Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,114

€0.45

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

G[axar fabbriki ;odda jew estensjoni f’{al Far minn Kenneth Xuereb

Malta g[adha tattira linvestiment kemm lokali kif ukoll barrani hekk kif fl-a[[ar xhur g[axar fabbriki ;odda jew estensjonijiet, fosthom il-Playmobil u t-Trelleborg, kienu approvati g[az-zona industrijali ta’ {al Far. Il-[idma tal-Gvern, li fissret il-[olqien ta’ postijiet ;odda tax-xog[ol, inklu] fil-fabbriki, tkellem dwarha l-Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenech, meta kien qed jag[ti rendikont tarraba’ sena [idma talMinisteru. Il-Ministru Fenech qal li minkejja l-isfidi fil-livell internazzjonali, pajji]na baqa’ j;ib ir-ri]ultati fejn kienu salvati mal-5,000 impjieg fl-eqqel tal-kri]i internazzjonali u n[olqu 20,000 post tax-xog[ol ;did. Tonio Fenech irrimarka li f’dawn l-a[[ar snin, ilKorporazzjoni tax-Xog[ol u t-Ta[ri; (ETC) wa[edha kellha kwa]i 43,500 talba minn employers biex jimtlew il-postijiet taxxog[ol vakanti. Din i//ifra ma tinkludix il-postijiet tax-xog[ol l-o[rajn li n[olqu u li m’g[addewx mill-ETC.

Il-Ministru qal li dan issu//ess fil-qasam taxxog[ol kien dovut g[al erba’ mi]uri prin/ipali li [adem fuqhom il-Gvern – it-tis[i[ tal-kompetittività, is-sostenibbiltà fil-finanzi tal-Gvern, l-istabbiltà ekonomika u l-pakkett komprensiv ta’ in/entivi varji. Matul dan i]-]mien in[olqu wkoll oqsma ;odda – il-farma/ewtika, lavjazzjoni, is-servizzi finanzjarji, il-manifattura b’valur mi]jud, l-online gaming, u iktar ri/entement, id-digital gaming. Tonio Fenech tkellem ukoll dwar l-in/entivi favur l-intrapri]a bl-iskemi MicroInvest u Microcredit fost o[rajn, li minnhom ibbenefikaw eluf ta’ intrapri]i b’investiment ta’ miljuni ta’ ewro u miljuni o[rajn iffrankati f’tax credits. Dan, minbarra l-appo;; kontinwu lill-intrapri]a permezz, fost o[rajn, ta’ Business First amministrat mill-Malta Enterprise, li kienet avvi/inata g[allg[ajnuna minn iktar minn 3,000 intrapri]a ]g[ira u medja.

g[al pa;na 6

Malta Enterprise tat g[ajnuna lil iktar minn 3,000 intrapri]a ]g[ira u medja

L-g[ajnuna tal-Gvern lis-self-employed u lis-sidien tan-negozji qed tissarraf f’aktar opportunitajiet tax-xog[ol (Ritratt> Martin Agius)

Elf sid ta’ negozju jiffrankaw sa €25,000 mit-taxxa

Aktar minn elf sid ta’ negozju qed jiffrankaw sa €25,000 mit-taxxa tad-d[ul kull wie[ed b’ri]ultat ta’ in/entivi li ta l-Gvern biex isself-employed u s-sidien tannegozji jkunu meg[juna u jkompli jin[oloq aktar xog[ol. Il-Prim Ministru, Lawrence Gonzi, tkellem dwar is-selfemployed, li hu fissirhom b[ala s-sinsla tal-ekonomija ta’ pajji]na, fi tmiem laqg[at ma’ [addiema u sidien tal-

kumpaniji Brown & Rye u Intervision Printers fiz-zona industrijali ta’ Burmarrad, ilbiera[, b[ala parti mill-attivitajiet li qed jorganizza lPartit Nazzjonalista g[al Jum il-{addiem, bit-tema “PN Xog[ol G[alik u g[al Uliedek”. Il-Prim Ministru, akkumpanjat mit-Te]orier talPN, Boris Scerri, sa[aq dwar l-importanza tan-negozji ]]g[ar u l-medji – negozji li jimpjegaw numru ]g[ir ta’

Il-Korea ta’ Fuq

Premier Ingli]

T[assib li hi imminenti splu]joni nukleari bi prova o[ra mir-re;im Komunista bi sfida g[all-komunità internazzjonali.

Manchester City reb[u d-derby kontra Manchester Utd biex telg[u fl-ewwel post b’diffrenza ta’ goals a[jar

Ara pa;na 13

Ara pa;na 31

nies mag[hom. Lawrence Gonzi rrimarka li l-Gvern dejjem emmen li lekonomija hi mibnija fuq diversi pilastri, i]da s-sinsla tal-ekonomija hi dawn innegozji ]g[ar li jispe/jalizzaw f’diversi oqsma. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-kumpanija Brown & Rye, li g[a]let u sabet ni//a partikulari biex tipprovdi ikel ta’ kwalità lil gruppi ta’ nies mag[]ulin apposta.

g[al pa;na 5


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

2 Lokali Niket B’niket in[abbru l-mewt ta’ Dr George Borg, MD, PhC, OSJ, Tabib tal-Familja, li ;rat ilbiera[, 30 ta’ April 2012, fir-residenza tieg[u f’{al Luqa, fil-g[omor ta’ 89 sena. {alla jibku t-telfa tieg[u lill-g[e]ie] tieg[u: martu Carmelina nèe Sammut, bintu Dr Doreen u r-ra;el tag[ha Dr David Cassar, ibnu Dr Anton u l-mara tieg[u Giselle, ibnu Pierre u l-[abiba tieg[u Anita, in-neputijiet tieg[u Claire, Peter, Rachel u Paul, [uh il-Ma;istrat Gaudenz Borg u martu Carmelina, u [utu tar-rispett :u]eppina Sammut u Laura Sammut armla ta’ Andrè, neputijiet, il-familji tag[hom u [bieb. Il-funeral se jsir illum it-Tlieta 1 ta’ Mejju. Fit-3pm jittie[ed mid-dar g[all-quddiesa præsente cadavere fil-knisja parrokkjali ta’ {al Luqa li tibda fit3.30pm. Wara, issir id-difna fi/-/imiterju ta’ {al Luqa. Hu mitlub li minflok fjuri jintbag[tu g[otjiet ta’ karità lillMission Fund u lid-Dar tal-Providenza. Ag[tih, O Mulej, il-mistrie[ ta’ dejjem.

Spi]eriji li se jift[u llum

IL-FURJANA: Waterfront Dispensary, Forni 2l Pinto Wharf; IL-MARSA: Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri; {AL QORMI: Pinto Pharmacy, 43 Triq San Bastjan; BIRKIRKARA: Fleur-De-Lys Pharmacy, 32 Triq Fleur-deLys; IL-G}IRA: D’Argens Pharmacy, 330 Triq D’Argens; SAN :ILJAN: Melita Pharmacy, 127 Triq San :or;; TASSLIEMA: Norman’s Pharmacy, 133 High Street; L-IKLIN: Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos; IN-NAXXAR: Naxxar Pharmacy, Vjal il-21 ta’ Settembru; SAN PAWL IL-BA{AR: St. Paul’s Bay Pharmacy, 504 Triq il-Kbira; PAOLA: Brown’s Pharmacy, 45 Paola Hill; IL-FGURA: Alpha Pharmacy “Maria Immaculata”, Triq Cospicua k#m Vjal il-Kottoner; IX-XG{AJRA: St. Elias Pharmacy, Triq San Elias; MARSAXLOKK: Pompei Pharmacy, 28 Xatt isSajjieda; {AL LUQA: St. Andrew’s Pharmacy, 25 Triq Dun Pawl; {A}-}EBBU:: Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Fran;isk Farrugia; L-IMTARFA: Make Over Pharmacy, Blk A Town Centre HOS; VICTORIA: Castle Pharmacy, 2 Misra[ l-Indipendenza; KER?EM: Sokkors Pharmacy, St. Gregory Street. It-Temp

UV INDEX

9

IT-TEMP> Ftit jew wisq imsa[[ab, b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif g[al moderat mil-Lvant g[allGrigal BA{AR> {afif IMBATT> Baxx mix-Xlokk TEMPERATURA: L-og[la 24˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.0mm Xita mill-1 ta’ Settembru 643.9 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.11 u tin]el fit-19.48

Il-media Laburista tigdeb u tqarraq Imgiddba a[bar qarrieqa dwar il-Prim Ministru, kif jixhed ir-ritratt ippubblikat Il-Partit Nazzjonalista sejja[ b[ala gidba sfa//ata a[bar qarrieqa li xandar ittelevi]joni tal-Parti Laburista, li qal li l-;urnalisti tal-media Laburista ma t[allewx jistaqsu mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Il-PN stqarr li mhux biss din hi gidba sfa//ata, imma talli nhar il-{add, il-Prim Ministru waqaf iwie;eb ilmistoqsijiet qabel il-laqg[a tal-PN f’Birkirkara. “L-istazzjon tat-televi]joni Laburista xandar servizz qarrieqi u giddieb,” intqal f’ittra mibg[uta minn Frank Psaila, id-Direttur Informazzjoni talPartit Nazzjonalista, b’rabta mal-a[bar li xandar One News nhar il-{add. L-ilment tal-PN sar ma’ Kurt Farrugia, l-editur irre;istrat ta’ One News blittra mibg[uta wkoll lil Pierre Cassar, il-Kap E]ekuttiv talAwtorità tax-Xandir. One News gideb meta qal li l-Prim Ministru [arab millmistoqsijiet. L-a[barijiet talPartit Laburista ivvintaw din l-istorja biex jippruvaw jag[tu impressjoni qarrieqa li l-Prim Ministru mhux iwie;eb lil

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jidher iwie;eb mistoqsijiet tal-media tal-Partit Laburista, nhar il-{add f’Birkirkara

One News. G[alhekk il-PN talab dritt g[ar-risposta skont il-Li;i, biex l-istazzjon Laburista jirregola ru[u. Matul il-;urnata tal-biera[ kienet imgiddba a[bar o[ra li [are; l-istazzjon Laburista b’rabta mal-inawgurazzjoni tal-monument iddedikat lil Sir Anthony Mamo.

L-Uffi//ju tal-President, fi stqarrija, ippre/i]a li kien il-President ta’ Malta li wasal kmieni g[al din lattività. Dan ifisser li mhux minnu li l-Prim Ministru wasal tard, kif allegaw One News u l-;urnal tal-General Workers’ Union (GWU) lorizzont.

Qabda kbira ta’ droga F’[idma li saret mill-Pulizija, li kienu assistiti mill-membri tat-Taqsima tal-Infurzar tad-Dwana kif ukoll mill-membri talExplosives Ordnance Disposal tal-Forzi Armati ta’ Malta, instab ammont kbir ta’ sus-

tanza u trab issuspettata kokaina, fil-Port {ieles. Din kienet wa[da mill-akbar qabdiet li saret fil-pajjiz u hu ssuspettat ukoll li din kienet se tkun iddestinata g[al pajji] ie[or.

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

B[al-lum 25 sena

IT-TLIETA L-og[la 25˚C L-inqas 15˚C

L-ERBG{A L-og[la 25˚C L-inqas 14˚C

IL-{AMIS L-og[la 24˚C L-inqas 14˚C

IL-:IMG{A L-og[la 24˚C L-inqas 14˚C

IS-SIBT L-og[la 24˚C L-inqas 14˚C

UV

UV

UV

UV

UV

9

8

8

8

8

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN Malta 21˚C xemxi, Al;eri 20˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 21˚C xemxi, Ateni 30˚C xemxi, Li]bona 17˚C imsa[[ab, Berlin 22˚C xemxi, Brussell 19˚C imsa[[ab, il-Kajr 32˚C ftit imsa[[ab, Dublin 10˚C imsa[[ab, Kopen[agen 16˚C xemxi, Frankfurt 23˚C imsa[[ab, Milan 14˚C bix-xita, Istanbul 20˚C xemxi, Londra 17˚C xemxi, Madrid 09˚C bix-xita, Moska 14˚C imsa[[ab, Pari;i 18˚C imsa[[ab, Bar/ellona 17˚C xemxi, Ruma 23˚C imsa[[ab, Tel Aviv 25˚C imsa[[ab, Tripli 31˚C xemxi, Tune] 25˚C ftit imsa[[ab, Vjenna 28˚C xemxi, Zurich 19˚C imsa[[ab, Munich 22˚C xemxi, Stokkolma 16˚C xemxi, San Pietruburgu 12˚C ftit imsa[[ab.

I

l-Kap tal-PN Eddie Fenech Adami fisser il-polarizzazzjoni u l-korruzzjoni jistg[u jing[elbu meta l-poter jinfirex u l-poplu jissie[eb b’mod aktar s[i[. Din iddikjarazzjoni, Eddie Fenech Adami kien g[amilha waqt dibattitu ma’ Karmenu Mifsud Bonnici fi programm imtella’ mill-Awtorità tax-Xandir. Fid-dibattitu, il-Kap tal-PN kien wera kemm kien sod u ddeterminat fl-ideat li lPN kien qed jipproponi biex Malta tkun tista’ tibni mill-;did il-;ejjieni tag[ha. Il-Kap tal-PN kien tkellem ukoll dwar il-b]onn li l-[addiem jer;a’ jikseb id-dinjità tieg[u hekk kif in-nies li jg[ixu fuq ir-relief kienu ]diedu, f’16il sena ta’ [akma Laburista minn 2,300 fl-1971 g[al 6,500 fl-1986.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Lokali 3

Akku]at li ma ddikjarax €58,000 kif wasal Malta Libjan ta’ 27 sena ;ie mixli quddiem il-Ma;istrat Edwina Grima li naqas milli jiddikjara s-somma ta’ €58,000 fi flus kontanti li hu kellu fuqu nhar is-Sibt li g[adda hekk kif wasal Malta fuq titjira minn Tripli. Rabeia Mustaffa Ali Elshhoumi qal li hu mar mal-ewwel fuq il-green channel biex jiddikjara lflus li kellu. Qabel ma biss feta[ [alqu, l-uffi/jali tadDwana staqsewh jekk kienx qed i;orr xi flus, u kif dan wie;eb iva, il-flus malewwel ;ew ikkonfiskati. Il-Prosekuzzjoni, immexxija mill-Ispettur Maurice Curmi, qalet li fisSala tal-Wasliet hemm diversi sinjali b’lingwi differenti li jg[idu li kull tip ta’ fondi li jaqb]u l€10,000 iridu ji;u ddikjarati. Minkejja dan, lakku]at mar mal-ewwel fejn il-green channel biex ikun jista’ jo[ro; mill-ajruport. L-Avukat tal-Libjan, Shazoo Ghaznavi, qal li jekk il-klijent tieg[u ji;i kkundanant se titlef Malta, u dan g[aliex is-somma ta’ €58,000 kienet se tintefaq kollha f’Malta. Il-Libjan ing[ata l-libertà provi]orja fuq depo]itu ta’ €5,000 u t[alla jmur lura pajji]u bilkundizzjoni li jer;a’ ji;i lura meta jinstema’ l-ka] tieg[u fil-Qorti.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

4 Lokali

Il-GWU ordnat azzjonijiet industrijali fil-Malta Enterprise Il-GWU orndat azzjonijiet industrijali parzjali fil-Malta Enterprise wara li fallew innegozjati li kienu g[addejjin mal-management g[al ftehim kollettiv ;did. Il-GWU qalet li l-azzjonijiet kienu ordnati wara li ma ntlaqg[ux it-talbiet le;ittimi tal-[addiema. Il-GWU irriferiet g[annefqa li l-Malta Enterprise g[amlet f’investiment kapitali matul ix-xhur li g[addew u anki inga;;at numru ta’ [addiema li

f’[afna mill-ka]i ng[ataw rimunerazzjoni a[jar milli qed jing[ataw l-impjegati lo[ra u li mhumiex ne/essarjament ipprovduti fil-ftehim kollettiv. Il-GWU fissret dawn idde/i]jonijiet b[ala ]baljati u li qed jaffettwaw [a]in limpjiegi u l-livell talprestazzjoni tax-xog[ol li hi me[tie;a f’entità b[alma hi l-Malta Enterprise, li skont il-GWU je[tie; li tirrimedja u ssewwi dak li hu mg[awwe;.

Malta esperjenzat ]viluppi ekonomi/i po]ittivi Il-Union {addiema Mag[qudin (U{M) sostniet f’messa;; fl-okka]joni ta’ Jum il{addiema, li fil-jiem u x-xhur li ;ejjin se tkompli ta[dem sabiex ji;u konklu]i d-diversi ftehimiet kollettivi li hemm pendenti, fosthom il-ftehim kollettiv tal-[addiema kollha talGvern u l-ftehimiet kollettivi, kemm fis-settur pubbliku u wkoll dak privat. Matul dawn l-a[[ar xhur, minkejja l-kri]i ekonomika u finanzjarja dinjija, pajji]na esperjenza ]viluppi ekonomi/i po]ittivi. Il-U{M qalet li tistenna li jsir aktar fl-aspett so/jali u jsiru l-isforzi kollha sabiex min ;enwinament ikun qieg[ed ifittex ix-xog[ol, isib l-assistenza kollha me[tie;a sabiex isib xog[ol ta’ kwalità li jiggarantixxi g[ajxien xieraq g[alih u g[all-familja tieg[u.

Il-U{M sostniet li tapprezza li l-partiti politi/i kollha f’pajji]na llum qeg[din jirrikonoxxu lproblema ta’ xog[ol prekarju. Dawn il[addiema g[andhom b]onn konferma /ara b’mi]uri li se jittie[du sabiex realment ikollhom xog[ol ta’ kwalità. Il-U{M sostniet li ressqet diversi proposti sabiex dawn il-[addiema fil-prekarjat jing[ataw dinjità fix-xog[ol tag[hom, u semmiet kif se tkompli tinsisti sabiex il-membri filKorp tal-Pulizija, il-membri fl-Armata, il-membri fil-Protezzjoni ?ivili u l-Gwardjani tal{abs jing[ataw id-dritt li jissie[bu f’union talg[a]la tag[hom, filwaqt li se tkompli ta[dem sabiex ittejjeb il-livell tal-g[ajxien tal[addiema kollha.

Il-[addiem kien strumentali biex il-pajji] mexa ’l quddiem Il-General Workers’ Union qalet f’attività li fakkret Jum il-{addiem, li kieku ma kienx il-[addiem, kieku l-pajji] ma setax jimxi ’l quddiem u ji]viluppa. Tony Zarb, is-Segretarju :enerali tal-GWU, matul serata mu]iko-letterarja [dejn il-Monument tal-{addiema, fl-Imsida, ilbiera[, sostna li

llum hawn sfre;ju ;did li qed jolqot lill-[addiem, ji;ifieri xxog[ol prekarju, li qed i;ib [afna tbatija u sa[ansitra faqar fost il-[addiema. Is-Segretarju :enerali talGWU stqarr li g[ad hawn nies li b’g[emilhom juru kemm g[andhom nuqqas ta’ rispett lejn dawn il-[addiema l-aktar vulnerabbli li qed jesperjenzaw ix-xog[ol prekarju. Fakkar f’dawk il-[addiema li sa[ansitra we;;g[u jew tilfu [ajjithom fil-post tax-

xog[ol, f’dawk il-[addiema li qed isofru xi in;ustizzji filpostijiet tax-xog[ol, u f’dawk il-[addiema immigranti li qed jg[ixu f’Malta u qed ikunu abbu]ati. Tony Zarb ]ied li f’dan ixxenarju kollu, g[ad hawn [afna [addiema li mhumiex imsie[ba f’union, u [afna minnhom mhux g[ax ma ridux i]da g[ax min i[addimhom jheddidhom li jekk jissie[bu f’xi union jitke//ew mix-xog[ol.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Lokali 5

Bil-g[ajnuna tal-Gvern, is-selfemployed qed jo[olqu x-xog[ol minn pa;na 1

Hawnhekk, il-Prim Ministru wera kif il-catering spe/jalizzat miexi ’l quddiem. Il-Prim Ministru apprezza wkoll ix-xog[ol li jsir millkumpanija Intervision Printers, li hi impenjata fi stampar spe/jalizzat g[al /erti attivitajiet. Din ilkumpanija to[loq strixxuni, disinji u tg[in fis-settur tal-wirjiet u l-esebizzjonijiet. Lawrence Gonzi tkellem dwar il-vanta;;i li l-kumpaniji ]g[ar qed jie[du minn skemi tal-Gvern. Hu fisser li permezz tag[hom dawn it-tipi ta’ kumpaniji jistg[u jiffrankaw it-taxxa tad-d[ul u jtejbu l-profitti tag[hom; l-istess skemi qed jg[inu biex dawn jag[mlu l-kura;; u fl-a[[ar milla[[ar biex jimpjegaw i]jed nies. “Dan hu sinjal tajjeb g[al pajjizna,” fisser il-Prim Ministru.

Kumpaniji ]g[ar qed igawdu mill-iskemi tal-Gvern

L-ewwel ]jara tal-Prim Ministru, ilbiera[, saret filkumpanija Brown & Rye, fejn intlaqa’ minn Matthew Degiorgio, id-direttur talkumpanija. Il-Prim Ministru ]ar l-ewwel sular fejn hemm il-kmamar g[at-t[ejjija tal-ikel u lk/ejjen, filwaqt li ltaqa’ mal[addiema. Matthew Degiorgio fisser kif il-kumpanija twaqqfet 14-il sena ilu u l-idea warajha rabtet malkun/ett tal-[ajja mg[a;;la. IlBrown & Rye bdiet tag[mel ikel frisk u bnin u tqassmu f’postijiet tax-xog[ol jew fl-iskejjel. G[allewwel, il-kumpanija bdiet b’firxa ]g[ira ta’ prodotti u, bil-mod ilmod, ]iedet biex tla[[aq malesi;enzi tal-klijenti tag[ha. Il-Brown & Rye se tkompli tibni fuq li g[andha u se tipprova tintrodu/i iktar ikel tajjeb g[assa[[a kif ukoll toffri ikel etniku. “Kollox ma’ kollox,” sostna Matthew Degiorgio, “is-suq irid jurik, u int trid turih.” Hu tenna li jekk il-prodotti jing[o;bu, ilkumpanija tibqa’ g[addejja bihom filwaqt li tadatta g[allb]onnijiet tal-klijent. Alex Pace, wie[ed mis-sidien tal-Intervision Printers, tkellem dwar l-istorja ta’ su//ess talkumpanija li dejjem [arset ’il quddiem biex tara x’hemm fissuq li jista’ jkun ta’ su//ess g[allum u g[all-futur. Mistoqsi dwar il-pjani talkumpanija g[all-;ejjieni, Alex Pace qal li hemm il-[sieb li jinxtara makkinarju ie[or g[allpro/ess tal-istampar. L-istess kumpanija hi distributur tasSegway u allura hemm il-pjan li jkunu akkwistati i]jed mudelli tat-trasport personali g[al skopijiet turisti/i.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li l-Gvern dejjem emmen li l-ekonomija hi mibnija fuq diversi pilastri, i]da s-sinsla tal-ekonomija huma n-negozji ]-]g[ar, li jispe/jalizzaw f’diversi oqsma (Ritratti> Martin Agius)


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

6 Lokali

Il-Forum jappella Il-Forum Unions Maltin (FORUM) appella lill-imsie[ba so/jali u lisso/jetà /ivili biex jie[du bis-serjetà lkarba ta’ min hu vulnerabbli, u g[alhekk je[tie; bidla totali fil-mod kif jitqassam il-;id komuni, il-prijoritajiet kif l-istat jonfoq it-taxxi tal-poplu, li jkun imra]]an l-g[oli tal-[ajja, u li ma jkomplux jisparaw ’il fuq it-tariffi taddawl u tal-ilma u l-fuels. John Bencini, il-President talForum, f’messa;; fl-okka]joni talEwwel ta’ Mejju, qal li g[andha ssir ukoll kampanja bis-serjetà biex ittaxxi dovuti lejn l-istat jin;abru [alli b’hekk jinstab tarf il-kankru taleva]joni tat-taxxa u l-VAT, kif ukoll l-abbu]i mill-benefi//ji so/jali. Il-President tal-Forum fisser kif statistika re/enti turi sitwazzjoni flEwropa inkwetanti [afna bir-rata tan-nies bla xog[ol til[aq livelli rekord, l-aktar fost i]-]g[a]ag[ Ewropej. Il-Forum g[amel riferenza g[allistudju ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-i]viluppi li se[[ew fil-qasam so/jali u dak tal-impjiegi madwar l-Ewropa, u qal li f’Malta ddifferenza bejn dawk sinjuri u dawk foqra kompliet tikber. Fil-messa;; tieg[u, il-Forum Unions Maltin qal li filwaqt li hawn proporzjon kbir tal-poplu li ftit jew xejn qed i[oss il-pi]ijiet g[ax ir-rata tan-nies bla xog[ol hi wa[da inkora;;anti, hemm sezzjoni o[ra li qed t[abbat wi//ha ma’ pi]ijiet li ma jifil[ux g[alihom, tant li mhumiex qed isibu l-g[ajnuna li tist[oqqilhom.

Aktar investiment fil-kura tal-mard tal-kan/er €1.3 miljun f’apparat li jidentifika e]att il-postijiet fejn jing[ataw ir-ra;;i bla ma ssir [sara lil partijiet o[ra tal-;isem Bl-iskop li t-trattament fil-kura kontra l-kan/er ikun iktar dirett u jikseb laqwa ri]ultati possibbli, il-Gvern qed ikompli jsa[[a[ l-investiment f’dan issettur bl-introduzzjoni ta’ apparat ;did b’investiment ta’ €1.3 miljun. Dan l-apparat, li kien inawgurat ilbiera[ fl-Isptar Boffa mill-Ministru tas-Sa[[a, Joe Cassar, se jag[mel differenza importanti fis-servizzzi talkura li jing[ataw fis-settur tar-ra;;i. Dan g[aliex, permezz tieg[u, lispe/jalisti se jkunu qed jidentifikaw

b’mod pre/i] il-partijiet tal-;isem fejn iridu jag[tu r-ra;;i u ma jikka;unawx [sara lil partijiet o[rajn tal-;isem. Il-Ministru Cassar qal li dan l-investiment ikompli jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jsa[[a[ il-kura kontra lmarda tal-kan/er. Hu po;;a dan linvestiment fl-isfond tal-investiment li l-Gvern qed jag[mel fil-bini ta/-?entru tal-Onkolo;ija, li se jkun qed jie[u lkura kontra l-kan/er fi stadji ;odda. Permezz tal-apparat il-;did, li se jkun ittrasferit fi/-/entru tal-onkolo;ija

meta dan jibda jopera, l-ispe/jalisti se jkunu qed jaraw fuq monitors it-tumur b’sistema 3D, u b’hekk ir-ra;;i li jing[ataw jistg[u jkunu diretti fil-partijiet me[tie;a. Dan g[andu jwassal biex ma ssir lebda [sara lil partijiet o[rajn tal-;isem u jkunu evitati xi ]balji li jistg[u jsiru waqt dan it-trattament tant delikat. Minbarra l-investiment ta’ €1.3 miljun, dan l-apparat se jkun je[tie; investiment addizzjonali ta’ €100,000 fis-sena.

