Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,165

€0.55

Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Summit bil-g[an li jkun hemm tkabbir ekonomiku u stabbiltà Rebecca Borg minn Brussell

Il-mexxejja Ewropej fissummit li qed jitlaqqa’ fi Brussell qablu dwar pakkett ta’ €120 biljun biex jg[in fit-tkabbir ekonomiku. Dan il-pakkett se jkollu l-mira spe/ifika li jg[in lill-pajji]i vulnerabbli. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi , f’kummenti lill-;urnalisti qal li ttkabbir ekonomiku u l[olqien ta’aktar impjiegi huma l-g[an tal-mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea u dan kollu qed isir b’anali]i lejn l-attività ekonomika talpajji]i. Dwar x’inhi l-po]izzjoni ta’ Malta, il-Prim Ministru semma kif pajji]na ma jaq-

bilx ma’ country specific reccomandations b[al m’huma l-pensjonijiet u anke lCola, l-g[oli tal-[ajja. Minn-na[a l-o[ra, il-Prim Ministru ]ied jg[id li pajji]na jaqbel li jkun hemm ekonomija Ewropea b’sa[[itha u b’governanza fiskali, u dan kollu jsir blobbligu li kull pajji] jimplimenta dak li qed jg[id u jadatta g[ar-riformi li jkun hemm b]onn. L-g[an ta’ dan is-summit li qed jiddiskuti s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja taz-zona ewro biex ikun hemm stabbiltà u prosperità f’din l-istess zona, g[al pa;na 5

Il-Prin/ipal u Kap E]ekuttiv tal-MCAST Maurice Grech u Marc Henry Migneco Direttur Mani;erjali ta’ M.A & A Services Ltd waqt /-/erimonja li fiha kien iffirmat il-ftehim (Ritratt> Martin Agius)

Aktar kollaborazzjoni bejn l-industrija u l-MCAST minn Charles Muscat

Il-Kulle;; Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknolo;ija (MCAST) u l-kumpanija M.A. & A Services Limited, id-distributuri uffi/jali talprodotti Daikin f’Malta iffirmaw ftehim biex sa Settembru li ;ej fil-Kampus Ewlieni tal-MCAST f’Ra[al :did jinfeta[ ?entru ta’

Ta[ri; Daikin li jipprovdi ta[ri; avvanzat f’sistemi ta’ arja kundizzjonata g[al istudenti u g[al [addiema f’dan is-settur Il-ftehim kien iffirmat ilbiera[ waqt konferenza tala[barijiet fl-uffi//ji l-;odda tal-kumpanija f’{al Qormi mill-Professur Maurice

L-Olanda

EURO 2012

Karadzic se jkollu jikkonfronta l-akku]i dwar ;eno/idju u reati tal-gwerra

L-Italja fil-finali wara li reb[et lill-:ermanja 2-1

Ara pa;na 22

Ara pa;ni 13 sa 18

Grech, il-Prin/ipal u l-Kap E]ekuttiv tal-MCAST u minn Marc Henry Migneco, idDirettur Mani;erjali ta’ M.A. & A Services Ltd. Attendew ukoll uffi/jali tal-MCAST, tal-kumpanija u anke xi studenti li se jgawdu minn dan il-ftehim. g[al pa;na 2


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Lokali 5

Summit delikat g[all-futur taz-zona ewro minn pa;na 1

hu li tin[oloq vi]joni iktar miftu[a dwar it-tkabbir, l-impjiegi u l-istabbiltà g[aliex iddiskussjonijiet g[alissa ma jidhrux li se jwasslu g[all-iffinalizzar. Min[abba l-kontroversji li spikkaw minn xi mexxejja talpajji]i, l-ewwel ;urnata tas-summit kienet karatterizzata minn tensjoni b’mod partikulari l:ermanja, l-Italja u Spanja, bla[[ar ]ew; pajji]i jridu li millaktar fiss jittie[du azzjonijiet biex titnaqqas ir-rata ta’ self tag[hom g[ax jistg[u jinqatg[u mis-swieq internazzjonali u jfittxu l-assistenza. Is-sitwazzjoni f’dawn i]-]ew; pajji]i hi li filwaqt li fl-Italja kompliet tiggrava l-kri]i, [afna istituzzjonijiet pubbli/i Spanjoli ma jistg[ux jiffinanzjaw lilhom infushom. Min-na[a tal-:ermanja, Angela Merkel tinsab ta[t pressjoni biex ta//etta li tg[in aktar fil-kri]i taz-zona ewro, pass li skont hi jista’ jsir biss jekk Brussell ikollha aktar kontroll fuq il-ba;its u g[alhekk g[andu jkun hemm g[assa stretta fuq il-ba;its nazzjonali b’tali mod li jkun

hemm kalkoli jekk dawn humiex possibbli jew le. L-erba’ pilastri importanti li jistg[u jwasslu g[al dan kollu huma framework ba;itarju integrat li ji]gura politika fiskali f’livelli nazzjonali u Ewropej, framework ie[or ta’ politika ekonomika li g[andu mekkani]mu bi]]ejjed li ji]gura li l-politika nazzjonali u Ewropea tkun tista’ twassal g[al tkabbir, impjiegi u kompetittività, tkun ]gurata responsabbiltà u le;ittimità demokratika meta jittie[du de/i]jonijiet fi [dan lUnjoni Ekonomika u Monetarja (l-EMU), kif ukoll framework finanzjarju integrat li ji]gura stabbiltà finanzjarja. Fil-ftu[ tas-summit, il-President Fran/i] Francois Hollande talab g[al solidarjetà fl-Unjoni Ewropea, u Spanja wissiet li r-rati tas-self tag[ha huma g[oljin [afna. Hollande jemmen li leurobonds g[andhom ikunu prijorità taz-zona ewro biex jg[inu pajji]i b[all-Italja u Spanja jnaqqsu r-rati ta’ self tag[hom. Flimkien mal-Kan/illier tal:ermanja, Hollande qabel dwar it-tassazzjoni fiskali u qal li g[ad irid isir qbil fuq l-istabbiltà.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jintlaqa’ mill-President tal-Unjoni Ewropea Hermann Van Rompuy (Ritratt> Jeremy Wanacott, DOI)


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

2 Lokali

Aktar investiment Fl-MCAST se jinfeta[ ?entru ta’ Ta[ri; ;did f’sistemi mill-privat fl-ICT Il-kumpanija 6pm nediet online platform b’materjal ta’ tag[lim g[all-istudenti tal-ICT u professjonisti f’dan il-qasam bl-isem ta’ Quickfocus.com. Pre]enti g[al din lokka]joni kien hemm ilMinistru g[all-Infrastruttura, Trasport u l-Komunikazzjoni Austin Gatt li semma kemm pajji]na g[amel avvanzi kbar fil-qasam tal-ICT f’ dawn l-a[[ar [mistax-il sena u kemm l-opportunitajiet g[al min jag[]el din il-karriera huma kbar u inkora;;anti. Il-Gvern investa mat-€8 miljun permezz tal-introduzzjoni tal-e-learning platform fi skejjel primarji u sekondarji, kif ukoll permezz tal-

investiment kbir li qed isir b[alissa f’dan it-tag[lim f’istituzzjonijiet b[al MCAST u fl-Università. L-iskop meta wie[ed jid[ol fis-sit www.quickfocus.com hu li tin[oloq katina bejn l-edukazzjoni u lindustrija tax-xog[ol, fejn esperti fl-industrija jaqsmu l-informazzjoni u jservu ta’ g[ajnuna g[all-istudenti, g[al min qed ifittex ixxog[ol, u rekluti ;odda fost l-o[rajn. F’ din l-okka]joni tkellem ukoll Ivan Bartolo il-Kap E]ekuttiv tal-kumpanija 6pm li spjega fid-dettal ilkun/ett wara din l-idea u kif wie[ed jista’ jibbenefika minn din l-g[odda edukattiva fil-qasam tal-ICT.

Spi]eriji li jift[u illum VALLETTA: Chemimart Pharmacy, Licensed at 3 Freedom Square, Valletta (b[alissa topera minn 20#21 Triq ir-Repubblika, Valletta); {AMRUN: St. Gaetan Pharmacy, Triq il-Kappillan Mifsud; SANTA VENERA: Lantern Pharmacy, Misra[ ilKebbies; BIRKIRKARA: St. Jude Pharmacy, 213 Triq il-Wied; L-IMSIDA: Mayer Pharmacy, 33 ix-Xatt ta’ Ta’ Xbiex; SANT ANDREW: Pembroke Pharmacy, 87 Triq Giuseppe Malfeggiani, Pembroke; TAS-SLIEMA: Wales’ Pharmacy, 183 Triq Manwel Dimech; {AL BALZAN: Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar; MOSTA: Rotunda Pharmacy, 7 Triq il-Kungress Ewkaristiku; ILQAWRA: Euro Chemist, Triq il-Kurazza; PAOLA: Brown’s Pharmacy, 45 Paola Hill; BORMLA: White Cross Pharmacy Shop A, Block 1, Fuq San Pawl; {A}-}ABBAR: St. James Pharmacy, Misra[ is-Sliem; GUDJA: Gudja Pharmacy, 25 Triq San ?iru; {AL SAFI: Pasteur Pharmacy, Triq it-Tellerit; {A}-}EBBU:: Brown’s Pharmacy, 47 Vjal il-{elsien; RABAT: Central Pharmacy, Triq Manuel Vitale; VICTORIA: Palm Pharmacy, 2 Triq Palma; IX-XAG{RA: Xaghra Pharmacy, 55 Triq il-Knisja.

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> xemxi i]da jista’ jkun xi ftit im/ajpar g[all-ewwel VI}IBBILTÀ> moderata g[al tajba li ssir tajba IR-RI{: [afif l-aktar min-Nofsinhar g[al-Lbi/ BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 32˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.7 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.48 u tin]el fit-20.22

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

tal-arja kundizzjonata minn pa;na 1

L-MCAST u l-kumpanija ntrabtu li ja[dmu flimkien biex dan i/-?entru ta’ Ta[ri; ikun mg[ammar blaktar teknolo;iji avvanzati tal-arja kundizzjonata. Listudenti tal-Istitut talIn;inerija Mekkanika u talIstitut tal-In;inerija tal-Bini u l-Kostruzzjoni li l-kors tag[hom jinkludi ta[ri; dwar id-disinn, l-istallazzjoni u t-tiswija ta’ sistemi ta’ s[ana, ventilazzjoni u arja kundizzjonata, se jkunu jistg[u ju]aw din il-fa/ilità l-;dida. Il-ftehim se jwassal ukoll g[all-i]vilupp ta’ pro;etti ta’ ri/erka industrijali innovattiva bejn l-MCAST u l-impjegati tal-kumpanija, g[al ta[ri; lil istudenti u l-istaff tal-MCAST

IS-SIBT L-og[la 33˚C L-inqas 22˚C

IL-{ADD L-og[la 34˚C L-inqas 22˚C

IT-TNEJN L-og[la 34˚C L-inqas 22˚C

IT-TLIETA L-og[la 35˚C L-inqas 22˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

9

10

10

10

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Al;eri 34˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 25˚C imsa[[ab, Ateni 32˚C xemxi, Lisbona 25˚C xemxi, Berlin 22˚C ftit imsa[[ab, Brussell 26˚C imsa[[ab, il-Kajr 34˚C xemxi, Dublin 21˚C imsa[[ab, Kopen[agen 18˚C ftit imsa[[ab, Frankfurt 29˚C ftit imsa[[ab, Milan 30˚C xemxi, Istanbul 28˚C xemxi, Londra 26˚C xemxi, Madrid 33˚C xemxi, Moska 20˚C imsa[[ab, Pari;i 29˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 29˚C xemxi, Ruma 30˚C xemxi, Tel Aviv 31˚C xemxi, Tripli 33˚C xemxi, Tune] 36˚C xemxi, Vjenna 27˚C ftit imsa[[ab, Zurich 29˚C imsa[[ab, Munich 26˚C xemxi, Stokkolma 18˚C ftit imsa[[ab, St. Petruburgu 16˚C imsa[[ab.

qed jipprovdi l-aqwa ta[ri; lill-istudenti biex ikunu lesti jid[lu fid-dinja tax-xog[ol blaqwa [iliet. Marc Henry Migneco qal li /-/entru se jkollu apparat talarja kundizzjonata bl-a[[ar teknolo;ija tad-ditta Daikin biex l-istudenti jkunu jistg[u jit[arr;u u jitg[allmu. F’kumment lil IN-NAZZJON, Aaron Cutajar, student fl-Istitut tal-In;inerija Mekkanika qal li hu importanti li /-/entru jkollu apparat bl-a[[ar teknolo;ija biex l-istudenti jit[arr;u fuqu u b’hekk ikunu lesti g[ad-dinja tax-xog[ol. Hu qal li filqasam tal-in;inerija mekkanika ix-xog[ol f’pajji]na qed dejjem ji]died g[ax Malta miexja ‘l quddiem.

Fl-ewwel [ames xhur in-nefqa fuq servizzi so/jali ]diedet bi €23 miljun

Matul l-ewwel [ames xhur tas-sena, id-differenza bejn dak li da[[al u dak li nefaq ilGvern kienet tammonta g[al €234.4 miljun, li jfisser ]ieda ta’ €83.6 miljun fuq l-istess perjodu s-sena ta’ qabel. Dan hekk kif id-d[ul ]died b’€27.2 miljun u n-nefqa ]diedet b’€110.8 miljun. B’kollox, id-d[ul tal-Gvern bejn Jannar u Mejju kien ta’ €1,008 miljun, b’]ieda ta’ 2.8%. Il-kontributuri ewlenin kienu l-Income Tax, li turi li kien hemm ]ieda f’dak li qalg[u l-[addiema f’pagi, kif

ukoll [lasijiet tas-Sigurtà So/jali (Bolla) u VAT, li wkoll ]diedu. Dan jo[ro; minn /ifri ppubblikati mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika li juru li min-na[a l-o[ra nnefqa tal-Gvern g[all-ewwel [ames xhur tas-sena ammontat g[al €1,242.4 miljun, li jfisser ]ieda ta’ 9.8% fuq listess perjodu tal-2011. Dan hekk kif il-Gvern nefaq iktar fuq programmi u inizjattivi (+€92.1), benefi//ji so/jali (+€22.7 miljun), fuq is-sa[[a (+€8.1

miljun). Fost i]-]idiet kien hemm ukoll l-attivitajiet elettorali, bin-nefqa ]diedet b’€2.1 miljun. Dan min[abba li f’dan i]-]mien kien hemm l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. In-nefqa kapitali kienet tammonta g[al €1,24.3 miljun. Hawn kien hemm ]ieda ta’ €14.8 miljun, bilGvern injetta €20 miljun flAir Malta waqt li kien hemm ]ieda ta’ €6.9 miljun minn fondi tal-UE fi pro;etti talMinisteru tal-Infrastruttura, itTrasport u l-Komunikazzjoni.

B[al-lum 25 sena

I

IL-:IMG{A L-og[la 32˚C L-inqas 21˚C

minn esperti internazzjonali tad-ditta Daikin, opportunità ta’ boro] ta’ studju g[all-istudenti f’/entru tad-Daikin barra minn Malta u ta[ri; g[all-[addiema li ja[dmu f’dan is-settur. Maurice Grech qal li l-ftehim hu vot ta’ fidu/ja talindustrija fl-MCAST u qal li minn din il-kollaborazzjoni jgawdu i]-]ew; na[at. Hu qal li /-?entru ta’ Ta[ri; se jinkludi ]ew; workshops ta’ 80 metru kwadru kull wie[ed li se jkunu mg[ammar bl-aktar apparat modern tal-arja kundizzjonata. L-istudenti se jkollhom l-opportunità jit[arr;u fuq dan l-apparat state-of-the-art. Il-Prin/ipal irringrazzja lillkumpanija M.A. & A. talfidu/ja tag[ha fl-MCAST li

l-Partit Nazzjonalista, permezz tal-Vi/i Kap Guido de Marco, fid-diskors tieg[u fuq ilFosos tal-Furjana s-Sibt ta’ qabel, tenna ddeterminazzjoni tieg[u li ma jkun hemm l-ebda rikon/iljazzjoni mal-kriminali. Il-Vi/i Prim Ministru kkonferma li kien hemm provi li juru li Nardu Debono ma kienx [arab mid-Depot tal-Pulizija i]da nqatel hemm. Kien ikkonfermat ukoll li l-Ispettur Pico, kien minn tal-ewwel fir-razzett ta’ Pietru Pawl Busuttil, li fuqu l-Pulizija ta[t Gvern So/jalista ippruvat titfa’ l-[tija tal-qtil ta’ Raymond Caruana. Bil-g[an li l-Korp tal-Pulizija jikseb lura ddinjità u r-rispett li tixraqlu, b[ala wie[ed millewwel passi ng[atat l-ordni biex membri talKorp tal-Pulizija ma ji[dux parti attiva filpolitika. Il-Partit Nazzjonalista fakkar il-[ames anniversarju mill-azzjoni me[uda minn eluf ta’ Maltin u G[awdxin [ames snin qabel flImnarja tal-1982 b[ala protesta /ivili kontra Gvern ille;ittimu li sitt xhur qabel kien [ataf il-poter kontra r-rieda tal-poplu.


IN-NAZZJON II-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

4 Lokali

‘l-Orizzont’ tirtira allegazzjonijiet libellu]i kontra l-Isqof Mario Grech Il-gazzetta tal-General Workers Union irtirat lallegazzjonijiet libellu]i li g[amlet kontra l-Isqof t’G[awdex Mario Grech. Dawn l-allegazzjonijiet kienu ppubblikati f’Awwissu tassena li g[addiet f’artiklu mill-;urnalist John Pisani, bit-titlu ‘Il-Kurja t’G[awdex f’;irja qabel l-elezzjoni Trid li [u Giovanna Debono jsir Beatu.’ Din il-kitba kienet dwar ittmexxija ’l quddiem tal-postulazzjoni tal-kaw]a tal-beatifikazzjoni ta’ dan is-sa/erdot, u ssemma wkoll annullament ta’ ]wie; quddiem it-Tribunal tal-Kurja t’G[awdex. L-Isqof Grech kien ippre]enta kaw]a ta’ libell kontra l-Editur ta’ l-Orizzont u l-awtur u fl-Atti ta’ dik ilkaw]a ;ie rre;istrat verbal li fih dawn irrikonoxxew li lallegazzjonijiet tag[hom kienu infondati u malafamanti u a//ettaw li jippubbilkaw din l-istqarrija biex hekk ilkaw]a ti;i mag[luqa. Fl-istqarrija t’issa, l-Editur u l-awtur iddikjaraw li lil Monsinjur Mario Grech iqisuh b[ala Isqof li f’dak li jag[mel hu animat minn spirtu pastorali biss u minn ebda konsiderazzjonijiet o[rajn u li g[alhekk il-fatti dwar a;ir improprju attribwiti lilu flimsemmi artiklu mhumiex minnhom. L-Editur u l-awtur b’mod partikulari, iddikjaraw li “lbeatifikazzioni u l-kanoniz-

zazzjoni ta’ persuna, inklu]a dik ta’ Dun Mikiel Attard, hi kompetenza talKongregazzjoni tal-Qaddisin tas-Santa Sede u ma tiddependix mid-diskrezzjoni talMexxej ta’ Djo/esi u g[alhekk il-Kurja t’G[awdex u l-Mexxej ta’ tali Kurja Djo/esana m’g[andhom ebda kontroll fuq tali kaw]a u lanqas ma kien il-ka] li l-Isqof Mario Grech g[amel xi pressjoni biex jit[affef ilpro/ess tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta’ Dun Mikiel Attard.” Iddikjaraw ukoll li “l-Isqof Grech ma kellu ebda parti filpro/eduri g[all-otteniment ta’ dispensa – li minnha nnifisha hi pro/edura li tie[u ]mien ferm iqsar minn pro/edura ta’ dikjarazzioni ta’ nullità ta’ ]wie; - tal-persuna li saret referenza g[aliha fl-artiklu msemmi; anzi, il-ka] imsemmi lanqas sar fit-Tribunal Ekkle]jastiku tad-Djo/esi ta’ G[awdex.” Fl-istqarrija ddikjaraw li “assolutament ma jirri]ultalhomx li l-Isqof Grech qatt inda[al fl-operat tat-Tribunal Ekkle]jastiku u jiddispja/ihom li l-imsemmija kitba [olqot dubju dwar lintegrità u l-imparzjalità talIsqof Grech b[ala Moderatur tat-Tribunal Ekkle]jastiku.” L-Editur u ;urnalist ta’ lOrizzont talbu sku]a g[al kull inkonvenjent li l-kitba kka;unat lill-Isqof Mario Grech.

Approvat tibdil strutturali fi/-?entru ta’ Heritage Malta f’Bighi Il-Bord tal-MEPA lbiera[ approva l-applikazzjoni g[al sanzjoni u tibdil strutturali fi/-?entru ta’ Heritage Malta, f’Bighi, fil-Kalkara. L-i]vilupp jinkludi ssanzjonar ta’ annex ta’ ]ew; sulari, li jg[aqqad ]ew; blokki li nbnew qabel il-gwerra, ta’ dak li kien iservi b[ala lIsptar tar-Royal Navy. Se jsiru wkoll alterazzjonijiet fuq ;ewwa kif ukoll kien approvat is-sanzjonar ta’

tara; ;did. L-annex se jintu]a b[ala uffi//ji ta’ Heritage Malta b’area ta’ madwar 300 metru kwadru. L-applikazzjoni li kienet approvata mill-MEPA tinkludi wkoll bdil ta’ xi soqfa kif ukoll parke;;. L-Isptar tar-Royal Navy f’Bighi kien inbenda fl-ewwel nofs tas-seklu 19 fil-post fejn kien hemm villa tas-seklu 17 li kienet proprjetà ta’ Giovanni Bichi.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

6 Lokali

In-nefqa tal-Gvern fl-ambjent tla[[aq il-€132 miljun F’pajji]na l-Gvern jinvesti mal-€132 miljun biex il-poplu Malti u G[awdxi dejjem ikollu ambjent a[jar. Dan [are; waqt konferenza li g[as-sitt sena konsekuttiva, l-Awtorità Maltija g[all-Ambjent u l-Ippjanar, l-MEPA, flimkien mal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika, u l-NSO ippubblikaw ktejjeb - The Environment Report Indicators, li hu rapport dwar is-sitwazzjoni tal-Ambjent f’pajji]na bejn l2010 u l-2011. Pre]enti g[at-tnedija ta’ dan il-ktejjeb kien hemm ilMinistru g[at-Turi]mu, l-Ambjent u l-Kultura, Mario De Marco li qal li l-g[an ta’ dan hu li jkun hemm a//ess fa/li g[all-informazzjoni dwar l-ambjent li ng[ixu fih, spe/jalment g[all-organizzazzjonijiet u negozji kif ukoll g[all-pubbliku. The Environment Report Indicators jinkludi informazzjoni dettaljata dwar l-ammont ta’ karozzi f’pajji]na u l-effetti li j[allu, dwar it-tibdil fil-klima, dwar l-arja, l-elettriku ;;enerat fil-pajji], informazzjoni u statistika dwar il-konsum tal-ilma, l-ambjent marittimu, statistika dwar l-immani;;jar tal-iskart, u anke dwar il-bijodiversità. Il-ktejjeb jipprovdi wkoll informazzjoni dwar x’qed isir mill-Gvern u minn numru ta’ organizzazzjonijiet f’kull qasam imsemmi. Fost il-fatturi li spikkaw hemm li fl-2011 jirri]ulta li 85 minn 87 bajja madwar il-kosta ta’ Malta kienu tal-aqwa kwalità meta kkumparat mat-83 bajja ta’ kwalità fl-2010. Kien hemm ukoll ]ieda fl-ammont ta’ marine protected areas, li fl-2011 ]diedu minn tnejn g[al [amsa. Sfortunatament kien hemm ]ieda fl-ammont ta’ skart i;;enerat li ]died bi 48% min[abba ]ieda fil-kostruzzjoni. Il-Ministru De Marco spjega li jrid jg[addi ]-]mien biex nibdew na[sdu l-frott tal-mi]uri indirizzati lejn l-isfidi ambjentali li g[andu pajji]na.

