Page 1

www.media.link.com.mt

Numru 13,079

€0.45

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

250 infermier aktar fi ftit ;img[at o[ra 9 miljun servizz fl-Isptar Mater Dei, 6 miljun test tad-demm, 524,000 vi]ta fl-outpatients, 52,200 pazjent idda[[lu fl-Isptar Mater Dei, 44,000 operazzjoni u 110,200 pazjent fid-Dipartiment tal-Emer;enza minn Charles Muscat

Fi ftit gimg[at o[ra se jkun hemm 250 infermier ;did li se ja[dmu fis-setturi tas-sa[[a pubblika u dan g[andu j[affef il[idma tal-infermiera. Dan ikkonfermah il-Ministeru tas-Sa[[a, l-Anzjani u Kura filKomunità, hekk kif ta /ifri li juru l-[idma qawwija li qed issir biex il-Gvern jilqa’ g[ad-domanda talpoplu biex jibqa’ jie[u servizz ta’ kwalità u b’xejn fil-livelli jkollha tas-servizzi tas-sa[[a. F’reazzjoni g[all-konferenza tal-a[barijiet li tat lAsso/jazzjoni Maltija talInfermiera u l-Qwiebel (MUMN), il-Ministeru qal li lGvern irrikonoxxa l-[idma talinfermiera u l-professjonisti li wasslet biex fl-Isptar Mater Dei, is-sena l-o[ra ng[ataw disa’ miljun servizz, saru sitt miljun test tad-demm, 524,000 vi]ta floutpatients, idda[[lu 52,200 pazjent fl-Isptar u saru 44,000 operazzjoni u nqdew aktar minn 110,200 pazjent fid-Dipartiment tal-Emer;enza. Saru wkoll eluf ta’ testijiet mid-Dipartiment tar-Radjolo;ija fost l-o[rajn. Fi stqarrija, il-Ministeru tasSa[[a, l-Anzjani u l-Kura filKomunità qal li l-MUMN kienet mistiedna g[al laqg[a li fiha dawk li attendew idde/idew li titwaqqaf it-Task Force, imma lMUMN ma attendietx. Minkejja dan, il-Ministeru re;a’ ddikjara li l-MUMN tibqa’

mistiedna biex tag[ti s-sehem tag[ha g[all-;id tal-pazjenti u tal-professjonalisti. Il-Ministeru //ara li s-sej[a g[al infermiera mill-kura primarja biex jing[aqdu malinfermiera fl-Isptar Karen Grech, kienet saret biex il-pazjenti jkunu jistg[u jinqdew a[jar filwaqt li jkun hemm tqassim tax-xog[ol a[jar. Il-Ministeru spjega li b[al kull /ittadin ie[or, il-President talMUMN Paul Pace g[andu dritt g[all-perspettiva politika tieg[u u jista’ jesprimiha bl-akbar libertà b[al kull /ittadin ie[or. F’konferenza tal-a[barijiet, lMUMN qalet li mhix tipparte/ipa fit-Task Force biex ikunu indirizzati l-isfidi min[abba li qed ti]died it-talba g[as-servizzi tas-sa[[a li qed jing[ataw flIsptar Mater Dei, g[ax din ma toffrix soluzzjonijiet long-term g[all-problemi fil-qasam tassa[[a. Paul Pace qal li l-problema ta’ nuqqas ta’ sodod fl-Isptar Mater Dei hi min[abba l-fatt li l-isptar hu ]g[ir wisq g[all-b]onnijiet tal-poplu Malti u g[alhekk lMUMN qed tg[id li g[andu jinbena sptar ;did. L-MUMN trid li jkun hemm servizz ta’ kura primarja u din tibda mid-djar. Hu qal li mhux bi]]ejjed li jitjiebu s-servizzi fi/?entri tas-Sa[[a. g[al pa;na 5

Alert wara l-qtil tat-tfal Fi Franza g[addejja ka//a g[al ra;el li nhar it-Tnejn qatel tlett itfal u g[alliem waqt sparatura quddiem skola tal-Lhud fil-belt ta’ Toulouse Ara pa;na 12

Il-President ta’ Malta George Abela lbiera[ beda ]jara statali fl-Italja. Akkumpanjat mill-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg, il-President ta’ Malta kellu laqg[at mal-President tal-Italja Giorgio Napolitano u mal-President tal-Kunsill, il-Professur Mario Monti, fejn tkellem mhux biss dwar ir-relazzjonijiet bejn i]-]ew; pajji]i i]da wkoll dwar il-[idma ta’ pajji]na fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali. (Ritratt> Omar Camilleri) Ara storja f’pa;na 3

Long weekend tajjeb g[al G[awdex Il-long weekend li g[adu kemm kellna bil-festa ta’ San :u]epp – festa pubblika li [abtet it-Tnejn – issarrfet f’weekend tajjeb u ta’ attività ekonomika tajba g[all-g]ira ta’ G[awdex. Bejn nhar il-{amis 15 u t-Tnejn 19 ta’ Marzu, l-attività tal-Gozo Channel

kienet wa[da kontinwa u [addmet aktar vja;;i biex tkun tista’ tla[[aq maddomanda tal-pubbliku Malti li g[a]el lil G[awdex biex iqatta’ jiem ta’ mistrie[ tul dan il-long weekend li kellna b’temp mill-isba[ fuq il-g]ejjer Maltin. Ara storja f’pa;na 7

Sport Il-UEFA [abbret li l-fa]i finali tal-Kampjonat Ewropew ta’ ta[t is-17-il sena tas-sena 2014 se jsiru f’Malta Ara pa;na 29


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Lokali 5

L-istedina lill-MUMN tibqa’ miftu[a minn pa;na 1

Il-Vi/i Prim Ministru Tonio Borg fil-laqg[a mal-President tar-Repubblika tat-Tune]ija Moncef Marzouki

It-tieni ]jara fit-Tune]ija wara r-revoluzzjoni Il-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg kellu laqg[at bilaterali mal-President tar-Repubblika tat-Tune]ija Moncef Marzouki, waqt ]jara uffi/jali fitTune]ija qabel ing[aqad malPresident George Abela fi ]jara statali fl-Italja. Tonio Borg hu l-ewwel membru tal-Gvern Malti li kellu laqg[at malGvern il-;did tat-Tune]ija g[alkemm din kienet it-tieni ]jara tal-Vi/i Prim Ministru fit-Tune]ija minn wara r-rivoluzzjoni. Waqt id-diskussjonijiet malPresident Tune]in, Tonio Borg fa[[ar il-progress li qed isir biex it-Tune]ija

tissa[[a[ fil-mixja demokratika li bdiet is-sena li g[addiet, ui offra l-g[ajnuna ta’ Malta f’diversi oqsma, fosthom dawk tas-sa[[a u l-edukazzjoni. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin qal li Malta hi lesta toffri l-g[ajnuna mir-ri]orsi limitati tag[ha biex tg[in lill-poplu Tune]in. Semma l-boro] ta’ studju li qed ji;u offruti filqasam tat-tag[lim tal-lingwa u filMeDAC – inizjattiva li minnha di;à qed igawdu numru ta’ studenti u uffi/jali pubbli/i Tune]ini. Tonio Borg qal li Malta, b[ala membru tal-Unjoni Ewropea u b’vokazzjoni Mediterranja, qed tag[mel [ilitha kollha biex issemma’

Il-GUG sodisfatt Il-Grupp Universitarji G[awdxin (GUG) laqa’ b’sodisfazzjon l-a[bar

li G[awdex se jkun qed ju]a mekkani]mu li permezz tieg[u jipprova jakkwista iktar fondi spe/ifi/i mill-Unjoni Ewropea g[allperjodu finanzjarju 2014-2020. Il-Grupp kien qed jirreferi g[al a[bar li [ar;et fl-a[[ar jiem b’rabta mal-perjodu finanzjarju li jmiss talUE, li kienet tg[id li l-Gvern qieg[ed ja[dem biex G[awdex i[addem ftehim li kien di;à mil[uq mal-UE fil-perjodu ta’ qabel is-s[ubija.

Il-ftehim jippermetti li f’ka] li Malta b[ala g]ira we[idha tkun qab]et ir-rata ta’ 75% tal-medja ta’ kemm jipprodu/u l-pajji]i tal-UE mag[ruf b[ala Objective 1, imma G[awdex wa[du jkun g[adu ma la[aqx dak il-livell ekonomiku, isir studju min-na[a tal-Kummissjoni Ewropea stess li jistabbilixxi dan bilg[an li G[awdex xorta wa[da jkun jista’ jgawdi minn fondi tal-UE. Il-GUG qal fi stqarrija li G[awdex, b[ala g]ira re;jun, g[andu jing[ata lg[odda u l-mekkani]mi kollha

le[en it-Tune]ija fil-fora Ewropej. Min-na[a tieg[u, il-President Tune]in irringrazzja lill-Gvern Malti tal-[biberija li qed juri ma’ pajji]u waqt li qal li ]-]ew; pajji]i jistg[u jsibu diversi oqsma komuni li fihom jimir[u. Hu fa[[ar l-inizjattiva ta’ Malta li qed tipproponi li s-summits ta’ bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajji]i G[arab isiru kull sentejn. Matul din i]-]jara uffi/jali il-Vi/i Prim Ministru Malti kellu wkoll laqg[at mal-Prim Ministru tatTune]ija Mustafa Ben Jaafar, u malMinistru tal-Affarijiet Baranin Rafik Abdessalem.

me[tie;a biex jindirizza l-[ti;iet partikulari tieg[u biex iwassal g[al ]vilupp so/jali u ekonomiku li minnu tgawdi l-g]ira ta’ G[awdex imma wkoll Malta b[ala pajji]. Filwaqt li l-istudenti kkundannaw dawk li sej[u “kummenti diskriminatorji kull meta jqum issu;;ett ta’ G[awdex”, il-Grupp [e;;e; lill-awtoritajiet biex jikkonsultaw mal-partijiet so/jali kollha biex ji;u identifikati metodi ;odda u kreattivi g[all-futur ta’ G[awdex.

Hu qal li mhix soluzzjoni li ji]diedu s-sodod fis-swali fl-Isptar Mater Dei meta jkun hemm nuqqas ta’ facilitajiet u nuqqas ta’ privatezza g[al pazjenti. Paul Pace qal li d-de/i]joni li lMUMN ma ti[ux sehem fit-Task Force kienet de/i]joni tal-membri tag[ha. Il-President tal-MUMN qal li mhux minnu li hu ta xi direttiva lil infermiera ta/-?entri tas-Sa[[a biex ma jirrappurtawx g[ax-xog[ol flIsptar Karen Grech fil-bidu ta’ Marzu u lest jag[mel libell dwar dan. Spjega li t-talba saret fuq ba]i volontarja u lMUMN ma tistax tinda[al lil membri fuq kwistjoni volontarja. Dwar dan tkellem ukoll l-Avukat tal-MUMN Chris Cilia, li qal li jekk fi ]mien 48 sieg[a l-Ministru tasSa[[a pubblikament mhux se jistqarr li ma kienx korrett meta fil-programm Dissett fuq TVM allega li l-MUMN tat xi direttiva lil infermeira fi/-?entri tas-Sa[[a, hu kien se jifta[ kaw]a ta’ libell f’isem l-MUMN u f’isem Paul Pace. Il-President tal-MUMN qal li lunion kitbet lill-Management talIsptar Mater Dei li jekk sas-26 ta’ dan ix-xahar ma jkunx hemm tibdil fisswali tal-operazzjonijiet biex ikun hemm safe practices g[all-infermiera, l-MUMN kienet lesta tordna azzjonijiet industrijali. Paul Pace qal li l-MUMN lesta tiddiskuti tibdil fil-pratti/i tax-xog[ol tal-infermiera imma s’issa qatt ma kellha laqg[at dwar dan madDivi]joni tas-Sa[[a. Paul Pace qal li mhux minnu li hu se jo[ro; g[all-elezzjoni ;enerali mal-Partit Laburista u qal li l-fatt li Joseph Muscat qed jirrepeti dak li tg[id l-MUMN, ifisser li Joseph Muscat qed i[oss dak li t[oss ilunion.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

2 Lokali

Koppja kkundannata l-[abs flimkien ma’ binha Il-;enituri ta’ Bulgaru ta’ 17-il sena li nhar it-Tnejn intbag[at il-[abs wara li kkultiva lpjanta tal-kannabis, se jing[aqdu ma’ binhom wara li anke dawn intbag[tu l-[abs b’konnessjoni mal-ka]. Quddiem il-Ma;istrat Doreen Clarke, i]]ag[]ug[ ammetta li kellu fil-pussess tieg[u u kkultiva seba’ pjanti tal-kannabis kif ukoll li ttraffika l-istess droga. Hu kien ikkundannat 18-il xahar [abs.

B’rabta ma’ dan il-ka] ilbiera[ tressqu l;enituri tieg[u, Nikola Dimitrov Nikolov ta’ 40 sena, u s-sie[ba tieg[u Blaga Milkova Petkova ta’ 37 sena. Huma ammettew quddiem il-Ma;istrat Myriam Hayman li kkultivaw ilpjanta tal-kannabis u ttraffikawha u kienu kkundannati tliet snin [abs kull wie[ed. Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Jesmond Borg waqt li l-Avukat Patrick Valentino deher g[all-koppja Bulgara.

IT-TEMP

UV INDEX

6

IT-TEMP> Il-bi//a l-kbira sabi[ imsa[[ab b’xi [albiet i]olati tax-xita g[al xi [in mal-jum VI}IBBILTÀ> Tajba IR-RI{: {afif g[al moderat mix-Xlokk il-Lvant li jsir moderat BA{AR> {afif g[al moderat IMBATT> Ftit li xejn jew baxx min-Nofsinhar TEMPERATURA: L-og[la 17˚C XITA> F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a 0.2 mm Xita mill-1 ta’ Settembru 624.6 mm IX-XEMX> Titla’ fis-06.06 u tin]el fis-18.13

IL-{AMEST IJIEM LI :EJJIN

L-ERBG{A L-og[la 17˚C L-inqas 10˚C

IL-{AMIS L-og[la 18˚C L-inqas 11˚C

IL-:IMG{A L-og[la 18˚C L-inqas 11˚C

IS-SIBT L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

IL-{ADD L-og[la 19˚C L-inqas 11˚C

UV

UV

UV

UV

UV

6

6

6

6

6

TEMPERATURI FI BLIET BARRANIN It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet> Malta 16˚C ftit imsa[[ab, Al;eri 18˚C imsa[[ab, Amsterdam 12˚C imsa[[ab, Ateni 18˚C xemxi, Lisbona 16˚C xemxi, Berlin 12˚C imsa[[ab, Brussell 12˚C xemxi, il-Kajr 20˚C ftit imsa[[ab, Dublin 11˚C imsa[[ab, Kopen[agen 9˚C imsa[[ab, Frankfurt 12˚C ftit imsa[[ab, Milan 15˚C ftit imsa[[ab, Istanbul 18˚C xemxi, Londra 13˚C imsa[[ab, Madrid 10˚C imsa[[ab, Moska 0˚C borra, Pari;i 12˚C ftit imsa[[ab, Bar/ellona 15˚C ftit imsa[[ab, Ruma 19˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 23˚C xemxi, Tripli 23˚C ftit imsa[[ab, Tune] 20˚C xemxi, Vjenna 12˚C xemxi, Zurich 10˚C xemxi, Munich 10˚C ftit imsa[[ab, Stockholm 3˚C imsa[[ab, St. Petersburg 1˚C imsa[[ab.

Jum Dinji tal-Konsumatur L-Awtorità g[allKompetizzjoni u g[allAffarijiet tal-Konsumatur [abbret li l-attività biex jitfakkar il-Jum Dinji g[adDrittijiet tal-Konsumatur li kienet se ssir nhar is-Sibt li g[adda, se ssir is-Sibt li ;ej, 24 ta’ Marzu 2012. L-attività, li ;iet posposta min[abba l-funeral statali tal-President Emeritu ?ensu Tabone li sar nhar is-Sibt li g[adda fil-Belt Valletta, se ti;i //elebrata fi Pjazza San :or;, fil-Belt Valletta bejn id-9 a.m. u s-1 p.m. Waqt din l-attività se ting[ata informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur kif ukoll dwar is-servizzi li toffri l-Awtorità g[allKompetiz-zjoni u lAffarijiet tal-Konsumatur. Il-Ministru Jason Azzopardi, se jqassam irrigali lit-tfal rebbie[a talkompetizzjoni tar-rivista ‘L-G[a]la’ kif ukoll dwak tal-magazin tal-iskola ‘Is-Sag[tar’.

