Page 1

Numru 13,345

€0.55

www.mychoice.pn

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Il-PN illum jippubblika l-kalkoli tal-proposti tal-Programm Elettorali minn Rebecca Borg

G[all-ewwel darba flistorja, il-Partit Nazzjonalista, g[ada, se jkun qed jippubblika lkalkoli kollha talprogramm elettorali, illista ta’ inizjattivi b’125 proposta, li mhumiex biss sostenibbli, i]da wkoll xprun g[all-in/entivi. Il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, tkellem dwar il-pass importanti li se jkun qieg[ed jag[mel il-PN illum meta jippre]enta d-dettalji kollha tal-kalkoli talproposti fil-Programm Elettorali tieg[u f’intervista li xxandret fuq Radio 101 ilbiera[. Matul din l-intervista, ilPrim Ministru kien mistoqsi minn Roberta Avellino dwar id-diversi inizjattivi u proposti li tressqu quddiem il-poplu permezz tal-programm elettorali. Tispikka lproposta tat-tablets – g[odda moderna g[at-tfal tal-lum li jg[ixu f’dinja moderna, li permezz ta’

dan, it-teknolo;ija tin;ieb iktar vi/in l-istudenti u jkun evitat ukoll il-pi] talbasktijiet tal-iskola. Din mhix biss l-unika teknolo;ija li investa flistudenti Gvern Nazzjonalista, g[ax filfatt, l-istudenti llum jag[mlu u]u millinteractive whiteboards, g[odda innovattiva wkoll g[at-tag[lim tal-istudenti. Il-Prim Ministru da[al ukoll fid-dettall talproposta ta/-child-care centres, li hi esti]a wkoll mhux biss g[as-single parents li jag[]lu li jid[lu fid-dinja tax-xog[ol, i]da wkoll g[al dawk il-;enituri li jag[]lu li jid[lu f’xi kors fl-Università jew flMCAST. Min jag[]el dan, ji;i offrut sistema ta’ voucher li jissarraf f’childcare centre. Din l-inizjattiva tkun miftu[a g[al dawk li ja[dmu u anki g[al dawk li jag[]lu li jag[mlu kors fl-Università jew flMCAST. g[al pa;na 5

Il-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi, ilbiera[ attendew il-festa ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Filg[odu attendew g[a//erimonja litur;ika fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San Pawl, u filg[axija g[all-pur/issjoni bl-istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl. (Ritratt> Michael Ellul) Ara wkoll pa;ni 3 u 40

Jift[u n-nomini g[all-kandidati tal-elezzjoni Int f’din ;enerali u l-kunsilli lokali minn Jerome Caruana Cilia

It-tliet partiti prin/ipali f’pajji]na ]iedu r-ritmu tag[hom hekk kif illum bdiet ir-raba’ ;img[a tal-Kampanja Elettorali, li se twassalna g[all-Elezzjoni :enerali ta’ nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu. Dan ifisser li l-kandidati kollha

involuti wkoll komplew bil[idma tag[hom, min i[abbat bieb bieb u min jorganizza xi coffee morning, sabiex jiltaqa’ mal-kostitwenti u jwassal il-messa;; tieg[u u tal-partit politiku li j[addan. g[al pa;na 2

l-elezzjoni Suppliment spe/jali fil-pa;ni tan-nofs ta’ dan il-;urnal. Illum dwar il-kwalità ta’ [ajja a[jar b’aktar spazji ta’ rikreazzjoni g[all-famljia


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

2

:urnalist ta’ IN-NAZZJON 70 kandidat vittma ta’ attakki f’isem il-PN sistemati/i fuq Facebook elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f’34 lokalità, u li sitta minnhom huma f’G[awdex, Il-votanti rre;istrati g[allelezzjonijiet lokali jammontaw g[al 189,443 persuna. Il-lokalitajiet li fihom se jsiru l-elezzjonijiet talKunsilli Lokali f’Malta huma: il-Belt Valletta, lImdina, Bormla, {a]}abbar, i]-}ejtun, Birkirkara, il-Fgura, ilGudja, {al G[axaq, ilKalkara, {al Lija, Marsaskala, il-Mellie[a, lIm;arr, l-Imsida, l-Imqabba, in-Naxxar, Pembroke, TalPietà, il-Qrendi, ir-Rabat, San :wann, Santa Venera, Ta’ Xbiex, {al Tarxien u lImtarfa. F’G[awdex, illokalitajiet huma: ixXewkija, Victoria, ilFontana, l-G[arb, l-G[asri u Ta’ Sannat. In-nomini g[a]-]ew; elezzjonijiet, ji;ifieri dawk tal-Kunsilli Lokali u g[allElezzjoni :enerali, jift[u llum u jibqg[u miftu[in sa nhar l-Erbg[a li ;ej, 30 ta’ Jannar. In-nomini jintlaqg[u f’Evans Building, fil-Belt Valletta, fil-ka] ta’ Malta, u fl-Uffi//ji tal-ID Cards tarRabat G[awdex, fil-ka] talG[awdxin. Dawn se jsiru fittlett ijiem li ;ejjin bejn id9am u s-2pm u bejn it-3pm u t-8pm.

minn pa;na 1

Il-votanti rre;istrati g[allelezzjoni ;enerali tad-9 ta’ Marzu huma 332,963 persuna. Dan skont l-a[[ar Registru Elettorali tat-12 ta’ Jannar 2013, li juri kif hemm 17,606 votanti aktar millelezzjoni tal-2008. It-total tal-kandidati li mistennija jitfg[u n-nomina tag[hom f’isem it-tliet partiti prin/ipali hu 163, numru anqas minn dak li tefg[u nnomina tag[hom fl-2008, meta t-total kien ta’ 172 kandidat. F’isem il-Partit Nazzjonalista hu mistenni li jkun hemm 70 kandidat, li minnhom 35 mistennija jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Fl-2008, il-Partit Nazzjonalista kellu 77 kandidat. Min-na[a l-o[ra, il-Malta Labour Party g[andu 84 kandidat, li minnhom 52 mistennija jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Meta mqabbel mal-2008, dan ifisser ]ieda ta’ 14-il kandidat, meta [ames snin ilu l-MLP kellu 70 kandidat. L-Alternattiva Demokratika g[andha disa’ kandidati, li tmienja minnhom se jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Fl-2008, l-AD kellha disa’ kandidati wkoll. Fl-istess ;urnata tad-9 ta’ Marzu, se jsiru wkoll l-

It-Temp

UV INDEX

3

IT-TEMP> pjuttost imsa[[ab VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: moderat mill-Punent, li jsir moderat g[al ftit qawwi mil-Lbi/ BA{AR> moderat IMBATT> baxx mill-Majjistral TEMPERATURA: l-og[la 15˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.5mm Xita mill-1 ta’ Settembru 330.4mm IX-XEMX> titla’ fis-07.05 u tin]el fil-17.24

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 7˚C

IT-TLIETA L-og[la 13˚C L-inqas 9˚C

L-ERBG{A L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IL-{AMIS L-og[la 18˚C L-inqas 11˚C

IL-:IMG{A L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

3

3

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 13˚C sabi[, Al;eri 17˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 04˚C imsa[[ab, Ateni 10˚C imsa[[ab, Li]bona 15˚C ftit imsa[[ab, Berlin 0˚C imsa[[ab, Brussell 05˚C bix-xita, il-Kajr 18˚C ftit imsa[[ab, Dublin 05˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 0˚C imsa[[ab, Frankfurt 02˚C imsa[[ab, Milan 05˚C im/ajpar, Istanbul 02˚C bil-borra, Londra 09˚C ftit imsa[[ab, Madrid 07˚C imsa[[ab, Moska -09˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 06˚C imsa[[ab, Bar/ellona 13˚C imsa[[ab, Ruma 10˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 19˚C sabi[, Tripli 12˚C [albiet tax-xita, Tune] 15˚C ftit imsa[[ab, Vjenna -06˚C imsa[[ab, Zurich 03˚C imsa[[ab, Munich 01˚C imsa[[ab, Stokkolma -03˚C imsa[[ab, San Pietruburgu -07˚C imsa[[ab.

Is-slogan tal-Malta Labour Party matul din il-kampanja elettorali huwa ‘Malta Tag[na Lkoll’, i]da jidher li dan isslogan mhux dejjem ikun ipprattikat. Fil-fatt, minbarra lattakk mill-Mexxej Laburista Joseph Muscat innifsu nhar il{amis fuq ;urnalist ta’ INNAZZJON li staqsa lil Muscat dwar il-po]izzjoni tieg[u dwar l-Unjoni Ewropea, ;urnata qabel, ;urnalist ie[or ta’ INNAZZJON spi//a vittma ta’ sensiela ta’ attakki personali fuq Facebook. Il-;urnalist ;ibed filmat, kif jag[mlu ;urnalisti ta’ media o[ra, ta’ Muscat miexi fil-Belt Valletta, u tellg[u fuq Facebook ftit tal-[in wara. Madankollu, dan il-video jidher li ma tantx ni]el tajjeb ma’ numru ta’ partitarji, u sa[ansitra anki ma’ xi uffi/jali Laburisti, tant li l-;urnalist spi//a attakkat b’mod personali. Kien hemm min attakka wkoll lill-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil. Sa[ansitra, is-Sindku Laburista ta’ {al Qormi, Rosianne Cutajar, wa[da minn tal-klikka ta’ Muscat, xerrdet ritratt tal-video fuq il-profil tag[ha, li spi//a fi/-/entru ta’ sensiela ta’ attakki sistemati/i fuq il-;urnalist ta’ INNAZZJON, li sa[ansitra spi//a mg[ajjar ‘dishwasher’, u anki tg[ajjir min[abba kunjomu. Lill-;urnalist attakkawh ukoll fuq mistoqsijiet le;ittimi li g[andu d-dritt jag[mel kull ;urnalist, li saru matul ilkampanja elettorali. Fost dawk li kkummentaw dwar dan il-video kien hemm ukoll id-Deputat Laburista Luciano Busuttil.

Malta verament Tag[na Lkoll ta[t Gvern Laburista^

B[al-lum 25 sena

M

adwar 250 tajpista fis-settur pubbliku gawdew minn de/i]jon tal-gvern li permezz tag[ha ;ie abolit il-grad ta’ tajpista, u awtomatikament da[lu fil-grad ta’ Skrivan I. F’xhieda li ng[atat fil-Qorti waqt il;uri ta’ Louis Bartolo, diversi xiehda talProsekuzzjoni, fosthom membri talKa]in Laburista tal-G]ira u ie[or li ddikjara li kien Laburist, xehdu dwar kemm kienu jirrispettaw lil Louis Bartolo, fosthom g[ax kien kwiet, ra;el u qalbu tajba. Bartolo kien qed ikun mixli bil-qtil ta’ John Bondin, ilFusellu, u bl-attentat ta’ qtil ta’ Louis Cuschieri b’arma tan-nar, fil-G]ira, fl10 ta’ Marzu tal-1981. F’a[bar o[ra, Sqalli kien mixli filQorti b’hold-up meta pprova joqtol ra;el waqt li seraqlu deheb u flus.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

5

Il-pipeline tal-gass jibqa’ l-a[jar proposta minn pa;na 1

Fil-qasam edukattiv hemm ukoll proposti li ji]diedu lischolarships fil-livell terzjarju, jog[la l-istipendju skont l-g[oli tal-[ajja, u anki jitkompla l-programm tal-bini ta’ skola ;dida kull sena. Hemm ukoll l-espansjoni talMCAST, pro;ett li se jkun qed jiswa €120 miljun. Il-Prim Ministru irrefera wkoll g[all-mira li sal-2020 pajji]na jrid jil[aq, li 10% talener;ija ti;i minn ri]orsi alternattivi, u kif sa tmiem din is-sena se jkunu ;ew installati l-ismart readers, li jkunu pprogrammati biex f’[inijiet differenti tal-;urnata jag[tu tariffi differenti. Barra minn hekk, fl-2014, Malta se jkollha ja[dem linterconnector ma’ Sqallija, li permezz tieg[u jinxtara lelettriku minn grid Ewropew u l-familji u n-negozji jibbenefikaw minn night tariff mill-10pm sas-6am, tariffa li tnaqqas ir-rata attwali talener;ija bejn 7% u 26%. Gvern ;did immexxi millPartit Nazzjonalista joffri wkoll grant biex tittaffa lispi]a tal-panella, jew inkella jekk wie[ed ma jag[]ilx li jibbenefika minn dan, jibbenefika minn rata talelettriku vanta;;u]a [afna, li tippermetti wkoll li wie[ed li ju]a volum qawwi ta’ elettriku, jibbenefika minn dan ir-ro[s fit-tariffi. Il-Prim Ministru irrefera g[all-proposta tal-Labour – dik ta’ bini ta’ power station ;dida tal-gass – li tfisser li jkollna vapuri de[lin u [er;in f’pajji]na b’tankijiet tal-gass, proposta li tiswa €600 miljun. Lawrence Gonzi semma kif din il-power station mhawnx b]onnha, u semma wkoll kif il-power station tal-Marsa se tkun ing[alqet u allura ji;u onorati r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Fakkar kif il-proposta ttajba tibqa’ l-pipeline tal-gass issu;;erita mill-PN, li toffri

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, waqt intervista li saritlu minn Roberta Avellino fuq Radio 101, ilbiera[, tkellem dwar il-pass importanti li se jkun qieg[ed jag[mel il-PN illum meta jippre]enta d-dettalji kollha tal-kalkoli tal-proposti fil-Programm Elettorali tieg[u (Ritratt> Alex Degabriele)

sistema tajba u sigurtà ta’ ener;ija nadifa. Matul l-intervista, il-Prim Ministru spjega fid-dettall ilproposti li ressaq filprogramm elettorali rigward il-qasam tad-di]abbiltà, li fost il-proposti li hemm, semma kif fil-[ames snin li ;ejjin, ilGvern jintrabat li jifta[ [ames /entri ta’ matul il-jum g[allpersuni b’di]abbiltà severa li ma jkunux jistg[u ja[dmu. Gvern Nazzjonalista se jkun qed ida[[al ukoll kun/ett ;did li fil-bidu tal-[ajja tal-persuna b’di]abbiltà jitfassal pjan tal[ajja ta’ dik il-persuna, u jkunu elenkati fost o[rajn x’servizzi jkollha b]onn, fosthom ta’ riabilitazzjoni u servizzi so/jali. Kif spjega lPrim Ministru, kull sena, dan il-pjan ji;i a;;ustat u a;;ornat skont ir-realtajiet biex ilGvern ikun jaf x’ikollu b]onn u l-;enituri jserr[u rashom li ji;ri x’ji;ri lilhom, ikun hemm kuntratt iffirmat malGvern, li jintrabat mal;enituri. F’dan il-qasam, il-Prim

Ministru semma wkoll kif fil[ames snin li g[addew twaqqfet il-kooperattiva Me2, li permezz tag[ha, 430 persuna [adu esperjenza taxxog[ol. Permezz tal-proposti filprogramm elettorali g[andhom jissa[[u wkoll lin/entivi biex min i[addem persuni b’di]abbiltà jiffranka l-bolla, u kif il-Gvern jassigura li j]id ir-rata minima ta’ 2% ta’ persuni b’di]abbiltà impjegati ma’ organizzazzjonijiet pubbli/i g[al 4%. Il-Prim Ministru semma kif jinsab /ert li b[al kif kellna ri]ultati tajbin fil-[ames snin li g[addew – fejn fost l-o[rajn pajji]na kiseb is-sitt l-inqas rata ta’ qg[ad tal-Unjoni Ewropea, u Malta u l:ermanja huma l-iktar ]ew; pajji]i li [olqu x-xog[ol f’maltemp kbir – hekk se jkompli jag[mel pajji]na ta[t gvern ;did Nazzjonalista: ikompli jikseb ri]ultati po]ittivi. Il-[ames snin li g[addew

Sal-2020 f’pajji]na tintla[aq il-mira li 10% tal-ener;ija ti;i minn ri]orsi alternattivi, u sa tmiem din is-sena jkunu installati l-ismart readers ipprogrammati biex f’[inijiet differenti tal-;urnata jag[tu tariffi differenti huma tag[lima g[al kul[add. I]da, kif sostna Lawrence Gonzi, il-Labour Party ma [a l-ebda tag[lima millesperjenza tal-[ames snin li g[addew g[ax baqa’ jsostni li l-Gvern messu mexa fuq ilmudell ta’ ?ipru. G[all-kontra ta’ dan, il-PN tg[allem mit-tajjeb u milli]balji li g[amel. L-istorja talLibja, fisser Lawrence Gonzi, g[allmitna li l-klaw]ola tannewtralità tag[na l-Maltin tista’ tfixkilna, u fil-fil-fatt, fil-programm elettorali qed jing[ad li din il-klaw]ola tannewtralità g[andha tinbidel biex ta;;usta g[al dak li pajji]na g[adda minnu fla[[ar [ames snin. G[andha titwaqqaf ukoll entità

indipendenti mill-Gvern li tivverifika l-[in kollu u tiddikjara s-sitwazzjoni finanzjarja ta’ pajji]na. Il-Prim Ministru semma wkoll kif dak li ma ntla[aqx fl-a[[ar le;i]latura, isir fille;i]latura li jmiss, b[al-li;i tal-koabitazzjoni u talwhistleblower. Bil-finanzi fis-sod biss jistg[u jkomplu jissa[[u loqsma tal-edukazzjoni u tassa[[a, li fost o[rajn, Malta issir /entru ta’ e//ellenza fiddijabete – marda li tolqot madwar 10% tal-familji – ikomplu jissa[[u l-in/entivi lejn G[awdex, u jkompli jissa[[a[ ukoll il-qasam tatturi]mu, grazzi g[alla//essibbiltà.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

2

70 kandidat f’isem il-PN

elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f’34 lokalità, u li sitta minnhom huma f’G[awdex, Il-votanti rre;istrati g[allelezzjonijiet lokali jammontaw g[al 189,443 persuna. Il-lokalitajiet li fihom se jsiru l-elezzjonijiet talKunsilli Lokali f’Malta huma: il-Belt Valletta, lImdina, Bormla, {a]}abbar, i]-}ejtun, Birkirkara, il-Fgura, ilGudja, {al G[axaq, ilKalkara, {al Lija, Marsaskala, il-Mellie[a, lIm;arr, l-Imsida, l-Imqabba, in-Naxxar, Pembroke, TalPietà, il-Qrendi, ir-Rabat, San :wann, Santa Venera, Ta’ Xbiex, {al Tarxien u lImtarfa. F’G[awdex, illokalitajiet huma: ixXewkija, Victoria, ilFontana, l-G[arb, l-G[asri u Ta’ Sannat. In-nomini g[a]-]ew; elezzjonijiet, ji;ifieri dawk tal-Kunsilli Lokali u g[allElezzjoni :enerali, jift[u llum u jibqg[u miftu[in sa nhar l-Erbg[a li ;ej, 30 ta’ Jannar. In-nomini jintlaqg[u f’Evans Building, fil-Belt Valletta, fil-ka] ta’ Malta, u fl-Uffi//ji tal-ID Cards tarRabat G[awdex, fil-ka] talG[awdxin. Dawn se jsiru fittlett ijiem li ;ejjin bejn id9am u s-2pm u bejn it-3pm u t-8pm.

minn pa;na 1

Il-votanti rre;istrati g[allelezzjoni ;enerali tad-9 ta’ Marzu huma 332,963 persuna. Dan skont l-a[[ar Registru Elettorali tat-12 ta’ Jannar 2013, li juri kif hemm 17,606 votanti aktar millelezzjoni tal-2008. It-total tal-kandidati li mistennija jitfg[u n-nomina tag[hom f’isem it-tliet partiti prin/ipali hu 163, numru anqas minn dak li tefg[u nnomina tag[hom fl-2008, meta t-total kien ta’ 172 kandidat. F’isem il-Partit Nazzjonalista hu mistenni li jkun hemm 70 kandidat, li minnhom 35 mistennija jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Fl-2008, il-Partit Nazzjonalista kellu 77 kandidat. Min-na[a l-o[ra, il-Malta Labour Party g[andu 84 kandidat, li minnhom 52 mistennija jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Meta mqabbel mal-2008, dan ifisser ]ieda ta’ 14-il kandidat, meta [ames snin ilu l-MLP kellu 70 kandidat. L-Alternattiva Demokratika g[andha disa’ kandidati, li tmienja minnhom se jikkontestaw fuq ]ew; distretti. Fl-2008, l-AD kellha disa’ kandidati wkoll. Fl-istess ;urnata tad-9 ta’ Marzu, se jsiru wkoll l-

It-Temp

UV INDEX

3

IT-TEMP> pjuttost imsa[[ab VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: moderat mill-Punent, li jsir moderat g[al ftit qawwi mil-Lbi/ BA{AR> moderat IMBATT> baxx mill-Majjistral TEMPERATURA: l-og[la 15˚C XITA> f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.5mm Xita mill-1 ta’ Settembru 330.4mm IX-XEMX> titla’ fis-07.05 u tin]el fil-17.24

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IT-TNEJN L-og[la 15˚C L-inqas 7˚C

IT-TLIETA L-og[la 13˚C L-inqas 9˚C

L-ERBG{A L-og[la 16˚C L-inqas 10˚C

IL-{AMIS L-og[la 18˚C L-inqas 11˚C

IL-:IMG{A L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

3

3

3

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) ilbiera[ kienet> Malta 13˚C sabi[, Al;eri 17˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 04˚C imsa[[ab, Ateni 10˚C imsa[[ab, Li]bona 15˚C ftit imsa[[ab, Berlin 0˚C imsa[[ab, Brussell 05˚C bix-xita, il-Kajr 18˚C ftit imsa[[ab, Dublin 05˚C ftit imsa[[ab, Kopen[agen 0˚C imsa[[ab, Frankfurt 02˚C imsa[[ab, Milan 05˚C im/ajpar, Istanbul 02˚C bil-borra, Londra 09˚C ftit imsa[[ab, Madrid 07˚C imsa[[ab, Moska -09˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 06˚C imsa[[ab, Bar/ellona 13˚C imsa[[ab, Ruma 10˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 19˚C sabi[, Tripli 12˚C [albiet tax-xita, Tune] 15˚C ftit imsa[[ab, Vjenna -06˚C imsa[[ab, Zurich 03˚C imsa[[ab, Munich 01˚C imsa[[ab, Stokkolma -03˚C imsa[[ab, San Pietruburgu -07˚C imsa[[ab.

Konferma o[ra li Muscat ke//a lil An;lu Farrugia min[abba l-wirja fqira fid-dibattitu li kellu mal-Vi/i Kap il-;did tal-PN, Simon Busuttil

It-tke//ija ta’ An;lu Farrugia kienet parti mil-log[ba politika ta’ Muscat L-eks kandidat tal-Malta Labour Party u eks Chairman tal-media Laburista, ta konferma o[ra ta’ kemm mhux veru dak li qal ilmexxej Laburista, Joseph Muscat, li ke//a lil An;lu Farrugia minn Deputy Leader tieg[u min[abba kummenti fuq il-;udikatura, i]da g[ax An;lu Farruga kien mar [a]in fid-dibattitu mal-Vi/i Kap il-;did tal-PN, Simon Busuttil. Alfred Mifsud kixef lilleader Laburista, Joseph Muscat, u qal /ar u tond li lLabour biddel lil An;lu Farrugia minn Deputy Leader b[alma kow/ tal-futbol jibdel lill-membri tat-tim – u dan b’reazzjoni g[all-bidla li jkun g[amel it-tim l-ie[or, il-Partit Nazzjonalista. Alfred Mifsud, li matul la[[ar xhur qieg[ed ikun mistieden regolarment fuq

Alfred Mifsud jg[id li Muscat ke//a lil An;lu Farrugia b[alma kow/ tal-futbol jibdel il-membri tat-tim b’reazzjoni g[all-bidla li jkun g[amel it-tim l-ie[or diversi programmi fuq ilmedia Laburista, g[amel din id-dikjarazzjoni /ara li ma t[alli l-ebda dubji dwar irra;uni li g[aliha Muscat ke//a lil An;lu Farrugia ftit wara d-dibattitu li dan kellu mal-Vi/i Kap il-;did tal-PN, Simon Busuttil. Fi kliem Alfred Mifsud stess, waqt li kien qed jie[u sehem fil-programm ‘Vie’ fuq l-istazzjon Laburista, ilmossa li g[amel Muscat hi “parti mil-log[ba”. Din ir-ra;uni li spjega Alfred Mifsud tikxef g[al darb’o[ra l-intenzjoni vera ta’ Muscat wara t-tke//ija ta’ An;lu Farrugia. Tikkonferma

wkoll kemm il-Labour Party inqabad f’paniku wara ddibattitu li sar bejn i]-]ew; vi/i kapijiet tal-partiti. Kliem Alfred Mifsud ukoll jikkonferma dak li kien intqal sa mill-ewwel sig[at li t[abbret it-tke//ija ta’ An;lu Farrugia minn Muscat – li Muscat kien in[eba wara lisku]a li ke//a lil An;lu Farrugia min[abba d-diskors li dan kien g[amel fir-Rabat, fejn semma membru tal;udikatura – u meta dakinhar ukoll Muscat kien /ap/ap u fera[ lil An;lu Farrugia g[addiskors li g[amel qabel ma kien tkellem Muscat stess flstess attività.

B[al-lum 25 sena

M

adwar 250 tajpista fis-settur pubbliku gawdew minn de/i]jon tal-gvern li permezz tag[ha ;ie abolit il-grad ta’ tajpista, u awtomatikament da[lu fil-grad ta’ Skrivan I. F’xhieda li ng[atat fil-Qorti waqt il;uri ta’ Louis Bartolo, diversi xiehda talProsekuzzjoni, fosthom membri talKa]in Laburista tal-G]ira u ie[or li ddikjara li kien Laburist, xehdu dwar kemm kienu jirrispettaw lil Louis Bartolo, fosthom g[ax kien kwiet, ra;el u qalbu tajba. Bartolo kien qed ikun mixli bil-qtil ta’ John Bondin, ilFusellu, u bl-attentat ta’ qtil ta’ Louis Cuschieri b’arma tan-nar, fil-G]ira, fl10 ta’ Marzu tal-1981. F’a[bar o[ra, Sqalli kien mixli filQorti b’hold-up meta pprova joqtol ra;el waqt li seraqlu deheb u flus.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Lokali 3

I//elebrata l-festa ta’ San Pawl “Je[tie; li nxerrdu lim[abba u l-pa/i, ng[ixu ta’ wlied Alla fid-dawl li nxteg[el fuqna filmag[mudija,” sostna Dun Karm Mer/ie/a meta nise; pani;ierku solenni flokka]joni tal-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San Pawl, ilBelt. Pre]enti g[al din ilquddiesa pontifikali, immexxija mill-Ar/isqof ta’ Malta, Pawlu Cremona, kien hemm pre]enti l-President ta’ Malta u s-Sinjura Abela, il-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi, il-Kap talOppo]izzjoni Joseph Muscat, is-Sindku tal-Belt Valletta, Alexei Dingli, u lkunsillieri, kif ukoll membri mi]-]ew; na[at tal-Kamra, il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u s-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier; kif ukoll ilKummissarju Ewropew Tonio Borg. Fil-pani;ierku, Dun Karm Mercieca ddeskriva lil San Pawl b[ala politiku, kittieb, fundatur tal-knejjes, missjunarju u ambaxxatur ta’ Kristu fuq l-art. Fisser ukoll l-10 ta’ Frar b[ala jum li tana identità u li g[amilna poplu bil-mi;ja ta’ San Pawl. Din is-sena, il-festa ta’ San Pawl Nawfragu ;iet i//elebrata ftit ta]-]mien qabel l-10 ta’ Frar min[abba li l-G[id din issena se jasal kmieni aktar mis-soltu u l-Karnival kien se ja[bat e]att mal-Festa ta’ San Pawl.

Wara l-quddiesa Pontifikali li //elebrat ilbiera[ il-festa ta’ San Pawl min[abba li l-10 ta’ Frar se ja[bat il-Karnival, fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San Pawl, fil-Belt, il-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi iltaqg[u ma’ diversi parru//ani li kienu qed ji//elebraw din l-ewwel festa tas-sena fil-kalendarju tal-festi Maltin (Ritratti> Michael Ellul)


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

4

Il-PN jassigura finanzi fis-sod Il-mira tal-PN hi li sal-2015 id-defi/it ta’ pajji]na jkun 0 minn Rebecca Borg

Il-qab]a ta’ kwalità sse[[ meta fit-tmun ikun hemm kaptan tajjeb, u dan hu dak li ;ara fi ]mien kri]i ekonomika, meta pajji]na, g[all-kontra ta’ pajji]i o[rajn, irnexxielu jeg[leb din il-kri]i finanzjarja u ekonomika. Pajji]i o[rajn g[ad g[andhom defi/it it-tripplu ta’ pajji]na. Dan il-messa;; wasslu l-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, meta flimkien mal-Prim Ministru u Kap talPartit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, kien intervistat millKap tat-taqsima tal-A[barijiet ta’ Medialink Communications, Nathaniel Attard. Dwar id-defi/it, il-Prim Ministru semma kif il-mira talPartit Nazzjonalista hi li sal2015, id-defi/it ta’ pajji]na jkun 0. Dan iffiser li pajji]na jkun qed jonfoq daqs kemm ida[[al, u g[alhekk pajji]na jkun wasal f’punt ta’ surplus u b’hekk ikun f’po]izzjoni tajba u f’sa[[itha. Din l-intervista kienet iffukata fuq il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, li ;ie approvat nhar il-:img[a f’Kunsill :enerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk ;ie elenkat kif dan il-programm

Nathaniel Attard, il-Kap tat-Taqsima tal-A[barijiet ta’ Media.Link Communications, jintervista lillPrim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, u lill-Vi/i Kap tal-PN, Simon Busuttil. L-intervista xxandret fuq NET TV ilbiera[ (Ritratt> Martin Agius)

elettorali twassal permezz ta’ pro/ess, li parti minnu kien jinvolvi l-laqg[at ‘Kuntatt’ li lPrim Ministru u Simon Busuttil – ma[tur b[ala delegat spe/jali sabiex il-PN ikun iktar vi/in innies – g[amlu ma’ diversi g[aqdiet u asso/jazzjonijet, li mill-proposti kollha li wasslu, ;ew ippre]entati l-125 proposta fil-programm elettorali. Dan il-pro/ess kien mifrux fuq medda ta’ sena u kien jinvolvi smig[ u anali]i, u matul din l-esperjenza ;ew mag[rufa x’inhuma lprijoritajiet minn ’il fuq minn 1,000 proposta li ;ew imsemmija mill-g[aqdiet u asso/jazzjonijiet differenti. Ilcostings ta’ dawn il-proposti,

semma l-Prim Ministru, se ji;u m[abbra llum – xi [a;a li qatt ma saret mill-partiti politi/i f’Malta. Dawn il-costings se jkunu qed jid[lu fid-dettall ta’ kull proposta. B’dan il-programm elettorali, li fil-qoxra tieg[u hemm Ella, tfajla ta’ 14-il sena li [ames snin ilu kienet ukoll fuq ilfa//ata tal-programm elettorali, jirrifletti l-mixja tal-Partit Nazzjonalista f’dawn l-a[[ar [ames snin u l-vi]joni tal-istess partit, li dejjem i[ares ’il quddiem. Il-Prim Ministru semma kif se jkompli jo[loq ix-xog[ol, u hekk kif fil-[ames snin li g[addew in[olqu 20,000 impjieg, fil-[ames snin li ;ejjin se jin[olqu 25,000 impjieg ;did. Dawn l-impjiegi se jin[olqu b’kundizzjonijiet a[jar, u iktar attraenti, u b’hekk ikompli jin[oloq l-investiment. Apparti minn hekk, issemmew ukoll proposti o[ra ppre]entati f’dan il-programm elettorali, fosthom it-tnaqqis tat-taxxi. E]empju ta’ dan hu fuq medda ta’ tliet snin, id-d[ul sa €60,000 ji;i ntaxxat bir-rata ta’ 25% minflok 35%. L-income tax titnaqqas minn 35% g[al 32% fl-2013, minn 32% g[al 29% fl-2014, u minn 29% g[al 25% fl-2015. Semma wkoll kif il-Gvern se jkun qed jalloka €100 miljun fuq il-perijodu ta’ [ames snin biex tkompli tissa[[a[ l-industrija f’pajji]na b’in/entivi li jassistu fl-i]vilupp ta’ teknolo;iji ;odda, issostenibbiltà fis-settur talener;ija, fl-identifikazzjoni ta’ swieq ;odda, u fir-ri/erka u li]vilupp. Dan, apparti li titne[[a t-taxxa tal-boll fuq ittrasferiment tal-proprjetà kollha mill-;enituri g[at-tfal, kemm b’wirt mal-mewt tag[hom kif ukoll b’donazzjoni. Hemm ukoll in/entivi li j[arju lin-nisa jid[lu fid-dinja tax-xog[ol, kif ukoll child-care centres mifruxin madwar il-pajji]. Il-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, semma kif il-proposta ta/child-care centres tal-Partit

Nazzjonalista hi iktar iddettaljata minn dik li [abbar il-Labour, g[aliex hi mitfu[a iktar g[al min ja[dem parttime, is-single fathers, min ja[dem flexi-time, u anki g[al min jag[]el li jistudja minflok jid[ol fid-dinja tax-xog[ol. Irrefera wkoll g[as-sick leave, li jkun jista’ jintu]a mhux biss meta jimrad limpjegat li jkun ;enitur, i]da wkoll anki meta jimirdu t-tfal. B’hekk, il-;enitur ikun jista’ jserra[ rasu li jekk tinqala’ xi [a;a lit-tfal, il-;enitur ikun jista’ jie[u s-sick leave minn tieg[u.

