Page 1

Nru 13,652

It-Tlieta, 28 ta‘ Jannar, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

Power station

91% tan-nies iridu l-[a]na barra l-port Waqt laqg[a pubblika organizzata l-biera[ mill-MEPA f’Marsaxlokk dwar idDikjarazzjoni dwar l-Impatt Ambjentali tal-power station il;dida tal-gass li l-Gvern se jibni f’Marsaxlokk, [are; li minn st[arri; li sar jirrizulta li 91 filmija tan-nies iridu li l-[a]na talgass tkun barra l-port ta’Delimara Ara pa;na 4

L-Ukrajna

Itemmu l-okkupazzjoni ta’ ministeru Ix-Shadow Minister g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Jason Azzopardi, jindirizza l-konferenza tal-a[barijiet wara li kien ippre]entat il-protest ;udizzjarju

L-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza titwaqqaf minn Gvern Nazzjonalista

Id-dimostranti jo[or;u millMinisteru g[all-:ustizzja fi Kjev, bil-kri]i tkompli hekk kif hemm it-t[assib li l-pajji] jinsab riesaq lejn gwerra /ivili Ara pa;na 13

BOV Premier

B’Kara jirb[u

Ebda dritt ta’ kumpens g[al min ikun xtara /-/ittadinanza Permezz ta’ protest ;udizzjarju li l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista ppre]entat ilbiera[ fil-Qorti, il-Gvern u lkumpanija Henley & Partners li qed tbig[ l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, iridu jinfurmaw lil kull applikant li jrid jixtri /-/ittadinanza Maltija u Ewropea bil-po]izzjoni talOppo]izzjoni, fosthom li /-

/ittadinanza titwaqqaf meta jkun hemm gvern Nazzjonalista u min jixtri //ittadinanza ma jkollu ebda dritt g[all-kumpens. Dan t[abbar ilbiera[ waqt konferenza tal-a[barijiet quddiem il-Qorti minn Jason Azzopardi, ix-Shadow Minister g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali wara li kien

ippre]entat il-protest ;udizzjarju. G[all-konferenza tala[barijiet li fiha [a sehem ukoll is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said, kienu pre]enti numru ta’ Membri Parlamentari talOppo]izzjoni. Il-protest ;udizzjarju sar kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, kontra l-Ministru tal-

Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manwel Mallia, kontra la;enzija Identity Malta u kontra l-kumpanija Henley & Partners u kumpaniji sussidjarji biex ikunu infurmati li g[allOppo]izzjoni dan il-kuntratt hu null u biex dan il-kuntratt ikun ippubblikat. g[al pa;na 5

I/-Champions B’Kara ]ammew sitt punti vanta;; fuq Valletta f’ras il-klassifika meta g[elbu lil Tarxien waqt li Balzan telg[u ]ew; punti ta[t Naxxar wara li reb[ulhom f’konfront dirett u g[adhom jittamaw fi/Championship Pool Ara pa;na 31


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

2

LOKALI

Ma kontx naf li kien hemm persuna inno/enti l-[abs - l-Ispettur Elton Taliana L-Ispettur Elton Taliana qal li ma kienx konxju li kien hemm persuna o[ra l-[abs fuq il-ka] ta’ serqa minn “confectionery” f’Birkirkara. Huwa argumenta i]da li l-ammissjoni ta’ [tija minn dak li verament wettaq is-serqa ma kien se jibdel xejn mill-ka]. Il-ka] imur lura g[as-sajf li g[adda meta ]ew; spetturi tadDipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali (CID) arrestaw lil Daryl Luke Borg u akku]awh b’hold-up li ma wettaqx. Borg g[amel ukoll xi jiem arrestat. Ftit jiem wara, l-Ispettur Taliana ressaq lil persuna o[ra akku]ata bl-istess reat u din ammettiet l-akku]i kontriha. B’rabta ma dan il-ka] kienu nbdew pro/eduri kontra lIspettur Taliana quddiemilKummissjoni g[as-Servizz Pubbliku (PSC), wara li lKummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit qed jakku]ah li tappan ir-reputazzjoni tal-Korp tal-Pulizija meta naqas li jirrapporta lis-superjuri tieg[u li kien qed iressaq persuna b’rabta ma’ hold-up. IlKummissarju qed jakku]a wkoll lill-Ispettur Taliana bi traskura;ni fil-qadi ta’ dmirijietu. Il-Kummissarju talPulizija jrid li l-Ispettur Taliana jitke//a mill-Korp. F’libell li qed jag[mel kontra

l-;urnal Malta Today, lIspettur Taliana qal quddiem il-Ma;istrat Francesco Depasquale qal li d-dover tieg[u huwa li jimxi skont illi;i, u li dak li kiteb fuqu il;urnal li huwa wettaq arrest illgali huwa libellu] u malafamanti. Huwa qal ukoll li ma kienx jaf li tressqet persuna inno//eti fuq il-ka] tas-serqa. Il-ka] jirrelata dwar hold-up li kien sar fil-[anut “ The Convenience Shop ” f’Birkirkara. Fit-12 ta’ Awwissu, l-Ispetturi Joseph Mercieca u Carlos Codina kienu ppre]entaw nota biex iwaqqg[u l-akku]i kontra Darryl Luke Borg, li fis-7 ta’ Awwissu kien mixli b’serqa. Minkejja li wie;eb mhux [ati, Borg baqa’ mi]mum ta[t arrest. Jumejn wara l-Ispettur Taliana kien ressaq lil Roderick Grech, ta’ 22 sena minn Birkirkara, fuq l-istess akku]i. Grech ammetta u ;ie kundannat sena [abs sospi]i g[al sentejn u tpo;;a ta[t ordni ta’ supervi]joni. Fix-xhieda tieg[u l-Ispettur Taliana qal li fl-ebda mument waqt l-investigazzjoni tieg[u ma rri]ulta li kien hemm xi [add inno//enti arrestat li kien il-[abs. “Jien rajt il-filmat minn fuq is- CID u kien evidenti immens li l-persuna

Fil-Qorti l-Ispettur Taljana qal li fl-ebda punt huwa ma ]balja u kienet il-gazzetta Malta Today li allegat li g[amel ]ball, u din hija gidba

Fl-ebda mument waqt l-investigazzjoni ma rri]ulta li kien hemm xi [add inno//enti arrestat kienet ta’ statura ]g[ira, madankollu s-CID ressqu lil xi [add twil. Huwa qal li g[andu ammirazzjoni kbira lejn l-Ispetturi

tas-CID, fejn kienu jafu x’inhuma jag[mlu u li qatt ma g[addietlu minn mo[[u li kienu arrestaw il-persuna l[a]ina. “{sibt li Roderick

Grech, li arresajt jien kien ilkompli/i ta’ Darryl Luke Borg”, qal ix-xhud L-Ispettur Taliana qal li flebda punt huwa ma ]balja u kienet il-gazzetta li allegat li g[amel ]ball, u din hija gidba. G[al Taliana deher l-Avukat Joseph Zammit Maempel filwaqt li l-Avukat Yana Micallef Stafrace qed tidher g[al awtur tal-artiklu, Raphael Vassallo.

Ku//ier fil-periklu tal-mewt Ku//ier ]ag[]ug[ jinsab filperiklu tal-mewt wara in/ident bejn i]-]iemel li kien qed isuq u vettura Vauxhall misjuqa minn anzjan ta’ 80 sena residenti lMellie[a. L-in/ident se[[ g[all-[abta

tal-17.00 tal-biera[ wara nofsinhar fi Triq G[ajn Tuffie[a, lIm;arr I]-]ag[]ug[ ittie[ed lIsptar Mater Dei g[all-kura waqt li t-triq li minn G[ajn Tuffie[a tag[ti lejn l-Im;arr ing[alqet g[al xi [in.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

3

LOKALI

190 pazjent bil-kan/er ming[ajr medi/ina essenzjali g[ax tinsab out-of-stock Madwar 190 pazjent Malti u G[awdxi li qeg[din jie[du lkura g[all-kan/er jinsabu f’riskju li l-marda qerrieda tkompli tag[millhom aktar [sara hekk kif il-medi/ina Zometa, li ting[ata flimkien mal-kimoterapija lil dawn ilpazjenti, tinsab out-of-stock, u issa ilha out-of-stock numru ta’ ;img[at. Kienu bosta l-pazjenti u l-

qraba tag[hom li fl-a[[ar jiem tkellmu ma’ dan il-;urnal u esprimew il-we;g[a tag[hom g[all-fatt li mhux qed jing[ataw it-trattament kif qabel kienu jing[ataw fl-Isptar Boffa. U[ud minnhom sa[ansitra qalulna li ma jifil[ux i[allsu ssomma ta’ €400 kull xahar, g[aliex dan huwa l-prezz li qed jintalbu j[allsu dawn l-istess

Id-dewmien biex jo[or;u l-flus lill-Kunsilli mhux ;ustifikat - Marc Sant, President tal-Asso//jazzjoni tal-Kunsilli Lokali “Id-dewmien pre]enti ma na[sibx li huwa ;ustifikat”. Din kienet it-twe;iba tal-President tal-Asso//jazzjoni tal-Kunsilli Lokali (AKL) Marc Sant g[addomandi li saru mill-programm televi]iv .net b’rabta malallokazzjoni finanzjarja talKunsilli Lokali – liema allokazzjoni damu ma waslu g[and ilKunsilli. F’risposta bl-email Marc Sant qal illi “kien hemm Kunsilli Lokali li ir/ivew ilmenti, u lAKL se tkun qed tara g[alfejn se[[ dan id-dewmien”. Kien il-;img[a l-o[ra matul il-programm .net fuq Net Television meta ;ie ]velat illi lallokazzjoni finanzjarja talKunsilli Lokali g[at-tliet xhur li ;ejjin g[adha ma [ar;itx, u s’issa il-ma;;oranza tal-Kunsilli g[adhom ma r/ivewx il-flus minn na[a tal-Gvern. Dawn il-fondi jkopru x-xhur minn Jannar sa Marzu. Sas-sena l-o[ra, dawn il-flus kienu jid[lu mal-ewwel, fil-bidu ta’ Jannar ta’ kull sena. Marc Sant, li huwa wkoll kunsillier Laburista f’{al Lija, sostna li fir-rwol tieg[u ta’ President tal-AKL qieg[ed f’kuntatt mal-Gvern sabiex jara g[alfejn we[el dan il-pro/ess. Hu sostna li l-allokazzjoni g[addiet mid-Dipartiment fit-13 ta’ Jannar. “Wie[ed jifhem li fil-perijodu tal-ewwel tas-sena dan ilpro/ess idum kemmxejn iktar mis-soltu g[al ra;unijiet ovji”, sostna Sant. Kif ;ie ]velat fl-istess

Apparti li l-flus tal-Kunsilli se jid[lu tard, huwa fatt li l-Gvern naqqas ukoll l-istess fondi programm, din is-sitwazzjoni qed to[loq inkwiet kbir filKunsilli Lokali g[aliex litteralment m’g[andhomx flus biex ja[dmu. U anke diversi kuntratturi jinsabu inkwetati g[ax g[adhom ma t[allsux. Mhux mag[ruf ir-ra;uni g[aliex il-Gvern g[adu ma [ari;x dawn il-flus. Il-President Marc Sant sostna illi “l-AKL se tkun qed tara g[alfejn hemm dan id-dewmien u tara fejn jista’ ji;i irran;at jew irfinat dan il-pro/ess sabiex fil-futur ma jer;ax ikun hemm dan iddewmien”. Apparti li l-flus tal-Kunsilli se jid[lu tard, huwa fatt li lGvern naqqas ukoll l-istess fondi g[al-lokalitajiet. {afna mill-Kunsilli tnaqqsulhom medja ta’ bejn 900 ewro u 1,000 ewro. Infurmati li lokalita’ partikolari sa[ansitra tnaqqsitilha 5,000 ewro mill-Ba;it g[al din is-sena.

pazjenti biex jixtru z-Zometa. Meta wie[ed ma jie[ux din il-medi/ina, jbati minn u;ieg[ kbir fl-g[adam minn fejn ikun qed jinfirex ilkan/er. Skont kif irrappurtat, kelliem g[all-Ministeru tas-Sa[[a qal li din il-medi/ina tinsab out-ofstock g[aliex il-kumpanija li tissuplixxiha, ma waslitx ilmedi/ina f’Malta.

Qed jintalbu j[allsu €400 kull xahar biex jixtru z-Zometa mill-privat Sadanittant, dan il-;urnal hu nfurmat ukoll li l-vitamini B-12 ukoll jinsabu out-of-stock u diversi persuni li b’mod regolari jie[du din il-vitamina ma

jistg[ux isibuha la fl-ispi]erija tal-Gvern u lanqas fi spi]eriji privati. Din il-vitamina ilha outof-stock g[al madwar ;imag[tejn.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

4

LOKALI

G[andu jkun hemm rabta ;enwina bejn il-persuna u l-pajji] Dehra ta’ kif se jsir l-in[awi tal-Powerstation ta’ Delimara

91% tan-nies iridu l-[a]na tal-gass barra mill-port Charles Muscat

Waqt laqg[a pubblika organizzata l-biera[ mill-MEPA f’Marsaxlokk dwar idDikjarazzjoni dwar l-Impatt Ambjentali tal-power station il;dida tal-gass li l-Gvern se jibni f’Marsaxlokk, [are; li minn st[arri; li sar jirrizulta li 91 filmija tan-nies iridu li l-[a]na talgass tkun barra l-port. Fil-laqg[a stess, numru kbir ta’ nies appellaw biex it-tanker bil-[a]na ta’ 140,000 metru kubu ta’ gass li se jforni l-power station, jitpo;;a barra l-Port ta’ Marsaxlokk. Dan min[abba l-periklu li jista’ jkun hemm g[ar-residenti ta]-]ona fosthom dawk ta’ Marsaxlokk, ta’ Bir]ebbu;a, ta’ Marsascala u ta]}ejtun f’ka] li jinqala’ in/ident. Kien hemm ukoll kritika qawwija g[al impatt vi]wali negattiv li dan il-pro;ett se j[alli fuq il-bajja ta’ Marsaxlokk kif ukoll fuq il-prezz tal-proprjeta’ fiz-zona tan-na[a t’isfel ta’ Malta. Fost l-aktar interventi interessanti kien hemm dak tal-In;inier Arthur Ciantar, il-konsulent talKunsill Lokali ta’ Marsaxlokk li qal li f’ka] ta’ in/ident fit-tanker tal-[azna tal-gass, il-pajji] jista’ jitlef il-power station jew parti minnha u jista’ jkun hemm imwiet jew distruzzjoni. Hu g[amel appell qawwi biex il-[a]na talgass titpo;;a barra mill-Port ta’ Marsaxlokk. Tal-istess fehma kien l-espert

tal-impjanti li ja[dmu bil-gass imsejja[ LNG, l-in;inier tal-kimika Hans Pasman li g[andu 40 sena esperjenza f’dan is-settur. Hu qal li l-akbar t[assib hu dwar il-[a]na ta’ kwantita` daqshekk kbira ta’ gass f’port pjuttost ]g[ir li tant g[andu attivita` ekonomika qawwija. Dan minnbarra l-periklu g[al popolazzjoni ta]-]ona. Fil-bidu tal-laqg[a, l-Perit Paul Gauci, lkoordinatur tal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali spjega l-istudju u qal li qed isir risk assessment iktar dettaljat u anke studju fuq l-impatt marittimu. Is-Sindku ta’ Marsaxlokk, Edric Micallef qal li [afna nies jixtiequ li l-[a]na tal-gass tkun barra mill-Port ta’ Marsaxlokk u qal li l-pipeline li jwassal il-gass mit-tanker sal-power station jo[loq impatt negattiv u jista’ jsir ta[t il-ba[ar. Stanley Zammit, Kunsillier f’Bir]ebbuga staqsa x’impatt se jkun hemm fuq il-bastimenti li jid[lu fil-Freeport u fuq il-bastimenti tas-sajjieda. Id-Deputat George Pullicino qal li skont il-Pjan Nazzjonali talEner;ija, pajji]na kien se jie[u 70 fil-mija tal-ener;ija millInterconnector ma Sqallija. Imma issa l-Gvern pre]enti intrabat li jie[u 210 Megawatt ta’ ener;ija mill-impjant tal-gass u ftit li xejn mill-Interconnector. Dan anke jekk mill-Interconnector pajji]na seta’ jixtri ener;ija bi prezz ferm ir[as. Hu fakkar li l-vapur tal[a]na tal-gass se jkun twil 300

metru, wiesg[a 52 metru u g[oli 50 metru, ji;ifieri daqs it-triq ta’ fuq ta’ Delimara. Hu staqsa g[aliex qed tkun esklu]a l-possibbilta` li l-[a]na tal-gass issir barra l-Port. Anne Fenech, espert fis-settur marittimu qalet li fil-port ta’ Marsaxlokkm jid[lu madwar 2,700 bastiment tal-containers minabrra o[rajn g[al fa/ilita` talOil Tanking u l-bastimenti tassajjieda. Hi staqsiet jekk sarx studju dwar x’impatt se jkollhom il-vapuri li jwasslu l-provvista talgass lit-tanker tal-[a]na tal-gass u l-manuvrar tal-vapuri fil-port ta’ Marsaxlokk. Saru wkoll interventi mid-Deputati Mario Galea u Toni Bezzina u minn Therese Comodini Cachia u anke mill-Kunnsillier ta’ Marsaxlokk Anngelo Micallef. {afna residenti ta’ Marsaxlokk appellaw biex tit[ares a[jar is-sa[[a u s-sigurta` fil-lokalita` tag[hom u ta’ uliedhom u lkoll kienu tal-opinjoni li jkun a[jar li l[a]na tal-gass issir barra l-Port. Sadattant fi stqarrija, George Camilleri, is-Segretarju :enerali ta’ l-g[aqda ambjentali Din l-Art {elwa qal li qed jidher dejjem aktar li l-power station il-;dida li ta[dem bil-gass se ssir b’mod mg[a;;el u hi ma[suba biss biex titwettaq weg[da elettorali. Hu qal li dan hu [a]in min[abba li dan hu pro;ett ikkumplikat u g[a]]la ]ejda jista’ jkollha konsegwenzi tra;i/i fuq kwantita` kbira ta’ nies.

Il-Prim Ministru hu dak li qieg[ed jippersisti fl-i]ball u dan permezz ta’ skema li hija llegali u li tmur kontra l-li;i Ewropea u d-dritt internazzjonali. Dan qalitu b’mod /ar il-Vi/i-President talKummissjoni Ewropea Viviane Reding kif ukoll isSegretarja g[all-Intern tarRenju Unit Theresa May li stqarret li /-/ittadinanza huwa dritt u mhux privile;;. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista f’reazzjoni g[all-stqarrija li [are; ilGvern b’rabta mal-protest ;udizzjarju li tressaq mill-PN. Il-Gven min-na[a tieg[u akku[a lill-Oppo]izzjoni li qed tag[mel il-[sara. Il-Partit Nazzjonalista sostna li l-Prim Ministru u lGvern Laburista issa spi//aw jattakkaw lil kull min ma jaqbilx mal-iskema tal-bejg[ ta//ittadinanza. Fl-istess waqt ilPrim Ministru qieg[ed jinsa li kien hu stess li ta prova li //ittadinanza tista’ ti;i rtirata u dan meta fl-Avvi] Legali li ppubblika ftit tal-jiem ilu stabbilixxa li min ma j]ommx ma’ dak li tg[id il-li;i dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza jitlef i/-/ittadinanza tieg[u. Dan juri kemm il-Partit Nazzjonalista g[andu ra;un meta jsostni li /ittadinanza li tkun ;iet mixtrija tista’ ti;i rtirata u dan min[abba li ma tkun te]isti l-ebda rabta bejn il-persuna u l-pajji] li tag[ha huwa jkun xtara /-/ittadinanza. Il-Partit Nazzjonalista enfasizza li l-fatt li l-Kummissjoni

Il-Prim Ministru u l-Gvern jattakkaw lil kull min ma jaqbilx mal-iskema Ewropea qeg[da tinvestiga lbejg[ ta/-/ittadinanza millGvern Malti min[abba li dan jikser it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, tista’ fiha nfisha twassal biex l-iskema talGvern Laburista tkun iddikjarata llegali u g[alhekk kwalunkwe /ittadinanza li tkun la[qet ;iet mog[tija tkun illegali u g[alhekk invalida. Fid-dawl ta’ dan kollu lPartit Nazzjonalista qieg[ed mill-;did isejja[ lill-Prim Ministru u lill-Gvern immexxi minnu sabiex jag[tu widen g[al dak li ilha tg[id lOppo]izzjoni. B’mod partikolari il-Partit Nazzjonalista qieg[ed jinsisti li skema li biha ting[ata /-/ittadinanza g[andu jkun fiha l-obbligu li l-persuna mhux biss ikollha proprjetà fil-pajji] u tag[mel investiment li jo[loq ixxog[ol i]da jkun fiha wkoll lobbligu li l-persuna tirrisjedi f’pajji]na g[al numru ta’ snin qabel hija tkun tista’ ti;i mog[tija /-/ittadinanza. B’dan il-mod tkun in[olqot rabta ;enwina bejn il-persuna u pajji]na. Huwa b’dan ilmod biss li Malta tista’ tevita li tispi//a quddiem il-Qorti Ewropea.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

5

LOKALI

L-Oppo]izzjoni se tkompli ta[dem biex issir id-diskussjoni dwar il-mozzjoni li tikkontesta l-avvi] legali minn pa;na 1

Il-Gvern u Henley & Partners se jin]ammu responsabbli g[ad-danni kollha li Malta di;à sofriet u tista’ ssofri min[abba din l-iskema li hi illegali g[ax qed tbig[ i/-/ittadinanza Maltija u Ewropea ming[ajr rabta ;enwina ma’ pajji]na. Jason Azzopardi qal li lprotest ;udizzjarju jirreferi wkoll g[ar-ri]oluzzjoni talParlament Ewropew tas-16 ta’ Jannar 2014 dwar i/-/ittadinanza tal-UE g[all-bejg[ fejn aktar minn 90 fil-mija tad-Deputati Ewroparlamentari vvutaw kontra l-iskema tal-bejg[ ta//ittadinanza Maltija u Ewropea. Dan biex kull applikant ikun mhux biss infurmat dwar ilpo]izzjoni tal-Oppo]izzjoni imma wkoll dwar il-po]izzjoni tal-Parlament Ewropew dwar din l-iskema. Jason Azzopardi fakkar li lli;i skont il-Kostituzzjoni tippermetti li wie[ed ire;;a’ lura /-/ittadinanza li tkun ing[atat b[al fil-ka] ta’ ]wie; ta’ konvenjenza. Hu qal li l-Oppo]izzjoni hi kontra din l-iskema g[ax filprin/ipju ma taqbilx li /-/ittadinanza hi xi [a;a li tista’ tinbieg[. Is-Segretarju :enerali tal-PN Chris Said fakkar f’dak li qalet il-Vi/i President talKummissjoni Ewropea u lKummissarju Ewropew responsabbli mi/-?ittadinanza Viviane Reding li l-iskema talbejg[ ta/-/ittadinanza Maltija u Ewropea tikser it-trattat talUnjoni Ewropea u l-li;i internazzjonali. Hu qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed ida[[al din il-li;i b’ma;;oranza sempli/i tal-Parlament u g[alhekk tista’ wkoll titwaqqaf b’ma;;oranza sempli/i talParlament. Hu rrefera wkoll g[al dak li se[[ fl-ajruport wara li lUffi//ju tal-Prim Ministru stess informa gazzetta lokali li bilju-

L-iskema kkaw]at [afna [sara lil pajji]na u l-Prim Ministru irid ikun responsabbli g[al dan kollu

narju ?ini] kien f’Malta biex jixtri /-/ittadinanza Maltija. Imma meta tim ta’ media.link Communications mar bil-kamera, dak li suppost hu biljunarju ?ini] [arab mill-kameras tattelevi]joni. Chris Said qal li minflok hu kburi li se jixtri //ittadinanza Maltija, dan i/?ini] ipprova ja[rab mill-kameras u anke sar tentattiv biex jixtri l-filmat biex ma jintweriex. Chris Said staqsa fejn hu s-suppost talent li dawn ilpersuni li se jixtru /-/ittadinanza g[andhom. Hu qal li dan jikkonferma li din hi skema ma[mu;a u tista’ tattira nies li jista’ jkollhom x’ja[bu. Chris Said qal li issa lOppo]izzjoni se tkompli ta[dem biex issir id-diskussjoni fil-Parlament dwar il-mozzjoni li fiha qed tikkontesta l-avvi] legali li da[[al fis-se[[ il-li;i tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Hu qal li l-Gvern ta’ Muscat g[amel ]ball wara l-ie[or dwar din l-iskema u mhux minnu li kkonsulta mal-Kummissjoni Ewropea u dan kien ikkonfemat mill-Vi/i President Vivien Reding. Hu qal li din l-iskema g[amlet u qed tag[mel [afna [sara lil pajji]na u rresponsabbiltà jrid jerfag[ha l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-protest ;udizzjarju kien iffirmat mill-Avukat Karol Aquilina.