B[al-lum 25 sena Partitarji Laburisti sparaw tiri ta’ arma tan-nar fuq ]g[a]ag[ Nazzjonalisti fi tmiem attività li l-M}PN kien organizza fit-teatru Royal f’{a]-}abbar. L-in/identi nqalg[u x[in il-partitarji Nazzjonalisti akkumpanjaw lil Eddie Fenech Adami barra t-teatru fi tmiem ir-rally. Dak il-[in grupp ta’ madwar 50 partitarju Laburista li t[allew jin;emg[u minkejja l-pre]enza tal-Pulizija, bdew iwaddbu fliexken u o;;etti o[ra. F’[in minnhom mill-ka]in Laburista [are; ra;el li spara madwar [ames tiri fid-direzzjoni ta’ Eddie Fenech Adami. Storja o[ra kienet dwar kummenti in;urju]i li kien g[adda l-Ministru Laburista Lorry Sant waqt meeting flIsla u li kienu rappurtati fil-;urnal ‘lorizzont’. Fi stqarrija l-Ambaxxata Amerikana o;;ezzjonat g[al dawn ilkummenti u qalet li dawn ma kinux denji ta’ membru tal-Kabinett.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Lokali 3 Il-President ta’ Malta George Abela akkumpanjat mill-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg, jidher fuq ix-xellug mal-President tal-Kamra tad-Deputati, Gianfranco Fini, waqt li fir-ritratt l-ie[or, il-President ta’ Malta jing[ata mer[ba mill-President tal-Kunsill tal-Ministri, Mario Monti. L-ewwel jum ta]-]jara statali fl-Italja, il-President ta’ Malta George Abela iltaqa’ wkoll mal-President Giorgio Napolitano (Ritratti> Omar Camilleri)

}jara Statali fl-Italja L-imbarkazzjoni tal-immigranti g[andha ssir lejn l-iktar port vi/in u sigur Il-President ta’ Malta George Abela lbiera[ beda ]jara Statali fl-Italja fuq stedina tal-President Taljan Giorgio Napolitano. IlPresident Abela flimkien masSinjura tieg[u huma akkumpanjati mill-Vi/i Prim Ministru u Ministru talAffarijiet Barranin Tonio Borg u mill-Ambaxxatur Malti Carmel Inguanez flimkien maddelegazzjoni Maltija. Fil-laqg[a mal-President Giorgio Napolitano, il-President Abela rringrazzja lill-President Napolitano tal-istedina re/iproka. I]-]ew; Kapijiet ta’ Stat tkellmu dwar irrelazzjonijiet bilaterali b’sa[[ithom bejn Malta u lItalja, u dwar kif se titkompla l[idma biex dawn irrelazzjonijiet ikomplu jissa[[u. Kienu diskussi wkoll diversi temi ta’ interess bejn i]-]ew; partijiet. Il-President George Abela rrimarka u fa[[ar lillPresident Taljan li minbarra li lItalja kienet qed tiffa//ja l-kri]i ekonomika, kellha wkoll il-kri]i politika u bl-intervent tieg[u, ilPresident Giorgio Napolitano solviha b’[olqien ta’ Gvern Teknokratiku u mhux hekk biss, imma sab ukoll l-appo;; tal-politi/i Taljani. Il-President Abela tkellem dwar il-qasam turistiku, wa[da mill-ikbar industriji ta’ pajji]na,

fejn it-Taljani huma t-tieni liktar ;ens li j]ur Malta wara lIngli]i. Fisser li Malta ta[dem bis-s[i[ biex tkompli tattira setturi barranin jinvestu f’pajji]na. Semma kumpaniji b[al Lufthansa Technik u SR Technik dwar manutenzjoni talajruplani, is-settur talfarma/ewtika mill-pajji]i Skandinavi u wkoll settur finanzjarju, u g[alkemm lEwropa g[addejja minn kri]i ekonomika, Malta tibqa’ miexja u tkompli t[e;;e; u tag[ti in/entivi fiskali lil intrapri]i ]g[ar u ta’ daqs medju biex ikunu kompetittivi. Fir-rigward taddiskussjonijiet li g[addejjin

bejn Malta u l-Italja dwar issearch and rescue area u disimbarkazzjoni tal-immigranti illegali, il-President George Abela kkummenta li huma ]ew; kwistjonijiet separati u distinti. Dwar iz-zona qal li hi dik li hi u ilha mmarkata minn ]mien l-Ingli]i u dwar limbarkazzjoni ikkontenda li g[andha ssir lejn l-iktar port vi/in u sigur, fil-fatt kemm-il darba kienu vi/in Malta u tni]]lu hemm. Il-President Abela kompla jfisser li Malta tibqa’ tipparte/ipa fid-diskussjonijiet

bi spirtu ta’ [biberija u rispett lejn xulxin u wkoll se tag[ti sehemha fil-forum tal-IMO li se jsir f’April li ;ej f’Londra. Il-President George Abela akkumpanjat mid-delegazzjoni kellu wkoll laqg[a malPresident tal-Kunsill, ilProfessur Mario Monti. IlPresident Abela esprima li din i]-]jara Statali serviet biex minbarra li nkomplu nsa[[u rrabtiet bilaterali, inkomplu niddiskutu kif se nsibu l-a[jar triq g[a]-]ew; pajji]i u dan jemmen li huwa possibbli. Hu awgura wkoll lill-

Professur Monti li filkwistjonijiet attwali li g[andu fuq ir-riforma tals-suq taxxog[ol, jintla[aq kompromess fuq riformi ne/essarji li jridu jsiru. Din i]-]jara mhix biss ]jara diplomatika imma wkoll ta’ diplomazija kulturali. Illum ilPresident George Abela se jinawgura xog[lijiet tal-iskultur Malti Melchiore Gafà, artist rinomat li [adem fl-epoka talartist Bernini u dan tal-a[[ar kien jirreferi g[alih b[ala lMalti li kien ta’ theddida g[axxog[lijiet tieg[u.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

4 Lokali

Fr. Peter Serracino Inglott

L-Università se ssellem lil Fr. Peter Is-Sinjura Kate Gonzi flimkien mas-Segretarju Parlamentari g[all-Kura tal-Anzjani jiltaqg[u mal-anzjani residenti fid-Dar ta]-}ejtun li ilha miftu[a u tag[ti servizz lill-anzjani g[al dawn l-a[[ar 18-il sena li matulhom il-Gvern kompla jifta[ aktar djar u j]id is-sodod (Ritratt> Michael Ellul)

18-il sena ta’ servizz fid-Dar tal-Anzjani fi]-}ejtun Il-Gvern g[andu b’kollox tmint idjar g[all-anzjani u f’dawn l-a[[ar tliet snin u nofs ]diedu 800 sodda minn Gabriel Ellul

G[addew 18-il sena minn meta nfet[et g[all-ewwel darba d-Dar talAnzjani fi]-}ejtun, residenza li ilha dawn is-snin kollha toffri servizz ta’ kura lill-anzjani f’pajji]na. Dan l-avveniment tfakkar permezz ta’ quddiesa, immexxija mill-Ar/ipriet ta]-}ejtun Dun Eric Overend, filpre]enza tas-Sinjura Kate Gonzi u tasSegretarju Parlamentari g[all-Anzjani u l-Kura fil-Komunità, Mario Galea, li twieled f’din l-istess lokalità. F’kummenti li ta lil IN-NAZZJON, is-Segretarju Parlamentari Mario Galea qal li l-Gvern dejjem [aseb fl-anzjani ta’ pajji]na. Kien Gvern Nazzjonalista li [atar l-ewwel Segretarju Parlamentari g[all-Anzjani f’Malta, [atra li kienet saret fi ]mien it-tmexxija ta’ Eddie Fenech Adami. Minn dak i]-

]mien s’issa, inbnew diversi djar talanzjani, fosthom ta]-}ejtun, li kienet fost l-ewwel djar ta’ dan it-tip li nbniet f’Malta. Il-Gvern hu impenjat li jkompli jwettaq din il-[idma importanti, kompla Mario Galea, spe/jalment issa li l-popolazzjoni ta’ Malta qed tixjie[. B[alissa l-Gvern g[andu b’kollox tmien djar g[all-anzjani, filwaqt li f’dawn l-a[[ar tliet snin u nofs, ilGvern ]ied 800 sodda g[al dan ilg[an. Dan minbarra diversi servizzi li l-Gvern qed joffri biex jg[in lil dawn in-nies, li g[andhom b]onnijiet differenti mill-bqija tal-popolazzjoni. Dan jixhed l-impenn tal-Gvern biex ikompli jag[ti l-a[jar kura g[all-anzjani tag[na, filwaqt li jservi ta’ wens g[alihom, temm jg[id is-Segretarju Parlamentari.

Jintlaqat minn karozza tal-linja Ra;el ta’ 34 sena residenti r-Rabat, ;arrab ;rie[i gravi imma mhux fil-periklu tal-mewt wara li ntlaqat minn karozza tallinja fi Triq Dun Karm, Birkirkara, mag[rufa a[jar b[ala l-bypass ta’ Birkirkara. L-in/ident se[[ ilbiera[ waranofsinhar g[all-[abta tas-2.20 p.m. Il-karozza tallinja kienet qed tinstaq minn ra;el ta’ 43 sena, residenti Pembroke. Fi stqarrija il-Pulizija qalet li mhix mag[rufa l-kaw]a tal-in/ident, hekk kif g[adha g[addejja bl-investigazzjonijiet tag[ha. Ir-ra;el ta’ 34 sena ttie[ed l-Isptar Mater Dei permezz ta’ ambulanza.

IN-NAZZJON tkellem ukoll ma’ diversi anzjani residenti f’din id-dar. Fosthom kien hemm Marianne Mula, li ilha g[al aktar minn tliet snin toqg[od f’din ir-residenza. Hi qalet li tinsab kuntenta [afna f’din id-dar, filwaqt li sostniet li lanqas taf kif g[adda malajr dan i]-]mien kollu. Toni Galea, qal kemm l-anzjani f’din id-dar i[ossuhom ma[bubin mill-[addiema li jie[du [siebhom. Fi kliem Toni, l-anzjani tad-dar m’g[andhomx minn xiex igergru, anzi jinsabu kuntenti [afna. Fil-fatt, bil-g[an li jaqsmu dan ilfer[ tag[hom mal-o[rajn, f’g[eluq it18-il sena, diversi anzjani tg[allmu ]ifna spe/jali, liema ]ifna ;iet pre]entata lill-anzjani l-o[ra wara li ntemmet il-quddiesa.

Mi]uri f’waqthom fin-nuqqas tal-medi/ina ‘warfarin’ Fid-dawl ta’ tnaqqis flEwropa fil-provvista talmedi/ina warfarin, kaw]a ta’ problemi fil-manifattura ta’ din il-medi/ina importanti, permezz ta’ mi]uri effettivi li ttie[du fil-;img[at li g[addew, f’Malta n;iebet kwantità limitata ta’ din id-droga, f’do]a;;i varjata. Sfortunatament pajji]na wkoll intlaqat minn dawn ilproblemi ta’ nuqqas filprovvista tal-medi/ina. Kien ikkonfermat ilbiera[ li

min[abba li din il-problema jirri]ulta li se tippersisti g[al xi ]mien, il-Gvern xtara kwantità ta’ din il-medi/ina minn ditta o[ra. Din il-medi/ina g[andha listess effett b[al dik tad-ditta lo[ra u mhux se to[loq inkonvenjent g[all-pazjenti. Dan kollu se jkompli sakemm tissolva l-problema fil-manifattura, bl-g[an li l-b]onnijiet medi/i ta’ pajji]na jibqg[u jinqdew.

Ilbiera[ t[abbru d-dettalji tal-programm tal-funeral u d-difna talProfessur Fr. Peter Serracino Inglott li miet nhar il-:img[a fl-età ta’ 75 sena. Il-funeral se jsir nhar il-:img[a li ;ej fil-Knisja ta’ San Pawl fil-Belt Valletta. Nhar il-:img[a, il-funeral ta’ Fr. Peter jitlaq fid-9.30 a.m. mill-Isptar Mater Dei u j]ur numru ta’ postijiet flUniversità ta’ Malta, fosthom l-Iskola Medika, ir-Ring Road tal-Università, kif ukoll il-farmhouse li kien ja[dem fiha Fr. Peter meta kien Rettur talUniversità. It-tebut ta’ Fr. Peter mistenni jieqaf quddiem il-Kappella tal-Università fejn ji;i mbierek mi/-Chaplain Fr. Michael Bugeja. Minn hemmhekk, il-funeral ikompli fi triqtu lejn il-Belt Valletta fejn se jkun espost g[all-pubbliku bejn il11.30 a.m. u s-1.30 p.m. fil-Knisja tal:i]witi. Minn hemmhekk, jittie[ed lejn il-Knisja ta’ San Pawl, fejn fis-2.15 p.m. tibda l-funzjoni litur;ika b’quddiesa //elebrata minn Monsinjur Anton Gouder. Fi tmiem il-funeral, it-tebut ta’ Fr. Peter mistenni jittie[ed fil-knisja talErwie[ f’{al Tarxien fejn se ssir /elebrazzjoni b’qari u kant qabel jindifen fi/-/imiterju biswit l-istess knisja. F’[ajtu, Fr. Peter kellu vi]joni kbira spe/jalment fis-settur tal-edukazzjoni. Hu kien Rettur tal-Università bejn l1987 u l-1988 u bejn l-1991 u l-1996, fejn feta[ l-Università g[all-kotra.

L-MUT tfakkar il-kontribut siewi ta’ Fr. Peter Il-Kunsill tal-Malta Union of Teachers (MUT) sellem lill-Professur Fr. Peter Serracino Inglott, Rettur Emeritus talUniversità ta’ Malta. L-MUT irringrazzjat lil Fr. Peter Serracino Inglott g[all-kontribut siewi tieg[u fil-qasam akkademiku u edukattiv, l-aktar fis-snin fejn ta[t ir-rettorat tieg[u ]died sostanzjalment l-ammont ta’ studenti u gradwati. L-MUT t[ossha onorata li [admet ma’ Fr. Peter fuq diversi ftehim matul ir-rettorat tieg[u. Il-Kunsill tal-MUT jag[ti l-kondoljanzi sin/ieri lill-familja ta’ Fr. Peter Serracino Inglott.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

6 Lokali

GO plc mhux se tbiddel l-investiment fil-Forthnet Il-kumpanija Forthnet xorta rnexxielha tirre;istra tkabbir fid-d[ul tag[ha, minkejja li dan it-tkabbir kien l-inqas wie[ed li l-kumpanija qatt rat Il-kumpanija GO iddikjarat li b[alissa m’g[andhiex il-[sieb li tbiddel l-investiment tag[ha filkumpanija Griega Forthnet permezz tal-kumpanija Forgendo, li ntlaqtet [a]in mis-sitwazzjoni fil-Gre/ja. Dan kien iddikjarat ilbiera[ millkumpanija GO meta tat ir-reazzjoni tag[ha g[ar-ri]ultati finanzjarji li t[abbru l-;img[a li g[addiet, f’konferenza tal-a[barijiet li g[aliha kien hemm pre]enti wkoll azzjonisti tal-kumpanija kif ukoll kelliema g[allkumpanija Griega Forthnet. Minkejja l-impatt negattiv tal-kri]i fil-Gre/ja, il-kumpanija GO fis-sena 2011 irrappurtat bejg[ stabbli u qlig[ operattiv b’sa[[tu. Dan qalu l-Kap E]ekuttiv tal-kumpanija, David Kay, waqt konferenza stampa li saret ilbiera[ b’reazzjoni g[ar-rapport finanzjarju tal-GO g[as-sena 2011 li [are; il-;img[a li g[addiet. Fost il-mistiedna g[all-konferenza, kien hemm ukoll l-azzjonisti talkumpanija.