Fil-[ames snin li ;ejjin, il-PN se jkun qieg[ed jo[loq 25,000 post tax-xog[ol ;did u aktar tnaqqis fl-income tax Fl-istess [in, din il-proposta se tkun utli sabiex jonqos labbu] fuq l-u]u tas-sick leave irregolari g[aliex ti]died irresponsabbiltà u l-lealtà flimpjieg. G[alhekk, b’dan kollu jidher kif il-Partit Nazzjonalista [aseb tassew fuq dawn il-proposti li jixhdu kif dan il-partit g[adu qed ja[seb u g[ad g[andu ener;ija kbira g[all-futur. In/entivi o[rajn li semma huma dwar min g[andu l-età inqas minn 25 sena u jag[]el li jifta[ negozju; g[all-ewwel sentejn tan-negozju tieg[u, dan, jaqla’ kemm jaqla’ minnu, ma j[allasx taxxa u l-bolla j[allashielu l-Gvern, u b’hekk, in-negozju jkun qed ji;i in/entivat. Fil-programm elettorali t[abbar ukoll li min jifta[ negozju f’G[awdex u j[addem ]ew; persunni, ikollu sa €200,000 fi kreditu ta’ taxxa. Dawn, semma l-Prim Ministru, huma fost il-[afna inizjattivi li

j[allu l-flus fil-but. Rigward l-edukazzjoni u lproposta tal-Partit Nazzjonalista li kull student mill-Year 3 sal-Form 5 li jattendu skola tal-Gvern, talKnisja jew indipendenti jing[atalhom tablet edukattiv, il-Prim Ministru semma li grazzi g[al dan il-mod ;did fittag[lim, it-tfal ikollhom il-futur f’idejhom. F’dawn it-tablets, listudenti se jkollhom il-kotba tal-kurrikulu tal-iskola meqlubin b’mod elettroniku. Semma kif l-awtur popolari mat-tfal Trevor }ahra di;à a//etta li l-kotba tieg[u jinqelbu g[all-mod elettroniku. Dwar din il-proposta, Simon Busuttil semma kif tispikka ddifferenza bejn il-proposta talPN u tal-Labour g[ax dik talLabour hija da[q fil-wi//. Filwaqt li Muscat jg[id li ttablet se ting[ata lit-tfal talYear 4, il-billboards juru mod ie[or g[aliex fuq il-billboards hemm mitkub li din it-tablet tibda ting[ata lill-istudenti millYear 4. Hawnhekk, Simon Busuttil semma kif dan id-da[q fil-wi// qed isir millOppo]izzjoni, a[seb u ara x’isir meta l-istess Labour ikun filGvern. Il-Prim Ministru fakkar issu//essi li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-edukazzjoni, inklu] bi skola ;dida kull sena, li l-ispi]a tag[hom la[[qet €30 miljun, u hekk se jkompli jag[mel il-Gvern Nazzjonalista, ikompli jifta[ skola ;dida kull sena. Il-Prim Ministru semma wkoll kif l-Asso/jazzjoni Maltija tal-I]viluppaturi, ilGRTU, il-U{M u g[aqdiet o[rajn ressqu l-proposti tag[hom bl-iskop li lekonomija Maltija tibqa’ b’finanzi fis-sod, u b’dan ilprogramm elettorali, is-sa[[a tibqa’ b’xejn. Semma wkoll kif il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jimplimenta l-propostta talU{MJobs+. In/entivi o[ra li ssemmew matul din l-intervista li ;ew elenkati kemm mill-Prim Ministru u anki mill-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista, huma lin/entivi g[as-sa[[a, fosthom li jekk persuna tixtri medi/ina li tkun out of stock, il-Gvern jirrifondiha, il-fatt li pajji]na se jkun sar /entru ta’ e//ellenza fil-qasam tad-dijabete, u li se jinfeta[ sptar tal-onkolo;ija. Se ji]died ukoll l-istipendju prorata skont l-g[oli tal-[ajja u se ti]died l-allowance g[allanzjani b’servizzi biex dawn jit[ajru jibqg[u fid-djar tag[hom. Il-Prim Ministru semma wkoll il-proposti dwar lener;ija, fosthom l-ismart readers – sal-2013 id-djar kollha se jkollhom installat smart reader u li fil-bidu tal2014 jibda jit[addem linterconnector u ssir lintroduzzjoni wkoll tan-night tariff.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

6

Muscat jibqa’ jisfida lill-esperti Jiddeskrivi l-Power Station b[ala ‘fabbrika tal-kan/er’ hekk kif jibqa’ jag[]el li jilg[ab bis-sentimenti tan-nies u j]effen lill-persuni morda fl-argumenti politi/i tieg[u minn Matthew Bonett

Fil-Valletta Waterfront, fejn ilbiera[ filg[odu l-mexxej Laburista, Joseph Muscat, organizza attività politika, ilLeader baqa’ jisfida lill-esperti, tobba u professjonisti kollha, fosthom it-Tabib Victor Calvagna, u baqa’ jinsisti li g[alih, il-power station hija ‘fabbrika tal-kan/er u talasthma’. Dan, minkejja li fl-a[[ar jiem, g[al diversi drabi, Muscat spi//a mgiddeb mill-istatistika u mill-istudji li saru fl-a[[ar snin f’pajji]na li jikkonfermaw li ma te]isti l-ebda relazzjoni bejn il-power station u l-marda tal-kan/er. Muscat, i]da, qed jag[]el li jibqa’ jilg[ab bis-sentimenti tan-nies u j]effen lill-persuni morda fl-argumenti politi/i tieg[u. F’diversi [inijiet tul iddiskors tieg[u, Muscat fakkar lil kul[add li baqa’ biss 40 jum g[all-elezzjoni ;enerali, xi [a;a li tikkonferma l-g[atx kbir li g[andu li jsir Prim Ministru fliqsar ]mien possibbli. I]da filwaqt li sab il-[in biex jitkellem dwar l-40 jum g[allelezzjoni, fl-ebda [in middiskors tieg[u Muscat ma rrefera g[all-impjiegi u kif be[siebu jo[loq ix-xog[ol. Anzi, Muscat qag[ad isemmi li

Diskussjoni ta[raq bejn Louis Grech u l-President tal-MLP, Stefan Zrinzo Azzopardi, li talab lil Louis Grech jag[mel jew jg[id xi [a;a partikulari, i]da Grech baqa’ jinsisti li ma jridx jag[mel kif kien mitlub f’Malta hawn [afna qg[ad u li dan qieg[ed dejjem ji]died. Madankollu, minkejja din iddikjarazzjoni ta’ Muscat, i/-/ifri tal-Unjoni Ewropea jibqg[u jikkonfermaw li Malta g[andha s-sitt l-inqas rata ta’ qg[ad flUnjoni Ewropea, u r-rata tal[olqien tax-xog[ol f’pajji]na hi wa[da tajba. Muscat attakka wkoll listipendji u qal li dawn ;ew iffri]ati fl-a[[ar snin, u pprova jipperswadi lil dawk ta’ quddiemu li hu se jkun qed jikkopja l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li j]id l-istipendji skont ir-rata ta]-]ieda tal-g[oli tal-[ajja. Fl-a[[ar ;img[a, i]da ;ie kkonfermat li Evarist Bartolo, li kien l-a[[ar Ministru li biddel l-istipendji f’dejn, se jkun Ministru tal-Edukazzjoni g[aliex kien hu li tkellem dwar il-proposti tal-MLP dwar ledukazzjoni, ji;ifieri l-proposta tat-tablet. Xi [a;a li tikkontradixxi

diversi dikjarazzjonijiet li g[amlu Muscat innifsu qabel, Konrad Mizzi, Toni Abela u anki Karmenu Vella, kienet iddikjarazzjoni li g[amel Muscat ilbiera[ filg[odu meta qal li lMLP po;;a l-pjani kollha tieg[u dwar l-ener;ija g[alliskrutinju. Toni Abela, i]da kien qal li lMLP mhux se jippubblika listudji tieg[u qabel l-elezzjoni g[ax ma jaqbillux, waqt li esponenti o[rajn Laburisti qalu li jippubblikaw l-istudji li g[andhom ‘fil-[in opportun’. Id-Deputy Leader tal-MLP Toni Abela, attakka lill-Partit Nazzjonalista li qed jikkopja lideat tal-MLP. Dan, minkejja li sa issa, l-MLP hu l-uniku partit f’Malta li g[adu ma [ari;x ilmanifest elettorali tieg[u g[allelezzjoni ;enerali. Il-MLP hu wkoll l-uniku partit li g[adu qed ja[bi liema distretti se jkunu qed jikkontestaw ilLeader u d-Deputy Leader tieg[u. E]att qabel id-diskors ta’ Louis Grech, e]att mal-wasla ta’ Muscat – g[aliex Muscat ma kienx pre]enti g[ad-diskors ta’ Toni Abela – deher moviment mhux tas-soltu u diskussjoni ta[raq bejn Louis Grech innifsu u l-President talMLP, Stefan Zrinzo Azzopardi. Minn dak li stajna naraw, jidher li Zrinzo Azzopardi talab lil Louis Grech jag[mel jew jg[id xi [a;a partikulari, i]da Grech baqa’ jinsisti li ma riedx jag[mel kif talbu Zrinzo Azzopardi. L-attività tal-biera[ saret wara [afna tgerfix dwar jekk ilMalta Labour Party kienx se jorganizza xi tip ta’ attività, ilbiera[ jew le. Fil-fatt, waqt la[[ar mass meeting fir-Rabat, is-Segretarju Organizzattiv talMalta Labour Party, Ray Azzopardi, kien [abbar li lbiera[ il-MLP kien se jorganizza mass meeting f’{a] }abbar. I]da wara li l-Partit Nazzjonalista [abbar li ma kienx se jorganizza attivitajiet min[abba l-festa ta’ San Pawl, Muscat, waqt ]jara f’kumpanija privata qal li l-MLP ma kien se jorganizza xejn ilbiera[. Wara ftit sig[at, jidher, i]da li dik listrate;ija re;g[et inbidlet u lMLP organizza attività g[allmassa fil-Valletta Waterfront.

Muscat b[ala Ministru tal-Edukazzjoni jrid lil Evarist Bartolo, tant li biex jitkellem dwar il-proposti dwar l-edukazzjoni, [a mieg[u lil Bartolo

Muscat imiss l-edukazzjoni terzjarja Jikkopja lill-PN fil-proposta tal-istipendju minn Matthew Bonett

G[al darb’o[ra, ilMexxej Laburista Joseph Muscat ikkopja proposta li [are; biha l-Partit Nazzjonalista hekk kif sig[at biss wara li l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista [abbar li ta[t Gvern Nazzjonalista, listipendji se jog[lew prorata skont i]-]ieda tal-g[oli tal-[ajja, Muscat qal li se jkun qed ida[[al din listess proposta filprogramm elettorali Laburista, li sa issa g[adu ma ppubblikax minkejja li g[addew di;à tliet ;mg[at mill-kampanja elettorali. Muscat g[andu quddiemu sfida iebsa [afna hekk kif l-a[[ar Gvern Laburista dawwar listipendji f’self malistudenti, u g[alhekk [afna ]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin jib]g[u jer;g[u jafdaw Gvern Laburista bilfutur tag[hom. Muscat, i]da, jidher li f’dak li g[andu x’jaqsam mal-edukazzjoni, irid jirrepeti dak kollu li ;ara bejn l-1996 u l-1998, g[aliex b[ala Ministru talEdukazzjoni jrid lil Evarist Bartolo, tant li biex jitkellem dwar il-proposti dwar l-edukazzjoni, [a mieg[u lil Bartolo. Fl-a[[ar jiem, Muscat ]vela wkoll li l-Malta Labour Party se jkun qed

imiss l-edukazzjoni terzjarja g[aliex, fi kliemu stess, dan is-servizz edukattiv m’g[andux jing[ata biss millUniversità, u se jkun qed jinvolvi wkoll lis-settur privat. Kif g[amel il-leader ta’ qablu, Alfred Sant, Muscat sostna li din hija parti minn roadmap talMalta Labour Party. Matul it-ta[dita li g[amel fil-Valletta Waterfront – li kienet ippre]entata minn iben id-Deputata Laburista Helena Dalli u minn ;urnalista tas-Super One – Muscat semma kif se jkun qed jag[ti tablet lillistudenti tar-raba’ sena talprimarja, i]da baqa’ jenfasizza li mhux qed jag[mel dan biex jimpressjona. Muscat ]vela wkoll li din il-proposta kkupjaha mill-Prim Ministru tal-Awstralja, Julia Gillard, wara li ltaqa’ mag[ha xi tliet snin ilu. Matul it-ta[dita ta’ tmiem il-;img[a li g[addiet organizzata millForum }g[azag[ Laburisti, li Muscat kien jifforma parti minnu fis-snin ta’ qabel la[aq Leader, saru tliet interventi minn tliet ]g[a]ag[ differenti, li kif stajna nosservaw, bdew jitqassmulhom il-karti biex jaqraw minnhom l-istess interventi.


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

7

Muscat jammetti li l-proposti tieg[u dwar l-edukazzjoni huma differenti Tinkixef il-vera ra;uni li se jag[ti tablet biss lit-tfal tal-Year 4... biex jintg[o;ob mal-barranin minn Matthew Bonett

Il-Mexxej Laburista, Joseph Muscat, [asad lil [afna meta qal li dak li qed jipproponi l-Labour Party f’dak li g[andu x’jaqsam mal-edukazzjoni, hu ferm differenti minn dak li qed jipproponi lPartit Nazzjonalista. Il-vera ra;uni g[alfejn hu g[a]el li jag[ti tablet lill-istudenti tar-raba’ sena biss, hi, skont Muscat, g[aliex [afna studji internazzjonali li jag[tu rrating tal-istudenti Maltin isiru fuq l-istudenti tarraba’ sena. Din id-dikjarazzjoni kixfet il-vera ra;uni ta’ Muscat li introdu/a din il-proposta, irrispettivament mill-benefi//ji li jgawdu minnhom l-istudenti, i]da l-importanti g[alih li j;ib ri]ultati tajbin fl-istatistika internazzjonali. Muscat qal dan f’laqg[a politika nhar il-:img[a filg[axija, li ssir ta[t id-dome f’lokalitajiet differenti, u li ddiskutiet l-edukazzjoni. Wara ftit tal-[in li bdiet il-laqg[a politika, wie[ed fa/ilment seta’ jinduna li l-iskop warajha kien li lmistiedna li tkellmu jikkritikaw il-proposta talPartit Nazzjonalista – li jag[ti tablet b’xejn lillistudenti kollha – kif ukoll lill-g[alliema u lilLSAs. Dan, g[aliex il-proposta tal-MLP hi diskriminattiva g[ax tag[ti tablet lill-istudenti tarraba’ sena biss. F’diversi interventi li saru, il-kelliema kollha rreferew g[at-tablets, u sa[ansitra Frederick Fearne qal li b’din il-proposta tat-tablets ‘se jkun hemm [afna ta[wid fil-klassijiet’ u jkun a[jar, kif ippropona Muscat, li offra tablets lill-4,000 student biss tal-Year 4. Salvina Muscat qalet li ma tistax timma;ina li

ting[ata tablet lill-istudenti kollha, u qalet li lg[alliema g[andhom [afna tensjoni. Muscat fta[ar li t-tablets huma aktar moderni mil-laptops, u g[alhekk irid jag[ti t-tablets lillistudenti. Ir-rappre]entant tal-Malta Labour Party waqt din il-laqg[a politika kien l-eks Ministru talEdukazzjoni, Evarist Bartolo, li aktar ma jg[addi ]-]mien, aktar qed tikber il-konferma li Muscat se jpo;;ih responsabbli mill-edukazzjoni ta]]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin. Bartolo qal li g[andu pjan g[all-edukazzjoni, tant li di;à g[andu espert barrani li lest ji;i Malta biex jg[inu ji]viluppa s-settur tal-edukazzjoni. Carmen Sammut qalet li mhux sew li jkun hawn min jasso/ja l- Labour Party mat-tne[[ija tal-istipendji. Fis-si;;u ta’ [dejha, Evarist Bartolo – li biddel l-istipendji f’self meta kien Ministru So/jalista – ma qal xejn u baqa’ sieket, u [alla d-diskussjoni g[addejja. Sammut qalet ukoll li t-tablets se jkunu qed jg[inu l-aktar lit-tfal f’diffikultà. Min-na[a tieg[u, John Bencini – li ftit jiem ilu irri]enja mill-Forum Unions Maltin u wara sar mag[ruf li kien attenda attività tad-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca – iddeskriva t-tablet b[ala ‘frame bi [;ie;a li jag[mel ilmeravilji’. Interessanti l-fatt li f’sag[tejn diskussjoni dwar ledukazzjoni, l-istudenti ftit li xejn kienu fi/-/entru tad-diskussjoni, i]da l-kelliema u anki Muscat innifsu, g[a]lu li jitkellmu dwar it-tablets u lg[alliema.

Kelliem mistieden mill-MLP biex jitkellem dwar il-proposta tat-tablets, Frederick Fearne, qal li bil-proposta tat-tablets, ‘se jkun hemm [afna ta[wid fil-klassijiet’ u jkun a[jar, kif ippropona Muscat, li offra tablets lill-4,000 student biss tal-Year 4


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

8 Lokali

Nieklu bil-g[aqal g[al stil tajjeb ta’ [ajja

Ir-rebbie[a tal-quiz flimkien mal-uffi/jali tal-Bank, Michael Galea (fin-nofs) u Vanessa Macdonald (fuq ix-xellug)

Tmien studenti jirb[u waqt il-BOV quiz fuq il-facebook Tmien studenti reb[u b’aktar minn €1,000 f’BOV MasterCard Prepaid cards b[ala premijiet waqt il-BOV Club Quiz. Il-quiz tal-BOV club hu log[ba innovattiva li sfidat lill-istudenti g[al 12-il ;img[a matul is-sajf. Madwar 1,500 installaw l-applikazzjoni u pparte/ipaw fillog[ba. Kuljum, kull user seta’ jittanta xortih billi jwie;eb domandi fuq l-istora tal-bank, il-prodotti tieg[u,

kif ukoll l-involviment tieg[u fil-komunità. Madwar 50 log[ba ntlag[bu kuljum, u dan ifisser li kien hemm 4,000 quiz mifruxin fuq 84 ;urnata. Ir-rebbie[a kienet Rachel Vella Baldacchino, li irnexxielha tirrispondi g[allmistoqsijiet kollha f’35 sekonda biss. Hi qatg[et littieni kklassifikat, Christian Briffa, b’]ew; sekondi biss. Huma [adu kull wie[ed €375 u €250 respettivament.

L-erba’ parte/ipanti li ;ew ikklassifikati b[ala runnersup ukoll [adu premju. Barra minn hekk, premjijiet o[rajn tqassmu wkoll lil Bekka Craus b[ala l-iktar studenta li tat pubbli/ità lil dan il-quiz fuq facebook, kif ukoll lil Jerome Caruana Cilia, li stieden lill-aktar nies biex jipparte/ipaw fil-quiz. Michael Galea, Chief Officer Operations, iltaqa’ mal-parte/ipanti li reb[u fi//entru tal-BOV u fer[ilhom,

filwaqt li rrimarka li f’dinja fejn il-media so/jali saret daqstant konvin/enti, kien ta’ privile;; li ra lill-membri talBOV club j]diedu u jil[qu l4,400. Il-Head Media and Community Relations, Vanessa Macdonald, qalet li permezz tal-media so/jali, ilBOV [a opportunità unika li jinterra;ixxi mal-klijenti realtime, u g[amel il-media so/jali iktar strate;ika meta lBank jg[addi l-messa;;.

Linji-gwida g[at-ti;did tal-permessi tal-ippjanar L-Awtorità Maltija tal-Ambjent u lIppjanar, il-MEPA, ippubblikat dokument g[all-konsultazzjoni pubblika li jirregola t-ti;did jew l-emendi g[all-permessi talippjanar. L-g[an ta’ dan id-dokument li jrid ji;i diskuss hu li ti;i eliminata l-in/ertezza fost l-applikanti billi ji;u stabbiliti linjigwida u pro/eduri g[at-ti;did tal-permessi li waslu biex jiskadu. Il-linji-gwida li qed ji;u proposti ji]guraw li l-interessi tal-komunità ji;u salvagwardati. Il-[idma fuq dan kollu bdiet f’Ottubru 2011, meta /Chairperson tal-Kummissjoni talAmbjent u l-Ippjanar, f’laqg[a talMEPA qajjem numru ta’ punti, biex is-

sistema pro/uderali kienet adattata flippro/essar u [alli tippermetti t-ti;did jew l-emendi g[all-applikazzjonijiet talippjanar. Dawn id-dokumenti ta’ linji-gwida jikkjarifikaw li meta jintlaqa’ permess g[all-emendi fuq permess e]istenti, ma jing[atax perijodu ;did ta’ validità fuq il-permess emendat. Kmieni s-sena li g[addiet, id-Direttorat tal-Ippjanar ippre]enta lill-istess Bord bi framework g[al diskussjoni. F’Ottubru 2012, il-Bord approva d-dokument g[allkonsultazzjoni pubblika. Qabel ma sar dan, l-Awtorità kellha numru ta’ laqg[at qabel ma ;ie ppre]entat lill-Kamra talPeriti.

Il-MEPA sostniet li l-applikazzjonijiet li se ji;;eddu g[andhom ji;u sottomessi qabel ma tag[laq id-data tal-permess talippjanar. Dawn l-applikazzjonijiet se jkunu ppro/essati skont ir-regoli tal-ippjanar tal-pre]ent. Il-MEPA tinnota wkoll li l-applikazzjonijiet g[at-ti;did li m’g[andhom lebda bidla, ikunu a//ettati f’perijodu apposta. Fil-jiem li ;ejjin, se jsiru numru ta’ laqg[at ma’ NGOs, Periti u malAsso/jazzjoni tal-I]viluppaturi Maltin sabiex dawn jg[idu kif qed jintlaqg[u dawn il-linji-gwida. Is-sottomissjonijiet u l-kummenti jintlaqg[u sa mhux aktar tard mit-13 ta’ Frar.

F’seminar li ttella’ filKulle;; San Nikola, Skola Primarja ta’ {’Attard, kien imniedi pakkett ta’ ri]orsi edukattivi bit-tema ‘Nieklu bil-G[aqal ma’ Fonzu’. Suzanne Piscopo, lecturer dwar in-nutrizzjoni, ilfamilja u l-konsumatur flUniversità ta’ Malta u lawtri/i tal-pakkett tarri]orsi, qalet li l-g[an prin/ipali tal-pakkett tarri]orsi hu li jg[in lillg[alliema fl-iskejjel primarji biex joffru edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni b’mod effettiv u kreattiv, li jwassal g[al stil tajjeb ta’ [ajja, g[as-sa[[a fost it-tfal u l-familji tag[hom. Malta intg[a]let biex tfassal dan il-programm edukattiv wara li kienet parti minn pro;ett ikkoordinat mill-British Nutrition Foundation, bil-g[an li jibda ji;i implimentat ilQafas Ewropew dwar lIkel. Il-pakkett jinkludi kotba ta’ ta[ri; g[all-istudenti, kotba ta’ gwida g[allg[alliema, komiks, pre]entazzjonijiet awdjovi]ivi, videos, kanzunetta ori;inali, log[ba u ktejjeb tar-ri/etti g[at-tfal. Fis-seminar tat-tnedija, Sandro Spiteri, Direttur talKurrikulu u l-eLearning fi [dan id-Direttorat g[allKwalità u l-Istandards flEdukazzjoni, tkellem dwar l-importanza li ng[atat lillpromozzjoni tas-sa[[a u l[ajja b’sa[[itha fil-Qafas Nazzjonali tal-Kurrikulu. Saru wkoll diskorsi millawtri/i tal-pakketti tarri]orsi u minn g[alliema tattieni klassi. Dan il-pakkett ta’ ri]orsi se jitqassam fl-iskejjel primarji kollha madwar Malta u G[awdex. L-g[alliema se jing[ataw ta[ri; u support b’rabta ma’ din it-tema.

L-HSBC Malta b’offerti spe/jali fuq home loans u assigurazzjoni L-HSBC Malta qed joffri rati spe/jali ta’ 2.7% fuq l-ewwel sena ta’ home loans. Din l-offerta hi disponibbli kemm g[all-klijenti li qed jixtru l-ewwel dar tag[hom kif ukoll g[al dawk li jixtiequ jixtru dar o[ra. Barra minn hekk, l-HSBC Life Assurance qed toffri tliet xhur premium b’xejn fuq il-polza tal-Life

Assurance Protection. I]-]ew; offerti jag[lqu fit-30 ta’ Marzu 2013, u jistg[u jittie[du flimkien jew separatament. Il-Kap tar-Retail Banking & Wealth Management tal-HSBC, Paul Steel, spjega li din il-kampanja tipprovdi lill-klijenti opportunità tajba biex jag[mlu tfaddil sinjifikanti fl-immedjat. Permezz ta’ din

l-offerta fuq il-home loans, il-klijenti jistg[u jiffrankaw sa € 575 flewwel sena, filwaqt li l-klijenti li qed jibbenefikaw mill-offerta talHSBC Life Protection jir/ievu rifu]joni ta’ premium ekwivalenti g[al tliet xhur. Matul il-perijodu tal-kampanja, ilklijenti li japplikaw g[al Classic Home Loan ;dida tal-HSBC Malta

jibbenefikaw mir-rata spe/jali ta’ 2.7% fis-sena g[all-ewwel sena fuq self sa €150,000. Il-klijenti kollha tal-HSBC Bank plc, inklu]i l-klijenti kummer/jali, li japplikaw g[al polza ta’ protezzjoni ;dida tal-HSBC, jew i]idu mal-polza li g[andhom, jibbenefikaw minn tliet xhur ta’ assigurazzjoni fuq il-[ajja.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Lokali 9

Mhux [ati li stupra tifla li sar jafha minn fuq l-internet minn Ray Abdilla

Ra;el ta’ 37 sena minn San :iljan u residenti Ta’ Xbiex, ma nstabx [ati li stupra tifla ta’ 14-il sena wara li mill-provi rri]ulta li kien hemm kunsens min-na[a tal-istess tifla biex isir l-att. Madankollu, huwa nstab [ati li kkorrompieha u li offenda l-morali pubbli/i. Il-ka] se[[ f’Lulju tal2006 f’{al Far u f’in[awi o[rajn, meta r-ra;el kellu 31 sena. Ir-ra;el kien beda l-kuntatt mat-tifla, li llum g[andha 20 sena, fuq l-internet permezz talMIRC, u g[amlu perijodu jkellmu lil xulxin fuq lMSN. Mill-provi rri]ulta wkoll li r-ra;el g[andu b]onn [arsien kontinwu psikolo;iku. Meta kien ikellimha fuq l-internet, kien qal lit-tifla li kellu 19-il sena. Fix-xhieda tag[[a, ittifla qalet li huma kienu jitkellmu [afna dwar issess, li hi kienet qaltlu wkoll li kellha esperjenzi sesswali qabel ma ltaqg[et mieg[u. Irri]ulta wkoll li kienu ftiehmu li jiltaqg[u f’{al Far, u f’]ew; okka]jonijiet kellhom x’jaqsmu ma’ xulxin. Huma kienu jiltaqg[u wkoll fi ;nien filGudja. It-tifla qalet b’kollox lill-g[alliema tag[ha, u li hu kien heddidha li kien se ji//irkula ritratt tag[ha fuq l-internet. It-tifla qalet ukoll li kixfet dan kollu wara li [asbet li kienet [ar;et tqila – li ma kienx il-ka]. Min-na[a tieg[u, ir-ra;el qal li huwa kien abbu]at meta kien g[adu ]g[ir minn persuna li kienet tg[in fil-knisja, u meta hu kien jag[milha ta’ abbati. Il-Ma;istrat Audrey Demicoli ikkundannatu sentejn [abs, sospi]i g[al erba’ snin, fuq korruzzjoni ta’ minorenni, u dan peress li abbu]a minn tifla ta[t l-età. Madankollu, huwa ma setax jinstab [ati ta’ stupru min[abba li kien hemm il-kunsens. Il-Qorti [adet ukoll ilkunsiderazzjoni tar-rapport li sar fil-konfront tarra;el minn psikologu, li juri li wara dak li g[adda ming[alih, hu diffi/li [afna biex jer;a’ jirrepeti r-reat. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Raymond Aquilina.

Il-Kummissarju Ewropew f’laqg[a mal-Core Group tal-MEUSAC G[all-ewwel darba minn meta n[atar b[ala membru tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-Politika tasSa[[a u l-Protezzjoni talKonsumatur, Tonio Borg indirizza l-ewwel laqg[a tal Core Group tal - MEUSAC g[al din is - sena . Matul din il - laqg[a , il Kummissarju Tonio Borg tkellem dwar il - portafoll tieg[u – li huwa maqsum fi tliet setturi , li huma s sa[[a , l - affarijiet tal - kon sumatur u s - sigurtà fl - ikel . Hu ta [arsa lejn l - a[[ar ]viluppi b ’ rabta ma ’ dawn l - oqsma u spjega kif se jkun qed iwettaq il - [idma tieg[u fix - xhur li ;ejjin . Meta tkellem dwar il qasam tal - konsumatur , il Kummissarju Borg qal li g[adha kif g[addiet il - li;i dwar l - alternative dispute resolution , li mistennija ti;i esti]a g[ax - xiri online . Il - Kummissarju Borg , f ’ Marzu li ;ej mistenni jressaq direttiva dwar il kontijiet bankarji inti]a biex telimina l-ostakli meta wie[ed ji;i biex jibdel il-kontijiet tieg[u minn bank g[al ie[or, tin[oloq kompetizzjoni f’qasam fejn ma tantx hemm kompetizzjoni, u ting[ata informazzjoni /ara u trasparenti fit-tariffi tal-banek. Fi Frar li ;ej se jitressqu proposti biex issir revi]joni u regolamentazzjoni dwar issigurtà tal-prodotti g[al iktar

Il-Kummissarju Ewropew Tonio Borg wie;eb diversi mistoqsijiet tal-membri tal-Core Group fi [dan il-MEUSAC

fidu/ja mill-konsumatur fisSuq Intern. Hu u jitkellem dwar issa[[a, il-Kummissarju Borg iffoka fuq is-servizz taleHealth, li jiffa/ilita l-[ajja tan-nies u jnaqqas il-pi] fuq il-kura fl-isptarijiet. Ittratta wkoll id-direttiva dwar ilkura transkonfinali tas-sa[[a,

li mistennija tid[ol fis-se[[ minn Ottubru li ;ej. B’din id-direttiva, il-pazjenti li jkunu jridu jag[mlu operazzjoni f’pajji] ie[or jistg[u jkunu kkumpensati g[alloperazzjoni daqs li kieku din saret f’pajji]hom. Il-Kummissarju Borg tkellem fid-dettall dwar id-

Direttiva tat-Tabakk li adottat il-Kummissjoni Ewropea ftit ;img[at ilu. Tkellem ukoll dwar il-qasam tas-sigurtà talikel. Mistoqsi mill-membri talCore Group tal-MEUSAC dwar is-sigurtà g[all-konsumaturi, il-Kummissarju Borg qal li l-Kummissjoni se tlaqqa’ summit dwar linfurzar tad-drittijiet tal-konsumatur. Il-membri tal-Core Group staqsew ukoll dwar l-impjiegi fis-settur tas-sa[[a. IlKummissarju Borg qal li qed jin[olqu postijiet tax-xog[ol ;odda fl-oqsma konnessi mali]viluppi demografi/i. Mistoqsi dwar il-kompetizzjoni in;usta, il-Kummissarju Borg qal li b[alissa g[addej pro/ess ta’ konsultazzjoni biex jinstabu modi kif jissa[[a[ il-qasam tasservizzi biex in-negozjanti jkollhom iktar /ans jikkompetu fuq livell ;ust fis-Suq Intern. Il-Kap tal-MEUSAC, Vanni Xuereb, informa lill-membri tal-Core group dwar il-[idma tal-MEUSAC b[ala l-kordinatur nazzjonali g[as-Sena Ewropea ta/-?ittadini 2013, u li din il-[idma trid issir bilkollaborazzjoni mal-imsie[ba so/jali u s-so/jetà /ivili biex jintla[qu l-g[anijiet tas-sena. Il-laqg[a tal-grupp kienet ippreseduta mill-Ministru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u lFamilja, Chris Said.

