Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,139

€0.55

L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Terremot ie[or jhe]]e] lill-Italja Terremot qawwi ie[or laqat ir-re;jun ta’ Emilia-Romagna fejn mifhum li mietu talanqas [mistax-il ru[ u bl-a[[ar rapporti jikkonfermaw numru ta’ nies mirdumin ta[t it-terrapien. L-a[[ar the]]i], li rre;istra 5.8 fuq lIskala Richter, rieg[ed l-istess zoni fejn terremot ie[or, fl-20 ta’ Mejju, kien [alla seba’ mejtin u qered numru ta’ bini. It-terremot tal-biera[, sadattant, ukoll [alla l-[sarat sostanzjali, bil-bini stori/i, inklu]i knejjes, li ;arrbu l-[sarat kbar g[axart ijiem ilu, jispi//aw jikkrollaw flin[awi ta’ Mirandola, Finale Emilia, San Felice u Cavezzo. L-ibliet ewlenin ta’ Milan u Bologna wkoll the]]ew fit-terremot li laqat fil-fond lejn it-Tramuntana ta’ din l-a[[ar belt u xi sittin kilometru lejn il-Lvant ta’ Parma. Filfatt, il-qawwa tat-terremot kienet tant li n[asset ukoll fl-in[awi ta’ Venezja u fitterritorji Taljani mal-fruntiera tal-Awstrija. It-terremot ewlieni sadattant [oloq paniku fost in-nies bit-the]]i] tal-art sekondarju j]idu mas-sens tal-bi]a’ u l-in/ertezza u bil-Prim Ministru Taljan Mario Monti jinsisti li l-Istat g[andu ja[dem u jistinka lejn sitwazzjoni ta’ normalità f’re;jun millaktar importanti g[all-Italja. Ara wkoll pa;na 18

Is-Segretarju :enerali tal-PN Paul Borg Olivier iniedi inizjattiva o[ra fis-social media Be PM for a day, flimkien ma]-]ag[]ug[ Matthew Calleja (Ritratt> Michael Ellul)

Kun Prim Ministru g[al ;urnata Inizjattiva o[ra kreattiva mill-PN biex jisma’ u jkun vi/in in-nies F’inizjattiva o[ra innovattiva u kreattiva li tnediet ilbiera[ millPartit Nazzjonalista, qed ting[ata lopportunità unika lil persuna li g[al ;urnata tg[ix ir-realtà ta’ Prim Ministru u tesperjenza l-[ajja talisfidi u tad-de/i]jonijiet tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi.

‘ Be PM for a day ’ hi inizjatti va o[ra , li t[abbret ilbiera[ mis - Segretarju :enerali tal - PN , Paul Borg Olivier , minn sen siela ta ’ inizjattivi li qed iniedi l - PN mhux biss biex ikun qrib in - nies i]da wkoll biex jisma ’ aktar ideat , [sibijiet u inizjattivi

Tinbidel il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni

L-Air Malta f’Benga]i

Ara pa;na 8

Ara pa;na 32

L-Oppo]izzjoni Laburista tit[alla tbiddel il-mozzjoni dwar il-Ministru Carm Mifsud Bonnici

L-Air Malta ter;a’ tibda ttir lejn Benga]i wara erba’ snin u se tkun la[qet it-total ta’ 1.5 miljun passi;;ier li ;arret lejn il-Libja

li n - nies jixtiequ jaraw fil - poli tika . I]-]ag[]ug[ Matthew Calleja ta d-dettalji kif wie[ed jista’ jesperjenza mill-vi/in ir-realtà ta’ ;urnata ta’ [idma impenjattiva tal-Prim Ministru. g[al pa;na 3


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

2 Lokali

{idma biex ikunu m[arsa l-interessi tal-istudenti minn Angelo Micallef

Je[tie; li jkun hemm [idma kollettiva biex ikun assigurat li l-interess tal-istudenti jibqa’ dejjem /entrali fit-tag[lim. Hekk sa[qet il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina meta kienet qed tindirizza Konferenza Nazzjonali organizzata mill-union tal-g[alliema lMUT. Konferenza li matulha l-MUT ippre]entat st[arri; li sar dwar is-sistema tal-kulle;;i. Il-Ministru Cristina sa[qet li l-gvern irid jara li kull min hu involut filpro/ess edukattiv ikun parte/ipi fil-

pro/ess ta’ riforma. Qalet li hu ta’ t[assib meta wie[ed jinnota li g[ad hemm min ma fehem xejn mir-riforma i]da sostniet li ebda kumment li [are; mill-ist[arri; ma hu irrelevanti. Dolores Cristina qalet li xog[olha ma kienx li tir/ievi l-prosit i]da li tkompli l[idma biex dak li jista’ jitjieb ikompli ji;i mtejjeb. Hi kkonkludiet li l-edukazzjoni dejjem g[addejja minn evoluzzjoni u li kieku ma jkunx hekk kieku l-edukazzjoni tista;na. Fil-konferenza [a sehem ukoll il-kelliem

Laburista g[all-edukazzjoni Evarist Bartolo li esprima t-t[assib tieg[u g[all-fatt li flistudju ftit li xejn ting[ata attenzjoni lil kulle;;i. Hu g[amel numru ta’ mistoqsijiet li [ass li kienu nieqsa fl-istudju. Tkellem ukoll Kevin Bonello, ilPresident tal-MUT, li ressaq ]ew; proposti. Hu ppropona li jsir u]u minn Youth Workers fil-komunità u li l-gvern jibda jorbot lil dawk il-familji li jkunu je[tie;u ta[ri; fl-edukazzjoni ta’ wliedhom biex jie[du dan it-ta[ri; b[ala parti millg[ajnuna so/jali li jir/ievu.

It-Temp

UV INDEX

8

IT-TEMP> perjodi xemxin VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: moderat BA{AR> moderat g[al qawwi li jsir moderat IMBATT> baxx mill-Majjistral TEMPERATURA: L-og[la 23˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.1 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.52 u tin]el fil-20.06

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 17˚C

IL-{AMIS L-og[la 25˚C L-inqas 18˚C

IL-:IMG{A L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

IS-SIBT L-og[la 26˚C L-inqas 18˚C

IL-{ADD L-og[la 27˚C L-inqas 18˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 22˚C xemxi, Al;eri 26˚C xemxi, Amsterdam 26˚C xemxi, Ateni 23˚C ftit imsa[[ab, Lisbona 21˚C xemxi, Berlin 30˚C xemxi, Brussell 19˚C ftit imsa[[ab, il-Kajr 37˚C xemxi, Dublin 17˚C imsa[[ab, Kopen[agen 25˚C imsa[[ab, Frankfurt 26˚C ftit imsa[[ab, Milan 18˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 27˚C xemxi, Londra 23˚C xemxi, Madrid 22˚C xemxi, Moska 27˚C imsa[[ab, Pari;i 17˚C imsa[[ab, Bar/ellona 25˚C imsa[[ab, Ruma 18˚C imsa[[ab, Tel Aviv 29˚C xemxi, Tripli 27˚C xemxi, Tune] 24˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 18˚C xita, Zurich 19˚C imsa[[ab, Munich 20˚C ftit imsa[[ab, Stokkolma 21˚C xemxi, St. Petruburgu 20˚C imsa[[ab.

Ra;el fil-periklu tal-mewt f’in/ident f’kamra tan-nar }ag[]ug[ ta’ madwar 27 sena mill-Qrendi jinsab fil-periklu tal-mewt wara li lbiera[ sofra [ruq estensiv waqt li kien qed jag[mel xi xog[ol filkumpless tan-nar Santa Marija, fil-Qrendi. Minn informazzjoni li g[andu IN-NAZZJON jirri]ulta li l-in/ident se[[ g[all-[abta tat-3.10 p.m. I]-]ag[]ug[ Joseph Mifsud, mag[ruf b[ala ‘Id-dudu’, sofra [ruq fuq 70% ta’ ;ismu, inklu] f’wi//u u fuq g[onqu. Hu ttie[ed l-Isptar Mater Dei fejn kien /ertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef [ajtu. Bil-ka] kien infurmat il-Ma;istrat Anthony Vella li [atar l-esperti talQorti biex jassistuh flinkjesta li tistabbilixxi lkaw]a tal-in/ident. Dwar ix-xog[ol tan-nar f’pajji]na, il-;img[a li g[addiet il-Kummissjoni Interdjo/esana Ambjent ippubblikat rapport li fih irrimarkat li l-[iliet talMaltin f’dan il-qasam iridu jiffukaw fuq il-kwalità i]jed milli l-kwantità. Il-Kummissjoni sa[qet fir-rapport li wasal i]-]mien li Malta tintrodu/i li;i biex titwaqqaf kwota ta’ kemm log[ob tan-nar jista’ jin[araq fis-sena u f’liema ]mien tas-sena jkun jista’ jin[araq. Irrimarkat ukoll li r-rati tal-in/identi, imwiet u korrimenti fil-qasam tal[ruq tan-nar komplew ji]diedu matul is-snin.

B[al-lum 25 sena

I

r-reb[a fl-elezzjoni tal-PN wasslet biex kiber l-interess tal-Maltin u tal-barranin li bdew jaraw f’pajji]na opportunitajiet ;odda ta’ ]vilupp u investiment. Il-21 ta’ Settembru, il-Festa talIndipendenza re;g[et idda[[let fil-lista ta’ btajjel pubbli/i permezz ta’ avvi] legali flimkien ma’ erba’ festi o[ra. Dawn huma San :u]epp fid-19 ta’ Marzu, l-Imnarja fid-29 ta’ :unju, il-Vitorja fit-8 ta’ Settembru u l-Kun/izzjoni fit-8 ta’ Di/embru. Dawn il-btajjel pubbli/i kienu tne[[ew mill-Gvern So/jalista g[axar snin qabel. Il-Gvern Nazzjonalista qal li dawn huma festi b’rabta mat-tradizzjoni kulturali Maltija.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Esperjenza reali ta’ ;urnata mal-Prim Ministru minn pa;na 1

Is-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier, jippre]enta ktieb lill-President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew, Joseph Daul

Joseph Daul i]ur id-Dar ?entrali tal-PN Il-President tal-Grupp talPartit Popolari Ewropew filParlament Ewropew Joseph Daul g[amel ]jara ta’ kortesija fid-Dar ?entrali tal-Partit Nazzjonalista u kellu laqg[a mas-Segretarju :enerali talPartit Nazzjonalista Paul Borg Olivier. Daul kien akkumpanjat minn martu u mis-Segretarju :enerali tal-istess partit filParlament Ewropew Martin Kamp, li nhar il-{add li g[adda indirizza l-Kunsill :enerali tal-Partit

Nazzjonalista. Paul Borg Olivier irringrazzja lil Joseph Daul g[all-unur presti;ju] li ta lill-President Emeritu Eddie Fenech Adami, ji;ifieri lmedalja Robert Schuman. Fost l-o[rajn, kienet diskussa r-relazzjoni e//ellenti li te]isti bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew. Paul Borg Olivier g[amel pre]entazzjoni wkoll taddokumenti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-a[[ar snin,

fosthom anke l-programmi elettorali tal-elezzjonijiet talParlament Ewropew. Min-na[a tieg[u, Joseph Daul fa[[ar it-tmexxija talGvern Nazzjonalista, b’mod spe/jali fil-qasam ekonomiku. Hu qal li minn na[a tieg[u, se jkompli ja[dem mill-qrib mat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex l-Ewropa kollha tie[u e]empju mittmexxija f’Malta. Hu fa[[ar ukoll il-[idma ta]-]ew; Ewroparlamentari Simon Busuttil u David Casa.

Fuq min taqa’ l-g[a]la tal-persuna, mhux biss jirba[ I-Pad 3 iffirmat millPrim Ministru Lawrence Gonzi, i]da wkoll l-individwu se jersaq qrib il-Prim Ministru u r-realtà li jg[ix u jg[addi minnha fidde/i]jonijiet li jkunu jridu jittie[du. L-g[a]la tal-persuna se ssir minn tliet ;urnalisti li huma Norman Vella, Christian Perigin u Chris Sultana. Il-;urnata tar-rebbie[ ta’ din l-inzjattiva fl-esperjenza mal-Prim Ministru, se tkun it-Tlieta 19 ta’ :unju. Kul[add jista’ jipparte/ipa permezz tas-sit elettroniku www.pmforaday.com. Wara li l-persuna, tkun ta’ liema età tkun, tirre;istra g[allparte/ipazzjoni tag[ha f’din l-inizjattiva, il-persuna tkun trid tifforma Kabinett li trid tag[]el hi stess minn fost s[abha. Din l-inizjattiva fil-forma ta’ reality show, g[aliex se tkun iffilmjata biex tixxandar fi programm spe/jali, hi parti minn sensiela ta’ inizjattivi li qed i[abbar il-PN biex jibqa’ jir/ievi u jisma’ l-ideat tan-nies. Is-Segretarju :enearli talPN fisser din l-inizjattiva

b[ala inizjattiva o[ra fissocial media biex il-PN ikompli jisma’ s-su;;erimenti u l-ideat tan-nies fittfassil tal-politika tieg[u. Wara l-inizjattivi mychoice.pn, il-web conference li pparte/ipaw aktar minn 1,200 persuna f’[inijiet differenti tal-konferenza u 650 persuna kienu f’[inijiet partikulari f’kuntatt online mal-Prim Ministru, u fejn tressqu 1,200 mistoqsijiet; kif ukoll wara l-inizjattiva li t[abbret fil-Kunsill :eneralil tal-PN fi tmiem din il;img[a b’myvoice.pn, l-inizjattiva ‘Be PM for a day’ hi opportunità o[ra biex ting[ata /avetta o[ra biex i//ittadin ikun jista’ jressaq lideat tieg[u ’l quddiem. Meta persuna tirre;istra f’din l-inizjattiva, qeg[da tkun mistieden tressaq proposta wa[da dwar x’timplimenta kieku kellha tkun Prim Ministru. Il-parte/ipanti se jkunu short listed u fil-15 ta’ :unju jintag[]lu tliet finalisti li r-rebbe[ ikun i;;udikat minn tliet ;urnalisti biex fil-;urnata tatTlieta 19 ta’ :unju xi [add jesperjenza t-tifsira ta’ ;urnata li fiha tkun fil-qalba tad-de/i]jonijiet politi/i.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

4 Lokali

Jer;a’ jikser il-li;i jumejn wara li ng[ata sentenza sospi]a Robert Dimech, ta’ 40 sena minn {a]-}ebbu;, baqa’ mi]mum ta[t arrest preventiv mill-Ma;istrat Anthony Vella hekk kif jumejn wara li ng[ata sentenza sospi]a mill-Qorti wara li nstab [ati ta’ hold-up li kien sar f’[anut f’{a]}ebbu; stess, mar jag[ti ru[u b’idejh lill-Pulizija wara li qalilhom li kien faqa’ r-roti tal-karozzi tat-tfajla tieg[u. Hu kien mixli li fil-lejl talweekend li g[adda f’{al Qormi volontarjament g[amel [sara li tammonta g[al aktar minn €250 g[addannu tat-tfajla tieg[u Julie Galdes. Galdes kienet ma’ Dimech il-Qorti fejn di;à [afritlu ta’ dak li g[amel, bil-Pulizija i]da fid-dmir li tkompli g[addejja bil-ka]. Hu kien mixli wkoll li kellu fil-pussess tieg[u sikkina li biha /arrat ir-roti talkarozzi ming[ajr li/enzja talKummissarju tal-Pulizija u li kiser sentenza mog[tija millMa;istrat Saviour Demicoli fil-25 ta’ Mejju li g[adda. Il-Qorti ordnat li jsir rapport minn uffi/jal tal-probation qabel hi tg[addi g[assentenza fil-21 ta’ :unju li ;ej.

Mara mixlija b’theddida ta’ bomba fi/-?entru Nazzjonali Laburista Jacqueline Calleja ta’ 44 sena li toqg[od ]ew; passi ’l bog[od mi/-?entru Nazzjonali Laburista u li hi familjari mal-istess post, kienet mixlija quddiem ilMa;istrat Anthony Vella li tard il-{add filg[axija g[amlet theddida ta’ bomba proprju fil-kwartieri talPartit Laburista. Calleja, li n]ammet ta[t arrest preventiv minkejja li wie;bet li mhux [atja talakku]i mi;jubin kontriha, kienet mixlija li bag[tet SMS lis-Supretendent Carmelo Magri li kien jg[id li kienet tpo;;iet bomba bejn il-[itan tal-Kwartieri :enerali tal-Partit Laburista u t-twieqi tal-;irien li

joqg[odu fi Triq Mile End il-{amrun. Calleja, allegatament bag[tet il-messa;; minn wie[ed mit-tliet mobiles li kellha mhux re;istrati fuq isimha u kienet mixlija li bag[tet il-messa;; dwar ittheddida ta’ bomba g[all[abta tal-9.40 ta’ filg[axija. Hi kienet mixlija wkoll li bl-im;iba tag[ha kka;unat lis-Supretendent Magri, b[ala uffi/jal pubbliku, bi]a’ li kienet se tintu]a vjolenza kontra [addie[or, tant li ;ew evakwati n-nies tal-istess bini tal-Kwartieri u r-residenzi tal-;irien. Jacqueline Calleja kienet mixlija wkoll li w]at apparat ta’ komunikazzjoni biex

thedded u li g[amlet rapport falz lill-Pulizija. Sadattant hi kienet mixlija wkoll li aktar qabel, fis-17 ta’ Jannar li g[adda g[all-[abta tal-5 p.m. permezz ta’ messa;; ie[or g[amlet theddida fil-konfront ta’ Emanuel Rocco, li ja[dem b[ala Security fil-kwartieri tal-Partit Laburista, liema theddida kienet li se tittie[ed [ajtu jew [ajjet ilmara tieg[u. Hi kienet mixlija wkoll li bag[tet SMS’s o[ra u tat fastidju lid-Deputat Laburista Josè Herrera, lillkandidat Laburista, in-Nutar Joe Cilia u dan ftit tal-jiem jew ;img[at ilu, kif ukoll bag[tet SMS’s lil /ertu

Eusebio Muscat, Eugene Cutajar, Theodosius Baldacchino u Carmel Vella u li tathom fastidju. Calleja, li kienet mixlija bi 17-il akku]a kienet akku]ata wkoll li bil-[sieb li tag[mel [sara lil Emmanuel Rocco, [olqot tra//i ta’ reat b’mod li setg[u nbdew pro/eduri kriminali kontrih biex ji]guraw li dak ir-reat kien sar u ji;u akku]at b’reat jew anke misjub [ati. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Robert Vella filwaqt li l-Avukat talG[ajnuna Legali Henry Antoncic deher g[al akku]ata. L-Avukat Veronique Dalli dehret b[ala parti /ivili.

Mixli li pprostitwixxa tfajla ta[t l-età Roderick Vella ta’ 26 sena mill-Mosta kien mixli quddiem il-Ma;istrat Antonio Vella li f’Lulju tal-2011 u fix-xhur ta’ qabel biex jissodisfa ]-]iena ta’ [addie[or ;ieg[el tfajla ta[t l-età tag[mel xog[ol ta’ prostituzzjoni biex jag[mel ilqlig[. Vella kien mixli li ssekwestra lill-istess tfajla u ;ieg[lha tmur g[all-prostituzzjoni

li xjentement g[ex g[al parti jew f’kollox mill-attività li kienet qed tag[mel din ittfajla. Kien mixli wkoll li flimkien ma’ persuni o[rajn kellu sehem fl-e]er/izzju ta’ burdell jew post ie[or frekwentat g[al skop ta’ prostituzjoni jew skopijiet immorali. Vella kien mixli wkoll li ming[ajr [sieb li joqtol jew li jqieg[ed il-[ajja ta’

din it-tfajla f’periklu /ar, ikka;unalha ferita [afifa u li u]a wkoll vjolenza fuqha u dan biex hi tkun tista’ tipprostitwixxi ru[u. Roderick Vella n]amm ta[t arrest preventiv fejn il-Qorti ma laqg[etx it-talba tal-Avukat Edward Gatt g[al-libertà provi]orja. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Louise Calleja.

Jammetti u j[allas lura [sara li wettaq

Pierre Sghendo ta’ 35 sena mill-Fgura kien illiberat bil-kundizzjoni li ma jag[milx reat ie[or fi ]mien sentejn u ammetta li j[allas is-somma ta’ €2,000 f’danni li kkaw]a fl-appartament ta’ fuqu, bil-Qorti tordna ordni ta’ protezzjoni g[al ]mien sentejn fil-konfront tal-vittma. Sghendo ammetta quddiem ilMa;istrat Anthony Vella li nhar il-:img[a, 25 ta’ Mejju li g[adda g[all-[abta tas-sitta ta’ filg[axija fil-Fgura g[amel [sara kbira f’appartament li hu ta’ Luke Vella mill-Fgura. Hu mifhum li mill-appartament ta’ Vella waqg[et ;ebla g[al fuq il-katusa ta’ Sghendo u din spi//at biex ixxaqqet. Kien hawn li Sghendo /empel lil Vella dwar dan u wara li t-tnejn tlewmu minn fuq il-mobile, Sghendo mar fl-appartament u g[amel [erba s[i[a fejn fost affarijiet o[ra tkisser ukoll xi madum talpost. G[al Sghendo deher lAvukat Franco Debono filwaqt li l-Prosekuzzjoni tmexxiet millIspettur Jurgen Vella.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Lokali 5

Il-President tal-Litwanja Dalia Grybauskaite tilqa’ lill-President ta’ Malta George Abela fil-bidu ta]-]jara statali tieg[u fil-Litwanja

}jara statali fil-Litwanja u l-Estonja Il-President ta’ Malta George Abela beda ]jara statali fil-Litwanja fuq stedina talPresident tal-Litwanja Dalia Grybauskaite. Aktar tard se jag[mel ukoll ]jara statali flEstonja. Il-President Abela, akkumpanjat millAmbaxxatur Malti g[al-Litwanja u l-Estonja Lawrence Grech, qed imexxi delegazzjoni uffi/jali u o[ra ffurmata minn rappre]entanti ta’ diversi istituzzjonijiet. Fl-ewwel jum ta]-]jara fil-Litwanja, il-

President George Abela kellu laqg[a malPresident tal-Litwanja, u inawgura forum kummer/jali bl-iffirmar ta’ Memorandum of Understanding bejn il-Malta Enterprise u lEnterprise Lithuania u Memorandum of Understanding bejn il-Kamra tal-Kummer/, Intrapri]a u Industrija Maltija u l-Asso/azzjoni Litwana tal-Kmamar tal-Kummer/. Hu temm l-ewwel jum ta]-]jara b’laqg[a mal-Prim Ministru tal-Litwanja Andrius Kubilius.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

Ippubblikat g[all-konsultazzjoni l-abbozz ta’ Kodi/i tad-Dritt Amministrattiv Il-Kumitat Mag[]ul talKamra dwar ir-Ri-kodifikazzjoni u l-Konsolidament talLi;ijiet ippubbika g[al konsultazzjoni abbozz ta’ Kodi/i tad-Dritt Amministrattiv u g[allewwel darba jistabbilixxi ttwaqqif ta’ Qorti Amministrattiva. Waqt konferenza tala[barijiet, id-Deputat Nazzjonalista Franco Debono, i/-Chairman talKumitat, spjega li l-abbozz hu maqsum fi tliet kotba. Lewwel wie[ed jittratta ilprin/ipji tal-;ustizzja amministrattiva, it-tieni jittratta it-tis[i[ tal-li;ijiet e]istenti u t-tielet jittratta lpro/eduri amministrattivi li jistabbilixxi Qorti Amministrattiva. L-iskop tal-Abbozz hu li l-514-il li;i jkunu ridotti g[al 40 kodi/i li jin;abru fi ktieb wie[ed biex ikun hemm aktar konsistenza. Dan jg[in biex ikun hemm i/-/ertezza legali u b’hekk jg[in kemm lil qrati kif ukoll li/-/ittadin. Franco Debono qal li lKumitat iltaqa’ g[all-ewwel darba fl-10 ta’ Mejju 2010 u b’kollox iltaqa’ 33 darba. Hu qal li l-pubblikazzjoni tal-abbozz ta’ Kodi/i tadDritt Amministrattiv hu lqofol tal-[idma tal-Kumitat li kien meg[jun millProfessur Kevin Aquilina, id-Dekan tal-Fakultà tal-Li;i fl-Università kif ukoll millAvukat Austin Bencini. Hu qal li l-abbozz jinkludi anali]i tal-li;ijiet, avvi]i legali u xog[ol tal-;udikanti fil-qasam amministrattiv, ittne[[ija tal-li;ijiet li huma konflin;enti anomali u jipproponi riformi u li;ijiet ;odda. Il-prin/ipju talindipendenza tal-;udikatura

hu msa[[a[ fil-Kodi/i Amministrattiv u regolat. Il-kodi/i jipproponi Kummissarju tal-Li;i li jkun Uffi/jal tal-Parlament responsabbli g[al kumpilazzjoni tal-edizzjoni mibdula tal-Li;ijiet ta’ Malta u ja;ixxi b[ala l-id e]ekuttiva tal-Kumitat Mag[]ul talKamra dwar ir-Ri-kodifikazzjoni u l-Konsolidament talLi;ijiet fil-Kamra tarRappre]entanti. It-tieni ktieb jittratta ittis[i[ tal-li;ijiet amministrattivi e]istenti fosthom lamministrazzjoni pubblika, l-Ombudsman, il-protezzjoni tad-data, il-libertà tal-informazzjoni, il-whistleblowing, l-arkivji nazzjonali u g[allewwel darba jintrodu/i proveddimenti ;odda dwar l-Assistenti Parlamentari. It-tielet ktieb jitratta lpro/edura legali u jistabbilixxi l-Qorti Amministrattiva b[ala qorti konsultattiv li jie[u post il-Qorti ?ivili. Franco Debono irringrazzja lil Prim Ministru Lawrence Gonzi tal-opportunità li jitwaqqaf il-Kumitat Mag[]ul tal-Kamra dwar irRi-kodifikazzjoni u lKonsolidament tal-Li;ijiet wara proposta li l-istess Franco Debono kien g[amel u wkoll talli [atru b[ala /Chairman ta’ dan l-istess Kumitat li fis-sentejn li ilu mwaqqaf wettaq [idma kbira. Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech li hu membru tal-Kumitat Mag[]ul tal-Kamra dwar irRi-kodifikazzjoni u lKonsolidament tal-Li;ijiet qal li l-Kumitati talParlament sa[[ew l-istituzzjoni Parlamentari u wasslu biex il-Parlament ja[dem a[jar.

