Page 1

Nru 13,651

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014 €0.80

Il-PN se jressaq protest ;udizzjarju kontra l-Gvern u Henley & Partners Illum, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippre]enta protest ;udizzjarju fil-Qorti kontra lGvern u l-kumpanija Henley and Partners biex kull min japplika g[a/-/ittadinanza ta[t l-iskema tal-Gvern pre]enti jibda jkun infurmat li l-Kummissjoni Ewropea qed tinvestiga lil pajji]na biex tara kisirx ilprin/ipju ta’ lealtà fil-koperazzjoni fost il-pajji]i membri kif ukoll li Gvern Nazzjonalista, filfutur, jirtira /-/ittadinanzi li se jing[ataw ta[t din l-iskema. Dan [abbru l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil waqt laqg[a ta’ djalogu flUffi//ju tal-Partit Nazzjonalista, f’Birkirkara li spjega li filwaqt li l-Gvern qed jin[ela fuq skema ta’ bejg[ ta/-/ittadinanza li qed tag[mel [sara lir-reputazzjoni ta’ pajjizna, in-nies qed ibag[tu minn problemi kkaw]ati minn qg[ad, li fl-a[[ar jiem t[abbar li ]died, mis-sitwazzjoni ta’ medicini out of stock u problemi fis-sistema tas-sa[[a. Il-Kap tal-PN qal li l-Gvern ma jistax fuq na[a jbieg[ i/-/ittadinanza tal-Unjoni Ewropea u minna[a l-o[ra jitlob lill-Unjoni ssolidarjetà f’oqsma b[al immigrazzjoni rregolari u jistenna li jsib g[ajnuna fuq dawn il-materji. Simon Busuttil qal ukoll li lpolitika tal-Gvern Laburista imexxi minn Joseph Muscat mhix

Bejg[ ta/-/ittadinanza

Ikompli jwebbes rasu Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b’reazzjoni g[ad-diskors talPrim Ministru ;ewwa {a]}ebbu; qal li jidher /ar li l-Prim Ministru Muscat se jkompli jwebbes rasu dwar l-iskema talbejg[ ta/-/ittadinanza u li m’g[andu l-ebda intenzjoni li jo[loq skema li hija verament mibnija fuq l-investiment serju u mhux il-bejg[ ta/-/ittadinanza. Ara pa;na 2

Il-Libja

Vittmi ta’ Gaddafi

Qeg[din jo[or;u r-rakkonti dwar l-abbu] sesswali ta’ ammonti kbar ta’ adolexxenti qalb id-dungeons mo[bija taleks-dittatur Libjan Ara pa;na 13

Tennis Il-Kap tal-PN Simon Busuttil qal li l-Gvern ma jistax fuq na[a jbieg[ i/-/ittadinanza tal-Unjoni Ewropea u min-na[a l-o[ra jitlob lill-UE s-solidarjetà f’oqsma b[al immigrazzjoni rregolari u jistenna li jsib l-g[ajnuna (Ritratt> Joseph Galea)

qed tikkonvin/i tant li ma kkonvin/iex lill-Parlament Ewropew u lanqas lis-So/jalisti Ewropej. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li rappre]entanti talAwstrija, l-Irlanda u /ipru qed

imerru lill-Gvern Malti u jinsistu li m’g[andhomx skemi b[al dik ta’ Malta. Simon Busuttil irrefera g[ad-dikjarazzjoni ta’ Joseph Muscat li jrid jag[milna l-aqwa fl-Ewropa u qal li /ipru li g[adu

Jirba[ fl-Awstralja

kif g[adda minn kri]i ekonomika qed jinsisti li ma jitqabbilx ma’ Malta g[ax mhux minnu li g[andu skema ta’ bejg[ ta//ittadinanza b[al ta’ pajji]na.

L-I]vizzeru Stanislas Wawrinka jirba[ l-ewwel Grand Slam fil-karriera tieg[u meta fil-final tal-Open tal-Awstralja reba[ kontra l-Ispanjol Rafael Nadal.

ikompli f’pa;na 5

Ara pa;na 24


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

2

LOKALI

Il-Prim Ministru jibqa’ jwebbes rasu dwar l-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza u jittraskura l-[olqien tax-xog[ol Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija b’reazzjoni g[addiskors tal-Prim Ministru f’{a]-}ebbu; qal li jidher /ar li l-Prim Ministru Muscat se jkompli jwebbes rasu dwar liskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza u li m’g[andu l-ebda intenzjoni li jo[loq skema li hija verament mibnija fuq l-investiment serju u mhux il-bejg[, kif inhu mistenni mill-poplu Malti u G[awdxi b’mod ;enerali, mill-imsie[ba so/jali u sso/jetà /ivili, l-Oppo]izzjoni, il-Kummissjoni Ewropea u lParlament Ewropew. Dan ikompli jikxef kemm il-Prim

Ministru m’g[andu l-ebda pjan ekonomiku u qed jitfa’ t-tama tieg[u kollha fi skema wa[da li ma trendi xejn fit-tul [lief li tkisser ir-reputazzjoni ta’ pajji]na u ti]olana fuq livell Ewropew u globali. Minkejja li g[ajnejn kul[add jinsabu fuq il-Prim Ministru u lmod kif qieg[ed jindirizza din l-iskema, l-istess Prim Ministru g[adu qed jipprova jg[addi linnies bi]-]mien. L-istess Prim Ministru li llum qal li mhuwiex qed ikun “supperv” fil-mod kif jitratta din l-iskema, ftit ;ranet ilu sostna li jistenna li lKummissjoni Ewropea ma

tinda[alx f’din il-kwistjoni minkejja li hija issue Ewropea u mhux Maltija biss. L-istess Prim Ministru li sostna li luniku ]ball tal-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza kienet li “ma kienx spjegat bl-a[jar mod”, di;à kellu jbiddel din l-iskema darbtejn b’mod li g[adu mhuwiex sodisfa/enti kemm g[all-poplu Malti u G[awdxi kif ukoll g[all-Kummissjoni Ewropea. U l-istess Prim Ministru li fa[[ar lill-MEPs Laburisti Maltin ta’ kemm huma effettivi fil-Parlament Ewropew, qieg[ed jipprova ja[bi l-fatt li l-

MEPs Laburisti lanqas biss irnexxielhom jikkonvin/u lil s[abhom is-So/jalisti biex jappo;jawhom fil-vot dwar liskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Il-PN qal li fil-ferne]ija tieg[u biex ibig[ i/-/ittadinanza Maltija akkost ta’ kollox, ilPrim Ministru Muscat qed jittraskura l-aktar sfida kru/jali: dik li jattira l-investiment serju u fit-tul sabiex ikabbar lekonomija u j]id il-postijiet taxxog[ol. Xahar wara xahar, l-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika qed tippubblika data li turi li

mhuwiex jin[oloq bi]]ejjed xog[ol g[all-[addiema Maltin u G[awdxin, u g[alhekk qed ji]died l-ammont ta’ persuni li qed ifittxu x-xog[ol. Fl-attività politika tal-biera[ filg[odu, spikkat ukoll l-ipokresija tal-Prim Ministru, li minn banda jg[id li huwa inkwetat bin-numru ta’ ]g[a]ag[ li ma jkomplux jistudjaw, u millbanda l-o[ra g[adu lanqas biss issottometta l-pjan ta’ Malta lill-Kummissjoni Ewropea dwar kif se titwettaq ilGaranzija g[a]-]g[a]ag[ li tant tkellem dwarha fil-kampanja elettorali.

Muscat jag[laq il-bieb g[ad-diskussjoni mal-Oppo]izzjoni dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza Quddiem l-appelli talimsie[ba so/jali u tal-PN biex jinstab kunsens fuq skema li tattira investiment barrani lejn Malta flok bejg[ ta/-/ittadinanza Maltija, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat g[alaq il-bieb tad-diskussjoni mal-Oppo]izzjoni u ddikjara li issa l-gvern Laburista se jiddiskuti biss mal-Kummissjoni Ewropea. F’laqg[a politika f’{a] }ebbug ilbiera[, il-Prim Ministru sab paragun ;did g[alliskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Wara l-paraguni mal-abort, issa l-Prim Ministru qal li fil:ermanja l-Gvern :ermani] jista’ jitressaq qudddiem ilKummissjoni Ewropea min[abba li tliet kumpaniji ta’ karrozzi lussu]i tieg[u karrozzi b’tip ta’ arja kundizzjonata li fuqha kien hemm o;;ezzjoni mill-UE. Joseph Muscat qal li f’dan il-

ka] il-:ermanja ma waqqfitx ilbejg[ tal-karrozzi i]da ddiskutiet mal-Kummissjoni Ewropea. Skont il-Prim Ministru, lpajji]i kollha tal-UE qalulu li lkwistjoni ta/-/ittadinanza hi g[a]la tal-Gvern Malti. Il-Prim Ministru rrefera g[al-laqg[at li bdew mal-Kummissjoni Ewropea u qal li hu fidu/ju] li jasal g[al qbil. Dwar il-bejg[ ta/-/ittadinanza tkellem ukoll id-Deputat Laburista Chris Agius li appella lill-Prim Ministru biex jibqa g[addej bl-istess mod kif fissebg[inijiet u fit-tmeninijiet ilGvern Laburista baqa’ g[addej biex iwettaq il-programm tieg[u u ma kkunsidrax il-kritika talOppo]izzjoni. Bla ma ;ab prova, il-Prim Ministru qal li l-Gvern ghandu lappo;; tal-ma;;oranza sostanzjali tal-poplu fuq l-iskema ta’ bejg[ ta/-/ittadinanza. Fid-diskors tieg[u l-Prim

Ministru Joseph Muscat ipprova jie[u l-mertu ta’ kisbiet li saru fla[[ar snin fosthom li Malta kisbet l-akbar re;istru marittimu flEwropa u s-sebg[a l-ikbar fiddinja, tar-rekords fit-turi]mu u tar-reputazzjoni b’sa[[tiha li kisbet l-ekonomija Maltija. Biex jissostanzja l-argument tieg[u l-Prim Ministru kkwota lill-Kap E]ekuttiv tal-HSBC, li qal li Malta tista’ ssir mudell ekonomiku b[al Dubaj u Singapore. Joseph Muscat tkellem dwar is-sehem ta’ Malta fl-UE u qal li l-Partit Laburista jemmen li ssehem ta’ Malta ma jiddpendix mid-daqs i]da mill-kontribut li tag[ti. Lill-partitarji Laburista quddiemu, l-Prim Ministru kellimhom dwar il-kun/ett talugwaljanza bejn il-pajji]i tal-UE u dwar is-sens ta’ Ewropeji]mu li, skont hu, jemmen fih il-Partit Laburista.

Muscat injora l-appelli minn dawk li urew t[assib biex jinstab kunsens dwar il-kwistjoni tal-bejg[ ta/-/ittadinanza


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

3

LOKALI

Il-[addiema tal-Gvern igawdu ]ieda fil-paga wara ftehim kollettiv li kien g[amel Gvern Nazzjonalista Claire Mifsud

Hekk kif il-[addiema talGvern se jir/ievu l-ewwel paga tag[hom g[al din is-sena se jkunu qed jir/ievu ]ieda bissa[[a ta’ ftehim kollettiv li kien iffirmat bejn il-Gvern Nazzjonalista u l-Union {addiema Mag[qudin lura fl2012. Bis-sa[[a tal-Ftehim Kollettiv g[all-[addiema tal-Gvern li kien

iffirmat fil-15 ta’ Ottubru 2012 madwar 30,000 [addiem talGvern gawdew minn ]idiet li se jkomplu g[addejjin sas-sena 2016. Ta’ min jg[id li ]-]ieda li se jie[du l-[addiema tal-Gvern permezz ta’ dan il-ftehim se tkun og[la mi]-]ieda tal-g[oli tal-[ajja g[aliex hemm inkorporat mag[ha ]-]idiet tal-ftehim kollettiv.

Jippre]enta l-istess abbozz ta’ li;i tal-Youth Workers li ressqet l-amministrazzjoni pre/edenti L-uniku differenza hi li s-7 membri tal-Bord iridu jkunu mag[]ula kollha mill-Gvern Il-Gvern Laburista, permezz tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mi]-]g[a]ag[ u l-Isport Stefan Bountempo, l-;img[a li g[addiet ippre]enta fil-Parlament abbozz ta’ li;i dwar il-Youth Workers, e]att l-istess b[alma kien ippre]enta l-Gvern Nazzjonalista lejn tmiem is-sena 2012. Madankollu, fid-diskors tieg[u fil-Parlament, Stefan Bountempo prova jag[ti l-impressjoni li labbozz ta’ li;i huwa wie[ed ;did u kien frott il-[idma tal-Gvern Laburista. Fil-fatt, fir-replika tieg[u, lKelliem g[all-Oppo]izzjoni g[al dan il-qasam Robert Cutajar kien pront u spjega l-fatti dwar l-abbozz ta’ li;i u spjega kif il-li;i hija e]att l-istess b[al dik li kien propona l-Gvern ta’ Lawrence Gonzi. Dan kollu [are; kmieni l;img[a li g[addiet meta filParlament tressaq l-ewwel qari tal-abbozz ta’ li;i dwar il-Youth Workers. Permezz ta’ din il-li;i, l[idma tal-Youth Workers mistennija tibda ti;i rikonoxxuta b[ala professjoni, /ioe jing[ataw warrant wara numru ta’ snin jag[mlu prattika b[all-g[alliema u l-infermiera. Kien fit-3 ta’ Ottubru tas-sena 2012 meta l-eks Segretarju Parlamentari responsabbli mi]]g[a]ag[ Clyde Puli [abbar, waqt konferenza tal-a[barijiet, l-abbozz ta’ li;i li kien di;a’ ;ie approvat mill-Kabinett. Dakinhar, l-A;enzija ]g[a]ag[ kienet [ar;et stqarrija li ;iet ippublikata fuq is-sit tag[ha li fiha ng[atat xi informazzjoni relatata mal-abbozz ta’ li;i.

Madanakollu, jirri]ulta, li bi ]ball, fuq l-istess sit tpo;;a l-abbozz ta’ li;i li kien g[adu lanqas biss tressaq quddiem il-Parlament. Kif spjega l-Kelliem g[allOppo]izzjoni g[a]-]g[a]ag[ u lIsport Robert Cutajar il-;img[a li g[addiet fil-Parlament, l-abbozz ta’ li;i li tressaq mill-Gvern Laburista huwa e]att l-istess, kelma b’kelma, b[al dak li kien [ejja l-Gvern Nazzjonalista. L-uniku differenza li te]isti huwa l-fatt li filwaqt li fl-abbozz ta’ li;i kif ippre]entat millamministrazzjoni li g[addiet, kien hemm miktub li l-bord li jiddetermina liema Youth Workers jing[ataw il-warrant kien mag[mul minn 4 rappre]entanti tal-Gvern u 3 rappre]entanti talNGOs, fl-abbozz ta’ li;i kif ippre]entat mill-Gvern Laburista, sseba’ membri tal-Bord iridu jkunu mag[]ulin kollha mill-Gvern. Fid-diskors tieg[u, li fih sarulu diversi interruzzjonijiet, Robert Cutajar issu;;erixxa li meta jkun hemm Youth Worker li jkollu kwistjoni fuq il-post tax-xog[ol, dan m’g[andux biss ji;i rappre]entat minn avukat, i]da anke mill-Asso/jazzjoni Maltija tal-Youth Workers, il-MAY. Talba o[ra li saret hija dik biex din l-asso/jazzjoni tkun rappre]entata fuq il-Kunsill Malti g[all-I]vilupp So/jali u Ekonomiku, l-MCESD. Fit-tfassil ta’ din il-li;i, lOppo]izzjoni Nazzjonalista ma kenitx ikkonsultata u lanqas mistiedna biex tifforma parti mill-bord li fassalha.

In-Nazzjon tkellem ma’ Mario Sacco – Segretarju tatTaqsima Servizz Pubbliku fi [dan il-U{M dwar dan il-ftehim. Huwa spjega li l-ftehim kollettiv kien iffirmat fl-2012 wara li l-U{M kienet ressqet proposti li sabu posthom fil-ftehim kollettiv. Huwa qal li l-ftehim kollettiv jibqa’ validu sal2016 u fl-a[[ar sentejn hemm

ftit iktar ]idiet mis-snin ta’ qabel. Mario Sacco kompla jispjega x’se jfissru dawn i]-]idiet g[all[addiema ta/-/ivil f’termini pratti/i. Huwa qal li biex wie[ed jie[u idea persuna fi grad klerikali li tkun g[adha kif tibda fil-livell ta/-/ivil fil-grad klerikali g[andha ftit iktar minn 6 ewro ]ieda fil-;img[a filwaqt

li persuna li tkun g[adha kemm bdiet f’livell ta’ Prin/ipal g[andha madwar disa’ ewro fil;img[a ]ieda fuq is-sena l-o[ra. Ta’ min ifakkar li lura fl-2012 meta kien iffirmat dan il-ftehim, diversi [addiema o[ra ta/-/ivil f’numru ta’ pajji]i Ewropej kienu qed jipprotestaw fit-toroq min[abba li kienu mnaqqsa jew iffri]ati l-pagi tag[hom.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

4

LOKALI

Wara l-maltemp li [akem lill-g]ejjer Maltin is-Sibt b’mod partikolari r-ri[ qawwi, il-biera[ seb[et ;urnata mill-isba[ fejn spikkaw l-in[awi rurali, u l-ba[ar li kien g[adu qed jikkalma wara li kien imqalleb mhux [a]in. Il-fotografu ta’ In-Nazzjon Joseph Galea ;ibed din ix-xena mill-isba[ fl-in[awi tal-:nejna.

16-il xahar [abs fuq sejba ta’ kannabis 10 snin ilu Ra;el mill {amrun li llum minna kien hemm 0 5 fil mija -

g[andu 30 sena, ;ie kundannat 16il xahar [abs wara li nstab [ati li ftit aktar minn 10 snin ilu kien filpusses ta’ 373 gramma droga kannabis, liema droga kienet intenzjonata biex ti;i ttraffikata. Huwa kien immultat ukoll 2,500 ewro. Christopher Mifsud, li meta se[[ il-ka] fis-17 ta’ Novembru u qabel kien fil-pusses ta’ din ir-re]ina, kellu biss 19-il sena. Il-Pulizija kienet ir/iviet informazzjoni f’Novembru tal-2003 li Mifsud kellu arma bla li/enzja u droga firresidenza tieg[u. Fil-fatt il-Pulizija g[amlet tfittxijiet kemm fid-dar tieg[u kif ukoll fil-karozza tieg[u. Fi gradenza ;ewwa kamra ta’ sodda li kien ju]a Mifsud instab pakkett bi 373 garmmi ta’ re]ina li

1 .

-

pura. Din kienet maqsuma f’]ew; blokok. Il-Pulizija sabu wkoll Lm830 fi flus u pajp tal-[;ie; li jintu]a biex wie[ed ipejjep il-[axixa. Ma nstabet i]da l-ebda arma. Mifsud ta stqarrija lill-Pulizija fejn qal li huwa kien sab id-droga ta[t bor; ;ebel f’{al Far. Huwa kien qal lill-investigaturi li l-flus li nstabu kienu tieg[u peress li kien qed ifaddal biex jixtri l-appartament tieg[u. Rapport so/jali li sar dwar Mifsud kien jg[id li huwa jsofri minn problema serja ta’ droga u li min[abba f’hekk ma setax isib xog[ol stabbli. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-[tie;a ta’ Mifsud biex jibda programm ta’ riabilitazzjoni kontra t-te[id tad-droga.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

5

LOKALI

Simon Busuttil staqsa wkoll x’se jag[mel il-Gvern bl-1,128 miljun ewro li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien ;ab g[al pajji]na, g[aliex sa issa g[adna ma smajna xejn dwar dan

Gvern b’politika li ma tikkonvin/ix minn pa;na 1

Simon Busuttil rrefera wkoll g[a/-/ini] biljunarju li ;ie rrapurtat li ;ie Malta biex jixtri //ittadinanza Maltija. Hu qal li meta dan ra l-crew tal-media prova ja[rabhom u staqsa jekk dan hux it-talent li qed jifta[ar li se j;ib lejn pajji]na Joseph Muscat. Hu sostna li pajji]na jixraqlu nies b’talent li ma jist[ux juru min huma. Hu rrefera wkoll g[a/-champion tal-Formula 1 li kien qed jing[ad li jrid jixtri i/-/ittadinanza Maltija u fakkar kif meta l-;urnalisti staqsew lil Jacques Villeneuve jekk hux interessat jixtri i/-/ittadinanza Maltija, hu /a[ad dan. Simon Busuttil tkellem ukoll fuq l-interess nazzjonali. Hu qal li d-Deputat Laburista Justyne Caruna qalet li u]at l-helikopter tal-Forzi Armati ta’ Malta flinteress nazzjonali i]da sostna li dan kien biss abbu] ta’ poter. Il-Kap tal-PN qal li filwaqt li

fil-budget 2014, il-Gvern naqqas il-ba;it g[all-Kunsilli Lokali, issa qed iwieg[ed li se j]id il-fondi g[all-kunsilli lokali mid-d[ul tal-bejg[ ta/-/ittadinanza. Simon Busuttil qal illi li kieku l-Gvern kien onest ma kienx inaqqas il-fondi lillKunsill Lokali mhux l-ewwel inaqqashom imbag[ad iwieg[ed li se j]idhom. Simon Busuttil fakkar f’avvenimenti o[ra li ;raw matul il-;img[a li g[addiet fosthom l-iktar diskors aggressiv mill-Prim Ministru waqt din ille;islatura meta l-Parlament Malti kien qed jiddiskuti irri]oluzzjoni fuq il-bejg[ ta//ittadinanza Ewropea li g[addiet b’ma;;oranza qawwija millParlament Ewropew, spikka wkoll kif il-Ministru Edward Scicluna qal li d-diksors tieg[u quddiem il-Kumitat talParlament Ewropew ma rah [add, u d-diskors parti;;jan ta/Chairman tal-ETC, Alfred Grixti li f’artiklu u]a l-fra]i

“g[ajn g[al sinna”.

g[ajn u sinna ghal

Simon Busuttil staqsa wkoll x’se jag[mel il-Gvern bl-1,128 miljun ewro li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien ;ab g[al pajji]na. Hu sostna li lGvern g[adu ma qalx kif se jinvesti dawn il-flus li nkisbu b’negozjati ibsin mill-amministrazzjoni pre/edenti. Simon Busuttil qal li dan juri li l-Gvern m’g[andux direzzjoni u qal li wara li l-Partit Nazzjonalista nnegozja dawn ilfondi meta kien fil-Gvern, issa il-Partit Laburista fil-Gvern irid lill-Partit Nazzjonalista jg[idlu wkoll kif l-a[jar li jinvestihom. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-prin/ipji li qed jispiraw l-politika tal-Partit Nazzjonalista. Hu qal li l-Partit Nazzjonalista irid jirba[ l-elezzjoni bl-onestà, bis-serjetà, bl-ideat u bis-soluzzjonijiet g[all-isfidi ta’ pajji]na. Sostna li l-PN ma jridx jirba[ lelezzjoni bl-ingann jew g[ax

Il-PN b’politika ta’ onestà, serjetà, bl-ideat u bis-soluzzjonijiet g[all-isfidi [addie[or huwa [a]in imma g[ax hu jkollu prin/ipji tajbin. Hu wieg[ed li l-PN minn issa qed jie[u po]izzjonijiet /ari. Fakkar li fil-Parlament, lOppo]izzjoni Nazzjonalista ressqet mozzjoni li tattaka lAvvi] Legali li j;ib fis-se[[ liskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza tal-Gvern ta’ Joseph Muscat. Waqt id-djalogu Simon Busuttil sellem ukoll lill-eks Prim Ministru Eddie Fenech Adami li fil-jiem li ;ejjin se jkun qed jag[laq 80 sena. Fl-attivita’ politika tal-[add tkellmu wkoll il-kanditati g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew, Jonathan Shaw u Helga Ellul. Huma sostnew li pajji]na je[tie; li jattirà investiment fit-tul u jindirizza l-isfidi ta]-]g[a]ag[. Helga

enfasi]at li /-/ittadinanza tag[na mhix g[all-bejg[. Jonathan Shaw tkellem dwar lipokrezija li l-a;enzija marbuta mal-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza l-Gvern semmiha Identity Malta u iddeskriva liskema ta/-/ittadinanza b[ala wa[da indi/enti. Hu qal ukoll li filwaqt li l-Malti j g[id li bil-flus tag[mel triq fil-ba[ar, il-Gvern g[amel skema g[all-flus se twaddabna lba[ar. Id-Deputat Nazzjonalista Marthese Portelli tkellmet dwar id-dmirijiet li g[andu pajji]na lejn l-Unjoni Ewropea u fakkret li l-Gvern g[adu ma qalx kif se jkun qed jinvesti l-1,128 miljun ewro li Gvern Nazzjonalista kien ;ab g[al pajji]na g[as-snin li ;ejjin.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

6

LOKALI

Malta trid tisfrutta aktar is-s[ubija fl-UE fil-qasam tal-kummer/ - Simon Busuttil Id-disinn tal-pro;ett il-;did ta’ Malex House

Il-MEPA tapprova pro;etti mill-kumpanija Farsons u mill-PBS Il-Bord tal-Awtorita’ Maltija g[all-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) approva, b’mod unanimu, pro;ett tal-kumpanija Simonds Farsons Cisk li jikkonsisti f’sala g[all-ippakke;;jar tal-birra u ta’ xarbiet mhux alko[oli/i. Il-pro;ett se jkun qed jara ittwaqqig[ ta’ strutturi e]istenti u l-bini ta’ din is-sala, numru ]g[ir ta’ uffi/ji u zoni biex jintu]aw b[ala m[a]en. Is-sit g[alli]vilupp g[andu medda ta’ 4,500 metru kwadru. Ray Sciberras, i/-Chief Operations Officer ta’ Farsons fisser li sabiex ikun ikkonsolidat issu//ess li qed tag[mel il-kumpanija fl-esportazzjoni tal-prodotti tag[ha, kienet me[tie;a sala i]jed moderna g[all-ippakke;;jar talbirer u s-soft drinks.