Ka] ta’ bullying fil-Qorti Ta[dita dwar Wara li l-;enituri ta’ tifel li jattendi skola mhux tal-istat allegaw li binhom qieg[ed ji;i akku]at g[alxejn dwar ka] ta’ bullying, il-;enituri tal-vittma qeg[din isostnu li t-tifel verament kellu x’jaqsam u kien parte/ipi filka]. Il-ka] kien jirrigwarda erba’ studenti li kienu rabtu tifel permezz ta’ xalla mallasti tal-iskola. Dawn it-tfal kienu tressqu l-Qorti, bi tlieta minnhom jammettu u wie[ed le, g[ax dan baqa’ jsostni linno/enza tieg[u. F’ittra uffi/jali li ppre]entaw fil-Prim’Awla tal-Qorti ?ivili, il-;enituri tat-tifel akku]at qeg[din jg[idu li binhom ma pparte/ipax mat-tlieta l-o[ra fil-ka] ta’ bullying. L-ittra uffi/jali saret kontra

l-;enituri tal-vittma li we;;a’ [afif meta ntrabat minn g[onqu mix-xalla tieg[u mallasta tal-futbol fil-[in tarrikreazzjoni. L-ittra saret g[aliex il-;enituri tal-vittma jridu li l-ka] li fih it-tifel akku]at flimkien mat-tliet subien l-o[ra li tressqu l-Qorti tal-Minorenni, ikompli. Il-;enituri tat-tifel vittma ppre]entaw ir-risposta tag[hom fejn qalu li hemm [afna tfal xhieda li raw littifel li qed jg[id li huwa inno/enti, jipparte/ipa mattliet subien l-o[ra li ammettew. L-Avukat Roberto Montalto qed jidher g[at-tifel akku]at, filwaqt li l-Avukat Cynthia Scerri De Bono qed tirrappre]enta lit-tifel li ;ie bullied mit-tliet subien l-o[ra.

id-dramm ‘Lincoln’

Ix-xahar id-die[el se ssir wirja spe/jali tad-dramm storiku ‘Lincoln’, b’direzzjoni u produzzjoni ta’ Steven Spielberg, ibba]at fuq il-bijografija tas-16-il President Amerikan, Lincoln, miktuba minn Doris Kearns Goodwin. Id-dramm, li hu nnominat g[al seba’ Golden Globe Awards u g[al 12-il Academy Report, jag[ti [arsa lejn l-a[[ar erba’ xhur tal-[ajja ta’ Lincoln. Din il-wirja spe/jali se tkun organizzata mill-Euro Media Forum bil-kollaborazzjoni tal-Eden Cinemas u l-Ambaxxata Amerikana. Wara din il-wirja, li se tittella’ fl-Eden Cinemas, l-

udjenza tkun mistiedna g[al diskussjoni fuq il-punti ewlenin tal-karriera politika ta’ Lincoln. Thomas M. Schmidt u Nathan Austin, uffi/jali mill-Ambaxxata Amerikana f’Malta, se jid[lu fix-xenarju so/jo-ekonomiku u politiku Amerikan u Ewropew ta]-]mien meta Lincoln kien President. Se jiddiskutu l-isfond so/jali, ekonomiku u politiku talmoviment li ssielet g[allabolizzjoni tal-iskjavitù, kif ukoll il-forzi li wasslu g[all-gwerra /ivili fl-Istati Uniti, li baqg[et tissemma b[ala l-Gwerra Amerikana. Il-wiri ta’ dan il-film se jsir fl-1 ta’ Frar.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

10 Opinjoni

Laboratorju fl-iskola l-;dida f’Ta]-}okrija, li kienet inawgurata g[all-a[[ar tal-2011

Isma’ – G[arbel – A;ixxi Ninsabu fl-ewwel terz talkampanja elettorali ta’ pajji]na. G[addew tliet ;img[at u fadal sitta o[ra. }mien importanti u e//itanti g[a/-/ittadini kollha li jqisu ru[hom denji, serji u responsabbli. }mien meta pajji]ek qed isejja[lek u jg[idlek biex tkun int il-protagonista f’dan ilmument prezzju], meta se ssir l-g[a]la dwar min se jmexxik matul il-[ames snin li ;ejjin. Tifli u tag[]el b’responsabbiltà }mien meta int, wara li

tkun segwejt dak kollu li ;ara fl-a[[ar [ames snin ta’ tmexxija politika u smajt u flejt x’qed iwieg[du l-partiti li jag[mlu fil-[ames snin li ;ejjin, bil-kalma kollha u b’responsabbiltà tidde/iedi permezz tal-vot tieg[ek liema partit skont int, jist[oqqlu li jing[ata l-fidu/ja tieg[ek u l-mandat ta’ tmexxija g[all-[ames snin li ;ejjin. A[na g[andna fra]i li tg[id li l-passat hu mera tal-futur.

Jekk dan hu minnu, allura importanti [afna li niflu wkoll il-passat bir-reqqa u naraw minn xiex g[adda l-pajji] u kif [are; mis-sitwazzjonijiet diffi/li u prekarji li mag[hom kellu j[abbat wi//u. Inkwiet kbir estern u intern. Sitwazzjoni finanzjarja internazzjonali, il-gwerra tal-Libja, l-g[oli fil-prezzijiet talener;ija, e//. Irridu naraw pajji]na b[ala membru talUnjoni Ewropea kif ikkompara ru[u ma’ pajji]i o[ra s[abna fl-Ewropa. Irridu nduru dawra ma’ pajji]na u naraw x’sar matul il[ames snin li g[addew, kif inbidel pajji]na g[all-a[jar. Ittitjib ambjentali li se[[ kwa]i f’kull rokna tal-ir[ula tag[na kemm permezz tal-Gvern /entrali kif ukoll permezz talKunsilli Lokali li [oloq dan ilGvern u li sostna b’finanzjament li kontinwament ji]died minn sena g[all-o[ra. Titjib kontinwu fis-servizz tas-sa[[a Ta’ min jag[ti ka] ta’

Irridu nistaqsu lilna nfusna jekk il-medi/ini g[adhomx b’xejn u jekk dawn naqsux jew ]didux fin-numru. Nistaqsu wkoll kemm ]diedu l-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei fuq is-snin pre/edenti

kemm tjiebu u ]diedu sservizzi tas-sa[[a f’pajji]na u jekk dawn ing[atawx b’xejn kif kien wieg[ed il-Gvern Nazzjonalista filwaqt li lMalta Labour Party kien qalilna li dan mhux veru anzi li jekk jitilg[u n-Nazzjonalisti se jkollna nibdew in[allsu g[as-servizzi tas-sa[[a. Irridu nistaqsu lilna nfusna jekk il-medi/ini g[adhomx b’xejn u jekk dawn naqqsux jew ]didux fin-numru. Nistaqsu wkoll kemm ]diedu l-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei fuq is-snin pre/edenti. L-istess irridu nag[mlu u nist[arr;u dwar l-edukazzjoni f’pajji]na kif marret matul din il-le;i]latura li se tispi//a. Jekk l-edukazzjoni g[adhiex b’xejn. Jekk l-istipendji g[adhomx jing[ataw lill-istudenti tag[na. Aktar minn tlieta u g[oxrin miljun Ewro fi stipendji. Kemm ]died innumru ta’ studenti li qed ikomplu jistudjaw u kemm qed jirnexxilhom jiggradwaw ta’ kull sena mill-Università, mill-MCAST u mill-Istitut g[all-istudji fit-Turi]mu.

moderni u sofistikati w]ati g[at-tag[lim li g[andhom illum fl-iskejjel. X’fa/ilitajiet edukattivi o[ra g[andhom uliedna llum b[al e]empju dawk sportivi, Laboratorji u elf [a;a o[ra. Imbag[ad ix-xog[ol. Hawn nistaqsu dawk l-20,000 student\a li ggradwaw matul dawn il-[ames snin, x’sar minnhom? Sabu xog[ol jew qeg[din jirre;istraw u jipprotestaw fit-toroq? Il-fabbriki li kellna g[alqu u ke//ew in-nies, kif sar f’pajji]i ;irien u ferm akbar minna, jew komplew u anke ]iedu l-[addiema? U x’tip ta’ xog[ol irnexxielu ji;bed g[al pajji]na l-Gvern Nazzjonalista. Inkunu onesti, il-livell tal-[ajja tag[na kompla jikber jew le? In-negozji naqsu jew ]diedu fl-a[[ar [ames snin? Veru jew mhux veru li tturi]mu kellu rekord fuq ie[or matul l-a[[ar erba’ snin? U kemm pro;etti sponsorjati mill-Unjoni Ewropea twettqu f’pajji]na matul dawn l-a[[ar snin!

Edukazzjoni ta’ kwalità g[olja

Aktar minn biljun ewro tatna l-Ewropa g[all-a[[ar mandat ta’ seba’ snin u mhux miljun ewro flus kontanti kif kien qal xi [add. Dan ifisser li €100,000,000 minnhom, ji;ifieri 10 fil-mija

Hemm b]onn ukoll li nag[tu daqqa t’g[ajn lejn liskejjel li qed imorru t-tfal tag[na llum. X’apparat teknolo;iku u mezzi o[ra

L-g[a]la f’idejna

minn Euchar Mizzi mizzieuchar@gmail.com

tas-somma miksuba ;ew iddedikati kollha g[all-G]ira G[awdxija. Kemm inbnew toroq ;odda fuq standards Ewropej? U nistg[u nibqg[u sejrin insemmu lista li ma tispi//a qatt. Dan hu l-e]er/izzju li kull wie[ed u wa[da minna jrid jag[mel qabel id-9 ta’ Marzu. Jekk nag[mlu dan imbag[ad ma tkun diffi/li xejn li nie[du de/i]joni korretta u tajba, li biha pajji]na jkompli miexi fit-triq tal-;id u tal-progress, fejn l-aspettattivi tag[na li huma g[oljin mhux [a]in, jistg[u ji;u mil[uqa kif sar fla[[ar [ames snin. Din kienet id-direzzjoni matul l-a[[ar Le;i]latura u listess direzzjoni trid tkun biex naslu fejn irridu naslu fil-[ames snin li ;ejjin.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Il-Partit Nazzjonalista b’125 proposta Il-Partit Nazzjonalista qieg[ed ipo;;i quddiem lelettorat 125 proposta biex inkomplu n]idu l-postijiet tax-xog[ol u nag[mlu qab]a o[ra ta’ kwalità fledukazzjoni u s-sa[[a. Bl-istess mod li l-PN [adem biex imexxi lil pajji]na ’l quddiem fl-istess ]mien li pajji]i o[rajn ikkrollaw madwarna, il-PN qed jer;a’ jipproponi l-bidliet importanti me[tie;a biex ikompli jmexxi ’l pajji]na fid-direzzjoni t-tajba fil-[ames snin li ;ejjin. Qab]a o[ra ’l quddiem fil-mod kif ng[ixu Il-PN qed jippre]enta programm elettorali biex kull persuna tag[mel qab]a o[ra ta’ kwalità. Fil-programm elettorali, il-PN qed jipproponi kif jin[olqu aktar jobs b’pagi tajbin, bl-a[jar ambjent ekonomiku, bl-investiment me[tieg f’oqsma differenti, fosthom fl-industrija u filfabbriki, fit-turi]mu, fin-negozji ]-]g[ar u l-medji, firri/erka, fis-settur finanzjarju, fil-kreattività u fl-ICT. B’aktar jobs trid issir qab]a o[ra ta’ kwalità u flistess waqt tikber l-ekonomija. B’hekk, Gvern immexxi mill-PN ikun jista’ jie[u inizjattivi differenti, fosthom ta’ tnaqqis ta’ taxxi; inizjattivi fis-sa[[a g[al [ajja a[jar u aktar servizzi ta’ prevenzjoni u kura; inizjattivi fl-edukazzjoni g[all-;id ta’ wliedna. Hemm ukoll inizjattivi fl-ener;ija, fl-ambjent u fil-qasam so/jali, biex titjieb il-kwalità tal-[ajja. Il-PN qed jipproponi programm elettorali li jitwettaq fil-[ames snin li ;ejjin, biex ilkoll, b[ala poplu, nag[mlu qab]a o[ra ’l quddiem fis-sa[[a, fledukazzjoni u fil-mod kif ng[ixu.

G[al G[awdex, il-PN qed jipproponi sensiela ta’ inizjattivi u pro;etti biex jin[oloq aktar xog[ol f’G[awdex g[all-G[awdxin. Jin[oloq aktar xog[ol li jag[ti ser[an il-mo[[ Il-PN [oloq ambjent ekonomiku li fih seta’ jin[oloq ix-xog[ol u xog[ol b’pagi a[jar. Dan l-ambjent in[oloq g[aliex d[alna fl-Unjoni Ewropea u fta[na swieq u opportunitajiet ;odda: g[aliex investejna f’setturi ;odda; g[aliex investejna fil-kompetittività tan-negozju u tal-industrija; g[aliex investejna fil[addiema; g[aliex ]ammejna t-taxxi baxxi; u fuq kollox, g[aliex ]ammejna l-finanzi fis-sod. F’[ames snin, il-PN [oloq 20,000 job. Gvern immexxi mill-PN ikompli jo[loq ix-xog[ol, biex b’hekk int ikollok garanzija ta’ ser[an. Servizz tas-sa[[a a[jar u aktar vi/in tieg[ek G[all-PN, is-sa[[a l-ewwel. Ming[ajr sa[[a, [add mhu xejn. Il-PN investa f’servizz tas-sa[[a tal-aqwa kwalità u b’xejn. Mal-PN, is-servizz tas-sa[[a jibqa’ b’xejn u servizz dejjem a[jar u dejjem aktar vi/in tieg[ek. Il-PN jg[o]] il-kontribut li jag[tu l-professjonisti u l-[addiema kollha fis-servizz tas-sa[[a, u jrid ja[dem mag[hom biex dan is-su//ess ikompli jissa[[a[. Biex nag[mlu qab]a o[ra ta’ kwalità fis-sa[[a, ilPN fil-programm elettorali tieg[u qed jipproponi numru kbir ta’ inizjattivi u ideat ;odda g[all-[ames snin li ;ejjin.

Aktar inizjattivi u metodi ;odda fl-edukazzjoni Il-PN hu sinonimu mal-edukazzjoni. G[aliex ilpersuna hi fi/-/entru tal-politika tieg[u, il-PN jag[raf bil-fatti li l-edukazzjoni hi /-/avetta g[allpotenzjal ta’ kull persuna. G[alhekk ninvestu dejjem aktar fl-edukazzjoni, u f’edukazzjoni ta’ livell g[oli. Edukazzjoni mill-bidu sal-livell terzjarju. Edukazzjoni li til[aq aktar u aktar ]g[a]ag[, tant li llum, 83% ta]-]g[a]ag[ tag[na jkomplu l-edukazzjoni post-sekondarja. Edukazzjoni tul il-[ajja. Edukazzjoni bi stipendji u scholarships. Investiment ma jaqta’ xejn fi skejjel ;odda u infrastruttura ;dida fl-Università, fl-MCAST u f’istituzzjonijiet edukattivi o[rajn. Il-PN jg[o]] ilkontribut li jag[tu l-g[alliema u l-[addiema kollha f’dan il-qasam, u jrid ikompli ja[dem mag[hom biex ikompli jibni fuq dan is-su//ess. Biex nag[mlu qab]a o[ra ta’ kwalità fl-edukazzjoni, il-PN qed jipproponi aktar inizjattivi u metodi ;odda g[all[ames snin li ;ejjin. Il-qab]a ta’ kwalità li jmiss tiddependi mill-vot tieg[ek Mal-PN, int taf fejn sejjer. Quddiemna g[andna [ames snin ta’ sfidi u ta’ opportunitajiet. Jekk neg[lbux dawn l-isfidi u jekk na[tfux lopportunitajiet sabiex nag[mlu l-qab]a ta’ kwalità li jmiss jiddependi mill-vot tieg[ek. Mill-g[a]la tieg[ek fid-9 ta’ Marzu.

Nevalwaw il-proposti u ninteb[u li dawk tal-Partit Nazzjonalista huma ;enwini Illum nibdew ir-raba’ ;img[a tal-kampanja elettorali. Bil-mod il-mod qed noqorbu. Fadlilna madwar [ames ;img[at u nofs. Sa issa n-nies g[andha g[addispo]izzjoni tag[ha numru ta’ proposti. G[andha wkoll ilprogramm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. G[andha wkoll dak li qed i[abbar Joseph Muscat minn ;urnata g[al o[ra f’din il-kampanja. U n-nies tista’ tag[rbel. Tista’ tevalwa l-proposti u tara kemm huma sbie[. G[ax irrid ng[id, numru ta’ proposti verament jidhru sbie[. I]da mhux kif jidhru biss, issa f’dawn il-;ranet li fadal irridu nevalwaw il-proposti wkoll. Irridu naraw kemm minnhom huma fattibbli. Kemm minnhom huma realisti/i. Kemm minnhom huma

sostenibbli... u tista’ tibqa’ sejjer. Weg[di

G[aliex proposti nista’ nag[mel kemm irrid u nista’ nwieg[ed [afna wkoll. Ilweg[di ma jiswewx flus. B[alma jg[idu, nista’ nwieg[ed l-ilma ji]fen. I]da minn dak li nwieg[ed kemm nista’ nwettaq? Kemm jien kredibbli meta nwieg[ed affarijiet li ma humiex realisti/i? Meta nwieg[ed affarijiet li jistg[u jimminaw l-ekonomija talpajji] u allura l-impjieg tieg[ek? U hawn tid[ol listedina li rrid nag[millek illum. Stedina

Tul dawn il-[ames ;img[at u nofs li fadal irrid nistiednek

Int temmen li qatt xi [add jista’ jibni mix-xejn impjant ta’ Power Station u f’sentejn f’pajji]na jkollna Power Station ;dida u ta[dem kif qieg[ed iwieg[ed Muscat^

tkompli ssegwi dak li qed jg[idu l-politi/i, partikularment il-mexxejja tal-partiti ewlenin. Tara l-programmi elettorali tag[hom u tag[mel ftit e]er/izzju ]g[ir. Asal g[allkonklu]jonijiet wa[dek u t[alli lil [add jidde/iedi g[alik. Wara kollox meta tmur tivvota wa[dek se tkun. Power Station f’sentejn! Pere]empju, int temmen li qatt xi [add jista’ jibda minn xejn u f’sentejn ikollu Power Station ta[dem? Tinsiex, hawn mhux qed

ng[idu sentejn biex tibni u tikkummissjona Power Station i]da biex tibda l-pro/ess minn xejn, ji;ifieri tag[]el sistema, to[ro; sej[a g[all-offerti, tag[mel l-applikazzjonijiet u listudji kollha ne/essarji, tistenna l-permessi, tanalizza lofferti bir-riskju li xi offerent jag[millek appell u tista’ tibqa’ sejjer. Int temmnu? Track record

Izda t[arisx lejn il-proposti u l-weg[di biss. {ares lejn ilpassat ukoll. U m’g[andekx g[alfejn tmur [afna ’l bog[od. [ares lejn dawn l-a[[ar [ames

snin. {ares lejn l-edukazzjoni pere]empju. Skola ;dida kull sena! Stipendji g[all-istudenti post sekondarji! MCAST ;did! Il-Partit Nazzjonalista qed iwieg[ed skola ;dida kull sena g[as-snin li ;ejjin. Jista’ jwettaqha din il-wieg[da? Iva. G[ax wettaqha bil-provi f’din il-le;i]latura. [ares lejn dak li g[amel dan il-Gvern fil-qasam tas-sa[[a. Lejn in-numru ta’ operazzjonijiet li saru f’dawn l-a[[ar snin! Lejn l-iskema talispi]erija tal-g[a]la tieg[ek. IlPartit Nazzjonalista qed iwieghed li fejn ikun hemm medi/ini out of stock, jirrifondi lura lil dawk intitolati u li jkollhom jixtruhom. Jista’ jwettaqha din il-weg[da? Iva. Gvern Nazzjonalista dejjem sostna s-servizzi tas-sa[[a u qatt ma g[amel xi taxxa fuq ir-ri/etta tal-medi/ini. Ix-xog[ol

Fuq kollox [ares lejn ixxog[ol u ara x’g[amel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern tul din il-Legi]latura fil-qasam taxxog[ol. Fil-[ames snin li ;ejjin, pajji]na se jkollu b]onn 25 elf impjieg ;did.

minn Philip Mifsud PhilipMifsud@pmaperiti.com

{add ma hu qed imeriha din. Min hu kapa/i jo[loq dawn il-25 elf impjieg ;did? Min ta[seb? {ares f’dawn la[[ar [ames snin, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern [oloq 20 elf impjieg ;did. Meta kien fil-Gvern l-MLP kellu rekord ta’ qg[ad, kellu l-korpi u f’paniku ta’ qabel l-elezzjoni, fis-sena 1987 [addem lil kull min sab mal-Gvern. De/i]joni li g[adna nbatu lkonsegwenzi tag[ha sal-lum. X’differenza!

Nistiednek biex b’mod o;;ettiv verament tag[mel dan it-test /kejken f’dawn il-;ranet li ;ejjin. Dan it-test tista’ testendih g[al kull proposta li l-partiti se jkunu qed jo[ro;u biha mil-lum sa dakinhar talelezzjoni.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

12 Opinjoni

Il-Partit Nazzjonalista bi pjan kredibbli g[all-;id ta’ pajji]na

minn Christian Micallef micallef_christian@yahoo.co.uk

Matul din il-le;i]latura l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern [oloq 20,000 impjieg ;did bi d[ul akbar g[all-[addiema Maltin u G[awdxin

Il-programm elettorali li ppre]enta l-Partit Nazzjonalista nhar il-:img[a li g[adda waqt il-Kunsill :enerali Straordinarju hu prova [ajja ta’ kemm dan hu mimli b’ener;ija u entu]ja]mu g[all-futur ta’ pajji]na. Il-proposti li qed jippre]enta l-Partit Nazzjonalista huma qab]a o[ra ta’ kwalità fil-livell ta’ g[ajxien tal-popli tag[na. Dawn il-proposti se jkomplu jsa[[u l-aktar tliet pilastri importanti li jemmen fihom il-Partit Nazzjonalista: ixxog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Il-Pratit Nazzjonalista fil-Gvern [oloq 20,000 post ;did tax-xog[ol F’dawn l-a[[ar snin il-

Partit Nazzjonalista [oloq ambjent ekonomiku li fih in[oloq ix-xog[ol u xog[ol b’pagi a[jar. Il-partit tag[na kien kapa/i jg[olli l-livell tal-[ajja tag[na u dan sar

g[aliex konna bil-g[aqal u responsabbli fl-g[a]liet tag[na. Dan l-ambjent po]ittiv in[oloq ukoll g[aliex pajji]na da[al fl-Unjoni Ewropea b’konsegwenza li nfet[u swieq u opportunitajiet ;odda g[al kul[add. IlGvern, immexxi mill-Partit Nazzjonalista investa f’setturi ;odda g[aliex investa filkompetittività tan-negozju u tal-industrija waqt li g[arafna no[or;u l-a[jar mill-[addiem Malti; l-aqwa ri]orsa li g[andu pajji]na. Il-Partit Nazzjojnalista baqa’ jag[mel dan fl-isfond ta’ kri]i ekonomika dinjija u minkejja li pajji]i o[ra kienu qed ifallu. F’pajji]na i]da l-Gvern ]amm it-taxxi baxxi u fuq kollox ]amm il-finanzi ta’ pajji]na fis-sod. Illum pajji]na hu fost l-aqwa pajji]i tal-UE u dan hu grazzi g[ad-direzzjoni li lPartit Nazzjonalista ta lillpoplu tag[na. Issa ninsabu

Je[tie; li ma nitilfux dak li ksibna u g[alhekk hemm b]onn li l-Partit Nazzjonalista jer;a’ jkun fil-gvern g[aliex il-proposti li qed jitkellem dwarhom f’din il-kampanja elettorali huma parti minn pjan biex pajji]na jkompli miexi ‘l quddiem

f’salib it-toroq g[aliex fid-9 ta’ Marzu li ;ej il-poplu Malti u G[awdxi jrid jag[]el liema direzzjoni se jkun qed jie[u g[all-[ames snin li ;ejjin. Il-poplu Malti riesaq lejn de/i]joni importanti [afna

Din se tkun de/i]joni importanti u l-poplu tag[na rrid jag[]el bejn bidla fiddirezzjoni li taf idda[[al lil pajji]na ;ol-[ajt jew tkomplija fit-triq tas-su//ess. Nemmen li din l-g[a]la g[andha tkun wa[da fa/li u kul[add g[andu ja[seb b’mo[[u u mhux b’qalbu biex jassigura l-a[jar de/i]joni g[all-;id ta’ pajji]na. Jekk dan ikun il-ka] allura l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jer;a’ jirba[ l-elezzjoni ;enerali li jmiss waqt li niggarantixxu ser[an il-mo[[ u futur fis-sod g[alina, g[al uliedna u g[al pajji]na. Fadal anqas minn sitt ;img[at g[al jum l-g[a]la u g[alhekk hemm b]onn li f’dawn il-jiem inkomplu na[dmu ming[ajr waqfien biex inwasslu l-messa;; talPartit Nazzjojnalista. Dan hu l-a[jar messa;; g[al dak li g[andu b]onn pajji]na f’dan il-mument. Pajji]na g[andu b]onn politi/i ta’ esperjenza li di;à taw prova tal-abbiltajiet tag[hom

meta kienu fdati b’responsabbiltajiet importanti. Fl-isfond ta’ problemi kbar li kien hemm madwarna, ilPartit Nazzjonalista g[araf jo[ro; bl-unuri u kien l-g[ira tal-pajji]i l-o[ra tal-UE. Minkejja ]g[ar, g[arafna ndawru l-isfidi tag[na f’opportunitajiet u ksibna rri]ultati mixtieqa. Ejja nsa[[u dak li ksibna u ma nitilfuhx

Je[tie; li ma nitilfux dak li ksibna u g[alhekk hemm b]onn li l-Partit Nazzjonalista jer;a’ jkun filGvern g[aliex il-proposti li qed jitkellem dwarhom f’din il-kampanja elettorali huma parti minn pjan biex pajji]na jkompli miexi ’l quddiem. Ilpjan tal-Partit Nazzjonalista hu wie[ed kredibbli u mhux mibni fuq il-gimmicks kif qed jag[mel il-Partit Laburista. B[ala ]g[a]ug[ li qed naspira g[al aktar su//essi

fuq ba]i personali u ta’ pajji], nemmen bis-s[i[ li lPartit Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi b[ala Prim Ministru huma l-unika g[a]la tajba li g[andu pajji]na fil-mument. Dak li qed jitkellem dwaru l-Partit Nazzjonalista hu pjan sostenibbli u fattwali; pjan li jista’ jse[[ ming[ajr il-bi]a’ ta’ falliment ekonomiku. Fl-isfond ta’ dan kollu, inwieg[ed li f’dawn il;img[at li ;ejjin se nkun qed nag[ti l-ener;ija kollha tieg[i lill-Partit Nazzjonalista biex nirb[u l-elezzjoni ;enerali li jmiss. Qed nag[mel dan g[aliex nemmen bis-s[i[ f’dan il-partit li dejjem kien fuq in-na[a t-tajba tal-istorja u ninsab konvint li g[al darb’o[ra ninsabu fuq in-na[a ttajba tal-politika ta’ pajji]na.

Christian Micallef hu kandidat tal-Partit Nazzjonalista g[all-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fil-Belt Valletta

F’dawn l-a[[ar snin il-Partit Nazzjonalista [oloq ambjent ekonomiku li fih in[oloq ix-xog[ol u xog[ol b’pagi a[jar. Il-partit tag[na kien kapa/i jg[olli l-livell tal-[ajja tag[na u dan sar g[aliex konna bil-g[aqal u responsabbli fl-g[a]liet tag[na


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Ittri 13

A[jar minn New York Sur Editur, Nistqarr li meta sar ir-referendum biex nidde/iedu jekk nisse[bux fl-Unjoni Ewropea kont bejn [alltejn. Li dde/idieni kien il-parir tal-kbir mibki l-Papa :wanni Pawlu II li b[ala Pollakk g[andu xofa ta’ xi tfisser Ewropa mifruda fi 30 bi//a jew aktar kemm rat gwerer, kefrijiet u g[aks. Irra;unajt ukoll li billi ma kelli ebda intenzjoni li nemigra lejn l-Istati Uniti i]da kont nixtieq li pajji]i jaspira li jil[aq dak il-livell ta’ g[ajxien, stajt nibqa’ Malta u nag[ti sehmi biex il-g]ejjer tag[na jing[aqdu, jekk mhux ;eografikament, tal-anqas politikament, ekonomikament u so/jalment mal-kontinent. Ma jiddispjacinix minkejja li jiena kritiku u mhux lest li na//etta dak kollu li jippruvaw jg[abbuna bih Brussels jew Frankfurt. I]da dan hu parti mill-e]ercizzju taddemokrazija. Jiena wkoll nissottoskrivi g[allargument li a[jar tkun hemm u tipprova tinfluwenza d-de/i]jonijiet milli d-de/i]jonijiet jittie[du u ji;u imposti fuqna, pajji] ]g[ir bla ma jkollna vot li nistg[u ninfluwenzaw u nimitigaw jew naqilbu favurina dak li jkun qed ji;i de/i]. G[adni kif qrajt li l-Ar/idjocesi ta’ New York

se tag[laq 24 skola Kattolika li minnhom 22 huma elementari. Dan ifisser li kwazi 10 filmija tal-istudenti li sa din is-sena kienu jattendu skola Kattolika fi New York, mis-sena skolastika li jmiss mhux se jkunu jistg[u jibqg[u jag[mlu dan. X’differenza hawn Malta u Ghawdex fejn rajna skejjel Kattoli/i ;odda jift[u l-bibien b[al Konservatorju tal-Isqof filbelt Victoria. Rajna wkoll xi skejjel tal-Knisja primarji jag[lqu b[al dik tas-sorijiet [dejn isSantwarju tal-Mellieha u dik tal-Pilar il-belt Valletta. I]da kemm skejjel o[ra tal-Knisja jew tal-Ordnijiet Reli;ju]i Kattoli/i espandew u ]iedu l-popolazzjoni ta’ studenti b[as-Seminarju Minuri tal-Ar/isqof li ]gur ma setax jasal li jag[mel hekk kieku baqa’ l-Furjana! U dan ma sarx wa[du! Sar bil-kooperazzjoni tal-Knisja u tal-Istat u sar g[ax intu]a l-g[aqal. G[ax ilpajji] jaqbillu li jkun hemm l-g[a]la fl-edukazzjoni, kif g[andu jkun hemm l-g[a]la f’tant setturi o[rajn. U jaqbel ukoll li jkun hemm /erta kompetizzjoni g[ar-ri]ultati miksuba minn skejjel b’ethos differenti biex ikompli jixpruna la[jar formazzjoni edukattiva possibbli. G. Bonett, Marsalforn

Il-PN organizzat Sur Editur, Xi opinjonisiti u analisti wrew id-dubji dwar lewwel ;imag[tejn tal-kampanja elettorali g[all-mod kif kien qed jimxi l-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel ;imag[tejn rajnieh jiltaqa’ mal-poplu fil-lokalitajet, f’mass meeting, f’laqg[at ma’ setturi tas-so/jetà, u fi djalogi fil-bliet u l-ir[ula tag[na. Tkellem fuq dak li rnexxielna niksbu fil-[ames snin li ;ejjin u li wassluna biex il-finanzi tag[na llum huma fis-sod u li nistg[u nibnu aktar u nippjanaw fis-sod. Fit-tielet ;img[a, il-PN [are; il-Programm Elettorali tieg[u. Bil-Programm Elettorali li ppre]enta, il-PN re;a’ wera ideat friski, innovattivi u li fuq kollox, ikomplu jil[qu l-aspirazzjonijiet talpoplu Malti u G[awdxi. Il-politika tal-PN titwettaq pass wara ie[or. I]da kollox ippjanat. U la nippjanaw naslu. Kif wasalna fejn qeg[din illum. Poplu li jgawdi l-libertà. Poplu li g[andu g[al qalbu d-demokrazija. Poplu li g[andu, fuq kollox, ix-xog[ol. Poplu li jinvesti fis-sa[[a u fl-edukazzjoni li tant illum nistg[u nifta[ru bihom b[ala pajji]. Iva, il-PN wera li g[al darb’o[ra hu organizzat, konkret fil-proposti tieg[u u jaf fejn irid jasal. Nappella lill-PN li jwassal il-messa;; talProgramm Elettorali tieg[u b’g[aqal biex g[al darb’o[ra jikseb il-fidu/ja tal-elettorat u jkompli jmexxi lill-pajji].