Is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said qal li din hi skema ma[mu;a li se tattira nies li jista’ jkollhom x’ja[bu


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

6

LOKALI

Il-kaw]a tal-Malta Air Traffic Services g[all-10 ta’ Marzu li ;ej Il-kaw]a dwar frodi talMalta Air Traffic Services (MATS) fejn qed ji;i mixlija lex Direttur Finanzjarju u l-Kap E]ekuttiv se tibda tisma’ lprovi tag[ha fl-10 ta’ Marzu li ;ej quddiem il-Ma;istrat Aaron Bugeja. Il-Qorti [allietha g[al din id-data biex b’hekk jing[ata /ans lillMATS biex tikkwantifika lfondi li allegatament ;ew iffrodati.

Ian Falzon u Lawrence Grech qeg[din ji;u mixlijin dwar mi]aproprjazzjoni ta’ fondi pubbli/i. Allegatament s’issa l-mi]aproprjazzjoni kienet ta’ madwar €1 55 , 000 . Minbarra din il kaw]a, li l-istess MATS se tfittex g[ad-danni /ivili lil Falzon u Fenech hekk kif l-istess kumpanija talbet li tkun Parte ?ivili fil-kaw]a kriminali.

Jammetti li beda jbieg[ o;;etti foloz fil-Monti ta’ Marsaxlokk Ra;el ta’ 31 sena misSenegal ammetta quddiem ilMa;istrat Gabriella Vella li waqt li kien armat fuq il-Monti ta’ Marsaxlokk nhar il-{add li g[adda bieg[ diveri o;;etti foloz, mhux tadditta, fosthom ]raben. Papa Kamane Dieye, baqa’ mi]mum ta[t arrest sa nhar il-{amis li ;ej sakemm ting[atalu s-sentenza. Ir-ra;el li joqg[od Bir]ebbu;ia ma setax jiftakar l-indirizz tieg[u. Huwa qal li g[al perjodu qasir kien ja[dem fil-Kostruzzjoni u l-asfaltar. Wara li tke//a mix-xog[ol huwa ltaqa’ ma’ barrani ie[or li bieg[lu 12-il par ]arbun tal-marka Nike, g[al madwar 11-il ewro kull wie[ed. Qal li rnexxielu jbieg[

biss ]ew; pari bil-15-il ewro. Il-bqija ta]-]raben kienu maqbudin millPulizija. L-Avukat tal-G[ajuna Legali Dorianne Vella qalet li lakku]at kien qed jammetti, i]da kien qed jitlob il-liberta’ provi]orja sakemm ting[ata ssentenza l-{amis. L-Ispettur Johann Fenech o;;ezzjona din it-talba fejn argumenta li Dieye m’g[andu l-ebda rabta ma’ Malta u g[andu pussess ta’ residenza Taljana. Il-Qorti /a[det it-talba g[alliberta’ provi]orja, qalet peress li l-akku]at lanqas biss jaf fejn joqg[od., u li hemm il-bi]a li jista’ ja[rab mill-pajji]. LIspettur Johann Fenech mexxa l-Prosekuzzjoni.

Tune]in mixli li kien kompli/i f’serqa ta’ handbag minn [anut tax-xorb

Tune]in li qed ifittex il-kenn f’Malta baqa’ mi]mum ta[t arrest preventiv wara li ;ie mixli li kien kompli/i ma ’ [alliel li seraq “ handbag ” minn [anut bl-isem ta’ Native f ’ San :iljan . }ew; nisa li kienu fil-post g[arfu lill-kompli/i tar-ra;el li seraq wie[ed mill -“ handbags ” tag[hom u flimkien ma ’ membru tas Sigurta’ tal-[anut ma [allewhx ja[rab ix-xena, sakemm waslu l-Pulizija u arrestawh. Mahdi Overfelli, Tune]in, ta’ 23 sena u li qed jitlob kenn

f’Malta, wie;eb mhux [ati talakku]i li g[en persuna o[ra biex tikkommnetti s-serqa lil wa[da minn nisa, meta din kienet fis-sakra fil-kumpanija ta’ [bieb tag[ha f’San :iljan, kmieni l-{add filg[odu. It - Tune]in , residenti fi/ ?entru Miftu[ ta ’ {al - Far spjega kif huwa jag[mel xi xog[ol ta ’ tik[il madwar Malta , i]da g[al [afna [in huwa ma ja[dimx. Fit-talba g[al - liberta ’ provi]orja l Avukat Dorianne Vella, qalet li l-klijent tag[ha kien ikkun-

tattja lill-Pulizija u stennihom sakemm jaslu u jaraw li kienet inqalg[et kommossjoni fil [anut. L-Ispettur Trevor Micallef i]da nforma lill-Qorti li kien sid il-[anut tax-xorb, Alan Mizzi li /empel lill-Pulizija. Ilmembri tas-sigurta tal-[anut, qal l - Ispettur waqqfu lill akku]at milli ja[rab, wara li rawh in-nisa li g[arfuh. IlMa;istrat Gabriella Vella ]ammet lill-akku]at arrestat. L - Ispettur Trevor Micallef mexxa l-Prosekuzzjoni.

Ingli] jammetti li seraq minn [anut f’Baystreet Jake Sebastian Morris, Ingli] li ng[ata l-liberta’ provi]orja sakemm ting[ata s-sentenza nhar il-{amis, ammetta li wettaq diversi serqiet minn [anut tal-kafe’ f’ Baystreet, San :iljan. Dan kollu se[[ wara li l{add l-istaff tal-[anut Caffe’ Pascucci fil-kumpless Baystreet Complex sabu hemm lill-Ingli] ta’ 38 sena. Dan instab fuq in-na[a ta’ wara tal[anut, wara li l-entratura li

tintu]a mill-istaff u l-membri tas-sigurta’ kienu g[alqu, u g[alhekk [allew lil Morris ;ewwa ming[ajr ma jafu. Meta nduna li xi [add millistaff kien [alla bieb miftu[, Morris, li kien seraq g[add ta’ flixken tal-birra, re;a’ mar g[al aktar, u l-bieb ing[alaqlu ;ewwa u spi//a ma jistax jo[ro;. L-Ingli] inqabad mill-Pulizija, li wara li raw ilfilmati tas-CCTV g[arfu lillakku]at.

Morris, li tressaq millIspettur Trevor Micallef ammetta li kien involut fi tliet serqiet. Huwa ng[ata l-liberta’ provi]orja sakemm ting[atalu s-sentenza mill-Ma;istrat Gabriella Vella. Matul dan ixxahar is-sidien tal-[anut Caffe’ Pascucci rrapportaw ]ew; serqiet. Numru ta’ flixken tax-xorb u l-kexxun talcash register, li kien fih il-flus, sparixxa.

Mixli li attakka lil o[tu u lis-sie[eb tag[ha Ra;el mi\nn San :wann ;ie mixli quddiem il-Ma;istrat Gabriella Vella li nhar il-{add li g[adda we;;a’ gravament lil o[tu Maria Dolores Sant u lis-sie[eb tag[ha Joshua Mifsud. Dominic Sant

ta’ 33 sena, n[ata l-libertaà provi]orja fuq garanzija personali ta’ 2,000 ewro. Il-Qorti i]da ordnatlu biex sakemm ting[ata s-sentenza nhar il-{amis li ;ej ma jersaqx

lejn il-vittmi, inkella j[allas qares. L-Ispettur Daryl Borg mexxa l-Prosekuzzjonin filwaqt li g[al Dominic Sant deheret lAvukat tal-G[ajnuna Legali Dorianne Vella.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

7

LOKALI

Wara li l-Gvern ftiehem mal-Arriva biex it-trasport pubbliku jg[addi f’idejn il-Gvern, ilbiera[ t[abbru l-kundizzjonijiet li bihom il-Gvern irid lill-operatur il-;did i[addem is-servizz tat-trasport pubbliku

Il-Gvern jag[ti /ans sas-7 ta’ April biex jintefg[u l-offerti g[at-t[addim tat-trasport pubbliku Il-Gvern ilbiera[ [abbar li se jag[ti /ans sas-7 ta’ April li ;ej biex kumpaniji jew operaturi interessati li j[addmu s-servizz tat-trasport pubbliku f’Malta u f’G[awdex, jew partijiet minnu, jissottomettu l-interess u l-offerta tag[hom. Transport Malta ppubblikat sej[a g[al espressjoni ta’ interess g[al operatur ;did g[asservizz tat-trasport pubbliku f’Malta u f’G[awdex. Id-data tal-g[eluq tas-sottomissjonijiet hi s-7 ta’ April 2014. Dan wara li Transport Malta nnegozjat ftehim biex jintemm is-servizz mill-operatur pre/edenti, Arriva Malta, li wassal biex twaqqfet il-Malta Public Transport Services (Operations) Limited. Il-partijiet interessati se jkunu jistg[u jissottomettu offerti biex ja[dmu b’mod

Numru ta’ xufiera li lbiera[ kienu xog[ol baqg[u sa nofsinhar jistennew biex jing[ataw vettura min[abba li ma kienx hemm vetturi disponibbli

esklussiv sa Lulju 2021, blg[a]la immedjata g[al estensjoni ta’ g[axar snin jew [mistax-il sena. Fi stqarrija Transport Malta qalet li l-g[an hu biex ikun identifikat kandidat professjonali u kompetenti li jista’ jtejjeb il-livell tas-servizz biex jil[aq il-[ti;iet tal-pubbliku u j]id lu]u tat-trasport pubbliku; jimmassimizza l-effi/jenza talqafas tar-rotot billi jikkunsidra

l-aspett so/jali; i]id l-ammont ta’ vetturi mal-flotta u jibdel ilvetturi temporanji li qed jintu]aw b[alissa; itejjeb itteknolo;ija e]istenti u s-sistema ta’ komunikazzjoni; kif ukoll jibdel is-sistema ta’ xiri tal-biljetti kif inhi b[alissa u jipprovdi soluzzjonijiet g[allivvja;;ar regolari sabiex inaqqas drastikament ix-xiri tal-biljetti minn fuq il-vetturi fi ]mien sena.

Transport Malta ]iedet li lvetturi kollha jridu jkunu millinqas konformi mal-Euro 5, ikunu g[alkollox a//essibbli, ikunu tajbin g[ar-rotta li ja[dmu fiha u ma jistg[ux ikunu twal minn 12.5-il metru. Il-partijiet interessati jridu jipprovdu deskrizzjonijiet dettaljati ta’ kif se jimmani;;jaw l-operat b’referenza spe/ifika g[all-iskeda tal-[inijiet; limmani;;jar tal-flotta; il-fa/ilitajiet; l-allokazzjoni taxxufiera; il-monitora;; millbog[od; servizz ta’ min jorbot fuqu u puntwali; il-komunikazzjoni; u l-indafa fuq il-vetturi. Minbarra l-bidla mis-sistema pre]enti ta’ xiri ta’ biljetti minn fuq il-vetturi, il-partijiet interessati jridu jipprovdu tag[rif dwar il-branding u l-istrate;ija tar-reklamar.

Il-partijiet interessati wkoll g[andhom l-g[a]la li jitfg[u offerta g[al grupp ta’ rotot jew ftit mill-assi tal-kumpanija operattiva, minkejja li l-prijorità tibqa’ li jkun hemm operatur wie[ed li j[addem il-qafas kollu. Sadattant numru ta’ xufiera li tkellmu ma’ dan il-;urnal qalu li meta rrappurtaw g[ax-xog[ol ilbiera[, minn filg[odu sa nofsinhar baqg[u jistennew biex jing[ataw vettura meta ma kien hemm ebda wa[da disponibbli biex isuqu. Dawn ix-xufiera, li kellhom ja[dmu fuq ir-rotot 22, 24 u 32 lejn l-Isptar Mater Dei u San :wann, qalu li qattg[u nofstanhar jistennew xarabank biex jibdew bil-[idma tag[hom, u sa nofsinhar kienu g[adhom qed jistennew vettura.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

8

LOKALI

Il-;urnal tal-General Workers Union immultat €5,000

Il-Qorti preseduta millMa;istrat Francesco Depasquale ordnat lill-;urnal tal-General Workers’ Union ( GWU) l - orrizont, i[allas 5,000 ewro f’danni wara li nstab [ati li mmalafama lillKap E]ekuttiv tal-PBS, Anton Attard, u dak li kien Kap tat-Taqsima tal-A[barijiet Natalino Fenech. Il-;urnal l-orizzont instab [ati ta’ malafama b’artiklu li deher fit-2 ta’ Ottubru tal2012, u kien ikkundannat i[allas 2,500 ewro kull wie[ed lil Attard u Fenech wara li dawn issemmew b[ala l-gang of five tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. L-artiklu kien inti] ukoll lejn Pierre Portelli, Peppi Azzopardi u Lou Bondi li jiffurmaw ukoll dak li l-orrizont sejja[ b[ala l-“gang of five”. Il-;urnal kien irrefera g[al dawn in-nies b[ala nies []iena, nies li ilhom ipappuha, huma u l-klikek tag[hom g[al 25 sena s[a[, nies rg[iba li

{ati li mmalafama lil Anton Attard u Natalino Fenech b’artiklu li kwa]i qabbilhom mal-media propagandistika ta’ Adolf Hitler ssakke;;aw l-istat, nies li instawraw dittatorjat kostituzzjonali, nies li huma vili u viljakki li dawru l-PBS filver]joni Maltija ta’ Telekabul kif kien fil-Gwerra Bierda. Il-;urnal tal-GWU ddefenda l-akku]i ta’ malafama bl-argument li kien qed jag[mel iddoveri ;urnalisti/i bil-qarrejja jkollhom id-dritt ikunu jafu kwistjonijiet nazzjonali. L-artiklu li kien iffirmat minn ‘?ikku l-Poplu’, qalet ilQorti, huwa malafamanti u /ertament ma jistax jitqies b[ala “fair” u dan min[abba li d-deskrizzjoni li ng[atat mill;urnal fuq [ames persuni tat x’wie[ed jifhem li dawn huma

persuni li aktar huma mid[la ta’ nies li jg[ixu fid-dinja talkriminalità, milli xi nies filmedia. Il-Qorti semmiet ukoll ilkliem b[al “serial killer” u “serial liars”, u b’dan l-awtur ried jag[ti l-impressjoni li kien qed isir xi a;ir kriminali minna[a tal-[ames persuni li kienu jag[mlu parti minn dak allegat b[ala l-operat ta’ Gonzi PN. B’dak li nkiteb, il-qarrej ordinarju jasal g[al konklu]joni li Natalino Fenech u Anton Attard huma responsabbli ta’ atti kriminali b[alma Goebbels, uffi/jal ewlieni talmedia ta’ Hitler, kien instab [ati tag[hom.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

9

LOKALI

Il-Papa jilqa’ l-parir tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin dwar il-virtujiet ta’ Madre Margerita de Brincat Ilbiera[ il-Papa Fran;isku, f’udjenza mal-Kardinal Angelo Amato, Prefett talKongregazzjoni tal-Kaw]i talQaddisin, laqa’ l-parir po]ittiv ta’ din il-Kongregazzjoni mog[ti iktar kmieni l-;img[a lo[ra - dwar il-virtujiet eroj/i tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita de Brincat, u awtorizza lill-istess Kongregazzjoni to[ro; id-digriet li jiddikjaraha uffi/jalment Venerabbli. Eventwalment, fil-jiem li ;ejjin, mistenni li ji;i ffirmat u ppromulgat dan id-Digriet. Imma fiha nfisha din hi a[bar po]ittiva li waslet fi ]mien qasir [afna wara li [ar;et la[bar tal-parir po]ittiv talKongregazzjoni. B’kollox kien hemm tliet ka]i

Statwa li turi lil Madre Margerita de Brincat

ta’ mirakli attribwiti lil Madre Margerita quddiem ilKongregazzjoni, u l-a[[ar wie[ed kien ippre]entat xahrejn ilu. Ka] li qed jitqies b[ala miraklu fuq soru Maltija flAwstralja, Sister Doris Calleja. Madre Margerita de Brincat twieldet f’Ta’ Ker/em f’G[awdex, f’Novembru tal1862, 150 sena ilu, u mietet 60 sena ilu, proprju fit-22 ta’ Jannar. Hi mietet b’fama ta’ qdusija. Il-pro/ess ta’ beatifikazzjoni tag[ha nfeta[ millIsqof t’G[awdex Nikol :u]eppi Cauchi f’Lulju tal1988. Il-pro/ess kompla g[addej. Fis-sena 2000 ng[alaq dak djo/esan wara inkjesta li fiha taw ix-xhieda tag[hom 85 persuna, biex imbag[ad seta’ jinfeta[ dak ta’ beatifikazzjoni quddiem il-Kongregazzjoni talQaddisin. Erba’ snin wara giet ippre]entata uffi/jalment ilpositio fuq il-[ajja u l-virtù talQaddejja t’Alla. Madre Margerita de Brincat hi meqjusa b[ala l-kofundatri/i tas-Sorijiet Fran;iskani talQalb ta’ :esù flimkien ma’ Dun :u]epp Diacono. Hi [ar;et mill-g[aqda tat-Tnax-il Stilla tal-Qalb ta’ :esù, li hu moviment lajk li g[adu ferm popolari llum madwar id-dinja inklu] f’Malta. Hi [alliet warajha mal-200 ittra li bihom kienet tikkorrispondi ma’ nies qrib tag[ha. Is-Sorijiet Fran;iskani f’Malta jg[oddu 250 b’kongregazzjonijiet madwar iddinja mifruxa fi [dax-il pajji] fil-[ames kontinenti.

L-iffirmar tal-ftehim bejn in-Nunzju Appostoliku Aldo Cavalli u l-Ministru George Vella (Ritratt> Photocity)

Rivedut il-ftehim bejn il-Gvern u s-Santa Sede dwar i]-]wie; Il-ftehim dwar i]-]wie; li kien sar fl-1992 bejn is-Santa Sede u l-Gvern kien rivedut permezz tat-tielet protokoll bejn i]-]ew; partijiet li kien iffirmat ilbiera[ minn George Vella, il-Ministru g[all-Affarijiet Barranin u nNunzju Appostoliku, Aldo Cavalli. Permezz tal-ftehim, minn issa ’l quddiem, it-Tribunal talKnisja, f’ka]i ta’ nullità ta’ ]wie;, mhux superjuri fuq ilQorti ?ivili. B’dan il-ftehim, se jkunu jistg[u jinstemg[u quddiem il-Qorti ?ivili dawk ilkaw]i li xi parti mill-koppja, tkun fet[et pro/eduri ta’ annullament fit-Tribunal

Ekkle]jastiku. Il-ftehim jannulla wkoll provvediment li permezz tieg[u, koppja mi]]ew;a ma setg[etx tirrikorri g[al qrati /ivili jekk it-Tribunal Ekkle]jastiku jkun idde/ieda li ]-]wie; ikun validu. Il-Ministru George Vella qal li l-ftehim se jsa[[a[ id-distinzjoni bejn l-Istat u l-Knisja u dan skont il-programm elettorali tal-Gvern. Hu rrefera g[at-tibdil li sar fil-ftehim dwar i]-]wie; u qal li llum i]-]minijiet inbidlu u g[alhekk kienet in[atret il-Kummissjoni bejn ilGvern u l-Knisja biex isir it-tibdil me[tie;. Hu qal li l-Knisja g[andha dover li twassal ittag[lim tag[ha imma pajji]na

hu stat lajk u hawn nies bi twemmin differenti g[alhekk mhux dejjem ikun hemm qbil. In-Nunzju Aldo Cavalli rringrazzja lill-Kummissjoni g[all-[idma tag[ha u flimkien mal-Ministru George Vella wera x-xewqa li jibqg[u ja[dmu flimkien b’rispett re/iproku. Pre]enti g[al dan it-tielet iffirmar bejn il-Vatikan u Malta, kien hemm ukoll Owen Bonnici, is-Segretarju Parlamentari g[all-:ustizzja, lAr/isqof Pawlu Cremona, lIsqof Aw]iljaru Charles Scicluna u l-Isqof ta’ G[awdex Mario Grech. Attenda wkoll lAvukat :enerali Peter Grech.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

10

OPINJONI

L-arroganza g[amlithom insensittivi 1. Hi xi [a;a tal-istag[;ib kemm u kif dan il-Gvern sar insensittiv f’tant qasir ]mien. Dak li ;ara u tlissen il-:img[a mill-Gvern u minn membri fi [danu l-;img[a li g[addiet kompla juri kemm l-arroganza kilitu minn ;ewwa, kemm lill-Gvern [akmitu s-sakra tal-poter, kotor l-abbu] tal-poter u b’hekk qed ikun tant goff u insensittiv. 2. :img[a ilu fil-Parlament smajna u rajna Prim Ministru ffero/jat f’diskors ta’ inqas minn kwarta li wriena l-Prim Ministru veru. {a]in g[alik jekk i;;ibu dahru mal-[ajt g[ax jirritalja bilguffa;ni, b’aggressività u b’qilla bla ra;uni. Insejna t-tbissima ta’ qabel Marzu u sin/erament bqajna mistag[;ba nismig[u diskors ta’ suppervja u kattiverja. Dan ma jixhidx serenità u lanqas galbu. Kif qalu dawk li jikkummentaw fil-gazzetti u fil-media lokali wara dan id-diskors, kienet turija ta’ xi [add li tilef irra;uni u li ma jistax i;erra[ il-

fatt li l-argumenti tieg[u qed jaqg[u, wie[ed wara l-ie[or. Li tisfida l-Kummissjoni Ewropea b’ton ta’ ;lied, li tg[ajjar u tkun isteriku mhux f’loku la fil-Parlament u lanqas jag[mel ;ie[ lil min i;orr ilkariga ta’ Prim Ministru. 3. Din l-istess arroganza kompliet to[ro; meta smajna li Deputata tal-Gvern taqbad [elikopter tal-Forzi Armati biex tkun tista’ ssiefer minn Malta. Mhux hekk biss, i]da dan jidher li telaq mhux minn fejn soltu jtir minn G[awdex, i]da minn post iktar vi/in g[aliha. Peress li dan ma kienx bi]]ejjed, flok intweriet ftit indiema u umiltà, listess persuna rreferiet g[all[elikopter b[ala “bi//a tal-plastik” u li postu kien f’Mu]ew! U peress li dan lanqas kien bi]]ejjed, u biex ]gur to[ro; linsensittività u kemm il-Gvern qed ikun ’il bog[od min-nies, listess Deputata qalet li kienu [ela ta’ flus it-titjiriet li kienu jwasslu g[at-testijiet lejn Malta

Ejjew nikkritikaw l-argumenti ta’ xulxin, imma m’g[andu jkun qatt li n]effnu fin-nofs lill-pazjenti jew lil qrabathom g[ax dak ikun bla sens u nwe;;g[u lil min ikun di;à g[addej minn passjoni mod ie[or Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

lill-pazjenti G[awdxin morda [afna. 4. Imma g[aliex hemm b]onn inwe;;g[u lil min hu marid? G[aliex il-Labour wasal s’hawn? Naf personalment lil pazjent, minn G[awdex, li we;;a’ u ddispja/ieh mhux ftit b’dan il-kliem li ma kellux jintqal. Ejjew nikkritikaw l-argumenti ta’ xulxin, imma m’g[andu jkun qatt li n]effnu fin-nofs lill-paz-

jenti jew lil qrabathom g[ax dak ikun bla sens u nwe;;g[u lil min ikun di;à g[addej minn passjoni mod ie[or. 5. Il-qieg[a fil-Parlament qed tis[on u ta’ dan ja[ti l-Gvern li fil-mod li jwie;eb il-Mistoqsijiet Parlamentari tag[na qed juri inkompetenza u arroganza u li lpoter telag[lu g[al rasu. Il-;img[a li g[addiet kellna e]empju ie[or. Biex ma nsemmix kemm twe;ibiet giddieba qed jing[ataw minn u[ud millMinistri bl-isku]a li jkollna informazzjoni skorretta. Kelli jien stess ka]i fejn iddomanda lanqas biss tkun

twasslet g[and il-Kap tadDipartiment kon/ernat u li jkollu l-informazzjoni dwar dik iddomanda. Kemm ili fil-Parlament qatt ma [sibt li xi [add tg[addilu minn mo[[u li jwie;eb b’mod giddieb sempli/ement biex jg[atti xturu. 6. B[alma l-ilma ba[ar, g[ad li [afif u umli, jum wara jum i[abbat u jkisser il-blat a[rax u jifta[ l-g[erien fil-blat iebes, hekk ukoll l-Oppo]izzjoni trid tag[mel jum wara jum ma’ Gvern insensittiv, arroganti u qarrieqi, billi ng[idu l-verità ming[ajr qilla, b’konsistenza u b’umiltà.

