Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,136

Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Jinkixfu aktar dettalji

...dwar i]-]jara sigrieta ta’ Muscat lejn il-Libja

Aktar ma jg[addi ]-]mien aktar qed jo[or;u dettalji dwar i]-]jara ta’ Muscat fil-Libja. L-a[[ar ]viluppi jirrigwardaw il-mod kif tni]]let il-persuna ‘mo[bija’, li tni]]let minn fuq ajruplan biex ting[aqad ma’ Muscat fuq it-titjira privata lejn il-Libja. Fl-a[[ar ;ranet tkellem mal-kamra tala[barijiet ta’ media.link communications, passi;;ier li inzerta fuq l-istess titjira mal-persuna ‘mo[bija’ li tni]]let minn fuq l-ajruplan, liema informazzjoni kienet ]velata l-{add li g[adda filgazzetta il-mument. Dan il-passi;;ier ]vela aktar dettalji dwar x’;ara g[alkemm ma setax jifhem x’kien qed ji;ri sakemm ra l-istorja ppubblikata f’il-mument ta’ ;imag[tejn ilu. Fil-[ar;a ta’ il-mument ta’ g[ada se jkunu ppubblikati d-dettalji li rrakkonta dan il-passi;;ier dwar x’;ara meta l-persuna ‘mo[bija’ ta’ Muscat tni]]let minn fuq l-ajruplan, u dwar g[aliex kien hemm xi dewmien biex it-titjira setg[et titlaq. Aktar ma jg[addu l-;ranet aktar se jkunu qed ji]diedu l-mistoqsijiet li sallum Muscat g[adu ma we;ibx. S’issa, Muscat g[adu ma qalx lil min kien qed ja[bi. Lanqas g[adu ma qal g[aliex qed i]omm lura milli jg[id min hi din il-persuna. Kif ukoll sal-lum g[adna bla spjega g[aliex l-ajruplan li bih kellu jitlaq Muscat lejn il-Libja filfatt telaq tard.

Nag[tu l-a[jar f’isem Malta

Proposta lill-Prim Ministru g[al inizjattiva mill-PN fuq Facebook

Il-kantant ]ag[]ug[ Kurt Calleja flimkien mal-band tieg[u se jkun qieg[ed jirrappre]enta lil Malta fil-finali tal-Eurovision Song Contest, illejla, f’Baku f’Azerbaijan. F’kummenti li ta lbiera[ Kurt Calleja wieg[ed li se jkun qieg[ed jag[ti l-a[jar f’isem Malta. (Ritratt> Reuters) Ara pa;ni 3, 16 u 17

Bank Malti ;did

Il-Libja

FCM Bank Limited hu bank Malti ;did b’investiment ta’ €20 miljun u li se jibda joffri servizz ta’ depo]iti u aktar tard ta’ self

Koperazzjoni fil-ka] tal-pulizija li nqatlet fl-1984 waqt id-drama tal-Ambaxxata Libjana f’Londra

Ara pa;na 2

Ara pa;na 15

}ag[]ug[ li qieg[ed jistudja l-li;i fl-Università, Benji Camilleri, tenna filKunsill :enerali tal-PN ilbiera[, is-su;;eriment talidea ta’ dak li ftit ilu ressaq lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex il-PN jo[ro; mil-limiti tradizzjonali talpolitika u jimra[ fil-qasam tal-politika fejn permezz talFacebook wie[ed jitkellem aktar dwar dak li jinteressah fil-[ajja ta’ kuljum, aktar milli jisma’ prietki millpoliti/i. Benji Camilleri kien fost [afna li ressqu l-idea fuq issit www.mychoice.pn. Lidea li l-partit jo[ro; millimiti tradizzjonali talpolitika u jimra[ fil-qasam tal-politka ‘with a small p’ fejn aktar jitkellem dwar dak li jinteressa lil kul[add ta’ kuljum milli jkun hemm prietki minn politi/i, intlaqg[et b’mod tajjeb. “Ovvjament nu]aw ilfacebook b[ala g[odda g[ax fuq hemm imdorrijin npa/p/u!”, qal i]-]ag[]ug[ Universitarju. g[al pa;na 4


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

4 Kunsill :enerali PN

Ix-xog[ol u l-edukazzjoni jimxu id f’id Id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri qal li xxog[ol u l-edukazzjoni jimxu id f’id u l-PN filGvern dejjem investa fledukazzjoni u [oloq ixxog[ol tant li fl-a[[ar erba’ snin [oloq 20,000 post taxxog[ol ;did. Fakkar li madwar 10,600 anzjan u anzjana pensjonanti qed ja[dmu u ma jitilfu xejn mill-pensjoni tag[hom. L-ETC qed tkompli tag[ti opportunitajiet ta’ ta[ri; tant li fl-a[[ar erba’ snin 43,000 persuna [adu xi kors ta’ ta[ri; mill-ETC. 450 persuna b’di]abbiltà sabu xxog[ol. Stephen Spiteri qal li lGvern qed jinvesti €23

miljun fis-sena fi stipendju g[all-istudenti filwaqt li fakkar li l-Gvern Laburista ta’ bejn l-1996 u l-1998 kien bidel l-istipendju f’dejn g[all-istudenti. Fakkar ukoll li fl-a[[ar 10 snin dawk li ma jkomplux bl-istudji tag[hom wara ssekondarja naqsu b’20%, log[la tnaqqis fost il-pajji]i tal-UE. }diedu wkoll in-nisa li ja[dmu u l-Gvern qed jinvesti f’aktar child care centres [alli aktar ommijiet jid[lu fid-dinja tax-xog[ol. Stephen Spiteri qal li l-PN m’g[andux g[alfejn jag[ti garanziji g[ax bil-fatti tejjeb l-edukazzjoni u t-ta[ri; u [oloq ix-xog[ol g[a]]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin.

L-g[a]liet tal-PN jiddistingwuh mill-PL Id-Deputat Nazzjonalista Charlò Bonnici qal li g[a]liet li g[amel u li qed jag[mel il-PN jiddistingwuh minn [addie[or hekk kif il-PN jg[in lill-poplu jag[mel dawn l-g[a]liet g[ax g[andu fidu/ja s[i[a filpoplu. Charlò Bonnici fakkar li fl-a[[ar erba’ snin kienu salvati 5,000 impjieg, tnaqqset l-Income Tax filwaqt li l-Gvern kompla jinvesti fl-edukazzjoni. Fakkar ukoll li din il;img[a tpo;;iet l-ewwel ;ebla tal-kampus il-;did

tal-MCAST li minn 6,000 student full-time se jkun jista’ jilqa’ 10,000 student full-time minbarra eluf o[ra ta’ studenti fuq ba]i parttime. Gvern Nazzjonalista qed jibni skola ;dida kull sena, bena sptar ;did u issa qed jibni sptar ie[or spe/jalizzat g[all-kura talkan/er. G[a]la o[ra li g[amel ilpoplu kienet dik favur iss[ubija ta’ Malta fl-UE li ssarrfet fi pro;etti kbar fosthom toroq ;odda u anke ta[ri; g[all-[addiema u opportunitajiet g[a]]g[a]ag[.

Is-sa[[a, ix-xog[ol u l-edukazzjoni kienu t-temi ewlenin li tkellmu dwarhom il-kunsilliera tal-PN fl-ewwel sessjoni tal-Kunsill :enerali tal-PN bit-tema Fidu/ja Fik u f’Uliedek (Ritratt> Brian Grech)

Il-poplu jgawdi mis-su//essi li ksibna Il-Ministru Giovanna Debono qalet li pajji]na llum jista’ jifta[ar li qed igawdi mis-su//essi li bena matul is-snin, su//essi li ;ejjin mill-[idma tal-Gvern mibnija fuq il-fidu/ja tieg[u fil-poplu. Fissret li t-tfal u ]-]g[a]ag[ qed igawdu minn sistemi edukattivi. Il-[addiema minn opportunitajiet ta’ xog[ol. Il-familji minn sistemi li jag[tuhom prijorità [alli jtejbu llivell tal-g[ajxien. Minn dawn is-su//essi qieg[ed igawdi wkoll G[awdex kif wie[ed jista’ jara millinvestimenti kontinwi li saru, l-aktar ri/enti

jkunu l-ftu[ mill-;did tal-:nien ta’ Villa Rundle u l-iskola l-;dida tas-subien firRabat minbarra titjib fl-Istpar :enerali, bini ta’ toroq, restawr ta/-?ittadella u titjib ta’ spazji miftu[a. Dan ukoll hu frott tal-fidu/ja tal-Gvern fil-poplu G[awdxi li llum qed jara ]vilupp mhux biss fl-infrastruttura i]da anke fixxog[ol, fl-edukazzjoni u fis-sa[[a. G[awdex qed jara aktar studenti ikomplu l-istudji tag[hom, ]ieda finnumru ta’ [addiema nisa u ]ieda flinvestiment.

Tliet pilastri ta’ prijorità g[all-PN Id-Deputat Nazzjonalista Karl Gouder qal li x-xog[ol, l-edukazzjoni u s-sa[[a huma t-tliet pilastri ta’ prijorità fil-politika tal-PN li tpo;;i lilek u lil uliedek fi/-/entru ta’ din il-politika. Il-PN qed iwettaq politika li permezz tag[ha qed jin[oloq aktar xog[ol u xog[ol b’pagi tajbin u qed tnaqqas it-taxxi biex i[alli aktar flus fil-but tieg[ek. Dan kollu juri li l-PN hu lpartit tal-middle class. F’anali]i tal-qag[da politika ta’ pajji]na u tal-qag[da ta]-]ew; partiti politi/i ewlenin, hu

qal li l-PN g[andu responsabbiltà enormi u dan min[abba li l-Partit Laburista baqa’ partit bla policies u bla politika ta’ sustanza minkejja li issa Muscat ilu erba’ snin fit-tmexxija talPartit. Muscat baqa’ nieqes mill-idea ta’ kif imexxi lil pajji]na jekk ikun fil-Gvern. Karl Gouder fakkar li l-PN investa fledukazzjoni u qed jo[ro; €6,000 fis-sena g[al kull tifel u tifla li jmorru l-iskola, qed jag[ti laqwa servizzi tas-sa[[a b’xejn u qed jibni sptar ;did g[all-kura tal-kan/er.

Opportunitajiet g[a]-]g[a]ag[

Il-politika mhix biss l-argumenti u l-polemi/i

Mark Anthony Sammut qal li t-tema tal-Kunsill :enerali, ‘Fidu/ja fik u f’Uliedek’ qed to[ro; bi//ar id-differenza bejn ilweg[di tal-Partit Laburista u l-fatti ta’ dak li wettaq u qed iwettaq il-PN fil-Gvern li feta[ opportunitajiet kbar g[a]-]g[a]ag[. Muscat qed jg[id li jag[ti garanziji, imma hu l-Gvern tal-PN li bil-fatti feta[ l-Università g[al kul[add u l-istudenti llum jistg[u jipparte/ipaw fi programmi tal-UE, jing[ataw boro] ta’ studju, g[a]la wiesg[a ta’ korsijiet li joffri l-MCAST, mijiet

minn pa;na 1

ta’ korsijiet ta’ ta[ri; millETC g[a]-]g[a]ag[ u anke g[al dawk il-[addiema li g[andhom paga minima u li jixtiequ jtejbu l-[iliet tag[hom. Fakkar li Malta hi flewwel post fl-Ewropa f’dawk li huma ]g[a]ag[ li jsibu xog[ol wara li jiggradwaw tant li 93% isibu xog[ol fl-ewwel tliet snin wara li jiggradwaw. Fisser li d-differenza ulg[a]la hi bejn il-politika tal-kontroll u tal-makku talPartit Laburista, u l-politika tal-fidu/ja fil-poplu tal-PN li tissarraf f’;id u f’su//ess g[al pajji]na.

Fisser ukoll li dan hu su;;eriment li jixtiquh [afna neis o[ra, ]g[a]ag[ u mhumiex li jfittxu l-facebook biex jitkellmu dwar dak li hu ta’ interess g[alihom fil-[ajja ta’ kuljum. Fl-intervent tieg[u filKunsill :enerali tal-PN, spjega li g[a]-]g[a]ag[, il-facebook hu medium naturali li ju]awh kuljum u f’kull mument ta’ dak kollu li jag[mlu fil-[ajja. Irrimarka wkoll li llum mhux i]-]g[a]ag[ biss ikunu fuq il-facebook. L-istatistika turi bi/-/ar li l-Maltin ta’ kull età qeg[din fuq facebook. Staqsa, g[alhekk, kif jista’ jkun li l-partit ikun assenti^

Benji Camilleri qal li hu jaf li l-partit g[andu l-facebook page tieg[u u jaf li g[andu numru sabi[ ta’ ‘likes’, i]da staqsa kemm hawn nies li tinteressahom pa;na politika^ G[a]-]g[a]ag[, qal Benji Camilleri, jinteressahom affarijiet o[ra – il-mu]ika, lisport u l-volontarjat. F’isem i]-]g[a]ag[, Benji Camilleri qal li “na[seb li [aqqna jkollna pa;na fejn nistg[u niddiskutu dawn ukoll.” I]-]ag[]ug[ sostna li wara kollox il-politika mhix biss largumenti u l-polemi/i dwar il-kostituzzjoni u ma nafx xiex, g[aliex il-[ajja ta’ kul[add g[andha [afna aktar interessi minn hekk.

Benji Camilleri


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Kunsill :enerali PN 5

Direzzjoni politika Id Deputat Nazzjonalista

Ma’ Lawrence Gonzi taf fejn qieg[ed Christian Micallef elenka d-differenza netta bejn ilPrim Ministru u l-Kap talOppo]izzjoni u fisser li g[al Muscat li jitkellem fuq sfond blu b’ingravata blu hu bi]]ejjed. Fl-intervent tieg[u waqt il-Kunsill :enerali tal-PN, Christian Micallef qal li Muscat ja[seb li [a ji;bed li]-]g[a]ag[ bit-teatrini. Min-na[a l-o[ra, sostna Christian Micallef, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi hu bniedem li jemmen tassew fil-valuri li jsawru dan il-partit. Iddeskriva lil Lawrence Gonzi b[ala bniedem ta’ “what you see is what you get”. Tkellem dwar i]-]ieda flammont ta’ studenti flUniversità ta’ Malta u kif bil-kontra tal-passat, illum il-;urnata m’g[andekx b]onn parrinu biex tid[ol fl-Università ta’ Malta. Sa[aq li l-garanzija vera ti;i bil-fatti u mhux bilkliem. Christian Micallef g[alaq l-intervent billi semma linvestiment tal-Gvern Nazzjonalista fl-isports fejn semma fost affarijiet o[ra l-investiment f’kumpless sportiv ;did f’{al Kirkop.

-

Il-Kunsill :enerali tal-PN ikompli jiltaqa’ fid-Dar ?entrali f’Tal-Pietà fl-a[[ar sessjoni g[ada l-{add filg[odu u jing[alaq b’diskors tal-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzi

Il-PN ta futur lil pajji]na Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech fisser li t-tema tal-Kunsill :enerali tal-PN, ‘Fidu/ja Fik u F’Uliedek’, hi lpedament tal-[sieb politiku tal-PN. Francis Zammit Dimech qal fl-intervent waqt il-Kunsill :enerali, li hi l-fidu/ja filpoplu li wasslet g[all-pass lejn l-Indipendenza, lejn is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u lejn is-s[ubija ta’ Malta fl-ewro. Tkellem ukoll dwar l-investiment li l-Gvern g[amel fis-sa[[a, dwar kif il-Gvern qed jinvesti eluf ta’ ewro g[al kull tifel u tifla fliskejjel u kif f’pajji]na rajna 130 fabbrika

;dida ta[t Gvern Nazzjonalista. Francis Zammit Dimech tkellem ukoll dwar il-midja Laburista fejn qal li filwaqt li stazzjonijiet barranin jitkellmu fuq l-isfidi ekonomi/i, g[all-midja Laburista l-akbar problema kienet ma’ min jiltaqa’ Muscat. Sa[aq li l-PN ta tassew lil pajji]na l-futur tieg[u filwaqt li sa[aq li l-a;ir tal-Partit Laburista g[andu jkun ta’ twissija g[al kul[add. Zammit Dimech temm id-diskors tieg[u jis[aq li pajji]na jixraqlu mill-;did ittmexxija tal-PN fil-gvern.

L-individwu fi/-/entru tal-politika Carl Grech qal li l-PN dejjem kellu vi]joni /ara u dejjem kien hemm g[allpoplu billi po;;a lill-individwu fi//entru tal-politika tieg[u. Hu bit-tis[i[ tal-individwu li partit politiku jo[loq so/jetà b’sa[[itha li tkun lesta tilqa’ lisfidi li tiltaqa’ mag[hom ta’ kuljum. Hu qal li l-aqwa g[odda biex jissa[[a[ l-individwu hi l-edukazzjoni

u Gvern immexxi mill-PN dejjem po;;a l-edukazzjoni tul il-[ajja fuq quddiem tal-politika. Semma l-kampus il-;did tal-MCAST li se jg[in biex permezz tal-edukazzjoni u t-ta[ri; i]]g[a]ag[ ikunu m[ejjija g[ad-dinja tax-xog[ol li hu l-milja tal-bniedem u jin/entiva lill-industrija. Carl Grech fakkar kif fl-a[[ar snin pajji]na attira investimenti ;odda fl-

oqsma b[alma huma s-servizzi finanzjarji, il-farma/ewtika, l-industrija tal-avjazzjoni u tal-informatika u dawn biddlu l-ekonomija ta’ pajji]na u [olqu impjiegi ;odda g[a]-]g[a]ag[ Maltin. Semma wkoll kif Gvern Nazzjonalista g[araf li jag[ti fidu/ja lis-setturi kollha tas-so/jetà, u g[araf ukoll jinvesti b’g[aqal fis-servizzi tassa[[a

Gvern Nazzjonalista j;ib ser[an il-mo[[ James Cassar, student universitarju, fisser kif illum il-;urnata saret aktar fa/li li tkompli bl-istudji g[ax i]]g[a]ag[ qeg[din isibu lopportunitajiet grazzi g[all-investiment li qed jag[mel Gvern Nazzjonalista. Hu qal li g[all-PN, i]-]g[a]ag[ u l[addiema huma l-akbar ri]orsa li

g[andu pajji]na u semma kif fl-a[[ar erba’ snin mill-MCAST u l-Università ggradwaw 20,000 student u n[olqu 20,000 impjieg. Fisser ukoll li qed jinbena kampus ;did g[all-MCAST, kampus g[all-ITS u skola ;dida kull sena bi tmexxija tajba li g[andha vi]joni u li ;;ib

ser[an il-mo[[. Hu kkonkluda billi qal li l-istorja titkellem wa[edha u semma kif kien gvern Laburista bejn l-1996 u l-1998 bag[at lill-istudenti jiddejnu minkejja l-garanziji, u li kien gvern Nazzjonalista li re;a’ ta l-istipendju lura lill-istudenti.

Edwin Vassallo qal li hu sabi[ li l-PN fil-Gvern ji;i f’Kunsill :enerali llum biex jikkomunika u ddeskriva l-messa;; tal-Partit Nazzjonalista b[ala wie[ed ta’ fidu/ja u kura;;. Fl-intervent waqt il-Kunsill :enerali tal-PN, Edwin Vassallo sostna li l-Partit Nazzjonalista ma kienx qed iressaq sempli/i slogan politiku i]da direzzjoni politika. Semma kif dan jikkuntrasta ferm ma’ dak li qal [addie[or fejn iddikjara li “the end justifies the means”. Edwin Vassallo ddeskriva l-PN b[ala l-partit talopportunitajiet. Min-na[a l-o[ra, Edwin Vassallo qal li l-Partit Laburista hu partit negattiv. Partit li jxerred id-dlam u l-qtig[ il-qalb u l-mentalità li int ma int tajjeb g[al xejn. Semma kif fi ]minijiet ta’ sfidi, Gvern Nazzjonalista rnexxielu jrendi l-;id. Tkellem dwar il-bosta opportunitajiet ta’ xog[ol ta[t Gvern Nazzjonalista u dwar tnaqqis fl-income tax. Fisser li dan hu frott il-[idma ta’ Gvern Nazzjonalista. Min-na[a l-o[ra [addie[or g[adu qed i[alli x’ser jag[mel fid-dlam.

L-g[a]la tieg[i hi l-PN

I]-]ag[]ug[ Orlando Ellul Micallef beda l-intervent filKunsill :enerali tal-PN billi stqarr li g[alih din kienet lewwel esperjenza li jindirizza lKunsill :enerali tal-PN u qal li l-PN hu dak il-partit li jisma’ u ja//etta lil kul[add. Tkellem dwar kif ledukazzjoni hi pilastru ewlieni tal-politika tal-PN. Semma kif ta[t gvern immexxi mill-PN, listipendju hu garantit filwaqt li rrifera g[al diversi investimenti li saru minn Gvern Nazzjonalista fl-Università ta’ Malta u fl-MCAST. Orlando Ellul Micallef ddeskriva dan kollu b[ala turija ta’ impenn mill-PN, impenn li juri li l-Partit g[andu fidu/ja fin-nies. Hu g[amel referenza g[ax-xog[ol u semma kif ilgvern ;ab ix-xog[ol u opportunitajiet f’diversi oqsma fosthom il-gaming u lfarma/ewtika. Orlando Ellul Micallef sa[aq li l-g[a]la tieg[u hi l-PN g[aliex hu biss il-PN li hu tassew garanzija tal-futur.

Il-PN b’fidu/ja fil-poplu u l-poplu b’fidu/ja fil-PN Tony Abela qal fl - ewwel sessjoni tal - Kunsill :enerali tal - PN li meta wie[ed i[ares lejn il - [idma li qed jag[mel il - Gvern u r - ri]ultati li qed jikseb il - pajji], din il - [idma u r ri]ultati jissarrfu f ’ fidu/ja s[i[a fil - Gvern u fil - Partit Nazzjonalista .

Tony Abela sa[aq li b[alma l - PN g[andu fidu/ja fin - nies, hekk ukoll il - fidu/ja g[andha tkun re/iproka u l - poplu g[andu jkollu fidu/ja s[i[a fil - PN . Tony Abela sostna li l - Prim Ministru Lawrence Gonzi hu persuna li jqis dak li jag[mel .

Sa[aq li f ’ pajji]na b[alissa nsibu x - xog[ol g[ax g[andna Gvern li qed jimxi b ’ g[aqal . Tkellem ukoll dwar ir - ri]ultati po]ittivi li qeg[din jinkisbu fil - qasam tal - edukazzjoni, l - investiment u t - titjib fl infrastruttura, aktar tindif u

pajsa;; Malti li qieg[ed jit[ares a[jar . Tony Abela qal li l - Prim Ministru Lawrence Gonzi g[andu fidu/ja fina u a[na g[andu jkollna fidu/ja fih ming[ajr ebda kantunieri .


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’Mejju, 2012

2 Lokali Open weekend fl-Agrikummer/ tal-MCAST

L-Open Weekend talIstitut tal-Agrikummer/ talMCAST li jinsab fi Triq {al Luqa, f’{al Qormi, feta[ ilbiera[ bil-g[an li lIstitut juri l-opportunitajiet ta’ karrieri differenti li lIstitut joffri permezz ta’ korsijiet full-time u parttime waqt li j]id l-g[arfien dwar l-importanza tas-settur agrikolu fil-[ajja ta’ kuljum. L-uffi/jali tal-iggwidar tal-karrieri tal-MCAST se jag[tu pariri dwar ilkorsijiet kollha tal-MCAST. Illum l-Istitut ikun miftu[ mid-9am u s-1pm u bejn l4pm u t-8pm. G[ada lIstutu jifta[ mid-9am sas6pm.

FCM Bank Limited, b’shareholder fund mill-Ingilterra, u li se jibda joffri servizzi ta’ depo]iti u aktar tard servizzi ta’ self lil klijenti personali u istituzzjonijiet, hu turija tal-fidu/ja li jgawdi pajji]na fis-settur tas-servizzi finanzjarji (ritratti> Michael Ellul)

Spi]eriji li jift[u g[ada IL-FURJANA: Vilhena Pharmacy, 37 Triq Sant’Anna; {AMRUN: The Cross, 859 Triq il-Kbira San :u]epp; {AL QORMI: Tal-{las Pharmacy, Triq il-{elsien; BIRKIRKARA: St. Anne Pharmacy, 24 Misra[ Sant’Elena; L-IMSIDA: Mayer Pharmacy, 33 ix-Xatt ta’ Ta’ Xbiex; ST. ANDREWS: Krypton Chemists, Triq l-Ibra;;, Tal-Ibra;;; TAS-SLIEMA: Chemimart Ltd. Pharmacy 4, 5, 6 Il-Piazzetta, Triq it-Torri; {’ATTARD: St. Mary Pharmacy, 2 Triq Antonio Schemrbi; MOSTA: Tat-Targa Pharmacy, Plot Nru. 2, Triq il-Kostituzzjoni; BU:IBBA: St. Simon Pharmacy, 8. Dawret il-G]ejjer; PAOLA: Brown’s Pharmacy, 45 Paola Hill; BORMLA: White Cross Pharmacy, Shop A Block 1, Fuq San Pawl; {A}-}ABBAR: St. James Pharmacy, Misra[ is-Sliem; BIR}EBBU:A: Blossoms Pharmacy, N.B. Triq Gurgier; I}}URRIEQ: Kristianne Pharmacy, Triq Pietru Pawl Saydon; {A}}EBBU:: Spi]erija {al Mula, Triq Dun Salv Ciappara; {AD-DINGLI: Spi]erija Carmen, 1 Triq Misra[ Suffara; FONTANA: Fontana Pharmacy, Triq il-G[ajn; NADUR: Vella Pharmacy, 15 Triq 13 ta’ Di/embru.

It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> ftit jew wisq imsa[[ab u xi ftit im/ajpar mas-seb[, li jsir ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ> tajba IR-RI{: [afif l-iktar mill-Punent li jsir [afif g[al moderat BA{AR> [afif IMBATT> ftit li xejn TEMPERATURA: L-og[la 25˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 644.4 mm IX-XEMX> Titla’ fis-05.50 u tin]el fit-20.08

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

IS-SIBT L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IL-{ADD L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IT-TNEJN L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

IT-TLIETA L-og[la 25˚C L-inqas 16˚C

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 17˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

8

9

9

9

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 24˚C xemxi, Al;eri 25˚C xemxi, Amsterdam 24˚C xemxi, Ateni 25˚C ftit imsa[[ab, Li]bona 20˚C ftit imsa[[ab, Berlin 22˚C xemxi, Brussell 23˚C xemxi, il-Kajr 36˚C xemxi, Dublin 18˚C xemxi, Kopen[agen 19˚C xemxi, Frankfurt 24˚C xemxi, Milan 26˚C xemxi, Istanbul 20˚C ftit imsa[[ab, Londra 26˚C xemxi, Madrid 30˚C ftit imsa[[ab, Moska 16˚C ftit imsa[[ab, Pari;i 26˚C xemxi, Bar/ellona 26˚C xemxi, Ruma 24˚C xemxi, Tel Aviv 32˚C xemxi, Tripli 27˚C xemxi, Tune] 27˚C xemxi, Vjenna 22˚C ftit imsa[[ab, Zurich 22˚C ftit imsa[[ab, Munich 21˚C ftit imsa[[ab, Stockholm 25˚C xemxi, St. Petersburg 18˚C ftit imsa[[ab.