Meta mqabbel mas-sena 2010, fissena 2011 il-kumpanija, GO rat ]ieda ta’ 4.6% fid-d[ul taghha qabel it-taxxa u tnaqqis mar;inali fil-bejg[ minn €132.3 miljun g[al iktar minn €131.6 miljun. Dan minkejja li l-kumpanija GO, bl-investiment tag[ha filkumpanija Griega Forthnet permezz tal-kumpanija Forgendo, intlaqtet [a]in mis-sitwazzjoni fil-Gre/ja, tant li fl-2011 irre;istrat telf globali qabel it-taxxa ta’ iktar minn €45 miljun. David Kay qal li dan ir-ri]ultat kien possibbli wara li fl-a[[ar sena l-GO ]iedet il-klijenti tag[ha fis-servizz talbroadband, tal-mowbajls u tattelevi]joni. Dan minkejja li l-GO rat tnaqqis ta’ madwar 7,000 klijent, liema tnaqqis se[[ min[abba li nnumru ta’ linji fissi mal-kumpanija ni]el g[al 182,000 minn 201,000. Bi spjegazzjoni g[al dan, il-Kap talFinanzi tal-GO, Edmond Brincat, spjega kif matul l-2011, il-kumpanija naqqset numru ta’ linji fissi li kienu fi stat ta’ abbandun. Ir-ri]ultat kien

dovut ukoll min[abba s-su//ess talofferta homepack u s-servizzi ;odda li qed joffri l-GO fosthom l-IPTV, fejn is-servizz tal-internet jintu]a biex wie[ed jara t-televi]joni. Brincat spjega wkoll kif it-tnaqqis fl-infiq ]ejjed tal-kumpanija g[en biex jinkiseb dan ir-ri]ultat. Pre]enti g[all-konferenza kien hemm ukoll kelliema g[all-kumpanija Griega Forthnet ,li spjegaw kif, minkejja l-ispi]a ta’ €128.5 miljun li Forthnet kellha fis-sena li g[addiet, ilkumpanija Griega rat ]ieda ta’ 24% fid-d[ul tag[ha qabel it-taxxa. Georgious Dermitzakis, rappre]entant tal-Forthnet, qal li fl2011 il-kumpanija rat tnaqqis sostanzjali fil-bejg[ ikkaw]at minn bidla fl-im;iba tal-konsumatur Grieg, ]ieda fil-qg[ad u tnaqqis fil-;id talpajji]. I]da l-kumpanija Forthnet xorta rnexxielha tirre;istra tkabbir fid-d[ul tag[ha, minkejja li dan ittkabbir kien l-inqas wie[ed li lkumpanija qatt rat.

B’reazzjoni g[al dawn l-isfidi, ilkumpanija Forthnet mistennija tniedi servizzi ;odda biex tkompli tkabbar ilvanta;; tag[ha fis-suq Grieg. Fost dawn, Dermitzakis semma t-tnedija ta’ servizz tat-televi]joni 3D, televi]joni on-demand u servizz ta’ WebTV fost o[rajn. Dermitzakis spjega kif dawn g[andhom ikomplu jag[tu vanta;; lil Forthnet mal-kompetituri l-o[ra tag[ha fil-Gre/ja. F’dan id-dawl, il-kumpanija GO b[alissa m’g[andhiex il-[sieb li tbiddel l-investiment tag[ha f’din ilkumpanija Griega. Dan filwaqt li, b[alma g[amlet f’dawn l-a[[ar sentejn, il-GO mistennija tkompli tinvesti fl-infrastruttura tag[ha b[ala parti minn pjan ta’ sitt snin li qed jara investiment ta’ €100 miljun. Dan it-titjib g[andu jwassal biex isservizz tal-internet fid-dar ikun iktar velo/i, filwaqt li se jkompli jsir ti;did tan-netwerk tal-mowbajls u talinfrastruttura televi]iva li g[andha lkumpanija.

NGO ;dida dwar l-immani;;jar tal-ilma Fl-okka]joni tal-Jum Dinji tal-Ilma, li se jkun //elebrat g[ada, twaqqfet NGO ;dida blisem ta’ ‘Widien Artna’. L-g[an hu li timbotta ’l quddiem l-immani;;jar tal-ilma tax-xita u tal-widien fil-g]ejjer Maltin. Il-konferenza tal-a[barijiet li saret f’Wied il-Qlejg[a, ;iet indirizzata mi/-Chairman talKunsill Malti g[ax-Xjenza u t-Teknolo;ija, Jeffrey Pullicino Orlando, u mill-eks Ministru Laburista Noel Farrugia. Pullicino Orlando qal li jaqbel ma’ din linizjattiva u lest li jg[in, biex permezz tatteknolo;ija jsiru l-a[jar pro;etti g[al pajji]na f’dan il-qasam. L-eks Ministru Laburista Farrugia qal li fla[[ar 25 sena, il-Gvern ma g[amel xejn biex jikkonserva l-widien, [lief fis-sentejn bejn l1996 u l-1998, li fihom hu kien Ministru talBiedja u s-Sajd. L-NGO [abbret li se t[ejji rapport bilproblemi li tara u b’soluzzjonijiet li jistg[u jg[inu sabiex l-ilma jkun ikkonservat u lwidien jin]ammu b’mod a[jar. Mistoqsi jekk rappre]entanti tal-NGO ipparte/ipawx filkonsultazzjoni pubblika g[all-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent, Noel Farrugia qal li [add minnhom ma pparte/ipa g[ax ma jaqblux ma’ din il-politika. L-NGO qed tappella biex isiru aktar pro;etti biex il-widien isirilhom manutezjoni u ji;u ri;enerati. L-NGO se jkollha lil Neil Azzopardi b[ala Chairman, u lill-Perit David Xuereb u lIn;inier Agrikolu Emil Mouzarkel b[ala esperti internazzjonali.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija fSelmun (Ritratti> Michael Ellul)

Ka] stramb f’Selmun F’ka] stramb li se[[ ilbiera[ filg[odu fl-in[awi ta’ Selmun, ilPulizija, il-membri talProtezzjoni ?ivili kif ukoll ilparamedi/i, issej[u wara li ;ie rrapurtat li kien hemm persuna li waqg[et minn g[oli u sofriet xi ;rie[i. Irri]ulta, i]da, li meta waslu filpost, il-membri tal-Protezzjoni

?ivili sabu ra;el ixejjer katina u jag[mel ;esti o[ra mhux xierqa quddiem koppja li kienet qieg[da g[all-mistrie[ f’din iz-zona. Il-Pulizija minnufih ]ammet lil dan ir-ra;el g[al aktar investigazzjoni, li min-na[a tieg[u beda jakku]a lir-ra;el talkoppja li prova ju]u sikkina fuqu. Mit-tfittxija tal-Pulizija, i]da,

irri]ulta li dawn l-allegazzjonijiet kienu fierg[a.Jirri]ulta li largument inqala’ dwar l-art li kienu fuqha l-koppja matul il-jum. Il-Pulizija qed i]]omm g[al aktar investigazzjoni lill-persuna li beda jxejjer il-katina, u li allegatament, kien hu li /empel lill-Pulizija u rrapporta l-in/ident, li rri]ulta li ma kien in/ident xejn.


callout Forthnet mistennija tniedi servizzi ;odda biex tkompli tkabbar il-vanta;; tag[ha fis-suq Grieg


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Lokali 7

L-akbar numri ta’ vja;;i f’erba’ snin Total ta’ 86,710 persuna, maqsuma bejn 68,781 passi;;ier u 17,929 sewwieq bil-vettura, u]aw is-servizzi tal-Gozo Channel bejn i]-]ew; g]ejjer fil-long weekend li kellna bil-festa ta’ San :u]epp, bejn il-{amis 15 u t-Tnejn 19 ta’ Marzu. hemm ]ieda ta’ 17,067 passi;;ier u 3,807 Fl-istess jiem saru total ta’ 282 vja;; bejn i]sewwieqa bil-vettura, li ;ew ittrasportati bi 17]ew; g]ejjer bi]-]ew; vapuri li l-kumpanija il vja;; iktar. g[andha fis-servizz b[alissa, hekk kif il-vapur I/-/ifri g[al din is-sena juru ]ieda wkoll fuq MV Ta’ Pinu jinsab fit-tarzna biex fuqu l-2010, meta dakinhar ukoll il-festa ta’ San titwa[[al ir-rampa bl-ixkaffa li tippermetti li l:u]epp wasslet g[al long weekend hekk kif idvapur jirdoppja l-kapa/ità ta’ ;arr ta’ vetturi. ?ifri li g[andu f’idejh IN-NAZZJON juru kif 19 ta’ Marzu fl-2010 inzertat il-:img[a. Ittqabbil bejn i/-/ifri g[all-2012 u l-2010 juri in-numru ta’ persuni li vvja;;aw bejn Malta u G[awdex fil-[amest ijiem li jinkludu l-festa ]ieda ta’ 3,922 passi;;ier u 1,072 sewwieq bilpubblika, li din id-darba [abtet it-Tnejn u allura vettura li n;arrew b’sitt vja;;i inqas. kienet okka]joni ta’ long weekend, hu l-ikbar G[al [inijiet twal f’[afna mill-jiem ta’ bejn numru g[al vja;;i simili fl-a[[ar erba’ snin, il-{amis 15 u t-Tnejn 19 ta’ Marzu, ilsa[ansitra og[la mill-istess jiem fl-2010 meta kumpanija Gozo Channel [admet b’servizz dakinhar il-festa kienet fil-jum tal-:img[a. shuttle bejn i]-]ew; g]ejjer biex tipprova Meta wie[ed iqabbel i/-/ifri re;istrati din istla[[aq mad-domanda, bi vja;;i addizzjonali sena, bejn il-{amis 15 u t-Tnejn 19 ta’ Marzu, anke lbiera[ filg[odu, meta l-kumpanija ma’ dawk li ;ew irre;istrati fil-jiem ta’ qrib idaddottat l-iskeda ta’ vja;;i ta’ nhar ta’ Tnejn 19 ta’ Marzu tas-sena li g[addiet, meta biex tkun tista’ tittrasporta iktar sewwieqa bildakinhar il-festa [abtet is-Sibt, juru li kien vettura.

}wie; dikjarat null mill-Qorti Tfajla ta’ 16-il sena ]]ew;et biex ta[rab mill-problemi tad-dar minn Ray Abdilla

L-Im[allef Abigail Lofaro ddikjarat ]wie; null wara li mill-provi rri]ulta li tfajla ta’ 16-il sena ]]eww;et biss bl-intenzjoni li ta[rab millproblemi tad-dar fejn, fost affarijiet o[ra, missierha kien isawwat lil ommha u ssie[eb ta’ ommha spi//a biex qatel lil missierha u kien ikkundannat 17-il sena [abs u li anke ommha kienet g[amlet perjodu l-[abs. It-tfajla li ]]ew;et fl-1992 u li llum g[andha 36 sena, qalet fil-Qorti li hija kienet qed tg[ix id-dar f’infern s[i[ u kienet hi li g[amlet it-talba biex i]-]wie; ji;i dikjarat null. Meta ]]ew;et, ir-ra;el kellu 22 sena u qalet li meta kienet g[adha ma ]]ew;itx u ommha kienet il-[abs, kienet tpo;;iet f’istitut flimkien ma’ [utha fejn hemmhekk ukoll kienet fi]ikament abbu]ata. Meta ommha [ar;et mill[abs, hi marret lura d-dar, i]da ommha bdiet tag[mel

xog[ol ta’ prostituta u kienet tie[u lil bintha li kellha 14-il sena mag[ha. Tant kemm it-tifla kienet imdejqa li bdiet to[ro; ma’ ;uvni li finalment i]]ew;et u [ar;et tqila g[al talapposta biex tkun tista’ ta[rab mid-dar u fil-fatt meta kellha seba’ xhur tqala, i]]ew;et. Hi qalet li r-ra;el kien ikun ’il bog[od mid-dar g[al jiem s[a[ u ta’ spiss kien ikollhom xi jg[idu, anke jekk kien missier tajjeb. Fil-Qorti r-ra;el qal li hu ma riedx ji]]ewwe;, imma meta t-tfajla tieg[u [ar;et tqila g[amlet hekk biex titlaq mid-dar u ti]]ew;u. Qal li hu ried jibqa’ ;uvni, u b[al martu ma riedx aktar tfal. Il-Qorti annullat i]-]wie; fuq il-ba]i li l-mara da[let g[a]-]wie; b’intenzjoni wa[da, dik li ma tibqax tg[ix fid-dwejjaq tad-dar ta’ ommha.

Il-Ma;istrat Jacqueline Padovani Grima

L-Avukat Robert Mangion

Approvata l-[atra ta’ ]ew; Im[allfin Il-Kabinett tal-Ministri approva n-nomini talMa;istrat Jacqueline Padovani Grima u tal-Avukat Robert Mangion b[ala Im[allfin tal-Qrati ta’ Malta. Il-Ma;istrat Padovani Grima twieldet nhar il-5 ta’ Novembru 1959 fil-Belt Valletta. Iggradwat millUniversità ta’ Malta fl-1984. Hija kienet nominata Ma;istrat fit-2 ta’ Lulju 1991. Il-Ma;istrat Padovani Grima hi mi]]ew;a lil Dr. Ivan Padovani u g[andhom tifla, Julie. L-Avukat Robert Mangion twieled fil-21 ta’ Settembru

1961 f’{al Qormi. Iggradwa mill-Università ta’ Malta fl1986. Hu kien President talKamra tal-Avukati g[al erba’ snin bejn l-2003 u l-2006. Kien ukoll Kummissarju g[all-:ustizzja tat-Tribunali Lokali. Hu akkreditat b[ala arbitru mi/-?entru Malti talArbitra;; u akkreditat b[ala medjatur mi/-?entru ta’ Malta dwar il-Medjazzjoni. L-Avukat Robert Mangion hu mi]]ewwe; lil Rita Catherine, g[andhom erbat itfal u neputija. Il-Ministru tal-:ustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u lFamilja, Chris Said, fera[ lill-Im[allfin il-;odda.

Tibda l-kampanja g[all-elezzjonijiet tal-KSU fl-Università minn Matthew Bonett

Illum f’nofsinhar se ssir ilLaqg[a :enerali Annwali talKunsill Studenti Universitarji (KSU), li matulha mistennija titnieda b’mod uffi/jali lkampanja elettorali g[allelezzjoni tal-istess Kunsill. Ilbiera[ filg[odu, i]-]ew; g[aqdiet tal-istudenti li sa issa jidher li se jkunu protagonisti f’din il-kampanja, niedew ilkandidati rispettivi tag[hom waqt ]ew; konferenzi tala[barijiet separati. L-Istudenti Demokristjani Maltin, l-SDM, li servew f’dan il-Kunsill f’dawn l-a[[ar [ames snin, se jer;g[u jikkontestaw din l-elezzjoni, bit-tir li jkomplu fuq il-[idma li di;à wettqu fl-a[[ar snin. Waqt il-konferenza tala[barijiet, il-President talSDM, James Cassar, qal li lSDM fil-KSU tista’ tkompli twettaq pro;etti b[allestensjoni tas-sig[at tal-librerija kif ukoll attivitajiet li fihom jie[du sehem numru kbir ta’ studenti b[al Students Fest.

B’dan il-mod, sostna James Cassar, l-apatija fost il-qasam studentesk tkun qed ti;i mi;;ielda bl-a[jar mod possibbli. Il-kandidati f’isem l-SDM huma Mario Cachia g[allkariga ta’ President; Andrew Aquilina g[al Vi/i President; Thomas Bugeja g[al Segretarju :enerali; Andrea Attard g[al Uffi/jal g[arRelazzjonijiet Pubbli/i; Felicity Rayner g[al Uffi/jal Finanzjarju; Warren Sammut g[al Koordinatur g[allPolitika So/jali; Naomi Said g[al Koordinatur g[allEdukazzjoni; Ryan Grech u Zoe Farrugia fl-Uffi//ju talKultura u d-Divertiment; u Albert Camilleri u Timmy Borg Olivier fl-Uffi//ju Internazzjonali. F’konferenza tal-a[barijiet separata, t[abbru l-kandidati tal-g[aqda so/jalista Pulse, li se tkun qed tikkontesta din lelezzjoni wara nuqqas ta’ [ames snin.

Il-kandidati tal-Pulse huma John Demicoli g[al President; Ishmael Psaila g[al Vi/i President; Christina Ciappara g[al Segretarju :enerali; Chantelle Micallef g[al Uffi/jal Finanzjarju; Ryan Pace g[al Uffi/jal g[arRelazzjonijiet Pubbli/i; Thea Bugeja g[al Koordinatur talEdukazzjoni; Isabelle Sammut g[al Koordinatur g[all-Politika So/jali; Christian Borg u Ryan Farrugia g[all-Uffi/ju Internazzjonali; u Ryan Cauchi u Yanica Agius g[all-Uffi//ju tal-Kultura u d-Divertiment. Waqt il-konferenza tala[barijiet, il-President tal-Pulse Glenn Micallef qal li minkejja li l-g[aqda Pulse mhix sinonima mal-elezzjonijiet tal-KSU, u dan peress li fl-a[[ar [ames snin g[a]let li ma tikkontestax, u sa[ansitra s-sena li g[addiet ibbojkottjat l-og[la organu talKSU, il-Laqg[a :enerali Annwali issa se tkun qed tikkontestaha g[ax qed t[ossha aktar vi/in l-istudent.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

8 Parlament

Tibda l-istallazzjoni tal-kameras g[al xandiriet mill-Parlament Fil-Parlament beda l-pro/ess ta’ stallazzjoni ta’ kameras li se jkunu qed ixandru online seduti ta’ kumitati Parlamentari.

