Page 1

www.mychoice.pn

Numru 13,267

€0.55

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Dalli tikxef g[awwar Muscat L-MLP wissa li persuni li ma ja[sibx li huma kapa/i g[al po]izzjoni partikulari, iqa//athom u jbiddilhom ma’ o[rajn li hu jemmen li huma kapa/i minn Jerome Caruana Cilia

Jekk ikun fil-Gvern ilMalta Labour Party, persuni li ja[dmu ma’ entitajiet governattivi f’po]izzjoni g[olja, u li fil-fehma talLabour fil-Gvern ma jist[oqqilhomx li jkunu hemm, se jitne[[ew. Din id-dikjarazzjoni /ara g[amlitha l-kelliema Laburista g[as-settur pubbliku, Helena Dalli f’konferenza tal-a[barijiet fi/-?entru Nazzjonali Laburista. G[al din id-dikjarazzjoni tal-MLP, kien hemm reazzjoni immedjata tal-

Partit Nazzjonalista li qal li x-Shadow Minister Laburista Helena Dalli kompliet tikxef g[awwar Muscat. Kompliet tikxef x’g[andu pjanat Muscat jekk ikun Prim Ministru. Dalli kkonfermat b’mod /ar li bilpoter f’idejh, Muscat u lMLP se jqa//tu l-irjus ta’ min jidhrilhom huma. Muscat ma jg[id xejn, i]omm [alqu mag[luq u j[alli lill-poplu fl-g[ama. Imma ta’ madwaru qed jikxfulu g[awwaru u l-pjani g[al pa;na 5

Wie[ed mill-parte/ipanti tal-edizzjoni ta’ din is-sena tal-LifeCycle, jerfa’ li]-]ew; uliedu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qabel ma nbdiet l-isfida ta/-/iklisti fl-Awstralja b’risq ir-renal unit (Ritratt> Michael Ellul) Aktar f’pa;na 5

Anniversarju b’tag[lima

Overdrive

L-MLP jiddejjaq isemmi r-reb[a elettorali ta’ b[al-lum 16-il sena. Muscat f’dak il-Gvern kien wie[ed mill-aktar nies ifa[[ar id-de/i]jonijiet []iena tal-Labour.

L-a[[ar a[barijiet fl-industrija tal-karozzi fil-pubblikazzjoni tal-magazin Overdrive li qed jitqassam ma’ din il-[ar;a

Ara editorjal f’pa;na 11 u opinjoni f’pa;na 32


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Lokali 5

I/-/iklisti tal-LifeCycle Challenge fi triqithom lejn l-Awstralja minn Joanna Mifsud

I/-/iklisti tal-LifeCycle 2012 [allew Malta lejn lAwstralja biex jag[tu bidu g[al din l-isfida li da[let fl14 -il edizzjoni tag[ha. Ir-rotta tal-LifeCyle din is-sena se ti]volgi flAwstralja – l-ewwel darba f’dan il-kontinent imbieg[ed. I/-/iklisti huma mistennija jibdew din ilmaratona nhar il-{add. B[as-soltu l-isfida g[andha g[an nobbli – li jin;abru flus g[ar-Renal Unit flIsptar Mater Dei. I/-/iklisti se jkunu qed ikopru distanza ta’ 1,900 kilometru, minn Brisbane sa Melbourne fl-Awstralja, laktar pajji] bog[od li qatt marru biex jag[mlu din lisfida. Fl-edizzjoni ta’ din issena qed jie[du sehem 33 /iklist u huma mistennija li jibdew din il-maratona l{add li ;ej, [in talAwstralja, u mistennija jtemmu l-isfida f’g[axart ijiem. Minbarra t-33 /iklisti, ser jitilg[u fuq din il-missjoni 14-il support staff, fosthom ]ew; tobba, fi]joterapista, psikolo;ista, erba’ koki u ]ew; camera crew. Il-LifeCycle Challenge

ilha ssir mill-1999, u bdiet minn grupp ta’ voluntiera dedikati li riedu jqajmu kuxjenza tal-marda talkliewi. Minn dakinhar ’l hawn, ta’ kull sena l-fondi li jin;abru jmorru biex jinxtara apparat g[ar-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei kif ukoll biex jg[inu l-kwalità tal-[ajja tal-pazjenti li jkun qed ibatu minn din ilkundizzjoni. Is-sena l-o[ra n;abret issomma ta’ €120,000 u din is-sena, sad-data tat-tluq tag[hom lejn l-Awstralja, is-somma kienet di;à telg[et g[al €190,000. Il[olma tal-LifeCycle Team din is-sena hi li bil-flus mi;bura tinxtara Plasma Electroforated Machine, li hi magna apposta li tipprovdi demm bil-minerali kkontrallati apposta g[al pazjenti bil-mard tal-kliewi. Kull minn jixtieq jag[ti donazzjoni g[andu jibg[at sms fuq 5061 7370 g[al g[otja ta’ €2.33; 5061 8920 g[al €6.99; u 5061 9229 g[al €11.65. Jintlaqg[u wkoll donazzjonijiet minn linja fissa fuq 5160 2020 g[al €10; 5170 2005 g[al €15; u 5180 2006 g[al €25.

Robert Yahdon Vernon Luke jippre]enta l-kredenzjali lill-President ta’ Malta George Abela b[ala l-Kummissarju G[oli Ingli] il-;did g[al Malta (Ritratt> DOI)

Kummissarju G[oli Ingli] ;did g[al Malta Robert Yahdon Vernon Luke hu l-Kummissarju G[oli Ingli] il-;did g[al Malta. Il-{amis filg[odu Robert Luke ippre]enta l-kredenzjali tieg[u lillPresident ta’ Malta George Abela, f’/erimonja li saret fis-sala tal-Ambaxxaturi, fil-Palazz Presidenzjali l-Belt Valletta. Robert Luke sostna li jinsab kuntent li se jibda l-[idma tieg[u f’pajji]na u lest li ja[dem sabiex ir-relazzjonijiet bejn i]-]ew; pajji]i, li di;à huma b’sa[[ithom [afna, ikomplu jissa[[u u jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn i]-]ew; na[at. Il-Kummissarju G[oli Ingli] il-;did g[al Malta f’kummenti li ta lill-midja spjega wkoll kif b[ala membri tal-Unjoni Ewropea u anke talCommonwealth kemm Malta kif ukoll l-Ingilterra g[andhom ja[dmu bis-s[i[ sabiex isa[[u linvestiment bejn i]-]ew; pajji]i u fl-istess [in

jattiraw aktar investiment barrani u ja[dmu sabiex flimkien jeg[lbu l-isfidi. Robert Luke qal ukoll li hu flimkien malfamilja tieg[u, martu u t-tliet uliedu, hu [erqan sabiex jesplora ‘l pajji]na, u jifhem il-kultura u lpoplu Malti u G[awdxi. Robert Yahdon Vernon Luke ing[aqad masservizz diplomatiku Ingli] fis-sena elfejn wara li [adem mal-UK’s Millennium Commission. FilForeign and Commonwealth Office, fejn beda l[idma tieg[u fil-qasam tal-affarijiet barranin, [adem fuq il-pro/ess tal-pa/i fil-Lvant Nofsani. Karigi o[ra li okkupa f’missjonijiet diplomati/i barra l-Ingilterra [aduh f’pajji]i b[all-Bra]il u f’Pari;i. F’Malta hu se jkun qed jie[u post Louise Stanton li kienet ilha f’Malta mill-2009.

Muscat u l-MLP jqa//tu l-irjus ta’ min jidhrilhom huma minn pa;na 1

tieg[u jekk ikun fil-Gvern – iqa//at l-irjus ta’ dawk li lMLP ma jaqbilx mag[hom. Ix-Shadow Minister Laburista rreferiet b’mod partikolari g[al Transport Malta. “Jekk g[andek bniedem totalment ineffi/jenti, na[seb dana jkun kas partikulari, imbag[ad we cross that bridge when we come to it” qalet Helena Dalli. Dalli qalet li Gvern ;did Laburista jbiddel lil dawn innies ma’ persuni li huma addattati g[al dik ilpo]izzjoni. Dalli kompliet tg[id ukoll li “g[andek ka]ijiet fejn g[andek nies li ma jimmeritawx li jkunu f’/ertu po]izzjonijiet g[aliex m’g[andhomx il-[iliet ne/essarji biex jie[du de/i]jonijiet f’dak il-livell min[abba li mhumiex

kwalifikati u ma spe/jalizzawx f’dak is-settur.” Id-dikjarazzjonijiet ta’ Dalli, qal il-Partit Nazzjonalista, ikomplu ma’ dak li qal ix-Shadow Minister Laburista Gino Cauchi, li waqt konferenza tal-a[barijiet fit-13 ta’ dan ix-xahar iddikjara li l-MLP di;à qed jitkellem ma’ nies li jridu ja[dmu l-PBS meta l-Labour ikun fil-Gvern. Il-Malta Labour Party, minn issa, qed jara min g[andhom ikunu nnies li jidda[[lu ja[dmu malGvern u f’kumpaniji pubbli/i. Dalli qalet ukoll li g[andu jitwaqqaf Bord biex jivvaluta l-in;ustizzji, li skont Helena Dalli saru matul din ille;islatura. Imma meta kienet mistoqsija mill-;urnalisti dwar dan il-bord, ma we;bitx, i]da qalet li din hija weg[da tal-MLP: “L-istruttura mhijiex xi [a;a li se noqog[du niddiskutu

hawnhekk, hija weg[da talPartit Laburista...” Hi sostniet li n-nies biex tne[[ihom minn post u tpo;;ihom f’ie[or trid tag[tihom xi kors u li dan se jkun determinat minn audit li g[andu jsir. “G[ax anke inti forsi n-nies biex tne[[ihom u tpo;;ihom (xi mkien) ie[or g[andek b]onn ittihom xi ta[ri; jew kors jew xi diploma... allura dan l-e]er/izzju ta’ redeployment li konna tkellimna fuqu fi/-/ivil, jo[ro; ukoll minn dan l-audit li se jkun qed isir f’dawn lentitajiet”, sostniet Helena Dalli. Meta kienet mistoqsija dwar jekk hemmx xi persuni li l-Labour ma ja[sibx li jixraqlilhom ikunu f’kariga partikulari, hi qalet li se jsir re-deployment u dawn se jitni]]lu minn din ilpo]izzjoni permezz tal-

interviewing boards. Helena Dalli qalet li l-MLP jifhem li l-poplu qed jistenna li ssir ;ustizzja fl-awtoritajiet u d-dipartimenti tal-gvern billi min ;ie m/a[[ad, jing[ata dak li [aqqu. Helena Dalli re;g[et a//ennat g[al trasfers li jistg[u jsiru u qalet li dan jista’ jsir wara li dawn jing[ataw it-ta[ri; me[tie;: “Mhux numri e]atti ji;ifieri... hemm areas [afna li hemm b]onn tan-nies, ji;ifieri jekk isir excecise bis-serjetà ta’ retraining u re-deployment... hemm fejn imorru.” Fir-reazzjoni g[al dawn la[[ar dikjarazzjonijiet, ilPartit Nazzjonalista qal li Helena Dalli mhix ;dida g[at-tqa//it tal-irjus. Ta[t irresponsabbiltà tag[ha b[ala Segretarju Parlamentari, ilgvern ta’ Alfred Sant kien instab [ati ta’ diskriminazzjoni politika fil-

konfront ta’ Angela Callus meta fl-1998 ma ntg[a]litx biex ter;a’ tokkupa l-kariga ta’ Direttur tad-Dipartiment tal-Ugwaljanza tan-Nisa u minflokha ntg[a]let Reneè Laiviera. Laiviera kienet tag[ti pariri dwar id-drittijiet tan-nisa lill-MLP b[ala Chairperson tal-Kummissjoni tal-MLP g[ad-drittijiet ugwali, u kienet ukoll konsulenta ta’ Helena Dalli. Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-Impjiegi kien irri]ulta li saret rakkomandazzjoni biex ma tin[atarx Angela Callus g[ax “il-Ministru kienet tkun aktar happy ta[dem ma Reneè Laiviera li di;à kienet kollaboratri/i politika vi/in tag[ha”. L-MLP ta’ Muscat, qal ilPartit Nazzjonalista, qed ikompli jikkonferma li g[adu l-istess b[alma kien fil-passat u ma nbidilx – ja[dem bilba]u]li Laburisti.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

2 Lokali

Ag[ti d-demm… u tkun qed tag[ti tama lil [addie[or

Ebda riskju fil-va//in tal-influwenza li qed jing[ata Malta Il-va//in kontra l-influwenza li ;ie rtirat lItalja mhux va//in irre;istrat f’Malta u qatt ma dda[[al jew tpo;;a fis-suq f’pajji]na u g[aldaqstant, il-pubbliku qatt ma kien espost g[al xi riskju. Is-Segretarjat g[all-Anzjani u l-Kura filKomunità, spjega fi stqarrija li l-va//in mixtri mill-Gvern Malti hu manifatturat minn kumpanija o[ra u g[adda mill-pro/essi kollha ta’ verifika stabbiliti mill-Unjoni Ewropea. G[aldaqstant, tkompli l-istqarrija, il-va//in li qed jing[ata lokalment ma fih ebda riskju

u l-pubbliku hu m[e;;e; biex ikompli jitlaqqam kontra l-influwenza. It-tilqim kontra l-influwenza sta;jonali beda jing[ata minn din il-;img[a mi/-?entri tas-Sa[[a u diversi Kunsilli Lokali. Il-va//in qed jing[ata b’xejn lil kull min g[alaq 55 sena u ikbar, u t-tfal bejn is-sitt xhur u l-[ames snin. Il-va//in qed jing[ata b’xejn ukoll lil kull min g[andu kundizzjoni kronika tal-qalb, kliewi, fwied, id-diabete u kundizzjonijiet li jaffettwaw is-sistema immunitarja inklu] lHIV u l-AIDS.

Tfajla tqila titlef il-libertà provi]orja Il-Pulizija tg[id li l-problema hi li n-namrat tag[ha hu ta’ influwenza [a]ina u dejjem ida[[alha fl-inkwiet minn Ray Abdilla

It-Temp

UV INDEX

5

IT-TEMP ftit imsa[[ab bi s[ab g[oli li ji]died VI}IBBILTÀ tajba IR-RI{ [afif min-Nofsinhar li jsir moderat milLbi/ BA{AR [afif li jsir [afif g[al moderat IMBATT ftit li xejn TEMPERATURA l-og[la 24˚C XITA f’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 38.6 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 137.7 mm IX-XEMX titla’ fis-07.17 u tin]el fit-18.16

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IL-{AMIS L-og[la 25˚C L-inqas 18˚C

IL-:IMG{A L-og[la 27˚C L-inqas 18˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 19˚C

IL-{ADD L-og[la 21˚C L-inqas 19˚C

IT-TNEJN L-og[la 22˚C L-inqas 19˚C

UV

UV

UV

UV

UV

5

4

4

4

4

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 22˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 32˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 13˚C imsa[[ab, Ateni 23˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 17˚C imsa[[ab, Berlin 10˚C xita, Brussell 11˚C xita, il-Kajr 29˚C ftit imsa[[ab, Dublin 12˚C imsa[[ab, Kopen[agen 08˚C imsa[[ab, Frankfurt 09˚C imsa[[ab, Milan 18˚C xemxi, Istanbul 19˚C imsa[[ab, Londra 12˚C xita, Madrid 16˚C imsa[[ab, Moska 05˚C imsa[[ab, Pari;i 15˚C xemxi, Bar/ellona 19˚C xita, Ruma 22˚C xemxi, Tel Aviv 27˚C ftit imsa[[ab, Tripli 25˚C ftit imsa[[ab, Tune] 23˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 11˚C imsa[[ab, Zurich 10˚C imsa[[ab, Munich 11˚C xemxi, Stokkolma 04˚C ftit imsa[[ab, St. Petersburg 04˚C imsa[[ab

Tfajla li minn hawn u ftit tal;img[at o[ra mistennija twelled tarbija, ;iet kundannata tliet xhur [abs wara li ammettiet quddiem l-Ma;istrat Neville Camilleri li kisret ilkundizzjonijiet tal-[elsien millarrest. Donna Camilleri, ta’ 26 sena minn Santa Lu/ija, nhar it-Tlieta li g[addew kienet mixlija flimkien ma’ o[tha u ra;el ie[or b’serqa minn showroom filG]ira. Meta tressqet il-Qorti hi ng[atat il-libertà provi]orja fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li tiffirma fl-G[assa tal-Pulizija u li ma to[ro;x mid-dar bejn it-

8pm u s-6am. I]da, f’anqas minn 24 sieg[a li l-Qorti g[amlet dawn il-kundizzjonijiet, hi nqabdet il-G]ira ftit qabel nofsillejl. Il-Qorti kkundanatha tliet xhur [abs filwaqt li rrakkomandat lid-Direttur tal{abs biex i]omm lil Camilleri fit-taqsima forensika tal-Isptar Mount Carmel min[abba lqag[da tag[ha. Donna Camilleri flimkien ma’ o[tha Amanda Camilleri u ra;el, kienu tressqu l-Qorti mixlijin li serqu €1,800 fi flus kontanti mix-showroom tal-kumpanija Gauci Borda & Sons.

L-Ispettur Jason Sultana qal fil-Qorti li filwaqt li hemm b]onn li xi [add ji;bed widnejn Donna Camilleri, hu ma jaqbilx li l-a[jar soluzzjoni hi li l-[abs g[andu jkun l-a[jar g[a]la. Il-problema tag[ha hi li nnamrat tag[ha hu ta’ influwenza [a]ina fil-konfront tag[ha u dejjem ida[[alha flinkwiet. Donna Camilleri g[andha problema ta’ droga, u li kieku o[tha kellha tag[mel wisg[a g[aliha, setg[et tibda tag[mel programm ta’ riabilitazzjoni. Il-garanzija personali ta’ €3,000 ma ntilfitx.

B[al-lum 25 sena

I

siru diskussjonijiet ma’ g[aqdiet tal-ambjent dwar il-post tal-Power Station il-;dida. Kienu spjegati l-investigazzjonijiet li saru fuq diversi postijiet u /-/irkustanzi u rra;unijiet li wasslu g[all-g[a]la tal-post g[allPower Station il-;dida. F’diskors waqt attività politika, il-Prim Ministru Eddie Fenech Adami tenna l-istedina tieg[u lill-Kap tal-Oppo]izzjoni biex iressaq alternattivi ra;jonevoli g[as-sit propost fejn tinbena l-Power Station. Il-Prim Ministru qal li l-inqas post fejn issir [sara lill-pajji] hi fin-na[a ta’ Delimara. Is-Segretarju Parlamentari Ninu Zammit tkellem dwar id-di]astru li [allew warajhom is-So/jalisti fil-qasam tal-ener;ija. Min[abba din il-kri]i, il-pajji] ;ie fi b]onn imminenti li mhux aktar tard mill-1991, ikollu Power Station ;dida biex tla[[aq mal-[ti;iet pre]enti u ja[sbu g[all-i]vilupp futur. Il-post mag[]ul f’Delimara kien linqas wie[ed li joffri problemi fir-rigward tal-ambjent u l-i]jed wie[ed teknikament tajjeb u ‘l bog[od mill-abitat.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Lokali 3

Il-pro;ett kollu g[al kontra l-g[arg[ar se jinkludi b’kollox ]vilupp ta’ 17-il kilometru ta’ mini ta[t l-art g[all-ilma tax-xita (Ritratt> Michael Ellul)

Ri]erva g[all-[a]na tal-ilma tax-xita fil-G]ira minn Amy Borg

B[ala parti mill-pro;ett g[al kontra l-g[arg[ar, filG]ira qed tinbena ri]erva ta’ madwar 10,000 metru kubu ta’ ilma li jkun ;ej minn Wied G[ollieqa. F’din ir-ri]erva jista’ jintrefa’ aktar ilma li ji;i mill-mini tal-pro;ett ta’ kontra l-g[arg[ar. Dan g[aliex din ir-ri]erva filG]ira g[andha sservi biex lilma minn hemm, jiskula filwater table. Dan spjegah il-Ministru g[ar-Ri]orsi u l-Affarijiet Rurali, George Pullicino,

waqt konferenza tala[barijiet li saret fuq is-sit tal-kostruzzjoni fil-G]ira sabiex jispjega a[jar kif se ja[dem dan il-pro;ett ladarba jitlesta. Il-Ministru Pullicino spjega kif dan il-pro;ett li beda filbidu tas-sajf, u li qed isir b’investiment ta’ aktar minn €700,000, se jing[aqad ukoll mas-sistema tal-mina li qed tinbena f’{‘Attard u f’Ta’ Xbiex, biex meta f’maltempata kbira l-;ibjun jimtela, l-ilma jin]el g[al ;ol-mina biex imbag[ad l-

ilma jkun jista’ ji;i ppumpjat lura lejn il-;ibjun biex jin]el fil-water table. Dan il-pro;ett li mistenni jkun lest sa Marzu li ;ej, g[andu l-potenzjal li ji;bor u jirri/ikla mas-700,000 metru kubu ta’ ilma tax-xita kull sena, tliet darbiet aktar li l;ibjuni tal-Gvern fil-pre]ent g[andhom kapa/ità li ja[]nu. Il-pro;ett kollu g[al kontra l-g[arg[ar se jinkludi b’kollox ]vilupp ta’ 17-il kilometru ta’ mini ta[t l-art li jinkludu wkoll mina ta’ 2.2kilometru f’{a]-}ebbu; u

Il-pro;ett g[al kontra l-g[arg[ar fil-G]ira se jing[aqad ukoll mas-sistema tal-mina li qed tinbena f’{‘Attard u f’Ta’ Xbiex mina ta’ 3.2Kilometru li tg[addi minn {a]-}abbar sa Marsascala, u mina twila 11il kilometru minn {‘Attard sa Ta’ Xbiex. Minbarra l-i]vilupp ta’ mini fil-fond ta[t l-art, ilpro;ett jinkludi wkoll titjib fil-kanali, pontijiet u culverts fost infrastruttura o[ra.

Il-pro;ett kollu g[al kontra l-g[arg[ar qed isir b’investiment qawwi ta’ madwar €57 miljun b’85% kofinanzjat minn fondi talUnjoni Ewropea ta[t ilprogramm Cohesion Fund. Ilpro;ett jinkludi wkoll bdil ta’ pontijiet li se jsiru f’{al Qormi.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

4 Lokali

John Dalli jg[id li t-twissija ta’ Barroso ma tbiddel xejn G[all-eks Kummissarju Ewropew John Dalli, it-twissija li r/ieva ming[and il-President tal-Kummissjoni Ewropea Josè Manuel Barroso fis-sig[at li g[addew, “ma tbiddel xejn.” F’kummenti li kien ikkwotat li ta lil siti elettroni/i b’reazzjoni g[all-ittra li bag[atlu Barroso, John Dalli kien rappurtat li qal li se jiddiskuti l-ittra malavukati tieg[u, imma sostna li din xorta ma tipprovdi l-ebda ra;uni valida li ti;;ustifika r-ri]enja tieg[u. Dalli tenna li hu kien sfurzat jirri]enja waqt li re;a’ implika li qabel ma jir/ievi r-ra;unijiet bil-miktub, mhux lest jibg[at ir-ri]enja tieg[u bil-miktub lill-President Barroso. Fl-ittra tieg[u lil Dalli, Barroso wissieh dwar id-dikjarazzjonijiet li g[amel fla[[ar jiem, qallu li r-ri]enja tieg[u hi effettiva u rrevokabbli u kitiblu li fillaqg[a li kellhom bejniethom, kien hu li bl-aktar mod /ar irri]enja minn jeddu – u dan quddiem mill-inqas ]ew; xhieda. Barroso sostna wkoll li ta[t it-trattat tal-UE, m’hemm b]onn l-ebda talba bilmiktub g[al ri]enja, u fakkru wkoll li b[ala eks Kummissarju Ewropew g[andu l-obbligu li j;ib ru[u b’integrità, kif rikjest minn Artiklu 245 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Dan l-Artiklu jg[id li Kummissarju

Ewropew, meta jin[atar, jintrabat li, sew waqt, kif ukoll wara t-terminu tieg[u filkariga, jirrispetta d-dmirijiet li ;;ib mag[ha l-kariga, b’mod partikulari lobbligu li j;ib ru[u b’integrità u diskrezzjoni. F’ka] ta’ ksur ta’ dawn l-obbligi, il-Qorti tal-:ustizzja Ewropea, fuq talba tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, tista’ tidde/iedi li l-Kummissarju kon/ernat jew ji;i m;ieg[el jirtira inkella jitte[idlu d-dritt li jgawdi l-pensjoni jew benefi//ji o[ra li ;;ib mag[ha l-istess kariga. Fil-konferenza stampa li ta fi Brussell, John Dalli sostna l-inno/enza tieg[u u qal li se jie[u azzjoni legali biex jikkontesta d-de/i]joni ta’ Barroso, u anke dak li qal ir-rapport tal-Uffi//ju tal-UE kontra l-Frodi, l-OLAF, biex inaddaf ismu. Fi ]vilupp b’rabta ma’ dan, ftit wara lkonferenza stampa ta’ Dalli, [ar;u rapporti li /-Chairman ta’ dan il-Bord Christian Timmermans irri]enja min[abba li nqabe] pass fil-pro/edura li biha jimxi l-OLAF – min[abba li r-rapport m’g[addiex g[and il-bord qabel intbag[at lill-Avukat :enerali ta’ Malta. Minkejja f’dan, fl-a[[ar sig[at jidher li l-OLAF stess /a[ad din l-a[bar u qal li Timmermans g[adu membru tal-bord, u kulma ;ara kien li fl-a[[ar laqg[a tat-22 ta’ Ottubru l-kumitat ele;;a President

{add ma we;;a’ fi splu]joni ]g[ira qrib kamra tan-nar {add ma we;;a’ meta tard ilbiera[ filg[axija se[[et splu]joni ]g[ira waqt li kien qed jin[araq skart ]ejjed f’zona vi/in il-kamra tan-nar ta’ Santa Marija f’{al G[axaq. Jidher li l-isplu]joni se[[et min[abba li f’dan l-iskart, prin/ipalment jikkonsisti f’kartun [a]in, kien hemm ukoll xi fdalijiet tal-porvli. Fil-post issej[u l-Membri tal-Protezzjoni ?ivili kif ukoll il-Pulizija u b[ala prekawzjoni issej[et ambulanza. I]da fil-[in tal-isplu]joni ma kien hemm [add vi/in ilmaterjal li kien qed jin[araq.

;did, b’Timmermans jibqa’ membru talkumitat. Bidla li m’g[andha x’taqsam xejn mal-azzjonijiet tal-OLAF. Fi ]vilupp ie[or proprju b’rabta ma’ dan ir-rapport tal-OLAF, jidher li lUffi//ju tal-Avukat :enerali ta’ Malta lesta l-investigazzjoni tieg[u u fl-a[[ar sig[at rapporti fil-media qalu li g[adda rrakkomandazzjonijiet tieg[u lill-pulizija biex issa tkun hi li tinvestiga u tidde/iedi hemmx lok li jittie[du passi ulterjuri.

Ir-ri]enja mill-OLAF mhux marbuta mal-ka] ta’ Dalli Fi stqarrija, b’rabta ma’ dan, il-kelliem tal-Alternattiva Demokratika, Arnold Cassola, fera[ lill-Avukat :enerali g[al [effa li wera f’dan il-ka] u [e;;e; lillKummissarju tal-Pulizija biex fl-interess tal-;ustizzja u trasparenza, dan il-ka] ji;i konklu] kemm jista’ jkun malajr. Cassola qal li dan il-ka] tappan l-iskema ta’ Malta madwar id-dinja u l-Maltin g[andhom id-dritt ikunu jafu e]attament x’;ara filwaqt li John Dalli g[andu ddritt ikun jaf e]attament dwar xiex jinsab akku]at.

