Page 1

Sterkere mensen Betere buurten Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg, 3 maart 2010


Inhoudsopgave Zeker nu !

1

Hoofdpunten PvdA voor Tilburg

2

1

De ambities van de PvdA met Tilburg

3

2

Sterker uit de crisis 2.1 Tilburg gaat zich uit de crisis werken 2.2 Woningbouw is motor werkgelegenheid 2.3 Kleine ondernemers bron van werk 2.4 Nieuwe generatie jongeren perspectief op werk bieden 2.5 Met een bijstandsuitkering toch meedoen 2.6 Armoede de stad uit 2.7 Grote projecten

7 7 8 9 10 11 11 12

3

Samen leven in Tilburg 3.1 Zorg voor wie het nodig heeft 3.2 Jongeren moeten meedoen 3.3 Onbekommerd oud worden 3.4 Tilburg moet veiliger

15 15 16 17 18

4

In Tilburg meedoen met vertrouwen 4.1 De overheid heeft de burger nodig 4.2 Integratie 4.3 Goed onderwijs voor gelijke kansen 4.4 Benut de talenten van vrouwen 4.5 Kunst en cultuur voor alle Tilburgers 4.6 Sport verbroedert en is gezond

20 20 22 23 25 26 28

5

Goed 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

30 30 32 33 34 34 36 36 37

6

FinanciĂŤle onderbouwing

leven in Tilburg Investeren in wijken en dorpen Behoud de eigenheid van Udenhout en Berkel Enschot Een dynamische binnenstad De Reeshof heeft meer voorzieningen nodig Energie en grondstoffen eerlijk delen Het vitale Tilburgse platteland Natuur voor planten, dieren en mensen De bereikbare stad

Tilburg, november 2009 Website: http://pvdatilburg.nl

40


Zeker nu! Tilburg en de Tilburgers hebben juist in deze tijd van economische crisis behoefte aan bewezen zekerheid. De PvdA-Tilburg heeft de afgelopen jaren aangetoond die zekerheid te bieden. Zekerheid voor werk, inkomen en lage woonlasten. Wij bestrijden met aantoonbaar succes de armoede. Veertig jaar geleden was Tilburg nog de armste stad; nu horen we bij de middenmoot. Het gaat ons om de mensen, die willen wij waar nodig bijstaan omdat wij solidair zijn. Daarom investeren wij eerst in mensen. We zorgen voor betaalbare huisvesting, nieuwe banen, goed onderwijs en goede sport- en cultuurvoorzieningen. Iedereen moet daarvan gebruik kunnen maken. Wij willen de gemeenschap bij elkaar houden. Samenleven staat centraal en daarom sluiten wij niemand uit en laten wij uitsluiting ook niet toe. Iedereen doet mee, oud en jong, vrouwen en mannen, Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Wij gaan voor de gemeenschap, waar eerlijk delen de norm is, het prettig is samenleven en iedereen meetelt. Politiek is voor ons: samen met alle Tilburgers werken aan de toekomst van onze stad, en die van onze kinderen. Bij de inrichting van stad en buurten en bij het ontwikkelen van voorzieningen kiezen wij voor de menselijke maat. Daarbij past een voortzetting en versteviging van het succesvolle Tilburgse veiligheidsbeleid, want alle leefbaarheid begint bij een gevoel van veiligheid. Daarbij past ook investeren in duurzame projecten. Want als je zuinig bent met energie, help je het milieu en je portemonnee. Juist in deze tijd van economische crisis zijn heldere keuzes onvermijdelijk. Daarom zullen wij snoeien in het ambtelijk apparaat en een rem zetten op grote infrastructurele projecten. De PvdA heeft bewezen in moeilijke tijden ook verantwoordelijkheid te kunnen en willen dragen. De PvdA loopt niet weg als er crisis is maar zal altijd proberen op te komen voor mensen die in de verdrukking komen en een steuntje in de rug nodig hebben. Zeker nu is het zaak om die aanpak vol te houden. Zeker nu moeten we mensen niet tegen elkaar uit spelen. Zeker nu laten we zien dat solidariteit in Tilburg betekent dat je mensen niet aan hun lot over laat. Laten we de krachten bundelen en ons op eigen kracht uit de crisis knokken. Dat hebben we vaker gedaan. Na de textielcrisis heeft Tilburg zich opgewerkt tot de economische eredivisie. Onze stad heeft de laatste jaren de grootste economische groei doorgemaakt van alle steden in Nederland. De PvdA wil graag doorgaan. Samen met u kunnen we, tegenwind of niet, een wereld winnen voor Tilburg en de Tilburgers.

Zeker nu! Lijsttrekker Jan Hamming

1


H OOFDPUNT EN P VD A

VOOR

T ILBURG

Werk biedt de meeste kansen: in vier jaar 5.000 nieuwe banen erbij. Veilige straten: harde aanpak van overlast, hufters en criminaliteit. Wiettelers worden niet getolereerd. Armoede de stad uit: steun aan voedselbanken, schuldhulpverlening en verlagen van woonlasten. Bouwen en stadsverbetering: in tien jaar 10.000 woningen bouwen en flats in Stokhasselt slopen. Investeren in wijken: met corporaties een miljard investeren in wijken en mensen die er wonen. Besparen op de gemeente: in vier jaar 100 miljoen minder uitgeven. Economie meer kansen: nieuwe winkelgebieden en draadloos internet in de binnenstad, kleine bedrijfjes in wijken en linten en ontwikkeling van Spoorzone. Leefbaarheid versterken: sport- en cultuurvoorzieningen verbeteren. Energielasten omlaag: investeren in energiebesparing en oprichting nieuw gemeentelijk energiebedrijf voor alle Tilburgers. Onderwijs benutten: elke jongere in Tilburg moet de school verlaten met een diploma. Taalonderwijs verbeteren: 250 coaches gaan hulp bieden. Bij bijstandsuitkeringen is Nederlandse taalbeheersing een vereiste. Zorg zonder zorgen aanbieden: aanpak bureaucratie. De mensen en hun wensen worden centraal gesteld. Groen in de stad: het planten binnen vier jaar van 10.000 bomen en natuurboulevards naar natuurgebieden. Speelterrein voor de jeugd: extra speelterreinen, opknappen van de 400 trapveldjes en de aanleg van vier nieuwe Cruyffcourts. Mensen sterker maken door alle talenten te benutten: kennis en ervaring van senioren, jongeren, vrouwen en nieuwe Nederlanders.

2


1 De ambities van de PvdA met Tilburg Tilburg is de stad waar we werken, wonen en samen leven. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie en deze beginselen geven richting aan het leven van alledag. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte en respect voor eenieder. Een Tilburg waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Solidariteit is een kernwaarde en het betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat mensen die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Iedereen heeft recht op een eigen plek en iedereen moet de kans krijgen zich te ontplooien om een aangenaam en veilig leven te kunnen leiden. Wij willen mensen perspectief bieden, met elkaar verbinden en gemeenschapszin stimuleren. Wij staan voor een sociale wijk en een veilige stad waar overlast wordt aangepakt. Wij willen mensen aan het werk helpen en opporren om maatschappelijk actief te zijn. Daarmee schep je vertrouwen, verbeter je de leefbaarheid en ontstaat er sociale cohesie. Als PvdA willen wij midden in de maatschappij staan en met zijn allen aan de slag gaan om onze ambities waar te maken. We stropen de mouwen op en gaan aan de slag. Er is veel bereikt in Tilburg. Veertig jaar geleden waren we nog de armste stad van Nederland en dat punt hebben wij ver achter ons gelaten. De PvdA Tilburg is trots dat zij, samen met de Tilburgse bevolking, hier een bijdrage aan heeft mogen leveren. Er zijn vele nieuwe voorzieningen in sport, kunst, cultuur en onderwijs bijgekomen die de stad aantrekkelijker hebben gemaakt. Woonwijken, winkelcentra, een bruisend uitgaansleven, een goede gezondheidszorg en veel onderwijsvoorzieningen, er is veel bereikt. Tilburg is een stad die rijk is aan tradities en die een bevolking kent die nuchter en gezellig is, waar het goed toeven is en waar men zorg heeft voor elkaar. Al vele jaren vormt de PvdA een stabiele factor in het stadsbestuur. De PvdA is een partij die opkomt voor de sociaal zwakkeren en daarbij voor het scheppen van gelijke kansen voor iedereen en voor een zorgvuldig bestuur. Een combinatie die de afgelopen jaren heeft gewerkt. Met die basis gaan we de verkiezingen in van maart 2010.

Kansen in crisistijd Tilburg is een dynamische stad die de komende jaren in omvang en inwonersaantal zal blijven groeien. Dat vindt plaats tegen een turbulente achtergrond. De economische crisis treft de stad. Hoe moet Tilburg zich gaan wapenen tegen de gevolgen van minder banen en minder middelen? Tegelijkertijd komen er ook kansen aan, die we niet mogen missen. De nieuwe realiteit dwingt de PvdA om keuzes te maken in Tilburg. Wij willen duidelijk maken waar we voor staan en wie op ons kan rekenen. Uitgangspunt hierbij is dat de crisis vraagt om duurzame oplossingen. Investeren in de toekomst betekent niet gaan voor snelle oplossingen, maar het betekent kiezen voor oplossingen die lang meegaan en die niet ten koste gaan van toekomstige generaties. Dit waren ook de oplossingen van de afgelopen jaren. Door de inbreng van de PvdA is er een stevig armoedebeleid in Tilburg. Een beleid dat ook in de crisistijd stand houdt en met de PvdA in het bestuur zal stand houden. Door de inbreng van de PvdA is het aantal sportveldjes voor jongeren, waaronder Cruijff Courts de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Mede door de inbreng van de PvdA is de veiligheid van de stad gegroeid, waarbij niet alleen op repressie maar ook op preventie is ingezet. Door moeilijke groepen sneller aan te pakken en te ondersteunen, is een hoop criminaliteit voorkomen. Zo heeft de PvdA de afgelopen jaren gewerkt aan duurzame investeringen in de samenleving. Een weg die we ook de komende jaren zullen blijven volgen.

