Page 1

Numru 13,361

€0.55

www.mychoice.pn

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Il-PN dejjem feta[ il-bibien bera[ lill-istudenti minn Charles Muscat

{olqa o[ra minn katina ta’ investimenti fil-Forzi Armati ta’ Malta wasslet lill-Iskwadra Marittima tibda tag[mel u]u minn ]ew; pro;etti b’investiment ta’ ¤2.4 miljun, dak ta’ bini ;did amministrattiv u tliet Rigid Hull Inflatable Boats armati b’sistema ta’ monitera;; marittimu. (Ritratt> Michael Ellul) Aktar f’pa;ni 20 u 21.

Austin Gatt qatt ma tkellem ma’ [add dwar tenders g[ax-xiri ta]-]ejt Ippubblikati emails differenti li jimplikaw ‘frame-up’ mill-MLP

A[jar l-istudenti jag[lqu [alq il-politi/i milli l-politi/i jag[lqu [alq l-istudenti. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma g[alaq xi bieb lillistudenti anzi dejjem feta[ il-bibien bera[ u lPN qatt ma qal lilliskejjel tal-Knisja u Privati biex jag[lqu lbibien tag[hom b[alma kien g[amel il-Labour, anzi, il-Gvern Nazzjonalista qed jg[inhom biex ikomplu jinvestu u jla[[qu maliskejjel l-o[ra. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrenec Gonzi qal dan ilbiera[ waqt iddiskussjoni ‘Int u l-Prim Ministru’ li saret flImqabba fejn Nickie Vella de Fremaux intervista lil Lawrence Gonzi. Id-diskussjoni kienet animata minn Jean Claude Micallef. Lawrence Gonzi kien qed jirreferi g[addibattitu ta’ nhar l-Erbg[a fl-Università fejn kien hemm xi studenti li bbuwjaw waqt li kien qed jitkellem. g[al pa;na 5

minn Matthew Bonett

Il-Ministru talInfrastruttura, it-Trasport u lKomunikazzjoni, Austin Gatt, iddikjara li hu qatt ma tkellem ma’ [add, aktar u aktar ma’ George Farrugia, dwar it-tenders g[ax-xiri ta]]ejt mill-Enemalta. Austin Gatt qal ukoll li hu qatt ma kellu ebda [jiel li kien hemm xi [a;a irregolari fix-xiri ta]-]ejt fl-Enemalta, g[aliex li kieku kellu kien imur dritt g[and ilKummissarju tal-Pulizija kif g[amel f’ka]ijiet o[ra, fosthom fil-ka] tat-tender g[all-IT tal-Isptar Mater Dei fl-2009, fejn issa hemm persuna akku]ata. F’konferenza tal-a[barijiet

L-istatement li ta lill-Pulizija xtaq jag[mlu pubbliku, i]da l-Kummissarju tal-Pulizija kien talbu biex i]ommu kunfidenzjali li matulha l-Ministru Austin Gatt kien g[ad-dispo]izzjoni biex iwie;eb il-mistoqsijiet tal-;urnalisti kollha, filMinisteru fil-Belt Valletta, u li damet aktar minn sag[tejn, Austin Gatt qal li g[andu suspett kbir li dan huwa frame-up mill-Malta Labour Party, u g[alhekk illum se jmur jag[mel rapport lillPulizija biex tibda investigazzjoni dwar dan. Biex jissustanzja largument tieg[u, il-Ministru

Austin Gatt ippre]enta lill;urnalisti emails simili li lewwel ;ew ippubblikati fuq il-;urnal MaltaToday, imbag[ad aktar kmieni din il;img[a, ;ew ippubblikati fuq il-;urnal The Times b’numru ta’ differenzi u li jindikaw li tal-anqas wa[da mill-emails mhix ori;inali i]da xi [add re;a’ kitibha, u tefag[ha fuq Facebook, minn fejn ittie[det minn The Times. Il-Ministru Austin Gatt spjega d-diversi bidliet li

hemm fl-emails li ;ew ippubblikati fuq ilMaltaToday u fuq The Times, fosthom id-data fejn minn tliet emails konksekuttivi, iddata hi miktuba bil-Malti, waqt li f’email o[ra mibg[uta mill-istess persuna, id-data hi bl-Ingli]. Hu spjega kif iddata [add ma g[andu kontroll fuqha, i]da tindika s-setting tal-kompjuter, u g[alhekk jidher b’mod /ar, spjega lMinistru Gatt, li din l-email re;g[et inkitbet minn xi [addie[or. Dawn mhumiex diskrepanzi kumbinazzjoni, qal il-Ministru Gatt, i]da diskrepanzi li jistg[u jkunu serji [afna. g[al pa;na 8

Int f’din l-elezzjoni Suppliment spe/jali fil-pa;ni tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Illum dwar l-istudenti fl-Università


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Lokali 5

Il-PN jie[u de/i]jonijiet bil-g[aqal u jag[mel l-a[jar g[a]liet minn pa;na 1

Il-Prim Ministru qal li fost l-aktar affarijiet prezzju]i li g[amel il-PN hemm ledukazzjoni u l-PN fil-Gvern feta[ [afna opportunitajiet g[al tfal u g[all-istudenti kollha. Hu qal li f’dawn iljiem qed jiggradwaw 1,860 student u studenta talMCAST u [afna minnhom se jkomplu jistudjaw biex jie[du degree. Hemm u[ud minn dawn l-istudenti li ggardwaw fl-industrija tal-avjazzjoni li hu settur li welled il-Gvern Nazzjonalista. Fakkar li lGvern Nazzjonalista ffirma lftehim ma’ SR Technics li qed jo[loq [afna xog[ol permezz tal-ftehim g[attiswija tal-flotta tal-EasyJet f’Malta. Fakkar li fl-a[[ar [ames snin iggradwaw 20,000 student u studenta millUniversità u mill-MCAST, u Malta hi fl-ewwel post fejn studenti li jiggradwaw isibu xog[ol mill-ewwel. Fakkar fla[[ar snin ing[ataw 2,000 scholarships lil studenti Maltin li ji;u lura bl-aqwa /ertifikati. Fil-[ames snin li ;ejjin jinag[taw 3,000 scholarship ie[or u dawn u[ud minnhom idumu anke g[al tliet snin g[ax tajjeb li jkun hemm nies spe/jalizzati fl-oqsma tag[hom. Il-Prim Ministru qal li lmira g[all-[ames snin li ;ejjin hi li jin[olqu 25,000 post tax-xog[ol ;did fosthom fl-oqsma tas-servizzi u tatteknolo;ija, fis-servizzi taxxjenza tal-bniedem u g[alhekk qed isir il-Bio Malta Campus, fis-settur tas-servizzi finanzjarji, fis-settur talkreattività u fis-setturi o[ra tradizzjonali. Hu qal li l-PN hu konvint li kapa/i jo[loq ix-xog[ol imma [addie[or mhux kapa/i jo[loq ix-xog[ol u di;à qatg[u qalbhom li jekk ikunu fil-Gvern tal-Labour jo[olqu x-xog[ol. Lawrence Gonzi qal li fost il-proposti konkreti filProgramm Elettorali tal-PN hemm li l-Gvern jag[ti voucher lill-;enituri li ja[dmu full-time, part-time u flexi-

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ng[ata mer[ba mill-isba[ fl-Imqabba lbiera[ filg[axija fejn kompla jispjega r-ri]ultati li pajji]na qieg[ed jikseb fl-edukazzjoni (Ritratt> Joseph Galea)

hours u din se tkun esti]a wkoll g[al min jistudja biex ju]awha biex i[allu lit-tfal f’childcare centres tal-g[a]la tag[hom. Se jkun hemm ukoll aktar mi]uri favur il-familja. Il-PN qed jipproponi wkoll li [addiema nisa u r;iel li jgawdu 20 ;urnata sick leave, jistg[u ju]aw dan is-sick leave meta jimirdu wliedhom. Il-Prim Ministru qal li flUniversità b[alissa hemm 60% tal-istudenti nisa u g[alhekk fil-[ames snin li ;ejjin se jkollna aktar nisa gradwati. Hu qal li b[alissa rrata ta’ nisa ja[dmu bi qlig[ telg[et g[al 44%. Dawk li g[andhom ta[t 35 sena, irrata ta’ nisa ja[dmu f’Malta hi a[jar mill-medja tal-UE. Fakkar ukoll li dda[[let rata ;dida tal-Income Tax g[all;enituri li ja[dmu t-tnejn li biha jgawdu minn tnaqqis flIncome Tax. Lawrence Gonzi fakkar ukoll li Malta kisbet €1,128 miljun mill-UE g[as-seba’ snin li ;ejjin u tal-Labour qed jippruvaw ja[bu din il-kisba li g[amlet Malta. “Jekk Joseph Muscat qed ja[seb li din hi xi [a;a

daqshekk fa/li biex tinnegozja fl-UE, Muscat g[adu lanqas biss fehem l‘abc’ tal-UE.” Hu qal li importanti li jkollok fama u reputazzjoni tajba madwar ilmejda tad-de/i]jonijiet u b’hekk tkun tista’ tirba[ largumenti favur pajji]ek.

B’finanzi fis-sod il-pajji] jibqa’ jinvesti fl-edukazzjoni Il-Prim Ministru sellem lillg[alliema kollha f’pajji]na u qal li hu b[al ;enituri kollha g[andu fidu/ja s[i[a fihom u g[alhekk il-;enituri jafdawlhom lil uliedhom. “Jekk pajji]na ma jkollux il-finanzi fis-sod ma jkunx jista’ jkompli jinvesti fledukazzjoni. Imma jekk ilfinanzi ta’ pajji]na jibqg[u fis-sod, il-pajji] ikompli jinvesti wkoll fl-edukazzjoni”, qal il-Prim Ministru. Fisser ukoll li f’Malta g[andha l-kun/ett taledukazzjoni inklussiva biex

tfal bi b]onnijiet spe/jali jkunu fl-istess klassijiet mattfal l-o[ra, u dan biex it-tfal jitg[allmu jifhmu li fisso/jetà jiltaqg[u ma’ persuni b’abbiltajiet differenti. Dan kollu hu possibbli permezz tal-LSA’s li jg[inu lit-tfal jintegraw fil-klassi tag[hom. Il-Prim Ministru qal li fid-9 ta’ Marzu li ;ej, dawk li qed ja[sbuha jekk ibiddlux, g[andhom jiftakru fil-bidliet kbar g[all-a[jar li ;ab il-PN fil-Gvern fosthom flUniversità, fl-MCAST, flITS, fl-Ewro, fl-UE, flambjent, fit-toroq, f’G[awdex, fid-demokrazija, fil-kwalità tal-[ajja u f’tant oqsma o[ra. Fakkar li l-a[[ar darba li saret il-bidla u tela’ lLabour, l-istipendju talistudenti nbidel f’dejn u da[lu 33 taxxa ;dida. Hu qal li hu ottimist li Malta kapa/i teg[leb l-isfidi li g[andha quddiemha, dejjem jekk tkun kapa/i tie[u l-a[jar de/i]jonijiet u jekk tkompli to[loq aktar xog[ol u ssa[[a[ l-ekonomija, pajji]na jkollu futur fis-sod. Il-Prim Ministru qal li “mix-xejn Malta qed tag[ti

edukazzjoni ta’ kwalità b’xejn bl-istipendju u bi scholarships u qed nag[tu sistema ta’ sa[[a b’xejn u sptar state of the art mg[ammar bl-a[jar apparat u ma;enbu qed nibnu sptar spe/jalizzat g[al kura tal-kan/er. Fil-[ames snin li ;ejjin Gvern ;did Nazzjonalista se jkompli ja[dem biex ji;;ieled mhux biss il-kan/er imma wkoll iddijabete”. Hu qal li “b[alma fil-[ames snin li g[addew g[amilna dan kollu fi ]mien diffi/li, inkunu kapa/i nag[mlu aktar jekk nie[du de/i]jonijiet bilg[aqal u jsiru l-a[jar lg[a]liet. Fid-9 ta’ Marzu trid issir l-g[a]la u jidher li lelettorat qed jisma’ dak li qed jg[id il-PN li tiela’ skaluna wara l-o[ra, filwaqt li [addie[or nie]el skaluna wara l-o[ra”, qal il-Prim Ministru fost i/-/ap/ip tal-folla pre]enti. Lawrence Gonzi fakkar li fi ftit jiem qamet il-kwistjoni tal-eks Deputat Mexxej Laburista An;lu Farrugia li kkritika lil Labour bir-rabta li g[andu mal-kuntratturi, u wara qamet il-kwistjoni ta’ Tony Zarb, is-Segretarju :enerali tal-GWU li qal li jag[ti puxxjatura lil negozjanti biex jirb[u tenders tal-Gvern l-aktar jekk ikun hemm gvern Laburista. Issa qamet il-kwistjoni tad-Deputy Leader Laburista, Toni Abela li mar isib pulizija Laburista biex jg[idlu ma jmexxix ka] ta’ kriminalità f’Ka]in Laburista u dan minkejja li hu Avukat u suppost jaf il-li;i. “Jiena lil Pulizija ng[idilha tinvestiga u tmexxi, ikun min ikun involut. Fil-Labour ma nbidel xejn u naqbel madDeputat Laburista Varist Bartolo li darba kiteb li aktar ma jinbidlu l-affarijiet filPartit Laburista, aktar laffarijiet jibqg[u l-istess”, sostna l-Prim Ministru. Hu temm li “fid-9 ta’ Marzu a[na se nafdaw ilpajji] f’idejkom u g[amlu lg[a]la tag[kom u a[na nbaxxu rasna g[ad-de]/i]joni tag[kom”.


IN-NAZZJON Il-:img[a 15 ta’ Frar, 2013

8

Insinwazzjonijiet bla ba]i minn pa;na 1

Austin Gatt enfasizza li hu ma riedx jitfa’ t-tort fuq i]]ew; ;urnali, anzi qal li g[andu fidu/ja s[i[a fi]]ew; ;urnali, madanakollu jidher bi/-/ar, spjega lMinistru, li hemm xi [add, u jista’ jkun fil-MLP, li qed jipprova jag[mel frame-up. Kien f’dak il-[in li ssemma l-isem tal-kandidat Laburista David Farrugia Sacco, iben l-Im[allef Lino Farrugia Sacco, li allegatament kiser il-kodi/i ta’ etika bl-im;iba tieg[u li wasslet g[all-investigazzjoni u /ensura mill-Kummissjoni tal-Etika tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, li kien l-avukat tal-a[wa Farrugia f’ka] li kellhom kontra [uhom l-ie[or George Farrugia. Fil-fatt, f’dak il-ka] kien sar IT Audit tal-kompjuter ta’ George Farrugia, u seta’ kien f’dak il-[in li ;ew skanjati xi emails, u li seta’ kellu a//ess g[alihom ilkandidat Laburista David Farrugia Sacco. Hu sostna li jista’ jkun li mhux kumbinazzjoni li dawn lemails bdew [er;in issa, ftit ;img[at qabel l-elezzjoni ;enerali. Meta wie;eb g[al mistoqsijiet tal-;urnalisti, Austin Gatt spjega kif kien jaf lil George Farrugia, tant li sa mill-ewwel stqarrija li [are;, qal li ;ieli kellu laqg[at ma’ George Farrugia, i]da mhux dwar tenders taxxiri ta]-]ejt mill-Enemalta. Il-Ministru Austin Gatt spjega li fost is-su;;etti li jiftakar li kellu diskursati dwarhom ma’ George Farrugia, kien hemm ilkwistjoni ta’ John’s Garage, kif ukoll dwar il-fatt li Farrugia kien interessat jag[mel pro;ett dwar storage ta’ ]ejt f’{al Saptan. Hu enfasizza li ma kellu l-ebda [jiel dwar xi inkorrettezzi kif kien qed jinxtara ]-]ejt g[aliex kien hemm

pro/edura ta’ kif isir ix-xiri. Hu fakkar ukoll li George Farrugia kien negozjant b[all-o[rajn, u sa[ansitra diversi drabi kien ikun isSuper One. Mistoqsi dwar Tancred Tabone, il-Ministru Austin Gatt fakkar li sa issa [add mhu akku]at f’dan il-ka]. Hu spjega li l-g[a]la ta’ Tabone b[ala Chairman tal-Enemalta kienet wa[da li [add ma kellu dubji fiha, u dan peress li Tabone kien negozjant li g[amel su//ess, kien g[amel sentejn Chairman talKorporazzjoni g[as-Servizzi tal-Ilma, kien ilu fil-bord talMOBC, kif ukoll kien President tal-Kamra talKummer/. Hu fakkar li fis-sentejn li g[amel Ministru, l-Avukat Gavin Gulia kien [atar lil Patrick Vella u lil Ray Pace b[ala Im[allfin, i]da dan ma jfissirx li hu personalment g[amel de/i]jonijiet ]baljati jew li g[andu jirri]enja. Fil-bidu tal-konferenza tala[barijiet, il-Ministru Austin Gatt fa[[ar il-gazzetta MaltaToday li ladarba wasslet email g[andha ppubblikatha biex minn hemmhekk bdiet linvestigazzjoni minn na[a tal-Pulizija. Hu fakkar li lg[ada stess, hu stess g[amel stqarrija li fiha qal li ma kellu ebda problema biex jikkollabora malPulizija, tant li fid-29 ta’ Jannar, hu mar id-Depot tal-Pulizija fejn ta statement lill-Pulizija, u li minn dakinhar ma re;ax ;ie msejja[ mill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Ministru Austin Gatt qal li dakinhar hu xtaq li listatement li ta lill-Pulizija jag[mlu pubbliku, i]da lKummissarju tal-Pulizija kien talbu biex i]ommu kunfidenzjali. Kien g[alhekk, sostna l-Ministru, li rrifjuta li jidher fi programmi televi]ivi dwar dan il-ka], u baqa’ jistenna sakemm [ass li l-

Il-Ministru Austin Gatt qal li d-diskrepanzi fl-emails mhumiex b’kumbinazzjoni, u jistg[u jkunu serji [afna

insinwazzjonijiet li kienu qed isiru mill-MLP fuqu kienu qed isiru u ma kien hemm lebda risposta. Fil-fatt, hu kjarifika li kien ikun aktar ideali li kieku lkonferenza tal-a[barijiet saret wara li tkun intemmet l-investigazzjoni dwar il-ka], i]da sostna li “f’;ie[ issewwa, ma kienx lest li ji;i m]ebla[ kuljum minn insinwazzjonijiet bla ba]i”.

Il-Ministru Austin Gatt qal li kien ikun aktar ideali li kieku l-konferenza tal-a[barijiet li ta lbiera[ saret wara li tkun intemmet l-investigazzjoni dwar il-ka], i]da sostna li ma kienx lest li ji;i m]ebla[ kuljum minn insinwazzjonijiet bla ba]i (Ritratt> Joseph Galea)

Il-Ministru Gatt kompla jispjega li hu [are; [ames stqarrijiet li fihom /a[ad blaktar mod kategoriku dak li rrappurat il-MaltaToday, ji;ifieri li hu ltaqa’ ma’ George Farrugia biex jiddiskuti x-xiri ta]-]ejt. Anzi, kompla jg[id ilMinistru, hu kien sfida lillMaltaToday biex jekk g[andha provi ta’ dan, tmur g[and il-pulizija biex tinbeda investigazzjoni. Madanakollu, [add ma mar g[and il-pulizija jag[mel dan. Austin Gatt re;a’ g[amel appell, b’mod spe/jali lillesponenti tal-MLP, biex jekk g[andhom provi, imorru bihom g[and il-pulizija. Austin Gatt enfasizza li hu qatt ma kellu [jiel li kien hemm xi [a;a irregolari fixxiri tat-tenders ta]-]ejt millEnemalta. Fakkar ukoll li meta kellu xi [jiel ta’ xi [a;a illegali, il-Partit Nazzjonalista mall-ewwel mar g[and il-pulizija, sa[ansitra anke kontra Sindki u Kunsilliera tieg[u stess, fosthom fil-ka] tal-li/enzji tal-ADT. Qabel beda jwie;eb il-

mistoqsijiet, il-Ministru Austin Gatt qal li hu m’g[andu xejn fuq ilkuxjenza tieg[u, u li ssewwa jirba[ ]gur. Il-Ministru Austin Gatt spjega wkoll kif lallegazzjonijiet li g[amel idDeputat Laburista Evarist Bartolo dwar possibiltajiet ta’ xiri ta’ gass huma fierg[a, waqt li g[amel spjegazzjoni dettaljata ta’ kull ka] li semma Evarist Bartolo. Saru wkoll mistoqsijiet dwar il-proklama li ng[ata lil George Farrugia millPresident ta’ Malta, u li ;iet diskussa waqt laqg[a talKabinett nhar il-:img[a. Filwaqt li qal li kien pre]enti g[al-laqg[a, meta kompla jwie;eb mistoqsijiet tal-;urnalisti, Austin Gatt qal li hu kien lest li ma jattendix din il-laqg[a li kieku l-Prim Ministru, l-Avukat :enerali jew inkella l-Kummissarju tal-Pulizija kellhom problema bil-pre]enza tieg[u. Madanakollu, sostna l-Ministru, ma kenitx problema li hu, b[ala Ministru, jattendi din illaqg[a tal-Kabinett.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

2

Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali g[al kul[add minn Rebecca Borg

Pro/ess s[i[ ta’ konsultazzjoni wiesg[a ma’ bosta setturi tas-so/jetà Maltija fuq numru ta’ snin wassal sabiex ilbiera[ ;ie mniedi l-qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali g[al kul[add millMinistru tal-Edukazzjoni u xXog[ol, Dolores Cristina. Il-Ministru Cristina semmiet kif dan il-qafas li sar b’[idma ta’ m[abba u dedikazzjoni, hu kurrikulu li ji;bed aktar studenti lejn tag[lim tul il-[ajja, u dan g[aliex joffri qab]a o[ra ta’ kwalità fl-edukazzjoni g[attfal. Dan kollu jista’ jinkiseb g[aliex dan il-kurrikulu jinvolvi investiment qawwi f’g[odod biex jintla[qu l-miri g[all-i]vilupp tat-tfal b[ala /ittadini u biex ji]diedu llivelli ta’ studenti li jkomplu jistudjaw b’enfasi fuq illitteri]mu. Il-Ministru Dolores Cristina semmiet kif filwaqt li lEwropa [ier;a minn ri/essjoni, dan il-qafas jassigura l-i]vilupp ekonomiku u sostenibbli li jsa[[a[ il-pedament taledukazzjoni, g[aliex dan il-

Qab]a o[ra ta’ kwalità fl-edukazzjoni g[at-tfal b’investiment qawwi f’g[odod biex jintla[qu l-miri g[all-i]vilupp tat-tfal

qafas hu l-livell ba]iku ta’ tag[lim. Dan il-qafas se jkun qed iwaqqaf ukoll bord ta’ implimentazzjoni sabiex ti]died is-siner;ija u ji;i ]gurat li dak li jse[[ fledukazzjoni obbligatorja jsir ukoll fl-edukazzjoni post sekondarja. Dan kollu bi preparazzjoni g[alledukazzjoni f’livelli og[la. Tfisser kif kull sena qed ji]died il-livell ta’ nies li jistudjaw f’livelli terzjarji. Ilpersenta;; ta’ dawk li jistudjaw f’livell postsekondarju tela’ g[al iktar minn 90%, filwaqt li dawk li jistudjaw f’livell terzjarju tela’ g[al iktar minn 40%. Fil-pre]enza ta’ rappre]entanti ta’ skejjel, lAssistent Parlamentari Stephen Spiteri, is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli u d-

It-Temp

UV INDEX

2

IT-TEMP ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin li jsir ftit jew wisq imsa[[ab u bil-possibiltà ta’ xi [albiet i]olati tax-xita aktar tard VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ moderat g[al ftit qawwi mill-Majjistral, lokalment ftit qawwi f’xi waqtiet, li jdur mill-Punent BA{AR qawwi li jsir moderat g[al qawwi IMBATT baxx mill-Punent Majjistru TEMPERATURA l-og[la 14˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 8.8 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 378.2 mm IX-XEMX titla’ fis-06.50 u tin]el fis-17.42

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-:IMG{A L-og[la 14˚C L-inqas 8˚C

IS-SIBT L-og[la 14˚C L-inqas 9˚C

IL-{ADD L-og[la 15˚C L-inqas 8˚C

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 8˚C

IT-TLIETA L-og[la 16˚C L-inqas 9˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

4

4

3

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 13˚C sabi[ binhar, Al;eri 16˚C imsa[[ab, Amsterdam -1˚C xita, Ateni 10˚C imsa[[ab, Li]bona 16˚C sabi[ binhar, Berlin 1˚C xita, Brussell 0˚C xita, il-Kajr 22˚C xemxi, Dublin 9˚C imsa[[ab, Kopen[agen 0˚C imsa[[ab, Frankfurt 2˚C sabi[ binhar, Milan 8˚C xemxi, Istanbul 11˚C imsa[[ab, Londra 11˚C sabi[ binhar, Madrid 12˚C xemxi, Moska -2˚C imsa[[ab, Pari;i 2˚C xita, Bar/ellona 15˚C sabi[ binhar, Ruma 13˚C xemxi, Tel Aviv 19˚C imsa[[ab, Tripli 13˚C sabi[ binhar, Tune] 13˚C imsa[[ab, Vjenna 0˚C borra, Zurich -3˚C sabi[ binhar, Munich -2˚C imsa[[ab, St. Petersburg -2˚C borra

Deputat Laburista Evarist Bartolo, id-Direttur :enerali tal-Edukazzjoni Grace Grima spjegat il-pro/ess s[i[ li wassal g[at-tnedija ta’ dan ilKurrikulu, fosthom konsultazzzjoni mal-gradi kollha tal-g[alliema, konferenza nazzjonali g[allistudenti, u laqg[at fl-iskejjel waqt lezzjonijiet tal-PSD. Dan apparti li saru erba’ videos fuq You Tube u kwestjonarju online. James Calleja, i/-Chairman tal-Grupp ta’ {idma u Segretarju Permanenti talEdukazzjoni, semma kif dan il-kurrikulu hu strument li jillibera u jirregola struttura tat-tag[lim. Hu semma wkoll kif se jkunu l-Prin/ipali taliskejjel, il-kapijiet, lg[alliema, l-istudenti u l;enituri li se jkunu qed i[addnu dan il-qafas. Hawnhekk semma wkoll kif g[andu jkun hemm iktar libertà fit-tag[lim u li lKapijiet ikollhom iktar awtonomija fil-klassi u influss ta’ informazzjoni. L-g[an ta’ dan il-Kurrikulu hu li lambjent skolastiku jre;;a’ ttfulija lit-tfal u sabiex dawn it-tfal jiksbu [iliet bi]]ejjed biex jeg[lbu l-problemi li jiffa//jaw. Matul din it-tnedija, ilMinistru Dolores Cristina semmiet kif l-MUT, li tat ilkollaborazzjoni tag[ha g[al

Il-kurrikulu jinvolvi investiment qawwi f’g[odod biex jintla[qu l-miri g[all-i]vilupp tat-tfal b[ala /ittadini u biex ji]diedu l-livelli ta’ studenti li jkomplu jistudjaw b’enfasi fuq il-litteri]mu

dan il-qafas, g[a]let li ma tkunx pre]enti g[al din lokka]joni min[abba tilwima industrijali li sej[et rigward allowances ta’ [addiema u membri tal-istaff tag[ha. Minn na[a tag[ha, l-MUT f’konferenza tal-a[barijiet aktar kmieni matul il-;urnata, u fi stqarrija, semmiet kif kienet tat lill-Gvern /ans sal11 ta’ Frar sabiex i[allas lil dawk li g[adhom ma t[allsux. L-MUT semmiet ukoll kif tapprezza l-kollaborazzjoni s[i[a li sabet mill-Ministeru u mid-Direttur :enerali tadDirettorat tas-Servizzi ta’ Sapport, i]da ma tistax ta//etta li jsiru ]balji fuq matematika u multiplikazzjoni. Sadattant, id-Direttorat tasServizzi ta’ Sapport, ikkuntattja lill-union u wieg[ed li se jit[allas kul[add. Intant, b’referenza g[al dak li qalet l-MUT li 40% ta’ dawk li kienu qed jistennew [lasijiet ta’ supervi]joni li g[amlu fix-xhur li g[addew,

ir/ievew [lasijiet bin-nieqes, is-Segretarju Permanenti filMinisteru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol, qal fi stqarrija li dDirettur :enerali g[asServizzi ta’ Appo;; filMinisteru tal-Edukazzjoni kellu kuntatti kontinwi malMUT dwar din il-kwistjoni. Fl-istqarrija tfisser kif ittalbiet kollha li waslu lidDirettorat, kienu pro/essati u sal-11 ta’ dan ix-xahar, saru l[lasijiet dovuti. Issemma wkoll kif kien proprju qabel ma kellu ji;i varat il-qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali li lMUT bag[tet lid-Direttur :enerali g[as-servizzi ta’ appo;;, lista ta’ 35 ilment minn skola li disg[a minnhom biss kienu ;ustifikati, u li d-differenza se jit[allsu sal-lum. Aktar tard, l-MUT bag[tet seba’ listi o[ra lid-Direttorat li qed ji;u verifikati, li numru minnhom mhumiex ;ustifikati. Fil-ka]i l-o[ra fejn kien hemm nuqqasijiet, il[lasijiet se jsiru sa nhar itTlieta.

B[al-lum 25 sena

W

aqt /erimonja ta’ tifkira ta’ Sir Ugo Mifsud f’{al Lija, il-Prim Ministru u Kap tal-PN Eddie Fenech Adami wissa li [add ma g[andu jserra[ rasu li l-periklu fil-pajji] kien g[adda. “Il-periklu jista’ jkun g[adu hemm u rridu nkunu a[na bid-determinazzjoni tag[na li nag[mlu minn kollox biex pajji]na qatt ma’ jer;a’ jg[addi mi/-/irkostanzi koroh li ;ieli g[adda minnhom,” qal Fenech Adami. A[bar o[ra trattat ir-rigal mog[ti lill-Papa :wanni Pawlu II fi]-]jara uffi/jali tal-Prim Ministru Eddie Fenech Adami fil-belt talVatikan, li kien jikkonsisti fi kwadru replika tax-xbieha ta’ San :ilormu ta’ Caravaggio minquxa fil-fidda, xog[ol talarti;janat Malti ma[dum minn Joseph Cassar minn Bormla. Il-pittura ta’ Caravaggio kienet fl-a[barijiet ftit xhur qabel wara li kienet insterqet u re;g[et instabet.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Lokali 3

Il-pjanti awtenti/i tal-Belt Valletta ta’ Laparelli f’Malta minn Rebecca Borg

Sas-17 ta’ Mejju li ;ej, ilpubbliku se jkun jista’ jara l[ames pjanti awtenti/i li kien [ejja l-arkitett Francesco Laparelli g[all-Belt Valletta. Il-pubbliku se jkun jista’ jara dawn il-pjanti filFortifications Interpretation Centre, fejn dan il-post li fi ]mien il-Kavallieri kien ma[]en u skola tal-artillerija, u issa b’investiment ta’ €2.5 miljun inbidel f’/entru ta’ informazzjoni dwar ilfortifikazzjonijiet, u b’hekk il-pubbliku se jkun jaf kif inbnew is-swar u x’tip ta’ g[odod intu]aw biex sar dan kollu.

