

>œ ™ œ

## œ &#

Bb Cl. 3

Bb Tpt.

œ

## œ &#

Bb Cl. 2

B.

>œ ™ œ

### œ &

Bb Cl. 1

Eb Bari. Sax.

#

œ

& / ¢/

œ

œ

œ

œ

the

sky!

,

the

sky!

the

sky!

> w

œ

> w

œ

> w

œ the

>œ ™ œ œœ ™

sky!

>œ ™ œ œœ ™

œœ

œ > œ

œ

œœ

œ >œ œ

œ œœ

œ >œ œ

> œ

>œ

> œ

>œ

œ

> w

œ

,

,

œœ

œ > œ

,

∑ ∑

œ > œ

œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

∑

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

∑

œ

œ

œ

œ

œ

∑

œ

œ

œ

œ.

#

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

∑

œ œ

œ œ

œ œ

∑

ff

/

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ 30

œ

dampen

œ

ff choke

Œ

∑ ‰

SN. DR.

œ ææJ

mp

˙ ææ ∑ ∑

œ œ


° # & 158

Picc.

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob.

#

Œ

1 2

Bb Cl. 2

Œ

. œ. œ. J ‰ J ‰ œJ ‰

Œ

## &#

1 2

Eb Alto Sax. 1

j œ.

j œ.

## j & # œ.

Bb Ten. Sax.

#### j Eb Bari. Sax. ¢& œ. ° # S. &

T.

¢

‰ ‰

w

#

w

# & ‹ ?#

w

&

A.

# &#

1 3

2 4

1 Tbn. 2

Œ

?#

Œ

?#

Euph.

¢

Œ

# &#

?#

Tbn. 3

Perc. 2

Perc. 3

nœ >œ > >œ b >œ œ bœ

>œ J ‰ j ‰ >œ

n>œ

>œ œ ‰ J >œ J ‰

b>œ bœ

n œ. ‰ J ‰

>œ J ‰ > œ ‰ J

‰ œj œ œ nœ nœ > > > > >

bœ. ‰ œ. j ‰ œ. ‰ J J >œ >œ >œ b >œ b>œ ‰ œ œ œ bœ bœ J ‰ œj > œ. J ‰

Œ

?#

Œ

?#

œ. J

‰ ‰

j œ> ‰ œj >

bœ œ> >œ > b>œ œ. # œ. J ‰ J ‰

>Ϫ

a2

fff

œ. ‰ J

Ϫ >

fff

Œ

>œ J ‰

Œ

>œ J ‰

œ ææ

/

Œ

Œ Œ

>œ œ J ‰

Œ

Œ

>œ J ‰

Œ

Œ

>œ J ‰

Œ Œ

>œ J ‰

Œ

j ‰ >œ

Œ Œ Œ

>œ œ ‰ J >œ J ‰

Œ Œ Œ

Œ Œ Œ

>œ J ‰

Œ

fff

j ‰ œ> > œ ‰ J

j œfi

> œ

Œ Œ

f

∑

œ

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. bœœ. œœ. œœ.

p

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ.

p

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ.

p

œ. œ œ. .

œ œ œ œ. œ œ. . p .œ œ. œ.

# œ. nœ. œ œ. . . . nœ. b œ œ œ œ nœ bœ œ. œ. œ. œ. nœ.

œ. œ. œ œ.

p

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ. . n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ

p

p

œ b œ >œ > œ. # œ œ J ‰ Œ

ff

. bœœ ‰ J

>œ >œ ‰ œJ œ ‰ Œ J ff >œ œ. #œ œ nœ >œ J ‰ Œ ff

nœ. #œ œ œ >œ j ‰ Œ œ > ff > nœ. ‰ ‰ œJ œj ‰ Œ J > ff ff

j j ‰ Œ >œ >œ >œ j ‰ œ œœ ‰ Œ J > >œ > ‰ J œJ ‰ Œ

j ‰ #œ.

ff

> > ‰ œJ œJ ‰ Œ

ff

# œ. #œ ‰ J ff nœ. J ‰ œ. ‰ J

ff

nœ. J ‰ ff # œ. J ‰

> > ‰ œJ œJ ‰ Œ >œ > ‰ J œJ ‰ Œ

ff

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œ. œ.