Strate;ija biex ikompli ji]died l-u]u tal-internet Fl-a[[ar snin, l-u]u tal-internet f’pajji]na kiber b’rata impressjonanti tant li fi ]mien qasir, Malta la[qet u anke qab]et il-livelli Ewropej. Filfatt, 75% tad-djar Maltin g[andhom a//ess g[allInternet, waqt li l-medja flUnjoni Ewropea hi ta’ 68%. I]da minkejja dan is-su//ess, g[ad jonqos xi jsir g[ax hemm 125,000 Malti u Maltija li g[adhom ma ju]awx lInternet, anke jekk [afna minnhom g[andhom a//ess g[alih fid-djar tag[hom. Filfatt, il-ma;;oranza ta’ dawk li ma ju]awx l-internet u li g[andhom a//ess g[alih id-dar huma ;enituri ta’ ]g[a]ag[. Il-Gvern irid li l-u]u talInternet jinfirex jekk jista’ jkun ma’ kul[add. Fil-fatt, lAwtorità Maltija talKomunikazzjoni nidiet ]ew; strate;iji li jindirizzaw l-u]u tal-internet kemm fis-so/jetà, kif ukoll fost in-negozji Maltin. L-istrate;iji tnedew waqt konferenza tal-a[barijiet ilbiera[ waranofsinhar li ;iet indirizzata wkoll millMinistru tal-Infrastruttura,

Trasport u Komunikazzjoni Austin Gatt. Fl-indirizz tieg[u, il-Ministru Gatt qal li hu importanti li n-negozji Maltin ikunu jafu l-istrate;iji li qed jaddotta l-Gvern biex ji]died l-u]u tal-internet f’pajji]na. Hu ammetta li wie[ed mid-difetti li hawn f’pajji]na hu l-fatt li minkejja li l-infrastruttura f’pajji]na hi fost la[jar fl-Ewropa, g[ad hemm min ma ji[ux l-opportunità minn dan il-fatt u ma ju]ax it-teknolo;ija bl-a[jar mod possibli. L-ICT hu importanti biex inkomplu no[olqu xxog[ol f’pajji]na, qal ilMinistru tal-Komunikazzjoni. Hi xi [a;a mag[rufa li dawk li ma ju]awx it-teknolo;ija, jsibuha diffi/li biex isibu xog[ol, jixtru minn fuq l-internet, ju]aw is-servizzi talGvern fuq l-Internet, u jirriskjaw li ji;u esklu]i mis-so/jetà. L-istrate;ija ‘Networked Society’ tinkludi diversi skemi u inizjattivi biex sal-2015, lu]u tal-Internet f’pajji]na jkompli ji]died, anke fost dawk kbar fl-età. L-istrate;ija l-o[ra, ‘Networked Enterprises’ tiffo-

ka fuq inizjattivi li j[e;;u lintrapri]i f’pajji]na biex ju]aw l-internet b’tali mod li jkabbru n-negozju tag[hom u jo[olqu aktar impjiegi. Fil-pre]entazzjoni ta]-]ew; strate;iji, Bernard Agius, Senior Manager fl-Awtorità tal-Komunikazzjoni spjega kif dawn l-istrate;iji huma mibnija fuq l-informazzjoni li to[ro; mill-istatisti/i tal-Unjoni Ewropea. Hu spjega kif listrate;iji ma jinkludux [afna kliem vag i]da proposti konkreti li jistg[u jitwettqu fittliet snin li ;ejjin, u li fl-a[[ar mill-a[[ar, iwasslu biex ji]died l-u]u tal-internet f’pajji]na. Filwaqt li hemm setturi li linternet, kien kru/jali g[alihom biex setg[u jkabbru loperat tag[hom, b[all-industriji tal-proprjetà, it-turi]mu kif ukoll is-servizzi finanzjarji, setturi o[ra b[all-kostruzzjoni u s-sajd g[adhom lura mil-livelli mixtieqa ta’ u]u tal-internet. L-istrate;ija proprju tindirizza dawn is-setturi biex kull [addiem, min i[addem u negozjant ju]a l-internet fil[idma tieg[u.

Imnedija t-tieni fa]i ta’ spezzjonijiet fil-playgrounds :iet mnedija t-tieni fa]i talpro/ess ta’ spezzjonijiet fil159 playground li hawn madwar il-g]ejjer Maltin li jaqg[u ta[t ir-responsabbiltà talKunsilli Lokali. F’din il-fa]i l-ispetturi talAwtorità sejrin jassiguraw li lKunsilli Lokali attwaw irrakkomandazzjonijiet li kienu sarulhom fl-ewwel fa]i li kienet ikkon/entrata l-iktar fuq li jkun assigurat li kull ma hemm fil-playgrounds mhumiex ta’ periklu. Dan kollu juri l-importanza li t-tfal g[andhom jilag[bu f’post sigur, f’ambjent nadif u

sabi[. B’hekk, permezz ta’ dawn l-ispezzjonijiet, kull min g[andu t-tfal ikollu mo[[u mistrie[ li t-tfal qed jilag[bu f’post addattat u ming[ajr periklu, ibba]ati fuq standards internazzjonali. Dan qalu l-Ministru g[allKompetizzjoni :usta, inNegozji ]-]g[ar u lKonsumatur, Jason Azzopardi fil-pre]enza tad-Direttur tadDipartiment tal-Kunsilli Lokali u /-Chairman talAwtorità Maltija g[allKompetizzjoni :usta u lKonsumatur. Il-Ministru [abbar ukoll li minn Settembru

l-Awtorità tal-Konsumatur se tkun qed tifta[ is-Sibt u li listess Awtorita’ fi tmiem ixxahar li ;ej se tibda tmur filKunsilli Lokali biex titlaqa’ man-nies biex isiru jafu aktar dwar id-drittijiet u d-dmirijiet taghhom b[ala konsumaturi. Dan l-e]er/izzju joffri a//essibiltà lil dawk ir-residenti kollha li jsibuha diffi/li li jmorru direttament fluffi//ju tag[ha. B’dawn it-tip ta’ inizjattivi, il-Gvern qed jissalvagwardja l-interessi talkonsumaturi u g[alhekk qed iressaq aktar lill-Awtorità vi/in tal-konsumaturi.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Lokali 7

Dejjem [arist l-interess ta’ pajji]i Richard Cachia Caruana jsostni li l-fatti juru li hu wettaq dmiru billi segwa l-istruzzjonijiet tal-Prim Ministru Meta l-biera[ filg[axija kien qed jag[ti x-xhieda tieg[u fil-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej, Richard Cachia Caruana, irRappre]entant Permanenti ta’ Malta fl-UE /a[ad bl-aktar mod kategoriku l-akku]i kollha mressqa kontra tieg[u filmozzjoni tal-Oppo]izzjoni. Hu sostna li l-akku]i huma foloz, infondati, gravi u malafamanti. Bil-maqlub ta’ dak li kien qed ji;i akku]at bih Richard Cachia Caruana qal li “l-fatti juru li jien wettaqt dmiri billi esegwejt dejjem l-istruzzjonijiet tal-Prim Ministru u l-policies talGvern u dejjem [arist l-interess ta’ pajji]i”. Richard Cachia Caruana qal li mhux veru li ddiskuta “ma’ Gvernijiet barranin metodi kif de/i]jonijiet importanti dwar politika barranija kellhom jittie[du minn wara dahar ilParlament Malti. Mhux veru li fittex “sistema biex ma jkunx hemm accountability Parlamentari g[al dawn id-de/i]jonijiet u mhux veru li [ares “aktar linteressi ta’ pajji]i o[ra milli dak ta’ pajji]na”. Hu qal li kieku dawn l-istess akku]i intqalu minn min ma g[andux il-protezzjoni talprivile;; parlamentari, allura kien jie[u l-passi legali kollha possibbli fil-Qrati independenti tag[na biex jiddefendi rreputazzjoni tieg[u. Hu sostna li l-;ustizzja u lkorretezza jitolbu li [add ma jsib ma’ wi//u akku]i b[al dawk li saru fil-konfront tieg[u ming[ajr ma qabel ji;i mitlub jag[ti l-fatti kif jafhom hu. G[aldaqstant hu ta’ dispja/ir kbir li dawk li akku]awh ma talbux g[all-fatti, minnu jew mill-Gvern, dwar i]-]ew; laqg[at li saru ma’ diplomati/i Amerikani tmien snin ilu, u li hu kien pre]enti biss f’wa[da minnhom. Richard Cachia Caruna qal li jifhem li wara x-xhieda talPrim Ministru, dan il-Kumitat issa hu informat fid-dettal bilfatti kollha kif ;raw fl-isfond tal-laqg[at li saru fit-8 ta’ Novembru 2004, li huma lba]i tal-cable tal-Wikileaks li fuqha jinsab akku]at quddiem dan il-Parlament. Richard Cachia Caruana qal li dawn il-laqg[at ta’ tmien snin ilu saru f’kuntest li fl2004, meta Malta kienet g[adha kif issie[bet fl-UE, kienet qed tkun esklu]a minn a//ess g[al dokumenti tanNATO jew dokumenti tal-UE li kien fihom riferenza g[al dawn id-dokumenti. Malta kienet ukoll qed ti;i esklu]a minn laqg[at relatati b’xi

mod ma’ dawn id-dokumenti g[ax ma kellhiex Security Agreement g[ad-dokumenti b[ala parti mill-Partnership for Peace. Fil-laqg[a qasira ta’ xi g[axar minuti li kellu ma diplomati/i Amerikani fit-8 ta’ Novembru 2004, qal li m’g[amel xejn [lief segwa listruzzjonijiet tal-Gvern Malti biex tinstab soluzzjoni g[allproblema msemmija ming[ajr ma pajji]na jkollu jer;a’ jid[ol fil-Partnership for Peace. Il-[idma, li bdiet qablu kienet tinkludi laqg[at bejn ilMa;;ur Martin Xuereb, CFSP Attaché fidDelegazzjoni Permanenti ta’ Malta g[all-UE u rappre]entanti tal-Missjoni Amerikana g[an-NATO. Jirri]ulta li l-po]izzjoni ta’ Malta kienet li tist[arre; jekk setax jintla[aq ftehim biex Malta jkollha a//ess g[addokumenti tan-NATO. Minn na[a l-o[ra, il-po]izzjoni talAmerikani kienet illi l-aktar mod ovvju u fa/li biex Malta tag[mel dan kien li ter;a’ tissie[eb fil-Partnership for Peace. Madankollu fl-2004 ilGvern ma riedx jer;a’ jfittex s[ubija fil-Partnership for Peace biex ma jag[mel xejn li seta’ jnawwar il-consensus fra;li li kien g[adu kemm beda jinbet fuq il-politika Ewropea ta’ pajji]na.

L-akku]i li qed isiru huma gravi u malafamanti

Fil-laqg[a mad-diplomati/i Amerikani hu g[amilha /ara li Malta riedet soluzzjoni g[al din il-problema u ma kinitx qed tfittex li ter;a’ tissie[eb fil-Partnership for Peace. Qal ukoll li kien se jg[addi l-proposta Amerikana lill-Gvern Malti u sostna li huma lMinistri f’Malta li jridu jidde/iedu x’g[andu jkun ilpass li jmiss. Ir-rapport talMa;;ur Xuereb juri bi/-/ar ukoll li hu qatt ma ddiskuta lParlament Malti u wisq inqas ta xi opinjoni dwar kif ilGvern Malti jista’ jevita liskrutinju tal-Parlament Malti. Richard Cachia Caruana qara kummenti fil-cable talWikileaks li ma sarux minnu u hu kien /ert ukoll li ma sarux minn xi uffi/jal talGvern Malti. Fid-9 ta’ Novembru 2004 qal li hu bag[at Memorandum biex il-Gvern jikkonsidra proposta g[al soluzzjoni bba]ata fuq l-ipotesi li l-ftehim manNATO dwar is-sigurtà tad-

L-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana jixhed quddiem il-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropew

dokumenti kien g[adu fisse[[. Minn na[a tieg[u, ilPrim Ministru ppre]enta Memorandum lill-Kabinett tal-Ministri li kien approvat fil-15 ta’ Novembru 2004, li fih l-Gvern idde/ieda li din lipotesi kellha ti;i kkunsidrata. Dwar l-allegazzjoni l-o[ra li saret mid-Deputat George Vella li l-kliem “seek any Washington guidance on this idea” jirreferi g[alih u allura s-sens ta’ din is-sentenza huwa ‘li jiena kont se nfittex struzzjonijiet minn Washington’. Richard Cachia Caruana qal li hu ovvju kemm mill-kuntest tas-sentenza kif ukoll mill-grammatika li mhux hu kien qed nitlob listruzzjonijiet minn Washington i]da s-Sur McKinley li ffirma l-cable. Richard Cachia Caruana qal li hu mhux biss kien qed isegwi l-istruzzjonijiet tal-Gvern Malti, i]da kien qed i]omm kuntatt dwar din il-kwistjoni mal-Prim Ministru kif ukoll mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Minkejja tentattivi din is-soluzzjoni baqg[et ma nstabitx, prin/ipalment min[abba li din kienet te[tie; l-appo;; unanimu tal-pajji]i kkon/ernati. Richard Cachia Caruana qal li b[ala Rappre]entant Permanenti ta’ Malta g[allUE, hu mhux talli ma [arabx mill-iskrutinju parlamentari, talli ppropona u esegwixxa sistema li permezz tag[ha kull po]izzjoni li l-Gvern Malti jie[u fl-istituzzjonijiet tal-UE matul il-pro/ess le;islattiv, ti;i kkomunikata lil dan ilKumitat g[all-iskrutinju tieg[u. Hu tenna li l-akku]i li qed isiru kontra tieg[u mhux biss huma foloz u infondati, i]da

huma wkoll gravi u malafamanti. L-akku]i huma li hu ittradixxa lill-pajji]u u li hu ipprova ja[bi xi [a;a millParlament Malti. Il-fatti juru bi/-/ar li dan assolutament mhux minnu. G[al mistoqsijiet tadDeputat George Vella, Richard Cachia Caruana spjega r-rwol tieg[u b[ala rRappre]entant Permanenti ta’ Malta fl-UE kif ukoll ir-rwol tieg[u fil-laqg[at tal-Kabinett. Hu qal li jaf i]omm l-affarijiet tal-partit u tal-Gvern separati u dejjem [adem ma’ kul[add u qatt ma kellu problemi. Hu

qal li qatt ma g[amel xog[ol tal-PN waqt il-[in tax-xog[ol tieg[u. George Vella g[amel diversi mistoqsijiet o[ra li ma kinux relevanti mal-mozzjoni mressqa mill-Oppo]izzjoni kif spjega /-Chairman talKumitat, Francis Zammit Dimech. Il-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej a;;orna g[al nhar itTnejn 4 ta’ :unju fis-6.30 p.m. fejn l-Ambaxxatur Richard Cachia Caruana se jkompli jwie;eb g[all-mistoqsijiet mill-membri talKumitat.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

8 Parlament

L-Oppo]izzjoni tit[alla tibdel il-mozzjoni Hekk kif fil-Parlament qed ikompli d-dibattitu fuq ilmozzjoni tal-Oppo]izzjoni Laburista dwar il-qasam tal:ustizzja u l-Intern, fil-bidu tas-seduta tal-biera[ filg[odu, lIspeaker Michael Frendo laqa’ t-talba tal-Oppo]izzjoni biex il-mozzjoni tinbidel minn wa[da ta’ /ensura g[al wa[da li titlob g[ar-ri]enja tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Kien fl-ewwel mid-disa’ seduti ta’ dan id-dibattitu li lIspeaker intalab jag[ti ruling fuq din it-talba li tressqet midDeputat Laburista Michael Falzon, wara li l-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg, f’isem il-Gvern, kien o;;ezzjona li tinbidel il-mozzjoni, g[ax argumenta li l-emenda tbiddel issustanza u n-natura tal-mozzjoni, u dan imur kontra lpro/eduri parlamentari. Imma l-Ispeaker fid-de/i]joni tieg[u qal li l-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra jitkellmu biss dwar emendi li jistg[u ji;u rtirati, u skont il-pro/edura hu fid-diskrezzjoni tieg[u b[ala Speaker li jidde/iedi jekk emenda b[al din hix valida jew le, dejjem jekk l-emenda tkun rilevanti g[all-mozzjoni. Wara li kkonsulta diversi rulings o[ra, li ng[ataw fil-passat, Michael Frendo kkonkluda li jikkunsidra l-emenda b[ala rilevanti g[all-materja tal-mozzjoni ori;inali, u g[alhekk laqag[ha. L-emenda kienet sekondata mid-Deputat Mexxej Laburista An;lu Farrugia.

:udizzju dwar il-[idma ta’ persuna Meta kien qed jitkellem fid-dibattitu dwar ilmozzjoni kontra l-oqsma tal:ustizzja u l-Intern, il-Kap tal-Oppo]izzjoni Joseph Muscat qal li r-ruling talIspeaker hi de/i]joni importanti fejn kul[add irid jerfa’ r-responsabbiltà. Hu qal li dan hu ;udizzju dwar il-[idma ta’ persuna u mhux ;udizzju fuq il-persuna talMinistru. Hu qal li l-Pulizija qatt daqs illum ma kienu daqstant immotivati u [afna membri tal-Korp qed jitilqu. Dwar il-qasam tal-li;ijiet, Joseph Muscat qal li lMinistru Carm Mifsud Bonnici falla. Hu rrefera wkoll g[atteknolo;ija u qal li l-pulizija j[ossu li l-kriminalità f’/erti oqsma hi mg[ammra aktar fit-teknolo;ija mill-Korp talPulizija. Hu qal li lOppo]izzjoni taqbel li lpulizija jkollhom id-dritt tas-

s[ubija f’union, g[alkemm mhux id-dritt tal-istrajk. Il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li fil-{abs hemm sitwazzjoni li qed tippreokkupa lil [afna nies. Hu temm li l-Oppo]izzjoni Laburista se terfa’ rresponsabbiltà u se tivvota favur il-mozzjoni li titlob g[ar-ri]enja tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Id-Deputat Laburista Gino Cauchi tkellem dwar irresponsabbiltà politika u qal li ma jaqbilx ma’ diversi dikjarazzjonijiet li qed jg[idu li l-Oppo]izzjoni qed tattakka lill-Ministru Mifsud Bonnici u lill-familja tieg[u. Dwar il-Qorti qed ikun hemm dewmien esa;erat – taf meta tid[ol i]da ma tafx meta to[ro;. Hu rrefera g[al diversi nuqqasijet li je]istu fil-Fa/ilità Korrettiva ta’ Kordin, fosthom ilkonfu]joni li qed tirrenja fissitwazzjoni tal-gwardjani.

Qed tu]a vjolenza psikolo;ika “L-Oppo]izzjoni qed tag[mel u]u mill-vjolenza psikolo;ika u tinjora l-fatti.” Dan kien kliem il-Ministru George Pullicino u sSegretarju Parlamentari Mario Galea matul id-dibattitu dwar ilmozzjoni tal-Oppo]izzjoni kontra l-oqsma tal-:ustizzja u lIntern fil-Parlament ilbiera[ filg[odu. Il-Ministru Pullicino qal li dan id-dibattitu qed jikxef li lOppo]izzjoni hi lesta li tag[mel minn kollox biex til[aq lg[anijiet tag[ha. G[all-kuntrarju, sostna George Pullicino, ;iet introdotta fost o[rajn, il-Hague Convention sabiex l-ulied f’ka]i ta’ separazzjoni ma jintu]awx b[ala ‘ballun’ bejn il-partijiet – mi]ura introdotta minn Carm Mifsud Bonnici. Il-Ministru Pullicino rrimarka wkoll dwar il-qasam talimmigrazzjoni irregolari u qal li Malta [admet biex ressqet dan is-su;;ett fuq nett tal-a;enda Ewropea, grazzi g[all-Ministru Mifsud Bonnici. Hu fa[[ar is-sehem prezzju] ta’ Richard Cachia Caruana, irRappre]entant Permanenti ta’ Malta g[all-Unjoni Ewropea li wkoll spi//a fil-mira talOppo]izzjoni. Hu fa[[ar wkoll lill-Ewroparlamentari Nazzjonalisti li [admu qatig[ dwar dan is-su;;ett. George Pullicino qal li lOppo]izzjoni qed tistinka biex tag[mel character assassination tal-Ministru Mifsud Bonnici. Fuq kollox, l-Oppo]izzjoni qed tu]a vjolenza psiko;ika u tinjora l-fatti. Hu fisser lil Carm Mifsud Bonnici b[ala persuna konvinta mill-prin/ipji, g[adda min-nar u kien in-nar li bnielu l-karattru msejjes fuq il-valuri. Persuna li f’[idmietu jinsisti biex i]-]g[ir jitla’ ’l fuq. G[all-kuntrarju, lOppo]izzjoni trid tumiljah. IlMinistru Pullicino temm li lmozzjoni hi wa[da immorali u se jivvota kontriha, mhux biss b’konvinzjoni politika, i]da b’konvinzjoni morali. Is-Segretarju Parlamentari Mario Galea qal li lOppo]izzjoni m’g[andhiex kontroll fuq l-a;enda tag[ha stess. Din hi Oppo]izzjoni intenzjonata biex tkisser lil Carm Mifsud Bonnici; qed tu]a

l-Parlament biex t[ott u mhux biex tibni. L-Oppo]izzjoni ta[t Joseph Muscat g[adha qed tu]a l-vjolenza b[ala arma politika. Hu sfida lill-Kap talOppo]izzjoni biex jikkundanna membri parlamentari talOppo]izzjoni u uffi/jali o[rajn fil-Partit Laburista li kienu kompli/i fil-vjolenza li rrenjat fit-tmeninijiet. Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli esprima l-fidu/ja, issolidarjetà u l-appo;; lejn Carm Mifsud Bonnici filwaqt li qal li se jivvota kontra l-mozzjoni li ma tippruvax xi nuqqas gravi fil-konfront tal-Ministru. Ilmozzjoni ;ejja minn motivazzjoni politika li hi g[atxana g[all-poter filwaqt li qed isservi biss biex tattakka lintegrità ta’ persuna. Clyde Puli sa[aq li [add ma g[andu jappo;;ja din il-mozzjoni li lmotivazzjoni warajha hi biss li twe;;a’ lin-nies.