L-Oppo]izzjoni tippubblika nofs l-informazzjoni Il-Ministeru tas-Sa[[a qal li filwaqt li l-partiti politici ewlenin fl-Ewropa qed jitkellmu dwar attivitajiet f’;ie[ il[addiem, l-Oppo]izzjoni dde/idiet li to[ro; stqarrija o[ra nieqsa minn kull rispett lejn il-[addiema li jipprovdu sservizzi tas-sa[[a. Fi stqarrija b’risposta g[all-istqarrija tal-Partit Laburista, il-Ministeru tasSa[[a qal li l-Oppo]izzjoni mhix infurmata u dde/idiet li tippubblika nofs informazzjoni u nofs verità. It-trattament li rreferiet g[alih lOppo]izzjoni hu wie[ed partikulari [afna li jing[ata permezz ta’ Radio Active Iodine. L-Oppo]izzjoni ma semmietx li fil-pre]ent hemm 26 pazjent li qed jistennew biex jing[ataw ittrattament, li min[abba ne/essitajiet

radjoattivi, je[tie; li l-pazjent jin]amm i]olat g[al xi jiem filwaqt li jg[addu wkoll xi jiem sabiex titnaddaf il-kamra mir-radjoattività. Il-Ministeru ]vela wkoll li qed ti;i evalwata l-possibbiltà li dan it-trattament ji;i offrut barra minn pajji]na. Tfisser ukoll li /-/entru l-;did talonkolo;ija li qieg[ed jinbena b[alissa se jkollu ]ew;t ikmamar apposta g[allpazjenti li jkollhom b]onn dan it-trattament. Fil-pre]ent, fl-Isptar Sir Paul Boffa hemm kamra wa[da biss li tipprovdi din il-funzjoni. Il-Ministeru sa[aq li dan l-a[[ar attakk fil-qasam tal-kan/er jipprova kemm lOppo]izzjoni ma tafx x’inhu g[addej. Il-kura g[all-kan/er ing[atat prominenza kbira tul din il-le;i]latura, per-

mezz ta’ inizjattivi li qed jag[tu l-frott. L-Oppo]izzjoni injorat g[al kollox il120 mara li ;ew salvati permezz talprogramm nazzjonali tal-iscreening tassider, filwaqt li ma indunatx li ftit taljiem ilu, il-Gvern [abbar programm ie[or ta’ screening, il-Colorectal Screening. Dan kollu jifforma parti minn pjan nazzjonali dwar il-kan/er, li wkoll ;ie ma[sub u qieg[ed ji;i mwettaq mill-Gvern. Filwaqt li l-kelliema ewlenija Laburista g[as-Sa[[a, Marie Louise Coleiro Preca, sostniet li hemm nuqqasijiet min-na[a tal-Gvern fejn jid[ol l-ippjanar u l-konsultazzjoni, ilMinistru g[as-Sa[[a, ilbiera[ stess inawgura investiment ie[or fil-qasam tal-kan/er fl-Isptar Sir Paul Boffa.

L-i]bilan/ ni]el g[al 2.7 fil-mija minn pa;na 1

Dwar l-infrastruttura, Tonio Fenech qal li l-estensjoni tal-Power Station ta’ Delimara mistennija tibda ta[dem fis-sajf li ;ej u b’hekk ting[alaq parti millPower Station tal-Marsa, filwaqt li l-Interconnector ma’ Sqallija mistenni jitlesta f’Ottubru tas-sena d-die[la u b’hekk, l-impjant tal-Marsa jing[alaq g[al kollox. Il-Ministru Tonio Fenech qal li fil-finanzi pubbli/i, ilGvern irnexxielu jni]]el li]bilan/ g[al 2.7% fl-2011 – fattur li jag[ti fidu/ja lillinvestituri. Din il-mira ntla[qet fl-istess ]mien g[aliex sena wara l-o[ra, ilGvern dejjem ]ied in-nefqa fl-edukazzjoni, is-sa[[a, ilpensjonijiet u benefi//ji o[rajn b’risq l-anzjani.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Lokali 7

Proposta tal-Ispeaker g[al diskussjoni fuq mozzjoni tal-Oppo]izzjoni Il-Gvern u l-Oppo]izzjoni se jiltaqg[u fil-gruppi parlamentari u l-Kumitat g[all-Affarijiet tal-Kamra jer;a’ jiltaqa’ g[ada l-Erbg[a biex jie[u de/i]joni finali Proposta mill-Ispeaker talParlament, Michael Frendo, dwar meta g[andha tkun diskussa l-mozzjoni talOppo]izzjoni dwar il-Ministru Carm Mifsud Bonnici, se tkun ikkunsidrata mill-Grupp Parlamentari tal-Gvern u dak tal-Oppo]izzjoni. Dan, wara li l-Gvern qabel mal-proposta tal-Ispeaker, filwaqt li lOppo]izzjoni esprimiet po]izjoni kontra. Il-proposta tal-Ispeaker saret f’seduta tal-Kumitat tax-Xog[ol tal-Kamra li ltaqa’ lbiera[ u tispe/ifika d-data tat23 ta’ Mejju 2012 g[al din iddiskussjoni, u saret b’tentattiv millIspeaker biex tipprova tinstab soluzzjoni wara li l-Gvern u l-Oppo]izzjoni ma setg[ux isibu data komuni g[al dan id-dibattitu. F’din il-laqg[a, il-Gvern kien irrappre]entat mill-Vi/i Prim Ministru u Ministru g[all-Affarijiet Barranin, Tonio Borg, mill-Ministru tal-Intern u Kap tal-Kamra, Carmelo Mifsud Bonnici, u mid-Deputati Joe Falzon u Fredrick Azzopardi. Attenda wkoll idDeputat Franco Debono. LOppo]izzjoni kienet irrappre]entata mill-Whip Joe Mizzi u mid-Deputat Mexxej Laburista An;lu Farrugia. Illaqg[a tmexxiet mill-Ispeaker, Michael Frendo. Fil-bidu tas-seduta kien spe/ifikat ilqbil li d-diskussjoni dwar l-MCESD tg[addi mill-istadji kollha sa nhar lErbg[a filg[axija. L-Erbg[a ssir diskussjoni dwar l-estimi tal-Ba;it biex it-Tnejn u t-Tlieta tkun diskussa l-kumpanija Malita. Il-vot dwar lestmi jittie[ed fid-9 ta’ Mejju. Wara din id-diskussjoni, bdiet iddiskussjoni dwar il-mozzjonijiet talOppo]izzjoni dwar il-Ministru Carm Mifsud Bonnici u r-Rappre]entant ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana. Il-Vi/i Prim Ministru, Tonio Borg, qal li l-Gvern qed jipproponi li d-diskussjoni dwar il-Ministru Mifsud Bonnici tkun diskussa fl-4 ta’ :unju. Dwar il-mozzjoni fuq Cachia Caruana, il-Kap tal-Kamra, Carm Mifsud Bonnici, qal li l-pjan maqbul hu li l-ewwel issir diskussjoni filKumitat g[all-Affarijiet Barranin u Ewropej, u wara ssir diskussjoni filParlament. Il-Whip Laburista, Joe Mizzi, qal li

Il-proposta tal-Ispeaker saret f’seduta tal-Kumitat tax-Xog[ol tal-Kamra li ltaqa’ lbiera[ u tispe/ifika d-data tat-23 ta’ Mejju 2012 g[al diskussjoni dwar il-mozzjoni tal-Oppo]izzjoni

l-Oppo]izzjoni m’g[andhiex problema dwar dan, basta jkun hemm skeda g[al diskussjoni u vot, g[aliex il-mozzjoni dwar il-Ministru Mifsud Bonnici kellha tkun diskussa f’Jannar. Il-Vi/i Prim Ministru, Tonio Borg, sostna li l-Gvern qed jintrabat li ddiskussjoni Parlamentari dwar Cachia Caruana ssir sa ;img[a wara li tintemm id-diskussjoni fil-Kumitat g[allAffarijiet Barranin. F’dan l-istadju, Joe Mizzi qal li mhux a//ettabbli g[all-Oppo]izzjoni li d-diskussjoni ssir fl-4 ta’ :unju.

Il-Gvern kien favur il-proposta tal-Ispeaker

F’intervent li g[amel, id-Deputat Franco Debono qal li l-Parlament ilu x-xhur ma ji[ux voti u staqsa g[aliex jekk hemm [afna xog[ol, dan ma tressaqx qabel. Franco Debono kompla li hemm b]onn bidla fir-regoli tal-Parlament u sostna li l-Ministru Mifsud Bonnici jista’ jkun qed jag[ti l-impressjoni li g[andu kunflitt ta’ interess meta lmozzjoni li tikkon/erna lilu qed iddum ma titressaq fil-Parlament. Dan, min[abba li l-Ministru Mifsud Bonnici hu l-Kap tal-Kamra. IdDeputat Debono qal li hu jaqbel malOppo]izzjoni li l-mozzjoni tkun diskussa immedjatament, u sostna li lGvern qed jipprova ja[sad lil kul[add

bl-atte;;ament tieg[u. Franco Debono tkellem ukoll fuq illi;i dwar il-finanzjament tal-partiti u qal li m’g[andux ikun a//ettat li lpajji] imur g[al elezzjoni ;enerali o[ra ming[ajr din il-li;i fis-se[[. Il-Vi/i Prim Ministru, Tonio Borg, sostna li d-diskussjoni proposta millGvern mhix wa[da miftu[a u bla tmiem, i]da l-Gvern qed jipproponi skeda. Il-Gvern irid diskussjoni serja, sostna l-Vi/i Prim Ministru. Hu spjega kif kienet l-Oppo]izzjoni li m’a//ettatx diversi proposti dwar ilfinanzjament tal-paritit. Id-Deputat Laburista An;lu Farrugia qal li mid-diskors tad-Deputat Franco Debono jidher li hemm ma;;oranza parlamentari li trid li d-diskussjoni ssir b’mod immedjat. Hu qal li lOppo]izzjoni lesta tikkunsidra li ddiskussjoni ssir bejn id-9 u l-11 ta’ Mejju. L-Oppo]izzjoni pproponiet ukoll li jsiru laqg[at filg[odu u filg[axija g[al ;img[a s[i[a. Franco Debono sostna li hu kien se jitkellem biss g[al kwarta fil-mozzjoni dwar il-Ministru Mifsud Bonnici. Hu sostna li l-mozzjoni dwar il-Ministru Mifsud Bonnici g[andha riperkussjonijiet kbar u hi ta’ importanza kbira. Din g[andha tkun ri]olta qabel ilBa;it, sostna Franco Debono, li kompla li jalla l-Gvern jag[mel ille;i]latura kollha. M’g[andi l-ebda problema dwar dan, kompla Franco

Debono. Hu qal li ma kienx minnu li d-data tad-9 ta’ Mejju kienet de/i]a mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista g[aliex hu ma kienx informat dwar dan. F’intervent, il-Vi/i Prim Ministru, Tonio Borg, qal li l-Gvern m’g[andu l-ebda problema li jiddiskuti l-finanzjament tal-partiti. Quddiem din is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil, intervjena l-Ispeaker, Michael Frendo, li ppropona t-23 ta’ Mejju biex fiha ssir id-dikussjoni dwar il-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Ilproposta tal-Ispeaker kienet diskussa mi]-]ew; na[at wara li l-kumitat kien sospi]. Meta re;a’ ltaqa l-Kumitat, il-Vi/i Prim Ministru, Tonio Borg, qal li lGvern jaqbel li d-diskussjoni tibda fit23 ta’ Mejju u tintemm sat-30 ta’ Mejju. L-Oppo]izzjoni [adet po]izzjoni differenti u sostniet li l-vot kellu jittie[ed fit-23 ta’ Mejju, i]da ddiskussjoni kellha tibda fil-21 ta’ Mejju. Min[abba nuqqas ta’ qbil bejn il-Gvern u l-Oppo]izzjoni, kien maqbul li ]-]ew; na[at jiltaqg[u filgruppi parlamentari tag[hom u lKumitat g[all-Affarijiet tal-Kamra jer;a’ jiltaqa’ nhar l-Erbg[a biex jie[u de/i]joni finali. Dwar il-mozzjoni li tikkon/erna lil Richard Cachia Caruana, hemm il-qbil li l-Kumitat g[all-Affarijiet Barranin jibda jiddiskutiha fl-14 ta’ Mejju.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

8 Parlament

Talba biex jitne[[a l-libell kriminali F’laqg[a tal-Kumitat Parlamentari g[allKonsolidament tal-Li;ijiet, kien hemm qbil li l-libell kriminali g[andu jitne[[a b[ala parti minn riforma talli;i dwar il-libelli. Id-Deputat Nazzjonalista Franco Debono, li jmexxi dan il-Kumitat, [ass li filwaqt li llibell kriminali g[andu jitne[[a, g[andhom jing[ataw danni /ivili wara li tkun ing[atat sentenza ta’ libell. Hu rrimarka li permezz talinternet, qed issir i]jed [sara minn qatt qabel. Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech qal li filwaqt li jaqbel ma’ dan filprin/ipju, g[andu jkun hemm salvagwardji meta ma jing[atax kumpens ta[t il-li;i /ivili. Id-Deputat Laburista Josè Herrera qal li l-ka]ijiet ta’ libell g[andhom jinstemg[u minn im[allef u l-ka]ijiet m’g[andhomx ikunu assenjati lil im[allef wie[ed, min[abba s-sensittività tag[hom. Hu argumenta wkoll li ka]ijiet ta’ libell g[andhom ikunu de/i]i

malajr, [alli tkun limitata l[sara li tista’ tin[oloq. Franco Debono insista li lli;i dwar id-dritt g[ar-risposta wkoll g[andha tkun a;;ornata, b’pieni kbar meta dan iddritt ma jing[atax. I]da f’tali ka]ijiet, dawk li jispi//aw ilQorti g[andhom ikunu /ivili u mhux kriminali. Id-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech sostna li meta rimedju jkun possibbli ta[t il-li;i /ivili, ma jkunx hemm problema. I]da hu stqarr li wie[ed irid jevita l-possibbiltà ta’ nuqqasijiet fil-li;i billi wie[ed i[alli ssanzjoni kriminali b[ala possibbiltà. Kien argumentat li ddiskussjoni kellha titlaq millpremessa tal-libertà tal-informazzjoni u l-espressjoni. Franco Debono qal li l-libertà tal-espressjoni hi sagra. Kul[add jaqbel li min hu fil[ajja pubblika hu espost g[al skrutinju qawwi; i]da tkun fa/li li wie[ed jieqaf hawn. Il-kwistjoni hi li jkun hemm bilan/ bejn drittijiet u obbligi.

G[ar-rigward tal-limiti talmulti, Francis Zammit Dimech qal li wie[ed jista’ jirrevedi l-limitu li kien ing[ata snin ilu, i]da m’g[andux ikun hemm esa;erazzjoni. Il-kumitat kien indirizzat minn Malcolm Naudi, i/Chairman tal-Istitut tal:urnalisti, li qal li jaqbel li lli;i dwar il-libelli g[andha tkun a;;ornata. Hu sejja[ g[all-konsolidament talli;ijiet, b’diversi li;ijiet li b[alissa huma applikabbli lil media differenti. Francis Zammit Dimech u Josè Herrera wkoll innutaw problemi relatati mal-media so/jali. Francis Zammit Dimech qal li filwaqt li l;urnali u l-istazzjonijiet tattelevi]joni b[alissa ma jistg[ux jirrappurtaw attivitajiet lejliet l-elezzjonijiet ;enerali, il-media so/jali, min-na[a l-o[ra, tibqa’ g[addejja qisu xejn mhu xejn. Aktar milli twaqqaf lillmedia, g[andhom ikunu l-partiti politi/i li jieqfu bil-kampanji tag[hom.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Lokali 9

Qbil biex l-MCESD jinkludi firxa akbar tas-so/jetà /ivili L-abbozz qed ikun emendat biex l-MCESD ikun iffurmat minn 12-il membru u mhux aktar minn disg[a Il-Gvern u l-Oppo]izzjoni qablu li l-Kunsill Malti g[all-I]vilupp Ekonomiku u So/jali (MCESD) jkun jinkludi firxa akbar tas-so/jetà /ivili bl-inklu]joni ta’ rappre]entanti talFORUM, tal-Kumitat Re;jonali g[al G[awdex u tal-Kumitat tas-So/jetà ?ivili. Il-Parlament, ilbiera[ beda jiddiskuti u g[adda mill-istadju tat-Tieni Qari, l-Abbozz ta’ Li;i li jemenda lAtt dwar il-Kunsill Malti g[allI]vilupp Ekonomiku u So/jali (MCESD). Meta ressaq l-abbozz g[addiskussjoni, il-Ministru Chris Said spjega li dan il-Kunsill twaqqaf fittwettiq tal-politika tal-Gvern immexxi mill-PN li ried li d-djalogu jkun esti] anki matul l-amministrazzjoni wara li d-djalogu kien ipprattikat mal-poplu. Il-Ministru Said qal li g[alkemm dan il-Kunsill g[andu rwol konsultattiv, hu mezz ta’ djalogu importanti bejn l-imsie[ba so/jali. Flimkien mal-MEUSAC kien mezz importanti ta’ diskussjoni fit-triq ta’ pajji]na g[as-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Malti g[all-I]vilupp Ekonomiku u So/jali hu mezz importanti li permezz tieg[u ssir diskussjoni mas-so/jetà /ivili qabel jitfassal il-Ba;it. Dan hu pro/ess li qed jitmexxa b’mod tajjeb u jg[in fid-de/i]jonijiet li g[andhom jittie[du. Il-Ministru Said qal li matul din ille;i]latura kompla jitwessa’ l-pro/ess tad-djalogu. Saru diversi talbiet minn g[aqdiet differenti. Il-Gvern ried jag[ti l-importanza xierqa lid-djalogu pubbliku u ddedika dekasteru. Fi [dan l-MCESD in[olqu strutturi biex id-diskussjonijiet jid[lu f’aktar fond f’setturi partikulari. Wie[ed mill-kumitati mwaqqfa hu dak Re;jonali dwar G[awdex. Dan il-

Kumitat issa qed jing[ata rappre]entanza fil-Kunsill. Kumitat ie[or hu dak dwar isSo/jetà ?ivili. Dan ukoll se jkun irrappre]entat fl-MCESD. Il-Gvern g[en permezz ta’ fondi, impjegati kif ukoll bil-fondi mill-UE [alli jkompli jissa[[a[ il-kun/ett taddjalogu. Chris Said qal li g[at-talbiet li saru mill-FORUM biex ikun parti millMCESD, il-Gvern dejjem esprima lqbil tieg[u u g[alhekk ]viluppa lMEUSAC f’forum aktar wiesa’ ta’ parte/ipazzjoni.

Kien Gvern Nazzjonalista li waqqaf l-MCESD, li aktar tard kien ]viluppat g[al dak li hu mag[ruf illum Il-Ministru Said qal li l-abbozz qed ikun emendat biex ikun iffurmat minn 12-il membru u mhux aktar minn disg[a. L-abbozz qed ja[seb ukoll biex i/-Chairman tal-Kumitat Re;jonali g[al G[awdex u /Chairman tal-Kumitat tas-So/jetà ?ivili jkunu eletti minn fost il-membri li jiffurmawhom u mhux aktar ikollhom li/-Chairman tal-MCESD b[al President tag[hom. Id-Deputat Laburista Anton Refalo qal li din hi data storika g[al G[awdex g[aliex din il-g]ira se ting[ata dimensjoni aktar re;jonali. Sostna li dan hu importanti fis-sitwazzjoni diffi/li g[all-ekonomija G[awdxija. Anton Refalo sostna li hemm differenza bejn Gvern u Oppo]izzjoni. Qal li filwaqt li lGvern jiddiskuti u ma jwettaqx, lOppo]izzjoni tiddiskuti, tidde/iedi u twettaq.

Filwaqt li attakka dawk li sejja[ b[ala nuqqasijiet tal-Gvern tal-PN, fta[ar b’dak li wettaq il-Partit Laburista f’G[awdex. Anton Refalo qal li r-rappre]entanti G[awdxin ma g[andhomx ikunu Laburisti jew Nazzjonalisti, i]da g[andhom ikunu G[awdxin li jaraw biss l-interess ta’ G[awdex. Id-Deputat Laburista Gino Cauchi qal li l-Oppo]izzjoni se taqbel malabbozz, i]da sostna li ma jistax ma jikkummentax g[at-tul ta’ ]mien li [a l-Gvern biex wasal g[all-pass li qed jittie[ed. Il-Ministru Giovanna Debono qalet li dan l-abbozz jirrigwarda lil G[awdex g[aliex G[awdex se jkun irrappre]entat fl-MCESD. Dan juri limpenn tal-Gvern bil-fatti li se jibqa’ jag[ti kas G[awdex u l-G[awdxin. Juri wkoll l-impenn tal-Gvern li jpo;;i lil G[awdex fi/-/entru talpolitika tieg[u. Giovanna Debono qalet li lKumitat Re;jonali g[al G[awdex jirrappre]enta firxa wiesg[a ta’ g[aqdiet u entitajiet f’G[awdex li g[andhom g[an wie[ed, li j;ibu ’l quddiem l-interess ta’ G[awdex u tal-G[awdxin. L-g[an ta’ dawn l-g[aqdiet u entitajiet hu l-istess b[al dak talMinisteru g[al G[awdex. Il-Ministru qalet li l-i]vilupp li qed ise[[ b’dan l-abbozz hu ri]ultat ta’ [idma li wettaq il-Ministeru ta’ G[awdex biex ikun hemm rappre]entanza tas-setturi differenti G[awdxin. Fid-diskors tal-g[eluq, il-Ministru Said qal li hu ]baljat min-na[a talOppo]izzjoni li tag[ti l-impressjoni li l-istrutturi tad-djalogu u d-diskussjoni twaqqfu fuq inizjattiva tag[hom. Kien Gvern immexxi mill-PN li waqqaf il-Kunsill Malti g[allI]vilupp Ekonomiku, li aktar tard kien ]viluppat g[al dak li hu mag[ruf illum.

Il-Parlament isellem lil omm l-Ispeaker u lil Colin Cauchi Il-Parlament sellem il-memorja ta’ Josephine Frendo, omm l-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappre]entanti, Michael Frendo, kif ukoll lil Colin Cauchi, missier id-Deputat Laburista Gino Cauchi. Carm Mifsud Bonnici, il-Ministru g[all-Intern u l-Affarijiet Parlamentari, b[ala l-Kap tal-Kamra tar-Rappre]entanti u g[an-nom talGvern, fisser kif fis-silenzju tag[ha, omm l-Ispeaker rabbiet familja b’valuri nsara kbar u qatt ma qatg[et qalb uliedha biex ikunu ta’ servizz lillpajji]. Tfissret b[ala mara li dejjem inkora;;iet lil uliedha u segwiethom b’im[abba. Id-Deputat Laburista An;lu Farrugia, g[an-nom tal-Oppo]izzjoni, ukoll ing[aqad mal-[sibijiet talGvern u ta l-kondoljanzi lill-Ispeaker. L-Ispeaker Michael Frendo rringrazzja lil kull min g[adda l-kondoljanzi u fisser lil ommu b[ala persuna ;entili li dejjem kellha tbissima g[al kul[add. Il-Kamra tar-Rappre]entanti sellmet ukoll lil Colin Cauchi, missier idDeputat Laburista :ino Cauchi, li miet ukoll fl-a[[ar jiem. Il-Ministru Mifsud Bonnici fisser lil Colin Cauchi b[ala persuna li kienet asso/jata mal-isport. Colin Cauchi kien deskritt b[ala bniedem li kellu abbiltajiet ta’ memorja kbira u li ta servizz kbir fil-qasam sportiv. Colin Cauchi kien asso/jat mal-futbol u mal-Federazzjoni tal-Bo//i, u irnexxielu jtella’ l-livell ta’ dan lisport g[al dak Ewropew. F’isem ilmembri parlamentari, il-Ministru Mifsud Bonnici ta l-kondoljanzi lillfamilja Cauchi. Id-Deputat Laburista An;lu Farrugia wkoll bag[at il-kondoljanzi lill-familja Cauchi. Hu jiftakru b[ala ;urnalist li, fost o[rajn, kien jikteb dwar G[awdex u dwar il-politika. Id-Deputat Laburista Gino Cauchi tkellem dwar missieru, li [alla timbru fil-qasam tal-;urnali]mu sportiv. Hu qal li missieru dejjem [adem wara lkwinti biex ta sehmu fil-[ajja politika. Gino Cauchi sellem lill-voluntieri kollha li jg[inu lill-politi/i fit-twettiq tas-servizz tag[hom li/-/ittadini Maltin.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta‘ Mejju, 2012

10 Opinjoni

INTERMEZZ MONDJALI Rassenja kulturali internazzjonali

Il-poeta Fran/i] Paul Claudel kien irrefera g[as-sa/erdot Taljan li pprefera li ja[dem mal-emar;inati, il-fqar, l-iltiema u d-delinkwenti b[ala l-patrun tal-adolexxenza eterna.

