Page 1

Nru 13,715

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Sa[[a

Xufier ta’ Deputat Laburista jaggredixxi ]ew; gwardjani lokali Waqt li kien bil-karozza tad-Deputat Laburista Charles Buhagiar, li hu l-konsulent tal-Prim Ministru dwar pro;etti kapitali, ix-xufier qala’ kontravenzjoni min[abba li kien ipparkjat [a]in Ix-xufier tal-konsulent tal-Prim Ministru, id-Deputat Laburista Charles Buhagiar, aktar kmieni din il-;img[a aggredixxa ]ew; gwardjani lokali wara li qala’ kontravenzjoni g[ax kien ipparkjat [a]in bil-karozza uffi/jali tadDeputat Laburista fil-Belt.

In-Nazzjon jista’ ji]vela li lka] se[[ nhar it-Tlieta g[all[abta tal-11.30am meta x-xufier kien bil-vettura uffi/jali tadDeputat Laburista Charles Buhagiar, karozza tat-tip BMW. Buhagiar, minbarra li hu deputat tal-Gvern, illum hu konsulent fl-

Uffi//ju tal-Prim Ministru Muscat dwar pro;etti kapitali. Ix-xufier tieg[u qala’ l-kontravenzjoni min[abba li kien ipparkjat [a]in, fuq double yellow line, fi Triq San Mark, quddiem il-Fortress Buildings. Mhux mag[ruf ix-xufier kienx

qed jistenna lid-Deputat Laburista Charles Buhagiar, g[alkemm il-pre]enza tal-karozza tieg[u pparkjata [a]in tindika li dan kien g[al xi laqg[a filvi/inanzi. ikompli f’pa;na 2

L-isptarijiet privati bi rwol ewlieni Il-Partit Nazzjonalista jqis li lisptarijiet privati li jipprovdu servizzi tas-sa[[a g[andu jkollhom rwol ewlieni kemm fit-tfassil kif ukoll fit-twettiq tal-politika tas-sa[[a ta’ pajji]na Ara pa;na 2 Qorti

Cliff Dingli

B[ala g[alliem tad-drama, Erin tanti, mixli bil-qtil tal-istudenta tieg[u Lisa Marie Zahra ta’ 15il sena, kien g[a]el l-isem ta’ Cliff Dingli meta talab lill-istudenti biex g[al lezzjoni partikolari jbiddlu l-isem tag[hom Ara pa;na 5

Il-Gre/ja

Splu]joni f’Ateni qabel il-wasla ta’ Merkel

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ilbiera[ iltaqa’ mar-residenti u l-[addiema f’Dar il-Kaptan, i/-/entru ta’ respite fis-so/jetà tag[na, u appella g[all-kunsens fil-pajji] dwar il-[ti;iet u d-drittijiet tal-persuni b’di]abbiltà. Spjega wkoll li l-Partit Nazzjonalista jilqa’ l-inizjattiva tal-Gvern li ppubblika l-Abbozz ta’ Politika Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Di]abbiltà u se jag[ti l-appo;; tieg[u biex il-qafas tad-drittijiet tal-persuni b’di]abbiltà ji;i msa[[a[ hekk kif se jsus ukoll wara l-Gvern biex tid[ol fis-se[[ il-li;i tal-guardianship approvata mill-Parlament fl-2012. Aktar f’pa;na 7

Ma we;;a [add fi splu]joni ta’ vettura-bomba f’Ateni, fost stennija g[at-ta[ditiet ipprogrammati bejn il-Kan/illier :ermani], Angela Merkel u lPrim Ministru Grieg, Antonis Samaras Ara pa;na 15


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

2

Irrabja u hedded lill-gwardjani lokali minn pa;na 1

L-informazzjoni li g[andna tg[id li ftit wara li [ar;et ilkontravenzjoni , ix - xufier wasal fuq il-post u nduna li lkarozza li fiha kien hemm i]]ew; gwardjani lokali kienet g[adha fil-qrib. Hu resaq lejn il-karozza tal-wardens u qabad jirrabja, jg[ajjat u jhedded lilluffi/jali – ra;el u mara. Jirri]ulta li s-sitwazzjoni tant eskalat li f’[in minnhom ixxufier tal-konsulent tal-Prim Ministru da[[al idu fil-vettura tal-gwardjani u wa[da millgwardjani wissietu biex ma jkomplix i[ebb g[aliha. Kien hawn li x-xufier infexx jag[ti bis-sieq fil-karozza u bil-ponn fuq is-saqaf tal-istess vettura tal-uffi/jali tat-traffiku. Sorsi qalu li f ’ dan il mument, fost l-o[rajn, ix-xufier, b’ton partikolari, indirizza lill-gwardjani u qalilhom “Ma tafux min jien? Ma tafux li jien ix - xufier tal - konsulent tal Prim Ministru?” Minbarra li Muscat [atru konsulent tieg[u, id-Deputat Laburista Charles Buhagiar in[atar ukoll Chairman u Kap E]ekuttiv tal - BICC – il Kunsill Konsultattiv g[all Industrija tal-Bini. Dan minbarra li jirrappre]enta wkoll lin-na[a tal-Gvern Laburista fuq il - Kumitat Parlamentari dwar l - Affarijiet Ekonomi/i Finanzjarji. Charles Buhagiar ilu ji;i elett fil - Parlament Malti sa mill-1987 u fl-1996 okkupa lkariga ta ’ Ministru tax Xog[lijiet Pubblici u l Kostruzzjoni fil - Gvern Laburista ta’ Sant. Dwar dan il-ka] tax-xufier tieg[u, sar rapport m]-]ew; gwardjani lokali fl-g[assa talpulizija tal-Belt u g[alhekk ilKorp tal-Pulizija huwa infurmat b’dak li ;ara. Dan il-;urnal g[andu d-dettalji kemm tal-kontravenzjoni, kif ukoll ta]-]ew; gwardjani li kellu xi jg[id mag[hom ixxufier ta’ Charles Buhagiar, kif ukoll tal-karozza involuta. Dan hu r-raba’ ka] fi spazju ta ’ ;imag[tejn fejn se[[ew in/identi li g[andhom fattur komuni – jinvolvu lill-Gvern jew lill - pulizija , imma n]ammew mo[bija u li kellha tkun il - media tal - Partit Nazzjonalista li ti]velahom.

LOKALI

33 kandidat g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir fl-24 ta’ Mejju li;ej biex Malta tele;;i sitt membri fil-Parlamentari Ewropew, se tkun ikkontestata minn 33 kandidat, 11 minnhom f’isem il-Partit Nazzjonalista; 1 3 f ’ isem il - Partit Laburista ; tnejn fisem l-Alternattiva Demokratika; u l-o[rajn f’isem l-Alleanza Bidla, l-Imperium Europa u l-Alleanza Liberali. Il-kandidati f’isem il-Partit

Nazzjonalista huma Ray Bugeja, David Casa, Therese Comodini Cachia, Kevin Cutajar, Helga Ellul, Stefano Mallia, Roberta Metsola, Kevin Plumpton, Jonathan Shaw, Norman Vella u Francis Zammit Dimech. G[all-Partit Laburista tefg[u n-nomina tag[hom Lino Bianco, Clint Camilleri, Peter Cordina, Joseph Cuschieri, Miriam Dalli, Cyrus Engerer, Mario Farrugia

Borg, Charlon Gouder, Ivan Grixti, Marlene Mizzi, Alfred Sant, Deborah Schembri u Fleur Vella. F’isem l-Alternattiva Demokratika ntefg[u n-nomini ta’ Arnold Cassola u Carmel Cacopardo. F’isem il-partit ;did Alleanza Bidla, li g[andu l-appo;; talFront Maltin Inqumu ta’ Karmenu Mifsud Bonnici, tefg[u n-nomina Anthony

Calleja u Ivan Grech Mintoff, li ji;i n-neputi tal-Perit Dom Mintoff. G[all-Imperium Europa ta’ Norman Lowell tefg[u n-nomina l-istess Lowell, flimkien ma’ Arlette Baldacchino u Antoine Galea. Nazzareno Bonnici se jikkontesta f’isem il-Partit tal-Ajkla, waqt li da[let ukoll in-nomina ta’ Jean-Pierre Sammut f’isem lAlleanza Liberali.

Joseph Cuschieri jer;a’ jibdielu u jikkontesta Nofs sieg[a qabel ma g[alqu n-nomini g[all-kandidati li se jikkontestaw g[all-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Mejju li ;ej, tefa’ n-nomina lEwroparlamentari u Kap tadDelegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Joseph

Cuschieri li re;a’ bdielu wara li din il-;img[a stess ididkjara li ma kienx se jikkontesta g[aliex il-magna tal-Partit Laburista qed tpo;;ie[ mat-telliefa. Ftit qabel kien [areg stqarrija li fiha [abbar li se jag[mel dan u qal li aktar tard kien se jinforma

lill-media bir-ragunijiet wara din id-decizjoni. F’kummenti lill-media, Joseph Cuschieri ddeskriva lillPartit Laburista b[ala partit demokratiku u sostna g[al iktar minn darba li l-ewwel ji;i l-partit u hu g[alhekk li dde/ieda

jikkontesta. Mistoqsi biex jag[ti iktar kummenti, hu qal li llum se jo[ro; stqarrija. Tlett ijiem ilu, fuq Xejk TV, Joseph Cuschieri kien [abbar li mhux se jo[ro; g[all-elezzjoni, g[ax qal li mhux lest jikkontesta elezzjoni li di;à hi de/i]a.

Il-PN b’51 kandidat u l-PL b’20 g[all-Kumitati Amministrattivi fil-Komunitajiet Fl-elezzonijiet tal-Kumitati Amministrattivi fil-Komunitajiet mag[rufa b[ala hamlets, u li se jsiru wkoll f’Mejju li ;ej, se jikkontestaw 81 kandidat g[at-80 post, bil-Partit Nazzjonalista jippre]enta 51 kandidat u l-Partit Laburista 20 kandidat. Jirri]ulta li 40% tal-kandidati tal-PN huma nisa. Hemm diversi komunitajiet li fihom mhux se jsiru elezzjonijiet min[abba li n-numru ta’ kandidati hu l-istess b[al dawk talpostijiet li jridu jkunu eletti filkumitat amministrattivi. F’Burmarrad, San Pawl ilBa[ar mhux se ssir elezzjoni g[aliex hemm [ames nomini g[all-[ames postijiet. G[all-PN [ar;u Aquilina Simonia, Borg Olivier Michael, Zahra Georgie u Grima Lara waqt li g[all-PL [ar;u Galea Rodney. G[all-kumitat ta’ Gwardaman;a, se jikkontestaw sitt kanidati g[all-[ames postijiet fil-kumitat. G[all-PN se jikkontestaw Agius Annhelica, Fitzpatrick Josef Antoine u Goggi Joseph waqt li Bonnici Nazzareno, Grima Wayne u Mifsud Spiridione se jikkontestaw g[all-PL. G[al-kumitat ta’ Marsalforn, G[awdex, kien hemm [ames nomini g[all-[ames postijiet u mhux se ssir elezzjoni. Il-PN se

jkun rappre]entat minn Cefai Martin, Fenech Frank, Saliba Maria u Zammit Joseph, waqt li l-PL rappre]entat minn Grech Sandra. Fil-Ba[rija wkoll mhux se ssir elezzjoni g[aliex kien hemm [ames nomini g[all-[ames postijiet fil-kumitat. Il-PL g[andu erba’ nomini, dawk ta’ Attard George, Galea Paul, Grech Paul u Portelli Angelo, waqt li Cortis Maria Theresa k\a Marthese se tirrappre]enta lill-PN. F’Santa Lu/ija, Ta’ Ker/em, kien hemm [ames nomini g[all[ames postijiet fil-kumitat, kollha f’isem l-G[aqda g[all-G[an tal-Komunità Sta Lu/ija. Dawn in-nomini huma ta’ Bugeja Ricky, Mizzi Joseph, Stellini Alfred, Stellini Maria u Sultana Lucienne. Lokal ie[or li fih mhux se ssir elezzjoni hu dak tax-Xlendi fejn kien hemm [ames nomini g[all[ames postijiet fil-kumitat. Il-PN g[andu tliet membri li huma Busuttil Mark Anthony, Fenech Adami Michele u Vella Charmaine waqt li l-PL g[andu tnejn, dawk ta’ Borg Vincent u Buttigieg Joselle. F’Bubaqra, fi]-}urrieq, mhux se ssir elezzjoni wara li kien hemm erba’ nomini g[all-[ames postijiet fil-kumitat. Farrugia Pierre, Sammut Marylyn u

Schembri Mary f’isem il-PN, u D’Amato Joseph f’isem il-PL. F’Paceville, Bonello Ghio Aldo k\a Albert, La Rosa Michael u Scicluna Richard se jirrappre]entaw lill-PN, u Oliva Joseph lill-PL u mhux se ssir elezzjoni. Lanqas fi Fleur-de-Lys, m’hu se ssir elezzjoni g[aliex kien hemm erba’ nomini g[all-[ames postijiet. In-nomini kienu ta’ Camilleri Carmel, Gatt Anthony, Montebello Helen u Zarb Francesca, kollha g[all-PN. Lokal fejn se ssir elezzjoni hu f’Tal-Virtù, fir-Rabat, fejn kien hemm seba’ nomini g[all-[ames postijiet bil-PN ikollu l-kandidatura ta’ Abela Sam, Agius Louise, Camilleri Joseph J.Guillaumier Renate u Sant Audrey, waqt li Farrugia Christopher u Gatt Etienne (Stephania) se jikkontestaw f’isem il-PL. Fil-Madliena, is-Swieqi, se ssir elezzjoni wara li kien hemm seba’ nomini g[all-[ames postijiet. Il-PN hu rappre]entat minn Abela Mary Anne, Caruana Asha Caroline, Grech Sant Maria Ylenja, Leone Ganado Godfrey, Stilon Simon u Valentino Teresa waqt li Chetcuti Alexander se jikkontesta f’isem il-PL. L-elezzjoni fil-Kappara, se

ssir wara li ntefg[u sitt nomini g[all-[ames posijiet fil-kumitat. In-nomini tal-PN huma dawk ta’ Bartolo Francis, Bonello Ghio Stefan, Ellul Sullivan Simon, Mangion Alfred u Mousù Salvator, waqt li Vella Bonnici Robert se jikkontesta g[all-PL. G[all-Kumitat Amministrattiv ta’ Ba[ar i/-?ag[aq kien hemm [ames nomini g[all-[ames postijiet u g[alhekk mhux se ssir elezzjoni. Abela Alfreda, Cuomo Mary Anne, Vella Maria u Micallef Joseph Joel g[all-PN, waqt li Muscat Evelyn g[all-PL. F’{al Farru; mhux se jkun hemm elezzjoni wara li kien hemm in-nominazzjonijiet ta’ Gatt Kerstin u Saliba Raymond f’isem il-PL g[all-[ames postijiet fil-kumitaat. F’St.Peter, f’{a]-}abbar, kien hemm in-nomini ta’ Azzopardi Nicholas, Bartolo Mario u Farrugia Luciano g[all-PN, u dawk ta’ Agius Joseph u Clews Norman g[all-PL. G[as-Swatar, f’Birkirkara, kien hemm [ames nomini g[all[ames postijiet fejn Galea Deborah, Galea Emanuel, Magri Paul u Mangion Matthew se jirrappre]entaw lill-PN, u Attard Owen-Patrick jirrapre]enta lillPL. Fis-Swatar, l-Imsida kien hemm in-nomina ta’ Zahra John Mary f’isem il-PL


