Page 1

Nru 13,699

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Folla kbira mliet il-pjazza ta’ Marsaxlokk fejn minbarra li esprimiet solidarjetá mar-residenti ta’ Marsaxlokk u l-lokalitajiet, semg[et il-messa;; li Simon Busuttil g[adda, b’mod partikolari l-appelli lill-Gvern.

Muscat g[andu jpo;;i l-interessi tar-residenti qabel l-interessi parti;jani tieg[u Illum il-MEPA se tie[u de/i]joni fuq il-pro;ett tal-power station f’Delimara Alessia Psaila Zammit

Il-Partit Nazzjonalista ilbiera[ organizza rally f’Marsaxlokk, lejliet idde/i]joni tal-MEPA fuq ilpro;ett tal-power station. Fiddiskors tieg[u, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li r-residenti fin-na[a ta’ isfel ta’ Malta g[andhom iddritt li jg[ixu f’darhom b’ser[an il-mo[[. G[ar-rally attendiet folla numeru]a fil-pjazza

prin/ipali ta’ Marsaxlokk. Simon Busuttil appella diversi drabi lill-Gvern u lill-MEPA biex ma jo[olqux periklu bla b]onn fin-na[a ta’ isfel ta’ Malta. Hu appella biex il-[a]na tal-gass issir barra l-Port ta’ Marsaxlokk kif sa[qu fl-a[[ar xhur diversi persuni fosthom ilPresident tal-G[aqda Koperattiva tas-Sajd, Ray Bugeja; l-esperti tal-Kunsilli Lokali ta’ Marsaxlokk u

Bir]ebbugia, Arthur Ciantar u Carmel Cacopardo; lAlternattiva Demokratika u rresidenti li sa[qu li l-Gvern u]ahom u tradihom. Hu fakkar ukoll li l-espert ta’ Din l-Art [elwa, Han Pasman kien qal li jekk ikun hemm in/ident bil-[a]na tal-gass li lGvern se jpo;;i fil-Bajja ta’ Marsaxlokk u to[ro; s[aba ta’ gass, din tiksi iz-zona ta’ Marsaxlokk u jekk tie[u n-nar li

jista’ jitqabbad anke b’sigarett jmutu in-nies kollha li jinqabdu ta[tha. Pasman, tenna Simon Busuttil, kien qal li dan ifisser li l-[itan ji;;arfu, it-twieqi f’]ona estensiva jitkissru u jkun hemm persuni li jmutu. Simon Busuttil qal li g[alhekk hu importanti li qabel tittie[ed de/i]joni millMEPA jsiru l-istudji ne/essarji. Hu appella wkoll biex isir listudju marritimu ne/essarju u

mag[ruf b[ala maritime impact assessment. Minbarra l-appelli mill-esperti, anke l-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Gvern biex ittanker bil-[a]na tal-gass ipo;;ih barra l-Port ta’ Marsaxlokk, sostna Simon Busuttil. Hu sa[aq li l-Prim Ministru qed jinkwieta iktar fuq il-vapur milli fuq il-periklu li dan jo[loq lin-nies. g[al pa;na 2


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

2

LOKALI

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-Prim Ministru qed jibqa’ jinsisti li jisma’ lilu nnifsu biss (Ritratt> Josef Galea)

Il-Partit Nazzjonalista qed ja[dem biex ikun il-vu/i u t-tarka tan-nies minn pa;na 1

Simon Busuttil rrefera g[allkumment tal-Prim Ministru fiddibattitu waqt Xarabank meta

qal li jekk jigri xi [a;a lill[a]na tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk jkun sar min[abba sabuta;; tal-Oppo]izzjoni.

Simon Busuttil qal li dan juri li l-Prim Ministru di;a’ qed ja[seb fuq kif se jfarfar mirresponsabbilità tieg[u jekk ji;ri xi in/ident bit-tanker tal[a]na tal-gass fil-Port. Hu sejja[ dan l-a;ir b[ala rresponsabbli u immatur filwaqt li appella lill-Prim Ministru biex l-ewwel jinkwieta biex ma jo[loqx periklu lin-nies qabel jinkwieta fuq kif se jfarfar mirresponabbilità tieg[u f’ka] ta’ in/ident. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-mandat tal-Prim Ministru u tal-Partit Laburista. Hu qal li l-Prim Ministru u lPartit Laburista g[andhom ilmandat biex jra[[su l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u biex jibni power station ;dida f’Delimara. Madankollu, sostna Simon Busuttil, il-Prim Ministru u l-Partit Laburista m’g[andhomx il-mandat biex jitpo;;a tanker bil-[a]na talgass f’nofs il-Bajja ta’ Marsaxlokk. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-membri tal-Bord tal-MEPA biex jag[rfu li fid-de/i]joni se jkollhom fuq il-kuxjenza tag[hom is-sa[[a u s-sigurtà tan-nies. Hu qal li ir-rappre]entant talOppo]izzjoni fuq il-Bord talMEPA, Ryan Callus ma kienx se jivvota favur [azna tal-gass f’nofs il-Bajja ta’ Marsaxlokk.

Il-Gvern qed jinkwieta iktar fuq il-vapur bil-[a]na tal-gass milli fuq is-sa[[a u s-sigurtà tan-nies Il-Kap tal-PN staqsa fejn huma l-Membri Parlamentari Laburisti tal-[ames distrett li g[ajr g[al Marlene Farrugia mhux qed jitkellmu fuq itt[assib tan-nies. Fakkar li Marlene Farrugia li kienet ilkelliem tal-Partit Laburista g[all-Ener;ija qabel l-elezzjoni ;enerali issa qed tmeri il-politika tal-Gvern fuq l-ener;ija. Hu ddeskriva lil Marlene Farrugia b[ala persuna kura;;u]a. Staqsa wkoll fejn huma isSindki Laburisti ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbugia u lkunsilliera Laburisti ta’ dawn llokalitajiet. Simon Busuttil sostna li huma biss irrappre]entanti tal-Partit Nazzjonalista li qed jitkellmu favur is-sa[[a u s-sigurtà tannies u fakkar li anke l-Kumitat g[an-Nofsinhar ta’ Malta mmexxi mid-Deputat Laburista, Silvio Parnis g[a]el li ma jiddiskutix il-[a]na talgass li se titpo;;a vi/in ir-residenti, ir-ristoranti, ix-xog[ol tas-sajjieda u l-attività industrijali li di;a’ te]isti fi]-]ona. Il-Kap tal-PN fakkar li lPartit Laburista ing[ata fidu/ja qawwija fil-[ames distrett tant li minn [ames deputati, kien

hemm erba’ eletti f’isem ilPartit Laburista. Simon Busuttil qal li meta wie[ed i[ares lejn dan ir-ri]ultat jifhem x’fidu/ja kbira ing[ata l-Partit Laburista u meta wie[ed jara x’politika qed iwettaq il-Gvern g[al dawn illokalitajiet jifhem kemm huwa ikbar it-tradiment lejn din ilfidu/ja tan-nies. Simon Busuttil esprima wkoll solidarjetà mal[addiema tal-Enemalta li fla[[ar jiem ;ew infurmati li se titnaqqsilhom il-paga jew li jistg[u jing[aqdu malkumpanija /iniza li tista’ tibg[athom ja[dmu barra. IlKap tal-PN sostna li dan ukoll huwa tradiment din id-darba lejn il-[addiema tal-Enemalta. Simon Busuttil temm li lPartit Nazzjonalista qed ikun il-vu/i u t-tarka tan-nies f’din il-kwistjoni u sostna li l-Partit Nazzjonalista qed ja[dem u qed ikun vi/in in-nies biex jer;a jkun il-partit li jing[ata lfidu/ja tan-nies. Wara r-rally, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa’ ma’ bosta familji, tfal, koppji ]g[a]ag[ u anzjani li kienu pre]enti g[arrally f’Marsaxlokk.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

3

LOKALI

Simon Busuttil ing[ata mer[ba mill-isba[ minn dawk li attendew ir-rally b’solidarjetá mar-residenti ta’ Marsaxlokk u l-madwar, li se jkunu qed ibatu l-konsegwenzi tad-de/i]joni ta’ Muscat.

Kienu bosta dawk li riedu jwasslu l-messa;; tag[hom b’mod partikolari biex il-Gvern jisma lir-resident ta’ Marsaxlokk u l-in[awi u ma jankrax dan il-periklu fil-port.

Simon Busuttil sa[aq li r-residenti jridu ser[an il-mo[[ u mhux periklu ankrat fuq l-g[atba tad-dar tag[hom. Hu g[alhekk li kompla jappella lill-gvern biex jisma mill-esperti u l-vapur li ja[]en il-gass ikun ankrat barra l-port ta’ Marsaxlokk.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

4

LOKALI

Appell biex isiru iktar studji dwar l-impatt tal-[a]na tal-gass f’nofs il-Bajja ta’ Marsaxlokk Ir-rally li organizza l-biera[ il-Partit Nazzjonalista infet[et b ’ diskors mill - President tal E]ekuttiv tal-PN u esperta filli;i marittima, Ann Fenech. Hi qalet li qabel il-MEPA tie[u de/i]joni fuq jekk g[andux jitpo;;a tanker bil-[a]na talgass fil-Bajja ta’ Marsaxlokk g[andu jsir Maritime Impact Assessment. Hi fakkret li meta ftit tal;img[at ilu saret laqg[a ta’ konsultazzjoni f ’ Marsaxlokk kienet staqsiet jekk sarx dan listudju ta’ assessjar tal-impatt tat - tanker bil - [a]na tal - gass fuq l - ambjent marittimu . Dakinhar kienet ing[atat risposta li dan g[adu se jsir i]da tenniet li l-istudju g[adu ma sarx minkejja li llum ilMEPA se tidde/iedi fuq ilpro;ett. Ann Fenech sa[qet li dan listudju hu me[tie; g[as-sigurta’ ta]-]ona u g[andu jsir qabel de/i]joni mill-awtoritajiet fuq dan il-pro;ett. Ann Fenech sa[qet li l istudju marittimu hu me[tie; biex isir assessjar dwar l-effett li l-vapur bil-[a]na tal-gass se jkollu fuq il-bastimenti li jkunu de[lin u [er;in fil-Port.

Anne Fenech tenniet li biex jitnaqqas ir-riskju, il-Gvern g[andu jpo;;i it-tanker bil-[a]na tal-gass barra l-Port ta’ Marsaxlokk

Ann Fenech qalet li l-in[awi ta’ Bir]ebbugia u Marsaxlokk di;a’ huma imdawrin b’[afna

attivita’ marittima u industrijali fosthom l-oil tanking, ilpower station f’Delimara, lakwakultura, l-attivitajiet tassajjieda u l-Port [ieles. Hi staqsiet x’se jsir millattivita ’ tal - Port ta ’ Marsaxlokk u mill - attivita ’ tas - sajjieda meta darba fix xahar jid[ol vapur ie[or kbir, li se jie[u 24 sieg[a kull darba, biex jissuplixxi bil-gass littanker li se jitpo;;a f’nofs ilbajja ta ’ Marsaxlokk . Ann Fenech enfasi]at li minbarra lkoordinament tal - attivita ’ marittima u industrijali , il maritime impact assessment hu me[tie; biex jistudja l-effett ta’ [a]na tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk b’mod [olistiku fosthom ir-riskji marbuta ma’ effetti f ’ ka] ta ’ maltemp qawwi jew kollu]joni bejn opri tal-ba[ar. Ann Fenech qalet li fid-dawl ta’ dan kollu, il-Gvern qed jg[idilna biex ma ninkwetawx g[ax g[andna r-rapport tal-

L-istudju dwar l-impatt fuq l-ambjent marittimu g[adu ma sarx espert Grieg George Papadakis. Fenech qalet li filwaqt li dan hu rapport tajjeb jis[aq li hemm assunzjoni li ttanker se jkun f ’ zona fejn m’hemmx riskji ta’ tqabbid ta’ nar. Hi sa[qet li tistenna li lMEPA tmur lura g[and Papadakis u tistaqsih jg[id x ’ ikun l - impatt jekk ikun hemm xi sors li jista’ jqabbad in - nar . Tenniet li biex jit naqqas ir - riskju , il - Gvern g[andu jpo;;i it-tanker bil[a]na tal-gass barra l-Port ta’ Marsaxlokk. Hi staqsiet g[aliex l-membri Parlamentari Laburisti u lKunsilliera Laburisti ta ’ Bir]ebbugia u Marsaxlokk mhux qed issemg[u le[inhom fuq t[assib serju tan - nies . Fakkret li kellhom ikunu /ittadini minn fost il-kommunita’

ta’ Marsaxlokk u minn fost issajjieda li jitkellmu fuq it t[assib tan-nies. Dawn, tenniet Ann Fenech huma l - a[wa Gabriel u Raymond Bugeja li bag[tu ittra uffi/jali lillMEPA , lill - Awtorita ’ tas Sa[[a u s-Sigurta’ (OHSA) u lill-Avukat ;enerali. Ann Fenech qalet li ma tafx b’pajji] fl-Ewropa li g[amel [a]na tal-gass ta’ 160,000 metru kubu li tpo;;a f’nofs bajja fejn hemm ir-residenti, ssajjieda u fejn hemm attivitajiet kummer/jali u ndustrijali. Ann Fenech appellat lill Gvern biex b[al ma sar f’Livorno fl-Italja ma jankrax vapur vi/in in-nies imma barra l-Port. Hi appellat lill-Gvern u lill-MEPA biex i[arsu is-sa[[a u s - sigurta ’ tan - nies fid de/i]jonijiet tag[hom.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

5

LOKALI

Muscat jibqa’ jinjora l-g[a]la li t-tanker jitpo;;a barra l-port Iffa//jat minn opinjoni pubblika negattiva g[ad-de/i]joni tal-Gvern li jankra tanker daqs tliet grounds tal-futbol li ja[]en il-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk, il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa’ jsostni li din hi l-a[jar g[a]la u jevita li jirriferi g[allg[a]la l-o[ra li dan it-tanker jitpo;;a ‘l barra mill-port kif sar f’pajji]i barranin. Propju kienet din il-kritika qawwija mill-komunitajiet ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbbu;a li wasslu lill-PL biex l-{add filg[odu jag[mel wirja ta’ sa[[a u appo;; propju f’wie[ed mil-lokalitajiet milquta.

Kunsill Lokali ta’ Bir]ebbu;a kienx ikkonsultat biex jin[ar;u l-permessi necessarji. Lil hinn minn din listrate;ija, fid-diskors tieg[u f’Bir]ebbu;a l-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista jinsab fuq in-na[a t-tajba tal-istorja u nsista li l-PN g[andu jin]el g[arkubtejh u jitlob sku]a linnies tan-na[a t’isfel ta’ Malta g[all-pro;etti li saru tul il-25 sena ta’ Gvernijiet Nazzjonalisti. Skont il-Mexxej Laburista, din i]-]ona ta’ Malta saret mi]bla. Il-Mexxej Laburista qal li lesperti li qabbad il-Gvern qed jg[idu li ma je]istu l-ebda

Muscat jinsisti li hu jinsab fuq in-na[a t-tajba tal-istorja li jankra t-tanker fil-port ta’ Marsaxlokk G[alhekk dik li kellha tkun laqg[a normali tal-{add filg[odu fil-Kazin Laburista ta’ Bir]ebbu;a kienet ]viluppata ta’ malajr f’laqg[a ikbar bilMexxej Laburista jitkellem fittriq. Din kienet ukoll reazzjoni Laburista g[ar-rally li l-PN organizza f’Marsaxlokk fl-istess waqt. Quddiem dawn id-de/i]jonijiet mg[a;;la mill-amministrazzjoni Laburista mhux mag[ruf jekk saritx applikazzjoni mal-Pulizija u jekk il-

periklu bit-tanker tal-gass filPort ta’ Marsaxlokk. F’dan il-kuntest Muscat akku]a lill-Oppo]izzjoni li qed tbe]]a bil-kritika tag[ha u qal li l-Gvern g[amel l-istudji kollha biex idde/ieda li jpo;;i ttanker tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokk. Joseph Muscat sostna li dan it-tanker se jkun qed isalpa hekk kif jitlesta l-pipeline li jipprovdi l-gass u g[alhekk mhux se j[alli impatti ambjentali.

Il-Prim Ministru qed ipo;;i l-politika parti;jana qabel is-sa[[a Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija rrefera g[all-attività politika tal-Prim Ministru Joseph Muscat f’Bir]ebbu;a. Il-Prim Ministru tilef opportunità tad-deheb biex iserra[ ras ir-residenti ta’ Marsaxlokk u Bir]ebbu;a dwar id-de/i]joni tieg[u li ja[]en ilgass g[all-power station il-;dida fuq tanker ankrat fil-bajja ta’ Marsaxlokk. I]da minflok serra[ ras in-nies dwar is-sa[[a u s-sigurtà tag[hom, g[a]el li jkompli jwebbes rasu, jinjora l-preokkupazzjonijiet li tqajmu mir-residenti, l-g[aqdiet ambjentali, issajjieda u mill-Oppo]izzjoni, u jankra ru[u mal-gidba tal-fabbrika tal-kan/er. Il- PN qal li r-realtà hi li llum

il-Prim Ministru Muscat ser iressaq proposta biex jin[a]en ilgass fuq tanker fil-bajja ta’ Marsaxlokk ming[ajr ma jissottometti l-istudji kollha me[tie;a biex tittie[ed de/i]joni li hi studjata u li tikkunsidra r-riskji kollha relatati mal-pro;ett. Din mhi xejn g[ajr qab]a kbira fiddlam li ser tpo;;i riskju bla b]onn fuq ir-residenti u fuq kull min jaqla’ l-g[ajxien tieg[u minn Marsaxlokk u Bir]ebbu;a. F’dan id-dawl, il-Partit Nazzjonalista mill-;did jappella lill-Prim Ministru Muscat u lillMEPA sabiex jpo;;u l-interessi tar-residenti tan-Nofsinhar ta’ Malta qabel l-iskopijiet parti;jani tal-Gvern Laburista.

Il-Mexxej Laburista qal li l-esperti li qabbad il-Gvern qed jg[idu li ma je]istu l-ebda periklu bit-tanker tal-gass fil-Port ta’ Marsaxlokkkuntrarju g[al dak li qed jg[idu [afna

Filwaqt li semma l-Port {ieles, Muscat qal li l-Kabinett ta’ Gvern Nazzjonalista [a de/i]joni li l-Free Port ma j[allasx l-obbligu ta’ 800,000 ewro li kien obbligat

i[allas b[ala kontirbut lisso/jeta ta’ Bir]ebbu;a g[allpro;ett li g[amel fil-lokal tag[hom. Fl-isfond tal-kritka talOppo]izzjoni dwar ir-riskju

marbut mat-tanker tal-gass, Joseph Muscat sostna li hu ma kinx se joqg[od ja[li [in fuq ilkrtika ta’ Simon Busuttil g[aliex irid ikun iffukat fuq ixxog[ol tal-pajji].


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

6

LOKALI

Film dwar in-nawfra;ju ta’ San Pawl mi/-?AK

Il-film qed ikun ko-finanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea g[at-Turi]mu

B[alissa fil-Mediterranean Film Studios fir-Rinella qed jin[adem il-film doku-drama g[a/-/inema li jitratta nnawfragu ta’ San Pawl f’Malta. Il-[sieb hu li dan il-film The Shipwreck Malta jkun attrazzjoni turistika permanenti u se jibda jintwera fis-sala ta/-?AK f’Birkirkara. Dan il-pro;ett ambizzjuz kien ma[sub mi/-?entru Animazzjoni u Komunikazzjoni, i/-?AK, tal-Fran;iskani Konventwali u qed ikun kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea g[at-Turi]mu. Il-filming f’Malta se jie[u madwar tliet ;img[at o[ra u lpost production se ssir fl-Italja. It-team tal-produzzjoni hu ffurmat minn talent Malti u Taljan u mmexxi mid-Direttur Massimo My. Ix-xeni tan-nawfra;ju f’tempesta qalila qed jin;ibdu fuq sett virtwali u fuq xenografija o[ra ta’ dak i]-]mien. L-atturi huma kollha Maltin b’Henry Zammit Cordina filparti ta’ San Pawl, Malcolm Ellul fil-parti ta’ :ilju /-?enturjun, James Cutajar fil-parti tal-

Kaptan u Roberto De Santis filparti ta’ Publju. Il-produzzjoni hi f’idejn Kenneth Cassar ta’ Extreme Effects. In-Nazzjon mar ilMediterreanen Film Studios u tkellem ma Fr Paul Darmanin, ilproducer tal-film li spjega kif ori;inat l-idea tal-film. Hu qal li meta seba’ snin ilu kienu qed jippreparaw g[as-Sena Pawlina raw in-nuqqas ta’ interess li hawn fil-pajji] dwar San Pawl li ;ie Malta 2,000 sena ilu u g[alhekk kien xieraq li jkun hawn prodott turistiku dwar dan is-su;;ett u ;iet l-idea tal-film professjonali. Hu spjega li l-film se jkun ippro;ettat fuq screen kbir 14-il metru fis-Sala ta/?AK li se tkun rinovata. Hu spjega wkoll li l-produzzjoni se tiswa madwar 300,000 ewro li 50 fil-mija minnhom huma fondi mill-Unjoni Ewropea wara li kienu applikaw g[ar-raba’ sej[a g[al fondi talUE dwar it-Turi]mu. Hu qal li lpro;ett jinkludi wkoll il-modernizzar tas-sala ta/-?AK biex tkun tista’ tilqa’ n-nies biex jaraw ilfilm f’ambjent professjonali.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

7

LOKALI

BirdLife Malta tikkritika l-Gvern g[at-tibdil fil-li;i tal-ka//a fir-Rebbieg[a

Tnejn l-isptar wara li kienu nvoluti f’in/identi separati }ag[]ug[ ta’ 13-il sena u Taljan ta’ 40 sena li jg[ix TasSliema ttie[ed l-isptar Mater Dei wara li kienu involuti f’in/identi separati. L-ewwel in/ident se[[ kmieni lbiera[ filg[odu hekk kif itTaljan li kien fuq scooter tat-tip

Scarabeo tilef il-kontroll fi Triq Rue D’Argens, il-G]ira. Huwa ttie[ed l-isptar fejn kien /ertifikat li kien qed isofri minn ;rie[i gravi i]da ma kienx filperiklu tal-mewt. Fit-tieni ka], li se[[ il-{add g[al [abta tal-10 ta’ filg[odu i]-

]ag[]ug[ ta’ 13-il sena ttie[ed lisptar Mater Dei wara li waqa’ g[oli ta’ madwar sular fir-residenza tieg[u f’[a]-]abbar. Fortunatament i]-]ag[]ug[ jinsab f’qag[da stabbli. Dwar dawn i]-]ew; in/identi l-pulizija g[adha qed tinvestiga