F’dan l-investiment, li xxog[ol fuqu mistenni jibda dalwaqt, se jit[addmu makni awtomatici flok o[rajn li kienu ja[dmu manwalment. Dan bliskop li l-kumpanija tkun i]jed kompetittiva fis-suq. Ray Sciberras fakkar fl-impjant tal-ibbottiljar u fi/-/entru lo;istiku li nbnew fl-2007 kif ukoll fil-birrerija ;dida li ;iet inawgurata fl-2012. Sar ukoll investiment f’impjant tarrefri;erazzjoni u ie[or g[at-trattament tal-ilma. Is-sala g[all-ippakke;;jar se tkun lokalizzata fil-pjan terran tal-bini u ]-]ew; sulari ta’ fuqu se jintu]aw bhala m[a]en. Il-Perit Karl Borg, g[an-nom tal-kumpanija Farsons, ]ied li fuq il-bejt se jitqieg[du diversi pannelli fotovoltaj/i.

Louis Farrugia, i/-Chairman ta’ Simonds Farsons Cisk [abbar li l-mira tal-kumpanija hi li blinvestimenti li saru u li se jkunu qed isiru, l-esportazzjonijiet jkunu triplikati fuq perijodu ta’ [ames snin. Hu ]ied li mill-120 [addiem li ja[dmu fil-birrerija, se jkun hemm numru ]g[ir minnhom li se jkunu qed i[addmu l-makni l-;odda. Ilkumpanija Simonds Farsons Cisk timpjega 850 persuna. Il-Bord tal-MEPA approva wkoll pro;ett tal-Public Broadcasting Services li jikkonsisti fit-twaqqig[ ta’ Malex House fi Triq San Luqa Gwardaman;ia u minflokha jittella’ bini li se jkun qed jakkomoda diversi ufficju, teatru kbir high definition u numru ta’ garaxxijiet.

F’dak li g[andu x’jaqsam malkummer/, Malta forsi g[adha ma sfruttatx biz]]ejjed is-s[ubija flUnjoni Ewropea mal-pajji]i li m’humiex membri tal-Unjoni Ewropea. Dan min[abba li lUnjoni Ewropea mhux biss hi ffurmata minn 28 pajji] membru, imma g[andha ftehim kummercjali ma aktar minn 150 pajji] u b[alissa qed tinnegozja ftehim ta’ kummer/ [ieles mal-pajji]i tal-Golf. G[alhekk je[tie; nag[mlu aktar biex Malta tkun il-[abib ta’ dawn il-pajji]i fl-Unjoni Ewropea. Simon Busuttil, il-Kap talPartit Nazzjonalista qal dan waqt ]jara ta’ kortesija li saritlu minn delegazzjoni tal-Kunsill talKummer/ g[all-Lvant Nofsani li twaqqfet dan l-a[[ar mill-Kamra tal-Kummer/, l-Intrapri]a u lIndustrija. Pre]enti wkoll Carm Mifsud Bonnici, ix-Shadow Minister g[all-Affarijiet Barranin u Trevor Degiorgio, isSegretarju Internazzjonali talPN.

Tonio Casapinta, i/-Chairman tal-Kunsill tal-Kummer/ g[alLvant Nofsani qal li l-Kunsill hu ffurmat minn negozjanti Maltin li jag[mlu kummer/ ma’ pajji]i tal-Lvant Nofsani u ja[dem millqrib kemm mal-Ministeru talAffarijiet Barranin u anke malMalra Enterprise. L-iskop hu li Malta tkun aktar vi]ibbli fir-re;jun u g[alhekk isiru ]jarat kull sena fil-pajji]i tal-Lvant Nofsani. Tonio Casapinta qal li bejn il-15 u l-21 ta’ Marzu li ;ej se ssir ]jara Ministerjali f’Dubaj, f’Abu Dhabi u fil-Qatar fejn hemm potenzjal ta’ kummer/. Id-delegazzjoni se tinkludi nies missetturi tal-kostruzzjoni, tal-interior finishing, tal-IT u tas-servizzi finanzjarji. Tonio Casapinta qal li Malta se tipparte/ipa wkoll fil-World Islamic Finance Forum u lKunsill se jorganizza seminar dwar il-formazzjoni tal-konsorzja bl-iskop li kumpaniji Maltin jing[aqdu [alli jwettqu pro;etti kbar fil-Lvant Nofsani.

L-MHRA tesprimi fidu/ja fil-Kap E]ekuttiv tal-MTA L-MHRA, l-Asso/jazzjoni Maltija tal-Lukandiera u rRistoranti, esprimiet l-appo;; tag[ha fil-konfront ta’ Josef Formosa Gauci, il-Kap E]ekuttiv tal-MTA, l-Asso/jazzjoni tatTuri]mu. Dan wara artiklu ppublikat fuq il-;urnal tal-GWU, l-MHRA fissret lil Formosa Gauci b[ala persuna essenzjali g[all-qasam tatturi]mu biex ikun jista’ jitgawda su//ess ie[or f’din l-industrija.

Paul Bugeja, il-President talMHRA, qal li l-Asso/jazzjoni g[andha fidu/ja s[i[a filkapa/itajiet ta’ Josef Formosa Gauci. Awgurat ukoll li Formosa Gauci jkompli jing[ata l-opportunità ja[dem f’din l-industrija b[alma g[amel fis-snin li g[addew. L-Asso/jazzjoni sostniet li rri]ultati jitkellmu wa[edhom u dawn ma ji;ux b’kumbinazzjoni.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

7

LOKALI

Roberta Metsola rapporteur tal-Parlament Ewropew dwar l-a]il L-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola ;iet ma[tura mill-Parlment Ewropew bhala rapporteur fuq erba’ rapporti separati marbuta mal-[idma tal-Uffi//ju Ewropew g[all-A]il u r-rwol li stati asso/jati malUnjoni Ewropea jista’ jkollhom f’dan il-qasam. Il-konklu]jonijiet ta’ dawn irrapporti mistennija jkunu l-a[[ar pass qabel l-I]landa, inNorve;ja, l-I]vizzera u lLiechtenstein ikunu jistg[u jag[tu sehemhom f’dan il-qasam. Fl-ewwel kummenti tag[ha

Roberta Metsola iddeskriviet il[atra b[ala unur. Hija sa[qet li lUffi//ju Ewropew g[all-A]il g[andu rwol kru/jali u sostniet li l-konkluzjonijiet tar-rapporti se jkunu ta’ benefi//ju kemm g[al din l-a;enzija Ewropea, ibba]ata f’Malta, kif ukoll g[all-istati membri kollha tal-UE. Id-de/izjoni finali dwar ir-rapporti li se tkun qed t[ejji l-MEP Maltija tal-PPE Roberta Metsola mistennija titie[ed qabel jintemm il-mandat attwali talParlament Ewropew f’Mejju ta’ din is-sena.

Id-direttur mu]ikali l-;did tal-Orkestra Nazzjonali Mro Brian Schembri

Mro Brian Schembri jin[atar Direttur Mu]ikali Ewlieni Filarmonika Maltija David Casa rapporteur tal-Orkestra Mro Brian Schembri in[atar f [ajtu kemm mil lat professjonali [a]in li nintrodu/u lil pajji]na ta’ konvenzjoni dwar is-settur marittimu

Il-Kap tad-delegazzjoni talPartit Nazzjonalista filParlament Ewropew David Casa gie ma[tur mill-Parlament Ewropew b[ala rapporteur fi [dan il-Kumitat g[all-Impjiegi u l-Politika So/jali. F’dan ir-rwol l-MEP David Casa ser ikun qed ja[dem dwar rapport fuq ir-ratifika ta’ konvenzjoni internazzjonali bl-isem ta’ International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessl Personnel of

the International Maritime Organisation jew kif inhi a[jar mag[rufa l-STCW-F Convention li tirrigwarda s-sigurtaá ta’ lambjent marittimu, l-[ajja umana u l-propjeta’ fil-ba[ar. Fl-ewwel kummenti tieg[u David Casa sa[aq fuq l-importanza ta’ de/izjoni unita. Huwa sa[aq li l-konvenzjoni ;iet g[allattenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea sabiex ji;i assigurat li qed tin]amm l-li;i Ewropea u li r-rekwi]iti huma l-istess fl-istati membri kollha.

b[ala d-Direttur Mu]ikali Ewlieni u d-Direttur Artistiku tal-Orkestra Filarmonika Maltija minflok il-Mro Michael Laus. Waqt konferenza tal-a[barijiet i/-Chairman tal-Orkestra Filarmonika Maltija Sigmund Mifsud qal li l-[atra tal-Mro Brian Schembri, li huwa rikonoxxut fuq livell internazzjonali, se tg[in biex l-identità kulturali ta’ pajji]na tkun esportata barra minn xtutna. Sigmund Mifsud semma lopportunitajiet ;odda li g[andha quddiemha l-orkestra – fosthom tour li se tag[mel fi/-?ina bejn l-2014 u l-2015. Mro Brian Schembri qal li din il[atra hija mument importanti

-

kif ukoll mil-lat personali partikolarment fid-dawl tal-fatt li missieru kien idoqq il-klarinett malOrkestra tal-Ammiral li iktar tard ]viluppat fl-Orkestra Nazzjonali. Huwa rringrazzja lil Mro Michael Laus g[all-kontribut tieg[u b[ala d-Direttur pre/edenti. Filwaqt li fera[ lil Mro Brian Schembri, is-Segretarju Parlamentari g[all-Kultura u lKunsilli Lokali Jose Herrera rringrazzja lil Mro Laus g[allkontribut tieg[u u qal li l-Mro Laus se jing[ata kariga o[ra daqstant ie[or importanti. Fid-diskors tieg[u Jose Herrera sa[aq li minkejja li lenfasi fit-tmexxija tieg[u se tkun wa[da Ewropea, ma hemm xejn

g[al pajji]i o[rajn b[a/-?ina. Huwa sa[aq ukoll li l-qasam kulturali ma g[andux ji//appas mill-politika parti;jana. Huwa u jitkellem dwar pro;etti futuri l-Ministru Herrera qal li dawn jinkludu t-tis[i[ talOrkestra Nazzjonali ta]]g[a]ag[ u l-konservazzjoni talwirt mu]ikali ta’ pajji]na. Mro Brian Schembri huwa mag[ruf b[ala artist ta’ kalibru g[oli fuq livell internazzjonali u kien direttur ta’ diversi orkestri barra minn pajji]na fosthom talOrkestra Filarmonika Fran/i]a. Huwa kkollabora ma’ numru kbir ta’ solisti barranin u kiteb ilmu]ika g[al numru ta’ produzzjonijiet teatrali.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

8

OPINJONI

Sigrieti Lil Salvu Balzan talMaltaToday iriduh jikxef lil dak, dik jew dawk li g[addewlu l-informazzjoni dwar il-ka] talcommissions illegali li t[allsu fuq ix-xiri ta]-]ejt. Dan mhuwiex a//ettabbli. Huwa dritt tieg[u b[ala ;urnalist li ma jikxifx lil min g[addielu l-informazzjoni. Jekk dan id-dritt ji;i mittiefes ikun qed jitwassal messa;; ikrah lil min jaf b’xi korruzzjoni u lest jikxifha. Dan il-messa;; jaqra “Ag[laq [alqek”. Skandli b[al dan m’g[andhomx jibqg[u sigrieti. G[andna ninkora;;ixxu lil min lest jikxef dawn is-sigrieti u mhux inwerwruh li g[ada pitg[ada ismu se jissemma fil-Qrati u fil-gazzetti. In-nisa ta’ Hollande

Francois Hollande, ilPresident Fran/i], ukoll kellu sigriet li ma xtaqx li jinkixiflu. Kellu relazzjoni bil-mo[bi ma’ attri/i iktar ]ag[]ug[a u gustu]a mill-girlfriend uffi/jali. Din di;à t-tieni darba li Hollande inqabad i[awwad. G[ax il-girlfriend uffi/jali tal-

lum ukoll kienet il-ma[buba sigrieta ta’ Hollande meta dan kien mi]]ewwe; b’erbat itfal. Tassew ka] ta’ kif tag[mel jag[mlulek. Apparti d-dibattitu fuq kemm dan il-President g[andu ener;ija ta[t il-friex, fi Franza qam dibattitu jekk din l-istorja, birritratti b’kollox, kellhiex tkun ippubblikata. Hemm min jargumenta li dak li jsir fil-privat g[andu jibqa’ fil-privat. Imma l-President Fran/i] mhuwiex persuna privata. Persuna li tokkupa kariga pubblika m’g[andha qatt tpo;;i lilha nfisha f’sitwazzjonijiet li bihom tista’ tkun rikattata. I/-?ini] u s-sewwieq

Kien hemm biljunarju ?ini] li ]ar Malta u wkoll xtaq li din i]]jara tibqa’ sigrieta. Imma hu u j[alli Malta bil-jet privat sab lill-;urnalisti jistennewh bilkameras u l-mikrofoni. Ing[ad li dan i/-?ini] ;ie Malta biex jixtri passaport. It-Tnejn filg[axija – b[al-lum ;img[a – tal-Labour tg[idx kemm [aduha bi kbira li da/?ini] spi//a fuq NET News.

Apparti d-dibattitu fuq kemm il-President Hollande g[andu ener;ija ta[t il-friex, fi Franza qam dibattitu jekk din l-istorja, bir-ritratti b’kollox, kellhiex tkun ippubblikata

Norman Vella nvella@pn.org.mt

Sa[ansitra fet[u inkjesta biex jaraw min kellu l-ardir jikxef dan is-sigriet. Imbag[ad l-g[ada, it-Tlieta filg[odu, l-orizzont to[ro; tg[idilna li l-eks sewwieq talFormula Wie[ed Jacques Villeneuve tg[ix kemm hu [erqan biex jixtri wie[ed millpassaporti ta’ Muscat. Filwaqt li l-Labour ma sab ebda problema jikxef g[ajn Villeneuve, inkedd bl-ikrah li nikef i/-?ini]. Tg[id g[aliex^ 270 katavru

G[ad hemm dubji serji dwar x’;ara fil-11 ta’ Ottubru li

g[adda fit-tra;edja li [alliet 270 immigrant mejta fil-Mediterran. Minkejja l-mistoqsijiet ta’ ;urnalisti lokali u internazzjonali l-Armata Maltija g[adha qed tirrifjuta li twie;eb u qed tirrifjuta wkoll li tippubblika dokumenti li jistg[u jag[tu stampa aktar /ara ta’ x’;ara dakinhar. Jekk l-Armata u l-Gvern Malti m’g[andhom ebda responsabbiltà g[al dak li ;ara g[andhom iwie;bu u jippubblikaw kollox. B’hekk ikunu qed isostnu l-po]izzjoni tag[hom u jne[[u kull dubju li jista’ jkun hemm. Jekk le, hemm responsabbiltà kbir x’tin;arr. Fuq kollox, dan il-Gvern ;ie elett bl-g[ajta tat-trasparenza u

m’g[andux minflok jag[tina politika tas-sigrieti. L-Isqof Aw]iljarju

Ma nistax naqbel massu;;eriment tal-Isqof Aw]iljarju Monsinjur Charles Scicluna li l-vot li g[andu jittie[ed filParlament dwar il-li;i talUnjoni ?ivili jkun wie[ed sigriet. Il-Membri tal-Parlament huma rappre]entanti tal-poplu u g[andhom jaqdu dmirhom ming[ajr ebda bi]a’ mill-istess poplu. Vot sigriet ikun vot kodard. Kull vot fil-Parlament g[andu jkun pubbliku anke g[aliex in-nies li ele;;ew lillMembru Parlamentari g[andhom kull dritt ikunu jafu kif ivvota.

Bla triq u bla mappa (19) mil-lenti ta’ analista

Qabel l-elezzjoni Joseph Muscat ippre]enta lill-poplu Malti u G[awdxi manifest elettorali ta’ 175 pa;na mimli weg[diet. Fih wieg[ed kemm fela[. Wieg[ed l-ilma ji]fen. Wieg[ed il-;enna fl-art. Wieg[ed kollox lil kul[add. Flelezzjoni, il-ma;;oranza talpoplu ma tatx widen g[attwissijiet li kienu qed isirulha u tat mandat lil Muscat biex imexxi pajji]na. Joseph Muscat la[aq l-g[an tieg[u li jsir Prim Ministru. Il-karattru veru u xi ssarraf persuna jo[or;u meta din ilpersuna jkollha ftit poter. Joseph Muscat ta’ qabel l-elezzjoni hu differenti minn Joseph Muscat Prim Ministru. Weg[diet li g[amel qed jog[sfru, qed itiru mar-ri[. Flok l-umiltà li wieg[ed, qed jirrenjaw l-arroganza, is-suppervja, ir-ras iebsa. Flok Prim Ministru li jisma’, g[andna lil Joseph Muscat li jinjora, li ma jikkonsultax, li jiddetta, li ja[seb li g[andu ra;un f’kollox, li jaqleb ta’ ta[t fuq is-sewwa mag[ruf. Joseph Muscat ma tg[allem xejn. L-g[erf ta’ politiku ma

jitkejjilx b’kemm ikun kapa/i jimmanipula l-im[u[ tal-votanti qabel elezzjoni i]da b’kemm ikun kapa/i jsarraf il-weg[diet li jkun g[amel. Politiku tajjeb ikun leali lejn il-poplu kemm qabel u, wisq aktar, wara l-elezzjoni. Irid jisma, jistma u jservi lill-poplu u mhux jisserva bilpoplu kif u meta jaqbillu. [mistax ilu Joseph Muscat qal li f’/erti ka]i “l-Gvern mhux se jimxi skont il-fehma jew l-opinjoni tal-poplu.” Hekk g[amlu Prim Ministri Laburisti. Il-passat Laburista hu mera g[all-futur. Fl-1981 Dom Mintoff ma rrispettax id-de/i]joni talma;;oranza f’elezzjoni u fl2003 wara r-referendum g[al s[ubija fl-Unjoni Ewropea Alfred Sant qal li reba[ il-partnership. Il-ma;;oranza qawwija li akkwista Joseph Muscat flelezzjoni ma tag[tihx dritt divin biex jaqleb ta’ ta[t fuq ilweg[diet li kien g[amel. Lanqas ma tag[tih id-dritt jimplimenta de/i]jonijiet li ma g[andux mandat g[alihom. B’din il-ma;;oranza, riflessa fil-Parlament, Joseph Muscat jista jidde/iedi i]da mhux bil-

MALTA TAG{NA LKOLL Manifest Elettorali PL 2013 Joseph Muscat je[tie; jisma’ u jag[ti widen g[all-karba tal-poplu mhux jinjorah< je[tie; irattab rasu u jibdel id-direzzjoni mhux jibqa’ arroganti, supperv u aggressiv fors ikollu ra;un. Joseph Muscat irid i]omm f’mo[[u li Malta tag[na lkoll. Joseph Muscat irid jifhem li l-poplu huwa sovran u li s-si;;u ta’ Prim Ministru ;ie misluf lilu sakemm jidde/iedi l-poplu.

Introduzzjoni minn Joseph Muscat (pa;na iii) – MALTA TAG{NA LKOLL – “Pajji]na g[andu b]onn bidla fid-direzzjoni” u “Irridu nkunu l-aqwa fl-Ewropa”.

Qabel l-elezzjoni Joseph Muscat kien jipprova j;ib argumenti biex jikkonvin/i li pajji]na kellu b]onn bidla fiddirezzjoni. Kien jistqarr li lbidla fid-direzzjoni u l-pro;ett realistiku li kien jg[id li kellu

kienu se jwassluna biex inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Fil-ftu[ ta’ din il-le;i]latura intqal li ]-]mien tal-arroganza spi//a, li l-Gvern se jmexxi b’umilta’, li l-pajji] se jitmexxa ming[ajr skossi. Intqal li “lma;;oranza storika li ng[atat lil dan il-Gvern mhijiex mandat biex jibqa’ g[addej minn fuq lOppo]izzjoni fid-de/i]jonijiet li jittie[du” u li “dan il-Gvern mhuwiex se jipprova jirrendi lill-Oppo]izzjoni irrelevanti.” Joseph Muscat qed jag[mel ilkuntrarju. F’anqas minn sena, ilma;;oranza tal-poplu qed tinsisti li, biex inkunu l-aqwa flEwropa, Joseph Muscat je[tie; jag[mel bidla fid-direzzjoni. Il-

poplu qed jirrealizza li kif qed imexxi Joseph Muscat ma jirriflettix la kliemu qabel l-elezzjoni u lanqas id-diskors filftu[ tal-le;i]latura. Il-li;i moq]ie]a tal-bejg[ ta//ittadinanza u l-konsegwenzi []iena fuq Malta ]gur mhux se jwasslu biex Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa. Joseph Muscat qed juri arroganza assoluta. Il-Gvern stqarr li m’g[andux mandat biex jibqa’ g[addej minn fuq l-Oppo]izzjoni. Ilfatti juru li, dwar din il-li;i oxxena, Joseph Muscat, blarroganza u bis-suppervja tieg[u, qed jibqa g[addej minn fuq kul[add: minn fuq limsie[ba so/jali, minn fuq ilpoplu, minn fuq l-Oppo]izzjoni u sa[ansitra minn fuq ilParlament Ewropew inklu] s[abu s-so/jalisti. Joseph Muscat supperv u ma jridx jisma’. Joseph Muscat je[tie; jisma’ u jag[ti widen tal-karba talpoplu mhux jinjorah; je[tie; irattab rasu u jibdel id-direzzjoni mhux jibqa’ arroganti, supperv u aggresiv. La Malta tag[na lkoll u la Malta ti;i lewwel u qabel kollox, Malta tag[na mhix g[all-bejg[.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Nar/i] politiku B[alissa fil-kampanja Maltija u Mediterranja jarma’ jifta[ in-nar/i], il-fjura li tag[tina minn kmieni s-sinjal tar-rebbieg[a riesqa. Dil-fjura tat jew [adet isimha minn Nar/i]u, ;uvni sabi[ fil - mitolo;ija Griega li ra wi//u fl - ilma tax-xmara imma miet jipprova jikseb dak li qatt ma seta’, g[ax dak li ried jikseb kien biss xbieha ta’ wi//u f’wi// l-ilma. Nar/i]u u n-nar/issisti Nar/i]u tana l-kliem ‘nar/issi]mu’ u ‘nar/issist’ g[al dawk iffissati fihom infushom, li ja[sbu li m’hawnx b[alhom, u li f’[ajjithom jinteressahom biss huma. Xejn [a]in li fil-[ajja privata jitfittex l-interess privat bil-qies... Fil-[ajja privata tag[na, fl-istudju, fix-xog[ol, fit-tgawdija tal-[ajja, m’hemm xejn [a]in li wie[ed ifittex l-interessi tieg[u bil-qies, sakemm ma jxekkilx lil [addie[or milli jfittex l-istess. Imma dan fil-mansjoni privata ta’ [ajjitna. ... imma mhux fil-[ajja pubblika Jibqa’ zona pubblika importanti, separata u distinta, fejn irridu nie[du de/i]jonijiet kollettivi flimkien. Fejn min jid[ol fil-[ajja pubblika nistennewh ma j[allatx, mhux jid[ol fil[ajja pubblika g[all-interessi privati tieg[u, imma g[all-;id kollettiv tag[na. Politika mirkuba min-nar/issi]mu Imma wisq nies fil-[ajja pubblika donnu rikibhom ilmikrobu tan-nar/issi]mu, imxerred minn gvern mag[mul minn nies li g[emilhom jixhed li da[lu fil-[ajja pubblika g[alihom infushom, [siebhom fl-interessi personali u privati tag[hom: ■ mill-Ministru li [atar lil martu fejn taqla’ f’xahar dak li [addiem medju ‘qas jaqla’ f’sena, sal-Ministri li mlew ilministeri bil-qraba; ■ minn dawk li mill-billboards sabu ru[hom f’bord, salkandidat li baqa’ l-art u issa jda[[al 70,000 ewro fis-sena jmexxi sptar fejn il-kok jag[ti t-transfers; ■ mill - ;urnalisti Laburisti fil - ministeri jit[allsu t - tletin elfijat bil-perka//i lussu]i, sad-Deputat li jmaxtar b’sitt i[luq fil-konsulenzi; ■ mill-Ministru t’G[awdex i/empel u jaqta’ u l-vapur idur lura, sad-Deputata t’G[awdex ittir bil-[elikopter talArmata biex til[aq l-ajruplan; ■ mill-Ministri li jiddikjaraw li lanqas qalg[u [aqq il-paga minima, sal-Ministru li jigdeb dwar in-nofs miljun ta’ ta[t is-saqqu; ■ mill-kandidati Laburisti g[all-Ewropa b’salarji pubbli/i [a j[allsu l-kampanji tag[hom, sal-ministri jag[mlu xog[ol privat bil-barka tal-Prim Ministru; ■ mill-[atriet fl-og[la karigi tal-istat tal-[bieb personali tal-Prim Ministru, sal-Prim Ministru nnifsu li jda[[al 70,000 ewro fil-but talli jikri l-karozza tieg[u lilu nnifsu. Twissija lil dawk li da[lu fil-[ajja pubblika biex jaqdu lilhom infushom

Nar/i]u kien wisq i[obb lilu nnifsu bi [sara g[alih stess. U l-fjura li [adet ismu hi u tifta[ b[alissa tag[ti twissija kbira lil dawk li mill-[ajja pubblika qed jag[mlu suq privat biex jaqdu lilhom infushom.