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

3

LOKALI

L-isptarijiet privati g[andu jkollhom rwol ewlieni fil-politika tas-sa[[a ta’ Malta Il-Partit Nazzjonalista jqis li lisptarijiet privati li jipprovdu servizzi tas-sa[[a g[andu jkollhom rwol ewlieni kemm fit-tfassil kif ukoll fit-twettiq tal-politika tas-sa[[a ta’ pajji]na. Dawn l-operaturi mhux biss jistg[u jipprovdu servizzi tas-sa[[a lil min hu lest li j[allas, i]da wkoll jistg[u jiffurmaw parti millqafas ta’ servizzi li joffri lGvern biex b’hekk mhux biss tkun tista’ titjieb il-firxa tasservizzi offruti i]da wkoll isservizzi jkunu jistg[u jing[ataw b’anqas stennija. Dan spjegah il-Kelliem g[asSa[[a tal-Partit Nazzjonalista, Claudio Grech, f’laqg[a maloperaturi tal-erba’ sptarijiet privati li joperaw f’Malta. G[al din il-laqg[a attendew ukoll ilMembru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u lkandidat g[all-elezzjoni talParlament Ewropew Ray Bugeja. Matul il-laqg[a ;ie diskuss kif is-settur privat jista’ jipparte/ipa b’mod aktar effettiv fil-qasam tas-sa[[a f’pajji]na u b’mod partikolari kif jista’ jikkontribwixxi biex ji;u meg[luba l-isfidi li qieg[ed jiffa//ja pajji]na f’dan is-settur importanti, mhux l-anqas dik tas-sostenibbiltà. Claudio Grech sostna li l-isptarijiet privati m’g[andhomx iservu ta’ tapp biex isoddu problemi temporanji li jqumu minn ]mien g[al ie[or i]da g[andu jkollhom rwol ewlieni fl-g[oti tas-servizz, b’funzjoni kumplimentari ma’ dik tas-servizzi pubbli/i. Claudio Grech spjega li fille;i]latura li g[addiet il-Partit Nazzjonalista kien da[[al lewwel inizjattivi biex l-isptarijiet privati ji;u involuti b’mod aktar strutturat f’dan is-settur, bl-introduzzjoni ta’ sensiela ta’ mi]uri ta’ outsourcing ta’ interventi li setg[u jsiru mill-privat kif ukoll operat ta’ servizzi ta’ emer;enza biex jibbilan/ja sservizz mog[ti mill-Isptar Mater Dei. Fuq medda ta’ sentejn, aktar minn 3,200 pazjent ibbenefikaw minn dan is-servizz. Claudio Grech sa[aq li dawn l-inizjattivi taw ri]ultati effettivi u kienu ba]i tajba biex il-Gvern ikompli jespandi fuqhom. Madankollu, sostna l-Kelliem g[as-Sa[[a, il-Partit Nazzjonalista b’di]appunt jinnota li fi 13-il xahar ta’ Gvern Laburista mhux talli dawn linizjattivi ma’ twessg[ux talli

Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech f’laqg[a mal-operaturi tal-erba’ sptarijiet privati li joperaw f’Malta. appella lill-Gvern biex ma ja[lix aktar ]mien u b’mod immedjat jibni fuq it-tajjeb li sab ujer;a’ jibda jag[ti s-servizzi li waqqfu fl-a[[ar sena b’mod immedjat u jespandi fuqhom

L-operazzjoni tal-katarretti

Il-politika ]baljata tal-Gvern fil-qasam tas-sa[[a issa qed tirrifletti ru[ha wkoll fil-listi ta’ stennija ta’ pro/eduri relattivament sempli/i, b[al fil-ka] tal-katarretti. It-tabbella turi li sa Settembru 2012 il-lista ta’ stennija kienet nie]la, li i]da fl-a[[ar sena re;g[et bdiet ti]died

dawn twaqqfu kompletament u lunika [a;a li hemm illum hi espressjoni g[all-interess. Din ilpolitika ]baljata issa qed tirrifletti ru[ha wkoll fil-listi ta’ stennija ta’ pro/eduri relattivament sempli/i – b[al fil-ka] tal-katarretti – li kif jidher /ar mill-informazzjoni mog[tija mill-Gvern filParlament, g[all-ewwel darba wara [ames snin, re;g[et bdiet ti]died il-lista ta’ stennija. Claudio Grech [e;;e; lillGvern biex ma ja[lix aktar ]mien u b’mod immedjat jibni fuq it-tajjeb li sab, jer;a’ jibda jag[ti dawn is-servizzi b’mod immedjat u jespandi fuqhom biex il-[iliet u l-infrastruttura kollha fis-settur privat tkun tista’ tintu]a bl-aktar mod effettiv. Claudio Grech enfasizza li lPartit Nazzjonalista jixtieq jipparte/ipa bis-s[i[ fl-i]vilupp tarrwol tas-settur privat f’dan il-

Mill-informazzjoni mog[tija mill-Gvern fil-Parlament, g[all-ewwel darba wara [ames snin re;g[et bdiet ti]died il-lista ta’ stennija g[all-operazzjonijiet tal-katarretti qasam kif ukoll li se jkun qed jappo;;ja l-inizjattivi li jkomplu jespandu fuq dak li sar s’issa. Il-Gvern g[andu jibda jag[ti aktar prijorità lill-qasam tassa[[a u minflok ju]a l-fondi pubbli/i g[al mi]uri li ma jaffettwawx il-[ajja tan-nies, g[andu jpo;;i s-sa[[a qabel kollox fl-a;enda tieg[u. F’dan l-isfond Claudio Grech qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista se jkompli ja[dem sabiex titkattar dejjem aktar politika ta’ kun-

sens f’dan is-settur u g[alhekk, flimkien mad-Deputat l-ie[or fuq il-Kumitat Permanenti g[asSa[[a, Michael Gonzi, se jkun qed jitlob lill-Kumitat biex fil;img[at li ;ejjin ikun jista’ jpo;;i din it-tema fuq l-a;enda tad-diskussjoni. Dan g[andu jwassal biex lideat tal-partijiet kollha jkunu jistg[u ji;u kkunsidrati f’aktar dettall bil-g[an li jintla[aq qbil unanimu dwar kif is-settur privat jista’ jibni l-parte/ipazzjoni

tieg[u f’dan il-qasam importanti g[all-futur b’sa[[tu ta’ pajji]na. Il-Membru tal-Parlament Ewropew u kandidata g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, qalet li llum issu;;ett tas-sa[[a qed jing[ata importanza akbar fuq livell Ewropew. Spjegat kif fil-[ames snin li ;ejjin il-politika Ewropea g[as-sa[[a se tkun integrata aktar bil-g[an li l-pajji]i membri jkollhom appo;; akbar f’dan issettur. Il-kandidat g[all-elezzjoni talParlament Ewropew, Ray Bugeja, fisser kif il-kura tassa[[a fuq livell nazzjonali u l-privatizzazzjoni ta’ dan is-settur hija problema g[al kull pajji] ie[or fid-dinja u g[aldaqstant issu;;erixxa li s-settur privat ikollu minn medium sa long term agreement sabiex jinstab bilan/ f’dan is-settur tant importanti.


www.maltarightnow.com

Il-Gimg[a, 11 ta’ April, 2014

4

LOKALI

Libell minn Stefano Mallia kontra ‘l-orizzont’ Il-kandidat tal-Partit Nazzjoanlista g[all-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Stefano Mallia, ipprezenta libell kontra ilgazzetta tal-General Workers’ Union, l-orizzont, wara li kien ippubblika rapport intitolat ‘Kumpaniji li fihom kien direttur Stefano Mallia: €2.5 miljun f’kuntratti f’[ames snin’. Stefano Mallia qal fil-libell li kien ippre]entat fil-Qorti millAvukat Joe Zammit Maempel, li dan ir-rapport hu nti] biss biex i[amm;u u hu parti minn kampanja ta’ tfig[ ta’ tajn, li fil-mira tag[ha hemm il-Kap tal-PN Simon Busuttil u hu b[ala kandidat g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew. Stefano Mallia sostna li bl-artiklu ppubblikat, l-orizzont iridu jag[tu x’jifhem li hu nghata 2.5 miljun ewro, i]da l-verità hi ‘l bog[od [afna minn hekk. Bl-aktar mod qarrieqi u oxxen, qal Stefano Mallia, il-gazzetta qabdet kuntratt li ntreba[ b’offerta minn kumpaniji internazzjonali kif ukoll kumpanija fejn hu kien direttur, u tefa’ l-ammont s[i[ ta’ 1.9 miljun ewro fuq l-istess kumpanija tieg[u i]da l-verità hi li f’dan il-kuntratt issehem tag[ha kien biss ta’ 80,000 ewro fuq medda ta’ erba’ snin. Ir-rapport ta x’jifhem li Stefano Mallia ng[ata xi trattament preferenzjali mill-gvern pre/edenti. Dan mhux minnu, sostna Stefano Mallia, li spjega li hu konsulent spe/jalizzat fuq l-ekonomija u lUnjoni Ewropea. Fil-professjoni tieg[u, kemm fuq ba]i personali kif ukoll b[ala direttur, huwa jitqabbad biex jag[ti konsulenza fuq materji relatati mal-oqsma li jispe/jalizza fihom. Il-kumpanija li ja[dem maghha llum t[addem 50 persuna, fosthom numru ta’ esperti li ji;u mqabbda minn ]mien g[al ]mien biex jag[tu parir, jag[mlu studji jew jag[mlu xog[ol ie[or anke barra minn Malta.

Stefano Mallia qal li r-ra;uni tal-attakk kontrih hu g[ax hu kandidat mal-PN g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew

Il-kandidat tal-PN qal li lgazzetta tal-GWU u l-Partit Laburista g[o;obhom jiffukaw biss fuqu, u dan anke billi po;;ew l-artiklu b’ritratt tieg[u fil-fa//ata tal-gazzetta. Ir-ra;uni ta’ dan huwa g[aliex hu kandidat mal-Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni talParlament Ewropew. Stefano Mallia kkummenta li dan hu l-aktar mod meskin ta’ kif g[andha tit[addem il-politika. “Jien d[alt fil-politika biex inkun forza po]ittiva. Jekk xi [add isib li jien g[amilt xi [a;a li mhux f’postha, jien nirtira l-kandidatura tieg[i mmedjatament g[ax jien qieg[ed hawn biex nag[ti servizz u biex nag[mel xi [a;a po]ittiva g[al pajji]i.” Kompla li “hu g[ajb li l-Partit Laburista li tant sa[aq fuq il-b]onn li l-politika m’g[andiex tkun mi;;ielda fuq livell personali, qed jag[mel attaki personali n;usti filkonfront tieg[i. Daqstant t’g[ajb li l-orizzont, ;urnal li hu suppost indipendenti, qieg[ed jie[u sehem f’din il-kampanja ta’ tfig[ ta’ tajn. Jien nispera li xi darba l-politika ssir aktar po]ittiva biex b’hekk tkun ta’ aktar relevanza g[an-nies. Dan huwa li jridu n-nies imma sfortunatament il-Partit Laburista g[adu ma ndunax b’dan u g[alhekk jibqa’ j[addan politika tal-passat”, temm jg[id Stefano Mallia.

€5,000 f’danni morali g[al dewmien mhux ;ustifikat biex ji;i de/i] ka] Il-Prim’Awla tal-Qorti ?ivili preseduta mill-Im[allef Anna Felice, ordnat li mara li kienet we;;g[et serjament u li anke kienet tilfet lil bintha meta kien /eda s-saqaf tas-supermarket ‘Save on’ f’Ra[al :did, f’Lulju tal-1990, ting[ata danni morali ta’ 5,000 ewro b[ala kumpens g[ad-dewmien biex ji;i de/i] ilka] tag[ha li kiser id-drittijiet umani tag[ha. Il-mara li kienet we;;g[et serjament u tilfet lill-bintha wara li saqaf falz tas-supermarket kien /eda f’Lulju tal-1990, u dan g[ax perjodu ta’ 20 sena biex ji;i de/i] il-ka] tag[ha jikkostitwixxi vjolazzjoni g[ad-drittijiet tag[ha. Iris Cassar u ]ew;ha Michael kienu ppre]entaw kaw]a kostituzzjonali kontra l-Avukat :enerali fejn qalu li binthom, li dak i]-]mien kellha 27 sena, kienet mietet waqt l-in/ident filwaqt li Iris, li kellha 45 sena kienet sofriet minn di]abbiltà permanenti.

Familja vittma ta’ sistema li ma kellha ebda idea ta’ amministrazzjoni tal-;ustizzja Il-familja Cassar kien bdiet pro/eduri g[ad-danni kontra sid is-Supermarket f’Settembru tal1992, bil-ka] i]da ji;i de/i] f’Marzu tal-2011. Kien hemm ukoll appell mid-de/i]joni u dan ;ie de/i] mill-Qorti tal-Appell f’Novembru tal-2012. Il-koppja Cassar qalet li dan iddewmien ma kienx wie[ed ra;onevoli, f’ka] li ma kellu lebda diffikultajiet straordinarji. Min[abba dan il-koppja Cassar kienu talbu biex jing[ataw danni morali. L-Im[allef Anna Felice qalet li l-Konvenzjoni Ewropea tadDrittijiet Umani tipprovdi li kull persuna hu ntitloat g[al smig[ xieraq fi ]mien ra;onevoli. Fis-sentenza tag[ha l-Qorti qalet li l-kaw]a tal-koppja Cassar g[ad-danni kienet assenjata lil

mhux anqas minn seba’ M[allfin. {ames esperti legali, perit u tliet tobba medi/i kienu appuntati mill-Qorti biex jassistuha. Irri]ulta wkoll li l-ka] tal-familja Cassar kienet mag[quda ma’ ]ew; kaw]i o[ra fil-Qorti, li kellhom l-ori;ini tal-istess in/ident. Minkejja li l-familja Cassar qatt ma bidlet l-Avukati tag[ha, is-“Save On” kien qed ji;i difi] u bidel erba’ avukati differenti. LIm[allef Felice qalet li minkejja li l-ka] tal-familja Cassar kien wie[ed serju, fin-natura tieg[u ma kienx fih xi kumpless partikolari. Il-Qorti qalet li d-dewmien ma kienx wie[ed ;ustifikat u li lfamilja Cassar kienet il-vittma tas-sitwazzjoni ta’ sistema li ma kellha ebda idea ta’ amministrazzjoni tal-;ustizzja.

