Page 1

10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:33

Pagina 1

HAVENCONGRES MAGAZINE 10 ®

verslag van de 28ste editie

Thermometer in de Rotterdamse haveneconomie (pag. 7)

“Planning Apart Together” (pag. 9)

“Meer commitment met intermodaal vervoer” (pag. 17)


10-099_ADV103_MP_HavenIndustrie_v1:Opmaak 1

04-05-2010

14:51

Pagina 1

www.managementproducties.com

Producent van het Havencongres Rotterdam

Organisator van toonaangevende Nederlandse en Belgische vastgoeddagen.

Gespecialiseerd in Nederlandse ĂŠn Belgische havenbijeenkomsten.

Vlaardingen Tel: +31 (0)10 435 04 77

Uitgever van vastgoedpublicaties en havenboeken.

Antwerpen Tel: +32 (0)3 226 54 17

info@managementproducties.com


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

Colofon Havencongres Magazine® verschijnt eenmaal per jaar.

14:34

Pagina 3

Inhoud Havencongres Rotterdam 2010

Proven performance in Rotterdam

Een uitgave van: Management Producties Postbus 82, 3130 AB Vlaardingen +31 (0)10 - 435 04 77 info@managementproducties.com www.managementproducties.com

Toet en Van Sluis bewijzen

Uitgever: Daniëlle Schönhage, Melinda Witberg

Intelligente haven

Streven naar efficiëntie lonend

Slimme havengemeenschap plant ’apart together’

p4

p7

p8

Hoofdredactie: Janny Kok, Press Release Vormgeving: Studio mvdtp, Vlaardingen Fotografie: Margreet van der Zalm, Kikografie Danny Cornelissen, PortPictures.nl Druk: Printec Offset, Kassel (D.) Advertenties: Ingrid Baggerman, Management Producties +31 (0)10 - 435 04 77 ib@managementproducties.com Oplage: 2.500 Verspreiding: havenprofessionals

Turkooizen auto ster in de havenfilm

‘Intelligente’ tour langs de terminals

p 10

Afstemming van systemen

Portbase nog geen basis voor douane

p 11

Dynamiek in ladingstromen

Schatgraven in logistieke keten winstgevend

p 14

Foto-impressie

Havencongres Rotterdam 2010

p 17

ISSN: 1876 – 2441

Vlotte doorvoer van goederen

Samenwerken aan de Maas

p 18

Voorwoord ©2010 Management Producties b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgevers en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgevers en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De positieve resultaten laten het zien, de groei is terug! Dus laten we vooral vooruit kijken en plannen, dat was toch wel de achterliggende boodschap bij het thema ’Innovatie in efficiëntie’ van deze 28ste editie van het Havencongres Rotterdam. Nog meer dan anders is de tijd aangebroken om creatief te denken en de kansen te benutten om boven de concurrentie uit te stijgen. Belangrijk voor de gehele haven en voor u als ondernemer. Het stimuleren van het “out of the box” denken werd wel bewezen door bijvoorbeeld Albert Douma met zijn verhaal over de Multi-agents. Maar ook de open dialoog tussen Douane en Portbase over het afstemmen van de systemen geeft aanleiding voor concrete nieuwe overleggen en acties. En we boeken vooruitgang op het gebied van samenwerking. Deze middag was wellicht te kort om direct veranderingen te bewerkstelligen, maar het Havencongres biedt zeker een platform voor het voeren van verdere discussies en het maken van afspraken. Dat laat ook het grote aantal aanwezigen zien! Beste deelnemers, we bedanken u graag nogmaals voor uw komst en ontmoeten u graag volgend jaar weer. Melinda Witberg & Daniëlle Schönhage


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 4

Proven performance in Rotterdam Dagvoorzitter René Buck speelde tijdens de 28ste editie voor het geweten van de havengemeenschap, toen hij vroeg of discussies over gewenste samenwerking aan de borreltafel zouden eindigen. Is de haven wel zo efficiënt en intelligent als wordt beweerd? Nu NRC Handelsblad de slogan ‘slijpsteen voor de geest’ niet meer gebruikt, zouden de organisatoren van het Havencongres Rotterdam 2010 dat kunnen doen. Dat bewezen de altijd scherpe dagvoorzitter Buck en de vakinhoudelijke gastsprekers. Zij lieten de congresdeelnemers de thema’s “Rotterdam als efficiëntste, intelligentste en best ontsloten haven” toetsen aan de werkelijkheid. Samenwerking van de diverse partijen in de logistieke keten is noodzakelijk, maar iemand – en meer bepaald het Havenbedrijf Rotterdam – moet de regierol op zich nemen. Deze stelling, waarin de

congresgangers zich konden vinden, zal aan de praktijk getoetst moeten worden. “Zoals de zaken nu gaan, neemt iedereen een initiatief zonder dat iemand de regie voert”, klonk het en “de verlader zal dat op termijn zeker afdwingen”.