Infittxu dak li jg[aqqadna u mhux dak li jifridna Fil-politika tista’ ma taqbilx i]da m’g[andek qatt tirrikorri g[al attakki personali jew kummenti dispre;jattivi kontra persuni li m’g[andhomx l-istess fehma politika b[al tieg[ek. Lil hinn mill-politika a[na lkoll Maltin u g[alkemm nemmen li kul[add g[andu dritt jesprimi l-fehmiet u l-[sibijiet politi/i tieg[u, fl-a[[ar milla[[ar xejn m’g[andu jifred lil kull Malti u G[awdxi. Qed ng[id hekk b’referenza g[all-artiklu u l-kummenti li kiteb fil-jiem li g[addew fuq lOrizzont is-Sindku Laburista ta’ {a]-}ebbu; Alfred Grixti. Apparti li tkellem b’mod dispre;jattiv dwar il - Kap tal Oppo]izzjoni Simon Busuttil, hu tenna li l - Partit Nazzjonalista qed jag[mel [sara lil Malta “ biex ming[alikom tag[tu l-gambetti lill - Gvern Laburista elett demokratikament b ’ vot plebixxitarju li QATT ma kien hawn b[alu”. Ag[ar minn hekk Grixti [ass li kellu jindirizza lin Nazzjonalisti billi jg[idilhom bi kliem tal-eks Prim Ministru Laburista Alfred Sant : “Mag[kom nimxu g[ajn g[al g[ajn u sinna g[al sinna”, waqt li assigura lill-PN li m’g[andna nistennew ebda fair play millGvern tal-;urnata.

Kummenti kundannabbli

Nistqarr li dawn huma kummenti kundannabbli spe/jalment g[aliex mhux biss ;ejjin minn Sindku i]da minn persuna li llum qed tokkupa kariga politika ta’ Chairman tal-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u Ta[ri;. Filwaqt li g[andi rispett lejn ilpersonalità ta’ Grixti, in[oss li kummenti b[al dawn m’g[andhom jing[adu minn [add spe/jalment minn persuni li llum qed jassumu kariga fi rwol daqstant sensittiv. Jien m’iniex qieg[ed fil-politika biex noqg[od ng[ajjar jew ni;;ieled ma’ min m’g[andux listess opinjoni b[al tieg[i, i]da rrid nag[ti kontribut biex nara pajji] a[jar milli sibtu. Fejn ma taqbilx, attakka l-argument i]da mhux il-persuna. Meta qed tikteb u tg[id ‘g[ajn g[al g[ajn u sinna g[al sinna’ qed tinstiga antagoni]mu politiku li jo[loq tensjoni g[alxejn. Ejjew nitkellmu fuq punti li ma naqblux i]da bl-ebda mod m’g[andna nu]aw dawn il-fra]ijiet. Din m’hijiex il-politika li nemmen fiha jien. Sintendi mhux qed nistenna li se nkun qed naqbel dejjem, i]da fejn ma naqbilx mal-partit oppost ejjew nippruvaw insibu soluzzjoni u jekk is-soluzzjoni ma tinstabx xorta wa[da qatt m’g[andna nirrikorru g[al kummenti ta’ dan it-tip.

Alfred Grixti jindirizza lin-Nazzjonalisti u jg[idilhom bi kliem tal-eks Prim Ministru Laburista Alfred Sant> “Mag[kom nimxu g[ajn g[al g[ajn u sinna g[al sinna”, waqt li assigura lill-PN li m’g[andna nistennew ebda fair play mill-Gvern tal-;urnata

Christian Micallef micallef_christian@yahoo.co.uk

Fid-dawl ta’ dan il-fatt [adt gost ninnota li anke l-Ministru responsabbli mill-kariga ta’ Grixti, tkellem kontra l-kummenti li kiteb Grixti. Il-Ministru Bartolo deher irrabjat g[all-kummenti ta’ Grixti u rrefera g[al dan il-kliem b[ala ‘tat-testment lantik’. Dan hu l-mod ta’ kif g[andha tkun il-politika tag[na u li [afna ]ag[]ag[ b[ali qed jaspiraw li jaraw. Ejjew ni;;ieldu l-argumenti u fejn ma naqblux bejnietna qatt m’g[andna ninsew li a[na Maltin u nisel wie[ed. Nittama biss li meta Grixti kien qed jg[id hekk, ma kienx qed ifisser li jekk fil-futur ikun hemm Nazzjonalist li ji;i g[andu sabiex jitlob l-g[ajnuna, fir-rwol ta’ Chairman tal-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u Ta[ri;, se jkun qed jimxi ‘g[ajn g[al g[ajn u sinna g[al sinna’ g[aliex f’dak il-

ka] tassew li ma jkunx qed jimxi fuq l-e]empju ta’ kif tkellem ilmexxej tieg[u qabel l-Elezzjoni :enerali li bi Gvern Laburista se nkunu qed ninsew il-politika tala[mar u l-blu. Inkunu po]ittivi

Biex nag[milha /ara kummenti b[al dawn huma dejjem []iena ji;u minn fejn ji;u, anke jekk ji;u mill-kamp Nazzjonalista. Ejjew infittxu dak li jg[aqqadna u mhux dak li jifirdna. Ejjew inkunu po]ittivi u fejn ma naqblux, in[arsu lejn alternattivi o[ra. Jekk xorta nibqg[u ma nsibux soluzzjoni, kif jidher li se ji;ri dwar il-kwistjoni tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, m’g[andniex inkunu divi]ivi. Hi ovvja li se jkun hemm mumenti meta l-Gvern u lOppo]izzjoni mhux se jaqblu

i]da meta ji;ri hekk, ejjew nattakkaw l-argument u mhux ilpersuna. Jien Nazzjonalist i]da dejjem ;ibt rispett lejn s[abi lLaburisti. Fl-a[[ar mill-a[[ar a[na lkoll Maltin u Malta hija tag[na lkoll, anke ta’ dawk b[ali li fl-a[[ar elezzjoni vvutaw lillPN. Ir-reb[a kbira li kiseb f’Marzu li g[adda l-Partit Laburista u li tkellem dwarha Grixti fl-artiku tieg[u ma tag[ti ebda poteri spe/jali lil dan il-Gvern. Dan hu dak li jrid jifhem darba g[al dejjem il-PL, anzi fil-verità rri]ultat elettorali jpo;;i pi] akbar fuq il-Prim Ministru u lGvern li tassew ikun Gvern ta’ kul[add u ming[ajr ebda distinzjoni g[aliex il-PL ma reba[x l-elezzjoni bil-voti Laburisti biss i]da sa[ansitra ta’ dawk li potenzjalment kienu jivvutaw lill-PN fil-passat.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

11

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Bla direzzjoni Ir-reb[a elettorali tal-Gvern Laburista ta’ aktar minn g[axar xhur ilu tat l-impressjoni li dan hu gvern li jaf fejn irid imur, fejn irid jasal u x’direzzjoni se jkun qieg[ed imexxi lill-pajji] fiha. Il-kampanja elettorali ta’ Muscat impressjonat lill-elettorat li min-na[a tieg[u, bir-ra;un kollu, kien qed jistenna li dak li wieg[ed iwettqu. Aktar kontroversji milli soluzzjonijiet I]da g[axar xhur wara, qatt g[adna ma rajna lill-gvern jimpressjona. G[all-kuntrarju, dan hu Gvern li qed jimpressona bilmaqlub – g[aliex l-affarijiet sejrin g[all-ag[ar mhux g[all-a[jar. U dan nistg[u ng[iduh fuq diversi setturi li ta[t it-tmexxija talGvern Laburista, b’de/i]jonijiet li ttie[du, in[olqu [afna aktar kontroversji milli rajna soluzzjonijiet biex l-affarijiet imorru g[all-a[jar. Ir-roadmap li Muscat tant kien ikellimna dwarha, l-elettorat g[adu ma jafx x’inhi u fejn tinsab. Fis-settur tas-servizzi tas-sa[[a, rajna kwistjoni wara o[ra u avvi]i ta’ azzjonijiet industrijali f’tentattiv mill-unions biex iwaqqfu lill-Gvern milli jattwa de/i]jonijiet li kien di;à [a u li ried jimplimenta. De/i]jonijiet li wasslu g[al sitwazzjoni ta’ medi/ini out-of-stock li qatt ma konna esperjenzajna qabel; u biex jintramaw tined barra l-bini tal-Isptar Mater Dei f’mument ta’ paniku. Kundanna qawwija mill-Parlament Ewropew Fir-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea, il-Gvern ta’

Muscat ukoll irnexxielu jag[mel dak li qatt ma sar kontra pajji]na – vot ta’ kundanna qawwija mill-Parlament Ewropew u /amata wkoll minn Kummissarju Ewropew responsabbli mi/-/ittadinanza Ewropea g[al dak li Muscat qabad u g[amel meta dde/ieda li jbig[ i/-/ittadinanza Maltija. G[aliex ukoll ma kellux direzzjoni dwar it-tmexxija ekonomika tal-pajji], Muscat da[[al lil pajji]na fl-Excessive Deficit Procedure ftit tal-;img[at biss wara li [a t-tmexxija tal-pajji] f’idejh. U dan, illum nistg[u nifhmuh, min[abba li l-indikazzjonijiet kollha huma li l-politika tal-Gvern ta’ Muscat hi biss mibnija fuq il-bejg[ ta/-/ittadinanza, li qatt ma tkellem dwaru filkampanja elettorali. U kif [abbarha u bil-mod kif g[addieha millParlament, il-li;i li tawtorizza l-bejg[ ta/-/ittadinanza sabet ilkundanna ta’ kul[add, inklu] ta’ ma;;oranza tal-imsie[ba so/jali u tas-so/jetà /ivili. Ji]died il-qg[ad

Bla direzzjoni wkoll fil-qasam tal-[olqien tax-xog[ol, hekk kif ix-xejriet juru wa[edhom kif xahar wara xahar il-qg[ad qieg[ed dejjem ji]died. B’attività ekonomika li mhix qed tikber, il-problemi tal-[olqien tax-xog[ol qeg[din ukoll ji]diedu hekk kif ilpajji] g[adu ma ra ebda investiment barrani konkret jersaq lejn pajji]na. G[all-kuntrarju, rajna kumpanija barranija li kienet qed t[addem is-servizz tat-trasport pubbliku, tiftiehem mal-Gvern mhux biex i]]id l-investiment u ttejjeb is-servizz tat-trasport pubbliku, i]da biex titlaq u t[alli lil pajji]na. Fl-edukazzjoni wkoll, il-Gvern jinsab miexi g[al g[onq it-triq wa[du f’riforma dwar il-koedukazzjoni li ming[ajr ma ftiehem ma’ min se jkun qieg[ed i[addem din ir-riforma – l-g[alliema u l-edukaturi – impona li jibda din il-bidla radikali fil-qasam edukattiv mis-sena skolastika li jmiss ming[ajr ma stenna rri]ultat tal-pro;ett pilota u li jiftiehem mal-MUT.

Qg[ad inkwetanti

Il-qg[ad qieg[ed ji]died xahar wara xahar. Inutli li l-Prim Ministru Muscat joqg[od jg[idilna kemm in[olqu postijiet taxxog[ol meta dawn il-postijiet mhux qed ikunu bi]]ejjed biex ma ji]didx il-qg[ad. Fl-a[[ar snin, il-qg[ad qatt ma g[ollu rasu daqskemm qed ji]died illum. G[aldaqstant, ilGvern Laburista g[andu jg[idlna x’inhu l-pjan tieg[u biex iwaqqaf din ix-xejra ta’ ]ieda fil-qg[ad xahar wara ie[or. M. Micallef Il-Mosta

Gvern parti;;jan Wara li uffi/jal pubbliku, i/Chairman tal-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri;, Alfred Grixti, qalilna li manNazzjonalisti se jimxi g[ajn b’g[ajn u sinna b’sinna, to[ro; /ara l-kwalità ta’ gvern parti;jan u bla serjetà li g[andna meta ma talbux jirri]enja minnufih. Dan ifisser li Alfred Grixti qed jg[idilna bil-quddiem li l-jobs li jistg[u jin[olqu se jg[addihom biss lil-Laburisti? X’vergonja! X’g[aruka]a! Mur ;ib li kieku oxxenità b[al din saret fi ]mien

gvern Nazzjonalista kemm kienu Barra minn hekk, f’ebda [in jipprotestaw tal-GWU. matul dan kollu ma kienu pre]enti fl-istess G[assa, la lG. L. Camilleri Assistent Kummissarju Il-Furjana Raymond Zammit u lanqas isSupretendent Simon Galea, kif qieg[ed ji;i allegat. L-in/ident Nixtiequ nikkjarifikaw ukoll li l-Pulizija ma tag[milx shows fl-g[assa bin-nies, i]da tinforza l-li;i hekk kif hija fid-dmir li tag[mel, tar-Rabat ming[ajr ma tag[mel distinzjoni ta’ età, kif qieg[ed ji;i allegat flf’G[awdex istess artiklu. Barra minn hekk, b[ala Korp B’risposta g[all-artiklu bit-titlu tal -Pulizija, m’g[andna ebda rap‘X’qalilna l-g[asfur – Pulizija porti li dan il-pulizija li qed issir bully fis-sakra fl-G[assa tarreferenza g[alih qatt g[amel xi Rabat’, ippubblikat fil-;urnal Intheddid politiku fil-konfront ta’ Nazzjon tat-23 ta’ Jannar 2014 terzi persuni . Proprju f’dawn ilf’pa;na 13, u b’referenza g[allka]ijiet , il Korp tal -Pulizija allegat in/ident imsemmi, tajjeb g[andu sezzjoni tal Affarijiet jing[ad li b[al kull /ittadin ie[or, il-pulizija li kien off duty u li qed Interni, fejn jistg[u ji;u rrappurissir referenza g[alih, mar l- tati ka]ijiet meta xi individwu G[assa r-Rabat, G[awdex, j[oss li membru tal-Korp mhux sabiex jag[mel rapport ta’ natura qed ja;ixxi kif xieraq. personali u kellu ra;unijiet Louise Camilleri Mit-Taqsima tar-Relazzjonijiet g[aliex ikun kemxejn a;itat. Dan ma jfissirx li kien hemm mal-Media u l-Komunità taldag[a, g[ajjat u tkissir ta’ tele- Korp tal-Pulizija fown kif ;ie allegat fl-artiklu. Hi sitwazzjoni komuni ;ewwa L-ittri kwalunkwe g[assa li persuna tid[ol a;itata g[aliex ikun ;ralha f’din il-pa;na xi [a;a. Huwa minnu li membru L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jinttal-familja da[al ftit wara l- bag[tu fl-indirizz elettroniku g[assa sabiex jag[ti sapport lill- alex.attard@media.link.com.mt istess pulizija g[al dak li kien jew fl-indirizz ta’ Media.Link ;ralu, i]da f’ebda [in dan tal- Communications li jidher aktar ’l a[[ar ma [ebb g[alih. isfel fil-pa;na

25 sena ilu f’In-Nazzjon Fit-tieni sessjoni tal-Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar ?entrali tal-PN, il-Ministru Ugo Mifsud Bonnici fid-diskors ewlieni lill-knusilliera, tkellem fit-tul dwar xog[ol il-Gvern u l-Partit u kif bil-[idma g[aqlija tat-tnejn, [idma bba]ata fuq il-prin/ipju tas-sewwa, il-PN g[ad jikseb reb[a o[ra elettorali wara dik tant importanti tal-1987. Il-Gvern akku]a lill-General Workers’ Union bi tfixkil fit-ta[ditiet u kwistjonijiet pendenti marbuta mat-Tarzna, u sostna li g[al darb’o[ra l-union qed tag[ti prova li flok l-interessi tal-[addiema u tal-pajji] qed tfittex interessi o[ra.

Pajji] immexxi minn gvern bla direzzjoni

Dawn huma sinjali li xejn ma jawguraw tajjeb. L-im;iba talGvern la kienet serja u wisq anqas li to[loq il-kunsens, jew ambjent li jo[loq ix-xog[ol. Il-pajji] u l-poplu mmexxija minn gvern bla direzzjoni. Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

12

ANALI}I

Qattusa g[a;;elija Il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat issa ilu g[axar xhur filpoter. Il-Prim Ministru, ilMinistri u s-Segretarji Parlamentari fil-Kabinett sproporzjonat li g[andu l-pajji] issa jridu jibdew jag[mlu l-kontijiet u jaraw x’g[amlu jew naqsu li jag[mlu fl-ewwel minn sitt fa]ijiet tal-mandat elettorali tag[hom. Illum se nie[u l-qasam talEdukazzjoni u x-Xog[ol li g[alihom hu responsabbli lMinistru Evarist Bartolo li hu wie[ed mill-Ministri li qabel din il-le;i]latura di;à kellhom esperjenza ministerjali. Mill-ewwel nistg[u nanalizzaw malajr x’sar fil-qasam taxxog[ol. XEJN. Falliment totali. Kemm ilu fil-poter il-Gvern Laburista n-numru ta’ dawk ifittxu x-xog[ol ]died kull xahar. Dan barra li hawn numru ie[or ta’ [addiema inkwetati dwar ilfutur tag[hom. U fuq kollox g[andna Korporazzjoni g[axXog[ol u t-Ta[ri; li g[adha ma tat ebda ri]ultat po]ittiv g[all[idma tag[ha [lief il-mod

Il-Korporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri; g[adha ma tat ebda ri]ultat po]ittiv g[all-[idma tag[ha [lief il-mod parti;jan li bih g[adu ja[seb u jikteb il-persuna li jmexxi din l-organizzazzjoni, is-Sur Grixti parti;jan li bih g[adu ja[seb u jikteb il-persuna li jmexxi din lorganizzazzjoni, is-Sur Grixti. Fil-qasam tal-edukazzjoni listorja hi ftit differenti. Sa tmiem is-sena li g[addiet anke f’dan il-qasam ma sar xejn konkret [lief il-falza stikka tattnaqqis tal-istipendji li ;iet irtirata wara l-protesti tal-istudenti. I]da mal-bidu ta’ din is-sena beda /-/aqliq. Bdejna bl-istorja tal-Ipads li kienu mwieg[da lill-istudenti tal-primarja mill-Partit Laburista qabel l-a[[ar elezzjoni. Issa sirna nafu li dawn se jing[ataw lit-tfal tar-raba’ sena tal-primarja u g[alissa se jibda

pro;ett pilota billi dan l-apparat jing[ata lil xi g[alliema – mhux lit-tfal – biex l-ewwel jidrawh huma u mbag[ad naraw kif se ng[adduh lit-tfal. Koedukazzjoni Imbag[ad il-koedukazzjoni. Kun/ett po]ittiv li f’pajji]na di;à ta ri]ultati tajbin fis-settur privat. Il-Gvern [atar kumitat biex jevalwa r-ri]ultati ta’ pro;ett pilota li sar fl-iskola sekondarja ta’ Pembroke fejn fil-bidu ta’ din is-sena skolastika beda jit[addem. F’daqqa wa[da l-Ministru Bartolo ;ie jaqa’ u jqum millKumitat li [atar hu stess u ddikjara li l-koedukazzjoni se tid[ol fl-iskejjel kollha tal-Gvern mis-

sena skolastika li jmiss bla ma ta lill-Kumitat li [atar hu stess biex jevalwa dan l-esperiment. Min kien fuq dan il-Kumitat g[ax verament ried jara kif se ta[dem is-sistema fl-interess tal-istudenti u l-g[alliema, ji;ifieri r-rappre]entanti talMUT, malli l-Ministru g[amel din id-dikjarazzjoni rri]enjaw minn dan it-taparsi Kumitat li allura kien in[atar g[alxejn. Ilmembri l-o[ra, quddiem idde/i]joni prematura talMinistru, baqg[u siekta. Yes men. Issa g[andna wkoll il-Middle Schools. B’din is-sistema, lewwel ]ew; klassijiet tal-primarja se jkunu maqtug[a millklassijiet l-o[ra. Apparti millvalidità ta’ dan l-esperiment, issistema tal-Middle Schools i;;ib mag[ha problemi lo;isti/i jekk verament dawn il-klassijiet se jinfirdu. Kellna wkoll i/-/aqliq bla mistenni u mhux indikat talIskola tal-Isport minn {al Kirkop g[al Pembroke. Din liskola li nfet[et fi ]mien lamministrazzjoni Nazzjonalista u li kienet qed tipprepara numru limitat ta’ studenti kemm mil-lat akkademiku kif ukoll fi spe/jalitajiet sportivi, kellha numru ta’ attrezzaturi u fa/ilitajiet li ma je]istux f’Pembroke minn fejn issa se ta[dem. Il-parir ;enerali hu li din liskola kellha tibqa’ f’Pembroke

fejn di;à bdiet tag[ti ri]ultati po]ittivi. Imma dan Gvern li jisma’... Edukazzjoni etika Issa wkoll l-idea tal-edukazzjoni etika flok il-lezzjonijiet tar-reli;jon g[al dawk it-tfal li g[al xi ra;uni ma jid[lux g[allezzjonijiet tar-reli;jon. Il-Ministru di;à ddikjara li ttag[lim tal-Etika se jibda missena skolastika li jmiss. Min se jg[allem dan is-su;;ett? Irridu n[arr;u numru ta’ g[alliema. Itta[ri; se jsir mill-Università fuq sillabu li g[adu qed jitfassal. U

min se jkun eli;ibbli biex jid[ol g[al dan il-kors? G[alliema li di;à huma impjegati tal-Gvern? Studenti talFakultà tal-Edukazzjoni flUniversità? Fejn se jing[ataw dawn il-lezzjonijiet? Fl-iskejjel kollha anke jekk fi skola partikolari jkun hemm biss student jew tnejn li ma jid[lux g[al-lezzjonijiet tar-reli;jon? Il-Ministru Bartolo spiss jis[aq – u bir-ra;un – li ming[ajr l-appo;; tal-g[alliema