Mozzjoni biex tattakka l-integrità ta’ persuna L-Assistent Parlamentari Philip Mifsud staqsa jekk irra;unijiet fil-mozzjoni jikkostitwixxux azzjonijiet []iena. Hu stieden lil min irid biex jara jekk il-mozzjoni ti;;ustifikax ri]enja. Hu qal li ttwe;iba hi fin-negattiv g[ax ilmozzjoni bl-ebda mod mhi qed tallega lil Carm Mifsud Bonnici, fl-operat tieg[u, g[amel xi [a;a [a]ina. Hu qal li aktar ma jisma’, aktar jikkonkludi li din il-mozzjoni hi aktar ta’ konvenjenza milli ta’ konvinzjoni; hi mozzjoni talmist[ija li l-g[an tag[ha hu biex twaqqa’ lill-Gvern. Hu ddikjara fidu/ja assoluta f’Carm Mifsud Bonnici u [e;;u biex jibdel din l-esperjenza qarsa f’[idma iktar b’sa[[itha. Id-Deputat Nazzjonalista ?ensu Galea qal li l-Parlament m’g[andux jintu]a b[ala teatru biex jitkissru n-nies. Fil-passat il-Parlament kien it-teatru oxxen tal-Partit Laburista. Hu qal li lideali ta’ kull membru parlamentari g[andhom ikunu biex issir [idma fl-interess ta/-

/ittadin. ?ensu Galea sa[aq dwar l-ir;ulija biex l-affarijiet jimxu ’l quddiem. “Tkun leali ma tfissirx li tkun lag[qi,” sostna d-Deputat Nazzjonalista. Il-lealtà tal-membri parlamentari g[andha tkun lejn il-poplu u m’g[andhomx ji;u ivvintati affarijiet biex persuna u l-familja tag[ha jkunu mkissrin. Id-Deputat Nazzjonalista Michael Gonzi qal li din hi mozzjoni ta’ /ensura li nbidlet f’wa[da ta’ ri]enja. Hu qal li Carm Mifsud Bonnici introdu/a, fost o[rajn, il-protezzjoni tat-tfal kontra l-abbu] fuq l-internet filwaqt li kien strumentali filftu[ tal-uffi//ju tal-a]il. Hu qal li l-pre]enza tal-pulizija qed tin[ass u l-Akkademja [arr;et diversi rekluti biex saru membri fil-Korp. Michael Gonzi fisser lil Carm Mifsud Bonnici b[ala bniedem umli u mog[ni bl-ir;ulija. Id-Deputat Nazzjonalista Frans Agius fisser lil Carm Mifsud Bonnici b[ala persuna leali, li ta[dem u li taf x’inhi lir;ulija; li g[andu l-virtà talperseveranza u l-pa/enzja filpolitika. Hu semma numru ta’ [idmiet li wettaq il-Ministru Carm Mifsud Bonnici, fosthom il-kontribut ta’ Malta filKonvenzjoni ta’ Hague favur il[arsien u l-protezzjoni tat-tfal kif ukoll il-kun/ett ta’ Ma;istrat li jie[u [sieb ka]i relatati malabbu] u l-isfruttament tat-tfal. IlGvern g[andu fidu/ja fiddekasteru ta’ Carm Mifsud Bonnici u tenna li hu l-poplu li g[andu ji;;udika. Id-Deputat Nazzjonalista Frederick Azzopardi qal li Carm Mifsud Bonnici g[andu track record tajjeb [afna. Hu sostna li l-mozzjoni hi negattiva g[alla[[ar u ma kellhiex id-de/enza li tirrikonoxxi l-[idma taddekasteru ta’ Carm Mifsud Bonnici. Frederick Azzopardi qal li l-mozzjoni qed tikxef ilmaskra ta’ opportuni]mu sfrenat. Dwar il-Qorti ta’ G[awdex, sostna Frederick Azzopardi, kien re;istrat su//ess u dan mertu g[all-isforzi talMinistru Mifsud Bonnici. Awgura li [add mill-membri parlamentari ma jg[addi millmartirju li qed jg[addu minnu Carm Mifsud Bonnici u lfamilja tieg[u.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Parlament 9

Benefi//ji g[al min jie[u [sieb il-;enituri Je]istu ]ew; tipi ta’ benefi//ji li jit[allsu lill- persuni li jie[du [sieb il-;enituri u l-kriterji biex persuna tikkwalifika g[al wie[ed jew ie[or mill-benefi//ji huma differenti. Dan qalu Chris Said, ilMinistru g[all-:ustizzja, ilKonsultazzjoni Pubblika u lFamilja bi twe;iba g[al mistqosija parlamentari li saret mid-Deputat Laburista Gino Cauchi. L-ewwel tip ta’ benefi//ju hu l-G[ajnuna So/jali (Wens) li jit[allas lill-persuni li jkollhom jieqfu jirre;istraw g[ax-xog[ol. Dan g[ax ikunu qed jie[du [sieb xi qarib li min[abba lkundizzjoni tieg[u jew tag[ha jkollha b]onn ilwens. F’dan il-ka] min qed jir/ievi din l-g[ajnuna so/jali talli qed jie[u [sieb xi qarib, din mhux obbligata li t[allas kontribuzzjoni tasSigurtà So/jali kemm-il darba tkun tikkwalifika g[al kontribuzzjoni akkreditata. Jista’ jkun hemm ka] fejn kontribuzzjoni akkreditata ma tkunx applikabbli. G[aldaqstant ikun tajjeb li l-

benefi/jarju jitlob gwida minn uffi/jali tadDipartiment tas-Sigurtà So/jali dwar il-ka] tieg[u. Il-Ministru Said ]ied li filka] ta’ kull g[ajnuna so/jali, i]-]ieda fir-rata talg[ajnuna minn sena g[al sena hu ta’ ]ew; terzi ta]]ieda tal-g[oli tal-[ajja. Chris Said kompla li ttieni tip ta’ benefi//ju so/jali g[al persuni li jduru bil-;enituri hu l-Pensjoni g[all-Wens li ting[ata lillpersuni li jkunu qed jie[du [sieb xi qarib li jag[mel u]u minn si;;u tar-roti jew li qieg[ed fis-sodda. F’dan ilka], il-benefi/jarju wkoll jista’ jkun intitolat g[allkontribuzzjonijiet akkreditati ta[t /ertu kriterji. Barra minn hekk, f’dan il-ka], i]]ieda g[all-og[li tal-[ajja ting[ata s[i[a. Il-Ministru Said sostna li peress li hemm kriterji differenti li jirregolaw id-dritt g[al dawn il-benefi//ji kif ukoll il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà so/jali, hu dejjem importanti li l-applikanti jag[mlu kuntatt madDipartiment tas-Sigurtà So/jali g[al gwida.

Ji/[du li l-mozzjoni saret b’attakk personali Il-kelliema talOppo]izzjoni /a[du li lmozzjoni saret biex tattakka personalment lill-Ministru Carm Mifsud Bonnici i]da saret biss biex tkun imwie;ba r-responsabbiltà politika. Id-Deputat Alfred Sant qal li l-mod kif tkellmu /erti kelliema tal-Gvern g[amlu aktar [sara lill-ka] ta’ Carm Mifsud Bonnici li g[alih, sostna li g[andu rispett kbir. Id-diskors talkelliema tal-Gvern qisu li lOppo]izzjoni kisret xi dritt meta ppre]entat din il-mozzjoni. Alfred Sant qal li l-Partit Nazzjonalista a;ixxa b’arroganza kontrih meta hu kien qed isofri minn kundizzjoni medika. Attakka lix-xandir pubbliku u sostna li dan hu dominat min-nies li ja;evolaw lill-PN. Id-Deputat Laburista Marie Louise Coleiro Preca qalet li l-mozzjoni talOppo]izzjoni titkellem dwar ir-responsabbiltà poli-

tika u ma jag[milx sens li lOppo]izzjoni ti;i kkritikata li qed tag[mel attakk fuq ilpersuna tal-Ministru Mifsud Bonnici. Hi qrat ittri ta’ pri;unieri li qed jilmentaw minn trattatment [a]in fil[abs. Qalet li dawn jammettu li ]baljaw masso/jetà u l-kastig qed jie[duh. G[alhekk ma jag[milx sens li jkomplu ji;u trattati b’mod li ]gur mhux wie[ed korrettiv. Id-Deputat Laburista Helena Dalli qalet li hu normali li persuni li jirrispettaw lil xulxin jiddibattu bejniethom u jikkritikaw lil xulxin. G[alhekk ma taqbilx mal-kritika li qed issir li l-Oppo]izzjoni trid tattakka lill-Ministru Carm Mifsud Bonnici u lill-familja tieg[u. Helena Dalli qalet li lMinistri tal-Gvern qed jag[mlu b[al Maddalena li meta dehrilha Gesù wara li qam mill-mewt qalilha biex ma tmissux. Il-Ministri jippretendu li huma untouchables.

Mozzjoni bi skop biss ta’ kilba g[all-poter L-a;ir tal-mozzjoni hu wkoll fil-mod kif qed isir attakk personali fuq il-Ministru Il-mozzjoni li qed tippre]enta l-Oppo]izzjoni m’hi xejn g[ajr konferma talkilba li l-Partit Laburista g[andu g[all-poter. Meta fis-seduta tal-biera[ filg[axija kompliet iddiskussjoni tal-Oppo]izzjoni dwar /ensura lill-Ministru Carm Mifsud Bonnici, ilMinistru Austin Gatt qal li lmozzjoni tal-Oppo]izzjoni turi b’mod /ar li l-uniku [sieb mhux li jkunu diskussi l-oqsma u l-intern i]da l-uniku [sieb hu li tipprova g[al darb’ohra tiddistabilizza lill-Gvern. L-unika ra;uni g[al din il-mozzjoni hi li tissodisfa l-kilba li g[andha l-Oppo]izzjoni g[all-poter g[aliex ma tridx li l-elezzjoni ssir fi ]mienha. Il-Ministru Gatt qal li l-mozzjoni hi politikament viljakka tant li l-Oppo]izzjoni lanqas kellha d-di/enza li ta[bi l-motivazzjoni. Fl-ewwel paragrafu lanqas st[aw jag[mlu r-rabta u qalu li hemm kritika kemm mill-Oppo]izzjoni kif ukoll min-na[a tal-Gvern. Il-Ministru Gatt qal li l-kritika mhix issir lill-Gvern i]da qed jintu]a Carm Mifsud Bonnici biex ikun attakkat ilGvern [alli jinkiseb il-poter qabel id-data naturali tal-elezzjoni. Austin Gatt qal li saret emenda biex minn /ensura ssir ri]enja. Dan ifisser li f’mo[[ lOppo]izzjoni hemm differenza bejn /ensura u ri]enja g[aliex kieku ma kinux jipproponu emenda. I]da wie[ed jinnota li ma kellhomx id-di/enza jemendaw il-mozzjoni biex tirrifletti l-bidliet li kien hemm fid-dekasteri wara Di/embru li g[adda. Il-Ministru Dolores Cristina esprimiet solidarjetà u appo;; mal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Il-mozzjoni kif ammessa mill-istess Oppo]izzjoni ti;bor dak li hu negattiv fil-Ministeru u titfg[u fuq ras il-Ministru. Din il-mozzjoni tista’ tirrepeti ru[ha fuq kull Ministru fl-istorja kollha politika. L-Oppo]izzjoni qieg[da dejjem tikkritika i]da ma g[andha ebda kontribut ie[or x’tag[mel. Hi [asra g[aliex jekk tqis li hi Gvern alternattiv, lOppo]izzjoni wkoll g[andha tag[ti kontribut. Hi qalet li ssir [afna kritika lill-Korp tal-Pulizija i]da fejn jid[lu kwistjonijiet ta’ familja, hemm titjib kbir u taf li f’dan hemm ukoll l-id tal-Ministru Mifsud Bonnici. Xi [a;a li jimpenja [afna ru[u fiha lMinistru Mifsud Bonnici u ma tissemmix hi dik ta’ edukazzjoni lil dawk li jkunu qed jiskuntaw sentenza.

Ittie[du passi biex jitnaqqas aktar id-dewmien fil-Qrati

Fl-immigrazzjoni wkoll qed tintesa l-[idma tal-Ministru Mifsud Bonnici. Dawn saru responsabbiltà tal-open centres u qed jintesa t-titjib li sar. Taf li lfidu/ja tal-poplu qieg[da hemm u lest jag[ti s-servizz tieg[u. Il-Ministru Giovanna Debono qalet li din il-mozzjoni qed tkompli ]]id ix-xejra ta’ mossi politi/i tal-Oppo]izzjoni biex isibu ru[hom fil-Gvern mill-aktar fis possibbli ming[ajr ma jqisu l-konesegwenzi. L-a;ir tal-mozzjoni hu wkoll fil-mod kif qed isir attakk personali fuq ilMinistru.

Qed ikun attakkat il-Gvern [alli jinkiseb il-poter qabel id-data naturali tal-elezzjoni Giovanna Debono semmiet titjib li sar f’G[awdex fil-Korp tal-Pulizija, fid-Dipartiment tal-Protezzjoni ?ivili u fisservizzi tal-Qorti. Il-Ministru Debono qalet li hi [asra li minflok issir diskussjoni dwar kif jista’jkun hemm titjib qed isiru attakki personali kontra lMinistru Mifsud Bonnici. Il-Ministru Chris Said tkellem dwar il-qasam tal:ustizzja u l-kisbiet li saru fla[[ar erba’snin. Hu qal li jsir kemm isir xog[ol dejjem jibqa’ jkun hemm bidliet x’isiru. Chris Said qal li lakbar problema hi dik taddewmien. }ew; inizjattivi li saru kienu pro/eduri b’ittri uffi/jali li permezz tag[hom lanqas ikun hemm b]onn li tinfta[ kaw]a. Dawn g[enu biex tnaqqsu kaw]i potenzjali. }diedu l-membri tal:udikatura u l-membri talistaff. Qed isir xog[ol biex ikun hemm spazji o[ra g[all-uffi//ji tal-;udikatura

u g[alhekk jin[oloq aktar spazju fil-bini tal-Qorti fejn ikun jista’ jsir xog[ol relatat b’aktar kumdità. Dejjem jibqa’ jkun hemm [tie;a ta’ titjib u l-Gvern se jibqa’ impenjat li jtejjeb. Meta l-Oppo]izzjoni kellha lopportunità li tag[ti sinjal dwar ir-riformi fil-Qorti, waqg[et lura. Meta l-Gvern kien ressaq mozzjoni ta’ impeachment kontra Im[allef li g[amel seba’ snin ma jid[olx g[ax-xog[ol i]da baqa’ jir/ievi l-paga, membru wie[ed biss tal-Oppo]izzjoni vvota favur meta kien me[tie; appo;; ta’ ]ew; terzi. Il-Ministru Said ta diversi /ifri dwar kemm tnaqqsu kaw]i pendenti li kien hemm fil-Qrati b’ri]ultat ta’ passi u pro/eduri li ttie[du. Id-Deputat Franco Debono qal li jqis li d-dibattitu sar b’two weights and two measures. Hu sostna li jekk ilMinistru qed jing[ata l-mertu tar-riformi li saru jrid jerfa’ rresponsabbiltà tal-bini li kerrah il-Belt, g[aliex persuna mietet fil-[abs, g[aliex Pulizija nqabad ibig[ id-droga u g[aliex il-Pulizija ma g[andhomx taser-guns. Franco Debono qal li hu jixtieq kull ;id lill-Ministru Mifsud Bonnici u jekk qatt qal xi [a;a personali jisku]a ru[u. Id-Deputat Nazzjonalista qal li jekk g[amel xi [a;a hu kien li ma qabilx mat-tmexxija talPrim Ministru. Hu qal li hu wasal fejn wasal il-Ministru i]da dan g[amlu bil-[ila tieg[u u tal-familja tieg[u. Qal ukoll li hu mu;ug[ aktar mill-Ministru u millfamilja tieg[u. Id-Deputat Nazzjonalista qal li qed ibati psikolo;ikament g[aliex hu ppre]enta mozzjoni dwar riformi fis-settur tal;ustizzja i]da ma ;ietx pre]entata l-mozzjoni tieg[u. Minflokha ;iet pre]entata lmozzjoni tal-Oppo]izzjoni biex jin]amm imdendel. Hu kkritika lill-Prim Ministru g[all-mod kif fir-re shuffle qassam il-ministeri.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

10 Opinjoni

Is-Sinjura Clarissa Dalloway Il-;rajja sse[[ f’jum wie[ed, it-13 ta’ :unju 1923. Is-sinjura Clarissa Dalloway fir-rumanz bl-istess isem miktub minn Virginia Woolf (1882-1941) tg[ix fil-qalba ta’ Londra. Toroq mimlija nies, tallaba, nies bla dar, [wienet, karozzi. T[ares f’g[ajnejn in-nies qalb il-[sejjes u taqra lkarattri tag[hom. :ieli t[ossha fer[ana, g[ada tajba imma ]-]mien g[addej. Tg[addi karozza, ‘fiha xi [add importanti’ tg[id ilfolla. Ajruplan fl-ajru, biddu[[an jo[loq il-kliem, reklam ta’ xi prodott: Il-[oss ta’ ajruplan, [affer wa[xi f’widnejn in-nies. Hemm kien fuq is-si;ar, minnu, minn wara, beda jo[ro; du[[an abjad li jinbaram u jiltewa, tassew qed jikteb xi [a;a! Ifassal ittri fis-sema! Kul[add [ares ’il fuq. Clarissa Dalloway tixtri bukkett ward, Filg[axija se tag[mel ri/eviment g[all[bieb. Waslet fil-menopawsa u bintha Elizabeth dakinhar se tag[laq tmintax. }ew;ha hu membru talparlament f’isem il-partit konsevattiv, ministru ma rnexxilux isir. Ma jridx li nnisa jivvutaw f’elezzjonijiet. Septimus Warren Smith Qalb il-folla hemm ukoll Septimus Warren Smith, li kien suldat fi ]-]mien ilgwerra. Fl-Italja kien iltaqa’ ma’ Lucrezia u ]]ewwi;ha. Martu mhix fer[ana, tifhem li a[jar baqg[et f’pajji] twelidha. }ew;ha donnu tbiddel, donnu ;ralu xi [a;a kbira. Jitkellem wa[du u jitkellem ma’ nies li ma jidhrux. “{arstu kienet tinfed minn ;ewwa l-i;sma tan-nies, tara l-;ejjieni, meta l-klieb kienu se jsiru bnedmin?” :ismu kien dab u nqata’ mid-dinja, ixxarrab u trattab bl-ilma. Kien fuq blata “b[all-ba[ri li g[ereq fuq blata. Miel lejn ix-xifer tad-dg[ajsa, u waqa’, hekk [aseb: mort ta[t ilba[ar. Jiena kont mejjet, imma issa jiena [aj, imma

Il-qoxra tal-ktieb Ms Dalloway miktub minn Virginia Woolf (1882-1941)

[alluni nistrie[, talab....” Clarissa Dalloway mo[[ha mimli tifkiriet ta’ ]mien ie[or, tiltaqa’ ma’ Peter Walsh ftit xhur akbar minnha. Darba kienu jin[abbu imma issa ]-]mien kien fuqha, bintha kibret u se tie[u flokha. Ma tridx tibda [ajja o[ra. Peter Walsh g[amel ]mien flIndja, pajji] imbieg[ed u hemm iltaqa’ ma’ tfajla ]ag[]ug[a u kien se ji]]ewwi;ha minkejja li kienet ti;i bintu fl-g[add tassnin.

Ix-xju[ija u l-mewt Dan kien fehem id-dinja u seta’ ja[taf u jilg[ab dak li g[adda minnu. Ta’ tlieta u [amsin sena kien jaf il-[ajja u l-iebes tag[ha. “{ajja s[i[a kienet qasira biex ter;a’ to[ro; (l-img[oddi). Issa li kien kiseb is-setg[a, ittog[ma tag[ha, kien ji;bed kull uqija ta’ tgawdija, kull dell ta’ tifsira, li t-tnejn kienu aktar solidi milli qatt kienu.” Isiru t-t[ejjijiet g[arri/eviment.

Mistednin nies importanti fosthom il-prim ministru.

Nies jitkellmu, nies jieklu. Ilqarrej ji;i mistieden g[al [a;a o[ra. Mhux minn Clarissa Dalloway imma minn Virginia Woolf biex jid[ol flim[u[ tal-mistednin u hekk isib li wara l-briju u l-im;iba mqita hemm il-bi]a’ taxxju[ija u l-mewt. Fost il-mistednin hemm Sir William Bradshaw tabib imsemmi, li waqt li qieg[ed ifiehem lil s[abu jsemmi suwi/idju ta’ ]ag[]ug[. Ilqarrej ma’ dan i]-]ag[]ug[ u martu di;à ltaqa’ qalb il-folla ta’ Londra. Clarissa Dalloway tiddejjaq li waqt ri/eviment dan it-tabib isemmi l-mewt li “kienet sfida. Il-mewt kienet t[abrika biex tg[addi kelma, nies li j[ossu li ma jistg[ux jil[qu /-/entru, li s-se[er [eles minnhom, il-qorob firidhom, id-dehwa bdiet tintefa u kienet wa[idha. Kien hemm tg[anniqa fil-mewt.” Imma bil-mod il-mod Clarissa Dalloway “bdiet t[ossha b[alu, i]-]ag[]ug[ li kien ne[[a [ajtu b’idejh. Kienet fer[ana li g[amel hekk. Irmieha waqt li huma kienu baqg[u jg[ixu. Larlo;; kien qed idoqq. I//rieki ta/-/omb in[allu flarja. Imma hi kellha tmur lura. Kellha tmur ti;borhom (il-mistednin).” L-identità tag[ha tintilef

Virginia Woolf kienet femminista li se tg[addi

minn Joe Cassar stcassar@maltanet

g[all-moderni]mu, ti;;ieled g[all-jeddijiet tan-nisa. Flisem tal-ktieb da[[let l-ittri MRS. Il-mara mi]]ew;a kienet tie[u kunjom ]ew;ha u hekk l-identità tag[ha tintilef. L-Ewwel Gwerra Dinjija ;abet tibdil kbir fis-so/jetà Ingli]a b[al kull gwerra. :abet suldati morda, tibdil fil-valuri u fil-familji. L-imperu Ingli] beda jdub. Ix-xog[lijiet ta’ Freud [ar;u bl-Ingli] fl-1921 u ]gur laqtu lil Virginia Woolf li tag[ti importanza kbira lillemozzjonijiet, il-mard talmo[[ (li hi kienet tbati minnu) u tifkiriet mo[bija. Il-films Amerikani, 3 dimentional, saru popolari [afna, l-istess il-kamera tarritratti. Il-qarrej jifhem irrabtiet bejn Clarissa Dalloway u Sally u bejn bintha Elizabeth u Doris Kilman li tag[ti l-lezzjonijiet fil-;rajja moderna. Meta [ar;et il-ktieb, Virginia Woolf di;à kienet kittieba msemmija, parti minn moviment letterarju ;did.