Rellen Stoomschip Rotterdam was niet alleen zeer gunstig gekozen als congreslocatie vanwege haar schitterende entourage en het terras, maar bij De Kuip (congreslocatie van vorig jaar) stonden 15 april de nodige woedende Feyenoord-supporters. En dat allemaal

vanwege een spoedberaad over de veiligheid van de bekerfinale FeyenoordAjax, waar ook gastspreker burgemeester Aboutaleb voor was weggeroepen. Daarom was het de Rotterdamse locoburgemeester Jantine Kriens die namens hem in de openingstoespraak haar vertrouwen uitsprak. “De kracht van Rotterdam is dat zij zich steeds vernieuwt en verbetert; niet door in de studeerkamer te blijven zitten, maar door werken en denken en werken en ontwikkelen. De haven met diens specifieke kennis en innovatieve activiteiten is belangrijk. We zullen binnenkort weer een leerstoel haveneconomie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben.”

Samenwerking Samenwerking tussen en mét de diverse faculteiten aan de universiteit is belangrijk voor de haven. Dat begrip was dit jaar hét toverwoord tijdens het congres. Havenbedrijf Rotterdam COO Toet en de andere gastsprekers gaven voorbeelden van al verwezenlijkte samenwerkingsverbanden, zoals de Northwest European Ports die gezamenlijk hun positie bepalen ten opzichte van de havens in het Middellandse Zeegebied en de Zwarte Zee. Het Logistiek Intermodaal Netwerk.com (LINC) van inland terminaloperators en de binnenvaart en Rotterdams - Amsterdams zogenoemde Port Community System Portbase zijn ander voorbeelden van gezamenlijke havenbrede activiteiten. Nu de regisseur nog!

4


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 5

Streven naar efficiëntie lonend Rekenmeesters hebben becijferd dat het verschil in ketenkosten $80 per containereenheid is als Rotterdam in plaats van Hamburg wordt aangelopen. Rotterdam blijkt 16 procent goedkoper te zijn dan Antwerpen. Efficiënt werken maakt Rotterdam kennelijk goedkoper dan de ‘concullega’s’.

-

e

Er blijken lessen getrokken uit het Havencongres Rotterdam 2006, toen toenmalig directeur Frans van Hoorn van Koninklijke Dirkzwager sprak over een andere manier van efficiënte verbindingen leggen om al het verkeer soepel en zonder lange wachttijden af te handelen. “We praten tenslotte allemaal over dezelfde klant”, zei hij destijds om vervolgens op te roepen bij elkaar te gaan zitten en te praten over de levering van efficiency tegen een goede prijs.” Dat is tenminste voor een groot deel gelukt, getuige de melding van het met 14 procent gestegen overslagresultaat door André Toet, COO bij Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Dat deed hij nadat dagvoorzitter René Buck de thermometer in de Rotterdamse haveneconomie had gestoken. Het staat vast

”Mijn vraag aan de binnenvaartsector is of we niet tot Keyrail-achtige oplossingen kunnen komen, waarmee we een eind maken aan aflevering van dat ene containertje op de terminal.” dat bereikbaarheid, duurzaamheid en ruimte essentieel zijn om de groei van de haven te faciliteren. Toet voegt daar aan toe dat mensen kiezen voor Rotterdam, als ze het door doelmatigheid verkregen verschil aan ketenkosten

HAVENCONGRES MAGAZINE®

laten meewegen. “De groei van de haven is goed nieuws, maar de vraag blijft of deze is ingegeven door opbouw van voorraden of het op gang komen van de economie. We zullen in ieder geval moeten blijven werken aan modal

shift, zeker nu we weten dat de ‘eerste paal’ voor verbreding van de A15 eind dit jaar de grond ingaat. Door Keyrail (exploitant van de Betuweroute) is de betrouwbaarheid van het goederenspoorvervoer gestegen van 70 naar 92 procent. Dat kan de binnenvaart ook bereiken. Mijn vraag aan de binnenvaartsector is of we niet tot Keyrailachtige oplossingen kunnen komen, waarmee we een eind maken aan

