Page 1

Numru 13,522

€0.55

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Il-prezzijiet tal-ikel ji]diedu b’7%

Il-Pulizija qed tintensifika l-investigazzjonijiet b’rabta mal-a[[ar ]ew; hold-ups li twettqu fid-dawl tax-xemx f’anqas minn ;img[a (Ritratt> Michael Ellul)

It-tieni hold-up f’;img[a Anzjan ta’ 77 sena ferut gravi b’tir ta’ arma tan-nar minn Charmaine Parnis

F’temp ta’ ;img[a se[[ew ]ew; hold-ups b’[afna similaritajiet, bid-differenza li f’dak tal-biera[ g[alkemm ma sterqux flus, wie[ed minn ]ew; vittmi ndarab gravi b’tiri ta’ arma tan-nar u li [allew lill-vittma tal-biera[,

anzjan ta’ 77 sena f’kundizzjoni kritika ji;;ieled g[al [ajtu. Wara l-hold-up li kien se[[ b[al-lum ;img[a fil-Qawra f’zona turistika, g[al darb’o[ra fid-dawl tax-xemx ilbiera[ filg[odu twettaq

hold-up ie[or fuq ]ew; persuni li, b[al ta’ ;img[a ilu, kienu qed i;orru l-flus. Fil-hold-up tal-biera[ fizzona tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, e]attament quddiem il-kumpless Skyparks, ]ew; persuni

ndarbu u wie[ed minnhom jinsab fil-periklu tal-mewt fi sparatura f’ka] li qed ikun meqjus b[ala wie[ed ta’ attentat ta’ hold up. Il-ka] se[[ fl-eqqel tal-;urnata, fil11am. g[al pa;na 3

Dikjarazzjonijiet li jqajmu aktar mistoqsijiet L-intervista li kellu din il-;img[a lKummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit waqt il-programm ‘Iswed fuq l-Abjad’ fuq Net Television, li fiha g[all-ewwel darba tkellem fil-pubbliku dwar il-ka] ta]-]ag[]ug[ li ;ie arrestat bi ]ball, kompliet tqajjem

aktar dubji u mistoqsijiet dwar jekk hux veru l-inkjesta li qed issir millBord tal-Pulizija hix indipendenti jew le. F’kummenti ma’ IN-NAZZJON b’reazzjoni g[al din l-intervista, ixShadow Minister g[all-Intern u s-Sigurtà

L-E;ittu

Nazzjonali Jason Azzopardi, spjega tliet /irkustanzi differenti li fihom ilKummissarju tal-Pulizija jew kien qed jikkontradixxi lilu nnifsu jew inkella ]vela affarijiet li jqajmu dubji dwar il[idma tieg[u. g[al pa;na 5

G[ajbien ta’ blat!

Mubarak jo[ro; mill-[abs fejn se jin]amm ta[t arrest ;o residenza minn tieg[u Ara pa;na 13

Gafef jer;g[u jin]lu matul il-lejl fil-Bajja ta’ San Blas biex ine[[u l-blat u l-Ministeru jag[mel rapport lill-pulizija dwar “g[ajbien ta’ blat”

Ara pa;na 32

Skont l-a[[ar /ifri talNSO g[ax-xahar ta’ Lulju, l-ikel og[la b’aktar minn 7% fuq sena ilu. Din hija l-akbar ]ieda li to[ro; mill-indi/i g[axxahar li g[adda, b’]idiet o[ra kienu re;istrati filprezzijiet tax-xorb u ttabakk li ]diedu b’5%, u fil-prezzijiet tal-[wejje; u ]-]raben, li ]diedu wkoll b’5%. L-istatistika turi li r-rata li biha tog[la l-[ajja f’Lulju, b[ala total, ]diedet b’aktar minn 2%. L-uniku tnaqqis fuq sena ilu kien re;istrat fl-indi/i talener;ija li jinkludi l-ilma, id-dawl, il-gass u l-fuel, u fl-indi/i tal-prezzijiet tattrasport u l-komunikazzjoni. Oqsma o[ra b[al dawk tal-kura personali u tas-sa[[a, il-qasam tarrikreazzjoni u l-kultura, u l-affarijiet tad-djar kollha rre;istraw ]idiet fil-prezzijiet fuq sena ilu. Imqabbel max-xahar ta’ qabel, :unju 2012, lindi/i baqa’ bejn wie[ed u ie[or l-istess. L-istatistika turi li r-rata medja talinflazzjoni fl-a[[ar tnax-il xahar kienet fil-livell ta’ 2.25% waqt li r-rata annwali f’Lulju la[[qet it2.1%. L-istess statistika turi kif ]ieda fil-[lasijiet tal-vja;;i tal-ajru wasslet sabiex lIndi/i tat-Trasport u lKomunikazzjoni jitla’ b’1.06%. L-indi/i tax-xorb u t-tabakk ]died b’0.35% min[abba ]ieda fil-prezzijiet tal-inbid. Fost o[rajn ;iet re;istrata wkoll ]ieda flindi/i tad-djar, l-iktar b’ri]ultat ta’ ]ieda fil-prezzijiet ta’ materjal u]at g[allmanutenzjoni u tiswija. Ara wkoll editorjal f’pa;na 9


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

2 Lokali

Sant fost l-ewwel Pri;unier ja[rab kandidati Laburisti mill-Isptar Mater Dei g[all-Parlament Pri;unier li [arab waqt li vann fil vi/inanzi kien l Isptar Mater Dei Il ka] qed ji;i investigat akkumpanjat minn uffi/jali mid Dipartiment tal Ewropew tal [abs inqabad ftit tal [in Investigazzjonijiet -

-

-

.

-

,

-

wara mill-pulizija. Il-pri;unier, Julian Genovese ta’ 53 sena, [arab g[all-[abta tad-9.10am u nqabad sieg[a wara g[all[abta tal-10.15am, fl-in[awi tal-isptar stess mir-Rapid Intervention Unit tal-Korp tal-Pulizija. Il-pulizija sabu lil Genovese b’pala f’idejh u li kien g[adu kif seraq minn

-

Kriminali. F’Novembru li g[adda Genovese kien ikkundannat 12-il xahar [abs u mmultat issomma ta’ €5,000 millMa;istrat Ian Farrugia wara li nstab [ati li tlett ijiem qabel ma kien se jiskonta sentenza ta’ [abs, g[amel telefonata mill-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin li fiha hedded lil o[t leks mara tieg[u.

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP> sabi[ jew bi ftit s[ab VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: {afif u varjabbli BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 29˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 2.1 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 436.5 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.27 u tin]el fis-19.43

F’laqg[a tal-E]ekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista, l-eks mexxej Laburista u eks Prim Ministru Alfred Sant hu fost l-ewwel seba’ kandidati Laburisti approvati g[all-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Alfred Sant jispikka f’din illista g[all-[idma u l-kampanja qawwija li mexxeja kontra ss[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Meta sar irReferendum tas-s[ubija li fih il-ma;;oranza kbira tal-Maltin u l-G[awdxin ivvutaw favur li Malta ting[aqad mal-Ewropa, kien qal li reba[ ilPartnership. L-eks Mexxej Laburista sa ftit ilu kien g[adu jsostni li kieku Malta ma da[litx membru fl-Unjoni Ewropea, konna mmorru a[jar. Hu kien anke kontra s-s[ubija ta’ Malta fizzona ewro u g[aldaqstant kontra l-munita ewro f’pajji]na. Il-lista ta’ kandidati tinkludi mara wa[da, l-eks ;urnalista tal-media Laburista Miriam Dalli. Il-kandidati l-o[ra li t[abbru huma l-Perit u Sindku laburista tal-Qala G[awdex Clint Camilleri; Lino Bianco, perit u konsulent fuq l-ippjanar ambjentali; Ivan Grixti, lecturer l-Università u accountant li ji;i [u s-Sindku Laburista ta’ {a]-}ebbu; Alfred Grixti; u l-eks Direttur tal-Protezzjoni ?ivili Peter Cordina. Kienet approvata wkoll ilkandidatura ta’ Cyrus Engerer, i/-Chairman tal-Kumitat Konsultattiv dwar id-drittijiet LGBT, li hu wkoll l-awtur tal-

L-eks mexxej Laburista Alfred Sant

bijografija tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat, ‘Malta li Rrid Ng[ix fiha’. Fil-;img[at li ;ejjin hu mistenni li l-Partit Laburista j[abbar aktar kandidati li se jikkontestaw f’ismu g[al Ewroparlamentari. Fl-a[[ar ;img[at, il-Partit Nazzjonalista wkoll approva lista ta’ tmien kandidati li se jkunu qed jikkontestaw f’ismu l-elezzjoni li jmiss talParlament Ewropew. Il-kandidati f’isem il-PN huma David Casa, Therese Comodini Cachia, Kevin Cutajar, Helga Ellul, Stefano Mallia, Roberta Metsola, Kevin Plumton u Jonathan Shaw. G[all-ewwel darba, f’Mejju se nkunu qed nivvutaw g[al sitt MEP’s biex jirrappre]entaw lil Malta b[ala Membri tal-Parlament Ewropew.

Diskuss it-turi]mu bejn Malta u l-Libja It-turi]mu bejn Malta u l-Libja u r-relazzjonijiet b’sa[[ithom bejn i]-]ew; pajji]i kienu l-punti li spikkaw f’laqg[a kon;unta plenarja bejn i]]ew; pajji]i fi/-?entru tal-Mediterran g[allKonferenzi, fil-Belt Valletta. Il-Ministru Libjana tatTuri]mu Ikram Bash Imam, flimkien ma’ delegazzjoni Libjana, kellha laqg[a mal-Ministru tatTuri]mu ta’ Malta Karmenu Vella. Karmenu Vella semma’ li dawn ir-relazzjonijiet tajbin isa[[u s-settur turistiku li hu importanti [afna g[al pajji]na. Il-Ministru Libjana li ;iet f’Malta fuq l-ewwel ]jara uffi/jali tag[ha, stqarret li tinsab f’pajji]na sabiex t[ares lejn l-esperjenzi ta’ su//ess ta’ Malta u hawnhekk fa[[ret il[biberija tal-pajji] Libjan ma’ Malta. Matul dawn il-laqg[at g[andhom ji;u trattati diversi temi fosthom irrevi]joni tal-ftehim ta’ koperazzjoni fil-qasam turistiku li kien ;ie ffirmat bejn i]-]ewg pajji]i fl-1995. G[andu jsir ukoll tfassil ta’ programmi edukattivi ta’ ta[ri; fis-settur flimkien ma’ diskussjonijiet dwar ]jara fil-Libja g[all-operaturi turisti/i. Din i]-]jara qed issegwi dik li delegazzjoni Maltija mmexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat g[amlet fil-Libja xahrejn ilu.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IL-:IMG{A L-og[la 31˚C L-inqas 22˚C

IS-SIBT L-og[la 30˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 31˚C L-inqas 23˚C

IT-TNEJN L-og[la 32˚C L-inqas 24˚C

IT-TLIETA L-og[la 33˚C L-inqas 23˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

8

9

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 28˚C xemxi, Frankfurt 25˚C imsa[[ab, Tel Aviv 32˚C xemxi, Amsterdam 21˚C imsa[[ab, Milan 27˚C xemxi, Tripli 31˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 29˚C xemxi, Ateni 32˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 28˚C xemxi, Londra 20˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 24˚C ftit imsa[[ab, Berlin 22˚C xemxi, Madrid 33˚C ftit imsa[[ab, Zurich 23˚C imsa[[ab, Brussell 23˚C imsa[[ab, Moska 27˚C ftit imsa[[ab, Munich 21˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Pari;i 26˚C imsa[[ab, Dublin 18˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 29˚C xemxi, Tune] 31˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 19˚C imsa[[ab, Al;eri 31˚C xemxi, Ruma 28˚C xemxi, Kopen[agen 21˚C ftit imsa[[ab, Stokkolma 19˚C ftit imsa[[ab.

L

-istat tal-ekonomija tal-pajji] fl-ewwel sitt xhur tas-sena 1988 tjiebet [afna kif juru /-/ifri ppre]entati mill-Prim Minsitru u mill-Ministru tal-Finanzi. Dawn i//ifri kkonfermaw il-progress kbir ekonomiku li kien qed jag[mel il-pajji] fi ]mien relattivament qasir. I/-/ifri wrew ]ieda fin-numru ta’ nies ja[dmu bi qlig[, esportazzjoni akbar kif ukoll ]ieda fl-importazzjoni li tixhed li lpoplu kien qed isib g[a]la a[jar ta’ prodotti. Settur ie[or li g[amel passi ta’ ;gant kien it-turi]mu b’]ieda ta’ aktar minn 24,000 fin-numru ta’ turisti u ]ieda ta’ Lm8.6 miljun fi qlig[ minn dan is-settur. Indikatur ie[or li jirrifletti t-titjib li kien qed ise[[ kien in-numru ta’ Maltin li jsiefru. Fl-ewwel sitt xhur tas-sena kien hemm ]ieda ta’ 6,000 persuna fuq innumru ta’ persuni fl-istess perijodu s-sena ta’ qabel.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 3

Marki tad-demm mal-art u mal-karozza minn pa;na 1

Il-Kuntistabbli Kurt Bugeja Coster mis-CMRU, li hija ttaqsima tal-komunikazzjoni tal-Korp tal-Pulizija, spjega lill-;urnalisti dak li kien g[adu kif se[[ ftit tal-mumenti qabel fejn irri]ulta li ]ew; persuni b’wi//hom mg[ammad ni]lu minn karozza tat-tip Renault u imblukkaw il-karozza Peugeot bajda li kienu fiha l-vittmi. Waqt il-hold-up, ;ie sparat tir lejn il-karozza minn ;olwindscreen li bih intlaqat f’wi//u x-xufier – ra;el ta’ 77 sena minn {al Qormi. Fil-post kien hemm diversi marki ta’ demm mal-art kif ukoll malkarozza. L-istess tir laqat ukoll lillpassi;;ier ta’ 48 sena millMarsa, li hu mifhum li fuqu kellu eluf ta’ ewro. Ilpassi;;ier irre]ista wie[ed mill-aggressuri li mar fuqu u pprova ja[taf basket b’eluf fi flus kontanti. Kien hawnhekk li kien sparat tal-anqas tir mill-aggressur. Huwa mifhum li kien hawnhekk li l-[allelin

[arbu minn fuq il-post. L-in/ident se[[ ftit passi ‘l bog[od minn ferg[a tal-Bank of Valletta fil-kumpless Skyparks, minn fejn qed jing[ad li l-vittma kien g[adu kif ;ibed xi flus ftit tal-[in qabel. Hu ma[sub li x-xufier kien ibiddel flus barranin g[al xufiera tat-taxis. Ix-xufier ferut fil-hold-up ittie[ed immedjatament lIsptar Mater Dei g[all-kura, filwaqt li l-passi;;ier, li ma jidhirx li sofra ;rie[i gravi, baqa’ fil-post g[al xi [in sabiex jassisti lill-pulizija flinvestigazzjoni tag[ha. Aktar tard, i]da, hu wkoll ittie[ed lIsptar Mater Dei g[all-osservazzjoni. Aktar tard g[all-[abta tan12.30pm, instabet il-karozza li ntu]at mill-aggressuri – ilPeugoet 207 Bajda – fi Triq il-Gudja f’{al Luqa. Jirri]ulta li din l-istess karozza kienet irrappurtata misruqa nhar is-7 ta’Awwissu mill-Belt Valletta. Fil-hold-up ta’ b[al-lum ;img[a fil-Qawra, kienu nsterqu 10,000 lira sterlina.

Waqt il-hold-up ;ie sparat tir lejn il-karozza minn ;ol-windscreen li bih intlaqat f’wi//u x-xufier ta’ 77 sena minn {al Qormi (Ritratt> Michael Ellul)

Il-U{M g[andha l-provi x’turi fil-kwistjoni mal-Arriva Il-Union {addiema Mag[qudin (U{M) re;g[et tenniet li g[andha provi li persuni mill-kumpanija /emplu fuq t-telefown /ellulari tal[addiema fejn intqal li l-kumpanija tal-Arriva ma tistax ta//etta r-ri]enji tal-[addiema u li dawn iridu jmorru in-persona g[and il-GWU. Il-U{M iddikjarat dan fi stqarrija li

fiha sostniet ukoll li dan mhuwiex a//ettabli skont il-prin/ipji trejdunjonisti/i.

Il-U{M qalet ukoll li b[alissa qed tie[u l-pariri legali me[tie;a sabiex tissalvagwardja l-membri li ssie[bu mag[ha. L-U{M fl-ebda [in ma talbet g[arrikonoxximent, i]da fl-istess [in din il-union tinsab /erta li wara r-ri]enji tal-membri mill-GWU, l-istess GWU m’g[adx g[andha l-ma;;oranza tal[addiema fl-Arriva. Il-U{M tikkonferma li qatt ma talbet g[all-ebda rikonnoxximent sabiex

taqla’ ‘l barra union o[ra. Dan ma jistax jing[ad minn kull post tax-xog[ol g[aliex il-[addiema tal-MTA sal-lum il-;urnata g[adhom bla union. Dan g[aliex il-GWU kienet g[amlet talba sabiex tie[u r-rikonoxximent tal-MTA meta l-istess GWU kienet taf li m’g[andhiex membri bi]]ejjed biex tirba[ il-ma;;oranza. I]da l-GWU ippersistiet bit-talba sabiex il-U{M titne[[ielha r-rikonoxximent, g[aliex dawk li kienu j[allsu s-s[ubija lill-

U{M dirett ma kellhomx jing[addu b[ala membri. Talba li l-MTA laqg[et u llum il-;urnata l-GWU preferit li l[addiema tal-MTA jispi//aw bla union milli jkunu mse[bin mal-U{M. Il-U{M av]at lill-Arriva li jekk mhux se tirrikonnoxxi l-membri tag[ha mse[bin fil-U{M, il-union ma fadlilhiex triq o[ra [lief li tie[u lmi]uri kollha ne/essarji sabiex tipprote;i d-dritt tal-[addiema membri tag[ha.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

4 Lokali

Dewmien esa;erat ‘Dewmien esa;erat’ kien it-titlu ta’ artiklu fl-a[[ar [ar;a tar-rivista Le[en ilMaltin fl-Awstralja li jilmenta b’qawwa fuq innuqqasijiet kbar li je]istu b[alissa fil-pro/ess talapplikazzjonijiet g[allpassaporti u biex wie[ed jie[u /-/ittadinanza. Dan kollu wara li kif ]vela IN-NAZZJON aktar kmieni dan ixxahar, il-Ministru Manuel Mallia ordna li rResidence Permits jibdew jo[or;u mill-Uffi//ju ta/?ittadinanza f’Evans Building, minflok minn fejn kien isir dan ix-xog[ol qabel – mit-Taqsima ta/?ittadinanza li kien hemm filbini tad-Dipartiment talInformazzjoni f’Misra[ Kastilja. L-artiklu fir-rivista talMaltin li jg[ixu fl-Awstralja, miktub minn Lawrence Dimech, jirreferi b’mod spe/ifiku g[al din idde/i]joni li [a l-Gvern Laburista fl-a[[ar ;img[at. Waqt li jg[id li forsi kien hemm ra;unijiet pratti/i li g[alihom sar dan i/-/aqliq biex il-pro/ess g[adda ta[t ilMinisteru tal-Intern u sSigurtà Nazzjonali, ]gur li m’hemm l-ebda ra;uni valida g[ala applikazzjoni g[a//ittadinanza, u allura [ru; ta’ passaport, jie[du daqshekk fit-tul. Fl-Awstralja qed jaslu lmenti kontinwi dwar dan iddewmien esa;erat li qed jeffettwa wkoll il-[ru; talpassaporti g[all-Maltin. Dan id-dewmien mhux a//ettabbli.

Kien f’nofs dan ix-xahar meta filmati mi;buda millcameras ta’ NET news urew xeni ta’ kjuwijiet twal f’Evans Building fil-Belt Valletta wara l-ordni li ng[atat mill-Ministru Mallia dwar ir-Residence Permits. Fil-jum li morna niffilmjaw tant kien hemm problemi li lg[ada ntbag[tu xi suldati filpost. Sorsi li tkellmu ma’ IN-NAZZJON qalu li qed jin[oloq [afna kaos min[abba li kollox qed isir bl-g[a;la. Persuni li qatt ma [admu fis-sistema li permezz tag[ha jin[are; i/-/ertifikat temporanju sakemm imbag[ad tin[are; il-VISA, ma ng[atawx it-ta[ri; ne/essarju. Barra minn hekk, is-sorsi li tkellmu ma’ IN-NAZZJON qalu li grupp ta’ madwar g[axar skrivani li ja[dmu ma’ kuntrattur privat, kienu m;ieg[la jgorru kaxxi tqal u materjal goff. Sa[ansitra kien hemm min kellu jid[ol mil-leave tieg[u biex dan ix-xog[ol jitlesta sal-a[[ar tax-xahar.