Id-disa’ sa/erdoti li se jkunu ordnati llum minn Monsinjur Ar/isqof (Ritratt> Photocity)

Illum ji;u ordnati disa’ sa/erdoti ;odda Illum, fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl, lAr/isqof Pawlu Cremona O.P. se jordna disa’ sa/erdoti ;odda (seba’ djo/esani u ]ew; reli;ju]i), fil-Konkatidral ta’ San :wann, ilBelt Valletta. Dawk li se ji;u ordnati sa/erdoti huma Dillon Bugeja mill-Parro//a ta’ Santa Katarina, I]}urrieq; Mark Cachia, :i]wita; Robin Camilleri mill-Parro//a ta’ Sant’ Andrija, {al Luqa;

Roderick Camilleri mill-Parro//a tal-Madonna tal-Grazzja, {a]-}abbar; Mario Dimech millParro//a ta’ San Nikola, is-Si;;iewi; Anthony Paul Fitzpatrick mill-Parro//a ta’ Sidtna Marija ta’ Fatima, Gwardaman;a; George Schembri mill-Parro//a ta’ San :or; Martri, {al Qormi; Walter Vassallo mill-Ordni tal-Patrijiet Minuri, u Michael Zammit mill-Parro//a ta’ Sant’ Elena, Birkirkara.

Investiment ta’ €2.5 miljun f’coaches ;odda minn KopTaCo Il-kumpanija KopTaCo investiet €2.5 miljun fi flotta ta’ [ames coaches ;odda. Dan t[abbar waqt linawgurazzjoni ta’ tlieta minn dawn il-coaches lErbg[a filg[axija. I]-]ew; coaches li fadal se jaslu Malta x-xahar id-die[el u jid[lu mill-ewwel fisservizz tal-kumpanija.

S’issa, KopTaCo di;à bidlet 11-il coach o[ra. Dawn il-vetturi kollha g[andhom /ertifikazzjoni EuroV, li hi l-og[la standard ta’ emissjonijiet g[al trakkijiet u xarabanks fl-Unjoni Ewropea. KopTaCo toffri servizzi ta’ trasport u lo;istika lil varjetà ta’ klijenti Maltin u barranin f’Malta, bi flotta ta’ 48 coach, 20 mini bus u 12-il karozza

chaffeur-drive, kif ukoll xarabanks antiki. Din is-sena l-kumpanija qed ti//elebra l-15-il anniversarju mit-twaqqif tag[ha, li sar b[ala parti mir-riforma tat-trasport pubbliku bla skeda. L-isem talkumpanija ;ej minn Koperattiva tal-Coaches, hekk kif din il-kumpanija kienet ;iet iffurmata meta diversi operaturi ssie[bu flimkien f’koperattiva.

Malta ting[ata prominenza f’rivista Spanjola

Malta ng[atat prominenza fir-rivista Moneda li hi wa[da mill-iktar rivisti importanti fi Spanja li jiffukaw fuq linvestiment. Dan kien ri]ultat tal-[idma sfiqa tal-Ambaxxata ta’ Malta fi Spanja sabiex tkattar ilkuntatti u tattira l-investiment lejn pajji]na. L-Ambaxxati u l-Konsolati Maltin madwar id-dinja ja[dmu biex, fost affarijiet o[ra, jag[tu wkoll prominenza lit-tkattir ta’ kuntatti kummer/jali.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Lokali 7

Il-BOV se jikkopera mar-revi]joni tal-files tal-Property Fund Il-Bank of Valletta se jappella fit-tribunal tas-Servizzi Finanzjarji mid-direttiva talAwtorità Maltija g[asServizzi Finanzjarji dwar ilLa Valette Multi Manager Property Fund ma[ru;a ri/entiment, g[alkhemm xorta g[andu l-intenzjoni li jippro/edi bir-revi]joni talfiles tal-investituri u bil-[las lill-investituri li ma kinux eli;ibbli li jinvestu fil-Fond. L-appell hu primarjament ibba]at fuq il-fatt li m’hemm l-ebda dispo]izzjoni f’xi li;i li tag[ti lill-Awtorità l-poter li b’mod unilaterali tordna l[las ta’ kumpens, ming[ajr rikors lejn il-Qrati. Barra minn hekk, id-direttiva ma tag[ti l-ebda ka] talkuntratti vinkolanti e]istenti bejn il-Bank u 99% talinvestituri fil-Fond. G[alhekk, biex jipprote;i lpo]izzjoni legali tieg[u u biex jassigura li d-drittijiet legali tal-Bank mhux se jkunu ppre;udikati jew kompromessi b’xi mod, il-Bank se jappella mid-direttiva. Il-Bank esprima nuqqas ta’ qbil serju dwar numru ta’ fatturi importanti li wasslu g[ad-de/i]joni tal-Awtorità li timponi penali amministrattiva b’konnessjoni malpratti/i tal-bejg[ tal-Bank relatati mal-Fond. Madankollu, il-Bord tad-

Diretturi tal-Bank idde/ieda li, minkejja r-riservazzjonijiet sostantivi tieg[u dwar idde/i]joni tal-Awtorità, ilBank mhux se jappella minn tali de/i]joni. Minkejja l-po]izzjoni legali stretta u s-sottomissjoni tal-appell imsemmi hawn fuq, il-Bank of Valletta se jikkoopera biss[i[ mar-revi]joni tal-files li se ssir minn ditta indipendenti ta’ servizzi professjonali u se jag[mel pagament ta’ 1 g[al kull sehem (wara t-tnaqqis ta’ kull [las li di;à sar permezz tal-Offerta talBank of Valletta tas-26 ta’ Mejju 2011) lil dawk linvestituri li mir-revi]joni indipendenti tal-files u minn dokumentazzjoni o[ra jirri]ulta li ma kinux jissodisfaw il-kriterja ta’ investituri b’esperjenza. Il-Bank jemmen bis-s[i[ li r-revi]joni tal-files, indipendentament millpo]izzjoni legali stretta firrigward tad-direttiva talAwtorità u l-a//ettazzjoni tal-offerta minn 99% talinvestituri, huma passi ‘l quddiem li wie[ed jawgura li se jg[inu biex i;ibu l-ka] tal-Fond fit-tmiem tieg[u. Dettalji s[a[ dwar ilpo]izzjoni tal-bank jinstabu fl-Avvi] tal-Kumpanija ma[ru; il-biera[.

Nirien ma’ fa//ata ta’ dar f’{al-Qormi G[all-[abta tas-sag[tejn tal-{amis filg[odu, il-Pulizja kienet infurmata li fi Triq isSag[tar, {al-Qormi kien hemm xi nirien. Il-Pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn minn st[arrig preliminari rri]ulta li kien hemm residenza privata li kienet qieg[da taqbad. G[aldaqstant issej[u fuq il-

post membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili kif ukoll Ambulanza. Fortunatament [add ma we;;a’ f’dan ilin/ident i]da kaw]a tadd[a[en, ]ew; persuni, ra;el ta’ 65 sena u mara ta’ 62 sena, it-tnejn residenti fl-istess dar imsemmija ittie[du lIsptar Mater Dei g[all-kura me[tie;a.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap E]ekuttiv tal-Bank of Valletta, Charles Borg waqt l-inawgurazzjoni tal-uffi//ju l-;did tal-BOV fi Brussel

Inawgurat Uffi//ju Rappre]entattiv tal-BOV fi Brussell Il-Bank Of Valletta jibqa’ l-protagonist tal-ekonomija Maltija L-ikbar istituzzjoni finanzjarja Maltija fet[et Uffi//ju Rappre]entattiv fi Brussell li permezz tieg[u se tkompli tkun meg[juna l-intrapri]a Maltija. L-uffi//ju tal-Bank of Valletta, li hu protagonist tal-ekonomija Maltija, jinsab fil-kwartieri ;enerali talEuropean Savings Bank Group li l-BOV ilu membru attiv tieg[u g[al dawn l-a[[ar 10 snin. Fl-istess binja hemm ukoll il-World Savings Banks Institute (WSBI) u l-German Savings Banks Association u dan se jkun immexxi minn Mark Scicluna Bartoli. Din l-inawgurazzjoni li saret mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi saret permezz tal-benefi//ji li toffri lUnjoni Ewropea lil pajji]na u g[aliex is-settur bankarju Malti baqa’ re]istenti anke meta sa mill-2008 internazzjonalment kienet g[addejja

kri]i internazzjonali. Tant hu hekk li kif spjega Charles Borg, il-Kap E]ekuttiv talBOV, sa mill-imsemmija sena, dan il-bank adatta mudell ta’ finanzjar ibba]at fuq retail deposits. Fil-fatt, fi tliet snin, id-depo]iti tal-Bank kibru b’aktar minn 20% g[al €5.6 biljun. Hu semma wkoll kif l-irwol ewlieni ta’ dan ilBank hu l-i]vilupp u t-tiswir tal-ekonomija Maltija u dan kollu jitfa’ responsabbiltà kbira fuqu biex ikun t’appo;; g[all-intrapri]i ]g[ar u medji. Minn na[a tieg[u, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi semma kif il-BOV jibqa’ lprotagonist tal-ekonomija Maltija g[ax se jkompli jqarreb l-opportunitajiet talEwropa mas-settur privat Malti u jkompli jtejjeb ukoll ir-relazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea prin/ipalment il-Kummissjoni

Ewropea, il-Fund talInvestiment, u l-Asso/jazzjoni Pan-European ibba]ata fi Brussell. Il-Prim Ministru ]ied jg[id li sa minn mindu ssie[bet flUnjoni Ewropea, Malta mhux talli kienet destinazzjoni attrattiva g[all-investiment barrani, i]da fet[et opportunitajiet kbar lill-imprendituri Maltin. Fil-fatt, sa mill-2007 ’l hawn, ibbenifikaw ’il fuq minn 2,600 negozju minn fondi Ewropej li jammontaw ’il fuq minn 76 miljun ewro, bil-ma;;oranza tag[hom ikunu SME’s li huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija. Barra minn hekk, permezz tal-inizjattiva JEREMIE, skema li qed tkun operata b’su//ess mill-BOV, il-Gvern assigura €51 miljun u minn din il-fa/iltà ta’ kreditu bbenifikaw aktar minn 310 intrapri]i ]g[ar u medji.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

8 Parlament

902 studenti G[awdxin ibbenefikaw minn sussidju L-istudenti eli;ibbli ta[t l-iskema ta’ sussidju g[al studenti G[awdxin f’Malta, huma dawk li huma residenti f’G[awdex u qed isegwu kors full-time f’Malta. Dan qed jag[mluh fl-Università jew f’istituzzjonijiet li huma tal-Gvern jew li huma ffinanzjati mill-Gvern. B’kollox kien hemm 902 studenti li bbenefikaw minn din l-iskema matul din is-sena. Giovanna Debono, il-

Ministru g[al G[awdex, fissret fi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari, li lewwel pagament ta[t issistema pre/edenti g[al din is-sena akkademika sar fi Frar 2012 u kien ikopri lperijodu Ottubru-Di/embru 2011. It-tieni pagament sar f’April 2012 u kien ikopri l-perijodu Jannar-Marzu 2012. Dan il-[las twettaq ta[t is-sistema riveduta li issa qed tag[ti €400 lil kull student u studenta. Qed isir titjib fil-kwalità u r-re]istenza tas-sinjali tat-toroq

Intefqu €8 miljun g[al Eko-G[awdex G[as-snin 2011 u 2012, l-ammont totali ta’ fondi li ntefqu g[al EkoG[awdex kien ta’ ftit aktar minn € 8 miljun. Dan t[abbar minn

Giovanna Debono, ilMinistru g[al G[awdex, bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Laburista Owen Bonnici.

960 suldat fil-FAM g[andhom uniformi /erimonjali B[alissa fil-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) hemm 960 suldat minn 1,553 li g[andhom uniformi /erimonjali. Dan sostnieh ilPrim Ministru Lawrence Gonzi meta wie;eb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca. Il-Prim Ministru fisser li membri li g[andhom aktar minn 50 sena, u li b[alissa

jammontaw g[al 110, b[ala policy tal-Armata, huma e]enti mi/-/erimonjal. L-Armata kull sena talloka ba;it spe/ifiku biex isiru numru ta’ uniformijiet /erimonjali li huma mag[mulin made to measure g[ad-daqs tal-individwu. Fl-a[[ar sentejn u nofs, il-FAM nefqet madwar €50,000 g[al dan liskop.

}ebg[a superjuri g[as-sinjali tat-traffiku Transport Malta g[amlet provi b’diversi tipi ta’ materjali, b[al thermoplastic, coldplastic u high solids, sabiex ittejjeb il-kwalità u r-re]istenza tas-sinjali fit-toroq. Dan fissru Austin Gatt, ilMinistru g[all-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Noel Farrugia. Hu stqarr li l-prestazzjoni kienet tajba biss fil-ka] ta’ toroq miksija b’wearing course ta’ ]rar impurtat li hu

l-ka] fit-toroq kollha arterjali#distributorji mibnija mill;did mill-2006 sal-lum. Dan min[abba valuri a[jar, fosthom, ta’ re]istenza. Fil-ka] ta’ toroq miksija bi ]rar lokali, it-titjib osservat kien minimu u ta’ valur ta’ flus baxx. Il-Ministru Gatt qal li lmaterjal li jirrifletti fil-wi// tal-marki fit-toroq jittiekel relattivament kmieni. Sabiex jittejjeb dan l-aspett u tassigura sigurtà akbar fit-toroq ewlenin, Transport Malta

]iedet ir-rekwi]iti prestazzjonali tal-marki fit-toroq (inklu] re]istenza g[all-iskiddjar) minn 1.5 miljun passa;; ta’ vettura g[al ]ew; miljuni. Fil-junctions dan il-valur jitla’ sa erba’ miljun passa;;. Dan kollu japplika g[attoroq li ;ejjin fil-qafas tatTEN-T: it-toroq Garibaldi, Kunsill tal-Ewropa, Xatt lG[assara tal-G[eneb, il-bypass tal-Mellie[a, il-Marfa kif ukoll toroq arterjali u distributorji o[rajn li jistg[u jkunu mtejba minn issa ’l quddiem.

Kunsill Re;jonali ta]-}g[a]ag[ f’G[awdex B[alissa g[addej pro/ess g[at-twaqqif tal-Kunsill Re;jonali ta]-}g[a]ag[ f’G[awdex. Dan sostnietu Giovanna Debono, ilMinistru g[al G[awdex, bi

twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret midDeputat Laburista Anton Refalo. Il-Ministru Debono fissret kif kienet saret sej[a g[all-

g[aqdiet ta]-]g[a]ag[ li huma interessati biex ikunu involuti f’dan il-pro/ess. Hi ]iedet li b[alissa qed ikun ippreparat l-istatut g[al dan il-Kunsill.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Parlament 9

U]u spe/ifiku tal-parke;; tal-Out Patient Il-parke;; jitmexxa fuq is-sistema ta’ min ji;i l-ewwel jinqeda l-ewwel Il-parke;; tadDipartiment tal-Out Patient hu g[all-u]u ta’ tliet kategoriji ta’ pazjenti. Dan sostnieh Joe Cassar, ilMinistru g[as-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura filKomunità, bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Justyne Caruana. Il-Ministru Cassar fisser li hemm 20 post g[al parke;; g[al pazjenti li jag[mlu u]u frekwenti mill-Isptar g[allkura. Je]istu wkoll disa’ postijiet g[al parke;; g[al pazjenti tar-Renal Unit filwaqt li hemm 27 post ie[or g[al parke;; g[al persuni bi b]onnijiet spe/jali. Joe Cassar qal li dawn ilpostijiet ta’ parke;; huma kollha g[all-u]u tal-poplu Malti, G[awdxi kif ukoll g[al vi]itaturi barranin. Peress li dan il-parke;; jifla[ ammont limitat ta’ vetturi, jitmexxa fuq issistema ta’ min ji;i l-ewwel

}viluppi fuq il-Masterplan ta’ Marsalforn Fuq il - Masterplan ta ’ Marsalforn saru aktar konsultazzjonijiet ma ’ stakeholders u komplew jit[ejjew id - dokumenti g[al sej[iet ta ’ offerti wara li ;ie approvat il permess tal - MEPA . Giovanna Debono , il Ministru g[al G[awdex , qalet dan bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid - Deputat Laburista

56 parking bay fil-parke;; tal-Out Patient

jinqeda l-ewwel. Il-parke;; ta’ u]u frekwenti jit[addem bissistema ta’ permessi li ji;u bbukkjati fl-istazzjon g[all[las bejn is-6 a.m. u nofsinhar. Dawn il-permessi jo[or;u jew g[al tlett ijiem jew g[al xahar bi [las. Meta dawn ikunu me[udin kollha, ma jkunx hemm aktar

spazju g[al permessi. F’ka] li dan il-parke;; ikun mimli, sostna lMinistru Cassar, dejjem hemm il-parke;; talvi]itaturi li jinsab ftit metri ’l bog[od mid-Dipartiment tal-Out Patient u servut bilkumditajiet kollha inklu] fa/ilitajiet g[al persuni bi b]onnijiet spe/jali.

Anton Refalo . Hi sostniet li sar ukoll koordinament fuq il pro;ett tal - protezzjoni g[all - bajja ta ’ Marsalforn . Fuq il Masterplan tax - Xlendi saru konsultazzjonijiet , t[ejjew pjanti kif ukoll saret applikazzjoni mal MEPA li tkopri t - tisbi[ tal - Waterfront . Din l applikazzjoni ;iet approvata .

Opportunitajiet g[al studji veterinarji Minn kemm ilu kien responsabbli mill-boro] ta’ studji, id-Direttorat g[atTag[lim Tul il-{ajja qatt ma rrifjuta applikazzjoni g[ax applikant xtaq jistudja g[al veterinarju. Dolores Cristina, ilMinistru g[all-Edukazjoni u x-Xog[ol, fissret fi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li ta[t l-iskema tal-Boro] ta’ Studju tal-Gvern, ing[ataw scholarships biex applikanti

jistudjaw g[al veterinarju barra minn Malta. Hi qalet li ta[t l-iskemi Malta Government Scholarships Scheme (MGSS) u Strategic Educational Pathways Scholarships (STEPS), qatt ma saret xi restrizzjoni fuq l-ispe/jalità tal-istudji li l-applikant xtaq jag[mel. Il-Gvern joffri boro] ta’ studju spe/ifikament g[al min jixtieq isir veterinarju.

Uffi//ji legali b’xog[ol g[al ARMS Limited Tisbi[ fil-Qorti Erba’ uffi//ji legali, imqabbdin mill-kumpanija ARMS Limited, qed jag[mlu xog[lijiet relatati ma’ ittri legali li jintbag[tu lillkonsumaturi. Bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari, Tonio Fenech, il-Ministru g[all-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment, fisser li d-ditti Aequitas Legal, Anna Mallia, Mifsud & Mifsud Advocates u Rutter Giappone &

Associates intag[]lu permezz ta’ pro/ess ta’ tendering pubbliku li ng[ata fil-bidu ta’ din is-sena. Hu qal li r-rati li bihom jit[allsu huma skont ir-rati stipulati fit-tender; spejje] legali o[rajn huma konformi mattaxxa tal-Qorti. Tonio Fenech sostna li fejn jid[lu konsulenzi u xog[lijiet simili o[rajn u f’/erti ka]i ta’ azzjoni g[al ;bir ta’ djun, jintu]a l-

uffi//ju legali ta’ Camilleri Preziosi Advocates. Dawn jitqabbdu skont l-esi;enzi ta’ dawn ix-xog[lijiet b’direct order. Intant, in-numru ta’ kuntatti li jkollha l-ARMS min-na[a tal-konsumaturi dwar nuqqas ta’ qbil fuq kontijiet hu kif ;ej: medja ta’ 120 kuntatt kuljum filFront Office Customer Care u medja ta’ 149 kuntatt kuljum fil-Call Centre.

tal-Familja Hu mistenni li l-binja li hemm fi Triq id-Dejqa, ilBelt, li se sservi b[ala lQorti tal-Familja l-;dida minflok dik e]istenti, ikun fiha kemm awli kif ukoll sigrieti g[al dawk il;udikanti, ma;istrati u m[allfin, li jkunu qed jippresjedu kaw]i tal-

Familja. Dan sostnieh Chris Said, il-Ministru g[all:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u l-Familja, bi twe;iba g[al mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

10 Illum il-:img[a Il-Kummissjoni Ewropea fil-21 ta’ :unju [ar;et Opinjoni Ra;unata dwar infringement minn Malta tad-Direttiva 2001#80#KE dwar il-limitazzjonijiet ta’

/erti sustanzi li jni;;su fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni. Dan hu riferiment g[all-operat tal- power station tal-Marsa u

l-Kummissjoni qed tg[id li tlieta mill-erba’ impjanti tal-;enerazzjoni li g[alihom tirreferi d-Direttiva e//edew il-20,000 sieg[a li g[alihom kellhom joperaw.

