Page 1

Numru 13,473

€0.55

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

}ew; [addiema tal-Enemalta jwe;;g[u gravi fi splu]joni

IL-MINISTRU COLEIRO PRECA

Kienet tmur il-[abs b’lista ta’ pri;unieri li trid tkellem minn Matthew Bonett u Rebecca Borg

Il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca kkonfermat ma’ IN-NAZZJON li qabel l-elezzjoni ;enerali ta’ aktar kmieni din is-sena, tad-9 ta’ Marzu, iltaqg[et ma’ pri;unieri fi ]jarat li g[amlet fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin. Mistoqsija lbiera[ minn IN-NAZZJON, il-Ministru Coleiro Preca qalet li la[[ar ]jara li g[amlet kienet f’Di/embru li g[adda, u li b[alha g[amlet ]jarat o[ra regolari lir-residenti filFa/ilità. Iddikjarat ukoll li kienet tmur b’lista ta’ pri;unieri li kienet tkun trid i]]ur fil-Fa/ilità Korrettiva. Id-diskussjoni fl-a[[ar xahar fil-pajji] kienet ikkaratterizzata minn diversi

IN-NAZZJON b’informazzjoni li kelliema tal-PL wieg[du l-amnestija reazzjonijiet g[all-a[bar li l-Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat kien lewwel Prim Ministru flistorja wara Alfred Sant li ta amnestija lill-pri;unieri. L-amnestija li ta l-Prim Ministru Muscat u l-Kabinett Laburista kienet tikkonsisti f’mitt ;urnata, tant li dakinhar stess li l-amnestija da[let fis-se[[, [ar;u mill-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin 54 pri;unier.

Il-kantanta artista Rita Ora fl-ispettaklu li tat ilbiera[ filg[axija Fuq il-Fosos tal-Furjana fis-seba’ edizzjoni konsekuttiva tal-Isle of MTV organizzat f’Malta (Ritratt> Martin Agius) Ara wkoll pa;na 3

g[al pa;na 2

L-Awstralja

Sparar

Bidla fil-poter. Rudd jil[aq minflok Gillard b[ala Prim Ministru

It-tiratur Malti William Chetcuti jirba[ il-midalja tad-deheb tad-‘double trap’ fit-Turkija

Ara pa;na 14

Ara pa;na 31

}ew; [addiema talEnemalta we;;g[u gravi fi splu]joni li se[[et f’substation tal-Enemalta f’Tas-Sliema fil-[in li fih kien intemm xog[ol ta’ manutenzjoni u l[addiema xeg[lu s-substation biex ter;a’ tibda ting[ata l-provvista talelettriku. L-in/ident se[[ g[all[abta tas-6.45 p.m. meta g[al xi ra;uni se[[et splu]joni fis-substation li tinsab fi Triq Santa Margerita. Il-Pulizija, membri talProtezzjoni ?ivili u Ambulanza, flimkien masSindku ta’ Tas-Sliema marru minnufih fil-post u taw l-ewwel g[ajnuna. Jirri]ulta li ]ew; in;iniera, ra;el ta’ 54 sena min-Naxxar ;ie //ertifikat li qed isofri minn ;rie[i gravi u jinsab fil-periklu tal-mewt, u ra;el ie[or ta’ 48 sena mill-Mosta sofra ;rie[i gravi u jinsab f’qag[da stabbli. g[al pa;na 4


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

2 Lokali

Ministri u Segretarji Il-Kunsill tal-Belt Parlamentari kontra li ter;a’ tidda[[al jibqg[u ji/[du minn pa;na 1

Wara li l-Gvern [a din idde/i]joni, li ;iet ikkritikata mhux biss mill-Oppo]izzjoni, i]da anke minn bosta vittmi ta’ atti kriminali kif ukoll g[aqdiet u NGO’s, ix-Shadow Minister Jason Azzopardi, f’isem l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista, kien qal li lPartit Laburista kien wieg[ed l-amnestija lill-pri;unieri u lqraba tag[hom qabel l-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu. Minn dakinhar li indirizza konferenza tal-a[barijiet Jason Azzopardi, i]da, lGvern baqa’ ji/[ad dak li qal ix-Shadow Minister. INNAZZJON ilu g[al dawn la[[ar ;img[at jipprova jie[u kummenti tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Ministri u Segretarji Parlamentari differenti li kollha /a[du li l-Partit Laburista wieg[ed din lamnestija qabel l-elezzjoni. L-unika kelma li [ar;et minn fomm il-Prim Ministru meta kien mistoqsi dirett

dwar dan, kienet ‘Le’, i]da meta re;a’ ;ie mistoqsi biex jikkonferma, baqa’ miexi u g[a]el li ma jwe;ibx. Min-na[a tag[ha, ilMinistru Marie Louise Coleiro Preca, li mhix avukat, qalet li mhux veru li l-Partit Laburista wieg[ed l-amnestija u stiednet lil min g[amel din l-allegazzjoni biex jissustanzja dak li qal. Hi qalet li qatt ma wieg[det xejn lil [add u li dejjem g[amlet [ilitha biex ittejjeb il-[ajja tan-nies. Il-Ministru Anton Refalo, meta kien mistoqsi minn ;urnalista ta’ IN-NAZZJON jekk wieg[edx l-amnestija qabel l-elezzjoni, wie;eb finnegattiv, imbag[ad qal li m’g[andux aktar xi j]id. IN-NAZZJON [a wkoll ilkummenti tas-Segretarji Parlamentari Edward Zammit Lewis u Josè Herrera, li ttnejn li huma, fl-istess linja, baqg[u ji/[du li l-Partit Laburista wieg[du l-amnestija

It-Temp

UV INDEX

10

lill-pri;unieri. Edward Zammit Lewis qal aktar minn hekk, u beda jistaqsi x’hemm kontroversjali li l-Gvern ta amnestija lillpri;unieri. Josè Herrera qal li sa fejn hu infurmat hu, il-Partit Laburista m’g[amel ebda weg[diet ta’ dan it-tip. Hu qal li lanqas hu personalment ma wieg[ed amnestija u minkejja li kien imur il-[abs jitkellem mal-pri;unieri b[ala avukat, u kienu bosta l-[absin li jqajmu s-su;;ett tal-amnestija, hu insista li qatt ma g[amel dik il-weg[da. Minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari, IN-NAZZJON hu infurmat li dak li qalulna lmembri fil-Kabinett tal-Gvern Laburista mhuwiex minnu u dan peress li g[andna f’idejna informazzjoni li tikkonferma li l-Partit Laburista kien wieg[ed l-amnestija qabel id9 ta’ Marzu li g[adda.

Super 5 IT-TEMP> Ftit jew wisq imsa[[ab g[all-ewwel, li jsir ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: Moderat g[al ftit qawwi mill-Majjistral li jdur mill-Majjistral it-Tramuntana [afif g[al moderat u jsir [afif u varjabbli sa filg[axija BA{AR> Qawwi li jsir ;eneralment moderat IMBATT> Baxx mill-Punent Majjistru li jsir ;eneralment moderat mill-Majjistral TEMPERATURA: L-og[la 27˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 428.1 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.47 u tin]el fis-20.22

In-numri tas-Super Five li telg[u l-biera[ huma 38, 43, 30, 19 u 13. {add ma qata’ l[ames numri. 6 qatg[u 4 numri u reb[u €7,651.49 kull wie[ed filwaqt li 592 qatg[u 3 numri u reb[u €90.48 kull wie[ed. Il-premju li jmiss se jkun mhux inqas minn €275,000.

il-li/enzja tal-Belt g[all-vetturi Is-Sindku tal-Belt Valletta Alexei Dingli qal li filwaqt li l-Kunsill [ass il-[tie;a li jkun hemm riforma fis-sistema tasCVA u kien tkellem malMinistru Joe Mizzi f’dan is-sens, il-Kunsill hu kontra li ter;a’ lura s-sistema l-antika u tidda[[al illi/enzja g[all-vetturi li jid[lu l-Belt. Hu sostna din ilpo]izzjoni g[aliex dan ikun ifisser li iktar minn 400,000 vettura jistg[u jid[lu fil-Belt Valletta ming[ajr ebda restrizzjoni. Volum li l-Belt Valletta ma tifla[x g[alih. Is-Sindku tal-Belt g[amel din ir-reazzjoni meta kien mitlub minn IN-NAZZJON jikkummenta g[all-a[bar li ta lPrim Ministru Joseph Muscat f’laqg[a ta’ konsultazzjoni f’Kastilja, li sal-Ba;it li jmiss il-Gvern g[andu l-[sieb li jirrevedi jew sa[ansitra jne[[i g[al

kollox is-sistema tasCVA g[ad-d[ul ta’ vetturi fil-Belt Valletta. Il-Prim Ministru implika li din is-sistema qed ikollha effett negattiv u mhix vijabbli u ma eskludiex li flokha ter;a’ tidda[[al is-sistema lantika tal-li/enzja spe/jali biex wie[ed jid[ol il-belt kapitali. Is-CVA – Controlled Vehicular Access – hi sistema li permezz tag[ha, vetturi jid[lu filBelt Valletta u j[allsu biss skont il-[in li jkunu fil-Belt Valletta. Qabel lintroduzzjoni tas-CVA, biex jid[lu fil-Belt Valletta, sidien ta’ vettura kellhom i[allsu €46, jew Lm20 ta’ dak i]-]mien, fis-sena, irrispettivament kemm idumu l-Belt. Flimkien mas-CVA, residenti kellhom postijiet ta’ parke;; riservati g[alihom, u[ud mis-7 p.m. ’il quddiem u o[rajn matul il-;urnata kollha.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IL-{AMIS L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IL-:IMG{A L-og[la 27˚C L-inqas 19˚C

IS-SIBT L-og[la 25˚C L-inqas 20˚C

IL-{ADD L-og[la 27˚C L-inqas 20˚C

IT-TNEJN L-og[la 28˚C L-inqas 21˚C

UV

UV

UV

UV

UV

10

9

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 25˚C xemxi, Frankfurt 15˚C imsa[[ab, Tel Aviv 30˚C xemxi, Amsterdam 15˚C imsa[[ab, Milan 25˚C ftit imsa[[ab, Tripli 30˚C xemxi, Istanbul 29˚C xemxi, Ateni 30˚C xemxi, Lisbona 29˚C xemxi, Londra 20˚C xemxi, Vjenna 14˚C [albiet tax-xita, Berlin 14˚C imsa[[ab, Madrid 30˚C xemxi, Zurich 15˚C imsa[[ab, Brussell 16˚C imsa[[ab, Moska 31˚C imsa[[ab, Munich 14˚C imsa[[ab, il-Kajr 35˚C xemxi, Pari;i 18˚C imsa[[ab, Dublin 16˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 24˚C ftit imsa[[ab, Tune] 28˚C xemxi, St. Petersburg 31˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 25˚C xemxi, Ruma 24˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 16˚C imsa[[ab, Stokkolma 18˚C imsa[[ab.

E

luf kbar ta’ Maltin iffullaw lejn l-in[awi ta’ San Pawl il-Ba[ar u Bu;ibba kemm fit-toroq li jag[tu g[al fuq il-bajja ta’ Bu;ibba kif ukoll permezz ta’ dg[ajjes jew opri o[ra tal-ba[ar biex setg[u jaraw il-bastimenti Ingli]i fl-istess bajja. U[ud minn dawk li rnexxielhom jin]lu fil-Port ta’ San Pawl ilBa[ar kellhom ukoll ix-xorti li jirkbu fuq xi wa[da mil-lane/ tal-bastimenti Ingli]i biex g[amlu ]jara fuqhom. L-Istampa Ingli]a tat importanza qawwija li]-]jara tal-Ark Royal u l-bastimenti l-o[ra u kkwotat kelliem g[all-Ministeru tadDifi]a Ingli] li qal li fi]-]jara kollox mexa kif kien ippjanat. B’rabta mal-po]izzjoni li [adet il-GWU, din il-union kisbet il-kundanna tal-parti kbira tal-poplu g[aliex g[al darb’o[ra tat prova li kienet tilfet g[al kollox l-interess tal-[addiema u [arset biss lejn l-interessi tal-Partit So/jalista.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Lokali 3

Kun/ert ie[or memorabbli tal-Isle of MTV Fuq il-Fosos tal-Furjana fejn g[al darb’o[ra kien il-pjattaforma g[all-artisti ta’ fama internazzjonali f’kun/ert li se jintwera fuq l-istazzjon MTV fix-xhur li ;ejjin. Fuq il-lemin tidher il-kantanta Jessie J tippo]a g[all-fotografi fil-Lukanda Excelsior (Ritratti> Martin Agius)

Jessie J sabet f’Malta wkoll il-paparazzi jistennewha minn Rebecca Borg

G[as-seba’ sena konsekuttiva, ilbiera[ filg[axija l-Fosos tal-Furjana kienu ppakkjati b’eluf ta’ persuni, laktar ]g[a]ag[, li attendew g[allkun/ert mu]ikali b’xejn, l-Isle of MTV li da[al sew fil-kalendarju mu]ikali Malti. B[as-snin ta’ qabel, il-kun/ert talbiera[ offra xalata ta’ mu]ika lil dawk l-ammiraturi tal-artisti internazzjonali, li sa[ansitra n;abru Fuq il-Fosos sa minn kmieni waranofsinhar. L-atmosfera Fuq il-Fosos kienet wa[da entu]jasta li laqg[et u li tat warm welcome lill-artisti li din issena kienu Jessie J, Rita Ora, ilgrupp Rudimental u DJ Afrojack. Dan apparti l-parte/ipazzjoni tal-kan-

tant lokali Gianluca Bezzina u Kristina Casolani qabel ma bdiet illine-up internazzjonali. Ftit sig[at biss qabel il-prestazzjoni tag[hom fuq l-istage, Jessie J u lgrupp ta’ erba’ mu]i/isti, Rudimental, laqg[u lill-midja filLukanda Excelsior. Min-na[a tag[ha, Jessie J tat konferenza tal-a[barijiet miftu[a g[all-mistoqsijiet mill-midja pre]enti, li wie;bet g[al kull domanda li saritilha, kemm fuq l-esperjenza tag[ha f’Malta u anke dwar il-karriera mu]ikali tag[ha. Matul il-konferenza, spikka l-karattru uniku /ajtier u umli ta’ din il-kantanta ]ag[]ug[a ta’ 25 sena li qalet li kienet l-ewwel darba li ;iet f’pajji]na, u minkejja li rat ftit minn

pajji]na min[abba n-nuqqas ta’ /ans li g[andhom iduru, [adet grazzja ma’ Malta spe/jalment man-nies, b’mod partikulari g[all-mod kif laqg[uha u tawha mer[ba sabi[a fl-ajruport malwasla f’Malta. Jessie J tkellmet ukoll dwar ilkanzunetti tag[ha li jirriflettu [ajjitha u hawnhekk qalet kif tipprova tag[mel [ajjitha mill-iktar interessanti. Hawnhekk esprimiet kif ma taqbilx mal-kummenti tan-nies meta jg[idu li meta jikbru jitilfu l-pja/ir, u g[alhekk stqarret li jekk hu hekk, hi tixtieq li tibqa’ ]ag[]ug[a. Matul il-mistoqsijiet [are; ukoll kif anke Malta sabet il-paparazzi jistennewha, xi [a;a li mill-espressjoni ta’ wi//ha li g[amlet dak il-[in, jid-

her li hi xi [a;a li ddejjaqha. Meta kienet mistoqsija jekk tistax tkanta silta mu]ikali, Jessie J riedet tag[ti lill-midja pre]enti xi [a;a li forsi ma smajniex, tant hu hekk li b’sorpri]a, Jessie J semmg[etilna parti minn single li g[adha trid ti;i mnedija. Min-na[a tag[hom, il-grupp Rudimental qal li filwaqt li huma jidhru li huma stabbiliti, huma jaraw li g[ad hemm triq twila minn xiex jg[addu sabiex isiru stabbiliti. Huma g[addew ukoll pariri lil min jaspira g[al karriera mu]ikali, fosthom il-pariri biex wie[ed ikun preparat li ja[dem [afna u biex ikun sin/ier mieg[u nnifsu u jkun lest li jaqsam il-mu]ika mal-o[rajn.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

4 Lokali

Norman Vella

Jitne[[a mill-PBS b’de/i]joni mill-Uffi//ju tal-PM Il-pre]entatur u ;urnalist ta’ TVM, Norman Vella, ;ie ordnat biex minn nhar itTnejn li ;ej ma jibqax jirrapporta g[ax-xog[ol fil-bini tal-PBS. Norman Vella ;ie infurmat b’din id-de/i]joni permezz ta’ email mill-Uffi//ju talPrim Ministru. L-email tg[id li din id-de/i]joni ttie[det min[abba public policy. Rapporti fil-media lokali jikkwotaw lil Norman Vella jg[id li din il-mossa millUffi//ju tal-Prim Ministru hi de/i]joni politika. Norman Vella ilu jippre]enta l-programm ‘TVHEMM’ minn Ottubru li g[adda flimkien malkumpanija Where’s Everybody. Hu se jkun qed jippre]enta l-a[[ar ]ew; edizzjonijiet tal-programm, illum il-{amis u g[ada. :imag[tejn ilu, Norman Vella reba[ l-unur g[alla[jar dokumentarju, ‘Bijografiji’. Fil-programm tal-biera[, Norman Vella irringrazzja lil kull min fil-PBS u f’Where’s Everybody minn Ottubru li g[adda wera fidu/ja fih.

{addiem fil-periklu tal-mewt minn pa;na 1

Huma kienu qed jag[mlu manutenzjoni fuq transformer tas-substation u nies li kienu fil-post raw li]]ew; in;inieri [er;in bil[wejje; jaqbdu. Tabiba li toqg[od fil-vi/inanzi [ar;et u tat l-ewwel g[ajnuna. Il-kundizzjoni ta]-]ew; [addiema tidher li hi wa[da gravi hekk kif sofrew [ruq estensiv fuq ;isimhom. Iz-zona tal-madwar kienet tinsab ming[ajr provvista tal-elettriku u kien evakwat mir-residenti l-bini li miss mas-substation.

Il-Korp tal-Pulizija fisser li l-Mobile Squad u dik tal-SAG se ji;u amalgamati bil-g[an li jing[ata servizz a[jar fis-sej[iet ta’ kuljum li jkollha l-Pulizija

Konferma li l-Iskwadra tal-Mobile se ting[aqad mal-SAG Il-Korp tal-Pulizija kkonferma l-istorja li ppubblika lbiera[ IN-NAZZJON li lIskwadra tal-Mobile se ting[aqad malSAG. IN-NAZZJON ilbiera[ ippubblika din l-a[bar wara li numru ta’ pulizija kkuntattjaw lil dan il-;urnal jilmentaw, u biex jesprimu r-rabja tag[hom, g[all-mod kif, skont huma, ittie[du d-de/i]jonijiet biex titwaqqaf unit wa[da minflok l-SAG u liskwadra tal-Mobile. Fi stqarrija li n[ar;et mill-Kwartieri :enerali tal-Pulizija lbiera[, intqal li b[ala parti mir-riforma fl-istrutturar filKorp tal-Pulizija, in[asset il-[tie;a li lIskwadra Mobbli, mag[rufa a[jar b[ala l-Mobile Squad, u dik tal-iSpecial Assignment Group (SAG) ji;u amalga-

mati flimkien bil-g[an li jing[ata servizz a[jar fis-sej[iet ta’ kuljum li jkollha lPulizija. Il-Pulizija fissret li l-funzjoni prin/ipali ta’ din l-iskwadra l-;dida li se tissejja[ Rapid Intervention Unit, se tibqa’ dik ta’ pattuljament kontinwu madwar Malta bliskop ewlieni jkun dak ta’ prevenzjoni tal-kriminalità. Madankollu, fissret il-Pulizija, din liskwadra se tkun attrezzata kemm b’apparat kif ukoll b’nies im[arr;a bl-iskop li tkun tista’ tintervjeni g[al kull eventwalità li tvarja minn serq bl-armi tan-nar sa rvellijiet. Biex din il-mira tkun tista’ tintla[aq, ;ew riveduti ]-]ew; shifts differenti li kienu joperaw bihom i]-

]ew; skwadri biex b’hekk ji;i introdott shift ;did ideali g[al din lamalgamazzjoni. Intqal ukoll li ;ew ikkunsidrati diversi aspetti fosthom il-[in ta’ mistrie[ bejn ittmiem u l-bidu ta’ kull shift, fejn b’din il-bidla, se jkun hemm [in ta’ mistrie[ itwal. Tfisser ukoll li dan ix-shift il-;did se jkopri fih ukoll perjodu adegwat dedikat g[at-ta[ri; bil-g[an li l-membri ta’ din liskwadra jkollhom ta[ri; kontinwu f’diversi oqsma spe/jalizzati. Din l-introduzzjoni, qalet il-Pulizija flistqarrija, se sservi wkoll sabiex ji]diedu l-vetturi tal-Pulizija fit-toroq biex b’hekk jitnaqqas il-[in tal-wasla tal-Pulizija g[as-sej[iet li jkollha.

Fl-ewwel tliet xhur ]diedu dawk li ja[dmu bi qlig[ Il-Maltin li kellhom impjieg ]diedu bi kwa]i 3,000 Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena, madwar nofs il-persuni ta’ 15-il sena u aktar f’Malta u G[awdex kienu ja[dmu bi qlig[. L-akbar ammont fl-istorja. ?ifri tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika f’dak li jissejja[ il-Labour Force Survey, juru li bejn Jannar u Marzu li g[addew, il-Maltin li kellhom impjieg ]diedu bi kwa]i 3,000, jew 1.7% meta mqabbel malewwel kwart tas-sena li

g[addiet. Biex illum filg]ejjer Maltin hawn 174,174 persuni ja[dmu. I]-]ieda ta’ 3,000 impjieg fuq perjodu ta’ sena hija kwa]i kollha fost in-nisa.I//ifri juru li sa Marzu li g[adda f’Malta kien hawn total ta’ ftit aktar minn 65,000 mara f’impjieg, li jfisser ]ieda ta’ 2,700. L-ir;iel ja[dmu baqg[u bejn wie[ed u ie[or fl-istess livell – total ta’ 109,000. L-istess statistika turi li n-

numru ta’ persuni jirre;istraw g[ax-xog[ol bejn Jannar u Marzu baqa’ fl-istess livell tassena li g[addiet – ji;ifieri 6.1%. Il-Labour Force Survey jag[ti wkoll dettalji dwar ilkategoriji tan-nies u anke talimpjiegi, u jqabbilhom malistess ]mien fl-2012. F’dawk li huma etajiet jirri]ulta li l-ikbar faxxa ta’ nies li ja[dmu hi dik ta’ bejn 25 u 54 sena, ji;ifieri madwar tliet kwarti tal-[addiema kollha f’Malta huma f’din l-età.

L-istatistika tal-NSO tag[ti wkoll rendikont dwar il-pagi li jaqilg[u l-Maltin. Jirri]ulta li bejn Jannar u Marzu ta’ din is-sena, is-salarju medju f’Malta kien ta’ kwa]i €16,000. Anke f’dan il-ka], din hija ]ieda ta’ ftit aktar minn €300 fuq l-istess tliet xhur tas-sena ta’ qabel. L-aktar salarji g[oljin li jit[allsu f’Malta jibqg[u dawk fis-settur tas-servizzi finanzjarji u dak tal-assigurazzjoni.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Lokali 5

Jitwaqqaf l-ewwel kumitat distrettwali tal-M}PN Il-PN jag[]el li]-]g[a]ag[ biex ikunu l-qafas tal-pro/ess ta’ ti;did F’dak li hu pro/ess ta’ ti;did fi [dan il-Moviment }g[a]ag[ Partit Nazzjonalista (M}PN), waqt attività filKa]in tal-PN f’San Pawl ilBa[ar, twaqqaf l-ewwel kumitat distrettwali tal-istess M}PN fit-12-il Distrett. Fil-;img[at li ;ejjin, din linizjattiva se tinfirex mad-distretti kollha, kemm f’Malta kif ukoll f’G[awdex. Il-Kap tal-PN Simon Busuttil tkellem waqt din lattività dwar l-importanza li ]-]g[a]ag[ ikunu l-mexxejja politi/i ta’ g[ada, u spjega g[aliex il-PN qed jag[]el proprju li]-]g[a]ag[ biex ikunu l-qafas tal-pro/ess ta’ ti;did li g[addej minnu. Hu [e;;e; li]-]g[a]ag[ biex ikunu jafu l-istorja talPN, u biex ikunu katalisti biex jattiraw ]g[a]ag[ o[ra li qatt ma kienu involuti filPartit Nazzjonalista. Is-Segretarju :enerali talPN Chris Said qal li l-

Il-M}PN nieda l-kun/ett ta’ ‘M}PN Thursdays’, bl-ewwel attività se ssir nhar il-{amis 4 ta’ Lulju filg[axija fil-Ka]in tal-PN Santa Venera (Ritratt> John Paul Bonanno)

pre]enza ta’ daqshekk ]g[a]ag[ fl-attività f’San Pawl il-Ba[ar timla lillamministrazzjoni tal-partit b’kura;; u ener;ija biex i]]g[a]ag[ dejjem jing[ataw rwol aktar b’sa[[tu fil-Partit. Hu talab li]-]g[a]ag[ pre]enti biex fil-jiem li ;ejjin, jidentifikaw numru ta’ rwoli li jistg[u jinvolvu lilhom infushom lejhom.