{wienet bi prezzijiet differenti g[all-istess o;;etti Ftit tal-;ranet ilu, mort g[and lironmonger b’karta miktuba talaffarijiet li rrid nixtri, 16 il-o;;ett differenti. {awwadli l-kont fuq bi//a karta, bla ma tani l-ir/evuta fiskali. Staqsejtu g[all-ir/evuta fiskali, tkerra[ tnejn u g[amel kif suppost. Bilkemm ma jg[addiex xi kummenti fuq hekk. Il-kont ammonta g[al 82 ewro. :img[a wara jien er;ajt mort, bil-karta tal-istess 16-il o;;ett, blffarijiet li xtrajt ming[and l-ewwel [anut, g[ax issa mort g[and [anut ie[or u l-kont ;ie 65 ewro u tal[anut l-ie[or kien 82 ewro, differenza ta’ 17-il ewro. :img[a wara er;ajt mort, f’[anut ie[or bil-karta tal-istess 16-il o;;ett. L-istess b[al ta]]ew; [wienet ta’ qabel, u l-kont ;ie 73 ewro. Mela g[all-istess affarijiet min ]ammli 82 ewro, min 65 ewro u min 73 ewro. L-affarijiet kollox l-istess, dan g[andu jkun? Il-[mar il-makus aktar idur g[alih id-dubbien. Min hu responsabbli ta’ dawn laffarijiet (abbu]i li mhux sbie[), g[andu jie[u nota u jie[u wkoll azzjoni. Mhux sew insemmi l[wienet, i]da dawn huma f’Birkirkara.

L-ironmongery, g[andhom ibieg[u bil-prezz li g[amlilhom ilwholesaler. Is-sidien ta’ [wienet iridu jifhmu li m’g[andhom qatt japprofittawx mill-konsumatur. A Falzon {al Balzan

Il-pulizija fuq i]-]wiemel Ma nafx kif il-pulizija tal-kavallerija (fuq i]-]wiemel) ma jifhmux li posthom mhuwiex fit-toroq arterjali tat-traffiku. Ninzerta diversi drabi pulizija tal-kavallerija, mhux lebsin g[al xi /erimonja uffi/jali i]da uniformi normali, jo[or;u fuq i]-]wiemel fi Triq Di/embru 13 fid-direzzjoni lejn il-Belt. Din hi triq traffiku]a [afna. Dan l-a[[ar, inzertajt ]ew; pulizija li kienu fuq i]-]wiemel tag[hom, u g[aliex kienu [dejn xulxin ostakolaw parti sew ta’ wa[da mi]-]ew; kare;;jati tat-traffiku ta’ din it-riq. Punt importanti wkoll li [afna drabi, ma jkunx possibbli li tnaqqas il-velo/ità tal-karozza f’daqqa g[aliex tara quddiemek ]ew; pulizija fuq i]-]wiemel. Dan [afna drabi jo[loq traffiku meta ma jkunx hemm g[alfejn. It-tort ikun tal-pulizija u mhux min[abba traffiku ta’ karozzi. Nittama li min hu responsabbli, jie[u nota ta’ dan l-ilment u jie[u wkoll azzjoni.

Nemmen li post i]-]wiemel mhuwiex fit-toroq arterjali. Il-Pulizija ]gur li jistg[u jevitaw dan filwaqt li nappella biex lawtoritajiet g[andhom jesi;u, jew jin[are; xi forma ta’ avvi] legali, li ma jippermettix ]wiemel f’toroq arterjali. Il-pulizija g[andha tag[ti e]empju. A Caruana Il-Mosta

Titjib sar bl-Arriva Naqbel li kien hemm x’tirran;a bis-servizz kif provdut millArriva. I]da rridu nammettu lkoll li l-Arriva da[[let serjetà fittrasport pubbliku. Pajji]na [a rru[, bid-difetti kollha li kien hemm fis-servizz ipprovdut millArriva. Nittama li dak li nbeda u t-tajjeb kollu li sar meta t-trasport pubbliku beda jitmexxa minn kumpanija privata, ikompli u jitjieb b’dak li jkun qed jag[mel dan il-gvern. C Azzopardi {‘Attard

L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu fl-indirizza elettroniku alex.attard@media.link.com.mt jew fl-indirizz ta’ Media.Link Communications li jidher aktar ‘l isfel fil-pa;na

25 sena ilu f’In-Nazzjon F’diskors miftu[ fil-bidu tal-Kunsill :enerali tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju :enerali tal-PN Austin Gatt, ta stampa tas-sitwazzjoni attwali tal-partit u kif il-Gvern irid ji;;ieled b’mod effettiv /ertu wirt li [alliet l-amministrazzjoni ta’ qabel, fosthom il-burokrazija li thedded il-[idma tal-Gvern. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ?ensu Tabone qal li s-sehem ta’ Malta fil-kwistjoni li nqalg[et wara l-allegazzjoni tal-Istati Uniti li lLibja qed tibni fabbrika li timmanifattura kimi/i, kien apprezzat mi]-]ew; pajji]i li fa[[ru dak li g[amlet Malta b’g[aqal biex ir-relazzjonijiet ta’ bejniethom ma jkomplux jitg[arrqu. F’xandira ministerjali, il-Ministru Louis Galea appella lill-[addiema Maltin u G[awdxin biex jag[mlu kura;; u jie[du l-opportunitajiet li qed joffrilhom il-Gvern biskema g[al min ja[dem g[al rasu u o[ra g[all-[addiema industrijali talGvern.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

10

INTERVISTA

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’ (85)

Insiru nafu a[jar min a[na Fil - [ar;a tal - lum ta ’ In Nazzjon qed nippubblikaw il [amsa u tmenin parti fis - sen siela ta ’ konversazzjonijiet ma ’ Oliver Friggieri li fihom qed nittrattaw temi u realtaji et differenti . Illum se ner;g[u nitkellmu dwar l edukazzjoni u dan bl-iskop pre/i] li nkomplu nittrattaw temi attwali. Temi li bosta drabi niddiskutu u ng[arblu blaktar mod akkanit , i]da li Oliver Friggieri

bosta drabi wkoll nag[]lu li ninjorawhom. Imma tajjeb li fil-[ajja mg[a;;la li qed ng[ixu nieqfu ftit u nirriflettu fuq temi attwali u li huma ta’ rilevanza. Bla dubju ta’ xejn, Oliver Friggieri, bis-sa[[a tal-kapa/itajiet indiskussi tieg[u, kapa/i janalizza u jid[ol fil-fond ta’ dawn it-temi li g[andhom jg[inuna aktar biex niskopru a[jar min a[na, fejn a[na u fejn tissokta triqitna.

Ma’ Oliver Friggieri qed niltaqa’ b’mod regolari biex niddiskuti g[add ta’ temi, sitwazzjonijiet u mistoqsijiet. Il-qarrejja huma mistiedna jipparte/ipaw billi huma wkoll jibag[tulna l-[sibijiet tag[hom. Kull korrispondenza u email g[al dan l-iskop g[andha tintbag[at f’dan l-indirizz elettroniku hawn imni]]el: joe.mikallef@media.link .com.mt.

Joe Mikallef

L-iskola hi l-post fejn ittfal jedukaw ru[hom g[all[ajja. Xi jfisser dan^ Dan ifisser li l-[ajja kollha ta’

persuna tiddependi [afna minn kulma dik il-persuna tkun kisbet fl-iskola. L-iskola hi qabelxejn istituzzjoni morali dwar il-valuri essenzjali tal-[ajja: l-g[a]la bejn it-tajjeb u l-[a]in, ir-responsabbiltà, l-im[abba… It-tag[limiet li ma jinkisbux mill-istudenti fil-klassi jistg[u jkunu tag[limiet li l-istudenti jkollhom jg[ixu [ajjithom kollha ming[ajrhom. In-Natura tag[tina t-tag[limiet essenzjali, imma ttag[limiet l-o[ra jridu jinkisbu fil-[ajja, ji;ifieri fil-familja u filklassi tal-iskola. Ma hemm xejn ;did fin-Natura. U jekk dawn it-tag[limiet ma jinkisbux^ Jekk ma jinkisbux – il-persuna tispi//a tg[ix ming[ajrhom. Hekk titwieled il-kriminalità, lapatija, l-esklu]joni, wara l-bieb tal-iskola. Persuna tista’ tkun tg[allmet il-li;ijiet essenzjali tal-morali, ilqofol tal-edukazzjoni, u xorta

wa[da tidde/iedi li tiksirhom u twarrabhom. Imma persuna li ma tkunx [adet dawn it-tag[limiet morali, mhux biss tiksirhom imma lanqas biss t[oss il-[tija. L-edukazzjoni hi tassew l-unika garanzija g[all-ordni so/jali. L-edukazzjoni tal-mo[[ tfalli jekk ma tkunx imsie[ba milledukazzjoni tal-qalb. Ninsabu f’epoka anti-sentimentali, meta l-kultura tal-qalb qieg[da titwarrab kwa]i f’kollox. U rri]ultati jinsabu quddiemna l;urnata kollha: l-a[barijiet ta’ kullimkien, il-[in kollu, juru lmedjokrità morali ta’ ]mienna. Hi epoka vjolenti fid-diskors daqskemm fl-azzjoni.

L-edukazzjoni hi /-/avetta g[as-su//ess. It-tag[lim m’g[andu jintemm qatt tul il-[ajja u aktar ma jibda kmieni, aktar jag[ti lil dak li jkun i/-/ans li ji]viluppa u jimxi ‘l quddiem fil-[ajja tieg[u

Minkejja l-avvanz tatteknolo;ija^ It-teknolo;ija tista’ tkun utli f’/erti su;;etti u fi [dan /erti limiti. F’diversi ka]i tista’ tkun mezz li jg[in lill-ktieb. Hi mezz meravilju] li jrodd l-effi/jenza, il-kumdità u l-[effa, imma ma tista’ b’ebda mod tiggarantixxi aktar minn hekk. Il-kri]i tal-bniedem teknolo;iku ;ejja mill-fatt li hu

jaf li waqt li la[aq su//essi kbar fil-qasam xjentifiku, huwa baqa’ l-istess bniedem ta’ dejjem. Ilpro/ess edukattiv (ji;ifieri l-mod kif bniedem jitg[allem, u jda[[al f’mo[[u) kien u se jibqa’ l-istess, minn Adam sa ]mienna. Ir-

ra;uni hi wa[da: in-Natura ma tbiddlitx. Inti ilek snin twal tikteb dwar kri]i fl-edukazzjoni. X’inhuma l-kummenti tieg[ek fuq din ilkonklu]joni tieg[ek stess^ Il-kri]i hi rifless tal-kri]i fil[ajja ;enerali, u te]isti minkejja l-[idma kbira li saret fil-qasam infrastrutturali, organizzattiv, minn kull Gvern. L-edukazzjoni hi programm ta’ studju li bih persuna (1)

ting[ata tag[rif dwar oqsma diversi u (2) teduka ru[ha moralment. Dan ifisser li (1) tkun kolta, infurmata dwar xi

qasam jew ie[or, u (2) ikollha sens qawwi ta’ dak li hu tajjeb u dak li hu [a]in. Kompetenza + kriterju morali: it-tnejn flimkien. Minn liema klassijiet jinkiseb l-g[arfien dwar dak li hu tajjeb u dak li hu [a]in^ Il-klassijiet li joffru tag[limiet essenzjali dwar it-tajjeb u l[a]in huma l-klassi tar-Reli;jon, il-klassi tal-Filosofija u l-klassi tal-Letteratura. It-tlieta ma g[andhomx il-post li jixirqilhom fis-sistema edukattiva, mhux biss f’Malta i]da wkoll f’bosta pajji]i o[ra. Hi tendenza ta’ din l-epoka

meta l-bniedem qieg[ed i[ares lejn il-wi// tal-affarijiet ming[ajr ma jinduna li jkollu jin]el wisq aktar fil-fond jekk irid jibda jifhem. G[aliex temmen li l-iskola g[andha toffri kors filFilosofija^ L-Iskola g[andha d-dmir li (1) tg[allem il-metodi kif persuna ta[seb tajjeb, b’mod lo;iku, u li (2) tlaqqa’ lill-istudenti mal-ideat l-aktar importanti li n[asbu millaqwa m[u[ fl-img[oddi. Ir-Reli;jon turi li l-[ajja fiha skop, anki meta tidher assurda, u li s-sens tag[ha jrid jitfittex bissabar.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

11

INTERVISTA Il-bniedem jitg[allem ikun /ittadin tajjeb. Il-Letteratura tillustra dan kollu bis-sa[[a ta’ sentimenti qawwija u sitwazzjonijiet li jista’ jg[addi minnhom kul[add. Il-Letteratura ma hix mg[allma min[abba llingwa tag[ha, i]da min[abba llezzjonijiet importanti li tista’ toffri. Inkella hi ]ejda, u ma hemm xejn li ji;;ustifika lpre]enza tag[ha fost tant su;;etti utli. Il-Filosofija hi su;;ett li inti ta[seb li g[andu jkun mg[allem fl-iskola^ Iva, f’livell elementari, anki fil-klassijiet elementari. Nissu;;erixxi korsiijiet [fief fillo;ika, is-seng[a tal-[sieb, kif ukoll korsijiet dwar il-[sibijiet

fundamentali li ;ew ma[suba mill-a[jar filosfi u [assieba matul is-sekli. Dan kollu, waqt li hu mg[allem fil-livell avvanzat flUniversità, jista’ jit[affef u jkun mg[allem lit-tfal millKindergarten ’il quddiem. Ebda lezzjonijiet ]ejda – imma kontenut ;did. ?erti kontenuti huma me[tie;a g[al kul[add, u mhux biss g[al min qieg[ed jiskopri l-Istudji Umanisti/i. Kors komuni g[allistudenti kollha, f’livelli differenti, jiggarantixxi li t-tfal u ]]g[a]ag[ kollha jkunu ng[ataw l-g[arfien me[tie; kollu biex ikunu persuni /ivili, tajbin. Fuq dan il-kors komuni g[al kul[add, imbag[ad, ikun jista’ jinbena ttag[lim l-ie[or kollu li toffri ssistema edukattiva. Fi kliem ie[or, nie[du kors flUniversità. Qabel ma l-istudenti jibdew jispe/jalizzaw, huma jing[ataw il-formazzjoni sostanzjali kollha li to[ro; millistudju tar-Reli;jon, talFilosofija u tal-Letteratura. Hawn tinsab l-utilità ta’ dawn loqsma; hi utilità li tg[in biex tinbena l-morali tas-so/jetà.

jista’ jkun il-kontenut proprju li jimla l-programm ta’ studju ta’ su;;etti li je]istu di;à. U dawn is-su;;etti li je]istu di;à huma sewwasew il-Lingwi. Is-sillabi tal-Lingwi jistg[u jimtlew b’kontenut tat-tliet oqsma msemmija. Ebda lingwa ma hi ;ustifikata fiha nnifisha – jekk mhux min[abba l-kontenut li jimlieha. Nitg[allmu l-Malti u l-Ingli] u l-bqija sewwasew biex nimtlew b’kontenut u biex inkunu nafu nikkomunikawh lillo[rajn u nidraw nesprimu ru[na.

U fejn g[andu jkun inklu] dan il-kontenut kollu^ G[andu jkun inklu] b’mod li ma ji]diedx ix-xog[ol tal-istudju kif jinsab fil-pre]ent. Il-kontenut reli;ju], filosofiku u letterarju

Qieg[ed tissu;;erixxi kors ;enerali lil kul[add^ Iva, kors essenzjali li jkun komuni g[all-istudenti kollha, mill-elementari sal-og[la livell universitarju. Ebda ]ieda ta’

L-edukazzjoni fid-diversi forom tag[ha twassal lill-bniedem biex filwaqt li jkompli jimxi ‘l quddiem, jikseb su//essi ;odda u jil[aq miri li jkomplu javvanzawh fid-diversi aspetti tal-[ajja madwarna... pro/ess kontinwu...

studju ie[or, ]ejjed, jien m’iniex favur il-kwantità fl-istudju. Dan hu l-punt li jista’ jispjega g[ala ledukazzjoni tinsab fi kri]i. Ilkri]i tal-edukazzjoni tinsab filkontenuti. Kull kri]i o[ra, inklu] il-livell tal-lingwi mit[addta u miktuba, hi biss effett tal-kri]i tal-kontenuti. Malta qieg[da titlef l-elokwenza. Il-bniedem post-modern s[i[ ma huwiex il-bniedem li jaf issu;;ett tieg[u, imma li jaf issu;;ett waqt li hu mdawwal mill-kuxjenza responsabbli tieg[u. L-g[erf wa[du jista’ jwassal g[all-ag[ar tra;edji li se[[u matul l-istorja. Is-sistema edukattiva trid tag[ti importanza wisq u wisq akbar lill-aspett morali jekk trid li l-pajji] ikollu /ittadini responsabbli. L-aqwa

effett politiku tipprodu/ih ledukazzjoni ta’ xe[ta reli;ju]a, morali. Jekk ninsabu fi ]mien ta’ kri]i fl-edukazzjoni, liema ta[seb li hi l-kaw]a prin/ipali^ Il-kaw]a prin/ipali – l-Iskola hi assedjata minn kull na[a. Ilbniedem tal-lum, l-aktar dak li g[adu ]g[ir, hu l-vittma ta’

influwenzi negattivi li j/a[[duh sa minn kmieni mill-jedd li jag[]el u jidde/iedi b’mod [ieles. Din ma hix epoka [ielsa. Hemm diversi forom ta’ dittatura. Fil-qofol ta’ kollox hemm il-fatt li l-iskola ma g[adhiex dik l-istituzzjoni li kienet tmexxi. Sa ftit ilu l-g[alliema kienu l-protagonisti tal-[ajja kollha tal-istu-

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’

Insiru nafu a[jar min a[na L-g[erf wa[du jista’ jwassal g[all-ag[ar tra;edji li se[[u matul l-istorja. Is-sistema edukattiva trid tag[ti importanza wisq u wisq akbar lill-aspett morali jekk trid li l-pajji] ikollu /ittadini responsabbli

denti. Id-d[ul tal-mezzi talkomunikazzjoni wassal biex lg[ajn tal-poter morali ma baqax il-kap tal-iskola, i]da l-;emg[a ta’ nies li kellhom f’idejhom ilmikrofonu… F’Malta hawn rata g[olja ta’ illitteri]mu. Kif tispjegah dan il-fatt^ Skont l-esperti kollha ta’ ]mienna, is-sies tat-tag[lim hu lilsien nativ, naturali. Fuqu jinbena l-g[arfien ta’ lingwi o[rajn. Il-bilingwi]mu ma je]istix

jekk ma hemmx monolingwi]mu sod. Skont il-pedament jitilg[u ssulari l-o[rajn. {arsa lejn kif lEwropa kollha tibni fuq dan ilfatt g[andha turi x’g[andha tag[mel Malta biex hi wkoll ta;;orna ru[ha.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

12

ANALI}I

L-Insara m’g[andhomx jabdikaw u jirtiraw mill-kamp pubbliku F’dinja mg[a;;la b[al tag[na fejn [afna drabi ma g[andna ]mien g[al [add, illum hija missjoni tal-Knisja li tg[in lill-bniedem jg[o]] aktar id-dimensjoni reli;ju]a ta]]mien. Il-jum tas-Sibt huwa sagru g[al-Lhud g[ax ifakkarhom fis-Shabbat, il-jum li fih Alla lesta l-[oqlien. Infatti fis-sena sabbatika sservi biex il-Lhud jimpenjaw ru[hom biex jer;g[u jag[rfu l-primat ta’ Alla b[ala s-Sid tal-[ajja u talistorja, j;ibu l-ordni fil-[ajja u jiksbu /ertu ekwilibriju fil[ajja.

Alla fi/-/entru tal-[ajja

Huwa fatt evidenti li llum g[andna b]onn ner;g[u nqieg[du lil Alla fi/-/entru talistorja tag[na, li jer;a’ jkollna aktar ordni morali fil-[ajja personali, familjari u so/jali, u fuq kollox li jer;a’ jkollna aktar armonija bejnietna u bejna u lambjent. Bil-passjoni, il-mewt u lqawmien tieg[u :esù Kristu jag[ti tifsira aktar profonda tas-Sibt g[aliex g[alkemm il:img[a huwa kien maqtul, bilqawmien tieg[u mill-mewt mat-tbexbix tal-{add, :esù inawgura [olqien ;did fejn Hu

Fil-jum tal-{add se[[ l-ikbar miraklu u g[adhom ise[[u l-mirakli... il-jum tal-{add g[andu jibqa’ m[ares

Xi drabi din hija l-attitudni ta’ diversi Nsara llum li min[abba /erti ]viluppi li qed ise[[u fis-so/jetà tag[na huma ttentati ja[sbu li Alla g[eb u siket u g[alhekk jag[]lu li jirtiraw mill-kamp pubbliku L-Isqof Mario Grech bishopmgrech@gmail.com

jixxotta kull demg[a li tin]el fuq [addejn il-bniedem, partikularment il-bniedem dg[ajjef. G[alhekk ma hemmx lok g[al dawk l-Insara li g[al xi ra;uni jew o[ra jkollhom qalbhom tqila u jie[du l-bixra li kellhom d-dixxipli nhar is-Sibt qabel il-G[id: dawn [asbu li Alla kien miet, ;arbu t-toqol

tas-skiet ta’ Alla, tnikktu min[abba li [asbu li :esù [are; tellief, billi l-Img[allem ma kienx mag[hom tferrxu u n[bew. L-Insara u l-kamp pubbliku Xi drabi din hija l-attitudni ta’ diversi Nsara llum li

min[abba /erti ]viluppi li qed ise[[u fis-so/jetà tag[na huma ttentati ja[sbu li Alla g[eb u siket u g[alhekk jag[]lu li jirtiraw mill-kamp pubbliku. G[alhekk hija l-missjoni talIsqof li b[ala rag[aj tal-mer[la

g[andu jistinka biex il-komunità nisranija tkun komunità li tg[ix l-ispirtu tal-jum tas-Sibt (il-{add) fid-dawl tal-;rajja tal-qawmien ta’ :esù millmewt. G[alina dan huwa l-jum li fih se[[ l-ikbar miraklu u g[adhom ise[[u l-mirakli. Fuq kollox, il-komunità nisranija li g[andha b[ala l-qofol tag[ha l-misteru tal-G[id ta’ Kristu, hija komunità li tqawwi t-tama f’min huwa dg[ajjef u tag[ti vi]joni u futur li min ma g[andux.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

Imexxu

Se jkomplu bil-protesti anti-Yanukovich

elezzjoni ‘l quddiem

L-UKRAJNA

L-E:ITTU Il-Gvern provi]orju E;izzjan [abbar li l-elezzjoni g[allPresidenza tal-pajji] tmexxiet ‘il quddiem mid-data ori;inali u li jfisser li l-elezzjonijiet g[allParlament iridu jsiru aktar tard milli ma[sub. Din il-bidla fir-roadmap lejn id-demokrazija – u li tibba]a fuq il-vi]joni tal-awtoritajiet li huma appo;;jati mill-Armata – ]iedet l-ispekulazzjoni dwar jekk il-Kap tal-Armata, l:eneral Abdel Fattah al-Sisi, g[andux jikkuntesta g[allPresidenza.

Lejn skambju ta’ pri;unieri L-I}VIZZERA Ir-Rappre]entanti tal-Gvern tas-Sirja u d-delegazzjonijiet tal-Oppo]izzjoni, lbiera[, iddiskutew l-iskambji ta’ pri;unieri waqt it-tieni jum ta’ ta[ditiet wi//-imb-wi// filbelt ta’ :inevra. Intant, il-medjatur tanNazzjonijiet Uniti, Lakhdar Brahimi, fa[[ar it-ta[ditiet li anki kkon/entraw fuq is-sigurta tal-konvojs tal-g[ajnuna li jridu jaslu fl-in[awi ta’ Homs, i]da l-Oppo]izzjoni qalet li lGvern ta’ Damasku qed jitnikker ‘fil-kwistjoni dwar lg[ajnuna lejn Homs’. Waqt li t-ta[ditiet huma preludju g[all-impenn lejn Gvern ta’ tran]izzjoni fis-Sirja, d-djalogu ma pprodu/iex ftehim li jkattar fidu/ja u li jistg[u jwittu t-triq g[al ta[ditiet dwar laktar kwistjonijiet sensittivi fil-kri]i tas-Sirja.