12-il xahar [abs g[al ]ag[]ug[ Pariri li]-]ag[]ug[ biex isegwi programm kontra d-droga Shalon Abela, ta’ 20 sena minn {al Qormi u li g[andu problema ta’ droga, ;ie kkundannat 12-il xahar [abs millMa;istrat Gabriella Vella, wara li ammetta li bejn it-12 u t-18 ta’ Awwissu ta’ din is-sena, seraq mowbajl ta’ persuna mhux mag[rufa mill-istabbiliment Splash and Fun f’Ba[ar i/-?ag[aq. I]-]ag[]ug[ g[en lill-Pulizija li rnexxielhom ukoll isolvu ka]i o[rajn ta’ serq li sar minn Abela nnifsu f’Jum Santa Marija tassena l-o[ra. Ammetta fl-istqarrija u fil-Qorti wkoll li fis-sajf tas-sena lo[ra seraq mowbajl tal-marka Samsung u Ice watch. Ammetta wkoll li seraq ]ew; mowbajls o[ra u €40 fi flus, u li sar re/idiv. L-Avukat Cedric Mifsud, li deher g[al Abela, qal li l-Qorti g[andha tikkunsidra l-fatt li l-akku]at ikkopera bis-s[i[ malPulizija u g[andu jing[ata g[ajnuna. Qal ukoll li hu minnu li ]]ag[]ug[ dam g[addej bi programm g[al tmien xhur u waqaf, imma dan kien programm ferm iebes. Il-Qorti qalet li minn dak li semg[et temmen li ]-]ag[]ug[ g[andu jservi perjodu ta’ 12-il xahar fil-[abs u hemm ikollu //ans jag[mel programm g[al kontra d-droga. L-Ispetturi Elton Taliana u Josric Mifsud mexxew ilProsekuzzjoni. I]-]ag[]ug[ mistenni jappella mis-sentenza.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 5

I]-]ag[]ug[ vittma xehed wara li Silvio Scerri avvi/ina l-Bord tal-Pulizija minn pa;na 1

Fl-intervista li saret minn Frank Psaila, il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit insista li kien i]]ag[]ug[ li ;ie arrestat bi ]ball, Darryl Luke Borg, li avvi/ina li/-Chief of Staff tal-Ministru g[all-Intern u sSigurtà Nazzjonali Manuel Mallia, biex ikellmu dwar dan il-ka]. Silvio Scerri, li ddomina l-a[barijiet fl-a[[ar xhur, ma ddejjaq xejn jiltaqa’ mal-vittma minkejja li suppost g[addejja inkjesta indipendenti dwar dan il-ka] li fih tressaq Darryl Luke Borg il-Qorti wara li n]amm arrestat jumejn g[alxejn. Il-Kummissarju talPulizija qal li f’idejh g[andu logs ta’ telefonati li juru min /empel l-ewwel lil min, fi kliemu, li Darryl Luke Borg /empel lil Silvio Scerri lewwel. Wara din id-dikjarazzjoni, ilbiera[ kmieni waranofsinhar, IN-NAZZJON bag[at numru ta’ mistoqsijiet lillKummissarju tal-Pulizija. Fost l-o[rajn, staqsejnieh liema Artiklu tal-Li;i ta’ Malta jippermettilu jitlob kopja tal-logs tat-telefonati li saru f’dan il-ka], kif ukoll liema hu r-reat li ji;;ustifika l-ordni tieg[u li jing[ata kopja tal-logs tat-telefonati. Dan il-;urnal talab ukoll lillKummissarju tal-Pulizija biex jippubblika kopja tallogs tat-telefonati kollha li saru bejn l-erba’ persuni involuti f’din il-kwistjoni, ji;ifieri Silvio Scerri, Charles Attard mag[ruf b[ala ‘I]-]ambi’, Darryl Luke Borg, u l-Ispettur Taliana, li g[amel referenza g[alih, ming[ajr ma semmih b’ismu l-Kummissarju talPulizija fl-istess intervista

Il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zamit (ritratt fuq il-lemin) jg[id li g[andu f’idejh logs ta’ telefonati bejn Darryl Luke Borg u Silvio Scerri (ritratt fuq ix-xellug)

fuq Net Television. Fi kliem Jason Azzopardi, permezz ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet f’din l-intervista, il-Kummissarju talPulizija kkontradixxa lilu nnifsu kemm-il darba. F’ka] minnhom, l-ewwel ilKummissarju qal li Darryl Luke Borg ma kienx xhud quddiem il-Bord tal-Pulizija, i]da ftit wara qal li l-Ispettur avvi/ina lil Borg biex jinfluwenza x-xhieda tieg[u. “Kien jew ma kienx xhud Darryl Luke Borg?” staqsa x-Shadow Minister. Fl-intervista fuq Net TV,

IN-NAZZJON talab lill-Kummissarju tal-Pulizija jippubblika kopja tal-logs tat-telefonati li saru bejn Silvio Scerri, Charles Attard mag[ruf b[ala ‘I]-]ambi’, Darryl Luke Borg u l-Ispettur Taliana il-Kummissarju tal-Pulizija sostna li l-Bord tal-Pulizija ma kellux g[alfejn isejja[ lil Darryl Luke Borg biex jag[ti x-xhieda tieg[u. Hawnhekk, Jason Azzopardi rrimarka kif jista’ jkun li l-Bord tal-Pulizija ma jismax ix-xhieda tas-su;;ett tal-investigazzjoni, f’dan ilka] l-i]ball li sar fl-arrest ta’

Darryl Luke Borg. “Qisna se mmorru nilag[bu log[ba futbol ming[ajr ma nie[du lballun mag[na”, spjegalna fi kliem sempli/i Jason Azzopardi. Ma’ IN-NAZZJON, Jason Azzopardi qajjem ukoll dubji dwar il-mod kif qed titmexxa l-inkjesta dwar dan il-ka], u staqsa jekk b’dak li

]vela fuq Net TV, ilKummissarju tal-Pulizija, linkjesta hix tassew indipendenti. Dan peress li lKummissarju tal-Pulizija qal li l-Bord tal-Pulizija ma kellux jisma’ x-xhieda ta’ Darryl Luke Borg, imbag[ad wara li Silvio Scerri avvi/ina l-Bord tal-Pulizija, Borg issejja[ biex jag[ti x-xhieda.

G[amluha ta’ waiters biex il-Korp ikollu l-flus biex jirran;a l-k/ina Skont il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit, bil-flus li r/ieva l-Korp tal-Pulizija g[al meta numru ta’ pulizija servew ta’ waiters waqt ikla organizzata mill-Ministeru ta’ Manuel Mallia, qed tinbidel il-k/ina tal-Korp tal-Pulizija. Waqt il-programm ‘Iswed fuq lAbjad’ fuq Net Television, Peter Paul Zammit qal li kien hemm b]onn ta’ fondi biex tinbena u ti;i attrezzata l-k/ina tal-Korp talPulizija u g[alhekk mill-flus li “d-

Dipartiment g[adda lill-Korp talPulizija”, setg[u jsiru dawn ixxog[lijiet. Il-Kummissarju ammetta wkoll li l-idea li l-pulizija jag[mluha ta’ waiters kienet idea tieg[u, u ma jiddejjaq xejn jer;a’ jo[ro; ordni ta’ dan it-tip. Dan peress “li l-pulizija kollha kellhom /ertifikati, kienu gradwati b[ala chefs”, qal ilKummissarju tal-Pulizija. Waqt l-istess programm, ilKummissarju g[amel referenza

wkoll g[all-ka] ta’ Silvio Scerri waqt il-kun/ert Isle of MTV. Allegatament, i/-Chief of Staff ta’ Manuel Mallia talab lill-pulizija jarrestaw lill-Kap tas-Sigurtà talkun/ert John Muscat wara li dan irrifjuta li jda[[al xi persuni mhux akkreditati fis-sezzjoni VIP talKun/ert Isle of MTV. Xahrejn wara li se[[ dan il-ka], jidher li l-investigazzjoni waslet fl-a[[ar, u skont il-Kummissarju, l-investigazzjoni [adet fit-tul g[aliex John Muscat

ressaq [afna xhieda. Fl-ebda [in waqt l-intervista l-Kummissarju ma rrefera g[ax-xhieda ta’ Silvio Scerri. Ka] ie[or li tkellem dwaru lKummissarju hu dak tal-eks Kummissarju Ewropew John Dalli, li llum in[atar mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex imexxi riforma fl-Isptar Mater Dei. Hu insista li hu qatt ma qal li l-ka] huwa mag[luq, i]da li l-Korp tal-Pulizija g[ad m’g[andux il-provi ne/essarji.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

6 Lokali

L-akbar spettaklu ta’ nar ma[ruq b’sistema kompjuterizzata G[ada s-Sibt, i]-}ebbu; G[awdex se jkun qed jikser irrekord tal-ikbar spettaklu ta’ nar ma[ruq b’sistema kompjuterizzata, ji;ifieri ma jkun hemm l-ebda intervent uman mill-bidu sal-a[[ar tal-[arqa, kemm g[an-nar tal-ajru u anke g[an-nar tal-art. Dawn i]-]ew; spettakli se jkunu sinkronizzati mal-mu]ika. Dawn il-[arqiet kompjuterizzati se jkunu jinkludu wkoll il[arqa tradizzjonali, li din iddarba se ssir ukoll ming[ajr ebda intervent uman. L-ispettaklu jibda mill-9.45pm ‘il quddiem. Abbinat ma’ dan lispettaklu se jkun hemm kompetizzjoni tal-fotografija miftu[a g[al kul[add. Il-kompetizzjoni hi organizzata mill-Gozo Photography Association b’kollaborazzjoni mal-g[aqda tan-nar Santa Marija }ebbu;, G[awdex u hi miftu[a g[an-nar li jittella’ bejn l-24 u l-25 t’Awwissu. Apparti minn hekk, din illokalità din is-sena qed ti//elebra festa spe/jali, l-hekk imsej[a tri/entinarja g[aliex ta[bat it-325 sena mit-twaqqif tal-Parro//a ta]-}ebbu; G[awdex, il-150 sena millmi;ja tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija mtella’ s-sema, u l-50 sena minn meta l-parro//a ta]-}ebbu; ing[atat id-dinjità ta’ Knisja Ar/ipretali.

Laqg[a mill-isba[ tal-kor tat-tfal tal-BOV bil-mistiedna spe/jali jkunu t-tenur internazzjonali Malti Joseph Calleja u l-kantant ]ag[]ug[ Malti Gianluca Bezzina

Il-BOV jirringrazzja lill-kor tat-tfal Bank of Valletta g[amel laqqa’ t-tfal tal-BOV Joseph Calleja Children’s Choir. Armata /kejkna ta’ madwar 200 protagonist ]g[ir li kienu l-mistiedna tal-unur flimkien mal-voluntiera li ming[jar l-g[anjuna tag[hom ma kienx inkun impossibbli biex jorganizzaw il-kor ta’ din l-iskala. Ittenur Malti ta’ fama mondjali, Joseph Calleja, attenda dan ir-ri/eviment li sar fi//entru tal-BOV, f’Santa Venera. Il-parte/ipazzjoni tal-kor fil-kun/ert tas-sajf issa saret karatteristika tal-kun/ert li dejjem qed i]id fil-popolaritá sena wara l-o[ra mhux biss lokalment i]da anki fi//rieki internazzjonali. Din kienet esperjenza ta’ sodisfazzjoni li tara t-tfal

fer[anin jie[du pja/ir waqt il-party. Kif wie[ed kien qed jistenna kien impossibbli g[al Joseph Calleja ma jing[aqadx mat-tfal f’kant impromptu g[al pja/ir ta’ dawk kollha pre]enti. It-tfal ing[ataw sorpri]a wkoll meta ng[ataw ritratt kommemorattiv ta’ dak ilmument spe/jali waqt ilkun/ert tal-l ta’ Awwissu. Ir-ri/eviment kien parti mill-kampanja ta’ endorsjar ta’ Joseph Calleja u l-Bank of Valletta, li prin/ipalment jikkon/entra madwar ilkun/ert u l-kor tat-tfal. Issa jmiss it-twaqqif talFondazzjoni BOV Joseph Calleja li mistennija tkun inawgurata aktar tard din issena u se tiffokka fuq g[ajnuna lill-familji Maltin fil-b]onn.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Lokali 7

Aktar sfidi fuq il-fruntieri Id-19-il /iklist li g[addejjin blisfida tal-Life Cycle lil hinn minn xtutna, qed ikomplu jiffa//jaw aktar sfidi fuq il-fruntieri fejn fi ]mien erbat ijiem mill-bidu ta’ din l-isfida, di;á ]aru tliet pajji]i – il-Belarus minn fejn telqu, da[lu l-Litwanja u anke r-Russja. Wara ;urnata pjuttost fa/li ta’ nhar l-Erbg[a, fejn kellhom jaqdfu biss 154 kilometru minn lokalità fil-Litwanja g[ar-Russja, ilbiera[ i/-/iklisti qabdu triqithom lejn il-ba[ar Baltiku. Il-jumejn kienu deskritti b[ala fa/li [lief g[ad-dewmien li qed jesperjenzaw meta ji;u biex jaqsmu l-fruntieri bejn il-Litwanja u r-Russja, u vi/i versa. Ilbiera[ dawn i/-/iklisti li g[andhom wie[ed inqas fosthom min[abba l-in/ident li ffa//ja flewwel ;urnata u kellu jirtira, qadfu 148 kilometru. Din id-distanza tista’ titqies b[ala nofs iddistanza li dawn i/-/iklisti huma mdorrijin jag[mlu. G[alhekk dawn kellhom mumenti ta’ rilassament igawdu lveduti mill-isba[ tal-Litwanja fejn ;ew milqug[a tajjeb [afna minnies tal-lokal, f’kull post fejn waqfu. Il-pubbliku hu m[e;;e; jappo;;ja din l-isfidi b’donazzjonijiet b’risq din l-inizjattiva nobbli li se twassal biex jin;abru iktar fondi g[all-pazjenti morda bil-kliewi li jie[du l-kura firRenal Unit tal-Isptar Mater Dei.

}ieda fl-udjenza ta’ Net TV hekk kif ftit tal-;img[at o[ra tit[abbar l-iskeda l-;dida tal-[arifa fuq Net Television

}ieda fl-udjenza ta’ NET TV li tawgura tajjeb g[all-futur I]-]ieda fl-udjenza ta’ NET TV hi lkonferma li dan l-istazzjon qed jer;a’ jibda jgawdi u j]id il-popolaritá – ri]ultat li jawgura tajjeb g[all-futur u g[all-iskeda tal-[arifa li se tibda dalwaqt minkejja ]-]minijiet diffi/li li lkumpanija li tmexxi l-media tal-Partit Nazzjonalista g[addejja minnhom b’e]er/izzju ta’ ristrutturar qawwi biex l-operat ikun vijabbli u sostenibbli. Skont st[arri; tal-Awtorità taxXandir li ;ie ppubblikat u m[abbar aktar kmieni din il-;img[a, Net Television kiseb ri]ultat po]ittivi g[al perjodu ta’ bejn April u :unju ta’ din is-sena. Dan il-perjodu partikolari kien ja[bat e]attament wara li kienet g[adha kif g[addiet kampanja ta’ elezzjoni ;ener-

ali u l-elezzjoni nnifisha. Minkejja dawn il-;img[at intensivi fejn kif kien mistenni ddominat ix-xena politika, ittelespettaturi xorta wa[da baqg[u jfittxu programmi ta’ informazzjoni u diskussjoni, spjegat lil IN-NAZZJON Louiselle Vassallo, Media Manager ta’ Net Television. Programmi ta’ diskussjoni fosthom ‘.Net’ u ‘Malta Llejla’ ;ibdu numru ta’ telespettaturi. Louiselle Vassallo fissret li millist[arri; qed jirri]ulta li Net Television qed jer;a’ jgawdi minn sens ta’ lealtá minn nies li fil-passat kienu jsegwuh inqas u issa qed ifittxuh. L-istess st[arri; wera kif l-udjenza ]diedet b’138%, minn 3.85% g[al 9.16% fuq perjodu ta’ sena. “Ri]ultat b[al dan hu awgurju taj-

jeb, minkejja li g[addejjin minn ]minijiet diffi/li”, spjegat Louiselle Vassallo. Sostniet li huwa tajjeb li dawn ir-ri]ultati juru ]ieda fl-udjenzi g[ax ifisser li ji]died ir-reklamar li hu tant importanti biex l-istazzjon jibqa’ g[addej, b’enfasi fuq programmi ta’ kwalitá li jinteressaw lilludjenzi. Dan anki fid-dawl li minn hawn u ftit tal-;img[at o[ra tit[abbar l-iskeda l-;dida tal-[arifa fuq Net Television. L-istess su//ess jista’ jing[ad g[al Radio 101 li wkoll ra ]ieda f’dan l-istess perjodu meta mqabbel mal-kwart ta’ qabel. Radio 101 ]ied l-udjenza tieg[u meta mqabbel mat-tliet xhur talkampanja elettorali. }ieda ta’ 0.63% g[al total ta’ 5.47%.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

8 Illum il-:img[a ?ifri ppubblikati mill-Eurostat jindikaw li sew iz-zona ewro, kif ukoll l-Unjoni Ewropea [er;in minn re/essjoni twila ta’ 18-il-xahar. I/-/ifri juru li fit-tieni kwart ta’ din is-sena, l-ekonomiji sew taz-zona ewro, kif ukoll tal-Unjoni Ewropea, kibru b’0.3 fil-mija. Dan it-titjib hu wkoll a[jar minn dak li kien previst peress li l-istimi ta’

tkabbir g[all-perjodu April#:unju 2013 kienu ori;inarjament ta’ 0.1 fil-mija. Ftit tal-jiem ilu t-tbassir tat-titjib ekonomiku kien rivedut ’il fuq, g[al 0.2 fil-mija, li fl-a[[ar mill-a[[ar spi//a anki a[jar g[aliex il-Prodott Gross Domestiku sew tas-17-il pajji] taz-zona ewro, kif ukoll tas-27 pajji] tal-Unjoni Ewropea kiber b’0.3 fil-mija.

I]da biex is-27 pajji] tal-UE, illum 28, ikunu verament [ar;u mir-re/essjoni, irid ikun hemm tkabbir ekonomiku anki fit-tielet kwart ta’ din is-sena. Dan g[aliex biex pajji], jew unjoni jew zona, jo[or;u mir-re/essjoni, irid ikollhom ]ew; kwarti tas-sena konsekuttivi li fihom l-ekonomija turi tkabbir.

Beda jidher g[all-Unjoni Ewropea dak li a[na ilna ngawdu G[al sena u nofs, l-Unjoni Ewropea u z-zona ewro kienu f’wa[da mill-ag[ar re/essjonijiet li qatt laqtu lill-Ewropa. L-ekonomiji, l-aktar dawk tal-pajji]i Mediterranji – l-Italja, Spanja, ilPortugall, il-Gre/ja u ?ipru – flok kibru, /kienu. Dan wassal g[all-akbar numru ta’ nies qieg[da flUnjoni Ewropea b’terz mi]-]g[a]ag[ ifittxu xxog[ol, li flok jonqos kien qed ji]died. Il-problema kompliet aggravat min[abba li lUnjoni Ewropea g[a]let it-triq tal-awsterità bliskop li jonqsu l-i]bilan/i u d-djun tal-pajji]i membri. I]da aktar ma beda jissikka /-/inturin, aktar l-ekonomiji marru g[all-ag[ar. Aktar kiber id-dejn, anke jekk l-i]bilan/i ta’ xi w[ud mill-pajji]i tni]]lu g[al ta[t it-tlieta fil-mija tal-Prodott Gross Domestiku. Ekonomikament puritani Il-pajji]i ‘ekonomikament puritani’ tal-Ewropa tat-Tramuntana, immexxija mill-:ermanja ]ammew linja iebsa ta’ awsterità, fil-konfront talpajji]i tan-Nofsinhar li g[al snin twal kienu qed jonfqu dak li ma kinux qed jaqilg[u, i]da li ma setg[ux jibdlu r-rotta mil-lum g[all-g[ada ming[ajr sagrifi//ji kbar fuq il-popli tag[hom. Illum jidher li l-Unjoni Ewropea [ier;a millkri]i ekonomika u finanzjarja, anki jekk hemm pajji]i b[all-Italja, Spanja u l-Gre/ja fejn lekonomiji g[adhom ji/kienu i]da mhux bl-istess ritmu ta’ qabel. It-titjib sostnut fl-ekonomiji, imbuttat millmutur :ermani] kif ukoll bis-sehem ta’ Franza, likbar ]ew; ekonomiji tal-Unjoni Ewropea, it-titjib qawwi tal-ekonomija tal-Portugall li kien wie[ed mill-pajji]i li l-iktar li tkaxkar mir-re/essjoni, qed jag[ti lill-Unjoni sens ;did ta’ fidu/ja. Kibru wkoll l-ekonomiji tal-Awstrija, l-Estonja, il-Bel;ju, is-Slovakkja u l-Finlandja. Olli Rehn, ilKummissarju tal-UE g[all-Affarijiet Ekonomi/i u Monetarji laqa’ b’fer[ ir-ritorn tal-Unjoni

Ewropea g[al tkabbir ekonomiku li hu jqis b[ala vendikazzjoni tal-istrate;ija tal-Unjoni Ewropea g[all-mod kif ittakkiljat il-problemi tag[ha. F’nofs dan kollu fejn hu pajji]na?