“{arstu kienet tinfed minn ;ewwa l-i;sma tan-nies, tara l-;ejjieni, meta l-klieb kienu se jsiru bnedmin^” :ismu kien dab u nqata’ mid-dinja, ixxarrab u trattab bl-ilma.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

E]empji konkreti ta’ fidu/ja Il-;img[at f’Mejju kienu ;img[at li matulhom ilGvern kompla jikseb aktar ri]ultati. Ri]ultati konkreti. Ri]ultati li kul[add jista’ jarahom b’g[ajnejh. Ri]ultati li huma frott il-politika ta’ Gvern Nazzjonalista li tul din il-le;i]latura li ninsabu fl-a[[ar sena tag[ha, qed naraw [afna pro;etti jitlestew jew jitwettqu. Politika li dejjem qed tissarraf fi kwalità ta’ [ajja tajba u li tag[ti aktar ser[an il-mo[[ g[all-;ejjieni ta’ pajji]na. L-ekonomija Maltija qed tirnexxi u to[loq ix-xog[ol Id-dikjarazzjonijiet li jag[mlu unur lil pajji]na u lill-poplu tag[na dwar l-andament ekonomiku po]ittiv, ma jistg[ux ma jimluniex b’kura;;. Il;img[a li g[addiet kellna d-dikjarazzjoni ta’ bank ;did Malti, l-FCM Bank Limited, b’investiment ta’ €20 miljun, jifta[ il-bibien tieg[u u jibda joffri servizz ta’ depo]itu u aktar tard, jipprovdi wkoll servizzi ta’ self. Din hi dikjarazzjoni /ara talfidu/ja li s-settur privat g[andu fl-ekonomija Maltija u tal-fidu/ja li pajji]na se jkompli miexi ’l quddiem. Smajna wkoll lill-President tal-Grupp tal-Partiti Popolari Ewropej fil-Parlament Ewropew, Joseph Daul, jag[mel dikjarazzjoni o[ra importanti meta fa[[ar lil Malta b[ala pajji] minn ta’ quddiem nett fir-responsabbiltà finanzjarja b’e]empji /ari ta’ kif l-ekonomija Maltija qed tirnexxi. Il-g]ejjer Maltin, minkejja /-/okon tag[hom, qed jag[rfu j[addmu politika li minnha qed igawdu l-

[addiema, i]-]g[a]ag[, l-istudenti li g[adhom jistudjaw, in-nies tan-negozju u l-investituri, kif ukoll il-familji u l-anzjani. L-g[a]liet politi/i li g[amel Gvern Nazzjonalista fil-bidu ta’ din il-le;i]latura, mibnija fuq pilastri b’sa[[ithom li jifil[u nibnu fuqhom il-futur g[allpoplu tag[na, illum qed narawhom i]ommu fuq ba]i soda pro;etti li mhux biss qed i[addmu u jo[olqu x-xog[ol, i]da qed jippre]entawlna ;ejjieni li g[andna g[alxiex in[arsu lejh b’fidu/ja u b’ottimi]mu. It-tlestija tal-pro;ett fil-Park tal-Avjazzjoni b’investiment ta’ €17-il miljun, flimkien mal-a[bar li kumpanija Olandi]a se tittrasferixxi l-attività ekonomika tag[ha fil-Park tal-Avjazzjoni f’{al Safi u to[loq 80 impjieg ;did, huma ]viluppi o[ra li se jkomplu jsa[[u u jag[tu isem lil pajji]na u lill[addiema Maltin fl-industrija tal-avjazzjoni. Industrija li kien Gvern Nazzjonalista li emmen u kellu fidu/ja li kapa/i tikber u to[loq opportunitajiet ;odda ta’ studji u impjiegi.

ie[or kbir ’il quddiem li jifta[ bera[ l-opportunitajiet ta’ aktar studenti biex ikomplu bl-istudji tag[hom g[al kwalifiki f’oqsma diversi li l-industrija f’pajji]na te[tie;. Fl-istess ;img[a, il-Gvern [abbar ukoll il-pjani g[al istituzzjoni o[ra edukattiva u importanti g[axxog[ol u g[all-industrija tat-turi]mu – l-investiment f’kampus ;did g[all-Istitut g[all-Istudji Turisti/i (ITS) f’San :iljan. Dan hu istitut ie[or li qed ikompli jsa[[a[ l-industrija tat-turi]mu – industrija li fiha ja[dmu eluf ta’ [addiema li qeg[din ukoll ikomplu jsa[[u l-prodott turistiku ta’ Malta. Kellna wkoll e]empju ie[or konkret ta’ kif ilpoplu qed igawdi minn de/i]jonijiet li g[amel Gvern Nazzjonalista li g[araf jag[]el l-a[jar prijoritajiet dwar f’liema settur qieg[ed jinvesti. Rapport tal-Kummissjoni Ewropea li kklassifika lil Malta bl-a[jar kwalità ta’ ba[ar wara ?ipru fil-pajji]i talUE, hu /ertifikat e[or ta’ dak li qed igawdi minnu l-poplu bil-politika tal-Gvern Nazzjonalista.

Investiment fl-istudenti u ]-]g[a]ag[ Fis-settur edukattiv u fl-opportunitajiet ;odda ta’ studji u aktar ta[ri;, il-Gvern il-;img[a li g[addiet g[amel aktar passi importanti bit-tqeg[id tal-ewwel ;ebla tal-kampus il-;did tal-MCAST b’investiment ta’ €120 miljun – istituzzjoni edukattiva li Gvern Nazzjonalista taha l-[ajja wara li kien Gvern Laburista li g[alaqha. Il-kampus ;did tal-MCAST se jkun qed jilqa’ 10,000 student full-time – pass

Dawn kollha huma e]empji konkreti ta’ politika ta’ Gvern li qed t[alli r-ri]ultati. Ri]ultati li mhumiex biss sbie[ fuq il-karta, i]da li jfissru fidu/ja fil-;ejjieni tag[na. Ifissru wkoll ser[an il-mo[[ li pajji]na hu kapa/i jkompli jinvesti biex ikattar lopportunitajiet ta’ xog[ol, l-opportunitajiet ta’ studju kif ukoll pajji] li jifla[ ikompli jinvesti fisservizzi ta’ kura tas-sa[[a g[ax hu b’sa[[tu finanzjarjament.

Fidu/ja u ser[an il-mo[[

Rikonoxximent mist[oqq Nhar il-{add li g[adda [assejtni onorat inkun pre]enti g[all-pre]entazzjoni tal-midalja Robert Schuman li l-President tal-Grupp talPartit Popolari Ewropew filParlament Ewropew (PPE), Joseph Daul, ta lill-President Emeritu Eddie Fenech Adami. Determinazzjoni u konvinzjoni

Din kienet okka]joni spe/jali g[ax onorat statista Malti li tul il-karriera politika tieg[u [adem b’konvinzjoni u b’determinazzjoni sabiex jara lill-Ewropa tkompli ting[aqad flimkien, kif ukoll g[all-[idma biex jassigura l-pa/i u d-drittijiet g[al kul[add f’pajji]na. Konna jien u l-kollega tieg[i fil-Parlament Ewropew, Simon Busuttil, li ressaqna din il-proposta biex

Eddie Fenech Adami jing[ata dan ir-rikonoxximent spe/jali u g[alhekk i//erimonja ta’ nhar il-{add waranofsinhar kienet wa[da sinifikanti g[alina b[ala deputati tal-PE f’isem il-PN. Eddie Fenech Adami jibqa’ wie[ed mill-akbar politi/i li qatt ra pajji]na. Eddie Fenech Adami mexxa lil pajji]na f’mument kritiku tal-istorja ta’ Malta. Hu [adem biex il-poplu Malti kiseb id-demokrazija u ta nifs ;did u mixtieq lil min tassew kellu interess sabiex jinvesti fis-suq Malti. Ta d-demokrazija lura lill-poplu Fuq kollox, [add m’g[andu jinsa l-istat li fih kien pajji]na, min[abba t-

tmexxija So/jalista li kienet tbieg[det mill-valur taddemokrazija.

Nemmen li dan l-unur mhuwiex sinifikanti biss g[al Eddie Fenech Adami nnifsu i]da g[al kull Malti u G[awdxi, b’mod partikulari g[al dawk li g[exu l-istorja mieg[u

G[alhekk il-missjoni ta’ Fenech Adami u l-PN kienet wa[da diffi/li i]da possibbli g[ax fit-tmun kien hemm politiku li b’vi]joni g[araf x’kienet it-triq lejn is-su//ess mixtieq. L-era ta’ Eddie Fenech Adami b[ala Kap tal-PN u eventwalment b[ala Prim Ministru ta’ dan il-pajji] kienet sinifikanti biex pajji]na tejjeb ir-relazzjoni tieg[u mal-Komunità Ekonomika Ewropea li eventwalment saret l-Unjoni Ewropea li nafu llum. Dan kien pass importanti li mhux kul[add kien jemmen fih, madankollu Eddie Fenech Adami g[araf jipperswadi lin-nies ta’ madwaru li l-a[jar triq g[al pajji]na kienet s[ubija mal-UE. {adt gost insegwi b’interess id-diskors li g[amel Joseph Daul f’din l-okka]joni meta fa[[ar lil Eddie Fenech Adami g[al-lealtà lejn irreli;jon Nisrani, lejn il;ustizzja so/jali, is-solidarjetà u r-rikon/ilazzjoni. B’referenza g[all-[idma tieg[u biex Malta ssir membru tal-UE, Joseph Daul kellu kliem po]ittiv g[al Eddie

Fenech Adami g[all-mod kif [adem biex ipperswada lillpoplu Malti b’mod /ar waqt li dejjem g[araf ipo;;i linteress nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Nemmen li dan l-unur mhuwiex sinifikati biss g[al Eddie Fenech Adami nnifsu i]da g[al kull Malti u G[awdxi, b’mod partikulari g[al dawk li g[exu l-istorja mieg[u, g[ax jippremja nazzjon s[i[ li [adem kolletivament biex l-Ewropa tkompli tkun b’sa[[itha. ?ertifikat ie[or po]ittiv g[all-Gvern Malti Fuq nota differenti, ma nistax ma nsemmix l-a[[ar statistika ma[ru;a mill-UE dwar ix-xog[ol. Din l-istatistika turi li lqg[ad fost i]-]g[a]ag[

Maltin u G[awdxin hu fost lanqas fl-UE, u Malta tinsab fis-seba’ post. G[alhekk, g[oxrin pajji] ie[or g[andhom rata ta’ qg[ad fost i]]g[a]ag[ aktar minima. Dan ir-ri]ultat jikkonferma l-[idma g[aqlija li qed jag[mel il-Gvern Malti mmexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi.

minn David Casa david.casa@europarl.europa.eu

L-ebda /ertifikat b[al dan ma ji;i b’kumbinazzjoni i]da jasal b’[idma u dedikazzjoni mmexxija minn politiku li g[andu vi]joni kbira g[al pajji]u. Nemmen li pajji]na g[ad baqag[lu [afna aktar x’jie[u mill-karriera politika ta’ Lawrence Gonzi b[ala Prim Ministru u kif Eddie Fenech Adami mexxa lil pajji]na lejn it-tragward mixtieq, li Malta ssir membru tal-UE, Lawrence Gonzi qed ikompli fuq il-passi tal-prede/essur tieg[u u qed jag[mel su//ess mis-s[ubija ta’ Malta fl-UE. Dan mhux qed ng[idu jien i]da statistika wara l-o[ra li to[ro; l-UE.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

12 Ittri

Liema hi l-verità^

Sur Editur, Niskanta meta nisma’ lil /erti politi/i jg[addu kummenti lillistampa. Ma nafx meta naqbad nemminhom. Imma jidher li hawn /erti politi/i li jitkellmu u jikkummentaw skont ilmidja li tkun qed tintervistahom. E]empju /ar kienu ]-]ew; intervisti li ta dan l-a[[ar Adrian Vassallo, wa[da ftit ;img[at ilu lil Lou Bondi f’Bondi +, u o[ra, iktar re/enti, lil Mark Farrugia g[al ONE Radio u TV. Imma possibbli li dan kien l-istess bniedem jitkellem daqshekk differenti fuq l-istess su;;ett? Possibbli ja[seb li dawk kollha li semg[uh huma daqshekk imbe/illi li ma indunawx li

Ringrazzjament mid-Dumnikani f’Durres fl-Albanija Sur Editur, Nixtieq nirringrazzja lill-Mission Fund g[addonazzjoni ta’ €1,500 bil[sieb li jintu]aw g[all-bini ta’ /entru so/jali f’Lagjja Mirdita, ra[al fil-periferija ta’ Durrës, fejn l-a[wa Dumnikani ilhom joffru sservizz tag[hom g[al dawn l-a[[ar [mistax-il sena. Il-kappella /kejkna dedikata lil San :or; Martri f’dan ir-ra[al, mibnija bil-;enero]ità talMaltin, isservina biex inqaddsu l-quddies il{add u g[al /elebrazzjonijiet litur;i/i o[ra matul is-sena kollha. Issa qieg[ed jin[ass ilb]onn li din il-komunità lokali ti;i pprovduta b’ambjenti diskreti imma xierqa fejn wie[ed ikun jista’ jag[mel laqg[at, kateki]mu u lezzjonijiet differenti fil-kuntest talformazzjoni s[i[a talbniedem. In[e;;u iktar benefatturi biex ikomplu jsostnu lillMission Fund billi jibag[tu bolol, jag[tu lkontribuzzjonijiet u lg[ajnuna tag[hom. Wie[ed jista’ jag[mel iddonazzjoni tieg[u online jew permezz tal-kontijiet tal-bank HSBC (061 197 448 050), BOV (163 007 980 19), APS (200 008 207 62) jew BANIF (000 879 631 01). Wie[ed jista’ jikseb aktar informazzjoni minn www.missionfund.org.mt, http:##www.opmalta.org jew http:##www.costmamo.info #albania#, Kisha Katolike, K.P. 224 – Durrës, lAlbanija. Tel.: 00355 52 23 0301. Jew minn geffop@yahoo.it. Nirringrazzjawkom mill-;did u nweg[dukom li a[na dejjem nitolbu g[alikom waqt il-quddies u fit-talb tag[na. . Geoffrey Bugeja O.P. Durrës, l-Albanija

P

Vassallo kien qed igiddeb lilu nnifsu meta ta dawn i]-]ew; intervisti? Possibbli li hadd ma induna li Vassallo waqa’ fin-nassa politika ma[suba apposta mill-midja Laburista biex tipprova xxejjen dak li qal Vassallo stess fl-ewwel intervista? Mela mhux ta’ b’xejn li l-midja Laburista xandret l-intervista kollha li g[amlet hi imma ma xandritx dik li saret minn Lou Bondi. Hawnhekk listess ;ara mill-midja tal-GWU li baqg[et siekta wara l-ewwel intervista imma ;abet it-tieni wa[da fl-ewwel pa;ni ta’ It-Torca. Mela fl-ewwel intervista Vassallo akku]a bi kliem /ar lil Joseph Muscat dittatur u Komunista imma fit-tieni

wa[da qal li r-relazzjoni ma’ Joseph Muscat hija mill-a[jar u dejjem kordjali u re/iproka. U dan meta fl-ewwel intervista kien qal li Joseph Muscat qatt ma kellmu. Imbag[ad Vassallo qal li kellmu, bag[atlu ittri u j[ossu komdu ja[dem fil-Partit Laburista meta fl-ewwel wa[da kien qal li ma jattendix g[allaqg[at tal-grupp parlamentari Laburista g[ax inutli jattendi g[ax dawk li jattendu jag[mlu biss rubber stamp g[al dak li jrid Joseph Muscat. Nista’ ma nkomplix intawwal g[ax na[seb li kul[add jifhem li t-tieni intervista saret apposta biex ixxejjen lewwel wa[da li ]gur g[amlet [afna [sara lill-kredibbiltà tal-leader

Laburista u lill-partit tieg[u. L-unika verità fi]-]ew; intervisti kienet li Vassallo mhux se jo[ro; g[allelezzjoni li jmiss. I]da anki hawn hawn differenza fi]]ew; intervisti. Fl-ewwel wa[da Vassallo qal li mhux [iere; g[ax i[ossu mwarrab mill-partit, qatt ma jing[ata /ans fuq il-midja Laburista e//, waqt li fit-tieni qal li mhux [iere; g[ax irid ikompli jaqdi a[jar il-klijenti tieg[u u jrid iqatta’ i]jed [in malfamilja. Tista’ tg[idilna liema hi l-verità Dottor Vassallo? L-ewwel jew it-tieni intervista? :or; Calleja

San :iljan


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Volontarjat 13

Il-grupp ta’ voluntieri u t-tfal li [adu sehem fl-inizjattiva mill-impjegati tal-Grupp MIB

Jum ta’ divertiment g[at-tfal f’Angela House Mhux inqas minn 25 tifel u tifla kellhom ;urnata li mhuma se jinsewha qatt f’Angela House, Gwardaman;a, meta fil-jiem li g[addew impjegati tal-Grupp MIB organizzaw jum ta’ sport u divertiment sponsorjat mill-Grupp – l-ewwel avveniment ta’ dan it-tip, li sar bil-permess tas-Sorijiet tal-Ursolini It-tfal, li tqassmu f’erba’ timijiet bil-kuluri tag[hom – oran;jo, a[dar, isfar u blu, kienu mmexxija u animati minn erba’ kaptani b’ener;ija kbira u kienu organizzati mhux inqas minn g[axar avvenimenti ta’ sport u divertiment. “L-attenzjoni kienet kollha ffukata fuq it-tfal, li [adu sehem b’entu]ja]mu kbir,” spjegat wa[da millorganizzaturi. “Libsu Tshirts bil-kulur tat-tim tag[hom, waqt li tqassmu nu//alijiet tax-xemx u midalji ta’ parte/ipazzjoni lil

kul[add fl-a[[ar, peress li kul[add kien rebbie[ dakinhar.” It-tfal ]g[ar kienu f’idejn membri fi [dan tim dedikat li ]ebg[ulhom wi//hom waqt li log[ob ta’ kull tip ;ie organizzat g[at-tfal kbar. Kien hemm ti;rija bl-ixkora, ti;rija bil-patata, ti;rija blilma u kompetizzjoni biex tifqa’ l-bu]]ieqa, fost illog[ob li ntlag[ab malkaptani tat-timijiet, li taw daqshekk ener;ija u entu]ja]mu biex jaraw li kull log[ba tkun fuq ru[ha kemm jista’ jkun u li t-tfal kollha

jie[du gost. It-temp kien mill-isba[ u lavveniment spi//a b’party, inklu] smoothies bil-frawli friski. Fost dawk li kienu pre]enti kien hemm id-diretturi talGrupp MIB, Tonio Briffa, Ivan Muscat, u impjegati li marru mal-familji tag[hom biex jag[tu appo;; lit-tfal. “Il-Grupp MIB [a gost li lavveniment kien daqshekk ta’ su//ess u bi[siebu jorganizza avveniment b[al dan kull sena,” qal Joseph Cutajar, id-Direttur Mani;erjali ta’ MIB.

Mument ta’ divertiment waqt il-jum ta’ volontarjat li t-tfal ta’ Angela House apprezzaw [afna


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

MJANMAR

Vja;; li jixhed il-bidla storika Aung San Suu Kyi, rebbie[a tan-Nobel g[all-Pa/i u simbolu tad-demokrazija waslet fitTajlandja lbiera[ wara l-ewwel vja;; li g[amlet ‘il hinn minn Mjanmar g[al aktar minn g[oxrin sena. L-avveniment fih innifsu hu storiku g[aliex filwaqt li jtemm era twila ta’ i]olament jikkonferma l-pre]enza’ ta’ Suu Kyi fixxena internazzjonali wara daqstant ripressjoni ta[t idejn il-:unta militari fi Mjanmar. Intant, kien mistenni li Suu Kyi, eks-pri;unier politiku li reb[et si;;u fil-Parlament ta’ Mjanmar waqt il-byelections ta’ April,

tiltaqa’ (lbiera[) mal-Prim Ministru tat-Tajlandja Yingluck Shinawatra. L-impenji tag[ha f’dan il-pajji] jinkludu lparte/ipazzjoni fil-Forum Ekonomiku Dinji dwar ix-Xlokk tal-Asja u laqg[at mal-komunitajiet ta’ Mjanmar qalb fiz-zoni Tajlandi]i. Intant, Suu Kyi, li qattg[et [mistax fost l-a[[ar 22 sena ta[t arrest f’darha, illum qed tara dinja ferm differenti milli tiftakar, blewwel safra tag[ha mill-1988 ‘il hawn isse[[ waqt il-bidliet drammati/i f’ artha u wara li (s-sena lo[ra) intemmu g[exieren ta’ snin ta’ amministrazzjoni mill-:unta.

L-AWSTRJA> Koppja libsin kostumi tradizzjonali mag[rufa b[ala “Gailtaler” waqt /elebrazzjonijiet fi Feistritz an der Gail. ?elebrazzjoni b’g[eruq fit-tradizzjoni agrikola tar-re;jun u li tmur lura g[as-sena 1630. (ritratt Reuters)

Fil-Qosor

Arrest ta’ Somali ID-DANIMARKA: IlPulizija Dani]a arrestat ]ew;t a[wa mis-Somalja fuq suspett li kienu qed jippjanaw l-attakki u bi stqarrija uffi/jali tirreferi (ming[ajr ma tat id-dettalji) g[al azzjoni ta’ sigurta li evitat it-terrori]mu. Wie[ed mill-arresti se[[ fil-belt ta’ Aarhus u bisSomalu l-ie[or jitwaqqaf mill-pulizija ftit wara li wasal b’titjira fl-ajruport ta’ Kopenhagen. Rapporti qalu sadattant li ]-]ew;t ir;iel kellhom jitressqu l-qorti f’xi [in ilbiera[. Jinqatel militant L-AFGANISTAN: Kelliema g[all-qawwiet tanNATO ( ta[t it-tmexxija talAmerikani) f’dan il-pajji] qalu li l-militar tal-koalizzjoni qatel lit-tieni l-og[la Kap tal-moviment militanti Al-Qaida. Mifhum li Sakhr al-Taifi, mag[ruf ukoll b[ala Mushtaq, tilef [ajtu waqt attakk minn qawwiet tal-ajru fuq ilprovin/ja ta’ Kunar lejn ilLvant Afgan. Il-maqtul kien jikkmanda lill-militanti barranin fl-Afganistan minbarra li mexxa l-attakki diretti fuq suldati tal-Gvern Afgan u tanNATO. Vjolenza politika L-E:ITTU: Dimostranti fid-distrett residenzjali ta’ Dokki taw in-nar lillkwartieri fejn Ahmed Shafiq, l-a[[ar Prim Ministru E;izzjan ta[t il-President imke//i Hosni Mubarak, qed imexxi lkampanja tieg[u g[allPresidenza. {add ma we;;a’ fl-in/ident li se[[ b[ala att ta’ rabja u wara li Shafiq, fl-ewwel round tal-elezzjoni, rnexxielu jikseb bi]]ejjed voti biex jikkuntesta kontra Mohamed Mursi, il-kandidat talFratellanza Musulmana, filvot tas-16-17 ta’ :unju li jidde/iedi t-tmexxija talE;ittu.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-KOREA TA’ FUQ

Ji/[ad li hemm il-commandos Amerikani Il-militar Amerikan /a[ad bil-qawwa rapport li deher filmedia Amerikana li truppi spe/jali Amerikani kienu ni]lu bil-parachute fil-Korea ta’ Fuq biex jispjunaw fuq dak li qed ji;ri f’dan il-pajji] Komunista. Ir-rivista The Diplomat kkwotat lill- Brigadier :eneral Neil Tolley, il-kmandant tal-forzi spe/jali Amerikani fil-Korea t’Isfel, li qal li truppi spe/jali Amerikani u talKorea t’Isfel kienu tni]]lu filKorea ta’ Fuq g[al missjonijiet spe/jali ta’ tkixxif. I]da l-Kurunell Jonathan Withington, kelliem g[allforzi Amerikani fil-Korea, qal li l-kliem li qal Tolley in[ar;u mill-kuntest u /a[ad li truppi spe/jali kienu tni]]lu

f’dan il-pajji] Komunista. Ir-rivista Amerikan, Tolley, qalet ukoll li l-Korea ta’ Fuq kien [affer eluf ta’ mini sigrieti ta[t l-art li jwasslu salKorea t’Isfel g[all-militar talKorea ta’ Fuq. Hu qal li din is-sistema ta’ mini hi mo[bija mis-satelliti u g[alhekk kienu qed jitbag[tu truppi spe/jali beix jg[assu dawn il-mini u jaraw x’ikun qed ji;ri fihom. Hu qal li kien hemm talanqas erba’ mini li jg[addu minn ta[t iz-}ona Demiliterizzata li tissepara lKorea ta’ Fuq u t’Isfel i]da qal li kien hemm o[rajn li ma kinux jafu bihom. Hu qal ukoll li kien hemm 20 ajruport militari li kienu nofshom ta[t l-art kif ukoll eluf ta’ kanuni.

