Page 1

€0.55

Numru 13,415

Is-Sibt 20 ta’ April, 2013

L-irmied mill-Etna jasal sa Malta minn Robert Cremona

Pulizija jid[lu fl-azzjoni waqt it-tfittxijiet li qed isiru f’Watertown barra Boston f’Massachusetts g[al Dzhokhar Tsarnaev (ritatt ]g[ir bla beritta) b’rabta mal-attentat fil-Maratona ta’ Boston. {uh, Tamerlan (bil-beritta sewda) inqatel fi sparatura matul il-lejl bejn il-{amis u l-:img[a. (ritratti Reuters)

G[ajnejn id-dinja fuq Boston Il-belt ta’ Boston fl-Istati Uniti lbiera[ kienet wieqfa [lief g[all-ba[ar ta’ membri tal-forzi tas-sigurtà armati sa snienhom iduru bieb bieb f’/erti subborgi biex isibu wie[ed mi]-]ew; persuni li hu mfittex b’rabta mal-attentati ta’ nhar itTnejn f’din il-belt waqt il-Maratona ta’ Boston.

Dan hu Dzhokha Tsarnaev ta’ 19-il sena li ;ej minn familja ta’ refu;jati mi/?e/enja fir-Russja. {uh Tamerlan ta’ 26 sena, inqatel matul il-lejl bejn il-{amis u l-:img[a fi sparatura qalila mal-Pulizija. Ir-ra;uni g[aliex dawn it-tnejn wettqu lattakk mhix mag[rufa. It-toroq ta’ partijiet kbar ta’ Boston,

partikularment iz-zona ta’ Watertown, kienu vojta hekk kif l-awtoritajiet qalu linn-nies biex jibqg[u d-dar waqt li lforzi tas-sigurtà invadew it-toroq fi tfittxija li b[alha l-Istati Uniti u d-dinja qatt ma rat. Dan wara li ]-]ag[]ug[ [arab lejn dawn l-in[awi. Aktar dettalji f’pa;na 15

Ir-Renju Unit

Kampjonat Premier

Rolf Harris ta[t arrest min[abba akku]i ta’ abbu] sesswali

Floriana u Qormi j[allu lil Rabat u {amrun f’iktar inkwiet

Ara pa;na 16

Ara pa;na 31

Diversi residenti finna[a t’isfel ta’ Malta lbiera[ irrappurtaw ammont enormi ta’ trab iswed li sabu fuq il-bjut tad-djar tag[hom, u li spikka wkoll fil-parapetti u fil-btie[i. Jirri]ulta li dan it-trab ma kien xejn [lief fdalijiet mill-irmied li [are; fl-a[[ar jumejn mill-vulkan Etna. Persuna qaltilna li ssitwazzjoni kienet “wa[da tal-bi]a’ g[aliex anke lkarozzi kienu kollha mimlijin b’dan it-trab”. Min tkellem ma’ INNAZZJON stqarr li qatt ma ra sitwazzjoni b[al din. Fost dawk li /emplu lil dan il-;urnal kien hemm nies mill-Fgura, Wied ilG[ajn, Gwardaman;a, Ra[al :did, i]-}urrieq u anke l-Qrendi. Nies o[rajn li kkuntatjawna rrimarkaw il-fatt li dan it-trab hu [afif [afna. g[al pa;na 3


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Lokali 3

Jinqabad i]omm armi bla li/enzja Il-Pulizija tag[mel tfittxija wara rapport minn martu li ried joqtolha minn Ray Abdilla

Rapport minn mara flG[assa ta’ Ra[al :did erba’ snin ilu, fejn hi allegat li ]ew;ha kien se joqtolha, wassal biex fir-residenza matrimonjali tal-koppja, li tinsab fil-Fgura, instabu diversi armi tan-nar fosthom snieter u air gun bla li/enzja. Mill-provi rri]ulta li fl-10 ta’ April tal-2009 g[all[abta tas-7pm, Pauline Micallef, mart Victor Micallef ta’ 68 sena minn {a]-}ebbu;, marret lG[assa tal-Pulizija ta’ Ra[al :did fejn irrappurtat lil ]ew;ha fuq it-theddid tieg[u. Il-Pulizija marru firresidenza matrimonjali ta’ Micallef u da[lu fil-garaxx ta’ dan il-post u hemm sabu g[axar armi tan-nar imwa[[la mal-[ajt. Micallef informa lillPulizija li kien hemm arma tan-nar o[ra, li kienet f’residenza o[ra f’TalBarrani. Minn hemm ilPulizija elevaw senter talmarka Savas Silah Sanay.

Mhux [ati li laqa’ g[andu armi tan-nar bl-iskop li jbig[hom Mill-ist[arri; li sar irri]ulta li Micallef kellu li/enzja biex i]omm ]ew; armi tan-nar, senter talmarka Savas Silah Sanay, u ie[or ming[ajr marka. Jirri]ulta wkoll li tliet armi – shotgun ta’ marka mhux mag[rufa, shotgun Browning u shotgun USSR – kienu nsterqu mill{amrun fid-9 ta’ Awwissu tal-2004. Il-Pulizija staqsew lil Micallef minn fejn kienu ;ew dawn it-tliet armi u qalilhom li wa[da minnhom kienet inxtrat ming[and /ertu Johnny li fil-frattemp kien miet, u ]-]ew; armi o[ra kienu nxtraw minn fuq l-idejn, ming[and persuna mhux mag[rufa.

Victor Micallef ikkonferma li kien xtara dawn it-tliet armi g[aliex kienu ]armati u ma kinux funzjonabbli. Dwar l-armi lo[ra, qal li kien xtrahom matul is-snin u l-iskop tieg[u kien biss g[at-ti]jin tal-[ajt u g[al skop ta’ kollezzjoni. Sur;ent tal-Pulizija li kien mar fil-post ikkonferma li dawn l-armi kienu ilhom issnin imwa[[la mal-[ajt u dan kien /ar min[abba t-trab li kien hemm madwarhom. Il-Qorti qalet li dwar lakku]a li laqa’ g[andu [wejje; misruqin, hu /ar li Micallef kien imprudenti kif xtara dawn l-armi. Dan jirri]ulta mill-fatt li hu kien jaf li dawn l-armi kellhom ikunu li/enzjati. Kien ikun aktar g[aqli g[alih li kien jistaqsi lill-Pulizija jekk dawn l-armi kinux li/enzjati jew le. Kif Micallef ;ie offrut dawn l-armi, kellu jqajjem f’mo[[u l-kwistjoni jekk dawn l-armi kinux legali. IlQorti, preseduta millMa;istrat Antonio Mizzi, qalet li jidher /ar mill-provi li Micallef ma jistax jinstab [ati ta’ dan ir-reat min[abba l-fatt li wie[ed mill-elementi ta’ dan ir-reat hu nieqes. Hu ma kellu l-ebda idea li l-armi ;ew minn xi serqa. Naturalment, dawn it-tliet armi g[andhom jing[ataw lura lil sidhom. Il-Qorti qalet ukoll li millprovi jirri]ulta li g[ajr g[al dawk l-armi li/enzjati, lo[rajn ma ;ewx li/enzjati u g[alhekk il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Spiridione Zammit irnexxielha tipprova l-ka] tag[ha fuq dan il-punt. Ma jirri]ultax li Micallef informa lill-pulizija meta hu fil-kors tas-snin ;ie filpussess ta’ dawn l-armi, skont il-li;i. G[aldaqstant, il-Qorti ma sabitx lil Micallef [ati li laqa’ g[andu armi tan-nar bl-iskop li jbig[hom u kkundannatu €700 min[abba n-nuqqas tieg[u fuq il-li/enzji.

{afna familji t[assbu lbiera[ filg[odu meta sabu trab fin iswed fuq il-bjut, fi btie[i, f’parapetti u fuq karozzi

Trab fin iswed kesa bjut u btie[i minn pa;na 1

Fil-fatt, IN-NAZZJON ikkonferma li dan kien trab li tajjar il-vulkan Etna fi Sqallija. Kelliem g[all-Uffi//ju Meteorolo;iku kkonfermalna li s[aba ta’ rmied mill-vulkan Etna kienet riesqa lejn Malta l-{amis waranofsinhar, f’g[oli ta’ 20,000 pied. Dan i]da ma affettwax it-titjiriet minn u lejn Malta. Jirri]ulta li ammont kbir minn dan il-materjal vulkaniku ni]el fuq pajji]na, fejn kmieni filg[odu [afna persuni seb[u g[al xeni fejn sabu kutra sewda ta’ trab fin. Din il-possibbiltà li l-materjal hu vulkaniku kienet konfermata

wkoll mill-Professur Raymond Ellul, li jmexxi l-Global Athmospheric Watch ibba]at f’G[awdex. Hu spjega, meta lbiera[ kien ikkuntattjat minn dan il-;urnal, li s-s[aba li [ar;et mill-Etna u li g[addiet lejn il-Lvant ta’ Malta kien fiha [afna rmied u sulphur dioxide. L-Etna kien ferm attiv fl-a[[ar ;img[at, i]da l-attività vulkanika fiz-zona kompliet tiggrava partikularment fit-48 sieg[a li g[addew. F’xi waqtiet, minbarra rmied, l-Etna beda jtajjar ukoll funtani ta’ lava u ;ebel kbir vulkaniku. S’issa matul din is-sena l-Etna ]broffa b’kollox 11-il darba.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

2 Lokali

Franco Mercieca jikkontradixxi lilu nnifsu

Tignè Mall plc tag[laq l-offerta ta’ ishma Il-lista tas-sottoskrizzjonijiet tal-Tignè Mall plc Combined Offering g[alqet ilbiera[ il-:img[a. Il-kumpanija se t[abbar l-allokazzjoni tal-ishma mhux aktar tard minn nhar il-:img[a 26 ta’ April 2013. Il-Combined Offering kienet tikkonsisti fi pre-placement ta’ 42.4 miljun sehem ordinarju u offerta g[all-pubbliku ;enerali ta’ 14-il miljun sehem ordinarju b’valur nominali ta’ €0.50. Tignè Mall plc irringrazzjat lill-investituri, kemm dawk istituzzjonali kif ukoll il-pubbliku u l-intermedjarji finanzjarji g[all-appo;; tag[hom f’din l-offerta pubblika inizjali. Spi]eriji li jift[u g[ada

VALLETTA: Chemimart Ltd, 20#21 Triq ir-Repubblika; {AMRUN: National Pharmacy, 17 Triq Santa Marija; SANTA VENERA: St. Venera Pharmacy, 532 Triq il-Kbira San :u]epp; BIRKIRKARA: The Local Dispensary, Triq Kan. K. Pirotta; L-IMSIDA: Regal Pharmacy, 39B Triq Antonio Bosio; TAL-IBRA::: Krypton Chemists, Triq l-Ibra;;; TAS-SLIEMA: Stella Maris Pharmacy, 34 Triq Millner; IKLIN: Il-Mehrie] Pharmacy, 31 Triq Giovanni Curmi; IL-MOSTA: Grognet Pharmacy, 41 Triq il-Kostituzzjoni; IL-MELLIE{A: Mellie[a Pharmacy, 111 Triq :or; Borg Olivier; SANTA LU?IJA: Sta. Lucia Pharmacy, 1 Misra[ Dorell; BORMLA: White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl; {A}-}ABBAR: Polymer Pharmacy, Triq ix-Xag[jra; {AL G{AXAQ: St. Philip Pharmacy, Triq I?-?eppun; {AL LUQA: St. Andrew’s Pharmacy, 51 Triq San :or;; {A}}EBBU:: Spi]erija {al Mula, Triq Dun Salv Ciappara; RABAT: Nova Pharmacy, 142 Triq il-Kulle;;; VICTORIA: Palm Pharmacy, 2 Triq il-Palma; G{AJNSIELEM: Lauretana Pharmacy, 36 Triq l-Im;arr. It-temp

UV INDEX

8

IT-TEMP> Xemxi bi s[ab g[oli VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif g[al moderat mill-Majjistral BA{AR> {afif IMBATT> Ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 22˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 415.2 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.24 u tin]el fis-19.38

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

minn Kenneth Xuereb

Bil-waiver li ta l-Prim Ministru Joseph Muscat lisSegretarju Parlamentari Franco Mercieca biex ikompli jipprattika l-professjoni privata tieg[u, l-istess Franco Mercieca ikkontradixxa lilu nnifsu f’inqas minn xahar. F’kumment li kien ta lill;urnal The Times fit-12 ta’ Marzu – jumejn wara li kien elett fil-Parlament u jum qabel ma Joseph Muscat [abbar ilkabinett, Franco Mercieca qal li hu lest li jwarrab ilprofessjoni tieg[u biex jiddedika l-[ames snin li ;ejjin g[all-politika. F’din l-intervista, Franco Mercieca qal li Joseph Muscat /empillu biex jistaqsih jekk jikkunsidrax xi forma ta’ responsabbiltà politika jew jekk jippreferix li jibqa’ jiffoka fuq il-professjoni. Fl-intervista Franco Mercieca qal hekk: “Meta sentejn ilu a//ettajt l-istedina ta’ Joseph Muscat biex nikkontesta l-elezzjoni ;enerali, kien /ar li jien qed nag[]el il-politika fuq ilprofessjoni u r-responsabbiltà fuq il-flus. Issa li ;ejt elett, in[oss li l-poplu wera rispett u fidu/ja lejja u n[oss li g[andi nroddhom lura. M’hemmx prezz g[ar-rispett.” I]da f’inqas minn xahar minn meta ta din l-intervista,

Kien iddikjara li l-politika ti;i qabel il-professjoni Franco Mercieca donnu biddel il-[sieb tant li talab, u ng[ata, permess spe/jali mill-Prim Ministru Muscat biex ikompli jipprattika l-professjoni tieg[u b’mod privat. Hu fatt mag[ruf li diversi Prim Ministri fil-bidu talle;i]latura – kif ;ara fil-passat u kif probabbli jer;a’ ji;ri filfutur – jiffa//jaw pressjoni minn Ministri u Segretarji Parlamentari biex jit[allew ikomplu bil-professjoni tag[hom. Imma s’issa dawn dejjem ing[ataw risposta negattiva g[ax dan imur kontra l-kodi/i tal-etika talmembri tal-Gvern imfassal mill-Gvern Nazzjonalista fl1994. Mhux hekk g[al Muscat, li jirri]ulta li hu l-uniku wie[ed li /eda g[al din il-pressjoni. Fil-ka] ta’ Franco Mercieca Muscat stess ammetta dan, waqt li f’ka]i ta’ Ministri o[ra hu /ar li l-kodi/i qed jinkiser minn [addiehor ukoll, anke jekk dan, almenu fejn jidher, mhux qed isir bil-barka ta’ Muscat. G[ax Muscat iddikjara li l-uniku wie[ed li g[andu dan il-permess spe/jali hu Franco Mercieca. Sadanittant, qed ikomplu

jaslulna iktar rapporti dwar ilqasam tas-sa[[a. INNAZZJON g[andu informazzjoni li l-Gvern Laburista g[andu l-intenzjoni li jag[laq i/-?entru tas-Sa[[a tar-Rabat G[awdex. Sorsi li tkellmu ma’ dan il-;urnal qalu li s-servizzi offruti f’dan i//entru tas-sa[[a se jkunu trasferiti lejn l-Isptar :enerali ta’ G[awdex. Xi [a;a li tmur kontra lkritika kollha li kienet issir mill-Partit Laburista meta kien fl-Oppo]izzjoni. Dak i]]mien, il-kelliema Laburisti kienu jwa[[lu fil-problemi li g[andu l-Isptar Mater Dei g[al nuqqas ta’ servizz mi//entri tas-sa[[a. Issa, is-sitwazzjoni donnha se tinqaleb f’G[awdex hekk kif l-uniku /entru tas-sa[[a, allegatament se jing[alaq u lpazjenti G[awdxin m’g[andhom imkien fejn imorru [lief l-Isptar :enerali. Ikomplu de[lin ukoll iktar rapporti dwar medi/ini u tag[mir out of stock. Malmedi/ini o[rajn li di;à qeg[din out of stock ]diedu wkoll l-Egretol, li huma pilloli g[all-a//essjonijiet u boro] tal-ippurgar.

B[al-lum 25 sena

IS-SIBT L-og[la 22˚C L-inqas 14˚C

IL-{ADD L-og[la 20˚C L-inqas 12˚C

IT-TNEJN L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

IT-TLIETA L-og[la 20˚C L-inqas 13˚C

L-ERBG{A L-og[la 21˚C L-inqas 13˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

7

7

6

6

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 23˚C xemxi, Frankfurt 14˚C imsa[[ab, Tel Aviv 20˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 9˚C ftit imsa[[ab, Milan 24˚C ftit imsa[[ab, Tripli 26˚C xemxi, Istanbul 14˚C xemxi, Ateni 14˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 20˚C xemxi, Londra 12˚C sabi[ binhar, Vjenna 15˚C xita, Berlin 15˚C xemxi, Madrid 17˚C xemxi, Zurich 9˚C imsa[[ab, Brussell 10˚C imsa[[ab, Moska 22˚C sabi[ binhar, Munich 10˚C xita, il-Kajr 23˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 12˚C imsa[[ab, Dublin 11˚C imsa[[ab, Bar/ellona 19˚C imsa[[ab, Tune] 27˚C xemxi, St. Petersburg 9˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 24˚C xemxi, Ruma 21˚C xemxi, Kopen[agen 10˚C imsa[[ab, Stokkolma 9˚C imsa[[ab.

Waqt li indirizza kors g[al supervisors fl-Iskema ta’ {addiema Aw]iljarji u Ta[ri;, il-Ministru Louis Galea qal li din l-iskema hi l-bidla fil-mentalità dwar kif wie[ed i[ares lejn il-problema tal-qg[ad. Hu qal li din l-iskema tiddependi [afna minn dawk li jag[mlu s-supervisors. Louis Galea enfasizza l-importanza li l[addiema jkunu m[arr;a u sa[aq fuq limportanza li fis-settur privat ikun hemm aktar investiment f’makkinarju u g[alhekk ikunu jin[tie;u aktar nies im[arr;a. L-iskema kellha tin[oloq min[abba lproblema li [alla l-Gvern So/jalista b’eluf ta’ [addiema impjegati irregolarment lejlet l-elezzjoni. L-Awtorità tad-Djar, id-Dipartiment tax-Xog[lijiet u l-Kamra tal-Periti u In;iniera ?ivili nidew kompetizzjoni g[at-t[ejjija ta’ pjani g[al ]vilupp ta’ belt ;dida fl-Imtarfa.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

4 Lokali

Simon Busuttil qal li l-elezzjoni g[al kap tal-PN hi tellieqa fl-interess tal-PN

Francis Zammit Dimech nieda dokument dwar it-ti;did u t-tis[i[ tal-PN

Tlifnieh a[na u rba[tuh intom

L-onestà u l-integrità l-og[la valuri

Il-President tal-Partit Popolari Ewropew, Joseph Daul, qal f’laqg[at li Simon Busuttil kellu mal-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, li hu jiddispja/ih li l-Parlament Ewropew tilef is-servizzi ta’ Simon Busuttil i]da fl-istess [in hu kuntent ferm li reb[itu lura Malta u l-Partit Nazzjonalista. Joseph Daul irringrazzja lil Simon Busuttil tal-[idma tieg[u fil-Parlament Ewropew fejn g[all-a[[ar disa’ snin [adem fuq su;;etti diffi/li u sensittivi. Daul qal li jkun kuntent jekk Simon Busuttil ikun Kap tal-Partit. F’laqg[a mal-kunsilliera fil-Ka]in tal-Partit Nazzjonalista f’San Pawl ilBa[ar, il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, wie[ed mill-erba’ kandidati li qed jikkontesta g[all-kariga

L-aqwa mod kif jit[ares il-futur hu billi ting[ata l-akbar importanza lejn il-valuri tal-onestà u l-integrità. Filpolitika, l-aktar importanti mhux li tg[id jew li twieg[ed i]da dak li twettaq g[all-;id tal-poplu kollu. Dan sostnieh Francis Zammit Dimech, wie[ed mill-erba’ kandidati tal-Partit Nazzjonalista, li se jkun qed jikkontesta g[all-kariga tal-Kap talPartit. F’attività so/jali f’kumpless turistiku f’Bu;ibba, Francis Zammit Dimech nieda dokument li jkopri diversi mi]uri konkreti li jin[tie;u jitwettqu fit-12-il xahar li ;ejjin biex il-PN ji;;edded u jissa[[a[. Dawn jinkludu t-tis[i[ tal-kumitati sezzjonali tal-Partit f’kull lokalità fejn

ta’ Kap tal-PN, qal li ma kinitx de/i]joni fa/li li jikkontesta g[al din ilkariga, u li din se tkun tellieqa g[allinteress tal-Partit. Simon Busuttil sellem lill-Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi li qal li ismu se jitni]]el fl-istorja b’ittri tad-deheb. Matul l-attività, Simon Busuttil semma kif din hi r-raba’ kampanja li qed jipparte/ipa fiha, wa[da f’Ottubru meta Tonio Borg kellu jsir Kummissarju Ewropew, u mbag[ad lelezzjoni g[al Vi/i Kap fejn ;ab 72% tal-voti tal-kunsilliera, il-kampanja elettorali li minnha kiseb fidu/ja ta’ 15,000 persuna minn fuq ]ew; distretti, id-9 u l-11-il distrett, u din il-kampanja g[all-[atra ta’ Kap tal-PN.

irid jitwassal il-messa;; ta’ kura;;. Il-mi]uri jinkludu wkoll ir-revi]joni tal-Istatut biex ikun ]gurat li jirrifletti l-[ti;iet ta’ partit f’so/jetà moderna [alli l-PN jibqa’ dejjem partit talpoplu. Francis Zammit Dimech enfasizza wkoll li d-Dar ?entrali trid ter;a’ ssir /entru ta’ attività kontinwa b’enfasi fuq id-diskussjoni u fa/ilità akbar ta’ komunikazzjoni. Enfasi o[ra tittratta l-mezzi kollha ta’ komunikazzjoni biex ikunu mezz xieraq kif jitwassal il-messa;; talpartit fil-livelli kollha tas-so/jetà. Francis Zammit Dimech spjega li ttimbru tal-PN kien u jibqa’ l-partit tax-xog[ol, tal-opportunitajiet u tallibertà ekonomika u politika.

Il-Mobile Unit tal-Bank tad-Demm qrib il-[addiema biex jag[tu d-demm minn Claire Mifsud ‘Ag[ti d-demm – ir-rigal tal-[ajja’ hu l-messa;; miktub b’ittri kbar fuq il-Mobile Unit tal-Bank tadDemm. Messa;; biex titqajjem kuxjenza biex iktar donaturi jag[tu d-demm. Hekk g[amlu l-[addiema tal-kumpanija Alf Mizzi & Sons li [adet l-inizjattiva li torganizza Blood Drive fl-istabbiliment tag[ha fil-Marsa, b[ala parti mill-inizjattivi kontinwi fil-programm ta’ Responsabbiltà So/jali Korporattiva tag[ha. Ir-rispons tal-[addiema kien wie[ed inkora;;anti [afna bil-ma;;oranza tal-[addiema jag[tu d-demm

g[all-ewwel darba. IN-NAZZJON tkellem ma’ numru ta’ [addiema li g[a]lu li jag[tu d-demm. Daniela Camilleri qalet li din kienet l-ewwel darba li tat id-demm. Qalet li g[amlet il-kura;; bil-fatt li l-Mobile Unit kien [dejn il-kumpanija u l-kollegi tag[ha g[amlulha l-kura;; biex tag[mel dan ilpass. Noel Aquilina qal li wara li g[amel operazzjoni u tilef ri;el, g[araf iktar l-importanza tal-g[oti taddemm. Hu qal li, g[alkemm hu ma kellux b]onn demm, jifhem il-b]onn li jkun hemm talba kbira g[ad-demm min[abba l-operazzjonijiet intensivi li jkunu g[addejja fl-isptar.