Il-Libjani kisbu l-libertà li jistg[u jer;g[u jivvja;;aw b’mod liberu

3,925 applikazzjoni g[all-vi]a mil-Libjani fl-ewwel xhur tal-2012 Minn Jannar sa issa ;ew pro/essati mat-3,925 applikazzjoni g[all-vi]a mill-Ambaxxata Maltija fi Tripli u l-Konsolat Malti f’Benga]i. Dan [are; minn twe;iba tal-Vi/i Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg g[all-mistoqsija Parlamentari tadDeputat Laburista An;lu Farrugia. Il-Ministru qal li minn Benga]i kienu pro/essati 742 applikazzjoni li minnhom ;ew mi/[uda 23 applikazzjoni. Min-na[a l-o[ra flAmbaxxata fi Tripli kien hemm 3,183 applikazzjoni li minnhom ;ew mi/[uda 229 applikazzjoni. Il-Ministru qal li r-ra;unijiet ta/-

/a[da g[al applikazzjoni normalment tkun min[abba li l-applikanti ma jipprovdux ra;uni ;ustifikata g[all-vja;; tag[hom. Kien spjegat ukoll li skont il-kodi/i dwar ilvi]i, l-flus tal-applikazzjonijiet g[all-vi]a qatt ma ji;u rifonduti jekk l-applikazzjoni ti;i mi/[uda. Dan ma ji;rix biss fl-ambaxxati u konsolati Maltin i]da f’kull ambaxxata u konsulat ta’ stati li huma membri taxSchengen.

79 sentenza ta’ [abs g[all-persuni akku]ati b’reati relatati mad-droga Matul is-sena li g[addiet kien hemm 79 persuna li ng[ataw sentenza ta’ [abs b’rabta ma’ reati relatati ma’ abbu] u traffikar ta’ droga. Minn dawn kien hemm 14-il persuna li ng[ataw sentenza ta’ [abs wara li kienu misjuba [atja ta’ traffikar tal-Cannabis. Dan qalu l-Ministru tal-Intern u l-Affarijiet Parlamentari Carm Mifsud Bonnici, f’sensiela ta’ twe;ibiet g[all-mistoqsijiet tad-Deputat

Silvio Parnis. Il-Ministru Carm Mifsud Bonnici qal li mit-total globali ta’ persuni arrestati mill-Pulizija matul is-sena l-o[ra b’konnessjoni ma’ droga, kien hemm 26 filmija li kienu ;ew arrestati fuq reati relatati mal-Cannabis. Il-Ministru qal ukoll li mit-total globali ta’ persuni arrestati mill-Pulizija matul is-sena lo[ra, kien hemm 16.6 fil-mija li kienu ;ew arrestati fuq reati relatati mad-droga.

Waqt laqg[a tal-Kumitat g[ar-rikodifikazzjoni u lkonsolidazzjoni tal-li;ijiet, id-Deputat Franco Debono fa[[ar il-mod kif qed tkun modernizzata s-sistema talParlament b[ala xandir. Franco Debono fisser dan il-pass b[ala importanti [afna biex l-og[la istituzzjoni tal-pajji] tersaq aktar qrib i//ittadin. Fil-fatt il-kameras u]ati se jkunu tal-a[[ar teknolo;ija, li b’mod awtomatiku billi jirrikonoxxu minn fejn ikun ;ej il[oss, iduru fuq il-kelliema. I/-Chairman tal-Kumitat Franco Debono sa[aq li dan hu pass fid-direzzjoni t-tajba u g[alhekk ikun interessanti li din it-teknolo;ija, wara li tibda tit[addem kif suppost filkumitati, tibda wkoll tintu]a waqt seduta Parlamentari. Sa[aq ukoll li anke fil-Parlament il-;did g[andu jkun hemm teknolo;ija moderna ta’ dan it-tip.

2,178 persuna fil-b]onn igawdu minn g[ajnuna fit-tag[lim Fil-pre]ent fl-iskejjel tal-istat hemm 2,178 persuna li qed jing[ataw g[ajnuna permezz ta’ Learning Support Assistant, g[all-[ti;iet li g[andhom biex ikunu jistg[u ikomplu bit-tag[lim tag[hom. Din l-g[ajnuna qed ting[ata kemm fuq livell primarju, sekondarju u post sekondarju. Dan [are; minn twe;iba tal-Ministru g[all-Edukazzjoni u x-Xog[ol Dolores Cristina g[all-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Anthony Agius Decelis. Din i/-/ifra tfisser 6.54 fil-mija tal-popolazzjoni globali tal-istudenti. Dan hekk kif il-popolazzjoni pre]enti fl-iskejjel tal-istat tammonta g[all-33,283. Il-Ministru Cristina qalet ukoll li sal-a[[ar ta’ Di/embru kien hemm 347 qed jistennew biex jidhru quddiem lIstatementing Panel biex ikun de/i] g[andhomx b]onn LSA jew le. Dan minn total ta’ 1,367 applikazzjoni li da[lu f’din l-entità mill-iskejjel tal-istat bejn l-2008 u Jannar 2012.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Parlament 9

Mi]uri li g[andhom jer;g[u jqajmu lill-Gre/ja fuq saqajha Il-mi]uri li a//ettat li tadotta l-Gre/ja jag[tina fidu/ja li dawn se jwasslu biex dan il-pajji] jil[aq il-miri stabbiliti. Dan qalu l-Ministru Carm Mifsud Bonnici waqt li kien qed jie[u sehem fid-dibattitu dwar l-abbozz ta’ li;i li jemenda l-Att dwar is-self ta’ pajji]na lill-Gre/ja. Il-Ministru Carm Mifsud Bonnici spjega li wara l-ewwel self, il-membri fl-UE qablu dwar self ie[or. Dan it-tieni self mhux isir direttament lill-Gre/ja i]da qed isir permezz ta’ fond ma[sub g[all-istabbiltà ekonomika. Ftehim li ntla[aq hu wkoll tul i]jed ta]-]mien g[all-[las u tnaqqis fl-img[axijiet. Il-Ministru Mifsud Bonnici qal li dawn il-passi ttie[du biex il-Gre/ja tkun f’po]izzjoni a[jar li t[allas is-self li qed jing[atalha. It-tis[i[ tal-ekonomija Griega jfissru stabbiltà akbar liz-zona ewro u kien g[alhekk li l-Ministri tal-Finanzi qablu dwar it-tieni g[ajnuna b’impenn akbar min-na[a tal-Gre/ja li tie[u u twettaq passi li jwasslu lill-pajji] i[allas id-djun li g[andu. Carm Mifsud Bonnici qal li l-UE hi l-akbar sie[eb kummer/jali ta’ pajji]na. G[alhekk hu importanti [afna li pajji]na jappo;;ja mi]uri biex iz-zona ewro tin]amm b’sa[[itha. Il-Kamra tad-Deputat qed ikollha l-opportunità tiddiskuti. Isself lill-Gre/ja hu fost l-aktar su;;etti li ;ew trattati fil-Parlament. Minbarra diskussjonijiet li saru g[ar-ratifika tal-ftehim u l-abbozz ta’ li;i relattiv, kien hemm opportunitajiet ukoll ta’ anali]i u diskussjoni kull darba li saret stqarrija fil-Parlament mill-Prim Ministru wara l-laqg[at li jsiru fi [dan l-UE. Il-Ministru Mifsud Bonnici qal li hu importanti fix-xena internazzjonali tal-lum, fejn hi me[tie;a [afna aktar l-istabbiltà ekonomika, li pajji]na hu msie[eb fl-UE u aktar minn hekk li hu membru fiz-zona ewro. L-appo;; finanzjarju li qed ting[ata l-Gre/ja hu importanti g[all-istess Gre/ja, importanti g[all-UE u importanti wkoll g[al pajji]na.

Sant xettiku jekk il-Gre/ja til[aqx il-miri Id-Deputat Laburista Alfred Sant qal li fl-ewwel diskors li kien sar dwar is-self lill-Gre/ja kien prospettat li minn dan is-self, Malta tag[mel qlig[. Issa tbiddlu t-termini u hemm indikazzjonijiet li minn dan is-self pajji]na jista’ ma jag[mel l-ebda qlig[ anzi jista’ jitlef. Esprima wkoll xetti/i]mu dwar jekk il-Gre/ja hix se til[aq il-miri stabbiliti. Alfred Sant qal li l-Parlament qed ji;i sempli/iment jag[mel it-timbru fuq ftehim di;à mil[uq. Hu tkellem dwar il-pro/edura li g[andha tkun segwita biex il-Parlament jirratifika ftehim li jkun di;à hemm qbil dwaru fuq livell internazzjonali. Hu kkontesta l-fatt li, skont il-li;ijiet attwali ta’ pajji]na, diskussjoni dwar ftehim ma tammontax g[al ratifika ta’ ftehim internazzjonali. Id-Deputat Laburista Charles Mangion qal li l-gvernijiet teknokrati/i fl-Italja u fil-Gre/ja huma ri]ultat ta’ tmexxija [a]ina ta’ politi/i li raw l-effett tal-mi]uri li [adu f’terminu ta’ ]mien tal-amministrazzjoni tag[hom u ma ppjanawx fittul. Il-gvernijiet li rnexxielhom jeg[lbu d-diffikultajiet talkri]i internazzjonali huma dawk li ppjanaw fit-tul biex ila[[qu mar-rata ta’ inflazzjoni anzi tejbuha.

Xeni li t-toroq Griegi draw hekk kif nies minn diversi setturi qed jipprotestaw kontra numru ta’ mi]uri ta’ awsterità

G[ajnuna biex tassigura stabbiltà fl-Unjoni Ewropea Il-Parlament it-Tlieta filg[axija beda jiddiskuti Abbozz ta’ li;i li jemenda lAtt dwar is-self lill-Gre/ja. Waqt li ressaq din l-emenda, Tonio Fenech, il-Ministru talFinanzi spjega s-sitwazzjoni fil-Gre/ja u l-g[ajnuna li qed ting[ata, inklu] minn Malta, biex tkun assikurata stabbiltà ekonomika fl-istess Gre/ja u konsegwentement fl-UE. Malta qed t[allas sehem li s’issa t[allas madwar nofsu. Dan is-self qed isir b’rabta li l-Gre/ja tnaqqas id-dejn tag[ha fil-livell ta’ 120 filmija ta’ dak li tipprodu/i. Ilproblema tal-Gre/ja mhix biss dik li t[allas id-dejn i]da hu importanti wkoll il-mod kif dan il-pajji] jibda jirkupra lekonomija tieg[u. S’issa t[allsu €52.9 biljun ewro fadal madwar €24.4 biljun. Il-Ministru qal li qed jintalab il-permess tal-Kamra g[aliex kienet qed issir talba biex ikun hemm ]ieda fis-self

[alli jkun hemm pakkett akbar li permezz tieg[u lGre/ja tkun tista’ til[aq ilmiri li ;ew stabbiliti. Dan is-self mhux jintalab mill-pajji]i tal-UE biss i]da anke minn istituzzjonijiet privati. Fit-tieni talba ta’ self kien hemm sej[a wkoll biex ikun hemm tnaqqis fir-rata ta’ interess fuq is-self. Il-Ministru spjega li labbozz qieg[ed ibaxxi r-rata ta’ img[ax fuq is-self li qed tag[ti Malta. Issa l-Gre/ja se tkun qed iddum aktar biex t[allas is-self li qed jing[atalha u se t[allas inqas interessi. L-abbozz jinkludi wkoll ir-

rabtiet li qed jid[ol g[alihom il-Gvern Grieg. Dawn ma jinkludux biss mi]uri ta’ awsterità fiskali u ]ieda fittaxxi i]da wkoll mi]uri o[ra li g[andhom l-g[an li jag[tu lill-ekonomija Griega injezzjoni me[tie;a biex ter;a’ tirpilja. Il-Gvern Grieg kellu jlesti pjan ta’ mi]uri li g[andu jie[u qabel issir l-approvazzjoni tattieni self. Dan il-pjan tlesta u tpo;;a fuq il-Mejda talKamra. Is-self kollu li qed ting[ata l-Gre/ja hu marbut mat-twettiq ta’ dak il-pjan. Jekk il-Gvern Grieg ma jsegwix dak il-pjan ta’ ftehim, l-UE tista’ twaqqaf is-self.

Il-problema tal-Gre/ja mhix biss dik li t[allas id-dejn i]da hu importanti wkoll il-mod kif dan il-pajji] jibda jirkupra l-ekonomija tieg[u


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

12 A[barijiet ta’ Barra minn Tonio Galea u Richie Cassar – foreign@media.link.com.mt

L-g[ada tad-dmija... Pulizija jg[assu l-in[awi barra l-iskola Lhudija ta’ Ozar Hatorah f’Toulouse waqt li (ritratt lemin) g[alliema tfarra; tfajjel waqt minuta silenzju b’rispett g[all-vittmi ;o skola o[ra tal-Lhud f’Pari;i (Reuters)

FRANZA

Ka//a storika g[al ‘qattiel bla kuxjenza’ L-awtoritajiet Fran/i]i qed iwettqu ka//a kwa]i ming[ajr pre/edent g[al ra;el li seta’ jew ma setax kien qed ja;ixxi wa[du meta nhar itTnejn qatel kiesa[ u biered lil tlett itfal u g[alliem quddiem skola tal-Lhud fil-belt ta’ Toulouse. L-attakk fa[xi quddiem liskola ta’ Ozar Hatorah – fejn anki ndarab adolexxenti – se[[ waqt li l-;enituri kienu qed iwasslu lil uliedhom g[al ;urnata tag[lim normali u qed tissemma konnessjoni mal-isparatura tal-;img[a lo[ra fejn aggressuri m’humiex identifikati qatlu tliet suldati Fran/i]i ta’ nisel Afrikan waqt in/identi separati f’Toulouse u Montauban. Hu mag[ruf li fl-attakki ntu]aw l-istess arma u scoot-

er, g[alkemm jidher li se tkun diffi/li l-[idma g[allidentifikazzjoni tal-qattiel jew qattiela ‘bla kuxjenza’. Iz-zona madwaar Toulouse sal-biera[ kienet fuq l-og[la stat ta’ sigurtà g[al terrori]mu; tant li din hi lewwel darba fl-istorja talpajji] li t[abbar livell ta’ alert mag[ruf b[ala ‘skarlat’. Intant, l-iskejjel madwar ilpajji] ilbiera[ osservaw minuta silenzju b’rispett g[allvittmi ta’ dawn l-attakki li kien fihom element qawwi ta’ terrori]mu. L-istat ta’ alert jippermetti l-awtoritajiet biex jie[du kwalunkwe mi]ura ta’ sigurtà – irrispettivament minn kif taffettwa l-iskeda normali – fejn anki jistg[u jissospendu t-trasport pubbliku jew

jag[lqu l-iskejjel. Dan meta numru sostanzjali ta’ gwardjani b[alissa qed jg[assu l-iskejjel reli;ju]i kollha, inklu]i g[alLhud u l-Musulmani. Fil-pre]ent, l-investigaturi qed jindagaw jekk id-dmija kenitx inizjattiva ta’ militanti I]lami/i jew estremisti tallemin; bil-kelliema tal-Gvern jinsistu li g[adhom qed ja[dmu fuq l-identità ta’ dak jew dawk responsabbli’. Lanqas m’hemm sinjali li lpulizija jistg[u jinsabu qrib li jag[mlu xi arresti. Sadattant, Michel Valet, Prosekuturi ta’ Toulouse iddettalja t-terrur ta’ nhar itTnejn lill-;urnalisti fejn qal li ra;el li kien riekeb scooter waqaf quddiem l-iskola, ni]el u beda jispara lejn it-tfal u l-

adulti li ;ew quddiemu. L-iscooter kien insteraq f’Toulouse jiem qabel inqatlu s-suldati, bil-pjan/a tannumru tieg[u jinqabad fuq ilkameras tas-sigurtà tal-iskola partikulari. Il-vittmi tal-isparatura ta’ nhar it-Tnejn huma rabbi ta’ tletin sena u g[alliem tarreli;jon minn :erusalemm u ]-]ew; uliedu ta’ erba u [ames snin rispettivament. Mag[hom inqatlet tifla ta’ seba’ snin li kienet bint issurmast tal-iskola; bil-mejtin kollha (li jridu jindifnu f’I]rael) huma ta’ /ittadinanza Fran/i]a u I]raeljana. Rapporti o[rajn sostnew li l-qattiel li ni]el mill-iscooter beda ju]a arma partikulari u meta fe;;ewlha lproblemi, ‘qaleb g[al pisto-

la’ li ssemmiet b[ala l-arma partikulari li ntu]at fil-qtil tas-suldati. Min-na[a tag[hom, il-korrispondenti qed jg[idu li attakki b[al dawn fi Franza ‘jew kontra l-Lhud fil-pajji]’ ilhom ma jsiru minn kmieni fis-snin tmenin meta anki f’dak i]-]mien ma kien hemm qatt ka]i fejn it-tfal spi//aw mira spe/ifika g[allvjolenza. Intant, il-kandidati kollha li qed jikkuntestaw g[allPresidenza ta’ Franza ssospendew il-kampanji rispettivi, bil-President Fran/i] Nicolas Sarkozy jtenni li l-kampanja tieg[u se tibqa’ wieqfa sa almenu llum, meta g[andu jattendi personalment g[all-funerali tassuldati maqtula.