Malta f’dan kollu L-ekonomija ta’ pajji]na m’g[addietx milliskossi tal-pajji]i l-o[rajn tal-Unjoni Ewropea. Pajji]na kellu, u g[ad g[andu, ekonomija fis-sod kif dejjem kien isostni l-gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi. Pajji]na ma kienx f’re/essjoni g[aliex lekonomija kienet u g[adha qed tikber. Pajji]na kien fost il-ftit pajji]i tal-Unjoni Ewropea u zzona ewro fejn il-qg[ad hu wie[ed baxx u fejn limpjiegi baqg[u ji]diedu. Dan ;ie kkonfermat mill-a;enzija tar-ratings Standard & Poor’s li sostniet il-credit rating ta’ Malta, u qalet ukoll li l-qag[da ekonomika ta’ pajji]na hi wa[da stabbli. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna f’intervista li ta lis-Sunday Times of Malta nhar

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

Nazzjonalista u jpin;uh b[ala [ali u inkompetenti. Illum li l-Partit Laburista jinsab fil-gvern qed igawdi mill-wirt kbir li [allielu l-gvern pre/edenti flekonomija, fil-qasam tal-manifattura, fit-turi]mu u fis-servizzi finanzjarji. Il-gvern Laburista qed igawdi minn qag[da ekonomika b’sa[[itha li kapa/i tkompli to[loq l-impjiegi g[all-[addiema Maltin u g[all-eluf ta’ barranin li hawn ja[dmu fostna. Tajjeb nenfasizzaw li l-[addiema barranin, diment li ma je[dux impjiegi lill-Maltin, qed jikkontribwixxu bis-s[i[ g[all-ekonomija ta’ pajji]na g[aliex kull persuna li ta[dem, hi ta’ liema nazzjonalità hi, tikkontribwixxi permezz tal[idma tag[ha lejn l-ekonomija ta’ pajji]na, u permezz tat-taxxi li t[allas lejn il-finanzi talgvern. S’issa l-gvern Laburista kompla fuq dak li sab. G[a]el li j]omm il-ba;it tal-gvern pre/edenti u miexi fuq il-politika tal-gvernijiet Nazzjonalisti. Dan hu tajjeb g[aliex il-pajji] m’g[addiex minn skossi kif spiss ji;ri meta jkun hemm bidla filgvern. I]da wasal i]-]mien li l-gvern pre]enti jibda jo[ro; bil-pjani tieg[u. Il-Ministru Edward Scicluna stqarr li fil-Kabinett g[amilha /ara li mhux tajjeb li ti;i b’ideat sbie[ jekk kull ministeru ma jkollux idea raffa kemm jistg[u jonfqu u mbag[ad jiffittjaw f’dak li jistg[u jonfqu. L-infiq bla kontroll f’[atriet f’ministeri u segretarjati parlamentari bla dubju se jkollu limpatt tieg[u fuq il-finanzi tal-Gvern. Dan narawh fil-ba;it li jmiss li se jkun l-ewwel test reali ta’ dan il-Gvern. Sadattant, pajji]na qed ikompli jgawdi minn ri]ultati ekonomi/i u finanzjarji po]ittivi li pajji]i o[ra Ewropej fiz-zona ewro u fl-Unjoni Ewropea qed igawdu llum wara 18-il xahar ta’ limbu ekonomiku.

Meta tqis i/-/okon ta’ Malta, l-ekonomija Maltija baqg[et kulma jmur miexja ’l quddiem u tikber b’rata kostanti, tant li fl-eqqel tar-re/essjoni Ewropea, Malta kienet l-g[ira tal-pajji]i ferm akbar minnha

Illum jidher li l-Unjoni Ewropea [ier;a mill-kri]i ekonomika u finanzjarja, anki jekk hemm pajji]i b[all-Italja, Spanja u l-Gre/ja fejn l-ekonomiji g[adhom ji/kienu i]da mhux bl-istess ritmu ta’ qabel

il-{add 11 ta’ Awwissu, stqarr li l-ekonomija ta’ pajji]na hi wa[da mill-ftit li qed jikbru, anke jekk bil-mod. Stqarr li fid-d[ul tieg[u l-Gvern kien on track bit-Taxxi Interni jag[tu iktar milli stmaw g[assena. Qal li tkun bluha jekk jag[mel tibdil drastiku g[aliex jekk tag[ti xokk drastiku lilli]bilan/ jew id-dejn, li jeffettawaw lill-Prodott Gross Domestiku, tispi//a ti;ri wara target li qed ji//aqlaq u li ma tkun tista’ taqbad qatt. Hekk kif ;ara fi Spanja u l-Gre/ja. Malta l-g[ira tal-pajji]i barranin Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna dan la[[ar li s-servizzi finanzjarji f’Malta huma l-g[ira ta’ pajji]i barranin, u li dawn huma wie[ed mill-

elementi importanti biex pajji]na g[andu ekonomija stabbli u li fuqha jista’ jibni b’kontinwità. Dan kollu jikkuntrasta ma’ dak li g[al snin twal kienu jsostnu l-Laburisti dwar l-ekonomija ta’ pajji]na. Il-Laburisti mill-Oppo]izzjoni qatt ma infurmaw lill-poplu bid-diffikultajiet li minnhom kienet g[addejja l-Ewropa u d-dinja u kif dawn kienu qed jeffettwawna. G[all-kuntrarju kienu jaqbdu ma’ kull tibna biex jikkritikaw lill-gvern


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

G[oli tal-[ajja qawwi fl-aktar prodotti essenzjali Din il-;img[a kien ippubblikat wie[ed mi]]ew; kejlijiet tal-g[oli tal-[ajja li l-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika jippubblika kull xahar. Dan hu l-Indi/i Armonizzat tal-Prezzijiet g[allKonsumatur li hu kompilat bl-istess metodu f’kull pajji] tal-Unjoni Ewropea [alli l-Unjoni jkollha kejl wie[ed unit tal-g[oli tal-[ajja fl-Unjoni kollha u f’kull pajji] tag[ha. Minn meta d[alna fl-Unjoni Ewropea, dan il-kejl beda jo[ro; f’Malta wkoll kull xahar flimkien mal-kejl aktar antik tal-inflazzjoni. Kejl Ewropew b’kategoriji /ari Il-kejl Ewropew tal-g[oli tal-[ajja fih /erti vanta;;i billi l-kategoriji fih huma mqassmin a[jar milli huma fil-kejl l-antik. U fost dawn ilkategoriji g[andu dik tal-ikel u x-xorb mhux alko[oliku li nixtru mill-[wienet tal-mer/a. L-ikel imsajjar mixtri mir-ristoranti qieg[ed f’kategorija o[ra g[alkollox separata fil-kejl Ewropew.

Dan il-kejl li g[adu kemm [are; issa jer;a’ jikkonferma li l-ikel li nixtru ming[and tal-mer/a, ming[and tal-[axix, ming[and tal-la[am, missupermarkets, qed jog[la b’rata qawwija ta’ sebg[a fil-mija. Din hi rata li issa kellna g[al dawn l-a[[ar ftit xhur u li donnha qed tikkarga. G[oli li jolqot [afna lil dawk bi d[ul baxx L-g[oli tal-[ajja fl-ikel hu ta’ inkwiet g[ax

jolqot lil kul[add u jolqot [afna lil dawk bi d[ul baxx. Il-parti l-kbira tad-d[ul ta’ dawk fuq pensjoni, pere]empju, jew paga baxxa ta’ xi [add li jrid jg[ajjex familja, tintefaq fil-bi//a l-kbira tag[ha fuq l-ikel. Mela jekk l-ikel qed jog[la bir-rata qawwija ta’ sebg[a fil-mija, g[all-familji bi d[ul baxx il-[ajja kollha effettivament tkun qed tog[la b’din ir-rata ta’ sebg[a fil-mija jew qrib [afna, anke jekk imbag[ad meta ting[ata ]-]ieda g[all-g[oli tal[ajja din ting[ata fuq ir-rata globali tal-prodotti kollha g[al kul[add, li aktarx tkun anqas.

U dan ifisser allura li dawk bi d[ul baxx jispi//aw bi d[ul reali anqas – ji;ifieri dak li setg[u jixtru bid-d[ul tag[hom f’sena ma jkunux jistg[u jixtruh is-sena ta’ wara. Kien g[alhekk li ftit tas-snin ilu saret kampanja mill-unions biex ikun hawn indi/i tal-prezzijiet apposta g[al dawk bi d[ul baxx. Kejl separat g[al dawk fir-riskju tal-faqar Ikun tajjeb [afna li dan isir g[ax id-differenza bejn l-g[oli tal-[ajja ;enerali u l-g[oli tal-[ajja

g[al dawk bi d[ul baxx jidher /ar issa li hi qawwija u sostanzjalment kontra dawk bi d[ul baxx. Smajna [afna paroli fuq il-faqar fis-snin li g[addew. Smajna wkoll [afna weg[di u diskorsi li dan in-numru qieg[ed ji]died u li din ix-xejra trid titwaqqaf u titnaqqas. Issa hu l-mument li min parla fuq il-faqar jg[addi g[all-azzjoni g[ax huma l-foqra li l-aktar li qed ibatu minn dan l-g[oli qawwi tal-[ajja flaktar prodotti essenzjali – l-ikel.

L-isfigurazzjoni tad-demokrazija Di;à g[addew numru ta’ snin minn meta d-dinja demokratika ttamat li pajji]i li g[exu ta[t il-madmad ta’ mexxejja dittatorjali fil-pajji]i G[arab jaslu bil-mod il-mod g[all-adozzjoni tas-sistemi demokrati/i. Ng[id sistemi g[ax [add ma ppretenda ne/essarjament li kull pajji] G[arbi kellu ta’ bilfors jadotta s-sistema demokratika kif tit[addem fil-pajji]i Ewropej. Fejn waslet ir-Rebbieg[a G[arbija^ Ir-Rebbieg[a G[arbija, kif tlaqqmet ir-rivoluzzjoni li kienet bdiet fit-Tune]ija u li xterdet f’pajji]i o[rajn, illum sfaxxat g[alkollox. L-E;ittu jinsab fi gwerra /ivili. Id-

demokrazija ma [admitx min[abba l-qawwa talfundamentalisti I]lami/i u lqawwa dejjiema tal-militar im[allas mill-Istati Uniti. Pajji]i G[arab fejn kien hemm bidu tal-pro/ess demokratiku u anke

elezzjonijiet [ielsa b[alma kien hemm fl-E;ittu, qeg[din f’periklu li jmorru fl-istess triq ta’ instabbiltà mdemmija. Id-demokrazija mhux la kemm tid[ol f’pajji] b’daqqa ta’ pinna. Trid li jkun hemm kundizzjonijiet ba]i/i li jsostnuha. Wara l-gwerra fl-Iraq u ttne[[ija ta’ Sadam Hussein ilpajji] kien adotta ddemokrazija, i]da l-esperjenza wrietna li jekk il-kultura talvjolenza u ta’ impo]izzjoni tibqa’ hemm, ftit li xejn ikun hemm tama li s-sistema ta[dem kif suppost. Id-demokrazija hi kultura. Jekk politi/i mtellg[in fil-poter f’elezzjonijiet [ielsa jibqg[u ja;ixxu daqslikieku kienu mexxejja ta’ faxxi ta’ nies li jkunu ‘tag[hom’ u lil dawn ju]awhom biex jiddistabilizzaw l-istess demokrazija, kif ji;ri ta’ kuljum fl-Iraq, allura ddemokrazija tkun biss gidba mlibbsa bil-maskra ta’ elezzjonijiet [ielsa.

Ir-Rebbieg[a G[arbija, kif tlaqqmet ir-rivoluzzjoni li kienet bdiet fit-Tune]ija u li xterdet f’pajji]i o[rajn, illum sfaxxat g[alkollox. L-E;ittu jinsab fi gwerra /ivili. Id-demokrazija ma [admitx min[abba l-qawwa tal-fundamentalisti I]lami/i u l-qawwa dejjiema tal-militar im[allas mill-Istati Uniti

Il-qofol tat-tema

G[ala qed inqajjem dan issu;;ett illum^ G[ax min tassew jemmen fiddemokrazija f’pajji]na jrid jimxi mar-regoli stabbiliti li qeg[din hemm biex tissa[[a[ id-demokrazija. Dawn irregoli ]viluppaw fuq medda ta’ snin u g[al ra;unijiet pratti/i. G[alhekk il-kodi/i tal-etika g[all-membri kollha talE]ekuttiv, g[alhekk ittrasparenza mitluba minn dawn l-istess membri dwar lassi tag[hom fil-bidu ta’ kull le;i]latura, g[alhekk ir-regoli dwar uffi/jali pubbli/i fixxog[ol tag[hom u fil-[ajja pubblika tag[hom. Mhux biss, i]da ddemokrazija titlob li jkun hemm linji ta’ distinzjoni li huma trasparenti g[alkollox bejn l-e]ekuttiv, il-le;i]lattiv u l-;udikatura. Dawn il-linji qeg[din hemm biex iddemokrazija ta[dem kif suppost. L-indipendenza ta’ dawn ittliet oqsma hi kru/jali. Kull ind[il ta’ qasam fl-g[alqa talie[or iwassal g[at-tnikkir mit-tifsira vera taddemokrazija. Jekk dan lind[il isir istituzzjonalizzat, allura d-demokrazija nnifisha tibda ti;i sfigurata. Kien g[alhekk li l-

Oppo]izzjoni Nazzjonalista vvutat kontra l-li;i li Joseph Muscat po;;a quddiem ilParlament, l-awtorità le;i]lattiva fil-pajji], biex membri parlamentari jkollhom id-dritt li jin[atru f’karigi e]ekuttivi. Bozza [amra g[ad-demokrazija^

G[ax dan iwassal biex membri parlamentari jitilfu lindipendenza tag[hom u jkunu b’mod mill-aktar dirett f’kariga e]ekuttiva. Din issitwazzjoni se twassal biex ikun hemm ruxxmata ta’ kunflitti ta’ interess li jwasslu biex il-linji stabbiliti jibdew ji;u emar;inati. Kif jista’ l-persuna e]ekuttiva ta’ entità pubblika b[all-Awtorità g[as-Sa[[a u s-Sigurtà fil-postijiet taxxog[ol je[les milli jkun mixli fil-Qorti f’xi ka]i fejn irregolamenti dwar dan ilqasam ikunu qed jinkisru jew jixxellfu. F’dan il-ka] wisq probabbli li jkun mixli wkoll ilMinistru kon/ernat minn dan il-qasam. U x’jag[mel filParlament il-membru parlamentari f’kariga e]ekuttiva^ Jg[id li kien qed jobdi l-ordnijiet tal-Ministru^ Din hi kwistjoni serja li turi li g[all-Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

il-linji stabbiliti li jsa[[u ddemokrazija huma dispensabbli. Dan biex ma nsemmix ukoll ir-ruxxmata [atriet f’bordijiet tal-Gvern g[all-unika ra;uni li dawn it-talin taw sehem sostanzjali fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Ikun e]er/izzju utli u g[aqli g[all-Partit Nazzjonalista biex jag[mel lista pubblika ta’ dawn it-talin bl-oqsma ta’ kunflitti ta’ interessi li dawn il[atriet ;abu mag[hom. G[andna Gvern li jemmen li kull ministru g[andu n-nies ‘tieg[u’ u dawn jing[ataw dak kollu li hemm b]onn. Bdejna ttriq tan-ni]la fid-demokrazija.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Opinjoni#Ittri 11

Aktar nies f’G[awdex i]da mhux kummer/ Meta smajt l-a[barijiet fejn t[abbar li l-Gozo Channel ;arret numru rekord ta’ passi;;ieri u karozzi, t[assibt mhux bil-ftit. Hu po]ittiv li aktar nies qasmu lejn G[awdex filperjodu tal-festa ta’ Santa Marija. :eneralment, dan hu l-aqwa ]mien g[allekonomija ta’ G[awdex fejn is-sidien tan-negozju jkunu qed jistennew u jippreparaw [afna g[alih biex imorru tajjeb f’dan i]-]mien tas-sena. I]da minn dak li smajt g[aliex jien ukoll kont wie[ed minn dawk li kont fil-g]ira ta’ G[awdex fil-jiem ta’ Santa Marija, ma jirri]ultax li ]-]ieda filpassi;;ieri li qasmu bilGozo Channel lejn G[awdex [alliet xi impatt po]ittiv, jew a[jar, fuq il-kummer/ u fuq lekonomija G[awdxija. Minn dak li smajt minn sidien ta’ negozji, il-kummer/ ma kienx daqskemm kien wie[ed jistenna. Lanqas ma kien b[al dak ta’ snin o[ra. Stennew [afna aktar. C Micallef

Il-Mosta

Iwie;eb il-Ministeru g[al G[awdex dwar [sarat fi ;nien B’rabta mal-artiklu ppubblikat f’IN-NAZZJON nhar il-{amis 15 ta’ Awwissu 2013, bit-titlu ‘:nien itTliet G[oljiet fi stat ta’ abbandunat’, il-Ministeru g[al G[awdex qed jag[mel dawn il-kjarifiki. Mhuwiex minnu li [add ma baqa’ jie[u [sieb ilmanutenzjoni tal-:nien tatTliet G[oljiet f’Marsalforn. Fil-fatt, hemm ]ew; [addiema (wie[ed talMinisteru g[al G[awdex u ie[or tal-IPSL) li qeg[din stazzjonati fuq il-post biex jaraw li dan jin]amm fi stat tajjeb. Dan barra minn [addiema o[ra li jie[du [sieb is-si;ar, xtieli u b]onnijiet o[rajn. Il-bandli u l-log[ob g[attfal inqalg[u biex il-kuntrattur jirrimedja g[al nuqqasijiet li kien hemm fihom. Min[abba li tne[[a dan lapparat, it-tapit ta’ protezzjoni ;ie rran;at b’mod temporanju [alli ma jkunx

hemm periklu. Mhuwiex minnu li l-water feature fih ilma qieg[ed li jattira n-nemus. Dan hu ovvju jekk wie[ed jara lfatti fuq il-post. Barra minn dan, l-ilma tal-water feature ji;i trattat ukoll. Il-[itan tas-sejjie[ li ssemma fl-artiklu ]gur li ma ;;arrfux we[idhom, i]da huma ri]ultat ta’ vandali]mu li qed isir fuq il-post kemm fuq dawn il[itan kif ukoll fuq railings u tabella li sfaw maqlug[in u mg[aw;in. :ebel mill-[itan tas-sejjie[ intefg[u fil-water feature. G[alkemm parti mid-dawl dekorattiv mhux qed jixg[el min[abba xi [sarat, il-;nien hu mdawwal bi]]ejjed bissistema ta’ overhead lights solari. Il-[sarat qed ji;u indirizzati wkoll. Clifford Galea

Communications Coordinator Ministeru g[al G[awdex

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.

. .

Bhac-Cirasa Injorati

Il-;img[a ta’ qabel Santa Marija fir-Rabat G[awdex sar kun/ert mill-Ka]in talBanda Awrora. G[alih attendew diversi nies fosthom il-Ministru ta’ G[awdex Anton Refalo. U l-Membri Parlamentari u G[awdxin tal-Partit Nazzjonalista Giovanna Debono u Frederick Azzopardi. Dan li ;ej ma smajtux ming[and Giovanna jew Fredrick. I]da minn persuna li ltaqa’ mieg[i f’[anut talmer/a f’G[awdex. Din ilpersuna qaltli li waqt ilkun/ert, il-pre]entatur semma lil mistednin pre]enti. Fosthom lillMinistru g[al G[awdex Anton Refalo. U g[amel sew. G[ax hekk jitlob ilprotokoll. Imma dawk pre]enti baqg[u skantati kif ilMembri Parlamentari Giovanna Debono u Frederick Azzopardi ma ssemmewx. Sellmu u semmew lil diversi mistiedna. Sa[ansitra semmew lillAmbaxxatur il-;did talUNESCO, lill-Monsinjur Vella Gauci. Avolja dan g[adu mank in[atar uffi/jalment. Imma lil Giovanna Debono u Frederick Azzopardi qishom ma kinux hemm. Qaluli li l-anqas lillAr/ipriet tal-Katidral ma semmew. Konvint li kemm Giovanna u Frederick ma jemmnux b’dawn il-[merijiet. Imma n-nies pre]enti rawha stramba kif il-membri tal-Oppo]izzjoni ;ew injorati. Qishom ma kinux hemm. Ner;a’ nag[milha /ara li jien sirt naf b’dan kollu ming[and persuna paj]ana. Li kienet pre]enti. U b[ala persuna li tappo;;ja lill-PN, [assitha offi]a. Irrid na[seb li dan kien ]ball ;enwin. G[ax safejn naf jien ir-rispett u l-etika

minn Mario Galea

ma jinbidlux mal-bidla filgvern. Volontiera

{afna nies b[alissa jixtiequ jg[inu lill-Partit Nazzjonalista. Min jixtieq jag[ti sehmu u jg[in lill-partit, nitolbu jag[mel kuntatt mal-Partit. Jew jista’ wkoll jag[mel kuntatt mieg[i. Sadattant tkun qed tg[in lill-partit jekk tixtri INNAZZJON u il-mument. Sforz ]g[ir li g[all-partit jiswa [afna. X’wi//

Il-Partit Laburista b[alissa qed jag[mel u]u kummer/jali mill-billboards tieg[u. I;ifieri l-billboards li u]a l-Labour fil-kampanja elettorali issa qed jikrihom. Biex fuqhom isiru reklami kummer/jali minn kumpaniji privati. Mela [abib tieg[i spi//a b’wie[ed minn dawn il-billboards tal-Partit Laburista f’g[alqa tieg[u. Ming[ajr ilpermess tieg[u, il-PL po;;a l-billboard tieg[u fi [wej;u. Biex jaqla’ l-flus minn fuq dahru. Dan sie[bi kien pront kiteb lill-Partit Laburista. Qallu “Huwa vera li issa Malta Tag[na Ilkoll. Imma g[andek tkun taf li hemm tieg[i biss. Ne[[u l-billboard immedjatament”.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

12 Attwalità

Kun/ert mu]ikali u vokali Serata g[all-pubbliku mill-Banda Talent Fguri Mount Carmel tal-G]ira Aktar ma jg[addi ]-]mien, aktar qed ji]died l-g[atx g[all-g[arfien favur ilkultura. Din mhix xi fenomenu ;did, anzi, wie[ed irid japprezza li permezz talferg[at fi [dan il-kultura, inklu] kitba, arti, kant u o[rajn, il-bniedem isib lori;ini tieg[u spe/jalment dak li [allew missirijietna b[ala wirt nazzjonali.