Rita Fenech, infermiera li ta[dem fi/-?entru talG[oti tad-Demm, spjegat li l-inizjattiva li qed jie[du numru ta’ kumpaniji li j;ibu l-Mobile Unit tal-Bank tad-Demm fil-bini tal-kumpanija qed twassal biex g[add ta’ [addiema jag[tu d-demm g[all-ewwel darba. Hi appellet biex iktar kumpaniji jie[du din l-inizjattiva li tista’ twassal biex ikunu salvati numru kbir ta’ nies. Minbarra l-inizjattiva tal-Mobile Unit, il-Bank tad-Demm sikwit jag[mel numru ta’ appelli biex donaturi tad-demm imorru jag[tu d-demm u jag[mlu dan il-;est nobbli li jista’ jsalva l-[ajja ta’ [afna nies.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Lokali 5

L-Ispeaker se jevalwa s-sitwazzjoni tal-Parlament il-;did

Il-President il-;did tal-KSU Thomas Bugeja

L-SDM jirb[u l-elezzjoni tal-KSU It-tmien sena konsekuttiva li l-SDM se jmexxu l-KSU minn Jerome Caruana Cilia

G[al sena o[ra, l-istudenti Maltin u G[awdxin g[a]lu l-g[aqda demokristjana SDM biex tirrappre]entahom fl-og[la organu studentesk – il-Kunsill Studenti Universitarji. Din se tkun ittmien sena konsekuttiva li lkandidati tal-Istudenti Demokristjani Maltin se jkunu qed imexxu l-KSU. Ilbiera[ waqt konferenza tal-a[barijiet fl-Università ta’ Malta, il-President talSDM Mark Grech qal li g[al din l-elezzjoni vvutaw 4,533 persuna. It-turnout kien ta’ 33%, u dan jinkludi l-istudenti tal-Junior College, listudenti f’Mater Dei, l-istitut f’Bighi u /-?entru f’G[awdex Fl-elezzjoni, li fiha [ar;u jivvutaw l-akbar numru ta’ studenti fl-a[[ar snin, lSDM ;abet total ta’ 1,948 block votes, filwaqt li lg[aqda So/jalista Pulse, ;abet 1,655 block votes. Barra minn hekk, kien hemm 909 voti m[allta u 21 vot invalidu. Dan ifisser li kien hemm min ivvota g[all-kandidat partikulari u j[allat il-vot tieg[u u jivvota kemm lillkandidati tal-SDM u anke lil tal-g[aqda So/jalista Pulse. Il-President il-;did talKSU hu Thomas Bugeja li kiseb 2,453 vot. Hu di;à kien jifforma parti mill-KSU

pre/edenti. Il-karigi kollha fil-KSU mtlew mill-[dax-il kandidat tal-SDM. IN-NAZZJON [a lewwel reazzjoni talPresident il-;did tal-Kunsill Studenti Universitarji wara konferenza tal-a[barijiet li indirizzaw l-SDM fuq ilkampus. Thomas Bugeja rringrazzja lill-g[aqda Pulse tas-sehem tag[ha waqt din il-kampanja. Semma kif il-manifest talSDM li kien ippre]entat din is-sena, inkiteb mill-istudenti stess u g[aldaqstant l-istudenti kienu involuti sa millbidu nett. Hu elenka wkoll liktar sfidi importani li lSDM fil-KSU se ja[dem fuqhom, fost l-o[rajn ilproblema tal-parke;; u lpubblikazzjoni tar-ri]ultati. Diversi sorsi li tkellmu mag[na spjegaw kif il-Partit Laburista, b’mod spe/jali lPrim Ministru u l-Mexxej Laburista Joseph Muscat innifsu, kellhom rwol importanti fil-kampanja tal-g[aqda So/jalista Pulse. Fil-fatt, dawn is-sorsi spjegaw kif persuni b’karigi g[olja fil-Partit Laburista laqqg[u diversi persuni aktar kmieni dan ix-xahar fi/-?entru Nazzjonali Laburista sabiex jippjanaw strate;ija kif jo[or;u l-akbar numru ta’ studenti jivvutaw lill-g[aqda So/jalista Pulse.

L-Ispeaker tal-Parlament An;lu Farrugia qal b’rabta mad-dikjarazzjonijiet li saru mill-Gvern dwar il-pro;ett tal-Parlament fid-da[la talBelt, li g[ad irid i]ur il-bini tal-Parlament il-;did biex jevalwa s-sitwazzjoni. Il-bini tal-Parlament il-;did kien fost is-su;;etti li kienu trattati f’konferenza tal-a[barijiet li saret ilbiera[ filParlament fil-Belt, millIspeaker An;lu Farrugia u ]]ew; whips David Agius u Carmelo Abela. L-Ispeaker qal li bl-iskop li jiskrutinja l-operat finanzjarju tal-Gvern u l-ekonomija, il-Parlament issa se jkollu kumitat parlamentari ie[or – il-Kumitat g[allAffarijiet Ekonomi/i u Finanzjarji. Huma tkellmu dwar limportanza ta’ dan il-kumitat u dwar il-kumitati permanenti l-o[ra li g[andhom funzjoni

mill-iktar importanti fil-[ajja parlamentari. Ix-xog[ol u d-diskussjonijiet biex jitwaqqaf dan il-kumitat ;did kienu bdew fillegi]latura pre/edenti tant li lIspeaker Emeritus Michael Frendo kien di;à trattah. L-Ispeaker An;lu Farrugia fa[[ar ix-xog[ol li kien sar biex jitwaqqaf dan il-kumitat u qal li issa Malta tinsab flistess livell tal-pajji]i l-o[ra tal-UE li kollha g[andhom kumitat ta’ din ix-xorta. Dan il-kumitat se jkun qed jiskrutinja r-rapport tal-entitajiet finanzarji u ekonomi/i lokali u Ewropej u jista’ anki jitlob interventi ta’ uffi/jali pubbli/i fis-settur finanzjarju,. Il-Kumitat g[all-Affarijiet Ekonomi/i u Finanzjarji se jkun kompost minn erba’ deputati tal-Gvern u tlieta talOppo]izzjoni. Il-mozzjoni dwar dan il-kumitat se tkun ippre]entata mill-Ministru tal-

Finanzi Edward Scicluna, waqt li g[all-Oppo]izzjoni se jitkellem id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech. Hu mistenni li l-membri ta’ dan il-kumitat ;did jit[abbru fil-;ranet li ;ejjin propju flistess perjodu li l-Ispeaker Anglu Farru;ia se jkun qed jindirizza l-Konferenza talIspeakers f’?ipru. L-Ispeaker Anglu Farrugia spjega li hu kien iddecieda li jservi b[ala Speaker full-time u ]ied li hu kien offrut din ilkariga mill-Prim Ministru wara l-elezzjoni u wara llaqg[a li saret bejniethom. I]-]ew; whips David Agius u Carmelo Abela taw ukoll dettalji dwar il-membri li jiffurmaw is-seba’ kumitati permanenti tal-Parlament. Dwar il-Kumitati Selettivi ]-]ew; whips [allew il-bibien miftu[a g[al iktar diskussjonijiet dwar il-formazzjoni tag[hom.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

6 Lokali

Sena straordinarja u ta’ su//ess g[all-Middlesea Il-Middlesea Insurance p.l.c. fissret is-sena 2012 b[ala sena straordinarja u ta’ su//ess f’termini ta’ profittabbiltà, bil-profitt talGrupp wara t-taxxa ]died minn €3.11 miljun (2011) g[al €17.98 miljun fl-2012. Dawn ir-ri]ultati t[abbru mi/-Chairman tal-MSI, Martin Galea, meta lbiera[ indirizza l-Laqg[a :enerali Annwali u ddeskriva s-sena 2012 b[ala wa[da straordinarja. B’referenza g[all-Grupp MAPFRE, li minnu tifforma parti l-Middlesea Insurance, Martin Galea sostna li dan ta a//ess lill-kumpanija g[al “minjiera ta’ esperjenza… li fl-a[[ar mill-a[[ar g[enet sabiex il-kumpanija tibqa’ rilevanti g[all-klijenti tag[ha.” I/-Chairman tkellem dwar numru ta’ sfidi li ltaqa’ mag[hom il-Grupp Middlesea matul l-2012, fosthom kompetizzjoni intensiva firrigward ta’ prezzijiet g[al kull prodott ta’ assigurazzjoni, kemm dawk personali kif ukoll korporattivi. Kien hemm ukoll tnaqqis fil-bejg[ ta’ prodotti Life Single Premium g[all-MSV Life, kaw]a ta’ rati baxxi ta’ bonus m[allsa fl-2012 millma;;oranza tal-kumpaniji u ]ieda fil-kompetizzjoni millbanek, hekk kif id-depo]iti filbanek bdew irendu iktar. Madankollu, Middlesea Insurance rnexxielha ]]id ilprimjums b’10.7% filwaqt li l-

L-azzjonisti tal-Middlesea Insurance p.l.c. approvaw dividend finali ta’ €0.025 g[al kull sehem, kif ;ie rakkomandat mill-Bord tad-Diretturi

MSV Life irre;istrat profitt qabel it-taxxa ta’ kwa]i €16il miljun meta mqabbel ma’ €5.43 miljun fis-sena pre/edenti. Martin Galea enfasizza li filwaqt li l-kumpanija rnexxielha ttejjeb il-po]izzjoni b[ala l-kumpanija ewlenija fis-suq lokali talassigurazzjoni, din ma tistax tibqa’ lura, hekk kif qed tkompli bil-[idma tag[ha sabiex i]]id is-sehem fis-suq permezz tal-introduzzjoni ta’ prodotti ;odda u innovattivi.

F’dan ir-rigward, kemm MSI u MSV Life ng[ataw dehra korporattiva ;dida fl2012. Ing[atat ukoll informazzjoni dwar numru ta’ inizjattivi me[uda millMiddlesea bil-g[an li tkun /ittadin korporattiv tajjeb, fejn il-kumpanija appo;;jat numru ta’ inizjattivi edukattivi u karitattivi. Martin Galea rringrazzja lil Frederick Mifsud Bonnici, Tonio Depasquale u s-Andres Jimenez Herradon, g[all[idma tag[hom fuq il-bord li waslet fi tmiemha f’din ilLaqg[a, kif ukoll lil Roderick Chalmers li rri]enja mill-Bord fl-2012 g[al ra;unijiet personali. Laqa’ wkoll li]-]ew; membri ;odda fuq il-Bord, John Cassar White u Charles Borg, li n[atru matul illaqg[a. Fil-laqg[a l-azzjonisti approvaw dividend finali ta’ €0.025 g[al kull sehem, kif ;ie rakkomandat mill-Bord tad-Diretturi. Ernst & Young in[atru b[ala l-awdituri talkumpanija minflok PricewaterhouseCoopers, f’konformità mal-politika ta’ MAPFRE. Ir-ri]oluzzjonijiet l-o[ra ppre]entati matul il-Laqg[a :enerali Annwali ;ew approvati. Alfredo Munoz, President u Kap E]ekuttiv tal-Middlesea, indirizza wkoll il-Laqg[a :enerali Annwali. Hu tkellem dwar l-istrate;ija multichannel tal-kumpanija, hekk kif il-kumpanija kompliet ittejjeb in-netwerk ta’ distribuzzjoni tag[ha sabiex

Middlesea tirre;istra profitt wara t-taxxa ta’ €17.98 miljun g[as-sena 2012 il-prodotti jkunu iktar a//essibli g[all-klijenti. Matul l-2012, dan innetwerk irre;istra ]ieda kemm fin-numru ta’ A;enti, Brokers, kif ukoll Intermedjarji. Il-klijenti issa g[andhom ukoll il-fa/ilità li jixtru iktar prodotti talassikurazzjoni online minn fuq is-sit elettroniku talMiddlesea. Tkellem ukoll dwar lintroduzzjoni ta’ numru ta’ prodotti ;odda u mtejba, f’konformità mal-istrate;ija tal-kumpanija. Dawn jinkludu assigurazzjoni g[al intrapri]i ]g[ar u medji, polza talassigurazzjoni g[ad-dg[ajjes, assigurazzjoni g[at-ti;ijiet, kif ukoll assigurazzjoni fuq lavjazzjoni. MSV Life introdu/iet ukoll numru ta’ prodotti ;odda fosthom Group Credit Life, MSV Funeral Expenses u lGuaranteed over 50’s. Fl-2012, Middlesea kellha prestazzjoni tajba fis-swieq finanzjarji, b’]ieda ta’ 8.4% fl-assi totali u ]ieda ta’ 8% fit-total tal-investimenti. Issolvabbiltà tal-Middlesea ]diedet ukoll minn 386% g[al 603%. Alfredo Munoz tkellem ukoll dwar il-kumpaniji l-o[ra fi [dan il-Grupp Middlesea. Bee Insurance Management, sussidjarja tal-Middlesea, ]iedet il-profitti qabel it-taxxa bi 92% meta mqabbel mal2011.

Il-prestazzjoni finanzjarja ta’ Middlesea Assist, joint venture bejn Middlesea Insurance u MAPFRE Asistencia, li toffri servizzi ta’ assistenza, kienet f’konformità ma’ dak previst. Matul l-ewwel sena ta’ operat tag[ha, Middlesea Assist ipprovdiet servizzi ta’ assistenza lil iktar minn 10,000 klijent, u rre;istrat rati g[olja ta’ sodisfazzjon. B’referenza g[all-futur, Alfredo Munoz sostna li lMiddlesea se tkompli ta[dem sabiex issir l-iktar kumpanija ta’ assigurazzjoni globali fdata u kredibbli fis-suq Malti. L-isem Middlesea se jkompli jissa[[a[ u se jkomplu jissa[[u relazzjonijiet fit-tul malpartijiet interessati. Ilkumpanija se tiffoka iktar dwar ritenzjoni ta’ klijenti u prestazzjoni teknika tajba, filwaqt li tkompli toffri opportunitajiet indaqs liddistributuri kollha. Il-kumpanija se tfittex iktar innovazzjoni fl-operat tag[ha sabiex ittejjeb il-pro/ess tannegozju. Is-sa[[a talesperjenza ta’ MAPFRE se tkompli tilg[ab rwol essenzjali sabiex jinkisbu lg[anijiet tal-Middlesea, fosthom permezz ta’ iktar kollaborazzjoni ma’ Fundacion MAPFRE b’appo;; g[al iktar inizjattivi ta’ responsabbiltà so/jali korporattiva.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Lokali 7

Uffi/jal tal-MEPA mhux [ati li [a flus li ma kienx intitolati g[alihom Arthur Abela ta’ 48 sena, li hu eks uffi/jal tal-MEPA ma nstabx [ati millMa;istrat Antonio Mizzi li huwa [a flus li b[ala uffi/jal pubbliku ma kienx intitolati g[alihom. Abela ma nstabx [ati wkoll li ffroda lil Joseph Micallef millMosta fis-sena 1998. Il-ka] kellu l-bidu tieg[u meta l-eks ?erman talMEPA, Andrew Calleja, kiteb lill-Pulizija fit-28 ta’ Mejju 2002 li Arthur Abela kien ir/ieva /ekk tal-valur ta’ Lm350 ming[and persuna li g[amlet applikazzjoni g[all-permess malMEPA fuq xi bini. Abela /a[ad li kien ir/ieva xi flus u qal li kull ma g[amel kien li xtara tag[mir g[all-inbid g[assomma ta’ Lm350, fejn dan idde/ieda li ma j]ommx il-

flus. Minkejja dan, Micallef qal li huwa [allas lil Abela talli [ari;lu l-permess. Il-Qorti qalet li kieku wie[ed janalizza x-xhieda ta’ Micallef u Abela, jikkonkludu li x-xhieda ta’ Abela hi aktar kredibbli. Abela dejjem /a[ad li l-flus [adhom biex ja;evola lil xi [add fuq xi permessi. Joseph Micallef qal filQorti li hu ried jaqleb ilkalkara tal-;ir f’sala g[atti;ijiet, imma wara li lewwel tentattiv falla kienu n[ar;u ]ew; ordnijiet biex isewwi l-[sara u l-bini ta’ ;ibjun b’pumproom f’{al Qormi. G[al Abela dehru lAvukati Arthur Azzopardi u Kathleen Grima bilProsekuzzjoni titmexxa mill-Ispettur Carmelo Bartolo.

L-AD kontra l-proposta g[ar-reklamazzjoni tal-art Ikomplu l-istqarrijiet ta’ kundanna g[all-proposta talGvern Laburista dwar irreklamazzjoni tal-art. Issa anke l-Alternattiva Demokratika (AD) ing[aqdet man-numru kbir ta’ NGOs ambjentali li semmg[u le[inhom kontra din il-proposta li t[abbret fil-Ba;it. Fi stqarrija Carmel Cacopardo, A;ent Chairman tal-AD isostni li din il-proposta tista’ twassal g[al de/i]jonijiet ]baljati u li jag[mlu [sara ambjentali u ekonomika. L-AD fakkret fl-obbligu tal-Gvern li jippre]enta abbozz ta’ strate;ija u jissottomettih g[all-konsultaz-

zjoni pubblika. Fl-istqarrija l-AD issostni li hu ]ball li l-ewwel ji;u ppre]entati l-proposti ta’ ]vilupp minn min hu interessat u wara ti;i abbozzata strate;ija li takkomoda linteressi tal-industrija talkostruzzjoni u l-i]viluppaturi. L-AD tis[aq li din il-proposta qed tissogra li l-kosta ta’ Malta tit[assar b’bini e//essiv u tfakkar li l-Gvern g[andu obbligu li j[ares lambjent marittimu ta’ Malta. L-istqarrija tkompli tg[id li l-mod kif miexi bih ilGvern qed jinjora kompletament lis-so/jetà /ivili ta’ pajji]na.

Ta[dita dwar ]wie; b’sa[[tu L-a[[ar ta[dita g[al din issena fis-serje ‘}wie; b’Sa[[tu’ se ssir nhar it-Tlieta li ;ej fl-Istitut Kattoliku, filFurjana, fis-7 p.m. Monsinjur Anton Gouder se jispjega kif “il-familja hi b[al kabo//a!”. Biex tkun b’sa[[itha, ilfamilja g[andha [afna

b]onnijiet u drittijiet – impjieg fis-sod, dar xierqa, sistema ta’ sa[[a, mistrie[ u rikreazzjoni. It-ta[dita se tittratta l-aspetti spe/jali fosthom is-sagrament ta]-]wie;, kif il-familja nisranija tg[ix is-sagrament ta]-]wie; u kif il-familja g[andha t[ares lejn il-[ajja b’vi]joni differenti.

Il-kuntratturi Montebello mhux [atja li kkorrompew lil eks uffi/jal f’ministeru Il-kuntratturi Geoffrey Montebello ta’ 41 sena u [uh Peter John Montebello ta’ 51 sena, it-tnejn mill-Iklin ma nstabux [atja mill-Ma;istrat Audrey Demicoli li kkorrompew lil Noel Borg Hedley, l-eks Segretarju Privat tal-eks Ministru talFinanzi u Investiment Tonio Fenech. Il-Qorti qalet fis-sentenza tag[ha li d-Difi]a g[amlet sew meta qalet li f’dan il-ka] il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Angelo Gafà ma rnexxilhiex tipprova li saret lofferta u l-weg[da tal-[las qabel ma’ Borg Hedley g[amel dak li kien fil-kariga tieg[u li jag[mel. Ing[ad ukoll mill-Qorti li lProsekuzzjoni ibba]at il-ka] tag[ha fuq ix-xhieda ta’ Noel Borg Hedley. Filwaqt li dan ikkonferma li hu kien ir/ieva erba’ /ekkijiet ming[and la[wa Montebello, hu i]da

jg[id li r/ieva dawn il-flus b[ala ringrazzjament u b[ala apprezzament tax-xog[ol tieg[u. Il-Qorti qalet li d-Difi]a mmexxija mill-Avukati Joseph Giglio u Stephen Tonna Lowell hija korretta meta tg[id li fis-sistema legali tag[na “bribery after the fact” – tix[im wara l-fatt ma je]istix. F’dan il-ka] ma n;abitx prova konkreta u /ara li lkuntratturi Montebello kienu weg[du lil Borg Hedley u li huwa a//etta offerta ta’ pagament sabiex jag[mel xog[lu. Irri]ulta biss li Borg Hedley ir/ieva pagamenti b[ala ringrazzjament wara li kien g[amel xog[lu. Il-Qorti sa[qet li huwa rilevanti li ji;i nnutat li tnejn mill-erba’ /ekkijiet li jiffurmaw il-mertu ta’ dan il-ka] saru wara li Borg Hedley kien irri]enja mill-impieg tieg[u malMinisteru tal-Finanzi.

Fil-fatt i/-/ekkijiet saru fit30 ta’ Lulju 2008 u fil-21 ta’ Settembru 2008 rispettivament meta Borg Hedley irri]enja mill-impieg tieg[u mal-Ministeru fit-23 ta’ Lulju 2008. G[al dawn il-mottivi l-Qorti ddikjarat li l-a[wa Montebello mhumiex [atja tal-akku]i kollha mi;jubin kontrihom. Sadattant Noel Borg Hedley ta’ 67 sena mill-G]ira fl-istess ka] li kellu kontrih, dik li huwa [a flus ming[and ilkuntatturi Montebello kien ing[ata sentenza sospi]a g[al perjodu ta’ tliet snin u interdizzjoni ;enerali. Dan wara li Difi]a millAvukat Franco Debono huwa ammetta l-istess akku]i li kellhom fil-konfront tag[hom l-a[wa Montebello, li dawn ;ew liberati skont il-li;i li tg[id /ar u tond li wara lavveniment ma jistax ikollok tix[im jew korruzzjoni.

Mixli li seraq handbag propjetà tat-tifla tas-Segretarju Parlamentari Herrera Daniel Briffa ta’ 26 sena minn Birkirkara wie;eb mhux [ati li fis-7 ta’ April li g[adda f’San :iljan seraq handbag li kien fih diversi o;;etti b[al mobajl u flus kontanti g[addannu ta’ Martina Herrera, li ti;i t-tifla tas-Segretarju Parlamentari tal-Kultura u Gvern Lokali, Josè Herrera. Briffa ;ie mixli li seraq b’valur ta’ aktar minn €233 i]da anqas minn €2,333.

Huwa kien mixli wkoll li laqa’ g[andu [wejje; misruqa u li nda[al b’qerq biex ibig[hom. Huwa ;ie mixli wkoll li kkommetta reat li g[alih hemm piena ta’ pri;unerija, waqt il-perjodu operattiv ta’ sentenza sospi]a mog[tija lilu f’Ottubru li g[adda millMa;istrat Edwin Grima. Briffa qal li hu kien sab baskett u g[addieh lil sie[bu,

u li dan spi//a biex tressaq ilQorti akku]at li [a vanta;; fuq persuna pubblika. G[al Briffa qed jidhru l-Avukati Arthur Azzopardi u Kathleen Grima. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Michael Mallia quddiem ilMa;istrat Carol Peralta. Briffa ng[ata l-libertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €300 u garanzija personali ta’ €1,000.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

8 Illum il-:img[a G[ada ja[bat il-25 sena minn meta, fil-21 ta’ April 1988, mill-hekk mag[ruf ‘Li]ar ta’ Turin’ inqatg[et bi//a ]g[ira li nqasmet fi tliet partijiet /kejknin biex fuqhom isiru e]amijiet separati fi tliet laboratorji fl-Ingilterra, l-Isvizzera u l-Amerika, [alli jaraw kemm il-li]ar hu antik. Kien mument li ;ibed l-attenzjoni tad-dinja kollha. G[aliex meta t[ares mill-qrib lejn il-li]ar, tinduna li fih hemm xbiha ta’ ra;el bil-marki ta’

;rie[i ka;unati minn fla;ell u kur/ifissjoni b[alma kien isir mir-Rumani fi ]mien l-ewwel seklu Wara Kristu. Hija x-xbiha, minn quddiem u minn wara, ta’ ra;el li kien imkeffen fil-li]ar li kien ;ie wkoll inkurunat bix-xewk u li l-;rie[i tieg[u jaqblu mad-dettalji tal-mewt ta’ Kristu kif imfissrin fil-Bibbja. Ix-xjenzati li g[amlu t-testijiet ta’ 25 sena ilu, imxew skont teknika msej[a Carbon 14.

Il-konklu]joni tag[hom, li ssorprendiet lil [afna nies, kienet li l-età tal-li]ar tmur lura mhux i]jed mis-sena 1260. L-implikazzjoni allura kienet li dan il-li]ar le;;endarju, li hu twil 4.3 metri u wiesa’ metru, ma setax ikun dak li fih tkeffen :esù Kristu wara mewtu. Biss kif wie[ed jista’ jobsor, ir-rapport tag[hom ma kienx l-a[[ar kelma.