Mario Schiavone

mario.p.schiavone@gmail.com

dawn ir-riformi ma jistg[ux ikunu introdotti b’su//ess. U talsadattant il-Union G[alliema tilmenta min-nuqqas ta’ konsultazzjoni. Fi ]mien l-amministrazzjoni pre/edenti, Evarist Bartolo kien jikkritika lill-Ministru Dolores Cristina li qed tintrodu/i numru ta’ riformi f’daqqa. Mela issa x’qed jag[mel hu? Sarulu numru ta’ appelli biex ma jag[milx affarijiet blg[a;la. Qattusa g[a;;elija frieg[ g[omja tag[mel.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Jo[or;u mill-Ministeru g[all-:ustizzja L-UKRAJNA

Id-dimostranti li qed jopponu lill-President Ukrajn, Viktor Yanukovich, temmew l-okkupazzjoni tal-Ministeru g[all-:ustizzja fi Kjev u wara li l-Ministru partikolari, Olena Lukash, wissiet li kienet lesta biex timponi stat talemer;enza f’ka] li s-sitwazzjoni tkompli. Kelliema g[ad-dimostranti qalu li huma dde/idew li jitilqu g[aliex ma riedux jipprovokaw lillawtoritajiet u meta l-a[[ar rapporti, l-biera[, qalu li kien g[ad fadal ftit g[exieren ta’ dimostranti barra l-bini inkwistjoni ‘u li ma kenux qed jippermettu l-a//ess g[al [addie[or’. Diversi bini tal-Gvern madwar il-pajji] qed jin[atfu middimostranti anti-Yanukovich, b’Lukash, kmieni lbiera[, thedded li titlob lill-Kunsill Nazzjonali g[as-Sigurta u dDifi]a biex jintrodu/i l-istat talemer;enza f’ka] li d-dimostranti kellhom ikomplu ‘bl-isfida millMinisteru’. Sadanittant, it-theddida qajjmet i]jed rabja fost l-Ukrajni, bilMinistru Ukrajn g[all-Affarijiet Barranin, Leonid Kozhara, jipprova jberred l-irjus fost kummenti li ‘l-mi]ura (f’dan is-sens,

is-stat tal-emer;enza), m’g[andhiex titressaq fuq il-mejda talParlament’ li llum tiltaqa’ g[al sessjoni straordinarja Il-kri]i li ilha g[al aktar minn xahrejn fl-Ukrajna hi dovuta g[ad-de/i]joni ta’ Yanukovich biex ma jiffirmax ftehim g[allasso/jazzjoni storika mal-Unjoni Ewropea u fejn, minflok, stinka biex ikattar l-unjoni mar-Russja. Hu anki kkonfermat li l-attivisti maqtula waqt l-a[[ar konfronti bejn id-dimostranti u l-qawwiet tal-Gvern issa telg[u g[al erbg[a – bid-dimostranti jqisu l-okkupazzjoni tal-Ministeru g[all-:ustizzja b[ala azzjoni simbolika tarrewwixta. Fl-istess [in, l-Ukrajni li okkupaw dan il-bini g[amluha /ara li ‘ma riedux iwe;;g[u lin-nies i]da jwasslu l-messa;; kontra listil totalitarju tal-Gvern ta’ Yanukovich’. Filwaqt li m’humiex /ari lmi]uri li jistg[u jkunu implimentati waqt stat tal-emer;enza (flUkrajna), x’aktarx li tin[are; lArmata b’mandat biex tokkupa lpostijiet strate;i/i fi Kjev u fi bliet o[ra – i]da dan g[andu jsir biss f’ka] li l-awtoritajiet jesawrixxu kwalunkwe possibbiltà o[ra.

Id-dimostranti ta’ kontra Yanukovich jg[assu wa[da mill-barrikati fi/-/entru ta’ Kjev waqt jum ie[or ta’ protesti (ritratt> EPA)

Jisirqu relikwa bid-demm tal-Papa :wanni Pawlu II L-ITALJA Xi [allelin serqu relikwa biddemm tal-Papa :wanni Pawlu II minn kappella f’San Pietro della Ienca qrib il-belt ta’ l’Aquila. Is-sagristan qal li mill-kappella kien hemm neqsin ir-relikwa tad-deheb u kru/ifiss. Il-Papa :wanni Pawlu, li miet fl-2005, kien i[obb imur g[al btala fiz-zona ta’ dawn il-

muntanji u xi kultant kien imur jitlob f’din il-kappella. Fl-2011, l-eks segretarju privat tal-Papa Pollakk, il-Kardinal Stanislaw Dziwisz, kien ta din ir-relikwa lil din il-komunità b[ala turija tal-im[abba li kellu l-Papa g[al din iz-zona. Jidher li fid-dinja hawn biss tliet relikwi bid-demm tal-Papa Pollakk. Iddemm kien in]amm wara l-

attentat fuq [ajtu fit-13 ta’ Mejju tal-1981. Il-Pulizija issa qed tag[mel tfittxija kbira fiz-zona u rapporti fil-media Taljana mhux qed jeskludu l-possibbiltà ta’ rabta mas-satani]mu fis-serqa li saret, inkella bl-iskop li jintalab rahan. Il-Papa :wanni Pawlu II se jkun dikjarat qaddis fis-27 ta’ April.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Manuvri militari fil-Mediterran I?-?INA

Bastimenti tal-gwerra mirRussja u /-?ina bdew manuvri militari flimkien fil-Mediterran. Dawn il-manuvri qed jitqiesu b[ala t[ejjija g[al [idma militari flimkien f’ib[ra lil hinn minn dawk territorjali ta’ dawn i]-]ew; pajji]i. Fil-manuvri qed jie[u sehem il-bastiment nukleari tal-gwerra Russu, Pietru l-Kbir, kif ukoll dak ?ini], Yancheng. Il-bastimenti Russi u ?ini]i se jipprattikaw l-in]ul ta’ [elikopters fuq il-bastimenti

differenti apparti ta[ri; fiddifi]a tal-ajru. Fi stqarrija, il-Ministeru tadDifi]a Russu qal li kienet lewwel darba li kienu qed isiru manuvri simili bejn i]-]ew; pajji]i u l-iskop ewlieni kien biex itejbu l-kooperazzjoni g[al [idma flimkien fil-Lvant talMediterran. Aktar kmieni dan ix-xahar bastimenti tal-gwerra ta]-]ew; pajji]i eskortaw l-ewwel kunsinna ta’ armi kimi/i Sirjani abbord bastiment Dani]. Din

kienet l-ewwel darba li lqawwiet tal-ba[ar ta’ dawn i]]ew; pajji]i kkooperaw b’mod prattiku. F’Lulju tas-sena li g[addiet, dawn i]-]ew; pajji]i [adu sehem fl-akbar manuvri talba[ar li qatt kellhom fil-Ba[ar tal-:appun u fihom [adu sehem 23 bastiment tal-gwerra b’kollox. Kemm ir-Russja kif ukoll i/?ina b[alissa qed jistinkaw biex ikabbru l-qawwa navali tag[hom madwar id-dinja.

Tkompli l-attività fuq l-Etna L-ITALJA Hemm g[assa mill-esperti fuq l-attività tal-Etna. Dan wara li re;g[et bdiet l-attività minn [ofra li ]viluppat fil-Grigal talvulkan. L-attività ta’ din il-[ofra qed tikkaw]a /aqliq fl-art kif ukoll

[ru; ta’ rmied. Imma l-awtoritajiet qalu li s’issa dawn i]-]ew; attivitajiet mhumiex lok ta’ t[assib. Qed ikun hemm ukoll [ru; ta’ lava minn qsim li ]viluppa madwar din il-[ofra u l-lava miexja fid-direzzjoni ta’

Valle del Bove fejn ma jg[ix [add. G[al xi [in il-{add, l-ajruport ta’ Katanja ng[alaq b[ala prekawzjoni min[abba l-attività tal-Etna imma lbiera[ kollox re;a’ lura g[an-normal.

IL-:ERMANJA> Robot, imlaqqam “Titan”, waqt wirja ta’ ]fin f’Berlin. Dan ir-robot spiss jidher jakkumpanja lill-kantanta Amerikana Rihanna u b[alissa qed jintu]a fil-:ermanja b[ala promozzjoni g[all-istazzjon mu]ikali MTV (ritratt> EPA)

Jin[elsu d-diplomati/i E;izzjani IL-LIBJA

IL-:ERMANJA> Sil; fuq si;ra fir-riserva naturali ta’ Ruhestein f’Seebach hekk kif f’partijiet tal-:ermanja b[alissa qed tag[mel kes[a kbira (ritratt> EPA)

{ames membri diplomati/i talAmbaxxata E;izzjana fi Tripli n[elsu. Dan wara li fi tmiem il;img[a kienu n[atfu minn grupp ta’ r;iel armati. Skont Razak Grady, idDeputat Ministru tal-Affarijiet Barranin, tliet diplomati/i kienu di;à n[elsu filwaqt li minn [in g[al ie[or matul il-;urnata tatTnejn kien mistenni li jin[elsu ttnejn l-o[ra li jidher li n]ammu barra l-kapitali Libjana. Erba’ diplomati/i n[atfu middar tag[hom is-Sibt filwaqt li lie[or in[ataf il-:img[a.

Il-[tif kien qed jintrabat malarrest ta’ militant Libjan f’Lixandra, fl-E;ittu. Is-Sibt, dawk li [atfu lid-diplomati/i E;izzjani /emplu lillistazzjon tat-televi]joni G[arbi Al Arabija u talbu g[all-arrest ta’ Shabaan Hadiya li kien arrestat fl-E;ittu. S’issa mhux mag[ruf jekk kienx hemm xi ]vilupp filka] tal-arrest ta’ Hadiya. Wara dan il-[tif, l-E;ittu evakwa d-diplomati/i tieg[u kemm fi Tripli kif ukoll f’Benga]i. FilLibja hemm komunità kbira ta’ E;izzjani.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

Jift[u l-kukkudrilli mejtin waqt tfittxija g[al tifel L-AWSTRALJA Il-pulizija u park rangers li qed ifittxu tifel irrappurtat nieqes qatlu u fet[u ]ew; kukkudrilli filPark Nazzjonali ta’ Kakadu fost bi]a’ li t-tifel spi//a vittma ta’ wie[ed minn dawn il-kreaturi, flin[awi remoti. Il-kukkudrilli (li t-tul tag[hom ivarja bejn l-4.3 metri u l-4.7 metri) nqatlu b’tiri ta’ arma waqt li l-pulizija kienu g[addejjin bittfittxija intensiva f’zona fejn ittifel ta’ tnax-il sena tkaxkar minn kukkudrill waqt li kien qieg[ed jg[um hemmhekk ma’ s[abu, fi

tmiem il-;img[a. L-in/ident irrakkuntah [abib tat-tifel li ngidem minn kukkudrill u rnexxielu jsalva b’miraklu. It-tifel, intant, qal lill-awtoritajiet li ftit sekondi wara li [arab millattakk, il-kukkudrill inkwistjoni kien attakka lil sie[bu u telaq bih. Il-;rie[i li sofra dan it-tifel kienu e]aminati minn espert dwar il-kukkudrilli bl-iskop li lka//aturi jkunu jafu d-daqs proprju tal-annimal li qed ifittxu u b’hekk ma joqtlux numru ta’ kukkudrilli bla b]onn.

IL-FILIPPINI> Pulizija paj]ana jarrestaw residenti illegali waqt li l-awtoritajiet i]armaw residenzi fqar mag[rufa b[ala ‘shanties’ f’Sitio San Roque, fil-belt ta’ Quezon, lejn il-Lvant ta’ Manila. Ir-residenti fl-in[awi rre]istew kemm fel[u lill-awtoritajiet li jridu jittrasferuhom lejn il-lokalitajiet ;odda u r-rapporti jirreferu g[al numru ta’ arrestati u midruba (ritratt> EPA)

Inkwiet waqt protesta anti-Hollande FRANZA

Numru ta’ pulizija we;;g[u waqt il-vjolenza li nqalg[et waqt protesta, f’Pari;i, kontra ttmexxija tal-President So/jalista Fran/i], Francois Hollande – bir-rapporti jsostnu li saru talanqas 250 arrest waqt numru ta’ in/identi. Madwar [amsin asso/jazzjoni

[adu sehem fil-protesta ta’ nhar il-{add, li attirat eluf kbar ta’ dimostranti. Intant, l-organizzaturi tal-protesta qeg[din jinsistu li l-ammont tal-parte/ipanti hu bil-wisq akbar mi/-/ifra li ng[atat mill-pulizija u li ddimostrazzjoni, fil-parti l-kbira, imxiet bil-kwiet.

Madankollu, in-numru talmidruba u l-arrestati hu pjuttost g[oli meta mqabbel mar-ri]ultati tal-protesti pre/edenti, fejn il-Fran/i]i wrew /ar u tond li mhumiex kuntenti b’Hollande u, spe/jalment, bil-mod kif qed imexxi lekonomija.

Tg[addi l-Kostituzzjoni l-;dida IT-TUNE}IJA L-INDJA> Valerie Trierweiler, l-eks-sie[ba tal-President So/jalista ta’ Franza, Francois Hollande, titrejjaq waqt ]jara fi/-?entru g[ar- Riabilitazzjoni tan-Nutri]mu u r-Ri/erka, f’Mumbaj. Trierweiler marret l-Indja biex ti;;enera l-g[arfien dwar il-malnutri]mu fost it-tfal u wara l-konferma uffi/jali li hi u l-President Hollande sseparaw wara [afna snin flimkien (ritratt> EPA)

Il-Parlament adotta lKostituzzjoni l-;dida tliet snin wara li tke//a l-eks-President Zine el-Abidine Ben Ali, filbidu tar-Rebbieg[a G[arbija storika. L-Assemblea Nazzjonali

f’Tunis g[addiet din ilKostituzzjoni b’ma;;oranza assoluta. Il-politi/i qed jittamaw li l-vot jibg[at messa;; ta’ stabbilità wara xhur ta’ sta;nar bejn l-entitajiet I]lami/i u sekulari. Intant, il-Prim Ministru disen-

jat tat-Tune]ija, Mehdi Jomaa, qal li fforma Gvern ;did provi]orju – mag[mul fil-parti lkbira mit-teknokrati/i u lindipendenti – li mistenni jmexxi l-pajji] sakemm isiru lelezzjonijiet il-;odda.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Attakk fuq suspettat kap tal-militanti IS-SOMALJA Il-qawwiet tal-Istati Uniti wettqu attakk bil-missili fuq in[awi lejn in-Nofsinhar tas-Somalja fejn kienu qed jimmiraw g[al suspettat kap tal-militanti b’rabtiet mill-qrib mal-gruppi terroristi/i Al-Qaida u alShabaab. Intant, baqg[et ma ssemmietx l-identità tal-’mira’ u lanqas mhu mag[ruf jekk l-attakk irnexxiex fl-iskop tieg[u. Uffi/jali Amerikani li xtaqu li jibqg[u anonimi qalu li ‘l-missjoni’ kkon/entrat fuq zona remota qrib Barawe, li hi mag[rufa b[ala fortizza g[allmilitanti fundamentalisti. Dan wara li f’Ottubru li g[adda, commandos Amerikani

kienu organizzaw rejd fuq l-istess in[awi ta’ Barawe bl-iskop li ja[tfu membru militanti mag[ruf b[ala Ikrima, u kellhom jirtiraw b’idejhom vojta wara battalja mal-kollegi tal-militanti li kien strumentali fl-ippjanar ta’ attakki fuq il-Kenja (;ara tas-Somalja). Il-grupp al-Shabaab tilef [afna mill-membri tieg[u fl-a[[ar sentejn ta’ konfronti mat-truppi talUnjoni Afrikana bir-ri]ultat li rritornat ftit stabbiltà f’diversi bnadi tas-Somalja. Madankollu, il-membri tal-istess grupp ixxukkjaw id-dinja meta, f’Ottubru, attakkaw kumpless kummer/jali f’Najrobi, il-belt kapitali tal-Kenja, fejn inqatlu g[exieren ta’ nies inno/enti.

IL-VATIKAN> Gawwi jattakka [amiema wara li n[elset b[ala ;est ta’ pa/i mit-tfal flimkien mal-Papa waqt l-Angelus tal-Papa Fran;isku nhar il-{add fi Pjazza San Pietru. {amiema o[ra li n[elset kienet attakkata minn /awla (ritratt> EPA)

Prin/ipessa tikkritika lill-Familja Rjali IR-RENJU UNIT Il-Prin/ipessa Michael ta’ Kent, li hi mi]]ew;a lill-ku;in tar-Re;ina Eli]abetta talIngilterra, ikkritikat b’mod sorprendenti lill-Familja Rjali Britannika u sostniet li l-mibkija Prin/ipessa Diana ‘ma kellhiex edukazzjoni’ u li ‘wie[ed ma jdumx ma jiddejjaq fil-kumpanija tal-Irjali’. Dawn il-kummenti xotti ng[ataw waqt intervista li lPrin/ipessa tat lil Conrad Black, sinjurun tal-istampa li tilef ir-reputazzjoni tieg[u wara li kien spi//a l-[abs, fl-Istati Uniti, b’konnessjoni ma’ frodi. Intant, il-Prin/ipessa – li g[adha kemm i//elebrat g[eluq id-69 sena tag[ha u li hi mlaqq-

ma Princess Pushy – [adet sehem f’din l-intervista biex tippromwovi l-ktieb ;did tag[ha u fl-ewwel kummenti tag[ha fa[[ret i]-]wie; tal-Prin/ep William u Catherine (Kate), idDuka u d-Dukessa ta’ Cambridge, b[ala membri ta’ ;enerazzjoni ‘li tin]el tajjeb man-nies’. Madankollu, il-Prin/ipessa Michael ta[seb li l-membri tal;enerazzjoni antika tal-Familja Rjali ma jistimulawx daqstant lill-ma;;oranza tan-nies u meta Black, imbag[ad, irrefera g[allPrin/ipessa Diana, hi wie;bet li kienet t[obbha [afna, g[alkemm ma naqsitx minn diskors dispre;jattiv fil-konfront ta’ per-

suna li kienet tg[ix vi/in tag[ha fil-Palazz ta’ Kensington. Kumment partikolarment ja[raq dwar Diana, li spi//at mill-iskola ming[ajr ma kisbet /ertifikat wie[ed ta’ O-level, kien li ‘hi (Diana) ma kellhiex omm biex trabbiha u peress li lanqas ma kellha xi edukazzjoni ta’ livell g[oli, sabitha bil-wisq aktar diffi/li biex tikkonfronta lelo;ji kollha fil-konfront tag[ha’. Intant, dawn il-kummenti qanqlu l-g[adab fost in-nies li huma qrib il-Familja Windsor, b’Lady Colin Campbell, li tikteb il-bijografiji dwar l-persuni rjali, issostni li dawn l-osservazzjonijiet huma bla sens u barra minn lokhom.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

17

ARTI

AGIOS – Wirja ta’ arti minn Vince Mangani L-G[aqda Filantropika Talent Mosti se torganizza wirja ta’ arti mill-artist Vince Mangani. Din ilwirja se jkollha t-titlu ta’ ‘AGIOS’. Din il-wirja se tittella’ fi/?entru ta’ Kultura Nazzjonali, fir-Razzett tal-Marki] Mallia Tabone, Triq Wied il-G[asel, ilMosta, bejn il-{add 9 u s-Sibt 22 ta’ Frar 2014. Il-wirja tkun miftu[a mit-Tnejn sas-Sibt mill5.30pm sat-8.00pm. Il-{dud tifta[ mill-10 am sa nofsinhar u bejn il-5.30pm u t8.00pm. Affaxxinat bl-ikoni

Vince Mangani jg[id li “l-ikoni minn dejjem affaxxinawni. Min jafni jista’ jixhed g[al dan. Fl1993 kont mag[]ul mis-Superjuri tieg[i biex inkun wie[ed minn

Kristu mkeffen wara l-qtil tieg[u

Barra li kont qed nara [olma ssir realtà, it-tpin;ija tal-ikona saret g[alija mistrie[ u ser[an mill-istress kollu li sibt ru[i fih tlieta biex nag[tu bidu g[asSo/jetà tal-Museum u ftu[ ta’ skola fl-Albanija, fi ]mien meta l-Albanija kienet g[adha [ier;a mill-ag[ar ]mien talKommui]mu fl-Ewropa. Korca, il-post fejn kellna nag[tu dan ilbidu, kien imiss mal-Gre/ja u kull darba li kien ikollna b]onn nid[lu l-Gre/ja g[ax-xiri, kien i;ibni f’kuntatt mal-Knisja u lkultura Ortodossa. “Anke ;o Korca stess u flir[ula tal-madwar kien hemm [afna ni/e/ u knejjes li jew salvaw i]-]mien Komunista jew re;g[u nibtu mal-ftu[ mill-;did

tal-pajji]. Bil-mod il-mod, dan ilkuntatt dirett kabbar fija lim[abba u l-istag[;ib lejn likoni. “Meta er;ajt lura Malta, ;ejt mitlub nag[ti ta[dita dwar likoni. Xtrajt xi kotba mal-ftit li di;à kelli, u g[amilt tiftix sew dwarhom, flimkien ma’ sett slides li ;bidt apposta g[al din itta[dita u numru ta’ transparencies biex nu]a waqt din it-ta[dita. B’hekk d[alt aktar fil-fond dwar il-[sieb profond li hemm idawwar kull ikona. Fl-1998 pin;ejt l-ewwel tnejn, permezz tal-akkwarelli fuq il-karta.”

Xewqa kbira “U x-xewqa li jkolli ikona li nkun g[amilt jien stess baqg[et tikber fija. Bdejt nu]a l-acrylics, midjum ;did li kont g[adni qed niskopri. Barra li kont qed nara [olma ssir realtà, ittpin;ija tal-ikona saret g[alija mistrie[ u ser[an mill-istress kollu li sibt ru[i fih. :ieli qattajt sig[at s[a[, i]da drabi o[ra kont nisraq il-[in, ;ieli ftit minuti filg[axija, wara li kont ni;i lura mill-isptar. In[ares

lejhom biss kienu jserr[uni u jnisslu fija /erta pa/i tal-qalb. Aktar tard bdejt inda[[al ukoll l-u]u tal-gold leaf fir-ra;;ieri.” G[al aktar tag[rif wie[ed jista’ jid[ol fis-sit www.talentmosti.com Din l-attività g[andha l-kollaborazzjoni s[i[a tal-Kunsill Skolastiku tal-Iskola Sekondarja Bniet fi [dan il-Kulle;; Marija Re;ina.