BirdLife Malta kkritikat lillGvern g[all-emendi fil-li;i biex g[all-ewwel darba f’seba’ snin se tkun tista’ issir ka//a fil-[dud u festi pubbli/i. Nicholas Barbara, Coservation Manager ta’ BirdLife Malta qal li l-Gvern g[amel diversi emendi fil-li;i ming[ajr ma kkonsulta dwarhom fil-kumitat Ornis. Huwa qal li l-emendi jirriflettu proposti tal-FKNK li saru direttament lill-Gvern, kontra l-qafas ta’ le;i]lazzjoni dwar id-deroga tal-ka//a fir-rebbieg[a. L-istqarrija tal-BirdLife Malta tg[id li l-formoli tal-applikazzjonijiet u linji gwida dwar lista;un tal-ka//a fir-Rebbieg[a di;a jinsabu a//essibli minn fuq

is-sit uffi/jali tal-asso/jazzjoni tal-ka//aturi u dan qabel ma ;ew ippubblikati mill-Wild Birds Regulations Unit. BirdLife Malta kkritikat lillGvern g[ad-de/i]joni tieg[u li jag[ti aktar [in lill-ka//aturi biex japplikaw g[al-li/enzja. De/izjoni li tne[[i wa[da milla[[ar restrizzjonijiet li kienu jillimitaw l-ammont ta’ li/enzji li kienu jin[ar;u. L-istqarrija ttemm tg[id li dde/i]joni tal-Gvern mhux biss t[alli impatt negattiv fuq lg[asafar i]da ittellef ukoll lopportunità ta’ dawk kollha li m’humiex ka//aturi biex matul l-ista;un tar-Rebbieg[a jkunu jistg[u jgawdu l-kampanja Maltija.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

8

OPINJONI

Bla triq u bla mappa (27) mil-lenti ta’ analista

Ftit ;ranet ilu Joseph Muscat beda i[abbat fuq sidru u b’vu/i g[olja jg[id “Jien dak li nwieg[ed, inwettqu”. Lil Joseph Muscat nistaqsih x’sar minnha l-meritokrazija? U l-g[ajta ta’ Malta tag[na lkoll? X’sar minnhom il-weg[diet ta’ qabel l-elezzjoni li illum qed tag[mel l-oppost tag[hom? Inutli t[abbat fuq sidrek u tg[ajjat li dak li twieg[ed tag[mlu. Il-poplu migdum u jaf x’inhi l-verità. Il-ma;;oranza ;iet ingannata u qed tbati filwaqt li l-klikka li dejjem tikber qed tpappiha. Taqsima 5 – SA{{A – (pa;na 63 artiklu 26) – MEDI?INI – “Nassiguraw li lmedi/ini li jing[ataw millGvern jibqg[u jing[ataw b’xejn bil-politika ta’ Gvern ;did tkun li n]idu l-lista ta’ medi/ini li jing[ataw u jitnaqqas drastikament lammont ta’ medi/ini li jkunu out-of-stock ripetutament”. Ma’ kull min tiltaqa’, wie[ed mis-su;;etti ja[arqu li jispikka

huwa d-di]astru u l-kaos li je]isti fl-Isptar Mater Dei partikolarment fejn g[andhom x’jaqsmu lmedi/ini. {afna persuni jilmentaw dwar in-nuqqas ta’ medi/ini li huma intitolati g[alihom. U[ud jg[idu li ma sabux medi/ini kemm fl-ispi]eriji talGvern kif ukoll fl-ispi]eriji li huma fl-iskema tal-Ispi]erija talG[a]la Tieg[ek (POYC). U l-weg[da ta’ Joseph Muscat qabel l-elezzjoni kienet li jitnaqqas drastikament l-ammont ta’ medi/ini out-of-stock u, fuq kollox, dawn jitwasslu b’xejn fiddjar. Weg[diet fittizji u ta’ ingann. Joseph Muscat, mi;jub dahru mal-[ajt mill-Kap talOppo]izzjoni fid-dibattitu li kellu mieg[u fuq il-programm Xarabank, qal li fl-a[[ar ;img[at in-numru ta’ medi/ini out-ofstock ni]lu drastikament g[al madwar g[oxrin. Qal ukoll li llista tal-medi/ini out-of-stock wie[ed jista jsiba fuq l-internet fis-sit tad-Dipartiment tas-Sa[[a. Mhux li jkun hemm lista jg[odd. Li jg[odd hu li din il-

MALTA TAG{NA LKOLL Manifest Elettorali PL 2013 Naqbel li qed iwettqu bidla ... bidla fid-direzzjoni opposta, bidla g[allag[ar. Il-qg[ad qed ji]died xahar wara xahar, is-servizz tas-sa[[a sejjer lura, il-meritokrazija tfisser li trid tkun tal-qalba lista tkun a;;ornata. Jekk medi/ina ma tinstabx fis-suq, isej[ilha b’liema isem isej[ilha Joseph Muscat, din il-medi/ina tibqa’ out-of-stock. Ilment ri/enti wasalli ming[and persuna li ftit ;img[at ilu kienet rikoverata g[al xi ;ranet l-isptar bi qtug[ qawwi ta’ nifs. Qabel [ar;et mill-isptar, ilkonsulenti ordnawlha tliet kwalitajiet ta’ inhalers li trid bilfors tu]hom tliet darbiet kuljum. Meta marret g[and l-ispi]erija talg[a]la tag[ha, ;iet infurmata li wie[ed mit-tliet inhalers kien out-

of-stock u li ma kinux lanqas jafu meta se jkun fis-suq. Dan huwa Beclazone ta’ 250 micrograms. X’jissu;;erixxi Joseph Muscat lil din il-persuna? Forsi g[andha tmur g[and xi Ministru biex forsi ting[ata ordni lill-POYC biex jaqduha? Fuq il-lista li fta[ar biha Joseph Muscat din il-medi/ina mhux imni]]la. Basta pubblikament Joseph Muscat fta[ar li lmedi/ini out-of-stock ni]lu g[al medja ta’ g[oxrin biss. Lil Joseph Muscat ng[idlu b[alma jg[idu l-Ingli]i “go and say that to the marines”. Biex jid-

her [elu Joseph Muscat jg[id [afna affarijiet, i]da l-poplu jaf x’g[andu jemmen. “Flimkien qed inwettqu l-bidla”

Meta wie[ed jg[addi minn quddiem xi ka]in Laburista ma jonqosx milli jara poster bilkliem li jidher hawn fuq. Jg[idu li flimkien qed iwettqu il-bidla, bidla fid-direzzjoni li tant wieg[ed b’[e;;a Joseph Muscat qabel l-elezzjoni. Naqbel li qed iwettqu bidla ... bidla fid-direzzjoni opposta, bidla g[all-ag[ar. Il-qg[ad qed ji]died xahar wara xahar, is-servizz tassa[[a sejjer lura, il-meritokrazija tfisser li trid tkun tal-qalba. Irresponsabbiltà politika qed titnaqqas b[alma rajna fid-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri u filksur tal-kodi/i tal-etika. Ittrasparenza li wieg[ed Muscat insibuha fin-nuqqas ta’ informazzjoni li jag[ti dwar, pere]empju, is-salarji g[al /erti [atriet mog[tija lil tal-klikka. Altru li flimkien qed iwettqu bidla ... ;urnata ag[ar mill-o[ra.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

L-g[a]la bejn in-nies u l-kompromessi mo[bijin Illum, l-Awtorità g[all-Ambjent u l-Ippjanar, il-MEPA, se tidde/iedi dwar it-tanker tal-gass li l-gvern tal-Prim Ministru Muscat irid jankra f’nofs il-Bajja ta’ Marsaxlokk flok jisma’ minn dak li qed jg[idulu r-residenti stess u jag[]el is-soluzzjoni ferm aktar sensibbli li l-[a]na tal-gass issir ‘il barra fil-ba[ar, kif tg[idlek ir-ra;uni. Sogru g[at-tanker u sogru g[all-power station stess G[ax tanker tal-gass [dejn power station hu sogru akbar g[attnejn. Jekk jo[ro; il-gass mit-tanker, se jkun ;ewwa port fejn xi g[ajn ta’ nar ikun hemm ]gur. U jekk itir it-tanker – anke jekk ta’ dan ikun hemm biss /ans ]g[ir – mhux biss ikun in/ident kbir [afna fih innifsu imma jtajjar il-power station stess g[ax ikun [dejha. Studji li saru nofs le[ja u li l-gvern [biehom Il-MEPA messha tidde/iedi wara studji serji u bir-reqqa

u mhux nofs le[ja kif esperti barranin qed jg[idu dwar dawk li saru; u ppubblikati s[a[ mhux mo[bijin kif g[amel il-gvern s’issa f’dan ilpro;ett tal-[abi. G[ax dan hu pro;ett ma[sub fil-[abi mill-elettorat qabel l-elezzjoni meta Joseph Muscat ma kien semma xejn fuq lebda tanker. L-ebda studju dwar l-effett marittimu u dwar l-alternattivi li je]istu Il-MEPA llum se tkun qed tiddiskuti fid-dlam ukoll g[ax ma sarx studju dwar l-effett tat-tanker fuq il-port stess. U lanqas ma ;ie studjat x’g[amel [addie[or imqar qribna fl-Italja fejn it-tanker po;;ewh ‘il barra fil-ba[ar, jew fuq l-alternattiva li di;à kien [aseb fiha l-Partit Nazzjonalista bi flus mill-Ewropa ta’ pipeline tal-gass minn Sqallija. Muscat se jorbotna bi prezz og[la minn dak tal-interconnector cable Dan hu pro;ett li l-[abi fih hu kbir meta l-gvern ta’ Muscat se jorbot lilna lkoll – kull min i[allas it-taxxi u l-kontijiet – g[al snin twal bi prezz g[all-elettriku li se jkun og[la minn dak or[os li se nkunu nistg[u ngawdu bl-interconnector cable li [aseb g[alih ukoll il-gvern Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qed jag[ti le[en lin-nies tan-nofsinhar tal-pajji] Illum hu l-Partit Nazzjonalista li qed jag[ti le[en lin-nies tan-nofsinhar ta’ Malta fuq dan it-tanker. G[ax qed jie[u n-na[a tal-91 filmija tan-nies tal-in[awi u tal-esperti ambjentali indipendenti. Minna[a l-o[ra, Joseph Muscat, il-gvern tieg[u, il-kunsilli lokali tieg[u u l-Partit Laburista – [lief g[ad-Deputata wa[da Marlene Farrugia – se jkunu qed jie[du n-na[a tal-interessi mo[bijin li Muscat qeda qabel l-elezzjoni. Ir-residenti lil Muscat> ‘u]ajtna u ttradejtna’ Kif qalu r-residenti li kitbu lill-Prim Ministru Muscat – u]ahom, u ttradihom. U biex veru juri dan, lanqas il-Kumitat tan-Nofsinhar li – b[al [afna [atriet li g[amel Muscat, qieg[ed hemm biss g[ad-dehra – ma ltaqa’ fuq din il-kwistjoni, u Muscat lanqas ma ried lill-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent jiltaqa’ [a jisma’ lill-esperti. Favur in-nies jew favur l-interessi mo[bijin moqdijin qabel l-elezzjoni Il-MEPA llum tag[mel g[a]la. Is-sens u r-ra;uni jg[idu li g[andha tidde/iedi favur in-nies u kontra s-sogru. Il-[atriet politi/i li Muscat mela bihom anke lill-MEPA, naturalment, se ji;bdu favur il-kompromessi mo[bijin ta’ qabel l-elezzjoni.

Minkejja li mhux kul[add japprezza dan l-avveniment, li nkunu mag[qudin mal-Ewropa, din g[enet billi tat lill-poplu Malti fondi g[al pro;etti differenti f’setturi differenti

G[axar snin fis-sod – g[axar snin Ewropej G[axar snin ilu il-ma;;oranza tal-poplu Malti [adet idde/i]joni biex b’mod [ieles ivvutaw biex isiru parti millUnjoni Ewropea. Dan irri]ulta f’bidl li bidlet kwa]i kull aspett tal-[ajja Maltijja. Minkejja li mhux kul[add japprezza dan l-avveniment, li nkunu mag[qudin mal-Ewropa, din g[enet billi tat lill-poplu Malti fondi g[al pro;etti differenti f’setturi li jikkontribwixxu valur kbir g[al pajji]na b[atturi]mu, l-edukazzjoni u opportunitajiet indaqs fid-dinja taxxog[ol. Minbarra f’hekk ma nistg[ux ma nsemmux issu//ess li ng[atajna 1.12 biljun ewro mill-UE biex jista’ jgawdi minnhom il-poplu Malti. Wie[ed ma jistax jinjora kemm kien hemm b]onn sforz u dedikazzjoni biex dawn il-fondi jing[ataw lil Malta u dan kien

g[alkollox grazzi lill-prim ministru pre/edenti Lawrence Gonzi. Minkejja li din hija somma li ma tistax tittie[ed g[al g[arrieda wie[ed qed jonqos milli jirrifletti fuq id-dritiijiet li ngawdu minnhom min[abba li a[na parti mill-Ewropa. Id-dritt li ji;i f’mo[[ in-nies b’mod awtomatiku huwa d-dritt li tg[ix, tivvja;;a u tixtri f’pajji]i Ewropej. Madankollu fatti interessanti li juru numru ta’ drittijiet huma li: • 75 miljun persuna li jaqg[u vittmi ta’ kriminalità, g[andhom id-dritt li ji;u appo;jati, protetti, u li jing[ataw :ustizzja f’kwalunkwe pajji] fl-Unjoni Ewropea. • 8 miljuni li ji;u akku]ati jew suspettati ta’ kriminalità g[andhom id-dritt li ja//essaw linformazzjoni ne/essarja, jikkuntattjaw avukat kif ukoll jikkuntattjaw il-familja u konsulent. • 19-il miljun li jivvja;;aw barra mill-UE jew 30 miljun li qeg[din jg[ixu f’pajji] li huwa barra mill-UE jekk ju]aw ilpassaport tag[hom jew

jispi//aw jimirdu barra minn pajji]hom g[andhom id-dritt li jistaqsu g[al g[ajnuna f’kwalunkwe Ambaxxata Ewropea ta’ kwalunkwe pajjiz fl-UE. • 97 miljun mara li jaqilg[u 17 fil-mija inqas mill-ir;iel u jiffurmaw biss 12 fil-mija ta’ bordijiet jing[ataw id-dritt li jkollhom paga indaqs u a//ess g[al de/i]jonijiet indaqs. • Wie[ed minn kull sitt Ewropej li g[andhom abbiltajiet differenti g[andhom id-dritt g[al a//ess indaqs ta’ o;;etti, servizzi u teknolo;ija. Meta naraw dawn il-fatti interessanti kollha wie[ed ma jistax jibqa’ jemmen li l-poplu Malti ma gawdiex meta sar membru tal-UE u g[al dawk li ma qablux li Malta kellha ssir membru fl-UE, possibbli ma bbenifikajtx minn fondi Ewropej? G[axar snin kienu mqeg[din fis-sod g[aliex f’dawn l-g[axar snin l-UE tat dak li kien ne/essarju biex isir titjib ta’ kif i/-/ittadini Maltin jg[ixu. Suzanna M. Tas-Sliema

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

10

INTERVISTA

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’ (93)

Insiru nafu a[jar min a[na Fil - [ar;a tal - lum ta ’ In Nazzjon qed nippubblikaw it - tlieta u disg[in parti fis sensiela ta ’ konversazzjoni jiet ma ’ Oliver Friggieri li fihom qed nittrattaw temi u realtajiet differenti . Illum se nitkellmu dwar il - karatter isti/i tal - epoka li ninsabu fiha llum . Imma tajjeb li fil - [ajja mg[a;;la li qed ng[ixu nieqfu ftit u nirriflettu fuq Oliver Friggieri

temi attwali u li huma ta ’ rilevanza . Bla dubju ta ’ xejn , Oliver Friggieri , bis sa[[a tal - kapa/itajiet indiskussi tieg[u , kapa/i janalizza u jid[ol fil - fond ta ’ dawn it - temi li g[and hom jg[inuna aktar biex niskopru a[jar min a[na , fejn a[na u fejn tissokta triqitna . Ma ’ Oliver Friggieri qed niltaqa ’ b ’ mod regolari biex

Joe Mikallef

ti jmorru biex jitg[allmu l-[sibijiet importanti u tajbin, u biex imbag[ad japplikawhom f’kull /irkustanza li jsibu ru[hom fiha. Pere]empju, il-qerda tal-ambjent hi anki ri]ultat tal-injuranza. G[all-kuntrarju, l-iskoperta tannatura twassal g[all-g[erf li bh ilbniedem mhux biss isir umli imma jsir ukoll kapa/i li jistag[;eb. L-edukazzjoni tikkaw]a listag[;ib, b[alma n-nuqqas ta’ edukazzjoni jmewwet l-istag[;ib, jeqred l-apprezzament. L-i]vilupp kbir li sar fil-qasam teknolo;iku wassal biex il-bniedem tilef [afna mis-sens tas-sorpri]a, tal-istag[;ib li kellu. T[assret id-distanza bejn il-misterju] u l-ovvju.

Ejja nitkellmu ftit fuq ilkaratteristi/i tal-epoka li ninsabu fiha. Sikwit nisimg[u lil min jg[id li ddinja tbiddlet, u marret g[allag[ar. Apparti l-progress xjentifiku, il-bniedem jinsab f’sitwazzjoni li g[andha ddiffikultajiet ;odda tag[ha wkoll. Morna ’l quddiem jew lura^ Nibdew b’e]empju. Karozza timita lill-bniedem g[aliex il-bniedem ivvintaha. Karozza tmur ’il quddiem u tmur lura, it-tnejn; hemm il-pedala tal-gass u l-pedala tar-rivers. ?iviltà tista’ tag[mel progress daqskemm tista’ tag[mel rigress; tista’ tirba[ u titlef, titjieb u te[]ien, b[al f’kull qasam tal[ajja, mis-sa[[a sal-impjieg, millarti sal-isport. Waqt li fit-teknolo;ija l-bniedem mexa ’l quddiem [afna, fil-

qasam morali hu medjokri aktar minn qatt qabel. Insemmu biss ilgwerra, l-ag[ar invenzjoni umana. Il-pjaneta tag[na qatt ma rat gwerer akbar minn dawn li saru mill-Ewwel Gwerra Dinjija ’l hawn. }ew; gwerer dinjija fisseklu g[oxrin, is-seklu talprogress. L-invenzjonijiet xjentifi/i stess spi//aw biex taw lillbniedem l-aqwa u l-ag[ar bomba li setg[et tesprimi l-mibeg[da umana fit-Tieni Gwerra Dinjija. Il-kobor ta’ ;enju twajjeb b[al Albert Einstein spi//a biex intu]a g[all-[a]en fl-eqqel tieg[u. L-Unjoni Ewropea stess hi mwellda mill-bi]a’ tal-umanità minnha nnifisha. L-Ewwel u t-Tieni Gwerra Dinjija, mibdijin f’pajji]i ta’ kultura kbira u antika, huma prova li l-bniedem jista’ jer;a’ jsir barbaru minn waqt g[al ie[or. L-g[aqda kontinentali hi qabelxejn b]onn politiku-kulturali

niddiskuti g[add ta ’ temi , sitwazzjonijiet u mis toqsijiet . Il - qarrejja huma mistiedna jipparte/ipaw billi huma wkoll jibag[tulna l - [sibijiet tag[hom . Kull korrispondenza u email g[al dan l - iskop g[andha tintbag[at f ’ dan l - indirizz elettroniku hawn imni]]el : joe.mikallef@media.link . com . mt .

Imma sikwit ng[idu li lqofol tal-edukazzjoni hu li persuna ssib impjieg, li ssib ta[dem wara li tkun studjat fi skola u f’Università. Iva, l-impjieg hu importanti [afna, Kull kors, anki kors f’oqsma ta’ [sieb astratt, b[alma huma l-Filosofija u l-Letteratura, g[andu jwassal direttament g[al impjieg.

L-invenzjonijiet xjentifi/i stess spi//aw biex taw lill-bniedem l-aqwa u l-ag[ar bomba li setg[et tesprimi l-mibeg[da umana fit-Tieni Gwerra Dinjija

aktar milli hi pro;ett ekonomiku. Il-faqar materjali stess hu effett tal-faqar politiku-kulturali. Leffetti ta’ kri]i morali huma wkoll ekonomi/i. U x’tg[allem il-bniedem minn ]ew; gwerer li involvew lid-dinja kollha^ In-natura tal-bniedem ma titbiddilx, g[alkemm hemm dejjem ittama sabi[a tal-edukazzjoni. Wara l-[erba tat-Tieni Gwerra Dinjija lEwropa nfexxet fi gwerer /ivili, re;junali. G[all-gwerra d-dinja nqasmet fi

tnejn, b[al omm u missier mi;;ielda bl-ikrah bejniethom. Lulied kellhom jag[]lu ma’ liema na[a riedu jxaqilbu. Pajji]i ]g[ar, inno/enti, b[al Malta, kellhom isibu ru[hom huma stess imda[[lin fil-konfront mortali li wera g[al darba o[ra li l-problema ewlenija tal-bniedem hi l-bniedem, u li l-aktar [a;a konkreta, prattika, u reali, ma hi xejn [lief il[sieb. Il-mo[[ hu kollox. L-akbar realtà huma l-ideat. Hemm tinsab it-tama ta/-/iviltà, ji;ifieri fl-iskola, kemm tat-tfal, u kemm tal-adulti.