Ikona ta’ ra;el fla;ellat u msallab Fis-snin sebg[in u tmenin tas-seklu l-ie[or, kienu diversi x-xjenzati li g[amlu studji dwar il-li]ar ta’ Turin. Ixxjenzati kienu waslu ghallkonklu]joni li t-tbajja’ ta’ fuq il-li]ar jidher li kienu minn demm uman, li x-xbiha probabbilment kienet prodotta minn ;isem ta’ bniedem, u li l-li]ar kellu trabijiet u pollens li aktarx li ;ew mir-re;jun tal-Palestina fejn miet Kristu. Fost dawk li kienu studjaw sew il-li]ar kien hemm John Jackson, fi]iku Amerikan li flimkien ma’ Eric Jumper, fl1977 saru famu]i meta g[allewwel darba ;abu g[ad-dawl ir-realtà elettronika tridimensjonali tax-xbiha tar-Ra;el tal-Li]ar. Pro/ess fil-kuntatt Pass wara l-ie[or, Jackson wasal g[all-argument li, meta x-xbiha tar-ra;el tal-li]ar kienet qed tie[u l-forma li g[andha, il-li]ar kellu

po]izzjoni differenti minn dik ta’ meta fformaw ru[hom ittbajja’ tad-demm li hemm fuqu. Id-demm jidher li tebba’ lli]ar waqt li dan kien stirat fuq il-;isem tar-ra;el, filwaqt li x-xbiha jidher li [adet ilforma tag[ha minn sors ta’ ener;ija f’kuntatt li se[[ meta d-drapp tal-g[a]el irtab u naqra naqra strie[ fuq il;isem, li mekkanikament ;ie ‘trasparenti’. Il-punti tal-li]ar li kienu di;à messew mal-;isem resqu lejn il-;enb u bil-mod il-mod fuq il-li]ar fe;;g[et ix-xbiha safranija tal-figura tar-ra;el. Dan ;ara hekk kif il-li]ar re[a u mess mal-partijiet kollha tal-;isem. B[ala e]empju, wie[ed jista’ jsemmi li t-tbajja’ tad-demm li jidhru fuq ixxag[ar tar-ras, li [adu l-forma tag[hom meta l-li]ar, f’punt

minn Charles Buttigieg kb@erremme.com.mt

Il-li]ar ta’ Turin

partikulari tal-bidu, mess mal-[addejn. L-ener;ija setg[et kienet ;ejja minn ra;;i ultraviolet (jew X-rays [fief) li jsawru lilhom infushom biss permezz ta’ kuntatt dirett. Testijiet li saru fuq drapp tal-g[a]el li tqieg[ed f’kuntatt ma’ ra;;i permezz ta’ X-rays [fief u li mbag[ad tqaddem f’forn, wasslu biex fuq id-drapp fe;; dell safrani li jixbah lil dak tal-li]ar ta’ Turin. Ri/erki ;odda

Wi// imb wi// ma’ dan lisfond, meta x-xjenzati li g[amlu l-istudju tal-1988 [ar;u bil-konklu]jonijiet tag[hom dwar l-età tad-drapp tal-bi//a mil-li]ar li huma g[amlu l-istudji tag[hom fuqha, kien hemm min in[asad jew b[al [assu di]appuntat. Biss kien hemm ukoll min [ass /erti dubji u deherlu li kien hemm min ma kienx konvint li x-xjenzati ma kellhomx xi ]ball. Fost dawk li [assew li g[andhom jist[arr;u x’seta’

Evidenza ;dida turi li Petrosilli u Marinelli ma kinux qed jitkellmu fl-ajru. Tant li fil-:img[a Mqaddsa li g[adha kemm i//elebrajna sar mag[ruf li testijiet xjentifi/i ;odda li saru fuq il-li]ar ta’ Turin, jg[idu li d-drapp tal-li]ar imur lura lejn l-era ta’ Kristu

;ara kien hemm Orazio Petrosillo, ;urnalist li kien jispe/jalizza f’materji reli;ju]i, u Emanuela Marinelli, g[alliema universitarja b’diversi kwalifiki akkademi/i f’su;;etti xjentifi/i, it-tnejn Taljani. Fl-1996, Petrosillo u Marinelli qalu li fl-ist[arri; tag[hom sabu li l-parti li fuqha kienu saru t-testijiet tmien snin qabel kienet inqatg[et mit-tarf tal-li]ar. Qalu wkoll li dan kien ifisser li l-bi//a li ntg[a]let kienet mill-ag[ar parti li setg[et tinstab g[all-iskop ta’ st[arri; dwar l-età tal-li]ar, g[aliex kienet mill-iktar na[a miftu[a g[at-tin;is. Huma spjegaw li l-bi//a maqtug[a kienet minn ;enb tal-li]ar li hu biss ftit /entimetri ’l bog[od millparti tieg[u li fl-1532 ;arrbet [ruq u allura kienet post li xxarrab mill-ilma w]at biex jintefa n-nar u li mieg[u ;arr ‘trab, demm u [wejje; o[rajn’. L-awturi sostnew li kull min jg[arbel mill-;did, b’attenzjoni kritika, il-fa]ijiet kollha tal-e]er/izzju bl-isfond ta’ protokolli li ma ;ewx osservati u s-sekwenza ta’ polemiki li kixfu diversi affarijiet ta’ dubju, isib li ma jistax ja[rab mill-konvinzjoni li r-ri]ultat tat-test Carbon 14 mhux ta’ min joqg[od wisq fuqu. Barra minn hekk, dan irri]ultat bl-ebda mod ma indirizza l-mistoqsija dwar minn

fejn u kif ;iet ix-xbiha tarra;el li hemm fuq il-li]ar. L-awturi komplew jg[idu li jekk it-test Carbon 14 jist[oqqlu rispett, daqstant ie[or jist[oqqilhom rispett ittwe;ibiet li nkisbu permezz tal-bijolo;ija, il-fi]ika, ilmedi/ina u l-arkeolo;ija, li offrew mu]ajk ta’ provi li kapa/i jintis;u flimkien b’mod tassew tal-g[a;eb. Ri/erka xjentifika ;dida

Evidenza ;dida turi li Petrosilli u Marinelli ma kinux qed jitkellmu fl-ajru. Tant li fil-:img[a Mqaddsa li g[adha kemm i//elebrajna sar mag[ruf li testijiet xjentifi/i ;odda li saru fuq il-li]ar ta’ Turin, jg[idu li d-drapp tal-li]ar imur lura lejn l-era ta’ Kristu. It-testijiet il-;odda saru minn xjenzati fl-Università ta’ Padova. Is-sejbiet ;ew ippubblikati fi ktieb intitolat Il Mistero Della Sindone, miktub minn Giulio Fanti, professur tal-kejl mekkaniku u termali, u l-;urnalist Saverio Gaeta, g[al darb’o[ra ]ewg Taljani. L-ist[arri; il-;did kien fuq l-istess bi//iet li ;ew e]aminati f’Oxford, Zurich u Arizona 25 sena ilu. Skont ittestijiet il-;odda, però, irri]ultati tat-testijiet ta’ 25 ilu kienu ]baljati g[ax fil-fatt letà tal-bi//iet tmur lura g[all-

perjodu li jibda 300 sena Qabel Kristu u 400 sena Wara Kristu. Ir-rapport il-;did jg[id li

jista’ jkun li r-ri]ultati talewwel testijiet marru ]mer/ min[abba tin;i] minn [ajt li ntu]a biex il-li]ar jissewwa meta ;arrab [ruq fi]-}mien tan-Nofs, qabel ma fl-1578 ittie[ed fil-Katidral ta’ Turin. Barra minn hekk, it-testijiet il-;odda jappo;;jaw ukoll dak li kien ilu jing[ad li fuq il-li]ar hemm tra//i ta’ trab u pollen li setg[u ji;u biss millArt Imqaddsa. Minn fomm Papa Fran;isku

Wirja spe/jali temporanja tal-li]ar se[[et nhar Sibt ilG[id li g[adda, fi programm li xxandar fuq ir-RAI Uno u li g[alih il-Papa Fran;isku [ejja messa;; bil-video. F’dan il-messa;;, fost punti o[rajn, il-Papa staqsa g[aliex min jemmen jieqaf f’pawsa quddiem “din l-ikona ta’ ra;el li kien iffla;ellat u msallab”. It-twe;iba li Fran;isku ta g[al din il-mistoqsija hija qawwija: “Dan hu min[abba li r-Ra;el tal-Li]ar jistedinna nikkontemplaw lil :esù ta’ Nazaret. Din ix-xbiha, stampata fuq id-drapp, tkellem lil qlubna u tqanqalna nitilg[u lg[olja tal-Kalvarju, biex in[arsu lejn l-injam tas-Salib, u biex inni]]lu lilna nfusna fis-skiet elokwenti talim[abba… Il-wi// sfigurat jixbah lil dawk l-u/u[ kollha ta’ r;iel u nisa mg[aff;in minn [ajja li ma tirrispettax id-dinjità tag[hom, mill-gwerra u millvjolenza li tg[affe; lill-iktar dg[ajjef… Minkejja dan, ilWi// tal-Li]ar juri [afna pa/i.”


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Opinjoni 9 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Im;iba [a]ina mill-Ministri M’hemmx b]onn [afna slogans biex tispjega dak li hu mistenni min-nies li jkunu qed imexxu l-pajji] f’karigi pubbli/i m[allsin minn flus il-poplu u b’effett fuq kul[add. Li j;ibu ru[hom sewwa u b’mod li ma j[alli l-ebda dubju li huma g[andhom kariga pubblika ta’ tmexxija biex jaqdu lil [addie[or u mhux biex iservu lilhom infushom. Ksur tal-Kodi/i ta’ Etika tal-Ministri Imma g[all-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat, l-idea ta’ m;iba korretta ma te]istix. L-ewwel kien hemm il-ksur tal-Kodi/i tal-Etika tal-Ministri blimpjiegi ta’ nies ji;u mill-Ministri fl-istess ministeri tag[hom. U issa g[andna aktar ksur talKodi/i tal-Etika meta Ministri qed jibqg[u jag[mlu xog[ol privat. Pratti/i mni]]lin bil-miktub f’dokument Dan hu [a]in g[al ra;unijiet ovvji. Meta Gvern Nazzjonalista 19-il sena ilu g[amel il-Kodi/i ta’ Etika tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari, kien ni]]el f’dokument bil-miktub pratti/i li huma mistennijin minn kull min hu serju u korrett. Dokument qabel ]mienu

Kien beda pratti/i, li hu issa biss li qed jidda[[lu f’pajji]i suppost avvanzati b[al Franza, pere]empju li l-Ministri jiddikjaraw b’mod pubbliku l-assi kollha tag[hom – x’g[andhom fi flus, propjetà,

ishma u beni o[ra. Il-President Fran/i] Hollande g[adu kemm da[[al issa din il-mi]ura fi Franza b’fanfarra kbira. L-ener;ija kollha g[all-ministeru 19-il sena ilu, il-Gvern Nazzjonalista f’Malta

kien g[amilha /ara wkoll li Ministru ma jistax ja[dem privat. L-ewwel nett g[ax Ministru qieg[ed hemm biex iservi lill-poplu kollu fil-kariga ta’ Ministru bl-ener;ija u l-[in kollu li [aqqha dik ilkariga. Il-politika mhix biex issir sinjur It-tieni nett g[ax [add m’g[andu jid[ol filpolitika biex isir sinjur b’]ew; karigi m[allsin tajjeb – il-prattika privata tieg[u u l-kariga pubblika ta’ Ministru. La g[andu jid[ol fil-politika g[alhekk u lanqas g[andu jidher li da[al g[alhekk. Lil min se jaqdi^ U t-tielet, g[ax prattika privata tpo;;i Ministru f’kunflitt kbir ta’ interess. Lil min se jaqdi b[ala Ministru^ Lil min tassew [aqqu jew lill-klijenti

privati tieg[u^ Kien g[alhekk li Gvern Nazzjonalista kwa]i g[oxrin sena ilu kien ni]]el fil-Kodi/i tal-Etika li mqar jekk ikollu uffi//ju ta’ perit jew avukat, Ministru lanqas biss jista’ jinda[al flamministrazzjoni tal-uffi//ju tieg[u, a[seb u ara

kemm ja[dem fih. Hekk titlob is-serjetà fil-politika. Hekk kienu s’issa l-affarijiet. U kul[add kien jaf g[alxiex hu die[el fil-politika. Muscat hu fid-dmir jikkore;i l-i]ball tieg[u stess I]da issa l-affarijiet qieg[ed jirri]ulta li nbidlu. U dan bil-barka tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Din hi bidla li Muscat qatt ma tkellem dwarha qabel lelezzjoni – u li qed to[loq pre/edent perikolu]. Issitwazzjoni li [oloq Muscat hi skandalu]a. Hu biss Muscat responsabbli g[al din is-sitwazzjoni. Hu

Muscat li /eda, forsi quddiem pressjoni li saritlu, biex min ikun f’kariga e]ekuttiva fil-politika jista’ jkompli bil-prattika tieg[u. Jidher ukoll u jirri]ulta li d-de/i]joni hi ta’ Muscat jekk Ministru jew Segretarju Parlamentari jistax jew le jkompli filprattika professjonali tieg[u. Din hi m;iba li Muscat issa je[tie; li jikkore;i mill-aktar fis possibbli.

Jidhru li da[lu fil-politika biex ja[tfu Il-prin/ipji fil-Kodi/i ta’ Etika – ovvji u /ari dwar im;iba sewwa u korretta – huma ferm ‘il bog[od minn mo[[ il-gvern ta’ Muscat li l-Ministri tieg[u qed i;ibu ru[hom b’mod li jidhru li da[lu fil-politika mhux biex iservu lil kul[add imma biex ja[tfu huma.

Ag[millu Like!

Il-bniedem g[andu xewqa naturali biex jintog[;ob, g[andu g[atx g[all-approvazzjoni. Bi]]ejjed tara fra]i sempli/i li n[olqot fil-kuntest ta’ Facebook, “Ag[millu Like!”. G[ax il-[ajja fuq is-social media hekk timxi, l-ewwel ittella’ xi kumment spirtu pront, jew xi ritratt, jew xi status tajjeb, u mbag[ad toqg[od tistenna r-reazzjonijiet. Il-kummenti fuq il-medja so/jali

Forsi jikkummentawlek u jg[idulek “kemm da[[aktni!” jew “g[andek ra;un”, jew g[allinqas jag[mlulek Like, jikklikkjaw dik l-ikona /kejkna ta’ ponn bis-subg[a l-kbir jipponta ’l fuq. Sirna qisna l-gladjaturi talantik, dawk ukoll kienu jistennew is-subg[a j[ares ’il fuq. Bid-differenza li g[alihom kien ifisser [ajja jew mewt. I]da anki g[alina, dik il-Like taf tfisser [ajja jew mewt. U mhux qed nirreferi primarja-

ment g[al dawk l-istejjer talwa[x li kultant nisimg[u dwar xi teenager jew xi persuna dg[ajfa li min[abba nuqqas ta’ approvazzjoni mill-[bieb, jew min[abba bullying, taqa’ f’depression jew alla[ares qatt tag[mel xi ;est tra;iku. Ilkoll kemm a[na nistg[u naqg[u fit-tentazzjoni li ndoqqu g[all-platea, li nibdew ng[ixu mhux skont valuri u prin/ipji, i]da skont dik l-im;iba li se trebba[na iktar popolarità, li se ;;ibilna iktar likes. U meta nag[mlu hekk, inkunu mitna, ma nkunux iktar a[na li qed ng[ixu, imma maskra li no[olqu biex ti;bed i/-/ap/ip tal-o[rajn. Kull min g[andu xi forma ta’ awtorità jinsab f’tentazzjoni ikbar f’dan ir-rigward. Bi]]ejjed in[arsu lejn l-Istati Uniti talAmerika, meta l-Partit Repubblikan tilef l-elezzjoni Presidenzjali li g[addiet, bdew diversi diskussjonijiet dwar ilfutur ta’ dan il-partit, iddirezzjoni li g[andu jie[u fuq kwistjonijiet ekonomi/i u

Xi darba konna nu]aw il-kelma ‘pinnur’ imma forsi issa m’g[adhiex moda jew politically correct! Nag[mlu b[al dawk il-;enituri li lil uliedhom jag[tuhom kulma jridu, akkost li j[assruhom

so/jali, u dwar il-kandidati li g[andu jippre]enta.

Bdew fuq sieq [a]ina U fl-opinjoni fqira tieg[i bdew mill-ewwel fuq sieq [a]ina, f’;irja g[amja g[all-voti hekk imsej[a “liberali”

ipproponew li jnaqqsu jew irattbu d-diskors tag[hom dwar /erti valuri fundamentali. E]empju xi kurrenti fil-partit isostnu li l-oppo]izzjoni tradizzjonali tag[hom g[allabort u g[a]-‘]wie;’ bejn persuni tal-istess sess hi ta’ xkiel jekk huma jridu jer;g[u jibdew jirb[u l-elezzjonijiet. U dan minflok jammettu /erti difetti serji fit-tmexxija tal-partit u fl-istil li bih iggvernaw li beg[du n-nies minnhom. U mhux l-Amerika biss, fiddinja politika, anki f’pajji]na stess, kull partit jg[addi minn mument ta’ kri]i, sew min jirba[ u sew min jitlef. Kri]i ma’ tfissirx di]astru, kri]i (jekk naraw t-tifsira ori;inali tag[ha) tirreferi g[al post mnejn bniedem jista’ jg[arrex biex jifli lg[a]liet li g[andu quddiemu, punt li minnu ma tistax tmur lura imma trid bilfors tag[ti pass ’il quddiem, lejn na[a jew o[ra. Kull partit ikollu t-tentazzjoni li jilg[ab biss g[all-voti (g[ax il-vot hu l-ikbar like li nistg[u nag[tu) u g[al dak li l-iktar se j;iblu vanta;;.

Tbig[ ru[ek g[al voti I]da f’dan il-pro/ess kollu ma

jridux jinsew li partit (jew moviment) politiku m’g[andux biss ikun mera (ji;ifieri jirrifletti dak li jridu l-[afna, u ji;ri warajhom) imma jrid ikun ukoll fanal li jag[ti dawl u jipponta lejn it-tip ta’ so/jetà li jixtieq jibni. Inkella ni;u f’sitwazzjoni fejn minflok il-kelb iferfer denbu, ikun id-denb li jferfer ‘ilkelb. {a nkun goff, flok partiti jew movimenti politi/i jispi//aw prostituti li jbieg[u ru[hom g[all-voti. Xi darba konna nu]aw ilkelma ‘pinnur’ imma forsi issa m’g[adhiex moda jew politically correct! Nag[mlu b[al dawk il-;enituri li lil uliedhom jag[tuhom kulma jridu, akkost li j[assruhom. Jew b[al g[alliem li flok jg[allem lill-istudenti, jintefa’ fosthom, jobrox il-bank u jwaddab l-ajruplani tal-karti. Sintendi, dan ma japplikax biss g[all-politika. Anki filKnisja Kattolika b[alissa, ta[t it-tre;ija ;dida ta’ Papa Fran;isku, hemm [afna li qed jipproponu bidla f’diveri po]izzjonijiet tradizzjonali. Jekk taqra l-gazzetti sekulari, jag[tuk l-impressjoni li l-unika tama g[all-Knisja biex tibqa’ relevanti g[ad-dinja ta’ llum hi li “timxi ma]-]minijiet” fejn jid[lu kwistjonijiet b[al abort,

minn Dun Brandon Gatt

kontra/ezzjoni, ugwaljanza tassessi, divorzju... lista ma tispi//a qatt. U mhux biss il-medja, anki opinjonisti fi [dan il-Knisja spiss jag[mlu argumenti simili. Bidliet fil-Knisja B’dan kollu, ovvjament, ma rridx ng[id li m’hemmx bidliet li l-Knisja g[andha b]onn tag[milhom, b’mod spe/jali flistil ta’ tmexxija tag[ha u l-mod kif tisma’ n-nies u titkellem mag[hom. Jidher li wara biss xahar millelezzjoni tal-Papa, di;à hemm /aqliq po]ittiv f’din iddirezzjoni. I]da hemm bidliet o[ra li l-Knisja ma t[ossx li

g[andha awtorità tag[milhom, anki jekk ikunu jriduhom il[afna. B[alma darba San Pietru qal lis-Sinedriju, “Je[tiegu nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin.” Ag[millu Like, Mulej!


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

10 Ittri

In-nuqqas ta’ etika ta’ gvern Laburista ter;a’ tispikka Sur Editur Ma nistax nemmen kif ilPartit Laburista g[amel daqstant de/i]jonijiet ]baljati u mhux biss, wera nuqqas ta’ etika fl-ewwel jiem tieg[u fil-gvern. Qabel l-elezzjoni kien ta limpressjoni li se jag[mel kollox kif suppost, bil-galbu u b’etika liema b[ala. I]da l-maskra ta’ dan ilgvern Laburista wkoll bdiet taqa’ fl-ewwel jiem ta’ din il-le;i]latura meta l-Prim Ministru Joseph Muscat g[amel kif jaqbel lilu u ta kon/essjoni lis-Segretarju

Parlamentari Franco Mercieca li jkompli bil-prattika tieg[u u jopera fl-isptarijiet waqt li jaqdi l-kariga ta’ Segretarju Parlamentari. Hu kollu minnu dak li kien jg[id il-Partit Nazzjonalista fil-kampanja elettorali u anke qabel – li l-Labour dejjem jag[mel skont dak li jaqbillu. U f’dan il-ka], addio lkodi/i ta’ etika li kien g[amel gvern Nazzjonalista g[all-Ministri u s-Segretarju Parlamentari. Im;iba tassew tal-mist[ija.

A. Abela L-Imsida

Bulldozer Sur Editur Il-Gvern Laburista qieg[ed imexxi b[al bulldozer, u dan minkejja li meta l-Labour reba[ b’daqstant ma;;oranza, Joseph Muscat qal li mhux se jg[addi minn fuq l-Oppo]izzjoni. Id-de/i]joni skandalu]a li [a favur is-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca turi kemm dan il-gvern qieg[ed jag[mel dak li jrid u jg[addi b[al bulldozer minn fuq kul[add.

M. Attard

San Pawl il-Ba[ar


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Lokali 11

Donazzjoni mill-Festival Barokk b’risq il-Community Chest Fund

L-inawgurazzjoni tal-wirja mill-artist Malti Denis Calleja

Wirja ta’ tpin;ijiet fuq twapet tal-ba[ar L-Ambaxxatur tal-Irlanda Jim Hennessy inawgura wirja tal-arti tal-artist Malti Denis Calleja, bl-isem ta’ ‘Natively Raw’, filLukanda Radisson Blu. Ilwirja tibqa miftuha sat-8 ta’ Mejju. Calleja ja[dem b[ala IT Officer mal Università ta’ Malta u qed jesibixxi g[allewwel darba tpin;ijiet fuq twapet tal-ba[ar f’din is16-il wirja li tella’ mis-sena 2000. L ambaxxati tal-Irlanda u dik Ingli]a qed joffru g[ajnuna, fil-forma ta’ kuntatti, lil Denis, li hu direttur

volontarju tal-Asso/ jazzjoni LAVA li tikkrea attivitajiet ta’ arti therapia. Mis-sena 2003 [olqot 20 attività f’Malta, Sqallija u Slovenia. F ’ :unju 20 1 3 , Calleja se jkun qed jesibixxi l Ingilterra u Malta fl ist ess perjodu filwaqt li jibqa ’ g[addej bl - attivi tajiet tal - arti therapia kemm barra kif ukoll Malta . L-Ambaxxatur Irlandi] stieden lil Denis Calleja biex imur ji]vol;i attivitajiet ta’ arti therapia f’Dublin, l-Irlanda.

