Page 1

Numru 13,408

€0.55

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Ind[il mis-Segretarju Parlamentari Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia intervjena direttament biex titwaqqaf laqg[a tal-Bord tal-MEPA L-eks Chairman tal-MEPA Austin Walker ikkonferma li fl-14 ta’ Marzu li g[adda sSegretarju Parlamentari responsabbli mill-MEPA Michael Farrugia intervjena direttament mieg[u biex titwaqqaf laqg[a tal-Bord talMEPA li kienet qed tiddiskuti ]ew; applikazzjonijiet dwar impjant tat-trattament taliskart fl-G[allies. G[al dawn il-pro;etti kien hemm investiment ta’ €50 miljun b’fondi mill-UE. Il-ka] tal-ind[il dirett tasSegretarju Parlamentari Michael Farrugia kien ]velat din il-;img[a mid-Deputat Nazzjonalista George Pullicino fil-Parlament. Min-na[a tas-Segretarju Parlamentari Farrugia kien hemm /a[da li hu kien inda[al biex twaqqfet illaqg[a.

Dwar dan il-ka], INNAZZJON tkellem ma’ Austin Walker, l-eks Chairman tal-MEPA, li kkonferma li fl-14 ta’ Marzu li g[adda s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia kien tkellem mieg[u waqt laqg[a flimkien malKap E]ekutttiv tal-MEPA Ian Stafrace. Austin Walker qal li sSegretarju Parlamentari Farrugia qallu biex jissospendi laqg[a informali tal-Bord tal-MEPA li dak il[in kienet qed issir fil-bini tal-MEPA. L-eks Chairman tal-MEPA qal li lis-Segretarju Parlamentari Farrugia hu kien informah li f’dak ilmument il-bord tal-MEPA kien qed jiltaqa’ biex jiddiskuti ]ew; applikazzjonijiet tal-Gvern

g[al impjant tat-trattament tal-iskart fl-G[allies. Il-po]izzjoni tas-Segretarju Parlamentari Farrugia, sostna Austin Walker, kienet li llaqg[a kellha tkun sospi]a biex il-ministru responsabbli g[all-ambjent jara lapplikazzjonijiet. Austin Walker qal li flerba’ snin u nofs kemm dam Chairman tal-MEPA hu qatt ma kellu dan it-tip ta’ nd[il g[alkemm kien hemm ka]i fejn l-applikant jirtira jew jemenda applikazzjonijiet imressqa. Mistoqsi dwar ilkonsegwenza tal-ind[il dirett tas-Segretarju Parlamentari Farrugia, din tista’ tirri]ulta li jkun hemm dewmien biex ikunu approvati l-fondi g[al dawn il-pro;etti, li dawn ilfondi jintilfu jew li jkunu assenjati g[al pro;etti o[ra.

Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia nda[al direttament biex l-eks Chairman tal-MEPA Austin Walker jissospendi laqg[a informali tal-Bord tal-MEPA

Il-pro;ett tal-power station mhux ta[t l-iskrutinju tad-Dipartiment tal-Kuntratti minn Kenneth Xuereb

Il-Kuntratt g[all-pro;ett imwieg[ed mill-Gvern Laburista f’Delimara mhux su;;ett g[all-iskrutinju tadDipartiment tal-Kuntratti g[aliex dan mhux tender pubbliku.

Dan iddikjarah il-Ministru talEner;ija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt konferenza tala[barijiet ilbiera[ filg[odu ftit sig[at qabel il-Gvern ippubblika s-sej[a ta’

interess g[all-pro;ett ta’ Delimara. Konrad Mizzi qal li g[ad trid tittie[ed de/i]joni jekk il-pro;ett jg[addix mill-pro/ess normali talMEPA li jinkludi studji dwar l-impatt

Jibdel il-ver]joni

Il-Korea

Il-Ministru Godfrey Farrugia bidel il-ver]joni wara li fta[ar li l-kjuwijiet fid-Dipartiment tal-Emer;enza fl-Isptar Mater Dei kienu spi//aw

Il-komunisti ji//elebraw id-dinastija ta’ Kim il-Sung fost l-istat ta’ alert

Ara pa;na 3

Ara pa;na 15

ambjentali, jew inkella jitpo;;iex flhekk imsej[a fast-track min-na[a talkabinett. g[al pa;na 5


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Lokali 5

Testijiet xjentifi/i jitfg[u dawl fuq allegat stupru fuq Taljana minn Ray Abdilla

Sperma li nstabet fuq il[wejje; ta’ tfajla Taljana li allegatament kienet ;iet stuprata minn ]ew;t ir;iel Somali f’{al Far ix-xahar li g[adda, hija kompatibbli mal-isperma tal-akku]ati. Sadattant DNA ta’ wie[ed mill-akku]ati Abdiraman Abukar instab ta[t difrejha. L-esperta tal-Qorti, ittabiba Marisa Cassar ]velat dan kollu meta kienet qed tag[ti x-xhieda tag[ha filbidu tal-kumpilazzjoni kontra Abdiraman Abukar and Liban Mohamud, ittnejn ta’ 26 sena, u residenti l-Furjana. Hija qalet li g[amlet anali]i li kkonfermat dan fejn ittestijiet irri]ultaw po]ittivi.

Xhud jintbag[at fil-lock-up g[al kwarta Xhud ie[or li qal tieg[u quddiem il-Ma;istrat Carol Peralta, kien Charles de Flavia, ta’ 62 sena, li qal li kien jg[ix ma]-]ew; akku]ati u ]ew;t ir;iel o[ra u li dakinhar talin/ident hu [alliehom ju]aw il-karozza tieg[u, Kia Mentor gri]a. Hu qal li fil-lejl inkwistjoni, i]-]ew; akku]ati kienu waslu d-dar g[all-[abta tal-4am. Abdiraman Abukar kien qallu li kellhom x’jaqsmu mal-vittma tliet darbiet. Liban, i]da, ma kien qal xejn. Wara, de Flavialater bidel is-sens ta’ dak li kien qed jg[id u mill-plural beda jitkellem fis-singular, minn ‘huma’ g[al ‘hu’, u dan b’referenza g[al Abdiraman Abukar. Il-Ma;istrat Peralta wissa lix-xhud biex jg[id il-verità g[aliex hu kien qed jixhed ta[t ;urament. de Flavia qal li Abukar kien qallu li kien qabad lil mara minn gri]mejha u [ebb g[aliha. F’dan il-punt ilMa;istrat Carol Peralta qal

Il-Gvern Laburista jista’ ma j]ommx mal-weg[da elettorali minn pa;na 1

lix-xhud li hu kien qed i[oss li kien qed jipprova jipprote;i lil Liban Mohamud. Hu g[alhekk ordna li jintbag[at fil-lockup g[al kwarta biex jirrifletti sew fuq dak li kien qed jg[id. Dan min[abba li l-kliem millplural g[as-singular kien ifisser li l-ka] huwa wie[ed differenti. Meta, l-ka] kompla, ixxhud kompla jg[id li hu kien qed jg[id il-verità b[alma dejjem g[amel. Hawn il-Ma;istrat Peralta ordna l-arrest ta’ Charles de Flavia g[al perjodu ta’ 48 sieg[a, u qal li jekk ilPulizija temmen li x-xhud kien qed jixhed falz, allura kellhom jittie[du pro/eduri kontrih. Xi [in wara, ilQorti dehrilha li kellha tag[ti l-a[[ar /ans lixxhud u dan beda jixhed bil-mod li prattikament beda, u hawn beda jitkellem fil-plural, fuq i]]ew; akku]ati u mhux fuq wie[ed biss. I]-]ew;t ir;iel Somali qeg[din iwie;bu mhux [atja li stupaw lit-tfajla Taljana li g[andha 21 sena, fl-24 ta’ Marzu li g[adda. Abdiraman Abukar u Liban Mohamud ukoll qed iwie;bu mhux [atja li b’g[emil ]ieni [ebbew u kkorrompew lit-tfajla kontra l-volontà tag[ha, fil-jum tal-{add bejn is2am u l-4am. Huma jinsab mixlijin ukoll li ]ammewha kontra l-volontà tag[ha, offendew il-morali pubbli/i, ferewha [afif, li w]aw vjolenza filkonfront tag[ha u li serqulha l-mobile. Il-Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Yvonne Farrugia. It-Taljana, li tg[ix ilBelt, qalet li kienet in[atfet minn numru ta’ r;iel u dda[[let bil-forza f’karozza waqt li kienet miexja l-Belt u u wara stuprawha f’{al Far.

L-Operatur li jirba[ ilpro/ess kompetittiv se jkollu /erta libertà dwar x’tip ta’ impjant tal-gass se ju]a u kif se jwassal il-gass g[al din ilpower station ;dida li kienet imwieg[da mill-Partit Laburista fil-kampanja elettorali. Mistoqsi jekk g[aldaqstant, il-pubbliku jistax ji;i ppre]entat bi pro;ett li jkun differenti g[alkollox minn dak imwieg[ed waqt ilkampanja elettorali, ilMinistru Konrad Mizzi ma eskludiex li jista’ jkun il-ka]. Waqt il-kampanja elettorali, il-Partit Laburista ppropona impjant ie[or li ja[dem bilgass u terminal ta’ liquefied natural gas (LNG) biex il-gass ikun jista’ jin;ieb bil-vapuri u ]ew; tankijiet kbar g[all[a]na tal-LNG biswit ilpower station kbar daqs ilknisja tal-Mosta.

Mistoqsi wkoll jekk ilpro;ett jistax jinkludi pipeline tal-gass, flok terminal, Mizzi m’eskludiex dan lanqas, anzi qal li lGvern i[ares lejh b’mod favorevoli. Madanakollu, il-Ministru Mizzi, li kien il-kelliem talPartit Laburista dwar ilproposta Laburista, [arab milli jwie;eb jekk jirri]enjax f’ka] li l-iskadenzi tal-pro;ett – ji;ifieri li jitlesta f’sentejn – ma jintla[qux. Il-Ministru Mizzi ta wkoll xi dettalji dwar l-andament tal-pro/ess tal-g[a]la. Ilpro/ess g[as-sej[a ta’ interess jag[laq fl-10 ta’ Mejju u lg[ada jinfet[u l-proposti. Fl-10 ta’ Gunju jkun intemm il-pro/ess ta’ evalwazzjoni u l-bidders preferuti jkunu mistiedna biex jissottomettu proposti sala[[ar ta’ Lulju. Il-kuntratt mistenni jing[ata fl-a[[ar ta’ Settembru.

Skont it-timeframes imwieg[da mill-Partit Laburista qabel l-elezzjoni, loperatur g[andu 18-il xahar /ans biex ilesti l-pro;ett kollu. Qabel ma jkun tlesta lpro;ett, il-Gvern Laburista wieg[ed li se jkun ra[[as ilkontijiet tad-dawl u l-ilma g[all-familji fi ]mien sena. Sadanittant, mistoqsi dwar is-€66 miljun li l-Enemalta g[andha tag[ti lill-Gvern, ilMinistru Konrad Mizzi qal li kien hemm problema fil-;bir ta’ dawn il-flus u g[addejjin diskussjonijiet biex kemm jista’ jkun malajr, dawn il-flus jg[addu g[and il-Gvern. Fil-Ba;it li tressaq nhar itTnejn dawn il-flus ;ew inklu]i fl-i]bilan/ b’mod li dan qabe] it-3% permessi mir-regolamenti finanzjarji Ewropej. U dan wassal biex il-Gvern re;a’ tefa’ lil pajji]na fl-hekk imsej[a excessive deficit procedure mal-UE.


IN-NAZZJON II-:img[a, 12 ta’ April, 2013

2 Lokali

Il-PN jisma’ lin-nies dwar ir-ri]ultat tal-elezzjoni Monsinjur Aldo Cavalli mal-wasla tieg[u f’Malta (Ritratt> Photocity Valletta)

Jasal in-Nunzju Appostoliku l-;did

In-Nunzju Appostoliku l;did g[al Malta, Monsinjur Aldo Cavalli u Ar/isqof Titulari ta’ Vibo Valentia, wasal Malta lbiera[ b’titjira minn Ruma. In-Nunzju l-;did wasal lg[ada li l-Gvern talab revi]joni tas-supremazija tat-Tribunal Ekklesjastiku fuq il-Qorti ?ivili ta’ Malta. Fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta laqg[uh l-Ar/isqof Pawlu Cremona O.P., l-Isqof

Aw]iljarju Charles J. Scicluna; u l-Arcisqof Emeritu :u]eppi Mercieca. Laqg[uh ukoll, f’isem ilGvern Malti, Walter Mallia, uffi/jal talprotokoll fil-Ministeru talAffarjiet Barranin, u Anthony Ganado, lAmbaxxatur ta’ Malta g[as-Santa Sede. Kien pre]enti wkoll Monsinjur Filippo Colnago, charge d’affaires tan-Nunzjatura Appostolika.

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP il-bi//a l-kbira xemxi b’ammont varjabbli ta’ s[ab g[oli VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif min-Nofsinhar li jsir mix-Xlokk BA{AR [afif IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 24˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 415.1 mm IX-XEMX titla’ fis-06.35 u tin]el fid-19.32

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-:IMG{A L-og[la 23˚C L-inqas 13˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 14˚C

IL-{ADD L-og[la 22˚C L-inqas 13˚C

IT-TNEJN L-og[la 21˚C L-inqas 12˚C

IT-TLIETA L-og[la 20˚C L-inqas 12˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

7

7

7

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 22˚C xemxi, Al;eri 23˚C sabi[, Amsterdam 8˚C imsa[[ab, Ateni 18˚C imsa[[ab, Li]bona 16˚C imsa[[ab, Berlin 9˚C xita, Brussell 12˚C imsa[[ab, il-Kajr 24˚C xemxi, Dublin 6˚C xita, Kopen[agen 4˚C xita, Frankfurt 15˚C imsa[[ab, Milan 12˚C imsa[[ab, Istanbul 15˚C imsa[[ab, Londra 9˚C imsa[[ab, Madrid 15˚C imsa[[ab, Moska 8˚C imsa[[ab, Pari;i 13˚C imsa[[ab, Bar/ellona 18˚C imsa[[ab, Ruma 18˚C xemxi, Tel Aviv 21˚C imsa[[ab, Tripli 27˚C xemxi, Tune] 26˚C xemxi, Vjenna 18˚C imsa[[ab, Zurich 14˚C xita, Munich 14˚C imsa[[ab, St. Petersburg 7˚C imsa[[ab

Wara li l-Partit Nazzjonalista [atar kummissjoni sabiex ji;i evalwat ir-ri]ultat talelezzjoni ;enerali, il-Partit Nazzjonalista qed jisma’ l-il[na tan-nies sabiex jg[idu x’ja[sbu li kienet ir-ra;uni g[aliex il-PN tilef l-elezzjoni. It-twe;iba g[al din il-mistoqsija tista’ ting[ad b’email fuq kummissjoni@pn.org.mt jew inkella fl-indirizz postali Kummissjoni Anali]i Elezzjoni 2013, P.O. Box 366, Kaxxa Postali, Triq il-Fran, Valletta VLT 1456. Sabiex jil[aq diversi persuni li jistg[u jag[tu

l-kontribut tag[hom g[al din il-[idma, din ilmistoqsija qed tasal ukoll permezz ta’ email lil dawk kollha li huma re;istrati fuq is-sit elettroniku mychoice.pn. Huwa importanti li min jipparte/ipa, jikteb ismu u kunjomu, ix-xog[ol, u fejn joqg[od. Kull twe;iba se ti;i trattata bl-akbar kunfidenzjalità u dawk is-sottomissjonijiet li jkunu anonimi, ma ji;ux a//ettati. Is-sottomissjonijiet g[andhom jaslu sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2013.

Xufier tat-Taxi mmultat €2,000 Sospi]a l-li/enzja tax-xufier g[al sitt xhur minn Ray Abdilla

Xufier tat-taxi mill-Birgu ;ie mmultat €2,000 wara li [alla l-metre tat-tariffi meta kien xog[ol bil-passi;;ieri. Il-Qorti fuq dan in-nuqqas, minbarra l-multa, issospendietlu l-li/enzja g[al perjodu ta’ sitt xhur. Mill-provi quddiem ilMa;istrat Francesco Depasquale kien innutat ukoll li l-karozza kienet konfiskata g[al ]mien xahar u li Christopher Cope, ta’ 53 sena kellu tliet punti mnaqqsa mill-li/enzja tas-seqan

tieg[u. Uffi/jali minn Transport Malta kien waqqfu lix-xufier fid-29 ta’ Marzu li g[adda meta kien g[addej minn {’Attard. Huma kienu nnutaw li l-meter kien mitfi u li i]da xeg[lu meta huma waqqfuh. Il-punt ta’ tluq minn fejn kien ;abar it-turisti fi triqtu g[all-ajruport kien ta. 1.2 kilometru minn fejn ;ie mwaqqaf bil-meter jaqra €3.49, li huwa n-noll tat-tluq minn kull destinazzjoni.

Hold-up f’[anut f’Tas-Sliema {add ma we;;a’ f’hold-up f’[anut f’TasSliema tard l-Erbg[a filg[axija. Il-Pulizija kienet infurmat li se[[et serqa f’[anut fi Triq Windsor, f’Tas-Sliema, g[all-[abta tal-10.20pm. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija jirri]ulta li ra;el b’wi//u mg[ammad u armat b’arma li taqta’ u bil-ponta, da[al fuq tfajla ta’ 21 sena minn San :wann li dak il-[in kienet fil-[anut u talabha l-flus. Il-[alliel [arab minn fuq il-post wara li seraq madwar €500 fi flus kontanti. Il-Ma;istrat Gabriella Vella kienet infurmata bilka] u [atret esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Il-Pulizija g[adha g[addejja blinvestigazzjonijiet.

B[al-lum 25 sena

W

ara diskors li g[amel il-Kap talOppo]izzjoni Karmenu Mifsud Bonnici f’attività politika, il-Prim Ministru sfidah biex jissostanzja lallegeazzjonijiet li kienu dda[[lu f’Malta armi bil-mo[bi. Waqt laqg[a fil-Parlament, il-Prim Ministru Eddie Fenech Adami qal li kien se jibg[at uffi/jal tal-Pulizija g[and il-Kap talOppo]izzjoni biex jag[tih l-informazzjoni li kellu. Kemm-il darba ting[ata linformazzjoni, il-Gvern kien lest jag[mel inkjesta. Fil-Parlament il-Kap tal-Oppo]izzjoni ressaq mozzjoni g[all-a;;ornament talKamra min[abba kwistjoni ta’ natura ur;enti. It-talba kienet marbuta malin/identi li l-Oppo]izzjoni stess kienet qanqlet fis-seduta tad-29 ta’ Marzu. LiSpeaker /a[ad it-talba tal-Oppo]izzjoni peress li kien di;à [a passi biex lin/identi b[al dawk ma jirrepetux ru[hom.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Lokali 3

Jibdel il-ver]joni wara li fta[ar li l-kjuwijiet spi//aw minn Jerome Caruana Cilia

Il-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia bidel ilver]joni wara li fta[ar fuq ilmedia Laburista li l-kjuwijiet fid-Dipartiment talEmer;enza fl-Isptar Mater Dei kienu spi//aw. B’risposta g[all-istejjer ta’ dan il-;urnal mibnija fuq ilmenti li saru b’reazzjoni g[all-kliem mhux f’waqtu u ta’ fta[ir tal-Ministru Farrugia, il-Gvern kien kostrett jo[ro; stqarrija li fiha tefa’ t-tort fuq il-Gvern pre/edenti. Il-Gvern qal li g[addejja [idma biex tinstab soluzzjoni g[all-problema fl-emer;enza, li skont l-istqarrija “intirtet” mill-amministrazzjoni ta’ qabel. Dan minkejja li ftit taljiem ilu fuq is-Super One, ilMinistru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia fta[ar li l-kjuwijiet spi//aw. Fl-istqarrija tal-Gvern ing[ad li l-Ministru tasSa[[a, fl-ewwel ;imag[tejn tieg[u b[ala Ministru, waqqaf kumitat ta’ azzjoni biex jist[arre; issoluzzjonijiet. Fakkar ukoll li l-Ministru Farrugia issa g[andu uffi//ju fidDipartiment tal-Emer;enza biex ikun vi/in il-pazjenti. Fl-istqarrija, il-Ministru Farrugia fakkar lill-eks Minsitru Joe Cassar li fis-

Il-Ministru Joe Mizzi ordna biex in-nies ma jin]ammux fil-kju fuq barra tal-Ministeru, u jag[mlulhom si;;ijiet apposta biex jidda[[lu bilqieg[da fir-reception wara li quddiem il-Ministeru waslu l-kameras ta’ NET TV sena 2011 hu stess kien ikkummissjona rapport minn John Hopkins University dwar l-operat tal-Isptar Mater Dei u li kien sewa 1.347 miljun dollaru Amerikan. Dan kien jelenka diversi problemi ta’ operat u kien ilu f’idejn l-eks Ministru Cassar ’il fuq minn sena. L-istqarrija tg[id li l-eks Ministru Cassar g[a]el li ma jibdiex ilpro/ess tal-implimentazzjoni u jattwa dak li ;ie su;;erit mill-esperti li kienu ma[tura minnu stess. G[al dan wie;eb id-Deputat Nazzjonalista Joe Cassar, li /a[ad b’mod kategoriku dak li qal il-Ministeru tas-Sa[[a. Hu qal li membri ta’ din luniversità g[amlu kwa]i sena hawn Malta jiltaqg[u malmani;ment u kull min hu mda[[al fil-qasam tas-sa[[a. Meta mbag[ad sar ir-rapport finali, il-mani;ment tal-Isptar Mater Dei analizza dan listudju bir-reqqa u ltaqa’ massezzjonijiet kollha fi [dan l-

isptar. Dan juri kif il-pro/ess sar kif suppost, sostna Joe Cassar. Hu qal li s-soluzzjoni flemer;enza mhix li tag[mel uffi//ju fl-Isptar Mater Dei, imma li fost o[rajn jissa[[a[ il-qasam tal-kura primarja. Filfatt, dan il-Gvern se jimxi fuq dak li ppjana l-Gvern pre/edenti, kompla jg[id Joe Cassar. L-eks Ministru Nazzjonalista qal li ma jimpurtax li l-Ministru tasSa[[a ]balja, imma issa mhux a//ettabbli li dan jipprova jsib kull forma ta’ sku]a sabiex jg[atti l-i]ball tieg[u. Ir-realtà hi li Gvern Nazzjonalista g[amel [afna affarijiet dwar l-emer;enza u dan jistg[u jixduh il-klini/i kollha. Sadanittant, qed ikomplu ji]diedu r-rapporti li qed jid[lulna ta’ kjuwijiet twal quddiem l-uffi//ji talkostitwenza ta’ diversi deputati tal-Labour li issa jinsabu mimlijin bin-nies

Il-Ministru tas-Sa[[a Godfrey Farrugia fta[ar li l-kjuwijiet fid-Dipartiment tal-Emer;enza spi//aw

jistennew li jie[du dak li ;ie mwieg[ed lilhom qabel lelezzjoni. Issa sa[anistra da[lulna rapporti li anke filMinisteri qed ikun hemm kjuwijiet kbar, inklu] f’dak tal-Ministru Joe Mizzi filFurjana u f’ta’ Marie Louise Coleiro Preca fid-da[la talBelt. Nies li tkellmu mag[na qalulna li fil-ka] tal-Ministru Joe Mizzi, wara li l-cameras ta’ Media.Link Communications marru ji;bdu dak li kien qed ji;ri lbiera[ filg[odu, il-Ministru ordna biex in-nies ma jin]ammux fuq barra, u jag[mlulhom si;;ijiet apposta biex jidda[[lu bilqieg[da fir-

reception. Kien hu stess li mill-informazzjoni li g[andna ni]el jag[ti din l-ordni wara li fil-post waslu l-kameras ta’ Media.Link Communications. L-istess sorsi qalulna li hu deher ferm irrabjat b’din issitwazzjoni. Jirri]ulta li s-sitwazzjoni, li hi wa[da kaotika, tkun l-istess fl-uffi//ji ta’ Marie Louise Coleiro Preca f’{al Qormi u f’{al Luqa, fejn ikun hemm ukoll il-kjuwijiet twal quddiem l-Uffi//ju tasSegretarju Parlamentari Roderick Galdes. L-istess hi s-sitwazzjoni fil-ka] tasSegretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis fluffi//ju li g[andu f’B’Kara.

Il-Pulizija titlob g[all-a//ess ta’ kontijiet fl-I]vizzera u :ibiltà minn Ray Abdilla

Il-Pulizija g[amlet talba uffi/jali lillQorti tal-Ma;istrati u g[alhekk ting[ata l-permess biex tkun tista’ tag[mel mistoqsijiet lill-awtoritajiet bankarji fl-I]vizzera u f’:ibiltà. Dan sar permezz ta’ dawk li f’termini legali jissej[u rogatorji, fejn il-Qorti Maltija titlob lill-Gvern biex jag[mel kuntatt mal-awtoritajiet barranin, f’dan ix-xenarju ta]-]ew; pajji]i msemmija, sabiex ikollha a//ess g[al informazzjoni dwar kumpaniji jew kontijiet bankarji li jistg[u jkunu importanti flinvestigazzjoni dwar il-ka] li dwaru hemm akku]at l-eks Chairman talEnemalta Tancred Tabone. Tancred Tabone, ta’ 61 sena minn Tas-Sliema, jinsab mixli b’involviment

Ippre]entati fil-qorti l-invoices, il-kuntratti u l-pagamenti li saru mill-Enemalta lill-kumpaniji Total u Trafigura fil-perjodu li Tancred Tabone dam imexxi l-korporazzjoni fl-iskandlu tat-tix[im fix-xiri ta]-]ejt, allegazzjoni li hu qed ji/[ad u b’ebda involviment tieg[u ma’ xiri irregolari ta’ ]ejt. It-talba g[ar-rogatorji saru millIspettur Angelo Gafà, li investiga l-ka], bil-Ma;istrat Clare Stafrace Zammit tag[ti /ans sat-30 ta’ April li ;ej lillAvukat Giannella de Marco biex tinfurmaha jekk tixtiqx tag[mel xi domandi fuqhom jew jekk se tqabbadx

xi [add biex jag[mel dan. Il-Kap E]ekuttiv tat-Taqsima Finanzi tal-Enemalta, Antoine Galea, ippre]enta l-invoices, il-kuntratti u lpagamenti li saru mill-Enemalta lillkumpaniji Total u Trafigura fil-perjodu li Tabone dam imexxi l-korporazzjoni, ji;ifieri bejn :unju 2003 u :unju 2005. Hu semma li matul dan il-perjodu, lEnemalta g[amlet g[axar kuntratti mat-

Total u l-kumpanija sussidjarja tag[ha Elf, l-iktar g[ax-xiri tal-gasoil kif ukoll seba’ kuntratti ma’ Trafigura l-iktar g[al fuel oil. Waqt li semma kif /ertu kuntratti lil dawn il-kumpaniji ;ieli ;ew esti]i, Galea semma wkoll li fid-dawl ta’ dak li ;ara l-kumpaniji Trafigura u Total ;ew blacklisted mill-Enemalta. Ftit qabel ma beda jinstema’ l-ka] ta’ Tancred Tabone fil-Qorti, kien hemm pre]enti fil-kurituri tal-Qorti, George Farrugia, li kien ing[ata lproklama fuq il-ka] tax-xiri ta]-]ejt mill-President ta’ Malta. Farrugia kien il-Qorti biex jixhed fuq ka] ie[or, li i]da ;ie pospost g[al data o[ra.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

4 Lokali

Imfakkar il-50 sena mill-En/iklika Pacem in Terris

L-Ar/idjo/esi ta’ Malta lbiera[ fakkret il-50 anniversarju millEn/iklika tal-Papa :wanni XXIII Pacem in Terris u fissret li din l-en/iklika tfakkarna fis-sehem essenzjali tad-drittijiet talbniedem sabiex jieqaf kull forma ta’ kunflitt vjolenti. L-en/iklika tirreferi g[al numru ta’ valuri b[addjalogu, ir-rispett g[addinjità tal-bniedem, ilpromozzjoni tad-drittijiet u d-dmirijiet tal-persuni u turi kif dawn il-valuri jag[tu tama lil dawk kollha li qed ibatu min[abba l-vjolenza. Il-Kummissjoni :ustizzja u Pa/i tfakkar li l-komunitajiet l-aktar affettwati mill-vjolenza jibqg[u jesperjenzaw ilfaqar u l-qg[ad. Fejn hemm il-vjolenza, ilpersuna titlef it-tama fil;ejjieni. Il-Kummissjoni tg[id li f’dan il-jum hemm b]onn insaqsu lilna nfusna jekk g[adniex sensittivi g[all-vjolenza ta’ madwarna. Fi ]mien meta qed infakkru l-50 sena milleqqel tal-kri]i tal-missili f’Kuba u tal-gwerra talVjetnam, il-Kummissjoni :ustizzja u Pa/i tistedinna biex nirriflettu dwar ittensjoni bejn il-Korea ta’ Fuq u l-Korea ta’ Isfel u lkunflitt fil-Lvant Nofsani. Il-Papa :wanni XXIII kien talab g[al djalogu bejn l-ideolo;iji u kulturi opposti mibni fuq il[arsien u r-rispett taddinjità tal-bniedem.

