Page 1

Meno iškarpymas

Artspotting


Mintys apie daiktus Kaip antikvarinės knygos mylėtojas galiu pasakyti, kad dėmė, įbrėžimas ar net kirmino pragraužta skylė yra jos gyvenimo dalis, žymė, kuri ne sumenkina, o padidina rinkos vertę. Nekviečiu plėšyti ir tepti batų ar drabužių - noriu tik paakinti pažvelgti į mus supančius daiktus kitomis akimis. Atraskime meną ir idėją ten, kur anksčiau net neįtarėme juos esant. Tenka tik apgailestauti, kad vartotojiška kultūra Lietuvoje įsigalėjo per tokį trumpą laiką, jog sveikos dvasios sergėtojai net nespėjo atsitokėti. Nemažai žmonių tapo priklausomi nuo daiktų, tiksliau, nuo dažno jų keitimo. Ypač liūdna matyti, kaip ištisas dienas beprasmiškomis akimis po prekybos centrus sliūkina jauni žmonės. Mes galime ir privalome tam pasipriešinti, todėl nuoširdžiai sveikinu kiekvieną tokio pobūdžio pilietinę iniciatyvą. Ekonomistas

Gitanas Nausėda

Thoughts on things As a lover of an antiquarian book, I can tell, that a spot, a scratch, and even a grubeaten hole is a part of it’s life, the sign, that does not diminish, but increases it’s market value. I do not call to rip and stain your shoes or clothes, I just want to spur forward you looking at the things around us from a different point of view. Let’s find art, an idea where we didn’t suspect it existing previously. It’s to be regretted that consumer-oriented culture has gained ground in Lithuania in such short time, that guardians of the sound mind even fail behind to wake up. Some people became reliant on things, specifically on the frequent change of them. It’s an especially sad spectacle, when for days together young people with senseless-eyes are loping around supermarkets. We can and ought to stand against it, therefore I sincerely welcome the civic initiative of that kind. Economist Gitanas Nausėda


Meno iškarpymas – naujas socialinės komunikacijos būdas! Meno iškarpymas - pati demokratiškiausia meno forma. Meno iškarpymas - tai nesibaigiantis procesas, kurį įmanoma realizuoti neišeinant iš namų visose meno sferose kiekvienam iš mūsų. Meno iškarpymas - tai atsakas į frazes „viskas jau sukurta“, „ir aš taip moku“. Meno iškarpymas yra aiškus, laisvas, efektingas, intriguojantis, naudingas, tarptautinis, objektyvus, konceptualus, dekoratyvus, socialus, žaismingas... Meno iškarpymas - tai pilietinė akcija, kuria siekiame ekonominės, socialinės ir meninės harmonijos. Meno iškarpymas skatina kultūros vartojimą ir mažina dvasinę infliaciją. Meno iškarpymas teikia laisvę kurti ir laisvę bendrauti. Meno iškarpymas - tai dvi naujos meno formos – „spotingas“ ir „markingas“. Spotingas /angl. spot – dėmė/ vyksta tada, kai savo aplinkoje pastebite dėmę, nedelsdamas ją „išimate“ iš konteksto ir meniškai „apdorojate“. Visos technikos visose meno sferose yra leistinos. „Spotingas“ yra pastebėjimas ir improvizacija. Markingas /angl. to mark – pažymėti, žymė/ vyksta tada, kai visuomeninėje aplinkoje pastebite dėl nenuolatinės, bet neatsitiktinės tam tikrose vietose vykdomos žmonių veiklos ir atmosferos poveikio atsiradusį fizinį materialios aplinkos pokytį, pažymite jį savo parašu ir paaiškinimu, suteikdami jam meninio kūrinio statusą. „Markingas“ yra pastebėjimas ir užfiksavimas. 2008 m. rugpjūčio 27 – 29 dienomis „Kultūrpolio“ meno kieme buvo realizuota pirmoji projekto dalis, pristatytas „spotingas“ ir „markingas“. Trijų dienų „Meno iškarpymo“ akcijos metu buvo demonstruojamos autorinės technikos, eksperimentuojama ir improvizuojama plačiu medžiagų ir priemonių arsenalu. Kiekvienas įžengęs į meno kiemą, tapo projekto dalyviu. Bronė Neverdauskienė, Laura Keblytė, Gabija Bitė Trutnevytė, Ligita Marcinkevičiūtė, Audronė Andrulevičienė ryžosi socialiniam eksperimentui – meno akcijos metu sukurti žiūrovų atneštų rūbų dėmių kolekciją. Drabužių paskirtis - saugoti mus nuo gyvenimo fizikos. Tačiau pakanka tik vienos dėmės ir tą pačią akimirką mes pasiruošę minėtą funkciją paneigti? Kas lieka, kai nebelieka funkcijos? Menas? Meniškai pašalindami šias dėmes mes pakeičiame ne tik daikto prigimtį, bet ir jūsų požiūrį į meną, meno suvokimą ir vartojimą. Šis projektas - tai pokalbis su žmogumi apie meną ir reakciją į jį kasdienėje aplinkoje. Projektas primena - menas neegzistuoja be vartotojo ir be atoveiksmio, menas nekuriamas šiaip sau, menas visada kalba jūsų kalba. Menas yra tai, ką galima iškirpti iš visumos ir paleisti gyventi savarankiškai. O ką Jūs norėtume iškirpti iš jau egzistuojančios masės, statistikos, tradicijos, normos?