Il-Kap tal-Oppo]izzjoni Ukrajna, Arseniy Yatsenyuk, g[amilha /ara li se jkomplu lprotesti kontra l-Gvern talPresident Ukrajn, Viktor Yanukovich, u wara li /a[ad lofferta ta’ Yanukovich biex jin[atar Prim Ministru. Yatsenyuk insista li filwaqt li l-Oppo]izzjoni lesta ta//etta rresponsbbilta tat-tmexxija, se tistinka sakemm ikunu rispettati numru ta’ domandi ewlenin u meta l-pajji] irid jg[addi ‘bilfors’ minn elezzjonijiet ;odda. Sadanittant, it-tensjoni baqg[et g[olja fi Kjev u bliet o[ra tal-Ukrajna u filwaqt li komplew l-isforzi biex jintemm l-inkwiet li ilu jbaqbaq minn Novembru, osservaturi, issa, qed jitkellmu dwar gwerra /ivili potenzjali b[ala ‘l-ag[ar xenarju’ u wara li rri]ultaw l-ewwel imwiet mill-konfronti bejn iddimostranti anti-Yanukovich u lqawwiet tas-sigurta tal-Istat. Il-konfronti komplew fi tmiem il-;img[a, b’attivisti, fil-lejl tasSibt, jassedjaw /entru kulturali fi Kjev li kien mimli bil-pulizija g[al kontra l-irvellijiet u fost ittfig[ tal-bombi tal-petrol. Intant, il-pulizija setg[u jo[or;u millbini wara li ng[ataw garanziji

Dimostrant Ukrajn miexi fi Kjev fost t[ejjija g[al dimostrazzjonijiet ;odda kontra l-Gvern (ritratt> EPA)

ta’ sigurta mill-Kapijiet talOppo]izzjoni. L-affarijiet qed juru li lOppo]izzjoni hi /erta millpo]izzjoni tag[ha u meta qed tqis il-kon/essjoni ta’ Yanukovich lil Yatsenyuk b[ala

‘sinjal ta’ dg[jufija’. Mifhum ukoll li l-eks-champion tal-boxing Ukrajn, Vitali Klitschko – laktar wi// famu] tar-rivoluzzjoni fi Kjev – irrifjuta offerta o[ra tal-President biex ikun ‘ilVi/i-Prim Ministru ta’ Arseniy

Yatsenyuk’. B’hekk ukoll, l-Oppo]izzjoni kompliet tinsisti li jsiru elezzjonijiet bikrija g[allPresidenza tal-Ukrajna, u minkejja li l-vot hu programmat g[all-2015.

}velati abbu]i g[all-pja/ir ta’ Gaddafi IL-LIBJA

Filwaqt li g[adhom [er;in listejjer dwar il-brutalita tal-eksre;im ta’ Muammar Gaddafi, fe;;ew ir-rapporti ;odda li lvittmi kienu jinkludu mijiet ‘u forsi anki eluf’ ta’ tfajliet u subien adolexxenti li g[addew millag[ar abbu]i tul l-amministrazzjoni pre/edenti li damet g[al 42 sena. Qed jing[ad li [afna mit-tfajliet spi//aw imsawwtin u sfurzati fi skjavtu sesswali ‘g[all-pja/ir ta’ Gaddafi’ wara li kienu n[atfu mill-iskejjel u l-universitajiet u fejn in]ammu pri;uniera qalb

dungeons mo[bija fl-Universita ta’ Tripli inkella fid-diversi palazzi tal-eks-dittatur Libjan. F’Ottubru tal-2011, Gaddafi, kien inqatel mir-ribelli li qamu kontra r-re;im tieg[u u fejn intemmet il-gwerra /ivili li kienet ilha the]]e] il-Libja millbidu ta’ dik is-sena. I]da l-verita dwar l-orrur tas-snin ta’ Gaddafi qed to[ro; bil-mod, b’[afna Libjani g[adhom qed jib]g[u li jisfaw su;;etti g[al tpattija. Madankollu, qed jing[ad li Gaddafi ;ieli stupra bniet li ma

kellhomx aktar minn erbatax-il sena u bid-dettalji tal-abbu] mistennija jo[or;u f’dokumentarju spe/jali li se jixxandar dalwaqt mill-istazzjon BBC4. Rapporti qalu wkoll li sig[at biss wara l-qtil ta’ Gaddafi, lGvern tran]itorju Libjan [aseb ‘biex jissi;illa’ d-dungeons talabbu]i fost t[assib li ‘l-verita kienet tixxokkja lill-Punent minbarra li t[alli l-Libja embarazzata’. L-i]viluppi komplew i]idu flelement ta’ orrur meta anki ;ie ]velat li [afna vittmi ta’ dan l-

abbu] tant kienu ‘brutalizzati’ li spi//aw f’xifer il-mewt u abbandunati qalb il-car parks jew f’numru ta’ zoni i]olati. Mifhum li fi]-]mien tal-abbu], Gaddafi kien i]ur l-iskejjel u ‘jag[]el’ il-vittmi b’li jtaptpilhom fuq rashom – u sakemm huma kienu jin;abru mill-militar tieg[i. Il-poplu Libjan anki llum qed i]omm lura milli jitkellem ‘bilmiftuh’ dwar dan l-abbu] min[abba l-potenzjal ta’ vendikazzjoni mil-Libjani li kienu qrib ta’ Gaddafi.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Stra;i fix-xlokk ta’ Kabul L-AFGANISTAN Aggressur suwi/ida tajjar lilu nnifsu qrib ta’ xarabank li kien mimli bis-suldati lejn ix-xlokk ta’ Kabul, b’numru ta’ persuni jmutu mieg[u fuq il-post. Il-militanti tat-Taliban aktar tard assumew responsabbilta g[all-attakk, u meta rrankaw ilkampanja tal-isparaturi u lisplu]jonijiet qabel il-qawwiet barranin tan-NATO (din is-

sena) jtemmu l-missjoni filpajji]. Dan kien it-tielet attakk talmilitanti f’Kabul fi ftit aktar minn ;imng[a, bil-vittmi, din id-darba, jinkludu suldati u /ivili. Mifhum li t-terrorista kien liebes qmis ippakkjat bl-isplussivi u li kienu ‘attivati’ malli resaq lejh ixxarabank.

Osservaturi qalu li l-mezzi tat-trasport tal-Gvern saru mira fa/li g[all-militanti u meta lvetturi ta’ spiss ikunu j;orru membri tal-qawwiet tas-sigurta u [addiema mal-Ministeri filkapitali. Dan meta l-militanti tat-Taliban di;a qed jikkontrollaw ammont sostanzjali ta’ zoni, tul lAfganistan.

Mijiet tat-tfal ‘mi]muma l-g[assa’ IR-RENJU UNIT

Votant f’Bangkok jispi//a aggredit minn dimostrant ta’ kontra Yingluck Shinawatra (ritratt> EPA)

Il-;urnalisti tal-BBC huma infurmati li mijiet tat-tfal flIngilterra u f’Wales in]ammu mill-pulizija ta[t il-Mental Health Act u nqaflu f’/elel talg[asses g[aliex il-pulizija ‘ma kellhom imkien fejn je[duhom’. Skont anali]i tal-programm The World This Weekend, kien hemm aktar minn 300 ‘arrest’ ta’ dan it-tip fl-ewwel [dax-il

xahar tal-2013, u fejn it-tfal kienu kollha ta[t it-tmintax-il sena. U[ud in]ammu g[al aktar minn 24 sieg[a, b[ala parti mill-prattika li tinvolvi tfal suspettati li ma jkunux f’sikkithom mentalment u li l-BBC kien ]vela g[all-ewwel darba fl2012. Id-Dipartiment tas-Sa[[a qal, intant, li hemm mal-25 miljun lira Sterlina ‘mwarrbin’ b[ala

g[ajnuna g[all-infermiera filqasam tas-sa[[a mentali. Fl-istess [in, il-Pulizija g[andha l-poter (ta[t il-Mental Health Act) li ]]omm persuni suspettati li qed ibatu bi problemi mentali u li jistg[u jkunu ta’ periklu g[alihom infushom jew [addie[or. F’dawn il-ka]i, lpersuni, inklu]i t-tfal, jittie[du ‘f’postijiet ta’ sigurta’ u g[allevalwazzjoni tat-tobba.

Mewt u vjolenza waqt il-votazzjoni IT-TAJLANDJA Dimostranti fit-Tajlandja //irkondaw diversi postijiet talvotazzjoni, fejn tellfu l-pro/ess li jippermetti biex in-nies jitfg[u lvoti tag[hom qabel l-elezzjoni tal;img[a d-die[la. Intant, ra;el li kien qed imexxi lid-dimostranti nqatel fi sparatura u waqt konfronti mas-sostenituri tal-Gvern, lejn il-limiti ta’ Bangkok. Il-votazzjoni kellha tieqaf

f’numru ta’ lokalitajiet u bit-tensjoni qed tirranka, meta l-attivisti ta’ kontra l-Gvern iridu riforma fis-sistema politika, minbarra rri]enja ta’ Yingluck Shinawatra minn Prim Ministru. Intant, dimostranti u]aw il-ktajjen biex jorbtu l-bibien tal-postijiet tal-votazzjoni u fejn anki //irkondaw il-lokalitajiet f’Bangkok u fl-ibnadi tan-Nofsinar, bliskop li n-nies ma jivvutawx

IL-:ERMANJA> Ra;el jitbissem waqt li jnaddaf il-borra minn fuq il-karozza fl-in[awi ta’ Kassel, u wara tmiem-il ;img[a o[ra ddominata mill-maltemp (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

15

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-AFRIKA T’ISFEL> Atturi lebsin ta’ ;ellieda tat-tribu taz-Zulu u fl-istil tradizzjonali tas-suldati Britanni/i jie[du sehem f’’reenactment tal-Battalja ta’ Isandlwana, qrib il-belt ta’ Durban. L-avveniment annwali jfakkar fit-telfa li sofriet l-Armata Britannika fil-konfront storiku maz-Zulu, f’Jannar tal-1879 (ritratt> EPA)

L-ebda prosekuzzjoni X’aktarx li g[ereq il-vapur infestat bil-;rieden g[al Fujimori IL-PERU

L-awtoritajiet f’Lima m’humiex se jippro/essaw lill-eksPresident tal-Peru, Alberto Fujimori, u l-Kabinett li kien imexxi, b’konnessjoni ma’ kampanja ta’ sterlizzazzjoni inti]a mal-programm g[all-kontroll tat-twelid li kien introdott fid-disg[inijiet. Intant, il-Prosekutur pubbliku tal-Peru, Marco Guzman, ikkonkluda li l-Gvern ta’ Fujimori ma wettaq l-ebda ‘delitti kontra lbniedem’ waqt din il-kampanja li kienet implimentata fl-in[awi rurali tal-pajji]. Madankollu, jistg[u ma ja[sbu-

IR-RENJU UNIT hiex l-istess il-gruppi favur iddrittijiet umani u l-vittmi tal-programm li qed jallegaw li sa 2,000 mara kellhom jg[addu minn pro/ess sfurzat ta’ sterilizzazzjoni ta[t il-Gvern ta’ Fujimori. Dan meta l-eks-awtoritajiet riedu jnaqqsu r-rati tat-twelid biex jonqsu (wkoll) r-rati tal-faqar. Ir-rwol possibbli tal-Gvern (ta’ Fujimori) f’dak li jista’ jitqies b[ala abbu] hu marbut mal-kwota li kienet imposta fuq it-tobba u linfermiera li dak i]-]mien kellhom jisterlizzaw minimu ta’ tlett nisa fix-xahar.

L-esperti marittimi qed jg[idu li cruise liner Russu abbandunat li spi//a infestat bil-;rieden x’aktarx li ‘g[ereq f’qig[ l-o/ean’ u wara r-rapporti pre/edenti li lvapur, Lyubov Orlova, kien qed javvi/ina r-Renju Unit. Ing[ad ukoll li l-;rieden ta’ fuqu ‘kienu qed jieklu lil xulxin’ min[abba n-nuqqas tal-ikel abbord, i]da l-Gwardjani tal-Kosta Irlandi]i, issa, jemmnu, ‘fuq ba]i professjonali’ li l-vapur g[ereq – u fejn iddiskutew il-kwistjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit, in-Norve;ja u l-I]landa.

Intant, l-A;enzija Marittima u tal-Kosta tar-Renju Unit [ar;et stqarrija fejn qalet li m’hemm lebda provi li l-’vapur tal-;rieden’ g[addej fuq il-ba[ar – kuntrarju g[al rapporti o[ra, li ssu;;erew li l-Lyubov Orlova kien fe;; ‘il hinn mill-Irlanda. Fl-a[[ar jiem kien hemm inkwiet kbir li l-;rieden ta’ fuq ilvapur ‘setg[u jispi//aw l-art’, u bil-Lyubov Orlova anki jikseb fama b[ala ‘ghost-ship’ fost ilmembri tal-qasam marittimu. Il-vapur in[ataf mill-awtoritajiet fil-g]ira Kanadi]a ta’ New-

foundland, fl-2010, meta abbandunah l-ekwipa;; fuq kwistjoni ta’ ‘djun’. Intant, fi Frar tal-2013, lLyobov kien qed jin;ibed lejn irRepubblika Dominikana bl-iskop li j]armawh g[al scrap-metal u fejn inqata’ minn mat-tugboat waqt l-eqqel tal-irwiefen. Il-Gvern Kanadi], imbag[ad, idde/ieda li jibg[at vapur ie[or flin[awi fejn kien mexxa l-cruise liner ‘il hinn mill-ib[ra talKanada u fejn baqa’ miexi i]olat tul l-o/ean u ming[ajr l-ebda sens ta’ direzzjoni.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

16

A{BARIJIET TA’ BARRA

Investigat qtil f’/entru kummer/jali L-ISTATI UNITI

Il-pulizija fis-sobborg ta’ Columbia j]ommu mara milli tavvi/ina l-in[awi tal-isparatura (ritratt> EPA)

l-Pulizija fl-Istat ta’ Maryland qed jinvestigaw omi/idju doppju li se[[ fi tmiem il;img[a f’/entru kummer/jali ta’ Columbia, fis-subborg ta’ Baltimore, u fejn mifhum li laggressur responsabbli spi//a jne[[i [ajtu fuq il-post. Rapporti qalu li ra;el da[al fil-kumpless u beda jispara arma ‘fid-direzzjoni tan-nies’, birri]ultat li nqatlu mara u ra;el li kienu ja[dmu f’[anut li jbieg[ la//essorji sportivi. Intant, numru ta’ nies we;;g[u jew sfaw feruti fost xeni ta’ kaos, paniku u pandemonju.

Aktar tard, ir-ra;el – li ma kienx identifikat – instab mejjet fl-istess [anut u fejn ma;enbu nstabu arma tan-nar u munizzjon. Intant, l-awtoritajiet g[ad ma ddeterminawx l-iskop wara lattakk, b’kelliema g[all-pulizija jtennu li kienu avvi/inaw ilkumpless b’kawtela kbira min[abba t-t[assib li l-aggressur seta’ kien qed i;orr l-isplussivi. I/-/entru kummer/jali inkwistjoni jinsab qrib [afna ta’ Washington u fi tmiem il;img[a dejjem ikun frekwentat minn ammont kbir ta’ xerrejja.

Attivista g[ad-drittijiet umani kkundannat il-[abs I?-?INA Qorti fi/-?ina kkundannat attivista prominenti favur iddrittijiet umani g[al erba’ snin [abs u wara li kien mixli, fost o[rajn, talli ‘;abar il-folol bliskop li j[arbat l-ordni fost ilpubbliku’. L-attivista, Xu Zhiyong, li g[andu professjoni ta’ avukat, hu mag[ruf g[all-kampanji tieg[u kontra l-korruzzjoni u favur id-drittijiet tat-tfal; b’numru ta’ attivisti o[ra msie[ba ma’ moviment li jinsisti g[al ‘trasparenza’ qed

Il-President f’qag[da stabbli L-EMIRATI G{ARAB Il-President tal-Emirati G[arab kellu jg[addi minn kirur;ija wara li sofra attakk ta’ puplisija u bilMinisteru g[all-Affarijiet Presidenzjali f’Abu Dhabi jirrapporta li hu, fil-pre]ent, jinsab stabbli. Stqarrija tal-istess Ministeru sostniet li l-President, Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, g[adda mit-trawma nhar il:img[a filg[odu u fejn kien operat minnufih. L-istqarrija ma tatx aktar dettalji dwar il-kundizzjoni ta’ Al Nahyan, li la[aq President tal-Emirati G[arab fl-2004, g[alkemm ‘il quddiem mistennija jo[or;u aktar bullettini dwar sa[[tu.

jiffa//jaw l-akku]i simili minna[a tal-awtoritajiet komunisti ?ini]i. Intant, l-entitajiet favur iddrittijiet umani kkritikaw lillPresident ta/-?ina, Xi Jinping, dwar dawn il-ka]i u b’mod partikolari meta l-istess Xi Jinping impenja ru[u li ji;;ieled kontra l-korruzzjoni. Xu Zhiyong kien spi//a arrestat f’Lulju li g[adda u bilpro/ess tieg[u jkun konklu] fi kwistjoni ta’ jiem. L-attivista hu strumentali

[afna fost grupp ta’ nies li qed jinsistu biex l-uffi/jali ?ini]i ji]velaw il-;id li rnexxielhom jakkumulaw – bl-avukat ta’ Xu Zhiyong ji]vela li l-klijent tieg[u qal lill-qorti li ‘l-amministrazzjoni tal-li;i fi/-?ina, issa, tilfet l-a[[ar xrara ta’ dinjita li kellha’. {afna ?ini]i jemmnu li Xu spi//a persegwitat mill-Gvern ta’ Beijing min[abba li qed i]id fil-popolarita u min[abba l-profil g[oli li hu qed jing[ata millentitajiet tal-media so/jali.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

17

KONSUMATUR

Qabel ma mmorru vaganza lil hinn minn xtutna tajjeb li ni//ekkjaw sew il-prodott li nkunu se nixtru ming[and l-a;enzija tal-ivvja;;ar li hi marbuta li tinfurmana bis-servizzi kollha li nkunu qed nixtru

Ftit pariri g[al meta nixtru pakkett ta’ vja;; Min jixtieq isiefer fil-vaganzi tas-sajf, dalwaqt jibda ja[seb dwar liema pajji] jixtieq i]ur, kemm be[siebu jonfoq, jekk hux se jivvja;;a g[al rasu, jew inkella j[alli kollox f’idejn a;enzija talivvja;;ar. F’ka] li g[andna [sieb li nakkwistaw pakkett ta’ vja;; ming[and a;enzija, li jinkludi ttrasport bl-ajru jew bil-ba[ar, u lakkomodazzjoni u-jew servizzi turisti/i o[ra, b[al pere]empju xi eskursjoni, b[ala konsumaturi g[andna n]ommu f’mo[[na li g[andna /erti drittijiet li jridu ji;u osservati mill-a;enzija talivvja;;ar. L-informazzjoni li g[andna ning[ataw meta nixtru pakkett ta’ vja;; L-ewwel obbligu ta’ a;enzija tal-ivvja;;ar hu li meta tbig[ pakkett ta’ vja;; g[andha ta//erta

li dan ikun e]attament kif imwieg[ed. L-a;enzija trid tipprovdi lilna lkonsumaturi l-informazzjoni kollha dwar il-vja;; li se nibbukkjaw. Din l-informazzjoni g[andha ting[atalna bil-miktub u g[andha tinkludi: • il-prezz totali tal-vja;; inklu]a t-taxxa u spejje] obbligatorji o[ra • kif se jsir il-[las • it-tip ta’ akkomodazzjoni, per e]empju l-livell ta’ kumdità tal-

lukanda u fejn tinsab

L-a;enzija trid tipprovdi lilna l-konsumaturi l-informazzjoni kollha dwar il-vja;; li se nibbukkjaw

• l-itinerarju tal-vja;; • l-ikel li hemm inklu] • deskrizzjoni dettaljata

taleskursjonijiet im[allsa malvja;; • dettalji ta’ kif l-a;enzija jew rappre]entant tag[ha jistg[u ji;u kkuntattjati f’ka] ta’ diffikultà • informazzjoni dwar l-ispi]a ta’ kan/ellament jekk ma nkomplux bil-vja;; • informazzjoni dwar l-importanza li nag[mlu polza ta’ assigurazzjoni sabiex inkunu koperti f’ka] ta’ kan/ellament, in/identi, mard, kif ukoll serq jew telf ta’ o;;etti ta’ valur waqt li nkunu msefrin • kwalunkwe ftehim ie[or li jkun sar mal-a;enzija. Hu ne/essarju li jkollna din linformazzjoni kollha biex f’ka] ta’ nuqqas min-na[a tal-a;enzija jkollna x’nuru x’kien il-ftehim u jkollna dritt li nitolbu g[al kumpens. Bdil fil-programm tal-vja;; F’sitwazzjoni fejn isir xi tibdil sinifikanti fil-programm tal-vja;; qabel id-data ta’ tluq, b[ala kon-

sumaturi g[andna ni;u offruti pakkett ta’ vja;; alternattiv. Imma m’a[niex obbligati na//ettaw dan il-pakkett alternattiv u minflok nistg[u nidde/iedu li nikkan/ellaw il-vaganza u nitol-

Il-prezz tal-vja;; ma jistax jinbidel

Odette Vella odette.vella@mccaa.org.

bu flusna lura. Meta l-bdil fil-pakkett ta’ vja;; isir waqt li nkunu msefrin, u dan il-bdil jinvolvi nuqqas mill-ftehim ori;inali, b[ala konsumaturi g[andna dritt li ning[ataw rimedju u kumpens. F’sitwazzjoni b[al din l-organizzatur g[andu l-obbligu li jag[mel arran;amenti alternattivi li huma xierqa u ming[ajr spejje] ]ejda g[alina l-konsumaturi. G[andu wkoll jipprovdina b’kumpens proporzjonat bejn dak li ;ejna mwieg[da u dak li finalment [adna. Nistg[u wkoll infittxu l-a;enzija g[all-ispejje] addizzjonali li nkunu [allasna min[abba nnuqqasijiet. Wie[ed jista’ wkoll jitlob kumpens finanzjarju g[al danni morali li jkun sofra min[abba xi inkonvenjent jew stress.

Tajjeb li nkunu nafu wkoll li lprezz miftiehem waqt li jkun sar il-booking tal-vja;; ma jistax jinbidel. L-uni/i e//ezzjonijiet huma meta l-bdil fil-prezz ikun marbut ma’ ]ieda fil-prezz ta]-]ejt, ]ieda fit-taxxi jew taxxi ;odda, kif ukoll bdil fir-rati tal-kambju. Anke f’dawn i/-/irkustanzi, i]-]ieda filprezz tal-vja;; ma tistax issir aktar tard minn g[oxrin jum qabel il-vja;;. Meta tinqala’ problema waqt vja;; F’ka] li tinqalg[alna problema waqt vja;; u li tkun responsabbiltà tal-a;enzija li ssolviha, importanti li ninfurmaw immedjatament lir-rappre]entant tala;enzija. Meta problema ma tissolviex jew ma tkunx tista’ tissolva, il-pass li jmiss hu li nag[mlu l-ilment tag[na bil-miktub u nag[tu kopja tal-ilment lir-rappre]entant tal-a;enzija.

Hekk kif naslu lura Malta g[andna nikkuntattjaw personalment lill-a;enzija u nitolbu

kumpens g[al dak in-nuqqas li nkunu g[addejna minnu. Fejn possibbli g[andna ni;bru l-evidenza biex insostnu u nsa[[u lilment tag[na. Jekk l-ilment tag[na ma jintlaqax mill-a;enzija, jew l-a;enzija toffrilna kumpens inqas minn dak li tlabna, imbag[ad ikun hemm b]onn li l-ilment tag[na nressquh mal-Uffi//ju g[allAffarijiet tal-Konsumatur. Meta l-a;enzija tal-ivvja;;ar mhix responsabbli F’sitwazzjoni meta r-ra;uni g[al bdil fil-programm tal-vja;; tkun /irkustanza straordinarja, legalment m’g[andniex dritt nitolbu kumpens. L-a;enzija lanqas mhi respons-

abbli li tipprovdi rimedju meta jkun il-konsumatur li jikkan/ella l-vja;; min[abba ra;unijiet personali.