Joe Brincat, id-Direttur talExploration Unit. Stephen Spiteri, research coordinator, spjega li dawn il-pjanti ta’ Laparelli kienu jinsabu f’Corona, filprovin/ja tat-Toskana, flItalja, u n;iebu Malta g[allewwel darba. Hu semma kif Laparelli kien imqabbad millKavallieri sabiex jag[mel ilpjanti tal-Belt Valletta, u dawn il-pjanti awtenti/i huma xhieda tal-[ames ver]jonijiet b’options differenti li [aseb fihom Laparelli, u g[alhekk tispikka r-rivoluzzjoni tal[sieb tieg[u dwar dan ilbini. Pjanti esebiti Dan i/-/entru hu mqassam fi/-?entru ta’ fuq tliet sulari, bl-ewwel ]ew; sulari jittrattaw Informazzjoni esebizzjoni interattiva 3D u dwar sezzjoni g[at-tfal fejn dawn il-Fortifikazzjonijiet ji;u spjegati l-prin/ipji ba]i/i tal-bini talli se jkun fortifikazzjonijiet. U inawgurat g[ada mbag[ad fit-tielet sular, wie[ed jista’ jara l-librerija fejn fiha hemm mi]muma lDan il-pro;ett qed isir istudji kollha dwar dan, b’kofinanzjament ta’ 85% lecture room, souvenior tal-investiment minn fondi shop u anke wie[ed jista’ Ewropej. jara dawn il-pjanti. Malli wie[ed jid[ol f’dan Il-Ministru tar-Ri]orsi u li/-/entru, jista’ jara wkoll Affarijiet Rurali, George drawbridge li kien fil-Forti Pullicino, fil-pre]enza tasSant’Iermu fl-1640. Sindku tal-Belt Valletta Dan i/-/entru se jkun Alexiei Dingli, kellu linawgurat g[ada mill-Prim opportunità li j]ur dan i/Ministru Lawrence Gonzi u /entru fejn ra l-pjanti ta’ g[all-ewwel ;img[a midLaparelli jitpo;;ew fil-post data tal-ftu[ se jkun hemm fejn se jkunu esebiti minn numru ta’ lezzjonijiet g[allg[ada sas-17 ta’ Mejju. pubbliku. Pre]enti kien hemm ukoll

Il-Ministru George Pullicino, fil-pre]enza tas-Sindku tal-Belt Valletta Alexiei Dingli, ]aru /-?entru ta’ Informazzjoni dwar il-Fortifikazzjonijiet fejn ra l-pjanti ta’ Laparelli jitpo;;ew fil-post fejn se jkunu esebiti minn g[ada sas-17 ta’ Mejju


IN-NAZZJON Il-:img[a 15 ta’ Frar, 2013

4

30 xahar [abs g[all-mewt ta’ tarbija ta’ 30 xahar minn Ray Abdilla

}viluppatur ta’ 56 sena minn {al Qormi u residenti n-Naxxar, ;ie kundannat 30 xahar [abs wara li nstab [ati mill-Ma;istrat Doreen Clarke li kien responsabbli g[all-mewt ta’ tifel ta’ 30 xahar li kwa]i [ames snin ilu kien waqa’ f’xaft f’{a]}ebbu;. L-in/ident kien se[[ fis16 ta’ April tal-2008, g[all[abta tas-1.30pm fi Triq Dawret in-Ni]la ta’ San Pawl, f’{a]-}ebbu;. Gabriel Agius kien waqa’ minn g[oli ta’ madwar sular f’xaft, fejn hemm g[add ta’ garaxxijiet ta[t il-livell tattriq. Francis Mamo nstab [ati li b’nuqqas ta’ [sieb u [ila u bi traskura;ni, jew nuqqas ta’ [ila fil-professjoni tieg[u, ikka;una l-mewt tat-tifel. Hu nstab [ati wkoll li xhur u snin qabel il-ka] kien imwissi mill-Pulizija li l-bini kien fi stat ta’ periklu g[an-nies. Mamo nstab [ati li fil-post g[amel xi [a;a fi triq, ji;ifieri tara;, li jista’ j;ib xkiel jew periklu g[all-pubbliku, kif i//ertifika l-Perit Lawrence Buttigieg, u li [alla dan it-tara; fil-post wara li kien imwissi millPulizija. L-ewwel g[ajnuna kienet ing[atat lit-tifel minn Sur;ent tal-Pulizija, li dak il[in ma kienx xog[ol. IsSur;ent Patrick Cassar, li

joqg[od vi/in, sema’ lil omm it-tifel tg[ajjat g[allajjut, hekk kif b’g[ajnejha stess rat lil binha jaqa’ g[al isfel. Is-Sur;ent Cassar sab lit-tifel mitluf minn sensih, maqbud f’xaft ta’ ]ew; sulari ta’ garaxxijiet ta[t blokk ta’ appartamenti fejn tg[ix il-familja Agius. Peress li l-post fejn waqa’ t-tifel kien diffi/li biex talambulanza jtellg[uh wa[edhom bl-istretcher, intalbet l-assistenza talMembri mid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili. Fis-sentenza tag[ha lMa;istrat Doreen Clarke qalet li l-ebda kastig mhu se jsewwi jew se j;ib [ajja lura, spe/ajlament meta wie[ed iqis li l-vittma kien g[adu tarbija. Il-[ati mhux bniedem vjolenti u lanqas g[andu b]onn li jirriforma ru[u, i]da dan ma jfissirx li piena ta’ [abs mhux wa[da ;ustifikata, u l-Qorti riedet tibg[at messa;; /ar lis-so/jetà. Mamo mhuwiex xi bniedem inespert fis-settur talkostruzzjoni u huwa injora g[alkollox dak li suppost tg[allem, bil-konsegwenza li wasslet g[all-mewt tra;ika ta’ tifel. G[all-akku]at deher l-Avukat Pawlu Lia, filwaqt li b[ala parti-/ivili dehru lAvukati Franco Debono u Charmaine Cherrett. IlProsekuzzjoni tmexxiet millIspettur Tony Cachia.

Opportunitajiet kbar ta’ studju u xog[ol g[a]-]g[a]ag[ Abigail Scerri, g[alliema li tkellmet waqt id-diskussjoni ‘Int u l-Prim Ministru’ li saret fl-Imqabba lbiera[ filg[axija, qalet li fl-a[[ar [ames snin hi ggradwat millUniversità fejn [adet ledukazzjoni b’xejn u anke [adet l-istipendju u kellha wkoll l-opportunità tistudja barra minn Malta bi [las baxx [afna min[abba li llum Malta hi fl-Unjoni Ewropea. Hi qalet li grazzi g[allPartit Nazzjonalista, kellha lopportunità kollha biex tistudja u ssib ix-xog[ol. Abigail Scerri qalet li f’kull klassi llum hemm l-

LSA’s biex jg[inu lill-istudenti b’diffikultajiet u lg[alliema biex kul[add ikun jista’ jla[[aq mat-tag[lim. Fa[[ret ukoll l-ischolarships li qed jag[ti l-Gvern biex aktar studenti jispe/jalizzaw fl-oqsma tag[hom u jiksbu f’PhD’s u Masters. Tkellmet ukoll dwar ilprogress li sar fil-mod kif jitwassal it-tag[lim fl-iskejjel u llum il-klassijiet huma mg[ammra bl-interactive whiteboard u bil-kompjuters u anke l-istudenti u lg[alliema kif ukoll l-LSA’s se jing[ataw it-tablet biex jintu]a g[at-tag[lim.

Abigail Scerri

MEP Ingli] ifa[[ar l-istabbiltà ekonomika f’Malta

Fl-a[[ar [ames snin Malta g[amlet passi kbar ’il quddiem u dan g[ax f’Malta hawn l-istabbiltà ekonomika filwaqt li f’pajji]i o[ra hemm problemi kbar, b’rati g[olja ta’ qg[ad u problemi finanzjarji. Philip Bradbourn, Deputat Ewro Parlamentari Ingli] filPartit Popolari Ewropew, qal dan ilbiera[ waqt iddiskussjoni ‘Int u l-Prim Ministru’ li saret fl-Imqabba. Hu sellem li]-]ew; MEPs Maltin Simon Busuttil u David Casa g[ax-xog[ol tag[hom fl-UE b’risq Malta. Hu qal li f’Malta l-Gvern [a de/i]jonijiet diffi/li li taw ir-

ri]ultati u dan grazzi g[al kapa/ità tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Hu qal li jekk Malta ma tibdilx iddirezzjoni, fil-[ames snin li ;ejjin jara li Malta tibqa’ tag[mel progress bi Programm Elettorali tajjeb li g[andu l-Partit Nazzjonalista li jinkludi [afna proposti konkreti. Philip Bradbourn qal li [afna pajji]i fl-Ewropa jg[iru g[al Malta g[all-istabbiltà li hawn u qal li minkejja li lba;it tal-UE g[as-seba’ snin li ;ejjin tnaqqas, Malta xorta rnexxielha tikseb pakkett finanzjarju a[jar milli kisbet fis-seba’ snin li g[addew.

Philip Bradbourn

Kun parti mis-su//ess ta’ operazzjoni... ag[ti d-demm


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

6

Libell kontra l-gazzetta tal-GWU

Is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista, Paul Borg Olivier, feta[ kaw]a ta’ libell kontra l;urnal tal-GWU l-orizzont dwar storja ppubblikata filfa//ata tal-biera[, il-{amis 14 ta’ Frar. Il-;urnal tal-GWU ppubblika storja li fiha saret allegazzjoni ta’ korruzzjoni fil-konfront ta’ Paul Borg Olivier b’rabta mal-ka] ta’ Nikki Dimech li nstab [ati fil-Qorti b’korruzzjoni b’allegazzjonijiet marbutin ma’ tender lill-GRTU. Paul Borg Olivier qal fillibell li [assu malafamat bl-artiklu li kellu biss lintenzjoni biex i[amme; permezz ta’ fatti skorretti. Il-libell kien ippre]entat mill-Avukat Joe Zammit Maempel. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-gazzetta tal-GWU qed ti]viluppa storja fuq xhieda li ta l-eks Sindku ta’ Tas-Sliema Nikki Dimech li nstab [ati fil-Qorti b’korruzzjoni. Il-PN qal li g[al darb’o[ra, kif irri]ulta firrecordings ta’ Tony Zarb, il-GWU qed tkompli tu]a l-gazzetta tag[ha b[ala strument ta’ gideb u ta’ attakki personali.

Gejtu Mercieca jing[aqad ma’ Muscat jiddefendi lil Toni Abela minn Matthew Bonett L-eks Deputat Segretarju :enerali tal-General Workers’ Union, ji;ifieri dak li kien jassisti lil Tony Zarb, Gejtu Mercieca, [are; jiddefendi la;ir tad-Deputy Leader tal-

Malta Labour Party Toni Abela li nstema’ jg[id f’recording li mar f’G[assa tal-Pulizija, sab pulizija Laburist u qallu biex ma jippro/edix bil-ka]. F’post fuq Facebook li ttella’ mill-awtur tal-ktieb fuq ilMexxej Laburista Joseph Muscat, Cyrus Engerer, li minn na[a tieg[u kkwota lil Toni Abela, Gejtu Mercieca kiteb hekk: “Kellu b]onn talPN g[andhom nies serji u onesti b[al Toni Abela, li kieku l-pajji] ]gur ikun a[jar.” Gejtu Mercieca kien il-medjatur li f’ikla ma’ Tony Zarb

g[amel pressjoni fuq kuntrattur biex jing[aqad mal-GWU biex jing[ata puxxjatura biex jie[u tenders tal-Gvern jekk ikun hemm Gvern Laburista. Fl-istess ikla, il-kuntrattur kien rikattat li jekk ma jag[milx dan, il-GWU tkompli tattakkah bil-gazzetti tag[ha.

Konferma o[ra tar-rabta li te]isti bejn il-GWU u l-MLP Sadanittant, f’konferenza tal-a[barijiet fil-Bidnija lbiera[ filg[odu, Muscat ukoll iddefenda lid-Deputy Leader tieg[u, u sa[ansitra qal li Toni Abela g[amel sew b’dak li

g[amel, g[aliex hu s-sid talKa]in Laburista ta’ {‘Attard. G[at-tielet ;urnata konsekuttiva, vi]ibilment skomdu meta ji;i assedjat mill-;urnalisti ta’ media differenti dwar dan il-ka], Muscat kontinwament jipprova jdawwar iddiskors u jitkellem fuq kollox [lief fuq Toni Abela. Meta kien ippressat biex iwie;eb g[all-g[emil tadDeputy Leader tieg[u, Muscat qal li dan kien ka] /ivili fuq sgassar ta’ bieb. Meta mbag[ad kien pressat biex jitkellem aktar dwar dan il-ka], Muscat spi//a jallega fuq ka] ie[or ta’ Ministru talGvern, u meta kien mistoqsi biex jitkellem aktar dwar dan il-ka], wie;eb li kien qal bi]]ejjed u [alla f’idejn il;urnalisti biex jinvestigaw huma.

Ebda komunikazzjoni dwar allegazzjonijiet Il - Prim Ministru qatt ma r/ieva komunikazzjoni ming[and Joe Borg b ’ al legazzjonijiet dwar Rita Schembri . Dan ;ie kjarifikat mill Uffi//ju tal - Prim Ministru fi stqarrija g[all - Istampa ma[ru;a mid - Dipartiment tal - Informazzjoni b ’ riferen -

za g[al rapporti fil - media dwar xhieda fil - Qorti f ’ kaw]a kontra Joe Borg . Fl - istqarrija ;ie ddikjarat ukoll li l - ebda persuna bl isem ta ’ Romina A . Galea ma kienet impjegata fis Segretarjat tal - Prim Ministru mill - 2004 ’ l hawn .

Muscat b’a;ir skandalu]

Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qed jipprova ji]vija l-attenzjoni minn fuq l-iskandlu li ;ie ]velat dwar id-Deputat Mexxej Laburista Toni Abela li mar f’g[assa tal-pulizija u sab Laburist u talbu biex ma jmexxix dwar ka]. Dak li g[amel Toni Abela juri li l-Oppo]izzjoni Laburista t[ares lejn il-Korp tal-Pulizija b[ala strument politiku. Fi stqarrija, il-Prim Ministru, il-Ministri u sSegretarji Parlamentari /a[du bil-qawwa kollha l-allegazzjoni li g[amel Muscat ilbiera[ filg[odu u li hu stess naqas milli jissostanzja. Fil-fatt, ilbiera[ filg[odu, meta IN-NAZZJON staqsa lil Muscat dwar il-ka] tadDeputy Leader tieg[u, Muscat g[a]el li kompletament jinjora l-ka] tieg[u u qal li hu gravi li jkun hemm xi Ministru li j/empel lil xi [add biex jin[eles xi [add mill-[abs. Il-;urnalisti kollha bdew jistaqsu lil Muscat biex jissostanzja dak li kien g[adu kif qal, peress li kien g[amel allegazzjoni serja [afna, i]da hu beda jid[aq u stieden lill;urnalisti biex jekk huma tajbin, jinvestigaw huma. Ftit wara, Muscat biddel ilver]joni u flok il-[abs, semma l-lockup. Sadanittant, fi stqarrija lPartit Nazzjonalista qal li la;ir ta’ Muscat hu wie[ed skandalu], hekk kif qed jix[et akku]a serja u minflok isemmi l-ismijiet ta’ dawk kollha involuti, Muscat sfida lill-;urnalisti biex jinvestigaw huma. Il-PN tenna li dan juri kemm l-a;ir ta’ Muscat hu wie[ed le;;er u jkompli jsostni l-a;ir skandalu] ta’ Muscat fil-konfront tadDeputy Leader tieg[u, Toni Abela, li ta ordni lill-pulizija biex ma jmexxux dwar ilka]. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li kemm il-Prim Ministru, il-Ministri u sSegretarji Parlamentari, kollha /a[du bil-qawwa kollha lallegazzjoni ta’ Mucat u li ma ssostanzjax.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Lokali 7

Opportunitajiet ta’ studju lil dawk li tilfu /-/ans jistudjaw minn Charles Muscat

L-edukazzjoni hi importanti g[al kul[add imma mhux kul[add ikompli bl-istudji tieg[u fil-livell terzjarju flUniversità jew fl-MCAST. G[alhekk illum hemm [afna opportunitajiet li wie[ed ikompli bl-istudju tieg[u anke meta jibda ja[dem jew g[al dawk li g[al xi ra;uni jew o[ra snin ilu tilfu l-opportunità li jkomplu jitg[allmu. FlUniversità, fl-MCAST, fl-ETC u f’istituzzjonijiet privati jsiru [afna korsijiet ta’ filg[axija li huma mmirtati g[al dawn innies u kul[add g[andu ja[taf dawn l-opportunitajiet ta’ tag[lim tul [ajtu kollha. IlGvern jag[ti l-istipendju wkoll lil studenti ta’ aktar minn 30 sena li qed isegwu korsijiet flUniversità u fl-MCAST. Il-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista Lawrence Gonzi qal dan ilbiera[ waqt id-diskussjoni Qalb il-Familja li saret f’Villa Arrigo finNaxxar u li trattat lEdukazzjoni b’mod partikulari il-Learning Disabilities. Mal-wasla tieg[u, il-Prim Ministru ppre]enta orchidea lis-Sinjura Kate Gonzi fl-okka]joni ta’ Jum San Valentinu fost i//ap/ip tal-mistiedna. Il-Prim Ministru qal li hawn fabbriki li jimpjegaw nies li ma jkollhomx livell g[oli ta’ edukazzjoni imma li jipprovdulhom it-ta[ri;. IlGvern permezz tal-ETC ukoll jipprovdi t-ta[ri; lil dawn innies filwaqt li biex wie[ed jie[u kors fl-MCAST ma jkollux g[alfejn ikollu /ertifikati g[olja. Fakkar li kontra dak li jsiru f’pajji]i o[ra, f’Malta ting[ata edukazzjoni b’xejn lil kul[add. Hu spjega li parti sewwa mill-€1,128 miljun li Malta se tie[u mill-UE se jmorru g[al edukazzjoni. Fissnin li g[addew il-Gvern u]a [afna flus mill-UE fledukazzjoni, fit-ta[ri;, fi scholarships fejn fl-a[[ar [ames snin ing[ataw 2,000 scholarships u fil-[ames snin li ;ejjin se jing[ataw 3,000 scholarship ie[or.

Irrefera g[ad-dibattitu ta’ nhar l-Erbg[a fl-Università u qal li [a pja/ir u hu tajjeb li listudenti jag[tu r-reazzjonijiet tag[hom g[al kummenti talpoliti/i. Fakkar ukoll li wara d-dibattitu li kien sar fl-istess post [ames snin ilu, idDeputat Mexxej Laburista ta’ dak i]-]mien George Vella kien g[ajjar lill-istudenti [amalli u abjetti g[ax kienu bbuwjaw lil Alfred Sant. Il-Vi/i Kap tal-PN Simon Busuttil qal li l-edukazzjoni hi pilastru ewlieni tal-politika tal-PN. Hu qal li ledukazzjoni hi l-g[odda biex persuna tkun kapa/i tfendi g[al rasha u tirnexxi u ma jkollha b]onn lil [add. Hu qal li wa[da mill-proposti filProgramm Elettorali tal-PN hi li jing[ataw servizzi lil persuni li je[tie;u appo;; fli]vilupp tag[hom. Hu qal li din hi mmirata anke g[at-tfal li je[tie;u appo;; professjonali fl-i]vilupp tag[hom. Dawn is-servizzi kollha se jkunu kkordinati flimkien mill-aspett mediku, edukattiv u so/jali u b’hekk il-familji jing[ataw aktar appo;; anke sakemm l-ulied jid[lu fid-dinja tax-xog[ol.

L-edukazzjoni hi l-g[odda biex persuna tkun kapa/i tfendi g[al rasha u tirnexxi Simon Busuttil qal li filwaqt li f’Malta l-istudenti ji//elebraw fit-toroq, f’pajji]i o[ra madwarna l-istudenti jipprotestaw fit-toroq g[ax g[ollewlhom il-mi]ati u g[ax m’hemmx opportunitajiet ta’ xog[ol. F’Malta l-istudenti jit[allsu biex jistudjaw u mhux i[allsu biex jistudjaw. Claudette Buttigieg, kandidata tal-PN fuq itTmienja u 12-il Distrett Elettorali qalet li ledukazzjoni hi xi [a;a naturali g[al PN imma lLabour irid jag[mel sforz kbir

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jippre]enta orchidea lis-Sinjura Kate Gonzi fl-okka]joni ta’ Jum San Valentinu fost i/-/ap/ip tal-mistiedna

biex jikkonvin/i lil poplu Malti u G[awdxi li g[andu g[al qalbu l-edukazzjoni. Hi fakkret li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi ;ab €1,128 miljun mill-UE u dawn se jintu]aw ukoll g[al edukazzjoni. Il-PN anke rnexxielu jibdel il-mentalità dwar l-edukazzjoni inklussiva. Qalet li tfal b’diffikultajiet fit-tag[lim se jitg[allmu [afna aktar permezz tat-teknolo;ija u lproposta tal-PN li ting[ata tablet lill-istudenti talPrimarja u tas-Sekondarja se tg[in [afna fl-edukazzjoni ta’ wliedna. Josianne Cardona Gatt, kandidata tal-PN fuq l-Ewwel u t-Tmien Distrett Elettorali qalet li hi saret avukat u [adet l-edukazzjoni grazzi g[assagrifi//ji li g[amlu l-;enituri tag[ha. Hi spjegat li xorta g[adha tistudja u tispe/jalizza biex tkompli ttejjeb il-[iliet tag[ha. Qalet li l-PN hu luniku partit li dejjem emmen fl-aqwa edukazzjoni u qed jag[ti l-istipendju lillistudenti kollha biex ikunu m[ajra jkomplu jistudjaw u b’hekk ikunu qed itejbu lkwalifiki u l-kapa/itajiet

tag[hom. Hi qalet li kienet tie[u stipendju addizzjonali min[abba li kienet ;ejja minn familja bi d[ul baxx u dan g[enha biex hi setg[et tkompli bl-istudji tag[ha. Dolores Cristina, ilMinistru tal-Edukazzjoni u xXog[ol qalet li llum hemm firxa ta’ servizzi g[at-tfal b’diffikultajiet biex jitg[allmu. Hi spjegat li llum hemm differenza kbira fittag[lim u f’Malta da[al ilkun/ett ta’ edukazzjoni inklussiva. Malta g[anda rata ta’ 0.23 fil-mija ta’ tfal b’di]abbiltà li ma jattendux skejjel mainstream u din hi linqas fl-UE. Dolores Cristina qalet li dan hu wkoll mod kif it-tfal jitg[allmu j;ibu ru[hom ma’ tfal o[ra li g[andhom b]onnijiet spe/jali. Philip Bradbourn, Deputat Ewro-Parlamentari Ingli] filPartit Popolari Ewropew qal li sa mis-s[ubija ta’ Malta flUE hu [adem mill-qrib malMEP’s Maltin, Simon Busuttil u David Casa. Hu qal li li]vilupp fl-edukazzjoni u lprogress li g[amlet Malta hu dovut g[all-istrate;ija talGvern li ;ab il-finanzi fis-sod u sa[[a[ l-ekonomija. Hu qal

li Malta g[andha MEP’s millaqwa u Prim Ministru Lawrence Gonzi hu kapa/i ja[dem fl-ambitu tal-UE. Dwar il-pakkett finanzjarju ta’ €1,128 miljun li Malta ;abet mill-UE qal li dan hu dovut g[ax-xog[ol iebes tal-Prim Ministru u l-fatt li Malta [adet aktar fondi mill-a[[ar ba;it tal-UE, juri l-kapa/ità tal-Prim Ministru li jinnegozja mal-UE. Is-Sinjura Kate Gonzi qalet li hawn programmi apposta biex jg[inu lit-tfal u studenti b’di]abbiltà jkomplu jistudjaw u anke jid[lu fid-dinja taxxog[ol. Qalet li fost dawn hemm Kevin Cutajar, kandidat tal-PN fuq G[awdex li hu Avukat li hu nieqes mid-dawl u li kellu kull opportunità li jkompli jistudja u jirnexxi fil[ajja. Gertrude Buttigieg, Speech Language Pathologist li kienet wa[da mill-mistednin spe/jali qalet li 25 fil-mija tat-tfal ta tliet snin g[andhom diffikultà fil-komunikazzjoni. Hi qalet li llum dawn it-tfal qed jing[ataw g[ajnuna fl-ambitu tal-familja tag[hom u l;enituri jing[ataw appo;; biex huma wkoll jag[tu l-g[ajnuna lil uliedhom.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Lokali 9

Muscat ma ji/[adx li l-MLP jista’ jkun involut fi frame-up fuq Austin Gatt minn Matthew Bonett

Il-leader Laburista Muscat, vi]ibilment skomdu tant li l[in kollu jmiss l-ingravata u j[ares lejn l-atmosfera ta’ madwaru, g[amel reazzjoni kemxejn xotta g[all-konferenza tal-a[barijiet li fiha l-Ministru Austin Gatt qal li g[andu suspett li l-MLP qed jag[millu frame-up u spjega l-bidliet fl-emails li ;ew ippubblikati minn ]ew; ;urnali differenti. F’{‘Attard, fl-attività ta’ ta[t it-tinda li ma kenitx mimlija kollha b’attivisti Laburisti, Muscat fl-ebda [in ma /a[ad li jista’ jkun hemm il-Malta Labour Party u flebda [in ma rrefera g[allbdil fl-emails li spjegahom il-Ministru Austin Gatt. Iwie;eb il-mistoqsijiet talpre]entatri/i tas-Super One Miriam Dalli, Muscat attakka direttament lil Austin Gatt g[aliex sejja[ konferenza tal-a[barijiet u pre]enta lfatti minn na[a tieg[u, meta sa ftit sig[at qabel kien qed jattakka lill-istess Ministru g[aliex ma tkellimx filmedia dwar il-ka] tax-xiri ta]-]ejt. Muscat kompla jag[mel numru ta’ mistoqsijiet ming[ajr ma jag[ti dettalji,

Wara li attakka kemm fela[ lil Austin Gatt g[ax ma tkellimx, issa jibda jattakkah g[ax tkellem fosthom jekk l-istatement li g[amel Austin Gatt malpulizija jinkludix xi affarijiet li ma qalhomx fil-konferenza tal-a[barijiet, u dan minkejja li l-Kummissarju tal-Pulizija talab lill-Ministru biex ma jippubblikax l-istatement li g[amel fid-Depot tal-Pulizija biex ma jinfluwenzax l-investigazzjoni dwar dan il-ka]. F’[in minnhom, Muscat ma qalx il-verità dwar dikjarazzjoni li g[amel Austin Gatt waqt il-konferenza tal-a[barijiet, u dan peress li skont Muscat, Austin Gatt irtira lfatt li l-emails huma differenti. Fil-fatt, fl-ebda [in Austin Gatt ma g[amel dan, u baqa’ jsostni li llum imur g[and ilpulizija u jag[mel rapport. Minkejja li Muscat jipprova jag[ti l-impressjoni li qed jag[mel kampanja po]ittiva, minn sieg[a intervista, Muscat g[amel 40 minuta minnhom jattakka lil Austin Gatt, lill-Prim Ministru u anke lill-Ministru Tonio Fenech.

Ta[t it-tinda tkellmu wkoll xi kandidati Laburisti, fosthom il-kandidat il-;did Carmel Hili, li ddefenda la;ir tad-Deputy Leader Laburista Toni Abela u qal li huwa “persuna ;enwina”, filwaqt li g[amillu kura;;. Hu qal ukoll li f’pajji]na, ledukazzjoni mhix b’xejn g[aliex l-istudenti jkollhom jie[du l-flus l-iskola g[alloutings. Il-kandidat ;did Robert Henry Bugeja prova jag[mel /ajta li ftit li xejn irnexxietlu, g[aliex qal li qed jara [afna a[mar, u staqsa jekk l-a[mar jissimbollizzax il-MLP jew inkella San Valentinu. G[al dan il-kumment, i]da [add ma da[aq, u waqa’ silenzju kbir ta[t it-tinda. Minn na[a tieg[u, idDeputat Laburista Carmelo Abela sellem lill-Perit Duminku Mintoff g[aliex qered il-faqar ta’ pajji]na, filwaqt li qal li jit[assar lillPrim Ministru Lawrence Gonzi.

Il-Labour b’ta[wid fil-proposti dwar l-isport Il-Labour g[amel 23 proposta b’risq l-isport f’pajji]na – tlieta biss minn dawn kollha huma proposti ;odda, 19 saru jew di;à qed isiru minn Gvern Nazzjonalista u wa[da millproposti ma tinstab imkien fil-programm elettorali talLabour. F’konferenza tal-a[barijiet, is-Segretarju g[a]}g[a]ag[ u l-Isport Clyde Puli semma’ kif ilbiera[ filg[odu, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li gvern Laburista se jkun qed jirran;a l-pixxina nazzjonali Tal-Qroqq, li skont Muscat tinsab fi stat debilitat. Puli fakkar li din l-istess pixxina, flimkien malkumpless sportiv ta’ TalQroqq, ra ti;did kbir, b’seats ;odda, iktar fa/ilitajiet u kwartieri ;odda g[allplejers tal-waterpolo, fost o[rajn. Din l-istess pixxina, tenna Puli, intg[a]let apposta, g[al darba darbtejn, mit-tim British Synchronised Swimming g[at-ta[rig tag[hom, qabel ma [adu sehem f’attivitajiet internazzjonali. Puli tkellem ukoll dwar il-proposta tal-Labour li jinbena multi-purpose track g[al dawk li huma dilettanti tal-motoring. Hu fakkar lil Muscat li b[alissa g[addej ;mielu x-xog[ol fuq ]ew; korsijiet tal-motorsport, wie[ed f’Ta’ Qali u ie[or f’{al Far. Qed isiru wkoll

pjani biex barriera filMellie[a tinbidel f’sit g[alloff-roading, spjega Puli. Aktar minn hekk, jekk wie[ed jag[ti [arsa tajba lejn il-programm elettorali tal-Labour, fil-pa;ni fejn hemm imni]]lin il-proposti tal-Labour dwar l-isport, wie[ed jinnota li l-lista tibqa’ sejra sa proposta numru 23, i]da, g[al xi ra;uni jew o[ra, il-21 proposta tal-Labour ma sabitx postha fil-programm elettorali ta’ Muscat. Dan jikkuntrasta sew malpolitika serja tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam talisport, tenna Clyde Puli, bi gvern li f’inqas minn 60 xahar wettaq aktar minn 60 pro;ett sportiv, fosthom 40 grawnd ;did tal-futbol. Kien dan il-Gvern ukoll li rdoppja l-ba;it b’risq l-isport, meta mqabbel mal-ba;it talbidu ta’ din il-le;islatura. Fil-[ames snin li ;ejjin, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jibni fuq ix-xog[ol kollu li sar f’dan il-qasam, bi skemi li jkomplu jsa[[u l-g[aqdiet sportivi u b’inizjattivi li j[e;;u lill-privat biex jinvesti fil-qasam sportiv ta’ pajji]na. Gvern Nazzjonalista se jkompli jsie[eb din il-politika favur l-isport ma’ setturi o[ra fosthom l-edukazzjoni, hekk kif il-Partit Nazzjonalista fil-gvern se jkompli jibni skola ;dida kull sena, bl-aqwa fa/ilitajiet sportivi, spjega Puli.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

10 Illum il-:img[a G[as- seba’ snin, 2014-2020, Malta se ting[ata €1,128 miljun f’fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan wara li pajji]na kien allokat €1,115-il miljun minn fondi tal-Unjoni Ewropea g[as-snin 2007-2013.

Flus li setg[u ji;u biss g[aliex a[na membri ta’ din l-unjoni ta’ 27 nazzjon. Matul is-sena li qeg[din fiha hu stmat li pajji]na se jie[u g[otjiet mill-Unjoni Ewropea ta’ €225 miljun. Biss, pajji]na mhux biss mill-Unjoni Ewropea jie[u flus.

Jie[u flus ukoll min-Norve;ja, l-I]vizzera u pajji]i o[rajn Ewropej li mhumiex membri tal-Unjoni u g[alhekk biex jistg[u jag[mlu u]u mis-suq [ieles tal-Unjoni Ewropea jridu j[allsu. I[allsu l-miljuni lil g[add ta’ pajji]i talUnjoni Ewropea, fosthom Malta.