Projekto kuratoriai Ignas Kazakevičius ir Bronė Gideikaitė Neverdauskienė


Artspotting is a new way of social communication! Artspotting is the most democratic form of art. Artspotting is a never-ending process which can be carried out while staying at home by any of us and within any kind of art sphere. Artspotting is the contradiction to such phrases as „everything’s already created“, „I can do that too“. Artspotting is clear, casual, effective, intriguing, useful, international, objective, conceptual, decorative, social, playful… Artspotting is a civic initiative aiming for economic, social, and artistic harmony. Artspotting encourages consumption of culture and reduces spiritual inflation. Artspotting declares freedom of creation and freedom of communication. Artspotting consists of two new art forms – „spotting“ and „marking“. Spotting is a process when you notice a spot in your environment, immediately “cut it out of context” and artistically process it. All kind of techniques in all kind of artistic fields are allowed. „Spotting“ is noticing and improvisation. Marking is a process when, in social environment you notice a physical change of material environment which occurred due to temporary but non-accidental human activities and weather impact; you mark it with your signature and explanation which gives the status of an artwork. “Marking” is noticing and marking. On 27-29 of August, 2008, at “Kulturpolis” the first part of the project took place which presented „spotting“ and „marking“ were presented. The three days of artspotting event revealed original techniques, experiments and improvisations with wide variety of materials and tools. Everyone, who stepped into art workshops, became a participant of the project. Bronė Neverdauskienė, Laura Keblytė, Gabija Bitė Trutnevytė, Ligita Marcinkevičiūtė, Audronė Andrulevičienė decided to take part in a social experiment and to create the collection of spots from the clothes brought by spectators. The function of clothes is to protect the human body from physical factors of life. However, is one spot enough for us to start negating this function? What remains when no function is left? Art? While removing those spots artistically, we change not only the nature of a thing, but also view, perception, and way of art consumption. This project is conversation about art and response to it in everyday environment. The project reminds us: art does not exist without its consumer and without response to it, art is not being created for the sake of itself, art always speaks your language. Art is what you can cut out of the whole and let it live independently. And what would you like to cut out of the already existing material, statistics, tradition, norm?

Curators of the project Ignas Kazakevičius and Bronė Gideikaitė Neverdauskienė


Audronė Andrulevičienė

Intriguoja dėmės atsinaujimas, jos pavidalų kaita, galimi nauji jos pavidalai. Išdegant dėmę stikliniame „sarkofage“, ji dažniausiai palieka visai kitokį pėdsaką, nei tikėjomės... Renewal of a spot, its changes, new shapes are intriguing. After burning a spot in a „glass sarcophagus“, it usually leaves totally different trace from what we expected…


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ


AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ


AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ


AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ


AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ


Bronė Gideikaitė Neverdauskienė

Man dėmė įdomi ir svarbi pati savaime. Kiekviena dėmė (kavos, arbatos etc.) palieka tam tikrą pėdsaką, intriguojantį išplitimu, nubėgimais ir sukrešėjimu. Skanuojant išryškinu dėmę, parodau jos faktūrą, parodau kiek daug joje spalvinių ir asociatyvių niuansų. „Konservuodama“, priešingai, izoliuoju dėmę nuo aplinkos. Kai nebelieka audinio, drabužių detalių ir daikto funkcijos, tada dėmė tampa menu. A spot itself is interesting and important for me. Each spot (coffee, tea, etc.) leaves a certain trace intriguing by spreading, spilling over and stiffening. Scanning a spot I emphasise it, demonstrate its texture, show how many colour-related and associative nuances it contains. When „making conservation“ of a spot I, to the contrary, isolate a spot from the environment. When the function of material, clothing details and item ceases to exist, the spot becomes art.