X’ji;ifieri^ G[aliex tg[id li lideat huma l-aktar [a;a reali^ Kollox jibda u jispi//a fil-mo[[. Kollox hu [sieb, b[alma kull si;ra (kbira) hi (fis-sens li kienet) ]errieg[a (]g[ira). L-edukazzjoni hi sewwasew lakbar forza g[aliex tmiss lill-bniedem b[ala [assieb, b[ala xi [add li ja[seb u ja;ixxi. Kull azzjoni, mill-i/ken pass sal-akbar pro;ett, tiftiehem fiddawl tal-[sieb tal-persuna. L-iskola – mill-Kindergarten salUniversità – hi post fejn l-istuden-

Impjieg ifisser d[ul finanzjarju daqskemm ifisser impenn favur dinja a[jar. Kull student g[andu ljedd li jkun jaf li l-kors tieg[u se jiggarantilu xog[ol li jipprovdilu sigurta’ finanzjarja u sodisfazzjon professjonali. Ng[idu a[na, Fakultà b[alma hi l-Fakultà tal-Arti trid tadatta ru[ha g[all-esi;enzi tad-dinja teknolo;ika. Sadanittant, b[ala edukaturi, irridu nilqg[u g[all-fatt li t-teknolo;ija hi biss mezz u mhux skop fiha nnifisha. Quddiem il-kompjuter hemm dejjem l-istess bniedem, l-istess wie[ed li f’de]ert jew f’katidral g[andu l-istess natura u l-istess b]onnijiet. Il-progress je]isti sewwasew g[aliex hu mibni fuq ba]i permanenti, li hi n-natura.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

11

INTERVISTA Il-bniedem teknolo;iku tallum g[andu jkun aktar kuntent mill-bniedem ta’ qablu, ladarba g[andu tant mezzi ;odda g[ad-dispo]izzjoni tieg[u. Xi tg[id^ It-teknolo;ija hi barka minn Alla. Hi mezz li biha l-bniedem hu aktar effi/jenti, aktar komdu. Hu moqdi a[jar. Dan kollu jista’ jikkontribwixxi biex il-bniedem ikun aktar kuntent, imma dan kollu, fih innifsu, ma jiggarantixxi ebda kuntentizza. Il-kuntentizza hi xi [a;a o[ra, ferm differenti minn kulma tipprovdilna l-kumdità tat-teknolo;ija. Ir-Rumani tal-qedem kellhom dan il-qawl: ‘nec tecum nec sine te vivere possum’ – ‘ma nista’ ng[ix u la mieg[ek u lanqas ming[ajrek’. Hekk ukoll ix-xjenza ta’ ]mienna: ming[ajrha ma ng[ixux,

imma lanqas nistg[u ng[ixu biha biss. Il-bniedem postmodern qieg[ed ifittex il-kuntentizza bil-mezzi kollha. L-akbar industrija ta’ ]mienna hi l-industrija tad-divertiment. Tiddeverti, ji;ifieri tbiddel ir-rotta, taqbad triq o[ra. Jin[ass sewwa lb]onn li l-bniedem jevita r-rutina, jinsa, ja[rab, ibiddel... jintilef minn sensih bil-mezzi li toffrilu l-epoka tal-lum. Ir-realtà ta’ kuljum donnha hi libsa ssikkata wisq. Hemm id-dementia li hi kundizzjoni mhux mixtieqa, u hemm iddementia li biha l-bniedem jixtieq jinterrompi l-monotonija tarripetittività ta’ kull jum. Hemm iddiqa, in-nojja, l-uff-xi-dwejjaq, lapatija, il-bruda, l-indifferenza, innuqqas ta’ interess f’kollox. Minkejja dan kollu, il-[ajja hi [a;a sabi[a [afna, interessanti, mimlija opportunitajiet li bihom ilqalb tista’ tifra[. U madankollu... id-dinja ]ag[]ug[a qieg[da tiffa//ja sfidi serji li ma kienu je]istu f’ebda fa]i o[ra tal-Istorja. Trid tg[id li l-bniedem modern, teknolo;iku, huwa l-istess b[all-bniedem talimg[oddi^ Ma tbiddilx sadanittant^ I]-]mien hu tibdil minnu nnifsu. Jekk t[alli bi//a karta fix-xemx jew fix-xita, issib li wara ftit [in din il-karta tkun g[addiet minn bidla kbira. Imma baqg[et karta. Hemm dak li hu varjabbli (kulturali, storiku), u hemm dak li hu kostanti (naturali, dejjiemi). }mienna qieg[ed jibni [afna, u

sikwit jibni tajjeb, fuq il-varjabbli. Ng[idu a[na, mill-‘karta sa[[ara’ sat-tajprajter u mbag[ad sal-kompjuter e//., hemm mixja mg[a;;la ta’ progress tekniku li qatt ma se[[ b[alu fil-;rajja twila tal-bniedem. Madankollu, il-bniedem fin-natura tieg[u baqa’ l-istess. Miljunarju li qieg[ed jg[ix filbini l-aktar modern u g[oli flakbar triq ta’ New York hu wkoll l-istess fqajjar li jista’ jkun li g[adu jg[ix fl-g[erien, ta[t it-tined tat-tiben, fil-qalba tal-Afrika. Quddiem il-kompjuter kull bniedem, f’kull kundizzjoni, g[andu listess b]onnijiet naturali, mill-ikel sal-irqad, mis-sa[[a sal-kuntentizza. Min-na[a l-o[ra l-karattru morali tieg[u jitbiddel skont lg[a]liet kulturali li hu stess jag[mel b[ala persuna [ielsa. Salpunt li huwa liberu, hu jista’ jag[]el u jitbiddel, anki jekk innatura tieg[u ma tistax titbiddel. F’kull kundizzjoni l-bniedem postmodern g[andu wkoll l-akbar b]onn: li jifhem g[aliex u g[alfejn qieg[ed jg[ix f’din il-pjaneta u x’hemm wara l-mewt. G[alhekk ir-Reli;jon hi lfenomenu l-aktar politiku li je]isti, l-aktar universali, u l-aktar prattiku u me[tie;. Hemm, fin-nofs, lakbar sfida: il-kuntentizza. Jista’ bniedem ikun kuntent jekk - laktar fl-ambjent skolastiku u familjari – ikun sajjem minn dawk l-ideat li jifdu lill-bniedem millansjetajiet e]istenzjali tieg[u? Anki l-istudent tal-epoka postmoderna g[andu d-dritt li jkun espost g[a/-/ertezzi li r-Reli;jon biss tista’ toffri. L-g[a]la tieg[u jekk jemminx jew le, imbag[ad, hi tieg[u, hi [ielsa, u hi [a;a o[ra. Hi problema l-kuntentizza, anki jekk nikkonsidraw il-benessri tal-kontinent Ewropew tag[na^ Mhux bi]]ejjed il-progress xjentifiku li [are; fi ]mienna kemm mill-Ewropa u kemm mill-Amerika^ Il-gwerer, ta’ kull tip, huma xhieda li n-natura tal-bniedem hi dejjem l-istess, anki jekk l-ambjent hu teknolo;ikament ]viluppat. Hemm l-istess bniedem li telaq mill-u]u tal-vle;;a u wasal sal-u]u tal-missila. Bejn il-vle;;a primittiva u l-

missila sofistikata hemm mixja twila ta’ [sieb. F’dik il-mixja lbniedem juri li reba[ parti o[ra mill-injoranza naturali tieg[u, u wasal biex bil-kapa/ità ;dida li

kiseb, ipprodu/a xi [a;a. U xi pprodu/a b’din l-intelli;enza ;dida? Ipprodu/a mezz teknolo;iku li bih jista’ jobg[od u joqtol aktar u a[jar. Il-bniedem ma jitbiddilx, imma jista’ jit[abat biex jitbiddel – g[all-a[jar. Il-progress huwa possibbli. Hemm ukoll xjenza li g[amlet lakbar ;id u hi ri]ultat tal-im[abba lejn il-[olqien kollu. Fi kliem ie[or, il-bniedem jista’ jkun edukat. L-edukazzjoni mela hija mezz kif ilbniedem jeman/ipa ru[u. Fl-iskola u fl-Unversità, f’kull skola, hemm l-opportunità l-kbira biex il-bniedem ikompli [iere; ’il barra mill-;ungla li twieled u trabba fiha. Madankollu, il-bieb tal-

;ungla hu dejjem miftu[ bera[ g[alih, u hu jista’ jer;a’ lura u jid[ol meta jrid. {afna mill-a[barijiet li nisimg[u u naraw il-[in kollu fuq tant stazzjonijiet tad-dinja huma e]empju dirett, /ar, ta’ dan. Kull fejn hemm il-vjolenza, ta’ kull g[amla, hemm it-telfa tal-edukazzjoni, hemm ir-ritorn kontinwu lejn ilbieb miftu[ bera[ tal-;ungla. Ji;ifieri... fi kliem ie[or... Il-;ungla tinsab anki ;o fina stess. In;orruha fina u rridu ni;;ildulha, inkella tkun hi li tirba[. L-isfida ewlenija tal-bnie-

dem postmodern hi li sadanittant ma jitlifx is-sensittività. Fi kliem ie[or, irid jit[abat biex ma jsirx o;;ett teknolo;iku hu wkoll.

Imma jekk i/-/iviltà ta’ ]mienna la[qet dan il-livell g[oli ta’ progress xjentifiku, allura dan ma jfissirx li l-bniedem tbiddel^ Huwa l-prodott xjentifiku li tbiddel, u mhux il-bniedem naturali. Ilmenu hu differenti, imma l-bniedem li se jiekol hu l-istess wikkiel ta’ dejjem. Min-na[a l-o[ra, ixxjenza tbiddel lill-bniedem ukoll. Pere]empju, il-bniedem illum hu mg[a;;el, nervu], g[aliex l-

invenzjonijiet tieg[u huma mg[a;;lin. Mill-pass tal-mixi, salpass tal-karettun, mill-;iri ta’ karozza sal-;iri ta’ ajruplan, ilbniedem sab ru[u jtellaq matteknolo;ija li skopra hu stess.

Spiss nisimg[u li l-kriminalita’ ]diedet. Jekk dan hu veru, kif jista’ jkun spjegat dan il-fatt^

Bosta drabi /erti ;esti mill-annimali litteralment jg[allmu lillbniedem li tajjeb li jer;a’ jibda ju]a kliem ;entili b[al grazzi, sku]i, ni]]ik [ajr, jekk jog[;bok, jiddispja/ini, jisg[obbija, sa[[a...

Il-karattru dominanti tal-kultura ta’ ]mienna hu vjolenti, aggressiv. Innota diversi reklami, il-lingwa;; tal-argumenti, it-traffiku rrabjat, lattakk fuq l-ambjent naturali, ilprominenza li g[andhom il-konflitti ta’ kull xorta fil-bullettini tal-a[barijiet u fil-programmi mnebb[a millaspetti vjolenti tal-a[barijiet. Hemm arja vjolenti sa[ansitra fil-cartoons tat-tfal, u fil-log[ob elettroniku fuq il-kompjuter g[attfal. Is-soluzzjoni tinsab biss florjentament morali tal-edukazzjoni. Min-na[a l-o[ra, ma hi xejn prominenti l-kultura tal-qalb, il;entilezza, il-[lewwa, it-tenerezza. Naqset l-importanza tal-poe]ija fil-kultura ;enerali u fil-programmi skolasti/i. Xi drabi l-mu]ika wkoll hi [oss nieqes minn kull kontenut emottiv. Sikwit anki lmewt hi banalizzata, fost l-o[rajn b’/ertu rapporta;; li jne[[i kull rispett u gravità marbutin mag[ha. Madankollu, fi ]mienna te]isti wkoll kultura mnebb[a millim[abba, mill-;ustizzja. Is-seklu tag[na g[andu wkoll rekord millisba[ ta’ sforzi favur il-pa/i. U l-kriminalità kif tid[ol f’dan il-kwadru kollu^ Il-kriminalità hi qabelxejn

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’

Insiru nafu a[jar min a[na Il-bniedem postmodern qieg[ed ifittex il-kuntentizza bil-mezzi kollha. L-akbar industrija ta’ ]mienna hi l-industrija tad-divertiment

vjolenti. U hi vjolenza, fi]ika daqskemmm mentali, li g[andha lag[ar kwalità li tista’ tolqot lill-bniedem: in-nuqqas ta’ sentiment quddiem l-u;ig[ ta’ [addie[or. G[all-filosfi Griegi l-ag[ar kwalità kienet l-apatija, in-nuqqas s[i[ tas-sentiment. Kienet kwalità tipika tal-allat u tal-bestji: ma j[ossu xejn. Il-kultura tal-qalb, tassentiment, tista’ tikseb mill-;did il-prominenza tag[ha, u timxi id f’id mal-kaw]a tal-jeddijiet /ivili. X‘tifhem b’kultura tal-qalb, tas-sentiment^

B[ala minimu nifhem ritorn lejn il-kultura tar-rispett fit-ta[dit u filkitba, daqskemm naturalment f’kull azzjoni. Jiswa [afna l-u]u tal-kliem ;entili: grazzi, sku]i, ni]]ik [ajr, jekk jog[;bok, jiddispja/ini, jisg[obbija, sa[[a. Jiswa wisq aktar l-u]u ta’ kliem li juri biss rispett anki quddiem argumenti u persuni li huma differenti mill-argumenti u mill-persuni li huma tag[na. Dan hu bidu li fil-klassi tal-iskola daqskemm fil-pjazza juri li lkultura tal-qalb hi l-unika alternattiva g[al-li;i tal-;ungla. B’hekk ilbniedem ja//erta ru[u li ma jsirx o;;ett teknolo;iku hu stess.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

12

OPINJONI

Il-Gvern ta’ Joseph Muscat jg[id li hu gvern li jisma’, i]da fil-verità kul[add jaf li dan hu gvern b’ras iebsa u xhieda ta’ dan hi l-kwistjoni tat-tanker fil-Port ta’ Marsaxlokk hekk kif ir-residenti qed juruh id-di]approvazzjoni tag[hom, i]da Joseph Muscat u l-Gvern tieg[u qed ji;u jaqg[u u jqumu u qed jissoktaw bil-pjani tag[hom li jag[mlu ta’ rashom

{rejjef Din il-;img[a ;ew de/i]i ]ew; libelli. Fl-ewwel ka] ilQorti ordnat lill-eks Mexxej Laburista, illum Kandidat g[allParlament ewropew, Alfred Sant i[allas elf ewro lill-eks Ministru Ninu Zammit. F’ka] separat l-eks Ministru Joe Grima, illum Mibg[ut Spe/jali tal-Prim Ministru flOrganizzazzjoni Dinjija tatTuri]mu, instab [ati fil-konfront ta’ Richard Cachia Caruana u se jkollu jtih [amest elef ewro. Il-ka] bejn Alfred Sant u Ninu Zammit imur lura sitt snin u nofs. Kienet is-sena 2007 u kienet qed toqrob l-elezzjoni ;enerali. Ninu Zammit kien sar wie[ed mit-targets tal-kampanja Laburista. Illum ;ie pruvat li dak li kien qal Sant u li kien ;ie ripetut ad nauseum fuq is-Super One ma kienx [lief e]er/izzju ta’ tfig[ ta’ tajn. Illum nafu li dak li ntqal dakinhar ma kienx il-verità. Inqis din is-sentenza b[ala /ertifikat ie[or li juri kemm ilkandidat stilla Alfred Sant u lmezzi tax-xandir tal-Partit Laburista mhumiex kredibbli u ma jistg[ux jitwemmnu. L-ikbar [rafa li qatt qalulna tmur lura [dax-il sena.

Kien id-9 ta’ Marzu 2003. Dakinhar Sant u s[abu pruvaw ibellg[uhielna li l-ma;;oranza tal-poplu Malti vvutat kontra ss[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Qatt ma fhimt kif dakinhar kien hemm min emmen u rrepeta din il-gidba.

Minn dakinhar li fl-istadium ta’ San Siro tfa//a l-Prim Ministru ta’ Malta, ir-rossoneri ma [adux ir-ru[ u tilfu kwa]i l-partiti kollha li lag[bu! Karozzi

Kampanja

La jg[addu l-festi tal-:img[a Mqaddsa huwa mistenni li l-partiti jibdew il-kampanja g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew. M’g[andix dubju li l-Partit Laburista se jkun qed jirrakkonta bosta [rejjef o[ra b[al dawk li ntqalu fuq Ninu Zammit u Cachia Caruana. U m’g[andix dubju li fl-istess nifs li jkunu qed jitfg[u t-tajn bl-addo// ikunu qed jg[ajru lilna “negattivi”! Kontijiet

B[al lum ;img[a kont mistieden fi programm flimkien mal-Kandidat Laburista Charlon Gouder. Bdejna niddiskutu lpro;ett tal-power station il;dida u t-tanker tal-gass fil-port ta’ Marsaxlokk. Fl-argumenti tieg[u l-kandidat Laburista prova jorbot dan il-pro;ett marro[s li t[abbar fil-kontijiet tad-

Norman Vella nvella@pn.org.mt

dawl u l-ilma. {rafa o[ra. Il-verità hi li ]-]ew; affarijiet m’g[andhom x’jaqsmu xejn ma’ xulxin. Ir-ro[s fil-kontijiet jista’ jsir biss permezz tal-pro;ett talinterconnector bejn Malta u Sqallija u permezz ta]-]ieda fleffi/jenza fil-produzzjoni talelettriku li ;abet il-power station tal-BWSC, ]ew; pro;etti ta’ Gvern Nazzjonalista blg[ajnuna ta’ fondi Ewropej. Hija [a;a ovvja li d-dawl u lilma mhux se jor[os min[abba pro;ett li g[adu lanqas biss beda. G[al darb’o[ra ma nifhimx kif [rafa b[al din tista’ titwemmen.

Mhix [rafa ]-]ieda qawwija li qed jesperjenzaw dawk li jmorru j[allsu l-li/enzja talkarozza. F’[afna djar li nid[ol fihom qed nara r/evuti li juru g[oli li kultant jaqbe] il-mitt ewro u iktar. Jekk niftakar sewwa, fid-diskors tal-Ba;it ilMinistru Scicluna kien semma li dawn se jog[lew biss b’xi g[axar ewro. Passaporti Il-kitba kienet

fuq il-[ajt. Kienet [a;a ovvja li ladarba lKummissjoni Ewropea tapprova l-iskema ta’ bejg[ ta/-/ittadinanza Ewropea li [are; biha lGvern ta’ Muscat, il-pajji]i Ewropej l-aktar fi kri]i se jit[ajru jag[mlu l-istess. Bdiet il-Bulgarija, kompla l-Portugall u min jaf kemm g[ad irridu nisimg[u b’aktar. Il-Prim Ministru tag[na kien ming[alih li se jkun hu biss li jbig[ i/-/wievet g[all-Unjoni

Ewropea, i]da mar ]mer/. Pajji]i o[rajn se jkunu qed jikkompetu mal-iskema Maltija bi programmi u prezzijiet or[os u iktar vanta;;u]i. X’aktarx ilbiljun li wieg[ed Muscat dalwaqt jing[aqad mal-lista tal[rejjef. Milan

Xi [add i[obb lit-tim talMilan qalli li minn dakinhar li fl-istadium ta’ San Siro tfa//a lPrim Ministru ta’ Malta, irrossoneri ma [adux ir-ru[ u tilfu kwa]i l-partiti kollha li lag[bu! Gawdew l-Atletico Madrid, ilJuventus, l-Udinese u tim li nissimpatizza mieg[u jien, Parma. Dawn kollha [adu punti massimi minn fuq dahar il-Milanisti fl-a[[ar xahar. Ma’ dan il-[abib tieg[i spi//ajt niddefendi lill-Prim Ministru Muscat. G[edtlu /ar u tond li jien ma nemminx blg[ajn. Ng[id g[alija, dawn kollha [rejjef.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

13

ANALI}I

Eddie – My Journey Dan l-a[[ar kelli l-privile;; u lunur li nkun mistieden g[allinawgurazzjoni uffi/jali talktieb – awtobijografija tal-eks President, eks Prim Ministru u eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Eddie Fenech Adami. Tajjeb infakkar li dan il-ktieb kien mi;bur minn sensiela ta’ intervisti, li /-Chief Editor filProgress Press Steve Mallia g[amel lil Eddie Fenech Adami matul l-a[[ar sentejn, u li qatt ma saru bl-iskop li jinkiteb dan il-ktieb, imma li jidhru f’forma ta’ artikli fit-Times of Malta jew fis-Sunday Times. Dan iddikjarah Eddie Fenech Adami nnifsu waqt it-tnedija talktieb. Kienet de/i]joni ta’ Steve Mallia li ;urnata fost l-o[rajn, ippre]enta dawk l-intervisti kollha li kien g[amel lil Eddie Fenech Adami f’forma ta’ ktieb, u talbu jid[ol ftit fihom biex jara hemmx xi [a;a li jrid ine[[i, i]id jew jirran;a qabel dan ji;i ppubblikat. Kien hawn li Eddie Fenech Adami kkonvin/a ru[u li l-ktieb g[andu jo[ro;. Dan l-avveniment se[[ nhar il-:img[a, 21 ta’ Frar 2014, fil-Lukanda Hilton, San :iljan, Malta. Din l-okka]joni ]vol;iet f’manifestazzjoni kbira ta’ turija ta’ rispett u stima li Eddie Fenech Adami kien u g[adu jgawdi f’pajji]na. Sala mdaqqsa ppakkjata b’nies li ;ejjin mil-livelli kollha tas-so/jetà Maltija, ibda mill-og[la wa[da, il-President ta’ Malta, il-Prim Ministru, lIspeaker, il-Kap talOppo]izzjoni, Isqfijiet, membri Parlamentari mi]-]ew; na[at tal-Kamra, membri tal;udikatura, membri mill-Korp Diplomatiku, professjonisti, kollegi ta’ Eddie Fenech Adami li [admu mieg[u fid-diversi uffi//ji li huwa [addan, ammiraturi, supporters tal-Partit Nazzjonalista u l-popolin. Serata kulturali m]ewqa bis-sorpri]i

Serata kulturali li ttellg[et b’mod professjonali u serju u li fiha ng[atajna diversi sorpri]i li verament kienu a//ettati u apprezzati b’sodisfazzjon kbir, mhux biss minn Eddie Fenech Adami nnifsu imma minn dawk kollha pre]enti. Irrid ng[id li din il-‘lejla straordinarja’ kienet ippre]entata mill-abbli Herman Grech, Editur fil-Progress Press, li wara introduzzjoni qasira huwa feta[ is-serata bil-wiri ta’ feature dwar vja;; ta’ 50 sena [idma ta’ Eddie Fenech Adami b’risq in-nazzjon Malti. Anke hawn wie[ed seta’ jap-

Euchar Mizzi mizzieuchar@gmail.com

Eddie Fenech Adami waqt li qieg[ed jiffirma wie[ed mill-kotba ‘Eddie – My Journey’ li kiseb su//ess kbir u li s’issa nbieg[ f’ammonti qawwija

prezza kemm il-clips murija kienu mag[]ula verament bissens u bi pre/i]joni. Siltiet li juru l-[ajja ta’ Eddie Fenech Adami kemm dik familjari, legali u b’mod partikulari politika u nazzjonali fil-kariga ta’ Kap tal-Istat Malti b[ala President tar-Repubblika. Wara assistejna g[all-intervista li Herman Grech g[amel kemm lil Eddie Fenech Adami kif ukoll lil Steve Mallia. Kien hawn li Eddie Fenech Adami stqarr li hu qatt ma ried li jikteb il-bijografija tieg[u. Mill-banda l-o[ra, Steve Mallia spjega kif wasal biex ikkompila dan il-ktieb, dejjem fuq l-informazzjoni li ;abar ming[and Eddie Fenech Adami. Intervent minn Romano Prodi U hawn faqqg[et l-ewwel sor-

pri]a meta fuq screen mibni apposta, deher permezz ta’ live skype minn Bologna, l-eks Prim Ministru tal-Italja u eks President tal-Kummissjoni talUnjoni Ewropea l-Professur Romano Prodi, [abib kbir u kollega ta’ Eddie Fenech Adami. Romano Prodi kellu kliem sabih u ta’ apprezzament kbir lejn Eddie u lejn il-politika li kien i[addan u jipprattika. Kif stqarr Eddie Fenech Adami, Romano Prodi dejjem kien [abib ta’ Malta u kien ta’ g[ajnuna kbira biex Malta da[let fl-Unjoni Ewropea. Wara t-tra]missjoni mill-Italja kompliet l-intervista ma]-]ew; persona;;i li bis-sa[[a tag[hom g[andna dan il-ktieb f’idejna. Fi tmiem l-intervista tawna sorpri]a o[ra. Din id-darba sorpri]a