L-HSBC Scratch Challenge 2013 intreb[et minn Andy Borg bl-aggregate score ta’145

Se jattendi g[all-open championships tal-golf fl-Iskozja

Il-President ta’ Malta George Abela ;ie ppre]entat b’donazzjoni ta’ €3,509 g[all-Malta Community Chest Fund mid-d[ul tal-kun/ert li feta[ l-ewwel Valletta International Baroque Festival (VIBF). Il-kun/ert li sar fid-9 ta’ Jannar 2013 fil-Palazz talPresident fil-Belt, [adu sehem l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta u lvjolinisti Carmine Lauri u Emanuela Buta ta[t iddirezzjoni ta’ Michael Laus. Il-pre]entazzjoni saret minn Kenneth Zammit Tabona, id-Direttur Artistiku tal-VIBF, Michael Grech, i/Chairman tat-Teatru Manoel; Ray Attard, Kap E]ekuttiv tat-Teatru Manoel; u James ScerriWorley, Chairman talOrkestra Orkestra Filarmonika ta’ Malta. Dan l-ewwel Festival kien success kbir kemm g[an-numru ta’ nies li segwew kif ukoll fuq livell internazzjonali. IlFestival ikkonsista f’g[oxrin avveniment f’;imag[tejn u nofs li se[[ew fit-Teatru Manoel, il-Palazz tal-President, ilKonkatridral ta’ San :wann, u fil-knejjes tal:i]witi u tal-Erwie[. Il-programm tal-Festival ta’ 2014 li se jsir bejn l-10 u s-26 ta’ Jannar 2014, se jit[abbar dalwaqt.

Jirba[ l-HSBC Scratch Challenge 2013

Wie[ed mix-xog[lijiet esebiti fil-wirja li qed tittella’ fil-Lukanda Radisson Blu u li se tibqa’ miftu[a sat-8 ta’ Mejju

L-HSBC Scratch Challenge, kompetizzjoni talgolf li tintlag[ab fir-Royal Malta Golf Club (RMGC), intreb[et minn Andy Borg, bl-aggregate score ta’145. Borg kien segwit mill-qrib minn Paul Stoner bl-iskor ta’146, kif ukoll minn Quint Van Beek fit-tielet post blaggregate score ta’ 148. Ir-rebbie[ Andy Borg ing[ata ]ewg biljetti tal-VIP g[all-open championship f’Muirfield, fl-Iskozja, kortesija tal-HSBC. L-HSBC Kinnard Centenary intreb[et minn Ivan Micallef bl-iskor nett ta’ 67, segwit minn Joseph S. Sullivan bl-iskor nett ta’ 68 wara four-way

count-back. Imwaqqfa fl1891, l-iScratch Challenge hi kompetizzjoni presti;ju]a talgolf. Il-Kap E]ekuttiv tal-HSBC

Malta Mark Watkinson qal li t-turnament ippre]enta l-isba[ aspetti ta’ dan l-isport, talent impressjonanti, kompetizzjoni qawwija, u l-aqwa kondizzjonijiet g[al-log[ob. Il-Kap tal-Global Banking & Markets tal-HSBC Chris Bond ]ied jg[id li l-HSBC hu kburi li hu asso/jat ma’ din ilkompetizzjoni presti;ju]a. Kburi wkoll bl-appo;; lirRMGC Junior Academy u //elebrazzjonijiet g[all-125 anniversarju li se jattiraw dilettanti tal-isport minn madwar id-dinja.

Fiera tar-Rebbieg[a Il Fiera tar-Rebbieg[a organizzata mill-voluntiera ta’ Din l-Art {elwa, se ssir il-{add 28 ta’ April, fil-;onna stori/i talBastjun tal-Msida. Il-pubbliku qed ikun mitlub joffri o;;etti varji b[al kotba, pjanti, [elu u o;;etti antiki li jkunu jistg[u jinbieg[u waqt ilfiera. Min hu interessat g[andu jikkuntattja lil Mary Aldred, 79067374 jew Albert Muscat, 99438558.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

12 Attwalità

G[ada> scouts u guides flimkien g[all-parata annwali ta’ St George’s Day G[ada l-{add 21 ta’ April 2013, hi ;urnata importanti ferm g[all-asso/jazzjoni taliscouts u l-guides f’pajji]na, dik li lkoll flimkien, madwar 4,000 persuna, se jkunu qeg[din jiltaqg[u lkoll flimkien biex itellg[u l-parata annwali, jew kif inhi mag[rufa, is-Saint Georges Day Parade. ?elebrazzjoni tat-talenti lokali Din il-parata se tibda fil-11 a.m. Minn fuq il-Fosos talFurjana tippro/edi sal-Palazz tal-President fejn hemm jing[ata s-salut lil persuni distinti fosthom il-kbarat taliscouts u membri distinti talpajji], fosthom membri Deputati Parlamentari u lPresident ta’ Malta. Dan hu avveniment millaktar interessanti fejn liscouts u l-guides jiltaqg[u kollha Fuq il-Fosos talFurjana u flimkien mal-grupp rispettivi tag[hom u skont id-

distrett li jag[mlu parti minnhom jo[or;u stakkament wie[ed wara l-ie[or. Matul il-parata jindaqqu diversi innijiet mill-iscouts infushom fejn sa[ansitra barra t-tnabar, katubi, /imbli

u trumbetti jkun hemm anke l-bagpipes. F’dan l-avveniment ta’ ftit sig[at tara l-[ila ta’ dawn it-tfal u ]g[a]ag[ bl-istrumenti filwaqt li tosserva dixxiplina millaqwa tul il-parata kollha. L-iscouts u l-guides g[andhom rwol importanti [afna fis-so/jetà mhux biss g[ax ilaqqg[u flimkien diversi tfal u ]g[a]ag[ tal-lokal u joffrilhom alternattiva middinja di;itali b’aktar kuntatt man-natura i]da jg[allmuhom [iliet ba]i/i u l-ewwel g[ajnuna. Kuxjenza so/jali

Fuq ba]i regolari l-iscouts u l-guides jie[du l-membri tag[hom g[al diversi attivitajiet fosthom campings filkampanja, fejn ji;u mg[allma kif wie[ed iwaqqaf tinda u kif wie[ed jipprote;i n-natura tal-madwar. I]da fuq kollox il-moviment tal-iscouts [a xejra differenti – dik li jrawwem kuxjenza so/jali fost il-membri u mhux l-ewwel darba li rajna l-parte/ipazzjoni diretta tag[hom f’attivitajiet ta’ ;bir ta’ fondi g[all-g[aqdiet li jg[inu nies fil-b]onn jew li

Mument partikulari waqt l-parata annwali tas-sena 2012

jkunu morda bil-kan/er Ka] klassiku kien dak tattsunami li kien laqat lis-Sri Lanka fejn numru ta’ iscouts u l-guides fet[u l-postijiet tag[hom fil-komunità u taw

daqqa t’id fil-;bir tal-materjal g[al g[ajnuna fosthom b[al ilma, ikel u [wejje; biex jintbag[tu fil-post affetwat. Il-pubbliku ;enerali hu m[e;;e; jattendi g[al din l-

attività spe/jalment dawk li xi darba kienu wkoll parti minn din l-familja kbira Maltija i]da fuq kollox b’g[eruq sodi fuq livell internazzjonali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Opinjoni 13

Id-demokrazija f’terminu kumpless Hi sfida kemmxejn impenjattiva dik li tipprova tinkorpora lin-nies biex jissieb[u f’din il-[olma Ewropea, b’mod partikulari fil-qalba tal-kri]i ekonomika attwali. Minkejja r-re]istenza, il-Kap tal-;ustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Vi/i-President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding temmen li lEwropa se jkollha b]onn iktar minn qatt qabel li /-/ittadini jag[tu sehem attiv g[al g[ajxien a[jar. Is-sena Ewropea ta/-?ittadini

Dan g[aliex xog[ol ilKummissjoni Ewropea hu li tirrappre]enta u t[ares linteressi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Illum nixtieq ng[addi anali]i dwar kif tqajmet iktar kuxjenza fuq issena Ewropea ta/-?ittadini li din is-sena b’mod spe/jali ;iet iddedikata. Immorru lura g[al Frar tal2012 meta l-Kummissarju Ewropew g[all-;ustizzja, Drittijiet Fundamentali u /ittadinanza, Viviane Reding po;;iet sfida lill-mexxejja s[abha Ewropej biex tibda ta[dem lejn tfassil ta’ kontinent Ewropew li jkompli jing[aqad fil-futur qrib. F’artiklu li ;ie ppubblikat

L-Ewropa hi g[alina d-dar komuni tag[na u ma tistax tinbena biss mill-politi/i li mbag[ad, meta jkunu lesti mill-bini tisma’ minn fommom “Tixtieq li tid[lu fil-bini^” fil-Wall Street Journal Reding esprimiet il-konvinzjonijiet tag[ha dwar l-importanza talunjoni politika fl-Ewropa. Dan kellu jkun pass me[tie; biex tbiddel l-Unjoni Ewropea attwali f’Unjoni li hi wa[da ekonomika, monetarja u t[addan politika ;enwina. Biex dan kollu jkun su//ess irid ikun hemm sforz attiv min-na[a tal-Unjoni Ewropea biex jitwa[[du ma/-/ittadini ta’ din l-istess Unjoni. Din issej[a wasslet lillKummissjoni Ewropea biex tniedi konsultazzjoni pubblika dwar id-drittijiet ta/-/ittadini kif ukoll il-futur tal-Ewropa b[ala punt tat-tluq g[al dibattitu usa ma/-/ittadini, b’enfasi spe/jali fuq it-tis[i[ tan-natura demokratika u lpolitika tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, fid-29 ta’ Awwissu 2012, l-istess Kummissarju Reding tkellmet dwar konsultazzjoni pubblika li se[[et mill-Kummissjoni Ewropea fuq perjodu ta’ erba’

xhur i]da b’a//en ukoll fuq it-taqlib politiku li kien fisse[[ fir-Rumanija. L-Ewropa hi g[alina d-dar komuni tag[na u ma tistax tinbena biss mill-politi/i li mbag[ad, meta jkunu lesti mill-bini tisma’ minn fommom “Tixtieq li tid[lu filbini^” Reding sa[qet li wa[da mill-problemi tal-passat kienet li qatt ma talbu li//ittadini biex jag[tu lperspettiva tag[hom. Il-konsultazzjoni

Perspettiva fuq dak li ja[sbu dwar l-Ewropa, dwar din id-dar komuni tag[hom, dwar il-[ajja tag[hom mag[qudin flimkien f’diversità ma’ [ames mitt miljun /ittadin – dan hu //ans fejn nistg[u nag[mlu bidla f’din il-fehma. Il-konsultazzjoni pubblika fil-fatt ma tindirizzax iddefi/it demokratiku li qieg[ed fil-qalba tal-Ewropa. Id-

defi/it demokratiku hu li //ittadini s’issa [adu limpressjoni, tajjeb jew [a]in, li qatt ma ;ew mitluba lopinjoni tag[hom g[alhekk wasal i]-]mien fejn jibda jinbena dan kollu. Infakkru fl-elezzjonijiet Ewropej, fejn i/-/ittadini jintalbu jele;;u direttament Ewro-Parlamentari tag[hom. Id-differenza f’din lokka]joni hi li /-/ittadini jafu g[alfejn qeg[din jele;;uhom. Dan mhux se jsir mil-lum g[al g[ada u li qed ji;ri fixxena Ewropea je[tie; li lEwropa ta;ixxi minnufih b’tali mod li meta ni;u g[allelezzjonijiet Ewropej in-nies jafu g[alfejn se jivvutaw lil din il-persuna, biex tirrappre]entahom b’din lidea f’kuntest msa[[a[ talParlament Ewropew. Tkattir ta’ informazzjoni Is-sena 2013 tenfasizza fuq preparamenti ta’ tkattir ta’ informazzjoni utli fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-Membri Parlamentari Ewropej. Ikkumparat mal-elezzjoni

;enerali, fejn persenta;; qawwi ta’ votanti jo[or;u jivvutaw, il-parte/ipazzjoni flelezzjonijiet Ewropej naqas kull darba li kien se[[ew dawn l-elezzjonijiet. In-nies ma j[ossuhomx marbutin mal-Parlament Ewropew. Hu hawnhekk fejn nirrimarka li l-Parlament Ewropew g[andu setg[a enormi biex jirrappre]enta lpoplu Ewropew u dan in-nies ma jafuhx. Allura limplimentazzjoni tal-votanti, ta/-/ittadini, f’din l-Ewropa b’dimensjoni ;dida hi ferm importanti. Il-ma;;oranza tal-poplu ta[t l-età ta’ 30 sena taw rispons g[al din is-sejha biex jer;ghu jing[aqdu g[al futurhom li qieg[ed jitfassal issa. {arsa tul l-Ewropa naraw ]ieda sostanzjali ta’ partiti estremisti, ka] minnhom ilpartit Golden Dawn filGre/ja. Hu kemmxejn inkwetanti g[ax in-nies ma j[ossux li l-Ewropa g[ad hemm postha u tkun din irra;uni li n-nies iduru lejn dawn il-partiti. Dan hu e]attament ix-xoghol talKummissjoni u uffi/ini b[allEurope Direct Information Centres li jag[tu risposta g[al dan kollu. It-twe;iba la g[andha tkun wa[da teoretika wisq iktar ma tridx tkun mog[nija weg[di. Il-kompitu tal-politikant hu li jo[ro; fit-triq u joqg[od attent jisma’ lin-nies filwaqt li l-poplu jirre/iproka lura billi jisma’, jifhem u jixtarr. Imma qeg[din jag[tu bi]]ejjed widen i/-/ittadini^ Dan hu e]attament dak kollu wara s-Sena Ewropea ta//ittadini; dan hu l-punt tattluq fejn ikollna involviment u sentiment ta’ appartenenza u sens ta’ responsabbiltà. Fir-Rumanija kien hemm sitwazzjoni fejn taqlib politiku kien qieghed ise[[ fil-pajji]. Il-Kummissarju Reding sa[qet li l-

minn Maria Portelli

Kummissjoni b[ala entita’ u l-Kunsill kollu taw rwol importanti fejn deher iktar /ar li d-demokrazija te[tie; ti;i preservata u hemm b]onn ta’ qorti indipendenti. Ma nistg[ux in]armaw il-qrati kostituzzjonali pero’ rridu nirrispettaw dak kollu li jg[idu l-qrati. B[ala Kummissjoni waqqfu devjazzjonijiet u s-sitwazzjoni waqg[et kemmxejn kwieta. L-affarijiet mhumiex perfetti i]da tal-inqas ma marrux kompletament g[allestrem. Victor Ponta hu Prim Ministru ta’ gvern elett li g[andu rwol x’jaqdi. Kull demokrazija, ;ejja minn kwalunkwe partit politiku li qieg[ed jaqdi fil-poter g[andu jirrispetta l-kostituzzjoni demokratika stabbilita talpajji]. Reding tg[id li lKummissjoni Ewropea, ilKunsill tal-Ministri u lParlament Ewopew huma kollha mag[qudin b’vu/i wa[da biex jg[idu li ddemokrazija toffri tmexxija gusta u je[tie; li ti;i ppreservata f’idejn min tkun. Ir-Rumanija g[amlet de/i]joni g[aqlija li tissie[eb fl-Unjoni Ewropea fl-2007. U xi nghidu g[all-Ewropej li [adu de/i]joni storika meta lqasma tal-Ewropa – filPunent u Lvant – ;iet eliminata u dawk li kienu jg[ixu ta[t dittatorjat Komunist g[a]lu li jirrikorru g[all-kisba tal-libertà u lindipendenza. Id-demokrazija mhix sistema ta’ governanza facli. {afna mi/-/ittadini li g[exu fl-Ewropa ‘il-qadima’ [adu g[exieren ta’ snin biex tg[allmu j[addnu sistema demokratika g[at-tmexxija ta’ pajji]hom. U[ud mill-pajji]i tg[allmu bid-demokrazija f’bixra ta’ ftit snin u g[alhekk il-Kummissjoni tid[ol hawnhekk ukoll biex taqdi dmirha u tg[inhom jisfruttaw din l-oppotunità Ewropea g[ax l-Ewropa hi organizzazzjoni demokratika. L-Ewropa ma tistax tg[ix b’dittatorjat u l-Ewropa ma tippermettix dan biex ise[[. {a;a hi /erta – l-Ewropa hi stat demokratiku, komposta minn stat ta’ stati li se tkompli tissa[[a[. Maria Portelli hi kunsilliera eletta f’isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali Rabat G[awdex


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Residenti f’Watertown f’Boston huma evakwati minn a;enti tal-FBI hekk kif issir it-tfittxija g[al persuna mfittxija b’rabta mal-attentat ta’ nhar it-Tnejn (ritratt Reuters)

L-ISTATI UNITI

Xeni tal-films fit-toroq ta’ Boston Tul il-;urnata tal-biera[ g[ajnejn id-dinja kienu fuq Boston hekk kif il-for]i tas-sigurtà kienu impenjati f’[idma kbira biex jinqabad wie[ed mill-persuni suspettati li kienu wara l-attakki terroristi/i ta’ Boston. F’[idma li qatt ma kien hemm b[alha fl-Istati Uniti, forzi tas-sigurtà armati sa snienhom marru dar dar biex ifittxu lil Dzhokhar Tsarnaev ta’ 19il sena. Dan wara li matul il-lejl [uh, Tamerlan, inqatel fi sparatura qalila mal-Pulizija u li fiha membru tal-forzi tas-sigurtà nqatel u ie[or indarab serjament. Il-forzi tas-sigurtà Amerikani i]olaw is-subborg ta’ Watertown f’Boston fejn kien ma[rub Dzhokhar u n-nies kienu av]ati biex ma jo[or;ux mid-dar u lanqas jift[u l-bieb tad-dar g[al [add jekk mhux uffi/jali tal-Pulizija fl-uniformi. Boston ilbiera[ kienet litteralment paralizzata hekk kif nies kienu m[e;;a jibqg[u ;ewwa u ttrasport pubbliku kien litteralment wieqaf u liskejjel, fosthom l-Università ta’ Harvard ma

fet[ux. G[alkemm l-a[wa huma mi/-?e/enja, re;jun fir-Russja li g[al snin twal kien mifni minn ;lied bejn truppi Russi u militanti Islami/i, l-investigaturi Amerikani mhuma qed jeskludu xejn rigward ir-ra;uni wara l-attakk fil-Maratona ta’ Boston. Matul il-lejl, g[assies fil-Massachusetts Institute of Technology (MIT) inqatel u pulizija ndarab f’konfront ma]-]ew; a[wa. Dawn it-tnejn imbag[ad [atfu karozza bis-sewwieq fiha u filpront intervenew il-forzi tas-sigurtà bil-qawwa bil-konsegwenza li Tamerlan inqatel. Tamerlan indarab u kien arrestat imma miet flisptar mill-feriti li ;arrab filwaqt li [uh irnexxielu ja[rab. Fost il-ra;unijiet ewlenin wara l-mewt ta’ Tamerlan kienet ferita kbira li kellu minn splu]joni, aktarx minn splussiv li kellu fuqu. Imma sal-biera[ ma kien hemm xejn li kien jidentifika li dawn i]-]ew; a[wa kellhom xi rabtiet ma’ gruppi militanti jew kellhom xi ta[ri; miltiari.

L-a[wa Tsarnaev 

 

Dzhokhar A. Tsarnaev, ta’ 19-il sena, u [uh Tamerlan ta’ 26 sena, kienu jg[ixu f’Norfolk Street f’Cambridge u kienu ilhom fl-Istati Uniti g[axar snin. Huma kienu mwielda firre;jun Russu ta/-?e/enja, li ilu snin twal mifni minn gwerer partikularment ma’ militanti Islami/i. Fuq Vkontakte, spe/i ta’ Facebook Russu, Dzhokhar jiddeskrivi l-opinjoni tieg[u dwar id-dinja b[ala ‘Islam’ imma jg[id li l-mira tieg[u fil-[ajja hi li jkollu ‘karriera u l-flus.’ Skont qraba tieg[u hu ried isir tabib u kien student talmedi/ina fl-Università ta’ Amherst u qatt ma kellu problemi mal-;ustizzja u kellu [afna [bieb. Tamerlan, li nqatel il-{amis filg[axija, kien jixtieq jirrappre]enta /-?e/enja fil-Log[ob Olimpiku b[ala boxer jekk din ting[ata l-independen]a. Jekk le, xtaq li jag[mel dan g[allIstati Uniti. Hu kien arrestat f’Lulju tal-2009 g[al vjolenza domestika wara li [ebb g[all-g[arusa tieg[u. Intqal li hu kellu [abib wie[ed u kien sar fundamentalist Islamiku Ommhom Zubeidat K. Tsarnaeva, ta’ 45 sena, f’:unju tal2012 kienet arrestata min[abba serq ta’ 1,600 dollaru minn [anut f’Massachusetts. I]-]ew; a[wa g[andhom ukoll ]ew; a[wa bniet Bella u Amina li, skont xi rapporti, l-a[[ar li kien mag[ruf dwarhom kienu qed jg[ixu r-Russja.

L-ITALJA

Jibqg[u ma jele;;ux il-President I/-/entru xellug fl-Italja naqsu flisforz tag[hom li l-eks Prim Ministru Taljan Romano Prodi jkun elett President tal-pajji]. Dan wara r-raba’ rawnd ta’ votazzjoni li saret ilbiera[ filg[axija. Issa se jsir sforz ie[or li jkun elett

illum u uffi/jali ta/-/entru xellug qalu li se jkomplu jappo;;jaw in-nomina ta’ Prodi. Prodi reba[ anqas minn 400 vot meta kellu b]onn ma;;oranza assoluta ta’ 504 vot biex ji;i elett. In-nomina ta’ Prodi waslet g[al rabja kbira mill-avversarju antik tieg[u, Silvio

Berlusconi li l-biera[ hu u l-partit tieg[u ma attendewx g[all-vot. Kontri[ hemm ukoll Beppe Grillo u l-partit tieg[u ta/-5 Stelle. Uffi/jali ta/-/entru lemin qalu li jekk Prodi ji;i elett dan aktarx kien se jwassal g[al elezzjoni ;enerali bikrija aktarx f’:unju jew Lulju.

Kontra n-nomina ta’ Prodi kien hemm protesti kemm ;ewwa l-Parlament kif ukoll barra. Il-mandat ta’ Giorgio Napolitano jintemm fil-15 ta’ Mejju u l-Italja g[adha bla gvern mill-elezzjoni ta’ Frar wara li ebda partit m’hu f’po]izzjoni li jifforma gvern.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

L-ISTATI UNITI

Jinstabu pjaneti simili g[ad-dinja Fit-tfittxija g[all-[ajja fuq pjaneti o[ra, in-NASA rnexxielha ssib ]ew; pjaneti li huma simili [afna g[addinja. Ix-xjenzati qalu li dawn id-dinji ;odda g[andhom iddaqs u d-distanza mix-xemx tag[hom simili g[al dawk tad-dinja u g[alhekk il-possibbiltà li hemm il-[ajja huma kbar. I]da din g[alissa hi xi [a;a impossibbli li wie[ed ikun jaf. Dan min[abba d-distanza tag[hom mid-dinja hi ta’ 1,200 light years ’il bog[od fejn light year hi lekwivalenti g[al 9,500,000,000,000 kilometru. I]da minkejja dan, ixxjenzati huma e/itati [afna minn din is-sejba. Bill Borucki, li hu responsabbli g[at-teleskopju Kepler tan-NASA u li mexxa r-ri/erka, qal li dawn i]-]ew; pjaneti huma l-a[jar kandidati li nstabu s’issa li fuqhom jista’ jkun hemm il[ajja. S’issa permezz ta’ dan itteleskopju spe/jali]at li beda jit[addem fl-2009, inNASA sabet aktar minn 100 pjaneta li jistg[u jitqiesu

b[ala ‘dinji ;odda’. Dawn i]-]ew; pjaneti nstabu fi grupp ta’ [ames pjaneti li qed iduru ma’ xemx li hi kemm xejn i/ken u eqdem mix-xemx tag[na u din ing[atat l-isem ta’ Kepler-62 u tinsab fil-konstellazzjoni Lyra. I]-]ew; pjaneti ng[ataw l-isem ta’ Kepler-62e u Kepler-62f.

Id-distanza tag[milha impossibbli li wie[ed isir jaf aktar Dawn i]-]ew; pjaneti huma madwar darba u nofs akbar mid-dinja u meta saret anali]i tal-fatturi kollha, lindikazzjonijiet huma li dawn g[andhom il-wi// b[al tad-dinja inkella miksija kollha sil;. Fi]-]ew; ka]i i]da t-temperaturi mhux qed jitqiesu b[ala esagerati u g[alhekk kapa/i li hemm xi [a;a tg[ix fuqhom. Il-Kepler hu mg[ammar bl-akbar kamera li qatt tpo;;iet fl-ispazju u din tfittex pjaneti permezz ta’ teknolo;ija avvanzata.