Fi Brussell, il-President tal-Grupp tasSo/jalisti fil-Parlament Ewropew Hannes Swoboda tenna li hemm dubji serji dwar il-pro/ess kollu li wassal g[ar-ri]enja ta’ Dalli u sejja[ lill-Kummissjoni Ewropea u l-OLAF sabiex jippubblikaw ilpro/ess kollu li wassal g[ar-rapport li fuqu saret ir-ri]enja ta’ John Dalli. Swoboda, li iktar kmieni il-;img[a li g[addiet iddikjara li l-Kummissarju minn Malta g[andu ji;i nominat wara lelezzjoni ;enerali, qal li s-So/jalisti se jiflu bir-reqqa l-kwalifiki ta’ Tonio Borg spe/jalment dwar id-drittijiet /ivili. Hu rrefera g[all-ka] ta’ Rocco Buttiglione li l-[atra tieg[u b[ala Kummissarju Ewropew twaqqfet millParlament Ewropew u qal li ma jridux li jkun hemm ripetizzjoni ta’ dan il-ka]. Fid-dawl tal-istqarrija tal-lum millOLAF, il-Koordinatur tal-Grupp talPartit Popolari Ewropew fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Ba;it tal-Parlament Ewropew, l-MEP Inge Grassle, talbet trasparenza assoluta dwar ir-ra;uni g[ar-ri]enja ta/-Chairman talKumitat tas-Sorveljanza tal-OLAF, Christiaan Timmermans, fid-dawl tarri]enja tal-Kummissarju Ewropew John Dalli.

L-MLP ikompli j[awwad tema ta’ abatement, is-sistema li biha jitnaqqsu l-emissjonijiet. Ittestijiet kollha li saru fuqha s’issa juru ri]ultati ferm aqwa millimiti stabbiliti, liema limiti di;à kienu skont l-aqwa standards ambjentali Ewropej. Il-Partit Nazzjonalista qal li dwar l-g[a]la tal-gass, il-Gvern kien /ar mill-ewwel li dan limpjant jista’ jit[addem bilgass, i]da s’issa, l-infrastruttura g[adha mhix disponibbli. Filwaqt li Mangion jg[id li limpjant missu [adem millewwel bil-gass, tajjeb jintqal li sa Di/embru 2011, l-MLP fi stqarrija kien g[adu qed jappella biex l-impjant jintu]a biddiesel. L-impjant se jiswa total ta’ €165 miljun, u g[alhekk Mangion hu wkoll skorret fuq i/-/ifra. Dwar il-qtug[ ta’ dawl, anke hawn Mangion qed i[awwad lim[u[, u biex jimmi]informa

Id-deputat Laburista Charles Mangion qed jipprova wkoll jirkeb il-karru tal-kelliema lo[ra tal-MLP dwar il-Power Station ta’ Delimara, u f’dan kollu ]balja u mhux qed jg[id il-fatti kif inhuma dwar numru ta’ aspetti. Il-Partit Nazzjonalista qal b’reazzjoni g[al dak li qal Charles Mangion, li g[al darb’o[ra g[andu jkun i//arat li tteknolo;ija w]ata f’dan l-impjant mhix prototip. Il-Power Station e]istenti f’Delimara di;à ta[dem b’sistema combined cycle u di;à tu]a l-fuel oil. G[alhekk, lestensjoni se tibqa’ tu]a l-istess sistema. Dan ikkonfermah idDeputat Laburista Evarist Bartolo waqt programm fuq ilmidja Laburista nhar it-Tlieta li g[adda, u l-kandidat tal-MLP u “espert” tal-ener;ija Konrad Mizzi fuq artiklu f’It-Tor/a. Li hu innovattiv fl-impjant hi s-sis-

qed i[allat qtug[ ta’ dawl min[abba [sarat ta’ xi tip, ma’ dawk li jissej[u scheduled maintenance fejn il-provvista tinqata’ g[al ftit [in biex ikun jista’ jsir manutenzjoni fuq cables, sistemi ta’ distribuzzjoni u o[rjan. Min-numru msemmi minn Mangion, 75% huma fil-fatt ka]i ta’ scheduled maintenance. Mangion isemmi wkoll irRapport dwar ilKompetittività, i]da jonqos milli jg[id li Malta telg[et ’il fuq b’erba’ postijiet o[ra f’termini ta’ kompetittività. Dan juri li flok l-interess nazzjonali l-Labour jinteressah biss biex jimmi]informa. Il-Gvern se jibqa’ jinvesti fis-sistema ta’ ;enerazzjoni u distribuzzjoni tal-ener;ija, biex ikompli jipprovdi stabbilità ta’ ener;ija li hija importanti biex nattiraw aktar investiment u xog[ol f’pajji]na.

Pro/eduri dwar jikkomunika estradizzjoni Angelo Fregapane Taljan ta 58 sena resi mal avukat tieg[u ,

-

denti l-Qawra, allega quddiem il-Ma;istrat Joseph Apap Bologna li l-Ispettur Mario Cuschieri ma tahx permess i/empel lill-avukat tieg[u. Fregapane, negozjant minn Agrigento, jinsab g[addej pro/eduri dwar estradizzjoni peress li l-awtoritajiet Taljani qeg[din jitolbu biex hu jintbag[at lura l-Italja [alli jiskonta numru ta’ sentenzi ta’ [abs li jla[[qu kwa]i disa’ snin. Fil-Qorti, it-Taljan allega li l-ispettur tah permess i/empel l-Italja i]da ma [alliehx

-

.

Dokumentazzjoni li ntbag[tet fl-uffi//ju talAvukat :enerali mill-Ministru tal-:ustizzja Taljan tg[id Angelo Fregapane, irid iservi tmien snin, 11-il xahar u 20 ;urnata [abs flItalja. It-Taljan qieg[ed jikkontesta bil-qawwa kollha l-estradizzjoni tieg[u lejn pajji]u. Angelo Fregapane, qed ji;i mfittex mill;ustizzja Taljana fuq reati dwar frodi u mi]appropjazzjoni ta’ miljuni ta’ ewro li allegatament hu wettaq f’pajji]u. Il-Qorti ordnat li l-Ispettur Mario Cuschieri jixhed fil-kaw]a li jmiss.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

6 Intervista

Il-Partit Nazzjonalista jmexxi lill-pajji] b’direzzjoni minn Gabriel Ellul

Joanna Agius wara l-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt il-mass meeting lejlet l-Indipendenza

Joanna Agius hi wa[da mill-kandidati l-;odda talPartit Nazzjonalista fuq iddisa’ u l-g[axar distrett. F’intervista mal-;urnalist Gabriel Ellul, hi spjegat dwar dak li [ajjarha biex tikkontesta u fi kliemha sa[qet fuq ir-rwol importanti li g[andhom in-nisa filpolitika, fost su;;etti o[rajn. Kif tiddeskrivi lilek innifsek^ Xi tg[idli dwarek^

Jiena mara mi]]ew;a u g[andi 52 sena. Jiena u Robert g[andna tlett itfal, Paula, Timmy u Jillian. Na[dem fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, xog[ol interessanti [afna u li f’pajji]na qed jikber b’rata mg[a;;la [afna. Fl-1979 mort ng[ix lAwstralja u ;ejt lura Malta fl1993. Nista’ ng[id li fi]]mien li g[amilt barra, [assejt [afna n-nuqqas ta’ Malta.

G[andek xi passatempi partikulari^ In[obb [afna l-mu]ika, spe/jalment il-mu]ika klassika. Qabel kont indoqq il-pjanu i]da llum m’g[adnix indoqq iktar. In[obb [afna larti. Nista’ ng[id li jiena persuna artistika. In[obb kemm il-pittura kif ukoll itteatru. Dan minbarra l-passatemp tieg[i tal-mixi. Hawnhekk, f’Tas-Sliema, g[andna mixja imprezzabbli mal-kosta u spiss in[obb ingawdiha b’xi passi;;ata. G[aliex g[a]ilt lillPartit Nazzjonalista^ G[a]ilt lill-Partit Nazzjonalista g[ax g[andu lvaluri li n[addan jien. Hu partit li jpo;;i lill-persuni u lill-familja fi/-/entru ta’ kollox. Il-Partit Nazzjonalista

jag[mel minn kollox biex itejjeb il-[ajja tal-familji, mill-kbir sa]-]g[ir.

X’[ajrek biex issir kandidata ;dida talpartit^ Jien [assejt li f’dan l-istadju ta’ [ajti, nista’ nikkontribwixxi sew filpolitika. Il-politika minn dejjem kienet tinteressani. Fi]-]mien li g[amilt ng[ix barra, [dimt ukoll fil-politika. Issa li l-familja tieg[i kibret, in[oss li nista’ nag[ti kontribut. Nixtieq li b[alma ksibt su//ess fil-karriera tieg[i, inkun ta’ su//ess ukoll g[all-;id tal-o[rajn. Irrid nag[ti xi [a;a lura lil pajji]i.

Qabel ma sirt kandidata tal-partit, kont tie[u sehem f’xi attivitajiet politi/i^

Jien wi// kompletament ;did. Qatt ma kont involuta fil-partit. I]da l-politika dejjem interessatni, tant li anke meta kont l-Awstralja, xorta bqajt insegwi dak li kien qed ji;ri f’Malta. Fi]-]mien li konna l-Awstralja, pajji]na kien g[addej minn inkwiet politiku kbir. Kien i]-]mien ta’ tmexxija Laburista u g[alhekk ]ammejt ru[i infurmata dwar dak kollu li kien qed ji;ri. Iktar minn hekk, flAwstralja kont na[dem ma’ Jan Wayde, politika li iktar tard saret ukoll Ministru tal:ustizzja, tan-Nisa u talAffarijiet tal-Konsumatur flAwstralja.

Il-Partit Nazzjonalista jag[mel minn kollox biex itejjeb il-[ajja tal-familji, mill-kbir sa]-]g[ir Ftit ta]-]mien ilu ;ejt avvi/inata biex nikkontesta lelezzjoni ;enerali. Kienet de/i]joni diffi/li i]da blg[ajnuna tal-qraba tieg[i, blappo;; tag[hom, g[a]ilt li na//etta.

U x’ta[seb li wassal biex inti tkun a//ettata b[ala kandidata tal-Partit Nazzjonalista^ Jien persuna kalma [afna. In[obb nisma’ [afna lin-nies u g[andi [afna pa/enzja. Na[seb li dawn il-

karatteristi/i g[enuni biex nag[mel dan il-pass importanti u nikkontesta fuq id-disa’ u l-g[axar distrett.

S’issa, kif qed t[ares lejn l-esperjenza ta’ kandidata ;dida talpartit^ X’qieg[da tag[mel^

Hi esperjenza interessanti. Qed nitg[allem [afna minnies, anke permezz ta]-]jarat li nag[mel fid-djar tan-nies. Hu sabi[ li tisma’ dak li jridu jg[idulek in-nies. g[al pa;na 7


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Intervista 7

Joanna Agius flimkien mal-Prim Ministru waqt attività tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista

Importanti li n-nisa jkunu aktar rappre]entati fil-politika minn pa;na 6

Hu sabi[ li tkun tista’ tifhimhom u tkellimhom millqrib. Fuqiex tixtieq ta[dem jekk tkun eletta^ Ovvjament noqg[od g[adde/i]joni tal-Kap tal-Partit.

Hu g[andu jg[idli fuqiex g[andi niffoka l-ener;ija tieg[i. Biss, tinteressani [afna ledukazzjoni. Jinteressani [afna wkoll il-qasam tasservizzi finanzjarji. Iktar minn hekk, b[ala mara talfamilja, nixtieq na[dem fuq dak li g[andu x’jaqsam malfamilja, kif ukoll biex iktar nisa jid[lu fid-dinja taxxog[ol.

I]da fid-dawl ta’ dan kollu, dejjem nixtieq inkun vi/in ilpoplu. Irrid inkun intermedjarju. Irrid inwassal il-messa;; tan-nies lillGvern.

B[ala kandidata, ta[seb li n-nisa jistg[u jag[tu kontribut siewi filParlament^

Nixtieq li nara [afna iktar nisa fil-Parlament u f’karigi g[oljin. A[na n-nisa kapa/i daqs kull bniedem ie[or. Nistg[u noffru perspettiva differenti. Nistg[u noffru soluzzjonijiet differenti, soluzzjonijiet pratti/i. Sfortunatament, g[ad hawn nisa li j]ommu lura. Hu sabi[ li n-nisa jie[du [sieb lil uliedhom u lill-familja. Biss,

importanti wkoll li jag[tu sehemhom fis-so/jetà, kif jixirqilhom. Fl-a[[ar milla[[ar, anke l-istatistika turi li, kull sena, jiggradwaw iktar nisa milli r;iel. Nixtieq inkompli nara din ix-xejra, li g[andha twassal g[al iktar inklu]joni tan-nisa. Hemm i/-/ans li int issir deputata ;dida. X’temmen li hu r-rwol tal-politiku Malti^ Importanti li l-politiku jkun ta’ servizz lejn pajji]u u lejn in-nies li vvutawlu. Importanti wkoll li l-politiku jkun leali u ja[dem g[all-;id komuni mhux g[all-;id personali. Fuq kollox,

importanti li jkun hemm djalogu fi [dan l-istrutturi tal-

Importanti li l-politiku jkun ta’ servizz lejn pajji]u u lejn in-nies li vvutawlu partit, bl-g[an li l-politiku jikkontribwixxi wkoll fil[idma s[i[a tal-partit. Kif t[ares lejn il;ejjieni^ Il-qag[da ekonomika

dinjija g[adha instabbli. I]da f’Malta xorta mxejna ’l quddiem. Anzi, kellna rekords fl-impjiegi, fit-turi]mu. F’dawn l-a[[ar snin, pajji]na ra progress kbir.

X’inhu l-messa;; tieg[ek lill-poplu Malti^ L-elezzjoni hi fil-qrib u g[alhekk in[e;;e; lin-nies

biex jo[or;u jivvutaw. Meta jasal il-[in biex nitfg[u l-vot tag[na, ejjew na[sbu fissitwazzjoni tal-pajji] tag[na b[alissa. Filwaqt li pajji]i o[rajn qed jikkrollaw, filwaqt li /ittadini o[rajn qed jg[ixu bla xog[ol, bla flus, a[na qed ingawdu minn pajji] b’ekonomija b’sa[[itha. Din il-le;i]latura kienet immarkata bis-su//essi. Ejjew inkomplu mexjin f’din iddirezzjoni, direzzjoni li jista’ jsostniha biss il-Partit Nazzjonalista.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

8 Parlament

M’hawnx ordni biex il-medi/ini jinkisbu minn fuq l-internet Is-Supretendent tas-Sa[[a Pubblika ma [are; ebda struzzjoni lit-tobba Maltin dwar [ru; ta’ ri/etti g[al medi/ini li l-individwi jistg[u jiksbu permezz tal-internet. Dan qalu Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca. Il-Ministru Cassar fisser li s-Supretendent tas-Sa[[a Pubblika kien [are; /irkulari lit-tobba u lid-dentisti f’Di/embru tas-sena l-o[ra li fiha fakkarhom fl-obbligi u rresponsabbiltajiet tag[hom meta jo[or;u ri/etti g[al prodotti importati g[al u]u personali. L-Awtoritajiet tas-Sa[[a dejjem jis[qu mal-pubbliku dwar il-[tie;a li wie[ed joqg[od attent meta jixtri medi/ini minn fuq l-internet u dejjem skora;;ixxa dan min[abba ra;unijiet ta’ sigurtà, kwalità u effi/jenza tal-medi/ini mixtrija. Il-Ministru Cassar ]ied li m’hemm ebda direttiva talUnjoni Ewropea dwar dan.

2,400 persuna naqsu milli jag[tu l-manteniment Matul dawn l-a[[ar [ames snin, in-numru ta’ persuni mressqa quddiem il-Qorti fuq akku]i li naqsu milli jag[tu lmanteniment f’ka]i ta’ separazzjoni kien ta’ 2,400. Dan qalu l-Prim Ministru Lawrence Gonzi bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Gino Cauchi. Il-Prim Ministru qal li bejn l-2008 u din is-sena kien hemm 1,044 persuna li ;ew akku]ati fuq nuqqas ta’ a//ess g[at-tfal. Il-pieni mog[tija lil dawk misjuba [atja kienu jinkludu pri;unerija, libertà kundizzjonata, twiddiba, sentenza sospi]a u ordni ta’ trattament.

Aktar minn 80 fil-mija tal-pazjenti li u]aw dan is-servizz fl-isptarijiet St James i[ossuhom sodisfatti bil-kwalità tas-servizz mog[ti

2,298 pazjent ]aru l-isptar St James f’Tas-Sliema u f’{a]-}abbar Mindu ;ie ffirmat ilkuntratt fit-3 ta’ Mejju 2012 sal-ewwel ;img[a ta’ Ottubru li g[adda, kien hemm hemm 2,298 pazjent li ]aru l-isptar St James Capua f’Tas-Sliema u f’{a]-}abbar. Dan qalu Joe Cassar, ilMinistru g[as-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura filKomunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Leo Brincat. Il-Ministru Cassar stqarr li minn st[arri; li sar midDirettorat g[all-Provvediment ta’ Fondi dwar is-Servizzi tasSa[[a, jirri]ulta li aktar minn 80 fil-mija tal-pazjenti li u]aw dan is-servizz

i[ossuhom sodisfatti bilkwalità tas-servizz mog[ti. Rigward il-kwistjoni tatthinning out tal-istaff mediku li jkun irid ila[[aq ma]-]ew; bnadi, Joe Cassar informa lillinterpellant li fil-kuntratt hemm indikaturi prin/ipali li huma applikabbli g[a]-]ew; bnadi u li dawn qed ikunu monitorjati kontinwament. Ilkuntratt jistipula li jrid ikun hemm tabib pre]enti, kemm f’St James Capua kif ukoll f’St James ta’ {a]-}abbar. Bi twe;iba g[al mistoqsija o[ra li saret mill-istess interpellant, dwar servizz ta’ twelid fl-ilma, il-Ministru Cassar qal li sal-lum m’hemm l-ebda studju li jikkonferma li

t-twelid fl-ilma hu i]jed vanta;;u] g[at-tarbija minn metodi ta’ twelid i]jed tradizzjonali. Barra minn hekk, rapporti ta’ ri]ultati mhux mixtieqa fit-twelid tat-tarbija, g[alkemm rari, jitolbu kawtela mil-lat pedjatriku. Joe Cassar ]ied li skont informazzjoni medika disponibbli sal-lum, in-nuqqas ta’ studji mfassla b’mod xjentifiku li jikkonfermaw issuperjorità tat-twelid fl-ilma fil-konfront tat-twelid tradizzjonali, ma jag[tix lok biex it-tim ostetriku Malti jippjana l-introduzzjoni ta’ dan il-metodu ta’ twelid flIsptar Mater Dei.

257 tifel u tifla huma fostered In-numru ta’ tfal li huma fostered hu ta’ 257. Dan qalu Chris Said, il-Ministru g[all:ustizzja, il-Konsultazzjoni Pubblika u lFamila bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari

li saret mid-Deputat Laburista Carmelo Abela. Il-Ministru Said qal li n-numru ta’ tfal fostered minn familji li mhumiex qraba tag[hom hu ta’ 171.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Parlament 9

Possibbiltà li jkun ]viluppat kors f’Malta dwar l-istudji veterinarji L-Università ta’ Malta qieg[da f’diskussjonijiet mar-Royal Veterinary College tal-Università ta’ Londra biex ikun ]viluppat kors ta’ tliet snin f’Malta li jwassal g[al lawrja fl-istudji veterinarji. Meta kienet qed twie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Anthony Agius Decelis, ilMinistru Dolores Cristina fissret li t-tag[lim ikun provdut minn lecturers minn Malta u mill-Ingilterra. Hi qalet li dawk l-istudenti li jtemmuh b’su//ess ikunu eli;ibbli biex ikomplu listudji tag[hom l-Ingilterra bl-iskop li jsiru veterinarji. It-tieni kors jibni fuq il-kors li jkun sar Malta u komplessivament il-kors ikun twil daqs korsijiet li jsiru barra minn Malta. Il-Ministru Cristina spjegat li l-Università ta’ Malta kellha diskussjonijiet ma’ istituzzjoni Ingli]a u o[ra Slovakka dwar il-possibbiltà li l-Università toffri kors g[all-veterinarji f’Malta. Qalet li kors s[i[ qatt mhu se jkun possibbli hawn Malta g[ax il-popolazzjoni tal-annimali fil-g]ejjer Maltin qatt mhi se tkun

15-il applikazzjoni g[al ftu[ ta’ ristoranti B[alissa quddiem l-Awtorità tat-Turi]mu hemm 15-il applikazzjoni g[al ftu[ ta’ ristoranti fil-Mellie[a, fin-Naxxar u f’San Pawl il-Ba[ar. Mario De Marco, il-Ministru g[at-Turi]mu, l-Ambjent u lKultura qal dan bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea. Il-Ministru De Marco qal li hemm ]ew; applikazzjonijiet biex jinfet[u ristoranti fil-Mellie[a, applikazzjoni wa[da biex jinfeta[ stabbiliment fin-Naxxar u 12-il applikazzjoni biex jinfet[u ristoranti f’San Pawl il-Ba[ar. Mario De Marco ]ied li m’hemmx talbiet biex jinbidlu lklassijiet tal-istess ristoranti.

311-il persuna b’di]abbiltà ja[dmu mas-Servizz Pubbliku

B[alissa hawn 23 veterinarju impjegati mad-Direttorat tar-Regolament Veterinarju

bi]]ejjed biex issostni kors ta’ dan it-tip. Barra minn hekk, ]iedet Dolores Cristina, Malta m’g[andhiex l-istaff akkademiku me[tie; biex ikopri s-su;;etti li jkunu me[tie;a f’kors b[al dan. Intant, meta kien qed iwie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat

Laburista Leo Brincat, ilMinistru George Pullicino stqarr li b[alissa hawn 23 veterinarju impjegati madDirettorat tar-Regolament Veterinarju u dawn huma kollha allokati fuq xog[ol regolatorju li jkopri s-sa[[a tal-annimali u t-trattament xieraq, is-sigurtà tal-ikel u llaboratorju.

407 anzjani fi djar privati ta[t il-PPP 407 anzjani jinsabu rikoverati fi djar ta[t liskema tal-Public Private Partnership (PPP). Fil-pre]ent, anzjani li huma approvati g[al kura fit-tul u li jkunu rikoverati fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Karen Grech, jistg[u ji;u riferuti g[al kura f’numru ta’ djar privati jew tal-Knisja. Dan qalu Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Laburista Justyne Caruana.

Il-Ministru Cassar fisser li 44 anzjan qed jg[ixu f’Casa Arkati, il-Mosta; 66 jinsabu f’Villa Messina, ir-Rabat; 80 huma rikoverati f’Roseville f’{‘Attard; 85 qed jg[ixu fisCentral Home, il-Mosta; 89 jinsabu f’Casa Serena, Bu;ibba; disg[a jinsabu rikoverati fil-Holy Family Home, in-Naxxar; 13 qed jg[ixu f’Casa Leone, San :iljan; 13 f’Dar Sant’Anna, l-Isla; u tmienja f’Dar Saura, ir-Rabat.

B[alissa hemm 311-il persuna re;istrati mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Di]abbiltà (KNPD) li qed ja[dmu fisServizz Pubbliku. Meta kien qed iwie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Anthony Agius Decelis, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fisser li vakanzi g[al persuni bi b]onnijiet spe/jali jimtlew minn ]mien g[al ]mien, skont irRe;istru ta’ Persuni b’Di]abbiltà mi]mum millKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u Ta[ri; (ETC). Persuni re;istrati mal-KNPD jistg[u japplikaw ukoll g[al kull sej[a ta’ applikazzjoni biex jimtlew vakanzi fis-Servizz Pubbliku, ming[ajr ma jkollhom ir-rekwi]iti kollha ta’ eli;ibbiltà, basta li jkunu jistg[u jwettqu l-bi//a l-kbira taddmirijiet indikati.

Organi trapjantati fl-Italja jew fl-Ingilterra Kull organu li ng[ata minn familji Maltin wara l-mewt ta’ qrabathom, li ma setax jintu]a fuq pazjenti Maltin, ma n[eliex u l-organi kienu offruti fl-Italja jew fl-Ingilterra. Dan qalu Joe Cassar, il-Ministru g[as-Sa[[a, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Alfred Sant. Il-Ministru Cassar spjega li fl-a[[ar sena u nofs sar trattat bejn Malta u l-Italja kif ukoll bejn Malta u /-?entru ta’ Trapjanti fi Sqallija. Dan it-trattat jipprovdi li kull Malti li g[andu b]onn trapjant jista’ jidda[[al fil-lista ta’ stennija ta’ Sqallija. Permezz ta’ dan il-ftehim, pazjenta Maltija kienet trapjantata b’pulmun li ng[ata minn pazjent Taljan. Dak it-trapjant tal-pulmun kien l-ewwel darba li sar fuq pazjent Malti. IlMinistru Cassar ]ied li qed tkun mist[arr;a l-possibbiltà ta’ trapjant tal-frixa.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

10 Illum il-:img[a Nhar it-Tnejn 15 ta’ Ottubru kien ffirmat il-ftehim kollettiv g[at-30,000 [addiem fis-settur pubbliku. Ta[t dan il-ftehim il-[addiema kollha fis-servizz pubbliku se jing[ataw ]ieda ta’ 2.5 fil-mija fis-sena g[as-sitt snin

li ;ejjin, li jfisser li fi tmiem il-ftehim ikunu ]diedu bi 13 fil-mija. Il-ftehim i[ares ukoll lejn aktar mi]uri ‘family friendly’. Permezz ta’ dawn il-mi]uri l-4,000 [addiem li b[alissa qed jiggwadanjaw minnhom mistennija jirduppjaw.

B[ala ri]ultat tal-ftehim [addiema li rtiraw mis-servizz ukoll jing[ataw ]ieda fil-pensjoni tag[hom. Min-na[a tieg[u, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li l-poplu kien issa jistenna li s-servizz jitjieb.

Mi]uri li jkabbru l-ekonomija Il-Gvern qieg[ed hemm biex jag[ti e]empju. F’kollox! Inklu]i lkundizzjonijiet tal-[addiema. Ftehim kollettiv Il-ftehim kollettiv li kien iffirmat dan l-a[[ar bejn il-Gvern u d-diversi unions li jirrappre]entaw it-30,000 impjegat fis-servizz pubbliku g[alhekk g[andu jkun mera g[as-settur privat li llum jag[ti xog[ol lil aktar minn 100,000 [addiem. Fl-istess waqt ftehim ta’ dan it-tip ikompli jkabbar il-[ila ta’ dak li jkun biex jonfoq iktar. Meta kul[add jonfoq iktar, tikber l-ekonomija u jiggwadanja kul[add. L-istess gvern li jda[[al iktar taxxi, in-negozjanti li jbig[u iktar, tallukandi u r-ristoranti li jaraw iktar nies fl-istabbilimenti tag[hom, l-industrija li ta[dem iktar. Kollox iwassal g[all-[olqien ta’ aktar jobs li wara kollox hu l-mira ewlenija ta’ kull ]vilupp. Aktar kmieni din is-sena l-Gvern ta ]idiet ukoll sostanzjali lill-membri tal-Korp tal-Pulizija. Anke dawn i]-]idiet jikkontribwixxu lejn it-tkabbir ekonomiku. Kif jikkontribwixxu l-mi]uri kollha favur l-i]vilupp tal-pajji] li jie[u l-Gvern. Qeg[din lejlet il-ba;it. Li mhux biss hu e]er/izzju biex jin]ammu l-kontijiet tal-pajji] f’posthom i]da wkoll biex ikollna linji gwida ta’ kif ikun qed jitmexxa, u se jitmexxa l-pajji] finanzjarjament. Kundizzjonijiet favur iktar bilan/ G[alhekk il-ba;it hu e]er/izzju mill-aktar importanti. Ma rridux ninsew li llum qeg[din na[dmu f’parametri li qabel ma kellniex. Minn mindu sirna parti miz-zona ewro d[alna g[al /erti kundizzjonijiet, l-iktar importanti fosthom li ma nistg[ux ne//edu ]bilan/ ta’ tlieta fil-mija fin-nefqa tal-Gvern meta mqabbla mal-Prodott Gross Domestiku. Din hi mira importanti li di;à l[aqna s-sena lo[ra u li rridu nkomplu nil[qu biex jekk jista’ jkun in;ibu fix-xejn l-i]bilan/. Issib min jg[idlek ‘x’hemm [a]in li tissellef biex tkompli ti]viluppa?’ Dment li jkun hemm kontrolli, jien ng[id li m’hemm xejn [a]in. I]da fl-a[[ar mill-a[[ar ikun a[jar li, ming[ajr ma tag[mel [sara lill-i]vilupp, tipprova tnaqqas kemm tista’ mis-self. Dan g[aliex is-self i;ib mieg[u l-[las talimg[axijiet. Li wkoll iridu jit[allsu. U jekk is-self ma ji]diedx l-img[axijiet ma ji]didux u hekk jibqa’ iktar flus f’idejn il-Gvern x’jonfoq f’mi]uri li jag[mlu ;id lill-pajji]. Il-fatt li d-dejn tag[na hu wie[ed intern

jikkontribwixxi biex ma jkollniex problemi b[al dawk li qed jiffa//jaw diversi pajji]i o[rajn li g[andhom djun kbar barranin.