Eddie Fenech Adami> sodisfatt u kuntent bil-[ajja politika tieg[u li kienet dejjem ibba]ata fuq il-prin/ipju li sservi mill-a[jar li tista’ lil pajji]ek u lill-poplu tieg[ek ta’ persona;; lokali b’fama internazzjonali. Qed nirreferi g[at-tenur-solista mag[ruf Joseph Calleja, l-Ambaxxatur ta’ Malta g[all-Kultura. Joseph Calleja qal li ;ie jonora lil Eddie Fenech Adami li g[alih huwa bniedem spe/jali u li g[andu stima kbira lejh. Huwa fera[lu kemm g[all-ktieb li [are; kif ukoll fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, li kienet ftit ;ranet biss qabel. Huwa rrakkonta fatt ta’ meta kien ]g[ir u ra lil Eddie jiffirma lin-nies f’attività tal-Partit u ta’ tifel li kien xtaq li hu wkoll jkollu l-firma tieg[u, kif fil-fatt ;ara. Imbag[ad hu kanta ]ew; kanzunetti. Wa[da ddedikaha lill-memorja tas-Sinjura Mary Fenech Adami. Din kienet kanzunetta Fran/i]a jisimha ‘Le Vie EnRose’, waqt li t-tieni kanzunetta kienet ‘O Sole Mio.’ Interpretazzjoni stupenda kif jaf jag[ti t-tenur bravu Malti Joseph Calleja, li g[alihom qala’ applaws kbir. Servizz lill-pajji] F’kelmtejn tal-okka]joni

Eddie Fenech Adami ta rakkont ta’ kif din l-awtobijografija saret realtà. Huwa qal li j[ossu sodisfatt u kuntent bil-[ajja politika tieg[u li kienet dejjem ibba]ata fuq ilprin/ipju li sservi mill-a[jar li tista’ lil pajji]ek u lill-poplu

tieg[ek. Matul il-“Vja;; ta’ 50 Sena” servizz hu semma li g[adda minn mumenti kemm sbie[ u feli/i kif ukoll koroh u ta’ diqa. Hu temm li jemmen li qeda dmiru bl-a[jar abbiltà tieg[u lill-pajji], lill-Partit Nazzjonalista u lil dawk kollha li kienu emmnu fih u li tawh ilfidu/ja tag[hom. Huwa rringrazzja wkoll lil dawk kollha li [admu vi/in tieg[u u lil dawk l-eluf kbar li dejjem sabhom warajh. Imbag[ad Beppe Fenech Adami, iben Eddie u Mary Fenech Adami, g[amel irringrazzjamenti g[an-nom ta’

Eddie Fenech Adami u l-familja. Huwa rringrazzja lil kull min ta sehmu biex saret din is-serata, lill-awtoritajiet tal-pajji], lillmistednin distinti, u lil dawk kollha pre]enti, aktar minn 800 ru[ li g[amlu din is-serata festa ta’ appo;; u solidarjetà ma’ Eddie Fenech Adami u l-familja tieg[u. Kif kien xieraq, Beppe Fenech Adami rringrazzja b’mod partikulari lil Steve Mallia, g[allabbiltà, il-pa/enzja u l-perseveranza tieg[u li g[amlu din il-pubblikazzjoni possibbli. Hu g[alaq billi ppre]enta rigal tal-familja lil Steve Mallia b[ala apprezzament g[as-sehem siewi tieg[u. Imbag[ad saret reception g[al dawk kollha pre]enti fl-istess lukanda. Aktar minn sitt serati ta’ ffirmar tal-ktieb saru f’diversi lokalitajiet inklu]a wa[da f’G[awdex. F’kull lokalità kien hemm kjuwijiet kbar jistennew biex jie[du l-firma ta’ Eddie Fenech. Ninsab infurmat li s’issa nbieg[u mat-8,000 ktieb, rekord g[al pajji]na. Fil-fatt qed tin[ass il-[tie;a li ssir it-tieni edizzjoni tal-ktieb peress li t-talba g[alih g[adha g[addejja. Din hi turija ta’ rispett u ;ie[ g[all-bniedem kbir li jgawdi stima u rispett u li [alla t-tikketta tieg[u fuq pajji]na. Statesman ta’ veru.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Mara (xellug) tesprimi t-tamiet personali bil-kitba ;o kumpless kummer/jali fi Kuala Lumpur u fost tamiet li jinstabu n-nies u l-membri tal-ekwipa;; fuq il-Boeing. Fir-ritratt ta’ fuq, pilota mal-qawwiet tal-ajru Awstraljani j[ares g[al fuq l-O/ean Indjan waqt it-tfittxija kontinwa g[all-ajruplan (ritratt> EPA)

Sinjali ta’ ‘o;;etti’ li jistg[u jsolvu l-misteru L-G{AJBIEN TAL-AJRUPLAN MALASJAN

L-Awtoritajiet fil-Malasja qalu li r/evew informazzjoni ;dida li ttie[det mis-satellita u li kapa/i qed tindika partijiet tal-ajruplan Boeing 777 ta’ Malaysia Airlines li g[ab fit-8 ta’ Marzu u [alla liddinja attenta g[all-i/ken ]vilupp b’konnessjoni mal-misteru. Il-grafika li ntbag[tet minn Franza qed ting[ad li turi debris lejn in-Nofsinar tal-O/ean Indjan u meta dan hu t-tielet sett ta’ images mi;budin mill-istess zona; bl-Awstralja qed tikkoordina t-tfittxija g[all-Boeing u l-239 persuna li kienu fuqu fil-[in meta

sparixxa. ‘Titjira MH370’ g[abet waqt titjira minn Kuala Lumpur lejn Beijing, fi/-?ina, u l-Uffi/jali Malasjani jemmnu li l-ajruplan ‘kien im;ieg[el jo[ro; mir-rotta stabbilita’. Intant, it-tfittxija g[all-ajruplan qed tikkon/entra fuq ]ew; zoni distinti – b’wa[da minnhom i;;ebbed lejn il-Majjistral milla[[ar ‘lokalita mag[rufa talBoeing’ fil-Malacca Straits u bizzona l-o[ra tkopri medda ta’ o/ean fid-direzzjoni tal-Lbi/. Dan meta l-ebda pajji], g[alissa,

ma rrapporta xi kuntatt bir-radar mal-ajruplan. Madankollu l-Ministeru tatTrasport Malasjan ippubblika stqarrija fuq Facebook fejn sostna li r/ieva l-imsemmija data bissatellita u fejn g[addiha li//entru Awstraljan li qed jikkoordina t-tfittxija. Mifhum li ‘o;;ett’ li deher fid-data g[andu daqs simili ‘g[all-o;;etti li kienu dehru firritratti li ttie[du bis-satellita ftit tal-jiem ilu’, bi tmien ajruplani, lbiera[, jitilg[u minn Perth, flAwstralja, g[al e]er/izzju ta’

monitera;; fuq zona ta’ ba[ar aktar mifruxa. I/-?ina u l-:appun ukoll bag[tu l-ajruplani biex jg[inu fittfittxija, bil-vapur tan-Navy Awstraljana, HMAS Success, ikun l-unika opra tal-ba[ar flin[awi – g[alkemm vapuri o[ra qeg[din jivvja;;aw lejn l-istess zona mill-Istati Uniti, r-Renju Unit u /-?ina. L-awtoritajiet inkarigati mittfittxija qed jikkon/entraw, fost o[rajn, fuq pallet tal-injam li jintu]a g[all-;arr tal-merkanzija u li kien deher ‘g[al ftit’ fl-o/ean,

nhar is-Sibt, qabel re;a’ ‘intilef’ qalb il-mew;. Intant, l-awtoritajiet qeg[din i[e;;u l-kawtela meta l-pallet jista’ ma jkollu x’jaqsam xejn mal-Boeing – madankollu, lPrim Ministru Awstraljan, Tony Abbott, sostna li l-fatt li qeg[din jidhru ‘l-o;;etti’ g[andu j]id ittamiet li jistg[u qeg[din qrib ]blokk importanti. ‘L-indikazzjonijiet qed jitqiesu b[ala kredibbli u g[aldaqstant ma jonqsux it-tamiet li jintefa ftit tad-dawl fuq il-misteru tal-ajruplan,’ ikkonkluda Abbott.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Iwaqqg[u ajruplan militari Sirjan IT-TURKIJA

Il-Prim Ministru Tork, Recep Tayyip Erdogan, qal li l-qawwiet armati tieg[u waqqg[u ajruplan militari Sirjan li kien da[al fl-ispazju tal-ajru tat-Turkija. L-in/ident se[[ f’zona fejn irribelli Sirjani qeg[din jikkumbattu lill-qawwiet tal-Gvern talPresident Sirjan, Bashar-alAssad, g[all-kontroll ta’ a//ess bejn il-fruntieri. Dan meta mijiet ta’ eluf ta’ nies [arbu mis-Sirja lejn it-Turkija biex jevitaw it-tixrid tad-demm li ilu g[addej fit-territorji Sirjani g[al dawn l-a[[ar tlett snin.

Sadanittant, il-Prim Ministru Erdogan fa[[ar il-qawwiet talajru Torok g[all-azzjoni tag[hom filwaqt li wissa lisSirja li Ankara g[andha ‘tirrea;;ixxi b’determinazzjoni’ f’sitwazzjonijiet fejn l-entitajiet barranin ma jirrispettawx lispazju tal-ajru tat-Turkija. Madankollu, s-Sirja akku]at lit-Turkija dwar ‘aggressjoni sfa//ata’ u qed tinsisti li l-ajruplan inkwistjoni kien qed itir f’zona tal-ajru Sirjana meta intlaqat bl-isparar u ni]el ‘fuq inna[a tas-Sirja’.

Suldat Ukren i;orr il-bandiera ta’ pajji]u ;o ba]i tal-Krimea li ma g[adha ma /edietx lill-qawwiet li jappo;;jaw lir-Russja (EPA)

Twissija dwar il-movimenti militari tar-Russi L-UKRAJNA

Truppi Lebani]i jag[mlu r-ronda fl-in[awi ta’ Bejrut fejn inqala’ la[[ar ;lied (ritratt> EPA)

Inkwiet f’Bejrut IL-LIBANU

Inqalg[u l-konfronti ;odda, f’Bejrut, bejn is-sostenituri u lavversarji tal-President tas-Sirja, Bashar al-Assad, u li rri]ultaw f’numru ta’ midruba f’in[awi ta’ din il-belt kapitali fejn jiddominaw is-Sunni Musulmani. L-Armata tal-Libanu stazzjonat it-truppi f’din iz-zona, bil-konfronti, li nqalg[u fissig[at bikrija tal-{add, isegwu talanqas ;img[a ta’ vjolenza bejn il-gruppi ta’ ‘favur’ u ‘kontra’ Assad fil-belt ta’ Tripli (lejn it-Tramuntana tal-pajji]) li [alli-

et talanqas 25 mejtin. Il-vjolenza qed tinvolvi ssostenituri tar-ribelli fis-Sirja u l-entitajiet Lebani]i li jappo;;jaw il-komunita Alawita li jifforma parti minnha Bashar al-Assad, li ilu dawn l-a[[ar tlett snin jirre]isti rewwixta kontra rre;im li qed imexxi f’Damasku. Intant, il-battalji f’Bejrut la[qu battew, il-biera[, bis-suldati Lebani]i jirristawraw ilkontroll fl-aktar zoni li jidhru disposti g[all-inkwiet bejn ilgruppi armati rivali.

Il-kmandant militari tanNATO fl-Ewropa wissa dwar ilmovimenti militari tar-Russja qrib il-fruntiera tal-Ukrajna u meta ]diedu l-istakkamenti tattruppi Russi fi ]mien mill-aktar delikat g[ar-re;jun. Il-:eneral Philip Breedlove, li hu l-Kmandant Suprem talqawwiet Alleati fl-Ewropa, qal ukoll li n-NATO hi ferm im[assba dwar it-theddida g[arre;jun tal-Moldova mag[ruf b[ala Trans-Dniester – u minkejja l-insistenza tar-Russja li ‘qed tikkoopera’ mal-ftehim internazzjonali. Il-movimenti militari tarRussja segwew l-i]viluppi drammati/i fejn il-President Russu, Vladimir Putin, jiem ilu, iffirma g[all-is[ubija formali tal-Krimea – li sa ftit ilu kienet tifforma parti mill-Ukrajna – mal-bqija talFederazzjoni Russa. Dan sar possibbli wara li r-residenti filKrimea vvutaw biex jaqilbu lpa;na u meta llum, il-bnadar tarRussja qed jittajjru fuq kwa]i mitejn taqsima u fa/ilita militari tal-Ukreni fil-Krimea.

Filwaqt li l-Ambaxxatur ta’ Moska g[all-Unjoni Ewropea, Vladimir Chizhov, qal li Moska m’g[andhiex il-[sieb li tg[aqqad aktar re;juni ma’ artha u li ‘[add m’g[andu g[alfejn jib]a’ mir-Russja’, l-Kap talKunsill Ukren g[ad-Difi]a u sSigurta Nazzjonali, Andriy Parubiy sostna – waqt rally fi Kiev – li, ‘aktar mill-Krimea’, lPresident Putin, qed ja[seb biex jie[u kontroll tal-pajji] s[i[ talUkrajna. Fil-fatt, Parubiy jemmen li ttruppi Russi mal-fruntiera huma lesti biex jattakkaw ‘fi kwalunkwe mument’ – bil:eneral Breedlove isostni li lqawwiet tar-Russja li huma stazzjonati f’dik iz-zona jistg[u jinfiltraw lejn it-Trans-Dniester, f’ka] li Moska tidde/iedi hekk u b’din il-probabbilta qed t[asseb bil-kbir lill-alleati tan-NATO. It-territorju ta’ Trans-Dniester jaqsam ix-Xmara Dniester u lfruntiera tal-Ukrajna, u ilu indipendenti mill-kumplament tal-Moldova mill-1990 – anki jekk il-komunita internazzjonali

ma rrikonoxxietx dan it-territorju b[ala Stat. Intant, u waqt li lKrimea kienet ikkonfermata, jiem ilu, b[ala ‘parti tar-Russja’, [ar;u r-rapporti li s-Suprem Sovjet ta’ Trans-Dniester kien talab biex jissie[eb hu ukoll mal-Federazzjoni Russa. Intant, ir-Russja g[adha qed twissi lill-Istati Uniti biex ma tibg[atx l-g[ajnuna jew it-truppi biex jappo;;jaw lill-Ukrajna f’din is-sitwazzjoni delikata, blAmbaxxatur Chizhov itenni li ‘l-Amerikani ji]baljaw jekk jidde/iedu li jwebbsu rashom xorta’. Il-:eneral Breedlove, sadanittant, tenna li r-Russja aktar qed ta;ixxi b[ala ‘avversarju milli sie[ba tal-komunita internazzjonali’ – bil-korrispondenti jsostnu li l-qawwiet Russi qed i]idu l-isforzi biex ja//ertaw ilkontroll militari assolut firre;jun tal-Krimea. Dan meta lftit truppi Ukreni li fadal f’din ilpenisola qed i[ossuhom ta[t assedju kontinwu minbarra li abbandunati mill-kmandanti tag[hom.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

‘Wirja ta’ rabja’ bil-missili IL-KOREA TA’ FUQ

Il-militar tal-Korea t’Isfel qal li l-Korea ta’ Fuq komunista wettqet provi tal-missili fuq perijodu ta’ 24 sieg[a u b[ala ‘wirja ta’ rabja’ fil-konfront tal-Gvern ta’ Seoul. Il-missili inkwistjoni kienu tat-tip li jwasslu fuq id-distanzi qosra u bl-analisti jtennu li lprovi huma ‘forma ta’ protesta’ mir-re;im komunista fi Pyongyang kontra l-e]er/izzji militari kon;unti li qed iwettqu (b[alissa) l-qawwiet tal-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti. Intant, il-Koreani komunisti, lbiera[, sparaw sittax-il rocket g[al ;ol-ba[ar u wara li nhar isSibt kienu saru l-provi simili b’g[exieren o[ra ta’ missili. Filwaqt li r-re;im tal-Korea

ta’ Fuq jinsisti li dawn il-provi kienu ‘e]er/izzju ta’ rutina’, lkelliema fi Pyongyang, fl-istess [in, qed jikkritikaw bl-a[rax ilwar drills tal-Korea t’Isfel li qed isiru bi s[ubija mal-Amerikani. Il-Korea ta’ Fuq, sadanittant, qed tfisser l-e]er/izzji militari kon;unti b[ala ‘t[ejjijiet g[allinva]joni ta’ artha’ u bir-re;im i]id il-provi tal-missili mill-bidu ta’ Jannar ‘il hawn. Min-na[a tag[hom, il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti kkundannaw il-provi tal-missili minna[a tal-Korea ta’ Fuq u meta – ta[t ir-ri]oluzzjonijiet tanNazzjonijiet Uniti – r-re;im fi Pyongyang hu obbligat li jirtira mill-programmi g[all-i]vilupp tal-missili ballisti/i.

Jiddefendi l-a;ir tal-Gvern dwar Twitter IT-TURKIJA

Il-Ministru tal-Finanzi Tork, Mehmet Simsek, iddefenda dde/i]joni tal-Gvern tieg[u biex jipprojbixxi Twitter u qal li lwebsajt naqas milli jimxi maddirettivi tal-qorti. Il-Gvern tat-Turkija, nhar il:img[a, waqqaf l-u]u ta’ Twitter wara li l-abbonaturi qasmu informazzjoni dwar lallegazzjonijiet ta’ korruzzjoni

fil-konfront ta’ uffi/jali g[olja – u b’Simsek isostni li ‘l-ebda kumpannija m’g[andha tqis lilha nnfisha b[ala ‘l fuq milli;i’. Intant, l-abbonaturi sabu diversi mezzi biex ‘ji]gi//aw’ mill-projbizzjoni li ;;enerat kritika qawwija, bi Twitter ma jikkummentax pubblikament dwar l-i]viluppi fit-Turkija.

Vittmi ta’ valanga L-ISTATI UNITI

KYRGYZSTAN> Ra;el u tfajjel bi stil ta’ [wejje; tradizzjonali jie[du sehem fi/-/elebrazzjonijiet ta’ Nowruz, fl-in[awi ta’ Bishkek. Ir-residenti fil-pajji]i tal-Asja ?entrali jfakkru l-avveniment (Nowruz) b[ala vaganza tas-Sena :dida u meta l-membri tal-komunitajiet etni/i u n-nies imsie[ba fiddenominazzjonijiet reli;ju]i diversi ilhom l-eluf tas-snin ji//elebraw din il-festa sekulari li ori;inat fil-Persja (illum l-Iran) l-antika (ritratt> EPA)

Talanqas tlett persuni tilfu [ajjithom b’ka;un ta’ valanga talart kbira li se[[et ;o ]ona rurali fl-Istat ta’ Washington. Il-valanga anki [alliet numru ta’ midruba, minbarra li qerdet diversi djar u ‘kopriet’ triq prin/ipali qrib il-belt ta’ Oso bit-tifrik u t-tajn. Ir-rapporti mill-in[awi sostnew li ]ew; persuni tilfu [ajjithom ‘fuq il-post’ u bit-tielet vittma

jmut l-isptar aktar tard. Dan meta tarbija ta’ sitt xhur spi//at fost ilmidruba. Osservaturi fl-in[awi tkellmu dwar il-valanga li ‘qerdet kwa]i kollox fi ftit sekondi’, bilWashington State Patrol u l-Korp tal-In;iniera mal-Armata jing[aqdu mal-iskwadri inkarigati bil-[idma g[al waqt lemer;enzi.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

17

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-I}VIZZERA> Ra;el u tfajjel lebsin il-kostumi tas-super-eroj (tal-komiks) Batman u Robin jippu]aw qrib versjoni tal-’Batmobile’< il-karozza mitika ta’ Batman u li l-mudell tag[ha hu simili g[al dak li intu]a fil-film klassiku ta’ Tim Burton. Dan waqt l-inawgurazzjoni tal-wirja bit-tema ‘Superman, Batman & Co..mics’ f’Maison d’Ailleurs< il-mu]ew ‘tal-fantaxjenza, utopja u vja;;i straordinarji’, f’Yverdon-les-bains. L-esebizzjoni partikolari g[andha ddum g[addejja sal-21 ta’ Settembru li ;ej (EPA)

{addiem kuntent kapa/i j]id il-produttività ‘bi tnax fil-mija’ IR-RENJU UNIT

L-a[[ar ri/erka qed turi li ‘tassew hu minnu’ li l-[addiema

li huma kuntenti u fer[anin fuq il-post tax-xog[ol ja[dmu aktar; b’sensiela ta’ testijiet fillaboratorju jindikaw li l[addiema huma kapa/i li j]idu lproduzzjoni bi tnax fil-mija ladarba jkunu f’burdata tajba u po]ittiva. Ir-ri/erkaturi jsostnu li listudju jipprovdi l-ewwel ‘provi ka]wali’ li jindika l-importanza ta’ [addiema bil-moral g[oli g[all-;id u l-produttivita tala]jenda jew il-kumpanija

inkwistjoni. Intant, l-istudju – li g[andu jkun ippubblikat fil-Journal of Labor Economics – kien jinkludi erba’ esperimenti differenti, bis-sehem ta’ ‘l fuq minn 700 parte/ipant. Waqt l-esperimenti, numru ta’ parte/ipanti jew intwerew parti minn film komiku inkella ng[ataw ix-xorb, il-frott u //ikkulata b’xejn, bir-reazzjonijiet ikunu analizzati. O[rajn kellhom iwie;bu mistoqsijiet dwar tra;edji ri/enti li setg[u g[addew minnhom huma

u qrabathom u biex ir-ri/erkaturi jevalwaw jekk ‘livelli anqas ta’ kuntentizza’ kenux, ‘il quddiem’, asso/jati ma’ livelli ta’ produttivita aktar baxxi. Wie[ed mir-ri/erkaturi ewlenin – Daniel Sgroi, midDipartiment tal-Ekonomija flUniversita ta’ Warwick – qal li l-fattur importanti g[all-ispinta fil-produzzjoni hu relatat malokka]jonijiet fejn [addiem kuntent ju]a l-[in g[addispo]izzjoni tieg[u b’mod aktar effettiv u fejn (b[ala konsegwenza) i]id ir-ritmu tax-

xog[ol ming[ajr ma jissagrifika l-kwalita. Ir-ri/erkaturi kitbu li filwaqt li numru ta’ kumpaniji jinsistu li jimpurtahom mill-;id tal[addiema tag[hom, ‘li jridu jarawhom fer[anin’, wie[ed jista’ jistaqsi jekk kummenti b[al dawn humiex, fil-fatt, ‘e]er/izzji ta’ promozzjoni’ inkella jekk l-impenn jag[milx sens minn lat xjentifiku. G[aldaqstant, ir-ri/erkaturi enfasizzaw li qed iressqu l-provi li ‘l-fer[ jag[mel lill-bniedem ([addiem) aktar produttiv’, bir-

ri/erkatur, Eugenio Proto, jis[aq li dan ir-ri]ultat jo[ro; minn erba’ esperimenti differenti. ‘Din ir-ri/erka g[andha tipprovdi gwida lill-management jew lill-amministraturi ta’ kull tip ta’ a]jenda’, qal Proto. Hu, imbag[ad, spjega li kumpanija tkun qed tag[mel qab]a importanti fil-kwalita jekk tinvesti fissistemi li jiggarantixxu l-element tal-po]ittivita fost il-membri tal-istaff , li, min-na[a tag[hom, jipprodu/u aktar grazzi g[all-hekk-imsejja[ feelgood factor.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

18

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli Fuzzbox - Michael Bugeja Talk Time Newsdesk (r) Wavelength(r).