5


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 6


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

aflevering van dat ene containertje op de terminal.” De binnenvaart is met het samenwerkingsverband LINC tenminste een eind op streek. Maar dan nog moeten de binnenvaart- en inland terminal operators, plus andere belanghebbenden,

14:34

Pagina 7

wachten op besluitvorming van de lokale politiek in de Drechtsteden voor verdere ontwikkeling van het Container Transferium.

Investeren De Rotterdamse politiek toont zich intussen behoudend door als HbR

grootaandeelhouder op jaarbasis rustig ongeveer € 43 miljoen uit te geven. “Om gaten in de begroting te dichten en te besteden aan leuke hobby’s die het politiek goed doen”, zoals Deltalinqs-voorzitter Wim van Sluis het ongeveer uitdrukte. Hij vindt dat de tientallen miljoenen vrijgemaakt moeten worden voor investeren in bereikbaarheid, innovatie, opleidingen en duurzaamheid in de haven. Hij noemde in dat verband de proeffabriek voor de chemische industrie Plant One en de noodzakelijke tweede oeververbinding in het westelijk havengebied. “Het gaat over mensen”, aldus Van Sluis, “zoals over de 8 tot 10.000 mensen die op Maasvlakte 2 komen werken en over de noodzakelijke instroom van 2.000 jongeren die de vergrijzing in de haven moeten oplossen. Investeer dus met elkaar in beroepsonderwijs en in andere zaken in de haven. Als je dat met elkaar doet, heb je competitive edge.”

Eerste Kwartaalcijfers

Sterk begin 2010 André Toet leverde namens Havenbedrijf Rotterdam het bewijs dat de ketenkostenbewuste haven aantrekkelijk is. In het eerste kwartaal van 2010 steeg de overslag in Rotterdam met 14 procent tot 107 miljoen ton. Dat is 2 miljoen ton meer dan in de vergelijkbare periode in 2009 en zelfs een beter resultaat dan in 2008. De containeroverslag steeg 16 procent tot 2,6 miljoen teu. De stijging was het grootst in de ijzererts en schroot, waarvan de overslag met 77 procent toenam door de toenemende benutting van de hoogovens in Europa.

HAVENCONGRES MAGAZINE®

7


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 8

Slimme havengemeen s plant ‘apart t Planners bij rederijen en hun collega’s bij binnenvaart – en terminal operators – kunnen slimmer informatie uitwisselen. Ze hoeven alleen maar een virtuele agent in te schakelen.

Onderzoeker Albert Douma en collega associate professor Peter Schuur, Universiteit Twente

Dankzij researcher bij de Universiteit Twente dr. ir. Albert Douma hebben deelnemers aan het Havencongres er een nieuw begrip bij: planning apart together. “Door planning apart together ontstaat er intensieve communicatie, maar de informatiedeling blijft beperkt. Planners zijn niet in staat efficiënt te plannen omdat er meerdere partijen

8

betrokken zijn bij het vervoeren van de lading. Dat kunnen ze wel door ieder hetzelfde Multi-Agent systeem te laten gebruiken die afspraken voor de planners maakt, te vergelijken met een verzekeringstussenpersoon. We hebben het in dit geval niet over een mens, maar over een stuk bedrijfsspecifieke software.”

Het schema uit Douma’s PowerPoint presentatie maakt duidelijk hoe Planning Apart Together werkt. De software agents wisselen onderling informatie uit en geven die vervolgens aan hun baas. Dat is de planner van de reder, van de terminal operator of die van de binnenvaartoperator. Zij laten de software agent via het Multi-


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 9

n schap t together’ Agent systeem communiceren met collega’s bij de terminal operator en voor het achterlandvervoer met de binnenvaartoperator. Zo bezien bespaart het Multi-Agent systeem een hoop tijd aan e-mails, faxen en telefoontjes om de schakels in de logistieke keten goed op elkaar aan te laten sluiten. Douma daarover: “De focus is nu meer op de schakel dan op de keten. Er

Douma’s oplossing voor die problemen in afhandeling lijkt simpel: werk samen zonder dat we ophouden te concurreren en plan decentraal. We moeten naar mieren kijken om erachter te komen dat Planning Apart Together beter is dan planning apart. Mieren hebben immers geen centrale aansturing, communiceren weinig onderling en ze besluiten decentraal. Eén mier heeft weinig kracht, maar gezamenlijk blijken

”De focus is nu meer op de schakel dan op de keten” bestaat ook nog veel onzekerheid rondom de afhandeling van goederen. De gevolgen zijn merkbaar. Er is onzekerheid over verblijftijden van schepen in de haven, lange wachttijden, onderbenutting van terminalfaciliteiten en inefficiëntie.”