Pulizija tat-traffiku jassistu mara li kienet waslet biex twelled Jeskortaw mara lejn l-isptar min[abba t-traffiku

Tliet uffi/jali tal-Pulizija tat-Traffiku marru lil hinn mid-dmirijiet tag[hom ta’ regolamentazzjoni tat-traffiku meta skortaw lejn l-isptar mara li kienet waslet biex twelled u nqabdet fittraffiku. Kien ilbiera[ g[all-[abta tas-7.20 a.m, meta ra;el ta’ 42 sena li kien qed isuq ilmara ta’ 33 sena lejn l-Isptar Mater Dei nqabad fit-traffiku fi Triq Garibaldi, f’{al Luqa. Ir-ra;el mill-Fgura /empel g[all-g[ajnuna medika meta nduna li ka;un tat-traffiku ma kinux se jaslu fil-[in. Il-Kuntistabbli Simon

Schembri li nzerta kien fuq ronda dak il-[in, lema[ ilkarozza li kienu fiha lkoppja fl-in[awi talQasam Industrijali talMarsa. Fl-ewwel istint tieg[u f’din is-sitwazzjoni, [alla lmutur fil-;enb, talab lillmissier biex ipo;;i fuq wara tal-karozza mal-mara tieg[u, u saq il-karozza hu stess lejn l-isptar ta[t l-iskorta tas-Sur;ent Ma;;ur Dunstan Camilleri u sSur;ent Norman Xuereb. Fortunatament il-mara welldet tifel ftit minuti biss wara l-wasla tag[ha flIsptar.

Chris Said [abbar ukoll li se tkun qed tin[areg sej[a g[a]-]g[a]ag[ biex jinvolvu lilhom infushom aktar minn qatt qabel. Fil-;img[at ta’ wara l-elezzjoni, sostna Chris Said, qatt ma kien hemm daqshekk ]g[a]ag[ li resqu vi/in il-PN, u [e;;e; lil dawk pre]enti biex jibqg[u ja[dmu u jo[or;u b’ideat biex jitwettqu

mi]-]g[a]ag[ stess. Il-President tal-M}PN, Kevin Plumpton, spjega lkun/ett ;did ta’ ferg[a talM}PN f’kull distrett elettorali, u sostna li fl-a[[ar ;img[at, b’mod spe/jali wara l-inizjattiva ‘Moving Forward Together’, kienu bosta dawk i]-]g[a]ag[ li resqu lejn lM}PN b’numru ta’ ideat ;odda u ener;ija ]ag[]ug[a.

Fl-istess diskussjoni, kienu bosta dawk i]-]g[a]ag[ li spjegaw kif l-M}PN jista’ jkun eqreb ta]-]g[a]ag[ kemm b’diskussjonijiet dwar diversi temi, i]da anke b’attivitajiet u inizjattivi ;odda. Fost l-o[rajn, l-M}PN di;à nieda l-kun/ett ta’ ‘M}PN Thursdays’, li hu numru ta’ attivitajiet matul ix-xhur tassajf kull nhar ta’ {amis filg[axija. L-ewwel attività se ssir nhar il-{amis 4 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-Ka]in tal-PN Santa Venera b’diskussjoni flimkien mal-amministrazzjoni l-;dida tal-PN. Pre]enti kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Robert Cutajar li, filwaqt li fa[[ar din l-inizjattiva, qal li hu jrid ikun e]empju g[a]-]g[a]ag[ kollha fit-tfassil tal-politika ta]-]g[a]ag[. Hu rrefera g[ad-dritt tal-vot lil ]g[a]ag[ ta’ 16-il sena, li ddeskrivieh b[ala t-tkomplija tal-pro/ess tat-twelid tal-kunsilli lokali. Hu fakkar li kien il-PN li fil-programm elettorali li ppropona d-dritt talvot fil-kunsilli lokali li]]g[a]ag[ ta’ 16-il sena. Robert Cutajar [abbar ukoll li fil-;img[at li ;ejjin, se titnieda inizjattiva g[allisportivi b’mod spe/jali g[al ]g[a]ag[, li d-dettalji dwarha se jkunu kkomunikati fil-jiem li ;ejjin.

Arrestat dwar sejba ta’ kannabis Ra;el kien arrestat wara sejba ta’ pjanti talkannabis mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali ta’ G[awdex. L-investigazzjonijiet dwar dan il-ka] bdew nhar is-17 ta’ Mejju 2013, meta kienu rapportati movimenti suspettu]i fi Triq ix-Xabbata, f’Ta’ Sannat. Fi spezzjoni li saret mill-Pulizija, instabu tliet qsari vojta f’dar abbandunata li mill-ewwel qajmu suspett. Il-ka] g[alhekk, kien mg[oddi lidDipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, li

wara jiem ta’ osservazzjoni kkonfermaw li kienu n]erg[u tliet pjanti tal-kannabis li kienu qed jissaqqew regolarment. Kien nhar it-Tnejn 25 ta’ :unju 2013, g[all[abta tal-10.30 p.m., meta ntlema[ ra;el die[el fl-imsemmija dar. Hekk kif il-pulizija bdew javvi/inaw is-suspettat, telaq ji;ri minnufih. G[alkemm irnexxielu ja[rab, il-pulizija li kienu qeg[din isegwuh irnexxielhom jidentifikawh. Il-Pulizija rnexxielha tarresta lir-ra;el ftit tal[in wara.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

6 Finanzi

FIMBank jing[aqad ma’ KIPCO FIMBank plc ikkonkluda l-ewwel fa]i ta’ pro/ess li permezz tieg[u 37.05% talishma tal-bank g[addew f’idejn Burgan Bank u United Gulf Bank (UGB), ]ew; banek presti;ju]i milLvant Nofsani li jiffurmaw parti minn KIPCO Group. F’dan l-istadju, FIMBank ir/ieva mill-UGB l-ewwel parti ta’ self konvertibbli ta’ USD60 miljun. Permezz ta’ dan lakkwist, FIMBank, il-bank internazzjonali li hu bba]at f’Malta, issa jag[mel parti minn KIPCO Group, wa[da mill-akbar kumpaniji filLvant Nofsani u fl-Afrika ta’ Fuq, b’assi konsolidati ta’ USD 26 biljun. Il-Grupp hu mag[mul minn aktar minn 60 kumpanija mifruxa f’24 pajji], b’interessi kummer/jali li jvarjaw minn servizzi finanzjarji u midja, g[al proprjetà u manifattura. Permezz talkumpaniji sussidjarji u affiljati tal-Grupp, KIPCO hu pre]enti wkoll fl-oqsma tal-edukazzjoni u talmedi/ina. F’kumment dwar dan li]vilupp, John C. Grech, i/Chairman ta’ FIMBank, qal li dan hu ]vilupp importanti

fi [dan pro/ess li g[andu jwassal biex grupp presti;ju] mil-Lvant Nofsani jakkwista lma;;oranza tal-ishma ta’ FIMBank. Hu pass storiku g[al FIMBank g[al g[add ta’ ra;unijiet, spe/jalment min[abba li FIMBank Group se jkun qed isa[[a[ il-po]izzjoni tieg[u fis-suq finanzjarju u b’hekk ikun f’qag[da a[jar biex jikkompeti ma’ istituzzjonijiet kbar f’dan is-suq. Il-konnessjoni ma’ KIPCO tfisser ukoll vi]ibbiltà akbar g[al Malta b[ala /entru finanzjarju. Dan jista’ jwassal biex ikunu attirati investimenti ;odda lejn Malta kif ukoll ikunu ]viluppati prodotti finanzjarji o[ra li jwasslu g[all-[olqien ta’ aktar impjiegi fis-settur finanzjarju, kif ukoll g[attis[i[ tas-settur bankarju lokali. Il-President ta’ FIMBank Group, Margrith LütschgEmmenegger, enfasizzat leffetti po]ittivi tas-s[ubija ma’ KIPCO Group. Dan li]vilupp se jippermetti lil FIMBank jeg[leb sfidi e]istenti g[at-tkabbir talbank.

Serata f’isem Albert Mizzi (fuq ix-xellug), flimkien mal-Kap E]ekuttiv ta’ HSBC Malta, Mark Watkinson, u l-Kap E]ekuttiv Ewropew, Brian Robertson

Servizz leali ta’ Albert Mizzi b[ala Chairman ta’ HSBC Malta Kburi li kkontribwixxa g[all-avvanz tal-bank flimkien mal-bqija tat-tim u l-Grupp tal-HSBC Serata organizzata minn HSBC Malta //elebrat il-kontribut li /-Chairman Albert Mizzi ta g[al 14-il sena qabel ma temm ilkariga tieg[u. “Is-servizz leali u ddedikat ta’ Albert Mizzi b[ala Chairman ta’ HSBC Malta mexxa l-bank minn mindu l-HSBC xtara l-Mid-Med Bank fl1999. A[na nirringrazzjaw [afna lil Albert. Lamministrazzjoni e//ellenti tieg[u kienet strumentali fil-bini tan-negozju tag[na f’dak li hu llum,” qal il-Kap E]ekuttiv ta’ HSBC Malta, Mark Watkinson. Albert Mizzi qal li kien unur li kien i/Chairman ta’ din il-kumpanija u kien parti

minn dawn l-i]viluppi sinifikanti fis-settur tasservizzi bankarji u finanzjarji. Fisser li j[ossu kburi li kkontribwixxa g[al dan l-avvanz flimkien mal-bqija tat-tim u l-Grupp tal-HSBC, li l-bank f’Malta hu parti importanti taloperazzjonijiet Ewropej tieg[u. Fisser ukoll li dan kollu kien wie[ed mill-aqwa aspetti talkarriera twila tieg[u. Awguri ng[ataw li/-Chairman ;did ta’ HSBC Malta, Sonny Portelli, waqt li l-Kap E]ekuttiv Ewropew u d-Direttur E]ekuttiv ta’ HSBC Bank Malta plc, Brian Robertson, li ssie[eb fuq il-bord ta’ HSBC Malta dan la[[ar, ukoll ing[ata mer[ba.

I/-Chairman ta’ MAPFRE, Antonio Huertas (xellug) u /-Chairman tal-BOV, John Cassar White

I/-Chairman ta’ MAPFRE f’Malta

I/-Chairman u Kap E]ekuttiv ta’ MAPFRE, Antonio Huertas, re/entement ]ar Malta fejn tkellem dwar il-filosofija tan-negozju u listrate;ija ta’ MAPFRE malamministrazzjoni ta’ Middlesea Insurance, li tifforma parti mill-grupp MAPFRE. Akkumpanjat minn Javier Fernandez-Cid, i/-Chairman ta’ Mapfre Internacional u membru tal-Bord tadDiretturi ta’ Middlesea Insurance; Antonio Huertas ]ar Middle Sea House filFurjana u ng[ata iktar tag[rif

dwar is-suq tal-assigurazzjoni f’Malta. Antonio Huertas ]ar ukoll lill-Prim Ministru, Joseph Muscat, mal-Ministru talFinanzi Edward Scicluna u sSegretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis, u ma/-Chairman tal-BOV, John Cassar White Huertas attenda wkoll konferenza ta’ Mapfre Asistencia li ;iet organizzata f’Malta u li g[aliha attendew numru kbir ta’ membri talamministrazzjoni ta’ Mapfre Asistencia minn madwar iddinja.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Lokali 7

L-akku]at ma kienx jaf bin-numru kbir ta’ immigranti li riedu ja[arbu lejn Sqallija minn Ray Abdilla

L-akku]at Gordon Dimech li jinsab g[addej ;uri dwar traffikar ta’ immigranti illegali, xehed ilbiera[ fil-Qorti li hu qatt ma kien jaf li numru hekk kbir ta’ immigranti illegali kienu se jiltaqg[u l-Belt biex ja[arbu lejn Sqallija. Xehed ukoll li sie[bu Dennis McKay kien qallu biex iwassal lis-Sudani] Hafes Bertawi sax-Xatt, fejn il-pitch tal-waterpolo tal-Belt. Hu g[amel kif qallu sie[bu, i]da meta ra numru ta’ immigranti illegali, u f’[in minnhom jikkustinjaw ma’ Hafes, hu beda jg[id lil McKay biex ifittxu jitilqu. Dennis McKay mill-Belt miet b’mewta naturali madwar seba’ xhur ilu. L-Avukati Stefano Filletti u Veronique Dalli bdew iddifi]a tag[hom tal-ka] billi tellg[u jixhed lill-akku]at ta’ 43 sena mill-{amrun, li jinsab akku]at bi traffikar ta’ immigranti illegali. Hu qal li kien fi s[ab fin-negozju ma’ Dennis McKay fil-bejg[ u x-xiri ta’ karozzi u dg[ajjes fejn kellhom ukoll car dealer showroom, f’Santa Venera. Dwar l-ispeedboat inkwistjoni, l-akku]at qal li kien hemm /ertu Hafes Bertawi li talbu biex ibig[hielu, u hu kien talbu Lm3,000. Ftit ;ranet wara Dennis McKay kien iltaqa’ mal-istess Hafes Bertawi fejn l-istazzjon tat-taxis tal-Belt u ftiehmu li d-dg[ajsa tinbieg[ g[al Lm2,500. Dawn it-tnejn kienu marru fejn il-parke;; tal-MCP u ftiehmu li McKay ivara ddg[ajsa meta Hafes Bertawi jg[idlu li kien il-waqt. Lakku]at qal li fil-21 ta’ Di/embru tal-2005, McKay qallu biex imur g[al Hafes Bertawi u ji;bru mit-Telg[a tal-Kur/ifiss fil-Furjana. Hu a//etta u mar jiltaqa’ ma’ sie[bu f’Marsamxett. Meta /empel lil McKay minn max-Xatt, numru ta’ immigranti illegali bdew ;ejjin minn kullimkien. Kien grupp ta’ bejn 12 u 14-il persuna li bdew iduru ma’ Hafes Bertawi. L-akku]at qal li beda jib]a’ li dawn kienu se jaqbdu ji;;ieldu. Kien g[alhekk, qal Dimech, li hu qal lil McKay biex ifittxu jitilqu. Minkejja dan, McKay rikeb fuq l-ispeedboat u talab lil Hafes Bertawi l-flus. Wara li

t[allas, Hafes Bertawi talab lil McKay imur lura [dejh peresss li l-makna tad-dg[ajsa kienet waqfet [esrem, u hu ma kienx jaf kif jistartjaha. Dimech qal li kien dak il[in li hu u sie[bu ndunaw li huma kienu ng[ataw issomma ta’ Lm1,900 u mhux dak miftiehem ta’ Lm2,500. Dimech qal li ma kienx [alla lil Mackay imur lura g[all-bilan/ tal-flus, g[ax beda jib]a mill-immigranti illegali. Hekk kif kienu qeg[din ji;bdu t-trailor taddg[ajsa minn fuq is-slipway, waslu ]ew; pulizija, i]da dawn telqu wara li [adu linformazzjoni tieg[u u ta’ sie[bu. McKay kien wara [a lura l-ispeedboat ming[and ilForzi Armati ta’ Malta.

L-ispeedboat kienet [ames piedi b’seba’ piedi b’tank ta’ 20 litru petrol L-akku]at qal li wara dak kollu li g[adda ming[alih f’Di/embru, hu qal lil McKay, li ma riedx jinnegozja aktar mieg[u jew li jkollu x’jaqsam mal-ispeedboat. Madankollu McKay [alla d-dg[ajsa filgaraxx. L-akku]at qal li tliet xhur wara, l-Ispettur Jeffrey Cilia arrestah u talbu informazzjoni rigward id-dg[ajsa. Dimech qal lill-Ispettur li hu ma kellux x’jaqsam ma’ ebda negozju ta’ xi dg[ajsa ma’ McKay, [lief dik ta’ Di/embru 2005. Dimech qal li kellu jkun hemm biss erba’ persuni fuq id-dg[ajsa, anke jekk sitta kienu joqog[du, imma verament skomdi. Huwa qal li l-ispeedboat mhix akbar minn [ames piedi b’seba’ piedi, u mg[ammra b’tank tal-petrol ta’ 20 litru. Waqt il-kontro-e]ami lakku]at qal li jiftakar li hu kien ta stqarrija lill-Ispettur Cilia, liema stqarrija kienet moqrija lilu minn uffi/jal ie[or tal-Pulizija. Huwa qal li d-dettalji li ta fl-istqarrija lill-Pulizija, u li kien qed jisma’ dak il-[in, ma kinitx e]att dik kif kien qal lill-Pulizija.

F’dan l-istadju, l-Im[allef Michael Mallia /a[ad it-talba biex isir l-a//ess fuq il-post min[abba li issa g[adda ]]mien minn fuq id-dg[ajsa u g[alhekk jekk isir test fuqha ]gur li mhix se tag[ti l-istess kejl, b[allikieku kienet fl-istat li kienet fih sitt snin u nofs ilu. Id-Difi]a qed tikkontendi li l-awtur ta’ kollox kien Hafes Bertawi. Is-Sudani] Hafes Bertawi, qal li hu kien mar jara dg[ajsa biex jixtriha, u li fil-fatt kien xtraha ming[and ]ew; xufiera tat-taxi. Dan qal lill-Pulizija li l-akku]at Gordon Dimech ried tag[ha Lm3,000. G[all-ewwel ma ftehmux u t-tieni darba re;a’ mar u offra s-somma Lm2,400, i]da din id-darba hu kien sab lil Dennis McKay. L-Ispettur Josric Mifsud, li kien l-a[[ar xhud talProsekuzzjoni li g[alqet il-ka] tag[ha, xehed ilbiera[ li Yusef, immigrant illegali ie[or, kien kellem lill-Ispettur Jeffrey Cilia u qallu li Hafes ma kellux x’jaqsam. Qabel kienu wa[[lu fih mill-ewwel g[ax bdew ja[sbu li kien [adilhom il-flus, u li ma kellu x’jaqsam xejn mal-[arba ta’ Di/embru 2005. L-Ispettur Josric Mifsud qal li Dimech fl-istqarrija tieg[u kien ikkonferma /erti fatti, fejn kien g[araf ritratti b[al tal-immigranti illegali. Wara d-dg[ajsa kienet irkuprata minn parke;; fil-Furjana. Wara xehed Anthony Tanti fejn qal li xog[lu kien car dealer u li kellu dg[ajsa li kien bieg[ha fl-2004 jew fl-2005 lil Gordon Dimech u mieg[u kien hemm Dennis Mc Kay. Din ma kinitx l-ewwel darba li beg[ilhom xi [a;a. Qal li kienu tawh il-flus kollha. Tenna wkoll li din iddg[ajsa illum ma jafx fejn hi. Meta ntwera l-kuntratt, ixxhud qal li ma jafx jaqra. Madankollu qal li l-kuntratt kitbu hu, u kien qal li kien bieg[ speedboat Fletcher. Meta kien muri r-ritratti, ixxhud qal li ma kienx qed jag[raf id-dg[ajsa li hu stess kien bieg[. Hawn l-Im[allef Michael Mallia ;ibidlu lattenzjoni li kien hu stess li g[amel rikors biex jie[u lura din l-ispeedboat. Il-Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Avukati Lara Lanfranco u Charlene Camilleri Zarb.

Il-PM jemmen fil-push-back policy fl-immigrazzjoni Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li g[adu jemmen f’dik li tissejja[ push-back policy fl-immigrazzjoni – kif kien jg[id qabel l-elezzjoni – dik li pajji] jirrifjuta immigranti u jibg[athom lura minn fejn ;ew, sakemm fejn jintbag[tu jkun port sigur. Fi kliemu, din hi xi [a;a le;ittima. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem waqt ]jara flUffi//ju Ewropew g[allAppo;; tal-A]il fil-Port ilKbir, flimkien mal-Ministru Manuel Mallia. Il-Prim Ministru ntlaqa’ minn Robert Visser, idDirettur E]ekuttiv talUffi//ju, li spjega li l-fatt li dan l-Uffi//ju jinsab f’Malta juri li l-Unjoni Ewropea tag[raf l-importanza ta’ Malta g[ax hi pajji] /entrali li jg[aqqad re;juni differenti flimkien, re;juni li huma sors ewlieni tal-immigrazzjoni. Juri wkoll li lUnjoni Ewropea qed ta[dem biex ittaffi din il-problema. Dan l-Uffi//ju nfeta[ f’Malta bl-iskop li tissa[[a[ il-koperazzjoni prattika f’affarijiet li g[andhom x’jaqsmu mal-a]il filwaqt li jg[in lil stati membri biex iwettqu

l-obbligi Ewropej u internazzjonali tag[hom [alli jag[tu protezzjoni lil nies fi b]onn. L-uffi//ju nfeta[ f’Malta fl-2011 meta Malta kienet g[elbet kompetizzjoni ta’ pajji]i barranin biex l-UE g[a]let lil pajji]na b[ala lkwartieri ta’ din l-A;enzija. Waqt i]-]jara tal-Prim Ministru Muscat, Visser semma r-relazzjonijiet e//ellenti bejn Malta u dan l-uffi//ju – uffi/ju li fi kliemu hu ta’ importanza kbira g[all-Unjoni kollha. Qal li l-Unjoni Ewropea qed ta[dem biex timplimenta lPolitika Komuni dwar lA]il. Kienet diskussa wkoll ilkri]i umanitarja tas-Sirja li, mindu bdiet, pajji]na esperjenza numru dejjem ji]died ta’ Sirjani japplikaw g[alla]il f’pajji]na. Muscat semma wkoll i]]jara tieg[u fil-Libja u appella lill-Uffi//ju tal-A]il biex jg[in lil-Libja li qed tesperjenza pressjoni min[abba l-immigrazzjoni. Hu qal li dwar il-problema tal-immigrazzjoni f’Malta j[oss li l-Unjoni Ewropea g[ad mhix tag[mel bi]]ejjed.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

8 Parlament

5,000 annimal ;ew ikkurati fl-Isptar San Fran;isk Fl-A;;ornament talbiera[, id-Deputat Nazzjonalista Michael Gonzi staqsa x’kienu l-motivi dwar is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes fil-konfront tal-Isptar tal-Annimali San Fran;isk f’Ta’ Qali. Hu qal li dan l-isptar hu mill-aktar modern, b’tag[mir li nxtara mill-operatur pre]enti. L-isptar jimpjega 35 [addiem, li minnhom g[axra huma veterinarji kwalifikati. Dan l-isptar, g[andu fil-kuntratt, li jie[u [sieb dawk l-annimali li ji;;errew fit-toroq. S’issa kien hemm 5,000 annimal li ;ew ikkurati, flok traqdu, f’dan l-isptar mindu twaqqaf. Michael Gonzi qal li dan il-kuntratt se jiskadi sentejn o[ra u s-Segretarju Parlamentari Galdes irid iwaqqfu minnufih. Id-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi tkellem dwar il-qasam tas-Sa[[a f’G[awdex. Hu qal l-Partit Nazzjonalista fil-gvern dejjem stinka biex irresidenti G[awdxin jing[taw il-kura f’G[awdex stess. Mill-elezzjoni ’l hawn, Gvern Laburisti qed inessi l[afna tajjeb li twettaq minn gvern pre/edenti. Dan biex jipprova jaljena lill-pubbliku fil-progressi kbar li saru f’dan il-qasam. Hu qal li lMinistru Farrugia g[andu ddover li jipprovdi servizzi tas-sa[[a b’xejn lil min g[andu b]onnhom. L-Oppo]izzjoni qed tirrakkomanda aktar strutturi li joffru i]jed siner;ija bejn il-Ministeru tas-Sa[[a u lMinisteru tal-Finanzi. Hu fakkar fl-investimenti kbar li saru mill-gvern pre/edenti fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex.

L-Oppo]izzjoni m[assba dwar periklu li jista’ jin[oloq b’aktar tankijiet g[all-[a]na tal-gass L-Oppo]izzjoni appellat lill-Gvern biex jag[ti kas ta]]ieda fil-periklu li tista’ tin[oloq bil-proposta ta’ aktar tankijiet g[all-[a]na tal-gass g[all-power station f’Delimara. Waqt dibattitu dwar lestimi tal-2013 dwar ilKorporazzjoni Enemalta filParlament ilbiera[ filg[odu, George Pullicino, il-Kelliem Nazzjonalista g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma stqarr li hu qed jistenna li lPjan tal-Ener;ija ji;i rivedut u l-Oppo]izzjoni se tkun qed tara li jse[[u l-pro/essi me[tie;a. Id-Deputat Nazzjonalista sa[aq li l-Oppo]izzjoni se ]]omm responsabbli personalment lil dawk in-nies li se jkunu qed jag[mlu listudji fuq il-proposti talGvern. Hu qal li l-u]u tal-gass hu l-mira ta’ dan il-pajji], i]da dan g[andu jsir bla periklu, ming[ajr [afna spejje] u ming[ajr li l-pajji] ikun pre;udikat li jkollu pipeline. L-UE stess tg[id li pro;ett ta’ pipeline bejn Malta u Sqallija hu ta’ interess komuni. George Pullicino qal li lHeavy Fuel Oil g[adu qed jintu]a sal-lum u dan meta lPartit Laburista kien wieg[ed li malli jitla’ fil-Gvern ine[[ih u jaqleb g[ad-diesel. Allura l-power station m’g[adhiex aktar fabbrika tal-kan/er? Tonio Fenech, il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[allFinanzi stqarr li l-estimi ta’ dan il-Gvern ma juru ebda turnaround i]da pjuttost juru li l-Enemalta se tag[mel telf ie[or ta’ €50 miljun. G[alhekk, sostna d-Deputat Nazzjonalista, hemm il-bi]a’ li t-telf jissupera dak g[all2012 min[abba prezzijiet g[oljin ta]-]ejt. Minkejja l-kritika kollha li

saret fil-le;i]latura li g[addiet, l-akbar /ertifikat li ng[ata lill-Enemalta kien ilMinistru Mizzi stess g[ax fa[[ar it-tmexxija talkumpanija. Tant hu hekk, sostna Tonio Fenech, li n]ammu diversi uffi/jali u konsulenti biex jibqg[u jag[tu kontribut fit-t[addim tal-Korporazzjoni. Tonio Fenech qal li lGvern ]ied l-ispejje] finnefqa u dan juri li mhu qed jag[mel xejn fl-operat, anzi qed i]id fin-nefqa. Hu sa[aq li l-Gvern se jkun qed jag[mel ]ieda fid-dejn ta’ bejn €100 miljun u €150 miljun fil-[ames snin li ;ejjin.

bastimenti qrib il-power station ta’ Delimara. Id-Deputat Nazzjonalista staqsa wkoll kemm kienet tiffranka flus l-Enemalta kieku [ar;et sej[a g[all-offerti flok direct order. Hu staqsa wkoll min se jag[mel tajjeb g[allpagi tal-[addiema jekk lEnemalta kienet se tixtri ddawl ming[and kuntrattur privat. L-Oppo]izzjoni qed tistaqsi wkoll x’se jsir millimpjieg tal-[addiema. Ryan Callus, il-Kelliem talOppo]izzjoni dwar ilPresidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej qal li hu g[andu limpressjoni li l-[a]na tal-gass qisha se ssir fuq il-vapur.