Aggressur krudili li anki ;ibed il-filmati tad-dmija Il-Ministru tal-Intern Fran/i] Claude Gueant qal li l-aggressur li [asad il-[ajja tat-tlett itfal u r-rabbi f’Toulouse huwa qattiel brutali li anki sab il-[in biex ji;bed il-filmati ta’ din lazzjoni terribbli. Gueant ilbiera[ spjega lill;urnalisti li l-videotapes tassorveljanza fl-iskola ta’ Ozar Hatorah juru li l-qattiel kien qed jirrekordja l-isparatura ta’ nhar it-Tnejn permezz ta’ video-camera ]g[ira li kien irnexxielu jorbot ma’ g[onqu. ‘Din il-[a;a turi element ie[or fil-profil tal-aggressur...

Li huwa krudili bi]]ejjed biex jie[u l-filmati tal-qtil; b’hekk m’hemmx dubju li hawnhekk qed niffa//jaw ra;el bla qalb, determinat u pre/i] f’g[emilu,’ ilkummenta lMinistru waqt diskors fi skola primarja ta’ Toulouse. Gueant ikkonferma li lPulizija qed ta[dem fuq informazzjoni marbuta mal-attakki, bil-Ministru Fran/i] g[allAffarijiet Barranin Alain Juppe ukoll jitkellem dwar iddelitti li pparalizzaw Franza fejn wieg[ed li se jsibu lil dan il-mostru u ja//ertaw li jie[u dak li [aqqu skont il-li;i.

Il-Ministru tal-Intern Claude Gueant (Reuters)


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 13

FIL-QOSOR Imutu f’[abta bejn ferrovija u jeep

L-INDJA: Tal-anqas [mistax mietu f’[abta bejn ferrovija u jeep ippakkjat bin-nies fl-Istat ta’ Uttar Pradesh. L-in/ident se[[ fl-in[awi ta’ a//ess ‘mhux sorveljat’ qrib l-istazzjon talferrovija ta’ Madu, f’Hathras. Il-ferrovija spi//at tkaxkar il-jeep u n-nies ta’ ;o fiha g[al distanza twila. Mifhum li l-jeep kien qed i;orr sbatax-il passi;;ier fost rapporti li s-sewwieq ta’ din il-vettura g[amel il-kalkoli []iena meta prova jaqsam minn quddiem il-ferrovija li kienet qed tavvi/ina l-in[awi waqt vja;; minn Mathura u Kasganj. Jattendu l-funeral tal-Papa E;izzjan

L-E:ITTU: Eluf ta’ devoti lebsin l-iswed ilbiera[ [onqu lKajr g[all-funeral tal-Papa Kristjan Ortodoss tal-E;ittu Shenouda li kien qatta’ l-a[[ar snin ta’ [ajtu jipprova jfarra; komunità preokkupata dwar ‘l-era ;dida’ ta’ politika b’orjentament I]lamiku. Shenouda, li miet nhar is-Sibt fl-età ta’ 88 sena, kien jippromwovi l-armonija bejn id-denominazzjonijiet reli;ju]i u anki reba[ ir-rispett tal-ma;;oranza Musulmana flE;ittu. Madankollu, l-a[[ar snin ;abu mag[hom spinta ta’ tensjoni bejn il-komunitajiet rispettivi bis-sitwazzjoni ssir aktar serja wara t-tke//ija, is-sena l-o[ra, tal-eks President E;izzjan Hosni Mubarak. Konnessjoni bejn l-ultrasound u l-abort^

L-INDJA: Dan il-pajji] qed jinvestiga l-bejg[ ta’ magni talultrasound bi prezzijiet ir[as u li qed ikunu impurtati mi/-?ina fost inkwiet li dawn il-magni jistg[u huma l-ka;un g[a]-]ieda fl-aborti ta’ trabi femminili. Uffi/jali jemmnu li l-fatt li mhux diffi/li biex wie[ed jikseb dawn il-magni wassal g[al ]ieda flammonti ta’ klini/i li jwettqu l-iscreening tan-nisa tqal u joffru testijiet illegali li jiddeterminaw is-sess tat-tarbija. Intant, irri]ultati tat-testijiet ta’ spiss i;ieg[lu lill-familji tal-ir;iel talommijiet tqal biex iwettqu pressjoni fuq dawn in-nisa [alli jag[mlu abort. L-Indja hi kritikata g[all-i]bilan/ li je]isti bejn l-ammonti tan-nisa u l-r;iel u li ja[sbu li hu ka;unat mill-ka]i fejn tarbija tifla tispi//a meqruda fil-;uf tal-omm. Is-census tassena l-o[ra fl-Indja ]vela li qed jonqos sew in-numru ta’ bniet g[al kull elf tifel – u li minn 927 fl-2001 ni]el g[al 914 fl-2011. L-inflazzjoni ter;a’ tonqos g[al Frar

Ir-RENJU UNIT: L-inflazzjoni fir-Renju Unit kompliet tonqos g[ax-xahar ta’ Frar fejn fost o[rajn issemma t-tnaqqis filkontijiet tal-gass u l-elettriku. Skont l-a[[ar /ifri mill-Uffi//ju g[all-Istatistika Nazzjonali f’Londra, l-Indi/i tal-Prezzijiet g[all-Konsumatur (CPI) juru li l-inflazzjoni g[al Frar ni]let g[al 3.4 fil-mija mit-3.6 fil-mija re;istrati f’Jannar. Intant, linflazzjoni riflessa mill-Indi/i tal-Prezzijiet fejn jid[ol Bejg[ blImnut (RPI) ukoll naqset – minn 3.9 g[al 3.7 fil-mija. L-inflazzjoni f’dan il-pajji] tidher li qabdet xejra ’l isfel meta r-rati ta’ CPI huma l-aktar baxxi minn Novembru tal-2010 ’il hawn.

I[e;;e; xiri ta’ prodotti Iranjani

L-IRAN: L-Ayatollah Ali Khamenei, il-Mexxej Suprem talIran, qed i[e;;e; lill-Iranjani biex jixtru l-prodotti manifatturati f’pajji]hom biex jeg[lbu s-sanzjonijiet kummer/jali li qed ikunu imposti fuqhom mill-Punent. Khamenei [are; bilmessa;; spe/ifiku meta l-Iranjani qed ji//elebraw is-Sena :dida tag[hom wara li l-Istati Uniti u l-alleati tag[ha f’dawn ix-xhur ]iedu s-sanzjonijiet inti]i biex i;ieg[lu lir-re;im ta’ Tehran iwarrab il-programm g[all-irraffinar tal-uranju. IlPunent jissuspetta li l-Iran qed ju]a dan il-programm biex jikseb l-ewwel bomba atomika ‘tieg[u’, i]da Tehran jinsisti li jrid biss il-kapa/ità g[al ener;ija nukleari li ssostni pro;etti /ivili. Intant, is-sanzjonijiet affettwaw [afna lill-ekonomija tal-Iran, minbarra li xprunaw l-inflazzjoni fil-pajji] u t-tnaqqis fil-valur tal-munita rial.

Iridu tmiem g[all-attakki bid-drones

IL-PAKISTAN: Kumitat tal-Parlament f’I]lamabad li qed jirrevedi r-relazzjonijiet mal-Istati Uniti insista li jridu jieqfu lattakki bid-drones (in;enji militari li ma jirrikjedux pilota) fuq zoni partikulari tal-pajji]. Intant, mhux mistenni li din it-talba se tg[in tirran;a l-affarijiet ma’ Washington meta l-a[[ar xhur kienu karatterizzati b’tensjoni bejn dawn i]-]ew; alleati filgwerra kontra t-terrori]mu. L-Amerikani jqisu l-azzjonijiet biddrones b[ala effettivi ferm kontra l-militanti fil-Pakistan i]da hu minnu li l-attakki partikulari ]iedu s-sentiment anti-Amerikan fost il-Pakistani min[abba ka]i fejn inqatlu anki suldati u /ivili inno/enti. Fl-istess [in, il-Pakistani jsostnu li l-attakki biddrones qed isiru wkoll b’abbu] tas-sovranità ta’ pajji]hom.

L-IRAQ> Qawwiet tas-sigurtà f’Kirkuk jispezzjonaw is-sit ta’ splu]joni qrib kwartier tal-Pulizija wara attakk li [alla sebg[a mejtin u diversi midruba. Il-;urnata tal-biera[ kienet fost l-aktar imdemmija g[all-Iraqin meta se[[ew madwar tletin splu]joni sekondi ’l bog[od minn xulxin f’dawn l-in[awi kif ukoll f’Bagdad, Kerbala, Baiji, Samarra, Tuz Khurmato, Daquq, Dhuluiya, Ramadi, Hilla, Latifiya u Mahmudiya. Fl-attakki mietu tal-anqas [amsin b’il fuq minn mitejn jindarbu u bl-ag[ar in/ident ise[[ f’Kerbala fejn ]ew; splu]jonijiet fil-[in tar-rush-hour qatlu tlettax-il ru[ u [allew g[exieren ta’ midruba. L-aggressuri rnexxielhom iwettqu l-isplu]jonijiet kordinati minkejja li l-Iraq qed jie[u [sieb kampanja ta’ sigurtà intensiva qabel jilqa’ s-summit tal-Lega G[arbija l-;img[a d-die[la. (Reuters)

IL-LIBJA

‘Lesta’ g[all-;uri ta’ Senussi Il-Libja hi determinata biex tg[addi lill-eks Kap tas-servizzi sigrieti Libjani Abdullah al-Senussi minn pro/ess tal-qorti u qed tinsisti li kapa/i twettaq e]er/izzju ;ust u xieraq. Sadattant, it-Tmexxija ;dida Libjana qed tag[mel ilpressjoni fuq il-Mawtritanja biex testradixxi lil Senussi, li ji;i [aten l-eks dittatur talLibja Muammar Gaddafi, u li ilu l-a[[ar jiem mi]mum ta[t arrest wara li wasal fil-pajji] partikulari b’titjira millMarokk. Minkejja li g[andu lappo;; tal-Interpol, il-Gvern provi]orju Libjan g[ad jista’ jispi//a fi kwistjoni legali ma’ Franza u l-Qorti Kriminali Internazzjonali min[abba Senussi. Dan g[aliex il-Fran/i]i u lqorti ta’ The Hague iridu jmexxu huma l-pro/ess ta’ Senussi, li g[al snin s[a[ qanqal il-bi]a’ u l-mibeg[da tal-Libjani b[ala protagonista f’diversi atro/itajiet u lpersekuzzjoni ta’ poplu ta[t

ir-re;im antik. Il-Qorti Kriminali Internazzjonali akku]at lil Senussi dwar delitti kontra l-bniedem b’konnessjoni mal-attakki li l-qawwiet tas-sigurtà ta’ Gaddafi kienu wettqu fuq ilLibjani matul ir-rewwixta tassena l-o[ra fil-Libja. Franza wkoll qed tinsisti biex ‘tir/ievi’ lil Senussi g[ar-rwol allegat tieg[u flisplu]joni tal-bomba li fl1989 qerdet ajruplan tal-UTA fuq in-Ni;er u fejn spi//aw mietu 54 Fran/i]i. Min-na[a tie[u, il-Vi/iMinistru tal-:ustizzja Libjan Khalifa Faraj Ashour qal li Senussi g[andu jg[addi minn ;uri xieraq fil-Libja ‘fejn illum qed tin]amm is-sigurtà u fejn il-qrati qed jiffunzjonaw kif inhu xieraq fiz-zoni kwa]i kollha’. Fl-istess [in,

Ashour qed jg[id li g[adu kmieni biex wie[ed jitkellem dwar l-akku]i li Senussi jista’ jiffa//ja f’pajji]u. Intant, il-gruppi internazzjonali li josservaw id-drittijiet umani jiddubitaw li Senussi – b[ala l-eks id illeminija ta’ Gaddafi – jista’ jing[ata tassew ;uri xieraq fil-Libja u jippreferu li dan jitressaq quddiem il-qorti ta’ The Hague. Il-Libja, fil-bidu tal;img[a, bag[tet delegazzjoni g[olja lejn Nouakchott bliskop li ]]id il-pressjoni fuq il-Gvern tal-Mawritanja fost tamiet li ting[ata kustodju ta’ Senussi. U l-a[[ar rapporti lbiera[ qalu li lMawritanja wieg[det ‘tmiem po]ittiv’ g[at-ta[ditiet konnessi mat-talba spe/ifika ta’ Tripli.

IL-KOREA TA’ FUQ

Stedina rari lill-ispetturi tan-NU In-negozjatur komunista dwar in-nukleari konferma li l-ispetturi tan-Nazzjonijiet Uniti ;ew mistiedna j]uru pajji]u g[all-ewwel darba fi tliet snin. Dan wara li l-Korea ta’ Fuq, ;img[at ilu, qablet li tissospendi provi nukleari g[all-missili li jwasslu fuq distanzi twal bi skambju g[al g[ajnuna fil-forma ta’ ikel. Intant, ir-re;im komunista fi Pyongyang be[siebu jippermetti l-a//ess g[all-ispetturi tan-NU, bin-negozjatur Ri Yong-ho itenni li listedina partikulari ta[seb ukoll fl-implimentazzjoni ta’ ftehim mal-Istati Uniti.

L-istedina saret tliet xhur wara li Kim Jongun [a l-poter fi Pyongyang wara l-mewt ta’ missieru (l-eks Mexxej komunista) Kim Jongil. Madankollu, il-Korea ta’ Fuq, jiem ilu, anki [abbret pjani li ttella’ ‘satellita mmuntata fuq missila’ – f’xi [in bejn it-12 u s-16 ta’ April – [alli tfakkar il-mitt sena mit-twelid ta’ Kim Ilsung; il-Mexxej-fundatur tal-Istat komunsita. Kull e]er/izzju ta’ dan it-tip jabbu]a rri]oluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, bl-Istati Uniti qed tqis il-pjani spe/ifi/i talkomunisti b[ala ‘provokattivi’.


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

A[barijiet ta’ Barra 15 IS-SIRJA

Jirtiraw minn Deir al-Zor Ir-ribelli li qed jirre]istu lir-re;im tal-President Sirjan Bashar al-Assad kienu kostretti jirtiraw mill-belt ta’ Deir al-Zor waqt assalt fero/i millArmata tas-Sirja u meta jidher li t-tentattivi tag[hom biex iwasslu g[al bidla fit-tmexxija komplew g[addejjin mid-disfatti. I]da minkejja l-a[[ar ‘su//essi militari’ Assad xorta qed jiffa//ja pressjoni kbira minn barra, bir-Russja – alleata tradizzjonali ta’ Damasku – tindika li g[andha tappo;;ja stqarrija tanNazzjonijiet Uniti favur ‘missjoni minn Kofi Annan (ir-Rappre]entant tan-NU u l-Lega G[arbija g[as-Sirja) biex itemm iddmija’; dment li din ma jkollhiex xi forma ta’ ultimatum. Fl-istess [in, ir-Russi ssie[bu mas-sej[iet biex lArmata ta’ Assad u rribelli Sirjani josservaw kuljum perijodi ta’ waqfien mill-;lied li jippermettu a//ess g[all-missjonijiet umanitarji li qed jippruvaw jil[qu l-ag[ar bnadi milquta mill-;lied. Intant, ir-ribelli – li m’g[andhomx l-istess kalibru ta’ armi b[al talArmata ta’ Assad – kienu m;ieg[la jirtiraw minn diversi bliet u villa;;i tul l-a[[ar ;img[at, bl-a[[ar rapporti jg[idu li lbiera[ mietu madwar tletin o[ra; fil-parti kbira fil-provin/ja ta’ Homs fejn se[[ew bumbardamenti qawwija fuq l-ibliet ta Hama u Rastan. Fi ]viluppi o[ra, ilgrupp Human Rights Watch akku]a lilloppo]izzjoni armata fisSirja dwar tortura u ‘lesekuzzjoni arbitrarja’ talavversarji waqt dawn ixxhur ta’ rewwixta; b’dan it-tip ta’ akku]i s-soltu jkun asso/jat mal-membri tas-sigurtà tar-re;im li qed imexxu Bashar al-Assad u familtu.