Il-:appun hu l-aktar pajji] imdejjen internament Il-:appun hu l-iktar pajji] imdejjen fid-dinja. I]da d-dejn tieg[u hu wie[ed intern u g[alhekk [add ma jaf xejn dwaru. B[alissa l-Ewropa qed tg[um f’ba[ar imqalleb [afna. Wara l-inkwiet finanzjarju li kellha l-Irlanda, kien hemm dak ferm ikbar tal-Gre/ja. Ma’ dawn i]-]ew; pajji]i ng[aqdu l-Portugall, Spanja u anke l-Italja. Issa hemm ukoll ?ipru li je[tie;, u talab, g[ajnuna kbira.

Din ma kinitx l-unika ]ieda li l-Gvern ta’ li/-civil g[ax aktar kmieni din is-sena ta ]idiet sostanzjali lill-membri tal-Korp tal-Pulizija

Beda jberraq ukoll g[as-Slovenja li kienet ekonomija mudell g[al pajji]i o[rajn. G[alhekk limportanza li na[dmu bil-g[aqal. G[alhekk l-importanza li l-Gvern jippre]enta lba;it biex kul[add ikun jaf fiex inhuma l-finanzi ta’ pajji]na u x’qed jipproponi l-Gvern biex ikompli jpo;;ihom fis-sod. Biex ikompli j]ommna barra mill-inkwiet finanzjarju li qed i[abbat wi//u mieg[u [addie[or. Il-finanzi tal-pajji] ma jkunux fis-sod billi tqan/e/. Trid tne[[i l-[ela i]da fl-istess waqt trid tinvesti g[aliex jekk tieqaf tinvesti mhux talli ma jin[olqux jobs ;odda, talli lanqas i]]omm dak li jkollok. Ma nistax nifhem

Hu g[alhekk g[aliex ma nistax nifhem ilpolitika tal-Malta Labour Party li f’nifs jg[id li jrid ikabbar l-ekonomija u jo[loq jobs ;odda, u flistess nifs jattakka lill-Gvern g[al kull pro;ett li jkun qed iwettaq. Ma jafx li l-pro;etti ;odda, minbarra milli g[andhom impatt dirett fuq l-ekonomija tal-pajji], qed iwasslu biex jo[olqu mijiet, jekk mhux eluf, ta’ impjiegi? Ma jafx li biex tkabbar l-ekonomija trid bilfors iddawwar ir-rota g[aliex jekk ir-rota ma ddurx u tkabbar fid-dawrien, l-ekonomija ma tikbirx? Kull mi]ura li tkabbar l-i]vilupp u li ]]id il-flus fi bwiet in-nies hi mi]ura fid-direzzjoni t-tajba. Ilkwantità ta’ mi]uri li ttie[du favur l-azjendi ta’ daqs ]g[ir u medju, ikkontribwew biex dan issettur ikompli jikber u jo[loq jobs ;odda. Rapport mill-Kummissjoni Ewropea l-;img[a lo[ra, sab li Malta hi wie[ed minn tliet pajji]i flUnjoni Ewropea fejn l-impri]i ]g[ar u medji, li huma s-sinsla tal-ekonomija lokali, mhux biss issuperaw it-tempesta finanzjarja tas-snin re/enti i]da sejrin a[jar milli kienu fl-2008. Ir-rapport jg[id ukoll li dawn l-industriji se jkomplu jissuperaw il-kri]i anke din is-sena.

Ma nistax nifhem il-politika tal-Malta Labour Party li f’nifs jg[id li jrid ikabbar l-ekonomija u jo[loq jobs ;odda, u fl-istess nifs jattakka lill-Gvern g[al kull pro;ett li jkun qed iwettaq

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

Dawn l-industriji jag[mlu 64.5 fil-mija tal-valur mi]jud ekonomiku u 76.3 fil-mija tal-impjiegi fissettur privat, li mhux dak finanzjarju. Il-mizuri li ttie[du mill-Gvern biex salva g[add ta’ industriji li kienu qed jin[akmu mill-kri]i internazzjonali mhux biss salvaw eluf ta’ jobs, i]da [olqu o[rajn ;odda. Il-mi]uri li [a l-Gvern biex introdu/a f’pajji]na l-low cost carriers, biex kompla jippromwovi lilMalta mal-Ewropa u barra mill-Ewropa u biex ikompli jtejjeb il-prodott, wasslu biex ksibna rekord wara l-ie[or f’dan is-settur u biex in[olqu numru ta’ jobs ;odda full-time u part-time. Ilmi]uri li ttie[du favur is-settur tas-servizzi finanzjarji wasslu biex illum g[andna settur finanzjarju li qed jikber kull sena u jo[loq jobs ;odda. Xejn ma ji;i minn xejn. Biex tikber trid tinvesti. Fi ]mien ta’ kri]i trid tinvesti i]jed minn qatt qabel u trid tipprova to[loq il-jobs. Wara kollox, m’a[niex qed nivvintaw ir-rota a[na. Hekk g[amlu l-Istati Uniti tal-Amerika wara l-Great Depression. Biex jin[oloq ix-xog[ol, twettqu pro;etti infrastrutturali mal-Istati Uniti kollha, fosthom ilbini ta’ eluf ta’ kilometri ta’ highways. Hekk re;a’ ;ara wara l-kri]i finanzjarja u ekonomika ta’ tliet snin ilu. Sew fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa ;ew investiti mijiet ta’ biljuni ta’ dollari u ewro fi pro;etti. L-i]ball li sar hi li din il-[idma ma baqg[etx g[addejja. L-ikbar ]ball imbag[ad kien li minn infiq kbir, dawn il-pajji]i marru lura g[al tqan/i/ kbir. Bir-ri]ultati ovvji li g[andna b[alissa. A[na m’g[amilniex b[alhom. Bqajna g[addejjin b’mi]uri li jnaqqsu l-[ela u l-infiq ]ejjed i]da li flistess waqt ikabbru l-i]vilupp. Dan jo[ro; /ar ukoll din is-sena meta l-Gvern Malti kellu jnaqqas in-nefqa b’€40 miljun biex i]omm mal-mira tali]bilan/ tat-tlieta fil-mija. I]da ma naqqasx in-nefqa kapitali g[aliex din hi l-ilma tal-[ajja tal-ekonomija. Hu fa/li tikkritika i]da diffi/li... Fa/li tikkritika. I]da diffi/li tiggverna f’ba[ar imqalleb. Fl-a[[ar erba’ snin l-Ewropa u d-dinja g[addew minn kri]i wara o[ra. Anke l-Gvern Malti kellu ja[dem ta[t id-dell ta’ dawn il-kri]ijiet.

Jekk ma ntlaqatniex daqs [addie[or hu grazzi g[all-[idma tal-Gvern li g[araf jibbordja f’ba[ar imqalleb. Irnexxielu dejjem ida[[al il-bastiment fi]-]gur, fil-port.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Riflessjonijiet u fatti Illum ja[bat anniversarju ie[or importanti flg[a]liet li g[amel l-elettorat Malti u G[awdxi meta kien imsejja[ jag[]el f’idejn min se jafda ttmexxija tieg[u g[all-[ames snin li kienu ;ejjin. Fis-27 ta’ Ottubru tal-1996, l-elettorat kien imsejja[ biex jix[et il-vot tieg[u f’elezzjoni li kienet qed issir fi klima ekonomika tajba. Lekonomija kienet qed tikber. Pajji]na kien fit-triq lejn is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. IlGvern kellu vi]joni /ara ta’ fejn irid iwassal lillpoplu – il-mixja lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Labour kien akkost ta’ kollox kontra li pajji]na jissie[eb flUE. Riedna nibqg[u barra. Il-Labour kellu wkoll leader ;did fl-1996 I]da f’dawn ir-riflessjonijiet li llum qed nag[mlu fuq dak li g[a]el il-poplu f’dik l-elezzjoni tal-1996, hemm ukoll similaritajiet. Hemm ukoll realtajiet u fatti. Fatti li ma jista’ ji/[adhom [add. Kienet elezzjoni li fiha l-MLP wkoll kellu mexxej ;did. L-MLP kien immexxi minn Alfred Sant. Ried ukoll bidu ;did. Ried ukoll il-bidla g[aliex skont hu, il-poplu kien imxebba’. Ried ukoll li /-/ittadin ikun fi/-/entru tal-politika. U kien wieg[ed ukoll li jne[[i l-VAT u li n-negozji ]-]g[ar lanqas ma jkollhom il-cash register. Sant ukoll ma kienx jg[id x’se jag[mel minflok dak li kien jg[id li se jne[[i. Il-poplu kien konxju mill-politika tal-Labour kontra l-Ewropa. L-g[a]la tal-poplu kienet /ara.

G[a]el lil-Labour u lil Alfred Sant. U mieg[u ;iet ukoll il-bidla – il-bidla, i]da g[all-ag[ar. :ab xita ta’ taxxi – xejn anqas minn 33 taxxa. Il-qg[ad re;a’ sploda. Is-self employed naqsu g[ax bdew huma wkoll jaqtg[u qalbhom. Ix-xog[ol ma n[oloqx. {affer [ofra rekord fil-finanzi tal-pajji] g[ax faqa’ l-kaxxa ta’ Malta. L-ekonomija sta;nat. Rajna g[oli tal-[ajja minkejja li l-[addiema u lfamilji ma kinux qed jaqilg[u aktar. Il-Labour, fdat bit-tmexxija tal-pajji], iffri]a lapplikazzjoni ta’ Malta fit-triq lejn is-s[ubija fl-UE l-g[ada li beda jmexxi l-gvern. U mal-fri]a talapplikazzjoni ta’ Malta, sta;nat l-ekonomija. Ilunions ukoll kienu qamu kontra l-ista;nar li kien ;ie fuq il-poplu tag[na. Il-Labour kien iffri]a l-pro;ett ta’ sptar ;did f’Tal-Qroqq li l-Partit Nazzjonalista re;a’ tah il[ajja u llum il-poplu qieg[ed jing[ata servizzi tassa[[a state of the art. L-istudenti wkoll tfixklu bilpolitika tal-Labour u kien bag[athom jiddejnu biex jistudjaw. Il-politika li kien miexi biha l-Labour fil-Gvern, ma kellhiex triq twila. Sab ukoll ma’ wi//u ri]enji mill-Kabinett u eks mexxej tieg[u jqum kontrih. Lg[a]liet []iena li kien g[amel il-Labour wasslu g[all-waqg[a tal-Labour mill-Gvern wara biss 22 xahar. Il-Labour ma kienx kapa/i jiggverna g[al le;i]latura s[i[a. Dawn huma fatti. Il-poplu g[ex din l-esperjenza tal-Labour fil-Gvern li wieg[ed [afna. Meta ne[[a

l-VAT u l-cash registers, da[[al sistema ta’ tassazzjoni li farrket l-ekonomija. Muscat kien hemm Ir-riflessjonijiet ta’ dak kollu li g[exna wara lg[a]la tal-poplu favur il-Labour fl-1996, illum jg[inuna nanalizzaw il-Labour illum. Muscat, li llum jinsab fit-tmexxija tal-MLP, kien hemm f’dawk i]-]minijiet. Muscat, kien jaqbel ma’ dak kollu li kien idde/ieda l-MLP fil-Gvern. Sa[ansitra kien kontra wkoll il-po]izzjoni li [a Mintoff filParlament. B[al Sant, Muscat kien kontra l-UE. Illum, it-tmexxija tinsab f’idejn Muscat li wkoll, b[al ta’ qablu, qed iwieg[ed il-bidla. B[al ta’ qablu, mhux jg[idilna x’se jkun qieg[ed jag[mel. Irid ira[[as il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u ma jg[idx kif se jag[mel tajjeb g[alihom. B[al ta’ qablu, jemmen ukoll fil-politika tal-fri]a – din iddarba li jiffri]a l-paga minima. Dawn huma fatti. Il-poplu se jkun imsejja[ jag[mel g[a]la o[ra b[alma kien g[amel b[al-lum 16-il sena ilu. L-g[a]la hi f’idejn il-poplu. Illum, il-poplu jaf fejn qieg[ed mal-Partit Nazzjonalista. Il-klima ekonomika hi tajba. Jaf li hawn ix-xog[ol. I]-]g[a]ag[ qed ikomplu jistudjaw. G[addej investment qawwi fl-edukazzjoni u fis-sa[[a. Il-

pensjonanti wkoll jistg[u jibqg[u ja[dmu ming[ajr ma jitilfu xejn mill-pensjoni. Min-na[a l-o[ra, illum ukoll mal-Labour [add ma jaf fejn hu.

Arroganza So/jalista Li s-So/jali]mu f’Malta kien [oloq politi/i arroganti fis-snin 70 u 80 hu fatt mag[ruf. Xi w[ud minn dawn g[adhom sal-lum fuq il-bank tal-Oppo]izzjoni u qed jistennew li jin[atru ministri jekk il-poplu jafda lil Muscat bit-tmexxija ta’ pajji]na. Gvern So/jalista rrombla fuq il-poplu Kellna gvernijiet f’dawk is-

snin li kienu jirromblaw fuq il-poplu. Lill-individwu kienu jistmawh daqslikieku kien dubbiena. L-Istat kellu lpoteri kollha f’idejh. G[alhekk kellna rrestrizzjonijiet li kellna f’dawk is-snin u l-[ajja talMaltin u l-G[awdxin kienet g[alkollox tiddependi millIstat. Ftit ;ranet ilu kellna e]empju mill-aktar /ar ta’ arrogan]a So/jalista. Wara rri]enja ta’ John Dalli minn Kummissarju Ewropej, il-kap

tal-Grupp So/jalista filParlament Ewropew Hannes Swoboda g[amel stqarrija li fiha qal li “tkun xi [a;a li tag[mel sens li l-[atra ta’ Kummissarju ;did tistenna sa ma jo[ro; ir-ri]ultat talelezzjoni ;enerali f’Malta, li g[andha ssir fix-xhur li ;ejjin.” Din kienet stqarrija totalment irresponsabbli. Il-forum li segwa din la[bar f’The Times kellu aktar minn tmenin kumment, li filma;;oranza assoluta tag[hom kienu kontra l-ind[il ta’ Swoboda fl-affarijiet interni ta’ pajji]na. Muscat u Swoboda

Kien hemm min fakkar kif gvern So/jalista Malti kien da[[al il-li;i kontra l-ind[il barrani. {alli ng[idha bla tlaqliq. X’g[adda bejn ilMalta Labour Party, progressiv u moderat u lgrupp So/jalista fil-Parlament Ewropew^

Jiena nifra[ lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi talli [a l-pass me[tie; malajr bin-nomina ta’ Kummissarju ;did

Joseph Muscat kellu kuntatti ma’ Swoboda qabel ma dan [are; l-istqarrija tieg[u^ Nafu kif kien a;ixxa Muscat meta kien kandidat g[at-tmexxija tal-MLP. Kien ;ieb Malta lill-mexxej tasSo/jalisti Ewropej Martin Schultz biex jag[tih palata fil-kampanja tieg[u. U tant kien qajjem ferment fl-MLP li l-kandidati kollha, inklu] George Abela, illum ilPresident ta’ Malta, kienu ffirmaw ittra kontra dak lind[il. Muscat g[andu jag[milha /ara g[ala kienet [ar;et listqarrija ta’ Swoboda u jekk kienx hemm pressjoni minna[a tal-MEPs So/jalisti jew o[rajn fi [dan l-MLP. Is-So/jalisti jg[idu li nbidlu i]da meta tinqala’ xi kri]i ja;ixxu daqslikieku l-[ajt ta’ Berlin g[adu hemm. Materja esklussiva

Kien ]ball kbir li g[amel Swoboda, g[ax minbarra li l[atra tal-Kummissarju Ewropew hi materja esklussiva g[all-Prim Ministru Malti, huma listituzzjonijiet Ewropej stess li g[andhom ikunu dejjem

f’sura li ja[dmu kif suppost, b’mod effi/jenti u b’mod li kull pajji] membru fl-Unjoni Ewropea jsemma’ le[nu. Swoboda wera kemm hu Ewropist meta u kif jaqbillu. Araw kif a;ixxa l-mexxej talgrupp tal-partiti mag[ruf b[ala EPP li mieg[u hu marbut il-Partit Nazzjonalista. Joseph Daul, i/-Chairman tal-grupp, tkellem wara d-de/i]joni li [a Lawrence Gonzi bilkandidatura ta’ Tonio Borg. “Jiena nifra[ lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi talli [a l-pass me[tie; malajr bin-nomina ta’ Kummissarju ;did.” Kompla jispjega li lEwropa g[addejja minn kri]i ekonomika serja u Malta jist[oqqilha li tkun pre]enti kull fejn jittie[du dde/i]jonijiet li jridu jittie[du. Gonzi semma wkoll li f’dan l-istadju meta Malta qed tinnegozja lg[ajnuna li se tie[u mill-UE fis-snin li ;ejjin, hu imperattiv li Malta tkun hemm ti;;ieled g[al dak li hu tag[ha. Daul kien ]ied filkumment tieg[u li l-ebda istituzzjoni tal-UE ma tista’

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

tiffunzjona b’mod komplet b’pajji] assenti minn madwar il-mejda. L-istituzzjonijiet Ewropej huma tag[na lkoll u min[abba dan il-fatt i;ibu mag[hom obbligi serji fuqna l-Maltin li kemm Muscat kif ukoll Swoboda donnhom ma japprezzawx. It-tnejn riedu li Malta tibda ming[ajr Kummissarju fl-og[la istituzzjoni tal-UE g[al madwar sitt xhur. Hemm [afna x’nitg[allmu minn dan kollu. IsSo/jali]mu g[adu [aj flEwropa. Is-So/jalisti g[ad g[andhom l-aptit li jiddominaw u g[adhom iridu jimponu l-ideat tag[hom anke fuq pajji] sovran b[al Malta.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

12 ?irasa#Ittri

.

BHAC-CIRASA... Dimenzja

Skont studju re/enti li sar f’Karolinska Institute, fl-I]vezja, irri]ulta li fl2009, id-dimenzja swiet lid-dinja xejn anqas minn 806 biljun dollaru Amerikan. Minkejja dan, hu biss f’dawn l-a[[ar snin li bdiet ting[ata limportanza li jixirqilha. Fil-passat, ix-xjenza ftit uriet [e;;a biex tipprova tfittex kura g[al din ilkundizzjoni. Fil-fatt, sallum, g[ad m’hawnx kura g[ad-dimenzja. Ilpopolazzjoni tad-dinja qed tixjie[. B’rata mg[a;;la. U aktar kemm il-popolazzjoni tixjie[, aktar se jkomplu ji]diedu l-ka]i ta’ dimenzja. Fid-dinja, kull erba’ sekondi, xi [add ji;i //ertifikat li g[andu din il-kundizzjoni. Ilkundizzjoni tad-dimenzja qed tisplodi madwar iddinja, tant li tista’ tkun kri]i ;dida li se ta[kem lid-dinja. Malta hija wie[ed mill-ftit pajji]i li qed ja[sbu bis-serjetà g[al din il-kri]i. G[amilna [afna xog[ol fuq id-dimenzja. Dalwaqt se nippubblikaw lIstrate;ija Nazzjonali tad-Dimenzja. G[amilna [afna. Imma fadlilna x’nag[mlu. Il-Bully L-eks Ministru

Laburista Joe Grima kiteb ittra pasta]a fuq ilFacebook tieg[u. Ittra lill-President Josè Manuel Barroso. Indirizzah b[ala “Aw Lel”. L-ittra ta’ Joe Grima kienet kollha theddid. Joe Grima g[ajjar lil Barroso “Barri”. Minn Joe Grima ma nistenniex a[jar. Kien Ministru Laburista meta saru l-ag[ar [ni]rijiet f’Malta. Joe Grima kien g[ajjar lil Eddie Fenech Adami bi kliem baxx u vulgari. U dan waqt mass meeting pubbliku. Xi daqqa ta’ ponn la[aq ta wkoll. Tal-Labour ma jinbidlux. Bidla

Joe Muscat g[andu problema kbira. Fuq ilpassat ma jitkellimx. G[ax jist[i. Nifhmu.

minn Mario Galea

G[ax xi tridu jg[idilna fuq il-passat? Li hu kien kontra s-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea? Inkella li kien kontra lewro? Jew li kien kontra Mintoff? Fuq x’se jag[mel jekk ikun Prim Ministru, anqas ma jista’ jg[idilna. G[ax anqas hu stess ma jaf. G[ax pjani m’g[andux. Allura jikkritika biss. Kollox [a]in. Jaqta’ qalb in-nies. Joe Muscat ilu jmexxi l-Labour Party [ames snin. F’[ames snin, ma qal xejn ta’ sugu. Qalilna biss li g[andu xewqa li jsir l-i]g[ar Prim Ministru. Xejn aktar. Joe Muscat irid il-vot tieg[ek. Imma lilek qed i[allik fl-g[ama. Ma jridx jg[idlek x’se jag[mel bih. G[all-i]balji tieg[u, ikollok t[allas int. U lfamilja tieg[ek. Il-bidla li qed joffrilek Muscat mhix bidla g[all-a[jar. Imma bidla g[all-ag[ar. Bidla li tiffri]alek ilpaga. Il-pensjoni. Bidla li ;;ib problemi kbar filpajji]. Din ]gur mhix il-bidla li trid int. Konferenza Dan l-a[[ar

kont qed nifta[ konferenza. I/Chairperson talkonferenza kienet Fran/i]a. Ftit li xejn kienet taf titkellem blIngli]. Imma ppruvat. Jien u sejjer lejn ilpodium biex nibda ddiskors tieg[i smajtha tintrodu/ini. Riedet tg[id “The Honourable Mario Galea”. Minflok qalet “The Horrible Mario Galea”. Ma stajtx nieqaf nid[ak. }ball jew le, kellha ra;un.

Tislima lil storiku Rabti li reba[ :ie[ ir-Rabat Sur Editur, L-istoriku marittimu mag[ruf u Rabti Joseph Muscat (tal-Mu]ew) ing[ata ‘:ie[ ir-Rabat’ mill-Kunsill tar-Rabat. Dan hu l-akbar unur li joffri ta’ kull sena lKunsill tal-lokal. Joseph Muscat qal li din kienet sorpri]a sabi[a g[alih li ng[ata dan l-unur u dan jimlieh bil-kura;; u j[e;;u biex ikompli jirri/erka. Hu wieg[ed lil dawk kollha pre]enti li ’l quddiem jixtieq ja[dem dwar su;;ett li jidher li hu fittizju i]da realistiku... ir-Rabat u l-ba[ar. Din is-sena Jum ir-Rabat kien i//elebrat il-:img[a 31 ta’ Awwissu peress li t-2 ta’ Settembru (il-;urnata proprja ) kienet ta[bat il-festa talMadonna ta/-?intura li ta’ kull sena ti;i //elebrata firRabat mill-Patrijiet Agostinjani. Fil-fatt, l-attività saret fi Pjazza Santu Wistin quddiem il-knisja ddedikata lil San Mark fejn ti;i //elebrata din il-festa ta/?intura. Joseph Muscat beda lkarriera tieg[u ta’ g[alliem fliskejjel primarji u sekondarji f’Malta. Matul is-snin kiseb g[arfien tekniku fil-qasam marittimu u sa[ansitra rrestawra diversi mudelli ta’ xwieni li jinsabu esibiti filMu]ew Marittimu ta’ Malta. Joseph Muscat studja filfond l-istorja marittima talOrdni ta’ San :wann, i]da rri/erka tieg[u tinkludi wkoll il-bastimenti tal-merkanzija

L-istoriku mag[ruf Joseph Muscat

tas-seklu 19 kif ukoll iddg[ajjes tradizzjonali ta’ Malta. Dwar dawn, jien u Joseph Muscat ippre]entajna diversi programmi fuq Radju Malta Nazzjonali. Joseph Muscat kien ukoll lewwel studju] li skopra lvalur kbir firrappre]entazzjonijiet li jidhru fil-pitturi ex voto Maltin. {afna minnhom jikkontribwixxu g[arfien siewi lejn l-istorja marittima ta’ pajji]na. Hu wkoll [adem dwar l-importanza tal-graffiti marittimi ta’ Malta. Ippubblika diversi studji dwar su;;etti marittimi f’pubblikazzjonijiet kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingli] u pparte/ipa f’diversi konferenzi hawn Malta kif ukoll barra minn Malta. Hu ng[ata l-Medalja g[all-Qadi tar-Repubblika kif ukoll l-Unur tal-Croce

dell’Ordine al Merito Melitense g[ax-xog[ol siewi li wettaq fil-Mu]ew Marittimu ta’ Malta u g[arri/erki li g[amel dwar listorja marittima tal-Ordni ta’ San :wann. Joseph Muscat qieg[ed ukoll jibni tag[rif imprezzabbli fl-istorja talbambini u d-drawwa talpresepji f’Malta. Fuq dan hu ppubblika l-kotba u ’l quddiem se jippubblika aktar. I]da ming[ajr dubju, fost ilpubblikazzjonijiet ta’ Joseph Muscat wie[ed isemmi lfamu] ktieb Sails Round Malta, ;abra ta’ erbg[in sena ta’ studji u ri/erki dwar bastimenti li b’mod jew ie[or kellhom konnessjoni ma’ pajji]na bejn l-1600 Q.K. sal1900 W.K. B’din ilpubblikazzjoni [a l-ewwel filpremju letterarju tal-Malti. Hu wkoll kiseb l-ewwel premju bil-ktieb tieg[u dwar ilkwadri ex voto u bil-ktieb The Dg[ajsa and other Traditional Boats. Isem Joseph Muscat hu marbut ukoll mas-so/jetà tadduttrina tal-Mu]ew u g[amel [afna snin jg[allem ilkateki]mu lit-tfal tar-Rabat, {’Attard u {ad-Dingli. Ir-Rabat jifra[ li Joseph Muscat g[al dan l-unur ta’ ‘:ie[ ir-Rabat 2012’ u jawguralu sa[[a u aktar su//essi fil-karriera sabi[a tieg[u. Peter Paul Ciantar

Ir-Rabat


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Fil-qosor Eliminat suspettat militanti Libjan L-E:ITTU: Militant Libjan issuspettat dwar sehem flattakk tal-11 ta’ Settembru fuq il-konsulat Amerikan fil-Libja nqatel waqt rejd minn qawwiet tas-sigurtà E;izzjani fil-Kajr. Is-suspettat spi//a eliminat f’rejd li kon/entra fuq militanti suspettati dwar rabtiet mal-grupp Al-Qaida; b’numru ta’ militanti jispi//aw arrestati. Ing[ad li l-Libjan li jismu Karim Ahmed Essam el-Azizi, inqatel ‘minn bomba li ried ju]a kontra l-qawwiet tas-sigurtà’. Mhux /ar xi rwol seta’ kellu Azizi fl-attakk fuq il-konsulat ta’ Benga]i u fejn mietu lAmbaxxatur Chris Stevens u tliet Amerikani o[ra. Powell jappo;;ja lil Obama L-ISTATI UNITI: L-eks Segretarju tal-Istat Amerikan Colin Powell ikkonferma li qed jappo;;ja lill-President talIstati Uniti Barack Obama fit-tentattivi tieg[u [alli jikseb tieni mandat ta’ tmexxija u fejn semma l-isforzi ta’ Obama (Demokratiku) biex jikkonfronta t-terrori]mu u jikkonkludi lgwerra fl-Afganistan. Il-konferma [ar;et jiem biss wara li Obama u r-rivali Repubblikan Mitt Romney kellhom l-a[[ar minn tliet dibattiti ewlenin qabel l-elezzjoni tas-6 ta’ Novembru g[all-Presidenza. Intopp ‘i]omm’ l-awsterità IL-GRE?JA: Il-Ministru tal-Finanzi Grieg Yannis Stournaras qal li l-ftehim dwar l-a[[ar pakkett tal-awsterità g[all-Gre/ja ‘qed jin]amm biss’ minn alleat fil-koalizzjoni li ma jridx jappo;;ja r-riformi tax-xog[ol. Dan meta l-Gvern Grieg ilu g[addej b’ta[ditiet interni u ma’ alleati kif ukoll mal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) dwar pakkett ta’ mi]uri g[all-awsterità ekwivalenti g[al 13.5 miljun ewro li huma kru/jali biex il-pajji] jie[u aktar g[ajnuna ta’ emer;enza. Ateni qalet li t-ta[ditiet fil-parti kbira huma konklu]i u li l-pakektt hu lest g[al vot parlamentari li jsir il-;img[a d-die[la; minkejja li l-Partit Demokratiku taxXellug irrifjuta li jappo;;ja r-riformi proposti dwar il-paga minima u kumpens g[al min jispi//a mix-xog[ol. Minn ;od-dar g[al /ella IL-BELT TAL-VATIKAN: Paolo Gabriele, l-eks butler tal-

Papa Benedittu li spi//a kkundannat talli seraq dokumenti (tal-Papa) u ]velahom lill-istampa, kellu jkun ittrasferit minn daru fejn qed jin]amm ta[t arrest g[al /ella fil-[abs talVatikan. Stqarrija tal-Vatikan qalet li Gabriele kellu ‘jitmexxa propru lbiera[‘ lejn l-g[assa tal-pulizija lokali biex ikompli jiskonta s-sentenza tal-[abs li hi effettiva g[al sena u nofs. Unur g[all-eks Re Michael IR-RUMANIJA: Pjazza fi/-/entru ta’ Bukarest issemmiet g[all-eks Re (tar-Rumanija) Michael f’/elebrazzjoni ta’ g[eluq il-91 sena tieg[u u 65 sena wara li l-komunisti appo;;jati milleks Unjoni Sovjetika kienu ;ieg[luh iwarrab. Il-politi/i Rumeni anki llum huma ‘mifrudin’ fl-attitudni g[al Michael, g[alkemm il-pajji], illum membru tal-Unjoni Ewropea, mhux mifhum li qed jippjana xi ‘ritorn g[all-monarkija’. Divorzju g[al kriminal infami L-AWSTRIJA: Josef Fritzl, ir-ra;el li g[al 24 sena ]amm lil bintu pri;uniera ;o kantina tad-dar tieg[u f’Amstetten, iddivorzja lil martu talli din ma marritx tarah il-[abs minkejja li kienet ilha mi]]eww;a mieg[u g[al 52 sena. Fritzl, fl-età ta’ 77 sena, g[adu sal-lum l-aktar kriminal infami fil-pajji] u wara li kellu seba’ wlied minn bintu vittimizzata li jisimha Elisabeth. Fritzl qed iservi [abs g[al g[omru f’taqsima riservata g[al kriminali li mhumiex mentalment f’sikkithom. Hu anki spi//a kundannat dwar stupru, aggrediment, talli ]amm persuni kontra l-volontà tag[hom u dwar l-omi/idju ta’ wie[ed minn uliedu tarbija, b’ka;un ta’ negli;enza.