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel 06:45 - Jessie 07:05 – Good luck Charlie 07:30 - Shake It Up! 07:55 Austin & Ally 08:15 - A.N.T. Farm 08:40 - Dog With a Blog 09:05 – The suite on deck 09:25 - Jessie 09:50 – That’s so raven 10:15 – Hannah montana 11:00 – Good luck Charlie 11:25 – Austin & Ally 11:45 – A.N.T. farm 12:10 - Jessie 12:35 Dog With a Blog 13:00 - Wolfblood 13:25 - Gravity Falls 13:45 – Mickey mouse 14:10 - Violetta 15:00 Mickey Mouse 15:05 – A bug’s life 16:30 - Good Luck Charlie 16:55 – ANT Farm 17:20 - Violetta 18:05 Jessie 18:30 – Good luck Charlie 18:50 – Dog with a blog 19:15 Gravity Falls 19:40 - Shake It Up! 20:00 - Austin & Ally 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 - Good Luck Charlie 21:10 - Wolfblood 22:00 -Violetta 22:50- Art attack 23:40 - Wolfbood. Nickelodeon

07:05 - The Penguins of Madagascar 07:30 - SpongeBob SquarePants 07:55 - SpongeBob SquarePants 08:20 - Dora the Explorer 08:45 Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Go, Diego, Go! 10:25 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - Winx Club 11:40 Totally Spies! 12:05 - T.U.F.F. Puppy 12:30 - iCarly 12:55 Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:30 - SpongeBob SquarePants 15:55 - Rabbids Invasion 16:20 - Marvin Marvin 16:45 - iCarly 17:10 - Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 - The Penguins of Madagascar 18:50 - The Fairly OddParents 19:15 - Robot and Monster 19:40 - Victorious 20:05 iCarly 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 23:25 - iCarly 23:50 – Victorious. Jim Jam

07:00 - Nouky & Friends 07:05 Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:37 Fluffy Gardens 07:45 - Jarmies 08:00 Kipper 08:10 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What’s The Big Idea?

08:30 - Gazoon 08:35 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - IglooGloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 Thomas and Friends 10:50 - See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:17 Fluffy Gardens 12:25 Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 What’s The Big Idea? 12:50 Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:40 - Kipper 13:50 - Gazoon 13:55 - Gazoon 14:00 Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 Fluffy Gardens 15:07 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney & Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 - Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 - Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 - Monkey See, Monkey Do 19:40 - Barney & Friends 20:10 Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - What’s The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 - See the Sea 22:35 - Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Nouky & Friends 23:40 - What’s The Big Idea? 23:45 - Wobblyland 23:50 Barney & Friends.

Safe House

– Italia 1, 21:10

A;ent ta/-CIA ;ie mqabbad biex jie[u [sieb [absi ma[rub ;ewwa post mag[ruf b[ala s-Safe House. I]da meta dan il-post ;ie attakkat dan l-a;ent kellu ja[rab b’kemm kellu sa[[a g[ax [ajtu kienet fil-periklu. X’ji;ri? Se jinqatel? Jing[aqad mal-[absin? Jew jirnexxilu jer;a’ jaqbadhom u je[odhom lura? TVM

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 - G[awdex illum (r) 11:30 - Mixage (r) 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16:20 – Madwarna 16:45 – It-triq 16:50 – Kids detective 17:35 – Waqtiet 17:40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – Puree 18:55 – Reporter 20:00 A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 – Bijografiji 21:45 - A[barijiet fil qosor 21:50 – lirkant 22:20 – Valletta 22:45 – Gadgets 23:15 – A[barijiet 23:30 - American

idol

TVM 2

07:00 – News 09:00 - TVAM (r) 11:00 Battle castle 11:50 - It-Triq 55 – Waqtiet 12:00 – Puree 12.45 - Animal Diaries 13:45 – Madwarna 14:15 - .EU 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 – Battle castle 15:50 – It-Triq 16:00 - Niskata (r) 18:00 – Kontrattakk 20:00 – Champions league magazine programme 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 }afira 21:40 - Headline News 21:45 – Valletta 22:15 – Reporter 23:00 A[barijiet bl-Ingli] 23:10 - Rajt ma rajtx –

One

07:00 - Breakfast News 08:45 – Teleshopping 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 – Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 16:15 – Teleshopping 16:30 Fil-K/ina ma’ Malcolm 17:00 Flimkien ma’ Nancy 17:30 - ONE News 17:40 – Teleshopping 18:00 - Sherrif’s cuisine 19:00 - Aqrali Storja 19:30 ONE News 20:15 - Ieqaf 20 Minuta 20:45 - Arani Issa 22:50 - X’affarijiet dawn? 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 TSN Teleshopping 13:10 - AtoZ

Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi 16:10 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 - Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 – {abbejtek 20:30 – Forum 21:30 – Dokumentarju 22:00 – A[barijiet 22:30 - Poker. -

Raiuno

06:45 – UnoMattina (Jinkludi t-Tg 1 07:30am, 8am, 9am, 9:30am, 11:00am) 07:35 – Parlamento telegiornale 07:50 Che tempo fa 10:00 – Unomattina storie vere 10:30 – Unomattina verde 11:25 – Unomattina magazine 12:00 – La prova de cuore 13:30 – Telegiornale 14:00 – Tg 1 economia 14:10 – Verdetto finale 15:20 – La vita in diretta 16:50 – Oarlamento telegiornale 17:00 – Tg 1 17:10 - Che tempo fa 17:12 – La vita in diretta 18:50 – L’eredita’ 20:00 – Telegiornale 20:30 – Affari tuoi 21:10 – Fuoriclasse 2 23:07 – Tg 1 60 secondi 23:20 – Porta a porta 00:55 – Tg 1 notte 01:20 - Che tempo fa 01:30 – Sottovoce 02:00 – Terza pagina 02:30 – La omicidi (TF). Raidue

07:10 - Ultimate Spiderman 07:55 Phineas and Ferb 08:05 – Protestantesimo 08:35 – Desperate housewives 10:00 – Tg 2 Insieme # Meteo 2 # Tg 2 Insieme 11:00 – I fatti vostri 13:00 – Tg 2 giorno # Tg 2 Costume e societa 13:50 – Medicina 33 14:00 – Detto fatto 16:15 – Cold case 17:45 – Tg 2 flash L.I.S. 17:48 – Meteo.It 17:50 – Tg sport 18:45 – Squadra speciale cobra 11 20:30 – Tg 2 21:00 – LOL :-) 21:10 – Rex 6 22:45 – The good wife squadra 23:40 – Tg 2 23:55 – Razza Umana 01:15 – Parlamento telegiornale 01:25 – Sorgente di vita 02:00 – Il piacere e l’amore. Film. Raitre

07:00 – Tgr buongiorno Italia # Tgr buongiorno regione 08:00 – Agora 10:00 – Mi manda raitre 11:10 – Tg 3 minuti 11:15 – Elisir 11:58 - Meteo 3 12:00 – Tg 3 # Tg 3 Fuori tg 12:45 – Pane quotidiano 13:10 – Il tempo e la storia 14:00 – Tg regione # Regione

meteo 14:50 – Tgr Leonardo 15:10 Terra nostra 16:00 – Aspettando Geo 16:40 – Geo 19:00 – Tg 3 # Tg 3 regione # Regione meteo 20:00 – Blob 20:15 – Sconoscuiti: La nostra personale ricerca per la felicita 20:35 – Un posto al sole 21:05 – Presa diretta 23:10 – Hotel 6 stelle 00:00 – Tg 3 Linea notte 00:10 – Tg regione # Tg 3 Linea notte 01:00 – Meteo 3. Canale 5

06:00 – Prima pagina 07:55 – Meteo.It # Tg 5 08:45 – Mattina cinque 11:00 – Forum 13:00 – Tg 5 # meteo.It 13:40 – Beautiful 14:10 – Centovetrine 14:40 – Uomini e donne 16:15 – Il segreto 17:10 – Pomeriggio cinque 18:50 – Avanti un altro 20:00 – Tg 5 # Meteo.It 20:40 – Striscia la notizia 21:10 – Grande fratello 00:15 – Grand fratello live 00:40 – Meteo.It 01:10 – Striscia la notizia 01:45 – Uomini e donne. Rete 4

06:25 – Chips 07:20 – Miami vice 08:15 – Hunter 09:40 – Carabinieri 10:42 – Sai cosa mangi? 10:50 – Ricette all’Italiana 11:30 – Tg 4 # Meteo.It 12:00 – Detective in corsia 12:55 – La signora in giallo 14:00 – Lo sportello di forum 15:30 – Hamburg disretto 21 16:35 – My life # Segreti e passioni 16:45 – Il comandante Florent 18:55 – Tg 4 # Meteo.It 19:35 – Il segreto 20:30 – Tempesta d’amore 21:15 – Quinta colona 23:55 – Terra! 00:55 – Tg 4 Night news 01:15 – Music Line. Italia 1 06:55 – Friends 07:45 – Le regole dell’amore 08:40 – Una amica per amica 10:30 – Dr. House 12:25 – Studio apert # Meteo.It 13:00 – Sport mediaset 13:40 – Grande fratello 14:10 – I Simpson 14:35 – Dragon ball GT 15:00 – Big bang theory 15:50 – Due uomini e mezzo 16:35 – E alla fine arriva mamma 17:00 – Nikita 18:30 – Studio aperto # Meteo.It 19:20 – C.S.I. - Scena del crimine 21:10 – Safe house: nessuno e al sicuro. Film 2011 23:35 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco 01:35 – Studio aperto # Meteo.It 01:55 – Sport mediaset.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

19

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 – Ipokriti 09:00 – One Star Hotel 10:00 – Fil-:nien ma’ Melo 10:30 Madagascar 12:00 Teleshopping 13:00 – F Living Magazine 15:00 - Teleshopping 16:00 - Niltaqg[u 18:00 – Teleshopping 20:30 – Belle Donne 23:00 – F. Living Magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:45 – Football Daily 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Tele Market Deals 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux 13:00 – The 80’s 14:00 – Xi [lomt 15:00 – The 90’s 15:30 – Tele Market Deals 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Request Show 20:00 – Just for Laughs 20:30 – Frux 21:55 – Football Daily 22:00 – Golden oldies 23:00 – Local issues 24:45 – Tele Market Deals. Go Stars

08:45 – Die Another day 11:00 – Glorious 13:10 – Closing the ring 15:10 – Mother’s son 16:45 – United 18:20 – Sherlock holmes: A game of whadows 20:30 - Mrs. Brown’s Boys 21:00 - Breaking Bad 22:40 - Hysteria 00:20 – The last time 02:00 – Flight 04:20 – A mother’s son. Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Glee 12:00 SMASH 13:00 - Days Of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 Whitney 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 Chicago Fire 17:15 – Psych 18:15

- Days Of Our Lives 19:00 Amazing Race 19:45 - Supernatural 20:30 - The Mentalist 21:15 Person Of Interest 22:00 - So You Think You Can Dance 23:00 Game Of Thrones 00:00 Suburgatory 00:30 - SMASH 01:15 – Glee. La 5

08:55 – Centovetrine 09:25 – Beautiful 09:50 – Televendita media shopping 10:10 – Vivere 10:45 – Tempesta d’amore 11:30 – Beautiful 11:55 – Centovetrine 12:20 – Parenthood 13:10 – una mamma per amica 14:00 – Non ditelo alla sposa 15:00 – Lina’s hair 15:30 Mamma che torta! 16:00 – Extreme makeover home edition 17:30 – Non ditelo alla sposa 18:30 – Parenthood 19:30 – Glee 20:20 – Una mamma per amica 21:10 – Certamente, forse. Film 2008 n 23:25 – Uomini e donne 00:45 – Extreme makeover home edtition. BBC Entertainment

06:00 - Tweenies 06:20 Teletubbies 06:45 – Jolly wobbles 06:55 – Me too! 08:25 – The weakest link 09:40 - Friday Night Dinner 10:05 - 2point4 Children 10:30 – Doctors 11:05 - Casualty 11:55 Last Man Standing 12:45 - The Vicar of Dibley 13:15 - 2point4 Children 13:45 - Friday Night Dinner 14:10 - Doctors 14:40 Casualty 15:30 - Last Man Standing 17:25 - The Weakest Link 18:10 – EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Being Erica 20:00 - My Family 20:30 - Little Britain 21:00 - New Tricks 21:50 - Spooks 22:40 - The Vicar of Dibley 23:10 – Upstairs downstairs. MGM Movie

07:20 - Play dirty 09:15 – The organization 11:05 – MGM’s big screen 11:20 – Dominick and

Eugene 13:10 – The night they raided Minsky’s 14:50 – Kes. 18:15 - Teachers 20:00 – The pope must die 21:40 – A breed apart 23:20 – Till the end of the night.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 15>30 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

Diva Universal

06:00 - Ironside 07:00 – Agatha Christie’s poiret 09:30 – Parole d’amore 09:50 - Ironside 10:50 Agatha Christie’s Poirot 11:50 Great Women 12:00 - Jane Doe: Ties that bind 13:45 – La prova 13:50 - Kojak 14:50 - ER 14:50 – Rex: a cop’s friend 15:50 – Law & order. 15:50 -Law & Order 18:40 – Great women 18:50 - Kojak 19:50 Agatha Christie’s Poirot 20:50 Great Women 21:00 - JAG 21:52 JAG 22:44 – Great women 23:00 - Wolff’s Turf. Discovery Channel

06:00 - How It’s Made 06:25 Storage Hunters 06:50 - Auction Hunters: Gangs of new york 07:15 - Born Survivor: Bear Grylls: The everglades 08:10 - Dual Survival: castaways 09:05 - Deadliest Catch 09:55 - American Loggers: The tough get goinh 10:50 - How Do They Do It?: Build and test a jet engine 11:40 - How It’s Made 12:35 – Mega builders: Ice hotel 13:30 - American Chopper: Junior 14:25 - Wheeler Dealers: TVR S2 15:20 - Bear Grylls: Extreme Survival Caught on Camera: Air 15:50 - Worst-Case Scenario: Trapped in extreme cold 16:15 Yukon Men: Pray for the snow17:10 - Baggage Battles: man on fire 17:40 - Flip Men 18:05 Auction Kings: Uboat telescope 18:35 - Auction Hunters : The chicago grand slam 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made 20:00 - Worlds Strangest: Fell from the sky 21:00 – Survive that! Seal your fate 22:00 – Twin peaks 23:00 – Driven to extremes: Coldest road.

Sport fuq il-Cable Eurosport 1

08:30 - Motorsports Weekend 08:45 - FIFA Under 17 World Cup Football 10:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 12:00 UEFA Women’s Champions League Football 13:00 - UEFA Women’s Champions League Football 14:00 - Scottish International Open, Bowls (Live) 18:15 - Eurogoals 19:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 20:45 - WATTS 21:00 - This Week on World Wrestling Entertainment 21:30 - Pro Wrestling 22:30 - Horse Racing Time 23:30 - UEFA Women’s Champions League Football. Eurosport 2

Uomini e Donne

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Accordo Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Tour du Ron NET News Wheelspin Nis;a Maltija (r) NET News

– Canale 5, 14>40

Il-pre]entatri/i Maria de Fillipi qieg[da ttella’ wie[ed mill-aktar programmi interessanti fl-Italja, tant li miljuni ta’ nies qeg[din isegwuh kull darba, u udjenza mdaqqsa tkun pre]enti matul il-programm. Il-programm ilaqqag[na ma’ persuni li j[obbu lil xi [add jew iridu jo[or;u ma’ xi [add, jew o[rajn li spi//aw sgi//aw fi m[abba o[ra. Id-diksussjoni u l-interrogatorji ma jonqsux, u kultant l-individwu jitqieg[ed ta[t il-lenti f’mumenti imbarazzanti.

Premier League 2013-14 22:45 Malta Basketball Association (r) 00:10 - Malta Rugby Football Union (r). Melita Sports 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:00 - FA Cup (r) 14:00 Bundesliga (r) 15:55 - FA Cup (r) 18:00 - UIPM (r) 19:10 Bundesliga - Highlights 20:05 Bundesliga (r) 22:00 - FA Cup (r) 00:00 - Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Bundesliga (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 Bundesliga (r) 17:00 Bundesliga (r) 18:55 America’s Cup: World Series (r) 21:00 - Bundesliga – Highlights 21:55 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 - 2012 Alpari World Match Tour (r).

07:00 - Motorsports Weekend 07:15 - FIFA Under 17 World Cup Football 08:45 - UEFA Women’s Champions League Football 10:15 - UEFA Women’s Champions League Football 11:45 - ISU Grand Prix, Figure Skating 13:15 - Freestyle Skiing 14:00 - UEFA Women’s Champions League Football 15:30 - UEFA Women’s Champions League Football 17:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 18:30 - College Football 20:30 - Superkombat 22:00 - Total KO 23:00 Scottish International Open Bowls.

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:00 - FA Cup (r) 14:00 Bundesliga (r) 15:55 - FA Cup (r) 18:00 - UIPM (r) 19:10 Bundesliga - Highlights 20:05 Bundesliga (r) 22:00 - FA Cup (r) 00:00 - Bundesliga (r).

Malta Stars

Melita Sports HD 2

08:00 BOV Premier league 2013-14 10:00 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 11:45 Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 13:10 - Malta Basketball Association (r) 14:35 - Malta Rugby Football Union (r) 16:10 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:30 - Melita GFA 1st Division 201314 (r) 19:20 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 20:45 - BOV

12:00 - Bundesliga (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 Bundesliga (r) 17:00 Bundesliga (r) 18:55 America’s Cup: World Series (r) 21:00 - Bundesliga – Highlights 21:55 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 - 2012 Alpari World Match Tour (r).

Melita Sports HD 1


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

20

TV # RADJU

Cold Case – Raidue, 16>15

Tour Du Ron Hotel 6 Stelle – Raitre, 23>15

Wara li tqassmu l-premjijiet lil kull parte/ipant u rajna lemozzjoni li xi w[ud kellhom meta r/evewh, il-parte/ipanti marru b’rashom mistrie[a biex jorqdu. {asbu li l-avventura g[alihom kienet spi//at u bdiet toqrob fi tmiemha u li kien wasal il-[in biex igawdu....

Replay

imma kellhom ]ball! L-avventura fil-fatt se tibda issa, il-parte/ipanti ;ew mog[tija missjoni, pjuttost avvenuturu]a u xi ftit riskju]a. Ron deher jitbissem u din ftit li xejn tog[;obhom lillparte/ipanti. X’tahom f’idhom? Fejn se je[odhom? U fuq kollox

x’inhi l-missjoni tag[hom flimkien mal-konsegwenzi? Nistennew u naraw illejla flimkien. It-televoting g[adu miftu[ biex inti flimkien ma’ s[abek u familjari tieg[ek tibag[tu sms jew i//emplu g[al dik il-parte/ipanta li tixtiequ li tirba[ din il-kompetizzjoni.

– Radio 101, 18:30

Il-programm Replay iwassalek l-a[[ar informazzjoni esklussiva kemm fuq ittelevi]joni kull nhar ta’ {add

i]da wkoll ikompli jag[mel dan permezz tar-radju kull nhar ta’ Tnejn. Il-pre]entatur Christian Micallef, b’diversi kollegamenti

Wavelength Fuori Classe 2 – Raiuno, 21>10

– Net Television, 20:30

Fil-programm tal-lum Simon Cassar flimkien mal-kandidata tal-Parlament Ewropew Helga Ellul, se jkunu qeg[din jag[mlu diskussjoni interessanti fuq l-

u mistiedna jkompli ja;;orna leluf ta’ Maltin dilettanti tal-futbol l-a[[ar a;;ornamenti li kul[add ikun qieg[ed jistenna.

– Radio 101, 11:00

a[[ar ]villupi fix-xena politika lokali. Barra minn hekk kull telespettatur li jixtieq jag[ti lkontribut tieg[u hu mistieden jag[mel dan, b[alma jag[mlu

g[exieren o[ra ta’ kuljum, billi j/empel jew inkella jibg[at sms. Il-veduti tieg[ek huma g[al qalbna, [u l-opportunità u pparte/ipa billi ssemma’ le[nek!


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

21

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

6

9

10

11

IT-TEMP Il-bi//a l-kbira msa[[ab bil-possibilità ta’ xi [alba xita i]olata g[all-ewwel, li jsir ftit imsa[[ab VI}IBBILTÀ ;eneralment tajba IR-RI{ Moderat g[al ftit qawwi mill-Majjistra li j]id g[al ftit qawwi g[al qawwi g[al xi [in filg[odu, u jdur millPunent Majjistru wara nofsinhar BA{AR Moderat g[al qawwi li jsir qawwi IMBATT Baxx g[al moderat mix-Xlokk, li jsir millMajjistral [afif lokalment [afif g[al moderat wara nofsinhar. TEMPERATURA L-og[la 15˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0=mm Xita mill-1 ta’ Settembru 491.1mm IX-XEMX titla’ fis-06.02 u tin]el fis-18.15

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>-

5. Iddistru;;i (5) 6. Kolli]joni (5) 7. Li m’hawnx ie[or b[alu (5) 10. Ra;el hekk, tal-affari tieg[u (5) 11. Negozjant (5) 12. u 14. ?anfruh sewwa billi tawh [asla (5,5) 14. Ara 12 mimduda. 16. Mhix ]g[ira (5) 17. Il-vapur waqaf u rabat (5) 18. Qawwi (5)

18

Weqfin>1. Barri (6) 2. …u Dione juri li fuq kollox m’hemm xejn kontra tieg[u biex jaqdi d-dmir li tawh! (6) 3. G[odda tal-;obon biex tag[mlu frak (6) 4. {ob] iswed (6) 8. Indifferenza (5) 9. Tajjeb, xieraq u ;ust (5) 12. Sabbat bil-herra (6) 13. Ta l-a[bar billi annunzja (6) 14. Ma’ borrox, kif ;ie ;ie (6) 15. Parti mill-[las li jsir bilquddiem (6)

Soluzzjoni tal-:img[a Mimdudin>- 5. Laqxa, 6. Irtab, 7. M[ara, 10. Namur, 11. Brava, 12. Madre, 14. Tramm, 16. Xipli, 17. Radam, 18. Nefqa. Weqfin>- 1. Slaten, 2. Sa[[ar, 3. Midrub, 4. Tbajja’, 8. Imidd, 9. Talab, 12. Ma[fra, 13. Enigma, 14. Talent, 15. Madmad.