Don Bosco> Patrun tal-ma;ija B[alissa l-komunità Salesjana internazzjonali qed t[ejji biex fl2015 ti//elebra l-200 sena mittwelid ta’ Don Bosco (18151888), li waqqaf ilKongregazzjoni tal-edukaturi Salesjani kif ukoll ordni o[ra g[as-sorijiet. Mag[ruf g[as-Sistema Preventiva fl-edukazzjoni, Don Bosco, imwieled f’razzett f’familja ta’ bdiewa qrib ir-ra[al ta’ Becchi, 40 mil ’il barra minn Turin, fl-Italja, sar famu] g[all[idma bla heda tieg[u biex jid[ol g[al ]g[a]ag[ emar;inati, iltiema, delinkwenti, [absin, illiterati u li ji;;errew fit-triq. Ir-rabta tieg[u ma’ dawn ittalin ta’ spiss ;abitu fl-inkwiet, anke mal-kleru Taljan, g[alkemm l-Ar/isqof ta’ Turin kien jipprote;ih. Membri talkleru kienu mexxewha li Don Bosco tilef sensih u messhom jaqfluh fi sptar tal-mo[[. Kien hemm ukoll tal-inqas ]ew; attentati fuq [ajtu, wie[ed minnhom b’assassini mikrijin. Mill-angolu politiku, ix-xog[ol ta’ Don Bosco ma]-]g[a]ag[ tat-triq u mad-delinkwenti kien provokanti anke g[aliex dak i]]mien kien hemm mew;a qawwija ta’ antiklerikali]mu flItalja. Ra;uni politika o[ra kienet li f’g[ajnejn dawk li opponewh, is-sa/erdot kontroversjali beda Don Bosco flimkien ma]-]g[a]ag[ tat-triq isewwi ]arbun jidher li qed irawwem ]g[a]ag[ rivoluzzjonarji. Fost dawk li l-karità” b[ala mod kif jin;ibdu ]-]g[a]ag[, kif opponewh kien hemm anke l-Marki] Cavour, ukoll fuq il-kreattività u d-divertiment sindku tal-belt u missier l-istatista /elebri. komunitarju. Il-pro/ess ta’ t[ejjija g[a/-/elebrazzjonijiet bi/entinarji se jkunu [a mal-erba’ snin u beda F’Malta u G[awdex sewwasew is-sena li g[addiet (2010) f’Awwissu. Ta’ min josserva li fl-1908, is-Salesjani lokali Il-preparamenti mifruxin qed jitqassmu fuq tliet kienu fet[u teatru f’Tas-Sliema biex iwettqu l-[sieb fa]ijiet. Dawn kienu t-tag[rif dwar il-[ajja taltal-fundatur tag[hom, pijunier tat-teatru formattiv. qaddis, il-metodu tal-edukazzjoni u formazzjoni, u Mat-teatru tal-Salesjani, li g[adu jiffunzjona u l-ispiritwalità tieg[u, l-aktar fejn jid[lu l-mod umli baqa’ b’sa[[tu sal-lum, aktar tard kien hemm ta’ kif g[ex [ajtu u l-bosta kitbiet reli;ju]i li [alla konnessi atturi popolarissmi b[al Nosì Ghirlando, warajh. Johnny Navarro, Charles Izzo u Lino Grech. Wara dawn it-t[ejjijiet elaborati, id-dinja kollha L-idea, sostenuta mill-benefattur Alfons Maria Salesjana tkun qed ti//elebra l-bi/entinarju minn Galea, kienet li f’Malta wkoll ikun hawn attivitajiet twelidu fl-2015. fl-iskema tal-“Oratorju Festiv” li kien beda sSakemm wasal biex miet, il-Kongregazzjoni sa/erdot Taljan f’pajji]u. G[all-ftu[ uffi/jali tatSalesjana kellha espansjoni rapida f’bosta n[awi Teatru Salesjan kien wasal f’Malta Don Michele Ewropej u Amerikani. U g[oxrin sena wara Rua nnifsu, li kien jemmen fir-“rivelazzjoni tat-tfal mewtu, bis-su//essur tieg[u, Don Michele Rua, permezz tal-log[ob teatrali” u fil-“pedagogija talin-numru ta’ djar (jew “oratorji”) Salesjani tela’ espressjoni.” minn 64 g[al 341 Anke f’G[awdex tnissel it-teatru Salesjan. FlAnke f’Malta bdew it-t[ejjijiet u fil-bidu tassena, ir-rivista {ajja Salesjana, li kien waqqaf Don 1934 in[olqot id-Don Bosco Dramatic Company u sal-1947, din il-formazzjoni kienet ta[dem f’diversi Bosco stess u li baqg[et g[addejja sal-lum f’bosta swali fir-Rabat, sakemm il-Kongregazzjoni bniet lingwi, bdiet tisserjelizza l-[ajja tal-edukatur oratorju-teatru ;did li jesa’ 600 persuna. f’[ames partijiet. Kemm f’Malta kif ukoll Forsi mhux kul[add jaf li Don Bosco kellu anke f’G[awdex, te]isti komunità Salesjana b’sa[[itha t talent tal-bu]ullotti u sa minn meta kien tifel kien u fi]-]ew; g]ejjer baqg[et dejjem g[addejja attività kontinwa relatata mat-teatru, medium {adem bla heda biex jid[ol mag[]ul minn Don Bosco, fost o[rajn b[allmu]ika u l-ma;ija, b[ala parti mis-Sistema g[al ]g[a]ag[ emar;inati, Preventiva tieg[u fl-edukazzjoni ta]-]g[a]ag[. Dan il-metodu kien ibba]at fuq “il-;entilezza u iltiema u delinkwenti

jg[a;;eb lil s[abu u lill-adulti bl-illu]joni u l-ma;ija, kien kapa/i jisparixxi platt spagetti minn kamra u jre;;g[u lura minn kamra o[ra, jew jo[ro; ]ew; tu]]ani bajd frisk millbut ta’ xi spettatur. Fl-2002 kien hemm kampanja qawwija, immexxija minn sa/erdot Salesjan, Don Silvano Mantelli, biex minn Mario Don Bosco jin[atar AZZOPARDI “uffi/jalment” protettur marpardi@maltanet.net tan-nies li jag[mlu lma;ija. Mijiet ta’ illu]jonisti kienu g[amlu petizzjoni lill-Papa Wojtila biex Don Bosco jkun dikjarat il-patrun tag[hom. It-talba ntlaqg[et. Dawn il-pellegrini mhux tas-soltu kienu g[amlu mar/ twil, lebsin ta’ “s[a[ar tajbin” u ppre]entaw lill-Papa Karol Wojtila b’bakketta ma;ika millIndja, biex il-Papa jkun jista’ jag[mel is-s[arijiet li kellha b]onn id-dinja: il-pa/i u s-serenità. Hi drawwa tal-illu]jonisti li jattendu anke g[all“Quddiesa tal-Bu]ullottisti” li ssir f’Castelnuovo Don Bosco, ori;inarjament il-post fejn twieled issa/erdot. B[ala estensjoni tal-missjoni Salesjana, illum je]istu wkoll gruppi mag[rufin b[ala lKlawns ta’ Don Bosco, li jag[mlu [afna xog[ol ma’ gruppi vulnerabbli. Il-[ajja animata ta’ Dun Bosco hi rre;istrata f’g[add ta’ bijografiji dettaljati, u hemm tal-inqas ]ew; xog[lijiet filmi/i kbar dwar il-kontroversji li kellu j[abbat wi//u mag[hom meta affronta lproblema tal-emar;inazzjoni u l-faqar fi]iku, b’elementi politi/i potenti jopponu l-istrate;iji antikonvenzjonali tieg[u (fost l-o[rajn kien kiseb permess straordinarju biex jo[ro; lill-[absin g[al mixi fil-kampanja). Fl-1988 kien in[adem film stupend Taljan ta[t id-direzzjoni ta’ Leonoardo Castellani, b’Ben Gazzara, attur li twieled fi New York f’familja Kattolika Taljana, fil-parti prin/ipali. Imbag[ad fl2004 kienet prodotta sensiela Italo-Ingli]a g[al fuq it-televi]joni, bl-attur Flavio Insinna jinterpreta lil Don Bosco. Il-poeta, drammaturgu u diplomatiku Paul Claudel (1869-1955), li kien ikkonverta g[allKattoli/i]mu meta kellu 18-il sena, baqa’ mfakkar, fost l-o[rajn, g[all-oma;; poetiku li kien g[amel fl-1938 lil Don Bosco. Kien iddeskrivieh b[ala “bniedem lu/idu daqs g[odwa ta’ Mejju”, ra;el b’xag[ru folt u nnukklat, donnu simbolu tal-forza u l-a;ilità tar-ra;el qaddis. Li]-]g[a]ag[ li kien jie[u [sieb Don Bosco, Claudel kien fissirhom b[ala erwie[ fqar li g[andhom tiddi fuq mo[[hom stilla matutina. Paul Claudel kien indirizza wkoll lill-politi/i: “}ommu t-teoriji tag[kom, l-argumenti u lgvernijiet, g[ax jien se nintrabat ma’ dal-poplu ta’ tfal u ]g[a]ag[ u mag[hom nikteb u nifhem ’l Alla.” In/identalment, ftit qabel miet, Don Bosco kien feda ma’ [abib tieg[u li kellu bi]a’ wie[ed: li lintimità edukattiva tieg[u mat-tfal u ]-]g[a]ag[ ma kinetx se tkun abbu]ata billi jkun hemm min jipprova jorbot xi sinifikat senswali mag[ha. Ma kellux g[alfejn jit[asseb, g[ax l-integrità assoluta tieg[u baqg[et bla qatt mittiefsa.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Opinjoni 11 Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd. 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, Il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt Tel> 21243641#2#3 Fax No. 21242886 Dipartiment tal-Avvi]i Tel> 25965-317#232#474 Fax> 21240261 E-mail> adverts@media.link.com.mt

L-EDITORJAL

PN hu l-partit tax-xog[ol Id-dinja kolha llum tfakkar Jum il-{addiem. Kull darba li nkunu qed nitkellmu jew niddiskutu l[addiema, inkunu qeg[din nitkellmu fuq ix-xog[ol. Fejn m’hemmx xog[ol, m’hemmx opportunitajiet g[all-[addiema. Jg[ib ukoll il-futur ta]-]g[a]ag[ u tal-istudenti li jkunu qeg[din fuq il-bankijiet taliskola jew fl-a[[ar fa]ijiet tal-istudji tag[hom. B[alissa, jekk in[arsu ftit lejn ir-realtajiet ta’ madwarna, anki jekk mhux wisq ’il bog[od flEwropa stess, il-qg[ad g[adu ferita kbira g[all[addiema u g[all-familji. Dan hu ta’ inkwiet g[allkomunità internazzjoanli, u b’mod partikulari g[allpopli Ewropej. Hi realtà li qatt m’g[andna ninjoraw anki a[na b[ala poplu Malti u G[awdxi. Dak li qed ji;ri lil hinn minn xtutna, b’mod partikulari firre;jun tag[na, g[andu mhux ibe]]ag[na, i]da aktar minn hekk, jift[ilna g[ajnejna bera[. Is-settur tax-xog[ol f’pajji]na hu b’sa[[tu L-ewwel u qabel kollox ikun tajjeb li llum, Jum il{addiem, napprezzaw u nirrikonoxxu li s-settur taxxog[ol f’pajji]na hu b’sa[[tu. Il-qg[ad jinsab f’livell ikkontrollat u fost lanqas fil-pajji]i tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma fatti li lanqas l-Oppo]izzjoni Laburista m’g[andha g[alfejn tilg[ab il-log[ba parti;jana biex tiskredita dan ir-ri]ultat po]ittiv g[al

pajji]na u li jbeg[edna minn esperjenzi li g[addejjin minnhom popli o[rajn ;irien tag[na u msie[ba mag[na fl-UE. L-a[[ar erba’ snin kienu ]minijiet diffi/li g[addinja kollha. I]da l-g[aqal tal-Gvern Nazzjonalista wassal g[al de/i]jonijiet mhux biss responsabbli,

i]da wkoll li ttie[du f’waqthom. Kien frott ta’ dawn l-g[a]liet ta’ Gvern Nazzjonalista li salvajna 5,000 post tax-xog[ol bl-intervent dirett tal-Gvern, b’mi]uri u inizjattivi li [a g[all-industriji kbar jew ta’ daqs medju u ]g[ir. Mhux hekk biss, i]da lGvern g[araf jimxi b’politika li tkun ta’ sostenn g[an-negozji ]-]g[ar, li huma pilastru importanti talekonomija ta’ pajji]na. Mhux biss il-pajji] g[araf li ma jintilfux l-impjiegi u ma ng[addux minn splu]joni ta’ qg[ad, i]da wkoll attira investimenti ;odda li [olqu postijiet ;odda taxxog[ol. Fl-erba’ snin li g[addew, in[olqu 20,000 post tax-xog[ol ;did. Din hi d-differenza li tispikka bejn il-PN u l-Partit Laburista. Dan hu kuntrast kbir bejn i]-]ew; partiti. Il-PN b’rekord ta’ xog[ol u ta’ nies bl-impjieg, b’rekord tal-anqas livell ta’ qg[ad, anki jekk i]-]minijiet kienu mill-aktar diffi/li g[allekonomija dinjija, b’rekord ta’ investiment ;did barrani f’industriji li pajji]na welled mix-xejn u llum qeg[din jiddominaw is-settur tax-xog[ol g[all[addiema Maltin. Is-settur finanzjarju, dak farma/ewtiku, il-manutenzjoni tal-ajruplani, il-qasam tat-teknolo;ija u l-informatika, is-settur tal-log[ob di;itali u tal-gaming, huma karatteristi/i importanti tax-xejra l-;dida li qed jie[u s-suq tax-xog[ol. Dan, filwaqt li pajji]na irnexxielu jwettaq rivoluzzjonijiet o[rajn importanti fir-riformi li saru fis-settur tat-tarznari, li taw stimulu ;did lillindustrija marittima f’pajji]na, li wkoll qieg[da to[loq [afna impjiegi g[all-[addiema Maltin u G[awdxin. Kienet politika ffukata fuq ix-xog[ol li wasslet lil

pajji]na biex Gvern Nazzjonalista jag[ti ser[an ilmo[[ lill-[addiema, lill-istudenti li jnsabu fl-a[[ar fa]ijiet tal-istudji tag[hom, u lill-familji. Ser[an il-mo[[ ukoll tah Gvern Nazzjonalista bilvi]joni li dejjem kellu b[ala msie[eb fl-Unjoni Ewropea. Vi]joni li saret realtà grazzi biss g[addeterminazzjoni u l-impenn b’[afna ener;ija li wera Gvern Nazzjonalista li jikkumbatti l-kampanja ta’ bi]a’ u ta’ qtig[ il-qalb li kien mexxa l-Partit Laburista, inklu] il-mexxej tal-lum, Joseph Muscat, li kien spalla ma’ spalla ma’ Alfred Sant fil-;lieda kontra s-s[ubija ta’ Malta fl-UE. Tmien snin ta’ su//essi bis-s[ubija fl-UE I]da l-fidu/ja li dejjem ta l-poplu Malti u G[awdxi fil-vi]joni li jkollu l-PN dejjem issarrfet f’;id g[all[addiema. Il-vi]joni politika ta’ Gvern Nazzjonalista dejjem kellha l-fidu/ja tal-investituri lokali u barranin – investituri li [olqu x-xog[ol, kabbru lattività ekonomika u [olqu wkoll postijiet tax-xog[ol ta’ kwalità li jibqg[u dejjem itejbu l-livell talg[ajxien tal-poplu tag[na. Is-s[ubija ta’ Malta fl-UE, fil-;urnata ta’ Jum il{addiem tal-2004, tibqa’ titfakkar minn pajji]na li se[[et fil-jum meta l-poplu tag[na feta[ kapitlu importanti fl-istorja tieg[u, u li bl-g[aqal ukoll talpoplu, irnexxielu jag[mel su//ess mis-s[ubija fl-UE. Bis-su//essi u r-ri]ultati li kiseb pajji]na fis-settur tax-xog[ol u l-investiment frott l-g[a]liet li g[amel Gvern Nazzjonalista, ewlenija fosthom is-s[ubija ta’ Malta fl-UE, il-PN bix-xieraq jissejja[ il-partit li jo[loq ix-xog[ol.

I/-/irku ma jsirx kwadru 1. L-Ingli] g[andu fra]i li you can never square a circle. Ma tistax tag[mel limpossibbli. Ma tistax twieg[du lanqas. Ftakart f’din il-fra]i ta’ sikwit dan la[[ar meta kelli l-okka]joni li nie[u sehem f’diversi dibattiti ma’ kelliema talOppo]izzjoni f’diversi fora. Kif stqarrejt hemmhekk, nemmen li hu dritt, anzi dover, li Oppo]izzjoni serja tikkritika b’mod ;ust, leali u onest. Ma nistenniex /ap/ip jew tif[ir. I]da ma na//etta qatt, u l-poplu beda jinduna, li din l-Oppo]izzjoni qed tag[mel weg[di irresponsabbli. Weg[di li ma jistg[u qatt ise[[u sakemm ma tridx tifqa’ l-kaxxa ta’ Malta kif g[amlu bejn l-1996 u l-1998. 2. Meta l-;img[a li g[addiet [abbart proposti g[al tibdil radikali biex

naqtg[u l-burokrazija fil-[ru; ta’ li/enzji, kien hemm skiet assolut mill-Oppo]izzjoni. Qed nipproponu li tmenin filmija tal-ka]ijiet li sal-lum g[andhom b]onn li/enzja ma jkollhomx iktar [tie;a japplikaw i]da jibag[tu jinformaw huma lidDipartiment tal-Kummer/ tletin jum biss qabel jibdew, flimkien mal-[las biex jifrankaw [in u ;iri. Qed nipproponu li nnaqsu l-[las ta’ /erti mi]ati talkummer/, b’mod li u[ud se jkollhom tnaqqis ta’ millinqas €164 fis-sena fi hlasijiet. L-Oppo]izzjoni li tant tg[id li se tkun g[adu tal-burokra]ija ma sabitx x’tg[id. 3. {lief li kelliem talOppo]izzjoni din il-;img[a re;a’ qalli, f’dibattitu minnhom, li tg[id x’tg[id ilQorti Maltija, jekk ikun

Qed nipproponu li nnaqqsu l-[las ta’ /erti mi]ati tal-kummer/, b’mod li w[ud se jkollhom tnaqqis ta’ mill-inqas €164 fis-sena fi [lasijiet

Tal-Oppo]izzjoni [elwin wisq. I[obbu ji//ajtaw wisq. Il-kerha u t-tra;edja hi li qed ji//ajtaw bil-futur tal-pajji] hemm gvern Laburista, huma jirritornaw il-VAT fuq ittaxxa ta’ re;istrazzjoni talvetturi. Issa [alliha li lKummissjoni Ewropea di;à tat ra;un lill-Gvern Malti fuq din. Issa [alliha li dan ifisser li g[adhom ji;u jaqg[u u jqumu mill-Qrati. Imma dan ifisser, skont l-Oppo]izzjoni, [arsien tal-konsumatur. Ikun ifisser fil-fatt [ofra ta’ €50 miljun li jkollhom isibu g[ax g[alihom weg[da solenni, anke jekk lQorti taqtag[ha kontra. 4. Kelliem ie[or f’dibattitu ie[or li kellna qal li l-[arsien tan-negozji se ji;i billi jra[[su l-kontijiet tad-dawl u ilma tan-negozji ]-]g[ar. Ikun x’ikun il-prezz ta]-]ejt. Mela g[alihom hi ;ustizzja so/jali li jissusidjaw il-[ela. Hu g[aqal, g[alihom, li lmiljuni jmorru f’sussidji mhux sostenibbli minflok fis-

sa[[a u fl-edukazzjoni, jew biex in[ajru l-investiment bi skemi. A[na nemnu li iva, g[andna ng[inu bil-qawwa lil dawk fix-xifer tas-so/jetà. Ng[inu lil min jifla[ l-inqas. I]da mhux lil min jifla[. Anzi, lil min jifla[ ng[inuh, kif qed nag[mlu, b’fondi mill-Unjoni Ewropea u b’panelli biex jimmodernizza l-makkinarju [a ja[li inqas. I]da meta l-Oppo]izzjoni ssaqsihom b’kemm se jor[su u g[al kemm-il sena, ma jg[idulekx. 5. Dawn [elwin wisq talOppo]izzjoni. I[obbu ji//ajtaw wisq. Il-kerha u ttra;edja hi li qed ji//ajtaw bil-futur tal-pajji] u jipperikolaw l-impjiegi b’weg[di li ma jistg[ux i]ommu. Mela sewwa! Jg[idu li a[na qed na[bu d-dejn, jg[idu li mhux vera li l-finanzi tajbin,

minn Jason Azzopardi jason.azzopardi@gov.mt

qalulna li hawn [ofra, i]da flistess [in se jsibu €50 miljun biex jirritornawhom, se jsibu ma nafx kemm-il miljun biex ira[[su l-kontijiet ta’ kull sena, se jsibu ma nafx kemmil miljun biex ira[[su l-gass, jg[idu li mhux se jg[ollu ttaxxi u fl-istess nifs qed jintrabtu mal-Unjoni Ewropea li ma jaqb]ux it-3 fil-mija ]bilan/. Qed jigdbu. L-istess kif g[amlu fl-1996 u ne[[ew il-VAT akkost li farrku lkaxxa ta’ Malta. 6. I/-/irku qatt ma jsir kwadru. Qed juruk id-debba biex wara jqabb]ulek il[mara.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

12 Ittri

Jekk se ssuq... tixrobx

?ensu Tabone> meta ssir tafu tinduna li hu bniedem ta’ valuri po]ittivi

?ensu Tabone> ra;el ;entlom u ta’ rispett Sur Editur, Politiku onest, sin/ier, xempju ta’ missier mill-iktar e]emplari b’valuri nsara qawwija Hekk kienet l-g[ajta talpoplu meta xahar ilu fl-14 ta’ Marzu 2012, il-President Emeritus ta’ Malta ?ensu Tabone [alliena biex g[adda g[al [ajja a[jar, il-[ajja ta’ dejjem. Kellu ra;un l-Istat flimkien mal-poplu ta’ Malta u G[awdex issellimlek, ?ensu, b’funeral statali xieraq u dinjutu]. Iben denju ta’ G[awdex li g[amel ;ie[ lillg]ira li wellditu. Meta ssir tafu, tinduna li bil-valuri po]ittivi tieg[u. Bniedem ta’ perswa]joni, tolleranza u rispett. Kostruttiv u b’fehma demokratika s[i[a li g[aqqad il-karriera politika tieg[u mal-onestà, il;ustizzja u l-im[abba g[allproxxmu Meta f’Mejju 1987 in[atar Ministru [all-Affarijiet Barranin, jien kelli x-xorti li na[dem mieg[u. F’Settembru ta’ dik is-sena, ?ensu Tabone kien mar New York biex jindirizza l-Assemblea :enerali tan-Nazzjonaijiet Uniti. Dakinhar jien kont nifforma parti middelegazzjoni. Niftakar lill-Ministru ?ensu Tabone kien impenja ru[u u laqqag[na lkoll flimkien. b’[erqa u entu]ja]mu spjegalna kemm hi me[tie;a l-libertà tad-djalogu u nsista fuq il-valuri tad-demokrazija. Dak i]-]mien Malta ma kinitx fdata fir-relazzjonijiet internazzjonali, spe/jalment ma’ dawk il-pajji]i tal-

Punent. Ma kinux ]minijiet fa/li. Sa[aq biex jibdel id-dehra ta’ Malta. G[al dan il-g[an [adem bis-s[i[ biex jag[ti dehra ;dida lil Malta. Ming[and ?ensu Tabone tg[allimt [afna. Millesperjenza tieg[i mieg[u hemm [afna u [afna po]ittiv x’nirrakonta. Nag[laq dan lapprezzament tieg[i b’episodju li g[alija jirrfletti dak kollu li le[[en il-poplu fil-funeral dwar il-President Emeritus ta’ Malta ?ensu Tabone. Meta fl-14 ta’ April 1989 ?ensu Tabone n[atar President ta’ Malta, jien kont Konslu :enerali nippre]enta lil Malta f’New York. IlPresident ta’ Malta kien ;ie New York jag[mel l-ewwel ]jara tieg[u b[ala President, jien kont mort nilqg[u lajruport. Meta wasal [adna b’idejn xulxin u jien indirizzajtu kif suppost ‘’E//elenza’’. }ammli idi f’idu, ;ibidni lejh u f’widinti qalli ‘ Toni jien ?ensu kont u ?ensu g[adni’’ ?ensu kellu saqajh mal-art, kien qrib in-nies u kien jirrispeta lil kul[add Jien flimkien ma’ marti Vittorina minn qalbna nsellmulek u nitolbu g[alik biex il-Mulej jag[tik ilmistrie[ ta’ dejjem. Toni Mizzi

Eks Konslu :enerali g[al Malta f’New York


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13 minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

Il-KOREA TA’ FUQ

Imminenti splu]joni nukleari Kemm l-Istati Uniti kif ukoll il-Korea ta’ Isfel qalu li g[andhom informazzjoni li tindika li l-Korea ta’ Fuq tinsab qrib li twettaq it-tielet splu]joni nukleari tag[ha bi prova. L-isplu]joni ta’ din iddarba, i]da, hi mistennija tkun ferm aktar qawwija mit-tnejn l-o[ra li saru sa issa. Il-Korea ta’ Fuq di;à tinsab ta[t sanzjonijiet internazzjonali min[abba l-isplu]jonijiet nukleari tal-passat, kif ukoll min[abba l-isparar tal-missili. Skont il-media fil-Korea ta’ Isfel, il-Gvern Amerikan informa lill-awtoritajiet talpajji] li hemm il-possibbiltà li l-isplu]joni ssir din il-;img[a, g[alkemm kien hemm min ma qabilx ma’ din l-anali]i, minkejja li hemm [jiel li xxog[ol g[addej b’/ertu ritmu fiz-zona ta’ Pyunnge-ri. Hemm spekulazzjoni kbira li l-Korea ta’ Fuq din id-darba se tisplodi bomba nukleari bluranju. Meta wettqet splu]jonijiet fl-2006 u fl2009, hu mifhum li l-bomba kien fiha l-plutonju, g[alkemm hemm dubji dwar jekk it-tieni wa[da kinitx

wa[da nukleari – bomba mag[mula bl-uranju hi ferm aktar qawwija. Kelliem g[all-Ministeru tad-Difi]a tal-Korea ta’ Isfel qal li b[alissa kienu qed isiru t-t[ejjijiet f’Pyunnge-ri; i]da kien impossibbli li wie[ed jikseb informazzjoni pre/i]a x’qed ji;ri hemmhekk. Sadattant, sar mag[ruf li rRussja po;;iet it-truppi tag[ha fil-Lvant Imbieg[ed Russu, li qeg[din fuq l-og[la allert min[abba l-possibbiltà ta’ splu]joni fil-Korea ta’ Fuq. It-truppi Russi tpo;;ew fuq l-allert min[abba l-possibbiltà ta’ splu]joni nukleari Koreana Il-Kunsill tas-Sigurtà tanNazzjonijiet Uniti, fil-;ranet li ;ejjin, mistenni j[abbar sanzjonijiet aktar iebsa b’rabta mal-isparar tar-rocket fit-13 ta’ April. Dan l-isparar kiser ri]oluzzjonijiet min-Nazzjonijiet Uniti dwar l-u]u tat-tekonolo;ija dwar il-missili

ballisti/i. Il-Korea ta’ Fuq issostni li l-isparar, li falla wara ]ew; minuti mit-tluq, kien sforz biex il-pajji] ipo;;i satellita fl-ispazju. I]da l-Istati Uniti u pajji]i o[rajn jemmnu li dan kien sforz biex il-Korea ta’ Fuq tag[mel prova ta’ missila li kapa/i ;;orr arma nukelari sal-Istati Uniti. L-Isparar kien ikkundannat min-Nazzjonijiet Uniti, u [afna pajji]i-membri qablu li dan fil-fatt kien prova ta’ missila ballistika. L-analisti jemmnu li b’din l-isplu]joni nukleari, il-Korea ta’ Fuq tista’ ti;bor ;ie[ha wara l-falliment tal-isparar tar-rocket. Il-;img[a li g[addiet, uffi/jal g[oli mill-Korea ta’ Fuq qal li r-re;im Korean kien ]viluppa “armi moderni u b’sa[[ithom”, u li ma kienx jib]a’ mill-Istati Uniti. F’dawn l-a[[ar ;img[at ukoll, Kim Jong-un, li g[andu 29 sena u wiret il-poter minn missieru, intwera fuq it-televi]joni nazzjonali Korean j]ur diversi attivitajiet militari u ju]a kliem ostili lejn il-Korea ta’ Isfel.