Id-dokument ‘Flimkien Awturi ta’ Università A[jar’ tnieda lbiera[ f’konferenza tal-a[barijiet fl-Università mill-SDM (Ritratt> Michael Ellul)

Il-kapa/itajiet tal-istudenti fi/-/entru tal-manifest tal-SDM Id-dokument ‘Flimkien Awturi ta’ Università A[jar’ kien ippre]entat lillistudenti mill-Istudenti Demokrstjani Maltin (SDM) g[all-elezzjonijiet talKunsill Studenti Universitarji (KSU), jinkludi 94 proposta bl-iskop li ti]died il-parte/ipazzjoni studenteska flUniversità. Id-dokument ilbiera[ tnieda f’konferenza tal-a[barijiet fl-Università mill-SDM li kienet indirizzata millPresident tal-SDM, Mark Grech, u millistudent li se jikkontesta g[allPresidenza tal-KSU Thomas Bugeja. G[all-SDM, l-istudenti jridu jibqg[u fi/-/entru tal-edukazzjoni fejn fost ilproposti hemm li r-ri]ultati tal-e]amijiet ikunu pubblikati skont il-valur talECTS jew skont it-tip ta’ e]ami. L-SDM hu impenjat ukoll li ja[dem biex l-istudenti jag[mlu r-resists ta’ Jannar f’:unju flok f’Settembru.

Impenji o[ra tal-SDM huma li jin[oloq kampus mimli [ajja, li l-Università tkun iktar a//essibbli, li jkun hemm tis[i[ tal-kuxjenza so/jali u li l-inizjattivi jwasslu g[al [ajja iktar sana. L-SDM huma determinati wkoll li jg[aqqad il-kulturi u li l-istudenti G[awdxin ikollhom esperjenza indaqs. Il-principji tal-SDM wasslu wkoll biex l-Istudenti Demokristjani Maltin jorbtu mag[hom proposti li bihom l-istudenti jie[du l-a[jar opportunitajiet mill-fatt li l-Belt se tkun il-Kapitali Kulturali Ewropea u li jitwaqqaf Kumitat Permanenti g[all-Kultura. Il-proposti tal-SDM fl-a//essibbiltà jinkludu a//essibbiltà ikbar fil-klassijiet g[all-persuni b’di]abbiltà, il-bini ta’ parke;;, l-introduzzjoni ta’ skema biex l-istudenti jikru roti u l-introduzzjoni ta’ fond ta’ €10,000 biex l-istudenti jkunu m[e;;a ju]aw iktar it-trasport

Mara fil-periklu tal-mewt

Mara ta’ 56 sena minn {al G[axaq tinsab fil-periklu talmewt wara [abta f’Ra[al :did. L-in/ident se[[ ilbiera[ g[all-[abta tal-4.20 p.m. fi Vjal Santa Lu/ija, Ra[al Gdid. Skont l-ist[arrig preliminari tal-Pulizija rri]ulta li vettura tat-tip Toyota Corolla u vettura o[ra, g[al xi ra;uni [abtu, bit-Toyota Corolla ta[bat ukoll ;o [ajt. Fuq il-post issej[et ambulanza li [adet lill-mara lisptar Mater Dei g[all-kura fejn ;iet //ertifikata li tinsab fil-periklu tal-mewt filwaqt li s-sewwieq tal-vettura l-o[ra, ra;el ta’ 52 sena residenti lFgura ma sofra l-ebda ;rie[i. Bil-ka] ;iet infurmata lMa;istrat tal-G[assa Doreen Clarke li [atret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet talPulizija fuq dan il-ka] g[adhom g[addejin.

pubbliku. Proposta o[ra hi li jsir investiment ta’ €20,000 fil-Fond g[ar-Ri/erka u lOpportunitajiet tal-KSU. Dan filwaqt li titnaqqas il-burokrazija amministrattiva. L-SDM qed jipproponu wkoll ittnedija ta’ Fond tal-Karità fejn /ertu profitti minn attivitajiet u kampanji jmorru g[all-karità. Proposta o[ra hi li jissa[[a[ il-kun/ett sportiv flUniversità u biex ikun ]viluppat ground artifi/jali u track tal-altetika. Id-dokument tal-SDM jinkludi wkoll proposta g[al iktar a//essibbiltà g[allErasmus madwar l-Università u li jkompli ji]died l-ammontt ta’ studenti G[awdxin li jag[mlu l-e]amijiet G[awdex. L-SDM iffoka wkoll fuq il-Junior College fejn fost id-diversi proposti hemm dik li jsir fond biex isiru pro;etti fil-Junior College.

Is-safar tal-Maltin fi Frar ]died b’9.3% Il-Maltin li siefru matul Frar li g[adda ]diedu b’9.3% meta mqabbel malistess xahar tas-sena li g[addiet. Dan jirri]ulta minn /ifri pubblikati mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika li minnhom jirri]ulta li 21,228 persuna siefru barra l-pajji]. 86% ta’ dawk li siefru, marru lejn pajji]i fl-Unjoni Ewropea, persenta;; identiku g[al dak ta’ Frar tas-sena l-o[ra. L-Italja u r-

Renju Unit jibqg[u l-iktar ]ew; destinazzjonijiet preferuti mal-Maltin bi 30% u 26% rispettivament. Issuq Taljan naqas bi 13% u dak Ingli] ]ied bi 18% meta mqabbel ma’ Frar 2012. I]-]ieda fin-numru ta’ Maltin li siefru hi kkonfermata wkoll fl-ewwel xahrejn ta’ din is-sena. Innumru ta’ Maltin li siefru bejn Jannar u Frar hu ta’ 43,274, ]ieda ta’ 12% meta mqabbel mal-ewwel xahrejn tal-2012.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Lokali 7

Dam [amest ijiem Il-Kummissjoni f’koma wara li rriversja Ewropea m[assba fuqu l-eks Kap dwar il-ftehim tas-Servizz tas-Sigurtà

ta’ Muscat u l-ka//aturi Il-Kummissjoni Ewropea ng[aqdet ma’ dawk li huma m[assba dwar il-ftehim li lPrim Ministru Joseph Muscat la[aq mal-ka//aturi qabel l-elezzjoni u li da[al fis-se[[ ilbiera[, bil-fu[ talista;un tal-ka//a firRebbieg[a. Jidher li l-Kummissjoni talbet kjarifika lill-Gvern dwar il-fatt li ne[[a l-[las ta’ €50 g[al-li/enzja spe/jali, kif ukoll it-tne[[ija tar-regola li l-ka//aturi jilbsu armbands apposta. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li kellha l-impressjoni li dawn i]-]ew; mi]uri, inti]i biex tissa[[a[ issorveljanza, kienu dda[[lu b[ala parti mid-deroga g[all-ka//a fir-Rebbieg[a fis-snin li g[addew. It-tne[[ija tal-li/enzja spe/jali wasslet biex ilka//aturi, din is-sena ]diedu b’aktar minn 3,000, g[al kwa]i 10,000. Dwar dan tkellmet anke lg[aqda ambjentali Birdlife Malta, li qalet li fid-dawl ta’ dan in-numru akbar ta’ ka//aturi jo[ro; aktar evidenti n-nuqqas ta’ mezzi tal-Gvern biex ikun ]gurat

li ma jitwettqux illegalitajiet mill-ka//aturi. Birdlife qalet li skont il-li;i, g[al dan l-ammont ta’ ka//aturi g[andu jkun hemm talinqas 66 membru talPulizija, i]da kul[add jaf li s-sezzjoni tal-A.L.E g[andha biss 18-il membru. L-g[aqda qalet li, permezz tal-ftehim li dan il-Gvern g[andu mal-ka//aturi, issistema ta’ infurzar tidher li se tkun fjask s[i[, u lista;un tal-ka//a aktarx jidde;enera fi “free for all” g[all-ka//aturi. Minn na[a tag[hom lFKNK u l-g[aqda Ka//aturi San Ubertu wissew lillmembri tag[hom li l-ebda illegalitajiet mhuma se jkunu tollerati. L-FKNK qalet li appuntat marixxalli apposta biex jissorveljaw u jaraw li ma jsir xejn illegali. Waqt li l-Ka//aturi San Ubertu, minn na[a tag[ha wissiet lill-ka//aturi biex ma jaqg[ux g[all-provokazzjoni fid-dawl li membri tal-g[aqda :ermani]a CABS se jkunu g[al sena o[ra qed iduru l-kampanjai Maltija g[assa tal-ka//aturi.

L-AD tikkundanna l-ftu[ tal-ista;un tal-ka//a L-Alternattiva Demokratika qed tilqa’ d-de/i]joni talKummissjoni Ewropea li jkun hemm monitera;; tadde/i]joni tal-Gvern li jer;a’ jinfeta[ l-ista;un tal-ka//a, de/i]joni politika li timxi kontra dak li titlob idDirettiva tal-g[asafar. Il-kelliem tal-Alternattiva Demokratika g[all-welfare tal-annimali u l-agrikoltura, Simon Galea, qal li filwaqt li l-ka//a g[al kwalunkwe spe/i hi ina//ettabbli matul dan il-perjodu peress li jkunu sejrin fil-post fejn ibidu, hemm ukoll il-problema tal-

ka//a illegali ta’ g[asafar protetti. Ma’ dan hemm ukoll marbut il-fatt li mar-regolamenti legali dwar il-ka//a fir-rebbieg[a, bejn l-10 u t-30 t’April, m’hemmx imfassal mekkani]mu t’infurzar li jindirizza ka//a illegali. B[all-Kummissjoni Ewropea li talbet kjarifika ming[and il-Gvern dwar ittne[[ija tal-[las ta’ €50 u larmbands apposta, lAlternattiva Demokratika tinnota dan il-fatt ukoll, li dawn il-mi]uri passati, ma da[lux fis-se[[.

Anzjan ta’ 91 sena dam f’koma g[al [amest ijiem wara li qala’ daqqa ta’ karozza li kien qed isuq l-eks Kap tas-Servizz tas-Sigurtà Godfrey Scicluna li qed ji;i akku]at li bi traskura;ni u mhux b’mod volontarju we;;a’ lil Raphael Lughermo minn Ra[al :did bil-karozza u baqa’ sejjer. L-in/ident se[[ fit-2 ta’ :unju g[all-[abta tas-sieg[a ta’ wara nofsinhar, u kaw]a ta’ dan, l-anzjan, ;arrab feriti gravi. L-anzjan miet mewta naturali fit-23 ta’ Frar li g[adda. Wara l-in/ident b’kollox huwa kien dam 15-il ;urnata rikoverat g[al kura fl-isptar Mater Dei. Godfrey Scicluna ta’ 61 sena kien issospenda lilu nnifsu mis-Servizz min[abba l-pro/eduri li g[addejjin

b[alissa b’rabta ma’ dan ilka] fil-Qorti quddiem ilMa;istrat Tonio Micallef Trigona. Ma kienx sar rapport lill-Pulizija dwar l-in/ident li i]da kien ;ie rappurtat filmedia bil-Kummissarju John Rizzo mill-ewwel jie[u azzjoni u investiga l-ka]. Scicluna li qed ji;i mixli wkoll b’sewqan perikolu] allegatament kien qed jirriversja l-karozza fi Triq Santa Monika, Ra[al :did meta laqat lill-anzjan. Filkumpilazzjoni tal-Erbg[a wara nofsinhar xehdet l-armla ta’ Lughermo’s Julia. Hija qalet li ma kinitx rat lin/ident ise[[, i]da it-tifla ta’ Scicluna stess, li kienet filpost kienet qaltilha li ]ew;ha kien involut f’in/ident tattraffiku. Julia Lughermo kien marret

fid-Dipartiment talEmer;enza tal-Isptar Mater Dei u sabet lil ]ew;ha li ma kienx f’sensih. Huwa dam f’din il-qag[da g[al [amest ijiem u dam b’kollox l-isptar ;imag[tejn. Hija qalet li ]ew;ha kien jg[idilha li kien qala’ daqqa ta’ karozza hekk kif ni]el il-bankina, i]da li ma jiftakar xejn aktar x’kien ;ara. L-Ispettur Jurgen Vella qa li hu kien mar fuq il-post talin/ident u sab li l-vittma kien intlaqat minn karozza talmarka VW Passat misjuqa minn Godfrey Scicluna. Scicluna kien qallu li kien qed ire;;a lura bil-karozza meta sema’ [oss, u [are; jara x’kien ;ara. Scicluna ma kienx raha lill-vittma jin]el mill-bankina. Il-karozza kienet propjetà tal-Gvern.


IN-NAZZJON Il-:img[a 12 ta’ April, 2013

8 Lokali

Inizjattiva mill-BOV dwar ir-responsabbiltà ambjentali Il-maltemp ma qatax qalb grupp ta’ [addiema tal-Bank of Valletta li [allew ilbankijiet tax-xog[ol tag[hom biex taw daqqa t’id fitt[awwil ta’ rqajja’ ta’ si;ar fiz-zona dedikata g[all-grupp tal-iscouts fil-Park talMajjistral. L-attivitajiet tal-BOV dwar it-t[awwil tas-si;ar huma mmirati biex iqajmu kuxjenza fil-komunità rigward il-missjoni tal-Bank biex i[ares l-ambjent g[al ;enerazzjonijiet futuri. Il-pro;etti fit-t[awwil tassi;ar jattiraw numru ta’ organizzazzjonijiet fuq numru ta’ livelli: l-ewwel biex jitnaqqas il-carbon footprint, jitjieb l-ambjent u jibnu fuq reputazzjoni tajba li g[andu l-bank fil-qasam talambjent. B’ferg[a kwa]i f’kull lokalità f’Malta u G[awdex u bil-[addiema tal-bank ila[[qu ’l fuq minn 1,500, il-BOV g[andu rabtiet b’sa[[ithom mas-so/jetà Maltija. Stephanie Agius, ilCorporate Social Responsibility Officer malBOV qalet li l-ambjent g[andu jkun apprezzat u

{addiema tal-BOV t[awwel si;ra fil-Park tal-Majjistral

m[ares. G[alhekk il-BOV se jibqa’ minn ta’ quddiem biex ikunu organizzati attivitajiet biex jitjieb l-ambjent. Isiru wkoll inizjattivi biex titqajjem kuxejnza favur kwistjonijiet ambjentali kemm fil-bank kif ukoll filkomunità b’mod ;enerali.

Il-BOV adotta kultura ambjentali ftit tas-snin ilu, bliskop li jitnaqqas il-carbon footprint permezz ta’ inizjattivi li jinkludu ener;ija li ti;;edded, tmexxija taliskart u investment f’teknolo;ija li tnaqqas ilkonsum.

Ir-rivista THINK dwar ir-ri/erki

Storja interessanti fir-rivista THINK talUniversità tittratta dwar mappa tridimensjonali ta’ Malta. Saviour Formosa kkoordina pro;ett ta’ €4.4 miljun, iffinanzjat mill-Fond Ewropew g[all-I]vilupp Re;jonali,

biex ji]viluppa mappa ta’ Malta li qatt ma kien hawn qabel. Din il-mappa se tkun a//essibbli f’:unju li ;ej. Il-pro;ett jista’ jg[in lil Malta ti]viluppa pjani a[jar ta’ g[ajnuna f’xi di]astru biex ji;u salvati l-[ajjiet.

Jum il-Karità mfakkar nhar il-{add li ;ej Il-Knisja f’Malta se ti//elebra Jum il-Karità nhar il-{add li ;ej – it-Tielet {add tal-G[id. Il-motto li ntg[a]el mill-Kumitat Organizzattiv tas-Segretarjat {idma So/jali u ta’ Karità hu ‘Emmen f’Alla...{obb’. Mill-offerti li se jag[ti lpoplu t’Alla waqt ilquddiesa tas-Sibt filg[axija u tal-{add, se jibbenefikaw id-Djar tat-tfal, id-djar talanzjani, Dar Pirotta, Id-Dar tal-Providenza, isSegretarjat Emigranti, isSegretarjat Assistenza So/jali u l-a;enzija CARITAS. Fil-jiem li ;ejjin, bilkooperazzjoni s[i[a talKulle;; tal-Kappillani u tarRetturi tal-Knejjes tarReli;ju]i u Filjali, se jitqassmu qfief li jitqieg[du fil-knejjes biex fihom

jitqieg[du o;;etti tal-ikel. Matul is-sena dawn jkunu ta’ g[ajnuna kbira g[at-tfal u l-adolexxenti li, fit-tfulija tag[hom, ikunu sabu ru[hom f’diffikultajiet serji. Sabiex wie[ed jikkontribwixxi jista’ jibg[at ukoll SMS vojt bin-numru 50618921, u jkun qed jag[ti donazzjoni ta’ €7 g[allkarità. Wie[ed jista’ wkoll i]ur il-ferg[at tal-banek APS, Bank of Valletta u HSBC u jag[mel l-offerta tieg[u. Bilkooperazzjoni s[i[a ta’ Radju RTK, se jintu]aw listess kontijiet bankarji li jintu]aw fil-Kampanja RTK - Familji fil-B]onn. Innumru tal-kontijiet bankarji huma kif ;ej: APS 10543110022; BOV 40010162286; HSBC 033157108050.

Kompetizzjoni g[all-aqwa pjan tan-negozju f’Malta G[adha kemm tnediet it-

12-il edizzjoni talKompetizzjoni tal-JCI Malta BBP, li tkun

organizzata kull sena blg[ajnuna tal-HSBC Malta u l-KPMG Malta. L-iskop ta’ din ilKompetizzjoni hu li j[e;;e; spirtu imprenditorjali, filwaqt li jipprovdi lill-intraprendituri ]g[ar, li jkunu g[adhom jibdew, dak l-g[arfien u esperjenza [alli jdawru lideat f’g[anijiet konkreti tan-negozju. Sabiex wie[ed

jikkwalifika g[al din ilkompetizzjoni je[tie; li persuna jkollha bejn it-18 u l-40 sena. Wie[ed ukoll jista’ jing[aqad fi grupp ta’ mhux aktar minn erba’ persuni, u flimkien jippre]entaw idea tannegozju li biha tkun tista’ tibda intrapri]a. L-applikazzjonijiet u lproposti g[all-pjani tannegozju jinkisbu mis-sit ta’ JCI Malta www.jci.org.mt jew billi tikteb lil lavallette@jci.org.mt. Dawn jibqg[u jintlaqg[u sal-10 ta’ Ottubru 2013.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Lokali # Parlament 9

Pre]entat lill-Ispeaker rapport ta’ [idma tal-NAO

Opportunità g[all-istudenti biex japprezzaw sperimenti applikati fix-xjenza

Fiera u ta[ditiet dwar ir-rwol tax-xjenza fis-so/jetà Se jintlaqg[u donazzjonijiet b’risq pro;etti lokali ta’ ri/erka dwar il-kan/er In-National Student Travel Foundation (NSTF) se ter;a’ torganizza l-NSTF Science Expo 2013, ;img[a mimlija attivitajiet biex aktar tfal u ]g[a]ag[ jit[e;;u jkomplu jistudjaw ix-xjenza. L-attività hi nti]a wkoll biex jitqajjem i]jed interess g[allirwol tax-xjenza fis-socjetà. G[al dan l-iskop l-NSTF se torganizza open day g[all-familja kollha fi/?entru tal-Mediterran g[allKonferenzi nhar il-{add li ;ej mill-10 a.m. sas-6 p.m. Matul dan il-jum, il-pubbliku se jkollu opportunita’ isegwi wirjiet xjentifi/i. Ilpubbliku se jkun jista’ jara wkoll numru ta’ pro;etti li [ejjew l-istudenti Maltin, liema pro;etti se jkunu skrutinizzati mill-;urija biex irrebbie[a mbag[ad jirrappre]entaw lil pajji]na f’kompetizzjonijiet tax-xjenza fuq

livell Ewropew u internazzjonali. Il-programm jinkludi, ta[dita minn Salome Matos, studenta post-graduate millUniversità ta’ Edinburgh u membru tal-Kumitat E]ekuttiv Ewropew tal-MILSET fuq l-Astronomija u lAstrofi?ika. It-ta[dita tibda g[all-[abta tal-10 a.m. u tintemm fil-11 a.m. Sussegwentament se ssir ta[dita mill-Prof. Richard O’Kennedy mill-Ireland’s University of Enterprise. Hu se jitkellem dwar il-BijoKimika Applikata. Wara nofsinhar, bejn it3.30 p.m. u l-4.30 p.m. se jkun hemm ta[dita minn Alison Rivett mill-Università ta’ Bristol. Hi se tit[addet dwar ix-Xjenza Atmosferika. Ta[dita o[ra hi dik li se ssir milll-Prof. Nardone Pasquale mill-Université

Libre de Bruxelles. It-tema se tkun dwar il-Euclid Plane Geometry. Il-pubbliku se jkollu opportunità jara [elikopter mag[mul millkarti. Din it-ta[dita tibda fl4.20 p.m. sal-5.30 p.m. IlProfessur Adam Hart millUniversità ta’ Gloucestershire se jitkellem dwar il-Pheromone Chemistry bit-tema tatta[dita tkun What can we learn from bees and ants? Id-d[ul g[al din l-attività se tkun b’xejn i]da d-donazzjonijiet se jmorru biex ikunu ffinanzjati pro;etti lokali ta’ ri/erka dwar ilkan/er. Il-kelliema u l-animaturi kollha huma esperti filkomunikazzjoni tax-xjenza u g[alhekk it-ta[ditiet u s-sezzjonijiet tag[hom huma mmirati g[al etajiet differenti.

Anthony C. Mifsud, lAwditur :enerali, ippre]enta r-Rapport Annwali dwar il{idma u l-Attivitajiet talUffi//ju Nazzjonali talVerifika (NAO) g[as-sena li g[alqet fil-31 ta’ Di/embru 2012 lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti An;lu Farrugia, Fl-introduzzjoni tieg[u g[al din il-pubblikazzjoni lAwditur :enerali ta daqqa t’g[ajn lejn l-i]vol;iment tax-xog[lijiet li l-NAO da[al g[alihom, u li wettaq matul is-sena li dan ir-Rapport qed jittratta. F’dan ir-Rapport hemm ukoll deskrizzjoni tal-mandat, ir-rwol u l-firxa ta’ xog[ol ta’ verifika tal-Uffi//ju. Jispjega d-diversi tipi ta’ xog[ol ta’ verifika li saru mill-Uffi//ju, ji;ifieri verifika finanzjarja u ta’ osservanza, verifika spe/jali u investigattiva, verifika fuq l-effettività, l-effi/jenza u l-ekonomija ta’ attivitajiet governattivi, u dik ta’ Informazzjoni Teknolo;ika. Hemm ukoll ;abra fil-qosor tar-rapporti kollha ta’ verifika ppubblikati matul l-2012. F’dan ir-Rapport ing[atat deskrizzjoni tal-attivitajiet u ]viluppi relatati ma’ Ri]orsi Umani li saru matul is-sena, b[al dawk relatati mar-reklu-

ta;;, ta[ri;, u]u ta’ konsulenti u mi]uri li jiffavorixxu l-familja. Hemm ukoll deskrizzjoni dwar ir-relazzjonijiet u l-koperazzjoni li l-NAO g[andu mal-Parlament permezz talKumitat dwar il-Kontijiet Pubbli/i u l-Kumitat talKontijiet tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Verifika. Ir-Rapport jirreferi wkoll g[all-koperazzjoni li te]isti bejn l-NAO u istituzzjonijiet o[ra, b[all-Amministrazzjoni Pubblika, id-Dipartiment talAwditjar Intern u Investigazzjonijiet, lUniversità ta’ Malta, u awtoritajiet u entitajiet o[rajn. Ing[atat ukoll prominenza g[all-konferenzi u laqg[at o[ra li saru lokalment u dawk barra minn pajji]na li g[alihom attendew uffi/jali g[olja tal-NAO. Laqg[at kienu jinkludu, fost o[rajn, il-laqg[a li saret Malta talGrupp tal-{idma dwar lAmbjent tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika (EUROSAI), u l-laqg[a annwali tal-Kumitat ta’ Kuntatt g[all-Istituzzjonijiet tal-Verifika Suprema ta’ kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament jag[ti l-kondoljanzi Il-Kamra tar-Rappre]entanti nhar it-Tlieta wara nofsinhar tat il-kondoljanzi tag[ha lill-qraba tal-eks Deputat Nazzjonalista Marcell Mizzi li miet fil-jiem li g[addew. Marcell Mizzi kien prokuratura legali G[awdxi, poeta u kellu g[arfien kbir dwar il-li;ijiet kriminali u /ivili. Tfakkret ukoll il-memorja ta’ Carmelo Refalo, missier isSegretarju Parlamentari Anton Refalo li wkoll miet dan la[[ar. Carmelo Refalo, li kien Pulizija, [adem qatig[ biex rabba lill-ibnu f’g[o]]a kbira u segwieh matul il-karriera legali u politika tieg[u.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

10 Illum il-:img[a Fil-magazin ta’ Marzu tal-linja tal-ajru Lufthansa hemm suppliment ta’ 32 pa;na CountryProfilerInvest in Malta li hu mimli elo;ji g[all-mod kif kibret l-ekonomija tag[na f’wa[da bilan/jata u li toffri [afna opportunitajiet.