Mur ara kieku g[amilna b[al-Laburisti fil-gvern! Mela pajji]na qed ji;i kkundannat g[ax kiser lArtikolu 4(4) tal-LCP Directive (Direttiva dwar Impjanti kbar talKombustjoni) f’relazzjoni mat-t[addim tal-power station tal-Marsa! Ikkundannati min[abba l-gvern tal-PL U sintendi, il-Laburisti

jog[rku jdejhom g[ax qed ni;u kkundannati ta’ dnubiet li wettqu huma fis-16-il sena li g[amlu fil-gvern! Qabel infakkar x’g[amel dan il-gvern biex f’pajji]na g[andna ener;ija elettrika bi]]ejjed u li ma toqg[odx tilg[ab, tielg[a u nie]la kif kienet fi ]mien gvernijiet Laburisti, [alli naraw daqsxejn l-istorja tal-power station tal-Marsa. Power station li l-ewwel kienet ta[t il-blat b’impjanti talWestinghouse li ng[atawlna ta[t il-Marshall Plan fil-bidu tas-snin [amsin tas-seklu lie[or. Tela’ l-gvern Nazzjonalista fl-1962 u :or; Borg Olivier, li kien jaf li biex il-pajji] ji]viluppa ried ikollu infrastruttura moderna, idde/ieda li jibni power station ;dida [dejn il-qadima fil-Marsa u li jsa[[a[ iddistribuzzjoni minn 11Kv g[al 33Kv. Il-gvern Nazzjonalista nnegozja self mill-Bank Dinji u bena l-power station talMarsa b’impjant kompletament ;did. I]da x’;ara meta tela’ filgvern il-Partit Laburista mmexxi minn Duminku Mintoff? Kien hemm ordnat ;eneratur kbir tal-elettriku u l-gvern Laburista [assar ilkuntratt u kellu j[allas ilpenali. Minflok, irran;a malgvern Taljan biex iddobba ;eneraturi li kellhom ]mien daqs dawk tal-Westinghouse u li suppost konna wasalna biex narmuhom. Dawn irrikondizzjonawhom fl-Italja u ;abuhom Malta. Ilbu]illis hu li dawn swew iktar minn dak li kien se jixtri gvern Nazzjonalista ;did fjamant! X’g[amel iktar il-gvern talLabour? {addem l-impjanti tal-

minn Joe M. Zahra joe.zahra@live.co.uk

L-impjant tal-power station ta’ Delimara waqt l-estensjoni tieg[u fi pro;ett li se jkompli jsa[[a[ l-i]vilupp fil-g]ejjer Maltin

;enerazzjoni bil-fa[am. Birri]ultat li n-nies tal-Marsa u lbliet u l-ir[ula mad-dawra kollha tal-power station anqas setg[u jonxru [wejji;hom fuq il-bjut g[ax kienu jsibuhom suwed! X’g[amel i]jed il-gvern ta’ Mintoff minbarra li ;abna filpo]izzjoni li ma kienx hawn ener;ija bi]]ejjed g[all[ti;iet tal-pajji]? {alla ddistribuzzjoni tmur il-ba[ar bir-ri]ultat li kellna dawl jilg[ab daqs il-bozoz tas-si;ra tal-Milied u qtug[ regolari tant li l-aktar impjanti ta’ kull daqs li kienu jinbieg[u dak i]-]mien kienu l-;eneraturi tal-elettriku, bil-[sejjes u dd[a[en li dawn kienu j;ibu mag[hom. Din kienet is-sitwazzjoni fil-qasam tal-elettriku li [alla l-gvern Laburista. Impjanti qodma fil-power station talMarsa li g[adna nbatu lkonsegwenzi tag[hom. Gvern Nazzjonalista qabad il-barri minn qrunu

Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Eddie Fenech Adami, li ;ie wara l-elezzjoni ta’ Mejju 1987, qabad il-barri minn qrunu mill-ewwel. Idde/ieda li jibni power station ;dida f’Delimara li tag[tina ener;ija elettrika bi]]ejjed. Minkejja d-dimostraz-

Il-Gvern jaf li ming[ajr ener;ija bi]]ejjed u ta’ kwalità pajji]na ma jistax ikompli ji]viluppa bir-ritmu li qed ji]viluppa bih b[alissa

zjonijiet u t-tkissir li saru fuq is-sit tal-power station ta’ Delimara, g[aliex il-Laburisti li [allew dak id-di]astru, din il-power station – g[ax jopponu f’kollox - ma riduhiex, il-power station inbniet u bdiet ta[dem u minn dak kollu li kienu jg[idu ma se[[ xejn, g[ax meta bdiet ta[dem, l-elettriku ma baqax jitla’ u jin]el kif kien qabel. Ma baqax jinqata’ kuljum kif kien qabel. I]da gvern Nazzjonalista g[amel i]jed minn hekk. Ilpower station tal-Marsa ma baqax i[addimha bil-fa[am. I]-]ejt li beda jixtri, anke jekk og[la, kien iktar fin u jni;;es mill-inqas. :ew stallati filters biex ikomplu jnaqqsu mittni;;is fl-arja. U anke jekk ilqadim jibqa’ qadim, xorta rnexxielu jnaqqas bil-kbir ittbatijiet g[an-nies tal-Marsa. Barra minn hekk, sa[[a[ id-distribuzzjoni billi bena /entri ta’ distribuzzjoni u g[adda minn 33Kv g[al 132Kv. Il-Gvern Nazzjonalista jibqa’ jinvesti g[alik Il-power station tal-Marsa trid tag[laq. Illum il-Laburisti jakku]aw lill-Gvern li g[adu ma g[alaqhiex. Mur ara kieku g[adhom hemm huma! Jien /ert li kieku g[adna bit-tlaqqit ta’ iktar impjanti qodma u tattielet dinja ma’ dawk li di;à hemm fil-Marsa.

U min jaf jekk dawn kieku g[adhomx ja[dmu bil-fa[am? Biss, il-passat, g[alkemm mera tal-futur, hu passat. Infakkruh g[ax ma na[milx /erta propaganda qarrieqa ta’

kelliema Laburisti, fosthom nies li kienu parti mill-Gvern Laburista li wettaq dan iddi]astru kollu fil-qasam tal;enerazzjoni u ddistribuzzjoni tal-elettriku u fil-qasam ambjentali. Fi ftit ;img[at o[ra se ng[addu g[al stadju ;did. Fi ftit ;img[at o[ra jibda jit[addem l-impjant il-;did fil-power station ta’ Delimara. Dan l-impjant, li jipprodu/i 144MW ta’ elettriku, b[alissa qed ji;i ttestjat qabel ma jibda jit[addem. Irridu ng[idu li dan limpjant ma bediex ja[dem di;à g[aliex kien hemm dewmien ikka;unat missottomissjoni ta’ offerti li ma kinux teknikament skont dak mitlub. U m’hemmx g[alfejn ng[idu li anke dan l-impjant sab l-oppo]izzjoni talOppo]izzjoni. Il-power station ta’ Delimara, b’investiment ta’ €165 miljun, se ]]id ilkapa/ità tal-;enerazzjoni elettrika b’50 fil-mija fuq dak li hemm. I]da barra minn impjant ;did g[all-;enerazzjoni talelettriku l-Gvern qed iwettaq pro;ett ie[or sinifikanti. Dan hu submarine interconnector bejn Malta u Sqallija li permezz tieg[u nkunu nistg[u naqbdu mal-grid tal-elettiku Ewropea u nixtru l-elettriku mill-Ewropa. Dan hu pro;ett b’investiment ta’ €200 miljun li jitlesta u jibda jit[addem lejn tarf l-2013. Id-disinji ta’ dan l-interconnector u x-shore stations tlestew u beda xxog[ol g[all-manifattura tal-

partiiet g[all-impjant tatterminal fuq l-art. Il-permessi g[ax-xog[ol li jrid isir fuq in-na[a ta’ Malta [ar;u filwaqt li l-pro/ess ta’ permessi fl-Italja wasal biex jitlesta. Darba fi ftit ;img[at o[ra jibda jit[addem l-impjant il;did f’Delimara, tkun tista’ titne[[a mis-servizz il-parti lantika u l-iktar li tni;;es talpower station tal-Marsa. I]]ew; impjanti li jibqa’ jitnaqqsu gradatament u jing[alqu meta jibda jit[addem l-interconector. Dan hu l-pjan li miexi bih il-Gvern fejn tid[ol l-ener;ija elettrika. Il-Gvern jaf li ming[ajr ener;ija bi]]ejjed u ta’ kwalità pajji]na ma jistax ikompli ji]viluppa bir-ritmu li qed ji]viluppa bih. Jaf li l-i]vilupp ta’ dan issettur jinvolvi mijiet ta’ miljuni. Jaf ukoll li kieku lprezz tal-elettriku g[allkonsumatur kellu jie[u f’kunsiderazzjoni l-ispejjez kollha li jinvolvi f’investiment ;did, xiri ta’ ]ejt u l-amministrazzjoni, kieku t-tariffi kienu jkunu ferm og[la. Hu g[alhekk li meta l-Partit Laburista jwieg[ed li se jnaqqas ilkontijiet tal-elettriku, ming[ajr ma jg[id kif, nitbissmu. G[aliex drajna bilgimmicks u nifhmu li din mhi xejn g[ajr gimmick. Il-Gvern qed jo[ro; ilmiljuni biex jg[in lil dawk li ma jifil[ux il-pi] kollu talkontijiet tad-dawl u l-ilma. Biss il-Gvern ikun irresponsabbli jekk jissussidja lil min ja[li. Il-bilan/ jitlob li l-infiq f’sussidji ma jkunx tali li jissarraf f’pi] ikbar fuq ilkonsumaturi kollha. G[alhekk l-investiment f’impjanti li ja[lu inqas ]ejt u f’xiri ta’ elettriku minn barra permezz tal-interconnector.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 25965460 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

L-Imnarja tal-1982 Illum hu l-anniversarju tal-Imnarja tal-1982. Dakinhar, [addiema Maltin, immexxijin mill-Partit Nazzjonalista, bdew kampanja ta’ di]ubbidjenza /ivili kontra l-Gvern Laburista li kien baqa’ jmexxi wara elezzjoni li fiha l-ma;;oranza assoluta talelettorat kienet warrbitu. Fl-Imnarja, li l-Labour kien ne[[ieha minn festa, [addiema Maltin idde/idew li jie[du vaganza skont il-vot tal-poplu fl-elezzjoni ;enerali ta’ qabel. Il-Gvern Laburista kien irrea;ixxa fil-;ranet ta’ wara l-Imnarja bl-id tal-[adid kif jirrea;ixxu d-dittaturi - swat, sospensjonijiet, intimidazzjoni, vendikazzjonijiet u terrur fuq il-[addiema li ma kinux da[lu g[ax-xog[ol fl-Imnarja. L-Imnarja tal-1982 ti;bor dak kollu li fisser ilGvern Laburista f’dawk is-snin. Snin ta’ qg[ad Kienu snin ta’ qg[ad f’livell tant g[oli – 10 filmija – li kieku bl-istess persenta;; illum ikun hawn 15,000 jirre;istraw; qg[ad g[oli li mmarka s-snin kollha tal-Gvern Laburista u li kien ja[bih billi jda[[al eluf ta’ nies f’korpi militari. Lejlet l-elezzjoni tal-1981, in-nies qieg[da kienu fil-livell ta’ tmienja fil-mija u din ir-rata kompliet ti]died fis-snin ta’ wara dik l-elezzjoni - li tat

ri]ultat pervers - biex il-qg[ad kien problema l-[in kollu tul il-Gvern Laburista tal-Perit Mintoff u ta’ Karmenu Mifsud Bonnici. Il-problema kontinwa tal-qg[ad kienet wasslet lil Mintoff biex jag[mel dikjarazzjoni serja filKonferenza :enerali Laburista tal-1983 - “nixtieq li kont kapa/i no[loq ix-xog[ol daqskemm jien kapa/i n;ib il-flus”. Il-qg[ad g[oli baqa’ jippersisti sal-a[[ar ftit ;img[at u ;ranet tal-Gvern Laburista. BilParlament xolt fi Frar 1987 g[ax qabe] il-[ames snin u bil-Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici lanqas biss jg[id meta se jag[mel l-elezzjoni, bdiet kampanja kbira ta’ pja/iri bl-g[oti ta’ impjiegi malGvern u mal-korpi parastatali – [afna minnhom b’mod irregolari – biex fi ftit ;img[at sal-elezzjoni ta’ Mejju 1987 kienu da[lu aktar minn 8,000 ru[ mal-gvern. Kollox kontrollat mill-MLP Kienu snin li matulhom il-Gvern Laburista kien jikkontrolla kollox, kull importazzjoni, kull attività ekonomika, kull kummer/, kull teknolo;ija,

sa[ansitra kemm stajt tie[u flus mieg[ek meta tmur vaganza barra – kontrolli li kienu ;abu korruzzjoni kbira.

Kienu snin li matulhom il-General Workers’ Union – mi]]ew;a lil-Labour – kienet titkellem u ta[dem kontra d-drittijiet tal-[addiema u kienet tappo;;ja b’kull mod lill-gvern antidemokratiku li kien hawn li ffri]a l-pagi g[al [afna snin u li attakka b’mod sistematiku lil kull min kien jie[u xi azzjoni industrijali. Joe Attard Kingswell, li qabel kien il-mexxej talGeneral Workers’ Union, kien iddikjara li l-Gvern Laburista ne]]a’ lill-[addiem Malti mid-dinjità, ka]bru u tah biss loqom waqt li [adlu d-drittijiet li tant kien [adem biex kiseb. Joe Attard Kingswell kompla jiddikjara li l-Gvern Laburista kien meg[jun f’dan minn min kien messu jaf a[jar. Hu kien stqarr li l-Gvern Laburista kien taparsi tal[addiema. Il-Gvern Laburista, iddikjara Attard Kingswell, kien ka]bar lill-[addiema tant li ;abhom fl-umiljazzjoni li jkollhom ja//ettaw dak li jnewlilhom meta kien jaqbel lill-Gvern Laburista biss. Il-festa tal-Imnarja hi festa lill-[addiema li bittbatija tag[hom fl-1982 bdew is-Solidarnosc ta’ Malta, il-moviment li wara ftit snin wassal g[allibertà u d-demokrazija ming[ajr vjolenza, u li reba[ proprju g[ax ma we;ibx bil-vjolenza g[allvjolenza tal-Labour.

Mill-kliem g[all-fatti Kull nhar ta’ Tnejn dejjem nistenna l-Orizzont online biex nara x’kienu l-;awhar li jkunu [ar;u minn fomm Joseph Muscat. Nhar il{add li g[adda ta prijorità lill-IVF. L-IVF u l-abbozz ta’ li;i “L-ewwel li;i li jrid

ida[[al Gvern Laburista hi dik tal-IVF”. Issa Joseph Muscat jaf li l-Gvern ilu ja[dem fuq abbozz ta’ li;i dwar l-IVF u qieg[ed fi djalogu ma’ kull entità li g[andha interess fis-su;;ett. Il-Gvern fil-fatt g[amel stqarrija li l-li;i se titressaq ftit ;img[at o[ra. Niftakru lil Joseph Muscat jitkellem dwar id-divorzju u kif kien se jkun hu li jippre]enta t-tali li;i fil-Parlament b[ala membru tal-kamra u mhux b[ala Prim Ministru. Nafu x’;ara.

Joseph Muscat nhar il{add tkellem ukoll dwar xi stil se jadotta Gvern Laburista ;did. Se “ja[dem ma’ kull min g[andu g[al qalbu lil dan ilpajji]”. Kemm-il okka]joni kien hemm f’din ille;i]latura meta l-Gvern talab lill-Oppo]izzjoni Laburista biex tag[ti l-veduti tag[ha dwar abbozzi ta’ li;i. G[adda ]-]mien u baqa’ bla risposta. S’issa lgvern ta’ Lawrence Gonzi kellu ftit li xejn kooperazzjoni min-na[a tal-PL. It-triq tal-ir;ulija Anke dwar il-Libja

g[alkemm kien hemm konsensus sa /ertu punt, Joseph Muscat kien ipprefera jibqa’ jistenna sakemm Gaddafi nqabad u nqatel biex jie[u lunika triq ta’ r;ulija – dik li

Kull meta mar barra minn xtutna, il-Partit Nazzjonalista dejjem [adem g[all-interess tal-;enerazzjonijiet pre]enti u futuri, bil-kontra ta’ li g[amel il-PL

tikkundanna l-[a]en anke jekk il-[a]en kien jidher li qed jirba[. Xi [a;a kurju]a li kienet tag[mel sens li kieku Muscat illum ja;ixxi skont dak li jg[id, hi li kompla jg[id li Gvern Laburista mhux se j[ares lejn il-passat u lejn dak li jifridna. Kif jista’ jitkellem hekk Joseph Muscat meta hu stess re;a’ da[[al fil-partit persuni politi/i b’passat antidemokratiku, passat korrott u tal-mist[ija u xi w[ud minn dawn qed jistennew la[[ar /ans biex isiru ministri? Dawn l-istess politi/i huma kaw]a ta’ firda dejjiema fil-[ajja politika f’Malta, g[ax qatt fl-istorja ta’ Malta ma rajna daqshekk demm, imwiet, inkwiet u in;ustizzji, daqskemm meta dawn l-individwi kellhom is-setg[a li jwaqqfu dak il[a]en i]da kienu ppreferew i[alluh g[addej. Issa drajnieha. Joseph Muscat qed jirrepeti li Gvern Laburista se jag[ti garanzija ta’ tag[lim, ta[ri; u xog[ol g[a]-]ag[]ag[. Nistaqsi – hawn xi [add

f’Malta u G[awdex li ma jafx li t-tag[lim terzjarju, ji;ifieri wara s-sekondarja, hu miftu[ g[al kul[add u listatistika uffi/jali qed turi li sar progress enormi f’dan ilqasam? Il-PL mhu qieg[ed joffri xejn ;did L-MCAST, l-Università, is-sixth forms, l-iskejjel g[all-karrieri fit-turi]mu,

dawn kollha miftu[a g[al min irid ikompli jistudja. Joseph Muscat mhu qed joffri xejn ;did. Dwar it-ta[ri;, l-ETC qieg[da hemm biex tag[mel dan ix-xog[ol u qed tag[mlu b’mod dili;enti, b’kooperazzjoni mal-industrija u l-kummer/. Dwar ix-xog[ol, jg[idilna Joseph Muscat jekk qattx kien hawn f’Malta daqshekk investimenti minn barra li taw bidu g[all-industriji nodfa u b’valur mi]jud fostna, b’eluf ta’ impjiegi bi [las tajjeb. Joseph Muscat ]ied xi [a;a o[ra nhar il-{add. Qal li Gvern Laburista jrid jassigura futur anke g[al dawk li g[adhom ma tweldux. Pre/i]ament dak li g[amel u

minn Salvu Felice Pace sfelicep@go.net.mt

g[adu qed jag[mel illum Lawrence Gonzi. Kull meta Lawrence Gonzi jmur l-Ewropa b[alma qed jag[mel illum, hu jkun qieg[ed i[ejji l-futur g[all;enerazzjonijiet pre]enti u futuri. Mhux b[alma kienu jag[mlu l-Partit Laburista u Joseph Muscat meta kienu jmorru barra minn Malta jistinkaw biex il-futur ta’ Malta jkun wie[ed ta’ i]olament, b’telf ta’ biljuni ta’ ewro li ;ew min[abba ss[ubija u b’telf g[all-opportunitajiet li nfet[u g[a]]g[a]ag[, g[all-[addiema u g[all-familji tag[na frott talpolitika tal-Partit Nazzjonalista dwar lEwropa.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

12 Opinjoni#Ittri

. .

BHAC-CIRASA... JPO u Jien Jeffrey Pullicino Orlando g[amel allegazzjoni serja fil-Parlament. Qal li kien hemm g[axar Membri Parlamentari min-na[a talGvern li tkellmu mieg[u. U qalulu li xtaqu jivvutaw biex jitne[[a Richard Cachia Caruana. Baqa’ jirrifjuta li jsemmi min huma. La Jeffrey semma g[axar deputati tal-Gvern tefa’ ddubju fuq kul[add. Inklu] fuqi. Jien di;à ffirmajt dikjarazzjoni li jien qatt ma kelli l-i/ken [sieb li nivvota favur il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni. U kontra Richard Cachia Caruana. Minn hawn qed ner;a’ ni/[ad. Qatt ma kelli [sieb nivvota favur il-mozzjoni. Anzi g[edt u ktibt pubblikament li l-vot kontra Richard kien vendetta personali. De/i]joni li minnha se jbati pajji]na. Richard kien qed jag[mel bi//a xog[ol e//ellenti g[al pajji]na. G[all-grazzja t’Alla jien bniedem ]bukkat. Li jkolli ng[id ng[idu. M’g[andix b]onn messa;;iera. Kieku kelli xi [a;a xi ng[id lil Richard Cachia Caruana kont ng[idhielu f’wi//u. }gur ma kontx se ninqeda b’Jeffrey. Mhux ;ust li nu]aw il-privile;; parlamentari biex nitfg[u d-dubju fuq Membri Parlamentari o[rajn. Jien qed inwie;eb minn barra l-Parlament. M’g[andix b]onn privile;;i. G[ax m’g[andix x’na[bi.

Nazzjonalist u kburi Jien Membru Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Fil-partit dejjem [assejtni komdu. Kemm fil-partit kif ukoll fil-kabinett dejjem sibt illibertà li ng[id dak li n[oss. Ming[ajr ebda bi]a’. Jien kburi li qed na[dem fit-tim tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Hu bniedem kapa/i. Kalm. Imma assertiv. Jisma’ lil kul[add. G[andu vi]joni. U

minn Mario Galea

kapa/i jie[u deci]jonijiet diffi/li. Nemmen li nies b[al Lawrence Gonzi lillpolitika jag[tuha aktar kredibbiltà. Jien tlajt fil-Parlament bil-voti tan-Nazzjonalisti. Sakemm indum [aj nibqa’ na[dem biex il-Partit Laburista ma jkunx filGvern. G[ax meta l-Labour kien fil-gvern abbu]a millpoter. We;;a’ lil min ma kienx jaqbel mag[hom. Jien Nazzjonalist mi]}ejtun. U kburi.

Lilly Smajt o[ra tajba fuq Lilly Pullicino “tal-Bux”. Kien ]mien il-Milied. :u]i, ir-ra;el tag[ha, talabha tixtrilu plakka tad-dawl. Lilly marret g[and ta]]ebg[a. Talbitu plakka ta’ kwalità. {allsitu u telqet ’il barra. Konna g[adna bil-flus lantiki. X[in waslet id-dar il-Bux qalilha “Din vera plakka tajba. Vera Lm1.75 imma worth it. G[ax plakka tajba.” Lilly kienet pronta qab]et. “Kemm g[edt li hi :u]i l-plakka?” “Hawn, g[andek miktub fuqha stess, Lm1.75,” irrispondieha :u]i. “Imma jien 75 cents biss tajtu lil tal-[anut,” we;bitu Lilly. “Allura ma qallek xejn?” staqsieha :u]i. “Heqq, tajtu s-75 cents u qalli ‘il-kumplament’. {eqq, jien [sibtu qed jawgurali g[all-Milied. U kont pronta we;ibtu ‘lilek u l-familja kollha [abib’. U tlaqt ’il barra.” Il-Bux kien se jmut bilmist[ija.