Sudoku Super Sudoku mill-1 sad-9 u mill-A sal-G

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 4 kaxxi b’4 innumri

Soluzzjoni Sudoku

IT-TNEJN L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IT-TLIETA L-og[la 28˚C L-inqas 19˚C

L-ERBG{A L-og[la 27˚C L-inqas 20˚C

IL-{AMIS L-og[la 28˚C L-inqas 21˚C

IL-:IMG{A L-og[la 29˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

6

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 17˚ imsa[[ab, Al;eri 17˚C imsa[[ab, Amsterdam 7˚C imsa[[ab, Ateni 19˚C xemxi, Li]bona 13˚C imsa[[ab, Berlin 9˚ imsa[[ab, Brussell 9˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 21˚C imsa[[ab, Dublin 8˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 8˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 9˚C imsa[[ab, Milan 8˚C im/ajpar, Istanbul 16˚C xemxi, Londra 10˚C xemxi, Madrid 12˚C xemxi, Moska 14˚C imsa[[ab, Pari;i 12˚C imsa[[ab, Bar/ellona 15˚C imsa[[ab, Ruma 15˚C im/ajpar, Tel Aviv 22˚C imsa[[ab, Tripli 29˚C xemxi, Tune] 22˚C imsa[[ab, Vjenna 10˚C im[assab, Zurich 4˚C xita, Munich 5˚C xita, St. Petersburg 5˚C xita

Tag[rif Diskussjoni fis-Seminarju tal-Ar/isqof Nhar it-Tlieta l-1 ta’ April fis6:30pm, se jkun hemm diskussjoni bit-tema ‘L-Univers (u[ud isej[ulu l-Librerija) Kif illibreriji Kristjani jag[mlu l-[ajja tag[na aktar sinjura’. Id-difi]i moderni ta/-/iviltà Kristjana kontra l-pagani]mu u l-inva]joni sekulari, Civitates Humillisimae tal-ittri, huma llibreriji li j[allu faxxinu partikolari fuq il-qarrejja. Il-pubbliku

;enerali hu mistieden jattendi din it-ta[dita li se tkun indirizzata minn Andrei Dirlau. Wara tta[dita, jkun hemm bibita flimkien ma’ dawk kollha pre]enti. In[e;;uk tattendi. Jekk tixtieq tibqa’ g[all-ikel ukoll, tista’ //empel 21455497. Fiera tal-Ktieb – G[awdex

Se ssir fil-Lukanda Xlendi Resort & Spa bejn is-26 u l-31 ta’ Marzu mid-9am sa 9pm. Se jkun hemm g[all-bejg[ rumanzi bil-Malti, kotba g[at-tfal, ri/etti, krafts, storja tal-g]ejjer Maltin u xi [a;a g[al kul[add. G[al kotba ;odda, iqumu kemm iqumu, jit[allsu 2 ewro biss g[al kwalunkwe ktieb. Pasta night

Il-Mission Fund se jorganizza

pasta night nhar il-{add 30 ta’ Marzu, fis-7pm fi/-?entru San Fran;isk, il-{amrun. Biljetti g[all-kbar jiswew 10 ewro u 6 ewro g[at-tfal (5 –12-il sena). Dawn jistg[u jinxtraw ming[and Sylvia Ebejer 99458350 # 21435968 jew ming[and Saviour Farrugia 77424192. Ibbukkjaw kmieni biex ma tkunux di]appuntati. Garage sale Il-Mission Fund se torganizza garage sale f’’St. Joseph’, Triq il-:ummar, Birkirkara (e]att [dejn il-Forn) mit-Tnejn 7 sasSibt 12 ta’ April, f’dawn il-[inijiet: Mit-Tnejn sal-{amis mid9:15am sas-1pm u mill-4:15pm sas-7pm. Il-:img[a mid9:15am sas-1pm. Kumitat Amministrattiv Paceville

Il-Kumitat Amministrattiv Paceville se jorganizza l-laqg[a tal-kumitat fl-Uffi//ju Amministrattiv tal-Kunsill, nhar l-Erbg[a 26 ta’ Marzu fl-10am. Kunsill Lokali San :iljan

Il-Kunsill Lokali ta’ San :iljan se jorganizza l-laqg[a talKunsill fl-Uffi//ju Amministrattiv tal-Kunsill, nhar il{amis 27 ta’ Marzu fis-2.30pm.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

22

KLASSIFIKATI

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

AVVI}I

Il-{amrun

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera,

lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

23

KONSUMATUR

Danni ka;un ta’ prodotti difettu]i B[ala konsumaturi nistg[u nsibu lilna nfusna f’sitwazzjoni fejn il-prodotti li nixtru mhux biss ma ja[dmux kif suppost, imma jkunu ka;un g[al dannu fi]iku jew g[al dannu fuq proprjetà. :bir tal-evidenza kollha

Huwa importanti li jekk insofru dan it-tip ta’ dannu, ni;bru l-evidenza kollha possibbli g[aliex ni;u b]onnha meta nkunu se nag[mlu talba g[al kumpens. B[ala konsumaturi g[andna dritt nitolbu kumpens meta prodott difettu] jikkaw]a: mewt, [sara personali, li tinkludi kull marda u kull dannu g[all-kundizzjoni fi]ika jew mentali ta’ persuna; telfien, [sara, jew qerda ta’ xi o;;etti ta’ proprjetà minbarra l-prodott difettu] innifsu, b’valur ta’ mhux inqas minn €500. Jista’ jintalab kumpens g[al [sara li ssir fuq proprjetà sakemm dan l-o;;ett ta’ proprjetà kien qieg[ed jintu]a g[allu]u u konsum personali. Il - persuna responsabbli li tipprovdi kumpens g[ad-danni kkaw]ati minn prodotti difettu]i hi l-manifattur tal-prodott. Meta l-manifattur ma jkunx mag[ruf jew ma jistax ji;i identifikat , ir - responsabbiltà taqa ’ fuq il - fornitur tal prodott. Biex ma jkunx responsabbli l-fornitur g[andu jipprovdi linformazzjoni mitluba mill konsumatur fuq il-manifattur jew fuq min tah il-prodott. Ilfornitur g[andu jipprovdi din l - informazzjoni fi ]mien tletin ;urnata minn meta jir/ievi t - talba bil - miktub mill-persuna li tkun sofriet iddanni. Din it-talba g[andha ssir permezz ta’ posta re;istrata jew ittra uffi//jali. F’din l-ittra g[andu ji;i indikat il-prodott li jkun ikka;una l-[sara, kif ukoll il-post u d-data meta nxtara lprodott.

Meta nixtru xi o;;ett, ikun xi jkun l-o;;ett, tajjeb li narawh sew biex nevitaw il-problemi wara. Madankollu, jekk jirri]ulta li l-prodott mixtri jkollu xi difetti mo[bija, xorta wa[da hemm mezzi ta’ rimedju li wie[ed g[andu jirrikorri g[alihom

Meta l-manifattur mhux responsabbli Il-manifattur tal-prodott difettu] jew perikolu] m’huwiex responsabbli g[ad-danni kkaw]ati mill-prodott jekk: • hu ma po;;iex il-prodott fissuq. • id-difett li kka;una l-[sara ma kienx je]isti meta l-prodott tqieg[ed fi/-/irkulazzjoni, jew li dak id-difett beda jse[[ wara. • il-prodott ma ;iex manifatturat biex jinbieg[, u lanqas

imqassam minnu bi skop ekonomiku. • id-difett kien ri]ultat ta’ [arsien ta’ xi [tie;a mandatorja imposta b’li;i jew minn xi awtorità pubblika. • fi ]mien meta ;ie manifatturat il-prodott ma kienx hemm konoxxenza xjentifika u teknika

Meta l-manifattur ma jkunx mag[ruf jew ma jistax ji;i identifikat, ir-responsabbiltà taqa’ fuq il-fornitur tal-prodott

Odette Vella odette.vella@mccaa.org.mt

tal-e]istenza tad-difett. • fil-ka] ta’ manifattur ta’ xi parti minn prodott jew produttur ta’ materja prima, li d-difett kien ri]ultat tad-disinn tal-prodott. Kumpens g[ad-danni Il-li;i tipprovdi li konsumaturi jistg[u jitolbu kumpens g[ad-

danni li sofrew sa tliet snin minn meta saru jafu bil-[sara, jew imisshom ra;onevolment saru jafu bil-[sara, bid-difett u blidentità tal-produttur.

Ma jistg[ux jittie[du passi g[ad-danni jekk il-prodott ikun ilu fi/-/irkulazzjoni g[al aktar minn g[axar snin. Il-produttur ma jistax jillimita jew jeskludi rresponsabbiltà tieg[u b’xi klawsola f’kuntratt, b’xi avvi], jew b’kull mod ie[or. Biex issir talba g[all-kumpens ta[t dawn ir-regolamenti, il-konsumatur irid jinga;;a Avukat u jie[u l-ka] quddiem il-Qorti ?ivili. Jekk l-ammont tat-talba g[al kumpens ma jaqbi]x it€3,500, il-konsumaturi jistg[u jressqu t-talba tag[hom quddiem it-Tribunal g[al Talbiet tal-Konsumaturi. Jekk produttur jinstab [ati li po;;a fis-suq prodotti perikolu]i, dan mhux biss g[andu l-obbligu li jipprovdi kumpens lill-konsumaturi li

sofrew id-danni, imma g[andu wkoll ir-responsabbiltà li ji;bor lura l-prodotti perikolu]i missuq.

L-iskop ta’ dan l-artiklu huwa biss li jipprovdi informazzjoni u mhux li jag[ti parir legali. F’ka] ta’ lment jew b]onn ta’ aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja lill-Uffi//ju g[all-Affarijiet talKonsumatur fi [dan l-Awtorità ta’ Malta g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq il-freephone 8007 4400 jew innumru tat-telefown 2395 2000. (Odette Vella hi Senior Information Officer fl-Uffi//ju g[all-Affarijiet tal-Konsumatur fi [dan l-Awtorità ta’ Malta g[all-Kompetizzjoni u lAffarijiet tal-Konsumatur.)

Il-persuna responsabbli li tipprovdi kumpens g[ad-danni kkaw]ati minn prodotti difettu]i hi l-manifattur tal-prodott


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

24

SPORT TENNIS – OPEN TA’ MIAMI

Williams u Sharapova javanzaw

Serena Williams fl-azzjoni kontra Carolina Garcia

In-numru wie[ed fid-dinja Serena Williams u Maria Sharapova avanzaw g[ar-raba’ rawnd tal-Open ta’ Miami. Williams, rebbie[a ta’ dan lOpen sitt darbiet kellha tit[abat kemmxejn biex eliminat lillFran/i]a Carolina Garcia bi skor ta’ 6-4, 4-6, 6-4. L-Amerikana kellha b]onn sag[tejn u 32 minuta biex reb[et kontra l-avversarja tag[ha, numru 74 fid-dinja u fl-a[[ar set it-tennisti kellhom jieqfu jilag[bu g[al ftit min[abba li kien hemm ix-xita. F’kummenti li tat wara l-partita Williams qalet li ma stennietx sfida daqstant diffi/li ming[and Garcia. Fil-log[ba l-o[ra irRussa Sharapova kellha b]onn kwa]i tliet sieg[at biex reb[et 64, 6-7, 6-2 kontra Lucia Safarova, tennista mirRepubblika ?eka li attwalment qed tokkupa s-26 post fir-rankings mondjali.

“Is-sa[[a li bih tolqot il-ballun Safarova hi impressjonanti. In[ossni kemmxejn fortunata li g[addejt g[ax din ]gur ma kinitx wirja po]ittiva,” qalet Sharapova wara l-partita. Fil-kategorija tal-ir;iel innumru wie[ed fid-dinja Rafael Nadal reba[ bi skor ta’ 6-1, 6-3 kontra Lleyton Hewitt filwaqt li /-champion tal-Open Awstraljan ta’ din is-sena, Stanislas Wawrinka reba[ 6-0, 3-6, 6-3 kontra Daniel GimenoTraver ta’ Spanja. {arsa lejn l-istatistika turi li din is-sena Wawrinka tilef biss log[ba mill-15-il lag[ab imma f’kummenti li ta qal li m’huwiex imdorri j;orr il-pressjoni ta’ tennista rebbie[ ta’ Grnd Slam. “Kultant, minkejja li nirba[, ma nkunx fl-aqwa tieg[i. Fit-tieni set bdejt nilg[ab [a]in imma fittielet set irkuprajt,” qal Wawrinka.

TOUR DE FRANCE

L-organizzaturi marru £2.3 ]mer/ L-organizzaturi tat-Tour de France dan is-sajf li ;ej li se jibda mill-Ingilterra, issottovalutaw lispi]a tal-avveniment b’£2.3 miljuni. St[arri; intern analizza l-kuntratt biex jipprovdu barrieri ta’ protezzjoni, kommunikazzjoni, g[ajnuna medika u aspetti o[ra relatati ma’ dan l-avveniment pubbliku. Id-dokument jirrakkomanda li l-kumpannija WGR ba]ata fl-Ingilterra g[andha tign[pata l-kuntratt. Imma l-offerta tal-kumpannija hi ta’ £4.5 miljuni, ]ieda ta’ £2.3 miljun fuq il-ba;it ori;inali. Ir-rapport jg[id li “l-istima ma kinitx tifhem u tkopri sewwa l-

avveniment u g[alhekk il-kwantita` tar-ri]orsi ]diedet sostanzjalment. B’kollox fost l-o[rajn iridu jintramaw 30 hubs g[all-ispettaturi madwar ir-rotta, 93 mil ta’ barrieri temporanji tul it-toroq, 2,000 portable toilets, 3,800 two way radio u 4,500 sodda bbukkjati kull lejl tat-ti;rija mill-organizzaturi. Il-Grand Depart tat-Tour de France din is-sena jibda minn Leeds fil-5 ta’ Lulju b’tappa li tibqa’ sejra sa Harrogate. Fit-tieni tappa /-/iklisti jtellqu minn York sa Sheffield qabel l-entourage kollu jaqbad it-triq l-isfel lejn Cambridge, Essex u Londra filjum ta’ wara.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

25

SPORT

Julian Port misjuq minn Rodney Gatt (bin-numru 5) hekk kif qasam il-linja finali fit-ti;rija prin/ipali li saret il-biera[ fil-11-laqg[a tal-ista;un

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Julian Port u Rodney Gatt impressjonanti fil-finali Bronze Minn Kenneth Vella

Misjuq minn Rodney Gatt, lI]vedi] Julian Port rebah itti;rija prin/ipali li saret il-biera[ wara nofsinhar fil-korsa talMarsa. Din kienet il-finali talkampjonat Assikura g[al ]wiemel tal-klassi Bronze fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienet tag[mel parti mill-11–il laqg[a tas-sena fuq maratona ta’ [dax –il ti;rija kollha g[al ]wiemel tat-trott. Disg[a kienu ]-]wiemel li ;rew fil-finali Bronze. Kien Julian Port (Rodney Gatt) li beda l-aktar velo/i wara li ng[ata l-bidu uffi/jali. Matul lewwel battuti tat-ti;rija dan lI]vedi] feta[ vanta;; ]g[ir minn Obscur De Busset (Shawn Portelli) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Julian Port baqa’ quddiem tul id-distanza kollha u g[alkemm fid-dritta finali kien attakkat serjament minn Take Out Blue (Paul Galea) xorta irnexxilu jaqsam illinja finali l-ewwel. Quero Des Erablais (Frencu Cassar) u Willesden Hanover temmew warajhom f’dik l-ordni. Fi tmiem il-finali, Andrew Grech, f’isem l-isponsors, ippremja lil Rodney Gatt u Emanuel Galea, is-sewwieq u ssid rispettivament ta]-]iemel rebbie[. Il-programm inkluda wkoll erba’ ti;rijiet semi finali mirRay Auto Dealer Challenge Cup tal-klassi Silver ukoll fuq l-istess distanza ta’ 2140m u ti;rija normali tal-klassi Premier fuq distanza maratona ta’ 3140m. Missemi finali Silver 12–il ]iemel g[addew g[all-finali. Fl-ewwel semi finali Silver, taqtieg[a bejn

erba’ ]wiemel fid-dritta finali waslet lil Command Coger (Carmelo Farrugia) biex jaqsam il-linja finali l-ewwel minn Ollico Pellois (Noel Baldacchino). Differenti ferm kienet it-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni. Il-kwotat Quioco Dry (Joseph Galea) kien il-[in kollu quddiem u temm rebbie[ fa/ilment b’tul u nofs minn Roma M, debba }vedi]a li ;ejja mill-istess stalel tar-rebbie[ u li kienet misjuqa minn Paul Galea. G[al Quioco Dry din kienet ittieni reb[a konsekuttiva. }iemel ie[or li [a t-tieni reb[a nfila kien Quid De La Muette fit-tielet semi finali mill-istess kompetizzjoni. Misjuq minn Noel Baldacchino dan tpo;;a tlieta fuq in-na[a ta’ barra biex qabe] lil Ringo Flower (Charles Camilleri) propju f’nofs id-dritta finali. Fir-raba’ u l-a[[ar semi finali Silver, Partner Blue (Christian Xerri) [alla kollox g[all-a[[ar mitejn metru u dan ukoll ma naqasx milli jie[u ttieni reb[a konsekuttiva minghajr diffikulta’. Dan quddiem Quatre De Coeur (Charles Camilleri). L-uniku ti;rija tal-klassi Premier kienet ikkaratterizzata minn tmiem in/ert bejn iddebuttant Fran/i] Pouloud Keroc’h (Chris Vassallo) u Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) li t-tnejn ]iedu fil-;iri fl-a[[ar metri. Pouloud Keroc’h akkwista l-ewwel reb[a fi xtutna wara li ;ie kkonsultat ukoll ilphotofinish. Ohime Mag (Ronald Cassar) u The Bad Rock (Rodney Gatt) kellhom ukoll pjazzament po]ittiv.

Rodney Gatt (l-ewwel mil-lemin) u Emanuel Galea (it-tieni mil-lemin), is-sewwieq u s-sid rispettivament ta]-]iemel rebbie[ tal-finali Bronze (Ritratti> Joseph Galea)

Ir-ri]ultati kollha I Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Picabia Des Audins (R. Magro) {in – 4.05” (1.18”) 2. Oscar Du Meu (F. Cassar) 3. Zeta Jones A (C. Camilleri) 4. Quad De Beauregard (G. Attard) II Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) {in – 4.04.4” (1.17.8”) 2. Victory Farming (R. Gatt) 3. Cross Country FC (D. Hili) 4. Nasdaq Du Closet (A. Farrugia) III Ti;rija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m.1. Command Coger (C. Farrugia) {in – 2.42.7” (1.16”) 2. Ollico Pellois (N. Baldacchino) 3. Zizazimoko (T. Demanuele) 4.Obelix Molgard (S. Vella) IV Ti;rija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (J. Galea) {in – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Roma M (P. Galea) 3. Pirate d’Urzy (E.

Bondin) 4. (C. Cassar)

Panda Des Fleches

V Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Pile Ou Face (J. Schembri) {in – 4.03.4” (1.17.5”) 2. Net De Ginai (C. Degiorgio) 3. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) 4. Means Nothing (N. Baldacchino) VI Ti;rija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quid De La Muette (N. Baldacchino) {in – 2.42.2” (1.15.8”) 2. Ringo Flower (C. Camilleri) 3. Law Suit (L. Ghigo) 4. Quarborandum (Ph. Calleja) VII Ti;rija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Julian Port (R. Gatt) {in – 2.42.7” (1.16”) 2. Take Out Blue (P. Galea) 3. Quero Des Erablais (F. Cassar) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia) VIII Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Queen Du Sablier

(K. Saliba) {in – 4.04.3” (1.17.8”) 2. Partisan De Bouere (B. Hili) 3. Octobre En Fete (C. Camilleri) 4. Damita (D. Hili) IX Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Pouloud Keroc’h (Ch. Vassallo) {in – 3.58.8” (1.16.1”) 2. Nabab Du Chatelet (C. Camilleri) 3. Ohime Mag (R. Cassar) 4. The Bad Rock (R.

Gatt) X Ti;rija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Partner Blue (C. Xerri) {in – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Quatre De Coeur (C. Camilleri) 3. Mr Snowman (D. Ellul) 4. Bankir Zon (C. Vassallo) XI –il Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Insomnia Grif (A. Farrugia) {in – 4.07.5” (1.18.8”) 2. Touch The Diamond (M. Mizzi) 3. Qualypso Du Trio (C. Debono) 4. Magnific As (D. Ellul)


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

26

SPORT

WARA L-PROGRAMM ‘REPLAY’

Floriana di;a’ bdew ja[dmu fuq akkwisti ;odda G[alkemm l-ista;un g[adu ma intemmx, bosta klabbs di;a’ bdew i[ejju g[all-kampanja akkwisti tas-sajf li ;ej. Floriana, li huma dejjem eqreb is-salvazzjoni hu fost l-aktar klabbs li di;a’ jinsabu attivi u dan g[aliex jidher /ar li l-President il-;did, Riccardo Gaucci jixtieq li l-ista;un li ;ej isa[[a[ l-iskwadra b’mod konsiderevoli. B[alissa huma g[andhom f’mo[[hom ]ew; akkwisti specifi/i li huma Leighton Grech u l-captain internazzjonali Malti Michael Mifsud. Grech qed ikollu sta;un po]ittiv ma’ Qormi tant li kien mg[ajjat mill-kow/ nazzjonali Pietro Ghedin g[all-a[[ar partita li Malta lag[bet kontra lAlbanija. G[al Grech hemm interess minn klabbs o[ra, fosthom Mosta, Tarxien Rainbows u }ebbu; Rangers, b’dawn tala[[ar mistennija jkunu promossi fil-Kampjonat Premier flimkien ma’ Pieta Hotspurs. Fil-ka] ta’ Mifsud, din il-;img[a kien hemm l-a[bar li dan in[all mill-kuntratt li kellu ma’ Melbourne Hearts flA-League Awstraljan. G[al Mifsud hemm interess minn Floriana i]da ukoll minn Sliema Wanderers. It-tlug[ tal-poloz tal-Kampjonati Ewropej fil-belt Valletta Fid-9 ta’ April, se jittellg[u lpoloz tal-Kampjonati Ewropej ta’ ta[t is-17-il sena li se jsiru f’Mejju li ;ej f’pajji]na. Il-poloz se jittellg[u fi/-?entru g[allKreattivita’ tal-Kavallier ta’ San :akbu fil-Belt Valletta. Pre]enti se jkun hemm il-Vi/i President tal-UEFA Senes Erzik u uffi/jali o[ra tal-UEFA. Imniedi l-programm ‘Reach Out’ Il-:img[a filg[axija ;ie il-programm ‘Reach Out’

varat waqt laqg[a ndirizzata minn Bjorn Vassallo Kap E]ekuttiv talM.F.A, Fr. Hilary Tagliaferro President tal-Y.F.A, Norman