L-ISTATI UNITI> Dehra ;enerali tal-[erba li [alliet l-isplu]joni fl-impjant g[all-fertilizzant f’West qrib Waco f’Texas u li kkaw]at il-mewt ta’ 12-il persuna (ritratt Reuters)

IR-RENJU UNIT

Tmut persuna importanti fl-istorja tal-Pink Floyd L-artist Storm Thorgerson, li kien iddisinja l-cover tal-album tal-Pink Floyd The Dark Side Of The Moon kif ukoll g[all-album ta’ gruppi b[al Led Zepplin u Genesis, miet min[abba l-marda talkan/er fl-età ta’ 69 sena. Thorgerson kien [abib mi]-]g[o]ija tal-membri fundaturi tal-Pink Floyd u sar id-disinjatur ewlieni tal-grupp. Ix-xog[ol l-aktar mag[ruf tieg[u hu dak

tal-album The Dark Side of The Moon li x-xahar li g[adda tfakkar l-40 anniversarju mill-[ru; tieg[u. Is-sena li g[addiet, id-disinn ta’ dan l-album kien ivvutat b[ala l-a[jar wie[ed li qatt sar filwaqt li ddisinn tal-album Animals, ukoll xog[ol Thorgerson, kien klassifikat fl-g[axar post. Fi stqarrija, David Gilmour, il-kantant u kitarrist tal-Pink Floyd, qal li hu kien kolonna f’[ajt kemm

f’dik privata kif ukoll fix-xog[ol. Id-disinn tal-album Dark Side of The Moon kien ta’ triangolu b’dawl die[el minn na[a u qawsalla [ier;a minn o[ra, Thorgerson kien [a diversi disinni biex il-grupp jag[]el imma l-membri kollha kienu unanimi li dak riedu u b’kollox kienu damu tliet minuti biex jaslu g[al din il-konklu]joni.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Sbu[ija 19

Marlene Agius

Marthalise Azzopardi

Martina Callus

Martine Vella

Mary Grace Cardona

Michela Galea

Paula Azzopardi

Pearl Haber

Sarah Aquilina

Somalie Chloe Cutajar

Zael Vella

Nhar is Sibt, 27 ta’ April, f’xandira diretta fuq Net TV, jit[abbar l-isem ta’ dik it-tfajla li se tirrappre]enta lil Malta fl-akbar konkors tas-sbu[ija Miss World li din is-sena se jsir f’ Settembru li ;ej fl-Indone]ja.

Stephanie Portelli

Valentina Buhagiar

Minn Sue Rossi modelle@spikenet.net.mt

:img[a biss ’il bog[od mis-serata finali ta’ Miss World Malta Naraw min se tkun dik tfajla rebbie[a hekk kif Daniela Darmanin, li s-sena li g[addiet fl-età ta’ 21 sena kienet reb[et it-titlu ta’ Miss World Malta 2012, i//edi lkuruna tag[ha. Daniela Darmanin, tfajla mill-Imgarr, kienet wa[da minn fost 28 tfajla Maltija meta s-sena l-o[ra rnexxielha tirba[ dan l-unur presti;ju]. Din is-sena 25 tfajla, fosthom tlieta minn G[awdex, se jing[aqdu biex jikkompetu

g[at-titlu Miss World Malta. Il-kontestanti kollha se jie[du sehem bi lbies evening talg[a]la tag[hom. Jintg[a]lu 15-il finalista li jer;g[u ji;u ;;udikati bil-malji biex imbag[ad jintg[a]lu seba’ finalisti. Minn fost dawn insiru nafu l-isem tarrebbie[a. Il-ftu[ tas-serata se jkun f’idejn Jes Sciberras, b’koreografija allegra fejn ittfajliet flimkien ma’ Andrew Pullicino u Daniela Darmanin

jie[du sehem flimkien. Il-pre]entaturi se j]ommu ludjenza u t-telespettaturi infurmati l-[in kollu sakemm jit[abbar ir-ri]ultat finali. Id-djar tal moda Party 21, Mangano, 7 Camicie, Label C, Beaver u J Piccinino se jesebixxu diversi kollezzjonijiet g[al dan listagun. Din is-serata qed ti;i organizzata minn Modelle International, li/enzjata minn MissWorld Jersey Ltd.

L-organizzaturi ta’ dan lavveniment, Sue Rossi u Claudia Calleja, huma sodisfatti [afna wara xhur ta’ [idma ma’ dawn tfajliet li se jkunu l-protagonisti tas-serata tas-Sibt 27 ta’April. Is-serata se tixxandar live fuq Net TV fid- 9.00 p.m. Sadattant, fit-23 ta’ April se naraw l-ewwel programm fissensiela MissWorld Malta edizzjoni Indone]ja bi produzzjoni ta’ Modelle International u pre]entazzjoni

ta’ Claudia Calleja. F’dan il-programm se jing[aqdu diversi fotografi flimkien ma’ stilisti tal-moda, li qed jag[mlu photoshoots interessanti biex ji;u ppre]entati waqt il-programm. Jie[du sehem il-mudelli kollha ta’ din is-sena. Ilkontestanti se jkollhom i//ans ukoll li waqt ilprogramm tintg[a]el wa[da minnhom b[ala Face of 202 Jewellery mill-vot talpubbliku.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

20 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

L-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat g[all-qima tal-poplu fir-Rabat Malta Fl-okka]joni tal-50 anniversarju tal-Inkurnazzjoni tal-istatwa antika, devota u mirakulu]a ta’ San :u]epp, mag[rufa b[ala San :u]epp ix-Xi[ li hi meqjuma fis-Santwarju Nazzjonali dedikat lilu filknisja ta’ Santa Marija ta’ :esù tal-Patrijiet Fran;iskani fir-Rabat Malta, l-ar/ikonfraternita tal-istess qaddis f’dawn il-jiem [ar;et l-istess statwa minni//a fejn matul is-snin tkun esposta fuq l-artal tal-istess Santwarju. Din ;iet armata g[all-qima tal-poplu u b’hekk ilpoplu jkun jista’ jara din l-istatwa prezzju]a aktar mill-vi/in. G[alhekk g[all-benefi//ju tad-devoti li j]uru din listatwa u jitolbu quddiem din ix-xbieha fil-jiem li ;ejjin, is-Santwarju ta’ San :u]epp se jkun miftu[ kull nhar ta’ Erbg[a bejn l-4.30 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn is-6 a.m. u l-11 a.m. L-istatwa msemmija se tkun esposta f’dan isSantwarju sa g[ada l-{add 21 ta’ April. Wara din iddata l-istatwa se tin[are; fil-knisja ta’ Santa Marija ta’ :esù g[a/-/elebrazzjonijiet spe/jali li se jfakkru il-50 anniversarju tal-inkurunazzjoni ta’ din ix-xbieha tant u tant g[a]i]a. L-attivitajiet se jibdew minn nhar it-Tlieta li ;ejjin 23 ta’ April fejn ikun dedikat Jum i]-}g[a]ag[ :u]eppini. Fis-7 p.m. tibda quddiesa bis-sehem ta]]g[a]ag[a :u]eppini minn diversi lokalitajiet ta’ Malta, organizzata mi]-]g[a]ag[ tal-G[aqda Mu]ikali L’Isle Adam. L-Erbg[a 24 – Velja ta’ Talb. Fis-6 p.m. jibda rRu]arju ta’ San :u]epp u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa mmexxija minn Monsinjur Isqof Silvestru Magro, Vigarju Apostoliku ta’ Benga]i fil-Libja. Wara, tibda nofs sieg[a ta’ adorazzjoni quddiem :esù Espost fis-Sagrament tal-Ewkaristija u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. Se jie[du sehem il-fratelli talAr/ikonfraternita ta’ San :u]epp. Il-{amis 25 ta’ April – Jum il-Parro//a tar-Rabat. Fid-9 a.m. tibda quddiesa g[at-tfal tal-iskejjel tarRabat. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa mmexxija mill Kapitlu tal-Kolle;;jata ta’ San Pawl u l-komunitajiet reli;ju]i kollha tar-Rabat bis-sehem tal-g[aqdiet reli;ju]i u so/jali Rabtin. Il-:img[a 26 ta’ April – Jum l-Ar/ikonfraternita ta’ San :u]epp. Fid-9.30 a.m. tibda quddiesa li tkun g[all-qnzjani u se jmexxi Patri Albert Micallef OFM. Wara, ting[ata tifkira lill-anzjani. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa li jmexxi Monsinjur Ar/isqof Emeritus :u]eppi Mercieca g[all-b]onnijiet tal-benefatturi tal-ar/ikonfraternita u ta’ dawk kollha li taw is-sehem tag[hom biex se[[et l-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San :u]epp. Fiha se ssir il-vestizzjoni tal-fratelli u konsorelli ;odda fi [dan l-istess ar/ikonfraternita. Is-Sibt 27 ta’ April – Jum il-Komunità Parrokkjali tal Furjana fejn ;iet inkurunata l-istatwa ta’ San :u]epp. Fid-9.30 a.m. tibda quddiesa bis-sehem tattfal minn diversi parro//i madwar San :u]epp filknisja ta’ Santa Marija ta’ :esù u se jmexxi ilKanonku Dun Anton Galea Scannnura, Kappillan talParro//a tal-Kalkara. Wara /-/elebrazzjoni, l-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat akkumpanjata mit-tfal se tittie[ed [dejn ilmonument ta’ San Gu]epp u minn hemmhekk tittie[ed privatament lejn il-knisja ta’ Sarria filFurjana.

San :u]epp ix Xi[ li f’Mejju ta’ din is-sena se jsiru festi kbar g[alih peress li se ja[bat il-50 anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istess statwa

Fis-6 p.m. tibda pur/issjoni fil-Furjana bl-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat mill knisja ta’ Sarria g[all Knisja Ar/ipretali ta’ San Publju. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San Publju u se jmexxi Dun Richard Borg, Ar/ipriet talFurjana. Wara, fuq iz-zuntier tal-knisja, issir /erimonja ta’ linawgurazzjoni u t-tberik tal-ir[ama kommemorattiva minn Patri Josè Rodriguez Carballo O.F.M., Ministru :eneral tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Waqt din i//erimonja se tie[u sehem il-Banda Furjani]a Vilhena b’daqq ta’ Innijiet lil San :u]epp, filwaqt li tag[ti tislima lill-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat fil-[ru; tag[ha mill Knisja Ar/ipretali ta’ San Publju. Fit-8 p.m. isir it-tluq tal-istatwa segwit b’carcade. Issir waqfa quddiem il-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu fil-Hamrun u anke quddiem il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera fi triqtu lejn l-Imdina. {dejn il-bieb tal-Imdina, l-istatwa ta’ San :u]epp ti;i akkumpanjata b’korteo lejn il-Katidral b’daqq ta’ innijiet lil San :u]epp mill Banda Dekana u ?ittadina L’Isle Adam u wara l-istess banda tkompli bisservizzi tag[ha. Il-{add 28 ta’ April – Jum il-Parro//a tal-Imdina. Fid-9 a.m. tibda quddiesa bis-sehem tal-unions tal[addiema, organizzata mit-Taqsima Pastorali fidDinja tax-Xog[ol tal-Ar/idjo/esi ta’ Malta. Fl-10.15 a.m. tibda quddiesa kon/elebrata fil-knisja ta’ Santa Marija ta’ :esù li jmexxi Patri Josè Rodriguez

Carballo O.F.M., Ministru :eneral. Fis-7.30 p.m. tibda pur/issjoni stazzjonali bl-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat mill Katidral tal-Imdina g[all knisja ta’ Santa Marija ta’ :esù bis-sehem talfratellanzi ta’ San :u]epp u tal-baned :u]eppini flimkien f’banda wa[da mag[quda. Matul ilpur/issjoni se jindaqqu innijiet sagri lil San :u]epp. It-Tnejn 29 ta’ April – Jum il-Provin/ja Fran;iskana. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar kantat. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata li jmexxi l-Ministru Provin/jal Patri Sandro Overend OFM flimkien mal Gwardjani u l-Patrijiet tal-Kunventi tal-Provin/ja u Komunitajiet tal-Knejjes Fran;iskani. Fit-8 p.m. jindaqq l-Innu l-Kbir tal-Inkurunazzjoni mill Banda Dekana u ?ittadina L’Isle Adam tar-Rabat quddiem il-knisja ta’ Santa Marija ta’ :esù bis-sehem tal-Coro Bel Canto, ta[t id-direzzjoni tas Surmast Hermann Farrugia Frantz. It-Tlieta 30 ta’ April – Jum id-Djo/esi ta’ G[awdex. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar kantat. Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata li jmexxi Monsinjur Isqof Mario Grech flimkien mal kappillani, kleru u laj/i taddjo/esi. Wara l-quddiesa jasal l-Eminenza Tieg[u lKardinal Josè Saraiva Martins C.M.F. fejn jing[ata mer[ba [dejn il-monument ta’ San :u]epp fil-pjazza ta’ quddiem id-Domus Romana, ipo;;i bukkett fjuri f’ri;lejn il-monument ta’ San :u]epp u wara jitwassal mill Banda L’Isle Adam sal-knisja fejn jag[mel ]jara lill-knisja, lis-santwarju kif ukoll lill-ka]in tal-Banda l’Isle Adam. Wara isir mar/ mill Banda L’Isle Adam u jin[araq nar mill-G[aqda tan-Nar 19 ta’ Marzu tarRabat. Nhar l-Erbg[a 1 ta’ Mejju – Festa ta’ San :u]epp {addiem u Jum it-Tifkria tal-inkurnazzjoni tal-istatwa ta’ San :u]epp. Fis-6.15 a.m. u fit-8.15 a.m. ikun hemm il-quddies quddiem l-istatwa ta’ San :u]epp Inkurunat. Fl-10.15 a.m. tibda quddiesa kantata, immexxija mill-Gwardjan Patri Pawl Galea OFM flimkien mal-komunità Fran;iskana. Fil-11.30 a.m. il-Banda Dekana u ?ittadina L’Isle Adam se tferra[ it-toroq ta’ madwar is-santwarju ta’ San :u]epp b’mar/i briju]i. Fis-6 p.m. jibda l-g[asar kantat u fis-6.30 p.m. tibda quddiesa pontifkali solenni li se titmexxa millEminenza Tieg[u l-Kardinal Josè Saraiva Martins C.M.F. Fi tmiem il-pontifikal isir il-kant tat-Te Deum. Wara, jin]amm ri/eviment g[all-persuni distinti f’Palazzo Xara, il-Ka]in tal-G[aqda Mu]ikali L’Isle Adam. Matul dawn il-jiem l-orkestra fil-knisja se tkun ta[t id-direzzjoni ta’ Mro Joseph Galea, Surmast tal-Banda L’Isle Adam bis-sehem ta’ elementi mu]ikali millBanda L’Isle Adam flimkien mal-kor St Fran/is of Assisi tal-knisja ta’ Santa Marija ta’ :esù, akkumpanjati mill l-organisti Mro Carmen Deguara u s-Sur David Camilleri. G[al din l-oka]joni spe/jali tal-;ublew tad-deheb tal-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San :u]epp, nhar l-1 ta’ Mejju waqt il-quddiesa pontifikali se tindaqq ilquddiesa ;dida, kompo]izzjoni mu]ikali ta’ Mro Joseph Galea li ;iet irregalata mill-istess kompo]itur lill-Ar/ikonfraternita ta’ San :u]epp. In-nar tal-ajru li se jin[araq hu ma[dum mid-dilettanti tal-G[aqda tan-Nar 19 ta’ Marzu tar-Rabat filfabbrika tal-istess g[aqda.

{al Qormi

{al Qormi

Akkademja Mu]iko-Lettarja mill-Banda tal-G[aqda So/jo-Mu]ikali Anici

Il-festa litur;ika ta’ San :or; Martri

L-G[aqda So/jo-Mu]ikali Anici ta’ {al Qormi, ta[t id-direzzjoni tasSurmast Joseph Vella, bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ {al Qormi se jtellg[u Akkademja Mu]iko Letterarja fl-okka]joni tal-25 Anniversarju mit-twaqqif tal-G[aqda So/jo Mu]ikali Anici ta[t il-

Patro/inju tas-Sindku. Din l-Akkademja li se ssir nhar il:img[a 26 ta’ April fil-Knisja Ar/imatri/i ta’ San :or; Martri fis7.15 p.m. se tkun pre]entata minn Joe Chet/uti flimkien ma’ Maria Lewis. Kul[add hu mistieden biex jattendi.

Nhar it-Tlieta 23 ta’ April hi lfesta litur;ika ta’ San :or; Martri. Fis-6 p.m. tibda quddiesa kantata solenni li se titmexxa mill-Ar/ipriet Dun Anton Cassar u fiha se ssir il-prietka fuq il-qaddis. Wara, titkanta l-antifona u ssir /elebraz-

zjoni Ewkaristika. Se jie[u sehem il-kor parrokkjali ‘Exultate Domino’. Fi tmiem il-funzjoni mill-knisja jibdew mar/i briju]i mi]-]ew; baned Qriema San :or; Martri u Anici.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

22 Tisliba Mimdudin> 1. Is-somma totali (6) 4. Sbie[ u tajbin li ma

jistg[ux ikunu a[jar (8) 9. Assurd u tad-da[k (6) 10. Biha l-[addiema i;orr ixxa[x minn lok g[al ie[or (8) 12. Meraq tal-frott li hu tassew bnin (4) 13. Annimal li jivvja;;a fidde]ert (5) 14. Tg[id f’dan il-pajji], il-qari jsir minn wara? (4) 17. {adem bil-lima (6) 18. u 20. Strapazza ru[u g[ax [adem [afna u stinka ]]ejjed (6) 20. Ara 18. 21. Ming[ajru la tpejjep sigaretti u lanqas sigarri (6) 27. Ifta[ ktieb u ag[mel hekk (4) 28. {adid qawwi m[allat kimikament u li jaqleb kull razza? (5) 29. Ta’ tog[ma tajba u tari fil[alq (4) 32. L-essenza: is-sens ta’ x’jing[ad u jsir (8) 33. Il-kamra ta]-]iemel (6) 34. Niddardar (8) 36. Stramba [afna g[and ilmajjistra Natalin? (6) Weqfin> 1. Profonditajiet enormi b[al dawk tal-infern? (7) 2. Ra;el ta’ qalb [a]ina li jasal biex jerfa’ jdejh u joqtol (8) 3. Log[ba misto[bija (4) 5. Aktar ma jkunu g[oljin aktar nidhru twal (6) 6. Fil-maltemp, il-vapuri jid[lu u jsor;u fih g[allkenn (4) 7. In-nutara jinbidlu biex jag[mlu l-kwalità materjali li tag[mel il-[a;a? (6) 8. Jag[ti l-ilma lill-pjanti jew lis-si;ar (6) 11. u 26. {a sehem f’ti;rija (6) 15. Naddaf int l-imwejjed bi//arruta (5) 16. Lewn perikolu]! (5) 19. {wawar ta’ dan il-kulur? (8) 22. Omm il-mara mi]]ew;a (7) 23. Sa[[tu kienet f’xag[ru (6) 24. Kelma li tg[idha lil min jist[oqqlu (6) 25. Plural ta’ kazzola (6) 26. Ara 11. 30. Araw bil-maqlub! U jekk fi]- ]mien, iktar tard (4) 31. Fis-sajf dawn ikunu mi]g[uda bin-nies jixxemmxu (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin> 1. Papo//; 4. A;;ettiv; 9. }ar;un; 10. Argument; 12. Toga; 13. Brodu; 14. Tqal; 17. Randan; 18. u 20. Skalda; 21. Edukat; 27. Ludo; 28. Stima; 29. Iben; 32. Skorfina; 33. Mostri; 34. In/irata; 35. Ankara. Weqfin> 1. Pi]atur; 2. Paraguni; 3. ?fuf; 5. :erada; 6. Eluf; 7. Trejqa; 8. Vitali; 11. u 26. Gri]ma; 15. Bajda; 16. Skeda; 19. Xkubetta; 22. Tendina; 23. Klassi; 24. Addo//; 25. Stinat; 30. Sfar; 31. Ponn.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-numri

In-numru 90436, li mhux inklu] fil-lista tan-numri bi tliet figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn it-tliet listi. G[alikom.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. L-a[[ar premju ntreba[ minn Angelo Vassallo, Entratura B, Appartament Nru 7, Binja :ublew talFidda, Triq George Tayar, San :wann SGN 3160.

SOLUZZJONI TA’ TISLIBA BIN-NUMRI


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

B’risq Puttinu Cares swas-Sitta - NET Television 14>05

Ray Attard u Debbie Scerri llum se jippre]entaw edizzjoni spe/jali ta’ Sas-Sitta li matulha se jin;abru fondi b’risq Puttinu Cares. Kul[add japprezza l-;id kbir li qed tag[mel din l-NGO u g[aldaqstant wie[ed jistenna li n-nies ikunu ;eneru]i. Fost il-mistiedna spe/jali se jkunu hemm il-kantanti Ira Losco, Pamela Bezzina u Chris Grech, l-atturi Chrysander Agius u Elaine Saliba, il-;urnalista u pre]entatur Norman Vella, l-illu]jonista Brian Role, il-pre]entaturi tat-televi]joni Chris Micallef ta’ Replay u Nathan Darmanin ta’ Crazebook, kif ukoll id-DJ ta’ fama internazzjonali Joseph Armani. Minbarra l-kontenut tas-soltu tal-programm, se jintwerew ukoll numru ta’ stejjer umani u esperjenzi ta’ nies li ng[ataw l-g[ajnuna minn Puttinu Cares.

Pamela Bezzina

Ryan Galea

Rachel Genovese

Jurgen Manicolo

Maria Stefania Vella

I]-]g[a]ag[ u l-;enituri Me]è NET Television, 20>30 Il-mistednin g[al-lum se jkunu Vanessa MacDonald, Bryn Manning u l-illu]jonista Vanni Pule (it-tlieta fir-ritratti hawn fuq), kif ukoll il-grupp mu]ikali ta’ Klinsmann Coleiro Planet Seed, li waqt il-programm se jesegwixxu s-single il-;dida tag[hom. Ikun hemm ukoll il-mu]i/ist residenti tal-programm Philip Vella. Il-me]ina se tkun Chiara Demanuele.

Fil-qosor Dissett TVM 2, 20>40 B[alissa l-Partit Nazzjonalista qed i[ejji biex jele;;i Kap ;did. Il-programm tal-lum se jiffoka fuq tnejn mill-erba’ kandidati – Raymond Bugeja u Simon Busuttil. Ripetizzjoni t-Tnejn fil-17:25. Spartaco - Il Gladiatore Italia 1, 22>55 Film Amerikan li n[adem fl-2004 u li g[andu b[ala attur protagonist lil Goran Visnjic, li jidher fir-ritratt fuq ix-xellug. Il-film hu wie[ed drammatiku ambjentat fi ]mien Ruma tal-qedem meta l-iskjavi jorganizzaw ru[hom u jqajmu rewwixta. Love Hurts Raitre, 17>15 Film tal-2009 dwar ra;el li jkun g[adda minn divorzju u issa qed jer;a’ ja[seb biex jaqbad xi relazzjoni ;dida.

Is-Sibt fis-14>05

4 b’Wie[ed - NET Television 18>05

Programm ippre]entat minn Tano Vella bi produzzjoni ta’ Carmen Vella g[al Vista Leisure u li jintwera fuq NET Television. Bis-sehem ta’ [ames mistednin, erbg[a li jappartjenu kategoriji u wie[ed jew wa[da li jappartjeni o[ra, id-diskussjoni tal-lum se tkun dwar i]-]g[a]ag[ u l-;enituri. Dik imsej[a b[ala generation gap g[adha evidenti? Jew sa[ansitra anki kompliet ]diedet? G[aliex il-mentalità tinbidel bl-età? Il-mistiedna tal-lum huma persuni mag[rufa fil-qasam tal-media u#jew tal-ispettaklu. Fuq in-na[a ta]]g[a]ag[ se jkun hemm l-atturi li rajna fuq it-televi]joni Ryan Galea, Rachel Genevose u Jurgen Manicolo u l-istudenta universitarja Maria Stefania Vella, filwaqt li fuq il-lat l-ie[or se jkun hemm Graziella Attard Previ. Jintwerew ukoll reazzjonijiet talpubbliku in;enerali dwar is-su;;ett.