3


Iedereen doet mee in Tilburg

Dit heeft de PvdA waargemaakt Iedereen doet mee De Meedoen-regeling is dankzij de PvdA ingevoerd, waardoor ook mensen met een kleine beurs nu kunnen meedoen met sport, cultuur en kunst.

In Tilburg worden mensen in staat gesteld om voor zichzelf te zorgen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is participatie in de samenleving, het liefst via werk. Het door de PvdA ingezette werkgelegenheidsbeleid, met goede resultaten in de afgelopen jaren, zal worden voortgezet. Werklozen moeten snel aan het werk, ongeacht hun leeftijd. Werkgevers moeten worden gestimuleerd om mensen aan te nemen. Een beter functionerend Ondernemersloket moet dit gaan doen. Werkeloze schoolverlaters moeten worden gestimuleerd een opleiding volgen zodat ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen. Zo zorgen we er ook voor dat deze jongeren niet vervallen in doelloos gehang in de stad, dat vaak tot slecht gedrag aanzet.

Ook willen wij dat iedereen die langer dan zes maanden in de bijstand zit, 20 uur per week vrijwilligerswerk gaat verrichten om de maatschappij te ondersteunen, om werkervaring op te doen en om mee te blijven doen in de samenleving. Het bekent ook dat de gemeente een sterke regie moet gaan voeren over het hele jeugd- en jongerenbeleid; in nauw overleg met Twern en woningbouwcorporaties. Voor de PvdA staat in Tilburg de menselijke maat voorop. Dit betekent dat in Tilburg mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat mensen ruimhartig worden ondersteund als ze een beroep doen op de WMO of op het armoedebeleid van de gemeente. Het betekent ook dat in de stad de politiek regeert door en voor Tilburgers. De PvdA staat voor een integer stadsbestuur, waar de komende jaren veel aan gewerkt zal moeten worden. Als mensen vragen stellen aan de overheid, zullen ze netjes en tijdig een reactie krijgen.

Veilige en leefbare buurten Schone, mooie en goed ingerichte straten en wijken vormen de basis voor een goed leefklimaat. Het is een van de beste manieren om de burgers te laten zien dat de overheid er voor de burger is. De herstructurering van wijken zal worden voortgezet. De corporaties krijgen en houden het voortouw bij deze operatie. Er is voldoende sociale woningbouw maar het aanbod sluit niet goed aan bij de vraag. Er moet meer kwaliteit komen en er moet op een speelse wijze worden gebouwd en ingericht. Burgers moeten vanaf de eerste dag worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting. Afgelopen jaren zijn er door de gemeenteraad twee experimenten uitgevoerd met burgerparticipatie, onder leiding van een PvdA’er. Deze experimenten waren erop gericht om bewoners mee te laten beslissen over hun leefomgeving, zodra daar een hele straat opnieuw moest worden ingericht. Deze experimenten waren geslaagd en moeten de komende jaren verder worden uitgebreid. Tilburg ligt in een fraaie omgeving met grote natuurgebieden. Deze moeten beter bereikbaar worden. De Groene Mal, een aangesloten ring met natuur rondom de stad, moet een zone worden waar je kunt wandelen, fietsen, natuur beheren en genieten. De dorpen Berkel-Enschot en Udenhout moeten hun kleinschalige en landelijke karakter behouden. Mensen moeten kunnen rekenen op een veilige en leefbare omgeving, waar de politie snel optreedt als er problemen zijn. Waar het groen goed wordt onderhouden en waar initiatieven van

4


mensen voor een betere buurt ruimhartig worden ondersteund. Ook op de drukke plekken in de stad moeten mensen zich veilig voelen. Een stevig toezicht is daarvoor noodzakelijk. Toezichthouders krijgen daarvoor de juiste mogelijkheden en ondersteuning. Wonen in een veilige en leefbare woonomgeving betekent ook dat goedwillende mensen worden beschermd tegen de “asocialen�, waar dat nodig is. We accepteren dus niet dat mensen het in de buurt verzieken door onder andere geluidsoverlast en intimidatie. In deze situaties moet snel en stevig worden ingegrepen, eerst met zachte hand, maar waar nodig ook met de harde hand.

Allemaal Tilburgers In Tilburg mag het niet uitmaken welke kleur of achtergrond je hebt. De gemeente draagt actief bij aan het bevorderen van activiteiten waardoor mensen met verschillende achtergronden elkaar beter leren kennen. Initiatieven uit de stad om dit te stimuleren worden ruimhartig ondersteund. Samen leven moet centraal staan en niet naast elkaar leven. Dit betekent overigens ook dat wij van alle mensen die in Tilburg wonen, mogen verwachten dat zij daaraan bijdragen. Voor ons is Tilburg een discriminatievrije stad. Dit betekent ook dat wij niet accepteren dat nieuwe Nederlanders worden gediscrimineerd, maar ook accepteren wij niet dat nieuwe Nederlanders homoseksuelen discrimineren of vrouwen gelijke rechten ontzeggen. Mensen die compassie verdienen moeten compassie krijgen. Maar dat houdt niet in dat we gedragingen van deze mensen accepteren als zij het voor anderen verpesten. Op het gebied van emancipatie is veel bereikt maar een verbetering is nodig. Zorgplicht, vaderschap, zelfstandigheid; het zijn onderwerpen die verbetering behoeven. Bij allochtone vrouwen is de achterstand een stuk groter dan bij autochtone vrouwen. Daar willen wij actie op.

Zorg zonder zorgen In de welzijns- en zorgsector gaat veel geld om. Er is kritiek op de verbrokkeling van de verdeling van middelen, het aantal situaties waarin mensen langs elkaar heen werken en op de manier waarop instanties achter de deur komen zonder echte oplossingen te bieden. De bureaucratie blijft in deze sector aanwezig. Hier geldt: terug naar de menselijke maat en weg met de bureaucratie. Tegelijkertijd moet de samenwerking en de effectiviteit worden verbeterd. De welzijns- en zorgsector in Tilburg zal opnieuw moeten worden ingericht, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat mensen die ondersteuning het hardste nodig hebben, de beste hulp zullen krijgen.

Keuzes maken Voor bepaalde zaken kiezen betekent ook andere dingen niet meer doen. Tilburg staat de komende jaren voor een forse uitdaging. Er wordt nu al een gat in de begroting van 12 miljoen euro per jaar voorzien. Nieuwe plannen en nieuwe ideeĂŤn die geld kosten, maken dit tekort alleen maar groter. Dit betekent dat er ook maatregelen moeten worden genomen om dit tekort te dekken. Dit zal betekenen dat op sommige terreinen minder kan worden uitgegeven. Het ligt daarom niet voor de hand dat er extra geld beschikbaar komt voor grote infrastructurele investeringen in de stad. Als er extra investeringen nodig zijn die de stad als geheel ten goede komen, geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. De recessie betekent dat sommige plannen op de plank blijven liggen. De overheid heeft te weinig geld maar ook particuliere investeerders en banken zijn huiverig geworden. De gemeente moet niet met de armen over elkaar kan gaan zitten. Tilburg moet klaar staan om, als de crisis verdwijnt, snel actie te ondernemen. Er moeten plannen gereed liggen die direct kunnen worden uitgevoerd. Ook de gemeente moet de broekriem aanhalen. Geen dure nieuwbouw in de Spoorzone voor een gemeentehuis en tegelijkertijd een gat achterlaten in de binnenstad. De gemeentelijke organisatie moet inkrimpen. Nog steeds is er bij nieuw beleid vaak meer capaciteit voor

5


beleidsmedewerkers dan voor uitvoerders. Bij een aantal grote projecten is de afgelopen jaren gebleken dat er fouten werden gemaakt doordat mensen langs elkaar heen werkten. Concrete programma’s moeten leidend zijn, op basis waarvan concrete resultaten worden afgesproken. Extra activiteiten moeten zichtbaar zijn. Naast een kwaliteitsverbetering zal deze operatie ook tot een bezuiniging moeten leiden. Ook op andere terreinen moet er worden gekeken naar mogelijke besparingen en extra inkomsten. Wij pleiten daarom voor het invoeren van het draagkrachtbeginsel in de WMO en bij sport en cultuur.

Sterke overheid De nieuwe realiteit betekent dat er een stevige overheid moet staan. Kleiner in omvang maar sterker gericht op burgers en bedrijven. De burger en de bedrijven zijn klanten en de gemeentelijke overheid moet zich hier volledig op instellen. Uitvoeren van het beleid en het ondersteunen van burgers en bedrijven is belangrijker dan nieuw beleid ontwikkelen. De actie Stofkam wordt versterkt voortgezet om de overdaad aan regelgeving op te ruimen. De vergunningverlening moet sneller en burgers moeten beter worden geholpen. Daarom komt er ook een gemeentelijke ombudsman die verantwoording schuldig is aan de gemeenteraad en waar burgers terecht kunnen met slecht behandelde klachten. Het doel is een betere en klantgerichtere overheid waar je op kunt vertrouwen. Een kleinere overheid betekent ook een stevige overheid. Geen pappen en nathouden, we kiezen voor snelle besluitvorming met een verantwoorde uitvoering. Het is voorbij met het gedoogbeleid, daar hebben burgers en overheid last van.

Duurzame toekomst Een leefbare stad betekent ook een duurzame stad. Een stad die geschikt is voor de komende generaties. Het vereist investeringen in de leefomgeving en in duurzame ontwikkelingen. Een gemeentelijk energiebeleid dat gericht is op het stimuleren van duurzame energieopwekking is essentieel. Een nieuw gemeentelijk duurzaamheidsbedrijf moet hier een rol in gaan spelen. Een dergelijk bedrijf zal in samenwerking met bewoners en woningcorporaties kleinschalige en duurzame energieopwekking realiseren en adviezen vertrekken.