œ. ‰ J

Œ

nœ œ. œ œ™ . >

Œ œ œ. œ .

> œ ‰ Œ J >œ™ œ œ. œ.

Œ

j ‰ œ> > œ ‰ J

Œ ∑ œfiœ

Œ Œ

Œ

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ . . . . p . . . ‰ œJ. œ œ. œ œ. œ œ. ‰ œ. j œ. œ. œ. bœ. œ. œ.

bœ. ‰ J

p

p

œœ. œ. œœ. œ. œœ. nœ. b œ. œ. œ bœ œ œ œ p

p

œ. œ. œ. œ. œ. . bœ. œ. nœ

Œ Œ

œ ∑

. . . nœ. b œ œ œ . ‰ œ J

p

Œ

mp

ff

# œœ. J ‰ ff

j #œ. ‰

# œ. J ‰ ff

j #œ. ‰

œ œ œ

j ‰ œ

p

w ææ p

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ff

ff

j #œ. ‰ ff

ff

œ

ff

œ

p B.D.

ff

p

ff

œ œ œ œ œ œ œ œ

31

ff

bœ œ. œ œ. œ œ. nœ. . œ. . . p œ. œ. œ. œ. œ. . bœ. œ. nœ œ

> œ

∑

. > >j nnœœ #œ œ œ œ œ ‰ Œ œ . > >J ff > j j ‰ œ œ ‰ Œ œ. ‰ J > ff > > œ. ‰ ‰ œJ œJ ‰ Œ J

. . . . . . . ‰ œœ œœ œœ œœ nœœ nœœ œœ J

p

f

‰ œj œ œ œ œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

>œ .œ # œ œ b œ >œ J ‰ Œ > ff b œ >œ œ œ. # œ œ J ‰ Œ

∑

#œ œ. œ. >œ™

Œ

p

p

>œ œ ‰ J

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

p

œ. J ‰

> œ ‰ Œ J >œ™ n œ œ. œ.

œ b >œ b œ > >œ > bœ œ> >œ > b>œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

œ™ nœ œ. œ œ™ œ œ. œ . > . > fff >œ >œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ J J

∑

/

¢/

œ. J ‰

> > > n>œ > nœ ‰ œJ œ œ

a2

Œ

°? # Timp. Perc. 1

nœœ. ‰ œœ. ‰ # œœ. ‰ J J J j j . œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ a2 œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J J J

## &# Œ

Bb Tpt. 3

Str. Bs.

>œ J ‰

>œ J ‰

Œ

w

° ### Œ 1 Bb Tpt. & 2

Tuba

>œ J ‰

. ## œ œ œJ ‰ œ. ‰ œJ. ‰ & # # nœ nœ J

Eb Alto Sax. 2

F Hn.

>œœ J ‰

j ‰ œ. ‰ nœ. ‰ J œ. J

j >œ >œ >œ >œ ?# j ‰ ‰ œJ œ œ. œ. #### nœ nœ œ œ œ. J ‰ J &

Bb Bs. Cl.

F Hn.

>œ J ‰

#

## &#

Bb Cl. 3

B.

>œ J ‰

œ. # œ. œ. J ‰ J ‰ J ‰

. . œ. bœ nœ œ œ J ‰ œœ ‰ œœ ‰ & J J . . œ. ### nœ nœ œ œ J ‰ œJ ‰ œJ ‰ & œ. œ. ### . œ J J ‰ œ ‰ ‰ & nœ nœ œ J

Bb Cl. 1

Bsn.

#

>œ J ‰

œ. # œ. œ. J ‰ J ‰ J ‰

œ

‰ œj > >œ ‰ œJ

j œ ‰ Œ >

> ‰ œ J >œ ‰ J

j ‰ Œ œ>

>œœ J ‰ Œ

>œ J ‰ Œ

> ‰ œ œj ‰ Œ J > > ‰ œ œj ‰ Œ J > > ‰ œ J > ‰ œJ

j ‰ Œ œ. > > œ Œ

Œ

j ‰ Œ >œ

dampen

> ‰ œ œj ‰ Œ J >

dampen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.