IS-SIRJA

Waqfien mill-;lied g[all-festa Musulmana Il-militar tal-Gvern Sirjan qal li g[andu jirrispetta waqfien mill-;lied li jibda llum flokka]joni tal-vaganza (festa) Musulmana ta’ Eid al-Adha, i]da l-Armata tal-President Bashar al-Assad anki g[amlitha /ara li tirriserva ddritt biex tirritalja g[all-attakki tar-ribelli. Il-waqfien mill-;lied kien propost min-Nazzjonijiet Uniti u Lakhdar Brahimi, irRappre]entant tan-NU u l-Lega G[arbija g[as-Sirja, u bla[bar ting[ata waqt li r-ribelli ‘anti-Assad’ avvanzaw g[al ;o zoni fi/-/entru ta’ Aleppo; l-akbar belt Sirjana u fl-a[[ar jiem i/-/entru ta’ battalji intensivi bejn il-qawwiet talGvern u l-;ellieda li jridu jibdlu t-tmexxija f’Damasku. Lakhdar Brahimi fl-a[[ar ;imag[tejn ivvja;;a madwar il-Lvant Nofsani biex jippromwovi l-pjan tieg[u g[as-Sirja u din il-;img[a anki kiseb l-appo;; tal-Kunsill tasSigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Sadattant, stqarrija millqawwiet armati tas-Sirja sostniet li ‘l-azzjonijiet militari

Tfajjel Sirjan b’espressjoni [osbiena ;o kamp g[ar-refu;jati fl-in[awi tal-provin/ja ta’ Idlib u li tmiss mal-fruntiera tat-Turkija (Reuters)

tag[hom se jieqfu tul itterritorju (Sirjan) kollu g[allerbat ijiem stabbiliti’. Madankollu l-qawwiet ta’ Assad lesti jirritaljaw fuq kollox f’ka]i ta’ ‘xi attakki terroristi/i’ jew jekk xi entitajiet jippruvaw jinfiltraw is-Sirja minn artijiet o[ra. Min-na[a tag[hom kmandant tar-ribelli tal’Armata {ielsa Sirjana’ qal li filwaqt li se jonoraw il-waqfien

mill-;lied b’rispett g[al Eid alAdha fl-istess [in iridu li lGvern ta’ Assad ‘je[les ammont ta’ pri;unieri’ sal-lum. Imbag[ad, kelliem g[allentità I]lamika Ansar al-Islam qal li l-;ellieda tieg[u mhumiex impenjati g[allftehim li [adem g[aliha Brahimi u meta dawn il;ellieda ‘jiddubitaw kemm ilGvern Sirjan g[andu jonora kliemu’.

IL-MEDDA TA’ GAZA

Kalma wara ftehim mal-I]raeljani Jidher li kkalmat issitwazzjoni bejn I]rael u lmilitanti Palestinjani f’Gaza u fejn ]amm ftehim mhux uffi/jali g[al waqfien mill;lied wara jiem ta’ vjolenza. U g[alkemm I]rael qal li balla sparata minn murtal ni]let ilbiera[ f’artu lejn inNofsinhar ma rri]ultat l-ebda ritaljazzjoni g[all-a;ir ta’ na[a kontra o[ra u wara li filjiem ri/enti kienu indarbu numru ta’ I]raeljani fl-akbar burraxki ta’ missili u balal qatt sparati minn Gaza fla[[ar xhur. Intant, inqatlu sitt militanti Palestinjani waqt attakki millqawwiet tal-ajru I]raeljani fuq Gaza, bir-rapporti jsostnu li lbiera[ re;g[u fet[u l-iskejjel

fin-Nofsinhar ta’ I]rael wara l-a[[ar ;ranet ta’ in/ertezza. Il-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu kien g[amilha /ara li pajji]u lest jolqot ‘bil-qawwi’ lillmilitanti f’ka] li dawn ikomplu bl-attakki u li I]rael ma kienx se j]omm lura minn offensiva ‘estensiva’ jekk jara li hi ne/essarja. Osservaturi sadattant qalu li l-grupp ta’ militanti I]lami/i Hamas irid iwaqqaf lill-movimenti l-o[ra ta’ militanti armati (f’Gaza) milli jattakkaw lil I]rael u kif inhuma l-affarijiet, ftit jistennew li kwalunkwe ftehim g[al waqfien mill;lied jista’ jkun permanenti. Il-ferg[a militari ta’ Hamas

– il-Brigati Izz al-Din Qassam – ikkonfermat li sparat kwantità kbira ta’ missili u balal g[al fuq lartijiet ta’ I]rael u bil-

vjolenza ssir waqt ]jara firre;jun ta’ Catherine Ashton, l-uffi/jal responsabbli millpolitika barranija tal-Unjoni Ewropea, u meta din qed tipprova tistimola l-pro/ess tal-pa/i sta;nat g[al-Lvant Nofsani. Ashton ilbiera[ kellha tiltaqa’ mal-President talAwtorità Palestinjana Mahmoud Abbas u mal-Prim Ministru tieg[u Salam Fayyad; b’dawn il-laqg[at isiru l-g[ada li din da[let g[al ta[ditiet mal-Mexxejja I]raeljani.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

IL-KOREA T’ISFEL> Suldati jie[du sehem f’e]er/izzju ta’ ta[ri; g[al kontra t-terrori]mu fi stazzjon tas-subway f’Seoul u meta mara, fl-isfond tar-ritratt, tidher aktar [siebha f’li taqta’ l-biljett tat-trasport minn magna fl-in[awi (Reuters)

IR-RENJU UNIT

L-ekonomija to[ro; mir-ri/essjoni wara l-ispinta tal-Olimpjadi L-ekonomija tar-Renju Unit [ar;et mir-ri/essjoni bejn Lulju u Settembru u meta lOlimpjadi provdew il-veru xprun g[al din l-a[bar inkora;;anti. Fil-fatt, l-ekonomija kibret b’wie[ed fil-mija skont listatistika uffi/jali tal-Prodott Gross Domestiku (GDP) li tikkalkula l-valur ta’ kulma jipprodu/i r-Renju Unit – blUffi//ju g[all-Istatistika Nazzjonali (ONS) jis[aq li lbejg[ ta’ biljetti g[allOlimpjadi ]ied ma]-0.2 ta’ punt per/entwali ma/-/ifra. Il-bejg[ ta’ biljetti g[allOlimpjadi u l-a[[ar edizzjoni tal-Paralimpi/i kienu kkalkulati g[all-GDP ta’ Lulju-Settembru waqt li l-Uffi//ju g[all-

Istatistika spjega li diffi/li biex wie[ed jikkalkula bl-e]att ‘leffett Olimpiku li ma jinkludix il-bejg[ ta’ biljetti’ fuq lispinta g[all-ekonomija. Madankollu, issemmiet anki ]-]ieda fl-attività tal-lukandi u r-ristoranti f’Londra minbarra l-aspett po]ittiv tal-a;enziji li jsibu x-xog[ol g[an-nies. Il-Kan/illier Britanniku responsabbli mill-Finanzi George Osborne qal, sadattant, li /-/ifri juru li r-Renju Unit ‘qabad it-triq lejn l-irkuprar finanzjarju’ anki jekk fadalu x’jaqdef. Hu anki rrefera g[alla[[ar statistika miz-Zona Ewro b[ala tifikira li r-Renju Unit xorta je[tie; jiffa//ja [afna sfidi ekonomi/i – interni u daqstant ie[or ‘il hinn minn

artu. David Kern, l-ekonomista ewlieni mal-British Chambers of Commerce , qal li waqt li din hi a[bar po]ittiva, ilkalkoli jridu jitpo;;ew f’kuntest xieraq meta l-i]vilupp ta’ wie[ed fil-mija g[all-GDP (g[al Lulju-Settembru) hi anki affettwata minn xejriet g[allperijodu April-:unju u li huma dovuti wkoll g[a//elebrazzjonijiet tal-:ublew tad-Djamanti tar-Re;ina Eli]abetta. L-ONS qal li l-ekonomija kienet naqset b’6.4 fil-mija bejn il-bidu tal-2008 u nofs l2009, u minn dak i]-]mien ‘il hawn irnexxielha tirkupra madwar nofs tal-produzzjoni ‘mitlufa’.

L-ITALJA

Berlusconi> L-ebda pjan li jikkontesta L-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi g[amilha /ara li m’g[andux l-intenzjoni li jikkuntesta g[all-elezzjoni ;enerali tassena d-die[la u meta minflok g[andu ‘joffri lpariri tieg[u minn wara lkwinti’. Berlusconi, f’Novembru li g[adda, kien im;ieg[el jirri]enja minn Prim Ministru min[abba f’kif [a [sieb il-kri]i finanzjarja talItalja. Sadattant, u waqt li personalitajiet ewlenin fil-

politika a//ettaw l-a[[ar stqarrija tieg[u, hemm anki min jiddubita ‘kemm dan huwa minnu’ – u meta lfutur politiku tal-istess Berlusconi kien ilu x-xhur su;;ett g[all-ispekulazzjoni. Aktar kmieni dan ixxahar, Berlusconi, li g[andu 76 sena, kien indika li ‘seta’ ma jikkuntestax’ jekk lirtirar tal-kandidatura tieg[u kapa/i tg[in biex il-partiti ta/-/entru u ta/-/entrulemin jing[aqdu u jiffurmaw entità ‘moderata’.

Silvio Berlusconi


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15

L-AWSTRIJA

Il-pjanu ta’ Mozart ‘lura’ fi Vjenna Il-pjanu li u]a lle;;endarju Wolfgang Amadeus Mozart g[a//elebri concertos tieg[u twassal lura fi Vjenna g[allewwel darba mill-mewt ta’ dan il-kompo]itur, fl-1791. Il-fortepiano li Mozart kien idoqq kuljum g[al disa’ snin tpo;;a fl-eks residenza tieg[u (illum mu]ew) fi Vjenna u fejn se jdum g[al ;imag[tejn; meta mbag[ad g[andu jittella’ kun/ert tax-xog[lijiet talkompo]itur. Mozart kien xtara l-pjanu ming[and Anton Walter (fi ]mienu l-aktar produttur famu] ta’ dan l-istrument) fl-1782 u bil-kompo]itur ju]ah biex jipprodu/i ‘l fuq minn [amsin ‘bi//a’ g[allfortepiano. Il-kompo]itur u martu Constanze kienu jg[ixu ;o appartament lussu] fidDomgasse tal-kapitali u qrib il-Kattidral ta’ San Stiefnu,

fejn kienu ]]ew;u fl-aqwa perijodu ta’ fama g[al Mozart b[ala kompo]itur u solista. I]da Mozart spi//a fqir meta aktar padruni aristokrati/i bdew isibuha diffi/li biex jappo;;jawh min[abba l-effett tal-gwerra tal-Awstrija mat-Torok; bilkompo]itur imur jg[ix qalb is-sobborgi ta’ Vjenna u fejn kien [a l-pjanu mieg[u. Wara l-mewt ta’ Mozart, Constanze g[addiet il-pjanu lill-akbar tifel, Carl Thomas, li min-na[a tieg[u ppre]entah lil dik li kienet mag[rufa b[ala lAsso/jazzjoni Mu]ikali talKattidral u Mozarteum filjum proprju meta lkompo]itur kien jag[laq ilmitt sena. Il-pjanu inkwistjoni issa jifforma parti mill-wirja permanenti fid-dar talfamilja ta’ Mozart fil-belt ta’ Salzburg.

L-AR:ENTINA

Daqshekk jiem ta’ ansjetà Il-ma;;oranza tal-membri tal-ekwipa;; ta’ vapur talqawwiet tal-ba[ar Ar;entini waslu lura fi Buenos Aires wara li kwistjoni dwar iddejn, tliet ;img[at ilu, kienet ‘]ammithom’ fil-Ghana. Mat-300 ba[ri twasslu pajji]hom b’ajruplan li kera lGvern Ar;entin, u b’xi kollegi jibqg[u fuq il-vapur Libertad g[al [idma ta’ manutenzjoni. Il-Libertad kien in]amm

milli jsalpa ‘l barra minn Ghana wara li qorti lokali dde/idiet favur hedge fund Amerikan li jinsisti li g[ad irid jie[u l-flus ming[and ilGvern tal-Ar;entina. Il-fond, NML Capital, sostna li jrid jie[u lura lekwivalenti ta’ mill-anqas €250 miljun mindu lAr;entina ma ]ammitx limpenji tag[ha fuq id-dejn xi g[axar snin ilu.

IR-RENJU UNIT> Tifla /kejkna li fir-ritratt tidher mi]muma minn ommha tg[atti wi//ha wara li pre]entat il-fjuri lir-Re;ina Eli]abetta u waqt /erimonja fil-’Jubilee Gardens’ ta’ Londra (Reuters)

KUBA

Tintlaqat minn Urugan Sandy Urugan Sandy ilbiera[ ]ied fil-qilla wara li avvanza minfuq il-Ba[ar tal-Karibew u fejn ilbiera[ laqat ix-Xlokk ta’ Kuba; b’irwiefen qawwija jaqtg[u l-provvista tad-dawl minbarra li jqa//tu s-si;ar millg[eruq fil-belt ta’ Santiago de Kuba. :urnalisti mal-istazzjonijiet tat-televi]joni qalu li l-irwiefen fil-fatt [allew ‘dlam totali’ f’Santiago de Kuba – lejn ixXlokk mill-kapitali Havana – u fejn in[olqot sitwazzjoni ‘mimlija bit-tensjoni’. Il-maltemp ikka;unat minn ‘Sandy’ kien ta’ Kategorija 2 u

L-I}VEZJA

Se ti]]ewwe; il-Prin/ipessa Madeleine

Il-Prin/ipessa Madeleine u Christopher O’Neill jippu]aw fi New York (Reuters)

Il-Prin/ipessa Madeleine, ir-raba’ wa[da fil-linja tal-eredità g[at-tron tal-I]vezja u Christopher O’Neill, issie[eb tag[ha u bankier sinjur minn New York, intrabtu g[a]-]wie; – u bil-Palazz Irjali fi Stokkolma jsostni li d-data g[at-tie; g[adha mhix ikkonfermata, minkejja li hu ppjanat li dawn ji]]ew;u fis-sajf tal-2013. Madeleine fil-pre]ent qed tg[ix ma’ O’Neill fi New York u listampa }vedi]a kienet ilha tispekula dwar il-pjani tag[hom biex ji]]ew;u. Il-Familja Rjali tal-I]vezja tgawdi appo;; u rispett kbir fost il-poplu, bl-a[[ar ]wie; fi [danha sse[[ fl2010 meta l-Prin/ipessa Vittorja – lewwel eredi g[at-tron – i]]ew;et littrainer personali tag[ha. Intant, il-Prin/ipessa Madeleine qalet li O’Neill (li trabba fir-Renju Unit u li g[andu wkoll /ittadinanza Amerikana) kien ipproponielha filbidu ta’ Ottubru; b’O’Neill innifsu jammetti, waqt intervista, li kien qed jistenna ‘g[all-mument opportun’.

meta l-urugan kien anki qed juri xejriet imprevedibbli u jibdel mid-direzzjoni. Dan meta qamu l-mew; tal-ba[ar enormi li rri]ultaw f’g[arg[ar estensiv fl-artijiet tal-kosta u bil-[albiet tax-xita ma jonqsux g[al /erti re;juni. Urugan Sandy sar dejjem aktar intensiv fi]-]mien li dam javvanza mill-:amajka g[al Kuba u meta kien g[adu meqjus b[ala ta’ ‘Kategorija Wie[ed’. Qabel ‘Sandy’ laqat Kuba, g[exieren ta’ eluf ta’ nies, inklu]i turisti, spi//aw evakwati minn zoni hekk

imsej[a ‘vulnerabbli’ – fil-parti kbira min[abba l-effett potenzjali tal-g[arg[ar – u meta mifhum li l-irwiefen tal-urugan (sal-biera[) la[qu velo/ità ta’ 175 kilometru fis-sieg[a. Intant, iddikjaraw hurricane watch g[all-Bahamas, blawtoritajiet fl-Istat Amerikan ta’ Florida jkunu attenti g[alleffett potenzjali ta’ maltemp tropikali. Skont it-tbassir meteorolo;iku kellha anki tin]el sa 300 millimetri ta’ xita f’xi bnadi lejn il-Lvant ta’ Kuba, f’Haiti u r-Repubblika Dominikana.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

18 Fil-qosor Lejla ta’ poe]ija Illum il-:img[a 26 ta’ Ottubru, fis-7 p.m. l-G[aqda Poeti Maltin flimkien mal-

G[aqda Filantropika Talent Mosti, se jtellg[u lejla ta’ poe]ija o[ra, biex tfakkar il100 sena mit-twelid tal-poeta G[awdxi, Anton Buttigieg. Din se ssir fir-Razzett talMarki] fil-Mosta, wara rRotunda. Waqt is-serata f’;ie[ Anton Buttigieg jinqraw poe]iji tal-poeta kif ukoll poe]iji dwar dan ilPoeta tan-Natura. Kul[add hu mistieden u d-d[ul huwa b’xejn.

?ineforum minn ?AK Il-film Ingli] tal-2011

Salmon Fishing in the Yemen li g[andu re;ija ta’ Lasse Hallström se jkun il-film li se jintwera waqt ?ineforum illum il-:img[a fis-7.30 p.m. fis-Sala tal-Konferenzi ?entru Animazzjoni u Komunikazzjoni (?AK), fi Triq S. Sommier, Birkirkara. Il-film hu adattat g[al dawk li g[andhom 15-il sena jew aktar u fih naraw kif saret realtà [olma li xtaq iwettaq b’risq in-nies ta’ pajji]u xejk mill-Yemen. Kollox isir blg[ajnuna ta’ espert Ingli].

Fost l-atturi ewlenin f’dan il-film insibu lil Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas u Amr Waked. {las tad-d[ul €2, biex jag[mel tajjeb g[all-[las talpermess biex il-film ikun jista’ jintwera fil-pubbliku. {ar;a o[ra ta’ ‘Madonna ta’ Pinu’ Il-[ar;a ta’ Lulju-Settembru 2012 tar-rivista Marjolo;ika Madonna Ta’ Pinu hi ta’

g[ajnuna kbira g[al min jixtieq jg[ix din is-Sena tal-Fidi. L-a[[ar pro;ett li qed

jitwettaq b[alissa fis-Santwarju Ta’ Pinu hu monument fit-triq li tie[u g[as-Santwarju, imsejja[ is-Salib tal-Pellegrin, biex ifakkar tant pellegrini li matul is-snin terrqu lejn dan il-post qaddis u biex ikompli jkun sinjal g[all-pellegrini li jag[mlu l-mixja tag[hom lejn isSantwarju. Dun Roberto Gauci, l-awtur ta’ dan ix-xog[ol artistiku ma[dum fil-mu]ajk, ifisser il[sieb estetiku u teolo;iku warajh f’artiklu ta’ erba’ pa;ni. It-tema tal-pellegrina;;, wa[da tassew attwali li fil-fatt il-Papa Benedittu jirreferi

MALTA GOVERNMENT STOCKS _______ _______

STOCK

TALTAL-GVERN

Investiment Sod Ħruġ ruġ ta’ ta’ 100,000,000 filfil-Malta Government Stocks – B’Rata ta’ ta’Mgħ Mgħax Fissa (suġġ ett għal dritt li jiż suġġett jiżdied l-ammont li għandu jinġ 40,000,000) jinġabar b’massimu ta’ ta’ 40,000,000)

Stocks tal-Gvern ta’ Malta B’Rata ta’ Mgħax Fissa L-Accountant General iħabbar li l-prezz għal kull Stock tal-Gvern ta’ Malta B’Rata ta’ Mgħax Fissa offruti għas-sottoskrizzjoni lill-membri tal-pubbliku ġie stabbilit kif ġej: (i) 3.75% MGS (Ir (Ir--Raba’ Raba’ Ħruġ ruġ) – Fungibility Issue Li jimmatura flfl-2017 bilbil-prezz ta’ ta’ 105.00 b’ YTM ta’ ta’ 2.633% (li jġ jġib rendiment ta’ ta’ rata annwali ekwivalenti għ għal 2.651%), u (ii) 4.3% MGS (It (It--Tieni Ħruġ ruġ) – Fungibility Issue Li jimmatura flfl-2022 2022 bilbil-prezz ta’ ta’ 102.50 b’ YTM ta’ ta’ 3.982% (li jġ jġib rendiment ta’ ta’ rata annwali ekwivalenti għ għal 4.022%), u (iii) 4.8% MGS (L (L-Ewwel Ħruġ ruġ) Li jimmatura flfl- 2028 bilbil-prezz ta’ ta’ 100.75 b’ YTM ta’ ta’ 4.732% (li jġ jġib rendiment ta’ ta’ rata annwali ekwivalenti għ għal 4.788%), jew (iv) F’ammonti mitmit-tliet Stocks imsemmija hawn fuq, b’valur nominali flimkien ta’ ta’ 100,000,000 L-applikazzjonijiet jiftħ jiftħu t-Tnejn 29 ta’ ta’ Ottubru, Ottubru, 2012 fitfit-8.30a.m. u jagħ jagħlqu filfilħinijiet u d-dati dati kif hawn taħ taħt, jew aktar kmieni fidfid-diskrezzjoni taltal-Accountant General: General: • filfil-5.00 p.m. taltal-Erbg Erbgħa 31 ta’ ta’ Ottubru, Ottubru, 2012 għallall-applikazzjonijiet minn xi applikant wieħ wieħed 100,000 kull persuna, , u u/jew applikanti flimkien li ma jeċċ ċċedux edux persuna je • f’nofsinhar tal tal-Ġimgħ imgħa 2 ta’ ta’ Novembru, Novembru, 2012 għallall-applikazzjonijiet li jkunu magħ magħmulin f’offerti b’irkant. irkant. IlIl-formoli taltal-applikazzjoni jistgħ jistgħu jinkisbu minn u jiġ jiġu depoż depożitati għand ilil-Membri kollha taltalBorż ż a ta’ ’ Malta u Provdituri o ħ ra awtorizzati ta’ ’ Servizzi ta’ ’ Investiment, , fiddati msemmija. . Bor ta ta ta Investiment fid msemmija IlIlProspett u llu wkoll minn fuq ill-formoli taltal-applikazzjoni jistgħ jistgħu jitniżż jitniżżlu il-website tattat-Też Teżor www.treasury.gov.mt. www.treasury.gov.mt. LL-offerti fuq ilil-formoli preskritti jintefgħ jintefgħu filfil-Kaxxa taltal-Offerti, Offerti, tt-Też Teżor, jew jintbagħ jintbagħtu fuq fax 2596 7210, 7210, jew permezz ta’ ta’ e-mail flfl-indirizzi ndikati fuq ilil-formoli taltalapplikazzjoni taltal-offerti b’ b’irkant. GĦAL INVESTIMENT SOD U LIKWIDITA’ LIKWIDITA’ FEJN LL-IMGĦ IMGĦAX HUWA GGARANTIT UKOLL SA DAK ILILJUM LI LL-ISTOCKS JINBIEGĦ JINBIEGĦU.