Suldat mill-Korea ta’ Fuq jg[asses ix-Xmara Yalu, li sservi ta’ fruntiera bejn il-Korea ta’ Fuq u /-?ina (Ritratt> Reuters)

L-AWSTRIJA

Misteru dwar il-mewt ta’ eks PM Libjan Hemm misteru dwar i//irkustanzi tal-mewt ta’ Shokri Ghanem, l-eks Prim Ministru u eks Ministru ta]-}ejt, li nstab f’wi// ix-Xmara Danubju, fl-Awstrija, fi tmiem il-;img[a. Ghanem, li kellu 69 sena, kien ukoll i/Chairman talKooperazzjoni Nazzjonali ta]-}ejt (NOC) qabel ma telaq ir- Shokri Ghanem re;im ta’ Muammar ntlema[ kien kmieni l-{add Gaddafi, wara xhur ta’ irvelli- meta [are; mid-dar tieg[u. jiet popolari kontra d-dittatura Intqal li meta nstab il-katavru fil-pajji]. ma kienx hemm identifikazKelliem g[all-Pulizija ta’ zjoni fuqu, [lief g[al dokuVjenna qal li fuq il-katavru ment li kellu l-isem talma kienx hemm sinjali ta’ kumpanija li g[aliha kien vjolenza u kienet se ssir lja[dem. awtopsja biex jitwaddab aktar Il-katavru, imbag[ad kien dawl fuq il-mewt. identifikat minn impjegat talGhanem, wara li abbanduna kumpanija. r-re;im ta’ Gaddafi, kien fe;; Ghanem kien ukoll serva f’Ruma, u wara kien ma[sub b[ala Prim Ministru Libjan li kien qed ig[ix x’imkien filbejn l-2003 u l-2006. mo[bi fl-Ewropa peress li ttmexxija l-;dida tal-Libja l-eks Prim kienet tqisu qrib [afna tarMinistru u re;im. Hu kien eskluda li kien se jirritorna l-Libja. eks Ministru Kien mag[ruf li kien qed ta]-}ejt, instab ja[dem b[ala konsulent g[al f’wi// ix-Xmara kumpanija bba]ata fi Vjenna, u skont il-Pulizija, l-a[[ar li Danubju


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

14 A[barijiet ta’ Barra L-AWSTRALJA

Irid jibni ver]joni ;dida tat-Titanic Clive Palmer, biljunarju Awstraljan, [abbar li se jibni ver]joni ;dida tat-Titanic, li g[ereq 100 sena ilu. Il-vapur, it-Titanic II, mistenni jag[mel l-ewwel vja;; tieg[u lejn nofs l-2016 tul l-istess rotta ta’ 100 sena ilu, mir-Renju Unit lejn l-Istati Uniti. Hu sa[aq li l-mudell il-;did tal-vapur se jkun mibni b’tali mod li ma jkunx jista’ jeg[req. Dan il-vapur se jkun img[ammar bit-teknolo;ija moderna kollha biex ikun aktar sigur. Palmer qal li [oloq kumpanija apposta, il-Blue Star Line Pty Ltd; il-vapur ori;inali kien tal-kumpanija White Star Line. Ilvapur se jinbena mill-kumpanija ?ini]a CSC Jinling Shipyard.

L-OLANDA> Il-Prin/ep Willem-Alexander tal-Olanda jipparte/ipa fi/-/erimonja tradizzjonali tat-tfig[ tal-vaski tat-toilet, f’Rhenen, waqt i/-/elebrazzjonijiet ta’ Jum ir-Re;ina, ilbiera[. (Ritratt> Reuters)

IR-RENJU UNIT

Qed ine[[u r-referenzi g[al Alla mit-talb Awtorità o[ra fir-Renju Unit, din id-darba dik ta’ Gloucestershire, ne[[iet kull referenza g[al Alla mit-talba li ssir qabel kull laqg[a min[abba pressjoni millateisti. Dan, wara li l-membri ateisti fil-kunsill ipprotestaw g[al din it-tradizzjoni u kien de/i] li t-talba ssir xorta wa[da, imma kull referenza g[al Alla kellha titne[[a. Din l-awtorità hi fost diversi fir-Renju Unit li ne[[ew g[al kollox jew bidlu d-drawwa li ting[ad talba filbidu ta’ xi laqg[a ta[t pressjoni mill-attivisti sekulari li qed isostnu li dan imur kontra d-drittijiet tal-

bniedem, kif ukoll jeskludi lil dawk in-nies ta’ twemmin ie[or. St[arri; li kien ippubblikat fi tmiem il-;img[a f’The Sunday Telegraph sab li 40 kunsill lokali ne[[ew jew biddlu drastikament iddrawwa tat-talb qabel kull laqg[a, u kien hemm numru ferm akbar li kienu qed jikkunsidraw li jag[mlu listess [a;a. Kienu biss 21 kunsill lokali li qalu li kienu se jkomplu jg[idu t-talba qabel kull laqg[a ming[ajr tibdil. Fi Frar, im[allef idde/ieda kontra kunsill lokali f’Devon u qal li dan it-tip ta’ talb kien qed imur kontra l-li;i.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 L-UKRAJNA

Lejn bojkott tal-Euro 2012 Beda jbaqbaq bojkott tal-kampjonat tal-football Ewropew tal-Euro2012 li se jsir fl-Ukrajna min[abba ra;unijiet politi/i. Vivianne Reding, il-Kummissarju Ewropew g[all-:ustizzja, se tie[u dan il-pass fost rapporti li anki lKan/illier :ermani], Angela Merkel, se tag[mel l-istess. Ftit wara, José Manuel Barroso, il-President talKummissjoni Ewropea, qal li hu wkoll ma kienx se jattendi g[allavveniment sportiv fl-Ukrajna. Kelliema g[al Reding qalet li hi kienet mistiedna g[all-kampjonat personalment minn Michel Platini, ilkap tal-UEFA, i]da hi ma kienx bi[siebha tmur. Dan, min[abba tt[assib tag[ha rigward il-ka] ta’ Yulia Tymoshenko, l-eks Prim Ministru tal-Ukrajna li b[alissa tinsab fuq strajk tal-;u[ wara li allegata-

ment kienet imsawta fi/-/ella tal-[abs fejn qed tin]amm. Fil-media :ermani]a kien hemm xi rapporti li Merkel ukoll g[andha mnejn tag[mel bojkott. Kelliem g[allKan/illier :ermani] qal li d-de/i]joni finali kienet g[adha ma tte[ditx u din kienet se tiddependi mill-i]viluppi flUkrajna, partikularment mill-ka] ta’ Tymoshenko. }ew; Ministri :ermani]i, Norbert Roettgen tal-Ambjent u Hans-Peter Friedrich tal-Intern, pubblikament qalu li aktarx ma kinux se jattendu g[all-kompjonat. Hemm imbag[ad ]ew; personalitajiet tad-dinja sportiva :ermani]a, Uli Hoeness – il-manager tal-Bayern Munich – u Hans-Joachim Watzke – il-manager tal-Borussia Dortmund – dawn ukoll se jie[du sehem filbojkott. Hoeness qal li kellu fidu/ja

fil-players u fl-opinjoni tag[hom dwar dan, u hu kien se jirrispetta dde/i]joni ta’ kull player li jie[u po]izzjoni pubblika dwar il-bojkott. Il-President tal-Ukrajna, Viktor Yanukovych, investa disa’ biljun dollaru fi stadiums ;odda, terminals talajruporti u ferroviji moderni g[al dan l-avveniment, li se jsir f’:unju u Lulju. Apparti l-Euro2012, dan qed isir ukoll peress li fil-[arifa se jsiru lelezzjonijiet parlamentari. Yanukovych qed imexxi personalment it-t[ejjijiet g[al dan l-avveniment u jqisu b[ala pro;ett tieg[u. Il-bojkott ta’ Reding fe;; wara li aktar kmieni dan ix-xahar, ilPresidenti tal-Awstrija, tarRepubblika ?eka u tal-:ermanja qalu li ma kinux se jmorru g[al summit tal-pajji]i tal-Ewropa tal-Lvant, li se jsir f’Mejju, f’Yalta, l-Ukrajna. Dan,

min[abba l-ka] ta’ Tymoshenko. Bojkott ta’ avveniment sportiv millUnjoni Ewropea hu avveniment rari. Il-kampjonat tal-Euro2012 se jkun maqsum bejn l-Ukrajna u l-Polonja, pajji]-membru tal-UE. {afna pajji]i qed jikkritikaw il-mod kif qed ti;i stmata Tymoshenko, lavversarju ewlieni ta’ Yanukovych. Hi qed tiskonta piena ta’ seba’ snin [abs wara li nstabet [atja ta’ abbu] tal-poter – akku]i li l-UE tqis li huma mmotivati politkament. Ir-Repubblika ?eka kienet tat kenn politiku lir-ra;el ta’ Tymoshenko.

Il-possibbiltà ta’ bojkott tikkon/erna l-ka] tal-eks PM, Tymoshenko

L-I}RAEL

Beda jibni [ajt mal-fruntiera Lebani]a L-I]rael, ilbiera[ beda jibni [ajt tul medda ta’ art ta’ madwar kilometru malfruntiera Lebani]a. Dan, biex tissa[[a[ is-si;urtà g[al belt I]raeljana li tinsab fil-qrib. Tul il-fruntiera Lebani]a di;à hemm re/int, i]da lmilitar I]raeljan qal li ddifi]i kellhom ji;u msa[[in b’[ajt tal-konkos g[oli erba’ metri bejn il-fruntiera Lebani]a u l-belt I]raeljana ta’ Metulla. Dan, wara li tul l-a[[ar sena, diversi drabi kienu sparati xi tiri

lejn il-belt min-na[a Lebani]a. Il-militar I]raeljan qal li l-bini ta’ dan il-[ajt kien ikkoordinat mat-truppi g[a]-]amma tal-pa/i tanNU, kif ukoll mill-Armata Lebani]a. L-I]rael qed jibni wkoll re/int g[as-sigurtà tul ilfruntiera I]raeljana malE;ittu fiz-zona tad-de]ert tas-Sinaj. Dan, wara li kien hemm ]ieda fl-attività millmilitanti. L-I]rael bena wkoll [ajt madwar ix-Xatt tal-Punent.

L-ISTATI UNITI> L-eks President Sovjetiku Mikhail Gorbachev (xellug) u l-eks Segretarju tal-Istat Amerikan Henry Kissinger wara li attendew g[all-wiri tad-dokumentarju “Cold War”, fil-Paley Center for Media, fi New York. (Ritratt> Reuters)

IN-NI:ERJA

IR-RENJU UNIT

Aktar attakki

L-al-Qaeda trid tag[mel skambju ta’ osta;;

Splu]joni fil-belt ta’ Jalingo [alliet seba’ persuni mejta u 12 o[ra midruba serjament. Dan, ;urnata wara li ]ew; attakki [allew 19-il persuna, fil-ma;;oranza insara, mejta, f’zona o[ra tal-pajji]. Mira fl-attakk ta’ Jalingo kien il-Kummissarju tal-Pulizija. Din il-belt hi l-kapitali tal-Istat Ni;erjan ta’ Taraba, li g[andu fruntiera mal-Kamerun, u s’issa kien re;jun bi ftit li xejn inkwiet. Il-{add saru ]ew; attakki waqt quddiesa f’Kano u Maiduguri, u s-suspetti huma li dawn twettqu mill-grupp militanti I]lamiku tal-Boko Haram. Il-Boko Haram f’dawn l-a[[ar sentejn sar aktar attiv u qed iwettaq [afna attentati terroristi/i. Maiduguri, fejn sar wie[ed mill-attentati tal-{add, hi meqjusa b[ala fortizza tal-Boko Haram. Sadattant, Andrea Riccardi, il-Ministru Taljan g[allKooperazzjoni Internazzjonali, qal li fin-Ni;erja qed ti;ri xi [a;a simili g[al dak li kien ;ara fl-Iraq, fejn g[addejja kampanja biex l-Insara jitke//ew mill-pajji]. Dan, permezz ta’ atti ta’ vjolenza kontrihom wara aktar minn 1,000 sena jg[ixu flimkien mal-Musulmani ming[ajr problemi.

Il-ferg[a tal-al-Qaeda g[atTramuntana tal-Afrika offriet li te[les osta;; Ingli] bi skambju g[all-[elsien ta’ reli;ju] radikali, Abu Qatada, li jinsab f’idejn l-Ingli]i u li se jkun iddeportat lejn il-:ordan. Skont stqarrija ta’ dan ilgrupp terroristiku, mag[ruf blinizjali AQIM, it-terroristi lesti je[ilsu lil Stephen Malcolm, li g[andu wkoll nazzjonalità tal-Afrika ta’ Isfel, lejn wie[ed mill-pajji]i fejn matul is-sena li g[addiet tne[[iet id-dittatura. Intqal li jekk dan ma jsirx u Abu Qatada ji;i estradit lejn il-:ordan, Londra jkollha ;;orr il-konsegwenzi. L-E;ittu, it-Tune]ija, il-

Libja u l-Jemen raw bidla fittmexxija matul dik mag[rufa b[ala “Ir-Rebbieg[a G[arbija”, u issa, l-I]lamisti g[andhom is-sa[[a politika wara li kienu ppersegwitati millgvernijiet pre/edenti. Malcolm hu ma[sub li hu wie[ed minn disa’ Ewropej – fosthom sitt Fran/i]i – ma[tufa mill-ferg[a tal-alQaeda li hi attiva fil-Mali u nNi;er, minn Settembru tal2010. F’Jannar, il-grupp qal li kien se joqtolhom jekk Franza jew xi pajji] alleat tieg[u jattakkaw il-ba]ijiet tag[hom fitTramuntana tal-Mali. Il-grupp qal li l-osta;;i lo[ra huma mill-I]vezja u lOlanda.

Dan ix-xahar, ir-Renju Unit qal li kien se jimxi ’l quddiem bil-pjani biex jiddeporta lil Abu Qatada lejn il-:ordan, fejn dan kien instab [ati ta’ parte/ipazzjoni f’konfoffi terroristi/i. Abu Qatada ilu ta[t arrest f’daru f’Londra minn Frar, wara li kien in[eles minn [abs wara li qorti dde/idiet li ma setax ikompli jin]amm ming[ajr pro/ess. Il-ka] ta’ Abu Qatada kien wie[ed polemiku] [afna firRenju Unit, b’[afna jsostnu li kien ikun a[jar jekk dan ji;i ddeportat, u o[rajn isostnu li dan imur kontra d-drittijiet tieg[u peress li jista’ ji;i ttorturat fil-:ordan.


IN-NAZZJON Il-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

16

Jum il-{addiema 2012

Jum il-{addiema 2012 17

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt ]jara li g[amel fil-jiem li g[addew f’razzett tal-baqar fejn iltaqa’ mas-sidien li spjegawlu x-xog[ol li jsir

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt ]jara li g[amel fil-jiem li g[addew fil-Lukanda Excelsior fejn iltaqa’ mal-[addiema

Il-[addiema fi/-/entru tal-politika tal-Gvern minn Joe Mikallef

Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista dejjem jag[ti priorità qawwija lill-qasam tax-xog[ol u l-[olqien tal-impjiegi. Ir-ri]ultati miksuba mill-gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi matul dawn l-erba’ snin li g[addew huma /ertifikat mill-aqwa dwar kif pajji]na, f’dan il-qasam importanti, g[amel kisbiet millaktar importanti. Fl-isfond tal-kri]i internazzjonali qawwija, tal-kri]i finanzjarja dinjija, talin/ertezza u ta’ dak kollu li ;ara ftit lil hinn minna – fil-Libja – il-kisbiet li g[amel pajji]na fil-qasam tax-xog[ol mhux biss huma mill-aktar impressjonanti, i]da juru wkoll il-[idma kbira li l-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista g[amel u qed ikompli jag[mel biex ikattar ix-xog[ol u lIl-[addiema Maltin u G[awdxin u l-familji tag[hom huma fi/-/entru tal-politika g[aqlija tal-gvern immexxi millPartit Nazzjonalista li jo[loq ix-xog[ol

opportunitajiet ta’ impjiegi g[a]]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin. Pajji]na attira u qed ikompli jattira investiment barrani qawwi, i]da qed jattira wkoll investiment lokali importanti. Flimkien, dan l-investiment qed ikompli jo[loq l-opportunitajiet taxxog[ol. Dan kollu hu xhieda ta’ kif ilgvern ipo;;i x-xog[ol u l-[addiema fi//entru tal-politika tieg[u. Il-gvern jag[mel minn kollox biex jattira l-opportunitajiet g[all-[addiem Malti li hu [awtiel u mfa[[ar minn kul[add mhux biss g[al b]ulitu, i]da anki g[ax il-prodott u sservizz li kapa/i jag[ti huma tal-aqwa u log[la kwalità. Kien g[alhekk li fl-erba’ snin li g[addew, il-gvern kompla jkun iffukat u

jibqa’ ffukat fuq il-[olqien tal-impjiegi g[all-[addiema. Il-gvern irid li kull min irid ja[dem ikollu aktar opportunitajiet ta’ xog[ol. B’aktar xog[ol u xog[ol a[jar titjib il-kwalità tal-[ajja tal-[addiema u l-familji Maltin u G[awdxin. Il-Prim Ministru stess fil-jiem li g[addew, b’mod ripetut, enfasizza li lgvern investa b’mod qawwi biex i[ajjar

aktar kumpaniji u fabbriki jift[u f’Malta u jo[olqu x-xog[ol g[al Maltin u lG[awdxin. Il-kompetizzjoni, biex pajji]i differenti ji;bdu investiment lejhom, mhix ]g[ira. Bi]]ejjed jing[ad li g[allinvestiment ;did li l-gvern ;ab f’Malta tat-tiswija tal-ajruplani kienu qed jikkompetu g[alih aktar minn 150 post differenti. Fabbriki, li kienu di;à ja[dmu f’pajji]i o[ra, g[a]lu li jittrasferixxu aktar linji ta’ produzzjoni f’Malta u waqqfu f’pajji]na units ta’ ri/erka u ]vilupp. Wie[ed mis-settur fejn il-politika talgvern qed tikseb su//ess kbir hi dik tassettur finanzjarju f’pajji]na li kompla jikber u jimpjega aktar [addiema, minkejja dak kollu li g[addej fid-dinja. Anki fil-qasam tat-turi]mu, il-gvern immexxi mill-Partit

Nazzjonalista [adem biex isiru skemi [alli ji]diedu t-turisti li ji;u f’Malta u dan issarraf fit-tis[i[ tal-impjiegi f’din lindustrija. Il-Prim Ministru stess fisser kif il-gvern [oloq inizjattivi ;odda favur is-selfemployed, u s-sidien tal-[wienet u n-negozji ]g[ar u medji. Dawn kienu m[e;;a biex jinvestu aktar u jimpjegaw aktar [addiema. G[al dan l-iskop saru riformi mill-aktar importanti biex pajjji]na jibqa’ kompetittiv. Ir-ri]ultat ta’ dan kollu kien li f’erba’ snin, il-Gvern [oloq 20,000 post tax-xog[ol ;did. Dawn l-impjiegi l-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista [adem g[alihom kuljum. It-tkattir tax-xog[ol hu ri]ultat tadde/i]jonijiet li ttie[du biex ikun im[ajjar aktar investiment ;did f’pajji]na.

Il-PN b’impenn g[at-tkattir tal-opportunitajiet tax-xog[ol

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt ]jara li g[amel fil-jiem li g[addew fl-Isptar Mater Dei fejn iltaqa’ mad-diversi kategoriji ta’ [addiema li jag[tu servizz

F’dawn l-erba’ snin li g[addew in[olqu [afna opportunitajiet tax-xog[ol grazzi g[all-politika g[aqlija li mexa biha l-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt ]jara li g[amel fil-jiem li g[addew g[and furnar f’Birkirkara fejn tkellem mas-sidien dwar il-[idma li jag[mlu ta’ kuljum


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

18 Kummer/

Visa Credit Card biex tfakkar Ittoppja u Irba[! l-Olimpijadi ta’ Londra mal-GO

Il-Bank of Valletta nieda VISA Cards ;odda bit-tema olimpika biex jippromwovi rrabta bejn il-Visa u l-log[ob Olimpiku ta’ Londra. Id-disinn il-;did se jkun applikat fuq il-cards il-;odda kollha u dawk im;edda sa Di/embru 2012. Id-disinn il;did jinkludi l-[ames /rieki olimpi/i s-simbolu ma’ dawn il-log[ob. Din il-card b’dan id-disinn esklussiv hi edizzjoni limitata u qed tin[are; b’mod immedjat u mistennija tkun popolari mal-isportivi u l-kollezzjonisti. Marbuta mat-tnedija ta’ din il-card, il-Bank qed i[abbar promozzjoni unika g[al dawk li g[andhom VISA Card talBOV li se jing[ataw l-opportunità li jirb[u ]ew; biljetti

g[al ]ew; avvenimenti separati tal-log[ob olimpiku li se jsir f’Londra aktar tard din issena, grazzi g[al Visa. Kull min g[andu VISA Credit Card ma[ru;a millBank jista’ jipparte/ipa f’din il-promozzjoni billi ju]awha biex jag[mlu xirjiet ta’ millinqas €25 sal-15 ta’ Mejju 2012 u b’hekk jid[lu b’mod awtomatiku fil-lotterija b’/ans li jirb[u mawra g[al Londra waqt il-log[ob Olimpiku grazzi g[al Visa. Ir-rebbie[ se jir/ievi pakkett li jinkludi titjira g[al tnejn lejn Londra, akkomodazzjoni f’lukanda 4 star fuq ba]i bedand-breakfast u ]ew; biljetti g[al ]ew; avvenimenti differenti tal-log[ob Olimpiku. “Il-firxa ta’ Visa Credit

Cards tal-Bank of Valletta tipprovdi mod konvenjenti u flistess [in protett ta’ [las u din il-promozzjoni tippremja lil dawk kollha li jag[]lu li j[allsu bil-BOV Visa Card. A[na ninsabu kburin li qed noffru din il-credit card esklussiva b’tema olimpika li qed timmarka l-asso/jazzjoni tag[na mal-VISA li huma wie[ed mill-isponsors uffi/jali tal-Olimpjadi ta’ Londra 2012,” qal Michael Galea, ilKap E]ekuttiv tal-BOV. ” Aktar dettalji dwar din ilpromozzjoni tista’ tin;abar minn kull ferg[a tal-Bank jew inkella permezz tal-website tal-Bank fuq www.bov.com#visapromotion. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.

Emirates b’aktar prodotti ;odda Bi tkomplija g[at-titjib dejjem g[addej fil-fa/ilitajiet ta’ abbord, Emirates [abbret it-tnedija ta’ Graphical User Interface (GUI) ;dida u mtejba, ]viluppata minn Panasonic Avionics Corporation (Panasonic). Din il-GUI ;dida se tag[mel aktar fa/li l-u]u tassistema ta’ divertiment li Emirates tu]a waqt it-titjir u li reb[et [afna unuri. Is-sistema ice Digital Widescreen tpo;;i

f’ponot is-swaba’ talpassi;;ieri t-tag[rif, komunikazzjoni u divertiment li g[andha. L-interface ;dida se tidda[[al fi ]mien ;imag[tejn fil-flotta kollha ta’ A380 talEmirates u mbag[ad matul issena fuq il-parti l-kbira talajruplani Boeing 777 ta’ Emirates. Se tidda[[al filklassijiet kollha tas-servizz, xi [a;a li hi standard ma’ Emirates.

B[ala l-akbar operatur fiddinja tal-ajruplani A380 u lBoeing 777, Emirates se tattrezza l-ajruplani kollha bilPanasonic eX2 platform, disinjata u prodotta minn Panasonic, l-aqwa fid-dinja f’dawk li huma sistemi moderni ta’ divertiment u komunikazzjoni waqt it-titjir. Emirates topera titjiriet kuljum minn Malta g[al Dubaj b’waqfa f’Larnaka, ?ipru.

Klijenti GO Pay As You GO tassew g[andhom ra;un jibqg[u quddiem il-pa;na Facebook ta’ GO fejn qed jit[abbru kuljum ir-rebbie[a tal-kompetizzjoni ‘Ittoppja u irba[‘. Sal-lum, di;à hemm numru sabi[ ta’ rebbie[a xxurtjati li huma l-proprjetarji kburin ta’ iPhone 4S wara li telg[u l-ismijiet tag[hom u wara li taw twe;iba korretta g[al mistoqsija ta’ [ila bba]ata fuq il-brand ta’ GO. U 4S iPhone jibqg[u jintreb[u sal-a[[ar tax-xahar! Il-kompetizzjoni tag[mel parti minn offerta meravilju]a li hija applikabbli sat30 ta’ April u hija valida g[all-klijenti rre;istrati kollha tal-mowbajl Pay As You GO li g[andhom i/-/ans jipparte/ipaw f’kompetizzjoni meta jittoppjaw b’€10, €20 u €50 permezz ta’ kwalunkwe mekkani]mu tat-top-up. B’kollox GO qed tag[ti total ta’ 30 smartphone – iPhone 4S kuljum – g[al matul ixxahar ta’ April. Il-klijenti tal-GO Pay-As-You-GO li, sal-24 ta’ April, grazzi g[all-kompetizzjoni ‘Ittoppja u

Irba[‘, akkwistaw iPhone 4S huma dawn: John Refalo, Elaine Vella, Josephine Bonello, Daniel Curmi, Ivan Grech, Rachel Mercieca, Anthony Ellul, Isaac Sant, Fabian Scicluna, Amanda Mallia, Reuben Farrugia, Maria Caruana, Maureen Azzopardi, Francis Attard, Paul Balzan, Glenn Zammit, Olivia Grech, Mariosa Sacco, Christian Sciberras, Joseph Farrugia, Roberta Cachia, Vincent Portelli, Martha Axiaq u Mark Anthony Magro. Sadattant rebbie[a ;odda se jibqg[u jit[abbru kuljum (mit-Tnejn sal-:img[a) filpa;na Facebook ta’ GO sat30 ta’ April. G[al aktar informazzjoni fuq l-offerta ta’ GO, klijenti jistg[u jaslu wasla sa wie[ed mill-[wienet ta’ GO f’Malta u G[awdex. Jistg[u j/emplu customer care fuq 146 b’xejn mill-linja GO mobile tag[hom. Minn netwerks o[ra lokali jistg[u j/emplu fuq 79222146 jew inkella jistg[u j]uru s-sit www.go.com.mt. Termini u kundizzjonijiet japplikaw


1_5_12_pg19

30-04-2012

12:19

Page 1

IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Spettaklu 19

Voca People> Aljeni b’il[na tad-deheb Il-Voca People hu grupp internazzjonali vokali u teatrali mill-aqwa li jg[aqqad flimkien il-[sejjes vokali u lkant A Capella mar-ritmu fantastiku tal-[sejjes u l-effetti mu]ikali moderni. Dan kollu jsir ming[ajr strumenti mu]ikali, b’mod umoristiku u bis-sehem tal-udjenza. Il-Voca People hu mag[mul minn tmien mu]i/isti u atturi tal-aqwa talent: 3 aljeni nisa (alto, mezzo u sopran) u 3 aljeni r;iel (baxx, baritonu u tenur). Mag[hom hemm ukoll ]ew; artisti tal-beat box li jag[mlu [sejjes straordinarji u li huma meqjusa l-aqwa ]ew; artisti fil-qasam mu]ikali tag[hom. Il-Voca People jemmnu li lmu]ika hi l-aqwa sors ta’ ener;ija fl-univers. G[alihom il-mu]ika ssibha kullimkien, f’kull [a;a li hawn madwarna u f’kull [lejqa [ajja. Il-mu]ika tista’ to[loq l-aktar emozzjonijiet qawwija, tag[ti ttama u tferra[ lil kull [lejqa. Il-Voca People jemmnu li “l[ajja hi mu]ika u l-mu]ika hi l-[ajja.” Il-Voca People hu grupp innovattiv u wie[ed mill-ftit gruppi madwar id-dinja b’kantanti u artisti tal-beat box li flimkien jo[olqu orkestra s[i[a ming[ajr ma ju]aw strumenti mu]ikali. Dan il-kun/ett komiku u teatrali tal-grupp, flimkien mat-ta[lita mu]ikali li joffri, jag[mluh differenti minn kull grupp vokali ie[or. Kull serata se tinkludi numru ta’ kanzunetti favoriti ta’ kull ]mien, fosthom: Ameno ta’ Eric Levy, 5th Symphony ta’ Beethoven, The Magic Flute ta’ Mozart, Tutti Frutti ta’ Richard Wayne, Sex Bomb ta’ Errol Rennalls, Got My Mind Set On You ta’ Rudy Clarck, Fever ta’ John Davenport, is-sigla ta’ James Bond ta’ Monty Newman, Billie Jean ta’ Michael Jackson, I Like to Move It ta’ Erick Morillo, u 70 kanzunetta o[ra. Dan il-kun/ert mu]ikali dar diversi pajji]i u bliet ewlenin madwar id-dinja b[allAmerka, New York, Franza, Pari;i u Marsilja, l-Italja: Ruma, Milan, Firenze u Turin, Spanja: Madrid u Bar/ellona, il-:ermanja, Munich u Cologne, l-I]vizzera, Lugano u Montreau, il-Bra]il: Sao Paulo, Brasilia, Porto Alegre u Rio, Hong Kong... u issa Malta. Din il-wirja tal-Voca People in[olqot, inkitbet u ssir biddirezzjoni ta’ Lior Kalfo, li hu attur u kittieb g[at-teatru li reba[ diversi premjijiet. Lewwel video tal-Voca People tnieda fuq Youtube f’April 2009 u qanqal [afna kur]ità fost in-nies, tant li f’erba’ xhur kienu rawh aktar minn sitt miljun persuna madwar id-dinja. “Wirja fantastika u innovattiva li ]gur m’g[andekx titlef... b’arran;ament

mu]ikali ta’ [sejjes mag[mul b’mod espert u b’koreografija e//itanti” Il-Voca People se jkunu flMFCC, Ta’ Qali. Se jittellg[u ]ew; serati: il-:img[a, 18 ta’ Mejju 2012 u s-Sibt, 19 ta’ Mejju 2012 fid-20.45 (se jkun hemm spazju g[al parke;; bla [las). Il-biljetti jibdew minn €20. G[al tag[rif ie[or fuq ilVoca People f’ Malta: www.showsmalta.com jew /empel 7983 5410 jew 7983 5420.