Bank Malti ;did b’investiment ta’ €20 miljun minn Charles Muscat

Hemm interess qawwi minn investituri lokali u barranin fis-settur tasservizzi finanzjarji f’Malta li matul l-a[[ar snin kompla jikber u jissa[[a[ u dan g[ax g[andha ekonomija stabbli u matul is-snin urejna li kapa/i na[dmu. Din id-dikjarazzjoni saret minn Michael Warrington, ilKap E]ekuttiv tal-FCM Bank Limited, bank Malti ;did li se jibda jipprovdi s-servizzi fis-suq lokali fit-8 ta’ :unju. Aktar tard mistenni jid[ol ukoll fis-suq Ewropew u lu]u tal-internet u mobile banking se jkun prijorità biex dan il-bank jattira aktar klijenti. Il-bank g[andu shareholder fund mill-Ingilterra li ;ie f’Malta u twaqqaf b’investiment ta’ €20 miljun.

Il-FCM Bank Limited li jinsab f’Aragon House Business Centre, f’Paceville, kien inawgurat uffi/jalment ilbiera[ minn Tonio Fenech, il-Ministru tal-Finanzi, lEkonomija u l-Investiment. Michael Warrington qal li FCM Bank se jibda joffri servizzi ta’ depo]iti fis-suq lokali u aktar tard se joffri wkoll servizzi ta’ self lil klijenti personali u anke lil istituzzjonijiet. Wara, il-bank se jid[ol ukoll fis-suq internazzjonali, l-aktar fis-suq Ewropew. Dan l-investiment se jo[loq ukoll numru ta’ impjiegi li mistennija jkomplu ji]diedu fix-xhur li ;ejjin tant li Michael Warrington qal li b[alissa g[andhom sitt impjegati li se jitilg[u g[al 10 sal-a[[ar ta’ din is-sena u wara jistg[u ji]diedu skont l-

i]vilupp li jkun hemm. Il-Ministru Tonio Fenech qal li l-industrija internazzjonali tal-banek g[addiet minn sfidi kbar fla[[ar snin, imma s-settur finanzjarju f’Malta kien kapa/i jilqa’ l-isfidi, kompla jikber u jg[in lill-ekonomija. Hu qal li f’Malta hawn 25 bank kummer/jali re;istrat li joffru s-servizzi tag[hom kemm fis-suq lokali kif ukoll f’dak internazzjonali. FCM Bank juri l-fidu/ja tal-bank fis-sistema finanzjarja ta’ pajji]na li hi meqjusa fost laqwa 15-il ;urisdizzjoni finanzjarja. Tim Babich, Direttur talBank, qal li lejn l-a[[ar tassena d-die[la FCM Bank se jniedi l-Internet Banking Platform li se tifta[ opportunitajiet ;odda g[allBank u g[all-klijenti.

B[al-lum 25 sena

R

appurtata l-ewwel laqg[a talKabinett fejn ittie[du numru ta’ de/i]jonijiet fosthom il-[atra ta’ George Borg b[ala Segretarju talKabinett. L-Ar/isqof :u]eppi Mercieca g[amel ]jara ta’ kortesija lill-Prim Ministru Eddie Fenech Adami f’Kastilja, ftit sig[at qabel ma l-Ar/isqof kien se j[alli Malta flimkien mal-Isqof Nikol Cauchi biex jiddiskuti mal-Papa :wann Pawlu II l-qag[da tal-Knisja f’Malta. Il-Prim Ministru Malti saritlu stedina mill-Prim Minsitru talKanada Brian Mulroney biex aktar tard matul is-sena jattendi l-laqg[a tal-Prim Ministri tal-Commonwealth li kellha ssir f’Vancouver, filKanada.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Nie[du gost u nag[tu l-a[jar wirja f’isem Malta minn Neil Camilleri

L-ewwel reazzjoni ta’ Kurt Calleja meta Malta t[abbret b[ala wa[da mill-finalisti g[allEurovision Song Contest, li se jsir illejla, kienet “twer]iqa kbira minn dawk li ma jkollokx kontroll fuqhom.” Hekk tkellem ma’ IN-NAZZJON il-kantant Malti li bil-kanzunetta tieg[u ‘This is the Night’, il-{amis wassal lil Malta fil-finali ta’ dan ilkonkors presti;ju] wara sentejn ta’ di]appunt g[all-Maltin. “Kien mument mill-isba[“, sostna ]-]ag[]ug[ Kurt Calleja, li qal li biex jikkumplimenta l-fer[a kbira da[lulu [afna messa;;i ta’ awguri u kura;; fuq il-mowbajl. Minkejja li anke minn qabel is-semifinali kien kuntent [afna bil-kanzunetta u l-wirja tat-tim tieg[u, Kurt kien konxju li f’din it-tieni semifinali kien hemm [afna kanzunetti tajbin u kien hemm [afna pajji]i mil-Lvant tal-Ewropa (u li kul[add jaf xi jfissru). Hu qal li g[alih u l-band tieg[u kien mument ta’ tensjoni kbira meta kienu di;à t[abbru tmienja mill-g[axar finalisti u isem Malta kien g[adu ma ssemmiex. “F’dak il-mument tg[id lil s[abek biex jippreparaw ru[hom g[ax hemm /ans li ma ng[addux. Imma meta titla’ l-bandiera Maltija, kien veru mument inspjegabbli,” sostna l-kantant ]ag[]ug[. Kurt qal li hu u l-band [admu biex imorru tajjeb u jg[addu g[all-finali, “i]da fl-a[[ar milla[[ar, l-uniku setg[a li jkollok hu li titla’ fuq ilpalk, tag[ti l-a[jar wirja possibbli waqt li tie[u pja/ir, imbag[ad tistenna g[ax, fl-a[[ar milla[[ar, kollox jiddependi mill-;urija u ttelevoting. Jien nemmen li l-bniedem dejjem

g[andu ja[seb fil-po]ittiv, u hekk ;ara.” “In[oss li ;ejna apprezzati mill-Ewropa, mis17-il pajji] li [adu sehem mag[na u mill-;urija.” Staqsejna lil Kurt kif kien se jqatta’ l-;ranet tal-:img[a u s-Sibt. Hu fisser li “qeg[din nag[mlu dak li n[obbu nag[mlu – inkantaw, ni]fnu u nag[tu pja/ir”, u kompla li “l-fatt li llejla se nkunu fuq il-palk fil-finali tal-Eurovision hu /-/elebrazzjoni kollha li g[andna b]onn.” Mistoqsi dwar l-aspettattivi tieg[u g[al-lejla, Kurt Calleja sostna li x-xewqa tieg[u u tal-band, b[alma hi tal-parte/ipanti kollha, hi li jirb[u lkonkors. I]da hu konxju li din hi bi//a xog[ol diffi/li mhux ftit. “Li jinteressana hu li nag[tu wirja mill-aqwa u nie[du gost, imbag[ad in[allu f’idejn dawk kollha li jivvutaw.” Kurt Calleja appella biex kul[add jaqsam ilkanzunetta Maltija mal-qraba u [bieb li jg[ixu barra minn Malta bit-tama li dawn jivvutaw g[al Malta fil-finali tal-lejla. Fil-finali tal-lejla, Malta se tie[u sehem flimkien ma’ 25 pajji] ie[or. Dawn huma l-20 pajji] li g[addew mis-semifinali, il-[ames pajji]i l-kbar, li jikkwalifikaw awtomatikament, u rrebbie[a tas-sena li g[addiet, l-Azerbaijan. Kurt Calleja se jkanta fil-21 post. Wara r-ri]ultat po]ittiv ta’ Malta fis-semifinali tal-Eurovision, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien minn tal-ewwel li bag[at messa;; ta’ awgurju lil Kurt u ’l-band. F’sms li bag[tilhom, il-Prim Ministru qalilhom li segwa s-semifinali u kien impressjonat bil-wirja tag[hom f’Baku. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija wkoll awgura lil Kurt u l-band tal-unur li g[amlu lil Malta. Ara wkoll pa;ni 16 u 17

Kurt Calleja se jkanta fil-21 post fis-serata finali tal-Eurovision


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

Il-lotteriji Il-verdett nazzjonali mistenni llum f’idejn il-Maltco sal-2022 minn Ray Abdilla

Il-verdett fil-;uri ta’ Anthony Azzopardi ta’ 32 sena mill-{amrun u residenti Bu;ibba, Roderick Attard ta’ 27 sena millKalkara, ta’ David Bonello ta’ 53 sena millG[arg[ur u Charlton Abela ta’ 30 sena minn Bormla, li huma akku]ati b’attentat ta’ qtil fil-konfront tas-Sudani] Felix Idisi Oduh, mistenni llum wara li l-;urati mistennija jibdew jiddeliberaw il-ka] g[all-[abta tal-11.30am. L-Avukat difensur Joseph Giglio meg[jun ukoll mill-Avukat Giannella Caruana Curran u Stephen Tonna Lowell, qalet li ma te]isti l-ebda prova ta’ attentat ta’ qtil. Il-Prosekuzzjoni, immexxija mill-Avukat Aaron Bugeja u Philip Galea Farrugia, qalet li l-

vittma Felix Idisi Oduh, dejjem kien konsistenti fix-xhieda tieg[u, u millewwel qal li kien Anthony Azzopardi li tah daqqa ta’ flixkun. Qal li lakku]ati mill-ewwel ma [adux grazzja mal-[ames persuni li riedu jid[lu flistabbiliment u ma taw lebda ra;uni konkreta g[aliex ma t[allewx jid[lu fil-post. Tenna wkoll li d-daqqa ta’ flixkun li qala’ Felix f’g[onqu ma ;ietx millajru, u kienet intenzjonata biex toqtlu. L-ir;iel qeg[din ji;u akku]ati li wettqu dan irreat fl-24 ta’ :unju 2007, f’Paceville, g[all-[abta tas-1.30 a.m., u li kienu wkoll razzisti. L-Avukat :enerali akku]a lill-erba’ r;iel b’[ames kapi ta’ akku]a.

Il-Prim Awla tal-Qorti ?ivili preseduta millIm[allef Joseph Zammit McKeon tat il-barka tag[ha biex l-estensjoni dwar ilkon/essjoni biex ji;u operati lotteriji tibqa’ fisse[[. Mill-provi li nstemg[u fil-Qorti juru li t-talbiet li g[amlu wie[ed mir-rivali g[all-kuntratt, il-Betco Holdings Limited, li lawtoritajiet kienu qeg[din joffru lil Maltco l-esklussività fuq aktar log[ob b[al dak tas-Super 5, lottu u log[ob ie[or, kien kollu falz. Betco Holdings Limited kienet tablet lill-Qorti biex twaqqaf lill-Awtorità talLotteriji u l-Log[ob u anke lill-Ministru tal-Finanzi biex ma jasalx fuq ftehim ta’ kon/essjoni malkumpanija Maltco. Betco, li kienet tilfet lofferta mal-Maltco wara li din kienet ippre]entat l-

a[jar offetta, kienet ilmentat dwar il-fatt li l-awtoritajiet kienu qeg[din jag[tu aktar esklussività minn dak li kien imsemmi fid-dokument tal-offerta. L-Im[allef Joseph Zammit McKeon sema’ wkoll jixhed lill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech, u li qal li l-ebda esklussività mhi se ting[ata lil Maltco, [lief dak kollu li jipprovdi d-dokument tal-offerta. Dwar dan il-Qorti ma laqg[etx l-applikazzjoni u t-talba tal- Betco, u g[alhekk il-Gvern u lAwtorità dwar il-Lotteriji u l-Log[ob jista’ jkompli jopera l-lotterija nazzjonali sas-sena 2022. Il-kumpanija li ilha tmexxi l-lotteriji f’Malta sa mill-2004, g[amlet offerta ta’ € 39.1 miljun filwaqt li Betco, b[ala parti mill-konsorzjum ma’ Gtech Global Services Corporation, kienet offriet € 36.2 miljun.

}ew; g[addasa jitilfu [ajjithom Salvata g[addasa o[ra b’g[ajnuna f’waqtha }ew; g[addasa, }vediza ta’ 30 sena u Spanjol ta’ 65 sena, ilbiera[ tilfu [ajjithom f’in/identi separati. L-I]vedi]a mietet b’attakk tal-qalb fix-Xatt lA[mar, li jinsab bejn lIm;arr u ta’ ?en/ f’G[awdex. Hi ng[atat lewwel g[ajnuna minn xi [bieb tag[ha sakemm ittie[det b’[elikopter talForzi Armati fl-Isptar :enerali ta’ G[awdex, fejn ;iet i//ertifikata mejta. F’ka] separat, ]ew; barranin, ra;el u mara, ukoll idda[[lu l-isptar wara li sabu ru[hom f’diffikultà waqt li kienu qed jog[dsu f’Wied i]-}urrieq. Spanjol ta’ 65 sena tilef [ajtu fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei, u g[addasa Taljana ta’ 30 sena dda[[let fidDecompression Unit. Jirri]ulta li huma kienu parti minn grupp ta’ barranin li kienu qeg[din jog[dsu f’fond ta’ madwar 30 metru. F’[in minnhom ir-ra;el spi//a f’diffikultà u hu, kif ukoll it-Taljana, telg[u malajr fil-wi// ming[ajr m’g[amlu decompression. F’dak il-[in, inzerta kien hemm fil-post sur;ent talpulizija li ma kienx xog[ol, u li flimkien ma’ persuni o[ra tellg[u lir-ra;el fuq ilmoll. Is-sur;ent ta l-ewwel g[ajnuna lir-ra;el filwaqt li aktar tard, membri tadDipartiment tal-Protezzjoni ?ivili indunaw li l-mara ma kinitx g[amlet id-decompression u ttie[det tag[mel id-decompression biex b’hekk salvawlha [ajjitha. Sfortunatament, lIspanjol tilef il-;lieda g[all-[ajja aktar tard filg[axija.

Kun parti mis-su//ess ta’ operazzjoni... ag[ti d-demm


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Lokali 7

Malta bi prezz tal-elettriku inqas mill-medja tal-UE Fost [ames stati membri biss minn 27 fejn il-prezz tad-dawl ma ]diedx matul l-ewwel nofs tal-2011 Il-prezzijiet tal-elettriku f’Malta baqg[u inqas millmedja tal-UE. Meta mqabbel mal-ewwel nofs tal-2010, flewwel sitt xhur tas-sena li g[addiet, l-2011, il-prezzijiet f’Malta ma ]didux – baqg[u fl-istess livell – meta fil-bqija tal-UE kien hemm ]idiet, f’[afna ka]i ]idiet qawwija. Statistika tal-A;enzija Ewropea tal-Istatistika, ilEurostat, li kienet ippubblikata bi tqabbil tal-prezzijiet bejn l-ewwel nofs tas-sena l-o[ra mal-istess perjodu tas-sena ta’ qabel, turi li f’Malta l-prezz tal-elettriku kien fil-livell ta’ €17 g[al kull mitt kilowatt ta’ dawk ikkunsmat fissieg[a. Dan meta l-medja tas27 stat membru tal-UE tam-

Sewwieq ta’ mutur f’[abta ma’ trakk Ra;el ta’ 39 sena millMarsa ;arrab ;rie[i gravi i]da mhux fil-periklu talmewt meta l-mutur li kien qed isuq spi//a ta[t trakk li kien g[addej minn Triq D’Argens il-G]ira. L-in/ident se[[ ilbiera[ g[all-[abta tat-8.30am, meta g[al xi ra;uni ssewwieq tal-mutur tilef ilkontroll tal-istess mutur tat-tip Honda 600, u spi//a ta[t trakk Isuzu li kien misjuq minn ra;el ta’ 29 sena mis-Si;;iewi. Ittrakk hu ta’ kumpanija talkostruzzjoni, tant li fittrakk kien hemm anke xi ;ebel. Is-sewwieq tal-mutur qed isofri minn ;rie[i ta’ natura gravi u jinsab g[all-kura l-Isptar. Ixxufier tat-trakk ma sofra lebda ;rie[i.

monta g[al €18.4, waqt li lmedja g[all-pajji]i tal-ewro tammonta g[al €19.3. Dan ifisser li Malta tinsab ta[t ilmedja Ewropea fi]-]ew; ka]i. L-og[la prezzijiet tal-elettriku fil-pajji]i Ewropej kienu dawk fid-Danimarka, b’aktar minn €29, il-:ermanja bi ftit aktar minn €25, ?ipru b’€24 u l-Bel;ju b’aktar minn €21. L-inqas prezzijiet kienu re;istrati fil-Bulgarija bi kwa]i €9, l-Estonja b’€10.5 u r-Rumanija bi kwa]i €11. Mill-istatistika jirri]ulta li 12-il pajji] membru tal-UE g[andhom prezz tal-elettriku og[la minn dak ta’ Malta, waqt li 14-il pajji] g[andhom prezz or[os. Dan ipo;;i lil Malta f’nofs il-klassifika.

B[ala medja, il-prezz talelettriku fl-UE u fiz-zona ewro, fi]-]ew; ka]i, ]died bi ftit aktar minn 6% mill-2010 g[all-2011. Kienu re;istrati ]idiet fil-pajji]i kollha [lief fil-Lussemburgu, fejn ilprezz naqas b’5% u fi tliet pajji]i partikulari fejn ilprezz baqa’ l-istess – u fost dawn hemm Malta. Minbarra pajji]na, il-prezz tal-elettriku baqa’ stabbli filLitwanja u l-Finlandja. Filpajji]i l-o[rajn kollha ]died. Bl-akbar ]idiet, tindika listatistika, ikunu re;istrati fil-Latvja b’27%, ?ipru b’19%, il-Portugall u Spanja bi 13% u l-Ingilterra fejn ilprezz tal-elettriku ]died bi 12%.

}ieda fid-d[ul u fin-nefqa fl-ewwel erba’ xhur tas-sena }idiet fil-medi/ina, servizz tas-sa[[a u f’numru ta’ programmi u inizjattivi In-nefqa tal-Gvern fl-ewwel erba’ xhur ta’ din is-sena wasslet biex l-i]bilan/ finanzjarju tal-Gvern ]died ukoll. Madanakollu kienet re;istrata wkoll ]ieda fid-d[ul talGvern, i]da din kienet anqas min-nefqa. Statistika li [ar;et ilbiera[ mill-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika, l-NSO, tispjega kif l-i]bilan/ tal-Gvern ]died b’€90.4 miljun, tant li flewwel erba’ xhur tas-sena dan la[aq €232.2 miljun. L-istatistika tispjega wkoll id-d[ul u l-[ru; tal-Gvern b’mod ;enerali. In-nefqa talGvern ]diedet b’€115.5 miljun, g[al total ta’ €980.9 miljun. Min-na[a l-o[ra, idd[ul tal-Gvern ]died ukoll

i]da b’rata’ ferm anqas. Dan ]died b’€25 miljun u la[[aq total ta’ €748.7 miljun, li jfisser ]ieda minima ta’ 3.5%. L-akbar nefqa tal-Gvern kienet f’benefi//ji so/jali, i]da ;iet re;istrata nefqa sostanzjali fil-medi/ina u sservizz tas-sa[[a kif ukoll f’numru ta’ programmi u inizjattivi. Min-na[a l-o[ra, lakbar d[ul tal-Gvern kien re;istrat mill-income tax, mis-sigurtà so/jali kif ukoll mill-VAT. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li ;iet re;istrata ]ieda fid-dejn tal-Gvern. Dan ]died bi €388.8 miljun, li jfisser 9.1%, tant li f’April li g[adda, dan la[aq l-€4.68 biljun.

Tisbi[ tal-appartamenti fid-da[la tal-Belt L-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u lIppnajar (MEPA) approvat pro;ett ta’ titjib u tisbi[ tal-appartamenti fid-da[la tal-Belt. Il-pro;ett jinkludi l-bidla tal-galleriji talappartamenti minn dawk e]istenti tal-;ebel g[al o[rajn tal-injam, il-bdil tal-balavostri fuq l-arkati pre]enti fil-pjazza, kif ukoll il-bidla ta’ numru ta’ arkati minn kif inhuma llum g[al stil kwadru. Dawn il-bidliet se jsiru biex l-appartamenti jkunu aktar konformi estitikament mal-

bini tal-parlament il-;did fa//ata ta’ dawn lappartamenti. Il-MEPA ma [aditx de/i]joni finali dwar proposta g[al lift propost [dejn l-ewwel [anut li hemm fid-da[la tal-Belt li jag[ti g[al fuq. Il-lift ma kienx approvat min[abba o;;ezzjoni li saret minn sid ta’ [anut u g[alhekk issa se tinstab soluzzjoni biex b’hekk ikun hemm a//ess dirett minn quddiem il-parlament g[al fuq, [dejn l-appartamenti.

Inizjattiva o[ra g[al min i[addem kif ukoll g[al min qed ifittex xog[ol jew ta[ri;

Fiera dwar ix-xog[ol u t-ta[ri; Il-European Employment Services flimkien malKorporazzjoni g[ax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC), qed itellg[u fi tmiem din il;img[a l-fiera dwar ixxog[ol u ta[ri; fi/-?entru tal-Mediterran g[allKonferenzi, fil-Belt. Il-Ministru talEdukazzjoni u x-Xog[ol, Dolores Cristina, fissret din

il-fiera b[ala opportunità g[al kumpaniji Maltin u Ewropej li qed ifittxu nies g[ax-xog[ol. Numru ta’ a;enziji tarrekluta;; u o[rajn li joffru ta[ri; f’oqsma spe/jalizzati tal-ekonomija Maltija qed jie[du sehem. Il-fiera tibqa’ miftu[a llum is-Sibt bejn id-9am u s-1pm u bejn it-3 u s-7pm.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

8 Parlament

Il-mozzjoni hi {tie;a li l-politi/i jkunu aktar maturi ming[ajr validità morali u responsabbli Il mozzjoni tal Id Deputat Nazzjonalista Oppo]izzjoni hi ming[ajr jqis din il mozzjoni b[ala Id-Deputat Laburista Silvio Parnis qal li hu ma jaqbilx li jsiru attakki personali u l-Oppo]izzjoni m’g[andha xejn kontra lMinistru Carm Mifsud Bonnici. Hu qal li hemm b]onn li l-politi/i jkunu aktar maturi u responsabbli u g[andha tispi//a l-kritika fuq ilfamilji tal-politi/i. Silvio Parnis qal li filPulizija hemm min ma j[ossux komdu fil-post taxxog[ol tieg[u min[abba li mhux qed isir bi]]ejjed fil;lieda kontra d-droga. Hu qal li [afna anzjani u nies vulnerabbli ma j[ossux li hemm bi]]ejjed sigurtà fittoroq ta’ pajji]na l-aktar filg[axija. Id-Deputat Silvio Parnis qal li xi Pulizija kull filg[odu qed ikollhom jissaportu t-tni;;is meta jkunu qed jikkontrollaw ittraffiku f’diversi toroq arterjali. Hu qal li dawn ilPulizija jridu jkunu attrezzati b’ilbies protettiv. Dwar il-[abs, Silvio Parnis qal li g[addejja inkjesta dwar omm li welldet tarbija fil-[abs u sal-lum il-familji ma jafux x’sar minn din it-tarbija. Hu appella biex din linkjesta tkun konklu]a kemm jista’ jkun malajr u qal li dan il-ka] se[[ qabel ma l-Ministru Carm Mifsud Bonnici kien il-Ministru

responsabbli mill-[abs. Id-Deputat Luciano Busuttil qal li dawn ilmozzjonijiet ma jsirux fuq livell personali i]da wie[ed g[andu jikkritika l-[idma politika tal-ministeru kon/ernat. Hu qal li barra minn Malta hemm i]jed kultura ta’ kontabbiltà u wie[ed irid jassumi rresponsabbiltà u dak li jkun jirri]enja minn jeddu. Luciano Busuttil qal li lKorp tal-Pulizija jag[mel il-mirakli g[ax, minkejja li g[andu nuqqas ta’ ri]orsi, jag[mel [afna xog[ol. Hu qal li dan l-a[[ar il-Korp nieda flotta ta’ vetturi ;odda u qed jittama li dan ma sarx min[abba lmozzjoni tal-Oppo]izzjoni. Hu qal li dan l-a[[ar dehru aktar Pulizija fuq ir-ronda i]da baqa’ xi g[ases li g[adhom mag[luqa. Dwar il-Qorti, Luciano Busuttil qal, fost o[rajn, li [afna mill-problemi talQorti ma jistg[ux jissolvew fosthom dawk taddewmien; hu qal li xi [add irid jassumi rresponsabbiltà politika ta’ dan. Anki l-avukati jridu jerfg[u ir-responsabbiltà tag[hom biex, kemm jista’ jkun, ma jkunx hemm dewmien ]ejjed. Xi ;udikanti jdumu s-snin biex jag[tu s-sentenza u dan ifisser aktar tbatija g[al dawk in-nies involuti.

“ -

-

validità morali: qatt ma kellna Oppo]izzjoni li biex tirba[ il-poter lesta li tkisser persuna. Dan hu atte;;jament irresponsabbli.” Dan kien kliem id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo matul l-intervent tieg[u fil-Parlament ilbiera[. Hu fisser din il-mozzjoni b[ala gambetta o[ra lejn ilGvern. “G[andna issa mozzjonijiet tal-gambetti fejn l-Oppo]izzjoni mo[[ha biss biex tasal g[all-vot ta’ sfidu/ja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici u tarah jirri]enja,” sostna d-Deputat Nazzjonalista. Hu sostna li l-Oppo]izzjoni qatt daqs illum ma waqg[et fil-baxx bin-nuqqas ta’ etika u ra;uni. Edwin Vassallo qal li kieku l-Oppo]zizjoni kienet fil-gvern, ara x’periklu jin[oloq fost il-poplu li kieku jara gvern b’ideal Macchiavelljan. Edwin Vassallo fisser kif lOppo]izzjoni, biex turi li qed te]isti fil-pajji], ikkon/entrat ru[ha kif se twaqqaf il-Gvern li kien elett demokratikament. LOppo]izzjoni qed turi bilfatti li ma jimpurtahiex millprijoritajiet tan-nies i]da jimpurtaha biss biex til[aq liskop tag[ha – il-kilba g[allpoter. Filwaqt li g[andna Gvern iffukat fuq ix-xog[ol, g[andna Oppo]izzjoni li hi mo[[ha biss biex Joseph Muscat jil[aq Prim Ministru llum qabel g[ada.