S. Camilleri Birkirkara

Programm elettorali serju

Sur Editur S’issa nistg[u ng[idu li l-PN hu l-partit li [are; bil-programm elettorali tieg[u u ppre]entah lill-elettorat. Il-Labour waqa’ lura jew bi strate;ija, ma jridx jippre]enta l-pjan [olisitiku tieg[u ta’ x’se jkun qieg[ed jag[mel fil-le;i]latura li jmiss jekk jing[ata l-mandat mill-elettorat. Il-Labour s’issa baqa’ jfajjar proposta ’l hawn u proposta ’l hemm. Nistaqsi jekk din hix xi strate;ija biex l-MLP jaljena lillelettorat. Biex jipprova juri li hu differenti. I]da billi tkun differenti, mhux bilfors tkun l-a[jar. Il-Labour Party rajnih idur u jitkellem fuq proposta wara o[ra. L-impressjoni tieg[i hi li dan qed jag[mlu biex jilg[ab bl-eletttorat. Ried li jistenna l-ewwel lill-PN biex jg[id tieg[u, u mbag[ad, skont ma jisma’, iqabbel. Biex ma jidhirx li g[andu proposti inferjuri mill-PN. I]da lil Muscat ng[idlu li l-elettorat hu intelli;enti. Ilpoplu jaf jara d-differenzi. Jaf ji]en il-proposti. Ix-xenxilli ma jag[mu lil [add. Ix-xenxilli mhux bilfors li jkun fihom is-sustanza. Is-sustanza fil-politika trid ta[dem g[aliha. L. Muscat, {a]-}abbar


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

14 Intervista

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’

Insiru nafu a[jar min a[na Joe Mikallef jitkellem ma’ Oliver Friggieri (33) Fil-[ar;a tal-lum ta’ In-Nazzjon qed nippubblikaw it-tlieta u tletin parti fis-sensiela ta’ konversazzjonijiet ma’ Oliver Friggieri li fihom qed nittrattaw temi u realtajiet differenti. Illum se nitkellmu dwar l-ista;un tax-xitwa u temi relatati ma’ dan i]-]mien tas-sena (it-Tieni Parti) u dan bl-iskop pre/i] li nkomplu nittrattaw temi attwali. Temi li bosta drabi niddiskutu u ng[arblu bl-aktar mod akkanit, i]da li bosta drabi wkoll nag[]lu li ninjorawhom. Imma tajjeb li fil-[ajja mg[a;;la li qed ng[ixu nieqfu ftit u nirriflettu fuq temi attwali u li huma ta’ rilevanza. Bla dubju ta’ xejn, Oliver Friggieri, Ix-xitwa twasslilna g[add ta’ dati importanti [afna u daqstant ie[or sinifikattivi - ji;uni f’mo[[i l-festi tal-Milied u ta’ bidu ta’ sena ;dida, kif ukoll il-festa ta’ San Pawl Missierna... Ix-xitwa g[ad-dinja Nisranija ddur madwar il[amsa u g[oxrin ta’ Di/embru, qabel u wara, punt /entrali fi sta;un li hu kemm reli;ju] u kemm kulturali. Marbut mal-Milied hemm it-tmiem tas-sena, jew a[jar il-bidu ta’ sena ;dida. Huwa rit tal-passa;;, ritwal li jimmarka pass fil-mixja misterju]a ta]-]mien, spe/i ta’ kont miftu[ mal-mewt. Il-bniedem ji//elebra anki bis-sogru li jinsa s-sens tal-paradoss li hu stess jg[ix: jifra[ li g[addiet sena, jew jifra[ li se tibda sena o[ra? Huma l-istess [a;a? Jista’ l-bniedem ikun sempli/ement kalm meta jfakkar bil-mod l-aktar elokwenti l-fatt li kiber b’sena o[ra, ji;ifieri…? Il-festa dinjija tal-a[[ar tas-sena hi sabi[a anki g[aliex fiha dan laspett /iniku, ambigwu ta’ okka]joni li t[ares lura (b’nostal;ija?) u ’l quddiem (b’tama?). G[all-poplu Malti x-xitwa tfisser ukoll it-tifkira tan-nawfra;ju ta’ San Pawl. L-g[axra ta’ Frar ji//elebra l-jum storiku laktar determinanti flesper-

bis-sa[[a tal-kapa/itajiet indiskussi tieg[u, kapa/i janalizza u jid[ol fil-fond ta’ dawn it-temi li g[andhom jg[inuna aktar biex niskopru a[jar min a[na, fejn a[na u fejn tissokta triqitna. Ma’ Oliver Friggieri qed niltaqa’ b’mod regolari biex niddiskuti g[add ta’ temi, sitwazzjonijiet u mistoqsijiet. Il-qarrejja huma mistiedna jipparte/ipaw billi huma wkoll jibag[tulna l-[sibijiet tag[hom. Kull email g[al dan l-iskop g[andha tintbag[at f’dan l-indirizz elettroniku – joe.mikallef@media.link.com.mt.

tal-poplu Malti. Hu anki jum politiku u reli;ju] u kulturali, li jmissu jing[ata importanza nazzjonali wisq u wisq akbar. Marbutin mal-wasla ta’ San Pawl elfejn sena ilu hemm dawn l-aspetti: l-istorja kontinwa talKristjanità Maltija, mixja li lil Malta g[amlitha dak li hi fl-oqsma tag[ha kollha; ir-rabta ta’ Malta mattradizzjoni Pawlina; il-karattru tal-identità nazzjonali Maltija, minn dik l-epoka sa ]mienna. Hemm tradizzjonijiet, daqskemm hemm studji xjentifi/i, bi]]ejjed biex anki l-industrija tat-turi]mu jkollha sehem fir-rabta ta’ Malta ma’ San Pawl. Hi [a;a li ssir di;à f’pajji]i o[rajn, u ma hemm xejn xi j]omm lil Malta li tid[ol hi wkoll f’dan il-qasam: itturi]mu reli;ju], bibliku. Huwa ]vilupp li jolqot aktar lill-Istat milli lill-;erarkija tal-Knisja. Min-na[a tal-Knisja jista’ jkun hemm qawmien ;did tal-kultura Pawlina f’Malta, qabelxejn fi [dan liskejjel tag[ha stess. Mill-qasam tal-istudju sal-arti, mi/-/elebrazzjonijiet sax-xandir, hemm firxa wiesg[a ta’ pro;etti li jistg[u jsiru biex dan il-jum ta’ importanza nazzjonali ma jkomplix jisfuma fix-xejn ta[t g[ajnejna miftu[in bera[ stess.

Ix-xitwa ;;ibilna wkoll il-Karnival, ir-Randan u l-:img[a Mqaddsa.... Il-Karnival Malti hu tradizzjoni qadima li bissa[[a ta’ g[add ta’ nies ta’ [ila baqa’ nie]el sal-lum jenza bla ma tilef ix-xejriet essenzjali tieg[u. twila Fil-fehma tieg[i, ix-xejriet tieg[u, tradizzjonali daqskemm re/enti, ma jinkludux is-satira, imma pjuttost jesprimu l-ironija, i//ini]mu, il-karattru grottesk ta’ kulma jidher ‘normali’. Huwa Karnival ferrie[i, kalm, imbieg[ed minn kull [jiel ta’ polemika, u aktarx serju, gravi wkoll. Ma fihx xejriet divi]ivi. Fl-istorja Maltija lKarnival iwassal g[all-bidu tar-Randan, perijodu li jag[laq bi/-/erimonji tal:img[a l-Kbira, l-akbar festi li jsiru fil-pajji]. Bejn ilMilied u l-:img[a l-Kbira, mela, jista’ jing[ad li x-xitwa hi mnebb[a minn ]ew; kommemorazzjonijiet li g[andhom importanza kbira filmemorja u fl-ispiritwalità talpoplu Malti. Mill-presepju u l-pasturi tal-Milied sal-vari tal-:img[a l-Kbira, fl-esperjenza ta’ dawn il-festi tid[ol L-importanza tas-sempli/ità... l-importanza li napprezzaw is-sbu[ija il-[ila ta’ tant Maltin ta’ tal-petali sbie[... tan-natura madwarna li xi drabi niddeskrivuha b[ala ‘selva;;a’

]minijiet differenti fl-arti u fl-arti;janat, fil-[jata u filk/ina. Bi sforz organizzat, u forsi ssussidjat anki millGvern, dawn id-drawwiet jistg[u jing[ataw nifs ;did fost il-;enerazzjonijiet ta’ tfajliet u ;uvintur li telg[in. Huma wkoll g[andhom il-jedd japprezzaw dan il-wirt u jinvolvu ru[hom fih b[alma setg[u jag[mlu l;enerazzjonijiet li ;ew qabilhom. Eluf ta’ ]g[a]ag[ e]emplari qeg[din ‘ji/[du’ xi [a;a li qatt ma ng[ataw l-opportunità li jkunu jafu x’inhi. Parte/ipazzjoni f’attivitajiet parrokkjali u nazzjonali b[al dawn hija g[ajn ta’ ;id f’kull sens li]-]g[a]ag[ tag[na. Huma g[andhom il-jedd u l-b]onn ta’ dan l-impenn. Il-;lieda kontra l-ag[ar g[adu li jista’ jkollhom i]]g[a]ag[ – l-apatija, in-nojja – tista’ ssir bla diffikultà billi s-sistema parrokkjali u s-sistema lokali (Knisja, Gvern, skola) ja[dmu flimkien biex iwessg[u l-ispazju li fi [danu tant ]g[a]ag[ e]emplari jistg[u ji]viluppaw u j[addmu t-talenti tag[hom: arti;janat, drama, kant, tisjir, armar. Naturalment – b[a/-/irasa fuq il-kejk – ix-xitwa ;;ibilna wkoll l-G[id Imqaddes. L-G[id il-Kbir g[andu damma ta’ drawwiet minsu;in mieg[u, li jibdew mill-k/ina u jissoktaw fi/-/erimonji litur;i/i, u jsibu l-qofol fil-pur/issjoni tal-Irxoxt. Din hi tradizzjoni li jixirqilha attenzjoni akbar, fost l-o[rajn g[aliex tiddependi minn dimensjoni li ebda pur/issjoni o[ra ma g[andha: il-;irja li tirrappre]enta misteru. Azzjoni fi]ika (il-;irja tarreffieg[a bl-istatwa) tesprimi azzjoni metafi]ika (ilqawmien mill-mewt ta’ Sidna :esù Kristu). Hi l-

unika pur/issjoni li mhux biss tissimbolizza xi [a;a imma tirre/itaha, tirrendiha vi]wali. Hi l-eqreb spettaklu Malti li jersaq lejn it-teatru. Ippermettili nag[mel pass /kejken lura... ix-xitwa hi wkoll ]mien ix-xita... l-ilma tax-xita tant importanti li suppost ni;bruh fi bjar u ;ibjuni biex iservina fix-xhur ta’ wara. Missirijietna kienu jibnu b’tali seng[a li setg[u ja[]nu dan l-ilma. Il-famu] bir fil-forma ta’ qanpiena. Mhux biss – kellna l-g[elieqi li jixorbu l-ilma tax-xita. Kellna tant [itan tas-sejjie[ li jilqg[u g[all-ilmijiet tax-xita. Kellna widien... Ma nafx x’;ara... l-i]viluppi li g[adda minnhom pajji]na tul dawn l-a[[ar [amsin#sittin sena wasslu biex tlifna [afna u [afna karatteristi/i... ji;ifieri ilma li jmur dritt il-ba[ar. L-i]viluppi li g[adda minnhom pajji]na tul dawn is-snin wasslu biex tlifna wisq raba’ u g[elieqi... L-i]viluppi li g[adda minnhom pajji]na biddlu wi// pajji]na...


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Intervista 15

{afna mill-wirt nazzjonali Malti salva sewwasew g[aliex g[al sekli s[a[ [add ma ta kasu. Dan il-wirt tant ma kienx stmat, li lanqas biss laqat l-attenzjoni tal-vandali. Il-qawmien tal-industrija tat-turi]mu, fis-snin sittin, wassal biex Malta bdiet tiskopri s-sabi[ tag[ha, kemm naturali u kemm storiku u kulturali. G[adna fil-bidu li niskopru s-sabi[ u t-tajjeb tal-pajji], u dan hu pro/ess li jibda fl-iskejjel, fejn it-tfal jiksbu fidu/ja fihom infushom billi jiksbu fidu/ja f’pajji]hom, ji;ifieri f’nieshom u fil-wirt kulturali li [allewlhom. {add ma jista’ j[obb lil min ma jafx. Lil Malta sikwit ma n[obbuhiex g[aliex ma nafuhiex. U meta titg[allem t[obb lil pajji]ek, tispi//a biex t[obb [afna lil kull pajji] ie[or. Malta antika nbniet, fost l-o[rajn, fuq l-g[erf tal-bidwi, osservatur ewlieni tan-natura. Huwa silet l-‘irwiegel’ (plural Malti mil-Latin regula) kollha tieg[u mir-relazzjoni tieg[u mal-g[alliema l-kbar: l-annimali, il-[xejjex, l-ista;uni, is-skiet, il-mixja mi]-]erniq sal-g[abex, i/-/iklu tal-[ajja. Ma kienx jaf jikteb u ma kellux b]onn jikteb; kellu l-memorja, ma[]en li jimxi mieg[u. Ma kienx elokwenti u l-lingwa tieg[u ma kinitx stmata, imma xorta wa[da kellu /ertezzi li ma ji;;arrfux. Huwa lbidwi (kelma G[arbija mill-verb beda: b-d-w), xi [add li jibda, li jrabbi, jikkoltiva, i[obb. Min[abba li Malta l-antika ma kinitx stmata, lg[erf tag[ha ma kienx mag[ruf. Kellu jg[addi ]]mien, u anki wisq ]mien, biex beda jing[araf issens tal-Malti li kien jaf irabbi, jibni u ja[]en. Dak kollu li ma ntilifx jista’ jkun salvat illum permezz tal-edukazzjoni, li hi l-muftie[ ta’ kull progress. Matul i]-]mien saret [afna ri/erka li turi kif il-qadim u l-;did g[andhom jitlaqqg[u flimkien b[alma ;ara f’artijiet o[rajn. I/-/okon tal-pajji] je]i;i politika xierqa, ma[suba apposta g[alih, inkella l-;enerazzjonijiet li telg[in se jkollhom i;orru l-konsegwenzi. Malta ma hix tal-pre]ent imma tal-;ejjieni. Fil-verità, ix-xhur tax-xitwa jfakkruni wkoll fil-bidwi Malti u G[awdxi. Illum saru skarsi. Illum naqsu sew. Frott il-progress u l-i]vilupp! Madankollu xorta nemmen li l-art Maltija g[adha tipprodu/i l-aqwa [xejjex u l-aqwa frott. {axix u frott bnin li dak li nimportaw, minkejja l-apparenza sabi[a tieg[u, ma jibdiex mieg[u... Il-larin;a Maltija. Il-lumi u l-mandolin. Il-pastarda, il-kabo//a, il-;idra... Inti kif t[ares lejn il-bidwi#gabillott Malti^ Naqbel mieg[ek mija fil-mija. Il-prodott Malti huwa tal-og[la kwalità, u ilu mfa[[ar sa millqedem klassiku. Ir-ra;uni hi li Malta tinsab finnofs tal-Mediterran, u t-temp hu ideali g[al bosta prodotti. Il-bidwi Malti jist[oqq l-ammirazzjoni u l-gratitudni ta’ kul[add, Stat u poplu, g[aliex hu persuna;; g[aqli u [awtiel, u kien kapa/i jwassal sa ]mienna kulma tg[allem minn niesu u min-natura. L-i]vilupp tal-biedja Maltija hu dmir nazzjonali g[al diversi ra;unijiet. Forsi l-[arsien tal-biedja lokali ma jdumx ma jkun wa[da mill-isfidi l-kbar tal-pajji], jekk il-pajji] jixtieq li jibqa’ pajji]. Kulma nfa[[ru jew immaqdru fil-ka] ta’ Malta g[andu implikazzjonijiet kbar fuq re;jun s[i[. Min[abba tradizzjoni twila li matulha kiber fina lkumpless tal-inferjorità, domna biex bdejna napprezzaw kulma hu lokali. Imma bi ftit ra;unament sistematiku nistg[u naslu g[all-konklu]jonijiet ittajba. Mill-;did, hi l-edukazzjoni li twassal biex ilwirt Malti – naturali daqskemm kulturali – ikun apprezzat. U wie[ed mill-a[jar mezzi fl-edukazzjoni favur Malta huwa s-safar.

Ix-xhur tax-xitwa huma sinonimi wkoll mal-kes[a... Ifakkruni f’kemm ikollna nilbsu [wejje; u nitg[attew b’kutri biex nissa[[nu.. Lil hinn mill-kes[a naturali, kemm ta[seb li g[adna poplu li jwennes, li jindokra, mi;bur, li jag[ti kas – anki li hu kburi bil-valuri tieg[u^ Il-;enero]ità tal-Maltin fl-ista;un tal-Milied, u matul is-sena kollha, hi twe;iba /ara. Il-volontarjat, lokali u internazzjonali, kiber [afna. Bosta ]g[a]ag[ illum huma impenjati f’xi qasam ta’ solidarjetà. Ir-rispett lejn il-[ajja, minn dudu sa bniedem, qieg[ed jikber. Il-kultura favur il-bijodiversità hi fenomenu ;did li jinsab fostna biex jibqa’. {arsa lura fi]-]mien turi li l-injoranza tipprodu/i di]astru, waqt li l-edukazzjoni twarrab l-i]ball u torqom ittajjeb. L-edukazzjoni hi sempli/ement id-dawl. Ix-xhur tax-xitwa huma wkoll karatterizzati minn jiem bir-ri[. Ta’ spiss nintlaqtu minn irwiefen... Kemm ta[seb li dawn l-irwiefen i[abbtuha ma’ ’rwiefen’ o[ra li tul dawn il-[amsin#sittin sena laqtu lill-g]ira Maltija... qed nirriferi g[al diversi tipi ta’ ’rwiefen’ - il-medja, it-teknolo;ija, il-kompjuters, l-i]viluppi fl-edukazzjoni, l-influwenzi barranin... Ilkoll influwenzi li qed i[allu effett fuq l-istil ta’ [ajja li ng[ixu. Fir-realtà Maltija-Mediterranja hemm bosta rjie[. Hemm ri[ fuq, ri[ [afif, ri[ isfel, ri[ Punent, ri[ qawwi, ri[ furan, ri[ barra, ri[ provenz, ri[ favur, ri[ mo[mi, ri[ Xlokk, ri[ gibli, Grigal, Xlokk, Tramuntana, Majjistral, u o[rajn… Il-bidwi, b[allba[[ar, matul is-sekli osserva u g[a]el isem g[al kull /aqliqa li lema[ fit-temp. Ma]-]mien bena f’mo[[u ma[]en ta’ kliem u kundizzjonijiet li hu qatt ma kitibhom (sa ftit ]mien ilu lanqas biss kellu alfabett), imma li baqg[u jintirtu minn nisel g[al ie[or sa ma waslu g[andna, u nkitbu, imma fuq kollox, waslu g[andna biex a[na ninteb[u li huma, il-bdiewa, bla ebda strumenti f’idejhom, kienu jafu jaqraw dan il-ktieb tremend ta’ Alla: in-Natura, u f’dan il-ka] ir-ri[. Dawn huma l-irjie[ naturali. Fis-sens figurattiv hemm irjie[, jew irwiefen, li huma ma[luqin millbniedem skont li;ijiet ta’ kummer/, poter, finanzi, ideolo;ija u [wejje; o[ra li ma humiex [lief varjanti tal-akbar istint tar-razza umana: il-poter. Ilqawl Latin jg[id: ‘imperium coitu praestantius’, ilpoter huwa is[e[, aktar qawwi, mis-sess. Fil-Malti l-qawl Latin jinsab ukoll, [a;a tal-g[a;eb, imma huwa daqsxejn imqareb… ma nsemmuhx. Ir-riefnu tal-mezzi tal-komunikazzjoni hu l-fa]i l-aktar re/enti ta’ prin/ipju fundamentali: kull epoka g[andha /entru ta’ poter. Fl-img[oddi kienu limperaturi, il-k]ar, ir-rejiet, id-dittaturi… u fi ]mienna huma l-mezzi tax-xandir. Dan hu diskors

ie[or…

Ix-xhur tax-xitwa mhumiex nieqsa wkoll minn dawk il-perjodi fejn il-mew; kalm tal-kumplament tas-sena jinbidel f’[alel g[oljin li jissabbtu mal-blat madwar il-kosta u jo[olqu varjetà ta’ xenarji. Pajji]na, minkejja kollox u minkejja kull ta[bit minn barra, baqa’ l-pajji] b’differenza kif nafuh illum. Ma n;arrejniex mill-kurrenti... Jew bdejna n[ossu l-effetti tar-raxx tal-ba[ar fuqna^ U ftit ftit...

Pajji]na sabi[. Pajji]na sabi[ [afna. Importanti li niskopruh, ingawduh u nseddquh. Hu apprezzat ukoll mit-turisti li j]uruna u japprezzawh aktar minna

kemm pajji] b[al Malta huwa privile;;at. Il-kultura tat-tgemgim tista’ tiftiehem u tkun spjegata hi wkoll, imma vi]joni wiesg[a, internazzjonali dejjem twassal g[all-istess konklu]joni: i]-]g[ir g[andu l-privile;; li jistrie[ fuq id-dirg[ajn talkbar, b[al trabi jew tfal ]g[ar merfug[in fuq lispallejn tal-missier jew tal-omm f’xi meeting jew f’xi festa. Hemm b]onn ninawguraw qasam ta’ studju: il-politika ta/-/okon. I/-/okon ma huwiex i]olament. L-i]olanità, il-ba[ar, ma humiex ]vanta;;. L-i]olament huwa mentali u mhux fi]iku. Id-distanzi huma dejjem kilometri, kemm fuq l-ilma u kemm fuq l-art. Is-safar, l-aktar lejn g]ejjer li huma stati, jista’ jg[allimna [afna biex niksbu l-fidu/ja fina nfusna li g[adna ma ksibniex. Din il-fidu/ja, frott ta’ mentalità internazzjonali, tinkiseb skont kemm wie[ed i[ares lejn id-dinja b[ala art wa[da. Illum aktar minn qabel min[abba l-hekk imsej[a ‘globalizzazzjoni’, il-konfront bejn is-setg[ani u d-dg[ajjef hu attwali aktar minn qatt qabel. Ikolli ng[id li x-xitwa wkoll tippre]en – talna kuluri sbie[... In-natura sabi[a – b[an-nar/is u l-[axixa Ingli]a fl-g[elieqi, fil-widien, fix-xag[ri, mal-[itan tas-sejjie[... Ix-xitwa hi fa]i importanti fil-mixja pre/i]a ta’ kull sena. Minkejja li hemm erba’ sta;uni, a[na, b[as-soltu, naqsmu kollox fi tnejn: sajf u xitwa. Fil-mo[[ Malti anki s-sena tinqasam fin-nofs, f’]ew; partijiet. Id-duwali]mu tas-soltu jid[ol hawn ukoll.

Pajji]i ]g[ar b[al Malta li huma wkoll stati indipendenti huma pajji]i privile;;ati. G[adna ma g[amilniex ri/erka xjentifika, serja bi]]ejjed fuq

Fl-isfond tat-trilo;ija ‘Hekk T[abbat il-Qalb Maltija’

Insiru nafu a[jar min a[na Hemm b]onn ninawguraw qasam ta’ studju> il-politika ta/-/okon. I/-/okon ma huwiex i]olament. L-i]olanità, il-ba[ar, ma humiex ]vanta;;. L-i]olament huwa mentali u mhux fi]iku. Id-distanzi huma dejjem kilometri, kemm fuq l-ilma u kemm fuq l-art


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

16 A[barijiet ta‘ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IL-BRA}IL

Tal-anqas 245 imutu waqt nirien ;o nightclub

Pulizija fil-Kajr jarrestaw dimostrant wara li dan infexx fi vjolenza waqt il-protesti kontra l-President Mursi u waqt ;urnata o[ra ta’ in/identi fil-kapitali E;izzjana (Reuters)

L-E:ITTU

Inkwiet u vjolenza waqt il-funerali f’Port Said

Ma kien hemm l-ebda ser[an g[all-vjolenza li qed tg[abbi pressjoni fuq ilPresident E;izzjan Mohamed Mursi, b’numru ta’ persuni jinqatlu u b’mijiet jindarabu fil-;lied li nqala’ lbiera[ f’Port Said, waqt il-funerali ta’ 33 dimostrant li nqatlu fi tmiem il-;img[a waqt sensiela ta’ in/identi fl-istess belt. Il-mejtin spi//aw jaqilg[u tiri ta’ armi u b’aktar minn 400 jidda[[lu l-isptar, fejn kienu ttrattati g[all-gass taddmug[ li belg[u; bl-awtoritajiet anki jirrappurtaw numru ta’ feruti ‘mill-isparar’. Il-parti l-kbira fost it-33 persuna li nqatlu nhar is-Sibt ukoll sfaw vittmi ta’ sparaturi wara li r-residenti ta’ Port Said [ar;u fit-toroq biex jesprimu l-g[adab g[allverdett tal-qorti li kkundannat 21 ru[ (fil-parti l-kbira resi-

denti fl-in[awi tal-port) g[allmewt dwar ir-rwol tag[hom fi vjolenza qattiela li se[[et issena l-o[ra fi stadium talfootball tal-lokalità. {afna fost il-folla g[ajtu slogans kontra l-President I]lamiku Mursi, i]da g[alissa mhux /ar min kien responsabbli g[ad-dmija tal-a[[ar jiem. Sadattant, il-Pulizija filKajr sparat il-gass tad-dmug[ lejn folol ta’ dimostranti li kienu qeg[din jitfg[u l-;ebel, waqt ir-raba’ jum ta’ konfronti u meta d-dimostranti lokali u fi bliet o[ra qeg[din jesprimu rabja ‘talli l-I]lami/i [atfu l-poter’, sentejn wara li waqa’ l-Gvern pre/edenti taleks President Hosni Mubarak. Id-dimostranti jakku]aw lil Mursi – li kien elett f’:unju bl-appo;; tal-Fratellanza Musulmana – talli fost o[rajn tradixxa l-iskopijiet demokrati/i tar-rivoluzzjoni.

Sadattant, mindu bdew dawn il-protesti, nhar il{amis, spi//aw mietu mal[amsin ru[ – fil-parti l-kbira fl-in[awi ta’ Port Said u Suez – bl-Armata E;izzjana filpre]ent qed t[ares diversi zoni delikati f’dawn i]-]ew;t ibliet. Il-vjolenza anki qed i]]id mal-problemi ta’ Mursi, waqt li dan qed jipprova jikkonfronta l-problemi sostanzjali g[all-ekonomija u jberred lirjus qabel l-elezzjoni g[allParlament, li mistennija ssir fix-xhur li ;ejjin u li suppost li g[andha ‘tikkonferma’ lbidla g[ad-demokrazija. Id-di]gwid u d-differenzi fost l-E;izzjani qeg[din jidhru dejjem aktar akuti, u bil-Liberali u avversarji o[ra tal-Gvern isostnu li Mursi ma ]ammx kelmtu biex jirrappre]enta ‘lill-E;izzjani kollha’.

Tal-anqas 245 persuna – fil-parti l-kbira nett ]g[a]ag[ – mietu f’nirien li [akmu nightclub fir-re;jun ta’ Rio Grande do Sul u wara li l-membri ta’ grupp mu]ikali kienu telqu llog[ob tan-nar fl-istabbiliment. In-nightclub Kiss jinsab fil-belt ta’ Santa Marija, li hi mag[rufa g[all-università tag[ha, b’rapporti jirreferu g[all-‘paniku kbir’ fost innies li ppruvaw minn kollox biex jo[or;u mill-‘istabbiliment tal-mewt’. Mifhum ukoll li [afna vittmi mietu mg[aff;in inkella midd[a[en velenu]i li belg[u. L-iskwadri tal-emergenza, ilbiera[ damu s-sig[at ine[[u l-katavri mill-in[awi u wara li la[qu kkontrollaw in-nirien, bil-President talBra]il, Diima Rousseff – li qatg[et [esrem ]jara fi/-?ile

biex tirritorna pajji]ha – tg[id li se jsir minn kollox biex jg[inu lill-qraba talvittmi. Membri tal-iskwadri g[all-emer;enzi qalu li qatt ma raw tra;edja daqshekk kbira, u meta l-ma;;oranza tal-vittmi kellhom ikunu ‘daqshekk ]g[ar fl-età’. Sal-biera[, l-awtoritajiet kienu qed jinsistu li jidentifikaw [afna mill-mejtin; i]da fis-sig[at li jmiss g[andha ting[ata prijorità lill-kaw]a tal-in/ident u jekk sarx ‘abbu] sfa//at’ millpro/eduri tas-sigurtà flistabbiliment. In-nirien fatali qabdu g[all-[abta tal-5am tal-{add ([in ta’ Malta), u dak il-[in kien hemm live band qed iddoqq g[al bejn 300 u 500 ru[ – u bi d[a[en kbar jimlew il-post wara li nqabad materjal tal-insulation.

IR-RENJU UNIT

Nick Clegg jikkritika l-vot dwar l-UE Nick Clegg, li jmexxi lPartit tal-Liberali Demokrati/i msie[eb fil-koalizzjoni li jmexxi l-Prim Ministru David Cameron, ikkritika l-weg[da ta’ Cameron biex jorganizza referendum dwar il-futur tarRenju Unit b[ala membru tal-Unjoni Ewropea. Clegg, li l-Lib-Dems tieg[u huma favur rabtiet eqreb malUE, sostna li l-inizjattiva ‘]gur li mhix fl-interess nazzjonali fi ]menijiet tant delikati mil-lat ekonomiku u finanzjarju’. Hu lanqas ma jemmen li l-inizjattiva ta’ Cameron se tg[in lir-Renju Unit li l-ekonomija tieg[u naqset aktar milli mistenni fla[[ar tal-2012, u bil-pajji] qed jidher qrib ta’ ri/essjoni‘triple-dip’. Il-Kap tal-Lib-Dems m’g[andux fidu/ja fil-pjan ta’ Cameron, inti] biex jie[u lura l-poteri ming[and

Brussell qabel id-dikjarat referendum dwar trattat ;did sal-2017, u fejn il-Britanni/i jag[]lu jekk iridux ikomplu fl-UE. Il-Mexxejja tal-UE ftit urew interess li jag[tu kon/essjonijiet lill-Prim Ministru Britanniku u Clegg spjega li t-ta[ditiet dwar ilUE g[andhom itellfu lillMinistri mill-isforzi biex jistimulaw l-ekonomija. Il-Kap tal-Lib Dems qal lill-BBC li David Cameron jispi//a jag[mel [sara lillekonomija u l-i]vilupp tag[ha ‘jekk iqatta’ s-snin jivvja;;a minn pajji] Ewropew g[allie[or filwaqt li jittratjeni dwar it-termini tas-s[ubija Britannika fl-UE’. David Cameron wieg[ed irreferendum ‘f’ka] li jkun elett mill-;did’, u g[alissa hu anqas /ar x’jista’ jse[[ jekk it-Trattati inkwistjoni ma jg[addu minn ebda bidla.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

A[barijiert ta‘ Barra 17 IL-POLONJA

Tfakkar l-anniversarju mill-[elsien ta’ Auschwitz

Il-Polonja, ilbiera[ fakkret it-68 anniversarju mil-liberazzjoni tal-kamp tal-kon/entrazzjoni ta’ Auschwitz-Birkenau, li ntu]a g[all-qerda tal-;nus – b’mod partikulari l-Lhud – li kienu mmarkati g[allmewt min-Nazisti ta’ Adolf Hitler, waqt l-eqqel tatTieni Gwerra. Fis-27 ta’ Jannar tal1945, l-Armata l-{amra Sovjetika kienet illiberat ilkamp fejn mietu tal-anqas ]ew; miljun ru[ – b’numru sostanzjali ta’ uffi/jali Pollakki u Russi, ilbiera[ jattendu g[a/-/erimonja tal-ftu[ u l-avvenimenti talkommemorazzjoni li bdew fil-Mu]ew ta’ Auschwitz. Il-qtil tal-miljuni talLhud u o[rajn waqt lOlokawst kien anki mfakkar tul l-Ewropa, blorganizzaturi tal-avvenimenti kommemorattivi anki jonoraw il-memorja tal-vittmi ta’ ;eno/idju madwar id-dinja. Inqerdu komunitajiet s[a[ ta’ nies waqt lOlokawst u l-;eno/idji sussegwenti, u bit-tifkiriet iservu biex ifakkru l-;enerazzjonijiet il-;odda dwar ilperiklu ta’ delitti li jibba]aw fuq ir-razzi]mu. L-Assemblea :enerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddikjarat is-27 ta’ Jannar b[ala l-Jum tat-Tifkira Internazzjonali tal-Olokawst, bil-kamp ta’ Auschwitz-Birkenau iservi b[ala simbolu tal-ideolo;ija talesterminazzjoni fi ]menijiet mudlama g[all-Ewropa.

In-nies issegwi dg[ajsa li spi//at fuq il-blat tal-Bajja Airlie, fi Queensland, waqt il-qilla ta/-?iklun Tropikali ‘Oswald’ (Reuters)

L-AWSTRALJA

L-Istat ta’ Queensland i[ejji g[all-g[arg[ar L-Istat ta’ Queensland, ilbiera[ kien fuq allert g[all-g[arg[ar wara li /?iklun Tropikali Oswald [alla l-impatt tieg[u fuq dan it-territorju. Mijiet ta’ persuni spi//aw evakwati fost xita qliel u bl-ibliet ta’ Gladstone u Bundaberg i[ejju g[all-possibbiltà ta’ g[arg[ar ‘mill-aktar gravi’, fost tbassir li l-maltemp kellu ‘javvanza’ lejn Brisbane, il-kapitali tal-Istat, u lejn l-

Istat ta’ New South Wales. Sentejn ilu mietu 35 persuna waqt g[arg[ar fi Queensland, u lbiera[ listampa Awstraljana irrappurtat li lawtoritajiet kienu tellg[u l-katavru ta’ anzjan ‘minn medda ilma’ f’Burnett Heads, lejn il-grigal ta’ Bundaberg. L-awtoritajiet intant ikkonfermaw talanqas ]ew; persuni nieqsa fl-istess in[awi u meta sitt tornadoes laqtu di;à

r-re;jun ta’ Bundaberg, fejn tqa//tu ssoqfa tar-residenzi u bi sbatax-il persuna jwe;;g[u b’ka;un tal-elementi. Ir-rapporti jsostnu li x-xmara f’Bundaberg di;à la[qet il-livell talg[arg[ar tal-2010, bil-meteorolo;isti jinkwetaw li l-ilma jista’ jog[la anki b’metru ie[or u ‘sa punt li n-nies tallokal ilhom ma jaraw g[al xejn anqas minn sebg[n sena’.