HAVENCONGRES MAGAZINE®

ze toch in staat zich effectief te organiseren. Dat kunnen havenmannen en -vrouwen ook; als ze er maar van overtuigd zijn dat ze de kwaliteit van achterlandverbindingen kunnen verhogen door gezamenlijk virtueel te plannen.

9


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 10

Portbase nog geen basis voor douane Willem Elsschot schreef het al: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Directeur Douane Rotterdam-Rijnmond Anneke van den Breemer kan het de schrijver nazeggen als het gaat om deelname aan het Port Community systeem Portbase. “Samenwerking met betrokkenen in de Rotterdamse haven via Portbase kan wel.”

Lid Raad van Commissarissen van Portbase en directeur Hapag Lloyd Nederland Albert Thissen maakte van zijn hart geen moordkuil toen hij het op het Havencongres over de voortgang van het Port Community systeem

10

Portbase had: “Dat systeem werkt steeds beter. Laten we niet vergeten dat het Havenbedrijf Rotterdam en met name (oud algemeen directeur) Willem Scholten aan de wieg heeft gestaan van wat nu Portbase heet. Het wordt in

Rotterdam en Amsterdam gebruikt. Er zijn verregaande gesprekken met Zeeland Seaports over aansluiten en Groningen Seaports zal naar verwachting later volgen. Maar de Douane zit er niet bij. Deze schrijft ons allen voor dat


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 11

onze informatie op een bepaalde manier moet worden aangeleverd. Dat doen we en dat moet daar wel tot een enorme efficiency hebben geleid, dus miljoenen euro’s aan kostenbesparingen. Handmatig verwerken van gegevens is bij de Douane immers niet meer nodig.” Toen Thissen de suggestie deed over mogelijke kostenverdeling van de specifieke berichtenuitwisseling, kon dagvoorzitter René Buck het niet laten “moeten we hier aan tafel meteen afrekenen?” te roepen. Dat zal het ministerie van financiën – waaronder de Douane valt – niet zo snel doen.

”Moeten we hier aan tafel meteen afrekenen?”

Van den Breemer moet het met een relatief bescheiden budget doen en heeft bovendien te maken met EU-afspraken over aanlevering van gegevens. Ze noemde het Import Control System (ICS) dat onderdeel is van het zogenoemde eCustoms project, waarmee de douane papieren processen steeds verder zal automatiseren. “Brussel stelt een deadline voor de invoering van systemen, waarmee een heleboel landen al klaar zijn. Wij zijn niet één van de eerste die met dat systeem aan de slag zijn, omdat we het goed willen doen.”

Douane staat nog open. “Het gaat toch niet alleen over handhaving en veiligheid, maar toch ook over wat het belang is voor de BV Nederland?” Thissen had er nog één: “Hoe verloopt de elektronische berichtenuitwisseling met landen als Malta en Italië als daar havens als

eerste aanloop worden aangedaan? Vertegenwoordigers van Dakosy zijn daar op zoek geweest naar de douanefunctionaris, die over de berichtenuitwisseling volgens het EU systeem gaat. Ze hebben die functionaris niet gevonden.”

”Het gaat toch niet alleen over handhaving en veiligheid, maar toch ook over wat het belang is voor de BV Nederland?”

Ze beloofde de aanwezigen dat de Douane eind dit jaar voor 99 procent ingesteld zal zijn op elektronische aanlevering via ICS. Een vraag van Thissen aan het ministerie van financiën via de

HAVENCONGRES MAGAZINE®

11


Evides Bron van Kennis Als toonaangevende waterpartner voor de industrie in Nederland is Evides Industriewater verantwoordelijk voor de productie en levering van industriewater, gedemineraliseerd en gedestilleerd water, landbouwwater en proceswater. Evides Industriewater heeft verschillende installaties voor industriewater- en afvalwaterzuivering in bezit en beheer. De installaties worden intern ontworpen en gebouwd. Daarna draagt Evides Industriewater langjarig zorg voor de waterlevering. Kortom: Evides Industriewater neemt haar klanten de zorg voor de watervoorziening graag uit handen!