-

-

wa[da invalida g[all-a[[ar. Hu sostna li t-tajjeb li qed isir minn Carm Mifsud Bonnici jisboq bil-wisq aktar l-hekk imsej[in ‘difetti’ filMinistru. Edwin Vassallo sostna li dDeputat Franco Debono g[andu kull dritt jikkritika lill-Gvern imma kif lOppo]izzjoni rat li Franco Debono m’g[andux fidu/ja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici, il-firmatarji talmozzjoni tal-Oppo]izzjoni Michael Falzon u Josè Herrera, fejn qatt ma kkritikaw qabel, issa qed jaraw li ‘fejn qatt ma kien dnub issa sar sagrile;;’. Fi tmiem l-intervent tieg[u, Edwin Vassallo inkora;;ixxa lill-Ministru Carm Mifsud Bonnici biex jibqa’ sejjer bilkisbiet li qed jag[mel. Hu sellem lil martu li qed tag[tih appo;; kuljum, anki billi tattendi s-seduti filParlament. “A[na gvern wie[ed, deputati flimkien, all for one and one for all,” sa[aq idDeputat Laburista. Hu qal li Carm Mifsud Bonnici g[andu l-fidu/ja tieg[u u talGvern filwaqt li ]ied li dan hu mument ta’ prova g[allPartit Nazzjonalista fittmexxija ta’ dan il-pajji]. Hu temm li nhar l-Erbg[a se jkun qed jivvota kontra din il-mozzjoni u [e;;e; lillkollegi deputati fuq in-na[a tal-Gvern biex jag[mlu listess.

Politika tal-Gvern li tqis lill-individwu

Il-politika tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici tag[ti kas lill-individwu u tara kemm hu imprezzabbli fis-so/jetà. Dan sostnieh id-Deputat Nazzjonalista Karl Gouder fl-intervent tieg[u filParlament meta kompliet id-diskussjoni dwar ilmozzjoni tal-Oppo]izzjoni rigward l-oqsma tal:ustizzja u l-Intern. Id-Deputat Nazzjonalusta Karl Gouder fisser g[aliex se jivvota kontra din ilmozzjoni. Mill-ftit esperjenza li g[andu filParlament, hu j[ares lejn ilpolitika b[ala missjoni b’risq l-individwu biex jimxi ’l quddiem fis-so/jetà. Bir-responsabbiltajiet li kellu, il-Ministru Carm Mifsud Bonnici rnexxielu jwettaq din il-politika. G[al Karl Gouder, li;i li kienet g[al qalbu kienet irriforma fil-:ustizzja Riparatri/i. Bil-modi differenti minn ta’ qablu. Carm Mifsud Bonnici qed i[ares fid-dettall lejn sistema ;udizzjarja fejn min iwettaq reat, mhux biss i[allas ta’ dak li g[amel, imma ssir [idma biex tara kif is-so/jetà tista’ tirriformah. Karl Gouder semma xxog[ol kbir li sar filFa/ilità Korrettiva ta’ Kordin; il-Ministru Mifsud Bonnici g[andu jkun kburi bil-bidla li ng[atat fl-isem ta’ din l-istituzzjoni g[ax hi post li verament qed ikun fa/ilità korrettiva. Id-Deputat Nazzjonalista sellem lid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili li jag[mel xog[ol b’dedikazzjoni liema b[alha. Karl Gouder tkellem ukoll dwar il-mod kif gvernijiet Nazzjonalisti wettqu bidliet kbar fil-Korp tal-Pulizija. Sar [afna investiment u ta[ri; li juru /ertifikat ie[or fil-[idma imprezzabbli li sar millMinistru Carm Mifsud Bonnici. L-akbar qasam marbut ma’ Carm Mifsud Bonnici hu l-qasam talimmigrazzjoni. Sentejn u nofs ilu Malta kellha theddida kbira bil-wasla ta’ diversi immigranti irregolari. Kollox ma’ kollox, bix-xog[ol li sar floqsma tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern, ing[atat protezzjoni lil min kien [aqqu. Karl Gouder g[amel kura;; lill-Ministru Mifsud Bonnici u [e;;u biex jibqa’ j[ares lejn il-persuna fi//entru tal-[idma tieg[u. “Carm Mifsud Bonnici jittratta lil kull bniedem b[ala bniedem biex jara li jing[ata l-opportunitajiet li jixraqlu,” temm jg[id idDeputat Nazzjonalista.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Parlament 9

Ir-riformi fil-Qorti Opportuni]mu politiku ;abu aktar effi/jenza mill-Oppo]izzjoni

Il-Ministru Jason Azzopardi qal li din hi okka]joni biex isellem lillMinistru Carm Mifsud Bonnici li hu bniedem serju, kapa/i u sod. Hu qal li l-Oppo]izzjoni qed tag[mel kritika r[isa kontra l-Ministru Carm Mifsud Bonni/i fil-mozzjoni tag[ha. Hu fakkar li l-Ministru Mifsud Bonnici wettaq riformi fil-Qorti li ;abu aktar effi/jenza fosthom l-ittra uffi/jali fuq il-kambjali li meta dda[[let, lOppo]izzjoni qalet li din il-mi]ura se ;;ib kollass fil-Qorti. Imma matul issag[tejn u nofs li g[amel jitkellem filParlament, id-Deputat Laburista Michael Falzon ma semma xejn dwar din ir-riforma li ;abet aktar effi/jenza u ffrankar ta’ spejje] g[al min ju]a sservizzi tal-Qorti.

Il-politika tal-Labour hi li trid il-poter akkost ta’ kollox Il-Ministru Jason Azzopardi qal li sal-a[[ar tal-2011 kienu ppre]entati 25,000 ittra uffi/jali flok saru kaw]i filQorti u dan wassal biex tnaqqas il-pi] fuq il-Qorti u kien frankat il-[in. Hu qal li l-ittra uffi/jali tag[ti mekkani]mu legali li tista’ tissarraf f’mandat. LOppo]izzjoni kienet qalet li din kienet kontra l-Kostituzzjoni imma r-ri]ultati juri li l-Gvern kellu ra;un. Riforma o[ra li g[amel il-Ministru Carm Mifsud Bonnici kienet dik talmandati e]ekuttivi biex illum hemm sistema a[jar fejn wie[ed jista’ jikkontesta mandat e]ekuttiv. Saret estensjoni tal-o;;etti li jistg[u jinqabdu b’mandat e]ekuttiv. Illum il-bejg[ tas-subbasta jsir f’;urnata wa[da. Hu fakkar li bissa[[a tal-[idma tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici saru bidliet sostanzjali

fil-mandat tas-sekwestru li llum ma joperax fuq il-home loans. Il-Ministru Jason Azzopardi qal li lmandati kawtelatorji issa nbidlu f’e]ekuttivi u dan naqqas id-dewmien, l-ispejje] u l-burokrazija u ]ied leffi/jenza. Idda[[lu emendi li permezz tag[hom ]diedet il-;urisdizzjoni talQrati fis-settur marittimu biex din lindustrija tikber u dan sar frott il[idma bie]la tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Jason Azzopardi qal li llum hemm il-pro/edura tar-rikors li permezz tag[ha Prokuratur Legali jista’ jag[ti l;urament u b’hekk wie[ed ma jkollux g[alfejn jid[ol fil-Qorti. Hu qal li llum beda kors fl-Università filMedjazzjoni. Fil-Qrati llum hemm il-Qorti talFamilja fejn l-Istat jipprova jsalva lfirda tal-koppji u dan wassal biex kien hemm diversi ka]i fejn saret rikon/iljazzjoni. Dwar il-;ustizzja riparati/i hu qal li fil-[abs kien hemm rata ta’ 60 fil-mija ta’ ka]i re/idivi li w[ud kienu g[al aktar minn darbtejn u din kienet wa[da mill-og[la rati fl-Ewropa. G[ar-riforma tal-Parole fl-a[[ar erba’ snin, minn 54 pri;unier li dda[[lu fil-[abs b’ka]i ta’ droga, 14 biss re;g[u dda[[lu. Hu qal li grazzi g[al li;i li ;iet fis-se[[ f’Jannar li g[adda, g[all-ewwel darba f’pajji]na se jkun hemm enfasi akbar fuq il-;ustizzja riparatri/i. Dwar il-ka] tal-Protezzjoni ?ivili hu qal li mhux veru li sar xi [a;a bilmo[bi tant li dan id-Dipartiment jista’ jibqa’ ju]a l-art li g[andu f’{al Far. Hu qal li l-Oppo]izzjoni qed tkun ta’ xkiel u tag[ti l-gambetti lil investituri privati li jo[or;u l-flus u jie[du riskju biex jinvestu. Jason Azzopardi sostna li l-politika tal-Labour hi li trid il-poter akkost ta’ kollox.

Meta kompla d-dibattitu dwar ilmozzjoni tal-Oppo]izzjoni kontra lMinisteru tal-:ustizzja u l-Intern, Tonio Fenech, il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment, qal li lmozzjoni hi opportuni]mu politiku mill-Oppo]izzjoni. Hu qal li r-ri]ultati juru li pajji]na miexi ’l quddiem u qed jikseb su//ess fil-qasam tas-sigurtà f’sitwazzjonijiet diffi/li. Hu qal li Carm Mifsud Bonnici qeda l-funzjoni tieg[u b’responsabbiltà, partikularment g[all-mod kif mexxa lkwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u l-kri]i fil-Libja.

Fl-a[[ar snin saret [idma kbira dwar l-immigrazzjoni illegali Il-Ministru Tonio Fenech qal li meta ji;u investituri barranin biex jinvestu f’Malta, minbarra li jkunu jridu jafu dwar il-kapa/itajiet tal-[addiema, jaraw ukoll is-sens ta’ ambjent bla periklu fil-pajji] b’livell ta’ kriminalità baxx. Hu qal li llum il-vot tal-Korp talPulizija jla[[aq il-€50 miljun u qed isir ta[ri; lir-rekluti l-;odda biex ikunu m[ejjija g[al ;lieda kontra lkriminalità. Il-Ministeru tal-Intern g[amel investiment fl-apparat xjentifiku u nxtraw magni tad-DNA biex pajji]na ji;;ieled il-kriminalità. Il-Ministru Tonio Fenech qal li lkelliema tal-Oppo]izzjoni, fosthom ilMexxej Joseph Muscat, li qed jiddefendi lil min instab [ati mill-Qrati li seraq il-flus li kienu intenzjonati g[allqasam so/jali u jg[id li hi g[aruka]a li

hemm erba’ persuni l-[abs g[ax ma [allsux il-VAT dovuta. Hu qal li [afna minn dawk li jinstabu [atja jidde/iedu li j[allsu mill-ewwel biex ma jmorrux il-[abs. Hu qal li Joseph Muscat irid ipo;;i lin-negozjant onest ma’ dak li jevadi t-taxxi minkejja t-twissijiet li jkunu sarulu. Tonio Fenech qal li l-Pulizija ng[ataw l-armi u l-apparat me[tie; biex ji;;ieldu l-kriminalità fosthom ittraffikar tad-droga u l-Pulizija qed jiksbu su//ess. Hu qal li hi [asra li linvestiment kollu li qed isir fil-qasam tal-edukazzjoni, jispi//a fix-xejn meta jkun hemm min jisfrutta li]-]g[a]ag[ permezz tad-droga. Fakkar li l-Gvern xtara vetturi u makkinarju biex il-Pulizija tkun tista’ taqdi dmirha tajjeb. Qed tinbena lAkkademja l-;dida tal-Pulizija biex dawn jing[ataw it-ta[ri; me[tie;. Hu qal li s-sigurtà hi marbuta wkoll mal-Protezzjoni ?ivili li t[ares li//ittadin minn emer;enzi. Il-vot talProtezzjoni ?ivili llum jaqbe] l-€4.5 miljun u dan jg[odd kemm g[al [idma fuq l-art kif ukoll fuq il-ba[ar. Il-Ministru Tonio Fenech qal li lMinisteru tal-Intern wettaq [idma kbira fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali. Hu qal li l-Gvern assigura li aktar minn 14,000 ru[ jibqg[u persuni bid-dinjità tag[hom u kienu salvati mill-g[arqa u ntlaqg[u f’pajji]na b’/ertu kontroll permezz tad-detenzjoni sakemm ikun de/i] il-;ejjieni tag[hom. In-nefqa talGvern f’dan il-qasam illum tla[[aq it€12-il miljun. Illum da[al il-prin/ipju tal-qsim tal-pi] u aktar pajji]i qed jie[du immigranti minn Malta. Tonio Fenech sellem il-[idma talMinisteru tal-Intern fl-eqqel tal-kri]i filLibja u l-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni, kuntrarjament, tinjora din il-[idma kollha.

Il-Parlament ja;;orna g[al nhar it-Tnejn Il-Kamra tarRappre]entanti a;;ornat il-[idma tag[ha g[al nhar it-Tnejn meta se tkompli d-diskussjoni dwar ilmozzjoni tal-Oppo]izzjoni dwar ir-riformi li jridu jsiru fl-oqsma tal-:ustizzja u l-Intern. S’issa, minn disa’ seduti, saru tlieta u tkellmu 11il kelliem: sitta min-na[a tal-Gvern u [amsa millOppo]izzjoni. Id-diskussjoni tkompli bejn it-Tnejn u l-Erbg[a, b’seduti filg[odu u filg[axija, biex imbag[ad jittie[ed il-vot fi tmiem isseduta tal-Erbg[a filg[axija.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

10 Fit-triq tal-[ajja Bejn it-30 ta’ Mejju u t-3 ta’ :unju 2012, f’Milan, l-Italja, se ssir il-VII Laqg[a Mondjali tal-Familji. Dawk li se jie[du sehem f’din l-inizjattiva tal-Knisja Kattolika qed ikunu mistednin jiffokaw fuq il-familja fil-qafas tax-xog[ol u l-mistrie[. Is-su;;ett g[andu dimensjoni importanti [afna, spe/jalment fi

]mienna, meta qed issir tant enfasi fuq il-b]onn li l-familja jkollha u tag[raf i]]omm bilan/ xieraq bejn ixxog[ol u l-[ti;iet tag[ha. Ix-xog[ol u l-mistrie[, infatti, g[andhom rabta intima mal-[ajja tal-familja. Huma jinfluwenzaw kemm lg[a]liet li tag[mel il-familja b[ala tali, kif ukoll ir-relazzjonijiet bejn il-

koppja u bejn il-;enituri u l-ulied. Jeffettwaw ukoll il-[ajja tal-familja fis-so/jetà u fil-Knisja. Il-laqg[a ta’ Milan se jkollha ]ew; partijiet> l-ewwel tlett ijiem se jkunu dedikati g[al konvenzjoni teolo;ikapastorali. Imbag[ad se jkun hemm jumejn ta’ /elebrazzjoni li g[alihom se jattendu l-Papa Benedittu XVI.

Il-bilan/ bejn xog[ol u mistrie[ L-inizjattiva tas-Santa Sede li torganizza laqg[a internazzjonali dwar il-familja, ix-xog[ol u l-mistrie[ turi kemm il-Knisja f’pajji]na kienet qed t[ares fil-bog[od meta, snin ilu, quddiem /erti xejriet ;odda li bdew ife;;u f’artna fejn jid[lu l-familja u x-xog[ol, bdiet tis[aq fuq il-b]onn ta’ bilan/ xieraq bejn ix-xog[ol u l-familja. L-importanza tal-vi]joni u l-apprezzament tal-valuri

Milan tg[in biex jissa[[u d-difi]a u t-tmexxija ’l quddiem tal-valuri umani awtenti/i. minn Charles Buttigieg B’hekk, iskb@erremme.com.mt so/jetajiet ikunu jistg[u jifhmu a[jar il-b]onn li l-istil tal-[ajja li jkunu jistg[u jg[ixu l-familji jkun wie[ed fejn l-organizzazzjoni tax-xog[ol tkun wa[da li t[alli lill-familja l-[in li tin[tie; g[all-mistrie[ u biex il-mistrie[ ma jkollux biss is-sinjifikat ta’ [in [ieles. Tama o[ra hi li l-laqg[a tg[in biex jikber u jinxtered dejjem i]jed l-g[arfien li l-familja je[tie; ikollha appo;; kulturali, ;uridiku, ekonomiku u politiku xieraq.

Ji;ini quddiem g[ajnejja, ng[idu a[na, diskors li lAr/isqof :u]eppi Mercieca g[amel fl-okka]joni talfesta ta’ San :u]epp {addiem tmien snin ilu, fis-sena 2004. Dakinhar, l-Ar/isqof Mercieca tkellem fuq limportanza tal-vi]joni u lapprezzament ta’ /erti valuri b[alma hu dak talbilan/ san u b’sa[[tu li g[andu jkun hemm bejn ixxog[ol u l-familja. Kateke]i Hu semma li ssib min li Bi t[ejjija g[al-laqg[a ta’ Milan, il-Kunsill fil-[olqien tax-xog[ol lPontifi/ju g[all-Familja u l-Ar/idjo/esi ta’ Milan i]jed li jag[ti importanza [ar;u flimkien ktieb ta’ kateke]i li tiffoka fuq ixjkun b[ala mezz biex ji;u xog[ol u / -/elebrazzjoni. ;enerati l-flus u tissa[[a[ Il-kateke]i g[andha tliet ferg[at li jibdew milll-ekonomija. familja u jift[uha g[ad-dinja. Hi t[ares lejn ix“Dan g[andu u jibqa’ xog[ol u /-/elebrazzjoni b[ala l-forom li fihom iljkollu l-importanza tieg[u,” familja tid[ol fl-ispazju so/jali u tg[ix i]-]mien qal Mons. Mercieca. uman . “Imma a[na nafu li lL-ewwel ferg[a tal-kateke]i hi dwar il-mod kif iktar importanti mhumiex g[andhom ji;u mg[ixa r-relazzjonijiet fi [dan ilil-flus u s-su//ess familja . ekonomiku, i]da li l-bnieId-dar tal-familja hi kunsidrata b[ala spazju ta’ dem ikollu xog[ol xieraq a//ettazzjoni u post fejn bejn il-koppja, kif ukoll bil-kundizzjonijiet adatti bejn il ;enituri u l-ulied tinbena u ti;i m[arsa [alli hu u l-familja kollha intimità profonda . tieg[u jkunu jistg[u jg[ixu It tieni taqsima tintrodu/i t-tema tax-xog[ol fil[ajjithom fil-milja tag[ha.” [ajja ta ’ kuljum . Hija tie[u l-linja li x-xog[ol ma Dakinhar, l-Ar/isqof jistax ikun sempli/ement mezz ta’ appo;; Mercieca staqsa: “X’jiswa, ekonomiku, imma l-post tal-identità personali u re]empju, li pajji] ikollu relazzjonijiet so/jali. xog[ol g[al kull min irid bi It-tielet taqsima tikkon/entra fuq il-mod kif ilproduzzjoni li tkattar dej- Wie[ed g[andu dejjem jara li jil[aq bilan/ bejn ix-xog[ol u l-mistrie[ g[al familja g[andha ti//elebra fi ]mien meta l-bniejem i]jed il-flus, jekk il;id tal-individwu u l-familja dem ivvinta l-[in [ieles imma jidher li nesa lprezz ta’ dan ikun inqas aspett ta/-/elebrazzjoni. Il-kateke]i turi g[aliex ilrispett lejn il-[ajja, inqas Il-Papa qal li dan qed jikkontribwixxu g[atfamilja je[tie; li fil-mod kif tg[ix tonqox sens ta’ twelidijiet fi [dan familji li jg[ixu tassew b[ala tkissir tal-familji u l-komunitajiet, u biex ikompli /elebrazzjoni b[ala komunità li tiltaqa’. familji, inqas familji mibnijin fuq l-im[abba jixtered stil individwali]mu tal-[ajja. Kollox ma’ kollox, is-sens ta’ direzzjoni li qed dejjiema u l-g[otja vera tal-;enituri g[at-tfal, u Il-Papa Benedittu XVI spjega li g[alhekk hu inqas familji fejn l-anzjani jibqg[u jsibu g[o]]a me[tie; li l-bniedem jirrifletti u jimpenja ru[u biex ji;i propost hu wie[ed fejn il-jiem ta’ festa ji;u s[i[a?” /elebrati b’mod li jkun jitfa’ dawl fuq is-sinjifikat jirrikon/ilja dak li jitlob u jin[tie; ix-xog[ol malb]onnijiet tal-familja, u li jiskopri mill-;did s-sinji- tal-[ajja u tax-xog[ol innifsu. Dan irid ise[[ b’mod li jkun iqawwi s-s[u[ija tal-familja u lfikat veru tal-mistrie[, spe/jalment nhar ta’ {add, Kliem il-Papa inseriment tag[ha fil-komunità wiesg[a ta’ il-jum tal-Mulej u l-jum tal-bniedem, kif ukoll ilF’Ittra li [are; f’Settembru tal-2010 bi t[ejjija jum tal-familja, tal-komunità u tas-solidarjetà. [ajjitha, waqt li ]]omm [ajja u b’sa[[itha r-relazg[al-laqg[a li se ssir f’Milan, il-Papa Benedittu F’dan il-kontest, qed ji;i ttamat li l-laqg[a ta’ zjoni tag[ha mal-Mulej. XVI semma li fi ]mienna, sfortunatament, l-organizzazzjoni tax-xog[ol hi ppjanata u implimentata b[ala funzjoni ta’ kompetizzjoni tas-suq u lTama o[ra hi li l-laqg[a tg[in biex jikber u jinxtered dejjem akkwist tal-og[la profitti possibbli, waqt li li]jed l-g[arfien li l-familja je[tie; ikollha appo;; kulturali, kun/ett tal-mistrie[ hu meqjus b[ala [in li fih ;uridiku, ekonomiku u politiku xieraq wie[ed jiskappa u jikkonsma.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

Ba[ar e//ellenti madwar Malta

L-a[bar li [ar;et il-Kummissjoni Ewropea dwar l-ilma ba[ar fil-pajji]i membri, tat /ertifikat ie[or lil Malta li kienet klassifikata bit-tieni l-aqwa ba[ar fl-Ewropa. L-ib[ra Maltin igawdu mill-a[jar kwalità tal-ba[ar fost il-pajji]i membri tal-UE. Ir-rapport juri li minn 87 sit tal-g[awm f’Malta u G[awdex, 97.7% kklassifikaw f’livell e//ellenti. Ebda sit tal-g[awm ma kien mag[luq matul is-sajf li g[adda. Dan ifisser li dawn is-siti fil-g]ejjer Maltin g[andhom l-aqwa kwalità possibbli skont id-direttivi tal-UE. ?ertifikat ie[or mill-isba[ lill-g]ejjer Maltin L-ilma g[all-g[awm fl-Ewropa je[tie; li jikkonforma mal-livelli stabbiliti fid-Direttiva dwar lIlma g[all-G[awm tal-2006, li g[andha ti;i implimentata sa Di/embru tal-2014. Ta’ kull sena, l-UE tippubblika rapport fil-qosor dwar il-kwalità talilma g[all-g[awm, imsejjes fuq ir-rapporti li l-Istati Membri g[andhom jibag[tu qabel tmiem is-sena ta’ qabel. Il-laboratorji janalizzaw il-livelli ta’ /erti tipi ta’ batterji, u li jistg[u juru li hemm it-tni;;is, l-iktar mid-drena;; jew mill-iskart tal-bhejjem. Is-siti huma kklassifikati b[ala siti li jikkonformaw malvaluri obbligatorji, siti li jikkonformaw mal-valuri ta’ gwida l-aktar stretti jew siti li mhumiex konformi mal-istandards. I/-/ittadini Ewropej jistg[u jiksbu tag[rif dwar ilkwalità tal-ilma tal-post favorit tag[hom g[all-

g[awm billi ji//ekkjaw is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar l-Ilma g[all-Ewropa (WISE). Dan is-sit jippermetti lill-utenti jni]]lu d-data u ji//ekkjaw ilmapep interattivi. Il-pubbliku jista’ jirrapporta wkoll dwar l-istat tal-ilma tal-lokal tieg[u billi ju]a s-sit tal-internet imsejja[ Eye on Earth. Dan hu rapport ie[or ma[ru; mill-Kummissjoni Ewropea li jag[ti /ertifikat mill-isba[ lill-g]ejjer Maltin. Hu rapport li jag[tina wkoll l-aqwa kredenzjali meta /ittadini Ewropej, u anke dawk f’kontinenti o[ra li ji//ekkjaw meta ji;u biex jag[mlu l-g[a]la tag[hom g[all-vaganzi li fihom

ikunu qed ifittxu ba[ar nadif fejn g[andhom ser[an il-mo[[ dwar il-kwalità tal-ba[ar. Malta l-ewwel fil-Mediterran li tittratta d-drena;;

Dan hu /ertifikat li Gvern Nazzjonalista wkoll [adem g[alih. I/-/okon tal-g]ejjer tag[na u lpopolazzjoni dejjem tikber u li mag[ha jridu ji]diedu t-turisti li j]uru l-g]ejjer Maltin kull sena li jla[[qu kwa]i 1.4 miljun turist, jirrikjedu attenzjoni partikulari biex in]ommu l-ib[ra tal-g]ejjer tag[na u l-kosta fl-a[jar kundizzjoni u bi kwalità ta’ ba[ar nadif. Gvern Nazzjonalista fehem il-[tie;a li mar-ritmu ta’ ]vilupp ekonomiku u so/jali, u mat-tkabbir talindustrija tat-turi]mu, pajji]na jrid jinvesti biex iddrena;; li jintefa’ l-ba[ar ikun nadif u msaffi. Kien g[alhekk li l-Gvern g[amel g[a]la. Il-pri-

jorità tal-Gvern fl-a[[ar snin kienet ukoll li jinvesti fuq medda ta’ snin biex Malta tkun ukoll lewwel pajji] fil-Mediterran li jittratta d-drena;;. Din il-mira l[aqnieha b’investiment qawwi ta’ €108 miljun fi tliet impjanti g[at-trattament taddrena;;.

Investiment li jissarraf fi kwalità a[jar tal-[ajja B’ri]ultat tal-impjanti mg[ammra bl-aqwa teknolo;ija, il-bajjiet Maltin illum igawdu minn kwalità ta’ ilma ba[ar e//ellenti jew ta’ kwalità tajba. Dan hu investiment ie[or favur il-kwalità tal[ajja tal-poplu tag[na. Investiment ukoll favur issa[[a tal-bniedem. Ba[ar nadif hu investiment li jrendi f’;id ekonomiku permezz tat-tis[i[ talprodott turistiku. L-istat e//ellenti tal-bajjiet u l-ib[ra li jdawru u jsebb[u l-g]ejjer Maltin kienet g[a]la li g[amel ukoll Gvern Nazzjonalista g[aliex bis-sa[[a ta’ fondi miksuba mill-UE, g[aliex kien ukoll favur iss[ubija fl-UE, pajji]na u l-poplu tag[na llum g[andu wkoll bajjiet nodfa u jista’ jgawdi wkoll ba[ar tal-aqwa kwalità. Dan hu investiment ie[or, fis-sensiela ta’ investi-

menti fuq pro;etti nazzjonali li Gvern Nazzjonalista hu kburi li wettaq u li qed jag[tu rri]ultati. Ri]ultati li fuq jkollox qed jissarrfu fi kwalità a[jar ta’ [ajja f’ambjent mill-isba[ u a[jar.