Il-Heavy Fuel Oil g[adu qed jintu]a sal-lum u dan meta l-Partit Laburista kien wieg[ed li malli jitla’ fil-gvern ine[[ih u jaqleb g[ad-diesel Id-Deputat Nazzjonalista qal li flok se jkun hemm ]ew; tankijiet daqs il-Knisja talMosta, se jkun hemm sitt tankijet g[all-[a]na tal-gass fuq il-ba[ar. Id-Deputat Nazzjonalista qal li Gvern Laburista qed ifittex jg[a;;el u j]omm mal-weg[da elettorali tieg[u. I]da ma jistax jag[mel dan b’detriment g[assa[[a u s-sigurtà tar-residenti. Toni Bezzina, il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[atTrasport u l-Infrastruttura qal li l-aktar [a;a inkwetatanti g[all-Enemalta kienet ilma[fra mill-Gvern pre]enti ta’ €9 miljun lill-kumpanija BWSC. Id-Deputat Nazzjonalista stqarr li l-vapur, li se jkun qed iwassal [a]na konsiderevoli ta’ gass, se jkun qed ipo;;i diversi perikli, fosthom limpatt fuq is-sa[[a u ssigurtà. Toni Bezzina staqsa kif se tkun affettwata lkomunità tas-sajjieda ta’ Marsaxlokk bid-d[ul ta’

Hu qal li g[andu jkun hemm art ippreparata biex tag[mel tajjeb g[at-toqol tattankijiet tal-gass. Id-Deputat Nazzjonalista stqarr li l-Gvern qisu di;à ‘qata’ ]-]igarella’ li jkun hemm vapur, kwa]i ‘mostru’, g[al-lest jew permanenti g[all-[a]na talgass. Dan il-vapur se jkun kbir immens u, fost o[rajn, se jkollu impatt kbir fuq itturi]mu fil-post. Ryan Callus staqsa lillGvern jekk hux se jabbanduna l-pro;ett talpipeline tal-gass li jista’ jg[aqqadna mal-Ewropa. Dwar l-interconnector, Ryan Callus staqsa kif il-Gvern se jkun qed jemmen fih meta se jkun qed ju]a biss bejn 20 u 30 fil-mija mill-potenzjal tieg[u. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea fakkar kif Malta, ta[t gvernijiet Laburisti, ;arrbet diversi qtug[ fil-provvista tad-dawl.

Hu qal li l-pre]enza ta’ ostakli fil-bajja ta’ Marsaxlokk tista’ tkun ta’ detriment g[as-sajjieda. ?ensu Galea qal li lpermessi g[al power station ;dida g[andhom isiru kif suppost u l-g[a]la talkuntrattur g[andha ssir skont il-kriterji stabbiliti. ?ensu Galea ]ied li ddistribution centres g[andhom jibqg[u ja[dmu b’mod effi/jenti u, jekk hemm b]onn, isir investiment biex dawn ikunu modernizzati. Staqsa jekk lEnemalta g[adhiex bl-idea li t[addem il-wind farms. Hu rringrazzja lit-tmexxija u lill[addiema tal-Enemalta g[axxog[ol siewi li qed jag[mlu. Konrad Mizzi, il-Ministru g[all-Ener;ija u lKonservazzjoni tal-Ilma qal li l-Gvern wasal fi ftehim ma’ Platts International bliskop li jkun hemm i]jed investiment g[all-Enemalta. Konrad Mizzi sa[aq li ‘no change’ mhix g[a]la g[allEnemalta. Fir-rimarki konklussivi tieg[u, il-Ministru Mizzi assigura lill-Kamra li mhux se jkun ittollerat tix[im meta ji;i biex jinxtara ]-]ejt. IlMinistru Mizzi qal li se jitnaqqas il-qtug[ filprovvista tad-dawl fit-tliet snin li ;ejjin u ]ied li ttariffi tal-elettriku se jitnaqqsu mis-sena d-die[la. Konrad Mizzi qal li hu veru li l-power station il;dida se jkollha /umnija i]da din se tkun i]g[ar minn dik f’Delimara. Hu wieg[ed ukoll li s-sit fejn tinsab ilpower station tal-Marsa se tkun rijabilitata malli din ilpower station tieqaf tiffunzjona. Fid-dibattitu tkellmu wkoll id-Deputati Laburisti Marlene Farrugia, Silvio Schembri, Silvio Parnis u Carmelo Abela.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Parlament 9

Je]isti pjan nazzjonali dwar l-ilma g[all-perijodu bejn l-2012 u l-2016 Minkejja li l-Ministru Konrad Mizzi qal li ma je]isti ebda pjan ta’ strate;ija dwar lilma, fil-fatt dan je]isti u jkopri l-perijodu bejn l-2012 u l2016. Il-Ministru jista’jg[id li ma jaqbilx ma’ dan il-pjan i]da ma jistax jg[id li ma je]istix. Dan qalu Tonio Fenech, ilKelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-Finanzi meta lbiera[ kienu diskussi l-estimi talKorporazzjoni g[as-Servizz tal-Ilma (WSC). Dwar dan, George Pullicino qal li l-Oppo]izzjoni mhix lesta tikkollabora f’e]er/izzju ta’ farsa politika billi ssir revi]joni li twarrab mi]uri li hemm fil-pjan. Id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech qal li l-Ministru qed jer;a’ jipprova jfarfar innuqqasijiet ta’ estimi li pprepara hu fuq l-amministrazzjoni pre/edenti. Le]er/izzju li g[amel ilMinistru wassal biex l-estimi qed jipproponu ]bilan/ ta’ €5.8 miljun. Mhux a//ettabbli li jit[alla li jkun hemm dan li]bilan/. Tonio Fenech ]ied li dan ilpjan jinkludi, fost affarijiet o[ra, sistemi kif jitnaddaf lilma biex jer;a’ jintu]a anke jekk mhux g[ax-xorb. IdDeputat Nazzjonalista qal li g[andu jkun hemm bilan/ bejn il-[a]na u spi]a e//essiva. Il-pro;etti li jitwettqu wie[ed irid ikejjilhom skont lispi]a involuta u r-ri]ultat li jkunu qed i[allu. Meta tkellem dwar l-ARMS, id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech semma l-passi li kellhom jittie[du biex ikunu solvuti problemi li kien hemm. Fost l-ewwel problemi kien hemm dik tal-kjuwijiet twal ta’ nies jistennew fix-xemx meta l-ARMS kienet topera

L-akbar impjant g[at-trattament tad-drenagg f’Ta’ Barkat ix-Xg[ajra kellu investiment ta’ €60 miljun

minn {al Luqa. L-unika bidla li kien hemm s’issa fl-ARMS hi dik fi/-Chairman u minn Tony Valvo issa tpo;;a Tony Meilaq. Fl-introduzzjoni tieg[u, ilMinistru Konrad Mizzi qal li hu stmat li fi tmiem din issena il-Korporazzjoni g[asServizzi tal-Ilma se tirre;istra ]bilan/ ta’ €5.8 miljun. Sostna li dan hu inqas minn dak pro;ettat mill-Gvern pre/edenti. Konrad Mizzi qal li l-WSC tiddependi [afna mill-konsum tal-ener;ija u g[alhekk meta lGvern se jnaqqas it-tariffi taddawl, anke l-WSC se tibbenefika. Dan se jg[inha tnaqqas li]bilan/. Id-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi tkellem dwar l-impjanti tat-tisfija taddrena;;. Hu qal li l-investiment f’dawn l-impjanti wassal biex pajji]na jista’ jitratta ddrena;; kollu bir-ri]ultat li

g[andna ba[ar nadif kif /ertifikat minn entitajiet internazzjonali. Frederick Azzopardi rringrazzja lill-[addiema u lillmembri tal-Bord tal-WSC g[all-[idma li wettqu biex ilpoplu jista’ jkollu ilma ta’ kwalità u ib[ra nodfa middrena;;. Id-Deputat Laburista Marlene Farrugia qalet li min[abba li parti kbira millilma li nikkunsmaw f’pajji]na ;ej mill-impjanti tar-reverse osmosis je[tie; li jkollna pjan estensiv biex jin[a]en l-ilma tax-xita. Il-bdiewa g[andu jkollhom g[ajnuna g[all-bini ta’ ;wiebi kif ukoll ikun hemm koordinazzjoni millMEPA fl-i]vilupp li jsir. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea qal li l-pajji] kien f’sitwazzjoni fejn kellu problema tal-ilma g[all-konsum. Matul is-snin saru investimenti biex illum hawn sit-

wazzjoni o[ra differenti f’dan is-settur. Hu tajjeb li jin[a]en l-ilma kollu tax-xita li jin]el. Imma anke kieku dan kien possibbli, lanqas mhu se jservi g[all[ti;iet li g[andu l-pajji]. Meta rrefera g[all-ilma tad-drena;;, ?ensu Galea qal li jkun tajjeb li ilma msoffi mill-impjanti tad-drena;; jintu]a g[all-biedja i]da dan jin[tie; sistema ta’ distribuzzjoni li ti;i bi spi]a. Id-Deputat Laburista Carmelo Abela qal li fis-sitwazzjoni ta’ pajji]na fejn [afna mill-ilma g[all-konsum ikollu ji;i mill-impjanti tarreverse osmosis, irid isir sforz minn kull aspett biex jin[a]en kemm hu possibbli ilma taxxita. Id-Deputat Nazzjonalista George Pullicino qal li lamministrazzjoni pre/edenti investiet bis-s[i[ biex ;ew solvuti problemi kbar li kellu l-pajji] fis-settur tal-ilma. Hu

staqsa jekk il-Gvern pre]enti hux se jimxi fuq il-pjani li hemm lesti. George Pullicino qal li ma jaqbilx li ma jkunx hemm [las fuq l-ilma li jittella’ mill-pjan. Jekk ting[ata idea ta’ tqassim ta’ ilma bla [las ikun ifisser [ela. Is-sistema proposta millGvern pre/edenti bi tqassim permezz ta’ kwota u [las g[all-ilma i]jed li jittella’, ;iet imfa[[ra wkoll mill-UE. Il-Kelliem tal-Oppo]izzjoni g[all-Ener;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma esprima t-tama li l-Gvern i]omm kelmtu li jnaqqas it-tariffi tad-dawl u lilma ming[ajr ma jkollu jirrikorri g[al ]idiet fit-taxxi. Appella wkoll biex ma jer;g[ux inibbtu l-klikek politi/i. Hu qal li tne[[a l-Kap E]ekuttiv li kien hemm biex tpo;;a minflok Kunsillier talPartit Laburista ming[ajr lanqas biss saret sej[a biex timtela l-vakanza li [oloq.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

10 Lil hinn minn xtutna

Funerali ta’ ]ew; vittmi tal-vjolenza tal-pulizija, wie[ed ta’ 22 sena (xellug) u ie[or ta’ 14-il sena (fin-nofs) bil-qraba mbikkmin (lemin)

Il-Ginea> Elezzjoni posposta g[axar darbiet Suppost, fl-a[[ar, l-elettorat tal-Ginea, fil-Punent talAfrika, se jmur jivvota nhar il-{add li ;ej biex ja[tar gvern ;did wara 13-il sena mill-a[[ar elezzjoni li saret fl-2002 u li tqieset imbag[bsa mill-Oppo]izzjoni. Meta mbag[ad waslet biex issir elezzjoni o[ra fl-2007 ;iet posposta wara protesti popolari organizzati aktar mill-unions milli mill-partiti, li kienu wasslu biex ilPresident tar-Repubblika kien [atar gvern ;did. Posposta g[axar darbiet Qed nikteb “suppost” u “fla[[ar”, g[ax fil-fatt, minn dakinhar, f’sitt snin din l-

elezzjoni ;iet posposta g[axar darbiet f’din l-eks kolonja Fran/i]a! Minflok f’:unju fl2007 tmexxiet g[al Di/embru, i]da f’dak ix-xahar miet il-President Lansana Conté tal-istess partit filgvern, il-Parti de l’Unité et du Progrès, PUP, u l-militar wettaq kolp ta’ stat minn ;unta mmexxija minn Moussa

Camara. Meta fl-2009 bdew ilprotesti kontra t-tentattiv li dan jil[aq President tarRepubblika, il-;unta ordnat lis-suldati biex jisparaw fuqhom, li nfexxew f’or;ja ta’ stupri, mutilazzjoni u qtil. F’Di/embru ta’ dik is-sena suldati sparaw fuq Camara u ferewh gravi, tant li ntbag[at f’Burkina Faso g[all-kura. Ftit wara ntla[aq ftehim li ssir elezzjoni Presidenzjali f’Novembru 2010 meqjusa b[ala l-ewwel elezzjoni verament kompetittiva millindipendenza tal-1958. Dik wasslet g[ar-reb[a ta’ Alpha Condé tal-partit flOppo]izzjoni, irRassemblement du Peuple Guinéen, RPG, li kien ibbojkottja l-elezzjoni parlamentari tal-2002. Fl-2011 fazzjoni fl-armata attakkat il-palazz presidenzjali, imma Condé ma ;ralu xejn. Intant, fost l-a[[ar dati g[all-elezzjoni parlamentari kienu ssemmew Lulju u April

tas-sena l-o[ra, i]da Condé kien ipposponieha indefinittivament, g[ax ried ikun ]gur li dik tkun trasparenti u demokratika. Settembru F’Settembru mbag[ad se[[ pass importanti bit-twaqqif ta’ kummissjoni elettorali ;dida. It-ta[ditiet bejn il-Gvern u l-

Oppo]izzjoni però re;g[u waqfu [esrem f’Di/embru min[abba nuqqas ta’ qbil dwar ir-re;istru elettorali. Fi Frar ta’ din is-sena faqqg[et vjolenza politika waqt protesti dwar proprju lbi]a’ ta’ nuqqas ta’ trasparenza politika flelezzjoni, li kien t[abbar li kellha ssir ix-xahar li g[adda. Dakinhar inqatlu disa’ persuni filwaqt li madwar 220 sfaw midruba wara li l-qawwiet tas-sigurtà sparaw live ammunition fuqhom. Dik il-vjolenza wasslet ukoll g[all-vjolenza etnika bejn il-Peul (40 fil-mija talpopolazzjoni) li jiffurmaw ilma;;oranza kontra lPresident, u l-Malinke (30 filmija), li jappo;;jaw lil Condé li hu ;ej minnhom. Fis-17 ta’ April Condé [abbar id-data ;dida g[allelezzjoni, appuntu dik tal{add 30 ta’ :unju, imma m’a//ettax it-talba insistenti tal-Oppo]izzjoni li jing[ata lvot ukoll lil dawk in-nies talGinea li jinsabu barra l-pajji], u li jing[ad li l-ma;;oranza tag[hom huma Malinke. Mejju beda [a]in ukoll bi ;lied bejn partitarji talOppo]izzjoni u qawwiet tassigurtà fil-kapitali Conakry li ssarrfu f’pulizjott u ]ew; partitarji tal-Oppo]izzjoni maqtula. Appell lill-poplu Mill-inqas kien hemm 15

Pulizija jsawtu dimostrant

mejta u madwar 90 midruba waqt aktar protesti bejn it-22 u l-25 ta’ Mejju. Dakinhar Condé ke//a lill-Ministru tasSigurtà Cissé, u fit-28 taxxahar appella lill-poplu biex i]omm kalm, filwaqt li mexxejja tal-Oppo]izzjoni qablu li jwaqqfu ddimostrazzjonijiet min[abba

“l-e]amijiet fl-iskejjel”.

Condè [abbar ukoll li waqqaf kummissjoni ta’ ma;istrati biex tinvestiga lqtil re/enti. Semmejt fil-bidu limportanza tal-unions filprotesti – meta bdiet ti;i posposta l-elezzjoni fl-2007 – anki bil-[sieb li l-poplu jin;ieb konxju tal-importanza tad-dritt tal-vot biex jibdlu laffarijiet wara snin twal ta’ re;imi li wasslu g[allkorruzzjoni u inkompetenza, skont dak li ddikjarat kemm-il darba Rabiatou Serah Diallo, Segretarja :enerali talKonfederazzjoni Nazzjonali tal-[addiema tal-Ginea (CNTG), il-union ewlenija. Wara li miet il-President Lansana Conté, deher li lpartiti fl-Oppo]izzjoni nqabdu fuq sieq wa[da, kienu dg[ajfa, u l-militar [assha aktar fa/li jwettaq il-kolp ta’ stat. Imnalla kienu l-unions li kienu aktar kapa/i ji;bru u jorganizzaw lill-poplu fil-pro/ess politiku milli l-istess partiti. Dan in parti hu dovut g[allistess storja politika talGinea, skont Bakary Fofana, direttur tas-Centre of International Commerce & Development u konsulent talorganizzazzjoni Amerikana g[all-i]vilupp IFES. Wara snin ta’ dik li ba]ikament kienet [akma ta’ partit wie[ed, il-poplu sar dejjem i]jed /iniku u maqtug[ mill-gvern, u allura mill-politika, fejn il-partiti ma rnexxilhomx jid[lu fil-pront biex jimlew il-vojt li tfa//a, qal Fofana. “Sfortunatament lOppo]izzjoni ma kinitx taf kif se tersaq bi strate;ija g[allokka]joni,” kompla jg[id. “Kienu wkoll g[adhom imxekkla minn [afna restrizzjonijiet, u ma setg[ux ji//aqalqu u jiltaqg[u kif riedu. Min[abba f’hekk ma setg[ux jorganizzaw lillpartitarji. Kien hemm li sso/jetà /ivili u l-unions da[lu huma.” Diallo min-na[a tag[ha qablet li “l-pubbliku ftit li xejn g[andu fidu/ja fil-partiti politi/i .” Dakinhar kompliet

minn Joe Calleja jocal@me.com

tg[id li, “illum, anki g[allinqas problema, il-poplu jirrikorri g[and il-unions. Konvinti li s-soluzzjoni tinsab fil-unions, imkien i]jed.” Dakinhar, u ftit jew wisq anki llum, filwaqt li n-nies tal-post kienu bdew, xi ftit, jinteressaw aktar ru[hom filpro/ess politiku, l-elezzjoni ma kinitx l-aktar [a;a importanti g[alihom. Aktar kien jinteressahom l-ilma, lelettriku u prezzijiet ir[as. Fil-fatt hi biss 20 fil-mija tal-popolazzjoni li g[andha lprovvista tal-elettriku d-dar, u min[abba f’hekk, pere]empju, mijiet ta’ tfal, biex jistudjaw filg[axija jkollhom jo[or;u mid-dar biex isibu dawl [alli jistudjaw ta[tu. Fil-fatt in-nies tal-Ginea ilhom snin twal ibatu minn infrastruttura dg[ajfa u mhix ]viluppata, l-aktar min[abba li g[al ]mien twil pro;etti vitali kienu mmexxija minn politi/i u mhux nies professjonisti. Fl-a[[ar nett, b[alma bdejt u sakemm qed nikteb, jidher li l-elezzjoni suppost se ssir nhar il-{add. Imma g[ad hemm /ittadini, anki li jg[ixu barra l-pajji], li j[ossu li din mhix se ssolvi l-problemi talpajji]. Dan min[abba wkoll li lpartiti huma maqsumin skont it-tribù, u sakemm le[en ilminoranzi ma jkunx im[ares sew, l-elezzjonijiet fil-Ginea jiggravaw it-tensjoni bejn lgruppi etni/i prin/ipali.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-kliem u l-fatti Bejn il-kliem u l-fatti, hemm ba[ar jikkumbatti. Dan il-qawl applikajnieh kemm-il darba fil-kampanja elettorali g[all-Partit Laburista u g[allMexxej Laburista Joseph Muscat, li illum ilu aktar minn mitt jum fil-gvern. L-ewwel mitt jum nistg[u ni;;udikawhhom u nanalizzaw dak li qal u li g[amel. Hu fatt li dan ilgvern g[adu fil-bidu ta’ din il-le;i]latura. Hu fatt ukoll li gvern irid jie[u ]-]mien tieg[u biex ikun f’po]izzjoni li jibda jattwa l-programm elettorali tieg[u. Kien qal li g[andu roadmap I]da rridu niftakru wkoll il-kliem li qal Muscat fil-kampanja elettorali li [afna laqqmuha b[ala twila [afna. Kampanja li fiha smajna kemm-il darba, u f’kull okka]joni li tkellmu fil-pubbliku, li hu g[andu roadmap g[al pajji]na. Esponenti tieg[u li llum huma Ministri fil-Kabinett, fta[ru kemm-il darba li g[andhom kollox lest. Li jafu x’se jag[mlu u kif se jindirizzaw sfidi fil-qasam tas-sa[[a, taledukazzjoni, tal-ekonomija u tax-xog[ol. I]da rroadmap s’issa g[adna ma rajnihiex u wisq anqas nafu x’inhi! Kienu jitkellmu wkoll li l-ewwel iridu jing[ataw il-fidu/ja mill-elettorat u mbag[ad jibdew iwettqu. Fta[ar ukoll li se jkun gvern ta’ kul[add u fi kliem

Muscat stess, kien jirrepeti kemm-il darba l-fra]i li “tista’ ma taqbilx mag[na i]da tista’ ta[dem mag[na”. Il-fatti wrew fil-ma;;oranza kbira talka]i, li tista’ ma taqbilx mag[na u ma ta[dimx mag[na. Il-poplu dde/ieda u fil-gvern se[[et bidla. Ilpoplu g[a]el demokratikament lil Joseph Muscat b[ala Prim Ministru. B[al kull gvern ;did, ikollu ta’ bilfors jag[mel u jie[u [afna de/i]jonijiet. Esperjenzajna minnufih l-ewwel de/i]jonijiet. Warrab il-kodi/i ta’ etika Il-fatti qeg[din hemm. Fost l-ewwel de/i]jonijiet

li qajmu kontroversja kbira kienet li injora u warrab il-kodi/i ta’ etika g[all-Ministri li da[lu fit-tmexxija ta’ dan il-gvern. Is-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca ng[ata l-barka mill-Prim Ministru Muscat biex jibqa’ jopera u jmexxi Segretarjat Parlamentari f’Ministeru. Il-fatti wrew li f’nofstanhar wie[ed, qala’ f’xog[ol fil-privat €3,600, u d[ul kemm ilu Segretarju Parlamentari ta’ mill-anqas €50,000 minn dak biss li nqabad li qed iwettaq minn interventi kirur;i/i u kosmeti/i fl-g[ajnejn fi sptar privat. Il-fatti huma wkoll li l-Prim Ministru nqabad jigdeb meta qal li s-Segretarju Parlamentari kien se jibqa’ jopera biss f’ka]i meta hu biss jista’ jag[mel

l-interventi kirur;i/i min[abba l-ispe/jalizzazzjoni tieg[u. Kliem li aktar tard inqaleb ta’ ta[t fuq biex jg[atti l-a;ir ta’ dan il-Gvern li kixef fil-bera[ standards eti/i ina//ettabbli tal-Gvern Laburista. Negattivi]mu, transfers u [atriet biex jinqdew tal-qalba

Smajna wkoll kliem sabi[ li dan hu l-Gvern f’“Malta Tag[na Lkoll”, meta l-fatti wrew sensiela ta’ transfers biex jinqdew [addiema ta’ fehmiet Laburisti. Fatti o[rajn fejn rajna personalitajiet li jgawdu [afna stima fost il-poplu li tqa//tu biex jin[atru nies Laburisti tal-qalba fi tmexxija ta’ azjendi, entitajiet u korporazzjonijiet tal-Gvern. Aktar kliem. Smajna minn dan il-Gvern li mhux se jkun qieg[ed jitkellem fuq dak li sab millamministrazzjoni pre/edenti u li jkun negattiv. Ilfatti minn kliem stess tal-Prim Ministru Muscat juru li l-Gvern fl-ewwel mitt jum tieg[u kien negattiv [afna fuq dak li skont hu sab fl-amministrazzjoni tal-gvern. F’laqg[a ta’ konsultazzjoni din il-;img[a stess f’Kastilja, il-Prim Ministru qal, kif irrappurtat fil-;urnal tal-GWU l-orizzont, “li tant kienet t[alliet taqa’ lura s-sistema tas-sa[[a li din ma kkrollatx min[abba r-ru[ tat-tobba, infermieri u [addiema kollha tal-isptar.” Dawn huma fatti. U l-fatti jitkellmu wa[edhom.

“I’m gonna make you an offer you cannot refuse” Il-kliem “I’m gonna make you an offer you cannot refuse” ]gur ifakkar lil kull dilettant tal-films fl-ewwel minn sett ta’ tliet films mag[rufin, The Godfather. Fra]i li b’mod indimendikabli jg[idha Marlon Brando fil-parti ta’ Don Corleone filbidu tal-ewwel film. Fra]i li ti;bor fiha s-sens ta’ theddid u nuqqas ta’ g[a]la reali li jiddominaw il-ma;;oranza tas-sitwazzjonijiet fil-bqija tal-film. Fra]i li sfortunatament dan l-a[[ar ftakart fiha meta qrajt kumment mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qed jitkellem dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Gvern Laburista u lgvern ?ini].