MALI

Il-qawwiet tal-Gvern u l-Fran/i]i jil[qu Timbuktu Suldati tal - Gvern u l qawwiet Fran/i]i li qeg[din javvanzaw kontra r - ribelli I]lami/i sie[ba mal - moviment Al - Qaida fit - Tramutana ta ’ Mali , ilbiera[ kienu qed jikkon -

solidaw il - kontroll fil - belt ‘ le;;endarja ’ ta ’ Timbuktu , fir - re;jun tas Sahara , li s - sena l - o[ra kienet okkupata mill - ele menti tal - Al - Qaida . Timbuktu hi mag[rufa

b[ala zona ewlenija g[all kummer/ fil - passat , bil Fran/i]i u t - truppi ta ’ Mali ma jinzertawx re]istenza mir - ribelli fl - in[awi u wara li kienu [atfu Goa , l akbar belt tat - Tramuntana ,

li wkoll g[amlet ]mien okkupata mill - militanti . Franza bag[tet it - truppi lejn Mali biex ja//ertaw li dawn il - militanti u l - Al Qaida ma jibdlux it - terri torji f ’ xi ‘ stat terroristiku ’.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

18 A[barijiet ta’ Barra L-I}RAEL

Twissija dwar is-Sirja

L-ISTATI UNITI

Il-Vi/i Prim Ministru I]raeljan, Silvan Shalom, sostna li jekk pajji]u jara li/ken sinjal li t-Tmexxija tasSirja qed titlef il-kontroll fuq is-suspettati armi kimi/i – u waqt li r-re;im tal-President Bashar al-Assad jikkumbatti r-rewwixta fit-territorji Sirjani – “jistg[u jirri]ultaw l-attakki mill-qawwiet I]raeljani”. Shalom ikkonferma r-rapporti tal-istampa li l-Prim Ministru I]raeljan, Benjamin Netanyahu, jiem ilu, laqqa’ lill-kapijiet tas-sigurtà biex jiddiskutu l-gwerra /ivili fisSirja u ‘l-istat tal-[a]na kimika f’idejn is-Sirjani’. Il-laqg[a ma ng[atatx pubbli/ità u l-osservaturi rri-

Il-film Argo, li jittratta d-drama tal-osta;;i fl-Iran waqt irrewwixta I]lamika tal-1979, kompla fit-triq tas-su//essi meta reba[ l-aqwa unur tal-Producers Guild Awards (PGA) u li jawguralu tajjeb g[as-Serata tal-Oscars, li ssir ix-xahar id-die[el. Hi [a;a komuni li l-films li jmorru tajjeb fil-PGA jispi//aw jirb[u l-Aqwa Premju tal-Academy Awards (Oscars) – li hu l-aktar avveniment presti;ju] fl-industrija tal-films. G[al dawn l-a[[ar [ames snin, il-film mag[]ul b[ala l-a[jar produzzjoni mill-Producers Guild spi//a jirba[ l-Oscar g[all-Best Picture. G[aldaqstant, il-premju tal-PGA jitqies b[ala indikatur ta’ ‘su//ess fil-futur’ peress li [afna fost il-5,000 (u aktar) membri tal-Guild huma anki membri tal-Academy of Motion Picture Arts and Sciences, li jivvutaw g[all-Oscars.

Silvan Shalom

markaw li din kienet avveniment mhux tas-soltu fi]]mien meta kienu g[adhom qed jing[addu l-voti tal-elezzjoni nazzjonali li ntreb[et

mill-partit ta’ Netanyahu u lalleati. Intant, Shalom wissa li f’ka] li l-gwerillieri Hezbollah tal-Libanu, jew irribelli li qeg[din jikkumbattu lill-militar ta’ Assad, ‘ja[tfu larmi kimi/i’, is-sitwazzjoni tista’ tibdel ‘drammatikament’ il-kapa/ità ta’ dawn l-entitajiet. L-I]rael jemmen li ]vilupp b[al dan ‘jixg[el il-bozza l[amra’ u jkun je[tie; li jadotta atte;;ament differenti li jifta[ g[al ‘azzjonijiet biex jitbieg[du sitwazzjonijiet jer;a’ aktar perikolu]i’ u li jinkludu intervent militari li l:enerali I]raeljani di;à ippjanaw g[alih.

Unur ie[or g[al ‘Argo’

L-ISTATI UNITI

Spinta fil-potenzjal tal-mewt g[an-nisa li jpejpu }diedet bil-kbir il-probabbiltà li n-nisa li qed ipejpu llum jispi//aw imutu b’ri]ultat talvizzju milli kien il-ka] matul is-snin sittin. Dan, meta ‘iddrawwiet li qeg[din jinbidlu’ – fejn il-mara tibda tpejjep minn età i]g[ar u fejn il-konsum tassigaretti jkun akbar – issemmew b[ala elementi li j]idu ssogru tal-kan/er fil-pulmun ‘b’mod drammatiku’. Studju ;did li jidher fin-New England Journal of Medicine juri li r-rati tal-mewt fost innisa li huma asso/jati mal-vizzju tat-tipjip issa huma ‘fl-istess livell’ b[al tal-ir;iel. Irri]ultat tar-ri/erka, intant, jibba]a fuq statistika mi;bura minn aktar minn ]ew; miljun mara fl-Istati Uniti. L-ewwel ;enerazzjoni ta’ nisa li jpejpu bdiet fis-snin [amsin u fis-sittinijiet, u f’din l-era bikrija, il-probabbiltà li n-nisa bil-vizzju jmutu b’ri]ultat tal-kan/er fil-pulmun kienet ‘tliet darbiet akbar’ milli g[all-persuni li qatt ma pejpu. Intant, [arsa lejn ir-rekords medi/i ta’ bejn l-2000 u l-2010 g[an-nisa li jpejpu ]velat li lprobabbiltà tal-mewt (dejjem mill-kan/er fil-pulmun), g[ali-

hom, hi ‘25 darba akbar milli fil-ka] ta’ sie[ba li m’g[andhomx il-vizzju’. Dan anki jirrifletti r-ri]ultati ta’ studju simili fost l-ir;iel u li la[aq l-istess livell matul it-tmeninijiet. It-Tabib Michael Thun, ri/erkatur ewlieni konness malistudju, spjega li ]-]ieda konsistenti fl-element tas-sogru g[an-nisa li jpejpu kompliet g[al g[exieren ta’ snin, u minkejja li l-perikli serji g[assa[[a (mit-tipjip) ilhom stabbiliti. Is-sogru anki baqa’ ji]died minkejja l-fatt li lma;;oranza tan-nisa li jpejpu g[a]lu tipi ta’ sigaretti rreklamati b’kontenut ta’ nikotina aktar baxx. Ir-ri/erka ppubblikata tissu;;erixxi li dawk in-nisa li baqg[u jpejpu tul [ajjithom mietu g[axar snin ‘qabel’ innisa li qatt ma qabdu dan ilvizzju. Intant, in-nisa li la[qu qatg[u l-vizzju qabel g[alqu ttletin sena, evitaw kwa]i g[al kollox is-sogru li jmutu qabel i]-]mien b’ka;un ta’ mard relatat mat-tabakk – u bin-nisa li jieqfu jpejpu ta’ erbg[in sena tonqsilhom ‘sena’ mill-[ajja medja li kieku jkunu ]ammew lura mit-tipjip.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

A[barijiert ta‘ Barra 19 IL-LIBJA

:ermani]i u Britanni/i ‘mira tal-Al-Qaida’

Il-;urnal :ermani] Der Spiegel qal li l-moviment terroristiku Al-Qaida qed jippjana biex ja[taf /ittadini :ermani]i u Britanni/i filLibja, b’dan ir-rapport jibba]a fuq diskors min-na[a ta’ sorsi sigrieti tal-:ermanja. Ir-Renju Unit u l-:ermanja jiem ilu kienu fost diversi pajji]i tal-Punent li [e;;ew biex in-nazzjonali tag[hom jitilqu mill-belt Libjana ta’ Benga]i u wara li l-militanti I]lami/i wettqu attakk qattiel fl-Al;erija, li hi ;ar tal-Libja. Fl-istess [in, ir-Renju Unit kien irrefera g[al theddida ‘spe/ifika u imminenti’ g[a/-/ittadini tal-Punent f’Benga]i – it-tieni l-akbar belt Libjana. I]da l-uffi/jali ]ammew lura milli jipprovdu d-dettalji. Intant, Der Spiegel, li rrefera g[al imkejjen masservizzi sigrieti :ermani]i (BND), sostna li l-Al-Qaida u entitajiet ta’ militanti I]lami/i o[ra kienu qeg[din i[ejju attakki spe/ifi/i fuq /ittadini :ermani]i u Britanni/i fl-in[awi tal-Libja – bil-BND ma jikkummentax dwar dan. Il-Ministru :ermani] g[all-Affarijiet Barranin, Guido Westerwelle, ukoll, jiem ilu, fisser is-sitwazzjoni f’Benga]i (i/-/entru tarrewwixta li fl-2011 waqqg[et ir-re;im tal-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi) b[ala ‘serja u delikata’; i]da lanqas hawn ma kienu [ar;u d-dettalji partikulari.

L-INDJA> Numru ta’ pulizija jie[du sehem fi ‘stunt’ spettakolari fuq mutur waqt parata fil-programm tal-avvenimenti g[al Jum ir-Repubblika, li kien i//elebrat fi tmiem il-;img[a. Dan ir-ritratt ittie[ed fl-in[awi ta’ Jammu – l-Indja ilha pajji] indipendenti g[al 64 sena. (Reuters)

IL-KOREA TA’ FUQ

Theddid nukleari segwit bi twissija Il-Korea ta’ Fuq, ilbiera[ wissiet dwar ‘mi]uri sostanzjali u ta’ profil g[oli’ minna[a tal-Istat komunista, u b’din it-twissija to[ro; ftit tal-jiem wara li r-re;im ta’ Kim Jong-un [abbar il-pjani g[at-tielet prova nukleari. Fil-fatt, il-Mexxej komunista Kim Jong-un [are; blistqarrija ‘importanti’ waqt laqg[a mal-og[la uffi/jali tas-

sigurtà tar-re;im; i]da r-rapporti ma tawx dettalji talmi]uri spe/ifi/i. Il-Korea ta’ Fuq [ar;et sensiela ta’ twissijiet mindu nNazzjonijiet Uniti din il;img[a issikkat is-sanzjonijiet kontra l-pajji] komunista b’konnessjoni mal-provi ri/enti ta’ rocket min-na[a ta’ Pyongyang. U nhar il-{amis,

Pyongyang sostna li g[andu jippersisti bi prova nukleari o[ra ‘ta’ livell g[oli’, u meta skont hu dan il-pass g[andu jkun ‘immirat g[all-Istati Uniti’ li l-Korea ta’ Fuq tikkalkulaha b[ala l-‘g[adu qalil’ tag[ha. Il-Korea ta’ Fuq wissiet ukoll dwar ‘kontro-mi]uri’ rigward il-Korea ta’ Isfel f’ka] li din tie[u sehem fil-

programm tas-sanzjonijiet tan-NU, u bl-istampa ta’ Pyonayang, ilbiera[, tis[aq li Kim Jong-un di;à ‘g[adda inkarigi spe/ifi/i lill-uffi/jali kkon/ernati’. Il-Korea ta’ Fuq wettqet ]ew; provi nukleari rispettivi fl-2006 u fl-2009, u g[alissa ma pprovdiet l-ebda [jiel dwar ‘i]-]mien’ g[at-‘tielet prova’.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

21

20

Anali]i tal-kampanja elettorali It-tielet ;img[a minn Hermann Micallef

Matul il-;img[a li g[addiet, ilkampanja elettorali la[qet il-qofol tag[ha bl-a[bar mill-Partit Nazzjonalista tal-Programm Elettorali tieg[u g[all-[ames snin li ;ejjin, b’enfasi fuq ix-xog[ol, issa[[a, l-edukazzjoni, l-ener;ija u tnaqqis fit-taxxi. Il-;urnal IN-NAZZJON re;a’ [a r-reazzjon ta’ sitt opinjonisti, li qed janalizzaw il-kampanja elettorali. Kumment partikulari li spikka ma setax ikun i]jed /ar: ming[and ilPrim Ministru dejjem qed nisimg[u konkretezza g[all;ejjieni bba]at fuq track record indiskutibbli, spe/jalment fejn jid[lu l-ekonomija u x-xog[ol. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Mexxej Laburista Joseph Muscat ]aru numru ta’ postijiet tax-xog[ol, filwaqt li komplew iddiskussjonijiet mi]-]ew; partiti ta[t it-tinda filg[axijiet. Bil-mod il-mod, il-PN u l-MLP bdew jo[or;u aktar proposti u ideat, u l-aktar wa[da li ddominat din il-;img[a kienet dik li t[abbret mi]-]ew; partiti, ji;ifieri l-g[oti tat-tablets b’xejn lill-istudenti.

Il-leader tal-Labour Party, Joseph Muscat, waqt konferenza tal-a[barijiet li ta fil-Belt

Lawrence Grech, opinjonista u eks editur ta’ The Sunday Times Il-kampanja, sa /ertu punt baqg[et iddominata fuq l-ener;ija, fejn saru allegazzjonijiet fil-konfront ta’ konsulent ta/-Chairman tal-Enemalta, li suppost [a xi flus g[al xiri ta’ ]ejt. Filfatt, din il-kwistjoni qed tkun investigata mill-Pulizija. Innutajt id-dikjarazzjonijiet li saru mill-Prim Ministru u mill-Ministru Chris Said, li sa[qu li l-Partit Nazzjonalista ma jittollerax ilkorruzzjoni, u bil-provi, b[al fil-ka] taleks Sindku ta’ Tas-Sliema, Nikki Dimech. Dwar il-ka] tal-allegat ka] ta’ korruzzjoni fl-Enemalta, il-Mexxej Laburista, Joseph Muscat, baqa’ jinsisti biex il-Gvern jo[ro; aktar rapporti meta l-Prim Ministru qal li ma g[ad fadal xejn x’jo[ro; i]jed u l-ka] qed ikun investigat mill-Pulizija. Matul il-;img[a li g[addiet rajna kif ;ie approvat l-interconnector bejn Malta u Sqallija, u kif il-Kunsill ta’ Ragusa qed jitlob kumpens. Dan hu pro;ett importanti g[al pajji]na, b’g[ajnuna mill-Unjoni Ewropea, li mistenni jitwettaq is-sena d-die[la. Meta l-interconnector jibda jit[addem, il-power station tal-Marsa tkun tista’ ting[alaq. Rajna wkoll kif il-partiti kollha ffirmaw il-pjan ta’ azzjoni tal-Union {addiema Mag[qudin (U{M) dwar il[olqien tax-xog[ol, bl-isem ta’ Jobs+. Il-Prim Ministru enfasizza l-[olqien tax-xog[ol meta [abbar 25,000 job ie[or g[all-[ames snin li ;ejjin. Saret ukoll diskussjoni dwar in-nisa, fejn il-Prim Ministru qal li jekk wie[ed jara l-fatti globali, pajji]na g[adu lura fejn jid[lu n-nisa fid-dinja tax-xog[ol.

I]da f’/erti etajiet g[amilna avvanzi kbar, u minn 3,000 student li jiggradwaw mill-Università, ilma;;oranza tag[hom qed ikunu tfajliet, u li qed isibu impjieg. Malta g[adha lura fejn jid[lu n-nisa fl-età ’l fuq minn 40 sena, g[aliex l-opportunitajiet ma kinux g[ad-dispo]izzjoni tag[hom qabel. Kien hemm ukoll il-proposta talMalta Labour Party (MLP) dwar i/child-care b’xejn g[al tfal ta[t it-tliet snin. Din hi proposta tal-U{M u ssu;;ett hu wkoll inklu] fil-manifest elettorali tal-PN. G[ar-rigward tal-mass meetings li saru mi]-]ew; partiti, il-MLP baqa’ jenfasizza mal-partitarji biex jinsew ilpassat u ja[sbu fil-futur, filwaqt li l-PN sa[aq dwar is-su//ess ekonomiku li g[amlet Malta meta wie[ed iqis iddi]astri finanzjarji ta’ pajji]i o[rajn filMediterran. Kumment tal-a[[ar hu dwar website Taljana li wriet kif i]-]g[a]ag[ Taljani jixtiequ ja[dmu f’Malta – dan hu lakbar /ertifikat g[al pajji]na.

Il-Programm Elettorali tal-Partit Nazzjonalista b’125 proposta konkreta, u li kien approvat f’Kunsill :enerali Straordinarju, nhar il-:img[a filg[axija

Noel Buttigieg Scicluna – eks deputat u uffi/jal tal-PN

Andrew Azzopardi - opinjonista

Pippo Psaila – opinjonista Ming[and il-Prim Ministru dejjem qed nisimg[u konkretezza g[all-;ejjieni bba]at fuq track record indiskutibbli, spe/jalment fejn jid[lu l-ekonomija u x-xog[ol. Rajna aktar konfermi minn istituzzjonijiet internazzjonali dwar il-performance rating ta’ Malta f’diversi setturi, partikularment flekonomija. Min-na[a l-o[ra, rajna lil Muscat jirri/kla l-ideat ta’ [addie[or u jag[milhom tieg[u, fosthom il-proposta ta/-child-care centres u r-riforma filqasam finanzjarju li di;à twettqu jew humaworks-in-progress. Sa issa, [lief il-proposti fit-tra[[is tal-kontijiet tad-dawl ma smajniex, u aktar ma jg[addi ]-]mien, in-nies aktar qed jg[idu li l-pro;ett mhux se jkun fattibbli. Smajna wkoll dwar il-ka] ta’ Frank Sammut, waqt li l-MLP qed jipprova jnessi lin-nies li Alfred Sant kien po;;ieh fil-Fuel Procurement Board bejn l-1996 u l-1998.

Din il-;img[a kienet ikkaratterizzata b’aktar dibattitu politiku, imma b’sinjali ta’election fatigue, kemm fuq il-poplu kif ukoll fuq dawk kollha li jkunu involuti fl-organizzazzjoni fi [dan l-istrutturi politi/i. Madankollu, l-intressanti kien li matul din il-;img[a li g[addiet, il-PN u l-AD nedew il-programm elettorali uffi/jali bil-proposti tag[hom, filwaqt li l-PL qieg[ed regolarment jifrex diversi inizjattivi fl-attivitajiet li jorganizza. Jidher li f’din l-elezzjoni – min[abba li m’hemmx differenzi ideolo;i/i u xi issue nazzjonali kbira – il-partiti qeg[din kwa]i jimpikaw min minnhom hu l-aktar kreattiv biex jattira linteress permezz tal-proposti rispettivi tag[hom. Dan, naturalment, je//ita lill-votant, imma hu fatt ukoll, fil-fehma tieg[i, li /-/ittadini Maltin huma fost kollox interessati li jkollhom aktar flus fil-but, trankwillità u serenità biex ikomplu jg[ixu l-[ajja tag[hom, assigurazzjoni ta’ impjieg fiss b’paga tajba, u kwalità ta’ [ajja adegwata. Matul din il-;img[a, it-tema ta’ governanza tajba, effi/jenti, trasparenti u li tilqa’ g[all-b]onnijiet tal-lum kienet fi/-/entru tad-dibattitu. Na[seb li dan hu b]onn li l-poplu Malti u G[awdxi qed i[oss, ji;ifieri dik il-qab]a fil-kwalità fis-servizzi li jing[ataw, u allura l-partiti qed jirrispondu g[al dan il-b]onn. Madankollu, forsi l-aktar a[bar li [adet attenzjoni tal-media kienet lallegat ka] ta’ kummissjonijiet irregolari minn persuna li kienet parti mill-istrutturi tal-Enemalta biex tinnegozja x-xiri ta]-]ejt. Fuq dan irridu naqraw iktar fil-jiem li ;ejjin.

Tema o[ra li ddominat il-kampanja kienet id-downgrading ta’ Standard and Poor’s. Il-focus ekonomiku, iddejn u kif dan jaffettwa l-progress talpajji], l-u]u tajjeb tar-ri]orsi (l-aktar it-taxxi li jin;abru u l-flus tal-UE), jibqg[u temi /entrali fid-dibattitu. Naturalment, il-b]onn ta’ aktar impjiegi, ta’ in/entivi li jg[inu biex aktar nisa jo[or;u ja[dmu, huma lqalba ta’ din il-kampanja elettorali. It-tema ‘]g[a]ag[’ hi tema li bdjena narawha tinkixef anki g[ax il-partiti jafu li kwa]i 20,000 persuna se jkunu qed jitfg[u l-vot g[all-ewwel darba. Madankollu n[oss li s’issa din ilkampanja [allietli [alqi xott fejn jid[lu inizjattivi li jeradikaw il-faqar, g[at-titjib so/jali, psikolo;iku u urbanistiku f’/erti zoni ta’ Malta. In[oss li l-a;enda Ewropea u kif Malta se tkun parti aktar integra ta’ dan il-blokk, ukoll tpo;;ew fuq lixkaffa, sa issa. Nixtieq nara wkoll jekk matul din il-;img[a li ;ejja hux se jkun hemm dibattitu aktar wiesa’ f’termini ta’ politika so/jali, tis[i[ talorganizzazzjonijiet volontarji, u parte/ipazzjoni aktar tas-so/jetà /ivili. Wie[ed jistenna, josserva, jara u jikkummenta.

Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi, waqt attività ta’ diskussjoni fi]-}ebbu;, G[awdex, matul din l-a[[ar ;img[a

Austin Sammut - opinjonista Na[seb li l-issue li ddominat kienet dwar il-commission li konsulent g[all-Enemalta [a rigward i]-]ejt. Din mhix kwistjoni politika, i]da l-Malta Labour Party se jkun qed jag[mel u]u fierag[ minnha. Il-kontijiet taddawl u l-ilma qishom inqatg[u mix-xena. Interessanti kif il-Gvern Taljan approva li jsir l-interconnector bejn Malta u Sqallija – lisforzi li saru mill-Gvern Nazzjonalista se jid[lu fis-se[[, filwaqt li dan il-pro;ett hu parti mill-pjani tal-MLP. Rajna wkoll kif il-PN [abbar il-programm elettorali u l-pjani tieg[u g[all-;ejjieni talpajji]. Qisu kul[add qed jaqbel dwar il-qasam tax-xog[ol u l-inizjattiva Jobs+ tal-U{M; rajna wkoll il-weg[da tal-Prim Ministru li jin[olqu 25,000 post tax-xog[ol ie[or fissnin li ;ejjin. Il-kwistjoni tax-xandir laqtitni wkoll fejn tqajmet il-;lieda bejn il-PBS u lAwtorità tax-Xandir. Kien hemm ukoll l-aspett dwar il;udikatura u l-weg[da tal-MLP li jirriformaha. G[ad fadal i]jed x’jing[ad u aktar proposti x’jit[abbru, filwaqt li g[adna ma smajna lebda idea mill-MLP dwar G[awdex.

Il-punti saljenti kienu ]gur l-a[bar po]ittiva g[al Malta li l-Gvern Taljan, wara pro/ess twil u kkumplikat, approva li jsir linterconnector bejn Malta u Sqallija. Dan ifisser li lEnemalta se jkun qed ikollha idea /ara dwar meta jista’ jsir il-cable u t-tqeg[id tieg[u biex mill-bidu tassena d-die[la jibda jit[addem. Na[seb, illustrazzjoni mill-aqwa tas-slogan li g[a]el il-PN hi ]-]jara li l-Prim Ministru g[amel filkumpanija :ermani]a Lufthansa Technik – kumpanija blue-chip, li tliet kwarti mill-570 impjegat tag[ha [ar;u mill-MCAST. Dan juri li hemm rabta mill-aqwa bejn l-investiment li sar minn Gvern Nazzjonalista fl-edukazzjoni g[olja u d-dinja taxxog[ol. Min-na[a l-o[ra, Muscat g[andu t-tendenza li j]ur postijiet tax-xog[ol ma[luqin mill-PN fil-gvern u jisfumahom kif irid hu. Per e]empju, hu ]ar childcare centre li kien di;à hemm, u dan i/-/entru partikulari espanda grazzi g[all-fondi li kiseb millUnjoni Ewropea. Li kieku [adna l-parir ta’ Muscat u ma d[alniex fl-UE, kieku tali espansjoni ma saritx. Kull post li qed i]ur Muscat hu storja ta’ su//ess bil-[idma u l-impenn tal-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Malta tassew g[amlet su//essi kbar, partikularment fil-qasam finanzjarju, mindu l-PN kien fil-gvern mill1987 ’il quddiem.

Matthew Paris – opinjonista u Vi/i Sindku tal-Kunsill Lokali tal-Furjana

Na[seb li matul il;img[a li g[addiet, il-qofol intla[aq bla[bar tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista – programm ambizzju], li se jkun qed jag[mel minn kollox biex itejjeb l-g[ajxien ta’ kull wie[ed u wa[da minna. Il-programm elettorali hu importanti biex ikunu varati inizjattivi ;odda; i]da l-akbar enfasi trid ting[ata lill-qasam tax-xog[ol. Dan, g[aliex fis-snin li ;ejjin se jiggradwaw eluf ta’ studenti mill-Università, u allura l-Gvern irid ja[dem biex dawn kollha jkollhom impjieg. Il-Partit Nazzjonalisa qed jag[ti fidu/ja s[i[a lil G[awdex u jsa[[a[ il-politika tieg[u biex jitkattar ix-xog[ol f’din il-g]ira. Id-differenza hi li filwaqt li l-PN [are; b’numru ta’ proposti, il-MLP mhu qed jg[id xejn fil-konkret. Dwar l-argument li qed i[ambaq fuqu l-Malta Labour Party biex ikun hemm bidla jew direzzjoni ;dida , rajna x ’ qalu mexxejja u istituzzjonijiet internazzjonali jew Ewropej. Il-Kan/illier :ermani] Angela Merkel fa[[ret lill-Gvern immexxi mill-PN, li sejjer fid-direzzjoni t-tajba; l-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar ix-Xog[ol (ILO) fa[[ret lil Malta li l - politika tal - Gvern dwar ix - xog[ol hi wa[da tajba [afna, filwaqt li José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, ukoll fa[[ar il-prestazzjoni ekonomika ta’ pajji]na. Il-mistoqsija allura ti;i wa[idha: g[aliex minkejja dawn l-a[barijiet po]ittivi, wie[ed g[andu jibdel iddirezzjoni ta’ Malta?


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

22 Konsumatur

Ir-regoli u drittijiet tieg[ek g[all-bejg[ li jsir bieb bieb Mhux l-ewwel darba li ninzertaw xi bejjieg[a wara lbieb ta’ djarna biex i[ajruna nixtru xi prodott jew servizz. Il-bejg[ Bieb Bieb isir normalment fid-dar tal-konsumatur, i]da dawn it-tip ta’ bejjieg[a li jbieg[u l-prodotti tag[hom b’dan il-mod jistg[u wkoll jinsabu fuq ilpostijiet tax-xog[ol u f’postijiet o[rajn li mhumiex il-post ta’ negozju minn fejn jopera l-bejjieg[ jew il-kumpanija.

minn Melanie N. Camilleri melanie-n.camilleri@mccaa.org

Ir-regolamenti japplikaw Il-bejg[ Bieb Bieb hu regolat mill-Att dwar il-kuntratti fuq l-G[atba tal-Bieb li jipprovdi protezzjoni lill-kon-

sumatur li jog[;bu jixtri b’dan il-mod. Meta konsumatur jidde/iedi li jixtri minn fuq l-g[atba talbieb g[andu dak li jissejja[ cooling-off period ta’ [mistax-il ;urnata minn meta jsir il-kuntratt tax-xiri biex jekk irid il-konsumatur ikun jista’ jikkan/ella x-xirja li jkun g[amel. Il-kummer/jant g[andu lobbligu legali li jinforma lillkonsumatur b’dan id-dritt tieg[u li jikkan/ella u g[aldaqstant g[andu jag[tih formula ta’ kan/ellament f’ka] li l-konsumatur jer;a’

tal-li/enzja tal-bejjieg[ kif ukoll l-indirizz tan-negozju minn fejn qed jopera lbejjieg[.

Il-konsumatur g[andu dritt li jirrifjuta kull bejg[ jew jitlob lil bejjieg[ jitlaq, f’ka] li dan ma jag[mlux, il-bejjieg[ jista’ jkun irrappurtat u mixli l-Qorti

jibdielu u jidde/iedi li j[assar ix-xirja li jkun g[amel. Dan it-tip ta’ xiri jista’ jit[assar billi sempli/iment timtela din il-formula u ting[ata lura lill-bejjieg[ jew inkella l-konsumatur jista’ jav]a lill-bejjieg[ ukoll permezz tat-telefon

Dan it-tip ta’ xiri jista’ jit[assar billi sempli/iment timtela din il-formula u ting[ata lura lill-bejjieg[ jew inkella l-konsumatur jista’ jav]a lill-bejjieg[ ukoll permezz tat-telefon jew fax kif ukoll b’mod verbali

jew fax kif ukoll b’mod verbali. Il-konsumatur jaqbillu dejjem i]omm prova tan;ibbli li hu kkan/ella x-xiri fi ]mien stipulat billi per e]empju jibg[at il-formula ta’ kan/ellament bil-posta rre;istrata. Kull min ibig[ b’dan ilmod g[andu l-obbligu li juri l-li/enzja tal-bejg[ qabel ma jsir il-bejg[ u f’ka] li konsumatur ma jkunx interessat jixtri, dan tal-a[[ar g[andu kull dritt jitlob lillkummer/jant biex jitlaq minn daru u l-bejjieg[ g[andu jag[mel dan minnufih.

F’ka] li jippersisti F’ka] li l-bejjieg[ jibqa’ jinsisti li jkompli bil-bejg[ tieg[u minkejja li l-kon-

sumatur ikun qallu biex jitlaq, il-kummer/jant jista’ jinstab [ati bil-Qorti u jista’ anki je[el multa ta’ ammont sostanzjali. Waqt dan it-tip ta’ xiri, dak kollu li hu miftiehem bejn ilkonsumatur u l-kummer/jant g[andu jsir b’mod uffi/jali u bil-miktub. G[aldaqstant illi;i timponi li fil-kuntratt talbejg[ ikun hemm id-data u lpost fejn ;ie iffirmat il-kuntratt, l-isem u l-indirizz talkonsumatur, l-isem u n-numru

Il-kuntratt Fuq il-kuntratt g[andu jkun hemm ukoll deskrizzjoni talo;;etti jew servizzi, il-prezz totali, il-mod kif se jsir il-[las, kif ukoll id-data ta’ meta se jaslu l-o;;etti ordnati u dan

ma jistax ikun aktar tard minn sittin jum mid-data tal-ordni. F’ka] ta’ prodotti li ji;u bilgaranzija, il-kundizzjonijiet tal-garanzija g[andhom jitni]]lu fil-kuntratt tal-bejg[ li ji;i stipulat bejn il-bejjieg[ u x-xerrej. Konsumatur g[andu dejjem i]omm f’mo[[u li jekk ma j[ossux komdu jixtri ming[and dan it-tip ta’ bejjieg[a, m’g[andux jiddejjaq jinforma lill-bejjieg[ u jekk jidde/iedi li jirritorna l-affarijiet li jkun xtara, dejjem g[andu dak i]]mien fejn jista’ jimla l-formula ta’ kan/ellament u j[assar ix-xirja li jkun g[amel.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Teatru 23

Niltaqg[u mal-passat teatrali tag[na fit-Teatru Manoel

Josephine Mahoney waqt id-dramm ‘L-Arlesjana’

It-Tnejn 4 ta’ Frar tibda ssensiela “Mid-Dinja tatTeatru” fit-Teatru Manoel. Kull xahar protagonisti mid-dinja tat-teatru Malti ji;u intervistati fuq il-[ajja u lkarriera tag[hom fuq il-palk. L-g[an hu li minn dawn lintervisti nsiru nafu iktar millqrib dawn il-protagonisti kif ukoll fuq l-istorja tat-teatru Malti. Godwin Scerri u Josephine Mahoney huma l-ewwel biex ji;u intervistati min Clare Azzopardi fl-4 ta’ Frar. Minn Marzu sa :unju n-nies intervistati u li se jintervistaw huma Tony Aquilina, Tony Cassar Darien, Albert Marshall, John Suda, Carmen Azzopardi, Trevor }ahra, Paul Xuereb, Victor Fenech, Immanuel Mifsud, Donald Friggieri, May Vassallo u Anthony Portelli. “Mid-Dinja tat-Teatru” hi kollaborazzjoni bejn it-Teatru Manoel u l-Malta Council for Culture and the Arts b[ala parti mill-kompetizzjoni Francis Ebejer b[ala /elebrazzjoni tal-g[oxrin anniversarju mill-mewt tieg[u. Id-d[ul hu b’xejn i]da bilbooking g[ax in-numru hu limitat. G[all-biljetti: www.teatrumanoel.com.mt Email: bookings@teatrumanoel.com. mt Telefon 2124 6389.

L-attur Godwin Scerri


IN-NAZZJON

It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

26 TV#Radju

Film drammatiku tajjeb 06>00

101 Breakfast Club

Il laureato - Iris, 21>00

Film drammatiku tal-1967 b’re;ija ta’ Mike Nichols li g[andu b[ala protagonist lil Dustin Hoffman fil-parti ta’ Ben Braddock, ;uvni li g[adu kif iggradwa biss donnu xejn ma g[andu g[a;la biex jibda ja[dem. Mrs Robinson (Anne Bancroft, fir-ritratt fost o[rajn ma’ Katherine Ross), [abiba ta’ ommu tispi//a biex tittantah u jkollhom relazzjoni intima. I]da Ben ikun sar i[obb lil Elaine Robinson, it-tifla tag[ha. L-isem ori;inali tal-film hu The Graduate. Id-diska ta’ Simon & Garfunkul Sound of Silence kienet inkitbet g[al dan il-film.

b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 07>30 Anali]i tal-:urnali, 07>50 Il-Kampanja Elettorali Tieg[ek)

07>55 08>00 08>05 09>00 09>05

Avvi]i tal-Mejtin u Angelus A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Futur fis-Sod The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>00 17>55 18>00 18>30 20>00 21>00 23>00 00>30

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 – Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 – Familja Wa[da (jinkludi 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 Qari bil-Malti 14:00 - A[barijiet 14:05 – E M Live 16:00 A[barijiet 16:05 – Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 Nitfa Kultura 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 TV Hemm 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 - Minn Nashville 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi qrajt, xi smajt 23:33 – Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:30 - Qrib Xulxin 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Ewropa 18:45 Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 ONE News 20:15 - Sport Action 20:45 - Pajji] li Jixraq lil Uliedna 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 Bla Kantunieri 23:00 - Woodenman Jukebox 24:00 - Music FM 02:00 - Serali. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:57 Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 RTK qosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News) 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:12 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - Kaskata Kulturali 14:00 - BBC News 14:30 Intietef 15:00 - RTK Qosor 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30

Newsdesk (l-I parti) - Simon Cassar Newsdesk (it-II parti) - Roberta Avellino Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Replay ikompli 80s Corner Fuzzbox - Michael Bugeja Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

- Rapport Finanzjarju 15:40 Fil-:nien (jinkludi 16:00 BBC News) 17:00 - RTK Bulettin 17:15 - Il-Qanpiena l-O[ra 18:00 - RTK Qosor 18:05 Sports Desk 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 {sibijiet mal-Melodija 20:50 Kaskata Kulturali 21:00 Kelma ta’ Wens 22:00 Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 23:00 - Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Meta l-Mo[[ isir Palk 10:00 - BBC News Update 10:06 - Sa[[a 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - University Matters 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19.30 - Cinescena 20:00 Cantiam 21:00 - BBC World Service.

TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Dissett (r) 11:25 - The Great Romances 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - TVPM 14:00 A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 - A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16:30 - }ona 18:00 - A[barijiet 18:10 Waqtiet 18:15 - Teleshopping 18:30 - TV Hemm 20:00 A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzjarju 20:40 }afira 21:45 - Close Up 22:45 L-A[barijiet 23:00 - Auschwitz (it-III ep.) 23:50 - A[barijiet 24:00 - Storjografija (r) 00:30 TVPM (r).

Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Il-Verità Te[liskom 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l- Erwie[ 13:00 - Qari ta’ Rumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - Lourdes 16:00 Fl-Iskola ta’ San Piju ta’ Pietralcina 17:00 - Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 - Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - A[barijiet minn Radju Vatikan 20:00 - Italia Leggendaria 20:30 - Qari ta’ Rumanz (r) 21:00 - Irrid inwassallek Messa;; 22:00 Qum u Imxi 23:00 - {ajjitna (r) 23:30 - A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta.

TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Lenti 12:15 - .EU 12:45 - Great Romances 13:15 - Dissett 14:15 - Starboard 14:45 - Lenti 15:30 - Great Romances 16:00 Auschwitz 16:50 - G[awdex Illum 17:20 - Waqtiet 17:25 Dissett 18:30 - Cultpurnia 19:00 - Starboard 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 - Auschwitz 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:35 Waqtiet 20:45 - Close Up 21:45 - Gadgets 22:15 - Il-{arsa ta’ Ru]ann 22:45 - Wirt, Arti u Kultura 23:15 - Starboard.

Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 u 13:30 - A[barijiet filqosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 - Nathan & Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats 20:00 - Ben Glover 22:00 Nocturnal 24:00 - John Digweed.

ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 - Vie 11:30 - Aroma Mattina 13:00 Kalamita 16:30 - Better Living 17:00 - Flimkien ma’ Nancy 17:30 - ONE News 17:45 Teleshopping 18:30 X’Ta[seb?! 19:30 - ONE News 20:25 - Ir-Rangers 20:40 - FisSustanza 21:40 - Stream 22:15 903 23:15 - ONE News 23:50 Xandiriet Politi/i.

Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 Let’s Go 22:00 - Golden Mix 01:00 - L-g[a]la tieg[i naqsamha mag[kom.

Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 - Teleshopping 19:00 News 19:30 - {abbejtek 20:30 - Bi Dritt... Tistaqsi u

Titwie;eb (live) 21:30 Dokumentarju 22:00 - News. Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi 07:00, 08:00, 09:00 u 11:00 - Tg 1) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Affari tuoi 21:10 - La ragazza americana 23:40 - Porta a porta 01:15 - Tg 1 notte 01:50 Sottovoce. Raidue 06:40 - Cartoons

08:00 - Il nostro amico Charly (TF) 08:45 - La signora del west (TF) 09:30 Protestantesimo 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Seltz 14:45 - Senza traccia 15:30 - Cold Case (TF) 16:15 - Numb3rs (TF) 17:00 - Las Vegas (TF) 17:50 Tg 2 sport 18:30 - Tg 2 notizie 18:45 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 19:35 - Il Commissario Rex (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Voyager (TF) 23:10 - Tg 2 notizie 23:25 - Emozioni Gold 00:45 - Sorgente di vita 01:20 Flashppoint (TF) 02:00 L’avvocato delle donne. Raitre 07:00 - TGR Buongiorno Italia 07:30 - Buongiorno regione 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 La storia siamo noi 10:50 Codice a barre (attwalità) 11:30 Buongiorno Elisir (attwalità) 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - Diario italiano 13:10 - Lena, amore della mia vita 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 16:00 - Cose dell’altro Geo 17:40 - Geo & Geo 19:00 Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 Blob 20:10 - Comiche all’italiana 20:35 - Un posto al sole 21:05 Vento di primavera. Film 2010 23:20 - Sirene (attwalità) 24:00 Tg 3 linea notte 01:05 - Fuori orario 01:15 - Vendicami. Film 2009.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - Le telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:15 Amici 16:55 - Pomeriggio cinque 18:00 - Tg 5 18:50 - Avanti un altro! (kwi]]) 20:00 - Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 Zelig Circus 23:40 - Fratelli Benvenuti 01:30 - Tg 5. Rete 4 06:50 - T.J. Hooker (TF) 07:45 Miami Vice (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 2 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 - Lo sportello di Forum 15:30 - Rescue Special Operations (TF) 16:35 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:50 - Agatha Christie: 13 a tavola. Film ’85 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (soap) 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Quinta colonna 23:55 - Terra! 00:55 - Tg 4 Night News 01:20 Pianeta mare. Italia 1 06:40 - Cartoons 08:45 - Everwood (TF) 10:35 - ER - Medici in prima linea (TF) 12:25 - Studio aperto 13:00 - Sport mediaset 13:40 - Cartoons 15:50 - White Collar (TF) 16:45 - Chuck 17:40 - La vita secondo Jim (sitcom) 18:30 - Studio aperto 19:20 CSI: scena del crimine (TF) 21:10 - Transporter - The Series (TF) 23:00 - True Justice. Film 2011 00:50 - Undercovers (TF). La 7

07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La7 07:50 - Omnibus 09:55 - Coffee Break 11:00 - L’aria che tira (attwalità) 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Il Bounty. Film ’83 16:50 - Il commissario Cordier (TF) 18:50 - I menù di Benedetta 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Piazzapulita 23:45 - Omnibus notte 00:50 - Tg La 7 sport 01:00 - Otto e mezzo 01:40 - La 7 doc.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

TV#Radju 27 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal:urnata 08:00 - Madagascar (r) 10:00 - Strada Rjali 12:00 News 12:125 - Today News 12:30 - Reporter 13:00 - Niskata 15:00 - Teleshopping 17:30 Niltaqg[u 18:15 - News 18:30 (ikompli) Niltaqg[u 19:45 - F. News 20:15 - Today News 29:30 - Reporter 21:00 - Bejnietna 23:00 - News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – 60 min. of Classical Music (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 - The 90s 14:30 - The 00s 15:00 - Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 - The 60s & 70s 20:30 - Rock Around the Click 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 12:50 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Gossip Girl (TF) 14:50 - Ugly Betty (TF) 15:30 Dawson’s Creek (TF) 16:20 Nini 17:05 - Friends (sitcom) 17:30 - Le cose che amo di te (TF) 18:25 - Non ditelo alla sposa 19:20 - Amici 20:25 Gossip Girl (TF) 21:10 – L’amore e altri loughi impossibili. Film 2009 23:15 - Uomini e donne. BBC Entertainment 07:15 - Charlie and Lola

07:25 Nina and the Neurons 07:40 Gigglebiz 07:55 - The Roly Mo Show 08:10 - Me Too! 08:30 The Old Guys 09:00 - After You’ve Gone 09:30 - The Weakest Link 10:15 - Doctors 10:45 - Coast 11:45 - Full Circle with Michael Palin 12:35 - The Old Guys 13:05 - 2point4 Children 13:35 - The Weakest Link 14:20 - Orangutan King 15:15 - Doctors 15:45 - Coast 16:45 - The Old Guys 17:15 The Weakest Link 18:00 EastEnders 18:30 - Doctors 19:00 - Coast 20:00 Dinnerladies 20:30 - As Time Goes By 21:00 - Stolen 22:30 Ideal 23:00 - Upstairs Downstairs 23:55 - Come Fly with Me.

. TCM 08:00 - Elvis: That’s the Way It Is (U) 09:50 - Silk Stockings (U)

11:45 - Speedway (U) 13:30 Raintree County (A) 16:15 Arena (U) 17:35 - High Society (U) 19:20 - Key Largo (A) 21:00 - The Night of the Iguana (X) 23:00 - Point Blank (X). MGM Movies 07:35 - In the Custody of Strangers. Film ’82 (15) 09:10 In the Shadow of a Killer. Film ’92 (PG) 10:45 - Hunter: Back in Force. Film 2003 12:10 Shark! Film ’69 13:40 - In the Heat of the Night: Grow Old Along with Me. Film ’95 15:10 Vigilante Force. Film ’76 (X) 16:40 - Savage Harvest. Film ’80 (AA) 18:05 - Mac. Film ’92 (18) 20:00 - The Tenth Man. Film ’88 (PG) 21:40 - MGM’s Big Screen 21:55 - The Good Wife. Film ’86 (15) 23:30 - Knightriders. Film ’81 (15). GO Stars 07:45 - I Am Reed Fish 09:15 Helen of Troy: Part 1 of 2 10:45 - Monk 11:30 - Zookeeper 13:15 - Horrible Bosses 14:50 Gnomeo & Juliet 16:15 Remember The Titans 18:05 Beginners 19:50 - Two and a Half Men 20:15 - Warehouse 13 21:00 - Sherlock Holmes: A Game of Shadows 23:05 - The Color Of Money 01:00 - Helen of Troy: Part 1 of 2. Iris 14:55 - L’uomo della pioggia The Rainmaker. Film ’97 17:20 - Ci risiamo, vero provvidenza? Film ’73 19:1`56 - A-Team (TF) 20:00 - Hazzard (TF) 21:00 - Il laureato. Film ’67 22:50 - Lo spaccone. Film ’61 01:20 - Caro Michele. Film ’76. Diva Universal 07:00 - Quincy, M.E. 08:00 Jane Doe: Ties That Bind 09:44 - Polizia, Femminile, Singolare 09:55 - Ironside 10:55 - Rex: A Cop’s Friend 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 - ER 13:55 McBride: Anybody Here Murder Marty? 15:43 - Great Women 15:55 - Ironside 16:50 - Quincy, M.E. 17:50 - Jane Doe: Eye of the Beholder 19:39 Né Piu Né Meno 19:50 - ER 20:50 - Great Women 21:00 - Agatha Christie’s Poirot 23:05 - ER. Discovery Channel 07:15 - American Chopper: Senior vs Junior: Fallen Heroes Bike, Bling Star Bike Part 1 08:10 - Dirty Jobs: Alpaca Shearer 09:05 - Deadliest Catch:

High Hopes 09:55 - Ultimate Survival: Turkey 10:50 - How Do They Do It? 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Floating City 12:35 - Street Customs: Lamborghini 13:30 - Wheeler Dealers 14:25 American Chopper: Now or Never 15:20 - Mythbusters: Arrow Machine Gun 16:15 Dirty Jobs: Alpaca Shearer 17:10 - Deadliest Catch: High Hopes 18:05 - Ultimate Survival: Belize 19:00 - How It’s Made 20:00 - The Real Hustle: Undercover. The Real Hustle: Celebrity Scammers: 21:00 - Under the Influence 21:30 - Done and Dusted. 22:00 - Ultimate Survival: South Dakota 23:00 - River Monsters Goes Tribal. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 Alcatraz 12:15 - Chuck 13:00 Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 Grey's Anatomy 16:00 - Private Practice 16:45 - Amazing Race 17:30 - How I Met Your Mother 17:52 - Suburgatory 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Criminal Minds 19:45 - Top Gear 20:45 Person of Interest 21:30 - The Mentalist 22:15 - Boardwalk Empire 23:20 - Game of Thrones 00:25 - VEEP 00:50 - 30 Rock 01:15 - Dallas. Biography Channel 07:00 - Heavy: Kevin and Flor 08:00 - Heir Hunters: Porter & Hunt 09:00 - Police Women of Cincinnati: Aim and Fire. Hardcore Pawn: 10:00 - New Hire. Now Fire! 10:30 - Seth vs Rich. 11:00 - Heavy: Bill and Julia 12:00 - Re-Vamped 13:00 - Storage Wars: Not Your Average Bear 13:30 - Billy the Exterminator: Backyard Swarm 14:00 - American Pickers: The Belly Dance. Storage Wars: 15:00 - The Ship Just Hit the Sand 15:30 - May the Vaults Be With You. 16:00 - Heavy: Bill and Julia 17:00 - Re-Vamped 18:00 - Police Women of Cincinnati: Aim and Fire 19:00 Storage Wars: Not Your Average Bear 19:30 - Billy the Exterminator: Backyard Swarm 20:00 Heir Hunters: Porter & Hunt. Hardcore Pawn: 21:00 - New Hire. Now Fire! 21:30 - Seth vs Rich. 22:00 - The Real Housewives of New Jersey:

06>45 09>00 12>00 12>05 14>00 14.05

INT fuq NET Futur fis-Sod NET News .NET (b’waqfa g[al NET News fis-13>00) NET News Jekk Jog[;obkom

15>25 15>40 16>35 16.55

Telebejg[ NEToons Telebejg[ Malta Llejla

19>00 19>30 19>35 19>45 20>30 21>30 21>35 22>30 23>00 23>30

Bozza tal-Mija Lift Futur fis-Sod NET News Eklissi NET News Newsroom L-Istorja tal-Futbol Malti NET News Futur fis-Sod

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

(b’waqfiet g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00)

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Africa Cup of Nations Football 10:00 - ISU European

Championship Figure Skating 11:00 - FIS WC Nordic Ski Jumping 12:15 - Africa Cup of Nations Football 13:30 Australian Open Tennis 15:00 FIS WC Nordic Ski Jumping 16:30 - Africa Cup of Nations Football 17:45 - Africa Cup of Nations Football: Group A: Niger v Ghana (live) 20:00 Eurogoals 20:30 - Eurosport Top Ten 21:00 - WATTS 21:15 This Week on World Wrestling Entertainment 21:45 - Pro Wrestling 22:45 - Australian Open Tennis. Eurosport 2 08:00 - Australian Open Tennis 09:30 - FIS WC Snowboarding 10:00 - FIS WC Nordic Skiing 10:30 - FIS WC Alpine Skiing 12:30 - FIS WC Nordic Ski Jumping 14:00 - Australian Open Tennis 17:00 - Africa Cup of Nations Football 18:00 Africa Cup of Nations Football: Group A: Democratic Republic of the Congo v Mali (live) 20:00 - Australian Open Tennis 22:00 -

World Indoor Championship Bowls 23:30 - FIS WC Snowboarding. GO Sports 1 07:00 - Ligue 1: Rd 22:

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Fireman Sam 08:10 - Barney and Friends 08:40 - Pingu 08:45 - Baby Antonio’s Circus 08:50 - Monkey See Monkey Do 09:05 Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 Slim Pig 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 - Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Benjamin’s Farm 12:50 See The Sea 12:55 - Mio Mao 13:05 - Slim Pig 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 - Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 - Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 - Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 - Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - Monkey See Monkey Do 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 - Slim Pig 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 The Hoobs 18:50 - Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 - Thomas and Friends 19:30 -

Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - Monkey See Monkey Do 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Bob the Builder 22:10 - Thomas and Friends 22:25 - Bob the Builder 22:35 - Fireman Sam. Disney Channel 08:00 - Jonas LA 08:25 - So Random 08:50 Hannah Montana 09:15 - Sonny with a Chance 09:40 - Kim Possible 10:05 - Shake It Up 10:30 Wizards of Waverly Place 10:55 - Phineas and Ferb 11:20 - Austin and Ally 11:45 - Art Attack 12:10 - ANT Farm 12:35 - Cars Toons 12:40 Have a Laugh 12:45 - Phineas and Ferb 13:25 Shake It Up 13:50 - Austin and Ally 14:15 Jessie 14:40 - ANT Farm 15:00 - Good Luck Charlie 15:30 - Gravity Falls 15:55 - The Suite Life on Deck 16:20 - Austin and Ally 16:45 Phineas and Ferb 17:10 - ANT Farm 17:35 Good Luck Charlie 18:00 - Jessie 18:20 - Toy Story Toons 18:25 - Toy Story Toons 18:30 That’s So Raven 18:50 - Cory in the House 19:15 - Kim Possible 19:40 - Hannah Montana 20:05 Phineas and Ferb 20:55 - Wizards of Waverly Place 21:45 - Hannah Montana 22:35 - Brandy and Mr Whiskers.

Valenciennes v Olympique Lyonnais 09:00 - Trans World Sport 10:00 - Heineken Cup: Rd 6: Leicester v Toulouse 12:00 Barclays PL: Wk 19: Arsenal v West Ham Utd 14:00 - Serie A: Rd 22: Bologna v Roma 16:00 FIFA Futbol Mundial 16:30 Anglo Welsh LV Cup: Rd 3: Sale Sharks v Scarlets 18:30 PL World 19:00 - Serie A: Rd 22: Juventus v Genoa 21:00 Barclays PL: Wk 23: Tottenham H v Man. Utd 23:00 - Ligue 1: Rd 22: Highlights 00:00 - 2013 PGA European Tour: Commercialbank Qatar Masters: Day 1. GO Sports 7 07:00 - Vincennes Racetrack 09:00 - 2013 PGA European Tour: Commercialbank Qatar Masters: Day 1 13:00 - PL Review: Wk 23 14:00 - Ligue 1: Rd 22: Paris Saint-Germain v LOSC Lille 16:00 - Football's Greatest 16:30 - Serie A: Rd 22: Parma v Napoli 18:30 - Ligue 1: Rd 22: Highlights 19:30 Barclays PL: Wk 23: Southampton v Everton 21:30 Serie A: Rd 22: Inter v Torino 23:30 - Trans World Sport 00:30 - Heineken Cup: Rd 6: Munster v Racing Metro 92.

GO Sports 8 09:00 - Vincennes Racetrack 11:00 - 2013 PGA European Tour: Commercialbank Qatar Masters: Day 1 15:00 - PL Review: Wk 23 16:00 - Ligue 1: Rd 22: Paris Saint-Germain v LOSC Lille 18:00 - Football's Greatest 18:30 - Serie A: Rd 22: Parma v Napoli 20:30 - Ligue 1: Rd 22: Highlights 21:30 Barclays PL: Wk 23: Southampton v Everton 23:30 Serie A: Rd 22: Inter v Torino 01:30 - Trans World Sport. Melita Sports 1 Bundesliga: 08:00 - Hamburg SV v SV Werder Bremen (r) 09:55 -

VFB Stuttgart v FC Bayern Munich (r). 11:50 - European Le Mans Series 2012. EP2: Donington (r). FA Cup: 12:55 Brentford v Chelsea (r) 15:00 Oldham v Liverpool (r). 17:05 2012 Alpari World Match Tour: Germany: Day 2 (r) 19:05 Bundesliga - Highlights. FA Cup: 20:10 - Highlights: Rd 4 20:50 4th Rd: Brighton & Hove Albion v Arsenal (r). 22:55 Bundesliga: VFB Stuttgart v FC Bayern Munich (r) 00:50 - FA Cup Highlights: Rd 4 (r) 01:30 FIFA Beach Soccer WC Qual.: Ukraine v Poland (r). Melita Sports 2 12:00 - FA Cup 4th Rd: Brighton & Hove Albion v Arsenal (r) 14:10 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings. Bundesliga: 15:15 - VFB Stuttgart v FC Bayern Munich (r) 17:10 - Hamburg SV v SV Werder Bremen (r). 19:05 America's Cup: World Series: Venice: Day 2 (r) 21:10 Bundesliga - Highlights (r) 22:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 00:50 - 2012 Alpari World Match Tour: Germany - Day 2 (r). Malta Stars 08:00 - BOV PL: Rabat v Floriana (r) 10:15 - Melita GFA 1st Division (r) 12:00 - Malta Handball Assoc.: La Salle v Pheonix SMS Mondial (r) 13:25 - Malta Basketball Assoc.: Hibs v Luxol (r) 14:50 - MRFU Ray Elliott Cup Final: Kavallieri v Overseas (r) 16:30 - MFA Futsal League: Zejtun v St. Andrews (r) 17:50 - Melita GFA 1st Division (r) 19:40 - Malta Handball Assoc.: La Salle v Pheonix SMS Mondial (r) 21:05 - BOV PL: Valletta v Hamrun 23:20 - Malta Basketball Assoc.: Hibs v Luxol (r) 00:45 - MRFU Ray Elliott Cup Final: Kavallieri v Overseas (r).


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

28 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, filpjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb

ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 30 ta’ Jannar fit-9 a.m. fixXara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bit-trasport inklu]. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

RYAN CALLUS. Il-{bieb

ta’ Ryan Callus se jorganizzaw Coffee Morning, lErbg[a, 30 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. fil-Limestone Heritage, is-Si;;iewi. G[all-biljetti u aktar informazzjoni /emplu 99847033, 79461207 jew 21461002 jew ibag[tu email fuq info@ryancallus.com.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fil-Park g[all-Familja f’Marsaskala u Coffee Morning, il-{amis, 31 ta’ Jannar fid-9 a.m. flInspire, Marsaskala. Prezz € 5.50 bit-trasport inklu]. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn#en#e vents-calendar.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo

Mifsud Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 31 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. f’Ferretti Restaurant, Bir]ebbu;a. Prezz €5.50 u lbiljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99900434. Ittrasport hu pprovdut u jitlaq mill-postijiet tas-soltu.

VICTOR SCERRI. Il-{bieb

ta’ Victor Scerri se jorganizzaw Coffee Morning, il{amis, 31 ta’ Jannar fid-9.30 a.m. fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Prezz €4 u biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 99239840 jew 21242599.

SIMON BUSUTTIL. Il-

{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il-:img[a, 1 ta’ Frar fid-9 a.m. fix-Xara Lodge, limiti tar-Rabat. Prezz €5 bittrasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286.

SIMON BUSUTTIL. Il-

{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Mediterranean Night, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. fir-Razzett l-Abjad, Tal-Balal, limiti ta’ San :wann. Prezz €15 bit-trasport u drinks inklu]i. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585.

TONIO FENECH. Il-{bieb

ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ Birkirkara, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-lukanda Corinthia, {’Attard. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

JOE CASSAR. Diskussjoni

Politika ma’ Joe Cassar, il:img[a, 1 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tar-Rabat. Kul[add mistieden.

EMANUEL DELIA. Il-{bieb

ta’ Emanuel Delia se jorganizzaw Ri/eviment, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. f’Villa Blanche, {al Far. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 79044550. Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi.

ALEXIEI DINGLI. Il-{bieb

ta’ Alexiei Dingli se jorganizzaw Ri/eviment, il-:img[a, 1 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-Cortile Farmhouse, Tal-Balal, San :wann. Trasport provdut. G[al aktar informazzjoni /emplu 21221385, 79221385 jew 99489031.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fi/?ittadella, is-Sibt, 2 ta’ Frar fis-2.15 p.m. L-attività hi bla [las u t-trasport ipprovdut jibda g[all-[abta ta’ 12 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Pasta Lunch, il-{add, 3 ta’ Frar fin-12.30 p.m. f’Villa Arrigo, in-Naxxar. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. JASON AZZOPARDI. Il-

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fil-lukanda Coastline, is-Salina. Prezz €5. Biljetti ming[and il-helpers jew /emplu 22985100 jew 99841333.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’ Mario Galea se jorganizzaw Breakfast, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fil-lukanda Plaza, Tas-Sliema, Prezz €8 u g[all-biljetti /emplu 99465295, 99487102, 79369800, 99843063, 79334537 jew 99862141.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fit-Topaz Hall, {al Qormi. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. G[all-biljetti /emplu 21490643.

CHARLÒ BONNICI. Il-

{bieb ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 5 ta’ Frar fi Splash & Fun Park, Ba[ar i/-?ag[aq. Prezz €5 bit-trasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 79992238.

FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’

Francis Zammit Dimech se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Frar fid-9.30 a.m. fil-lukanda San Antonio, Bu;ibba. Prezz €5.50. Trasport provdut. G[all-biljetti jew informazzjoni /emplu 99449189.

PAULA MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Paula Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 6 ta’ Frar fil-Buskett Roadhouse. Prezz €5, bittrasport inklu], u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 99242945.

FRANS AGIUS. Il-{bieb ta’

Frans Agius se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Frar fid-9.30 a.m. firRazzett tal-{biberija, Marsaskala. Prezz €5 u g[allbiljetti /emplu 99492534 jew 99883314.

DAVID CASA. Il-{bieb ta’

David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 7 ta’ Frar f’Ferretti restaurant, Bir]ebbu;a. G[all-biljetti /emplu 21232166, 79421071 jew 99462078, jew ibag[tu email fuq david@davidcasa.eu.

TONIO FENECH. Il-{bieb

ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[a]-]g[a]ag[, il:img[a, 8 ta’ Frar fid-9.30 p.m. fi Places, Paceville. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ’Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Avvi]i PN 29 JOE CASSAR. Il-{bieb ta’

Joe Cassar se jorganizzaw Carnival#Country Night, il:img[a, 8 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fil-lukanda Vivaldi, Paceville. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[at-tfal, bit-trasport inklu]. G[all-bookings /emplu 99468624, 79459227 jew 21451569.

CHARLÒ BONNICI. Il-

{bieb ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Ri/eviment g[attmienja u l-11-il distrett, il:img[a, 8 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fi Splash & Fun Park, Ba[ar i/-?ag[aq. D[ul b’xejn. G[al aktar informazzjoni /emplu 79796667, 79992238. Trasport provdut.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw Pasta Buffet Lunch & Afternoon Tea, il{add, 10 ta’ Frar fis-1 p.m. filBall Room tar-Radisson Blu Resort & Spa, Golden Sands, G[ajn Tuffie[a. Prezz €18 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. Se jkun hemm log[ob organizzat g[at-tfal. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn#en#eve nts-calendar.

EDWIN VASSALLO. Il-

{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Ikla, il-{add, 10 ta’ Frar fis-1 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. Trasport provdut. G[al aktar informazzjoni /emplu 21433869.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb

ta’ Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 12 ta’ Frar fil-lukanda San

Antonio, Bu;ibba. G[al aktar dettalji /emplu 21462304 jew 98892013.

TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’

Toni Bezzina se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 12 ta’ Frar f’Ferretti restaurant, ilQajjenza. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu jew ibag[tu SMS fuq 99995742 jew 99490826.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb

ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Kun/ert mill-Pusè u lband tieg[u, l-Erbg[a, 13 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fit-Teatru tas-Sale]jani, Tas-Sliema. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000.

DAVID AGIUS. Il-{bieb ta’

David Agius se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 14 ta’ Frar fid-9 a.m. fil-Buskett Roadhouse, ir-Rabat. Prezz €5 u t-trasport provdut. G[allbookings /emplu 79423101 jew 21417507 jew ibag[tu email fuq david.agius@gov.mt.

CAROLINE GALEA. Il-

{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Coffee Morning#Tombla, il-{amis, 14 ta’ Frar fid-9.30 a.m. fil-lukanda Preluna. Prezz €5 bittrasport inklu]. G[al aktar dettalji ]uru s-sit www.carolinegalea.com, il-pa;na ta’ Facebook www.facebook.com#caroline.g aleawasmicallef, jew /emplu 99843564, 99491069.

TONIO FENECH. Il-{bieb

ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw attività g[ar-residenti ta’ {al Lija, l-Iklin, Fleur De Lys u Santa Venera, il-:img[a, 15 ta’ Frar fit-8 p.m. fil-lukanda Corinthia, {’Attard. G[al aktar

informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

21344589 jew ]uru s-sit www.georgepullicino.pn.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’ Mario Galea se jorganizzaw Disco Party g[a]-]g[a]ag[, il:img[a, 15 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN ta]-}ejtun. D[ul b’xejn.

JASON AZZOPARDI. Il-

DAVID CASA. Il-{bieb ta’

David Casa se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 15 ta’ Frar fit-8 p.m. fir-Razzett lAntik, {al Qormi. Prezz €12 bit-trasport inklu] u g[all-biljetti /emplu 21232166 , 79870369 jew 99462078.

ROBERT CUTAJAR. Il-

{bieb ta’ Robert Cutajar se jorganizzaw Coffee Morning, il-:img[a, 15 ta’ Frar fid-9.15 a.m. fil-lukanda San Antonio, Bu;ibba. Prezz €7, li jinkludi g[axar log[biet tombla, ikel u t-trasport mid-distrett. Il-biljetti jistg[u jinkisbu mill-Uffi//ju PN tal-Mellie[a, San Pawl ilBa[ar u n-Naxxar, ibag[tu SMS fuq 79262101, 99824570 jew 99856662, jew email fuq robertcutajar72@gmail.com.

SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Grand Buffet Dinner, isSibt, 16 ta’ Frar fit-8 p.m. filMagazino, Valletta Waterfront. Prezz €25 b’ilma u nbid inklu]. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 25965286. GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw }jara fl-Irziezet tal-Buskett, is-Sibt, 16 ta’ Frar fis-2.15 p.m. L-attività hi bla [las u t-trasport ipprovdut jibda g[all-[abta tas-1 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 79062222 jew

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ri/eviment, isSibt, 16 ta’ Frar fis-7.30 p.m. f’Villa Overhills, Bir]ebbu;a. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

EDWIN VASSALLO. Il-

{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Open Bar Party (inbid u minerali), is-Sibt, 16 ta’ Frar fit-8.30 p.m. fil-penthouse tal-lukanda Cavalieri. Prezz €15 u g[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’

Joe Cassar qed jorganizzaw Get Together, it-Tlieta, 19 ta’ Frar fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-Im;arr. D[ul b’xejn u g[al aktar informazzjoni /emplu 99468624, 79459227 jew 21451569.

PETER MICALLEF. Il-

{bieb ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Coffee Morning,

it-Tlieta, 19 ta’ Frar filLimestone Heritage, isSi;;iewi. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054.

EDWIN VASSALLO. Il-

{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fid-9 a.m. fis-St Martin’s Restaurant, ilBa[rija. It-trasport jitlaq millpostijiet tas-soltu fit-8.30 a.m. Prezz €5 u g[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw {ar;a g[al-Limestone Heritage fis-Si;;iewi u lMit[na tax-Xarolla fi]}urrieq, l-Erbg[a, 20 ta’ Frar fid-8.45 a.m. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. TONIO FENECH. Il-{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning, il{amis, 21 ta’ Frar fid-8.45 a.m. fil-lukanda Canifor, Bu;ibba. G[al aktar informazzjoni ]uru s-sit www.toniofenech.com.

Se ssir quddiesa g[al ru[ il-Presidenti u l-Membri tal-Kumitat E]ekuttiv tal-APAN - Anthony Borg, Anthony Battistino, Maurice Debono u Godfrey Magri Demajo. Din se ssir il-{amis, 31 ta’ Jannar fis-6.30 p.m. fil-knisja ta’ San Gejtanu, il-{amrun.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

30 Klassifikati PROPRJETÀ Il-Mosta – Il-Blata l-G[olja

APPARTAMENT li jikkonsisti fi 3 kmamar tas-sodda, wa[da ensuite u ]ew; gallariji kbar, “designer finished”. ?emplu 99200717 jew 99200354.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju

(wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

{a]-}ebbu;

DAR f’post /entrali u bl-arja tag[ha. Prezz: €128,000. ?emplu 79769677.

G{ALL-KIRI Ix-Xag[ra G[awdex

DAR g[all-kiri “long-let” fi Triq Spera ix-Xag[ra. ?emplu 21551139 jew 99459439.

Tas-Sliema

{anut g[all-kiri, 40 sqm f’area kummer/jali, Class 4 u jista’ jopera fi Class 6 Premium. €10,000 u kera ta’ €55 kuljum. Dan il-[anut hu lest minn kollox, kemm tid[ol fih. ?emplu 21322533 jew 99439260.

VETTURI Pajero 1996

4 seater, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 79295595.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil

ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq ilfil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol fil-pront. ?emplu 99602436.

Tiswijiet fil-pront u fil-post TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559,

21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separat. ?emplu 99800607.

Kamra tal-Pranzu

INJAM tip Messikan: mejda, sitt si;;ijiet u welsh dresser. €1,950 jew l-eqreb. ?emplu 99010176.

Jekk se ssuq...TIXROBX Jekk se tixrob...ISSUQX


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Passatemp 31

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. {a [sieb jg[ajjex u jkabbar (5) 6. Il-qalba tal-frott (5) 7. {uta tas-sikkina (5) 10. Tindaga bir-reqqa (5) 11. G[abra li bir-ri[ tid[ollok f’g[ajnejk (5) 12. Li jtieg[em b[al lumi (5) 14. Wild il-bniedem tal-;ens ra;el (5) 16. G[amla ta’ gost b[al gwarni/un, sew fl-injam kif ukoll fil-;ebel (5) 17. Sidna, is-Sinjur Alla tag[na (5) 18. Kien adattat u xeraq (5)

Weqfin>1. Jiem (6) 2. u 13. Pasta [elwa u ratba

3. 4. 8. 9. 12. 13. 14. 15.

bla ;elu mag[mula minn dqiq, bajd u zokkor (12) Li qieg[ed g[all-wirja (6) Blata ta’ qabar (6) Tidher fuq wi// pallidu (5) :emg[a nies imse[bin blistess skop (5) Antika (6) Ara 2 Triq ]g[ira (6) Tal-istess post fejn wie[ed ikun (6)

Sib l-o;;etti mo[bija

Erbg[a mis-sitt o;;etti t’hawn fuq jinsabu xi mkien f’din ix-xena [elwa. Sib liema huma billi tindikahom permezz tan-numri u l-ittri li hawn fil-;nub. Sudoku

Kur]ità

Ir-Rumani l-antiki kienu jikkunsidraw it-tina u l-weraq tag[ha b[ala l-emblema talprosperità. Skont il-le;;enda, wa[da mis-si;ar tat-tin kienet kibret e]att fejn kien jg[ammar lupu, f’post fejn kienu nstabu l-fdalijiet ta’ Romolus u Remus, ilfundaturi ta’ Ruma.