Dan ir-rapport jibda b’mistoqsija sinifikanti [afna mag[mula lil allura Prim Ministru Lawrence Gonzi fejn min qed jintervistah jiddikjara li Malta u l-:ermanja ;ew i//itati b[ala l-aktar ]ew; ekonomiji li marru tajjeb fl-Ewropa u

jistaqsi lil Dr Gonzi x’de/i]jonijiet [a li wasslu biex Malta kisbet dawn ir-ri]ultati u x’lezzjonijiet jistg[u jittie[du minn dan is-su//ess. Rikonoxximent aqwa minn dak espress f’din il-mistoqsija, ]gur li ebda gvern ma jista’ jkollu!

Il-barranin dwar is-su//ess ekonomiku tal-Gvern Nazzjonalista Il-kumpanija tal-ajru Lufthansa hi wa[da mill-akbar linji tal-ajru fl-Ewropa u fiddinja. Ma’ pajji]na g[andha rabta qawwija g[ax tipprovdi servizz bejn Malta u l:ermanja fuq ba]i regolari. Din is-sena se ]]id ukoll titjira kuljum minn u lejn Frankfurt. Dan m’hemmx dubbju se jikkontribwixxi biex ikompli jikber it-turi]mu bejn Malta u l-:ermanja. Is-suq :ermani] hu t-tielet l-ikbar suq ta’ pajji]na, u mistenni jkompli jikber aktar ma jkun hemm rotot bejn i]-]ew; pajji]i.

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

- Malta hi l-ikbar /entru g[ar-re;istrazzjoni tal-vapuri u g[andha rre;istrati ta[t ilbandiera tag[na [amsa filGwadan g[all-ekonomiji mija tal -flotta dinjija tasMhux biss it-turi]mu jgawdi minn aktar super yachts. titjiriet bejn Malta u l-:ermanja i]da - Is-settur tas-servizzi wkoll is-setturi ekonomi/i l-o[rajn. Ilmarittimi ta’ pajji]na kiseb :ermanja hi fil-fatt l-ikbar investitur reputazzjoni qawwija g[atbarrani f’pajji]na. Malta qed ti;i rikonoxxuta bl-g[a;la g[ar-re;istrazzjoni ta’ ajruplani privati biex tiswija mill aqwa ta’ yachts Diversi kumpaniji :ermani]i g[andhom b’hekk tkompli tg[in fit-tkattir ekonomiku u vapuri . fa/ilitajiet f’Malta. Dawn jinkludu - Xibka wiesg[a ta’ ta’ 70 trattat g[al tassazzjoni Malta qed ti;i rikonoxxuta bl-g[a;la g[arPlaymobil, li tipprodu/i l-;ugarelli u l-Lufthansa doppja, fejn saru sforzi sinifikattivi biex jissa[[u rre;istrazzjoni ta’ ajruplani privati. Technik, li tag[mel xog[ol ta’ manutenzjoni fuq rabtiet ta’ pajji]na ma’ swieq importanti jew li qed - Ir-relazzjonijiet tajbin li g[andna mal-Libja, l-ajruplani. jikbru b[al dak ta/-?ina, Singapore u l-Amerika wara s-sehem tag[na fil-;lieda tal-poplu Libjan Minn madwar 250 kumpanija li hawn f’Malta Latina. g[all-[elsien veru minn Gaddafi, po;;a lil li jimmanifatturaw l-aktar g[all-esportazzjoni, - Investiment f’industrji ta’ teknolo;ija g[olja li pajji]na fuq quddiem nett f’[idma lejn l-isforzi li wa[da minn kull [amsa minnhom huma ta’ jkabbru l-i]vilupp. dan il-pajji] ;irien qed jag[mel biex ikabbar lsidien :ermani]i. - Investiment ta’ €30 miljun fil-Biomalta ekonomija u l-prosperità. Dan billi nipprovdu Dan kollu juri l-importanza li suppliment b[al Campus biex nipprovdu t-tkabbir ne/essarju appo;; lo;istiku, servizzi ta’ back office u dak li deher fil-magazin tal-Lufthansa, u li permezz ta’ fa/iliajiet state-of-the-art u ambjent g[arfien tas-suq lil kumpaniji internazzjonali li jinqara minn miljuni ta’ passi;;ieri – persenta;; mill-aqwa g[ar-ri/erka. jixtiequ jippenetraw is-suq Libjan u ju]aw lil qawwi minnhom negozjanti u imprendituri – - L-g[arfien ta’ Malta b[ala kapitaali talMalta b[ala hub g[all-operazzjonijiet tag[hom g[andu fuq il-futur ta’ pajji]na. eGaming, fejn pajji]na qed ji]viluppa bil-[effa fl-Afrika ta’ Fuq. Li jqabbluna mal-:ermanja, il-powerhouse tal- b[ala forza fl-industrja iktar wiesg[a tal-media - L-infrastruttura ambjentali ta’ Malta g[addiet Ewropa di;à hu unur kbir g[alina. Il-:ermanja, di;itali. minn rifoma radikali bil-pajji] jlesti g[all-fa]i li l-ikbar ekonomija fl-Ewropa titqabbel ma’ - Ir-reputazzjoni ta’ Malta mibnija fuq sisien sodi jmiss tal-i]vilupp tieg[u. Malta, l-i]g[ar ekonomija fl-Unjoni Ewropea. ta’ infrastruttura ta’ le;i]lazzjoni, servizzi u I]da li jg[idu li Malta moderna qed tg[ix irteknolo;ija biex illum pajji]na jospita l-ikbar Progress impressjonanti li sar f’pajji]na reputazzjoni tag[ha b[ala wa[da mill-aktar casinos on line fid-dinja. Dan, u [afna i]jed, juri l-progress lokalitajiet g[al negozju effi/jenti u progressiv - Industrija qawwija tal-films, fejn diretturi ta’ impressjonanti li se[[ f’pajji]na fl-a[[ar snin, fl-Ewropa hi xi [a;a li tikkontribwixxi lejn isfilms u televi]joni minn madwar id-dinja qed b’mod spe/jali minn mindu sse[ibna fl-Unjoni su//ess ta’ pajji]na. jag[]lu lil Malta g[al produzzjonijiet b’ba;it g[oli Ewropea, li fet[itilna mhux biss swieq ;odda u fejn pajji]na qed dejjem ikabbar ir-rwol tieg[u i]da wkoll opportunitajiet li qatt ma kellna u ma Setturi fejn irid isir l-investiment b[ala /entru ewlieni b[ala lokalità g[all-;bid talseta’ jkollna, Dan is-suppliment jitkellem dwar is-setturi films. Is-suppliment fil-maga]in tal-Lufthansa hu kollha li fihom g[andu jsir investiment f’Malta. - ?entru finanzjarju diversifikat li wassal biex fuq kollox rikonoxximent mill-isba[ g[all-[idma Jg[id li d-determinazzjoni ta’ Malta li tibbrilla Malta saret wie[ed mi/-/entri finanzjarji ewlenin fl- tal-gvern ta’ Lawrence Gonzi, li minkejja l-kri]i b[ala post dinamiku u differenti biex tag[mel Ewropa. finanzjarja u ekonomika fid-dinja li tant laqtet negozju u tinvesti wasal g[al ri]ultati - Malta qed ti]viluppa dejjem iktar b[ala hub [a]in lill-Ewropa, irnexxielu jwassal lil pajji]na impressjonanti u biex illum Malta hi wa[da mill- dinji g[al kumpaniji li jinnegozjaw f’munita g[al progress ming[ajr pre/edenti. ftit pajji]i tal-UE fejn hemm tkabbir ekonomiku. elettronika barranija. Jalla l-gvern Laburista pre]enti jkompli fuq Fejn il-qg[ad hu baxx u fejn l-opportunitajiet dak kollu li twettaq u ma jag[mel xejn li jtellef Li jqabbluna mal-:ermanja, g[ax-xog[ol ma jonqsux. mill-progress u l-i]vilupp li ksibna b’mod il-powerhouse tal-Ewropa di;à Dan is-suppliment jitratta dwar kemm Malta: spe/jali fl-a[[ar [ames snin. - Investiet bil-qawwa f’infrastruttura moderna hu unur kbir g[alina. Il-:ermanja Il-gvernijiet jinbidlu g[ax hekk titlob idtat-telekomunikazzjonijiet u t-trasport, filwaqt li demokrazija, i]da dak li jkun twettaq g[all-;id l-ikbar ekonomija fl-Ewropa tal-poplu Malti u G[awdxi g[andu mhux biss tipprovdi pakkett s[i[ ta’ in/entivi li jvarjaw titqabbel ma’ Malta, l-i]g[ar jibqa’, i]da jkun min ikun fil-gvern g[andu minn benefi//ji fiskali g[al fa/ilitajiet mibnija ekonomija fl-Unjoni Ewropea jkompli jibni fuqu. skont kif ikun jixtieq min ikun se jippodu/i.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Konferma tal-istrate;iji tajbin tal-Gvern Nazzjonalista Il-ba;it li tressaq mill-Gvern Laburista nhar itTnejn u li kien approvat nhar l-Erbg[a qieg[ed ida[[al fis-se[[ l-in/entivi kollha tal-ba;it talGvern Nazzjonalista f’Novembru li g[adda. IlMinistru tal-Finanzi Edward Scicluna qag[ad attent li ma jsemmihomx fid-diskors tieg[u talba;it. Hi tattika parti;jana li tipprova tnessi l-fatt li dak li se jkunu qed igawdu [afna nies millba;it hu biss grazzi g[all-Gvern Nazzjonalista. Grazzi g[all-programm politiku li kellu l-Partit Nazzjonalista g[all-le;i]latura li g[addiet u li twettaq f’[ames snin mill-aktar diffi/li fid-dawl tal-isfidi kbar u kri]ijiet ekonomi/i internazzjonali. Konsistenza u inkonsistenza Dan juri wkoll il-konsistenza tal-Partit Nazzjonalista u l-inkonsistenza tal-Labour. G[ax il-ba;it tal-Gvern Nazzjonalista li qabel mieg[u kul[add kellu l-vot favurih mill-Partit Nazzjonalista darbtejn, imma l-Labour hu issa biss li vvota favurih. F’Di/embru li g[adda lPartit Laburista g[a]el li jivvota kontrih f’wa[da mill-aktar stonaturi li g[amel min illum hu Prim Ministru – meta qal li jaqbel mieg[u u se jimplimentah jekk jirba[ l-elezzjoni kif fil-fatt

g[amel, i]da ma kienx se jivvota favurih dakinhar g[all-vanta;; poliitku ta’ dak i]-]mien. Dan minkejja li Lawrence Gonzi, dak i]-]mien Prim Ministru, kien iddikjara li anke jekk jg[addi

l-vot favur il-ba;it, se jsejja[ elezzjoni ;enerali b’appell /ar lill-Oppo]izzjoni biex il-ba;it jg[addi u ma jkunx hemm stennija g[al xejn b’xejn. Tnaqqis tat-taxxa grazzi g[al-PN Il-ba;it hu l-aqwa /ertifikat g[at-tmexxija ekonomika tal-Gvern Nazzjonalista. Hu wkoll vot importanti favur it-tnaqqis tat-taxxa mill-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern Laburista issa g[andu j]omm ukoll ittnaqqis fl-og[la rata tat-taxxa ppjanat mill-Gvern Nazzjonalista g[as-sentejn li ;ejjin, ji;ifieri minn 32% din is-sena g[al 29% fl-2014 u g[al 25% fl2015. Il-Partit Nazzjonalista kien dejjem il-partit tat-tnaqqis tal-income tax u bis-sa[[a tal-[idma u listrate;ija ekonomika ta’ gvernijiet Nazzjonalisti, log[la rata tal-income tax se tkun naqset minn 65% 26 sena ilu, g[al 25%. Konferma ta’ finanzi b’sa[[ithom Dan hu /ertifikat ukoll g[all-qag[da finanzjarja tajba li [alla l-Gvern Nazzjonalista bi ]bilan/ baxx is-sena l-o[ra anke jekk il-Gvern Laburista qed jipprova jbag[bas ma’ dan il-fatt billi ja[bi d[ul ta’ €66 miljun li l-Gvern kellu s-sena l-o[ra. Waqt li [er;in [afna konfermi tal-istrate;ija ekonomika tajba tal-Gvern Nazzjonalista, il-Gvern Laburista la fid-diskors tal-President u lanqas fiddiskors tal-ba;it ma spjega x’inhi l-istrate;ija

ekonomika tieg[u. Minflok, g[a]el li fid-diskors importanti tal-ftu[ tal-Parlament, il-Gvern Laburista jkun parti;jan bi slogans politi/i – kliem xejn xieraq u li ma jawgurax g[all-g[aqda nazzjonali filwaqt li j/ekknu kemm il-presidenza kif ukoll id-dinjità tal-Parlament. Min ma jafx fejn sejjer, qatt ma jista’ jasal Il-Ministru tal-Finanzi qag[ad jara kif se ja[bi d[ul ta’ €66 miljun is-sena l-o[ra biex juri ]bilan/

artifi/jalment og[la, imma ma sabx imqar ftit [in biex jispjega fejn irid jie[u l-pajji] meta qed jg[idilna li jrid ibiddel id-direzzjoni ekonomika. Sal-lum, [afna rapporti u statistika g[adha titkellem u tanalizza l-a[[ar xhur tal-Gvern pre/edenti. Statistika li tkompli tikkonferma ddirezzjoni tajba li kien jinsab miexi fiha l-Gvern – triq ta’ tkabbir ekonomiku, [olqien ta’ xog[ol u investiment f’pajji]na li wasslu lill-pajji]na biex i]omm rata ta’ qg[ad f’livell li hu l-[ames lanqas fost il-pajji]i fl-Unjoni Ewropea. Min ma jafx fejn sejjer, qatt ma jista’ jasal. IlMinistru tal-Finanzi ammetta li dan il-ba;it mhux tieg[u. Allura fejn se je[odna^ Id-diskors tal-ba;it kien opportunità biex il-Gvern Laburista jibda jitkellem u juri d-direzzjoni li jrid jie[u lillpajji]na. G[ax hu importanti li l-Gvern Laburista jispjega sew fejn irid jasal u fejn irid jie[u l-pajji] ekonomikament biex ma jo[loqx in/ertezza.

It-tifsira tal-vja;; minn le g[all-iva Mhux xi seklu ilu, i]da ftit xhur biss g[addew minn mindu l-oppo]izzjoni Laburista ta[t it-tmexxija ta’ Joseph Muscat ivvutat le g[all-Ba;it imressaq millgvern Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi. Oppo]izzjoni b’ir;ulija I]da nhar it-Tnejn li g[adda

kien gvern Laburista mmexxi mill-istess Muscat li ressaq fil Parlament ta’ Malta l-istess ba;it bi ftit li xejn tibdil. U lOppozizzjoni Nazzjonalista b’ir;ulija u konxja millinteress nazzjonali ivvutat favur. Il-vja;; bejnet il-Le u l-Iva li g[amel il-Partit Laburista kien wie[ed ta’ opportuni]mu u konvenjen]a spjetata. Vja;; li kien ippjanat apposta biex

Franco Debono jing[ata lopportunità li jivvota maloppo]izzjoni kontra l-ba;it u b’hekk il-gvern jaqa’, kif filfatt se[[. Muscat kien g[amel il-kalkoli tieg[u. Kien warrab l-interess talpoplu li kellu kull dritt li jibda jgawdi mill-mi]uri talba;it minn Jannar li g[adda. Ried li jil[aq Prim Ministru kemm jista’ jkun malajr, akkost ta’ kollox. Muscat kien jaf li l-elezzjoni kienet se ssir mhux aktar tard minn Mejju, i]da bla dubju ta’ xejn kien ;ie mog[ti l-parir mill-klikka li kienet u g[adha ti;bidlu lispagi, li kien hemm riskju li jekk dak il-;id jasal fi bwiet il-poplu, l-opinjoni pubblika setg[et tirrea;ixxi. Illum qed naraw kif dawk kollha li mxew skont ma kien

B’kabinett daqs li kieku Muscat kien qed imexxi l-Istati Uniti u li se jiswa l-miljuni ta’ ewro aktar minn dak li kien ippjanat, b’[olqien ta’ po]izzjonijiet g[all-skopijiet purament parti;jani u [ela ta’ flus f’impjiegi finti fid-dipartimenti

iddeddat minn dak il-vja;; di]onest, dawn qed isarrfu linvestiment tag[hom f’Joseph Muscat b’[atriet g[olja kemm fi/-?ivil kif ukoll f’postijiet o[rajn, kontra l-weg[diet /ari ta’Muscat innifsu dwar ittrasparen]a u dwar ilmeritokra]ija. Mhux ta’ b’xejn li dawk li kellhom tant ammirazzjoni g[al Muscat u l-vi]joni tieg[u ta’ so/jetà aktar trasparenti u meritokratika di;à biddlu ddiska u llum xahar biss wara l-elezzjoni qed jakku]aw lil Muscat li ma ]ammx kelmtu. Gvern bi skopijiet parti;jani

A[na ]ammejna kelmtna u vvutajna favur dan il-ba;it, mhux biss g[ax dan kien ba;it li g[amilna a[na, i]da g[ax ma ridniex li Malta u lfinan]i tag[ha jid[lu fi sqaq bil-konsegwenzi kollha li kien isofri l-poplu Malti. Dan ma jfissirx li dan ilba;it mhux ser jo[loq problemi fiskali u finan]jarji g[all-Gvern. Billi g[al skopijiet parti;jani Muscat ]amm il-ba;it ta’ Gonzi, issa jrid jiffa//ja l-fatt li dak il-

ba;it kellu warajh pjani differenti minn tieg[u. L-ispi]a ta’ dan il-Gvern di;à ]diedet. Jekk jattwa dak li wieg[ed fil-programm elettorali tieg[u, din l-ispi]a jista’ jkun ukoll li g[ad tisplodi. B’kabinett daqs li kieku Muscat kien qed imexxi lIstati Uniti u li se jiswa lmiljuni ta’ ewro aktar minn dak li kien ippjanat, b’[olqien ta’ po]izzjonijiet g[allskopijiet purament parti;jani u [ela ta’ flus f’impiegi finti fid-dipartimenti tal-Gvern, qed nirriskjaw li ning[ataw ilkarta s-safra, jekk mhux il[amra, mill-Unjoni Ewropea. Margaret Thatcher 1925-2013

Margaret Thatcher kienet saret Prim Ministru fl-1979. Ir-Renju Unit dak i]-]mien kien mag[ruf fl-Ewropa b[ala “the sick man of Europe”. Jiena g[ext is-snin tattmexxija kollha ta’ Thatcher g[ax kont noqg[od hemm. Qabel l-elezzjoni tal-1979 ta[t gvernijiet Laburisti, ilunions il-kbar kienu jiddettaw dak li kien jidhrilhom. L-

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

istrajks industrijali f’[afna oqsma tal-[ajja ta’ kulljum kienu jse[[u ta’ kull ;img[a. Ix-xellugin So/jalisti kellhom a;enda wa[da – li jo[olqu di]gwid u anarkija fil-pajji], bit-tama li huma jie[du r-riedni fil-Partit Laburista Ingliz u jimponu lideat estremi tag[hom fuq ilpoplu. Thatcher biddlet iddirezzjoni ta’ pajji]ha billi ra]]net il-politika estrema talmexxejja tal-unions, fet[et lekonomija Ingli]a b’mod rivoluzzjonarju, tat lill-poplu Ingli] pajji] ;did u flimkien ma’ Ronald Reagan u l-Papa :wanni Pawlu II influwenzat il-waqg[a tal-Komuni]mu.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

12 ?irasa#Ittri

. .

BHAC-CIRASA... Id-diskors tal-President Id-diskors tal-President fil-ftu[ uffi/jali talParlament kien talmist[ija. Il-ftu[ ta’ kull

Parlament hi okka]joni spe/jali. Li suppost tkun ’il fuq mill-politika parti;jana. Dejjem hekk sar. F’din l-okka]joni, ilPresident tar-Repubblika jindirizza lill-membri parlamentari. Id-diskors ikun miktub mill-gvern. Ovvjament nifhem li lPresident ikun ra ddiskors minn qabel. Suppost dan id-diskors jelenka l-[idma ewlenija tal-gvern. Imma din id-darba ddiskors tal-President kien mimli insulti diretti lejn l-Oppo]izzjoni Nazzjonalista. Kien fih fra]ijiet li Joseph Muscat u]a waqt il-kampanja elettorali tal-elezzjoni. Diskors li aktar kien jixraq f’xi mass meeting tal-Labour. Milli g[allftu[ tal-Parlament. Qatt ma niftakar diskors ta’ President daqshekk parti;jan. Li propju fil-ftu[ uffi/jali tal-Parlament g[a]el li jinsulta lill- Oppo]izzjoni Nazzjonalista. Kien diskors g[al kollox barra minn postu. Li g[amel [sara kbira kemm lillgvern. Kif ukoll lillPresidenza. Il-fro;a issa saret. U issa kul[add irid jerfa’ irresponsabbiltà ta’ g[emilu. Il-Ba;it Din il-;img[a g[amilna maratona ta’ seduti filParlament. Iltqajna mid-9 ta’ filg[odu. Sad-9 ta’ bil-lejl. Il-gvern kien mg[a;;el biex jg[addi lba;it. Il-Gvern Laburista ta’

Jospeh Muscat ]amm kelma b’kelma l-istess ba;it li konna ressaqna a[na f’Di/embru tas-sena l-o[ra g[all-approvazjoni tal-Kamra. Ma biddlu xejn minnu. Dakinhar kienu fl-Oppo]izzjoni. U vvutaw kontra l-ba;it. Imma issa f’daqqa wa[da dan il-ba;it sar tajjeb. G[all-ewwel darba flistorja tal-Parlament Malti g[andna gvern li ressaq ba;it li hu miktub mill-Oppo]izzjoni. B[ala Oppo]izzjoni responsabbli a[na vvutajna favur. M’g[amilniex b[alhom. U vvutajna kontra l-ba;it. Issa g[ax qeg[din filgvern kellhom seba’ mitt

minn Mario GALEA

sena biex ifittxu jg[addu l-ba;it. G[ax jafu li bla ba;it ma jistg[ux ja[dmu. Allura kellhom jag[mlu seduti twal biex ifittxu jg[addu l-ba;it. Listess ba;it li f’Di/embru m’g[addiex min[abba fihom. Veru ka] li min xarrbu kielu l-bakkaljaw. Patri twajjeb

Din qalieli patri din il;imgha. :ratlu vera. Ta’ kull nhar ta’ Sibt e]att qabel il-quddiesa ta’ filg[axija, ra;el kien imur iqerr g[andu. F’kull qrara kien jirrakkontalu kemm qed ikollu problemi mal-mara. Ma kienu jaqblu f’xejn. Kienet imqabbda mieg[u. Dejjem tgerger. U kienu saru kelb u qattus. Il-patri twajjeb kien jipprova jikkalmah. Darba minnhom ir-ra;el mar iqerr b[as-soltu. Issitwazzjoni kienet marret g[all-ag[ar. Qallu “Father ili ;img[a s[i[a nitlob ’l Alla biex joqtol lil mara forsi ne[les minnha darba g[al dejjem.”. Il-patri bilpa/enzja kollha fehmu li dak kien dnub. Spjegalu li lil Alla ma nistg[ux nitolbuh affarijiet negattivi. Fejn nixtiequ deni lil [addiehor. Stiednu biex lil Alla jitolbu biss affarijiet po]ittivi. B[al pere]empju biex lilu jag[tih il-pa/enzja. U lillmara jdawlilha mo[[ha biex ma tibqax ti;;ieled mieg[u. Is-Sibt ta’ wara ir-ra;el re;a’ mar iqerr. Qallu “Father din il-;img[a smajt minnek. Lil Alla tlabtu [afna … imma tlabtu jaqla’ grazzja po]ittiva lil mara kif g[idtli int.” “Mela xi tlabtu”, staqsieh il-patri kuntent. “Father tlabtu biex lill-mara ifittex jag[tiha l-glorja tal;enna”.

Il-Parlament japprova Ba;it tal-Oppo]izzjoni Sur Editur {afna media ma qaluhiex li meta tressaq il-Ba;it, u meta l-Ba;it kien approvat nhar l-Erbg[a filg[axija filParlament, il-Ba;it approvat kien Ba;it li t[ejja u tressaq g[all-2013 mill-Oppo]izzjoni u mhux mill-Gvern tal;urnata. Fil-fehma tieg[i, dan ilGvern Laburista qieg[ed jibda l-le;i]latura b’ba;it ta’ [addie[or – talOppo]izzjoni. Illum, b’aktar kalma, tidher aktar il-farsa li g[amel ilPartit Laburista f’Di/embru li g[adda meta fil-Parlament qal li jaqbel mal-Ba;it, i]da

L-ittri f’din il-pa;na

mhux se jkun qieg[ed jivvota favurih u fl-istess nifs kien qal ukoll li jekk ikun filGvern iressaq l-istess Ba;it. Dan g[amlu biex il-Gvern dak i]-]mien jitlef il-vot importanti tal-Ba;it, u jaqa’. Kull Gvern li jitla’ jrressaq ba;it ;did. I]da din id-darba, il-Gvern Laburista a;ixxa b’mod ie[or. Wisq nib]a’ li l-Gvern Laburista g[ad m’g[andux vi]joni /ara ta’ fejn irid jie[u lill-pajji]na wara dak kollu li qal filkampanja elettorali li jrid ibiddel id-direzzjoni ta’ pajji]na.

A. Sammut San :wann

L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, InNazzjon, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450), jew fl-indirizz elettroniku: alex.attard@media.link.co m.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm ilpunt tag[ha.

Stunatura jew sfida^ Sur Editur Wara kampanja [arxa favur l-introduzzjoni tad-divorzju f’Malta, l-avukat Deborah Schembri re;g[et sabet ru[ha impjegata, jew tag[ti pariri fit-Tribunal tal-Knisja f’Malta. Fl-elezzjoni ;enerali kkontestat mal-Partit Laburista. Biex ]gur l-elettorat jg[arafha, wara isimha fil-polza tal-vot ni]]let l-indikazzjoni li hi ‘Tad-Divorzju’. Ma telg[etx mal-ewwel count kif kien hemm min bassar, i]da sabet ru[ha xorta wa[da filParlament bil-bye election ming[ajr il-kwota ne/essarja. Kieku waqfet hawn, [add ma kien jg[id xejn g[ax b[al kull /ittadin ie[or Malti,

hi libera li tag[]el u ta;ixxi. I]da nhar is-Sibt 7 ta’ April, waqt il-quddiesa fil-Konkatidral ta’ San :wann qabel il-ftu[ talParlament il-;did, l-Onorevoli Deborah Schembri, dehret ittella’ l-offerti. Possibbli, l-Onorevoli Schembri [assitha komda ttella’ l-offerti tal-quddiesa, li aktar tard kienu se jinbidlu fil-:isem u d-Demm ta’ Sidna :esù Kristu? Skont it-tag[lim ta’ Kristu: “dak li jg[aqqad Alla, ma jifirdux il-bniedem”. {afna kienu dawk li b[ali [asbu li din kienet stunatura. Jew forsi sfida?