Minkejja li l-Ba;it tal-Unjoni Ewropea naqas... Malta ng[atat aktar flus Reb[a kbira g[all-Prim Ministru Lawrence Gonzi u g[al Malta. Miljuni ta’ ewro, anzi biljuni, biex pajji]na jkompli ji]viluppa u jimxi ’l quddiem. Pajji]na, minkejja li issa ttella’ minn re;jun inqas ]viluppat g[al re;jun fittran]izzjoni, u allura m’g[adux aktar ta[t Objective 1, xorta rnexxielu jie[u iktar fondi milli kien [a fis-seba’ snin li g[addew. Malta [adet i]jed

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

Il-pass li jmiss hu l-pipeline U dan minkejja li l-Unjoni Ewropea tal-gass li fil-pakkett li naqqset il-ba;it tag[ha. Li jfisser li approvaw fl-UE hemm iktar pajji]na [a i]jed minkejja li hemm minn €60 miljun g[alih. inqas. {adna [afna iktar anke milli • Inbnew mill-;did kilometri konna nistennew u ta’ dan kollu rridu ta’ toroq arterjali ma’ Malta nirringrazzjaw lill-Prim Ministru, liru G[awdex kollha. Dawn rappre]entant ta’ pajji]na fl-UE, jinkludu Triq Garibaldi; Triq Marlene Bonnici. l -Kunsill tal-Ewropa, f’{al I]da fuq kollox lil Richard Cachia Luqa; it-triq li twassal g[allCaruana, li minkejja li kien hemm min Cruise Liner Passenger Grazzi g[all-Partit Nazzjonalista li g[araf l-importanza li nkunu membri tal-Unjoni g[adda vot ta’ sfidu/ja fih fil; it-triq ta/Terminal Ewropea, Malta bbenefikat minn diversi fondi li ntu]aw b’mod g[aqli f’diversi pro;etti Parlament, baqa’ ja[dem g[al pajji]na ?irkewwa . u biex inkiseb l-a[jar pakkett Pajji]na jie[u wkoll fondi mill-Fond Ewropew • Twettaq u qed ikompli jitwettaq pro;ett relatat finanzjarju g[al Malta u g[al G[awdex. g[ar-Refu;jati, mill-Fond g[all-Fruntieri Barranin, mall-immani;;jar tal-iskart. Dan jinkludi lMin deherlu li se jzappap lill-Gvern fin-negozjati mi/-?entru Ewropew g[all-Konsumatur, mill-Fond Impjant ta’ Sant’Antnin; il-landfill immani;;jata tieg[u arralu bl-ikrah! g[all-Frott u {xejjex g[all-Iskejjel, mill-Programm tal -Mag[tab; id-diversi bring-in-sites f’Malta u Li kieku kien g[all-Malta Labour Party, kieku g[all-Kontroll tas-Sajd; minn Skema g[al Titjib filG[awdex. Malta mhix parti mill-Unjoni Ewropea. Kieku Malta Mer[liet, minn Programm g[all-Kontroll tal-Mard • Il-bini tal-MCAST f’Kordin; l-espansjoni ‘}vizzera fil-Mediterran’ u b[all-I]vizzera kieku flok tal-Annimali, mill-programm tal-Unjoni Ewropea kontinwa tal-Università u diversi pro;etti qed nie[du l-flus mill-Unjoni Ewropea qed in[allsu, Life+ , mill-Intelligent Energy European edukattivi o[rajn; kif i[allsu l-I]vizzeri permezz tal-Fond }vizzeru li Programme, u minn tant programmi o[rajn. • I/-?entru tal-Onkolo;ija fil-grounds tal-Isptar ta[tu a[na qed nie[du l-miljuni kull sena. Mater Dei li se jag[ti l-aqwa kura konta l-kan/er. Ma mmorrux ’il bog[od. Il-;img[a l-o[ra l-Prim Bil-fondi Ewropej • Diversi pro;etti ta’ restawr tal-bini storiku tag[na Ministru Lawrence Gonzi inawgura PET CT Bis-sa[[a tal-fondi tal-Unjoni Ewropea nbnew fosthom il-pro;ett bla pre/edent g[ar-restawr tasScanner, g[all-kura kontra l-kan/er. Dan sar tliet impanti g[at-tisfija tad-drena;; li permezz swar, fortizzi u fortifikazzjonijiet f’Malta u b’investiment ta’ €3 miljun li ]ew; terzi minnhom tag[hom id-drena;; kollu li jintefa’ fil-ba[ar G[awdex, ir-restawr tal-Forti Sant’Iermu u tal;ew mill-Fond }vizzeru. jissaffa. Hekk pajji]na hu l-ewwel pajji] filForti Sant’An;lu; pro;etti ta’ restawr fit-tempji Alfred Sant u Joseph Muscat g[amlu kampanja Mediterran u fl-Ewropa li d-drena;; tieg[u jissaffa preistori/i f’pajji]na u fil-katakombi tar-Rabat. s[i[a biex Malta ma tisse[ibx fl-Unjoni Ewropea. kollu. Werwru lill-poplu bil-babaw. Irridu niftakru u Saru numru ta’ pro;etti Pajji]na, permezz ta’ dawn l-impjanti, g[andu nfakkru lil Alfred Sant fil-meetings ta’ qabel irbis-sa[[a tal-Unjoni Ewropea ba[ar nadif li kul[add jista’ jg[um fih. referendum g[as-s[ubija ta’ pajji]na fl-Unjoni Dawn il-pro;etti, u [afna o[rajn, ma kinux • Inbniet estensjoni g[all-power station ta’ Ewropea kien jg[id lil dawk mi;bura quddiema li jitwettqu li kieku ma kinux g[al daqshekk mijiet ta’ Delimara li qed tag[tina ener;ija bi prezz or[os, kollox kien se jfalli. Kien isemmi fabbriki wara lmiljuni li ;ew mill-Unjoni Ewropea. Li kieku kien iktar nadifa u tni;;es ferm inqas. Issa li Sqallija o[ra u jg[id lil dawk ta’ quddiemu li dawn kienu se g[al Muscat u s[abu, dawn il-pro;etti ma kinux approvaw il-pro;ett tal-inteconnector, u bixjfallu. jitwettqu, u pajji]na ma kienx jimmodernizza. xog[ol li qed isir fuq in-na[a ta’ pajji]na, dan F’kull meeting kien ji]died in-numru, biex Eluf ta’ [addiema ma kinux isibu x-xog[ol. Lg[andu jitlesta din is-sena biex inkunu nistg[u suppost jitwerwu aktar nies milli jivvutaw favur isekonomija ma kinitx tikber. niggwadanjaw minn tariffi or[os billejl, or[os sa 26 s[ubija fl-Unjoni Ewropea Muscat, b[ala alljiev ta’ Illum pajji]na jista’ jkompli jag[mel qab]a o[ra fil-mija. Alfred Sant, kien jag[mel l-istess. ta’ kwalità. Jista’ jkompli jwettaq pro;etti g[allIllum pajji]na jista’ jkompli Anzi kien mar pass oltre meta [ajjar nies ta’ i]vilupp tas-setturi kollha li jipprodu/u. Jista’ pajji]i o[rajn biex jag[mlu kif riedu tal-Labour. jag[mel qab]a o[ra ta’ kwalità. jkompli jsa[[a[ is-setturi tas-sa[[a u l-edukazzjoni. Il-Laburisti, li llum jippu]aw ta’ pampaluni favur Jista’ jkompli jo[loq ix-xog[ol. {olqien ta’ Jista’ jkompli jwettaq pro;etti l-Unjoni Ewropea, qatt qalulkom x’konna nitilfu li 25 ,000 impjieg ie[or wara li n[olqu 20,000 impjieg g[all-i]vilupp tas-setturi kollha kieku ma sse[ibniex fl-Unjoni Ewropea? Pajji]na fl-a[[ar [ames snin. jie[u flejjes kbar mill-Fond Strutturali, mill-Fond Dan kollu jista’ jsir g[aliex g[andna ekonomija li jipprodu/u. Jista’ jkompli ta’ Koe]joni u mill-Fond Agrikolu g[all-I]vilupp. fis -sod, meg[juna mill-fondi kbar tal-Unjoni jsa[[a[ is-setturi tas-sa[[a Fis-seba’ snin li ;ejjin minn dawn il-fondi biss se Ewropea. u l-edukazzjoni, dan kollu grazzi nie[du €914-il miljun. Mijiet ta’ miljuni, u mhux Fondi li ;ew grazzi g[all-Partit Nazzjonalista u il-miljun u nofs ewro li kienu jsemmu tal-Labour. g[all-Unjoni Ewropea g[all-fidu/ja li dejjem kellu fil-poplu Malti.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-MLP jitnawwar minn ;ewwa Muscat u l-Labour Party ma jridux iwie;bu mistoqsijiet li qed jistaqsu [afna ;urnalisti dwar kif il-Malta Labour Party fl-a[[ar ;img[at inkixef mhux biss bl-inkwiet intern, i]da aktar minn hekk kif qed jitnawwar minn ;ewwa. Dan l-a;ir tal-Malta Labour Party u ta’ Muscat li jirrifjuta u jbqa’ ma jwe;ibx mistoqsijiet tal;urnalisti dwar rapporti li kixfu fid-deher larroganza li g[adha tiddomina fil-Labour Party, jikkuntrasta bil-kbir u jistona max-xenxilli li qieg[ed i]ejjen Muscat lill-MLP f’din il-kampanja elettorali.

Lil Muscat rajnih b’din l-im;iba fuq tliet okka]jonijiet differenti. Muscat baqa’ sieket dwar lakku]i serji li g[amel dak li sa ftit ;img[at ilu kien id-Deputy Leader tieg[u, An;lu Farrugia, u li Muscat ke//ih. An;lu Farrugia qieg[ed jakku]a lilLabour Party li hu vi/in [afna ta’ kuntratturi kbar. Li Muscat, u l-MLP, bieg[ ru[u. G[al dawn l-akku]i, Muscat baqa’ b’[alqu mag[luq.

Muscat jirrifjuta li jwie;eb mistoqsijiet tal-;urnalisti L-a;ir ta’ Muscat hu wie[ed. Li jitkellem biss fuq dak li jrid hu. Jinjora lill-;urnalisti. Jinjora r-

GWU, Tony Zarb, li qal li jag[ti puxxjatura lil kuntrattur biex jirba[ tenders tal-Gvern jekk filGvern ikun hemm il-Labour Party. Muscat, quddiem din id-dikjarazzjoni mill-aktar irresponsabli u li to[loq [afna mistoqsijiet, ma kkundannax. Qal biss li [add m’g[andu jitkellem f’isem l-MLP. Is-serjetà politika kienet titlob li Muscat ma jittollera ebda dikjarazzjonijiet b[alma g[amel isSegretarju tal-GWU. G[al kuntrarju, Muscat baqa’ [alqu mag[luq. Fl-a[[ar ka] li tfa//a u kixef kemm verament lMLP minn ;ewwa hu mnawwar, rajna l-arroganza tat-tmexxija Laburista u kif il-Labour ja;ixxi ag[ar minnhekk jekk ikun fdat bi tmexxija ta’ gvern. Toni Abela, id-Deputy Leader g[all-Affarijiet Interni talPartit, g[amel pressjoni fuq pulizija Laburista u li ma rrappurtax lill-pulizija b’suspett ta’ attività illegali li kienet g[addejja f’ka]in Laburista.

rapporti li ji]velaw im;iba u a;ir irresponsabbli minn uffi/jali g[olja tal-Partit Labursta b[alma hu d-Deputy Leader g[all-Affarijiet tal-Partit, Toni Abela. Toni Abela qieg[ed jiddefendi lilu nnifsu wa[du. Muscat ma jridx jid[ol fil-ka]. Muscat jirrifjuta li jwie;eb mistoqsijiet li g[andu dritt jag[mel ;urnalist u li g[as-serjetà tal-politika, il-politiku g[andu l-obbligu u d-dmir li jirrispondi. Quddiem din l-arroganza, il-mistoqsija tqum wa[edha – Muscat jekk ikun Prim Minsitru se jimxi bl-istess im;iba^ Muscat jimxi bl-istess arroganza li jwie;eb mistoqsijiet li jrid hu biss u j[alli lill;urnalisti bla twe;ibiet^

Muscat bi problema kbira ta’ valuri Muscat ukoll baqa’ indifferenti g[addikjarazzjonijiet li g[amel is-Segretarju :enerali tal-

Quddiem dawn l-akku]i serji, li fil-ka] ta’ Toni Abela irri]ultaw ukoll f’xhieda li ng[atat fil-Qorti l;img[a li g[addiet, Muscat naqas li jag[ti spjegazzjoni lill-;urnalisti u baqa’ b’[alqu mag[luq. Quddiem din l-im;iba ta’ Muscat u tal-Labour Party, jirri]ulta biss li l-Labour Party g[ad g[andu problema kbira ta’ valuri. Im;iba wkoll li turi kif lMLP hu mnawwar minn ;ewwa. Im;iba li ma tag[ti ebda ser[an il-mo[[ jekk Muscat u l-Labour Party ikunu fdati bit-tmexxija ta’ pajji]na wara l-vot tad-9 ta’ Marzu. Din l-im;iba to[ro; ukoll differenza netta bejn ilPN u l-MLP. Il-Partit Nazzjonalista ressaq kull ka] li ;ie quddiemu g[all-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Kien min kien. Il-PN qatt ma [ares lejn wi// [add meta kien iffa//jat b’rapporti ta’ xi attività illegali – inklu] allegazzjonijiet serji fuq xiri ta’ ]ejt. Muscat b’[alqu mag[luq u l-Prim Ministru ja;ixxi u jitlob lill-pulizja tinvestiga Il-PN dejjem [alla f’idejn il-Pulizija biex tinvestiga u tmexxi l-investigazzjonijiet, u [a wkoll il-parir tal-Pulizija u tal-Avukat :enerali biex linvestigazzjonijiet dwar l-allegazzjonijiet fuq reati konnessi max-xiri ta]-]ejt ikomplu mexjin biex to[ro; il-verità. Din id-differenza llum hi /ara. Muscat ja[bi u jibqa’ b’[alqu mag[luq u jitkellem biss fuq dak li jrid hu, u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi li ja;ixxi u jitlob lill-Pulizija tinvestiga kull ka] ta’ allegazzjoni.

Ma nistg[ux nafdawhom Il-kampanja politika li qed jag[mel il-Malta Labour Party qed turina bi/-/ar diversi punti. Ilna nisimg[u li talLabour kellhom dik li l-Ingli]i jg[idulha a bottomless pit. Fondi bla tmiem g[all-MLP Ji;ifieri l-Laburisti

g[andhom fondi bla tmiem x’jonqfu fuq din il-kampanja. L-intervista li ta An;lu Farrugia u r-referenza li lMLP kien qed ikollu kuntatti wisq familjari ma’ negozjanti kbar fiha x’tifhem u l-ebda mossa ipokrita ta’ Muscat mhi se ti/[ad dak li qed jg[id l-eks Deputat Mexxej Laburista. Xi jg[id Muscat dwar Tony Zarb Filwaqt li l-MLP ma jonqsu

xejn [lief ideat /ari, ideat ori;inali u pro;etti sostenibbli,

[are; punt /ar ie[or. Dak li lMLP u l-General Workers Union huma [a;a wa[da, b’mod li dawk li se jivvutaw biex Muscat jil[aq Prim Ministru, fil-fatt se jkunu jivvutaw g[al Tony Zarb b[ala l-poter wara t-tron. Dan rajnieh ]velat f’dik ilfamu]a recording fejn Zarb a//enna g[all-puxxjatura li tkun tista’ tag[ti l-GWU li dawk l-azjendi li jkollhom relazzjonijiet tajbin mag[ha fil-ka] ta’ tenders li g[ad jo[or;u meta ssir il-bidla, ji;ifieri meta jitla’ l-MLP filgvern. Frisk frisk Muscat qalilna, g[ax [asibna imbe/illi, li [add [liefu ma jitkellem f’isem ilMalta Labour Party. Mela lGWU g[andha ;urnal ta’ kuljum, suppost indipendenti u mit-Tnejn sal-{add titkellem g[an-nom tal-MLP u Muscat

Mela l-GWU g[andha ;urnal ta’ kuljum, suppost indipendenti u mit-Tnejn sal-{add titkellem g[an-nom tal-MLP u Muscat jog[rok idejh, i]da meta tela’ ]-]ejt f’wi// l-ilma, permezz ta’ dik ir-recording ta’ Zarb, Muscat ipprova jin[eba wara stqarrija vojta

jog[rok idejh, i]da meta tela’ ]-]ejt f’wi// l-ilma, permezz ta’ dik ir-recording ta’ Zarb, Muscat ipprova jin[eba wara stqarrija vojta. Il-GWU ]ammet il-post privile;;jat li kellha minn mindu kienet in[allet mirrabta ta’ ]wie; li kellha malMLP fil-gvern fi ]mien Mintoff u Karmenu Mifsud Bonnici, rabta li kienet ittradiet lill-[addiema. Punt ie[or

Punt ie[or /ar f’din ilkampanja hu dak li Muscat tant hu g[atxan g[all-poter li lest jag[mel minn kollox biex jil[aq dan il-g[an. Dan rajnieh meta diversi persuni mag[rufa b[ala Labursti ;ew imqabbda mid-direzzjoni tal-MLP biex jippru]aw li fl-a[[ar elezzjoni kienu vvutaw g[all-Partit Nazzjonalista, i]da issa qalbu. L-aktar ka] sfa//at kien dak ta’ Jonathan Brimmer li f’Novembru li g[adda fuq ilprogramm Xarabank kien ippo]a ta’ student eks Nazzjonalista li kien tilef ilfidu/ja f’Lawrence Gonzi. Dak kien ingann kbir g[ax Brimmer kien ilu jing[ad ma’

tal-qalba sew ta’ Muscat u kien elett b[ala membru talE]ekuttiv Nazzjonali talLabour. Brimmer ilu jimmilita filMLP g[al snin s[a[. Wara dan il-ka] kien hemm persuni o[rajn li xi w[ud minnhom tkellmu fil-konferenza talMLP ftit ;ranet ilu. Dawn huma inganni u mhux ]balji li kul[add jista’ jie[u, spe/jalment fit-tensjoni li to[loq kampanja elettorali. Mhuwiex possibbli li Muscat ma kienx jaf b’dawn linganni. Jekk Muscat kapa/i jag[laq g[ajnejh quddiem dawn l-inganni flOppo]izzjoni, x’garanzija g[andna li se jimxi mod ie[or jekk ikollu l-poter tal-gvern f’idejh. Karmenu Vella

Punt ie[or relevanti f’din ilkampanja elettorali huwa l-ka] ta’ Karmenu Vella. Muscat kien mistoqsi dwar l-iskrutinju li l-MLP g[amel dwar dawk li ;ew approvati b[ala kandidati g[all-elezzjoni. Qal li l-E]ekuttiv tal-Partit kien [oloq Bord Selettiv u dawn kienu intervistaw lil kull

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

kandidat#a, i//ekkjaw dwar jekk fl-istorja ta’ kull kandidat#a kienx hemm xi sejba ta’ kriminalità u ]ied li fil-fatt kull kandidat#a kellhom jippre]entaw lil dan il-Bord irrekord nadif tag[hom f’dik li hi kriminalità. Karmenu Vella kien instab [ati fl-1983 li flimkien ma’ deputat Laburista kienu da[lu fuq yachts f’San Pawl il-Ba[ar ming[ajr il-permess talKontrollur tad-Dwana, offi]a kriminali. Karmenu Vella kien g[amel hekk meta kien Ministru. M’hemmx b]onn Whistleblower Act g[an dan il-fatt. I]da Muscat jag[mel li jaqbillu. Mur afdah!


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

12 Opinjoni

Il-Karnival fis-so/jetà Maltija Darba fis-sena nirrilassaw u waqt li xi w[ud jirre/taw, l-udjenza madwarhom tag[mlilhom il-qalb. Kul[add bil-kamera tarritratti f’idejh, ji;bed irritratti biex imbag[ad jitpaxxa bihom fuq ilkompjuter jew fuq ilmowbajl. It-turisti se je[duhom mag[hom f’pajji]hom biex jibqg[u jiftakru x’raw waqt li juruhom lill-[bieb tag[hom. G[alkemm illum il-Furjana qed tie[u parti sewwa, il-Belt tag[na hi ma[luqa g[allKarnival jew il-Karnival ma[luq g[all-Belt. Anke listess Bieb tal-Belt, twaqqa’ u nbena biex jakkomoda lKarnival u l-karrijiet. Sa[ansitra, biex jakkomoda l-karrijiet konna bnejna bieb ta’ [ruxija arkitettonka. Piano se jtina fet[a u trejqa ]g[ira. }gur li qalulu ja[seb fil-karrijiet. Il-Karnival jiddetta kollox Il-Karnival jiddetta kollox, anke d-data tal-festa ta’ San Pawl. It-temp biss je[les minn dan id-dittatorjat karnivalesk. Kul[add jaf li l-Karnival imur lura g[all-Medjuevu, u anke g[al ]mien ir-Rumani. Darba fis-sena huwa permess twaqqa’ l-ordni pubbliku g[a]-]uffjett, g[ax kif ng[idu bil-Malti, darba tmiss lill-Papa – imma ma nafx g[aliex jid[ol il-Papa f’dilbi//a. Dan l-a[[ar il-karrijiet ;ew

im[ajra biex ma jib]g[ux jag[mlu satira politika b[alma kien isir dari, g[ax “kul[add jaf jie[u /ajta”.

minn Fr Norbert Ellul-Vincenti nibit2@gmail.com

Il-Karnival jiddetta kollox, anke d-data tal-festa ta’ San Pawl

Imma ma ninsewx, li dari, ta[t il-Kavallieri u l-Ingli]i, il-kumment politiku kien ristrett [afna matul is-sena, g[ax il-poplu kien ta[t [akma iebsa tal-barranin. Issa li g[andna rajna f’idejna, il-[tie;a ta’ libertà darba fis-sena tag[mel ftit sens meta g[andna s-sena kollha mg[allma middemokrazija tal-kritika ongoing. Il-Karnival Malti j;ib illog[ba tal-ultimatijiet: jew nie[u li rrid jew in[assar ilfesti. I;ib il-maskri li jg[attu u ma jg[attux, spe/i ta’ nofs

Darba fis-sena ji;i l-Karnival – b[al dejjem. Mu]ika kontra mu]ika, karrijiet, kuluri, maskri, kostumi, sfafar, storbju kontra storbju, ikel u perlini, pastarjali u konfetti, perlini u laned tal-birra u xorb ie[or. Moviment, ]fin u ssuttar

kedda, g[ax i/-/ivilizzazzjoni avvanzata tag[na m’g[adhiex tinqeda bilmaskra ta’ tlett ijiem biex toqtol, tag[mel xi vendikazzjoni jew twettaq xi att ta’ mist[ija ming[ajr ma tinqabad. Fl-istess [in, il-maskra tista’ wkoll tg[atti l-identità ta’ min irid jitbellah filpubbliku. Maskri nofs kedda biex nistg[u nin[bew u ma nin[bewx. }mien biex b’;ebla wa[da, jekk hemm b]onn, nolqtu ]ew; g[asafar jew i]jed ukoll. Il-Karnival hu opportunità g[all-artisti kollha, atturi fuq il-karrijiet, pitturi u statwarji, professjonisti u dilettanti, kostumisti u [ajjata primi, koreografi u ballerini, kantanti u kittieba tal-Malti mhux tal-G[aqda, in;enji ;ganteski tas-sewqan u xufiera li jafu jsuquhom. Ilbaned ma jonqsux.

}mien il-familja u t-tfal Il-Karnival hu ]mien il-

familja Maltija g[ax hu ]mien it-tfal: tfal bil-kostumi, tfal Snowhite u tfal Zorro bixxabla tal-lastku, tfal fuq saqajhom, fil-pushchairs u fuq l-ispallejn. Il-festa hija tag[hom, g[ax g[ad jikbru u jiftakru meta darba [aduhom il-Belt g[all-Karnival, libsin ta’ xadini jew ta’ Snoopy. Il-Karnival hu festa talistorbju, anzi, kakofonija, mu]ika mis-sistema pubblika, mu]ika fuq il-karrijiet,

mu]ika mill-baned, tfal jibku u jwer]qu, da[k fin u ie[or popolari, b[al dak mibni dwar id-dentisti, it-tobba u linfermieri, u l-fenomenu ta’ r;iel koroh libsin ta’ nisa msemmna tajjeb. Xi jg[id il-Karnival fuqna jekk mhux li n[obbu nid[ku u niffeste;;jaw; li nafu li l[ajja hija iebsa imma mhux li ttellifna l-gost; li n[obbu listorbju forsi ]]ejjed; li nafu norganizzaw ru[na f’komunitajiet ]g[ar biex niffurmaw kumpaniji u na[dmu flimkien; li nafu nkunu ori;inali u kreattivi, g[alkemm id-déjà vu ma jonqosna qatt; li n[obbu lfamilja u lit-tfal tag[na; li nafu /erti linji ma naqb]uhomx, minkejja li xi w[ud jistg[u jippruvaw. Ftit jiem wara, jibda rRandan, meta l-istess kultura tag[na tfakkarna fl-a[jar ;id ta’ [ajjitna - ir-ra;uni g[aliex a[na l-bnedmin ne]istu.

Xi jg[id il-Karnival fuqna jekk mhux li n[obbu nid[ku u niffeste;;jaw< li nafu li l-[ajja hija iebsa imma mhux li ttellifna l-gost< li n[obbu l-istorbju forsi ]]ejjed< li nafu norganizzaw ru[na f’komunitajiet ]g[ar biex niffurmaw kumpaniji u na[dmu flimkien^


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Muscat tilef il-kredibbiltà

Sur Editur, F’din il-kampanja elettorali qieg[ed insegwi [afna d-dibattiti li qed isiru fuq stazzjonijiet tax-xandir differenti. I]da jidher /ar li l-MLP qed jitkellem biss fuq dak li jrid hu. Jitfa’ l-akku]i u ttajn fuq [addie[or, i]da ma jridx jispjega u jwie;eb g[all-akku]i li qed isiru filkonfront tieg[u minn niesu stess li tnaffru minn kif hu mmexxi l-Labour Party ta[t Muscat. E]empju /ar hu l-akku]i li g[amel An;lu Farrugia fuq Muscat u l-Labour Party. An;lu Farrugia mhux deputat normali fil-Grupp Parlamentari Laburista, i]da kien id-Deputy Leader talGrupp Parlamentari Laburista. Hemm ukoll, mhux akku]i i]da fatti, dak li qal Toni Abela u kif dan g[amel pressjoni fuq pulizija. Hemm ukoll dak li qal Tony Zarb. G[aliex Muscat mhux qed iwie;eb^ G[ax forsi jib]a’ li tittelliflu l-kredibbiltà^ Fil-fehma tieg[i, quddem dawn il-fatti, Muscat tilef kull kredibbiltà li qatt seta’ kellu.

L. Grech

{’Attard

Muscat jist[i juri /erti w/u[ Sur Editur, Il-Malta Labour Party qed jag[mel [iltu kollha biex jag[ti l-impressjoni li llum hu partit mibdul. I]da malajr wie[ed jista’ jinteba[ kemm il-MLP g[adu bl-istess u/u[. G[alkemm hu minnu li qed jippre]enta kandidati ;odda, b[alma wara kollox jag[mel ukoll il-PN, l-u/u[ antiki talLabour Party huma dominanti. Karmenu Vella jippre]enta l-programm elettorali ta’ Muscat. Leo Brincat, MarieLouise Coleiro Preca, Evarist Bartolo, Charles Mangion, Charles Buhagiar, Joe Debono Grech u George Vella, fost l-o[rajn, jibqg[u fuq il-lista ta’ kandidati ta’ Muscat. Allura l-MLP fejn inbidel^ X’qed jippre]enta ;did^ U dan biex ma nsemmux ilkandidati l-o[ra li Muscat qed jippre]enta b[ala stilel tieg[u fil-lista ta’ kandidati. Hawnhekk insibu lil Louis Grech u Edward Scicluna, li ]gur l-età tag[hom ma tawgurax li l-Labour Party ikun xi gvern b’ener;ija ]ag[]ug[a. Dan jikkuntrasta bil-kbir mat-tim ta’ Lawrence

Gonzi. Il-Kabinett tal-Gvern pre]enti g[andu element qawwi ta’ w/u[ ;odda u [afna minnhom ]g[a]ag[ u li taw ir-ri]ultati tul dawn la[[ar [ames snin. Insemmi lil Chris Said, Clyde Puli, Tonio Fenech, Joe Cassar, Jason Azzopardi, Mario Galea, George Pullicino, u o[rajn li jag[tu kontribut qawwi b[alma hu l-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, David Agius. Ma’ dawn jing[aqad ukoll Simon Busuttil li llum jokkupa lkariga importanti ta’ Vi/i Kap fil-PN. U mat-tim ta’ kandidati talPN, hemm lista twila ta’ nies b’[afna ener;ija u ]g[a]ag[ li kapa/i wkoll, u[ud minhom, ikunu eletti filParlament. Din hi wkoll differenza li tispikka. Tant din iddifferenza tispikka, li Muscat jipprova ja[bi l-u/u[ antiki tant li fl-attivitajiet tal-massa, Muscat dejjem ikun wa[du u qatt ma jkun imdawwar bilkandidati tieg[u. Forsi r-ra;uni hi li jist[i juri /erti w/u[^

A. Caruana

Il-Mosta

. .

Ittri#Opinjoni 13

BHAC-CIRASA... Oreste

House visit li g[amilt [allietni bla kliem. Lil Oreste Schembri kont nafu. U meta mort g[andu [sibt li se nsibu hemm. Minflok sibt ritratt kbir tieg[u. Martu Connie u ibnu Warren qaluli li kien miet madwar sena ilu. Assolutament ma kontx naf. Meta miet inzertajt imsiefer. U ma smajtx. Niftakar lil Oreste pulizija mal-Mobile. It-tifel tieg[u Warren ta’ 15-il sena, urieni poe]ija millisba[ li kiteb lil missieru wara mewtu. Jien u naqra lpoe]ija indunajt kemm kienu close Warren u missieru. Kienu jmorru jimxu flimkien. Jilag[bu ttennis flimkien. Fil-poe]ija Warren jg[id li missieru kien il-coach tieg[u. Nistqarr li din il-poe]ija [allietni bla kliem. Irrid insellem lillmemorja ta’ Oreste, pulizija u missier. Jien u Warren tkellimna fuq ilkarriera li jixtieq jaqbad. Interessat [afna li jmur ja[dem Mater Dei. Jie[u [sieb il-pazjenti. Konvint li Oreste qed jikkow/ja lil ibnu mis-sema. Università Fid-dibattitu talUniversità l-Labour re;a’ g[amilha. {adu n-nies minn barra. Sa[ansitra fis-

sala da[lu partitarji Laburisti li qatt ma kienu rifsu fl-Università. Dak li kellu jkun dibattitu matur bejn l-istudenti talUniversità u l-mexxejja politi/i spi//a hijacked milLabour. Laburisti twasslu bil-privates g[ad-dibattitu. Fis-sala tqassmu bnadar Laburisti u sa[ansitra sfafar. Studenti li ;ew intervistati qalu li [assewhom bullied minn partitarji Laburisti. FlUniversità, fl-istorbju reba[ il-Labour. Fil-kontenut reba[ Gonzi. Id-differenza Fuq il-korruzzjoni l-

Labour g[andu biss paroli. A[na meta jkollna l-inqas informazzjoni ta’ korruzzjoni mmorru g[and il-pulizija. Id-Deputy Leader tal-Malta Labour Party kien jaf li setg[et kienet g[addejja attività illegali f’Ka]in Laburista. Minflok mar jirrapporta din

minn Mario GALEA

l-attività illegali lillPulizija, mar l-g[assa talpulizija. Sab pulizija Laburist. U talbu biex g[alissa ma ji[ux passi. {alli ma jidhirx ikrah ilpartit. Kull meta kellna li/ken informazzjoni ta’ korruzzjoni jew [jiel ta’ attività illegali, a[na morna g[and il-pulizija biex ilpulizija tkun tista’ tinvestiga u tie[u passi. I]da l-Labour imur g[and il-pulizija biex jitlobha ma ti[ux passi. X’differenza! An;lu u Toni

Joe Muscat mhux konsistenti. Anki kif tratta lid-deputy leaders tieg[u. Id-differenza hi /ara. LidDeputy Leader An;lu Farrugia ke//ieh fuq xi [a;a li qal. Id-Deputy Leader Toni Abela mhux qal. Imma g[amel. Jinstema’ jg[id f’recording li mar l-g[assa tal-pulizija u sab pulizija Laburist u qallu biex ma ji[ux passi. I]da lil Toni Abela, Muscat mhux talli ma ke//iehx. I]da ddefendieh. Tabil[aqq ‘Malta tag[na lkoll’. Staqsu lil An;lu. Bieb ta’ barra Din il-;img[a kont g[and familja. G[amilna xi kwarta nitkellmu. Keith, tifel ta’ tmien snin, qabad mieg[i. Jien ninkih fuq il-Liverpool. U hu fuq il-Manchester United. Qomt biex nitlaq. Bdejt riesaq lejn il-bieb ta’ barra. Irringrazzjajthom, [adtilhom b’idejhom u fta[t il-bieb biex no[ro;. Quddiemi nilma[ sodda. “Hemm biex torqod,” qalli Keith b’ton nebbiexi. Inksirt u qbadt il-pum ta’ bieb ie[or. “U hemm biex tag[mel toilet,” re;a’ qabe] Keith.