L-FKNK topponi r-referenda dwar il-ka//a u l-unjoni /ivili Il-Federazzjoni tal-Ka//aturi u n-Nassaba qed topponi bilqawwa li fil-pajji] isiru referenda dwar kwistjonijiet li jolqtu minoranzi, fosthom l-unjoni /ivili u lka//a fir-rebbieg[a. Il-po]izzjoni tal-Federazzjoni kienet espressa f’konferenza tala[barijiet indirizzata millPresident Joe Perici Calscione, li qal li l-ebda deputat m’g[andu jivvota fir-referendum dwar ilka//a fir-rebbieg[a. Skont il-Federazzjoni, dawn irreferenda se jkunu qed jie[du l-

poter ming[and il-Parlament u qed jimminaw id-demokrazija. G[all-Federazzjoni, ir-referendum dwar il-ka//a fir-rebbieg[a hu rikatt, u appellaw lillParlament biex jinjoraw l-eluf ta’ firem li n;abru biex isir referendum dwar il-ka//a fir-rebbieg[a. Filwaqt li l-uffi/jali talFederazzjoni esprimew fidu/ja totali li huma se jirb[u r-referendum dwar il-ka//a fir-rebbieg[a, il-Federazzjoni qed issostni li f’dan il-pro/ess se jsir abbu] mid-demokrazija g[aliex din hi

kwistjoni ta’ minoranza u mhux nazzjonali. Perici Calasgione esprima ddi]appunt tal-kaccaturi li lKummissarju tal-Pulizija se jibda ju]a drone biex jikkontrolla fuq il-ka//aturi. Il-President tal-Federazzjoni kkritika l-multi ta’ 5,000 ewro, ir-revoka tal-li/enzja u l-possibbiltà ta’ sena pri;unerija lil min jinqabad jabbu]a l-ewwel darba i]da qal li min hu ka//atur serju m’g[andux g[aliex jib]a’ minn dawn il-pieni.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

5

QORTI

L-akku]at ta lill-vittma ktieb bil-poe]iji tieg[u dwar kemm hi insinifikanti l-[ajja Erin Tanti, mixli bil-qtil tal-istudenta tieg[u Lisa Marie Zahra ta’ 15-il sena, kien ta lil Lisa Marie Zahra ktieb iswed b’peo]iji miktubin minnu stess, u li dawn jitkellmu dwar kemm hija insinifikanti l[ajja. Dan il-ktieb kien tahulha b[ala rigal g[all-Milied. Sadanittant xi ;img[at qabel se[[ l-in/ident, Tanti li hu g[alliem taddrama, kien qal lill-istudenti tieg[u biex g[al lezzjoni partikolari jbiddlu l-isem tag[hom, inklu] hu. Hu kien g[a]el l-isem ta’ Cliff Dingli. Dan [are; minn xhieda li kompla jag[ti lbiera[ fil-Qorti lIspettur Keith Arnaud fejn qal li meta kien qed ji;i interrogat fuq dan, l-akku]at ma kienx iwie;eb, kif ma we;ibx f’[afna okka]jonijiet o[ra. Minn xhieda tal-Ispettur Sylvana Briffa, li wkoll investigat il-ka], [are; li Tanti u l-vittma belg[u 42 aspirina kull wie[ed u anke xorbu l-whisky, li i]da m’g[amillhom xejn. Xhud ie[or kien is-Sur;ent Konrad Debattista, li qal li Tanti qallu li wara li pprova jikkommetti suwi/idju li ma se[[x, ipprova jag[mel tentattiv ie[or biex joqtol ru[u b’idejh u ma rnexxilux g[ax sa[[tu ma tag[tux. Erin Tanti hu akku]at li [e;;i;ha biex tikkommetti suwi/idju, li kkommetta atti ]ienja ma’ tifla ta[t l-età u pparte/ipa f’attivitajiet sesswali mag[ha u li abbu]a minnha meta b[ala edukatur kellu jie[u [siebha. L-Ispettur Arnaud qal li lakku]at kien staqsa lil Lisa fejn [alliet in-nota qabel ma kellhom jiltaqg[u, u qalilha biex toqg[od attenta biex xi [add ma jsibiex qabel ma jag[mlu dak li kellhom jag[mlu. Sadanitant fil-karozza Mazda tal-akku]at, instabet mitwija finna[a tal-passi;;ier fejn kien hemm ukoll flus kontanti, ]ew; fullscaps dettaljati dwar suwi/idju. Qal li anke f’jum San Valentino, lakku]at kien qal lil Lisa kemm il[ajja hija insinfikanti u kemm hi kerha u m’g[andiex skop. Ix-xhud hawn tkellem dwar ktieb ]g[ir li tahulha b[ala rigal g[all-Milied, kollu peo]iji li hemm xi w[ud li jittrattaw li l-[ajja ma tiswa xejn. L-Ispettur Arnaud qal li kien g[amel referenza g[al dan kollu imma baqa’ ma jwie;eb g[al ebda domanda. Kien konxju li Lisa Marie kienet persuna vulnerabbli u g[aliex qed jag[tiha dawn it-tip ta’ kotba. Fi 48 sieg[a ta’ arrest, l-akku]at kwa]i ma tkellem xejn, anke meta kien ;ie mistoqsi mill-Pulizija meta kien jg[idilha li l-e]amijiet

ma jag[mlux sens. Qal li i]da, lakku]at kien qallu li anke fil-passat hu kien konxju tal-problemi li kellha hi, u meta staqsieh g[aliex minflok mar biha {ad-Dingli, ma [adhiex g[and tabib, it-twe;iba xotta tal-akku]at kienet li ma ;itux f’mo[[u. G[all-mistoqsija tal-Avukat talakku]at, Michael Sciriha, dwar x’kienet tikteb il-vittma fuq issocial media dwar il-[ajja u l-affarijiet li xtaqet tag[mel f’[ajjitha, lIspettur Arnaud qal li hu konxju dwaru filwaqt li l-Avukat Joe Giglio, li qed jidher b[ala parti /ivili g[all-familja tal-vittma, qal li dan kollu mhux kontestat. “Mhux kontestat li t-tfajla kienet wa[da

Erin Tanti (ritratt) kien qal lil ommu biex ma tg[id ma’ [add li qed jo[ro; ma’ Lisa, g[ax kienet g[adha ]g[ira. Kien qalilha i]da li g[andha 17-il sena.

B[ala g[alliem tad-drama, Erin tanti kien g[a]el l-isem ta’ Cliff Dingli meta talab lill-istudenti biex g[al lezzjoni partikolari jbiddlu l-isem tag[hom, inklu] hu vulnerabbli”, qal l-Avukat Giglio. L-Avukat Scirha staqsa wkoll lill-Ispettur dwar jekk jafx li filkamra tal-vittma kienx hemm teddybear li f’]aqqu kellu l-blades. LIspettur qal li jista’ jkun, imma ma jafx jekk dan in;abarx millPulizija. Xehed li sema’ xi [a;a dwaru g[ax qalulu bih xi membri talfamilji jew [abiba tag[ha. Tenna wkoll li l-Pulizija kellmet li xi [bieb tag[ha u tkellmet ukoll malPSD teacher u l-Headmaster. L-Ispettur Arnaud qal li hu kien involut fl-investigazzjonijiet li saru dwar il-Facebook. Qal li l-Pulizija g[andhom il-laptop u l-mowbajl ta’ Erin, u li l-investigazzjonijiet dwar dawn g[adhom g[addejjin. L-Ispettur qal ukoll li n;abru diversi o;;etti u fejn instab iddemm qed ji;i analizzat. Spjega wkoll li l-sms’s bejniethom fit-18 ta’ Marzu, bdew g[all-[abta tas6.30pm u mill-call profile jidher li kien hemm telefonati wkoll. Qal li l-call profile tal-vittma kienet ‘Red Rum’. “Id-diskors b’/erti su;;erimenti ta’ mewt beda minn Erin. Matul dawn il-[ames sig[at, Erin kien qed jg[id lil Lisa x’g[andha tag[mel u ma tag[milx. Erin qalilha, “I bought everything we need”. Imbag[ad qalilha li xtara l-pilolli. Huwa qal li kien hemm noti o[ra fil-pussess ta’ Zahra, fosthom wa[da li ntbag[tet f’Jum San Valentinu li fiha kien hemm miktub “kemm il-[ajja m’g[andhiex skop”. Quddiem il-Ma;istrat Audrey Demicoli l-Ispettur tal-Pulizija

Sylvana Briffa, li kienet l-ewwel xhud qalet li hi kienet akkumpanjat lil Erin Tanti fl-ambulanza fid-19 ta’ Marzu g[all-[abta tal-10am. Lisa kienet ;iet irrappurtata nieqsa minn [uha Nicholas Zahra li kien qal lill-pulizija li l-a[[ar li kienet fil-kumpanija ta’ Erin Tanti. Dan peress li l-;urnata ta’ qabel Tanti kien raqad fir-residenza ta’ Zahra. L-Ispettur Briffa qalet li fis-16 ta’ Marzu kienet innutata karozza Mazda pparkjata fuq barra tar-residenza ta’ Zahra, u li din kienet tidher li ilha barra g[ax kellha n-nida fuqha. Mill-kameras tas-sigurtà rri]ulta li Erin Tanti da[al fir-residenza fis17 ta’ Marzu fid-9pm, u [are; fis7am tal-g[ada. Dwar dan, kien infurmat missier Lisa, Tony Zahra li min-na[a tieg[u temm [esrem is-safra tieg[u fuq xog[ol f’Dubaj biex ji;i lura Malta. Tony Zahra ftiehem ma’ Nicholas biex tmur torqod g[andu sa x[in jasal hu, i]da Lisa ma riditx. Min[abba f’hekk raqdet mag[ha Lucy Giordimaina, omm is-sie[ba ta’ Tony Zahra, u l-g[ada fil-5.30a.m Nicholas mar id-dar ta’ missieru. Nicholas induna li Lisa ma kinitx fil-kamra tag[ha, u sab nota li kitbet o[tu u mar mill-ewwel g[and il-pulizija. Mal-pulizija, Erin Tanti stqarr li fit-18 ta’ Marzu g[adda g[aliha ddar tag[ha, biex ja[arbu minn missierha g[ax ma ridhiex to[ro; mieg[u. Il-pulizija bl-g[ajnuna talmembri tad-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili, da[lu fl-appartament fejn kien jg[ix Erin, fejn

sabu ittra miktuba minn Erin lil ommu fejn qalilha li ‘dan m’g[andu x’jaqsam xejn mag[ha’. Mit-tfittxija li g[amlu fir-residenza ta’ Lisa Maria, il-pulizija elevaw diversi karti ma[suba li huma bil-kitba ta’ Lisa, u ;ew elevati wkoll im[adda u xugaman li ng[ataw lill-esperti forensi/i. Il-pulizija tkellmet ukoll ma’ omm Erin, Caroline, li qalet li hi u ]ew;ha ma baqg[ux jg[ixu flimkien u wara ftit xhur Erin kien mar joqg[od wa[du l-Belt, xahar qabel se[[ il-ka]. Erin kien qal lil ommu biex ma tg[id ma’ [add li qed jo[ro; ma’ Lisa, g[ax kienet g[adha ]g[ira. Kien qalilha i]da li g[andha 17-il sena. Omm Erin qalet li rat lil Lisa l-ewwel darba 15-il ;urnata qabel il-ka], meta marret biex tag[mlilha xag[arha peress li omm Erin hi hairdresser. Wara re;g[et tkellmet ma’ Erin biex tistedinha g[all-ikel g[ax xtaqet li tg[inha. Dan min[abba li Erin kien iddeskriva lil Lisa b[ala trouble, u qal ukoll li j[obbha. Omm Erin qalet li meta marret g[andhom g[all-ikel, Lisa kienet tidher kuntenta. Tkellmet ukoll dwar kif fis-17 ta’ Marzu, Erin staqsiha jekk kienx ir/ieva risposta ming[and lAppo;;, i]da qaltlu li ma kinux kellmuha. Erin re;a’ staqsieha lg[ada. Qalet li Erin kien qal lil ommu biex tikkuntattja l-Appo;; g[ax kellu b]onn l-g[ajnuna, u kien qed jib]a’ li se jwe;;a’ lilu nnifsu. I]da min-na[a tal-Appo;; baqg[u ma g[amlux kuntatt ma’ binha. U meta nstab Tanti, kien irrakkonta lill-Pulizija li ma kienx g[amel ittieni suwi/idju g[ax ma fela[x. Is-Sur;ent Konrad Debattista xehed li hekk kif Erin Tanti nstab, g[amlulu l-maskra tal-ossi;nu u kif ittella’ mill-irdum, l-istess Debattista mar [dejh. “Talbtu

ismu u kunjomu, u mill-ewwel indunjat li dan kien il-persuna nieqsa u kien qal ukoll li mieg[u kien hemm Lisa Maria Zahra”. Huwa qal li Tanti qallu li fit-18 ta’ Marzu fil-11pm telqu bil-vettura tag[hom lejn Dingli Cliffs, fejn kienet ipparkjata l-vettura. Kienu [adu 42 asperina kull wie[ed. Huma belg[u dawn ilprimli biex jag[mlu suwi/idju g[ax xebg[u jg[ixu. Waslu fil11pm u fit-3am Lisa Maria kienet de/i]a li taqbe]. Però hu ma kienx daqstant /ert. Kif raw li l-medi/ina m’g[amiltx l-effett, f’[in minnhom Tanti kien qallu li ra lil Lisa Maria taqbe]. Hu mar fit-tarf g[alaq g[ajnejh u qabe] warajha. Hu pprova jqum i]da kien mu;ug[ u ma setax jimxi. Dak il-[in kienu l-4am. Hu [ares lejn l-arlo;; wara li qabe]. Dam jitkaxar minn dak il-[in sal-4.30am u g[alhekk wasal sa fejn il-blata, li nstab fuqha. Debattista qal li din il-ver]joni qalilu b’mod trankwill qisu qed jg[id storja. “Id-dettall kien jafu bl-e]att. Ma kienx hemm biki. Kif ra li ma kienx miet, ipprova jsib post ie[or biex jikkommetti suwi/idju g[at-tieni darba. Qalli li m’g[amilx suwi/idju g[attieni darba g[ax ma fela[x jimxi. Però mbag[ad ra ]ew; persuni u talab g[all-g[ajjut,” qal Debattista. Fil-bidu tas-seduta, l-Ispettur Keith Arnaud talab lill-Qorti biex il-;urnalisti joqog[du attenti mill-mod kif jirrappurtaw dan il-ka] min[abba li l-ka] huwa delikat g[ax qed nitkellmu fuq vittma ta’ 15-il sena. Qal li hu mhux qed jitlob biex il-;urnalisti ma jirrappurtaw xejn, i]da biex joqog[du attenti [afna, g[ax kien hemm anke xi ine]attezzi fir-rapurta;;. L-Avukat Michael Scirha, li qed jidher g[all-akku]at, qabel ma’ dan u sa[ansitra qal li kien hemm ;urnal li ma riedx isemmi liema hu, li ma kienx fidil firrapurta;; tieg[u. . Tanti kien instab ftit ‘il bog[od minn Zahra fid-19 ta’ Marzu li g[adda ta[t l-irdumijiet ta’ {ad-Dingli wara li t-tnejn li huma kienu rappurtati nieqsa mill-Pulizija. B[ala parti /ivili li qeg[din jidhru g[an-nom talfamiljari tal-vittma huma lAvukat Joe Giglio, Giannella de Marco, Stephen Tonna Lowell u Reuben Farrugia. G[all-akku]at qeg[din jidhru l-Avukati Michael Sciriha u Lucio Sciriha.