Emily Barbaro-Sant Il-Mosta


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Opinjoni 13

Titwila lejn id-drama tal-[ajja madwarna u l-fidi fuq il-palk Il-bniedem i[obb jirre/ta, ji]fen, jg[anni u jo[loq litaniji ta’ [sieb u mossi. X’inhu r-ritwal, jekk mhux dik ix-xi [a;a li tin[oloq biex nesprimu dak li m’g[andniex [ila nirrappre]entaw fil-wisg[a kollha tag[ha? Il-bniedem jo[lom u jo[loq, itella’ filwi// lil dak li hu mistur fiddlam tal-fond ta’ qalbu, u jasserixxi l-[ajja, fuq kollox. It-turisti li ji;u Malta ta’ kull sena bl-eluf biex jaraw il-pur/issjonijiet tag[na tal:img[a l-Kbira, ifittxu kulur, folklor u mira g[allkameras tar-ritratti – u xejn i]jed, g[alkemm jintlaqtu wkoll minn xi [a;a li [afna minnhom ma jag[rfux, g[ax m’g[andhomx dak is-sens ta’ kontinwità li g[andu min baqa’ jemmen fil-Van;elu tul is-sekli. Tilfu xi [oloq mill-katina tal-memorja kulturali ta//iviltà, u g[alhekk, lispettaklu huwa sempli/iment spettaklu. IrRiforma Protestanta ikkaw]at diskontinwità filmemorja kollettiva tag[hom. Mhux hekk g[alina. Il-vari tal-:imga l-Kbira, anke bla ma dejjem nafu, jg[aqqduna mal-img[oddi, mas-sens tal[ajja, mal-log[ba ritwalistika li ssir ta’ kull sena u “tfakkar” u ter;a’ twettaq kontinwità. Huma lankra li torbotna mal-art soda, mal-identità tag[na b[ala bnedmin u b[ala Maltin. Il-vari jfissru l-;rajja tas-Salvazzjoni tag[na

Ma tridx wisq biex tifhem, li l-vari jfissru l-;rajja tasSalvazzjoni tag[na filPassjoni ta’ Sidna :esù Kristu. Il-pur/issjonijiet, normalment, jibdew blOrazzjoni fl-Ort (talba ta’ :esù biex il-Missier jag[tih il-perseveranza fit-tbatija), u jispi//aw bil-mewt ta’ :esù fuq is-Salib, bit-talba li issa hu kien temm dak kollu li kellu jag[mel. Imbag[ad hemm Marija, Omm l -Umanità ri;enerata permezz tas-s[ubija tag[ha

Fil-jiem li g[addew g[adna kemm assistejna g[a/-/elebrazzjonijiet kbar marbuta mal-:img[a l-Kbira u l-G[id il-Kbir. Tajjeb li nifhmu tajjeb li – anke bla ma dejjem nafu – jg[aqqduna mal-img[oddi, mas-sens tal-[ajja, mal-log[ba ritwalistika li ssir ta’ kull sena u “tfakkar” u ter;a’ twettaq kontinwità. Huma l-ankra li torbotna mal-art soda, mal-identità tag[na b[ala bnedmin

ma’ binha fil-misteru tattbatija. Il-Passjoni u l-Mewt ta’ :esù twassal g[all-[ajja tal-umanità. Dan hu dramm ritwalistiku, li l-Knisja ilha tirrappre]enta mill-Medju Evu, meta l-qari tal-Bibbja ma kienx dejjem possibbli g[ax il-qari kien [a;a rari, imma kienet ixxandarha bil-predikazzjoni, bil-poe]ija, bil-pittura u bixxeni Bibbli/i fil-[;ie; imlewwen, bl-arkitettura, u bid-dramm – il-mystery play. Il-pur/issjonijiet tag[na jintrabtu mal-mystery plays tal-Medju Evu, drammi li bdew b’rappre]entazzjonijiet Bibbli/i fil-knisja, u mbag[ad dawn [ar;u barra, l-ewwel fuq iz-zuntier u mbag[ad fit-toroq tal-bliet. Kienu jkunu drammi /kejknin ma[dumin fuq palk fuq ir-roti, li kienu jimxu minn kantuniera g[all-o[ra. Kienu jixbhu [afna l-vari tag[na, imma kienu [ajjin, u bl-atturi fuqhom. Meta kont nistudjahom jien, Oxford, l-attenzjoni

Il-pur/issjonijiet tal-:img[a l-Kbira li g[adna kif rajna ftit tal-jiem ilu huma ]vilupp lineari mal-mystery plays tal-Medju Evu

Qab]a fis-sentimenti G[all-Ingli]i tal-lum hemm qab]a bejn is-sentimenti Kattoli/i ta’ dawn id-drammi u s-sentimenti moderni, Protestanti jew x’aktarx atej,

minn Fr Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

letterarja kienet aktar fuqhom b[ala l-bidu tat-teatru Ingli] (naturalment l-Ingilterra). Listudju]i kienu jsibuhom laktar interessanti g[al-lingwa li ju]aw – Middle English, li m’g[adux mitkellem. Kien Ingli] sabi[, onomatopejku, martellat, maskili, b’rikezza ta’ sinonimi, monosillabiku mill-aktar, bil-metru msejjes fuq l-alliterazzjoni. Minn dak i]-]mien, linteress lingwistiku talistudju]i Ingli]i fl-a[[ar infirex fuq interess anke talkontentut, u allura l-interess reli;ju] u kulturali.

jew almenu neqsin minn kontinwità ta’ twemmin. Imma g[alina l-Maltin mhux hekk, g[ax a[na bqajna f’linja diretta ma’ dak li kien fihom, min[abba l-fidi tag[na li ma nbidlitx bilProtestante]mu. Il-pur/issjonijiet tal:img[a l-Kbira huma ]vilupp lineari mal-mystery plays. Hawn Malta, m’g[andna lebda [jiel bil-kitba li kien hawn mystery plays. Imma billi dawn kienu kullimkien, fl-Ewropa kollha, u fi Sqallija, bilfors li ;ew hawn Malta wkoll. Bilfors, ng[id jien, minkejja n-nuqqas ta’ hard evidence. Ma jistax ikun li a[na, li konna tant qrib kulturalment ta’ Sqallija, ma da[[alnihomx hawn Malta wkoll, b[alma da[[alna l-vari. Xi darba g[ad insibu xi evidenza, ]gur.

Forsi kienu bit-Taljan, imma forsi kienu wkoll, bilMalti. G[al xi turisti huwa diffi/li biex ja//ettaw iddmija tal-vari, jew ix-xeni ta’ krudeltà, pere]empju filfla;ellazzjoni u t-tisliba, u hawn min jixxokkja ru[u bil-“primitivi]mu” tag[na (skont kif isej[ulu huma). Imma lilna l-Maltin ma jixxokkjawniex, g[ax iwritniehom bla skossi minn sena g[all-o[ra, minn seklu g[all-ie[or. U nemmnu li dawk it-torturi verament se[[ew. Il-vari tal-:img[a l-Kbira huma parti mill-identità tag[na l-Maltin b[ala Maltin u b[ala Kattoli/i. Ir-ripetizzjoni tag[[om annwalment, hija ritwal ta’ din l-identià Maltija u reli;ju]a. G[andom il-valur tag[hom antropolo;iku, imma g[andhom ukoll g[arfien nazzjonali u reli;ju] tal-poplu Malti fi twemminu.

G[al xi turisti hu diffi/li biex ja//ettaw id-dmija tal-vari, jew ix-xeni ta’ krudeltà, pere]empju fil-fla;ellazzjoni u t-tisliba


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

14 Mu]ika

Lady Flora’s Notebook> kun/ert ta’ mu]ika Maltija Music from Lady Flora’s Notebook hu avveniment mistenni f’Villa Bologna, f’{’Attard li se jsir fis-17 ta’ April fit-8 ta’ filghaxija. F’dan il-kuncert se jdoqqu lGukulari Ensemble li jdoqqu mu]ika Maltija tal-img[oddi. Dan il-kun/ert se jkun wie[ed spe/jali wkoll g[allfatt illi l-Gukulari Ensemble qed ji//elebraw l-G[axar Anniversarju mit-twaqqif tag[hom. Hu wkoll avveni-

ment spe/jali g[aliex ilkun/ert se jikkon/entra fuq liskoperti ta’ Anna Borg Cardona li skopriet il-mu]ika Maltija fuq ktejjeb ta’ tfajla Ingli]a li g[exet Malta fisseklu dsatax. Din it-tfajla infatti kien jisimha Lady Flora u kienet bint il-Gvernatur Ingiz Lord Hastings. Il-Gukulari hu grupp stabilit li huwa dedikat g[allqawmien tal-mu]ika Maltija u

strumenti tradizzjonali Maltin. Il-grupp idoqq il-mu]ika tal-klassijiet sinjuri kif ukoll il-mu]ika folkloristika tarra[[ala. Huma jdoqqu bilflawt, bl-arpa, bit-tanbur, kastanetti,ir- rabbaba#]av]afa, i]]aqq, it-tanbur, il-qarn, i]]ummara u /-/uqlajta. Il-Gukulari Ensemble huwa mag[mul minn mu]i/isti Maltin, li xi ftit minnhom huma wkoll mag[rufin b[ala solisti. Dawn huma Anna Borg Cardona, Silvio Zammit, Ramona Zammit Formosa, AnneMarie Camilleri Podestà, John Cassola and Bettina Borg Cardona. Dan il-kun/ert qed ikun organizzat minn Barocco Foundation bis-sapport ta’ Elmo Insurance, Marsovin Wines u Casapinta Events. Biljetti g[all-Lady Flora’s Notebook huma limitati g[alhekk min jixtieq jattendi, g[andu jakkwista l-biljetti ming[and Barocco Foundation billi j/empel fuq 7968 0952 jew jibg[at email: baroccomalta@gmail.com. Il-poster ma[ru; apposta dwar l-avveniment Music from Lady Flora’s Notebook

Il-kompo]itur Taljan Giacomo Puccini

Il-Messa di Gloria ta’ Puccini f’g[eluq il-mitt sena mill-XXlV Kungress Ewkaristiku li kien sar fil-Mosta Nhar is-Sibt 20 ta’ April 2013 fit-8 p.m ta[t il-patro/inju tal-President ta’ Malta George Abela, fil-knisja ar/ipretali tal-Mosta se ti;i esegwita wa[da mill-isba[ xog[lijiet li qatt ikkompona il-kompo]itur Taljan Giacomo Puccini, ilMessa di Gloria. Din se ti;i esegwita g[all-ewwel darba mill-Banda Nicolò Isouard tal-Mosta fuq arran;ament g[al dan i//entinarju mag[mul mis-Surmast Emeritus ta’ din l-istess banda Victor Zammit, ta[t id-direzzjoni tad-direttur mu]ikali tag[ha Mro. Emanuel Spagnol flimkien massolisti Charles Vincenti – tenur, Noel Galea – baxx, u lkorijiet Nicolò Isouard u l-kor Bel Canto ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. Flimkien ma’ din il-Messa di Gloria se ji;i esegwit ukoll il-Preludju Sinfoniku Nru. 1 tal-istess kompo]itur Giacomo Puccini. Din l-okka]joni qed tittella’ mis-So/jeta Filarmonika Nicolò Isouard tal-Mosta bil-kollaborazzjoni tal-Ar/ipriet Albert Buhagiar, Ar/ipriet tal-Knisja Rotunda tal-Mosta. Id-d[ul g[al din ir-rappre]entazzjoni hu ming[ajr [las u kul[add hu mistieden.

Il-kantanta Alexia dalwaqt f’Malta Kmieni dan is-sajf li ;ej, Xtreme Promotions bi pja/ir kbir ser jippre]entaw f’Malta lill-kantanta Taljana Alexia. Il-kantanta Alexia se tkun qed tkanta live f’Malta e]attament fl-Aria Club (Open air) Eks Vibes li jinsab fil-limiti ta’ San :wann, nhar il-{amis 6 ta’ :unju, 2013 (lLejliet Festa Nazzjonali). Din l-attività se tibda fl-10 p.m. u tibqa’ sejra sal-4 a.m. {afna jiftakruha bl-aqwa kanzunetti tag[ha mhux biss bit-Taljan, i]da kanzunetti popolari bl-Ingli] b[alma huma Me and You, Goodbye, ‘Summer is Crazy, Uh La La La, Gimme Love, The Music I like. Ta’ min isemmi, li Alexia bieg[et ’il fuq minn sitt miljun album madwar id-dinja. Bil-lingwa tag[ha tTaljan kellha l-kanzunetti Ti Amo Ti Amo, Egoista u Non ti dimenticherò, fost [afna u [afna aktar singles. Alexia hi wkoll il-kantanta wara s-su//essi tas-snin disg[in ta’ Ice Mc fejn kellhom su//essi b[al Think about the way, It’s a rainy day, u ‘Russian Roulette. Alexia se tkun qed tag[ti performance hawn Malta g[al event li j;ib l-isem Xtreme Classics li hu l-

uniku event hawn Malta li jwassal l-aqwa club anthems mis-snin 80, 90 u 2000. Il-biljetti g[al din l-attività unika f’Malta g[al dan is-sajf li ;ej se jkunu qed jinbieg[u g[all-prezz ta’ €10 biss g[al kull biljett. Ta’ min jg[id ukoll, li se jkunu qed jinbieg[u wkoll /ertu ammont ta’ biljetti VIP g[all-prezz ta’ €15 kull biljett. Qed ting[ata offerta lil dawk kollha li jixtru tliet biljetti f’daqqa. Fil-fatt dawn qed jing[ataw biljett wie[ed b’xejn ma’ kull tliet biljetti mixtrija f’daqqa. Din hija offerta limitata [afna, u g[aldaqstant dawk interessati je[tie; li ja[ftu din l-opportunità u j/emplu fuq 9942 7820. Biljetti minn mal-bieb jistg[u jkunu mibjug[a g[all-prezz aktar g[oli. B’hekk hu rakkomandat biex dak li jkun jixtri l-biljetti minn qabel. Matul din il-lejla, minbarra l-kantanta nnifisha Alexia li se tkanta diversi kanzunetti popolari minn tag[ha, se jag[tu sehemhom ukoll Dj Etienne u Dj Danny D fejn se jkunu qed idoqqu l-aqwa mis-snin tmenin, disg[in u anke mu]ika aktar ri/enti.

Il-kantanta Alexia


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

A[barijiet ta’ Barra 15 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt IL-KRI}I TAL-KOREA

Alert g[al missili bil-komunisti jfakkru lil Kim Il-sung

Il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti jinsabu fuq stat g[oli ta’ alert f’ka] li l-Korea ta’ Fuq twettaq prova o[ra ta’ missila bi sfida g[all-komunità internazzjonali. Dan waqt li r-re;im fi Pyongyang qed ji//elebra ttmexxija tad-dinastija mibdija minn Kim Il-sung – l-ewwel Mexxej tal-pajji] Stalinista – u fejn ilbiera[ ]ammet xi ftit lura minn stqarrijiet dwar ‘gwerer imminenti’. Minkejja li fl-a[[ar jiem sostniet li lesta biex tattakka lill-Korea t’Isfel u l-ba]ijiet militari tal-Amerikani firre;jun, il-Korea ta’ Fuq ilbiera[ bdiet tilqa’ mew;a ta’ vi]itaturi g[a/-/elebrazzjonijiet ta’ nhar it-Tnejn li jimmarkaw g[eluq snin Kim Ilsung; il-fundatur tal-Istat.

Wara l-mewt ta’ Kim Ilsung fl-1994, il-Korea ta’ Fuq tmexxiet minn ibnu Kim Jong-il u sakemm dan miet f’Di/embru tal-2011. Iddinastija komunista mbag[ad g[addiet lil Kim Jong-un, iben Jong-il u t-tielet membru tal-familja li kellu jippresiedi fuq il-Korea ta’ Fuq; wa[da mill-ifqar u l-aktar pajji]i militarizzati fid-dinja. Mindu [a l-poter, Kim Jong-un, li g[andu 30 sena, wettaq ]ew; provi ta’ rokits g[al fuq distanza twila u prova o[ra (fi Frar) konnessa mal-i]vilupp tal-armi nukleari u li rri]ultat f’sanzjonijiet min-na[a tan-Nazzjonijiet Uniti li Pyongyang qed iqis b[ala ‘att ostili’. Intant, it-tensjoni baqg[et akuta wara li l-Korea ta’ Fuq

IL-G8

Kundanna [arxa g[al Pyongyang Il-Ministri g[all-Affarijiet Barranin tal-Grupp tal-Aktar Tmien Pajji]i Industrijalizzati (G8) iltaqg[u f’Londra fejn ikkundannaw ‘bl-aktar termini [orox’ l-i]vilupp tal-armi nukleari min-na[a tal-Korea ta’ Fuq u fejn anki xlew lirre;im komunista ta’ Pyongyang dwar l-u]u tatteknolo;ija fil-qasam tal-missili ballisti/i. It-theddid ta’ gwerra millKorea ta’ Fuq, il-programm nukleari tal-Iran u l-kri]i fisSirja ddominaw l-a;enda tatta[ditiet tal-G8 i]da hu minnu li ma [are; xejn ta’ sustanza minn laqg[at privati tal-

Ministri mal-membri talOppo]izzjoni Sirjana u li saru wara l-kwinti tal-laqg[a. Flistess [in, spikkat anki s-sej[a g[al aktar g[ajnuna umanitarja g[al /ivili fl-artijiet tasSirja. Intant, il-Ministri tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Franza, il-:ermanja, l-Italja, il:appun, il-Kanada u r-Russja [ar;u komunikat fejn [e;;ew biex il-Korea ta’ Fuq i]]omm lura ‘minn aktar azzjonijiet provokattivi’ u fejn ikkundannaw ‘l-a;ir aggressiv ta’ Pyongyang li jservi biss biex jag[mel il-Korea ta’ Fuq pajji] aktar i]olat milli hu’.

f’dawn il-jiem stazzjonat missili g[al fuq distanzi medji flartijiet tax-xatt lejn il-Lvant. Analisti tad-difi]a Amerikani u tal-Korea t’Isfel sadattant ma jeskludux li dan il-pass ittie[ed bi t[ejjija g[al prova ;dida fejn il-Korea komunista turi l-kapa/ità tag[ha biex tolqot il-ba]ijiet tal-Amerikani fuq il-g]ira ta’ Gwam. Sorsi sigrieti fil-fatt qalu li hemm l-indikazzjonijiet li lKorea ta’ Fuq tista’ tispara missili tat-tip Musudan ‘minn [in g[al ie[or’ u g[alkemm ilma;;oranza tal-osservaturi jaqblu li Pyongyang m’g[andux tassew l-intenzjoni li jqabbad gwerra, je]isti lok g[al ‘]ball u miskalkulazzjoni’ fil-peni]ola Koreana u li kapa/i jwassal g[al ri]ultati ‘qerrieda’. ?ivili fil-mira IS-SIRJA: Il-grupp

Human Rights Watch qal li l-qawwiet tal-ajru tar-re;im Sirjan qed iwettqu attakki tal-ajru ‘bi skop’ fuq /ivili, b’attivisti j]uru s-siti filMajjistral tas-Sirja fejn iddokumentaw tal-anqas sittin ‘attakk illegali’ li ja[sbu li qatlu lill-eluf u li saru b’abbu] serju tal-li;i internazzjonali. Ibieg[ id-deheb ?IPRU: ?ipru se jbieg[ [afna mir-riservi tad-deheb

tieg[u biex jg[in jiffinanzja parti mill-bailout u bilKummissjoni Ewropea tikkalkula li dan il-bejg[ je[tie; ji;;enera mal-400 miljun ewro. Il-g]ira-Stat di;à kellha tag[laq wa[da mill-akbar banek tag[ha biex tikkwalifika g[allbailout ta’ g[axar biljun ewro ming[and il-kredituri internazzjonali. Imut l-isptar... IS-SERBJA: Veteran tal-

gwerra Serb li jiem ilu massakra tlettax-il persuna, inklu]i qraba u tfal, filvilla;; ta’ Velica Ivanca, miet l-isptar mill-;rie[i li ;arrab wara li dawwar larma fuqu nnifsu dritt wara l-qtil tal-massa. Ir-ra;el, Ljubisa Bogdanovic, ;ie dikjarat mejjet minn uffi/jali tal-isptar f’Belgrad u meta l-iskop wara l-massakru g[adu mhux mag[ruf. Kandidat moderat L-IRAN: Hassan Rowhani, eks negozjatur dwar in-nukleari, [abbar li se jikkuntesta g[allPresidenza tal-Iran u meta qed jitqies b[ala l-aktar sfidant moderat (s’issa) li se jisfida lill-President Iranjan

attwali Mahmoud Ahmadinejad fl-elezzjoni ta’ :unju. Rowhani, reli;ju], kien mexxa lKunsill Suprem (Iranjan) g[as-Sigurtà Nazzjonali u presieda fuq ta[ditiet marRenju Unit, Franza u l:ermanja li wasslu biex lIran jaqbel dwar is-sospensjoni ta’ attivitajiet irelattati mal-irraffinar tal-uranju bejn l-2003 u l-2005.

Madankollu lbiera[ ma spikkaw l-ebda sinjali ta’ allarm f’Seoul, il-belt kapitali tal-Korea t’Isfel, u fejn is-swieq finanzjarji ma dehrux affettwati mis-sogru ta’ konflitt. Fil-fatt, il-President talKorea t’Isfel Park Geun-hye iltaqa’ man-negozjanti barranin u a//ertahom mis-sigurtà ta’ pajji]u li qed ja[dem mill-qrib mal-Istati Uniti u /?ina – l-unika alleata diplomatika ta’ Pyongyang. U filwaqt li t-Tajwan sar lewwel pajji] li wissa li/-/ittadini tieg[u biex ma jivvja;;awx lejn il-Korea t’Isfel (u wara li lKorea ta’ Fuq qalet li l-barranin kollha g[andhom jitilqu millpeni]ola) il-lukandi f’Seoul ilbiera[ irrappurtaw xorta dwar ‘kummer/ qawwi u konsistenti’.

Suldat komunista fiz-zona demilitarizzata j[ares fid-direzzjoni tal-Korea t’Isfel (Reuters)


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

A[barijiet ta’ Barra 17

16 A[barijiet ta’ Barra

L-ITALJA

Bersani ji/[ad li l-PD se jinqasam

MEDDA TA’ GAZA> Tfajliet Palestinjani jduru ma’ ‘carousel’ f’park tad-divertiment mibni fuq art li darba ffurmat parti minn zona ta’ residenza I]raeljana fit-territorju (Reuters)

L-I}RAEL

Arrestati talli libsu x-xalel tat-talb Il-Pulizija I]raeljana arrestat [ames attivisti nisa li kienu fl-in[awi tal-hekkimsejja[ ‘Wailing Wall’ – wie[ed mill-aktar siti sagri tal-:udai]mu – u talli dawn kienu lebsin ix-xalel tat-talb; tradizzjoni Ortodossa meqjusa b[ala wa[da li g[andha tkun osservata millir;iel biss. L-arresti se[[ew waqt

sessjoni ta’ talb li ssir kull xahar mill-grupp tan-’Nisa dedikati g[al Qima ma;enb il-{ajt (Wailing Wall)’ u li jopponi g[all-kontrolli fuq ilba]i tar-reli;jon Ortodoss li lpulizija qeg[din jinfurzaw flistess sit qaddis ta’ :erusalemm. It-tradizzjoni tal-Lhud tesi;i biex in-nisa jin]ammu separati mill-ir;iel fl-in[awi

partikulari u minbarra l[ames attivisti, mifhum li anki (lbiera[) spi//a arrestat ra;el ta’ twemmin ultraOrtodoss wara li [araq ktieb li kien proprjetà tal-grupp tan-nisa. Intant, is-sessjonijiet ta’ kull xahar g[al dawn in-nisa kemm-il darba jispi//aw blarresti tat-talin wara li jkunu libsu x-xalel ‘projbiti’ jew

qraw mill-iskrittura mqaddsa – rit li wkoll hu riservat biss g[all-ir;iel ta[t it-ritwal talOrtodossi. Madankollu dawn ix-xeni qeg[din jinkwetaw lillmovimenti favur ir-riforma fi [dan il-:udai]mu u li jiddominaw fost il-Lhud li jg[ixu barra I]rael u li jippermettu biex l-ir;iel u nnisa jitolbu ma;enb xulxin.

IT-TUNE}IJA

Irkuprati l-’miljuni’ ming[and il-mara ta’ Ben Ali It-Tune]ija r/eviet mat$28.8 miljuni b[ala lewwel somma flus ‘ irkuprati ’ ming[and Laila Trabelsi, l-mara tal-eks President Tune]in Zine El Abidine Ben Ali li f’Jannar tal-2011 kienet [arbet mieg[u u ma’ qrabathom waqt il-protesti

popolari li ;abu fi tmiem it-tmexxija ta’ Ben Ali wara 23 sena. Il-familja ta’ Ben Ali qeg[din i]ommu assi li jiswew flus kbar barra pajji]hom u lbiera[ ilPresident tat-Tune]ija Moncef Marzouki ng[ata /ekk bl-ammont ta’ $28.8

miljuni ming[and Ali bin Fetais al-Marri, li n[atar min-Nazzjonijiet Uniti biex imexxi l-isforzi lejn l-irkuprar tal-flus li [adu mag[hom eks Mexxejja li tke//ew waqt ir-rewwixti tar-Rebbieg[a :dida. Mifhum li dawn ilmiljuni kienu qed

jin]ammu f’kont bankarju ta’ Trabelsi fil-Libanu u meta t-Tune]ija qed tistenna biex tie[u lura lbiljuni ta’ dollari li Ben Ali (li fl-2011 kien [arab lejn l-G[arabja Sawdita) u qrabatu rnexxielhom jiksbu bil-qerq u lkorruzzjoni.