Graziella Attard Previ


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

24 TV#Radju

06>00

Bon;u 101 Weekend (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali)

08>00

A[barijiet

08>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12.30

Italomix

14>00

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>30

Skor Extra Time

19>00

Country Music Club

21>00

Fuzzbox Saturday Special

24>00

Rockna (r).

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 - G[andi x’Ng[id 11:00 - Mill-G]ira ta’ Calypso 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:15 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Diski Memorabbli 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Erre Be 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:40 - Ru]arju. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 L-G[odwa t-Tajba, 08:15 ONE Club Xewqat, 09:00 Mill-:urnal) 10:00 – Sibt il-Punt 11:00 Clint on ONE (jinkludi 11:45 ONE News, 12:00 Angelus 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 13:00 – Minn Banda g[all-O[ra 15:00 - ONE Weekend (jinkludi 15:25 Djarju Kulturali, 15:30 Drive Time 16:30 - ONE CLub Xewqat 17:45 - ONE News 18:00 ONE Party Zone 19:45 - ONE News 19:50 - Saturday Fever ONE Clubbing 21:30 – ONE Country 24:00 - Le M’Intix Wa[dek. RTK - 103 FM 06:30 - Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Bieb Imbexxaq 10:05 - Newsbook (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti 13:00 - RTK Qosor 13:30 - Jgh[idu Tag[hom i]}g[a]ag[ (jinkludi 14:00 BBC News, 15:00 RTK Qosor) 15:05 - Intietef 15:30 Saturday Drive 19:00 - Ru]arju 19:30 - Solid Gold 21:30 Mill-kotba li Wasslulna 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ru]arju 22:25 – Fatti (r) 24:00 - Rakkont (r), Mu]ika. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – L-Ewropa u l-Imperu 11:00 BBC News Update 11:06 Mhux Kelma bejn Tnejn 12:00

- BBC News Update 12:05 Testment 13:00 - Putumayo Radio Show 14:00 - BBC World Service 21:00 – Laudate Dominum 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Nixtarru Kitbet San :or; Preca 11:00 - F’ismi jke//u x-xjaten 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Knisja: idDar t’Alla u tal-bnedmin 16:00 - L-Arka ta’ Noe 17:00 Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:45 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - (ikompli) Kuntatt 20:00 - Van;elu {aj 21:00 - Ma’ San Pawl lejn :esù 21:30 -

T[allux qalbkom tit[awwad 22:00 - G[annu lil Ismu 23:00 - Mur sewwi l-Knisja Tieg[i (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 - Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 - Music Generation Weekend 18:00 Enchallah 20:00 - All Time Favourites. Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

Mercenary for Justice - Rete 4, 21>30

Film ta’ azzjoni Amerikan li n[adem fl-2006 b’re;ija ta’ Don E. Fauntleroy u li g[andu fost latturi ewlenin lil Steven Seagal, Jacqueline Lord, Roger Guenveur Smith u Shirly Brener (din tala[[ar fir-ritratt). Il-mer/enarju John Seeger ikun qed ji;i rikattat minn ]ew; a;enti tas-CIA korrotti li jkunu jriduh i[arrab lit-tifel ta’ boss minn [abs f’Cape Town, fl-Afrika t’Isfel. TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 08:00 - Wirt, Arti u Kultura 08:30 Storjografija 09:05 - Sensilhena 09:50 - }ona (r) 11:10 - Paqpaq 12:00 - A[barijiet 12:10 - Aqta’ Kemm 13:00 - Sibtek 14:00 A[barijiet fil-qosor 14:05 (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:05 - Luxdesign 17:15 Madwarna 17:40 - Kelma g[all{ajja 18:00 - A[barijiet 18:10 Gadgets 18:55 - G[awdex illum 19:30 - .EU 20:00 - L-A[barijiet 20:40 - Elizabeth. Film ’98 22:40 – Paq Paq (r) 23:30 - L-A[barijiet 24:00 - Sibtek (r). TVM 2 07:00 - News 08:10 - Museum secrets 09:00 - UCL Magazine 09:30 - Malta u lil Hinn Minnha 11:00 - Madwarna 11:30 Meander 12:00 - Egypt 12:50 Days that shook the world 13:45 - Sensilhena 14:25 - Storjografija 15:00 - Gadgets 15:30 - Mixage 16:00 - Beast Legends 17:00 GFA Roundup 17:30 - Sewwieqa Sqallin f’Malta 18:00 - 3 Pointer 18:30 - Ti;rijiet 19:00 - Ruggers 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Egypt 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:40 - Dissett 21:45 - La Bayadere. ONE 07:15 - Healthy Living (r) 08:30 - ONE News 09:00 - Sieg[a }mien 10:00 - Teleshopping 10:30 - {ajja (r) 11:00 - Clint on ONE 12:50 - On D Road (r) 13:30 - ONE News 13:40 Teleshopping 14:00 - Ilsien inNisa (r) 15:30 - Teleshopping 16:00 - Kif Int? (r) 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:30 - Fresh & Funky 19:10 Lottu 19:30 - ONE News 20:35 - Bla A;enda 23:15 - ONE News. 23:45 - Ilsien in-Nisa (r). Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Music 16:30 - Mill-Mara g[all-Mara 17:30 CNI (r) 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 18:40 Dokumentarju 19:00 - A[barijiet 19:30 - Miraklu 20:30 - Il-

Parlament tal-Poplu 22:00 A[barijiet. Raiuno 06:30 - Unomattina in famiglia 10:05 - Linea verde orizzonti 10.55 - Aprirai 11:10 - Q verso il quirinale 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Easy Driver 14:30 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 - Passaggio a Nord Ovest 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Rai tg sport 20:35 - Affari tuoi 21:10 Altrimenti ci arrabbiamo 00:10 La storia siamo noi 01:10 - Tg 1 notte 01:25 - Cinematografo 02:25 – Romolo e Remo. Film ’61. Raidue 06:30 - Real School (attwalità) 09:25 - Voyager Factory: Inside the World 10:10 - Sulla via di Damasco 10:40 - Aprirai 10:55 -

Tg 2 Parlamento punto Europa 11:35 - Mezzogiorno in famiglia 13:00 - Tg 2 giorno 13:25 Dribbling 14:00 - America’s Cup World Series ’13 16:25 - Sea Patrol (TF) 17:10 - Sereno variabile 17:50 - G.P. del Bahrain di F1 - prove 17:55 - Pit Lane 18:50 – 90˚ minuto Serie B 19:35 - Squadra speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 21:05 Castle (TF) 22:35 - Tg 2 notizie 22:50 - Sabato Sprint 23:45 - Tg 2 dossier 00:30 - Tg 2 Storie 01:10 - Tg 2 Mizar 01:40 - Tg 2 Si, viaggiare 01:50 - Tg 2 Eat Parade. Raitre 06:55 - La grande vallata (TF) 07:45 - Lo specchio scuro. Film ’46 09:10 - Paese reale 10:10 L’Ispettore Derrick (TF) 11:00 Tgr Bellitalia 11:30 - Tgr Prodotto Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 Tgr ambiente italia 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 Pixel 14:55 - TV Talk 17:00 Timbuctu: il viaggio di Davide 17:15 - Love Hurts. Film 2009 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 - Blob 20:10 Che tempo che fa 21:30 - Ulisse: il piacere della scoperta (dok)

23:30 - Tg 3 23:50 - Un giorno in pretura (dok) 00:50 - Tg 3 01:00 - Tg 3 agenda del mondo 01:15 - Tg 3 sabato notte 01:35 Fuori orario 01:45 - I bambini di Golzow (ep. 16 u 17). Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 09:10 Supercinema 10:00 - Melaverde 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Belli dentro (sitcom) 14:10 - Inga Lindstrom - la melodia nel vento. Film 2011 16:00 Verissimo 18:50 - Avanti un altro! 20:00 - Tg 5 20:40 Striscia la notizia 21:10 - Amici 00:30 - Mai dire provini 01:30 Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia 02:55 - Scintille d’amore. Film 2001. Rete 4 07:40 - Il ritorno di Sandokan (fiction) 09:35 - Carabinieri 5 10:30 - Come si cambia academy (reality) 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 La signora in giallo (TF) 14:00 Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Perry Mason: La signora di mezzanotte. Film ’87 17:30 - Detective Monk 18:55 Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore 20:40 - Walker Texas Ranger (TF) 21:30 - Mercenary for justice. Film 2006 23:20 - Walking Tall 3: giustizia personale. Film 2007 01:15 - Tg 4 night news 01:35 - Ieri e oggi in tv special. Italia 1 07:00 - Coppia di re (TF) 07:20 - Cartoons 11:00 - Robin Hood (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Mr Bean, l’ultima catastrofe. Film ’97 15:30 - Speed Racer. Film 2008 17:50 - Magazine Champions League 18:30 Studio aperto 19:00 - 2 broke girls (sitcom). GP delle Americhe: 19:30 - Motociclismo prove moto 3 20:30 -

Motociclismo prove MotoGp 22:05 - Motociclismo prove moto 2. 22:55 – Spartaco: il gladiatore. Film 2004 01:30 - Poker1mania 02:25 - Sport Mediaset.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07:15 - F. News 07:30 - {in g[al Kollox (r) 09:30 -Arkivji tan-Nies (r) 10:30 - Belle Donne 12:30 - Teleshopping 13:00 Sibtkuntatt 16:00 - Entertain Me (r) 18:00 - Teleshopping 18:30 – Madagascar 19:45 - F. News 20:30 - News Point 21:00 - Sejja[tli 22:00 Niltaqg[u. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Music Festival (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Retro Vision 19:00 - The World of Music (r) 19:30 - Cuban Music (r) 20:00 Never Ending Star 20:30 - Pop Concert 21:30 - The Local Angle (r) 22:00 - The Latest Hits (r) 23:30 - Music Videos. La 5 11:10 - Un dottore quasi perfetto. Film 2006 13:15 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 La scimmia (TF) 14:25 Giudice Amy (TF) 16:15 - The Starter Wife (TF) 17:55 Scrivilo sui muri. Film 2006 19:30 - Extreme Makoever Home Editions 21:10 - L’isola della paura. Film 2009 23:05 - The Tudors (TF) 01:05 - Extreme Makeover Home Edition. BBC Entertainment 07:15 - Garth and Bev 07:25 Tweenies 07:45 - Green Balloon Club 08:10 - Me Too! 08:30 The Weakest Link 09:15 - My Family 09:45 - Katy Brand’s Big Ass Show 10:10 - Drop Zone 11:00 - Incredible Journeys with Steve Leonard 11:50 - 2point4 Children 12:20 - My Family 12:50 - After You’ve Gone 13:20 - Walk on the Wild Side 13:50 - Casualty 14:40 EastEnders 16:40 - Walk on the Wild Side 17:10 - My Family 17:40 - Incredible Journeys with Steve Leonard 18:30 - The Weakest Link 19:15 - Doctor Who 20:00 - Being Erica 20:40 - Dara O. Briain Live in London 21:30 - Bedlam 22:15 - Stewart Lee’s Comedy Vehicle 22:40 -

The Impressions Show with Culshaw and Stephenson 23:15 The Bleak Old Shop of Stuff

23:45 - Doctor Who. TCM 07:35 - Mr Skeffington. Film ’44 (U) 10:00 - High Society. Film ’56 (U) 11:50 - The Wonderful World of the Brothers Grimm. Film ’62 (U) 14:00 - Mildred Pierce. Film ’45 (PG) 15:50 East Side, West Side. Film ’49 (A) 17:35 - The Strawberry Blonde. Film ’41 (U) 19:10 Elvis: That’s the Way It Is. Film ’70 (U) 21:00 - Wild Rovers. Film ’71 (PG) 23:15 - Grand Prix. Film ’66 (A). MGM Movies 08:10 - The Hound of the Baskervilles. Film ’59 (A) 09:35 - Cops and Robbers. Film ’73 (AA) 11:05 - Shadows and Fog. Film ’92 (15) 12:30 - Support Your Local Sheriff! Film ’69 (U) 14:00 - The Initiation of Sarah. Film 2006 15:30 - The Unforgiven. Film ’60 (A) 17:35 - A Midsummer Night’s Sex Comedy. Film ’82 (15) 19:00 MGM’s Big Screen 19:15 - The Long Riders. Film ’80 (X) 20:55 - Big Screen Legends 21:00 Boxcar Bertha. Film ’72 (X) 22:30 - Hendrix. Film 2000 (15). GO Stars 06:50 - The Lovely Bones 09:00 - Young Hercules 09:25 - Up 11:05 - Surrogates 12:35 Damages 14:55 - Marley 17:25 - Up 19:05 - Up In The Airb 21:00 - Breach, 22:50 - Body of Lies 00:55 - Reservation Road. Diva Universal 06:57 - Kojak 08:52 - Great Women 09:05 - Jane Doe: How to Fire Your Boss 10:39 - Love at First Sight 10:55 - JAG 12:55 - Rex: A Cop’s Friend 14:55 Agatha Christie’s Poirot 17:00 Law & Order 18:55 - Great Women 19:05 - Blonde 20:50 Great Women 21:00 - JAG 22:55 - Great Women 23:10 Jane Doe: Ties That Bind. Iris 15:15 - Storie di Cinema - Tex Willer 17:30 - Da quando te ne sei andato. Film ’98 19:20 - Il ragazzo del Pony Express. Film ’86 21:05 - Rag. Arturo de fanti bancario precario. Film ’80 22.45 - Storie di cinema - Tex Willer 23:10 - Un donna di notte. Film ’79 00:50 - La sposa americana. Film ’85.

Discovery Channel 06:50 - X-Machines: Blade, Mammoth, Slashbuster 07:40 The Gadget Show: World Tour 08:05 - The Tech Show 08:30 Robocar 11:10 - Kings of Construction: Snohvit: Arctic Gas 12:00 - Kings of Construction: El Cajon Dam, Mexico 12:50 - Weird Connections: Lying 13:20 - The Gadget Show: World Tour 13:45 - The Tech Show 14:10 - XMachines: Thunder, Wheels, Nemo 15:00 - Scrapheap Challenge 15:55 - Space Pioneer: Mars 16:45 - Food Factory 17:35 - Tech Toys 360 18:30 - Storm Chasers: Dixie Alley Outbreak 19:20 - XMachines: Beluga, Icehammer, Goliath 20:10 - The Gadget Show: World Tour 20:35 - The Tech Show 21:00 - Storm Chasers: Dixie Alley Outbreak 21:50 - Dark Matters: Twisted but True 22:40 - The Gadget Show: World Tour 23:05 - The Tech Show 23:30 - Weird Connections: Lying. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Grey's Anatomy 12 :30 - Glee 13:15 Amazing Race 19:20 - Films & Stars 19:45 - Suits 20:30 Amazing Race 21:15 Boardwalk Empire 22:20 - 30 Rock 22:45 - Supernatural 23:30 - Enlightened 00:05 Mike & Molly 00:35 - 2 Broke Girls 01:00 - True Blood. Biography Channel Hoarders: 10:00 - Janet and Christina 11:00 - Laura and Penny 12:00 - Tra and Jill 13:00 - Janet and Christina 14:00 Laura and Penny 15:00 - Tra and Jill. Storage Wars Texas: 16:00 Bounty Hunter Bubba Fett 16:30 - Texas Sold ’Em 17:00 - Mo’ Money, Moe Prigoff 17:30 - The Good, the Bad, and the Hungry 18:00 - Home on the Strange 18:30 - Bounty Hunter Bubba Fett 19:00 - Texas Sold ’Em 19:30 - Mo’ Money, Moe Prigoff 20:00 - The Good, the Bad, and the Hungry 20:30 - Home on the Strange. Hardcore Pawn: 21:00 The Shocker 21:30 - Million Dollar Story. 22:00 - Haunted Encounters: Ghosts of Skid Row # Kreischer Mansion 23:00 - My Ghost Stories: Caught on Camera.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Pingu

08:30 - Fireman Sam 08:40 Thomas and Friends 08:55 - Baby Antonio’s Circus 09:00 - Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 - Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 - Monkey See Monkey Do 09:40 Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Friends 12:40 - See The Sea 12:45 - Lots & Lots 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 - Pingu 15:30 Wobblyland 15:35 - Tork 15:45 - Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 - Jarmies 16:20 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Friends 17:10 - See The Sea 17:15 - Lots & Lots 17:30 Monkey See Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 - Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 - Connie the Cow 18:45 - Angelina Ballerina 19:00 - Jakers:

The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 - Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 - Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Friends 21:35 - See The Sea 21:40 - Wobblyland 21:50 Barney and Friends 22:15 - Monkey See Monkey Do 22:25 - Kipper. Disney Channel 08:10 - Shake It Up 08:35 - Jessie 09:00 - Austin and Ally 09:25 - Austin and Ally 09:50 - That’s So Raven 10:15 - High School Musical 3: Senior Year (U) 11:55 - Wizards of Waverly Place 12:20 - Wizards of Waverly Place 12:45 - Good Luck Charlie 13:10 - Austin and Ally 13:35 - ANT Farm 14:00 - Hannah Montana 14:25 - Shake It Up 14:50 - Austin and Ally 15:15 - Jessie 15:40 ANT Farm 16:00 - Geek Charming 17:35 - Cars Toons 17:45 - Good Luck Charlie 18:10 - Jessie 18:35 - Shake It Up 19:00 - Austin and Ally 19:25 - Wizards of Waverly Place 20:15 - Jessie 21:05 - Jonas 21:30 - Sonny with a Chance 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 09>30 11>30 12>00 13>00 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 17>00 17>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00

NET News Anali]i tal-A[bar (r) Telebejg[ Animal Diaries (r) L-Istampa Kollha (r) Telebejg[ Wheelspin (r) NET News Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News Sas-Sitta NET News 4 b’Wie[ed Tlug[ tal-Lottu Servizz mill-programm Newsroom NET News Me]è NET News (ikompli) Me]è Anali]i tal-A[bar NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 - World Championship Snooker 11:00 World Championship Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 14:00 - European Championship Gymnastics 15:30 - World Championship Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 18:30 UEFA Women’s Champions League Football 20:00 - World Championship Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 23:00 - Horse Racing Time 23:15 - Superkombat. Eurosport 2 07:00 - WATTS

08:00 - Australian Rules Football: AFL Round 5 (live) 11:00 - World Champ. Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 14:00 Greene Light 14:15 - UCI World Tour Cycling 15:30 - World Champ. Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 18:30 - World Champ. Snooker 20:00 - World Champ. Snooker: Day 1: Sheffield, United Kingdom (live) 23:00 - Arena Football. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 30: Arsenal v Everton 09:00 - Trans World Sport 10:00 - F1: Bahrain GP: Practice 3 (live) 11:30 141st Open Champ.: The Open 2012: A Decade Apart: Official Film 12:30 - Barclays PL: Wk 36: PL Preview 13:00 - F1: Bahrain GP – Qual. (live) 14:30 Trans World Sport 15:30 UEFA Champ. League: Magazine Progr. 27 – Preview 16:00 Barclays PL: Wk 36: West Ham Utd v Wigan Ath (live) 18:00 Serie A: Rd 33: Genoa v Atalanta (live) 20:00 - Football's Greatest 20:30 - Barclays PL: PL World 21:00 - Coupe de la Ligue: AS Saint-Etienne v Stade Rennais: F. (live) 23:00 - PGA European Tour: Open de Espana: Day 3. GO Sports 2 16:00 - Barclays PL: Wk 36: Sunderland v Everton (live) 18:00 ATP Masters 1000: Monte-Carlo Rolex Masters: SF (delayed) 23:00 - Milan Ch. GO Sports 3 16:00 - Barclays PL: Wk 36: WBA v Newcastle Utd (live) 18:00 - PGA European Tour: Open de Espana: Day 3 (delayed) 22:00 - Inter Channel. GO Sports 4 Barclays PL: Wk 36: 16:00 - Fulham v Arsenal (live) 18:00 Norwich C. v Reading. 20:00 Juve Channel 20:45 - Serie A: Rd 33: Udinese v Lazio (live) 22:45 - Juve Channel. GO Sports 5 16:00 - Barclays PL: Wk 36: QPR

v Stoke C. (live) 18:00 - LFC TV 18:45 - Aviva Premiership: Rd 21: Northampton Sts v Sale Sharks (live) 20:45 - LFC TV. GO Sports 6 16:00 - Barclays PL: Wk 36: Swansea C. v Southampton (live) 18:00 - Ligue 1: Rd 33: Olymp. de Marseille v Stade Brestois 20:00 - MUTV.

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour: Open de Espana: Day 2 13:00 RaboDirect Pro12: Rd 21: Connacht v Ulster 15:00 - 141st Open Champ.: The Open. A Decade Apart (official film) 16:00 - Barclays PL: Wk 36: Norwich C. v Reading 18:00 F1: Bahrain GP: Qual. 19:00 Barclays PL: Wk 36: Sunderland v Everton 21:30 - Serie A: Rd 33: Genoa v Atalanta 23:30 Barclays PL: PL World 00:00 ATP Masters 1000: Monte-Carlo Rolex Masters: SF. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour: Open de Espana: Day 2 15:00 141st Open Champ.: The Open. A Decade Apart (official film) 16:00 - Ligue 1: Rd 33: Montpellier Heault SC v Olymp. Lyonnais 18:00 - Aviva Premiership: Rd 21: Bath Rugby v Leicester Tigers 20:00 - F1: Bahrain GP: Qualifying 21:30 Barclays PL: Wk 36: Sunderland v Everton 23:30 - Serie A: Rd 33: Genoa v 01:30 - Barclays PL: PL World 02:00 - ATP Masters 1000: Monte-Carlo Rolex Masters: SF. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga: Preview (r) 08:30 - FA Cup (r) 10:35 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 12:45 - America's Cup: World Series (r) 14:25 - Volleyball

Champions League Magazine The Big Hit (r) 14:55 - Bundesliga: Preview (r) 15:30 - Bundesliga (live) 17:35 - Bundesliga: Highlights (r) 18:30 - Bundesliga (live) 20:35 - Bundesliga: Highlights (r) 21:25 - Bundesliga (r) 23:20 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 23:40 - Bundesliga (r).. Melita Sports 2 12:00 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights (r) 12:55 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 15:35 - Volleyball Champ. League Magazine The Big Hit (r) 16:05 - FA Cup 18:10 - Swedish

ATG Horse Racing V75 Race Meetings 22:15 - Bundesliga: Highlights (r) 23:05 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 01:10 - America's Cup: World Series (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

26 Klassifikati PROPJETÀ G{ALL-BEJG{ Il-Mosta

DIRETT ming[and is-sid, blokka ;dida ta’ tliet appartamenti, 210sqm u penthouse bi tliet kmamar tas-sodda, ensuite, gallarija kbira u washroom area, bil-lift a//essibbli mill-garaxx. Prezz €155,000. ?emplu 99431195.

Marsaxlokk

APPARTAMENT u penthouses bil-veduta tal-ba[ar u tal-kampanja, lesti minn kollox bi tliet ikmamar tassodda, ]ew; kmamar talbanju, k/ina kbira u terrazzin 14-il pied bi 11-il pied . Kollox tal-aqwa kwalità, servuti bil-lift sal-garaxx. Prezz €112,000 (Lm48,000). Garaxx ta’ karozza wa[da

€16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

TERRAN b’bit[a kbira lest minn kollox b’affarijiet ta’ kwalità tajba, kemm tid[ol fih. Tliet kmamar tas-sodda, ]ewg kmamar tal-banju, k/ina kbira, boxroom, e//. Prezz €112,000 (Lm48,000). Tista’ tnifdu ma’ garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn. Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 77777521 jew 99466988.

{a]-}ebbu;

DAR f’post /entrali u blarja tag[ha. Prezz: €128,000. ?emplu 79769677.

{a]-}ebbu;

TERRACED house ;dida f’area sabi[a. Tliet qasab u nofs fa//ata b’85 pied fond. Lesta minn kollox b’erba’ kmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina, salott. Trid tara. Min hu interessat i/empel 79066880 # 27015780.

VETTURI/DG{AJJES Cabin Cruiser

FJORD 8mtrs, b’]ew; magni diesel, fiberglass. €15,000. ?emplu 99822224.