L-iskop ta’ dan l-artiklu huwa biss li jipprovdi informazzjoni u mhux li jag[ti parir legali. F’ka] ta’ lment jew b]onn ta’ aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja lill-Uffi//ju g[all-Affarijiet tal-Konsumatur fi [dan lAwtorità ta’ Malta g[all-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur fuq il-freephone 8007 4400 jew innumru tat-telefown 2395 2000.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

18

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 24>00

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli Fuzzbox - Michael Bugeja Talk Time Wavelength Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

Jim Jam

06:45 - Good Luck Charlie 07:05 Dog With a Blog 07:30 - Shake It Up! 07:55 - Austin & Ally 08:15 - A.N.T. Farm 08:40 - Dog With a Blog 09:05 - Jessie 09 :25 - Wolfblood 09 : 50 - The Suite Life on Deck 10:15 - A.N.T. Farm 1 0 : 35 - Austin & Ally 11: 00 - Wizards of Waverly Place: The Movie 12:35 - Dog With a Blog 13:00 - Wolfblood 1 3 : 25 - Gravity Falls 1 3 : 50 Jessie 14:10 - Violetta 15:00 A.N.T. Farm 15:20 - Austin & Ally 15:45 - Gravity Falls 16:10 - Shake It Up ! 1 6 : 30 - Good Luck Charlie 16:55 - Dog With a Blog 1 7 : 20 - Violetta 1 8 : 05 - Jessie 1 8 : 30 - My Babysitter?fs a Vampire 1 8 : 50 - Wolfblood 1 9 :1 5 - Gravity Falls 1 9 : 40 Shake It Up! 20:00 - Austin & Ally 20:25 - A.N.T. Farm 20:50 - Good Luck Charlie 2 1:1 0 Wizards of Waverly Place 21:35 - Wizards of Waverly Place 22:00 - The Suite Life of Zack & Cody 22 : 45 - Sonny With a Chance 23:30 - The Suite Life on Deck.

07:00 - Nouky & Friends 07:05 Rubbadubbers 07:15 - Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:45 - Jarmies 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What?fs The Big Idea? 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:50 - See the Sea 10:55 - Nouky & Friends 11:00 Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - Jarmies 12:40 - Mio Mao 12:45 What?fs The Big Idea? 12:50 Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 Wobblyland 14:05 - Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 - Monkey See, Monkey Do 15:55 - Barney & Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:45 - IglooGloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:30 - See the Sea 17:35 Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 - Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 - Nouky & Friends 18:55 - My Animal Friends 19:10 See the Sea 19:15 - Lots & Lots Of... 19:30 - Monkey See, Monkey Do 19:40 - Barney & Friends 20:10 Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 Heroes of the City 21:40 - What’s The Big Idea? 21:45 - Pingu 21:50 Tiny Planets 21:55 - Pingu 22:00 Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends 22:30 See the Sea 22:35 - Dougie in Disguise 22:45 - Slim Pig 22:55 Connie the Cow 23:05 - Tork 23:15 - Benjamin’s Farm 23:20 - My Animal Friends 23:35 - Nouky & Friends 23:40 - What’s The Big Idea? 23:45 - Wobblyland 23:50 - Barney & Friends.

-

Nickelodeon

07 : 05 - The Penguins of Madagascar 07:30 - SpongeBob SquarePants 08:20 - Dora the Explorer 08 : 45 - Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Go, Diego , Go! 10:25 Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:1 5 - Winx Club 11:40 - Totally Spies ! 12:05 T.U.F.F. Puppy 12:30 - iCarly 12:55 - Victorious 13:20 - Big Time Rush 1 3 : 45 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 1 4 : 40 - The Penguins of Madagascar 15:30 - SpongeBob SquarePants 1 5 : 55 - Rabbids Invasion 16:20 - Marvin Marvin 16:45 - iCarly 17:1 0 - Big Time Rush 1 7 : 35 - Totally Spies ! 18:00 - Kung Fu Panda : Legends of Awesomeness 18:25 - The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly OddParents 19:15 Robot and Monster 1 9 : 40 Victorious 20:05 - iCarly 20:30 SpongeBob SquarePants 20:55 Avatar : The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 The Penguins of Madagascar 23:00 - iCarly 23:50 – Victorious.

Un Detective in Corsia – Rete 4, 12>03

Serje televi]iva li ma]-]mien baqg[et popolari ma’ [afna telespettaturi. Niltaqg[u mat-tabib Mark Slown li ja[dem fi sptar flimkien ma’ diversi kollegi o[ra. It-tifel tat-tabib hu pulizija, pre/i]ament detektiv u tajjeb [afna fil-qasam tieg[u. I]da ta’ spiss Mark jisraq ix-xena tat-tifel u jispi//a hu jinvestiga u sa[ansitra jsolvi l-ka]. Madankollu [add ma j[arislu bl-ikreh, g[ax barra li jkun solva xi delitt, fuq kollox g[andu karattru kari]matiku immens. TVM 1

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 - G[awdex illum (r) 11:30 Mixage (r) 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 1 6 : 20 – Madwarna 1 6 : 30 – Teleshopping 16:45 – It-triq 17:35 – Waqtiet 1 7 : 40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – Puree 18:55 – Reporter 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat - temp# rapport finanzjarju 20:45 – Bijografiji 21:45 - A[barijiet fil qosor 21:50 – Lirkant 22:20 – Valletta 22:45 – Gadgets 23:15 – A[barijiet 23:30 – American Idol . TVM 2

07:00 11:00 11:50 1 2 : 00

– News 09:00 - TVAM (r) – The dark charisma of Adolf – It-Triq 11:55 – Waqtiet – Puree 1 2 . 45 - Animal Diaries 13:45 – Madwarna 14:15 .EU 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 - The dark charisma of Adolf 15:50 – It-Triq 1 6 : 00 - Niskata ( r) 1 8 : 00 – Kontrattakk 20 : 00 - Champions League Magazine Programme 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 20 : 40 - }afira 2 1: 40 Headline News 21:45 – Valletta 22:15 – Reporter 23:00 - A[barijiet bl-Ingli] 23:10 - Rajt ma rajtx. ONE

07:00 - Breakfast News 08:40 – Hazard Daily 09:00 - Sieg[a }mien 10:15 – Teleshopping 11:15 - Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 1 6 :1 5 – Teleshopping 1 6 : 30 - Fil - K/ina ma ’ Malcolm 17:00 - Flimkien ma’ Nancy 17:30 ONE News 17:40 – Teleshopping 18:00 - Sherrif’s cuisine 19:05 – Hazzard Daily 19:30 - ONE News 20:15 - Ieqaf 20 Minuta 20:45 Arani Issa 22:50 - X’affarijiet dawn? 23:30 - ONE News. Smash

07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 -

TSN Teleshopping 13:10 - AtoZ Teleshopping 14:20 - Ma’ Majsi (live) 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 - Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 – {abbejtek 20:30 – Forum 21:30 – Dokumentarju 22:00 – A[barijiet 22:30 - Poker. Sound of my voice 02:05 Ruby Sparks 03:45 Jack and the beanstalk part 1 Raiuno

07:00 - TG 1 07:10 - UnoMattina 07:30 - TG 1L.I.S. 07:35 - Parlamento Telegiornale 07:36 - Unomattina 07:50 - Che tempo fa 07:52 Unomattina 12:00 - La Prova del Cuoco 13:30 - Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 - Il viaggio più lungo Rodi - Auschwitz 15:00 - La Vita in Diretta 16:50 - Parlamento Telegiornale 17:00 - TG 1#Che tempo fa 17:12 - La Vita in Diretta 18:50 L’Eredita’ 20:00 - Telegiornale 20:30 - Affari Tuoi 21:10 - Gli Anni Spezzati: L’Ingeniere 23:14 - TG 1 60 Secondi. Raidue

07:05 - Trenk, Il Piccolo Cavaliere - La Scomparsa di Sir Hans 07:30 Protestantesimo 08:00 - Perlasca Un Eroe Italiano 10:00 - TG 2 Insieme# Meteo 2 11:00 - I Fatti Vostri 13:00 TG 2 Giorno# Costume e Societa’ 13:50 - Medicina 33 14:00 - Detto Fatto 16:15 - Cold Case 16:55 Metamorfosi 17:33 - Cold Case 17:45 - TG 2 Flash # Meteo 2 # TG Sport # TG 2 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 19:39 - Una Valigia dal Cielo 20:30 TG 2 21:00 - LOL :-) 21:10 - Boss in incognito 22:40 - Blue Bloods: Il Primo Emendamento 23:25 - TG 2 23:40 - Razza Umana 01:00 Parlamento Telegiornale. Raitre

07:00 - TGR Buongiorno 08:00 Agora 10:05 - Parlamento Spaziolibero 10:15 - Mi Manda RaiTre 11:00 - Speciale TG 3 12:00 TG 3 12:45 - Pane Quotidiano 13:10 - Il tempo e la Storia In viaggio verso i Lager 14:00 - TG Regione # Meteo 3 15:15 - Terra nostra 16:00 -

Aspettando Geo 16:40 - Geo 18:10 Meteo 3 18:10 - Sveva Sagranola ed Emanule Biggi in Geo 19:00 - TG 3 20:00 - Blob 20:10 - Sconosciuti: La Nostra Personale Ricerca della Felicita’ 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Presa Diretta Telecom Italia 23:15 - Correva l’anno - I medici del Reich 00:00 - TG 3 Linea Notte 00:10 - TG Regione 00:13 - TG 3 Linea Notte 01:00 - Meteo 3 01:05 - Fuori Orario. Canale 5 07:54 - Traffico # Borse Monete # Meteo.It # TG 5 08:45 - La Telefonata di Belpietro 08:50 - Mattino Cinque 11:00 - Forum 13:00 - TG 5 # Meteo.It 13:41 - The Beautiful 14:10 Centovetrine 14:44 - Uomini e Donne 16:10 - Il Segreto 16:55 - Pomeriggio Cinque 18:50 - Avanti un’altro 20:00 - TG 5 # Meteo.It 20:40 - Stricia La Notizia 21:12 - Il Tredicesimo Apostolo 2 23:31 - Fuga Per La Liberta’ - L’Aviatore 01:31 -TG 5. Italia 1

07:20 - Friends 07:40 - Una Mamma per Amica 09:30 - Everwood 11:25 Dr House - Medical Division 12:25 Studio Aperto # Meteo.It # Sports Mediaset 13:40 - Futurama 14:05 - I Simpson 14:30 - Dragon Ball GT 14:55 - Big Bang Theory 15:50 - Due Uomini e Mezzo 16:35 - E Alla Fine Arriva Mamma 16:55 - Covert Affairs 18:30 - Studio Aperto # Meteo.It 19:20 - CSI Scena del Crimine 21:10 - Zelig One 23:30 - Tiki Taka - Il Calcio e’ il Nostro Gioco 01:40 - Studio Aperto 01:50 -Itunes Festival 01:55 - Sport Mediaset. Rete 4

07:20 - Miami Vice 1 08:20 - Hunter 09:45 - Carabinieri 10:50 - Ricette all’Italiana 11:30 - TG 4 # Meteo.It 12:00 - Io l’ho Visto 12:03 - Detective in Corsia 12:55 - La Signora in Giallo 14:00 - Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:30 - Io l’ho Visto 16:33 - I Delitti del Cuore 18:55 - TG 4 # Meteo.It 19:35 - Il Segreto 20:30 - Tempesta d’Amore 21:15 Quinta Colonna 23:55 - Terra! 00:55 - Donnavventura 01:40 - TG 4 Night News.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

19

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 – Ipokriti 09:00 – One Star Hotel 10:00 – Fil:nien ma’ Melo 10:30 - Madagascar 12:00 - Teleshopping 13:00 – F Living Magazine 15:00 - Teleshopping 16:00 Niltaqg[u 18:00 – Teleshopping 20:30 – Belle Donne 23:00 – F. Living Magazine 01:30 - Teleshopping. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – The Local Angle (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Frux 21:55 – Football 22:00 – Golden Oldies 23:00 – Local Issues (r) 23:45 – The 60s and 70s. Melita More

09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Grey’s Anatomy 10:30 - Grey’s Anatomy 11:15 - Grey’s Anatomy 12:00 - Grey’s Anatomy 12:45 - Glee 13:30 - Person Of Interest 14:15 - Person Of Interest 15:00 - Person Of Interest 15:45 - Person Of Interest 16:30 - Person Of Interest 17:15 - 2 Broke Girls 17:45 - How I Met Your Mother 18:30 Smash 19:15 Criminal Minds 20:00 - Go On 20:30 So You Think You Can Dance 21:30 Dallas 22:15 - Boardwalk Empire 23:15 - Supernatural 00:00 - 2 Broke Girls 00:30 - Amazing Race 01:15 - Person Of Interest. GO Stars

07:40 - Beyond the Blackboard 09:15 Les Miserables 11:50 - A Thousand Words 13:20 – Talhotblond 14:35 Pretty Woman 16:30 - I Am Number Four 18:20 - Quiz Show 20:30 - Mrs.

Brown’s Boys 21:00 - The Incredible Burt Wonderstone 22:40 - Closing the Ring 00:35 – Biutiful 03:00 - A Thousand Words 04:30 - Mrs. Brown’s Boys 05:00 – Biutiful. BBC Entertainment

07:00 - 3rd & Bird 07:10 - Poetry Pie 07:15 - Me Too! 07:35 - Nina and the Neurons: In the Lab 07:50 - Bobinogs 08:00 - Boogie Beebies 08:15 - 3rd & Bird 08:25 - Poetry Pie 08:30 - The Weakest Link 09:15 - The Impressions Show With Culshaw and Stephenson 09:45 - Blackadder the Third 10:15 Walk on the Wild Side 10:45 - Doctors 11:20 - Casualty 12:10 - Last Man Standing 13:00 - The Weakest Link 13:45 - The Impressions Show With Culshaw and Stephenson 14:15 Blackadder the Third 14:45 - Walk on the Wild Side 15:15 - Doctors 15:45 Casualty 16:35 - Last Man Standing 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 Kidnapped 20:00 - My Family 20:30 Only Fools and Horses... 21:00 - New Tricks 21:50 - Spooks 22:45 - Moone Boy 23:10 - Tess of the Urbervilles. MGMMovie

07:35 - Catch Me if You Can 09:20 Play Dirty 11:20 - Thrashin?f 12:55 Full Moon High 14:30 - The Return of a Man Called Horse 16:35 - The Night They Raided Minsky?fs 18:15 Company Business 20:00 - Alphabet City 21:25 - MGM?fs Big Screen 21:45 - Blame It on Rio 23:25 - Up the Creek. Diva Universal

07:00 - Quincy, M.E. 08:00 - Agatha Christie?fs Poirot 09:45 - Movie 09:50 - Kojak 10:50 - Quincy, M.E. 11:45 Movie 12:00 - Agatha Christie?fs Poirot 13:48 Great Women 14:00 - Strong Medicine 14:50 - ER 15:45 - Movie 16:00 - Quincy, M.E. 17:00 - Agatha Christie?fs Poirot 18:50 - Movie 19:00 - Strong Medicine 19:50 - JAG 20:49

Great Women 21:00 - Strong Medicine 21:50 - Strong Medicine 22:40 - Great Women 22:55 - Movie Discovery Channel

07:15 - Ultimate Survival: Arctic Circle 08:10 - Gold Divers: Go Big or Go Home 09:05 - Gold Rush: Bedrock Gold 09:55 - American Loggers: Hurricane on the Horizon 10:50 - How Do They Do It?: Caviar; Porcelain; Soccer Cleats 11:15 - How It?fs Made: Bottle Tops; Chocolate; Pills; Pasta 11:40 MythBusters: Flu Fiction 12:35 Extreme Engineering: Mountain of Steel 13:30 - American Chopper: Senior vs. Junior: Offer Denied 14:25 - Wheeler Dealers: Lamborghini Urraco 15:20 Masters of Survival: To Hell and Back 16:15 - Dual Survival: Castaways 17:10 - Ultimate Survival: Texas 18:05 Auction Kings: Torture, Trains, and a Tiny Sword 18:35 - Auction Hunters: Fake Punt Payoff 19:00 - How It?fs Made 19:30 - How Its Made: Gears, Scissors, Leather Watchbands 20:00 Naked and Afraid: The Jungle Curse 21:00 - Railroad Alaska: Killer Ice 22:00 - Aliens: Are We Alone? 23:00 - The Unexplained Files: Spontaneous Human Combustion and Mexican Pilot UFO. Discovery World

06:50 - Victory by Design 07:45 Greatest Human Achievements 08:35 When Dreams Take Flight 09:30 - I Shouldn?ft Be Alive 10:20 - Bone Detectives 11:10 - Trashopolis 12:05 Greatest Human Achievements 12:55 Victory by Design 13:50 - Treasures Decoded 14:45 - Walking The Amazon 15:40 - Download: The True Story of the Internet 16:35 - I Shouldn?ft Be Alive 17:25 - Bizarre Foods 18:20 - Super Structures 19:10 - Victory by Design 20:05 - The Sahara Challenge 21:00 Bizarre Foods 21:55 - The Fight 22:50 Fugitive Strike Force 23:45 - Bone Detectives.

07>00 08>30 10>00 12>00 13>30 15>30 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

Sport fuq il-Cable Malta Stars

08:00 - BOV Premier League 2013-14 (r) 10:15 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 12:00 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 13:25 - Malta Basketball Association (r) 14:50 - Malta Rugby Football Union (r) 16:25 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:45 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 19:35 Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 21:00 BOV Premier League 2013-14 23:15 - Malta Basketball Association (r) 00:40 - Malta Rugby Football Union (r). Melita Sports 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:00 FA Cup (r) 13:55 Bundesliga (r) 15:50 - FA Cup (r) 17:50 - UIPM (r) 19:00 - Bundesliga - Highlights 20:05 Bundesliga (r) 22:00 - FA Cup (r) 00:05 - Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - Bundesliga (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - Bundesliga (r) 17:00 - Bundesliga (r) 18:55 America’s Cup: World Series (r) 21:00 - Bundesliga - Highlights 22:05 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:40 - 2012 Alpari World Match Tour (r). Melita Sports HD 1

08:00 - Bundesliga (r) 09:55 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:00 FA Cup (r) 13:55 - Bundesliga (r) 15:50 - FA Cup (r) 17:50 - UIPM (r) 19:00 - Bundesliga - Highlights 20:05 - Bundesliga (r) 22:00 - FA Cup (r) 00:05 - Bundesliga (r). Melita Sports HD 2 12:00 -

Big Bang Theory – Italia 1, 14>55 Big Bang Theory hi sensiela televi]iva komika fejn niltaqg[u ma’ erba’ ]g[a]ag[ li huma xjentisti li jafu bl-amment id-dinja tax-xjenza b’mod spe/jali dik tal-fi]ika. I]da wa[da minn dawn i]-]g[a]ag[ tidde/iedi li tbag[bas ukoll ftit mal-fi]ika. X’ji;ri?

NET News .net (r) Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Accordo Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla .net NET News .net Tour du Ron NET News Wheelspin Nis;a Maltija (r) NET News

Bundesliga (r) 14:00 Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - Bundesliga (r) 17:00 - Bundesliga (r) 18:55 America’s Cup: World Series (r) 21:00 - Bundesliga - Highlights 22:05 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:40 - 2012 Alpari World Match Tour (r). GO sports 1

07:00 - Ligue 1 - Round 22 - LOSC Lille v Stade Rennais 09:00 -

Barclays Premier League - Week 23 West Brom Albion v Everton 11:00 Heineken Cup - Round 6 - Leinster v Ospreys 13:00 - Serie A - Round 21 Hellas Verona v Roma 15:00 - Trans World Sport #1395 16:00 - Barclays Premier League - Week 23 Manchester City v Cardiff City 18:00 - Ligue 1 - Round 22 - EA Guingamp v Paris Saint-Germain 20:00 Barclays Premier League - Week 23 Premier League Review 21:00 - Serie A -Round 21 - Lazio v Juventus 23:00 - Trans World Sport 00:00 Vincennes Horseracing 02:30 - PGA European Tour - Commercialbank Qatar Masters - Day 1 06:30 Football’s Greatest GO sports 7

07:00 - Vincennes Horseracing 09:30 PGA European Tour Commercialbank Qatar Masters - Day 1 13:30 - Barclays Premier League Week 23 - Premier League Review 14:30 - Serie A - Round 21 - Torino v Atalanta 16:30 - Barclays Premier League - Week 23 - Swansea City v Tottenham H 18:30 - Ligue 1 - Round 22 – Highlights 19:30 - Heineken Cup - Round 6 - Glasgow v Toulon 21:30 - Barclays Premier League Week 23 - Chelsea v Manchester Utd 23:30 - Serie A - Round 21 Sampdoria v Bologna 01:30 - Ligue 1 - Round 22 - Girondins de Bordeaux v AS Saint-Etienne 03:30 FIFA Futbol Mundial 04:00 Barclays Premier League - Week 23 - Crystal Palace v Stoke City. -

GO sports 8

09:00 - Vincennes Horseracing 11:30 PGA European Tour Commercialbank Qatar Masters - Day 1 15:30 - Barclays Premier League Week 23 - Premier League Review 16:30 - Serie A - Round 21 - Torino v Atalanta 18:30 Barclays Premier League - Week 23 - Swansea City v Tottenham H 20:30 - Ligue 1 - Round 22 – Highlights 21:30 - Heineken Cup - Round 6 - Glasgow v Toulon 23:30 - Barclays Premier League Week 23 - Chelsea v Manchester Utd 01:30 - Serie A - Round 21 Sampdoria v Bologna 03:30 - Ligue 1 - Round 22 - Girondins de Bordeaux v AS Saint-Etienne 05:30 - FIFA Futbol Mundial.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

20

TV # RADJU ILLUM FUQ NET TELEVISION

Cold Case – Raidue, 17>33

Tour du Ron – NET Television, 20>30 It-tieni episodju ta’ Tour du Ron mag[na llejla. Wara biss lewwel episodju, il-kummenti tat-telespettaturi kienu kollha po]ittivi u hemm

interess qawwi g[at-tieni episodju. Avventura mill-isba[ g[al numru ta’ parte/ipanti li [adu sehem i]da x’hemm riservat

g[alihom illejla? X’qieg[ed ja[mi fil-kuruturi ta’ mo[[ Ron? Tg[id se jie[du gost? Min jaf... nistennew u naraw. Titilfuhx!!

Fuga per la Liberta’ – Canale 5, 23>31

Accordo – NET Television, 15>30

Quinta Colonna – Rete 4, 21>15

L-ewwel xahar tas-sena l;dida nistg[u ng[odduh ;ewwa u hekk kif l-entu]ja]mu bil-mod il-mod jonqos, nibdew insibuha aktar diffi/li li n]ommu marri]oluzzjonijiet tag[na g[assena l-;dida! G[all-ma;;oranza tan-nies, il-kuntentizza hi mdawra madwar id-dar, filkumpanija tal-familja u l-[bieb. Accordo, G[alik u g[al Darek, il-programm fuq id-dekorazzjoni tad-dar, moda u sbu[ija, ippre]entat minn Mary Tabone. Id-dar hi l-post fejn wie[ed jg[ix, ambjent li joffri sigurtà u kuntentizza, post kkunsidrat

b[ala kenn jew post ta’ ori;ini. Kemm jekk tghix wa[dek jew f’dar b’familja kbira, id-dar hi /-/entru tal-univers tag[na. Mary Tabone tippre]enta karatteristika fuq disinji tal-materjali tal-purtieri u a//essorji, u flimkien ma’ Joseph Cini, awtorità dwar r[am u granit, jiddiskutu l-implimentazzjoni ta’ dan il-materjal fuq worktops, tur;ien u art. Chris Grech, espert tal-kmamar tal-banju u madum, jelabora fuq layouts, stili u materjali. Ma’ Jacqueline Buttigieg, il-

beautician, flimkien ma’ Sharon Pavia, l-istilista` tax-xag[ar, jissie[bu ma’ Mary Tabone u jag[tu dimostrazzjoni ta’ makeup, trattamenti tas-sbu[ija u stili tax-xag[ar fuq mudella. Fil-programm hemm inkluzi wkoll informazzjoni dwar lapplikazzjonijiet g[all-kompetizzjonijiet tal-koppji u r-rinovazzjoni tad-dar. Hemm ukoll kompetizzjonijiet permezz tattelefon mat-telespettaturi bi premjijiet kbar x’jintreb[u. Kull min jibg[at sms se jipparte/ipa b’/ans li jirba[ rigali kbar fla[[ar tas-sensiela.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

22 PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI

Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bil-bit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

KLASSIFIKATI G{ALL-KIRI

AVVI}I

{a]-}ebbu; ’il barra minn Triq l-Imdina

Tiswijiet fil-pront u fil-post

GARAXX basement 40 pied x 50 pied, jista’ jintu]a g[al gym, store, uffi//ju e//. ?emplu 79211659.

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn

minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705. G{ALL-BEJG{

Sodda sufan

TAS-suede, 60” wisa’ bl-istorage. Prezz €400 jew l-eqreb offerta. ?emplu 99808356.