{idma favur il-kultura Parti mill-manifestazzjoni

kulturali tkun tinkludi mu]ika u arti o[ra mhux lokali, i]da li tg[in biex wie[ed jifhem a[jar x’inhu l-iskop u kif din da[let f’pajji]na u [alliet impatt fuq il-kultura tag[na. Bit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali u b’mod spe/jali fla[[ar le;i]latura, il-Gvern ta l-g[odda lill-kunsilli,

spe/jalment bi skemi finanzjarji apposta biex ikunu organizzati numru ta’ attivitajiet fi [dan il-lokal biex l-g[arfien dwar l-identità kulturali jie[u spinta ’l quddiem f’dik il-lokalità partikulari. Kienu diversi l-Kunsilli Lokali li [adu din l-inizjattiva u matul is-snin rajna kull xorta ta’ attivitajiet fosthom dawk relatati mal-agrikultura, snajja’, wirt kulturali u pro;etti o[ra. Attivitajiet li dejjem ;ibdu lejhom attendenza mill-isba[ ta’ nies u organizzazzjonijiet flimkien ma’ individwi biex jag[tu linformazzjoni lil dawk kollha interessati.

Il-Kummissjoni Festa Esterna Fgura se torganizza attività bl-isem ‘Serata Talent Fguri’, fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali tal-istess lokalità. Din l-attività se ssir g[ada s-Sibt 24 ta’ Awwissu. Kul[add hu mistieden jattendi u d-d[ul hu b’xejn. Waqt din is-serata se jkun hemm spettaklu mill-isba[ millaqwa talenti lokali fid-diversi kategoriji fosthom ]fin u kant. Din hi opportunità unika u mill-isba[ mhux biss g[attalenti Fgurin li se juru l-kapa/ità tag[hom u[ud minnhom g[all-ewwel darba i]da wkoll g[ar-residenti u dawk kollha li se jattendu biex filwaqt li jammiraw dawn it-talenti, jie[du gost b’serata kkulurita. L-ispettaklu li se jsir fuq iz-zuntier tal-knisja jibda fis-7 p.m. u jibqa’ g[addej sal-11 p.m. Matul is-serata ma jonqosx ukoll l-ikel u x-xorb li se jkun g[all-bejg[ f’diversi stalls filwaqt li lejn tmiem is-serata se ssir tombla. Din se tkun serata li ]gur tolqot il-gosti tal-familja kollha, kemm tal-kbar kif ukoll ta]-]g[ar, u g[alhekk kul[add hu mistieden jattendi.

Kun/ert g[al kul[add Fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-G]ira, biex ikompli jitkattar l-g[arfien g[allkultura fil-lokalità, il-Banda Mount Carmel tal-G]ira se

Il-poster li l-Kunsill Lokali u l-G[aqda Mu]ikali Mount Carmel G]ira [ar;u g[al din l-okka]joni u li jinkludi l-programm ta’ bi//iet mu]ikali li se tippre]enta l-banda

tag[ti kun/ert vokali u strumentali fi Triq Sir Patrick Stuart, kantuniera ma’ Triq irReb[a, nhar il-:img[a 30 ta’ Awwissu fit-8.30 p.m. Din l-attività se tkun immexxija mis-Surmast Direttur Mro George Debono. Jie[du sehem ukoll ilkantanti Lydon Incorvaja, Catherine Vigor, Lara Dimech u l-Kor Santa ?e/ilja tal-Parro//a tal-G]ira. Ilprogramm kollu se jkun ippre]entat mill-pre]entatur Tony Micallef. Il-pubbliku, b’mod spe/jali r-residenti tal-G]ira, huma lkoll mistiedna li jattendu flimkien mal-qraba u l-[bieb tag[hom.

Il-poster ufficjali ma[ru; mill-Kummissjoni Festa Esterna Fgura g[as-Serata Talent Fguri


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-ALLEGATI ATTAKKI BL-ARMI KIMI?I FIS-SIRJA

I]rael i[e;;e; g[al azzjoni u mhux sempli/i kliem I]rael esprima /ar it-twemmin tieg[u li l-qawwiet talPresident Sirjan Bashar alAssad u]aw l-armi kimi/i biex joqtlu mijiet ta’ nies fissobborgi ta’ Damasku li huma kontrollati mir-ribelli u fejn akku]a lid-dinja b’li qed ‘iddawwar wi//ha ‘l hinn’ mill-atro/ità. Il-Ministru Yuval Steinitz, li jie[u [sieb l-Affarijiet Strate;i/i ta’ I]rael, qal li ‘filwaqt li d-dinja tikkundanna bil-fomm u tie[u [sieb linvestigazzjonijiet, g[ad jonqosha biex taqsam mill-kliem g[al azzjoni’. Fil-fatt, Steinitz ifakkar li ‘fl-a[[ar sentejn iddinja ma g[amlet xejn sinifikanti biex twaqqaf ilmassakri kontinwi ta/-/ittadini Sirjani ta[t idejn Assad’. L-attivisti tal-Oppo]izzjoni Sirjana akku]aw lill-qawwiet ta’ Assad talli, nhar l-Erbg[a, kkon/entraw attakki bil-gass fuq mijiet ta’ /ittadini, inklu]i nisa u tfal, u meta kelliema g[all-Gvern ta’ Assad qeg[din ji/[du g[al dan kollu. Intant, Steinitz kompla fuq it-teorija tal-Ministru I]raeljan g[ad-Difi]a Moshe Yaalon u fis-sens li ‘skont levalwazzjonijiet tas-servizzi sigrieti I]raeljani’ intu]aw larmi kimi/i fuq sobborgi ta’ Damasku li waqg[u f’idejn ribelli anti-Assad ‘u mhux

g[all-ewwel darba’ fil-gwerra /ivili tas-Sirja. Min-na[a tieg[u, ilMinistru Fran/i] g[allAffarijiet Barranin Laurent Fabius qal li l-komunità internazzjonali te[tie; twie;eb bilforza f’ka] ta’ provi li lallegazzjonijiet dwar l-attakki bil-materjal kimiku (fis-Sirja) huma verità. Madankollu, u filwaqt li hemm ftit li xejn /ans li f’dawn i/-/irkustanzi jintbag[tu t-truppi barranin lejn is-Sirja, il-Mexxejja I]raeljani – filwaqt li jippuntaw subg[ajhom lejn il-qawwiet ta’ Assad b’konnessjoni malallegat u]u ta’ armi kimi/i fuq /ittadini Sirjani – jidhru qed ‘i]ommu lura’ milli j[e;;u intervent militari ‘fisSirja’ min-na[a tal-Punent. Fl-istess [in, l-I]raeljani fla[[ar xhur idde/idew li jie[du azzjoni fuq inizjattiva tag[hom stess u fejn sparaw fid-direzzjoni tas-Sirja wara li balal sparati waqt il-battalji bejn il-qawwiet ta’ Assad u rribelli qrib il-fruntiera ma’ I]rael ni]lu fl-artijiet talGolan (ta[t okkupazzjoni I]raeljana). G[all-I]raeljani, il-konflitt fis-Sirja jinvolvi battalji bejn ‘diversi elementi ta’ [a]en’ – fejn fuq na[a hemm Assad, ilgwerrillieri Lebani]i talHezbollah u l-Iran (ilkoll

Wie[ed mill-[afna tfal li kienu effettwati mill-allegat attakk bil-gass velenu] fil-periferiji ta’ Damasku jing[ata kura f’Saqba, subborg tal-kapitali Sirjana.

g[edewwa kbar ta’ I]rael) b[ala alleati u meta fuq inna[a l-o[ra hemm il-militanti I]lami/i disposti g[al Jihad (gwerra qaddisa) li qeg[din ji;;ieldu mar-ribelli biex

iwaqqg[u lil Assad u r-re;im tieg[u. Fil-fatt, Yuval Steinitz qed jikkon/entra fuq ‘l-element Iranjan’ tal-kwistjoni fejn [e;;e; biex is-sanzjonijiet

tal-Punent li di;à da[lu fisse[[ rigward l-impenn suspettat (tal-Iran) g[all-armi atomi/i jkunu msa[[a bilpieni addizzjonali g[allappo;; ta’ Teheran lil Assad.

L-E:ITTU

L-ITALJA

Hosni Mubarak jo[ro; mill-[abs

Il-Gvern Taljan jidher qrib li jikkrolla

L-eks President E;izzjan Hosni Mubarak ilbiera[ [are; mill-[abs ta’ Tora (fil-Kajr) wara li appella kontra d-detenzjoni tieg[u u fejn ilbiera[ twassal b’[elikopter lejn sptar f’sobborg tal-kapitali. Intant, mistenni li Mubarak ‘il quddiem jitpo;;a ta[t arrest ;o wa[da mir-residenzi tieg[u u skont direttiva talqorti. Dan meta hu qed jiffa//ja akku]i ta’ korruzzjoni kif ukoll dwar kumpli/ità fil-qtil ta’

dimostranti li se[[ waqt ilprotesti stori/i tal-2011 li kienu waqqg[u r-re;im tieg[u. Sostenituri ta’ Mubarak ilbiera[ in;abru barra l-[abs ta’ Tora, bil-filmati juru lilleks President qed ikun trasferit minn ambulanza g[all[elikopter. L-Uffi//ju tal-Prim Ministru E;izzjan Hazem elBeblawi kkonferma, madankollu, li Mubarak issa jrid jin]amm ‘id-dar ta[t

arrest’ u meta fost ir-residenzi potenzjali li ssemmew hemm dik ta’ Sharm al-Sheikh fisSinai. Fl-istess [in, l-uffi/jali tennew li l-a[[ar mi]uri qeg[din jittie[du ‘fil-kuntest tal-li;i tal-emer;enza’ li baqg[et effettiva fl-E;ittu wara t-tixrid tad-demm li segwa l-offensiva tal-Gvern attwali fuq lI]lami/i li qed jopponu g[attke//ija ta’ Mohammed Mursi minn President, fil-bidu ta’ Lulju.

Malta t[e;;e; il-waqfien ta’ vjolenza Malta ssie[bet ma’ delegazzjonijiet o[ra biex tikkundanna kull forma ta’ vjolenza fl-E;ittu u waqt laqg[a straordinarja talKunsill g[all-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fi Brussell fejn iddiskutew u esprimew t[assib serju dwar l-a[[ar ]viluppi ;o dan il-pajji] G[arbi.

Intant Malta kkundannat bla riservi ‘in-numru kbir u ina//ettabbli’ ta’ mejtin u feruti fl-’E;ittu, b’mod partikulari matul il-;img[a li g[addiet, u fejn sostniet li lewwel prijorità g[andha ting[ata lill-impenji li jg[inu g[all-waqfien totali tal-;lied f’dan il-pajji]. Sadattant, u flimkien maddelegazzjonijiet l-o[ra (fi

Brussell), Malta kkundannat spe/ifikament l-aggressjoni fuq l-E;izzjani minbarra lattakki fuq il-proprjetà privata, il-bini tal-pubbliku, ilknejjes u postijiet o[ra ta’ devozzjoni. Dan fost enfasi g[all-importanza tal-protezzjoni ta’ minoranzi u rrispett g[ad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali talbniedem fl-E;ittu.

Il-Gvern Taljan jidher f’xifer li jikkrolla min[abba tilwim dwar jekk Silvio Berlusconi, li nstab [ati ta’ frodi, g[andux jitke//a millParlament. Dan it-tilwim hu bejn ilPartit Demokratiku (PD) tal-Prim Ministru Enrico Letta u l-Popolo della Libertà (PDL) ta’ Silvio Berlusconi. F’laqg[a li Angelino Alfano, is-Segretarju :enerali tal-PDL. Kellu lErbg[a filg[axija ma’ Letta, hu wissa li kien se jwaqqa’ l-Gvern jekk ixxahar id-die[el fis-Senat il-PD jivvota biex jitke//a Berlusconi. Xi [a;a li lpartit ta/-/entru xellug qal li kien lest jag[mel. Alfano lbiera[ appella biex it-18PD ja[sibha darbtejn qabel ma jibda ddibattitu fid-9 ta’

Settembru. Il-PD di;à hu maqsum g[aliex ing[aqad fi koalizzjoni ta’ Gvern ma’ Berlusconi u kwalunkwe sforz biex ja[fruha lillavversarju ewlieni tieg[u jista’ jifred darba g[al dejjem il-partit. Guglielmo Epifani, is-Segretarju :enerali tal-PD, qal li lewwel u qabel kollox ji;i dak li hu importanti g[allpajji] u mhux g[al persuna jew partit. Letta min-na[a tieg[u qed isostni li din hi kwistjoni legali u mhux xi [a;a tal-Gvern. Dan ix-xahar Berlusconi kien kundannat g[al erba’ snin [abs u projbit milli jokkupa kariga pubblika. Hu mistenni jibda jisskonta s-sentenza – jew b’arrest fid-dar tieg[u jew billi jag[mel xog[ol so/jali – lejn nofs Ottubru.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra L-ISTATI UNITI

Miet il-promotur ta’ The Beatles Sid Bernstein, il-promotur talmu]ika li fl-1965 organizza lkun/ert storiku ta’ The Beatles f’Shea Stadium ta’ New York, miet fl-età ta’ 95 sena. Bernstein kien a;ent u manager /elebri f’dan il-qasam u tul is-snin [adem u kkollabora ma’ w[ud mill-akbar ismijiet fid-dinja tal-mu]ika fosthom Frank Sinatra, The Rolling Stones, Ray Charles, Judy Garland, Fats Domino, Tony Bennett u Jimi Hendrix. Intant, Bernstein jibqa’ msemmi g[all-kapa/ità tieg[u biex jorganizza l-kun/erti flistadiums u kien hu l-ixprun wara l-hekk imsej[a ‘inva]joni (mu]ikali) Britannika’ fl-Istati Uniti li g[enitu jkabbar il-profil tieg[u. L-ISTATI UNITI

Problemi g[al David Cassidy Il-kantant u attur Amerikan David Cassidy spi//a arrestat u akku]at li kien qed isuq vettura waqt li kien xurban u ’l quddiem jista’ je[el sa erba’ snin [abs jekk jinstab [ati peress li fl-2010 kien wettaq reat simili fi Florida. Cassidy, li g[andu 63 sena, hu eks ikona g[all-adolexxenti tas-snin sebg[in u kiseb fama kbira permezz tas-sensiela televi]iva The Partridge Family u g[all-kanzunetti I Think I Love You u How Can I Be Sure. Intant, Cassidy twaqqaf mill-pulizija f’Schodack, New York, wara li kien [alla ddwal tal-vettura tieg[u mixg[ulin sal-og[la livell u b’hekk seta’ jtellef ilkon/entrazzjoni ta’ sewwieqa li kienu ;ejjin min-na[a opposta. Hu mbag[ad ing[ata l-libertà provi]orja fuq garanzija personali ta’ $2,500.

L-AWSTRALJA> Mara tirrea;ixxi g[al dawn il-gran/ijiet li jidhru mg[ottija b’g[atu fuq il-mejda ta’ pub f’Sydney sekondi qabel jibdew it-tlielaq bihom stess. Diversi stabbilimenti tax-xorb f’Sydney jorganizzaw il-’Crab Racing’ li fihom jitpo;;ew xi tletin gran/ f’nofs ta’ mejda li mbag[ad ‘jin[elsu’ fil-[in opportun. Intant, il-gran/ li jasal l-ewwel sa tarf il-mejda jkun iddikjarat rebbie[ u dawk rebbi[in li jkunu lag[bu l-im[atri fuq ir-ri]ultat jirb[u t-shirts u tazzi tal-birra b[ala premju (Reuters)

NEW ZEALAND

Jirri]enja l-Kap Laburista wara st[arri; negattiv David Shearer irri]enja mit-tmexxija tal-Partit Laburista ta’ New Zealand wara st[arri; popolari negattiv u qal li qed iwarrab biex ‘jipprova jtejjeb iddehra tal-partit tieg[u’ fix-xhur ta’ qabel l-elezzjonijiet li jridu jsiru s-sena ddie[la.

Shearer, li kien project manager g[allg[ajnuna man-Nazzjonijiet Uniti u membru tal-Parlament g[al erba’ snin biss, kien ilu g[oxrin xahar b[ala Kap Laburista u jammetti li ‘tilef l-appo;;’ fi [dan il-partit tieg[u ta/-?entru-Xellug. “In[oss li tlift il-fidu/ja ta’ [afna mill-

kollegi u fi/-/irkustanzi jaqbel li n/edi posti g[al kap ;did li jista’ jwassal (ilpartit) g[al reb[a fl-2014,” qal Shearer, meta l-Laburisti, f’dawn l-a[[ar xhur, naqsu milli jag[tu sfida serja lill-Partit Nazzjonali (ta/-?entru-Lemin) fil-Gvern tal-Prim Ministru John Key.

L-ISTATI UNITI

Tmut wara attakk minn kelb il-ba[ar fil-{awaj Turista :ermani]a li tilfet dirg[ajha wara li l-;img[a l-o[ra sfat attakkata minn kelb il-ba[ar lil hinn mill-kosta ta’ Maui, mietet min[abba l-;rie[i li ;arrbet biex issa saret l-ewwel fatalità ta’ dan it-tip fil-{awaj fi kwa]i

g[axar snin. Fl-a[[ar jiem Jana Lutteropp, ta’ g[oxrin sena, kienet qed tin]amm [ajja fuq magna l-isptar u dan wara li hu mifhum li l-attakk mill-kelb il-ba[ar se[[ g[exieren ta’ metri ’l bog[od mill-

art u f’zona mag[rufa b[ala White Rock. Intant, f’in/ident ie[or, ;uvni li kien fuq surf-board sofra sfre;ju f’saqajh wara li wkoll spi//a attakkat minn kelb il-ba[ar fl-ib[ra lejn il-Lvant tal-{awaj.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-KA} ‘WIKILEAKS’

Irid ikompli jg[ix [ajtu b[ala mara Bradley Manning, is-suldat li jrid jiskonta 35 sena pri;unerija f’[abs militari talli g[adda d-dokumenti klassifikati lil Wikileaks fl-akbar abbu] ta’ data sigrieta fl-istorja tal-Istati Uniti, ]vela li jrid jg[ix il-kumplament ta’ [ajtu b[ala mara. “Jisimni Chelsea Manning u jiena mara,” kiteb is-suldat fi stqarrija li nqrat fuq il-programm Today tal-NBC News. Manning isostni li kien ilu j[ossu hekk minn tfulitu, tant li issa qed ja[seb biex jibda tterapija bl-ormoni mill-aktar fis, u jittama li jsib l-appo;; kollu ne/essarju. Manning instab [ati dwar g[oxrin g[add ta’ akku]a li jvarjaw minn spjuna;; sa serq, i]da David Coombs, wie[ed mill-avukati tieg[u, qed jistenna li s-suldat jing[ata l-libertà u fost affarijiet o[ra rrefera g[as-‘sens morali qawwi’ ta’ Manning kif ukoll g[all-istress li effettwalu [ajtu. Bradley Manning ]vela ’l fuq minn 700,000 dokument klassifikat lill-websajt ta’ Wikileaks waqt li kien ja[dem fl-Iraq fl-2010 u matul ilpro/ess, l-avukati-difensuri ssu;;erew li ‘l-problemi tieg[u rigward is-sens talidentità’ servew b[ala fattur fid-de/i]joni li kien [a biex jikxef l-informazzjoni. Sadattant, is-suldat – li ffirma l-istqarrija Chelsea E. Manning – talab li minn dak il-[in stess jibdew isej[ulu blisem ;did tieg[u u g[alissa mistenni li jibda jiskonta ssentenza tieg[u f’sezzjoni ta’ Fort Leavenworth, l-uniku [abs militari g[al membri tasservizzi li je[lu g[axar snin pri;unerija jew aktar.