Sar id-79 Kungress tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla Sur Editur, Fil-jiem li g[addew intemm id-79 Kungress taxXirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla, li din is-sena sar fin-Naxxar. Matul dan il-Kungress, li kellu l-parte/ipazzjoni tal-Ar/ipriet Evan Caruana u tal-Komunità Naxxarija, sar Appostolat tat-tixrid tal-Kelma ta’ Alla f’diversi so/jetajiet u ka]ini biex tfissret lim[abba ta’ Alla g[all-bniedem u l-kruha tad-dag[a. Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka osserva li fi]]jarat f’dawn is-so/jetajiet intlaqa’ tajjeb [afna u g[alhekk irodd [ajr lill-kumitati ta’ dawn isso/jetajiet. Il-Kungress intemm wara korteo li sar mill-kappella ta’ Santa Lu/ija g[all-Parro//a fejn [adu sehem ilkomunità djo/esana, reli;ju]a u sekulari tal-parro//a flimkien mal-Fratellanza, u ;iet i//elebrata quddiesa kon/elebrata mill-Provin/jal tal-Komunità Dumnikana Patri Paul Gatt. O.P. Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka jistieden lil kull so/jetà biex jekk tara l-[tie;a li x-Xirka tista’ twettaq xi ]jarat g[andha, li matulhom isiru diskorsi tal-Bxara t-Tajba tal-Kelma ta’ Alla fl-im[abba tieg[u u l-vizzju tad-dag[a, tikkuntattjaha billi //empel 77701672. Fl-istess waqt, il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka flimkien ma’ persuni qrib l-istess Xirka, i[abbru li qed ja[dmu biex fil-jiem li ;ejjien jing[ata pass ie[or li jwassal sabiex titwaqqaf ferg[a tax-Xirka f’;ie[ l-Isem Imqaddes ta’ Alla f’kull parro//a f’Malta u G[awdex. Joseph Borg

Assistent Segretarju

Il-festa tal-Madonna tal-:ilju fl-Imqabba

Sur Editur, Il-Kumitat Amministrattiv tasSo/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju tal-Imqabba, irodd [ajr lil dawk kollha li [admu biex il-festa ad unur il-Madonna tal-:ilju, fl-2012, li ;iet i//elebrata fl-Imqabba bejn l-10 u s-17 ta’ :unju, tkun g[al sena o[ra su//ess. Fost dawn ta’ min isemmi lillG[aqda tan-Nar, tal-Armar, isSezzjoni Nisa u }g[azag[, ilKummissjoni Plan/ier u lKummissjoni Banda, il-Kummissjoni Radju, flimkien mal-Fratellanza talImmakulata Kun/izzjoni fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba u fl-a[[ar i]da mhux l-anqas, lis-so/ji, partitarji u ammiraturi tas-So/jetà. Is-So/jetà tirringrazzja lill-Kleru u kif ukoll lill-membri tal-Korp talPulizija u lill-Kunsill Lokali talImqabba g[ax-xog[ol siewi tag[hom. Ringrazzjament spe/jali jmur g[al dawk il-Maltin u t-turisti li waslu wasla sal-Imqabba tul il-jiem tal-festa biex igawdu /elebrazzjoni kompluta u tal-og[la kwalità. Marvin Sciberras

Uffi/jal Relazzjonijiet Pubbli/i So/. Mu]. Madonna tal-:ilju L-Imqabba


Il-{amis, 30 ta’ :unju, 2011 Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

13

L-Italja fil-finali b’wirja mill-aqwa

ITALJA

Prandelli jista’ jitlaq wara l-Euro Il-kow/ tal-Italja Cesare Prandelli qal li qed jikkunsidra li jitlaq millkariga, anke jekk dan g[andu kuntratt li jorbtu sal-2014. L-eks kow/ ta’ Fiorentina ilu jmexxi littim nazzjonali Taljan sa mill-2010 u minn dakinhar ‘l hawn it-tim Taljan g[amel passi kbar ‘il quddiem. “Jien g[andi kuntratt mal-FA Taljana sal-2014 u g[andi relazzjoni tajba ma’ kul[add. Madankollu tikkow/ja klabb hu differenti milli tmexxi tim nazzjonali. Ma’ klabb g[andek aktar [in mattim. Se nistenna l-Euro tispi//a u nidde/iedi dwar il-futur tieg[i,” qal Prandelli.

L-aqwa skorers

3 gowls: Mario Mandzukic (Kroazja); Mario Gomez (:ermanja); Alan Dzagoyev (Russja); Cristiano Ronaldo (Portugall); Mario Balotelli (Italja) 2 gowls: Petr Jiracek, Vaclav Pilar (Rep. ?eka); Nicklas Bendtner, Michael Krohn-Dehli (Danimarka); Cesc Fabregas, Xabi Alonso (Spanja); Fernando Torres (Spanja); Andriy Shevchenko (Ukrajna); Zlatan Ibrahimovic (}vezja), Dimitris Salpingidis (Gre/ja) 1 gowl: Nikica Jelavic (Kroazja); Wayne Rooney, Andy Carroll, Joleon Lescott, Theo Walcott, Danny Welbeck (Ingilterra); Yohan Cabaye Jeremy Menez Samir Nasri (Franza); Lars Bender, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Sami Khedira, Mesut Ozil, Miroslav Klose, Marco Reus (:ermanja); Fanis Gekas, Giorgos Karagounis, Giorgos Samaras (Gre/ja); Sean St. Ledger (Irlanda); Antonio Di Natale, Andrea Pirlo, Antonio Cassano (Italja); Robin van Persie, Rafael van der Vaart (Olanda); Jakub Blaszczykowski, Robert Lewandowski (Polonja); Pepe, Helder Postiga, Silvestre Varela (Portugall); Roman Pavlyuchenko, Roman Shirokov (Russja), David Silva, Jesus Navas (Spanja); Olof Mellberg, Sebastian Larsson (}vezja)

Mario Balotelli ji//elebra l-ewwel gowl tal-Italja

It-triq li se twassal sal-finali ta' Kiev GRUPP A Rep. ?eka Gre/ja Russja Polonja

GRUPP B

L R D T F K Pt 3 2 0 3 1 1 3 1 1 3 0 2

1 1 1 1

08-06-12

4 3 5 2

5 3 3 3

6 4 4 2

Polonja v Gre/ja Russja v Rep. ?eka

1-1 4-1

Gre/ja v Rep. ?eka Polonja v Russja

1-2 1-1

Rep. ?eka v Polonja Gre/ja v Russja

1-0 1-0

12-06-12 16-06-12

:ermanja Portugall Danimarka Olanda

GRUPP C

L R D T F K Pt 3 3 0 0 5 3 2 0 1 5 3 1 0 2 4 3 0 0 3 2

09-06-12

2 4 5 5

9 6 3 0

Spanja Italja Kroazja Irlanda

Olanda v Danimarka :ermanja v Portugall

0-1 1-0

Danimarka v Portugall Olanda v :ermanja

2-3 1-2

Portugall v Olanda Danimarka v :ermanja

2-1 1-2

13-06-12 17-06-12

GRUPP D

L R D T F K Pt 3 2 1 0 6 1 7 3 1 2 0 4 2 5 3 1 1 1 4 3 4 3 0 0 3 1 9 0

10-06-12

Spanja v Italja Irlanda v Kroazja

1-1 1-3

Italja v Kroazja Spanja v Irlanda

1-1 4-0

Kroazja v Spanja Italja v Irlanda

0-1 2-0

14-06-12 18-06-12

KWARTI TAL-FINALI 1

KWARTI TAL-FINALI 2

KWARTI TAL-FINALI 3

21-6-12 Varsavja

22-6-12 Gdansk

23-6-12 Donetsk

Rep. ?eka v Portugall 0-1

:ermanja v Gre/ja

4-2

Spanja v Franza

Ingilterra Franza Ukrajna }vezja

0-2 2-3

Ingilterra v Ukrajna }vezja v Franza

1-0 2-0

19-06-12

Kiev

v ITALJA

1-1

KWARTI TAL-FINALI 4 24-6-12 Kiev

2-0

Ingilterra v Italja pen 2-4

:ERMANJA v ITALJA

SPANJA

7 4 3 3

Ukrajna v Franza }vezja v Ingilterra

15-06-12

28-6-12 Varsavja

1-7-12

3 3 4 5

2-1

27-6-12 Donetsk

FINALI

0 5 1 3 2 2 2 5

Franza v Ingilterra Ukrajna v }vezja

SEMI-FINALI 2 pen 2-4

3 2 1 3 1 1 3 1 0 3 1 0

11-06-12

SEMI-FINALI 1 PORTUGALL v SPANJA

L R D T F K Pt

1-2


14 Sport IN-NAZZJON Il-:img[a, 22 ta’ :unju, 2012

Irkibna l-karru tal-fortuna – Del Bosque Spanja rikbu l-karru talfortuna biex waslu sat-tielet finali konsekuttiva ta’ turnament ma;;uri u lPortugall kien l-a[jar tim g[al perjodi twal. Dan qalu l-kow/ ta’ Spanja Vicente Del Bosque wara reb[a 4-2 bil-penalties fis-semifinali tal-Euro 2012. Id-draw ming[ajr gowls tad-derby Iberiku beda u spi//a b’mod brillanti imma kien mimli b’futbol sta;nat g[al perjodi twal bejn i]]ew; na[at. L-g[oti tal-penalties effettivament kellu jirri]ulta f’min kellu l-aktar fortuna mal-lasta u kienu /Champions tad-Dinja u Ewropej li [ar;u rebbie[a. Bi Spanja 3-2 minn fuq fil-penalties, il-Portugi] Bruno Alves ra l-penalty tieg[u jistampa mal-lasta u Cesc Fabregas po;;a lil Spanja fil-finali wara li wkoll laqat il-lasta imma b’differenza tal-Portugi], ilballun g[adda minn wara lgoalkeeper u spi//a fixxibka. “Kellna [afna fortuna filpenalties,” qal Del Bosque. “Imma rrid nifra[ lillPortugall g[aliex lag[bu turnament e//ellenti. Imma a[na konna fortunati aktar minnhom. Din id-darba veru kellna l-fortuna mag[na.” Del Bosque qal ukoll li lPortugall lag[ab tajjeb [afna b’mod ;enerali, iddefenda a[jar minn Spanja g[al perjodi tajbin u deher perikolu] fl-attakk, imma ssostitutzzjonijiet li g[amel – fejn da[[al lil Jesus Navas u Pedro minflok Savid Silva u Xavi – bidlu l-andament tallog[ba. “{loqna aktar /ansijiet meta da[lu huma. {loqnielhom aktar problemi u kien tajjeb li da[[althom. Bdejna nidhru g[ajjenin u ridna dak il-pass ]ejjed, spe/jalment fil-[in barrani meta da[al Pedro. “Madankollu l-[in barrani wera li l-plejers tag[na qed jikbru fl-esperjenza. Kellhom is-sa[[a mentali biex setg[u jkampaw mag[ha.”

Iker Casillas jerfa’ lil Cesc Fabregas wara s-su//ess ta’ Spanja

Del Bosque qal li ma kellux problemi jsib ilplejers li kellhom jag[tu lpenalties b’Xabi Alonso, li falla, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Ramos u Fabregas kollha [erqana. “Ma kienx hemm problemi. Cesc qalli li ried jag[ti l-[ames wie[ed biex jiskorja l-penalty rebbie[ u hekk g[amel,” qal Del Bosque. Il-kow/ Spanjol qal li ma kienx inkwetat jew kellu xi preferenza ma’ min se jilg[ab fil-final tal-{add fi Kiev bejn il-:ermanja u lItalja. “Naf li se tkun log[ba kbira u nilag[bu ma’ min nilag[bu ma jinkwetanix. Naf biss li jkun min ikun filfinal se jkun avversarju diffi/li,” qal Del Bosque li ttim tieg[u ;ie draw 1-1 kontra l-Italja fl-ewwel log[ba fil-fa]i tal-gruppi. Del Bosque jista’ jsir lewwel kow/ fl-istorja li qatt ikun reba[ it-Tazza tadDinja, it-titlu Ewropew u /Champions League imma qal li dan hu dovut kollu g[allplejers. “Na[seb li dan hu grupp straordinarju u minkejja sta;un twil li kellna qed jilag[bu b’;enero]ità u sforz kbir. Plejers tajbin b[al dawn jag[mlu lil kwalunkwe kow/ jidher tajjeb.”

Fabregas jer;a’ jag[mel id-differenza B[ala sostitut perpetwu, Cesc Fabregas g[andu ddrawwa li jag[ti kontribut g[ar-reb[a meta l-aktar hemm b]onn g[al Spanja. Il-penalty de/i]iv li skorja kontra l-Portugall fissemifinali mirbu[a bl-g[oti tal-penalties l-Erbg[a, kompla ]ied ma’ kollezzjoni kbira li g[andu li tinkludi wkoll il-passa;; g[all-gowl rebbie[ fil-final tat-Tazza tad-Dinja tal-2010. L-Italja wkoll jiftakru tajjeb il-penalty rebbie[ tieg[u meta da[al b[ala sostitut fil-kwarti tal-finali tal-a[[ar Kampjonati Ewropej. “Kelli sensazzjoni stramba dwar il-penalties u kont qed na[seb fuqhom kmieni waranofsinhar qabel illog[ba. Li l-[ajja tatni /ans ie[or b[al dan hu inkredibbli,” qal Fabregas wara r-reb[a 4-2 bil-penalties fuq il-Portugall. “Meta mort biex nag[ti lpenalty, g[edt lill-ballun li rridu niktbu l-istorja u li ma

kellux jiddi]appuntani. G[allewwel qaluli biex nag[ti ttieni penalty imma g[edtilhom le, ‘tuni l-[ames wie[ed g[aliex g[andi /erta sensazzjoni’.” Il-fortuna ta’ Fabregas kienet a[jar minn tal-captain Portugi] Ronaldo li wkoll tpo;;a l-[ames wie[ed g[allpenalties. Dan g[aliex l-aktar plejer li sewa flus fid-dinja kellu jassisti bla ma jista’ jag[mel xejn meta l-plejer ta’ Barcelona temm issemifinali. Eroj ie[or g[al Spanja kien Sergio Ramos li segwa le]empju tat-Taljan Andrea Pirlo kontra l-Ingilterra u qabbe] bil-kalma fuq ilgoalkeeper. Kien mument mill-aktar kura;;u] g[al Ramos wara li kien falla wie[ed millpenalties ta’ Real Madrid fleliminazzjoni mis-semifinali ta/-Champions League kontra Bayern Munich xahar ilu. “Ma kellix l-i/ken dubju. Ridt nag[ti penalty g[aliex

dejjem kont de/i] u ridt nuri dan,” qal Ramos. Il-captain Iker Casillas qal li s-su//ess tat-tim kien ‘oasi’ g[all-Ispanjoli f’pajji]hom li qed ibatu min[abba kri]i ekonomika. “Kultant l-affarijiet li ji;ru fil-[ajja huma strambi. {a]in kemm huma [a]in l-affarijiet g[all-pajji] f’termini ta’ kri]i finanzjarja, il-futbol kien qisu oasi li ppermetta lin-nies jinsew ftit. Il-futbol kien sors ta’ fer[ u ninsabu fer[anin u e//itati dwar dan u rridu linnies jie[du l-massimu minnu g[ax ikun diffi/li li ji;i ripetut,” qal Casillas, li g[andu 31 sena. “Dawn kienu erba’ snin e//ellenti u t-tfal fi Spanja ma jirrealizzawx kemm huma fortunati li qed jesperjenzaw dan kollu. Niftakar meta rba[na d-deheb fl-Olimpjadi tal-1992 meta kien g[ad kelli 11-il sena u dak kien mument inkredibbli. Tistg[u timma;inaw allura x’qed i[ossu llum,” qal Casillas.


Sport 15 IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Ronaldo kellu jag[ti l-[ames penalty Il-Portugall kien ippjana li jkun Cristiano Ronaldo li jag[ti l-a[[ar penalty li, i]da, qatt ma ttie[ed. Dan qalu l-kow/ Paulo Bento wara li t-tim tieg[u kien eliminat 4-2 bil-penalties minn Spanja fl-ewwel semifinali tal-Euro 2012 nhar l-Erbg[a. Il-goalkeeper Spanjol Iker Casillas salva l-penalty ta’ Joao Moutinho u mbag[ad Bruno Alves laqat il-lasta biex feta[ it-triq g[al Cesc Fabregas li skorja l-penalty de/i]iv bil-ballun ja[bat mal-lasta u jispi//a fix-xibka wara draw 0-0 sal-[in barrani. “Tlifna g[aliex Spanja kienu aktar effettivi minna fil-penalties imma veru wkoll li ma konniex fortunati f’dan it-turnament,” qal il-kow/ Bento wara lpartita. Mistoqsi g[ala l-aktar plejer li sewa flus fid-dinja ma marx jag[ti penalty, Bento qal li kien hemm ftehim li l-captain kellu jag[ti l-a[[ar penalty. “Kellna dan il-pjan u kieku konna 4-4 u hu kien jag[ti l-a[[ar penalty konna nkunu qed nitkellmu b’mod differenti.” Bento sab [afna kliem ta’ tif[ir g[all-Portugall wara lwirja tag[hom mal-holders Spanja kif ukoll g[allprestazzjoni tag[hom in;enerali fl-Ukrajna u lPortugall. “Fl-opinjoni tieg[i lg[abna turnament tajjeb [afna. Jekk tikkunsidraw kif lg[abna llum na[seb li konna l-a[jar tim fl-ewwel 90 minuta imbag[ad fil-[in barrani konna anqas effi/jenti. Jekk ma jkollokx dik il-ftit fortuna, allura titlifha. Ma tantx konna fortunati f’din il-log[ba.” Bento i]da fa[[ar ukoll lill-;irien Iberi/i. “Spanja jist[oqqilhom bisserjetà li jkunu fil-final imma fl-istess [in irrid nirringrazzja lill-plejers tieg[i g[al dak li wrew matul dan it-turnament.

Il-kow/ Portugi] Paulo Bento jikkonsla lil Cristiano Ronaldo li ma la[aqx ta l-penalty fl-eliminazzjoni kontra Spanja

Na[seb li konna kompetittivi [afna, g[andna tim aggressiv u mag[qud... ilmod kif tlifna jippermettilna li nrabbu [afna fidu/ja.” Alves deher li kien se jag[ti t-tielet penalty imma Nani f’daqqa wa[da tfa//a warajh u kien hu li mar u skorja. Alves imbag[ad mar jag[ti rraba’ penalty u laqat il-lasta biex [alla l-inizjattiva lil Fabregas. “Kien hemm ftit talkonfu]joni ma’ Bruno Alves u Nani, imbag[ad Bruno ta lpenalty... u kien de/i]iv.. Il-

penalties setg[u kienu ta’ vanta;; g[alina imma tlifna lvanta;; wara l-ewwel wie[ed,” qal Bento meta rrefera g[all-ewwel penalty li falla Moutinho wara li Xabi Alonso kien falla g[al Spanja. Bento qal li t-tim se j[alli lEuro b’rasu mg[ollija g[aliex wera titjib li qatt [add ma bassar sa mill-kwalifikazzjoni meta ;ie draw kontra ?ipru u tilef kontra n-Norve;ja. “Lg[abna futbol fantastiku tul il-kwalifikazzjoni u kellna turnament tajjeb hawn. Ma kontx nag[]el li ninqalg[u

bil-mod kif inqlajna imma jekk g[andek titlef, titlef kontra tim kbir b[al Spanja u titlaq b’rasek mg[ollija. Il-plejers issa jistg[u jmorru jie[du l-mistrie[ mist[oqq tag[hom u minn Settembru ’l quddiem nibdew na[sbu dwar it-Tazza tadDinja fil-Bra]il u ninsab /ert li hemmekk nistg[u nikkompetu ma’ kwalunkwe tim. Urejna hawn li kapa/i nag[mlu dan. Tlifna veru, imma f’dan il-Euro wrejna li kapa/i nilag[bu,” qal Bento.

Udjenza televi]iva rekord fi Spanja Ir-reb[a li kisbu Spanja bil-penalties kontra lPortugall nhar l-Erbg[a attirat l-akbar udjenza televi]iva fl-istorja talpajji] b’medja ta’ aktar minn 18-il miljun isegwu d-drama f’Donetsk. Ftit aktar minn 14-il miljun raw l-ewwel 90 minuta tal-ewwel semifinali, 16.484 miljun raw il-[in barrani u 18.141 miljuni raw it-12-il minuta u 32 sekonda li [adu l-g[oti tal-penalties. Dan [abbru l-konsulent tal-media Barlovento fi stqarrija li fiha kkwota statistika ma[ru;a minn Kantar Media. Dawn il-figuri jirriflettu l-udjenza medja ta’ trasmissjoni ta’ [ames minuti jew aktar u l-og[la numru ta’ udjenza totali kien ta’ 19.086-il miljun fil-[in li Cesc Fabregas ta l-penalty de/i]iv tieg[u ftit qabel il-11.30 p.m. [in lokali. Spanja reb[u bl-g[oti tal-penalties 4-2 wara li llog[ba u l-[in barrani ntemmu 0-0. Id-drittijiet biex jixxandar il-Euro 2012 fi Spanja huma ta’ Telecinco, li tifforma parti mill-kumpannija tal-eks Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi, Mediaset Group.


16 Sport Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Lukas Podolski (lemin) issikkat minn Claudio Marchisio tal-Italja

Toni Kroos isegwi lil Daniele De Rossi tal-Italja (xellug)

Van Marwijk jirri]enja minn kow/ Bert van Marwijk rri]enja minn kow/ talOlanda lbiera[ wara li dde/ieda li ma setax ikompli jmexxi wara d-disfatta tat-tim nazzjonali fil-finali tal-Euro 2012. Dan [abbritu l-FA Olandi]a (KNVB) lbiera[. Marwijk s-sena l-o[ra ;edded il-kuntratt tieg[u b’erba’ snin o[ra sal-2016. L-Olanda, finalisti telliefa fit-Tazza tadDinja tal-2010, kienu eliminati mill-Euro 2012 fil-Polonja u l-Ukrajna bi tliet telfiet minn tliet partiti fil-fa]i tal-gruppi, l-ag[ar prestazzjoni tag[hom f’turnament ma;;uri. Huma kellhom telfa 1-0 kontra d-Danimarka, 2-1 kontra l-:ermanja u 2-1 ukoll kontra lPortugall. Il-media Olandi]a u l-partitarji taw it-tort lil Van Marwijk g[al dan il-falliment u kkritikawh talli kien wisq konservattiv, i]da diversi plejers offrew l-appo;; tag[hom. Van Marwijk ta’ 60 sena, [a t-tmexxija tattim f’Lulju tal-2008 wara r-ri]enja ta’ Marco Van Basten.

Ta[t it-tmexxija tieg[u l-Olanda kisbu 14-il reb[a konsekuttiva fil-log[ob kompetittiv qabel tilfu 1-0 kontra Spanja fil-final tat-Tazza tadDinja tal-2010. L-Olandi]i kienu impressjonaw ukoll filkwalifikazzjoni tal-Euro 2012 meta reb[u disa’ partiti konsekuttivi qabel tilfu kontra l-I]vezja fil-kwarti tal-finali. Il-futur ta’ Blanc

Intant , il - President tal - Federazzjoni tal futbol Fran/i] Noel La Graet qal li fil jiem li ;ejjin il - Federazzjoni se tidde/iedi dwar il - futur tal - kow/ nazzjonali Laurent Blanc . Franza waslet sal-kwarti tal-finali tal-Euro 2012 u kienet eliminata mill-finalisti u holders Spanja li reb[u l-log[ba tal-a[[ar tmienja 2-0. Intant, plejer Fran/i] li jinsab fl-inkwiet hu Samir Nasri wara li offenda ;urnalist u qed jing[ad li jista’ jkun sospi] g[al massimu ta’ sitt snin.