Il-membri tal-grupp Voca People li se jkunu Malta fil-jiem li ;ejjin biex jag[tu spettaklu flMFCC


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

20 Madwarna

Edizzjoni o[ra tal-Konkors Letteratura g[a]-}g[a]ag[ Fil-jiem li g[addew saret i/-/erimonja tal-g[oti tal-premijiet tal-Konkors Letteratura g[a]-}g[a]ag[. F’din i/-/erimonja lmanuskritti ta’ Carmel Scicluna u Rita Saliba, li j;ibu l-isem ta’ Ossessjoni u Bella rispettivament [adu lewwel premju li jikkonsisti f’trofew, /ertifikat u premju ta’ elf ewro fi flus kull wie[ed. Ing[ata ukoll premju g[allparti/ipant li g[andu inqas minn 30 sena u li l-;urija [assew li x-xog[ol tieg[u spikka fuq l-o[rajn. Dan irrikonoxximent ing[ata lil Andrè Mangion g[ar-rumanz Tattoo bi premju ta’ [ames mitt ewro u /ertifikat. G[al din i/-/erimonja attendew Clyde Puli, is-Segretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u Sport, Miriam Teuma, ilKap E]ekuttiv ta’ A;enzija

}g[a]ag[ u :or; Mallia, i/Chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fid-diskors tieg[u sSegretarju Parlamentari Clyde Puli sa[aq fuq l-importanza li jsiru inizjattivi b[al Konkors Letteratura g[a]-}g[a]ag[, biex iservu ta’ pjattaforma g[all-kreattività ta]-]g[a]ag[ u tin[oloq g[a]la ta’ letteratura tajba immirata g[al udjenza ]g[a]ug[a. Hu tkellem ukoll dwar il-pjan tasSegretarjat li jsiru konkorsi o[ra li juru t-talent ]ag[]ug[ f’forom o[ra artisti/i. Din kienet it-tielet edizzjoni ta’ dan il-konkors li ja[seb ukoll biex joffri g[ajnuna finanzjarja lill-pubblikaturi li jippublikaw ix-xog[lijiet rebbie[a. Mill-bidu ta’ dan il-

Il-qoxra tal-ktieb dwar San Publju

Clyde Puli, is-Segretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u Sport waqt l-g[oti tal-premjijiet tal-Konkors Letteratura g[a]-}g[a]ag[

konkors sal-lum kienu ppubblikati l-kotba ta’ Rita Saliba u Ivan Bugeja minn Merlin Publishers u l-ktieb ta’ Simon Bartolo minn Klabb Kotba Maltin. Il-;urija esperta din is-sena kienet komposta minn Josette

Attard, Keith Azzopardi u Sergio Grech. F’din i/-/erimonja siltiet mir-rumanzi rebbie[a nqraw mill-istudenti tal-Malta Drama Centre u [adu sehem ukoll studenti mill-Junior College Ensemble.

Il-‘Festa tal-Festi’ fi Fleur-De-Lys Il-Kumitat Amministrattiv ta’ Fleur De Lys bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru talIntern u Affarijiet Parlamentari flimkien malAwtorità tat-Turizmu, se jtellghu attività bis-sehem ta’ diversi G[aqdiet li jorgannizzaw il-festi f’Malta b[ala preludju u mer[ba lill-ista;un ie[or tal-festi. Il-“Festa tal-Festi” se ssir nhar il-{add 6 ta’ Mejju g[ad-dell ta’ l-Awkwadott ta’ Fleur De Lys bejn l-10 a.m u s-6 p.m u qed tkun ikkordina-

ta minn Leon Promotions. F’din l-attività se jkun hemm g[all-wiri diversi affarijiet konnessi mal-festi Maltin b[al bandalori, standardi, kolonni, statwi, ritratti, souvenirs, armar tal-mar/ijiet, kif ukoll snajja’ marbuta malistess festi b[alma huma xxoghol tal-liedna. Dan kollu se jkun ippre]entat minn diversi G[aqdiet tal-Festi li ;ejjin mill-Balluta, {al Balzan, Bir]ebbu;a, il-Birgu, Birkirkara, il-Fgura, Fleur De Lys, {al G[axaq, il-Gudja, il-

Kalkara, {al Kirkop, Marsa, Marsaskala, Paola, {al Qormi, Valletta, {a]-}abbar, ilFurjana, i]-}ejtun, ir-Rabat u Santa Venera. Apparti hekk, se jkun hemm ukoll diversi stands ta’ arti;janat Malti u anke prodotti lokali b[alma huam bizzilla, skultura, ganutell, fuligranu, newl, pittura, e//. Ma jonqosx sintendi l-ikel u x-xorb varjat li jvarja minn dak tradizzjonali Malti inklu] [lewwiet bhalma huma mqaret u qubbajt kif ukoll

inbejjed u xorb divers. Apparti hekk, g[at-tfal se jkun hemm ukoll stands ta’ log[ob b[alma huma bouncing castles, ferrovija, e//. Tul il-;urnata kollha se jkun hemm ukoll programm s[i[ ta’ spettaklu folkloristiku u anke b’rabta mal-festi Maltin, bis-sehem ta’ mar/i minn baned, id-duos folkloristi/i Benny & Tonia u Greenfields u l-gruppi folkloristi/i G[awdxin Tal-Fuklar Folk Group u Sinet Folk Group.

San Publju g[all-ewwel darba f’Colouring⁄ Story Book Din is-sena lAssocjazzjoni Publju ta’ Malta, ppubblikat ktejjeb ;did g[at-tfal li jinkludi l-[ajja ta’ San Publju. Dan il-ktejjeb jikkonsisti f’disinji grafi/i professjonali, li juru l-[ajja ta’ Publju, minNawfra;ju ta’ San Pawl sal-qima li ng[ata b[ala qaddis. Il-ktejjeb hu kon/i] i]da hu gwida tajba g[al dawk (anke jekk mhux tfal) li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar min kien Publju. Il-kliem fiddisinji grafi/i hu blIngli]. Min jixtieq, jista’ jakkwista wie[ed millKappella S. Publju Martri jew billi jibg[at email. Ilprezz hu ta’ €3.50c biss.

{amsin sena mit-twaqqif tal-SAS tal-Azzjoni Kattolika

Kull nhar ta’ Sibt f’The Point it-tfal li j]uru l-kumpless tal-[wienet mal-;enituri tag[hom qed jie[du gost ferm bil-karattri favoriti tag[hom ta’ Disney - Mickey, Minnie, Pooh u Kung Fu Panda li qed iferr[uhom u j]ommulhom kumpanija. Min[abba l-popolarità ta’ dawn il-karattri kemm fost it-tfal kif ukoll fost il-;enituri, The Point se j;ib karattri ;odda Bugs Bunny, Tigger u Pluto. Wara li jduru l-[wienet ta’ The Point mal-;enituri tag[hom, it-tfal ta’ kull età jistg[u jmorru fil-play area permanenti li tinsab f’Level -3. Sakemm il;enituri jistrie[u u jie[du kafè, it-tfal jistg[u ji;ru u jilg[abu ming[ajr periklu fil-play area nadifa u jistennew il-karattri Disney ji;u j]urhom. It-tfal jistg[u wkoll jie[du ritratt malkarattru favorit taghhom. Il-karattri Disney j]uru z-zona tat-tfal f’The Point kull nhar ta’ Sibt bejn 11 a.m. u 1 p.m. u bejn 3 p.m. u l-5 p.m.

Fl-okkazjoni tal-50 sena mit-twaqqif tas-Segretarjat Assistenza So/jali (SAS) tal-Azzjoni Kattolika, Monsinjur Ar/isqof Pawlu Cremona O.P. se jmexxi kon/elebrazzjoni b’radd il-[ajr lil Alla tal-[idma kollha li saret favur il-bniedem fil-b]onn tul dawn issnin kollha. Din il-quddiesa ta’ radd il-[ajr se ssir fil-Knisja Ar/ipretali ta’ San Publju, Furjana nhar l-Erbg[a, 2 ta’ Mejju 2012 fis-6.30 ta’ filg[axija. Is-SAS twaqqaf fl-1 ta’ Mejju 1962 mill-Ar/isqof ta’ dak i]]mien Monsinjur Mikiel Gonzi biex ikunu meg[juna individwi u familji fil-b]onn. Hu fdah lill-Azzjoni Kattolika peress li din lg[aqda tal-laj/i kienet di;à tag[mel [idma so/jali mal-bniedem fil-b]onn. Illum, 50 sena wara, is-SAS evolva fil-mod kif jag[ti lg[ajnuna, bl-g[ajnuna ta’ Social Workers u numru konsiderevoli ta’ voluntiera. Jag[tu kontribut kbir fil-Kunsill Caritas flimkien ma’ g[aqdiet o[ra tal-Knisja li ja[dmu fil-kamp so/jali u karitattiv. Minn ]mien g[al ]mien iwettaq pro;etti so/jali b[al [ar;iet lill-anzjani li ma jo[orgx u persuni o[ra fil-b]onn permezz ta’ tliet Minibuses li g[andu, attivitajiet komunitarji u djalogu [aj mal-komunità /ivili biex irressaq quddiemhom sitwazzjonijiet so/jali li jkunu jitolbu attenzjoni partikulari.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju 2012

22 TV#Radju

06>00 08>00 08>30 09>00 09>05

101 Breakfast Club A[barijiet (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 13>00 15>00 15>05

Djalogu Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet L-Edukazzjoni /-?avetta tas-Su//ess The Big Show A[barijiet fil-Qosor Hitsteria (b’waqfiet g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

17>55 18>00 18>15 20>00 21>00 23>00 24>00

Radju Malta - 93.7 FM 06:00 - L-G[odwa t-Tajba (jinkludi 07:00 A[barijiet, 07:30 Mill-:urnali Lokali, 07:35 Mill-Media Internazzjonali, 07:50 Avvi]i tal-Mewt, 07:58 Angelus, 08:00 A[barijiet filqosor) 08:45 - ?ama ?ama 09:00 - BBC News 09:05 Familja Wa[da (jinkludi 10:00 A[barijiet fil-qosor, 11:00 BBC News) 11:50 - Avvi]i ta’ Mwiet u l-Angelus 11:58 - Xi Qrajt, Xi Smajt 12:00 Newsline 12:45 – All Time Favourites 13:30 - Qari bilMalti 14:00 A[barijiet 14:05 E M Live 15:50 - ?ama ?ama 16:00 - A[barijiet 16:05 Drivetime (jinkludi 17:00 BBC News) 18:00 - Bulettin ta’ lA[barijiet 18:15 - Il-Maltin Min Huma? 19:00 - Nwar 19:50 - Avvi]i ta’ Mwiet 20:00 - A[barijiet 20:05 - Qari bilMalti (r) 20:30 – Bomerang 21:00 - Nice ’N Easy 22:00 L-A[barijiet 22:05 - Xi qrajt, xi smajt 22:10 - Ru]arju 22:30 – Il-Kun/ert ma’ Albert Storace 23:30 - Ripetizzjoni ta’ programmi. ONE Radio - 92.7 FM 06:00 - ONE Breakfast (jinkludi 06:45 ONE News, 07:00 Kummentarju, 07:30 Mill-:urnali, 08:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 08:25 ONE Club Xewqat, 08:45 u 09:45 One News) 10:00 - Kartolina (jinkludi 10:30 F’{ames Minuti) 11:00 Flimkien (jinkludi 11:10 Pariri G[alik, 11:45 ONE News, 12:00 Angelus, 12:05 Igawdu l{ajja ta’ Dejjem) 12:15 - Linja Diretta 13:15 - Rumanz 13:45 - ONE News 14:00 - Klassika 15:30 - Drive Time 15:45 ONE News 16:00 - Mhux g[atTfal Biss 16:30 - ONE Cocktail 17:00 - Kummentarju 17:05 Rush Hour (jinkludu 17:15 :miel Ilsienna, 17:45 ONE News, 18:00 Igawdu l-{ajja ta’ Dejjem, 18:05 Bieb Bieb) 18:15 - Dirett 18:45 - Djarju tal-Partit Laburista 19:00 - In the Zone 19:45 - ONE News 20:15 - G[alina l-Anzjani 20:45 - ONE Beat Box 21:45 ONE News 22:00 Kummentarju 22:05 - Fr Colin u l-{bieb 24:00 - Flimkien 02:00 - Bla Kantunieri (r). RTK - 103 FM 06:30 Espresso 103 FM! (jinkludi 06:55 Fi {dan il-Mulej, 07:00 A[barijiet, 07:55 Imwiet # Qari # Angelus, 08:00 BBC News, 09:00 A[barijiet filQosor) 09:15 - G[alina Lkoll (jinkludi 10:00 BBC News, 11:00 RTK Qosor) 11:40 Headlines 11:55 - Fi {dan ilMulej 12:00 - RTK Bulettin

Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Malli Jidlam Il-Klassi/i tas-Sittinijiet Fuzzbox - Eric Montfort Djalogu - Isla (r) Night Style - Joe Vella

12:12 – Afternoon Favourites (jinkludi 13:00 u 15:00 RTK Qosor, 14:00 BBC News) 15:25 – Kaskata Kulturali 15:30 Bir-Rispett Kollu (jinkludi 16:00 BBC News) 16:40 Headlines 17:00 - RTK Bulettin 17:12 – Bi]]ejjed g[al Kul[add (jinkludi 18:00 RTK Qosor) 19:00 - Fi {dan il-Mulej 19:05 - Ru]arju 19:25 - Rakkont 19:40 – L-G[a]la Tieg[i u Tieg[ek 20:53 Kaskata Kulturali 21:00 Mer]uq - ra;; ta’ a[bar tajba 22:00 - Il-Qaddis tal-Jum 22:05 - Ru]arju 22:25 Ripetizzjonijiet. Campus FM - 103.7 FM 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:00 - Anali]i tal-;urnali 09:20 - Foreign News # Culture News 09:30 – Il-Malti fittraduzzjoni 10:00 - BBC News Update 10:06 - Pri]ma 11:00 Classic FM 13:00 - Anali]i tal;urnali 13:30 - It’s Debatable 14:00 - BBC News Hour 15:00 - Classic FM 19:30 - Kulturi 20:00 – Platea 20:30 - Ilbies lImperatur 21:00 - BBC World Service. Radju Marija - 102.3 FM 07:00 - Ru]arju 07:30 Quddiesa 08:00 - Angelus u Kuntatt 09:00 – {ajjitna 11:00 - Kristu Fostna 12:00 Angelus u Ru]arju 12:30 Ru]arju tal-Erwie[ 13:00 Strument f’Idejk 14:00 - {olqa mal-Maltin ta’ Barra 15:00 Kurunella {niena Divina 15:30 – Ulied is-Sultan 16:00 - Dritt u {ajja 17:00 - {ajjitna (r) 17:30 – Bulettin ta’ A[barijiet Reli;ju]i 17:50 - G[asar 18:00 - Angelus u Ru]arju 18:30 Quddiesa 19:00 – I]-}wie;… sitwazzjoni u realtà llum 20:00 – Swi// (r) 21:00 - Iva Nemmen 22:00 - Il-Mulej Hu r-Rag[aj Tieg[i 23:30 – Bullettin A[barijiet Reli;ju]i (r) 23:50 - Kompjeta. Bay Radio - 89.7 FM 06:30 – Bay Breakfast (jinkludi 07:30 - A[barijiet, 08:30 u 09:30 - A[barijiet fil-qosor) 10:30 - Simon Pisani (jinkludi 11:30 - A[barijiet fil-qosor) 13:30 – Na-than & Talitha 18:30 - A[barijiet 18:40 – Bay Beats 20:00 – Ben Glover 22:00 - Carl Bee 24:00 - CR2 records. Bastjani]i FM - 95 FM 06:50 – Il-{sieb tal-Jum 07:00 Fil-kumpanija ta’ Tony 13:00 – All Time Favourites 16:30 L-G[a]la Tieg[i 18:30 – Flashback 20:30 – All Time Favourites.

Dwar il-pittur Spanjol Goya L’ultimo inquisitore (Goya’s Ghost) Rete 4, 00>05

Natalie Portman (fir-ritratt), flimkien ma’ Javier Bardem, Randy Quaid u Stellan Skarsgaard huma fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-2006 b’re;ija ta’ Milos Forman. L-istorja, li tie[u spunti minn fatti li ;raw tabil[aqq, i]da hi m]ejna wkoll b’affarijiet li ma nsibux provi li se[[ew tabil[aqq, hi ambjentata fi Spanja g[all-a[[ar tas-seklu 18. Il-pittur Francisco Goya jkollu xi jg[id mal-Inkwi]izzjoni fuq Ines, mudella li jkun qed ju]a fixxog[lijiet tieg[u. Din tispi//a mitfug[a l-[abs. Goya ma joqg[odx b’idu fuq ]aqqu u jara x’jista’ jag[mel biex je[lisha. TVM 07:00 - TVAM 09:00 - Mela Isma’ Din (r) 09:15 - Kwi]]un (r) 10:00 - Purée (r) 11:00 Wirt, Arti u Kultura (r) 11:30 G[awdex Illum 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 Sellili 14:00 - A[barijiet 14:05 (ikompli) Sellili 16:00 - A[barijiet 16:10 - I]-}ona 17:40 Sa[[tek l-Ewwel 17:45 - Mela Isma’ Din 18:00 - A[barijiet 18:10 - Kwi]]un 18:55 - Purée 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:40 - F’Salib it-Toroq 21:45 Bondi + 22:30 - Paqpaq 23:15 L-A[barijiet 23:30 - Venere (r). TVM 2 15:00 - A[barijiet 15:05 Dokumentarju 15:15 Harbourlife 15:50 - Meander 16:30 - Lenti fuq Ilsienna (r) 17:00 - A[barijiet 17:05 Starboard (r) 17:35 - Mela Isma’ Din 17:45 - Dokumentarju 18:00 - Asteriks 18:30 - Ta[t l-Art 19:00 - Ti;rijiet Biss 19:30 Dokumentarju 19:45 - Madwarna 20:00 - A[barijiet 20:45 - Leli ta’ {a]-}g[ir 21:15 - Ttyl 21:45 - 6 f’Palazz 22:15 - Madwarna 22:30 - Wirt Arti u Kultura. ONE 07:00 - ONE Breakfast

09:00 Liquorish Daily Update 09:10 Teleshopping 09:20 - Londri (r) 09:40 - Video Mu]ikali 09:45 Teleshopping 10:30 - Sieg[a }mien 12:15 - Teleshopping 12:45 - Kalamita 13:30 - ONE News 13:35 - (ikompli) Kalamita 16:20 - Lapes u Karta 16:30 Tomatate 17:00 - Teleshopping 17:20 - Liquorish Daily Update 17:30 - ONE News Update 17:35 - Hazzzard Daily Update 17:45 Teleshopping 18:05 - Looks 18:50 - Londri 19:20 - Minuta Wa[da! 19:30 - ONE News 20:15 - Illostra 20:30 - Diskors Joseph Muscat fl-okka]joni ta’ Jum il-{addiem 21:15 - Inkontri 23:15 - ONE News 23:40 Minuta Wa[da (r) 23:45 Kalamita (r). Smash 08:00 - Er;a’ Lura 09:00 {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah 10:50 - Teleshopping 13:00 - 1046 Music 15:00 Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina

ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:15 - Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 - News 19:30 - Il-Parlament tal-Poplu 20:30 - Madagascar (r) 21:30 Bejnietna (r) 22:00 - News 22:30 - Stylish Weddings (r). Raiuno 006:45 - Unomattina (jinkludi Tg 1 fis-07:00, 08:00 u 09:00) 11:00 - Tg 1 11:05 - Occhio alla spesa 12:00 - La prova del cuoco 13:30 - Tg 1 14:00 - Tg 1 Economia 14:10 - Verdetto finale 15:15 - Il mio amico delfino. Film ’63 17:15 - La tata dei desideri. Film 2008 18:50 - L’eredita 20:00 Tg 1 20:30 - Qui Radio Londra 20:35 - Affari tuoi 21:10 Sabato domenica e lundi 23:20 Porta a porta 01:30 - Tg 1 notte. Raidue 07:00 - Cartoons 09:30 - Zorro (TF) 09:55 - Cartoons 10:00 Tg 2 insieme 10:55 -

Celebrazione della festa del lavoro alla presenza del Presidente della Repubblica 12:00 - I fatti vostri 13:00 - Tg 2 giorno 13:30 - Tg 2 costume e società 13:50 - Tg 2 medicina 33 14:00 - Italia sul due 16:20 - La Signora del West (TF) 17:00 Private Practice (TF) 17:45 Flash L.I.S. 17:50 - Tg 2 notizie 18:00 - 90˚ minuto Serie B 18:45 - Ghost Whisperer (TF) 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 (TF) 20:30 - Tg 2 notizie 21:05 Tornado - L furia del cielo. Film 2006 23:20 - Tg 2 punto di vista 23:30 - Tg 2 notizie 23:45 Num3ri 00:35 - Tg Parlamento00:45 - A proposito di Brian (TF). Raitre 07:00 - Tgr Buongiorno Italia 07:30 - Tgr Buongiorno regione 08:00 - I compagni. Film ’63 10:00 - Primo maggio: festa del lavoro 12:00 - Tg 3 sport 12:25 - Tg 3 fuori tg 12:45 - Le storie diario italiano 13:10 - La strada per la felicità 14:00 - Tg Regione 14:20 - Tg 3 14:50 - Tgr Leonardo 15:00 - Tg 3 L.I.S. 15:05 - Anteprimo concerto del primo maggio 16:00 - Concerto del primo maggio 19:00 - Tg 3 19:30 - Tg regione 20:00 -

Concerto del primo maggio 24:00 - Tg 3 linea notte 01:05 Questa è la mia vita 01:35 -

Prima della prima - ‘I Masnadieri’ ta’ Verdi. Canale 5 08:00 - Tg 5 - mattina

08:40 Quel tesoro di Diggity. Film 2001 11:00 - Forum 13:00 - Tg 5 13:40 - Beautiful (soap) 14:10 Centovetrine 14:45 - Sliding doors. Film ’98 16:45 - Amore a prima svista. Film 2001 18:45 The Money Drop (kwi]]) 20:00 Tg 5 20:30 - Striscia la notizia 21:10 - Dr House - Medical Division (TF) 23:15 - La doppia ora. Film 2009 01:30 - Tg 5 notte 02:00 - Striscia la notizia. Rete 4 07:20 - Come eravamo 07:35 Nash Bridges (TF) 08:25 Hunter (TF) 09:40 - Carabinieri 3 10:50 - Ricette di famiglia 11:30 - Tg 4 12:00 - Un detective in corsia (TF) 13:00 - La signora in giallo (TF) 13:50 Poirot (TF) 15:35 - La conquisto del west. Film ’62 18:55 - Tg 4 19:35 - Tempesta d’amore (soap) 20:30 - Walker Texas Ranger (TF) 21:10 - Le crociate. Film 2005 00:05 - L’ultimo inquisitore. Film 2006 01:20 - Tg 4 night news. Italia 1 07:00 - Cartoons 08:40 - Settimo cielo (TF) 10:35 - Ugly Betty (TF) 12:25 - Studio aperto 13:05 - Studio sport 13:40 - Cartoons 15:00 - Camera Café (sitcom) 16:00 - Chuck (TF) 16:50 - La vita secondo Jim (sitcom) 17:45 Trasformat 18:30 - Studio aperto 19:00 - Studio sport 19:25 - CSI: Miami (TF) 21:10 - Wild Oltrenatura 00:30 - Bats. Film ’99. La 7 07:00 - Omnibus 09:45 - Coffee Break (attwalità) 11:10 - L’aria che tira 12:30 - I menu di Benedetta 13:30 - Tg La 7 14:05 Gufo grigio. Film ’99 15:55 L’Ispettore Barnaby (TF) 16:55 JAG - Avvocati in divisa (TF) 17:55 - I menu di Benedetta 18:50 - ‘G’ Day La 7 alle 7 19:25 - ‘G’ Day 20:00 - Tg La 7 20:30 - Otto e mezzo 21:30 - Julie & Julia. Film 2009 23:40 - The Big C 00:40 - Tg La 7 00:45 - Tg La 7 sport 00:50 - (Ah)iporoso 01:45 Prossima fermata.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

TV#Radju 23 Favourite Channel 08:00 - Stenba[ 10:00 - Telebejg[ 11:45 - Reporter 12:05 Link 12.10 - Kont taf? 12:15 F. News 12:30 - Niskata 15:00 Storjografija 15:30 Teleshopping 16:30 - ECO 17:30 - {in g[al Kollox (jinkludi 18:15 F. News) 19:45 Reporter 20:05 - Muftie[ 20:15 - F. News 21:00 - Boost 23:15 F. News. Calypso Music TV 07:00 - Total Request 09:00 80s Classics 10:00 - 90s Classics 11:00 - 2000s-2009s Classics 11:30 - Teleshopping 13:30 2010 Onwards 14:30 - Drama Bronx 15:00 - Wasal il-{in g[all-Maltin 15:30 - Bell’Italia 16:00 - Romantica 17:00 Teleshopping 18:00 Total Request 20:00 Bingo 75 20:30 - Non Stop Music. La 5 12:25 - Centovetrine 12:50 -

Extreme Makeover Home Edition 13:35 - Che trucco! (reality) 14:05 - ER (TF) 14:55 - Giudice Amy (TF) 15:45 October Road (TF) 16:30 - Jonas (TF) 17:30 - Sonny tra le stelle (sitcom) 18:00 - Friends (sitcom) 18:50 - Che trucco! (reality) 19:15 - Glee (TF) 20:00 Love Bugs (sitcom) 20:25 Extreme Makeover Home Edition 23:05 - Cambio casa Cambia vita Speciale Salone. BBC Entertainment 07:10 - Little Robots 07:20 Teletubbies 07:45 - Buzz and Tell 07:50 - Balamory 08:10 Charlie and Lola 08:25 - Poetry Pie 08:30 - The Adventures of Spot 08:35 - Last of the Summer Wine 09:05 - After You’ve Gone 09:35 - The Weakest Link 10:20 - EastEnders 10:50 Doctors 11:20 - Michael Palin’s New Europe 12:10 - Dalziel and Pascoe 13:00 - My Family 13:30 - Last of the Summer Wine 14:00 - The Weakest Link 14:45 - EastEnders 15:15 - Doctors 15:45 - Michael Palin’s New Europe 16:35 - Dalziel and Pascoe 17:25 - The Weakest Link 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - Lark Rise to Candleford 20:00 - One Foot in the Grave 20:30 - Him & Her 21:00 - Spooks 21:50 - Last of the Summer Wine 22:20 - My Family 22:50 - Desperate Romantics 23:40 - Him & Her.