Tot slot Vanuit haar basisprincipe van solidariteit staat de PvdA voor een stad en een samenleving waarin iedereen meedoet, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en waar mensen die ondersteuning nodig hebben die ook krijgen, bij voor- en tegenspoed. We staan voor een aanpak waar plaats is voor iedereen en waar mensen kansen krijgen om zich te ontplooien om aangenaam, veilig en betrokken te leven.

6


2 Sterker uit de crisis De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 vinden plaats tegen de achtergrond van een wereldwijde economische recessie. Tilburg heeft eerdere crisissen overleefd. Niet voor niets is Tilburg één van de “Comeback Cities”, steden die afscheid hebben moeten nemen van een bepaalde industriële specialisatie en zichzelf opnieuw hebben moeten uitvinden. Tilburg heeft een enorme veerkracht. Dankzij daadkrachtig sociaal en economisch beleid behoort de economie van Tilburg nu tot de snelst groeiende van Nederland. Dankzij samenwerking, verbindingen leggen en een scherpe focus op gezondheidszorg, onderwijs en industrie geloven wij dat Tilburg op eigen kracht door de crisis komt. De economie zit in een dip waar Tilburgers geen schuld aan hebben, maar wel door worden geraakt. Langzaam maar zeker verschuift de crisis zich van de beursvloer naar de werkvloer. Banen staan op de tocht en het aantal uitkeringsaanvragen neemt toe. Juist in deze tijd kunnen politieke partijen zich van hun beste kant laten zien. De PvdA heeft haar keuzes gemaakt: wij kiezen voor een sociale stad waar iedereen meedoet en waar het niet ieder voor zich is. Door die aanpak te volgen, zijn wij ervan overtuigd dat de crisis ook kansen biedt. Door die kansen te grijpen, komen we sterker uit de crisis dan we erin zijn gegaan.

2.1

Tilburg gaat zich uit de crisis werken

Nog maar vijftig jaar geleden waren we in Tilburg sterk afhankelijk van de textielindustrie. We mogen er dan ook trots op zijn dat we inmiddels een veelzijdige lokale economie hebben opgebouwd. De PvdA ziet Midden-Brabant als een zelfstandige economische regio met eigen kwaliteiten, verbonden met West-Brabant en Zuidoost-Brabant. Wel achten wij Tilburg, dat sterk is in ondersteunende diensten als logistiek, marketing en financiële dienstverlening, het meest complementair aan ZuidoostBrabant, waar de focus op innovatie en productie ligt. Wij zien samenwerking in Midden-Brabant met buurgemeenten, regio MiddenBrabant waar Tilburg de spil van is en BrabantStad, als een werkwijze om er gezamenlijk beter van te worden. Het gaat om afstemming en samenwerking bij bouwen en aanleg van infrastructuur. Gezamenlijk optreden leidt tot het binnenhalen van Haagse en Brusselse stimuleringssubsidies. Vooral de profilering van BrabantStad is hierbij belangrijk. Dit initiatief van de vijf grootste Brabantse steden kan zich aan werkgevers aanbieden als vestigingsplaats en centrum van innovatie, industrie en logistiek. Binnen dit verband streven wij naar meer samenwerking met Eindhoven. De PvdA zet in op een duurzame en gelijkwaardige samenwerking, waar beide steden en regio's hun voordeel mee kunnen doen. Een ontwikkeling in de richting van Zuidoost-Brabant moet samengaan met het versterken van topsectoren als industrie, gezondheid en onderwijs.

7


Werk is volgens de PvdA de beste vorm van bestaanszekerheid omdat werk zin geeft aan leven en samenleving. Bovendien is werk het middel bij uitstek om vooruit te komen. Juist in deze tijd is het zaak dat we banen creëren en dat we mensen aan het werk houden. De komende periode zetten we in op 5.000 nieuwe banen voor Tilburg. Wanneer mensen toch hun baan kwijtraken, moeten ze alles in het werk stellen om zo snel mogelijk weer een eigen inkomen te verdienen. Degenen die dat niet lukt, reiken we de helpende hand. Degene die niet snel een andere baan kunnen vinden, kunnen aan een opleiding worden geholpen. In Tilburg streven we naar duurzame werkgelegenheid. Dat is werkgelegenheid die voor langere tijd aan onze stad kan worden gebonden. Wij willen vooral extra werkgelegenheid waarbij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gebaat bij zijn. Nieuwe investeerders die zich bezighouden met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moeten verleid worden zich in Tilburg te vestigen en uit te breiden. Bij de inrichting en aanleg van bedrijventerreinen houden we daar rekening mee. De sociale werkplaats is een klein, maar belangrijk onderdeel van de Tilburgse werkgelegenheid. Mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans krijgen, kunnen zo toch aan werk worden geholpen, waardoor ook hun talenten worden benut. Wachtlijsten voor de sociale werkplaats komen in Tilburg niet voor en dat willen we ook zo houden.

Dat wil de PvdA bereiken door in te zetten op 5.000 nieuwe banen in Tilburg. nieuwe bedrijven te stimuleren om duurzaam te investeren. te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan bij de Sociale werkplaats. Het creëren van arbeidsplaatsen bij de Sociale werkplaats moet doorgezet worden. veel energie te steken in samenwerken, zowel in Tilburg als met andere steden in MiddenBrabant en BrabantStad en regio’s om ons heen.

2.2

Woningbouw is motor voor werkgelegenheid

Het bouwen van woningen zorgt voor werk. Om de ingezakte vraag naar nieuwe woningen op te vangen, moet de gemeente aan de slag om projecten naar voren te halen. Daarnaast moet zij partners verleiden om te investeren in nieuwe projecten. Betaalbare woningbouw is een speerpunt voor de PvdA. Er zijn voldoende woningen in Tilburg beschikbaar, ook in de sociale sector. Maar de vraag sluit onvoldoende aan bij de vraag. Er zijn bijvoorbeeld te veel flatwoningen beschikbaar, onder andere in Tilburg-Noord. Daar staat tegenover dat de vraag naar goedkope grondgebonden woningen en kleine woningen voor éénen tweepersoonshuishoudens groeit. De PvdA wil dit samen met de woningcorporaties oppakken. Bovendien wil de PvdA dat de gemeente een sociale grondprijs blijft hanteren. Zo zorgen we ervoor dat grond waarop maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd, zoals sociale woningbouw of scholen, tegen een lagere prijs wordt verkocht dan grond waarop koopwoningen worden gebouwd. In uitbreidingsgebieden worden de aangewezen plekken voor woningbouw, zoals de Noord- en Oostkamer, verdicht

8


met grondgebonden woningen op kleinere kavels, voor zover de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden dat toelaten. Daarbij wordt zoveel mogelijk voor diverse doelgroepen gebouwd. Het Landschapspark blijft overigens als een stevige groene buffer overeind. Alle nieuwbouw wordt zo duurzaam mogelijk, bij voorkeur energieneutraal, uitgevoerd. De komende tien jaar moeten er 10.000 woningen worden gerealiseerd; daarmee wordt ook in de bevolkingsaanwas van circa 10% voorzien. Als woningcorporaties investeren in duurzame energieoplossingen, kunnen ze dat niet doorberekenen in de huur. De PvdA vindt dat een onwenselijke situatie, omdat dat dat ervoor zorgt dat woningcorporaties minder snel geneigd zijn in energiebesparing te investeren. We willen dit principe dan ook loslaten, maar stellen wel als eis dat de totale woonlasten tenminste gelijk blijven. Een verhoging van de huurlasten moet gepaard gaan met een minstens even grote verlaging van de energielasten. De PvdA ziet de crisis als kans om te investeren in duurzaamheid. Door samen met woningcorporaties huizen te isoleren, CO2-neutrale maatregelen door te voeren en te voorzien van duurzame energiebronnen, slaan we vier vliegen in één klap. We jagen de economie aan, creëren werkgelegenheid, verlagen de energielasten van onze burgers en leveren een bijdrage aan de verbetering van het milieu. Ook particuliere huizenbezitters moeten in staat worden gesteld om met behulp van een subsidie hun energievoorziening duurzamer te maken.

Dat wil de PvdA bereiken door: in de komende tien jaar 10.000 woningen te bouwen. in vier jaar 600 starterswoningen en 500 studentenwoningen extra te realiseren. flats in de sociale woningbouw in de Stokhasselt te gaan vervangen door woningen met een tuintje en waarbij in overleg voor bewoners passende herhuisvesting wordt gezocht. de woon-zorgcomplexen, zoals Heikant en Zonnehof, te vernieuwen. de sociale grondprijs in stand te houden. investeringen in energiebesparing van woningen. starters op de woningmarkt beter te informeren over stimuleringsprogramma’s. het woningbestand energiezuiniger en zoveel mogelijk CO2-neutraal te maken. een duurzaamheidsfonds voor particuliere huizenbezitters op te zetten.

2.3

Dit heeft de PvdA waargemaakt Meer banen Er zijn ruim 7.500 nieuwe banen erbij gekomen voor Tilburgers.

Kleine ondernemingen bron van arbeid

De PvdA wil ondernemerschap stimuleren want dat is cruciaal voor een sterke economie. Ondernemers moeten ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de banenmotor van onze economie. Initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) juichen wij van harte toe en kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) brengen dynamiek in de economie. Ze vormen de voorhoede van een nieuwe economische structuur. Ze zijn de vernieuwers op de arbeidsmarkt. Ze spelen een belangrijke rol in de dienstverlening en bij innovaties. De PvdA wil de positie van ZZP-ers verstevigen. Vernieuwende en veelbelovende diensten en producten worden vaak bedacht en

9


ontwikkeld door startende ondernemers. Daarmee creëren zij werkgelegenheid en er ontstaat een grotere diversiteit aan bedrijven in de stad. Er is behoefte aan kleine en betaalbare bedrijfsruimten dicht bij het openbaar vervoer en voorzieningen. De PvdA wil aanbieders van kantoorruimte in het centrum en in de Spoorzone benaderen om samen met hen naar een oplossing te zoeken. Het Startersloket en Ondernemersloket kunnen hier een belangrijke rol vervullen en praktische ondersteuning bieden. De PvdA vindt dat kennis en informatie voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Kenniswerkers, zelfstandigen en starters werken geregeld buiten de deur en waarbij de beschikking over een goede internetverbinding een belangrijke factor is. De PvdA wil daarom een vrij toegankelijke wifi-verbinding in Tilburg, om te beginnen voor de gehele binnenstad.