IR-RENJU UNIT> Impjegat taz-zoo ta’ Londra j]omm insett mag[ruf b[ala ‘nymph stick insect’ waqt l-inventarju annwali li jsir tal-annimali fil-London Zoo

L-ITALJA

Skoss qawwi ta’ terremot fil-Marche Kmieni lbiera[ filg[odu tul il kosta mal - Ba[ar Adrijatiku fir re;jun tal - Marche kien hemm skoss qawwi ta ’ terremot li [oloq paniku kbir . It - terremot kellu l - qawwa ta ’ 4 . 4 fuq l - Iskala Richter u n[ass tul il kosta kollha tal - Marche . F ’ Monte

Conero , [afna blat ni]el g[al fuq bajja li fortunatament l - a//ess g[aliha g[all - pubbliku kien ing[alaq min[abba l - periklu ta ’ valangi . {afna nies [ar;u fit - toroq , fosthom fil - belt ta ’ Ancona u l - epi/entru kien qrib Monte Conero . Ftit wara l - ewwel skoss kien hemm

[afna the]]i]iet ]g[ar fl - in[awi imma ta ’ intensità aktar baxxa . L - istess zona fil - 2 1 ta ’ Lulju kienet intlaqtet minn terremot tal qawwa ta ’ 4 . 9 fuq l - Iskala Richter . Kemm ilbiera[ kif ukoll f ’ Lulju , l epi/entru tat - terremot kien f ’ fond ta ’ aktar minn seba ’ kilometri ta[t l - art .

IS-SOMALJA

Kunsilliera }vedi]a midruba waqt attentat ta’ [tif Ann-Margarethe Livh, kunsilliera malPartit tal-Oppo]izzjoni fl-I]vezja, spi//at midruba f’Mogadishu meta numru ta’ Somali armati ppruvaw ja[tfuha. Lin/ident se[[ meta Livh kienet qed t[ejji biex tirritorna lejn il-lukanda u wara li hi g[amlet diskors fl-Università tasSomalja.

Fl-in/ident inqatlu gwardjan personali ta’ Livh u ra;el li kien qed iserviha b[ala traduttur. Mara Somala li tg[ix l-I]vezja spi//at midruba. Filwaqt li [add ma assuma r-responsabbiltà g[all-attakk, hu mifhum li militanti mal-grupp Al Shabaab – li g[andu rabtiet mal-Al-Qaida – ta’ spiss qed iwet-

tqu attakki ta’ dan it-tip kif ukoll bi stil gwerillier fil-belt kapitali Somala. Hu mifhum li fl-eqqel tal-attakk Livh kienet kostretta ti;ri mill-karozza qalb lisparar u lejn l-università, fejn spi//at taqla’ xi tiri f’;enbha. L-a[[ar rapporti qalu li din il-kunsilliera kienet fi triqitha ’l barra mis-Somalja.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

16

Kompetizzjoni fotografija#Madwarna

Kompetizzjoni fotografija#Madwarna 17

Ix-xenarju mill-isba[ fis-sajf ta’ Lake Bed, fis-Slovenja. Ritratt ta’ Noel Caruana li ttie[ed waqt vaganza f’dan il-pajji]. Ritratt li qed jipparte/ipa fil-kompetizzjoni tal-fotografija organizzata mill-gazzetti IN-NAZZJON u il-mument g[al matul ix-xhur tas-sajf.

It-tmien sena ta’ su//ess g[all-Kunsill Lokali tas-Swieqi permezz ta’ skola tas-sajf Di;à g[addew tmien snin mill-ewwel darba li l-Kunsill Lokali tas-Swieqi [are; bl-inizjattiva li jorganizza skola tas-sajf g[at-tfal ta’ bejn l-erba’ snin u t-12-il sena. Din l-iskola hi inti]a g[at-tfal li jg[ixu fil-lokalità u ilha g[al dawn l-a[[ar tmien snin ta[t ir-responsabbiltà ta’ Carmen

Said li mill-kummenti miksuba jidher li l[idma tag[ha twettaqha b’entu]ja]mu u dedikazzjoni kbira. Inizjattiva favur it-tfal It-tfal li jattendu din l-iskola tas-sajf jidher li japprezzaw l-isforzi li l-Kunsill Lokali jag[mel, tant li mill-attendenza

jidher li ftit li xejn ifallu. Is-sigriet ta’ dan kollu jidher li ;ej mill-fatt li t-tfal li jattendu din l-istituzzjoni matul il-;urnata jkunu lkoll inklu]i fid-diversi attivitajiet li ji;u organizzati. Din l-iskola tas-sajf saret wara [idma intensiva mill-Kunsill Lokali tas-Swieqi, u li l-ewwel intopp li l-Kunsill sab hu

marbut ma’ fejn se jorganizzaha. B’differenza ta’ lokalitajiet o[rajn, fejn skejjel u fa/ilitajiet o[rajn je]istu minn wa[da sa tnejn, fil-lokalità tas-Swieqi, dawn l-istituzzjonijiet, b[al skejjel, ma je]istux u allura l-Kunsill beda ja[dem tmien snin ilu biex jara kif dan il-pro;ett seta’ jsir realtà.

It-tfal li qed jie[du sehem fl-iskola tas-sajf organizzata mill-Kunsill Lokali tas-Swieqi waqt sessjonijiet differenti fosthom tad-drama u ]-]fin

I]da kif jg[id il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi, tant li lKappillan tal-Parro//a offra lill-Kunsill Lokali biex dan il-pro;ett isir fl-Oratorju tal-knisja stess. Matul il-;ranet li t-tfal iqattg[u fl-iskola tas-sajf ji;u mg[allma numru ta’ su;;etti f’diversi dixxiplini fosthom il-qasam

sportiv, il-mu]ika, ]fin, drama u arti, fost o[rajn. Barra minn hekk, kull ;img[a ttfal jittie[du g[al mawriet madwar postijiet ta’ interess biex ikomplu j]idu lg[arfien tag[hom b’mod informali. Drama quddiem l-udjenza L-g[alliema li jie[du [sieb lit-tfal huma

kollha kwalifikati b’numru ta’ snin ta’ esperjenza biex il-Kunsill jiggarantixxi la[jar u l-aqwa g[al dawn it-tfal, fejn issa[[a u s-sigurtà tag[hom ti;i l-ewwel. L-iskola tas-sajf din is-sena se til[aq ilqofol tag[ha billi t-tfal kollha li [adu sehem jing[ataw it-ta[ri; ne/essarju u flewwel ;img[a ta’ Settembru waqt l-

attività Swieqi Fest itellg[u sessjoni ta’ drama quddiem dawk kollha pre]enti. Inizjattiva mill-isba[ favur it-tfal u fiha, minbarra li jistrie[u mill-iskola formali, jing[ataw opportunità biex ikomplu jimir[u fit-talenti kreattivi tag[hom li ]gur se jsibuhom utli fil-futur qrib.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

18 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN

appuntament /emplu 77771529, 79704491 jew 99262634.

IL-MARSA. Kull nhar ta’

Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ Tnejn u :img[a bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al

AVVI}I SO?JALI I}-}EJTUN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue, illum il-:img[a, 23 ta’ Awwissu fis-7 p.m. flUffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €10 u l-biljetti jinkisbu mill-membri talKumitat Sezzjonali. RYAN CALLUS. Il{bieb ta’ Ryan Callus se jorganizzaw Barbecue,

g[ada s-Sibt, 24 ta’ Awwissu fit-8.30 p.m. fixXara Lodge, ir-Rabat. Prezz €15 u t-trasport g[al €1.50. G[al aktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002. IN-NADUR. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue, g[ada s-Sibt, 24 ta’ Awwissu fis-7.30 p.m. fi :nien il-Kunsill, Triq ilMadonna ta’ Fatima, inNadur. Mistiedna spe/jali lKap tal-Partit Simon Busuttil u l-Uffi/jali talPartit. Prezz €10 g[all-kbar

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil Mario de Marco Beppe Fenech Adami Chris Said ?ensu Galea David Agius Fredrick Azzopardi Giovanna Debono George Pullicino Tonio Fenech Joe Cassar Jason Azzopardi Francis Zammit Dimech Carm Mifsud Bonnici Clyde Puli Mario Galea Robert Arrigo Charlò Bonnici Stephen Spiteri Michael Gonzi Tony Bezzina Antoine Borg Claudette Buttigieg Ryan Callus Robert Cutajar Kristy Debono Albert Fenech Claudio Grech Paula Mifsud Bonnici Marthese Portelli

Kap tal-Oppo]izzjoni Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar Kelliem g[all-:ustizzja Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali Deputat Whip u Kelliem g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex Kelliema g[al G[awdex Kelliem g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Kelliem g[all-Finanzi Kelliem dwar l-Edukazzjoni Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni Kelliem g[all-Affarijiet Barranin Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali Kelliem g[all-Anzjani Kelliem g[at-Turi]mu Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej Kelliema g[ad-Djalogu So/jali u l-Libertajiet ?ivili Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni Kelliem g[as-Sa[[a Kelliema g[all-Kompetizzjoni u d-Drittijiet tal-Konsumatur Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej

simon.busuttil@teampn.org mario.demarco@teampn.org beppe.fenechadami@teampn.org chris.said@teampn.org /ensu.galea@teampn.org david.agius@teampn.org fredrick.azzopardi@teampn.org giovanna.debono@teampn.org george.pullicino@teampn.org tonio.fenech@teampn.org joe.cassar@teampn.org jason.azzopardi@teampn.org francis.zammitdimech@teampn.org carm.mifsudbonnici@teampn.org clyde.puli@teampn.org mario.galea@teampn.org robert.arrigo@teampn.org charlo.bonnici@teampn.org

u €5 g[at-tfal ta’ ta[t it-12il sena. G[all-biljetti /emplu 79284487 jew ibag[tu email lil nadurpn@gmail.com. BORMLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Fenkata, il-:img[a, 30 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fisSunny Bar & Restaurant, lIm;arr. Prezz €20 g[allkbar u € 8 g[at-tfal ta’ bejn il-5 u t-12-il sena. Trasport provdut. Bookings jew biljetti mill-Uffi//ju PN tallokalità jew /emplu 79914618 jew 99490149. Mistiedna spe/jali dDeputat tad-Distrett Stephen Spiteri u l-kandidati g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew. BIRKIRKARA. IlKumitat Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue, is-Sibt, 31 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fil-lukanda Seabank Resort & Spa, l-G[adira. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. Trasport provdut g[all-prezz ta’ €2 u g[all-biljetti /emplu 79440036 jew 99891870. Mistiedna spe/jali l-Kap tal-Partit Simon Busuttil, il-Vi/i Kap Beppe Fenech Adami u lMembri Parlamentari Tonio Fenech u Claudette Buttigieg. ANTOINE BORG. Il{bieb ta’ Antoine Borg se jorganizzaw Barbecue, il:img[a, 13 ta’ Settembru fil-lukanda The Palace, TasSliema. G[all-biljetti /emplu 79703644 jew 27450117. Trasport provdut b’xejn. Mistiedna spe/jali lKap tal-Partit Simon Busuttil u l-kandidati g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew.

AVVI}I O{RA IL-KALKARA. IlKumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-Bar tal-Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom lis-Segretarju, Kumitat Sezzjonali PN Kalkara, Ka]in PN, Xatt talKalkara, il-Kalkara. IlKumitat jirriserva d-dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik l-anqas vanta;;u]a. IL-G}IRA. Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-Bar tal-Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis-Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Ka]in PN, Triq ir-Reb[a, ilG]ira. Il-Kumitat jirriserva ddritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik l-anqas vanta;;u]a. L-IM:ARR. Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-Bar tal-Uffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis-Segretarju Kumitat Sezzjonali PN M;arr, Ka]in PN, Triq Sir Harry Luke, l-Im;arr. Il-Kumitat jirriserva d-dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik lanqas vanta;;u]a. {AL TARXIEN. IlKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ ta[t management ;did. Il-Bar qed jifta[ mitTnejn sas-Sibt mis-7 p.m. ’l quddiem, kif ukoll il-{add filg[odu. Ji;u servuti appetizers.

stephen.spiteri@teampn.org michael.gonzi@teampn.org tony.bezzina@teampn.org antoine.borg@teampn.org claudette.buttigieg@teampn.org ryan.callus@teampn.org robert.cutajar@teampn.org kristy.debono@teampn.org albert.fenech@teampn.org claudio.grech@teampn.org paula.mifsudbonnici@teampn.org marthese.portelli@teampn.org

:urnata G[awdex organizzata mill-MNPN L-Erbg[a 4 ta’ Settembru 2013 Prezz €18 inklu] ikla g[and is-Seashells Restaurant, ix-Xlendi G[al booking /empel 99473932 jew 79603401 Tluq 6.45 a.m.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

20 :rajjiet umani fil-Vatikan

Paolo Gabriele

(8)

Dokumenti li welldu tempesta Sa Mejju 2012, Paolo Gabriele, Taljan ta’ 46 sena u missier ta’ tlieta, kien il-qaddej privat l-iktar qrib il-Papa Benedittu XVI. Kull meta kien jidher fil-pubbliku f’[idma uffi/jali, kien ikun liebes libsa sewda. Tant kien ikun pulit, li l-impressjoni li kien jag[ti kienet ta’ wie[ed, kif in[obbu ng[idu bil-Malti, ‘arani u la tmissnix’. Meta l-Papa kien ju]a l-karozza miftu[a tieg[u, Paolo Gabriele kien ikun riekeb quddiem< attent biex meta jasal il-waqt ikun pront jin]el [alli lill-Papa jifta[lu l-bieba. Gabriele kien ilu seba’ snin jaqdi lill-Papa Benedittu XVI. Kull filg[odu kien jg[inu jilbes. Kien jattendi g[all-quddiesa li l-Papa kien ji//elebra privatament. Kien iservih l-ikel u ;ieli kien ikun mistieden jiekol ma’ Benedittu XVI fuq l-istess

mejda. Kien ukoll i[ejjilu l-me[tie; biex l-Papa jkun jista’ jla[[aq mal-impenji numeru]i tieg[u fil-[ajja pubblika u wkoll dik privata. I/-/wievet tal-appartament tal-Papa kienu f’idejh. Kien igawdi tip ta’ fidu/ja li ;abitu qrib dokumenti tal-Papa li kienu kunfidenzjali, u[ud minnhom ma[subin biex jarahom il-Papa biss u, l-i]jed, is-segretarji privati tieg[u. :ie mument meta dawk id-dokumenti saru tentazzjoni g[al Paolo Gabriele. Kienet tentazzjoni li hu ma rnexxilux jeg[leb. Beda jag[mel il-kopji ta’ /erti dokumenti kunfidenzjalissimi. Kien ja[bihom fl-appartament tieg[u fl-Istat tal-Vatikan, fejn hu kien jg[ix ma’ martu u t-tliet uliedhom. Ma]-]mien, dawn il-kopji ta’ dokumenti, spi//aw f’idejn ;urnalist.

Bis-sa[[a tad-dokumenti riservati tal-Papa Benedittu XVI li Paolo Gabriele kien ikkopja mill-appartament papali, il-;urnalist Gianluigi Nuzzi [are; ktieb bl-isem IlQdusija Tieg[u – Il-karti sigrieti ta’ Benedittu XVI, b’sensiela ta’ allegazzjonijiet serji ta’ korruzzjoni, skandli u ;lied. Ovvjament, il-;urnalist ma qalx min kien g[addielu ddokumenti. Kienet investigazzjoni li lawtoritajiet kon/ernati talVatikan g[amlu wara lpubblikazzjoni tal-ktieb tieg[u li kixfet minn fejn kienu ;ejjin id-dokumenti li

2012, hu nstab [ati wkoll li seraq o;;etti li, skont dawk ir-relazzjonijiet u bis-sa[[a tal-fidu/ja li kien ing[ata, kienu t[allew mhux mg[assa u fejn hu seta’ jarahom fa/ilment. Dwar din il-[tija, il-Qorti, preseduta minn tliet Im[allfin, ikkundannatu tliet snin [abs. Madankollu, itTribunal naqqas is-sentenza g[al sena u nofs [abs. Dan peress li hu ma kellux rekord kriminali. It-Tribunal qies ukoll is-servizz ta’ Gabriele qabel ma ;ara dak li ;ara, ittwemmin li hu qal li wasslu biex jag[mel dak li g[amel (g[alkemm ]baljat), u listqarrija tieg[u li jag[raf li ttradixxa l-fidu/ja tal-Papa. Quddiem it-Tribunal, Gabriele qal: “In[ossni [ati li ttradejt lill-Qdusija Tieg[u, li jien in[obbu kif i[obb iben.” Qal ukoll li hu g[amel dak li g[amel g[ax i[obb il-Knisja

kienu spi//aw f’idejh. Skont il-pulizija tal-Vatikan, fi tfittxija li g[amlu flappartament ta’ Paolo Gabriele, huma sabu bosta dokumenti misruqin, inklu]i xi dokumenti ori;inali miktubin bl-idejn mill-Papa Benedittu XVI innifsu. Quddiem il-Qorti

Paolo Gabriele tressaq quddiem Tribunal Statali talBelt tal-Vatikan. :ie akku]at b’serq aggravat. Instab [ati li abbu]a minn fidu/ja li kien ing[ata fir-relazzjonijiet tieg[u ma’ o[rajn skont ir-responsabbiltajiet tieg[u professjonali. F’Ottubru

In[ossni [ati li ttradejt lill-Qdusija Tieg[u, i]da li g[amilt g[amiltu g[ax in[obb il-Knisja u ma ridtx nara lili nnifsi b[ala [alliel

u ma kienx jara lilu nnifsu b[ala [alliel. Fis-sentenza, maqsuma f’disa’ punti u twila 15-il pa;na, it-Tribunal innota li lgwadann li Gabriele fittex li jikseb b’g[emilu, fin-natura tieg[u ma kienx wie[ed ekonomiku, imma intellettwali u morali. Rigward i]-]mien talpri;unerija, kien hemm ilpossibbiltà tal-ma[fra. Din kienet [a;a li seta’ jidde/idiha biss il-Papa. IsSegretarjat tal-Istat talVatikan spjega li l-ma[fra ra;onevolment tippresupponi l-indiema min-na[a talakku]at, flimkien ma’ talba sin/iera g[all-ma[fra lillPapa u lil dawk li kienu offi]i in;ustament. Paolo Gabriele g[amel talba g[all-ma[fra. Tlett ijiem qabel il-Milied tal2012, t[abbar li l-Papa Benedittu XVI kien [afer lil

minn Charles Buttigieg km@erremme.com.mt

Paolo Gabriele. Il-Papa ]ar lil Gabriele fil-[abs fejn kien qed jin]amm biex jikkonfermalu hu stess li kien [afirlu, u li kien a//etta t-talba tieg[u g[all-ma[fra. Bosta xnig[at

Lil hemm mill-;uri ta’ Gabriele, is-serq u t-tperri/ tad-dokumenti riservati talPapa Benedittu XVI qajmu tempesta mhux biss g[all-fatt innifsu li spi//aw f’idejn ]baljati, i]da wkoll min[abba l-kontenut tag[hom u n-nies li jissemmew fihom. Fi]-]mien li kien g[addej l-ist[arri; dwar id-dokumenti misruqin, li kienu jinkludu w[ud b’noti miktubin millPapa nnifsu, fe;;ew [afna xnig[at ta’ kumplotti fisSanta Sede, jew li ma’ Gabriele kien hemm imda[[lin nies o[rajn minn ta’ ;ewwa li forsi kellhom


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

:rajjiet umani fil-Vatikan 21

Lil Paolo Gabriele dejjem konna narawh pulit fuq quddiem waqt li l-Papa Benedittu XVI ikun qed ju]a l-karozza miftu[a

interess li /erti affarijiet dwar ‘rivali’ tag[hom jo[or;u fid-dawl tax-xemx. I]da fil-;uri [are; li Gabriele wettaq il-pjani kriminali tieg[u fuq il-ba]i tal-konvinzjonijiet personali tieg[u u ma kien hemm [add li [ajru jew [e;;u jag[mel hekk. Ittie[du biss passi kontra

/ertu Claudio Sciarpelletti, espert tal-kompjuter. Sciarpelletti ;ie akku]at b’kompli/ità ma’ Gabriele, ji;ifieri li g[enu jisraq iddokumenti. :ie allegat li Sciarpelletti g[amel dan meta kien ja[dem b[ala tekniku tal-kompjuter fisSegretarjat tal-Istat tal-Vatikan. Ori;inarjament,

Je]istu suspetti li l-problemi li kien qed i[abbat wi//u mag[hom Benedittu XVI kienu fost ir-ra;unijiet li wassluh biex jirri]enja minn Papa

kien hemm il-[sieb li l-;uri ta’ Sciarpelletti jsir ma’ dak ta’ Gabriele. I]da l-avukat tieg[u talab biex il-ka]i ma jinstemg[ux flimkien. F’Novembru 2012, itTribunal tal-Vatikan ikkundanna lil Sciarpelletti g[al xahrejn [abs sospi]i. Il-konsegwenzi G[as-Santa Sede, il-;rajja ta’ Paolo Gabriele kienet ;rajja kerha, b’konsegwenzi ta’ w;ig[ kbir. F’komunikat li [are; wara li s-sentenza kontra Gabriele saret definittiva,