AVVI}I G[al kull tip ta’ kri]i f’[ajtek

MR Mutawalla Sidig jispe/jalizza fi:

Problemi ta’ m[abba Protezzjoni professjonali Problemi ta’ sess Fortuna tal-[ajja Kull tip ta’ problema ti;i solvuta fi ]mien qasir. 100% su//ess garantit. Mis-7 a.m. sat-8.30 p.m., bl-Ingli] jew Fran/i]. ?empel g[al appuntament fuq 99349374 jew 79497184.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal[ajt, qlug[ ta’ kmamar talbanju, plumbing, kisi bil-;ibs, ]ebg[a u gypsum boards, e//. ?emplu 77433390.

Tiswijiet fil-pront u filpost

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559,

21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Tqassim ta’ prodotti

JEKK inti tqassam u tbig[ prodotti ta’ soft drinks fil[wienet u djar nixtiequ nkellmuk, g[andna okka]joni tajba [afna. ?emplu lil F.T.L. fuq 79792356.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bilmera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// talir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1,350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

27 BASKETBALL – KAMPJONAT BOV PLAY-OFFS FINALI

Athleta jridu reb[a I/-champions renjanti Athleta A to Z Electronics iridu reb[a biex ikomplu jittamaw li j]ommu t-titlu fir-raba’ log[ba kontra Floriana Francesco Fenech. G[ada waranofsin[ar tibda s-serje bejn Luxol u Pavi Depiro g[ar-reb[ talkampjonat tan-nisa. Athleta li jinsabu 2-1 minn ta[t minn serje ta’ [ames log[biet iridu reb[a biex jisforzaw l-a[[ar log[ba de/i]iva. L-akbar problema g[all-kow/ J. Galea hi li t-tim mhux qed ikun konsistenti u fit-tliet log[biet g[addew minn mumenti diffi/li u qed isibuha diffi/li biex jirkupraw. Athleta jittamaw li M. Naudi jkun f’vena a[jar mila[[ar log[ba u li M.

Todorovic ju]a s-sa[[a tieg[u ta[t il-boards. Ixxuter S. Schembri jittama li jsib il-vena tajba u jkun aktar pre/i]. Floriana ma jridux jin]lu b’kunfidenza ]ejda u jridu jilag[bu b’mod sempli/i.Qed ti;ri ta’ spiss li meta jkunu g[addejjin minn perodju feli/i jivvintaw passes spettakolari li jg[inu lil Athleta jirkupraw. Diffikultà g[all-kow/ P. Ferrante hi li hemm plajers li meta l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb jitilfu lfidu/ja. {afna jiddependi minn D. Schembri u M. Glass ta[t il-boards. L-ewwel log[ba millfinali tal kampjonat St. James Hospital g[an-nisa bejn Luxol u Depiro tintlag[ab qabel il-log[ba

tal-ir;iel. Luxol kellhom jit[abtu aktar milli mistenni kontra Hibs u kellhom b]onn it-tielet log[ba waqt li Depiro reb[u kontra Loyola ming[ajr diffikultà. G[al Luxol mistenni jirritorna l-kow/ C. Stolp wara li skonta log[ba ta’ sospensjoni imma lAmerikan M. Williams hu imwe;;a’. Luxol iridu j]idu fir-ritmu jekk be[siebhom joffru sfida denja. Dawn donnhom g[adhom ma rkuprawx mittelfa tat-Tazza Louis Borg kontra l-istess Depiro. Depiro g[andhom lilAmerikana L. Belcher u lillaqwa skorer tag[hom S. DeMartino g[addejjin minn vena tajba u flimkien mal Malti-Awstraljan S. Brincat jifformaw il-ba]i tat-team.

L-Amerikan ta’ Floriana Francesco Fenech, Matt Glass ;ie vvutat b[ala l-aqwa player g[ax-xahar ta’ Frar

Sport lokali g[al tmiem il-;img[a Illum

Ta’ Qali Stadium –

Championship Pool: 3 p.m. Mosta v B’Kara, 5 p.m. Sliema W. v Hibernians Luxol St. - I Div: 3 p.m. Mqabba v Gudja Utd., 5.15 p.m. St. Andrews v Naxxar L. Centenary Stadium – II Div: 3 p.m. St. George’s v St. Patrick, 5 p.m. St. Venera L. v Kirkop Utd. Mosta Stadium - II Div: Pembroke A. v Mellie[a, 5.15 p.m. G[arg[ur v Msida SJ Sirens Stadium - II Div: 3 p.m. Fgura Utd v }ebbu; R., 5.15 p.m. Si;;iewi v San :wann

YFA St. Patrick Grd – U#15: 1

p.m. St. Patrick v }ebbu; R., 2.45 p.m. Valletta v {amrun, 4.30 p.m. Paola H. v Pieta` H. Luxol Grd – U#15 1 p.m. Attard v Qormi, 2.45 p.m. St.

Andrew v Mosta, 4.30 p.m. Cottonera Utd v Xg[ajra Rabat Grd – U#15 1 p.m. B’Kara v San :wann, 2.45 p.m. Rabat v Pembroke, 4.30 p.m. Floriana v Gozo

ISA Msida Grd – 3.30 p.m. Methode v Playmobil SWAN Qormi Grd – I Div: 1.45

p.m. Lija#Iklin v Tal-Qroqq, 3.15 p.m. Valletta SP v }ejtun Sta Lu/ija Grd – I Div: 1.45 p.m. Dingli v Tarxien, 3.15 p.m. Ta’ :iorni W. v Senglea G. Tarxien Grd – I I Div: 1.45 p.m. G[arg[ur v Fleur de Lys, 3.15 p.m. Mqabba v Cospicua D.

HANDBALL Universita` - 12.30 p.m. II

Div. (I) Luxol v La Salle, 2 p.m. II Div. (I) Phoenix v Kavallieri RS2

WATERPOLO Pixxina Tal-Qroqq – 3.45

p.m. Neptunes E. v Valletta Utd, 5 p.m. Sliema McD v Sirens RS

G[ada MFA Ta’ Qali Stadium – Relegation Pool: 3 p.m. Melita v Balzan, Championship Pool: 5 p.m. Valletta v Tarxien R. V. Tedesco St – I Div: 3 p.m. Vittoriosa S. v Marsaxlokk, 5.15 p.m. B’Bu;ia SP v G]ira Utd Centenary St. - III Div: 2 p.m. Mtarfa v Ta’ Xbiex, 4 p.m. Kalkara v Swieqi Utd, 6 p.m. G[axaq v Sta Lucija Mosta Stadium – III Div: 3 p.m. Attard v Senglea A., 5.15 p.m. Mdina K. v Qrendi Luxol Stadium – III Div: 3 p.m. Marsaskala v Sirens, 5.15 p.m. Xg[ajra T. v Marsa

Sannat Grd – I Div (N): 3 p.m. Gozo v Mosta G[arg[ur Grd – U#16 KO (N): 9 a.m. Pembroke v Kirkop Utd, 10 a.m. B’Kara v M;arr Utd, 11 a.m. Melita v Mosta YFA Si;;iewi Grd – U#17: 9

MAFA Sta Margerita Grd – KO

K#F: 9.30 a.m. Valletta S v B’Kara P., 11.15 a.m. Marsa WS v Cospicua R.

HOCKEY Kordin – 9 a.m. White

Hart v Rabat, 11 a.m. Qormi v Floriana YS

a.m. Qormi v Floriana, 11 a.m. Valletta v St. Patrick Sta Lu/ija Grd – U#17: 9 a.m. Msida v Pembroke, 11 a.m. G]ira Utd v Mqabba G[axaq Grd – U#17: Zejtun v St. Andrew, 3 p.m. G[axaq v Sta Venera Rabat Grd – U#17: 1 p.m. Rabat v Balzan, 3 p.m. Dingli S. v Si;;iewi }ebbu; Grd – U#17: 1 p.m. }ebbu; R. v Tarxien R, 3 p.m. Mtarfa v Fgura Utd.

laqg[a tal-ista;un b’ti;rijiet fuq 3,000m

GFA Cup. 2pm. Xag[ra Utd v Nadur Y, 4pm. Ker/em A v Sannat L

(S) Luxol v La Salle, 10.15 a.m. U#17 (S) Aloysians v Phoenix

GFA Gozo Std – Semi Finali tal-

BASKETBALL Ta’ Qali – 2.45 p.m. St.

James H. League (N) Depiro v Hibs, 4.30 p.m. BOV Finali 4 I Div. Floriana v Athleta P.

SPARAR Bidnija – 10 a.m. Sparatura trap g[all-Breda Cup TI:RIJIET TA}}WIEMEL Marsa – 2 p.m. Il-15-il HANDBALL Universita` - 9 a.m. U#17


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

28 Sport

FUTBOL

AEK Athens f’riskju li jkunu relegati

Is-sewwieq tal-Lotus Kimi Raikkonen waqt it-tieni sessjoni ta’ provi liberi

FORMULA 1

Raikkonen l-aktar velo/i Is-sewwieq tal-Lotus Kimi Raikkonen irre;istra l-aqwa [in waqt it-tieni sessjoni ta’ provi liberi g[all-Grand Prix tal-Bahrain. Raikkonen, rebbie[ tal-ewwel Grand Prix flAwstralja irre;istra [in ta’ 1.34.154’. It-tieni l-a[jar [in tassessjoni g[amlu Mark Webber tar-Red Bull. Dan tala[[ar nhar il-{add se jkun qed jie[u sehem fil-200 Grand Prix fil-karriera tieg[u u bla dubju dan hu ri]ultat mill-aqwa g[alih, spe/jalment

meta wie[ed iqis li Webber, fil-Bahrain, qatt ma irnexxielu jispi//a mal-ewwel tlieta. I/-champion tar-Red Bull Sebastian Vettel irre;istra ttielet l-a[jar [in filwaqt li Fernando Alonso tal-Ferrari irre;istra r-raba’ l-a[jar [in. Fl-ewwel sessjoni ta’ provi liberi Felipe Massa u Alonso tal-Ferrari irre;istraw l-aqwa ]ew; [inijiet tal-;urnata. Vettel qed ifittex li jikseb ittieni reba[ dan l-ista;un filwaqt li Alonso jibda b[ala lfavorit fil-Bahrain min[abba

li hu l-aktar sewwieq li reba[ f’dan I/-/irwkit. S’issa Raikkonen qed juri li hu laktar sewwieq li qed jikseb ri]ultati tajba bir-roti l-;odda, roti li [afna mis-sewwieqa ilmentaw li qed jittieklu malajr. Ta min jinnota li Vettel, issewwieq li reba[ il-Grand Prix sena ilu, waqt issessjonijiet ta’ provi liberi qatt ma irre;istra l-a[jar [in imma minkejja dan spi//a beda mill-pole position u reba[ it-tellieqa.

AEK Athens jinsabu f’riskju li jkunu relegati g[all-ewwel darba fl-istorja wara li tnaqqsuhom il-punti min[abbba vjolenza minn na[a tal-partitarji. Hekk kif fadal log[ba g[al tmiem ilkampjonat AEK Athens qeg[din fiz-zona tar-relegazzjoni. Il-klabb tnaqqsulu tliet punti wara li ;img[a ilu, waqt il-log[ba bejn AEK u Panthrakikos kien hemm partitarji li qab]u fil-grawnd u l-log[ba kellha ti;i abbandunata. AEK ;ew anke immultati s-somma ta’ erbat elef ewro. L-a[[ar log[ba li jmisshom jilag[bu AEK hi dik ta’ nhar il-{add li ;ej kontra Atromitos u b[alissa AEK qeg[din [ames punti ’l bog[od milli jsalvaw. Dan ifisser li AEK mhux biss iridu jirb[u fi tmiem il;img[a imma anke jittamaw li l-appell li resqu jintlaqa’. Jekk ma jse[[x dan, wie[ed mill-akbar klabbs flistorja tal-futbol Grieg ikun relegat g[all-ewwel darba fl-istorja tieg[u.

AEK huma t-tieni klabb li dan l-a[[ar ;ie penalizzat min[abba vjolenza filgrawnd. Aktar kmieni din is-sena Panathinaikos tnaqqsulhom il-punti wara li partitarji qab]u fil-grawnd fil-partita kontra Olympiakos Piraeus. Isem ;did g[allJuventus Stadium

Rapporti fil-;urnali Taljani qed isostnu li Juventus se jir/ievu ssomma ta’ madwar 120 miljun ewro biex il-grawnd tag[hom jing[ata l-isem ta’ Samsung Stadium. Ilkumpanija mill-Korea t’Isfel hu mifhum li se tiffirma kuntratt ta’ [ames snin. S’issa g[ad m’hemm lebda konferma min-na[a ta’ Juventus imma jekk dan hu minnu, l-ammont kbir ta’ flus li se jir/ievu Juventus ]gur li se jg[inhom biex ikomplu jibnu tim kompetittiv. Juventus huma ferm vi/in li jirb[u l-kampjonat g[at-tieni sena konsekuttiva.

ATLETIKA

Crawford sospi] g[al sentejn

AR:ENTINA

Partitarji jattakkaw lill-players Diversi partitarji ta’ Huracan da[lu fil-fa/ilitajiet tat-ta[ri; tal-klabb u attakkaw lill-players jum wara li t-tim ;ie eliminat mit-Tazza domestika. Huracan tilfu bl-g[oti tal-penalties kontra Godoy Cruz u jum wara l-partitarji ta’ dan ilklabb li jilg[ab fit-Tieni Divi]joni da[lu fid-

dressing rooms tal-grawnd tat-ta[ri; u attakkaw diversi players kif ukoll serqulhom xi o;;etti u anke g[amlulhom [sarat fil-karozzi. Il-President tal-klabb, Alejandro Nadur ikkundanna dawn l-atti u qal li l-partitarji m’g[andhom qatt id-dritt li je[duha kontra lplayers.

L-atleta Amerikan Shawn Crawford ;ie sospi] g[al sentejn min[abba li ma ppre]entax l-informazzjoni me[tie;a dwar g[alfejn ma attendiex g[al tliet testijiet ta’ doping. Crawford reba[ ilmedalja tad-deheb waqt lOlimpjadi tal-2004 filwaqt li erba’ snin wara reba[ ilmedalja tal-fidda. Din is-sospensjoni, li bdiet mis-17 ta’ April tal-2013, tfisser li se jkunu rtirati t-titli li reba[ Crawford mis-17 ta’ Novembru li g[adda. Crawford, li g[andu 35 sena ma rnexxilux jikkwalifi-

ka g[all-Olimpjadi ta’ sena ilu li saru f’Londra. Membri tal-A;enzija Mondjali ta’ Kontra d-Doping (USADA) jistg[u jag[mlu testijiet fuq l-atleti, anke waqt dawn ikunu waqt sessjoni ta’ ta[ri;. Jekk atleta ma jkunx pre]enti biex ikun ittestjat jista’ jippre]enta dokumenti biex ji;;ustifika g[aliex ma jkunx attenda g[al dawn ittestijiet. Fil-ka] ta’ Crawford dan naqas milli jkun ittestjat tliet darbiet u f’kull okka]joni naqas milli jippre]enta ddokumenti me[tie;a.

Messi lura g[at-ta[ri;

Il-midfielder ta’ Nadur Youngster, Milos Stojanovic, ;ie vvutat b[ala l-aqwa player tal-Ewwel Divi]joni tal-Kampjonat G[awdxi g[ax-xahar ta’ Marzu. Minkejja li ma skurja l-ebda goal, Milos Stojanovic kien ferm strumentali biex g[en lil Nadur Youngsters jiksbu reb[iet importanti kontra SW Victoria u Sannat Lions. Jack Thewma, Manager tal-Bank of Valletta f’G[awdex, ippre]enta l-premju lil Milos Stojanovic.

L-attakkant ta’ Barcelona Lionel Messi il-biera[ irritorna g[at-ta[ri; wara li kien we;;a’ fl-ewwel leg talkwarti tal-finali ta/Champions League kontra PSG. L-attakkant Ar;entin qieg[ed jittama li jkun f’sikktu g[al log[ba ta’ nhar itTlieta li ;ej kontra Bayern Munich. Barcelona jilag[bu barra minn darhom fl-ewwel leg tas-semi finali u ;img[a wara jilag[bu fil-Camp Nou. Minkejja li kien imwe;;a’ Messi lag[ab 25 minuta fittieni leg kontra PSG. Dakinhar PSG kienu qed jirb[u 1-0 fi Spanja imma

Barcelona ;abu d-draw u g[addew b’aggregate ta’ 3-3 wara li kienu ;ew 2-2 fi Franza. Il-midfielder Busquets, li g[andu problema ]g[ira filgroin jidher li se jil[aq jirkupra g[al-log[ba kontra /champions :ermani]i. Intant, il-problemi ta’ Inter se jkomplu jikbru hekk kif ilbiera[ [ar;et l-a[bar li lmidfielder Guarin we;;a’waqt sessjoni ta’ ta[ri; u se jdum madwar ;imag[tejn barra. Inter tilfu l-a[[ar erba’ log[biet tag[hom u nhar il-{add jilag[bu kontra Parma.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Sport 29 PREMIERSHIP

Man City jkomplu jittamaw Il-Programm

Premiership Illum

Fulham v Arsenal Norwich v Reading QPR v Stoke Sunderland v Everton Swansea v Southampton West Brom v Newcastle West Ham v Wigan

G[ada

Tottenham v Man City Liverpool v Chelsea

It-Tnejn

Man Utd v Aston Villa

The Championship

Huddersfield v Millwall Burnley v Cardiff Birmingham v Leeds United Bolton v Middlesbrough Brighton v Blackpool Charlton v Wolves Crystal Palace v Leicester Derby v Peterborough Nottm Forest v Barnsley Sheff Wed v Ipswich Watford v Blackburn

League One

Bournemouth v Carlisle Colchester v Shrewsbury Coventry v Leyton Orient Doncaster v Notts County MK Dons v Scunthorpe Oldham v Crawley Portsmouth v Sheff Utd Preston v Tranmere Swindon v Stevenage Walsall v Bury Yeovil v Crewe Hartlepool v Brentford

League Two

Aldershot v Dag & Red Barnet v Wycombe Bradford v Burton Albion Bristol Rovers v Accrington Exeter v Cheltenham Fleetwood v Chesterfield Gillingham v Wimbledon Morecambe v Torquay Oxford Utd v Rochdale Plymouth v Rotherham Port vale v Northampton York v Southend

Premier Sko//i]

Kilmarnock v Hearts St Mirren v Dundee

G[ada

Celtic v Inverness CT St Johnstone v Ross County

It-Tnejn

Hibernian v Aberdeen

I Div

Dumbarton v Airdrie Utd Dunfermline v Cowdenbeath Falkirk v Partick Thistle Hamilton v Raith Rovers Livingston v Morton

II Div

Albion v Brechin Arbroath v Stranraer East Fife v Alloa Forfar v Queen of Sth Stenhousemuir v Ayr

III Div

Annan Athletic v Stirling Clyde v Montrose Elgin v Berwick Queen’s Park v East Stirling Rangers v Peterhead

Bejn illum u nhar it-Tnejn jitkompla l-kampjonat Ingli] u Man City li qeg[din fit-tieni post qed ikomplu jittamaw f’miraklu lejn l-a[[ar perjodu. Man City qeg[din 13-il punt ta[t il-leaders Man Utd u fadlilhom jirkupraw log[ba o[ra. G[ada City jilag[bu barra minn darhom kontra Tottenham filwaqt li nhar itTnejn Man Utd jiltaqg[u kontra Aston Villa f’Old Trafford. Sa tmiem il-kampjonat Man Utd fadlilhom jilag[bu kontra Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Swansea u West Brom. Minna[a tag[hom Man City jridu jilag[bu kontra Tottenham, West Ham, Swansea, West Brom, Reading u Norwich. Dan ifisser li jekk Man Ciy jitilfu kontra Tottenham li qed jissieltu g[all-post fi/Champions League u Utd jirb[u jum wara, ir-Red Devils ikunu inkurunati champions. Matul il-;img[a Man City reb[u 1-0 kontra Wigan filwaqt li Man Utd ;ew mi]muma 2-2 kontra West Ham. Tottenham iridu ji;bru lpunti biex ikomplu jisfidaw lil Chelsea u Arsenal g[all-post flEwropa. B[alissa Chelsea g[andhom 61 punt minn 32 log[ba filwaqt li Arsenal g[andhom 60 punt minn 33 log[ba. Tottenham, li lag[bu 32 partita, ;abru 58 punt.

Man Utd ]gur li ma jridux li jse[[ b[alma ;ara sta;un ilu meta tilfu l-kampjonat proprju fl-a[[ar ;urnata u minkejja li City komplew naqqsu ddistakk matul il-;img[a jidher li fil-;img[at li ;ejjin, jew anke nhar it-Tnejn li ;ej, Man Utd jirb[u l-20 titlu fl-istorja tag[hom. Illum Arsenal jilag[bu barra minn darhom kontra Fulham u ]gur li jridu jwettqu reazzjoni wara li dawn ;ew mi]muma fi draw ta’ ming[ajr gowls kontra Everton. Jekk jirb[u, ilGunners jitfg[u pressjoni fuq Chelsea u Tottenham li jkunu impenjati jum warajhom. Chelsea jilag[bu kontra r-rivali Liverpool. Il-Blues b[alissa g[addejin minn forma mill-aqwa fejn fla[[ar ;img[at ibbukkjaw post fis-semi finali tal-Europa League u post fil-finali tal-FA Cup. Liverpool, li qeg[din fisseba’ post se jkunu ;ejjin minn draw ta’ 0-0 kontra Reading. Dan il-konfront se jkun interessati min[abba li lmanager ta’ Chelsea, Rafa Benitez se jkun qed jirritorna f’Anfield u jilg[ab kontra l-eks tim tieg[u. Minkejja li Benitez se jitlaq lil Chelsea fi tmiem lista;un bla dubju dan irid i[alli lil dan il-klabb fuq nota po]ittiva. Tottenham ;img[a ilu ma

Aguero ta’ Man City (xellug) isegwi lil James McCarthy ta’ Wigan. City reb[u 1-0 u issa qeg[din 13-il punt ta[t Man Utd

kienx fl-azzjoni u fl-a[[ar [ar;a tag[hom dawn ;ew mi]muma draw 2-2 f’White Hart Lane kontra Everton. Jidher li l-iSpurs, g[al kontra /-champions City mhux se jil[qu jirkupraw lil Garteh Bale, Aaron Lennon u lil Jermain Defoe li kollha huma imwe;;g[in. “Fadlilna nilag[bu sitt finali. Se nilag[bu kontra City, tim mimli bi players ta’ klassi imma ma rridux infallu milli nie[du t-tliet punti, spe/jalment min[abba l-fatt li se nkunu qed nilag[bu f’darna,” qal ilmidfielder ta’ Tottenham,

Lewis Holtby. Li hu ]gur hu li Tottenham ma jridux jg[addu minn dak li g[addew sta;un ilu fejn minkejja li spi//aw fir-raba’ post dawn ma ikkwalifikawx g[a/-Champions League g[ax Chelsea reb[u l-kompetizzjoni u ikkwalifikaw b[ala l-holders, anke jekk dawn spi//aw fis-sitt post fil-Premiership. Illum Everton jilag[bu barra minn darhom kontra Sunderland u jekk dawn jirb[u jaqb]u lil Tottenham imma wie[ed irid jiftakar li jkunu lag[bu ]ew; logb[iet aktar minnhom.

SERIE A

Milan jistg[u jipposponu s-su//ess ta’ Juventus Hekk kif fadal sitt partiti g[al tmiem il-kampjonat g[ada Milan jistg[u jipposponu s-su//ess ta’ Juventus jekk jirb[ulhom f’Turin. Issa hi kwa]i /erta l[a;a li l-Bianconeri se jirb[u t-tieni titlu konsekuttiv la darba qeg[din tmien punti fuq l-eqreb rivali Napoli. Milan b[alissa jinsabu erba’ punti ta[t Napoli u ;img[a ilu, Juventus approfittaw mill-konfront bejn Milan u Napoli biex ]iedu l-vanta;; li kellhom f’ras il-klassifika. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Juventus sabuha fa/li biex g[elbu lil Lazio 2-0 b’]ew; gowls ta’ Vidal filwaqt li Milan u Napoli spi//aw fi draw ta’ 11.