G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u

gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Kalendarji kbar tat-2014, 29cm x 42cm. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

It-trabi tal-SCBU g[andhom b]onn id-demm tieg[ek, tibqax lura


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

23

MADWARNA

GO tippre]enta g[otja lil Caritas b’risq il-Filippini L-impjegati ta’ GO organizzaw inizjattiva interna ta’ ;bir ta’ fondi b’risq Caritas International li qed tg[in lill-vittimi tat-tifun Haiyan filFilippini. Il-flus mi;bura kienu rduppjati mill-kumpanija u ppre]entati lil Monsinjur Carm Farrugia, l-Assistent Direttur ta’ Caritas Malta, minn Josephine Grima, Senior Manager HR Operations ma’ GO. “Kull xahar GO torganizza dress down day meta l-impjegati jag[mlu g[otja ta’ €1 li ting[ata g[all-karità. Minbarra l-flus li n;abru mill-a[[ar dress down day, l-impjegati kienu m[e;;a jag[tu ftit iktar, din iddarba b’risq il-Filippini. Ilkumpanija dde/idiet li tirdoppja l-ammont mi;bur [alli toffri aktar appo;; lill-eluf ta’ persuni

li g[adhom qed isofru l-effetti devastanti tat-tifun Haiyan. A[na grati lil kull min wera solidarjetà mal-vittmi ta’ dan iddi]astru naturali,” qalet Grima. “It-tifun Haiyan, li kellu buffuri ta’ ri[ li jla[[qu 235 mil fissieg[a, effettwa lil 13-il miljun ru[ meta laqat il-Filippini tard is-sena l-o[ra. Kwa]i ]ew; miljun ru[ spi//aw bla dar u 2.5 miljun persuna g[andhom b]onn g[ajnuna f’ikel. L-isfida g[all-a;en]iji b[al Caritas, li qeg[din hemm jg[inu lil dawn in-nies jibnu [ajjithom mill;did, hi kbira. Ninsabu grati lejn dawk l-impjegati ta’ GO li g[enu waqt il-;bir ta’ fondi u n[e;;u lill-individwi u organizzazzjonijiet o[ra biex ikomplu jiftakru fil-vittmi ta’ Haiyan, avolja ma g[adhomx jissemmew fl-a[barijiet,” qal

(mix-xellug) Bernadette Abela Fiorentino, HR Officer Employee Services, u Josephine Grima, Senior Manager HR Operations, jippre]entaw i/-/ekk lil Monsinjur Carmelo Farrugia, l-Assistent Direttur ta’ Caritas Malta fil-pre]enza ta’ Grace Cilia, il-Kap tad-Diaconia Unit, u Carmel Cremona

Monsinjur Farrugia. L-isforzi kollettivi ta’ Caritas fil-Filippini di;à qed jil[qu ’l fuq minn nofs miljun persuna b’servizzi b[al kenn, ilma, i;jene, provvisti essenzjali u mezzi ta’ kif jiggwadanjaw l-

g[ajxien tag[hom. Fil-belt ta’ Palo, Caritas qed tipprovdi ilma nadif lil iktar minn 100,000 persuna u, fost servizzi o[ra, naddfet il-[erba li [alla warajh it-tifun. Fuq ba]i kontinwa, Caritas

b[alissa qed tipprovdi sapun, pilloli g[al purifikazzjoni talilma u prodotti o[ra marbuta mal-i;jene, filwaqt li qieg[da tinkura;;ixxi lill-komunitajiet biex ja[dmu flimkien [alli l-mard ma jinfirixx.

GasanMamo tappo;;ja l-‘Coach Education Programme’ tal-MRFU Ir-rugby f’Malta kulma jmur qed isir aktar popolari u is-sena li g[addiet kienu involuti i]jed minn 7,500 persuna f’dan lisport. G[alhekk l-MRFU blappo;; ta’ GasanMamo qieg[da toffri g[a]la ta’ programmi ta’ ta[ri; adattati g[al kul[add. “It-ta[ri; hu parti integrali tarrugby u bil-Coach Education Programme GasanMamo qed tg[in lill-MRFU tipprovdi ta[ri; ta’ kwalità g[olja fil-livelli koll-

ha tal-log[ba biex tkompli ttejjeb in-numru ta’ persuni involuti fir-rugby u tg[olli l-istandards tal-log[ba f’Malta,” qal Mark Mamo, General Manager ta’ GasanMamo Insurance. Il-kwalità tal-esperjenza firrugby tiddependi minn [afna affarijiet b[al fa/ilitajiet, organizzazzjoni u kwalità fil-tmexxija. It-ta[ri; hu importanti [afna biex titjieb il-prestazzjoni f’kull livell.

L-MRFU tag[raf il-[tie;a li lcoaches g[andhom b]onn ta[ri; li jkun adattat g[all-b]onnijiet u l-[iliet tat-tfal u b’hekk introdu/iet il-Coach Education Programme li joffri direzzjoni definita g[al kull livell ta’ ta[ri; li hu akkreditat mill-MRFU. Il-korsijiet tal-bidu, b[al Tug Rugby u Rugby Ready, huma mag[mulin apposta biex jg[inu lil min qed jilg[ab ir-rugby g[allewwel darba u jtejbu t-ta[ri;

g[at-tipi differenti tal-log[ba. Listruttura l-o[ra ta’ ta[ri; ti]viluppa kapa/itajiet ta’ ta[ri; permezz ta’ g[arfien progressiv ta’ ta[ri; u l-log[ba tar-Rugby Union. “Illum fa/li [afna li ssir coach kwalifikat,” qal Daniel Holliday, Development Manager talMRFU. “Coach tajjeb jg[in lillplayers ji]viluppaw u jag[tu la[jar li jistg[u u l-g[an ewlieni tal-Coach Education Programme

B[alissa l-MRFU qieg[ed joffri diversi programmi o[ra ta’ ta[ri; g[al dawk kollha li tog[;obhom il-log[ba tar-rugby li f’Malta tgawdi popolarità kbira

hu li jtejjeb il-kwalità tat-ta[ri; billi jintu]aw metodi user-friendly u jkun hemm ta[ri; apposta g[all-coaches.” Ir-rugby qieg[ed jikber kontinwament fil-popolarità b’aktar u aktar nies juru interess attiv fillog[ba, kemm b[ala player, coach, uffi/jal, amministratur jew sempli/iment jappo;;jawh. Ir-rugby f’Malta jipprovdi wkoll [in liberu pja/evoli b’[afna min-nies jing[ataw lopportunità li ji]viluppaw il[iliet tag[hom u jittestjawhom huma stess, mhux biss kontra xulxin, i]da wkoll kontra pajji]i o[ra. Barra minn dan, ir-rugby joffri esperjenza li tikkontribwixxi lejn sodisfazzjon, kunfidenza u ]vilupp personali.

Ir-rugby f’Malta kulma jmur qed isir aktar popolari u s-sena li g[addiet kienu involuti i]jed minn 7,500 persuna f’dan l-isport


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

24

SPORT

TENNIS – OPEN AWSTRALJAN

Wawrinka jirba[ l-ewwel Grand Slam fil-karriera

Wawrinka ji//elebra bit-trofew wara li g[eleb lil Nadal

It-tennista }vizzeru Stanislas Wawrinka reba[ l-ewwel Grand Slam fil-karriera tieg[u meta filfinal tal-Open tal-Awstralja reba[ bi skor ta’ 6-3 6-2 3-6 6-3 kontra l-Ispanjol Rafael Nadal li kien vi/in li jirtira mil-log[ba min[abba injury f’dahru. Filwaqt li g[al Wawrinka dan kien l-ewwel Grand Slam filkarriera, Nadal ;ie m/a[[ad milli jirba[ l-14-il Grand Slam fil-karriera tieg[u u b’hekk ma laq[ax lil Pete Sampras finnumru ta’ Grand Slams mirbu[a. Barra minn hekk, Wawrinka, ittennista numru tmienja fiddinja, qabel il-biera[ kien g[adu qatt ma reba[ kontra n-numru wie[ed fid-dinja. Illum Wawrinka se jie[u post Roger Federer b[ala t-tennista numru wie[ed fl-I]vizzera wara li Federer kien eliminat fis-semi finali proprju minn Nadal. Illum

Wawrinka se jsib ru[u fit-tielet post tar-rankings mondjali grazzi g[al dan is-su//ess flewwel Grand Slam tas-sena. Qabel il-finali tal-biera[ Wawrinka kien tilef fid-12-il darba li iltaqa` ma’ Nadal imma din is-sena il-wirjiet li kellu Wawrinka kienu mill-aqwa u fi triqtu lejn il-finali elimina lil Novak Djokovic u lil Tomas Berych rispettivament. Ta min jiftakar li Nadal kellu /-/ans li jsir wie[ed minn tliet tennisti biss li jkun reba[ kull Grand Slam minn tal-anqas darbtejn. Din kienet it-tieni darba li Nadal [are; tellief fil-finali ta’ dan lOpen wara li fl-2012 kien tilef kontra Djokovic. Is-sena li g[addiet Nadal ma kinx [a sehem min[abba li kien qed jirkupra minn injury fl-irkoppa filwaqt li l-uniku darba li reba[ dan l-Open kien fl-2009.

Man Utd akkwistaw b’mod uffi/jali lill-midfielder ta’ Chelsea Juan Mata g[as-somma rekord ta’ 37.1 miljun lira sterlina. Ilplayer Spanjol iffirma kuntratt li jiskadi fl-2018. Mata, eks player ta’ Valencia hu mistenni jilbes il-flokk ta’ Man Utd g[all-ewwel darba g[ada meta r-Red Debils jilag[bu kontra Cardiff. Fir-ritratt Mata (lemin) jidher flimkien mal-manager ta’ Man Utd David Moyes.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

25

SPORT TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Su//ess g[al Oran fil-Klassi Premier Fit-tieni laqg[a tal-ista;un talkampjonat lokali, waqt l-aktar ti;rija importanti fil-korsa talMarsa, dik tal-Klassi Premier kien kien il-Fran/i] Oran misjuq minn Julian Farrugia li kiseb su//ess. Oran kellu wirja ferm kbira tant li reba[ f’[in stupend ta’ 1.14.5 fuq 2140 metru. Oran spi//a quddiem il-:ermani] Sultan November, b’dan jikseb medja tajba wkoll ta’ 1.14.9, filwaqt l-I]vedi] Lage da[al fittielet post. Minn na[a tieg[u lFran/i] Oltedo de Rieux da[al ir-raba’. Kienet tigrija veloci li tawgura sta;un millaqwa g[al dawn it-tip ta’ ti;rijiet. Il-programm feta[ b’tigrija ta’ Klassi Bronze, fejn assistejna g[al wirja ohra ferm tajba taddebba Buckens Stjarna misjuha minn sidha stess Tony Tanti. Din irre;istrat it-tieni reb[a milla[[ar tliet ti;rijiet li [adet sehem fihom. Fit-tieni ti;rija miftu[a ghal Klassi Silver,kompla ikkonferma l-forma tajba li jinsab fiha Valles Emile, meta misjuq minn sidu Mario Borg, irnexxilu jirba[ it-tieni wa[da mill-a[[ar

tliet [ar;iet tieg[u. G[al dik li kienet it-ti;rija ta’ Klassi Bronze, kien hemm reb[a wkol tajba ta’ Marchallah li nsaq minn Rodney Gatt. Huwa kien ilu mid-Di/embru 2012, ma jirbah tigrija, i]da l-biera[ re;a’ wera forma ferm accetabbi. Fit-tieni l-aqwa Klassi dik Gold, ]volgiet f’ti;rija ferm interessanti, fejn is-su//ess mar g[al Paleo des Cascades misjuq minn Redent Magro. Dan finalment reba[ quddiem it-tieni favorit Simb Tyrant, li kellu wkoll ti;rija po]ittiva [afna. Ta min isemmi li r-rebbie[, Paleo des Cascades, beda l-akbar favorit. F’ti;rija miftu[a g[al Klassi Bronze, assistejna l-ewwel reb[a kemm ilu f’pajji]na tal-Fran/i] Nemrod du Ruisseau, li nsaq minn sidu stess Silvio Schembri. Fil-fatt dan kien ;ie impurtat lokalment, madwar tliet snin ilu. Fl-a[[ar ti;rija tal-programm li kienet it-tieni wa[da tal-Klassi Gold kien imiss is-su//ess taddebba Zandina Boshoeve misjuha minn Rodney Gatt. Din reb[et fost o[rajn quddiem Pheonix de la Roque li beda fost il-favoriti.

I]-]iemel Fran/i] Oran misjuq minn Julian Farrugia hekk kif reba[ is-sitt ti;rija (Ritratt> Josef Galea)

Ri]ultati Kollha Klassi Copper- 1. Buckens Stjarna (Tony Tanti), 2. Cocos Kaos, 3. Manifi Pointe, 4. Kulls Nero. {in- 1.20.9 (2140m) Klassi Silver- 1. Valles Emile (Mario Borg), 2. Super Gordon, 3. Okapi des Dimes, 4. Octobre En Fete. {in- 1.17.2 (2140m) Klassi Bronze- 1. Marchallah

(Rodney Gatt), 2. Quick Et Rare, 3. Lime Casted, 4. Bella Notte. {in: 1.17.7 (214m) Klassi Gold- 1. Paleo des Cascades (Redent Magro), 2. Sim Tyrant, 3. Energy Launcher, 4. Joss QC. {in1.16.0 (2140m) Klassi Bronze- 1. Nemrod du Ruisseau (Silvio Schembri), Ywema’s Pride, 3. Obscur de

Busset, 4. Navaroso de Khepri. {in- 1.17.8 (2140m) Klassi Premier- 1. Oran (Julian Farrugia), 2. Sultan November, 3. Lage, 4. Oltedo de Rieux. {in: 1.14.5 (2140m) Klassi Gold- 1. Zandina Boshoeve (Rodney Gatt), 2. Phenix de la Roque, 3. Oolong, 4. Carnegia Hall. {in- 1.16.4 (2140m)

GRAN PRIX D’AMERIQUE

Maharajah fi klassi g[alih Kenneth Vella, minn Parigi

Maharajah ,misjuq minn Orjan Kihlstrom jirba[ it-93 edizzjoni tal- Prix d’Amerique

Misjuq minn Orjan Kihlstrom, l-I]vedi] Maharajah reba[ it-93 edizzjoni tat-ti;rija famu]a Gran Prix d’Amerique li saret il-biera[ wara nofsinhar fil-korsa ta’ Vincennes f’Pari;i fi Franza. B[assnin li g[addew, 18 kienu ]]wiemel li bdew din it-ti;rija li kellha bidu bil-waqqaf u li saret fuq distanza twila ta’ 2700m. Illum il-GP d’Amerique hi kkunsidrata l-aktar ti;rija importanti fil-kalendarju tat-trott mondjali. F’xita kontinwa, l-I]vedi] Yarrah Boko (Pierre Vercruysse)

kien l-aktar velo/i wara li ng[ata l-bidu uffi/jali. Dan feta[ vanta;; ]g[ir minn Maharajah (Orjan Kihlstrom) u l-favorit Ready Cash (Franck Nivard). Wara ftit metri kien Jean Michel Bazire li po;;a lil Up And Quick fl-ewwel po]izzjoni u dan feta[ vanta;; ta’ madwar nofs tul mill-istess Maharajah u Yarrah Boko. Hekk kif i]-]wiemel qabdu ddritta finali, Kihlstrom po;;a lil Maharajah tnejn fuq in-na[a ta’ barra u dan ;ab fix-xejn lil Up And Quick biex temm rebbie[ f’medja ta’ 1.13.3” fil-kilometru.

Yarrah Boko, Roxane Griff (Eric Raffin) u Timoko (Joseph Verbeeck) da[lu fit-tielet, ir-raba’ u l-[ames post rispettivament. Di]appuntanti intant kienet itti;rija g[al Ready Cash li f’idejn Franck Nivard biddel il-pass hekk kif i]-]wiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali. B’hekk wara assenza ta’ tmien snin l-Amerique re;g[et intreb[et minn ]iemel }vedi]. Fl-2006 kien wasal l-a[[ar su//ess Skandinavu permezz ta’ Gigant Neo. Maharajah hu im[arre; mill-professjoanli }vedi] Stefan Hultman.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

26

SPORT

BASKETBALL-ST JAMES HOSPITAL SHIELD

Athleta jirb[u unur ie[or Athleta A to Z Electronics reb[u t-tielet unur tal-ista;un meta re;g[u g[elbu lil Royce Floriana fil-finali tas-Shield. Japrofittaw mill-injury ta’ Elston Athleta A to Z Electr. ............78 Royce Floriana .......................65 ( 14-14, 23-8, 20-24, 21-19) Athleta: M. Naudi 23, B. Bartolo, D. Bugeja 9, C. Patus 25, C. Galea, M. Guisti, O. Said 14, S. Pace, D. Ross, K. Baldacchino, S. Bischoff, S. Schembri 7. Floriana : O. Shamala, D. Elston 26, D. Camilleri, P. Shoults 10, I. Borg 4, B. Zammit,C.Calleja 7, D. Schembri 16, D. Agius 2. Referees: B. Vassallo, G. Barbara u C. Terribile.

Minkejja li Floriana urew titjib mil-a[[ar wirjiet xorta wa[da dan ma kienx bi]]ejjed g[alihom biex iwaqqfu lil Athleta milli jirb[u unur ie[or. Floriana urew aktar deteminazzjoni fid-difi]a fejn spikka D. Elston fir-rebounds waqt li D. Schembri g[amel

progress biss ma kienx konsistenti. Floriana kellhom l-a[jar bidu fejn marru 7-2 minn fuq. Athleta wara time-out bdew jilag[bu a[jar u b’hekk le[qu lil Floriana b’ D. Camilleri jfalli /ans fa/li lejn tmiem l-ewwel sessjoni biex ipo;;i lil Floriana fuq quddiem meta l-iskor kien dak ta’ 14-14. Il-log[ba kompliet tkun bilan/jata sakemm [ames minuti qabel l-intervall D. Elston we;;a’ ta[t il-board ta’ Athleta u kellu jkun mibdul. Athleta mal-ewwel approfittaw minn din l-injury biex fet[u 10 punti vanta;; bl-iskor ikun 30-20 sakemm re;a’ da[al D. Elston. Athleta komplew jippressaw biex marru jistrie[u b’vanta;; tajjeb 37-22. Floriana kisbu l-ewwel [ames punti wara l-intervall biss Athleta mal-ewwel irkupraw u bdew japprofittaw mill-passa;;i ]baljat Florjanizi biex b’hekk bdew la[[ar g[axar minuti bi 11-il punt vanta;; bl-iskor ikun dak ta’ 57-46. L-isforzi ta’ Floriana [adu skoss lura meta fl-ewwel minuti

tar-raba’ sessjoni, il-vanta;; talAthleta kiber g[al 71-50 u minn hemm ma [arsux lura biex a//ertaw minn dan l-unur. KAMPJONAT ST JAMES HOSPITAL NISA

Luxol iwaqqfu lil Athleta Fil-bidu tat-tieni rawnd, il-leaders Honey Athleta sofrew l-ewwel

telfa meta ;ew meg[luba minn Caffe Moak Luxol. Pavi Depiro komplew jersqu lejn l-ewwel postijiet b’reb[a kontra Starlites Sports Experience waqt li {ibs Spatone g[elbu lil Petrus Phoenix. Fil-log[ba prin/ipali Luxol telg[u fl-ewwel post wara li g[elbu lil Athleta. Sal-mistrie[ illog[ba kienet bilan/jata bi]-]ewg timijiet igawdu perjodi fejn matulhom kienu fil-vanta;;. Luxol kellhom punt vanta;; 28-27 filmistrie[. Il-log[ba ;iet de/i]a hekk kif bdiet it-tielet sessjoni b’ Luxol jmorru 41-29 minn fuq. Bir-risposta ta’ Athleta tibqa’ ma tasalx, Luxol reb[u 67-40. Depiro kisbu double fuq Starlites u fl-istess [in sa[[ew it-

Malcolm Naudi ta’ Athleta (xellug) jipprova jaqbe] lil Borg ta’ Floriana

tamiet tag[hom g[al post fil-playoffs. Kienu Starlites li kienu la[jar fl-ewwel sessjoni biex spi//aw 16-12 minn fuq. Fil-bidu tat-tieni sessjoni Depiro marru 1816 minn fuq. Depiro bdew aktar aggressivi wara l-mistrie[ u irnexxilhom jibdew l-a[[ar g[axar minuti b’punt minn fuq bliskor ikun dak ta’ 44-43. {ames

minuti mit-tmiem Depiro kisbu tmien punti bla risposta biex b’hekk reb[u 61-54. Hibs ma kellhomx diffikulta` biex g[elbu lil Phoenix 78-36. Sal-mistrie[ Phoenix kien irnexxielhom i]ommu l-pass u liskor kien dak ta’ 33-21 imma minn hemm ‘il quddiem tilfu rritmu u spi//aw tilfu l-log[ba.

FA CUP – IV RAWND

Chelsea fir-rawnd li jmiss

Kif kien mistenni, Chelsea g[addew g[all-[ames rawnd talFA Cup meta fi Stamford Bridge g[elbu lil Stoke 1-0. Fir-rawnd li jmiss issa Chelsea jilag[bu kontra Man City. Chelsea, rebbie[a ta’ erba’ FA Cups f’dawn l-a[[ar seba’ sta;uni tilfu diversi /ansijiet u kellu jkun gowl mill-aqwa ta’ OSCAR fis-27 minuta li g[amel id-differenza. Lejn l-a[[ar fa]i tal-log[ba Stoke g[amlu minn kollox biex I;ibu d-draw imma Chelsea iddefendew tajjeb.

Samuel Eto’o ta’ Chelsea issikkat minn diversi avversarji ta’ Stoke

Jisfurzaw replay Sheffield United, minkejja li lag[bu b’10 players g[al kwa]i 40 minuta sfurzaw draw ta’ 1-1 kontra Fulham u b’hekk se jkollhom

jilag[bu replay. Sheffield, tim ta’ League One di;a’ elimina lil Aston Villa u kienu ferm vi/in li jg[addi g[all-[ames rawnd qabel ma Fulham ;abu d-draw kwarta mit-tmiem. Fil-31 minuta Sheffield kienu marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Chris PORTER u sa tmiem lewwel taqsima l-iskor baqa` dak ta’ 1-0 favurihom. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima l-captain ta’ Sheffield Michael Doyle tke//a wara li g[amel fawl ikrah. Hugo Rodallega ;ab id-draw g[al Fulham, tim li jilg[ab filPremiership Ingli] fil-75 minuta. Lejn l-a[[ar minuti d-difensur ta’ Fulham Senderos laqat il-lasta u liskor finali baqa` 1-1. Ir-replay

tintlag[ab ix-xahar li ;ej fi Craven Cottage.

Ri]ultati

IV Rawnd

Sheffield Utd v Fulham Chelsea v Stoke

1-1 1-0

Hibernian v Celtic

0-4

Premiership Sko//i]

Il-polza tal-V rawnd>

Manchester City v Chelsea Sheffield Utd # Fulham v Nott. F. # Preston North End Arsenal v Liverpool Brighton & Hove Albion v Hull C. Cardiff City v Wigan Athletic Sheffield Wed. v Charlton Ath. Sunderland v Southampton Everton v Swansea City


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

27

SPORT FUTBOL L- EWWEL DIVI}JONI

Lija jirb[u b’doppjetta ta’ Aleksandrov BIRZEBBUGA SP ……..… 0 LIJA A. ……………….…….. 2 Birzebbuga SP – C. Cassar, R.

Zammit, P. Grima, D. Baldacchino, M. Hrubsa, F. Peplow (C. Calleja), G. Favero, K. Borg, G. Caruana, R. Celeste, P. Cataldi. Lija A – K. Calleja, C. Giordemaina, M. Fleri Soler, D. Scerri, D. Vukovic, G. Calabretta, J.P. Scerri (B. Antignolo), M. Potezica, L. Micallef, K. Aleksandrov, A. Ige. Referee – Matthew Degabriele Kiril Aleksandrov skorja doppjetta fl-ewwel taqsima biex g[en lil Lija jirritornaw g[ar-reb[ wara li kienu temmew l-impenji talewwel rawnd b’telfa sorpri]a kontra {amrun Spartans. Bis-sa[[a tar-reb[a fuq Birzebbuga l-biera[, Lija issa sa[[ew it-tielet post filklassifika u ]ammew il-pass ma Zebbug u Pieta li qed jokkupaw lewwel ]ew; postitjiet. Lija reb[u meritatament da nilkonfront minkejja li m’g[amlu xejn e//ezzjonali i[da xorta wa[da kienu ferm a[jar millavversarji tag[hom. Minbarra Aleksandrov li kien determinant g[ax kiseb i]-]ew; gowls, g[al Lija spikka l-plejer Calabretta li kelu log[ba ferm tajba u flimkien ma’ Potezica mexxa l-attakk ta’ Lija. Il-log[ba kienet verament kwieta fl-ewwel mumenti tag[ha, kwa]I patetika fejn i]-]ew; na[at ma setg[ux jag[mlu azzjoni wa[da di/enti. Irridu ng[idu li lkondizzjonijiet ta’ ri[ qawwi kompla g[amilha diffi/li g[a]-]ew; na[at li jilag[bu futbol tajjeb. Fil-fatt l-ewwel azzjoni denja

I Div

Kif Jinsabu

}ebbu; R Pieta H Lija A Melita St.George’s Gudja U G]ira U St.Andrew’s Birzebbuga SP }ejtun C }urrieq Msida SJ {amrun S

L RD T F K Pti

13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13

92 83 81 64 55 53 45 44 43 42 23 22 25

2 2 4 3 3 4 4 5 6 7 8 9 6

29 26 23 22 21 18 15 20 17 17 15 16 16

17 13 12 17

20 21 15 21 24 27 21 23 24

29 27 25 22 20 18 17 16 15 14 9 8 3

tal-log[ba wasslet g[all-gowl talvanta;; ta’ Lija fil-25 minuta meta Gianluca Calabretta da[al tajjeb fil-kaxxa fejn twaqqa’ minn Ryan Zammit g[al penalty indiskutibbli, u mill-11-il metro kien KIRIL ALEKSANDROV li skorja b’xutt pre/i] fil-baxx. Fil-31 minuta Lija irduppjaw b’mod mill-iktar fortunate meta Kiril Aleksandrov g[eleb in-nasba tal-offside u avvanza wa[da quddiem il-goalkeeper i]da la[aq fuqu Hrubsa li anti/ipah i]da l-ballun [abat ma’ wi// l-istess ALEKSANDROV bil-ballun meg[jun mir-ri[ qawwi jispi//a fix-xibka. }ew; minuti wara l-ewwel risposta ta’ Birzebbuga bi freekick dirett ta’ Pierre Grima li Calleja salva b’diffikulta. Fit-tieni taqsima kienu Lija li [olqu l-ewwel azzjoni meta Calabretta bidel il-ballun ma’ Potezica qabel impenja lil Cassar b’xutt fil-baxx. Il-log[ba kompliet tkun ikkontrollata minn Lija li resqu qrib b’]ew; tentattivi ta’ Calabretta u Vukovic li kienu salvati b’diffikulta minn Cassar. Sitt minuti mit-tmiem /ans taddeheb g[al Lija meta Potezica ]marka lil Aleksandrov li milvi/in kien im/a[[ad minn Cassar.