www.maltarightnow.com

Il-Gimg[a, 11 ta’ April, 2014

6

PARLAMENT

Il-Ministru tal-Finanzi Il-kumpanija mwaqqfa jirrifjuta li jwie;eb mill-Gvern g[at-trasport domandi pubbliku b’telf ta’ €7 miljun It telf enormi li g[amlet il Toni Bezzina qal li hu ;ibed tal-Oppo]izzjoni kumpanija mwaqqfa mill Gvern l attenzjoni tal Ministru -

-

-

Nuqqas ta’ trasparenza u anke jindika li ma kien preparat xejn fit-t[ejjija tal-ba;it Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna rrifjuta li jwie;eb filParlament domandi ripetuti tadDeputat Nazzjonalista Tonio Fenech dwar x’pi] se tkun qed terfa’ l-Korporazzjoni Enemalta fi]-]ieda ta’ taxxa proposta fuq lu]u tal-heavy fuel oil. Meta Tonio Fenech talab informazzjoni dwar kemm hu stmat li l-Gvern ida[[al minn din i]-]ieda fit-taxxa, il-Ministru Scicluna qal li dan ikun jiddependi mill-konsum u allura jkun jista’ jag[ti /-/ifri wara li jkun mag[ruf kemm kien il-konsum. Tonio Fenech qal li meta t[ejja l-ba;it, il-Gvern suppost li g[amel stimi dwar kemm kien se jkun il-konsum, u allura suppost li g[amel kalkolu dwar kemm kien se jda[[al i]jed il-Gvern

mi]-]ieda ta’ din it-taxxa. Id-Deputat Nazzjonalista esprima d-di]appunt tieg[u g[all-fatt li l-Ministru qed juri nuqqas ta’ trasparenza u anke qed jindika li ma kien preparat xejn fit-t[ejjija tal-ba;it. Tonio Fenech qal li g[andu d-dubji tieg[u kemm il-Ministru talFinanzi kien involut fit-t[ejjija tal-ba;it. Il-Ministru Scicluna qal li hu ma kellux xi j]id ma’ dak li qal, u jekk id-Deputat Nazzjonalista ried aktar informazzjoni seta’ jag[mel mistoqsijiet parlamentari u jing[ata l-informazzjoni li jitlob. Id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech qal li l-fatt li lMinistru baqa’ ma tahx risposta jkompli jikkonferma lkonklu]jonijiet tieg[u dwar kemm jistg[u jkunu serji lkalkoli li saru fil-ba;it.

g[at-trasport pubbliku jammonta g[al seba’ miljun ewro fi tliet xhur. Dan ifisser li l-pi] li kellu jerfa’ /-/ittadin fi tliet xhur jammonta g[al dak li kien jerfa’ fi ]mien sena meta kien hawn lArriva. Id-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina qal dan fil-Parlament meta tkellem dwar ]vilupp li se[[ew fil-qasam tat-trasport fla[[ar jiem. Toni Bezzina qal li minbarra li kiber it-telf tal-flus, naqas isservizz billi naqas is-servizz ta’ matul il-lejl kif ukoll naqsu numru ta’ rotot. Hemm ukoll diffikultajiet g[all-pubbliku min[abba u]u ta’ vetturi mhux ta’ livell. Hu qal li wie[ed mill-i]viluppi li se[[ew dan l-a[a[r kienet id-de/i]joni tal-Gvern li jikri 45 vetturi g[as-servizz tat-trasport pubbliku li se tkun tfisser spi]a ta’ miljun ewro fix-xahar.

-

Naqas is-servizz ta’ matul il-lejl kif ukoll naqsu numru ta’ rotot

Dak li qed jag[mel dan ilGvern imur g[al kollox kontra l-weg[da ta’ Gvern trasparenti . Id - Deputat Nazzjonalista staqsa kif ittie[det id de/i]joni dwar din il - kirja . Staqsa kif saret l-g[a]la, jekk kienx hemm sej[a g[all-offerti , jekk kienx hemm offerti o[ra, u min idde/ieda dwar loperatur li g[andu joffri dawn il-vetturi.

-

kemm - il darba dwar nuqqas fil-livell tas-servizz pubbliku, i]da l-Ministru dejjem wie;bu li l-ilmenti qed dejjem jonqsu. Il - verità hi li l - poplu qata ’ qalbu li dan il - Gvern isib soluzzjoni. Issa l-Gvern qed jag[ti ra;un lill-Oppo]izzjoni u fil-fatt kera 45 vettura bl-airconditioner u low floor b’livell Euro 5. Toni Bezzina qal li l Ministru kien tkellem dwar interess minn madwar 1 5 - il kumpanija. Issa g[as-sej[a li saret kien hemm interess biss minn tliet kumpaniji , tnejn minnhom lokali. Dan jikkonferma li l-mod kif ja[dem bih il-Gvern Malti xejn ma jattira l-investiment. Id - Deputat Nazzjonalista awgura li s-servizz pubbliku jkun wie[ed li jil[aq il-b]onnijiet tal-poplu u jirrifletti dak li l-poplu jkun qed i[allas g[alih.

Ministru tu]a l-isku]a tad-data protection biex ma tpo;;ix studju dwar is-settur tal-konsumatur Ftit tista’ titwemmen meta Ministru ie[or irid a//ess g[all-informazzjoni ta’ kull tifel u tifla fis-sistema edukattiva G[al mistoqsijiet parlamen tari differenti li saru biex rap port li sar dwar l - operat tas settur tal - konsumatur jitpo;;a fuq il - Mejda tal Kamra , il - Ministru respons abbli minn dan is - settur qed tu]a l - isku]a tad - data protec tion min[abba li qed issostni li hemm informazzjoni per sonali tal - impjegati u tirrifju ta li tpo;;i r - rapport quddiem il - Parlament .

Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici, qalet filParlament li dan ftit jista’ jitwemmen meta hemm Ministru li ppre]enta avvi] legali biex ikollu a//ess g[allinformazzjoni ta’ kull tifel u tifla fis-sistema edukattiva. Paula Mifsud Bonnici stiednet g[al darb’o[ra lill-Ministru biex tne[[i dik l-informazzjoni personali u tpo;;i r-rapport fuq ilMejda tal-Kamra.

Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici g[amlet kummenti dwar l-g[aqdiet talkonsumatur u qalet li llum hawn sitwazzjoni fejn il-pubbliku ftit li xejn jaf dwar dawn l-g[aqdiet u l-Gvern mhux qed jag[ti lg[ajnuna li hemm b]onn. Paula Mifsud Bonnici qalet li l-g[aqdiet tal-konsumatur flimkien mal-Gvern, lOppo]izzjoni u l-entitajiet relattivi, g[andhom ja[dmu biex

titne[[a l-impressjoni [a]ina li dawn l-g[aqdiet mhumiex effettivi fl-g[ajnuna lill-konsumatur. Id-Deputat Nazzjonalista qalet li g[andhom isiru diskussjonijiet ma’ dawk kollha involuti biex fil-kurrikulu skolastiku jidda[lu l-istudji dwar ilkonsumatur biex ikun hemm kuxjenza akbar dwar id-drittijiet tal-konsumatur. L-g[ajnuna tal-Gvern m’g[andhiex tkun biss u]u ta’

uffi//ji, u]u tal-internet u ta’ telefown, i]da g[andu jkun hemm uffi/jali sekondati malg[aqdiet biex ikunu jistg[u jikkon/entraw aktar fuq il-pariri li jistg[u jag[tu. Paula Mifsud Bonnici qalet li t[oss li l-Awtorità dwar idDrittijiet tal-Konsumaturi mhux qed ting[ata widen. Sal-lum g[adu mhux mag[ruf dwar studju li sar rigward l-operat ta’ dan is-settur u xi pjani hemm.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

7

LOKALI

Appell g[al kunsens dwar il-[ti;iet tal-persuni b’di]abbiltà Il-[ti;iet u d-drittijiet tal-persuni b’di]abbiltà huma issues li dwarhom g[andu jkun hawn kunsens fil-pajji]. F’dan il-perjodu, il-Partit Nazzjonalista qed jiltaqa’ mal-organizzazzjonijiet kollha li jag[tu servizzi f’dan ilqasam u jisma’ l-[sibijiet u laspirazzjonijiet tal-familji talpersuni b’di]abbiltà bil-g[an li ja;;orna l-politika tieg[u flimkien mal-istakeholders kollha f’dan is-settur. G[al dan il-g[an, il-Partit Nazzjonalista qed jorganizza programm wiesa’ ta’ laqg[at, u din id-diskussjoni se ting[ata bidu b’konferenza fil-bidu tassajf flimkien mal-istakeholders kollha. Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt ]jara li g[amel f’Dar ilKaptan, fl-Imtarfa. Simon Busuttil, akkumpanjat mill-Kelliem g[ax-Xog[ol u dDrittijiet tal-Persuni b’Di]abbiltà Stephen Spiteri u mill-Membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, fa[[ar ir-rwol importanti li g[andha Dar il-Kaptan b[ala /entru ta’ respite fisso/jetà tag[na, fejn familji jistg[u jie[du ftit [in ta’ mistrie[ mill-impenn straordinarju asso/jat mal-[arsien ta’ persuni b’di]abbiltà intellettwali. Dar ilKaptan isservi wkoll ta’ day centre g[al persuni b’di]abbiltà li ma ja[dmux u li m’g[adhomx fletà li jistg[u jattendu skola. Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ linizjattiva tal-Gvern li ppubblika l-Abbozz ta’ Politika Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Di]abbiltà u se jag[ti l-appo;; tieg[u biex il-qafas tad-drittijiet tal-persuni b’di]abbiltà ji;i msa[[a[.

Fl-istess waqt, qal Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista se jkun qieg[ed isus ukoll wara lGvern sabiex ji]gura li lweg[diet elettorali li saru f’dan il-qasam ji;u mwettqa. Ewlenija fosthom il-weg[da li saret lill;enituri u familji ta’ persuni b’di]abbiltà biex isser[ilhom rashom li jekk ji;u nieqsa huma, l-Istat u s-so/jetà jie[du [sieb uliedhom f’ka] li ma jkunux jistg[u jkollhom [ajja li hija indipendenti. Dan billi ji;i ]gurat li kull persuna b’di]abilità tinstabilha residenza fil-komunità b’[ajja komda u dinjitu]a. Il-Partit Nazzjonalista jrid jara wkoll li tittie[ed azzjoni fuq illi;i tal-guardianship, g[aliex minkejja li fl-2012 il-Parlament ta’ Malta approva numru ta’ emendi legali dwar il-kun/ett talguardianship, sal-lum din il-li;i g[adha ma ;ietx fis-se[[.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fa[[ar ir-rwol importanti ta’ Dar il-Kaptan b[ala /entru ta’ respite fisso/jetà tag[na


www.maltarightnow.com

Il-Gimg[a, 11 ta’ April, 2014

8

LOKALI

George Abela se jiffirma aktar kotba Minn meta ;iet ippubblikata lbijografija ‘George Abela, Qalb in-Nies’, kien hemm rispons qawwi mill-pubbliku, tant li g[ada s-Sibt, 12 ta’ April, bejn l10am u nofsinhar, il-President Emeritu George Abela se jer;a’ jiltaqa’ man-nies u jiffirma aktar kotba fl-Agenda Bookshop, fi Triq ir-Repubblika, il-Belt. Il-bijografija tkopri mit-tfulija sal-Presidenza u kif George Abela [adem f’organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet differenti. Fil-ktieb, Andrew Azzopardi jirrakkonta diversi aneddoti u ;rajjiet li sawru lil George Abela. Fil-bijografija hemm ukoll kummenti tal-eks-Prim Ministru

Lawrence Gonzi, il-Kap talOppo]izzjoni Simon Busuttil u l-Prim Ministru Joseph Muscat, li jitfg[u dawl, anki ta’ affarijiet minn wara l-kwinti, fuq il-karattru ta’ George Abela. Il-ktieb minbarra bijografija s[i[a tal-President George Abela, jinkludi wkoll 16-il artiklu ta’ persuni awtorevoli li jiffukaw fuq aspett partikolari ta’ George Abela u [idmietu. Ji;u analizzati diversi diskorsi li g[amel il-President George Abela fil-kariga tieg[u, minn Il-bijografija s[i[a tal-eks-President George Abela tinkludi 16-il artiklu ta’ persuni awtorevoli li Monsinjur Charles Cordina u jiffukaw fuq aspett partikolari ta’ George Abela u [idmietu mill-Professur Ian Refalo rispetAbela kien President tal-MFA, po]izzjonijiet ta’ prin/ipju li [a tmexxija, inklu] il-po]izzjoni tivament. Artikli o[ra huma dwar it-tib- sehmu fil-General Workers’ fejn kien hemm okka]jonijiet tieg[u favur is-s[ubija ta’ Malta dil fil-futbol Malti meta George Union u fil-Partit Laburista u l- fejn ma kienx qed jaqbel mat- fl-Unjoni Ewropea.

Arrestati xi barranin b’rabta ma’ vandali]mu fis-Swieqi Il-Pulizija arrestat ]ew;t ir;iel li mhumiex ta’ nazzjonalità Maltija b’rabta ma’ ka]i ta’ vandali]mu fuq karozzi fis-Swieqi li se[[ fl-a[[ar jiem. F’dawn ilka]i ta’ vandali]mu, ir-residenti tas-Swieqi kienu qed isibu t-tyres tal-karozzi tag[hom im/arrtin. I]-]ew;t ir;iel qed ji;u investigati wkoll b’rabta ma’ serq minn xi karozzi.