Van Marwijk telaq lill-Olanda minkejja li kellu kuntratt sal-2016


Sport 17 Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

L-attakkant tal-Italja, Mario Balotelli jiskorja t-tieni gowl kontra l-:ermanja

Balotelli jpo;;i lill-Italja fil-finali B’wirja mill-aqwa, l-Italja eliminat lill-:ermanja bi skor ta’ 2-1 biex issa tilg[ab ilfinali ta’ nhar il-{add kontra Spanja. Ironikament, dawn i]]ew; timijiet iltaqg[u kontra xulxin fl-ewwel partita valida minn Grupp C. Dawn kienu spi//aw 1-1 u b’hekk wie[ed jistenna konfront missielet u bilan/jat. Spanja tista’ ssir l-ewwel pajji] li qatt irnexxielu jiddefendi t-titlu filwaqt li l-Italja hi l-uniku tim li rnexxielha tiskurja kontra Spanja. Ta’ min jinnota li l:ermani]i kellhom jumejn aktar biex i[ejju g[al din ilfinali u ma sabuhiex diffi/li biex eliminaw lill-Gre/ja filwaqt li l-Italja, li lag[bet jumejn wara, kellha tilg[ab 120 minuta kontra l-Ingilterra fil-kwarti finali. Il-kow/ tat-tim nazzjonali Loew g[a]el li jibda b’Gomez u Podolski fuq quddiem. Loew [alla barra lil Klose u lil Reus. Intant, Prandelli kellu jag[mel bidla fid-difi]a min[abba li Abate ma rkuprax u minfloku beda Balzaretti. Chiellini rkupra u dan beda fuq ix-xellug u l-koppja /entrali kienet mag[mula minn Bonucci u Barzagli. Montolivo re;a’ beda wara lattakkanti Cassano u Balotelli. L-ewwel /ans tal-log[ba ;ie g[andu il-:ermanja hekk kif Hummels ra x-xutt tieg[u ikun imblukkat minn Pirlo li deher

i]omm il-ballun b’idu fuq illinja i]da r-referee ma ta lebda penalty. Il-:ermani]i komplew jippressaw u fit-12-il minuta Buffon g[amel save mill-aqwa fuq Boateng li tefa’ cross perikolu]. Mill-corner ta’ wara L-istess Buffon re;a’ salva tajjeb fuq xutt ta’ Kroos. Ir-rispota tal-Italja waslet wara 17-il minuta meta l-midfielder Montolivo ra x-xutt tieg[u ikun salvat minn Neuer. Minkejja li l-italja ma kienux qed jilag[bu daqstant tajjeb dawn marru fil-vanta;; hekk kif Cassano qabe] lil Badstuber u lil Hummels b’mod mill-aqwa, tefa’ cross u Balotelli, bir-ras g[amilhom 10. Dan kien it-tieni gowl ta’ Balotelli f’dan it-turnament. Wara dan il-gowl il:ermanja bdew jag[fsu i]da bdew ji]baljaw fl-a[[ar pass. Balzaretti anti/ipa tajjeb lil Podolski u tefa’ corner f’azzjoni perikolu]a tal-:ermanja. Khedira kellu xutt tajjeb 10 minuti minn tmiem l-ewwel taqsima u g[al darba o[ra Buffon salva tajjeb f’corner. Fit-37 minuta l-Italja irdoppjaw b’kontra attakk hekk kif Balotelli ir/ieva ming[and Montolivo u fajjar xutt li ma ta l-ebda /ans lil Neuer isalva. F’din l-ewwel taqsima iddi]appuntaw [afna ]-]ew; attakkanti :ermani]i Podolski u Gomez u fil-fatt, hekk kif bdiet it-tieni taqsima Loew

da[[al lil Marco Reus u lil Miroslav Klose minflokhom. Fl-ewel fa]i tat-tieni taqsima l-:ermani]i ippressaw u g[amlu minn kollox i]da ddifensuri Taljani innewtralizzaw kull attakk. Prandelli da[[al lil Diamanti minflok Cassano u lil Di Natale minflok Balotelli li we;;a’. Marchisio kellu /ans kbir li jag[milhom tlieta fis-67 minuta meta spara xutt li g[adda j[akkek minn mal-lasta. L-istess midfielder kellu /ans kbir li jiskorja kwarta mit-tmiem meta qabe] difensur u millvi/in xe[et barra. Fl-a[[ar minuti Di Natale falla /ans kbir meta ;ie wa[du u minn quddiem Neuer tefa’ lballun barra. Balzaretti kellu wkoll gowl im[ssar g[al offside minuta wara. Fl-a[[ar minuta Balzaretti ikkommetta penalty meta mess il-ballun b’idu fil-kaxxa u mill-11-il metru Ozil g[amilhom 2-1. B’din ir-reb[a l-Italja ]ammet ir-rekord po]ittiv li g[andha kontra l-:ermanja. Dan g[aliex il-:ermanja ilha 17-il sena ma tirba[ kontra l-Italja. G[al dawn tal-a[[ar din kienet il-15-il reb[a minn 31 partita. G[all:ermanja din kienet l-ewwel telfa tag[hom f’dawn l-a[[ar 15-il partita kompettittiva li lag[bu. L-a[[ar telfa li kienu sofrew il-:ermani]i kienet waslet meta dawn tilfu 1-0 kontra Spanja fis semi finali tatTazza tad-Dinja.

SEMI-FINALI

1-2 0-2 H-T

:ERMANJA

1-Manuel Neuer, 20Jerome Boateng (13Thomas Mueller 71), 14Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm, 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira, 18-Toni Kroos, 8-Mesut Ozil, 10-Lukas Podolski (21-Marco Reus 46), 23-Mario Gomez (11-

Miroslav Klose 46)

ITALJA

1-Gianluigi Buffon, 6Federico Balzaretti, 15Andrea Barzagli, 19Leonardo Bonucci, 3Giorgio Chiellini,21Andrea Pirlo, 8-Claudio Marchisio, 18-Riccardo Montolivo (5-Thiago Motta 64), 16-Daniele De Rossi, 9-Mario Balotelli (11Antonio Di Natale 70), 10Antonio Cassano (22-

Alessandro Diamanti 58) Skurjaw: Mario Balotelli 20’, 36’ (I), Mesut Ozil 92’ (pen) (I) Referee: Stephane Lannoy (Franza) Attendenza: 55,540 spettatur

KUMMENTI

“Log[ba kbira” Il-kow/ tal-Italja, Cesare Prandelli, fa[[ar lill-players li skont hu kellhom log[ba kbira. Prandelli qal, “L-a[[ar 15-il minuta tlifna [afna /ansijiet u kien hemm xi players g[ajjenin. Madankollu g[amilna log[ba mill-aqwa.” Rigward Balotelli, Prandelli fa[[ar lil dan il-player u qal li g[ad fadallu x’joffri lit-tim Taljan. Fil-finali l-Italja issa tilg[ab kontra Spanja u Prandelli qal li l-Ispanjoli se jibdew favoriti, spe/jalment min[abba lesperjenza li g[andhom il-players Spanjoli.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

18 Sport OLIMPJADI

Beckham jit[alla barra u Giggs inklu] fit-tim Olimpiku

Roderick Fenech (lemin) fl-azzjoni mal-Ispartans

Fenech i;edded il-kuntratt ma’ {amrun Spartans Id-difensur /entrali Roderick Fenech se jibqa’ jilg[ab ma’ {amrun Spartans, almenu g[at-tliet snin li ;ejjin wara li ;edded il-kuntratt tieg[u. Fenech, li g[andu 25 sena hu prodott min-nursery ta’ {amrun Spartans u kien iddebutta fil-Premier fl-2006 fejn kien wie[ed mill-aktar plejers importanti g[all-ispartans fl-a[[ar snin tant li fl-a[[ar ;img[at kien qed jissemma li jista’ jibdel il-klabb. Intant mhix esklu]a l-possibbiltà li {amrun Spartans imorru g[al training camp ta’ qabel l-ista;un fil-Bulgarija fejn se jkunu qed janalizzaw ukoll il-potenzjal ta’ plejers Bulgari ;odda li rreferihom id-direttur tekniku l-;did. Dan wara li {amrun [atru lill-Bulgaru Atanas Marinov b[ala d-Direttur Tekniku tag[hom g[all-ista;un li ;ej fejn se jkun qed jassisti lil Stefan Sultana. Marinov g[andu esperjenza vasta tal-futbol Malti fejn g[amel 12-il sena u fil-passat minbarra lil {amrun Spartans kien mexxa wkoll lil St. Patrick, Valletta, Marsaxlokk u Birkirkara li ta[t ittmexxija tieg[u reb[u l-ewwel Kampjonat fl-istorja tag[hom.

David Beckham t[alla barra mill-iskwadra tal-futbol tar-Renju Unit g[allOlimpjadi ta’ Londra. Din hi daqqa ta’ [arta kbira g[alleks captain Ingli] li kien qed jittama li jag[laq il-karriera tieg[u fil-kbir. Il-midfielder ta’ Los Angeles kien mistenni li jkun inklu] b[ala wie[ed minn tliet plejers ta’ aktar minn 23 sena fl-iskwadra mag[]ula minn Stuart Pearce g[all-

Barcelona jil[qu ftehim ma’ Alba Barcelona la[qu ftehim biex jakkwistaw lid-difensur Spanja Jordi Alba ming[and Valencia fuq kuntratt ta’ [ames snin. Dan [abbru lklabb ilbiera[. Il-ftehim hu stmat li jiswa 14-il miljun ewro u jkun finalizzat diment li l-plejer, li b[alissa jinsab maliskwadra Spanjola fil-Euro 2012, jg[addi minn e]ami mediku.

Olimpjadi li se jsiru f’Londra bejn Lulju u Awwissu. “Ovvjament in[ossni di]appuntat [afna i]da mhux se jkun hemm sapporter tattim akbar minni,” qal Beckham. Rapporti fil-media Ingli]a qalu li l-veteran ta’ Manchester United Ryan Giggs, l-attakkant Craig Bellamy li huma minn Wales, u d-difensur ta’ Manchester City Micah

Richards kienu inklu]i fliskwadra. Beckham, li g[andu 37 u li lag[ab 115-il log[ba malIngilterra u li kellu wkoll rwol importanti biex lIngilterra reb[et id-dritt li torganizza dawn l-Olimpjadi, kien qed jissemma millmedia b[ala l-persuna li mistennija tixg[el l-urna Olimpika meta jibda l-log[ob fil-Lvant ta’ Londra fis-27 ta’ Lulju.

Esther Azzopardi promossa Il-UEFA [abbret li r-referee tal-FIFA Esther Azzopardi kienet promossa fil-kategorija Elite tal-i]vilupp tan-nisa filfutbol. Azzopardi hi wa[da minn ]ew; referees nisa biss li kienu promossi, bl-o[ra tkun lIsko//i]a Morag Pirie. Dan ifisser li Azzopardi issa hi wa[da mill-aqwa 20 referee mara fl-Ewropa. Azzopardi bdiet il-karriera fl-2007 u dan l-a[[ar ikkontrollat l-40 log[ba internazzjonali tag[ha fl-Estonja waqt li f’pajji]na ilha tliet sta;uni b[ala referee elite u kkontrollat 24 log[ba fl-Premier.

FUTBOL LOKALI

Perry u Borg konfermati Presidenti Keith Perry kien konfermat President ta’ Sliema Wanderers waqt li George Borg se jibqa’ jokkupa l-kariga ta’ President ta’ Balzan FC. Dan sar mag[ruf wara laqg[at ;enereli annwali li saru fl-a[[ar jiem. Clifton Grima u Silvio Zammit se jkunu lVi/i-Presidenti ta’ Sliema, Ray Bonano n[atar Segretarju assistit minn Horace Aquilina u Mark Migneco se jibqa’ Te]orier assistit minn Godfrey Pace. Il-membri l-o[ra huma Andrea Zammit Tabona, Nicolai Gauci, Kevin Bugeja, Johan Vella, Nicholas Gatt u Charles Vella. Balzan jibdlu isimhom Intant, waqt il-laqg[a ;enerali tag[hom,

Balzan Youths qablu biex il-klabb jibdel ismu g[al Balzan FC. Fl-istess laqg[a George Borg re;a’ n[atar President, Joseph Agius Segretarju u Peter Cipriott Te]orier. Il-membri l-o[ra talkumitat huma John Zammit Montebello, Joseph Micallef, Frank Monreal, Louis Ebejer, Clifford Cipriott, Mario Nappa, Mario Mifsud, Randolph Bonnici, Mario Vella, Nathaniel Jones, Olvin Galea u Noel Vella. Fl-istess laqg[a kienet approvata l-amalgamazzjoni ma/-Champions tal-Futsal Excess RP Bidnija u Balzan FC fejn it-tim tal-Futsal se jkun qed jie[u sehem fl-og[la divi]joni bl-isem ta’ Balzan FC Futsal Team kif ukoll fil-UEFA Futsal Cup bejn is-7 u t-12 ta’ Awwissu.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Sport 19

Valletta jiksbu reb[a kbira fuq Birkirkara minn Cristian Muscat

5

EURO CUP

VALLETTA (4)

R. Gauci, C. Johanson, P. Borg, R. Pereira, M. Clinch, R. Camenzuli, F. Zammit, D. Spiteri, M. Camilleri, J. P. Mifsud Triganza, O. El-Ghaouti Sost - A. Cassar flok R. Camenzuli 46 min., R. Taliana flok O. El-g[aouti 46 min., I. Schembri flok D. Spiteri 81 min.

0

BIRKIRKARA

A. Krul, J. Caruana, S. Borg, J. B. Da Conceicao, I. Azzopardi, J. Da Silva, R. Briffa, R. Da Rocha Filho, D. Rocha Dos Santos, W. Barbosa, M. Mifsud Sost – D. Grima flok J. Caruana 46 min., D. Falzon flok I. Azzopardi 46 min., C. Frendo flok R. Briffa 46 min.

Skurjaw - S. Borg 14 min., W. Barbosa 24 min., M. Mifsud pen. 41 min., 90 min., D. Rocha Dos Santos 45 min Referee - Esther Azzopardi In-Nazzjon Plejer tal-Log[ba: W. Barbosa (V) F’log[ba mill-Euro Cup, Valletta kisbu reb[a kbira ta’ 5-0 fuq Birkirkara liema tim kellu numru ta’ plejers importanti neqsin fosthom lil Jorge Santos Silva u Shola Haruna Shodiya waqt li kellhom nieqes ukoll lill-captain Paul Fenech. Valletta kienu di;à g[alqu l-log[ba fl-ewwel taqsima fejn skurjaw erba’ gowls minn [amsa. Ta’ min isemmi li mal-ewwel 11 huma utilizzaw [ames plejers li jilag[bu mal-Minors ta’ Birkirkara FC. Valletta kellhom neqsin lil Ryan Fenech, Yessous Camilleri u Terence Scerri. Huma jkunu impenjati nhar it-Tlieta li gej f’log[ba ta’ kwalifikazzjoni g[allUEFA Champions League kontra FC Lusitans ta’ Andorra. Tajjeb ng[idu li Birkirkara ddi]appuntaw bis-s[i[ f’din il-log[ba fejn lanqas stajna ninnutaw azzjoni wa[da denja ta’ nota. Fl-14-il minuta Valletta

fet[u l-iskor meta William Barbosa kkrossja tajjeb lejn STEVE BORG u dan b’daqqa ta’ ras tajba g[eleb lill-goalkeeper Reuben Gauci. 10 minuti wara Valletta irduppjaw l-iskor permezz ta’ xutt mid-distanza mill-plejer Bra]iljan WILLIAM BARBOSA li ma ta l-ebda /ans lill-goalkepeer Gauci. Fil-41 minuta Valletta reb[u penalty meta McAllister Clinch waqqa’ fil-kaxxa lil Denni Rocha Dos Santos u mill-11-il metru MICHAEL MIFSUD ma ]baljax. Ftit qabel it-tisfira finali tar-referee Esther Azzopardi g[al tmiem l-ewwel taqsima, Valletta g[amluhom erbg[a meta minn kross pin;ut ta’ Roderick Briffa ikkonnettja tajjeb DENNI ROCHA DOS SANTOS u permezz ta’ daqqa` ta’ ras tajba tefa’ fixxibka. Fit-63 minuta Valletta kellhom opportunità taddeheb li jiskurjaw il-[ames gowl meta xutt ta’ Cleven

Michael Mifsud ta’ Valletta jiskurja minn penalty biex jag[milhom 3-0 (Ritratt> Brian Grech)

Frendo fir-rokna tax-xibka kien imblukkat minn sie[bu stess Denni Rocha Dos Santos. Fit-73 minuta xutt mid-distanza ta’ Jonnatthan g[adda g[oli mil-lasti difi]i minn Gauci. Erba’ minuti biss wara xutt mid-distanza tas-solitu Barbosa stampa mal-mimduda. Fid-90 minuta Valletta g[amluhom [amsa meta Cleaven Frendo g[adda tajjeb lejn MICHAEL MIFSUD u dan permezz ta’ xutt fil-baxx fir-rokna tax-xibka g[eleb lil Gauci. Intant, l-MFA av]at li lpartita ta’ llum bejn Hibernians u Floriana f’Kordin se tibda fis-7.30 p.m. minflok fis-6.30 p.m.

POOL — KAMPJONATI MONDJALI

It-tim Malti U#18 fis-S#F It-tim nazzjonali Malti ta]-]g[a]ag[ ta’ ta[t it-18-il sena, ikkwalifika g[as-semi finali talkampjonati tad-dinja meta fl-a[[ar ]ew; log[biet tal-grupp kiseb ]ew; reb[iet importanti kontra l-Awstralja 8-7 u kontra t-tim nazzjonali Sko//i] 12-3. B’dawn ir-reb[iet it-tim Malti issa jilg[ab fis-semi finali kontra t-tim nazzjonali Awstraljan. Fil-kampjonati individwali tal-ir;iel Kevin

Mercieca kien eliminat mill-fa]i tal-a[[ar 32 filwaqt li Lyden Debono u Maverick Zammit tilfu fil-fa]i tal-a[[ar 64. Alex Camilleri se jkun impenjat i]jed tard fil-fa]i tal-a[[ar 32. Fil-kampjonati individwali ta]-]g[a]ag[ ta[t it-18-il sena Dejan Grech kiseb reb[a brillanti kontra /-Champion renjati, l-Ingli] Frank Castellou ikkwalifika g[all-kwarti tal-finali. Ryan Pisani u Scott Muscat kienu eliminati

TENNIS

Sharapova u Williams fir-rawnd li jmiss Ir-Russa Maria Sharapova sabitha diffi/li biex reb[et kontra Tsvetana Pironkova. Din tal-a[[ar approfittat millfatt li Sharapova g[amlet diversi ]balji fil-bidu tal-partita i]da Sharapova irkuprat u reb[et 7-6, 6-7, 6-0 biex g[addiet g[ar-raba’ rawnd tal-Open ta’ Wimbledon. Sharapova fa[[ret lil Pironkova u qalet li din it-tennista g[andha potenzjal. Sharapova issa tilg[ab kontra Su-Wei Hsieh. Intant, Serena Williams g[elbet lil Melinda Czink 6-1, 6-4 f’inqas minn sieg[a log[ob. Williams, issa taffronta lil Zheng Jie ta/-?ina.

It-tennista numru tmienja fid-dinja, Angelique Kerber reb[et kontra Ekaterina Makarova 7-5, 6-3 biex issa tilg[ab kontra Christina McHale. Din tal-a[[ar g[elbet lil Mathilde Johansson 7-5, 7-5. L-eks numru wie[ed fid-dinja, Ana Ivanovic reb[et 6-3, 7-6 kontra Kateryna Bondarenko biex issa tilg[ab kontra Julia Gorges tal-:ermanja. Andy Murray kellu jit[abat biex g[eleb lil Ivo Karlovic 7-6, 6-7, 6-2, 7-6 biex issa, fir-rawnd li jmiss, jilg[ab kontra Marcos Baghdatis jew Grigor Dimitrov.

Matthew Towns jing[aqad ma’ Luxol Il-goalkeeper Matthew Towns matul l-ista;un li ;ej se jkun qed jilg[ab mat-tim ta’ Luxol fil-kampjonat tal-Ewwel Divi]joni. Towns li g[andu 29 sena u hu Ingli] fejn kien jilg[ab ma’ Mansfield Town, lag[ab ukoll ma’ Floriana u sie[eb anke lil Valletta fejn kien iffirma kuntratt ta’ sentejn f’Awwissu li g[adda. Madankollu jidher li ntla[aq ftehim bejn Valletta u Towns biex dan ikun jista’ jsie[eb lil Luxol u jklompli l-karriera tieg[u f’pajji]na fl-Ewwel Divi]joni.


IN-NAZZJON Il-:img[a 29 ta’ :unju, 2012

20 Sport

Su//ess g[all-boxer Laamouz f’Londra

Il-boxer Malti Haithem Laamouz (xellug) ji//elebra r-reb[a fil-finali kontra Towsey

Il-boxer Malti Haithem Laamouz, ta’ 22 sena, reba[ ilmidalja tad-deheb fil-Haringey Box Cup fil-kategorija 60 kg meta g[eleb lil Jake Towsey ta’ Hastings Westhill 4-1 fil-finali Fis-semifinali tas-Seniors filkategorija tieg[u Laamouz, li hu membru tal-Lion Amateur Boxing Club ta’ Londra, kien g[eleb lil Pat Walsh 4-1. Dan hu l-akbar Senior Open tournament tal-boxing fl-Ewropa organizzat mill-Pulizija ta’ Haringey u l-Komunità tal-Boxing Club fl-Ingilterra li sar f’Londra fl-a[[ar jiem. F’dan it-turnament [adu sehem aktar minn 300 boxer mir-Renju Unit, in-Norve;ja, lI]vezja, il-Bel;ju, l-I]vizzera u lIrlanda. It-turnament kien miftu[ g[al novizzi sa boxers tal-og[la livell internazzjonali kemm nisa kif ukoll ir;iel minn 17-il sena ’l fuq. Laamouz, li jit[arre; regolarment f’pajji]na, hu re;istrat mal-klabb ta’ Londra Lion ABC u b’hekk kien eli;ibbli li jie[du sehem f’dan it-turnament.

Spiteri konfermat L-MFA tippre]enta /ertifikati lil studenti li kienu parti minn tours tal-iskejjel kow/ ta’ Lija A. Il Malta Football

Brian Spiteri, li kien [a f’idejh it-tmexxija tat-tim fi Frar li g[adda, ;ie kkonfermat b[ala l-kow/ tal-klabb g[all-ista;un 2012-2013, flimkien malassistent tieg[u, Lawrence Borg. Frankie Graham se jkun il-kow/ il-;did tat-tim ta’ ta[t id-dsatax-il sena. B[alissa l-kumitat ta’ Lija Athletic qed ja[dem biss[i[ sabiex isa[[a[ liskwadra tieg[u g[allista;un li ;ej, fejn lakkwisti tal-klabb se jit[abbru fil-;img[at li ;ejjin meta tissejja[ konferenza stampa apposta u jsir il-Player’s Meeting li jag[ti l-bidu uffi/jali g[allista;un ta’ Lija Athletic F.C. Kumitat ;did g[al Lija A. Intant, matul il-Laqg[a :enerali Annwali ta’ Lija Athletic Football Club, li saret nhar il-{add, u wara l-ewwel Laqg[a Uffi/jali tal-Kumitat il-;did ta’ Lija Athletic FC, in[atru lmembri li se jiffurmaw ilkumitat il-;did g[allista;un 2012-13. Il-kumitat hu kompost minn 14-il membru u b[ala President hemm g[all-

ewwel darba Jesmond Caruana, wara li Charles J. Scerri mexxa lill-klabb g[al 14-il sena konsekuttiva. :ew ikkonfermati wkoll is-segretarju Samuel

-

Cutajar u t-te]oriera talklabb Suzette Camilleri waqt li hemm ukoll Emanuel Bezzina (Vi/iPresident) u David Formosa (Vi/i-President Anzjan). Il-PRO tal-klabb hu Jeremy Dalli. Il-bqija tal-membri se jkunu: Carmelo Bonnici, Sunny Scerri, Saviour Sammut, Lawrence Borg, Louis Fenech, John Bugeja, William Mintoff, Robert Magro u Charles J. Scerri li n[atar ukoll Council Member fuq il-Kumitat E]ekuttiv fi [dan l-MFA. B[al kull sena, il-kumitat se jer;a’ jkun imqassam f’diversi sottokumitati biex il-[idma tal-kumitat tkun aktar effettiva. Minn din issena wkoll, il-klabb ta’ Lija Athletic F.C. se jkollu t-tim tal-futsal, wara li Naxxar Motors Futsal amalgamaw mal-klabb. Ta’ min jg[id li Naxxar Motors Futsal reb[u diversi unuri kemm ilhom imwaqqfin u din is-sena spi//aw fit-tieni post flog[la kampjonat tal-futsal lokali.