Ag[ti d-demm… u tkun qed tag[ti tama lil [addie[or


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

14 Elezzjonijiet Kunsilli Lokali 2013

IL-GUDJA Programm Kunsill Lokali Nazzjonalista Il-Gudja 2013

Kif qeg[din fuq l-g[atba li ni//elebraw il-Belt Valletta 2018 b[ala l-Belt Kulturali Ewropea, il-Kunsilliera Nazzjonalisti jemmnu li lGudja, fi/-/okon tag[ha, g[andha tag[ti kontribut s[i[ biex tkompli ]]ewwaq l-identità Maltija mill-aspett storiku, kulturali, ambjentali u so/jali. Kultura Il-Kunsilliera Nazzjonalisti se jenfasizzaw aktar fuq attivitajiet annwali fosthom ilLejla Gudjana f’Mejju, Jum il-Gudja f’Lulju, u l-Milied ta’ Dari f’Di/embru.

Inkomplu wkoll ng[inu sabiex ni//elebraw u nfakkru l-volontarjat fil-Gudja. Dan kollu g[andu jsir b’konsultazzjoni u parte/ipazzjoni tal-g[aqdiet kollha filGudja. Kunsill Lokali Nazzjonalista jag[mel ;emella;; ma’ belt o[ra Ewropea biex niksbu fondi g[allpro;etti ambjentali u kulturali biex inpo;;u l-isem tal-Gudja fuq pjattaforma Ewropea. Anzjani

Kunsill Lokali Nazzjonalista jinvesti f’Day Care Centre g[all-anzjani u jfittex li nestenduh g[al Night Shelter b’kollaborazzjoni mal-privat. Ambjent

Kunsill Lokali Nazzjonalista

jag[ti dinjità li/-/entru storiku tal-Gudja b’pavimentar ta’: - Triq Santa Katerina, - Triq :u]eppi Pace, - Triq id-Dejqa, - Parti minn Triq i]-}ebbu;a, - Triq Ru]ar Formosa, - Triq il-Kappillan, - Parti minn Triq Santa Marija. Kunsill Lokali Nazzjonalista ja[dem biex isir ukoll xog[ol ta’ kostruzzjoni mill-;did ta’ dawn it-toroq: - Triq il-Kbira, - Triq Bir]ebbu;a, - Triq {al Safi, - Parti minn Triq {al Resqun, - Parti minn Vjal it-Torri, - Triq Filippu Castagna, - Parti minn Triq San Mark, - Sqaq San Mark. Permezz ta’ fondi Ewropej Kunsill Nazzjonalista jara kif itejjeb iz-zoni rurali, inklu] upgrading tal-in[awi Ta’ Loretu u ta’ Bir Miftu[, filwaqt li jirrestawra postijiet stori/i ]g[ar b[al ni/e/ u siti o[ra biex ikun hawn heritage trail maz-zoni rurali u stori/i tal-Gudja. Isir titjib u mmodernizzar tas-soft areas fi Triq il-Kbira, Triq {al Resqun u Triq {al Safi. Upgrading tal-Playing Fields fi :nien Raymond Caruana u :nien :lormu Cassar. Kunsill Lokali Nazzjonalista j]id l-fa/ilitajiet rikreattivi g[all-persuni b’abbiltajiet differenti biex ikunu jistg[u jirrikreaw ru[hom huma wkoll. Kunsill Lokali Nazzjonalista jibda pro/eduri biex naraw li l-konfini talGudja jer;g[u ji;u a;;ustati kif jixraq.

Kunsill Lokali Nazzjonalista jestendi l-iskema tat-34U filGudja sabiex inkomlu nsebb[u b’dehra naturali //entru storiku, soft areas u ;onna. Nistrutturaw u nissorveljaw a[jar it-tindif tat-toroq kemm urbani u kif ukoll rurali. }g[a]ag[ Il-Kunsilliera Nazzjonalisti

nkomplu nipparte/ipaw fi skambji g[a]-]g[a]ag[ fi pro;etti tal-Unjoni Ewropea u skemi tal-Gvern, biex nag[tuhom l-opportunità jiskopru kulturi differenti u jesponu t-talenti ;odda tag[hom. Kunsill Lokali Nazzjonalista jda[[al ilKunsill Lokali tal-Gudja filprogramm tal-President’s Award biex i]-]g[a]ag[ ikunu jistg[u jag[mlu volontarjat mal-Kunsill li jservi g[al dan l-award. Il-Kunsilliera Nazzjonalisti jin/entivaw it-tag[lim tul il[ajja b’korsijiet mifruxa fuq etajiet differenti. Sport

Kunsill Lokali Nazzjonalista jkompli jinvesti f’kofinanzjament mal-Gvern u mal-KMS fi programmi sportivi kemm g[at-tfal u kif ukoll g[a]]g[a]ag[ u l-adulti. IlKunsilliera Nazzjonalisti jaraw li jsir ukoll outdoor gym g[allkomunità kollha tal-Gudja. :enerali Il-Kunsilliera Nazzjonalisti j]idu l-parte/ipazzjoni tar-residenti fil-[idma tal-Kunsill bit-twaqqif ta’ sottokumitati fosthom ta]-]g[a]ag[, l-anzjani u taz-zoni residenzjali tal-Mit[na u ta’ Xlejli.

Clayton Abdilla 29, mi]]ewwe;. Degree flICT, Systems Consultant f’kumpanija privata. Involut: Segretarju tal-grupp tal-festa ta’ Santa Marija, membru filKumitat Sezzjonali.

Raymond Caruana 18, ;uvni. Edukazzjoni: Alevels, self-employed, involut fil-Kunsill tal-Iskola, Grupp }g[a]ag[ Gudja, Gudja Nursery.

Stefan Caruana 37, mi]]ewwe;. B.A. Music and Theatre Studies millUniversità ta’ Malta. Membru fil-Grupp ta]-}g[a]ag[ Gudja, fil-kor parrokkjali u lgrupp tal-festa.

Mark Anthony Sammut 27, ;uvni. In;inier, Kunsillier Nazzjonalist fil-Kunsill Lokali Gudja, Membru fil-

Grupp }g[a]ag[ Gudja u CAM Youths. Kien player u coach fil-Gudja United Youth Nursery. G[andu diploma filpjanu u organist fil-Kor Ássumpta Est. Gold Award Holder tal-President’s Award Scheme. Lesta l-Masters Degree mill-Università ta’ Londra.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Elezzjonijiet Kunsilli Lokali 15

L-IMTARFA Programm Kunsill Lokali Nazzjonalista L-Imtarfa 2013 mog[tija d-dinjità mist[oqqa. Child Care Centre

Programm tat-toroq

Kunsill Lokali Nazzjonalista jibni mill-;did toroq fosthom: - Triq ir-Razzett l-A[mar, - Triq S. Calleja - Triq Fsadni, u o[rajn Biex b’hekk ikollna lImtarfa kollha b’servizzi ;odda u toroq asfaltati. Devoluzzjonijiet

Kunsill Lokali Nazzjonalista qieg[ed filpro/ess li jkunu devoluti proprjetajiet i]da mhumiex konklu]i. Kunsill Lokali Nazzjonalista jemmen li hemm b]onn li: - L-Isolation Hospital ji;i proprjetà tal-Kunsill bliskop a[[ari li jsir ?entru ta’ Arti u Kultura - Civic Centre u ta[t ebda mod ma jing[ata lil [add [lief lill-komunità talImtarfa. Restawr

Kunsill Lokali Nazzjonalista hu impenjat li postijiet stori/i b[al TatTorri, l-Arlo;;, l-Water Tank u siti o[ra stori/i talmadwar ikunu restawrati u

Kunsill Lokali Nazzjonalista ja[dem biex g[al ulied ir-residenti talImtarfa spe/jalment ulied min ja[dem, ikun hemm /entru fejn persuni inkarigati jie[du [sieb it-tfal u dan ilpro;ett jista’ jsir bi s[ab malprivat.

Anne Marie Cordina 38, g[andha tifel. Kienet involuta fil-Kumitat Sezzjonali San Pawl il-Ba[ar u l-Qawra Scout Group. Tg[in lil single mothers u lkomunità Ingli]a f’San Pawl il-Ba[ar.

Simon Paul Fenech (Vi/i Sindku) 35, Skola Sekondarja. Ja[dem mal-Waste Serve Involut: Vi/i President Futbol Mtarfa FC, Membru Partit Nazzjonalista Mtarfa, Vi/i Sindku Mtarfa.

Anton (Anthony) Mifsud (is-Sindku) 50, Edukazzjoni Terzjarja, Professjoni: Programmer#Manager. Ja[dem: Manager Paramount Garage, President Kumitat Sezzjonali Mtarfa, President Re;jun Tramuntana, Kaxxier Mtarfa Football Club, Sindku 2008-13, Kunsillier 2006-08.

Anatole Scerri Diacono 38, mi]]ewwe; u g[andu tifel. Studja l-Università ta’ Malta u ja[dem mal-Air Malta Cabin Crew, Kumitat Sezzjonali (Te]orier), Kunsillier fil-Kunsill Lokali tal-Imtarfa g[al dawn l-a[[ar [ames snin, rappre]entant talImtarfa fil-Kumitat Sezzjonali.

Diane Spiteri 40, xebba, g[andha tifla. Edukazzjoni Sekondarja, Nursing Aide l-Isptar Mount Carmel. Involuta: Kumitat Sezzjonali Naxxar, Partit Nazzjonalista Rabat, Kumitat

Youth Centre

Kunsill Lokali Nazzjonalista jemmen li hemm b]onn ?entru g[a]}g[a]ag[ u dan jista’ jsir flIsolation Hospital fl-Imtarfa stess. Konna pijunieri li [loqna tant g[aqdiet u fil-le;i]latura li jmiss no[olqu skola talmu]ika. Kunsill Lokali Nazzjonalista jsebba[ ilPjazza San Oswald u Pjazza Re;imenti Maltin. :emella;;i

Kunsill Lokali Nazzjonalista ja[dem biex jinstab xog[ol g[all-entitajiet tal-Imtarfa u nesperjenzaw kulturi varji. Kunsill Lokali Nazzjonalista impenjat li jkompli t-tieni u l-a[[ar fa]i tal-bandli. Pro;ett tal-Bosk wara lapprovazzjoni tal-MEPA Pro;ett finanzjat mija fil-

mija mill-Unjoni Ewropea ta[t pro;ett MAG LEADER. Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista jo[olqu residential parking g[all-kumdità tar-residenti tal-Imtarfa. In]idu l-parke;;i: Jitkompla l-pro;ett talBelveder mag[ruf a[jar b[ala tal-Karnival. Inkomplu nsebb[u l-ambjent. Sport

No[olqu pitch tal-bo//i g[ad-dilettanti tag[na. Insa[[u l-kalendarju tal-attivitajiet tag[na. Inkomplu ninvestu fl-edukazzjoni tal-komunità tag[na. Hu programm vast u possibbli bl-g[ajnuna tal-Gvern ?entrali. Ilkoll flimkien u b’xog[ol kollettiv, kollox possibbli.

Sezzjonali Partit Nazzjonalista Mtarfa, MCH Culture Sports Club, attiva filPartit, Kunsilliera tal-Partit.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

16 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-:ERMANJA

Aktar dwar l-iskandlu tal-ikel

Il-Papa Benedittu jidher waqt li [iere; mis-sala (fil-Vatikan) li ssemmiet g[all-Papa Pawlu Sitta u wara li lbiera[ ikkonkluda udjenza spe/jali mal-qassisin tad-Djo/esi ta’ Ruma (Reuters)

IL-BELT TAL-VATIKAN

Il-Papa be[siebu ‘jin[eba mid-dinja’ Il-Papa Benedittu g[andu jiddedika l-kumplament ta’ [ajtu g[at-talb filwaqt li ‘jin[eba mid-dinja’, skont lewwel kummenti personali tieg[u mindu [ar;et l-a[bar sorprendenti tar-ri]enja tieg[u b[ala l-Kap talKattoli/i. Ir-rimarki tal-Papa saru waqt li kien qed ikellem lil eluf ta’ qassisin mid-djo/esi ta’ Ruma u bi kliemu jitqies (anki) b[ala l-’a[[ar diskors’ fil-kapa/ità tieg[u b[ala Isqof tal-kapitali Taljana. Il-Vatikan di;à qal li lPapa :ermani], li g[andu 85 sena, g[andu jg[ix ‘bejn il[itan tal-Vatikan’ u bl-ewwel a[bar tar-ri]enja tkun

segwita, kwa]i minnufih, b’diskors ie[or dwar ‘[ajja dedikata lit-talb’. Fil-fatt, Benedittu lbiera[ tkellem dwar ‘[ajja filklaw]ura’ ladarba jwarrab darba g[al dejjem (minn Papa) fi ]mien ;imag[tejn, i]da g[amilha /ara wkoll li ‘filwaqt li qed jirtira g[al [ajja ddedikata lit-talb g[andu jibqa’ qrib taddjo/esi u l-kleru, b[alma huma se jkunu qrib tieg[u, u avolja se jkun mo[bi minn g[ajnejn id-dinja’. Wara t-28 ta’ Frar – u ladarba jsir l-ewwel Papa f’mijiet ta’ snin li jirri]enja mill-kariga minflok jibqa’ jamministra l-knisja tul [ajtu

– Benedittu g[andu jmur g[al irtir fir-residenza sajfija (talPapa) f’Castel Gandolfo, lejn in-Nofsinhar ta’ Ruma,

mbag[ad isir residenti permanenti tal-kunvent Mater Ecclesiae, li jinsab qalb il;onna tal-Ba]ilika ta’ San Pietru. Il-Vatikan di;à tenna li m’g[andux jinfluwenza lelezzjoni tas-su//essur talPapa li ssir waqt konklavi sigriet ipprogrammat g[al bejn il-15 u l-20 ta’ Marzu fil-Kappella Sistina. Intant, l-a[[ar kummenti tal-Papa – li ma kinux ippreparati minn qabel – lillqassisin mi;bura fis-Sala talVatikan iddedikata lill-Papa

Pawlu Sitta kienu l-ewwel kliem pubbli/i ta’ Benedittu dwar kif g[andu jqatta’ [ajtu ladarba jin[all mirresponsabiltajiet attwali. L-avveniment tal-biera[ kien anki l-a[[ar kapitlu fit’tislima twila’ ta’ Benedittu li mexxa l-Knisja Kattolika g[al dawn l-a[[ar tmien snin b[ala s-su//essur tal-mibki Papa :wanni Pawlu t-Tieni li kien miet f’April tal-2005. Il-Vatikan qal li mal-117-il kardinali se jkunu eli;ibbli biex jissie[bu fil-konklavi ta’ Marzu fejn jing[a]el issu//essur ta’ Benedittu u ladarba s-Sede ta’ San Pietru jispi//a ‘battal’ fit-28 ta’ Frar.

Qeg[din jitne[[ew ilpakketti tal-lasanja fri]ata mis-supermarkets wara li dan il-prodott instab billa[am ta]-]iemel – u b[ala l-a[[ar ]vilupp fl-iskandlu tal-ikel (ippro/essat) ikkontaminat li qed jinfirex madwar l-Ewropa. Hemm anki l-bejjieg[a bl-ingrossa lokali li qeg[din je]aminaw il-prodotti ta//anga pro/essati u blUnjoni Ewropea qieg[da t[e;;e; biex l-Istati membri jwettqu provi ‘g[allg[arrieda’ g[all-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni. Il-Kummissarju tal-UE dwar is-Sa[[a u l-Politika tal-Konsumatur Tonio Borg qal li l-Istati kollha tal-UE, mill-Ewwel ta’ Marzu, g[andhom iwettqu testijiet tad-DNA fuq i/-/anga pro/essata u fuq perijodu ta’ tliet xhur. L-ISTATI UNITI

Tintemm il-ka//a g[al pulizija-qattiel Il-Pulizija ta’ Kalifornja konkludiet il-ka//a g[al eks pulizija mad-Dipartiment ta’ Los Angeles li hu akku]at dwar omi/idju u wara li nstab il-katavru ma[ruq ta’ ra;el ;o kabina fejn ja[sbu li kien misto[bi t-tali. Il-katavru ma kienx identifikat b[ala ta’ Christopher Dorner, imsemmi b[ala ‘l-pulizijaqattiel’ u li hu suspettat dwar il-qtil ta’ tliet persuni (fosthom pulizija ie[or) waqt in/identi separati finNofsinhar ta’ Kalifornja, i]da l-awtoritajiet jemmnu li jistg[u jiddikjaraw din linvestigazzjoni ‘konklu]a’.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

A[barijiet ta’ Barra 17 IL-KOREA T’ISFEL

Twissija lil Pyongyang Il-Korea t’Isfel wissiet blakbar serjetà lill-Korea ta’ Fuq dwar il-possibbiltà li tattakkaha f’ka] li tasal g[allkonklu]joni li l-;ar komunista qed i[ejji xi aggressjoni imminenti. Il-Gvern ta’ Seoul anki ]vela missila cruise li qal kapa/i ‘tolqot l-uffi/ini talMexxejja komunisti fi Pyongyang’ u f’pass inti] biex jindirizza t[assib li l-Korea t’Isfel tista’ ma tla[[aqx malKoreani komunisti f’termini teknolo;i/i. Il-Korea ta’ Fuq nhar itTlieta wettqet it-tielet prova nukleari bi sfida g[ar-ri]oluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti u fejn tidher li avvanzat lejn l-i]vilup ta’ missila nukleari li kapa/i twassal g[al distanzi twal. L-a;ir ta’ Pyongyang kien ikkundannat mill-Istati Uniti, l-Ewropa, il-:appun u /-?ina u filwaqt li l-Korea ta’ Fuq ilbiera[ irrepetiet it-twissija li ‘aktar sanzjonijiet (fil-

konfront tag[ha)’ jistg[u j;eg[luha tie[u azzjonijiet ;odda, il-Gvern f’Seoul irribatta, ming[ajr tlaqliq, li lest ‘jirritalja g[al kull attakk’. Il-Korea t’Isfel di;à [ar;et direttivi li jag[mluha possibbli biex it-truppi (tag[ha) mal-fruntiera komuni jisparaw lura ‘direttament’ filka]i li jqisu b[ala ne/essarji u ming[ajr ma jfittxu l-permess tal-Kapijiet tal-Armata. Fl-istess [in, esperti millKorea t’Isfel qalu li ma indikawx l-isotopes radjuattivi mill-a[[ar prova nukleari talKorea ta’ Fuq u wara l-anali]i ta’ mill-anqas tmien kampjuni. Is-sejba ta’ /erti isotopes jg[inu lill-esperti biex jiddeterminaw jekk ilkomunisti u]awx tag[mir ibba]at fuq l-uranjum jew ilplutonjum; bl-g[exieren tassistemi g[all-monitera;; g[al radjazzjoni fil-Korea t’Isfel ma jindikaw ‘l-ebda bidliet’ fis-sitwazzjoni.

L-INDJA> In-nisa ji]fnu mal-kanzunetta jew sigla tal-kampanja ‘One Billion Rising’ (Il-Qawmien ta’ Biljun Persuna) fi New Delhi. Din il-kampanja fuq livell dinji hi wa[da koordinata bil-[sieb li twassal il-messa;; dwar il-[tie;a li tintemm il-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet ta’ kull pajji] (Reuters)

?IPRU IS-SIRJA

Theddida g[all-Ewropa Is-Segretarju Britanniku g[all-Affarijiet Barranin William Hague qal li aktar ma jitwal il-konflitt tas-Sirja akbar ittheddida li dan ‘ikattar’ ;enerazzjoni ;dida ta’ militanti b’esperjenza tal-gwerra u li jimponu theddida reali g[arRenju Unit u l-pajji]i l-o[ra tal-Ewropa. F’diskors li g[amel f’Londra fejn fassal strate;ija g[al kontra t-terrori]mu, Hague qal li s-Sirja saret ‘l-aktar destinazzjoni prominenti g[all-persuni li jridu ji;;ieldu jihad (gwerra qaddisa) minn kwalunkwe post ie[or fid-dinja’. Il-kummenti ta’ Hague anki dehru immirati g[ar-Russja li wkoll g[andha passat problematiku ma’ militanti I]lami/i u li, flimkien ma/-?ina, kemm-il darba waqqfet lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti milli tie[u azzjoni kontra lPresident tas-Sirja Bashar al-Assad. Il-Gvern ta’ Assad ilu kwa]i sentejn ji;;ieled kontra ribelli fis-Sirja; pajji] li qed jattira dejjem aktar militanti minn barra bl-iskop li jibdlu t-tmexxija (fil-parti kbira sekulari) tal-President ma’ Stat I]lamiku radikali.

Possibbiltà ta’ pre/edent negattiv Minkejja li tibqa’ relattivament ]g[ira f’termini ekonomi/i, din il-g]ira stat qed ti]vol;i b[ala ‘element ta’ sogru’ g[all-impenji lejn ittra]]in tal-problemi fil-pajji]i (ekonomiji) [afna akbar tazZona Ewro. Dan g[aliex kwalunkwe mezz g[al soluzzjoni tal-kri]i ‘?ipru’ – mirristrutturizzazzjoni tad-dejn sal-konferma ta’ telf millbanek – x’aktarx li jservi b[ala predent g[al pajji]i o[ra li g[addejjin minn gwaj fiskali. Il-poplu ta’ ?ipru nhar il{add jivvota fl-elezzjoni g[all-Presidenza, fost periklu li bailout g[al dan il-pajji] u l-

kundizzjonijiet marbuta mieg[u jaffettwaw b’mod negattiv il-fidu/ja (li g[adha fra;li) tas-swieq finanzjarji. Fil-fatt, Jennifer McKeown, ekonomista ewlenija ma’ Capital Economics, qalet li ‘minkejja li jista’ jidher li lkri]i ta’ ?ipru mhix ta’ barra minn hawn, huwa ka] li jsostni pre/edent g[al dak li jse[[ filpajji]i l-o[ra.’ ?ipru applikat g[al g[ajnuna finanzjarja ming[and ilkredituri internazzjonali proprju tmien xhur ilu; bilg]ira stat te[tie; sa g[axar biljun ewro biex issostni lbanek u sa 7.5 biljun ewro o[ra g[all-ba;it.

Intant, il-problemi ‘jibdew’ bil-forma tal-g[ajnuna me[tie;a u meta s-self kapa/i ‘jixpruna’ d-dejn ta’ ?ipru g[al 140 fil-mija tal-Prodott Gross Domestiku (GDP) annwali. Dan jag[milha diffi/li biex il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) jie[u sehem fil-pakkett tas-salvata;; min[abba r-regoli li jwaqqfu sself lil pajji]i li jistg[u ma jirrispettawx l-obbligi. Osservaturi anki jemmnu li l-g[ajnuna lil ?ipru li tg[in lill-pajji] biex jikkonfronta ddjun tieg[u tkun anki problematika min[abba t-tip ta’ ‘messa;;’ li jintbag[at lillbqija taz-Zona Ewro.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra

L-AWSTRALJA

Tinbieg[ il-pistola tal-Kaptan Cook Pistola li kienet il-

Ra;el i;orr il-b]ie]aq b’forma ta’ qalb waqt li riekeb fuq mutur fil-belt ta’ Lahore (Reuters)

IL-PAKISTAN

Jilmentaw dwar Jum San Valentinu Filwaqt li numru ta’ Pakistani lbiera[ /elebraw Jum San Valentinu bil-fjuri u lb]ie]aq – l-istess b[alma jsir fil-ma;;oranza tal-pajji]i – kien hemm anki l-individwi u l-gruppi li kkundannaw lavveniment b[ala ‘insult lillI]lam’. Fil-fatt, persuni fil-belt ta’ Karachi – fejn jg[ixu mattmintax-il miljun resident – tellg[u l-billboards im]ejna b’’qalb sewda’ u b’messa;; li/-/ittadini biex jg[idu ‘Le lil Jum San Valentinu’. Dan sar fuq direttiva ta’ grupp affiljat mal-Jamaat-eIslami, il-partit politiku reli;ju] li g[andu sitt deputati fille;islazzjoni ta’ 342 membru,

u fost l-insistenza li ‘ttradizzjoni ta’ Jum San Valentinu tirrifletti nuqqas ta’ sensittività u dinjità minbarra sens ta’ injoranza dwar lI]lam’. Il-partiti sekulari jiddominaw il-politika tal-Pakistan u dawn mistennija jirb[u l-ma;;oranza tal-voti fl-elezzjonijiet li jridu jsiru din is-sena. Madankollu hu anki minnu li l-partiti reli;ju]i kapa/i jkattru linfluwenza politika permezz ta’ avvenimenti u dimostrazzjonijiet tat-toroq spe/ifi/i. Syed Askari, kelliem g[al Jamaat-e-Islami, enfasizza li l’kun/ett ta’ Valentinu jmur kontra l-kultura I]lamika fejn

ir-relazzjonijiet huma sagri’. Hu kompla li l-kultura li jifforma parti minnha ssostni ]]wie; ‘irran;at’ u fejn ‘in-nies ma ji]]ew;ux g[all-im[abba’. Askari u o[rajn tal-istess fehma huma anki urtati dwar ‘Jum li jimponi l-kultura talPunent fuq so/jetà I]lamika’ u meta f’Peshawar, numru ta’ nies [arqu kartolini ta’ Valentine’s Day quddiem ilkameras tat-televi]joni; b’nisa lebsin l-iswed jag[mlu ;esti ta’ kundanna immirati g[attradizzjoni. Ir-regolatur tax-xandir talIstat – PEMRA – sadattant [e;;e; lix-xandara biex ‘jirrispettaw is-sentimenti tattelespettaturi’ u wara li

‘waslulu l-ilmenti minn diversi faxex tas-so/jetà li //elebrazzjonijiet ta’ San

Valentinu mhumiex konfermi mar-reli;jon u l-kultura Pakistani u li g[aldaqstant m’g[andhomx jing[ataw ilpubbli/ità mill-istampa’. I]da f’I]lamabad, il-belt kapitali, spikkaw il-bejjieg[a ta’ b]ie]aq fil-forma ta’ qalb fid-diversi toroq u bil-bejjieg[a tal-fjuri jirrappurtaw li ‘xxog[ol mexa ;mielu grazzi g[al San Valentinu’. Numru ta’ nies intervistati qalu wkoll li dawk li [ar;u jikkundannaw it-tradizzjoni huma biss ‘minoranza ta’ estremisti li dde/idew li jag[mlu teatrin g[all-media’.

proprjetà tal-Kaptan James Cook, l-esploratur Ingli] li ddikjara l-Awstralja b[ala kolonja tar-Renju Unit madwar ]ew; sekli u nofs ilu, inbieg[et waqt irkant u g[all-prezz ta’ 219,600 dollari Awstraljani – ekwivalenti g[al kwa]i 170,000 ewro. Il-pistola inkwistjoni, tattip flintlock u mag[mula mir-ram, tmur lura g[asseklu tmintax, u bl-irkant ji;;enera interess qawwi mid-dilettanti fl-Awstralja u fejn anki spikkaw l-offerti minn New Zealand. Intant, din il-pistola hi fost il-ftit effetti personali li g[ad fadal tal-esploratur u meta mifhum li x-xerrej hu kollezzjonist privat residenti fl-Istat ta’ Viktorja. F’April tal-1770, James Cook kien sar l-ewwel Ewropew ‘fl-istorja’ li la[aq il-kosta tal-Lvant talAwstralja u wara li kien fassal il-mappa bl-artijiet tal-kosta ta’ New Zealand. Imbag[ad, f’Awwissu tal1770, hu kien waqqaf ilbandiera Britannika fuq Possession Island, lejn itTramuntana ta’ Queensland. Mhux mag[ruf jekk Cook kienx qed i;orr il-pistola meta rifes l-art tal-Awstralja g[all-ewwel darba, b’dan lesploratur ‘il quddiem jag[mel ]ew; espedizzjonijiet o[ra firre;jun tal-Pa/ifiku u fejn kien spi//a maqtul, filHawaii, fl-1779.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

A[barijiet ta’ Barra 19

IZ-ZONA EWRO

Aktar tfal qeg[din ibatu mill-awsterità Kwa]i terz tat-tfal filGre/ja, l-Irlanda, ilPortugall, l-Italja u Spanja spi//aw f’xifer il-faqar b’ka;un tal-politika ta’ awsterità inti]a biex tnaqqas mid-dejn pubbliku ta’ dawn il-pajji]i. Dan qalitu l-entità karitatevoli globali Caritas fost twissija li sitwazzjoni b[al din kapa/i twassal g[al diversi ;enerazzjonijiet ‘mitlufa’ fl-Ewropa. Kelliema g[al din il-karità, li semmew statistika talUnjoni Ewropea, spjegaw li l-Italja u l-pajji]i taz-Zona Ewro li r/evew is-self ‘internazzjonali’ qeg[din jo[olqu ;enerazzjoni ta’ tfal u ]g[a]ag[ li jiddependu mill-ikel ‘fqir’ u li qeg[din jg[ixu minn ;urnata g[allo[ra bil-moral baxx. Dan meta ftit je]istu prospetti ta’ xog[ol u fost ]ieda fl-ammonti tat-tfal li huma vi/in li ‘jinbelg[u mill-faqar’. Mill-2010, l-Gre/ja, lIrlanda, il-Portugall u Spanja r/evew l-g[exieren

tal-biljuni tad-dollari f’self ming[and l-UE u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) bil-kundizzjoni li lGvernijiet inaqqsu l-infiq u j]idu t-taxxa – minbarra li jda[[lu r-riformi g[allawsterità. L-Italja, sal-lum, ma ng[atat l-ebda bailout u minkejja g[andha pi] ta’ dejn ;mielu. Intant, f’dan ilpajji] – l-istess b[alma hu lka] fl-erba’ pajji]i msemmija – ir-rata ‘dejjem qed ti]died’ tat-tfal f’xifer il-faqar tikkon/iedi maleqqel tal-kri]i finanzjarja, fl2008, u ]-]ieda ta’ dan ilfenomenu (minn sena g[al sena) sal-2011. Filwaqt li ma [ar;itx /ifri partikulari g[all-2012, Caritas qed twa[[al ‘din issitwazzjoni allarmanti’ fuq politika ta’ tnaqqis fil-qasam tal-;id so/jali u filbenefi//ji tal-qg[ad u fejn qeg[din ibatu l-familji. F’dan il-kuntest, intant, issemmew anki ]-]idiet fittaxxa tal-VAT u fid-dazju impost fuq il-fuel.