Dat wil de PvdA bereiken door: ondernemerschap te stimuleren en ondersteuning te bieden maatschappelijke verantwoorde ondernemers (MVO) en starters.

voor

ZZP-ers,

vrij toegankelijke, gratis wifi-verbinding voor de gehele binnenstad aan te bieden dienstverlenende bedrijvigheid vanuit huis te stimuleren.

2.4

Nieuwe generatie jongeren perspectief op werk bieden

In tijden van economische teruggang worden jongeren hard getroffen. De PvdA vindt dat zorgwekkend en ziet de bestrijding van de jeugdwerkloosheid dan ook als topprioriteit. Een verloren generatie kunnen we ons niet veroorloven. De beste manier om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, is goede scholing. Jongeren met een diploma staan veel sterker op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder. Onze ambitie is dat elke jongere in Tilburg de school verlaat met een diploma. De gemeente moet in samenwerking met het bedrijfsleven alles op alles zetten om stageplaatsen te creëren. Werkloze jongeren worden naar werk of een opleiding begeleid.

Dat wil de PvdA bereiken door er voor te zorgen dat elke jongere in Tilburg de school verlaat met diploma. in overleg met scholen en werkgevers alle Tilburgse jongeren een stageplaats te bezorgen. bij de gemeente zoveel mogelijk stageplekken te laten creëren. bedrijven die opdrachten voor de gemeente uitvoeren als eis mee te geven dat ze zoveel mogelijk stageplaatsen moeten creëren. jongeren tot en met 27 te laten werken of naar school te laten gaan. voor tienermoeders specifiek beleid in te zetten.

10


2.5

Iedereen moet meedoen

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben moeite het stuur van hun leven in handen te houden, raken het overzicht kwijt en trekken zich terug. Dat willen we niet en de PvdA wil organisaties die emanciperend en disciplinerend bezig zijn stevig ondersteunen. In het besef dat ieder mislukt leven de samenleving miljoenen kost en vanuit de sociale traditie die de PvdA heeft, willen we doorgaan om alle mensen te bereiken die het moeilijk hebben. Juist in economisch slechtere tijden is sociale zekerheid van belang. Mensen die buiten hun schuld om werkeloos raken, kunnen rekenen op een werkloosheidsuitkering. In ruil daarvoor verwachten we dat zij er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te komen. Van mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering, verwachten wij een actieve opstelling bij het zoeken naar werk of het volgen van een opleiding. Mensen die langer dan een half jaar een bijstandsuitkering ontvangen, moeten in ruil daarvoor 20 uur per week vrijwilligerswerk verrichten. Daarmee voorkomen we dat mensen in een sociaal isolement komen en vergroten we voor hen de kans op betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk zien wij heel breed: mantelzorg, buurtwerk, sportvereniging, schoolassistent: allemaal zinnige en nuttige bezigheden waardoor mensen betrokken blijven bij de samenleving. De tijd dat mensen met een bijstandsuitkering bewust aan de kant blijven staan is over, iedereen moet meedoen in Tilburg. Jongeren tot 27 jaar hebben helemaal geen recht op een bijstandsuitkering. Zij gaan naar school of werken. Als ze daar niet op eigen kracht in slagen, doet de gemeente hen een werkleeraanbod.

Dat wil de PvdA bereiken door: te blijven investeren in het bereiken van mensen die het moeilijk hebben. mensen die langer dan een half jaar een bijstandsuitkering ontvangen, in ruil daarvoor in principe 20 uur per week als vrijwilliger aan de slag te laten gaan.

2.6

Dit heeft de PvdA waargemaakt Minder armoede 15,3 miljoen is geĂŻnvesteerd, daardoor is het aantal mensen dat onder het bestaansminimum moet leven enorm gedaald.

Armoede de stad uit

In Nederland leeft nog altijd 10 procent van de bevolking in (relatieve) armoede. De afgelopen periode heeft de PvdA daarom van armoedebestrijding een speerpunt gemaakt. Een onderdeel van de aanpak richtte zich op mensen die werken maar zo weinig verdienen dat ze niet of nauwelijks rond kunnen komen. Door hun voorzieningen aan te bieden, konden we hun positie te verbeteren. De PvdA vindt dat werken moet lonen. Het kan niet zo zijn dat iemand met een uitkering meer “verdient� dan iemand die werkt. Daarom willen we werken meer gaan belonen. Mensen die niet willen werken en op kosten van de samenleving thuiszitten, hoeven niet op onze sympathie te rekenen. Mensen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van banen, mogen echter onverminderd op onze steun rekenen. Dankzij het armoedebeleid van de afgelopen periode is het aantal mensen, dat in Tilburg van het bestaansminimum moet leven, voor het eerst onder de 10.000 gedaald. Dit beleid wil de PvdA vanzelfsprekend voortzetten. Dankzij tal van maatregelen voor mensen die moeten rondkomen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben we ervoor gezorgd dat niemand aan

11


de kant staat. De Meedoen-regelingen en de TJIP-pas zijn twee voorbeelden van de meer dan twintig maatregelen die effectief zijn gebleken in de bestrijding van armoede. Op armoedebeleid mag nooit worden bezuinigd. De PvdA maakt zich grote zorgen om kinderen die in armoede opgroeien. Daardoor krijgen zij minder kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving dan andere kinderen. Dat vinden wij onacceptabel. De gemeente moet er dan ook alles aan doen om deze kinderen op te sporen zodat ze lid kunnen worden van een vereniging, gratis naar de bibliotheek kunnen en dat ze de beschikking hebben over een computer met internet. Omdat we er zeker van willen zijn dat de middelen bij de kinderen terechtkomen, kiezen we niet voor een financiële vergoeding, maar voor een vergoeding in natura. Een vervelend gevolg van de economische crisis is dat zich meer mensen bij de schuldhulpverlening melden. De Pvda vindt dat er geen wachtlijsten bij de schuldhulpverlening mogen zijn. Iemand die diep in de schulden zit, kan immers niet wachten. Daarom gaat er mede dankzij de PvdA nu tijdelijk extra geld naar de schuldhulpverlening. Als dat nodig blijkt, kan er meer geld ingezet worden. Het blijft moeilijk te verkroppen dat er blijkbaar nog steeds voedselbanken nodig zijn. Wij vinden in de eerste plaats dat mensen uit hun uitzichtloze situatie moeten worden geholpen. Gemeentelijke steun aan voedselbanken moet gekoppeld zijn aan medewerking om uit de armoede te willen komen. In Tilburg zijn circa 6.500 mensen met een laag inkomen die meer dan 35% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Wij willen hun een ondersteuning bieden door een woonlastenplafond in te voeren. Niettemin vinden wij een systeem als ‘huren op maat’, waarbij de hoogte van de huur afhangt van het inkomen, een betere oplossing. De gemeente gaat daar niet over maar kan wel meedoen als proefgebied bij een landelijke pilot.

Dat wil de PvdA bereiken door: te blijven investeren in armoedebeleid in brede zin. iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm het recht te blijven geven op bijzondere gemeentelijke voorzieningen. de gemeente uit te laten zoeken waar kinderen in Tilburg in armoede leven en ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk normaal kunnen meedoen. wachtlijsten in de schuldhulpverlening aan te pakken en te voorkomen. voedselbanken te steunen onder de afspraak dat zij hun klanten helpen om uit de armoede te komen. het invoeren van een woonlastenplafond voor mensen met een laag inkomen. uit te zoeken of de gemeente kan meedoen als proefgebied bij de pilot ‘huren op maat’.

2.7

Majeure projecten

De stad heeft een paar projecten in uitvoering genomen die financieel, organisatorisch, inhoudelijk en qua partners als majeur omschreven kunnen worden. Daarnaast zijn er projecten zoals Kemperbaan – net gestart en bedrijventerrein Wijkevoort - misschien ooit van start- waar we nog aan het begin staan. Bij grote projecten is het van belang dat er draagvlak is en blijft bestaan. Grote projecten zijn

12


interessant want ze creëren veel werkgelegenheid, trekken aandacht en de stad zet een forse stap vooruit. Bovendien leidt het tot vernieuwing en synergie met andere projecten. Als PvdA pleiten wij ervoor dat de gemeente zwaar insteekt op de organisatorische begeleiding en daarbij krachtig de regie blijft voeren. Wij pleiten ervoor dat de gemeenteraad met grote zorgvuldigheid blijft toezien op de uitvoering en dat er een transparante financiële verantwoording komt die regelmatig wordt overlegd. Grote projecten boeien veel burgers en daarom vinden wij dat bij de verdere ontwikkeling van projecten, burgers een kans moeten krijgen een mening te geven over uitwerkingsvarianten. Bij nieuwe projecten willen we dat werkgelegenheid, terugverdienmogelijkheid, innovatie en een energieneutrale en duurzame uitvoering centraal staan.