 SIGURTA’ SIGURTA’  LIKWIDITA’ LIKWIDITA’  IMGĦ IMGĦAX KULL SITT XHUR  (Il-valur tal-investiment jista’ jitla’ jew jinżel sa meta jimmatura) Dipartiment tattat-Też Teżor, Triq ilil-Mall, Floriana, Malta.

g[aliha wkoll fl-omelija tal-11 ta’ Ottubru li g[adda, insibuha ttrattata f’bosta artikli ta’ din il[ar;a, spiss fil-kuntest tas-Sena tal-Fidi li qed ng[ixu. Insibu wkoll it-Talba talPellegrin b[ala proposta lil dawk li jag[]lu li jimxu lejn isSantwarju fl-istess spirtu ta’ rotot ta’ pellegrina;;i di;à stabbiliti fit-tradizzjoni Nisranija. Ma jonqsux artikli ta’ attwalità mid-dinja Marjana u dik tas-santwarju, kif ukoll irrapport ta’ konservazzjoni minn Dun Charles Vella dwar ilpro;ett ta’ restawr li g[addej b[alissa fuq is-sett ta’ kwadri ta’ :u]eppi Briffa. Abbonament fir-rivista Madonna Ta’ Pinu jew ti;did tieg[u jista’ jsir b[as-soltu billi wie[ed jibg[at id-dettalji tieg[u u l-[las b’/ekk lill-Editur, Santwarju Madonna Ta’ Pinu, lG[arb, GRB 1704, G[awdex. Tistg[u //emplu 21556187 jew tibag[tu email fuq santwarjutapinu@keyworld.net. Buffet breakfast Il-Mission Fund se

jorganizza buffet breakfast b’risq il-missjunarji Maltin li qeg[din ja[dmu fil-pajji]i tatTielet Dinja. Dan se jsir nhar il-{amis 1 ta’ Novembru, f’San Antonio Hotel, ilQawra. Prezz € 10 (ming[ajr trasport). Trasport (g[al min g[andu b]onn) jista’ ji;i provdut bi [las apparti. G[allbiljetti /emplu l-uffi//ju mitTnejn sal-:img[a bejn id-9 a.m. u s-1 p.m. fuq 21413664 jew lil Charles Decelis 21575351 jew 99885078. Jumble sale

Qed isir jumble sale b’risq il-Knisja Madonna ta’ Fatima fi Gwardaman;a. Dan qed isir fi/-?entru Parrokkjali mit-12 ta’ Ottubru sat-12 ta’ Novembru. Ikun miftu[ mid9.30 a.m. sas-7.30 p.m. Kummiedja I/-?entru 19 ta’ Novembru 1944 ta’ Bormla se jtella’ lkummiedja ‘Babilonja’ nhar isSibt 3 ta’ Novembru fis-7.30 p.m. u l-{add 4 ta’ Novembru fis-6.30 p.m. Din se tittella’ fisSala tal-Iskola Sekondarja talBniet, fil-Kulle;; Santa Margerita, Bormla. Ilkummiedja g[andha kitba ta’ Guido Fenech u direzzjoni ta’ Fredrick Camilleri. Fiha se jie[du sehem Mario Camilleri, Franky Borg, Fabio Mifsud, Jeffrey Bonnici, Malcolm Pace, Mariella Micallef, Stephanie Bugeja, Paul Farrugia, Etienne Falzon u Justin Loffreda. G[al aktar informazzjoni jew g[allbooking tal-biljetti irrikorru fi/-?entru 19 ta’ Novembru 1944, (ta[t il-knisja), Bormla, jew /emplu 79826128.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

16

Sa[[a

Tabella li turi l-g[add ta’ pazjenti rikoverati fl-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa u eventwalment fl-Isptar Mater Dei – fis-sena 2011 i/-/ifra telg[et g[al 52,062

Sa[[a 17

Tabella li turi t-total ta’ konsulti fl-Outpatients fl-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa u eventwalment fl-Isptar Mater Dei – fis-sena 2011 i/-/ifra telg[et g[al 524,662

Dehra tal-Isptar Mater Dei fejn grazzi g[all-vi]joni tal-Gvern saret qab]a kbira ’l quddiem fil-kura tal-pazjenti

11,000 operazzjoni aktar f’Mater Dei fuq l-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa Illum il-;urnata fl-Isptar Mater Dei kienu introdotti diversi servizzi u interventi ;odda grazzi g[all-impenn tal-Gvern li jrid l-aqwa u l-a[jar g[all-pazjenti Maltin u G[awdxin

Tabella li turi l-g[add ta’ pazjenti trattati matul il-jum fl-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa u eventwalment fl-Isptar Mater Dei – fis-sena 2011 i/-/ifra telg[et g[al 22,345

Is-sena li g[addiet saru 43,747 operazzjoni fl-Isptar Mater Dei – ]ieda ta’ 11,000 operazzjoni fuq l-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa, l-2007. Minn meta feta[ l-Isptar Mater Dei, fl-2008, loperazzjonijiet ]diedu b’iktar minn 8,000. Dan jo[ro; mill-a[[ar /ifri tal-Isptar Mater Dei u li ;ew pubblikati fuq il-pa;na personali tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi fuq Facebook http:##www.facebook.com#la wrencegonzi. Minn [ames pa;ni bilgrafika dwar il-kisbiet li qed isiru fil-qasam tas-sa[[a jo[ro; ukoll li matul is-sena li g[addiet saru 524,662

Fl-2011 il-pazjenti bejniethom qattg[u 283,760 lejl fl-Isptar Mater Dei, ]ieda ta’ g[axart elef lejl fuq l-2010

vi]ta fl-Outpatients, ji;ifieri pazjenti li jag[mlu inqas minn 24 sieg[a fl-isptar. Kien hemm 52,063 ka] ta’ inpatient, ji;ifieri meta lpazjent jin]amm fl-isptar g[all-kura g[al lejl jew

iktar. Dan in-numru huwa ta’ 3,404 ka]i iktar mill2010. Il-grafika turi wkoll li kien hemm 22,345 ka] li ;ew trattati b[ala Day Cases. Dawn il-ka]i wkoll

]diedu sena wara l-o[ra. Fl-2011 il-pazjenti bejniethom qattg[u 283,760 lejl fl-Isptar Mater Dei, ]ieda ta’ g[axart elef lejl fuq l-2010. Din hija parti mill-

Tabella li turi l-g[add ta’ sodod me[uda mill-pazjenti fl-a[[ar sena tal-Isptar San Luqa u eventwalment fl-Isptar Mater Dei – fis-sena 2011 i/-/ifra telg[et g[al 283,760

informazzjoni li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed i]omm lill-pubbliku infurmat biha fuq Facebook. Dan hu mezz aktar fa/li u attraenti kif il-[idma talGvern titressaq g[and innies. Il-pa;na tal-Prim Ministru, li tnediet ftit taljiem ilu, di;à g[andha iktar minn 4,000 persuna jsegwuha. Il-Prim Ministru nnifsu j[alli messa;;i b’rabta mal[idma tal-Gvern fuq din ilpa;na, u fost l-o[rajn, fla[[ar jiem tkellem dwar ilftehim kollettiv g[all[addiema ta/-/ivil u llaqg[at bi t[ejjija g[allba;it g[as-sena d-die[la.

Il-pa;na tal-Prim Ministru, li tnediet ftit tal-jiem ilu, di;à g[andha iktar minn 4,000 persuna jsegwuha

Fl-Isptar Mater Dei l-pazjenti jsibu nies dedikati u impenjati biex jag[tu servizz mill-aqwa u dan jg[odd g[al-livelli differenti ta’ persuni li jservu fl-Isptar

Tabella li turi t-total ta’ operazzjonijiet li saru fl-a[[ar sena fl-Isptar San Luqa u eventwalment fl-Isptar Mater Dei – i/-/ifra fl-2011 telg[et g[al 43,747


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Teatru 19

Lejn edizzjoni o[ra tal-festival }igu}ajg It-tieni edizzjoni ta’ }igu}ajg, ilFestival tal-Arti g[at-Tfal u ]}g[a]ag[, se tittella’ bejn id-19 u l-25 ta’ Novembru. Il-festival qed jer;a’ jkun organizzat mi/-?entru g[all-Kreattività lKavallier ta’ San :akbu. Din is-sena l-festival qed ji//elebra g[eluq lewwel sena tieg[u u kul[add hu mistieden g[all-“qu//ija” ta’ }igu}ajg, li matulha l-Belt Valletta ter;a’ tinbidel f’benniena g[all-arti performattiva. Il-mu]ika, l-istejjer, lanimazzjoni, il-films, i]-]fin u t-teatru huma ftit mill-ingredjenti ma[subin biex jolqtu l-imma;inazzjoni tat-tfal u ta]-]g[a]ag[. Il-programm tal-festival hu m]ewwaq b’g[add sabi[ ta’ produzzjonijiet, kemm lokali, kif ukoll barranin, li g[andhom jog[;bu lit-tfal u ]-]g[a]ag[, fosthom produzzjonijiet ma[duma apposta g[al dan il-festival, u li kollha jwasslu esperjenza ferrie[a u memorabbli. Toni Attard, id-direttur tal-festival, spjega kif “matul }igu}ajg se jittellg[u mhux inqas minn [amsa u g[oxrin produzzjoni, imwassla lilna mill-aqwa artisti lokali emer;enti, kif ukoll artisti kontemporanji prominenti millAwstralja, ir-Renju Unit, l-Italja, il:ermanja, Franza, l-Olanda u lPortugall.” Il-festival se jkun a//essibbli g[al kul[add, b’g[add ta’ produzzjonijiet li se jsiru wkoll bil-lingwa tas-sinjali. “L-g[an tag[na hu li, g[al darb’o[ra, inwasslu festival li joffri esperjenza m]ewqa, pja/evoli u memorabbli g[al

Xena mill-produzzjoni ‘Crazy Hair’ li flimkien ma’ g[add ta’ produzzjonijiet o[ra tag[mel parti minn }igu}ajg, il-Festival tal-Arti g[at-Tfal u ]-}g[a]ag[

kul[add,” qal Toni Attard. Ilproduzzjonijiet li se jittellg[u filg[odu se jkunu miftu[a primarjament g[attfal tal-iskejjel, filwaqt li dawn se jsiru wkoll filg[axijet tul il-;img[a talfestival, kif ukoll fi tmiem il-;img[a. L-attivitajiet tal-festival se jsiru f’diversi postijiet madwar il-Belt, fosthom il-Kavallier ta’ San :akbu, ilBer;a ta’ Kastilja, il-Biblijoteka Nazzjonali, l-Istitut Kulturali Taljan,

f’Dar il-Mediterran g[all-Konferenzi, u l-MITP. Tul il-;img[a kollha se tittella’ esperjenza interattiva fi Pjazza San :or; bl-isem ‘Frulli Frilli’, ibba]ata fuq il-ktieb popolari Il-ka] kwa]i kollu tal-a[wa De Molizz. Ilfestival jing[alaq b’parata /elebrattiva tul Triq ir-Repubblika. Fil-jumejn ta’ qabel il-festival, bejn is-17 u 18 ta’ Novembru, se jittella’ lFringe Festival, fejn gruppi ta’

mu]i/isti, gruppi teatrali u artisti ]g[a]ag[ se jkollhom l-opportunità jippre]entaw ix-xog[ol tag[hom lilludjenza lokali. Il-biljetti jinkisbu b’xejn imma jridu ji;u rriservati minn fuq is-sit elettroniku tal-festival www.ziguzajg.org. Il-biljetti jin;abru mi/-?entru g[all-Kreattività lKavallier ta’ San :akbu, Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta.

Produzzjoni ‘Tango’ fil-Festival Mediterranea

Il-poster ma[ru; mi/-?entru Familja Karmelitana g[allkummiedja ‘Kemm a[na sbie[ mal-kunjata’

Kemm a[na sbie[ mal-kunjata I/-?entru Familja Karmelitana fi [dan il-Parro//a ta’ Fleur-de-Lys se jifta[ l-ista;un teatrali tieg[u bilkummiedja mtellg[a minn Steve Camilleri bl-isem ta’ ‘Kemm a[na sbie[ mal-kunjata’, produzzjoni tajba [afna bi storja komika mill-bidu sal-a[[ar. Din il-produzzjoni se tittella’ g[ada s-Sibt 27 ta’ Ottubru fis-7.30 p.m. fis-Sala ta/-?entru Familja Karmelitana, fi Triq il-Vlontin, Fleur-de-Lys. ?emplu 21485306 biex tibbukkjaw il-biljetti tag[kom. Tistg[u wkoll taqtg[u l-biljetti mill-bieb dakinhar talproduzzjoni.

Il-produzzjoni originali, Tango Emoción, ispirata mill-atmosfera Ar;entina ta’ dan il;eneru ta’ ]fin, se ssir f’Malta llum il:img[a fil-lukanda Kempinski San Lawrenz, b[ala parti mill-11-il edizzjoni ta’ Festival Mediterranea, organizzat minn Teatru Astra. Il-produzzjoni Tango Emoción, miktuba mill-mezzosopran Rumena Oana Andra, saret g[all-ewwel darba fit-Teatru Nazzjonali talOpra ta’ Bucharest fl-2010. B[alissa lproduzzjoni qed iddur l-Ewropa u fl-2013 se tkun qed issir mill-inqas fil-Bulgarija u flAwstrija. L-attività f’G[awdex se ssir fis-serata li tifred i]-]ew; rappre]entazzjonijiet talattività prin/ipali ta’ Festival Mediterranea, ji;ifieri l-opra ta’ Giacomo Puccini Madama Butterfly, li se ssir fit-Teatru Astra. Min jixtieq jattendi g[as-serata ta]-]fin jista’ jakkwista biljett imra[[as jekk jixtrih ma’ dak tal-opra. Tango Emoción hi bba]ata fuq 17-il tango mag[rufin ferm, minn xog[lijiet ta’ Carlos Gardel sa Astor Piazzolla. Tirrappre]enta l[arba minn realtà kerha mimlija ritmi aggressivi u impersonali, g[al [ajja ta’ /erta intensità. Il-produzzjoni hi mibnija prin/ipalment fuq l-artisti, fuq l-espressjoni umana, vokali u figurattiva, u li se jkantaw, jirre/taw u ji]fnu tango Ar;entin f’atmosfera spettakolari. Il-programm s[i[ tal-festival jinstab fis-sit elettroniku www.mediterranea.com.mt. Iktar informazzjoni tinkiseb billi //emplu 21550985, u g[all-bookings /emplu 79256897.

I]-]fin tango llejla hu appuntament ie[or fil-Festival Mediterranea


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

20 Passatemp

Tisliba

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Super Sudoku… mill-1 sas-16

Mimdudin>5. Din tintreba[ jew tintilef fil-qorti (5) 6. F’nofs ]aqqna tkun (5) 7. Il-kamra tat-tisjir (5) 10. Li hu ta’ min jafdah (5) 11. Hekk jag[mlu t-ti;ie; (5) 12. Feta[ il-qotna (5) 14. Bi//a maqtug[a mit-tul ta’ [a;a mla[[ma (5) 16. Il-;abra tal-annimali kollha (5) 17. Divertiment misjub f’kaxxa larin;? (5) 18. F’mi]bla tara [afna minnhom mal-bottijiet (5)

Weqfin>1. Fuqhom tista’ tistiva [afna xorti (6) 2. Mhux sin/ier la juri wi// b’ie[or (6) 3. {ieles minn xi g[emil (6) 4. Inkollah (6) 8. Qabel il-21 sena (5) 9. Ta[bila tal-mo[[ [tija ta’ [afna t[assib (5) 12. Dari biha kienu jimlew issaqqijiet (6) 13. :bara ]g[ira (6) 14. Dawn juruna meta jinqata’ d-dawl elettriku (6) 15. Idda[[al it-tapp? (6)

Soluzzjoni tat-Tisliba tal-biera[ Mimdudin>5. Pinto; 6. Buqar; 7. Allat; 10. {niex; 11. K/ina; 12. Faxxa; 14. I;;ib; 16. Slopp; 17. Tara;; 18. Rabbi. Weqfin>1. Sparah; 2. 8. u 13. Kollox miexi arlo;;; 3. Ebrajk; 4. Drawwa; 9. u 15. Si;;u bambin; 12. Fatati; 14. Imperu.

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 4 kaxxi b’4 n-numri kollha mill-1 sas-16.

Il-persuni neqsin

}ew; log[biet separati: f’kull log[ba, meta tiffittja sebg[a mill-ismijiet mimdudin fil-gradilji f’ordni korretta, is-seba’ isem fil-listi jitfa//a fid-djagonal minn fuq g[al isfel fejn hemm l-asteriski.

Soluzzjonijiet

?ess

Ta6 — Tg8; Re6 — Rd8; Tg8 — g2.

Jirba[ l-abjad

Dik bin-Nru. 8

Ingravata xorta

Plejers tat-tennis Mayotte, McNamee, Fleming, Connors, Ramirez, Emerson, Nastase McEnroe

Ingravata xorta

Jirba[ l-abjad

Ingravata wa[da biss minn dawn numerati hi l-istess b[al dik li g[andha f’idejha s-salesgirl. Liema hi?

Problema ta’ Z. Birnov. Kif jista’ l-abjad jirba[ il-log[ba b’checkmate f’]ew; mossi? Il-persuni neqsin

Plejers tat-tennis

Super Sudoku

— F’liema ba[ar ninsabu^ Ninsabu f’ba[ar ta’ gwaj, hekk ninsabu!

Meta l-ismijiet tal-plejers tal-img[oddi li jidhru fuq ix-xellug (mhux wara xulxin) tqeg[idhom korrettament fir-ringieli mimdudin, fiddjagonal minn fuq g[al isfel jitfa//a plejer ie[or tat-tennis. Min hu?


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Animal Diaries NET Television, 19>00 Waqt il-programm tal-lum, Moira Delia se jkollha b[ala mistiedna persuna li ;abet il-kelb tag[ha mil-Libja waqt il-;lied li kien hemm f’dan il-pajji] ftit aktar minn sena ilu.

Mieg[ek - NET Television, 21>00

Rockna Radio 101, 19>15

Michael Bugeja llum se jiltaqa’ mal-organizzaturi tal-Malta Doom Metal Festival li se jsir fil-Buskett fil-bidu ta’ Novembru. Fit-tieni parti tal-programm se kun hemm intervista mal-kantawtur Andre Camilleri (fir-ritratt fuq il-lemin), li hu Awstraljan ta’ nisel Malti. Afrodite NET Television, 14>05

Francesca Rizzo

(fir-ritratt fuq ix-xellug) se tkun fost il-mistednin ta’

Marbeck Spiteri waqt il-programm tal-lum fejn se tkun qed titkellem dwar is-sbu[ija. Kontributuri o[ra se jkunu Donella Agius, Sue Rossi, Gloria Mizzi u Joyce Muscat. Ikun hemm ukoll numru ta’ kompetizzjonijiet. Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-programm tal-lum se jlaqqag[na ma’ Fr Pierre Bonnici MSSP (fir-ritratt fuq il-lemin) li se jirrakkonta l-esperjenzi tieg[u b[ala missjunarju fil-pajji] Musulman tal-Pakistan. Jippre]entaw il-programm Frank Cassar u Helena Sammut. Crazebook NET Television, 15>40

L-Isqof Koadjatur Joe Alessandro

Crazebook jifta[ illum b’filmati mi;buda waqt treasure hunt li kellhom bil-karozzi tag[hom xi studenti tal-Università fi tmiem il-;img[a li g[addiet. L-g[aqdiet Lost Emotions u }AK Bir]ebbu;a se jkunu fl-istudio biex jitkellemu dwar xi attivitajiet li se jorganizzaw fil-futur qrib. Dawn minbarra d-diversi rubriki regolari dwar mu]ika, log[ob u teknolo;ija.

Il-mistieden tal-lum se jkun Mons Joe Alessandro (fir-ritratt fuq il-lemin), li g[ada jag[laq 63 sena u ftit anqas minn xahar ilu, fid-29 ta’ Settembru, kien ordnat Isqof Koadjatur ta’ Garissa fil-Kenja f’/erimonja li saret fil-Konkatidral ta’ San :wann. Twieled Ra[al :did. Fr Joe fl-1966 g[amel l-ewwel professjoni solenni, biex imbag[ad fl-4 ta’ April 1970 kien ordnat sa/erdot mal-Patrijiet Kappu//ini fi Trento, l-Italja. T[abbar li se jin[atar Isqof Koadjatur fid-29 ta’ :unju li g[adda. Hu se jkun fl-istudio, flimkien mal-pre]entaturi Lisa Spiteri u Fr Karm Debattista MSSP, biex jitkellem dwar il-[ajja u x-xog[ol tieg[u. Barra minn hekk jintwera wkoll servizz im[ejji apposta g[all-programm minn Gabriel Ellul. Direzzjoni ta’ Paul Galea.

Malta Llejla NET Television, 16>55

B[alma ji;ri kull nhar ta’ :img[a, illum mal-pre]entatri/i Stephanie Spiteri jing[aqdu Noelene Miggiani u Marisa Grima, biex flimkien iwasslulna programm primarjament dwar il-moda. Naraw mudelli mis-Supernova Model Fashion Show. Intant, hekk kif ftit tal-jiem ilu tfakkret il-50 sena minn meta [are; l-ewwel film ta’ James Bond, il-programm se jkollu servizz interessanti dwar il-Bond Girls, fosthom Sophie Marceau, Barbara Bach, Ursula Andress u Eva Green, li jidhru b’din l-ordni fir-ritratti hawn fuq ix-xellug.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

22 TV#Radju

06>00

101 Breakfast Club (b’waqfiet g[all-A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00)

09>00 09>05 10>00 10>05 11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Magazine 101 Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>30 19>15 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - Frank u Indri (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 08:30 Familja Wa[da (jinkludu 09:00 BBC News, 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - A[barijiet 12:10 - Newsline 12:45 - Qari bilMalti 13:15 - Tifkiriet 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime 17:00 - Kumpanija 17:50 - Nitfa Kultura 18:00 Bullettin tal-A[barijiet 18:15 Intermezz Mu]ikali 18:40 - TV Hemm 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bil-Malti (r) 20:30 - Euromix 21:05 - Mu]ika u Sport 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Waqtiet 23:30 - Xi Qrajt, Xi Smajt 23:33 Ru]arju 24:00 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 Kummentarju 12:30 - Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 Maltin Biss 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 - Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 - Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 - Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 13:30 -

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Newsdesk (r) Night Style

Kaskata Kulturali, 14:00 BBC News) 15:30 – Il-Polz ta/?ittadin 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:50 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Platea 10:00 BBC News Update 10:06 - Fuq Fomm Kul[add 10:30 - IlMalti llum: Ideat ta’ ]mienna 11:00 - Classic FM 13:00 Anali]i tal-:urnali 13:30 – Bellavista mill-{abs 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 20:00 –

University Matters 20:30 - Biex Hekk Jibqg[u Mag[na 21:00 - BBC World Service.

Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 - Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - Avventura ma’ :esù 09:30 - Kuntatt 11:00 Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Avventura ma’ :esù (r) 13:00 - Qari tarRumanz 13:30 - Shalom 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - G[arfuh fil-Qsim tal{ob] 16:00 – Il-Kura tal-:nien 16:45 - Naturali 17:00 – Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:15 - Vja;; Mu]ikali 18:15 - G[asar 18:30 Quddiesa 19:00 - Ru]arju 19:30 - Nixxieg[a Dumnikana 20:00 - Alla g[ani fil-[niena 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - Ift[u l-Bibien (r) 22:30 Qum u Imxi 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta 24:00 - Ru]arju. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Calypso Radio - 101.8 FM 07:00 - A[barijiet 07:15 Calypso Breakfast 08:30 - Bejn il-{bieb 10:00 - A[barijiet 11:30 - 101.8 Favourites 12:00 A[barijiet 14:30 - After Break 17:00 - Calypso Drive 19:00 Let’s Go 21:00 - Dak Kien }mien 01:00 - Nightshift.

Martu temmen li miet Beautiful Dreamer - La 5 21>10

Brooke Langton u Colin Egglesfield (it-tnejn fir-ritratt hawn fuq) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film drammatiku Amerikan li n[adem fl-2006. Fi ]mien it-Tieni Gwerra Dinjija, pilota jisfa ferut u meta ji;i f’tieg[u ma jkun jiftakar xejn TVM 06:30 - TVAM 09:00 - TV Hemm (r) 10:20 - Bondi + (r) 11:25 - Extraordinary Animals 12:00 - A[barijiet# it-temp 12:10 - TVPM 14:00 - A[barijiet 14:05 - (ikompli) TVPM 16:00 A[barijiet 16:05 - (ikompli) TVPM 16.30 - }ona 18:00 - A[barijiet 18:10 - Waqtiet 18:15 Sa[[tek l-Ewwel 18:25 - Telebejg[ 18:40 - Aqta’ Kemm 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tattemp# rapport finanzj. 20:40 - Xarabank 23:15 - L-A[barijiet 23:35 - Venere (r) 00:20 - TVPM (r).

mill-passat tieg[u. Jispi//a aktar minn [ames snin bog[od minn daru, u martu sadanittant tkun bdiet temmen li miet... Il-film in[adem b’ba;it baxx, i]da xorta wa[da kellu su//ess kbir. Ka] ta’ fejn is-sempli/i jaf ikollu wkoll is-sabi[ tieg[u.

Wa[dek 21:30 - Dokumentarju 22:00 - News. Raiuno

06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00, fid-09:00 u fil-11:00) 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:30 Affari tuoi 21:10 - Tale e quale show 23:25 - TV 7 00:25 L’appuntamento 00:55 - Tg 1 notte 01:30 - Sottovoce 02:00 Rai Educational. Raidue 06:40 - Cartoons

TVM 2 07:00 - News 09:00 - TVAM (r) 11:30 - Extraordinary Dogs 12:00 - Madwarna 12:15 - Wirt, Arti u Kultura 12:45 Extraordinary Animals 13:15 Bondi + (r) 14:15 - GFA Roundup 14:45 - Venere 15:30 Extraordinary Animals (dok.) 16:00 - Century of Flight (dok.) 16:50 - Qatra Inka 17:20 Sa[[tek l-Ewwel 17:30 - Waqtiet 17:40 - Zona (r) 19:00 - GFA Roundup 19:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 19:40 Century of Flight (dok.) 20:30 A[barijiet bl-Ingli] 20:40 -

08:00 - Il nostro amico Charly (TF) 09:30 Tgr - montagne 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri (attwalità) 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 Eat Parade 13:50 Tg 2 Sì, viaggiare 14:00 Pechino espresso (reality) 14:05 Parliamone in famiglia (attwalità) 16:15 - La Signora del West (TF) 17:45 - TG2 Flash L.I.S. 17:50 Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case - delitti irrisolti (TF) 19:35 - Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Voyager 23:10 Tg 2 notizie 23:25 - L’ultima parola 00:55 - Parlamento 01:05 - Close to Home (TF) 02:00 Broker Flowers. Film 2005.

ONE 07:00 - Breakfast News 09:00 Sieg[a }mien 10:00 - Teleshopping 10:30 - Aroma Mattina 12:00 - Teleshopping 12:45 Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Teleshopping 16:35 L-Imqarq/in (r) 17:00 - Teleshopping 17:30 - ONE News 17:40 - Healthy Living 19:00 Illostra 19:30 - ONE News 20:15 - Ir-Rangers 20:30 - Affari Tag[na 23:15 - ONE News 23:45 - Team PL 00:05 - Kalamita (r).

Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà (attwalità) 10:00 Rai Parlamento 10:10 - La storia siamo noi 11:00 - Codice a barre (attwalità) 11:30 - Elisir (attwalità) 12:00 - Tg 3 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie - diario italiano 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:05 - Tgr Piazza affari 15:10 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - Cose dell’altro Geo (attwalità) 17:40 - Geo & Geo 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blob 20:10 - Comiche all’italiana 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - La passione. Film 2010 23:00 - Amore criminale 24:00 - Tg3 linea notte 01:10 - Rai Educational 01:40 Aprirai 01:45 - Fuori orario.

UEFA Magazine Programme 21:15 - Extraordinary Dogs 21:45 - Malta u Lil Hinn Minnha 23:15 - GFA Roundup.

Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 14:20 - 104.6 Music Entertainment 16:10 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 (live) 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:20 - L-MEP u Int 19:30 {abbejtek (r) 20:30 - M’Intix

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina

08:40 - La

telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Uomini e donne 16:20 Pomeriggio cinque 18:50 Avanti un altro! (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:40 - Striscia la notizia 21:10 - I Cesaroni 5 23:10 Supercinema 23:45 - La cena per farli conoscere. Film 2006 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 06:50 - Magnum PI (TF) 07:45 Pacific Blue (TF) 08:40 - Hunter (TF) 09:50 - Carabinieri 6 (TF) 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:55 - La signora in giallo (TF) 14:00 - Tg 4 14:45 Lo sportello di Forum 16:00 - La battaglia di Midway. Film ’76 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (TF) 20:30 -Walker Texas Ranger (TF) 21:10 Quarto grado 24:00 - Under Suspicion. Film 2000. Italia 1 06:40 - Cartoons 08:45 Trasformat (kwi]]) 09:30 - ER Medici in prima linea (TF) 10:30 - Grey’s Anatomy (TF) 12:10 Cotto e mangiato 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Fringe (TF) 16:00 - Smallville (TF) 16:50 - Merlin (TF) 17:45 - La scimmia (reality) 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:20 - CSI: Scena del crimine (TF) 21:10 - CSI: Miami (TF) 22:00 - Person of Interest (TF) 23:55 - L’Italia che funziona 00:10 - Human Target (TF) 01:55 - Rescue Me (TF). La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 09:55 - Coffee Break 11:00 L’aria che tira 12:20 - Ti ci porto io... in cucina con Vissani 12:30 - I menù di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 - Cristina Parodi Live 15:55 - Il commissario Cordier (TF) 17:45 - Cristina Parodi Cover 18:20 - I menù di Benedetta 19:15 - G Day 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 - Crozza nel paese delle meraviglie 22:20 Italialand remixata 22:55 - Un capo in incognito 23:45 - Omnibus notte 00:50 - Tg La 7 sport 00:55 - Sotto canestro 01:30 - La 7 doc.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 07:00 - Bon;u Muftie[ 07.15 F. News 07:30 - Dawl tal:urnata 08:00 - Stenba[ 10:00 Strada Rjali 12:00 - Muftie[ 12:15 - F. News 12:30 - Health News 13:00 - Niskata 15:00 Teleshopping 17:30 - News Point 18:15 - F. News 18:30 Klikk 19:40 - Muftie[ 19:56 Health News 20:15 - F. News 21:00 - Sfera 23:00 - Muftie[ 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request Show (r) 09:00 – Love and Romance 10:00 - Teleshopping 12:00 – Rock Legend (r) 13:00 - The 60s & 70s 13:30 – The 80s 14:00 The 90s 14:30 - The 00s 15:00 Love and Romance 16:00 – The 80s 16:30 - I Grandi Successi 17:30 – The Local Angle 18:00 – Total Request Show 20:00 The 60s & 70s 20:30 - Versus 21:30 - The Local Angle (r) 22:30 - Music Videos. La 5 14:00 - Una mamma per amica (TF) 14:50 - Ugly Betty (TF) 15:45 - October Road (TF) 16:30 - ICarly (sitcom) 17:00 Aspettrando Amici 12 17:10 Le cose che amo di te (sitcom) 17:35 - La tata (sitcom) 18:25 -

Extreme Makeover Home Edition 19:00 - Aspettando Amici ’12 19:10 - Che trucco! 19:30 - Ugly Betty (TF) 20:25 Una mamma per amica (TF) 21:10 - Beautiful dreamer. Film 2006 22:55 - Uomini e donne (talk show). BBC Entertainment 07:10 - The Large Family 07:20 - Gigglebiz 07:35 - Teletubbies 08:00 - Balamory 08:20 - Little Robots 08:30 - Fawlty Towers 09:05 - Mastermind 09:35 - The Weakest Link 10:20 EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Monarch of the Glen 12:10 - The Planets 13:00 Fawlty Towers 13:35 Mastermind 14:05 - The Weakest Link 14:50 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Monarch of the Glen 16:35 - The Planets 17:25 - The Weakest Link 18:10 - Big Bear Diary 18:40 - Doctors 19:10 Robin Hood 20:00 - Lead Balloon 20:30 - Two Pints of

Lager and a Packet of Crisps 21:00 - Richard Hammond Meets

Evel Knievel 21:50 - ’Allo, ’Allo! 22:20 - Live at the Apollo 23:05 - Alan Carr: Chatty Man 23:50 - Being Erica. TCM 07:30 - Three Little Words. Film ’50 (U) 09:10 - Green Fire. Film ’54 (U) 10:50 - Ocean’s Eleven. Film ’60 (PG) 12:55 - Lili. Film ’53 (U) 14:15 - Young Cassidy. Film ’65 (A) 16:05 - Guns for San Sebastian. Film ’68 (A) 17:55 - 42nd Street. Film ’33 (U) 19:25 - Gaby. Film ’56 (A) 21:00 - Mr Ricco. Film ’75 (AA) 22:35 - Edge of the City. Film ’57 (A). MGM Movies 06:50 - Yentl. Film ’83 (PG) 09:00 - Timestalkers. Film ’87 (PG) 10:35 - Ring of the Musketeers. Film ’94 (15) 12:00 - Bonanza: Under Attack. Film ’95 13:35 - Absolute Strangers. Film ’91 (PG) 15:10 - Bound for Glory. Film ’76 (A) 17:35 - The Mechanic. Film ’72 (A) 19:15 Vanished. Film ’95 (PG) 20:45 MGM’s Big Screen 21:00 - The Private Life of Sherlock Holmes. Film ’70 (PG) 23:05 - The Men’s Club. Film ’86 (18). Diva Universal 07:00 - Kojak 08:00 - ER 09:55 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 - Quincy, M.E. 12:55 Kojak 13:55 - JAG 15:50 Ironside 16:50 - Quincy, M.E. 17:50 - McLeod’s Daughters 18:44 - Great Women 18:50 Ironside 19:50 - Kojak 20:50 Great Women 21:00 - Rex: A Cop’s Friend 23:00 - Quincy, M.E. Iris 11:30 - Dove vai tutta nuda? Film ’69 13:25 - Segreti di famiglia. Film 2001 15:25 - I soliti ignoti vent’anni dopo. Film ’85 17:20 - Non ti conosco pi§u amore. Film ’80 19:20 Charlie’s Angels (TF) 20:05 Starsky & Hutch (TF) 21:00 End Game. Film 2006 22:45 36 quai des orfèvres. Film 2004. Discovery Channel 07:15 - American Chopper:

Saginaw Chippewa Indian Tribal Theme Bike 08:10 - Dirty Jobs: Maple Syrup Maker 09:05 Deadliest Catch: Red Skies in the Morning 09:55 - Ultimate Survival: Alabama 10:50 - How

Do They Do It?: Roads and Coins 11:15 - How It’s Made 11:40 - Extreme Engineering: Navy Amphibious Warship 12:35 - Fifth Gear 13:30 Wheeler Dealers: Morgan +4 14:25 - American Chopper: OCC Band Bike 15:20 - Mythbusters: Western Myths 16:15 - Dirty Jobs: High-Rise Window Washer 17:10 - Deadliest Catch: Stay Focused or Die 18:05 - Ultimate Survival: Arctic Circle 19:00 How It’s Made 20:00 - Penn and Teller Tell a Lie: Forest Fire Vs Jet Engine 21:00 - Deception with Keith Barry: Used Car Salesman 22:00 - Dynamo: Magician Impossible. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Grey's Anatomy 09:20 - Private Practice 10:10 - Criminal Minds 11:00 - Mike & Molly 11:30 Person of Interest 12:15 - Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - Fringe 14:30 - Supernatural 15:15 - Grey's Anatomy 16:00 Private Practice 16:45 - Mike & Molly 17:10 - Top Gear 18:15 Days of Our Lives 19:00 Criminal Minds 20:00 - Glee 20:45 - Gossip Girl 21:30 Solaris 23:05 - Films & Stars 23:30 - Mike & Molly 23:55 How I Met Your Mother 00:20 2 Broke Girls 00:45 - Whitney 01:10 - 30 Rock 01:35 - VEEP. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross 07:30 - Eye for an Eye: A Trailer Trashed 08:00 Hoarders: June and Doug 09:00 - Snapped: Women Who Kill: Esther Wadley 10:00 America’s Court with Judge Ross 10:30 - Braxton Family Values: The Bermuda Triangle 11:30 Eye for an Eye: A Trailer Trashed 12:00 - Parking Wars. Pawn Stars: 13:00 - Message in a Bottle 13:30 - Strike, Spare, Boom. 14:00 - Hugh Jackman 15:00 - Megan Fox 16:00 Parking Wars 17:00 - Braxton Family Values: The Bermuda Triangle 18:00 - Hoarders: June and Doug. Pawn Stars: 19:00 Message in a Bottle 19:30 Strike, Spare, Boom. 20:00 Parking Wars. Hardcore Pawn: 21:00 - Les’ Big Gamble 21:30 Gold at Gunpoint 22:00 Poachers 22:30 - Ashley’s Breakdown. Barter Kings: 23:00 - Diamond in the Rough 23:30 Rock and a Hard Place.

NET News Wheelspin (r) Telebejg[ NET News .NET (b’waqfa g[al NET News fis-13>00) NET News Afrodite

15>20 15>40 16>35 16>55

Telebejg[ Crazebook Telebejg[ Malta Llejla

19>00 19>30 19>45 20>30 21>00 21>30 21>35 22>30 23>00

(b’waqfiret g[al NET News fil-17>00 u fis-18>00) Animal Diaries Lift NET News Flusek Mieg[ek NET News (ikompli) Mieg[ek Anali]i tal-A[bar (r) NET News

(b’waqfa g[al NET News fit-15>00)

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis 10:00 European Tour Snooker 11:00 ISU GP Figure Skating 12:00 TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis 13:15 - ISU GP Figure Skating 14:30 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis 16:00 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis: Day 4: Round Robin (live) 22:00 - PBA Tour Bowling 23:00 - Giants Live Series World’s Strongest Man 23:30 - Giants Live Series World’s Strongest Man. Eurosport 2 07:30 - Eurosport 2 Morning News 08:00 - AFC Football Champ. League 09:00 - Champ. League Twenty20 Cricket 11:00 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis 12:30 Eurosport 2 News 13:00 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis 14:30 - ISU GP Figure Skating 16:00 - ISU GP Figure Skating 17:30 - Champ. League Twenty20 Cricket: SF: Johannesburg, South Africa (live) 18:45 - Eurosport 2 News 19:00 - Champ. League Twenty20 Cricket: SF: Johannesburg, South Africa (live) 20:30 - ISU GP Figure Skating: Ladies Free Programme: Skate America (live) 21:30 - ISU GP Figure Skating: Pairs’ Short Program (live) 23:00 - TEB BNP Paribas WTA Champ. Tennis. GO Sports 1 06:30 - Airtel Indian GP, New Delhi: Practice 1 (live) 08:30 Heineken Cup: Rd 2: Castres

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:05 - Benjamin’s Farm 09:10 - See The Sea 09:15 - P.B. Bear and Friends 09:25 - Monkey See Monkey Do 09:35 - Kipper 09:45 - Igloo-Gloo 10:00 - Dougie in Disguise 10:10 - Barney and Friends 10:40 - Wobblyland 10:45 - Jarmies 11:00 - Lots & Lots 11:15 - The Hoobs 11:40 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:05 Wildlife 12:10 - James the Cat 12:15 - Fluffy Gardens 12:30 - My Animal Family 12:45 Benjamin’s Farm 12:50 - See The Sea 12:55 Mio Mao 13:05 - P.B. Bear and Friends 13:10 Wildlife 13:15 - Monkey See Monkey Do 13:25 Bob the Builder 13:35 - Fireman Sam 13:45 Thomas and Friends 14:10 - Pingu 14:15 - Tiny Planets 14:20 - Pingu 14:25 - Barney and Friends 14:55 - Kipper 15:05 - Angelina Ballerina 15:20 Dougie in Disguise 15:30 - Wobblyland 15:35 Monkey See Monkey Do 15:45 - Pingu 15:50 Tiny Planets 15:55 - Pingu 16:00 - My Animal Family 16:15 - Benjamin’s Farm 16:20 - See The Sea 16:25 - James the Cat 16:30 - Thomas and Friends 16:45 - Bob the Builder 16:55 - Fireman Sam 17:05 - Jarmies 17:20 - Mio Mao 17:30 P.B. Bear and Friends 17:35 - Wobblyland 17:40 - Baby Antonio’s Circus 17:45 - Fluffy Gardens 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny

07>00 09>00 09>30 12>00 12>05 14>00 14.05

Planets 18:20 - Pingu 18:25 - The Hoobs 18:50 Gazoon 19:00 - Angelina Ballerina 19:15 Thomas and Friends 19:30 - Bob the Builder 19:40 - Fireman Sam 19:50 - Barney and Friends 20:20 - Pingu 20:30 - Monkey See Monkey Do 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Bob the Builder. Disney Channel 09:00 - Jonas 09:25 - So Random 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Kim Possible 11:05 - Shake It Up 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 Hannah Montana 12:45 - Pixie Hollow Games 13:10 - So Random 13:35 - The Suite Life on Deck 14:00 - Austin and Ally 14:25 - Good Luck Charlie 14:50 - Gravity Falls 15:15 - My Babysitter’s a Vampire 15:40 - ANT Farm 16:00 Twitches 17:20 - Good Luck Charlie 17:45 Twitches Too 19:05 - Jessie 19:30 - That’s So Raven 19:50 - Cory in the House 20:15 - Kim Possible 20:40 - Hannah Montana 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place 22:20 - Wizards of Waverly Place.

Olympique v Northampton Saints 10:30 - Airtel Indian GP, New Delhi: Practice 2 (live) 12:30 Ligue 1: Rd 10: Preview 13:00 ATP World Tour 500: Valencia Open: QF (part 1) (live) 19:00 PL World 19:30 - FIFA Futbol Mundial 20:00 - ATP World Tour 500: Valencia Open: QF (part 2) (live) 22:00 - Barclays PL: Wk 11: Preview 22:30 UEFA Champ. League: Magazine Programme 23:00 PGA BMW Masters: Day 2. GO Sports 2 06:30 - PGA BMW Masters: Day 2 (live) 10:30 - Milan Channel 14:00 - ATP World Tour 500: Swiss Indoors Basel: QF (live) 22:00 - Milan Channel. GO Sports 3 20:05 - RaboDirect Pro12: Rd 7: Dragons v Ulster (live) 22:05 Inter Channel. GO Sports 4 20:45 - Ligue 1: Rd 10: AS Saint-Etienne v Stade Rennais (live).

GO Sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - Ligue 1: Rd 9: AC Ajaccio v SC Bastia 11:00 ATP Masters 1000: Shanghai Rolex Masters: Final 14:55 PGA BMW Masters: Day 2 18:55 - Ligue 1: Rd 10: Preview 19:25 - Barclays PL: Wk 11: Preview 20:00 - UEFA Champions League: Magazine Programme 20:30 - HBO World Boxing: 10-round Super Middleweight Fight: Edwin

Rodriguez v Jason Escalera 23:00 - Heineken Cup: Rd 2: Castres Olympique v Northampton Saints 01:00 Ligue 1: Rd 9: Stade Rennais v Montpellier Herault SC.

GO Sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 11:00 - Ligue 1: Rd 9: AC Ajaccio v SC Bastia 13:00 ATP Masters 1000: Shanghai Rolex Masters: Final 16:55 PGA BMW Masters: Day 2 20:55 - Ligue 1: Rd 10: Preview 21:25 - Barclays PL: Wk 11: Preview 22:00 - UEFA Champions League: Magazine Programme 22:30 - HBO World Boxing: 10-Rd Super Middleweight Fight: Edwin

Rodriguez v Jason Escalera 01:00 - Heineken Cup: Rd 2: Castres Olympique v Northampton Saints. Melita Sports 1

UEFA Europa League: MD3: 08:00 - Inter v Partizan (r) 09:55 - Newcastle Utd v Club Brugge (r). 11:50 - FIFA Beach Soccer WC Qual.: Poland v Hungary (r) b13:10 - UEFA Europa League: MD3: Panathinaikos v Lazio (r) 15:15 - WWE: Smackdown (r) 16:05 - 2012 Alpari World Match Tour: Bermuda: Day 2 (r) 18:09 - 2012 UIPM Pentathlon: Men's Final: China (r) 19:14 WWE: RAW Bundesliga: 19:59 - Preview 20:30 - FC. Augsburg v Hamburg SV (live) . 22:35 WWE: RAW (r) 23:25 - UEFA Europa League: MD3: Liverpool v FC. Anzhi Makhachkala (r) 01:30 - Bundesliga: Preview (r). Melita Sports 2 12:00 - UEFA Europa League: MD3: Inter v Partizan (r) 14:05 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings. UEFA Europa League: MD3: 15:10 - Newcastle Utd v Club Brugge (r) 17:05 Panathinaikos v Lazio (r). 19:10 - STIHL Timbersports: Team Event (r) 19:40 - 2012 Alpari World Match Tour: Bermuda: Day 2 (r) 21:40 - WWE: RAW (r) 22:30 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 01:05 - Bundesliga: FC. Augsburg v Hamburg SV.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

24 Avvi]i PN

AVVI}I POLITI?I ANTOINE BORG.

Diskussjoni Politika ma’ Antoine Borg, il-{amis, 8 ta’ Novembru fis-6.30 p.m. flUffi//ju PN tar-Rabat (Malta). Wara jkun hemm ri/eviment. G[al-aktar informazzjoni /emplu 79703644.

{AL SAFI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529. {AL BALZAN. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, filpjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322. L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. {AL QORMI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri tal-Kumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem ilknisja ta’ San :or;). SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tallokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI MARIO DE MARCO. Il-

{bieb ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Dinner Dance flokka]joni ta’ g[eluq sninu, g[ada s-Sibt, 27 ta’ Ottubru fit-8.30 p.m. fil-Ballroom tarRadisson Blue Resort and Spa, Golden Sands. Prezz €25 u g[all-biljetti /emplu 21444437, 21247049, 99450902 jew 21223911.

PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’ Philip Mifsud se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 30 ta’ Ottubru fid-9 a.m. fil-lukanda Vivaldi, San :iljan. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99269314. DAVID CASA. Il-{bieb ta’ David Casa se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta 30 ta’ Ottubru fil-Buskett Road House. Prezz €4 u g[al aktar informazzjoni /emplu 21232166, 99462078 jew 79421071. EDWIN VASSALLO. Il{bieb ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw attività so/jali, isSibt, 3 ta’ Novembru fil-lukanda Cavalieri. Prezz €12 g[allkbar u €6 g[at-tfal bejn is-6 snin u t-12-il sena. G[all-biljetti jew aktar informazjoni /emplu 21433869. FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’

Francis Zammit Dimech se jorganizzaw Ikla g[al G[eluq Sninu, is-Sibt, 3 ta’ Novembru fit-8.30 p.m. fil-lukanda Radisson Blu Resort, San :iljan. Prezz €25 u g[all-biljetti /emplu 99449189.

CLYDE PULI. Il-{bieb ta’ Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 6 ta’ Novembru fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99476633 jew 99445269. PAULA MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Paula Mifsud Bonnici se jorganiz-

L-APAN qed torganizza weekend break fis-Suncrest Hotel, il-Qawra, bejn it-2 u l-4 ta’ Novembru. Prezz> €85 kull persuna, li jinkludi l-ikel kollu u t-trasport. G[all-bookings /emplu 21420513, 21521684, 79040544 jew 99463677.

zaw Coffee Morning, lErbg[a, 7 ta’ Novembru filBuskett Road House. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21239210, 79797178 jew 99242945.

SIMON BUSUTTIL. Il{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Coffee Morning, il{amis, 8 ta’ Novembru fit-8.30 a.m. f’Villa Arrigo. Prezz €5 u g[al biljetti /emplu 79010504 jew 21228585. ROBERT ARRIGO. Il{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Pasta Lunch, Tombla u Te, il-{add, 11 ta’ Novembru fin-12.30 p.m. f’Villa Arrigo, inNaxxar. Prezz €6 u g[all-bookings /emplu 23285000. TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’ Toni Bezzina se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 13 ta’ Novembru fil-Buskett Roadhouse, il-Buskett. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu jew ibag[tu SMS fuq 99995742 jew 99490826. GEJTU VELLA. Il-{bieb ta’ Gejtu Vella se jorganizzaw ri/eviment fil-Lukanda Phoenicia fil-Furjana nhar isSibt 17 ta’ Novembru, fis-7.30 p.m. Prezz €10. G[all-biljetti /emplu 9971824, 27509064, 99440171 jew 99856415. JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 20 ta’ Novembru fillukanda Coastline, is-Salina. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333. FRANS AGIUS. Il-{bieb ta’ Frans Agius se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 22 ta’ Novembru fil-lukanda Canifor, il-Qawra. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 99883314 jew 99492534. ROBERT ARRIGO. Il{bieb ta’ Robert Arrigo se jorganizzaw Ikla fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-:img[a, 30 ta’ Novembru fit-8 p.m. fil-lukanda Dolmen, il-Qawra. Prezz €22 g[all-kbar u €12 g[attfal. G[all-bookings /emplu 23285000. TONI BEZZINA. Il-{bieb ta’ Toni Bezzina se jorganizzaw Get Together g[all-Milied u fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-:img[a, 30 ta’ Novemberu fl-Eden Lodge, i]}urrieq. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu jew ibg[atu SMS fuq 99995742 jew 99490826. JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Ikla tal-Milied, isSibt, 8 ta’ Di/embru fis-1 p.m. fil-Maritim Antonine Hotel & Spa, il-Mellie[a. G[all-biljetti /emplu 22985100 jew 99841333.

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN {’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5.30 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21806226 jew 99602472. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. flUffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l-11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Avvi]i PN 25

CAROLINE GALEA. Il{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Get Together talMilied, il-{amis, 13 ta’ Di/embru. G[al aktar informazzjoni u biljetti /emplu 99843564 jew 99491069. TONIO FENECH. Il{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Ikla tal-Milied, isSibt, 15 ta’ Di/embru flMFCC, Ta’ Qali. Prezz €10 u tfal ta[t l-10 snin b’xejn. Mistieden spe/jali l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. G[all-bookings /emplu 27327302, 79927302 jew ming[and il-helpers tas-soltu. AVVI}I O{RA {AL TARXIEN. Il-

Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ wara li saru xi xog[lijiet ta’ manutenzjoni. Il-[inijiet talftu[ huma l-Erbg[a, il-{amis u l-:img[a mis-7 p.m. ’l quddiem u l-{add filg[odu. Ikunu servuti appetizers.

IL-G}IRA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri talBar tal-Uffi//ju PN tallokalità. L-offerti g[andhom jintbag[tu lis-Segretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Uffi//ju PN G]ira, Triq Manoel De Vilhena, il-G]ira. Il-Kumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a. SAN PAWL IL-BA{AR.

Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija talbar fl-Uffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis-Segretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

TAS-SLIEMA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri talBar tal-Uffi//ju PN tallokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lill-President tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. IlKumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a. TONIO BORG. Il-Vi/i Prim Ministru u Vi/i Kap talPN Tonio Borg jilqa’ lill-pubbliku fl-uffi//ju tieg[u f’Birkirkara bejn it-8 a.m. u l10 a.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22042235 jew 21232873. DAVID AGIUS. Min jixtieq jiltaqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra. David Agius hu Deputat g[as7 Distrett ({a]-}ebbu;, {adDingli, ir-Rabat, l-Im;arr u lImtarfa) u g[all-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, ilMosta u l-Imdina).

ROBERT ARRIGO.

Robert Arrigo jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kuljum fid-9.30 a.m., fil-5 p.m. b’rappre]entant tal-Customer Care u s-Sibt fid9.30 a.m. fl-uffi//ju tieg[u, 60 Triq Depiro, Tas-Sliema. ?emplu 21320710.

JASON AZZOPARDI.

Jason Azzopardi qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tieg[u, fluffi//ju 26, Triq Bormla, Paola. G[al appuntament /emplu 22985100 jew 22985104.

CHARLÒ BONNICI.

Charlò Bonnici jixtieq jav]a li jiltaqa’ ma’ min ikun jixtieq jiltaqa’ mieg[u, bla appuntament, fl-uffi//ju tieg[u f’20, Triq il-Qarsajja, {’Attard, kull nhar ta’ {amis bejn it-3.30 p.m. u l-5.30 p.m. Min jixtieq jikkuntattja lil Charlò, jista’ j/empel 21430752 jew 79796667, jew jibg[at email fuq info@charlobonnici.com.

JOE CASSAR. Joe Cassar jixtieq jav]a li qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tas-7 Distrett (ir-Rabat, {a]-}ebbu;, {adDingli, l-Im;arr u l-Imtarfa) u tal-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u lImdina) kull nhar ta’ Tnejn u {amis bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22992418. MARIO DE MARCO.

Mario de Marco qed jiltaqa’ mal-pubbliku kull nhar ta’ {amis mill-4 p.m. sal-5.30 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 9 Brittania House, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta u bejn il-5.30 p.m. u t-8 p.m. fl-uffi//ju tieg[u, 833 Triq il-Kbira San :u]epp, il-{amrun. G[al appuntament /emplu 21255265 jew 22915022.

CAROLINE GALEA.

Caroline Galea tixtieq tav]a lill-kostitwenti li qed tilqa’ lin-nies fl-uffi//ju tag[ha f’25 Tarxien Road, Paola (quddiem il-Palace), kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Erbg[a bejn il-5.30 p.m. u s7.00 p.m. ming[ajr il-b]onn ta’ appuntament.

NOEL GALEA. Noel Galea jixtieq jav]a li qed jilqa’ lin-nies fl-uffi//ju tieg[u nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ {amis filg[axija u s-Sibt filg[odu. G[al appuntament /emplu 99458101 jew 21641281. Email: noel.galea@global.net.mt. CARMELO MIFSUD BONNICI. Carmelo Mifsud Bonnici qed jiltaqa’ malkostitwenti tieg[u kull nhar ta’ {add fl-10.30 a.m. flUffi//ju PN i]-}ejtun, fil11 a.m. fl - Uffi//ju PN il Fgura u fí12 p.m. flUffi//ju PN Marsaskala.

MALCOLM MIFSUD.

Malcolm Mifsud jav]a li qed jiltaqa’ ma’ kull min jixtieq jiltaqa’ mieg[u, kull nhar ta’ Erbg[a fl- 4 p.m. f’123, Triq Melita, il-Belt Valletta u kull nhar ta’ {amis fil-5.30 p.m. u s-Sibt fid-9.30 a.m. fi 33, Triq San Gejtanu, il-{amrun. ?emplu 21237181.

PHILIP MIFSUD. Philip Mifsud jav]a li qed jilqa’ lillkostitwenti fl-Uffi//ju ta’ {a]-}ebbu;, kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m.; fl-Uffi//ju tar-Rabat kull l-ewwel u t-tielet Tlieta tax-xahar; u fl-Uffi//ju ta’ {ad-Dingli kull tieni u raba’ Tlieta tax-xahar. G[al aktar informazzjoni /emplu 21462304 jew 99425403. CLYDE PULI. Clyde Puli

qed jilqa’ l-pubbliku b’mod regolari fl-uffi//ju tieg[u. G[al appuntament /emplu 23886200.

GEORGE PULLICINO.

L-uffi//ju ta’ George Pullicino fi Triq Depiro, TasSliema se jkun miftu[ kull nhar ta’ Tnejn, it-Tlieta, lErbg[a u l-{amis bejn id9.15 a.m. u l-11 a.m. George Pullicino jiltaqa’ mal-kostitwenti f’dan l-uffi//ju kull

nhar ta’ {amis bejn it-3 p.m. u l-5 p.m. Ikun ukoll g[asservizz tag[kom f’diversi Uffi//ji tal-PN fid-9 u l-10 Distrett. G[al aktar informazzjoni u biex tag[mlu appuntament /emplu 21344589.

CHRIS SAID. Chris Said qed jiltaqa’ mal-kostitwenti kif ;ej: il-{amis: in-Nadur, 19 Triq tal-{anaq bejn is-1 p.m. u l-5 p.m.; G[ajnsielem, Uffi//ju PN bejn il-5 p.m. u s-6.30 p.m.; ix-Xag[ra, Uffi//ju PN bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. Is-Sibt: in-Nadur, 19 Triq tal-{andaq bejn it-8 a.m. u l-11 a.m.; ir-Rabat G[awdex, Uffi//ju PN bejn il-11 a.m. u s-1 p.m. CHARLES SELVAGGI.

Charles Selvaggi jixtieq jav]a li qed jiltaqa’ mal-kostitwenti tad-9 u l-10 distrett. G[al appuntament, /emplu

79052127 jew ibag[tu email fuq selvaggipn@gmail.com.

STEPHEN SPITERI.

Stephen Spiteri jixtieq jav]a li se jkun qed jiltaqa’ mal-kostitwenti kull nhar ta’ {add bejn il-11.15 a.m. u 11.45 a.m. fl-Uffi//ju PN tal-Isla. Kull min irid appuntament hu mitlub i/empel 99884050.

EDWIN VASSALLO.

Edwin Vassallo jav]a li qed jara lill-kostitwenti nhar ta’ :img[a f’114 Triq Mattew Callus, il-Mosta bejn is-7.15 p.m. u t-8.15 p.m. ?emplu 79470433.

FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Francis Zammit

Dimech jav]a li qed jiltaqa’ mal-pubbliku kull nhar ta’ {amis bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-uffi//ju tieg[u 87, Triq Lapsi, San :iljan. G[al appuntament /emplu 79497590.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Bir id-Deheb u {al Qormi

APPARTAMENTI b’]ew; kmamar tas-sodda jew tlieta, semi-finished, bil-lift u garaxxijiet u [wienet /entrali 150sqm. ?emplu 99477271.