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


bronė GIDEIKAITĖ neverdauskienė


bronė GIDEIKAITĖ neverdauskienė


bronė GIDEIKAITĖ GIDEIKAITĖ neverdauskienė neverdauskienė bronė


bronė GIDEIKAITĖ neverdauskienė


bronė GIDEIKAITĖ neverdauskienė


Ligita Marcinkevičiūtė

Dėmė drabužyje atrodo tarsi skylė sienoje. Todėl mano objektuose pabrėžiamas dėmės konstruktyvumas, ji tampa trimatė, fiziškai apčiuopiama, agresyvi ir grėsminga. A spot on piece of clothes looks like a hole in the wall. Therefore constructive

function of a spot is emphasised in my objects; it becomes three-dimensional, physically tangible, aggressive and threatening.


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


lIGTA MARCINKEVIČIŪTĖ


lIGTA MARCINKEVIČIŪTĖ


lIGTA MARCINKEVIČIŪTĖ


lIGTA MARCINKEVIČIŪTĖ


lIGTA MARCINKEVIČIŪTĖ


Gabija Bitė Trutnevytė 1. Man reikėjo didelių pastangų įveikti viešumo baimę, nes visą laiką buvau stebima žiūrovų, ir susikaupti kūrybai. 2. Labai įdomu stebėti žmonių reakciją, bendrauti ir atsakinėti į keisčiausius klausimus. 3. Meno projekto metu labai pasikeitė mano išankstinės idėjos. 4. Kiekvienas atneštas rūbas ir ant jo „gyvenanti“ dėmė padiktavo individualias jos maskavimo sąlygas. 5. Vienų daiktų energetika mane provokavo elgtis šmaikščiai, chuliganiškai, o kitų atvirkščiai – pasinerti į saldaus popso pasaulį. Išvados: Trijų dienų per mažai...

1. It took me much effort to overcome fear of publicity and to concentrate on work, when you are constantly watched by spectators. 2. It is very interesting to observe response of people, to communicate and to answer the weirdest questions. 3. In the course of art project my preliminary ideas changed significantly. 4. Every piece of clothing and a spot “living” on it dictated individual conditions for its masking. 5. Inner energy of some things provoked me to act funny, rowdy, and others, on a contrary – to dive into the sweet pop world. Conclusions: Three days are not enough...


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


GABIJA BITĖ TRUTNEVYTĖ


GABIJA BITĖ TRUTNEVYTĖ


GABIJA BITĖ TRUTNEVYTĖ


GABIJA BITĖ TRUTNEVYTĖ


GABIJA BITĖ TRUTNEVYTĖ


Laura Keblytė Mano objektus inspiravo pokalbiai su žmonėmis apie jų dėmių istorijas. Iš šių nuotrupų kūriau buitinius priežasties ir pasekmės žemėlapius. My objects were inspired by conversations with people about stories of their spots. These pieces served as everyday cause-consequence maps.


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


LAURA KEBLYTĖ


LAURA KEBLYTĖ


LAURA KEBLYTĖ


LAURA KEBLYTĖ


LAURA KEBLYTĖ


Ignas Kazakevičius

Šiuo projektu norėjau paklausti, ką menas gali duoti visuomenei ir ką visuomenė yra pasiruošusi padaryti, kad pažintų meną? „Spotingas“ ir „markingas“ - tai tik esamų ir galimų kultūros mainų pasekmės. Kurti yra svarbu, pastebėti meninę žaliavą taip pat yra svarbu. Tačiau pastebėti, papasakoti apie tai ir inspiruoti kitų kūrybą - svarbiausia. By this project I wanted to ask what art can give to the

society and what the society is ready to do in order to understand art? „Spotting“ and „marking“ are just the consequences of current and potential cultural exchanges. It is important to make art, it’s also important to recognise a raw of art material, however the most important thing is to tell about that and to inspire creation of others.