L-AFGANISTAN> Ra;el Afgan f’Kabul jidher waqt li ja[dem fuq ‘tandoor’ forn tradizzjonali li jintu]a biex fih isir il-[ob] fl-Afganistan. (ritratt Reuters)

L-ISTATI UNITI

ID-DANIMARKA

Tbissima tag[mel differenza

Pass ie[or fil-;lieda kontra l-kan/er tal-;ilda

Meta wie[ed jag[ti lil xi [add li ma jafx tbissima ]g[ira jew anki biss jag[mel kuntatt bl-g[ajn hekk kif wie[ed jg[addi minn [dejh tag[mel differenza kbira fuq kif i[ossu dik il-persuna. Ri/erkaturi fl-Istati Uniti g[amlu testijiet fuq mijiet ta’ studenti biex jaraw kif ;esti ]g[ar jeffettwaw in-nies u sabu li anki l-i/ken kuntatt bl-g[ajn iwassal biex wie[ed i[ossu li hemm rabta. Eric Wesselmann, psikologu so/jali mill-Purdue University f’Indiana li mexxa r-ri/erka, qal li wie[ed i[ossu i]olat hi xi [a;a li twe;;a’ u qal li liskop tar-ri/erka kienet biex jaraw jistg[ux jispjegaw g[aliex nies fi bliet kbar i[ossuhom wa[edhom, peress li hemm ftit li xejn innies jag[mlu kuntatt blg[ajn ma’ xulxin. Fir-ri/erka li saret, intqal li filwaqt li fi bliet kbar hi xi [a;a normali li wie[ed ikun

injorat fit-triq, fi bliet ]g[ar din tin[ass aktar g[aliex sa /ertu punt mhux mistennija. Ir-ri/erkaturi jemmnu wkoll li wie[ed i[ossu wa[du fiddinja jkollu effett fi]iku fuq dak li jkun. Din l-a[[ar ri/erka kienet pre]entata waqt il-laqg[a annwali tas-Society for the Study of Motivation. Wesselman qal li firri/erka nstab li n-nies [assewhom imdejqin f’ka]i fejn anki persuna li ma jafux tonqos minn tislima jew li almenu turi li taf bihom. Fl-esperimenti li saru filkampus tal-Università, ri/erkaturi kienu jg[addu minn [dejn nies u f’kaz jew jitbissmu jew jag[mlu kuntatt bl-g[ajn u f’o[rajn le. Wara kien imur ri/erkatur ie[or u jistaqsi lil dak li jkun kif qed i[ossu. Dawk li ng[ataw xi forma ta’ g[arfien [assewhom anqas maqtug[a mid-dinja minn dawk li ;ew injorati.

Ri/erka fid-Danimarka sabet li meta wie[ed jie[u lIbuprofen u painkillers simili, dan jista’ jg[in jipprote;i kontra l-kan/er tal-;ilda. Xjenzjati Dani]i sabu li nies li spiss [adu l-Ibuprofen, l-asperina u medi/ina simili kelluhom riskju anqas li ji]viluppaw ]ew; tipi ewlenin ta’ kan/er tal-;ilda. L-Ibuprofen hi sustanza li tintu]a f’medi/ina b[al u;ig[ ta’ ras, ri[ u u;ig[ ;enerali. E]attament kemm jonqos irriskju kien jiddependi fuq it-tul ta’ ]mien li wie[ed ikun qed jie[u din il-medi/ina u lqawwa tad-do]a. Spe/ifikament, instab li dawk li [adu tliet korsijiet ta’ din il-medi/ina jew aktar kellhom riskju ta’ 15 fil-mija anqas tal-kan/er tal-;ilda mag[ruf b[ala squamous cell carcinoma u /ans anqas bi 13 fil-mija fil-ka] ta’ melanoma minn dawk li [adu anqas.

L-a[jar difi]a kontra l-kan/er tal-;ilda hu l-kawtela meta wie[ed joqg[od fix-xemx Ir-rabta kienet b’sa[[itha laktar fost dawk li kienu [adu do]i qawwija g[al seba’ snin jew aktar. Ir-ri/erka kienet ba]ata fuq id-dokumenti medi/i ta’ kwa]i 20,000 persuna li rri]ulta li kellhom kan/er tal-;ilda fitTramuntana tad-Danimarka bejn l-1991 u l-2009. Sar ukoll qbil ma’ 179,000 persuna li ma ]viluppawx il-marda. Ir-ri/erka saret mill-Aarhus University Hospital u rri/erkaturi qalu li din ilmedi/ina kellha l-potenzjal li

jkollha effett protettiv kontra lkan/er g[alkemm amettew firrapport li ppubblikat fir-rivista spe/jali]ata Cancer li r-ri/erka tag[hom ma kinitx konklussiva. I]da huma fakkru li f’[ames mis-sitt studji, fosthom tag[hom, dwar dan instab relazzjoni bejn din it-tip ta’ medi/ina u tnaqqis fir-riskju tal-melanoma, l-aktar forma perikolu]a ta’ kan/er tal-;ilda. Min-na[a l-o[ra l-Ibuprofen u medi/ina simili g[andhom ilpotenzjal ta’ side effects perikolu]i wkoll. Din it-tip ta’ medi/ina kienet marbuta ma]]ieda fil-periklu ta’ attakk talqalb kif ukoll ta’ puplesija u li mara tkorri waqt it-tqala. Esperti tal-kan/er qalu li la[jar mezz kif wie[ed jevita lkan/er tal-;ilda kien li ju]a lkawtela meta joqg[od fix-xemx u li kien kmieni wisq biex wie[ed jg[id jekk l-asperina u medi/ini simili kienu effettivi kontra l-kan/er tal-;ilda.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

16 Teatru

260 si;;u ‘Barokk’ ;did g[all-Manoel Meta tpo;;i u tattendi g[al kun/ert jew produzzjoni mu]ikali g[andha tkun esperjenza pja/evoli. Din l-esperjenza tkun i]jed pja/evoli meta titgawda bil-kumdità. Bilg[an li tkompli titjieb lesperjenza u l-livell filkumdità fit-Teatru Manoel, il-management g[adu kemm temm b’su//ess pro;ett importanti u interessanti – kollezzjoni ;dida ta’ 260 si;;u g[all-palketti tatteatru. Is-si;;ijiet, iddisinjati flistil mag[ruf b[ala ‘Louis XVI’ mag[mulin mill-fagu, in[admu mill-kumpanija talg[amara Renova li tispe/jalizza fil-produzzjoni ta’ g[amara ta’ din ix-xorta. Is-si;;ijiet kellhom jin[admu apposta u ta’ qies partikolari li huwa ftit i]g[ar mill-qies ori;inali min[abba l-ispazju limitat ;ewwa lpalketti. “Fit-teatru, l-udjenza tfittex li tistabbilixxi kuntatt mal-artisti fuq il-palk. G[aldaqstant, l-ewwel [a;a importanti hi li l-udjenza t[ossha komda hekk kif tid[ol u tpo;;i fit-teatru,”

qal Ray Attard, is-CEO tatTeatru Manoel li [a [sieb dan il-pro;ett mill-bidu nett. “G[alhekk, a[na fidu/ju]i li mill-ista;un teatrali li jmiss, kull min ji;i fit-teatru ]gur li se jinduna bid-differenza u l-kumdità ta’ dawn issi;;ijiet ;odda meta mqabbla mas-si;;ijiet talinjam bentwood li ilhom jintu]aw fit-teatru mis-snin sittin.” Il-pro;ett kollu kien sponsorjat mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta grazzi g[al kontribuzzjoni ta’ €60,000. “Hu wkoll grazzi g[al sponsorships b[al dawn li t-Teatru Nazzjonali Malti, it-Teatru Manoel jista’ jibqa’ joffri lesperjenza unika li qed joffri lil kull min jattendi t-teatru. Fil-fatt, minbarra t-titjib filkumdità, is-si;;ijiet issa se jwasslu kontribut vi]iv liddehra Barokka u ’l-identità tat-teatru spe/jalment min[abba l-fatt li s-sena ddie[la, it-Teatru Manoel se jkun qed jorganizza l-ewwel edizzjoni tal-Valletta International Baroque Festival,” ]ied Ray Attard. “It-Teatru Manoel huwa tteatru nazzjonali u dawk l-

Is-si;;ijiet, iddisinjati fl-istil mag[ruf b[ala ‘Louis XVI’ mag[mulin mill-fagu, in[admu mill-kumpanija tal-g[amara Renova

organi]]azzjonijiet kollha li jag[]lu li jg[inu fil-pro;etti tat-teatru g[andhom i[ossuhom onorati li qed jg[inu lil wie[ed milleqdem teatri fl-Ewropa. “Fil-fatt, min[abba l-fatt li dan huwa teatru antik, ninsabu l-[in kollu g[addejjin bi pro;etti sabiex

inkomplu nsebb[u t-teatru u fl-istess [in insa[[u lesperjenza ta’ kull min i]uru. Issa qed infittxu sponsorships g[al tliet pro;etti ;odda u importanti [afna fosthom ir-restawr talfa//ata tal-binja tat-teatru, linstallazzjoni ta’ sistema li tikkontrolla t-temperatura

fit-teatru u tapit ;did fissulari kollha tat-teatru,” ]ied Ray Attard. Markus Klaushofer, i/Chief Executive Officer talAjruport Internazzjonali ta’ Malta qal, “l-g[ajnuna talkumpanija tag[na b’risq dan il-pro;ett mhix ;ejja biss g[al pa;na 17


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Teatru 17

Ftit storja dwar is-si;;ijiet ‘Louis’ Il-moda fis-si;;ijiet, b[al f’kollox, ;iet minn Pari;i. Kien fi ]mien ir-Re Lwi;i XIII li l-g[amara bdiet tin[adem g[all-ewwel darba bl-iskop li tkun ukoll komda. Imbag[ad matul ir-renju tar-Re Lwi;i XIV, kien hemm ]vilupp importanti filproduzzjoni tas-si;;ijiet, fejn id-dahar beda jin[adem i]jed g[oli u s-si;;u jin[adem ikbar sabiex ikun jista’ jakkomoda l-ilbies kbir li kien beda die[el fil-moda ta’ dak i]-]mien. Hawnhekk, insibu kif iddirg[ajn u s-saqajn tassi;;ijiet beda jkollhom i]jed skultura fihom. Ir-Re Lwi;i XIV kien responsabbli g[attrasformazzjoni ta’ Versailles minn sempli/i post tal-ka//a g[all-isba[ palazz tal-pajji]. L-aqwa artisti u nies ta’ snajja’ minn madwar id-dinja n;iebu fi

Pro;ett ta’ €60,000 minn pa;na 16

mill-impenn tag[na ta’ corporate social responsibility i]da wkoll mill-fatt li lAjruport ta’ Malta u t-Teatru Manoel jaqsmu l-istess valuri, hekk kif it-tnejn huma destinazzjonijiet li jfittxu li joffru l-a[jar esperjenza lil kull min i]urhom. G[alhekk, li norbtu isimna mill-;did mat-Teatru Manoel g[al dan il-pro;ett importanti kienet xi [a;a naturali [afna g[alina.” Is-si;;ijiet kollha huma ta’ lewn id-deheb immattjat u tlibbsu bil-bellus ta’ lewn a[dar, il-kulur mag[]ul apposta sabiex jaqbel malbellus a[dar li bih huma mlibbsa l-palketti kif ukoll la[dar tas-siparju tat-teatru. Ilkumpanija Renova da[let ukoll g[al ftehim ta’ sponsorship ta’ g[axar snin mat-Teatru Manoel li permezz tieg[u se tkun ]gurata l-manutenzjoni kostanti tas-si;;ijiet. Wie[ed jista’ jsegwi lpre]entazzjoni uffi/jali tassi;;ijiet il-;odda millAjruport Internazzjonali ta’ Malta fuq http:##youtube#FAKrTpeGStg fejn Ray Attard, CEO tatTeatru Manoel qed jilqa’ lisCEO tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta Markus Klaushofer u lil Reuben Sciberras, Head of PR & Corporate Communications.

Franza biex ja[dmu fuq dan il-palazz, u dan wassal biex is-sklu tmintax sar mag[ruf b[ala s-seklu li sawwar ilkobor u s-sbu[ija tal-kultura Fran/i]a. Is-si;;u mag[ruf b[ala ‘Louis XV’ huwa simili fiddaqs g[as-si;;u mag[ruf b[ala ‘Louis XVI’ li ;ie wara fejn id-differenza hija wa[da sempli/i u li ting[araf malajr – is-saqajn. Is-si;;u ‘Louis XV’ g[andu ssaqajna fit-tond u minquxin. Il-bidla minn si;;ijiet ‘Louis XIV’ g[al si;;ijiet ‘Louis XV’ hi kollha favur i]jed kumdità. Il-kumdità kienet il-kelma li l-i]jed kienet tiddomina fis-seklu tmintax.

Tard fis-snin 1760 f’Pari;i beda jin[adem is-si;;u ‘Louis XVI’ li kien jirrappre]enta ]vilupp stilistiku importanti. Fil-fatt l-ewwel fa]ijiet ta’ dan l-istil [adu isimhom mir-Re Lwi;i XVI li lanqas kien g[adu sar re. Dawn is-si;;ijiet jintg[arfu mis-saqajn minquxin i]da dritti li jibdew minn blokka kwadra u jispi//aw fit-tond u jidjiequ. G[alkemm is-si;;u mag[ruf b[ala ‘Louis XVI’ huwa i]jed eleganti u diskret tant li huwa meqjus b[ala lewwel si;;u neoklassiku Pari;in, huwa jaf l-ori;ini, lidentità u l-i]vilupp tieg[u mis-si;;u tal-era Barokka.

Is-si;;u mag[ruf b[ala ‘Louis XVI’ – si;;u mill-aktar eleganti


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

19

IL-:ORDAN> {elikopters jittajru minn fuq il-King Abdullah Special Operations Training Centre waqt ta[ri; imlaqqam “Eager Lion” bejn truppi spe/jali minn 19-il pajji] differenti, fosthom l-Istati Uniti u l-:ordan (ritratt> Reuters)

IR-RUSSJA

Jinkixef l-aktar virus tal-kompjuter kumpless T[abbar li nkixef dak li qed jitqies b[ala l-aktar virus tal-kompjuter kumpless u sofistikat li l-iskop tieg[u hu wie[ed ta’ spjuna;;. Issuspetti ewlenin huma li dan hu xog[ol xi pajji] u mhux xi kriminali jew dilettanti talkompjuter. Fil-mira kienu kompjuters fil-Lvant Nofsani kif ukoll flIran u f’I]rael u aktarx ilu jintu]a g[al dawn l-a[[ar [ames snin. L-indikazzjonijiet huma li l-virus, imlaqqam Flame, seta’ nbena mill-istess pajji] jew pajji]i li [olqu Stuxnet, il-virus li kien attakka lprogramm nukleari Iranjan fl-2010. Il-virus inkixef millKaspersky Lab, kumpanija ta’ programmi ta’ sigurtà fuq l-internet. S’issa ma jidhirx li dan ilvirus kien qed jag[mel xi [sara fil-kompjuters li infetta u li l-iskop tieg[u kien biss li jisraq kull tip ta’ informazzjoni li seta’. I]da lKaspersky qal li linvestigazzjonijiet kienu filbidu nett u forsi jsibu affarijiet o[ra ’l quddiem. Fil-ka] ta’ Stuxnet, irri/erkaturi kienu damu xxhur biex [adu [jiel ta’ kif ja[dem.

Ir-ri/erka wriet li l-akbar numru ta’ kompjuters infettati jinsabu fl-Iran u wara, f’I]rael u t-territorji Palestinjani, imbag[ad fis-Sudan u s-Sirja. Intqal li Flame fih 100 darba aktar xog[ol minn virus normal ma[luq biex jisraq linformazzjoni finanzjarja. Jirri]ulta li Flame, apparti li jikseb informazzjoni dwar x’hemm mi]mum filkompjuter, ibiddel is-settings tal-kompjuter, jixg[el ilmikrofoni u l-kameras li jkun hemm mal-kompjuter kif ukoll jie[u ritratti ta’ x’hemm fuq l-iscreen u ta’ xi jkun qed jintqal f’chat. Apparti Stuxnet, kien hemm virus ie[or b’sa[[tu ftit wara u dan kien imlaqqam Duqu. Fil-ka] ta’ dawn i]-]ew; viruses, kien hemm [afna dibattitu dwar min kien warajhom. Xi w[ud isostnu li aktarx kienu l-Istati Uniti u I]rael. Esperti qalu li hemm [afna affarijiet simili bejn Stuxnet, Duqu u Flame i]da dan mhux bilfors ifisser li saru millistess nies. L-esperti qalu wkoll li jekk min [oloq dan il-virus kien kapa/i jag[mel dan [ames snin ilu, wie[ed jista’ biss jimma;ina xi ]viluppa llum il-;urnata.

Qed jitqies b[ala ‘vacuum cleaner’ kbira g[all-kompjuters


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

20 Tag[rif

L-istudenti tal-g[alliema Mariuccia, Nadine u Glorian Micallef-Grimaud [adu sehem b’xog[ol artistiku tal-og[la livell fil-wirja annwali tal-ortikultura fil-:onna ta’ San Anton. Kien hemm tmien kategoriji differenti. The MicallefGrimaud Ladies ing[ataw l-og[la trofew tal-wirja kollha, id-Daily Mail trophy, mill-g[aqda tal-ortikultura u dan kien ippre]entat lilhom mill-President ta’ Malta George Abela fil-pre]enza ta’ Joe Borg, il-President tal-g[aqda. Fir-ritratt ta’ fuq, il-President ta’ Malta jidher jippre]enta t-trofew ‘Daily Mail Trophy’ lill-artisti Mariuccia, Nadine u Glorian Micallef Grimaud. Fir-ritratt ta’ ta[t jidher Josef Aquilina, student talg[alliema Nadine Micallef-Grimaud, li reba[ il-premju ‘Best in Show’.

Il-pre]entazzjoni tal-unur presti;ju] minn Costa Cruises lil Orange Cruises

Unur presti;ju] g[al Orange Cruises Orange Cruises, kumpanija internazzjonali li tispe/jalizza fil-qasam tal-ivvja;;ar, g[adha kemm reb[et l-unur presti;ju] ‘Over the Top Award for 2011’ mill-Costa Cruises, li hi l-akbar kumpanija tal-cruise liners flEwropa. Il-kumpanija Orange Cruises irnexxielha tirba[ dan l-unur g[ar-re;jun talEwropa ?entrali, l-Afrika, ilLvant Nofsani u l-Indja.

I/-/erimonja tal-pre]entazzjoni ta’ dan l-unur saret abbort il-cruise liner Costa Fascinosa li g[adu kemm kien varat. G[al din i/-/erimonja attendew l-og[la uffi/jali tal-Costa Cruises, fosthom Pier Luigi Foschi, i/-Chairman u l-Uffi/jal E]ekuttiv Ewlieni talkumpanija. Fir-ritratt fuq jidhru (ittieni mix-xellug) Dario Rustico, id-Direttur tal-Costa

Cruises g[all-Ewropa ?entrali, l-Afrika, il-Lvant Nofsani u l-Indja, Martin Degiorgio, id-Direttur Mani;erjali tal-Grupp Orange Cruises, u Fabrizia Greppi, ilVi/i President Corporate Marketing tal-Costa Cruises. Ta’ min ifakkar li l-Grupp Orange Cruises g[andu uffi//ji f’?ipru, Malta, irRussja, it-Turkija, itTune]ija, l-Ukrajna u r-Renju Unit.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fil-qosor Iswed fuq l-Abjad NET Television, 21>32 Il-vot li se jittie[ed illejla fil-Parlament dwar mozzjoni ppre]entata mill-Oppo]izzjoni fuq l-operat tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici se jkun diskuss waqt il-programm tal-lum. Ilmistiedna fl-istudio se jkunu Francis Zammit Dimech u David Agius min-na[a tal-PN, filwaqt li min-na[a tal-PL, sakemm morna g[all-istampa ma kenux g[adhom taw l-isem ta’ min se jirrappre]entahom. Produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Stephen Calleja.

Charles Casha

Simpati/i NET Television, 20.30

Kollox jidher ;ej favur Leonard. G[al darb’o[ra jirnexxilu jer;a’ jsib ru[u fil-gazzetta. X’;ara din id-darba? Karl i[ossu mkabbar b’missieru. I]da jista’ jkun li kollox ;ara bi ftehim bejn Charlie u Leonard? Min-na[a l-o[ra, Doddie jie[u g[alih. G[aliex? Xi [add qallu jew g[amillu xi [a;a? Iz-zija Lisa g[adha tistenna dak li bi dritt hu tag[ha. I]da Katrin se //edi? Joe jipprova jsolvi l-problema, i]da dak li [aseb li hu fa/li jag[tih l-inkwiet. Iridu jkunu l-qaddisin li jsolvu l-pika bejn Katrin u z-zija Lisa! Bejni u Bejnek NET Television, 23.30 Il-mistieden ta’ Joséf

Bonello g[al-lum se jkun ilpre]entatur ta’ Radio 101 FM Martin Sapiano (firritratt) li mitTnejn sal:img[a bejn is-13:00 u t15:00 jippre]enta The Big Show. Jippre]enta wkoll programm televi]iv u ilu numru ta’ snin involut fil-qasam tal-media. Ftit tal-;img[at ilu, fuq NET Television stess, rajnieh b[ala attur waqt Déjà Vu. Malta Llejla NET Television, 17>00 Il-;img[a li g[addiet kien fuq fomm bosta l-Eurovision Song Contest. Minkejja li issa g[adda, naturalment g[adna qed nitkellmu dwaru.

U diskussjoni li se tmexxi Stephanie Spiteri fil-programm tal-lum se tkun dwaru. Il-mistednin se jkunu Peter Carbonaro li kien responsabbli mill-pubbli/ità dwar Kurt, il-band tieg[u u l-kanzunetta Maltija barra minn xtutna, Warren Bonello li [a [sieb il-koreografija tal-kanzunetta u li qajmet tant interess, kif ukoll Noelene Miggiani, Marisa Grima u Sasha li normalment i[arsu lejn il-Festival aktar mil-lat ta’ moda ta’ x’kienu lebsin il-kantanti u affarijiet simili.

Carmel G. Cauchi

L-importanza tal-qari Chit Chat - NET Television, 15>45

Is-su;;ett g[ad-diskussjoni fil-programm tal-lum se jkun il-qari u b[ala mistednin spe/jali fl-istudio se jkun hemm l-awtur Charles Casha u Carmel G. Cauchi, li t-tnejn li huma tawna kemm kotba adatti g[at-tfal kif ukoll g[all-adulti. Xi jfisser il-qari u g[aliex wie[ed jasal biex jikteb u jippubblika dak li jkun kiteb?

It-tfal residenti tal-programm jag[mlu lmistoqsijiet u l-kummenti tag[hom. Naraw ukoll dwar il-kampanja ta’ qari qabel l-irqad li b[alissa qed jag[mel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Tmexxi l-programm Janice Darmanin bi produzzjoni ta’ Clarissa Ellul.

Jer;a’ jibdielha fl-a[[ar^ Imagine Me & You - La 5, 21.10

Film komiku li n[adem fl-2005 b’re;ija ta’ Oliver Parker u li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Piper Perabo u lil Matthew Goode (it-tnejn fir-ritratt). I]-]ag[]ug[a Rachel, proprju waqt it-tie; tag[ha stess, t[ossha mifxula meta ssir taf lir-ra;el li [a [sieb i]ejjen il-knisja bil-fjuri. Tg[id qed jiddispja/iha li ma ltaqg[etx mieg[u qabel? X’se jkun ifisser dan kollu g[a]-]wie; tag[ha, dejjem jekk wara kollox tag[]el li ma twaqqafx i/-/erimonja bla [sieb? Il-film hu twil 94 minuta.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

22 TV#Radju

{ajjet koppja m[arbta mill-fatati La casa stregata - Rete 4, 16>30 06>00 07>00 07>15 07>40 07>50

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club Il-:urnali (ikompli) 101 Breakfast Club (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fit-08>00)

09>00 09>05

Renato Pozzetto u Gloria Guida (it-tnejn firritratt hawn ta[t), huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film komiku Taljan li n[adem fl-1982. Ra;el minn Milan imur jg[ix Ruma flimkien

ma’ martu f’dar li wara jirri]uilta li tkun mimlija bil-fatati. Dawn tal-a[[ar i[arbtu g[alkollox il-[ajja privata tal-koppja. Il-film hu twil 95 minuta.