From Beijing with love Forsi kliem il-Prim MInistru n;abar bl-a[jar mod bit-titlu li deher fuq il-portal tal-;urnal The Malta

Independent li kien jg[id hekk: ‘Chinese Government Offer ‘Not to be refused’”. Hu ming[ajr ebda dubju li Malta g[andha taspira li jkollha l-a[jar relazzjonijiet possibbli ma/-?ina. I/-?ina toffri lil pajji]na [afna opportunitajiet ekonomi/i f’ekonomija bi pre]enza globali dejjem aktar qawwija. Fuq kollox, ir-relazzjonijiet bejn Malta u /-?ina jmorru lura bosta snin u allura ]gur g[andhom ikunu dejjem imtejba. I]da m’g[andna qatt

Kien pass mill-aktar po]ittivi dak tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg li ressqet emenda kostituzzjonali biex fl-a[[ar fil-Kostituzzjoni tag[na tkun illegali li wie[ed jiddiskrimina kontra persuna fuq ba]i ta’ orjentazzjoni sesswali

na//ettaw li n[ossuna t-tapit ta’ xi [add, la ta/-?ina u la ta’ ebda pajji] ie[or. Li t[ossok obbligat ta//etta offerta tal-gvern ?ini] f’;ie[ in-negozjati bejn i]-]ew; pajji]i hu servili]mu u jesponi lil pajji]na g[al sitwazzjoni dg[ajfa fl-isfera internazzjonali. Hi wkoll ironika li gvern Laburista j[ossu hekk fil-konfront ta/-?ina i]da fil-konfront tal-Unjoni Ewropea j[ossu macho bi]]ejed li ja[lef li [add fi Brussell ma hu se jiddetta lill-gvern Laburista lil min jappunta fejn. Love is love

Kien pass mill-aktar po]ittivi dak tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg li ressqet emenda kostituzzjonali biex fl-a[[ar fil-Kostituzzjoni tag[na tkun illegali li wie[ed jiddiskrimina kontra persuna fuq ba]i ta’ orjentazzjoni sesswali. Hu /ar li din l-emenda hi konsistenti ma’ politika ta’ partit li jemmen fil-libertà u fid-demokrazija.

Kien ukoll ta’ sodisfazzjon il-fatt li l-proposta ntlaqg[et b’mod po]ittiv fejn [are; b’mod /ar li din hi bidla me[tie;a llum qabel g[ada fil-Kostituzzjoni tag[na. Illi;i Maltija ma g[andha toffri ebda kenn lil min irid joqg[od jiddiskrimina abba]i ta’ orjentazzjoni sesswali. Kienet pjuttost komika minna[a l-o[ra r-reazzjoni talMinistru Helena Dalli li filkonfront ta’ proposta po]ittiva ppruvat tie[u l-mertu hi billi sa[qet li kienet di;à tkellmet dwar l-idea ma’ dak li hu responsabbli mit-tfassil tal-bidliet fil-Kostituzzjoni ta’ Malta. Parlament Nazzjonali ta]-}g[a]a;[ Dan l-a[[ar, il-Kunsill Nazzjonali ta]-}g[a]ag[ nieda edizzjoni o[ra tal-

Parlament Nazzjonali ta]}g[a]ag[. Inqis ru[i fortunat li [adt sehem bosta drabi filParlament Nazzjonali ta]}g[a]ag[ u li g[al darb’o[ra nista’ nag[ti sehem attiv fi [dan dan il-pro;ett tal-KN}. Il-Parlament Nazzjonali

minn Angelo Micallef angelo.micallef@gmail.com

ta]-}g[a]ag[ hu pro;ett li g[andu jkun ta’ interess g[al kull ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a li jemmnu li huma jistg[u jag[mlu s-so/jetà tag[na wa[da a[jar. G[andu jkun ta’ interess g[al kull ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a li jixtiequ jsemmg[u le[inhom jew iressqu xi idea li jemmnu li tkun ta’ ;id g[a]]g[a]ag[. Kull min hu interessat in[e;;u jikseb aktar dettalji fuq is-sit tal-KN} www.knz.org.mt.

Angelo Micallef hu Kunsillier f’isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk


IN-NAZZJON Il-{amis 27 ta’ :unju, 2013

12 Ittri

Il-Gvern irid jo[ro; bl-ideat hu Sur Editur, Minn dan il-Gvern s’issa g[adna ma rajna xejn konkret fl-ideat fil-politika tieg[u biex il-pajji] jibqa’ jo[loq ixxog[ol. Kulma tkellem dwaru s’issa dan il-gvern, t[ejja u kien di;à beda ja[dem fuqu lGvern pre/edenti, dak Nazzjonalista. Wasal i]-]mien li dan ilGvern ta’ Joseph Muscat jibda jo[ro; bl-ideat tieg[u dwar

kif se jo[loq ix-xog[ol. L-ewwel test tieg[u jkun ilpreparazzjoni tal-ba;it 2014 mal-korpi kostitwiti. Il-Gvern Nazzjonalista kien jippubblika dokument ta’ qabel il-ba;it biex il-korpi kostitwiti jkollhom linja /ara dwar ilvi]joni tal-Gvern. Nittama li l-Gvern isegwi din il-prattika jew xi inizjattiva simili.

A. Zammit San :wann

Gvern li jg[id mod u jag[mel ie[or Sur Editur, Fl-istess nifs li l-Gvern ta’ Joseph Muscat jipprova jag[ti l-impressjoni li dan hu gvern li j[ares ’il quddiem u mhux lura, u li mhux se joqg[od jitkellem dwar dak li sab millamministrazzjoni pre/edenti, fil-[afna diskorsi li qed isiru biex il-gvern Laburista jfakkar il-mitt jum tieg[u filGvern, mhux jieqaf jitkellem dwar dak li hu qed jirreferi g[aliha b[ala d-di]astru li sab mill-gvern pre/edenti. Din hi gimmick o[ra talGvern ta’ Joseph Muscat. Gimmick o[ra tal-Gvern Laburista hi li filwaqt li jg[id f’kull okka]joni li jkollu li dan hu gvern li ja[dem ma’ kul[add u li kul[add jista’ ja[dem mieg[u, fil-verità qieg[ed jag[mel bil-kontra –

iqa//at l-irjus biex minflok jag[mel nies tal-qalba u nies li appo;;jawh biex reba[ ilGvern. I]da llum qed naraw lillGvern Laburista, wara mitt jum, iwa[[al flamministrazzjoni pre/edenti u jitkellem u jikkritika bladdo// lill-amministrazzjoni Nazzjonalista. Il-poplu g[andu jkun stmat a[jar. Jixraqlu rispett akbar mill-mod kif qed ji;i trattat minn dan il-gvern. Jekk illum il-pajji] g[andu sfidi x’jindirizza, id-dmir hu biss ta’ dan il-gvern li jindirizzahom, g[aliex g[alhekk dan il-gvern ing[ata l-mandat mill-poplu.

A. Farrugia

{a]-}ebbu;

Triq Miggiani fil-Marsa Sur Editur, Ng[addi spiss minn Triq Miggiani fil-Marsa, u hemm nosserva dar li tfakkar mara nanija li kienet mag[rufa b[ala Pawla Nanija. Din kienet mietet f’Marzu tassena 1883 u billi kienet mara /kejkna g[ax kienet biss ta’ 34 pulzier, fil-;urnali ta’ dak i]-]mien kitbu biex tibqa’ mfakkra. Din Triq Miggiani g[andha wkoll ;rajjietha. Proprjament jing[ad li kienet saret biex il[addiema li kienu j;orru lfa[am g[all-bastimenti, flok imorru d-dar kienu jibqg[u vi/in ix-xog[ol.

Forsi g[ad hawn min jiftakar meta l-bastimenti kienu jie[du l-fa[am li kien jin;arr fuq l-ispallejn, il[addiem li kienu ju]aw twavel mill-braken g[allbastimenti. U proprju fil-kantuniera ta’ din it-triq, is-Sur Miggiani, li kien devot ta’ San Lawrenz, g[amel ni//a lil dan il-qaddis Levita li [a l-martirju billi xwewh permezz tal-fa[am fuq gradilja tal-[adid li parti minnha tinsab fil-Knisja ta’ S Lorenzo in Lucina, f’Ruma.

Lorenzo Zahra

Il-Birgu

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.com.mt.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Opinjoni 13

Festi sajfin Meta nid[lu fix-xahar ta’ :unju, bla ma rridu mo[[na jibda ja[seb fuq [afna [wejje;. Na[sbu fuq is-sajf li jibda f’dan ix-xahar, u mas-sajf norbtu l-vaganzi, l-g[awm, il-ba[ar, xi barbecue, iljieli barra u [ru;. Na[sbu wkoll fuq il-fest tal-bliet u l-ir[ula tag[na. Dawn tal-a[[ar hemm min i[ares lejhom b’[erqa kbira u hemm min jis[et is-sieg[a u l-mument li jkunu waslu. Il-festa Maltija L-ori;ini tal-festi f’pajji]na hi marbuta malkult Nisrani. Meta l-klassi g[anja kellha t-Teatru Manoel u iktar tard it-Teatru Rjal fejn setg[et titpaxxa bilmu]ika operistika, il-klassi tal-[addiema ma kellha mkien fejn tista’ tisma’ xi [a;a differenti mid-daqqa tal-kitarri li kienet tisma’ ssena kollha fil-[wienet talinbid. G[alhekk il-Knisja darba f’sena kienet toffri lillklassi proletarja attività differenti marbuta mal-litu;ija u mal-qaddis jew qaddisa tar-ra[al jew belt. Irridu jew ma rridux, jog[;buna l-festi jew ma jog[;buniex, ikollna nam-

mettu li xi siltiet mu]ikali li nisimg[u fil-knejjes tag[na matul il-festa huma tabil[aqq opri mu]ikali li jag[mlu ;ie[ lil min kitibhom, lil min jippossedihom u jag[mluna kburin li Maltin b[alna kienu kapa/i jo[olqu dak il-;miel. Ma rrid insemmi xejn u lil [add g[ax jg[idu li l-paraguni odju]i, allura nistedinkom biex dan is-sajf jekk qatt ma mortu, idduru dawra xi festi hekk imsej[in “ta’ ;ewwa”, ji;ifieri ta’ ;ol-knisja, u tisimg[u b’widnejkom stess dak li qed nipprova nfissrilkom. Imbag[ad il-;udizzju ag[mluh intom. Vetrina arti;janali Il-festi huma vetrina ta’ arti;janat Malti. X’ma tarax fil-festi? Kemm fil-knisja kif ukoll fit-toroq illum naraw opri tal-arti. Ma g[adux i]]mien li t-toroq tag[na jintramaw bil-liedna tal-[axix u bi

bnadar mi;jubin minn fuq xi

minn Fr. Reno Muscat OP renosop@gmail.com

Cilia Ofm Conv. Kemm hi kerha l-mewt, l-aktar meta ti;i fuq min ikun g[adu ]g[ir u jkun g[adu jag[ti sehmu fil-komunità. Nitbikkmu quddiem il-mewt. Ma nsibux kliem g[ax hi misteru. Kif tista’ ssib kliem quddem dawn it-telfiet? Ma nikkummentax jekk idde/i]joni li jit[assru l-festi hix l-a[jar wa[da jew le. }gur li dwar dawn idde/i]jonijiet kien hemm min qabel u kien hemm min ma qabilx. Ng[id biss li t-telfa ta’ dawn i]-]ew; sa/erdoti hi kbira. Tant hi kbira li t[allina bla kliem. L-ori;ini tal-festi f’pajji]na hi marbuta mal-kult Nisrani

vapur tal-militar. Illum ittoroq ta’ pajji]na fil-jiem talfesta saru juru s-seng[a tal[addiem Malti. Xog[ol ta’ njam, skultura, xog[ol ta’ [adid, ferrobattuto, pittura, ir[amar, [jata, induratura u ]ebg[a. Kollox ma[dum blakbar seng[a u [afna mixxog[ol isir b’xejn mill-voluntieri [abrieka tal-festa matul is-sena kollha. Ma’ dan kollu ji]died iddaqq tal-baned, mar/ijiet, briju u x’naf jien. Il-mar/ tasSibt filg[axija, dak li xi w[ud isej[ulu l-mar/ tal-puliti u dak tal-g[ada filg[odu, li ]gur ma jistax jissejja[ talpuliti u iktar u iktar... Is-sorpri]a li tkun ilha ti;i ma[duma xhur s[a[. U fla[[ar u mhux l-inqas, in-nar. Murtali, blalen, beraq, baraxxi, irdieden. Il-livell tan-nar f’pajj]na wkoll sar wie[ed g[oli u llum wie[ed jista’ jgawdi spettakli

Irridu jew ma rridux, jog[;buna l-festi jew ma jog[;buniex, ikollna nammettu li xi siltiet mu]ikali li nisimg[u fil-knejjes tag[na matul il-festa huma tabil[aqq opri mu]ikali li jag[mlu ;ie[ lil min kitibhom

pirotekni/i li tabil[aqq ipaxxuk. Hawn ukoll ta’ min isellem lil bosta [addiema tal-log[ob tan-nar li tul is-sena kollha ja[dmu g[all-festa, li ma jistg[ux igawduha g[ax waqt li l-poplu jkun g[addej jixxala fit-toroq tar-ra[al jew belt, il-pirotekni/i jkunu flg[elieqi ja[arqu n-nar talajru. Favur u kontra

Dwar dan kollu li g[edna sa issa ssib min jabel mieg[u mija fil-mija, issib min jaqbel ma’ xi [a;a minnu u ssib min hu totalment kontra l-festi u ma jarax il-waqt li jieqfu darba g[al dejjem. Li jinqatg[u l-festi darba g[al dejjem na[seb li hi xi [a;a impossibbli, li lanqas ilKnisja stess ma nemmen li tridha. Li jkun hemm kontroll fuq dak li jsir nemmen li hi laktar [a;a ;usta g[al kul[add. Ma g[andhomx jinkisru li;ijiet bl-isku]a tal-festa tarra[al. Jekk hemm [in stabbilit li fih g[andu jispi//a l[ruq tan-nar jew id-daqq talbanda, dan g[andu jkun osservat u bl-ebda mod ma g[andhom isiru e//ezzjonijiet. Dik l-g[aqda li tikser irregola g[andha tin]amm

responsabbli ta’ g[emilha. Hekk titlob is-serjetà. Hekk isiru l-affarijiet f’so/jetà /ivilizzata. Festi o[rajn

Illum sirna nisimg[u b’bosta festi o[ra li ma g[andhomx rabta mal-Knisja. Festa tar-rebbieg[a, festa tal[alib, festa tal-frawli, festa tal-[ob], festa ta/-/ikkulata, festa ta]-]ejt, festa tal-inbid u aktar festi. Imma dawn xorta ma jil[qux il-livell ta’ xog[ol mitlub u lanqas in-numru ta’ parte/ipanti li jil[qu l-festi parrokkjali. Bosta drabi dawn il-festi huma mtellg[in minn g[aqdiet li huma asso/jati mal-festa tal-patrun. Allura nistg[u ng[idu li bqajna ng[umu fl-istess g[adira. }ew; festi m[assrin

Ming[ajr ma nid[ol filmertu tal-kwistjoni dwar ilfesti ta]-}ejtun u ta’ San Pawl il-Ba[ar, nixtieq insellem lil Dun Eric Overland u lil Patri Joseph

Festa bla skop

Ma nistax nimma;ina li jkun organizzat festin f’g[eluq snin xi [add u dan it-tali li jkun g[alaq sninu ma jkunx mistieden g[al dan ilfestin. Ma nistg[ux immorru festa ta’ tie; jekk ma jkunx hemm l-g[arus u l-g[arusa. Allura kif nistg[u mmorru lfesta tal-qaddis jew qaddisa bla ma na[sbu fihom? Liskop ewlieni tal-festi Maltin kien li l-profan jg[in lissagru. Fil-festi parrokkjali tag[na s-sagru g[adnu jing[ata preferenza fuq ilprofan. Sfortunatament kultant isir propju l-kuntrarju. Jekk irridu tassew nag[mlu festa lill-patrun jew patruna, ma nistg[ux nibqg[u lura mill-attivitajiet tal-Knisja. Festa tar-ra[al ming[ajr parte/ipazzjoni fil-litur;ija hi festa vojta, festa pagana, festa bla skop. Tajjeb li ni//elebraw, dejjem kif jixraq, ilfesti tag[na, imma tajjeb li npo;;u l-ewwel preferenza dak li g[alih isiru dawn ilfesti.

Ma nistax nimma;ina li jkun organizzat festin f’g[eluq snin xi [add u dan it-tali li jkun g[alaq sninu ma jkunx mistieden g[al dan il-festin


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-UNJONI EWROPEA

Tnaqqis drastiku fil-mard tal-qalb Tul dawn l-a[[ar snin, in-nies li qed imutu minn mard tal-qalb fl-Ewropa naqsu drastikament. Fost ilpajji]i fejn f’dawn l-a[[ar snin kien re;istrat tnaqqis sinifikanti, fuq ta’ quddiem hemm Malta. Dan l-aktar bis-sa[[a ta’ medi/ini ;odda li jnaqqsu l-kolesterol u kampanji biex in-nies jieqfu milli jpejpu. Dan [are; minn studju ta’ xjenzjati li kien ippubblikat fir-rivista spe/jalizzata European Heart Journal. Irri]ulta li mill-bidu tassnin tmenin, l-imwiet millmard tal-qalb f’[afna pajji]i tal-Unjoni Ewropea, naqsu aktar min-nofs f’[afna pajji]i tal-Unjoni Ewropea. Min-na[a l-o[ra, il-mard tal-qalb g[adu kaw]a ewlenija ta’ mewt flEwropa u ]-]ieda fir-rata ta’ nies [oxnin u taddijabete dalwaqt jista’ jxolji l-progress kollu li sar f’dawn l-a[[ar 30 sena. Il-pajji]i fejn kien hemm l-akbar tnaqqis huma Malta, ir-Renju Unit, idDanimarka, l-Olanda u lI]vezja u dan kien jg[odd kemm g[an-nisa kif ukoll g[all-ir;iel L-istudju tmexxa minn Nick Townsend talUniversità ta’ Oxford flIngilterra, li esprima tt[assib tieg[u li l-progress kollu li sar jista’ jin[all min[abba l-obesità u ddijabete. Hu qal li min[abba fihom, il-;id kollu li nkiseb seta’ jintilef. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Sa[[a tqis li lmard tal-qalb jikkaw]a lmewt ta’ madwar 17-il miljun persuna madwar iddinja kull sena.

IL-BEL:JU> Nies i]uru Mini-Europe, park fejn hemm mudelli fil-minjaturi ta’ bini importanti fl-Ewropa, li jinsab f’Brussel. L-awtoritajiet tal-kapitali Bel;jana qalu li dan il-park se jing[alaq lejn tmiem is-sajf min[abba pjani g[all-i]vilupp taz-zona fejn jinsab. (ritratt Reuters)

L-AWSTRALJA

Gillard titne[[a minn PM Kien hemm sorpri]a kbira g[alkemm xi ftit mistennija fix-xena politika Awstraljana. Dan wara li Kevin Rudd ilbiera[ irritorna b[ala Prim Ministru tal-Awstralja wara li ne[[a mill-kariga lil Julia Gillard. Dan se[[ kwa]i e]attament tliet snin minn mindu Gillard kienet g[amlet din l-istess [a;a lil Rudd. Dan kollu hekk kif fadal anqas minn tliet xhur g[all-elezzjoni ;enerali li l-Partit Laburista ta’ Gillard u Rudd jidher s’issa li se jitlef. Infatti din il-mossa biex Gillard titne[[a, qed titqies b[ala sforz a[[ari biex tintreba[ l-elezzjoni tal-14 ta’ Settembru. Rudd hu popolari fost l-elettorat imma mhux

daqstant fi [dan il-Partit Laburista partikularment wara li tul dawn l-a[[ar 18-il xahar g[al darbtejn sfida ttmexxija ta’ Gillard u pprova jne[[iha minn hemm. Issa hemm min qed jispekula li l-elezzjoni tista’ ssir f’Awwissu, biex ilLaburista jippruvaw japprofittaw minn din ilmossa. Il-bidla fit-tmexxija se[[et wara sensiela ta’ st[arri; talopinjoni pubblika wrew li lGvern ta’ minoranza ta’ Gillard aktarx kien se jitlef 35 si;;u fl-elezzjoni. Gillard tliet snin ilu saret lewwel Prim Ministru mara flAwstralja u ]ammet malweg[da li titlaq millParlament jekk titlef il-vot.

Gillard qatt ma kienet verament popolari b[ala Prim Ministru minkejja ]vilupp ekonomiku u ftit qg[ad u [admet [afna fil-qasam so/jali. Il-Partit Laburista Awstraljan qed imexxi bissa[[a tal-appo;; ta’ ]ew; membri parlamentari indipendenti u ie[or tal{odor g[aliex m’g[andux ilma;;oranza. Dawn it-tlieta lbiera[ [abbru li se jkomplu jappo;;jaw il-gvern ta’ Rudd. Minkejja din il-bidla, osservaturi huma xetti/i dwar kemm din se tg[in u twassal g[al reb[a elettorali min[abba l-firda kbira li hemm fil-partit u li xejn m’hi ta’ fidu/ja g[all-elettorat.

Julia Gillard

Kevin Rudd


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15

IL-VATIKAN

Il-Papa jinsisti li [add mhu inutli fil-Knisja Il-Papa Fran;isku insista li [add mhu inutli fil-Knisja Kattolika u kul[add hu indaqs u ne/essarju f’g[ajnejn Alla. Il-Papa qal dan fl-udjenza ;enerali ta’ kull nhar ta’ Erbg[a u ]ied li dan kien japplika anki g[alih fost applaws kbir tat-80,000 persuna pre]enti fi Pjazza San Pietru. Il-Papa qal li [add mhu sekondarju fil-Knisja Kattolika u ]ied li dan iwassal g[ar-riflessjoni li, jekk hemm xi [a;a nieqsa fil-[ajja tag[na Nisranija, hemm ukoll xi [a;a nieqsa fis-sbu[ija tal-Knisja. Sadattant ilbiera[ ukoll, il-Papa [atar kummissjoni spe/jali biex tirrevedi l-attivitajiet tal-Bank tal-Vatikan li hu mifni minn skandli. Dan biex jassigura li l-bank ja[dem ‘f’armonija’ mal-missjoni tal-Knisja Kattolika. Dan qed jitqies b[ala l-aktar pass kura;;u] tal-Papa millAr;entina biex jikkontrolla l-bank, l-IOR, li g[al [afna snin embarazza l-Knisja Kattolika. B[alissa l-awtoritajiet Taljani qed jinvestigaw il-bank min[abba allegazzjonijiet ta’ [asil ta’ flus. IR-RENJU UNIT

Ji]diedu l-pets abbandunati L-RSPCA – Royal Society for the Protection of Cruelty to Animals – ilmentat li hekk kif da[al is-sajf, qed ji]diedu l-pets li qed jinstabu abbandunati f’laned tal-iskart, kaxex u kull o;;ett ie[or imma;inabbli. Dan hekk kif is-sidien tag[hom qed jippreferu li jabbandunawhom qabel ma jitilqu g[all-btala milli j[allsu biex xi [add jie[u [siebhom. L-RSPCA qalet li kien hemm ]ieda allarmanti f’ka]i b[al dawn. Tul din l-a[[ar sena, din l-organizzazzjoni karitatevoli li tie[u [sieb l-annimali, qalet li ssej[et biex tmur issalva 37,000 annimal abbandunat. Ben Strangwood, id-Deputat Kap Spettur tal-RSPCA, qal li l-[a;a xokkanti kienet li /erti nies jistmaw l-annimali litteralment b[ala skart. Hu qal li fil-passat l-annimali kienu jit[allew abbandunati fuq l-g[atba tal-uffi//ji tal-RSPCA imma llum fir-Renju Unit, dawn qed jit[allew biex imutu.