Evides Industriewater Schaardijk 150 • 3063 NH ROTTERDAM Postbus 4472 • 3006 AL ROTTERDAM tel. +31 (0)10 293 51 72 www.evides.nl

2350 04 041 Adv IW 210x297.indd 1

27-10-2005 11:04:37


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:34

Pagina 13

‘Intelligente’ tour langs de terminals Vopak Nederland directeur Paul Cox, managing director ICT van de Broekman Group Wim Milder en directeur marketing ECT Wando Boevé hebben nog net geen handtekeningen hoeven uitdelen op het Havencongres… Maar vast staat dat zij de sterren waren in de havenfilm over de innovatieve haven net als het in de haven rondtoerende turkooizen autootje.

Razende reporter Janny Kok werd voor de 28ste editie van het Havencongres Rotterdam niet alleen de zaal ingestuurd, maar ook de haven in. Met de instructie na te gaan of de havengemeenschap écht zo innovatief was als beweerd, ging ze met haar turkooizen autootje drie terminals af. Cox, Milder en Boevé zijn het erover eens dat de mensen belangrijker zijn dan moderne technieken, maar dat innovatief zijn en blijven essentieel is om voorop te blijven in de ontwikkeling van een intelligente, duurzame en efficiënte haven. Ook het belang van

HAVENCONGRES MAGAZINE®

samenwerking kwam hier goed naar voren, bijvoorbeeld bij ECT. Zij willen de efficiency verder verbeteren door op een intelligente manier naar de goederenstromen te kijken. Oplossing is een ketenregisseur die niet alleen de goederenstromen begeleidt in de haven maar ook verder het achterland in. Dat en meer over het rendement van havenintelligentie was te zien en te horen op het Havencongres Rotterdam 2010 en nog steeds op YouTube: http://bit.ly/havenfilm

13


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:35

Pagina 14

Hoogleraar Peter de Langen, bestuursvoorzitter Karel Peters en verlader Frans Smits stuurden deelnemers aan het Havencongres naar de netwerkborrel met een paar aanbevelingen: “Kijk verder dan je neus lang is” en “er zijn nog winsten te halen in de supply chain”.

Schatgraven in logistieke

Je hoeft logistieke vakmensen niet te vertellen dat er dynamiek in ladingstromen zit, maar het maritieme cluster kan toch nog een les trekken uit de crisis. “Ladingstromen zijn sterk gerelateerd aan industriële productie”, aldus professor dr. Peter de Langen, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en adviseur Corporate Strategy van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). “Dat verklaart waarom er de diepe dip in aan- en afvoer was die gevolgd werd door de relatief sterke opleving erna. Het is duidelijk dat veel bedrijven eerst voorraadniveaus zeer sterk hebben afgebouwd. Dat heeft grote gevolgen

14

gehad voor suppliers en logistiek dienstverleners.” Door de crisis is ook duidelijker geworden hoe belangrijk de positionering van Nederland als handelsland (re-export maakt ongeveer 50 procent uit van de totale export) en de economische toestand in Duitsland zijn. Lange termijnramingen van het HbR leren dat de groei met name in containers te vinden is, en dat natte bulk groeit en ‘van kleur verschiet’: stabiele en mogelijk zelfs dalende ruwe oliestromen, maar stijgende stromen van chemische en olieproducten. De Langen noemde de versterking van de

hub-positie in de segmenten containers, minerale olieproducten en droge bulk kansen voor Rotterdam. Lange termijnramingen van het HbR leren dat droge en natte bulk een groter deel van de goederenstromen zullen uitmaken dan containers. En dat het exportaandeel van de Rijnhavens Antwerpen en Rotterdam (ongeveer 32 procent) en dat van de ZuidEuropese havens (rond 30 procent) elkaar niet veel ontlopen.