Spoorzone De Spoorzone zal visueel en fysiek één geheel moeten gaan vormen met de binnenstad en het Veemarktkwartier. De PvdA vindt het belangrijk dat Tilburgers worden betrokken bij de invulling van grote projecten; en dat geldt zéker ook voor de Spoorzone. De invulling van de Spoorzone zal in goed overleg met betrokkenen en toekomstige gebruikers vorm krijgen, waarbij duurzaamheid en veiligheid de hoogste prioriteit hebben. Belangrijk is dat de Spoorzone zorgt voor een werkelijk vernieuwende toevoeging aan de stad op het gebied van onderwijs, sport, cultureel ondernemerschap, bedrijvigheid, groen en wonen. De Spoorzone mag niet slechts meer van hetzelfde bieden.

Veemarktkwartier Het Veemarktkwartier heeft een eigen karakter vanwege de culturele invulling en is daarmee hét stadsdeel waar voor alle Tilburgers, van jong tot oud, het meeste gebeurt op het gebied van kunst, cultuur en muziek. Behalve 013 met drie zalen en zes oefenruimtes, Attak met een podium en het Duvelhok met atelierruimtes, bevindt zich in dit gebied ook het Midi-theater met een zaal en twee oefenruimtes. Wij streven naar een kleinschalige invulling en uitbreiding voor creatief talent. Dat betekent dat het gebied stedenbouwkundig beter moet worden ontsloten. Wij willen de versterking van het culturele karakter doorzetten en doorgaan met het binnenhalen van subsidies. De voorgestelde icoon op de Tivoligarage is hiervoor niet noodzakelijk.

Beurs-, sport en congrescentrum De PvdA wil dat Tilburg zich duidelijker gaat profileren. Wij zien de winst van een krachtige publiekstrekker die het imago van Tilburg versterkt. De PvdA wil een beurs-, sport- en congrescentrum realiseren in de Spoorzone, dat tevens is te gebruiken voor grote concerten en grootschalig sportactiviteiten zoals wielrennen. Deze voorziening biedt kansen voor ondernemers en leidt tot werkgelegenheid in uiteenlopende sectoren. Het versterkt de rol van Tilburg als kennisstad, debatstad, cultuurstad en sportstad. Wij willen de inzet van gemeenschapsgelden voor dit project in de hand houden. Gemeente en provincie investeren € 30 miljoen euro in het gebied. Het centrum zal grotendeels gefinancierd worden door private partijen.

13


Wijkevoort en bedrijventerreinen Voor de PvdA behoort een nieuw bedrijventerrein bij Wijkevoort nog steeds tot de mogelijkheden. Het is nu een weinig aantrekkelijk landbouwgebied maar het gaat om open ruimte en dat is een schaars goed in Tilburg. Wijkevoort komt als nieuwe vestiging alleen in beeld als het gaat om een extra en bijzondere toegevoegde waarde. Het gebied is voor ons niet in beeld als helikopterplatform vanwege de geluidsoverlast voor de Reeshof. Wij zien kansen om het op de markt te brengen als een vestigingsplaats, gebaseerd op groen, duurzaamheid en creatief talent. Er liggen in Tilburg vele braakliggende industrieterreintjes. Die zullen eerst een revitaliseringsoperatie moeten ondergaan. De oudere terreinen kunnen een opfrisbeurt gebruiken, met uitzondering van de terreintjes in de stad die op de nominatie staan gesaneerd te worden De stad moet in deze gebieden gaan investeren via revitalisering. Een fris en groen uiterlijk, ICT zoals wifi-hotspots en supersnelle glasvezelverbindingen en een duurzame inrichting maken het voor bedrijven aantrekkelijk om zich hier te vestigen.

Dat wil de PvdA bereiken door: als hoofdcriteria voor nieuwe projecten in te brengen dat werkgelegenheid, de terugverdienmogelijkheid, innovatie en een energieneutrale en duurzame uitvoering centraal staan. een beurs-, sport en congrescentrum in de Spoorzone te realiseren. de Spoorzone fysiek ĂŠĂŠn geheel te laten vormen met de binnenstad en dat dit gebied samen met betrokkenen en gebruikers wordt ingevuld. het versterken van het kleinschalige uitgaanskarakter van het Veemarktkwartier. Wij gaan door met het binnenhalen van subsidies voor dit gebied maar het Veemarktkwartier kan ook zonder de icoon op de Tivoligarage worden uitgebouwd. het gebied Wijkevoort als bedrijventerrein op de markt te brengen als groen en duurzaam en een broedplaats van creatief talent. de bestaande bedrijventerreinen snel te revitaliseren met groen en een duurzame inrichting.

14


3 Samen leven in Tilburg Vrijwilligers, mantelzorgers, verpleegsters, opbouwwerkers, docenten, agenten en vele anderen; samen maken ze er elke dag het beste van. Deze mensen vormen het sociale kapitaal van de stad en zijn de ruggengraat van Tilburg. Zij verdienen waardering en ondersteuning voor het werk dat zij vaak vanuit hun betrokkenheid verrichten. Samen leven in Tilburg gaat niet vanzelf, we moeten er met zijn allen moeite voor doen. De PvdA kiest voor een samenleving waar samen leven en zorg voor elkaar centraal staan. Een Tilburg waarin iedereen jong, oud, gezond, ziek, met of zonder beperking - kan meedoen. Een Tilburg waar we met vertrouwen voor elkaar zorgen en waar we investeren in mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onder invloed van de vergrijzing en de economische tegenwind heeft de onderkant van de samenleving het steeds moeilijker. We moeten voorkomen dat Tilburg in tweeĂŤn verdeeld raakt. Een Tilburg waarin mensen het tempo van de samenleving niet aankunnen en aan de zijlijn geparkeerd staan. Er is ook een Tilburg dat meegaat in de kosmopolitische race in de vaart der volkeren. Het risico bestaat dat de menselijke maat uit het oog wordt verloren en dat dit leidt tot intolerantie tegenover sociaal zwakkeren of andersdenkenden. Een solidaire en sociale stad vereist dat we elkaar durven aanspreken op onbeschaafd gedrag en ons hard opstellen tegenover die ‘hufters’ die overvallen en inbraken plegen, handelen in harddrugs of wiet telen, onze hulpverleners bedreigen en overlast veroorzaken. We kiezen er als PvdA voor om daadkrachtig en repressief op te treden omdat we daarmee de zwakkeren willen beschermen. Tegelijkertijd willen we stevig inzetten op preventie zodat de aanwas in crimineel gedrag de pas wordt afgesneden.

3.1

Zorg voor wie het nodig heeft

De PvdA wil dat iedereen kan meedoen met onze samenleving. Burgers die vanwege een beperking daartoe niet in staat zijn, hebben recht op ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO is enkele jaren geleden ingevoerd. Het LoketZ van de gemeente is belast met de daadwerkelijke uitvoering. De PvdA staat voor een ruimhartige maar kritische uitvoering van de WMO. Mensen zijn voor hun participatie in de samenleving afhankelijk van de diensten van LoketZ. Deze afhankelijkheid maakt dat de gemeente voortdurend oog moet hebben voor verbetering van de dienstverlening, maatwerk, mogelijk misbruik en de menselijke maat. We blijven kritisch bij verspilling en onnodige verstrekking van hulpmiddelen. We vinden dat bij de verstrekking van diensten rekening moeten worden gehouden met de draagkracht van de ontvanger: wie meer inkomen heeft, kan een eigen bijdrage leveren. Als we in de uitvoering moeten kiezen tussen het naleven van regels of het bieden van zorg, kiest de PvdA altijd voor de mens en dus de zorg. Op dit moment zijn er veel zorgorganisaties actief en dat leidt tot onduidelijkheid bij zorgbehoevenden en zorgorganisaties. Er dient een onafhankelijke werkgroep te komen die tot een nieuwe inrichting van het Tilburgse zorglandschap komt.

15


Dat wil de PvdA bereiken door: zorgvuldig en kritisch te zijn in de verstrekking van diensten voor mensen die afhankelijk zijn van LoketZ en de WMO en daarbij rekening te houden met de draagkracht van de cliĂŤnten. LoketZ haar regierol steviger te laten innemen en nog duidelijker de zorgontvanger centraal te stellen, waarbij LoketZ aanwezig moet zijn in alle wijken. in Tilburg een werkplaats voor hulpmiddelen te realiseren zodat lange wachttijdenvoor reparatie tot het verleden gaan behoren. Hierbij willen we vooral sociale werkplaatsen betrekken. mantelzorgers en vrijwilligers beter te ondersteunen om hun zorgtaak te kunnen vervullen. de toegang tot zorg en WMO-activiteiten te verbeteren. Een te laag inkomen mag geen sta-in-de-weg zijn voor het krijgen van zorg. Naar draagkracht wordt een eigen bijdrage verlangd. te vermijden dat de vraag naar zorgvoorzieningen gaat toenemen. Wij willen meer aandacht voor de rol van welzijnswerk als preventie voor de toekomstige zorgvraag. er voor te zorgen dat bij nieuwe woonvoorzieningen, de zwakste wijken de beste voorzieningen krijgen. er voor te zorgen dat er een goede spreiding is van huisartsen over de wijken. zorg dicht bij huis aan te bieden door het slim bundelen, laten samenwerken en combineren van alle voorzieningen en instanties, om te beginnen bij de zwakste wijken. het instellen van een onafhankelijke werkgroep die een voorstel doet voor de inrichting van een goed samenwerkend Tilburgs zorglandschap.

3.2

Jongeren moeten meedoen

De toekomst ziet er voor de huidige jongeren onzekerder uit dan een aantal jaren geleden. Vanzelfsprekendheden zoals werk en het sociale stelsel, komen onder invloed van de vergrijzing en economische tegenwind onder druk te staan. De PvdA is van mening dat jongeren recht hebben op passend werk, goed onderwijs en voldoende voorzieningen. Zij moeten hun competenties en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Tilburg moet een aantrekkelijke stad zijn voor de jeugd. Om dit te bereiken wil de PvdA de komende jaren blijven investeren. De aanpak van jeugdwerkloosheid, het voorkomen van uitval op school, het aanbieden van voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de wijk: daardoor kunnen jongeren blijven meedoen in Tilburg. Wij vinden dat jongeren tot 27 jaar aan het werk moeten zijn of een opleiding dienen te volgen. Investeren in jonge kinderen is hard nodig. Daar valt het meeste rendement te behalen voor hun verdere leven en het maatschappelijke effect is het grootst.