FRANZA> G[at-tieni ;urnata konsekuttiva t-Torri Eiffel f’Pari;i n]amm mag[luq ilbiera[ min[abba strajk mill-[addiema dwar is-sigurtà u l-kundizzjonijiet tax-xog[ol. B’kollox 300 persuna ja[dmu f’dan il-monument popolari f’Pari;i u kull jum madwar 30,000 persuna j]uru t-torri li nbena fl-1889. (ritratt Reuters)

IL-LIBJA

In/identi serji fi Tripli u f’Bengha]i Kien hemm in/identi serji ta’ vjolenza filkapitali Libjana u f’Bengha]i. Fi Tripli, grupp armat li kien qed jg[asses bir ta]-]ejt importanti attakka l-kwartieri ;enerali tal-Petroleum Facilities Guard (PFG) u darbu [ames persuni. Il-PFG tg[asses il-fa/ilitajiet ta]-]ejt fil-Libja u qalet li l-attakk sar minn ir;iel armati minn Zintan li kienu qed jg[assu l-bir ta]-]ejt ta’ Sharara. Dan il-bir ta]-]ejt jista’ jippompja madwar 350,000 barmil ]ejt kull jum. Jidher li l-attakk sar g[aliex il-grupp minn Zintan kien irrabjat li grupp armat ie[or ng[ata jg[asses bir ie[or fiz-zona. Il-PFG topera bil-barka tal-Ministeru tadDifi]a u fiha madwar 15,000 membru. Imma minn dik i/-/ifra, huma biss 2,000 li ng[ataw

ta[ri; militari. Il-kumplament huma ribelli li ;;ieldu matul ir-rivoluzzjoni Libjana fl-2011. Sadattant f’Bengha]i kien hemm splu]joni qawwija li darbet serjament lil Gomha Masrati, uffi/jal fis-servizzi sigrieti Libjani. Il-bomba li darbet lil Masrati tpo;;iet ta[t il-karozza tieg[u. F’Bengha]i tul dawn l-a[[ar xhur kien hemm diversi attakki serji li fihom il-forzi tas-sigurtà, partikularment G[ases tal-Pulizija, spi//aw f’mira ta’ attakki. Is-suspettati wara dawn l-attakki hemm kemm eks ribelli li ;;ieldu fir-rivoluzzjoni Libjana u li qed jirrifjutaw li j/edu l-armi kif ukoll militanti Islami/i li qed jippruvaw jistabbilixxu ru[hom fil-Libja min[abba l-kaos li g[ad hemm.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

16 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

WORLD WAR Z

Zombies ja[kmu lid-dinja… inklu] lil Malta! Direzzjoni> Marc Forster, {in> 116-il minuta, ?ert.> 12, KRS

Li ma kienx g[all-fatt li dan il-film g[andu lil Brad Pitt fil-parti ewlenija u li siltiet minnu n[admu f’Malta, x’aktarx li g[alina dan kien jg[addi b[ala film ie[or dwar i]-zombies, jew il-mejtin[ajjin, bit-3D. Imma biex ng[idu kollox, dan imnebba[ minn ktieb bl-isem ta’ An Oral History of the Zombie War ta’ Max Brooks g[andu ]ew; elementi li jispikkaw ma;enb films o[rajn. Dawn huma l-fatt li din id-darba ]zombies ja[kmu lid-dinja kollha u mhux lil xi belt jew ra[al Amerikan, u g[andu wkoll l-effetti spe/jali frott lavvanzi kbar li saru fil-grafika bil-kompjuter. Pitt jinterpreta, b’konvinzjoni, il-parti ta’ Gerry, eks uffi/jal tan-Nazzjonijiet Uniti li telaq ix-xog[ol biex ikun jista’ jg[in lil martu Karen (Mireille Enos) fittrobbija tat-tfal. Madankollu, meta fid-dinja tfaqqa’ epidemija misterju]a, il-familja tinqabad fil-paniku li ja[kem il-belt ta’ Philadelphia. Meta j/empillu l-eks boss tieg[u, isir jaf li dik l-epidemija kienet qed tibdel lill-

bnedmin f’zombies, li wara jattakkaw u jinfettaw bnedmin o[rajn, u li din l-epidemija kienet qed tinxtered mad-dinja kollha b’[effa liema b[alha. Il-boss jinsisti mieg[u biex jid[ol lura fis-servizz [alli jg[inhom isibu minn fejn u kif bdiet l-epidemija u g[alhekk jibg[atlu [elikopter biex jiltaqg[u f’punt miftiehem. Bil-[niena jirnexxilhom ja[arbu millattakki ta]-zombies li issa jkunu [akmu l-belt kollha. Bil-familja tieg[u bog[od mill-periklu fuq aircraft carrier, Gerry jing[aqad f’missjoni biex jinstab fejn u biex faqqg[et l-epidemija, u wkoll is-soluzzjoni, qabel ikun tard wisq. Din tie[du fil-Korea t’Isfel, I]rael u Wales. Semmejt il-bravura ta’ Pitt, imma l-istess pre]enza tieg[u serviet biex jitne[[a kull dubju li Gerry ma kienx se jingidem mi]-zombies, hekk kif hu jibqa’ l-[in kollu fi//entru tal-attenzjoni. Ftit sewa li t-tielet parti tal-film kienet re;g[et ;iet iffilmjata mill-;did biex jidda[[lu artisti ;odda mag[rufa f’pa-

Segen (Daniella Kertesz, lemin) u suldat ie[or I]realjan jg[inu lil Gerry (Brad Pitt) ja[rab mi]-zombies f’World War Z

jji]hom – minn Malta le, g[ax fil-cast sibt biss Maltin li kellhom x’jaqsmu mal-produzzjoni u tekni/i, b[al Winston Azzopardi, Paul Spiteri, Matthew Camilleri, Colin Azzopardi, Kenneth

Cassar, Philip Borg u Matt Bugeja, fost o[rajn. Hawn jimpressjonaw xi setpieces, l-aktar attakk ta]-zombies fl-introduzzjoni, sekwenzi ta’ tensjoni, filwaqt li ssekwenzi f’Malta, l-aktar fil-

Belt Valletta, huma fost dawk li suppost ise[[u f’I]rael. Bil[aqq, il-kumpanija Paramount ikkonfermat li qed ta[dem fuq sequel ta’ World War Z, u ssemma wkoll ittielet film!


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

?inekritika 17 DESPICABLE ME 2

Animazzjoni kulurita u realistika mill-isba[ Direzzjoni> C. Renaud#P. Coffin< {in> 98 minuta, ?ert.> U, KRS

Wara s-su//ess enormi talewwel film – kien da[[al $544 miljun mid-dinja kollha, kwa]i seba’ darbiet daqskemm kien sewa biex in[adem! – kien inevitabbli u b[alma bassart minn dawn issentejn u nofs ilu, li lkumpanija Illumination ta[dem sequel. Dan beda ji;i ffilmjat fi Frar tal-2012 g[al erba’ xhur, imma mbag[ad [a sena post-production u rri]ultat finali juri li altru li ma kinitx mo[lija. Dan hu film ie[or animat b’ta[lita meqjusa ta’ umori]mu u sentimentali]mu li g[alkemm mhux ori;inali daqs l-ewwel film, g[al dan ipatti b’rakkont ie[or [elu u, l-istess b[all-ori;inali, fih bi]]ejjed sustanza biex jag[ti gost lit-tfal ta’ kull età, g[al drab’o[ra b’animazzjoni kulurita mill-isba[ imsa[[a bit-3D, u karattri li bilkemm temmen li mhumiex taddemm u l-la[am. Jekk fl-ewwel film rajna lkarattru, g[all-bidu [a]in,

Gru (le[en Steve Carell) irattab qalbu u jkollu jibda jie[u [sieb tlett itfal bniet ]g[ar, din id-darba g[andna wkoll laqta romantika hekk kif Gru jsib l-im[abba u jibda jippjana li jkabbar il-familja! Wara li kien ipprova jisraq il-qamar fl-ewwel rakkont, issa narawh missier e]emplari ta’ Margo, Edith u d-delizzju]a Agnes, hekk kif jispi//a sa[ansitra jkollu jilbes ta’ prin/ipessa g[al festin ta’ g[eluq snin din tal-a[[ar. Imma issa ji;i avvi/inat mill-misterju]a Anti Villian League (AVL) permezz tala;ent sigriet Lucy Wilde (Kristen Wiig) biex jinvestigaw x’kien qed jippjana lkriminal El Macho (Benjamin Bratt), li suppost kien miet meta ttajjar f’vulkan, marbut ma’ kelb il-ba[ar imdawwar bi kwantità kbira ta’ materjal splussiv. Dan wara li kien seraq fluwidu sigriet li jista’ jikkaw]a bidliet mostru]i f’min ji;i injettat bih.

Gru de/i] li jie[u [sieb lit-tlett itfal adottitivi, i]da…

Din tkun okka]joni g[al Gru biex jipprova jit[abbeb ma’ Lucy, imma wara li El Macho ja[taf tliet minions, [lejjaq ]g[ar sofor li jibdil-

hom f’mostri-qattiela indistruttibbli, ja[taf ukoll lil Lucy. Il-film jimxi b’ritmu mexxej u script li joffri diver-

si mumenti genwinament tadda[k, li jinkludu l-minions ikantaw ver]jonijiet umoristi/i ta’ kanzunetti b[al I Swear u YMCA.

THE LAST EXORCISM PART II

G[al dawk li ma rawx l-ori;inali Direzzjoni> Ed Gass-Donnely, {in> 84 minuta, ?ert.> 16, KRS

L-unika ra;uni li nista’ nara li [ajret lill-producers ja[dmu dan il-film kienet biex dawk li ma kinux raw lori;inali ta’ 40 sena ilu, forsi jesperjenzaw l-emozzjonijiet li g[addew minnhom dawk li kienu rawh, g[ax l-udjenza, jew parti minnha, tfittex dawn l-emozzjonijiet, forsi biex ta[rab mir-realtà ta’ rutina ta’ kuljum. Mill-bqija, hawn ma jidhrili li hawn assolutament xejn ;did, filwaqt li fl-ewwel Last Exorcism (li allura suppost kellu jkun l-a[[ar wie[ed, ;aladarba jismu ‘Last’ Exorcism!) g[all-inqas kienu ffilmjawh bl-istess stil dokumentattiv ta’ filmat misjub, b[al ta’ Blair Witch Project, filwaqt li dak li jipprova jwettaq l-e]or/i]mu jag[mel dan biex juri l-qerq li kien ju]a biex taparsi jfejjaq lill-vittmi. F’din it-tieni parti g[andna sempli/ement ripetizzjoni ta’ dak li konna rajna fil-film ta’ 40 sena ilu, g[alkemm dan suppost ikompli fejn intemmet l-ewwel parti, bit-tfajla Nell (Ashley Bell) ma tkunx fieqet u tinstab fil-k/ina ta’ koppja. Tittie[ed f’dar g[all-kura ta’ tfajliet bi problemi fi New

Orleans, u grazzi g[all-qalb tajba tad-direttur Frank (Muse Watson) u l-[biberija ta’ tfajla o[ra, Gwen (Julia Garner), tibda [ajja ;dida. Madankollu, wara li Nell issir t[obb lill-[addiem, Chris (Spencer Treat Clark) fillukanda fejn bdiet ta[dem, tibda tesperjenza dehriet u avvenimenti tat-tkexkix, u ma ddumx ma tikkonvin/i ru[ha li x-xitan Abalom re;à beda jippersegwitaha, anki g[ax fid-dehriet tara lill-istess missierha li kien miet (Louis Hertham), li j]id tog[ma apokalittika wkoll, hekk kif iwissiha li minnha jiddependi l-;ejjieni tal-istess dinja! Ma nistg[ux ma nsemmux l-editjar u l-mu]ika li jsa[[u l-atmosfera ‘makabra’, g[alkemm din hi nieqsa millesa;erazzjonijiet ta’ effetti spe/jali li jqa]]uk. Dan wisq probabbli jse[[ g[ax Nell tg[addi parti sew mill-film suppost qed tirkupra. Imma l-ikbar problema talfilm hi, b[alma bdejt ng[id, li dan ma jwassal jew i]id xejn ;did, [lief li qed jipprova jag[ti bidu g[al xi sensiela o[ra, li ma naraha tag[mel lebda sens skont l-isem talewwel film b[ala Last Exorcism!

Jibda l-e]or/i]mu ta’ Nell (Saoirse Ronan) f’The Last Exorcism Part II

L-aqwa films f’Malta (Bejn id-19 u t-23 ta’ :unju – KRS) 1. 2. 3. 4.

(pr) Man of Steel (1) The Hangover Pt.III (2) Fast & Furious 6 (4) The Big Wedding

5. 6. 7. 8.

(6) (5) (7) (pr)

After Earth The Great Gatsby Epic Man of Steel

9. (re) Monsters, Inc. 10. (9) Oz the Great and the Powerful (pr = preview; re = re-entry)


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra L-UNJONI EWROPEA

Riforma fil-politika agrikola Ewropea Il-Ministri talAgrikoltura tal-Unjoni Ewropea qablu fuq riforma tal-Politika Komuni Agrarja (CAP). Ta[t ir-riforma, [afna mill-irziezet il-kbar Ewropej, l-aktar fi Franza, Spanja u l-Italja, se jitilfu 30 fil-mija tas-sussidji li jing[ataw b[alissa. Dan biex il-pagamenti jinqasmu b’mod aktar indaqs fost lUE. Barra minn hekk, kwoti g[all-produzzjoni z-zokkor se jintemmu minn Ottubru tal-2017. Dawn il-kwoti kienu l-ka;un ta’ prezz g[oli taz-zokkor kif ukoll esportazzjoni limitata tazzokkor Ewropew. Dacian Ciolos, ilKummissarju Ewropew g[all-Biedja, qal li issa kien imiss il-konferma talParlament Ewropew u talgvernijiet tal-UE i]da ma kienx qed jistenna intoppi. Ir-riforma se tistabbilixxi r-regoli li jiddeterminaw il50 biljun ewro f’sussidji g[all-2014-2020. Il-flus g[as-settur talagrikoltura jammontaw g[all-akbar parti ta’ flus tal-ba;it tal-Unjoni Ewropea. Il-CAP spiss kienet lok ta’ tilwim kbir fi [dan lUE l-aktar bejn Franza u rRenju Unit min[abba lallokazzjoni ta’ fondi lil /erti setturi li kien isir aktar min[abba ra;unijiet politi/i.

L-AWSTRALJA> Ra;el jirkeb mew;a kbira f’post mag[ruf b[ala Winkie Pop [dejn Manly Beach f’Sydney hekk kif din il-belt qed tin[akem minn maltemp qalil (ritratt Reuters)

IN-NIKARAGWA

Misteri u polemiki dwar il-bini ta’ kanal ;did mill-Karibbew sal-O/ean Pa/ifiku Hemm polemika ta[raq fin-Nikaragwa dwar pro;ett ta’ 40 biljun dollaru biex jinbena kanal ;did biex i[abbatha malKanal ta’ Panama. Dan il-kanal se jinbena fin-Nikaragwa u se jg[aqqad lO/ean Pa/ifiku mar-re;jun tal-Karibbew. Warajh hemm persuna misterju]a ?ini]a, Wang Jing ta’ 40 sena u li hu luniku wi// pubbliku tal-pro;ett li fuq ilkarta se jisfida l-monopolju tal-Kanal ta’ Panama fuq it-tba[[ir ta]-]ejt u merkanzija bejn l-O/ean Atlantiku u lGolf tal-Messiku u s-swieq Asjati/i.

Il-kumpanija ta’ Wang, il-HKND, issa ng[atat kon/essjoni ta’ 50 sena biex ti]viluppa l-kanal. Imma hemm suspetti qawwija kemm dwar kemm pro;ett simili jista’ jitwettaq kif ukoll dwar dik li /-?ini]i jsej[u ‘guanxi’ – xi [a;a mistura wara su//ess minn imkien fi/-?ina. Wang isostni li hu persuna normali li sar sinjur minn investimenti fid-deheb fil-Kambodja imma hemm suspetti qawwija li warajh hemm il-Partit Komunista jew l-Armata ?ini]a.

Anki dwar il-pro;ett hemm [afna xetti/i]mu minn esperti fl-industrija. Ilkanal se jkun twil 286 kilometru u se jutilizza l-Lag Nikaragwa, l-akbar lag ta’ ilma [elu fl-Amerika ?entrali. Dan se jiswa wkoll l-ekwivalenti ta’ erba’ snin ta’ dak kollu li tipprodu/i nNikaragwa. Il-kanal aktarx se jkun tliet darbiet itwal mill-Kanal ta’ Panama li dam g[axar snin biex inbena. Wang qed jippjana li jtemm il-pro;ett f’[ames snin.

L-ISTATI UNITI

In-nisa jiddominaw id-dinja tal-ispettaklu Il-pre]entatri/i Amerikana Oprah Winfrey kienet klassifikata mir-rivista presti;ju]a finanzjarja Forbes b[ala //elebrità l-aktar b’sa[[itha. Fost l-ewwel g[axra hemm sitt nisa u erba’ r;iel. Din kienet il-[ames darba li Winfrey, li kienet tmexxi talk-show u issa tmexxi stazzjon tat-televi]joni,

kienet minn ta’ quddiem f’lista simili. Fit-tieni post hemm Lady Gaga u wara d-direttur Stephen Spielberg u l-kantanti Beyonce u Madonna. Kelliem g[all-Forbes qalet li kemm ilha ssir din il-lista fl-1999, hemm biss tliet persuni li kienu dejjem fost l-aqwa g[axra u dawn huma Winfrey, Speilberg

u Howard Stern, personalità tar-radju Amerikana. Jennifer Lopez, li s-sena l-o[ra kienet fl-ewwel post tal-klassifika tal-Forbes din is-sena spi//at fit-12-il post.. Min-na[a l-o[ra Winfrey hi /-/elebrità li l-aktar b’sa[[itha imma mhux li l-aktar taqla’ flus. Dan l-unur jinsab f’idejn

Madonna li da[[let 125 miljun imma lForbes qalet li l-pre]enza ta’ Winfrey kemm f’Hollywood kif ukoll fil-media tpo;;iha b’po]izzjoni ta’ sa[[a. L-aktar b’sa[[itu fil-lista hu Spielberg, li fl-a[[ar sena da[[al 100 miljun dollaru. L-i]g[ar persuna fil-lista hu Justin Bieber fid-disa’ post.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19

IL-KOREA T’ISFEL> Truppi mill-Korea t’Isfel waqt ta[ri; f’Yeoncheon, 65 kilometru mill-kapitali Seoul. Dan hekk kif qed jitfakkar it-63 anniversarju minn mindu bdiet il-Gwerra tal-Korea fl-1950. Il-Korea ta’ Fuq u t’Isfel teknikament g[adhom fi stat ta’ gwerra peress li l-;lied intemm b’armistizju minflok bi ftehim ta’ pa/i (ritratt> Reuters)

L-UNJONI EWROPEA

L-ISTATI UNITI

Is-Serbja tista’ tibda ta[ditiet g[as-s[ubija

Jinstabu pjaneti ;odda

Is-Serbja se tkun tista’ tibda ta[ditiet g[as-s[ubija fl-Unjoni Ewropea sa Jannar tas-sena d-die[la. Dan wara li la[qu qbil il-Ministri tal-Affarijiet Barranin talUnjoni Ewropea f’laqg[a li saret fil-Lussemburgu. Dan bi tpattija g[at-titjib fir-relazzjonijiet mal-eks provin/ja u llum stat indipendenti tal-Kosovo. Il-Ministri qablu wkoll li g[andhom jibdew ta[ditiet ta’ preparazzjoni mal-Kosovo dwar dak li jissejja[ ftehim ta’ asso/jazzjoni, l-ewwel pass fit-triq g[as-s[ubija. I]-]ew; de/i]jonijiet iridu jkunu konfermati mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fis-summit li se jsir Brussell din il;img[a. Negozjaturi mill-Unjoni Ewropea f’April kien irnexxielhom jiksbu ftehim storiku bejn i]-]ew; pajji]i. Dan wara xhur ta’ negozjati ibsin li fihom is-Serbja a//ettat li //edi l-kontroll tal-a[[ar zona li kienet g[adha ta[t idejha fil-Kosovo. Il-ftehim g[ad irid ji;i implimentat fis-s[i[ u l-gvernijiet tal-pajji]i tal-Unjoni Ewropea se jkunu qed jaraw xi progress sar qabel ma jag[tu l-kunsens g[all-bidu tat-ta[ditiet ma]]ew; pajji] aktar tard din is-sena. Il-pro/ess tan-negozjati mal-UE se jg[in biex fis-Serbja jsiru riformi f’diversi oqsma u b’hekk investituri barranin issa se jkunu m[ajra jinvestu fl-ekonomija batuta Serba. Dan apparti li tibda tissewwa l-[sara li saret lil isem is-Serbja min[abba r-rwol /entrali fil-gwerer li kissru dik li kienet ilJugoslavja fis-snin disg[in. F’dawn l-a[[ar snin, is-Serbja g[amlet pass ’il quddiem lejn l-UE, l-aktar bis-sa[[a ta’ riformi demokrati/i u l-arrest ta’ nies imfittxija g[al reati tal-gwerra.

Madwar stilla mag[rufa b[ala ‘Gliese 667C’ instabu sitt pjaneti f’orbita, fosthom tlieta li jinsabu fid-distanza me[tie;a biex ikun hemm lilma – kundizzjoni li sa fejn

hu mag[ruf, hi me[tie;a g[all-[ajja. Dawn il-pjaneti huma ikbar mid-dinja imma i]g[ar mill-pjaneta Nettunu. Ixxjenzjati qalu li din is-sejba

tkabbar il-possibbiltà li tinstab il-[ajja fuq pjaneti ;odda. L-istilla hi relattivament qrib id-dinja g[ax-xjenzjati – 207 triljun kilometru.

IL-KANADA> {addiem inaddaf il-fdalijiet tal-g[arg[ar fiz-Zoo ta’ Calgary, Alberta. Iz-zoo ntlaqat [a]in mill-g[arg[ar li kien hemm wara li faru x-xmajjar Bow u Elbow wara xita qalila li ni]let (ritratt> Reuters)


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

20 Mu]ika

L-aqwa talent Malti fil-kun/ert Leone Goes Pop f’G[awdex

Ir - rebbie[ tal - Kanzunetta Maltija g[all - Ewropa , Gianluca Bezzina , flimkien mar - runner - up u rebbie[ ta ’ Swedish Pop Idol ( 2008) , Kevin Borg , u r rebbie[a g[al tliet darbiet tal - Kanzunetta Maltija , Chiara , [adu sehem fil kun/ert spettakolari Leone Goes Pop li sar fil - jiem li g[addew mill - Banda Leone f ’ G[awdex . Udjenza kbira fawret Pjazza t - Tokk

( Indipendenza) fil - Belt Victoria g[all - kun/ert li

kien spettaklu kkulurit ta ’ sag[tejn , fis - sitt edizzjoni tieg[u , mog[ti mill - Banda Leone li twaqqfet f ’ G[awdex 1 50 sena ilu . Il - mu]ika kienet tinkludi arran;amenti strumentali mir - repertorji ta ’ Neil Diamond , Tom Jones , Elton John , Sinead O ’ Connor , Pet Shop Boys , Elvis , The Beatles , Abba u Zucchero li fihom , il -

Gianluca Bezza waqt il-kun/ert ‘Leone Goes Pop’ li sar b’su//ess kbir f’G[awdex fil-jiem li g[addew

Banda Leone ta ’ mitt ru[ u s - solisti tag[ha [ar;u bi prestazzjoni mill - aqwa .

Fl-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ ‘Leone Goes Pop’ [adu sehem g[add kbir ta’ kantanti stabbiliti Maltin li komplew g[amlu s-serata wa[da mill-aqwa

Xalata ta’ mu]ika mis-snin disg[in Dj Etienne u Dj Danny D ing[aqdu flimkien u se jippre]entaw party millbidu sal-a[[ar kollu mu]ika mis-snin disg[in. Imsemmi ‘Esteem the 90’s’, dan qed jitqies b[ala party ta’ livell g[oli li fih se jindaqqu diversi siltiet mag[rufa mis-snin disg[in. Dawk kollha li g[andhom g[al qalbhom il-mu]ika tas-snin disg[in jistg[u jattendu bi [;arhom g[al dan il-party tant mistenni g[al dan issajf f’Malta, billi sempli/ement jakkwistaw invit tal-g[a]la tag[hom. ‘Esteem the 90’s’ se jsir fl-Aria, limiti ta’ San :wann nhar is-Sibt 20 ta’ Lulju u jibda fl-10 p.m. Aktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 99427820, 99441214, 79235831, 79730656 jew 96960362.

Il - kantanta G[awdxija Deborah C kantat is su//ess ta ’ Alcazar Crying at the Discoteque waqt li Kevin Borg mimli ener;ija kanta Viva La Vida ta ’ Colplay u l - kanzunetti Living La Vida Loca , Living on a Prayer u With Every Bit of Me – tliet kanzunetti li g[enuh jitla ’ s - sellum tas - su//ess fil konkors Swedish Pop Idol li tieg[u spi//a t - titular fl 2008 . L - udjenza kienet ewfori ka mal - wasla ta ’ Gianluca Bezzina fuq it - trakk – f ’ imitazzjoni tal - music video ta ’ Tomorrow u kienet diffi/li g[alih li jg[addi qalb l - udjenza biex jag[mel l - entratura tieg[u minn fuq it - tapit l - a[mar biex ikanta l - kanzunetta Tomorrow mal - Banda

Leone li spi//aha fuq il bank tal - injam mal - ban disti u s - surmast direttur Colin Attard . Min - na[a tag[ha , Chiara kompliet timmeravilja bil vu/i tag[ha fil - kanzunetti The Greatest Love of All , Euphoria u Angel , li g[aliha l - Banda Leone kienet immexxija mill Assistent Surmast Joseph Debrincat . Leone Goes Pop spi//a b ’ party kbir hekk kif il Banda Leone //elebrat il 1 50 sena mit - twaqqif tag[ha b ’ xampanja g[al kul[add u log[ob tan - nar fuq il - palk u fuq il - bjut ; dan waqt li l - bandisti ]ifnu s - Samba , is - Surmast ]ifen il - Gangnam Style u mal kantanti kul[add kanta It ’ s Raining Men , Fame u Music ta ’ John Miles .

}ew; baned Norve;i]i fil-Mellie[a

Wara [idma kon;unta bejn il-Kunsill Lokali tal-Mellie[a u lG[aqda Mu]ikali Imperial, matul din il-;img[a fil-Mellie[a se jkun hemm ]ew; baned Norve;i]i li se jag[tu kun/ert. Dawn il-baned, li jiffurmaw parti minn skejjel tal-mu]ika Norve;i]i – Skjold Skoles Musikkorps u Kampen Skolekorps – di;à kienu Malta drabi o[ra u taw diversi kun/erti. Il-kun/ert se jing[ata fil-Mellie[a nhar is-Sibt, 29 ta’ :unju fit-8 p.m. fi Triq :or; Borg Olivier (il-wesg[a ta’ quddiem ilbank HSBC). Il-Kunsill Lokali tal-Mellie[a flimkien mal-G[aqda Mu]ikali Imperial i[e;;u lil dawk kollha interessati biex jattendu. Dan ilkun/ert hu [olqa o[ra fil-katina ta’ attivitajiet kulturali li qieg[ed jorganizza l-Kunsill Lokali tal-Mellie[a matul is-sajf 2013. Fil-fatt, wara s-su//ess li kellha l-festa ta’ San :wann tal{;ejje; ta’ nhar il-{amis 20 ta’ :unju, minn g[ada l-:img[a 28 ta’ :unju f’Misra[ i]-}jara tal-Papa :wanni Pawlu II se tibda sensiela ta’ attivitajiet imsej[a Arti fil-Misra[. Din se tibqa’ sejra kull nhar ta’ :img[a sat-tieni ;img[a ta’ Awwissu 2013.