Ir-Rossoneri se jkollhom lill-midfielder Flamini sospi] g[al kontra Juventus. Fl-ewwel rawnd talkampjonat Milan kienu g[elbu lil Juventus 1-0 permezz ta’ penalty ta’ Robinho. Milan g[adhom qed jissieltu g[at-tieni post u b’reb[a kontra Juventus

jitilg[u punt ta[t Napoli imma dawn tal-a[[ar ikunu jridu jilag[bu kontra Cagliari. Lazio, wara t-telfa li sofrew kontra Juventus nhar it-Tnejn li g[adda jridu jwettqu reazzjoni meta llejla jilag[bu barra minn darhom kontra Udinese. Udinese se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 3-0 barra minn darhom kontra Parma u g[al log[ba kontra Lazio se jirritorna l-attakkant Di Natale li kontra Parma kien sospi]. Ta’ min jinnota li jekk Udinese jeg[lbu lil Lazio filFriuli jil[quhom bl-istess punti. Intant g[ada Fiorentina jkomplu bl-isfida tag[hom g[at-tielet post meta jilag[bu kontra Torino. Il-Viola se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 20 barra minn darhom kontra Atalanta filwaqt li Torino tilfu 2-1 f’darhom stess kontra Roma. Dawn tal-a[[ar g[ada jilag[bu kontra Pescara u se jkollhom lil Balzaretti nieqes min[abba li tke//a kontra Torino.

Inter jilag[bu f’San Siro kontra Parma bit-tama li jtemmu l-kri]i li g[addejjin minnha b[alissa. Inter tilfu la[[ar erba’ log[biet li lag[bu u fi tmiem il-;img[a li g[addiet, fil-kampjonat, dawn tilfu 2-0 kontra Cagliari. Barra minn hekk, matul il;img[a dawn ;ew eliminati mill-Coppa Italia meta tilfu 32 f’darhom stess fit-tieni leg tas-semi finali kontra Roma. G[al kontra Parma Inter se jkollhom lid-difensur Yuto Nagatomo u lill-midfielder Walter Gargano neqsin min[abba li t-tnejn li huma we;;g[u u se jitilfu lkumplament tal-ista;un. Hu mistenni li g[al Inter fuq quddiem jer;a’ jibda Rocchi. Inter qeg[din f’riskju li jekk ikompli jwaqqg[u lpunti ji;u maqbu]a anke minn Udinese u Catania li qeg[din ]ew; punti u tliet punti ta[thom rispettivament. Dan kien sta;un ferm di]appuntanti g[al Inter u meta wie[ed jinduna li dawn fadlilhom jilag[bu kontra timijiet b[alma huma Napoli,

Lazio u Udinese jista’ jg[id li se tkun ferm diffi/li li sta;un ie[or dawn jikkompetu f’kompetizzjoni Ewropea. Il-Programm

Serie A Illum

Genoa v Atalanta Udinese v Lazio

G[ada

Bologna v Sampdoria Catania v Palermo Fiorentina v Torino Inter v Parma Juventus v Milan Napoli v Cagliari Roma v Pescara Siena v Chievo

Serie B

Cesena v Lanciano Cittadella v Juve Stabia Crotone v Reggina Grosseto v Livorno Novara v Modena Sassuolo v Bari Spezia v Empoli Ternana v Varese Vicenza v Pro Vercelli

It-Tnejn

Ascoli v Padova Verona v Brescia


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

30 Sport WATERPOLO

San :iljan jsa[[u posthom fost l-isfidanti Minn Stewart Said

Marsaxlokk...................5 San :iljan Sir Alex......27 (1-6),(2-9),(0-5),(2-7) Kif kien mistenni San :iljan kisbu t-tielet reb[a konsekuttiva meta ming[ajr diffikultà g[elbu lil Marsaxokk 26-4. Iddifferenza bejn i]-]ew; timijiet kienet evidenti fejn ittim ta’ Karl Izzo g[alaq ilpartita fl-ewwel ]ew; sessjonijiet b’Marsaxlokk jippruvaw i]ommu d-distakk ftit rispettabli. Spikka f’din ilpartita Matthew Zammit li skorja tmien gowls San :iljan [ar;u tajjeb kmieni fil-partita fejn sa nofs l-ewwel sessjoni fet[u [ames gowls vanta;; u g[alqu ssessjoni 6-1. Il-:iljani]i g[amlu /ert mill-massimu talpunti fit-tieni sessjoni meta komplew jiskorjaw u da[lu jistrie[u 15-3 fil-vanta;;. Bil-partita de/i]a, il-kow/ Karl Izzo kompla jag[ti

Kif Jinsabu

Sliema San :iljan Neptunes Exiles Sirens Valletta Marsasxlokk

L R D T F K Pt

3 4 4 4 3 4 4

3 3 3 2

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 47 61 50 2 40 2 30 3 27 4 21

1 1

16

23 22 47 27 57 84

9 9 9 6 3 3 0

opportunità li]-]g[a]ag[ fittim fejn flimkien ma’ o[rajn stabbiliti komplew jiddominaw fejn skorjaw [amsa o[ra ming[ajr risposta u temmew is-sessjoni 20-3. Fl-a[[ar sessjoni, b[assessjoni pre/edenti, rajna dominju minn San :iljan biex komplew isa[[u posthom fost l-isfidanti ewlenin g[ar-reb[ tal-Kampjonat. Marsaxlokk: D. Spiteri, A. Bajada, G. Merten, K. Grech (2), K. Mock (3), A. Galea, C. Bugeja, M. Grima, T. Camilleri, J. Fenech, G. Zammit San :iljan: J. Sammut, J.C. Cutajar (2), A. Galea (2),

Azzjoni mil-log[ba mirbu[a minn San :iljan

K. Galea (6), K. Dowling (2), M. Zammit (8), B. Plumpton (4), K. Galea (1), C. Spiteri Debarro, C. Gialanze, P. Fava (1), J. Galea (1), D. Zammit Referees: Stefan Licari, Mario Dalli

FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

Pietà jsalvaw fl-a[[ar minn Christopher Cassar

LIJA A. …………………...1 PIETÀ H. ………………....1

F’log[ba ferm mistennija mill-qu//ata tal-klassifika iddraw ta’ 1-1 bejn Lija u Pietà hu ri]ultat li l-iktar li gawdew minnu huma Vittoriosa u Naxxar. Pietà kellhom bidu tajjeb u xe[tu ta[t pressjoni lillavversarji fl-ewwel minuti fejn kienu wkoll sfortunati meta rovexxata ta’ Senior David [abtet ma’ sieq il-lasta. Fil-15-il minuta Lija fet[u l-iskor meta Erjon Beu da[al tajjeb fuq ix-xellug u qassam lejn Ige li ni]]el lejn LEONTIEV KONDA li spara fix-xibka. Fit-tieni taqsima l-andament tal-log[ba ftit inbidel bi Pietà jersqu biss b’perikolo]ità lejn il-lasta fit-72 minuta b’daqqa ta’ ras ta’ Kooh Sohna u ftit wara b’xutt ta’ Christian Grech minn qag[da angolata. Seba’ minuti mit-tmiem xutt ta’ Kooh Sohna kien salvat parzjalment minn Bonici u Dejn Vukovic evita goal /ert meta tajjar il-ballun kwa]i minn fuq il-linja. G[axar sekondi bog[od mid-90 minuta Pietà kisbu lgoal tad-draw meta RAPHAEL KOOH SOHNA b’azzjoni personali da[al filkaxxa u spara l-ballun firrokna ta’ fuq tax-xibka. Fl-a[[ar xutt tal-log[ba fil[in mi]jud kien il-goalkeeper ta’ Lija Bonnici li salva rri]ultat b’save stupend fuq freekick mog[ti minn Jurgen Pisani. Lija A – L. Bonnici, C.

Giordemaina, M. Fleri Soler, D. Scerri, E. Beu, D. Vukovic, L. Konda, E. Briffa, A. Scicluna, B. Antignolo (T. Fleri Soler), A. Ige (A. Sacco). Pieta H – M. Montfort, C. Cassar, R. Kooh Sohna, L. Mallia, S. David, J. Bilboa Zarate (K. Cutajar), Q. Refalo, T. Agius,

Kif Jinsabu L R D T F K Pti

Lija A 21 Vittoriosa S 20 Naxxar L 20 Pietà H 21 St. Andrew’s 20 Marsaxlokk 20 Gudja U 20 }ejtun C 21 G]ira U 20 Birzebbu;a 20 Dingli S 21 Mqabba 20

13 12 12 12 11

8 7 5 4 5 4 1

3 5 4 4 3 5 5 6 8 4 4 5

5 3 4 5 6 7 8

10

8

11 13 14

42 34 43 42 40 33 30 20 24 32 20 22

28 23 20 21 29 37 34 33 27 41 46 42

42 41 40 40 36 29 26 21 20 19 16 8

C. Grech (L. Mba Mutasi), J. Pisani, A. Spiteri Referee – Adrian Azzopardi

Jibqg[u jittamaw

DINGLI S. …..................... 4 }EJTUN C. …....................3

Dingli Swallows wettqu rimonta mill-aqwa meta g[elbu lil }ejtun 4-3 wara li kienu 3-1 minn ta[t biex baqg[u jittamaw li jistg[u j]ommu posthom. }ejtun da[lu jistrie[u b’]ew; goals vanta;; skorjati minn JOSUEL SPITERI u ADRIAN CARABOTT. Fil-51 minuta KAINE ROOMES naqqas l-iskor g[al Dingli i]da ftit wara }ejtun re;g[u skorjaw permezz ta’ ADRIAN CARABOTT. I]da Dingli bdew ir-rimonta tag[hom meta fit-58 minuta KAINE ROOMES naqqas liskor u ftit wara CHRISTIAN MUSCAT kiseb id-draw b’daqqa ta’ ras. {ames minuti mit-tmiem KAINE ROOMES g[aqqad ilhat trick meta skorja l-goal tarreb[a li probabbilment ma tiswa g[al xejn. Dingli S. – D. Zarb, K. Pace (A.

Portelli), C. Muscat, T. Pace (I. Bawuah), E. Grech, K. Roomes, J. Pace, D. Cilia, L. Borg (J. Sapiano), M. Borg, L. Micallef Zejtun C – J. Borg, E. Azzopardi, A. Farrugia, Z. Vukovic, K. Vassallo (J. Cilia), J. Spiteri, K. Zahra (G. Mifsud), K. Abela, D. Mifsud (M. Scicluna), A. Carabott, M. Pisani Referee – Andre Arciola


IN-NAZZJON Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

Sport 31

Is-sitt reb[a konsekuttiva g[al Floriana Kif Jinsabu

minn Simon Farrugia

Championship Pool L R D T F K Pt

KAMPJONAT PREMIER BOV

1

RABAT (0)

J. Azzopardi, J. Caruana, J. Felice, M. Licari, J. L. Armario Negrin, M. Moral Fuster, D. Falzon, D. Carrillo Pendas, Y. Cauchi, D. Azzopardi, C. Gauci Sostituzzjonijiet - P. Borg flok M. Licari 62 min., M. Spiteri flok T. Cilia 67 min.

2

FLORIANA (2)

T. Warner, C. Tremarco, O. Bugeja, G. Roberts, K. Farrugia, T. Cilia, T. Paris, C. Borg, U. Nwoko, S. Pisani, I. Coronado Sostituzzjonijiet - S. Borg flok U. Nwoko 62 min.

Imwissija - Caruana (R) , Pisani , Tremarco, Bugeja , Roberts, Warner (F) Tke//ew - Felice (R) , Pisani (F) Skurjaw - Armario Negrin 70 min. (R), Roberts 27 min., 45 min. pen. (F) Referee - Fyodor Zammit Nazzjon Player tal-Log[ba - Jose Luis Armario Negrin (Rabat A.)

Floriana komplew g[addejjin bil-vena tar-reb[wara li flewwel log[ba mill-programm ta’ tmiem il-;img[a huma g[elbu lil Rabat Ajax bl-iskor ta’ 2-1. G[al Rabat din kienet daqqa ta’ [arta fit-tentattiv li jevitaw li jirritornaw fl-Ewwel Divi]joni wara sta;un wie[ed mal-kbar. Kienet log[ba li fiha Floriana kienu ftit a[jar mill-avversarji minkejja li Rabat tjiebu [afna fit-tieni taqsima. Wara li naqqsu d-distakk tefg[u kollox fuq l-attakk fit-tentattiv li

jsalvaw ir-ri]ultat. Floriana da[lu g[al din illog[ba ;ejjin minn [ames reb[iet konsekuttivi i]da riedu jiffa//jaw l-isfida ta’ Rabat li riedu l-punti sabiex ikomplu jissieltu kontra r-relegation. Floriana kienu ming[ajr ilmidfielder Joseph Borg li jinsab imwe;;a’ filwaqt li Rabat kellhom nieqes id-difensur Clive Brincat kif ukoll ilgoalkeeper Sean Mintoff. Floriana kisbu ]ew; reb[iet ta’ 3-0 u 2-1 fl-ewwel u t-tielet round filwaqt li l-konfront ta’

Birkirkara 29 Hibernians 29 Valletta 29 Sliema W 29 Tarxien R 29 Mosta 29

17 8 4 17 4 7 17 8 4 14 6 9 14 6 9 11 1 17

60 61 66 38 49 44

22 31 25 25 40 62

38 36 33 30 29 17

Relegation Pool L R D T F K Pt Floriana Qormi Balzan Rabat A {amrun S Melita

30 30 29 30 30 29

12 10 8 14 4 12 8 9 12 4 9 17 6 5 19 3 8 18

44 56 44 29 35 24

37 47 50 59 80 69

34 31 20 16 15 10

bejniethom mit-tieni round spi//a fi draw ta’ 1-1. Kienu Floriana l-ewwel li resqu vi/in meta xutt djagonali ta’ Pisani minn fuq il-lemin g[adda ftit barra. Rabat jirrispondu fil-11 il-minuta b’Carrillo Pendas isib lil Negrin i]da x-xutt ta’ dan tal-a[[ar kien imblukkat mill-goalkeeper Warner. Floriana fet[u l-iskor fis-27 minuta meta minn corner ta’ Coronado kien GARY ROBERTS li bir-ras g[eleb lil Azzopardi. Ir-reazzjoni tal-Ajax kienet wa[da fjakka fejn kien biss fid-39 minuta li resqu vi/in meta minn cross ta’ Licari kien Negrin li naqas li jolqot bir-ras minn quddiem il-lasta. Fil-[in mog[ti ]ejjed talewwel taqsima Floriana

L-ewwel gowl ta’ Floriana skurjat minn Roberts (Ritratti> Trevor Sollars)

rduppjaw. Trevor Cilia da[al filkaxxa fejn wara li dar ma’ ]ew; players twaqqa’ minn Joseph Caruana u r-referee ordna penalty. Mill-[dax il-metru kien GARY ROBERTS li kkonverta. Rabat [ar;u aktar aggressivi fit-tieni taqsima. Fil-50 minuta Licari ;ab lil Negrin wa[du quddiem Warner bil-goalkeeper ta’ Floriana jimblokka ttentattiv tal-attakkant Rabti. Fit-52 minuta ]-]ew; na[at spi//aw jilag[bu b’g[axar players g[aliex Felice u Pisani

tke//ew min[abba xi rimarki li g[addew. Fis-70 minuta Rabat da[lu mill-;did fil-log[ba meta minn cross minn fuq il-lemin ta’ Cauchi, Borg li ni]]el birras lejn JOSE LUIS ARMARIO NEGRIN li minn quddiem il-lasta ma falliex. Sat-tmiem minkejja li Rabat ippruvaw b’diversi attakki, ftit li xejn kienu effettivi sbiex Floriana kisbu s-sitt reb[a konsekuttiva u hekk komplew jiddominaw ir-Relegation Pool.

L-Ispartans jibqg[u f’ba[ar ta’ nkwiet KAMPJONAT PREMIER BOV

6

QORMI (3)

S. Sultana, K. Thackray, R. Sammut, A. Effiong, J. Chetcuti, M. Avila Perez, L. Sciberras, M. Gauci, E. Bilboa Zarate, J. Bondin, L. Grech Sostituzzjonijiet - C. Cassar flok J. Chetcuti 64 min., S. Zammit flok L. Grech 76 min., G. Azzopardi flok E. Bilboa Zarate 82 min.

2

{AMRUN S. (1)

A. Curmi, G. Azzopardi, L. Grech, D. Camilleri, B. Guga, R. Fenech, T. Scerri, R. Spiteri, G. Favero, E. Lattes, T. Vella Sostituzzjonijiet - A. Micallef flok R. Fenech 32 min., M. Grima flok B. Guga 64 min., M. Busuttil flok L. Grech 78 min.

Imwissija - Grech, Sammut (Q), Curmi (H) Skurjaw - Bilboa Zarate 23 min., Avila Perez 26 min., 44 min. pen.,

Bondin 51 min. Effiong 61 min., 63 min. (Q) , Spiteri 21 min., Vella 58 min. (H) Referee - Malcolm Spiteri Nazzjon Player tal-Log[ba - Moises Avila Perez (Qormi)

Wara t-telfa ta’ Rabat kontra Floriana fil-log[ba ta’ qabel, {amrun kellhom i/-/ans li jaqbzu lill-Ajax li kieku [adu t-tliet punti mill-konfront kontra l-;irien Qormi. I]da wara li kienu huma li marru fil-vanta;;, ir-reazzjoni ta’ Qormi kienet wa[da immedjata u b’sa[[itha biex mill-ewwel dawru r-ri]ultat favur tag[hom u komplew g[addejjin b’diversi gowls. {amrun kienu ming[ajr iddifensur Adrian Borg, li kien sospi], filwaqt li l-midfielder Daniel Zerafa g[adu barra

wara li kien we;;a’ fit-ta[ri; mat-tim nazzjonali ta’ ta[t il21 sena. Mill-banda l-o[ra l-kow/ ta’ Qormi Jesmond Zerafa ma kellu ebda problemi ta’ formazzjoni filwaqt li t-tim jinsab aktar trankwill bil-[sieb ewlieni jkun il-U* Bet FA Trophy fejn huma jinsabu fissemi finali. Kienu {amrun li g[al ftit ma fet[ux l-iskor appena tliet minuti meta minn cross ta’ Vella kien Spiteri li qassam lejn Scerri b’dan tal-a[[ar jonqos li jolqot mill-vi/in.

{amrun komplew jinsistu biex fil-21 minuta huma fet[u l-iskor. Minn corner mog[ti minn Camilleri d-difi]a ta’ Qormi kklerjat qasir. Il-ballun wasal g[and RYAN SPITERI li minn nofs il-kaxxa spara g[al ;ewwa. I]da l-fer[ tal-Ispartans dam biss ]ew; minuti peress li fit23 minuta Qormi kisbu l-gowl tad-draw. Effiong tefa’ cross minn fuq ix-xellug lejn Avila Perez bix-xutt tal-attakkant Spanjol ikun imblukkat millgoalkeeper Curmi bil-ballun jasal g[and EDISON BILBOA ZARATE li mill-vi/in ma falliex. Minuta wara, Avila Perez laqat [a]in minn quddiem illasta fuq cross ta’ Effiong biex fis-26 minuta Qormi marru filvanta;;. Kien Bondin li b’pass pre/i] ;ab lil MOISES AVILA PEREZ wa[du u dan b’kalma po;;a l-ballun wara Curmi. Dan kien l-a[jar mument g[al Qormi li g[axar minuti minn tmiem it-taqsima kellhom /ans ie[or ta’ skor fejn Curmi mblokka fil-[in fuq Avila Perez. {amrun irrispondew b’xutt angolat ta’ Vella li Sultana dawwar fuq illasta f’corner. Fid-39 minuta Chetcuti pprova jqabbe] i]da Curmi tajjar ’il barra. Fit-42 minuta xutt fil-baxx ta’ Grech falla lmira g[al ftit. Madankollu fl-

Azzjoni mill-log[ba mirbu[a minn Qormi 6-2

44 minuta Qormi ]iedu lvanta;;. Wara li Effiong twaqqa’ minn Curmi fil-kaxxa mill-[dax il-metru kien MOISES AVILA PEREZ li sab ix-xibka. Qormi ssi;illaw ir-reb[a mal-bidu tat-tieni taqsima hekk kif fil-51 minuta kien hemm free kick mog[ti minn tarf ilkaxxa mog[ti minn Avila Perez li l-goalkeeper Curmi laqa’ u ma zammx bil-ballun jasal f’saqajn JONATHAN BONDIN li b’lasta vojta kompla g[al ;ewwa. {amrun irnexxielhom inaqqsu d-distakk fit-58

minuta b’azzjoni personali ta’ TERENCE VELLA. Fil-61 minuta Avila Perez bidel ma’ Chetcuti u wara li qabe] lil Curmi da[al ALFRED EFFIONG li xe[et fix-xibka. Fit-63 minuta kien g[al darb’o[ra ALFRED EFFIONG li wara li r/ieva ming[and Chetcuti spara fissaqaf tax-xibka g[at-tieni gowl personali u s-sitt wie[ed g[al Qormi. Mad-disg[in minuta kien Scerri li laqat il-wieqfa biex dan kien di]appunt ie[or g[al {amrun li jkomplu jissieltu f’ba[ar ta’ nkwiet.


Kif Jinsabu Championship Pool L R D T F K Pt Birkirkara 29 17 Hibernians 29 17 Valletta 29 17 Sliema W 29 14 Tarxien R 29 14 Mosta 29 11

8 4 8 6 6

4 60 22 38 7 61 31 36 4 66 25 33 9 38 25 30 9 49 40 29 1 17 44 62 17

Relegation Pool L R D T F K Pt Floriana Qormi Balzan Rabat A {amrun S Melita

30 12 10 8 44 37 34 30 14 4 12 56 47 31 29 8 9 12 44 50 20 30 4 9 17 29 59 16 30 6 5 19 35 80 15 29 3 8 18 24 69 10


Is-Sibt, 20 ta’ April, 2013

32 Lokali

L-immigranti irregolari abbord lan/a tal-Forzi Armati Maltin, wara li dda[[lu Malta (Ritratt> Michael Ellul)

32 tfal fost 84 immigrant irregolari Grupp ta’ madwar 84 immigrant irregolari, li fosthom kien hemm 32 tfal, 34 ir;iel u 18-il mara, kien salvat f’nofs ta’ ba[ar mill-Forzi Armati ta’ Malta lbiera[ filg[odu. Il-[idma koordinata ta’ salvata;; bdiet b’]ew; bastimenti tal-Coast Guard Taljana li llokalizzaw dg[ajsa mg[obbija bl-immigranti. Ilba[rin Taljani raw li dawn ilpersuni, li kienu jinsabu xi 88 mil nawtiku fil-Lbic ta’ Malta, kellhom b]onn lg[ajnuna. Il-[idma ta’ salvata;; bdiet

tard il-{amis filghaxija g[all-[abta tal-11 p.m. - wara komunikat li sar minn wie[ed mill-immigranti permezz ta’ telefon li ja[dem bis-satellita. Fl-a[[ar mill-a[[ar ttie[det id-decizjoni li l-immigranti jitni]]lu Malta g[ax kienu qrib tal-ib[ra territorjali Maltin. Il-Forzi Armati kienu kkuntattjati u minnufih tliet patrol boats mit-Taqsima Marittima tal-Forzi Armati ntbaghtu filpost. Is-suldati sabu lill-immigranti lbiera[ filg[odu g[all[abta tas-7.15 a.m. madwar

13-il mil nawtiku fix-Xlokk ta’ Malta. Wara t-trasbord tal-immigranti g[al fuq i]-]ew; patrol boats P22 u P32 kif ukoll fuq il-lan/a tas-salvata;; Melita II, sar il-vja;; lura lejn Malta bl-immigranti jaslu fil-kwartieri tat-Taqsima Marittima talArmata f’Xatt it-Tiben g[allhabta tal-10.30 a.m. Il-fenomenu tal-immigrazzjoni irregolari re;a’ tfa//a fil-bidu tar-Rebbieg[a, b’dg[ajjes ji]barkaw kemm f’Malta kif ukoll max-xtut Taljani.

media•link COMMUNICATIONS

Il-fenomenu tal-immigrazzjoni irregolari re;a’ qed jg[olli rasu

In-Nazzjon 20 t'April 2013  

In-Nazzjon 20 t'April 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you