Kristu msallab mal-g[uda tas-Salib


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

18

MADWARNA

Kalendarju ;did minn Atlas Insurance Atlas Insurance g[adha kif [ar;et is-seba’ edizzjoni talkalendarju fejn tippromwovi ttalenti ta’ artisti Maltin. Din is - sena ntg[a]el ix xog[ol ta’ Andrew Diacono. Diacono m ’ g[andux b]onn introduzzjoni ma ’ kull min i[obb l-arti, u Atlas Insurance hi kburija li qed tippre]enta ftit mix-xog[lijiet ri/enti tal-artist, b[ala parti mill - impenn tal kumpanija li turi l-varjetà u lkwalità tax - xena artistika lokali. Matul is-snin, Atlas g[a]let artisti differenti li [allew ilmarka tag[hom fuq ix - xena lokali f ’ ;eneri varji , mill installazzjonijiet g[all - iskul tura, /eramika u akkwarelli, kif ukoll il-fotografija. Fil-fatt, Atlas di;à ppubblikat kalendarji bix - xog[lijiet ta ’ artisti o[rajn fosthom Gabriel Caruana, Josette Caruana, Ebba

von Fersen Balzan, James Vella Clark , Austin Camilleri u Patrick Fenech. Iben Victor Diacono, artist u skultur mag[ruf ukoll, Andrew, ;ie influwenzat minn missieru, u ta’ età ]g[ira kien di;à jidher li se jimxi wara missieru. Fi ]mien i] - ]g[o]ija , Andrew kien di;à beda juri l-kapa/ità tieg[u fil-komunità artistika, permezz tal - iskultura mag[mula mit-tafal kif ukoll materjali o[ra. Minn dakinhar , Andrew pprodu/a iktar xog[lijiet fittafal, bron] u mixed media. F ’ nofs il - karriera tieg[u , Diacono beda jpin;i wkoll, u [oloq il - pittura tal - Madonna and Child, u anki s-serje ta’ Bathers at Exiles Beach. Diacono wera x - xog[lijiet tieg[u f ’ esibizzjonijiet lokalment kif ukoll barra minn Malta. L-ewwel skultura pubb-

Il-qoxra tal-kalendarju l-;did ma[ru; minn Atlas Insurance

lika ta ’ Diacono The Three Graces tinsab l- Im;arr, G[awdex.

Il-kalendarju ta’ Atlas juri limpenn tal-kumpanija biex tinkora;;ixxi l-apprezzament tal-

arti u l-kultura Maltija, b[ala parti mill - wirt nazzjonali tag[na.

‘Salvu Werwer qed jitwerwer’ – kummiedja minn Teatru Rjal

Tnejn mill-atturi fil-kummiedja ‘Salvu Werwer qed jitwerwer’

Il-Kumpanija Teatru Rjal se tkompli bil-produzzjonijiet tag[ha fl-Istitut Kattoliku blewwel produzzjoni tkun il-kummiedja ‘Salvu Werwer qed jitwerwer’. Wara s-su//ss bil-pantomima ta’ din is-sena ‘Pinokkio’, ilkumpanija Teatru Rjal imissha ttella’ l-kummiedja ‘Salvu Werwer qed jitwerwer’ fit-22 u

t-23 ta’ Frar li ;ej. Din g[andha kitba ta’ Louis Buttigieg. Il-parti ta’ Salvu Werwer ti;i interpretata minn Toni Busuttil li wkoll g[andu f’idejh id-direzzjoni. Mieg[u nsibu lil Ina Robinich, Simon Curmi, Ray Abdilla, Simone Zammit, Tania Bartolo, Brian Farrugia, Bernice Darmanin, Dominic Cini u Alan

Falzon. Il-booking jinsab miftu[ millBooking Office u l-Bar talIstitut Kattoliku, Carmen Azzoppardi, Tere]a Bazaar u Pawlu Testa Travel (2122334099476468). Wie[ed jista’ jibbukkja wkoll online billi jid[ol fuq www.istitutkattoliku.com jew www . kumpanijateatrurjal .com


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

19

ATTWALITÀ Rakkonti u esperjenzi mill-Albanija (4)

Pajji] mog[ni bi sbu[ija naturali kbira It-turi]mu fl-Albanija g[adu ma [ax ir-rankatura mist[oqqa u dan g[al diversi ra;unijiet. L-ewwel nett, g[alkemm f’dawn l-a[[ar [dax-il sena, minn meta bdejt in]ur dan ilpajji], saru [afna progress, linfrastruttura g[adha ’l bog[od milli til[aq livelli Ewropej. Ta’ kull sena dejjem insibu li saru toroq u highways ;odda li jg[aqqdu diversi na[at tal-pajji] kif ukoll dan il-pajji] mal-pajji]i ;irien. Xi g[axar snin ilu, jien u membru ie[or g[amilna vja;; minn Shkoder (belt fin-na[a ta’ fuq talpajji]) g[al Prizren fil-Kosovo, fejn kellna appuntament malIsqof tad-Djo/esi Monsinjur Mark Sopi (illum mejjet) sabiex nippruvaw nibdew il-Le;jun ta’ Marija hemmhekk. Vja;; ta’ seba’ sig[at

Biex morna [adna madwar seba’ sig[at u g[addejna minn toroq kollha [ofor imserrpin mal;nub tal-g[oljiet u l-muntanji, b’dag[bien immens ta[tek. Titlob lil Alla li tasal qawwi u s[i[. Tant rajnieh twil il-vja;; li kellna nqattg[u lejl g[and l-Isqof fi Prizren u rritornajna l-g[ada. Fl-a[[ar ]jara ta’ ftit ilu, er;ajna morna, bil-g[ajnuna ta’ Dun Manwel Cutajar, il-Kosovo, din id-darba fil-belt kapitali Pristina,

biex inkellmu lill-Isqof Monsinjur Dode Gjerji rigward il-possibbiltà li jitwaqqaf ilLe;jun ta’ Marija fid-Djo/esi tieg[u. Fuq dan imma nitkellem f’artiklu ie[or. G[al-lum in]omm mas-su;;ett u ng[id biss li l-vja;; [adilna tliet sig[at biex wasalna minn triq verament tajba li tist[ajlek qieg[ed f’pajji] mill-aktar ]viluppati tal-Punent u b’hekk stajna nirritornaw l-Albanija flistess ;urnata. Vja;; ta’ ;urnata imma almenu fuq toroq tajbin li ]gur ma j]idulekx l-inkonvenjent li j;ib mieg[u vja;; twil.

Joe Micallef josmic@go.net.mt

verament ;enwini u jolqtuk filg[ajn. L-arka ta’ Noè

Pajji] mimli ri]orsi L-Albanija hi mog[nija b’ri]orsa, fost diversi ri]orsi o[ra, importanti [afna g[all-[ajja tal-bniedem – l-ilma. L-ilma tant huwa abbundanti li

meta mort g[and familja [bieb tieg[i u rajtilhom il-vit miftu[ u l-ilma [iere; g[alxejn, bil-kunfidenza rrimarkajtilhom biex jag[lquh. Imma huma qaluli li ma jimporta xejn, g[ax l-ilma huwa tant abbundanti li m’hemmx dik l-ur;enza li tevita l-[ela. Forsi mentalità tal-era Komunista fejn l-individwu ma jie[u inizjattiva ta’ xejn g[ax listat ja[siblu g[all-b]onnijiet kollha hu. L-ilma naturali, li ironikament

L-Albanija hi mog[nija b’ri]orsa importanti [afna g[all-[ajja tal-bniedem – l-ilma

Xena muntanju]a mill-isba[ ftit lil hinn mill-belt ta’ Shkoder

G[adira artifi/jali ftit lil hinn mill-belt ta’ Shkoder fl-Albanija peress li madwar erbg[in sena ilu kienu bnew digi biex [olqu din l-g[adira mill-ilma tax-xmara

kultant issibu nieqes mill-vit, jintu]a biex ji;i ;;enerat l-elettriku permezz ta’ turbini li jduru bl-ilma. Kellna x-xorti mmorru dawra ]g[ira fuq dg[ajsa fuq g[adira artifi/jali ma[luqa minn digi li jag[lqu l-ilma [alli jkun jista’ ji;i ;;enerat l-elettriku, kif di;à msemmi. Xenarju millisba[. Is-sa/erdot Albani] li huwa wkoll id-Direttur Spiritwali talLe;jun ta’ Marija, Don Dritan, organizzalna din id-dawra biddg[ajsa. Waqafna fuq g]ira

mhux abitata [lief mill-fkieren u annimali o[ra slava;. Dehra tas-seher li fiha ma tara ebda ru[ [lief muntanji, ilma, fkieren, ]ringijiet u xi serp! Ma tisma’ ebda [oss u t[ossok li qieg[ed sekli ’l bog[od mi//iviltà kif nafuha a[na llum. Peress li l-ilma huwa abbundanti, f’din iz-zona daqsxejn ’il barra mill-belt ta’ Shkoder, innies ikabbru diversi prodotti, fosthom ix-xitel tat-tabakk, tadam, [jar, cirasa u tant frott ie[or. Il-prodotti tar-raba’ huma

:urnata minnhom waqt ftit tal[in liberu, Don Dritan [adna f’]ew; villa;;i fuq g[olja ftit ’il barra mill-belt. Apparti li l-arja kienet friska u nadifa, tist[ajlek qieg[ed fuq l-arka ta’ Noè meta tara ji;ru fl-apert ti;ie;, dundjani, gidien u anke xi q]ieqe]. Kul[add jirg[a barra u jara x’se jlaqqat. Hawnhekk ma jintrema xejn! La ssib l-ilma s-sena kollha, issib il-[dura, u l-bhejjem isibu l-ikel naturali tag[hom minn barra stess. Tant hu abbundanti l-ilma li fi ]mien il-mawra tag[na, fit-tieni nofs ta’ Mejju, kellna madwar [amest ijiem xita kontinwa, lejl u nhar, bil-beraq u r-rag[ad. Mhux ta’ b’xejn li x-xitel tal-ortensji jikbru bil-gzuz, anke f’nofs ta’ triq. L-Albanija hi pajji] g[ani birri]orsi u bi ;miel naturali kbir li j[abbatha mal-pajji]i l-o[ra Ewropej. Hi [asra li sal-lum, dan il-poplu g[adu ma g[arafx jisfrutta dan il-;miel [alli jkabbar lekonomija tieg[u stess u jtejjeb listess g[ajxien tieg[u.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

20

AVVI}I PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil simon.busuttil@teampn.org

Kap tal-Oppo]izzjoni

Mario de Marco mario.demarco@teampn.org

Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar

Beppe Fenech Adami Kelliem g[all-:ustizzja beppe.fenechadami@teampn.org

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILLKUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta’

Chris Said chris.said@teampn.org

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista

Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN.

?ensu Galea /ensu.galea@teampn.org

Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd

IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’

David Agius david.agius@teampn.org

Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali

Fredrick Azzopardi Deputat Whip u Kelliem fredrick.azzopardi@teampn.org g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex

Giovanna Debono Kelliema g[al G[awdex giovanna.debono@teampn.org George Pullicino Kelliem g[all-Ener;ija george.pullicino@teampn.org u l-Konservazzjoni tal-Ilma Tonio Fenech tonio.fenech@teampn.org

Kelliem g[all-Finanzi

Joe Cassar joe.cassar@teampn.org

Kelliem dwar l-Edukazzjoni

Jason Azzopardi jason.azzopardi@teampn.org

Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

Francis Zammit Dimech francis.zammitdimech @teampn.org

Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni

Carm Mifsud Bonnici Kelliem g[all-Affarijiet Barranin carm.mifsudbonnici@teampn.org Clyde Puli clyde.puli@teampn.org

Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali

Mario Galea mario.galea@teampn.org

Kelliem g[all-Anzjani

Robert Arrigo robert.arrigo@teampn.org

Kelliem g[at-Turi]mu

Charlò Bonnici charlo.bonnici@teampn.org

Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Stephen Spiteri stephen.spiteri@teampn.org

Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà

Michael Gonzi michael.gonzi@teampn.org

Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali

Toni Bezzina toni.bezzina@teampn.org

Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura

Antoine Borg antoine.borg@teampn.org

Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej

Claudette Buttigieg Kelliema g[ad-Djalogu So/jali claudette.buttigieg@teampn.org u l-Libertajiet ?ivili Ryan Callus ryan.callus@teampn.org

Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi

Robert Cutajar robert.cutajar@teampn.org

Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport

Kristy Debono kristy.debono@teampn.org

Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku

Albert Fenech albert.fenech@teampn.org

Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni

Claudio Grech claudio.grech@teampn.org

Kelliem g[as-Sa[[a

Paula Mifsud Bonnici Kelliema g[all-Kompetizzjoni paula.mifsudbonnici@teampn.org u d-Drittijiet tal-Konsumatur Marthese Portelli Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej marthese.portelli@teampn.org

{amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757.

{AL TARXIEN. Kull nhar ta’ Tnejn u :img[a bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 7777 1 529 , 7970449 1 jew 99262634. AVVI}I SO?JALI {AL LUQA. Il-Kumitat Sezzjonali se jorganizza Coffee Morning nhar il-{amis, 30 ta’ Jannar fil-Ka]in talPartit fid - 9am . Biljetti ming[and il - membri tal Kumitat Sezzjonali jew /emplu 79069228 jew 79056068.

G{AWDEX. Il-Kumitat tal-

Partit f’G[awdex se jorganizza Coffee Morning nhar il:img[a , 3 1 ta ’ Jannar fi Crystal Palace , Marsalforn . Trasport provdut b[as - soltu fit-8.30am. Prezz 3 ewro.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning f’Villa Arrigo , in - Naxxar nhar it Tlieta, 4 ta’ Frar. Trasport fid9am . Prezz 4 ewro . G[all booking /emplu 23285000.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tlieta, 4 ta’ Frar. Trasport provdut mill-postijiet tas-soltu. Biljetti ming[and il - helpers jew /emplu 2 1 490643 . Prezz 6 ewro.

STEFANO MALLIA. Il-

{bieb ta’ Stefano Mallia se jorganizzaw Card Party nhar il-:img[a, 7 ta’ Frar fil-Bird Park, il-Qawra mill-10am sal5pm. Prezz 10 ewro bl-ikel inklu]. G[al aktar informazzjoni /emplu 79372317.

THERESE COMODINI CACHIA. Il-{bieb ta’

Therese Comodini Cachia se jorganizzaw Coffee Morning nhar l-Erbg[a, 12 ta’ Frar fillukanda Waterfront, il-G]ira fid-9.30am. Trasport jitlaq fit8.30pm. Prezz 7 ewro. G[allbiljetti /emplu 79425907.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw ikla ?ini]a fil - Jade Gardens Restaurant , f ’ San :iljan nhar il-:img[a, 21 ta’ Frar. Prezz 17-il ewro. G[allbooking /emplu 23285000.

ROBERT CUTAJAR. Il{bieb ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tlieta, 25 ta’ Frar fid9 .1 5am fil - kumpless Splash and Fun f’Ba[ar i/-?ag[aq. Prezz 7 ewro bit - trasport inklu] . It - trasport se jkun provdut mill - Mellie[a , in Naxxar u San Pawl il-Ba[ar. Biljetti jistg[u jinkisbu billi wie[ed i/empel 79262 1 0 1, ming[and il - helpers fid - dis trett jew b’email fuq robertcutajar72@gmail.com.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

21

AVVI}I PN MARIO DE MARCO. Il-{bieb IL-KALKARA.

ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning nhar itTlieta, 4 ta’ Marzu fil-Lukanda Imperial, Tas-Sliema. Trasport fit-8.30am mill-postijiet tassoltu. Prezz 6 ewro. G[all-biljetti /emplu 21247049, 99450902 jew 21223911.

JASON AZZOPARDI. Il-

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning nhar il-{amis, 6 ta’ Marzu filLukanda Waterfront, TasSliema. Prezz 6 ewro. Trasport jitlaq fid-8.45am. Biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 21666736 jew 99841333.

AVVI}I O{RA L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali

PN jav]a li l-bar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikun miftu[ kuljum sa tard filg[axija, u s-Sibt u l-{add jifta[ fid-9 a.m. Qed ikunu servuti wkoll appetizers.

Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar tal-Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom lisSegretarju, Kumitat Sezzjonali PN Kalkara, Ka]in PN, Xatt talKalkara, il-Kalkara. Il-Kumitat jirriserva d-dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik lanqas vanta;;u]a.

flimkien mad-dettalji kollha lisSegretarju Kumitat Sezzjonali PN Santa Lu/ija, Dawret it-Torri, Santa Lu/ija. Il-Kumitat jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta anke l-aktar wa[da vanta;;u]a.

{AL TARXIEN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ ta[t management ;did. IlIL-G}IRA. Il-Kumitat bar qed jifta[ mit-Tnejn sas-Sibt Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti mis-7 p.m. ’il quddiem, kif ukoll g[at-tmexxija tal-bar tal-Uffi//ju il-{add filg[odu. Ji;u servuti lPN. Dawk interessati huma mitlu- appetizers. ba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis-Segretarju Kumitat TA’ XBIEX. Il-Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Ka]in PN, Sezzjonali PN jav]a li l-bar talTriq ir-Reb[a, il-G]ira. Il- Uffi//ju PN tal-lokalità qed jitKumitat jirriserva d-dritt li mexxa minn management ;did u jag[]el kwalunkwe offerta, anke b’esperjenza. B[alissa qed ikun miftu[ kuljum bejn il-5 p.m. u ldik l-anqas vanta;;u]a. 10 p.m. mit-Tnejn sas-Sibt u lSANTA LU?IJA. Il-Kumitat {add bejn id-9 a.m. u t-3 p.m. Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti Qed jitqassmu wkoll l-appetizers. g[at-tmexxija tal-bar tal-Uffi//ju Min jixtieq jorganizza xi fenkata PN. Dawk interessati huma mitlu- jew ikla, jista’ j/empel ba jibag[tu l-offerti tag[hom 79813505.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Eric Montfort Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

Jim Jam

07:05 - Dog With a Blog 07:30 Shake It Up! 07:55 - Austin & Ally 08:15 - A.N.T. Farm 08:40 - Dog With a Blog 09:05 - Jessie 09:25 Wolfblood 09:50 - The Suite Life on Deck 1 0 :1 5 - A . N . T . Farm 10:35 - Austin & Ally 11: 00 Shake It Up! 11:25 - Thats So Raven 11:45 - Jessie 12:10 - Good Luck Charlie 12:35 - Dog With a Blog 13:00 - Wolfblood 13:25 Gravity Falls 13:50 - Jessie 14:10 - Violetta 15:00 - A.N.T. Farm 15:20 - Austin & Jessie & Ally All Star New Year 15:45 - Gravity Falls 16:10 - Shake It Up! 16:30 Good Luck Charlie 16:55 - Dog With a Blog 17:20 - Violetta 18:05 - Jessie 18:30 - My Babysitters a Vampire 18:50 - Wolfblood 19:15 - Gravity Falls 19:40 - Shake It Up ! 20:00 - Austin & Ally 20:25 A.N.T. Farm 20:50 - Good Luck Charlie 2 1:1 0 - Wizards of Waverly Place 21:35 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22:45 - Sonny With a Chance 23:05 - Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck.

07:00 - Nouky & Friends 07:05 Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:45 - Jarmies 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - Whats The Big Idea? 08:30 Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 Igloo-Gloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamins Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 - See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:17 Fluffy Gardens 12:25 Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 Whats The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 Kipper 13:40 - Kipper 13:50 Gazoon 13:55 - Gazoon 14:00 Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 - Benjamins Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See, Monkey Do 15:55 Barney & Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - IglooGloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 Whats The Big Idea? 18:50 - Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 - See the Sea 19:15 Lots & Lots Of... 19:30 - Monkey See, Monkey Do 19:40 - Barney & Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 Whats The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 - Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 - Bob the Builder 22:10 Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 - See the Sea 22:35 Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 - Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamins Farm 23:20 - My Animal Friends.

Nickelodeon

07 : 05 - The Penguins of Madagascar 07 : 30 - SpongeBob SquarePants 08 : 20 - Dora the Explorer 08 : 45 - Umizoomis 09 :1 0 - Tickety Toc 09 : 28 Little Kingdom 09 : 35 - PAW Patrol 1 0 : 00 - Go , Diego , Go ! 1 0 : 25 Olive the Ostrich 1 0 : 50 - Bubble Guppies 11:1 5 - Winx Club 11: 40 - Totally Spies ! 1 2 : 05 T . U . F . F . Puppy 1 2 : 30 - iCarly 1 2 : 55 - Victorious 1 3 : 20 - Big Time Rush 1 3 : 45 - Kung Fu Panda : Legends of Awesomeness 1 4 : 40 - The Penguins of Madagascar 1 5 : 30 - SpongeBob SquarePants 1 5 : 55 - Rabbids Invasion 1 6 : 20 - Marvin Marvin 1 6 : 45 - iCarly 1 7 :1 0 - Big Time Rush 1 7 : 35 - Totally Spies ! 1 8 : 00 - Kung Fu Panda : Legends of Awesomeness 1 8 : 25 - The Penguins of Madagascar 1 8 : 50 The Fairly OddParents 1 9 :1 5 Robot and Monster 1 9 : 40 Victorious 20 : 05 - iCarly 20 : 30 SpongeBob SquarePants 20 : 55 Avatar : The Legend of Aang 2 1: 45 - Big Time Rush 22 :1 0 The Penguins of Madagascar 23 : 00 - iCarly 23 : 50 – Victorious .