IR-RENJU UNIT

Ir-Re;ina Eli]abetta f’impenn ;did ta’ servizz lil pajji]ha Ir-Re;ina Eli]abetta li qed tfakkar is-sittin sena tag[ha fuq it-tron re;g[et iddedikat ru[ha g[as-servizz tar-Renju Unit u l-poplu Britanniku. Intant – waqt diskors li g[amlet f’Londra g[all-membri ta]-]ew; Kmamar talParlament – ir-Re;ina qalet li /-/elebrazzjoni ta’ dan il:ublew tad-Djamanti jag[ti lopportunità lill-poplu biex jing[aqad fl-ispirtu xieraq. Mijiet ta’ distinti, fosthom il-Prim Ministru David Cameron, il-Vi/i-PM Nick Clegg, u l-Ar/isqof ta’ Canterbury Dr Rowan Williams kienu pre]enti g[addiskors tar-Re;ina f’Westminster Hall, li kien segwit b’applaws twil. Min-na[a tag[ha, ir-Re;ina Eli]abetta – kif titlob it-tradizzjoni – wie;bet g[al diskorsi li saru aktar kmieni fix-xahar fi]-]ew; Kmamar talParlament u li raddewlha ;ie[ g[al din il-kommemorazzjoni spe/jali. Ir-Re;ina sellmet lill-karatteristi/i tipi/i tal-Britanni/i li fost o[rajn jibba]aw fuq issa[[a u t-tolleranza, minbarra li enfasizzat l-appo;; li dejjem rat ming[and familtha tul id-diversi ;enerazzjonijiet. B’referenza g[al Westminster, ir-Re;ina g[amlet a//enn g[all-bini li jfakkar lill-Britanni/i fil-passat u l-kontinwità tal-istorja nazzjonali li kellha l-privile;; li tg[ix parti minnha. Intant, u bl-g[ajnuna ta’ familtha, b’mod partikulari ]ew;ha lPrin/ep Philip, hi ddedikat mill-;did is-servizz b[ala Re;ina lill-pajji] u lill-poplu, ‘issa kif ukoll fis-snin li ;ejjin.’ Ir-Re;ina mbag[ad fa[[ret ‘is-sagrifi//ju u l-kura;; talqawwiet armati Britanni/i li spikkaw minn era g[all-o[ra u kull meta qamet il-[tie;a li jiddefendu l-libertà tal-poplu’. Fl-istess [in – meta l-membri tal-Familja Rjali qed iduru f’pajji]i tal-Commonwealth biex jimmarkaw il-:ublew tad-Djamanti – ir-Re;ina sostniet li dawn i]-]jarat ifakkru

Ir-Re;ina Eli]abetta waqt id-diskors tal-biera[ f’Westminter Hall, f’Londra, fejn kien qed jakkumpanjaha ]ew;ha l-Prin/ep Philip (Reuters)

fl-affinità tar-Renju Unit ma’ dawn il-;nus ‘bl-asso/jazzjoni mal-Comnmonwealth tg[allimha wkoll li l-aktar kuntatt importanti bejn ilpajji]u jibqg[u l-kuntatti bejn il-popli rispettivi. Minbarra Eli]abetta, irRe;ina Vittorja biss – fost linja twila ta’ Kapijiet talMonarkija – g[exet bi]]ejjed biex ti//elebra dan il-:ublew tad-Djamanti. Intant, qabel id-diskors talbiera[, l-Ispeaker tal-House of

Commons John Bercow fa[[ar lir-Re;ina Eli]abetta talli pajji]ha kkonfronta daqstant aspetti li kattru d-diversità tal-[ajja pubblika waqt renju daqstant twil. It-tradizzjoni fejn i]-]ew;t Kmamar tal-Parlament jindirizzaw id-diskorsi lill-Kap talMonarkija – bit-twe;iba sussegwenti – tmur lura g[asSeklu Sittax; bl-avvenimenti ilhom isiru f’Westminster Hall mindu r-Re :or; V i//elebra l-:ublew tal-Fidda fl-1935.

U biex jimmarkaw din lokka]joni l-membri talKmamar tal-Parlament ippre]entaw lir-Re;ina b’tieqa tal-istained glass disinjata mill-artist Britanniku John Reyntiens u li [allsu g[aliha huma stess Ir-Re;ina bdiet it-tour g[all:ublew tad-Djamanti (tul irRenju Unit) aktar kmieni fixxahar bi ]jara f’Leicester u //elebrazzjonijiet se jil[qu lqofol f’:unju, fost sensiela ta’ avvenimenti spe/jali.

L-ITALJA

Monti jiffa//ja l-ostakoli g[ar-riformi tax-xog[ol Il-Prim Ministru Taljan Mario Monti qed jipprova jikkonkludi ftehim mal-unions rigward l-a;;ornament tal-li;ijiet tax-xog[ol bil-[sieb li jitkattru l-impjiegi filwaqt li jissa[[u r-riformi ‘akbar’ g[all-ekonomija nazzjonali. Monti lbiera[ feta[ ta[ditiet informali dwar il-punti tat-tilwim qabel iltaqa’ mal-kapijiet tal-unions bil-[sieb li jiffissa ftehim li jirrendi ‘aktar

flessibbli’ s-sistemi antiki li jipprote;u lill-[addiema. Il-Gvern Taljan jargumenta li rregoli stabbiliti kkontribwew g[ar-rati baxxi tal-impjiegi tul is-snin u li]vilupp ekonomiku minimu i]da lunions qed jirre]istu g[all-bidla. Dan meta Monti – li qed imexxi Gvern ta’ teknokrati/i – di;à da[[al pakkett g[all-awsterità (ekwivalenti g[al 33 biljun ewro) biex jipprova jtejjeb is-

sitwazzjoni tal-finanzi pubbli/i. Il-‘mument tal-verità’ g[al Monti g[andu jirrifletti s-su//ess jew il-falliment tal-[idma tieg[u biex jirriforma s-suq tax-xog[ol u f’ka] li l-Prim Ministru ma jipperswadix ’il-unions wie[ed jistenna numru ta’ azzjonijiet industrijali. Sadattant, Monti g[andu jkompli jinsisti bir-riformi, bl-a[[ar ta’ dan ixxahar jissemma b[ala d-deadline g[al

kwalunkwe kompromess vijabbli. Irrispettivament minn dak li jo[ro; mil-laqg[at, l-argumenti dwar ir-riformi mistennija j;ebbdu fit-tul – bilGvern Taljan anki jsejja[ vot ta’ fidu/ja (illum) fil-Kamra t’Isfel talParlament bl-iskop li j[affef il-konferma tal-mi]uri g[ad-deregolazzjoni tassettur tas-servizzi li skont Monti huma importanti g[all-istimolu tal-i]vilupp nazzjonali.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

22 TV#Radju minn Raymond Miceli - ray.miceli@media.link.com.mt

Xog[ol b’dedikazzjoni Tiltaqa’ ma’ Lucas lejn il-pazjent

regolarment

Anali]i tal-A[bar - NET Television, 21.32

Dan l-a[[ar is-settur tas-sa[[a jinsab ta[t il-lenti min[abba pazjenti li jin]ammu fil-kritur sakemm jintbag[tu fis-swali prin/ipali tal-Isptar Mater Dei. Il-media Laburista qieg[da kontinwament tattakka lill-Ministru Joe Cassar min[abba dan in-nuqqas, filwaqt li l-Unjoni tal-Infermiera u l-Qwiebel qed tg[id li se tie[u azzjonijiet industrijali jekk l-affarijiet ma jinbidlux. I]da fl-isptar mhux problemi biss hemm, i]da xog[ol b’dedikazzjoni lejn il-pazjent. Sfortunatament dan ix-xog[ol jispi//a jin[eba min[abba l-unika problema li te]isti. Il-Ministru Joe Cassar se jkun il-mistieden ewlieni fil-programm tal-lum, b[as-soltu bi produzzjoni u pre]entazzjoni ta’ Stephen Calleja.

Simpati/i - NET Television, 20.30

Denise qed tikber u n-nuqqas ta’ ftehim mal-;enituri tag[ha jkompli jikber sakemm tie[u de/i]joni drastika. :anni jinduna bil-pjan tag[ha u allura jispi//a kompli/i. Leonard xejn ma hu kuntent li bintu qed tiltaqa‘ ma’ Lucas, ;uvni iben omm xebba u iben [abib ta’ Joe li jismu Joe Cassar b[alu! Fl-uffi//ju Joe u Alan jinkwetaw. L-inkwiet i]id meta Marija tinduna b’xi [wejje; ta’ Denise neqsin flimkien ma’ bagalja tas-safar. F’daqqa wa[da Denise tog[sfor mill-uffi//ju. U lsien Sunta jkompli jinkwieta lil Dora. Jintervjeni Salvu. Episodju b’kitba ta’ John Suda. Dettall mill-bini tal-Isptar Mater Dei

Fil-Qosor Melissa P Italia 1, 23>30

Malta Llejla NET Television, 17>00 Kull nhar ta’ Erbg[a waqt dan il-programm ta’ Stephanie Spiteri tispikka l-aktar id-diskussjoni dejjem b’su;;ett differenti. Dak tal-lum se jkun dwar i]-]g[a]ag[ u l-internet. Se jag[tu s-sehem tag[hom dwar dan is-su;;ett Ernest Cachia li hu d-Dekan tal-ICT fl-Università ta’ Malta, Stephanie

Maria Valverde (fir-ritratt) hi fost l-atturi ewlenin f’dan il-film tal-2005 b’re;ija ta’ Luca Guadagnino li fil-fatt hu koproduzzjoni Taljana u Spanjola. Lil Valverde narawha b[ala Melissa, tfajla ta’ sittax-il sena li g[all-ewwel darba jkollha x’taqsam ma’ ;uvni. Tkun ilha t[ossha bog[od mill-bqija tal-familja. Missierha jkun ja[dem barra l-pajji], filwaqt li ommha dejjem okkupata wisq biex tinduna minn xiex tkun g[addejja bintha. Fost l-atturi nsibu wkoll lil Geraldine Chaplin, Marcello Mazzarella, Primo Reggiani u Fabrizia Sacchi.

Abood li hi ;enitur u Stephen Decelis mit-Taqsima tas-Cyber Crime fi [dan il-Korp tal-Pulizija.

Chit Chat NET Television, 15>45 Xi jfisser ir-Randan g[at-tfal? Jafu e]attament x’inhu? Kif jistg[u japplikaw dan i]-]mien ta’ riflessjoni u sagrifi//ju g[all-[ajja tag[hom?

G[andhom jag[mlu sagrifi//ju b[all-adulti? Tmexxi d-diskussjoni Janice Darmanin. Mistieden biex iwie;eb g[addiffikultajiet tat-tfal Fr Karm Debattista MSSP. Produzzjoni ta’ Janice u ta’ Clarissa Ellul.

Bejni u Bejnek NET Television, 23>30 Il-mistieden ta’ Joséf Bonello se jkun DJ Tony Tony (fir-ritratt). Ilu involut fil-qasam tal-mu]ika sa mill-1979 meta beda ja[dem ta’ DJ f’lokal f’San :iljan. Mexa minn lokal g[al ie[or, dejjem i]id fil-popolarità, tant li hu fost il-ftit Maltin li jg[ixu kompletament minn fuq il-mu]ika. Minkejja li mhux ]g[ir fl-età, xorta wa[da sab dik il-formula li, b[all-inbid, ittejbu ma]-]mien. Insiru nafuh aktar mill-vi/in. Omicidio su misura Canale 5, 21>10 Film ie[or mis-sensiela Sei Passi nel Giallo li kien iffilmjat kollu kemm hu f’Malta. L-istorja hi dwar kittieb li jqatta’ lejl ma’ ammiratri/i tieg[u li jkun g[adu kif sar jaf. Meta jirritorna d-dar isib lil martu mejta. Kif se je[les mis-suspetti li jaqg[u fuqu? Fost l-atturi prin/ipali nsibu lil Rob Ester u Ana Caterina Morariu li jidhru fir-ritratt. Fost il-Maltin li jie[du sehem insibu lil Mark Mifsud, Malcolm Ellul, David Ellul Mercer, Alan Paris, Marc Cabourdin u Paul Portelli.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

28 Sport

Hibernians jil[qu lil Valletta fl-ewwel post minn Simon Farrugia

Wara l-log[biet ta’ tmiem il-;img[a, Hibernians la[qu lil Valletta fil-qu//ata tal-klassifika tal-Kampjonat Premier biex issa aktar ma jg[addi ]mien aktar it-taqtig[a g[ar-reb[ tal-kampjonat qed tintensifika u ssir interessanti. Jidher li kif inhuma sejrin l-affarijiet se nibqg[u sala[[ar log[ba biex inkunu nafu minn se jkun Champion din is-sena. Hibernians kisbu reb[a f’test diffi/li kontra Floriana. Kienet log[ba li rat lil Floriana jkunu l-a[jar matul lewwel taqsima b’Hibernians jitjiebu fit-tieni, ming[ajr ma jkunu daqstant in/i]ivi. Jidher li l-log[ba ta’ matul il;img[a effettwat lill-Pawlisti li xejn ma kienu fil-vena tas-soltu tag[hom. I]da minkejja dan kollu, xorta [adu ttliet punti b’]ew; goals skurjati minn Jackson Lima li kompla jikkonferma l-kwalitajiet tajbin tieg[u. Floriana, li kienu ming[ajr staff tekniku u ming[ajr players regolari b[al Ivan Woods, Mano Micallef u Akoto, biex ma nsemmix il-players li jinsabu barra fit-tul, taw rendiment tajjeb u kienu sfortunati li fl-ewwel taqsima ma sabux ix-xibka. Finalment l-esperjenza ttrijonfat bi Floriana jibqg[u g[addejjin minn mument diffi/li hekk kif donnu xejn ma jista’ ji;ihom tajjeb. Shodiya Haruna ta’ B’Kara ja[rab lil Roderick Briffa ta’ Valletta (ritratti> Trevor Sollars)

Innutajna... • LI b[ala sinjal ta’ rispett lejn ?ensu Tabone, eks President tar-Repubblika u Padrun tal-MFA, il-bnadar flistadium nazzjonali nhar isSibt li g[adda ttajru mezzasta. Minbarra dan ;iet osservata minuta silenzju qabel illog[biet. Dan il-;est lejn persuna li tant kienet ma[buba mill-poplu Malti kien xieraq u jalla jkollna aktar politi/i li jimxu fuq l-e]empju ta’ ?ensu Tabone li l-Mulej g[o;bu li jislifulna g[al tant ]mien. • LI qabel il-log[ba bejn Hibernians u Floriana l-player Bra]iljan Marcelo Dias waqaf g[al ftit mumenti f’nofs ilground b’idejh miftu[in i[ares ’il fuq lejn is-sema jag[mel it-talba tieg[u. Filwaqt li m’g[andi xejn kontra dan na[seb li biex wie[ed jitlob m’g[andux g[alfejn jag[mel dan f’nofs ground imma a[na li nemmnu li Alla jinsab kullimkien u g[alhekk jista’ jag[mel dan fil-kwiet

tad-dressing room jew xi mkien ie[or. • LI t-tinda li fiha jkun hemm il-players ta’ riserva u l-istaff tekniku fl-istadium nazzjonali, wa[da kienet differenti mill-o[ra. Fil-fatt dik ta’ quddiem il-partitarji Beltin kient mg[ottija b[as-soltu birreklam filwaqt li l-o[ra kienet trasparenti u stajna naraw aktar il-movimenti tal-players fuq il-bank. Min jaf x’inhi rra;uni jekk hux xi [sara firreklam bil-maltemp li g[amel jew inkella messa;; f’;ie[ ittrasparenza! • LI meta Hibernians skurjaw it-tieni goal tag[hom firreb[a kontra Floriana assistejna g[al /elebrazzjoni ta’ fer[ differenti mis-soltu fejn dawn ing[aqdu f’/irku u bdew iduru ‘dawra durella’. Tistg[u timma;inaw it-tisfir li dawn qalg[u ming[and is-supporters Beltin, li tafu xiex? F’din il-log[ba bdew i]ommu marrivali Floriana. Ehh, il-konvenjenza fiex i;;ibek.