16


Dat wil de PvdA bereiken door verzuim in het onderwijs beter aan te pakken. Het project 'Blink' wordt verbeterd en voortgezet. jongeren in de buurt het onderwijs te laten volgen dat bij hen past. De oprichting van een VMBO school in de Reeshof moet nu snel worden gerealiseerd. meer ruimte te creëren voor jongeren om te sporten, te spelen en te ontspannen in de eigen wijk. jongeren in staat te stellen mee te doen, mee te denken en mee te beslissen over de voorzieningen in hun wijk. De PvdA wil de structuur van de Kinderraden versterken en Jeugdraden oprichten. in Tilburg Noord te onderzoeken of Ypelaar ingericht kan worden als jeugdcentrum. Voorwaarde is dat er een goede ruimte wordt gevonden voor de senioren die nu gebruik maken van de Ypelaar. kinderen die in armoede leven vooruit helpen. De TJIP-pas, de Meedoen-regeling en het Jeugdsportfonds moeten doorgezet worden. Andere mogelijkheden zijn:bibliotheekbezoek, toegang tot internet verkrijgen, remedial teaching en huiswerkbegeleiding, culturele vorming etc. in potentiële achterstandssituatie worden projecten rondom opvoedingsondersteuning (zoals het vroegere Opstap en Opstapje) te stimuleren. bij het Rijk en de provincie te lobbyen om de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau over te hevelen.

3.3

Onbekommerd oud worden

In Tilburg moeten ouderen onbezorgd kunnen genieten van hun oude dag. Tachtig procent van de ouderen in Tilburg doet dat ook. Zij zijn zeer vitaal te noemen en staan met beide benen in de maatschappij. Er is een kleine maar groeiende groep die wel extra zorg en aandacht nodig heeft. Die groep willen wij ondersteunen zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komt. De PvdA is van mening dat elke wijk in Tilburg ouderenvriendelijk moet worden. Alle ouderen moeten hun inbreng kunnen hebben in hun leefomgeving en de gemeente dient hiermee in de planvorming dan ook rekening te houden.

Dat wil de PvdA bereiken door: de creativiteit van ouderen te benutten door een “senioren-talenten-pool” op te zetten, die we inzetten bij vraagstukken en bij het oplossen van problemen in de stad. te stimuleren dat ouderen hun kennis en levenservaring aan de volgende generaties doorgeven. Het life-coachen moet worden gefaciliteerd.

17


ouderen naar draagkracht in staat te stellen om mee te doen. Sportverenigingen, culturele organisaties en het welzijnswerk moeten meer activiteiten voor ouderen organiseren. bij herstructurering van wijken en de ontwikkeling van nieuwe wijken zorgservicepunten te realiseren. ervoor te zorgen dat ouderen mobiel blijven. Buurtbussen moeten méér gaan rijden in buurten waar ouderen wonen. Elk zorgcentrum moet een halte in de directe omgeving hebben. minder overlast van regeltjes te hebben. In overleg met ouderenorganisaties gaan we schrappen in overbodige en nutteloze regeltjes en zullen wij procedures versimpelen. ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een handicap geen subsidieregelingen links laten liggen.

3.4

Tilburg moet veiliger

De PvdA vindt veiligheid heel belangrijk. Veiligheid draagt bij aan het geluk van mensen in de stad. Het door burgemeester Vreeman ingezette beleid rondom veiligheid heeft voor een deel zijn vruchten afgeworpen. De criminaliteit is afgenomen maar is nog steeds te hoog. Tilburgers worden nog steeds te vaak geconfronteerd met overvallen, crimineel en hufterig gedrag. Dat blijkt ook uit de hoge positie van Tilburg op de onveiligheidsindex. Het vereist dat we ons hard opstellen tegenover ‘hufters’ die overvallen en inbraken plegen, handelen in harddrugs of wiet telen, onze hulpverleners bedreigen en overlast veroorzaken. We kiezen als PvdA ervoor om daadkrachtig op te treden omdat we daarmee de fatsoenlijke mensen beschermen. De PvdA accepteert het niet dat crimineel gedrag loont omdat toezicht of handhaving

Dit heeft de PvdA waargemaakt De wijken veiliger In de afgelopen jaren zijn kansarmen actief begeleid en verspreid over de stad. Wietteelt streng aangepakt en 7 buurtpreventieteams opgezet.

tekortschiet. Tegelijkertijd willen we ook stevig inzetten op preventie, zodat de aanwas in crimineel en strafbaar gedrag wordt afgesneden en we mensen ook verder kunnen helpen. Wij willen geen bezuinigingen op dit thema.

Dat wil de PvdA bereiken door: maatregelen waardoor onveiligheidsindex. .

Tilburg

verdwijnt

uit

de

top

tien

van

de

landelijke

het cameratoezicht in het centrum en uitgaansgebieden uit te breiden, inclusief het Besterdplein. met gemeentelijke interventieteams de veiligheid te gaan versterken. Wijkorganisaties mogen voor 50% zelf bepalen waar de inzet wordt geleverd. veelplegers eerder en sneller aan te pakken. Wij willen dat de bekende recidivisten, de groep van 20% die 80% van de overlast veroorzaakt, zowel met repressie als met ondersteuning krijgt te maken. stevig in te blijven zetten op preventie. het Veiligheidshuis, het Zorghuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin moeten hun regierol nemen en efficiënter samenwerken. in alle wijken een buurtpreventieteam in te stellen. Er zijn al zeven wijken met

18


buurtpreventieteams en dat aantal breiden we uit naar alle wijken.. wiettelers en buitenlandse drugstoeristen uit de woonwijken te weren en te verwijderen. de instroom van jongeren naar de terugkeervoorziening de Sluis te verbeteren. in navolging van de gewaarschuwd.

SMS-alert

het

Home-alert

invoeren zodat

buren worden

gemeentelijke middelen voor extra politie beschikbaar te blijven stellen. Daarnaast moet bij het Rijk gelobbyd worden dat Tilburg, als zesde stad van het land te weinig politie heeft.

De ‘rotjochies’ moeten van de straat We willen de agenda niet laten bepalen door het agressieve optreden van een kleine groep. We accepteren evenmin dat de agenda wordt beheerst door de negatieve vooroordelen van een veel grotere groep. Veel Tilburgers beschouwen jeugd die overlast veroorzaakt of crimineel is als voorbeelden van falende integratie. De onthechting van de Nederlandse samenleving die sommige jongeren voelen, moet worden bestreden door hen een perspectief te bieden en te laten zien dat alle delen van hun identiteit een plek in onze samenleving krijgen. Tilburgse Marokkaanse meiden vertelden de PvdA dat het tijd werd om het pamperen van hun broers, die als “rotjochies” te boek staan, te stoppen. Wij vinden dat ze verplicht worden aangepakt met studie en werk in plaats van vrijetijdsactiviteiten en rondhangen op straat. Het vereist een gezamenlijk optreden van ouders, buurtvaders, verhuurders, politie, welzijnsinstellingen, gemeente en wijkbewoners. Ook het Veiligheidshuis moet hierbij worden betrokken. En dit is voor de PvdA geen vrijblijvend traject. Wij vinden dat op dit gebied, zowel preventief als repressief, niet kan worden bezuinigd.

Dat wil de PvdA bereiken door: samen met het Veiligheidshuis, de Centra voor Jeugd en Gezin, Blink en maatschappelijke instellingen, waaronder sport en onderwijs, de jeugd die overlast veroorzaakt te gaan aanpakken. straatoverlast niet te tolereren en dit blijvend uit te dragen.

19


4 Meedoen met vertrouwen Ook in Tilburg staan banen op de tocht, bezuinigingen voor de deur en maar weinigen kunnen met zekerheid zeggen dat zij de komende jaren niets zullen merken van de maatschappelijke en economische onrust. Als PvdA willen wij de Tilburgers vertrouwen bieden. Vertrouwen dat, als het mis gaat, niemand er onder door zal gaan ten gevolge van de crisis. De PvdA zal altijd blijven opkomen voor alle Tilburgers. Wij dagen alle Tilburgers uit om de handen uit de mouwen te steken. Tilburg is een sterke, dynamische en veerkrachtige stad. Een stad die van de nood een deugd kan maken. De verhouding overheid-burger is nu van een totaal andere orde dan uit de tijd dat elke arbeider met een kruik onder de snelbinder naar de textielfabriek fietste. Daar komt bij dat de Brabander al van oudsher niet al veel wil weten van overheidsbemoeienis. De moderne burger is mondig, goed opgeleid, weet van wanten en is vaak deskundiger. Daar moet de overheid slim gebruik van gaan maken in plaats van de boot afhouden. De moderne Tilburger wil zelf aanreiken wat er moet gebeuren. De PvdA wil dat faciliteren. Als PvdA willen wij dat de burger gebruik maakt van de kansen en mogelijkheden die Tilburg biedt. Met burgerparticipatie de wijken en straten leefbaar maken, veilig houden en contact maken met alle bewoners. Met onderwijs om bij te scholen en om talenten te ontwikkelen. Genietend van het uitgaansleven in Tilburg; met onder andere musea, schouwburg, Midi, 013, de Vorst, bioscopen en de vele festivals. Sporten in het bos of in de vele nieuwe sportaccommodaties zoals de IJsbaan. Maak gebruik van alles wat Tilburg te bieden heeft en heb er vertrouwen in dat dit goed zal blijven gaan.