Futurama – Italia 1, 13>40

Futurama hu cartoon divertenti immens, li je[odna fil-futur ‘il bog[od, fejn it-teknolo;ija tkun g[amlet passi ta’ ;gant. Dinja fejn ir-robots u n-nies jg[ixu flimkien u anke [lejqiet o[ra fosthom xi bniedem forma ta’ si//a. I]da meta tara ftit fid-dettall tinduna li ma tantx hi differenti mid-dinja tag[na, ;enn, kjass u da[q huma l-ordni tal-;urnata. TVM

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 – Click 11:30 - Tuffi[at Migduma 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16:20 – Mini Mixage 16:50 – Labrats 17:20 – Xpla[[mal[ajt 17:35 – Waqtiet 17:40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – Puree 18:55 – Times Talk 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 – I/-?aqqufa 21:45 - Headline News 21:50 - The Wedding Battle 22:45 - G[awdex Illum (r) 23:15 – A[barijiet 23:30 – Bijografiji. TVM 2

07:00 – News 09:00 - TVAM (r) 11:00 – I Believe In 11:50 - Twelid il-Kelma 12:00 – Puree 12.45 – Starboard 13:15 Ti;rijiet Biss 13:45 - G[awdex Illum 14:15 – Venere 14:45 – Malta u lil hinn minnha 15:00 – I Believe In 15:50 Twelid il-Kelma 16:00 - Niskata (r) 18:00 – Madwarna 18:30 – Starboard 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 – Waqtiet 19:40 - I Believe In 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 - The Wedding Battle 21:40 - Headline News 21:45 - Paqpaq lifestyle 22:15 - Times Talk 23:00 - A[barijiet bl-Ingli] 23:10 Football, BOV Premier League. ONE

07:00 - Breakfast News 08:50 – Hazzard Daily 09:00 - Sieg[a }mien 10:15 – In D House 11:15 – Teleshopping 12:30 ONE News 12:40 – Kalamita 16:15 – Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 – Teleshopping 17:50 - Dak li Jg[odd 19:05 – Hazzard Daily 19:30 - ONE News 20:15 - Snajja Maltin 20:20 - Minna[a g[all-o[ra 21:45 - One Night Stand 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi 16:10 Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15

- Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 - Nursery Stars 20:30 – Drama 21:30 - Malta u l-Unjoni Ewropea 22:00 – A[barijiet 22:30 Poker. Raiuno

07:00 – Tg 1 07:10 – Unomattina 07:30 Tg 1 LIS# Parlamento Telegiornale 07:36 – Unomattina 07:50 - Che tempo fa# Tg1 07:52 – Unomattina 09:30 – Tg 1 Flasg 09:35 – Unomattina # Unomattina Storie Vere # Unomattina Verde 10:55 - Che tempo fa # Tg 1 11:05 – Unomattina # Unomattina Magazine 12:00 -La Prova del Cuoco 13:30 – Telegiornale 14:00 – Tg 1 Economia 14:10 – Verdeto Finale 15:20 – La Vita in Diretta 16:50 – Parlamento Telegiornale 17:00 – Tg 1 # Che tempo fa 17:12 – La Vita in Diretta 18:50 – L’Eredita’ 20:00 – Telegiornale 20:30 – Affari Tuoi 21:10 – Gli anni spezzati – L’Ingeniere 23:14 – Tg 1 60 Secondi 23:20 – Porta a Porta 00:55 – Tg 1 Notte # Che tempo fa. –

Raidue

07:05 – Trenk, Il Piccolo Principe 07:30 – Vicky il Vichingo – Attenti al Lupo 07:35 – Capitano Yiva 07:50 – Cartoon Flakes 07:55 – Chaplin and Co. 08:01 – Il miglior amico dell’uomo 08:07 – Cartoon Flakes 08:10 – Zorro Zorro contro il padre 08:35 – Le nuove avventure di Flipper 10:00 – Tg 2 Insieme # Meteo 2 # Tg 2 Insieme 11:00 – I Fatti Vostri 13:00 – Tg 2 Giorno # Cotume e Societa’ 13:50 – Medicina 33 14:00 – Pasion pProhibida 14:50 – Detto Fatto 17:00 – Cold Case 17:45 – Tg 2 Flash LIS # Meteo 2 # Tg Sport # Tg 2 18:45 – Squadra Speciale Cobra 11 20:30 – Tg 2 21:00 – LOL :-) 21:10 – Hawaii Five – 0 22:45 – The Good Wife – La regola dei sette giorni 23:30 – Tg 2 23:45 – 2Next Economia e Futuro 00:40 – Parlamento Telegiornale. Raitre

07:00 – Tgr Buongiorno Italia # Tgr Buongiorno Regione 08:00 – Agora 10:05 – Parlamento Spaziolibero 10:15 – Mi Manda RaiTre 11:10 – Tg 3 Minuti 11:15 – Elisir # Meteo 3 # Tg 3 # Tg 3

Fuori Tg 12:45 – Pane Quotidiano 13:10 Il Tempo e la Storia 14:00 – Tg Regione # Meteo 3 # Tgr Leonardo 15:10 – Terra nostra 16:00 – Aspettando Geo 16:40 – Geo 19:00 – Tg 3 # Tg Regione # Tg Regione Meteo 3 20:00 – Blob 20:10 – Sconosciuti:La Nostra Personale ricerca della felicita’ 20:35 – Un posto al sole 21:05 – Ballaro 23:20 – Gazebo 00:00 – Tg 3 Linea Notte 00:10 – Tg Regione 00:13 – Tg 3 Linea Notte # Meteo 3. –

Canale 5

07:54 – Traffico 07:56 – Borse Monete 07:58 – Meteo.It # Tg5 08:45 – La Telefonata di Belpietro 08:50 – Mattino Cinque 11:00 – Forum 13:00 – Tg 5 # Meteo.It 13:41 – The Beautiful 14:10 – Centovetrine 14:44 – Uomini e Donne 16:10 – Il Segreto 16:55 – Pomeriggio Cinque 18:50 – Avanti un altro! 20:00 – Tg 5 # Meteo.It 20:40 – Striscia la notizia 21:12 – Il peccato e la vergogna 23:30 – I Segretro di Borgo Larici 01:31 – Tg 5 01:50 – Rassegna. Italia 1

07:20 – Friends 07:40 – Una Mamma Per Amica 09:30 – Everwood 11:25 – Dr. House 12:25 – Studio Aperto 12:58 – Meteo. It 13:02 –Sport Mediaset 13:40 – Futurama 14:05 – I Simpson 14:30 – Dragon Ball GT 14:55 – Big Bang Theory 15:50 – Due Uomini e Mezzo 16:35 – E alla fine arriva mamma 16:55 – Covert Affairs 18:30 – Studio Aperto 19:18 – Meteo. It 19:20 – CSI – Scena del Crimine 21:10 – La furia del titani 23:15 – Shining 01:30 – Sport Mediaset # Studio Aperto. Rete 4

07:20 – Miami Vice 08:20 – Hunter 09:45 – Carabinieri 10:50 – Ricette all’Italiana 11:30 –Tg4 11:55 – Meteo.It 12:00 – Detective in Corsia 12:55 – La Signora in Giallo 14:00 –Lo Sportello di Forum 15:30 – Hamburg Distretto 21 16:35 – My Life # Segreti e passioni 17:00 – Le Colline Bruciano 18:55 – Tg4 19:31 – Meteo.It 19:35 – Il Segreto 20:30 – Tempesta d’amore 21:15 – L’Allenatore nel Pallone 01:30 – Tg 4 Night News 01:50 –Itunes Festival 01:55 – Grasso e Bello.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 – Ipokriti 09:00 Fitness Galore 10:00 – Niltaqg[u 12:00 - Teleshopping 13:00 – F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 – {in g[al Kollox 18:00 – Teleshopping 20:30 – Tie; tal-{olm 21:30 – Niltqg[u 23:30 – F. Living magazine 01:30 Teleshopping. Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 - Dallas 12:00 Smash 13:00 - Days Of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - Go On 15:00 Private Practice 15:45 Criminal Minds 16:30 - The Mentalist 17:15 - Psych 18:15 Days Of Our Lives 19:00 – Smash 19:45 – Dallas 20:30 - Suits 21:15 Chicago Fire 22:00 – Spartacus 23:00 - Boardwalk Empire 00:00 Person Of Interest 00:45 - 30 Rock 01:15 - Gossip Girl. Go Stars

07:25 - Quiz Show 09:35 – Seabiscuit 11:50 - Closing the Ring 13:45 – Unbreakable 15:30 - The Guys 16:55 - The Incredible Burt Wonderstone 18:35 - Safe House 20:30 - Two And A Half Men, 21:00 Fire with Fire 22:30 - Mission Impossible: Ghost Protocol 00:40 Bad Ass 02:10 - Seabiscuit 04:25 Safe House 06:20 - The Guys. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:45 – Football Daily 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Tele Market Deals 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux 13:00 – The 80’s 14:00 – The Local Angle 15:00 – The 90’s 15:30 – Tele Market Deals 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – audio video clips

17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Request Show 20:00 – Just for Laughs 20:30 – Frux 21:55 – Football Daily 22:00 – Idoli Italiani 23:00 – audio video clips 24:45 – Tele Market Deals. BBC Entertainment

06:45 - Boogie Beebies 07:00 Garth and Bev 07:10 - Poetry Pie 07:15 - Me Too! 07:35 - Nina and the Neurons: In the Lab 07:50 Bobinogs 08:00 - Boogie Beebies 08:15 - Garth and Bev 08:25 Poetry Pie 08:30 - The Weakest Link 09:15 - My Family 09:45 Only Fools and Horses... 10:15 EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 Tess of the DUrbervilles 12:10 New Tricks 13:00 - The Weakest Link 13:45 - My Family 14:15 Only Fools and Horses... 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 Tess of the DUrbervilles 16:35 New Tricks 17:30 - The Weakest Link 18:15 - EastEnders 18:45 Doctors 19:10 - The Fat Fighters 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - Moone Boy 21:00 - Tess of the DUrbervilles 21:55 - Life on Mars 22:45 - Absolutely Fabulous 23:15 – Stella. MGM Movie

08:10 - Love Bites 09:50 - The Return of a Man Called Horse 11:55 - The Raven 13:25 - Clifford 14:55 - The Organization 16:45 - Italian Movie 18:20 - Alphabet City 20:00 - Walk Like a Man 21:25 - The Boost 23:00 - MGMs Big Screen 23:15 - Cotton Comes to Harlem. Diva Universal

07:00 - Quincy, M.E. 08:00 Agatha Christies Poirot 09:45 Movie 09:50 - Kojak 10:50 Quincy, M.E. 11:45 - Movie 12:00 - Agatha Christies Poirot 13:50 Movie 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:42 Movie 16:00 -

Quincy, M.E. 17:00 - Agatha Christies Poirot 18:48 Great Women 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 - Wolffs Turf 22:55 – Movie. Discovery Channel

07:15 - Born Survivor: Bear Grylls: Vietnam 08:10 - Gold Divers: Dont Tell Me to Chillax! 09:05 - Gold Rush: Man Down 09:55 - Gold Divers: The American Dream 10:50 - How Do They Do It?: Bomb Squad; Cider; Husqvarna 11:15 How Its Made: Honey/ Fibre Optics/ Bricks 11:40 MythBusters: Perfect Storm 12:35 Extreme Engineering: Floating City 13:30 - Fifth Gear 14:25 - Dual Survival: The Green Hell 15:20 Naked and Afraid: Island From Hell 16:15 - Railroad Alaska: Killer Ice 17:10 - Ultimate Survival: Alaska 18:05 - Auction Kings: Blow Gun; Wooden Harley 18:35 - Auction Hunters: Hidden Hot Wheels 19:00 - How Its Made 19:30 - How Its Made 20:00 - Worlds Scariest...: Worlds Greatest Heroes 21:00 You Have Been Warned: Hackaverse 22:00 - Superhuman Showdown: Speed 23:00 - Trouble in Paradise. Discovery World

07:45 - Greatest Human Achievements 08:35 - Treasures Decoded 09:30 - I Shouldnt Be Alive 10:20 - History Cold Case 11:10 - Download: The True Story of the Internet 12:05 - Super Structures 12:55 - Victory by Design 13:50 - Bizarre Foods 14:45 - The Sahara Challenge 15:40 Download: The True Story of the Internet 16:35 - I Shouldnt Be Alive 17:25 - Shadow OPS 18:20 - Super Structures 19:10 - Victory by Design 20:05 - Dream Racer 21:00 - Shadow OPS 21:55 - The Fight 22:50 - Murder Shift 23:45 History Cold Case.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 15>30 15>45 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 23>00

Sport fuq il-Cable GO sports 1

07:00 - Barclays Premier League - Wk 23 - Arsenal v Fulham 09:00 - Barclays Premier League - Wk 23 - Premier League Review 10:00 - Serie A - Rnd 21 - Cagliari v Milan 12:00 - Ligue 1 Rnd 22 - AS Monaco v Olympique de Marseille 14:00 - Trans World Sport #1395 15:00 - Barclays Premier League - Wk 23 - Liverpool v Aston Villa 17:00 - Serie A - Rnd 21 - Inter v Catania 19:00 - Ligue 1 - Rnd 22 – Highlights 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:45 Barclays Premier League -Wk 24 Southampton v Arsenal (Live) 22:45 Barclays Premier League - Wk 24 Crystal Palace v Hull City 00:45 Vincennes Horseracing 03:00 - PGA European Tour - Commercialbank Qatar Masters - Day 2. GO sports 2

21:00 - Barclays Premier League - Wk 24 - Liverpool v Everton (Live) 23:00 Milan Channel. GO sports 3

20:45 - Barclays Premier League - Wk 24 - Norwich City v Newcastle Utd (Live) 22:45 - Inter Channel. GO sports 4

20:45 - Barclays Premier League - Wk 24 - Crystal Palace v Hull City (Live) 22:45 - Juve Channel. GO sports 5

20:45 - Barclays Premier League - Wk 24 - Swansea City v Fulham (Live) 22:45 - LFC TV. GO sports 6

20:45 - Barclays Premier League - Wk 24 - Manchester Utd v Cardiff City (Live) 22:45 – MUTV. GO sports 7

L’Allenatore nel Pallone – Rete 4, 21>15

Il-kow/ Oronzo Cana ntalab jibda jie[u [sieb it-tim Lonobarda, li jinsab f’villa;; ]g[ir fit-Tramuntana tal-Italja. Ir-rwol tal-kow/ hu li jara li t-tim ma jaqax lura g[at-tieni divi]joni u jrid jag[mel mill-a[jar minkejja li g[andu l-a[jar plejer imwe;;a’. Jirnexxilu jag[mel dan? Jekk iva, kif?

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Ta[t il-Lenti (New) NET News Mieg[ek NET News

07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 PGA European Tour - Commercialbank Qatar Masters - Day 2 13:00 - Serie A Rnd 21 - Livorno v Sassuolo 15:00 Ligue 1 - Rnd 22 – Highlights 16:00 Barclays Premier League - Wk 23 West Ham Utd v Newcastel Utd 18:00 - Serie A - Rnd 21 - Parma v Udinese 20:00 - Football’s Greatest 20:30 FIFA Futbol Mundial 21:00 - Serie A – Rnd 21 – Hellas Verona v Roma 23:00 - Ligue 1 - Rnd 22 - Olympique

Lyonnais v Evian TG 01:00 - Serie A Rnd 21 - Fiorentina v Genoa 03:00 Heineken Cup - Rnd 6 - Leicester Tigers v Ulster 05:00 - Barclays Premier League - Wk 24 - Norwich City v Newcastle Utd. GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 PGA European Tour - Commercialbank Qatar Masters - Day 2 15:00 - Serie A Rnd 21 - Livorno v Sassuolo 17:00 Ligue 1 - Rnd 22 – Highlights 18:00 Barclays Premier League - Wk 23 West Ham Utd v Newcastel Utd 20:00 - Serie A - Rnd 21 - Parma v Udinese 22:00 - Football’s Greatest 22:30 FIFA Futbol Mundial 23:00 - Serie A Rnd 21 - Hellas Verona v Roma 01:00 - Ligue 1 - Rnd 22 - Olympique Lyonnais v Evian TG 03:00 - Serie A Rnd 21 - Fiorentina v Genoa 05:00 Heineken Cup - Rnd 6 - Leicester Tigers v Ulster. Malta Stars

08:00 - Melita GFA 1st Division 201314 (r) 09:40 - Men’s MHA Cup 201314 (r) 11:00 - Malta Basketball Association (r) 12:25 - Malta Rugby Football Union (r) 14:00 - BOV Premier League 2013-14 (r) 16:00 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:20 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 19:00 Football Nurseries 19:35 - FXDD FMA 2013-14 21:00 - Malta Rugby Football Union (r) 22:35 - BOV Premier League 2013-14 (r). Melita Sports 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:55 - America’s Cup: World Series (r) 16:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:05 - Bundesliga - Highlights (r) 19:00 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 19:30 Bundesliga (r) 21:25 European Le Mans Series 2012 (r) 22:30 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 00:35 - FA Cup (r). Melita Sports 2 12:00 - 2012 ALPARI WORLD MATCH TOUR (R) 14:00 - SWEDISH ATG HORSE RACING V4 RACE MEETINGS 15:05 - FA CUP (R) 17:10 - 2012 UIPM PENTATHLON (R) 18:15 - AMERICA’S CUP: WORLD SERIES (R) 20:20 BUNDESLIGA (R) 22:15 - SWEDISH ATG HORSE RACING V65 RACE MEETINGS 00:50 - FA CUP (R).


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

24

TV # RADJU ILLUM FUQ NET TELEVISION

Mieg[ek – NET Television, 21>35 Illejla l-programm Mieg[ek se jg[ix ismu u se jittratta su;;ett li jolqot lill-persuni li suppost dejjem ikunu mieg[ek: il-[bieb. Kemm-il darba nkunu g[addejjin minn xi problema u mnalla jkunu dawk il-persuni g[e]ie] g[alina li jg[inuna nimxu pass pass u nsolvu ddiffikultajiet tag[na . Hemm min isejja[ lil dawn il-persuni “[bieb”. I]da xi jfissru l-[bieb g[alik? Bi programm li fih se

jkun hemm mistiedna li jirrakkuntaw l - esperjenzi tag[hom , Mieg[ek illejla jistiednek tipparte/ipa u taqsam mal - o[rajn il - [sieb tieg[ek dwar il - [bieb li kul[add g[andu f’[ajtu. Lisa Spiteri u Fr. Karm Debattista se jippre]entaw il-programm, bis-sehem ta’ Paul Galea b[ala d - Direttur u Gabriel Ellul b[ala Assistent tal Produzzjoni.

PROGRAMM :DID FUQ NET TELEVISION

Ta[t il-Lenti – NET Television, 20>30 It - tieni programm tal - pro gramm Ta[t il - Lenti llejla se jittratta l - weg[da tal - meri tokrazija li g[amel il - Partit Laburista qabel l - elezzjoni ;enerali . Flimkien mal - mist iedna , li huma kandidati mit tliet partiti politi/i g[all- elez zjoni tal - Parlament Ewropew ,

Friends – Italia 1, 07>20

se naraw jekk din il - weg[da n]ammitx jew le mill - Gvern ta ’ Joseph Muscat . Il - programm , bi pre]entaz zjoni u produzzjoni ta ’ Matthew Bonett u Therese Bonnici jixxandar live llejla fit - 20 : 30 fuq NET Television .

Matthew Bonett u Therese Bonnici

La Furia del Titani – Italia 1, 21>10


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

2

9

10

11

IT-TEMP Ftit jew wisq imsa[[ab b’[albiet tax-xita li jistg[u jkunu bir-rag[ad VI}IBBILTÀ ;eneralment tajba IR-RI{ Ftit qawwi g[al qawwi mill-Punent Majjistru li jsir qawwi BA{AR Qawwi IMBATT Baxx l-aktar mil-Lbi/ TEMPERATURA L-og[la 15˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.3mm Xita mill-1 ta’ Settembru 375.4mm IX-XEMX titla’ fis-07.06 u tin]el fil-17.24

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>5. Trab u]at fit-tisqif tal-bjut (5) 6. Marinara, Capricciosa jew Napoletana (5) 7. Tidher fuq wi// pallidu (5) 10. Fil-kant jasal sal-og[la nota (5) 11. L-aktar wie[ed abjad fost kollha (5) 12. Sie[eb fi [biberija (5) 14. Xkiel (5) 16. Li g[andu inqas fejn jifta[ (5) 17. Nitkellmu bih biex niftiehmu (5) 18. I]jed [abrieki, jitnikker inqas (5)

18

Weqfin>1. Ma ddawwarlu fehemtu b’xejn (6) 2. {a;ra prezzju]a ta’ lewn ka[lani, xi drabi trasparenti (6) 3. {ut /att (6) 4. Ma[kum, mi]mum bl- idejn (6) 8. Ksirt l-amar t’Alla (5) 9. Hawn min iqeg[idhom fuq il-qabar ta’ qrabatu (5) 12. Impjegah (6) 13. G[arbi li ji;ri minn oasi g[al o[ra (6) 14. Kien Bolxevista Russu (6) 15. Abbli b’ras musmar, dan ir-ra;el! (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin>- 5. Drago, 6. ?okon, 7. Ikteb, 10. Ateni, 11. April, 12. }abri, 14. }abra, 16. Rikba, 17. Fjakk, 18. Attur. Weqfin>- 1. Iddota, 2. Zokkli, 3. I//ena, 4. Enamel, 8. {erba, 9. Qraba, 12. }erafa, 13. Ibisku, 14. }abbar, 15. Affari.

Sudoku : qieg[ed fil-kaxxi vojta nnumri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali talkwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta. Fa/li

Soluzzjoni Sudoku

IT-TLIETA L-og[la 15˚C L-inqas 11˚C

L-ERBG{A L-og[la 16˚C L-inqas 9˚C

IL-{AMIS L-og[la 10˚C L-inqas 10˚C

IL-:IMG{A L-og[la 13˚C L-inqas 13˚C

IS-SIBT L-og[la 10˚C L-inqas 10˚C

UV

UV

UV

UV

UV

2

2

3

3

3

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: Malta 15˚ xemxi, Al;eri 17˚C imsa[[ab, Amsterdam 5˚C imsa[[ab, Ateni 9˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 14˚C ftit imsa[[ab, Berlin -4˚ imsa[[ab, Brussell 3˚C xita, il-Kajr 19˚C xemxi, Dublin 6˚C imsa[[ab, Kopen[agen 2˚C borra, Frankfurt 7˚C imsa[[ab, Milan 8˚C im/ajpar, Istanbul 1˚C imsa[[ab, Londra 8˚C imsa[[ab, Madrid 11˚C imsa[[ab, Moska -11˚C imsa[[ab, Pari;i 5˚C imsa[[ab, Bar/ellona 17˚C xemxi, Ruma 7˚C xita, Tel Aviv 19˚C imsa[[ab, Tripli 18˚C ftit imsa[[ab, Tune] 16˚C imsa[[ab, Vjenna -4˚C borra, Zurich 2˚C xita, Munich 2˚C imsa[[ab, St. Petersburg -12˚C borra

Tag[rif Avvi] mill-MaltaPost

Wara diversi talbiet millfilatelisti, MaltaPost se ter;a’ to[ro; il-bolla tas-€0.37 missett Occasions li [ar;et fl-2010 f’format single se-tenant. It-tikketta ta’ mal-bolla hi personalizzata bil-logo talMaltaPost. Ir-re-print bdiet tinbieg[ minn nhar il-:img[a 24 ta’ Jannar 2014. L-ordnijiet jistg[u jsiru online fuq maltaphilately.com jew bil-posta mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq {al Qormi, il-Marsa, MTP 1001 jew billi wie[ed i/empel 25961740 jew jibg[at email fuq info@ maltaphilately.com. Il-festa tal-Gandlora Nhar is-Sibt l-1 ta’ Frar se tkun i//elebrata l-festa talGandlora fil-Knisja talErwie[, {al Tarxien. Fis6 pm jibda l-G[asar u fis6.15 pm il-quddiesa li fiha jsir it-tberik tax-xama’. Il-quddiesa se tkun bissehem tas-Sorijiet talKarità billi l-Gandlora hu l-Jum tal-{ajja Kkonsagrata. Kul[add mistieden jattendi.

Il-kun/ert ‘Patti Smith’

Kinemastik jixtiequ j[abbru li fit - 8 ta ’ April li ;ej se jtellg[u kun/ert bl - isem ‘ Patti Smith ’. Patti Smith hu klassifikat fost mitt persuna o[ra li huma l - aktar influwenti fid-dinja matul i]-]minijiet, spe/jalment fid-dinja mu]ikali. Il - kun/ert se jsir fis Sala Sir Temi Zammit fl Università ta ’ Malta u l - bibien ikunu miftu[in fis - 7 : 30pm bl ewwel parti tal - kun/ert tibda fit-8:30pm. Wie[ed jista’ jixtri lbiljetti direttament ming[and Kinemastik permezz tas-sit elettronikuwww.kinemastik.org direttament mill-Kavallier ta’ San :akbu. Allcare nsurance

Allcare Insurance tixtieq t[abbar li g[andha direttur ;did fil-qasam kummer/jali. Din il-kariga ng[atat lil Nadia Pace. Nadia Pace g[andha diversi snin ta’ esperjenza spe/jalment filqasam mag[ruf tal-Customer Care.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

26 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

KLASSIFIKATI Triq l-Imdina

ija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

G{ALL-BEJG{

G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici G[amara antika Printing Press) – 3 Triq Melita, TINKLUDI twaletta bil-mera, il-Belt Valletta. Kif issibuna – lavaman, komodina, gradenza min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq bil-mera u wi// tal-ir[am u g[al Triq Sant’Ursula. G[al gwardarobba kbira. Jistg[u jin- xog[ol ta’ digital printing u offbieg[u separati. ?emplu set, inviti tat-tie;, invoices, Tiswijiet Tiswijiet fil-pront u fil-post 99800607. posters u brochures bil-kulur e// TA’ fridges, freezers, washing TA’ magni tal-[jata. G[al service G{ALL-KIRI u xog[ol ta’ embossing. ?emplu machines, tumble dryers u dehu- u tiswijiet fil-pront. ?emplu Tombla sheets 21244627 jew 79373700 jew {a]-}ebbu; ’il barra minn midifiers, e//. B’sitt xhur garanz- 99422268 jew 21416705. B’numri kbar u kuluri differenti. ibag[tu email fuq Kalendarji kbar tat-2014, 29cm x p b o n n i c i @ b o n n i c i p r i n t i n g 42cm. Free delivery g[al press.com

GARAXX basement 40 pied x 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, Il-{amrun store, uffi//ju e//. ?emplu GARAXX jew store, 115-il pied 79211659. tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess AVVI}I Class B. ?emplu 77200983.