Il-Kap tal-Partit Demokratiku (PD) tax-xellug Pier Luigi Bersani /a[ad li lentità tieg[u – l-akbar wa[da fil-Parlament – qed tavvi/ina qasma imminenti u fost kritika dejjem akbar dwar ilmod kif hu qed imexxi l-partit waqt sta;nar politiku li ilu g[al ;img[at. Il-PD sadattant g[adu inde/i] dwar jekk jisse[ibx f’koalizzjoni mar-rivali ta//entru-lemin immexxi milleks Prim Ministru Silvio Berlusconi u li min-na[a tieg[u jtenni li hu biss ‘b’koalizzjoni unika’ li jirnexxilhom i[ollu l-ista;nar politiku li rri]ulta millelezzjoni ;enerali inkonklussiv ta’ Frar li g[adda. Bersani kemm-il darba /a[ad g[al alleanza ma’ Berlusconi i]da l-uffi/jali ewlenin tal-PD issa qeg[din jg[idu li amministrazzjoni ;dida bis-sehem tal-eks PM tal-lemin tinvolvi g[a]la a[jar minn sitwazzjoni fejn iridu jid[lu g[al elezzjoni ;dida fuq ba]i nazzjonali. L-elezzjoni li saret bejn l24 u l-25 ta’ Frar permettiet li ta/-/entru-xellug jikkontrollaw il-Kamra tadDeputati i]da mhux is-Senat. G[aldaqstant Bersani je[tie; bilfors alleanza ma/-/entrulemin ta’ Berlusconi jew malMoviment Cinque Stelle ta’ Beppe Grillo u li tippermetti g[all-formazzjoni ta’ Gvern. S’issa Beppe Grillo rrifjuta g[at-tentattivi ta’ Bersani biex jipperswadi lill-

Moviment Cinque Stelle [alli jissie[eb f’koalizzjoni malPD. Fl-istess [in, Matteo Renzi, is-Sindku ta’ Firenze u rivali politiku tal-istess Bersani, qed jikkritika aktar bil-miftu[ l-istrate;ija tal-Kap tal-PD waqt li jinsisti li ta/-/entruxellug je[tie;u jaslu fi ftehim ma’ Berlusconi inkella ja//ettaw li jsiru lelezzjonijiet ;odda.

‘Il-PD m’g[andux probemi ta’ dan it-tip’ Min-na[a tieg[u, Bersani lbiera[ ;ie mistoqsi mill;urnalisti jekk il-partit tieg[u jinsabx f’xifer li jinqasam u fejn wie;eb li ‘m’g[andhomx probemi ta’ dan it-tip’. Madankollu, il-President tal-PD Rosy Bindi qalet li lpartit g[andu jappo;;ja Gvern immexxi minn personalità ‘istituzzjonali’ li jintg[a]el mill-President Taljan Giorgio Napolitano jekk irid tassew li jevita vot bikri fuq livell nazzjonali. Anki lbiera[, Bersani ltaqa’ ma’ Roberto Maroni, il-Kap tal-Lega Nord u alleat ta’ Berlusconi, biex jiddiskutu lelezzjoni tal-President ;did tal-Italja li jie[u post Napolitano u li jista’ jiddependi minn ‘ma;;oranza kbira’ fil-Parlament. Il-mandat ta’ Napolitano jintemm fil-15 ta’ Mejju li ;ej.

L-ISTATI UNITI> Dilettant tal-films ma jistax jikkontrolla l-entu]ja]mu tieg[u waqt li jie[u ritratt flimkien mal-attur Amerikan Tom Cruise (xellug) fl-in[awi ta’ Hollywood Boulevard, f’Los Angeles. Dan waqt li folol kbar ta’ dilettanti attendew g[all-premiere tal-film ;did ta’ Cruise bl-isem ‘Oblivion’ (Reuters)

IL-KENJA> }effiena tradizzjonali bit-tamburlini jag[tu spettaklu fl-Istadium ta’ Kasarani fil-belt kapitali ta’ Najrobi (Reuters)

IR-RENJU UNIT

IR-RENJU UNIT

Jinqatg[u korsijiet min[abba riformi fl-iffinanzjar tal-edukazzjoni

Imut ix-xjenzat pijunier tal-IVF

Eluf ta’ korsijiet imlaqqmin ‘tal-Mickey Mouse’ mhumiex se jibqg[u jkunu mg[allmin fl-iskejjel u l-kulle;;i u meta l-Gvern qed jippjana riformi fis-sistema tal-iffinanzjar g[al dan il-qasam. Il-Ministri se jinkora;;ixxu lill-g[alliema biex iwarrbu l-kwalifiki f’su;;etti b[al ta[ri; g[all-cabin-crew u tmexxija fil-qasam sportiv u li g[alissa jinkwadraw fit-tentattivi lejn livelli edukattivi og[la. Anki g[andha tkun introdotta sistema fejn, g[all-ewwel darba, l-iskejjel u l-kulle;;i jing[ataw il-flus kontanti g[al kull student li jg[allmu u bis-Segretarju tal-Edukazzjoni |Michael Gove iwissi li s-sistema attwali qed to[loq l-in/entivi li ‘jimbuttaw’ lill-istudenti lejn numru ta’ korsijiet ‘qosra u fa/li’ u li bihom jistg[u jistimolaw il-livelli ta’ finanzjament (tag[hom). Skont Gove, il-bidliet, li se jkunu introdotti minn Settembru, g[andhom ja//ertaw li l-

adolexxenti ‘ji]viluppaw f’adulti li g[andhom il-kwalifi/i ‘konkreti u kwalitattivi’, minbarra l-esperjenza u l-kapa/itajiet me[tie;a g[alledukazzjoni og[la u d-dinja tax-xog[ol’. T[abbar ukoll li l-istudenti kollha li ma jirnexxilhomx jiksbu l-GCSEs fl-Ingli] u lMatematika fl-età ta’ sittax-il sena jkollhom jibqg[u jistudjaw dawn is-su;;etti kru/jali fisSixth-Form – b’dan jaffettwa madwar nofs taladolexxenti fl-Ingilterra. Il-pass anki jikkon/iedi ma’ pass ie[or biex l-età fejn persuna suppost tispi//a mis-’snin tal-edukazzjoni’ titla’ minn sittax g[al sbataxil sena fl-2013 u g[al tmintax-il sena fl-2015. Intant t[abbar ukoll li l-kumpaniji ma jibqg[ux je[lu l-multi talli jonqsu milli jaraw jekk il-[addiema ta’ ta[t it-tmintax-il sena li jinga;;aw mag[hom humiex qeg[din jie[du parti f’xi korsijiet g[al ta[ri; filwaqt li ja[dmu – u li hi parti kru/jali tar-riformi tal-Gvern pre/edenti.

Miet ix-xjenzat Britanniku Robert Edwards, rebbie[ tal-Premju Nobel u li jibqa’ mag[ruf mad-dinja b[ala l-pijunier tal-IVF jew l-i]vilupp tat-test-tube babies. Edwards miet fl-età ta’ 87 sena wara marda twila u ftit wara li (fl-2010) kien onorat bin-Nobel g[allMedi/ina g[all-kontribut kbir tieg[u f’dan il-qasam. Ix-xjenzat beda ja[dem fuq l-i]vilupp tal-IVF (invitro fertilisation) fis-snin [amsin u l-ewwel hekkimsej[a test-tube baby, Louise Brown, twieldet fl1978 b’ri]ultat tar-ri/erka tieg[u.

Robert Edwards (Reuters)

Minn dakinhar ‘il hinn, twieldu mal-[ames miljun trabi madwar id-dinja b’ri]ultat tat-teknika li ]viluppa Edwards flimkien mal-kollega tieg[u Patrick Steptoe li llum m’g[adux mag[na.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

MALAWI

Je[duha qatta’ bla [abel kontra l-kantanta Madonna Il-Gvern tal-Malawi akku]a lill-kantanta famu]a Madonna dwar ‘a;ir ta’ bullying’ filkonfront tal-uffi/jali tal-Istat u wara rapporti fis-sens li din ilmentat dwar il-mod kif ittrattawha waqt ]jara f’dan ilpajji] Afrikan. Madonna, li adottat ]ew;t itfal ta’ nisel Malawi, ri/entement ]aret g[axar skejjel primarji li huma finanzjati mill-entità karitatevoli li waqqfet hi stess, – bil-Gvern ta’ Lilongwe jakku]a lissuperstar b’li ‘esa;erat ilkontribut tag[ha lill-pajji]’ u talli talbet it-trattament ta’ VIP. Min-na[a tieg[u, Trevor Neilson, il-manager ta’ Madonna, akku]a lill-Gvern ta’ Malawi li j[addan ‘sens ostili’ fir-rigward tal-entità karitatevoli inkwistjoni u li jismu Raising Malawi. Fi stqarrija lill-BBC, Neilson akku]a l-Gvern ta’ Malawi dwar mismanagement ta’ fondi konnessi ma’ pro;etti taliskola u li ‘persegwita organizzazzjonijiet li ng[ataw il-fondi mill-entità Raising Malawi’. Skont rapport fil-gazzetta Britannika Daily Telegraph Madonna ‘irrabjat’ g[all-fatt

Ra;el Ar;entin jidher bilqieg[da qrib numru ta’ slaleb, fi Buenos Aires, li jimmarkaw l-oqbra ta’ suldati Ar;entini li nqatlu waqt il-gwerra tal-Falklands tal-1982 (Reuters) Madonna... Polemika dwar l-istatus ta’ VIP

li tne[[a l-istatus ta’ VIP g[aliha u l-membri tal-grupp li kien qed jivvja;;a mag[ha waqt li kienu qed jitilqu millMalawi. Ir-rapport kompla li dawn kellhom jistennew ‘mal-passi;;ieri l-o[ra’ flajruport u anki g[addew millistess pro/eduri ta’ sigurtà ta[t idejn l-uffi/jali inkarigati. Ing[ad ukoll li l-bidla flistatus se[[ b’ri]ultat ta’ tilwima pubblika dwar il[idma tal-karità li qed twettaq Madonna f’Malawi. Fi/-/irkostanzi anki spikkat stqarrija bi kliem iebes li [are; l-Uffi//ju tal-President ta’ Malawi Joyce Banda, u li akku]at lil Madonna ‘talli trid li l-pajji] jibqa’ dejjem marbut mal-obbligu ta’ gratitudni fil-konfront tag[ha’.

IR-RENJU UNIT

Ma jistedinx lill-President tal-Ar;entina g[all-funeral ta’ Thatcher Ir-Renju Unit idde/ieda li ma jistedinx lill-President talAr;entina Cristina Fernandez de Kirchner g[all-funeral /erimonjali tal-eks Prim Ministru Margaret Thatcher li se jsir il-;img[a d-die[la. Intant, il-fatt li Fernandez de Kirchner qed tkun injorata b’dan il-mod mistenni ‘jix[et il[atab fuq in-nar’ meta b[alissa Londra u Buenos Aires jinsabu f’nofs polemika diplomatika dwar il-G]ejjer Falklands. Sorsi qrib il-Gvern Britanniku qalu li hu protokoll normali li jistiednu (g[allfuneral) rappre]entanti minn kull pajji] li g[andu relazzjonijiet diplomati/i ‘normali’, u meta l-familja ta’ IL-:APPUN

Jirtiraw karozzi min[abba ‘airbag’ difettu] L-akbar erba’ manifatturi ta’ vetturi fil-:appun qeg[din jirtiraw total ta’ 3.4 miljun karozza wara li nstabilhom difett fis-sistema tal-airbag. Il-kumpanija Toyota, li qed tirtira xi 1.73 vettura, qalet li l-karozzi g[andhom parti difettu]a li kapa/i taffettwa lairbag b’mod li ‘ma jinfeta[x kif suppost u skont il-kriterji stabbiliti’ f’ka] ta’ in/ident. Intant, il-kumpanija Honda qed tirtira ‘globalment’ xi 1.13-il miljun karozza, bilkumpanija Nissan tag[mel listess rigward xi 500,000 u bil-kumpanija Mazda taddotta l-pro/edura fir-rigward ta’ 45,000 vetturi tag[ha. Il-kumpanji kbar ta’ fama internazzjonali rari jitilfu ]]mien biex jirtiraw il-vetturi bl-iskop li ssirilhom spezzjoni (u tiswijiet dovuti) u ;aladarba jkunu jafu li je]isti difett.

Thatcher o;;ezzjonat fil-ka] ta’ de Kirchner. Mifhum ukoll li d-de/i]joni g[aldaqstant ittie[det ‘b’rispett tax-xewqat tal-Familja Thatcher’ u meta g[addejjin ta[ditiet biex wie[ed jiddetermina jekk ir-Renju Unit jestendix stedina lil rappre]entant Ar;entin ‘ta’ livell i]g[ar’. Margaret Thatcher, li mietet nhar it-Tnejn fl-età ta’ 87 sena, mexxiet ir-Renju Unit waqt ilGwerra tal-Falklands u wara li kienet bag[tet il-qawwiet armati Britanni/i biex jitfg[u lura lill-qawwiet Ar;entini li kienu invadew l-ar/ipelago finNofsinhar tal-Atlantiku u li hu mag[ruf b[ala Las Malvinas

man-nies tal-Ar;entina. Min-na[a tag[a, il-President Fernandez de Kirchner qed tinsisti b’kampanja ta’ retorika qawwija bl-iskop li tinnegozja mill-;did is-sovranità tal-g]ejjer u minkejja li l-ma;;oranza assoluta tar-residenti talFalklands jinsistu g[allprotezzjoni tal-Kuruna Britannika. Il-funeral ta’ Thatcher, fejn se ting[ata l-unuri militari kollha, jibda b’pur/issjoni tul Londra u qabel servizz fil-Kattidral iddedikat lil San Pawl – bi//erimonja anki tinkorpora ttema tal-Falklands, bil-militar tat-taqsimiet li ;;ieldu f’dak ilkonflitt jassumu rwol prominenti.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Ambjent 19

Nhar il-{add fl-Im;arr, Malta

It-tjubija tal-frawla Maltija fis-seba’ edizzjoni tag[ha minn Clinton Sammut clinton.sammut@media.link.com.mt Il-frawla hi wa[da mill-aktar frotta imfittxija fost diversi Maltin u G[awdxin, frotta li t[e;;e; il-palat fiddiversi forom kemm meta tikolha wa[edha jew inkella’ ma’ xi ;elat waqt id-de]erta. Wie[ed mill-aktar postijiet f’Malta li hu rinomat mal-frawla hu rra[al agrikolu u pittoresk tal-Im;arr, Malta. Attività li da[let fis-seba’ sena konsekuttiva G[as-seba’ sena konsekuttiva, nhar il{add 14 ta’ April se ter;a’ tittella’ ledizzjoni Festa Frawli fil-pjazza talIm;arr bejn 10 a.m. u l-5 p.m. Din il-festa ti;bed lejha g[exieren ta’ nies u ta’ min isemmi li din kienet idea tal-Kunsill Lokali tal-Im;arr u li bdiet issir flimkien mal-Kummissjoni ‘Lejla Mgarrija’, bil-g[an li ti;i promossa l-

frawli b[ala prodott lokali u biex jin;abru fondi g[at-tkomplija tassagristija tal-knisja tal-Im;arr. Dawn l-a[[ar snin ing[aqdu malKunsill Lokali diversi ministeri fosthom is-Segretarjat Parlamentari g[all-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, ilMinisteru g[at-Turi]mu u s-Segretarjat Parlamentari g[all-Kultura u l-Gvern Lokali biex il-Kunsill ikompli jag[ti importanza lill-prodott lokali u prodott frisk. Din is-sena waqt Festa Frawli se jitqassam fuljett b’informazzjoni dwar ilfrawla tipika Maltija, li kienet titkabbar mill-bdiewa Im;arrin fl-img[oddi. Is-sena l-o[ra waqt din l-attività nbieg[u mat-tmien tunnellati frawli friska flimkien ma’ tunellata frawli o[ra li ntu]at fl-ikel u xorb li kien g[all-bejg[ waqt l-attività kollha.

Eluf ta’ Maltin jag[]lu li jattendu g[all- Festa Frawli li ta’ kull sena toffri attrazzjoni unika filwaqt li jkun hemm diversi prodotti g[all-bejg[ mag[mula mill-frawla

Varjetà li hi g[all-gosti tal-familja kollha Waqt l-attività ta’ din is-sena wie[ed se jkun jista’ jara: • Il-bdiewa infushom li jkunu qeg[din jg[inu fil-bejg[ tal-frawli friska u b’hekk wie[ed ikun jista’

jsaqsi xi mistoqsijiet jew kur]itajiet dwar din il-frotta; • Bejg[ ta’ ikel, xorb u [lewwiet ma[duma bil-frawli friska. Din is-sena se jkun hemm diversi prodotti ;odda fosthom il-Frushi,

Insalati; Bruschetta, [ob], gallettini u [afna o[rajn • Kejk kbir ma[dum apposta g[allokka]joni mill-kumpaniji Maypole u Ta’ Soldi; • Stands li se jbig[u basktijiet, keychains u prodotti simili li kollox hu ma[dum bl-idejn mill-[afna voluntiera li hemm fil-lokalità talIm;arr; • Programm varjat fuq il-palk adattat g[all-familja kollha; • Kompetizzjoni tal-itjeb cupcake;

Grazzi g[ad-dedikazzjoni tal-bdiewa tal-lokal li din l-attività tista’ tkun possibbli, dedikazzjoni li hi kostanti u fis-silenzju s-sena kollha b’risq il-frotta bnina

• • •

Kompetizzjoni u wirja tat-tpin;ija tat-tfal; Sessjoni ta’ log[ob g[at-tfal; Fit-triq ta’ wara l-knisja se jkun hemm rikbiet bil-ferrovija u horse riding; Fejn is-Salib tal-knisja se jsir bejg[ ta’ ikel ie[or li mhux se jkun ma[dum bil-frawli biex b’hekk wie[ed issib varjetà akbar ta’ ikel.

Aktar informazzjoni Min[abba li din l-attività dejjem ;ibdet lejha eluf ta’ nies minn madwar dan l-ar/ipelagu l-Kunsill [aseb biex tin[oloq sistema ta’ park and ride minn Ta’ Qali fejn it-tluq isir minn quddiem i/-/entru ta’ San Fran;isk matul il;urnata kollha. G[al dawk li jog[;obhom ji;u bisservizz tat-trasport pubbliku jista’ jaqbad l-Arriva bin-numri 34, 44, 101, 102 u 401 Fl-istess [in l-organizzaturi ta’ din lattività taw importanza wkoll dawk ilvi]itaturi li se jattendu permezz tat-

trasport privat tag[hom billi se jkun hemm mani;;jar a[jar tat-traffiku u parking areas ikbar. Il-Kunsill u l-organizzaturi jixtiequ jie[du l-opportunità biex jirringrazzjaw lill-bdiewa kollha li qeg[din jag[tu kontribut f’din il-festa frawli g[ax ]gur li kieku mhux g[all-kontribut tag[hom, din l-attività ma tkunx tista’ ssir. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ jibg[at email fuq festafrawli@gmail.com jew i/empel fuq in-numru 21520011 jew 79289301. Dettalji jinsabu wkoll fuq is-sit facebook - Festa Frawli.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

20 ?inekritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

CLOUD ATLAS

L-esplojtazzjoni u l-abbu] tal-poter tul is-sekli Direzzjoni> T. Tykwer#A. u L. Wachowski< {in> 172 minuta< ?ert.> 16< KRS Wara li kien kiseb su//ess bil-ktieb li j;ib l-istess isem tal-film, tant li kien ;ie nominat g[all-premju presti;ju] tal-Man Booker Prize u wkoll ilCommonwealth Writers Prize, kien appuntu inevitabbli li jin[adem film. Dan minkejja li l-ktieb fih ’il fuq minn 500 pa;na li fihom iwassal mhux inqas minn sitt rakkonti ambjentati f’epoki differenti, i]da li jkollhom x’jaqsmu ma’ xulxin. Dan, però, ma qatax qalb il-kumpaniji li pprodu/ewh ta[t il-kappa tal-Warner Bros. u g[alhekk qabbdu tliet re;isti biex jidderie;u listejjer. Dawn kienu Tom Tykwer, u l-a[wa Andy u

Lana Wachowski. Wara li rajt il-film twil kwa]i tliet sig[at jidher li dan il-pro;ett ambizzju] irnexxielhom jil[quh filli jittrattaw lesplojtazzjoni u l-abbu] talpoter b’mod li tassew i]ommok u emozzjonalment qawwi. Dak li jiena qiestu difett hu l-fatt li dawn is-sitt rakkonti mhumiex ittrattati separatment, wie[ed wara lie[or, i]da filli qed tara lewwel wie[ed, i]da f’daqqa wa[da l-film jurik xi parti minn ie[or, li immedjatament wara jaqbi]lek f’ie[or u jibqa’ sejjer hekk matul ilfilm kollu. B’hekk kultant ta[bat se tinsa fejn kien wasal it-tali episodju.

L-aqwa films f’Malta (Bejn it-3 u s-7 ta’ April – KRS) 1. (1) 2. (3)

3. 4. 5. 6.

The Croods Jack the Giant Slayer (2) Oz the Great & the Powerful (-) Parker (re) Parental Guidance (7) Rise of the Guardians

7. (8) Life of Pi 8. (4) Hansel & Gretel: Witch Hunters 9. (6) Broken City 10. (5) A Good Day to Die For (re = re-entry)

Huwa g[alhekk li biex min imur jara l-film jifhem a[jar se nsemmi d-diversi rakkonti, skont is-sena li jse[[u. 1894: Fl-ag[ar ]mien taliskjavitù l-attur Jim Sturgess je[les l-ilsir Davuid Gyasi, u flimkien jivvja;;aw fuq skuna lejn in-Nofsinhar talPa/ifiku. 1936: Ben Whitshaw, kompi]itur gay jikkollabora mal-kompo]itur anzjan Jim Broadbent fl-Iskozja. 1973: Il-;urnalista Halle Berry tmur f’San Francisco biex tinvestiga lis-sid ta’ impjant nukleari , u tiltaqa’à max-xjenzjat Tom Hanks 2012: Broadbent jidher ukoll b[ala publisher Ingli] li jsir sinjur grazzi g[allktieb ta’ Hanks. 2144: Doona Bae hija tfajla ma[luqa ;enetikament blisem ta’ ‘Sonmi-451’ f’Seoul ;dida, hekk kif ilbelt kapitali antika Koreana waslet biex teg[req, u hi qed ti;i interrogata minn D’Arcy qabel l-esekuzzjoni, wara li [adet sehem f’konfoffa ma’ Sturgess. 2321 u 2346: Hanks jidher b[ala rag[aj fil-Hawaii wara li katakli]ma qerdet kwa]i lumanità kollha fejn Bae titqies b[ala alla.

Hugh Grant u Halle Berry jista[bew mill-qattiel-kannibalu Tom Hanks fi Cloud Atlas

Hanks jitqabbad minn Berry biex ji;;ieled lis-sistema. Hawnhekk hu diffi/li tifhem id-djalogu. Nittama li dan it-tag[rif jg[inkom tifhmu a[jar xi jkun qed ji;ri, f’film li vi]walment isa[[rek,

b’make-up tant tajjeb li kultant ma tag[rafx mill-ewwel lill-atturi. L-interpretazzonijiet ta’ dawn, imbag[ad, li kif qed taraw ja[dmu aktar minn parti wa[da, huma e//ellenti.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

?inekritika 21 G.I. JOE> RETALIATION

Ie[or ta’ azzjoni vjolenta u spettakulari Direzzjoni> John M. Chu< {in> 110 minuta< ?ert.>12< KRS Is - su//ess tal - ewwel G . I . Joe , Rise of the Cobra tlIEt snin ilu mnebba[ primarja ment minn ;ugarell bl - ist ess isem , kellu jwassal bil fors g[al sequel , u ma nara l - ebda ra;uni l - g[ala dan m ’ g[andux imur tajjeb daqs l - ewwel wie[ed fil box - office. Hawn insibu lill - inva]uri aljeni Cobra jkunu infil traw lilL - White House , [atfu lill - President u po;;ew minfloku double ( it - tnejn interpretati minn Jonathan Pryce) . Wara li l - iskwadra spe/jali sigrieta G . I . Joe ’ s iwettqu b ’ su//ess missjoni biex ma j[allux terroristi I]lami/i ja[tfu l - armi nuk leari tal - Pakistan li jinsab f ’ sitwazzjoni mill - aktar instabbli , il - President impostur jordna li jinqatlu f ’ attakk mill - ajru li ma stennewx . Mill - attakk jibqg[u [ajjin il - kmandant

‘ Roadblock ’ ( Dwayne Johnson) , Flint ( D . J . Corona) u ‘ Lady Jane ’ ( Adrianne Palicki) li ja[ilfu li jpattuha lill Kmandant tal - Cobra u lill -

uffi/jal g[oli Destro li kienu nqabdu mill - G . I . Joe ’ s , i]da n[elsu . Ikunu de/i]i wkoll li jikxfu x ’ kien il - pjan tal Cobra biex jisfrattawh , grazzi g[all - g[ajnuna ta ’ grupp ie[or rivali tal Cobra , u eks membru ta ’ din l - istess g[aqda aljena . Retaliation hu dirett minn Jon M . Chu , li kien responsabbli g[a] - ]ew; films ta] - ]fin Step Up , u hawn jag[mel u]u qawwi mill - bravura tieg[u fil koreografija . Dan l - aktar fis - sekwenzi ta ’ battalja f ’ irdum mill - aktar vertikali u muntanju] bil - ;ellieda jixxabbtu , jitbandlu u jitta jru b ’ [effa kbira marbutin . G[o;buni wkoll bombi ]g[ar elettroni/i jittajru li

‘Roadblock’ (Dwayne Johnson) u ‘Snake Eyes’ (Ray Parks) f’G.I. Joe> Retaliation

g[all - ewwel ta[sibhom xi ]un]an … sakemm ma jis plodux u jwettqu [erba s[i[a . Is - sekwenzi finali tat theddid nukleari mill - presi -

dent impostur kontra l mexxejja tad - dinja waqt summit, u partikularment dik tal - qerda ta ’ Londra tassew impressjonanti . Mill - bqija hawn dawk li

j[obbu l - azzjoni g[andhom tassew biex jixxalaw , g[ax huwa appuntu bi//a xog[ol ma[duma tajba ferm ta ’ azzjoni teknokratika , li kwa]i ma taqta ’ xejn .