A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13.00 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Qari bil-Malti The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>00 17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC 09:05 - Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u lAngelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 - Newsline 12:45 - All Time Favourites 13:30 Qari tar-Rumanz 14:00 A[barijiet 14:05 - E M Live 16:00 A[barijiet 16:05 - Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bullettin tal-A[barijiet 18:15 - Ma’ Nathalie 19:00 Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari tar-Rumanz (r) 20:30 - Nis;a 21:00 - Mu]ika Romantika 22:00 - L-A[barijiet 22:05 - Xi Qrajt, Xi Smajt 22:08 Ru]arju 22:30 - Soul, Rhthym & Blues 23:30 Ripetizzjoni. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Ma’ Pauline 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Kummentarju 12:30 A[na 13:15 - Rumanz 13:45 ONE News 14:00 - Minflok Siesta 15:30 - Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Mhux g[at-Tfal Biss 16:30 Tomatate 17:00 - Kummentarju 17:05 - Rush Hour (jinkludu 17:15 - :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett Lokal 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 Verset il-Lejl 20:45 Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 - Kummentarju 22:05 - Forum 24:00 - Mezza Notte 02:00 - Ta[t Sema Kwiekeb. RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 - RTK Bullettin 12.15 - Afternoon Favourites

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam 80s Corner Fuzzbox - Christian Azzopardi Newsdesk (r) Night Style - Joe Vella

(jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 - Kaskata Kulturali 15:30 - G[and in-Nutar 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 - Realtajiet ta’ llum (jin-kludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Rakkont 19:40 - {sibijiet mal-Melodija 20:53 - Kaskata Kulturali 21:00 - Ru[ il-Kelma 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet - Rakkont, l-Polz ta/-?ittadin, Servizz b’im[abba, Sa[[a, Straightforward, Ambjent. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 - Mill-Bokka taxXelter 10:00 - BBC News Update 10:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 11:00 - Classic FM 13:00 - Anali]i tal-;urnali (r) 13:30 - Meta l-Mo[[ Isir Palk 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 Nis;a 20:00 - Classic FM 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 - {ajjitna 11:00 - Tag[lim u Twemmin Nisrani 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju ta’ San :u]epp 13:00 - Shalom 14:30 Qari tar-Rumanz 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 - Lourdes 16:00 - Il-Kura;; Nofs il-Fejqan 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 - Bullettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 - Lifesong 20:30 - Qari tar-Rumanz (r) 21:00 - G[ajn ta’ :id 22:00 - Kristu Fostna (r) 23:00 - Il-{ajja Vera (r) 23:30 - Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 - Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 - Ian Lang 15:30 Nathan u Talitha 18:30 A[barijiet 18:40 - Bay Beats with Simon B 20:00 - Ben Glover 22:00 - Toby’s Wall of Sound 24:00 - Paul van Dyk. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony (jinkludi Angelus fit-08:00 u f’12:00) 18:00 - Italia.com 20:00 - L.S. Live.

TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 Qalbinnies 11:30 - Madwarna 12:00 - A[barijiet# rapport tattemp 12:10 - Sellili 14:00 A[barijiet 14:05 - (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 I]-}ona 17:40 - Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - Bijografiji Enzo Gusman 21:45 - Mixage 22:30 - Minn Lenti Interkulturali 23:15 - L-A[barijiet 23:30 - Leli ta’ {a]-}g[ir (r). TVM 2 16:00 - A[barijiet 16:05 - Planet Earth 17:00 - A[barijiet bl-Ingli] 17:05 - Roland Garros Highlight Programme 18:00 - Kontrattakk 19:15 - 3 Pointer 19:45 Madwarna 20:00 - A[barijiet 20:45 - Planet Earth 21:35 Ti;rijiet Biss (r). ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:40 - Londri (r) 10:00 - Teleshopping 10:30 Sieg[a }mien 12:15 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Karta u Lapes 16:30 - Tomatate 17:00 - Teleshopping 17:20 - Liqourish Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:35 - Hazzzard Daily Update 17:40 - Teleshopping 18:00 - Looks 18:50 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da 19:30 ONE News 20:15 - Illostra 20:30 - TX 22:05 - Fresh & Funky 22:50 - Ieqaf 20 minuta 23:15 ONE News 23:40 - Minuta Wa[da 23:45 - Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - M’Intix Wa[dek (live) 20:30 - Robert Musumeci Talk

21:30 - Dokumentarju 22:00 News 22:30 - Il-Parlament tal-Poplu (r). Raiuno 06:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 09:35 Linea verde 11:00 - Tg 1 11:05 Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 Verdetto finale 15:15 - La vita in diretta 18:50 - L’eredità 20:00 Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 Titanic - nascita di una leggenda 23:15 - Porta a porta 00:50 - Tg 1 notte 01:25 - Qui Radio Londra Sottovoce 02:00 - Magazzini Einstein. Raidue 07:00 - Cartoons 09:30 - Zorro (TF) 10:00 - Tg 2 insieme 11:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due (attwalità) 16:15 - La signora del west (TF) 17:00 - Private Practice (TF) 17:45 - Tg 2 flash 17:50 - Tg sport 18:15 - Tg 2 notizie 18:45 - Cold Case (TF) 19:35 - Ghost Whisperer (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Squadra speciale Cobra 11 (TF) 22:45 Supernatural (TF) 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 - Super Club 01:15 - Tg Parlamento 01:25 - Six Degrees (TF). Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - Agora 10:00 - Dieci minuti di... 10:10 - La storia siamo noi (attwalità) 11:15 Agente Pepper (TF) 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - 95˚ Giro d’Italia 12:45 - Sabrina, vita da strega (sitcom) 13:10 - La strada per la felicità (soap) 14:00 - Tg regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - La casa nella prateria (TF) 15:50 - Country. Film ’84 17:35 - Geo Magazine 2012 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg 3 regione 20:00 - Blob 20:10 - Le storie - diario Italiano - si replica 20:35 - Un posto al sole (soap) 21:05 - Chi l’ha visto? 23:15 Volo in diretta 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 - Albania vent’anni dopo.

Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 - La telefonata di Belpietro 08:50 Mattino cinque 11:00 - Forum (attwalità) 13:00 - Tg 5 13:40 Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - La vita che sognavo. Film 2005 16:30 Pomeriggio cinque 18:40 - Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 Le tre rose di Eva (id-IX parti) 23:20 - Matrix 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 07:20 - Come eravamo 07:25 Nash Bridges (TF) 08:20 Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 4 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 12:50 - La signora in giallo 13:50 - Forum 15:10 - Wolff - un poliziotto a Belino (TF) 16:05 - My Life (soap) 16:30 - La casa stregata. Film ’82 18:55 - Tg 4 19:35 Tempesta d’amore (soap) 20:30 Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Apocalypse 00:25 - Flags of Our Fathers. Film 2006. Italia 1 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Ugly Betty (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Camera Cafe (sitcom) 16:00 - Chuck (TF) 16:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: Miami (TF) 21:10 - Una notte da leoni. Film 2009 23:30 - Scary Movie 4. Film 2006 01:10 - Nip # Tuck (TF). La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:10 Nido di spie. Film ’81 16:00 L’Ispettore Barnaby (TF) 17:55 I menu di Benedetta 18:50 - ‘G’ Day La 7 alle 7 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:10 - Fardelli di Italialand 23:20 - Mondiali di Calcio 1982 - Italja v Bra]il 00:05 - Tg La 7 01:10 (Ah)ipiroso.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 Teleshopping 11:15 - Newspoint 11:45 - Reporter 12:05 Favourite Link 12:10 - Kont Taf? 12:15 - F. News 12:30 Niskata 15:00 - Teleshopping 16:30 - The Sapiano Show (r) 17:30 - Makura 18:15 – F. News 18:30 - (ikompli) Makura 19:45 - Reporter 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Mitqlu Deheb 23:15 - Favourite News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 Drama Bronx 15:00 - Wasal il{in g[all-Maltin 15:30 Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request 20:00 - Bingo 75 20:30 - Kontra r-Ri[. La 5 12:45 - Extreme Makeover Home Edition 13:35 - Dharma & Greg (sitcom) 14:00 - Pushing Diaries (TF) 14:55 - Giudice Amy (TF) 15:45 - Men in Trees (TF) 16:30 - Privileged (TF) 17:15 Chante! (TF) 17:40 - Friends (sitcom) 18:30 - Uomini e Donne 19:40 - The OC (TF) 20:25 -

Extreme Makeover Home Edition 21:10 -Cambio casa, cambio vita 22:10 - Extreme Makeover Home Edition 23:10 Che trucco (reality).

BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 Penelope K, by the way 07:30 Nina and the Neurons 07:45 Spot’s Musical Adventures 07:50 - Me Too! 08:10 - Boogie Beebies 08:25 - The Large Family 08:35 - One Foot in the Grave 09:05 - Dad’s Army 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 - Doctors 11:20 - Big Cat Diary 12:00 Mastermind 13:00 - As Time Goes By 13:30 - One Foot in the Grave 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 Doctors 15:45 - Big Cat Diary 16:25 - Mastermind 17:25 - The Weakest Link 18:10 EastEnders 18:40 - Doctors 19:10 - Casualty 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 - Fawlty Towers 21:50 - Dad’s Army 22:20 - As Time Goes By 22:50 - Britain’s Royal Weddings 23:40 - Blackadder II.

TCM 07:55 - Maverick 08:55 Rawhide 10:00 - Viva Zapata! Film ’52 (PG) 12:05 Comanche. Film ’56 (U) 13:45 Maverick 14:50 - Rawhide 16:00 - Rider on a Dead Horse. Film ’62 17:35 - The Razor’s Edge. Film ’46 20:20 - Backfire. Film ’50 22:00 - The Fugitive. Film ’93 (12). MGM Movies 07:40 - Safari 3000. Film ’81 (PG) 09:10 - Critical Assembly. Film 2003 10:35 - For Better or for Worse. Film ’90 (12) 12:10 Carry Me Home. Film 2004 13:45 - Kings of the Sun. Film ’63 15:30 - Nashville Beat. Film ’89 17:00 - MGM’s Big Screen 17:15 - From Noon Till Three. Film ’76 (PG) 18:55 - DeLovely. Film 2004 (PG) 21:00 A Dry White Season. Film ’89 (15) 22:45 - Stay Hungry. Film ’76 (15). Diva Universal 06:55 - Wind at My Back 07:50 - I’ll Tell You 08:00 - Quincy, M.E. 09:00 - Wolff’s Turf 09:55 - Ironside 10:50 - Cento Vetrine 11:55 - ER 12:55 Quincy, M.E. 13:53 - Great Women 14:00 - Rosemary and Thyme 15:00 - Rosemary and Thyme 16:00 - Ironside 17:00 Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 - Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - The Cradle Will Fall (12) 22:50 - Great Women 23:00 ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: No Season for Old Men 08:10 Mythbusters 09:05 - Extreme Engineering: Biggest Casino 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Sierra Nevada 11:50 - Wheeler Dealers: Jeep CJ7 12:45 - Twist the Throttle: Honda 13:40 American Chopper: BSN Bike 14:35 - Dirty Jobs: Concrete Finisher 15:30 - Deadliest Catch: Storm Season 16:25 Mythbusters: Killer Cable Snaps 17:20 - Extreme Engineering: Biggest Casino 18:15 - Ultimate Survival: Alaskan Mountain Range 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Brew Masters: 3 Beers For Batali 21:00 - Ultimate Cops 21:55 - Auction Hunters 22:50 Wreckreation Nation: Punkin’

Chunkin’ 23:45 - Mythbusters: Fireball Stun Gun. Melita Movies 10:00 - Flicka 2 11:35 - Scared Shrekless 12:05 - Beverly Hills Chihuahua 2 13:30 - 13 Going On 30 15:07 - Hollywood Buzz 15:30 - Gullivers Travels 16:52 Hollywood Buzz 17:15 - Push 19:10 - Fever Pitch 21:00 Frozen 22:35 - The Incredible Journey of Mary Bryant. Melita More 08:00 - Hollywood Buzz 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 Hollywood Buzz 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - The Mentalist 12:15 - Chuck 13:00 Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - The Mentalist 17:30 - Supernatural 18:15 Days of Our Lives 19:00 Hollywood Buzz 19:30 - Films & Stars 20:00 - Suburgatory 20:30 - How I Met Your Mother 21:00 - 2 Broke Girls 21:30 Hung 22:00 - Bored To Death 22:30 - Chuck 23:20 - Chase 00:05 - Gossip Girl 00:50 - True Blood. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross. Billy the Exterminator: 08:00 - Squirrels in the Attic 08:30 - Roadkill. The Locator: 09:00 - Stephanie Castaneda 09:30 - The Dad Who Didn’t Know. 10:00 - Snapped: Women Who Kill: Tausha Morton 11:00 - America’s Court with Judge Ross 12:00 - Real Housewives of Beverly Hills: The Art of War. Pawn Stars: 13:00 - Tattoos And Tantrums 13:30 - Getting a Head. 14:00 -

The Dancer With Tiny Legs 15:00 - A Gypsy Life for Me 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Tausha Morton. The Locator: 17:00 - Stephanie Castaneda 17:30 - The Dad Who Didn’t Know. Billy the Exterminator: 18:00 - Squirrels in the Attic 18:30 - Roadkill. Pawn Stars: 19:00 - Tattoos And Tantrums 19:30 - Getting a Head. 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - Real Housewives of Beverly Hills: The Art of War 22:00 Confessions of An Animal Hoarder 23:00 - Hoarders: Lloyd and Carol.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 07:05 - Anthony Ant 07:20 - Dorothy the Dinosaur 07:30 - The Hoobs 07:55 - Tigga and Togga 08:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 08:25 - See The Sea 08:30 - James the Cat 08:35 Fluffy Gardens 08:50 - James the Cat 08:55 - See The Sea 09:00 - My Animal Family 09:15 Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 - James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 - See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 - Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 - My Animal Family 17:30 Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu

18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:30 - Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Rubbadubbers. Disney Channel 09:00 - Recess 09:25 - So Random 09:45 - Have a Laugh 09:50 - Hannah Montana 10:15 - Fish Hooks 10:40 - Jake and Blake 11:05 - Sonny with a Chance 11:30 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Phineas and Ferb 12:20 - Recess 12:45 - Jessie 13:10 - ANT Farm 13:30 - Have a Laugh 13:35 Good Luck Charlie 14:00 - The Suite Life on Deck 14:25 - Shake It Up 14:50 - Phineas and Ferb 15:15 - Jessie 15:40 - ANT Farm 16:00 Recess 16:30 - Wizards of Waverly Place 16:55 So Random 17:20 - Fish Hooks 17:45 - Shake It Up 18:10 - Good Luck Charlie 18:30 - Have a Laugh 18:35 - Wizards of Waverly Place 19:00 Hannah Montana 19:25 - Phineas and Ferb 19:50 - Shake It Up 20:15 - Jonas 20:40 - So Random 21:05 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 08>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35 15>45 16>45 17>00 18>00 18>10 18>55 19.10 19.15 19>45 20>30 21>30 21>32 23>00 23>30

NET News kunsill :enerali PN - Diskors Lawrence Gonzi (r) Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel NET News Teleshopping House Magazine Teleshopping Bla Kumment Chit Chat Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta llejla Kontra l-{in Tlug[ tas-Super 5 (ikompli) Kontra l-{in NET News Simpati/i NET News Iswed fuq l-Abjad NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:35 - Olympic Magazine 09:00 - The French Open Tennis 10:30 - Game, Set and Mats 11:00 - The French Open Tennis: Day 4 (live) 20:30 - Game, Set and Mats 21:05 - Wednesday Selection 21:10 - Nations Cup Equestrian 22:10 - Riders Club 22:15 - Alexia’s Selection 22:20 - Crowne Plaza Invitational PGA Tour Golf 23:20 - BMW Champ. PGA Tour European Golf 23:50 - German Open

LPGA Golf

GO Sports 1 07:00 - PGA Madeira Islands 07:00 - Serie A: Rd 16: Cesena v Inter 09:00 - Barclays PL: Wk 16: Chelsea v Wolves 11:00 Anglo Welsh LV Cup: Rd 3: Bath v Northampton 13:00 Serie A: Rd 1: Inter v Lecce 15:00 - ATP 250 Series: Nice: F. 18:00 - Arsenal TV: archive match 22-08-09: Arsenal v Portsmouth 20:00 - Intern. Rugby: England v Barbarians 22:00 - Great Wimbledon Rivalries 23:00 - Barclays PL: Wk 17: Newcastle Utd v Chelsea 01:00 - Serie A: Rd 17: Inter v Parma.. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - BMW PGA Champ.: Day 3 13:00 - The Six Nations 2012: Scotland v England 15:00 Barclays PL: Wk 18: Chelsea v Man. C. 17:00 - Football's Greatest 17:30 - Serie A: Rd 18: Milan v Inter 19:30 - PL World: Wk 42 20:00 - Trans World Sport 21:00 - Roma Channel. Melita Sports 1 19:00 - npower Champ.:

Nottingham Forest v Derby County: dtd. 17.09.11 (r) 20:45 Bundesliga: VfB Stuttgart v Hamburg SV.: dtd. 23.09.11 (r) 22:35 - La Liga: Real Madrid v Athletic Bilbao: dtd. 22.01.12 (r) 00:25 - Copa Libertadores (r). Malta Stars 08:00 - Malta Rugby Football Union: Kavallieri v Stompers: dtd. 25.02.12 (r) 09:35 - U*BET FA Trophy: Qormi v Hibernians (r) 12:10 - MFA Futsal League 1st Div.: Naxxar Motors v Excess RP (r) 13:30 - MOC Olympic Special (r) 14:10 Melita GFA 1st Div.: Xewkija v SKVW: dtd. 25.01.12 (r) 16:00 MBA St. James Hospital Shield:

Siggiewi v Tata Motors (r) 17:30 - Malta Rugby Football Union: Valletta v Overseas: dtd. 11.02.12 (r) 19:10 - 3 Pointer 19:45 - Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 21:30 - Football Nurseries (r) 22:05 - U*BET FA Trophy: Qormi v Hibernians (r) 00:40 - Malta Rugby Football Union: Kavallieri v Stompers: dtd. 25.02.12 (r). Football Stars 1 08:00 - npower Champ.:

Coventry City v Derby County: dtd. 10.09.11 (r) 09:50 - La Liga: Malaga v Barcelona: dtd. 22.01.12 (r) 11:40 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Hamburg SV.: dtd. 23.09.11 (r) 13:50 - La Liga: Real Madrid v Athletic Bilbao: dtd. 22.01.12 (r) 15:45 npower Champ.: Nottingham Forest v Derby County: dtd. 17.09.11 (r) 17:35 - La Liga: Malaga v Barcelona: dtd. 22.01.12 (r) 19:30 - Bundesliga: VfB Stuttgart v Hamburg SV.: dtd. 23.09.11 (r) 21:35 - npower Champ.: Coventry City v Derby County: dtd. 10.09.11 (r) 23:25 Bundesliga: 1FSV. Mainz v Borussia Dortmund: dtd. 24.09.11 (r) 01:15 - La Liga: Real Madrid v Athletic Bilbao: dtd. 22.01.12 (r). Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 - npower Champ.: Coventry City v Derby County: dtd. 10.09.11 (r) 16:00 - Bundesliga: 1FSV. Mainz v Borussia Dortmund: dtd. 24.09.11 (r) 17:55 - Barca TV 20:55 - Bayern Munich TV 23:55 - Barca TV. All Stars 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - NBA Live (r) 14:10 -

Alpari World Match Racing Tour: Germany: Day 2 (r) 16:20 - Cape Epic: 2012: South Africa: ep. 04 (r) 16:55 - Pentathlon WC 2012: Women's Event: Budapest Hungary (r) 17:50 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 19:00 - NBA Live 19:20 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: China (r) 20:25 NBA: Conference SF: Oklahoma @ San Antonio (r) 22:30 Alpari World Match Racing Tour: Germany: Day 2 (r) 00:35 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

24 Madwarna

L-HSBC Climate Champions naddfu nixxieg[a fil-Wied tar-Rinella li fiha jinstabu ]ew; spe/i endemi/i rari, b[ala parti mill-Programm dwar it-Tibdil tal-Klima tal-HSBC Malta

Sena o[ra ta’ investiment fil-komunità mill-HSBC

L-HSBC Malta Foundation dan la[[ar ippubblikat l-ewwel edizzjoni tal-Community Investment Review. Matul dawn l-a[[ar g[axar snin, lHSBC Bank Malta Foundation indirizzat aktar minn €3 miljun lejn it-tliet miri ewlenin tag[ha – it-titjib talkwalità tal-[ajja g[al tfal ]vanta;;ati, il-[idma biex ikollna ambjent aktar sostenibbli f’Malta, u l-konservazzjoni tal-wirt storiku Malti. L-impjegati tal-HSBC ukoll jinvestu fil-komunità billi jikkontribwixxu l-[in u l-ener;ija tag[hom g[all-promozzjoni ta’ kaw]i ;usti. Il-fondazzjoni ilha mill2001 tikkoordina kull sena l-Jum tarResponsabbiltà So/jali Korporattiva (CSR), li ji;bor flimkien lill-impjegati tal-HSBC u dawk ta’ kumpaniji o[ra f’Malta g[al jum ta’ xog[ol volontarju b’risq id-djar tal-karità. Dan l-a[[ar, l-HSBC Malta da[[al il-kun/ett ta’ Jum ta’ Frank g[allVolontarjat, li fih l-impjegati tal-bank jing[ataw jum ]ejjed ta’ frank im[allas biex jg[adduh iwettqu xog[ol volontarju f’oqsma differenti. Fl-2011 kien hemm aktar minn 200 impjegat

tal-HSBC Malta li [adu sehem fil-Jum ta’ Frank g[all-Volontarjat.

It-tfal

Fi sforz li ilu g[addej biex jitjiebu lprospetti ta’ tfal inqas ixxurtjati, lHSBC Malta Foundation tiffinanzja u tikkoordina g[add ta’ attivitajiet varji edukattivi u ta’ servizzi ta’ appo;; g[at-tfal. “L-HSBC Malta ilu jg[in li/-?entru tag[na mill-bidu nett,” qal Monsinjur Zammit McKeon, Direttur ta’ Ejjew G[andi (Djar tat-Tfal). “L-HSBC Malta Foundation tag[tina g[ajnuna matul is-sena kollha biex l-istituti tag[na nag[mluhom jidhru aktar qishom id-dar. Dan isir pere]empju billi ji;u organizzati attivitajiet diversi ta’ pariri, tag[lim u divertiment g[attfal fid-djar tag[na kif ukoll bil-jum tas-CSR li l-Fondazzjoni tikkoordina kull sena fid-19 ta’ Marzu.” ‘Ejjew G[andi’ (Djar tat-Tfal) tikkoordina x-xog[ol ta’ diversi djar f’Malta u G[awdex li flimkien jie[du [sieb il-[ti;ijiet ta’ aktar minn 200 resident ta’ età ]g[ira.

L-HSBC Malta da[[al il-kun/ett ta’ Jum ta’ Frank g[all-Volontarjat, li fih l-impjegati tal-bank jing[ataw jum ]ejjed ta’ frank im[allas biex jg[adduh iwettqu xog[ol volontarju Sostenibbiltà u ambjent Il-President tan-Nature Trust Malta, Vincent Attard, jara lill-HSBC Malta Foundation b[ala “strumentali fittwettiq ta’ numru ta’ attivitajiet importanti li g[andhom x’jaqsmu maledukazzjoni ambjentali fost it-tfal u lpubbliku dwar l-i]vilupp sostenibbli.” Barra milli jag[tu l-g[ajnuna finanzjarja, l-impjegati tal-HSBC jiddedikaw il-[in u l-ener;ija fuq g[add ta’ pro;etti, fosthom l-Ekoskola, lafforestazzjoni ta’ zoni degradati, u lkonservazzjoni ta’ siti ta’ importanza ekolo;ika. Il-wirt storiku Malti L-HSBC Malta Foundation issostni numru ta’ pro;etti u organizzazzjoni-

jiet bil-g[an li t[ares u ;;ib ’il quddiem il-wirt storiku rikk ta’ pajji]na. Il-Vi/i President ta’ Din l-Art {elwa, Martin Scicluna, qal li l-HSBC Malta Foundation tispikka fl-appo;; li tat fuq medda ta’ inizjattivi ewlenin favur l-ambjent u l-wirt storiku, minn programmi ta’ t[awwil ta’ si;ar sa inizjattivi o[rajn ekolo;i/i, bil-g[an li ji;i salvat wie[ed mill-a[[ar siti Rumani li baqg[alna f’Malta. Hu qal li l-parte/ipazzjoni b’xog[ol dirett tal-voluntiera tal-HSBC Bank Malta kienet e]emplari. Il-kontribut li tag[ti l-HSBC Malta Foundation lillkomunità lokali fissirha b[ala mudell ta’ responsabbiltà so/jali korporattiva fil-konkret li [addie[or g[andu jsegwi.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Passatemp 25

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tikek, spazji u battuta

Bil-lapes jew bil-linka imla kull spazju fejn tidher tikka sewda u g[andu jitfa//a quddiemek silwett li din il-battuta tirreferi g[alih: “Idde/idejt li nixrob tazza birra kuljum, Ivana!” Mimdudin>5. Me[lusin mill-mewt (5) 6. Jobdi b’widnejh? (5) 7. Misjub il-pi] (5) 10. Karozzella bi]-]wiemel g[all-;arr tal-mejtin (5) 11. Kulur (5) 12. Blalen tas-suf (5) 14. Log[ba karti bejn 2 sa 4 min-nies b’]ew; mazzi (5) 16. Ferg[a ta’ linfa (5) 17. Din li to[ro; mill-[alq ta’ wie[ed kiesa[ li jinda[al f’kollox? (5) 18. Spjegajt kif g[andek tag[mel (5)

Weqfin>1. u 3. Rassejtuni (12) 2. Be]]ieg[ (6) 3. Ara 1 4. Teftef xi [a;a tal-ikel (6) 8. Aktar minn darba (8) 9. Spari;;ati, imfarrdin (5) 12. Tanbur li jindaqq bilbsaten (6) 13. Sinjal li ;ej il-maltemp (6) 14. Re/ipjent li fih kienu jg[aqqdu l-;elat (6) 15. G[adu ma la[aqx biex isir ba[ri (6)

Sudoku

Bu]]ieqa tistona

Fost is-sitt b]ie]aq bin-numri ;o fihom, hawn wa[da li nnumru tag[ha jistona. G[aliex?