Sailba Marketing Manager talM.F.A u Joe Micallef Segretarju tal-Y.F.A. Bjorn Vassallo qal li dan hu avveniment importanti g[al pajji]na li ser jorganizza l-kampjonat ta’ taht is-17-il sena. Vassallo sostna li dan l-avveniment g[andu jda[[al ir-responsabbilta’ so/jali u g[alhekk in[olqot il-kampanja ‘Reach Out’. Din il-kampanja ser tkun imqassma fuq diversi attivitajiet u tmiss lin-Nurseries, NGO’s, Special Olympics, Club zones u anki l-kunsill lokali biex b’hekk twassal g[al esperjenza fl-istadium. Fr. Hilary Tagliaferro qal li tajjeb li wie[ed jag[raf l-importanza ta’ dan it-turnament. Tagliaferro indirizza lill-membri tanNurseries b’messa;; li kul[add irid jag[mel il-parti tieg[u u g[andu jittie[ed il-massimu minnhom b’edukazzjoni g[attfal. Tagliaferro sostna li t-tfal g[andhom ikunu parte/ipanti u fera[ lill-M.F.A g[al organizzazjoni s’issa li g[amlet. Norman Saliba ta [arsa [afifa lejn kif ser ikun organizzat it-turnament. Saliba qal li l-istazzjon Eurosport ser ixandar il-log[biet kollha. Dawn il-partiti ser ikun fihom livell g[oli ta’ nazzjonijiet. G[al dan it-turnament il-M.F.A [atret sitt ambaxxaturi. Dawn huma David Carabott, Gilbert Agius, Carmel Busuttil, Joe Brincat u Michael Mifsud li da[lu fil-klabb tal-100 flimkien ma’ Fr. Hilary Tagliaferro. Il-log[biet tal-gruppi ser jintlag[bu fid-9,12 u l-15 ta’ Mejju b’]ew; log[biet fl-Istadium Nazzjonali, il-Hibs grawnd u lGozo Stadium. Is-semi-finali fit18 ta’ Mejju u l-final fil-21 ta’ Mejju ser jintlag[bu fl-Istadium Nazzjonali. Luqa jitilfu l-appelli Luqa St. Andrews tilfu l-appel-

li kollha li huma ressqu quddiem

Floriana huma interessati f’Leighton Grech ta’ Qormi

l-MFA kontra d-decizjonijiet me[uda mill-Kummissarju tadDixxiplina tal-MFA stess. Dan wara li l-log[ba tas-Sibt l-1 ta’ Marzu kontra Attard twaqqfet mir-referee Anthony Buhagiar. Il-log[ba kienet twaqqfet mirreferee fit-80 minuta, g[ax skont ir-rapport tieg[u, il-plejers ta’ Luqa qabb]u l-blalen kollha disponibbli, b’mod intenzjonat. Il-bord sema l-appelli kontra ssospensjoni Greg Marney u Jason Good li we[lu tliet log[biet sospi]i kull wie[ed min[abba li kienu akku]ati li qabblu l-blalen biex tieqaf il-log[ba. Luqa /a[du li l-intenzjoni kien li jin[ela liktar [in possibbli. Argumentaw li peress li kienu jinsabu bi tmien plejers, it-tim intefa’ jiddefendi bil-plejers ibieg[du l-periklu billi jwaddbu l-ballun l-iktar bog[od possibbli. Imma fid-de/i]joni tal-Bord, dan l-a;ir jammonta g[al komportament anti-sportiv. Fil-ka] ta’ Gordon Failla, li we[el [ames log[biet sospi], irrapport tar-referee jindikah b[ala l-per/imes ta’ dan l-a;ir tat-tim. Jing[ad li Failla [e;;e; lil s[abu biex jabbandunaw il-log[ba billi jqabb]u l-blalen. Failla ;ie

akku]at ukoll li kien aggressiv filprotesti tieg[u meta tke//ew tliet plejers ta’ Luqa. Il-Bord qies la;ir ta’ Failla b[ala anti–sportiv u agressiv fil-konfront tar-referee. Ir-rapport tar-referee b’rabta ma’ Klinsmann Grech, li ;ie sospi] g[al [ames log[biet ukoll, jg[id li dan ipprotesta, insulta u g[adda kummenti dispre;attivi lejn ir-referee. Fost l-o[rajn, Grech akku]a lir-referee li hu giddieb u [alliel. Hu ;ie akku]at ukoll li ma riedx i[alli l-grawnd wara li tke//a tant li kellhom jintervjenu l-pulizija. Iktar minn hekk, wara li [are; mill-grawnd, ir-referee irraporta li dan kompla joffendih. Fil-ka] ta’ Justin Muscat, li ;ie sospi] g[al sena, hu qala’ karta [amra wara li xxuttja lir-referee. Dan wara li r-referee ke//a lil Adrian Psaila u l-plejers ta’ Luqa daruh. Minkejja li Muscat /a[ad dan, il-Bord ma sab l-ebda ra;uni g[aliex ir-referee kellu jivvinta u jirraporta in/ident li ma se[[x. Tibdil fl-isem ta’ Birzebbugia

Hekk kif illum se jkun qed jiltaqa’ l-Kunsill tal-MFA, mistenni li ti;i diskussa t-talba ta’

Birzebbugia St. Peters li jbiddlu lisem tat-tim g[al Brera Birzebbugia St. Peters. Dan wara li Birzebbugia la[qu ftehim ta’ investiment masso/jeta f’Milan, Brera Calcio. Brera Calcio hu klabb li jiffoka fuq il-youths tant li g[andom skwadra fil-Campionato Berretti li hu lig riservat g[al plejers ta’ ta[t id-19-il sena. Kif intqal fil-programm Reaplay, il-Kunsill se jkun qed jirrifjuta din it-talba ta’ Birzebbugia. Dan g[aliex ilKumitat mistenni j;ib l-e]empju ta’ Hull City fl-Ingilterra li talbu li l-isem tal-klabb jinbidel g[al Hull Tigers minflok. F’de/i]joni li ttie[det f’Di/embru, l-FA Ingli]a qalet li qabel ta//etta li jinbidel isem ta’ klabb, l-ewwel trid issir laqg[a mal-FA u ji;i analizzat ilpro/essi ta’ konsultazzjoni li jkunu saru mal-partitarji. }abbar jitolbu kumpens

}abbar qed jitolbu kumpens quddiem l-MFA ming[and lattakkant Braziljan ta’ 25 sena Simao Ayres Cerqueira. Dan ilplejer ing[aqad ma’ Zabbar f’Lulju tal-2013 ming[and Associacao Atlética Anapolina Imma f’Di/embru li g[adda, ilplejer ing[ata permess biex imur lura l-Bra]il g[all-vaganzi talMilied fejn hemmhekk sa[ansitra i]]ewwe; qabel irritorna lura Malta. Imma ;img[atejn biss wara li rritorna f’pajji]na, ji;ifieri fil-15 ta’ Jannar li g[adda, lattakkant Braziljan qabad u [alla pajji]na ming[ajr ma informa lillklabb. G[alhekk }abbar issa ressqu lka] quddiem l-MFA u qed jitolbu kumpens tal-a[[ar erba’ xhur min[abba li l-attakkant kiser ilkuntratt. Jekk l-MFA tiddeciedi favur Zabbar, il-klabb jir/ievi nofs is-salarju tal-plejer g[al dawn ixxhur. L-MFA b[alissa qed jistennew ir-reazzjoni tal-plejer birra;unijiet tieg[u g[aliex dan se[[.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

28

SPORT

FUTBOL INGLI}

Rimonta mill-aqwa ta’ Tottenham Wara li kienu 2-0 minn taht kontra Southampton, Tottenham wettqu rimonta mill-aqwa f’White Hart Lane u skurjaw tlieta biex hadu tliet punti prezzjuzi. It-tielet gowl skurjawh proprju fil-hin mizjud. Southampton marru fil-vanta;; wara 19-il minuta meta Jay RODRIGUEZ approfitta minn inde/i]joni tad-difensur Kyle Naughton, avanza u g[eleb lillgoalkeeper avversarju b’fa/ilta` kbira. Dan kien il-15-il gowl g[al dan il-player Ingli] li skond il;urnali g[andu /ans kbir li jifforma parti mit-tim nazzjonali Ingli] li se jikkompeti fit-Tazza tadDinja. Ironikamnet, pre]enti g[al din il-log[ba kien hemm il-kow/ nazzjonali Ingli] Roy Hodgson. Bir-reazzjoni tal-Ispurs ma tasalx, Southampton g[amluhom tnejn fit-28 minuta u g[al darba o[ra kien kru/ajli ]ball ta’ Kyle Naughton. Dan tal-a[[ar ikklirja [a]in il-ballun li spi//a f’saqajn Rickie Lambert li g[adda lejn Adam LALLANA li ma ]baljax biex g[amel l-iskor 2-0. Man-nofs sieg[a log[ob waslet ir-reazzjoni ta’ Tottenham. ERIKSEN approfitta minn ]ball tad-difensur Clyne u b’mod millaktar fa/li xe[et fix-xibka biex naqqas id-distakk. Minuta millbidu tat-tieni taqsima r-rimonta ta’ Tottenham kompliet hekk kif dawn ;abu d-draw. Soldado g[adda ballun lejn ERIKSEN li skura t-tieni gowl tieg[u u t-tieni wie[ed ta’ Tottenham fi spazju ta’ kwarta. Hekk kif kollox deher li Southampton kienu se jiehdu draw barra minn darhom, Tottenham skurjaw il-gowl tarrebha meta SIGURDSSON fajjar xutt minn barra l-kaxxa u skurja lgowl li tefa’ lill-partitarji u lillkow/ Tim Sherwood f’delirju ta’ fer[. B’din ir-reb[a l-iSpurs telg[u fil-[ames post, ]ew; punti fuq Everton. Aston Villa sfaw umiljati

Sigurdsson skurja gowl fl-a[[ar minuti biex ta reb[a ta’ 3-2 lil Tottenham kontra Southampton

f’darhom meta tilfu 4-1 kontra Stoke. Minkejja li kienu huma li marru fil-vnata;; b’gowl ta’ BENTEKE, Stoke ;abu d-draw b’gowl ta’ ODEMWINGIE. CROUCH g[amilhom 3-1 fis-26 minuta u NZONZI skurja r-raba’ gowl tliet minuti minn tmiem lewwel taqsima. CAMERON issi;illa r-reb[a fl-a[[ar sitt minuti. CARVALHO – Rapporti fil;urnali Ingli]i qed isostnu li /champions Manchester United la[qu ftehim mal-midfielder ta’ Sporting Lison William Carvalho. Hu mifhum li r-Red Devils se j[allsu s-somma ta’ madwar 37 miljun lira sterlina u dan il-player se jing[aqad malkumplament tal-iskwadra hekk kif tintemm it-Tazza tad-Dinja.

Ri]ultati Premiership

Tottenham v Southampton 3-2 Aston Villa v Stoke 1-4

Skozja I Div

Brechin v Rangers

1-2

Il-;uri ta’ Pistorius esti] g[as-16 ta’ Mejju Il-;uri tal-atleta mill-Afrika t’Isfel Oscar Pistorius se jkun esti] g[as-16 ta’ Mejju. Dan min[abba li l-prosekuzzjoni ma la[qitx ippre]entat dak kollu li g[andna tippre]enta quddiem ilQorti. Pistorius qed ikun akku]at li fl-14 ta’ Frar 2013 qatel lit-tfajla tieg[u Reeva Steenkamp u minn na[a tieg[u dejjem qal li qatilha g[ax [asib-

ha [alliel li da[al fid-dar tieg[u. Ori;inarjament il-;uri kellu jdum tliet ;img[at imma issa Pistorius se jkollu jistenna sa nofs Mejju biex ikun jaf id-destin tieg[u. Il-;uri jitkompla llum sal4 ta’ April. Umbag[ad ikun hemm waqfa ta’ ;img[a u jkompli fis-7 ta’ April sas-16 ta’ Mejju. B[alissa l-avukati li se jiddefendu lill-atleta qed i[ejju d-

dokumenti tag[hom biex jippre]entawhom lill-Qorti. S’issa taw xhieda biss 18-il persuna minn total ta’ 107. Matul il-;img[a [ar;et la[bar li Pistorius se jbieg[ iddar tieg[u fir-re;jun ta’ Pretoria biex ikopri l-ispejje] legali. Skond rapporti fil-;urnali l-atleta qed i[allas 5,000 lira sterlina kuljum waqt dan il-;uri.

TRASFERIMENTI

Kehl i;edded il-kuntratt ma’ Dortmund Il-captain ta’ Borussia Dortmund Sebastian Kehl ;edded il-kuntratt b’sena. Kehl, li g[andu 34 sena minn dejjem stqarr li l-intenzjoni tieg[u hi li jirtira ma’ Dortmund. Kehl kien ing[aqad ma’ Dortmund fl2001 ming[and Freiburg u minn dakinhar ‘l hawn reba[ tliet darbiet il-kampjonat domestiku.

“Dortmund hu klabb li mieg[u irba[t kollox u qatt ma g[addieli [sieb biex nitlaq. Nemmen li l-ista;un li ;ej se jkun l-a[[ar wie[ed g[alija qabel nirtira mill-futbol,” qal Kehl fl-ewwel kummenti tieg[u wara li [ar;et din l-a[bar. Dan l-ista;un Dortmund qeg[din fit-tieni post tal-klassifika u g[ada jistg[u jkunu

matematikament esklu]i mi//ans li jirb[u l-kampjonat jekk Bayern Munich jirb[u l-konfront tag[hom. Matul il-;img[a Kehl kien involut fit-tieni leg tal-fa]i tal-a[[ar 16 ta/Champions League kontra Zenit fejn Dortmund ikkwalifikaw u issa jilag[bu kontra Real Madrid fil-fa]i tal-a[[ar tmienja.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

29

SPORT FUTBOL TALJAN

I/-champions Juventus ikomplu jirb[u Juventus g[amlu pass ie[or lejn ir-reb[ tal-kampjonat, meta g[elbu lil Catania barra minn darhom. Wara li s-Sibt Roma reb[u kontra Chievo, il-biera[ Napoli tilfu kontra Fiorentina. PARMA – Genoa taw gambetta lil Parma hekk kif ]ammewhom fi draw ta’ 1-1 f’Parma. Parma [ar;u aggressivi u tilfu bosta /ansijiet ta’ skor fl-ewwel minuti u kontra x-xejra tal-log[ob kienu Genoa li marru fil-vnata;; fil-21 minuta. COFIE ta’ Genoa, li kien qed jirritorna fit-tim wara li skonta sospensjoni ir/ieva ballun ming[and Konate u fajjar xutt li ma ta l-ebda /ans lill-goalkeeper Mirante g[al skor ta’ 1-0. Fil31 minuta wasal il-gowl tad-draw ta’ Parma. Minn azzjoi ta’ free kick, id-difensuri ta’ Genoa ma ikklirjawx sew u SCHELOTTO skurja minn rebound mill-vi/in. MILAN – Inter baqg[u fil[ames post hekk kif tilfu 2-1 f’darhom kontra Atalanta f’partita fejn [lew diversi okka]jonijiet u tag[hom pattew qares. Wara li laqtu l-lasta permezz ta’ Denis fis-16-il minuta, fil-35 minuta Atalanta marru fil-vanta;; meta BONAVENTURA t[alla jixxuttja minn barra l-kaxxa u feta[ liskor. Ir-reazzjoni ta’ Inter kienet wa[da immedjata u minuta wara wasal il-gowl tad-draw, gowl li kien skurjat minn ICARDI wara li dan ir/ieva ming[and Guarin u g[eleb in-nasba tal-offside. Fil-53 minuta Inter kienu sfortunati meta Guarin laqat il-lasta b’xutt b’sa[[tu minn barra l-kaxxa. {ames minuti wara Palacio ta’ Inter laqat il-lasta b’daqqa ta’ ras. Erba’ minuti mit-tmiem Atalanta setg[u skurjaw it-tieni gowl meta Brienza ra l-ballun ikun ikklirjat minn fuq il-linja minn Jonathan. Lejn l-a[[ar minuti tat-tieni taqsima Inter ippressaw biex jiskurjaw il-gowl tar-reb[a u wara li Icardi g[amel l-impossibbli u laqat il-lasta minn ftit passi ‘l

bog[od, Atalanta skurjaw il-gowl de/i]iv permezz ta’ BONAVENTURA li t[alla wa[du fil-kaxxa ]-]g[ira. Ta min jinnota li Inter ilhom ma jirb[u kontra Atalanta sa mill-2010. BOLOGNA – Bologna reb[u l-konfront dirett 1-0 kontra Cagliari biex issa d-distakk bejn dawn it-tnejn naqas g[al dak ta’ tliet punti. Bologna, L-uniku gowl tal-log[ba wasal meta fi-t78 minuta Dessena waqqa` lil Christodoulopoulos fil-kaxxa u rreferee ordna penalty. Mill-11-il metru l-istess CHRISTODOULOPOULOS ma ]baljax biex ta t-tliet punti lit-tim tieg[u. Fl-a[a[r minuti Dessena ;ie imke//i. GENOVA – Sampdoria umiljaw lil Verona meta g[elbuhom 5-0. B’din ir-reb[a t-tim minn Genova tela’ jokkupa l-11-il post. Sampdoria kellhom b]onn biss erba’ minuti biex marru filvanta;; fejn SANSONE sab ixxibka. Bir-reazzjoni ta’ Verona ma tasalx, Sampdoria skurjaw ie[or u din id-darba kien GARCIA li fit-23 minuta g[amilhom tnejn. Fit-38 minuta SORIANO skurja l-ewwel gowl tieg[u f’din il-log[ba u t-tielet wie[ed ta’ Sampdoria. L-istess SORIANO, g[axar minuti wara skurja ie[or filwaqt li l-a[[ar gowl skurjah PALOMBO mas-sieg[a log[ob. UDINE – Udinese kisbu reb[a minima ta’ 1-0 kontra Sassuolo, reb[a li waslet grazzi g[all-gowl tal-veteran Di Natale. Ironiakment il-biera[ Di Natale sar l-aktar player li qatt libes ilflokk fl-istorja ta’ Udinese. Lattakkant Taljan lag[ab 324 darba ma’ Udinese. Fis-26 minuta DI NATALE skurja l-uniku gowl tal-partita meta b’daqqa ta’ ras g[eleb lillgoalkeeper avversarju. NAPLI – Napoli tilfu 1-0 f’darhom kontra Fiorentina imma lag[bu g[al [in twil b’10 players. Fit-37 minuta n-Naplitani

L-attakkant ta’ Fiorentina Alessandro Matri (xellug) jindirizza daqqa` ta’ ras lejn il-lasti ta’ Napoli

spi//aw jilag[bu bi player inqas meta Bakic twaqqa` minn Ghoulam fil-kaxxa imma mirreplays deher li dan ma messx lillavversarju. Tliet minuti mittmiem Fiorentina skurjaw il-gowl de/i]iv meta Pasqual tefa’ cross lil JOAQUIN li bir-ras g[amilhom 1-0. RUMA – Lazio u Milan spi//aw fi draw ta’ 1-1, draw li ma ikkuntenta lil [add. IrRossoneri marru fil-vanta;; meta Kaka ra x-xutt tieg[u jkun devjat minn Koko li tefa’ fix-xibka tieg[u. Lazio ;abu d-draw fil-61 minuta permezz ta’ GONZALEZ li b’daqqa ta’ ras g[eleb lil Amelia. CATANIA – Kif kien mistenni, Juventus reb[u kontra t-tim tal-qieg[ Catania bi skor ta’ 1-0 u b’hekk baqg[u 14-il punt fuq Roma li qeg[din it-tieni imma b’log[ba inqas. Il-Bianconeri kellhom lil Pogba sospi]. L-uniku gowl tal-Bianconeri skurjah Carlos TEVEZ mas-sieg[a log[ob. Catanis pi//aw jilag[bu b’10 meta tke//a Bergessio u b’hekk kin ferm diffi/li g[alihom i;ibu d-draw.

Ri]ultati Lokali MFA BOV Premier Relegation Pool

Rabat A v Floriana

0-5

Valletta v B’Kara

0-0

Msida SJ v Gudja Utd }ejtun C v Birzebbuga SP St George’s v G]ira Utd {amrun S v }ebbu; R

0-3 0-2 3-2 2-1

M;arr Utd v G[axaq St Venera L v Xg[ajra T Attard v Santa Lucia Swieqi Utd v Mtarfa

0-3 1-3 1-0 1-0

Championship Pool I Div

III Div

Ta’ Xbiex v Qrendi Sirens v Marsaxlokk

1-0 4-0

Interleague S-F

Pembroke v Mosta San :wann v Valletta Balzan v Qormi }abbar v Floriana Kirkop v }ejtun Tarxien v Melita

1-3 0-4 3-0 0-2 3-0 0-1

HOCKEY

YFA

IASC KO

Mosta G v G]ira Utd

GFA I Div

2-0

Xewkija T. v Victoria H 5-2 S.K. Victoria Wanderers v Nadur Y 1-2

Cospicua ST v Birzebbuga T 0-0 Senglea Y v {amrun L 0-0 Floriana YS v Qormi Sliema HS v White Hart

HANDBALL II Div

2-1 3-1

Kavallieri RS2 v Aloysians 26-9 Luxol v La Salle 16-17

VOLLEYBALL Ir;iel

Sliema W. vs Valletta

2-3

Paola H.v FDL OG Playvolley T.v Paola H

0-3 3-0

Nisa

Ri]ultati u klassifiki Serie A

Catania v Juventus Chievo v Roma Bologna v Cagliari Inter v Atalanta Napoli v Fiorentina Parma v Genoa Sampdoria v Verona Torino v Livorno Udinese v Sassuolo Lazio v Milan Kif Jinsabu Juventus Roma Napoli Fiorentina Inter Parma Lazio Atalanta Verona Torino Sampdoria Genoa Milan Udinese Cagliari Bologna Chievo Livorno Sassuolo Catania

0-1 0-2 1-0 1-2 0-1 1-1

5-0 3-1 1-0 1-1

L R D T F K Pt

29 28 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

25 19 17 15 12 12 11 12 12 10 10

9 9 10 6 5 6 6 5 4

3 1 65 19 7 2 54 14 7 5 53 30 6 8 49 31 11 6 47 31 11 5 46 32 9 9 37 36 4 13 33 39 4 13 43 51 9 10 42 37 7 12 38 42 9 11 32 36 9 11 42 43 4 15 33 42 11 12 27 39 11 13 24 43 6 17 23 43 6 17 32 54 6 18 28 57 8 17 21 50

78 64 58 51 47 47 42 40 40 39 37 36 36 34 29 26 24 24 21 20

Log[ob li jmiss It-Tlieta 25 ta’ Marzu Roma v Torino

Serie B

Avellino v Siena Crotone v Bari Novara v Carpi Padova v Cittadella Cesena v Juve Stabia Modena v Latina Pescara v Palermo Empoli v Reggina Brescia v Spezia Ternana v V. Lanciano Kif Jinsabu Palermo Empoli Virtus L. Cesena Trapani Crotone Siena Latina Avellino Spezia Pescara Modena Ternana Carpi Brescia Varese Bari Novara Cittadella Padova Reggina Juve Stabia

0-1 0-0 1-0 0-4 1-0 4-0 1-2 4-0 0-2 1-1

L R D T F K Pt

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

17 13 13 11 11 13 13 11 11 11 11 10

9

11

8 9 10 8 6 6 6 2

8 5 6 9 8 13 6 13 6 7 10 13 4 12 7 11 8 10 9 8 11 10 10 12 9 6 13 13 9 10 11 9 11 10 12 11 13 8 16 7 17 9 19 11

Lega Pro Grupp A

45 40 30 34 39 43 45 29 33 33 39 41 41 33 37 38 29 29 29 25 27 25

L-Erbg[a 24 ta’ Marzu

Albinoleffe v Feralpisalò Cremonese v Pavia Pro Vercelli v Venezia Propatria v Lumezzane Reggiana v Como San Marino v Entella Savona v Vicenza Sudtirol v Carrarese

Il-{amis 25 ta’ Marzu

Grupp B

Chievo v Bologna Cagliari v Verona Genoa v Lazio Atalanta v Livorno Fiorentina v Milan Catania v Napoli Juventus v Parma Sassuolo v Sampdoria Inter v Udinese

L-aqwa skorers 16-il gowl: C. Immobile

(Torino), C. Tevez (Juventus)

14-il gowl: G. Higuain

(Napoli), G. Rossi (Fiorentina),

13-il gowl: R. Palacio (Inter), L. Toni (Verona)

Benevento v L’Aquila Gubbio v Frosinone Perugia v Paganese Pontedera v Ascoli Prato v Lecce Salernitana v Catanzaro Viareggio v Barletta Grosseto v Pisa

21 22 25 25 32 38 30 25 31 37 36 29 37 38 41 43 33 38 39 45 49 50

59 50 48 46 46 46 45 45 44 43 41 40 39 39 37 37 36 34 29 26 25 15

2-3 1-0 1-0 0-0 2-0 2-1 1-0 1-0 0-1 2-3 2-1 5-0 1-3 0-0 2-1 3-1


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

30

SPORT

BOV – L-EWWEL DIVI}JONI

{amrun jibqg[u jittamaw li jsalvaw {AMRUN S...........................2 }EBBU: R............................1 {amrun S - J.C. Debattista,

A. Micallef, L. Grech (G. Formosa), A. Borg, M. Busuttil, J. Felice, J. Grech, M. Cornago del Pedro, G. Azzopardi (R. Refalo), R. Spiteri, S. Shead (A. Sicali). }ebbu; R - J. Farrugia, Y. Camilleri, R. Mandic, M. Gauci (D. da Silva Silveira), K. Scicluna, T. Paris, M. Farrugia, C. Gauci (J. Nwoba), A. Tabone, M. Britto, A. Mendes Riberio (O. Rababah). Referee - Paul Caruana {amrun Spartans wettqu sorpri]a meta g[elbu lil }ebbu; li qed jissieltu g[al post filPremier. G[al }ebbu; li issa qed jaraw i/-/ans li jirb[u lkampjonat dejjem jonqos, din kienet it-tieni telfa konsekuttiva, i]da minkejja dan xorta g[adhom favoriti g[al post filpremier g[aliex g[ad g[andhom vanta;; sostanzjali fuq Lija Athletic. G[al {amrun ir-reb[a t[alli xaqq ]g[ir ta’ speranza, anki jekk fil-verita’ il-qag[da ta’ {amrun g[adha wa[da ddisprata. Il-log[ba kienet fem bilan/jata, fejn }ebbu; kellhom iktar mil-log[ob i]da {amrun g[arfu jisfruttaw i/-/ansijiet ta’ skor li kkrejaw. Wara 21 minuta {amrun perikolu]i b’azzjoni ta’ Glenn Azzopardi i]da l-gowlkeeper ta’ }ebbu; salva b’diffikulta. Wara xutt ta’ Britto salvat minn Debattista, {amrun fet[u l-iskor meta l-veteran SIMON SHEAD skorja b’daqqa ta’ ras mill-vi/in minn azzjoni ta’ korner.] Shead kellu daqqa ta’ ras o[ra salvat minn Debattista ftit wara u Zebbu; wie;bu b’rovexxata ta’ Ribeiro li Debattista salva b’diffikulta. {ames minuti millintervall }ebbu; kisbu l-gowl tad-draw meta BRITTO sab ixxibka b’xutt pre/i] fil-baxx u ]ew; minuti wara freekick mog[ti mill-istess Britto stampa mal-mimduda. Fit-tieni taqsima l-log[ba kompliet tkun interessanti u mas-seig[a log[ob Clifford Gauci falla minn qag[da ideali. F’nofs it-tieni taqsima {amrun skorjaw dak li kellu jkun il-gowl tar-reb[a meta Spiteri qassam lejn SHEAD li skorja t-tieni gowl tieg[u b’xutt fil-baxx. Fl-a[[ar fa]i tal-log[ba kienu }ebbu; li xe[tu kollox fl-attakk bil-{amruni]i jiddefendu bi qlubija biex reb[a sorpri]a i]da ferm important g[at-tamiet ]g[ar tag[hom.