4.1

Tilburg heeft de burger nodig

Tilburgers willen zelf aan de slag Tilburgers willen zelf aan de slag en de overheid heeft de burger nodig. De PvdA wil daarop voortborduren. Meer ruimte voor burger betekent dat de gemeente de Tilburger al in een vroeg stadium bij plannen moet betrekken, nog voordat ontwerpers hun eerste schets hebben afgeleverd. Inspraak moet niet worden gegoten in procedures en regeltjes. Ze moet op gang komen in keukens, kantines en kroegen. Als PvdA geloven wij in buurtsolidariteit en buurtparticipatie. Als het gaat om kwaliteit en draagvlak zijn burgerinitiatieven belangrijk. De gemeente moet zo snel mogelijk het mes zetten in procedures en regelgeving die formele en informele inspraak in de weg staan. Bij burgers zit ook veel onwetendheid over de mogelijkheden van het overheidsoptreden. De PvdA vindt dat de gemeente aan de slag moet om burgers beter van informatie te voorzien en ze moet burgers een kans geven een kijkje in de keuken te nemen. Want alleen dan kunnen die burgers ook goede suggesties geven over hoe het gemeentelijk optreden verbeterd kan worden.

20


Dat wil de PvdA bereiken door: bij plannen op straat- of wijkniveau bewoners zelf verantwoordelijk te maken voor het aandragen van oplossingen voor problemen die er spelen. de gemeente jaarlijks burgers te laten uitnodigen om met voorstellen te komen voor stadsverbeteringen. De beste voorstellen worden uitgevoerd. Een onafhankelijke jury adviseert. de actie Stofkam voort te zetten waarbij overbodige regels worden geschrapt. De werkgroep Stofkam moet worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en er moet een externe groep met deskundigen en burgers zijn die toeziet op de uitvoering. Om Stofkam beter bekend te maken zal de voorzitter jaarlijks de Paarse Krokodil uitreiken voor de beste geschrapte regel. bij gemeentelijke diensten meer open dagen en meedraai-dagen te organiseren, bijvoorbeeld: Met BAT op Pad. Het internet moet beter benut gaan worden als bron om informatie aan te bieden. publieke diensten meer te automatiseren zoals met makkelijk invulbare webformulieren of parkeren met behulp van je mobiele telefoon.

De gemeente moet de burger beter benaderen De sociaaldemocratie gelooft in het eindbeeld van de vrije mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar die zich ook geborgen weet in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. De balans tussen de ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar is de balans tussen burger en overheid. Als PvdA realiseren wij ons dat de gemiddelde burger niet bestaat en het onmogelijk is iedereen altijd tevreden te stellen. Toch moeten goedwillende burgers bij de gemeente een willig oor kunnen vinden. Klachten over de gemeente die de burger zelf raken, moeten bij ontevredenheid in handen kunnen worden gelegd van een onafhankelijke ombudsman. Burgers hebben rechten en plichten. Wij zien dat er een spanningsveld is tussen de onder- en middenklasse, een onderscheid dat zichtbaar is in inkomen, opleiding en toegang tot maatschappelijke diensten. De overheid moet zich extra inspannen om de signalen uit de onderklasse goed te horen. Tien procent van de bevolking is digibeet dus er zijn 20.000 Tilburgers die niet via internet kunnen worden bereikt. Ook is circa tien procent van de Tilburgers analfabeet of laaggeletterd; die kan dus ook via folders en brieven niet worden bereikt. Er zijn dus veel mensen die moeite hebben een weg te vinden in de maatschappij en bij de overheid met haar vele formulieren. Dat vereist een nieuwe manier van denken en opereren.

21


Dat wil de PvdA bereiken door: een gemeentelijke Ombudsman in te stellen die alle klachten van burgers over gemeentelijk optreden na twee maanden van de gemeente overneemt. De gemeente is in principe verplicht alle adviezen van de Ombudsman over te nemen. De ombudsman is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. de gemeentelijke organisatie toegankelijk te maken voor groepen die op dit moment grote moeite hebben om gebruik te maken van overheidsdiensten. bij de gemeente weer een Formulierenbrigade op te richten die mensen in de stad actief gaat ondersteunen bij het omgaan met de vele regels en het invullen van formulieren waar de overheid gebruik van maakt.

4.2

Integratie

Integratie raakt elke Tilburger Integratie raakt een van de pijlers van de PvdA: solidariteit. De discussie over integratie heeft aan het licht gebracht dat zich een nieuwe onderklasse aan het vormen is. Een onderklasse waarin mensen van niet-Nederlandse oorsprong oververtegenwoordigd zijn. Voor de PvdA ligt er bij uitstek een uitdaging om achterstanden voor deze nieuwe onderklasse weg te werken en hen te laten integreren in de samenleving. Daarvoor zijn goed onderwijs, betere huisvesting, werk en opvoedingsondersteuning essentieel. Tolerantie alleen is daarvoor onvoldoende, het is in de praktijk vaak onverschilligheid. Voor onverschilligheid maar ook voor vrijblijvendheid is geen plaats meer. Er zijn rechten als vrijheid van godsdienst, meningsuiting of seksuele geaardheid; voor jezelf maar ook voor de ander. Er zijn ook plichten en dat betekent dat je je houdt aan de regels van de rechtstaat. De tijd van grote voorzichtigheid en politieke correctheid is achter ons. Wij benoemen problemen en lossen ze op. Uiteraard blijft de PvdA zich met kracht verzetten tegen elke vorm van discriminatie en ook tegen onjuiste beelden die discriminatie in de hand werken. Zo erkent de PvdA het feit dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers, maar eist ze tegelijkertijd erkenning voor het feit dat de overgrote meerderheid van allochtonen op geen enkele manier crimineel is maar juist positief bijdraagt aan onze maatschappij. Integratie raakt vele doelgroepen zoals ouderen, jongeren, allochtonen, mensen met een beperking of vrouwen. Op het gebied van emancipatie is al veel bereikt en wij omarmen het bestaande beleid om de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen te verbeteren.

Dat wil de PvdA bereiken door: bij subsidiÍring op het gebied van sport, cultuur en welzijn te vragen wat de bijdrage is aan het betrekken van alle Tilburgers. Projecten die het contact tussen allochtonen en autochtonen bevorderen, hebben een streepje voor. Het ingezette beleid ’Allemaal Tilburgers’ moet daarom versterkt worden doorgezet. via scholing, stageplaatsen en behoud van arbeidsplaatsen ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen zo min mogelijk slachtoffer worden van de crisis.

22


wijkorganisaties mee te laten beslissen over de aanpak van integratieproblemen. Het gaat over de inzet van middelen, inrichting van de buurt of ondersteuning door Twern of woningbouwcorporaties. het bestaande emancipatiebeleid voor vrouwen en homoseksuelen onverdroten voort te zetten.

Wij zijn allemaal Tilburger Het is van belang dat iedereen zich in Tilburg thuis voelt: wij zijn allemaal Tilburger. Toch leeft bij velen het gevoel dat sommigen zich onttrekken aan de Nederlandse samenleving; dat de rechten en plichten niet worden nageleefd. Integratie is een wederkerig proces. Integratie gaat ook niet alleen over de verhouding tussen autochtonen en allochtonen, het raakt ook de manier waarop wij omgaan met studenten, werklozen, gehandicapten, verslaafden, ouderen en jongeren. Inburgering is een voorwaarde voor integratie; voor nieuwe Tilburgers die uit het buitenland komen en hier komen wonen, blijft het een verplichting. Integratie gaat om de acceptatie van je medemens, overal om je heen: op school, in de buurten, in de zorg en op het werk. Daarom dragen investeringen in scholing, kinderopvang, volkshuisvesting, sport, cultuur en werkgelegenheid bij aan de oplossing van achterstandssituaties. De beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Westerse en Nederlandse cultuur zijn essentieel. We vinden dat voor het krijgen van een uitkering de beheersing of het willen leren van de Nederlandse taal en cultuur een voorwaarde is. Zonder Nederlandse taal komen er geen interculturele contacten tot stand. Wie niet meewerkt of afhaakt, heeft minder recht op overheidssteun, op elk gebied.

Dat wil de PvdA bereiken door: het aantal taalcoaches bij overheden en maatschappelijke organisaties van 80 naar 250 te verhogen. De gemeente moet dit ook zien te bewerkstelligen bij Tilburgse bedrijven. de gemeente een vervolgaanpak te laten opzetten na afloop van de verplichte inburgering. Dit moet samen met sport- en culturele en maatschappelijke instellingen worden ontwikkeld. de gemeente projecten te laten initiĂŤren en ondersteunen die er op zijn gericht om allochtone vrouwen uit hun maatschappelijk isolement te halen.

Dit heeft de PvdA waargemaakt Investeren in onderwijs 30 scholen zijn nieuw gebouwd of gerenoveerd

4.3

Goed onderwijs voor gelijke kansen

Alle talenten benutten Goed onderwijs is bepalend om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Het ontplooien van talenten is voor de PvdA een belangrijk aandachtspunt. Sommige leerlingen kunnen minder goed meekomen op school en dat leidt tot schooluitval. Jaarlijks verlaten nog steeds veel te veel VMBO-jongeren hun school zonder diploma. Sommigen blijven zelfs hangen op een niet-beschikbare stageplaats. De

23


gemeente en het bedrijfsleven moeten dit in een gezamenlijke inzet oppakken. De PvdA wil alles op alles zetten om er voor te zorgen dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma dat hen goede perspectieven geeft op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is het belangrijk dat een preventief beleid worden gevoerd door schoolverzuim in een vroeg stadium aan te pakken. Een slechte taalstart in de eerste vijf jaar is een litteken dat alleen met grote inspanning verdwijnt. Nog steeds is ongeveer tien procent van de volwassenen min of meer analfabeet. Dit raakt veel allochtonen maar ook autochtonen. Dit is een belemmering om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij maar zet hun ook op achterstand bij een overstap naar een andere baan. Bij het onderwijs moet meer worden samengewerkt tussen de onderwijsinstellingen zoals ROC, HBO en UvT in combinatie met de vraag en mogelijke vraagontwikkeling op de arbeidsmarkt. Door het aanbieden van opleidingen van laag- tot hoog gekwalificeerd onderwijs op bijvoorbeeld het onderhoud van militair materieel zullen bedrijven zich eerder vestigen in Tilburg. Wij willen dit soort combinaties van onderwijs en economie gericht in kaart brengen en in gezamenlijk overleg realiseren.