It-trabi tal-SCBU g[andhom b]onn id-demm tieg[ek. Tibqax lura. Ag[tihom dan ir-rigal illum


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

27

SPORT BASKETBALL

Ri]ultati

Chad Patus Plejer tax-Xahar

Darts

Il-plejer Kanadi] ta’ Athleta A to Z Electronics, Chad Patus ;ie ivvutat b[ala l-a[jar Plejer tal-Ewwel Divi]joni g[ax-xahar ta’ Di/embru. G[al Chad Patus dan kien l-ewwel unur individwali f’Malta wara li ing[aqad mal-Athleta fis-sajf li g[adda. Matul Di/embru, Athleta ]ammew posthom fil-partijiet ta’ fuq fil-klassifika u waslu wkoll sas-semi-finali tat-Tazza Louis Borg. Patus ikkontribwixxa g[al dawn ilwirjiet meta skorja 69 punt biex spi//a b[ala l-[ames l-aqwa skorer tal-ir;iel f’Di/embru fejn kellu wkoll ]ew; three pointers. Chad Patus b[alissa hu t-tieni l-a[jar rebounder tal-ista;un b’medja ta’ 14.15 rebound kull log[ba. Patus g[andu wkoll medja ta’ 1.69 steals u 2.62 assists. L-unur kien ippre]entat minn Martin Ferry f’isem You Shop We Ship, sponsors tal-premju.

- -

8 a side I Div

.

Juventus VA v Man CB Beland BC v Floriana JS KSI Zabbar v Marsa SM II Div

.

Juventutis D. v Duke Of C PO’s B v St. Joseph BC Floriana M v Cospicua D Mqabba B v Cox SB III Div

3-5 2-6 3-5 4-4 2-6 6-2 4-4

.

Bormla BA v Cospicua R 7-1 Xuereb Int v Bormla BB 8-0 Cox SB v Mosta BC 1-7 Floriana DG v Education BB5-3 - PO’s BA v Bugibba BC Cospicua D. v Mosta BC St. Jioseph BC v Bormla B

5 a side KO

Martin Ferry jippre]enta l-unur lil Chad Patus

4-6 8-2 9-1

FUTSAL

Hibernians jag[tu l-ewwel telfa lil Balzan Il-kampjonat Premier talFutsal lokali kompla b’]ew; partiti o[ra interessanti filPadiljun Sportiv ta’ Kordin fosthom il-konfront wisq mistenni bejn il-;ganti tal-futsal lokali, Balzan u Hibernians. Quddiem attendenza numeru]a, f’partita drammatika u e//itanti Hibernians g[elbu lil Balzan 2-1. G[al Hibernians iddebutta lBra]iljan Celino Freitas Alves u mag[hom lag[ab ukoll Bjorn Kristensen. Hibernians kellhom ukoll fuq il-bank lill-kow/ il-;did tag[hom Kevin Mifsud, li sa’ ftit ]mien ilu kien il-kow/ tat-

tim nazzjonali Malti tal-futsal. Il-plejer kow/ ta’ Balzan Gabriel Dobre, ni]el bl-aqwa skwadra bl-uniku plejer nieqes kien Clint Cope li kien imwe;;a’. Balzan [adu l-inizjattiva sa mill-ewwel minuti, bil-gowlkeeper ta’ Hibernians Christian Cassar ikun ferm impenjat. Min-na[a l-o[ra, Hibernians bdew joperaw bil-kontrattakki biex jinfdu d-difi]a ta’ Balzan. Fil-11-il minuta, Balzan marru vi/in b’xutt mill-ewwel ta’ Andrea Dan u Cassar salva. Fl-a[[ar sekondi tal-ewwel taqsima Hibernians kienu perikolu]i ferm, bil-gowlkeeper

Nicholas Farrugia ta’ Balzan iwettaq ;miel ta’ salvata;;. Fit-tieni taqsima Hibernians [ar;u aktar aggressivi. Kmieni fit-tieni taqsima, il-plejer Portugi] Rui Miguel Ribeiro de Almeida feta[ l-iskor b’xutt pre/i] minn na[a tax-xellug. Fid-29 minuta kellna r-reazzjoni ta’ Balzan permezz ta’ Dobre, bix-xutt b’sa[[tu tieg[u milqug[ minn Cassar. Minuta wara Almeida laqat il-kantuniera tal-lasti wara li kien ir/ieva ming[and Bjorn Kristensen. L-a[[ar minuti kienu ta’ [ajja jew mewt g[al Balzan. Balzan tefg[u kollox fuq l-

attakk meta da[al il-gowlkeeper Matthew Xerxen li beda jg[in fuq quddiem huwa wkoll. Fit-38 minuta, Balzan rnexxielhom i;ibu d-dro minn Gabriel Dobre. Wara biss 36 sekonda Hibernians ing[atalhomo free shot. Ix-xutt tal-captain Xavier Saliba kien milqug[ minn Xerxen imma mir-rebound Saliba po;;a lill-Pawlisti filvanta;; u tefa’ lill-partitarji f’dellirju ta’ fer[. Matul l-a[[ar minuta, Hibernians baqg[u jiddefendu dan ir-ri]ultat li ta l-ewwel telfa lil Balzan.

Fil-partita l-o[ra Qormi ]ammew it-tmien post fil-klassifika meta g[elbu lil Vittoriosa Stars 5-4. Kienet log[ba pja/evoli g[a]-]ew; na[at li pprodu/ew log[ob sabi[. G[al Qormi doppjetta ta’ Mohammed Abdallah u gowl kull wie[ed g[al Mark Mizzi, Ismael Achami u Alen Medati. Il-gowls ta’ Vittoriosa Stars waslu minn doppjetta ta’ Clive Calleja u gowl kull wie[ed g[al Luke Stivala u Kenneth Spiteri. G[al Qormi din kienet il[ames reb[a f’dan l-ista;un filwaqt li g[al Vittoriosa Stars kienet is-seba’ telfa dan lista;un.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

28

SPORT

SPARAR

Chetcuti jirba[ id-Double Trap u Vella s-Skeet William Chetcuti kien ir-rebbie[ overall tal-isparatura talMSSF Double Trap Selection organizzata mil-Federazzjoni Maltija tal-Isparar fuq 150 plattina fil-Bidnija fi tmiem il-;img[a. Ir-ri[ qawwi mill-Punent g[amilha ferm diffi/li g[at-tiraturi biex jikkon/entraw fuq ilbersall tag[hom imma Chetcuti

kien l-a[jar fl-ewwel fa]i fejn laqat 129 minn 150 u g[adda g[as-semi-finali fuq 30 plattina o[ra fejn laqat 25 u mbag[ad g[all-klassifika tal-midalja fejn kellu sfida qawwija minn Matthew Grech li kien laqat 110, 24 u 21 u minn Nathan Lee Xuereb li temm it-tielet meta laqat 119, 22 u 27.

Mir-raba’ sas-sitt post spi//aw Gianluca Chetcuti b’101, 23 u 25, Wayne Farrugia b’94 u 19 u Johan Xuereb b’89 u 16. Intant Darren Vella kien ir-rebbie[ overall ta’ kompetizzjoni o[ra Skeet, The Keepers Selection li wkoll saret fi tmiem il-;img[a fil-Bidnija. Din kienet sparatura fuq 125 plattina u 16 o[ra fis-semi-finali flimikien ma’ 16 o[ra g[all-midalji. Darren Vella laqat 108 minn 125 u mbag[ad falla biss plattina wa[da fi]-]ew; fa]ijiet ta’ wara meta laqat 15 u 15. L-eqreb rivali tieg[u kien Jason Sciberras li temm it-tieni b’91, 13 u 14 waqt li l-midalja tal-bron] marret g[and Bozidar Dimitrov li laqat 94, 8+2 u 11. Mir-raba’ sas-sitt post spi//aw Silvio Attard b’98, 9 u 10, Noel Scicluna b’99 u 8+1 u Jason Agius b’82 u 7.

Il-Prer]entazzjoni ta’ The Keepers Skeet Selection mirbu[a minn Darren Vella (nofs) quddiem Jason Sciberras (xellug) u Bozidar Dimitrov

Vella kien ukoll l-a[jar tiratur fi Klassi A b’47 minn 50 quddiem Dimitrov li laqat 43 waqt li fi Klassi B Jason Agius laqat 34 minn 50 u Elenio Mifsud

laqat 34. Il-{add li ;ej ilFederazzjoni Maltija tal-Isparar se tkun qed torganizza l-kompetizzjoni Trap g[all-Vasson Trophy.

HOCKEY

Young Stars u Qormi j]ommu l-ewwel post Fi tmiem il-;img[a tkompla lkampjonat nazzjonali tal-Hockey u Young Stars u Qormi kisbu reb[iet minimi fil-konfronti tag[hom biex flimkien ]ammew l-ewwel post tal-klassifika. Kollox jindika issa li l-;lieda g[ar-reb[ tal-kampjonat se tkun bejn dawn i]-]ew; timijiet li g[andhom vanta;; ta’ sitt punti fuq l-eqreb rivali Hotsticks u Rabat li i]da lag[bu log[ba anqas.

penalty u l-goalkeeper ta’ Young Stars, James Mizzi wettaq save mill-isba[ biex ]amm lit-tim tieg[u fil-log[ba u Luke Borg Costanzi kien g[oddu feta[ liskor imma sa tmiem l-ewwel ma kien hemm l-ebda gowl. Fit-tieni taqsima r-ritmu tallog[ob ]died u ]-]ew; timijiet bdew jattakkaw lil xulxin sakemm fil-61 minuta Mark Camilleri skurja l-gowl de/i]iv g[al Young Stars. Fl-a[[ar minuti Hotsticks Young Stars.............................1 ippruvaw minn kollox biex i;ibu Hotsticks...................................0 d-draw imma l-isforzi tag[hom Umpires - Luke Busuttil kienu kollha g[alxejn hekk kif Young Stars iddefendew bilLeaver Paul Brincat Youngstars kellhom jit[abtu g[aqal. biex g[elbu lil Hotsticks bil-gowl de/i]iv jasal wara sieg[a log[ob. Sarcia de/i]iv L-ewwel taqsima kienet wa[da Qormi.......................................2 bilan/jata fejn it-timijiet qasmu l- Rabat........................................1 Umpires - Manuel Imbroll log[ob f’nofs il-pitch. Fid-19-il minuta Hotsticks ing[ataw Edward Hughes

Qormi g[elbu lil Rabat 2-1 f’partita fejn Juan Sarcia skurja lgowl li idde/ieda l-konfront fittieni taqsima. Kienu Rabat li [ar;u l-aktar aggressivi imma Qormi [olqu laktar /ansijiet fl-ewwel taqsima u ma kinitx sorpri]a li fis-37 minuta marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Julian Bonello. Qormi komplew jippressaw u Zachary DeGiovanni kellu /ans jag[mel l-iskor 2-0 imma falla l-mira bi ftit. Rabat wettqu reazzjoni u fid59 minuta Shawn Flazon kiseb id-draw. Imma r-Rabtin ma tantx damu jgawdu dan id-draw hekk kif ftit minuti wara Juan Sarcia re;a’ po;;a lil Qormi 2-1 minn fuq. B’hekk il-Qriema ]ammew ilpass fl-ewwel post tal-klassifika ma’ Young Stars b’10 punti kull wie[ed.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

29

SPORT FUTBOL

Maradona jattakka lil Pelè

Is-Sauber il-;dida bin-nosa skont ir-regolamenti l-;odda u li se tkun qed tikkompeti fil-Kampjonat tal-2014

FORMULA 1

Is-Sauber jippre]entaw is-C33-Ferrari Is-Sauber ippubblikaw ritratti tal-karozza l-;dida tag[hom filFormula 1, is - Sauber C33 Ferrari li n-nose tag[ha jixba[ [afna lill-imnie[er dak l-annimal li jiekol in-nemel, komuni [afna g[al dak li deher s’issa fil-karozzi tal-2014. Id - disinji nsoliti tan - nose huma konsegwenza tar-regolamenti l-;odda ta’ nose aktar baxx mal-art u t-timijiet qed jippruvaw ifittxu li jkollhom mill - aktar arja possibli li tg[addi ta[t il - karozza biex jie[du l - aqwa prestazzjoni aerodinamika. It-tim }vizzeru qed jittama li jkompli jibni fuq it - tmiem po]ittiv li kellu fl-2013 meta Nico Hulkenberg kiseb ri]ultati mill-aqwa. Ilum ma’ Force India, post Hulkenberg [adu l-konnazzjonal :ermani] Adrian Sutil imma s - Sauber ]ammew lill Messikan Esteban Gutierrez. Il - Kap disinjatur Eric Gandelin qal li s - Sauber ikkon/entraw l-aktar fuq disinn flessibbli min[abba t - tibdil

radikali fir - regolamenti fl 2014. Il-Formula 1 introdu/iet lakbar tibdil tekniku fl-a[[ar g[axar snin fejn il-makni 2.4 litre V8 li kienu qed jintu]aw sa mill - 2006 , issa nbidlu ma ’ makni i]g[ar ta’ 1.6 litre V6 turbos li ju]aw ferm aktar issistema ‘hybrid’ li tirkupra lener;ija (ERS). Kien hemm ukoll revi]joni sinifikanti tar-regolamenti taxchassis. “It-tibdil radikali fir-regolamenti tekni/i g[all-2014 ifissru li issa hu ferm aktar diffi/li li wie[ed jipprevedi g[all-ista;un il-;did. Nafu x’tip ta’ pakkett irnexxielna nipprovdu u ninsabu kuntenti b’dak li [ri;na bih. Imma diffili naraw f’liema stat jinsabu l-avversarji tag[na. Jider /ar li l-affidabilita` se tkun fattur importanti fl-ewwel ti;rijiet,” qal Grandelin. B[al [afna mit-timijiet l-o[ra, il-karozza se tkun ippruvata g[all-ewwel darba bejn illum u l-:img[a fl-ewwel pre-season test li se jsir fi/-/irkwit ta’ Jerez

Ritratt li juri s-Sauber tas-sena l-o[ra waqt l-a[[ar GP fil-Bra]il fejn wie[ed jista’ jinnota d-differenza fin-nose kif kien sas-sena l-o[ra.

fi Spanja. Se jkunu l-Lotus biss li mhux se jie[du sehem f’dan it-test u minflok se jippruvaw il-karozza g[all-ewwel darba fit-tieni test li se jsir fil-Bahrain bejn id-19 u t-22 ta’ Frar. Erbg[a o[ra g[al-lum

Sadanittant Force India [abbru li huma wkoll se jkunu qed jippre]entaw il-karozza l;dida tag[hom illum stess qabel

jibdew it-testijiet uffi/jali b’Sergio Perez l-ewwel sewwieq li se jipprova lVJM07. It-tim ba]at Silverstone kien anti/ipa lir-rivali kollha meta sar l-ewwel wie[ed li ppubblika ritratt tal-karozza l-;dida tieg[u l-;img[a l-o[ra u issa se jkun qed jing[aqad ma’ Red Bull Racing, Mercedes u Caterham li kollha se jippre]entaw il-karozza l-;dida tag[hom illum.

Diego Maradona re;a’ feta[ attakk fuq Pele` u sostna li lBra]iljan dejjem se jibqa’ kunsidrat b[ala t-tieni l-a[jar warajh. I]-]ew; plejers le;;endarji huma meqjusa minn bosta b[ala laqwa ]ew; plejers li qatt rat iddinja tal-futbol u kemm il-darba kkritikaw lil xulxin fil-pubbliku dwar min kien l-a[jar. U wara li ra lil Pele` jirba[ lunur onorarju waqt i/-/erimonja tal-FIFA Ballon d’Or aktar kmieni dan ix-xahar, Maradona rrea;ixxa b’mod furju]. “Kif tista’ tg[id li Pele` r/ieva lBallon d’Or qabli? Ir/evejt l-unur f’Pari;i (l-Ballun tad-Deheb g[asservizz lill-futbol ming[and France Football fl-1996). G[alhekk li wie[ed iqis li Pele` kien l-ewwel wie[ed li r/ieva dan l-unur qabli hu ]ball kbir. G[alija Pele` dejjem jibqa’ t-tieni l-a[jar fil-futbol meta mqabbel ma’ Maradona. “F’pajji]u Pele` hu t-tieni laqwa sportiv wara s-sewwieq talFormula 1 Ayrton Senna. Pele` dejjem se jibqa’ t-tieni, kemm jekk hu futbol internazzjonali jew fl-isport fil-Bra]il. Il-[asra hi li hu t-tieni l-aqwa u dejjem se jibqa’ f’dik il-po]izzjoni. Waqt li kien qed jippre]enta l-unur din is-sena lil Cristiano Ronaldo, Pele` sejja[lu ‘Cristiano Leonardo’. Dan juri f’liema livell jinsab,” kompla Maradona. La Maradona u lanqas Pele` ma kienu eli;ibbli li jirb[u l-Ballon d’Or fl-e]istenza or;inali tieg[u g[aliex plejers li ma kienux millEwropa ma kienux eli;ibbli. Maradona mexxa lill-Ar;entina lejn is-su//ess tat-Tazza tad-Dinja fl-1986 u reba[ ukoll ilKampjonat fi Spanja ma’ Barcelona, fl-Italja ma’ Napoli u f’pajji]u ma’ Boca Juniors. Pele` reba[ tliet darbiet it-tazza tad-Dinja, aktar minn kwalunkwe plejer fl-istorja u uffi/jalment skorja 1,283 gowl f’1,363 log[ba.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

30

SPORT

U*BET FA TROPHY

TRASFERMENTI

B’Kara jiltaqg[u kontra Qormi

Tliet akkwisti minn Cardiff

Il-finalisti telliefa tal-U*Bet FA Trophy fl-a[[ar sentejn, Qormi FC telg[u biex jilag[bu kontra /-Champions u liders pre]enti tal-Kampjonat Premier Birkirkara FC hekk kif ilbiera[ f’Ta’ Qali fil-pre]enza tal-Kap E]ekuttiv tal-MFA Bjorn Vassallo u d-Deputat Segretarju Rodney Pisani flimkien ma’ Vasileos Ksiotakis, general manager tal-Maltco Lotteries Ltd, ttellg[u l-poloz tal-kwarti tal-finali u s-semi-finali ta’ din il-kompetizzjoni. Dan ifisser li Qormi se jkollhom jit[abtu ferm u jridu jkunu fl-aqwa forma biex jippruvaw jaslu sat-tielet fianli konsekuttiva tag[hom f’din il-kompetizzjoni g[aliex B’Kara li fallew dan l-unur l-ista;un li g[addal issa qed jaraw ukoll il-possibilita` li dan l-ista;un jinkurunawh bid-double. Konfront ie[or li se jkun qed ilaqqa’ timijiet tal-Premier kon-

tra xulxin hu dak li fih Valletta se jilag[bu kontra Naxxar Lions waqt li ]-]ew; timijiet li fadal mill-Ewwel Divi]joni evitaw lil xulxin hekk kif G]ira Utd telg[u kontra Rabat Ajax u lil Sliema Wanderers kontra Pieta` Hotspurs. G[alkemm B’Kara jibdew favoriti li jg[addu kontra Qormi wie[ed ma jridx jinsa li fl-ewwel rawnd tal-kampjonat kienu ]ammewhom fi draw ta’ 1-1. Fir-rawnd pre/edenti B’Kara sabuha fa/li biex reb[u kontra St Andrews filwaqt li Qormi kellhom b]onn l-g[oti tal-penalties biex g[addew kontra Tarxien. Min jikkwalifika jilg[ab kontra r-rebbie[ bejn Sliema u Pieta`. Naxxar kif ukoll Valletta, firrawnd pre/edenti eliminaw timijiet tal-Premier. Valletta sabuha fa/li 3-0 kontra Mosta filwaqt li Naxxar reb[u 1-0 kontra Floriana. Naxxar dan l-ista;un

di;a` wettqu sorpri]a meta kienu g[elbu lill-istess Valletta 2-1 filKampjonat. Ir-rebbie[ minn dan il-konfront fis-semi-finali jilg[ab kontra r-r-rebbie[ mil-log[ba bejn G]ira United u Rabat Ajax. B[alissa Rabat jinsabu ankrati f’qieg[ il-klassifika tal-Premier filwaqt li G]ira jinsabu fis-seba’ post tal-Ewwel Divi]joni. :img[a ilu Rabat eliminaw lil Ker/em filwaqt li G]ira reb[u lkonfront kontra St George’s. Il-partiti tal-kwarti tal-finali jintlag[bu fil-15 u fis-16 ta’

Frar, bis-semi-fianli jkunu fid19 ta’ Marzu filwaqt li l-finali tintlag[ab fl-4 ta’ Mejju.

Il-poloz: Kwarti tal-Finali 15 u 16 ta’ Frar

1. Naxxar L. v Valletta 2. Qormi v Birkirkara 3. G]ira Utd v Rabat A. 4. Sliema W. v Pieta’ H.

Semi Finali 19 ta’ Marzu

Rebbie[ 3 v Rebbie[ 1 Rebbie[ 4 v Rebbie[ 2

Cardiff mistennija li jakkwistaw lill-winger ta’ Manchester United Wilfried Zaha, lid-difensur Fabio Da Silva u l-attakkant Kenwyne Jones. Zaha, ta’ 21 sena se jkun qed isie[eb lil Cardiff b’self sa tmiem l-ista;un u Jones li g[andu 29 sena se jkun mibdul ma’ Peter Odemwingie. Fabio li g[andu 23 sena aktarx li jkun akkwistat g[al kollox wara li t-tliet plejers kellhom le]ami mediku l-{add. Zaha kien inxtara minn United g[al £15 miljun ming[and Crystal Palace imma baqa’ b’self sas-sajf f’Selhurst Park. Jones se jiltaq lil Stoke ;img[a wara li tne[[a fit-telfa 1-0 kontra Crystal Palace wara li rrifjuta li jilg[ab kontra Liverpool sitt ijiem qabel.

FUTBOL FIR-RENJU UNIT

Ostaklu delikat g[al Man City

Essien bil-flokk ta’ Milan

Essien uffi/jalment ma’ Milan

Milan [abbru b’mod uffi/jali li akkwistaw lill-midfielder ta’ Chelsea Michael Essien. Essien iffirma kuntratt li jiskadi f’:unju tal-2015. Il-plejer millGhana li g[andu 31 sena dan lista;un se jir/ievi salarju ta’ 1.25 miljun ewro filwaqt li fl-ista;un li ;ej se jkollu 2.5 miljun ewro. Matul il-karriera tieg[u Essien lag[ab ma’ Lyon, Chelsea u Real Madrid. Ma’ Chelsea Essien reba[ darbtejn il-kampjonat kif ukoll i/-Champions League u dan l-ista;un tilef postu minn mal-ewwel 11 ta’ Chelsea fejn lag[ab biss disa’ darbiet mal-Blues.