Il-{amrun – Il-Kun/izzjoni

APPARTAMENT bejn tnejn komplut bl-g[amara, appliances kollha, lest biex tid[ol fih. Open plan bilk/ina tal-oak b’]ew; kmamar tas-sodda kbar, kamra talbanju, 3#4 tal-arja tieg[u u ]ew; kmamar o[ra fuq ilbejt. Prezz €99,000. ?emplu 77225358 jew 77010374.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Marsaxlokk

MAISONETTES u flats bilveduti garantiti u bitterrazzin kbir jikkonsistu fi tliet kmamar tas-sodda, lesti minn kollox inklu]i lkmamar tal-banju e//. Servuti bil-lift sal-livell talgaraxxijiet, garaxxijiet ta’ karozza wa[da jew tnejn jekk trid. Prezz €114,000 (Lm48,940). ?emplu 77777521.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid bl-injam, qlug[ ta’ madum tal-art u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bis-sejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa tal-konkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ bini ;did, alterazzjonijiet fuq l-antik, ftu[ ta’ arkati u bibien, bdil ta’ soqfa u xog[ol ta’ membrane u kull tip ta’ kisi u tibjid. Offerta spe/jali fuq liquid membrane. ?emplu 79407292.

Ni]barazzaw - trasport

NI}BARAZZAW djar, garaxxijiet, ;onna, fabbriki e//. minn kull skart. Prezzijiet tajbin. Nittrasportaw kull materjal, g[amara, ;ebel, torba e//. Ni;bru [adid u aluminju bla [las, ukoll cookers, washing machines, gi]ers, bibien u twieqi tal-[adid jew aluminju e//. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq ilparts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

JIN{TIE:U Mastrudaxxi

BL-esperjenza full-time#parttime ma’ Vanwood Furniture. ?emplu 21465646 jew 99495803.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. ?emplu 99870665.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Tombla sheets u g[al kull xog[ol ta’ stampar

TAL-prima u cloak room b’kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici Printing Press)– 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur etc u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpre ss.com

G{ALL-KIRI Tas-Sliema

?ENTRALI bi tliet kmamar tas-sodda, highly finished u bil-lift. Prezz €800 fix-xahar. ?emplu 99477271.

VETTURI Peugeot 405 STD

AIR CONDITIONED, electric sunroof, Turbo u full extras, f’kundizzjoni tajba. ?emplu 99840070 jew 79840070.


Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

27 LOKALI

Jer;a’ jibda l-programm ta’ Skolasport KMS Skolasport, programm imtella’ millKunsill Malti g[all-Isport (KMS), g[adu kemm nieda programm ;did g[at-tfal u g[all-adulti. Din is-sena dawk kollha interessati li jie[du sehem se jkunu qed jipprattikaw l-isport f’erba’ postijiet sportivi o[ra ;odda. Il-Kulle;; ta’ San Injazju, li jinkludi l-iskejjel Primarji ta’ {al Qormi, is-Si;;iewi u {al Luqa, u l-Iskola Sekondarja ta’ {a]-}ebbu; kienu mi]juda mal-lista dejjem tikber ta’ venues sportivi. Postijiet o[ra jinkludu l-Kulle;; ta’ Maria Re;ina, il-Mosta, il-Kumpless Sportiv f’Tal-Qroqq, Tal-{andaq, il-Kumpless Sportiv tal-Marsa, il-Kumpless Sportiv tal-Kottonera, ilKumpless Sportiv ta’ San Benedittu ({al Kirkop), u l-Kulle;; Santa Klara (Pembroke). Il-Foundation module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn l-erbg[a u s-sitt snin filwaqt li lParticipation module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn is-sebg[a u l-g[axar snin. Il-Performance module hu miftu[ g[at-tfal ta’ bejn id-disg[a u s-16-il sena. L-attivitajiet ta’ dawn il-modules normalment

isiru s-Sibt filg[odu u l-adulti huma mistiedna biex jappo;;jaw lit-tfal tag[hom u jissie[bu mag[hom billi jie[du sehem fl-attivitajiet talklassijiet tal-adulti li jsiru fl-istess [in talattivitajiet ta’ wliedhom. Din hi t-13-il sena li Kellogg’s qed tisponsorja lill-KMS Skolasport. Kellogg’s hi mag[rufa mad-dinja kollha b[ala l-kumpanija ewlenija li tipprodu/i /-/ereali tal-kolazzjoni li jag[tu lill-adulti kif ukoll lit-tfal in-nutrijenti u l-vitamini ne/essarji biex jibdew il-;urnata b’kolazzjon tajjeb g[al sa[[ithom. “Bl-isponsorjar ta’ din l-inizjattiva, Kellogg’s mhux biss qed tikkontribwixxi direttament g[al ;enerazzjoni Maltija iktar b’sa[[itha, i]da qed tg[in biex l-adulti jer;g[u jiskopru l-im[abba tag[hom g[all-isport,” qal kelliem ta’ Kellogg’s f’Malta. Il-programm ta’ din is-sena beda fi tmiem il;img[a li g[addiet. Aktar tag[rif u formoli talapplikazzjoni jistg[u jitni]]lu mis-sit www.sportsmalta.org.mt. Re;istrazzjoni u [las fuq l-internet huma possibbli wkoll.

Il-parte/ipanti ]-]g[ar li qed jattendu l-programmi tal-KMS Skolasport matul l-iSports Day annwali li saret fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera

BODYBUILDING

BOWLING

Cuschieri jiddomina s-serata

HEPO2 Acorn ja[sdu lil okmalta.com

Gilbert Cuschieri kien irrebbie[ assolut talkampjonati nazzjonali talAsso/jazzjoni tan-NABBA, kampjonati li saru fi tmiem il-;img[a. Cuschieri, li hu wie[ed mill-aktar bodybuilders mag[rufa fixxena lokali, g[eleb l-isfida ta’ Pierre Mifsud u Silvester Seguna li spi//aw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament fil-kategorija tal-overall. Minbarra dan, Cuschieri reba[ il-kategorija tal-Heavy Weight. Il-kategorija tan-nisa

ntreb[et minn Charmaine Debono. Ir-ri]ultati kollha huma dawn: ‘ ’ – Sammy Ghiller ‘ ’ – 1. Pierre Mifsud, 2. John Bellotti – Johnny Bellotti Over 60

Over 40

Light Weight

Middle Weight

– 1.

Andrew Corrieri, 2. Ian Pulis, 3. Samuel Ghiller Light Heavy Weight

Silvester Seguna,

– 1.

– 1. Gilbert Cuschieri, 2. Marvic Formosa Heavy Weight

Miss Toned Figure

Charmaine Debono – 1. Gilbert Cuschieri, 2. Pierre Mifsud, 3. Silverster Seguna, 4. Marvic Formosa, 5. Andrew Corrieri, 6. Ian Pulis, 7. John Bellotti, 8. Sammy Ghiller Gilbert Cuschieri, Pierre Mifsud, Silvester Seguna, Marvic Formosa u Charmaine Debono issa se jmorru lIngilterra u fit-3 ta’ Novembru se jirrappre]entaw lil Malta fin-NABBA Universe. Overall

Fi tmiem il-;img[a, fil-kampjonat nazzjonali tal-bowling kien hemm divrsi sorpri]i. L-aktar li spikkat kienet ir-reb[a b’punti massimi li kisbu HEPO2 Acorn fuq il-leaders okmalta.com Dan ifisser li b’din it-telfa, issa l-vanta;; ta’ okmalta.com filqu//ata hu ta’ sitt punti fuq Ramis li [adu sitt punti kontra Turu’s Knight’s. Fina re;g[u telg[u fit-tielet post b’56 punt wara wirja tajba li ssarrfet f’reb[a ta’ 6-2 kontra MIA. Fit-tielet post ukoll hemm Rogantino’s li kisbu reb[a massima ta’ 8-0 kontra Gladiators li qeg[din fil-qieg[ tal-klassifika. The Clan g[elbu lil Spare Me Plz 6-2. HEPO2 Acorn, li qeg[din fis-seba’ post, kellhom wirja mill-aqwa kontra okmalta.com. Dawn bdew b’sessjoni tajba u reb[uha bi skor ta’ 744-635. Wara din ir-reb[a komplew i]idu fir-ritmu u reb[u t-tieni sessjoni 825-751. Bir-reazzjoni ta’ okmalta.com ma tasalx, HEPO2 Acorn reb[u ttielet sessjoni 845-778. Sammy Borg kien strumentali g[al HEPO2 Acorn u dan fil-fatt spi//a ;ie nominat b[ala l-aqwa bowler maskili tal-;img[a. Dan ;ab punte;; totali ta’ 726 punt. Rogantino’s Restaurants ukoll kisbu punti massimi kontra Gladiators u dawn tal-a[[ar, b’din it-telfa, komplew jersqu lejn irrelegazzjoni. Rogantino’s reb[u l-ewwel sessjoni 805-774 u komplew i]idu ma’ dan il-vanta;; meta reb[u t-tieni sessjoni 792-765. Rogantino’s g[amlu l-iskor 8-0 meta reb[u t-tielet u l-a[[ar sessjoni 701-659. Minkejja li Pam Demanuele ta’ Gladiators ;abet punte;; ta’ 604 u ;iet nominata b[ala l-aqwa bowler femminili tal;img[a, din ma kinitx bi]]ejjed biex tevita t-telfa tat-tim tag[ha. Ramis komplew joqorbu lejn il-leaders b’reb[a ta’ 6-2 kontra Turu’s Knight’s. Minkejja li kienu dawn tal-a[[ar li marru fil-vanta;; fl-ewwel sessjoni, Ramis reb[u t-tieni sessjoni 801-768 u dawn dawru r-ri]ultat meta reb[u t-tielet sessjoni 745-696. Fina reb[u wkoll 6-2 kontra MIA u b’din ir-reb[a dawn taffew ftit mi]-]ew; telfiet li kienu g[adhom ;ejjin minnhom. MIA reb[u lewwel sessjoni imma Fina dawru r-ri]ultat meta reb[u t-tieni u t-tielet sessjoni rispettivament bi skor ta’ 693 – 892 u 688 – 842. Fl-a[[ar partita tal-;img[a, Spare Me Plz g[elbu lil The Clan bi skor ta’ 6-2. Spare Me Plz kienu marru fil-vanta;; u The Clan kienu ;abu d-draw fit-tieni sessjoni imma fl-a[[ar sessjoni Spare Me Plz reb[u biex b’hekk fi tmiem il-;img[a ma kien irre;istrat l-ebda draw. Kif Jinsabu I Div

Okmalta.com – 64, Ramis – 58, Fina – 56, Rogantino’s Restaurant – 56, The Clan – 48, Turu’s Knights – 42, HepO2 Acorn – 38, Spare Me Plz – 36, MIA – 22, Gladiators – 20 II Div

(mix-xellug g[al-lemin) Charmaine Debono, Pierre Mifsud, Gilbert Cuschieri u Silvester Seguna, u l-President tan-NABBA, Vince Balzan

Bank of Valletta – 55, Blitzkrieg – 53, Supreme – 52, Pin Busters – 52, Vintage – 50, Middlesea Insurance plc – 48, X S – 48, St. James Hospital – 38, Touch of Class – 24, One 4 All – 20.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

28 Sport FUTBOL TAN-NISA

Reb[a kbira g[al Raiders Isiru l-kampjonati BOWLING

Fgura....................................1 Raiders L.............................4

Raiders kisbu reb[a ta’ 4-1 kontra Fgura f’partita li kienet ferm bilan/jata fl-ewwel taqsima tant li l-iskor kien g[adu dak ta’ 0-0. G[alkemm Raiders Luxol reb[u dan il-konfront bi skor ta 4-1, dan ma jirriflettix kif kien landament ta’ din id-90 minuta. It-tieni taqsima kienet storja differenti u fis-70 minuta sar lewwel gowl permezz ta’ Nicole Micallef li fet[et l-iskor favur Raiders u erba’ minuti wara dawn g[amlu l-iskor 2-0 permezz ta’ Nora Agliano. Minuta wara Fgura naqqsu d-distakk permezz ta’ Alysa Ann Cachia. Raiders g[amlu l-iskor 3-1 meta Rodienne Zerafa sabet ixxibka u DeMaris Cuschieri Valentine issi;illat ir-reb[a.

Fgura Utd: M’Claire Polidano, Claire Gerada, Eliana Gialanze, Shana Debono, Krystie Calleja (Victoria Sciberras 65’), Alberta Cassar, Leona Tabone (Annalise Farrugia 85’), Jackie Abdilla, Alysa Ann Cachia (Joanne Mizzi 85’), Karen Schembri, Veronica Juste (Vanessa Mizzi Raiders L: Sonia Farrugia, Nora Agliano, Therese Briffa, Francesca Gatt, Nicole Micallef, Damaris Cuschieri Valentine, Alison Patiniott, Davinia Pomroy (Nadine Agius 69’),

Janice Spiteri (Rodienne Zerafa 46’), Faith Spiteri (Kathleen Mangion 70’), Andy Zammit (Justine Barthet 68’) Referee: Ishmael Barbara

Umiljati Lija-Iklin..............................0 Kirkop Utd...........................8 F’din it-tieni partita, Kirkop

ni]lu determinati biex jakkwistaw il-punti massimi biex i]ommu pass mat-timijiet ta’ fuq u fil-fatt g[amlu dan bl-aqwa mod b’reb[a ta’ 8-0 kontra Lija-Iklin. Il-protagonisti ta’ din ilpartita kienu Martina Bonello b’doppjetta personali flewwel taqsima u Alessia Cascetto li da[let fit-tieni taqsima u skurjat erba’ gowls Il-gowls kollha ;ew skurjati minn Martina Bonello, Krystle Attard, Donnalise Xerri u Alessia Caschetto. Lija-Iklin: Fiona Ellul Bonici (Natasha Gauci 46’), Rodianne Vassallo, Lorraine Abela (Riyo Takai 70’), Sharon Cassar (Esther Schembri 75’), Mariella Chetcuti, Trudy Pullicino (Chantelle Muscat 73’), Rachelle Cassar (Elaine Scicluna Lewis 80’), Francesca Bartolo, Nadia Micallef, Morgan Carabott, Antionette Cachia. Kirkop Utd: : Stefania Ruggier, Angele Farrugia (Karen Caruana 51’ Leanne Camilleri 61’), Donnalise

Xerri, Melanie Chircop, Roxanne Galea, Sarah Cassar (Dorianne Bonello 46’), Krystle Attard, Stacie Caruana, Martina Bonello (Alessia Caschetto 51’), Rachel Caruana (Sarah Busuttil 56’), Celine Galea. Referee: Stefan Pace

Reb[a meritata {amrun...............................0 Gozo.....................................3

Gozo kisbu reb[a meritata ta’ 3-0 kontra {amrun f’partita fejn il-{amruni]i, f’xi [in, setg[u jid[lu lura fillog[ba. Gozo fet[u l-iskor fil15-il minuta permezz ta’ Tracy Theuma u l-iskor baqa 1-0 sa tmiem l-ewwel taqsima. Melania Bajada u Emma Xuereb issi;illaw ir-reb[a g[all-G[awdxin.

{amrun S: Christine Galea, Tania Vella, Yanika Micallef, Amanda Buhagiar, Amanda Atkins, Zuleika Azzopardi, Kim Micallef, Claudette Xuereb, Nikita Agius (Claire Marie Chetcuti 71’), Lilian Cremona, Sabrina Parnis (Janice Kokavessis 42’). Gozo: Maryanne Mumford, AnnMarie Said, Rita Azzopardi, Michelle Zuber, Sarah Sultana (Jessica Scerri 70’), Felicienne Mercieca, Melania Bajada, Rebecca Bajada (Michelle Pace 61’), Tracy Theuma (Samantha Vella 73’), Emma Xuereb (Hayley Sciberras 83’), Moddyann Refalo. Referee: Keith Buhagiar

tal-juniors u tal-intermediate Fi tmiem il-;img[a se jsiru l-kampjonati taljuniors u tal-intermediate, kampjonati li huma sponsorjati mil-kumpanija Tenovar. Dawn ilkampjonati, li se jkunu qed isiru g[at-tieni sena konsekuttiva fl-Eden SuperBowl. Il-kampjonati tal-Juniors isiru g[al bowlers li g[andhom sa massimu ta’ 16-il sena filwaqt li dawk tal-intermediate saru g[al bowlers ta’ ta[t it-23 sena. Sena ilu, kien hemm mhux inqas minn 27 bowler li [adu sehem f’dawn ilkampjonati u dan l-ammont kien rekord. Jidher li din is-sena dan l-ammont se jkompli jikber grazzi g[all-fatt li [afna ]g[a]ag[ qed jie[u sehem

fi skemi ta’ Skolasport, Skola Sajf u attivitajiet li torganizza l-MTBA. Dawn il-kampjonati se jsiru fuq spazju ta’ ;imag[tejn, nhar il-{add li ;ej u s-Sibt 3 ta’ Novembru. I/-champions ikunu dikjarati wara li lbowlers ikunu lag[bu 12il log[ba. L-aqwa sitt bowlers li jkollhom l-og[la ammont ta’ pins wara dawn it-12-il log[ba javvanzaw g[attieni fa]i talkompetizzjoni talintermediate. Din il-fa]i tintlag[ab fuq ba]i ta’ round robin u fiha se jkun hemm [ames konfronti diretti. Il-finali ssir wara l-fa]i tar-round robin u f’din il-finali jikkompetu l-aqwa tlieta.

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Programm interessanti llejla fil-Marsa minn Kenneth Vella

Illejla fil-korsa tal-Marsa jsir programm mill-aktar interessanti. Dan se jkun is-46 wie[ed tal-ista;un u se jikkonsisti minn tmien ti;rijiet kollha g[al ]wiemel tat-trott. Se jispikkaw laktar ]ew; finali ta’ Condition Races mill-kompetizzjoni Cassar Petroleum fuq distanza qasira ta’ 2140m u ti;rija Premier fuq distanza ta’ mil. I]-]ew; finali ta’ Condition races se jkunu riservati g[al ]wiemel millklassijiet Bronze u Copper. Il-finali Bronze se tkun is-sitt wa[da u tibda fid-8.55pm. Hawn se nsibu lil Emil Brebro, Noli de Marray, Marchallach, Ingo Moon, Hawkear, Syllabub, Napol de Mai, Law Suit, Donna Giant u One Fouteau. Attenzjoni spe/jali se ting[ata lil Noli de Marray, Marchallach, Hawkear, Law Suit u Donna Giant, kollha ]wiemel li ;ejjin minn su//ess

fl-a[[ar [ar;a tag[hom. Minn na[a l-o[ra l-finali Copper se tinzerta r-raba’ ti;rija u tibda fit8.05pm. Disg[a se jkunu ]-]wiemel parte/ipanti li huma Malta Sara B, Orasi Index, Esmeralda Run, Jet Starline, Dandy, Mirage d’Ete, Verdi Broline, Ksar u Kung Fjalar. Misjuqa minn Redent Magro, Esmeralda Run tibda favorita li tie[u t-tieni reb[a konsekuttiva minn Mirage d’Ete (Mark Mifsud) u Ksar (Kurt Saliba). L-uniku ti;rija tal-klassi Premier se tkun is-seba’ wa[da u mitkuba g[aliha hemm b’kollox [mistax –il ]iemel. F’idejn sidu stess, Josef Cassar, id-Dani] Mars jipprova jirre;istra t-tieni reb[a nfila u f’Malta minn Candy Fantasy (Mario Farrugia) u Bonus Kall (Shawn Portelli). Il-Familja Cassar ilhom distributuri ta’ Fuel fuq is-suq lokali sa mill-1885.

It-total tal-premijijiet g[al dawn il[ames finali hu ta’ €6575. L-ewwel ti;rija tal-klassi Copper tibda fis-7pm. Tbassir

I Ti;rija. Klassi Copper. Dist – 1640m. Win – Loulou de la Rose. Place – Ideal de Suce, Staro Braveheart. II Ti;rija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. Win – Ace Of Heart. Place – Kamido, Divinis. III Ti;rija. Klassi Silver. Dist – 1640m. Win – Daring Daylig[t. Place – Onwards Star, Notice As. IV Ti;rija. Finali Cassar Petroleum Condition Race. Klassi Copper. Dist – 2140m. Win – Esmeralda Run. Place – Mirage d’Ete, Ksar. V Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 1640m. Win – Delicious Brother. Place – Podium, Key Value.

VI Ti;rija. Finali Cassar Petroleum Condition Race. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Marchallach. Place – Noli de Marray, Hawkear. VII Ti;rija. Klassi Premier. Dist – 1640m. Win – Mars. Place – Candy Fantasy, Bonus Kall. VIII Ti;rija. Klassi Gold. Dist – 1640m. Win – Milano du Gite. Place – Okir de Leau, Nuage Somolli. Il-veterinarju ta’ Varenne f’Malta Illum jasal Malta Dr Pio Iannarelli, il-veterinarju ta]-]iemel le;;endarju Taljan Varenne. Iannarelli llejla se jkun ukoll pre]enti fil-korsa tal-Marsa

u g[ada wara nofsinhar se jinvista wkoll numru ta’ ]wiemel ta’ sidien Maltin. Barra fl-Italja, matul is-sena Iannarelli jara wkoll ]wiemel ta’ sidien fl-I]vezja, Franza u anki l-Istati Uniti.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Sport 29 FORMULA 1

Alonso jrid iwettaq reazzjoni Wara li Sebastian Vettel reba[ tliet Grand Prix konsekuttivi u tela’ filqu//ata tal-klassifika ;enerali, issa Fernando Alonso talFerrari jrid iwettaq reazzjoni u jer;a’ jibda jg[addi lil Vettel biex i/a[[du milli jirba[ it-tielet titlu konsekuttiv tieg[u. Biex jag[mel dan irid jispi//a quddiem Vettel fil-Grand Prix ta’ tmiem il-;img[a fl-Indja. Vettel, bir-reb[a li kiseb filKorea t’Isfel g[adda lil Alonso b’sitt punti u hekk kif fadal erba’ Grand Prix g[al tmiem l-ista;un kollox g[adu possibbli. Filwaqt li Alonso se jkun qeqd ifittex l-ewwel reb[a tieg[u sa mit-22 ta’ Lulju, Vettel se jkun qed jittama li jer;a’ jirrepeti ssu//ess ta’ sena ilu meta dan kien reba[ il-Grand Prix talIndja li kien qed isir g[allewwel darba. Ta’ min jinnota li jekk Vettel jirba[ il-Grand Prix tal-Indja din tkun l-ewwel darba fil-karriera tieg[u li dan ikun reba[ erba’ Grand Prix konsekuttivi.

“Min[abba li m’g[andniex vanta;; kemm fil-klassifika kif ukoll fil-velo/ità talkarozza, m’g[andniex g[a]la [lief li nattakkaw,” qal Nick Tombazis, li hu wie[ed millmembri tat-tim. Tombazis qal li fil-bidu talista;un kien hemm min kien xettiku dwar il-karozza imma bdew jaslu r-ri]ultati. Madankollu matul l-a[[ar ;img[at il-karozza tar-Red Bull g[amlet titjib kbir u b[alissa hi l-aqwa wa[da. “G[amilna xi tibdilet filkarozza u [sibna li l-affarijiet se jmorru a[jar imma dan ma se[[x,” kompla jg[id Tombazis. Alonso, li spi//a t-tielet filGrand Prix Indjan ta’ sena ilu qal li se tkun diffi/li g[alih biex jg[addi lil Vettel imma se jag[mel minn kollox qabel ma l-kampjonat ikun de/i] b’mod matematiku. “Ma rridux inkunu /erti anke jekk g[andna vanta;;. Mhux se nag[ti ka] ilklassifika u se nibqa’ nsuq kif soqt matul dawn l-a[[ar tliet Grand Prix,” qal i/-champion

MOTOGP

Is-sewwieq tal-Ferrari, Fernando Alonso li se jipprova jwaqqaf lil Vettel milli jirba[ ir-raba’ Grand Prix konsekuttiv

KUMMENTI WARA L-LOG{OB TA?-CHAMPIONS LEAGUE

Tellieqa kontra l-[in g[al Stoner Casey Stoner g[andu kontra l-[in biex dan jipprova jirba[ g[as-sitt darba filkarriera tieg[u, il-Grand Prix tal-Awstralja. F’Awwissu li g[adda, Stoner kellu b]onn ikun operat wara li kiseb lg[aksa waqt is-sessjoni ta’ kwalifiki g[all-Grand Prix ta’ Indianapolis. Dan irritorna lura fl-a[[ar ]ew; Grand Prix, dawk talMalasja u tal-:appun imma ma tantx kellu xi wirjiet tajbin. Dan is-sewwieq jaf li l-[in hu kollu kontrih, spe/jalment meta wie[ed jaf li se jirtira mill-isport f’Novembru. “Mhux qed insuq kif nixtieq u hemm ra;uni valida g[al dan. Naf li mhux qieg[ed fl-aqwa tieg[i u naf li biex tirba[ trid tag[ti lmassimu tieg[ek,” qal Stoner. Stoner, li reba[ 37 Grand Prix, spi//a fil-[ames post fil-

renjanti, Vettel. Matul l-a[[ar ;img[at kien hemm rapporti fil-;urnali li spekulaw li r-Red Bull taw ordni lil Mark Webber, biex dan, fejn jista’, jiddefendi lil Vettel aktar milli jipprova jirba[ hu nnifsu. Il-kap tat-tim, Christian Horner /a[ad dawn lispekulazzjonijiet imma ladarba Vettel qieg[ed tant vi/in li jer;a’ jirba[ it-titlu, wie[ed ma jiskantax li r-Red Bull veru taw dawn l-ordnijiet lis-sewwieq Awstraljan. Min[abba li l-isfida g[arreb[ tat-titlu hi bejn Vettel u Alonso, sewwieqa b[alma huma Button u Hamilton talMcLaren se jkunu qed jippruvaw ji;bru kemm jistg[u punti biex il-McLaren jitilg[u ‘il fuq f’dik li hi klassifika tal-kostrutturi. G[al Kimi Raikkonen din se tkun l-ewwel darba li dan se jkun qed jikkompeti f’dan i/-/irkwit min[abba li qabel dan l-ista;un kien ilu sentejn nieqes mill-Formula 1. Raikkonen, b[alissa qieg[ed 48 punt ta[t il-leader Vettel.

:appun filwaqt li spi//a fittielet post fil-Malasja. “{addie[or kien idum [afna aktar biex jer;a’ jibda jsuq. Imma jien ma stajtx indum biex nirritorna g[ax daqt se nirtira. F’temp xitwi ma tantx qed inkun kunfidenti meta nsuq,” qal Stoner. L-a[[ar Granr Prix li se jie[u sehem fih Stoner se jkun dak ta’ Valencia x-xahar li ;ej. Intant, il-leader Jorge Lorenzo tal-Yamaha g[andu 330 punt filwaqt li fit-tieni post hemm Dani Pedrosa fuq Honda. Dan tal-a[[ar reba[ l-a[[ar ]ew; Grand Prix u naqqas id-distakk g[al 23 punt. Lorenzo beda fil-pole position fil-Malasja imma minkejja dan, tilef il-vanta;; u Pedrosa g[addieh. Stoner jinsab fit-tielet post filklassifika ;enerali b’213 punt.