Association, flimkien malMCAST, ing[aqdu fi pro;ett li permezz tieg[u studenti talMCAST li kienu qed jir/ievu studju relatat ma’ amministrazzjoni sportiva, ing[ataw l-opportunità li jmexxu sessjonijiet pratti/i b[ala parti mill-esperjenza ta’ xog[ol li kien jirrikjedi listudju tag[hom. L-MFA rrikonoxxiet isservizz mog[ti lilha minn dawn l-istudenti u ppre]entatilhom /ertifikat li jfisser kreditu personali rikonoxxut b[ala parti millistudji tag[hom. Alex Manfrè, Vi/i President tal-MFA, Alfred Cachia, Education and Activities Officer u Adele Muscat, Sport Lecturer talMCAST, indirizzaw lil dawk pre]enti. Manfrè qal li l-MFA dejjem t[ares lejn inizjattivi ;odda li permezz tag[hom tressaq illog[ba tal-futbol lejn firxa aktar wiesg[a tal-poplu Malti, spe/jalment dak ]ag[]ug[. Minbarra l-lat ta’ futbol milg[ub, l-MFA t[ares ukoll lejn dak amministrattiv, u li kien proprju dan li wassal g[al din l-inizjattiva. Hu fera[ u rringrazzja lil dawk kollha li [adu sehem f’din lattività. B[ala parti mill-istrate;ija tag[ha biex tippromwovi aktar il-log[ba tal-futbol u biex ti;;enera aktar interess lejn it-Tim Nazzjonali, filbidu ta’ din is-sena l-MFA nediet tours madwar listadium nazzjonali g[at-tfal tal-iskejjel. Dawn it-tours huma

U[ud mill-istudenti li attendew g[at-tours organizzati mill-MFA

mmirati biex it-tfal jie[du esperjenza ta’ kif titmexxa organizzazzjoni li tmexxi llog[ba tal-futbol, biex tkun inkora;;ita aktar lEdukazzjoni Sportiva, biex ittfal i[ossuhom aktar qrib itTim Nazzjonali u anke jkollhom opportunità li jipparte/ipaw f’attività sportiva b[alma hu l-futbol. Il-Malta Football Association qed tirrikonoxxi wkoll is-sehem u l-interess ta’ dawk l-iskejjel li g[arfu lbenefi//ju li dawn it-tours setg[u jag[tu lill-istudenti tag[hom, billi tippre]entalhom /ertifikat ta’ parte/ipazzjoni flimkien ma’ tifkira. Cachia spjega fit-tul kif ori;inat u kif [admet din liskema. Hu qal li dan kollu seta’ jsir bil-koperazzjoni ta’ [afna nies. Hu semma r-rwol spe/jali tal-istudenti tal-a[[ar sena tal-kors fl-isport talMCAST li ;ew offruti opportunità li jit[arr;u waqt l-istudji tag[hom. Huma [adu f’idejhom il-parti talorganizzazzjoni ta’ attività

fi]ika waqt it-tour. B’hekk dan sewa ta’ ta[ri; fil-kuntest tal-kors li qed isegwu. Fl-a[[ar nett semma limportanza li l-MFA tag[ti g[all-[arsien tat-tfal, hekk kif barra t-ta[ri; fi]iku, l-MFA tie[u [sieb l-i]vilupp psikolo;iku u edukattiv ta’ din il-firxa ta’ ]g[a]ag[. Ilkodi/i ta’ Child Protection ma[ru; mill-MFA hu xhieda [ajja ta’ dan. Adele Muscat g[alqet billi rringrazzjat lill-MFA talli g[o;obha to[loq mezz kif listudenti tal-MCAST ikunu jistg[u jit[arr;u f’dak li huma qeg[din jistudjaw. Temmen li dan hu l-bidu ta’ xi [a;a li ]gur se tkompli tiffjorixxi. Hi wieg[det li l-impenn minna[a tal-MCAST se jkompli jitkattar fis-snin li ;ejjin. Wara tqassmu /-/ertifikati, l-ewwel lill-iskejjel li pparte/ipaw fl-iskema. Dawn ing[ataw ukoll ktieb dwar listorja tal-MFA. Imbag[ad tqassmu /ertifikati lillistudenti tal-MCAST u dawn se jservu b[ala parti mis-CV tag[hom.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

22 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

IT-TURKIJA

Tiffa//ja t-theddida Sirjana It-Turkija bdiet tirrinforza lfruntiera komuni mas-Sirja fejn bag[tet is-suldati addizzjonali minbarra li qed tistazzjona kanuni g[al kontra l-ajruplani flimkien ma’ rocket-launchers qalb in[awi strate;i/i. Dan qed isir ftit jiem biss wara li l-Prim Ministru Tork Tayyip Erdogan wissa li pajji]u jikkunsidra kull element militari mis-Sirja b[ala mira u f’sitwazzjoni meqjusa b[ala theddida diretta minna[a (Sirjana) tal-fruntiera. It-tensjoni g[adha g[olja mindu l-qawwiet Sirjani l;img[a l-o[ra waqqg[u ajruplan Tork tat-tip F-4 Phantom u meta Erdogan u l-Gvern tieg[u qed iqisu lis-Sirja b[ala theddida /ara u pre]enti.

Sadattant, it-Turkija, kuntrarju g[all-versjoni ta’ Damasku, tinsisti li l-F-4 twaqqa’ f’ib[ra internazzjonali wara li ntlaqg[at minn missila gwidata bil-laser jew tat-tip heat-seeking – bir-reinforzi Torok jispikkaw l-aktar filba]i militari qrib ta’ Yayladagi u fil-belt ta’ Reyhanli, filprovin/ja ta’ Hatay. Min-na[a tag[ha, ir-Russja appo;;jat proposta biex gvern g[all-g[aqda nazzjonali jie[u [sieb ta’ bidla politika fisSirja, i]da din ma tridx ta//etta impenji biex ilPresident Sirjan Bashar alAssad jitwarrab mill-poter. Il-Ministru Russu g[allAffarijiet Barranin Sergei Lavrov qal li pajji]u ma

ja//etta l-ebda intervent jew soluzzjoni (dwar is-Sirja) li jiddettaw minn barra u li lfutur ta’ Assad g[andu jkun de/i] bi djalogu fost il-poplu Sirjan. Anki lbiera[ – u wara li lPresident Assad fisser is-sitwazzjoni f’pajji]u b[ala stat ta’ gwerra reali – se[[ew lisplu]jonijiet f’sit g[allparke;; tal-karrozzi barra kumpless tal-qorti f’Damasku u fejn we;;g[u numru ta’ nies. L-awtoritajiet Sirjani irreferew g[al dan l-attakk b[ala wie[ed terroristiku u fost rapporti dwar battalji bejn ribelli u qawwiet tar-re;im fi tliet subborgi ta’ Damasku – li fi kliem attivisti swew il[ajja ta’ almenu g[oxrin ru[.

IR-RENJU UNIT IR-RUSSJA> Brian May, kitarrist mal-grupp tar-Rock ‘Queen’, jammira samovar (kontejner tal-metall li jintu]a biex isa[[an l-ilma) /erimonjali li ppre]entawlu d-dilettanti tal-mu]ika mal-wasla tieg[u fl-ajruport ta’ Sheremetyevo f’Moska. Il-’Queen’, flimkien ma’ Adam Lambert, g[andhom jie[du sehem f’kun/ert li se jkun organizzat g[ada fil-kapitali Russa (Reuters)

L-AWSTRALJA

Sitwazzjoni sta;nata dwar l-immigranti Il-Parlament Awstraljan ma g[addiex abbozz ta’ li;i dwar il-kenn politiku u minkejja lg[arqa, jiem ilu, ta’ ]ew; dg[ajjes mimlijin bl-immigranti illegali li re;g[et stimolat id-dibattitu. Li kieku g[adda l-abbozz kien mistenni li jinfeta[ mill;did i/-/entru g[ad-detenzjoni tal-immigranti f’Nauru. Dan waqt li l-Gvern Awstraljan kien ikun jista’ jibg[at lill-barranin li jitolbu l-kenn politiku lejn il-Malasja fejn imbag[ad ikunu su;;etti g[all-ippro/essar relattat. L-abbozz inkwistjoni fil-fatt g[adda mill-Kamra t’Isfel talParlament Awstraljan i]da ing[eleb fis-Senat – u bilkwistjoni tibqa’ sta;nata. Intant, f’dawn il-jiem, numru sostanzjali ta’ immigranti li salvaw mill-imsemmija g[arqa spi//aw ittrasferiti g[al Christmas Island, bilPrim Ministru Awstraljan Julia Gillard issa t[abbar li se jitwaqqaf grupp ta’ esperti ta[t it-tmexxija tal-eksMinistru tad-Difi]a Angus Houston biex janalizza ssoluzzjonijiet potenzjali fi//irkustanzi. Mistenni li l-grupp jirrap-

Gillard qed tinsisti g[al ‘ftehim ta’ kompromess’

porta r-ri]ultati qabel ilParlament jiltaqa’ f’Awwissu u b’Gillard tinsisti g[al ‘ftehim ta’ kompromess’ f’din ilkwistjoni. Il-Partit Laburista ta’ Gillard kien appo;;ja ftehim g[al tpartit ta’ refu;jati malMalasja fejn l-Awstralja tibg[at mat-800 immigrant li qed ifittxu l-kenn (u li waslu bid-dg[ajjes fl-ib[ra tag[ha) lejn il-Malasja filwaqt li ‘tir/ievi’ mal-4,000 refu;jat ta[t is-sistema ta’ skambju fuq perijodu ta’ erba’ snin. Intant, is-sena l-o[ra, qorti kienet idde/idiet kontra pass ta’ dan it-tip fejn qalet li lMalasja (li ma ffirmatx ilkonvenzjonijiet tan-NU dwar ir-refu;jati) ma toffrilhomx protezzjoni adekwata – u blOppo]izzjoni fl-Awstralja trid li minflok jer;a’ jinfeta[ i//entru g[ad-detenzjoni talimmigranti fuq il-g]ira ta’ Nauru, fir-re;jun tal-Pa/ifiku.

Avvi] ta’ estradizzjoni g[al Assange Il-Pulizija Metropolitana ippre]entat avvi] dwar estradizzjoni lil Julian Assange permezz ta’ nota li twasslet lill-Ambaxxata Ekwadorenja (f’Londra) li b[alissa qed tag[ti refu;ju lill-fundatur ta’ Wikileaks. Assange fil-pre]ent qed ifittex il-kenn politiku biex ma jintbag[atx l-I]vezja fejn ikollu jwie;eb g[al akku]i ta’ stupru u aggrediment ta’ nisa. Intant, kelliema g[al Scotland Yard qalu li l-avvi] jirrikjedi biex Assange jip-

pre]enta ru[u f’g[assa talpulizija fil-[in li jidde/iedu l-awtoritajiet. Min-na[a tieg[u, Assange jinkwieta li jekk jintbag[at lI]vezja kapa/i jkun ittrasferit lejn l-Istati Uniti biex iwie;eb g[al akku]i dwar Wikileaks u fejn jib]a’ li jista’ anki je[el il-piena talmewt. Dan wara li l-websajt Wikileaks ippubblika cables diplomati/i li ma kinux g[all-konsum tal-pubbliku f’sitwazzjoni li imbarazzat lil diversi gvernijiet u negozji internazzjonali.

L-avvi] inkwistjoni hi pro/edura normali f’ka]i g[all-estradizzjoni, minbarra li l-ewwel pass fil-pro/ess g[at-trasferiment ta’ persuna – bi Scotland Yard ittenni li Assange qed jabbu]a l-kundizzjonijiet ta’ pledge u fejn kapa/i jiggrava aktar is-sitwazzjoni f’ka] li jirrifjuta li j/edi. Madankollu – u skont larran;amenti diplomati/i internazzjonali – l-Pulizija Metropolitana ma tistax tid[ol fl-ambaxxata biex tarresta lil Julian Assange.

L-OLANDA

Disfatta g[al Karadzic fil-Qorti ta’ The Hague Falla t-tentattiv tal-eksMexxej Serb tal-Bosnja Radovan Karadzic biex jitwarrbu l-akku]i kollha mi;juba quddiemu fil-pro/ess attwali li qed imexxi t-Tribunal tanNazzjonijiet Uniti f’The Hague li jittratta d-delitti talgwerra. Madankollu, waqa’ wie[ed minn ]ew; reati dwar ;eno/idju (fil-konfront ta’ Karadzic) fuq il-ba]i li l-prosekuturi naqsu milli jipprovdu bi]]ejjed provi. Radovan Karadzic hu akku]at li [are; direttivi g[al atro/itajiet waqt il-Gwerra talBosnja tal-1990 u meta dan qed ji/[ad g[al [dax-il akku]a li jirrigwardaw ;eno/idju, delitti tal-gwerra u reati ‘kontra l-umanita’. Osservaturi rrimarkaw li limpenn ta’ Karadzic biex jaqg[u l-akku]i kollha kien pjuttost sfa//at meta dan hu mixli b’responsabbiltà g[allmewt ta’ eluf ta’ r;iel u subien Musulmani tal-Bosnja li fis-sajf tal-1995 sfaw vittma tal-famu] massakru ta’ Srebrenica.

Radovan Karadzic

Akku]i prin/ipali o[ra jinkludu l-kampanja ta’ bumbardamenti u l-isparar minn snipers fuq /ivili f’Sarajevo (lkapitali tal-Bosnja) minbarra l-[tif ta’ [addiema tan-NU b[ala osta;;i. Intant, il-ma;istrati /a[du largumenti ta’ Karadzic dwar Srebrenica, fejn qalu li ‘lprovi mressqa jistg[u jindikaw l-intenzjoni g[al ;eno/idju’ min-na[a tal-imputat. Dan wara li l-ma;istrati sabu li l-provi (fosthom tele-

fonati u laqg[at) jikkontradixxu [afna mill-argumenti ta’ Karadzic fis-sens li hu ‘ma kienx jaf dwar dak li kien qed isir fiz-zoni partikulari’. Fl-istess [in, il-ma;istrati qablu li ma kienx hemm provi li juru ming[ajr [jiel ta’ dubju li twettaq il-;eno/idju fi kwalunkwe mill-muni/ipalitajiet ‘il hinn minn Srebrenica. Il-;uri ta’ Radovan Karadzic issa se jkompli, biddifi]a g[andha tibda tippre]enta l-ka] tag[ha f’Ottubru. L-akku]i fost o[rajn jirrelataw g[all-allegat rwol ta’ Karadzic fil-bumbardamenti kontinwi kontra Sarajevo waqt l-assedju ta’ 44 xahar, fil-bidu tad-disg[inijiet, li kien sewa l[ajja ta’ xi 12,000 ru[. U filwaqt li Karadzic ji/[ad g[al dawn l-akku]i tressqulu anki allegazzjonijiet dwar attakki (bumbardamenti) fuq diversi bliet b[ala parti minn kampanja biex jitke//ew komunitajiet Musulmani u Kroati (tal-Bosnja) minn in[awi li riedu ja[tfu l-qawwiet Serbi-Bosnija/i.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 23 LEJN L-UNJONI EWROPEA

Il-prospetti g[all-Istati tal-Balkani Il-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea g[andhom japprovaw id-de/i]joni biex jibdew negozjati g[al s[ubija ma’ Montenegro waqt is-summit li qed isir fi Brussell, u bil-pro/ess mistenni jwassal g[al aktar riformi demokrati/i fl-Istat ]g[ir li snin ilu kien jifforma parti mill-Jugoslavja antika. Il-Gvernijiet tal-UE proprju jiem ilu kienu qablu dwar innegozjati fost l-insistenza li Montenegro tistimola l-;lieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, minbarra li ta//erta minn ;udikatura indipendenti. Iridu jg[addu s-snin ta’ ta[ditiet qabel Montenegro (popolazzjoni ta’ 680,000 u li di;a qed ju]a l-ewro b[ala kambju uffi/jali ) ja//erta mill-is[ubija fl-UE; bilpro/ess g[andu jsa[[a[ l-istituzzjonijiet demokrati/i fi [danu minbarra li ja;;orna lli;ijiet tal-pajji] skont ilkriterji Ewropej. Il-Ministri g[all-Affarijiet Ewropej mill-Gvernijiet talUE qalu wkoll li rapporti regolari mill-Europol (ilqawwa tal-pulizija panEwropea) dwar Montenegro g[andhom ikunu riveduti waqt it-ta[ditiet tas-s[ubija.

Montenegro kien inqata’ minn mas-Serbja waqt ir-referendum tal-2006 u tTmexxija f’Podgorica tqis ilpro/ess tan-negozjati mal-UE b[ala opportunità ;dida g[al bidliet po]ittivi fis-so/jetà u biex jitwarrbu xi ideat m’humiex daqstant po]ittivi dwar il-pajji]. Intant, pajji]i o[ra filPunent tal-Balkani – u li wkoll jaspiraw li jsiru membri tal-UE – g[adhom ibatu ta[t il-pi] tal-korruzzjoni, li]vilupp problematiku u lkonsegwenzi tal-kollass talFederazzjoni tal-Jugoslavja antika fil-bidu tad-disg[inijiet. Hawnhekk qed nag[tu [arsa ]g[ira lejn il-prospetti ta’ dawn il-pajji]i rigward lUnjoni Ewropea. IS-SERBJA: Il-UE f’Marzu kkonfermat il-kandidatura uffi/jali tas-Serbja g[al s[ubija fejn irrikonoxxiet issnin ta’ programmi g[al bidliet demokrati/i li s-Serbi addottaw mindu qa//tu lilleks-dittatur Slobodan Milosevic. Intant, il-Kap So/jalista Serb Ivica Dacic ilbiera[ ir/ieva l-mandat biex jifforma gvern ta’ koalizzjoni mal-Partit Progressiv talPresident Tomislav Nikolic,

Il-President tas-Serbja Tomislav Nikolic (Reuters)

f’pass li jista’ jqajjem t[assib dwar l-impenn g[all-is[ubija fl-UE anki jekk id-diplomati/i tal-Punent lesti jag[tu l-benefi//ju tad-dubju lill-istess koalizzjoni. Is-So/jalisti, f’Mejju, spi//aw it-tielet flelezzjoni inkonklussiva g[allParlament u Dacic idde/ieda li jappo;;ja lil Nikolic wara li ma riedx jer;a’ jqajjem ilkoalizzjoni mal-Partit Demokratiku liberali. L-ALBANIJA: Il-komuni]mu f’dan il-pajji] ilu li spi//a mill-1991, bl-Albani]i anki jirnexxilhom jissie[bu man-NATO fl-2009. Intant il-

progress lejn s[ubija fl-UE kien imfixkel minn t[assib dwar id-demokrazija, il-kriminalita organizzata u l-korruzzjoni. L-Albanija, li applikat g[all-istatus ta’ kandidat fl2009 di;à kienet di]appuntata darbtejn min[abba nuqqasijiet fil-funzjoni tal-istituzzjonijiet demokrati/i tag[ha li jinkludu l-Parlament. Il-BOSNJA: Il-Bosnja ilha maqsuma f’]ew; re;juni awtonomi mindu ntemmet ilgwerra tal-1992-95 u li dawn jinsabu ta[t l-osservazzjoni ta’ rappre]entant internazzjonali g[all-pa/i u qawwa g[a]-]amma tal-pa/i li llum titmexxa mill-UE. Ir-rivalità bejn il-komunitajiet Serbi, Kroati u Musulmani tibqa’ tfixkel il-progress tal-Bosnja rigward l-UE u meta l-komunitajiet kienu damu sittax-il xahar biex jaqblu dwar gvern /entrali wara l-elezzjoni ta’ Ottubru tal-2010. Il-Gvern il;did Bosnijaku, intant, jittama li japplika g[al s[ubija flUE fil-jiem li ;ejjin. Il-KROAZJA: G[andha tissie[eb fl-UE b[ala t-tieni eks-repubblika Jugoslava ( wara s-Slovenja) mill-1 ta’ Lulju tal-2013. Dan il-pajji] ta’ 4.3 miljuni li nqata’ millJugoslavja antika fil-gwerra

tal-1991-92 g[alaq it-ta[ditiet ta’ s[ubija s-sena l-o[ra u wara ;lieda kontra l-kriminalità u l-korruzzjoni. Jibqa’, intant, t[assib dwar il-korruzzjoni u l-ekonomija lokali. Il-KOSOVO: Minkejja ttamiet g[al futur fl-UE it-triq qed tidher twila g[al dan ilpoplu ta’ 1.7 miljuni li ddikjara l-indipendenza misSerbja fl-2008. Huma biss 22 minn fost is-27 pajji] tal-UE li jirrikonoxxu dan l-Istat ;did u meta l-UE g[adha sal-lum tmexxi missjoni ta’ pulizija u g[all-;ustizzja fit-territorju. Il-Gvern tal-Kosovo anki jrid jestendi l-awtorità g[al art tatTramuntana ddominata misSerbi u li jiffunzjonaw b[ala parti mis-Serbja. Il-MA?EDONJA: G[alkemm tibqa’ kandidat g[al s[ubija fl-UE u nNATO, il-progress g[adu mfixkel minn tilwima antika mal-Gre/ja li qed to;;ezzja g[all-isem proprju ta’ ‘Ma/edonja’. Skont Ateni lu]u tal-isem jimplika ambizzjonijiet territorjali g[allprovin/ja Griega ta’ Ma/edonja u kwa]i g[oxrin sena ta’ ta[ditiet (binNazzjonijiet Uniti b[ala medjatur) ma produ/ew l-ebda ftehim.

IL-LATVJA

IX-XATT TAL-PUNENT

Il-mitt ]jara ta’ Hillary Clinton

}blokk ma’ I]rael^

Dan il-pajji] ]g[ir tal-Balti/i assuma importanza partikulari g[as-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton li l-biera[ ni]let f’Riga g[all-mitt ]jara tag[ha f’pajji] differenti kemm ilha b[ala l-og[la diplomatiku tal-Istati Uniti. Qabel Clinton, l-ebda Segretarju tal-Istat Amerikan ma segwa programm ta’ safar daqstant impenjattiv u din ilbiera[ iltaqg[et ma’ Mexxejja tal-Latvja u studenti universitarji

qabel kompliet tivvja;;a lejn San Pietruburgu fir-Russja. Hillary Clinton kienet anki ]aret ilLatvja fl-1994 b[ala l-mara tal-eks-President Amerikan Bill Clinton, u din ilbiera[ fa[[ret lill-pajji] g[al dak kollu li kiseb ta[t /irkustanzi diffi/li u mindu a//erta mill-indipendenza. It-tragward intant ifisser li Hillary Clinton issa g[addiet lill-eks-Segretarju tal-Istat Madeleine Albright (li serviet ta[t Bill Clinton) b’erba’ pajji]i.

Rapporti qed jg[idu li l-President Palestinjan Mahmoud Abbas g[andu jiltaqa’ nhar il-{add mal-Vi/i-Prim Ministru I]raeljan Shaul Mofaz u bil-laqg[a mistennija tkun l-aktar wa[da ta’ livell g[oli bejn in-na[at mindu sfaxxaw it-ta[ditiet g[all-pa/i fl-2010. In-negozjatur Palestinjan Saeb Erekat [are; b’din l-a[bar u wara t-talba spe/ifika ta’ Mofaz. Madankollu, kelliem g[al Shaul Mofaz la kkonferma u lanqas /a[ad li rran;aw kollox – anki jekk, fl-istess [in, a//enna g[all-fatt li g[addejjin innegozjati mal-Uffi//ju ta’ Abbas bil-[sieb li din il-laqg[a ssir.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

24 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat Sezzjonali

PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet tal-ftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju tal-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor it-tessera li hu mitlub imur fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l-{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m.