Bejn illum u g[ada jintlag[ab programm s[i[ mill-Premiership fejn jispikka l-konfront ta’ g[ada f’White Hart Lane bejn Tottenham u Manchester City. Spurs se jippruvaw ipattu g[all-umiljazzjoni li ;arrbu f’Novembru meta tilfu 6-0 kontra l-istess Man City. Minn dakinhar, City fet[u vanta;; ta’ seba’ punti fuq Spurs li [atru kow/ ;did minflok Andres Villas Boas. Tim Sherwood qed imexxi littim li b[alissa jinsab fil-[ames post. City jinsabu punt ta[t illeaders Arsenal u punt fuq Chelsea fit-tielet post. Fl-a[[ar [ar;a fil-kampjonat Man City reb[u 4-2 kontra Cardiff filwaqt li fi tmiem il;img[a eliminaw bi skor identiku fl-FA Cup lil Watford wara li kienu 2-0 minn ta[t, blattakkant Sergio Aguero jiskurja tliet gowls. Tottenham reb[u 3-1 barra minn darhom fil-kampjonat g[and Swansea u huma eliminati mill-FA Cup. Illum il-leaders Arsenal jilag[bu g[and Southampton u jimmiraw li jirrepetu s-su//ess li kellhom fl-ewwel rawnd meta reb[u 2-0. Il-log[ba kontra Southampton se tkun delikata g[all-Gunners spe/jalment meta wie[ed iqis li minn 11-il log[ba f’darhom Southampton tilfu biss tlieta. Illum ukoll ikunu fl-azzjoni /-

Champions Man Utd li jilqg[u lil Cardiff. It-tim ta’ David Moyes irid jirkupra minn ]ew; disfatti. Man Utd tilfu kontra Chelsea fil-kampjonat filwaqt li matul il-;img[a sfaw eliminati mis-semi finali tal-League Cup minn Sunderland. Hemm probabbilta` li kontra Cardiff jiddebutta l-akkwist il;did ta’ Man Utd il-midfielder Juan Mata li ing[aqad mag[hom ming[and Chelsea. Cardiff, wara li tilfu kontra Man City, [adu ftit tan-nifs meta eliminaw lil Bolton Wanderers mill-FA Cup. Illejla jintlag[ab ukoll idderby ta’ Merseyside meta Liverpool jilqg[u lir-rivali Everton f’Anfield. It-tim ta’ Brendan Rodgers g[andu vanta;; ta’ punt fuq l-istess Everton. Kemm Liverpool kif ukoll Everton ;ejjin minn reb[iet fl-FA Cup. :img[a ilu Liverpool kienu mi]muma 2-2 f’darhom minn Aston Villa filwaqt li anke Everton ;ew draw kontra West Bromwich Albion. Ilbiera[ Evertion [abbru li ddifensur Leighton Baines ;edded il-kuntratt b’erba’ snin. F’dawn l-a[[ar xhur Man Utd urew interess fih imma Everton dejjem irrifjutaw li jbieg[uh. Baines ta’ 29 sena kien ing[aqad ma’ Everton f’Awwissu tal2007 ming[and Wigan g[al sitt miljun lira sterlina. Il-kuntratt

Matul il-;img[a Chelsea eliminaw lil Stoke mill-FA Cup u g[ada jibdew favoriti li jeg[lbu lil West Ham Utd

tieg[u kien se jiskadi sena u nofs o[ra. Intant g[ada Chelsea, wara li g[elbu lil Man Utd fil-kampjonat u lil Stoke fl-FA Cup jittamaw li jibqg[u jirb[u meta jaffrotnaw lil West Ham Utd, tim li qed jissielet biex isalva postu fil-Premier. Chelsea reb[u l-a[[ar [ames partiti fil-kampjonat filwaqt li West Ham, mill-a[[ar [ames log[biet fil-

kampjonat reb[u biss log[ba. Il-Programm

Premiership

Man Utd v Cardiff Norwich v Newcastle Southampton v Arsenal Swansea v Fulham Crystal Palace v Hull Liverpool v Everton

(20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (21.00) (21.00)

Aston Villa v West Brom Chelsea v West Ham Sunderland v Stoke Tottenham v Man City

(20.45) (20.45) (20.45) (20.45)

G[ada


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

31

SPORT

Tasal ukoll it-13-il reb[a tal-Istripes Christopher Cassar

TARXIEN R. …………..(0) 1 BIRKIRKARA …...……(1) 3 Tarxien R : N. Vella, M.

Caruana, F. Lopez Alcantara, A. Agius, L. Martinelli, R. Calheira Seara, W. Barbosa, R. Sammut, C. Menendez Hevia, S. Bonnici, J. Santos Silva. Sost: J. Mifsud flok W. Barbosa fil-45 min, K. Pulo flok A. Agius fl-54 min, M. Ciantar flok Alcantara fis-76 min Birkirkara: J. Haber, J. Zerafa, A. Mendoza, N. Vukanac, J. Benites, G. Sciberras, F. Temile, R. Scicluna, S. Haruna Shola, P. Fenech, E. Herrera. Sost: R. Camenzuli flok S. Shola fit-72 min; D. Zerafa flok R. Scicluna fid-79 min; Z. Muscat flok J. Benites fid-89 min Imwissija: A. Agius, J. Zerafa, G. Sciberras, C. Menendez Hevia Skorjaw: J. Benites fil-45 min, S. Shola fil-71 min, J. Santos Silva fit-88 min, D. Zerafa fid-89 min Referee: Malcolm Spiteri In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba: Gareth Sciberras (Birkirkara) Ming[ajr ma g[amlu xejn spe/jali Birkirkara g[elbu lil Tarxien u kisbu it-13-il reb[a

konsekuttiva fil-kampjonat u komplew sa[[ew posthom filqu//ata, sitt ijiem qabel il-konfront tant mistenni kontra Valletta. L-ewwel taqsima kienet diffi/li g[al Birkirkara u Tarxien taw l-a[jar tag[hom u prattikament ma tawx spazju li/-Champions. Tarxien kienu xi ftit sfortunati fl-azzjoni talewwel gowl meta e]att kif we;;a’ Barbosa, li kien qed jilg[ab tajjeb, sofrew il-gowl meta kienu b’ g[axar plejers u Alcantara kien sfortunat li tilef il-bilan/ u feta[ it-triq g[al Benites. Paul Zammit beda B’Vukanac u Mendoza difensuri /entrali, b’Herrera u Zerafa fuq il-;nub. Sciberras, Scicluna u Paul Fenech lag[bu quddiem iddifi]a, b’Temile u Shodiya wara l-attakkant l-iktar avvanzat Jhonnattan Benites. Seara kien l-iktar avvnzat g[ar-Rainbows, meg[jun minn Santos Silva, b’William Barbosa u Steve Bonnici b[ala l-pilastri fil-qalba tad-difi]a. Kif mistenni Birkirkara [adu l-kontroll bir-Rainbows jilag[bu kollha wara l-ballun jistennew lill-avversarji. Minkejja ssupremazija Birkirkara dehru neqsin mill-ideat.

Kif Jinsabu

Birkirkara Valletta Hibernians Sliema W. Mosta Naxxar L. Balzan Floriana (-6) Tarxien R. Qormi Vittoriosa S. Rabat A.

Jhonnattann Benites da Conceicao li g[addej minn vena mill-aqwa g[al B’Kara (ritratti> Brian Grech)

Kien fis-26 minuta li Birkirkara resqu qrib li jift[u liskor fl-ewwel tentattiv perikolu] meta Shodiya qassam lejn Benites li kompla lejn Temile li minn ta[t il-lasta xe[et g[oli. Erba’ minuti wara Herrera qassam lejn Fenech li xe[et ferm g[oli. Tarxien baqg[u ferm kompatti bl-Istripes kostretti jippruvaw mill-bog[od kif g[amel Benites fit-43 minuta bil-ballun imur ftit barra. Minuta wara kien Haber li salva li/-Champions meta b’titjira mill-isba[ dawwar f’korner xutt ta’ Seara. Mill-azzjoni ta’ korner Haber kien i/ert fil-

[ar;a u r-rovexxata ta’ Barbosa kienet imblukkata minn Mendoza. Fil-[in mi]jud tal-ewwel taqsima Tarxien tilfu lil Barbosa li we;;a’ u kif kienu qed jilag[bu b’g[axra, Paul Fenech qassam lejn Benites, Lopez Alacantar deher fuq il-ballun i]da ]elaq biex BENITES ;ie wa[du u b’xutt pre/i] fil-baxx xe[et fix-xibka. Fit-tieni taqsima Tarxien ippruvaw ikunu iktar avventuru]i i]da Birkirkara xorta baqg[u fil-kontroll. Minn freekick ta’ Santos Silva, Josef Mifsud bir-ras xe[et

L RD T F K Pt

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

17 2 1 15 2 3 13 2 5 10 7 3 10 2 8

83 74 83 44 43 43 13

9 9 10 12 13 13 15

46 15 49 13 49 24 37 22 39 35 27 32 21 28 27 30 25 42 23 38 22 43 16 58

53 47 41 37 32 27 25 21 16 15 15 6

barra u Temile falla /ans tajjeb g[al Birkirkara. Fit-62 minuta Paul Fenech kellu xutt sabi[ jg[addi j[akkek mal-wieqfa. Fil-71 minuta Birkirkara g[alqu l-log[ba b’gowl millisba[ ta’ SHODIYA SHOLA li ;era grawnd s[i[ qabel xe[et fir-rokna u e]att wara kien mibdul minn Camenzuli. Issa l-istripes iddominaw u Temile kellu ballun imtajjar minn fuq il-linja u ftit wara xutt ta’ Vukanac wara azzjoni konfu]a stampa mal-wieqfa. LIstripes komplew jo[olqu /ansijiet ta’ skor li fallewhom ripetutament u ]ew; minuti mittmiem Tarxien naqqsu l-iskor permezz ta’ JORGE SANTOS SILVA li skorja b’xutt fil-baxx, i]da l-aspirazzjonijiet tarRainbows intemmu sittin sekonda wara meta s-sostitut DANIEL ZERAFA issi;;illa rreb[a b’xutt angolat fil-baxx.

Balzan jibqg[u jittamaw fi/-Championship Pool NAXXAR L. ……………….. 0 BALZAN ……………..…(1) 1 Naxxar L.: J. Azzopardi, V.

Bellia, A. Buhagiar, R. Cassar, G. Da Silva Ribeiro, A. Decesare, M. Del Negro, T. Lopes De Souza, D. Reano, T. Scerri, F. Stojanovic. Sost: M. Vignjevic flok F. Stojanovic fl-46 min, D. Falzon flok R. Cassar fit-73 min, A. Rocha Da Silva flok A. Decesare fil-81 min. Balzan: E. Bartolo, A. Scicluna, J. Grioli, S. Bezzina, L. Ramon Dos Santos, F. Vignaroli, D. Grima, P. Dos Santos Calcado, E. Bilboa Zarate, L. Micallef, J.L. Armero Negrin Sost: K. Magro flok A. Scicluna fil-50 min, R. Darmanin flok J.L. Negrin fl-74 min, L. Sciberras flok D. Grima fl-84 min Imwissija: A. Scicluna, D. Reano, K. Magro Skorjaw: L. Micallef fit-42 min, Referee: Marco Borg In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba: Edison Bilboa Zarate (Balzan)

Balzan ]ammew [ajjin ittamiet li jiksbu s-sitt u l-a[[ar post disponibbli fi/Championship Pool meta f’konfront dirett g[elbu lil Naxxar 10 b’gowl ta’ Lyden Micallef u issa jinsabu biss ]ew; punti ta[t l-istess Naxxar meta jonqos 180 minuta g[al tmiem l-ewwel fa]i. Balzan ma serqu xejn u immexxija minn Zarate li kellu log[ba kbira, urew l-a[jar ideat. G[al Balzan prestazzjoni tajba wkoll ta’ Calcado u Lydon Micallef li minbarra li skorja lgowl de/i]iv kien ferm attiv. Il-wirja tal-Lions tista’ titqies b[ala deludenti fejn Scerri kien i]olat fl-attakk u Ribeiro deher biss f’mumenti tal-log[ba. Kien biss fl-a[[ar [inijiet li Naxxar verament emmnu li setg[u jsalvaw il-log[ba u anki laqtu llasta, i]da kien tard wisq. L-ewwel minuti kienu bilan/jati b’Balzan ikollhom iktar inizjattiva u Naxxar jippruvaw kontrattakki velo/i. Ftit kien hemm xuttijiet fl-ewwel nofs tat-taqsima fejn Angus Buhagiar ipprova g[al Naxxar u Calcado g[al Balzan, filwaqt li freekick ta’ Ribeiro kien fa/li

g[al Bartolo. Fid-29 minuta azzjoni ta’ Zarate li l-kross tieg[u nifed iddifi]a Naxxarija u Grima impenja lil Azzopardi mill-vi/in. Millazzjoni ta’ korner xutt b’sa[[tu ta’ Steve Bezzina kien salvat minn Azzopardi. Balzan bdew i]idu u f’azzjoni i]olata fl-34 minuta Da Silva Ribeiro kellu xutt kompletament ]baljat. Minuta wara azzjoni tajba ta’ Balzan bejn Grima u Micallef bix-xutt tal-a[[ar salvat b’diffikulta` minn Azzopardi. Fit-38 minuta risposta Naxxarija b’xutt mill-bog[od ta’ Cassar imur ftit g[oli. Kien mument tajjeb tal-Lions li ftit wara resqu qrib b’azzjoni ta’ Da Silva Ribeiro. Fit-43 minuta Balzan fet[u l-iskor b’azzjoni mill-isba[ mibdija minn Calcado li ta l-ballun lil Zarate li kompla lejn Negrin li mpenja lil Azzopardi, bil-ballun jasal g[and LYDEN MICALLEF li mill-vi/in xe[et f’lasta vojta. Naxxar [ar;u iktar aggressivi wara l-mistrie[ u Da Silva Ribeiro impenja lil Bartolo li salva b’titjira spettakolari. Fis-

L-a[jar plejer tal-log[ba, Edison Zarate ta’ Balzan (lemin) fl-azzjoni ma’ Del Negro ta’ Naxxar

56 minuta xutt bid-dawra ta’ Calcado ni]el fuq is-saqaf taxxibka. Minuta wara Naxxar vi/in id-draw b’xutt fil-baxx ta’ Angus Buhagiar salvat b’diffikulta` minn Bartolo. Mas-sieg[a log[ob freekick ta’ Calcado mar ftit barra. Kwarta mit-tmiem Naxxar fallew l-isba[ /ans meta Terence Scerri wa[du quddiem Bartolo

ipprova jillobbja i]da xe[et barra. Fl-a[[ar minuti u bid-d[ul ta’ Darren Falzon, Naxxar bdew jippressaw g[all-gowl tad-draw u kien hemm mumenti ta’ paniku fid-difi]a ta’ Balzan. F’azzjoni minn dawn fid-89 minuta xutt ta’ Vignjevic [abat mal-mimduda u baqa’ sejjer barra.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar, 2014

32

LOKALI

Il-Qorti Kostituzzjonali ti/[ad it-talba tal-Im[allef Lino Farrugia Sacco, u tg[id li ma nkisirlu l-ebda dritt fundamentali Il-Qorti Kostituzzjonali /a[det it-talba tal-Im[allef Lino Farrugia Sacco li talab biex ]ew; membri tal-Kummissjoni g[allAmministrazzjoni tal-:ustizzja jitne[[ew jew jastjenu fuq il-ka] dwar “impeachment” tieg[u u fejn huwa qal li min[abba dawn i]-]ew; individwi nkisru d-drittijiet fundamentali tieg[u. L-Im[allfin Joseph R. Micallef, Noel Cuschieri u Tonio Mallia semg[u l-appell mis-sentenza li kienet tat Anna Felice dwar l-istess talba, fejn anke hi kienet /a[det it-talba tal-Im[allef. L-Im[allef Farrugia Sacco kien talab li l-ex Im[allef Victor Caruana Colombo u l-President tal-Kamra tal-Avukati, l-Avukat Reuben Balzan, jitne[[ew jew jastjenu fuq il-ka] tieg[u, dan peress li l-Kummissjoni kienet se tidde/iedi (u finalment waslet g[al konklu]joni) fuq l-mozzjoni dwar “impeachment” li kienet ippre]entata mill-ex Prim Ministru ta’ Malta Lawrence Gonzi. L- Im[allef Farrugia Sacco ma kienx laqa’ diversi talbiet g[arri]enja tieg[u wara li kien issemma fl-allegat skandlu dwar ilbejg[ tal-biljetti tal-log[biet Olimpi/i. Il-Qorti qalet li ma n;ibet ebda prova li l-Avukat Balzan hu b’xi mod vi/in il-Partit Nazzjonalista jew g[ax kien ja[dem ma’ l-Avukat Simon Busuttil qatt seta’ wera li kien pre;udikat fil-materja.

“L-Im[allef Lino Farrugia Sacco qal hu ovvja li jekk jien partitarju kbir ta’ Partit irid ji;bed il-[abel tieg[u”, dan meta kien qed jirrefera g[all-Avukat Balzan. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li ma taqbilx ma’ dan largument g[ax il-po]izzjoni talAvukat Balzan trid titqies u ti;i e]aminata mill-ottika legali. Il-Qorti qalet ukoll li anke jekk l-Avukat Balzan huwa, kif qal lIm[allef Farrugia Sacco, partitarju kbir ta’ partit u jimmilita fih, dan ma je[ilsux b[ala membru tal-Kummissjoni mill-obbligu tieg[u li jidde/iedi skont il;ustizzja individwali tieg[u u me[lus minn kull direzzjoni jew kontroll ta’ xi persuna jew awtorita’ o[ra. Mhuwiex ovvju, u lanqas legali, li l-Avukat Balzan, g[andu jqieg[ed l-lealta’ lejn xi possibbli affiljazzjoni politika tieg[u u ji;bed il-[abel ta’ dak il-partit qabel il-lealta’ tal-;urament li [a u l-obbligi li l-Kostituzzjoni tqieg[ed fuqu fil-kwalita’ tieg[u ta’ membru tal-Kummissjoni u g[a]-]mien kollu li dan idum iservi fi [danha. Il-Qorti fl-Appell li semg[et qalet li l-fatt li l-Avukat Balzan jipprattika l-professjoni legali tieg[u f’uffi//ju ma’ membru parlamentari, lanqas m’g[andha tfisser li dan ma jkunx imparzjali fid-de/i]jonijiet tieg[u. Dwar l-eks Im[allef Caruana Colombo, l-fatt li kien parte/ipi fit-tfassil tal-Emendi fil-Kodi/i

L- Im[allef Farrugia Sacco ma kienx laqa’ diversi talbiet g[ar-ri]enja tieg[u wara li kien issemma fl-allegat skandlu dwar il-bejg[ tal-biljetti tal-log[ob Olimpiku

tal-Etika li saru fl-2004, l-Qorti qalet li ma tarax kif dan il-fatt jista’ b’xi mod jirrifletti fuq limparzjalita’ tieg[u fl-investigazzjoni li saret fuq l-Im[allef Farrugia Sacco wara l-mozzjoni mressqa mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-15 ta’ Di/embru 2012. Il-Qorti qalet li ]-]ew; funzjonijiet jinvolvu e]er/izzji separati distinti minn xulxin. Sadanittant il-Qorti qalet li l-fatt li

l-Im[allef Caruana Colombo kien nominat mill-Prim Ministru, ma jfissirx li dan kien jirrappre]entah fil-Kummissjoni, imma g[andu lobbligu, skont il-Kostituzzjoni, li ja;ixxi b’imparzjalita’, skont il;udizzju individwali tieg[u, [ieles minn kull direzzjoni jew kontroll ta’ xi persuna jew awtorita’ o[ra. {afna mill-;udikanti fil-Qrati tag[na ;ew minn dawn l-uffi//ji legali, qalet l-Im[allef Felice.

Kollha, meta msej[a biex ji;;udikaw, [allew warajhom kull konnessjoni anke dik politika. Il-Professur Ian Refalo, deher g[all-Kummissjoni, l-Avukat Alex Sciberras u missieru, l-ex Im[allef Philip Sciberras, li re;a’ beda ja[dem ta’ avukat, g[allanqas f’dan il-ka] wara li rtira bleta’ mill-kariga ta’ Im[allef deheru g[all-Im[allef Farrugia Sacco.

Il-Gvern irid li l-Kummissjoni g[all-Amministrazzjoni tal-:ustizzja ter;a’ tinvestiga l-ka] tal-Im[allef Farrugia Sacco Illejla, l-Ispeaker mistenni jag[ti ruling dwar il-validitá tal-mozzjoni Il-Gvern Laburista ma jridx li lParlament jiddiskuti r-ri]ultat talinvestigazzjoni li saret millKummissjoni g[allAmministrazzjoni tal-:ustizzja dwar il-ka] tal-mozzjoni talimpeachment kontra l-Im[allef Lino Farrugia Sacco, i]da jrid li jer;a’ jressaq mozzjoni ta’ impeachment biex ilKummissjoni g[allAmministrazzjoni tal-:ustizzja ter;a’ tinvestiga dan il-ka]. Il-po]izzjoni tal-Gvern dwar dan il-ka] ;iet ]velata fis-seduta tal-biera[ tal-Kumitat

Parlamentari g[ax-Xog[ol talKamra mill-Vi/i Prim Ministru Louis Grech u mill-Whip talGrupp Parlamentari Laburista Carmelo Abela. Minkejja li l-ftehim kien li ]]ew; na[at tal-kamra kellhom jippre]entaw parir legali dwar ilvalidita’ tal-mozzjoni talimpeachment li kienet tressqet mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-2012, il-Gvern ried biss li jisma l-opinjoni tal-ispeaker qabel ma dde/ieda li jg[id li lparir li kellu hu li l-mozzjoni ma g[adhie valida, waqt li l-

Oppo]izzjoni, permezz tal-Vi/i Kap Mario de Marco u mill-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius, ppre]entat parir legali li jikkwota ruling tal-Ispeaker fl-1996 li kien qal li mozzjonijiet ta’ impeachment jistg[u jkunu e//ezzjonijiet, u jkunu jistg[u jibqg[u jg[oddu f’le;i]latura o[ra. Fl-intervent tieg[u, David Agius irrimarka li bil-po]izzjoni li qed jie[u l-Gvern, jirri]ulta li lPrim Ministru Joseph Muscat ma kienx qed i]omm mal-weg[da li kien g[amel fil-Parlament meta

qal li l-mozzjoni ta’ impeachment g[andha ti;i diskussa filParlament mill-aktar fis possibli. Dan g[aliex, b’dak li qed jiproponi l-Gvern, il-pro/ess mistenni jie[u xhur jekk mhux snin o[ra biex jintemm. Fl-a[[ar tal-laqg[a ;ie de/i] li l-Ispeaker tal-Kamra An;lu Farrugia jag[mel ruling dwar din il-materja, fl-ewwel okka]joni li jkollu, ji;ifieri fis-seduta tal-lejla. Sadanittant, aktar kmieni matul l-istess laqg[a ;ie de/i] li ddiskussjoni dwar il-mozzjoni mressqa mill-Oppo]izzjoni li fiha

kkontestat l-avvi] legali dwar liskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija se ti;i diskussa sad-9 ta’ Frar, u d-diskussjoni se tkun maqsuma fuq erba’ seduti differenti.

media•link COMMUNICATIONS

2014 01 28  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you