Il-;urnalist Gianlugi Nuzzi meta kien ippubblikat il-ktieb tieg[u li fih allegazzjonijiet serji [afna. Tidher ukoll il-fa//ata tal-ktieb

is-Segretarjat tal-Istat tal-Vatikan ta lista s[i[a tad-daqqiet koroh li g[emil Gabriele kien ifisser g[all-Papa u g[all-Knisja. Il-Vatikan qal li saret offi]a personali lill-Papa; kien miksur id-dritt talprivatezza ta’ [afna nies li, fid-dawl tal-uffi//ju tag[hom, indirizzaw ru[hom lejn il-Papa; is-Santa Sede u g[add ta’ istituzzjonijiet tag[ha sofrew pre;udizzju; kienet imxekkla lkomunikazzjoni bejn lisqfijiet fid-dinja u s-Santa Sede; kien ikka;unat skandlu fost il-komunità ta’ dawk li jemmnu; u g[al xhur s[a[ kienet disturbata sserenità tal-komunità talpersuni li ta’ kuljum jaqdu lill-Papa. G[all-Papa Benedittu XVI, il-;rajja ta’ Paolo Gabriele /ertament kienet daqqa kbira. I]da jista’ jkun li, g[all-Papa Benedittu XVI, dak li sofrew min[abba g[emil Paolo Gabriele kien estensjoni ta’ w;ig[ akbar li hu kien g[addej minnu min[abba /erti /irkustanzi ttrattati fiddokumenti misruqin minn Gabriele u problemi amministrattivi o[rajn. Hemm min jissuspetta li lproblemi li kien qed i[abbat wi//u mag[hom Benedittu XVI kienu fost ir-ra;unijiet li wassluh biex jirri]enja minn Papa, g[ax b’hekk welled /irkustanza li kienet tesi;i li l-kapijiet li kienu ma[turin minnu jirri]enjaw u hekk il-Papa l-;did ikun

jista’ jibda riforma b’nies ;odda. Hi minnha din il-[a;a? Minbarra l-Mulej, probabbilment it-twe;iba jafuha biss il-Papa Emeritu Benedittu XVI u s-su//essur tieg[u, il-Papa Fran;isku, li l-mi;ja tieg[u ;abet mew;a s[i[a ta’ riformi fil-Vatikan. Mid-djalogu li sar fost ilkardinali minn qabel ilKonklavi li ele;;ew lillPapa Fran;isku, kien [are; /ar li fost l-isfidi li ried jaffronta l-Papa l-;did kien hemm id-diffikultajiet qodma u ;odda fl-iggvernar tal-Knisja. Benedittu XVI irri]enja fla[[ar ta’ Frar 2013. Il-Papa Fran;isku ;ie elett fit-13 ta’ Marzu 2013. E]attament xahar wara, fit-13 ta’ April 2013, il-Vatikan [abbar li lPapa l-;did, skont su;;eriment li kien fe;; matul il-Kongregazzjonijiet :enerali ta’ qabel ilKonklavi, stabbilixxa grupp ta’ kardinali biex jag[tuh pariri dwar l-iggvernar talKnisja universali u biex isir studju ta’ pjan g[ar-revi]joni tal-Kostituzzjoni Apostolika fuq il-Kurja Rumana, Pastor Bonus. Il-grupp jikkonsisti minn tmien kardinali, u segretarju. Il-grupp se jkollu l-ewwel laqg[a tieg[u proprju flewwel tlett ijiem ta’ Ottubru 2013. Sadattant, il-Papa jinsab f’kuntatti mal-kardinali mag[]ula. • Aktar dwar Paolo Gabriele l-;img[a d-die[la


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

22 Passatemp

Tisliba 1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin> 5. Tajra li t[obb tisraq kull o;;ett li jleqq (5) 6. Tbaqbiqa (5) 7. {adid iebes im[allat kimikament (5) 10. {xien (5) 11. Dan i]omm ix-xorok (5) 12. Kiser l-amar t’Alla (5) 14. {an]ir tal-fu[[ar b’xaqq f’dahru (5) 16. Dak li g[amel wara li sema’ /-/ajta (5) 17. u 18. Min jie[u l-parti opposta f’tilwima (10) 18. Ara 17.

Weqfin> 1. Kulma jo[ro; barra millimiti f’dak li hu g[add (6) 2. Kunjom jew lokalità f’Malta (6) 3. Qatran lixx u iebes li jin[all u jie[u n-nar malajr (6) 4. Imbe/illi (6) 8. Ordni (5) 9. Bandiera ta’ dan il-kulur tfisser li l-post hu kwarantina (5) 12. Pejjep [afna (6) 13. Bettie[ u dullieg[ (6) 14. Kategorija fi skola? (6) 15. :lekk gala ta’ dari (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Dinar; 6. Ostja; 7. Manna; 10. Rokna; 11. A[dar; 12. Kesa[; 14. Lema[; 16. Kmand; 17. Serje; 18. Wi//i. Weqfin> 1. Editur; 2. Arkata; 3. Kornea; 4. Jannar; 8. Skoss; 9. Idumu; 12. Klassi; 13. {amiem; 14. Lingwi; 15. {ajjin.

Sibilhom posthom

In-numru 33121 jinsab ittikkjat u mni]]el fejn suppost f’din il-gradilja. Dan se jg[inek mhux ftit biex issib fejn g[andhom jitni]]lu n-numri l-o[ra li hawn f’dawn il-[ames listi. Tag[mel tajjeb jekk tittikkja kull numru li ssib biex ma tirrepetihx.

Sudoku

G[at-tfal

– Se n[allik Pawl, se mmur insib ra;el li jkun jista’ jag[milni kuntenta.

Soluzzjonijiet

Sibilhom posthom

Moderata. Hemrn regola wa[da biss li trid tosserva biex issolvi s-sudoku. Kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta kif ukoll il-kaxxi ta’ kull ringiela u kolonna tal-kwadru l-kbir g[andu jkollhom fihom n-numri kollha mill-1 sad-9. Fis-sala tal-maternità

Sudoku

Tpin;ija

G[andek quddiemek stampa verament [elwa. Pin;iha mill-a[jar Ii tista’ bil-kuluri li tippreferi.

Fis-sala tal-maternità ra;el kien fuq ix-xwiek jistenna l-mara tieg[u twelled tarbija. F’daqqa wa[da tfa//at in-ners li kellha tistrie[ fuq dirg[ajha tarbija sewda. B’e//itament fuqu g[ajjat: “Ibni, ibni!” In-ners qaltlu: “Imma inti ]gur li din it-tarbija tieg[ek?” U hu kalm kalm we;ibha: “?ertissimu, il-mara kienet ta[raq kollox id-dar!”


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor :ellied tal-barri, li jkun di;à mi]]ewwe;, jitlef g[aqlu wara mara ]ag[]ug[a sabi[a u tal-flus. Min[abba fiha jibda jittraskura kollox... End Game Rete 4, 23>55

Fino a prova contraria (True Crime) Rete 4, 21>10 Film thriller Amerikan li n[adem fl-1999 u li

g[andu b[ala protagonist lil Clint Eastwood (fir-ritratt ma’ James Woods). L-istorja sse[[ f’Kalifornja fejn Frank Beechum (Isaiah Washington) ikun se jing[ata l-pieni tal-mewt fuq ka] ta’ qtil. Steve jkun ;urnalist li jkollu [roblema bix-xorb alko[oliku ]ejjed. Jintbag[at biex jag[mel servizz dwar Frank. Jikkonvin/i ru[u li fil-fatt Frank hu bla [tija. Jiddiskuti l-ka] mad-direttur tal-gazzetta li jkun ja[dem mag[ha. Una famiglia in eredità Canale 5, 18>05

Isabelle, meta di;à adulta, issir taf li missierha, li hi kien ming[aliha li miet 20 sena qabel, fil-fatt miet issa flimkien mat-tieni mara tieg[u f’in/ident. Issir taf ukoll li l-koppja kellhom ]ew;t itfal li g[adhom ]g[ar, u li issa se jkollha tie[u [siebhom hi.

:urnalista (parti interpretata minn Angie Harmon, fir-ritratt hawn fuq bil-mikrofonu f’idha), tag[mel xog[ol investigattiv biex tiskopri min fera lil Alex Thomas waqt li dan kien qed jipprote;i lill-President tal-Istati Uniti. Il-film in[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Andy Cheng. Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00

Rockna - Radio 101, 19>15

Fit-tieni parti tal-programm Michael Bugeja se jintervista lil Gianluca Bezzina dwar l-esperjenzi tieg[u mill-Malta Song ’l hawn kif ukoll dwar l-album Waiting for Tomorrow li [are; ftit tal-;img[at ilu. Intant fl-ewwel parti tal-programm se jkun hemm il-membri tal-grupp ]ag[]ug[ Negative Space li dan l-a[[ar [are; it-tielet single tieg[u.

Sangue e arena Rete 4, 15>35

Film drammatiku Amerikan li n[adem fl-1941 b’Rita Hayworth u Tyrone Power (it-tnejn firritratt) fil-partijiet ewlenin.

Gianluca Bezzina

Kemxejn differenti minn tas-soltu, il-programm tal-lum se jlaqqag[na mal-koppja Paul u Marquita Farrugia li flimkien mas-sitt uliedhom ]g[ar qed jg[ixu fil-belt ta’ Gottenberg fl-I]vezja, pajji] kompletament issekularizzat fin-na[a ta’ fuq tal-Ewropa li g[andu wa[da mill-akbar in/idenza ta’ suwi/idju, divorzji u solitudni. Din il-koppja hi fil-Mixja Neokatekumenali u fl-2009 [allew kollox warajhom u marru l-I]vezja biex hemm jag[tu xhieda tal-pre]enza u l-g[aqda li g[andhom ma’ Alla

Hostel Italia 1, 23>25 Film tal-bi]a’

Amerikan li n[adem fl-2005 b’re;ija ta’ Eli Roth u li g[andu fost l-atturi ewlenin li Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson u Barbara Nedeljakova, din tal-a[[ar fir-ritratt.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

24 TV#Radju

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>40 Anali]i tal-:urnali)

07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Mu]ika bla kummenrt Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>30 19>15 21>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Minn Nashville 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u ONE (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - L-G[ajta tal-Pagun 09:45 - ONE News 10:00 Ma’ Pauline 11:00 - Frappe 11:45 - ONE News 12:00 Angelus 13:00 - Linja Diretta 13:45 - Bla Kantunieri 14:15 Minflok Siesta 14:45 - ONE News 15:25 - Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 17:00 Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi) 19:00 - In the Zone 20:15 - Fil-Weekend 21:45 - ONE News 22:00 -

The European Dancefloor Show 23:00 - DJ Ruby Presents Vital Grooves 24:00 - My House 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Qari mill-Bibbja, 08:00 BBC News,) 09:00 - A[barijiet filQosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Kun Af Pajji]ek! 13:00 - RTK Qosor 13:05 - Su//essi u aktar! 15:00 - RTK Qosor 15:05 - Kaskata Kulturali 15:30 - Il-Polz ta/-?ittadin

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea

(jinkludi 16:00 BBC News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Summer Mix! 19:05 - Ru]arju 19:25 - Iljieli Sajfin 20:30 Ejja G[andi 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Kaskata Kulturali (r), Frott ilKelma (r), Upbringing (r), S[e/jalisti (r), Energy Efficiency (r). Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Campus 09:30 - Aroma 10:00 Il-Ktieb l-Ie[or 10:30 Bioneers 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali 13:30 - Kelma Kelma 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Meta lMo[[ Isir Palk 20:00 - Deheb Fidda u Bron] 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Mill-G]ira tat-Tliet G[oljiet 16:00 – Il-Kura tal:nien 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 Napli li ma tmut qatt (r) 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 Vu/i Missjunarja 22:00 Tbissima fil-[emda sajfia 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta 24:00 Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 - Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 - Dak Kien }mien 01:00 Nightshift.

Griffin & Phoenix - Canale 5 15>45

Dermot Mulroney u Amanda Peet (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma l-protagonisti f’dan il-film Amerikan tal-2006. Hu, b[ala Henry, ikollu mard terminali u waqt li jkun qed jie[u sehem f’lezzjoni ta’ psikolo;ija dwar il-mewt, isir jaf lil Sarah. Jie[u grazzja mag[ha, i]da hi tkun qed i]]omm sigriet mistur. TVM 07:00 - Morning News Loop 08:30 - Lonely Planet – Best in Asia (prog. 8#13) 09:00 - Ma’ Bundy (r) 10:50 - Teleshopping 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - Kids TV 13:30 Madwarna (prog. 8) 14:00 A[barijiet 14:05 - Teleshopping 15:05 - Century of Flight (prog. 16) 16:00 - A[barijiet 16:05 Kids TV 17:25 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Ma’ Bundy 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Atlantis AD (ep. 7) 21:15 - Merlin (ep. 7) 22:00 Only Fools and Horses (ser.4 prog. 6 & 7) 23:15 - A[barijiet fil-qosor. TVM 2 07:40 - Kids TV 09:00 - Extreme Animals (prog. 8#10) 09:30 Century of Flight (prog. 16) 10:20 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 47) 10:30 - Storjografija (ser. 2 prog. 11) 11:00 - Madwarna (prog. 24) 11:30 - Malta u lil hinn minnha (prog. 24) 13:00 Sa[[tek l-Ewwel (prog. 47) 13:15 - Ency. Channel doc 13:30 - Paq Paq (prog. 12) 14:15 - Sensilhena (prog. 24) 15:00 Int Min Int (r) (prog. 8) 15:30 Is-Sajf mas-Salv (prog. 6) 16:00 - Fredu l-Fra (ser.2 ep. 6) 16:30 – Oops (prog. 6) 17:00 - Sa[[tek l-Ewwel (prog. 47) 17:10 - Euro News Docs 17:25 - Lonely Planet – Best in Asia (prog. 8#13) 18:00 - Malta u lil hinn minnha (prog. 24) 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-Smig[ 19:40 Century of Flight (prog. 16) 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Swim Up 21:05 - Malta Short Film Festival (prog. 8) (r) 22:30 Harbour Life 23:00 - Fredu l-Fra (ser. 2 ep. 6) 23:30 - Oops (prog. 6). ONE 08:30 - ONE News 08:45 Teleshopping 09:05 - Indigo (r) 10:45 - Teleshopping 12:05 Kelma Bejn Tnejn (r) 12:30 ONE News 12:40 - Ergo (r) 13:45 - Teleshopping 14:45 Prima Facie 15:40 - Ieqaf 20 Minuta 16:00 - Teleshopping 16:30 - Sajf ma’ Gaffiero 17:30 ONE News 17:40 - Indigo (ma’ Janice Bartolo) 19:30 - ONE News 20:15 - Kelma Bejn Tnejn 20:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn 21:45 - G[a]liet 23:00 - Dance 23:30 - ONE News.

Smash 07:00 - A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 - A[barijiet 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - TSN Teleshopping 13:10 - A to Z Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura. 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 - Teleshopping 19:00 A[barijiet 19:20 - A[barijiet ta’ barra 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 - Qeg[din Sew! 21:30 Alfred Sant u l-Ewropa 22:00 A[barijiet 22:30 - Poker. Raiuno 06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid09:00) 09:30 - Tg 1 Flash 09:35 - Unomattina Talk 09:55 - Che tempo fa # Tg 1 10:20 Unomattina ciao come stai? 11:20 - Don Matteo 8 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Il Commissario Manara 2 (fiction) 15:05 - Qualcosa di biondo. Film ’84 17:00 - Tg 1 17:15 Estate in diretta 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 Techetechetè 21:15 - Fuoriclasse (fiction) 23:25 - Petrolio: Aperto per ferie 00:30 - L’appuntamento 01:00 - Tg1 notte 01:35 Sottovoce. Raidue 07:00 - Cartoons 08:25 Heartland (TF) 09:05 - Settimo cielo (TF) 10:30 - Tg 2 insieme estate 10:35 - Tg 2 E…state con costume 10:55 - Tg 2 medicina 33 11:20 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 - Castle (TF) 14:50 - The Good Wife (TF) 16:15 - Guardia Costiera (TF) 17:50 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:55 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Senza traccia (TF) 19:35 - Castle (TF) 20:30 Tg 2 21:05 - Ombrelloni (sitcom) 21:10 - NCIS - Unità anticrimine (TF) 22:45 - Vegas (TF) 23:30 Tg 2 notizie 23:45 - Stracult (a casa) di Marco Giusti 01:15 Hawaii Five-O (TF). Raitre 08:00 - Per ridere insieme con Stanlio e Ollio 08:55 - Agente segreto 777 invito ad uccidere. Film ’66 10:20 - Le spie amano i fiori. Film ’66 12:00 - Tg 3 # Meteo 3 12:15 - New York New

York (TF) 13:05 – Comiche all’italiana piatti tipici dello spirito 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tgr Piazza affari 14:55 - Tre Valli Varesine Ciclismo 17:00 - Geo magazine 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:20 - Emily Owens (TF) 21:05 - La grande storia ‘Liberate il Duce!’ 23:20 Tg 3 regione 23:25 - Tg 3 linea notte estate 24:00 - I dieci comandamenti 01:20 Magazzini Einstein Alessandro Mendini: il teatro degli oggetti. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 Elisa di Rivombrosa (fiction) 09:10 - Tg 5 – Ore 10 – Navigare informati 11:00 - Forum 13:00 Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:45 - Il segreto (soap) 15:45 Griffin & Phoenix. Film 2006 18:00 - Tg 5 minuti 18:05 - Una famiglia in eredità. Film 2011 20:00 - Tg 5 20:40 - Paperissima sprint 21:10 - Inga Lindstrom Scelte affrettate. Film 2011 23:30 - Speciale Tg5 01:05 Paperissima sprint (r). Rete 4 06:50 - Chips (TF) 07:45 Charlie’s Angels (TF) 08:40 Pacific Blue (TF) 09:50 Distretto di Polizia 6 (TF) 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 - Renegade (TF) 12:55 Siska (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:35 Sangue e arena. Film ’41 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:25 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Fino a prova contraria. Film ’99 23:55 - End Game. Film 2006 02:00 - Tg4 night news. Italia 1 07:25 - Tutto in famiglia (sitcom) 07:50 - I maghi di Waverly (sitcom) 08:40 - Giovani Campionesse (TF) 09:30 - The Vampire Diaries (TF) 10:25 Gossip Girl (TF) 11:30 - Pretty Little Liars (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:55 - Cartoons 15:30 - Top One 16:35 - Smallville (TF) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI Miami (TF) 21:10 - Tutti pazzi per l’oro. Film 2008 23:25 Hostel. Film 2005 01:25 - Sport Mediaset 01:50 - Studio aperto 02:05 - Heroes (TF).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.00 - Teleshopping 08:30 - Jien u Int 10:30 - }iffa 12:30 - F. News 12:45 - Best Deal 13:00 Malja 15:00 - Teleshopping 17:30 - Niltaqg[u 18:15 - F. News 18:30 - Niltaqg[u 19:30 - Ipokriti 20:30 - F. News 21:00 - Bejnietna l-{bieb 23:00 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:15 - Spose Extralarge 12:45 Love Bugs 2 (sitcom) 13:35 Così Fan Tutte 2 14:00 Dawson’s Creek (TF) 14:50 - Che trucco! 15:20 - Non ditelo alla sposa 16:30 - Spose Extralarge 16:55 - Principe$$e 17:50 - Che trucco! 18:20 - Love Bugs 3 (sitcom) 19:00 - Così Fan Tutte 2 (sitcom) 19:25 - Ugly Betty (TF) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 -

Extreme Makeover Home Edition 23:10 - Voce del verbo amore. Film 2007 01:05 - Body Work.

BBC Entertainment 06:55 - Balamory 07:15 - Buzz and Tell 07:20 - Spot’s Musical Adventures 07:25 - Spot’s Musical Adventures 07:30 - 3rd & Bird 07:40 - Fimbles 08:00 Garth and Bev 08:10 - Balamory 08:30 - Keeping up Appearances 09:00 - Gavin and Stacey 09:30 - The Weakest Link 10:15 EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - India with Sanjeev Bhaskar 12:05 - Lark Rise to Candleford 12:55 - Keeping up Appearances 13:25 - The Weakest Link 14:10 - Gavin and Stacey 14:40 - EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Lark Rise to Candleford 16:30 - India with Sanjeev Bhaskar 17:25 The Weakest Link 18:10 Orangutan Diary 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - 2point4 Children 20:30 - The Stephen K Amos Show 21:00 - Alone in the Wild 21:50 - Ideal 22:20 Show Me the Funny. TCM 07:25 - The Hanging Tree. Film ’59 (PG) 09:10 - Grand Prix. Film ’66 (A) 11:55 - Many Rivers to Cross. Film ’55 (U) 13:20 - Presenting Lily Mars.