Azzjoni mill-partita bejn Lij u Bir]ebbu;a (ritratt> Josef Galea)

}ejtun isalvaw fl-a[[ar }EJTUN C. ………….......… 1 {AMRUN S. ……….........… 1 }ejtun C - R. Debattista; I. Briffa, R. Previ, K. Abela, C. Magro, D. Borg, P. Mirceta, A. Farrugia, A. Carabott, G. Delia, A. Cekulajevs (E.Vella) {amrun S - J.C. Debattista, A. Attard, J. Grech, A. Borg, D. Nazari, A. Micallef, S. Hili (J. Felice), M. Deanov (M. Busuttil), M. Cornago Del Pedro, R. Spiteri, A. Pignataro (L. Grech) Referee - Alan Mario Sant

}ejtun Corinthians salvaw irri]ultat fl-a[[ar minuti tal-log[ba kontra {amrun Spartans, biex kisbu punt prezzju] u taw daqqa ta’ [arta lill-{amruni]i li riedu bilfors it-tliet punti biex ikomplu birrimonta tag[hom fejn g[adhom fla[[ar post tal-klassifika.

Ri]ultati Lokali FOOTBALL BOV Premier

St Andrew v Paola H Sliema v San Gwann {amrun v Pembroke Floriana v }ejtun

2-0 1-0 2-1 2-0

Sta Venera v Xg[ajra Mtarfa v Sirens G[axaq v Msida

3-5 0-1 0-2

Ker/em A. v Nadur Y Xewkija T. v Xag[ra Utd

0-0 2-1

1-1

Safi AFC v Rovers Utd Mqabba A. v Senglea Y B’Bugia T. v G]ira Utd

0-2 1-6 3-1

1-0 1-2

BASKETBALL St James Hospital Shield Finali

Qormi v Mosta Valletta v Rabat A Vittoriosa S. v Sliema W Floriana v Hibernians

2-3 6-1 1-2 0-4

Birzebbuga SP v Lija A }ejtun C. v {amrun S

0-2

Mqabba v San :wann Si;;iewi v Mdina K Kirkop Utd v Marsaskala Marsa v Dingli S Mellie[a v Senglea A Gharghur v }abbar SP

2-3

I Div

II Div

YFA U-17A

Pieta H v Valletta B`Kara v Mosta

1-1

0-0 2-2 0-0

U-15

GFA

IASC II Div

Athleta v Floriana Nisa Luxol v Athleta Depiro v Starlites Hibs v Phoenix

VOLLEYBALL Lig (I)

Sliema W. v FDL M;arr v Valletta SA

Hili b’titjira tajba. Ftit wara /ans tad-deheb g[al {amrun Spartans meta Charlo Magro deher imiss ilballun b’idu fil-kaxxa i]da mill11-il metro ix-xutt ta’ Antonio Pignataro kien salvat minn Rodrick Debattista. Fl-64 minuta {amrun xorta rnexxielhom imorru fil-vanta;; meta xutt ta’ Ryan Spiteri kien salvat minn Debattista i]da mirrebound CARNAGO DEL PEDRO xe[et fix-xibka. Ftit wara {amrun resqu qrib it-tieni gowl meta Ryan Spiteri ;ieg[el lil Debattista jwettaq save milaqwa. Fil-85 minuta kontra x-xejra tallog[ob u prattikament fl-ewwel attakk tag[hom fit-tieni taqsima }ejtun irnexxielhom jiksbu d-draw meta KENETH ABELA minn angolu kwa]I mpossibli rnexxielu jsib ix-xibka.

FORMULA 1 78-65 67-40 61-54 78-36 0-3 0-3

Ri]ultati o[ra

Bundesliga

W. Bremen v Braunschweig 0-0 Hamburg v Schalke 04 0-3

La Liga

{amrun kien [aqqhom xi [a;a a[jar minn dan il-konfront g[aliex attakkaw g[al [inijiet twal u kelhom l-a[jar /ansijiet fejn anki fallew penalty, i]da b’punt biss miksub issa it-triq g[al {amrun qieg[da issir dejjem diffi/li. }ejtun bdew tajjeb b’xutt ta’ Gers Delia jmur ftit barra. {amrun bdew i]idu fil-log[ob u fis-17-il minuta kien Del Pedro li resaq qrib b’xutt tajjeb wara li bidel ma’ Pignataro. L-istess Pignataro wasal ftit tard g[al kross ta’ Spiteri. {amrun komplew jattakkaw hekk kif }ejtun kellhom jiddefendi g[al [inijiet twal u {amrun re;g[u resqu qrib b’xutt ta’ Pignataro li kien salvat minn Debattista. Fit-tieni taqsima {amrun Spartans komplew jattakkaw u Debattista re;a’ /a[[ad lil Sergio

Almeria v Getafe 1-0 Osasuna v A. Bilbao 1-5 R. Vallecano v A. Madrid 2-4

Raikkonen se jissielet g[at-titlu Is-sewwieq il-;did tal-Ferrari Kimi Raikkonen qal li l-g[an prin/ipali tieg[u se jkun ir-reb[ tat-titlu. Raikkonen [alla lit-tim tal-Lotus biex irritorna malFerrari fejn se jkun qed isuq flimkien mal-Ispanjol Fernando Alonso li kemm-il darba stqarr li hu wkoll se jkun qed jipprova jisfida lil Vettel g[ar-reb[ tattitlu. Fl-2007 Raikkonen kien reba[ it-titlu mondjali meta kien mal-Ferrari u sentejn wara kien [alla lit-tim Taljan. “Ovvjament l-g[an tieg[i u ta’ Alonso se jkun l-istess

wie[ed. Se nippruvaw nirb[u ttitlu imma li hu ]gur hu li mhux se ntellfu xulxin. Irridu nirb[u g[all-;id tat-tim,” qal Raikkonen. G[al dawn l-a[[ar erba’ snin Sebastien Vettel reba[ it-titlu sena wara l-o[ra u jibda favorit li jer;a’ jikseb su//ess. Din issena, fl-a[[ar Grand Prix se jing[ataw punti doppji. Lewwel Grand Prix se jsir fis-16 ta’ Marzu fl-Awstralja filwaqt li l-a[[ar wie[ed ikun dak tat-23 ta’ Novembru f’Abu Dhabi.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

28

SPORT

FUTBOL LOKALI

Kow/ ;did g[al Valletta... i]da Miller se jibqa’ Mil-lum, Andre Paus mistenni jin[atar b[ala l-head kow/ il-;did ta’ Valletta i]da Mark Miller se jibqa’ ja[dem fi [dan il-klabb. Dan ;ie ]velat waqt il-programm Replay. Paus se jkun qed ja[dem malkow/ Mark Miller, li mistenni jibqa’ parti mit-tmexxija teknika ta’ Valletta u d-direttur tekniku l;did tal-klabb, l-Olandi] Ted Van Leeuwen. Paus segwa lil Valletta fir-reb[a ta’ 3-0 kontra Mosta flFA Trophy nhar l-Erbg[a li g[adda. Hu kien pre]enti fil-VIP area flimkien ma’ Van Leeuwen u uffi/jali o[ra ta’ Valletta. Paus g[andu 48 sena, tliet snin i]g[ar minn Miller. B[ala kow/ hu di;a’ kellu esperjenzi ma’ klabbs fiddivi]jonijiet inferjuri tal-;ermanja u l-Olanda. Aktar ri/enti u dan lista;un, Paus mexxa lit-tim B talVitesse u sa[ansitra kien wie[ed mill-assistenti tal-kow/ attwali ta’ Vitesse, Peter Bosz hekk kif Paus kien responsabbli mit-ta[ri; taddifensuri. B[ala plejer Paus kien jilg[ab fir-rwol ta’ difensur. Il-mo[[ wara dan il-pro;ett hu l-miljunarju mill-Georgia Merab Jordania. Sa minn Lulju li g[adda, dan il-;urnal kien di;a’ ]vela l-isem ta’ dak li sa ftit tal;img[at ilu kien il-propjetarju ta’ Vitesse. Il-[olma ta’ Jordania hu li jara lil Valletta javvanzaw filkompetizzjonijiet Ewropej u li flimkien ma’ Valletta jag[mlu negozju fuq plejers barranin li wara li jkunu akkwistati minn Valletta jinbieg[u g[al aktar flus lil klabbs o[ra barranin. Dan il-pro;ett di;a’ tmexxa minn Jordania fl-2010 meta kien xtara lil Vitesse. Madankokku rapporti fl-Olanda u sa[ansitra anke fl-Ingilterra jg[idu li fil-verita’ Jordania kien sempli/iment caretaker owner tal-klabb Olandi] u effettivament fl-2010 l-klabb kien inxtara minn Alexander Chigirinsky, biljunarju Russu u b[al Jordania hu [abib mill-qrib ta’ Roman Abramovich. F’Di/embru li g[adda

Chigirinsky sar il-proprjetaru l;did ta’ Vitesse g[alkemm rapporti jg[idu li Jordania xorta g[adu involut fil-klabb. Ir-realta hi li hemm rabta bejn Jordania, Chingirinsky u Abramovich. Ittlieta huma negozjanti u [bieb ta’ xulixn. Chingirinsky u Abramovich huma sa[ansitra partners fin-negozju, apparti li llhom [bieb ta’ xulxin. Jordania i]da g[andu l-merti kollha ta’ dak li Vitesse kisbu f’dawn l-a[[ar tliet snin meta f’Awwissu tal-2010 [a t-tmexxija amministrattiva tal-klabb f’idejh. Hu wiret tim li kien qed ji;;ieled sabiex ma jkunx relegat u ta f’idejn Chingirinsky klabb b’sa[[tu. F’dawn l-a[[ar snin kibret irrelazzjoni bejn Vitesse u Chelsea tant li attwalment hemm [ames plejers ta’ Chelsea li huma mislufa lil Vitesse; konferma tarreleazzjoni b’sa[[itha li te]isti bejn Jordania u Abramovich. Wie[ed mill-im[u[ li g[enu lil Jordania jibni lill-klabb ta’ Vitesse f’dawn l-a[[ar snin kien Ted Van Leeuwen li [adem b[ala direttur tekniku ta’ Vitesse sa mill-bidu tal-pro;ett ta’ Jordania ma’ dan il-klabb Olandi]. Van Leeuwen hu fdat minn Jordania u issa intg[a]el sabiex imexxi dan il-pro;ett ma’ Valletta. Van Leeuwen qed jikkordina t-trasferimenti li g[andhom isiru minn Valletta u se jkun qed jag[mel dan flimkien ma’ Miller u l-head coach Paus. Il-goalkeeper internazzjonali Georgjan Nukri Revishvili mistenni jkun l-ewwel akkwis t ta’ dan il-konsortium millGeorgia u mill-Olanda ma’ Valletta. Akkwist ie[or li mistenni jkun ikkonfermat fil-jiem li ;ejjin se jkun dak tal-midfielder Irakli Maisuradze. Anke dan hu plejer internazzjonali tal-Georgia. Maisuradze g[andu 25 sena u kien b[al Revishvili kien qed jilg[ab l-a[[ar f’pajji]u ma’ Dila Gori. Sal-lum lag[ab tliet darbiet

Andre Paus hu mistenni jkun il-kow/ il-;did ta’ Valletta

mat-tim nazzjonali. G[adu mhux mag[ruf x’de/i]joni se tittie[ed dwar it-tielet player mill-Georgia, Beka Tugushi li hu attakkant ta’ 24 sena li i]da qatt ma lag[ab mat-tim nazzjonali. L-istess jista’ jing[ad dwar lattakkant Bra]iljan ta’ 26 sena Alan da Silva Souza, ex plejer ta’ Metalurh Dontestk tal-Ukrajna u AEK Larnaca ta’ ?ipru. Da Silva Souza ilu wieqaf minn Novembru u jidher li d-direttur tekniku Van Leeuwen hu interessat biss li j;ib plejers li huma fi]ikament f’kundizzjoni tajba g[at-tieni parti talKampjonat bit-tama li Valletta jirb[u t-titlu. Matul il-[ames t’ijiem li ;ejjien Valletta se jkomplu ja[dmu biex isa[[u t-tim b’akkwisti ;odda u mhux esklu]a l-wasla ta’ attakkant Ni;erjan li jaf Van Leeuwen kif ukoll ta’ plejers o[ra. Intant g[all-partita ta’ nhar il-[add kontra B’Kara, il-head coach Andre Paus u Mark Miller it-tnejn se jkunu qed ipo;;u fuq il-bank ta’ Valletta. I Akkwisti ;odda g[al Tarxien Rainbows Din il-;img[a l-kow/

Clive

Mizzi mistenni jsa[[a[ liskwadra sa massimu ta’ tliet akkwisti o[ra. F’dawn il-jiem Valletta u Tarxien kienu qed jiddiskutu dwar il-possibilta’ li jpartu lil Daniel Mariano Bueno ma’ tliet plejers, la darba Bueno g[adu fuq il-kotba ta’ Tarxien madankollu issa d-diskussjonijiet [adu xejra o[ra u Tarxien jistg[u jakkwistaw tliet plejers ta’ Valletta ming[ajr tpartit. Dawn huma il-winger internazzjonali mill-Gambja Aziz Corr Nyang, id-difensur Spanjol Oscar Reyes Sanchez u ]-]ag[]ug[ prometenti ta’ 18-il sena Llywelyn Cremona. Tarxien di;a’ waqfu lid-difensur Serb Marko Potezica li ssie[eb lil Lija Athletic filwaqt li mhux mistennija j]ommu liddifensur Bra]iljan ta’ 26 sena Fernando Lopes. Hibernians g[adhom qed ifittxu barranin ;odda

Hibernians mistennija jakkwistaw il-players barranin li se jie[du post Rodolfo Soares u Marcelo Dias din il-;img[a. Filjiem li g[addew urew interess fiddifensur internazzjonali Malti Jacob Borg li jilg[ab ma’ Sliema.

G[al Borg kien hemm ukoll interess minn Dundee United talIskozja.

Indikazzjoni ta’ format ;did g[all-Kampjonat Premier

Fl-a[[ar jiem komplew iddiskussjonijiet fi [dan l-MFA dwar il-format il-;did talKampjonat Premier. Replay jista’ jikkonferma li di;a’ hemm kunsens dwar liema proposta se tkun qed titressaq quddiem il-Kunsill tal-MFA x-xahar li ;ej sabiex ilklabbs jivvutaw g[alija. Il-format propost mistenni jkun dak li jixba[ [afna l-Kampjonat flOlanda u fi[ ikun hemm numru ta’ play-offs lejn l-a[[ar talKampjonat sabiex ikunu de/i]i numru min se jilg[ab fl-Ewropa u min se ji;i relegat fost o[rajn. Ittimijiet xorta wa[da se jinqasmu wara l-ewwel parti tal-Kampjonat i]da fil-proposta se jitne[[ew ilqsim ta’ punti.

Platini f’Malta

Intant dan il-;urnal hu infurmat li fil-21 ta’ Mejju, biex ikun pre]enti g[all-Kampjonati Ewropej ta’ ta[t is-17-il sena se jkun hawn f’pajji]na l-President tal-UEFA Michel Platini.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

29

SPORT FUTBOL TALJAN

Roma jnaqqsu d-distakk minn ma’ Juventus B’reb[a ta’ 3-1 barra minn darhom kontra Verona, Roma naqqsu d-distakk minn mal-leaders Juventus. It-tim ta’ Garcia issa qieg[ed sitt punti ta[t ilBianconeri li naqqsu milli jirb[u s-Sibt kontra Lazio. Il-kri]i ta’ Inter kompliet hekk kif dawn ;ew mi]muma draw 0-0 f’San Siro kontra Catania filwaqt li Milan wettqu rimonta u reb[u 2-1 kontra Cagliari wara li kienu 1-0 minn ta[t. VERONA – Roma naqqsu ddistakk minn mal-leaders Juventus g[al sitt punti meta reb[u 3-1 barra minn darhom kontra Verona. Dan wara li Juventus, nhar is-Sibt filg[axija [adu draw ta’ 1-1 kontra Lazio. Il-partita dehret li sa tmiem lewwel taqsima kienet se tibqa’ fliskor ta’ 0-0 sakemm Gervinho sab l-ispazju u g[adda ballun lejn in-nofs li sab lil LJAJIC li millvi/in ma ]blajax biex g[amel liskor 1-0. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima Verona wettqu reazzjoni immedjata meta Iturbe seraq ballun lil Castan u g[adda ballun lejn HALLFREDSSON li minn barra l-kaxxa skurja gowl mill-isba[ biex ;ab id-draw. Mas-sieg[a log[ob GERVINHO g[amel liskor 2-1 favur Roma meta wa[du qabe] difensur minn mal-;enb u fajjar xutt fir-rokna tax-xibka. Sitt minuti mit-tmiem Roma ing[ataw penalty ferm kontroversjali meta Torosidis waqa` filkaxxa. Mill-11-il metru TOTTI, li da[al b[ala sostitut ma ]baljax u issi;illa r-reb[a favur it-tim ta’ Garcia. TURIN – Torino g[elbu lil Atalanta bi skor ta’ 1-0 f’log[ba fejn il-penalty skurjat kien wie[ed kontroversjali. Torino kellhom gowl im[assar ta’ Cerci wara biss tliet minuti u fis-60 minuta ing[ataw penalty, anke jekk il-goalkeeper Cosingli ikklirja l-ballun b’mod regolari imma r-referee dehrlu li kien fawl fuq Cerci. CERCI inkariga ru[u millpenalty u ma falliex biex ta t-tliet punti lit-tim tieg[u. GENOVA – Bologna salvaw punt meta [adu draw ta’ 1-1 barra minn darhom kontra Sampdoria, b’dawn tal-a[[ar jitilfu [afna /ansijiet ta’ skor. Sampdoria kellhom jistennew sat-62 minuta biex marru fil-vanta;; u kien GABBIADINI li sab ix-xibka imma ma fera[x kontra l-eks tim tieg[u. Fl-a[[ar minuta Bologna ing[ataw penalty meta Christodoulopoulos twaqqa` minn Costa u mill-11-il metru DIAMANTI g[amilhom 1-1. MILAN – Il-kri]i ta’ Inter kompliet tikber hekk kif din id-

Francesco Totti jag[mel l-iskor 3-1 g[al Roma kontra Verona

darba dawn ;ew mi]muma fi draw ta’ ming[ajr gowls f’darhom stess kontra Catania, tim li jinsab fil-qieg[ tal-klassifika. Inter issa qeg[din fil-[ames post imma 23 punt ta[t il-leaders Juventus. F’dawn l-a[[ar ;img[at Inter tilfu tlieta minn [ames konfronti fis-Serie A u barra minn hekk sfaw eliminati mill-Coppa Italia. Il-midfielder Guarin, li hu vi/in li j[alli lillklabb t[alla barra mill-formazzjoni. Minkejja li Inter iddominaw g[al [inijiet twal dawn ma setg[ux isisbu x-xibka u l-aktar darba li marru vi/in il-gowl kien meta Palacio laqat il-lasta b’daqqa ta’ ras imma kien f’po]izzjoni ta’ offside. Ta min jinnota li din kienet lewwel darba f’dan l-ista;un li Catania [adu punt barra minn darhom. SARDINJA – Milan wettqu rimonta inkredibbli meta reb[u 21 barra minn darhom kontra Cagliari, bi]-]ew; gowls jaslu fla[[ar tliet minuti. Din kienet ittieni reb[a konsekuttiva li kisbu Milan fil-kampjonat ta[t ittmexxija tal-kow/ il-;did Seedorf wara li fost il-;img[a sfaw eliminati mill-Coppa Italia. G[al Milan, bejn il-lasti beda Amelia li [a post Abbiati li kien imwe;;a’. Wara li Milan [ar;u jattakkaw kienu Cagliari li marru filvanta;; fit-28 minuta. Amelia naqas milli jtajjar il-ballun u Pinilla ;abar il-ballun u g[adda lejn SAU li evita lil Bonera kif ukoll lil Amelia u bil-kalma kollha tefa’ f’xibka vojta g[al skor ta’ 1-0. Minn hawn ‘il quddiem Milan g[amlu minn kollox biex i;ibu d-draw u kellhom jistennew sat-87 minuta biex g[amlu dan meta BALOTELLI skurja ;miel

ta’ gowl minn free kick dirett. Hekk kif il-partita dehret li kienet se tintemm fi draw PAZZINI g[amel l-iskor 2-1 favur Milan. Dan kien l-ewwel gowl ta’ Pazzini f’dawn l-a[[ar disa’ xhur u bla dubju kien wie[ed kru/jali. LIVORNO – Il-kow/ il-;did ta’ Livorno Di Carlo beda lavventura mal-klabb bl-aqwa mod meta Livorno g[elbu lit-tim neo-promoss ta’ Sassuolo 3-1. Wara biss [ames minuti GRECO feta[ l-iskor favur Livorno u birreazzjoni ta’ Sassuolo ma tasalx PAULINHO g[amel l-iskor 2-0. Livorno komplew jattakkaw u fis26 minuta skurjaw ie[or permezz ta’ BENASSI u l-gowl tal-bandiera ta’ Sassuolo skurjah BERARDI tliet minuti wara minn penalty. PARMA - Parma kisbu r-raba’ reb[a konsekuttiva meta g[elbu lil Udinese 1-0. G[al Udinese din kienet telfa di]appuntanti jiem wara li eliminaw lil Milan millCoppa Italia. Ta min jinnota li Udinese lanqas kellhom player Taljan mal-ewwel 11. Fil-35 minuta Parma skurjaw l-uniku gowl meta Cassano tefa’ cross perfett lejn AMAURI li bir-ras ma ]baljax. FIRENZE - F’log[ba li offriet sitt gowls Fiorentina ;ew mi]muma draw 3-3 f’darhom kontra Genoa. Kienu Genoa li fet[u l-iskor b’penalty ta’ GILARDINO imma tliet minuti wara AQUILANI ;ab id-draw ukoll minn penalty. Fit-34 minuta ANTONINI re;a’ po;;a lil Genoa fil-vanta;; imma AQUILANI skurja ]ew; gowls g[al Viola fi spazju ta’ kwarta u kollox deher li Fiorentina kienu se ji;bru l-punti massimi sakemm DE MAIO ;ab id-draw fis-77 minuta.

Ri]ultati u Klassifiki Serie A

Napoli v Chievo Lazio v Juventus Verona v Roma Torino v Atalanta Sampdoria v Bologna Inter v Catania Cagliari v Milan Livorno v Sassuolo Parma v Udinese Fiorentina v Genoa

1-1 1-1 1-3 1-0 1-1 0-0 1-2 3-1 1-0 3-3

Serie B

Bari v Reggina Carpi v Ternana Cittadella v Spezia Juve Stabia v Pescara Latina v Empoli Novara v Avellino Palermo v Modena Trapani v Padova Varese v Cesena Virtus L v Brescia Crotone v Siena

0-1 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 1-3 1-0 illum

Kif Jinsabu

Juventus Roma Napoli Fiorentina Inter Verona Parma Torino Milan Lazio Genoa Atalanta Sampdoria Cagliari Udinese Chievo Bologna Sassuolo Livorno Catania

L R D T

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Log[ob li jmiss Is-Sibt 1-2-14

18 15 13 12

8

10

8 8 7 7 7 7 5 4 6 4 3 4 4 3

2 5 5 5 9 2 8 8 7 7 5 3 7 9 2 6 9 5 4 5

Cafgliari v Fiorentina Bologna v Udinese Milan v Torino Il-{add 2-2-14 Genoa v Sampdoria Sassuolo v Verona Chievo v Lazio Catania v Livorno Atalanta v Napoli Roma v Parma Juventus v Inter

1 1

3 4 4 9 5 5 7 7 8

11

9 8 13 11

9

12 13 13

F K Pt

51 45 44 40 38 35 32 34 34 27 23 21 25 20 20 16 20 22 19 13

15 11

23 23 24 34 27 27 31 29 27 30 32 31 32 27 36 46 37 37

56 50 44 41 33 32 32 32 28 28 27 24 22 21 20 18 18 17 16 14

(1800) (1800) (2045) (1230) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (2045)

Kif Jinsabu

Palermo Empoli Avellino Virtus L Cesena Pescara Latina Trapani Spezia Crotone Brescia Carpi Varese Siena Ternana Novara Bari Modena Cittadella Padova Reggina Juve Stabia

Lega Pro Grupp A

L R D T

22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 21 22 22 22 22 22 21 22 22

12 11 10 10

8 9 8 8 9 9 6 9 7 8 6 5 6 5 4 4 4 2

5 6 7 6 10 7 9 9 6 5 12 3 7 10 7 9 8 8 9 6 5 6

5 5 5 6 4 6 5 5 7 7 4 9 8 3 9 8 8 9 9

F K Pt

33 32 27 22 27 33 22 31 23 32 32 23 29 35 27 21 22 24 20 11 17 13 17 14 20

Albinoleffe v Propatria Entella v Lmezzane Feralpisalo` v Pro Vercelli Perugia v Grosseto Reggiana v Carrarese San Marino v Pavia Savona v Cremonese L-aqwa skorers v Como 14-il-gowl: G. Rossi (Fiorentina), Suditrol Vicenza v Venezia 11-il gowl: Berardi D. (Sassuolo), Tevez C. (Juventus), 10 gowls: Higuain G. (Napoli), Immobile C. (Torino), Palacio R. Grupp B Barletta v Frosinone (Inter), Vidal A. (Juventus), 9 gowls: Callejon J. (Napoli), Cerci Catanzaro v Lecce A. (Torino), Eder C. (Sampdoria), Gubbio v Prato llorente f. (Juventus), Toni L. L’Aquila v Ascoli (Verona), Nocerina v Pisa 8 gowls: Balotelli M. (Milan), Paganese v Viareggio Gilardino A. (Genoa),. Pontedera v Salernitana

17 41 18 39

22 19 18 26 19 26 28 31 29 27 28 25 27 30 24 24 30 29 34 38

37 36 34 34 33 33 33 32 30 30 28 27 25 24 23 23 21 18 17 12

2-1 4-5 1-0 3-2 1-0 0-0 1-1

4-3 2-1 2-1 0-0 1-0 2-1 0-2 0-3 2-0


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

30

SPORT

KAMPJONAT BOV PREMIER

Valletta j;ibu fix-xejn lil Rabat Ajax Stewart Said RABAT A.............................(1) 1 VALLETTA.........................(2) 6 Rabat: P. Velimirovic, S.