{AL QORMI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri tal-Kumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;).

SAN :ILJAN. Membri talKumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda. I}-}URRIEQ. Membri talKumitat Sezzjonali PN se jkunu flUffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda. AVVI}I SO?JALI BEPPE FENECH ADAMI. Il-

{bieb ta’ Beppe Fenech Adami se jorganizzaw Barbecue, illum il:img[a, 29 ta’ :unju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €12 g[attfal ta’ ta[t it-12-il sena. G[all-biljetti /emplu 99493491 jew 79886711.

EDWIN VASSALLO. Il-{bieb

ta’ Edwin Vassallo se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-adulti u €10 g[at-tfal ta’ bejn il-5 u t-12il sena. G[al aktar informazzjoni jew trasport /emplu 21433869.

JASON AZZOPARDI. Il-{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 6 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-:onna talBarrakka t’Isfel. G[all-biljetti /emplu 99841333 jew 21666736. ROBERT ARRIGO. Il-{bieb ta’

Robert Arrigo se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 6 ta’ Lulju fit-8.30 p.m. fil-lukanda Excelsior. Prezz €23 g[all-kbar u €12 g[attfal. G[all-bookings /emplu 23285000.

RA{AL :DID. Il-Kumitat

Sezzjonali PN se jorganizza Barbecue, il-:img[a, 13 ta’ Lulju fit-8 p.m. quddiem l-Uffi//ju PN tal-lokalità. Prezz €15 g[all-kbar u €7 g[at-tfal sa 11-il sena. Biljetti mill-Uffi//ju PN, millhelpers tar-raba’ distrett jew /emplu 99229973, 99057917 jew 79290954.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw :urnata Sqallija, is-Sibt 14 ta’ Lulju. Tluq bil-katamaran g[al Pozzallo fil-5 a.m. u naslu lura Malta fil-11 p.m. }jara fis-suq ta’ Katania, Mount Etna u Auchan Shopping Complex. Prezz €145 u g[all-bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

GEORGE PULLICINO. Il-

{bieb ta’ George Pullicino se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 20 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-Grand Hotel Excelsior, il-Furjana. Prezz €26 g[all-kbar u €14 g[at-tfal ta’ ta[t it-12-il sena. G[al aktar dettalji /emplu 79062222 jew 21344589.

TONIO FENECH. Il-{bieb ta’

Tonio Fenech se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fillukanda Sea Bank, il-Mellie[a. Prezz €15 g[all-kbar u €10 g[attfal ta’ ta[t l-10 snin. G[all-bookings /emplu 27327302, 79927302 jew ibag[tu email fuq fenechtonio@gmail.com.

MARIO GALEA. Il-{bieb ta’ Mario Galea se joganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju g[and Grabiel, Wied il-G[ajn. Prezz €14 g[all-kbar u €5 g[attfal. G[all-biljetti /emplu 22992464, 99487102 jew 79369800, jew ming[and ilhelpers tas-soltu. PETER MICALLEF. Il-{bieb ta’ Peter Micallef se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fit8.15 p.m. fil-Lukanda Pergola, ilMellie[a. G[all-biljetti /emplu 21465070 jew 79460054. CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 21 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. G[al aktar informazzjoni /emplu 79047870. TONIO BORG. Il-{bieb ta’

Tonio Borg se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fil-lukanda Dolmen Resort, ilQawra. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[at-tfal. Biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 79807644.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Pasta Night, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fl-Uffi//ju PN tal-Mosta. Prezz €10 u g[all-biljetti /emplu 79459227 jew 99468624.

CAROLINE GALEA. Il-{bieb ta’ Caroline Galea se jorganizzaw Barbecue, il-:img[a, 27 ta’ Lulju fit-8 p.m. fil-lukanda Pergola, ilMellie[a. Prezz €17, li jinkludi likel u t-trasport. Tfal nofs prezz. G[all-biljetti /emplu 99843564, 99491069 jew staqsu lill-helpers tas-soltu. SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 28 ta’ Lulju fit8.30 p.m. fil-Lukanda Le Meridien, San :iljan. Prezz €20 g[all-kbar u €10 g[at-tfal. G[allbiljetti /emplu 79010504 jew 21228585. JASON AZZOPARDI. Il-{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 4 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fid-Danish Village, l-G[adira. Prezz €18 g[all-kbar u €9 g[at-tfal. G[allbiljetti /emplu 99841333 jew 21666736.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Barbecue, is-Sibt, 11 ta’ Awwissu fit-8 p.m. fil-lukanda Cavalieri, San :iljan. Prezz €22 g[all-kbar u €11 g[attfal ta’ bejn il-5 u t-12-il sena. G[al bookings /emplu 79459227 jew 99468624.

AVVI}I O{RA SAN PAWL IL-BA{AR. IlKumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar flUffi//ju PN tal-lokalità. Dawk interessati g[andhom jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lis-Segretarju Kumitat PN San Pawl il-Ba[ar jew i/emplu 99456411 jew 99642765. Il-Kumitat Sezzjonali PN jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a. IL-G}IRA. Il-bar tal-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn itTnejn u l-{add.

IL-QRENDI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u l-immodernizzar li sar fla[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383. L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN

jixtieq jav]a li l-bar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità re;a’ nfeta[ ta[t management ;did. Il-bar qed ikun miftu[ is-Sibt u l-{add mill-5 p.m. ’l quddiem, u jintwerew log[ob tal-Premier Ingli] u s-Serie A Taljan.

IL-MOSTA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità re;a’ jinsab miftu[ kuljum ta[t management ;did.

TAL-PIETÀ. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikunu servuti appetizers u jintwera l-football live. Qed ikunu organizzati ikliet, fosthom fenkati, la[am ta]-]iemel u majjal mimli. G[all-bookings tistg[u //emplu 99298312 jew 21244956. Il-bar qed ikun miftu[ kuljum mill-5 p.m. ’l quddiem u l-{add anke filg[odu.

TAS-SLIEMA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri tal-Bar talUffi//ju PN tal-lokalità. Kull min hu interessat jista’ jikkuntattja lillPresident tal-Kumitat Sezzjonali PN Sliema fuq 99824277. IlKumitat jirri]erva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik laktar vanta;;u]a. TONIO BORG. Il-Vi/i Prim

Ministru u Vi/i Kap tal-PN Tonio Borg jilqa’ lill-pubbliku fl-uffi//ju tieg[u f’Birkirkara bejn it-8 a.m. u l-10 a.m. G[al appuntament tistg[u //emplu 22042235 jew 21232873.

DAVID AGIUS. Min jixtieq jil-

taqa’ ma’ David Agius jista’ jag[mel dan ming[ajr b]onn ta’ appuntament kull nhar ta’ Tnejn wara l-4 p.m., f’187 Triq Santa Katerina {’Attard jew /emplu 79423101 jew 21417507 g[al appuntament fil-;ranet l-o[ra. David Agius hu Deputat g[as-7 Distrett ({a]-}ebbu;, {ad-Dingli, ir-Rabat, l-Im;arr u l-Imtarfa) u g[all-11-il Distrett ({’Attard, {al Balzan, il-Mosta u l-Imdina).

{’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642. BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. Kull nhar ta’ Tlieta u {amis bejn l-10 a.m. u l11 a.m. u bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 79290954 jew 77290954. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. fl-Uffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’ {amis bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. fl-Uffi//ju PN.


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 25 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Rockna Radio 101 FM, 19>30 Din il-;img[, dan il-programm imtella’ minn

Michael Bugeja (fir-ritratt) qed ji//elebra l-mitt edizzjoni tieg[u. G[al din lokka]joni, fost ilmistednin, se jkun hemm DJ Lito u Noel Mifsud, ilgruppi 3 Steps in China u Unexpected, li se jkunu qed idoqqu live, kif ukoll interventi minn Charles Saliba, Toni Sant u Jon Lukas Woodenman. Baby Boom La 7, 21>10

Film Amerikan li n[adem fl-1987 b’re;ija ta’ Charles Shyer u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Diane Keaton, Sam Shepard u Kristina Kennedy. {ajjet mara b’karriera tinbidel radikalment wara li ta//etta li tibda tie[u [sieb it-tarbija ta’ ku;in tag[ha li jkun miet f’in/ident tat-traffiku. Il-bidla tkun aktar kbira g[all-fatt li sa[ansitra tispi//a tmur tg[ix fil-kampanja minflok fil-belt kosmopolitana ta’ Manhattan. Emozioni Raidue, 23>40

Dokumentarju li j[ares lejn il-karriera tal-kantawtur Gigi d’Alessio (fir-ritratt) li minn kwartier pjuttost fqir ta’ Napli, spi//a biex ta kun/erti kbar li g[amlu su//ess kbir fi bliet b[al Pari;i u New York.

Gli archivi della storia Raitre, 21>05 L-istorja mhux wisq mag[rufa ta’ :ermani]i li ma qablux man-Na]i

u [aduha kontrihom minkejja li kienu jafu li se jbatu /ertu riperkussjonijiet.

L’alba di un giorno nuovo Raiuno, 15>15

Christine Neubauer u Francis Fulton Smith (it-tnejn fir-ritratt) huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film :ermani] tal-2006. Narawhom b[ala t- tobba Katrin u Sam li ja[dmu fi klinika fin-Namibja. Sam ikun sar i[obb lil Katrin, anki jekk jibqa’ ma jurihiex, b’rispett lejn l-eks ra;el tag[ha li kien [abib tieg[u...

Il-festa ta’ San Pietru u San Pawl min-Nadur For/ina NET Television, 19>45

Edizzjoni spe/jali ta’For/ina min-Nadur, G[awdex, fejn se tkun qed ti;i //elebrata l-festa ta’ San Pietru u San Pawl, mag[rufa minn bosta b[ala tal-Imnarja. Il-programm ilaqqag[na mal-persuni li jie[du [sieb jarmaw it-toroq g[all-festa, ma’ membri tal-banda tal-lokal u mad-dilettanti tan-nar. Naraw servizz ta’ interess li se jo[odna fl-istudios tar-radju tal-komunità li nsibu fil-parro//a tan-Nadur. Naraw xeni mill-isba[ tal-ba]ilika maestu]a li hi mog[nija b’[afna pittura ta’ Lazzaro Pisani, u l-pompa li biha ssir din il-festa. Naraw l-aqwa mumenti millpur/issjoni. In-nar inklu] il-kaxxa li ssir fil-[ru; tal-pur/issjoni. Niltaqg[u wkoll mal-Ar/ipriet Dun Jimmy Xerri. Jippre]entaw Charles Saliba u Mireille Bonello.

Vu/i Missjunarja Radju Marija, 21>00 Il-protagonist fil-programm tal-lum se

jkun Fr Richard Ebejer (fir-ritratt), Salesjan. Wara li wettaq [idma ma]-]g[a]ag[ f’Malta, fit-Tune]ija u finNi;erja, fl-2005 ji;i fdat bil-formazzjoni tal-prenovizzi Salesjani fil-Ghana. Fost affarijiet o[ra, hu jispjega linvolviment tas-Salesjani fil-pro;etti li qed iwettqu bl-iskola tas-snajja’ u b’o[ra tal-kompjuters. Barra li jg[allmu lil g[add ta’ subien u bniet, jistinkaw anki biex isibulhom xog[ol.

(ritratt fuq) Il-vara fil-bidu tal-pur/issjoni f’jum il-festa. (Ritratt ta[t) parti mill-pittur tas-saqaf, xog[ol Lazzaro Pisani


IN-NAZZJON

Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

26 TV#Radju

Film tal-bi]a’ Amerikan Underworld - Italia 1, 23.50

06>00

101 Breakfast Club b (b’waqfa g[all-A[barijiet fit-08>00)

09>00 09>05 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Film tal-bi]a’ li n[adem fl-2003 b’re;ija ta’ Len Wiseman u li g[andu lil Kate Beckinsale (fir-ritratt hawn ta[t) fil-parti ewlenija ta’ Selene, vampir gwerriera.

Ikun hemm kunflitt bejn vampiri ta’ razza differenti, biss fin-nofs ikun hemm ukoll Michael, uman li jkun tabib. Il-film hu twil sieg[a u tliet kwarti.

A[barijiet fil-Qosor Programm mu]ikal Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>15 19>30 21>00 23>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 – Frank u Ron (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill:urnali Lokali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet fil-qosor) 09:00 BBC 09:05 – Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet filqosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 Tifkiriet 13:30 - Qari bil-Malti 14:00 A[barijiet 14:05 – E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 – Drivetime (jinkludi 17:00 A[barijiet) 18:00 - Bulettin talA[barijiet 18:15 – - Nwar 19:00 - Focus 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Qari bil-Malti (r) 20:30 - Mill-Parlament 21:00 - BBC News 21:05 - Countdown 22:00 - L-A[barijiet 22:05 Night Moods 23:00 - Xi qrajt, xi smajt 23:00 – Ru]arju 23:30 - Classic Hits. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 Linja Diretta 13:15 - Bla Kantunieri 13:45 - ONE News 14:00 - Maltin Biss 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:30 - Tomatate 17:00 Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:10 - A[barijiet Sportivi 18:15 - Dirett Parlament 18:45 - Mid-Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone (jinkludi 19:45 ONE News) 20:15 Collage 20:45 - Xalata Rock 21:45 - ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - VO’s 24:00 - Bla Kantunieri (r) 02:00 - Weekend Party. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin 12:15 - Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Mu]ajk Rockna Fuzzbox - George Galea Night Style

15:30 – Il-Polz ta/-?ittadin 16:40 - Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:15 – Darek, Flusek u Negozju (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 – Se[er il-Malti 22:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 - Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Teatru Miftu[ 10:00 - Santu Wistin: {ajja u Twemmin 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-:urnali 13:30 – Ktieb fl-Idejn 14:00 BBC News Hour 15:00 Classic FM 19:30 – Biex Hekk Jibqg[u Mag[n 20:00 – {The Soundtrack File 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - E]eri/izzi tarRandan (r) 11:00 - Van;elu {aj 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju l-Erwie[ 13:00 - Shalom 14:30 – Qari tar-Rumanz 15:00 - Kurunella {niena Divina 15:30 - IlMuftie[ tal-G[erf 16:00 – IlKura tal-:nien 17:00 – G[arfuh fil-qsim tal-[ob] 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 - Nixxieg[a Dumnikana 19:30 - Vexillum 20:00 - Alla g[ani fil-[niena 20:30 – Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - Vu/i Missjunarja 22:00 - {ajjitna bil-lejl 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast with Drew 10:30 - Simon Pisani 13:30 – Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 – Dance Top 20 20:00 – Paul Oakenfold 22:00 - Miss Roberta 24:00 – Defected in the House. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-Kumpanija ta’ Tony 13:00 Ejjew G[andi 15:00 - All Time Favourites 17:00 - Melodiji talPassat 18:30 - All Time Favour-ites 22:00 - BeeZee Fridays. Smash Radio • 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 -Radio Motordrome 15:00 - Funky Town 16:30 - DJ My Kill 18:30 Xtravadance.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 - Lenti fuq Ilsienna 11:30 - Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - Sellili 14:00 A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Xarabank 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Modern Lifestyles (r). TVM 2 12:00 - Ripetizzjoni partita Euro 2012 15:00 - A[barijiet 15:05 Dokumentarju 15:15 - Gadgets 15:45 - Waltzing Matilda (r) 16:15 - Venere 17:00 - A[barijiet bl-Ingli] 17:05 - Starboard 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 Dokumentarju 18:00 - Martona Volleyball 20:40 - Xarabank Maratona Volleyball. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:30 - TX (r) 12:00 - Teleshopping 12:45 Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 - Tomatate 17:05 - Teleshopping 17:20 Liquorish Daily Update 17:30 ONE News Update 17:40 Teleshopping 17:55 - Healthy Living 19:00 - Londri 19:20 Minuta Wa[da 19:30 - ONE News 20:05 - Euro Twenty-12 20:35 - Affari Tag[na 23:15 - ONE News 23:45 Minuta Wa[da! 23:50 Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 104.6 Music Entertainment 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:20 - MEP u Int 19:30 {abbejtek (r) 20:30 - MillParlament 21:30 - Dokumentarju 22:00 - News 22:30 - Robert Musumeci Talk Show (r).

Raiuno 06:45 - Unomattina estate (jinkludi Tg 1 fis-07:00, fit-08:00 u fid09:00) 10:00 - Tg 1 10:10 Unomattina vitabella 11:00 Unomattina storie vere 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 economia 14:10 Verdetto finale 15:15 - L’alba di un giorno nuovo. Film 2006 17:15 - Heartland (TF) 18:00 - Il commissario Rex (TF) 18:50 Reazione a catena 20:00 - Tg 1 20:30 - Affari tuoi gold 21:20 Primaserata - Porta a porta 23:55 - Notti Europee 01:00 Tg 1 notte 01:35 L’appuntamento. Raidue 07:10 - Vite sull’onda (sitcom) 07:30 - Cartoons 09:45 - Zorro (TF) 10:20 - La complicata vita di Christine (TF) 10:40 - Tg 2 insieme estate 11:25 - Il nostro amico Charly (TF) 12:10 - La nostra amica Robbie (TF) 13:00 Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 e... state con costume 13:50 - Tg 2 Eat Parade 14:00 - Dribbling Europei 14:45 - Senza traccia (TF) 15:30 - Guardia costiera (TF) 16:15 - The Good Wife (TF) 17:00 - One Tree Hill (TF) 17:45 - Tg 2 Flash L.I.S. 17:50 Tg 2 sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - NCIS Los Angeles (TF) 22:40 - Brothers & Sisters (TF) 23:25 - Tg 2 notizie 23:40 - Emozioni - Gigi d’Alessio 00:50 - Tg Parlamento 01:00 Hawaii Five-0 (TF) 02:00 Destinazione Sanremo. Film ’59. Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agorà 10:00 - La storia siamo noi 11:15 - Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 - sport 12:45 Sabrina, vita da strega (sitcom) 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Piazza affari 15:00 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - Sindrome cinese. Film ’79 17:50 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:20 - Tg regione 20:00 - Stadio Europa 20:25 - Blob 20:35 - Un posto al sole 21:05 - Gli archivi della storia 23:25 - Tg3 linea notte 24:00 - 6 miliardi di altri 00:55 - Zettel - La filosofia del movimnento

01:30 - Per raggiungere la nave. Film ’66. Canale 5

08:00 - Tg 5 mattina 08:35 - Le orribili vacanze della Banda Jonsson. Film 2004 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 - Centovetrine 14:45 - Pomeriggio Cinque cronaca 16:50 - Gli angeli di Lisa. Film 2008 18:45 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 Veline 21:10 - L’amore è eterno finché dura. Film 2004 23:35 Supercinema 23:55 - Tg 5 notte 00:25 - Veline 01:10 - Quai n. 1. Rete 4 07:45 - Più forte ragazzi (TF) 08:40 - The Sentinel (TF) 09:50 Detective Monk (TF) 10:50 Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Cuore contro cuore (TF) 12:55 - Distretto di polizia (TF) 13:50 - Il tribunale di Forum 15:35 - My Life - Segreti e passioni (soap) 16:05 - Sangue e arena. Film ’41 18:55 - Tg 4 19:35 - Ricette di sera 19:45 Tempesta d’amore (soap) 20:30 La signora in giallo (TF) 21:00 Le indagini di padre Castell (TF) 23:45 - La moglie in bianco... l’amante al pepe. Film ’80. Italia 1 08:10 - Cartoons 10:30 Dawson’s Creek (TF) 12:25 Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:30 - Grand Prix 13:55 Motociclismo. GP d’Olanda 16:00 - Le cose che amo di te (TF) 16:45 - Mammoni-Short (reality) 17:10 - Friends (sitcom) 17:35 - Mercante in fiera 18:30 Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: NY (TF) 21:10 - V - Visitors (TF) 23:50 Underworld. Film 2003 02:00 Saving Grace (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Ti ci porto io (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:10 -Il federale. Film ’61 16:10 L’Ispettore Barnaby 18:00 - I menu di Benedetta 18:55 - Cuochi e fiamme 20:00 - Tg La 7 20:30 Otto e mezzo 21:10 - Baby Boom. Film ’87 23:30 - Sotto canestro 24:00 - Tg La 7 00:05 - Tg La 7 sport 00:15 - Halifax (TF).


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

TV#Radju 27 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - 7F 11:45 Reporter 12:00 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 - Niskata 15:00 - Teleshopping 16:30 Valletta Side 17:30 - Cachet 18:15 - F. News 18:30 - (ikompli) Cachet 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Sfera 23:15 - F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 - Romantica 17:00 Teleshopping 18:00 Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 11:55 - Beautiful 12:20 Centovetrine 12:45 - Glam God 13:35 - Giro giro bimbo 14:00 Una mamma per amica (TF) 14:50 - Giudice Amy (TF) 15:40 - The OC (TF) 16:30 - Men in Trees (TF) 17:20 - Chante (TF) 17:40 - Dharma and Greg (sitcom) 18:00 - Uomini e donne 19:20 - Giro giro bimbo 19:40 The OC (TF) 20:20 - Una mamma per amica (sitcom) 21:10 - The Tudors (TF) 22:50 Uomini e donne. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Bobinogs 07:30 - Gigglebiz 07:45 - Teletubbies 08:10 Jackanory Junior 08:25 - Little Robots 08:35 - Keeping up Appearances 09:05 - Lab Rats 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Monarch of the Glen 12:10 - Peckham Finishing School for Girls 13:00 - The Old Guys 13:30 - Keeping up Appearances 14:00 - The Weakest Link 14:45 EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - The Inspector Lynley Mysteries 16:30 - Peckham Finishing School for Girls 17:25 - The Weakest Link 18:10 Walk on the Wild Side 18:40 Doctors 19:10 - Doctor Who 20:00 - The Royle Family 20:30 - Twenty Twelve 21:00 - New Tricks 21:50 - The Impressions

Show with Culshaw and Stephenson 22:20 - ’Allo, ’Allo!

22:55 - Live at the Apollo - Little Britain.