Geld besparen Koninklijke Burger Groep bestuursvoorzitter Karel Peters meldde dat het


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:35

Pagina 15

ke keten winstgevend Peters constateerde ook dat er een ‘vechtsituatie’ is ontstaan tussen rederijen, expediteurs, en terminal operators en dat de terminals bezig zijn de regie te houden. Manager Vendor & Network EMEA inbound transportation van Nike Logistics Frans Smit onderschrijft dat. “Lead times en betrouwbaarheid zijn belangrijk voor een goede gang van zaken in de logistieke keten, maar uiteindelijk zijn het de terminal operator en de carrier die bepalen welke havens er worden aangedaan. Wij ervaren dat containers veel te lang in de haven blijven staan.”

zeker lonend is de gebruikelijke gang van zaken onder de loep te nemen. Uit nader onderzoek is onder meer gebleken dat er geld te besparen is voor rederijen die gewend zijn Hamburg aan te doen. Deze haven vertrouwt nog steeds op rijkssubsidies voor de functie van spoorweghaven. Door onderzoek is aan het licht gekomen dat Hamburg duurder is dan Rotterdam.

Daar zullen supply chain managers naar moeten kijken. Smit’s opmerkingen over duurzaamheid geven aan dat havenbeheerders, terminals en vervoerders niet de enige zijn die zich op duurzaamheid richten. “Wij willen de supply chain zo groen mogelijk hebben”, aldus de verlader. “Dat realiseren we onder meer door air freight af te bouwen. Nike heeft met Maersk een carbon emission measure systeem samengesteld. Zo weet je precies wat je op diverse delen van de supply chain uitstoot.” Het is een vorm van toegevoegde waarde aan de logistieke keten bieden, maar dat er nog een wereld te winnen is blijkt uit de sceptische opmerking van Peters: “Je kunt proberen schoon en duurzaam te zijn, maar dat gebeurt in een haven die per definitie vuil is.”

Rob Spierings, Rotterdam Rail Feeding

Ummo Bruns, DB Mobility Logistics

“Uiteindelijk zijn het de teminal operator en de carrier die bepalen welke havens er worden aangedaan” Wando Boevé, ECT

HAVENCONGRES MAGAZINE®

15


Electrabel gaat de uitdaging aan in Rotterdam Met een flexibel en modern productiepark is Electrabel, onderdeel van de Groep GDF SUEZ, de grootste elektriciteitsproducent van Nederland. Momenteel bouwen we een 800 MW kolen/ bio足massa足centrale op de Maasvlakte in Rotterdam. De nieuwe centrale wordt gebouwd volgens de meest recente technologie en heeft een uitstekend rendement. Naast kolen wordt gestookt op biomassa, waardoor we een belangrijke besparing realiseren op de uitstoot van CO2. Ben je ge誰nteresseerd in onze organisatie, kijk dan eens op onze website: www.electrabel.nl. Wil je meer weten over het werken bij Electrabel, dan kun je terecht op www.werkenbijelectrabel.nl.

ELEC2020XXX Stramien Rotterdam A4.indd 1

23-04-10 08:40


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:35

Pagina 17

Havencongres Rotterdam 2010 ®

Een kleine fotoimpressie van de ontmoetingen tijdens deze 28ste editie. Meer foto’s vindt u op mainportevents.nl.

HAVENCONGRES MAGAZINE®

17


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:35

Pagina 18

Samenwerken aan de M Je kunt investeren in fysieke infrastructuur wat je wilt, maar als partijen niet willen samenwerken komt vlotte doorstroming van het goederenverkeer nooit op gang. Ook in dit dossier zijn innovatieve concepten en uitwerking daarvan essentieel.

Het gezegde ‘ploegen op rotsen’ dringt zich op, als directeur Ge-Ex Logistics Gerard de Groot opnieuw zijn verhaal vertelt over de 45 voet, pallet wide container. Die werd bij Geest North Sea Line in midden jaren 90 ontwikkeld en door opvolger Ge-Ex aangeboden. “Een deel van de markt vindt deze nog steeds illegaal, terwijl de 45 voeter voldoet aan alle standaardiseringseisen.” Het gaat om een container die intermodaal kan worden vervoerd. De trucklengte blijft binnen de normering van 13,60 meter, maar desondanks blijft de EU vasthouden aan de zogenoemde European Intermodal Loading Unit (EILU) die de Europese Commissie als standaardeenheid wil invoeren. Deze komt niet overeen met de maten die International Organisation for Standardisation (ISO) voorschrijft.