TCM 07:45 - Gunsmoke

08:50 - The High Chaparral 09:55 - Murder with Mirrors. Film ’85 11:45 The Wings of Eagles. Film ’57 (U) 13:45 - Gunsmoke 14:50 The High Chaparral 16:00 Executive Action. Film ’73 (PG) 17:40 - Zorba the Greek. Film ’64 (PG) 20:30 - The First Texan. Film ’56 22:00 - True Crime. Film ’99 (15). MGM Movies 07:45 - Mission of the Shark. Film ’91 (PG) 09:20 - Marie: A True Story. Film ’85 (15) 11:10 - Leona Helmsley: The Queen of Mean. Film ’90 12:45 - The Charge of the Light Brigade. Film ’68 (PG) 14:55 - They Call Me Mister Tibbs! Film ’70 (15) 16:45 - The Group. Film ’66 19:15 - The Wilby Conspiracy. Film ’75 (PG) 21:00 - One More Time. Film ’70 (U) 22:30 - The Trip. Film ’67 (18) 23:50 MGM’s Big Screen. Diva Universal 07:03 - Brideshead Revisited 08:05 - Quincy, M.E. 09:05 Wolff’s Turf 10:00 - Ironside 10:55 - Cento Vetrine 11:55 ER 12:55 - Quincy, M.E. 13:55 - Le Baiser (The Kiss) 14:00 ER 15:52 - Né Piu Né Meno 16:00 - Ironside 17:00 - Wolff’s Turf 18:00 - JAG 19:00 Ironside 20:00 - Quincy, M.E. 21:00 - Wolff’s Turf 23:00 - ER. Discovery Channel 07:15 - Deadliest Catch: Race Against the Ice 08:10 Mythbusters: Blue Ice 09:05 Extreme Engineering: Iceland Tunnels 10:00 - How Do They Do It? 10:30 - Destroyed in Seconds 10:55 - Ultimate Survival: Georgian Republic 11:50 - Wheeler Dealers: Jaguar E-Type 12:45 - Overhaulin’: School’s Out 13:40 - American Chopper: Sunoco Bike 14:35 Dirty Jobs 15:30 - Deadliest Catch: Cashing In 16:25 Mythbusters: Vodka Myths 17:20 - Extreme Engineering: Iceland Tunnels 18:15 - Ultimate Survival: Western Pacific 19:10 - How It’s Made 19:40 - How Do They Do It? 20:05 - Bering Sea Gold: Suction 21:00 Swords: Life on the Line: Man Overboard 21:55 - Man vs. Fish with Matt Watson: Catfish 22:50 - Kidnap and Rescue: Project Child Save 23:45 - Mythbusters: Bullet Fired vs Bullet Dropped.

Melita Movies 10:00 - When In Rome 11:30 Shanghai Knights 13:25 - Crazy On The Outside 14:58 - Hollyswood Buzz 15:25 - Water For Elephants 17:30 - Knight and Day 19:25 - The Client List 21:00 - X-Men: First Class 23:15 - Love and Other Drugs 01:05 - Moscow Zero. Melita More 08:00 - Films & Stars 08:30 Full House 09:00 - The West Wing 09:50 - ER 10:40 - Films & Stars 11:05 - 30 Rock 11:30 The Mentalist 12:15 - Chase 13:00 - Days of Our Lives 13:45 - ER 14:30 - The West Wing 15:15 - Fringe 16:00 - Brothers and Sisters 16:45 - S#*! My Dad Says 17:07 - 30 Rock 17:30 Gossip Girl 18:15 - Days of Our Lives 19:00 - Films & Stars 19:30 - Mike & Molly 20:00 How I Met Your Mother 20:30 Alcatraz 21:15 - Fringe 22:00 Hung 22:30 - True Blood 23:35 - Chuck 00:25 - Game of Thrones. Biography Channel 07:00 - America’s Court with Judge Ross. Billy the Exterminator: 08:00 - Attack of the 15Foot Snake 08:30 - When Squirrels Attack!. The Locator: 09:00 - A Father’s Daughter 09:30 - A Son’s Search for Answers. 10:00 - Little Miss Perfect: Asia & Kaylee 11:00 America’s Court with Judge Ross 12:00 - Ice Road Truckers: No More Mr. Nice Guy 13:00 Storage Wars: High Noon in the High Desert 13:30 - Pawn Stars: License To Pawn 14:00 - Real Housewives of Beverly Hills: Adrienne’s Fashion Show. Russian Dolls: 15:00 - Singler Russina Female 15:30 - Eastern Promises. 16:00 - Snapped: Women Who Kill: Erin McLean. The Locator: 17:00 - A Father’s Daughter 17:30 - A Son’s Search for Answers. Billy the Exterminator: 18:00 - Bee Relocation 18:30 - Rattlesnake Combat. 19:00 - Storage Wars:

High Noon in the High Desert 19:30 - Pawn Stars: License To Pawn 20:00 - America’s Court with Judge Ross 21:00 - Ice Road Truckers: No More Mr Nice Guy. Monster In Laws: 22:00 - Naughty Grandma 22:30 - Ton-In-Law. 23:00 - A Gypsy Life for Me.

G˙at-tfal fuq il-Cable Jim Jam 09:00 - My Animal Family 09:15 - Benjamin’s Farm 09:20 - Kipper 09:30 - Mio Mao 09:40 P.B. Bear and Friends 09:50 - Kipper 10:00 James the Cat 10:05 - Fluffy Gardens 10:20 James the Cat 10:25 - Benjamin’s Farm 10:30 See The Sea 10:35 - My Animal Family 10:50 Benjamin’s Farm 10:55 - Baby Antonio’s Circus 11:05 - Mio Mao 11:15 - Kipper 11:35 - P.B. Bear and Friends 11:45 - Baby Antonio’s Circus 11:50 - Benjamin’s Farm 11:55 - Baby Antonio’s Circus 12:00 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 12:25 - Tigga and Togga 12:35 Rubbadubbers 12:45 - Oswald 13:00 - The Hoobs 13:25 - Dorothy the Dinosaur 13:35 - Bob the Builder 13:45 - Thomas and Friends 14:00 - Bob the Builder 14:10 - Jarmies 14:25 - I Spy 14:40 Rubbadubbers 14:50 - Oswald 15:05 - Anthony Ant 15:20 - Dorothy the Dinosaur 15:30 - The Hoobs 15:55 - Tigga and Togga 16:05 - I Spy 16:20 - Jarmies 16:35 - Kipper 16:45 - Fireman Sam 16:55 - Anthony Ant 17:10 - See The Sea 17:15 - My Animal Family 17:30 - Benjamin’s Farm 17:35 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:00 - Slim Pig 18:10 - Pingu 18:15 -

Tiny Planets 18:20 - Pingu 18:25 - Tiny Planets 18:30 - The Hoobs 18:55 - Gazoon 19:00 - Tork 19:15 - Dougie in Disguise 19:25 - Pingu 19:30 Angelina Ballerina 19:55 - Tiny Planets 20:00 The Hoobs 20:25 - Pingu 20:30 - Gazoon 20:35 Tiny Planets 20:40 - Pingu 20:45 - Tork 21:00 Rubbadubbers 21:10 - See The Sea 21:15 - My Animal Family 21:30 - Benjamin’s Farm 21:35 Jakers: The Adventures of Piggley Winks 22:00 Rubbadubbers. Disney Channel 09:00 - Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension (U) 10:15 - The Suite Life on Deck 11:05 - Wizards of Waverly Place 11:55 - Good Luck Charlie 12:45 - Jessie 13:10 - Jessie 13:30 Have a Laugh 13:35 - Austin and Ally 14:25 ANT Farm 14:50 - Phineas and Ferb 16:00 - The Return of Jafar (U) 17:05 - Fish Hooks 17:20 ANT Farm 17:45 - Jessie 18:10 - Jessie 18:30 Have a Laugh 18:35 - Austin and Ally 19:25 Good Luck Charlie 19:50 - Frenemies 21:20 Phineas and Ferb 21:30 - Good Luck Charlie 21:55 - Wizards of Waverly Place.

07>00 09>00 09>30 11>45 12>30 13>00 13>05 13.20 15>20 15>35

16>40 16>45 17>00 18>00 18>10 18>45 18>55 19>45 20>30 21>30 21>32 22>30 23>00 23>30

NET News Bejni u Bejnek (r) Teleshopping It-Tnejn l’Huma X’Hemm g[all-Ikel^ NET News Teleshopping Vitalità Teleshopping Djalogu mal-Prim Ministru u Kap tal-PN Lawrence Gonzo L-Isla Bla Kumment Teleshopping Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla Flimkien ma’ Nancy Kontra l-{in NET Newsi Quadro NET News Insiru Nafu Lil... Trott u Galopp NET News Bejni u Bejnek

Sport fuq il-Cable Eurosport 08:30 - Eurogoals 09:30 World Champ. Snooker 11:00 World Champ. Snooker: QF (live) 14:00 - WATTS 15:00 World Champ. Snooker 15:30 World Champ. Snooker: QF (live) 18:30 - WATTS 19:00 Eurogoals 20:00 - World Champ. Snooker: QF (live) 23:00 - World Series by Renault Motor Racing 23:45 - Inside WTCC With... GO Sports 1 07:00 - Barclays PL: Wk 38: Everton v Fulham 09:00 - HBO World Boxing Champ.: Bernard Hopkins v Chad Dawson 12:00 - The FA Cup: Rd 4: Liverpool v Man. Utd 14:00 - Serie A: Rd 33: Udinese v Inter 16:00 Scottish PL: Rd 35: Dundee Utd v Hearts 18:00 - Serie A: Rd 36: Chievo v Roma (live) 20:00 - FIFA Futbol Mundial 20:45 Barclays PL: Wk 36: Stoke City v Everton (live) 23:00 - Serie A: Rd 35: Palermo v Catania 01:00 - Barclays PL: Wk 38: Everton v Fulham. GO Sports 2 07:00 - Vincennes Horseracing 09:00 - PGA Ballantine's Champ., South Korea: Day 2 13:00 - Barclays PL: Wk 38: WBA v Aston Villa 15:00 Serie A: Rd 35: Roma v Napoli 17:00 - The FA Cup: Rd 5: Liverpool v Brighton 19:00 Barclays PL: Wk 38: Review 20:00 - The FA Cup: Final: Preview 20:45 - Serie A: Rd 36: Napoli v Palermo (live) 22:45 Roma Channel. GO Sports 5 20:45 - Barclays PL: Wk 36: Liverpool v Fulham (live) 22:45 - LFC TV. Melita Sports 1 19:00 - npower Champ.:

Southampton v Coventry City (r) 20:45 - La Liga: Preview (r). Bundesliga: 21:10 - Highlights (r) 22:10 - Bayern Munich v VfB Stuttgart (r). 00:00 - La Liga: Getafe v Mallorca (r). Malta Stars 08:00 - Malta Handball Association (r) 09:25 -

European Nation's Cup: Div 2A: Malta v Sweden (r) 11:35 Melita GFA 1st Division League (r) 13:25 - Malta Basketball Association (r) 14:55 - 3 Pointer (r) 15:30 - MFA Futsal League 2nd Division (r) 17:05 BOV PL: Birkirkara v Hibernians (r) 19:30 - Malta Rugby Football Union 21:10 MOC Olympic Special (r) 21:55 - Football Nurseries (r) 22:30 - Kick Off (r) 23:50 BOV PL: Qormi v Hamrun (r). Football Stars 1 08:00 - La Liga: Malaga v Valencia (r) 09:50 - npower Champ.: Southampton v Coventry City (r) 11:40 Bundesliga: FC. Schalke v Hertha BSC. Berlin (r) 13:35 npower Champ.: West Ham Utd v Hull City (r) 15:25 Bundesliga: Bayern Munich v VfB Stuttgart (r) 17:20 - La Liga: Rayo v Barcelona (r) 19:10 - Bundesliga: Highlights (r) 20:15 - La Liga: Preview 20:45 - npower Champ.: West Ham Utd v Hull City (r) 22:35 La Liga: Malaga v Valencia (r) 00:25 - Bundesliga: FC. Schalke v Hertha BSC. Berlin (r).(r). Football Stars 2 08:00 - Bayern Munich TV 11:00 - Barca TV 14:10 - La Liga: Malaga v Valencia (r) 16:05 - npower Champ.: South Africa: ep. 3 (r) 18:00 - Bayern Munich TV 21:00 - Barca TV 00:00 - Bayern Munich TV. All Stars 12:45 - Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings 13:50 - NBA Live (r) 14:10 Pentathlon WC 2012: Men' s Event: Charlotte USA (r) 15:00 - NBA Playoffs: 1st Rd: Game 1 (r) 17:10 - Cape Epic: 2012: South Africa: ep. 3 (r) 17:45 Swedish ATG Horse Racing: V4 Race Meetings (r) 18:55 - NBA Live. Pentathlon WC 2012: 19:20 - Women' s Event: Charlotte USA (r) 20:15 - Men' s Event: Rio Brazil (r). 21:05 NBA: 1st Rd: Game 1 (r) 23:15 - Swedish ATG Horse Racing: V65 Race Meetings.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

24 Passatemp

Tisliba 1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mimdudin>5. Qata’ l-frieg[i niexfa mis-si;ra (5) 6. Fer[ ta’ ;enn (5) 7. Separazzjoni (5) 10. Laxkatura (5) 11. Mag[mul (5) 12. Feta[ il-jum (5) 14. Sefter (5) 16. U]ajt l-imqadef (5) 17. Mexa wara [addie[or (5) 18. I]jed o[xon (5)

Weqfin>1. Qtig[ minn man-nies (6) 2. :irja madwar id-dinja (6) 3. Rekken (6) 4. Ra[al f’G[awdex (6) 8. {ajbura (5) 9. Frotta tal-ba[ar (5) 12. Jie[u gost ja[qar (6) 13. G[annaq mieg[u (6) 14. Irdig[, g[awi minn ta[t (6) 15. Ne[[a l-kon/entrazzjoni (6)

Soluzzjoni tal-biera[

Fig-Jig

Trid idda[[al dawn il-[dax-il sett ta’ numri fil-kaxxi tag[hom. B[ala g[ajnuna g[andkom biss inNri. 1, 4 u 7 li di;à jinsabu f’posthom. In-numri ]-]g[ar nett jindikaw kemm hemm kaxxi vojta biex fihom idda[[al in-numri murija fuq nett.

Mimdudin>5. Bikri; 6. Ritmu; 7. Sfoga; 10. Fwied; 11. T[o]]; 12. Mapep; 14. Pablo; 16. :dida; 17. Lemin; 18. Nemus. Weqfin>1. }broff; 2. Minfud; 3. Drogat; 4. Gustu]; 8. ?ippa; 9. Mo[ba; 12. Mobbli; 13. Peduna; 14. Pedina; 15. Oppost.

Soluzzjonijiet

G{AT-TFAL

Il-bottijiet tal-birra

Sudoku

Diffi/li: da[[al fil-kaxxi vojta ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3 n-numri kollha mill-1 sad-9.

Fig-Jig

Il-bottijiet tal-birra

– Idde/idejt li jekk ng[id lilek nevita li noqg[od nirrepeti lin-nisa kollha ta’ din it-triq

Sudoku

It-tewmin qed jargumentaw fuq il-‘playstation’ u ma ndunawx li xterrdulhom ma kullimkien il-bottijiet tal-birra. Kellhom tmienja. Ara ssibhomx?


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Klassifikati 25 PROPRJETÀ Il-{amrun

MAISONETTE fuq l-ewwel sular fuq ]ew; fa//ati. G[andu 2 kmamar tas-sodda kbar, k/ina, sitting room separat, diningroom separat, kamra tal-banju, ]ew; verandi fuq wara, gallarija fuq quddiem u boxroom. Bejt tieg[ek bil-possibbilità ta’ sular ie[or u washroom. Main bedroom ;dida. Il-post huwa FREEHOLD (ming[ajr /ens). Prezz €84,000 (negozjabbli). ?emplu fuq 99832061.

Il-Qala-G[awdex

MAISONETTE b’kitchen, living, dining, ]ew; kmamar tas-sodda, bitha kbira u o[ra ]g[ira u kamra tal-banju. Highly finished u bl-g[amara ;dida inklu] k/ina u appliances. Prezz 83,000 (Lm36,000) ?emplu 79904379.

Is-Swatar

APPARTAMENT spazju], lest u komplut bl-g[amara b’kollox, bi tliet kmamar tassodda, k/ina fitted, living#kamra tal-pranzu b’gallarija, ]ew; kmamar tal-banju (wa[da ensuite) u utility room. Prezz €210,000. Garaxx ta’ tliet karozzi b’a//ess mill-komun inklu] fil-prezz. ?emplu 77467703.

Marsaxlokk

FLATS kbar quddiem ilba[ar, b’veduti u bi tliet kmamar tas-sodda. ?emplu 79843698.

Proprjetà

U artijiet g[all-i]vilupp. ?emplu 99473354 jew 21387082.

{a]-}ebbu;

APPARTAMENT kbir flewwel sular fi blokka ta’ tnejn. Parzjalment lest, k/ina, living u dining area (open plan), tliet kmamar tas-sodda, wa[da minnhom ensuite u kamra tal-banju. Washroom, bejt u l-arja. Prezz €145,000. ?emplu 79050498

VETTURI Range Rover

CLASSIC, 3 door V8 3.9 EFI, ;ewwa mibdul – soft dash. Prezz €5,000 negozjabbli. ?emplu 79456174.

G{ALL-KIRI Mobile Toilets

NUMRU ta’ mobile toilets ;odda kompluti bil-wash hand basins g[al kiri ta’ ;urnata jew iktar. Prezzijiet moderati. ?emplu lil Green Forever (FTL Group) fuq 79792356 jew 21418085.

Ra[al :did

GARAXX fi Triq il-Palma (60 pied x 18-il pied) tajjeb g[al [anut, bieb wiesa’, dawl, ilma u toilet. Kien fih permess. ?emplu 21667278 jew 79804767.

San :wann

FLAT l-ewwel sular fi Triq Birkirkara bi 3 tas-sodda, sitting, dining, k/ina, bathroom, veranda fuq wara u gallerija fuq quddiem. ?emplu 79201109.

AVVI}I G[al kull xog[ol

TA’ kostruzzjoni ta’ bini, alterazzjonijiet ta’ bini ta’ front gardens, ftu[ ta’ [itan bi travi tal-[adid, ftu[ ta’ bibien

u twieqi, [nejjiet, bdil ta’ soqfa tal-konkos u xorok, u nikkavraw travi tal-[adid blinjam, qlug[ ta’ madum talart u tal-[ajt. Nag[mlu fa//ati ;ewwa u barra, fuq il-fil, bissejjie[, bil-qoxra, xog[ol ta’ invjar, tik[il u tibjid u rran;ar, u nraqqg[u soqfa talkonkos e//. Xog[ol ta’ ilma. Xog[ol b’esperjenza kbira u attenzjoni ta’ xog[ol. B’garanzija ta’ xog[ol filpront. ?emplu 99602436.

G[al kull xog[ol

TA’ madum tal-art u tal-[ajt, qlug[ ta’ kmamar tal-banju, xog[ol ta’ plumber, kisi bil;ibs u gypsum boards. ?emplu fuq 79091057 jew 27466323.

Nixtri

GARAXX in-na[a tal-iskola tal-Gvern, San Pawl il-Ba[ar. ?emplu 99887233.

Nixtri

KAROZZI u trakkijiet g[alliskrap, magni, bibien u twieqi (aluminju u [adid), ram a[mar u isfar u stainless steel. In[allas kontanti. ?emplu 79430366, 99469467 jew 27430366.

Ni]barazza

DJAR u garaxxijiet, in;orr kull tip ta’ materjal, prezz ra;onevoli u Atlas highup sa [ames sulari bi truck 6 wheeler g[all-bejg[. ?emplu 21433352, 79081719 jew 99499619.

Restawr

RESTAWRATUR taljan jag[mel restawr professjonali fuq g[amara antika ta’ kull stil u epoka bi French polish finishing. Aktar min 20 sena esperjenza fl-Italja u f’Malta. ?empel fuq 99420424 jew 21578866.

Tiswijiet fil-pront u fil-post TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour. Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

MAGNI tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront ta’ magni tal-[jata. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[al kull xog[ol ta’ stampar u sheets tat-tombla

B’numri kbar u kuluri differenti. Free delivery g[al G[awdex ukoll. Morru g[and PAWLU BONNICI (Bonnici printing press) – 3

Triq Melita, il-Belt Valletta. Kif issibuna – minna[a tal-Barrakka ta’ Fuq g[al Triq Sant’Ursula. G[al xog[ol ta’ digital printing u offset, inviti tat-tie;, invoic-

es, posters u brochures bilkulur e// u xog[ol ta’ embossing. ?emplu 21244627 jew 79373700 jew ibag[tu email fuq pbonnici@bonniciprintingpress.com

Mejda tal-pranzu

KOMPLUTA b’sitt si;;ijiet, magna tal-[jata Singer Melody 60, wall unit, k/ina, one seater sofa, ]ew; si;;ijiet tal-injam b’cushions bojod tal-;ilda, tliet si;;ijiet tal-injam, tapit kbir a[dar bil-kannella, monitor talkompjuter, libsa tal-bridesmaid, pitturi ori;inali mpittrin g[all-gosti tag[kom, kostum tal-Karnival g[allkbar f’kundizzjoni tajba u elaborat, kien mixtri g[al show. ?emplu 79883916.

Erba’ si;;ijiet

TAS-soda, prezz €50. ?emplu 21242180.

JIN{TIE:U {addiema

FULL-time b’mhux inqas minn sentejn esperjenza biex jinstallaw xog[ol tal-aluminium u [;ie; b’li/enzja tas-sewqan. ?emplu lillTower Aluminium Ltd. {a]}ebbu; fuq 21465156 jew 99470635.

Kok#Koka

BIEX ja[dmu ;o restaurant il-Marsa. ?emplu 77115577, 21251153, 99876490.


IN-NAZZJON

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

26 Avvi]i PN

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN AVVI}I POLITI?I {AL SAFI. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li kull min g[andu b]onn jag[mel kuntatt jew g[al informazzjoni, jista’ j/empel 79051529.

{AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a littesserati kollha tal-lokalità li ttesseri jistg[u jin;abru millUffi//ju PN tal-lokalità, fil-pjazza ta’ {al Balzan. Il-[inijiet talftu[ huma mill-5.30 p.m. ’l quddiem u g[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 99848644 jew 21496322.

L-ISLA. Is-Segretarju talKumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a lil min jixtieq ji;bor ittessera li hu mitlub imur flUffi//ju PN tal-lokalità kuljum bejn il-5 p.m. u s-7.30 p.m. u l{add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. {AL QORMI. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li b[ala parti mill-e]er/izzju ta’ ti;did u tesserament ;did, kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u 12 p.m. qed ikun hemm membri talKumitat fl-istess Uffi//ju, fi Triq il-Kbira (quddiem il-knisja ta’ San :or;). SAN :ILJAN. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN qed ikunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. u l-Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ ti;did u tesseramenti ;odda.

I}-}URRIEQ. Membri tal-

Kumitat Sezzjonali PN se jkunu fl-Uffi//ju PN tal-lokalità kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. biex ikunu jistg[u ji;bru l-[las ta’ tesseri ;odda.

AVVI}I SO?JALI IS-SWIEQI. Il-Kumitat

fid-8.45 a.m. fil-knisja f’TalIbra;. Prezz €10 u g[al aktar informazzjoni /emplu 21370698, 21371232 jew 21374552.

JOE CASSAR. Il-{bieb ta’ Joe

Cassar se jorganizzaw Wine & Pizza, il-:img[a, 4 ta’ Mejju fit-8 p.m. fil-Palazzo Costanzo, l-Imdina. Prezz €12 u g[all-biljetti /emplu 79459227 jew 99468624.

RA{AL :DID. Il-Kumitat Sezzjonali PN se jorganizza Ikla Maltija bejn il-{bieb, il:img[a, 4 ta’ Mejju fis-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. Prezz €15. CLYDE PULI. Il-{bieb ta’

Clyde Puli se jorganizzaw Coffee Morning, it-Tlieta, 8 ta’ Mejju. Tluq tat-trasport fid-9 a.m. Prezz €4 u g[all-biljetti /emplu 99476633 jew 99445269.

JASON AZZOPARDI. Il{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning g[al Jum l-Omm, il-{amis, 10 ta’ Mejju fil-lukanda Suncrest, il-Qawra. Prezz €5 u g[allinformazzjoni /emplu 22985100 jew 99841333. TONIO FENECH. Il-{bieb ta’ Tonio Fenech se jorganizzaw Coffee Morning fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, il-:img[a, 11 ta’ Mejju fil-Montekristo, {al Farru;. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 27327302 jew 79927302. SIMON BUSUTTIL. Il-{bieb ta’ Simon Busuttil se jorganizzaw Ikla fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, il-{add, 13 ta’ Mejju fil-lukanda Radisson Blu Resort, San :iljan. G[all-biljetti /emplu 79010504 jew 21228585. PHILIP MIFSUD. Il-{bieb ta’

Sezzjonali PN se jorganizza Breakfast Brunch fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, l-Erbg[a, 2 ta’ Mejju fil-lukanda Cavallieri, San :iljan. Nibdew b’quddiesa

Philip Mifsud se jorganizzaw Ikla fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, il{add, 13 ta’ Mejju fil-lukanda Preluna, Tas-Sliema. G[al aktar informazzjoni /emplu 99269314 jew 21462304.

MARIO DE MARCO. Il-{bieb

ta’ Mario de Marco se jorganizzaw Coffee Morning fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, it-Tlieta 15 ta’ Mejju fil-lukanda Qawra Palace, il-Qawra. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 21247049, 99450902 jew 21223911.

CARMELO MIFSUD BONNICI. Il-{bieb ta’ Carmelo Mifsud

Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, l-Erbg[a, 16 ta’ Mejju fid-9.30 a.m. fil-Fanal Restaurant, Marsaskala. Prezz €5.50 u biljetti jinkisbu ming[and il-helpers tassoltu jew /emplu 99900434. Ittrasport hu pprovdut u jitlaq millpostijiet tas-soltu.