SIDE EFFECTS

Thriller tajjeb u imprevedibbli Direzzjoni> Steve Soderbergh< {in> 106 minuti< ?ert.> 16< KRS B’direzzjoni brillanti u script tassew miktub tajjeb, dan huwa thriller li j]ommok u divertenti, b’interpretazzjonijiet e//ellenti

minn Jude Law u Rooney Mara. Il-film jibda b’mara ]ag[]ug[a Emily (Mara) tissielet kontra d-

dipressjoni wara li ]ew;ha Martin (Channing Tatum) jo[ro; mill-[abs fejn skonta sentenza ta’erba’ snin fuq negozju finanzjarju

Il-psikjatra Banks (Jude Law) jipprova jfejjaq lil Emily (Rooney Mara) f’Side Effects

illegali.Wara li tipprova twettaq suwi/idju tispi//a ta[t il-kura tal-psikjatra Banks (Law), li wara li jikkonsulta mat-tabiba li kellha qabel, Victoria ( Catherine Zeta - Jones) , jidde/iedi li jag[tiha medi/ina ;dida, min[abba li dawk li kienet qed tie[u ma kienx qed ikollhom effett. Imma meta Emily twettaq reat vjolenti, waqt li jidher li kienet ta[t [mar-il lejl kaw]a tal-medi/ina, tispi//a tg[addi ;uri. G[alhekk Banks ikollu jibda jinvestiga hu stess ilka] g[ax i[oss li kellu parti mit-tort ukoll. Tant, però, jibda jiffissa fuq il-ka], li dejjem jibda jsir aktar kumplikat, li Banks jibda jipperikola mhux biss il-karriera tieg[u, imma l-istess ]wie; ma’ Dierde (Vinessa Shaw). Imma dan kien kollu kaw]at mid-drogi? Law jag[tina wa[da millaqwa interpretazzjonijiet s’issa b[ala Dr. Banks,

b’appo;; qawwi minn kemm Tatum kif ukoll Zeta-Jones. Madankollu hija Mara li tisraq ix-xena g[ax hija brillanti b[ala Emily, tant kemm i]]ommok, spe/jalment meta “taqb]ilha” waqt li tkun f’parking lot ta[t lart jew tkun ta[t l-effett ta’ [mar-il lejl. G[all-ewwel il-film ta[seb li se ji]viluppa f’xi ie[or tipiku tas-snin disg[in b[al Basic Instinct, imma r-re;ija soda ta’ Soderbergh, i//inematografija u l-editjar jibdluh f’xi [a;a tassew e//itanti u imprevedibbli, li ma tistennihx. Naturalment dak li jkun jie[u aktar gost jarah jekk jag[mel dan meta jkun jaf mill-inqas dwar kif ti]viluppa l-istorja, u jiena, g[alhekk, qg[adt attent li ni]vela mill-inqas dwar dan. L-iscript intelli;enti, imbag[ad, ma jonqosx minn /erta kritika talindustrija.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

22 Passatemp

Tisliba

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Mimdudin:

18

5. Issibha fil-qalba tal-perlina (5) 6. Tusta;ni fid-dardira? (5) 7. Taqbad xi wa[da mieg[ek kull sajf meta tmur tg[um (5) 10. Muletti ]g[ar [afna (5) 11. {sara li ssib fir-Randan, Nurat! (5) 12. Ferg[a mi]rug[a friska (5) 14. Demm, demm u demm ma’ kullimkien (5) 16. G[amel f’postu u bil-galbu (5) 17. Fih jissewwew il-vapuri (5) 18. Vittorja (5)

Weqfin:

U min m’g[andux x’jerfa’ minnhom? (6) 2. Gniedes (6) 3. Oppressjoni (6) 4. Rakkont (6) 8. G[ammar (5) 9. Li g[adda ]mien sew minn fuqu (5) 12. Tfajla (6) 13. Il-pantera titlef rasha u ssir g[allet il-ward? (6) 14. Differenti g[al kollox (6) 15. Li hu ixje[ minn s[abu (6) 1.

Minn qalb il-[bula

Dan ir-ra;el g[andu tarf ta’ [abel li g[addej minn ;o qalb [afna [bula. It-tarf tal-[abel jibqa’ sejjer sal-ixkora. Ara ssibx imnejn hu g[addej il-[abel li g[andu f’idejh u li jibqa’ sejjer sal-ixkora. Sudoku

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Satin; 6. Derra; 7. Kutri; 10. Tibna; 11. Tabor; 12. Bruda; 14. Blata; 16. Xebba; 17. Astut; 18. Batut.

— Ara, mela int hawn? Allura ilni kwa]i sieg[a nitkellem mieg[ek g[alxejn luffi//ju!

Weqfin> 1. Asfalt; 2. Annuna; 3. Adurat; 4. Ba[[ar; 8. Abbu]; 9. Abjad; 12. Ba[nan; 13. A;enti; 14. Bàbàbà; 15. Arkata.

G[at-tfal

Soluzzjonijiet Kellu 17-il g[adma

L-g[adam ta’ Fido

Dak bin-Nru. 5

Ritratt min-negattiva

Fa/li: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Minn qalb il-[bula

Ir-ritratt min-negattiva

Wie[ed minn dawn il-[ames ritratti numerati kien ]viluppat min-negattiva ta’ hawn fuq in-na[a tax-xellug. Liema ritratt?

Sudoku

L-g[adam ta’ Fido

Fido ma kellux /ans jidfen l-g[adam li akkwista ming[and wie[ed tal-la[am. Xi kemm-il g[adma g[andu Fido quddiemu?


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

TV#Radju 23 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Animal Diaries NET Television, 19>00 Il-programm tal-lum se jiffoka fuq il-ka] ta’ kelb li dan l-a[[ar t[alla marbut il-Mellie[a u ;ie salvat minn Noah’s Ark. Fil-fatt mistieden ta’ Moira Delia fl-istudio se jkun hemm Fabio Ciappara minn din l-NGO u t-tabiba tal-annimali Thereza Yum li se tkun tista’ twie;eb ukoll g[addiffikultajiet tat-telespettaturi dwar il-pets tag[hom. Il-kelb inkwistjoni, se jkun il-maskot il-;did tat-tim nazzjonali Malti. Rockna Radio 101, 19>15

Michael Bugeja fil-programm tal-lum se jkollu b[ala mistiedna lill-kantanta Maltija ta’ fama internazzjonali Ira Losco (fir-ritratt fuq ix-xellug), li f’dawn il-jiem [ar;et materjal ;did fl-album The Fire. Mhux biss se jkun hemm intervista mag[ha, i]da wkoll se tag[mel live session waqt il-programm.

Id-dimensja Mieg[ek - NET Television, 21>00

Ratatouille Raitre, 21>05

Id-dimensja hi kundizzjoni li taffettwa miljuni ta‘ persuni minn madwar id-dinja kollha. I]da kuntrarju g[al mard ie[or, id-dimensja twassal sla[ansitra biex l-individwu lanqas biss jag[raf lill-familjari u l-g[e]ie] tieg[u. I]da xi jfisser li jkollok wie[ed mill-familjari tieg[ek ibati biddimensja? B’liema mod taffettwalek

Film cartoon Amerikan tajjeb [afna li n[adem fl-2007 li jiffoka fuq il-;rajja ta’ Remy, ;urdien tal-kampanja li i]da fassal pjani aktar raffinati minn dawk tal-;rieden b[alu li jikkuntentaw li jqallbu fost l-iskart biex isibu xi [a;a tal-ikel li tg[odd g[alihom. Fil-fatt hu jkun irid li jmur ja[dem f’ristorant lussu] f’Pari;i. Jirnexxilu?

ir-relazzjoni tieg[ek mieg[u? U d-dimensja kif taffettwak, b[ala persuna, b[ala individwu. Imexxu d-diskussjoni Fr Karm Debattista u Lisa Spiteri. Ittelespettaturi jkunu jistg[u j/emplu u jaqmu esperjenzi u opinjonijiet relatati mas-su;;ett. Il-programm g[andu direzzjoni ta’ Paul Galea u lil Gabriel Ellul b[ala assistent tal-produzzjoni.

Attack Force Italia 1, 21>10 Film ta’ azzjoni li hi koproduzzjoni Amerikana, Ingli]a u Rumena u li g[andha fost l-atturi ewlenin lil Steven Seagal, Lisa Lovbrand (fir-ritratt fuq ix-xellug) u David Kennedy. Naraw kif skwadra f’attakk li mhux suppost kellu jkun mag[ruf, tispi//a biex titlef kwa]i l-membri kollha. Xi jkun ;ara sewwasew? Vu/i missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-protagonista tal-programm tal-lum se tkun Sr Maria Micallef mill-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Fran;iskani tal-Qalb ta’ :esù (fir-ritratt fuq il-lemin) li ddedikat [ajjitha g[at-tfal sfortunati fl-ibliet ta’ Rolandia u ta’ San Martin fil-Bra]il. B’kollox din il-[idma damet tag[milha g[al 54 sena. Il-programm hu wie[ed divertenti, irrakkontat b’mod spiritu] u mimli b’riflessjonijiet pratti/i u ;enwini.

Crazebook NET Television, 16>50 IIl-mistiedna ta’ Matthew u Nathan g[al-lum se tkun l-attri/i Debbie Brownrigg, li fost o[rajn narawha b[ala attri/i f’Lift. Naraw ukoll filmat tal-prom tal-Junior College li jkun organizzat mill-Kunsill Studenti tal-istess Kulle;;. Naraw ukoll dwar il-film ;did b’animazzjoni Oz the Great and Powerful (ritratt hawn fuq). Fir-rokna dwar it-teknolo;ija naraw dwar teknika ;dida ta screens u kif se jkunu applikati fit-tablets tal-futur.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

24 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal->urnali)

09>00 09>05 10>00 10>05 11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Mr Brooks - GO Stars 22>30, Rete 4 23>55

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Magazine 101 Mu]ika bla kumment Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria

Film thriller Amerikan li n[adem fl-2007 b’re;ija ta’ Bruce A. Evans u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt u Danielle Panabaker (fir-ritratt). Mr Brooks ikun jidher li g[andu [ajja normali. I]da fil-fatt ikun serial killer. Jum minnhom iwettaq ]ball, u malajr isib pulizija mara li ssegwi kull pass li jag[mel.

(b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 19>15 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 - Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 Kummentarju 12:30 - Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 Maltin Biss 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 - Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 - Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Pierre & Co on RTK (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 - Paperscan 09:15 - G[alina Lkoll (jinkudi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 Bon Voyage 13:00 - RTK Qosor 13:05 - Su//essi u aktar

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk Night Style

15:00 - RTK Qosor 15:05 Kaskata Kulturali 15:30 - IlPolz ta/-?ittadin (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 Darek u Flusek 18:00 - RTK Qosor 18:05 - Investi bil-g[aqal 18:57 - Fi {dan il-Mulej 19:00 - Ru]arju 19:25 - {sibijiet malMelodija 21:00 - Ejja G[andi 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-:urnali 13:30 – Provokazzjoni u ktieb 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 20:00 – University Matters 20:30 - Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Avventura ma’ :esù (r) 16:00 – Il-Kura tal-:nien 16:45 - Naturali 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Nixxieg[a Dumnikana 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - Qari millIskrittura Mqaddsa 22:30 Il-Mediterran 23:00 - L-Istorja tal-Knisja u inti (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 Dak Kien }mien 01:00 Nightshift.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 TVHemm (r). 10:20 – Days that shook the world 11:25 - Extreme Animals 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 }ona 17:30 - Teleshopping 18:00 - A[barijiet 18:10 Waqtiet 18:15 - Sa[[tek l-ewwel 18:25 - Teleshopping 18:40 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 A[barijiet. TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:00 - GFA Review 11:30 G[awdex Illum 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt arti u kultura 12:45 - Extreme animals (dok.) 13:15 - Beast Legends 14:05 - Sa[[tek l-ewwel 14:15 Nature’s Greatest events 15:00 GFA Review 15:30 - Extreme Animals (dok.) 16:00 - Days that Shook the World (dok.) 16:50 Qatra inka 17:20 - Waqtiet 17:25 - Museum secrets 18:30 .EU 19:00 - GFA Roudup 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Oceans 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 Waqtiet 20:40 - UCL Magazine 21:15 - Malta u lil hinn minnha 22:45 - GFA roundup 23:15 Starboard. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 Teleshopping 10:30 - Aroma Mattina 12:30 - Teleshopping 12:45 - Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30) 16:20 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:35 - Liquorish – daily update 17:45 - Teleshopping 18:00 Healthy Living 19:30 - ONE News 20:15 - Ir-Rangers 20:30 – TX (r) 22:45 - Zona Sport 23:15 - One News. Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - Fil-

K/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:20 - L-MEP u Int 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 Qeg[din Sew! Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta (jinkludi Tg1 fil-17.00) 18:50 - L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi 21:10 - Eroi di tutti i giorni 24:00 - TV7 settimanle del Tg 1 01:00 - Tg 1 notte 01:35 L’appuntamento 02:05 Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons 08:05 - TGR Montagne 08:35 - Le sorelle McLeod (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri (attwalità) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 - Detto Fatto 16:05 - Tutti pazzi per amore (TF) 17:00 - Army Wives (TF) 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Rex 5 (fiction) 22:40 NYC 22 (TF) 23:35 - Tg 2 notizie 23:50 - L’ultima parola (attwalità) 01:20 - Tg2 Parlamento 01:30 - Flashpoint (TF) 02:20 - Somiglianza letali. Film 2003. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà (attwalità) 10:10 La storia siamo noi (dok.) 11:00 - Speciale Tg3 Udienza straordi-

naria della Corte Costituzionale 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr Piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 - Geo &

Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 Ratatouille. Film 2007 23:00 Glob 24:00 - Tg 3 line notte 01:10 - Rai Educational - Art News 01:40 - Fuori Orario 01:50 - I bambini di Golzow. Film (dok.) 2006. Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:05 - Amici (talent show) 16:50 - Pomeriggio cinque 18:50 - The Money Drop 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - Paperissima 23:00 - Tutti per Bruno (fiction) 24:00 - Supercinema 00:30 - Tg 5 notte 01:00 - Striscia la notizia 01:55 - Uomini e donne. Rete 4 07:10 - T.J. Hooker (TF) 08:05 Miami Vice (TF) 09:00 - Hunter (TF) 10:10 - Carabinieri 5 (TF) 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:35 - Cimarron. Film ’60 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Quarto grado 23:55 - Mr. Brooks. Film 2007 01:15 - Tg 4 night news 02:30 - Roma violenta. Film ’75. Italia 1 07:00 - Zach e Cody al Grand Hotel (sitcom) 07:50 - Tutto in famiglia (sitcom) 08:40 - Una mamma per amica (TF) 10:30 ER - Medici in prima linea (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 16:15 - Smallville (TF) 18:00 The Middle (sitcom) 18:30 Studio aperto 19:20 - CSI NY: Scena del crimine (TF) 21:10 Attack Force – la morte negli occhi. Film 2006 23:00 - Le iene 00:30 - Aspettando Oktagon (attwalita) 01:55 - Sport Mediaset 02:20 - The Shield (TF).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

TV#Radju 25 Favourite Channel 07.15 - F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - Bejnietna 10:00 -Entertain Me 12:00 - F. News 12:30 - Duggan 13:00 Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 - Madagascar (b’waqfa g[al F. News fis-18:15) 19:45 F. News 20:30 - Il-Madonna ta/?oqqa 21:00 - Sfera 23:00 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:15 - Beautiful (soap) 12:40 Centovetrine 13:10 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 Gossip Girl (TF) 14:45 - The OC (TF) 15:30 - Eastwick (TF) 16:20 - Summer Dreams (TF) 17:10 - Sonny tra le stelle (sitcom) 18:00 - Friends (sitcom) 18:25 - Extreme Makeover Home Edition 19:20 - Amici 20:25 Gossip Girl (TF) 21:10 - Inga Lindstrom -Legami di sangue. Film 2006 23:00 - Uomini e donne 00:15 - Amici 01:20 Friends. BBC Entertainment 07:15 - Garth and Bev 07:25 Fimbles 07:45 - Boogie Beebies 08:00 - Tellytales 08:10 - Me Too! 08:30 - My Family 09:00 Keeping up Appearances 09:30 The Weakest Link 10:15 EastEnders 10:45 - Doctors 11:15 - Richard Hammond Meets Evel Knievel 12:05 - Famous,

Rich and in the Slums with Comic Relief 13:00 - My Family 13:30 - The Weakest Link 14:15 - Keeping up Appearances 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Richard Hammond Meets Evel Knievel 16:35 - Famous, Rich and in the Slums with Comic Relief 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - My Family 20:30 - 2point4 Children 21:00 - The Diamond Queen 21:50 - Lead Balloon 22:20 Katy Brand’s Big Ass Show 22:45 - Alan Carr: Chatty Man 23:30 - Mad Dogs. TCM 07:45 - Operation Crossbow.

Film ’65 (PG) 09:45 - Ben-Hur. Film ’59 (A) 13:10 - The Naked Spur. Film ’53 (A) 14:45 - The Asphalt Jungle. Film ’50 (A) 16:40 - Bells Are Ringing. Film ’60 (U) 19:00 - All the Fine Young Cannibals. Film ’60 (A) 21:00 - The Arrangement. Film ’69 (15) 23:05 - McCabe and Mrs Miller. Film ’71 (15). MGM Movies 06:45 - Love and Death. Film ’75 (A) 08:10 - Mission of the Shark. Film ’91 (PG) 09:45 Support Your Local Gunfighter. Film ’71 (U) 11:15 - The Calendar Girl Murders. Film ’84 (15) 12:50 - A Midsummer Night’s Sex Comedy. Film ’82 (15) 14:15 - Follow That Dream. Film ’62 (U) 16:05 - Zelig. Film ’83 (PG) 17:25 - Hidden Agenda. Film ’90 (15) 19:10 Meatballs III: Summer Job. Film ’87 (18) 20:45 - MGM’s Big Screen 21:00 - Pulp. Film ’72 (AA) 22:35 - Big Screen Legends 22:40 - Liebestraum. Film ’91 (18). GO Stars 07:50 - Jeff, Who Lives At Home 09:15 - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 11:05 Monk 11:50 - Two and a Half Men 12:15 - Intollerable Cruelty 13:55 - Remember The Titans 15:45 - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 17:35 Glorious '39 19:40 - Two and a Half Men 20:05 Mad Men 21:00 - Dancing On The Edge (part 4 of 4) 22:30 - Mr Brooks 00:30 - Live and Let Die. Diva Universal 07:00 - Wolff’s Turf 08:55 Agatha Christie’s Poirot 09:55 Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 - JAG 12:55 - ER 13:55 JAG 15:50 - Kojak 16:50 Agatha Christie’s Poirot 18:50 JAG 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Rex: A Cop’s Friend 23:00 - ER. Iris 13:50 - Poirot: Fermate il boia. Film 2008 15:45 - Prendimi l’anima. Film 2002 17:30 Carambola Filotto... tutti in buca. Film ’75 19:20 - A-Team (TF) 20:10 - Hazzard (TF) 21:00 Codice Magnum. Film ’86 22:55 - Mountain Patrol. Film 2004 00-:40 - Nikita (TF). Discovery Channel 06:50 - Building the Future: The Energy Solution 07:40 - The Gadget Show: World Tour 08:05 - The Tech Show 08:30 - Smash Lab: Earthquake Proof House 09:25 - Nextworld: Future

Danger 10:15 - Mighty Ships: MS Stena Britannica 11:05 Meteorite Men 12:00 - Building the Future: The Energy Solution 12:50 - Weird Connections: Tripping up Grannies 13:20 The Gadget Show: World Tour 13:45 - The Tech Show 14:10 Tech Toys 360 15:00 - Smash Lab: Fluidized Sand 15:55 Nextworld: Future Flight 16:45 Robocar 17:35 - Moon Machines: Saturn V 18:30 Tech Toys 360 18:55 - Tech Toys 360 19:20 - Building the Future: Surviving Natural Disasters 20:10 - The Gadget Show: World Tour 20:35 - The Tech Show 21:00 - Tech Toys 360 21:50 - Prank Science 22:40 - The Gadget Show: World Tour 23:05 - The Tech Show 23:30 - Weird Connections: Tripping up Grannies. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - How I Met Your Mother 11:30 - Person of Interest 12 :15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Enlightened 14:15 - Hollywood Buzz 14:30 Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 Gossip Girl 21:30 - Tooth Fairy 2 23:30 - Mike & Molly 23:55 How I Met Your Mother 00:20 2 Broke Girls 00:45 - Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel Barter Kings: 10:00 - Rock and a Hard Place 10:30 - Diamond in the Rough. 11:00 - Anna Nicole Smith 12:00 - Hoarders: Linda And Todd 13:00 - Storage Wars Texas: For a Few Lockers More 13:30 - American Restoration: Cold War Crusin’ 14:00 Johnny Depp. Barter Kings: 16:00 - Rock and a Hard Place 16:30 - Diamond in the Rough. 17:00 - Hoarders: Linda And Todd 18:00 - Braxton Family Reunion 19:00 - Storage Wars Texas: For a Few Lockers More 19:30 - American Restoration: Cold War Crusin’ 20:00 Pregnant in Heels: Rosie Pope, Maternity Concierge. Hardcore Pawn: 21:00 - The Big Bet 21:30 - Storm’s A-Brewin 22:00 - Oh Yes He Did 22:30 - Rich Returns?. Duck Dynasty: 23:00 Drag Me to Glory 23:30 - I’m

Dreaming of a Redneck Christmas.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - See The Sea 08:05 - Lots & Lots 08:20 Bob the Builder 08:30 - Fireman Sam 08:40 Thomas and Friends 08:55 - Baby Antonio’s Circus 09:00 - Rubbadubbers 09:10 - Pingu 09:15 - Tiny Planets 09:20 - Pingu 09:25 - Tiny Planets 09:30 - Monkey See Monkey Do 09:40 Barney and Friends 10:10 - Fluffy Gardens 10:25 - The Mighty Jungle 10:40 - Mio Mao 10:50 Jarmies 11:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 11:30 - Kipper 11:50 - Gazoon 12:00 Wobblyland 12:05 - Igloo-Gloo 12:20 Benjamin’s Farm 12:25 - My Animal Friends 12:40 - See The Sea 12:45 - Lots & Lots 13:00 Fluffy Gardens 13:15 - The Mighty Jungle 13:30 Angelina Ballerina 13:45 - Monkey See Monkey Do 13:55 - Barney and Friends 14:25 - Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 - Tiny Planets 14:45 - Igloo-Gloo 15:00 - Bob the Builder 15:10 - Fireman Sam 15:20 - Thomas and Friends 15:35 - Tork 15:45 - Dougie in Disguise 15:55 - Slim Pig 16:05 - Jarmies 16:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 16:45 Benjamin’s Farm 16:55 - My Animal Friends 17:10 - See The Sea 17:15 - Lots & Lots 17:30 Monkey See Monkey Do 17:40 - Barney and Friends 18:10 - Wobblyland 18:15 - Dougie in Disguise 18:25 - Slim Pig 18:35 - Connie the

Cow 18:45 - Angelina Ballerina 19:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 19:25 - Jarmies 19:40 - Pingu 19:45 - Tiny Planets 19:50 - Pingu 19:55 - Tiny Planets 20:00 - Bob the Builder 20:10 - Fireman Sam 20:20 - Thomas and Friends 20:35 - Dougie in Disguise 20:45 - Slim Pig 20:55 - Connie the Cow 21:05 - Tork 21:15 Benjamin’s Farm 21:20 - My Animal Friends 21:35 - See The Sea 21:40 - Wobblyland 21:45 Wobblyland 21:50 - Barney and Friends 22:15 Monkey See Monkey Do 22:25 - Kipper 22:35 Kipper 22:45 - Gazoon. Disney Channel 08:10 - Good Luck Charlie 08:35 - Austin and Ally 09:25 - Shake It Up 10:15 - The Suite Life on Deck 11:05 - Hannah Montana 11:30 Wizards of Waverly Place 12:20 - Jessie 12:45 ANT Farm 13:35 - Austin and Ally 14:25 - Good Luck Charlie 14:50 - Jessie 15:15 - Shake It Up 15:40 - ANT Farm 16:00 - Bolt (PG) 17:35 Prank Stars 17:45 - That’s So Raven 18:10 - Cory in the House 18:35 - Good Luck Charlie 19:00 Jessie 19:25 - Wizards of Waverly Place 20:15 Phil of the Future 20:40 - Hannah Montana 21:05 - Jonas 21:30 - Sonny with a Chance 21:55 Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 10>00 11>58 14>00 14.05

§NET News Teleshopping Strada Rjali .NET (b’waqfa g[al NET News f’12>00 u fis-13>00) NET News Afrodite

15>20 15>50 16>35 17>00

Telebejg[ Crazebook Telebejg[ Malta Llejla

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

19>00 19>30 19>45 20>30 21>00 22>30 23>00

(b’waqfag[al NET News fis-18>00) Animal Diaries Lift NET News Flusek Mieg[ek (b’waqfa g[al NET News fid-21>30) Anali]i tal-A[bar (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Rally Raid: Abu Dhabi Challenge 08:45 - The Box 09:00 - BNP Paribas Katowice Open Tennis 10:00 - European

Championship Weightlifting 12:00 - BNP Paribas Katowice Open Tennis: QF (live) 16:00 European Championship Weightlifting 17:00 - European Championship Weightlifting: Albania: Women’s 69kg (live) 19:00 - European Championship Weightlifting 20:00 - European Championship Weightlifting: Albania: Men’s 85kg (live) 22:00 - Total KO 23:00 - Horse Racing Time 23:15 - Champions League World’s Strongest Man. Eurosport 2 08:00 - European Championship Weightlifting 10:00 - BNP

Paribas Katowice Open Tennis 12:00 - Swimming 13:00 European Championship Weightlifting 16:00 - BNP Paribas Katowice Open Tennis: QF (live) 20:00 - Swimming 21:00 - BNP Paribas Katowice Open Tennis 23:00 - European Championship Weightlifting.

GO Sports 1 07:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: Highlights 08:00 F1: Chinese GP: Practice 2 (live) 10:00 - Ligue 1: Rd 31: Toulouse v OGC Nice 12:00 - Barclays PL: Wk 34: Newcastle Utd v Fulham 14:00 - F1: Chinese GP: Practice 1 & 2 17:00 - Serie A: Rd 31: Fiorentina v Milan 19:00 - UEFA Champions League: Magazine Programme 26: Review 19:30 - Trans World Sport 20:45 - Aviva Premiership: Rd 20: Sale Sharks v Gloucester Rugby (live) 23:00 - Barclays PL: Wk 35: PL Preview 23:30 - Serie A: Rd 31: Inter v Atalanta 01:30 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: F. GO Sports 2 20:30 - Ligue 1: Rd 32: Valenciennes v AS St-Etienne (live) 22:30 - Milan Channel. GO Sports 3 0:05 - RaboDirect Pro12: Rd 20:

Ulster v Newport Gwent Dragons (live) 22:05 - Inter Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA European Tour: Trophee Hassan II: Day 4 13:00 - Serie A: Rd 31: Napoli v Genoa

15:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: Final 18:30 Trans World Sport. Barclays PL: 19:30 - Wk 35: PL Preview 20:00 - Wk 34: Tottenham H v Everton. 22:00 - Football's Greatest 22:30 - Heineken Cup: QF: Harlequins v Munster 00:30 - Barclays PL: PL World 01:00 ATP 250 Series: US Men's Clay Court Championship, Houston: QF (live). GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - PGA European Tour: Trophee Hassan II: Day 4 15:00 - Serie A: Rd 31: Napoli v Genoa 17:00 - ATP Masters 1000: Sony Open, Miami: Final 20:30 Trans World Sport. Barclays PL: 21:30 - Wk 35: PL Preview 22:00 - Wk 34: Tottenham H v Everton. 00:00 - Football's Greatest 00:30 - Heineken Cup: QF: Harlequins v Munster. Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 11:45 FIFA Beach Soccer WC Qual. (r) 13:05 - FA Cup (r) 15:00 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 16:05 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:10 - FA Cup 20:00 Bundesliga: Preview (r) 20:30 Bundesliga (live) 22:35 - 2012 UIPM Pentathlon (r) 23:40 - FA Cup (r) 01:45 - Bundesliga: Preview (r). Melita Sports 2 12:00 - FA Cup (r) 14:05 -

Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:10 Bundesliga (r) 17:05 - America's Cup (r) 19:10 - Volleyball Champions League Magazine The Big Hit 19:40 - FA Cup (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13 Weekly Highlights 21:55 Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:30 Bundesliga (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:20 - Melita GFA 1st Div. (r) 11:05 - BOV PL (r) 13:20 - MFA Futsal League (r) 14:45 - Malta Rugby Football Union (r) 16:20 - Malta Basketball Association (r) 17:45 - Malta Handball Association (r) 19:05 - Football Nurseries (r) 19:40 - Melita GFA 1st Div. (r) 21:25 - BOV PL (r) 23:40 MFA Futsal League (r) 01:00 Malta Rugby Football Union (r).