Optimodal directeur Wouter van Dijk kaartte een ander imagoprobleem aan: dat van het soms ouderwets gevonden goederenspoorvervoer dat de klant nauwelijks keuze biedt. De realiteit is dat de spoorvervoeraanbieders klantgericht zijn geworden en intermodaal zijn gaan denken. Van Dijk verwacht dan ook dat het spoor zijn partij kan meeblazen om Rotterdam de best ontsloten haven aan de landzijde te laten blijven. “We zullen steeds een groter aandeel krijgen in het modal split verkeer. We groeien hard. Desondanks zou het Havenbedrijf Rotterdam intermodaal vervoer in bepaald opzicht kunnen sturen om het meer te laten toenemen. Als er meer commitment in die richting is, worden terminals en modaliteiten naar het achterland beter benut.

”De binnenvaart staat voor de geweldige uitdaging 8 miljoen TEUs extra te vervoeren” 18

De spoorvervoerder is agent voor Intercontainer-Interfrigo (ICF). In de ruim tien jaar van zijn bestaan heeft Optimodal Nederland bewezen gezamenlijk met anderen een goed spoorwegproduct te leveren. Dat is te zien aan het aanbod van shuttlediensten, bloktreinen en distributietreinen vanaf Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk tot ver in het Centraal Europese achterland. Optimodal is betrokken bij het transport naar ruim 1.700 Europese spoorterminals die deel zijn van het Intercontainer netwerk.

LINC De Vereniging Inland Terminal Operators (VITO) en de Container ledengroep van het Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart (CBRB) bundelden hun krachten in het Logistiek Intermodaal Netwerk.com (LINC). Dat deden ze in het besef dat de binnenvaart niet als een modaliteit moet worden gezien, maar als deeluitmakend van een achterlandnetwerk.


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:35

Pagina 19

e Maas Marleen de Wilde, TNO en Janny Kok

operationeel wordt. Daarom hebben de CBRB en de VITO de handen ineen geslagen om dat goed voor elkaar te krijgen.

TruckLoadMatch

CBRB voorzitter Pieter Struijs : “De klant vraagt daar om, maar de noodzaak van samenwerking dient zich ook aan. De binnenvaart staat voor de geweldige uitdaging 8 miljoen TEUs extra te vervoeren, als Maasvlakte 2

HAVENCONGRES MAGAZINE®

Directeur TruckLoadMatch Fred Visser gaf even daarvoor in de discussie een voorbeeld hoe partijen bij elkaar kunnen komen. TruckLoadMatch brengt haven, importeur, depot en exporteur samen en weet al doende leegrijden van containers over de weg met over de honderd kilometer terug te dringen. TruckLoadMatch begon met vijf bedrijven met het combineren van benutting van beschikbare containers voor goederen van de importeur en die van de exporteur. Het TruckLoadMatch systeem was kennelijk zo goed dat Hutchison Port Holdings (HPH) het kopieerde. Visser glunderend:

“Ze boden het ons aan met de vraag of wij interesse in het systeem hadden. Natuurlijk: wij hadden het immers ontworpen. We hebben gelukkig afspraken met HPH kunnen maken over het gebruik van het systeem. De rederijen zouden zó kunnen aanhaken en we kunnen de binnenvaartrederijen er ook indouwen.” Directeur Optimodal Wouter van Dijk en Pieter Struijs gaven uiteindelijk een ‘CBRB-voorzitter antwoord’ op bestaand wantrouwen en onbekendheid met goedwerkende samenwerkingsverbanden: “Iemand moet opstaan als leader of the pack” en “het Havenbedrijf zou de regierol op zich kunnen nemen”. Nu maar afwachten of de logistieke sector de adviezen aanneemt, zodat Rotterdam inderdaad “de best ontsloten haven” kan zijn.

19


10-094_HCRMagazine2010_v4:Opmaak 1

11-05-2010

14:36

Pagina 20

Graag tot ziens op een volgende topontmoeting! Een greep uit de najaarsagenda: vrijdag 24 september

Schelde Conferentie速 2010 Terneuzen dinsdag 5 oktober

Rotterdam Waterbouw & Offshore Industrie速 2010 Rotterdam donderdag 18 november

Vlaanderen Logistiek速 2010 Antwerpen

Aan het Havencongres Rotterdam 2010 werkten mee:

Voor meer informatie en agenda: www.managementproducties.com

Havencongres Magazine 2010  

Havencongres Magazine 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you