Jidher li kollox beda meta lPulizija ;iet imsej[a tmur fi Triq it-Tiben, fis-Swieqi, min[abba li kien hemm xi persuni li dehru qed jivvandalizzaw il-karozzi. Il-pulizija waslet fuq il-post u qabdu li]]ew;t ir;iel fil-fatt. Il-[idma tal-pulizija ma kinitx fa/li min[abba li wie[ed mi]]ew;t ir;iel kellu sikkina.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Twissija ta’ Putin L-UKRAJNA

L-ajruplan tat-tip AP-3C Orion tal-qawwiet tal-ajru Awstraljani jtir minn fuq il-vapur ‘Ocean Shield’ li qed ifittex g[all-fdalijiet tal-Boeing tal-Malaysia Airlines, fin-Nofsinar tal-O/ean Indjan. Fir-ritratt ]g[ir (lemin) uffi/jal tal-qawwiet marittimi Awstraljani jsegwi l-ba[ar bit-tromba minn fuq il-bastiment, HMAS Perth (ritratt> EPA)

Tamiet u [sejjes akusti/i L-G{AJBIEN TAL-AJRUPLAN Ajruplan li qed ifittex il Boeing tal-Malaysia Airlines li sparixxa waqt vja;; lejn i/?ina indika [oss akustiku ie[or minn zona lejn in-Nofsinar talO/ean Indjan, u fost tamiet li ttfittxija g[all-ajruplan mitluf ti]vela xi [a;a konkreta wara impenn ta’ ;img[at. Intant , l - a[[ar sinjal – li jista’ ;ej mill-kaxxa s-sewda tal-Boeing – jirrikjedi l-anali]i u meta fil-jiem ri/enti nzertaw erba’ [sejjes akusti/i o[ra missearch area indikata fl-o/ean. Dan meta rrankat it - tfittxija g[al ‘Titjira MH370’, li fit-8 ta ’ Marzu ma dehritx aktar

mindu telqet (b’239 persuna abbord) minn Kuala Lumpur fid-direzzjoni ta’ Beijing. L - ajruplan tat - tip AP - 3C Orion , tal - qawwiet tal - ajru Awstraljani, qabad is-sinjal flistess in[awi fejn il - vapur Awstraljan , Ocean Shield , irnexxielu jindika l-erba’ audio pings pre/edenti, fi tmiem il;img[a l-o[ra u anki din il;img[a. L-ajruplani li qed jg[inu fittfittxija tefg[u l-bagi mg[ammrin b’sistemi ta’ hydrophone flo/ean bl-iskop li jaqbdu s-sinjali mill-kaxxa s-sewda – li lbatteriji tag[ha jibqg[u effet-

tivi g[al xahar u li jfisser li ]]mien qed jag[fas g[al ]blokk f’din is-sitwazzjoni. Fl-istess [in, iz-zona tat-tfittxija saret aktar ‘ristretta’ fost ottimi]mu li l-kaxxa s-sewda tal-Boeing tinstab fil-qig[ talo/ean ‘ fl - istess in[awi tal Ocean Shield u l - vapuri l o[ra’. Sadanittant, Angus Houston, l-Air Chief Marshal irtirat li qed imexxi t-tfittxija, tkellem dwar ‘l-a[[ar sinjal’ u kkonferma li filwaqt li d-data akustika te[tie; l-evalwazzjoni xierqa, kapa/i hemm ukoll xaqq ta’ dawl potenzjali.

Il-President Russu, Vladimir Putin, wissa lill-Mexxejja talEwropa li n[olqot ‘sitwazzjoni kritika’ min[abba li l-Ukrajna qed titnikker fil-[las dovut g[allprovvisti tal-gass mir-Russja. Filwaqt li l-pipelines (li jg[addu mill-Ukrajna) qed iservu diversi pajji]i tal-Unjoni Ewropea bil-gass li tipprodu/i rRussja, hemm inkwiet li t-tensjoni bejn Moska u Kiev twassal g[al nuqqasijiet fil-provvista. Il-produttur Gazprom tenna li d-djun tal-Ukrajna b’konnessjoni mal-provvisti tal-gass mir-

Russja issa qab]u l-1.4 biljun ewro. I]da waqt li l-kumpannija tista’ tinsisti ‘g[all-[las bil-quddiem’ ming[and Kiev, Vladimir Putin qed i[e;;i;ha biex tistenna sakemm isiru t-ta[ditiet ‘massie[ba’ (u fejn jidher li hu kien qed jirreferi g[all-UE). Madankollu, Putin bag[at ittra lill-Mexxejja tal-Ewropa fejn sostna li /-/irkostanzi jistg[u jaffettwaw il-provvista tal-gass lejn l-Ewropa. Dan minbarra li ssu;;erixxa ‘mi]uri spe/jali’, ming[ajr ma elabora fuq it-tema.

Iridu jg[addu ;uri lil Gorbachev IR-RUSSJA

{ames membri tal-Parlament Russu sej[u biex l-eks-President, Mikhail Gorbachev, jg[addi minn pro/ess tal-qorti b’konnessjoni mal-kollass tal-Unjoni Sovjetika li kien se[[ fl-1991. Intant, Gorbachev – li introdu/a l-politika ta’ perestroika u glasnost li rriformat l-eks-sistema komunista lejn l-a[[ar tassnin tmenin – qed jinsisti li din id-domanda ‘assurda’ hi xprunata minn ‘;uh g[all-pubbli/ita’ u xejn aktar. Id-deputati wara l-inizjattiva

jinkludu tnejn li jiffurmaw parti mill-Partit tal-President Russu Vladimir Putin u b’dawn isostnu li qeg[din jie[du sens ta’ motivazzjoni mill-a[[ar avvenimenti; b’mod partikolari l-kri]i talUkrajna li hi fost l-erbatax-il pajji] li kisbu l-indipendenza minn Moska, wara l-kroll storiku tal-Unjoni Sovjetika. L-istess deputati qalu li Gorbachev kien sfida x-xewqa tal-poplu meta ppermetta g[allkroll u fejn ‘ittradixxa l-interess nazzjonali’.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Pulizija u esperti tat-taqsima tal-bomb-disposal ji;bru l-materjal g[all-investigazzjoni wara l-isplu]joni tal-biera[ fi/-/entru ta’ Ateni (ritratt> EPA)

Karozza-bomba tisplodi barra bank f’Ateni IL-GRE?JA Karozza pakkjata bl-isplussivi u li t[alliet ipparkjata quddiem il-Bank tal-Gre/ja, f’Ateni, splodiet fis-sig[at bikrin tal{amis, i]da ma rri]ultawx vittmi. {add ma assuma responsabbiltà g[al dak li ;ara, i]da lqawwiet tas-sigurtà jemmnu li lazzjoni kellha l-karatteristi/i kollha ta’ xi grupp ta’ anarkisti jew tal-estremisti Xellugin. Intant, ma naqasx is-sinifikat tal-azzjoni meta l-Gre/ja qed t[ejji biex tbig[ il-bonds fisswieq internazzjonali wara nuqqas ta’ erba’ snin. Dan il-pass qed jintlaqa’ tajjeb mill-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF). Il-Pulizija lbiera[ qalet li l-vettura, tat-tip Nissan, kienet misruqa minn xi [add li po;;ielha l-

isplussivi li kellhom jie[du f’[in intenzjonat. Fil-fatt, il-websajts tal-a[barijiet fuq l-internet sostnew li sorsi b[all-gazzetta Efymerida ton Syndakton, kienu infurmati ‘bil-pjan’ ming[and xi [add li /emplilhom, proprju sieg[a qabel l-isplu]joni. Illum, il-Kan/illier tal:ermanja, Angela Merkel, g[andha ]]ur il-Gre/ja g[al negozjati twal mal-Prim Ministru Grieg, Antonis Samaras. Il:ermanja, sentejn ilu kienet strumentali biex ta//erta li l-Gre/ja ma to[ro;x miz-zona ewro fleqqel tal-kri]i tad-djun, u waqt li l-istqarrijiet uffi/jali jsostu li ]]jara ta’ Merkel hi wa[da ‘normali’, l-awtoritajiet Griegi qed jie[du l-prekawzjonijiet kollha fejn tid[ol is-sigurtà.

Sadanittant , l - attakki bil bombi u l - [ruq tal - proprjetà saru komuni fil-Gre/ja mindu lpajji], erba’ snin ilu, implimenta mi]uri ta’ awsterità bi skambju g[all-bailouts ekwivalenti g[al biljuni ta’ ewro ming[and l-Unjoni Ewropea u l-IMF. Dan meta d - dimostranti Griegi, nhar l-Erbg[a, wettqu lewwel strajk nazzjonali tas sena kontra l-awsterità u pparalizzaw is - servizzi kru/jali madwar pajji]hom. L-organizzaturi tal - azzjoni qalu li l messa;; kontra l-awsterità kien immirat g[all-:ermanja li qed i]]id il - pressjoni g[al aktar qtug[ ming[and il - Gvern f’Ateni bi skambju g[al self ta’ flus li jsostni l-ekonomija talGre/ja.

Miljuni mo[lija fuq medi/ina IR-RENJU UNIT Skont anali]i li [ejjiet l-organizzazzjoni Cochrane Collaboration irri]ulta li setg[u n[lew mijiet ta’ miljuni ta’ liri Sterlini fuq medi/ina g[allinfluwenza li mhix aktar effettiva mill-paracetamol. Ing[ad ukoll li din il-medi/ina – Tamiflu – isservi biss biex tnaqqas ftit missintomi tal-influwenza u la twaqqaf il-virus milli jinfirex u lanqas tnaqqas mill-kumplikazzjonijiet perikolu]i. Ir-Renju Unit nefaq lekwivalenti ta’ 473 miljun lira Sterlina fuq it-Tamiflu, li l-

gvernijiet investew fiha fuq livell globali, bi t[ejjija g[all-pandemiji tal-inflwuenza. Intant, ir-Renju Unit, mill2006, ]viluppa l-[a]niet talmedi/ina spe/ifika meta l-a;enziji bassru li pandemija tal-bird flu setg[et toqtol sa 750,000 Britanniku. Dan meta pajji]i o[ra [adu l-istess de/i]joni, u tTamiflu kienet irrakkomandata bil-kbir waqt l-epidemija talinfluwenza tal-majjali (swine flu), fl-2009. Madankollu, il-manifatturi Roche, li jipprodu/u t-Tamiflu, u

esperti o[ra qalu li l-anali]i fiha l-i]balji. Fil-fatt, il-kelliema g[al Roche ma qablux malkonklu]jonijiet tal-anali]i li jistg[u jkollhom implikazzjonijiet serji g[as-sa[[a pubblika. Il-kumpaniji tal-medi/ina ma jippubblikawx id-data tar-ri/erka s[i[a tag[hom, u r-rapport talCochrane Collaboration jirri]ulta minn ;lieda kbira g[ad-dritt biex il-pubbliku jsir jaf l-informazzjoni kollha rigward l-effettività u s-side effects tat-Tamiflu wara li /erti dettalji kienu n]ammu mo[bijin.

Ma tridx tkun sinjur biex tag[ti d-demm... trid biss ftit kura;;


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Arrestati militanti tal-grupp Sendeiro Luminoso IL-PERÙ Numru ta’ persuni suspettati b’rabtiet mal-grupp tal-militanti Sendeiro Luminoso spi//aw arrestati u fosthom hemm ukoll il-kapijiet tal-Movadef li hi lferg[a politika tal-istess organizzazzjoni. Dan t[abbar mill-President talPerù, Ollanta Humala, meta tnejn mill-arrestati huma avukati li qed jirrappre]entaw lil Abimael Guzman, il-fundatur ta’ Sendeiro, li kien intbag[at il-[abs fl-1992.

L-avukati inkwistjoni, Alfredo Crespo u Manuel Fajardo, qed jistinkaw qatig[ biex Guzman jin[eles mill-pri;unerija. Fis-snin tmenin, gwerillieri tas-Sendeiro Luminoso mexxew rewwixta mdemmija fil-Perù u lpajji] spi//a g[arkupptejh b[ala konsegwenza. Madwar 70,000 persuna mietu jew sparixxew f’aktar minn g[axar snin ta’ konflitt intern, bil-grupp, li kien ispirat mill-Maoi]mu, jipprova

jmexxi ‘Gwerra tal-Poplu’ bil[sieb li jwaqqaf stat Komunista. Is-Sendeiro spi//a effettivament meg[lub fid-disg[inijiet, i]da hu ma[sub li l-entitajiet li kienu konnessi mieg[u u li g[adhom fi/-/irkolazzjoni huma involuti fil-kummer/ tal-eroina. Intant, il-Pulizija u l-Armata, issa, mexxew kampanja spe/jali biex ji;bru persuni akku]ati b’a;ir terroristiku u li ffinanzjaw it-terrur mit-traffikar tad-droga.

T[assib dwar l-ekonomija I?-?INA

L-INDJA> Mara turi d-dokument tal-identità waqt li tistenna biex tivvota fi New Delhi. L-elezzjonijiet g[all-Parlament, li huma mqassmin fuq [ames ;img[at, da[lu fit-tielet fa]i tag[hom ilbiera[, u l-votazzjoni qed issir f’erbatax-il stat, inklu]a l-belt kapitali Delhi u z-zoni importanti ta’ Uttar Pradesh, Kerala u Orissa. Il-Partit tal-Kungress fil-Gvern qed jilqa’ l-isfida tal-Partit Bharatiya Janata fl-Oppo]izzjoni. L-elezzjonijiet ji;i konklu]i fit-12 ta’ Mejju filwaqt li l-g[add tal-voti jsir erbat ijiem wara (ritratt> EPA)

L-esportazzjoni u l-importazzjoni ta/-?ina rre;istraw tnaqqis sostanzjali matul ix-xahar li g[adda, biex komplew l-indikaturi tal-hekk imsejja[ slowdown fit-tieni l-akbar ekonomija taddinja. Intant, l-esportazzjoni ta/-?ina naqset b’6.6 fil-mija, f’Marzu, meta pparagunat ma’ tas-sena li g[addiet. Fl-istess xahar, limportazzjoni naqset ukoll, bi [dax fil-mija, fuq l-2013. Hu minnu li l-esportazzjoni ta/?ina naqset g[at-tieni xahar kon-

sekuttiv wara t-tnaqqis ta’ tmintax fil-mija rre;istrat fi Frar. Dawn ix-xahrejn li fihom l-esportazzjoni kompliet titlef ir-ritmu huma wkoll l-ewwel perjodu ta’ tnaqqis konsekuttiv mill-2009. U[ud qalu li t-tnaqqis flesportazzjoni mi/-?ina jista’ jkun attribwit g[al anqas domanda mis-soltu, min[abba l-vaganzi tas-Sena l-:dida Lunari u min[abba li g[alqu diversi negozji u fabbriki. I]da mill-banda l-o[ra, l-analisti kienu qed jistennew li jaraw

]ieda fl-esportazzjoni u l-importazzjoni ta/-?ina matul ix-xahar ta’ Marzu. Sadanittant, i/-/ifri g[al Marzu g[andhom i]idu matt[assib re/enti dwar l-istat talekonomija ta/-?ina li qed turi sinjali ta’ dg[ufija, fost statistika fqira relatata g[as-setturi talmanifattura u l-kummer/. L-a[[ar data [ar;et ukoll ftit tal-jiem wara li l-Bank Dinji naqqas l-aspettattiva dwar li]vilupp ta/-?ina g[al 7.6 (minn 7.7) fil-mija g[al din is-sena.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