FRANZA

Jin[araq [aj wara li rifjutawlu l-benefi//ji tal-qg[ad Ra;el li ;ie dikjarat ineli;ibbli g[al benefi//ji talqg[ad miet wara li ta n-nar lilu nnifsu barra ‘job centre’ filbelt ta’ Nantes u wara li lpulizija pre]enti ma rnexxilhiex ‘i]ommu’ minkejja li t-tali kien di;à bag[at ilmessa;;i lill-istampa fejn qal li kien qed ja[seb ‘biex joqtol

lilu nnifsu pubblikament’. Ir-ra;el ta’ 43 sena qal li rrifjutawlu l-benefi//ji minkejja li [adem bi]]ejjed sig[at biex jikkwalifika g[alihom. Il-qg[ad fi Franza llum la[aq l-ag[ar livelli fi tnax-il sena, b’aktar minn tliet miljun ru[ qeg[din ifittxu xxog[ol.

In-nies jimxu barra bureau g[all-persuni li qed ifittxu x-xog[ol f’Ateni. Il-qg[ad f’dan il-pajji] f’Novembru tela’ g[al rekord ta’ 27 fil-mija, skont /ifri li [ar;u lbiera[ mis-servizz g[all-istatistika ELSTAT (Reuters)

IZ-ZONA EWRO

Ri/essjoni aktar profonda fl-a[[ar xhur tal-2012 Ir-ri/essjoni fiz-Zona Ewro saret aktar profonda fl-a[[ar tliet xhur tal-2012 u fejn l-ekonomiji tal:ermanja u Franza – i]]ew; muturi ewlenin talEwropa – anki naqsu sostanzjalment f’dan ilperijodu. L-a[[ar statistika wriet li l-ekonomija tal-:ermanja naqset b’0.6 fil-mija g[allperijodu Ottubru-Di/embru u g[all-ag[ar statistika milleqqel tal-kri]i finanzjarja globali tal-2009. I/-/ifri negattivi huma riflessi b’mod partikulari flesportazzjoni, li hi element kru/jali tal-ekonomija :ermani]a, u bissitwazzjoni qed tqanqal lok g[al t[assib. Intant, l-ekonomija ta’ Franza g[all-perijodu indikat naqset b’0.3 mija li hu ag[ar milli kienu qeg[din

jistennew – u bl-ekonomiji tas-sbatax-il pajji]i tal-ewro tonqos b’0.6 fil-mija. Pajji] jiffa//ja ri/essjoni f’ka] li l-ekonomija tonqos g[al ]ew; perijodi konsekuttivi ta’ tliet xhur-il wie[ed. Intant, l-analisti jemmnu li z-Zona Ewro tirritorna fit-triq tal-i]vilupp fl-2013 – i]da anki hawn, lindikazzjonijiet huma li kull ]vilupp g[andu jkun ]g[ir [afna u li jfisser li l-impatt so/jali tar-ri/essjoni xorta g[andu jkun ‘iebes’ g[al numru ta’ pajji]i. L-ekonomija tal-Italja naqset b’0.9 fil-mija g[al Ottubru-Di/embru (2012) u waqt li hemm fehmiet differenti dwar il-prospetti tal-membri taz-Zona, lekonomisti xorta jibqg[u po]ittivi dwar il-:ermanja ‘li x’aktarx qed tiffa//ja perijodu temporanju ta’

dg[jufija aktar milli xi perijodu twil ta’ sta;nar’. L-ist[arri; tal-indi/i PMI g[al Jannar ukoll indika li lag[ar seta’ g[adda g[azZona Ewro, bil-:ermanja, Spanja u l-Italja kollha juru sinjali ta’ sitwazzjoni aktar stabbli. Madankollu, lanalisti jbassru li Franza riesqa g[al ri/essjoni u minkejja li l-President Fran/i] Francois Hollande qed jipprova jag[mel pajji]u aktar kompetittiv b’li jaqta’ l-infiq tal-Gvern. L-a[[ar /ifri tal-Prodott Gross Domestiku (GDP) jfissru li l-ekonomija ta’ Franza bilkemm ]viluppat fl-2012, bil-Ministru Fran/i] g[all-Finanzi Pierre Moscovici jammetti li lGvern jista’ jkollu ‘jevalwa mill-;did’ it-tbassir dwar ]vilupp ekonomiku ta’ 0.8 fil-mija g[all-2013.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Forzi Armati ta’ Malta 21

20 Forzi Armati ta’ Malta

Investiment ta’ €2.4 miljun fl-Iskwadra Marittima tal-FAM

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, jispezzjona numru ta’ suldati mal-wasla tieg[u fil-ba]i marittimi

Minn Jerome Caruana Cilia

Ritratti Michael Ellul

“Qieg[ed hawn b’sens ta’ kburija u umiltà lejkom, issuldati tal-iskwadra Marittima tal-forzi Armati ta’ Malta.” Kliem il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt linawgurazzjoni ta’ ]ew; pro;etti fil-ba]i tal-iskwadra marittima tal-Armata f’Xatt itTiben, b’investiment ta’ €2.4 miljun. Il-Prim Ministru fa[[ar limpenn ta’ din l-iskwadra li taqdi d-dmirijiet tag[ha b’kura;;, f’mumenti kriti/i fejn sa[anistra jpo;;u l-[ajja tag[hom f’sogru sabiex jg[inu lil [addie[or. Hu qal li fixxhur li ;ejjin il-Gvern se jkompli jinvesti f’[elikopter ;did b’investiment ta’ €18-il miljun u anke fil-fa/ilità tarRapid Deployment Team. L-ewwel pro;ett jikkon/erna binja ;dida li minnha l-iskwadra qed ti;i mmexxija. Din il-binja li fiha ja[dmu madwar 50 ru[, t[addan fiha s-sezzjonijiet amministrattivi, tekni/i u

lo;isti/i tal-Iskwadra Marittima. Fiha hemm ukoll /entru ta’ e//ellenza li s-sena li g[addiet biss offra ta[ri; lil 81 uffi/jal minn 8 pajji]i differenti floqsma tat-Tfittix u sSalvata;;, il-Li;i Marittima u Ship Boarding. Barra minn hekk kienu kkummissjonati wkoll tliet Rigid Hull Inflatable Boats armati b’sistema ta’ monitera;; marittimu li jinkludi wkoll apparat li jg[in l-operatur jara fid-dlam. Dawn il-Fast Interceptors li ;ew mibnija skont il-b]onnijiet partikolari tal-Forzi Armati ta’ Malta kapa/i jil[qu velo/ità e//ezzjonali u huma mg[ammra b’sistema ta’ komunikazzjoni li tintegrahom ma’ ri]orsi o[ra tal-armata fuq l-art u fuq ilba[ar. F’kummenti ma’ dan il;urnal, il-Logutenent Kurunell, Wallace Camilleri spjega kif se l-Iskwadra

Marittima se tgawdi minn dan l-investiment. Hu qal li din hi [olqa o[ra minn katina ta’ investimenti fil-Forzi Armati ta’ Malta u juri l-impenn talGvern sabiex ikompli jg[in lill-Armata [alli jkollha l-aqwa apparat possibbli.

{olqa o[ra minn katina ta’ investimenti fil-Forzi Armati ta’ Malta Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta, Martin Xuereb, qal li fir-rigward talIskwadra Marittima, il-futur jipprometti affarijiet sbie[ u lpro;etti li qed ji;u mag[;una jew di;à qed jin[mew huma [afna. Fost l-o[rajn wie[ed isemmi l-pro;ett li ser iwassal g[all-[a]na tal-fjuwil. Dan ilpro;ett ser jiswa ‘l fuq minn

miljun ewro u g[andu jitlesta sal-2014. Hu qal li xejn minn dan ma kien isir kieku l-Gvern ma weriex fidu/ja fil-Forzi Armati ta’ Malta. Fidu/ja mibnija fuq /ertezza illi dan li qed ji;i attwat huwa investiment mhux sempli/iment infiq. Xuereb irringrazzja lill-Prim Ministru tas-sapport tieg[u. Fuq kollox hu rringrazzja b’mod partikolari lill-membri talForzi Armati ta’ Malta f’kull livell, li b’dedikazzjoni kbira ja[dmu bla heda biex il-Forza tkompli tissa[[a[. Hu rringrazzja lil dawk li b’entu]ja]mu jfittxu bla waqfien opportunitajiet biex din il-Forza tkompli timxi ‘l quddiem. Il-Prim Ministru ta /ertifikat ta’ rikonoxximent g[all-[idma importanti tal-Iskwadra Marittima. Hu qal li l-Gvern hu kommess li jibqa’ jinvesti fil-Forzi Armati ta’ Malta, b’mod parikolari fl-Iskwadra Marittima.

Wa[da mir-Rigid Hull Inflatable Boats li huma armati b’sistema ta’ monitera;; marittimu

Dan l-investiment juri l-impenn tal-Gvern sabiex ikompli jg[in lill-Armata [alli jkollha l-aqwa apparat possibbli

Il-Prim Ministru jiltaqa’ ma’ suldati li qed igawdu minn apparat tal-a[[ar teknolo;ija


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

22 ?inekritika minn Joe Calleja - jocal@me.com

BULLET TO THE HEAD

Ta[lita tajba ta’ azzjoni u umori]mu Direzzjoni> Walter Hill, {in> 91 minuta, ?ert.> 18, KRS

Fis-snin tmenin Nick Nolte u Eddie Murphy nistg[u ng[idu li inawguraw ;eneru kurju] fil-films ta’ azzjoni m[awwar b’do]a qawwija u mhux goffa ta’ umori]mu, li ma setax jonqos meta wie[ed mill-koppja sa dak i]-]mien kien l-aktar mag[ruf g[allkummiedji, Murphy. Il-film li ta bidu g[al dan l-istil, u li wara kien ;ie kkupjat ferm, kien 48 Hrs, li baqa’ wie[ed mill-films favoriti tieg[i ta’ dawk issnin. L-istess re;ista ta’ dak ilfilm, Walter Hill, minkejja li proprju x-xahar li g[adda g[alaq 71 sena, qed jittama li jikseb l-istess su//ess bl-istess formula /inematografika, i]da hawn g[andna ta[lita o[ra kurju]a, din id-darba flatturi: [add inqas mill-veteran tal-films ta’ azzjoni Sylvester Stallone (66 sena) u lill-Amerikan-Korean relattivament ]ag[]ug[ Sung

Kang, li ]gur mhux ;did f’films ta’ dan it-tip, g[ax biss biss [adem il-parti ta’ Han fil-films Fast & Furious. Stallone din id-darba jidher b[ala l-qattiel Bobo li wara li f’nasba joqtlu lill-kollega tieg[u, dan ja[lef li jivvendika ru[u minn dawk li qatluh u lil min bag[athom. Jinvestiga dan id-delitt ikun hemm id-ditektiv Kwon (Kang) li kien i[obb jimxi skont il-li;i. Minkejja dan, hu jispi//a jing[aqad ma’ Bobo bit-tama li flimkien jikxfu pjan komplikat li fih kienu mda[[la politikanti korrotti u ]viluppaturi bla skrupli li riedu jisfrattaw pro;etti ta’ djar g[all-poplu fi New Orleans, biex minflokhom jibnu kumplessi ta’ djar u appartamenti lussu]i. Imma dan is-su;;ett mhux ittrattat aktar serju milli huwa assolutament ne/essarju. Minbarra numru ma jing[addx ta’ nies maqtula

Id-dwell finali bl-imnanar bejn Bobo (Sylvester Stallone) u l-mer/enarju kriminali Keegan (Jason Momoa) f’Bullet to the Head

(donnok tist[ajlek qed tara xi video game!) hemm Bobo li kwa]i l-[in kollu b’espressjoni ta’ wie[ed irrabjat jinsulta u jirridikola – f’mumenti tassew komi/i – lill-

kollega Kwon, li tul il-film kemm-il darba jsalvah minn sitwazzjonijiet perikolu]i, g[alkemm anki Kwon isalva [ajjet Bobo. Bullet to the Head hu

divertiment [afif li jtaffi mhux ftit l-element ta’ vjolenza u qtil, tant li diffi/li ma tid[akx tara n-nies []iena jinqatlu donnhom dubbien.

QUARTET

Appetitu] u [afif daqs suflè bnin Direzzjoni> Dustin Hoffman, {in> 93 minuta, ?ert.> PG, KRS

Li kieku kelli spazju g[al titlu itwal dwar din il-kritika tieg[i g[al dan il-film kont nag[mlu ‘Xalata g[all-anzjani u ftu[ ta’ orizzonti ;odda g[al dawk li g[adhom mhumiex’. Il-film hu kummiedja [afifa u [elwa (daqs appuntu xi suflè bnin!) ambjentata f’dar ta’ kantanti tal-opra u mu]i/isti rtirati, imma minkejja dan, il-film – li huwa d-debutt tal-attur Dustin Hoffman wara l-kamera, b[ala re;ista – g[andu jifta[ orizzonti ;odda lil dawk li g[ad fadlilhom biex isiru anzjani mhux biss filkamp mu]ikali, imma filmod kif jaraw u ja;ixxu malanzjani. Hoffman je[odna millewwel f’Beecham House, iddar tal-anzjani fejn tasal l-eks sopran ta’ fama kbira Jean (Maggie Smith). G[alhekk l-eks direttur mu]ikali Cedric (Michael Gambon) ja[seb li jbiddel ilprogramm g[all-kun/ert gala annwali li kien ji;i organizzat kull sena hemmhekk. Lidea tieg[u tkun li jg[aqqad

il-kwartett li darba ta ver]joni memorabbli tar‘Rigoletto’ ta’ Giuseppe Verdi. Dan g[ax b’kumbinazzjoni t-tliet membri l-o[ra talkwartett kienu wkoll rikoverati fid-dar. Dawn kienu /-/ajtier Wilf (Bill Cinnolly), Cissy (Pauline Collins) li bdiet tin[akem mid-dimensja u d-dipressat Reggie (Tom Courtenay). Din g[all-ewwel tidher bi//a xog[ol [afifa, i]da filwaqt li dan Reggie g[adu ma rkpurax mi]-]wie; fallut tieg[u ma’ Jean, din kienet g[adha mhix konvinta jekk ter;ax tkanta fil-pubbliku. Quartet iwassal dak kollu li tistenna minn film simili: festa tal-aqwa siltiet ta’ Verdi, u l-interpretazzjonijiet mhumiex e//ezzjoni: forsi fuq kollha tispikka Smith li tag[tina l-aqwa Maggie Smith (awtorevoli, in/i]iva, arroganti, imma fl-istess [in ta’ qalb tajba). L-o[rajn ma jag[mlulhiex g[ajb, inklu] Michael Gambon, u Sheridan Smith, l-i]g[ar fost cast ta’ anzjani, b[ala t-tabiba tad-

Wilf (Bill Cinnolly), Jean (Maggie Smith), Reggie (Tom Courtenay) u Cissy (Pauline Collins) b[ala l-Quartet

dar. Bil[aqq – l-atturi fil-verità ma jkantawx huma. Forsi g[al xi w[ud Quartet jista’ jin[ass ‘[elu’, jew kif jg[idu bl-Ingli] feelgood i]]ejjed, imma ]gur li ma jdejqek fl-ebda mument, g[all-inqas lili, hekk kif fakkarni f’The Exotic Marigold Hotel, li kien fost l-g[axar films favoriti tieg[i tas-sena li g[addiet.

L-aqwa films f’Malta (Bejn is-6 u l-10 ta’ Frar – KRS) 1. Les Miserables 2. The Impossible 3. Lincoln 4. Flight 5. Cirque du Soleil

6 Hotel Transylvania 7. Skyfall 8. Django Unchained 9. Life of Pi 10. Here Comes the Broom


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Avjazzjoni 23

L-Emirates i]]id il-flotta bi tliet ajruplani ;odda tat-tip Boeing 777F SkyCargo, id-divi]joni ta’ ;arr ta’ merkanzija talEmirates, wa[da mill-iktar linji tal-ajru li qed jikbru b’rata mg[a;;la fid-dinja, tat spinta b’mod sinifikanti lill-kapa/ità totali ta’ ;arr ta’ merkanzija u n-netwerk tal-ajruplani freighters kien esti] bi]-]ieda ta’ tliet arjuplani ;odda tat-tip Boeing 777F. It-tliet freighters il-;odda, kull wie[ed kapa/i li j;orr sa 103 tunnellati ta’ merkanzija, se jtellg[u lflotta tal-Emirates SkyCargo g[al 10 ajruplani u nnetwerk iddedikat g[allmerkanzija g[al 12-il destinazzjoni. “B[ala wa[da mill-ikbar linji tal-ajru li j;orru lmerkanzija fid-dinja, a[na nkomplu ninvestu fil-flotta u fin-netwerk tag[na. B’hekk inkunu nistg[u nipprovdu lill-klijenti tag[na aktar flessibbiltà, ]ieda filfrekwenzi, u aktar kapa/ità li nimmani;;jaw volumi akbar ta’ merkanzija u charter flights,” qal Ram Menen, il-Vi/i President Divi]jonali tal-Cargo g[allEmirates. “Bil-flotta tal-freighters tag[na, flimkien malkapa/ità ta’ ;arr ta’ merkanzija fuq il-flotta talpassi;;ieri li tinkludi 185 ajruplani wide-bodied li jtiru lejn 128 destinazzjoni f’74 pajji], dan jag[tina firxa u konnettività globali marrotot kummer/jali taddinja.” Il-Boeing 777F hu wie[ed mill-iktar frieghters moderni u teknolo;ikament avvanzati li hawn b[alissa u g[andu linqas rata ta’ konsum ta’ fuel meta mqabbel ma’ ajruplani simili tieg[u. B’wisa’ ta’ 3.7 metri, ilcargo deck ewlieni tieg[u hu l-usa’ wie[ed meta mqabbel ma’ freighters o[ra u dan jippermetti li j;orr merkanzija goffa u konsenji ikbar. L-Emirates topera titjira kuljum bejn Malta u Dubaj, b’waqfa f’Larnaka, ?ipru. F’Malta, l-Emirates SkyCargo tinsab fl-ewwel sular tad-Departures Lounge fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. G[al aktar tag[rif wie[ed jista’ j/empel 2166 0102, jew jibg[at email fuq skycargomla@emirates.com.

L-ajruplan Boeing 777F tal-Emirates SkyCargo


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

24 Sa[[a

Swali tal-kirur;ija ;odda fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex b’investiment ta’ €4 miljun minn Clinton Sammut

G[awdex ta’ spiss kien ta[t il-lenti po]ittiva talmedia g[aliex l-investiment kontinwu li sar u qieg[ed isir f’G[awdex hu wie[ed inkora;;anti g[all-G[awdxin, i]da fuq kollox g[allpoplu Malti kollu. Is-sa[[a hi prijorità g[all-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu din il-

g]ira g[al qalbu u g[al qalb il-politika tieg[u tant li linvestiment matul din ille;i]latura ma naqasx fuq kull aspett minn dak infrastrutturali, edukattiv u fuq kollox fil-qasam tas-sa[[a. Li s-sa[[a tal-poplu Malti u G[awdxi hi prijorità g[allGvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista hu fatt tant li l-Isptar :enerali ta’ G[awdex jixhed dan limpenn tal-Gvern lejn is-

sa[[a tal-poplu Malti u G[awdxi. Ftit jiem ilu, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi b’sodisfazzjoni inawgura swali ;odda tal-kirur;ija flIsptar :enerali ta’ G[awdex. Dawn is-swali mhux biss huma mg[ammra bl-aqwa teknolo;ija u joffru qab]a ta’ kwalità fl-Isptar ta’ G[awdex imma huma xhieda o[ra tan;ibbli tal-benefi//ju tas-s[ubija ta’ Malta flUnjoni Ewropea. L-aqwa teknolo;ija u professjonalità

Huma swali li mhux biss joffru ambjent mill-aqwa g[all-professjonisti imma wisq aktar joffru trattament tal-og[la kwalità lill-pazjenti li se ju]awhom. B’investiment ta’ €4 miljun, dawn is-swali huma parti minn pro;ett aktar wiesa’ ta’ investiment fl-

Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista dejjem [adem favur is-sa[[a tal-G[awdxin f’G[awdex stess b’investiment ta’ €50 miljun permezz ta’ fondi Ewropej

Isptar :enerali ta’ G[awdex. Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista investa fitteknolo;ija sabiex ir-ri]ultati

Wa[da mis-swali l-;odda li l-Gvern inawgura permezz ta’ investiment ta’ €4 miljun

fl-Isptar ta’ G[awdex ikunu a//essibbli lill-konsulenti u t-tobba f’Mater Dei. Marbut ma’ dan l-investiment kollu hemm it-twaqqif tad-dipartiment tarradjolo;ija li tlesta u li qieg[ed jintu]a mill-pubbliku. Rajna u smajna l-esperjenzi ta’ pazjenti li u]aw isservizzi ta’ dan id-dipartiment mg[ammar bl-a[[ar teknolo;ija fis-settur u hu tassew investiment li qieg[ed jag[mel differenza fil-[ajja tan-nies. G[all-Gvern dan hu investiment imsejjes fuq ilprin/ipju u t-twemmin li lbniedem g[andu jkun fi//entru tal-politika. Dan ilpro;ett sar permezz talinvestimenti tal-Gvern Nazzjonalista f’kull settur, spe/jalment dak tas-sa[[a. F’G[awdex, il-Gvern se jkompli jinvesti fl-Isptar

:enerali permezz ta’ pro;ett ie[or li se j[ares lejn il;enerazzjoni ta’ ener;ija nadifa b’investiment ta’ €6 miljun. Dan mhux bi]]ejjed, i]da l-Gvern immexxi millPrim Ministru Lawrence Gonzi se jkompli jsebba[ lIsptar permezz ta’ investiment fis-swali kif ukoll biswit l-isptar se jkun qieg[ed jinbena /entru talI]vilupp tat-Tfal. Aktar investiment favur l-G[awdxin

Se jkompli jsir investiment fl-G[awdxin u f’sa[[et lG[awdxin f’G[awdex stess g[ax din hi l-politika u lvi]joni tal-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Wie[ed g[andu japprezza wkoll li filwaqt li pajji]i o[ra naqqsu l-investiment fis-servizz tas-sa[[a, ilGvern g[aliex kien responsg[al pa;na 25


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Sa[[a 25

Mill-2007 sal-2013 G[awdex ibbenefika minn €50 miljun fis-settur tas-sa[[a minn pa;na 24

abbli u g[aqli fid-de/i]jonijiet li [a, seta’ jkompli jinvesti fis-sa[[a. L-investiment mhux biss ma naqasx i]da kompla ji]died tant li l-investiment fis-settur tas-sa[[a la[aq l€465 miljun. :ew introdotti medi/ini u operazzjonijiet ;odda kif ukoll qed isir investiment f’apparat ;did u fil-bini ta’ /entru talonkolo;ija. Dan l-investiment qed jg[in fit-titjib tal-kwalità tal[ajja tal-Maltin u l-G[awdxin. Dan mhux qed jg[idu biss il-Gvern jew il-Partit Nazzjonalista, i]da qieg[ed jing[ad mill-organizzazzjoni tal-pajji]i l-aktar ]viluppati fid-dinja, l-OECD, u l-Unjoni Ewropea f’rapport li [ar;u f’Novembru tal-2012 fejn juru li Malta b’mod ;enerali u naturalment il-Maltin qeg[din l-ewwel fil-kejl importanti tat-tul tal-[ajja b’sa[[itha.

Mhux b’kumbinazzjoni i]da b’[idma u responsabbiltà Dan ma ;iex b’kumbinazzjoni imma hu frott tal-inves-

timent li sar u li qieg[ed isir fis-sistema tas-sa[[a fost lo[rajn. Il-Fondi tal-Unjoni Ewropea kienu element importanti fit-twettiq talvi]joni tal-Gvern u ta’ dan in-nazzjon. Kienet propju de/i]joni matura u responsabbli li wasslet biex pajji]na u l-poplu tag[na setg[u jgawdu minn dawn l-investimenti kollha. Propju fis-sa[[a biss, linvestiment mill-Unjoni Ewropea tul il-perijodu 2007 u 2013 la[aq il-€50 miljun, inklu] dan l-investiment fisswali tal-operazzjonijiet f’G[awdex. F’G[awdex, l-Unjoni Ewropea g[amlet differenza kbira fil-kwalità tal-[ajja g[ax sar investiment f’ener;ija nadifa, fil-bini ta’ toroq ;odda, fi spazji pub-

Permezz tal-apparat modern b’teknolo;ija avvanzata, issa l-Isptar :enerali ta’ G[awdex qieg[ed imqabbad direttament ma’ Mater Dei

bli/i u ;onna, investejna fitta[ri; u fi skemi g[all[olqien tax-xog[ol, kif ukoll fl-Università ta’ G[awdex.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jispjega lill-persuni pre]enti l-importanza ta’ dan l-investiment u o[rajn li saru, li bihom l-G[awdxin esperjenzaw qab]a ta’ kwalità o[ra

Investiment f’kull settur li [oloq ix-xog[ol u li tejjeb ilkwalità tal-[ajja. Investiment li sar grazzi g[as-s[ubija flUnjoni Ewropea u li qieg[ed jag[mel id-differenza u dde/i]jonijiet li qed nie[du dwar kif l-a[jar ninvestu lfondi tal-Unjoni Ewropea g[all-;id tieg[ek u ta’ wliedek. U hekk bi [siebu l-Gvern Nazzjonalista jkompli jinvesti u ja[dem biex ikompli jag[mel [alli jkompli jag[mel qab]a wara qab]a fil-kwalità f’G[awdex u fissistema tas-sa[[a G[awdxija.

Aktar pro;etti fil-futur qrib

Pjani o[rajn mill-Gvern g[al G[awdex huma li jitwaqqafu servizzi ;odda f’G[awdex, fosthom klini/i g[all-mard taz-zokkor, talqalb u se tinfeta[ sala g[allkura tad-demenzja. Is-sa[[a g[all-Gvern hi prijorità. Prijorità kemm f’Malta u kemm f’G[awdex u dan linvestiment li tlesta u l-investiment li se jibda, ikompli jixhed dan l-impenn li lGvern kommess li jsostni permezz tal-fondi millUnjoni Ewropea.

F’G[awdex, il-Gvern se jkompli jinvesti fl-Isptar :enerali permezz ta’ pro;ett ie[or li se j[ares lejn il-;enerazzjoni ta’ ener;ija nadifa b’investiment ta’ €6 miljun


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

26 Ambjent ri/erka u ritratti minn Mark Gatt

Studju dwar il-lampuka fl-ib[ra Maltin Il-lampuka hi wa[da mill[utiet l-aktar importanti g[allindustrija tas-sajd Maltija. Il-qbid ta’ din il-[uta jammonta g[al madwar 30 fil-mija tal-qbid totali tal-[ut matul issena mis-sajjieda Maltin. G[alhekk, is-sajd g[al-lampuki je[tie; immani;;jar birreqqa biex tkun ]gurata ssostenibbiltà tieg[u. Studji bijolo;i/i twettqu fuq din il-[uta biex tinkiseb informazzjoni pre/i]a u a;;ornata li fuqha wie[ed jista’ jibba]a l;estjoni ta’ din ir-ri]orsa. Madwar 4,000 lampuka maqbuda permezz tas-sajd bixxibka madwar il-kannizzati tradizzjonali Maltin, kif ukoll mis-sajd bil-konz tal-pixxispad u tonn, ;ew e]aminati matul ilperjodu 2004-2010. Differenza sinifikanti Ir-relazzjoni bejn it-tul u lpi] ta’ din il-[uta wriet differenza sinifikanti bejn i]]ewg sessi. Ir-ra;uni hija li filbidu tal-maturità sesswali, li tintla[aq ma’ tul ta’ 60 - 70 /m, l-ir;iel jibdew ji]viluppaw bullhead, li tag[milhom itqal u aktar rotondi minn nisa ta’ tul komparabbli. L-informazzjoni mir-relazzjoni bejn it-tul u l-pi] kienet

ukoll u]ata biex ti;i kkalkulata l- kondizzjoni jew benessri ta’ dan il-[ut. {ut smin juri kundizzjoni ambjentali favorevoli (e]. l-abitat tajjeb, pri]a abbundanti) filwaqt li [ut mag[lub jista’ jindika kundizzjoni ambjentali inqas favorevoli. Valuri aktar baxxi tal-kundizzjoni nstabu g[al-lampuki ta’ daqs akbar minn 65 /m u maqbudin matul ix-xitwa, irrebbieg[a u s-sajf. Dan ir-ri]ultat hu probabbli relatat ma’ rati metaboli/i baxxi asso/jati ma’ temperatura baxxa tal-ba[ar fix-xitwa, flimkien ma’ bidliet fi]jolo;i/i

Fuq tidher lampuka ra;el filwaqt li fir-ritratt fil-;enb tidher otolita tal-lampuki kif tidher ta[t il-mikroskopju. Kull /irku skur jirrappre]enta ;urnata

marbuta mal-perjodu riproduttiv waqt ir-rebbieg[a u s-sajf. Il-fattur ta’ kundizzjoni nstab li ji]died fil-[arifa, wara li jkun spi//a l-perjodu riproduttiv u meta t-temperatura tal-ba[ar tkun g[adha s[una bi]]ejjed li tippermetti rati metaboli/i g[oljin. Minjiera ta’ informazzjoni L-otoliti, li huma strutturi kalkarji misjuba fil-widna interna tal-[ut u li jipprovdu minjiera ta’ informazzjoni xjentifika, ;ew ukoll estratti u analizzati. L-otoliti jistg[u jitqiesu b[ala l- ‘kaxxa ssewda’ jew ‘re;istraturi tattitjira’ tal-[ut. Mill-otoliti, mhux biss wie[ed jista’ jaqra l-età tal-[ut (kull jum u sena ta’ e]istenza

huma rappre]entati minn /irku fuq din l-istruttura, l-istess b[alma nsibu fis-si;ar), imma tista tittie[ed ukoll informazzjoni dettaljata [afna dwar issa[[a tal-[ut, l-ambjent u ddieta partikulari tal-[uta. Fil-lampuki ta’ tul inqas minn 65 /m, il-bidla fiddepo]izzjoni ta’ materjal flotoliti, hi relatata mal-photoperiod (it-tul tal-;urnata) u meta wie[ed jg[odd l-ammont ta’ /rieki fuq dawn l-otoliti, letà tal-[ut fi ;ranet tista’ ti;i determinata. Xewk b’potenzjal qawwi Dan ix-xog[ol wera wkoll li x-xewk (g[adam) tal-pinna ta’ fuq id-dahar ta’ din il-[uta

g[andhom potenzjal qawwi g[all-u]u tal-qari tal-età tal-

lampuki adulti ta’ daqs akbar minn 65 /m; ta[t ilmikroskopju, il-partijiet (/rieki) f’dan l-g[adam li ji;u depo]itati fix-xitwa jidru /ari u traslu/idi, filwaqt li l-partijiet ta’ materjal depo]itat fissajf jidhru usa’ u opaki. Iddeterminazzjoni tal-età ta’ din il-[uta fi snin g[alhekk isir billi jing[addu n-numru ta’ /rieki fuq dawn l-g[adam. Id-determinazzjoni tal-età mix-xewk tal-pinna u millotoliti indikaw li din il-[uta g[andha [ajja qasira (l-età massima osservata kienet ta’ sentejn), u t-tul massimu ta’ 107.8 /m u 120.2 /m g[all[ut ta’ sess maskili u femminili rispettivament, jintla[qu fi ]mien qasir [afna. Fil-fatt, ;ie kkalkulat li l-lampuki jikbru b’medja ta’ 5.1 mm kuljum fl-ewwel sena tag[hom. Instab ukoll li l-lampuki jibdew jimmaturaw sesswalment meta jil[qu tul ta’ madwar 58.9 /m fl-irgiel u 62.5 /m fin-nisa. Stima pre/i]a tal-età jew tul meta l-[ut jimmatura bi]]ejjed biex jibda jbid hija kritika g[all-konservazzjoni u l-;estjoni ta’ din ir-ri]orsa. {tie;a ta’ sajd selettiv Ir-ri]ultati miksuba kkonfermaw li l-proporzjon bejn i]-]ew; sessi g[al din il-[uta hija favur in-nisa g[al tulijiet

bejn 20 u 50 /m u ssu;;erew ratio ta’ 1:1 g[all-individwi akbar minn 60 /m. Id-determinazzjoni tal-proporzjon tas-sessi tal-[ut maqbud hija ta’ importanza

konsiderevoli g[aliex ilpressjoni tas-sajd tista’ tinfluwenza dan il-proporzjon fl-ib[ra sfruttati, li jista’ jwassal g[al sajd selettiv fejn sess partikulari jibda jinqabad fi kwantitajiet akbar millie[or. L-età tal-[ut fi ;ranet ikkalkulata mill-qari talotoliti tnaqqset mill-;urnata meta nqabdet il-[uta biex tittie[ed stima tal-;urnata ta’ tifqis. Din l-informazzjoni indikat li l-lampuka tbid fl-ib[ra madwar il-g]ejjer Maltin minn :unju sa Settembru, bl-og[la livelli tar-riproduzzjoni jintla[qu f’:unju. Dan it-tag[rif dwar il-[in ta’ riproduzzjoni huwa essenzjali g[all-;estjoni tas-sajd g[ax wie[ed jaf ikollu jillimita s-sajd matul il-perjodu riproduttiv biex jissalvagwardja l-istock tal-[ut minn sfruttament e//essiv meta dan ma jing[atax i//ans li jirriprodu/i. Din il-[idma deskritta hawn tifforma parti minn pro;ett g[all-Master of Science minn Mark Gatt, appo;;jat permezz ta’ bor]a ta’ studju minn Strategic Educational Pathways (STEPS) mog[tija millMinisteru tal-Edukazzjoni u l-Impjiegi, u saret b[ala parti minn kollaborazzjoni bejn ilMarine Ecology Research Group tad-Dipartiment talBijolo;ija tal-Università ta’ Malta u d-Direttorat talKontroll tas-Sajd fi [dan ilMinisteru g[ar-Ri]orsi u lAffarijiet Rurali (MRRA).