23:40

TCM 07:35 - Gunsmoke 08:35 Rawhide 09:35 - The Four

Horsemen of the Apocalypse. Film ’62 (A) 12:30 - Bells of Coronado. Film ’50 13:45 Gunsmoke 14:50 - Rawhide 16:00 - White Comanche. Film ’67 17:50 - The Savage Guns. Film ’62 (U) 19:25 - The Man From Utah. Film ’34 20:25 Murder, She Said. Film ’61 (PG) 22:00 - 16 Blocks. Film 2006 (12) 23:55 - My Cousin Vinny. Film ’92 (15). MGM Movies 07:45 - Ghoulies. Film ’85 (15) 09:05 - Comes a Horseman. Film ’78 (15) 11:00 - One More Time. Film ’70 (U) 12:30 Double Deception. Film ’93 14:05 - In His Life: The John Lennon Story. Film 2000 15:35 Stanley & Iris. Film ’90 (15) 17:20 - Kidnapped. Film ’87 (15) 19:00 - Desperate Hours. Film ’90 (15) 20:45 - MGM’s Big Screen 21:00 - 10 to Midnight. Film ’83 (15) 22:40 - Eureka. Film ’83 (15). Diva Universal 07:00 - Rex: A Cop’s Friend 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:55 - McLeod’s Daughters 11:55 - ER 12:55 - Quincy, M.E. 14:00 - JAG 16:00 - Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 JAG 19:00 - Ironside 20:00 Quincy, M.E. 21:00 - Agatha Christie’s Poirot 22:53 - Parole D’Amore 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Bitter Tears 08:10 - Extreme Fishing with Robson Green: Zimbabwe and Zambia 09:05 Mythbusters: Earthquake Machine 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Ring of Fire 11:50 Wheeler Dealers: Land Rover Defender 12:45 - Fifth Gear 13:40 - American Chopper: Mountain Creek Bike 14:35 Dirty Jobs: Scrapple Maker 15:30 - Mythbusters: Superhero Hour 16:25 - Deadliest Catch: Day of Reckoning 17:20 -

Extreme Fishing with Robson Green 18:15 - River Monsters: Freshwater Shark 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They

Do It? 20:05 - Curiosity: I, Caveman 21:00 - Swamp Loggers: Crisis of Faith 21:55 Stan Lee’s Superhumans: Human Wolf 22:50 - A Haunting: The Presence 23:45 - A Haunting: The Dark Side. Melita Movies 09:45 - Beverly Hills Chihuahua 2 11:10 - Diary of a Wimpy Kid 12:45 - The Karate Kid 15:05 Our Family Wedding 16:50 - The Bone Collector 18:45 - Angels & Demons 21:00 - The Sorcerer's Apprentice 22:50 - When A Man Loves A Woman 00:55 - Buried Alive. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 Brothers and Sisters 12:15 Chuck 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Gossip Girl 16:45 Alcatraz 17:30 - Amazing Race 18:15 - Days of Our Lives 19:05 - Films & Stars 19:35 - Person of Interest 20:30 - Glee 21:15 Gossip Girl 22:00 - Top Gear 23:05 - The Mentalist 23:50 How I Met Your Mother 00:15 2 Broke Girls 00:40 - Hung 01:10 - Bored To Death. Biography Channel 07:00 - Eye for an Eye 12 07:30 - America’s Court with Judge Ross 08:00 - Holidate: Los Angeles/New York 09:00 Hoarders: Michelle and Kim 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Courtney Schulhoff 11:00 Eye for an Eye 12 11:30 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Little Miss Perfect: Trinity and Taylor. Pawn Stars: 13:00 - Bumpy Ride 13:30 Luck of the Draw. John Edward Cross Country: 14:00 - The Light 15:00 - Four Psychics. 16:00 Snapped: Women Who Kill: Courtney Schulhoff 17:00 Hoarders: Michelle and Kim 18:00 - Holidate: Los Angeles#New York. Pawn Stars: 19:00 - Bumpy Ride 19:30 Luck of the Draw. 20:00 Hoarders: Michelle and Kim 21:00 - Little Miss Perfect: Trinity and Taylor 22:00 Hardcore Pawn 22:30 - Hardcore Pawn: Crazy Cash 23:00 - Lady Hoggers: Wild Florida 23:30 Parking Wars.

21>30 21>32 23>00 23>30

17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:35 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 Barney and Friends 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Pingu 20:40 - Tiny Planets 20:45 - Tork 21:00 - Monkey See Monkey Do 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Monkey See Monkey Do. Disney Channel 09:00 - Lemonade Mouth 10:40 - Shake It Up 11:30 - ANT Farm 12:20 - Jessie 13:10 - Good Luck Charlie 14:00 - Wizards of Waverly Place 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - So Random 16:00 - Ratatouille (U) 17:45 - Jessie 18:05 - Cars Toons 18:10 - ANT Farm 18:35 - Good Luck Charlie 19:25 - So Random 19:50 - Lemonade Mouth 21:30 - Good Luck Charlie 21:55 -

Wizards of Waverly Place

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Afrodite Teleshopping Bla Kumment Destinations (r) Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla Be PM for a Day NET News Flusek Minn Varsavja sa Kiev NET News For/ina - Festa San Pietru u San Pawl, in-Nadur NET News (ikompli) For/ina NET News Maratona tal-Volleyball

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:00 - European Champ. Athletics: Day 3 (live) 14:00 Photo Finish 14:15 - European Women’s U#17 Champ., Football: F. (live) 16:15 European Champ. Athletics 16:45 - Photo Finish 17:00 European Champ. Athletics: Day 3 (live) 21:45 - Football 22:15 - European Women’s U#17 Champ., Football 23:00 Football. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 18: Stoke C. v Tottenham H 09:00 Serie A: Rd 20: Fiorentina v Siena 11:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Highlights Day 4 12:00 - Barclays PL: Wk 19: Wolves v Stoke C. The Champ.: Wimbledon 2012: 14:00 - Day 5 (live) 22:30 Highlights Day 5 23:30 - Day 5. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - PGA Irish Open: Day 1 12:00 - Serie A: Rd 22: Fiorentina v Udinese 14:00 The Champ.: Wimbledon 2012: Day 5 (live) 22:30 - Roma Channel.

Melita Sports 2 12:00 - NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r) 14:35 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 15:40 America's Cup: World Series: Newport: Day 1 (r) 17:45 2012 Alpari World Match Tour: Korea: Day 1 (r) 19:50 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 20:55 Carling Cup: Rd 5: Arsenal v Man. C.: dtd. 29.11.11 (r) 22:45 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings 01:20 Cape Epic: 2012: South Africa: ep. 02 (r). Melita Sports 10 17:50 - La Liga: Malaga v Barcelona: dtd. 22.01.12 (r). America's Cup: World Series: Newport: 19:35 - Day 1 Highlights (r) 20:00 - Day 2 (live). 22:00 - Copa Libertadores: F.: 1st Leg (r) 00:30 - NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r).

GO Sports 6 15:00 - PGA Irish Open: Day 2 (live) 19:00 - MUTV.

Malta Stars 08:00 - Boxing: Prize Night: Dolmen dtd. 11.05.12 (r) 09:45 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Xaghra Utd (r) 11:30 - U*BET FA Trophy: Balzan v Floriana: dtd. 21.01.12 (r) 13:45 Football Nurseries (r) 14:20 MOC Olympic Special (r) 14:55 - Malta Rugby Football Union: Overseas v Alligators: dtd. 27.03.12 (r) 16:30 - Malta Basketball Assoc.: Luxol v Depiro (r) 18:00 - Boxing: Prize Night: Dolmen dtd. 11.05.12 (r) 19:45 - Melita GFA 1st Div.: SKVW v Xaghra Utd (r) 21:30 - U*BET FA Trophy: Balzan v Floriana: dtd. 21.01.12 (r) 23:45 Football Nurseries (r) 00:20 MOC Olympic Special (r) 00:55 - Malta Basketball Assoc.: Luxol v Depiro (r).

Melita Sports 1 08:00 - Carling Cup: Rd 5 Arsenal v Man. C.: dtd. 29.11.11 (r) 09:55 - La Liga: Mallorca v Athletic Bilbao: dtd. 04.12.11 (r) 11:50 - Bundesliga: 1.FC Koln v BR. Monchengladbach: dtd. 25.11.11 (r) 13:45 - npower Champ.: West Ham Utd v Reading: dtd. 31.03.12 (r) 15:45 - WWE: NXT (r) 16:35 - NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r) 19:15 - WWE: RAW. America's Cup: World Series: Newport: 20:05 - Day 1 Highlights 20:30 - Day 2 (live). 22:35 - WWE: RAW (r) 23:25 NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r).

Football Stars 1 08:00 - Carling Cup: Rd 5: Arsenal v Man. C.: dtd. 29.11.11 (r) 09:55 - La Liga: Mallorca v Athletic Bilbao: dtd. 04.12.11 (r) 11:50 - Bundesliga: 1.FC Koln v BR. Monchengladbach: dtd. 25.11.11 (r) 13:45 - npower Champ.: West Ham Utd v Reading: dtd. 31.03.12 (r) 15:45 - WWE: NXT (r) 16:35 NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r) 19:15 - WWE: RAW. America's Cup: World Series: Newport: 20:05 Day 1 Highlights 20:30 - Day 2 (live). 22:35 - WWE: RAW (r) 23:25 - NBA F.: Game 7: Miami @ Oklahoma (r).

GO Sports 3 14:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 5 (live) 22:30 - Inter TV. GO Sports 4 14:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 5 (live) 22:30 - Juventus TV.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Monkey See Monkey Do 12:45 - Oswald 13:00 - Barney and Friends 13:25 - Dougie in Disguise 13:35 Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 Pingu 14:30 - Tiny Planets 14:35 - Pingu 14:40 Monkey See Monkey Do 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dougie in Disguise 15:30 The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 Pingu 16:10 - Tiny Planets 16:15 - Pingu 16:20 Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>40 16>45 17>00 17>50 18>00 18>10 18>40 19>00 19>45

GO Sports 5 14:00 - The Champ.: Wimbledon 2012: Day 5 (live) 22:30 - LFC TV.


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

28 Passatemp Sudoku

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. U rana b’xi mod,

10. 11. 12. 14. 16. 17.

Weqfin>1. Sewwa t-tilwim (6) 2. Dg[ajjef f’xog[lu (6) 3. Fuq vapur, tren jew ajruplan (6) 4. Iggrassa l-arblu taddg[ajsa (6) 8. Naddaft mill-frieg[i []iena (5) 9. Xag[ar li jitla’ f’wi// lir;iel (5) 12. Xabla ta’ daqs kbir g[al ximitarra (6) 13. Stokkja (6) 14. Xerref mill-g[oli (6) 15. Theddida ta’ “Ag[mel kif g[edtlek, inkella nikxfek…” (6) Soluzzjoni tal-biera[

Soluzzjonijiet

Karattri mag[rufa

7.

Fornut bil-g[odod me[tie;a (5)

Tliet kwadretti huma identi/i f’din l-istampa. Ara ssibx liema huma.

1. Don Quixote — Don Quixote de la mancha, Miguel Cervantes. 2. Long John Silver — Treasure Island, Robert Louis Stevenson. 3. Gulliver — Gulliver’s Travels, Jonathan Swift. 4. Sherlock Holmes — The Adventures of Sherlock Holme, Sir Arthur Conan Doyle.

6.

naqtg[u xitla li tikber fix-xott, qalb il-blat? (5) Raxkatura ;ejja minn /erta bxara? (5) Irran;a xag[rek u ag[mel il-ferq dritt (5) Xadin imdaqqas talAfrika (5) Xog[ol letterarju serju miktub g[all-palk (5) Jitqieg[du [dejn xulxin bejn travu u ie[or (5) Tarf fit-tul fejn tispi//a l[a;a (5) {biebi li nag[milha mag[hom ta’ spiss (5) Bniedma li g[andha sens ta’ [niena u tieba (5)

18.

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Kwadri identi/i

Mimdudin>5. Ziklu; 6. Aspra; 7. Palju; 10. Lajma; 11. Drapp; 12. Wadaf; 14. Vasti; 16. Kalma; 17. Laqqa’; 18. Iskot. Weqfin>1. Kzazel; 2. Rumana; 3. Bajjad; 4. Zappap; 8. Bjuda; 9. Lapsi; 12. Wa[[lu; 13. Ftakar; 14. Vampir; 15. Intatt.

2E – 4B – 8E

Kwadri identi/i

G[at-tfal

20 differenza

Dawn i]-]ew; xeni jidhru identi/i imma dik tan-na[a t’isfel ma taqbilx ma’ dik ta’ fuq f’g[oxrin differenza. Ara ssibhomx kollha. Ice-cream maze 20 differenza

Id[ol minn mal-vle;;a fuq nett u wara dawra mhux [a]in g[andek to[ro; minn mal-vle;;a n-na[a t’isfel.

Karattri mag[rufa

Kapa/i tg[id min huma dawn l-erba’ karattri me[udin minn kotba mag[rufa? X’jismu l-ktieb u min hu l-awtur?

Sudoku

Ice-cream maze


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Klassifikati 29 PROPRJETÀ Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem il-ba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tassodda. ?emplu 79843698.

Marsalforn

FLATS moderni g[al ville;;jatura bil-veduta talba[ar u T.V. socket. Prezzijiet moderati. ?emplu 21896768, 27896768 jew 21558861.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ dawl, ilma, xog[ol ta’ tik[il u tibjid, qlug[ ta’ madum. ?emplu 79973566 jew 27659116.

G[al kull xog[ol

POST g[all-kiri g[al u]u esklussiv g[al kummer/. Area 54 metru kwadru. G[al aktar informazzjoni ikteb P.O. Box 284 ‘In-Nazzjon’.

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Il-Fgura

Nixtri

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

G{ALL-KIRI Il-Belt Valletta

{ANUT ;did fis-suq Class 4 lest minn kollox tajjeb g[al kull negozju, bil-fire alarm, cameras, toilet, e//. Bla rigal. Livell mat-triq, bil-parapett 33x20 pied, ;ewwa 22x30 pied u isfel 35x22 pied. ?emplu 99442591.

KAROZZI u trakkijiet g[alliskrap, magni, bibien u twieqi (aluminju u [adid), ram a[mar u isfar u stainless steel. In[allas kontanti. ?emplu 79430366, 99469467 jew 27430366.

Nixtri

KOTBA gwida fuq pajji]i u bliet differenti fl-Ewropa u lil hinn. ?emplu 79422620.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]-

}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and

PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta.

Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Biljetti tat-tombla

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[allgosti tag[kom, kostum talKarnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U Xufier G{AS-servizz tal-meals on wheels. Dettalji minn MCC

Flat 8, 17, Triq Santa Monica, Gwardman;a. ?emplu 21230181.

Jin[tie;u

NIES ja[dmu b[ala shutterers full-time fuq sit ta’ kostruzzjoni. ?emplu 99803542.

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b’10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

Mastrudaxxa

Boxing

BIEX ibig[ prodotti u makkinarju relatati mal-kostruzzjoni lil periti, designers u kuntratturi. Ibag[tu SMS fuq 79486820 jew email fuq ol@patabone.com.

72 video bil-magazines dwar l-aqwa boxers. €50 kollha, u tapit 275cm x 315cm a[dar bil-wine €30. ?emplu 21245433.

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.

Salesperson


IN-NAZZJON Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

Festi 31 minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

I//elebrata l-festa tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl Il-festa tradizzjonali talImnarja hi marbuta malfesta tal-Appostli San Pietru u San Pawl u din ti;i //elebrata fil-Knisja Kolle;;jata u Ba]ilika tanNadur, G[awdex. F’dan iljum kull min i]ur ilBa]ilika ta’ San Pietru u San Pawl fil-Belt talVatikan kif ukoll fin-Nadur jista’ jirba[ l-Indul;enza Plenarja. L-Indul;enza Plenarja hi marbuta ma’ San Pietru u San Pawl u tista’ tinkiseb f’pajji]na frott talaggregazzjoni spiritwali u unika li l-Ba]ilika tanNadur g[andha malBa]ilika tal-Vatikan ta’ San Paolo Fuori Le Mura f’Ruma, fejn jinsabu meqjuma l-oqbra ta’ dawn i]-]ew; qaddisin kbar. Illum hu jum il-festa u fid-9 a.m. jibda l-pontifikal solenni li se jitmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech, li se jkun akkumpanjat

b’rappre]entanza talKapitlu tal-Katidral bissehem ta’ Monsinjur Ar/ipriet u l-kleru talParro//a. Waqt din il-quddiesa pontifikali solenni se ti;i segwita l-quddiesa ta’ Mro :u]eppi Camilleri bissehem tal-Kor Jubilate Deo ta[t id-direzzjoni talMaestro di Cappella, ilKanonku :u]eppi Grech li se jkun assistit minn Mro Antoine Theuma. Wara l-omelija Monsinjur Isqof Mario Grech se jag[ti r-rikonoxximent ‘Qalb :eneru]a’ imniedi millParro//a lit-tifel jew tifla rebbie[a li matul is-sena tkun uriet il-;enero]ità ma’ minn hu inqas ixxurtjat. Fi tmiem il-pontifikal solenni tindaqq l-antifona lillAppostli San Pietru u San Pawl. Fis-6.30 p.m. jibda l-kant tal-g[asar li se jkun presedut minn Monsinjur Ar/ipriet Jimmy Scerri bis-

sehem tal-Kapitlu talKolle;;jata Ba]ilika, imbag[ad jitkanta l-kant tas-Salve Re;ina u antifona lill-Appostli San Pietru u San Pawl. Fit-8 p.m. jsir il-[ru; talpur/issjoni tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Fil-[ru; il-Banda Mnarja tan-Nadur se doqq l-Innu ‘Divi Sovrani’ tal-Ar/ipriet Dun Anton Camilleri. Ilpur/issjoni titmexxa minn Monsinjur Ar/ipriet Jimmy Scerri. Fid-d[ul tal-pur/issjoni titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni ewkaristika. Festi ta

barra

:

Dalg[odu fil-11.30 a.m. jibda mar/ briju] millBanda Sant’Elena ta’ Birkirkara u mill-Banda }ejtun. Illejla jie[du sehem ilbaned Mnarja tan-Nadur, Prekursur tax-Xewkija u Ite Ad Joseph tal-Qala, G[awdex.

U fl-Imdina wkoll Fil - Katidral tal - Imdina llum qed issir il - festa tal Appostli San Pietru u San Pawl . Dalg[odu fis - 7 a . m . jibda l - kant tal - lawdi u fit 7 . 45 p . m . tibda [ier;a l pur/issjoni bir - relikwi mill - Katidral g[all - Knisja Parrokkjali ta ’ San Pawl u

lura g[all - Katidral bis sehem tal - Kapitlu Metropolitan u l - Ar/ikon fraternità ta ’ San :u]epp tar - Rabat . Fid - 9 . 30 a . m . jibda l pontifikal solenni u jmexxi Monsinjur Ar/isqof Paul Cremona

bis - sehem tal - Kapitlu Metropolitan . Fil - 5 p . m . jibdew is sekondi vespri mill Kapitlu Metropolitan , issir ir - repo]izzjoni tar - relikwi u ssir /elebrazzjoni ewkaristika . Fis-6 p.m. tibda quddiesa.

L-istatwa tal-Appostli Martri San Pietru u San Pawl flimkien mal-Ispirtu s-Santu forma ta’ [amiema

‘For/ina 2012’ fuq NET Television min-Nadur Il-programm ‘For/ina 2012’ fuq NET Television illejla se jkunu min-Nadur biex ixandar il-festa tal-Appostli San Pietru u San Pawl b’mod dirett.

Ir-Rabat

Il-Belt Valletta

Programm annwali mill-Banda Dekana u ?ittadina l’Isle Adam

Serata mu]iko-letterarja f’;ie[ l-Omm u :miel il-Karmelu

B[al kull sena l-G[aqda Mu]ikali l’Isle Adam tarRabat tal-Imdina se tippre]enta l-kun/ert annwali tag[ha llum il:img[a 29 ta’ :unju fis7.30 p.m. fl-okka]joni tasSolennità tal-Martirju talAppostli San Pietru u San Pawl. Il-kun/ert se jsir f’Misra[ is-Saqqajja, ir-Rabat. Ilmu]ika se tkun minn opera, innijiet, g[a]la ta’ mu]ika

tal-films b[al The Lord of the Rings kif ukoll bosta g[anjiet popolari Maltin. Flimkien mal-Banda Dekana u ?ittadina l’Isle Adam se jie[du sehem ukoll il-kantanta Ritienne Azzopardi u Ta’ Verna Folk Band ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Joseph Galea. Wara li jintemm il-kun/ert vokali u strumentali jibda mar/ mis-Saqqajja sa Palazzo Xara.

Bdil tal-[in tal-programm ‘Mar/i u Bandalori’ fuq Radio 101

Il-programm popolari ‘Mar/i u Bandalori’ li jixxandar fuq Radio 101, b’effett minn nhar il-{add 1 ta’ Lulju, se jibda jixxandar kull nhar ta’ {add fit-8.30 a.m. Il-programm g[andu produzzjoni u pre]entazzjoni tieg[i, Joe Chetcuti.

G[ada se jitella’ kun/ert mu]iko-letterarju flokka]joni tal-wasla mir-restawr tal-vara talMadonna tal-Karmnu bil-parte/ipazzjoni talorkestra Valletta Ensemble u l-kor Sancto

Sepulcrum fis-Santwarju tal-Ba]ilika talMadonna tal-Karmnu, il-Belt. Dan se jsir fis7.15 p.m. u jippre]entaw is-serata Joe Chetcuti u Mariella Spiteri.

Bormla

CD ‘G[idtilna Kelma’ – ;abra ta’ innijiet ewkaristi/i Fl-okka]joni tal-150 sena mit-twaqqif tal-Banda San :or; ta’ Bormla kif ukoll flokka]joni tal-festa ta’ Pentekoste li kienet i//elebrata f’Bormla, il-kumitat taddirezzjoni tal-Banda San :or; ta’ Bormla g[adu kemm [are; CD bl-isem ‘G[idtilna Kelma’ li ti;bor fiha xejn

inqas minn 16-il innu, fosthom dawk l-aktar popolari. Flimkien mal-Banda San :or; li kient ta[t id-direzzjoni tas-Surmast Ray Sciberras, [a sehem ukoll il-Kor Bormli] Tota Pulchra ta[t it-tmexxija ta’ Walter Tonna. Din is-CD tista’ tinxtara mill-Ka]in tal-Banda San

:or; ta’ Bormla, mi/-?entru 19 ta’ Novembru kif ukoll mill-[anut ‘Hill Side Bazaar’ jew billi wie[ed i/empel 79092443. Din hi it-tielet CD li qed jo[ro; il-kumitat wara dik tal-mar/i briju]i u id-double CD tal-mar/i funebri. Barra li hi rigal lil dawk iddilettanti tal-mu]ika sagra,


Il-:img[a, 29 ta’ :unju, 2012

32 Lokali

Aktar ta[ri; spe/jalizzat g[all-[addiema tal-Isptar Mater Dei Sitt professjonisti jlestu kors fil-Baromedicine Wara ta[ri; estensiv fil-kura li ting[ata mill-Hyperbaric Unit, professjonisti li ja[dmu f’din it-taqsima ng[ataw /ertifikat li jikklassifikahom fost l-aktar im[arr;a filBaromedicine. Il-Ministru tas-Sa[[a, lAnzjani u l-Kura fil-Komunità, Joe Cassar, ippre]enta /ertifikat lil tim ta’ sitt professjonisti, bejn infermiera u technicians. Il-kors hu organizzat fuq livell Ewropew mill-European Committee of Hyperbaric Medicine u jipprepara lillprofessjonisti fuq l-operat, standards u l-a[[ar ri/erka f’dan il-qasam. Il-Hyperbaric Unit [a spinta ’l quddiem hekk kif infeta[ l-

Isptar Mater Dei bl-investiment ta’ wa[da mill-aktar chambers moderni li hawn disponibbli. IlGvern [atar ]ew; konsulenti li jie[du [sieb it-tmexxija tattaqsima li ssarraf f’]ieda fisservizzi g[all-pazjenti. IlHyperbaric Unit f’Mater Dei, li sar b’investiment ta’ miljun u nofs ewro, jimpjega g[axar persuni. Hawn, pazjenti li jkunu qed isofru minn nuqqas ta’ ossi;nu, b[al fil-ka] ta’ g[addasa li jog[dsu fil-fond u persuni dijabeti/i li jsofru minn xi ferita, fost l-o[rajn, ikunu jistg[u ji;u ttrattati. B[alissa dan il-unit, li ja[dem 24 sieg[a kuljum sebat ijiem fil-;img[a, qed jikkura 20 persuna kuljum.

Minbarra li hu mg[ammar bl-a[jar teknolo;ija, issa l-Hyberbaric Unit g[andu wkoll [addiema spe/jalizzati f’dan il-qasam

media•link COMMUNICATIONS

2012_06_29  
2012_06_29  
Advertisement