Sinjali ta’ ]ieda fl-appo;; g[al Skozja indipendenti IR-RENJU UNIT

Il-kampanji ‘favur’ u ‘kontra’ l-kampanja biex l-Iskozja tinqata’ mill-kumplament tar-Renju Unit jinsabu ras imb ras g[allewwel darba. Dan skont lindikazzjonijiet tal-a[[ar st[arri; li [are; proprju [ames xhur qabel ir-referendum kru/jali. Fil-fatt, l-appo;; fost lIsko//i]i g[all-indipendenza la[aq livell rekord, u l-vanta;; g[all-elementi li jridu li r-Renju Unit ikompli g[addej kif inhu naqas minn xi 24 punt per/entwali, matul is-sena l-o[ra, g[al sitt punti biss, fi tmiem il;img[a. Dan skont ir-ri]ultati ta’ Panelbase, kumpanija li tie[u [sieb l-ist[arri; fuq dan il-livell u li kienet l-ewwel entità li rre;istrat ]ieda fl-appo;; g[alliScottish National Party (l-SNP li qed ja[dem g[al Skozja indipendenti qabel Alex Salmond, l-ewwel Ministru tal-

Iskozja, reba[ l-elezzjoni Sko//i]a tal-2011. Salmond hu protagonist ewlieni wara l-kampanja Yes Scotland (favur l-indipendenza) u numru ta’ nazzjonalisti Sko//i]i qed jemmnu filkapa/ità li jaqilbu l-i]vanta;; flist[arri; sa nofs is-sajf. Dan fost it-tamiet li l-ispinta tal-appo;; g[all-kaw]a tag[hom tkompli ]]id fir-ritmu matul il-;img[at u x-xhur li ;ejjin. Proprju x-xahar li g[adda, lorganizzazzjoni Better Together – li tirrappre]enta lill-partiti u individwi li qed imexxu l-kampanja biex l-Iskozja ma tinfiridx mir-Renju Unit – sofriet daqqa ta’ [arta meta Ministru Britanniku li ma ssemmiex b’ismu warrab is-sinifikat talmessa;; tal-Gvern tieg[u li jsostni li l-Iskozja ma tkunx tista’ ]]omm il-lira Sterlina f’ka] li tg[id ‘iva’ g[all-indipendenza. Min-na[a tieg[u, Blair

Jenkins, il-kap e]ekuttiv talkampanja Yes Scotland, qal li hu u l-kollegi mexjin fid-direzzjoni t-tajba u li qed tfalli l-politika tal-bi]a’ li qed imexxu l-protagonisti tal-kamp oppost li jridu li l-Iskozja tkompli fi [dan irRenju Unit. Fl-istess [in, l-Isko//i]i qeg[din jikkunsidraw bir-reqqa l-konsegwenzi u l-impatt ta’ vot li jopponi g[al ‘pajji] separat talIskozja’. Dan meta skont l-a[[ar indikazzjonijiet, il-kampanja favur l-indipendenza te[tie; swing ta’ tlieta fil-mija biss lejn in-na[a tag[ha biex tirba[ ir-referendum ta’ Settembru. Sadanittant, numru ta’ politi/i Britanni/i ma jidhrux impressjonati wisq bir-ri]ultati ta’ Panelbase, u l-eks-Kan/illier tal-Finanzi, Alistair Darling, qed jg[id li kwalunkwe st[arri; li sar din is-sena u fl-2013 wera vanta;; konsistenti g[all-kamp li jrid l-istatus quo.

IL-KOLOMBJA> Artist tat-toroq ipin;i mara indi;ena waqt mar/ fl-okka]joni ta’ Jum is-Solidarjetà Nazzjonali mal-Vittmi, fl-in[awi ta’ Bogota (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

27

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

7

9

10

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ [afif u varjabbli l-aktar min-Nofsinhar li jsir [afif g[al moderat mil-Lbi/ BA{AR {afif g[al moderat li jsir [afif IMBATT Baxx mill-Grigal TEMPERATURA L-og[la 19˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 493.3mm IX-XEMX titla’ fil-06.35 u tin]el fit-19.31

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. Dik ta’ Lazzarett tinsab bejn il-G]ira u Ta’ Xbiex (5) 6. Min ikun irid jag[tik lilha, ma jkun irid jag[tik xejn (5) 7. Ag[mel hekk biex taqla’ grazzja (5) 10. Tal-… , fejn tinsab l-Università (5) 11. {afna minnhom isiru bil-kunserva jew bilpolpa tat-tadam (5) 12. u 14. G[amlu /erimonja jew festa b’tifkira (10) 14. Ara 12. 16. G[al ftit … (5) 17. {ar;a tad-demm mill-imnie[er (5) 18. Passi;;ata (5)

18

Weqfin>1. Taqbad il-kitarra biex … (6) 2. Jekk tal-qalb, min[abba ansjetà kbira (6) 3. L-ewwel ta[]i]a ta’ kitba, ta’ li;i (6) 4. Bihom mixg[ulin tara timxi fid-dlam (6) 8. Dawk tal-kamla ma tilg[abx bihom (5) 9. Il-qawl jg[id li meta tikolha, g[all-ka//a tibda n-namra! (5) 12. Jippurifika (6) 13. Bejjieg[ tat-triq tad-drappijiet li kien

ikebbeb jew jifrex fuq lasta mwie]na fuq spallejh hu u miexi (6) 14. Marda tal-;ilda fil-;isem (6) 15. G[amel dak li wieg[ed (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>- 5. Ftila, 6. Darba, 7. Iduru, 10. u 11. I//ajtajna, 12. Kines, 14. Siket, 16. Toqob, 17. Isfar, 18. Diska. Weqfin>- 1. Affari, 2. Qaddej, 3. Adurat, 4. Abbona, 8. K/ina, 9. Fjakk, 12. Kubrit, 13. Skorra, 14. Storda, 15. Tanbar.

Sudoku Kulma trid tag[mel hu li timla l-kaxxi vojta bin-numri mill-1 sad-9 ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3.

Soluzzjoni Sudoku

IL-:IMG{A L-og[la 19˚C L-inqas 13˚C

IS-SIBT L-og[la 20˚C L-inqas 13˚C

IL-{ADD L-og[la 20˚C L-inqas 14˚C

IT-TNEJN L-og[la 19˚C L-inqas 13˚C

IT-TLIETA L-og[la 20˚C L-inqas 12˚C

UV

UV

UV

UV

UV

7

6

6

7

7

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: {al Luqa 19˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 20C ftit imsa[[ab, Amsterdam 14˚C imsa[[ab, Ateni 19˚C xita, Li]bona 19˚C xemxi, Berlin 9˚C imsa[[ab, Brussell 15˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 23˚C ftit imsa[[ab, Dublin 14˚C imsa[[ab, Kopen[agen 9˚C imsa[[ab, Frankfurt 16˚C ftit imsa[[ab, Milan 20˚C xemxi, Istanbul 19˚C sabi[ bi nhar, Londra 15˚C sabi[ bi nhar, Madrid 23˚C imsa[[ab, Moska 4˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 18˚C xemxi, Bar/ellona 19˚C xemxi, Ruma 18˚C xemxi, Tel Aviv 22˚C ftit imsa[[ab, Tripli 26˚C xemxi, Tune] 20˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 7˚C bir-rag[ad, Zurich 16˚C ftit imsa[[ab, Munich 10˚C imsa[[ab, St. Petersburg 6˚C xemxi, Sokkolma 8˚C xemxi

Tag[rif Laqg[a ta’ talb

Illum is-Sibt, 12 ta’ April filParro//a ta’ Sant’Anna, Wied ilG[ajn se ssir laqg[a ta’ talb g[all-qdusija tal-kleru u g[allvokazzjonijiet sa/erdotali u reli;ju]i. Il-laqg[a tibda fid-9 p.m. bil-quddiesa u tibqa’ sejra bl-adorazzjoni sal-11 p.m. Din il-laqg[a ssir kull xahar fil-knejjes differenti.

{addiem Birkirkara se ttella’ via sagra kantata, bl-isem ‘Ikun li trid Int’. Din se ssir nhar it-Tnejn 14 ta’ April fis-7:30 p.m. fil-Knisja Parrokkjali ta’ San :u]epp {addiem, Triq Bwieraq, Birkirkara. Din il-via sagra g[andha kliem u mu]ika ta’ Therese Cassar u Manwel Mifsud. Direzzjoni artistika u mu]ikali ta’ Paul Micallef u Nathalie Camilleri.

Resurrexit

L-G[aqda }g[a]ag[ Dumnikani tistieden lill-pubbliku ;enerali biex jattendi l-wirja li qed torganizza fil-Kunvent tad-Dumnikani, il-Birgu. Din lwirja tkun miftu[a kif ;ej: Illum is-Sibt 12 ta’ April mit8:30 a.m. sal-11.30 a.m. u mill-5 p.m. biex wara l-quddies ikun hemm it-tberik tal-wirja u programm ta’ mu]ika funebri filkunvent. G[ada l-{add 13 ta’ April, {add il-Palm, miftu[a l-;urnata kollha. Mit-Tnejn 14 sal-Erbg[a 16 ta’ April mit-8:30 a.m. sal-11.30 a.m. u mill-5 p.m. sat-8 p.m. filwaqt li f’{amis ix-Xirka u l:img[a l-Kbira tifta[ il-;urnata kollha. Via Sagra kantata

Il-Parro//a

San

:u]epp

Wirja Mater Dololosa

Se ssir wirja ta’ vari tal:img[a l-Kbira fil-Ka]in talBanda Prekursur ix-Xewkija, G[awdex, li se tkun miftu[a g[all-pubbliku sal-:img[a 18 ta’ April. Il-[inijiet tal-wirja huma kif ;ej: Illum is-Sibt 12 ta’ April mis6 p.m. sal-10 p.m. Il-{add 13 ta’ April mid-9 a.m. sa 12 p.m. u mis-6 p.m. sal-10 p.m. MitTnejn 14 sal-Erbg[a 16 ta’ April mis-6 p.m. sal-10 p.m. {amis ix-Xirka mis-6 p.m. sa 12 a.m. u l-:img[a l-Kbira mid9 a.m. sa 12 p.m. u mis-6 p.m. sal-10 p.m. Fiera

Se ssir fiera nhar il-{add 4 ta’ Mejju mit-8:30 a.m. san-12:30 p.m. se jkun hemm log[ob g[al persuni ta’ kull età.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

29

SPORT KUMMENTI WARA L-PARTITI TA?-CHAMPIONS LEAGUE

Il-gowl tad-draw immedjat ta’ Bayern kien kru/jali - David Moyes, manager ta’ Man Utd “Minn meta tibda titg[allem tilg[ab il-futbol jg[allmuk li meta tiskurja gowl trid tib]a’ g[alih u a[na g[amilna e]attament il-kontra.” Dawn kienu lewwel kummenti tal-manager ta’ Man Utd David Moyes wara li ttim tieg[u safa eliminat millkwarti tal-finali ta/-Champions League kontra Bayern Munich. Dawn tal-a[[ar, wara li fl-ewwel leg f’Old Trafford ;ew draw 1-1, fit-tieni leg reb[u 3-1. Kienu Man Utd li marru fil-vanta;; fittieni leg imma minuta wara Bayern ;abu d-draw u wara skurjaw tnejn o[ra biex ibbukjaw post fis-semi finali. “Wara li skurjajna l-gowl ridna [ames jew 10 minuti fejn suppost iddefendejna tajjeb biex nibdew noqtlu r-ritmu tal-avversarji. Bilplayers ta’ esperjenza li g[andna missna b]ajna g[al dak il-gowl li seta’ jkun importanti [afna. Madankollu, jien xorta kuntent bil-wirja tal-players tieg[i fuq i]]ew; legs,” qal Moyes. Moyes temm jg[id li sta;un ie[or it-tim tieg[u mhux se jkun qed jilg[ab fi/-Champions League imma wieg[ed li dan se jkun biss g[al sta;un g[ax jem-

men li l-players se jag[mlu minn kollox biex jer;g[u jiksbu post fil-kompetizzjoni tal-aqwa livell tal-klabs. Minn na[a tieg[u l-kow/ ta’ Bayern Munich Pep Guardiola fa[[ar b’mod s[e/jali lillwingers Ribery u Robben li taw spinta lit-tim fit-tieni taqima. “Ilkwarti tal-finali ta/-Champions League dejjem ikunu test diffi/li u g[al darba o[ra dan re;a’ kien il-ka]. Il-log[ba kienet simili [afna g[al dik tal-ewwel leg u minn dejjem kont nemmen li qatt m;hu fa/li biex telimina tim Ingli], anke jek ma jkunx g[addej mill-aqwa sta;un tieg[u,” qal l-eks kow/ ta’ Barcelona. Guardiola fa[[ar ilgowl li skurja Evra ta’ Man Utd imma qal li kien kburi bir-reazzjoni immedjata tal-players tieg[u. Irba[na kontra tim bi storja kbira Il-kow/ ta’ Atletico

Madrid Diego Simeone fa[[ar lit-tim tieg[u wara li l-Madrileni g[addew g[as-semi finali meta fil-kwarti tal-finali eliminaw lirrivali Barcelona. Wara li fl-

Il-kow/ ta’ Barcelona Martino (xellug) qal li kien di]appuntat bil-fatt li t-tim naqas milli jsib gowl li kien ikun kru/jali kontra Atletico Madrid. Simeone, (lemin) kow/ ta’ Atletico fa[[ar lill-players u qal li kultant il-grinta tg[odd aktar mill-kwalita` individwali

ewwel leg il-log[ba kienet intemmet 1-1 fil-Camp Nou, Atletico reb[u 1-0 fit-tieni leg u setg[u anke reb[u bi skor akbar li kieku ma laqtux il-lasta aktar minn darba. “Eliminajna tim li hu rivali tag[na u li g[andu passat glorju]. Issa rridu nibqg[u kalmi g[ax sa issa g[adna ma irnba[na xejn. Ilpass li jmiss hu li nistrie[u g[ax nhar il-{add inkunu impenjati fil-kampjonat u ma rridux nitilfu

l-ewwel post,” qal il-kow/ tat-tim li qed jokkupa l-ewwel post filLa Liga. Simeone kompla bili qal, “Lewel 20 minuta [ri;na b’sa[[itna u sibna l-gowl. Minn hemm ‘il quddiem l-avversarji bdew de[lin fil-log[ba u kien hemm mumenti fejn sibniha diffi/li biex niddefendu l-attaki kontinwi tag[hom. G[andna players dedikati u b’motivazzjoni kbira u kultant dawk l-ingredjenti huma aqwa

mil-klassi individwali,” temm jg[id Simeone. Gerardo Martino, kow/ ta’ Barcelona kien di]appuntant bilfatt li t-tim naqas mili jiskurja gowl li kien ibiddel l-andament tal-log[ba. “Kien hemm mumenti fejn ma stajniex nesprimu llog[ob li ridna g[ax l-avversarji tag[na g[alqu l-ispazji tajjeb. Issa la darba inqlajna minn din ilkompetizzjoni rridu niffukaw fuq il-kampjonat u t-tazza tar-Re.”