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

TV#Radju 27 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Newsdesk (l-ewwel parti) Radio 101, 16>30 Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista g[all-Elezzjoni :enerali li se jkunu l-mistiedna ta’ Simon Cassar g[al-lum huma Jason Azzopardi u Frederick Azzopardi.

Rockna Radio 101, 19>15

Michael Bugeja jlaqqag[na mal-membri tal-grupp Acid u ta’ Cable 35 (fir-ritratt hawn fuq). Acid hu wie[ed mill-aktar gruppi veterani tax-xena rock f’Malta u wara waqfa ta’ bost snin, g[alkemm b’formazzjoni kemxejn differenti, dan il-grupp re;a’ beda jdoqq. Cable 35 hu trio ta’ ]g[a]ag[ Maltin li g[al din l-a[[ar sena g[a]lu li jmorru jg[ixu l-Ingilterra fejn qed jag[tu [afna kun/erti u b[alissa qed i[ejju biex jo[or;u EP ;did.

Animal Diaries NET Television, 19>00 Il-programm tal-lum, b[as-soltu ppre]entat minn Moira Delia, se jiffoka fuq it-tema tal-over-fishing fl-ib[ra Maltin. Il-mistieden fl-istudio hu Anthony Debono, li se jag[ti tag[rif dwar il-filmat li flimkien [admu grupp ta’ ]g[a]ag[ – 25 Nautical Miles, u l-kampanja fish4tomorrow. Dan il-filmat sar minn Greenhouse Malta u hu pro;ett iffinanzjat minn Youth in Action. Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-mistieden ta’ Frank Cassar u Helena Sammut g[al-lum se jkun Fr Gigi Zammit (fir-ritratt fuq ix-xellug), :i]wita li fl-1971 mar iwettaq [idma missjunarja fl-Uganda, fi]-]mien li l-pajji] kien immexxi b’id tal[adid mid-dittatur Idi Amin. Wara, fl-1974, issokta l-[idma missjunarja tieg[u fl-Indja, fejn g[amel aktar minn 38 sena, u fost o[rajn wettaq xog[ol mat-tribù indi;enu li jg[ix fis-Santal Parganas. Fost il-problemi li jiltaqa’ mag[hom fl-Indja, kull darba li jo[ro; mill-pajji], l-awtoritajiet Indjani jirrifjutaw li j;eddulu l-visa biex ikun jista’ jer;a’ jid[ol lura. Kelly’s Heroes TCM, 11>10 Film tal-1970 bi storja ambjentata fi ]mien it-Tieni Gwerra Dinjija u li g[andha fost l-atturi ewlenin lil Clint Eastwood, Telly Savalas u Don Rickles.

Il-funzjonijiet tar-Randan fil-g]ejjer Maltin jil[qu l-qofol tag[hom bil-pur/issjonijiet tad-Duluri u tal-:img[a l-Kbira

Ir-Randan Mieg[ek -NET Television, 21>00

Ir-Randan hu ]mien ta’ stedina. Hu ]mien li jg[inek tid[ol iktar f‘qoxortok, ]mien li jistiednek ta[seb dwarek innifsek, dwar kif tista’ ttejjeb il-personalità tieg[ek. G[al bosta, ir-Randan hu wkoll ]mien ta’ sagrifi//ju, fejn wie[ed ji//a[[ad minn dak li j[obb u jikkontrolla iktar ix-xewqat tieg[u.

I]da fid-dinja tal-lum, fejn it-twemmin tag[na kulma jmur, dejjem qieg[ed jing[ata t-tieni post, g[ad hemm lok g[ar-Randan? Dan i]]mien tas-sena g[adu importanti? Jippre]entaw il-programm Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista. Id-direzzjoni hi ta’ Paul Galea, filwaqt li Gabriel Ellul hu l-assistent tal-produzzjoni.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

28 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal->urnali, 07>50 Il-Kampanja Elettorali Tieg[ek)

09>00 09>05 10>00 10>05 11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Magazine 101 Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Futur fis-Sod The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>00 17>55 18>00 18>30 19>15 21>00 23>00 00>30

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 - Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 Kummentarju 12:30 - Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 Maltin Biss 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 - Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 - Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 13:30 -

Newsdesk (l-I parti) - Simon Cassar Newsdesk (it-II parti) - Roberta Avellino Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk (r) Night Style

Kaskata Kulturali, 14:00 BBC News) 15:30 – Il-Polz ta/?ittadin 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:50 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – Il-Qaddis tal-Jum 22:05 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 Il-Malti llum: ideat ta’ ]mienna 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-:urnali 13:30 – Provokazzjoni u ktieb 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 20:00 – University Matters 20:30 - Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju tadDuluri 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Avventura ma’ :esù (r) 16:00 – Il-Kura tal-:nien 16:45 - Naturali 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Nixxieg[a Dumnikana 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - Qari millIskrittura Mqaddsa 22:30 Il-Mediterran 23:00 - L-Istorja tal-Knisja u inti (r) 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 - A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 - Let’s Go 21:00 Dak Kien }mien 01:00 Nightshift.

Trust - Raitre 21>05

Catherine Keener (fir-ritratt hawn fuq), Clive Owen u Liana Liberato huma fost l-atturi ewelnin f’dan il-film drammatiku Amerikan tal-2010 b’re;ija ta’ David Schwimmer. Il-[ajja ta’ koppja mi]]ew;a tit[arbat wara li binthom tidde/iedi li tikkuntattja ;uvni li fuq l-internet qal li g[andu 16-il sena. Fil-fatt i]da dan ikollu fuq l-40 sena.

TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Bondi + (r) 11:25 - Extreme Animals 12:00 A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 - Teleshopping 18:30 - TV Hemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 A[barijiet 23:35 - Venere 00:20 - TVPM (r). TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Storjografija 12:00 Madwarna 12:15 - Wirt, Arti u Kultura 12:45 - Extreme Animals 13:15 - Bondi + 14:15 - GFA Roundup 14:45 - Venere 15:30 Extreme Animals (dok.) 16:00 Day the Shock the World (dok.) 16:50 - Qatra Inka 17:20 Waqtiet 17:25 - Bondi + 18:30 .EU 19:00 - GFA Roudup 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Days that shook the world 20:30 - A[barijiet bl-Ingli] 20:35 - Waqtiet 20:40 - UCL Magazine 21:15 Kappelli Madwarna 21:45 Malta u Lil Hinn Minnha 23:15 GFA Roundup. ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 - Vie 11:30 - Aroma Mattina 13:00 Kalamita (jinkludi ONE News fis-13:30 u fit-15:30) 16:30 Teleshopping 17:30 - ONE News 17:45 - Healthy Living 18:25 X’Ta[seb? 19:30 - ONE News 20:25 - Ir-Rangers 20:40 - Affari Tag[na 22:15 - 903 23:15 ONE News 23:50 - Xandiriet politi/i. Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 104.6 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ barra 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:20 - L-MEP u Int 19:30 - {abbejtek (r) 20:30 Qeg[din Sew! 21:30 - Elezzjoni :enerali 2013 (b’waqfa g[all-

a[barijiet fl-22:00). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 17:00 Tg 1 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:30 - Anteporima festival 20:35 - 63˚ Festival della canzone italiana 00:30 - L’appuntamento 01:00 - Elezioni 2013 01:10 - Tg 1 notte 01:45 - Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons 08:00 - Le sorelle McLeod (TF) 09:30 - Tgr - montagne 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri (attwalità) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 - Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 - Seltz 14:40- Senza traccia (TF) 15:25 - Cold Case 16:10 - Numb3rs (TF) 17:00 - Rai Parlamento Elezioni 2013 17:50 - Tg sport 18:15 Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 19:35 - Il Commissario Rex (TF) 20:30 Tg 2 notizie 21:00 - Rai Parlamento Elezioni 2013 23:00 - Dark Blue (TF) 23:50 - Tg 2 notizie 00:05 - L’ultima parola (attwalità) 01:45 - Mondiali sci alpino. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 Rai Parlamento Elezioni 2013 10:10 - La storia siamo noi 11:00 - Codice a barre 11:30 Buongiorno Elisir 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 Lena, amore della mia vita (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 Tgr Piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 Tg regione 20:00 - Blob 20:15 Piatti tipici dello spirito 20:35 Un posto al sole (soap) 21:05 Trust. Film 2010 23:10 - Rai Parlamento Elezioni 2013 23:20 - Riteratti 24:00 - Tg 3 line notte 01:10 - Rai Educational - Art News 01:40 - ApriRai 01:55 L’enfer d’Henri-Georges Clouzot. Film 2009.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Uomini e donne (talk show) 16:15 - Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:50 - Avanti un altro! (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - VIP. Film 2008 23:40 Supercinema 00:10 - Tg 5 notte 00:40 - Striscia la notizia 01:30 Uomini e donne. Rete 4 06:50 - T.J. Hooker (TF) 07:45 Miami Vice (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 3 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 15:35 - La caduta delle aquile. Film ’66 15:55 - Un dollaro d’onore. Film ’59 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (TF) 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Quarto grado 24:00 - Torbide relazioni. Film 2006 01:45 - Tg 4 night news. Italia 1 06:40 - Cartoons 08:45 Everwood (TF) 10:35 - ER Medici in prima linea (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport Mediaset 13:40 - Cartoons 15:50 - White Collar (TF) 16:45 Chuck (TF) 17:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 21:10 - Push. Film 2009 23:20 - Le iene 00:50 Sport Mediaset 01:15 - The Shield (TF). La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:55 - Coffee Break 11:00 L’aria che tira 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Tg La 7 cronache 14:45 Testimone d’accusa. Film ’57 16:50 - Il commissario Cordier (TF) 18:50 - I menù di Benedetta 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Lo speciale ‘Zeta’ 23:30 - Omnibus notte 00:35 Tg La 7 sport 01:15 - Otto e mezzo 01:55 - La 7 doc.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

TV#Radju 29 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal-:urnata 08:00 - News Point 08:30 Sejja[tli (r) 10:00 - Strada Rjali 12:00 - F. News 12:15 - Today News 12:30 - Reporter 13:00 Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 - Madagascar (b’waqfa g[al F. News fis-18:15) 19:45 F. News 20:15 - Today News 20:30 - Reporter 21:00 - Sfera 23:00 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:20 - Centovetrine 12:50 -

Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Gossip Girl (TF) 15:30 - Giovani Campionesse (TF) 16:20 - Ninì (TN) 17:05 Friends (sitcom) 17:10 - I maghi di Waverly (sitcom) 189:00 Friends (sitcom) 18:25 Extreme Makeover Home Edition 19:20 - Amici 20:25 Gossip Girl (TF) 21:10 -Inga Lindstrom - L’incantesimo di Sandbergen. Film 2008 23:05 Uomini e donne. BBC Entertainment 07:15 - Little Prairie Dogs 07:25 - Nina and the Neurons 07:40 Gigglebiz 07:55 - Forget-MeNot Farm 08:10 - Me Too! 08:30 - Spot’s Musical Adventures 08:35 - Keeping up Appearances 09:05 - Mastermind 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - The Inspector Lynley Mysteries 12:05 - Last Man Standing 12:55 - Gavin and Stacey 13:25 - Mastermind 13:55 The Weakest Link 14:40 EastEnders 15:10 - Doctors 15:40 - The Inspector Lynley Mysteries 16:30 - Gavin and Stacey 17:00 - Keeping up Appearances 17:30 - The Weakest Link 18:15 EastEnders 18:45 - Doctors 19:15 - The Inspector Lynley Mysteries 20:00 - The Old Guys 20:30 - Friday Night Dinner 21:00 - Last Man Standing 21:50 - After You’ve Gone 22:20 2point4 Children 22:50 - Luther 23:40 - Live at the Apollo.

TCM 07:35 - Gone with the Wind. Film ’39 (PG) 11:10 - Kelly’s Heroes. Film ’70 (A) 13:30 Many Rivers to Cross. Film ’55 (U) 15:00 - The Last Time I Saw Paris. Film ’54 (U) 16:55 - The Great Lie. Film ’41 (U) 18:40 Abbott and Costello in Hollywood. Film ’45 (U) 20:05 - Ride Him, Cowboy. Film ’32 (U) 21:00 - Period of Adjustment. Film ’62 22:55 - The Adventures of Huckleberry Finn. Film ’39 (U). MGM Movies 07:20 - Rockula. Film ’90 (PG) 08:50 - Still of the Night. Film ’82 (AA) 10:20 - Parker Kane. Film ’90 11:55 - Masquerade. Film ’65 (U) 13:35 - The Wilby Conspiracy. Film ’75 (AA) 15:20 - A Dog’s Breakfast. Film 2007 16:50 - Fiddler on the Roof. Film ’71 (U) 19:45 - MGM’s Big Screen 20:00 - Return of the Magnificent Seven. Film ’66 (PG) 21:40 - Texasville. Film ’90 (15) 23:50 - Cutter’s Way. Film ’81 (X). GO Stars 07:30 - Did You Hear About The Morgans 09:10 - The Adventures of Tintin 11:00 Monk 11:50 - Pretty Women 13:45 - Déjà vu 15:55 - Legend of The Guardians 17:40 Ironclad 19:45 - The Office 20:15 - Warehouse 13 21:00 Angels & Demons 23:15 Intruders 00:55 - Vantage Point. Diva Universal 07:00 - JAG 08:00 - McLeod’s Daughters 08:55 - Agatha Christie’s Poirot 09:55 - Kojak 10:55 - Quincy, M.E. 11:55 JAG 12:55 - ER 13:55 - JAG 15:50 - Kojak 16:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:50 - JAG 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Rex: A Cop’s Friend 23:00 - ER. Iris 13:50 - L’uomo dall’abito marrone. Film ’88 15:40 - Come se fosse amore. Film 2002 17:35 Se vuoi viveere... spara. Film ’68 19:25 - A-Team (TF) 20:10 Hazzard (TF) 21:0-5 - Shadow Progrfam - Programma segreto. Film ’97 22:55 - State Property: Sulle strade di Philadelphia. Film 2005 00:40 - NBikita (TF). Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Big Guns 08:10 - Dirty Jobs: Mule Logger 09:05 - Deadliest Catch: A New Hunt Begins 09:55 - Ultimate Survival: Texas 10:50 - How Do

They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Hong Kong Bridge 12:35 - Fifth Gear 13:30 Wheeler Dealers: Porsche 914 14:25 - American Chopper: Lance Armstrong Bike 15:20 Mythbusters: Operation Valkyrie 16:15 - Dirty Jobs: Well Digger 17:10 - Deadliest Catch: A New Hunt Begins 18:05 - Ultimate Survival: Alaska 19:00 - How It’s Made 20:00 - World’s Toughest Jobs: Ultimate Fighter 21:00 - Stan Lee’s Superhumans 22:00 - Superhuman Showdown: Skill 23:00 - True Crime Scene: The Day the Music Died. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 Person of Interest 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 Days of Our Lives 19:00 Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 - Gossip Girl 21:30 - Win Win 23:30 - Mike & Molly 23:55 - How I Met Your Mother 00:20 - 2 Broke Girls 00:45 Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel

Celebrity House Hunting: 07:00 Debbie Gibson 07:30 - Andy Dick. 08:00 - America’s Court with Judge Ross 09:00 - Police Women of Cincinnati: You Go Girl. Hardcore Pawn: 10:00 Kill Em All 10:30 - Rich vs. Les. Celebrity House Hunting: 11:00 - Debbie Gibson 11:30 Andy Dick. 12:00 - America’s Court with Judge Ross 13:00 Pawn Stars: Necessary Roughness 13:30 - American Restoration: The Pick, the Pawn & the Polish 14:00 - Jodie Foster 15:00 - Meryl Streep. Celebrity House Hunting: 16:00 Barry Williams 16:30 - Corey Feldman. 17:00 - America’s Court with Judge Ross 18:00 Police Women of Cincinnati: Aim and Fire 19:00 - Pawn Stars: Necessary Roughness 19:30 - American Restoration: The Pick, the Pawn & the Polish. Celebrity House Hunting: 20:00 Barry Williams 20:30 - Corey Feldman. Hardcore Pawn: 21:00 - Kill Em All 21:30 - Rich vs. Les. Barter Kings: 22:00 Divide and Conquer 22:30 Four Wheeling and Dealing 23:00 - Barter Up 23:30 - Shake Your Money Maker.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - My Animal Family 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - Oswald 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wild Life 12:10 - James the Cat 12:15 Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Oswald 18:50 -

Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam. Disney Channel 08:00 - Jonas 08:25 - So Random 08:50 - Hannah Montana 09:15 - Sonny with a Chance 09:40 Kim Possible 10:05 - Shake It Up 10:30 Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - Austin and Ally 11:45 - The Suite Life on Deck 12:10 - ANT Farm 12:35 - Phineas and Ferb 13:25 - Shake It Up 13:50 - Austin and Ally 14:15 - Jessie 14:40 - ANT Farm 15:00 Lion King 3: Hakuna Matata (U) 16:15 - Prank Stars 16:45 - Phineas and Ferb 17:10 - ANT Farm 17:35 - Good Luck Charlie 18:00 - Jessie 18:30 That’s So Raven 18:50 - Cory in the House 19:15 - Phil of the Future 19:40 - Hannah Montana 20:05 - Good Luck Charlie 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Hannah Montana 22:35 Brandy and Mr Whiskers.

06>45

Int fuq NET

09>00 11>58 14>00 14.05

Futur fis-Sod .NET (b’waqfa g[al NET News f’12>00 u fis-13>00) NET News Afrodite

15>25 15>40 16>35 17>00 17>05

Telebejg[ Crazebook Telebejg[ NET News Malta Llejla

(b’waqfa g[al NET News fis-07>00)

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

19>00 19>30 19.35 19>45 20>30 21>00 22>30 23>00 23>30

(b’waqfiet g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00) Animal Diaries Lift Futur fis-Sod NET News Flusek Mieg[ek (b’waqfa g[al NET News fid-21>30) Anali]i tal-A[bar (r) NET News Futur fis-Sod

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - FIL WC Luge

09:00 FIS WC Alpine Skiing 09:30 Ski Pass 09:45 - FIS WC Alpine Skiing: Schladming, Austria: Women’s Giant Slalom 1st Leg (live) 11:00 - FIS WC Nordic Ski Jumping 12:00 - IBU WC Biathlon 13:00 - FIS WC Alpine Skiing 13:15 - FIS WC Alpine Skiing: Schladming, Austria: Women’s Giant Slalom 2nd Leg (live) 14:30 - Welsh Open Snooker: QF (live) 17:15 - IBU WC Biathlon: Nove Mesto, Czech Republic: Women’s Relay (live) 18:45 Ski Pass 19:00 - FIS WC Nordic Ski Jumping 20:00 - Welsh Open Snooker: QF (live) 23:00 - IBU WC Biathlon 23:45 - GTA Road to Dubai. Eurosport 2 07:00 - Cycling 08:00 - Welsh Open Snooker 10:00 - Cycling 11:00 - FIS WC Snowboarding: Sochi, Russia (live) 12:00 - FIS WC Nordic Ski Jumping 13:00 Welsh Open Snooker 14:30 WATTS 15:00 - Cycling 17:00 FIS Freestyle WC Skiing 18:00 -

FIS WC Nordic Ski Jumping 19:00 - Welsh Open Snooker 20:00 - Welsh Open Snooker: QF (live) 23:00 - Cycling.

GO Sports 1 07:00 - Aviva Premiership: Rd 14: Northampton S. v Gloucester Rugby 09:00 - FIFA Futbol Mundial 09:30 - Barclays PL: Wk 26: Sunderland v Arsenal 11:30 - Trans World Sport 12:30 - 2013 PGA European Tour: Africa Open: Day 2 (live) 16:30 The Ligue 1 Show: Rd 25 17:00 Serie A: Rd 24: Lazio v Napoli 19:00 - UEFA Cham. League: Magazine Progr. 18: Review # Preview 19:30 - ATP World Tour 500: 2013: ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam: QF (Part 2) (live) 23:30 - Ligue 1: Rd 25: LOSC Lille v Stade Rennais 01:30 - PL Review: Wk 26. GO Sports 2 12:30 - ATP World Tour 500: 2013: ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam: QF (Part 1) (live) 16:30 - Milan Ch. 20:45 - Serie A: Rd 25: Milan v Parma (live) 22:45 - Milan Ch. GO Sports 3 20:05 - RaboDirect Pro12: Rd 15: Ulster v Zebre (live) 22:05 Inter Channel. GO Sports 4 20:30 - Ligue 1: Rd 25: LOSC Lille v Stade Rennais (live) 22:30 - Juve Channel. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Serie A: Rd 24: Cagliari v Milan 11:00 - PL Review: Wk

26 12:00 - Ligue 1: Rd 24: Evian TG v Olympique de Marseille 14:00 - Barclays PL: Wk 26: Aston Villa v West Ham Utd 16:00 - PL World 16:30 - 2013 PGA European Tour: Africa Open: Day 2 20:30 - The Six Nations 2013: Ireland v England 22:30 - Serie A: Rd 24: Udinese v Torino 00:30 - Barclays PL: Wk 26: Stoke City v Reading. GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - Serie A: Rd 24: Cagliari v Milan 13:00 - PL Review: Wk 26 14:00 - Ligue 1: Rd 24: Evian TG v Olympique de Marseille 16:00 Barclays PL: Wk 26: Aston Villa v West Ham Utd 18:00 - PL World 18:30 - 2013 PGA European Tour: Africa Open: Day 2 22:30 - The Six Na-tions 2013: Ireland v England 00:30 - Serie A: Rd 24: Udinese v Torino. Melita Sports 1 Bundesliga: 08:00 - B. Dortmund v Hamburg SV (r) 09:50 - FC Augsburg v FSV Mainz 05 (r). 11:45 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Spain v Hungary (r) 13:05 FA Cup 4th Rd: Oldham v Liverpool (r) 15:00 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's Final: China (r) 16:05 - 2012 Alpari World Match Tour: Sweden: Day 2 (r) 18:10 FA Cup 4th Rd: Oldham v Liverpool (r). Bundesliga: 20:00 - Preview (r) 20:30 - Wolfsburg v FC B. Munich (live). 22:35 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's F.: China (r) 23:40 - FA Cup 4th Rd: Oldham v Liverpool (r) 01:45 - Bundesliga: Preview (r). Melita Sports 2 12:00 - FA Cup 4th Rd: Man Utd v Fulham (r) 14:05 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings. Bundesliga: B. Dortmund v Hamburg SV (r) 17:05 America's Cup: Venice: Day 1 (r) 19:10 - Volleyball Champ. League Magazine: The Big Hit (r) 19:40 FA Cup 4th Rd: Man Utd v Fulham (r) 21:35 - Vendee Globe 2012-13: Weekly Highlights (r) 21:55 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 00:30 Bundesliga: Wolfsburg v FC B. Munich (r). Malta Stars 09:20 - Melita GFA 1st Division (r) 11:05 - BOV PL: Valletta v Floriana (r) 13:05 - MFA Futsal League: (r) 14:30 - Malta Rugby Football Union (r) 16:05 - Malta Basketball Assoc.: Luxol v Athleta (r) 17:30 - Malta Handball Assoc.: Pheonix SMS Mondial v Aloysians (r) 18:50 - Football Nurseries (r) 19:25 - Melita GFA 1st Division (r) 21:10 - BOV PL: Hamrun v Birkirkara 23:10 MFA Futsal League (r).


IN-NAZZJON

30 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, filpjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322. L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri tal-Kumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

MARTHESE PORTELLI. Il{bieb ta’ Marthese Portelli se jorganizzaw Youth Party ‘Let’s Go For It’, illum il-:img[a, 15 ta’ Frar fid-9.30 p.m. fi Club 8, Paceville. D[ul b’xejn u jing[ata drink wie[ed b’xejn. G[al aktar informazzjoni /emplu 99120568 jew 77287768.

Graziella Galea se jorganizzaw Pasta Night, g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-lukanda Topaz, Bu;ibba. Prezz €10 bit-trasport inklu]. G[all-biljetti jew aktar dettalji /emplu 99470538, 99423149, 79046576 jew 99824570.

ROBERT CUTAJAR. Il-{bieb

MARTHESE PORTELLI. Il-

ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw Coffee Morning, illum il:img[a, 15 ta’ Frar fid-9.15 a.m. fil-lukanda San Antonio, Bu;ibba. Prezz €7, li jinkludi g[axar log[biet tombla, ikel u ttrasport mid-distrett. Il-biljetti jistg[u jinkisbu mill-Uffi//ju PN tal-Mellie[a, San Pawl ilBa[ar u n-Naxxar, ibag[tu SMS fuq 79262101, 99824570 jew 99856662, jew email fuq robertcutajar72@gmail.com.

MARIO RIZZO NAUDI. Il-

{bieb ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Attività So/jali g[ar-residenti ta’ {al G[axaq, il-Gudja, il-Fgura u l-Marsa, illum il-:img[a, 15 ta’ Frar fis7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al G[axaq.

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

IR-RABAT. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ikla g[an-Nazzjonalisti tas-7 Distrett, illum il-:img[a, 15 ta’ Frar fis-7 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. G[all-biljetti /emplu lil Ian Vassallo fuq 79306420. Trasport inklu]. Mistiedna l-kandidati tad-distrett u jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi.

I}-}URRIEQ. Membri tal-

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI TONIO FENECH. Il-{bieb

ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ {al Lija, l-Iklin, Fleur De Lys u Santa Venera, illum il:img[a, 15 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-lukanda Corinthia, {’Attard. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Grand Buffet Dinner, g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8 p.m. filMagazino, Valletta Waterfront. Prezz €25 b’ilma u nbid inklu]. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fl-Irziezet talBuskett, g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fis-2.15 p.m. L-attività hi bla [las u t-trasport ipprovdut jibda g[all-[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

?ENSU u GRAZIELLA GALEA. Il-{bieb ta’ ?ensu u

{bieb ta’ Marthese Portelli se jorganizzaw Ri/eviment, g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8.30 p.m. fil-Pjazza quddiem l-Uffi//ju PN tal-G[arg[ur. G[all-bookings /empel 99263411, 77820720 jew 99120568 jew ibag[tu email fuq martheseportelli.pn@gmail.com.

SHIRLEY FARRUGIA. Il-

{bieb ta’ Shirley Farrugia se jorganizzaw Pasta Night, g[ada sSibt, 16 ta’ Frar fis-7.30 p.m. filBird Park, is-Salina. It-trasport jitlaq minn Pjazza Rotunda fis7.15 p.m. Prezz €3.50 u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99845234 jew 99459383.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb

ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 19 ta’ Frar fil-lukanda Qawra Palace, Bu;ibba. Tluq bil-privates fit-8.30 a.m. mill-postijiet tas-soltu. Biljetti €3 u g[all-biljetti /emplu 21444437, 21247049, 99450902 jew 21223911.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar qed jorganizzaw Get Together, it-Tlieta, 19 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN talIm;arr. D[ul b’xejn u g[al aktar informazzjoni /emplu 99468624, 79459227 jew 21451569.

PETER MICALLEF. Il-{bieb

ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 19 ta’ Frar fit-Topaz Hall, {al Qormi. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

MARTHESE PORTELLI. Il-

{bieb ta’ Marthese Portelli se jorganizzaw Coffee Morning, itTlieta, 19 ta’ Frar fl-10 a.m. fillukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €5.50 u t-trasport b’xejn. G[all-bookings /emplu 99263411, 77820720 jew 79384882.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’ Mario Galea se jorganizzaw Disco Party g[a]-]g[a]ag[, illum il-:img[a, 15 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta]-}ejtun. D[ul b’xejn.

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ri/eviment, g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fis-7.30 p.m. f’Villa Overhills, Bir]ebbu;a. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fid-9 a.m. fis-St Martin’s Restaurant, il-Ba[rija. It-trasport jitlaq mill-postijiet tassoltu fit-8.30 a.m. Prezz €5 u g[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

DAVID CASA. Il-{bieb ta’

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

David Casa se jorganizzaw Pasta Night, illum il-:img[a, 15 ta’ Frar fit-8 p.m. firRazzett l-Antik, {al Qormi. Prezz €12 bit-trasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 21232166, 79870369 jew 99462078.

JASON AZZOPARDI. Il-

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Open Bar Party (inbid u minerali), g[ada s-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8.30 p.m. fil-penthouse tal-lukanda Cavalieri. Prezz €15 u g[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw {ar;a g[al-Limestone Heritage fis-Si;;iewi u l-Mit[na taxXarolla fi]-}urrieq, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fid-8.45 a.m. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000.

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-

Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. flUffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. flUffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

KARL GOUDER. Il-{bieb ta’

Karl Gouder se jorganizzaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fis-7 p.m. fil-lukanda Diplomat, Tas-Sliema. Kul[add mistieden jattendi.