Irridu miraklu biex ng[addu Il-manager ta’ Man City, Roberto Mancini qal li biex jg[addu mill-grupp irid ise[[ miraklu. Man City nhar lErbg[a tilfu bi skor ta’ 3-1 kontra Ajax u issa qeg[din fil-qieg[ ta’ Grupp D b’punt wie[ed biss. “It-telfa hi tort tieg[i g[ax ma preparajtx sew g[allpartita. Kultant ta[seb li laffarijiet ;ejjin mod u ji;u mod ie[or. Imma Ajax kienu a[jar minna u kien [aqqhom jirb[u,” qal Mancini. Biex jg[addu issa City jridu jirb[u kontra Ajax, Real u Borussia Dortmund fit-tliet partiti li fadal u dan jista’ ma jkunx bi]]ejjed g[ax jekk ir-ri]ultati talpartiti l-o[ra ma jkunux favurihom ji;u eliminati xorta. Man City kienu marru filvanta;; b’gowl ta’ Nasri

imma mbag[ad qalg[u tliet gowls. “Kif qlajna t-tieni gowl intlifna. Is-soltu nilag[bu b’sistema differenti imma l-manager qalilna nilag[bu b’[amsa wara. Jekk irridu nilag[bu b’[amsa wara rridu nag[mlu /ert li nkunu nafu nilag[bu b’dik issistema,” qal id-difensur Richards. F’din il-kompetizzjoni City qalg[u seba’ gowl fi tliet log[biet. Mancini /a[ad li l-fatt li biddel il-mod ta’ kif kienet id-difi]a kellu effet fuq l-iskor. Xorta nistg[u ng[addu Il-kow/ ta’ Real Madrid, Jose Mourinho qal li t-tim

xorta hu kapa/i jikkwalifika, anke jekk tilef bi skor ta’ 2-1 kontra Borussia Dortmund. “Kul[add jaf li qeg[din flitqal grupp fil-

kompetizzjoni. Tlifna log[ba imma ma ;ara xejn kbir. Fadlilna nilag[bu ]ew; partiti f’darna u dawk huma sitt punti importanti li rridu ni;bru,” qal il-kow/ Portugi]. Real Madrid b[alissa qeg[din fit-tieni post talgrupp, punt ta[t Borussia Dortmund. “Fit-tieni taqsima kull tim seta’ jirba[. Skurjawlna u g[alqu l-ispazji tajjeb. Kienet log[ba miftu[a u kull kontra attakk kien perikolu],” kompla jispjega Mourinho. Intant, il-kow/ ta’ Milan, Massimiliano Allegri, wara li Milan tilfu 1-0 kontra Malaga, qal li hu xorta kuntent bil-wirja tarRossoneri. “Ma tantx tajniehom spazji u sakemm wasal il-gowl tag[hom konna tajbin,” qal Allegri.

FUTBOL

Wolfsburg ike//u lil Magath

Felix Magath

Wolfsburg [abbru li ke//ew lill-kow/ Felix Magath. Lorenz-Guenther Koestner, li hu kow/ tat-tim tar-riservi se jie[u post Magath b’mod temporarju. Wolfsburg kellhom bidu ferm negattiv dis-sena u wara tmien log[biet g[andhom biss [ames punti. G[ada Wolfsburg jilag[bu kontra Fortuna Dusseldorf, tim li jinsab fil-11-il post. Magath hu l-ewwel kow/ li tke//a din is-sena fil-Bundesliga. Fl-a[[ar erba’

logb[iet Wolfsburg tilfu kull log[ba u qalg[u 10 gowls u ma skurjawx wie[ed. Fl-2009 Magath kien di;à mexxa lil dan it-tim u spi//a biex reba[ kemm ilkampjonat kif ukoll it-tazza domestika. Wara li kien reba[ il-kampjonat, Magath kien ing[aqad ma’ Schalke imma kien tke//a minn mag[hom f’Marzu ta’ sena ilu. Dan re;a’ ng[aqad ma’ Wolfsburg wara li tke//a minn ma’ Schalke. Ta’

min jinnota li Magath hu l-uniku kow/ fil-Bundesliga li qatt reba[ ‘id-double’ g[al sentejn konsekuttivi. Dan kien g[amel hekk meta kien ma’ Bayern Munich fl-2005 u fl-2006. Magath mexxa wkoll timijiet b[alma huma Hamburg, Nuremberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt u Stuttgart spells at Hamburg, Nuremberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt and VfB Stuttgart.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

30 Sport KAMPJONAT BOV PREMIER

Valletta jistg[u japprofittaw minn B’Kara v Hibs Il-leaders Valletta jistg[u japprofittaw mill-konfront bejn B’Kara u Hibernians, ]ew; timijiet li qeg[din ittnejn li huma fit-tieni post. Illejla Valletta jilag[bu kontra Rabat, l-uniku tim fil-premier li g[adu ma reba[x log[ba u /-champions mistennija ji;bru t-tliet punti. Il-konfront dirett bejn B’Kara u Hibs se jintlag[ab g[ada u r-ri]ultat a[[ari se jkun wie[ed importanti biex wie[ed jara min bejn Hibs u B’Kara se jisfida lil Valletta Programm

Illum Victor Tedesco Stadium 6pm Sliema W v Melita 8.15pm Valletta v Rabat A

G[ada Kordin

3pm Floriana v Tarxien R 5pm B’Kara v Hibernians

Il-{add Victor Tedesco Stadium 3pm Balzan v Mosta 5.15pm {amrun S v Qormi

g[ar-reb[ tal-kampjonat. Valletta se jkunu ;ejjin mirreb[a ta’ 2-0 fid-derby kontra r-rivali Floriana filwaqt li rRabtin se jkunu ;ejjin minn telfa ta’ 2-0 kontra Mosta. Irreb[a ta’ Valletta kontra Floriana kienet is-seba’ wa[da g[alihom dan l-ista;un filwaqt li t-telfa li sofrew Rabat kontra Mosta kienet issitt telfa li sofrew huma dan lista;un. B’Kara, ;img[a ilu tilfu 3-1 kontra {amrun u din it-telfa ]gur li ma kinitx mistennija fil-kamp Karkari]. B’Kara kienu tilfu kontra Sliema aktar kmieni dan l-ista;un u din it-telfa kontra {amrun kienet it-tieni wa[da talista;un. Hibs ukoll kienu tilfu kontra Sliema aktar kmieni dan lista;un u fil-fatt din kienet ukoll it-tieni telfa li sofrew dawn fil-kampjonat. Kemm B’Kara kif ukoll Hibs jie[du daqqa ta’ [arta fil-;lieda tg[hom g[ar-reb[ tal-kampjonat, spe/jalment jekk Valletta jie[du t-tliet punti kontra Rabat. B[alissa Hibs u B’Kara qeg[din sitt punti ta[t Valletta. Pulis u Levnajic ta’ Hibs u Paul Fenech ta’ B’Kara se jitilfu l-log[ba min[abba li

huma sospi]i log[ba. Intant, illejla Sliema jiltaqg[u kontra Melita. Dawn tal-a[[ar ;img[a ilu kisbu lewwel reb[a fil-kampjonat Premier meta g[elbu lil Qormi 3-2. Din kienet ukoll lewwel reb[a fl-istorja tag[hom u issa jittamaw li jkompli ji;bru l-punti imma bla dubju se tkun diffi/li g[alihom kontra Sliema, tim li jinsab fil-[ames post, disa’ punti ta[t il-leaders Valletta. Matias Muchardi ta’ Sliema hu sospi] log[ba u mhux se jkun eli;ibbli. Ifittxu l-ewwel reb[a

}ew; kow/is li jridu jiksbu l-ewwel reb[a tag[hom huma Jesmond Zerafa ta’ Qormi u Stephen Azzopardi ta’ Floriana. Qormi tilfu 3-2 kontra Melita u nhar il-{add jilag[bu kontra {amrun. Floriana, wara t-telfa fidderby kontra Valletta, g[ada jilag[bu kontra Tarxien. Qormi se jkollhom bi//a xog[ol iebsa biex jirb[u kontra {amrun, tim li se jkun ;ej minn reb[a importanti kontra B’Kara. {amrun se jkollhom lil Massimo Grima nieqes min[abba li hu sospi] partita. Floriana jridu japprofittaw mill-fatt li Tarxien se jkoll-

Azzjoni mill-partita bejn Valletta u Floriana, log[ba li fiha [ar;u rebbie[a /-champions bi skor ta’ 2-0

hom erba’ plejers sospi]i. Dawn il-plejers ;ew sospi]i wara li Tarxien kisbu draw ta’ 2-2 kontra Hibs. Dawn huma Justin Grioli, Manuel Caruana, Andre Reinaldo de Souza Esposito u Daniel Mariano Bueno. Minbarra dawn il-plejers ta’ Tarxien, ;ie sospi] ]ew; log[biet il-kit manager tag[hom, Matthew Tabone.

Nhar il-{add jilag[bu wkoll Mosta kontra Balzan. Balzan se jkollhom lil Matthew Mendy, Jamie Pace u Dylan Grima sospi]i u din ]gur li tkun a[bar tajba g[al Mosta li ;ejjin minn reb[a kontra Rabat. Balzan se jkunu ;ejjin minn reb[a minima ta’ 1-0 kontra Sliema u ]gur li se jkollhom il-moral g[oli.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

Sport 31 EUROPA LEAGUE

Reb[iet g[al Newcastle u Liverpool, telfiet g[al Napoli u Udinese Ilbiera[ kienet ;urnata po]ittiva g[all-Ingli]i hekk kif Liverpool u Newcastle reb[u lpartiti tag[hom filwaqt li Tottenham ;ew draw. G[atTaljani kienet kemxejn ;urnata negattiva bit-telfiet ta’ Napoli u Udinese. Inter kienu l-uniku tim li reb[u filwaqt li Lazio ;ew draw. GRUPP A

GRUPP E

Steua Bucarest g[elbu lil Molde 2-0 b’log[ba li ma kellhiex storja. Il-gowl ta’ Bucarest waslu fl-ewwel taqsima u dawn setg[u reb[u anke bi skor akbar imma tilfu penalty fit-tieni taqsima. Illog[ba l-o[ra bejn Stuttgart u Copenhagen spi//at 0-0.

Liverpool reb[u 1-0 kontra Anji Makhachkala u issa telg[u fl-ewwel post tal-grupp. Fit-53 minuta kien Stuart Downing li b’xutt mill-isba[ ta t-tliet punti lir-Reds. G[al Downing dan kien it-tieni gowl tieg[u dan lista;un. Udinese tilfu 3-1 barra minn darhom kontra Young Boys. Leroj tas-serata kien bla dubju Bobadilla li skurja t-tliet gowls ta’ Young Boys.

GRUPP F Dnipro D’Petrovsk g[elbu lil Napoli 3-1 u din hi t-tieni telfa ta’ Napoli f’din ilkompetizzjoni. Jidher li t-tim Taljan qed jiffoka sew fuq ilkampjonat Taljan. Il-gowl ta’ Napoli skurjah is-solitu Cavani. PSV ;ew mi]muma 1-1 kontra Stockholm. Karikari feta[ l-iskor imma Lens salva draw g[al PSV.

GRUPP B Il-holders Atletico Madrid reb[u 2-1 kontra Academica

Sporting Lisbon kellhom i/edu g[al Genk wara li spi//aw jilag[bu b’10. Sporting kienu marru filvanta;; b’gowl ta’ Schaars imma wara li ;abu d-draw Genk permezz ta’ Ceuelar tke//a Boulharouz u minn hawn l-affarijiet ikkumplikaw ru[hom g[al Sporting. Barda g[amel l-iskor finali 2-1 favur Genk ]ew; minuti mit-tmiem. Videoton reb[u bi skor identiku kontra Basel.

Coimbra u issa g[andhom punti massimi. Costa u Emre skurjaw g[al Atletico filwaqt li Cisse kien naqqas id-distakk [ames minuti mit-tmiem. Viktoria Plzen reb[u 2-1 barra minn darhom kontra Hapoel anke jekk dawn tala[[ar kienu marru fil-vanta;; permezz ta’ Maman. Horvath u Rajtoral skurjaw fi spajzu ta’ 10 minuti biex taw reb[a lil Plzen. GRUPP ?

Fenerbahce kisbu reb[a minima ta’ 1-0 kontra AEL Limassol u l-uniku gowl tallog[ba skurjah Korkmaz. Monchengladbach kisbu reb[a ta’ 2-0 fuq Marseille. GRUPP D

Maritimo u Bordeaux ;ew draw 1-1 f’partita fejn Gouffran kien po;;a’ lil Bordeaux fil-vanta;; imma Roberge ;[amel l-iskor finali 1-1.

Newcastle reb[u konfront dirett kontra Brugge bi skor ta ’ 1- 0 . Obertan skurja l uniku gowl .

GRUPP G

GRUPP {

Inter u Rubin Kazan reb[u bi skor minimu ta’ 1-0 kontra Partizan Belgrade u Neftchi rispettivament biex baqg[u jokkupaw l-ewwel post filgrupp b’seba’ punti –il wie[ed. Rubin skurjaw gowl kmieni permezz ta’ Kasaev filwaqt li Inter, biex reb[u kontra Partizan, kellhom jistennew sal-a[[ar ]ew; minuti meta dawn sabu x-xibka permezz ta’ daqqa ta’ ras tajba ta’ Palacio. GRUPP I Il-finalisti ta’ sena ilu, Athletic Bilbao tilfu 2-1 kontra Lyon. Fil-54 minuta l-Fran/i]i marru fil-vanta;; b’gowl ta’

Lopez imma Bilbao ;abu ddraw permezz ta’ Gomez. Hekk kif kollox deher li se jintemm fi draw Briand skurja l-gowl de/i]iv g[al Lyon. Sparta Prague kisbu reb[a fa/li ta’ 3-1 kontra Ironi Kiryat Shmona. Sparta Prague skurjaw tliet gowls kollha flewwel taqsima. GRUPP J

Tottenham kellhom jikkuntentaw bi draw ta’ 1-1 barra minn darhom kontra Maribor. Beric po;;a lil Maribor fil-vanta;; wara 42 minuta imma Sigurdsson salva punt g[at-tim Ingli] mas-sieg[a log[ob. Lazio baqg[u jokkupaw lewwel post ta’ dan il-grupp bi draw ta’ 1-1 kontra Panathanaikos imma jistg[u j[ossuhom sfortunati g[ax sofrew gowl fl-a[[ar minuta. It-tim Taljan mar fil-vanta;; b’awto gowl ta’ Seitaridis. Hekk kif Lazio kienu se ji;bru tliet punti Toche skurja fid-90 minuta g[al skor finali ta’ 1-1. GRUPP K

Bayer Leverkusen irre;istraw reb[a kbira ta’ 4-0 barra minn darhom kontra Rapid Vienna. Wollscheid feta[ l-iskor fit-37 minuta u Castro ]ied mal-iskor 20 minuta wara. Bellarabi g[amilhom tlieta filwaqt li Castro skurja t-tieni gowl tieg[u u r-raba’ gowl tallog[ba. Metalist ukoll reb[u barra minn darhom 2-1 kontra Rosenborg. GRUPP L

Hannover reb[u 2-1 barra minn darhom kontra Helsingborg. Hannover marru fil-vanta;; b’gowl ta’ Diouf u Santos ;ab id-draw fl-a[[ar minuta imma sekondi wara Ya ta r-reb[a drammatika lil Hannover. Levante skurjaw tliet gowls fit-tieni taqsima kontra Twente biex [adu tliet punti importanti u telg[u fit-tieni post.

Ri]ultati

Grupp A

Liverpool v A. Makhachkala 1-0 Young Boys v Udinese 3-1

Grupp B

A. Madrid v A. Coimbra H. Tel-Aviv v V. Plzen

2-1 1-2

Grupp ?

AEL Limassol v Fenerbahce 0-1 B. Mon’bach v Marseille 2-0

Grupp D

Maritimo v Bordeaux Newcastle Utd v Brugge

1-1 1-0

Grupp E

Steaua Bucurest v Molde Stuttgart v Copenhagen

2-0 0-0

Grupp F

Dnipro v Napoli PSV v AIK Stockholm

3-1 1-1

Grupp :

Genk v S. Lisbon Videoton v Basel

2-1 2-1

Grupp {

R. Kazan v Neftchi Inter v Partizan Belgrade

1-0 1-0

Grupp I

Lyon v Athletic Bilbao S. Prague v H. Kiryat

2-1 3-1

Grupp J

Maribor v Tottenham Panathinaikos v Lazio

1-1 1-1

Grupp K

R. Vienna v B. Leverkusen 0-4 Rosenborg v Metalist Kharkiv1-2

Grupp L

Helsingborg v Hannover Levante v Twente

1-2 3-0

Klassifiki Grupp A

L R D T F K Pt

Liverpool 3 2 0 1 A. Makhachkala 3 1 1 1 Udinese 3 1 1 1 Young Boys 3 1 0 2

Grupp B A. Madrid V. Plzen A. Coimbra H. Tel Aviv

Grupp ? Fenerbahce Marseille Mon’bach Limassol

Grupp D Newcastle Bordeaux Brugge Maritimo

Grupp E S. Bucurest Copenhagen Molde Stuttgart

Grupp F Dnipro PSV Napoli Stockholm

8 3 5 6

6 2 6 8

6 4 4 3

L R D T F K Pt 3 3 3 3

3 0 0 6 1 9 2 0 1 5 3 6 0 1 2 3 6 1 0 1 2 2 6 1

L R D T F K Pt 3 2 3 1 3 1 3 0

1 0 1 1 1 1 1 2

7 4 7 7 5 4 4 4 4 1 6 1

L R D T F K Pt

3 2 1 0 4 0 7 3 1 1 1 5 4 4 3 1 0 2 2 5 3 3 0 2 1 1 3 2

L R D T F K Pt

3 2 1 0 5 2 7 3 1 1 1 2 2 4 3 1 0 2 3 4 3 3 0 2 1 2 4 2

L R D T F K Pt 2 3 0 0 2 1 1 1 2 1 0 2 2 0 1 2

8 4 5 3

3 9 3 4 6 3 8 1

Grupp G R. Genk Videoton Basel S. Lisbon

Grupp { Inter R. Kazan Neftchi P. Belgrade

Grupp I Lyon S. Prague Shmona A. Bilbao

Grupp J Lazio Maribor Tottenham Panathinaikos

Grupp K B. Leverkusen M. Kharkiv Rosenborg R. Vienna

Grupp L Hannover Levante Twente Helsingborg

L R D T F K Pt 3 3 3 3

2 1 0 7 3 7 2 0 1 5 4 6 0 2 1 3 4 2 0 1 2 1 5 1

L R D T F K Pt 3 3 3 3

2 2 0 0

1 1 1 1

0 6 3 7 0 5 2 7 2 1 4 1 2 0 3 1

L R D T F K Pt 3 3 3 3

3 0 0 8 2 0 1 7 0 1 2 5 0 1 2 3

5 9 4 6 8 1 6 1

L R D T F K Pt

3 1 2 0 2 1 5 3 1 1 1 4 2 4 3 0 3 0 2 2 2 3 0 2 1 2 5 2

L R D T F K Pt 3 2 1 0 5 0 7 3 2 1 0 4 1 7 3 1 0 2 3 4 3 3 0 0 3 1 8 0

L R D T F K Pt 3 3 3 3

2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2

6 5 4 3

4 7 2 6 7 2 5 1

ROLEX MIDDLE SEA RACE

Hi Fidelity jirba[ it-33 edizzjoni Il-maxi jott Hi Fidelity talAfrika t’Isfel hu r-rebbie[ tat33 edizzjoni tar-Rolex Middlesea Race. Hi Fidelity tela’ fl-ewwel post overall hekk kif da[al fl4am. Kmieni l-{amis filg[odu kien hemm maltemp kbir fuq Malta u l-ewwel jott li da[al kien Optimum 3 Aspida talGre/ja u hekk kif dan da[al fil-Port sab ru[u fl-ewwel post tal-overall. Madankollu, il-crew Grieg ma tantx dam ji//elebra g[ax fl-4.18am da[al Hi Fidelity. Il-crew ta’ dan il-jott, imxarrab g[asra bix-xita u lmaltemp sar jaf li hekk kif

da[al dan kienet f’po]izzjoni ferm tajba li jirba[ it-33 edizzjoni tar-Rolex Middlesea Race. Biex wie[ed jinduna kemm Hi Fidelity kellu wirja millaqwa, dan il-jott, wara li l-[in ;ie ikkore;ut, da[al seba’ sig[at qabel JV72 Ran. “Lanqas kellna idea ta’ kemm konna sejrin tajjeb sakemm ma spi//ajna u rajna l-[in li d[alna fih. Dan hu ri]ultat li bilkemm nistg[u nemmnuh,” qal l-iskipper De Villiers. “It-tellieqa kienet wa[da ferm diffi/li u kellna [afna diffikultajiet. Il-crew g[amel

bi//a xog[ol mill-aqwa. Kif konna [dejn Kemmuna lmaltemp kien fl-aqwa tieg[u,” kompla jispjega De Villiers. I]-]ew; jottijiet li kellhom l-aktar /ans li jaqb]u lil Hi Fidelity huma Xp44, XP-ACT ta’ Josef Schultheis’ u Paolo Semeraro u /-champion renjanti Artie RTF ta’ Lee Satariano u Christian Ripard madankollu, dawn, sakemm morna g[all-istampar Artie RTF ma kienx g[adu f’pajji]na. Il-maxi jott XP-ACT kien wasal Malta imma ma la[aqx da[al fil-[in biex jeg[leb lil Hi Fidelity.

Il-maxi jott Hi Fidelity tal-Afrika t’Isfel, rebbie[ tat-33 edizzjoni (Ritratt> Kurt Arrigo)


Il-:img[a, 26 ta’ Ottubru, 2012

32 Lokali

L-artist Russu Vasily Slonov ja[dem fuq bi//a arti waqt it-t[ejjijiet g[all-wirja tieg[u li qed tkun inawgurata llum fi/-?entru tal-Mu]ew ta’ Karsnoyarsk, fis-Siberja. Fir-ritratt jispikka ‘flyswatter’ bil-wi// tal-komiku famu] Ingli] Charlie Chaplin u meta Slonov anki [oloq qrib is-sebg[in ‘flyswatter’ bl-u/u[ (impin;ija) ta’ politi/i mag[rufa< karattri stori/i u persuni /elebri li wkoll qed jittellg[u g[al din il-wirja. (Reuters)

B[al-lum konna biddilna r-rotta u... Ma stajtx in[alli dan il-jum jg[addi ming[ajr ma naqsam mag[kom ideat u xebh li jg[addi minn mo[[i f’daljum. B[al-lum, fis-26 ta’ Ottubru 1996, konna biddilna r-rotta meta biddilna ttmexxija ta’ pajji]na. Konna vvutajna g[all-Malta Labour Party. Kienet de/i]joni [ielsa u sovrana tal-elettorat. Partit li ridna nippruvaw induquh... Ridna nippruvaw lil dan ilpartit. Ridna nduqu dak li kellu g[alina. Il-kur]ità g[elbitna. It-tentazzjoni li

nsiru nafu dak li ma konniex nafu – dak li bl-Ingli] jissejja[ l-unknown – g[elbitna. Ridna nibdlu g[all-gost li nibdlu. Flok ma biddilna ]-]iemel u ]ammejna l-karru tal-valuri u l-ideat, biddilna kollox – i]]iemel u anke l-karru. Irkibna l-karru tal-MLP minkejja li ma konniex nafu sew x’valuri u ideat kellu fuqu dan il-karru. G[o;obna g[ax ;did. U llum? Mexxej ;did... L-MLP kellu mexxej ;did. Il-;did jattira. Anke jekk l-

antik ikun qdiek u jkun g[adu jaqdik tajjeb, ;ieli anke fiddar nag[]lu li nibdlu xi magna jew apparat g[as-sempli/i fatt li jkun g[adda ]-]mien minn fuqu. Hekk g[amilna mal-

Partit Nazzjonalista. Min[abba li konna ilna nappo;;jawh mill-1981, ridna nibdlu g[all-gost li nibdlu. Ilmexxej ;did kien jidher frisk. Kien il-[in kollu jfakkarna f’dak kollu li hu modern. Anke fil-politika kienet da[let il-moda. Il-qoxra kienet sabi[a. Ir-wrapping kien ileqq. Illum nafu x’hemm ;o dak ilpakkett li jidher sabi[? Partit tas-slogans u l-kampanji pubbli/itarji... Konna influwenzati misslogans ta’ dan il-partit “modern”. Konna ilna

nisimg[u fra]ijiet b[al ‘Vi]joni g[al Malta Moderna’. Ma indunajniex li Malta moderna kienet proprju l-Malta li konna qed ng[ixu fiha. Ma indunajniex li ‘PN Futur’ – is-slogan tal-Partit Nazzjonalista g[al dik lelezzjoni – kien proprju qed jg[idilna li l-pajji] modern li konna bnejna flimkien stajna ng[olluh g[al livelli og[la bi s[ubija fl-Unjoni Ewropea. Konna mdawrin b’kampanja qawwija [afna ta’ reklamar min-na[a tal-MLP. Ma indunajniex li dak hu li kienet – kampanja pubbli/itarja qawwija fiha nfisha. Ma indunajniex li wara lkampanja pubbli/itarja ma kienx hemm prodott. Kienet

kampanja biss u li kienet qed ta[dem biex tbig[ il-ba[[. Din l-istess kampanja qawwija, li i]da twasslilna lba[[, qed ner;g[u ng[ixuha llum. Dakinhar qalulna li se jne[[u t-taxxa tal-VAT li tant kienet qed iddejjaq nies. G[amlulna weg[da solenni. Ma qalulniex minflokha x’kien se jkun hemm. Ma qalulniex jekk pajji]na ma jda[[alx il-flus tat-taxxi minn fejn konna se n;ibu l-flus g[all-benefi//ji so/jali. Listess ;rajja qed ng[ixuha llum bil-kontijiet tad-dawl u lilma. Muscat qed jg[idilna li se jra[[as il-kontijiet. Tajjeb. Tog[;obna. Biss, kif? B’kemm se jkun dar-ro[s? Minn fejn se ji;u l-flus?

makroekonomika ma kienet tfisser xejn jekk id-dinja mikroekonomika tal-familja tag[na ma kinitx sejra daqshekk tajjeb. Ma fhimniex li t-tnejn mhumiex separati. Li wa[da ma teskludix lill-o[ra imma li huma ]ew; na[at talistess munita. Ma fhimniex bi]]ejjed li s-su//ess ta’ wa[da jwassal g[as-su//ess tal-o[ra. Tg[id illum dan fhimnieh? Tg[id illum g[ad hawn min qed jara d-dinja ]g[ira u dejqa tieg[u? Hawn min mhux qed jara x’maltemp qawwi hemm fid-dinja kollha u kemm g[andna g[alfejn inkunu grati li ma ;ralniex b[alma ;ralhom bosta pajji]i li tradizzjonalment kienu aktar qawwija minna?

I/-/ittadin l-ewwel... Slogan ie[or kien ‘I//ittadin l-ewwel’. Kienet fra]i li riedet tg[addilna l-messa;; li /-/ittadin ma kienx l-ewwel

... i]da indunajna bl-i]ball wara U vvutajna lil-Labour biex jiggvernana hu. Qed nu]a l-

u g[alhekk ried gvern ;did biex iqieg[du fi/-/entru tal[idma politika tieg[u. Minn lenti dejqa personali jista’ jkun li stajna nsibu fuqiex ingergru b[ala individwi. Imma minn lenti wiesg[a ta’ pajji] u [olqien tal-;id permezz tal-impjiegi, ftit li xejn stajna ngergru. Biss, waqajna g[al min kien qed jg[idilna li l-isfera

media•link COMMUNICATIONS

kelma vvutajna mhux g[ax kul[add ivvota hekk, imma lg[a]la tal-ma;;oranza hi lg[a]la tan-nazzjon b[alma konna ilna nippritkaw sa mirri]ultat pervers tal-1981. Imbag[ad, wara, indunajna bl-i]ball. Dak il-;id personali ma ;iex, g[aliex il-;id lejn innazzjon ma ;iex. Ix-xog[ol naqas. D[alna f’uragan ta’ di]astri so/jo-ekonomi/i li bdew iwaqqg[u kull kolonna

minn David Agius david.agius@gov.mt

soda li fuqha konna bnejna lil pajji]na. Indunajna malajr. U konna fortunati li malajr re;a’ kellna opportunità biex insewwu dak l-i]ball. Mhux se jkollna /ans insewwu jekk nag[]lu [a]in din id-darba. Il-gvern li se nele;;u se jmexxina g[al [ames snin. L-aqwa arma – ilvot – tibqa’ dejjem f’idejn ilpoplu g[aqli ta’ dawn ilg]ejjer. G[alhekk jien fidu/ju] li ner;g[u nag[mlu lg[a]la t-tajba. Nemmen f’dalpoplu.

David Agius hu l-Whip talGrupp Parlamentari Nazzjonalista u kandidat fuq is-seba’ u l-[dax-il distrett

2012_10_26