UEFA CHAMPIONS LEAGUE U EUROPA LEAGUE

Ilum jitilg[u l-poloz tas-semi finali Illum f’12pm fil-belt ta’ Nyon fl-I]vizzera se jittellg[u l-poloz tas-semi finali kemm ta/Champions League kif ukoll talEuropa League. Itellg[u dawn ilpoloz se jkun hemm Gianni Infantino, Segteraju :enerali talUEFA, Luis Figo ambaxxatur talfinali ta/-Champions League filgrawnd ta’ Benfica f’Lisbona u Ciro Ferrara, ambaxxatur talfinali tal-Europa League filgrawnd ta’ Juventus f’Turin. Fis-semi finali timijiet mill-istess pajji] ikunu jistg[u jilag[bu kontra xulxin. L-ewwel leg tassemi finali ta/-Champions League jintlag[bu fit-22 u fit-23 ta’ April filwaqt li t-tieni legs jintlag[bu fid-29 u fit-30 ta’ April. Il-finali tintlag[ab is-Sibt 24 ta’ Mejju. L-ewwel legs tas-semi finali tal-Europa League se jintlag[bu l-{amis 24 ta’ April bit-tieni legs skedati fit-2 ta’ Mejju. Il-finali ssir l-Erbg[a 14 ta’ Mejju. G[as-semi finali ta/Champions League ikkwalifikaw il-holders Bayern Munich, Chelsea u t-tnejn Spanjoli Atletico Madrid u Real Madrid. Filwaqt li s-semi finali hi fa]i

familjari ma’ Bayern, Chelsea u Real, Atletico se jkunu qed jilag[bu g[all-ewwel darba f’din il-fa]i sa mil-ista;un 1973-74. Dak l-ista;un Atletico kienu eliminaw lil Celtic biex umbag[ad tilfu l-uniku replay ta’ finali fl-istorja, kontra Bayern Munich. G[al Atletico din hi rraba’ darba fl-istorja tag[hom li se jkunu qed jikkompetu fis-semi finali filwaqt li Real Madrid se jkunu qed jilag[bu g[al 25 darba fis-semi finali. L-g[an talMerengues, li huma l-aktar tim li qatt reba[ din il-kompetizzjoni hi li dan l-ista;un jirb[u l-10 Champions League fl-istorja glorju]a tag[hom. Din hi r-raba’ sena konsekuttiva li Real Madrid se jkunu qed jilag[bu fis-semi finali imma minkejja dan, ilhom sa mil-2002 ma jag[mluha salfinali. Fl-2011 ;ew eliminati minn Barcelona, fl-2012 ;ew eliminati kontra Bayern Munich u sta;un ilu ;ew eliminati minn Borussia Dortmund, it-tim li ironikament din is-sena eliminaw biex waslu sas-semi finali. Chelsea, li huma l-uniku tim Ingli] li fadal fil-kompetizzjoni wettqu rimonta u eliminaw lil

Il-manager ta’ Chelsea Jose Mourinho (xellug), fis-semi finali jista’ jiltaqa` kontra l-eks tim tieg[u, Real Madrid li llum-il ;urnata huma immexxija minn Carlo Ancelotti (lemin)

PSG biex b’hekk g[addew g[asseba’ darba f’dawn l-a[ar 11-il sena g[as-semi finali ta/Champions League. Minkejja dan, il-Blues reb[u din il-kompetizzjoni biss darba, fl-2012 kontra Bayern Munich fil-Bavarja stess.

Minn na[a tag[hom Bayern Munich, f’dawn l-a[[ar [ames snin lag[bu erba’ darbiet fis-semi finali ta’ din il-kompetizzjoni u qed jippruvaw isiru l-ewwel tim li qatt reba[ i/-Champions League darbtejn wara xulxin.

Fis-semi finali jaf ikun hemm konfronti interessanti. Jose Mourinho, manager ta’ Chelsea jista; jaffronta lil-eks tim tieg[u Real Madrid, tim li [alla fi tmiem l-ista;un li g[adda. Barra minn hekk, il-kow/ Portugi] jista’ wkol jiltaqa` kontra Bayern Munich, it-tim li kontrih fl-2010, meta kien g[adu ma’ Inter, reba[ il-finali f’Madrid. Jekk Chelsea jiltaqg[u kontra Bayern Munich dawn tal-a[[ar, bla dubju jridu jpattu g[at-telfa li sofrew fil-finali tal-2012 kontrihom u fl-istess [in jirrepetu ssu//ess li kellhom f’Awwissu li g[adda meta reb[ulhom fil-finali tal-UEFA Super Cup. Barra minn hekk, jekk Real Madrid u Atletico Madrid ma jiltaqg[ux kontra xulxin fis-semi finali jista’ jag[ti l-ka] li fil-finali jilag[bu ]ew; timijiet Spanjoli kontra xulxin. Jekk ji;ri hekk, din tkun il[ames darba fl-istorja ta/Champions League li l-finali tkun ikkontestata bejn ]ew; klabbs mill-istess pajji] u t-tieni wa[da konsekuttiva wara li sta;un ilu, fil-finali Bayern kienu g[elbu lil Borussia Dortmund.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta’ April, 2014

30

SPORT

EUROPA LEAGUE – KWARTI TAL-FINALI – II LEG

Juventus b’pass ie[or lejn finali f’darhom B’reb[a ta’ 2-1 kontra Lyon, Juventus g[amlu pass ie[or lejn ilfinali ta’ din il-kompetizzjoni li se tintlag[ab f’darhom meta g[addew b’aggregate ta’ 3-1 wara li flewwel leg kienu reb[u 1-0. IlBianconeri kellhom b]onn biss erba’ minuti biex marru fil-vanta;; u g[al darba o[ra re;a’ kien lespert tal-free kicks Andrea PIRLO li skurja ;miel ta’ gowl minn free kick dirett li ing[ata wara fawl fuq Tevez. Fit-18-il minuta Lyon ;abu d-draw meta minn corner ta’ Mvuemba skurja b’daqqa ta’ ras BRIAND. Hekk kif Lyon bdew jittamaw li jsibu gowl ie[or li kien ifisser il-kwalifikazzjoni,.fit-68 minuta MARCHISIO re;a’ po;;a lil Juventus fil-vanta;;. Wara li tilfu l-ewwel leg 1-0 kontra Porto, Seville wettqu rimonta kbira u reb[u t-tieni leg 4-0. RAKITIC feta[ l-iskor minn penalty wara [ames minuti u VITOLO g[amilhom tnejn fis-26 minuta.

Seville komplew jippressaw u wara tliet minuti skurjaw ie[or permezz ta’ BACCA. 10 minuti mit-tmiem GAMEIRO iss;illa r-reb[a favur lIspanjoli. Kif kien mistenni, Benfica komplew minn fejn [allew fl-ewwel leg kontra AZ Alkmaar u reb[u ttieni leg 2-0 wara li kienu reb[u lewwel leg 1-0. L-eroj tas-serata g[all-Portugi]i kien RODRIGO li skurja ]ew; gowls, wie[ed f’kull taqsima. Valencia wettqu rimonta kbira u g[addew b’aggregate ta’ 5-3 kontra Basel. Wara li kienu tilfu 3-0 flewwel leg, reb[u 3-0 fi Spanja biex sfurzaw il-[in barrani. L-eroj tal-partita kien ALCACER li skurja tlieta minn dawn il-[ames gowls. Fil-[in barrani Basel spi//aw jilag[bu b’disg[a. B’hekk, illum, l-erba’ timijiet flurna tat-tlug[ tal-poloz tas-semi finali se jkunu Juventus, Benfica, Seville u Valencia.

Andrea Pirlo jpo;;i lil Juventus fil-vanta;; kontra Lyon minn free kick dirett Ri]ultati

-

K F IILeg

v AZ Alkmaar v Basel v Porto v Lyon

Benfica

Valencia Seville

Juventus

2-0 5-0 4-0 2-1

MOTOGP

I/-champion Marquez ifittex it-tieni reb[a Illum jibdew il-provi liberi tat-tieni Grand Prix tal-ista;un li se jsir f’Austin fl-Istati Uniti u /-champion tal-Honda Marc Marquez se jkun qed ifittex ittieni reb[a tal-ista;un u t-tieni wa[da konsekuttiva f’dan i//irkwit. Sta;un ilu Marquez kien reba[ dan il-Grand Prix meta kien g[eleb l-isfida ta’ Jorge Lorenzo. Fl-ewwel Grand Prix tal-ista;un li sar fit-23 ta’ Marzu fil-Qatar Marquez

g[eleb l-isfida tat-Taljan Valentino Rossi, anke jekk kien g[adu kemm irkupra minn ksur f’siequ. B’hekk, minn Marzu ‘l hawn wie[ed jistenna lil Marquez f’forma aqwa minn dik li kien fiha meta kien g[adu ;ej minn injury. F’kummenti li ta Marquez qal li /-/irkwit ta’ Texas hu wie[ed mill-favoriti tieg[u, /irkwit li ironikament fih kien kiseb lewwel reb[a tieg[u fil-

MotoGP. Marquez qal li jinsab f’kundizzjoni fi]ika a[jar li qed tippermettilu jdur a[jar bilmutur. Intant, sie[eb Marquez, Dani Pedrosa se jkun qed jittama li jibni fuq ir-ri]ultat li kiseb flewwel Grand Prix fejn spi//a fit-tielet post. Matul l-ista;un li g[adda Pedrosa kellu wirja tajba [afna fl-Istati Uniti tant li g[al 12-il dawra kien qed jokkupa l-ewwel post.

Il-Formula 1 tirtira l-limitu fuq l-ispi]a Il-Formula 1 irtirat il-pjani li kellha biex tpo;;i limitu fuq lispi]a fl-2015 wara li t-timijiet ilkbar qalu li kienu kontra din lideja. Il-President tal-FIA Jean Todt qal li issa t-tnaqqis fl-ispi]a minflok se jinkiseb permezz tat-tibdil fir-regolamenti. Is-sitt timijiet involuti flistrate;ija tar-regolamenti, rrifjutaw il-pjan biex ikun hemm massimu fuq l-ispi]a kif kien miftiehem aktar kmieni din issena. U Todt qal li ma jistax ‘jimponi’ dan il-limitu “jekk dak li g[andu d-drittijiet kumer/jali

(Bernie Ecclestone) u sitt timijiet, huma kontra tag[ha.” Huwa ]ied jg[id, “Din hi matematika. F’dan il-ka] m’hemmx aktar massimu fuq l-ispi]a.” Skont l-istruttura l-;dida ta’ tmexxija tal-F1, is-sitt timijiet filgrupp strate;iku – Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams u Lotus – g[andhom vot kull

wie[ed waqt li Ecclestone u Todt g[andhom sitta kull wie[ed. Ilvotazzjoni tg[addi b’ma;;oranza sempli/i. “Sa /ertu punt in[ossni di]appuntat g[aliex se jkun aktar diffi/li li niksbu t-tnaqqis li n[oss li hemm b]onn. Imma kul[add

jg[id li hu favur li titnaqqas lispi]a permezz ta’ regolamenti sportivi,” qal Todt. It-timijiet il-kbar b[al Red Bull, Ferrari u Mercedes, jonfqu aktar minn £200 miljun fis-sena fuq il-programmi tag[hom tal-F1 waqt li timijiet b[al Marussia u Caterham li kienu fuq wara talgrid fl-2013, ikampaw b’anqas minn terz tal-ispi]a. L-F1 g[adha ta[t il-ftehim ta’ restrizzjoni (RRA) li hu dokument legali iffirmat mit-timijiet u li jirrimarka li jkun hemm limitu tar-ri/erka u l-i]vilupp. Madankollu [afna jemmnu li ssu//ess tal-RRA kien limitat.

FUTBOL

Ronaldo se jitlef il-finali tat-Tazza tar-Re Il-winger ta’ Real Madrid Cristiano Ronaldo se jitlef ilfinali tat-Tazza tar-Re ta’ nhar lErbg[a 16 ta’ April kontra rrivali Barcelona min[abba injury. Fi tmiem il-;img[a Ronaldo ma lg[abx fil-log[ba kontra Real Sociedad u matul il;img[a tilef ukoll it-tieni leg talkwarti tal-finali ta/-Champions League kontra Borussia Dortmund. Mit-testijiet li saru sar mag[ruf li Ronaldo g[andu injury li se ddewmu barra mill-azzjoni madwar 15-il jum. Dan ifisser li rrebbie[ tal-Ballun tad-Deheb se jitlef il-logb[a ta’ tmiem il;img[a kontra Almeria, il-finali tat-Tazza tar-Re u x’aktarx anke l-ewwel leg tas-semi finali ta/Champions League li se tintlag[ab fit-22 jew fit-23 ta’ April. Din hi bla dubju daqqa ta’ [arta kbira g[al Real Madrid li s’issa g[adhom b’/ans li jirb[u t’Treble’.

l-iskwadra provi]orja g[at-Tazza tad-Dinja. Xahar ilu l-midfielder ta’ Roma Daniele De Rossi kien ukoll ;ie esklu] mit-tim Taljan li lag[ab log[ba ta’ [biberija kontra Spanja wara li fil-log[ba kontra Inter ta daqqa lil Icardi. Il;img[a li ;ejja l-35 player li se jkunu msejj[a minn Prandelli se jattendu jumejn ta’ ta[ri; f’Coverciano. Skond l-istess rapporti Francesco Totti u Luca Toni se jit[allew barra filwaqt li fl-iskwadra se jkunu inklu]i Antonio Cassano u l-goalkeeper Simone Scuffet. Mourinho immultat Il-manager ta’ Chelsea

Jose Mourinho ;ie immultat mill-FA Ingli]a s-somma ta’ £8,000 min[abba im;ieba [a]ina fillog[ba kontra Aston Villa. Din il-partita intlag[bet fil-15 ta’ Marzu u dakinhar il-Blues kienu tilfu 1-0 u l-kow/ Portugi] kien tke//a mir-referee wara li ipprotesta g[at-tke//ija tal-midMattia Destro se fielder Ramires. Hekk kif tke//a jkun esklu] Ramires, Mourinho [are; filRapporti fil-;urnali Taljani grawnd u ikkonfronta lir-referee qed isostnu li l-kow/ nazzjonali Chris Foy. tal-Italja Cesare Prandelli se jeskludi lill-attakkant ta’ Roma Petrescu jitlaq lil Mattia Destro mill-kamp ta’ D. Moscow ta[ri; ta’ ;img[a o[ra Dan Petrescu telaq minn kow/ f’Coverciano. Dan wara li Destro tal-klabb tal-Premier Russu ;ie sospi] tliet partiti min[abba li Dinamo Moscow bi ftehim fi tmiem il-;img[a, fil-log[ba re/iproku wara telfa 4-0 kontra kontra Cagliari ta daqqa lil Anzhi nhar il-{add bit-tim ta’ Astori. Destro ;ie ukoll sospi] Petrescu jin]el fir-raba’ post fillog[ba o[ra min[abba karti safar klassifika. li akkumulawlu. Dan ifisser li lWara t-telfa l-board ta’ attakkant Taljan se jirritorna g[al Dinamo ippropona li jibdel illog[ob fid-9 ta’ Mejju, erbat kow/ u t-tluq ta’ Petrescu kien ijiem qabel ma Prandelli j[abbar konfermat it-Tlieta.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a, 11 ta ’April, 2014