• LI r-rivalità sportiva bejn Valletta u B’Kara hija wa[da qawwija. U minn sew qabel il-bidu tal-log[ba ta’ nhar isSibt il-banda Beltija bdiet iddoqq aktar mis-soltu lkanzunetta ‘Delilah’ adattata bil-kliem li jirreferi g[al meta l-istatwa maestu]a ta’ Sant’Elena waqg[ala’ s-salib f’in/ident ftit tas-snin ilu. Irrisposta tal-Karkari]i ma kinetx bil-kliem i]da bil-kitba hekk kif wie[ed mill-istreamers kien jg[id hekk: ‘Tag[na ssewwa, tag[kom tibqg[u ;;orruh’. • LI l-Erbg[a 14 ta’ Marzu fil-partita tal-Minors Sezzjoni A bejn Valletta u Attard ilpartita damet 20 minuta ma bdiet g[ax kulma kien hemm kien assistent referee biss u lpartita ma setg[etx tibda. Biex bdiet kellhom ji;u ]ew; uffi/jali o[ra li ma kellhomx jirreffjaw il-partita. Il-log[ba bdiet b’referee u assistent wie[ed filwaqt li l-assistent lie[or wasal waqt il-partita.

{assew il-pressjoni

Valletta [assew ftit tal-pressjoni wara r-reb[a ta’ Hibernians biex [ar;u kontra B’Kara u jridu reb[a biex jibqg[u wa[idhom fl-ewwel post u b’]ew; punti vanta;;. I]da dan ma se[[x peresss li huma naqsu milli jie[du lpunti massimi. Fl-ewwel taqsima B’Kara kienu l-a[jar b’Valletta ftit li xejn jidhru. I]da fit-tieni 45 minuta pattew g[al dan in-nuqqas peress li kellhom diversi /ansijiet ta’ skor. Minkejja dan, wara li fet[u l-iskor il-Beltin naqsu li jikkontrollaw u jamministraw dan il-vanta;; minimu u sitt minuti mit-tmiem kienu l-Istripes li ng[ataw penalty li ;ab protesti kbar mill-players ta’ Valletta. Dan wara li Steve Borg imbotta lil Shodiya filkaxxa bl-assistent referee jissenjala g[al penalty. AvilaPerez kiseb id-draw g[al B’Kara. L-aktar kuntenti b’dan il-goal u ri]ultat kienu Hibernians li b’hekk sabu ru[hom fl-ewwel post tal-klassifika b’punti daqs l-istess Valletta. G[al B’Kara dan kien ri]ultat po]ittiv ie[or biex jidher /ar li t-tim issa ingrana sew. Log[ba pja/evoli

Il-log[ba l-o[ra mi/-Championship Pool laqqg[et lil Sliema Wanderers ma’ Balzan Youths. Dan il-konfront spi//a fi draw 3-3. Kienet log[ba li minnha l-Blues kisbu punt meta tqis li dawn spi//aw b’disa’ players. I]-]ew; timijiet kellhom numru ta’ players regolari neqsin i]da din il-log[ba rri]ultat f’wa[da pja/evoli u kienet wa[da miftu[a bi Sliema jiksbu d-draw darbtejn meta kienu bi players anqas. Dan kien l-ewwel punt fi/-Championship Pool g[a]-]ew; na[at peress li t-tnejn li huma kienu ;ejjin minn telfiet matul il-;img[a. G[all-Youths dan ilpunt kien wie[ed storiku peress li kien l-ewwel wie[ed fi/-Championship Pool. Taqtig[a [arxa

Jekk fi/-Championship Pool it-taqtig[a g[ar-reb[ talkampjonat hi wa[da [arxa, l-istess jista’ jing[ad g[arRelegation Pool fejn apparti Qormi, it-timijiet l-o[ra kollha jinsabu involuti sew fil-;lieda kontra r-Relegation. U wara r-ri]ultati ta’ tmiem din il-;img[a l-affarijiet komplew jikkomplikaw aktar. Qormi kisbu tliet punti f’reb[a fuq Tarxien Rainbows li po;;ewhom ixxamplati fl-ewwel post tal-klassifika b’erba’ punti vanta;; fuq it-tieni tim, b[alissa {amrun Spartans. Dawn tal-a[[ar kisbu l-akbar reb[a ta’ tmiem il-;img[a wara li g[elbu lit-tim tal-qieg[ M’Xlokk bi skor tennistiku. Mill-banda l-o[ra Mqabba ssorprendew meta g[elbu lil Mosta b’goal uniku biex inqalg[u mill-post ta’ qabel tal-a[[ar b’Tarxien ikomplu ne]lin u qed jokkupaw din il-po]izzjoni. Jidher li tant hi minima d-differenza bejn ittimijiet li ;img[a wara l-o[ra se nkomplu naraw bdil drastiku fil-klassifika. Dan ikun ifisser li b[alma jidher li se jkun il-ka] tar-reb[ tal-kampjonat, anki fir-Relegation Pool l-a[[ar ;urnata possibilment se tiddetermina kollox. Il-banadar tal-klabbs fl-istadium nazzjonali li s-Sibt ittajru mezzasta


IN-NAZZJON L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Sport 29 INTERVISTA

Fortunati li g[andna midfielders offensivi “Kienet log[ba diffi/li g[alina fejn peress li konna lg[abna tlett ijiem qabel [assejna [afna l-g[ejja b’mod partikolari fl-ewwel taqsima.” Hekk qal il-goalkeeper ta’ Hibernians Mario Muscat meta tkellem ma’ dan il-;urnal wara l-partita li Hibs reb[u kontra Floriana biex la[qu lil-leaders Valletta fl-ewwel post. Huwa kompla, “Kellna bejn tlieta u erba’ players li lanqas biss ittrenjaw biex jil[qu jirkupraw mill-a[[ar log[ba. Mill-banda l-o[ra Floriana lag[bu tajjeb i]da fit-tieni taqsima nemmen li a[na konna a[jar u [ri;na meritatament rebbie[a.” Mistoqsi dwar kemm /erti players b[al Jackson Lima jag[mlu d-differenza Muscat kompla, “A[na fortunati li g[andna players b[al Jackson, Failla u Cohen li huma midfielders offensivi fejn fin-nuqqas tal-attakkanti jag[mlu tajjeb huma. Fil-fatt Failla huwa l-aqwa skorer fost il-players Maltin.” Finalment Muscat qal li l-isfida ta’ Hibs ma bdietx issa imma ilha mis-sajf. “Ninsabu sodisfatti [afna li l[aqna lil Valletta u dan huwa frott ix-xog[ol li ilu g[addej minn Lulju li g[adda. Sa[[ejna l-iskwadra b’mod drastiku minkejja li din kienet ilha tinbena i]da bl-g[aqal wasalna biex g[andna skwadra kompluta bi players Maltin ta’ kalibru u fost l-aqwa elementi barranin. Nemmen li ser nibqg[u nisfidaw sattmiem.”

– Mario Muscat (Hibernians)

Edward Herrera ta’ Hibs iwaqqaf lil Caruana bil-goalkeeper Mario Muscat isegwi l-azzjoni mid-distanza (ritratt> Brian Grech)

It-tim tal-;img[a M. Muscat (Hibernians)

Il-goalkeeper ta’ Hibernians wettaq numru ta’ saves li ppermettew li huma jibqg[u fil-log[ba u ma jmorrux fi ]vanta;;. B[alma kien f’diversi log[biet o[ra Mario hu wie[ed mill-aktar pedini importanti fit-tim immexxi minn Mark Miller.

N. Vukanac (Birkirkara)

Dan il-player Serb huwa pedina importanti fit-tim Karkari]. Minn mindu re;a’ ng[aqad ma’ Paul Zammit filbidu ta’ Frar. Nikola ta dimensjoni ;dida lil Birkirkara fejn sa[[a[ sew issettur tad-difi]a li kultant kienet tidher vulnerabbli.

R. Scicluna (Birkirkara)

Element ]ag[]ug[ ta’ Birkirkara li g[ad g[andu 18-il sena. Log[ba ta’ din ix-xorta xi kultant tista’ tkun wisq g[al player ming[ajr wisq esperjenza i]da Ryan wera kura;; u kalma ta’ player kbir iffa//jat mill-qawwa tal-players Beltin.

B. Timotic (Mqabba)

Id-difensur ta’ Mqabba kellu wirja e//ellenti biex Mqabba kisbu reb[a wara erba’ telfiet konsekuttivi. Kienet reb[a li tat ftit tan-nifs lit-tim immexxi minn Clive Mizzi li issa qed jara li huwa possibbli li j]omm postu flog[la divi]joni.

E. Agius (Valletta)

Fid-draw di]appuntanti ta’ Valletta kontra Birkirkara wie[ed mill-ftit elementi po]ittivi fit-tim Belti kien Edmond Agius. Dan il-player

Kevin Sammut jiskorja wie[ed mit-tliet goals tieg[u g[al {amrun kontra Marsaxlokk

g[andu grinta qawwija fejn ja[dem [afna f’nofs il-ground ta’ Valletta matul id-disg[in minuta kollha.

J. Lima (Hibernians)

Kien il-player determinanti li skorja ]-]ew; goals li bihom Hibernians g[elbu lil Floriana. Meta beda jidher li ser tkun diffi/li biex ilPawlisti jinfdu lill-avversarji Lima skorja ;miel ta’ goal b’xutt b’sa[[tu li witta t-triq g[al tlett punti importanti.

K. Sammut ({amrun S.)

{amrun kisbu l-akbar reb[a

tag[hom tal-ista;un dan meta g[elbu lit-tim tal-qieg[ Marsaxlokk bi skor kbir ta’ 61. Kienet reb[a li waslet b’wirja kollettiva i]da li fuq kul[add spikka Kevin Sammut li kien kreattiv [afna u skorja tlieta mis-sitt goals tal-Ispartans.

J. Pereira (Qormi)

Kien bil-goal ta’ dan ilplayer li Qormi kisbu tliet punti li bihom sa[[ew posthom fl-ewwel post tarRelegation Pool. Dan kien ittnax-il goal g[al Jorginho i]da minbarra l-goal dan il-

player qed juri li huwa ta’ kalibru g[oli bil-wirjiet tieg[u ;img[a a[jar minn o[ra.

P. Calcado (Balzan Y.)

Dan il-player re;a’ kien dak li g[amel id-differenza. Player li ta’ spiss jintg[a]el fit-tim tal-;img[a g[ax qed ikollu sta;un impekkabbli fejn it-tim ta’ Balzan huwa dipendenti [afna mill-wirjiet tieg[u.

S. Shodiya (Birkirkara)

Shola kellu log[ba tajba fittim ta’ Paul Zammit fejn kien ta’ w;ieg[ ta’ ras kontinwu

g[at-tieni l-aqwa difi]a talkampjonat lokali. Fuqu sar ilfoul li wassal g[all-penalty li bih Birkirkara kisbu d-draw kontra l-leaders Valletta.

A. Ribeiro ({amrun S.)

Player ie[or ta’ {amrun li skorja hat trick biex b’hekk tella’ t-total ta’ goals tieg[u g[al dan l-ista;un g[al [dax. Dan l-eks player ta’ Tarxien g[en mhux ftit sabiex lIspartans kisbu reb[a wara ddraw il-;img[a li g[addiet kontra Mosta u issa jinsabu fit-tieni post tar-Relegation Pool.


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

30 Sport COPPA ITALIA

Juventus l-ewwel finalisti

Juventus huma l-ewwel finalisti talCoppa Italia wara draw mill-iktar e//itanti ta’ 2-2 wara l-[in barrani. Milan riedu jirkupraw l-i]vanta;; talewwel leg u [ar;u a[jar i]da kienu Juventus li marru fil-vanta;; fil-25 minuta permezz ta’ Del Piero. Wara Juventus iddominaw il-kumplament tal-ewwel taqsima. Fit-tieni taqsima Milan re;g[u bdew tajjeb u kisbu d-draw b’daqqa ta’ ras ta’ Mesbah. Milan komplew jinsistu u disa’ minuti mit-tmiem kien is-sostitut Maxi Lopez li skorja goal mill-isba[ biex illog[ba kellha tmur g[all-[in barrani. Fil-[in barrani Juventus bdew ferm aggressivi u wara sitt minuti kien Vucinic li skorja l-goal de/i]iv b’xutt bomba minn 30 metru. Milan dehru bla sa[[a biex iwettqu reazzjoni minkejja li l-log[ba baqg[et missielta sa l-a[[ar biex Juventus g[addew g[all-finali b’aggregate ta’ 4-3. It-tieni leg tat-tieni semi finali tintlag[ab illejla bejn Napoli u Siena.

Ri]ultati

Giaccherini ta’ Juventus u Mexes ta’ Milan f’azzjoni mis-semi finali tal-biera[

FOOTBALL NISA

Telfa g[al Malta

It-team nazzjonali Malti tan-nisa l-biera[ sofra telfa ta’ 4-1 kontra l-Irlanda ta’ Fuq f’log[ba ta’ [biberija. L-Irlandi]i kellhom bidu tajjeb u bnew ]ew; goals vanta;; sal-ewwel 20 minuta grazzi g[al goals ta’ Lennon u McGuiness. Il-Maltin naqqsu l-iskor permezz tas-sostituta Jade Flask b’goal ]ew; minuti mill-intervall. L-Irlandi]i skorjaw ]ew; goals o[ra permezz ta’ Magill li skorjat fil-45 minuta u fil-71 minuta.

Juventus v Milan (Juventus agg 4-3) Napoli v Siena

2-2 illum

CHAMPIONS LEAGUE

Lisbona se torganizza l-final tas-sena 2014 Il-UEFA [abbret li l-final tal-UEFA Champions League tassena 2014 se ssir f’Lisbona, f’Estadio da Luz. Din se tkun l-ewwel darba mill-1967 li l-final tal-iktar tazza presti;ju]a se ssir fil-kapitali Portugi]a. L-a[[ar darba li saret il-final f’Lisbona kien fl-1967 fejn g[allewwel darba team Brittaniku kien reba[ dan l-unur presti;ju], dak i]-]mien mag[rufa b[ala t-Tazza ta/-Champions. Fil-final Celtic kienu g[elbu lil Inter immexxija minn Helenio Herrera 2-1, wara li kienu Inter li marru fil-vanta;; T[abbar ukoll li l-Istadium il-;did ta’ Juventus f’Turin se jospita l-final tal-Europa League tas-sena 2014. Kien de/i] ukoll li l-fa]i finali tal-Kampjonat Ewropew ta’ ta[t il-21 sena tas-sena 2015 se jsir fir-Republika ?eka.

Havelange jidda[[al l-isptar L-eks President tal-FIFA Joao Havelange idda[[al l-isptar b’infezzjoni serja. Fi stqarrija mill-isptar Samaritano f’Rio de Janeiro fejn jinsab Havelange li g[andu 95 sena, intqal li l-bniedem li mexxa lill-FIFA bejn l-1974 u l-1998, kien qed isirulu serje ta’ testijiet biex ji;i identifikat is-sors tal-infezzjoni. Il-bulettin mediku ddeskriva l-kundizzjoni ta’ Havelange b[ala wa[da ‘serja [afna’ u qed jing[ata l-kura b’antibjoti/i direttament fil-vina. Eks g[awwiem Olimpiku u player talWaterpolo, Havelange hu meqjus b[ala l-bnie-

dem li g[olla isem il-log[ba tal-football madwar id-dinja u bidel lill-FIFA f’organizzazzjoni b’sa[[itha. Is-sena l-o[ra Havelange irri]enja minn membru tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali wara 48 sena involut f’investigazzjoni dwar allegat korruzzjoni marbuta mal-FIFA. Havelange hu wkoll l-eks kunjatu ta’ Ricardo Texeira li l-;img[a l-o[ra rri]enja minn President tal-Konfederazzjoni tal-Football Bra]iljan u mill-Kumitat Organizzattiv tat-Tazza tad-Dinja tal-2014 fuq akku]i ta’ korruzzjoni.