Soluzzjoni tal-:img[a

Mimdudin>- 5. Toqba; 6. Rabta; 7. Pjaga; 10. T[oll; 11. Tudun; 12. Tabib; 14. Palju; 16. Skala; 17. Isfar; 18. A;ita. Weqfin>- 1. Stinat; 2. Pagoda; 3. Dragut; 4. Safejn; 8. Kobba; 9. Idolu; 12. Ta[wili; 13. Bakkru; 14. Paljar; 15. Uragan.

G[at-tfal

Fa/li: qieg[ed fil-kaxxi vojta n-numri mill-1 sad-9 f’kull linja orizzontali u vertikali tal-kwadru l-kbir. Kull numru g[andu jidher darba biss f’kull linja u f’kull kwadru ]g[ir ta’ tliet kaxxi bi tlieta.

Soluzzjonijiet

Sudoku

G[andu 25 ballun

Kemm g[andu blalen^

L-o;;etti mo[bija

Dan li jilg[ab il-log[ba tar-rugby g[andu quddiemu [afna blalen mnejn jag[]el biex jilg[ab il-log[ba tar-rugby. Kemm g[andu?

Sikkina: /6 u d6 Passatur: b2 Pipa: d2, d3 u /3 Martell: f6 u ;6

Kemm g[andu blalen^


It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

32 TAZZA AFRIKANA

Ri]ultati lokali BOV Premier

Hibernians v Balzan Sliema W. v Birkirkara

2-0 0-0

Marsaxlokk v }ejtun C B’Bu;a SP v St. Andrews

2-0 1-2

Sta Lu/ija v Swieqi Utd Mtarfa v Kalkara Attard v Luqa SA Xg[ajra T. v Qrendi G[axaq v Ta’ Xbiex Marsaskala v Senglea A. Sirens v Marsa (abbandunata)

4-0 3-1 2-2 6-0 6-0 2-2

B’Kara v Melita St. Patrick v San :wann Sirens v Kalkara Mtarfa v G[axaq Attard v Cottonera

2-2 0-1 2-0 0-2

Mosta v Sliema Floriana v Pietà Melita v St. Andrew Gozo v Valletta B’Bu;a v Marsa Xg[ajra v M’Xlokk Marsaskala v Naxxar Mqabba v Sta Venera

1-2 1-3 5-2 0-3 3-2 1-2 0-5 2-0

Gozo v {amrun S.

4-0

BOV I Div

BOV III Div

YFA U#17

U#15

Nisa I Div U#16 Nisa

1-1

1-1

Pembroke A. v Vittoriosa S. 15-0 Hibs v Tarxien R. 1-3 Kirkop Utd v Mosta 0-0 M;arr Utd v Birkirkara 0-7

GFA I Div.

Nadur Y. v Xag[ra Utd Xewkija T. v Sannat L. HANDBALL

4-0 3-2

Luxol v La Salle Trendi

4-18

U#15 (S)

U#17 (S)

La Salle Kia v Luxol MR 33-1 Phoenix P. v Aloysians M. 11-16

IASC I Div

Burmarrad AFC v Cospicua ST 1-3 Floriana A. v Senglea Y. 3-3

II Div.

Safi AFC v G]ira Utd.

3-5

Good Conduct Cup }ejtun RS v Vittoriosa L.

6-1

MAFA

BASKETBALL II Div. (I)

Si;;iewi v Floriana E.

77-44

Starlites SE v Alyssa As. Hibs v Honey A.

49-77 57-53

Nisa

I Div. (I)

Tata M. v Athleta A to Z 58-67 Floriana FF v Bupa Luxol 98-81

L-Afrika t’Isfel u Cape Verde fil-K#F L-organizzaturi, l-Afrika t’Isfel, kienu ferm vi/in l-eliminazzjoni mit-Tazza Afrikana qabel goal lejn it-tmiem tahom draw, 2-2, kontra l-Marokk u po;;iehom fil-kwarti tal-finali. Id-difensur Sangweni kiseb id-draw erba’ minuti mit-tmiem, hekk kif issuperaw lil Cape Verde g[al post mal-a[[ar tmienja. L-Afrika t’Isfel kienu se jkunu l-ewwel pajji] organizzattiv f’10 edizzjonijiet li ma jg[addix g[all-fa]i tan-knock-out li kieku tilfu kontra l-Marokk, li kienu eliminati bi tliet draws. Kien El Adoua li po;;a lill-Marokk fil-vanta;; wara 10 minuti, u li ma kienx g[all-bravuri tal-goalkeeper Khune, ilvanta;; kien jikber. Imma fil-71 minuta, May Mahlangu kiseb id-draw minn free-kick, bil-Marokk jer;a’ jmur fil-vanta;; tmien minuti wara, minn Abdelilah Hafit. Imma l-Afrika t’Isfel komplew jissieltu sakemm Sanweni kiseb id-draw u l-kwalifikazzjoni. Fil-partita l-o[ra, Cape Verde skorjaw darbtejn biex kisbu reb[a, 2-1, fuq Angola u g[addew g[all-kwarti tal-finali. Goal bir-ras minn Gege fit-82 minuta u ie[or minn Heldon fil-[in mi]jud tawhom reb[a sorpri]a wara li l-Angola kienu marru fil-vanta;; minn Nando, fit-33 minuta.

Ri]ultati Grupp A

Cape Verde v Angola Marokk v Afrika t’Isfel

2-1 2-2

May Mahlangu (19) tal-Afrika t’Isfel ji//elebra l-goal tieg[u kontra l-Marokk

TRASFERIMENTI

SPANJA

Drogba jsie[eb lil Galatasaray

Erbg[a o[ra minn Messi

Il-captain ta’ Ivory Coast, Disdier Drogba, u eks attakkant ta’ Chelsea, telaq lil Shanghai Shenhua biex iffirma kuntratt ta’ sena u nofs ma’ Galatasaray. Dan [abbru l-istazzjon televi]iv Tork, ilbiera[. Ma ng[ataw l-ebda dettalji aktar. Drogba, li g[andu 34 sena u li jinsab impenjat fit-Tazza Afrikana ma’ pajji]u, mar i/-?ina wara li g[en lil Chelsea jirb[u /-Champions League f’Mejju. Drogba kien iffirma kuntratt ta’ sentejn u nofs ma’ Shenhua f’:unju fuq kuntratt, li skont il-media kien jie[u minnu $300,000 fil-;img[a. Madankollu, il-;urnal Shanghai Oriental Sports qal, ix-xahar l-ie[or, li lplejer kellu jie[u xi flus mill-klabb.

Drogba applika biex jing[ata permess jitlaq qabel dan ix-xahar, meta feta[ issuq; imma l-FIFA rrifjutat it-talba tieg[u. L-attakkant irritorna ma’ Chelsea biex jit[arre; mal-eks klabb tieg[u bil-g[an li jibqa’ f’kundizzjoni tajba g[at-Tazza Afrikana. Dan qajjem ix-xnieg[at li hu se jirritorna fl-Ewropa. Jekk it-trasferiment tieg[u fit-Turkija jkun ikkonfermat, it-trasferiment se jkun se[[ anqas minn ;img[a wara li l-midfielder Olandi], Wesley Sneijder, sie[eb lill-istess Galatasaray ming[and Inter. Galatasaray ittellg[u biex jilag[bu kontra l-klabb :ermani] ta’ Schalke 04 mal-a[[ar 16 ta/-Champions League, ixxahar id-die[el.

Lionel Messi skorja erba’ goals g[alleaders, Barcelona, u Cristiano Ronaldo skorja hat-trick g[al Real Madrid hekk kif i]-]ew; timijiet kisbu reb[iet kbar f’La Liga qabel il-konfront dirett fissemi-finali mit-Tazza tar-Re. Messi issa skorja total ta’ 33 goal dan l-ista;un, u 202 overall fir-reb[a, 5-1, ta’ Barcelona kontra Osasuna b’10 plejers, waqt li Ronaldo qabe] it-300 goal malklabb, u dan l-ista;un skorja 21 bir-reb[a 4-0 fuq Getafe, fil-Bernabeu. Messi sar l-ewwel plejer li qatt skorja fi 11-il partita konsekuttiva f’La Liga, u ta’ 25 sena hu l-i]g[ar plejer li qatt la[aq il-marka ta’ 200 goal. Wa[du, hu skorja aktar goals milli skorjaw it-timijiet lo[rajn kollha f’La Liga, apparti Real u Atletico, u jinsab bi/-/ans li jikser irrekord tal-ista;un li g[adda ta’ 50 goal.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Sport 33 BASKETBALL – BOV LEAGUE

Floriana jitilg[u fit-tieni post Fi tmiem il-;img[a beda ttieni round tal-kampjonat BOV, bil-leaders, Athleta A to Z Electronics, jirb[u kontra Loyola Tata Motors. Floriana Francesco Fenech wara rreb[a kontra Bupa Luxol ISSA qed jokkupaw wa[idhom it-tieni post, waqt li Pavi Depiro komplew bilmument tajjeb meta g[elbu lil Si;;iewi. Ma tbiddlux Si;;iewi..............................72 Pavi Depiro........................85 (22-13, 14-15, 22-29, 14-28) Si;;iewi: N. Falzon, P. Shoults 9, E. Xuereb, C. Agius, A. Borg 13, D. Ross, C. Maeir 19, A. Fekete 8, M. Matijevic 23. Depiro: R. Vella 22, K. Kunns, A. Portelli 3, D. Agius 13, E. Lupo, M. Mallia 2, I. Tanti 12, S. Morgan 33. Referees: G. Barbara, C. Terribile u L. Camilleri.

Depiro, g[alkemm kienu ming[ajr ix-shooter A. Aquilina, xorta wa[da kienu superjuri g[al Si;;iewi, biex la[quhom fil-klassifika, fejn spikkaw S. Morgan u R. Vella. Si;;iewi kellhom lil A. Mifsud, eks Loyola, jiddebutta b[ala kow/, imma dan ma irnexxilux jibdel lattitudni u l-fra;ilità tat-tim. C. Maeir re;a’ kellu prestazzjoni negattiva, u wie[ed ftit jifhem g[aliex ma ;iex imserra[ xi ftit, waqt li M. Matijevic kien aktar flazzjoni; biss, dan tilef baskets fa/li li setg[u bidlu r-ri]ultat. A. Borg tilef banalment wisq blalen, waqt li P. Shoults jitlef il-kon/entrazzjoni. Fattur ie[or negattiv kien li Si;;iewi bdew jibba]aw wisq fuq M. Matijevic – u b’dan induna l-kow/ tad-Depiro – M. Tabone, g[ax bdew jippressaw madwaru. Si;;iewi kellhom bidu tajjeb, u wara li marru 13-7 minn fuq komplew xi ftit a[jar, biex spi//aw issessjoni, 22-13. Bid-Depiro mhux pre/i]i fix-xuttijiet, Si;;iewi

komplew jikkontrollaw ilvanta;; tag[hom, 30-20. B’A. Borg u C. Maeir jitilfu wisq pussess, Depiro bdew jie[du vanta;; u l-i]vanta;; ma kompliex jikber salmistrie[, 36-28. Il-bidu tat-tielet sessjoni kien tad-Depiro, li kienu aktar pre/i]i fix-xuttijiet, biex sarraba’ minuta maru 41-40 minn fuq. Wara li Depiro kabbru l-vanta;; g[al [ames punti, 49-44, Si;;iewi irkupraw biex bdew l-a[[ar g[axar minuti b’punt vanta;;, 58-57. Il-log[ba kompliet tkun ibbilan/jata, u sa tliet minuti mit-tmien, l-iskor kien indaqs, 67-67. Si;;iewi tilfu lkon/entrazzjoni u bdew jipprotestaw, u ng[ataw technical fouls. Depiro kienu pre/i]i mil-linja tal-freethrows, u bis-Si;;iewi imfixklin, ma kellhomx diffikultà jiksbu reb[a importanti biex jiksbu post fil-play-offs. G[adhom ifittxu reb[a Loyola Tata Motors..........58 Athleta A Electronics........67 (15-16, 12-18, 18-17, 13-16) Loyola: I. Buldakov, B. Zammit 8, A. Serrio, C. Cassar 2, S. Borg, L. Azzopardi, S. Vella 2, A. Axiaq 13, J.P. Azzopardi 4, J. Ransley, D. Mazzocchi 29. Athleta: D. Bugeja 18, M. Todorovic 8, M. Guisti, S. Hagul, O. Said 14, S. Pace 8, W. Spiteri, S. Bischoff, S. Schembri 19. Referees: E. Mangani, C. Terribile, S. Gouder.

G[al Loyola, li kellhom lil coach J. Zammit jag[mel iddebutt, ma kinitx bi]]ejjed ilwirja tajba ta’ D. Mazzocchi biex jiksbu l-ewwel reb[a talistagun. Athleta, wara t-telfa fil-finali tat-Tazza Louis Borg, [assew in-nuqqas ta’ K. Baldacchino u t[abtu aktar milli mistenni biex kisbu l[ames reb[a fil-kampjonat, fejn M. Todorovic ma kienx f’vena tajba. Wara li Athleta kienu 7-1 minn fuq, Loyola tjiebu biex

Shackleford ta’ Luxol issikkat minn Matt Glass ta’ Floriana (Ritratt> Michael Ellul)

naqqsu d-distakk g[al punt sa tmien is-sessjoni, 16-15. Athleta [argu aktar iddeterminati g[at-tieni sessjoni biex kabbru d-distakk g[al 27-19. Loyola irkupraw biex l-i]vanta;; ma kompliex jikber sal-mistrie[, 34-27. Il-log[ob kompla jkunu ibbilan/jat, bl-Athleta jibdew l-a[[ar g[axar minuti 51-45 fuq quddiem. Loyola ippruvaw jirkupraw; biss, Athleta ikkontrollaw ilvanta;; u Loyola ma resqux aktar qrib minn 60-56. BilLoyola jg[a;;lu biex jirkupraw, Athleta a//ertaw mir-reb[a. Komplew jikkonfermaw Floriana Francesco Fenech..98 Bupa Luxol........................81 (34-28, 18-22, 18-17, 28-14) Floriana: A. Baldacchino, B. Scott Camilleri 13, D. Camilleri 16, C. Sammut 15, M. Glass 30, I. Merceica, C.

Calleja 4, D. Schembri 20, S. Saakian. Luxol: C.J. Cordina 2, M. Mercieca 4, A. Micallef, J. Willoughby, S. Shackleford 47, J.P. Schembri 5, N. Vasovic 21, T. Paris, A. Micallef Trigona, J.P. Bonnici 2, S. Capello. Referees: G. Barbara, E. Mangani u A. Carbonaro. Floriana pattew g[addi]appunt tal-ewwel round meta fl-a[[ar minuti ;abu fixxejn lil Luxol u telg[u jokkupaw wa[idhom it-tieni post. G[al-Luxol iddebutta l-eks tad-Depiro, A. Micallef. Biss, dan kellu log[ba kwieta u spi//a bil-[ames fouls firraba’ sessjoni. Floriana ikkonfermaw li g[andhom laqwa attakk. Luxol ma jistg[ux ikomplu jiddependu fuq S. Shackleford, u ]]ag[]ug[ J.C. Cordina mhux

g[addej minn mument tajjeb. Wara li Luxol kisbu lewwel erba’ punti, Floriana tjiebu biex marru 11-7 minn fuq. Wara li Luxol marru 1413 minn fuq, Floriana irnexxielhom jispi//aw 34-28 minn fuq fi tmiem l-ewwel sessjoni. Luxol bdew jilag[bu a[jar kif bdiet it-tieni sessjoni, biex minn baskets ta’ S. Shackleford u N. Vasovic, kienu basket minn ta[t, 52-50 sal-mistrie[. It-tielet sessjoni kompliet tkun ibbilan/jata, bil-Floriana jibdew l-a[[ar g[axar minuti b’vanta;; ]g[ir, 70-67. Fl-a[[ar g[axar minuti, Luxol tilfu r-ritmu u ma kinux pre/i]i aktar fixxuttijiet, biex il-vanta;; Florjani] kiber g[al 81-71. Irreazzjoni tal-Luxol kompliet tkun konfu]a, u Floriana ma kellhomx diffikultà ja//ertaw mir-reb[a.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

34 Sport

Tmiem is-sitt ti;rija Klassi Silver mirbu[a minn Lovely Mab, misjuq minn sidu, Johan Gaffarena (Ritratt> Martin Agius)

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Fire jibda s-sena b’reb[a fil-Premier minn Equs

Ilbiera[, fil-Korsa tal-Marsa beda l-ista;un tatti;rijiet ta]-]wiemel meta saru tmien ti;rijiet, kollha tat-trott bla vanta;;i fuq id - distanza ta ’ 2 1 40m , bil - Premier tkun l - aktar importanti . Fire , misjuq minn Marco Refalo , reba[ il Klassi Premier . Qasam il - linja finali l - ewwel b ’ tul fuq it - tieni kklassifikat , Nicos De Peneme , wara sprint qawwi mibdi 400m mit tmiem . Fit - tielet post da[al Simb Mark . Keeping Quality u Onyx Speed da[lu l ewwel u tieni rispettivament fit - ti;rija Gold , i]da t - tnejn sfaw skwalifikati biex l - ewwel post ing[ata lil Simb From Abroad , dirett minn Clive Gerada , u Oolong [a t - tieni . L - ewwel minn tliet ti;rijiet Silver intreb[et minn Quo Vadis Phedo ta ’ Cliferty Calleja , wara li dan xejjen l - attakk a[[ari tat - tieni kklassifikat , Mr King . Fit - tieni ti;rija , Silver Lovely Mab ikkontrollat minn Johan Gaffarena, beda j]id sewwa l-pass biex temm rebbie[ b’tul. Sprint fl-a[[ar metri kien determinanti biex

Ackaturbo, immexxi minn Shaun Portelli, reba[ lewwel ti;rija Bronze. Ariane A ta’ Tony Demanuele irnexxielu j]omm il-[in kollu quddiem fit-tieni ti;rija Bronze biex irre;istra t-tielet reb[a tieg[u fla[[ar erba’ ti;rijiet tieg[u f’Malta. Loulou De La Rose ta’ Carl Caruana reba[ itti;rija Copper wara li fl-a[[ar metri g[eleb l-isfida a[[arija tat-tieni kklassifikat, Hulegardens Filur. Ir-ri]ultati kollha

I Ti;rija Copper, 2140m – 1. Loulou De La Rose (C. Caruana) – {in 1’19.3’’, 2. Hulegardens Filur (M. Falzon), 3. Trick The Lind (N. Baldacchino), 4. Navaroso De Khepri (R. Gatt) II Ti;rija Bronze, 2140m – 1. Ackaturbo (S. Portelli) – {in 1’20.1’’, 2. Nymphete De Bisoir (J. Farrugia), 3. Emil Brebro (B. Zammit), 4. Oris Du Lupin (C. Calleja) III Ti;rija Silver, 2140m – 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) – {in 1’19.6’’, 2. Mr King (F.

Tanti), 3. Kosai L.J. (A. Cassar), 4. Noe De Loudat (K. Sciberras) IV Ti;rija Bronze, 2140m – 1. Ariane A (T. Demanuele) – {in 1’18.6’’, 2. Robin Lou (C. Camilleri), 3. Niko De Chamant (V. Fenech), 4. Jens (A. Magro) V Ti;rija Gold, 2140m – 1. Simb From Abroad (C. Gerada) – {in 1’19.5’’, 2. Oolong (C. Calleja), 3. Jerry Eme (N. Baldacchino), 4. Noblebess Dubrio (R. Magro) VI Ti;rija Silver, 2140m – 1. Lovely Mab (J. Gaffaren) – {in 1’20.6’’, 2. Otas Fighter (C. Caruna), 3. Peasant Gallant (S Portelli), 4. Olifant Du Pouy (S. Vella) VII Ti;rija Premier, 2140m – 1. Fire (M. Refalo) – {in 1’17.9’’, 2. Nicos De Peneme (K. Azzopardi), 3. Skip Dimanche (C. Debono), 4. True Q. (S. Portelli) VIII Ti;rija Silver, 2140m – 1. Daring Daylight (C. Camilleri) – {in 1’20.4’’, 2. Baronello (J. Vassallo), 3. Mint Condition (J. Micallef), 4. Dacoit (C. Vassallo)

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Sorpri]a minn Royal Dream fl-Amerique minn Kenneth Vella minn Pari;i

Misjuq minn Jean Philippe Dubois, il-Fran/i] ta’ tmien snin, Royal Dream, reba[ it-92 edizzjoni tat-ti;rija internazzjonali Prix d’Amerique li saret fil-korsa ta’ Vincennes, f’Pari;i, Franza. B[as-snin li g[addew, din it-ti;rija n;riet fuq distanza twila ta’ 2700m u kellha bidu bil-waqqaf. B’kollox, tmintax kienu ]]wiemel li bdew it-ti;rija serkin ma’ serkin, ti;rija li attirat lejn il-kumpless ta’ Vincennes ’il fuq minn 30,000 spettatur. Wara li fl-ewwel battuti tatti;rija osservajna l-kmand jalterna bejn numru ta’ ]wiemel, kien l-I]vedi] Maharajah (Orjan Kihlstrom) li mar quddiem. Dan feta[ vanta;; ]g[ir minn Vanika du Ruel (Franck Anne), Raja Mirchi (Lutfi Kolgjini) u l-favorit Ready Cash (Franck Nivard). Maharajah ]amm l-ewwel po]izzjoni sa madwar 700m mit-tmiem, u kien f’dak l-

istadju li dan i]-]iemel inqabe] mill-popolari Ready Cash. Hekk kif i]-]wiemel daru g[ad-dritta finali, Ready Cash kien g[adu ji;ri b’sa[[tu u leluf pre]enti kienu di;à [asbu li dan i]-]iemel, rebbie[ tala[[ar ]ew; edizzjonijiet, kien se jer;a’ jkollu su//ess ie[or. I]da sorprendentement, f’dak il-mument beda j]id fl-avvanz tieg[u Royal Dream, li qabe] lil Ready Cash f’nofs id-dritta finali u qasam il-linja finali lewwel f’medja ta’ 1.12” filkilometru. It-Taljan Main Wise As (Pierre Levesque) kellu pjazzament tajjeb fit-tielet post, segwit minn Roxana de Barbray (Dominik Locqueneux). Bil-medja rre;istrata, dik ta’ 1.12” fil-kilometru, Royal Dream irnexxielu jil[aq irrekord tat-ti;rija mwaqqaf minn Offshore Dream fl-2007, u Ready Cash is-sena li g[addiet. Fi tmiem it-ti;rija ma setax

Jean-Philippe Dubois fuq Royal Dream

jonqos il-fer[ u l-emozzjoni fuq wi// is-sewwieq ta]-

]iemel rebbie[, Jean Philippe Dubois, u t-trainer Philip

Moulin. Dan i]-]iemel hu proprjetà tal-istalel Victoria Dreams.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Sport 35 FOOTBALL – L-EWWEL DIVI}JONI

Pietà ja//ertaw fit-tieni taqsima minn Christopher Cassar

MARSAXLOKK ………... 2 }EJTUN C. …………..….. 0

Marsaxlokk telg[u momentarjament fl-ewwel post tal-klassifika b’reb[a pjuttost fa/li fuq }ejtun, b’goal f’kull taqsima. Marsaxlokk urew l-a[jar ideat u kien jimmeritahom is-su//ess. Ming[ajr ma g[amlu affarijiet kbar, Marsaxlokk xorta ]ammew l-inizjattiva g[al [inijiet twal fl-ewwel taqsima u marru meritatament fil-vanta;;. Fit-tieni taqsima, }ejtun kellhom bidu a[jar, i]da sofrew it-tieni goal fl-a[jar mumenti tag[hom. Huma kellhom /ans jift[u l-log[ba meta ng[ataw penalty, i]da dan kien fallut u }ejtun qatt ma re;g[u irkupraw, biex ixXlukkajri ikkontrollaw ming[ajr tbatija u kisbu reb[a li biha se jag[mlu ;img[a fl-ewwel post talklassifika. L-ewwel minuti kienu kwieti; i]da Marsaxlokk mal-ewwel kellhom iktar pussess tal-ballun u linizjattiva kienet il-[in kollu f’idejhom. Minkejja dan, lazzjonijiet kienu ftit, g[ajr g[all-konklu]joni ta’ Andrè Grabowski, li kienet salvata minn Jurgen Borg. Wara [afna pressjoni sterili, Marsaxlokk marru filvanta;; fil-31 minuta, meta minn kross ta’ Gary Caruana

Kif Jinsabu Marsaxlokk Lija A Naxxar L Vittoriosa S St. Andrew’s Pietà H Gudja U }ejtun C G]ira U Dingli S Bir]ebbu;a SP Mqabba

L R D T F K Pti

13 12 12 12 13 12 12 13 12 12 13 12

7 7 6 6 6 6 5 4 3 2 2 0

3 2 4 3 3 2 4 5 6 2 2 4

3 3 2 3 4 4 3 4 3 8 9 8

25 18 24 19 12 23 19 12 22 18 15 21 19 19 21 24 13 20 23 16 19 11 11 17 18 15 15 10 26 8 18 31 8 12 28 4

kien RUPERT MANGION li kkontrolla l-ballun tajjeb, u fil-baxx g[eleb lil Borg. Marsaxlokk komplew jinsistu u Da Silva Silveira falla /ans tajjeb meta dam ja[sibha wisq quddiem illasta. Fis-37 minuta, minn free-kick ta’ Da Silva Silveira, kien hemm iddaqqa tar-ras ta’ Rupert Mangion, bil-ballun jg[addi kwa]i j[akkek malmimduda. Fit-tieni taqsima, }ejtun [ar;u de/i]ament a[jar millavversarji fejn xe[tu lixXlukkajri ta[t pressjoni. I]}wieten fallew xi sitwazzjonijiet favorevoli quddiem il-lasta, i]da ma kinux pre/i]i fl-a[[ar passa;; tag[hom. Fis-56 minuta, Marsaxlokk skorjaw it-tieni goal meta DA SILVA SILVEIRA ir/ieva ming[and Darrel Grech, u minn tarf il-kaxxa fajjar xutt sabi[ li spi//a wara Jurgen Borg. E]att

Attakk ta’ }ejtun fuq il-lasta ta’ Marsaxlokk (Ritratt> Martin Agius)

minuta wara, /ans tad-deheb g[al }ejtun li jid[lu mill;did fil-log[ba meta Ryan Mifsud waqqa’ lil El Ghoauti fil-kaxxa, birreferee Lautier jordna lpenalty. I]da mill-11-il metru, ix-xutt ta’ Edward Azzopardi kien fjakk u /entrali u Omar Borg salva fa/ilment. Il-log[ba issa kienet f’idejn ix-Xlukkajri, li kkontrollawha tajjeb u

kellhom /ans ie[or b’daqqa tar-ras ta’ Grabowski, li kienet salvata minn Borg. Marsaxlokk kellhom ukoll tentattivi ta’ Da Silva Silveira u Mark Brincat, bilkonklu]jonijiet imorru ftit barra. Fl-a[[ar minuti, }ejtun ippruvaw jiskorjaw goal talkonsolazzjoni u kienu wkoll sfortunati meta xutt iddestinat g[al ;ewwa ta’ Diego Cucciardi kien salvat

minn fuq il-linja minn Mark Brincat. Marsaxlokk – O. Borg, R.

Mifsud, M. Brincat, K. Scicluna, M.P. Clarke, R. Mangion, G. Caruana (M. Caruana), D. Grech, A. Grabowski, D. Da Silva Silveira, D. Micallef (D. Attard) }ejtun C – J. Borg, A. Farrugia (D. Cucciardi), E. Azzopardi, C. Magro, K. Abela, D. Mifsud, K. Vassallo (J. Spiteri), I. Kurtusic, O. Majtara, A. Carabott, O. El Ghaouti Referee – Chris Lautier

Is-Saints jix[tu lil Bir]ebbu;a f’iktar inkwiet BIR}EBBU:A ………..… 1 ST. ANDREWS ………..... 2 Il-problemi g[al Bir]ebbu;a fin na[a t’isfel tal-klassifika komplew jikbru hekk kif ilbiera[ kienu meg[luba minn St Andrews f’log[ba mill-iktar missielta u interessanti, fejn forsi Bir]ebbu;a kien jist[oqqilhom xi [a;a a[jar minn din il-log[ba. I]-]ew; na[at taw kollox tul disg[in minuta millisba[, bi]-]ew; na[at ikollom /ansijiet tajba ta’ skor. Fatt kurju] f’din illog[ba kien l-in/ident sfortunat ta’ Mark Hyzler, li da[al b[ala sostitut g[al St Andrew’s u dam biss filground madwar 15-il sekonda, g[aliex we;;a’ flewwel kuntrast tieg[u u kellu jinbidel. Ir-ri]ultat jer;a’ jpo;;i lil St Andrew’s ma’ ta’ fuq hekk kif dan ilkampjonat, ;img[a wara ;img[a, ikompli jsir in/ert u interessanti. Il-bidu tal-log[ba kien kollu ta’ Bir]ebbu;a, li kienu l-[in kollu fin-nofs tal-

ground difi] minn St Andrew’s. Deanov u Pereira Dos Santos kienu ferm attivi, i]da problemi u xuttijiet lejn Towns ma kienx hemm. Biex e]att wara kwarta log[ob, kienu St Andrew’s li marru fil-vanta;; meta minn korner mog[ti minn Joseph Farrugia, id-difi]a ta’ Bir]ebbu;a kienet statika u MICHAEL JOHNSON b’daqqa tar-ras /entrali g[eleb lil Ivan Casha. Dan il-goal [asad lit-team ta’ Patrick Curmi u s-saints bdew jilag[bu a[jar. Bir]ebbu;a kellhom tentattiv bi free-kick ta’ Mazzitelli ferm g[oli. }ew; minuti wara, kontrattakk velo/i ta’ Bir]ebbu;a, fejn Mazzitelli ]marka lil Pereira Dos Santos, li xe[et barra minn qag[da angolata. Dan kien mument tajjeb g[al Bir]ebbu;a, bilgoalkeeper tas-Saints, Matthew Towns, isalva b’diffikultà free-kick ta’ Martin Deanov. Fit-tieni taqsima, Bir]ebbu;a [ar;u

ddeterminati biex jiksbu lgoal tad-draw, i]da bdew i[allu wisq spazju g[allkontrattakki tas-Saints. Bir]ebbu;a kellhom tentattivi ta’ Deanov u Vinicius Pereira Dos Santos, li fallew il-mira. Il-goalkeeper ta’ Bir]ebbu;a, Ivan Casha, wettaq save determinanti meta salva b’siequ xutt millvi/in ta’ Kerakov wara azzjoni tajba ta’ Grozev. I]da fil-61 minuta, St. Andrews kabbru l-iskor meta s-sostitut Cesareo g[adda tajjeb fuq ixxellug u qassam lejn Rumen Kerekov, li mill-vi/in spara fis-saqaf tax-xibka. Fl-74 minuta, Bir]ebbu;a mill-;did fil-log[ba meta Jurgen Farrugia qassam lejn MARTIN DEANOV, li avvanza u b’lob pre/i] g[eleb lil Matthew Towns. Minn hawn ’il quddiem, Bir]ebbu;a g[amlu sforz iddisprat biex jippruvaw jie[du xi [a;a minn dan ilkonfront, i]da bdew ikunu konfu]i fl-ideat tag[hom, u St Andrews ]ammew il-

vanta;; prezzju] sattmiem. Bir]ebbu;a – I. Casha, R.

Mintoff, K. Borg, F. Peplow (M. Camilleri), P. Camilleri (R. Duca), V. Pereira Dos Santos, J. Farrugia, T. Mazzitelli, M. Deanov, M. Mifsud, R. Micallef

St. Andrew’s – M. Towns, N. Chetcuti, B. Diacono, M. Johnson, B. Said, J. Farrugia, J. Briscoe White, P. Anizoba (L. Cesareo)(W. Camilleri), N. Vella Petroni, R. Kerakov (M. Hyzler), T. Grozev Referee – Andrè Arciola


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

36 Sport FA CUP

Liverpool u Tottenham eliminati

Ufficjali ta’ Man City flimkien mat-trofew tal-Premiership u Paul Lake (it-tielet mil-lemin) (Ritratt> Roberto Runza)

Man City g[andhom futur promettenti – Paul Lake L-ambaxxatur ta’ Manchester City u le;;enda Paul Lake, li kien plejer e//ellenti mas-City bejn l1985 u l-1996, kellu ]jara qasira f’Malta b[ala l-mistieden spe/jali tal-Manchester City Supporters Club ta’ Malta, u mieg[u ;ab ukoll ittrofew tal-Premiership mirbu[a mit-tim immexxi minn Roberto Mancini lista;un li g[adda. F’kummenti li ta lil dan listazzjon, Lake qal li Manchester City l-ista;un li g[adda rrealizzaw il-[olma ta’ kull partitarju u issa l-futur ta’

City jidher wie[ed promettenti u e//itanti li kull partitarju ta’ veru kien qed jistenna. Lake qal ukoll li City g[amlu snin twal fid-dell ta’ United, Liverpool u Chelsea, waqt li tenna li se jkun diffi/li biex City j]ommu t-titlu g[aliex Manchester United sejrin tajjeb. Lake fa[[ar [afna lil Roberto Mancini u qal li ta[tu City reb[u l-FA Cup, ilPremiership u l-Community Shield, unuri li kull partitarju [a gost bihom. It-trofew kien g[all-wiri filklabb fejn bosta partitarji attendew bi [;arhom g[all-

programm ta’ attivitajiet li beda f’nofsinhar bil-wasla tattrofew u baqa’ sejjer sas-7pm, fejn dawk pre]enti attendew g[al buffet fil-pre]enza ta’ Paul Lake billi [allsu donazzjoni g[all-karità g[all-ikel li kkunsmaw. Wara saret pre]entazzjoni ta’ /ekk ta’ elf ewro lil Puttinu Cares, kif ukoll ing[ata flokk iffirmat minn David Silva lill-Fondazzjoni li tappo;;a t-tfal morda bilkan/er. It-trofew Premier mistenni jttie[ed lura l-Ingilterra tTnejn 28 ta’ Jannar.