G[all-festa tal-Madonna Tas-Sacro Cuor li ti;i //elebrata f’Tas-Sliema nhar il-{add, 7 ta’ Lulju, se ting[aqad bandista ;dida mal-Banda ?ittadina Sliema. Il-bandista l;dida hi Roberta Micallef li ddoqq il-klarinett u li tg[allmet fl-Iskola tal-Mu]ika Mro Cardenio Botti tal-istess So/jetà ta[t Mro William Debattista li hu l-g[alliem talistrumenti tal-injam. Roberta se ting[aqad ma’ g[add ta’ bandisti tal-post o[rajn li jiffurmaw parti mill-Banda ?ittadina Sliema ta[t it-tmexxija tas-Surmast Direttur Mro Sigmund Mifsud. L-Iskola tal-Mu]ika fi [dan isSo/jetà hi kkoordinata minn Joseph Muscat. Fir-ritratt mix-xellug> Joseph Muscat (Direttur tal-Iskola tal-Mu]ika), Mro Lesley Tabone (Assistent Surmast Direttur), Roberta Micallef (bandista ;dida) u Mro Sigmund Mifsud (Surmast Direttur).


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

22 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Numri, ittri, tikek u battuta umoristika

Mimdudin> 5. Differenti, im]ewqin (5) 6. {an]ir (5) 7. Tinxtara g[all-fniek u ]]wiemel bil-qatta’ (5) 10. Jekk ma jkollokx minnu, ma tikolx (5) 11. Lest g[all-gwerra (5) 12. Mal-kzazel issibhom (5) 14. Il-barmil tal-bir (5) 16. Jag[mel ix-xfafar jaqtg[u i]jed (5) 17. Bxara (5) 18. Ag[mel hekk fl-g[alqa u

fuq kollox [a art mod ie[or (5)

Weqfin> 1. Tg[atti parti mill-vapur biha? (6) 2. {afna u [afna, imma mhux eluf (6) 3. Fuqha terfa’ l-pi] (6) 4. Fis-servizz issibu (6) 8. Tir/eviha bil-posta (5) 9. I[allu din id-dinja (5) 12. Ne[[a l-ilma mill-flixkun (6) 13. Wirja ta’ kampjun (6) 14. Ma jbatix bil-[otba (6) 15. Sa fejn il-muti, b’xi mod g[andhom jaslu? (6)

Bil-lapes g[aqqad flimkien it-tikek bin-numri mill-1 sal-45 u mbag[ad l-ittri mill-A sa]-} u g[andha titfa//a quddiemek xena [elwa li l-battuta tag[ha hi: “Tabib, g[andi u;ig[ ta’ ras li ma nifil[ux i]jed!”

Differenzi

Ix-xena fuq il-lemin tvarja minn dik fuq ix-xellug f’mhux inqas minn g[oxrin differenza. Ara ssibhomx kollha.

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Taffa; 6. Palju; 7. Xmara; 10. Kurat; 11. Urini; 12. Meraq; 14. Mossa; 16. Fra[t; 17. Nitfi; 18. U]ata. Weqfin> 1. It-Tokk; 2. Qasmet; 3. Sparlu; 4. Sulari; 8. }rara; 9. Libsa; 12. Morina; 13. Qarnit; 14. Ma[tur; 15. Abitat.

G[at-tfal

Liema figura^

Liema wa[da minn dawn is-seba’ figuri numerati tikkorrispondi e]att ma’ dik fuq ix-xellug, li r-ritratt tag[ha jinsab f’idejn Karlu?

Sudoku

Soluzzjonijiet In-numru 6

Fido u Felix Dawk bl-ittri A u D. Liema figura^ Differenzi

Fido u Felix huma ]ew;t iklieb tewmin u jixxiebhu f’kollox. Liema huma dawn il-klieb li g[andhom ir-ritratt tag[hom imdendel mal-[ajt?

Fa/li: Hemm regola wa[da biss biex issolvi l-log[ba tas-sudoku. Kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta kif ukoll il-kaxxi ta’ kull ringiela u kolonna tal-kwadru l-kbir g[andu jkollhom fihom in-numri kollha mill-1 sad-9.

Sudoku

Fido u Felix


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Mitqlu Deheb NET Television, 21>35 L-edizzjoni tal-lum, qabel il-waqfa g[as-sajf, se tkun wa[da diretta u g[andha toffri [afna divertiment. Naraw ukoll il-makeover ta’ kamra tas-sodda ta’ ]ew;t itfal. Intant, il-programm g[andu jissokta f’Ottubru, u g[aldaqstant min jixtieq jinnomina lil xi [add g[al programmi futuri jista’ jag[mel dan. Nel flusso della vita Raiuno, 15>10

Film drammatiku :ermani] li n[adem apposta g[attelevi]joni fl-2011 bl-atturi Ruth Maria Kubitschek u Charles Brauer fil-partijiet ewlenin. Il-kittieb ta’ su//ess Agnes tkun qed t[oss [afna n-nuqqas ta’ bintha li tkun tg[ix fi Spanja u li tkun ilha ma taraha s-snin. Anali]i tal-A[bar NET Television, 20>30 L-a[[ar programm f’din l-iskeda se jkun anal]i tal-ewwel mitt jum tal-Partit Nazzjonalista wara r-ri]ultat elettorali ta’ Marzu li g[adda. B’sensiela ta’ intervisti mal-uffi/jali l-;odda tal-partit Nazzjonalista, il-programm se janalizza l-[idma li beda l-Partit Nazzjonalista fil-por/ess ta’ bidla u ti;did kemm fuq livell ta’ partit kif ukoll b[ala Oppo]izzjoni. Pre]entazzjoni u produzzjoni ta’ Roderick Agius.

L-Opel Mokka l-;dida

Mudelli ;odda ta’ karozzi Wheelspin - NET Television, 21.00

Fleur Balzan bl-a[[ar programm g[al din is-sena, bil-probabbiltà tkun li l-programm jer;a’ jibda f’Ottubru li ;ej. Naraw dwar il-Peugot 2008, karozza crossover ideali ferm g[as-suq Malti.

La fontana dell’amore (When in Rome) Raidue, 21>10

Le pagine della nostra vita (The Notebook) Canale 5, 21>10 F’dar g[all-mistrie[ g[allanzjani, ra;el jibda jaqra xi pa;ni mid-djarju tieg[u lil wa[da li qed tg[ix fl-istess dar. Fid-djarju hemm storja dettaljata ta’ relazzjoni ta’ m[abba li r-ra;el kellu massbej[a Allie. X’effett i[alli fuq it-tnejn li huma dak li hemm fid-djarju. Fost l-atturi

Lil Kristen Bell u lil Josh Duhamel (it-tnejn fir-ritratt) f’dan il-film Amerikan tal-2010 narawhom waqt tie; f’Ruma. Hi, li tkun o[t l-g[arusa, malewwel tin;ibed lejh, i]da mbag[ad tag[mel il-buli meta tarah jitlaq ma’ mara o[ra. Ti;bor tliet muniti minn funtana, u minn dak il-[in ’il quddiem ix-xorti fejn tid[ol l-im[abba tibda tid[akilha sew.

nsibu lil Rachel McAdams b[ala Allie u lil Ryan Gosling b[ala Noah Calhoun (it-tnejn fir-ritratt), kif ukoll Gena Rowlands u James Garner. Il-film in[adem fl-2004 b’re;ija ta’ Nick Cassavetes. Io non ho paura Rete 4, 21>10

Mattia Di Pierro u Giuseppe Cristiano (it-tnejn fir-ritratt fuq il-lemin) huma l-protagonisti f’dan il-film drammatiku Taljan tal-2003. Michele jkun iqatta’ l-jiem dejjem idur fil-kampanja bir-rota flimkien ma’ s[abu. Jum minnhom isib tfajjel tal-età tieg[u li jkun qed jin]amm pri;unier f’g[ar. Naraw x’ji;ri minn hawn ’il quddiem. Bordertown Rete 4, 23>35 Film tal-2007 ambjentat fil-Messiku u li g[andu lil Antonio

Banderas u Jennifer Lopez b[ala protagonisti.

Servizz ie[or se jkun dak ta’ prova tal-Opel Mokka l-a[[ar mudell fuq it-toroq Maltin, wara li g[adha kif kienet introdotta fil-g]ejjer Maltin. Pierre, fis-sezzjoni tieg[u ta’ intervisti, illum se jlaqqag[na ma’ Daniel Vella.

Magnifica ossessione Rete 4, 16>35

Agnes Moorehead u Jane Wyman (it-tnejn fir-ritratt fuq il-lemin) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film Amerikan fl-1954. Bob, involontarjament jikka;una l-mewt ta’ tabib. Naraw x’jag[mel biex jie[u [sieb il-familja tat-tabib u b’hekk iserra[ ftit il-kuxjenza.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

24 TV#Radju

06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Anali]i tal-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show - Martin Sapiano A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00 )

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 00>30

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Notti magiche 21:05 Mu]ika u Sport 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - Bon;u Bon;u Bon;u (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 One News) 09:00 - Kartolina 10:00 - The Morning Show 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:30 Konnect 13:15 - In-Novella 13:45 - ONE News 14:00 Problemi tal-Qalb 15:25 Djarju Kulturali 15:30 - Drive Time 16:00 - Mhux g[at-Tfal Biss 17:00 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 A[barijiet Sportivi, 18:15 Fil-Qosor) 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:00 - LArgument Ikompli 20:15 Rock Moods 22:00 - Radju Argument 24:00 - Soul Power 02:00 - Night Rhythm. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 Pinna Mu]ikali 13:00 - RTK Qosor 13:05 - Su//essi u aktar 15:00 - RTK Qosor 15:05 Kaskata Kulturali 15:30 Jg[idu Tag[hom i]-}g[a]ag[

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar - David Thake u George Galea Is-Snin tar-Rock ’n Roll Fuzzbox - Lito Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

(jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - L-Argument matul il-;img[a (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 18:57 - Fi {dan il-Mulej 19:00 - Ru]arju 19:25 - Ilwien 21:00 - Frott il-Kelma 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # News on Campus 09:30 - Cinescena 10:00 - BBC News Update 10:05 - L-Ewropa u l-Imperu 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-;urnali 13:30 - BisSassla u bil-Brevjar 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 - Bioneers 20:00 - Putumayo Radio Show 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt (jinkludi 09:00 {ajjitna) 11:00 Mure sewwi l-Knisja Tieg[i 11:30 - Ift[u l-Bibien 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju l-Erwie[ 12:45 - {dejn l-ilma fejn nistrie[ 13:00 - {olqa mal-Maltin ta’ barra 13:30 Irrid Inwassallek messa;; (r) 14:30 - Italia leggendaria (r) 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Totus Tuus Gospa 16:00 - Il-Knisja: G[ajn ta’ G[erf 17:00 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - {amsin Sena wara 21:00 - Alla wa[du bi]]ejjed 22:00 - Lejn ilqawmien 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 - News 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 Tiesto Club Live 24:00 - Eddie Halliwell. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Classic Gold 21:00 Reggae Party 24:00 - Mu]ika tal-passat.

Tutti pazzi per l’oro (Fool’s Gold) - Italia 1 21>10

Matthew McConaughey u Kate Hudson (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Amerikan li n[adem fl-2008. TVM 07:00 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Crusades 11:25 - Great Romances 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16:30 - }ona 17:30 Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-Ewwel 18:25 - Teleshopping 18:40 - TV Hemm 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 Dreams (ep. 31) 21:45 - {ajja (ep. 7) 22:35 - Mixage 23:15 A[barijiet# rapport tat-temp 23:35 - TVPM. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - Sewwieqa Maltin f’Percusa fi Sqallija 11:30 - .EU 12:00 - Madwarna 12:15 - Qatra Inka 12:45 - Great Romances 13:15 - Lenti 14:05 - Sa[[tek lEwwel 14:15 - Meander 14:45 Madwarna 15:00 - Sewwieqa Maltin f’Percusa fi Sqallija 15:30 - Great Romances 16:00 - {ajja 16:50 - Madwarna 17:20 Waqtiet 17:25 - How art made the world 18:30 - Wirt arti u kultura 19:00 - Sewwieqa Maltin f’Percusa fi Sqallija 19:30 A[barijiet g[al dawk neqsin missmig[ 19:40 - {ajja 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:35 Waqtiet 20:45 - Sensilhena 21:00 - Foobtlal. Confederations Cup 23:00 - Lenti. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 11:00 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30 u fit-15:30) 16:20 - Teleshopping 17:30 ONE News 17:35 - Liquorish (daily update) 17:40 - Aroma Kitchen 19:30 - ONE News 20:15 - Ir-Rangers 20:30 - Ilsien in-Nisa 23:15 - ONE News 23:45 - Kalamia (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping

14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 20:30 - Il-Parlament talPoplu (live) 21:30 - CNI 22:00 News 22:30 - Motordrome. Raiuno 06:45 – Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, it-08:00 u d09:00) 09:30 - Tg 1 Flash 09:35 - Unomattina talk 09:55 - Che tempo fa # Tg 1 10:20 Unomattina ciao come stai? 11:10 - Road Italy ‘Day by day’ 11:20 - Don Matteo 7 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Ho sposato uno sbirro 2 (fiction) 15:10 - Nel flusso della vita. Film 2011 16:50 - Rai Parlamento 17:00 - Tg 1 17:15 - Estate in diretta 18:50 - Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 – Football. Confederations Cup. SF 23:40 Porta a porta 01:15 - Tg 1 notte 01:50 - Sottovoce. Raidue 07:30 - Cartoons 09:05 - Le Sorelle Mcleod (TF) 10:30 - Tg 2 insieme estate 10:35 - Tg 2 E…state con costume 10:50 - Tg 2 medicina 33 11:00 - Giudizio

di parificazione del rendiconto generale dello stato 12:05 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 E…state con costume 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Divieto di sosta 15:25 - Blue bloods (TF) 16:10 - Revenge (TF) 16:55 Guardia Costiera (TF) 17:50 - Tg Sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Senza traccia (TF) 19:35 Castle (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - LOL :-) 21:10 - La fontana dell’amore. Film 2010 22:45 - Supernatural (TF) 23:30 Tg 2 notizie 23:45 - 2Next economia e futuro 00:40 - Tg2 Parlamento 00:50 - Close to home (TF) 01:40 - L’uomo che piaceva alle donne - Belami. Film 2001. Raitre 08:00 - Agorà 10:15 - La storia siamo noi 11:10 - Buongiorno Elisir 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie Diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap)

14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr piazza affari 15:00 Ponderosa (TF) 15:45 - Tre scapoli e una bimba. Film ’90 17:40 - Geo magazine 19:00 - Tg 3 20:00 - Blob 20:15 - Celi, mio marito! 20:30 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Law & Order (TF) 23:25 - Tg 3 linea notte 24:00 Doc 3 00:50 - Rai Educational Zettel 01:20 - La musica di Raitre. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:40 - Il mammo (sitcom) 09:10 - Alisa – Segui il tuo cuore (soap) 11:00 Forum 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Il segreto (telenovela) 15:40 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro 20:00 - Tg 5 20:40 - Paperissima Sprint 21:10 - Le pagine della nostra vita. Film 2004 23:30 Tg5puntonotte 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Paperissima Sprint (r). Rete 4 06:50 - Chips (TF) 07:45 Charlie’s Angels (TF) 08:40 Pacific Blue (TF) 09:50 Carabinieri 7 10:50 - Ricette all’italiana 11:30 - Tg 4 12:00 Siska (TF) 13:00 - Renegade (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 Flikken – Coppia in giallo (TF) 16:35 - Magnifica ossessione. Film ’54 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (soap) 20:30 -

Quinta colonna il quotidiano 21:10 - Io non ho paura. Film 2003 23:35 - Bordertown. Film 2007 00:55 - Tg4 night news.

Italia 1 07:00 - Tutto in famiglia (sitcom) 07:50 - I maghi di Waverly (sitcom) 08:40 - Kyle XY (TF) 09:35 - Gossip Girl (TF) 11:30 Pretty Little Liars (TF) 12:25 Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:25 - The Vampire Diaries (TF) 16:20 - Smallville (TF) 17:15 Top One 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI NY (TF) 21:10 Tutti pazzi per l’oro. Film 2008 23:20 - Non mi scaricare. Film 2008 01:30 - Sport Mediaset 01:55 - El Internado (TF).


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - Nintrefa’ ’l Fuq (r) 10:00 - Bejnietna 12:00 - News 12:30 - Gideb u M[abba 13:00 - Niskata 15:00 Tele-shopping 17:30 - News Point 18:15 - News 18:30 Sejja[tli 19:45 - F. News 20:30 - G[eruq 21:00 - Entertain Me 23:00 - News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – All That Jazz (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - Rock Le-gend 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 11:35 - Beautiful (soap) 12:10 Centovetrine 12:40 - Giro Giro Bimbo 12:50 - Rachel, Zoe Project 13:40 - Che trucco! 14:05 - Vite in Apnea 14:35 Torte d’autore 15:10 - The OC (TF) 16:00 - Rachel Zoe Project 17:20 - Vite in Apnea 17:50 Che trucco! 18:30 - Love Bugs (sitcom) 19:00 - Cosi Fan Tutte(sitcom) 19:30 - Mercy (TF) 20:25 - Dr House (TF) 21:10 - Vite in Apnea 22:05 Torte d’autore (reality) 23:20 Donna in giallo 00:25 - Torte d’autore. BBC Entertainment 07:05 - Little Robots 07:15 Green Balloon Club 07:40 Little Human Planet 07:45 Jackanory Junior 08:00 Bobinogs 08:10 - 3rd & Bird 08:20 - Little Robots 08:30 - My Family 09:00 - After You’ve Gone 09:30 - The Weakest Link 10:15 - EastEnders 10:45 Doctors 11:15 - Last Woman Standing 12:05 - Lark Rise to Candleford 12:55 - My Family 13:25 - The Weakest Link 14:10 - After You’ve Gone 14:40 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - Last Woman Standing 16:30 - Famous, Rich and in the Slums with Comic Relief 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Lark Rise to Candleford 20:00 - My Family 20:30 Keeping up Appearances 21:00 New Tricks 21:50 - Getting On 22:20 - Come Fly with Me 22:50 - Ideal 23:15 - The World’s Worst Place to Be Gay?

TCM 07:55 - Welcome to Hard Times. Film ’67 (X) 09:35 Scaramouche. Film ’52 (U) 11:25 - Somebody up There Likes Me. Film ’56 (A) 13:20 Stars in My Crown. Film ’50 15:00 - Reunion in France. Film ’42 16:45 - Travels with My Aunt. Film ’72 (AA) 18:45 The Arrangement. Film ’69 (15) 21:00 - Ryan’s Daughter. Film ’70 (AA). MGM Movies 08:00 - In the Custody of Strangers. Film ’82 (15) 09:35 Masquerade. Film ’65 (U) 11:15 - MGM’s Big Screen 11:30 Lights! Action! Music! Film 2007 12:30 - The Mechanic. Film ’72 (A) 14:10 - Follow That Dream. Film ’62 (U) 15:55 - Kuffs. Film ’92 (15) 17:35 Report to the Commissioner. Film ’75 (AA) 19:25 - Behind Enemy Lines. Film ’75 21:00 Teen Wolf Too. Film ’87 (PG) 22:35 - Oleanna. Film ’94. GO Stars 06:35 - Quiz Show 08:45 Skyfall 11:05 - The Middle 11:50 - Parks & Recreation 12:15 - Legally Blonde 13:50 Four Brothers 15:35 - The Avengers 17:55 - Winnie The Pooh 19:05 - Moonrise Kingdom 20:35 - Parks & Recreation 21:00 - Dark Shadows 22:50 - Justice 00:35 Moonraker. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Agatha Christie’s Poirot 09:55 Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - Agatha Christie’s Poirot 12:55 - ER 13:55 - Wolff’s Turf 15:50 - Kojak 16:50 - JAG 18:50 - Agatha Christie’s Poirot 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Mystery Woman: Wild West Mystery 22:45 - Kilokalorie 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Hair Club For Men Part 1, Carolina Carports Part 2 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green 09:05 Auction Hunters: Beantown Bidders 09:30 - Baggage Battles 09:55 - Ultimate Survival: Jungle 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 Extreme Engineering: Excavators 12:35 - Rides: Bad Check 13:30 - American Chopper: Troubled Waters 14:25 - Wheeler Dealers 15:20 - Mythbusters: Exploding Bumpers 16:15 - Auction Kings:

Declaration of Independence # Concession Wagon 16:45 -

Baggage Battles 17:10 - Extreme Fishing with Robson Green: Zimbabwe and Zambia 18:05 Ultimate Survival: Patagonia 19:00 - How It’s Made 20:00 Baggage Battles 21:00 - Auction Kings 21:30 - Auction Kings: Ruby Necklace 22:00 - Auction Hunters: The Real Thing 22:30 Auction Hunters: Weapons of Past Destruction 23:00 - Bullet Points: The Vietnam War. Iris 10:55 - Intrigo a Los lAngeles. Film ’64 12:50 - Codice 46. Film 2003 14:30 - Tri racconto un libro 14:55 - Nell’anno del Signore. Film ’69 17:10 - Book. Film ’98 19:15 - A-Team (TF) 20:05 - Hazzard (TF) 21:00 - La leggenda di Bagger Vance. Film 2000 23:30 - Adesso cinema! 23:25 - Ogni maledetta domenica. Film ’99 02:15 - Chinese Box. Film ’97. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Suburgatory 11:30 Glee 12:15 - Chuck 13:00 Days of Our Lives 13:45 Enlightened 14:15 - Films & Stars 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Suits 17:30 - Whitney 17:52 - 2 Broke Girls 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 Suburgatory 20:30 - Dallas 21:15 - Supernatural 22:00 True Blood 23:05 - The Mentalist 23:50 - Alcatraz 00:40 - Boardwalk Empire 01:45 - 30 Rock. Biography Channel Hardcore Pawn: 10:00 - Turf Wars 10:30 - All in the Family. Monster In Laws: 11:00 - Beautii is a Beast 11:30 - Smother InLaw. 12:00 - Hoarders: Arline and Carolyn 13:00 - Storage Wars: Third Eye of the Tiger 13:30 - Parking Wars 14:00 - I Survived: Beyond and Back: Lucas, Eben, Darlene 15:00 Barter Kings: The Traders Went Down to Georgia. Hardcore Pawn: 16:00 - Turf Wars 16:30 All in the Family. 17:00 Hoarders: Arline and Carolyn. Monster In Laws: 18:00 - Beautii is a Beast 18:30 - Smother InLaw. 19:00 - Storage Wars: Third Eye of the Tiger 19:30 Parking Wars. Monster In Laws: 20:00 - The Doomed Groom 20:30 - Debbie Does Damage. Hardcore Pawn: 21:00 - Turf Wars 21:30 - All in the Family. 22:00 - My Ghost Stories: Caught on Camera 23:00 - The

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:30 - Gazoon 08:40 - Wobblyland 08:45 - Igloo-Gloo 09:00 Heroes of the City 09:15 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See The Sea 10:05 Lots & Lots 10:20 - Bob the Builder 10:30 Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:55 Nouky and Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 - Pingu 11:25 Tiny Planets 11:30 - Monkey See Monkey Do 11:40 - Barney and Friends 12:10 - Fluffy Gardens 12:25 - The Mighty Jungle 12:40 - Mio Mao 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:50 - Gazoon 14:00 - Wobblyland 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 - See The Sea 14:45 - Lots & Lots 15:00 - Fluffy Gardens 15:15 - The Mighty Jungle 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See Monkey Do 15:55 - Barney and Friends 16:25 - Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 - Igloo-Gloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:35 - Tork 17:45 Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - Benjamin’s Farm 18:50 - Nouky and Friends 18:55 - My Animal Friends

19:10 - See The Sea 19:15 - Lots & Lots 19:30 Monkey See Monkey Do 19:40 - Barney and Friends 20:10 - Wobblyland 20:15 - Dougie in Disguise 20:25 - Slim Pig 20:35 - Connie the Cow 20:45 - Angelina Ballerina 21:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 21:25 - Heroes of the City 21:40 - Pingu 21:45 - Tiny Planets 21:50 - Pingu 21:55 - Tiny Planets 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Fireman Sam 22:20 - Thomas and Friends. Disney Channel 08:05 - Austin and Ally 08:55 - Good Luck Charlie 09:40 - A.N.T. Farm 10:25 - Jessie 11:15 - Austin and Ally 12:00 - Shake It Up 12:45 Disney Fairies 13:35 - The Suite Life on Deck 14:00 - Gravity Falls 14:25 - Good Luck Charlie 14:50 - Jessie 15:10 - Shake It Up 15:35 - A.N.T. Farm 16:00 - Austin and Ally 16:15 - Have a Laugh 16:20 - Gravity Falls 16:45 - The Suite Life on Deck 17:10 - Good Luck Charlie 17:30 That’s So Raven 17:55 - Austin and Ally 18:20 Jessie 18:40 - Gravity Falls 19:00 - Have a Laugh 19:05 - A.N.T. Farm 19:30 - Shake It Up 19:50 The Suite Life on Deck 20:15 - Austin and Ally 20:40 - That’s So Raven 21:00 - Shake It Up 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Austin and Ally 22:10 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 10<00 12>00 14>00 14.05

News Telebejg[ Strada Rjali .NET NET News Il-Mara tal-Lum

15>20 15>50 16>40 17>00

Telebejg[ Newsbuzz Telebejg[ Malta Llejla

19>00 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 23>00

(b’waqfa g[al NET News fis-18>00) Bozza tal-Mija NET News Anali]i tal-A[bar Wheelspin NET News Mitqlu Deheb NET News

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

Sport fuq il-Cable Eurosport 1 08:30 - FITA WC Archery 09:00 - Eurosport Top Ten 09:30 - Cycling 10:30 WATTS 11:15 - European

Team Championships Athletics 12:30 - Cycling 13:30 - FIFA U#20 WC Football 15:30 Cycling 16:45 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: Portugal v Cuba (live) 19:00 - Tour de France Cycling: Team Presentation (live) 19:45 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: Spain v France (live) 22:00 - IAAF World Challenge Athletics. Eurosport 2 07:30 - Wuxi Classic Snooker 09:00 - FIFA U#20 WC Football 12:00 - Cycling 13:00 - Wuxi Classic Snooker 14:30 Eurosport Top Ten 15:00 FIFA U#20 WC Football 17:00 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: South Korea v Nigeria (live) 19:00 - IAAF World Challenge Athletics: Ostrava, Czech Republic (live) 21:00 - FIFA U#20 WC Football: Group Stage: Ghaha v USA (live) 22:00 - G Wars Series 22:45 - Armwrestling 23:15 - Breaking Weapon Freestyle 23:45 - Eurosport Top Ten. GO Sports 1 07:00 - Best of Football 201213 09:00 - Best of Rugby 201213 11:00 - Best of Football 2012-13. The Championships: Wimbledon 2013: 13:00 - Day 3: Highlights 14:00 - Day 4 (live) 22:30 - Day 4: Highlights. 23:30 - Best of Football 2012-13 01:30 - Best of Rugby 2012-13. GO Sports 2 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - Milan Channel. GO Sports 3 15:00 - PGA European Tour: Irish Open: Day 1 (live) 19:00 The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - Inter Channel. GO Sports 4 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - Juve Channel. GO Sports 5 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live)

22:30 - LFC TV. GO Sports 6 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - MUTV. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - PGA European Tour: BMW International Open: Day 4 13:00 - Trans World Sport 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - Best of Football 201213. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - Trans World Sport 12:00 - Best of Football 201213 14:00 - The Championships: Wimbledon 2013: Day 4 (live) 22:30 - PGA European Tour: BMW International Open: Day 4. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:55 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 16:00 -

Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r) 16:35 - America's Cup (r) 18:15 Bundesliga (r) 20:15 - FA Cup (r) 22:20 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 23:40 - America's Cup (r) 01:14 - Bundesliga (r). Melita Sports 2 12:00 - America's Cup (r) 14:05 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 Bundesliga (r) 17:05 - FA Cup (r) 19:10 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 19:40 - FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 21:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 23:05 - Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 01:40 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit (r).