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin>5. Posta; 6. Ittir; 7. {arsa; 10. Idoli; 11. {akka; 12. {arab; 14. Qaras; 16. {abta; 17. Sa[[a; 18. Robbu. Weqfin>1. Ipnosi; 2. Fanali; 3. Kiesa[; 4. Frawla; 8. Morra; 9. Skuri; 12. {arist; 13. Bnadar; 14. Qattru; 15. Sinjur.

G[at-tfal

Da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Soluzzjonijiet Il-kelma SNORE Letter boxes

Il-bu]]ieqa bin-Nru. 57. L-o[rajn kollha jid[ol fihom in-Nru. 7. Bu]]ieqa tistona

Tilef il-fekruna

Tilef il-fekruna

Ni]]el l-ittri tal-kwadretti fejn jinsabu l-[ames o;;etti tan-na[a t’isfel u g[andek tifforma kelma bl-Ingli]. X’inhi?

Sudoku

Letter boxes

I/-/kejken Emidio kellu fekruna b[ala pet. Kien i[obbha tg[idx kemm. Jum fost l-o[rajn fettillu jo[ro;ha barra g[ax ming[alih li din, b[al kelb, se timxi warajh. F’daqqa wa[da sparixxiet. Biex issiblu l-fekruna id[ol minn mal-vle;;a fuq nett u wara dawra mhux [a]in o[ro; minn mal-vle;;a isfel nett [dejn ilfekruna.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ Il-G]ira

PENTHOUSE bi tliet kmamar tas-sodda u flats bi tnejn tas-sodda, dirett ming[and is-sid. ?emplu 21333212 jew 99498770.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tas-sodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar talbanju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz € 210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess millkomun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLAT bi tliet kmamar tassodda, wa[da b’ensuite, bilveduta minn wara u minn quddiem, terrazzin lest minn kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

Santa Venera

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gallarija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

{a]-}ebbu;

APPARTAMENT kbir flewwel sular fi blokka ta’ tnejn. Parzjalment lest, k/ina, living u dining area (open plan), tliet kmamar tas-sodda, wa[da minnhom ensuite u kamra tal-banju. Washroom, bejt u l-arja. Prezz €145,000. ?emplu 79050498.

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini,

alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet.

Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Tiswijiet

Lott brieret

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

Mejda tal-pranzu

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705. GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{ Biljetti tat-tombla

EMI Bingo Sheets, free delivery (pakketti b’10 sheets). ?emplu 99870603, 21228138 jew 21224607.

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-reklam – €60 kollha jew €1 l-wa[da. ?emplu 21242180. KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U {addiema

FULL-TIME b’mhux inqas minn sentejn esperjenza biex jinstallaw xog[ol tal-aluminju u [;ie; b’li/enzja tassewqan. ?emplu 21465156#99470635 lil Tower Alumium Ltd, {a]}ebbu;.

Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.


L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

27 FUTBOL

L-MIA se jer;a’ jorganizza tournament internazzjonali Fi tmiem il-;img[a lAjruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA) se jorganizza l15-il edizzjoni tal-Kampjonati Ewropej tal-Ajruporti (EAFC). Dan it-tournament se jsir fil-Kumpless tal-MFA, f’Ta’ Qali. G[al dawn ilkampjonati, minbarra t-tim tal-Ajruport ta’ Malta se jie[du sehem 13-il tim ie[or li se jkunu ;ejjin minn madwar l-Ewropa. Dawn se jkunu i/champions renjanti, London City tal-Ingilterra, Bratsk, Moscow Domodedovo u Moscow Aeromar Sheremetyevo tar-Russja, Dublin tal-Irlanda, Frankfurt, Hannover, Munich u MünsterOsnabrück tal-:ermanja, Lyon u Nice ta’ Franza, Krakow tal-Polonja u Vienna tal-Awstrija.

Il-log[ob li se jintlag[ab fuq tlett ijiem, jibda nhar il:img[a u jintemm il-{add. Il-finali tat-tournament u talAirport Shield se jintlag[bu fil-grawnd nazzjonali ta’ Ta’ Qali. I/-Chairman tal-Kumitat li qed jorganizza dan ittournament, Rueben Sciberras, qal li l-kumpanija g[amlet minn kollox mhux biex torganizza tournament talisport imma anke biex tag[ti e]empju ta’ [biberija. Sciberras irringrazzja lil kull min hu involut u awgura li t350 parte/ipant li se jkunu qed jie[du sehem jie[du gost matul din l-avventura f’Malta. “Fost [afna g[aqdiet li g[enuna kien hemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Isport, lAwtorità tat-Turi]mu f’Malta kif ukoll sponsors b[alma

huma Farsons plc u Catermax,” qal Sciberras. L-ewwel edizzjoni ta’ dawn il-kampjonati kienet saret fl1984. Il-kun/ett ta’ dan ittournament kien biex ikun hemm attività li ti;bor flimkien lill-impjegati f’ajruporti minn madwar l-Ewropa. Dawn il-kampjonati jsiru biex itejbu r-relazzjoni li hemm bejn dawn il-kollegi minn pajji]i differenti. Minn dak i]-]mien ’l hawn it-tournament baqa’ jikber u sa[ansitra sar wie[ed millaktar tournaments rikonoxxuti fost l-ajruporti Ewropej. Filbidu kienu biss sitt timijiet li kienu [adu sehem fl-ewwel edizzjoni li kienet saret f’Dublin. Fl-2008 dan innumru kien tela’ g[al 18 filwaqt li fl-a[[ar edizzjoni kienu [adu sehem 16-il tim.

L-edizzjonijiet kollha saru f’Dublin (1984, 2002), Pari;i (1986), Manchester (1988), Amsterdam (1990), Ruma (1992), Shannon (1994), Vjenna (1996), Copenhagen (1998), Malta (2000, 2012), Salzburg (2004), it-Turkija (2006), Munich (2008) u Londra (2010). L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta [a sehem g[allewwel darba f’dawn ilkampjonati fl-1994 fl-Irlanda. Minkejja li l-ajruport Malti kien l-i]g[ar wie[ed fost dawk li kienu qed jipparte/ipaw, it-timijiet li rrappre]entaw lil Malta dejjem kisbu ri]ultati po]ittivi.

RUGBY - KAMPJONAT DOVE MEN+CARE

Sliema u Malta Origin b’vanta;; ta’ erba’ punti Sliema Stompers...............54 Gozo RL.............................26

Sliema Stompers u Malta Origin fet[u vanta;; ta’ erba’ punti f’ras il-klassifika talkampjonat tal-ir;iel tar-rugby Dove Men+Care, b’reb[iet importanti kontra Gozo RL u Kavallieri RL rispettivament. Minkejja li reb[u, Sliema kellhom jit[abtu kontra t-tim ta’ Gozo RL li offra sfida denja lil-leaders. Strumentali g[al Stompers kien il-plejer nazzjonali Malti, Matthew Camilleri li g[al re;a’ kellu prestazzjoni millaqwa. L-istess Camilleri b[alissa qeig[ed fil-qu//ata tal-klassifika tal-aqwa skorers. Il-gowls l-o[ra ta’ Stompers waslu ming[and Rob Meintjes tal-Afrika t’Isfel, Gigi Zammit, Ed Willis, John Ellul u Ben Cassecouilles. Stompers kienu 10 punti minn ta[t imma reb[u b’distakk ta’ 28 punt. G[at-tim G[awdxi kien f’forma tajba l-veteran John Moreno u l-captian-kow/ Clifford Debattista. Plejer ie[or li kellu wirja tajba kontra Stompers kien Shan Francois Hussain. Wara l-partita, ir-referee Nadia Gosney ippre]entat lil Dragan Cerketa l-unur talAqwa Plejer tal-ewwel ;urnata ta’ dan il-Kampjonat. Pre]enti g[al din il-partita kien hemm il-kow/ nazzjonali Malti Anthony Micallef li ]gur kien impressjonat billog[ob li ra.

Dragan Cerketa ta’ Sliema Stompers fl-azzjoni kontra Gozo RL

“Fil-kampjonat ta’ din issena qed jispikkaw diversi plejers ;odda. Se nsejja[ xi plejers biex fil-jiem li ;ejjin nag[mlu kamp ta’ ta[ri;. Di;à tkellimt ma’ xi plejers u kollha jinsabu e//itati bil-fatt li jistg[u jibdew jirrappre]entaw lil Malta,” qal Micallef. Micallef ]vela li se jitkellem mal-kow/is tattimijiet kif ukoll mal-plejers tan-nazzjonal biex b’hekk dawn ja[dmu id f’id g[allpartita li Malta jmissha kontra d-Danimarka x-xahar li ;ej.

Kavallieri RL.....................52 Malta Origin......................26 Intant, Malta Origin g[elbu lil Kavallieri RL. Dawn tal-

a[[ar kellhom tim nieqes minn diversi plejers regolari. Tant kemm kellhom plejers neqsin li dawn kellhom jissellfu plejers minn timijiet o[ra biex jaffrontaw lil Malta Origin bi skwadra s[i[a. G[al Kavallieri RL spikkaw l-Isko//i] Lewis Naphausen u Gian Tonna filwaqt li g[al Malta Origin spikka ]]ag[]ug[ Joe Paolella. Malta Origin issa g[andhom konfront dirett kontra Sliema Stompers u din bla dubju se t[alli effett fuq min jirba[ il-kampjonat. Gozo RL, intant, jiltaqg[u kontra Kavallieri RL.

Kif Jinsabu: Sliema Stompers- 4pts, Malta Origin

-4, Kavallieri RL - 0, Gozo RL - 0 L-Aqwa Skorers 7gowls: M.Camilleri (Sliema Stompers) 5 gowls: J. Criminale (Malta Origin), L. Naphausen (Malta Origin) u R. Meintjes (Sliema Stompers) 4 gowls: D. Frendo (Malta

Origin#Kavallieri RL)

Fl-edizzjonijiet kollha li [adet sehem fihom Malta, mimbarra dik fi Munich, ittim Malti dejjem g[adda mala[[ar tmienja. F’]ew; okka]jonijiet it-tim Malti sa[ansitra wasal sal-finali, wa[da fl-2002 u l-o[ra sentejn wara. L-MIA di;à organizzat dawn il-kampjonati fis-sena 2000 u dik is-sena fil-fatt kienet is-sena li fiha [adu sehem l-akbar numru ta’ timijiet u dakinhar kienu [adu sehem total ta’ 20 ajruport. Aktar informazzjoni dwar dawn il-kampjonati tinkiseb b’email fuq eafc2012@maltairport.com.

Jintemm b’su//ess seminar tal-karate

Wara s-su//ess miksub ftit tal-;img[at ilu filKampjonati Open talKarate li saru f’Penrith firRenju Unit, bilparte/ipazzjoni tal-klabbs mill-Fgura, Pembroke u Mtarfa, il-Federazzjoni Maltija tal-Karate fi tmiem il-;img[a organizzat seminar internazzjonali. Dan is-seminar kien inti] fuq kif wie[ed jipprote;i lilu nnifsu, element mag[ruf b[ala CSP – Complete Self Protection. Din it-teknika kienet diskussa mill-fundatur tasCSP Al Peasland b’aktar minn 25 sena esperjenza f’dan il-qasam. Filwaqt li kienu bosta lmembri tal-Federazzjoni li [adu sehem f’dan isseminar, il-pubbliku ;enerali kellu wkoll i//ans li jattendi. Fl-ewwel sessjoni tas-Sibt waranofsinhar kienu flazzjoni bosta tfal u ]g[a]ag[ filwaqt li t-tieni sessjoni kienet riservata g[all-membri adulti. Immexxija minn Kenneth Abela malFederazzjonali Maltija talKarate hemm affiljati seba’ klabbs u din hi wa[da mill172 Federazzjoni affiljati mal-Federazzjoni Dinjija.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

28 Sport G{AWM

Rekord ie[or minn Neil Muscat Waqt l-a[[ar time trials li saru fi tmiem il-;img[a filpixxina nazzjonali f’TalQroqq, l-g[awwiem Neil Muscat kiser rekord ie[or tal-Age Group C, din din iddarba fil-50m backstroke. Hu g[amel [in ta’ 29.78 sek. B’hekk Muscat tejjeb fuq ir-rekord pre/edenti li kien tieg[u stess, dak ta’ 30.02 sek imwaqqaf f’Jannar ta’ din is-sena. Dan ifisser li Muscat issa j]omm bosta rekords tal-Age Group tieg[u, hekk kif fi Grupp A g[al dawk bejn l10 u l-11-il sena issa g[andu tliet rekords minn erbg[a

fejn minbarra l-50 m backstroke g[andu wkoll il50m freestyle u l-50m butterfly. Impressjonanti wkoll il-fatt li fi Grupp B g[al tfal bejn it-12 u t-13-il sena, Neil Muscat g[andu r-rekords kolha e]istenti, 13 b’kollox, li minnhom tlieta biss twaqqfu f’Tal-Qroqq. Lo[rajn waslu waqt parte/ipazzjoni f’Berlin, fejn waqqaf tmien rekords minnhom u t-tnejn l-o[ra kisirhom f’Cardiff, f’Wales. Dawn kollha nkisbu s-sena lo[ra. Fi Grupp C g[al tfal bejn

Neil Muscat fi triqtu lejn rekord ie[or fil-Backstroke

l-14 u l-15-il sena Muscat g[andu erba’ rekords o[ra li tlieta minnhom waqqafhom din is-sena f’Tal-Qroqq.

Dawn huma fil-200m freestyle, il-50m backstroke u l-200m IM. Dan kollu jawgura tajjeb

g[al dan i]-]ag[]ug[ li qed juri li g[andu jkun wie[ed mill-g[awwiema promettenti fil-futur.

KICKBOXING

It-tielet edizzjoni tal-Gladiators Night

Patrick Azzopardi b’M1 Carbine waqt il-kompetizzjoni fi Sqallija

SPARAR

Tiraturi Maltin f’kompetizzjoni tar-rifle fi Sqallija Grupp ta’ sitt tiraturi tarrifle minn On Target Shooting Club dan l-a[[ar [adu sehem fit-tielet edizzjoni tal-FSTS fi Sqallija. Il-kompetizzjoni saret firranges tal-ATS f’Caltagirone u saret fuq plattini ta/-/eramika ta’ 8x20 /entimetru minn distanza ta’ 70m u 90m. Il-kompetituri kellhom jisparaw [ames tiri fuq lirkoppa u [ames tiri mimdudin f’massimu ta’ erba’ minuti u riedu jibdlu l-magazine wara [ames tiri. F’Kategorija A l-ewwel tiratur kien Patrick Azzopardi li laqat erba’ plattini f’61.19 sek b’arma M1 Carbine. Vincent Calleja f’Kategorija A laqat 4 plattini f’71.68 sek. Herbert Sammut b’rifle Carl Gustav

laqat 7 plattini f’99.93 sek u Andrew Zammit f’Kategorija A wkoll, laqat 2 plattini f’188.12 sek. Ittiratur l-ie[or kien Lucas Micallef li spara f’Kategorija B (sniper) u laqat tliet plattini f’113.17 sek Ir-rebbie[ overall f’Kategorija A kien Fifi Carbone li laqat tmien plattini f’78.93 sek., segwit minn Herbert Sammut li laqat 7 f’99.93 sek u Giuseppe Puntara li laqat 6 f’75.37 sek. Kategorija B tas-sniper intreb[et minn Pernice Raffaele li laqat 7 f’176.10 sek segwit minn Gaetano Pierino b’6 f’121.20 sek. Waqt li Icano Rosario laqat 6 wkoll imma f’177.20 sek. B’kollox kienu 35 ittiraturi li [adu sehem filkompetizzjoni.

Is-serata l-aktar mistennija tal-kickboxing re;g[et waslet hekk kif Gladiators Promotions qeg[din jorganizzaw it-tielet edizzjoni tal-Gladiators Night fid-9 ta’ :unju fl-MFCC f’Ta’ Qali. G[al din l-attività se jkun hemm 17-il taqbida li tnejn minnhom se jkunu g[a/?inturin tat-Titlu Dinji talWorld Kickboxing Network (WKN). Il-klabbs lokali li se jie[du sehem huma Ying Yang, New Kickboxing Club, Wu Shu Ky, Art of Fighthing, Tao Kickboxing, u Shiroi Tora Shokotan. Minn dawn, 28 atleta se jikkompetu ma’ xulxin f’kategoriji differenti u tnejn o[ra se jikkompetu ma’ kickboxers barranin. Il-promoturi talkompetizzjoni, Master Noel Mercieca u Isaac Chetcuti, se jibdew is-serata fis-7pm b’ [ames taqbidiet ta’ esibizzjoni tal-kickboxing u warajhom 10 g[a/-/inturini tat-Titlu Nazzjonali. Kull taqbida se tkun ta’ 3x2 u l-atleti kollha se jkunu libsin it-tag[mir kollu ta’ protezzjoni.

Isaac Chetcuti, membru talklabb tal-Ying Yang, ;ie sfidat b’mod uffi/jali minn Adrian Debono, membru talWu Shu Ky, g[a/-?inturin tal-Middleweight. Din hija lewwel darba li detentur ta’ /inturini tat-titlu ;ie sfidat biex jiddefendih. It-taqbidiet ewlenin se jaraw lil ]ew; atleti tal-Ying Yang jikkompetu g[allkategorija tas-77kg tal-ir;iel u dik tal-50kg tan-nisa g[a/?inturin tat-Titlu Dinji tadWKN fuq livell taddebuttanti. Reuben Azzopardi

se jikkompeti kontra Jacopo Stefani mill-Italja f’taqbida ta’ 5x2. G[al din it-taqbida l-atleti se ju]aw ir-regoli tal-K1 li jinkludu tekniki bl-irkoppa. Ruth Tanti se tikkompeti kontra Candeloro Deborah mill-Italja wkoll f’taqbida ta’ 5x2 bir-regoli tal-kickboxing. Aktar informazzjoni tinkiseb minn fuq www.yingyangkickboxing.co m jew ming[and Master Noel Mercieca fuq 79208283 inkella b’email fuq merciecanoel@yahoo.co.uk.

Dan l-a[[ar grupp ta’ Maltin marru Bel Passo fl-Italja jikkompetu ma’ 100 xufier Taljan fl-Arena Dell’Etna, fuq ]ew; kategoriji ta’ karozzi tar-remote control. Fl-ewwel kategorija Frank Azzopardi kklassifika fl-ewwel post, segwit minn Lawrence Mangion fit-tieni post b’ buggy u fit-tielet post spi//a Dillon Cassar li g[ad g[andu biss 15-il sena. Dawn irnexxielhom jaqb]u lix-xufiera kollha Taljani. Lawrence Mangion temm fit-tielet post fil-kategorija truggys.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Sport 29 ITALJA

Ranocchia u Destro barra mill-iskwadra

Bonucci li n]amm fl-iskwadra

Id-difensur Andrea Ranocchia u l-attakkant Mattia Destro t[allew barra mill-iskwadra ta’ 23 player imsej[a mill-kow/ Taljan Cesare Prandelli g[all-Euro 2012 imma ddifensur Leonardo Bonucci kien inklu] minkejja li qed jissemma u qed ji;i investigat fl-iskandlu ta’ korruzzjoni li qed jer;a’ ji//irkonda l-pajji]. Prandelli li t-Tnejn kien sfurzat ine[[i lil Domenico Criscito wara li d-difensur kien imwissi millpulizija li kien qed ji;i investigat, ni]]el l-iskwadra g[al 25 qabel la[[ar data permessa mill-UEFA. L-esklu]joni tad-difensur ta’

Inter Ranocchia tfisser li Bonucci jista’ anke jibda mill-bidu fl-ewwel log[ba minn Grupp C tal-Euro 2012 kontra l-holders Spanja f’Gdansk fl-10 ta’ :unju. Isem Bonucci issemma waqt xhieda ta’ m[atri illegali u partiti rran;ati i]da s’issa g[adu ma tpo;;iex formalment ta[t investigazzjoni u /a[ad li qatt kellu x’jaqsam ma’ dan. Il-Federazzjoni Taljana qalet li kienet kuntenta bl-inklu]joni taddifensur ta’ Juventus. Fl-Ukrajna u l-Portugall, l-Italja se tkun qed tilg[ab ukoll kontra lKroazja u l-Irlanda.

KROAZJA

Daqqa ta’ [arta g[al Bilic

Il-kow/ nazzjonali tal-Kroazja Slaven Bilic kien sfurzat ine[[i lid-difensur Dejan Lovren li jinsab imwe;;a’ flimkien ma’ tliet players o[ra biex g[a]el l-iskwadra ta’ 23 finali g[all-Euro 2012. Lovren baqa’ ma rkuprax fil-[in mill-injury li sofra meta kien qed jilg[ab ma’ Olympique Lyon fil-final tat-Tazza Fran/i]a. Id-difensur Sime Vrsaljko ta’ Dinamo FRANZA

Blanc ine[[i lil Gourcuff Il-kow/ nazzjonali ta’ Franza Laurent Blanc ne[[a lill-midfielder Yoann Gourcuff u liddifensur Mapou Yanga Mbiwa meta [abbar illista uffi/jali ta’ 23 player g[all-Euro 2012. Gourcuff, playmaker ta’ Olympique Lyon kellu sta;un domestiku millaktar medjokri u naqas milli jikkonvin/i lill-kow/ fir-reb[a 3-2 kontra lI]landa nhar il-{add. Franza jinsabu fi Grupp D u se jkunu qed jilag[bu kontra l-Ingilterra, wie[ed mill-organizzaturi, lUkrajna u l-I]vezja. Les Bleus, li ilhom ma jitilfu g[al dawn l-a[[ar 19-il partita, se jkunu qed jift[u l-impenji kontra lIngilterra f’Donetsk flUkrajna fil-11 ta’ :unju.

Zagreb, l-attakkant ta’ Dnipro Nikola Kalinic u l-goalkeeper ta’ Hajduk Split Goran Blazevic tne[[ew mill-iskwadra. Il-Kroazja se tilg[ab l-a[[ar log[ba ta’ t[ejjija qabel il-Euro kontra n-Norve;ja nhar is-Sibt. Il-Kroazja ttellg[et fi Grupp C u se tifta[ limpenji kontra l-Irlanda fl-10 ta’ :unju. Huma jmisshom kontra l-Italja fl-14 ta’ :unju u kontra Spanja fit-18 ta’ :unju.

UKRAJNA

Blokhin ine[[i tlieta Il-kow/ tal-Ukrajna Oleg Blokhin ne[[a lillgoalkeeper Olexandr Bandura, lid-difensur Vitaly Mandzyuk u lmidfielder Taras Stepanenko hekk kif iffinalizza l-iskwadra g[all-Euro 2012. It-tliet players tne[[ew wara r-reb[a 40 tal-istess Ukrajna kontra l-Estonja t-Tnejn. Dan ifisser li lUkrajna se tmur g[al dan it-turnament nieqsa minn goalkeepers ta’ Il-kow/ tal-Ukrajna Oleg Blokhin esperjenza. Shovkovsky, li kien il-goalkeeper numru 1, we;;a’ spalltu u se jitlef it-turnament waqt li Andrey Dykan sofra injuries f’rasu u f’wi//u f’log[ba mill-Premier League Russu u Oleksandr Rybka hu sospi] fuq u]u ta’ sustanzi illegali. Il-goalkeeper ta’ Shaktar Donetsk, Andriy Pyatov li lag[ab 24 darba man-nazzjonal, issa hu kunsidrat b[ala l-goalkeeper numru 1. L-Ukrajna jmissha ]ew; partiti o[ra ta’ [biberija kontra lAwstrija f’Innsbruck fl-1 ta’ :unju u kontra t-Turkija f’Ingolstadt fil-5 ta’ :unju.