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

26 Klassifikati PROPJETÀ G{ALL-BEJG{ Il-Mosta

DIRETT ming[and is-sid, blokka ;dida ta’ tliett appartamenti, 210sqm u penthouse bi tliet kmamar tas-sodda, ensuite, gallarija kbira u washroom area, bil-lift a//essibbli mill-garaxx. Prezz €155,000. ?emplu 99431195.

Marsaxlokk

APPARTAMENT u penthouses bil-veduta tal-ba[ar u tal-kampanja, lesti minn kollox bi tliet

ikmamar tas-sodda, ]ew; kmamar tal-banju, k/ina kbir u terrazzin 14-il pied bi 11-il pied . Kollox tal-aqwa kwalità, servuti bil-lift sal-garaxx. Prezz €112,000 (Lm48,000). Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000(Lm7,000) jew ta ’ tnejn € 28,000 (Lm12,000). ?emplu 79441869.

room, e//. Prezz €112,000 (Lm48,000). Tista’ tnifdu ma’ garaxx ta’ karozza wa[da jew tnejn. Garaxx ta’ karozza wa[da €16,000 (Lm7,000) jew ta’ tnejn €28,000 (Lm12,000). ?emplu 77777521 jew 99466988.

Marsaxlokk

{anut bil-permess, livell mattriq, b’toilet u bit[a, tajjeb g[al kull tip ta’ negozju b[al hairdresser, klinika jew uffi//ju. ?emplu fuq 79263775 jew 21223922.

TERRAN b’bit[a kbira lest minn kollox b’affarijiet ta’ kwalità tajba, kemm tid[ol fih. Tliet kmamar tas-sodda, ]ewg kmamar tal-banju, k/ina kbira, box-

G{ALL-KIRI Santa Venera

VETTURI/ DG{AJJES Cabin Cruiser

FJORD 8mtrs, b’]ew; magni diesel, fiberglass. €15,000. ?emplu 99822224.

AVVI}I G[al kull tip ta’ kri]i f’[ajtek

MR Mutawalla Sidig jispe/jalizza fi: Problemi ta’ m[abba Protezzjoni professjonali Problemi ta’ sess Fortuna tal-[ajja Kull tip ta’ problema ti;i solvuta fi ]mien qasir. 100% su//ess. Mit8 a.m. sas-7 p.m., bl-Ingli] jew Fran/i]. ?empel g[al appuntament fuq 99349374 jew 79497184.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum ta’ l-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs, ]ebg[a u gypsum boards etc. ?emplu 77433390.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bilmera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1,350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

Tombla sheets

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tattie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com


Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

27 BASKETBALL LOKALI - U16

Hibernians jirb[u l-kampjonat minn Colin Schembri

Fi tmiem il-;img[a Hibernians ;ew inkurunati champions meta g[elbu lil Depiro bi skor ta’ 66-61. .................................61 ....................................66 (9-23) (16-15) (14-12) (22-16) Depiro Hibs

Hibernians, ta[t it-tmexxija tal-kow/ Silvio Cassar kellhom wirja tajba kontra Depiro, wirja li biha spi//aw reb[u lkampjonat. F’din il-log[ba wie[ed ra diversi ]ag[]ag[ joffru basketball ta’ livell u wie[ed jittama li fil-futur dawn il-players ikompli j]villupaw g[all-;id tal-log[ba Maltija. Wie[ed irid jgpid li ]-]ew; settijiet ta’ partitarji kienu flaqwa m;ieba tag[hom. {arsa lejn il-partita u kienu Hibs li fet[u qawwi fejn wara li sofrew l-ewwel basket minn Ryan John Zammit, g[amlu run ta’ 11-10 fosthom trippla ta’ Simon Attard flimkien ma’ baskets minn Kieron Caruana u Kurt Cassar.

David Cole, i/-champion renjanti tal-ir;iel

Depiro wie;bu b’seba’ punti ming[ajr risposta bi trippla ta’ Timothy Zammit u naqqsu ddistakk g[al basket biex ;abu liskor 9-11. I]da hawn re;g[et waslet ir-risposta ta’ Hibs li kellhom run o[ra ta’ 12-0. Caruana g[amel trippla flimkien ma’ o[ra Matthew Formosa g[al skor ta’ 23-9. Fit-tieni sessjoni kien hemm punti minn kull na[a biex Hibs ]ammew il-vanta;; ta’ 30-13. Ftit minuti wara kien hemm ]ew; baskets tal-a[wa Samuel u Timothy Zammit biex b’hekk dawn naqqsu d-distakk g[al Depiro. Hibs ;abu diversi punti minn freethrows ta’ Jake Mgaro u Luke Farrugia filwaqt li Depiro wie;bu b’baskets ta’ Robert Grima u Thomas Catania. Fl-intervall Hibs kellhom vanta;; ta’ 13-il punt meta l-iskor kien dak ta’ 38-25. Wara l-intervall Depiro komplew bir-rimonta tag[hom u g[amlu l-ewwel sitt punti li g[al darba o[ra ;ew ming[and l-a[wa Zammit. Baskets ta’ Caruana u Farrugia taw ftit tan-

Players ta’ Hibernians ji//elebraw wara li ;ew inkurunati champions

nifs lil Hibs g[alkemm pronta kienet ir-risposta ta’ Depiro permezz ta’ ]ew; baskets minn Catania. Samuel Zammit kellu trippla qabel ma Hibs g[alqu lperjodu b’baskets minn Caruana u Cassar g[al skor ta’ 50-39. Fl-a[[ar sessjoni l-partita sbie[et ferm. Wara li Hisb re;g[u kabbru l-vanta;; g[al 14, bl-iskor ikun dak ta’ 56-42,

Dpiero wie;bu b’sitt punti konsekuttivi li ;ew skurjati minn Samuel Zammit biex b’hekk naqqsu l-i]vanta;; g[al dak ta’ 48-56. G[al Hibs kien hemm ilpunti minn Farrugia li tawhom vanta;; ta’ 10 punti meta liskor kien dak ta’ 50-60. Depiro wettqu l-a[[ar att ta’ rimonta tag[hom bi break ta’ 11-0. Il-punti g[amluwhom l-

a[wa Zammit u Kurt Xuereb biex b’hekk marru punt minn fuq g[al skor ta’ 61-60. Lejn l-a[[ar minuti tallog[ba waslu l-punti minn na[a ta’ Hibs. Kienu Caruana u Farrugia li ;abu l-punti u b’hekk Hibs reb[u l-konfront bi skor ta’ 66-61. Paul Sultana, President talMBA ippre]enta t-trofew lillplayers ta’ Hibs wara l-log[ba.

BADMINTON

FUTBOL

Kollox lest g[all-bidu tal-kampjonat

Floriana jilqg[u applikazzjonijiet ta’ kow/is

Fil-jiem li ;ejjin jing[ata bidu g[at-42 edizzjoni tal-kampjonati nazzjonali talbadminton. Il-ma;;oranza tal-log[ob se jsir fil-Kumpless tal-Kottonera nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Erbg[a mis-7 p.m. ‘il quddiem. B[as-soltu, il-log[ob se jkun fuq [ames kategoriji li huma Singles u Doubles talir;iel, Singles u Doubles tan-nisa u Mixed Doubles. Il-finali tas-singles tan-nisa u tal-ir;iel kif ukoll il-finali tad-Doubles tal-ir;iel se jsiru fil-Kulle;; ta’ San Martin fis-Swatar fl-1 ta’ Mejju mill-10 a.m. ‘il quddiem. Min[abba li fil-kategorija tas-Singles talir;iel hemm numru kbir ta’ parte/ipanti ilkategorija se tibda b’dawn preliminari. Irrebbie[ u l-finalist tellief tar-rawnd preliminari jg[addu g[at-tieni fa]i talkampjonat fejn hemmek jilag[bu kontra

oppo]izzjoni aktar diffi/li. I/-champion attwali tas-singles tal-ir;iel hu David Cole u dan se jkollu jeg[leb l-isfida ta’ players b[alma huma Edmond Abela, Samuel Cali, Aldo Polidano, Owen Grech u Stephen Ferrante biex jiddefendi t-titlu li reba[ sena ilu. I/-champion tal-kategorija tas-Singles tannisa hi Fiorella Marie Sadowski u hu mistenni li l-akbar sfida li se jkollha Marie Sadowski se tkun ;ejja ming[and Jacqueline Grech Licari, Martina Vella, Sandra Spiteri as well as Dominique u Catriona Francica. Sena ilu Stefan Salomone u Aldo Polidano reb[u l-kategorija tad-Doubles tal-ir;iel filwaqt li Catriona Francica u Dominique Francica reb[u t-titlu tad-Doubles tan-nisa. It-titlu tal-Mixed Doubles reb[uh Stefan Salomone u Fiorella Sadowski.

In-nursery ta’ Floriana FC b[alissa qed tilqa’ applikazzjonijiet minn kow/is li jixtiequ jiffurmaw parti millistruttura tag[ha g[all-ista;un li ;ej. Dawk kollha interessati jistg[u jikkuntattjaw direttament lis-Segretarju Joseph Muscat fuq 99803844 jew jibg[atu e-mail fuq florianafcnursery@gmail.com jew ji;bru applikazzjoni mill-uffi//ju tanNursery fost il-;img[a bejn l-4.30 p.m. u s-7 p.m., inkella s-Sibt u l-{add mid9 a.m. sa 12 p.m. L-applikazzjonijiet g[andhom jaslu fl-uffi//ju tan-Nursery sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April. Floriana qed tilqa’ wkoll applikazzjonijiet ming[and tfal li jixtiequ jissie[bu mag[ha.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

28 Sport

ARTI MARZJALI

Isiru l-e]amijiet annwali tal-Kickboxing

Charles Galea u Stephanie Said, rebbie[a tal-kategoriji rispettivi tag[hom fit-Tenovar Gold Cup

BOWLING -TENOVAR GOLD CUP

Su//ess g[al Charles Galea u Stephanie Said Matul dan l-a[[ar Charles Galea u Stephanie Said kisbu su//ess fit-Tenovar Gold Cup u filwaqt li g[al Galea din kienet l-ewwel darba li reba[ din it-tazza, is-su//ess ta’ Said kien it-tielet wie[ed konsekuttiv g[alih. F’din ilkompetizzjoni [adu sehem xejn inqas minn 36 bowler. Ripetizzjoni tal-finali ta’ sena ilu Fil-kategorija tan-nisa, ilfinali kienet ripetizzjoni talfinali ta’ sena ilu meta

Stephanie Said g[elbet lil Josephine Borg. Fl-ewwel jum ta’ kompetizzjoni, wara sitt sessjonijiet Said kienet ;abet punte;; ta’’ 1,223 filwaqt li flewwel post kien hemm Borg li kienet ;abet punte;; ta’ 1,268. Naomi Meli u Marthese Cossai kienu fit-tielet u fir-raba’ post rispettivament b’total ta’ 1,100 u 1092. Fit-tieni jum Said tjiebet xi ftit u ;abet punte;; ta’ 1,250 g[al total ta’ 2,473. Sadattant Borg kellha jum di]appuntanti fejn ;abet 1,050 punt g[al total ta’ 2,318. Dan fisser li Said, fit-tieni jum qab]et fl-ewwel post. L-aqwa sitt bowlers femminili g[addew g[all-fa]i ta’ Round Robin u flimkien ma’ Said u Borg f’din il-fa]i kien hemm Naomi Meli, Marthese Cossai, Liliana Said u Marianne Mula. Said kellha bidu tajjeb u reb[et erbg[a minn [ames log[biet u b’hekk ;abret 80 punt. L-uniku log[ba fejn din tilfet xi ftit mir-ritmu kien fit-tieni log[ba meta ;abet

punte;; ta’ 159 punt. Fissessjonijiet l-o[ra din ;abet 259, 214 u 224 punt. B’din ilwirja Said iddefendiet l-ewwel post hekk kif kellha total ta’ 3602 punt u b’dawn il-punti a//ertat postha fil-fa]i finali. Borg baqg[et fit-tieni post wara li reb[et tlieta minn [ames sessjonijiet filwaqt li fittielet post kien hemm Meli li kellha punte;; totali ta’ 3,272. Meli spi//at quddiem Cossai li ;abet 3,185 punt. Fis-semi finali Borg g[elbet lil Meli bi skor ta’ 209-129 u dan fisser li l-finali kienet se tkun ripetizzjoni ta’ sena ilu. Ironikament, l-andament talfinali kien ukoll simili g[al dak li se[[ sena ilu u Borg reb[et l-ewwel sessjoni 169-144. Borg kien jonqosha tirba[ sessjoni o[ra kontra Said li kienet l-og[la seed imma Said reb[et it-tieni sessjoni bi skor ta’ 195-180 biex b’hekk reb[et din il-kompetizzjoni g[at-tielet sena konsekuttiva. Galea jeg[leb lill-favorit Grech

Charles Galea reba[ din ilkompetizzjoni g[all-ewwel darba fil-karriera tieg[u meta g[eleb lil Ryan Grech li kien log[la seed tat-turnament. Grech kien ilu fit-tmun talklassifika sa mill-ewwel jum. Ta min jinnota li fissessjonijiet, Grech qatt ma ;ab inqas minn 200 punt. Fl-ewwel set dan kellu punte;; ta’ total ta’ 1424 filwaqt li fit-tieni post kien hemm Peter Dunbavin li kellu punte;; ta’ 1,360. Fit-tielet u fir-raba’ post kien

hemm Peter Mallia u Aaron Belli li kellhom punte;; ta’ 1300 u 1286 rispettivament. Charles Galea, li spi//a reba[ il-kompetizzjoni, kien fis-sitt post f’nofs it-turnament. Fit-tieni jum il-leader Grech kellu wirja mill-aqwa u ;ab punte;; ta’ 1,370 g[al total ta’ 2,794. Fit-tieni post kien g[ad hemm Dunbavin li kellu 2,677 pins. Galea tejjeb il-wirjiet tieg[u u fit-tieni jum tela’ fittielet post b’total ta’ 2,594 pins. Aaron Belli, Peter Mallia u Pierre Yves Galea ing[aqdu flimkien ma’ l-ewwel tlieta g[all-fa]i ta’ Round Robin. Ryan Grech reba[ tlieta minn sitt sessjonijiet u minkejja li g[amel dan bi tbatija xorta wa[da irnexxielu jiddefendi l-ewwel post b’punte;; ta’ 3,853. Galea reba[ [ames sessjonijiet minn daqstant sessjonijiet u ;ab bonus ta’ 100 punt g[al total ta’ 3,686. B’dawn il-punti Galea tela’ fittieni post filwaqt li Aaron Belli spi//a fit-tielet post. Charles Galea iltaqa` kontra Aaron Belli fis-semi finali u kien Galea li g[adda g[allfinali b’reb[a ta’ 196-186. Filfinali kontra l-favorit u l-og[la seed Grech, Galea kellu jirba[ darbtejn. Dan tal-a[[ar reba[ lewwel log[ba bi skor ta’ 189174 filwaqt li fit-tieni log[ba reba[ 218-191 u b’hekk reba[ din il-kompetizzjoni g[allewwel darba fil-karriera tieg[u.Grazzi g[al dan issu//ess Said u Galea issa se jikkompetu barra minn Malta.

Dan l-a[[ar lAsso/jazzjoni Maltija talKickboxing (MKBA) organizzat it-tieni e]ami tag[ha g[al din is-sena. Madwar 50 student minn tliet klabbs Maltin talKickboxing ;ew e]aminati f’din id-dixxiplina. 35 minnhom jit[ar;u ma’ Master Noel Mercieca, ilfundatur tal-Ying Yang Team Noel Kickboxing. Listudenti taw prestazzjoni e//ellenti tat-tekniki kollha tal-Kickboxing.

L-e]amijiet u /-/inturini rispettivi tal-istudenti kienu: A[mar- Joan Seisun,

Logan Galea, Jan Tanti, Kurt Mizzi, Salvatore Santonbelo, Kieth Pace, Mark Azzoppardi, Etienne Stanmore, Michael Grech, Nicholas Laurier, Glenn Dimech, Thea Dimech, Adrian Attard, Amanda Grech, Roxanne Azzoppardi, Glenn Zammit, Daniela Zammit, Abigail Bonnici, u Melvin Fenech g[amlu l-e]ami biex jakkwistaw A[dar: Brian Vella, Claudio Camilleri, Kevin Farrugia, Reuben Magro, Charlo Spiteri, Donio Vella; Vjola: Giancarlo Benetti,

Sasha Silvio, Gianella Mifsud; Ik[al: Bernice Casha, Antonella Caruana Seguna, Joachin Mifsud Attard, Liam Mifsud, Brandon Spiteri, Darien Doneo; Kannella: Alan Ellul. Jer;g[u ji;;ieldu Zahra u Torres Intant, f’:unju, b’kollaborazzjoni ma’

Gladiators Promozzjoni, se jkun organizzat Gladiators Night fit-Teatru Grieg f’Ta’ Qali. Fost diversi taqbidiet l-avveniment prin/ipali se jkun it-taqbida bejn il-Malti Daniel The Jet Zahra u Bruno Torres millPortugall. Fit-taqbida pre/edenti tag[hom Torres reba[ b’de/i]joni kontroversjali. Huma se jer;g[u jikkompetu g[a/-/intorin tat-Titolu Dinja bir-regoli tal-K1, li b[alissa hu f’idejn Torres, f’taqbida ta’ 5x3 ta[t il-World Kickboxing Network (WKN). G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j]ur www.yingyangkickboxing. com jew jikkuntattja lil Master Noel Mercieca fuq 79208283 jew jibg[at email fuq merciecanoel@yahoo.co.uk


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Sport 29 FORMULA 1

Il-Mercedes b’/ans tajjeb li jiksbu su//ess fi/-?ina Fi tmiem il-;img[a jsir ilGrand Prix ta/-?ina u jekk wie[ed jara x’se[[ matul dawn l-a[[ar sentejn jinduna li t-tim li g[andu l-akbar /ans li jikseb su//ess hu dak talMercedes. Fl-2011, Lewis Hamilton, li kien g[adu mal-McLaren reba[ dan ilGrand Prix filwaqt li sena ilu kien Nico Rosberg li reba[ dan il-Grand Prix. Dawn it-tnejn, dan l-ista;un qeg[din fl-istess tim wara li s-sewwieq Ingli] iffirma kuntratt ta’ tliet snin malMercedes. Fl-a[[ar Grand Prix, dak tal-Malasja Nico Rosberg spi//a fir-raba’ post wara li obda istruzzjonijiet li ng[atawlu mit-tim biex jibqa’ wara Hamilton, anke jekk Rosberg kien aktar velo/i mill-Ingli]. Hamilton spi//a fit-tielet post u hekk kif kien fuq il-podju fa[[ar lil Rosberg li wera professjonalità kbira. Ir-reb[a li kiseb Rosberg waqt ilGrand Prix ta/-?ina ta’ sena ilu kienet l-ewwel reb[a tal-Mercedes sa mill1995 . “Kienet ;urnata spe/jali [afna g[alina meta Rosberg reba[ fi/-?ina. Hu fatt li f’dan il-pajji], anke jekk ma jkollniex l-aqwa karozza dejjem imorru tajjeb,” qal Brawn li hu l-Kap tat-tim. Hamilton mhux biss reba[ il-Grand Prix ta/-?ina fl-

2011 imma dan hu wkoll luniku sewwieq li qatt reba[ darbtejn fi/-/irkwit ta’ Shanghai. “Biex inkun onest [sibt li l-bidu kien se jkun aktar diffi/li. Fl-ewwel Grand Prix spi//at il-[ames filwaqt li fil-Malasja spi//ajt it-tielet grazzi g[al sie[bi,” qal Hamilton. Waqt il-Grand Prix ta/?ina, g[all-ewwel darba dan l-ista;un is-sewwieqa se jkunu qed ju]aw tyres soft compund u anke medium u wie[ed irid jara kif se jmorru t-timijiet kollha. Flewwel ]ew; Grand Prix kienu [afna li lmentaw mittyres, spe/jalment i]-]ew; sewwieqa tar-Red Bull li skont huma it-tyres qed jittieklu malajr. Wie[ed irid jiftakar li minkejja li Webber u Vettel ilmentaw mir-roti, fla[[ar Grand Prix tal-Malasja dawn spi//aw fit-tieni u flewwel post. Filwaqt li Rosberg obda listruzzjonijiet tat-tim u baqa’ wara sie[bu Hamilton, Vettel, hekk kif kien fadal 10 dawriet, injora l-istruzzjonijiet tattim u qabe] lil Webber li kien fl-ewwel post. Din l-im;iba ta’ Vettel ;abet mag[ha kontreoversja kbira tant li r-Red Bull issa idde/idew li minn hemm ‘il quddiem mhux se jag[tu istruzzjonijiet lill-ebda sewwieq tag[hom. Tim li ]gur irid iwettaq reazzjoni hu dak tal-McLaren.

Nico Rosberg (lemin) u Lewis Hamilton wara l-Grand Prix ta/-?ina ta’ sena ilu. Hamilton reba[ il-Grand Prix ta/-?ina fl-2011 filwaqt li sena ilu kien Rosberg li reba[ dan il-Grand Prix. Dawn it-tnejn fi tmiem il-;img[a se jkunu jtellqu fi/-?ina mal-istess tim.

Wara ]ew; Grand Prix ilMcLaren ;abru biss erba’ punti. Il-McLaren reb[u tliet darbiet il-Grand Prix ta/-?ina u minkejja li g[adu kmieni flista;un ma jistg[ux ikomplu jwaqqg[u l-punti jekk iridu jisfidaw g[ar-reb[ tat-titlu. Fernando Alonso tal-Ferrari, li spi//a runner up fl-ista;un li g[adda jrid jinsa dak li se[[ fl-a[[ar Grand Prix talMalasja u jkompli minn fejn [alla fil-Grand Prix talAwstralja. Alonso kellu jirtira fil-Malajsa u min[abba f’hekk

ni]el jokkupa s-sitt post f’dik li hi klassifika tas-sewwieqa. Ironikament, sie[bu Felipe Massa jinsab fil-[ames post u dan se jkun importanti g[al Ferrari din is-sena. Massa kellu sta;un negattiv sena ilu imma dan l-ista;un qed juri titjib kbir u fl-ewwel ]ew; Grand Prix spi//a fir-raba’ u fil-[ames post rispettivament. Statistika - {amsa mid-disa’

sewwieqa li reb[u fi/-?ina kienu bdew mill-pole position.

- L-ebda sewwieq qatt ma rnexxielu jirba[ dan il-Grand Prix g[al darbtejn konsekuttivi. - Huma tliet okka]jonijiet biss li s-sewwieq li reba[ il-Grand Prix ta/-?ina spi//a biex reba[ it-titlu. Dawn huma Alonso fl-2005, Raikkonen fl2007 u Hamilton fl-2008. - Jenson Button talMcLaren hu l-uniku champion renjanti li qatt reba[ fi/-?ina u dan jawgura [a]in g[a/champion renjanti ta’ dan lista;un, Vettel tar-Red Bull.

FUTBOL INGLI}

FUTBOL TALJAN

Lucas i;edded il-kuntratt

Abete kontra l-u]u tat-teknolo;ija

Il-midfielder ta’ Liverpool Lucas Leiva ;edded il-kuntratt tieg[u marReds ftit ;img[at wara li dan irritorna g[at-ta[ri; g[ax kien ilu barra min[abba injury. Fil-bidu tal-perjodu tieg[u ma’ Liverpool, Lucas kellu andament mhux daqstant konsistenti imma aktar ma g[adda ]mien, ilwirjiet ta’ dan il-player Bra]iljan komplew jitjiebu. Lucas kien sfortunat meta kellu injury fl-irkoppa u min[abba f’hekk kellu jdum sitt xhur barra matul l-ista;un li g[adda. Fil-bidu ta’ dan l-ista;un Lucas re;a’ kien sfortunat meta sofra injury o[ra u min[abba din l-injury dam tliet xhur barra. Minn meta dan irritorna g[al log[ob, ji;ifieri f’Di/embru li g[adda, Lucas wera log[ob mill-aqwa li kien ferm imfa[[ar mill-manager Brendan Rodgers. Liverpool ma ]velawx b’kemm ilsena ;edded il-kuntratt Lucas imma rapporti fil-;urnali Ingli]i qed isostnu li dan hu kuntratt twil se jorbtu g[al [afna snin. “Kuntent [afna li ;eddidt il-kuntratt ma’ dan il-klabb li tant hu g[al qalbi. In[ossni [afna komdu nilg[ab

mar-Reds u l-partitarji minn dejjem imxew tajjeb mieg[i,” qal il-player li lag[ab 20 darba mat-tim nazzjonali Bra]iljan. Fadal aktar minn g[axart elef biljett Wigan [abbru li g[as-semifinali tal-FA Cup kontra Milwall li se tintlag[ab f’Wembley, fadlilhom aktar minn g[axart elef biljett x’ibieg[u. Min[abba f’hekk l-FA Ingli]a

idde/idiet li se tbieg[ ammont minn dawn l-g[axart elef biljett lill-partitarji newtrali. Milwall u Wigan ing[ataw 31 biljett g[all-partitarji tag[hom. Minkejja li l-FA Ingli]a se tbieg[ sitt elef biljett xorta wa[da hu mistenni li jkun hemm 14-il elf si;;u vojt fil-grawnd ta’ Wembley. Il-fatt li Wigan ma bieg[ux il-biljetti kollha li ng[ataw g[as-semifinali mhuwiex sorpri]a meta wie[ed iqis li fil-partiti tal-Premier Ingli], il-medja ta’ partitarji f’kull log[ba hi dik ta’ 19-il elf ru[. Is-semifinali l-o[ra tal-FA Cup tintlag[ab nhar il-{add li ;ej u din se tkun bejn il-holders Chelsea u /champions Ingli]i Man City.

Il-Kap tal-Federazzjoni tal-Futbol Taljan (FIGC), Giancarlo Abete qal li lu]u tat-teknolo;ija tal-linja tal-gowl mhuwiex ne/essarju fil-kampjonat. “Mill-ewwel ;urnata ta’ dan il-kampjonat ma kien hemm l-ebda ka] kontroversjali dwar jekk ballun qabi]x il-linja jew le. B[alissa ma na[sibx li l-u]u tatteknolo;ija hu prijorità,” qal Abete. Sta;un ilu fl-Italja kien hemm kontroversja kbira hekk kif fil-log[ba bejn Milan u Juventus kien hemm gowl regolari ta’ Sulley Muntari li ;ie m[assar. Milan kienu qed jirb[u 1-0 dak il-[in u lBinaconeri ;abu d-draw biex b’hekk reb[u l-kampjonat ming[ajr ma sofrew telfa. Intant, l-a[bar li fl-Italja x’aktarx mhux se tkun utilizzata t-teknolo;ija ti;i e]attament jiem wara li s-Segretajru :enerali tal-FA Ingli]a Alex Horne qal li fil-kampjonat Ingli] x’aktarx se jkun hemm l-introduzzjoni tat-teknolo;ija tallinja tal-goal mill-ista;un li ;ej waqt laqg[a li se ssir din il-;img[a.