FORMULA 1

Il-GP tar-Russja fl-2014 Il-GP tar-Russja, l-ewwel ti;rija tal-Formula 1 fil-pajji], se ssir f’Sochi f’Novembru tal2014 minkejja d-dewmien fil-bini ta/-/irkwit. Dan [abbru s-sindku tal-belt, ilbiera[. “Se jkun f’Novembru wara l-Olimpjadi tal2014,” qal Anatoly Pakhomov. Is-sena l-o[ra, il-media lokali kienet ikkwotat sorsi fi [dan il-Federazzjoni Awtomobilistika Russa li x-xog[ol fuq pro;ett ta’ $200 miljun kien waqaf. Pakhomov i]da ne[[a kull dubju li x-xog[ol

mhux se jil[aq ikun lest. “Ix-xog[ol fuq i/-/irkwit qed ikun segwit mill-qrib mill-Gvern re;jonali. Kollox miexi skont il-pjan. Li kieku kellna xi problemi konna nitolbu l-g[ajnuna minn re;juni o[rajn.” Fl-2010 r-Russja ffirmat kuntratt ta’ seba’ snin mal-Kap tal-Formula 1, Bernie Ecclestone, biex torganizza l-GP fir-resort talBalkani bejn l-2014 u l-2020. Sochi se torganizza l-Olimpjadi tax-Xitwa fl2014.

Il-klabb mit-Tielet Divi]joni, Oldham Athletic, [asad lis-seba’ darbiet rebbie[a tal-FA Cup, Liverpool, b’reb[a xokkanti, 3-2, u Tottenham Hotspur, rebbie[a tmien darbiet tal-FA Cup, kienu eliminati minn Leeds United fir-raba’ round, waqt li Fernando Torres salva lill-holders, Chelsea, minn eliminazzjoni o[ra xokkanti meta kiseb id-draw fi draw, 2-2, g[and il-klabb mitTielet Divi]joni, Brentford. Oldham kienu rre]istibbli quddiem il-partitarji tag[hom f’Bounday Park u marru fil-vanta;; wara ]ew; minuti minn daqqa tar-ras ta’ Matt Smith. Luis Suarez kiseb id-draw, imma t-tieni goal minn Smith u ie[or minn Reece Wabara g[amluhom 3-1 wara 48 minuta. G[axar minuti mit-tmiem, Liverpool naqqsu l-iskor minn xutt imxellef ta’ Joe Allen, imma kien tard wisq. Goals minn Luke Varney u Ross McCormack po;;ew lil Leeds (it-tieni divi]joni), rebbie[a tal-kompetizzjoni fl-1972, fil-kontroll tallog[ba f’Elland Road, bi Clint Dempsey bir-ras inaqqas l-iskor lejn ittmiem; imma dan ma kienx bi]]ejjed. Torres skorja fit-83 minuta biex a//erta replay hekk kif Chelsea, li fallew milli jkunu Wembley wara li tilfu fuq ]ew; legs kontra Swansea City fis-semi-finali tal-League Cup, darbtjen kienu minn ta[t fi Griffin Park. B’hekk, Spurs sar l-aktar tim bi profil g[oli millog[la divi]joni li safa vittma mal-a[[ar 31 wara li Norwich City, QPR u Aston

Villa wkoll kienu eliminati minn timijiet ta’ divi]joni inferjuri. 2-1 minn ta[t meta Harry Forrester skorja minn penalty, 17-il minuta mit-tmiem, wara li Turnball waqqa’ lil Tom Adeyemi; imma Torres ]amm lill-holders filkompetizzjoni meta ir/ieva ming[and Demba Ba u g[eleb lill-goalkeeper Simon Moore. Brentford kienu marru filvanta;; minn Marcello Trotta wara li l-goalkeeper ta’ Chelsea, Ross Turnball, ma ]ammx xutt qawwi. Imma Chelsea kisbu d-draw fil-55 minuta meta Oscar, b’xutt minn tarf il-kaxxa, xe[et fix-xibka. Sadattant, ittellg[u lpoloz tal-[ames round, li rri]ultaw hekk: Huddersfield # Leicester v Wigan Milton Keynes v Barnsley Oldham A v Everton Luton T v Millwall Arsenal v Blackburn R Man City v Leeds Utd Man Utd v Reading M’Boro v Brentford # Chelsea

Ri]ultati

FA Cup IV Rd

Brentford v Chelsea Leeds Utd v Tottenham Oldham v Liverpool

Premier Sko//i]

Aberdeen v Hibernian Dundee v Kilmarnock

League Cup Sko//i]a St. Mirren v Celtic

Bundesliga

Hamburg v W. Bremen Stuttgart v B. Munich

Franza

St. Etienne v Bastia Nice v Nordeaux

Spanja

R. Madrid v Getafe R. Vallecano v R. Betis

2-2 2-1 3-2 0-0 0-0 3-2 3-2 0-2 3-0 0-1 4-0 3-0


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Sport 37 FOOTBALL TALJAN

Napoli tliet punti biss ta[t Juventus Napoli approfittaw middraw sorpri]a ta’ Juventus kontra Genoa, is-Sibt, meta g[elbu lil Parma b’goal, lejn ittmiem, ta’ Cavani, biex issa jinsabu biss tliet punti wara /champions, Juventus. Milan komplew javvanzaw filklassifika b’reb[a fuq Atalanta, biex issa jinsabu fil-[ames post tal-klassifika u qab]u lil Fiorentina, li sofrew telfa o[ra, din id-darba kontra Catania. Fin-na[a t’isfel talklassifika, reb[a kbira ta’ Sampdoria fuq Pescara, fejn lattakkant ]ag[]ug[ Icardi skorja erbg[a mis-sitt goals tad-Doriani. F’konfront dirett ie[or fin-na[a t’isfel talklassifika, draw ta’ 1-1 bejn Cagliari u Palermo.

BOLOGNA – F’Bologna, goals u spettaklu fi draw ta’ 33 bejn Bologna u Roma, ri]ultat importanti g[al Bologna, i]da mhux g[al Roma, li qed ikomplu jaqtg[u lura mit-timijiet li qed jissieltu g[all-postijiet filkompetizzjonijiet Ewropej. Bidu tajjeb g[al Roma, li marru fil-vanta;; wara disa’ minuti log[ob permezz ta’ Florenzi, wara pass tajjeb ta’ Totti. Risposta immedjata ta’ Bologna, li fis-17-il minuta kisbu d-draw permezz ta’ Gilardino. I]da minuta biss wara, Roma re;g[u marru filvanta;; permezz tal-attakkant Osvaldo. Fis-26 minuta, Bologna re;g[u kisbu d-draw permezz ta’ Gabbiadini, li kmieni fit-tieni taqsima we;;a’ u kellu jinbidel. Fit-tieni taqsima, Bologna marru g[all-ewwel darba filvanta;; permezz ta’ Pasquato, biex kwarta mit-tmiem, Roma salvaw punt minn din illog[ba, grazzi g[all-goal taddraw skorjat minn Tachtsidis.

BERGAMO – Milan

komplew javvanzaw filklassifika b’reb[a minima f’Bergamo kontra Atalanta. Milan lag[bu bl-istess formazzjoni li biha g[elbu lil Bologna fl-a[[ar [ar;a u skorjaw il-goal tar-reb[a fid-29 minuta, meta Niang qassam lejn El Shaarawy, li spara fixxibka, biex irritorna g[all-goal wara nuqqas ta’ g[add ta’ log[biet. Il-log[ba kienet pjuttost goffa, b’g[add ta’ karti sofor, u Atalanta kellhom ukoll lil Brivio mke//i fit-58 minuta. Milan ikkontrollaw ilkumplament tal-log[ba biex kisbu tliet punti prezzju]i.

CAGLIARI – Din kienet log[ba ferm importanti bejn ]ew; timijiet fi b]onn kbir ta’ punti fin na[a t’isfel filklassifika. Id-draw l-iktar li kkuntenta lil Cagliari, li ]ammew il-vanta;; filklassifika fuq l-istess Palermo. Kienu l-Isqallin li marru filvanta;; wara tletin minuta permezz ta’ Ilicic, wara pass ta’ Dossena. Cagliari attakkaw fit-tieni taqsima u irnexxielhom jiksbu l-goal taddraw fid-90 minuta, fejn kien Ribeiro li salva lil Cagliari. Fil[in mi]jud, Miccoli ta’ Palermo kien muri l-karta l[amra minkejja li dan kien fuq il-bank tas-sostituti. CATANIA – Catania komplew javvanzaw filklassifika, fejn issa jinsabu fisseba’ post tal-klassifika wara li qab]u lil Roma. G[al Fiorentina din kienet telfa o[ra, u fl-a[[ar ;img[at jidher li t-team immexxi minn Montella g[addej minn fa]i ferm negattiva, g[aliex huma kienu anki eliminati millCoppa Italia. Il-bidu kien tajjeb

g[all-Vjola, fejn kien Migliaccio li feta[ l-iskor fit22 minuta wara pass ta’ Pasqual. Catania bdew irrimonta tag[hom fit-tieni taqsima, u wara [ames minuti mill-ftu[, kien Legrottaglie li kiseb il-goal tad-draw. Tnax-il minuta mit-tmiem, Fiorentina kellhom lil Aquilani imke//i, u Catania approfittaw meta skorjaw il-goal tar-reb[a, [ames minuti mit-tmiem, permezz ta’ Castro.

PARMA – Napoli riedu bilfors ir-reb[a minn din illog[ba fit-Tardini biex jisfruttaw i]-]elqa mhuxmistennija ta’ Juventus, is-Sibt kontra Genoa. Din irnexxielhom jiksbuha wara battikata kontra Parma, immexxija minn Donadoni, u Napoli irnexxielhom jag[mlu dan grazzi g[all-goal lejn ittmiem, mill-aqwa skorer, Cavani. Napoli marru filvanta;; wara 20 minuta permezz ta’ Hamsik, wara pass ta’ Dzemaili. Kwarta mittmiem, Parma kisbu l-goal taddraw meta xutt ta’ Sansone kien imxellef g[al ;ewwa minn Cannavaro. Napoli kisbu r-reb[a li riedu, grazzi g[allaqwa skorer tal-kampjonat, Cavani, li issa ressaq lil Napoli vi/in il-qu//ata. GENOVA – Sampdoria kisbu tliet punti importanti meta g[elbu bi skor tennistiku ta’ 6-0 lil Pescara f’konfront dirett. Protagonista assolut tadDoriani kien l-attakkant ]ag[]ug[ Icardi, li skorja erba’ goals. Sampdoria marru filvanta;; wara nofs sieg[a meta Eder skorja mill-11-il metru, u tliet minuti qabel l-intervall, Icardi skorja l-ewwel goal tieg[u. Fit-tieni taqsima, Sampdoria g[amlu [erba millavversarji, fejn Obiang g[amilhom tlieta fil-50 minuta, biex Icardi skorja tliet goals o[ra fis-56, fit-58 u fil-71 minuta g[al skor finali ta’ 6-0. UDINE – Udinese irkupraw mit-telfa kbira li sofrew f’Turin kontra Juventus meta g[elbu lil Siena 1-0, biex issa jinsabu fiddisa’ post tal-klassifika. G[al Siena din it-telfa t[allihom we[idhom fl-a[[ar post talklassifika, biex it-tamiet tag[hom li jsalvaw qeg[din dejjem jonqsu. Il-goal rebbie[ ta’ Udinese kien skorjat minn Muriel, fis-36 minuta. MILAN – Draw 2-2 bejn Inter u Torino f’San Siro,

liema ri]ultat ikompli jbieg[ed lil Inter mil-leaders. Chivu feta[ l-iskor wara 5 minuti g[al Inter imma ]ew; goals minn Meggiorini fit-23 u t-52 minuta dawru r-ri]ultat favur Torino. Madankollu fis-66 minuta Cambiasso kiseb iddraw g[al Inter wara azzjoni ta’ Zanetti li re;a’ kien l-a[jar plejer.

Mathieu Flamini (lemin) ta’ AC Milan jissielet g[all-ballun ma’ Giacomo Bonaventura ta’ Atalanta

Ri]ultati u klassifiki Serie A

Lazio v Chievo Juventus v Genoa Bologna v Roma Atalanta v Milan Cagliari v Palermo Catania v Fiorentina Parma v Napoli Sampdoria v Pescara Udinese v Siena Inter v Torino Kif jinsabu

L RD T Juventus 22 15 4 3 Napoli 22 14 4 4 Lazio 22 13 4 5 Inter 22 12 4 6 Milan 22 11 4 7 Fiorentina 22 10 6 6 Catania 22 10 5 7 Roma 22 10 4 8 Udinese 22 8 9 5 Parma 22 8 7 7 Chievo 22 8 4 10 Torino (-1) 22 610 6 Sampdoria (-1)22 7 4 11 Atalanta (-2) 22 7 4 11 Bologna 22 6 4 12 Cagliari 22 5 6 11 Pescara 22 6 2 14 Genoa 22 4 6 12 Palermo 22 3 8 11 Siena (-6) 22 5 5 12

0-1 1-1 3-3 0-1 1-1 2-1 1-2 6-0 1-0 2-2

F 46 43 32 35 39 39 31 47 33 30 23 27 28 19 30 21 17 22 19 22

K Pti 49 20 46 22 43 25 40 28 37 27 36 28 35 38 34 31 33 29 31 34 28 26 27 29 24 32 23 32 22 38 21 45 20 35 18 35 17 34 14 15

Log[ob li jmiss SERIE A Il-:img[a 01-02-13 Roma v Cagliari Is-Sibt 02-02-13 Torino v Sampdoria Napoli v Catania Il-{add 03-02-13 Chievo v Juventus Fiorentina v Parma Genoa v Lazio Palermo v Atalanta Pescara v Bologna Siena v Inter Milan v Udinese

Serie B

Crotone v Sassuolo 2-1 Bari v Ascoli 0-1 Cesena v Vicenza 3-1 Empoli v Novara 0-2 Grosseto v Cittadella 3-1 Modena v Ternana 1-2 Padova v Livorno 0-0 Pro Vercelli v Reggina 0-0 Spezia v Verona 0-1 Varese v Lanciano 1-2 Juve Stabia v Brescia illum Kif jinsabu Sassuolo Livorno Verona Varese (-1) Empoli (-1) Modena (-2) Cittadella Brescia Padova (-2) Ascoli (-1) Juve Stabia Spezia Ternana Novara (-4) V. Lanciano Cesena Reggina (-3) Vicenza Pro Vercelli Grosseto (-6)

L RD T 23 16 3 4 23 14 6 3 23 13 7 3 23 10 7 6 23 9 7 7 23 9 7 7 23 9 5 9 22 710 5 23 8 9 6 23 9 5 9 23 8 6 8 23 7 7 9 23 7 7 9 23 8 5 10 23 510 8 23 5 9 9 23 6 8 9 23 3 9 11 23 4 4 15 23 4 8 11

F 47 45 36 29 38 31 28 31 28 30 34 25 25 30 21 26 20 26 19 25

K Pti

17 51

29 48 46 25 36 37 33 26 32 32 32 24 31 27 31 30 31 32 30 27 28 27 28 26 25 31 25 41 24 27 23 36 18 40 16 37 14 18

Lega Pro Grupp A

Cuneo v Reggiana 0-0 Lumezzane v Tritium 5-2 San Marino v Feralpisalo 0-1

Grupp B

Nocerina v Prato

L-Aqwa skorers

4-2

18-il goal – Cavani (Napoli) 15-il goal – El Shaarawy (Milan) 14-il goal – Di Natale (Udinese) 11-il goal – Osvaldo (Roma) 10 goals – Klose (Lazio), Lamela (Roma), Pazzini (Milan)


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

38 Sport TENNIS OPEN TAL-AWSTRALJA

It-tielet titlu konsekuttiv fl-Awstralja g[al Djokovic Novak Djokovic sar lewwel tennista ra;el li reba[ l-Open tal-Awstralja g[al tliet snin konsekuttivi fl-era professjonali, meta g[eleb lill-Britanniku Andy Murray, 6-7, 7-6, 6-3, 6-2, f’log[ba e//itanti. It-tennista Serb li issa reba[ erbg[a mill-a[[ar sitt titli Grand Slam f’Melbourne, irnexxielu jirba[ il-punti importanti meta Murray sofra minn sel[a f’siequ l-leminija u kellu l-problemi bil-hamstring. I]-]ew; plejers ipprodu/ew service e//ellenti tul il-log[ba kollha, bi Djokovic ikun l-ewwel wie[ed li jikseb brejk fittmien log[ba tat-tielet set, u dan wittielu t-triq g[ar-reb[a wara li ]-]ew; plejers kienu qasmu bejniethom tie-breaks fl-ewwel ]ew; sets.

Djokovic, imbag[ad, approfitta min-nuqqasijiet ta’ Murray, li deher li sofra milleffett tal-[ames sets li lag[ab il-:img[a biex elimina lil Roger Federer u a//erta mirraba’ set u l-final. Sadattant, Jarmila Gajdosova u Matthew Ebden saru l-ewwel tennisti Awstraljani li reb[u titlu f’main draw event sa mill2005 f’dan l-open, meta reb[u t-titlu tal-mixed doubles. Il-koppja Awstraljana – li t-tnejn g[andhom 25 sena – g[elbu li/-?eki Lucie Hradecka u Frantisek Cermak, 6-3, 7-5, fil-final li ntlag[bet fir-Rod Laver Arena u li [adet 73 minuta. Scott Draper u Samantha Stosur kienu l-a[[ar Awstraljani li reb[u titlu f’Melborune Park meta reb[u l-mixed doubles fl-2005.

Novak Djokovic re;a’ reba[ l-Open tal-Awstralja

SPARAR

Rekord nazzjonali minn Kisvardai

Marianna Kisvardai

Marianna Kisvardai waqqfet rekord nazzjonali fit-tielet kompetizzjoni g[as-selezzjoni tal-Eley-NSRA, li saret fi tmiem il-;img[a fir-ranges talAirgun, fil-Bidnija. Kisvardai kellha ;urnata e//ellenti fejn kisbet punte;; ta’ 391 minn 400, li hu l-MQS biex marret fl-ewwel post fil-kategorija tal-Air rifle. Alison Vella spi//at fit-tieni post b’375, li wkoll hu MQS, waqt li Hantalka Adam kienet it-tielet bi 354, quddiem Romeo Zuber b’351, u Michael Xuereb bi 345. Fil-kategorija tal-Air Pistol, Eleanor Bezzina iddominat il-kompetizzjoni u

spi//at l-ewwel b’369 minn 400, li hu wkoll punte;; tal-MQS. Warajha spi//aw Stephen Vassallo bi 360, u Ray Cacciattolo b’353. Mario Mallia Milanes temm ir-raba’ u Josette Calleja l-[ames bi 306. Fl-event tal-Junior fl-air-rifle, Gianluca Azzopardi Spiteri wera lpotenzjal tieg[u meta [are; rebbie[ bi 338 minn 400 quddiem id-debuttant Matthias Mangion, li kiseb 232, [ames punti quddiem Isaac Zammit. Fi tmiem il-kompetizzjoni, ilPresident tal-Federazzjoni, Carmel Cascun, fera[ lill-parte/ipanti u qassam it-trofej.


IN-NAZZJON It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

Sport 39

Draw li iktar jissodisfa lil Sliema W. minn Cristian Antony Muscat

0

BOV PREMIER

SLIEMA W.

G. Zammit, A. Muscat, L. Martinelli, P. Barbetti, M. Scerri, I. Zammit, C.G. Baldacchino, I. Woods, S. Bajada, M. Muchardi, S. Bianchardi Sost: A. Faccini flok I. Woods 89min

0

BIRKIRKARA

J. Haber, E. Herrera, R. Pereira, J. Zerafa, R. Camenzuli, S. Shodiya Haruna, P. Fenech, G. Sciberras, Z. Muscat, R. Muscat, A. Mendoza Sost: J.P. Mifsud Triganza flok R. Camenzuli 60min, Y. Hernandez flok R. Muscat 69min, J. Dos Reis Santos flok S. Shodiya Haruna 89min

Imwissi: P. Fenech 20min (B) Referee: Fyodor Zammit IN-NAZZJON Plejer tal-Log[ba P. Fenech (B) Sliema Wanderers temmew il-konfront ta’ bejniethom kontra Birkirkara fi draw ta’ ming[ajr goals, li iktar jissodisfa lil Sliema Wanderers fl-objettiv tag[hom li jassiguraw post fi/-Championship Pool. Huma kienu ming[ajr ilplejers importanti Beppe Muscat, Luigi Ruggiero u lgoalkeeper Henry Bonello. Min-na[a l-o[ra, Birkirkra kienu ming[ajr il-plejer importanti Jhonnattann Benites Da Conceicao. G[al Birkirkara iddebutta bejn illasti l-goalkeeper internazzjonali Justin Haber, waqt li min-na[a l-o[ra, g[al Sliema Wanderers iddebutta

l-plejer Ian Zammit, li ng[aqad mag[hom matul ilgimg[a li g[addiet b’self sa tmiem l-ista;un. L-ewwel azzjoni denja ta’ nota fil-loghba waslet fil-31 minuta meta free-kick ta’ Ryan Camenzuli g[al Birkirkara kien milqug[ f’]ew; tentattivi minn Glenn Zammit. }ew; minuti biss wara, kien hemm azzjoni velo/i u sabi[a ta’ Birkirkara meta Joseph Zerafa [arab tajjeb bil-ballun, g[adda lejn il-plejer ]ag[]ug[ Ryan Camenzuli, li mal-ewwel tefa’ cross fil-kaxxa, b’Shola Shodiya Haruna jitfa’ ftit barra. Minuta wara, l-istess Shola Shodiya Haruna ra

Shaun Bajada ta’ Sliema, immarkat minn Rowen Muscat (Ritratti> Joseph Galea)

daqqa tar-ras o[ra minn tieg[u salvata minn Zammit. E]att qabel tmiem l-ewwel taqsima, Ian Zammit ra lil Justin Haber ftit barra minn postu, u ttanta xortih minn tliet kwarti ta’ ground, bilballun jg[addi ftit barra millwieqfa. Fit-48 minuta, Shola Shodiya Haruna [ela /ans tad-deheb meta minn quddiem Zammit xe[et inkredibbilment g[oli. Fil-71 minuta, free-kick ta’ Ryan Hernandez g[al Birkirkara ;ie mdawwar

f’corner bi bravura millgoalkeeper tal-Wanderers, Glenn Zammit. }ew; minuti biss wara, l-Istripes re;g[u [olqu l-periklu meta xutt talplejer internazzjonali Edward Herrera g[adda ftit g[oli millasti difi]i minn Zammit. Fit83 minuta, Shola Shodiya Haruna falla /ans tajjeb g[al Birkirkara meta ;ie wi// imb wi// mal-goalkeeper avversarju Glenn Zammit, wara li ir/ieva pass tajjeb ming[and Paul Fenech. Birkirkara issa jmisshom

Kif Jinsabu Valletta Hibernians Birkirkara Mosta Tarxien R Sliema W Balzan Qormi Floriana {amrun S Melita Rabat A

L R 20 12 20 13 20 10 19 10 19 9 20 9 20 7 19 7 20 5 20 4 19 2 20 0

D 6 2 7

T F 2 45 5 44 3 42 1 8 33 4 6 35 4 7 29 5 8 31 3 9 27 9 6 26 4 12 24 5 12 16 8 12 13

K Pt 42 24 41 18 37 27 31 32 31 20 31 32 26 20 24 25 24 53 16 48 14 42 8 14

jilag[bu kontra Qormi waqt li Sliema Wanderes jaffrontaw lil {amrun Spartans.

Hibs jeg[lbu lil Balzan f’log[ba medjokri

2

BOV PREMIER

HIBERNIANS (2)

M. Muscat, A. Pulis, R. Camilleri, R. Soares, A. Cohen, C. Failla, Z. Levnaic, J. Lima, B. Kristensen, M. Dias, J. P. Farrugia Sost: A. Azzopardi flok A. Pulis 63min, S. Pisani flok J.P. Farrugia 75min, J. Bezzina flok J. Lima 82min

0

BALZAN

D.M. Martinez, J. Borg, M. Mendy, S. Giglio, R.G. Conceicao, R. Forace, J. Pace, D. Grima, C. Caruana, F. Aboulezz, R. Darmanin Sost: C. Micallef flok R. Forace 32min, B. Bondin flok R. G. Conceicao 46min, R. De Barros Consani flok C.C. Caruana 75min

Imke//i: M. Mendy 32min (B) Imwissi: J. Lima 79min (H) Skurjaw: S. Giglio og 31min, J.P. Farrugia 43min (H) Referee: Trustin Farrugia Cann IN-NAZZJON Plejer tal-Log[ba A. Cohen (H) F’log[ba li m’offriet xejn partikulari, spe/jalment fittieni taqsima, Hibernians g[elbu lil Balzan 2-0, bi]]ew; goals de/i]ivi jaslu ttnejn fl-ewwel taqsima. B’hekk Hibernians, kif kien mistenni ]ammew il-pass mal-leaders, Valletta, u bittliet punti mirbu[in re;g[u ]ammew it-tieni post, punt ta[t i/-Champions. Kienu Hibernians li [ar;u fuq l-offensiva u wara biss tliet minuti Rodolfo Soares

g[adda tajjeb lejn Jean Paul Farrugia, li x-xutt angulat tieg[u g[adda g[oli. Fid-9 minuta, Jean Paul Farrugia g[adda pass fuq ix-xellug lejn Clayton Failla li l-cross-shot tieg[u stampa mal-mimduda qabel ;ie kklerjat. Balzan qatt ma dehru flattakk, u fit-23 minuta wara azzjoni personali ta’ Jackson Lima, ix-xutt b’sa[[tu tieg[u minn barra l-kaxxa l-kbira spi//a barra. Imma fil-31 minuta Hibernians fet[u l-

Diaz ta’ Hibs jipprova xutt g[al-lasta ta’ Martinez ta’ Balzan

iskor meta minn free-kick mog[ti minn Clayton Failla, g[olew Cohen u Stefan Giglio, u kien l-istess Giglio li fit-tentattiv tieg[u li jikklerja tefa’ l-ballun fixxibka tieg[u stess. Minuta biss wara, Balzan qalg[u daqqa ta’ [arta meta spi//aw jilag[bu b’g[axar plejers, hekk kif tke//a g[alihom Matthew Mendy

wara li ir/ieva ]ew; karti sofor fil-log[ba. Fit-43 minuta Hibs irduppjaw l-iskor u prattikament g[alqu l-log[ba meta wara nuqqas ta’ ftehim bejn il-goalkeeper Martinez u d-difensur Garcia Conceicao da[al tajjeb JEAN PAUL FARRUGIA, li bla diffikultà tefa’ l-ballun f’lasta vojta. Fit-tieni taqsima, l-

azzjonijiet kienu minimi g[all-a[[ar tant li l-unika azzjoni denja ta’ nota kienet fit-48 minuta, xutt /entrali ta’ Jean Paul Farrugia ;ie salvat ming[ajr diffikultà minn Martinez. Il-bqija, Hibs dehru komdi jikkontrollaw ilvanta;; doppju waqt li Balzan, li anki meta kienu bi 11 dehru inferjuri, g[a]lu li jillimitaw il-[sara.


It-Tnejn, 28 ta’ Jannar, 2013

40 Lokali

Il-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, ilbiera[ kienet i//elebrata f’temp mill-isba[. Wara /-/elebrazzjoni litur;ika fil-knisja ar/ipretali ta’ San Pawl fil-Belt, fis-1.30 pm, sar il-mar/ tradizzjonali tal-festa mill-Banda Filarmonika Nazzjonali La Vallette, u filg[axija [ar;et il-pur/issjoni bl-istatwa talAppostlu Missierna San Pawl, bid-Drig[ Mirakolu] tieg[u. (Ritratt> Michael Ellul)

Addio tenders^ Direct orders issa^ Ma tridx wisq g[erf biex tinduna fejn irid je[odna lMalta Labour Party. Irid jibni power station ;dida – li mhemmx b]onnha u li ma tistax issir – billi ma jo[ro;x tender. Addio r-regoli finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. IlLabour ji;i jaqa’ u jqum mirregoli. Qed jg[idilna dan /ar u tond meta juri li di;à jaf li se jsib min jid[ol g[axxog[ol fuq power station ;dida. Tg[id, di;à g[andu ftehim verbali ma’ xi investituri? Tg[id, qieg[ed ipo;;i fuq mejda ma’ xi [add li ma jridx jg[idilna min hu u jiftiehem mieg[u ming[ajr ma jkun hemm il-pro/ess normali tat-tendering, li hu miftu[ mas-suq privat kollu? Se je[duna lura fis-snin^

Min g[andu ftit età jiftakar kif kienu jittie[du l-artijiet u ming[and min kienu jittie[du. Tajjeb wie[ed jiftakar kif kienu jitqassmu l-postijiet talGvern. }ag[]ug[ li ltqajt mieg[u dan l-a[[ar stag[;eb meta sema’ li l-istess nies li dalwaqt iridu jkunu Ministri, kienu jtellg[u xi post talGvern b[ala rigal waqt coffee morning. Tajjeb wie[ed

jitakar kif wie[ed kien jing[ata telefon b’mod illegali! Dawn huma l-istess nies li issa jridu jibnu power station ;dida o[ra ming[ajr ma jin[are; tender u ming[ajr ma’ g[andna b]onnha. :a la darba l-Labour lest ma jo[ro;x tender biex jibni power station ;dida, a[seb u ara kemm se jkun qed i]omm mar-regoli meta jin[ar;u tenders ]g[ar li minnhom igawdu is-self-employed, l-industrija u l-[addiema Maltin u G[awdxin! Il-Labour qieg[ed juri b’mod l-aktar /ar li ma jimpurtahx minn pro/ess ta’ tendering ta’ pro;ett massi//, u li jrid jie[u l-li;i f’idejh. Fejnha d-demokrazija li tant [dimna g[aliha? Minbarra li Muscat u n nies tieg[u lesti jduru [addiem [addiem ta/-/ivil u jaraw jag[tuhomx transfer jew le, mhux lesti jkunu trasparenti fuq kuntratt ta’ miljuni kbar ta’ ewro li se jorbtuna bih g[al 10 snin!“Vote Labour, get no labour”, qalli [abib sin/ier li dan l-a[[ar /empilli biex immur in]ur il-familja tieg[u. G[andu ra;un. Mil-Labour, l-ekonomija

qatt ma mxiet ’il quddiem, u g[alhekk ma tistenniex a[jar. Vote Labour, get no labour

Muscat beda din il-kampanja elettorali bil-gimmick taliffirmar ta’ billboard f’nofs ta’ lejl. L-g[atx g[all-poter wasslu sabiex jag[mel din ilgimmick qabel il-President xolja l-Parlament. Il-logo tal-MLP hu ver]joni a;;ornata tal-arma ta’ Malta li kien g[amel Mintoff fl1974. Dakinhar, Mintoff idde/ieda li jne[[i l-arma ta’ Malta li kienet ilha tintu]a mill-Indipendenza, u g[amel arma tonda bil-ba[ar u bixxemx. Muscat re;a’ rrikorra g[all-istess stil u idea – logo tond bix-xemx u l-ba[ar u prattikament bl-istess kuluri. Hu /arissimu li l-logo mag[]ul minn Muscat g[al din il-kampanja elettorali g[andu g[eruq Mintoffjani, b[alma fl-a[[ar mill-a[[ar g[andu kull argument li qieg[ed jag[mel Muscat. Dawn l-argumenti gejjin minn nies li llum il-;urnata huma madwar Muscat, nies li kienu hemm anki fi ]mien Mintoff.

media•link COMMUNICATIONS

Fil-logo u fil-media clips tal-Labour, l-Unjoni Ewropea ma tissemma mkien. Fil-mass meeting talLabour, il-bandiera talUnjoni Ewropea ma dehret imkien. Dan g[aliex jib]a’ jammetti li kienet de/i]joni [a]ina li Muscat fl-2003 [adem bis-s[i[ ma’ Sant kontra Malta li tissieheb flUE? Dan kollu hu komparabbli ma’ dak li Muscat qed jag[mel fuq il-bini ta’ power station ;dida li l-poplu ma jridx u qed jaraha ]ejda u ma jista’ jifhem xejn fuq il[tie;a tag[ha. Fil-veru sens tal-kelma, “tba]war ftit ’l hawn u tba]war ftit ’l hemm”! Hekk kien qalilna lg[alliem ta’ Muscat, cioè dak li wieg[ed li jne[[i lVAT u sammarna b’gozz taxxi tas-CET – Alfred Sant. Skont l-MLP u l-logo tieg[u, ix-xemx titla’ biss meta jkun hemm Gvern Laburista bi twemmin So/jalista. U x-xemx titla’ g[alLaburisti, g[aliex l-MLP ja[seb li Malta hi bi dritt tag[hom u jistg[u jag[mlu li jridu g[alihom, kif g[amlu meta [adu proprjetà privata

minn David Agius david.agius@gov.mt

biex tawha lil tal-qalba, jew g[amluha ka]ini, jew meta taw impjieg mal-gvern lil talqalba. Addio tenders malLabour? Direct Orders issa? Hu /ar li ‘Labour won’t work’ g[aliex Labour means no labour. G[all-MLP, ixxog[ol tieg[ek mhux prijorità g[aliex investiment ta’ Gvern li mhux g[aqli, igerrex lillinvestituri, kemm lokali u kemm barranin.

David Agius hu deputat u kandidat tal-PN g[all-elezzjoni ;enerali

2013_01_28  

In-Nazzjon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you