SKIZZI (66)

Dawn il-garanziji! F’dawn l-a[[ar ;img[at osservajna lill-Partit Laburista jitfa’ [arstu fuq issu;;ett tal-edukazzjoni b’enfasi massi// fuq i]-]g[a]ag[, it-tag[lim u t-ta[ri; u d-dinja tax-xog[ol. Nobsor li dan kien se jkun su;;ett delikat g[allOppo]izzjoni hekk kif l-element ta’ kritika kostruttiva fuq il-qasam edukattiv kien se jkun wie[ed diffi/li li ji]villupa spe/jalment f’xenarju fejn hawn Gvern li qieg[ed jinvesti hekk tant biex jag[mel l-edukazzjoni l-iprem ass ta’ pajjizna. Id-domanda tad-deheb

Intant f’wa[da mill-iktar proposti friski tal-Labour g[al dan il-qasam, inbena ‘kun/ett’ madwar weg[da partikulari dik tal-garanzija. Fil-qosor il-mexxej Laburista g[amel weg[da miftu[a li ta[t gvern immexxi minnu, ]g[a]ag[ ’il fuq minn

sittax-il sena kienu qeg[din jing[ataw garanzija s[i[a li jinstabilhom fi ]mien sitt xhur ta[ri;, tag[lim jew sa[ansitra impieg! Ovvjament din fiha nnifisa mhix idea [a]ina. Ilproblema, b[as-soltu fejn jid[lu l-weg[di Laburisti, kienet kif tista’ timplimentaha. Wara dan id-diskors bosta kienu dawk li mill-ewwel staqsew id-domanda taddeheb. Kif se titwettaq din ilgaranzija? X’kien il-pjan li bih, xemx u xita, kien se jinstab impieg lil min iridu irrispettivament jekk hemmx xog[ol jew le? Kif setg[et ti;i ]gurata li din il-garanzija ta’ xog[ol mhix se ttellef lil bosta ]g[a]ag[ milli jikkon/entraw fuq l-istudji bil-premessa li xog[ol bi qlig[ kien se jinstab g[alihom irrispettivament mill-[iliet jew ta[ri; li g[andhom?

G[al darb’o[ra meta ;ejna g[all-mekkanika ta’ weg[da o[ra Laburista s-skiet [akem ir-risposta!

Is-skiet [akem ir-risposta!

G[al darb’o[ra meta ;ejna g[all-mekkanika ta’ weg[da o[ra Laburista, is-skiet [akem ir-risposta! B[al tant weg[di o[ra qieg[da nobsor li l-implimentazzjoni ta’ din il-vi]joni jg[iduhielna aktar tard. Intant, xtaqt li llum infakkar lill-Oppo]izzjoni li a[jar minn garanziji dan ilGvern qieg[ed joffri ta’ kuljum opportunitajiet lil kull ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a li jistg[u ja[tfu b’idejhom issa, ming[ajr b]onn ta’ garanziji u weg[diet elettorali. Ejja ni;bru ftit minnhom flimkien: Stipendji lil kul[add. Din is-sena biss il-Gvern se j[allas xejn anqas minn 23 miljun ewro fi stipendji. Dawn l-istipendji jing[ataw lil kul[add bla distinzjoni sew jekk int student Universitarju jew l-MCAST. Mhux biss, dan il-[las ;ie estiz ukoll lil kull student ’il fuq minn tletin sena.

Suppliment g[al min g[andu b]onnu. Bdiet

ting[ata g[ajnuna finanzjarja lil studenti u ]g[a]ag[ li

g[andhom xi ]vanta;. }g[a]ag[ li l-;enituri jaqilg[u inqas minn €10,000 huma e]empju wie[ed. L-istudenti G[awdxin qeg[din jing[ataw €400 kull tliet xhur biex ikopru spejje] addizzjonali.

}ieda fl-istipendji.

Studenti li jattendu l-Junior College jew l-MCAST minn din is-sena qeg[din jing[ataw €124 kull erba’ ;img[at flok €83. Studenti Universitarji qeg[din jing[ataw €251 kull erba’ ;img[at flok €83. Iktar Korsijiet. Mill-2008 sas-sena l-o[ra l-korsijiet ]diedu minn 495 g[al 703. }ieda ta’ xejn anqas minn 208 kors ;did. Fakultajiet ;odda. F’dawn l-erba’ snin l-ammont ta’ korsijiet ;odda rrikjeda dipartimenti ;odda u fakultajiet biex jilqg[u g[al firxa wiesg[a ta’ tag[lim ;did u d-domanda g[alihom. Fost dawn hemm millfakultajiet tax-Xjenza u sSa[[a, l-Istudji Familjari, ilBiomedical Cybernetics Centre u dik tal-ICT.

Bini ;did u infrasstruttura moderna. Qeg[din ji;u investiti miljuni ta’ ewro fil-

minn Caroline Galea info@carolinegalea.com

bini ta’ skejjel ;odda, kampus ;did tal-MCAST u estensjonijiet fl-Università tal-Qroqq. Dan jikkumplimenta zona ;dida ta’ BIO Park li qieg[ed jinbena f’San :wann. Dawn huma biss ftit milliktar pro;etti ambizzju]i li g[addejjin b[alissa f’pajji]na esklussivament immirati biex dejjem tog[la l-kwalità taledukazzjoni g[a]-]g[a]ag[ tal-lum u ta’ g[ada. Dawn, Sur Partit Laburista, huma l-garanziji veri li gvernijiet su//essivi Nazzjonalisti taw bil-provi li]-]g[a]ag[ tag[na!


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

12 Ittri

Min ibe]]a’ g[ax be]]ieg[ hu Sur Editur, Qrajt dan l-a[[ar u stag[;ibt kemm Galdes u Farrugia tal-PL ma jafux x’qed isir madwarhom. G[ax m’g[andhomx fuqiex jitkellmu, jikkritikaw b[al dejjem lill-gvern fuq kollox b[al s[abhom. Ikkritikaw fuq SmartCity, fuq l-Isptar Mater Dei, fejn qalu li meta jkun il-waqt (li g[adu ’l bog[od) i[abbru

pjani ;odda fuq is-sa[[a, g[ax g[alihom is-sa[[a u lattenzjoni li qed jing[ataw ilpazjenti din g[alihom ma tiswa xejn – zero. Michael jixtieq jara z-zona tal-[elikopter tinbidel fi store g[as-sodod, na[seb qed jistennew lilu li jsir hekk. G[ax m’hemmx store madwar lisptar. Qal ukoll li l-pazjent meta jmur l-emer;enza qed idum

biex ji;i kkurat, domanda banali. Galdes qal ukoll li lMEPA g[andha d-dejn u l[addiema qed jonqsulhom id-drittijiet tax-xog[ol. IlParlament sar b’kapri//, imma l-isba[ u l-a[jar hi din, qal li s-sitwazzjoni fis-settur tax-xog[ol tal-lum hi ag[ar minn ta’ dak i]-]mien, ji;ifieri fi ]mien Mintoff. Hawn inkixef bi kliemu

stess, veru laqat il-musmar fuq rasu. Ir-risposta tieg[i lil Galdes hi, u hu jafha wkoll, li lgvern f’dawn l-erba’ snin li g[addew [oloq 20,000 impjieg ;did. Fejn il[addiema kollha qed ja[dmu g[al qalbhom, fejn fi ]mien Mintoff qatt ma wasal g[al din i/-/ifra. E]empju ie[or hu li dawn i]-]ew; investimenti li

nfet[u ri/enti, fejn wa[da minnhom minn 100 [addiem issa hemm 1,000 ru[, dan hu x-xog[ol serju Galdes. Il-Partit Nazzjonalista filGvern jag[milhom dawn laffarijiet g[all-;id tal-poplu, imma l-Labour ’tih ibe]]a’ u jmaqdar il-;id, imma min hu tal-affari tieg[u ma jib]a’ minn xejn, g[ax serju.

G. Busuttil In-Naxxar

Attakki fuq familjari ta’ politi/i Sur Editur, Qed jg[olli rasu l-fenomenu vili ta’ attakki moq]ie]a fuq familjari ta’ politi/i. Mill-esperjenza nafu li dan isir meta, min jag[mel attakki b[al dawn, ikun tilef l-argument u jaqbdu paniku g[ax ma jsibx ra;unijiet sodi bi]]ejjed biex jattakka l-operat tal-avversarji politi/i tieg[u. Attakki b[al dawn fuq nies li m’g[andhom x’jaqsmu xejn mal-pre]ent, isiru minn im[u[ ]g[ar biex, ming[alihom, jimpressjonaw im[u[ ]g[ar o[ra.

G.L. Camilleri Il-Furjana

L-ittri f’din il-pa;na L-ittri g[all-pubblikazzjoni f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta (Ittri lill-Editur, In-Nazzjon, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450), jew flindirizz elettroniku: alex.attard@media.link.co m.mt. L-ittri jridu jkunu akkumpanjati bl-isem u lindirizz s[a[ ta’ min jibg[athom u ma jridux ikunu itwal minn 300 kelma. Ittri bin-nome-de-plume ma jkunux ippubblikati u l-Editur i]omm id-dritt li jirrifjuta li jippubblika kull ittra li jir/ievi u li jqassar kull ittra, basta j]omm il-punt tag[ha.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Fil-qosor Jiddefendi l-irtirar militari

L-AFGANISTAN: IlPresident ta’ Franza Francois Hollande g[amel ]jara sorpri]a f’dan il-pajji] fejn ]ar u[ud mit-truppi Fran/i]i li qed ja[seb biex jirtira filwaqt li ltaqa’ (f’Kabul) mal-President Afgan Hamid Karzai. Hollande intant qed jiddefendi l-pjan biex jo[ro; lill-militar Fran/i] millAfganistan qabel l-a[[ar tassena u sentejn qabel ilprogramm li ftiehmet dwaru l-Alleanza tan-NATO. Flistess [in, hu qed itenni ‘rwol Fran/i] differenti (flAfganistan) u bilkoperazzjoni tikkon/entra fuq il-fronti /ivili’.

Suspettat b[ala ‘serial killer’

I?-?INA: Residenti filprovin/ja ta’ Yunnan qed jin]amm ta[t arrest meta lpulizija qed tinvestiga lg[ajbien ta’ mill-anqas sbataxil ]ag[]ug[ u subien adolexxenti fis-snin ri/enti. Irra;el ta’ 56 sena kien in]amm fuq suspett li qatel adolexxenti i]da l-investigazzjoni rrankat wara rapporti dwar ‘aktar adolexxenti nieqsa’ f’din izzona. Numru ta’ esperti qed jg[inu fl-ist[arri; u dak li qabel kien qed jidher b[ala ka] ta’ omi/idju ‘normali’ x’aktarx ji]vol;i fi storja ta’ twerwir simili g[al ka]i pre/edenti li jinvolvu serial killers.

Stra;i minn karozza bomba

IT-TURKIJA: }ew; militanti suwi/ida tajru bomba f’karozza quddiem kwartier tal-pulizija f’Pinarbasi, fil-provin/ja ta’ Kayseri, bir-ri]ultat li pulizija wkoll tilef [ajtu u b’g[oxrin jisfaw midruba. Filwaqt li rribelli Kurdi u l-militanti I]lami/i huma mag[rufa g[al dan l-a;ir, [add, sal-biera[, ma [are; jassumi rresponsabbiltà g[an-nom ta’ xi grupp partikulari.

Kampanja ‘iva’

L-ISKOZJA: Il-kampanja ‘Iva’ g[all-indipendenza qed titlob biex tal-inqas miljun

Sko//i] jiffirmaw dikjarazzjoni ta’ appo;; sakemm jasal i]-]mien g[ar-referendum fil-[arifa tal-2014. L-Ewwel Ministru tal-Iskozja Alex Salmond qal li l-indipendenza ‘tkun realizzata’ f’ka] li jintla[aq it-tragward li kien enfasizzat fl-inawgurazzjoni tal-kampanja ‘Yes Scotland’ f’Edinburgh. Madankollu, is-sostenituri tar-Renju Unit jg[idu li lindipendenza mhix daqstant popolari fl-Iskozja u ma ja[sbux li ‘din se tara ddawl tax-xemx’.

Pastora Soler (xellug) qed tinsisti li l-istampa kkwotata [a]in u meta Loreen (ritratt lemin) tibqa’ l-favorita tal-bookmakers (Reuters)

IL-EUROVISION

Ti/[ad dwar direttivi ‘biex ma tirba[x’

Il-kantanta Pastora Soler, li qed tirrappre]enta lil Spanja fil-finali tal-Eurovision Song Contest ;ewwa Baku, flAzerbaijan, /a[det g[al rapporti li l-Istazzjon tatTelevi]joni Spanjola TVE talabha ‘spe/ifikament’ biex ma tirba[x dan il-konkors. Soler, fl-istess [in, trid tag[milha /ara li ‘l-istazzjon nazzjonali Spanjol irid li Spanja tirba[ il-Eurovision u li hi ‘se tag[mel minn kollox biex dan isir realtà’. Il-kantanta tenfasizza li

qabel kienet ‘ikkwotata [a]in minn ;urnalist li ma jafx xog[lu’, bil-kummenti tag[ha jsegwu g[ajdut li ilu ji//irkola fis-sens li ‘Spanja ssibha diffi/li biex ittella’ l-Eurovision f’ka] li Soler tirba[ il-finali tallejla bil-kanzunetta Quedate Conmigo (Stay With Me). Ir-regoli tal-Eurovision jesi;u li x-xandar pubbliku talpajji] rebbie[ irid jorganizza lkonkors fis-sena ta’ wara, b’Pastora Soler tenfasizza li ‘din ma tkunx problema’ u li ‘l-poplu Spanjol kollu jifra[

mag[ha f’ka] li ti;i l-ewwel’. Qabel dawn l-istqarrijiet ta’ Soler, hi kienet tat intervista bl-Ispanjol lil ABC Punto Radio u fejn ;iet interpretata li ‘l-istazzjon TVE jispi//a jbati tassew li kieku kellu jorganizza l-Eurovision ‘, u li ‘l-organizzazzjoni (minn Spanja) tkun xi [a;a impossibbli min[abba lispejje]’. U waqt din l-intervista Soler i//ajtat li x-xandar Spanjol kien talabha biex ma tirba[x i]da mal-ewwel g[amlitha

/ara li kienet qed ti//ajta u li ‘dan ma kienx minnu’. L-a[[ar darba li Spanja reb[et il-Eurovision kienet fl1969 u fil-fatt spi//at taqsam dan is-su//ess flimkien marRenju Unit, l-Olanda u Franza. Intant, Malta kienet fost ittieni grupp ta’ g[axar semifinalisti li g[addew g[allavveniment finali tal-lejla u meta l-bookmakers b[alissa qed jag[mlu lill-kantanta – u r-rappre]entanta tal-I]vezja – Loreen b[ala l-favorita biex tirba[ il-konkors.

L-E:ITTU

Sinjali ta’ vot de/i]iv bejn Mursi u Shafiq Il-kandidat Musulman Mohammed Mursi x’aktarx li jiffa//ja direttament lill-eks Prim Ministru Ahmed Shafiq fit-tieni vot de/i]iv g[all-Presidenza tal-E;ittu, dejjem skont ir-ri]ultati parzjali mill-ewwel rawnd tal-elezzjoni. Dan meta ’l fuq minn 11,000 fost it13,000 post tal-votazzjoni ddikjaraw irri]ultati ta’ din l-ewwel elezzjoni (u pro/ess storiku fih innifisu) mindu tke//a l-President Hosni Mubarak matul ix-xitwa tas-sena l-o[ra. Skont l-ewwel indikazzjonijiet, Mursi jidher li reba[ mas-26 fil-mija tal-vot kontra l-24 fil-mija ta’ Shafiq, bir-

ri]ultati parzjali jkunu su;;etti g[al recount u bir-ri]ultat finali mhux mistenni jo[ro; qabel nhar it-Tlieta. Intant, Hamdin Sabbahi, li oppona bis-s[i[ ir-re;im ta’ Mubarak jidher li se jkollu jikkuntenta bit-tielet post u meta jidher qed igawdi vanta;; sostanzjali f’Lixandra; it-tieni l-aktar belt importanti tal-E;ittu. Min-na[a tag[hom, is-sostenituri ta’ Mohammed Mursi, li jirrappre]enta lill-Partit g[all-Fratellanza Musulmana u :ustizzja, huma fidu/ju]i dwar era ;dida i]da fil-verità l-ebda kandidat ma jidher qrib it-threshold ta’ [amsin fil-

mija g[al reb[a totali. Fl-istess [in Shafiq – l-a[[ar Prim Ministru E;izzjan ta[t Mubarak –g[andu jo[ro; b[ala sfidant denju g[al Mursi fl-elezzjoni de/i]iva ta’ nofs :unju u meta dawn jirrappre]entaw is-segmenti opposti tasso/jetà E;izzjana. Mursi qed jippromwovi politika popolari tal-I]lam li kienet ilha s-snin esklu]a ta[t Mubarak, u b’Shafiq jibqa’ bil-fama ta’ membru sekulari tal-eks re;im li g[a]luh il-votanti li qed jib]g[u minn amministrazzjoni I]lamika.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra

IL-:ERMANJA> Dan il-figurin ‘qed jitkaxkar’ jispikka waqt il-wirja li qed tittella’ b[alissa ;o gallarija tal-arti fit-Triq ta’ Potsdamer ;ewwa Berlin. Il-wirja ta’ Jonas Burgert qed tg[in fost o[rajn biex tag[ti lura l-bixra artistika lill-in[awi partikulari li fis-snin g[oxrin kienu mag[rufa g[all-kultura i]da li llum huma aktar familjari b[ala ‘/entru g[all-attivitajiet tad-droga’. (Reuters)

IZ-ZONA EWRO

L-IRAN

Jemmnu fil-munita tag[hom Lejn aktar ta[ditiet Il-ma;;oranza tal-votanti f’numru ta’ Stati tal-Ewropa – mill-:ermanja sal-Gre/ja – huma favur li l-ewro tin]amm, anki li kieku pajji]hom partikulari kellu jorganizza referendum minn g[ada stess. Dan [are; minn st[arri; ta’ Ipsos fost il-pajji]i li jispikkaw l-aktar fil-kri]i taz-zona; b’sitta minn kull g[axra – li ;ejjin mill:ermanja, il-Gre/ja, Franza, l-Italja u Spanja – jesprimu l-preferenza li ‘jibqg[u marbutin mal-ewro’. L-appo;; popolari g[allmunita Ewropea kien l-aktar qawwi fil-Gre/ja anki jekk il-Ministri tal-Gvernijiet talUnjoni Ewropea llum ma jeskludux il-possibbiltà li dan il-pajji] jispi//a mill-

ewro. Fil-fatt, mal-75 filmija tal-Griegi li [adu sehem fl-ist[arri; qalu li ‘jappo;;jaw l-ewro’, b’57 fil-mija jikkonfermaw ilfehma fl-Italja u l-:ermanja. ‘L-indikazzjonijiet huma li n-nies, irrispettivament mittaqlib u d-dibattitu li g[addejjin fil-pajji]i, iridu jkomplu bl-ewro,’ tenna John Wright, fil-kariga tieg[u b[ala l-vi/i president tal-affarijiet pubbli/i globali ma’ Ipsos. Wright kompla li dan anki jibg[at messa;; po]ittiv dwar l-ewro ‘b[ala munita’ meta l-Ewropej qed jidhru li g[adhom jemmnu fiha. Sadattant, l-appo;; g[al referendum dwar l-ewro kien l-aktar qawwi fil:ermanja, fejn sebg[a minn

kull g[axra vvutaw favur pro/ess ta’ dan it-tip. Aktar kmieni fil-;img[a, il-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea wasslu l-messa;; li jridu li l-Gre/ja tkompli fiz-zona ewro, i]da bil-patt li din tonora l-impenji fiskali – u ladarba l-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) sellfuha 150 biljun ewro b[ala fondi ta’ emer;enza mill-2010 sallum. Fis-17 ta’ :unju l-Gre/ja tid[ol g[al elezzjoni ;enerali ;dida wara li fallew it-tentattivi tal-partiti Griegi biex jiffurmaw Gvern fl-e]er/izzju li kien segwa lelezzjoni Parlamentari inkonklussiva tas-6 ta’ Mejju li g[adda.

L - Iran u l - potenzi tad dinja qablu li jer;g[u jiltaqg[u x - xahar id die[el biex jindirizzaw id - di]gwid fit - tul dwar il - pro;etti nukleari ta ’ Tehran u wara li ftit li xejn se[[ progress waqt it - ta[ditiet ta ’ Bagdad (fl - Iraq) inti]i biex ir rappre]entanti tal - pajji]i jsolvu d - differenzi kbar ta ’ bejniethom . Kwistjoni partikulari tibqa ’ l - insistenza tal Iran dwar id - dritt tieg[u g[al uranju rraffinat u meta l - istess pajji] I]lamiku jrid li jitne[[ew is - sanzjonijiet ekonomi/i li ;ew imposti fuqu qabel jista ’ jwarrab g[all - attivitajiet li kapa/i jissarrfu f ’ kapa/ità

g[all - i]vilupp ta ’ armi atomi/i . Dan meta l - pajji]i tal Punent qed jirribattu li Tehran irid ‘ l - ewwel ’ jag[laq is - sistemi g[at titjib tal - livelli tal - uranju qabel jista ’ jnaqqas mis sanzjonijiet . Intant, il - kampijiet rivali g[andhom ir ra;unijiet sinifikattivi g[alfejn ma jabbandunawx id diplomazija – bil - Punent irid jevita l - periklu ta ’ gwerra ;dida fil - Lvant Nofsani (meta I]rael di;à hedded li lest jattakka lill - Iranjani) u bir - re;im f ’ Tehran irid jevita li l Punent jipprojbixxi l esportazzjonijiet ta] - ]ejt mill - Iran .


IN-NAZZJON Is-Sibt 26 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 IL-LIBJA

Tamiet ;odda li jsolvu l-qtil ta’ Yvonne Fletcher }diedu t-tamiet li jinstab ilqattiel – jew qattiela – ta’ Yvonne Fletcher, il-pulizjotta li fl-1984 kienet qalg[et tiri ta’ arma fatali waqt sparatura mill-Ambaxxata Libjana ta’ Londra u li se[[et proprju waqt dimostrazzjoni kontra rre;im tad-dittatur Muammar Gaddafi f’din il-belt kapitali. Dan ladarba sar mag[ruf li l-Pulizija ta’ Scotland Yard g[andha tibg[at skwadra filLibja biex tinvestiga l-qtil partikolari ;ewwa St James Square, f’Londra li kien ;ie segwit b’assedju ta’ [dax-il jum fuq l-istess Ambaxxata Libjana. Intant, mat-tletin Libjan li kienu f’dak il-kumpless spi//aw iddeportati, bl-ebda wie[ed minnhom ma jispi//a mixli bl-omi/idju ta’ Fletcher u bir-Renju Unit jaqta’ rrelazzjonijiet diplomati/i malLibja sal-1999. Il-Prim Ministru Britanniku

IL-PAKISTAN

Baqg[u leali lejn Bin Laden It-tliet nisa ta’ Osama bin Laden baqg[u leali anki wara mewtu u ma ]velaw xejn ta’ siwi fl-interrogazzjoni li segwiet il-qtil, sena ilu, talKap tal-Al-Qaida waqt ir-rejd tal-qawwiet spe/jali Amerikani fil-Pakistan. Dawn it-tlieta kienu arrestati mill-qawwiet Pakistani wara li membri tan-Navy SEALS da[lu fid-dar-kumpless tatterrorista f’Abbottabad u qatluh f’azzjoni li qajmet in/ident diplomatiku bejn Washington u Islamabad. Intant, a;ent sigriet Pakistani li [a sehem flinterrogazzjoni tan-nisa (li damet ix-xhur) ]vela li kiseb ftit li xejn tag[rif, g[alkemm seta’ jikkonkludi li Bin Laden kien ilu jg[ix fil-Pakistan ‘g[al xi sitta jew seba’ snin’. Hu qal li Amal Al-Sadeh, li]g[ar wa[da fost in-nisa u mwielda l-Jemen, kienet tirrabja kull meta jag[mlulha l-mistoqsijiet u bi]-]ew; nisa l-o[ra – ta’ nisel Sawdi – ‘juru d-di]approvazzjoni tag[hom b’li ma jlissnux kelma’. Madankollu, Amal kienet anki disposta li titkellem b’nostal;ija dwar ]ew;ha u qalet li ‘hi u Bin Laden kien jog[;obhom (Ernesto) Che Guevara”; il-Marxista Ar;entin li kien personalità ewlenija fir-rivoluzzjoni ta’ Kuba. Fil-fatt, Amal hi ‘l-aktar interessanti’ fost it-tliet nisa li x-xahar li g[adda ;ew iddeportati (flimkien ma’ [dax-il wild) mill-Pakistan lejn l-G[arabja Sawdita u wara li g[amlu ]mien il-[abs talli da[lu illegalment filPakistan.

David Cameron issa qal li ]]jara tal-pulizija fil-Libja g[andha tinvolvi ‘pass importanti po]ittiv’, u wara li l-Prim Ministru Libjan Abdurrahim El-Keib (li qed jokkupa l-kariga temporanjament) ]ar lUffi//ju ta’ 10 Downing Street f’Londra.

Il-ka] qed jinteressa b’mod personali lill-PM Libjan

El-Keib, li kellu jg[ix fle]ilju waqt ir-re;im ta’ Gaddafi, ilbiera[ ]ar il-post proprju fejn inqatlet Fletcher u [alla kuruna tal-ward fis-sit li tfakkar l-avveniment tra;iku. Aktar qabel, il-PM Libjan wieg[ed li pajji]u g[andu ja[dem ‘fil-qrib [afna mar-

Renju Unit’ fuq il-ka] ta’ Yvonne Fletcher li anki qed tinteressa lilu b’mod personali g[aliex ‘kellu l-[bieb li kienu qed jie[du sehem fiddimostrazzjoni tal-1984’. Dan kollu jsostni t-tamiet li l-qattiel ta’ Fletcher jista’ ji;i identifikat bi/-/ert grazzi g[ar-rivoluzzjoni tas-sena lo[ra fil-Libja li eliminat lirre;im antik u lill-eks dittatur Libjan, minbarra membri ta’ familtu. Il-pjani pre/edenti biex jintbag[tu l-pulizija Britanni/i fil-Libja kienu ilhom frustrati fin-nuqqas tal-approvazzjoni mill-awtoritajiet Libjani. I]da l-a[[ar stqarrijiet jitqiesu b[ala sinifikanti meta l-Pulizija ta’ Scotland Yard u lIskwadri Britanni/i g[al kontra t-terrori]mu ma qatg[u qalbhom qatt li jsolvu l-misteru wara l-omi/idju u fost ir-rieda soda li ssir ;ustizzja ma’ Yvonne Fletcher u qrabatha.