Film ’43 15:00 - Welcome to Hard Times. Film ’67 (X) 16:45 - The Philadelphia Story. Film ’40 (U) 18:40 - Mr Skeffington. Film ’44 (U) 21:00 - The Sunshine Boys. Film ’75 (A) 22:50 - The Secret Partner. Film ’61 (A). MGM Movies 06:40 - Back to School. Film ’86 (15) 08:15 - 3 Ninjas. Film ’92 (PG) 09:50 - Billy Galvin. Film ’87 (PG) 11:25 - Audrey Rose. Film ’77 (AA) 13:15 - Cool Change. Film ’86 (PG) 14:45 - It Takes Two. Film ’88 (15) 16:05 - Dreamchild. Film ’85 (PG) 17:40 - The Fantasticks. Film 2000 19:05 - Romantic Comedy. Film ’83 (15) 20:45 - MGM’s Big Screen 21:00 - Crusoe. Film ’89 (15) 22:35 - Tank Girl. Film ’95 (15). GO Stars 07:55 - Step Up 4: Miami Heat 09:35 - Tarzan 11:00 - Monk 11:50 - Cinderella Man 14:35 Flashdance 16:15 - Jack Reacher 18:30 - Safe House 20:30 - Parks & Recreation 21:00 - Complicit 22:50 - Teenage Bank Heist 00:30 - Justice. Diva Universal 06:55 - Agatha Christie’s Poirot 08:43 - Downpour 08:50 Strong Medicine 09:45 - Great Women 09:55 - Rex: A Cop’s Friend 10:45 - Great Women 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 Strong Medicine 12:55 - Rex: A Cop’s Friend 13:50 - Wallflower Tango 14:00 - JAG 15:40 Great Women 15:50 - JAG 16:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:38 - Great Women 18:50 Strong Medicine 19:50 - JAG 20:50 - Great Women 21:00 ER 22:50 - Great Women 23:00 - Law & Order. Iris 11:45 - I gioielli di Madame De.... Film ’53 11:45 - Nonhosonno. Film 2001 13:50 - I due mafiosi. Film ’63 15:40 - Puro cashmere. Film ’86 17:30 - Viva San Isidro! Film ’95 19:20 - A-Team (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 21:00 Ticker. Film 2001 22:30 Submerged. Film 2005 00:20 Eleventh Hour (TF). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Army National Guard 08:10 -

Extreme Fishing with Robson Green 09:05 - Auction Hunters: The Wild West 09:30 - Auction Kings: Houdini Letter: Olympic Ping Pong 09:55 - Ultimate Survival 10:50 - How Do They

Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Azerbaijan’s Amazing Transformation 12:35 - Fifth Gear 13:30 - Chop Shop: Flame Racer 14:25 - Wheeler Dealers: VW T2 Panel Van 15:20 Mythbusters: Operation Valkyrie 16:15 - Auction Kings 16:45 Storage Hunters: Brawlin’ on the Bayou 17:10 - Extreme Fishing with Robson Green 18:05 Ultimate Survival 19:00 - How It’s Made 20:00 - Worlds Strangest: Jobs 21:00 - World’s Scariest...: World’s Greatest Daredevils 22:00 - North America: North America: Top 10 23:00 - Strip the City: Earthquake City: San Francisco. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 Person of Interest 12:15 - Fringe 13:00 - Days of Our Lives 13:45 Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 - Gossip Girl 21:30 - Cheaper By The Dozen 23:30 - Mike & Molly 23:55 How I Met Your Mother 00:20 - 2 Broke Girls 00:45 - Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel

Billy the Exterminator: 10:00 Wolf Attack 10:30 - Gator Bait. 11:00 - Hoarders: Glen and Lisa 12:00 - Celebrity House Hunting: Bret Michaels 12:30 - Monster In Laws: The Last Italian Supper 13:00 - Pawn Stars: Over the Top 13:30 - Barter Kings: Barter Up. Psychic Detectives: 14:00 Mudman 14:30 - Lethal Lovers 15:00 - he Fatal Ring 15:30 Final Delivery. Billy the Exterminator: 16:00 - Wolf Attack 16:30 - Gator Bait. 17:00 - Celebrity House Hunting: Bret Michaels 17:30 - Monster In Laws: The Last Italian Supper 18:00 - Hoarders: Glen and Lisa 19:00 - Pawn Stars: Over the Top 19:30 - Barter Kings: Barter Up 20:00 - Hoarders: Phyllis and Janet. Hardcore Pawn: 21:00 Turf Wars 21:30 - All in the Family. Shipping Wars: 22:00 Camel in Tow 22:30 - Tavern on the Greenbacks. Hardcore Pawn: 23:00 - Family Traitor 23:30 Millionaire Mayhem.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam. Disney Channel 08:00 - Minnie’s Bow-Toons 08:05 - Mickey Mouse Clubhouse 08:30 - A.N.T. Farm 09:15 Jessie 10:05 - Good Luck Charlie 11:15 - Shake It Up 12:00 - A.N.T. Farm 13:10 - Jessie 13:35 Shake It Up 14:00 - That’s So Raven 14:25 Good Luck Charlie 14:50 - Jessie 15:10 - Shake It Up 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Beverly Hills Chihuahua (U) 17:30 - That’s So Raven 17:55 The Suite Life on Deck 18:20 - Jessie 18:40 A.N.T. Farm 19:30 - Shake It Up 19:50 - The Suite Life on Deck 20:15 - Austin and Ally 20:35 - Teen Beach Movie 20:40 - That’s So Raven 21:00 - Jessie 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00

NET News

09>00

Chit Chat

10>00

Sajf Flimkien (r)

11>30

Telebejg[ Simpati/i NET News Telebejg[ Simpati/i NET News Simpati/i Telebejg[ U/u[ NET News Sajf Flimkien NET News Flusek L-Istorja tal-Futbol Malti NET News Mitqlu Deheb NET News

13>00

14>00 14.05 14>35 15>00 15>05 16>00 17.00 18>00 18>15 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 23>00

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - USA Pro Challenge Cycling 09:30 - European Tour Snooker: Munich, Germany: Day 1 (live) 11:30 - Summer GP Ski Jumping: HS 131: Hakuba, Japan (live) 13:15 European Tour Snooker: Munich, Germany: Day 1 (live) 21:00 - Boxing 23:00 - USA Pro Challenge Cycling: Stage 5 (live). Eurosport 2 07:00 - Summer GP Ski Jumping 08:00 - Snooker 09:30 - USA Pro Challenge Cycling 11:00 - Intimate Surfing 11:30 - European Tour Snooker: Munich, Germany: Day 1 (live) 13:15 - USA Pro Challenge Cycling 14:00 -

EuroHockey Championships Hockey (live) 15:30 - Intimate Surfing 16:00 - EuroHockey Championships Hockey (live) 17:30 - Summer GP Ski Jumping 18:00 - EuroHockey Championships Hockey: SF (live) 19:30 - USA Pro Challenge Cycling 20:30 EuroHockey Championships Hockey: SF (live) 22:00 - The French Open Tennis.

GO Sports 1 07:00 - The Ligue 1 Show – Rd 3 07:30 - Ligue 1: Rd 2: Paris Saint-Germain v AC Ajaccio 09:30 - PL Match Pack – Wk 2 10:00 - 2013 F1: Belgian GP – Practice 1 (live) 12:00 Barclays PL: Wk 3: Chelsea v Aston Villa 14:00 - 2013 F1: Belgian GP – Practice 2 (live) 16:30 - PGA European Tour:

Johnnie Walker Championship at Gleneagles – Day 2 (live+1) 20:30 - UEFA Champions League: Play-Offs 1st Leg: Magazine Programme 01 21:00 - ATP 250 Series: WinstonSalem Open – SF (live) 23:00 PL Preview – Wk 2 23:30 2013 F1: Belgian GP: Practice 1 & 2. GO Sports 2 20:30 - Ligue 1: Rd 3: AS Monaco v Toulouse (live) 22:30 - Milan Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:30 - ATP 250 Series: Winston-Salem Open: QF 13:30 - Best of Football 201213 15:30 - Ligue 1: Rd 2: OGC

Nice v Stade Rennais 17:30 Barclays PL: Wk 1: West Ham Utd v Cardiff City 19:30 - PL Preview: Wk 2 20:00 - Best of Football 2012-13 22:00 - PGA European Tour: Johnnie Walker Championship at Gleneagles: Day 2 02:00 - Barclays PL: Wk 1: Norwich City v Everton. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:30 - ATP 250 Series: Winston-Salem Open: QF 15:30 - Best of Football 201213 17:30 - Ligue 1: Rd 2: OGC Nice v Stade Rennais 19:30 Barclays PL: Wk 1: West Ham Utd v Cardiff City 21:30 - PL Preview – Wk 2 22:00 - Best of Football 2012-13 00:00 PGA European Tour: Johnnie

Walker Championship at Gleneagles: Day 2 .

Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 11:45 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 13:05 - FA Cup (r) 15:00 2012 UIPM Pentathlon (r) 16:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:10 - FA Cup 20:00 - Bundesliga: Preview (r) 20:30 - Bundesliga (live) 22:35 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 23:40 - FA Cup (r) 01:45 Bundesliga: Preview (r). Melita Sports 2 12:00 - FA Cup (r) 14:05 -

Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 Bundesliga (r) 17:05 America's Cup (r) 19:10 Volleyball Champions League Magazine The Big Hit 19:40 FA Cup (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights 21:55 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 - Bundesliga (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:20 - Melita GFA 1st Div. (r) 11:05 - BOV PL (r) 13:20 - MFA Futsal League (r) 14:45 - Malta Rugby Football Union (r) 16:20 - Malta Basketball Association (r) 17:45 - Malta Handball Association (r) 19:05 - Football Nurseries (r) 19:40 Melita GFA 1st Div. (r) 21:25 BOV PL (r) 23:40 - MFA Futsal League (r) 01:00 - Malta Rugby Football Union (r).


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bil-permess Class B. ?emplu 77200983.

VETTURI Ford Mondeo Mk2

TA’ Malta. Mileage baxx f’kundizzjoni tajba [afna. ST200 kit u alloy wheels

ori;inali. Dejjem iggaraxxjata. G[andi wkoll [afna parts li jmorru mag[ha. Prezz €3000. ?emplu 99422082.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal[adid bl-injam, qlug[ ta’

madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt

xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bilmera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Pushchair

NEONATO Reverso Sport - 3 Wheeler f’kundizzjoni perfetta, kwa]i ;dida. ?emplu 79409398.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Sett ta’ 8 u 10. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (bonnici printing press)

– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew

79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Jekk se ssuq... Tixrobx


Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

27 FUTBOL

Is-sitwazzjoni ta’ Casillas tinkwieta lil Del Bosque Il-kow/ nazzjonali ta’ Spanja Vicente Del Bosque jinsab kemxejn inkwetat dwar is-sitwazzjoni li jinsab fiha lgoalkeeper nazzjonali Iker Casillas. Dan tal-a[[ar, flista;un li g[adda kien kiser subg[ajh u tilef postu malewwel 11. L-eks kow/ ta’ Real Madrid Jose Mourinho kien jippreferi jibda bi Diego Lopez bejn il-lasti. Kienu [afna dawk li [aduha kontra Mourinho min[abba li dan kien qed jippreferi lil Lopez u sa[anistra kien hemm rapporti fil-media Spanjola li qalu li Casillas kif ukoll iddifensur Sergio Ramos xewwxu lil diversi plejers tattim kontra l-istess Mourinho li fl-a[[ar tal-ista;un [alla littim u ng[aqad ma’ Chelsea. Minn dakinhar ’l hawn ilMadrileni [atru kow/ ;did, Carlo Ancelotti, u dan tala[[ar fl-ewwel impenn ta’ Real fil-kampjonat [alla lil Casillas fuq il-bank. Ancelotti g[a]el li jibda b’Lopez minfloku kontra Real Betis. F’kummenti li ta Ancelotti wara l-log[ba kontra Betis, qal li d-de/i]joni li [a li j[alli lil Casillas fuq il-bank kienet wa[da temporanja. “Idde/idejt li nilg[ab lil Lopez minflok Casillas min[abba dettall ]g[ir. Tkellimt ma’ Casillas u mill-ewwel fehem l-g[a]la tieg[i,” qal Ancelotti. Din hi sitwazzjoni kemxejn inkwetanti g[al dan il-goalkeeper li qed jittama li sena o[ra jilbes il-faxxa ta’ captain tat-tim nazzjonali Spanjol waqt it-Tazza tad-Dinja li se ssir fil-Bra]il. Matul dawn l-a[[ar 10 snin

Iker Casillas

Casillas reba[ darbtejn ilKampjonati Ewropej ma’ Spanja, it-Tazza tad-Dinja fl2010 u barra minn hekk reba[ [ames darbiet il-Kampjonat Spanjol. Matul dan is-sajf Casillas ifforma parti milliskwadra Spanjola li waslet sal-finali tat-Tazza talKonfederazzjonijiet, finali li fiha tilfet kontra l-Bra]il. Casillas se jkun qed jissielet g[al post mal-ewwel 11 ta’ Spanja mal-goalkeeper ta’ Barcelona Victor Valdes, goalkeeper li tul dawn l-a[[ar snin kemm-il darba ;ie kkritikat g[all-wirjiet tieg[u. Filgrupp rispettiv tag[ha tarrawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja, Spanja tinsab fil-qu//ata u g[andha vanta;; ta’ punt fuq Franza meta fadal tliet log[biet x’jintlag[abu. Fis-6 ta’ Settembru dawn jilag[bu kontra l-Finlandja, tim li f’Marzu li g[adda kien ]ammhom draw 1-1.

FUTBOL LOKALI

Sitt klabbs tal-Ewwel Divi]joni fil-Powerade Cup Sitt klabbs mill-Ewwel Divi]joni se jie[du sehem f’edizzjoni o[ra talPowerade Cup, turnament organizzat mill-klabb ta’ {amrun Spartans. Il-partiti ta’ dan it-turnament jibdew nhar it-Tnejn 26 ta’ Awwissu u jintemmu lErbg[a, 4 ta’ Settembru. Dawn id-dettalji ng[ataw waqt konferenza tal-a[barijiet li saret it-Tnejn li g[adda. Il-membru ta’ {amrun, Joe Borg, irringrazzja lill-isponsors prin/ipali General Soft Drinks kif ukoll lil Bryan Degabriele li kien il-mo[[ wara dan it-turnament. G]ira Utd, Pietà Hotspurs u {amrun Spartans se jilag[bu fi Grupp 1 filwaqt li }ejtun, Msida St Joseph u Gudja Utd se jilag[bu fi Grupp 2.

Il-Programm ta’ log[ob tal-Powerade Cup hu dan: 26 ta’ Awwissu Grupp 1

Gudja Utd

3 ta’ Settembru

Grupp 2

7pm Log[ba g[all-[ames u s-sitt post 9pm Log[ba g[at-tielet u r-raba’ post

28 ta’ Awwissu Grupp 2

4 ta’ Settembru

30 ta’ Awwissu Grupp 1

Ta’ min jinnota li llejla se tintlag[ab log[ba bejn {amrun u }ebbu; Rangers u din se tkun il-finali tatTrofeo Brenton Mifsud, turnament li jfakkar lill-mibki Brenton Mifsud li kien partitarju tal-iSpartans. Il-log[ba tibda fit-8.15pm u tintlag[ab fil-Victor Tedesco Stadium.

7pm - G]ira Utd vs Pietà Hotspurs

9pm - }ejtun Corinthians vs Msida St. Joseph 7pm - Msida St. Joseph vs Gudja Utd Grupp 1 9pm - Pietà Hotspurs vs Hamrun Spartans 7pm - G]ira Utd vs Hamrun Spartans

Grupp 2

9pm - }ejtun Corinthians vs

7.30pm Il-Finali

Nhar it-Tlieta, Valletta United reb[u t-tielet unur tal-ista;un meta fil-finali tan-knock-out tal-Ewwel Divi]joni g[elbu lill-avversarji diretti ta’ dan l-ista;un Marsascala 12-8. It-tensjoni fil-partita bdiet tin[ass mill-bidu, b’Marsascala jippruvaw isalvaw xi [a;a mill-ista;un filwaqt li Valletta riedu li jirb[u t-treble. G[al Valletta spikka Milos Korolija b’[ames gowls filwaqt li Joseph Kayes skorja nofs il-gowls g[al Wied il-G[ajn. G[all-Beltin din kienet ir-raba’ reb[a fuq l-avversarji dan l-ista;un.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

28 Sport Dan l-a[[ar, Anne Marie Bugeja (fir-ritratt) saret l-ewwel atleta b’di]abbiltà li da[let fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport f’{al Kirkop. Din l-atleta g[andha 10 snin u ilha tipprattika l-isport g[al dawn l-a[[ar [ames snin. Kienet Yolanda Chircop li skopriet it-talenti ta’ Anne Marie Bugeja li kienet qed tattendi sessjoni ta’ ta[ri; fil-Gym Stars, klabb tal-;innastika f’{al Tarxien. Minn dakinhar ’l hawn Bugeja bdiet tipprattika l-;innastika ma’ Special Olympics Malta ta[t il-gwida tal-kow/ Elaine Genovese. L-ewwel darba li Bugeja [adet sehem f’kompetizzjoni internazzjonali kienet fl-2010 fir-Rumanija meta dakinhar reb[et erba’ midalji tad-deheb fil-kategorija Beam. Sena wara [adet sehem f’turnament fil-Gre/ja u reb[et [ames midalji tad-deheb. B[alissa Bugeja qed tit[arre; biex tikkwalifika g[all-Kampjonati Ewropej ta’ Special Olympics li se jsiru fis-sajf li ;ej.

MFA

Marsaxlokk jirtiraw mill-kampjonat tal-Youths Il-klabb ta’ Marsaxlokk irtira mill-kampjonat talYouths Sezzjoni B u minflokhom se jid[lu f’dan il-kampjonat }ebbu; Rangers. Dan min[abba rregola li tg[id li jekk jirtira klabb, il-klabb li jie[u postu jkun dak il-klabb li jkun relegat minn dik is-Sezzjoni imma li jkun spi//a fl-a[jar po]izzjoni. }ebbu; kienu spi//aw fid-disa’ post.

Il-programm ta’ log[ob rivedut hu dan: 19 ta’ Settembru

Rabat Ajax Grd Rabat A. vs }ebbu; R.

26 ta’ Settembru

}ebbu; R. vs Sliema W.

23 ta’ Ottubru

San :wann vs }ebbu; R.

30 ta’ Ottubru

}ebbu; R. vs }abbar SP

7 ta’ Novembru

Sta. Venera L. vs }ebbu; R.

27 ta’ Novembru

}ebbu; R. vs Qormi

5 ta’ Di/embru

Pembroke A. vs }ebbu; R.

11 ta’ Di/embru

}ebbu; R. vs Balzan

8 ta’ Jannar

}ebbu; R. vs Attard

15 ta’ Jannar

}ebbu; R. vs Rabat A.

29 ta’ Jannar

Sliema W. vs }ebbu; R.

7 ta’ Frar

}ebbu; R. vs San :wann

BASKETBALL

Silvio Cassar jikseb il-li/enzja tal-FECC Wara karriera ta’ 30 sena, Silvio Cassar (firritratt) kiseb il-li/enzja tal-kow/ing filBasketball millFederazzjoni Ewropea tal-Basketball, il-FIBA Europe. Dan il-kors dam tliet snin u kien kors li fih [adu sehem kow/is promettenti minn madwar l-Ewropa. Dan il-kors sar fi tlett ibliet Ewropej. Flewwel sena sar f’Pardubice, firRepubblika ?eka, imbag[ad f’Vilnius, filLitwanja, filwaqt li dan is-sajf intemm f’Tallinn, l-Estonja. Matul dawn it-tliet snin, Silvio Cassar seta’ josserva kategoriji diversi tal-aqwa talent ]ag[]ug[ Ewropew f’ta[t is-16-il sena, ta[t it-18-il sena u ta[t l-20 sena. Biex kiseb dan i/-/ertifikat Cassar [a sehem f’diversi lezzjonijiet, g[amel diversi e]amijiet, kif ukoll intervista u kkow/ja xi studenti wkoll. Kow/is mag[rufa li [adu sehem kienu Svetislav Pesi, illum kow/ ta’ Bayern Munich, Kestutis Kemzura, rebbie[ tal-midalja tal-bron] mal-Litwanja fit-Tazza tad-Dinja tal-Basketball li saret fil-Litwanja, Pablo Laso, kow/ ta’ Real Madrid, Janez Drvaric, Head Coach fil-Kategoriji ta]-}g[a]ag[ fis-Slovenja ma’ Olimpija Ljubljana u Sasa Jakovljevic, espert fil-qasam tat-ta[ri; fi]iku. Dawn kollha qasmu l-esperjenzi tag[hom mal-kow/is futuri Ewropej. Saret ukoll pre]entazzjoni ta’ Maurizio Geraldini, general manager ta’ Toronto Raptors tal-NBA, li spjega xi jsir flIstati Uniti. Fi tmiem il-kors saret il-pre]entazzjoni ta/-/ertifikati filpre]enza tas-Segretarju :enerali tal-Fiba Europe Kamil Novak u Michael Schwarz, Kap tad-Dipartiment tal-Kow/ing Ewropew tal-FIBA. Fl-a[[ar, f’kumment li ta Silvio Cassar qal li din kienet esperjenza unika g[alih u j[oss li dak li kiseb f’dan il-kors irid jg[addih lill-plejers ]g[a]ag[. Cassar irringrazzja lil dawk kollha li [admu mieg[u tul it-tliet snin biex ikun jista’ jikseb dan i/-/ertifikat.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

Sport 29 FORMULA 1

Raikkonen jibda b[ala l-favorit Is-sewwieq tal-Lotus Kimi Raikkonen, fi tmiem il-;img[a jibda b[ala l-favorit g[ar-reb[ tal-Grand Prix tal-Bel;ju. Matul dawn l-a[[ar ;img[at dawk kollha li jsegwu dan lisport tkellmu [afna fuq Raikkonen min[abba diversi ra;unijiet. Kien hemm spekulazzjonijiet li fl-ista;un li ;ej Raikkonen se jing[aqad mar-Red Bull u se jie[u post Mark Webber, sewwieq li ]vela li se jirtira mill-F1 fi tmiem dan l-ista;un. Barra minn hekk, tul dawn l-a[[ar jiem dawn lispekulazzjonijiet [adu xejra o[ra u issa qed jing[id li Raikkonen se jirritorna malFerrari, it-tim li mieg[u kien inkurunat champion mondjali fl-2007. Fi tmiem l-2009 dan kien [alla lit-tim Taljan u [a postu l-Ispanjol Fernando Alonso. Dan tal-a[[ar issa jidher li se jitlaq lill-Ferrari, spe/jalment wara l-kummenti li kien ta wara l-Grand Prix talUngerija li sar lejn l-a[[ar ta’ Lulju. Meta kien mistoqsi x’jixtieq b[ala rigal g[al g[eluq sninu, Alonso ironikament wie;eb li jixtieq karozza a[jar milli g[andu u dawn il-kummenti xejn ma ni]lu tajjeb maddiri;enti tal-Ferrari. Min-na[a tag[hom id-diri;enti tar-Red Bull dejjem /a[du li huma interessati f’Alonso. Raikkonen jibda b[ala lfavorit li jirba[ fi/-/irkwit talBel;ju, /irkwit li dejjem mar tajjeb meta kkompeta fih. Issewwieq mill-Finlandja reba[ erba’ darbiet dan il-Grand Prix waqt li kien malMcLaren u mal-Ferrari.