Simon Shead ta’ {amrun jifta[ l-iskor kontra }ebbu; b’daqqa ta’ ras (Ritratt> Joseph Galea)

Gudja jix[tu lil Msida f’iktar inkwiet MSIDA SJ..............................0 GUDJA U...............................3 Msida SJ – J.M. Vella, G. Gesualdi (D.A. Cucciardi), M. Borda, S. Vella, L. Cassar, M. Caruana, D. Attard, A. Azzopardi, R. Assio’o, A. Laudisi, S. Banzio. Gudja U – M. Gori, R. Buhagiar, C. Farrugia, F. Scozzese (A. Ewurun), C. Fenech, M. Brincat, G. Chircop, M. Groves, E. Bugeja, R. Dalli, P.P. Sammut Referee – Sandro Spiteri Gudja United kisbu t-tieni

reb[a konsekuttiva tag[hom biex prattikament serr[u rashom millinkwiet tar-relegation i]da g[al kuntrarju xe[tu lil Msida f’iktar inkwiet. Bidu tajjeb tal-log[ba fejn g[al Msida Banzio wasal ftit tard g[al kross ta’ Azzopardi u fil-5 minuta Dalli qassam lejn Groves li falla minn ]ew; passi bog[od. Fil-11-il minuta Gudja fil-vanta;; meta Fenech qassam lejn Chircop li kompla lejn ELTON BUGEJA li minn tarf il-kaxxa spara fix-xibka. Msida kellhom reazzjoni tajba u kellhom xuttijiet ta’ Banzio u Assio’o jmorru ftit barra. Fl-34 minuta Msida kienu sfortunati meta minn azzjoni ta’ Azzopardi li qassam lejn Lesley Cassar li birras laqat il-mimduda. Minuta wara Gudja g[al ftit ma rduppjawx meta daqqa ta’ ras ta’ Peter Paul Sammut g[addiet ftit barra. Fit-43 minuta /ans tad-deheb g[al Gudja meta Groves qassam lejn Sammut li xe[et inkredibilment barra minn qag[da ideali. Fit-tieni taqsima Gudja ikkontrollaw il-log[ba fejn be]g[u sewwa g[all-vanta;; minimu tag[hom. Ir-reazzjoni ta’ msida kienet

wa[da fjakka u kien biss Banzio li mpenja lil Gori. Fil-71 minuta Ayrton Azzopardi waqqa’ lil Bugeja fil-kaxxa u mill-11-il metru MAURO BRINCAT ma ]baljax. Il-log[ba issa kompletament f’idejn Gudja li serr[u rashom g[al kollox tliet minuti mit-tmiem meta ewurun ]marka lil RYAN DALLI li avvanza u g[eleb lil Vella li kien [iere; biex jag[laq langolu. Iktar problem g[al }ejtun }EJTUN C................................0 BIR}EBBU:A SP .................2 }ejtun C - E. Aga (R. Debattista), A. Farrugia (E. Vella), R. Previ, C. Magro, P. Mirxeta, R. Farrugia, J. Galea (G. Delia), J. Spiteri, K. Abela, A. Carabott, A. Cekulajevs B’Bugia S.P - C. Cassar, M. Hrubsa, P. Camilleri, D. Baldacchino, R. Zammit, P. Grima, F. Peplow, C. Calleja, G. Favero (D. Grech), R. Celeste (G. Goodlip), P. Cataldi ( G. Caruana) Referee - Andre Arciola Il-kri]i ta’ }ejtun kompliet tikber hekk kif it-tim immexxi minn Michael Molzahn sofra telfa o[ra, din id-darba kontra Birzebbu;a.

Minkejja li }ejtun urew xi titjib fil-log[ob fuq l-a[[ar prestazzjonijiet tag[hom, huma xorta [ar;u fuq in na[a telliefa u issa lpo]izzjoni tag[hom qed issir iktar iddisprata. Minn na[a tag[hom it-tim immexxi minn Patrick Curmi kiseb punti prezzju]i li jix[tu[ f’po]izzjoni iktar komda fil-klassifika fejn komple kabbru d-distakk mill-a[[ar tliet timijeit fosthom l-istess }ejtun. Bidua tajjeb tal-log[ba fejn Birzerbbuga marru qrib b’daqqa ta’ ras ta’ Ronnie Celeste u }ejtun

wie;bu b’xutt ta’ Carbott li mar ftit barra. Il-kumplament tat-taqsima kien kwiet bi]-]ew; gowlkeepers spettaturi. L-a[jar /ans tal-ewwel taqsima wasal g[and }ejtun fejn Cekulajevs falla /ans tad-deheb meta xe[et barra bir-ras mill-vi/in wara kross ta’ Kenneth Abela. Ta’ dan pattew qares }ejtun g[aliex minuta wara Paolo Cataldi kien imwaqqa’ minn Andre Farrugia fil-kaxxa u mill11-il metru CLAUDIO CALLEJA xe[et fix-xibka. Anki fit-tieni taqsima kienu verament ftit l-azzjonijiet ta’ skor fejn Birzebbu;a a//ertaw mirreb[a fit-58 minuta meta minn azzjoni ta’ korner kien hemm ta[wida quddiem Aga u finalment kien MARTIN HRUBSA li kompla l-ballun g[al ;ewwa. St.George’s idawru telfa f’reb[a ST.GEORGE’S. .......................3 G}IRA U .................................2 St. George’s – T. Galea, K. Tanti, D. Sammut, A. Bonello, A. Ellul (C. Grech), E. Sevasta, J. Farrugia, E. Amaira, J. Gerada (J. Anywanwu Udochukwu), J. Bernardo Mariano, M. Razak. G]ira U – F. Tabone, S. Bonello (K. Gerada), R. Forace, A. White (D. Ciantar), J. Camilleri, J. Chetcuti, Y. Tonna, B. Bondin, S. VElla, S. Meilak, R. Deguara. Referee - Marco Borg St. George’s dawwru telfa f’reb[a fit-tieni taqsima fejn skor-

jaw tliet darbiet biex kisbu reb[a f’log[ba li m inbarra [ames gowls kien fiha wkoll tliet karti [omor. G]ira fil-vanta;; wara biss tmien minuti meta SHAWN VELLA skorja mill-vi/in wara azzjoni tajba tal-Maroons. St.georges wie;bu b’xutt ta’

Kif Jinsabu

L R D T F K Pti

Pieta H 20 14 }ebbu; R 20 12 Lija A 20 9 St.George’s 19 8 Melita 19 8 St.Andrew’s 19 8 G]ira U 19 7 Gudja U 19 7 Birzebbuga SP20 7 }urrieq 20 7 Msida SJ 19 5 }ejtun C 19 4 {amrun S 19 4

4 3 4 6 5 4 5 4 4 3 2 2 6

2 5 7 5 6 7 7 8 9 10 12 13 9

50 42 37 30 32 43 25 32 30 30 25 22 23

18 31

32 30 24 35 24 33 34 32 37 52 35

46 39 31 30 29 28 26 25 25 24 17 14 10

Joseph Farrugia li kien salvat b’diffikulta minn Tabone. Man nofs sieg[a daqqa ta’ [arta g[al G]ira li kellhom lil Tabone mke//i wara lid an salva b’idu barra l-kaxxa biex iwaqqaf lil Bernardo Mariano. I]da minkejja dan fit-42 minuta kienu G]ira li rduppjaw b’azzjoni ta’ kontrattakk fejn Tonna qassam lejn SHAWN VELLA li skorja t-tieni gowl personali tieg[u. E]att kif bdiet it-tieni taqsima St. George’s mill-;did fil-log[ba meta BERNARDO MARIANO g[eleb lil Gerada b’xutt fil-baxx. Fit-62 minuta anki St George’s spi//aw b’g[axar plejers meta meta Mendy Razak kien muri ttieni karta safra. Fis-s70 minuta karta [amra o[ra fejn Yanis Tonna ta’ G]ira tke//a wara li kien muri t-tiel karta safra g[al fawl fuq Sammut. Il-Bormli]i g[amlu l-qalb u g[axar minuti mit-tmiem kisbu ddraw b’xutt sabi[ ta’ DYLAN SAMMUT bil-ballun ja[bat malmimduda qabel spi//a fix-xibka. U tliet minuti mit-tmiem St George’s dawwru g[al kollox illog[ba favur tag[hom meta JERRY ANYWANWU UDOCHUKWU spara l-ballun fix-xibka wara li d-difi]a ta’ G]ira naqqset li tikklerja.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

31

SPORT CHAMPIONSHIP POOL

Birkirkara jibqg[u fil-qu//ata Kif Jinsabu

Minn Stewart Said VALLETTA............................0 BIRKIRKARA.......................0 Valletta: N. Revishvili, J. Caruana, S. Borg, E. Agius, R. Fenech, R. Briffa, O. Reyes Sanchez, L. Elford-Alliyu, A. da Silva Souza, S. Bajada, I.

Maisuradze Sost- H. Barry flok L. Elford Alliyu 57’, J.P. Mifsud Triganza flok R. Fenech 57’ Birkrirkara: J. Haber, Z. Muscat, N. Vukanac, A. Mendoza, J. Zerafa, G. Sciberras, P. Fenech, S. Haruna Shola, E. Herrera, J. Benites, F. Temile Sost- R. Camenzuli flok F. Temile 81’, R. Calheira Seara flok H. Shola Shodiya 85’, K. Zammit flok J. Benites 91’ Imwissija: A. da Silva Souza 54’, E. Agius 75’ (V) Referee: Alan Mario Sant In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba Haruna Shola Shodiya (Birkirkara) F’partita li ddi]appuntat lil pubbliku sportiv li kien qed isegwi din il-log[ba Valletta u Birkirkara spi//aw fi dro ta’ 0-0. Il-log[ba kienet karatterizzata minn [afna log[ob f’nofs ilgrawnd u bi ftit azzjonijiet denji lejn il-lasti. Dan il-punt [alla kollox kif kien bl-Istripes jibqg[u ]ew; punti vanta;; fuq Valletta. Wara t-telfa fl-a[[ar partita

Championship Pool L R D T F K Pti Birkirkara Valletta Hibernians Sliema W. Mosta Balzan

27 27 27 27 27 27

21 19 18 13 14 8

3 5 2 9 4 4

3 3 7 5 9 15

61 61 67 51 53 30

22 19 34 32 45 49

38 36 33 27 27 14

Relegation Pool L R D T F K Pti Tarxien R. Floriana Qormi Naxxar L. Vittoriosa S. Rabat A.

Edward Herrera ta’ Birkirkara jsegwi lil Ryan Fenech ta’ Valletta (Ritratti> John Paul Bonanno)

kontra Hibernians, Birkirkara riedu jirrispondu billi jirritornaw g[ar-reb[. Minn na[a l-o[ra Valletta wara li f’nofs il-;img[a g[addew g[al finali tal-F.A Trophy irnexxilhom jag[lqu ddistakk g[al ]ew; punti kellhom opportunita’ li jaqb]u fl-ewwel post wara [afna ]mien. L-ewwel taqsima naqqset li til[aq il-livell mixtieq bilKarkari]i jkunu a[jar mill-Beltin b’iktar inizzjattiva fuq l-attakk. Valletta kellhom spostament tat-

tiku irtirat u dan ta iktar opportunita’ lil Birkirkara fil-fa]i offensiva. L-ewwel okka]joni lejn il-lasti waslet fis-seba’ minuta meta xutt ta’ Alan da Silva Souza ;ie salvat fa/ilment minn Haber. Birkirkara appellaw g[al penalty fl-20 minuta meta l-kross ta’ Sciberras [abat m’ idejn Maisuradze i]da r-referee Alan Mario Sant ordna fawl barra l-kaxxa. Mill-istess free-kick, kross ta’ Benites ;ieg[el lil Revishvili jimblokka

parzjalment sakemm id-difi]a Beltija klirjat kif setg[et. L-istripes appellaw g[al penalty ie[or fis-26 minuta meta allegatament Steve Borg waqqa’ lil Haruna Shola fil-kaxxa i]da Alan Mario Sant [alla l-log[ob g[addej. Birkirkara komplew ikunu l-a[jar tim fil-grawnd u marru vi/in fit-32 minuta meta cross-shot ta’ Shola ;ieg[el lil Revishvili jdawwar f’korner b’diffikulta’. Il-Karkari]i marru vi/in fid-39 minuta meta Zach

27 27 27 27 27 27

8 5 5 7 4 8 6 6 5 1 4

11

14 11 16 13 16

39 42 43 34 33 22 19

48 43 54 51 60 75

21 21 17 17 14 4

Muscat krossja minn fuq ix-xellug i]da mill-vi/in Haruna Shola bir-ras tefa’ barra. Fit-tieni taqsima Valletta [ar;u ftit a[jar i]da kienu Birkirkara li [olqu l-ewwel azzjoni lejn il-lasti meta fil-55 minuta Joseph Zerafa krossja fil-kaxxa i]da d-daqqa ta’ ras ta’ Vukanac g[addiet ftit g[oli. Valletta wie;bu bl-ewwel azzjoni denja fis-60 minuta meta Shaun Bajada prova b’free-kick fil-baxx angolat i]da Haber salva tajjeb. Fis-67 minuta xutt biddawra tas-sostitut Jean Pierre Mifsud Triganza g[adda g[oli. Il-partita kompliet b’[afna log[ob f’nofs il-grawnd u kellna nistennew sal-85 minuta biex naraw azzjoni lejn il-lasti b’xutt ie[or ta’ Mifsud Triganza li spi//a barra.

RELEGATION POOL

Floriana kwa]i jikkundannaw lil Rabat Roderick Vella RABAT A................................0 FLORIANA.............................5 Rabat A - J.Azzopardi, S.Gauci, D.Azzopardi, I.Carapic, J.Caruana, Z.Tanti, A.Azzopardi, W.Borg, D.Carrillo Pendas, R.Micallef, M.Licari. Sost- 80min C.Vella flok A.Azzopardi, 90min S.Cortis flok W.Borg Floriana - D.Hanford, A.Scicluna, I.Edet, S.Pisani, C.Caruana, I.Coronado, D.Pinheiro, J.Xerri, C.Borg, J.Borg, G.Muir. Sost- 83min L.Casha flok S.Pisani, 85min B.Farrugia flok G.Muir, 90min D.Baldacchino flok J.Borg

Imwissija- J.Caruana (R) Tke//ija- 46min R.Micallef

(R)

Skurjaw- 3min S.Pisani, 9min I.Coronado, 80min G.Muir, 89min u 91min

D.Pinheiro

Referee-

Mr.K.Kennedy

(Irlanda ta’ Fuq) In-Nazzjon Plejer - I.Coronado

tal-Log[ba

Kollox jindika li l-ewwel tim relegat dan l-ista;un se jkun Rabat Ajax. Dan wara li Rabat sofrew telfa o[ra, din id-darba dik ta’ 5-0 kontra Floriana biex mill-ewwel rawnd tarRelegation Pool [adu punt wie[ed biss, g[al total ta’ erba’ punti fil-klassifika, fl-a[[ar post u tlettax-il punt il-bog[od missalvazzjoni. Cifri li ma j[allux tama g[all-Magpies. Wara biss tliet minuti Floriana marru fil-vanta;; meta PISANI, b’xutt minn tarf il-kaxxa tefa’ lballun fl-anglu ta’ fuq tax-xibka. Fit-tieni azzjoni tal-partita, wasal t-tieni gowl. Minn through-pass ir/ieva CORONADO li ma sabx diffikulta` biex g[eleb lil Azzopardi g[at-tieni darba f’temp ta’ [ames minuti. Fil-

kwarta log[ob l-ewwel azzjoni Rabtija minn freekick ta’ Carrillo Pendas li Hanford salva f’korner. Coronado beda jipprova g[addoppjetta personali, fis-sbatax-il minuta xutt bid-dawra g[addha ftit g[oli. Minuta wara minn freekick ta’ Muir, daqqa ta’ ras ta’ Ibok Edet impenjat lill-gowlkiper Rabti Azzopardi. Fl-g[oxrin minuta Azzopardi wettaq l-ewwel minn sensiela ta’ saves fuq Coronado. Carrillo Pendas, b[al [afna log[biet o[ra dan l-ista;un, l-aktar po]ittiv g[al Ajax, kellu xutt salvat minn Hanford. Fla[[ar minuta tal-ewwel taqsima re;a prova Coronado, illum ispirat g[all-a[[ar, imma d-difi]a Rabtija u finalment Azzopardi irnexxilhom je[ilsu l-periklu. Fit-tieni taqsima l-affarijiet g[alMagpies marru mill-ha]in g[allag[ar hekk kif minuta mill-bidu tag[ha, tke//a Micallef b’karta [amra diretta wara kuntrast ma’ Caruana. L-ewwel xutt wara lmistrie[ wasal fil-57 minuta minn

Pinheiro ta’ Floriana (lemin) jag[milhom 5-0 kontra Rabat

freekick ta’ Muir, li salva Azzopardi. Fit-78 minuta Floriana vi/in it-tielet gowl b’daqqa ta’ ras ta’ Scicluna li spi//at mal-lasta. G[addiet minuta u l-istess Scicluna, din id-darba kien iffawljat fil-kaxxa minn Caruana. Ir-referee Nord Irlandi] saffar g[all-penalty li MUIR ma ]baljax u g[amilhom tlieta. Fit-83

minuta l-istess Muir b’xutt millbog[od setg[a skurja d-doppjetta imma ra l-ballun ja[batlu mallasta. Fl-a[[ar minuti tal-partita rajna lill-Greens, bla [niena, li skurjaw tnejn o[ra permezz ta’ Diogo PINHEIRO. L-ewwel wara li r/ieva r-rebound wara xutt salvat ta’ Coronado, u fil-[in mi]jud wara azzjoni personali.


It-Tnejn, 24 ta’ Marzu, 2014

32

www.maltarightnow.com

LOKALI

Il-konfront tant mistenni mill-Kampjonat BOV Premier, dak bejn i/-champions Birkirkara u Valletta spi//a fi draw ta’ 0-0. Il-log[ba kienet wa[da li ftit [olqot emozzjonijiet u n-numru kbir ta’ partitarji li attendew g[aliha ]gur li stennew xi [a;a aktar minn dawn i]-]ew; timijiet li qed jokkupaw l-ewwel ]ew; postijiet fl-og[la divi]joni tal-futbol Malti. B’dan id-draw ta’ 0-0 B’Kara baqg[u igawdu vanta;; ta’ ]ew; punti fuq l-istess Valletta. Ara pa;na 31 (ritratt> John Paul Bonanno)

Informazzjoni ;dida li ttie[det minn satellita ta’ Franza indikat l-o;;etti ‘potenzjali’ tal-ajruplan ta’ Malaysia Airlines li sparixxa fit-8 ta’ Marzu waqt vja;; mill-Malasja lejn i/-?ina. Dan meta komplew ir-rapporti dwar ‘indikazzjonijiet’ li kapa/i ji]velaw x’g[adda mill-ajruplan, bl-a[[ar informazzjoni ssostni li l-eku tar-radar ‘qed juri l-materjal li jista’ jkun importanti g[all-iskopijiet tat-tfittxija’, fl-ib[ra li jinsabu xi 2,300 kilometru ‘l bog[od minn Perth, fl-Awstralja. Din kienet anki t-tielet ‘dehra potenzjali’ ta’ o;;etti f’zona ‘il hinn mill-Punent tal-Awstralja, meta ajruplani u vapuri minn madwar id-dinja qeg[din jissie[bu fit-tfittxija g[all-ajruplan u l-239 persuna li g[ebu mieg[u. Ir-ritratt qed juri d-dehra minn ;o kabina ta’ ajruplan tal-qawwiet tal-ajru Awstraljani, waqt li kompliet it-tfittxija lejn in-Nofsinar tal-O/ean Indjan. Ara aktar f’pa;na 14 (ritratt> EPA)

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 24 ta' Marzu 2014