Malta Stars 08:00 - Malta Rugby Football Union (r) 09:35 - MFA Futsal League (r) 11:00 - BOV PL (r) 13:15 - Melita GFA 1st Div. (r) 15:05 - Football Nurseries (r) 15:40 - Malta Handball Assoc. (r) 17:00 - Malta Basketball Association (r) 18:25 - Malta Rugby Football Union (r) 20:05 - Football Nurseries (r) 20:40 Melita GFA 1st Div. 22:25 BOV PL (r) 00:40 - Malta Handball Association (r).


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

26 Klassifikati PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet

fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa, xog[ol ta’ membrane, kisi u tibjid, kontrabjut u tqeg[id ta’ katusi. Offerta spe/jali fuq illiquid membrane. ?emplu 79407292.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u

nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post TA’ fridges, freezers, wash-

ing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Magna tal-[jata

ANTIKA, ir-ras biss u bilcover, €60 u vetrina talkawba ]g[ira li tiddendel, b’5 xkafef 17” x 25” x 4” fond, €60. ?emplu 21242180.

Mutur outboard

EVINRUDE 15hp, f’kundizzjoni tajba, irre;istrat bilkarti, €750 u rota BMX Haro €150. ?emplu 79245666.

JIN{TIE:U Chef de partie

FULL TIME u kokijiet, waiters#waitresses u bartenders part time. Kundizzjonijiet tajbin offruti. ?emplu 22899611 ([inijiet taluffi//ju), jew ibag[tu applikazzjoni#CV u ritratt b’email lil personnel@riviera.com.mt jew b’ittra lir-Riviera Resort & Spa, il-Marfa, L#O Mellie[a MLH9069.

Electricians

BIL-li/enzja A jew B jew ittnejn. ?emplu 99951892 jew ibag[tu email lil info@idl.com.mt.

Nies

B’esperjenza fuq xog[ol ta’ dawl u ilma, pagi u kundizzjonijiet tajbin. ?emplu 99492659.


Il-{amis, 27 ta’:unju, 2013

27 LOG{OB MONDJALI TAL-BOWLING

Swift u Caruana Scicluna se jirrappre]entaw lil Malta Melissa Swift u Justin Caruana Scicluna se jirrappre]entaw lil Malta fittmien edizzjoni tal-Log[ob Mondjali tal-bowling li se jsiru fil-belt ta’ Cali, ilKolombja, bejn Lulju u Awwissu. I]-]ew; bowlers ikkwalifikaw minn turnament li sar fl-Eden Bowl. Il-Log[ob Mondjali hu turnament presti;ju] li jsir kull erba’ snin u fl-edizzjoni ta’ din is-sena se jkun hemm xejn inqas minn 36 dixxiplina differenti. Aktar minn 70 pajji] minn madwar id-dinja se jie[du sehem f’dan illog[ob. Caruana Scicluna jeg[leb lil Arpa It-turnament li sar Malta sar

fuq tlett ijiem u kull jum saru tmien sessjonijiet bir-rebbie[ ikun dak li jkun ;abar l-aktar punti minn 24 log[ba. Wara l-ewwel jum kien Kenneth Arpa li kien qed jokkupa lewwel post b’total ta’ 1776 punt u medja ta’ 222 kull sessjoni. Arpa kellu vanta;; ta’ 98 punt fuq Justin Caruana Scicluna li kien fittieni post filwaqt li fit-tielet post kien hemm Daniel Swift

Melissa Swift u Justin Caruana Scicluna li se jirrappre]entaw lil Malta

li kellu 1606 punti. Fit-tieni jum Arpa ddefenda l-ewwel post b’total ta’ 3342 punt filwaqt li Caruana Scicluna kien it-tieni b’total ta’ 3293 punt u Swift fit-tielet post b’total ta’ 3204 punti. Kien fit-tielet jum li Caruana Scicluna qabe] flewwel post. Dan ;ab total ta’ 5010 punti filwaqt li Arpa, li spi//a t-tieni kellu 4949 punt.

Swift teg[leb lill-favorita Abela

Melissa Swift g[elbet lillfavorita Sue Abela u reb[et il-kategorija tan-nisa u flistess [in kisbet id-dritt li tirrappre]enta lil Malta filLog[ob Mondjali. Mill-bidu ta’ dan it-turnament Swift uriet li kienet se tisfida lil Abela u fil-fatt spi//at lewwel jum fil-qu//ata

b’total ta’ 1642 punt. Fittieni post kien hemm Abela li kellha 93 punt inqas minn Swift filwaqt li fit-tielet post kien hemm Joanna Attard li kellha total ta’ 1475 punt. Fit-tieni jum, 16-il sessjoni Swift kienet g[adha qed tgawdi vanta;; fuq Abela. Swift kellha total ta’ 3341 punt filwaqt li Abela

kellha 3192 punt. Fit-tielet post kien g[ad hemm ukoll Attard li kellha total ta’ 2962 punt. Fit-tielet jum Swift a//ertat mir-reb[ ta’ dan itturnament meta b’kollox ;abet 4881 punt b’medja ta’ 203 punti kull sessjoni u fittieni post spi//at Sue Abela b’4698 punt. Attard temmet it-tielet b’4410 punti.

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Programm s[i[ ta’ tmien ti;rijiet g[al-lum minn Kenneth Vella

L-aktar ti;rija importanti li ssir illejla fil-korsa tal-Marsa se tkun riservata g[al ]wiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din se tag[mel parti mid-29 laqg[a tal-ista;un fuq tmien ti;rijiet kollha g[al ]wiemel tat-trott. Din il-;img[a, il-programm ta’ ti;rijiet se jkun organizzat il-{amis min[abba li g[ada fl-istess [in, fit-telg[a tasSaqajja fir-Rabat se jsiru aktar ti;rijiet fl-okka]joni talfesta tal-Imnarja. It-ti;rija Premier se tkun issitt wa[da u tibda fid-8.55pm. Wara l-karozza tat-tluq se jibdew Simb Mark, Magic De Assigny, Olry Meslois, Reves De Magalou, Absolut Spender, Pro Shop, Master Perrine, Baloo Nalan, Belafonte, Oviedo Vici, Give To Get, Milord Barbes, il;did Fra/i] Prince De La Butte u Celebrity Photo. Misjuq minn Emmanuel Fenech, Olry Meslois jibda favorit li jie[u t-tieni reb[a konsekuttiva f’Malta quddiem Simb Mark (Noel

Fi tmiem il-;img[a l-o[ra saret il-Gran Finali VOB li laqqg[et flimkien l-ewwel [ames ]wiemel Fran/i]i tal-Prix de Vincennes u erbg[a o[ra li spi//aw fl-ewwel postijiet fil-finali tal-Kampjonat tas-Sette Giugno. Okilaibo misjuq minn Julian Farrugia [a t-tieni reb[a konsekuttiva u t-tielet wa[da tas-sena b’vanta;; qawwi fuq Orne des Olivettes, Mark De Chamant u Sultan November f’medja impressjonanti ta’ 1.14.5” fil-kilometru (ritratt> Mike Orland)

Baldacchino) u Belafonte (Julian Farrugia). Il-kumplament tat-ti;rijiet se jkunu riservati g[al ]wiemel tal-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper, blewwel tigrija tal-klassi Copper tibda fis-7pm. .

Tbassir

I Ti;rija. Klassi Copper.

Dist – 2140m. Win – Mistral du Chene. Place – Don Valentino, Minou De Perdriat. II Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2140m. Win – Stormy Sand. Place – Pine Wood Harry, Ballad Ribb. III Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Ouragan de Crouay. Place –

Marchallach, Quaid Tejy. IV Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Ywema’s Pine. Place – Jet Starline, Vera LH. V Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win – Orage du Pont. Place – Onyx Lucernais, Pepone du Castelet. VI Ti;rija. Klassi Premier.

Dist – 2140m. Win – Olry Meslois. Place – Belafonte, Simb Mark. VII Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 2140m. Win – Simambo de Feline. Place – Royal Qui, Louise Wood. VIII Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Pilote de Nganda. Place – Lacoste IT, Quaroldo.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

28 Sport TABLE TENNIS

Daniel Bajada Champion nazzjonali g[at-tielet darba Daniel Bajada kien inkurunat Champion lokali tat-table tennis g[attielet darba f’erba’ snin wara li reba[ ilkompetizzjoni tal-Mens Singles waqt il61 edizzjoni tal-Kampjonati Nazzjonali tat-Table Tennis li saru fil-Kumpless Sportiv tal-Università f’Tal-Qroqq fi tmiem il-;img[a li g[addiet. Wara erba’ reb[iet li po;;ewh filfinali, Bajada lag[ab kontra ]-]ag[]ug[ Andrew Gambina li kellu bidu qawwi u reba[ l-ewwel set 11-8 i]da Bajada rkupra tajjeb u reba[ i]-]ew; sets ta’ wara 11-8 u 13-11. Il-wirja stupenda ta’ Bajada kompliet ukoll fi]-]ew; sets ta’ wara meta reba[hom it-tnejn 11-7 biex hekk [are; rebbie[ bi skor ta’ 4-1. Fil-kompetizzjoni tad-doubles Bajada ng[aqad mal-eks champion nazzjonali Edward Baldacchino u flimkien waslu sal-finali wara li kisbu tliet reb[iet. Filfinali huma ltaqg[u kontra Matthew

Micallef u Alex Soler, b’Bajada u Baldacchino jift[u vanta;; tajjeb ta’ 2-0 wara li reb[u l-ewwel ]ew; sets 12-10 u 11-6. Micallef u Soler wettqu reazzjoni u reb[u t-tielet set 11-9, madankollu fi]]ew; sets ta’ wara Bajada u Baldacchino ssi;illaw is-superjorità tag[hom meta reb[u 11-5 u 11-1 biex b’hekk kisbu reb[a mist[oqqa ta’ 4-1. Dawn l-unuri /ertament jinkurunaw sta;un po]ittiv g[al Bajada. Wara li g[en lit-tim Taljan tas-Serie B1, ASD Fiaccola, jikseb it-tielet post, xahar ilu reba[ il-midalja tal-bron] flimkien ma’ Simon Gerada fil-kompetizzjoni tattimijiet waqt il-Log[ob g[all-Pajji]i ]}g[ar li saru fil-Lussemburgu. Numru ta’ klabbs Taljani huma interessati fis-servizzi ta’ Bajada g[allista;un li ;ej g[alkemm kellu wkoll offerti minn klabbs :ermani]i u }vizzeri.

Edward Baldacchino u Daniel Bajada reb[u l-kompetizzjoni tad-Doubles

HOCKEY – KO FINAL

G{AWM

Neil Agius jiddefendi l-ewwel post Neil Agius iddefenda l-ewwel post filKampjonati tal-G[awm fil-ba[ar miftu[ li huma organizzati minn B’Kara St Joseph b’reb[a o[ra fit-tieni tellieqa tal-kampjonat. I/Champion renjanti tal-kategorija tan-nisa, Hannah Pace, bdiet tiddefendi t-titlu b’reb[a flewwel tellieqa li [adet sehem fiha din is-sena. Pace ma [aditx sehem fl-ewwel tellieqa talista;un min[abba li kienet tinsab barra minn Malta. Il-ba[ar kien wie[ed kalm g[all-100 g[awwiem li [adu sehem fit-tellieqa ta’ 2km fis-Salina. Neil Agius feta[ vanta;; kbir fuq lavversarji tieg[u u spi//a reba[ it-tellieqa f’[in ta’ 26 minuta u 39 sekonda. Fit-tieni post da[al Roberto Demicoli f’[in ta’ 28 minuta u 37 sekonda filwaqt li fit-tielet post da[al Keith Galea fi 28 minuta u 48 sekonda. Fil-kategorija tan-nisa, Hannah Pace kienet fi klassi g[aliha hekk kif iddominat mill-bidu sal-a[[ar u reb[et f’[in ta’ 28 minuta u 52 sekonda. Michelle Vella Wood, li kienet reb[et l-ewwel tellieqa ta’ dawn il-kampjonati, temmet it-tieni fi 32 minuta u seba’ sekondi u dan juri d-distakk kbir li kien hemm bejn Pace u Vella Wood. Fit-tielet post da[let Maria

Hannah Pace rritornat b’reb[a fil-kampjonat tal-g[awm fil-ba[ar miftu[

Camilleri li g[amlet [in ta’ 32 minuta u 13-il sekonda. It-tielet tellieqa ta’ dawn ilkampjonati ssir nhar l-Erbg[a 3 ta’ Lulju fis6.30pm.

Me[tie;a replay bejn Qormi u Young Stars Il-finali tan-knockout bejn Qormi u Young Stars se jkollha ter;a’ tintlag[ab wara li fi tmiem il-;img[a l-log[ba ntemmet fi draw ta’ 1-1. Fil-kampjonat il-log[ba bejn dawn i]-]ew; timijiet kienet offriet seba’ gowls filwaqt li sa tmiem il-[in regolari ta’ din il-finali liskor kien g[adu 0-0. Fis-seba’ minuta Young Stars reb[u tliet penalty corners imma ma g[arfux japprofittaw minn dan. Wara kwarta log[ob Qormi reb[u l-ewwel penalty corner, imma dawn ukoll naqsu milli jift[u liskor. It-timijiet kellhom ftit /ansijiet u lejn tmiem l-

ewwel taqsima Qormi re;a’ kellhom penalty corner ie[or imma ma skurjawx. Hekk kif bdiet it-tieni taqsima Qormi tefg[u pressjoni fuq l-avversarji tag[hom u d-difensur ta’ Young Stars, Andrew Camilleri salva ballun minn fuq il-linja fit-43 minuta. Lejn tmiem it-tieni taqsima Young Stars kellhom xi /ansijiet imma l-iskor sa tmiem il-log[ba baqa’ 0-0 u b’hekk il-log[ba marret g[all-[in barrani. Hekk kif bdiet l-ewwel taqsima Qormi marru filvanta;; b’gowl ta’ Juan Sarcia imma Mark Camilleri ta’ Young Stars ;ab id-draw u fl-istess [in sforza decider.


IN-NAZZJON Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Sport 29 TAZZA TAL-KONFEDERAZZJONIJIET

Spanja u l-Italja jer;g[u jiltaqg[u Illejla Spanja tilg[ab kontra l-Italja fit-tieni semifinali tatTazza tal-Konfederazzjonijiet. Din il-log[ba se tkun ripetizzjoni tal-finali talKampjonati Ewropej li saru sena ilu, meta dakinhar lIspanjoli ddominaw u reb[u 4-0. Ftit tal-jiem ilu wkoll, ittim nazzjonali Spanjol ta’ ta[t il-21 sena g[eleb lill-Italja 42 fil-finali tal-Kampjonati Ewropej tal-kategorija. Spanja se tibda favorita li tikkwalifika g[all-finali, spe/jalment min[abba l-fatt li l-Italja se jkollha lill-attakkant Mario Balotelli nieqes. Dan we;;a’ fit-telfa 4-2 kontra lItalja u ntbag[at lura d-dar min[abba li mhux se jirkupra g[al-log[ba kontra Spanja u anke g[all-finali, f’ka] li javvanzaw. Minflok Balotelli jista’ jag[ti l-ka] li jibda Gilardino filwaqt li g[al Spanja wie[ed irid jara Vicente Del Bosque b’liema attakkant se jibda. Torres da[al b[ala sostitut u skurja immedjatament kontra n-Ni;erja u skorja erba’ gowls kontra t-Tahiti filwaqt li Villa skurja tlieta kontra tTahiti.

Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Spanja reb[u 3-0 kontra nNi;erja filwaqt li l-Italja tilfet kontra l-Bra]il. {arsa lejn l-istatistika turi li dawn i]-]ew; pajji]i ltaqg[u kontra xulxin 31 darba u Spanja reb[et disa’ darbiet, lItalja reb[et 10 filwaqt li spi//aw draw 12-il darba. Tajjeb wie[ed jiftakar li apparti l-finali tal-Euro 2012, l-Italja u Spanja kienu wkoll lag[bu kontra xulxin fil-fa]i tal-gruppi tal-istess Euro u llog[ba kienet intemmet 1-1. Il-gowl li skurja Di Natale kontra l-Ispanjoli kien fil-fatt l-uniku gowl li qalg[et Spanja fil-Euro. Matul din il-kompetizzjoni d-difi]a tal-Italja ;arrbet tmien gowls fi tliet log[biet filwaqt li Spanja skurjaw 15il gowl fi tliet log[biet u dan juri kemm id-difensuri Taljani jridu jkunu fl-aqwa tag[hom biex i/a[[du lit-tim ta’ Del Bosque milli jsib ix-xibka. Spanja g[andha l-aqwa difi]a f’din il-kompetizzjoni u luniku gowl li qalg[et kien dak minn freekick kontra lUrugwaj. “Bla dubju t-Taljani se

L-Italja u Spanja se jer;g[u jiltaqg[u. Fir-ritratt jidhru Andrea Pirlo (xellug) u l-Ispanjol Cesc Fabregas waqt il-finali tal-EURO 2012 fi Kiev

jkunu jridu jpattu g[at-telfa li sofrew kontrina sena ilu. Se tkun diffi/li biex nirb[ulhom imma se nag[mlu minn kollox biex nikkwalifikaw g[all-finali,” qal il-kow/ ta’

Spanja Del Bosque. Spanja, champions tad-dinja u talEwropa, qed ifittxu li jirb[u din il-kompetizzjoni g[allewwel darba fl-istorja tag[hom.

BULGARIJA

Botev flok CSKA fl-Europa League

Botev Plovdiv se jie[du post CSKA Sofia li huma mifnija bid-dejn, waqt ilkompetizzjoni tal-Europa League dan l-ista;un. Dan [abbritu l-FA Bulgara wara li r/eviet il-konferma uffi/jali ming[and il-UEFA. CSKA, li spi//aw it-tielet fil-kampjonat domestiku, irtiraw mit-turnament min[abba problemi finanzjarji serji. Botev, darbtejn Champion nazzjonali tal-Bulgarija li spi//aw ir-raba’ l-ista;un li g[adda, se jilag[bu kontra Astana tal-Kazakhstan flewwel rawnd preliminari mill-Europa League fl-4 u l11 ta’ Lulju. “Il-plejers tag[na jinsabu lesti g[al din l-isfida u na[seb li se nag[tu gost lillpartitarji tag[na bilprestazzjoni li se noffru,” qal il-kow/ ta’ Botev Stanimir Stoilov li ]ied jg[id li l-klabb malajr irrea;ixxa g[al din la[bar billi sa[[a[ l-iskwadra u akkwista lid-difensur Elvedin Dzinic ming[and ilklabb Bel;jan ta’ Charleroi.

G{AWM TRIALS AMERIKANI

FL-ITALJA

Franklin tirba[ il-100m freestyle

Lazio u Juventus investigati fuq taxxa

L-erba’ darbiet rebbie[a tal-midalja tad-deheb flOlimpjadi, Missy Franklin, reb[et il-100m freestyle waqt it-trials tal-kampjonati nazzjonali Amerikani li saru f’Indiana t-Tlieta u kisbet post fil-kampjonati mondjali ta’ Bar/ellona. Franklin, li reb[et erba’ midalji tad-deheb flOlimpjadi ta’ Londra s-sena l-o[ra, kienet l-attrazzjoni prin/ipali fl-ewwel jum tattrials li jservu b[ala kwalifikazzjoni g[allg[awwiema Amerikani li jridu jie[du sehem filkampjonati mondjali li se jsiru bejn id-19 ta’ Lulju u l-4 ta’ Awwissu. L-g[awwiema ta’ 18-il sena rre;istrat l-a[jar [in personali tag[ha u rekord tal-kampjonati ta’ 53.43 sek. “Jien hu ;ejja lura, ilkow/ Todd Schmidt qalli biex in[ares lejn lg[awwiema jibdew l-a[[ar 50 metru. Nitfa’ wi//i flilma u ng[um kif naf jien. Dan hu li g[amilt,” qalet Franklin. Shannon Vreeland spi//at it-tieni fi 53.83 sek segwita minn Simone Manuel u Megan Romano li kollha kisbu biljett g[al Spanja.

Il-pulizija Taljana g[amlet tfittxija f’aktar minn 41 klabb tal-futbol fl-Italja inklu] 18 talog[la divi]joni, fosthom ]ew; klabbs li huma kkwotati fil-bor]a, SS Lazio u Juventus FC. Apparti l-klabbs tasSerie A hemm investigati wkoll 11-il tim tas-Serie B u 12 o[ra mid-divi]jonijiet i]-]g[ar u 12-il a;ent talMissy Franklin kisbet post fil-kampjonati mondjali ta’ Bar/ellona

Fil-kategorija tal-ir;iel Nathan Adrian li reba[ iddeheb fil-100m freestyle f’Londra, reba[ it-ti;rija fi 48.10 sek, [in li la[aq kull aspettattiva. “Kont nixtieq li kieku n]ilt ta[t it-48 sekonda imma ma kienx il-ka] illum.” Fost i/-/hampions nazzjonali inkurunati flewwel jum kien hemm Cammile Adams u Tom Luchsinger fil-200m butterfly, Katie Ledecky fit800m freestyle tan-nisa u Connor Jaeger fl-1,500m tal-ir;iel.

plejers. Il-Qorti ta’ Napli ordnat it-tfittxija u ssekwestru b[ala parti minn investigazzjoni filkriminalità organizzata, eva]joni ta’ taxxa, [asil ta’ flus u r/evuti falsifikati. Aktar minn 30 klabb huma involuti u kwa]i g[axra minnhom baranin kif ukoll a;enti ta’ plejers Talajni u barranin.

TRASFERIMENTI

Mignolet l-ewwel Bel;jan ma’ Liverpool Il-goalkeeper Simon Mignolet se jkun lewwel Bel;jan li jilg[ab ma’ Liverpool wara li l-klabb mill-Premier League [abbar il-wasla tieg[u f’Anfield. Il-plejer ta’ 25 sena, eks goalkeeper ta’ Sunderland, g[amel l-e]ami mediku u ffirma kuntratt twil wara li lag[ab 90 log[ba mal-Black Cats fid-debutt tieg[u f’Awwissu tal-2010. Mignolet, li lag[ab 13-il darba mal-Bel;ju lista;un li g[adda, kien imfa[[ar g[all-wirjiet tieg[u l-ista;un li g[adda u se j]id ilkompetittività g[all-goalkeepers stabbiliti Pepe Reina u l-Awstraljan Brad Jones. Hu sar ir-raba’ akkwist ta’ Liverpool matul dan is-sajf wara l-attakkant Iago Aspas, li ng[aqad mag[hom ming[and Celta Vigo l{add, waqt li l-internazzjonali Spanjol U#21 Luis Alberto u l-eks difensur ta’ Manchester City Kolo Toure wkoll iffirmaw ma’ Liverpool.

BENAT - Athletic Bilbao a//ettaw li jakkwistaw lill-midfielder Benat Etxebarria, prodott mill-akkademja tal-youths tal-klabb Bask, ming[and Real Betis fuq kuntratt ta’ [ames snin. Il-playmaker ta’ 26 sena li lag[ab erba’ darbiet man-nazzjonal, se jkun pre]entat illum. Bilbao, li l-iskwadra tag[hom hi mag[mula kollha minn plejers ta’ ori;ini mir-re;jun Bask, l-ista;un li g[adda spi//aw fit-12-il post. Hu stmat li Bilbao [allsu 12-il milun ewro g[al Benat. JURADO - Schalke 04 la[qu ftehim biex ibig[u lill-midfielder Manuel Jurado lill-klabb Russu ta’ Spartak Moscow wara li [alla impressjoni tajba l-ista;un li g[adda meta kien b’self. L-Ispanjol kien sie[eb lil Schalke fl2010 ming[and Atletico Madrid imma naqas mili jikseb post regolari.