Il-;img[a l-o[ra l-FIFA g[a]let ilGoalControl li hi ba]ata fil-:ermanja b[ala l-kumpanija li se tipprovdi ttekonolo;ija fuq il-linja tal-goal fit-Tazza tal-Konfederazzjonijiet fil-Bra]il f’:unju. Diversi ;img[at ilu l-President talUEFA, Michel Platini qal li skont hu lu]u tat-teknolo;ija fil-kompetizzjonijiet Ewropej hu ‘[ela ta’ flus’. Platini kien kompla billi qal li jippreferi li jonfoq listess flus fuq l-i]vilupp tal-players ]g[a]ag[. Intant, Milan se jressqu appell wara li l-attakkant tag[hom Mario Balotelli ;ie sospi] tliet partiti. L-attakkant Taljan ;ie sospi] min[abba li fi tmiem il-partita kontra Fiorentia offenda lil xi uffi/jali imma Milan qed isostnu li Balotelli offenda lillgoalkeeper tal-Viola, Emiliano Viviano. Skont rapporti fil-;urnali Taljani, Viviano, min[abba li hu [abib ta’ Balotelli, se jixhed li l-ver]joni ta’ Milan hi dik korretta.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

30 Sport

Erba’ klabbs minn pajji]i differenti fis-semi finali Basel, Fenerbahce, Chelsea u Benfica huma l-erba’ klabbs li g[addew g[as-semi finali tal-Europa League. Minkejja li urew qalb kbira, Lazio ;ew eliminati hekk kif spi//aw fi draw ta’ 1-1 kontra Fenerbahce. Fl-ewwel leg fit-Turkija kienu tilfu 2-0 b’10 players. Lazio iddominaw g[al [afna [in u marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Lulic li fis-60 minuta skurja b’daqqa ta’ ras mill-isba[. Hekk kif it-tamiet ta’ Lazio bdew jikbru wasal il-gowl tat-Torok. Dan kien skurjat minn Erkin kwarta mit-tmiem. Din il-partita intlag[abet fi grawnd vojt min[abba li lklabb Taljan ;ie penalizzat g[ax waqt il-log[ba tal-fa]i tal-gruppi kontra Borussia Monchengladbach kien hemm partitarji li kantaw korijiet faxxisti. Chelsea [elsuha [afif hekk kif dawn g[addew g[as-semi finali wara li tilfu 3-2 barra minn darhom kontra Rubin Kazan. Chelsea kienu reb[u 3-1 fl-ewwel leg fi Stamford Bridge u dakinhar l-attakkant Torres kien skurja ]ew; gowls. L-istess Torres feta[ liskor fir-Russja wara biss erba’ minuti hekk kif illobbja l-ballun minn fuq ilgoalkeeper u sa tmiem l-

ewwel taqsima l-iskor baqa` 1-0 favur il-Blues. Il-gowl ta’ Torres kien ir-raba’ wie[ed li dan skurja f’din ilkompetizzjoni matul dan lista;un. Fil-51 minuta Marcano ;ab id-draw b’daqqa ta’ ras imma Rubin ftit damu jgawdu dan id-draw g[ax erba’ minuti wara Moses re;a’ po;;a lil Chelsea fil-vanta;; b’gowl ma[dum b’mod mill-aqwa. Fit-62 minuta Rubin re;g[u ;abu d-draw permezz ta’ Karadeniz u tliet minuti wara r-Russi marru g[all-ewwel darba fil-vanta;; b’penalty ta’ Natcho. Minkejja li Rubin komplew jippressaw Chelsea irnexxielhom i]ommu l-iskor 3-2. B’dan l-iskor Chelsea ]ammew ir-rekord po]ittiv li g[andhom kontra klabbs Russi meta dawn reb[u sitta minn sitt log[biet.Nhar il{add li ;ej Chelsea issa jilag[bu fis-semi finali talFA Cup kontra Man City. B[al ma se[[ fl-ewwel leg, il-log[ba bejn Basel u Tottenham spi//at fi draw ta’ 2-2 u Basel g[addew g[arrawnd li jmiss wara li reb[u 4-1 bl-g[oti tal-penalties. Demspey kien po;;a lillIngli]i fil-vanta;; fit-23 minuta imma erba’ minuti wara Salah ;ab id-draw g[all-i}vizzeri. Hekk kif

bdiet it-tieni taqsima Dragovic skurja t-tieni gowl ta’ Basel. Hekk kif deher li Basel kienu se jg[addu Demspey skurja ie[or u sforza l-[in barrani. Fil-[in barrani ma skurja l-ebda tim u wara l-g[oti tal-penalties kienu Basel li g[addew. Newcastle ma irnexxielhomx jeliminaw lillklabb Benfica meta f’St James Park ;ew draw 1-1 wara li kienu tilfu l-ewwel leg 3-1. Fit-tieni taqsima lMagpies kellhom gowl ta’ Cisse li t[assar g[al offside. L-istess Cisse po;;a lil Newcastle fil-vanta;; fil-71 minuta imma proprju fl-a[[ar minuta Salvio approfitta minn inde/i]joni fid-difi]a u g[amilhom 1-1. Il-polza tas-semi finali titla’ llum f’Nyon fli}vizzera filwaqt l l-ewwel leg ta’ din il-fa]i tintlag[ab fil-25 ta’ April u t-tieni leg tintlag[ab fit-2 ta’ Mejju. Ri]ultati

R. Kazan v Chelsea (Chelsea 5-4 agg) K F II

Basel v Tottenham H (Basel jg[addu 4-1 bilpenlties) Lazio v Fenerbahce (Fenerbahce 3-1 agg) Newcastle U v Benfica (Benfica 4-2 agg)

3-2 2-2 1-1 1-1

KUMMENTI WARA L-PARTITI TA?-CHAMPIONS LEAGUE

‘Kienet diffi/li kontra PSG’ L-assistent kow/ ta’ Barcelona Jordi Roura iddeskriva l-partita kontra PSG wa[da diffi/li u kien kuntent bil-fatt li t-tim tieg[u rnexxielu jelimina tim ta’ kalibru kbir. Barcelona spi//aw fi draw ta’ 1-1 filCamp Nou u dan fisser li g[addew g[as-semifinali b’aggregate ta’ 3-3 wara li fi Franza kienu spi//aw 2-2. “Lg[abna b’[afna players neqsin imma wrejna l-klassi tag[na. Kburin [afna bil-fatt li eliminajna tim ta’ kalibru mondjali,” qal Roura li g[adu qed jimla l-post vakant li [alla l-kow/ Tito Vilanova. Barcelona bdew ming[ajr Lionel Messi u hekk kif da[al dan l-andament tal-log[ba nbidel ferm u kien anke strumentali fil-gowl tad-draw. Minn na[a tieg[u l-kow/ ta’ PSG Carlo Ancelotti qal li jinsab di]appuntant bil-fatt li t-tim tieg[u ;ie eliminat minn din il-kompetizzjoni anke jekk ma tilifx log[ba kontra Barcelona. “Il-players tag[na wrew determinazzjoni kbira u kwalità ta’ log[ob mill-aqwa. Iddefendjna [afna imma meta kellna l-ballun f’saqajna

Ancelotti, kow/ ta’ PSG

g[amilna u]u tajjeb minnu,” qal l-eks kow/ ta’ Milan. “Illum rajna l-kwalità kbira li g[andu Messi li g[alkemm ma kienx f’kundizzjoni perfetta xorta wa[da rnexxielu j[alli impatt fuq illog[ba,” temm jg[id Ancelotti. ‘Tlifna kontra tim qawwi’ Il-kow/ ta’ Juventus Antonio Conte qal li t-tim

tieg[u tilef kontra tim aktar b’sa[[tu. Dawn il-kummenti ta’ Conte waslu wara li

Juventus tilfu 2-0 f’darhom kontra Bayern Munich biex ;ew eliminati b’aggregate ta’ 4-0. “G[idt prosit lill-players tieg[i g[ax dak li g[amlu f’dawn l-a[[ar 18-il xahar hu inkredibbli. Bayern lag[bu f’]ew; finali f’dawn l-a[[ar tliet snin u dan juri kontra min lg[abna. “Qomna minn [olma u issa rridu niffukaw fuq ilkampjonat. Jekk nirb[uh g[at-tieni sena konsekuttiva dan ikun su//ess kbir,” temm jg[id Conte. Il-kow/ ta’ Bayern Jupp Heynckes fa[[ar lill-players tieg[u g[ax dawn xorta wa[da baqg[u kkon/entrati, anke jekk erbat ijiem qabel kienu reb[u l-kampjonat. “Flewwel 20 minuta Juventus kienu a[jar minna imma aktar ma beda jg[addi [in aktar bdejna de[lin fil-partita. Matul dan l-a[[ar il-players ;ew imfa[[ra [afna imma dawn xorta wa[da baqg[u saqajhom mal-art. Irba[na lkampjonat imma fadlilna nirb[u ]ew; titli o[ra. Issa rridu naraw jekk a[niex listess livell ta’ Barcelona u Real,” qal Heynckes.

Alan Kasaev ta’ Rubin Kazan (xellug) u Cesar Azpilicueta ta’ Chelsea jissieltu g[all-ballun

BOWLING - IS-16-IL EDIZZJONI TA?-CHALLENGE CUP

Aktar medalji tad-deheb g[al Malta Fit-tieni jum tas-16-il edizzjoni ta/-Challenge Cup li qed issir fil-belt ta’ Ljubljana fis-Slovenja, it-tim Malti kompla jikseb su//ess u din id-darba l-koppja Sue Abela u Tiziana Carannante reb[u lmedalja tad-deheb filkategorija tad-Doubles. Flewwel jum Abela kienet reb[et il-bron] fil-kategorija tas-singles tan-nisa filwaqt li Justian Caruana Scicluna reba[ il-medalja tad-deheb filkategoirja tas-singles talir;iel. Fil-kategorija tadDoubles tal-ir;iel, Camilleri u Caruana Scicluna spi//aw fil[ames post minn 13 b’punte;; totali ta’ 2363. Il-koppja Maltija ta’ Abela u Carannante kellha wirja mill-aqwa u filwaqt li Carannante ;abet punte;; ta’ 1238, Abela ;abet total ta’ 1174. Dan fisser li l-Maltin spi//aw fl-ewwel post b’total ta’ 2412 pins.

It-Taljani Helga Di Benedetto u Fausta Regali dehru li se jirb[u d-deheb wara bidu ferm tajjeb imma dawn naqqsu mir-ritmu u ;abu punte;; totali ta’ 2328 biex mhux biss spi//aw wara l-Maltin imma ;ew maqbu]a mill-koppja tat-Turkija Adile Michajlow u Ebru Ozogluuntur li ;abu punte;; ta’ 2339. It-tim Malti li qed jikkompeti hu mag[mul minn Sue Abela, Tiziana Carannante, Rankin Camilleri u Justin Caruana Scicluna. Total ta’ 13-il pajji] qed jie[du sehem f’dawn il-kampjonati u dawn huma l-Kroazja, ?ipru, Franza, il-:ibilità, il-Gre/ja, lI]rael, l-Italja, San Marin, Tune], is-Slovenja, it-Turkija u ovvjament Malta. Illum tkompli l-kompetizzjoni meta jsiru l-Mixed Doubles u g[ada s-Sibt isiru l-Masters u lFinali.

Il-koppja Sue Abela (lemin) u Tiziana Carannante wara li reb[u l-medalja tad-deheb fil-kategorija tad-Doubles


IN-NAZZJON Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

Sport 31 KAMPJONAT BOV PREMIER

Konfront dirett bejn Hibs u B’Kara Bejn illum u nhar il-{add jitkompla l-kampjonat BOV Premier u l-aktar log[ba li tispikka se tkun dik ta’ nhar il-{add li ;ej bejn il-leaders B’Kara u Hibernians li qeg[din fit-tieni post, ]ew; punti ta[t il-Karkari]i. Illejla jintlag[ab konfront dirett ie[or, dak bejn {amrun u Rabat u din il-log[ba se t[alli impatt kbir dwar min minn dawn it-tnejn se jsalva postu fil-Premier. Hekk kif fadal erba’ partiti g[al tmiem il-kampjonat B’Kara jridu jiddefendu ]]ew; punti vanta;; li g[andhom biex b’hekk jirrepetu dak li kienu g[amlu fl-2010 meta spi//aw reb[u l-kampjonat. Hibernians jafu li b’reb[a jitilg[u fil-qu//ata u meta wie[ed i[ares lejn il-konfronti ta’ bejn dawn i]-]ew; timijiet dan l-ista;un jara li s’issa Hibs qatt ma rnexxielhom jeg[lbu lit-tim ta’ Pawlu Zammit. Fl-ewwel rawnd dawn it-tnejn kien u spi//aw fi draw ta’ 0-0 filwaqt li filbidu ta’ Marzu li g[adda Birkirkara reb[u bi skor ta’ 10 meta dakinhar kien skurjaw Jean Pierre Mifsud Triganza. G[al din il-log[ba l-ebda tim mhu se jkollu player sospi]. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Hibernians ]ammew il-pass ma’ B’Kara meta fid-derby kontra Tarxien reb[u 3-0 filwaqt li Birkirkara kellhom b]onn awto-gowl ta’ John Mintoff biex reb[u 1-0 kontra Sliema. Minkejja li reb[a g[al B’Kara tkun tfisser pass kbir lejn it-titlu xorta wa[da jkun fadal disa’ punti x’jintreb[u u kollox ikun g[adu inde/i].

Il-Programm

Illum Kordin Relegation Pool 6pm {amrun S. v Rabat A 8pm Balzan v Floriana

G[ada Ta’ Qali Relegation Pool 3pm Melita v Qormi Championship Pool 5pm Sliema W v Valletta

Il-{add Ta’ Qali Championship Pool 3pm Tarxien R v Mosta 5pm

(1-1) (3-1) (1-3) (1-3)

(1-2) (0-2) (0-0) (0-2)

(2-0) (3-1)

Hibernians v Birkirkara(0-0) (0-1)

Azzjoni mill-partita tat-2 ta’ Marzu li g[adda bejn Hibs u B’Kara. Dakinhar il-Karkari]i kienu reb[u b’gowl ta’ Mifsud Triganza

t-tamiet li jsalvaw [ajjin. Filwaqt li {amrun se jkunu ;ejjin minn reb[a ta’ 3-1 kontra Balzan, Rabat se jkunu ;ejjin minn telfa kbira ta’ 4-0 kontra Qormi. Fuq il-karta hu mistenni li {amrun jo[or;u bit-tliet punti u dan ikun ifisser li x’aktarx Rabat ikunu relegati flimkien ma’ Melita. Ir-Rabtin, g[al kontra {amrun se jkollhom lil Sean Mintoff sospi]. Wara l-log[ba kontra lAjax, {amrun ikun imisshom jilag[bu kontra Qormi, Floriana u Melita filwaqt li wara li jilag[bu kontra liSpartans, Rabat jaffrontaw lil Floriana, Melita u Balzan. Intant, illejla wkoll jilag[bu Balzan kontra Floriana u wie[ed jista’ jg[id li din se tkun log[ba ta’ importanza minima. Floriana, fi tmiem il;img[a reb[u 2-0 kontra Melita u b’din ir-reb[a huma

awtomatikament salvi. Balzan iridu jwettqu reazzjoni wara li tilfu kontra {amrun. G[al log[ba kontra Floriana Balzan se jkollhom lil Aaron Agius u lil Renato Garcia sospi]i. G[ada f’Ta’ Qali Valletta jilag[bu kontra Sliema u jittamaw li jkomplu minn fejn [allew kontra Mosta meta ;img[a ilu reb[u 6-1. Ironikament il-gowls kollha li skurjaw il-Beltin ;ew kollha fit-tieni taqsima. Valletta, li qeg[din seba’ punti ta[t il-leaders B’Kara jridu ji;bru tliet punti kontra Sliema biex b’hekk jittamaw li jibqg[u jisfidaw sal-a[[ar g[ar-reb[ tat-titlu, anke jekk dan se jkun diffi/li. Sliema, dan l-ista;un g[adhom qatt ma reb[u kontra l-Beltin. IsSlimi]i, li tilfu ;img[a ilu kontra B’Kara se jkollhom lill-midfielder Mark Scerri

WATERPOLO

FUTBOL

FIFA RANKINGS

Tispikka Sliema kontra Exiles

{addiema se j]an]nu l-Maracana

Bejn illum u g[ada jintlag[bu erba’ partiti validi mill-kampjonat nazzjonali tax-xitwa tal-waterpolo. Bla dubju l-aktar log[ba li tispikka se tkun dik ta’ g[ada bejn Exiles u Sliema li t-tnejn li huma qeg[din fit-tieni post b’sitt punti kull wie[ed. Ilkampjonat tal-waterpolo waqaf min[abba li t-tim nazzjonali Malti kien impenjat fid-Danimarka fejn lag[ab log[ob validu mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[allKampjonat Ewropew. Fl-a[[ar [ar;a tag[hom Exiles kellhom jit[abtu mhux ftit biex reb[u 10-9 kontra Sirens filwaqt li Sliema sabuha fa/li biex reb[u 26-4 kontra ASA. Madankollu din il-log[ba ma kinitx tiswa g[all-klassifika. Sliema reb[u 18-5 kontra Valletta fl-a[[ar log[ba li lag[bu valida g[allpunti. Il-leaders Neptunes li g[andhom disa’ punti llum jiltaqg[u kontra San :iljan u

B’Kara fadlilhom jilag[bu kontra Hibs, Mosta, Valletta u Tarxien. Minn na[a tag[hom Hibs jonqoshom jilag[bu kontra B’Kara, Sliema, Mosta u Valletta. Iridu jsalvaw posthom fil-Premier Il-konfront tal-lejla f’Kordin bejn {amrun u

Rabat se jkun wie[ed li se jag[ti indikazzjoni /ara ta’ min minn dawn i]-]ew; timijiet se jsalva postu fl-og[la divi]joni tal-futbol Malti. B[alissa l-iSpartans qeg[din ]ew; punti fuq Rabat u draw bejn dawn i]-]ew; timijiet ]gur li jiffavorixxi aktar lil {amrun. Fl-ewwel rawnd talkampjonat dawn it-tnejn kienu spi//aw fi draw ta’ 1-1 filwaqt li fit-tieni rawnd reb[u 3-1. Rabat se jkollhom jiskbu l-ewwel reb[a tag[hom kontra {amrun biex i]ommu

fuq il-karta dawn m’g[andhomx ifallu milli ji;bru lpunti massimi. Neptunes sabuha fa/li biex reb[u 25-2 kontra Marsaxlokk fl-a[[ar [ar;a tag[hom filwaqt li San :iljan reb[u 19-4 kontra Valletta. Fit-tieni log[ba tallejla s-selezzjoni tal-ASA tilg[ab kontra Sirens. G[ada Valletta jittamaw li ji;bru l-ewwel punti meta jiltaqg[u kontra Marsaxlokk, tim ie[or li g[ad ma ;abarx punti.

Illum 6.45pm - San :iljan Sir

Alex v Neptunes Emirates

8pm – ASA v Sirens Ritter Sport G[ada 4.45pm - Valletta Utd v

M’Xlokk ASC

6pm - Exiles Ferretti v Sliema McDonalds

Il-[addiema li g[enu biex jer;a’ jinbena l-grawnd talMaracana fil-Bra]il se j]an]nu dan il-grawnd meta fil-;img[at li ;ejjin se tintlag[ab l-ewwel log[ba fih. Dan ]velah isSegretarju tal-iSport Andre Lazaroni. Il-Maracana se jkun wie[ed mill-grawnds li fih se jintlag[bu kemm il-log[ob tatTazza tal-Konfederazzjonijiet li se ssir fis-sajf li ;ej kif ukoll illog[ob tat-Tazza tad-Dinja li se jsir sena o[ra. Waqt li kien qed jinbena dan il-grawnd kien hemm diversi problemi u issa hu mistenni li l-kostruzzjoni tkun lesta sal-24 ta’ April . L-ewwel log[ba se tintlag[ab fis-27 ta’ April u f’din il-log[ba se jie[du sehem diversi [addiema flimkien ma’ [bieb tal-eks players le;;endarji Bebeto u Ronaldo. “Dan il-;est hu wie[ed ta’ apprezzament filkonfront tal-[addiema li [admu bla waqfien biex il-grawnd ikun lest fi]-]mien stipulat,” qal Lazaroni.

sospi] g[al log[ba kontra lBeltin filwaqt li Ian Zammit se jitlef il-log[ba kontra Valletta u tnejn o[ra wara li dan ;ie sospi] tliet partiti. G[ada wkoll Melita jilag[bu kontra Qormi u din se tkun log[ba fejn Qormi jibdew b[ala l-favoriti li jirb[u l-konfront. S’issa, dan l-ista;un, fi]-]ew; rawnds pre/edenti Qormi dejjem irnexxielhom jirb[u kontra Melita. Nhar il-{add Tarxien jilag[bu kontra Mosta u b[al log[ba bejn Floriana u Balzan, din ukoll mhux se tkun log[ba ta’ interess kbir g[all-klassifika. Mosta di;à jafu li se jispi//aw fl-a[[ar post ta/-Championship Pool. Kemm Tarxien kif ukoll Mosta se jkunu ;ejjin minn telfiet di]appuntanti. IrRainbows se jkollhom lil Branisloav Timotic sospi].

Malta titlef 10 po]izzjonijiet It-tim nazzjonali Malti tilef 10 po]izzjonijiet f’dawk li huna rankings mondjali talFIFA. It-tim Malti issa qieg[ed fil-157 post, b’total ta’ 153 punt. Dan kien mistenni wara li ttim nazzjonali Malti, f’Marzu tilef ]ew; partiti konsekuttivi. Fit-22 ta’ Marzu Malta tilfet bi skor ta’ 6-0 barra minn darha kontra l-Bulgarija fil-

waqt li erbat ijiem wara tilfet 2-0 f’Ta’ Qali kontra l-Italja. Dawn i]-]ew; log[biet kienu validi mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tadDinja. Malta issa jmissha tilg[ab fis-7 ta’ :unju meta dakinhar tilg[ab kontra lArmenja. Intant, Spanja baqg[et tokkupa l-ewwel post ta’ dawn ir-rankings filwaqt li fittieni u fit-tielet post hemm il-

:ermanja u l-Ar;entina. B’sorpri]a l-Kroazja tinsab fir-raba’ post wara li din avvanzat [ames postijiet filwaqt li l-Ingilterra u l-Italja, tilfu ]ew; postijiet kull wie[ed u issa qeg[din fisseba’ u fit-tmien post rispettivament. Il-Bra]il, il-pajji] li sena o[ra se jorganizza tTazza tad-Dinja tilef po]izzjoni o[ra u issa qieg[ed fid-19-il post.

L-ewwel 10:

1. Spanja 2. :ermanja 3. Ar;entina 4. Kroazja 5. Portugall 6. Kolombja 7. Ingilterra 8. Italja 9. Olanda 10. Ekwador


Il-:img[a, 12 ta’ April, 2013

32 Lokali

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi kien l-ewwel kap ta’ partit politiku Malti li ffirma l-ktieb tal-kondoljanzi tal-eks Prim Ministru tar-Renju Unit, Margaret Thatcher. Matul dawn l-a[[ar ;ranet sal-:img[a 12 ta’ April, dinjitarji u persuni distinti ffirmaw dan il-ktieb tal-kondoljanzi fil-Kummissjoni G[olja Ingli]a f’Ta’ Xbiex. Apparti Lawrence Gonzi g[all-Partit Nazzjonalista ffirmaw dan il-ktieb ukoll George Pullicino, ?ensu Galea, David Agius, Claudette Buttigieg u Anthony Bezzina. (Ritratt> Michael Ellul)

Irtirat il-permess tal-Kamra tan-Nar Santa Marija tal-Mosta Il-Qorti preseduta millIm[allef Silvio Meli rtirat permess mog[ti millPlanning Area Permits Board (PAPB) fit-tmeninijiet g[all-kostruzzjoni ta’ fabbrika tan-nar fil-limiti ta]-}ebbieg[. Dan ;ie rtirat min[abba li lpost tas-sit tag[ha hu wisq vi/in l-in[awi tal-bini fejn jabitaw g[add ta’ familji. Il-Prim Awla tal-Qorti ?ivili tat din is-sentenza wara kaw]a li g[amlu r-residenti kontra lPAPB, u l-Banda Santa Marija tal-Mosta li huma propjetarji

ta’ din il-Kamra. Minn informazzjoni li kiseb IN-NAZZJON jirri]ulta li ddilettanti tan-nar Mostin huma ferm urtati b’din is-sentenza tal-Qorti li ilha snin twal tkarkar. Din id-de/i]joni se tnaffar mhux bi ftit id-delizzju tag[hom, g[alkemm nies qalulna li xorta ma jimma;inawx il-festa tag[hom bla nar. Il-Kamra tan-Nar Santa Marija tifforma parti misSo/jetà Filarmonika li ;;ib listess isem, u hija mmexxija

minn dik li tissejja[ ilKummissjoni Nar fi [dan ilka]in tal-banda. Is-So/jetà Filarmonika Santa Marija ilha mwaqqfa sa mill-1905. F’dan il-ka] kienu rresidenti li fet[u pro/eduri filQorti fl-1989 u dawn qalu filQorti li l-ka]in tal-Banda kien beda jibni fabbrika tan-nar fillimiti ta]-}ebbieg[ wara li kien [are; il-permess millPAPB. Dawn qalu li skont lOrdinanza li tirregola lIsplussivi, fabbriki b[al dawn

media•link COMMUNICATIONS

iridu jkunu f’distanza ta’ mhux anqas minn 183 metru minn triq li tintu]a b’mod regolari. F’dan il-ka] kien hemm distanza biss ta’ 105 metri, kwa]i 80 metru differenza mill-post tal-fabbrika. Irresidenti qalu li huma ju]aw it-triq prin/iplai b’mod regolari g[as-sewqan u g[alla//ess g[all-g[elieqi u g[alhekk talbu lill-Qorti biex tannulla l-permessi. L-Im[allef Meli qal fissentenza tieg[u li kien qed

jisku]a ru[u lill-partijiet kollha fil-ka] min[abba d-dewmien bla b]onn, xi [a;a li l-Im[allef Meli ma kellux kontroll fuqha. Il-Qorti f’dan il-ka] appuntat espert tekniku u kkonkludiet li t-toroq kollha u l-propjetà kienu wisq vi/in ilfabbrika tan-nar u li l-permess biex din tinbena messu qatt ma [are;. Fil-konklu]joni tag[ha lQorti qalet li l-permess kien qed jivvjola l-Ordinanza dwar l-Isplussivi, u g[alhekk ;ie annullat.

2013_04_12  

In-Nazzjon 12 April 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you