LONDRA> Il-Prim Ministru Libjan Abdurrahim El-Keib jimxi lil hinn mis-sit fejn inqatlet il-pulizjotta Ingli]a (fir-ritratt, isfel) u wara li qieg[ed il-kuruna tal-ward. (Reuters)


IN-NAZZJON Is-SIbt, 26 ta’ Mejju, 2012

16 Eurovision Song Contest 2012

Eurovision Song Contest 2012 17

Love Will Set You Free Engelbert Humperdinck 01 IR-RENJU UNIT

Sound of Our Hearts Compact Disco 02 L-UNGERIJA

Suus Rona Nishliu 03 L-ALBANIJA

Love is Blind Donny Montell 04 IL-LITWANJA

Korake Ti Znam Maya Sar 05 BOSNJA HERZEGOVINA

Party For Everbody Buranovskiye Babushki 06 IR-RUSSJA

Never Forget Greta Salóme & Jónsi 07 L-I}LANDA

La La Love Ivi Adamou 08 ?IPRU

Echo You and I Anggun 09 FRANZA

L’amore è femmina Nina Zilli 10 L-ITALJA

Kuula Ott Lepland 11 L-ESTONJA

Stay Tooji 12 IN-NORVE:JA

When the Music Dies Sabina Babayeva 13 L-A}ERBAJ:AN

Zaleilah Mandinga 14 IR-RUMANIJA

Should’ve Known Better Soluna Samay 15 ID-DANIMARKA

Aphrodisiac Eleftheria Eleftheriou 16 IL-GRE?JA

Euphoria Loreen 17 L-I}VE}JA

Love Me Back Can Bonomo 18 IT-TURKIJA

Quedate Conmigo Pastora Soler 19 SPANJA

Standing Still Roman Lob 20 IL-:ERMANJA

This Is The Night Kurt Calleja 21 MALTA

Crno I Belo Kaliopi 22 IL-MA?EDONJA

Waterline Jedward 23 L-IRLANDA

Nije Ljubav Stvar Zeljko Joksimovic 24 IS-SERBJA

Be My Guest Gaitana 25 L-UKRAJNA

Lautar Pasha Parfeny 26 IL-MOLDOVA

Is-26 pajji] fil-Finali tal-lum Malta b’Kurt Calleja jirnexxilha tg[addi

minn Raymond Miceli

Malta jirnexxilha tg[addi g[all-finali tal-lum wara wirja tajba fis-semifinali tal-{amis li g[adda u llum flimkien ma’ 25 pajji] ie[or se tkun bir-rifletturi fuqha g[al dawk it-tliet minuti importanti. Is-serata finali tal-Eurovision Song Contest, minbarra madwar

l-udjenza pre]enti fil-Crystal Hall ta’ Baku, hu stmat li jsegwuha mas-70 miljun telespettatur. Minbarra xandira diretta fil-pajji]i parte/ipanti, ikun hemm ukoll numru ta’ pajji]i o[rajn li jsegwuh xorta wa[da b’/ertu interess. Intant illum, minbarra l-g[oxrin pajji] li g[addew

mis-semifinali tat-Tlieta u tal-{amis, g[axar pajji]i minn kull wa[da, jie[du sehem ukoll il-[ames pajji]i li jiffinanzjaw bil-qawwi dan l-avveniment, ji;ifieri r-Renju Unit, il-:ermanja, Spanja, Franza u l-Italja, kif ukoll il-pajji] li jkun qed jospita dan l-avveniment

mu]ikali, g[al din is-57 edizzjoni l-A]erbaj;an. Is-serata tal-lum tkun itwal minn dawk tas-semifinali g[ax minbarra li hemm aktar parte/ipanti, l-g[oti tal-voti jittie[du wkoll diretti waqt is-serata, li matulha t-tenzjoni ma tonqosx.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

18 ?inekritika ?ineKritika minn Joe Calleja – jocal@me.com

CONTRABAND

Kultant inkredibbli, i]da xorta j]ommok Direzzjoni> Baltasar Kormakur, {in> 110 minuti, ?ert>16, KRS Wara tant films, suppost li l-kriminali /inematografi/i tg[allmuha l-lezzjoni li qatt m’g[andhom jg[idu “se nag[mel din l-a[[ar bi//a xog[ol u nirtira”, g[ax xi [a;a tmur [a]in, anzi dak li jistà imur [a]in, hekk jag[mel. L-aktar e]empju ri/enti hu dan Contraband, thriller kriminali, remake ta’ film Islandi] ta’ xi tlett snin ilu, bl-isem ta’ Reykjavik # Rotterdam li kien dirett mill-istess re;ista ta’ dan il-film, u li kien [adem fih ukoll. Dan naturalment hu ambjentat fil-kontinent Amerikan mhux fl-Ewropa. Immorru e]attament fi New Orleans fejn niltaqg[u ma’ Chris (Mark Wahlberg), eks kuntrabbandista gwapp li issa jkun ‘irtira’ g[all-[ajja normali, mal-familja tieg[u. Isib

i]da li jkollu jirritorna g[all[ajja l-antika meta [u martu ]-]g[ir (Caleb Landry-Jones) ikollu jag[ti somma kbira ta’ flus lill-gangster psikotiku Briggs (Giovanni Ribisi) wara li kellu jarmi kwantità ta’ droga ta’ Briggs, biex ma jinqabadx mill-pulizija. G[alhekk issa Chris jg[aqqad mill-;did lill-gang antik tieg[u, fosthom l-ikbar [abib tieg[u Sebastian (Ben Foster). Il-pjan tieg[u ikun li jda[[al somma kbira ta’ flus foloz fl-Amerika, billi huma jinga;;aw b[ala ba[rin fuq vapur talmerkanzija fi triqtu lejn ilPanama u lura, minn ta[t imnie[er il-kaptan Camp (JK Simmons). Lil Sebastian i[allih jie[u [sieb martu Kate (Kate Bekinsale) u ]-]ew; uliedu, i]da l-affarijiet ma jdumux

ma jibdew imorru ]mer/, minbarra li xi [add fil-grupp ta’ Chris kien qed jinforma regolarment lil Briggs b’kull mossa tag[hom. B[as-soltu Wahlberg iqaxxar partijiet simili ta’ bniedem komuni li jkollu ja;ixxi ta’ eroj, u s[abu filcast ma jag[mlulux g[ajb. Ribisi jimpressjona b[ala lkap sadiku Briggs, daqs Simmons fil-parti tal-kaptan li ma jistax g[all-kuntrabandisti. Filwaqt li li-script g[allewwel hu inventiv, lejn ittmiem ji]viluppa b’mod li qajla jitwemmen, jekk mhux ukoll esa;erat, e]empju fissalva;; drammatiku ta’ mart Chris. Barra minn hekk tissupponi x’se ji;ri minn qabel, imma g[allinqas l-azzjoni rari tieqaf, u forsi dan hu bi]]ejjed g[al min i[obb films hekk.

Chris (Mark Wahlberg) u Sebastian (Ben Foster) jippjanaw operazzjoni ta’ kuntrabandu f’Contraband

L-Aqwa Films f’Malta (Bejn is-16 u l-20 ta’ Mejju – KRS) 1. 2. 3. 4. 5.

Marvel Avengers Assemble Battleship American Pie Reunion The Lucky One The Hunger Games

6. StreetDance 2 7. Journey 2 The Mysterious Island 8. Jack and Jill 9. Mirror Mirror 10. The Vow


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

?inekritika 19 THE LADY

{are; fi ]mien tassew addattat Direzzjoni> Luc Besson; {in> 132 minuta, ?ert.>12, KRS Jista’ ikun hemm min i[oss li dan il-film biografiku kien aktar jag[mel ;id kieku [are; qabel meta l-protagonista, ;ellieda g[ad-demokrazija f’pajji]ha, g[al snin twal g[addiet minn pressjoni biex tirtira, persekuzzjoni u arrestata f’darha.

Xorta wa[da i]da issa l[ru; tieg[u hu ferm addattat min[abba li proprju f’dawn il-jiem u ;img[at meta jidher li r-re;im militari beda j/edi g[at-talbiet tal-;ellieda g[ad-demokrazija. The Lady tal-isem tal-film hi Aung San Suu Kyi, l-eroj tal-libertà f’ Burma hawn

interpretata b’mod konvin/entissimu, anki fiddehra, minn Michelle Yeoh. Wara li narawha b[ala tifla meta fl-1947 tilfet lillmissierha Aung Sang, uffi/jal g[oli tal-armata meqjus b[ala l-fundatur ta’ Burma moderna, maqtul minn skwadra militari ribelli.

Suu Kyi (Michelle Yeoh) f’wie[ed mill-a[[ar meetings qabel in]ammet arrestata f’darha f’The Lady

Il-film jaqbe] 40 sena ‘l quddiem u nsibu lil Suu Kyi fl-Ingilterra, f’Oxford mi]]ew;a lil Michel Aris (David Thewlis) studju] talkultura Tibetana, filwaqt li hi kienet tistudja l-lingwi u ggradwat fil-politika, lekonomija u l-filosofija. Wara li kellhom ]ew;t itfal, hi kellha tmur lura f’pajji]ha min[abba li ommha kienet marida serjament, u hemmhekk rat b’g[ajnejha kif id-dittatura militari kompliet ti[rax u xxekkel lilloppo]izzjoni, li tikkonvin/iha tibqà hemm tmexxihom permezz tal-moviment li twaqqaf, il-Lega Nazzjonali g[ad-Demokrazija. Biex tag[mel dan hi jkollha tinfired mill-familja l-aktar wara li lil ]ew;ha ma j;eddulux il-vi]a biex forsi hi jkollha titlaq minn hemm. Din i]da mhux talli ma tag[milx dan, imma xxerred il-popolarità tag[ha ma’ kull rokna talpajji]. Dan jinkwieta lir-re;im, imma l-;eneral mi;nun li kien qed imexxi l-pajji] fuq ilpariri ta’ dawk li jaqraw ixxorti, ma jkunx irid jag[milha martri b[all-missierha. G[alhekk i]ommha arrestata f’darha g[al snin twal, maqtug[a g[al kollox millpartitarji u bla kuntatti maddinja u l-familja. }ew;ha,

i]da jirsisti biex hi tirba[ ilPremju Nobel, [alli d-dinja ssir konxja ta’ dak li tkun g[addejja minnu hi u l-poplu Burmi]. Fl-a[[ar ir-re;im ikollu j/edi g[all-pressjoni internazzjonali u jag[mel elezzjoni li tintreba[ mill-partit ta’ Suu Kyi, imma l-militar baqà ma /edix il-poter. Naturalment il-film in[adem qabel l-a[[ar ]viluppi f’Burma, wara li n[elset mill-house arrest f’Novembru tal-2010. Suu Kyi ltaqg[et ma’ diversi mexxejja internazzjonali. Il-partit tag[ha ikkontesta u reba[ by-elections lokali li saru f’April li g[adda u hi telg[et f’distrett minnhom. G[amlet ukoll l-ewwel diskors tag[ha fil-parlament, u proprju l-;img[a l-o[ra nag[tat passaport g[all-ewwel darba f’24 sena u mistennija tivvja;;a fl-Ewropa. Lura g[all-film Yeoh hija e//ezzjonali u l-film i]ommok minkejja li [afna mill-aktar mis-sag[tejn li jtul il-film huma ambjentati fiddar#[abs tag[ha. Forsi r-re;ista Besson messu iddedika aktar [in u dettalji ta’ dak li g[addiet minnu Suu Kyi fil-karriera politika tag[ha minflok lillistorja ta’ m[abba tra;ika tag[ha ma’ ]ew;ha.

DARK SHADOWS

‘Tal-vampiri, i]da divertenti Direzzjoni> Tim Burton, {in> 113-il minuta, ?ert.> 12, KRS Dan hu ]gur wie[ed millaktar films ‘tal-vampiri’ divertenti ta’ dawn l-a[[ar snin f’din it-tmien kollaborazzjoni bejn ir-re;ista Tim Burton u Johnny Depp b’rakkont imnebba[ minn sensiela televi]iva kult tasSnin Sittin. Din tlaqqg[ana ma’ Barnabas Collins ( Johnny Depp) vampir ta’ 200 sena li s-sa[[ara Angelique (Eva Green) fis-Seklu 18 kienet g[amlitlu mag[mul g[ax ma riedx jaf biha, minbarra li qatlitlu lill-ma[buba tieg[u u rabtitu bil-ktajjen u difnitu [aj. I]da fl-1972 hu n[eles b’kumbinazzjoni minn xi [addiema li spi//aw vittmi tieg[u, u meta jmur lura fiddar#palazz kbir tal-familja jsib li l-familja fqaret u fiha kien hemm dixxendenti m[arbta – il-kap tal-familja Elizabeth (Michelle Pfeiffer), bintha ribellu]a Carolyn (Chloe Grace Moretz), it-tfajjel t[alih wa[du David (Gulliver McGrath) u l-missier armel

di]interessat minn dak li ji;ri madwaru Roger (Jonny Lee Miller), minbarra diversi impjegati, fosthom it-tabiba sakranazza Hoffman (Heleb Bonham Carter) u n-nanny l;dida Victoria (Bella Heathcote), li tinzerta tixba[ perfettament lill-ma[buba maqtula ta’ Barnabas. Meta dan isir jaf li Angelique g[adha [ajja u li serqet is-suq tal-[ut tar-ra[al li darba kien tal-familja tieg[iu, hu ja[lef li jivvendika ru[u minnha, i]da din tkun g[adha ffissata fuqu. Dark Shadows iwasslilna karattru ie[or bi]arr u stramb li jirnexxi fil-karriera ta’ Johnny Depp li g[andu u[ud fost l-aqwa battuti divertenti f’daqstant sitwazzjonijiet daqstant umoristi/i, hekk kif ikollu jiffa//ja t-tibdil kbir li se[[ minn ]mienu. G[andu qbil perfett kemm ma’ Green (din tqaxxar ukoll il-parti ta’ Angelique) kif ukoll ma’ Pfeiffer. Il-film g[andu l-aqwa tieg[u fl-ewwel nofs, partiku-

larment fl-introduzzjoni qawwija, u ma nistax ma nsemmix il-production design, id-dehra ;enerali tal-

film, inklu]i s-sets u l-kostumi responsabbiltà ta’ Rick Heinrich, flimkien massoundtrack rock tas-Snin

Sebg[in, mill-AC#DC, u sa[ansitra silta minn kun/ert ta’ Alice Cooper, f’film li j]ommok.

Barnabas Collins (Johnny Depp) ma’ Elizabeth (Michelle Pfeiffer) f’Dark Shadows


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

20 Sbu[ija

Claire Gatt

Daniela Darmanin

Sarah Mercieca

Mhux is-sbu[ija kollox – importanti [afna l-personalità

Fil-programm tal-lejla Ordos li jixxandar fuq NetTV, se niltaqg[u ma’ aktar parte/ipanti filkonkors organizzat minn Modelle International. Kif dejjem ng[idu mhux is-sbu[ija kollox. Importanti li ikollok personalità u kif huma r-regolamenti tal-Miss World Jersey Limited l-istess huma r-regolamenti g[al Modelle International, li ta’ kull sena ja[sbu ukoll g[al attività li hija importanti fil-kalendarju tag[hom. Din l-attività tkun dedikata g[al xi g[aqda filantropika. Din is-sena lkontestanti se jing[aqdu g[al g[an tajjeb li jg[inu tfal tal-Ursulini, u dan kollu ta[t is-slogan tant popolari mal-Miss World Beauty with a Purpose. Julia Morley [olqot din it-tema sitta u g[oxrin sena ilu. {adt ma kien jemmen li b’din it-tema filMiss World, Julia Morley flimkien, mar-rebbie[a ta’ kull sena, kellha ti;bor l-akbar ammonti ta’ fondi g[all-b]onnijiet tat-tfal ta’ kull pajji] li j]uru. Infatti sal-lum, grazzi g[al Beauty with a Purpose, il-Miss World Organization, tellg[et issomma sabi[a ta’ erba’ mitt miljun dollaru fi ;bir ta’ fondi g[al g[aqdiet ta’ karità spe/jalment fejn jid[lu tfal. Dan is su//ess kien kollu bis-sa[[a ta’ dan ilkuntest b’sa[[tu u popolari Miss World, li baqa’ jikseb su//ess wara ie[or, tant li llum il-;urnata qieg[ed franchised ma’ mija u g[oxrin pajji] ie[or, fostom Malta.

Kull pajji] li jie[u sehem fil-Miss World Festival i[allas li/enzja biex ikollu s sehem tieg[u f’dan ilkuntest. B’hekk la darba tit[allas il li/enzja, awtomatikament il-pajji] ikun parti minn dan il kuntest, wisq aktar minn din it tema Beauty with a Purpose. Il-kontestanti jag[mlu pre]entazzjoni qabel lavveniment tal Miss World u juru x-xog[ol li jkunu g[amlu fil-pajji]i tag[hom. Is-sena li g[addiet kienet de/i]joni diffi/ili [afna u t-titlu ta’ Beauty with a Purpose mar g[and ]ew; pajji]i, il Ghana li kien rappre]entat minn Stephanie Karikari li [admet g[al pajji]ha stess fejn hemm aktar minn 90,000 ru[ jg[ixu fil-faqar. Hi bdiet ta[dem biex tifta[ day care centre g[at-tfal Il [olma tag[ha hi li ji;i ]gurat li kull tifel u tifla jing[ataw l-istess opportunitajiet kif ikunu qed jikbru. Din il-;img[a fil programm Ordos 2012 Miss World Malta, se niltaqg[u mal-fotografu Kurt Paris u se jlaqqag[na ma’ tliet mudelli o[ra: Claire Gatt, Daniela Darmanin u Sarah Mercieca.

Claire Gatt – G[al dawn l-a[[ar snin kienet impjegata b[ala stilista tax-xag[ar. L-ambizzjoni tag[ha hi li dejjem tmur tajjeb u tag[mel mill-a[jar tag[ha biex ikollha [ajja trankwilla. Fil-[in liberu tag[ha, Claire t[obb tqatta’ l [in

ma’ s[abha; t[obb taqra kotba interessanti filwaqt li tag[mel [bieb ;odda. Il-film favorit ta’ Claire hu Christmas with a capital C u b[ala attur li tammira Claire hi tg[idilna Van Diesel. Minn din il kompetizzjoni Claire di;à ltaqg[et ma’ [afna nies ;odda u qed tie[u pja/ir [afna f’din l-esperjenza tal-Miss World Malta u ovvjament tixtieq li wara l-[idma tag[ha u dedikazzjoni kbira lejn din il- kompetizzjoni, tixtieq li tirba[. Daniela Darmanin – Hi tfajla ta’ 20 sena li ilha fix xena tal-mudellar, Daniela ;iet dikjarata b[ala rebbie[a f’dan il-kuntest. Daniela tixtieq li tirnexxi fil [ajja u li kull [olma li g[andha tipprova tag[milha realtà. B[ala attri/i Daniela tammira [afna lil Angelina Jolie. Daniela qed tistenna li filkonkors ta’ Miss World tag[mel [bieb ;odda u tit[allat ma’ kulturi differenti.

Sarah Mercieca – G[andha 21 sena u g[aliha se tkun l-ewwel esperjenza b[ala mudella f’kompetizzjoni tal-mudellar. Hi t[obb taqra, tpin;i u tisma’ l-mu]ika R&B u House. Minn din il-kompetizzjoni Sarah tixtieq li tiggwadanja iktar kunfidenza u to[ro; iktar il- personalità tag[ha. Din kienet esperjenza li ]gur mhux se tinsa g[ax ilha bix xewqa li tag[mel xi [a;a hekk u fl-a[[ar irnexxielha.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 21 minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Fabrizio Faniello

Kantanti Maltin li marru g[all-Eurovision Sas-Sitta - NET Television, 14.05

Eurovision Song Contest 2012 TVM u Raidue 20>50 Poster bil-kantanti kollha li [adu sehem fl-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Eurovision Song Contest li qed isir f’Baku, fl-A]erbaj;an. G[al dettalji ara pa;ni 16 u 17.

Programm li dejjem joffri divertiment g[all-familja kollha. Fost o[rajn se jkun hemm pre]enti l-kantanti Georgina, Fabrizio Faniello, Thea Garrett u Glen Vella, li lkoll fil-passat irrappre]entaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Anki l-kantanti residenti tal-programm se jinterpretaw u[ud mis-su//essi tal-Eurovision.

Fil-qosor Agente 007 Missione Goldfinger Raitre, 21>05 Dan l-istazzjon

ikompli juri wara xulxin skont kif in[admu l-films kollha ta’ James Bond. Illum imiss dak tal-1964 Goldfinger. Crazebook NET Television, 18>10 Matthew u Nathan b’edizzjoni o[ra ta’ dan ilprogramm. Dr Xnakk jitkellem dwar il-moda teknolo;ika tal-cloud servers. Xi tkun? Naraw it-trailer tal-film Man in Black 3. Rigovert ikompli bil-bejg[ tieg[u mill-Qawra. Min ikun irid isegwi regolarment dak li se jidher fil-programm jista’ jid[ol fil-websajt www.crazebook.tv.

Ordos Miss World Malta NET Television, 20>30 Claudia Calleja b’edizzjoni o[ra ta’ dan il-programm li jlaqqag[na ma’ tliet parte/ipanti o[ra tal-Miss World (Malta). Dettalji f’pa;na 20. PQ NET Television, 13>30 Naraw kif din il-;img[a kompla jiltaqa’ l-Kumitat Parlamentari g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej fejn il-Prim Ministru temm ix-xhieda tieg[u kontra lmozzjoni tal-Oppo]izzjoni dwar Richard Cachia Caruana, ir-Rappre]entant Permanenti ta’ Malta fl-UE. Naraw ukoll dwar id-diskussjoni li bdiet f’nofs il-;img[a dwar mozzjoni li tikkon/erna l-oqsma tal-:ustizzja u tal-Intern. Naraw ukoll dwar numru ta’ mistoqsijiet parlamentari li saru. Ricordati di me Canale 5, 14>20 Film Taljan tal-2003 li g[andu fost l-atturi ewlenin lil Fabrizio Bentivoglio u lil Laura Morante.

Il profumo della paura La 7, 23>30 Shiri Appleby (fir-ritratt) hi fost l-atturi ewlenin f’dan il-film thriller Kanadi] li n[adem fl-2006.


IN-NAZZJON

Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

22 TV#Radju

Film Ingli] ta‘ su//ess Billy Elliot - Canale 5, 21.10 06>00

Bon;u 101 Weekend

07>00

A[barijiet

07>15

Bon;u 101 Weekend

09>05

Wara l-Breakfast

10>30

Il-Fatti Kollha

11>55

Avvi]i tal-Mewt

12>00

A[barijiet

12>15

Italomix

15>05

Skor

17>55

Avvi]i tal-Mewt

18>00

A[barijiet

18>15

Skor Extra Time

19>00

Club 90s

21>00

Fuzzbox Saturday Special

23>00

Il-Fatti Kollha (r)

24>00

Country Music Club (r)

Radju Malta - 93.7 FM 07:00 - A[barijiet, 07:05 – Jum :did (jinkludi 07:30 Mill:urnali Lo kali, 07:35 MillMedia Internazzjonali, 07:50 Avvi]i ta’ Mwiet, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 09:00 - BBC 09:05 Tne[[ilhom il-Kappel 11:00 Ma’ Natalie 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:57 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:10 - Naqra, Nitfa, Tikka 13:00 - Music Express 14:00 A[barijiet 14:05 – Mu]ika u Sport (16:00 A[barijiet 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin tal-A[barijiet 18:15 – Nice ’N Easy 19:50 – Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 – A[barijiet 20:05 – Ri]ultati Sportivi 20:30 - Rock Express 22:00 - L-A[barijiet 2230 Saturday Night Special. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 – ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Radju Sports, 07:30 Mill:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 ONE News) 10:00 – Kartolina (jinkludi 10:30 F’{a-mes Minuti) 11:00 - Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik) 11:45 ONE News 12:00 – Angelus 12:05 - Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem 12:30 – A[na 13:15 Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 – Minflok Siesta 15:30 Drive Time 15:45 - ONE News 16:00 Jack… bini 17:00 - Rush Hour 17:45 - ONE News 19:00 - Sport Action 19:15 – Banana Republic 19:45 - ONE News 20:45 – Eurovision Radio 21:45 - ONE News 22:00 – Dirett }g[a]ag[ 24:00 – Mezza Notte. RTK - 103 FM 06:30 Tmiem il-:img[a 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan ilMulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News) 09:00 - A[barijiet fil-Qosor 09:05 – Ifta[ Qalbek 10:05 - Fil-Fond tal-A[bar (jinkludi 11:00 RTK Qosor) 11:55 - Fi {dan il-Mulej 12:00 RTK Bulettin 12:15 – Se[er il-Malti (jinkludi 13:00 RTK Qosor) 13:30 - L-G[a]la Tieg[ek u Tieg[i 14:00 - BBC News 14:05 - Straightforward 15:00 - RTK Qosor 15:05 - LG[a]la Tieg[i u Tieg[ek (jinkludi 16:00 BBC News, 17:00 RTK Bulettin, 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan ilMulej 19:05 - Ru]arju 19:25 Notte Italiana 20:00 – IlQaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 – Realtajiet tal-Lum (r) 24:00 - Ripetizzjonijiet Rakkont, Family Finance, Ekolo;ija, Nutar.

Film Ingli] li n[adem fis-sena 2000 b’re;ija ta’ Stephen Daldry u li mar tajjeb kemm malpubbliku kif ukoll mal-kriti/i. Billy (Jamies Bell, fir-ritratt), ikun iben [addiem tal-minjieri. Dan it-tifel, kontra kull

xewqa ta’ missieru u ta’ [uh, juri passjoni kbira g[a]-]fin. Isib oppo]izzjoni min[abba li bosta drabi ]-]fin, b’mod partikulari dak klassiku, aktar hu meqjus b[ala xi [a;a tal-bniet. I]da hu jkun determinat.

Campus FM - 103.7 FM 09:00 - BBC World Service 09:06 - Pri]ma 10:00 – BBC News Update 10:06 – I’m Alright! 11:00 - BBC News Update 11:06 - Mhux Kelma Bejn Tnejn 12:00 - BBC News Update 12:05 - Sa[[a 13:00 Putumayo Radio Show 14:00 BBC World Service 21:00 – Le[en l-Ewropa 22:30 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 10:00 - Ilma mibdul f’inbid 11:00 - Lejn l-art imweg[da 12:00 - Angelus u Ru]arju 12:30 - Ru]arju talErwie[ 13:00 - Magazine 15:00 - Kurunella tal-{niena Divina 15:30 - Il-Kelma ta’ Alla fl-Ewkaristija 16:00 - LArka ta’ Noe 17:00 - Kuntatt 17:30 - A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Ru]arju 18:30 - Quddiesa 19:00 (ikompli) Kuntatt 20:00 Van;elu {aj 21:00 - Klasi/i u Sagri 22:00 - Ilma {aj, :esù 23:30 – A[barijiet Reli;ju]i 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Dorian Cassar (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Malta’s Top 10 14:30 Ben Glover 16:30 – Weekend Drive 18:30 A[barijiet 18:35 – Malcolm B’s Party Zone 20:30 – Armin van Buuren 22:30 Ruby 00:30 - Carl Cox. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 - {sieb tal-Jum 07:00 All Time Favourites 08:00 Saturday Morning Beats 10:00 - Mill-{bieb g[all-{bieb 12:00 - Mill-Pinna tas-Surmast (Mar/i) 14:30 - Saturday Hits 14:30 - Sacred Spirit Instrumental Music 17:00 -

Music Generation Weekend 18:00 - Enchallah 20:00 - All Time Favourites.