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

30 Sport

Il-Bra]il jeg[leb lill-Urugwaj fl-a[[ar minuti BRA}IL...............................2 URUGWAJ..........................1

Il-Bra]il ikkwalifika g[allfinali tat-Tazza talKonfederazzjonijiet meta g[eleb lill-Urugwaj 2-1 u issa fil-finali jilg[ab kontra r-rebbie[ tas-semi finali ta’ llejla bejn Spanja u l-Italja. Qabel il-partita kien hemm minuta ta’ silzenju b’rispett Marc-Vivien Foe, eks player tal-Kamerun li 10 snin ilu tilef [ajtu waqt l-edizzjoni tat-Tazza talKonfederazzjonijiet tal-2003. Foe, li kien g[ad kellu 28 sena kien waqa` u miet kwarta minn tmiem il-log[ba bejn il-Kaamerun u lKolombja fis-26 ta’ :unju fil-belt ta’ Lyon fi Franza. Fl-ewwel taqsima l-log[ob kien bilan/jat u wara 13-il minuta l-Urugwaj fallew /ans tad-deheb biex imorru filvanta;;. Hekk kif kien se jing[ata corner Luiz waqqa` lil Lugano fil-kaxxa u Forlan ra l-penalty tieg[u jkun salvat bl-aqwa mod minn Julio Cesar. Fit-28 minuta lUurgwaj kellhom /ans ie[or u re;a’ kien Forlan li ra xxutt tieg[u minn barra lkaxxa jg[addi ftit g[oli. Aktar ma beda jg[addi [in minn din il-log[ba mimlija tensjoni, il-Bra]il bdew de[lin fil-partita. Hulk kellu /ans tajjeb imma x-xutt tieg[u g[adda j[akkek minn mal-lasta u [ames minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima dawn fet[u l-iskor. Neymar

ikkontrolla cross perfett, da[al fil-kaxxa u fajjar xutt li ;ie salvat minn Muslera imma mir-rebound FRED ma ]baljax u po;;a l-ballun fixxibka. G[al Fred dan kien ittielet gowl fi spazju ta’ ftit jiem wara li skurja tnejn firreb[a ta’ 4-2 kontra l-Italja. Hekk kif bdiet it-tieni

taqsima l-Uurgwaj da[lu fillog[ba meta ;abu d-draw fit48 minuta. Luiz ikklirja balun u [abat ma’ Luis Suarez u mill-istess azzjoni, Thiago Silva ma ikklirjax tajjeb u minn dan approfitta CAVANI li skurja l-gowl tad-draw u l-15-il wie[ed mat-tim nazzjonali. Fit-tieni

taqsima l-Uurgwaj kienu ferm a[jar mill-avversarji tag[hom imma minkejja dan, fl-a[a[r [ames minuti lBra]il skurjaw il-gowl de/i]iv minn azzjoni ta’ corner. Kien PAULIHNO li birras g[eleb lil Muslera g[al skor finali ta’ 2-1. Referee: Enrique Osses TENNIS – OPEN TA’ WIMBLEDON

Roger Federer eliminat I/ champion renjanti kienu [afna dawk li qed -

Gonzalez tal-Urugwaj (xellug) isegwi lil Marcelo tal-Bra]il (Ritratt> Reuters)

Roger Federer ;ie eliminat mit-tieni rawnd ta’ Wimbledon. Federer tilef 67, 7-6, 7-5, 7-5 kontra Sergiy Stakhovsky. Murray g[adda g[ar-rawnd li jmiss filwaqt li Jo Wilfried Tsonga wkoll safa eliminat. Din hi t-tieni sorpri]a fi spazju ta’ ftit jiem wara li fl-ewwel jum ;ie eliminat ir-rebbie[ tal-Open ta’ Franza, Rafa Nadal. Ilbiera[ kien hemm tliet tennisti li rtiraw minn dan lOpen min[abba injury. Steve Darcis, it-tennista Bel;jan li elimina lil Rafael Nadal fl-ewwel rawnd nhar it-Tnejn li g[adda, [abbar li mhux se jkompli jilg[ab min[abba injury fi spalltu. Darcis elimina lill-eks numru wie[ed fid-dinja u

jemmnu li Darcis se jaqta’ figura tajba f’dan it-tielet Grand Slam tas-sena. John Isner ukoll kellu jirtira waqt il-log[ba kontra lFran/i] Adrian Mannarino min[abba injury fl-irkoppa. Isner kien ni]]el ismu flistorja ta’ dan l-Open meta fl-2010 kien lag[ab l-aktar log[ba li qatt damet fl-istorja tat-tennis kontra Nicolas Mahut. Dakinhar il-log[ba kienet damet 11-il sieg[a. Isner g[all-ewwel ir/ieva l-kura fil-court imma ma fela[x jissaporti l-u;ig[ u rtira. It-tennista numru tnejn fid-dinja Victoria Azarenka kellha tirtira fit-tieni rawnd ta’ dan l-Open ftit qabel ma kienet se tilg[ab kontra tTaljana Flavia Panetta.

Birkirkara jirb[u u jag[tu l-Euro Cup lil Valletta minn Cristian Antony Muscat

Fl-a[[ar log[ba mill-Euro Cup, Birkirkara g[elbu lil Hibernians bl-iskor ta’ 2-0 bil-gowls ikunu skurjati minn Jimenez fl-ewwel taqsima u mill-eks plejer ta’ Valletta Tourè lejn tmiem il-log[ba biex b’hekk taw il-Euro Cup lil Valletta li spi//aw filqu//ata ta’ dan it-turnament b’seba’ punti. Din kienet l-ewwel reb[a g[al Birkirkara f’dan it-turnament ta’ [biberija ta’ qabel lista;un hekk kif fil-log[biet ta’ qabel tilfu kontra Sliema Wanderers u Valletta. Birkirkara temmew dan itturnament bi tliet punti l-istess b[al SliemaWanderers waqt li Hibernians kisbu erba’ punti. It-tazza tal-Euro Cup se ting[ata lil Valletta f’okka]joni o[ra li g[ad trid tit[abbar ’il quddiem. L-ewwel azzjoni denja ta’ nota waslet wara kwarta log[ob meta Shola Shodiya Haruna g[adda lil Montebello i]da [are; il-goalkeeper Balzan u anti/ipah. Sitt minuti wara, Shola ra xxutt tieg[u ji;i devjat minn

2

BOV PREMIER

BIRKIRKARA (1)

R. Gauci, Z. Muscat, J. Zerafa, A. Mendoza, R. Jimenez, P. Fenech, E. Herrera, R. Camenzuli, S. Shodiya Haruna, J. P. Mifsud Triganza, L. Montebello Sost - S. Koko flok F. Muscat 46 min., F. Zammit flok R. Camenzuli 46 min., K. Zammit flok L. Montebello 65 min., D. Tourè flok J. P. Mifsud Triganza 73 min., M. Camilleri flok S. Shodiya Haruna 75 min., M. Clinch flok J. Zerafa 78 min., J. Haber flok R. Gauci 82 min.

0

HIBERNIANS

D. Balzan, T. Tabone Desira, M. Tabone, K. Tanti, S. Chircop, N. Chetcuti, B. Kristensen, B. Muscat, S.Pisnai, E. L. Dos Santos, O. Obiefule Sost - R. Soares flok K. Tanti 46 min., A. Cohen flok O. Obiefule 46 min., R. Camilleri flok B. Muscat 46 min., I. Briffa flok T. Tabone Desira 75 min.

Imwissi: L. Montebello 14 min. (B) Skurjaw: R. Jimenez 28 min., D. Tourè 87 min. (B) Referee: Alan Mario Sant

difensur ta’ Hibernians. Fit28 minuta, minn corner ta’ Ryan Camenzuli, g[ola tajjeb RICARDO JIMENEZ u, permezz ta’ daqqa ta’ ras, tefa’ fix-xibka. Fis-37 minuta Shola g[adda lejn Jean Pierre Mifsud Triganza u dan ra x-xutt sabi[ tieg[u jkun milqug[ b’mod

spettakolari mill-goalkeeper Daniel Balzan. Fis-67 minuta Shola g[adda lejn Kurt Zammit li ra x-xutt tieg[u indirizzat g[al ;ewwa u li g[eleb lillgoalkeeper Balzan ji;i devjat minn Matthew Tabone bil-ballun ja[bat mal-mimduda qabel ji;i kklerjat

minn difensur ta’ Hibernians. Birkirkara rduppjaw l-iskor tliet minuti mit-tmiem meta minn through pass ta’ Edward Herrera, il-ballun spi//a f’saqajn DEMBA TOURE li wa[du quddiem il-lasti avversarji ma sabx diffikultà biex jitfa’ fix-xibka.

Shola Shodiya ta’ Birkirkara (lemin) segwit minn Bjorn Kristensen (xellug) ta’ Hibs (Ritratt> Brian Grech)

Kif Spi//aw L R D T F K Pti Valletta Hibernians Sliema Birkirkara

3 2 1 1 3 1 1 0 3 1 0 2 3 1 0 2

5 4 7 3 1 4 4 6 3 3 4 3


IN-NAZZJON

Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

Sport 31 LOG{OB TAL-MEDITERRAN

Chetcuti jirba[ id-deheb It-tiratur Malti William Chetcuti reba[ il-medalja taddeheb fil-kategorija tadDouble Trap waqt il-Log[ob tal-Mediterran li qed isiru filbelt ta’ Mersin fit-Turkija. Fl-ewwel rawnd Chetcuti beda b’mod stupend meta laqat 29 plattina minn 30 filwaqt li fit-tieni rawnd laqat 26 plattina minn 30. Fit-tielet rawnd Chetcuti ma laqatx ]ew; plattini biss minn total ta’ 30 filwaqt li fir-raba’ rawnd laqat 27 plattina minn 30 biex ;ab total ta’ 139 plattina minn 150 u b’hekk g[adda g[as-semi finali. Fissemi finali Chetcuti laqat 28 plattina minn 30 u b’hekk g[adda g[all-finali. Fil-finali Chetcuti reba[ kontra Giovanni Barilla talItalja. Chetcuti mill-a[[ar 30 plattina falla biss wa[da biex [are; rebbie[ 29-28. IlPresident tal-KOM, Julian Pace Bonello ippre]enta lmedalja tad-deheb lil Chetcuti. It-tiratur Malti l-ie[or li [a

sehem ukoll f’din il-kategorija, Nathan Lee Xuereb laqat 123 plattina minn 150 u b’hekk ma g[addiex g[assemi finali. Fil-bo//i mir-reb[a ta’ 12-1 kontra Serbja, il-koppja Stefan u David Farrugia, filMersin Bocce Salonu, sfaw meg[luba 12-9 mill-Al;erija. F’wa[da mill-itwal partiti f’dan il-grupp, wara li t-tim Malti feta[ vanta;; ta’ 4-0 bdiet ir-rimonta ta’ Foycal Allek u Bezzezouk Djilali fejn wara li fir-raba’ sessjoni g[amlu l-iskor 5-4 favurhom, sat tmien sessjoni kienu 9-5 fil-vanta;;. Reazzjoni mit-tim Malti li fil-11 is-sessjoni naqqas id-distakk g[al 9-8. L-Al;erija marru 11-8 u 11-9 minn fuq sabiex f’mument meta bi tliet bo//i favur it-tim Malti, wie[ed stenna li Malta setg[et tikseb punt jew aktar, inkredibbilment kienu l-Al;erija li kisbu l-punt me[tie; g[al 12-9. 20 minuta mit-telfa, mill;did fl-azzjoni Stefan

TRASFERIMENTI

Bilic kow/ ta’ Besiktas Besiktas [abbru li [atru lil Slaven Bilic b[ala l-kow/ il;id tag[hom u dab se jkun qed jie[u post Samet Aybaba. Matul dan l-a[[ar Bilic kien qed imexxi lill-klabb Russu ta’ Lokomotiv Moscow. Jumejn ilu [ar;et l-a[bar li Besiktas mhux se jkunu jistg[u jikkompetu fl-Europa League min[abba li kienu involuti fi skandlu ta’ korruzzjoni.

TEVEZ - L-attakkant Argentin Carlos Tevez sie[eb lil Juventus. Tevez qal li la[aq ftehim personali ma’ Juventus u g[amel l-e]ami mediku l-Erbg[a. Il-plejer Argentin ta’ 29 sena hu mifhum li sewa lil Juventus 12-il miljun ewro. G[al dan l-ista;un Juventus g[andhom ba;it ta’ 200 miljun ewro li jinkludi wkoll il-pagi tal-plejers.

William Chetcuti (fin-nofs) bil-midalja tad-deheb wara li reba[ fid-Double Trap (ritratt> Gokhan Kilincer)

Farrugia u David Farrugia din id-darba kontra Rached Souissi u Houssam Sayah Abudendara tal-Libja. Ebda storja f’partita li t-tim Malti reba[ 12-4 fejn sal [ames sessjoni kien ;a 8-0 minn fuq fejn minkejja li sat-tmien sessjoni l-Libjani naqqsu ddistakjk g[al 9-4 , kienu lkoppja Maltija li [ar;u rebbie[a 12-4 L-a[[ar partita g[al Malta fil-Grupp kienet kontra lItalja. Kontra Pasquale D’Altero u Diego Palcari, ilkoppja Farrugia minkejja li sfaw meg[luba 12-1 millItalja g[addew g[as-semi finali kontra San Marino. Bit-tim Malti mag[mul minn David Farrugia u Stefan Farrugia jg[addi g[as-semi finali kontra San Marino b’wirja mill-aqwa u reb[a storika ta’ 12-7 po;;iet lit-tim Malti fil-finali tat-timijiet kontra l-Italja li min-na[a

taghha g[elbet lil Franza 12-6 . Fil-Lotta, Adam Vella, filkategorija 60kg fit-tielet bout fil-programm tal-kwarti talfinali, tilef kontra Fatah Hamza tal-Marokk 0-3 u 0-7. L-istess Hamza baqa’ tiela’ sal finali li tilef kontra Erehan Bakir tat-Turkija b’mod li firrepercharge po;;a lil Adam Vella fis-semi finali li l-Malti tilef 4-0 kontra Jason Redjalari ta’ Montenegro. Fil-klassifika Vella spi//a qabel Yuiver Castillo ta’ Spanja u Antonio Tagliavia tal-Italja. Fl-atletika l-avventura ta’ Rebecca Camilleri ntemmet [esrem wara li kisret it-tibia b’mod li mhux se jkun possibbli g[aliha li tikkompeti f’dan il-log[ob. IL-PN jifra[ lil Chetcuti

Fi stqarrija mibg[uta mixShadow Minister Robert Cutajar, il-Kelliem tal-

Oppo]izzjoni g[ar-Ri/erka, lInnovazzjoni, I]-}g[a]ag[ u l-Isport, il-PN fera[ lil Chetcuti g[al dan is-su//ess. Filwaqt li l-PN jifra[ lil Chetcuti g[as-su//ess personali , l-istess su//ess fisser ukoll unur g[al pajji]na f’log[ob daqstant ta’ presti;ju. Dan ir-ri]ultat huwa [olqa f’katina ta’ su//essi li d-dixxiplina tal-isparar tat lil pajji]na fl-a[[ar snin. Il-PN jawgura li t-ta[ri; intensifikat u l-isforzi li qed jag[mlu l-atleti u l-asso/jazzjonijiet sportivi Maltin fiddixxiplini varji jkomplu jag[tu r-ri]ultati mixtieqa. Listess awguri qed ji;u esti]i wkoll lill-Kumitat Olimpiku Malti. Sadanittant ftit [in biss wara dan is-su//ess il-Kap tal-Partit Nazjonalista Simon Busuttil fera[ personalment lil William Chetcuti meta g[amel kuntatt dirett mieg[u.

WATERPOLO

Neptunes fi klassi g[alihom minn Stewart Said

San :iljan Sir Alex .............9 Neptunes Emirates............19 (1-4),(3-5),(4-4),(1-6)

Neptunes Emirates jinsabu wa[edhom fil-qu//ata meta b’wirja e//ellenti ;abu fix-xejn lil San :iljan Sir Alex 9-19. Neptunes sa mill-bidu kienu fil-kmand tal-partita u fet[u vanta;; kbir kmieni li minnu San :iljan qatt ma rkupraw u l-iktar li naqqsu d-distakk kien dak ta’ erba’ gowls. Din kienet ;urnata negattiva ferm g[all-:iljani]i bl-unika nota po]ittiva tkun g[al darba o[ra l-wirja tajba ta’ Dino Zammit li kompla fuq il-bidu brillanti li kellu s’issa ma’ San :iljan b’sitt gowls o[ra. Andrea Bianchi irritorna wara li falla l-ewwel partiti. Neptunes [ar;u determinati mill-ewwel u [adu l-kmand

tal-partita meta reb[u l-ewwel sessjoni 4-1. It-tim ta’ Markoch kompla jiddomina u reba[ ukoll it-tieni sessjoni u feta[ vanta;; ta’ [ames gowls. San :iljan ippruvaw j]ommu r-ritmu mal-avversarji u spi//aw it-tielet sessjoni f’parità. I]da r-ri]ultat kien de/i] b’Neptunes jibqg[u jattakkaw sal-a[[ar u j]ommu rrekord perfett ta’ erba’ reb[iet. San :iljan: D. Camilleri, J.C. Cutajar, C. Gialanze, K. Galea, K. Dowling, M. Zammit (1), M. Avramovic (1), J. Sammut, C. Spiteri DeBarro, P. Biros, P. Fava, D. Zammit (6), M. Pisani Neptunes: A. Borg Cole, N. Lanzon (4), A. Sammut, M. Stellini (2), T. Agius, A. Ciric (1), S. Camilleri (3), J. Camilleri (3), G. Pace, S.

Gravina (2), B. Lanzon, T. Molnar (2), C. Mercieca (1) Referees: Marco Piano, Mario Dalli Valletta fl-ewwel post

Ta’ Xbiex Amigos. ............12 Valletta United ..................18 (1-5),(2-5),(2-4),(7-4)

Valletta United telg[u flewwel post flimkien ma’ Marsaskala meta b’wirja tajba g[elbu lil Ta’ Xbiex 18-12. Ittim Belti g[amel /erti millpunti fit-tieni sessjoni meta kien seba’ gowls vanta;;. G[all-Beltin spikka r-ritorn mill-bidu tal-veteran Charlie Zammit li skorja sitt gowls u flimkien mal-esperjenza ta’ Clint Debono u l-barranin mexxew lit-tim fl-ilma. G[al Ta’ Xbiex din kienet lewwel telfa tal-ista;un u sa

mill-bidu dehru li se jsibuha diffi/li. Valletta reb[u l-ewwel ]ew; sessjonijiet b’vanta;; nett u da[lu 10-3 minn fuq sal-mistrie[. Valletta g[amlu u]u tajjeb ukoll mill-man-ups meta kwa]i skorjaw l-okka]jonijiet kollha. Il-Beltin reb[u wkoll it-tielet sessjoni b’/erta awtorità biex l-a[[ar sessjoni kienet biss formalità b’Ta’ Xbiex jag[mlu l-iskor ftit rispettabli filwaqt li l-kow/ ta’ Valletta Anthony Farrugia g[amel u]u wkoll mill-plejers kollha. Ta’ Xbiex: L. Borg, M. Asciak, And. Galea (3), Ant. Galea (1), S. Cini, R. D’Amato, K. Galea, M. Paris (1), P. Paris, P. Markoch (3), M. Spiteri, O. Zammit, Y. Szeles (4)

Kif jinsabu Premier L R D T F K Pti Neptunes San :iljan Sliema Sirens Exiles

1 Divi]joni Marsacala Valletta Ta’ Xbiex Otters Marsaxlokk

4 4 4 4 4

4 0 0 3 0 1 2 0 2 1 0 3 0 0 4

61 51 39 34 35

28 52 44 46 50

12

9 6 3 0

L R D T F K Pti 4 4 4 3 4

3 0 3 0 2 1

1 1 1 1 1 1 0 `0 4

46 59 49 28 43

43 44 49 32 54

9 9 7 4 0

Valletta: R. Sciortino, S. Meli (1), R. Calleja, M. Korolija (4), M. Cordina, S. Cachia, R. Mock (1), C. Zammit (6), C. Debono (2), R. Scerri, N. Bonello Ghio, D. Filipovic (4), Z. Sciberras Referees: Massimo Angelleri, Ronnie Spiteri


Il-{amis, 27 ta’ :unju, 2013

32 Lokali

BirdLife Malta lbiera[ i//elebraw it-twelid ta’ seba’ Fras-Servjenti (Himantopus Himantopus). Il-vi]itaturi kellhom l-opportunità jaraw il-Fras-Servjenti jieklu, jg[umu u jilag[bu fir-Riserva Naturali fl-G[adira. G[al [afna minn dawk pre]enti, din kienet l-ewwel darba li raw Fras-Servjent, a[seb u ara t-twelid tal-frieg[ f’pajji]na. Pre]enti kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Ambjent, Leo Brincat, flimkien mar-rappre]entanti mill-Kummissjoni G[olja tal-Awstralja, l-Olanda u l-Italja. Ir-riserva se tkun miftu[a g[all-pubbliku ming[ajr [las nhar is-Sibt u l-{add li ;ej bejn it-8.30 a.m. u l-10.30 a.m. (Ritratt> BirdLife Malta)

Kunsilliera Laburista ssejja[ transfer kattiv u bi [dura Il-kunsilliera Laburista filBelt, Valerie Borg, sej[et transfer li ng[atat Nazzjonalista fl-Isptar Mater Dei b[ala wie[ed li sar b’kattiverja, bi [dura u li jkisser lill-persuna mentalment. ‘Qatt ma bsart...’ hu t-titlu ta’ ittra li bag[tet lill-gazzetta il-mument, Valerie Borg, kunsilliera Laburista filKunsill Lokali tal-Belt. Fl-ittra, li ppubblikat ilmument il-{add li g[adda, Valerie Borg ikkritikat bliktar mod a[rax transfer li ng[atat fl-a[[ar jiem mara ta’ twemmin Nazzjonalista li kienet ta[dem fid-Diabetic Clinic, fl-Isptar Mater Dei. Il-kunsilliera Laburista iddeskriviet it-transfer b[ala wie[ed li sar bi [dura, b’kattiverija u li jkisser lil [addie[or mentalment. Anke g[aliex il-mara partikulari g[andha tifla ta’ 11-il sena b’kundizzjoni ta’ awti]mu u li g[andha wkoll tumur f’rasha. Valerie Borg kitbet din littra wara li din il-mara, li nzertat in-Nursing Officer tag[ha f’din il-klinika li tipprovdi servizzi lil nies bi problemi tad-dijabete, qalg[et transfer lejn l-Isptar Boffa.

Valerie Borg tg[id ukoll li l-unika ra;uni wara dan ittransfer hi min[abba “ttixwix ta’ ]ew; persuni, wa[da li ta[dem fid-Diabetic Clinic stess u s-sie[eb tag[ha.” Valerie Borg tiddikjara li kif jaf kul[add hi “l-akbar Laburista fuq din l-art Maltija” imma tobg[od lin;ustizzja, opri ma[duma minn nies kattivi. Waqt li ]]id li l-vittma hi Nazzjonalista, i]-]ew; persuni li qed i]idulha t-toqol f’[ajjitha huma Laburisti. Valerie Borg tg[id li luniku difett tan-Nursing Officer li qalg[et it-transfer, hu li t[obb id-dixxiplina, kif wara kollox, suppost. Hi tispjega li din inNursing Officer lanqas break ma kienet tie[u, u min jaf kemm-il darba g[amlet ixxog[ol hi meta [addie[or jag[mel ]ball ming[ajr ma tlissen kelma wa[da. Tispe/ifika wkoll li l-mara li qed tag[mel din il-vendikazzjoni lil mara o[ra, g[amlet foul kbir fejn jid[ol ix-xog[ol tal-isptar. Valerie Borg tg[id li hi /erta fuq li /erta li l-Prim Ministru ma jafx b’din is-sit-

wazzjoni g[ax kieku kien jintervjeni, u li ma temminx li dan kien transfer politiku. Imma tkompli li min [are; it-transfer probabbli g[amel dan fuq dak li vvintaw fuq din il-mara tnejn min-nies, ming[ajr ma ndenja ru[u jisma’ x’kellha xi tg[id ilvittma. Il-kunsilliera Laburista talBelt ittemm l-ittra tag[ha hekk: “g[andu jkun fidDiabetic Clinic, ftit milLaburisti li hemm qed jippretendu li ma ja[dmux g[ax tela’ l-gvern tag[hom.” Fuq il-website tal-Kunsill tal-Belt, Valerie Borg tiddeskrivi lilha nnifisha b[ala wa[da li twieldet “litteralment Laburista minn ;uf ommha” u minn dejjem kienet interessata fil-politika tant li kienet tmur ma’ missierha ti//elebra l-festa tal-[addiema fil-{amrun. Fl-1993, Valerie Borg issie[bet fil-kumitat tal-Partit Laburista fil-Belt Valletta, ilkumitat tan-nisa u [adet sehem ukoll b’su//ess f’]ew; elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fejn kisbet l-ikbar numru ta’ voti wara Paul Borg Olivier fl-2005 u b’hekk saret ilminority leader tal-Belt.

media•link COMMUNICATIONS

L-ittra li bag[tet il-kunsilliera Laburista Valerie Borg

In-Nazzjon 27 ta' Ġunju 2013  

In-Nazzjon 27 ta' Ġunju 2013