FOOTBALL

Il-ka] ta’ Muamba jitfa’ dubji fuq il-pro/eduri medi/i Il-Premier League se tirrevedi l-pro/eduri medi/i tag[ha wara l-in/ident ta’ Patrice Muamba is-Sibt li g[adda fillog[ba bejn Tottenham Hotspur u Bolton Wanderers. Muamba ta’ 23 sena g[adu jinsab fl-Isptar Chest ta’ Londra u qed jin]amm fit-taqsima tal-kura intensiva, fejn skont l-a[[ar rapporti Muamba qed juri titjib g[alkemm ilqag[da tieg[u g[adha meqjusa b[ala kritika. Il-manager ta’ Manchester City Roberto Mancini wera tt[assib tieg[u dwar il-pratti/i u]ati fl-Ingilterra, bil-kap e]ekuttiv tal-Premier League Richard Scudmore jg[id li lkwistjonijiet kollha se jkunu e]aminati bir-reqqa. Scudmore qal li b[al ma ;ara wara l-in/ident ta’ Petr Cech il-Premier League se tara x’jista jitjieb biex dawn laffarijiet ji;u evitati. Scudmore qal li minn wara l-in/ident ta’ Petr Cech qed ikun hemm dejjem f’kull ground ambulanza apposta g[all-plejers kif ukoll team spe/jalizzat ta’ paramedi/i. Mancini i]da kompla jg[id li g[ad hemm lok ta’ titjib, filwaqt li l-manager ta’ Tottenham Harry Redknapp qal li Muamba ng[ata l-a[jar g[ajnuna li seta’ jing[ata fil-pitch. Muamba hu plejer tat-team nazzjonali Ingli] ta’ ta[t il-21 sena. Il-log[ba bejn Tottenham u Bolton kienet abbandunata wara dan l-in/ident filwaqt li l-log[ba tal-biera[ millPremiership bejn Aston Villa u Bolton Wanderers kienet posposta g[al data o[ra.

FOOTBALL INGLI}

Reb[a g[al Blackburn Fl-unika log[ba mill-Premiership fl-Ingilterra Blackburn g[elbu lil Sunderland 2-0. Il-goals ta’ Blackburn waslu fit-tieni taqsima permezz Hoilett u Yakuba.

Premier

Ri]ultati

Blackburn v Sunderland 2-0

Championship

Brighton v Derby 2-0 Bristol C v Watford 0-2 Doncaster v Millwall 0-3 Hull v Southampton 0-2 Leeds v N. Forest 3-7 Peterborough v Reading 3-1 Portsmouth v Birmingham 4-1 West Ham v M’boro 1-1 Crystal P. v Barnsley 1-0

League One

Bournemouth v Brentford 1-0 Bury n Scunthorpe 0-0 Carlisle v Preston 0-0 Charlton v Yeovil 3-0 Chesterfield v Huddersfield 0-2 Exeter v Wycombe 1-3

Hartlepool v Oldham MK Dons v L. Orient Notts Co v Sheffield U Rochdale v Tranmere Sheffield W v Walsall Stevenage v Colchester

League Two

0-1 4-1 2-5 0-2 2-2 0-0

Accrington v Morecombe 1-1 Barnet v Dagenham 2-2 Burton v Northampton 0-1 Crewe v Bradford 1-0 Gillingham v Crawley 0-1 Oxford v Wimbledon 1-0 Plymouth v Bristol R 1-1 Port Vale v Hereford 1-0 Rotherham v Macclesfield 4-2 Shrewsbury v Cheltenham 2-0 Southend v Aldershot 0-1 Swindon v Tortquay 2-0


IN-NAZZJON

L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

Sport 31 FOOTBALL

Malta torganizza l-finali tal-UEFA U#17 fl-2014 Il-Kumitat E]ekuttiv tal-UEFA idde/ieda li lKampjonati Ewropej ta’ Ta[t is-17-il sena tal2014 jintlag[bu f’Malta. Dan il-Kumitat iltaqa’ f’Istanbul, fit-Turkija, u fih ;ew de/i]i l-pajji]i li se jospitaw iddiversi fa]ijiet finali tal-kompetizzjonijiet talUEFA ta’ kategoriji differenti li se jsiru bejn l2014 u l-2016. L-MFA laqg[et din l-a[bar b’sodisfazzjon kbir, g[aliex id-de/i]joni tkompli tikkonferma r-rispett u l-fidu/ja li tgawdi l-Asso/jazzjoni Maltija fi [dan il-UEFA. Il-Laqg[a tal-Kumitat E]ekuttiv tmexxiet minn Michel Platini, President tal-UEFA, fejn l-istess President se jmexxi wkoll il-Kungress Annwali tal-UEFA li se jibda l-{amis 22 ta’ Marzu f’Istanbul, it-Turkija. G[al dan il-kungress, l-MFA se tkun rappre]entata minn Norman Darmanin Demajo (President), Bjorn Vassallo (Kap E]ekuttiv), Joe Gauci (Segretarju :enerali) u Antoine Portelli (Te]orier).

OLIMPJADI

8,000 persuna se j;orru t-tor/a Olimpika

Sadanittant kien konfermat li Michel Platini se jkun qed jag[mel ]jara qasira f’pajji]na nhar l-Erbg[a 28 ta’ Marzu fejn se jiltaqa’ malmedia lokali.

L-i]g[ar u l-ixje[ persuna li se jkunu qed i;orru t-tor/a Olimpika tal-Log[ob ta’ Londra g[enu sabiex ti;i pre]entata r-rotta. Il-Kumitat Organizzattiv tal-Olimpjadi u l-log[ob Paralimpiku di;à kkonferma l-ismijiet ta’ madwar 8,000 persuna li se jkunu qed i;orru l-fjamma Olimpika, inklu] li]g[ar wie[ed, Dominic MacGowan ta’ 11-il sena u lixje[ wie[ed, Dinah Gould li g[andu 99 sena u li sa qabel jibda l-log[ob ikun g[alaq 100 sena. {amsa minn dawn ilpersuni kienu pre]enti fi skola f’Londra flimkien maleks Champion Olimpiku, Mondjali u Ewropew talqab]a trippla, Jonathan

Edwards u s-sindku ta’ Londra Boris Johnson. Ic-ckejken Dominic ta dimostrazzjoni dwar kif ittor/a Olimpika g[andha tg[addi minn id g[al o[ra. Dawk li se jkunu qed i;orru t-tor/a ing[a]lu millpubbliku u kuljum, madwar 115 minnhom se jkunu qed i;orru t-tor/a fi vja;; ta’ 8,000 mil sal-istadium Olimpiku fejn se tasal g[a/?erimonja tal-Ftu[ fis-27 ta’ Lulju. It-tor/a se tin;arr minn 7,300 persuna nominati u lkumplament tas-700 persuna l-o[ra se jkunu atleti jew personalitajiet /elebri. Il-fjamma Olimpika se tasal l-Ingiltera fit-18 ta’ Mejju u tibda vja;; ta’ 70 jum fid-19 ta’ Mejju.

G{AWM

Trichett tikkwalifika g[all-Olimpjadi

FOOTBALL

Platini jiltaqa’ mal-Prim Ministru Tork qabel il-Kungress tal-UEFA Il-Prim Ministru tat-Turkija Tayyip Erdogan u l-President tal-UEFA Michel Platini ddiskutew linvestigazzjonijiet li qed isiru dwar skandli ta’ korruzzjoni fil-football li tappnu u g[amlu [sara kbira l-kredibbiltà talfootball fit-Turkija. Huma ltaqg[u qabel il-laqg[a talUEFA li se ssir f’Istanbul din il-;img[a. Erdogan, li hu eks player, iltaqa’ ma’ Platini filkwartieri tal-partit AK f’Ankara hekk kif l-E]ekuttiv se jkun qed jiltaqa’ f’Istanbul fejn g[ada se jkun qed isir ilkungress tal-UEFA li g[alih se jattendu t-53 asso/jazzjoni membri inklu] l-MFA. Matul il-laqg[a tal-E]ekuttiv se

jkunu qed ji;u diskussi listadiums li fihom iridu jintlag[bu l-finali tal-UEFA Champions League u talEuropa League fl-2014. Erdogan u Platini ddiskutew l-investigazzjoni dwar il-korruzzjoni fejn 93 persuna, inklu] i/-Chairman ta/-Champions Fenerbahce qed ji;u akku]ati quddiem Qorti f’Istanbul. Dawn l-allegazzjonijiet tfa//aw f’Lulju tas-sena l-o[ra meta l-Pulizija ]ammet lil dawk akku]ati bl-involviment ta’ tbag[bis fi 13-il partita, inklu] ir-reb[a 4-3 ta’ Fenerbahce kontra Sivasspor li permezz tag[ha kienu reb[u l-kampjonat fl-a[[ar ;urnata l-ista;un li g[adda.

Flimkien ma’ Fenerbahce u Sivasspor, jissemmew ukoll Besiktas u Trabzonspor. 14-il player huma fost l-akku]ati. Il-;urnal Radikal qal li Platini kien qal lil Erdogan li jkun g[aqli jekk Fenerbahce jirtiraw kaw]a ta’ 45 miljun ewro li l-klabb feta[ kontra lUEFA quddiem il-Qorti talArbitra;; Sportiv talli kienu ;ew esklu]i mi/-Champions League. Ma n[ar;et l-ebda stqarrija dwar il-kontenut taddiskussjoni li l-uffi/jali ddeskrivew b[ala wa[da ta’ kortesija. Is-Segretarju :enerali talUEFA Gianni Infantino llum se jindirizza lill-istampa wara l-laqg[a tal-E]ekuttiv.

L-g[awwiema Libby Trichett a//ertat minn post fit-tim Awstraljan tal-g[awm g[all-Olimpjadi ta’ Londra wara li temmet il-[ames fil-100m freestyle waqt it-trials nazzjonali li saru f’Adelaide. Trickett, tliet darbiet champion Olimpika li rritornat g[all-kompetizzjoni 18-il xahar ilu wara li kienet irtirat fl2009, kellha b]onn ittemm fost l-ewwel sitta u spi//at il[ames f’54.21 sek. Il-finali ntreb[et minn Melanie Schlanger fi 58.85 sekondi b’Cate Campbell tid[ol it-tieni u Yolane Kukla ttielet. Fi tmiem l-g[awma Trickett qalet li din hi xi [a;a ferm sabi[a meta tikkonsidra l-progress li g[amlet f’dawn issentejn sa mir-ritorn tag[ha u l-possibbiltà li tkun parti g[at-tielet darba mit-tim tar-relay tal-4x100m freestyle ifisser kollox g[aliha. Intant l-eks champion Olimpika Laure Manaudou ukoll ikkwalifikat g[all-Olimpjadi ta’ Londra meta reb[et il100m backstorke waqt il-kampjonati nazzjonali Fran/i]i. Manaudou reb[et it-titlu Olimpiku fis-sena 2004 fl-400m freestyle u kienet irtirat mill-attività tliet snin ilu. I]da hija g[amlet ritorn g[al-log[ob kompetittiv is-sena lo[ra bit-tama li tikseb post fl-Olimpjadi. Manaoudou li g[andha 25 sena rnexxielha tag[mel dan meta reb[et f’[in ta’ 1:00.18, fejn il-minimu ne/essarju hu ta’ 1:00.82. Franza mistennija li jkollhom team tal-g[awm qawwi fejn mistennija jisfidaw g[al reb[iet importanti.

HANDBALL

It-team nazzjonali fil-Bulgarija It-team nazzjonali Malti tan-nisa tal-Handball il-biera[ mar ilBulgarija biex jie[u sehem filWomen’s Challenge Trophy li se jibda minn g[ada u jintemm il{add. Din hi t-tielet parte/ipazzjoni tat-team Malti, wara lparte/ipazzjoni tieg[u f’?ipru fissena 2008 u f’I]rael sentejn ilu. Malta se jkollha oppo]izzjoni iebsa fil-fa]i tal-Gruppi, fejn Malta se tilg[ab fi Grupp B flimkien ma’ I]rael, Faroe Islands,

u Estonja. Bulgarijja, Latvja, Moldova, u Armenja jiffurmaw Grupp A. Malta se tibda b’log[ba g[ada kontra I]rael, fejn anki fi]-]ew; edizzjonijiet pre/edenti Malta lag[bet kontra I]rael u tilfet i]]ew; log[biet 17-38 u 9-35. It-team immexxi minn Joe Tanti u l-assistent Anthony Xuereb hu mag[mul minn g[add ta’ plejers ;odda. Mat-team Malti hemm ukoll it-team manager Anne Naudi u l-fi]joterapista Analise Cassar.


L-Erbg[a, 21 ta’ Marzu, 2012

32 Lokali

Temp mill-isba[ jilqa’ r-rebbieg[a

Temp mill-isba[ jilqa’ r-rebbieg[a hekk kif fl-a[[ar jiem, il-g]ejjer Maltin gawdew minn jiem mill-isba[ li kkaratterizza t-temp fuq il-g]ejjer Maltin wara l-;img[at kes[in u ta’ xita li esperjenzajna sa mill-bidu ta’ din is-sena l-;dida. Ir-ritratt juri xena mill-isba[ ta/-Chadwick Lakes. Hekk kif issa ninsabu fl-ista;un il-;did tar-rebbieg[a, Malta, flimkien mal-kumplament tal-Ewropa, riesqa wkoll biex taqleb g[all-[in tas-sajf fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-{add li ;ej, fis-sag[tejn tal-{add filg[odu. Bidla fil-[in li nag[tu bidu g[al xhur li matulhom il-;urnata titwal min[abba li jidlam aktar tard. (Ritratt> Michael Ellul)

Bidu tajjeb g[all-industrija tal-cruise liners Fl-ewwel xahrejn tas-sena t-turisti ji]diedu b’aktar minn 12 fil-mija Fl-ewwel xahrejn tas-sena kien hemm ]ieda fit-turisti li ;ew Malta fuq cruise liners. ?ifri ppublikati mill-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f’Jannar u Frar ta’ din is-sena ;ew Malta 16,704 abbord cruise liners, ji;ifieri ]ieda ta’ 1,800 turist, jew aktar minn 12 fl-mija fuq l-ewwel xahrejn tal-2011. Il-ma;;oranza ta’ dawn it-turisti, aktar minn 82 fil-mija, ;ew minn pajjizi tal-Unjoni Ewropea, l-aktar mill-Italja u l-:ermanja; filwaqt li tturisti minn pajji]i Ewropej ]diedu

b’7,000, it-turisti minn pajji]i barra mill-Ewropa naqsu bi ftit aktar minn 5,000. F’Jannar u Frar da[lu fil-Port il-Kbir sitt cruise liners li jfisser wie[ed inqas mill-bidu tas-sena ta’ qabel. L-istatistika tal-Uffi//ju Nazzjonali tal-Istatistika turi wkoll fi Frar wa[du, it-turisti abbord ilcruise liners naqsu fuq Frar 2011 bi kwa]i 38 fil-mija. B’kollox, mit3,852 turisti li ]aru Malta abbord cruise liner matul ix-xahar ta’ Frar, l-akbar ammont ta’ turisti kienu jaqg[u ta[t il-grupp ta’ bejn l-40 u

d-59 sena li jammonta b’kollox g[all-1,420. Min-na[a l-o[ra, ;iet innotata ]ieda ta’ 639 passi;;ieri li jaqg[u ta[t ilgrupp ta’ ta[t l-20 sena. Il-ma;;oranza tal-passi;;ieri matul ix-xahar ta’ Frar ;ew minn pajji]i membri fi [dan l-Unjoni Ewropea, li jfisser ]ieda ta’ 58.5 fil-mija meta paragunat mas-sena l-o[ra. Millpersenta;; ta’ passi;;ieri abbord ilcruise liners, il-ma;;oranza tag[hom ;ew mill-:ermanja, bl-ammont li la[[aq g[al totali ta’ 1,010. Minkejja li kien hemm ]ieda fin-numru ta’

media•link COMMUNICATIONS

passi;;ieri ;ejjin minn pajji]i talUnjoni Ewropea, dan mhux l-istess japplika g[all-passi;;ieri li ;ew minn pajji]i mhux membri fi [dan l-Unjoni Ewropea, li naqsu b’84.4 fil-mija. Dan kien dovut g[all-fatt li fi Frar da[al biss cruise liner wie[ed f’Malta, li kellu fuqu ftit aktar minn 3,800 turist. Minkejja li Frar kien xahar batut g[at-turizmu tal-cruise liners, i/-/ifri ta’ Jannar kienu tajbin u dan wassal biex minkejja li g[adna fil-bidu tassena l-;dida, fl-ewwel xahrejn tal2012 di;à kienet re;istrata ]ieda fuq lewwel xahrejn tas-sena l-o[ra.

2012_03_21  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you