Smash Radio - 104.6 FM 07:30 - Commander Jay 11:00 - Radio Motordrome 15:00 Mixed Hits 16:30 – Tea Time 18:30 - Xtravadance 20:00 – Mixed Hits 22:00 – Vince Marshall 24:00 - Non-stop Night Music. Calypso Radio - 101.8 FM 06:00 - Calypso Breakfast 09:00 - Bejn il-{bieb 12:05 Calypso Weekend 14:00 Mu]ika u Sport 18:05 Saturday Night Live 20:30 Dak Kien }mien 01:00 - NonStop Music.

TVM 07:00 - L-G[odwa t-Tajba 07:45 - Lenti fuq Ilsienna (r) 08:15 Minn Lenti Interkulturali (r) 09:00 - Kids TV 10:15 - }ona Compilation 11:15 - Meander (r) 12:10 - Paqpaq (r) 12:50 - Sibtek 14:00 - A[barijiet fil-qosor 14:05 - (ikompli) Sibtek 16:00 - A[barijiet 16:10 - Luxdesign 17:20 Modern Lifestyles 18:00 A[barijiet 18:10 - Kelma g[all{ajja 18:20 - Gadgets 18:50 G[awdex Illum 19:25- Dot EU 20:00 - L-A[barijiet 20:45 Eurovision Song Contest - Finali 23:15 - L-A[barijiet 23:30 Sibtek (r). TVM 2 14:30 - Lejn Euro 2012 prog. 8 (r) 15:00 - A[barijiet 15:05 Bijografiji 16:00 - Waltzing Matilda 16:30 - Madwarna 17:00 - A[barijiet 17:05 - YEP (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 - Sitta f’Palazz 18:30 Ttyl (r) 19:00 - Trekking (r) 19:30 - Lenti fuq Ilsienna 20:00 - A[barijiet 20:45 Musicals (it-II edizzjoni). ONE 08:00 - EGOV4U TV 08:30 ONE News 08:45 Teleshopping 10:20 - Better Living (r) 11:00 - Clint on ONE 12:45 - Teleshopping 13:15 Te]ori (r) 13:30 - ONE News 13:35 - The Kilo Challenge 15:45 - Mad-Daqqa t’G[ajn (r) 16:45 - Country Jamboree 17:30 - ONE News 17:40 - Pink Panther 18:15 - On D Road 18:55 - Ieqaf 20 minuta 19:30 ONE News 20:10 - Zona Sport 20:40 - L-Istorja tal-Partit Laburista (it-III parti) 23:15 ONE News 23:45 - Ilsien inNisa. Smash 09:30 - Teleshopping 13:00 - FilK/ina ma’ Farah (r) 14:00 Er;a’ Lura 15:30 - Robert Musumeci Talk Show (r) 16:00 Stylish Wedding 17:00 - Music 17:30 - CNI (r) 18:00 - Music 18:15 - Bingo 75 18:40 - U]u tal-Ilsien Malti 19:00 - A[barijiet 19:30 - M’Intix Wa[dek (r) 20:30 - Madagascar 21:30 Bejnietna 22:00 - A[barijiet 22:30 - Forum.

Raiuno 06:30 - Unomattina in famiglia (jinkludi 07:00, 08:00 u 09:00 Tg 1) 10:05 - Rai Parlamento 10:55 - Aprirai 11:10 Unomattina storie vere 12:00 La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Mixitalia 14:40 - Le amiche del sabato 17:00 - Tg 1 17:15 - A Sua Immagine 17:45 Passaggio a Nord Ovest 18:50 L’eredità 20:00 - Tg 1 20:35 -

Affari tuoi Speciale anni 80 22:45 - Bianco e nero. Film 2007 00:30 - S’è fatta notte 01:10 - Tg 1 notte 01:25 - Cinematografo. Speciale Raidue 07:00 - Cartoons 09:00 - The Latest Buzz (TF) 09:25 - Grachi (TF) 10:15 - Sulla via di Damasco 10:50 - Aprirai 10:55 Rai Parlamento Territori 11:35 Mezzogiorno in famiglia 13:00 Tg 2 giorno 13:25 - Dribbling 13:45 - Pit Lane 15:00 - GP F1 Monaco 15:30 - Squadra Specialie Lipsia 16:20 - Squadra Speciale Stoccarda 17:05 Sereno variabile 18:00 - Tg2 flash 18:05 - Crazy Parade 18:35 - Sea Patrol (TF) 19:30 - Il clown (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 - Eurovision Song Contest 2012 00:15 - Tg 2 notizie 00:30 - Tg 2 dossier 01:15 - Tg 2 storie 01:55 - Tg 2 mizar. Raitre 07:00 - Wind at my Back 07:45 Rapsodia. Film ’54 09:40 Agente Pepper (TF) 10:30 - Tgr Bellitalia 11:00 - Tgr Prodotto Italia 11:30 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 12:00 - Tg 3 12:25 - Tgr il settimanale 12:55 - Tgr ambiente Italia 14:00 - TG regione 14:20 - Tg 3 14:45 - Tg 3 pixel 14:55 - Magazine Champions League 15:25 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 18:05 - TV Talk 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 - Blobl 20:15 - Tuttototò Il tuttofare. Film ’67 21:05 Agente 007 - Missione Goldfinger. Film ’64 23:05 - Tg 3 23:25 - 90˚ minuto Serie B 00:35 - Tg 3 01:00 - Tg 3 sabato notte 01:20 - ?ikli]mu: 95˚ Giro d’Italia 02:00 Ogni giorno è domenica. Film ’44.

Canale 5 08:00 - Tg 5 mattina 08:50 Loggione 10:30 - Stasera a casa di Alice. Film ’90 13:00 - Tg 5 13:40 - Belli dentro (sitcom) 14:20 - Ricordati di me. Film 2003 16:40 - Dramer - la strada per la vittoria. Film 2005 18:40 Il braccio e la mente 20:00 - Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 Billy Elliot. Film 2000 23:40 Nonsolomoda 00:10 - Tg 5 notte 00:40 - Striscia la notizia 01:10 I gioielli di Madame De. Film 2002. Rete 4 07:30 - Magnum PI (TF) 08:35 Vivere meglio 09:50 Carabinieri 4 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:50 - La signora in giallo (TF) 13:50 Forum 15:05 - Perry Mason (TF) 17:00 - Detective Monk (TF) 17:55 - Cibusincittà 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore 21:15 - The Mentalist (TF) 23:50 - Il mostro di Firenze (l-I parti) 02:00 - Tg 4. Italia 1 07:25 - Cartoons 10:55 - Fievel conquista il west. Film ’91 12:20 - Cartoons 12:25 - Studio aperto 13:40 - Cartoons 14:35 - Sydney White. Film 2007 16:45 -Avalon High. Film 2010 18:30 - Studio aperto 19:00 - Bau Boys 19:25 The Mask. Film ’94 21:10 - The mask 2. Film 2004 23:05 Austin Powers, il controspione. Film ’97 01:00 - Poker1mania 01:45 - Ciak speciale - Viaggio in paradiso. La 7 07:00 - Omnibus 07:30 - Tg La 7 10:00 - Bookstore 11:10 - La protesta del silenzio. Film ’87 13:30 - Tg La 7 14:05 - Atlantide - Storie di uomini e di mondi 16:10 - JAG - avvocati in divisa (TF) 18:00 - L’Ispettore Barnaby (TF) 20:00 - Tg La 7 20:30 - In onda 21:30 - Mondiali di calcio 1982: Italja v Ar;entina 23:20 Tg La 7 23:25 - Tg La 7 sport 23:30 - Il profumo della paura. Film 2006 01:25 - M.O.D.A.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - {in g[al Kollox 09:05 Kont taf? 09:15 - F News 09:30 - Favourite Cinema 10:00 Musbie[ g[al Ri;lejja 10:30 Belle Donne 12:00 - Kont taf? 12:15 - F News 12:30 Teleshopping 13:00 - Sibtkuntatt 16:00 - Boost (r) 18:15 - F News 18:30 – The Design Workshop 20:00 - Kont taf? 20:15 - F. News 21:00 - Entertain Me 23:15 - F. News Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 – 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 – 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 – 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 – Romantica 17:00 – Teleshopping 18:00 – Total Request (r) 20:00 - Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 11:10 - Cuore Contro Cuore (TF) 13:10 - Extreme Makeover Home Edition 14:00 - Dharma & Greg (sitcom) 14:25 - Giudice Amy (TF) 15:10 - Che trucco 16:00 Anna e i Cinque 18:00 Aquamarine. Film 2005 19:40 Cambio casa, cambio vita 20:25 - Extreme Makeover Home Edition 21:10 -Cenerentola per semprer. Film 2000 23:00 Charm School. BBC Entertainment 07:10 - 3rd & Bird 07:20 - Little Prairie Dogs 07:30 - Nina and the Neurons 07:45 - Spot’s Musical Adventures 07:50 - Me Too! 08:10 - The Roly Mo Show 08:25 - The Large Family 08:35 - Ray Mears Goes Walkabout 09:25 - One Foot in the Grave 09:55 - The Green Green Grass 10:20 - As Time Goes By 10:50 - Incredible Journeys with Steve Leonard 11:40 - Michael Palin’s New Europe 12:30 - Robin Hood 13:10 - One Foot in the Grave 13:40 - The Green Green Grass 14:10 - Casualty 15:00 EastEnders 17:00 - Michael Palin’s New Europe 17:55 New Tricks 18:45 - Robin Hood 19:30 - ’Allo, ’Allo! 20:00 Beautiful People 20:30 - Gavin and Stacey 21:00 - Elbow with

the BBC Concert Orchestra 22:00 - The World’s Toughest

Driving Tests 22:50 - Lead Balloon 23:20 - Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 23:50 - The Weakest Link. TCM 08:35 - Maverick 09:35 - The High Chaparral 10:40 - West of the Divide. Film ’34 11:45 Return of the Gunfighter. Film ’67 (U) 13:40 - Little Women. Film ’49 (U) 16:00 - The Hallelujah Trail. Film ’65 (U) 19:05 - A Farewell to Arms. Film ’57 (PG) 22:00 - Passenger 57. Film ’92 (15) 23:35 - Gremlins 2: The New Batch. Film ’90 (12). MGM Movies 07:35 - Comes a Horseman. Film ’78 (15) 09:35 - How to Beat the High Cost of Living. Film ’79 (PG) 11:20 - They Call Me Mister Tibbs! Film ’70 (15) 13:10 - The Pride and the Passion. Film ’57 (PG) 15:20 Eight Men Out. Film ’88 (PG) 17:20 - Radio Days. Film ’87 (PG) 18:50 - MGM’s Big Screen 19:10 - Brannigan. Film ’75 (15) 21:00 - The Horse Soldiers. Film ’59 (U) 23:00 - Rollerball. Film ’75 (15). Diva Universal 06:55 - Wolff’s Turf

07:50 Everything That Rises 09:34 L’Agnellino con le Trecce 09:49 - Backstage 09:55 - Una Su Tre 10:55 - Polizia, Femminile, Singolare: Violenza Sessuale 11:00 - JAG 13:00 - Lucky Day (12) 14:50 - Great Women 15:00 - Agatha Christie’s Marple 16:54 - La Prova 17:00 - Agatha Christie’s Poirot 18:53 - Great Women 19:05 - ER 21:00 JAG 23:00 - The Casebook of Sherlock Holmes. Discovery Channel 07:15 - Fifth Gear 08:10 - Mega Builders: Raising the Roof: Rio Stadium 09:05 - Mighty Ships: Jumbo Fairplayer 10:00 - Man Made Marvels China: Bird’s Nest Stadium 10:55 Deconstruction: Granite 11:25 Deconstruction: Structures 11:50 - Construction Intervention: Brooklyn Farmacy 12:45 Industrial Junkie: Explosives 13:15 - Industrial Junkie: Coal 13:40 - Extreme Engineering: Turkey’s Mammoth

Hydropowered Deriner Dam

14:35 - Mega Engineering: Dome Over Houston 15:30 - Huge Moves 16:25 - How It’s Made 16:55 - How Stuff’s Made 17:20 - Dealers 18:15 - Aircrash Confidential: The Boeing 737 Mystery 19:10 - Against the Elements 20:05 - How It’s Made 21:00 - Rebuilding Japan: The Seaweed Makers 21:30 - One Way Out: Bee Stung Brit 21:55 Ultimate Survival: Texas 22:50 Could You Survive?: Earthquake 23:45 - Rampage!: Road Rampage. Melita Movies 10:10 - Grown Ups 11:55 - Fat Albert 13:25 - The Bone Collector 15:22 - Hollywood Buzz 15:45 - Wall Street: Money Never Sleeps 17:55 Unnatural Causes 19:30 - The Client List 21:00 - Ice 01:00 Brooklyn's Finest. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - How I Met Your Mother 11:30 - Glee 12:15 Desperate Housewives 19:15 Hollywood Buzz 19:45 Amazing Race 20:30 - Chuck 21:15 - Game of Thrones 22:30 30 Rock 23:00 - Supernatural 23:45 - Fringe 00:30 - Mike & Molly 00:55 - True Blood. Biography Channel 07:00 - Joaquin Phoenix 08:00 Denzel Washington 09:00 Morgan Freeman 10:00 Joaquin Phoenix 11:00 - Denzel Washington 12:00 - Morgan Freeman. Billy the Exterminator: 13:00 - Bee Relocation 13:30 Rattlesnake Combat 14:00 - Bat Attack 14:30 - Attack of the 15Foot Snake. Pawn Stars: 15:00 Rick’s Bad Day 15:30 - Chum Goes AWOL 16:00 - Wheels 16:30 - Shocking Chum 17:00 Pezzed Off 17:30 - Rick’s Bad Day 18:00 - Chum Goes AWOL 18:30 - Wheels. Billy the Exterminator: 19:00 - Bee Relocation 19:30 - Rattlesnake Combat 20:00 - Bat Attack 20:30 - Attack of the 15-Foot Snake. 21:00 - Hardcore Pawn 22:00 - The Krays by Fred Dinenage 23:00 - Evil Up Close: Massacre in the Lakes.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 08:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 08:25 - See The Sea 08:30 - James the Cat 08:35 Fluffy Gardens 08:50 - James the Cat 08:55 - See The Sea 09:00 - My Animal Family 09:15 Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 - P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 - Bob the Builder 11:00 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 - Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 - Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 Fireman Sam 16:55 - Baby Antonio’s Circus 17:00 - Bob the Builder 18:00 - Slim Pig 18:10 Pingu 18:15 - Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon

07>00 08.00 08>30 09.30 11>30 12>00 12>30 13>30 14>00 14>05 15>00 15>05 18>00 18>10 19>10 19>15 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00

19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 Pingu 19:30 - Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 - The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 Gazoon 20:35 - Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 - Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 - Rubbadubbers 22:10 Oswald. Disney Channel 08:10 - Wizards of Waverly Place 08:35 - ANT Farm 09:00 - Austin and Ally 09:25 - Ratatouille (U) 11:10 - The Suite Life on Deck 11:25 - Have a Laugh 11:30 - Shake It Up 11:55 - Good Luck Charlie 12:20 - ANT Farm 12:45 - Austin and Ally 13:10 - Jessie 13:30 - Have a Laugh 13:35 Wizards of Waverly Place 15:15 - Good Luck Charlie 15:40 - The Suite Life on Deck 16:00 Aladdin and the King of Thieves (U) 17:20 - ANT Farm 17:45 - Wizards of Waverly Place 19:25 Jessie 19:50 - My Babysitter’s a Vampire 21:05 Good Luck Charlie 21:30 - Fish Hooks 21:40 Fish Hooks 21:55 - The Suite Life of Zack and Cody.

NET News RPM (r) Insiru Nafu Lil... (r) Teleshopping EGOV4U (r) Anali]i tal-A[bar (r) Teleshopping PQ NET News Sas-Sitta NET News (ikompli) Sas-Sitta NET News Crazebook Tlug[ tal-Lottu G[alik fl-Ewropa NET News Ordos Miss World Malta NET News Quadro (r) EGOV4U (r) NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - The Box

08:45 European Champ. Swimming 09:30 - European Champ. Swimming (live) 11:30 - WTA Brussels Ladies Open Tennis 12:45 - UCI World Tour Cycling 13:45 - UCI World Tour Cycling: Stage 20: Caldes Val di Sole: Passo dello Stelvio (live) 17:30 - European Champ. Swimming (live) 19:00 - WTA Brussels Ladies Open Tennis 19:45 - Game, Set and Mats 20:00 - Toulon International U#23 Football: Group Stage (live) 21:45 - Global Champions Tour Equestrian 23:00 - UCI World Tour Cycling. GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 26:

Newcastle Utd v Aston Villa 09:00 - Serie A: Rd 34: Chievo v Udinese 11:00 - F1: GP de Monaco, Monte Carlo: Practice 3 (live) 12:15 - PGA Madeira Islands Open: Highlights 13:15 FIFA Futbol Mundial 14:00 F1: GP de Monaco, Monte Carlo: Qual. (live) 16:00 - Aviva Premiership: F.: Harlequins v Leicester Tigers (live) 18:00 Barclays PL: Wk 34: Newcastle Utd v Liverpool 20:00 - Serie A: Rd 35: Udinese v Lazio 22:00 BMW PGA Champ.: Day 3 02:00 - Barclays PL: Wk 32: Newcastle Utd v Norwich City. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 08:00 - BMW PGA Champ.: Day 2 12:00 - Barclays PL: Wk 33: WBA v Newcastle Utd 14:00 PL World: Wk 41 14:30 - ATP 250 Series: Nice: F. (live) 17:30 - Serie A: Rd 36: Cesena v Udinese 19:30 - The Legends of Wimbledon: Bjorn Borg 20:45 Intern. Friendly: Norway v England (live) 22:45 - Roma Channel. GO Sports 3 15:00 - BMW PGA Champ.: Day 3 (live) 19:00 - Inter Channel. . Melita Sports 1 16:00 - Bundesliga: 1FC. Koln v 1FC. Nurnberg: dtd. 11.09.11 (r) 17:50 - Copa Libertadores: QF 2nd Leg: Universidad de Chile v Libertad (r) 20:00 - Copa Del Rey 2012F.: Barcelona v Athletic Bilbao (r). Copa Libertadores: 22:35 - QF 2nd Leg: Santos v Velez Sarsfield (r) 00:40 Highlights (r). 01:10 - npower

Champ.: Southampton v Leeds Utd: dtd 06.08.11. Malta Stars 08:00 - MFA Futsal League 2nd Div.: sportinmalta.com Melita AFC v Luqa St Andrews (r) 09:35 - Malta Rugby Football Union: Alligators v Kavallieri (r) 11:15 - BOV PL: Sliema v Marsaxlokk: dtd. 17.09.11 (r) 13:25 - 3 Pointer (r) 14:05 Football Nurseries (r) 14:45 MOC Olympic Special (r) 15:25 - 3 Pointer (r) 16:05 - BOV PL: Sliema v Marsaxlokk: dtd. 17.09.11 (r) 18:10 - Football Nurseries (r) 18:45 - Boxing: The Big Hit: dtd. 15.05.12 20:35 - U*BET FA Trophy: SF: Qormi v Valletta (r) 22:55 - MBA: Women's Supercupfinal: Luxol v McDonalds Depiro (r) 00:25 - 3 Pointer (r) 01:00 - Handball Cup: 2011: Kavallieri v Luxol (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Villarreal v Valencia: dtd. 08.01.12 (r) 09:50 - Bundesliga: 1FC. Koln v 1FC. Nurnberg: dtd. 11.09.11 (r) 11:45 - npower Champ.: Southampton v Leeds Utd: dtd 06.08.11 (r) 13:35 - La Liga: Español v Barcelona: dtd. 08.01.12 (r) 15:30 - Bundesliga: VFL Wolfsburg v FC. Schalke: dtd. 11.09.11 (r) 17:20 - La Liga: Villarreal v Valencia: dtd. 08.01.12 (r) 19:10 - npower Champ.: Southampton v Leeds Utd: dtd 06.08.11 (r) 21:00 Copa Del Rey 2012F.: Barcelona v Athletic Bilbao (r) 23:35 - La Liga: Español v Barcelona: dtd. 08.01.12 (r) 01:30 - Bundesliga: 1FC. Koln v 1FC. Nurnberg: dtd. 11.09.11 (r). Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV Bayern Munich TV 17:00 Barca TV 20:00 - Bayern Munich TV 23:00 - Barca TV. . All Stars 10:30 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: China (live) 11:40 2012 Elitloppet 12:20 - WWE: NXT (r) 13:15 - 2012 Elitloppet 18:35 - Cape Epic: 2012: South Africa: ep. 01 (r) 19:00 - WWE: Superstars 19:50 - 2012 UIPM Pentathlon: Women's F.: China (r) 20:55 - NBA Conference: SF Game 4: Miami @ Indiana (r) 23:00 - 2012 America's Cup: Venice: Day 4 (r) 01:05 - WWE: Superstars (r).


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

24 Festi minn Joe Chetcuti – joechetcuti@onvol.net

BIRKIRKARA

Il-festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Birkirkara F’Birkirkara qed issir ilfesta ta’ Sant’ Antnin. G[ada, jum il-festa, il-[in tal-quddies se jkun fis-6.30 a.m., fit-8 a.m., fid-9.30 a.m. u fil-11 a.m. Fis-6 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata solenni u se jmexxi Dun Karm Mercieca. Se jie[u sehem il-kor San Frangisk tal-knisja, immexxi mis Surmast Mro Clifford Cauchi.

Fis - 7 . 30 p . m . tibda [ier;a l - pur/issjoni bl istatwa ta ’ Sant ’ Antnin u se jmexxi wkoll Dun Karm Mercieca . Fid - d[ul tal pur/issjoni titkanta l - anti fona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika . ’ : Il-lejla lBanda Sant’ Antnin ta’ Birkirkara se tibda mar/ briju] u g[all-[abta tad-9.15 p.m. l-istess banda se tesegFesti ta

barra

wixxi programm mu]ikali li se jkun iddedikat lil Patri Tonio Mifsud OFM conv. Se jie[u sehem il-kor ta’ Santa Monica ta’ Birkirkara. G[ada fl-10.30 a.m. jibda mar/ briju] mill-Banda Sant’ Antnin u filg[axija se jkun hemm ]ew; baned mistiedna. Dawn huma l-Banda talG[aqda Mu]ikali Sant’ Elena u l-Banda Madonna talKarmnu tal-Fgura.

IL-MUNXAR, G{AWDEX

Il-festa tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna San Pawl Fil-Munxar, G[awdex, qed tkun i//elebrata il-festa tan-Nawfra;ju tal-Appostlu Missierna San Pawl. G[ada fid-9 a.m. tibda kon/elebrazzjoni pontifkali li se titmexxa minn Monsinjur Isqof Mario Grech. Fis-6.30 p.m. jibda lg[asar solenni mmexxi minn Monsinjur Salv Debrincat li hu il-Kan/ellier tal-Kurja, bis-sehem talorkestra u l-kor tal-

parro//a. Fis-7.30 p.m. tibda [ier;a l-pur/issjoni bl-istatwa ta’ San Pawl Nawfragu li titmexxa wkoll minn Monsinjur Salv Debrincat. Fid-d[ul lura fil-knisja titkanta l-antifona u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika. ’ : G[ada fis-7 p.m. il-Banda ?ittadina La Stella tal-Belt Victoria G[awdex tibda mar/ minn Triq it-Tempju Festi ta

barra

Megalitiku u jibqa sejjer sa quddiem il-Knisja. L-istess banda se ssellem lill-istatwa fil-[ru; tag[ha mill-knisja bl-Innu l-Kbir tas-Surmast Joe Vella fuq kliem ta’ Monsinjur :u]eppi Agius. Il-banda mbag[ad se tella’ programm mu]ikali fil-pjazza. Il-pur/issjoni se tkun akkumpanjata mill-Banda Mnarja tan-Nadur G[awdex.

IL-QRENDI

Attivitajiet spe/jali mis-So/jetà Mu]ikali Santa Marija tal-Qrendi Din is-sena hi sena spe/jali g[as-So/jetà Mu]ikali Santa Marija talQrendi min[abba l-fatt li se jitfakkru diversi anniversarji importanti bl-anniversarju prin/ipali ikun il-175 sena mill-wasla tal-istatwa talAssunta fir-ra[al talQrendi.

B[alissa l-kumitat taddirezzjoni tas-So/jetà Mu]ikali Santa Marija talQrendi g[addej b’diversi [idmiet biex jitfakkru kif jixraq dawn l-anniversarji. Fil-;img[at li ;ejjin lBanda Santa Marija talQrendi ta[t id-direzzjoni tas-surmast il-;did tag[ha

Mro Mario Testa se tirrekordja CD ta’ mar/i briju]i ;odda. Fil-;ranet li ;ejjin ukoll se jit[abbru iktar dettalji ta’ dawn l-avvenimenti li huma ppjanati b’u[ud minnhom qed isiru flimkien mal-Fratellanza tasSantissimu Sagrament u lKappillan.

VICTORIA, G[AWDEX

Kwaranturi Solenni Fil-Knisja ta’ Santu Wistin tal-Patrijiet Agostinjani fil-Belt Victoria qed ikunu /elebrati il-Kwaranturi Mqaddsa. Illum isSibt hu Jum is-Solennità tal-Kwaranturi. Fis-7.30 a.m. tibda quddiesa kantata u wara ssir espo]izzjoni solenni tul il-;urnata kollha. Fis-6 p.m. tibda quddiesa kon/elebrata solenni li tg[addi madwar it-toroq talknisja. Fid-d[ul lura fil-knisja jitkanta t-Te Deum u ssir /elebrazzjoni Ewkaristika.

I;ib id-Diploma FLCM fil-kompo]izzjoni Il-Kumitat ?entrali talKa]in tal-Banda San :or; ta’ Bormla jixtieq pubblikament jifra[ lis-Sur Etienne Spiteri li dan l-a[[ar ;ab idDiploma F.L.C.M. filkompo]izzjoni. Is-Sur Etienne Spiteri, li hu membru fl-istess kumitat, beda fl-Iskola tal-Mu]ika Johann Straus u kompla bl-

istudju tieg[u g[and is Surmast Mro Ray Sciberras li hu s-Surmast Direttur talBanda San :or;. Barra minn hekk Etienne Spiteri hu d-Direttur Mu]ikali tal-Banda Pompei ta’ Marsaxlokk kif ukoll Surmast tal-Youth Band tal-Banda ?ittadina King’s Own talBelt.