Gauci, D. Azzopardi, D. Falzon, I. Carapic, P. Borg, D. Carrillo Pendas, J. Caruana, R. Micallef, S. Oproiescu, M. Licari Sost- J. Bajada flok M. Licari 60’, Z. Tanti flok S. Gauci 83’ Valletta:Y. Cini, J. Caruana, S. Borg, R. Fenech, E. Agius, R. Briffa, H. Barry, A. Corr Nyang, S. Bajada, L. Elford Alliyu, A. Nafti Sost- J.P. Mifsud Triganza flok L. Elofrd Alliyu 39’, L. Cremona flok H. Barry 63’, I. Azzopardi flok E. Agius 70’ Skorjaw: A. Nafti 24’, L. Elford Alliyu 28’, R. Bajada 50’, E. Agius 57’, J.P. Mifsud Triganza 62’, 68’ (V), R. Micallef 42’ pen (R) Imwissija: R. Briffa 51’ (V), D. Falzon, 61’, S. Gauci 67’ (R) Referee: Glenn Tonna In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba: Abdelkarim Nafti (Valletta)

Valletta kisbu reb[a fa/li meta f’konfront li fih iddominaw g[elbu lil Rabat Ajax 6-1. Wara li

fallew penalty fil-bidu tal-partita, Valletta irnexxilhom jift[u l-iskor u minn hemm iddominaw il-partita biex baqg[u j]ommu lpressjoni fuq Birkirkara. G[al Rabat din kienet wirja o[ra di]appuntanti biex komplew bisserje negattiva. Kienu Rabat li [olqu l-ewwel periklu wara biss 23 sekonda meta xutt ta’ Malcolm Licari stampa mal-mimduda. Valletta kellhom lewwel tentattivi lejn il-lasta fis-7 minuta b’xutt /entrali ta’ Edmond Agius li ;ie salvat minn Velimirovic. Fl-10 minuta minn korner ta’ Nafti, il-konklu]joni ta’ Corr Nyang g[addiet barra. Valletta ng[ataw penalty fit-13il minuta meta r-referee Glenn Tonna ordna penalty wara li Shaun Gauci mess il-ballun b’idu i]da mill-[dax-il metru x-xutt ta’ Lateef Elford Aliyu ;ie salvat minn Velimirovic. Fl-20 minuta minn free-kick ta’ Carillo Pendas, daqqa ta’ ras ta’ Oproiescu g[addiet ftit g[oli. Valletta fet[u l-iskor fl-24 minuta meta xutt ta’ ABDELKARIM NAFTI ;ie mxellef minn difensur bil-ballun iqarraq b’Velimirovic. Il-Beltin irduppjaw fis-28 minuta meta minn free-kick ta’ Nafti,

Lateef Elford Alliyu ta’ Valletta b’tentattiv fuq il-lasti ta’ Rabat (Ritratti> Trevor Sollars)

g[ola tajjeb bir-ras LATEEF ELFORD ALLIYU li kellu ddaqqa ta’ ras ta[bat mal-lasta i]da l-ballun [abat ma’ Velimirovic u spi//a fix-xibka. Fit-30 minuta free-kick ta’ Corr Nyang ;ie salvat minn Velimirovic. Tliet minuti wara xutt ta’ Carillo Pendas g[adda fuq il-lasta. Fid-39 minuta xutt fil-baxx ta’ Aziz Corr Nyang gie salvat minn Velimiriovic. Rabat ing[ataw penalty fit-42 minuta meta r-referee Glenn Tonna i;;udika ;ibda ta’ Jonathan Caruana fuq Patrick

Borg u mill-11-il metru RYAN MICALLEF ma ]baljax. Valletta g[amluhom tlieta fil50 minuta meta Velimirovic klirja [a]in il-ballun li wasal f’saqajn RODERICK BRIFFA li qabbe] fuq il-Montenegrin f’xibka vojta. Valletta komplew jattakkaw u fit52 minuta xutt ta’ Triganza g[adda ftit barra biex l-istess attakant kellu tentattiv ie[or ]ew; minuti wara i]da x-xutt g[adda g[oli. Valletta g[amluhom erbg[a fis57 minuta meta EDMOND AGIUS g[eleb lil Velimirovic

b’xutt bomba li l-gowlkiper Rabti seta’ biss imiss. Il-Beltin skorjaw il-[ames gowl fit-62minuta meta free-kick moghti malajr minn Briffa lejn Nafti li avvanza u krossja fil-baxx lejn JEAN PIERRE MIFSUD TRIGANZA li mill-vi/in tefa’ g[al ;ewwa. Valletta komplew jiskorjaw u skorjaw is-sitt gowl fit-68 minuta meta Briffa g[adda lejn Shaun Bajada li bit-takkuna g[adda lejn JEAN PIERRE MIFSUD TRIGANZA li b’xutt b’sa[[tu ma ta l-ebda /ans lil Velimirovic.

Rimonta o[ra tpo;;i lil Mosta fi/-Championship Pool QORMI................................(2) 2 MOSTA................................(1) 3 Qormi: M. Farrugia, D. Pisani,

R. Sammut, L. Gabrieli, E. Vella, R. Bajada, T. Caruana, L. Grech, A. Effiong, L. Cantoro, C. Terrible Sost- S. Zampa flok R. Sammut 69’, D. Pirotta flok L. Grech 82’ Mosta: O. Borg, T. Farrugia, M. Brincat, I. Grech, R. Grech, K. Zammit, M. Micallef, Y. Messias, D. Pereira, B. Kaljevic, R. Ekani Sost- L. Duriska flok K. Zammit 46’, H. Bara flok D. Pereira 74’, J. Brincat flok B. Kaljevic 79’

Skorjaw: A. Effiong 24’, 31’ (Q), B. Kaljevic 45’,64’, I. Grech 80’ (M) Imwissija: E. Vella 18’, T. Caruana 45’, L. Gabrieli 81’ (Q), L. Duriska 48’ (M) Referee: Chris Lautier In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba: M. Micallef (Mosta) Mosta g[amlu rimonta o[ra meta irnexxilhom jirkupraw minn ]ew; gowls minn ta[t biex g[elbu lil Qormi 3-2. Il-Qriema kellhom prestazzjoni tajba fl-ewwel taqsima i]da l-log[ob li bdew li juru sfaxxa b’Mosta jie[du vanta;; u

Manolito Micallef ta’ Mosta li ;ie ivvutat l-aqwa player tal-log[ba jindirizza daqqa ta’ ras lejn il-lasti ta’ Qormi

jdawru l-iskor. B’hekk Mosta kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva u a//ertaw post mal-ewwel sitta. G[al Qormi din kienet il-[ames telfa f’sitt partiti u [allithom f’po]izzjoni kritika. Qormi kellhom jg[addu ming[ajr is-servizzi ta’ Owen Bugeja li kien sospi] i]da kellhom lil Luca Cantoro jiddebutta. Mosta minn na[a l-o[ra kellhom lil Gianmarco Piccioni wara li tke//a fit-telfa kontra Floriana. Mosta [olqu l-ewwel periklu meta wara sitt minuti xutt minn

na[a xellugija ta’ Diego Pereira g[adda ftit barra. Qormi wie;bu minuta wara b’xutt fil-baxx ta’ Alfred Effiong i]da Omar Borg salva ming[ajr ma ]amm. Mosta marru vi/in fid-9 minuta meta free-kick ta’ Kaljevic ;ie mblukkat mill-barriera i]da xutt ta’ Mano Micallef ;ie m/a[[ad mi]-]ew; lasti wieqfa. Qormi fet[u l-iskor fl-24 minuta meta Leighton Grech krossja minn fuq il-lemin lejn ALFRED EFFIONG li ]amm il-ballun u g[eleb lil Borg. Il-Qriema marru

vi/in fid-29 minuta meta Cantoro tajjeb g[adda lejn Effiong i]da xxutt djagonali tieg[u g[adda ftit barra. Minuta wara Qormi re;g[u kienu perikolu]i meta Effiong g[adda lejn Emerson Vella li b’[arba tajba g[adda fuq ix-xellug i]da x-xutt tieg[u g[adda ftit g[oli. Qormi irduppjaw fil-31 minuta meta g[al darba o[ra, kien Leighton Grech li b’pass pre/i] g[adda lejn ALFRED EFFIONG li b’xutt fil-baxx angolat re;a’ g[eleb lil Borg. Ir-reazzjoni ta’ Mosta waslet fi spazju ta’ ]ew; minuti meta fis36 minuta minn korner ta’ Messias, daqqa ta’ ras ta’ Micallef g[addiet ftit barra u minuta wara xutt mkaxkar ta’ Diego Pereira g[adda ftit barra. Qormi g[al ftit ma kabbrux l-iskor fit-42minuta meta wara [arba tajba Leighton Grech qassam lejn Cantoro li kellu l-ewwel xutt imblukkat i]da mir-rebawnd l-istess Cantoro xe[et g[oli. Mosta naqqsu l-mar;ni taliskor fil-45 minuta meta wara ta[wida fil-kaxxa Mano Micallef twaqqa’ minn Caruana bir-referee Lautier jordna penalty. Mill[dax-il metru BOJAN KALJEVIC g[eleb lil Farrugia.

Il-kow/ Piccioni wettaq bidla fil-[in tal-mistrie[ b’Duriska jid[ol minflok Kurt Zammit. IlMostin marru vi/in fil-51 minuta meta g[al darba o[ra kien Mano Micallef li ;ie m/a[[ad millwieqfa b’xutt bix-xellug. Qormi naqqsu r-ritmu u ma kinitx sorpri]a li Mosta g[amlu l-iskor indaqs fl-64 minuta meta Messias g[adda lejn Bojan Kaljevic li b’xutt fil-baxx g[eleb lil Farrugia. Ir-risposta ta’ Qormi waslet fil65 minuta meta Leighton Grech g[adda minn fuq il-lemin u krossja fil-baxx fejn sab lil Cantoro i]da x-xutt mill-ewwel tal-attakant ;ie m/a[[ad millmimduda. Mosta marru fil-vanta;; fit-80 minuta meta minn korner ta’ Bara, id-difi]a ta’ Qormi ma klirjatx u ISHMAEL GRECH xellef il-ballun fix-xibka. Qormi setg[u g[amlu l-iskor indaqs fil-85 minuta i]da Effiong minn [alq illasta spara g[oli. Minuta wara minn free-kick ta’ Triston Caruana, Alfred Effiong laqat ilwieqfa b’daqqa ta’ ras u lejn la[[ar mumenti tal-partita kien g[al darba o[ra Effiong li prova minn korner ta’ Caruana i]da ddaqqa ta’ ras tieg[u spi//at barra.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

31

SPORT KAMPJONAT BOV PREMIER

Nifs ;did g[al Hibernians Kif Jinsabu

George Cassar

Birkirkara Valletta Hibernians Sliema W. Mosta Naxxar L. Balzan Floriana (-6) Tarxien R. Qormi Vittoriosa S. Rabat A.

FLORIANA..............................0 HIBERNIANS................... (2) 4 Floriana - D. Hanford, A.

Scicluna, I. Edet, C. Borg, B. Farrugia, G. Muir, D. Baldacchino, S. Pisani, D. Pinheiro, I. Coronado, D. Kokavessis Sost: L. Casha flok D. Kokavessis (53 min), I. Galea flok B. Farrugia (78 min) Hibernians - D. Balzan, T. Tabone Desira, R. Camilleri, J. Pearson, J. Lima, S. Chircop, B. Muscat, Z. Levniac, M. Bartolo, O. Obinna, E. Dos Santos, Sost - J. Degabriele flok M. Bartolo (76 min), Z. Scerri flok Tarabai (87 min) Skurjaw - O. Obinna (20, 23 min), Tarabai (74, 79 min) Ammoniti - S. Chircop, J. Pearson, J. Degabriele (H) Referee - Adrian Azzopardi In-nazzjon Plejer tal-log[ba Obinna Obiefule Hibernians g[elbu lil Floriana b’]ew; gowls kull taqsima u dawru xi ftit ir-rotta negattiva li kienu g[addejjin minnha. Apparti s-sensiela ta’ telfiet fil-kampjonat,

Obinna Obiefule awtur ta’ ]ew; gowls ta’ Hibs issikkat minn avversarji ta’ Floriana

i]-]ew; timijiet kienu ;ejjin minn eliminazzjoni mill-FA Trophy f’nofs il-;img[a. Il-formazzjoni inizjali tal-kow/ Pawlist Branko Nisevic tkun nieqsa mill-plejers stabbiliti u mimlija b’ o[rajn ]g[a]ag[ b’inqas esperjenza. Clayton Failla u Bjorn Kristensen kienu sospi]i wara l-in/identi fl-a[[ar log[ba kontra Sliema, filwaqt li kienu neqsin ukoll Mario Muscat, Andrew Cohen u Jean Paul Farrugia.

Floriana, li kienu ming[ajr Christian Caruana u Joseph Borg, ftit li xejn offrew re]istenza wara li issa tilfu kull l-i/ken tama li jilag[bu fi/-championship pool. Fil-bidu tal-partita r-ritma kien wie[ed kajman i]da dak li ma rajniex fl-ewwel g[oxrin minuta, rajnieh fi tliet minuti li fihom Hibernians fet[u vanta;; doppju. L-ewwel meta fi freekick ta’ Lima, il-gowlkiper Hanford inqabad barra minn postu, il-ballun wasal g[and Tarabai li ta lura

lejn OBINNA OBIEFULE li feta[ l-iskor. Tliet minuti wara, Scicluna ]amm wisq il-ballun fid-difi]a Furjani]a, Bartolo serqu u kompla lejn OBINNA OBIEFULE li qabe] lil Edet u rdoppja. Floriana rrea;ixxew wara nofs sieg[a, meta xutt bid-dawra talplejer misluf lilhom ming[and listess Hibernians, Steve Pisani, g[adda ftit g[oli mil-lasti ta’ Balzan. L-istess gowlkiper Pawlist wera r-riflessi tieg[u meta

L RD T F K Pt

19 16 2 1 43 14 50 20 15 2 3 49 13 47 20 13 2 5 49 24 41 20 10 7 3 37 22 37 20 10 2 8 39 35 32 19 8 3 8 27 31 27 19 6 4 9 20 28 22 20 8 3 10 27 30 21 19 4 4 11 24 39 16 20 4 3 13 23 38 15 20 4 3 13 22 43 15 20 1 3 15 16 58 6

salva d-daqqa ta’ ras mill-vi/in ta’ Coronado. Fit-tieni taqsima, Floriana baqg[u bla reazzjoni u ma kinitx diffi/li g[al Hibernians li jikkontrollaw il-partita kif iridu. Kellna nistennew sal-a[[ar kwarta talpartita biex il-log[ba //aqilqet min-nofs il-grawnd, meta freekick ta’ Lima minn mal-lemin, TARABAI anti/ipa lil kul[add bir-ras u g[amilhom 3-0. {ames minuti wara, TARABAI r/ieva ming[and Obinna u b’xutt fil-baxx skorja doppjetta huwa wkoll. B’hekk minkejja li ferut binnuqqas ta’ bosta plejers, il-pagun irritorna g[ar-reb[ u Hibernians issa jittamaw li din ir-reb[a ter;a’ tpo;;ihom fit-triq it-tajba u tikkargahom tajjeb g[al-log[biet iktar diffi/li tat-tieni fa]i.

Trevor Cilia de/i]iv g[al Sliema VITTORIOSA S............... (0)1 SLIEMA W....................... (0) 2 Vittoriosa S - S. Cini, C.

Spiteri, O. Sidibe, Sam. Arab, M. Buttigieg, M. Camilleri, M. Garcia, F. Mella Arriagada, O. Guerrero, M. Pereira, G. Martin Sost - L. Vella Critien flok M. Camilleri (29 min), C. Brincat flok C. Spiteri (65 min), S. Bamba flok M. Garcia (75 min) Sliema W - H. Bonello, A. Muscat, J. Borg, S. Biancardi, B. Muscat, P. Barbetti, J. Mintoff, M. Muchardi, T. Cilia, S. Ohawuchi, A. Vladavic Sost- I. Woods flok J. Mintoff (67 min) Skorjaw- M. Muchardi (53 min), T. Cilia (59 min) (S); M. Pereira (58 min) Ammoniti - F. Mella Arriagada (V); P. Barbetti, B. Muscat, S. Biancardi, H. Bonello (S) Referee - Paul Caruana In-Nazzjon Plejer tal-log[ba Trevor Cilia Sliema kisbu reb[a o[ra din id-darba kontra Vittoriosa Stars u komplew jheddu lil Hibernians g[at-tielet post. Il-Wanderers kienu ming[ajr Abubaker u ssospi] Clifford Gatt

Baldacchino, bil-kow/ Slimi] Alfonso Greco mexxa lill-captain Alex Muscat fir-rwol mhux solitu ta’ difensur /entrali. G[al Vittoriosa kien assenti lkow/ Oliver Spiteri hekk kif beda jiskonta l-ewwel partita sospensjoni minn tnejn. L-ewwel azzjoni perikolu]a tasal minn Vittoriosa wara tlettax-il minuta meta xutt biddawra tal-Kolombjan Guerrero kien imtajjar f’corner minn Bonello. Fuq in-na[a l-o[ra, minn corner ta’ Vladavic, Muscat ixxuttja mill-ewwel i]da l-ballun g[adda ftit barra. Il-Wanderers [ar;u ferm iktar offensivi fit-tieni taqsima u wara tmin minuti minnha marru minn fuq. Xutt ta’ Vladavic kien imxellef minn Garcia, i]da MATIAS MUCHARDI kien qrib l-azzjoni u tefa’ fix-xibka b’xutt fil-baxx. ]ew; minuti wara Sliema kwa]i rduppjaw meta Cilia xxuttja minn qag[da tajba wara li r/ieva ming[and Stanley, i]da Samir Arab imblokka minn wara Cini. Fl-ewwel azzjoni tag[hom tattieni taqsima, Vittoriosa ;abu liskor indaqs. Garcia avvanza max-xellug, ta g[an-nofs lejn

Stefano Biancardi ta’ Sliema jog[la fuq kul[add biex jipprova daqqa ta’ ras diretta lejn il-lasti ta’ Vittoriosa

MARCELO PEREIRA li g[eleb lil Bonello. Is-sodisfazzjon tad-dro ma damx wisq g[al Vittoriosa g[ax minuta wara Sliema re;g[u marru fil-vanta;;. L-azzjoni bdiet minn saqajn Vladavic li ]marka lil TREVOR CILIA li g[adda minn bejn il-linja ta’ tliet difensuri ;irbin u g[eleb lil Cini g[al 2-1.

Mas-sieg[a log[ob, Stanley xe[et ferm g[oli minn xutt millkaxxa ]-]g[ira filwaqt li [ames minuti wara s-sostitut Woods falla wkoll din id-darba bi ftit. Fis-77 minuta r-referi Caruana indika l-penalty g[al foul ta’ Biancardi fuq Pereira f’tarf ilkaxxa. Guerrero [a r-responsabbilta` tax-xutt i]da xe[et ferm g[oli.

Vittoriosa baqg[u jippruvaw u fit-88 minuta, minn freekick ta’ Guerrero, Bonello kien inde/i] fil-[ar;a tieg[u i]da ddifensur Ousmane tefa’ barra bir-ras. Il-konfront intemm f’reb[a g[al Sliema li tkompli tressaqhom lejn it-tielet post u iktar minn hekk lejn post awtomatiku fl-Europa League.


www.maltarightnow.com

It-Tnejn, 27 ta’ Jannar, 2014

32

LOKALI

Kwantità kbira ta’ artijiet u proprjetà tal-Gvern f’idejn il-Partit Laburista Kwanità kbira ta’ artijiet u proprjetà o[ra tal - Gvern g[adhom sal - lum jinsabu f ’ idejn il - Partit Laburista , u[ud minnhom u]ati b[ala ka]ini tal-Partit Laburista. Dan jo[ro; minn twe;iba li ta l - Prim Ministru Joseph Muscat g[al mistoqsija Parlamentari li saret mid Deputat Nazzjonalista Chris Said. Il-lista tpo;;iet fuq ilMejda tal - Kamra tar Rappre]entanti. Fost il-proprjetà li g[andu f ’ idejH il - Partit Laburista hemm Australia Hall u artijiet o[ra fl - istess ]ona f ’ St Andrews li l-gvern Laburista kien g[adda lil Partit Laburista b’/ens perpetwu fissena 1 979 . Dan b[ala kumpens g[al proprjetà filMarsa li ttie[det g[all-pro;ett ta’ Marsa Shipbuilding.

Hemm proprjetà li mhux imni]]la fil-lista pre]entata

Il-Partit Laburista kellu lobbligu li j]omm dik il-proprjetà f’kundizzjoni tajba imma kien [alla din il-proprjetà fi stat ta’ abbandun u g[alhekk ftit snin ilu l-gvern pre/edenti kien beda pro/eduri fil-Qorti biex ikun xolt il-kuntratt ta//ens u l - proprjetà ter;a ’ tg[addi f’idejn il-poplu Malti. Imma l - Gvern ta ’ Joseph Muscat b’att skandalu], ftit wara li akkwista l - poter , waqqa’ l-kaw]a kontra l-Partit Laburista u g[alhekk din ilproprjetà - li hu stmat li tiswa madwar €10 miljun - baqg[et Fost dawk f’idejn il-Labour. mhux imni]]la Mit - twe;iba li ta fil il - Prim Ministru , hemm il-ka]in Parlament jirri]ulta li l-Partit Laburista Laburista g[andu wkoll il - ka]ini jew proprjetà o[ra li qed ju]a u li tar-Rabat, huma proprjetà tal-Gvern, firG[awdex Rabat Malta, fil-Furjana, fil-

Ka]in tal-Partit Laburista li qieg[ed f’sit prominenti hu dak tal-Imsida

Birgu , fl - Imsida , f ’ {al G[axaq, fil-Marsa, f’Bormla, f ’ Santa Lucija , fil - Gudja ,

f’Hal Kirkop, f’Ra[al :did, fis - Si;;iewi , fl - Isla u f’Marsaxlokk. Din il-proprjetà

qeg[da f ’ idejn il - Partit Laburista jew b ’ /ens per petwu , b ’ /ens temporanju , b’kera jew b’encroachment. Il-kera wkoll tvarja sa[ansitra hemm kera pjuttost mi]era g[all - valur tal proprjetà li l-Partit Laburista j[addan. Jidher li fit-twe;iba tieg[u, il - Prim Ministru Joseph Muscat ma inkludiex il-lista kompluta tal-proprjetà jew lartijiet kollha tal - Gvern li jinsabu f ’ idejn il - Partit Laburista. In-Nazzjon hu infurmat li fost dawn il - proprjetajiet jidher li hemm il - Ka]in Laburista tar - Rabat , G[aw dex, fi Pjazza Indipendenza li mhux inklu] fit-twe;iba talPrim Ministru Muscat.

media•link COMMUNICATIONS

Il-Ka]in Laburista ta’ Marsaxlokk, propjeta tal-Gvern li ng[atat lill-MLP illum iservi wkoll ta’ ristorant

In-Nazzjon 27 ta' Jannar 2014  
In-Nazzjon 27 ta' Jannar 2014  

In-Nazzjon 27 ta' Jannar 2014

Advertisement