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’ Toni Bezzina se jorganizzaw Attività So/jali g[ar-residenti ta]-}urrieq, il-Qrendi, lImqabba, {al Kirkop u {al Safi, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fis-7 p.m. fl-Aida Hall, i]-}urrieq. MARIO RIZZO NAUDI. Il-

{bieb ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar f’Villa Ferretti, Bir]ebbu;a. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[all-biljetti /emplu 99425240.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 21 ta’ Frar fid-8.45 a.m. filMontekristo Estates, {al Farru;. Prezz €5 u g[all-bookings /emplu 27327302 jew 79927302. DAVID CASA. Il-{bieb ta’

L-IMQABBA. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Attività So/jali g[all-kandidati kollha tal-elezzjoni ;enerali u talKunsill Lokali, il-{amis, 21 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti talMellie[a, San Pawl il-Ba[ar, Burmarrad u l-Wardija, il:img[a, 22 ta’ Frar fit-8 p.m. fillukanda Coastline, San Pawl ilBa[ar. G[al aktar informazzjoni /emplu 27327302 jew 79927302.

CHRIS SAID. Il-{bieb ta’ Chris

Said se jorganizzaw Ri/eviment, il-:img[a, 22 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-lukanda Grand Hotel, G[ajnsielem, G[awdex. Ikun hemm min jie[u [sieb it-tfal u programm apposta g[alihom. G[al iktar informazzjoni u biljetti /emplu 21558860 jew 79558860.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Disco Party, il-:img[a, 22 ta’ Frar fid9.30 p.m. fit-Tattingers Club, irRabat. D[ul b’xejn. G[al aktar informazzjoni /emplu 99468624, 79459227 jew 21451569.

David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 21 ta’ Frar fil-lukanda Alexandra, San :iljan. G[all-biljetti /emplu 21232166, 79421071 jew 99462078, jew ibag[tu email fuq david@davidcasa.eu.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’

MARIO RIZZO NAUDI. Il-

Toni Bezzina se jorganizzaw Attività So/jali g[ar-residenti ta’ Bir]ebbu;a u Marsaxlokk, il-{amis, 21 ta’ Frar fis-7 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ Bir]ebbu;a.

Mario Galea se jorganizzaw Harbour Cruise minn Tas-Sliema g[al Marsamxett u lura, il:img[a, 22 ta’ Frar. Prezz €3 u g[all-biljetti /emplu 99465295, 99487102, 79369800, 99843063, 79334537 jew 99862141. {bieb ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Attività So/jali g[ar-residenti tal-Marsa, il:img[a, 22 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-Marsa.

Avvi]i PN 31 GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fi/-?entru ?iviku tas-Swieqi u l-Park tal-Familja filMag[tab, is-Sibt, 23 ta’ Frar fis2.15 p.m. L-attività hi bla [las u ttrasport ipprovdut jibda g[all[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

MICHAEL GONZI. Il-{bieb ta’

Michael Gonzi se jorganizzaw Pasta Night, is-Sibt, 23 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-lukanda Qawra Palace, il-Qawra. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 99447972 jew 99885165.

PAULA MIFSUD BONNICI. Il-

{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment, isSibt, 23 ta’ Frar fit-8 p.m. f’The Palms, San :iljan. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 99242945.

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’

Toni Bezzina se jorganizzaw Attività g[a]-}g[a]ag[, is-Sibt, 23 ta’ Frar fid-9 p.m. fis-Seaside Bar (ma;enb il-pitch tal-bo//i), Bir]ebbu;a. D[ul b’xejn.

MARK ANTHONY SAMMUT.

Il-{bieb ta’ Mark Anthony Sammut se jorganizzaw Ikla, isSibt, 23 ta’ Frar fit-8 p.m. fillukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €8 g[attfal. Ikun hemm trasport g[al min jixtieq. G[al aktar informazzjoni /emplu 79696073.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb

ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Attività g[a]-}g[a]ag[, il-{add, 24 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-

Caribbean Night Club, Bir]ebbu;a. D?ul €5 inklu] drink b’xejn meta turi l-biljett. G[all-bookings /emplu 79044550 jew ibg[at email lil info@delia.pn.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb ta’

RYAN CALLUS. Il-{bieb ta’ Ryan Callus se jorganizzaw Ri/eviment, it-Tnejn, 25 ta’ Frar fit-8 p.m. fl-Eden Lodge, i]}urrieq. Trasport provdut misSi;;iewi, {al Luqa u {al Qormi. G[al iktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002. Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi.

MARIO RIZZO NAUDI. Il-{bieb

EMANUEL DELIA. Il-{bieb

ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali, it-Tnejn, 25 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-Imqabba. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali, it-Tlieta, 26 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ {al Safi. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn. ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 27 ta’ Frar fid-9.30 a.m. f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Prezz €3 u g[all-bookings /emplu 23285000. ANTOINE BORG. Il-{bieb ta’

Antoine Borg se jorgannizaw Ri/eviment, l-Erbg[a, 27 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tar-Rabat. Biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 79092845, 79703644 jew 27450114. D[ul b’xejn.

Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali, l-Erbg[a, 27 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN talQrendi. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn. ta’ Mario Rizzo Naudi se jorganizzaw Attività So/jali g[ar-residenti tal-Gudja, l-Erbg[a, 27 ta’ Frar fis7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-Gudja.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb ta’

Charlò Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 28 ta’ Frar fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Prezz €5 bittrasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79992238.

STEPHEN SPITERI. Il-{bieb ta’

Stephen Spiteri se jorganizzaw Ri/eviment, il-{amis, 28 ta’ Frar fit-8.30 p.m. fil-Montekristo Estates. G[all-biljetti /emplu 99424827, 99886394 jew 79955555.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb ta’

Emanuel Delia se jorganizzaw Attività So/jali, il-{amis, 28 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta’ Bir]ebbu;a. Wara jkun hemm ri/eviment. D[ul b’xejn.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’

Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-:img[a, 1 ta’ Marzu fid-9 a.m. fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bittrasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ri/eviment, il-:img[a, 1 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fir-Renassance, Montekristo Estates, {al Farru;. Prezz €2 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

32 Klassifikati AVVI}I G[al kull tip ta’ xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, plumbing, kisi bil-;ibs u ]ebg[a, gypsum boards e//. ?emplu 79091057.

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-

injam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u

Jekk se ssuq...TIXROBX Jekk se tixrob...ISSUQX

attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436. Nixtri RAM kulur isfar u a[mar, cable wires stainless steel, biebin u twieqi tal-aluminju. ?emplu 99469467 jew 21430185

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

VETTURI Pajero 1996 4 seater, f’kudiz-

zjoni tajba. ?emplu 79295595.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

Kamra tal-pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u Welsh dresser. €1350 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

Part-time

Persuna min-na[a t’isfel li ja[dem di;à biex ja[dem bejn it-3.30pm u s-6.00pm f’canteen mit-Tnejn sal-:img[a. Ibg[at sms bl-isem, l-età u lpost fuq 99442591.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Passatemp 33

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

L-anakroni]mi

Mimdudin> 5. Ni]let mis-sema u tg[idx kemm kielu nies (5) 6. Pass ta’ ]iemel (5) 7. Inwaddab - ftit ferm! (5) 10. Bi//a la[am sew (5) 11. I]g[ar [afna minn ]ib;a (5) 12. Ni]]lu l-ba[ar? (5) 14. {ut li ma tantx issib lil min jikolhom (5) 16. Temperatura atmosferika (5) 17. Marda tal-patata (5) 18. Libsa li kien jilbes il-patri (5)

Weqfin> 1. Serer, jekk tal-[;ie; (6) 2. Velo/i (6) 3. Dawn jimlewha d-dar (2-4) 4. Dari kont issibha wara bieb (6) 8. Tlajt fl-età (5) 9. Ma g[adhomx qosra (5) 12. Tag[milhom billi tmur minn pajji] g[all-ie[or (6) 13. Post li dari kien ikun mimli ajruplani militari (3,3) 14. Tella’ l-kmiem (6) 15. Jag[tik in-nifs u t-tipjip jag[millu [a]in (6)

Ara ssibx f’din ix-xena ambjentata fl-ewwel nofs is-seklu tmintax it-tmien anakroni]mi evidenti, li jistg[u jkunu o;;etti jew xi [a;’o[ra, li /ertament ma kinux je]istu f’dik l-epoka? Sudoku

– Din hi d-dar li se tixtru… vi/in it-terminus, il-[wienet… u iva, vi/in l-iskola!

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> 5. Ellul; 6. Allah; 7. Bewsa; 10. Divin; 11. Bired; 12. Xorti; 14. Somom; 16. Ismar; 17. Artab; 18. Lumni. Weqfin> 1. :edded; 2. Elfejn; 3. {asseb; 4. M[aded; 8. Tvara; 9. Dramm; 12. Xkupat; 13. Issibu; 14. Spalla; 15. Maltin.

Soluzzjonijiet Billi jixxuttja l-ballun blittra ‘/’ Kif jista’ jiskorja^

Immonta l-karozzi

1. Il-kwadru mdendel mal[ajt iffirmat ‘Modi, g[allpittur Modigliani; 2. Il-lampshade ta’ fuq ittavolina fuq ix-xellug; 3. Il-borma b’forma moderna fuq in-nar; 4. Il-[adida tal-mog[dija li ta[dem bl-elettriku tinsab fuq it-tavolina fuq ixxellug; 5. Il-forn li ja[dem bilgass; 6. I]-]arbun bit-takkuna u l-bokkla tal-mara; 7. I/-/ilindru u l-apparat li jixg[el li jinsab fuq ilmejda n-na[a tal-lemin; 8. Il-pinna li tinsab fuq ilktieb fuq l-istess mejda.

Diffi/li: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull simbolu g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Tista’ timmonta tlieta

G[at-tfal

L-anakroni]mi

Immonta l-karozzi

Kemm-il karozza b[al dik li tidher hawn fuq in-na[a tax-xellug tista’ timmonta bil-b/ejje/ li jidhru madwarha?

Sudoku

Kif jista’ jiskorja^

Bean se jixxuttja wie[ed mit-tliet blalen u jrid jag[mel gowl. B’liema ballun jista’ jsib ix-xibka u n-nies tg[ajjat ‘Gowl’?


Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

34 ASMK

Numru ta’ attivitajiet fl-A[rax tal-Mellie[a u f’Ta’ Qali Nhar il-{add li ;ej lAsso/jazzjoni Sport Muturi u Karozzi se torganizza t-tmien attività tal-ista;un. Din se tkun tikkonsisti f’ti;rijiet bilKarozzi u Muturi f’Ta’ Qali i]da l-Asso/jazzjoni se tkun impenjata wkoll barra minn Ta’Qali fejn se torganizza l[ames attività millKampjonat tat-Trials. Din se tkun qed ssir b’differenza u g[all-ewwel darba t-trials se jsiru flambjent naturali tag[hom. Dan hu possibbli grazzi g[al All Wheel Drive Club li offrew il-fa/ilitajiet fl-A[rax tal-Mellie[a. L-attività fl-A[rax talMellie[a tibda fl-10am. Intant, f’Ta’ Qali l-attivtijiet jibdew fil-11am. {arsa [afifa lejn ilklassifika wie[ed jara kif flAutocross Klassi A re;a’ tela’ fil-qu//ata Patrick Cassar fuq Opel Corsa b’39 punt li

g[andu vanta;; ta’ [ames punti fuq Christian Mark Galea li jsuq Fiat Ritmo. Galea qed isegwi lil Cassar b’34 punt waqt li Vince Farrugia hu fit-tielet post filKampjonat fuq VW Polo b’20 punt. Fl-Autocross Klassi B hemm sitwazzjoni differenti minn dik tal-Klassi A fejn Mario Scicluna fuq Opel Corsa jinsab fuq quddiem bi 23 punt u hu segwit minn :u]i Pace fuq Ford Escort, Ryan Scerri u Malcom Borg, it-tnejn fuq Opel Corsa kollha bi 17 punt. Fl-Autocross ta’ G[awdex Marvic Vassallo fuq Ford Escort, jokkupa l-og[la po]izzjoni f’din il-klassifika b’40 punt. Dan hu segwit minn Christian Apap fuq Ford Escort bi 30 punt. Vassallo u Apap huma segwiti minn Joseph Vella fuq Ford Fiesta b’26 punt.

Fil-Motocross Klassi A wie[ed isib sitwazzjoni mhux tas-soltu hekk kif tliet sewwieqa qeg[din fl-ewwel post. Clayton Camilleri fuq KTM SXF, Stefan Dimech fuq Honda CRF u Carmelo Borg fuq Suzuki RMZ g[andom 67 punt kull wie[ed. Fil-Motocross Klassi Trevor Muscat fuq KTM SXF qed jokkupa l-ewwel po]izzjoni b’75 punt u hu segwit minn Joseph Bigeni fuq Suzuki RMZ bi 62 u Brandon Cassar Muscat fuq Yamaha YZF b’59 punt rispettivament. Fil-klassifika tat-Trials Klassi A Damon Bonello fuq Montesa qieg[ed fl-ewwel post b’75 punt u dan hu segwit minn Gary Debono fuq Sherco b’60 punt. Bonello u Debono huma segwiti millveteran tat-Trials Robert Caruana fuq mutur Gas Gas.

Patrick Cassar fuq Opel Corsa, il-leader tal-klassifika Klassi A tal-karozzi

Fit-Trials Klassi B Rowen Bonello fuq Gas Gas qieg[ed lewwel b’77 punt u dan hu segwit minn Jonathan Camilleri fuq Gas Gas b’65 punt u Manuel Camilleri fuq Beta b’64. L-a[wa Camilleri sa jkollhom taqtig[a bejniethom fl-attività li jmiss min[abba li hemm distakk

ta’ punt biss bejniethom. Lejlet it-tigrija, is-Sibt 16 f’Ta’ Qali jkun hemm s-sessjoni ta’ ta[ri; li jibda mis-2pm ’il quddiem. Id-d[ul g[at-ta[ri; hu bla [las. G[al aktar informazzjoni wie[ed jista’ j]ur is-sit elettroniku www.asm.com.mt.

BOWLING

okmalta.com ikomplu jiddominaw okmalta.com komplew bir-rekord perfett f’dan l-ista;un hekk kif kisbu l-[ames reb[a konsekuttiva. Din id-darba reb[u 8-0 kontra St James Hospital u b’din ir-reb[a komplew isa[[u posthom f’ras il-klassifika b’40 punt. Rogantino’s Restaurant ukoll reb[u bi skor massimu ta’ 8-0 kontra The Clan biex b’hekk telg[u fit-tieni post. Dawn qab]u lil Bowlers On Strike li minkejja li reb[u, waqqg[u ]ew; punti fir-reb[a ta’ 6-2 kontra Fina. F’partiti o[ra Turu’s Knights reb[u 6-2 kontra Ramis u kien hemm ukoll reb[a ta’ 6-2 ta’ J Grima & Co fuq Bank of Valletta. Dan fisser li fi tmiem il-;img[a ma kien hemm l-ebda draw. okmalta.com jidher li g[al darba o[ra se jer;g[u jirb[u l-kampjonat u jekk fit-tieni parti tal-ista;un dawn ma jag[mlux ]balji kbar g[andhom ja//ertaw mir-reb[ tat-titlu.

Il-leaders bdew mill-ewwel tajjeb u reb[u l-ewwel sessjoni 822-677. Birreazzjoni ta’ St James Hospital ma tasalx kienu okmalta.com li re;g[u reb[u t-tieni sessjoni, din id-darba bi skor ta’ 792-661. L-a[[ar sessjoni okmalta.com reb[uha 799-717. Neil Sullivan kien strumentali fir-reb[a ta’ okmalta.com g[ax dan ;ab punte;; ta’ 682 u ;ie vvutat b[ala l-aqwa bowler maskili tal-;img[a. Rogantino’s qed ikompli juru li dan lista;un jistg[u jkunu t-tim li joffri sfida denja lil okmalta.com. Sta;un ilu dawn spi//aw fit-tielet post u din is-sena qed ikomplu jibnu fuq dan issu//ess. Fi tmiem il-;img[a reb[u 8-0 kontra The Clan li qeg[din fid-disa’ post. Rogantino’s bdew tajjeb u reb[u lewwel sessjoni 868-684 u minkejja li fittieni sessjoni The Clan tejjbu l-log[ob tag[hom dawn xorta tilfu bi skor ta’ 770-

620. Fit-tielet sessjoni Rogantino’s reb[u 765-725. Bowlers On Strike ukoll qeg[din fittieni post b’total ta’ 30 punt. Dawn reb[u 6-2 kontra Fina, b’dawn tal-a[[ar qeg[din fil-[ames post. Bowlers On Strike reb[u lewwel sessjoni 756-744 u fit-tieni sessjoni komplew bir-ritmu tajjeb meta reb[u 800693. Fit-tielet sessjoni kien hemm reazzjoni ta’ Fina meta dawn reb[u 813728. Turu’s Knights telg[u fir-raba’ post b’reb[a ta’ 6-2 fuq Ramis. Dawn reb[u lewwel sessjoni 798-708 u marru 4-0 minn fuq meta reb[u t-tieni sessjoni 824-752. Ramis ;abru ]ew; punti meta reb[u ttielet sessjoni 714-696. Ta’ min jinnota li Melissa Swift ;abet punte;; totali ta’ 609 u ;iet ivvutata b[ala l-aqwa bowler femminili tal-;img[a. J Grima & Co li qeg[din fit-tmien post

[adu ftit tar-ru[ fil-;lieda tag[hom kontra r-relegazzjoni meta reb[u kontra Bank of Valletta u b’din ir-reb[a issa qeg[din tmien punti bog[od miz-zona tarrelegazzjoni. Dawn reb[u l-ewwel sessjoni 715-664 u t-tieni sessjoni 768-690. Ramis wettqu reazzjoni u reb[u t-tielet sessjoni 730-756. Kif Jinsabu I Div

Okmalta.com – 40, Rogantino’s Restaurant – 30, Bowlers on Strike – 30, Turu’s Knights – 22, Fina – 20, Ramis – 18, St. James Hospital – 16, J Grima & Co – 14, The Clan – 6, Bank of Valetta – 4 II Div

Blitzkrieg – 28, X S – 26, Supreme – 24, Atlas Insurance – 24, Malta Int’l Airport – 22, Kiwis – 22, Touch of Class – 22, Vintage – 20, Gladiators – 16, One 4 All – 14, Still Around – 12, BOV – 10


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Sport 35 TENNIS – OPEN TA?-?ILE

‘Nadal irid joqg[od attent’ It-tabib ta’ Rafel Nadal, Angel Luiz Cotorro qal li Nadal irid joqg[od attent waqt li g[adu qed jirkupra mill-injury fl-irkoppa, injury li ]ammitu barra g[al madwar tmien xhur. Nadal we;;a’ rkopptu u kellu anke virus fl-istonku u min[abba f’hekk sena ilu kellu jitlef l-Olimpjadi u din is-sena ma [ax sehem fl-Open tal-Awstralja. :img[a ilu Nadal [a sehem fl-Open ta/-?ile u wasal sal-finali fejn tilef kontra Horacio Zeballos. “Nadal irid jag[]el sew itturnament li jie[u sehem fihom. Ma jridx jg[a;;el u jitfa’ lil ;ismu ta[t stress kbir. G[alissa a[jar jilg[ab fuq it-tafal g[ax hemm riskju inqas li ji]loq u

jwe;;a’,” qal Cotorro. Ta’ min jinnota li Cotorro qal Nadal g[amel u]u ta’ ]raben ortopedi/i biex itaffi l-u;ig[ imma dan ma kienx qed jinduna li kien qed jiggrava din l-injury. Cotorro qal ukoll li s-snin li ilu jilg[ab it-tennis Nadal ukoll qed jag[mlu tag[hom. Din il-;img[a Nadal jer;a’ jkun fl-azzjoni flOpen tal-Bra]il. Nadal ilu ma jilg[ab f’dan l-open sa mill-2005. Intant, Victoria Azarenka, in-numru wie[ed fid-dinja, friska mis-su//ess fl-Open Awstraljan irritornat g[al log[ob b’reb[a ta’ 6-2, 6-3 fuq Romina Oprandi fl-Open tal-Qatar.

Emirates tiffirma ftehim mal-Formula 1

Emirates, wa[da mill-iktar linji tal-ajru li qed tikber b’rata mg[a;la fiddinja, u l-grupp tal-Formula One [abbru ftehim ta’ [ames snin. Emirates in[atret b[ala l-imsie[ba globali tal-Formula 1 u dan il-ftehim se jibda millista;un imminenti tal-2013. Dan t[abbar dan l-a[[ar mix-Xejk Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Kap E]ekuttiv tal-Emirates Airline u l-Grupp Emirates, u Bernie Ecclestone, Kap E]ekuttiv tal-grupp tal-Formula One. Emirates ser ikollha pre]enza qawwija matul il-15-il tellieqa tal-ista;un li ser isiru fl-Ewropa, l-Asja, Awstralaa, l-Amerika ta’ Fuq u l-Amerika t’Isfel. Sa mill-bidu tal-Grand Prix fil-Malasja li se jsir fl-24 ta’ Marzu, il-branding distintiv tal-Fly Emirates ser ikunu qed jidhru f’/irkwiti stori/i b[al Silverstone fl-Ingilterra, Monza fl-Italja, u Interlagos f’Sao Paolo, fil-Bra]il.

Ix-Xejk Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Kap E]ekuttiv tal-Emirates Airline u l-Grupp Emirates, u Bernie Ecclestone, Kap E]ekuttiv tal-grupp tal-Formula One qed i[abbru ftehim ta’ [ames snin. Emirates saret l-imsie[ba globali tal-Formula 1

Martin Ferry jippre]enta l-unur lil Brietta Thomas

BASKETBALL

Thomas l-aqwa player tax-xahar ta’ Di/embru

Il-player Amerikana ta’ Loyola, Brietta Thomas ;iet ivvutata b[ala l-Aqwa Player tax-Xahar ta’ Di/embru. G[al Thomas dan hu lewwel unur personali tag[ha f’pajji]na. Matul ix-xahar ta’ Di/embru, Luxol kellhom

log[ob tajjeb partikolarment fil-kampjonat u lag[bu wkoll fil-finali tas-Saint James Hospital Shield. Thomas kkontribwiet g[al dawn irri]ultati meta skorjat 133 punt u spi//at b[ala t-tieni l-a[jar skorer femminili. Hi kienet ukoll l-a[jar three

point shooter b’total ta’ disa’ three pointers. Fil-pre]ent, Brietta Thomas g[andha wkoll medja ta’ 9.33 rebounds kull partita u medja ta’ 2.40 kull partita. L-unur ;ie ppre]entat mis-Sur Martin Ferry f’isem You Shop We Ship.

LOTTA

Adam Vella ivvutat b[ala l-aqwa lottatur Il-lottatur internazzjonali Adam Vella li hu membru wkoll tat-tim ta’ Stella Maris College ;ie vvutat b[ala l-aqwa lottatur tas-sena li g[addiet. Dan t[abbar waqt serata li saret fl-okka]joni tat-43 sena mit-twaqqif tal-Federazzjoni Maltija Lotta. Din kienet it-tieni darba konsekuttiva li Vella reba[ dan l-unur. Fl-ista;un tal-lotta Adam Vella reba[ erba’ medalji taddeheb fil-kategorija 60kg filWales Open, fil-Malta Open (]ew; edizzjonijiet) u filBradford International (Ingilterra). Dawn ir-ri]ultati huma xhieda ta’ sagrifi//ju ta’ ta[ri; u dieta li jirrikjiedi l-isport tal-lotta li llum g[addej minn perijodu tajjeb [afna. Kif wie[ed jistenna Adam Vella hu ukoll i/-champion Nazzjonali tal-kategorija 60kg. Waqt l-istess serata ;ew ippremjati diversi lottaturi o[ra

dwar ri]ultati tajbin kemm filkamp lokali u dak internazzjonali. George Vassallo reba[ il-Malta Open 2012 u ilKampjonat ta’ Malta kategorija tas-74kg wara [afna ]mien. Andrea Saliba wkoll kien parti minn tim li kkompeta fl-Open ta’ Wales 2012 fejn reba[ ilmidalja tal-fidda. Aidan Buhagiar, champion ta’ Malta tal-kategorija tas-96kg reba[ midalja tad-deheb fl-Open ta Wales u fidda f’tournament f’Bradford u reba[ ukoll fidda fl-Open ta’ Malta 2012. Abraham Vassallo, lottatur ta’ esperjenza, ikkompeta f’kull kompetizzjoni matul l-ista;un fejn ukoll b[al Adam Vella u Gary Giordimaina ma falliex biex reba[ kull tournament. Fil-pre]ent dan hu /champion ta’ Malta talkategorija tat-84kg. David Zammit hu lottatur konsistenti li kkompeta f’kull kompetizzjoni

matul l-ista;un u reba[ ilkategorija 66kg fil-Malta Open fl-2011. Diversi lottaturi kadetti ;ejjin minn tliet klabbs impresjonaw matul is-sena. Gary Giordimaina (Naxxar Club) l-aktar lottatur li [alla impressjoni din is-sena u dan reba[ kull turnament lokali u reba[ ukoll il-Malta Open 2011 u 2012, l-Open ta’ Wales 2012 kif ukoll turnament internazjonali f’Bradford flIngilterra. Kadetti o[ra li impressjonaw kienu Daniele Zingariello (Stella Maris Club), Deon Sant (Qawra Club, Nico Zarb (Qawra Club), Franklyn Sciberras (Naxxar Club) Mark Galea (Naxxar Club) Wayne Formosa (Naxxar Club) u Ali Farshan (Stella Maris Club). Il-premjijiet waqt is-serata tqassmu mill-President talFederazzzjoni Maltija Lotta Simon A. Bonello.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

36 Sport KUMMENTI WARA L-PARTITI TA?-CHAMPIONS LEAGUE

Ferguson ifa[[ar lil Ronaldo

Il-manager ta’ Man Utd Alex Ferguson (xellug) jitkellem maleks player ta’ Man Utd, Cristiano Ronaldo wara l-partita bejn ir-Red Devils u Real Madrid

TRASFERIMENTI

Kean jistieden lil Lampard

L-attakkant ta’ Los Angeles Galaxy Robbie Keane stieden lill-midfielder ta’ Chelsea Frank Lampard biex fi tmiem lista;un jing[aqad mag[hom u jimxi fuq il-passi ta’ David Beckham. Dan tal-a[[ar [alla lill-klabb ftit tal-;img[at ilu u ffirma ma’ PSG u Keane qed jittama li jkun Lampard li jie[u post Beckham. Xhur ilu Chelsea kienu ]velaw li mhux se j;eddu lkuntratt ta’ Lampard li g[andu 34 sena, anke jekk dan qed ikollu wirjiet mill-aqwa fil-blokk tal-Blues. “Nemmen li hu importanti g[at-tim tag[na li jakkwista player ta’ fama mondjali. Dal-a[[ar qed insegwi lil Chelsea u l-futbol li qed juri Lampard hu tajjeb [afna,” qal Keane. Fl-a[[ar 15-il partita li lag[ab Lampard skurja 10 gowls. Tant kemm Lampard hu g[addej minn forma tajba li kemm il-manager ta’ Chelsea, Rafa Benitez kif ukoll il-kow/ tat-tim nazzjonali Ingli] Roy Hodgson qalu li Lampard g[andu jkun fost wie[ed mill-players li jie[du sehem fitTazza tad-Dinja ta’ sena o[ra. Intant, l-eks player ta’ Arsenal Thierry Henry qal li hu lest biex jer;a’ jilbes il-flokk tal-Gunners g[at-tielet darba filkarriera tieg[u. Henry b[alissa qed jilg[ab ma’ New York Red Bulls. Henry, li g[andu 35 sena lag[ab ma’ Arsenal bejn l-1999 u l-2007.

Il-manager ta’ Man Utd Alex Ferguson kellu kliem ta’ tif[ir g[al Cristiano Ronaldo, eks player ta’ Man Utd li skurja l-gowl tad-draw fillog[ba bejn Real Madrid u Man Utd, log[ba li ntemmet fi draw ta’ 1-1. Din kienet lewwel leg tal-fa]i tal-a[[ar 16 u bla dubju dan hu draw li jikkuntenta aktar lil Man Utd milli lil Real. Man Utd kienu marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Danny Welbeck imma ftit minuti wara Ronaldo ;ab iddraw b’daqqa ta’ ras tajba. “Ronaldo skurja gowl millisba[. Kienet daqqa ta’ ras li lgoalkeeper De Gea ma seta’ jag[mel xejn dwarha. Il-mod kif g[ola u l-mod kif ta ddaqqa ta’ ras hu inkredibbli. Fi tmiem l-ewwel taqsima lil Evra g[idtlu li seta’ jimmarka lil Ronaldo a[jar imma meta rajt il-filmat tal-gowl indunajt li Evra ma seta’ jag[mel xejn biex iwaqqaf lil Ronaldo,” qal Ferguson. Ferguson ]vela wkoll li wara l-partita Ronaldo mar fid-dressing room ta’ Man Utd jiltaqa’ ma’ s[abu. Dan tal-a[[ar qal li hu ferm kuntent bir-ri]ultat u l-uniku [a;a li dejqitu kienet li flewwel taqsima Real kellhom [afna pussess tal-ballun. “Kellna /ansijiet tajbin. Ilqatna anke l-lasta. Fl-ewwel taqsima [allejniehom jilag[bu wisq u fit-tieni taqsima konna a[jar u impressjaniehom aktar. Hu veru li kellhom aktar pussess tal-ballun imma din hi [a;a li tistennieha meta tilg[ab kontra

tim b[al ma hu Real. Ir-rekord ta’ Real fil-Bernabeu hu wie[ed mill-aqwa u li kieku xi [add qalli qabel il-log[ba li konna se nispi//aw 1-1 kont na//etta,” qal Ferguson. Il-manager Sko//i] temm jg[id li se jistenna li fit-tieni leg, fil-5 ta’ Marzu, Real se joperaw bil-kontra attakk u minn dan Man Utd iridu joqog[du attenti.

‘Mhux sorpri]’ Il-kow/ ta’ Real Madrid Josè

Mourinho qal li mhuwiex sorpri] bir-ri]ultat ta’ 1-1 u sostna li ]-]ew; timijiet g[andhom l-istess /ans li jg[addu g[all-fa]i li jmiss. “M’iniex sorpri] bid-draw. Kuntent bil-fatt li ;eg[elna lil Man Utd jilag[bu b’mod diffenti mis-soltu. Iddefendew g[al [in twil u ddefendew tajjeb. Ma nemminx li g[andhom vanta;; min[abba l-gowl li skurjaw barra minn darhom g[ax anke a[na kapa/i niskurjaw f’Old Trafford,” qal Mourinho. Dan tal-a[[ar kompla billi qal,” Jien minn dejjem ippreferejt nilg[ab l-ewwel leg ‘home’ g[ax hemm tendenza li meta tilg[ab l-ewwel leg ‘away’ ma tkunx kuntent birri]ultat. Meta tilg[ab it-tieni leg ‘away’ taf x’g[andek b]onn tag[mel biex tg[addi u tirriskja g[ax taf li jekk se tiskurja se jg[oddlok doppju.” Id-difensur ta’ Real Madrid Sergio Ramos tkellem b’mod kemxejn differenti minn

Mourinho u qal li xtaq li lpartita ntemmet f’ri]ultat differenti. “Tlifna [afna /ansijiet u fuq i]-]ew; legs dawn i/-/ansijiet li tlifna jafu jkunu kru/jali. F’Old Trafford iridu nilag[bu bl-istess mod,” qal Ramos.