BORMLA

Il-festa ta’ Pentecoste B[ala parti mill - festa ta ’ Pentecoste f ’ Bormla , il - Banda San :or; se tie[u sehem fil - pur/issjoni sagramentali nhar it - Tlieta li ;ejjin 29 ta ’ Mejju . Wara l - quddiesa kon/ele brata fil - Knisja Kolle;;jata ta ’ Bormla , il - Banda San :or; se ddoqq innijiet ewkaristi/i wara :esù Sagramentat . Il-pur/issjoni tibda [ier;a mill-Knisja Kolle;;jata ta’ Marija Immakulata f’Bormla g[all-[abta tas-7 p.m. G[al din lokka]joni l-Banda San :or; ta’ Bormla se to[ro; CD ;dida ta’ dawn l-innijiet ewkaristi/i.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Passatemp 25 Mimdudin>1. Qala fid-da[la ta’ San Pawl il-Ba[ar (6) 4. Tarbija [elwa, smina smina, qisha wa[da, ng[idu (8) 9. Tad-da[k jew wie[ed li jda[[ak (6) 10. Jinbieg[ inkaljat u nej ukoll (8) 12. Keffa dejqa mad-dawra taddublett ta’ mara (4) 13. Dabbar rasek! (5) 14. Fil-log[ob tal-bo//i, din hi lbo//a ]-]g[ira nett (4) 17. Du[[an ifu[ u jfewwa[ f’/erimonja tal-Knisja (6) 18. u 20. Fuq il-bastiment (6) 20. Ara 18 21. Ifissru bews fl-ittri talma[bubin (6) 27. Li g[andu medda ;mielha (4) 28. Benedizzjoni (5) 29. Xi [add hekk idejqek, daqs id-dubbien (4) 32. Bejn qam[et il-lewn u ismar [amrani (8) 33. Sustanza ta’ [sara g[all;isem u li tikka;una l-mewt (6) 34. Slaten matul ir-renji li jkollhom (8) 35. Kattoli/i (6) Weqfin>1. Parassiti li jidhru biss ta[t mikroskopju (7) 2. Li ma fihx ta[bil ir-ras, [afif u fa/li biex jin[ade(8) 3. G[andu l-;id tad-dinja (4) 5. Maltempata kbira ta’ ri[ u xita qliel (6) 6. Pro;ett, idea ta’ x’g[andu jsir jekk jinqala’ xi [a;a (4) 7. }ew; tu]]ani u nofs (6) 8. Lampa hekk, i;;ib [afna flus f’irkant (6) 11. u 26. Ma tilg[abx biljard ming[ajrha (6) 15. Vapur jix[etha l-ba[ar biex isor;i (5) 16. Bihom nitg[allqu u bihom insalvaw! (5) 19. Ta l-[elsien lil xi [add minn jasar (8) 22. Illum tag[fas wa[da u kollox isir wa[du (7) 23. :ieb f’mo[[u dak li kien nesa (6) 24. Ma jafx x’inhu jg[id jew jag[mel (6) 25. Kif jispi//a kummer/jant li jkun g[amel bankarotta (6) 26. Ara 11 30. Jekk bisestili, jkun fiha jum i]jed (4) 31. Log[ba bi tliet numri g[and tal-lottu (4) Soluzzjoni tat-Tisliba li dehret is-Sibt li g[adda Mimdudin>- 1. Fixkla; 4. Skappajt; 9. Ammont; 10. Komplott; 12. Xrar; 13. Pizza; 14. Vjal; 17. Unjoni; 18. u 20. Blokka; 21. A;enti; 27. Ajru; 28. Attiv; 29. Bews; 32. Kunserva; 33. Na[taf; 34. Katalett; 35. Sparli. Weqfin>- 1. Fraxxnu; 2. Xampanja; 3. Lina; 5. Krozzi; 6. Pipa; 7. Avorju; 8. Totali; 11. u 26. Sittin; 15. Uniku; 16. Ple;;; 19. Inventur; 22. Issaffi; 23. Ma[kuk; 24. :ranet; 25. Stivat; 30. Dell; 31. Tapp.

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

23

21

24

25

27

22

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Irba[ sett tal-platti ming[and JB Stores

Tisliba bin-Numri

In-numru 2010, li mhux inklu] fil-lista ta’ numri b’erba’ figuri, jinsab imni]]el fejn suppost f’din il-gradilja biex jg[inkom issibu fejn iridu ji;u mni]]la n-numri l-o[ra kollha li g[andkom f’dawn il-[ames listi.

Indirizzaw is-soluzzjoni tag[kom hekk: Tisliba JB Stores, ‘In-Nazzjon’, Stamperija Indipendenza, Triq Herbert Ganado, TalPietà PTA 1450, u g[andkom ]mien sa nhar is-Sibt li ;ej. Ir-rebbie[#a jit[abbar [mistax o[ra. Ir-rebbie[#a jkun mitlub iwie;eb mistoqsija [afifa fuq it-telefon, g[alhekk massoluzzjoni tat-Tisliba tinsewx tni]]lu n-numru tattelefon tag[kom. L-a[[ar premju ntreba[ minn Esther Debono, 88, ‘Mohawk’, Triq Ponsonby, il-Mosta MST4033.

Soluzzjoni ta’ tisliba bin-numri


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

26 Klassifikati PROPRJETÀ

Il-G]ira

PENTHOUSE bi tliet kmamar tas-sodda u flats b’]ew; kmamar tas-sodda, dirett ming[and is-sid. ?emplu 21333212 jew 99498770.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

larija quddiem u wara u parti mill-bejt bil-washroom. €110,000 (Lm47,000) ?emplu 79990798.

G{ALL-BEJG{ JEW TPARTIT

Remissa

BI tliet stalel, post ideali lMarsa vi/in il-korsa livell mat-triq g[all-bejg[ jew tpartit ma’ proprjetà. ?emplu 79259744.

G{AT-TWELLIJA

Il-Qrendi

IRONMONGERY jew petshop bi klijentela tajba. Luniku [anut ta’ dan it-tip filQrendi. ?emplu 79936692.

FLAT bi tliet kmamar tassodda, wa[da b’ensuite, bilveduta minn wara u minn quddiem, terrazzin lest minn kollox ta’ kwalità tajba. Prezz €112,000 (Lm48,000). ?emplu 79441869.

L-Imsida

Marsaxlokk

GROCER 40 pied x 11.5-il pied u 17 g[oli. Post /entrali u spazju]. Rigal €12,000 u kera €250 fix-xahar (stokk jekk trid). Titilfuhx. ?emplu 77#99449931.

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

{ANUT tajjeb g[al kull negozju. ?emplu 99898254.

G{ALL-KIRI

{a]-}abbar

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

VETTURI

Santa Venera

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

FLAT l-ewwel sular finished u furnished. Tliet kmamar tas-sodda wa[da ensuite, gal-

Range Rover

AVVI}I

G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos, e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Restawr

RESTAWRATUR Taljan jag[mel restawr professjonali fuq g[amara antika ta’ kull stil u epoka bi French polish finishing. Aktar minn 20 sena esperjenza fl-Italja u f’Malta. ?emplu 99420424 jew 21578866.

Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

Trasport bejn l-Ingilterra u Malta

GANGA Transport Services, Triq Wied il-G[ajn, {a]}abbar }BR2703. Is-soluzzjoni tieg[ek g[al ;arr ta’ karozzi bejn l-Ingilterra u Malta. Store fl-Ingilterra. ?emplu 21803271 jew 99153153.

G{ALL-BEJG{

G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3 Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna: min-na[a talBarrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoices, posters u brochures bil-kulur, e//. u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Lott brieret

KOLLEZZJONI ta’ aktar minn 80 beritta bir-reklam – €60 kollha jew €1 l-wa[da. ?emplu 21242180.

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet talinjam, tapit kbir a[dar bilkannella, monitor tal-kompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[all-kbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

JIN{TIE:U

Mastrudaxxa

BL-esperjenza. ?emplu Casaform 79447266.

Salesperson

IL-kumpanija Starfruit Ltd. Li hi involuta f’importazzjoni ta’ frott frisk, tixtieq timpjega persuna responsabbli u ener;etika full-time biex tbig[ u tag[mel deliveries tax-xog[ol bil-vann talkumpanija. Dawk interessati li g[andhom bejn l-20 u l-40 sena huma mitluba ji;u f’dan l-indirizz: Starfruit Ltd. 7, Triq il-:ibjun, {’Attard. Ji;u ppreferuti dawk li g[andhom esperjenza.


Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

27

Clayton Camilleri fuq Mutur KTM, Champion tal-Motocross ta’ dan l-ista;un

Christian Galea fuq Fiat Ritmo, Champion tal-Autocross ta’ dan l-ista;un

ASM

Galea u Camilleri inkurunati champions

Fi tmiem il-;img[a ;ew fi tmiemhom il-kampjonati ASM. Kemm il-kampjonat tal-Autocross u dak talMotocross ;ew de/i]i proprju f’din l-a[[ar ti;rija. Il-kampjonati tat-Trials Klassi A u B se jintemmu llum. L-attività bidet bil-briefing g[as-sewwieqa u l-ewwel ti;rija kienet dik talMotocross. Carmel Borg kellu [ru; mill-aqwa, li flimkien ma’ Clayton Camilleri millbidu bnew vanta;; notevoli. Dawn kienu segwiti milla[wa Paul u Chris Muscat fuq Muturi KTM. Mill-bidu deher li kien hemm element qawwi ta’ kompetizzjoni qawwija f’din il-Klassi ‘A’. I]da, ftit wara nofs it-ti;rija Camilleri kellu jnaqqas il-velo/ità min[abba [sara fil-mutur. Borg reba[ itti;rija u dan kien segwit Paul Muscat u Edward Ciantar fuq Kawasaki rispettivament. Fit-tieni heats Camilleri kellu bidu tajjeb fuq Borg u Paul Muscat i]da f’[in minnhom Borg waqa’ u /eda

postu g[al Chris Muscat fuq KTM i]da Borg re;a’ [a postu fl-ewwel post ftit dawriet wara. Ftit wara waqa’ Camilleri u i]jed tard kien hemm waqg[a o[ra minn Camilleri u Paul Muscat i]da minkejja li Borg reba[ it-tieni ti;rija, Paul Muscat u Clayton Camilleri da[lu fit-tieni u t-tielet post rispettivament. Fit-tielet ti;rija, li kienet ferm kumbattuta, Paul Muscat kien g[al [in twil fl-ewwel post hekk kif iddefenda dan lewwel post kwa]i tul it-ti;rija kollha ta’ madwar 12-il minuta. I]da proprju fl-a[[ar dawra ftit metri qabel it-tmiem Paul Muscat waqa’ u Borg reba[, u kien segwit minn Camilleri u Paul Muscat fit-tielet post rispettivament. Fil-Klassi B James Zahra, li reba[ tnejn mit-tliet heats tal;urnata, ma ;abx punti bi]]ejjed biex jisfida lil Turu Micallef. Zahra, li reba[ matul il-;urnata, kien segwit minn Turu Micallef u Hughston Ciantar, it-tnejn fuq

Honda. Issa li ;ie fi tmiemu lKampjonat tal-Motocross, Clayton Camilleri reba[ ittitlu ta’ Champion fuq KTM b’182 punt u Carmel Borg spi//a Runner-Up fuq Suzuki RMZ b’171 punt. Fit-tielet post spi//a Paul Muscat fuq KTM li ;ab 157 punt. Turu Micallef, fuq Honda, reba[ il-Klassi B b’166 punt u dan kien segwit millG[awdxi Charles Borg fuq Honda b’127 punt waqt li James Zahra reba[ it-tielet post b’122 punt fuq Yamaha. It-ti;rijiet Autocross kollha kienu meqjusin i]da [add ma reba[ it-tigrijiet kollha tal;urnata. Il-Finalisti tal-Klassi A kienu Christian Galea fuq Fiat Ritmo, Patrick Cassar, Manuel Muscat u Matthew Grech kollha fuq Opel Corsa, Melo Zammit fuq Escort Mk 3 u Josef Grech fuq Fiesta Mk 3. F’din il-finali kien hemm bidu tajjeb [afna ta’ Cassar u Galea li fi ftit sekondi [adu lewwel ]ew; postijiet waqt li

kienu segwiti minn Muscat li kellu taqtig[a ma’ Zammit g[at-tielet po]izzjoni. I]da b’foul minn Zammit fuq Muscat, dan spi//a jirtira min[abba [sara u r-referee kellu jissospendi lil Zammit milli jkompli t-ti;rija. Kien hawn meta da[lu fix-xena Josef Grech u Matthew Grech li baqg[u f’din il-po]izzjoni sa tmiem it-ti;rija. Fil-bidu tal-Klassi B kien hemm Keith u Matthew Borg fuq Nova u Mario Scicluna fuq Opel Corsa. Paul Zammit fuq Fiesta, Josef Abela fuq Opel Nova u Ryan Scerri fuq Fiesta. Kellhom bidu tajjeb [afna Matthew Borg u Josef Abela flimkien ma’ Mario Scicluna li kellu jirtira fir-raba’ dawra min[abba [sara fil-magna. Borg [a post Scicluna u quddiem Abela u Keith. Keith ]ied il-pressjoni fuq Abela u fil-fatt spi//a biex qab]u. Keith kompla j]id il-pressjoni fuq Matthew u qab]u wkoll. Wara madwar ]ew; dawriet o[ra t-ti;rija spi//at bil-

ku;ini Keith u Matthew Borg fl-ewwel postijiet. Fit-tielet u r-raba’ post spi//aw Josef Abela u Ryan Scerri. Il-Kampjonat Autocross Klassi A ntreba[ minn Christian Galea fuq Fiat Ritmo b’90 punt preparata minn Zanu Racing Team. Leks champion Patrick Cassar spi//a runner-up b’89 punt fuq Opel Corsa preparata minn Tony Engineering Works. Il-Klassi B intreb[et minn Matthew Borg b’55 punt fuq Vauxhall Nova ta’ ?iskuGaga team segwit minn Mario Scicluna (46 punt) fuq Opel Corsa ta’ Joe Catania Ginger Racing. Illum se ssir l-a[[ar kompetizzjoni tat-Trials Bikers filkorsa tal-ASM f’Ta Qali. Din l-attività mistennija tibda fl-4 p.m. fejn ukoll ji;i dikjarat rebbie[ tal-Kampjonat ASM Trials kemm tal-Klassi A u B. Dan il-kampjonat qed isir wara waqfa ta’ 10 snin i]da issa qed issir nursery g[addilettanti tal-muturi Trials.

TENNIS

GasanMamo jappo;;ja t-Tennis 10s Festival L-ewwel Tennis 10s Festival sar dan l-a[[ar filMarsa Sports Club blappo;; ta’ GasanMamo Insurance. Tennis 10s hi dixxiplina li tag[ti struttura soda g[all-i]vilupp ta’ plejers ta[t l-10 snin, fi tliet stadji u kategoriji differenti, A[mar, Oran;jo u A[dar. Ilfestival tat-Tennis 10s g[andu s-slogan “I]g[ar, inqas mg[a;;el u aktar fa/li” bl-g[an li jimplimenta ver]joni tal-log[ba tat-tennis

fi tliet stadji ma[luqin apposta g[al plejers ]g[ar. It-Tennis 10s Festival intlag[ab fi tmien courts u inkluda lil dawk it-tfal li di;à jilag[bu fil-kategoriji tal-A[dar u l-Oran;jo. I]]ew; kategoriji adottaw format ta’ round robin u dawk li ji;u fl-ewwel po]izzjonijiet f’kull kategorija jikkwalifikaw g[an-Knock-Out. Il-kategorija Oran;jo ntlag[abet bil-[in waqt li lkategorija l-{adra

ntlag[abet b[ala mini set. Kien hemm 32 plejer f’kull kategorija. “A[na nqisu l-isport b[ala parti importanti [afna fil[ajja ta’ kuljum tat-tfal,” qal Julian J. Mamo, li hu Direttur ta’ GasanMamo. “Sodisfatti [afna bis-su//ess ta’ dan il-festival li g[andu l-potenzjal li jibda jsir kull sena. Nixtiequ li l-kontribut tag[na jkompli jippromwovi l-log[ba tat-tennis ma’ aktar u aktar tfal f’Malta.”

Wie[ed mill-parte/ipanti waqt it-Tennis 10s Festival li sar dan l-a[[ar


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

28 Sport

KARATE

Seminar tal-karate f’Malta

U[ud mill-parte/ipanti waqt il-Manifestazzjoni Sportiva tal-KMS Skolasport ta’ sena ilu

Tintemm sena skolastika o[ra tal-KMS Skolasport Is-sena skolastika 2011-12 tal-KMS Skolasport, sponsorjata minn Kellogg’s, se tintemm bil-Manifestazzjoni Sportiva Annwali. Din is-serata mimlija attivitajiet u divertiment g[all-familja kollha se tkun wirja ta’ talenti sportivi mit-tfal li tg[allmu matul is-sena skolastika. Organizzata mill-Kunsill Malti g[all-Isport (KMS), ilManifestazzjoni Sportiva Annwali se ssir il-:img[a, l1 ta’ :unju, mis-7 p.m. sad8.45 p.m. fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera. Ilparte/ipanti kollha ta’ Skolasport, flimkien malfamilja u l-[bieb tag[hom

huma mistiedna jattendu din is-serata. Id-d[ul hu b’xejn. Din is-sena lManifestazzjoni Sportiva se toffri programm kemxejn differenti. Dan g[aliex il-gruppi tat-tfal mid-diversi Kumplessi Sportivi tal-KMS se jippre]entaw wirja ta’ sport, ]fin u moviment. G[at-tielet sena konsekuttiva, il-KMS Skolasport se tippre]enta lAnnabelle Vassallo Award lill-kow/ li wera l-iktar impenn fil-[idma tieg[u matul is-sena. Is-serata se tkun ippre]entata mill-persona;; popolari Joe Tanti. Ir-rappre]entanti ta’ Malta fil-Eurovision Song

Contest, Kurt Calleja u lgrupp tieg[u, se jkunu l-mistednin spe/jali matul is-serata. B[ala parti mill-impenn biex tippromwovi stil ta’ [ajja b’sa[[tu permezz ta’ e]er/izzju fi]iku u ikel tajjeb g[as-sa[[a fost il-komunità Maltija, Kellogg’s ilha tisponsorja l-programm ta’ KMS Skolasport u l-Manifestazzjoni Sportiva Annwali g[al dawn l-a[[ar 12-il sena. Dawk il-;enituri li jattendu l-attività se jkunu jistg[u jid[lu fi/-/ans li jirb[u wie[ed minn tliet premjijiet grazzi g[all-Kellogg’s. Dawn jinkludu mountain bike u log[ob tal-Wii.

Il-Federazzjoni tal-Karate f’Malta (MKF) fi tmiem il;img[a se tospita seminar internazzjonali fil-Lukanda Coastline, is-Salina. Dan isseminar li se jittratta kif wie[ed jipprote;i lilu nnifsu (CSP) se jsir f’jumejn, illum is-Sibt 26 ta’ Mejju u g[ada l-{add, 27 ta’ Mejju. Imexxi dan is-seminar ilfundatur tas-CSP, Al Peasland. Dan tal-a[[ar se jitkellem dwar it-teknika ta] kif wie[ed g[andu jiddefendi lilu nnifsu.

Il-pubbliku ;enerali hu mistieden jattendi g[al dan is-seminar. Is-sessjonijiet g[at-tfal se jsiru llum mis-2 p.m. sat-3 p.m. u g[ada mid9 a.m. sal-10 a.m. Is-sessjonijiet g[all-adulti se jsiru llum mit-3.30 p.m. sas-6.30 p.m. u g[ada mill10.30 a.m. sas-1.30 p.m. Kull min hu interessat g[andu jikkuntattja lillmembru tal-MKF, Sensei James Galea, fuq 99082404 jew jibg[at email fuq hikari@onvol.net.

MFA

Tournament trijangulari g[all-karità Nhar it-Tnejn li ;ej se jsir tournament trijangulari bejn limpjegati tal-MFA, l-impjegati tal-BOV, ;urnalisti sportivi u Membri Parlamentari. Dan se jsir fl-Istadium Nazzjonali f’Ta’ Qali mis-6 p.m. ’l quddiem. Il-qlig[ kollu minn dan it-tournament se jmur g[all-Fondazzjoni Puttinu Cares. Waqt dan it-tournament se jkun hemm ukoll spettaklu mill-kantanti Tiziana u Claudia Faniello flimkien mal-grupp mu]ikali Airport Impressions. L-ewwel partita tibda fis6.30 p.m. u tkun dik bejn l-

impjegati tal-BOV u l-MFA. Fis-7.30 p.m. t-tellief ta’ dan il-konfront jilg[ab mal-;urnalisti sportivi u l-Membri Parlamentari. L-a[[ar konfront ikun bejn ir-rebbie[ talewwel partita u l-;urnalisti sportivi u l-Membri Parlamentari. Ma’ dawn ittimijiet se jilag[bu xi guest players attwali mill-kampjonat Premier u uffi/jali og[lja talMFA u l-BOV. Bejn partita u o[ra se ssir ukoll penalty shoot out g[attfal tan-nurseries lokali kontra l-goalkeepers Mario Muscat u Saviour Darmanin.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Sport 29 TENNIS - OPEN FRAN?I}

G[ada jibda t-tieni Grand Slam tas-sena

G[ada fi Franza jing[ata bidu g[at-tieni Grand Slam tas-sena, l-Open Fran/i], wie[ed mill-erba’ Grand Slams li jsiru matul is-sena. Rafael Nadal se jkun qed jiddefendi t-titlu tal-ir;iel filwaqt li Li Na se tkun qed tiddefendi t-titlu tan-nisa.

Nadal u Djokovic favoriti Bla dubju l-akbar theddida g[all-Ispanjol Nadal se tkun min-na[a tas-Serb Novak

Djokovic li se jkun qed jipprova jil[aq rekord. Jekk Djokovic jirba[ dan il-Grand Slam isir l-ewwel tennista maskili li reba[ lerba’ Grand Slams f’daqqa. Biex jag[mel dan irid jeg[leb lil Nadal li hu mag[ruf g[allqawwa li g[andu meta jilg[ab fuq it-tafal. Ftit tal-jiem ilu Nadal g[eleb lil Djokovic filMasters ta’ Ruma u wie[ed irid jara x’se tkun ir-reazzjoni ta’ Djokovic ladarba jkun qed jikkompeti fi Franza. Dan lOpen jintemm fl-10 ta’ :unju. Djokovic b[alissa g[andu f’idejh it-titli tal-Open Awstraljan, it-tiltu ta’ Wimbledon, u dak tal-US Open. Min-na[a tieg[u Nadal se jkun qed jipprova jirba[ is-seba’ Open Fran/i] filkarriera glorju]a tieg[u biex b’hekk jaqbe] lil-le;;endarju Bjorn Borg fil-lista tal-aktar tennisti li qatt reb[u dan ittitlu f’Pari;i. Sena ilu Djokovic kien pass ‘il bog[od milli jirba[ dan it-titlu meta ;ie eliminat mis-semifinali kontra l-

I]vizzeru Roger Federer. Dan tal-a[[ar tilef kontra Nadal fil-finali. Jidher li Djokovic din iddarba g[andu aktar probabbiltà li jasal sal-finali min[abba li Federer mhux qieg[ed fl-istess forma ta’ sena ilu filwaqt li Murray qed jilg[ab b’injury f’dahru li sa[anistra tista’ ttellfu /-/ans li jilg[ab fl-Open ta’ Wimbledon u anke flOlimpjadi. “Se nag[mel minn kollox biex nirba[ erba’ titli konsekuttivi u qed in[ejji bla[jar mod,” qal Djokovic wara li tilef kontra Nadal f’Ruma. “L-Open Fran/i] hu luniku Open li jien qatt ma wasalt sal-finali tieg[u u dan juri kemm hu diffi/li biex tirba[ dan it-titlu. Madankollu, jien ninsab fidu/ju] li din id-darba xxorti se tid[akli,” kompla Djokovic. Jekk Djokovic jirba[ dan it-titlu jil[aq ir-rekord talAwstraljan Rod Laver u lAmerikan Don Budger li reb[u l-erba’ titli f’daqqa. Jekk Nadal jirba[ dan it-titlu jista’ jibda jitqies b[ala laqwa tennist fl-istorja ta’ dan l-isport fuq it-tafal. Wara li Nadal g[eleb lil Federer fil-finali ta’ sena ilu dan ma re;ax reba[ titlu ie[or u kien biss xahar ilu f’Monaco meta dan reba[ lewwel tournament. Kienu [afna li kkritikaw lil dan ittennista u qalu li m’g[adux dak li kien. Dan hu l-aqwa /ans biex isikket lil dawk li kkritikawh u fl-istess [in

ikompli j]id mal-lista kbira ta’ unuri li g[andu mnaqqxa ta[t ismu. Wara li reba[ f’Monaco, Nadal kompla jibbrilla f’Bar/ellona u jidher li jinsab f’forma mill-aqwa ftit jiem qabel dan il-Grand Slam. Il-fatt li Nadal g[eleb lillakbar rivali tieg[u, Djokovic, kemm f’Monte Carlo kif ukoll f’Ruma ]gur li jimlieh b’kura;;. “Psikolo;ikament ir-reb[iet fuq Djokovic huma importanti aktar mit-titli nfushon g[ax il-veru titlu li jg[odd hu l-Open Fran/i],” qal Nadal. “Fuq it-tafal er;ajt kont tajjeb u qed i[ossni tajjeb [afna,” kompla l-Ispanjol. Bla dubju dawk kollha li jsegwu dan l-isport qed jittamaw li jaraw repetizzjoni tal-finali tal-Open Awstraljan bejn dawn i]-]ew; ;ganti li kienet damet madwar sitt sig[at biex kien de/i] irrebbie[. Madankollu, hemm g[add ta’ tennisti li jistg[u jkunu ostaklu delikat kemm g[al Djokovic kif ukoll g[al Nadal.

L-I]vizzeru Roger Fereder hu wie[ed li dejjem joffri sfida, spe/ajlment min[abba l-esperjenza li g[andu filwaqt li l-Brittaniku Andy Murray, li sena ilu wasal sassemifinali ta’ din ilkompetizzjoni jista’ jwettaq sorpri]a. O[rajn li huma lesti biex juru x’jafu huma Richard Gasquet li se jkun qed jilg[ab f’pajji]u u l-Ar;entin Juan Martin Del Potro li jrid ikompli jibni fuq il-wirjiet tajbin li kellu f’Estoril u Madrid. Sharapova u Williams jibdew favoriti Ir-Russa Maria Sharpova u l-Amerikana Serena Williams jibdew b[ala l-favoriti li jirb[u dan it-titlu li sena ilu ntreba[ mill-:appuni]a Li Na. Fil-jiem li g[addew Sharapova reb[et ittournament tal-Masters ta’ Ruma f’finali li kellha tkun posposta min[abba x-xita.