GRE?JA

Santos ine[[i lil Kone u Tziolis Il-midfielders Alexandros Tziolis u Panagiotis Kone tne[[ew mill-iskwadra Griega hekk kif il-kow/ Fernando Santos g[amel l-g[a]la finali ta’ 23 player g[all-Euro 2012 li jibda fit-8 ta’ :unju. Il-midfielder ta’ Bologna Kone tne[[a wara li tke//a g[al kondotta vjolenti fiddraw 1-1 tas-Sibt li g[adda kontra s-Slovenja waqt li Tsiolis ta’ Monaco t[alla

barra min[abba li Santos g[andu g[a]la kbira ta’ midfielders difensivi fl-iskwadra tieg[u. Fost il-players nieqsa milliskwadra hemm il-goalkeeper ta’ Panathinaikos Orestis Karnezis, flimkien mad-difensuri Nikos Spiropoulos u Loukas Vintra waqt li lattakkant ta’ PAOK Stefanos Athanasiadis ukoll t[alla barra.

Santos i]da ]amm lillwinger ta’ Olympiakos Yiannis Fetfatzidis, id-difensur ta’ Schalke 04, Kyriakos Papadopoulos u l-midfielder ta’ 19-il sena Costas Fortounis. Il - Gre/ja se tilg[ab kon tra l - Armenja g[ada fl a[[ar log[ba ta ’ [biberija qabel tifta[ il - Euro 20 1 2 kontra l - Polonja fit - 8 ta ’ :unju .

REPUBBLIKA ?EKA

Rosicky qed jirkupra tajjeb Tomas Rosicky kien inklu] fl-iskwadra finali ta’ 23 player tar-Repubblika ?eka mill-kow/ Michal Bilek minkejja injury fil-pexxul. Fl-iskwadra m[abbra hemm inklu] ukoll Vladimir Darida ta’ Pilsen li lag[ab g[all-ewwel darba man-nazzjonal is-Sibt fir-reb[a 2-1 kontra I]rael meta lag[ab minflok Rosicky. Darida se jmur g[at-turnament b[ala sostitut tal-captain Rosicky wara li [alla impressjoni tajba fuq il-kow/ Bilek, anke jekk Rosicky mistenni jkun tajjeb g[all-bidu tat-turnament. I/-?eki, semi-finalisti fl-2004 u finalisti telliefa fl-1996, jilag[bu kontra l-Ungerija fit-2 ta’ :unju fl-a[[ar partita ta’ t[ejjija qabel jiltaqg[u kontra r-Russja fit-8 ta’ :unju flewwel log[ba. Huma se jilag[bu wkoll kontra l-Gre/ja u lPolonja fi Grupp A.

IRLANDA

Foley esklu] g[all-Irlanda Id-difensur ta’ riserva talIrlanda Kevin Foley naqas milli jil[aq jirkupra l-kundizzjoni fi]ika u b’hekk kien esklu] mill-iskwadra ta’ 23 player ta’ Giovanni Trapattoni bil-kow/ Taljan jag[ti l-a[[ar post vakant fl-iskwadra lil Paul McShane ta’ Hull City minfloku. Id-difensur tal-Wolves Foley kien imsejja[ fliskwadra ori;inali g[all-partiti fil-Polonja u l-Ukrajna aktar kmieni dan ix-xahar i]da t[arre; biss mal-iskwadra g[all-ewwel darba s-Sibt li

g[adda wara li sofra injury fil-hamstring. L-unika bidla o[ra li g[amel mill-iskwadra ori;inali kienet li l-midfielder ta’ Derby County Paul Green [a post Keith Fahey is-Sibt wara li l-midfielder ta’ Birmingham City sofra injury fil-groin. L-Irlanda li se jkunu qed jag[mlu l-ewwel dehra tag[hom f’turnament ma;;uri wara g[axar snin, se jift[u limpenji fl-10 ta’ :unju kontra l-Kroazja qabel jilag[bu kontra Spanja u l-Italja fi Grupp C.

Id-Danimarka ming[ajr Sorensen Il-goalkeeper tadDanimarka Thomas Sorensen se jitlef il-Euro 2012 min[abba injury f’dahru li sofra waqt partita ta’ [biberija kontra l-Bra]il is-Sibt. Dan [abbritu l-FA Dani]a lbiera[. Postu se jie[du Kasper Schmeichel li missieru Peter kellu rwol importanti [afna meta d-Danimarka reb[et ittitlu Ewropew fl-1992. Il-kow/ Morten Olsen qal li ma kienx se jissogra li jie[u mieg[u lil Sorensen b’din l-injury fejn idDanimarka se tkun qed tilg[ab kontra l-Olanda, il-

:ermanja u l-Portugall flewwel fa]i. “Hi de/i]joni diffi/li li kelli nie[u u fl-istess [in daqqa ta’ [arta kbira g[alina,” qal Olsen li ]ied jg[id li Schmeichel li g[adu qatt ma lag[ab man-nazzjonal se jkun sostitut denju g[al Stephan Andersen u Anders Lindegaard. Sorensen kien mibdul flewwel taqsima fit-telfa 3-1 kontra l-Bra]il u postu [adu Andersen li probabbilment se jkun qed jilg[ab l-ewwel log[ba ta’ Grupp B kontra lOlanda fid-9 ta’ :unju.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

30 Sport WARA TERREMOT IE{OR

L-Italja t[assar il-log[ba kontra l-Lussemburgu Il-partita ta’ [biberija li l-Italja kellha tilg[ab kontra l-Lussemburgu lbiera[ f’Parma t[assret wara t-terremot li laqat irre;jun vi/in it-tramuntana tal-belt aktar kmieni matul il-jum. Mill-anqas 15-il persuna tilfu [ajjithom wara li terremot ta’ 5.8 laqat lill-Italja ftit aktar minn ;img[a wara li the]]i]a simili laqtet ir-re;jun. “Fir-re;jun tag[na eluf ta’ /ittadini jinsabu mfarrka. B’din is-sitwazzjoni u l-vittmi li kellna flimkien ma’ persistenza ta’ the]]i]iet, na[seb li ma kienx g[aqli li l-log[ba tintlag[ab u l-futbol kellu jie[u pawsa,” qal

Vincenzo Bernazzoli, President tal-Provin/ja ta’ Parma. Il-fatt li l-partita ma ntlag[bitx kienet daqqa ta’ [arta o[ra g[all-kow/ Cesare Prandelli li di;à ra l-iskwadra tieg[u ma[suda bl-investigazzjoni u t-tfittxija li g[amlet il-pulizija f’Coverciano min[abba skandlu ta’ korruzzjoni. Prandelli, li lbiera[ [abbar l-iskwadra ta’ 23 player g[all-Euro 2012, issa se jkollu jistenna sal-:img[a biex jilg[ab partita ta’ [biberija kontra r-Russja f’Letzigrund Stadium fi Zurich biex jara l-iskwadra tieg[u fl-azzjoni. Il-Lussemburgu issa jilg[abu s-Sibt li ;ej f’partita ta’ [biberija kontra Malta.

SPARAR

Bron] g[al Cassar fl-Italja It-tiratur Malti George Cassar reba[ il-midalja talbron] waqt il-kampjonati tal-isparar tal-militar Taljan li saru fir-range tal-isparar ta’ Spinella f’San Marzano De San Giuseppe fl-Italja. F’dawn il-kampjonati [adu sehem tliet tiraturi mill-Federazzjoni Maltin fejn flimkien ma’ Cassar kien hemm ukoll Nicholas Carabott u Jason J. Aquilina li [adu sehem filkampjonat tat-Trap g[al dawk mhux fil-militar. It-tiraturi Maltin kienu akkumpanjati millPresident tal-Federazzjoni Maltija Salvu Portelli u lkompetizzjoni ntreb[et minn Giuseppe Regini b’114 minn 125 quddiem Daniele Camerani li laqat 11 0 waqt li George Cassar

George Cassar fuq il-podju fl-Italja

temm it-tielet b’107 minn 1 25 . Nicholas Carabott u Jason Aquilina wkoll g[addew

g[all-barage fejn spi//aw fil-[ames u s-sitt post b’total ta’ 99 u 92 rispettivament.

TRASFERMENTI

Hazard se jsie[eb lil Chelsea Eden Hazard se jkun qed isie[eb li/-Champions Ewropej Chelsea ming[and Lille fi Franza. Dan [abbru l-midfielder Bel;jan innifsu. “Se niffirma mar-rebbie[a ta/-Champions League,” qal Hazard li g[andu 21 sena fuq Twitter. Hazard li kien ivvutat l-aqwa player tal-Ewwel Divi]joni fi Franza fl-a[[ar ]ew; sta;uni, qaleb professjonali ma’ Lille fl-2007 u mexxihom lejn irreb[ tal-kampjonat fl-2011. Guardado ma’ Valencia

Valencia a//ettaw li jie[du lill-midfielder Messikan Andres Guardado ming[and

Deportivo Coruna fuq kuntratt ta’ erba’ snin. Id-direttur sportiv ta’ Valencia, Braulio Vazquez qal li minkejja l-eta` ]g[ira tieg[u, Guardado di;à lag[ab f’]ew; edizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja u hu pilastru fit-tim nazzjonali Messikan. Guardado g[adu kemm g[en lil Deportivio li mag[hom ing[aqad fl-2007, jirb[u l-promozzjoni g[allog[la divi]joni Spanjola wara sta;un f’Segunda B. Hu lag[ab 77 darba mal-Messiku u skorja 13-il goal waqt li lag[ab fit-tazzi tad-dinja fil:ermanja fl-2006 u fl-Afrika t’Isfel sentejn ilu.

Emre ma’ Atletico

Atletico Madrid la[qu ftehim mal-midfielder tatTurkija Emre Belozoglu biex jing[aqad mag[hom fuq free transfer ming[and Fenerbahce. Il-player ta’ 31 sena li lag[ab ukoll ma’ Inter, Newcastle u Galatasaray, se jiffirma kuntratt ta’ sentejn aktar tard din il-;img[a wara li jag[mel e]ami mediku. Dan se jkun it-tieni akkwist tar-rebbie[a tal-Europa League wara li t-Tnejn [abbru li la[qu ftehim malattakkant ta’ Porto, lUrugwajan Cristian Rodriguez.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

Sport 31 EURO 2012

Welbeck u Johnson Serena Williams fl-iskwadra Ngli]a eliminata TENNIS

G[alkemm tilfu l-a[[ar log[ba ta’ [biberija kontra nNorve;ja min[abba problemi fi]i/i, Glen Johnson u Danny Welbeck kienu inklu]i minn Roy Hodgson fil-lista finali ta’ 23 plejer. L-unika bidla kienet l-inklu]joni ta’ Phil Jagielka ta’ Everton li [a post Gareth Barry li kien konfermat li g[andu muskolu m/arrat. L-g[a]la ta’ Jagielka tista’ tkun mossa minn Hodgson biex ju]a lil Phil Jones f’po]izzjoni avanzata fil-midfield. Anki Scott Parker kien dubju] wara li we;;a’ fillog[ba ta’ [biberija kontra nNorve;ja, i]da dan irkupra u kien imsejja[ fl-iskwadra. Hodgson kellu problemi anki fil-goalkeepers fejn tilef lil John Ruddy li kiser subajg[ u minfloku kien imsejja[ il-goalkeeper ta’ Birmingham City, Jack Butland. L-attakkant ta’ Liverpool Andy Carroll ing[ata n-numru disa’ fejn din tista’ tkun indikazzjoni li Carroll se jkun l-ewwel g[a]la spe/jalment fid-debutt kontra Franza. Din hi l-iskwadra finali Ngli]a: Goalkeepers – Joe Hart, Robert Green, Jack Butland Difensuri - Leighton Baines, Gary Cahill, Ashley Cole, Glen Johnson, Phil Jones, Joleon Lescott, John

Wa[da mill-favoriti g[ar-reb[a finali fl-Open ta’ Pari;i kienet sorprendetement eliminata meta kienet meg[luba fl-ewwel round minn Virginie Razzano ta’ Franza. IlFran/i]a reb[et fi tliet sets 4-6, 7-6, 6-3. Serena Williams reb[et l-ewwel set 6-4, u dehret riesqa lejn reb[a meta fittie break tat-tieni set kienet fil-vanta;; 5-1 u b’hekk ]ew; punti biss bog[od mir-reb[a. I]da l-Fran/i]a wettqet rimonta mill-aqwa u kisbet sitt punti konsekuttivi biex reb[et it-tieni set 7-6. Fittielet set il-Fran/i]a li tokkupa l-111-il post firrankings mondjali ]ammet il-kalma u l-kon/entrazzjoni biex reb[et is-set 6-3 u wettqet l-ikbar sorpri]a s’issa. F’Log[biet o[ra Caroline Wozniacki kellha rteb[a fa/li 6-0, 6-1 kontra lGriega Eleni Danilidou.

Il-player ta’ Everton Phil Jagielka

Terry, Phil Jagielka. Midfielders - Stewart Downing, Steven Gerrard, Frank Lampard, James Milner, Alex Oxlade-

CIKLI}MU

Chamberlain, Scott Parker, Theo Walcott, Ashley Young. Attakkanti - Andy Carroll, Jermain Defoe, Wayne Rooney, Danny Welbeck.

FOOTBALL

Il-Prim Ministru Taljan Monti jrid li l-football jieqaf g[al sentejn jew tlieta Il-Prim Ministru Taljan Mario Monti qal li wara la[[ar skandlu fil-football Taljan, il-football g[andu jitwaqqaf g[al sentejn jew tlieta. L-iskandlu li qieg[ed dejjem jikber, [a ]volta ;dida nhar it-Tnejn bl-arrest ta’ g[add ta’ plejers u l-ftu[ ta’ investigazzjoni fuq persuni o[ra prominenti fid-dinja talfootball Taljan. Mario Monti qal dan waqt konferenza tal-a[barijiet fejn qal li l-football suppost hu dinja tal-valuri fl-isport, kompetizzjoni onesta u lealtà sportiva, minflok hemm falsità u korruzzjoni stqarr Monti. Monti qal li din mhix proposta uffi/jali tal-gvern Taljan i]da qal li ja[seb li tkun idea tajba li kieku l-football fl-

Italja jieqaf g[al sentejn jew tlieta. L-idea tal-Prim Ministru Taljan mhux mistennija li tittie[ed wisq bis-serjetà, f’pajji] fejn l-iskandli politi/i, finanzjarji u sesswali huma xi [a;a ta’ kuljum. Il-President ta’ Palermo Zamparini ma qag[dx jin[eba wara subajg[ u fl-ewwel reazzjoni qal li lPrim Ministru irid jieqaf jg[id il-[merijiet. Zamparini kompla jg[id li Monti jag[mel sew jekk jieqaf u ja[seb qabel iparla. Il-President ta’ Palermo, li lpolemika jiekolha b[al [ob], qal illi kieku Monti jaf x’inhu jg[id kien jirrealizza li millkampjonat Taljan ikunu ;enerati f’madwar 900 miljun Euro fis-sena f’taxxi li jie[u listat Taljan. Zamparini kompla jg[id li Monti a[jar isolvi

Anki s-seed numru tnejn Maria Sharapova ma kellha l-ebda problema kontra rRumena Alexandra Cadantu u ma tilfet l-ebda game f’reb[a 6-0, 6-0. L-ex-champion Francesca Schiavone g[addiet g[al round ie[or b’reb[a 6-3, 6-1 fuq il:appuni]a Kimiki DateKrumm, u s-seed numru erbg[a Petra Kvitova g[elbet lill-Awstraljana Ashleigh Barty 6-1, 6-2. Fil-kompetizzjoni talir;iel ma kienx hemm sorpri]i fejn kemm Rafael Nadal kif ukoll Andy Murray g[addew ming[ajr problemi kontra Simone Bolelli u Tatsumo Ito rispettivament. Ikkwalifikaw ukoll g[attieni round Richard Gasquet, Julien Benneteau, Janko Tipsarevic, Juan Monaco, David Ferrer, Marcos Baghdatis, Nicolas Almagro, u Jarkko Nieminen.

l-problemi li qed jo[loq hu bil-li;ijiet li qed jag[mel u li qed jeqirdu l-pajji]. Fl-a[[ar ]viluppi ta’ nhar it-Tnejn il-Manager ta’ Juventus Antonio Conte qed ikun investigat dwar irran;ar ta’ log[ob meta hu kien g[adu coach ta’ Siena. Kien arrestat ukoll il-captain ta’ Lazio Stefano Mauri filwaqt li anki l-plejer tatteam nazzjonali Taljan Domencio Criscito qed ikun investigat. Dan jidher li hu ttielet skandlu kbir fil-football Taljan wara dak tal-1980 u tas-sena 2006. L-unika nota po]ittiva g[all-Italja hi li kull meta kien hemm skandlu simili, itteam nazzjonali Taljan dejjem [are; bl-unuri fosthom ir-reb[ tat-Tazza tad-Dinja tal-1982 u tas-sena 2006.

Schleck jir/ievi l-flokk l-isfar ta’ sentejn ilu Andy Schleck ing[ata l-flokk l-isfar ta’ rebbie[ tat-Tour de France ta’ sentejn ilu, erba’ xhur wara li Alberto Contador tne[[ielu t-titlu li reba[. Schleck tal-Lussemburgu kien spi//a t-Tour fit-tieni post wara l-Ispanjol Alberto Contador, i]da l-Ispanjol kien instab po]ittiv g[ad-doping u ing[ata sentejn sospensjoni. Schleck ing[ata l-flokk lisfar fil-pre]enza tad-direttur tat-Tour de France Christian Prudhomme u l-ex rebbie[ g[al [ames darbiet Bernard Hinault. F’kelmtejn talokka]joni Prudhomme qal li dan il-flokk qed jing[ata lil min verament reb[u, li sfortunatament qed jir/evieh sente-

jn wara u mhux kif suppost fil-qalba ta’ Pari;i. Prudhomme kien kritiku g[all-mekkani]mu tas-sistema ;udizzjarja sportiva, fejn sa[aq li Schleck ma kellux g[alfejn jistenna dan i]-]mien kollu biex jing[ata l-flokk tarrebbie[. Min-na[a tieg[u Andy Schleck qal li l-affarijiet ma nbidlux g[alih u wara li reba[ Tour fuq il-mejda jixtieq jirba[ wie[ed reali fittriq. Andy Schleck se jkun qed jie[u sehem fit-Tour ta’ din is-sena filwaqt li Alberto Contador se jitlef dan lappuntament peress li liskwalifika tintemm f’Awwissu.

Rangers jirb[u battalja mal-FA Sko//i]a

Rangers, reb[u l-appell kontra d-de/i]joni tal-FA Sko//i]a li timponi sanzjoni ta’ sena fuq it-trasferimenti ta’ plejers mit-team ta’ Glasgow. Dan t[abbar fi stqarrija fuq ilwebsajt tal-istess klabb. Is-sanzjoni kienet imposta mill-FA Sko//i]a wara li lklabb tpo;;a ta[t amministrazzjoni min[abba nuqqas ta’ [las ta’ miljuni kbar f’taxxi. Rangers fet[u kaw]a fil-qorti ta’ Edinburgh fejn qalu li mkien fir-regoli tal-FA Sko//i]a m’hemm stipulat sanzjoni b[al din. Fid-de/i]joni tieg[u Lord Glennie ikkonferma li m’hemm imkien stipulat sanzjoni b[al din, u Rangers ing[ataw ra;un.


L-Erbg[a, 30 ta’ Mejju, 2012

32 Lokali

Ajruplan tat-tip Airbus tal-Air Malta mal-wasla tieg[u fl-ajruport ta’ Benga]i fil-Libja kmieni lbiera[ filg[odu (Ritratt> Martin Agius)

L-Air Malta ter;a’ tibda ttir lejn Benga]i wara erba’ snin Fil-jiem li ;ejjin l-Air Malta se tkun la[qet it-total ta’ 1.5 miljun passi;;ier li ;arret lejn il-Libja minn Amy Borg

Il-Linja Nazzjonali talAjru, l-Air Malta, se ter;a’ tibda toffri titjiriet lejn ilbelt ta’ Benga]i fil-Libja. L-Air Malta ilu ma jkollha titjiriet lejn Benga]i g[al dawn l-a[[ar erba’ snin. L-ewwel ajruplan tal-Air Malta li telaq lejn Benga]i telaq it-Tlieta 29 ta’ Mejju fuq it-titjira KM 698 li telqet fil-[amsa neqsin g[oxrin minuta tal-biera[ filg[odu u waslet fl-ajruport ta’ Benga]i fis-sitta u [ames minuti. Il-Linja Nazzjonali talAjru hi l-ewwel linja tal-ajru Ewropea li re;g[et bdiet toffri s-servizzi tag[ha f’Benga]i wara li s-sena li g[addiet fil-Libja kienet g[addejja rivoluzzjoni biex il-Kurunell Muammar Gaddafi jwarrab mill-poter wara 42 sena ta’ dittatorjat.

Fuq it-titjira kien hemm ilKap E]ekuttiv tal-Air Malta Peter Davies li mal-wasla tieg[u ntlaqa’ minn diversi uffi/jali tal-ajruport ta’ Benga]i. E]attament wara saret konferenza tal-a[barijiet g[all-;urnalisti prezenti sabiex ikun spjegat kif l-Air Malta se tkun qed ta[dem f’Benga]i, li hi t-tieni laktar belt fil-Libja li g[andha attività ekonomika b’sa[[itha u li b’kollox jg[ixu fiha aktar minn miljun persuna. Dwar dan, In-Nazzjon tkellem mal-Kap E]ekuttiv tal-Air Malta Peter Davies u spjega kif permezz ta’ dawn it-tijiriet Malta se tkun punt ta’ referenza bejn il-pajji]i Ewropej u l-Libja. Davies kompla jispjega kif l-Air Malta ftit tax-xhur ilu, e]attament erba’ xhur ilu,

bdiet ittir mill-;did lejn ilbelt kapitali Libjana, Tripli. Mill-1974, 1.4 miljun persuna vvja;;aw minn Malta lejn il-Libja u lura permezz tal-Air Malta, u fil-jiem li ;ejjin il-Linja Nazzjonali tal-Ajru ta’ Malta qed tistenna sabiex tilqa’ abbord il-1.5 miljun passi;;ier lejn ilLibja. Peter Davies kompla jirringrazzja lil diversi kumpaniji lokali u wkoll o[rajn Ewropej g[al dawn it-titjiriet il-;odda lejn Benga]i. Dawn il-kumpaniji se jibda jkollhom il-possibbiltà li jivvja;;aw lejn din il-belt fejn ikunu jistg[u jkabbru n-negozju tag[hom. Waqt i]-]jara f’Benga]i tkellimna wkoll ma’ AbdulHamid Gadalla, li hu wie[ed mill-amministraturi tal-ajruport ta’ Benga]i,

media•link COMMUNICATIONS

Destinazzjoni li tista’ toffri opportunitajiet ta’ negozju kemm lill-Maltin kif ukoll lill-Ewropej dwar ir-relazzjoni bejn Malta u Benga]i u x’kienet ir-ra;uni li fil-passat l-Air Malta ma kinitx tit[alla tag[mel l-in]ul tag[ha flajruport ta’ Benga]i. Hu sostna li wa[da mill[afna ra;unijiet kienet ittmexxija tar-re;im Libjan immexxi mill-Kurunell Muammar Gaddafi, li ried li /-/entru tal-kummer/ ikun biss il-belt kapitali Libjana sabiex ikollu aktar kontroll dwar x’ji;ri ekonomikament u finanzjarjament. Kaw]a ta’ hekk, Benga]i, b[ala belt, ma setg[etx til[aq il-potenzjal tag[ha. I]da minkejja dan kollu, sostna

AbdulHamid Gadalla, ilpoplu Libjan li jg[ix f’Benga]i u fil-madwar, xorta wa[da qed jirnexxilu jqum fuq saqajh. Wie[ed ma jridx jinsa wkoll li l-kunflitt fil-Libja kien beda sewwasew f’Benga]i. L-Air Malta se tkun qed toffri titjiriet lejn Benga]i darbtejn fil-;img[a, kull nhar ta’ Tlieta u {amis. Matul is-sajf li ;ej l-Air Malta qed tistenna li ;;orr mat-8,000 passi;;ier lejn Benga]i kif ukoll mat30,000 passi;;ier huma mistennija li ju]aw il-linja talajru Air Malta biex jivvja;;aw lejn Tripli u lura.

2012_05_30