TONIO BORG. Il-{bieb ta’

Tonio Borg se jorganizzaw Ri/eviment fl-okka]joni ta’ g[eluq sninu, il-{amis, 17 ta’ Mejju f’Villa Arrigo, San Pawl tat-Tar;a, in-Naxxar. Prezz €15 g[all-kbar u €7 g[at-tfal, u l-biljetti jistg[u jinxtraw ming[and ilhelpers jew /emplu 79807644.

CHARLÒ BONNICI. Il-{bieb

ta’ Charlò Bonnici se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 17 ta’ Mejju fi Splash and Fun Park, Ba[ar i/-?ag[aq. Prezz €5 u g[all-biljetti /emplu 79796667 jew lill-helpers tal-lokalità tieg[ek.

FRANCIS ZAMMIT DIMECH. Il-{bieb ta’ Francis

Zammit Dimech se jorganizzaw Coffee Morning, il-{amis, 17 ta’ Mejju fid-9.30 a.m. fil-lukanda Golden Tulip Vivaldi, San :iljan. Prezz €5.50 u g[al aktar dettalji u bookings /emplu 99449189.

AVVI}I O{RA {AL LUQA. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jixtieq jav]a li qed jilqa’ offerti g[all-kiri talBar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità. Kull min hu interessat jista’ japplika mal-Kumitat Sezzjonali sat-Tlieta 15 ta’ Mejju. IlKumitat Sezzjonali jirri]erva ddritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta, anke dik l-aktar vanta;;u]a.

IL-QRENDI. Il-Kumitat

L-APAN se torganizza Coffee Morning fil-Lukanda Alexandra nhar il-{amis 17 ta’ Mejju fid-9 a.m. Prezz: €5 (trasport inklu]) G[all-biljetti /emplu 21420513, 79040544, 21521684 jew 99463677.

Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista se jorganizza Coffee Morning it-Tlieta 8 ta’ Mejju f’Villa Arrigo. Prezz: €5.50 It-trasport jitlaq mill-postijiet tas-soltu fit-8.30 a.m. Biex tibbukkja kellem lill-helpers tas-soltu jew /empel 99473932 jew 79603401. Jattendi l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista

Lawrence Gonzi

Sezzjonali PN jav]a li l-Uffi//ju PN jinsab miftu[ ta[t management ;did wara t-tisbi[ u limmodernizzar li sar fl-a[[ar ;img[at. L-Uffi//ju PN qed ikun miftu[ kuljum bejn is-7 a.m. u tard filg[axija b’fa/ilitajiet b[al big screen u organizzar ta’ ikliet. G[al aktar informazzjoni /emplu 99479383.

L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità re;a’ nfeta[ ta[t management ;did. Ilbar qed ikun miftu[ is-Sibt u l{add mill-5 p.m. ’l quddiem, u jintwerew log[ob tal-Premier Ingli] u s-Serie A Taljan. IL-MOSTA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità re;a’ jinsab miftu[ kuljum ta[t management ;did. TAL-PIETÀ. Il-Kumitat Sezzjonali PN jixtieq jav]a li lbar tal-Uffi//ju PN tal-lokalità issa qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikunu servuti appetizers u jintwera l-football live. Qed ikunu organizzati ikliet, fosthom fenkati, la[am ta]]iemel u majjal mimli. G[allbookings tistg[u //emplu 99298312 jew 21244956. Il-bar qed ikun miftu[ kuljum mill-5 p.m. ’l quddiem u l-{add anke filg[odu.

{’ATTARD. Kull nhar ta’ {add bejn l-10.30 a.m. u 12 p.m. fl-

Uffi//ju PN.

IL-BELT VALLETTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99804642.

BIRKIRKARA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99598200. BIR}EBBU:A. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6.30 p.m. u t-8

p.m. fl-Uffi//ju PN. BORMLA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. {AL BALZAN. Kuljum bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-FGURA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-FURJANA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79706038. G{AJNSIELEM. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-10.30 a.m. fl-Uffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99459426. {AL G{AXAQ. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-G}IRA. Kull nhar ta’ :img[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-GUDJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. IL-{AMRUN. Kull nhar ta’ {add bejn il-11 a.m. u 12 p.m. flUffi//ju PN. G[al appuntament tistg[u //emplu 21232567. L-IKLIN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99496382. L-ISLA. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273985. IL-KALKARA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL KIRKOP. G[al assistenza tistg[u //emplu 79708836 jew 79442733. {AL LUQA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. MARSASKALA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. IL-MELLIE{A. G[al assistenza tistg[u //emplu 98895456. L-IM:ARR. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. IL-MOSTA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897979. L-IMQABBA. Kull nhar ta’ Tnejn, bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. flUffi//ju PN. L-IMSIDA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. flUffi//ju PN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99420852. L-IMTARFA. G[al assistenza tistg[u //emplu 99440603. IL-MUNXAR (G[awdex). G[al assistenza tistg[u //emplu 99453507. IN-NADUR (G[awdex). Kull nhar ta’ Sibt bejn it-3 p.m. u l-4 p.m. fl-Uffi//ju PN. IN-NAXXAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 79628370 jew tibag[tu email fuq sciberrasaviour@gmail.com. PEMBROKE. G[al assistenza tistg[u //emplu 79062222. RA{AL :DID. G[al assistenza tistg[u //emplu 98890488 jew 79224165. TAL-PIETÀ U GWARDAMAN:A. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. {AL QORMI. G[al assistenza tistg[u //emplu 99476633. IL-QRENDI. G[al assistenza tistg[u //emplu 98897546 jew tibag[tu email fuq pnqrendi@pn.org.mt. {AL SAFI. G[al assistenza tistg[u //emplu 79051529. SAN :ILJAN. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6.30 p.m. u s-7.30 p.m. fl-Uffi//ju PN. SAN :WANN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99824086. SAN PAWL IL-BA{AR. Kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u s-1 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA LU?IJA. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. SANTA VENERA. Kull nhar ta’ :img[a bejn it-8.30 a.m. u 12.30 p.m. fl-Uffi//ju ‘Dar il-{addiem’, fi Triq Fleur de Lys. G[al aktar informazzjoni tistg[u //emplu 21441438 jew 21441682 jew tibag[tu email fuq pnsantavenera@pn.org.mt. IS-SI::IEWI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. TAS-SLIEMA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn l-4 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. IS-SWIEQI. Kull nhar ta’ Erbg[a bejn il-5 p.m. u s-6 p.m. flUffi//ju PN. TA’ XBIEX. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-7 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. {AL TARXIEN. G[al assistenza tistg[u //emplu 99225033. VICTORIA (G[awdex). Mit-Tnejn sal-:img[a bejn it-8 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XAG{RA (G[awdex). Kull nhar ta’ Erbg[a bejn is-6 p.m. u s-7 p.m. u kull nhar ta’ {add bejn l-10 a.m. u 12 p.m. fl-Uffi//ju PN. IX-XG{AJRA. G[al assistenza tistg[u //emplu 98891212. {A}-}ABBAR. G[al assistenza tistg[u //emplu 99883314, 79292538 jew 79674816. {A}-}EBBU:. G[al assistenza tistg[u //emplu 79273849. I}-}EJTUN. Kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.30 p.m. u t-8 p.m. flUffi//ju PN. I}-}URRIEQ. Kull nhar ta’ {add bejn id-9 a.m. u l-11 a.m. flUffi//ju PN.


It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

27 BOV II DIVI}JONI

G]ira Utd jirb[u anke bi plejer anqas }urrieq ................................1 G]ira Utd..............................2

G]ira United komplew bilmixja po]ittiva fil-qu//ata talklassifika b’reb[a o[ra kontra Zurrieq 2-1, minkejja li lag[bu l-a[[ar 25 minuta tallog[ba bi plejer inqas. G]ira kienu a[jar u wara 19-il minuta marru fil-vanta;; meta Simon Shead qassam lejn KARL SALIBA li g[eleb lil Alden. It-tieni goal wasal mas-sieg[a log[ob meta BORGESCORREIA DE SILVA skorja wara azzjoni personali imma [ames minuti wara G]ira tke//ielhom issostitut Shawn Bonello. }urrieq ippruvaw japprofittaw u g[axar minuti mittmiem is-sostitut CHRISTIAN SCHEMBRI seraq ballun liddifensuri ta’ G]ira u naqqas liskor. Fl-a[[ar [inijiet }urrieq ippruvaw isalvaw ir-ri]ultat i]da G]ira ]ammew ilvanta;; g[al reb[a o[ra.

Kif Jinsabu **G]ira Utd

L R D T F K Pt

24 17 5 2 55 15 Gudja Utd 24 14 6 4 53 18 *Mellie[a 24 15 5 4 46 24 }ebbu; R 24 11 9 4 46 27 G[arg[ur 24 12 5 7 51 32 San :wann 24 9 9 6 37 29 Msida SJ 24 9 3 12 38 29 Sta Venera 24 8 6 10 24 40 Kirkop Utd 24 9 2 13 36 49 }urrieq 24 8 4 12 23 36 Si;;iewi 24 7 6 11 27 44 Attard 24 6 4 14 27 53 ***Senglea A. 24 4 3 17 31 63 ***Luqa SA 24 4 3 17 24 59 * Mellie[a tnaqqsulhom 2 punti ** G]ira champions u promossi ****Senglea u Luqa relegati

56 48 48 42 41 36 30 30 29 28 27 22 15 15

}urrieq: J. Alden, D. Bonnici, J. Lia, D. Stojanovic, K. Sacco, V. Micallef, C. Schumba (D. Darmanin), A. Porteli (C. Schembri), Z. Vukovic, S. Azzopardi, N. Abdilla G]ira U: K. Gerada, A. Ewurun, K. Cassar, A. White, M. Cocks, K. Saliba, R. Deguara, L. Borgescorreia de Silva, R. Goncalves Alhinho, S. Shead, A. Buttigieg.

Referee: Philip Farrugia

Msida j]ommu posthom Attard...................................0 Msida St.J.............................2

Msida St. Joseph kisbu tliet punti importanti meta g[elbu lil Attard u matematikament ]ammew posthom fil-kampjonat tat-Tieni Divi]joni. Attard issa jinsabu pass bog[od mir-relegation. Msida fet[u l-iskor fit-32 minuta meta FERNANDO DE ANDRADE kellu xutt mallasta u ie[or salvat minn Ubberden i]da mat-tielet tenattiv xe[et ;ewwa. Msida irduppjaw fid-69 minuta meta g[al darba o[ra kien FERNANDO DE ANDRADE li g[eleb lil

Ubberden mill-vi/in. Attard kellhom /ans inaqqsu lmar;ni fit-80 minuta i]da Darren Galea falla minn [alq il-lasta Attard: R. Ubberden, O. Tabone (S. Agius), C. Farrugia, A. Agius, D. Gauci, J.C. Cachia, D. Galea, R. Filipov, K. Zahra, D. Traykov, N. Spiteri (A. Lanzon) Msida: J. Agius, G. Refalo, M. Borda, M. Clarke, L. Cassar, M. Caruana, D. Attard, J. Paiva, O. Zammit (M. Pisani), P. Sakchai (C. Caruana), F. De Andrade (G. Attard) Referee: Luke Portelli

Draw fl-a[[ar sekondi }ebbu; R..............................1 San :wann...........................1

}ebbu; u San :wann spi//aw fi draw 1-1 meta gowl fl-a[[ar sekondi /a[[ad lil }ebbu; milli jkomplu jaspiraw g[all-promozzjoni. }ebbu; fet[u tajjeb u marru fil-vanta;; wara biss erba’ minuti mill-veteran JEREMY AGIUS li kkonkluda wara li Nagy kien salva fuq Tirchett. L-istess Tirchett kellu /ans fl20 minuta i]da x-xutt fil-baxx tieg[u g[adda barra. Fl-84 minuta }ebbu; kellhom /ans li jag[lqu l-partita meta Peireira de Mata qassam lejn is-sostitut lejn David Caruana i]da x-xutt tieg[u g[adda barra. I]da San :wann ;abu l-iskor indaqs

fil-91 minuta meta minn freekick, id-difi]a ta’ }ebbu; waqfet g[al offside, da[al RICHARD ATTARD li g[eleb lil Debono bir-ras. }ebbu;: R. Debono, J. Mercieca, G. Mallia, M. Brincat, J. Alegbe, M. Farrugia, R. Spiteri, S. Peireira da Mata, M. Tirchett (B. Chetcuti), J. Agius (D. Caruana), A. Agius (D. D’Agostino) San :wann: D. Nagy, D. Cosaitis, A. Borg, M. Francica, M. Mercieca, R. Sell, R. Zammit, C. Cacciatolo, P. Xuereb (G. Agius), J. Xavier Lopes, M. Asciak Referee: Karl Frendo Cumbo

It-tim ta’ G]ira United li ;ie promoss g[all-Ewwel Divi]joni

Gudja Utd ma jfallux Mellie[a j]ommu l-pass

Kirkop Utd ................................................... 0 G[arg[ur ..................................................... 0 Gudja Utd. ................................................... 4 Mellie[a ........................................................ 1

Gudja ]ammew it-tieni post u issa l-;lieda g[all-promozzjoni qed issir dejjem aktar interessanti, meta fadal ]ew; log[biet. Gudja fet[u l-iskor wara 16-il minuta meta minn freekick ta’ Camenzuli, id-daqqa ta’ ras ta’ KEITH BONELLO sabet ir-rokna taxxibka. Fis-27 minuta Gudja ing[ataw penalty meta Pisani waqqa’ lil Sammut, b’WILLIAM CAMENZULI ma jfallix mill-[dax-il metru. Gudja kabbru l-iskor fis-63 minuta, meta Thomas g[adda lejn PETER PAUL SAMMUT li xe[et fix-xibka u ssi;illaw il-partita ftit sekondi mit-tmiem, meta TIMOTHY JOHN THOMAS g[eleb lill-goalkeeper Caruana b’xutt minn tarf il-kaxxa. Kirkop: C. Caruana, B. Falzon, M. Aquilina (R. Galea), A. Busuttil, P. P. Cassar (N. Tabone), S. Petrov (C. Farrugia), I. Stankovic, M. Pisani, B. Bugeja, R. Kerekov, J. Attard Gudja Utd: M. Xerxen, J. Mallia, E. Vella, M. Milutinovic, J. Tonna, W. Camenzuli (G. Cutajar), E. Gauci, E. Bugeja, K. Bonello (D. Agius), P. P. Sammut (T. J. Thomas), T. Thomas Referee: Clayton Pisani

Mellie[a ]ammew kuntatt ma’ Gudja Utd fit-tieni post tal-klassifika b’reb[a diffi/li i]da meritata kontra G[arg[ur. G[al Mellie[a dan kien test verament diffi/li fil-;lieda tag[hom ma’ Gudja g[at-tieni post disponibbli g[allkampjonat tal-Ewwel Divi]joni. Mellie[a skorjaw dak li kellu jkun il-goal tar-reb[a fl-14-il minuta meta Matthew Vella qassam lejn WAYNE BORG ST. JOHN li b’xutt sabi[ minn tarf il-kaxxa sab ir-rokna tax-xibka. Fit-tieni taqsima l-log[ba kienet bilan/jata u G[arg[ur kellhom /ans tajjeb fis-56 minuta meta Iliev qassam lejn David Mamo i]da x-xutt tieg[u kien salvat minn Abela. G[arg[ur: D. Zarb, J. Debattista (B. Pace), C. Farrugia, R. Mifsud, D. Mamo (I. Curmi), L. Stivala, C. Azzopardi, B. Perry Acton, M. Gauci (C. Vella), S. Iliev, T. Grozev. Mellie[a: J. Abela, M. Vella, L. Cauchi, D. Cauchi, W. Borg, K. Gauci (B. Bartolo), K. Fenech, W. Borg St.John (M. Trapani), G. Galea, K. Simiana (M. Borg), G. Magri Referee: Stefan Pace

TI:RIJIET TA}-}WIEMEL

Tispikka ti;rija internazzjonali Minn Kenneth Vella Illum fis-2 p.m. fil-Marsa tibda t-23 laqg[a tas-sena, fejn tispikka l-aktar ti;rija internaz-

zjonali bejn sewwieqa Maltin u sewwieqa professjonali }vedi]i mill-korsa ta’ Sundbyholm fuq 2140m. Il-programm jikkonsisti minn disa’ ti;rijiet kollha tat-trott fosthom ti;rija normali tal-klassi Premier. It-ti;rija internazzjonali se tkun il-[ames wa[da u tibda fit-3.25pm. Hawnhekk i]]wiemel miktuba se jinstaqu mis-sewwieqa Maltin Ludvic Ghigo, Charles Magro, Matthew Sammut, Anton Pace u Jason Vassallo filwaqt li dawk }vedi]i se jkunu Cay Makinen, Henrik Nilsson, Peter Eriksson, Roland Jansson u Stig Nilsson. L-unika ti;rija tal-klassi Premier se tkun is-seba’ wa[da u tibda fl-4.15pm. Hawn se

nsibu 14-il ]iemel li huma Nobel de Grimoult, Nuevo Musette, Master Lupin, Quid de la Nuette, Gentle Way, Matin de Manche, Happiness Photo, Natif de Salvi, Niky du Donjon, Otas Fighter, Anguz RC, Knockout Molar, Night Inlet u Troubadour S. Misjuq minn Charles Camilleri, Knockout Molar jibda favorit minn Quid de la Nuette (Mark Desira) u Niky du Donjon (Joe Vella).

Tbassir.

I Ti;rija. Klassi Copper. Win – Mercure Qui Sait. Place – Glowing Star, Qualou d’Axel. II Ti;rija. Klassi Copper. Win – Lorrain d’Oliverie. Place – Ideal de Suce, Great Line. III Ti;rija. Klassi Silver. Win – Ackaturbo. Place –

Lorenz de Noyelles, Meadow Dancer. IV Ti;rija. Klassi Silver. Win – Orlando Dix. Place – Ocean Brillouard, Sweep The Floor. V Ti;rija. Ti;rija MaltaSundbyholm. Win – Prince Regent. Place – Cocos Kaos, Lady June. VI Ti;rija. Klassi Silver. Win – Petrus du Vivier. Place – Netter Williams, Orage du Pont. VII Ti;rija. Klassi Premier. Win – Knockout Molar. Place – Quid de la Nuette, Niky du Donjon. VIII Ti;rija. Klassi Silver. Win – Willesden Hanover. Place – Borups Hero, Magnum. IX Ti;rija. Klassi Bronze. Win – Polytain. Place – Mezio Josselyn, Law Suit.


IN-NAZZJON It-Tlieta 1 ta’ Mejju, 2012

28 Sport

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti

Anali]i u kummenti

dwar il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Rupert Mangion ta’ {amrun S. jidher fl-art bi Triston Caruana jipprova jie[u l-ballun fir-reb[a kbira ta’ Qormi kontra l-Ispartans (ritratt> Martin Agius)

Innutajna... ■ LI

finalment l-iscoreboard fil-Hibs Stadium ta’ Kordin issa bdiet tit[addem. Fil-fatt kien nhar il-:img[a li din limbierka scoreboard bdiet tag[ti l-informazzjoni tant importanti lil kull min kien f’dan l-istadium. Grazzi wkoll g[all-g[ajnuna li ng[atat mill-kollega ;urnalist Paul Cachia li g[en biex linformazzjoni setg[et to[ro; fil-[in. Issa li din l-imbierka scoreboard finalment sabet postha se tibda tit[addem biex dan il-ground tant sabi[ u mi]mum tajjeb ;ie attrezzat b’xi [a;a o[ra importanti.

LI l-virus tal-log[ob li jibda tard jidher li ma jrid jg[addi b’xejn. Fil-fatt nhar il-{add l-ewwel log[ba bejn Marsaxlokk u Mosta bdiet [ames minuti tard.

Dan kif g[edt g[al diversi drabi matul dan l-ista;un hu ina//etabbli i]da sar l-ordni tal-;urnata. Na[seb li g[allista;un li ;ej l-MFA g[anda ta[dem aktar fuq dan irrigward tal-puntwalità. ■

LI kompla s-silenzio stampa ta’ Valletta filkonfront tal-istazzjon talistat. Fil-fatt il-players Beltin taw kummenti lil kul[add barra lill-PBS. Dan id-di]gwid beda wara ssospensjoni ta’Alfred Effiong meta fl-a[barijiet ta’ tmienja ta’ TVM din la[bar ing[atat prominenza. Sussegwentament Valletta ordnaw li [add ma’ jkellem ;urnalisti tal-PBS inklu] dawk tal-Programm Kontrattakk ippre]entat minn Sandro Micallef li

in/identalment huwa lproducer tal-programm Belti Valletta Side. ■

Li l-fotografu ta’ dan il;urnal Josef Galea waqt ilqadi ta’ dmirijietu nhar il{add fil-partita bejn Valletta u Sliema ma t[alliex ji;bed ir-ritratti minn fuq it-tar;a ta’ [dejn il-pjanti, biswit il-fence. Luffi/jali tas-sigurtà qalulu li dan kien min[abba ra;unijiet ta’ sigurtà u sa[ansitra ;abulu wkoll ilPulizija. L-ironija hi li lfotografu kien wa[du u kon/entrat fuq xog[lu waqt li pass bog[od minnu, partitarji Beltin jixxabtu fuq il-fence tul il-partita kollha t[allew hemmhekk. Allura dawk mhux ukoll periklu g[as-sigurtà?

Il-21 Kampjonat g[al Valletta minn Simon FARRUGIA

Valletta jinsabu fis-seba’ sema dan wara li fi tmiem il;img[a huma reb[u l-21 Kampjonat fl-istorja glorju]a tag[hom kif ukoll it-tieni wie[ed konsekuttiv. Wara t-telfa ta’ Hibernians kontra Birkirkara l-log[ba ta’ Valletta kontra Sliema kibret aktar fl-importanza fejn punt kien bi]]ejjed g[allBeltin biex jag[mlu /ert matematiku mir-reb[ tal-Kampjonat. U Valletta mhux talli kisbu punt i]da tlieta, fejn b’wirja tajba kisbu reb[a konvin/enti bi tliet gowls, tnejn minnhom skurjati lejn tmiem l-ewwel taqsima. Dan is-su//ess kien wie[ed meritat fejn indubbjament kienu l-a[jar tul il-kampjonat kollha u minkejja li [sibna li Hibernians kienu se jisfidaw sal-a[[ar, qatt ma kienu ta’ theddida. Valletta dejjem kienu fil-kontroll tas-sitwazzjoni u qatt ma [assew pressjoni. U bl-iskwadra li g[andhom wie[ed dan stennieh. Verament li xi kultant ma kinux spettakolari fil-log[ob tag[hom imma li tirba[ kampjonat meta jkun fadal ]ew; logb[iet g[at-tmiem b’24 reb[a u telfa wa[da biss, hu unur kbir. Prosit lill-amministrazzjoni tal-klabb, staff tekniku u fuq kollox il-plejers li kienu l-protagonisti ewlenin f’dan is-su//ess. Prosit ukoll lill-partitarji numeru]i Beltin li dejjem kienu wara t-tim tag[hom anki meta forsi kien hemm xi mumenti ta’ di]gwid fejn il-partitarji stennew aktar mill-plejers tag[hom konxji mill-investiment u l-qawwa tal-iskwadra. Dan is-su//ess ta’ Valletta wasal b’mertu tag[hom i]da kienu meg[juna minn /erta inkonsistenza tar-rivali u sfidanti Hibernians. Wa[da minn dawn i/-/irkostanzi kienet nhar isSibt li g[adda meta Hibernians tilfu kontra Birkirkara u taw spazju lil Valletta li jirb[u l-Kampjonat aktar kmieni milli previst. Birkirkara kellhom lil Rowen Muscat imke//i wara 35 minuta, waqt li Nikola Vukanac tke//a fil-65 minuta i]da, minkejja dan, xorta wa[da kisbu reb[a kontra kull mistenni u komplew jisfidaw g[at-tielet post fil-klassifika. Hibernians naqsu li japprofittaw mill-vanta;; numeriku li kellhom fejn apparti Herrera u Failla l-bqija tal-plejers ftit li xejn kienu fissolitu forma. Sa[[ew it-tielet post Floriana sa[[ew it-tielet post wara reb[a fuq Balzan Youths 3-0 bi tliet gowls fit-tieni taqsima. Wara taqsima li ftit ipprodu/iet, it-tieni wa[da kienet g[al kollox dominata minn Floriana. Nuqqas importanti g[al Balzan kienu Lydon Micallef u l-aktar plejer li g[alihom g[amel differenza dan l-ista;un, Pedro Dos Santos Calcado, it-tnejn sospi]i. Wara l-ewwel gowl Floriana [adu l-kontroll tal-log[ba fejn skurjaw darbtejn o[ra u setg[u ]iedu aktar gowls fejn kienu dominanti. Donnu li minkejja li t-tielet post ftit jag[mel differenza peress li kemm Floriana kif ukoll Birkirkara se jkunu fil-kompetizzjonijiet talEwropa, jidher li t-tnejn li huma qeg[din jissieltu g[allpresti;ju biex jiksbu l-aktar post g[oli fil-klassifika. Mir-Relegation Pool l-a[jar ri]ultat kisbuh Tarxien Rainbows b’reb[a importanti fuq Mosta 2-1 u g[amlu pass importanti lejn is-salvazzjoni. Mill-banda l-o[ra, din it-telfa [alliet lil Mosta f’sitwazzjoni antipatika hekk kif intla[qu minn Mqabba fil-post ta’ qabel tala[[ar. Fil-fatt g[al Mosta wara li l-;img[a li g[addiet minn vanta;; ta’ ]ew; gowls ;ew mil[uqa mill-istess Mqabba, dan ir-ri]ultat jista’ jitqies b[ala di]appunt ie[or u jidher li t-tim

huwa ma[kum minn tensjoni li qed twassal g[al diversi ri]ultati negattivi minkejja l-iskwadra vasta li g[andhom. Jidher li dak li [admu tant tajjeb g[alih matul l-ista;un ma ;iex rifless fir-Relegation Pool u b’hekk id-destinazzjoni ta’ Mosta mhux mag[rufa. Tarxien [adu nifs qawwi fejn issa jinsabu kwa]i salvi, tim li madankollu kien mistenni ferm aktar minnu qabel beda l-Kampjonat. Telfa umiljanti Waslet ukoll l-ewwel telfa g[al {amrun fir-Relegation Pool

Il-goalkeeper ta’ Balzan Matthew Camilleri, jo[ro; jippan/ja kontra l-eks tim tieg[u Floriana (ritratt> Trevor Sollars)

u kienet wa[da umiljanti wkoll meta sfaw meg[luba bi skor tennistiku ta’ 6-0 minn Qormi. Ta’ min jinnota li wara taqsima nieqsa [afna mill-azzjonijiet offensivi, l-log[ba splodiet fittieni perjodu b’Qormi dominanti u l-Ispartans deludenti. L-eroj g[all-Qriema kien is-solitu Jorge Da Silva Pereira, li prattikament kien involut f’kull azzjoni li [olqu Qormi u dan re;a’ kkombina tajjeb ma’ Bello Osagie. Mqabba kisbu t-tliet punti li riedu kontra Marsaxlokk u la[qu lil Mosta meta fadal ]ew; log[biet g[al tmiem tal-kampjonat. Kienet log[ba dominata mit-tim immexxi minn Clive Mizzi fejn din kienet ir-raba’ reb[a minn daqstant log[biet kontra xXlukkajri fejn fil-pro/ess skurjaw b’kollox g[axar gowls u ma ;arrbu ebda wie[ed. G[al Marsaxlokk li s-sena li ;ejja se jilag[bu fil-Kampjonat tal-Ewwel Divi]joni din kienet is-seba’ telfa konsekuttiva bil-kow/ Anton Cremona jsib i/-/ans li jintrodu/i numru ta’ players ]g[a]ag[. Clive Brincat u Trevor Templeman kienu sospi]i. Kollox issa jinsab lest g[al tmiem interessanti wkoll firRelegation Pool fejn kif inhuma l-affarijiet se tkun l-a[[ar ;urnata li tiddetermina min se jkun it-tieni tim relegat.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Sport 29 KUMMENTI WARA L-PARTITA VALLETTA 3-0 SLIEMA

L-aktar tim konsistenti reba[ il-Kampjonat – Jesmond Zerafa (Valletta FC) “Konna nafu li se nilag[bu kontra tim li kien inkonsistenti matul dan l-ista;un u ridna li a[na nkunu kkon/entrati, laktar wara t-telfa ta’ Hibernians.” Hekk beda jikkummenta Jesmond Zerafa, il-kow/ ta’ Valletta FC, meta tkellem ma’ dan il-;urnal wara r-reb[ tat-tieni kampjonat konsekuttiv kemm ilu fit-tmexxija tattim. “Dejjem g[idt matul l-intervisti li kelli li l-aktar tim konsistenti jirba[ il-kampjonat, u dan kien it-tim ta’ Valletta. B’hekk qatt ma b]ajt li nitilfu l-Kampjonat minkejja l-isfida minn Hibernians, li baqg[u ji;ru warajna, u mhux b[allka] tas-sena l-o[ra, meta ttimijiet bdew jinqatg[u minn kmieni. Hibernians kellhom sta;un tajjeb ukoll, i]da a[na tjiebna minn log[ba g[al o[ra.” Mistoqsi minn dan il-;urnal dwar il-lussu tal-iskwadra, Zerafa qal, “Nemmen li dej-

jem huwa sabi[ li jkollok illussu, imma huwa w;ig[ tarras ukoll. Jien dejjem ridt li n]omm il-plejers kuntenti, imma xi kultant ridt nie[u /erti de/i]jonijiet, u l-plejers dejjem a//ettaw dak li dde/iedejt jien. Kien hemm g[aqda kbira bejn il-plejers, id-diri;enti u l-Kumitat, fejn il-President kien strumentali biex ksibna dan is-su//ess.” Finalment, Zerafa tkellem dwar il-futur tieg[u u l-kompetizzjoni tat-Trophy, “M’iniex qed na[seb dwar ilfutur tieg[i, peress li g[alissa qed ingawdi dan is-su//ess li tant [lomt fuqu. Kienu sentejn diffi/li u ta’ stress, imma jien kuntent li kkonfermajna ru[na b[ala /-Champions. Fil-mument opportun nidde/iedi fl-a[jar interess g[alija u g[all-karriera tieg[i. Dwar it-Trophy, din hija kompetizzjoni differenti fejn mhux bilfors l-a[jar tim jirba[, imma l-a[jar tim tal;urnata.”