Sharapova g[elbet lil Li Na filwaqt li ftit tal-;img[at qabel din reb[et kontra ttennista numru wie[ed fiddinja, Victoria Azarenka. L-unika tennista li kellha ssetg[a twaqqaf lil Sharapova kienet prorprju Serena Williams li reb[itilha f’Madrid fuq it-tafal blu. Williams, li reb[et total ta’ 13-il Grand Slam, matul dawn l-a[[ar snin we;;g[et kemm-il darba i]da dejjem irnexxielha tirkupra. F’Ruma, Williams irtirat mit-tournament biex b’hekk til[aq tirkupra sew g[al dan il-Grand Slam. Hi se tkun

FORMULA 1

OLIMPJADI

McLaren joffru kuntratt lil Hamilton

“F’Londra se jinkisru r-rekords”

McLaren huma lest biex joffru lissewwieq tag[hom, Leis Hamilton, kuntratt ;did li jiswa madwar 60 miljun lira sterlina. B[alissa Hamilton g[andu salarju ta’ 15-il miljun lira sterlina fis-sena u dan ilkuntratt jintemm fi tmiem dan lista;un. McLaren issa qed joffrulu kuntratt li jorbtu ma’ dan il-klabb sal-2017. Filwaqt li d-diri;enti ta’ McLaren huma [erqana biex jibdew jitkellmu mas-sewwieq Ingli], Hamilton qed i[alli ]-]mien jg[addi biex jara x’offerti g[andu ming[and timijiet o[ra. Jidher li d-diskussjonijiet bejn leks champion u McLaren se jibdew f’Lulju u sa dakinhar Hamilton se jkun jaf jekk McLaren hux se jipprovdulu karozza li biha, sta;un ie[or, ikun kapa/i jissielet g[at-titlu. Din is-sena Hamilton sejjer tajjeb u jidher li r-relazzjonijiet bejn dawn it-tnejn huma tajbin g[alkemm xi ]balji tal-mekkaniks tellfuh diversi punti u anke pole positions.

L-isprinter Usain Bolt stqarr li jemmen li waqt lOlimpjadi ta’ Londra li se jibdew fis-27 ta’ Lulju li ;ej, se jinkisru diversi rekords. Bolt innifsu se jkun qed jipprova jwaqqaf rekord mondjali u jtejjeb il-[in li kien g[amel hu stess waqt lOlimpjadi tal-2008 f’Beijing. Hu kien g[amel [in ta’ 9.58 sekondi fil-100m u qed jipprova jikser dan ir-rekord stess. “Jekk inkun fil-forma tajba [add mhu se jirba[li. L-importanti hu li nibda tajjeb g[ax jien inbati flewwel fa]i tat-tellieqa,” spjega Bolt. Il-manager ta’ Bolt kien qal li qed jib]a’ li t-temp mhux se jippermetti lill-atleti biex iwaqqfu r-rekords i]da Bolt qal li jemmen li aktar ma

jg[addi ]mien l-atleti qed jipperfezzjonaw it-teknika ta’ kif ji;ru u dan iwassal biex itejbu l-[inijiet tag[hom. Intant, l-Ingli] Dwain Chambers qal li hu e//itat biex jisfida lil Bolt. Chambers kien skonta sospensjoni wara li nstab po]ittiv li g[amel u]u minn sustanzi projbiti. Minkejja li L-BOA ma riditx li Chambers ikun parti mit-tim Ingli] Chambers reba[ ka] grazzi g[as-CAS u issa jittama li joffri sfida denja li/-champion Olimpiku. “Meta ttellaq kontra Bolt bla ma trid tag[mel ilmassimu tieg[ek. Se nag[mel minn kollox biex nisfidah blaqwa mod g[alkemm naf li m’hawn [add aqwa minnu,” qal Chambers.

L-isprinter Usain Bolt

;ejja minn 17-il reb[a konsekuttiva u ]gur li se tibda b[ala favorita. Sharapova trid turi li hi kapa/i tirba[ anke fuq it-tafal u jekk tirba[ fi Franza din tkun l-ewwel darba filkarriera tag[ha li tirba[ lOpen Fran/i]. Sena ilu, Sharapova, li wkoll kienet qed titqies b[ala favorita, kienet waset sassemifinali i]da sfat eliminata. “Jien tjibt [afna fuq it-tafal u rrid inkun pa/enzju]a u nemmen li fl-a[[ar se nirba[ dan il-Grand Slam,” qalet Sharapova hekk kif g[elbet li Li Na fuq it-tafal ta’ Ruma. Williams se tkun qed tilg[ab fl-aktar Grand Slam li tie[u gost tipparte/ipa fih, meta wie[ed iqis li hi g[andha rekord ta’ tmien reb[iet minn g[axar partiti kontra Sharapova wie[ed jista’ jg[id li finali bejn dawn it-tnejn g[andha /ans kbir li tintreba[ minn Williams. Theddida g[al dawn i]]ew; favoriti se tkun irrebbie[a tal-Open Awstraljan ta’ Jannar li g[adda, Azarenka, li aktar ma jg[addi ]mien aktar qed tkompli timmatura fil-log[ob tag[ha. It-tennista mill-Belarus li irtirat mit-tournament f’Ruma min[abba w;ig[ fi spallitha, uriet li kapa/i tilg[ab fuq ittafal, spe/jalment bil-wirjiet tag[ha f’Madrid u Stuttgart. Li Na, li sena ilu saret lewwel tennista mill-Asja li qatt reb[at dan it-tournament ma re;g[etx reb[et Grand Slam ie[or minn dakinhar u tkun sorpri]a kbira jekk din tirrepeti s-su//ess tal-2011.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

30 Sport

Martinez aktar vi/in ta’ Liverpool

Il-kow/ ta’ Wigan, Roberto Martinez li hu vi/in ta’ Liverpool

Liverpool jinsabu aktar vi/in li ja[tru lill-kow/ ta’ Wigan, Roberto Martinez b[ala l-kow/ il-;did tag[hom li jkun qed jie[u post Kenny Dalglish li tke//a ;img[a ilu. Martinez tkellem ma’ John W Henry f’Miami u jidher li dawn ftehmu dwar il-kuntratt. Minbarra Liverpool, anke Aston Villa jinsabu interessati f’Martinez. Wigan wissew lil Liverpool li biex ja[tru lil Martinez iridu j[allsu kumpens ta’ tliet miljun lira sterlina. “Jekk nitilfu lil Martinez na[tru kow/ malewwel biex b’hekk dan ikun jista’ j[ejji sew g[all-ista;un li ;ej. Nixtieq li Martinez jibqa’ mag[na i]da jekk jitlaq ikollna na//etawha,” qal ilPresident ta’ Wigan. BRENO – Skont rapporti fil-;urnali :ermani]i, Lazio akkwistaw lil Breno ta’ Bayern Munich. Madankollu, id-Direttur Sportiv ta’ Lazio, Tare /a[ad li Lazio akkwistaw lid-difensur Bra]iljan. Fl-istess waqt qal li Ederson ta’ Lyon hu vi/in tal-klabb. CAPELLO – Skont rapporti fil-;urnali Ingli]i Fabio Capello irrifjuta li jin[atar b[ala kow/ ta’ Liverpool min[abba li qed jittama li jmexxi lil Chelsea. Capello, li fix-xhur li g[addew irtira minn kow/

nazzjonali tal-Ingilterra jixtieq imexxi li/-Champions Ewropej. Is-sid ta’ Chelsea, Roman Abramovich jixtieq kow/ b’esperjenza kbira biex jibni tim ie[or li jkun kapa/i jirrepeti s-su//ess li Chelsea kisbu ;img[a ilu. DI VAIO – L-eks captain ta’ Bologna, Marcio Di Vaio ing[aqad mat-tim Kandi] ta’ Montral Impact. “Lillpartitarji konna ilna ng[idulhom li se n;ibu player kbir u fl-a[[ar wasal. Lesperjenza li g[andu Di Vaio f’wie[ed mill-aktar kampjonat diffi/li fid-dinja ]gur li se tkun utli g[alina,” qal idDirettur Sportiv ta’ Montreal. GUARDIOLA – Il-kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola qal li jekk jinteressah pro;ett ta’ klabb dan hu lest biex ja[dem ma’ dan il-klabb, anke jekk ftit jiem ilu dan qal li jixtieq jag[mel sena wieqaf. Guardiola il-biera[ mexxa lil Barcelona g[all-a[[ar darba fil-finali tat-Tazza tar-Re i]da ilu ;img[at li ]vela li se jitlaq minn mal-klabb Katalan. Chelsea huma wie[ed millklabbs interessati f’Guardiola. “Matul ix-xhar li ;ej se nistrie[ u wara nara x’nag[mel. Jekk klabb i[ajjarni mhux se nirrifjuta li ner;a’ nibda na[dem,” qal Guardiola.

COJI

Jiddebuttaw il-Maltin f’Cagliari ...Su//ess g[al Nicole Gatt

Nhar il-{amis li g[adda l-atleti Maltin li marru jie[du sehem fil-log[ob tal-COJI li qed isiru f’Cagliari, iddebuttaw u fl-ewwel ;urnata spikkat Nicole Gatt li reb[et il-midalja tal-fidda Luke Bezzina spi//a fir-raba’ post f’[in ta’ 11.54 sekondi filwaqt li Eric Borg Saywell g[adda g[all-finali g[alkemm g[adu ]g[ir fejn dawk li ikkompeta kontrihom. Robyn Zammit kienet l-unika atleta femminili li g[addiet g[all-fa]i finali tal-100m. Luke Farrugia [a sehem fis-Shot Put filwaqt li Bradley Mifsud spi//a fis-sitt post fil-Long Jump grazzi g[all-qab]a ta’ 5.93m li g[alih din kienet rekord personali. Clarissa Cremona [adet sehem fil1500m filwaqt li Thomas Farrugia u Nicole Gatt [adu sehem fil-400m. Farrugia spi//a fir-raba’ post min[abba g[alkemm beda mit-tmien lane. Minkejja dan, Farrugia xorta irre;istra l-aqwa [in personali li qatt g[amel, [in ta’ 50.43 sekondi. Nicole Gatt bdiet mis-seba’ lane u din reb[et il-medalja tal-fidda hekk kif spi//a fit-tieni post b’[in ta’ 58.56 sekondi. Fil-;innastika Kirsty Caruana ;iet lewwel fil-klassifika tal-overall filwaqt li Andreanna Zammit ;iet it-tieni. Mia Vickery li g[ad g[andha 13-il sena kellha wirjiet po]ittivi u g[addiet g[attliet finali.


IN-NAZZJON Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

Sport 31

FIFA

Blatter irid alternattiva g[all-penalties Il-President tal-FIFA, Sepp Blatter stqarr li jixtieq li jkun hemm alternattiva g[all-penalties g[ax jixtieq li log[ob li jintemm f’parità ji;i de/i] b’mod ie[or. Blatter qal dan waqt li kien qed jindirizza diskors waqt il-Kungress talFIFA u semma l-ka] fejn Bayern Munich, li ddominaw filfinali ta/-Champions League, spi//aw biex tilfu bil-lotterija tal-penalties kontra Chelsea. “Il-futbol jista’ jirri]ulta fi tra;edja meta log[ba ti;i de/i]a bil-penalties. Il-futbol hu log[ba ta’ tim u meta jkollok penalty bejn gowler u plejer il-prin/ipju jintilef kollu,” qal Blatter.

EURO 2012 Il-captain ta’ Valletta, Gilbert Agius li hu mistenni jkompli ja[dem mat-tim din id-darba b[ala assistent kow/

FUTBOL

“Jien lest li na[dem ma’ kul[add” - Gilbert Agius

Il-captain ta’ Valletta Gilbert Agius, f’intervista ma’ dan il-;urnal stqarr li ladarba jin[atar uffi/jalment b[ala assistent kow/ dan hu lest li ja[dem ma’ kul[add, anke jekk wisq probabbli l-kow/ ta’ Valletta se jkun Mark Miller. Agius hu mistenni jiffirma kuntratt ta’ sentejn. Dan tal-a[[ar telaq minn kow/ ta’ Hibernians filwaqt li Jesmond Zerafa, wara ssemifinali kontra Qormi

]vela li mhux se jibqa’ jmexxi li/-champions. Kollox jindika li se jkun Mark Miller li se jmexxi lillBeltin. “Hu veru li ;ejt avvi/inat mill-Kumitat u minkejja li s’issa g[adni ma ffirmajt lebda kuntratt kollox hu lest biex jien nibda nokkupa din il-kariga. Ma’ Mark Miller na[dem bil-qalb kollha imma jien lest na[dem ma’ kul[add. Jien minn dejjem kelli relaz-

zjoni tajba mal-kow/is li kelli, kemm ma’ Jesmond (Zerafa) kif ukoll ma’ Nardu (Farrugia). Miller kul[add jaf li hu kow/ tajjeb,” qal Agius. Rigward jekk g[andux [sieb jirtira Agius qal li dan mhux il-ka] g[alissa. “Miller talabni biex nibqa’ nit[arre; mat-tim biex jekk ikun hemm b]onn jien ng[in lit-tim, imma dwar dan g[alissa ma dde/idejna xejn,” temm jg[id Agius.

SPARAR – KAMPJONAT EWROPEW

Deguara u Galea ’l bog[od mill-ewwel postijiet It-tiraturi Maltin Rennie Deguara u James Galea spi//aw ’l bog[od mill-ewwel postijiet fit-tieni ;urnata talkompetizzjoni Trap talKampjonat Ewropew li qed issir f’?ipru. Rennie Deguara wara li laqat 22, 24 u 19 fl-ewwel jum, ilbiera[ laqat 22 u 17 firraba’ u l-[ames rawnd biex spi//a b’total ta’ 104 minn

massimu ta’ 125. It-tiratur l-ie[or James Galea spi//a b’total ta’ 103 wara li fit-tieni jum laqat 23 u 19, biex ]ied mat-23, 18 u 20 tal-ewwel jum. Il-kompetizzjoni kif kien mistenni kienet ta’ livell g[oli fejn ir-reb[a marret g[and Gernogoraz tal-Kroazja li laqat 122 minn 125 fl-ewwel fa]i, u 24 minn 25 fil-barrage

finali biex spi//a b’total ta’ 146. It-tieni u t-tielet post kellu jkun de/i] b’shoot off bejn Liptak tar-Repubblika ?eka u Glasnovic tal-Kroazja. Flewwel fa]i it-tnejn kisbu total ta’ 122 u t-tnejn baqg[u ndaqs wara li laqtu 22 fil-barrage. Kollox kellu jkun de/i] b’shootoff li kienet mirbu[a minn Liptak 2-0.

Balotelli jrid jimpressjona L-attakant Taljan, Mario Balotelli qal li l-EURO 2012 hi l-aqwa okka]joni biex jimpressjona u jsikket lil dawk li jikkritikawh. “Prandelli tani /ans li nkun parti mit-tim u rrid nirringrazzjah bil-prestazzjonijiet tieg[i,” qal l-attakant ta’ Man City. “Prandelli b[al Mancini, jemmen [afna filkwalitajiet tieg[i. Se nilag[bu fi Grupp diffi/li u bla dubju Spanja huma l-aktar avversarju diffi/li,” kompla Balotelli. Balotelli tkellem ukoll dwar l-attakkant Di Natale u qal li hu lest li jilg[ab fuq il-faxxa biex Di Natale jilg[ab b[ala attakkant /entrali. Hemm possibbiltà li l-koppja tal-attakk tkun mag[mula minn Balotteli u Cassano. Dwar dan Balotelli qal, “Jien u Cassano plejers simili. Irrelazzjoni ta’ bejnietna hi tajba kemm fil-grawnd kif ukoll barra l-grawnd. Jien u Cassano m’a[niex l-aqwa tnejn imma naqblu [afna filgrawnd u dik hi importanti,” spjega Balotelli. Intant, il-gowler Taljan Emiliano Viviano qal li jaf li se jkollu sfida ma’ Salvatore Sirigu biex jirba[ post fit-tim nazzjonali Taljan li se jilg[ab fil-EURO. Buffon u De

Sanctis huma l-ewwel ]ew; gowlers u l-kow/ nazzjonali Prandelli jrid jag[]el wie[ed bejn Sirigu u Viviano. “Kuntent li er;ajt qieg[ed mal-iskwadra provi]orja. Jien m’iniex rivali ta’ Sirigu imma kul[add jixtieq jilg[ab filEURO,” qal il-gowler ta’ Palermo. Ir-Russja titlef difensur ie[or

Ftit ;img[at qabel ma tibda l-EURO 2012, il-kow/ nazzjonali tar-Russja, Dick Advocaat qed jir/ievi a[bar [a]ina wa[da wara l-o[ra. Wara li fi tmiem il-;img[a we;;a’ d-difensur Vasily Berezutsky ta’ CSKA Moscow, issa se jkollu j[alli l-kamp ta’ ta[ri; id-difensur ta’ Lokomotiv Moscow, Roman Shishkin. “Shishkin g[andu problemi ta’ sa[[a u f’dawn l-a[[ar jiem beda jitlef il-pi] malajr. Mit-testijiet tat-tobba irri]ulta li a[jar ma nirriskjawx,” spjega Advocaat. Advocaat issa jrid isejja[ 24 plejer li se jilag[bu fi Grupp A tal-EURO, grupp kompost mir-Repubblika ?eka, rRussja nnifishom u l-Polonja li se tkun qed tilg[ab f’darha.

?IKLI}MU

Rodriguez i]omm il-flokk ro]a Joaquim Rodriguez ]amm l-ewwel post filklassifika tal-Giro u b’hekk il-famu] flokk ro]a ta’ leader minkejja l-pressjoni qawwija talKanadi] Ryder Hesjedal li lbiera[ naqqas iddistakk g[al 17-il sekonda biss. Ir-reb[a fit-tappa tal-biera[ marret g[and Ronan Kreuziger tar-Repubblika ?eka li temm b’vanta;; ta’ 19-il sekonda fuq Hesjedal, fil-

waqt li l-leader Rodriguez spi//a fit-tielet post distakkat bi 32 sekonda mir-rebbie[. Illum ikun hemm it-tappa ta’ qabel tal-a[[ar, tappa o[ra diffi/li fuq il-muntanji fejn probabbilment ikun de/i] ir-rebbie[ tal-Giro ta’ din is-sena. Il-Giro d’Italia jintemm g[ada bit-time trial f’Milan

L-attakkanti tal-Italja, Mario Balotelli (wara) u Antonio Cassano (quddiem) waqt sessjoni ta’ ta[ri; ftit ;img[at qabel ma tibda l-EURO 2012


Is-Sibt, 26 ta’ Mejju, 2012

32 Kunsill :enerali PN

Fidu/ja fil-;ejjieni u b’fidu/ja fil-poplu u f’uliedna

Anke jekk g[amel kisbiet kbar, il-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf hawn i]da se jkompli ja[dem sakemm kull persuna li trid ta[dem ikollha impjieg di/enti. Dmir il-PN hu li jkompli jo[loq ix-xog[ol, joffri l-a[jar servizz tas-sa[[a u jag[ti l-aqwa edukazzjoni lil uliedna filwaqt li joffri ambjent b’sa[[tu. Il-PN jemmen fil-;ejjieni g[aliex g[andu fidu/ja fil-poplu u f’ulied ilpoplu. Dan qalu l-Vi/i Prim Ministru u Vi/i Kap tal-PN Tonio Borg meta lbiera[ g[alaq l-ewwel sessjoni talKunsill :enerali bit-tema “Fidu/ja Fik u f’Uliedek”. Il-Vi/i Prim Ministru fakkar fid-diffikultajiet li pajji]na kellu jiffa//ja fl-a[[ar erba’ snin min[abba l-akbar kri]i finanzjarja u ekonomika li qatt rat id-dinja minn wara l-gwerra. F’dawn i/-/irkustanzi, b’g[a]la tal-poplu, re;a’ kien il-PN li refa’ r-responsabbiltà tad-de/i]jonijiet wara konsultazzjonijiet li fihom po;;a lillbniedem u lill-familja fi//entru tal-politika tieg[u. Dan

sar minkejja t-tfixkil minn min sar espert biex jilg[ab g[all-gallarija. Tonio Borg qal li frott tal[idma kollettiva, il-Gvern, mas-settur ta’ min i[addem, mal-istituzzjonijiet edukattivi tal-pajji] u mal-g[aqdiet li jirrappre]entaw lill-[addiema rnexxielu jo[loq 20,000 impjieg ;did f’erba’ snin u pajji]na kiseb su//ess. Mill-bidu tal-le;islatura, ilmira fil-[idma tal-Gvern kienet indirizzata lejn aktar xog[ol u xog[ol b’pagi a[jar. Sena wara sena l-Gvern naqqas it-taxxa tad-d[ul biex b’aktar flus filbut tal-poplu, is-sidien tannegozji ]g[ar u medji setg[u jkomplu jespandu u jkattru xxog[ol. Pajji]na ssebba[ mhux biss bi pro;etti ta’ restawr u kilometri ta’ toroq, i]da anke b’g[add ta’ spazji mitfu[a g[al ulied il-poplu. Dawn huma pro;etti li jiswew il-flus u setg[u jsiru grazzi g[all-fondi mill-UE. F’temp ta’ erba’ snin, kompla l-Vi/i Kap Nazzjonalista, f’pajji]na fet[u 130 fabbrika filwaqt li din il-le;islatura

tibqa’ mfakkra g[al rekord wara ie[or fis-settur tatturi]mu. Il-Vi/i Prim Ministru qal li pajji]na jista’ jifta[ar b’wi//u minn quddiem li l-progress miksub ;ej mill-investiment li sar fil-familji Maltin. L-investiment kien f’kull sfera u g[adu sejjer. Fi tmiem il;img[a kien inawgurat kumpless sportiv ie[or, din il;img[a tpo;;iet l-ewwel ;ebla tal-kampus ;did tal-MCAST. Fl-a[[ar erba’ snin 20,000 student u studenta ggradwaw mill-MCAST u millUniversità. Gvern immexxi mill-PN qed jinvesti €6,000 fis-sena fledukazzjoni ta’ kull tifel u tifla. Kull ;urnata tal-iskola, il-Gvern jinvesti €1.5 miljun fl-edukazzjoni. Anke fis-sa[[a, Gvern immexxi mill-PN qed jinvesti €1 miljun kuljum. Dan kollu ma jfissirx li ma g[adx hemm affarijiet xi jsiru jew xi jsiru a[jar. Tonio Borg qal li l-Partit Laburista, illum qed jag[ti lgaranziji. Qed jag[ti garanziji dwar l-edukazzjoni u l-

Il-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg qal li frott il-[idma kollettiva l-Gvern irnexxielu jo[loq 20,000 impjieg ;did f’erba’ snin

istipendji. Il-Labour kostrett jag[ti dawn il-garanziji g[aliex il-politika tieg[u dejjem kienet falliment. IlGvern Nazzjonalista qed jinvesti €23 miljun fis-sena flistipendji li je[duhom 18,600 student. F’[ames snin l-ispi]a tal-istipendji ]diedet b’21%. Hemm ukoll 1,500 student li qed jibbenfikaw minn boro] ta’ studju. G[all-kritika talOppo]izzjoni, il-Vi/i Prim

Ministru qal li kien il-Labour biss li ka]bar id-demokrazija u g[al darba darbtejn ma a//ettax il-verdett tal-poplu. Tonio Borg qal li hawn min li jirba[ il-Gvern, sar g[alih ossessjoni. Dan hu perikolu] g[aliex jispi//a biex ibati lpajji]. Il-PN irid jirba[ mhux g[aliex ma hemmx alternattiva jew hemm alternattiva [a]ina, i]da g[aliex il-Gvern [adem tajjeb minkejja /-/irkustanzi kollha kontrih.

Int fi/-/entru tal-[idma tal-PN Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli ja[dem biex int tibqa’ fi/-/entru tal-[idma tal-PN u biex ikun aktar qrib in-nies u jisma’ l-messa;; u s-su;;erimenti ta’ kul[add, peress li l-i]g[ar idea ta’ kull individwu tista’ tkun lakbar idea tal-Partit Nazzjonalista. G[alhekk irridu li lpro/ess li qed jag[mel il-Partit Nazzjonalista, dak ta’ kuntatt akbar man-nies, inkomplu nsa[[uh g[aliex fla[[ar mill-a[[ar, il-Partit Nazzjonalista jirba[ biss jekk jirba[ kull individwu f’Malta u G[awdex. Dan qalu s-Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista, Paul Borg Olivier, meta lbiera[ feta[ il-Kunsill :enerali tal-PN li qed jitlaqqa’ fid-Dar ?entrali f’Tal-Pietà bit-tema ‘Fidu/ja Fik u f’Uliedek’. Paul Borg Olivier qal li hi proprju lfidu/ja li tkompli tag[ti sens g[all-[idma tal-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju :enerali tal-PN qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jag[ti importanza kbira fuq tliet pilastri ewlenin: ix-xog[ol, is-sa[[a u l-edukazzjoni. Dawn it-tliet pilastri se jibqg[u s-sisien tal[idma tal-Partit Nazzjonalista fix-xhur li ;ejjin. Fl-a[[ar Kunsill :enerali l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi nieda tliet inizjattivi li permezz tag[hom il-PN qed ikompli jersaq aktar vi/in l-individwu. Paul Borg Olivier ta rendikont ta’ kif imxew dawn it-tliet inizjattivi, fosthom il-laqg[at li d-delegat spe/jali Simon Busuttil qed jorganizza mas-so/jetà /ivili, kif ukoll il-laqg[at ma’ individwi u familji li mhux biss qed isiru fid-Dar ?entrali, i]da anke fiddjar tan-nies. Dawn il-laqg[at huma miftu[a u bosta

Is-Segretarju :enerali tal-PN, Paul Borg Olivier, qal li minn dan il-Kunsill :enerali l-PN irid ikompli jo[ro; messa;; po]ittiv u wie[ed ta’ fidu/ja fil-poplu

media•link COMMUNICATIONS

persuni qed jipparte/ipaw, u jg[idu s-su;;erimenti tag[hom biex il-PN ikompli ji]viluppahom. Paul Borg Olivier tkellem ukoll dwar ]ew; inizjattivi importanti g[all-PN, is-sit mychoice.pn u l-web conference li kellu l-Prim Ministru mal-pubbliku permezz tal-internet. F’din il-konferenza [adu sehem aktar minn 1,000 persuna u kollha kkomunikaw malPrim Ministru, staqsewh mistoqsijiet dwar diversi su;;etti u l-Prim Ministru we;ibhom. B’dan il-mod, il-pro/ess ta’ konsultazzjoni, il-PN mhux qed jag[mlu biss mal-membri tieg[u u ma’ min jaf, i]da anke ma’ nies li ma jafhomx i]da jridu li pajji]na jkompli miexi ’l quddiem. Is-Segretarju :enerali tkellem ukoll dwar id-dokument ‘L-G[eruq Tag[na’ li ;ie mniedi f’Novembru li g[adda, li fih hemm g[axar kun/etti li l-PN qed jibni l-politika tieg[u, bl-enfasi tibqa’ fuq il-[olqien taxxog[ol, l-edukazzjoni u s-sa[[a. Hu spjega kif il-Kunsill :enerali, mhux biss qed jag[ti [arsa lejn dak li g[adda minnu l-PN fl-a[[ar xhur, i]da jibni dak li jrid jag[mel il-Partit fix-xhur li ;ejjin. Hu qal li l-PN hu mibni min-nies, u li kieku ma jkunux in-nies, il-PN ma je]istix. Il-PN g[andu quddiemu sfidi politi/i kbar, i]da kif g[amel dejjem, se jibqa’ jilqa’ dawn l-isfidi, g[al kuntrarju ta’ [addie[or li jippreferi li jirba[ hu milli jirba[ il-poplu. G[alhekk, kompla Paul Borg Olivier, minn dan ilKunsill :enerali jrid ikompli jo[ro; messa;; po]ittiv u wie[ed ta’ fidu/ja fil-poplu Malti u G[awdxi kollu.

2012_05_26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you