31

SPORT TAZZA TAD-DINJA TAN-NISA

Telfa kbira o[ra g[all-Maltin 3 MALTA....................................0 Kif Jinsabu Grupp L R D T F K Pt I}LANDA................................8 }vizzera 6 5 1 0 29 1 16 4 3 0 1 11 3 9 Malta – Sharon Costantino I]landa I]rael 4 2 0 2 5 7 6

(Sonia Farrugia 87), Gabriella Zahra, Rebecca D’Agostino, Dorianne Theuma, Ylenia Carabott (Nicole Buttigieg 72), Rachel Cuschieri (Brenda Borg 69), Antoinette Sammut, Mandy Debono, Shona Zammit, Stefania Farrugia, Charlene Zammit I]landa – Gudbjorg Gunnarsdottir, Olina Vidarsdottir, Perla Viggorsdottir, Sara Gunnardottir, Katrin Omarsdottir (Asgerour Baldursdottir 77), Maria Dora Larusdottir, Dagny Brynjarsdottir, Anna Bjork Kristjansottir, Harpa Porsteinsdottir (Holmfriour Magnusdottir 66), Fanndis Frioriksdottir, Rakel Honnudottir (Brynja Gudmunda Oladottir 66) Skurjaw – Harpa Porsteinsdottir 2, 23, 60, Maria Larusdottir 15, Dagny Brynjarsdottir 33, 93, Fanndis Frioriksdottir 64, Brynja Oladottir 87 (I]landa) Referee– Sjouke De Jong (Olanda)

Danimarka Serbja Malta

4 1 2 1 7 3 5 5 1 1 3 6 15 4 5 0 0 5 0 29 0

I]landa f’log[ba mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja tal-2015 li se ssir filKanada. Dan kien it-tieni ri]ultat negattiv fi spazju ta’ ftit jiem wara li fi tmiem il-;img[a lMaltin tilfu 11-0 kontra lI]vizzera. Barra minn hekk, din kienet il-[ames telfa minn daqstant partiti g[at-tim ta’ Pierre Brincat fi Grupp 3. Minkejja li lavversarji tal-Maltin huma ta’ kalibru og[la, wie[ed kien jistenna xi tip ta’ reazzjoni minn na[a tan-nisa Maltin wara l-umiljazzjoni ta’ nhar is-Sibt. L-avversarji tal-Maltin skurjaw erbg[a f’kull taqsima. Wara biss ]ew; minuti l-I]landa marru filvanta;; b’gowl ta’ Harpa THORSTEINSDOTTIR u malkwarta log[ob Dora MARIA Larusdottir ]iedet mal-iskor. L-istess THORSTEINSDOTTIR skurjat it-tielet gowl tat-tim I]aldni] u t-tieni wie[ed personIt-tim nazzjonali tan-nisa sofra ali u bir-reazzjoni tal-Maltin telfa kbira ta’ 8-0 kontra l- tibqa’ ma tasalx, Dagny BRYN-

Dorienne Theuma ta’ Malta (lemin) tipprova twaqqaf lil Dagny Brynjarsdóttir tal-I]landa (Ritratt> Martin Agius)

JARSDOTTIR g[amlithom erbg[a. Wara sieg[a THORSTEINSDOTTIR kisbet hat-trick u erba’ minuti wara Fanndis FRIDRIKSDOTTIR sabet ix-xibka g[al skor ta’ 6-0. Minkejja li kellhom vanta;; kbir l-avversarji tag[na baqg[u jippressaw u skurjaw tnejn o[ra fi spazju ta’ [ames minuti. Fit-87 minuta is-sostitut Gudmunda OLADOTTIR skurjat is-seba’ gowl u l-a[[ar gowl, li wasal fil-[in mi]jud, kien skurjat minn BRYNJARSDOTTIR. Wara din il-partita t-tim Malti jer;a’ jkun impenjat f’pajji]na fis-7 ta’ Mejju kontra l-I]rael.

ATLETIKA

Powell sospi] 18-il xahar

L-isprinter :amajkan Asafa Powell ;ie sospi] 18-il xahar wara li instab po]ittiv g[ad-doping. Powell, li g[andu 31 sena kien instab [ati li g[amel u]u minn sustanza ipprojbita waqt ittrials nazzjonali u b’hekk, issa jirritorna fl-azzjoni f’Di/embru ta’ din is-sena. Din l-a[bar tasal ftit jiem wara li l-isprinter :amajkana Sherone Simpson, ukoll ;iet sospi]a 18-il xahar min[abba ra;unijiet smili. Hekk kif [ar;et din l-a[bar l-avukat ta’

Powell qal li l-atleta se jappella mid-de/i]joni quddiem il-Qorti tal-Arbitra;; Sportiv (CAS). Powell u Simpson se jitilfu lKampjonati tal-Commonwleath li se jsiru fil-belt ta’ Glasgow flIskozja f’Lulju. Powell di;a’ tilef il-Kampjonati Mondjali li saru fissajf li g[adda fir-Russja min[abba li kien di;a’ sospi] b’mod temporanju. Minn na[a tieg[u powell dejjem sostna li kien il-kow/ tieg[u Chris Xuereb li tah is-sustanza u dan ma kienx jaf x’fiha.

Pistorius jitfa’ l-[tija fuq kul[add barra fuqu nnifsu - Gerrie Nel

Il-prosekutur Gerrie Nel baqa` impressjonat meta Pistorius qallu li l-arma tan-nar li kellu f’ristorant f’Johannesburg [adet wehidha ming[ajr ma laqat il-grillu

Il-biera[ tkompla l-;uri talatleta mill-Afrika t’Isfel Oscar Pistorius li qed ikun akku]at li fl14 ta’ Frar ta’ sena ilu qatel littfajla tieg[u Reeva Steenkamp. Il-prosekutur Gerrie Nel, b[al ma g[amel fl-ewwel jum attakka lil Pistorius u qallu li hu bniedem li jitfa’ [tija fuq kul[add minbarra fuqu innifsu. Nel qal dan meta kien qed jistaqsi lil Pistorius dwar ka]ijiet pre/edenti fejn kien di;a’ g[amel u]u minn armi tan-nar. Fil-;img[at li g[addew kien ;ie ]velat li waqt li kien f’ristorant f’Johannesburg , xahar qabel ma qatel lil Steenkamp, kien spara arma tan-nar u talab lil sie[bu biex jie[u l-[tija. Minn na[a tieg[u Pistorius qal li ma kinex g[afas il-grillu u Nel wie;bu b’mod sarkastiku li dan kien ‘miraklu’. Nel staqsa wkoll lil Pistorius dwar munizjon li dan kellu ming[ajr permess u l-atleta g[al darba o[ra naqas milli jerfa’ rresponsabbilta` u qal li dawk kienu ta’ missieru. Dan tal-a[[ar irrifjuta li jikkonferma li lmunizjon kien fil-fatt tieg[u.

G[al darba o[ra, Pistorius, b[al ma qal nhar l-Erbg[a, re;a’ qal li ma kellux l-intenzjoni li jispara lejn il-bieb tal-kamra talbanju li fiha kien hemm Reeva i]da g[amel dan g[ax ma kellux [in biex ja[seb fi stat ta’ bi]a’. Gerrie Nel e]amina l-messa;;i li intbg[atu bejn il-koppja fuq ilmobile u minn dak li ra [are; bi/-/ar li Pistorius kien bniedem possessiv li j[obb jikkmanda. F’messa;; minnhom, sa[ansitra Pistorius gerger ma’ Steenkamp g[ax kienet t[obb ic-chewing gum. F’messa;; ie[or, Sttenkamp qalet lil Pistorius biex ma jibqax jg[ir daqshekk g[aliha wara li irrabja mag[ha g[ax tkellmet ma’ ra;el waqt festin. Pistorius baqa` jsostni li dejjem mexa sew mat-tfajla tieg[u imma fl-istess [in qal li fil-messa;;i tag[ha ma kinitx qed tigdeb. “Reeva ma kinitx tib]a’ minni. Jien mhux bniedem li nbe]]a’ nnies. G[andi dispja/ir kbir li ma kellix /ans ng[idilha li n[obba qabel mietet. Il-prosekutur Nel iddeskriva lapolo;ija li g[amel Pistorius lill-

qraba ta’ Steenkamp b[ala ‘xena g[al g[ajn in-nies’ u li kieku veru ried jitlob apolo;ija seta’ g[amel dan fil-privat u mhux fil-Qorti. Minn na[a tag[ha, June Steenkamp, omm Reeva qalet li ma kinitx impressjonata blapolo;ija tal-atleta. “Kont naf li se jisku]a ru[u filQorti. L-avukati kienu ippreparawni g[al xi [a;a b[al din u meta talab apolo;ija ma impressjonajtx ru[i. Meta sku]a ru[u bkejt mhux g[ax emozzjonani imma g[ax bdejt niftakar f’dak li g[addiet minnu binti, persuna li qatt m’hu se ter;a’ tkun mieg[i,” qalet June Steenkamp f’intervista qasira f’;urnal Ingli]. “Pistorius bniedem li imdorri jkun glorifikat u issa sab ru[u f’sitwazzjoni opposta. Matul il;uri qed ikun drammatiku [afna, jibki, jirremetti u jlaqlaq. Il-[in kollu n;ib ix-xena ta’ meta binti kienet fil-kamra tal-banju fla[[ar mumenti ta’ [ajjitha.” Ta min jinnota li l-;enituri ta’ Reeva qatt ma kienu iltaqg[u ma’ Pistorius qabel ma rawh fil-Qorti.


www.maltarightnow.com

Il-:img[a 11 ta’ April, 2014

32

LOKALI

Joseph Muscat hedded lil Peppi Azzopardi u Norman Vella F’xhieda li taw illum fil-Qorti quddiem il-Kummissjoni g[allImpjiegi, il-pre]entatur ta’ Xarabank, Peppi Azzopardi, u lKap tal-Komunikazzjoni talGvern, Kurt Farrugia, ikkonfermaw li f’laqg[a li kienet saret qabel dibattitu bejn Joseph Muscat u Lawrence Gonzi, Muscat hedded lill-istess Peppi Azzopardi u lil Norman Vella, li dak i]-]mien kien manager talprogramm Xarabank. Peppi Azzopardi qal li dakinhar tal-laqg[a Muscat deher irrabjat [afna. Azzopardi qal li f’[in minnhom, Muscat qalilhom li g[al kull daqqa li j[oss li se ting[ata lill-Partit Laburista, hu kien se jag[tihom tnejn ta[t i//intorin. Meta lbiera[ kompla jinstema’ l-ka] li fih Norman Vella qed jallega diskriminazzjoni politika, Kurt Farrugia kkonferma li huwa

kien pre]enti g[al din il-laqg[a u kkonferma wkoll li Muscat qal kliem f’dan is-sens. Skont Farrugia, Joseph Muscat qal dan il-kliem g[ax ma riedx li jkun hemm sorpri]i fid-dibattitu ma’ Lawrence Gonzi. Farrugia spjega li fl-ewwel dibattitu bejn Gonzi u Muscat f’Xarabank, kienet da[let telefonata b’mistoqsija dwar propjetà mog[tija lill-Partit Laburista li kienet qabel rekwi]izzjonata mill-Gvern Laburista fis-snin tmenin. Farrugia qal li jemmen li din it-telefonata kienet parti minn kampanja tal-Partit Nazzjonalista u Joseph Muscat ma riedx li f’dan it-tieni dibattitu ti;ri l-istess [a;a. Mistoqsi mill-Avukat Andrew Borg Cardona jekk kliem Joseph Muscat kienx theddida diretta lil Peppi Azzopardi u Norman Vella, Farrugia ddeskriva l-

Peppi Azzopardi u Norman Vella kemm damu responsabbli g[all-programmi ‘Xarabank’, ‘Bijografiji’ u ‘TVHemm’, qatt ma nstabu [atja ta’ xi ]bilan/ jew imparzjalità

Awtorità tax-Xandir jew quddiem il-PBS. Peppi Azzopardi wkoll ikkonferma li kemm hu u Norman Vella damu responsabbli g[allprogrammi ‘Xarabank’, ‘Bijografiji’ u ‘TVHemm’, qatt ma nstabu [atja ta’ xi ]bilan/ jew B’danakollu talab g[at-tne[[ija ta’ N orman imparzjalità. Farrugia xehed li fil-fehma tieg[u Vella. Farrugia qal li l-Uffi//ju tal- Vella kien ikun iebes wisq filPrim Ministru kien qal dan mistoqsijiet li kien jag[mel lillming[ajr ma la[aq i//ekkja l- kelliema tal-Partit Laburista. fatti, min[abba pressjoni li kienet qed issirlu mill-;urnalisti. Farrugia qal li xi ]mien wara kien induna li g[amel ]ball, u sar jaf li Vella ma tne[[iex mill-PBS COMMUNICATIONS fuq talba tal-PBS imma fuq talba tas-Segretarju Permanenti filMinisteru ta’ Manuel Mallia. Kurt Farrugia kkonferma wkoll li l-Partit Laburista qatt ma ressaq ilmenti fil-konfront ta’ Norman Vella quddiem l-

Joseph Muscat qal li g[al kull daqqa li j[oss li se ting[ata lill-Partit Laburista, hu kien se jag[tihom tnejn ta[t i/-/intorin in/ident b[ala xi [a;a normali li ti;ri bejn politi/i u ;urnalisti. Farrugia qal li t-tpattija li kien qed jirreferi g[aliha Muscat ma kinitx tpattija personali, imma tpattija politika. Skont Farrugia, Joseph Muscat ried jg[id lil Azzopardi u lil Vella li l-Partit Laburista g[andu l-mezzi politi/i biex ipatti g[all-[sara politika li tista’ ssirlu, u li dawn il-mezzi Muscat kien lest ju]ahom. Fix-xhieda tieg[u l-Kap talKomunikazzjoni tal-Gvern ammetta wkoll li [a ]ball meta stqarr mal-;urnal The Times li f’:unju li g[adda l-PBS kien

media•link


XUFIER TA’ DEPUTAT LABURISTA JAGGREDIXXI }EW: GWARDJANI LOKALI 11 – 4 – 2014

In-Nazzjon 11 ta' April 2014  

In-Nazzjon 11 ta' April 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you