Is-sewwieq tal-Lotus Kimi Raikkonen

Wa[da mill-aktar reb[iet memorabbli ta’ Raikkonen filBel;ju hi dik tal-2004 malMcLaren. Ir-reb[a li kiseb Raikkonen kienet l-unika wa[da li kiseb it-tim f’dak lista;un di]appuntanti. Barra minn hekk, fl-2009 mal-Ferrari kien ukoll reba[ dan il-Grand Prix u dakinhar ukoll kien luniku su//ess li kiseb it-tim Taljan f’dak l-ista;un. Jekk fi tmiem il-;img[a jirba[ dan il-Grand Prix wie[ed jista’ jg[id li jkun hu rikbar rivali tal-leader Sebastian Vettel tar-Red Bull. Attwalment Raikkonen qieg[ed 38 punt ta[t Vettel u dan tal-a[[ar, jekk ma jitlifx ilkon/entrazzjoni g[andu jirba[ it-titlu g[ar-raba’ darba

konsekuttiva. Raikkonen ilu g[al dawn l-a[[ar 28 tellieqa ji;bor il-punti u dan hu rekord fil-Formula 1. Biex wie[ed ikompli jifhem kemm Raikkonen imur tajjeb f’dan i/-/irkwit, kull meta rnexxielu jispi//a t-tellieqa dejjem spi//a biex kiseb post fuq il-podju. {arsa lejn l-istatitika matul dawn l-a[[ar snin turi li fittieni fa]i tal-ista;un Vettel i;ib aktar punti mill-ewwel fa]i u dan ifisser li r-rivali tieg[u jridu ji;bru kemm jista’ jkun punti biex b’hekk ikollhom /ans li jwaqqfu d-dominju tieg[u. Wara disa’ Grand Prix, Vettel, sena ilu kien ;abar mitt punt filwaqt li din is-sena dan g[andu 57 punt aktar. Fit-tieni

perjodu tal-ista;un li g[adda Vettel reba[ erba’ Grand Prix filwaqt li fl-2011, fl-aktar sta;un li mar tajjeb, kien reba[ [amsa. Fl-ewwel parti ta’ dan l-ista;un Vettel reba[ erba’ Grand Prix. Ifittex l-ewwel reb[a Is-sewwieq tal-Ferrari, Fernando Alonso, li b[alissa qieg[ed fit-tielet post b’39 punt ta[t il-leader Vettel, se jfittex l-ewwel reb[a tieg[u filBel;ju. G[al tmiem ilkampjonat fadal total ta’ disa’

Grand Prix u dan ifisser li hemm g[ad-dispo]izzjoni 225 punt x’jintreb[u. Sie[bu Felipe Massa kien reba[ f’dan i/-/irkwit fl-2008 u minn dakinhar ’l hawn dan

ma re;ax kiseb post fuq ilpodju. Lewis Hamilton talMercedes jittama li jkompli minn fejn [alla f’Lulju meta reba[ il-Grand Prix talUngerija biex b’hekk ikompli jersaq vi/in ta’ Raikkonen. Fl-2010, meta kien g[adu mal-McLaren is-sewwieq Ingli] kien reba[ fil-Bel;ju. Hamilton, rebbie[ tat-titlu mondjali fl-2008 se jfittex ukoll li jibda mill-pole position g[ar-raba’ darba konsekuttiva. L-eks tim ta’ Hamilton, ilMcLaren, g[adhom bla reb[a dan l-ista;un u dawn se jkunu qed jittamaw li s-sewwieq tag[hom Jenson Button jirrepeti s-su//ess li kiseb sena ilu meta kien reba[ dan ilGrand Prix.

TENNIS

FUTBOL

Fish jirtira mill-Open tal-Istati Uniti

Ramires u Maicon jer;g[u lura fit-tim nazzjonali Bra]iljan

It-tennista Amerikan Mardy Fish (fir-ritratt) [abbar li mhux se jie[u sehem fl-Open tal-Istati Uniti li jibda l-;img[a li ;ejja. Matul dawn l-a[[ar xhur Fish kellu kundizzjoni f’qalbu u min[abba dan se jkollu jirtira minn dan il-Grand Slam. Fish, li g[andu 31 sena, tilef l-Open talAwstralja li sar f’Jannar, l-Open ta’ Franza u anke l-Open ta’ Wimbledon li kollha saru din is-sena. Din is-sena Fish lag[ab biss tmien darbiet. Nhar it-Tlieta li g[adda Fish kellu jieqaf f’nofs log[ba kontra Jarkko Nieminen min[abba li [ass u;ig[ f’qalbu. Is-sena li g[addiet Fish kien wasal sar-raba’ rawnd talOpen tal-Istati Uniti u kif kien se jilg[ab kontra Roger Federer kellu jirtira fuq parir tat-tobba.

Il-midfielder Ramires u d-difensur Maicon re;g[u kisbu post fit-tim nazzjonali Bra]iljan li se jilg[ab partita ta’ [biberija kontra l-Awstralja u l-Portugall. Matul il-;img[a li g[addiet ilBra]il tilef 1-0 kontra l-I]vizzera u issa jrid ipatti g[al din it-telfa f’]ew; log[biet. Il-log[ba kontra l-Awstralja tintlag[ab fis-7 ta’ Settembru filwaqt li tlett ijiem wara l-Bra]il jilg[ab kontra l-Portugall. F’:unju li g[adda l-Bra]il reba[ it-Tazza talKonfederazzjonijiet u Ramires ma kienx parti mit-tim li reba[ dan it-turnament li jsir sena qabel il-fa]i finali tat-Tazza tad-Dinja. Ramires kien t[alla barra mill-iskwadra min[abba li ma attendiex g[at-ta[ri; qabel il-partiti kontra lItalja u r-Russja. Min-na[a tag[hom, Chelsea kienu av]aw lillFA Bra]iljana li Ramires ma attendiex g[atta[ri; min[abba li kien imwe;;a’ imma Scolari xorta wa[da [allieh barra mit-tim. Maicon se jkun g[all-ewwel darba fit-tim f’dawn l-a[[ar sentejn. Dan is-sajf il-Bra]iljan ing[aqad ma’ Roma u [alla lil Man City. La[[ar darba li l-eks plejer ta’ Inter libes il-flokk nazzjonali tal-Bra]il kienet meta dawn sfaw

eliminati mill-Copa America kontra l-Paragwaj. Fost it-22 plejer mag[]ula hemm ukoll Neymar, l-akkwist il-;did ta’ Barcelona u ddifensur ta’ PSG Thiago Silva. Ta’ min jinnota li minkejja li qieg[ed ma’ tim li jilg[ab f’divi]joni inferjuri, il-goalkeeper Cesar xorta wa[da ;ie msejja[. Il-log[ba bejn il-Bra]il u l-Awstralja se tintlag[ab fil-Bra]il stess filwaqt li l-log[ba kontra l-Portugall se tintlag[ab fl-Istati Uniti.

L-iskwadra: Goalkeepers: Julio Cesar (QPR), Jefferson

(Botafogo)

Difensuri: Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Marcelo (Real Madrid), Maxwell (PSG), Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Munich), Henrique (Palmeiras) Midfielders: Fernando (Shakhtar Donetsk), Hernanes (Lazio), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Paulinho (Tottenham), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea) Attakkanti: Jo (Atletico Mineiro), Lucas Moura (PSG), Hulk (Zenit), Bernard (Shakhtar Donetsk), Fred (Fluminense), Neymar (Barcelona)


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

30 Sport FUTBOL - SUPER CUP TA’ SPANJA

Draw po]ittiv g[al Barcelona f’Madrid I/-champions Spanjoli Barcelona kisbu draw po]ittiv ta’ 1-1 barra minn darhom fl-ewwel leg tal-finali tas-Super Cup Spanjola. It-tieni leg tintlag[ab l-Erbg[a 28 ta’ Awwissu u bi draw ta’ ming[ajr gowls Barcelona jirb[u l-ewwel unur ta’ dan l-ista;un. Hekk kif g[addew 12-il minuta Atletico marru fil-vanta;; u kien propjru l-eks attakkant ta’ Barcelona, David Villa li feta[ l-iskor. Dan kien l-ewwel gowl tieg[u ma’ dan ilklabb li akkwistawh biex jimla l-vojt ta’ Radamel Falcao. Sa tmiem l-ewwel taqsima l-iskor kien dak ta’ 1-0 favur it-tim ta’ Diego Simeone u fis-66 minuta kien akkwist ;did ie[or li sab ix-xibka. Din id-darba kien il-Bra]iljan ta’ Barcelona Neymar li b’daqqa ta’ ras g[amel l-iskor 1-0. Neymar kien ilu biss fil-grawnd seba’ minuti u skurja minn cross perfett ta’ Alves. Ta’ min jinnota li qabel tmiem lewwel taqsima l-attakkant ta’ Barcelona Lionel Messi we;;a’ u kellu jkun mibdul minn Cesc Fabregas. Wie[ed irid jara jekk ilplayer Ar;entin hux se jil[aq jirkupra g[at-tieni leg. Li hu ]gur hu li Messi se jitlef il-log[ba ta’ nhar il{add li ;ej kontra Malaga.

Ardan Turan (lemin) ta’ Atletico Madrid jissielet g[all-ballun ma’ Daniel Alves ta’ Bacelona

TRASFERIMENTI

Thiago Silva j;edded il-kuntratt ma’ PSG

Thiago Silva

Id-difensur ta’ PSG Thiago Silva ;edded ilkuntratt tieg[u mal-klabb Fran/i] sal-2018. Ilkuntratt pre/edenti li kellu l-eks player ta’ Milan ma’ PSG kien jiskadi fl-2017. Silva, li g[andu 28 sena ng[aqad ma’ PSG ming[and Milan matul is-sena li g[addiet u dawn kienu [allsu ssomma ta’ €42 miljun g[alih. Fil-passat Silva kien qal li f’xi perjodu millkarriera tieg[u jer;a’ jilg[ab fl-Italja. Matul l-ista;un li g[adda Silva lag[ab 34 log[ba ma/-champions Fran/i]i u f’xi partiti sa[ansitra libes anke l-faxxa ta’ captain. PSG kienu ilhom ma jirb[u lkampjonat sa mill-1994 u matul l-ista;un li g[adda dawn waslu sal-kwarti finali ta/-Champions League wara nuqqas ta’ 18-il sena. F’kummenti li ta lPresident ta’ PSG Nasser al Khelaifi qal li hu kuntent bilfatt li Silva ;edded il-kuntratt tieg[u ma’ dan ilklabb li g[andu l-g[an li jkun fost l-aqwa fid-dinja. :img[a ilu [ar;et l-a[bar li l-midfielder Taljan Marco Verratti wkoll ;edded il-kuntratt tieg[u ma’ PSG. Verratti issa hu marbut ma’ dan il-klabb sal-2018 u skont rapporti fil-;urnali Fran/i]i s-salarju ta’ Verratti ;ie rduppjat. Flewwel ]ew; partiti tal-kampjonat PSG ;ew draw darbtejn u nhar il-{add jilag[bu kontra Nantes. JURCIC – I/-champions tal-Kroazja, Dinamo Zagreb [abbru li ke//ew lill-kow/ Krunoslav Jurcic. Din l-a[bar waslet wara li dawn tilfu l-ewwel leg tal-play-offs ta/Champions League kontra Austria Vienna. F’April li g[adda Zagreb, ta[t it-tmexxija ta’ Jurcic reb[u l-kampjonat domestiku g[at-tmien darba konsekuttiva. Dan l-ista;un dawn qeg[din jokkupaw l-ewwel post wara total ta’ sitt partiti u l-a[bar li tke//a Jurcic hi kemxejn sorpri]a.

Jekk Zagreb ji;u eliminati mi/-Champions League jilag[bu fil-fa]i tal-gruppi tal-Europa League. ROONEY – Il-manager ta’ Chelsea Jose Mourinho qal li se jistenna li t-tim tieg[u jilg[ab kontra Man Utd qabel ma l-klabb jippre]enta offerta g[all-attakkant ta’ Man Utd Wayne Rooney. Mourinho ilu jg[id li Chelsea jridu lil Rooney u fil-fatt dawn di;à ppre]entaw offerta ta’ 25 miljun lira sterlina u player g[al Rooney. Man Utd ma a//etawx. Dawn i]-]ew; timijiet issa jiltaqg[u kontra xulxin nhar itTnejn li ;ej f’Old Trafford u Mourinho qal li ma jkun ideali li Chelsea jippre]entaw l-offerta qabel nhar it-Tnejn. “B[alissa l-etika titlob li ma nag[mlu l-ebda pass. G[alissa l-aktar [a;a importanti hi l-log[ba ta’ nhar it-Tnejn,” qal Mourinho. Minn na[a tieg[u Rooney jidher li ma jridx jibqa’ ma/-champions Ingli]i spe/jalment min[abba l-fatt li ma jridx jibqa’ ja[dem mal-manager il-;did David Moyes, manager li kien mieg[u ma’ Everton. Ta’ min jinnota li nhar it-Tlieta Mourinho qal li jekk Chelsea ma jakkwistawx lil Rooney dawn g[andhom pjan ie[or. EVERTON – Il-kow/ ta’ Everton Martinez qal li Man Utd ma re;g[ux ippre]entaw offerti g[all-koppja Fellaini u Baines. Nhar it-Tnejn Everton irredikolaw l-ewwel offerta li ppre]entaw Man Utd g[al dawn i]-]ew; players, offerta li kienet dik ta’ 28 miljun lira sterlina. Man Utd b[alissa qed ifittxu midfielder li jie[u post Paul Scholes, player li rtira fi tmiem l-ista;un li g[adda. Fl-istess kummenti li ta Martinez dan qal li qed jib]a’ li dawn i]-]ew; players jitilfu l-kon/entrazzjoni min[abba dawn l-ispekulazzjonijiet. MAVRIAS – Sudnerland [abbru li akkwsitaw lil Charalampos Mavrias ming[and Panathinaikos. Dan il-winger ta’ 19-il sena ffirma kuntratt ta’ tliet snin mal-klabb Ingli]. Mavrias di;à lag[ab darbtejn mat-tim nazzjonali Grieg filwaqt li f’70 log[ba ma’ Panathinaikos skurja sitt darbiet.

MOTOGP

Marquez se j]omm saqajh mal-art Il-leader tal-kampjonat talMotoGP Marc Marquez qal li se j]omm saqajh mal-art u jibqa’ ikkon/entrat, anke jekk dan g[andu vanta;; sostanzjali fuq l-eqreb rivali tieg[u f’dik li hi klassifika ;enerali. Dan is-sewwieq tal-Honda g[andu vanta;; ta’ 21 punt fuq Dani Pedrosa li qieg[ed ittieni u fi tmiem il-;img[a iddistakk ta’ bejn dawn it-tnejn jista’ jkompli jikber jekk Marquez jirba[ il-Grand Prix tar-Repubblika ?eka. Fi tmiem il-;img[a li g[addiet Marquez reba[ f’Indianapolis u minn na[a tieg[u Pedrosa jittama li jkun f’kundizzjoni a[jar milli kien fiha ;img[a ilu hekk kif dan g[adu qed jirkupra minn operazzjoni li saritlu wara li kiser g[adma fil-Grand Prix tal:ermanja. “I/-/irkwit tar-Repubblika ?eka mhuwiex wie[ed li ssoltu mmur tajjeb fih. Madankollu sena ilu kisbt lewwel reb[a tieg[i f’dan i//irkwit meta kont g[adni nikkompeti fil-Moto2. Se n]omm sieqi mal-art g[ax naf il-qawwa tal-avversarji tieg[i,” qal Marquez. Valentino Rossi se jkun qed isuq f’dan i/-/irkwit li fih kien kiseb l-ewwel reb[a fil-karriera tieg[u filwaqt li Cal Crutchlow, sena ilu, kiseb lewwel darba post fuq il-podju propjru f’dan il-Grand Prix.


Il-:img[a, 23 ta’ Awwissu, 2013

32 Lokali

G[ajbien ta’ blat!

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur ir/ieva email li fiha kien infurmat li l-Ministeru g[al G[awdex g[amel rapport lill-pulizija dwar g[ajbien tal-blat mill-bajja ta’ San Blas minn Claire Mifsud

}vilupp inkwetanti ie[or fis-saga tal-Bajja ta’ San Blas hekk kif jirri]ulta li matul il-lejl bejn l-Erbg[a u lbiera[ il-{amis, sar intervent ie[or f’din il-bajja f’G[awdex wara dak ta’ ftit tal-jiem ilu biex titne[[a lalga. L-intervent li sar matul il-lejl kien biex tne[[a l-blat li kien jifforma parti minn din il-bajja, flimkien marramel. Jirri]ulta wkoll li g[al darba o[ra ntu]aw numru ta’ gafef, li re;g[u ni]lu fuq ixxatt tul il-lejl biex ine[[u lblat. Kif ;ara fl-ewwel ka] li sar f’din il-bajja permezz ta’ bulldozer, il-Kunsill Lokali tan-Nadur ma kienx infurmat b’din id-de/i]joni li qed issir bl-isku]a tat-tindif tal-bajja u li qed twassal g[al sfre;ju

f’din il-bajja sabi[a fil-g]ira ta’ G[awdex. I]da f’dan l-a[[ar ]vilupp, il-Kunsill Lokali tan-Nadur ir/ieva email li fiha kien infurmat li l-Ministeru g[al G[awdex g[amel rapport lillpulizija dwar g[ajbien talblat fuq din il-bajja. Fl-email mibg[uta midDirettur responsabbli millPro;etti u l-I]vilupp fi [dan il-Ministeru g[al G[awdex, il-Ministeru jg[id li wara dak li ddeskriva b[ala “l-g[ajbien ta’ dan il-blat”, il-Ministeru g[amel rapport mal-pulizija sabiex tibda tinvestiga l-ka]. Lil hinn minn din l-investigazzjoni [afna qed jistaqsu jekk il-MEPA kinitx infurmata b’dak li se[[ fil-bajja matul il-lejl. Dan partikolarment fid-dawl tal-fatt li fi stqarrija ma[ru;a erbat ijiem

Gafef jer;g[u jin]lu matul il-lejl fil-Bajja ta’ San Blas biex ine[[u l-blat u l-Ministeru jag[mel rapport lill-pulizija dwar “g[ajbien ta’ blat” wara li l-gafef kienu tni]]lu l-ewwel darba fuq ir-ramel biex ine[[u l-alka, ilMinisteru g[al G[awdex iddikjara li wara l-ewwel intervent beda jikkordina mal-Awtorità dwar kif se jippro/edi t-tindif f’din il-bajja – tindif li sas-sajf li g[adda kien isir bl-idejn b’rispett s[i[ lejn l-ambjent tal-post. Dwar dan, il-kelliem talMinisteru g[al G[awdex infurmana li sar qbil bejn ilMinisteru g[al G[awdex u lMEPA dwar ‘method statement’ g[al skop ta’ tindif g[al din il-bajja.

media•link COMMUNICATIONS

Kif g[amel wara l-ewwel intervent, IN-NAZZJON bag[at numru ta’ mistoqsijiet lill-Ministeru g[al G[awdex. Fir-risposta tieg[u, ilMinisteru g[al G[awdex wie;eb li bl-ebda mod ma kien involut f’dak li ;ara. Flistess twe;iba, il-Ministeru kkonferma li l-Ministeru g[amel rapport lill-Pulizija. Il-kelliem tal-Ministeru qal ukoll li kemm il-MEPA kif ukoll il-Kunsill Lokali tanNadur kienu infurmati b’dan. Mhux mag[ruf jekk idde/i]joni li l-gafef ine[[u lblat mill-bajja ta’ San Blas

matul il-lejl g[andux x’jaqsam mag[ha g[al darb’o[ra Clint Camilleri, li jidher li kien il-perit inkarigat mill-ewwel intervent li sar f’din il-bajja. Clint Camilleri hu impjegat fis-Segretarjat Privat talMinistru Anton Refalo, kif ukoll is-Sindku Laburista talQala u issa kandidat talPartit Laburista g[all-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Madankollu meta jiem ilu staqsejnieh dwar l-ewwel intervent li sar, hu qal biex nibag[tu l-mistoqsijiet lillMinisteru – xi [a;a li kienet g[amlet din il-gazzetta i]da baqg[et bla twe;iba. Dan ilka] isegwi dak li ;ara filbajja tar-Ramla l-{amra li wkoll kienet tnaddfet bl-u]u ta’ gaffa.

2013 08 23  
2013 08 23  
Advertisement