Iškirpk šią detalę, padaugink ją 10 egzempliorių ir perduok 10 draugų. Jei to nepadarysi, patirsi ką reiškia ilgi minimalaus pragyvenimo minimumo metai, pažįstami dovanos tau kvailas dovanas, valyklos nepriiminės tavo dėmėtų drabužių, lizingą tu gausi itin „prabangiomis“ sąlygomis, o vaikai išsižadės tavęs ir apsigyvens Akropolyje... Nuo tavęs priklauso, ar pasaulis nesikeis. Tai imk ir keisk jį!

Tavo rankose kvietimas į „spotingistų“ grupės ir jų gerbėjų susitikimą Kaune, Spalio 14 d., galerijoje „Balta‘‘, M.Valančiaus g. 21.

You are holding in your hands an invitation to the meeting of „spotting makers“ group and their fans which will take place in Kaunas, gallery „Balta“ (address: M.Valančiaus st. 21.), on the 14th of October. Cut this detail out, make 10 copies of it, and give them to 10 friends of yours. Unless you do that, you will find out what long years of minimal living wage means, you will get ridiculous gifts from your friends, cleaning services will reject your spotted clothes, you will get a lease only under „luxurious“ conditions, and your children will disown you and move out into „Akropolis“ supermarket... It depends on you whether the world will remain unchanged. So go on and change it!


IGNAS KAZAKEVIČIUS


Už įkvėpimą kurti dėkojame: Ronnie James Dio, Baccara, SEB Vilniaus bankas, UAB „Minijos nafta“, VDA KDF tekstilės katedrai, kūrybinei grupei „Mamaika“, Mindaugui Klusui, Jim Jarmush, Genadijui Krokui, Renatai R. Jakštonienei, Mėtai Meškinijai, Modestui Malinauskui, chorui „Aukuras“, UAB „Esga“, Lenin, B. Grebenščikov, Klaipėdos Koncertų salės budėtojai, Benui Šarkai, Elenai Balsiukaitei ir Arvydui Dusei Brazdžiūnui, Courtney Love, AB PB „Urmas”.

We are grateful for impression: Ronnie James Dio, Baccara, SEB Vilnius Bank, JSC „Minijos nafta“, „Mamaika“ Creative Team, Mindaugas Klusas, Jim Jarmush, Genadijus Krokas, Renata R. Jakštonienė, Mėta Meškinija, Modestas Malinauskas, choir „Aukuras“, JSC „Esga“, Lenin, B. Grebenshchikov, watchwoman of Klaipeda Concert Hall, Benas Šarka, Elena Balsiukaite and Arvydas Duse Brazdžiūnas, Courtney Love, SC “Urmas”.

„Meno iškarpymas“ / „Artspotting“ 2008 Rugpjūčio 27 – 29 d. „Kultūrpolis“, Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4, Klaipėda August 27 – 29„Kulturpolis“, Darzu str. 10 / Baznyciu str. 4, Klaipeda Spalio 14 – 30 d. Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija „Balta“, M.Valančiaus g. 21, Kaunas October 14 – 30 Gallery of Guild of Textile Artists „Balta“, M. Valanciaus str. 21, Kaunas Katalogo dizainas / Catalogue Design Kūrybinė grupė „Mamaika“ / „Mamaika“ Creative Team Vertimai / Translations UAB „Fokaja“ / PLC „Fokaja“ Katalogo sudarytojai / Catalogue Editors „Mamaika“, Bronė Neverdauskienė, Ignas Kazakevičius Fotografijos / Photos Nerijus Jankauskas, Erika Burkauskaitė, „Kultūrpolis“ Leidėjas / Publisher „Kultūrpolis“ Organizatoriai / Organisers „Kultūrpolis“ ir menininkų asociacija „Tame Taške“ „Kuturpolis“ and Artists Association „Tame Taške“ Kuratoriai / Curators Ignas Kazakevičius, Bronė Gideikaitė Neverdauskienė Koordinatorė / Coordinator Rūta Jakštonienė Ryšiai su visuomene / Public Relations Skaistė Kazarauskaitė Informacija / Information www.kulturpolis.lt © 2008 Dizainas - kūrybinė grupė „Mamaika“; tekstai - Ignas Kazakevičius; leidyba - „Kultūrpolis“ 2008 Design by creative team „Mamaika“; texts by Ignas Kazakevicius; edited by, „Kulturpolis“

Organizatoriai / Organisers

Rėmėjai / Sponsors


Artspotting  

This project is conversation about art and response to it in everyday environment. The project reminds us: art does not exist without its co...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you