Sodisfatt bid-draw Intant, partita o[ra li nhar l-

Erbg[a ntemmet fi draw kienet dik bejn Shakhtar Donetsk u Borussia Dortmund. Dawn tala[[ar kienu darbtejn minn ta[t imma rnexxielhom jiskurjaw darbtejn u [adu draw importanti ta’ 2-2. Fit-tieni leg i/champions :ermani]i jibdew favoriti li jg[addu min[abba li skurjaw ]ew; gowls barra minn darhom. Il-kow/ ta’ Borussia Jurgen Klopp qal, “Sodisfatt bid-draw g[ax dan hu grawnd diffi/li biex tilg[ab fih. It-tim tag[na ddomina l-log[ba u l-gowls li qaljna kienu gowls li ma waslux min[abba ]ball tag[na imma min[abba bravura talavversarji. Kuntent bil-fatt li minkejja li dejjem konna fi ]vanta;; spi//ajna biex wettaqna reazzjoni,” qal Klopp. Minn na[a tieg[u l-kow/ ta’ Shakhtar Lucescu qal li l-g[an prin/ipali kien li jirb[u kontra Dortmund imma dan ma se[[x u issa se tkun bi//a xog[ol iebsa g[alihom biex jirb[u fil:ermanja. “Borussia wrew li huma tim organizzat u ninsab ferm di]appuntant bil-fatt li ma rnexxilniex niddefendu il-vanta;; g[al darbtejn,” qal Lucescu.

FUTBOL

Arrestat il-President ta’ Cagliari Il-President ta’ Cagliari Massimo Cellino ;ie arrestat b[ala parti mill-investigazzjoni li qed tag[mel il-pulizija ta’ Sardinja dwar il-grawnd il-;did. Flimkien ma’ Cellino ;ew arrestati wkoll is-Sindku ta’ Quartu, ir-re;jun ta’ fejn jinsab il-grawnd, Mauro Contini u Stfano Lilliu li hu membru inkarigat mill-kostruzzjoni talgrawnd. Skont rapporti fil-;urnali Taljani Cellino, flimkien ma]-]ew; persuni l-o[ra hu akku]at bi frodi. Cagliari bdew jilag[bu fl-Is Arenas minn dan l-ista;un wara li ma baqg[ux jilag[bu fil-grawnd ta’ Sant Elia. Dan l-ista;un kien hemm [afna problemi biex isiru l-log[ob

fl-Is Arenas. Il-log[ba kontra Roma ;iet posposta u l-log[ba kontra Juventus intlag[bet fil-granwd ta’ Parma. Intant, Phil Setshedi, li eks assistent kow/ tat-tim nazzjonali tal-Afrika t’Isfel intbag[at tmien snin [abs, [amsa minnhom sospi]i, min[abba li pprova j[allas referee biex jimmanipula log[ba. Setshedi, fl-1996 kien lassistent ta’ Clive Barker meta dik is-sena lAfrika t’Isfel reb[et it-Tazza tan-Nazzjonijiet Afrikani. Setshedi ;ie akku]at li fl-2011 ipprova j[allas referee biex jimmanipula log[ba talplay-offs valida mit-Tielet Divi]joni.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

Sport 37 FUTBOL TALJAN

Programm mifrux fuq erbat ijiem G[all-kuntrarju ta’ dak li jsir is-soltu, il-partiti validi mis-Serie A se jintlag[bu bejn illum u nhar it-Tnejn. Illejla hemm partita wa[da, dik bejn Parma u Milan filwaqt li laktar log[ba li tispikka g[ada se tkun dik bejn Roma u Juventus. Nhar il-{add Fiorentina jilag[bu kontra Inter u Napoli jilag[bu kontra Sampdoria. ItTnejn Lazio jid[lu fl-azzjoni meta dawn jilag[bu kontra Siena. Illejla Milan g[andhom log[ba delikata kontra Parma u wie[ed irid jara b’liema formazzjoni se jilg[ab ilkow/ Massimiliano Allegri min[abba li matul il-;img[a Milan iridu jilag[bu kontra Barcelona fil-fa]i tal-a[[ar 16 ta/-Champions League. Milan b[alissa qeg[din fil[ames post, ]ew; punti ta[t Inter u ;img[a ilu dawn ;ew mi]muma draw 1-1 minn Cagliari. Kellu jkun penalty ta’ Mario Balotelli li salva punt g[ar-Rossoneri. G[al Balotelli dan kien ittielet gowl fi tliet partiti ma’ Milan minn mindu ng[aqad mag[hom ming[and Man City. B[al Milan, Parma wkoll se jkunu ;ejjin minn draw, ta’ 00 kontra Genoa. Wie[ed irid jg[id li Parma kienu fortunati li [adu punt kontra t-tim minn Genova. Dawn tal-a[[ar ;ew darbtejn im/a[[da mil-lasti. Milan se jkollhom lil Amborisini sospi] g[al kontra Parma. G[ada Roma jilqg[u lil Juventus fl-Olimpico u wie[ed jistenna reazzjoni min-na[a ta’ Roma wara li ;img[a ilu tilfu 3-1 barra minn darhom kontra Sampdoria. Roma se jkunu qed ifittxu l-ewwel reb[a ta[t il-kow/ Aurelio Andreazzoli li [a post Zdenek Zeman. :img[a ilu Roma kellhom wirja fqira kontra Sampdoria u jekk dawn ma jtejbux din ilwirja se tkun diffi/li g[alihom biex jirb[u kontra Juventus, tim li g[andu [ames punti vanta;; f’ras il-klassifika u li se jkun ;ej minn reb[a komda ta’ 2-0 kontra Fiorentina. G[al Juventus se jkunu qed jirritornaw il-kow/ Antonio Conte u d-difensur Leonardo Bonucci li kienu sospi]i ]ew; log[biet wara l-in/identi li kienu nqalg[u fi tmiem illog[ba kontra Genoa. :img[a ilu Juventus approfittaw mill-fatt li Napoli u Lazio, ]ew; timijiet li qeg[din fit-tieni u fit-tielet post rispettivament, ;ew draw 1-1.

Il-Programm

Illum

Serie A

Milan v Parma

G[ada

Chievo v Palermo Roma v Juventus

Il-{add

Catania v Bologna Genoa v Udinese Fiorentina v Inter Napoli v Sampdoria Pescara v Cagliari Torino v Atalanta

It-Tnejn

Siena v Lazio

Is-Sibt

Serie B

Brescia v Cesena Empoli v Crotone Lanciano v Juve tabia Livorno v Ascoli Modena v Pro Vercelli Novara v Sassuolo Padova v Varese Reggina v Bari Spezia v Grosseto Verona v Ternana Vicenza v Cittadella Intant, il-{add l-aktar log[biet li jispikkaw ikunu dawk ta’ Napoli u Inter. Napoli jilag[bu kontra tim li se jkun ;ej minn reb[a kontra Roma. Sampdoria se jkollhom lill-kow/ Delio Rossi sospi] wara li dan tke//a kontra Roma min[abba li g[amel ;esti oxxeni fil-konfront taddifensur ta’ Roma Burdisso. Delio Rossi ;ie sospi] ]ew; log[biet. Napoli se jkunu ;ejjin minn draw 1-1 kontra Lazio u wie[ed jista’ jg[id li jistg[u j[ossuhom fortunati g[ax Lazio laqtu l-lasta fl-a[[ar minuta permezz ta’ Floccari. Ladarba issa d[alna fi Frar, Napoli jridu japprofittaw mill-fatt li Juventus se jkunu impenjati fi/-Champions League u b’hekk ikollhom aktar partiti. It-Tnejn Lazio jilag[bu barra minn darhom kontra Siena u fuq il-karta dawn m’g[andhomx ifallu. Ta’ min jg[id i]da li Siena, ;imag[tejn ilu reb[u 3-1 f’darhom kontra Inter filwaqt li ;img[a ilu ;ew draw 1-1 kontra Bologna. Ledesma ta’ Lazio se jkun sospi] log[ba. G[al Lazio jista’ jiddebutta l-akkwist Louis Saha li ;ie akkwistat biex jimla l-vojt li qed i[alli Miroslav Klose. Dan tal-a[[ar g[andu madwar sitt ;img[at barra min[abba li jinsab imwe;;a’.

Paolo De Ceglie ta’ Juventus (xellug) fi dwell g[all-ballun ma’ Juan Guillermo Cuadrado ta’ Fiorentina. Juventus g[ada jilag[bu kontra Roma u l-{add il-Viola jilag[bu kontra Inter

FORMULA 1

Grosjean ifittex il-konsistenza Is-sewwieq tal-Lotus Romain Grosjean qal li l-g[an tieg[u g[al dan l-ista;un se jkun li jkun konsistenti. Sta;un ilu Grosjean kien involut f’[afna in/identi u fil-fatt kellu jirtira minn tmiem Grand Prix u barra minn hekk kien anke sospi] g[al Grand Prix. “Dan l-a[[ar [dimt [afna biex nikkore;i li]balji tieg[i. Il-velo/ità tal-karozza m’g[andix xi ngorr dwarha imma sena ilu mhux dejjem kont konsistenti. Irrid nipprova ni;bor diversi punti f’kull Grand Prix,” qal Grosjean. Matul l-ista;un li g[adda, il-Lotus spi//aw fir-raba’ post tal-klassifika tal-kostrutturi. Ittestijiet li saru ;img[a ilu f’Jerez urew li lLotus se jkunu fost dawk li jissieltu g[ar-reb[ tat-titlu. “Il-karozza li g[andi din is-sena mhijiex daqstant differenti minn dik li kelli sena ilu imma xorta qed i[ossni a[jar b’din.

:img[a o[ra se nkomplu na[dmu f’Barcelona biex inkomplu ntejbu dak li di;à g[andna,” temm jg[id Grosjean. Intant, is-sewwieq il-;did tal-McLaren Sergio Perez qal li minkejja li ilu ftit ;img[at biss ja[dem ma’ Jenson Button, di;à qed jiggwadanja minn dan. Perez iffirma kuntratt mal-McLaren u se jkun qed jimla l-post vojt li [alla Lewis Hamilton li mar mal-Mercedes. “G[andi vanta;; kbir li qed insuq ma’ sewwieq ta’ esperjenza kbira. Qed na[dmu id f’id u qed nitg[allem [afna affarijiet ming[andu, anke jekk g[adni biss ftit ;img[at ma’ dan it-tim,” qal Perez. Dan tal-a[[ar sta;un ilu kellu wirjiet tajba mas-Sauber u wie[ed jistenna, li ladarba g[andu karozza [afna a[jar g[addispo]izzjoni tieg[u, ikompli jibni fuq dak li kiseb sta;un ilu.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

38 Sport ATLETIKA

Pistorius akku]at bil-qtil tat-tfajla tieg[u L-Atleta Paralimpiku millAfrika t’ Isfel Oscar Pistorius ;ie akkuzat bil-qtil tat-tfajla tieg[u, Reeva Steenkamp. L-a[bar tal-mewt tat-tfajla tieg[u [ar;et kmieni l-{amis filg[odu, u l-ewwel ver]joni kienet li Pistorius spara numru ta’ tiri fuqha g[ax [aseb li kienet [alliel li da[let tisraq. Jidher li hi ntlaqtet minn tiri f’rasha u f’ siridha. L-in/ident se[[ fit-3 ta’ filg[odu f’Johannesburg flAfrika t’Isfel. Madanakollu jirri]ulta li fla[[ar xhur il-Pulizija kienu da[lulha xi rapporti ta’ vjolenza domestika fl-istess residenza. G[alhekk it-te]i li dan kien in/ident ma tantx qed titwemmen u sal-biera[ il-pulizija qalet li Pistorius kien l-uniku suspettat. Oscar Pistorjus hu meqjus b[ala ikona fl-Afrika t’Isfel wara s-su//essi li kiseb filLog[ob Parlalimpiku kif ukoll fl-Olimpjadi. Pistorius, li g[andu 26 sena u Steenkamp, li g[andha 30 sena kienu l-uniku ]ew; persuni fid-dar fil-mument talin/ident u hu g[alhekk li lpulizija g[andha suspetti kbar f’dan l-atleta. Brigadier flIstat ta’ Pretoria, Denise Beukes ikkonfermat li fil-passat kien hemm in/identi bejn din il-koppja.

L-istess Beukes qalet li lpulizija di;à tkellmet mal;irien li semg[u xi g[ajjat matul il-lejl. Minkejja li filbidu kien hemm rapporti li Pistorius [aseb li kien hemm xi [alliel fid-dar tieg[u, ilpulizija qalet li fid-dar ta’ Pistorius ma deher li kien hemm l-ebda sgass. Waranofsinhar [ar;et la[bar li s-smig[ fil-Qorti ta’ dan il-ka] se jkun illum fis7am. Ta’ min jinnota li Pistorius hu delettant kbir tal-armi tan-nar u f’intervista li saret sena ilu kien ]vela li anke tg[allem jispara firranges. Fil-fatt, il-pulizija sabet pistola fid-dar ta’ Pistorius fil-jum tal-in/ident. Ta’ min jinnota li fl-Afrika t’Isfel ir-rata ta’ qtil hi wa[da g[olja [afna. {afna nies f’dan il-pajji] g[andhom diversi armi tan-nar biex jiddefendu ru[hom kontra l-[allelin. Fl2004 Rudi Visagie, player tarrugby kien qatel lil bintu ta’ 19-il sena min[abba li [aseb li kienet [alliel. Fl-2009 Pistorius kien ;ie arrestat wara li aggredixxa mara imma l-akku]i kienu waqg[u u Pistorius ;ie me[lus jum wara. Fl-ewwel kummenti li ta missier Pistorius, Henke qal li hu emozzjonat b’din l-a[bar. Kelliem g[al Pistorius qal li

Malta titlef tliet po]izzjonijiet It-tim nazzjonali Malti ni]el tliet po]izzjonijiet filklassifika mondjali tal-FIFA. Malta issa tinsab fil-149 po]izzjoni b’total ta’ 173 punt. :img[a ilu Malta kellha wirja po]ittiva fil-partita ta’ [biberija f’Ta’ Qali kontra l-Irlanda ta’ Fuq, partita li ntemmet 0-0. Malta jmissha tilg[ab ]ew; partiti importanti validi mir-rawnd ta’ kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal-2014. Fit-22 ta’ Marzu Malta tilg[ab barra minn darha kontra l-Bulgarija u fis-26 ta’ Marzu Malta tilg[ab kontra l-Italja f’Ta’ Qali. Ta’ min jinnota li llog[ba kontra l-Bulgarija se tintlag[ab fi grawnd vojt min[abba li l-FIFA ordnat lill-Bulgarija tilg[ab log[ba fi grawnd vojt min[abba in/identi ta’ razzi]mu fillog[ba kontra d-Danimarka. In-Ni;erja, rebbie[a tatTazza tan-Nazzjonijiet Afrikani avvanzat 30 post u issa tinsab fit-30 post. Ta’ min jinnota li l-kontinet talAfrika m’g[andu l-ebda tim mal-ewwel 10. Fil-kmand ta’ din il-klassifika g[ad hemm Spanja filwaqt li fit-tieni post hemm il-:ermanja. L-Ingilterra, wara r-reb[a

ta’ 2-1 f’log[ba ta’ [biberija kontra l-Bra]il avvanzat ]ew; postijiet u issa tinsab fir-raba’ post. Il-Bra]il, ilpajji] li sena o[ra se jorganizza t-Tazza tad-Dinja jinsab fit-18-il post. Pajji] li [alla impressjoni tajba fit-Tazza tanNazzjonijiet Afrikani kien ilBurkina Faso. Dan il-pajji] qieg[ed fil-55 post tar-rankings mondjali filwaqt li lAfrika t’Isfel, il-pajji] li organizza l-fa]i finali ta’ din l-edizzjoni avvanza 25 post. Il-Kosta tal-Ivorju, minkejja li ;ie eliminat fil-kwarti talfinali, tela’ fit-12-il post filwaqt li l-Cape Verde, tim li kien sorpri]a waqt l-edizzjoni avvanza 13-il post u issa qieg[ed fit-63 po]izzjoni. Dawn ir-rankings tal-FIFA ji;u a;;ornati fl-14 ta’ Marzu. L-ewwel 10 pajji]i

Spanja :ermanja Ar;entina Ingilterra Italja Kolombja Portugall Olanda Kroazja Russja

Oscar Pistorius u t-tfajla tieg[u Reeva Steenkamp

l-klijent tieg[u qed jikkollabora mal-pulizija li g[addejja bl-investigazzjoni tag[ha. Steenkamp hi mudella fuq rivisti ta’ fama mondjali u ironikament, fit-13 ta’ Frar, fuq il-profil elettroniku tag[ha kitbet li hi e//itata g[al jum San Valentinu. Ilbiera[ tkellmet ukoll la;enta ta’ Steenkamp, Sarit Tomlinson u ddeskriviet lil Steenkamp b[ala ‘mara mill-

aqwa’. “Kienu ilhom ftit xhur flimkien u r-relazzjoni li kellhom kienet wa[da mill-aqwa. Din l-a[bar hi wa[da xokkanti,” qalet Tomlinson. Gideon Sam, President talKonfederazzjoni Sportiva tal-Afrika t’Isfel ma riedx jikkummenta sakemm ikunu ]velati aktar dettalji dwar ilka]. Jekk Pistorius jinstab [ati, minkejja li jintbag[at

il-[abs, numru kbir ta’ kumpaniji li huma sponsors ta’ dan l-atleta huma mistennija jtemmu r-relazzjoni ma’ dan l-atleta. Fil-fatt, l-istazzjon nazzjonali tal-Afrika t’Isfel di;à waqaf ixandar kull reklam li fih jidher Pistorius. Pistorius reba[ ]ew; medalji tad-deheb filLog[ob Paralimpiku filwaqt li reba[ medalja tal-fidda flOlimpjadi.

FUTBOL

‘Milan mhux se jib]g[u minn Barcelona’ Id-Direttur Sportiv ta’ Milan Adriano Galliani qal li Milan mhux se jib]g[u minn Barcelona meta dawn ittnejn jiltaqg[u kontra xulxin fl-ewwel leg tal-fa]i tala[[ar 16 ta/-Champions League. Barcelona huma bla dubju l-akbar favoriti g[ar-reb[ ta’ din it-tazza u matul l-a[[ar xhur dawn urew log[ob mill-aqwa. Ittim ta’ Vilanova qieg[ed flewwel post fil-kampjonat u g[andu vanta;; ta’ 12-il punt fuq l-eqreb rivali Atletico Madrid. Real Madrid jinsabu 16-il punt ta[thom. “ Nafu li f ’ dawn l - a[[ar snin Barcelona qed jiddominaw il-futbol Ewropew imma dan mhux qed

ibe]]ag[na. I/-Champions League hi kompetizzjoni ferm differenti mill-kampjonat. A[na se nag[tu lmassimu,” qal Galliani. Milan dal-a[[ar tjiebu [afna fil-log[ob tagh[om u ;abru ammont kbir ta’ punti fil-kampjonat. IrRossoneri qeg[din fil[ames post, ]ew; punti ta[t ir-rivali Inter. L-ewwel leg bejn Milan u Barcelona tintlag[ab f’San Siro fl-20 ta’ Frar. Intant, il-midfielder :ermani] Holger Badstuber jemmen li Bayern Munich g[andhom il-potenzjal biex jirb[u /-Champions League. Fl-a[[ar tliet sta;uni Bayern Munich waslu darbtejn sal-finali.

Fl-2010 tilfuha kontra Inter fil-Bernabeu u sta;un ilu tilfuha f’darhom stess kontra Chelsea. L-a[[ar darba li Bayern Munich reb[u /Champions League kien fl2001 meta reb[uha f’San Siro kontra Valencia. “Nemmen li Bayern Munich jistg[u jirb[u /Champions League, jibnu fuq dak is-su//ess u eventwalment isiru l-akbar klabb fl-Ewropa. Bayern g[andhom il-potenzjal biex jie[du post Barcelona fil-qu//ata tal-Ewropa,” qal Badstuber. Bayern Munich jilag[bu kontra Arsenal fil-fa]i tala[[ar 16 ta/-Champions League. L-ewwel leg, li tintlag[ab fl-Emirates, issir fid-19 ta’ Frar.

FUTBOL

Ribery jispjega x’;ara Il-winger ta’ Bayern Munich Franck Ribery spjega dak kollu li ;ara wara li nhar l-Erbg[a membri tal-pulizija kellhom jarrestaw lil persuna li da[let fi/-?entru Sportiv ta’ Bayern Munich. Fl-ewwel rapporti li [ar;u nhar l-Erbg[a ntqal li Ribery ;ie aggredit minn persuna imma l-player internazzjonali Fran/i] qal li din il-persuna talbet biss li titkellem ma’ Ribery fuq affarijiet relatati ma’ futbol. Din il-persuna marret i/-?entru Sportiv ta’

Bayern u qalet li hi [abiba ta’ Ribery u kien g[alhekk li t[alliet tid[ol imma l-membri tassigurtà tal-post ma ndunawx li din il-persuna sa[ansitra da[let fid-dressing rooms talklabb. “Kif spi//ajna t-ta[ri; mort fid-dressing room u nara ra;el bilqieg[da fejn is-soltu nkun jiena. Dan ir-ra;el ried ikellimni imma jien ma ridtx. Ma b]ajtx imma l-affarijiet setg[u marru [afna ag[ar li kieku dan ir-ra;el kellu arma fuqu,” qal Ribery.


IN-NAZZJON Il-:img[a 15 ta’ Frar, 2013

Sport 39 EUROPA LEAGUE – L-A{{AR 32 L-EWWEL LEG

Jitilfu Atletico, Liverpool u Napoli Hekk kif ilbiera[ irritornat l-Europa League spikkaw ittelfiet ta’ Liverpool, Atletico Madrid u spe/jalment dik ta’ Napoli. Zenit g[elbu lil Liverpool bi skor ta’ 2-0 u issa se tkun diffi/li g[ar-Reds biex idawru r-ri]ultat meta jilag[bu t-tieni leg f’Anfield. I]-]ew; gowls tat-tim Russu waslu fit-tieni taqsima. Fid-69 minuta Hulk feta[ l-iskor b’xutt mill-isba[ u tliet minuti wara Semak g[amel l-iskor 2-0. Ta’ min jinnota li l-attakkant ta’ Liverpool Suarez tilef diversi /ansijiet. Klabb ie[or Russu li kiseb ri]ultat po]ittiv hu dak ta’ Anzhi Makhachkala li g[elbu lil Hanover 3-1. Kienu Hanover li marru fil-vanta;; fit-22 minuta permezz ta’ Huszti imma l-:ermani]i ma g[arfux jiddefendu dan ilvanta;; meta Anzhi bdew i]idu l-pressjoni. Fit-34 minuta Eto’o ;ab id-draw u 14-il minuta wara r-Russi marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Akhmedov. Fit-58 minuta Anzhi ng[ataw penalty imma Eto’o falla mill-11-il metru. It-tielet gowl ta’ Anzhi skurjah Boussoufa fis-64 minuta. Napoli ;ew umiljati f’darhom meta tilfu 3-0 kontra Viktoria Plzen. Dawn tal-a[[ar marru fil-vanta;; wara 28 minuta permezz ta’ Darinda u bir-reazzjoni tanNaplitani ma tasalx re;g[u kienu Viktoria Plzen li skurjaw 10 minuti mit-tmiem permezz ta’ Rajtoral li

Ri]ultati

-

L a[[ar 32 I Leg

Anzhi Makh. v Hannover 3-1 Zenit SP v Liverpool 2-0 Ajax A. v S. Bucharest 2-0 BATE Bv Fenerbahce 0-0 B. Leverkusen v Benfica 0-1 D. Kyiv v Bordeaux 1-1 Levante v Olympiakos P 3-0 Napoli v Viktoria Plzen 0-3 Sp. Prague v Chelsea 0-1 At. Madrid v Rubin Kazan 0-2 Basel v Dnipro D’petrovsk 2-0 Inter v CFR Cluj 2-0 B. M’gladbach v Lazio 3-3 Newcastle v Metalist K 0-0 Stuttgart v Racing Genk 1-1 Tottenham H. v Oly. Lyon 2-1 approfitta minn nuqqas ta’ attenzjoni fid-difi]a ta’ Napoli. Teel, fil-[in vanta;; skurja t-titlet u l-a[[ar gowl g[at-tim mri-Repubblika ?eka. Ta’ min jinnota li g[al Napoli lag[bu players b[alma huma Hamsik, Cavani u Pandev u dan il-fatt ikompli j]id mal-umiljazzjoni. Ilholders ta’ din ilkompetizzjoni Atletico Madrid tilfu 2-0 f’darhom stess kontra Rubin Kazan.

Aleksandr Anyukov ta’ Zenit (xellug) jipprova jwaqqaf lil Josè Enrique ta’ Liverpool

Karadeni po;;a lil Rubin filvanta;; u minkejja li tke//a Sharonov fil-45 minuta dawn skurjaw gowl ie[or permezz ta’ Orbaiz. Issa se tkun ferm diffi/li g[all-holders biex jeliminaw lir-Russi. Tottenham reb[u 2-1 f’darhom kontra Lyon u f’din il-log[ba re;a’ spikka lwinger Gareth Bale li g[al darba o[ra skurja ]-]ew; gowls g[all-iSpurs. Inter reb[u 2-0 f’darhom kontra Cluj u din kienet reb[a imtappna bl-injury serja talattakkant Diego Milito. Ma tkunx sorpri]a jekk Milito

jdum diversi xhur barra wara li we;;a’ rkopptu. I]-]ew; gowls ta’ Inter skurjahom Palacio, il-player li da[al proprju minflok Milito. I/-champions Ewropej Chelsea kisbu reb[a minima ta’ 1-0 barra minn darhom kontra Sparta Prague. It-tim ta’ Benitez kellu b]onn jistenna sat-82 minuta biex sab il-gowl u dan kien skurjat minn Oscar li kien ilu biss minuta fil-grawnd. G[al darba o[ra, l-attakkant Torres kellu wirja fqira mal-Blues. Ajax re[u 2-0 f’darhom

kontra Steua Bucharest. Alderweireld po;;a lillOlandi]i fil-vanta;; u Rhijn skurja t-tieni gowl. Laizo ;ew draw 3-3 barra minn darhom kontra Monchengladbach. Dawn tala[[ar ing[ataw tliet penalties u skurjaw tnejn minnhom. Ta’ min jinnota li fid-69 minuta Lazio tke//ielhom Dias u tTaljani salvaw draw proprju fl-a[[ar minuta b’gowl ta’ Kozak. It-tieni legs ta’ dawn ilpartiti jintlag[bu fil-21 ta’ Frar.

TAZZA TAD-DINJA TAL-ISKIING

Pellegrin tiddebutta g[al Malta minn Charles Camenzuli

G[all-ewwel darba fl-istorja tal-isport Malti atleta Maltija kkompetiet fit-Tazza tadDinja tal-iskiing, liema edizzjoni qed issir b[alissa f’Schladmig fl-Awstrija. Din hi Elise Pellegrin, atleta ta’ dixxendenza Maltija li fla[[ar xhur ing[atat il-li/enzja li tipparte/ipa g[al Malta. Pellegrin spi//at fis-67 post minn 94 parte/ipant u rre;istrat [in ta’ 1.21.43’. 45 parte/ipant ie[or, g[al xi

ra;uni ma temmewx il-prova tag[hom. L-a[jar [in fost i]-]ewg heats fil-giant slalom kien dak miksub minn Tessa Worley (1.04.90’) u ta’ Tina Maze li g[amlet id-distanza f’[in ta’ 1.03.16 sekondi. Pellegrin g[andha tie[u sehem fl-Olimpjadi tax-xitwa f’Sochi fi Frar tal-2014 u b’hekk se tkun l-ewwel atleta Maltija li se tie[u sehem flOlimpjadi tax-xitwa.

Joseph Grech, manager tal-ferg[a tar-Ra[al :did, jippre]enta t-trofew lil Daniel Mariano Bueno (lemin)

KAMPJONAT BOV

Mariano Bueno vvutat Player tax-Xahar ta’ Jannar

L-attakkant ta’ Tarxien Rainbows Daniel Mariano Bueno ;ie vvutat b[ala l-aqwa player taxxahar ta’ Jannar. Matul l-a[[ar ;img[at Tarxien a//ertaw minn post fi/-Championship Pool. L-attakkant Bra]iljan kellu xahar e//ellenti fejn spi//a b[ala wie[ed mill-protagonisti f’Jannar fejn g[enhom jitilg[u fir-raba’ post tal-kampjonat. Matul ix-xahar ta’ Jannar Bueno sab ix-xibka erba’ darbiet. Bueno skurja dopjetta kontra Mosta u Melita rispettivament. Joseph Grech, manager tal-ferg[a ta’ Ra[al :did ippre]enta t-trofew lil Bueno. L-attakkant g[a]el lil Dar Santa Rita ta’ {al Tarxien biex tie[u d-donazzjoni marbuta ma’ dan il-premju.

Elise Pellegrin fl-azzjoni fl-Awstrija


IN-NAZZJON Il-:img[a, 15 ta’ Frar, 2013

40 Lokali

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jiltaqa’ ma’ [addiema ta’ Neo Games, li minn ]ew; impjegati [ames snin ilu llum t[addem aktar minn 90 [addiem (Ritratt> Michael Ellul)

Fis-settur tal-Gaming ja[dmu aktar minn 7,000 persuna minn Jesmar Baldacchino

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, akkumpanjat millMinistru g[all-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment Tonio Fenech, g[amel ]jara lill-kumpanija Neo Games, li matul dawn l-a[[ar 5 snin kibret minn 2 impjegati g[al aktar minn 90 [addiem, f’settur li nibet u kiber grazzi g[all-investimenti kbar li g[amel il-Gvern Nazzjonalista fis-settur talOnline Gaming. Din hija l-istorja ta’ su//ess ta’ Neo Games, li hija stabbiltà b[ala lkumpanija ewlenija g[all-

iScratch Cards u log[ob ie[or online u li timpjega [addiema Maltin kif ukoll barranin ta’ 15-il nazzjonalità differenti. Matul din i]-]jara, il-Prim Ministru ltaqa’ maddiretturi kif ukoll mal[addiema. Huwa sa[aq li Malta qed toffri opportunitajiet kbar lillkumpaniji f’dan il-qasam grazzi g[al-livell g[oli taledukazzjoni tal-istudenti u lfatt li l-Maltin jitkellmu bosta lingwi. Lawrence Gonzi qal li matul din l-a[[ar legislatura, il-Gvern Nazzjonalista [oloq

20,000 post tax-xog[ol u ssettur tal-Gaming kiber minn 3,000 g[al 7,000 post taxxog[ol. Dan is-su//ess inkiseb fi ]mien meta lEwropa ntlaqtet mill-kri]i ekonomika dinjija. Il-Prim Ministru qal li t-teknolo;ija llum il-;urnata huma t’Tablets’ u ‘Smartphones’ u g[alhekk [abbar proposta fejn il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jinvesti f’inizjattiva b[alma hi Finance Malta fis-settur finanzjarju, li tipprovdi assistenza s[i[a lis-settur talGaming. Din il-politika se

media•link COMMUNICATIONS

Is-settur tal-Gaming fl-a[[ar snin kiber b’rata mg[a;;la u se jkompli jissa[[a[ fil-[ames snin li ;ejjin timxi id f’id mal-investimenti li se jkomplu jsiru fil-qasam tal-innovazzjoni u l-log[ob di;itali. Il-Kap E]ekuttiv ta’ Neo Games, Ilan Rosen stqarr li lkumpanija Neo Games setg[et tikber grazzi g[allklima ekonomika mill-aqwa ta’ pajji]na. Rosen qal ukoll li l-Gvern g[araf ja[taf lopportunitajiet kollha li

n[olqu minn din l-industrija u sostna li sab koperazzjoni s[i[a mill-Gvern Nazzjonalista tul din l-a[[ar legislatura. Huwa fa[[ar ukoll il-livell g[oli tal[addiema Maltin u qal li lkumpanija hawn Malta g[enet bil-bosta g[as-su//ess li kisbet il-grupp kollu ta’ Neo Games fuq livell internazzjonali.

2013_02_15  

In-Nazzjon

2013_02_15  

In-Nazzjon

Advertisement