Partitarji numeru]i Beltin li l-appo;; kontinwu tag[hom ma waqaf xejn dan l-ista;un

Terence Scerri, Michael Mifsud u Edmond Agius jirringrazzjaw lill-partitarji Beltin tal-appo;; tag[hom (Ritratti> Josef Galea)

Il-plejers ta’ Valletta ji//elebraw fil-pitch wara r-reb[a fuq Sliema

It-tim tal-;img[a R. Gauci (B’Kara)

Il-goalkeeper tal-Istripes g[amel numru ta’ interventi li kienu determinanti sabiex B’Kara kisbu reb[a, minkejja li kienu f’inferjorità numerika g[al partijiet twal mil-log[ba tag[hom kontra Hibernians. C. Mamo (Tarxien R.)

Difensur qalbieni tar-Rainbows li f’log[ba de/i]iva g[all-futur tat-tim immexxi minn Patrick Curmi deher ikkon/entrat f’kull mument tal-log[ba. Apparti fid-difi]a, b[as-soltu sab il[in li jkun avventuru] fl-attakk.

R. Camenzuli (B’Kara)

Il-plejer ]ag[]ug[ ta’ B’Kara skorja t-tieni goal li bih l-Istripes issi;illaw ir-reb[a. Kellu wa[da mill-a[jar log[biet kemm ilu jilg[ab ma’ B’Kara, fejn il-fidu/ja li wera fih Paul Zammit qieg[da tag[ti l-frott mixtieq.

E. Herrera (Hibernians)

L-uniku punt po]ittiv fit-tim Pawlist, fejn Herrera [adem [afna flimkien ma’ Clayton Failla. I]da lisforzi tieg[u ma’ kinux bi]]ejjed sabiex Hibernians jevitaw li j/edu l;lieda tag[hom g[ar-reb[ tal-kampjonat. C. Caruana (Floriana)

Christian Caruana kien attiv [afna f’nofs il-ground tat-tim ta’ Floriana, b’mod partikulari fit-tieni taqsima tallog[ba, fejn il-Greens skurjaw tliet darbiet u kisbu reb[a komda. Pedina indispensabbli g[al Floriana. G. Sciberras (B’Kara)

Log[ba o[ra tajba minn Sciberras fi/-/entru ta’ nofs il-ground. Reba[ diversi blalen, filwaqt li huwa plejer li jikkrea [afna lill-attakkanti talIstripes. }gur li dan kien wie[ed mill-

a[jar sta;uni g[al Gareth f’dawn la[[ar snin. J. Mintoff (Floriana)

L-eks player ta’ Sliema Wanderers kien l-a[jar plejer g[al Floriana f’reb[a o[ra mist[oqqa. Plejer li stabbilixxa postu mal-ewwel [dax tat-tim immexxi minn Joe Brincat. Id-difensuri ta’ Balzan sabuha diffi/li biex jikkontrollaw lil Mintoff. J. Da Silva Pereira (Qormi)

Dan il-plejer, minn ;img[a g[al o[ra qed jitjieb u prattikament dejjem jirba[ “il-plejer tal-log[ba”, u jsib postu wkoll f’dan it-tim, indubjament, jekk mhux l-aqwa wie[ed mill-a[jar plejers barranin fil-kampjonat Premier. Kompla jikkrea u jiskorja. B. Mamic (Mqabba)

Il-pressjoni kienet kollha fuq Mqabba

sabiex jiksbu reb[a minn dan il-konfront kontra t-tim relegat ta’ M’Xlokk. Immexxija b’mod tajjeb minn Bojan Mamic, Mqabba kisbu reb[a komda. F’din il-log[ba, dan il-player skorja wkoll tnejn mill-erba’ goals. L. de Castro (Tarxien R.)

Element po]ittiv g[ar-Rainbows. Player li ta s-sa[[a fl-attakk lil Tarxien, li tant kellhom b]onn finnuqqas ta’ Bueno, u li issa re;a’ da[al flimkien ma’ de Castro – dawn it-tnejn qeg[din jikkombinaw tajjeb. D. Dos Santos (Valletta)

Deni tista’ tg[id li [arbat lil Sliema Wanderers g[ax skorja u [a sehem filgoals l-o[ra skurjati mill-Beltin – goals li bihom huma kisbu r-reb[ talkampjonat, u Dos Santos kien wie[ed mill-plejers ewlenin f’dan is-su//ess konsekuttiv.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

30 Sport INGILTERRA

L-g[a]la ta’ Hodgson ta[sad lill-partitarji L-a[bar li l-FA Ingli]a se tkellem lil Roy Hodgson dwar il-post vakant ta’ kow/ nazzjonali, [asdet diversi partitarji li jinsabu xetti/i dwar il-kwalitajiet tal-kow/ ta’ West Brom. Fix-xhur li g[addew itTaljan Fabio Capello [alla din il-kariga wara li kellu di]gwid mal-FA. Minkejja li Hodgson li g[andu 64 sena, reba[ 13-il trofew u dar diversi klabbs, fosthom Liverpool u Inter, mhux fost il-favoriti malpartitarji u hu meqjus b[ala kow/ medju. Meta Capello telaq millkariga l-favorit li jie[u postu kien il-manager ta’ Tottenham, Harry Redknapp. {afna plejers tat-tim nazzjonali kienu favur il-[atra ta’ Redknapp i]da dan qal li g[alissa se jikkon/entra fuq ilklabb. Biex l-FA Ingli]a ta[tar lil Hodgson trid t[allas ferm inqas milli kieku ta[tar lil Redknapp. Dan g[aliex il-kuntratt tal-eks kow/ ta’ Fulham jintemm fi tmiem l-ista;un filwaqt li Redknapp se jkun g[adu marbut mal-klabb wara dan lista;un u l-FA trid t[allas somma akbar biex Redknapp jin[all mill-kuntratt li g[andu. Gross - L-eks kow/ ta’ Stuttgart u Tottenham, Christian Gross tke//a minn kow/ ta’ Young Boys Berne wara serje ta’ ri]ultati negattivi. Il-klabb }vizzeru g[alissa [atar lil Erminio Piserchia b[ala kow/ temporanju. PORTUGALL

Porto Champions Porto reb[u s-26 titlu flistorja tag[hom u t-tieni wie[ed f’sentejn hekk kif reb[u 2-0 kontra Maritimo filwaqt li leqreb rivali tag[hom, Benfica ;ew mi]muma draw 2-2 kontra Rio Ave. Dan id-draw fisser li ddistakk bejn Porto u Benfica, meta fadal ]ew; partiti g[al tmiem il-kampjonat, kiber g[al sitt punti. Jekk Benfica u Porto jispi//aw b’punti indaqs ikunu Porto li jirb[u t-titlu min[abba li g[andhom l-a[jar rekord filkonfronti diretti. Ir-reb[a ta’ Porto fuq Rio Ave waslet b’]ew; penalties skurjati minn Hulk. Dan it-titlu li reb[u Porto jkompli jikkonferma l-qawwa filPortugall fejn fl-a[[ar 10 snin reb[u tmien kampjonati.


IN-NAZZJON It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

Sport 31 PREMIER INGLI}

Man City b’g[ajnejhom fuq it-titlu Goal skorjat minn daqqa ta’ ras ta’ Vincent Kompany minn corner ta’ Silva, ta r-reb[a lil Manchester City fid-derby kontra r-rivali, Manchester United, u po;;a lit-tim ta’ Roberto Mancini ]ew; reb[iet bog[od mit-titlu tal-Premier League. United ma kellhomx risposta g[all-goal tad-difensur Bel;jan u issa City fadlilhom log[ba delikata g[and Newcastle u o[ra fl-Etihad Stadium ma’ QPR, biex jirb[u l-ewwel kampjonat sa mill-1968. Ta’ min jirrimarka li t-titlu tal-Premier League g[adu qatt ma ;ie de/i] bid-differenza ta’ goals. Din kienet it-tieni darba li

City kisbu double fuq United fil-Kampjonat u l-ewwel wa[da sa mill-ista;un 2007-08. City issa reb[u wkoll tlieta milla[[ar tliet konfronti filKampjonat kontra United. Dan kien il-162 derby ta’ Manchester li minnhom issa United reb[u 67, City 45, u 50 spi//aw draw. Kien ukoll irraba’ konfront bejniethom dan l-ista;un fil-kompetizzjonijiet kollha, u City irnexxielhom jirkupraw tmien punti fuq United sa mill-G[id.

NAZZJONAL

VALLETTA FC

Ghedin jibda l-impenji l-{amis It-Taljan Pietro Ghedin se jkun qed jibda l-impenji tieg[u b[ala l-kow/ nazzjonali ta’ Malta mill-{amis 3 ta’ Mejju. Dan t[abbar millPresident tal-MFA, Norman Darmanin Demajo, waqt laqg[a tal-Kunsill tal-MFA li saret ilbiera[. Ghedin iffirma kuntratt ta’ tliet snin u nofs, li matulhom se jkun qed imexxi lit-tim Malti fil-partiti tal-kwalifikazzjoni g[at-Tazza tad-Dinja tal2014. L-ewwel impenn tieg[u se jkun partita ta’ [biberija kontra l-Lussemburgu, fit-2 ta’ :unju, u mbag[ad partita o[ra ta’ [biberija f’San Marino, fl14 ta’ Awwissu. Fil-passat, Ghedin mexxa wkoll lit-tim nazzjonali Malti ta’ ta[t il-21 sena, u mbag[ad lit-tim nazzjonali A, fl-1993, meta ta[tu, it-tim Malti lag[ab 24 partita u kiseb erba’ reb[iet u [ames draws. Fl-istess Laqg[a tal-Kunsill kien ]velat li l-MFA kienet qed tirrikonoxxi wkoll lasso/jazzjoni tal-plejers talfutbol f’Malta (MFPA).

Sport lokali g[al-lum Illum

IASC Tarxien Grd – 8.15am.

KO. K-F. Luqa J v B’Bugia T., 9.30am. Senglea Y v {amrun L., 10.45am. Floriana A v }urrieq W.

BASKETBALL Ta’ Qali – 2.45pm. Lig (N).

Finali. Alyssa v Luxol

TI:RIJIET TA}}WIEMEL Il-Marsa – It-23 laqg[a talista;un, li se ssir fuq disa’ ti;rijiet

L-awtur tal-goal, Vincent Kompany, iwaqqaf lil Park fid-derby ta’ Manchester

Kif Jinsabu Man City Man Utd

L R D T F K Pt 36 26 5 5 88 27 83 36 26 5 5 86 33 83

Barbosa j;edded il-kuntratt Il-President ta’ Valletta FC, Victor Sciriha, [abbar li kien ;edded il-kuntratt tal-midfielder Bra]iljan, William Barbosa, g[al sena o[ra. Sciriha qal dan waqt il-programm “Replay ikompli”, fuq Radio 101, fejn ]vela li l-plejer ta’ 32 sena se jkun qed jer;a’ jilbes il-flokk ta’ Valletta. Hu qal ukoll li probabbilment din taf tkun l-a[[ar sena tal-captain Gilbert Agius, li i]da se jkun qed jifforma parti millistaff tekniku f’ka] li jidde/iedi li jieqaf. Sciriha ]vela li Valletta jinsabu f’negozjati ma’ player internazzjonali ta’ fama kbira, li hu attakkant, u dan l-ista;un ma kienx qed jilg[ab imma lag[ab fis-Serie A u g[andu 36 sena, u wkoll barrani ie[or, li hu midfielder

Taljan. Dan, bil-g[an li jg[inuhom javvanzaw fi/-Champions League. Fadal biss ji;i nnegozjat il-pakkett finanzjarju. Huwa qal ukoll li Valletta se jkunu qed jag[mlu wkoll tibdil fl-iskwadra g[all-ista;un li ;ej g[aliex il-mira tag[hom se tkun progress fi/Champions Leaguen li l-ewwel log[ba tal-preliminari g[alih aktarx tkun fid-29 ta’ :unju. Fost il-plejers li se jitilfu posthom hemm lattakkant mil-Latvja, Aleksandrs Cekulajevs, li se jitlaq qabel tintemm it-Trophy, flimkien ma’ Scozzeze u Jimenez, waqt li fadal Denni Dos Santos g[adu ta[t kuntratt, u g[ad trid tittie[ed de/i]joni dwar il-futur ta’ Zongo u Panandetiguiri. Sciriha qal li mhu se jag[mel l-ebda akkwist ta’ plejer Malti.

Advocaat se jitlaq lir-Russja Dick Advocaat mhux se jibqa’ l-kow/ tar-Russja wara l-Euro 2012. Dan [abbru lkow/ Olandi] stess, ilbiera[. Advocaat, li g[andu 64 sena, qal li g[alissa ma jridx jg[id ir-ra;uni g[alfejn se jitlaq, imma qal li ]gur mhux se jitlaq min[abba l-flus. Huwa [a post il-konnazzjonal Guus Hiddink b[ala lkow/ tar-Russja wara li ffirma kuntratt ta’ sentejn f’Mejju tal-2010, u kellu l-g[a]la li j;edded il-kuntratt g[al sentejn o[ra.

OLIMPJADI

Chambers u Millar se jie[du sehem Il-Qorti Arbitrarja tal-Isport (CAS) [abbret li l-isprinter Dwain Chambers u /-/iklist

David Millar se jkunu jistg[u jie[du sehem fl-Olimpjadi ta’ Londra. Dawn i]-]ew; atleti, fil-passat g[amlu u]u minn sustanzi pprojbiti u lAsso/jazzjoni Olimpika tarRenju Unit (BOA) ma t[allix lil dawn it-tip ta’ atleti jie[du sehem aktar fl-Olimpjadi. Huma appellaw midde/i]joni u issa se jkollhom i/-/ans li jirrappre]entaw lirRenju Unit waqt l-Olimpjadi ta’ Londra. Chambers u Millar xorta se jkollhom jil[qu l-[inijiet stipulati biex jikkwalifikaw g[allOlimpjadi. Din id-de/i]joni hi daqqa ta’ [arta g[all-BOA, li ilha ]mien kontra l-atleti li jinstabu po]ittivi. Fil-fatt, ilBOA qed titlob lill-A;enzija ta’ Kontra d-Doping (WADA) biex i]]id i]-]mien li dawn latleti g[andhom ikunu sospi]i jekk jinstabu po]ittivi. Chambers u Millar skontaw sentejn sospensjoni kif ukoll tilfu l-Olimpjadi ta’ Beijing.

It-temp se jaffettwa

Intant, il-kow/ tal-isprinter Usain Bolt, Glen Mills, qal li t-temp f’Londra se jkollu effett fuq il-[inijiet li se jirre;istraw dawn l-atleti. Bolt, ;img[a ilu qal li se jipprova minn kollox biex jikser ir-rekord tieg[u stess, li hu waqqaf fl-2008, f’Beijing. Bolt waqqaf ir-rekord filkategorija tal-100m meta rre;istra [in ta’ 9.58 sekondi; hu qal li f’Londra se jipprova jag[mel [in ta’ 9.4 sekondi. “Mhijiex impossibbli biex Bolt jikser ir-rekord. Imma biex jag[mel hekk irid itellaq f’kundizzjonijiet perfetti. Ittemp se jaffettwa [afna u nib]a’ li f’Londra t-temp mhux se jippermetti,” qal Mills. Bolt, fis-sajf li g[adda ddi]appunta fil-finali tal100m waqt il-Kampjonati mondjali tal-Atletika f’Daegu, hekk kif kien skwalifikat g[ax telaq qabel l-isparatura. Mills jemmen li dan id-di]appunt se jkompli j;ieg[el lil Bolt biex jirritorna bl-aqwa mod.

Podolski g[al ma’ Arsenal Il-winger :ermani] u ta’ Cologne, Lukas Podolski, se jkun qed jing[aqad ma’ Arsenal g[all-ista;un li ;ej. Dan [abbru l-klabb tal-Bundesliga stess, ilbiera[. Podolski, li hu l-aqwa skorer tat-tim imhedded birrelegation dan l-ista;un, kien ilu ]mien twil fil-mira ta’ bosta klabbs Ewropej, u kien fadallu sena o[ra kuntratt. I]-]ew; klabbs qablu li ma ji]velawx id-dettalji

finanzjarji u Arsenal qalu fi stqarrija li Podolski se jkun qed jing[aqad mal-konnazzjonal Per Mertesacker fuq kuntratt twil.

VAN BUYTEN – Iddifensur /entrali ta’ Bayern Munich, Daniel Van Buyten, ;edded il-kuntratt sal-2013. L-internazzjonali Bel;jan ta’ 34 sena, li ilu ma’ Bayern mill-2006, ilu tliet xhur barra min[abba li kiser siequ u skorja tliet goals dan l-ista;un.

SERIE A

Fl-azzjoni Roma u Napoli Illum tibda tintlag[ab it-36 ;urnata tas-Serie A, b’Roma u Napoli fl-azzjoni kontra Chievo u Palermo rispettivament. Napoli b[alissa g[andhom 55 punt, daqs Lazio, Inter u Udinese, u ma jistg[ux iwaqqg[u punti kontra t-tim Sqalli, spe/jalment bl-isfida qalila li hemm g[at-tielet post. Roma, li g[andhom 51 punt, ;ejjin minn draw, 2-2, kontra l-istess Napoli. Roma,

dan l-a[[ar kellhom numru ta’ wirjiet di]appuntanti u b’hekk se jkunu qed jittamaw li jirritornaw g[ar-reb[ kontra Chievo – tim li fl-a[[ar [ar;a tieg[u ;ie 0-0 kontra Cagliari. Napoli se jilag[bu kontra Palermo, li ;ew draw, 1-1, fid-derby Sqalli kontra Catania. Il-partiti l-o[ra jintlag[bu g[ada, fejn il-leaders, Juventus, jilag[bu kontra Lecce, u Milan jiltaqg[u kontra Atalanta.


It-Tlieta, 1 ta’ Mejju, 2012

32 Lokali

Il-11-il edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Loghob tan-Nar illum jid[ol fl-a[[ar jum tieg[u. Tlett ijiem ta’ nar u mu]ika li qed iseddqu l-Port il-Kbir bi spettakli kkuluriti. Il-festival isegwi kwa]i ;img[a ta’ attivitajiet marbutin mal-log[ob tan-nar organizzati b[ala parti mill-programm tat-13-il edizzjoni tas-Simpo]ju Internazzjonali dwar il-Log[ob tan-Nar li kien qed jiltaqa’ f’Malta fil-;ranet li g[addew bil-parte/ipazzjoni ta’ 319-il professjonista fil-log[ob tan-nar minn 38 pajji] minn madwar id-dinja. Id-delegati tas-simpo]ju flimkien mal-familji tag[hom ]aru postijiet varji f’Malta u gawdew minn dawn l-ispettakli. Is-sentiment ;enerali fost il-parte/ipanti kien li dan hu l-aqwa u l-isba[ simpo]ju li qatt kellhom. (Ritratt> Mario Galea)

Il-[addiem bil-futur tieg[u f’idejh F’dawn il-;ranet g[aqdiet tal-[addiema, ta’ min i[addem, reli;ju]i, partiti politi/i, u o[rajn jorganizzaw attivitajiet varji biex ji;i, kif mist[oqq, imfakkar Jum il-{addiem. Il[addiem jista’ jil[aq il-milja tieg[u meta jkun jista’ ju]a l[iliet u l-kapa/itajiet u jil[aq laspirazzjonijiet tieg[u permezz tax-xog[ol. Ix-xog[ol mhux biss huwa salmura tal-;isem i]da x-xog[ol jag[ti d-dinjità lill-[addiem. G[al[ekk kull sforz biex jin[oloq ix-xog[ol f’pajji]na g[andu jkun inkora;;it. Il-[addiem matul is-snin dejjem kellu sehem kbir filmixja ’l quddiem ta’ pajji]na. Il-[addiem kellu sfidi kbar x’jeg[leb, kellu de/i]jonijiet iebsa x’jie[u i]da l-[addiem wara li kejjel b’g[aqal ;ibed ilkonkluzzjonijiet tieg[u. B’ri]ultat ta’ dan l-g[aqal, illum f’Malta hawn l-akbar ammont ta’ [addiema li g[andom post tax-xog[ol. Matul l-a[[ar snin fl-istess jum pajji]na beda jfakkar ukoll is-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni

Ewropea. Anniversarju important fil-mixja ta’ pajji]na ’l quddiem. Illum, kemm Jum il-{addiem kif ukoll lanniversarju tas-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea da[lu fil-kalendarju politiku, ekonomiku, so/jali u saru [a;a wa[da. Illum, wie[ed jittama li dawk li jie[du se[em f’dawn lattivitajiet jag[mlu hekk mhux g[all-konvenjenza i]da g[ax konvinti mill-importanza tassehem tal-[addiema f’pajji]na filwaqt li jag[rfu l-utilità tass[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Pajji]na mog[ni b’[addiema li g[andhom [iliet, kapa/itajiet u talenti f’kull livell u f’kull qasam. Il-flessibilità tkompli to[ro; is-sa[[a, tal-[iliet u talkapa/itajiet li g[and[om il[addiema Maltin u G[awdxin quddiem opportunitajiet ;odda f’oqsma tal-ekonomija l-;dida. G[ax pajji]na g[andu [addiema m[arr;in, investituri kbar, ]g[ar, lokali u barranin ipo;;u flushom f’negozju f’pajji]na.

minn Gejtu Vella

Bil-kwalità tal-[addiema li pajji]na g[andu, bl-g[odod, bl-istrumenti diplomati/i u b’suq ta’ miljuni ta’ persuni li pajji]na kiseb bis-s[ubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea lopportunitajiet ]diedu filqasam tax-xog[ol. Dan ma jfissirx li kollox hu ward u ]ahar, anzi sfidi kbar kien hawn [afna matul is-snin u x-xhur li g[addew u se jibqa’ jkun hawn. I]da huwa

media•link COMMUNICATIONS

ta’ sodisfazzjon li dawn ilproblemi ekonomi/i ;ew meg[luba, tant li r-ri]ultati filqasam tax-xog[ol huma tajbin u sinifikanti aktar u aktar meta nkejlu ma’ pajji]i o[ra flUnjoni Ewropea. Naturalment, mhux kul[add jag[raf il-kisbiet li saru, anzi hawn min jittanta jo[loq ilbi]a’. Il-bi]a’ tintu]a g[ax hija forma ta’ skjavitù, ma[suba biex taqta’ qalb innies quddiem /irkustanzi diffi/li. Intant ’il bog[od millpolitika parti;jana, huma bosta dawk li jag[rfu li pajji]na g[amel passi importanti ’l quddiem matul la[[ar snin minkejja dak li se[[ f’ekonomiji ferm akbar minn tag[na. Dan minkejja li kif mistenni pajji]na wkoll [ass g[afsiet kultant mhux ]g[ar. Inbatu g[ax kummer/jalment pajji]na mhux i]olat. Madankollu, minkejja dawn id-diffikultajiet ekonomi/i f’diversi pajji]i, fit-turi]mu pajji]na kompla jissa[[a[.

Filwaqt li fil-qasam talmanifattura, wara li dan ilqasam g[adda minn ristrutturar kbir, illum sar ji;bed kumpaniji li joffru postijiet tax-xog[ol li fihom aktar valur mi]jud. Ma’ dawn ]diedu oqsma u postijiet tax-xog[ol o[ra fosthom fit-teknolo;ija, flinformatika, fil-farma/ewtika u fis-settur finanzjarju fil-firxa wiesg[a tieg[u kollha. Dawn l-oqsma po;;ew fissuq tax-xog[ol eluf ta’ postijiet tax-xog[ol ;odda. Il[olqien u l-protezzjoni talpostijiet tax-xog[ol produttivi dejjem kienu meqjusa b[ala kejl tas-su//ess ta’ pajji]na f’kull ]mien. Illum, pajji]na jista’ jifta[ar li jinsab fuq quddiem nett bil[olqien tal-akbar ammont ta’ postijiet tax-xog[ol produttivi. F’dawn il-;ranet ta’ rikkonoxximent lill-[addiema Maltin u G[awdxin g[asse[em tag[hom pajji]na qieg[ed jo[loq opportunitajiet ta’ xog[ol produttiv g[all[addiema.

2012_05_01