Dat wil de PvdA bereiken door: te zorgen dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een diploma. Alle scholen zullen worden gesteund om het schoolverzuim terug te dringen. Registratie en inzet leerplichtambtenaar zijn daarbij voorwaarden. zich in zetten voor het creëren van stageplaatsen bij Tilburgse ondernemingen en gemeentelijke organisaties voor álle jongeren die in Tilburg studeren. Als blijkt dat allochtone jongeren moeilijker aan een stageplaats komen, verrichten we voor deze groep extra inspanningen om stageplaatsen te realiseren. het intensiveren van taalonderricht aan kinderen en volwassenen, en de bestrijding van analfabetisme. Met Tilburgse werkgevers moeten hierover concrete afspraken worden gemaakt. samen met opleidingsinstituten en werkgevers op zoek te gaan van slimme combinaties van studie en arbeid waarbij opleidingen beter voorsorteren op toekomstige banen bij nieuwe werkgevers.

Onderwijs stimuleert mensen De sociaaldemocratie wil talenten van mensen ontwikkelen. Mensen moeten wel de juiste scholing krijgen en dat gebeurt helaas niet altijd. Op “witte” scholen krijgen kinderen meer kansen dan op “zwarte” scholen en dat tast het gevoel van gelijkheid aan. Wij willen initiatieven steunen die de groei van “zwarte” scholen stoppen en de “witte” scholen gemengder maken. Wij pleiten voor buurtscholen die een afspiegeling zijn van de buurt. Scholen zijn niet altijd een veilige plek voor kinderen. Niet alle kinderen zijn van huis uit even weerbaar en daar lijden de schoolprestaties onder. Goed onderwijs is overigens niet iets wat alleen kinderen of de jeugd aangaat. Mensen hebben recht op permanente scholing. Onderwijs is een bron van innovatie en nieuwe ideeën en leidt tot nieuwe bedrijvigheid. Onderwijs is de motor van de kennismaatschappij. Tilburg heeft een groot en sterk onderwijsaanbod en dat moet krachtig worden ingezet voor de lokale economie en de leefbaarheid van wijken. Scholen leveren ook een bijdrage aan leefbare buurten.

Dat wil de PvdA bereiken door: de gegroeide scheiding tussen “witte” en “zwarte” scholen aan te pakken. Wij steunen een nieuwe aanpak die gebaseerd is op keuzevrijheid van ouders en die gedragen wordt door schoolbesturen. Op scholen die 'te zwart' of 'te wit' zijn, gaan ouderinitiatieven van start. Wij vinden het een goede gedachte dat er daardoor buurtscholen gaan ontstaan die

24


een afspiegeling zijn van de buurt. Na 2011 moeten er conclusies worden getrokken over een voortzetting van deze nieuwe methode. het bieden van veiligheid op school. Dit is essentieel voor goed onderwijs. Wij willen initiatieven steunen die leerlingen sociaal weerbaarder maken zoals het Marietje Kesselsproject. de gemeente eraan te laten bijdragen dat iedereen, om te beginnen haar eigen ambtenaren, permanente scholing krijgt aangeboden. afgestudeerden van HBO en universiteit moeten worden gestimuleerd in Tilburg te blijven door in dienst te treden van Tilburgse bedrijven of door het oprichten van nieuwe bedrijven. de drie best afgestudeerden van de universiteit Tilburg, Fontys, Avans en het beroepsonderwijs krijgen een aanbod van een jaar bij de gemeente op een baan naar keuze.

Tilburg Studentenstad Tilburg is met de aanwezigheid van de universiteit en de hogescholen Avans en Fontys een echte studentenstad. Toch staat Tilburg bij toekomstige studenten onvoldoende als zodanig bekend. Tilburg legt het qua imago - onterecht - nogal eens af tegen andere studentensteden. De PvdA wil dat veranderen. Het is immers belangrijk om jong talent en hoger opgeleiden aan de stad te binden. Studenten brengen belangrijke kennis met zich mee, zijn interessant arbeidspotentieel voor de regio en vormen daarmee dus een serieuze economische factor. Met hun kennis en vaardigheden kunnen ze iets terugdoen voor de stad. Bovendien dragen studenten bij aan het levendige, innovatieve, culturele klimaat van de stad. Tilburg moet een aantrekkelijke vestigingsplaats voor studenten zijn.

Dat wil de PvdA bereiken door: verder werk te maken van studentenvoorzieningen zoals woningen, goed openbaar vervoer, sportfaciliteiten en fysieke studieplaatsen in de binnenstad. hoger opgeleiden nadrukkelijker een rol te geven in de lokale kenniseconomie. bij de marketing van de stad sterk in te zetten op studenten.

4.4

Benut de talenten van vrouwen

Emancipatie is een begrip dat net als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onlosmakelijk verbonden is met de PvdA. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig maar krijgen door hun sekse vaak andere rollen en posities toebedeeld in de maatschappij. Er is de afgelopen jaren opnieuw aandacht gekomen voor het emancipatiebeleid. Ook op lokaal niveau is dat zichtbaar. In 2007 kwam er een Tilburgse emancipatienota uit waardoor Tilburg landelijk naam kreeg als koplopergemeente. Ondanks vele maatregelen is de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog duidelijk aanwezig, zoals blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau. Vrouwen verdienen minder, hebben minder goede banen, bereiken nauwelijks de top, maken minder kans op een vaste baan en krijgen na een scheiding de grootste financiĂŤle klappen. Ondanks de opkomst van mannen die veel moeite doen om hun vaderschap in te vullen, rust de zorg voor kinderen nog te veel op de schouders van vrouwen. Vrouwen zijn ook veel vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Al deze verschillen zijn bij allochtone en laag opgeleide vrouwen nog sterker aanwezig.

25


Wij willen dat de gemeente zelf aan de slag gaat om deze verschillen bij haar eigen organisatie en bij organisaties die subsidie van de gemeente krijgen, weg te werken. Tevens kunnen binnen organisaties en bedrijven, wettelijke regelingen om arbeid en zorgtaken te combineren beter benut worden. Vaders hebben hierin een achterstand op moeders bij het gebruikmaken van wettelijke regelingen om arbeid en zorg te combineren. Organisaties zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn. Een belangrijke voorwaarde is ook dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende kinderopvang in Tilburg is. Wij vinden dat de gemeente instellingen moet blijven ondersteunen die zich richten op het wegwerken van maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, waarbij met nadruk wordt gewezen op maatregelen die gericht zijn op allochtone en laagopgeleide vrouwen.

Dat wil de PvdA bereiken door: op relevante gemeentelijke beleidsterreinen doelstellingen te formuleren die beleidseffecten op emancipatie onderkennen en die de maatschappelijke positie van vrouwen versterken. bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand lokaal flankerend beleid te ontwikkelen dat erop gericht is specifieke belemmeringen van (allochtone) vrouwen en alleenstaande ouders te verminderen. bedrijven en organisaties waar de gemeente een financiĂŤle relatie mee onderhoudt, rapporteren bij contractbesprekingen hun resultaten met betrekking tot evenredige m/v vertegenwoordiging in management-, bestuurs- en topposities. combinatie van zorg en arbeid voor vaders en moeders mogelijk maken door maatregelen op scholen; overblijfregelingen, verlengde schooldag, buitenschoolse opvang, afstemming van vakanties en kinderopvang. Dit beleid wordt door de PvdA krachtig voortgezet. de informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie over zorgverlof te verbeteren. opvangmogelijkheden te verbeteren voor mensen die met huiselijk geweld te maken krijgen. initiatieven te blijven ondersteunen die zich richten maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

4.5

Dit heeft de PvdA waargemaakt Tilburg vooruit! 40 jaar geleden was Tilburg armste stad van het land. Nu is Tilburg financieel gezond, en biedt de stad volop werk, onderwijs, sport, kunst en cultuur.

op het wegwerken van

Kunst en cultuur voor alle Tilburgers

Cultuur is voor de PvdA een belangrijk thema. Muziek, dans, toneel, film, literatuur of beeldende kunst zijn van waarde omdat ze simpelweg ontroeren, inspireren of confronteren. Kunst en cultuur spelen een rol bij de emancipatie en participatie van burgers. Kunst daagt mensen uit onbekende werelden te betreden of zich te verdiepen in de eigen tradities. Tilburg heeft een groot cultuuraanbod ĂŠn een groot aantal cultureel actieve mensen. De afgelopen tien jaar is het aanbod van kunst, cultuur, popmuziek en toneel, inclusief de locaties, in Tilburg fors uitgebreid. Voor veel mensen van binnen en buiten Tilburg zijn kunst en cultuur onlosmakelijk met de stad verbonden. Dat willen wij koesteren.

26


Kunst kan vele vormen aannemen, van traditioneel tot vernieuwend, van aantrekkelijk voor grote groepen tot aanstekelijk voor maar een kleine groep mensen, van typisch iets voor ouderen tot vooral iets voor jongeren. De PvdA vindt dat er voor al deze vormen van kunst, ruimte moet zijn in de stad. Dat betekent dat er niet alleen aandacht moet zijn voor gevestigde kunst, maar ook voor bijvoorbeeld de bloeiende Tilburgse jongerencultuur. Daarom streven wij op termijn naar een vaste locatie voor de Hall of Fame. Voor nieuwe initiatieven maken wij voorlopig een pas op de plaats, met uitzondering van het nieuwe stadsmuseum en Muzima. Nieuwe culturele initiatieven krijgen een kans, zeker als ze zich richten op tot nu toe onderbedeelde groepen. Voor nieuwe culturele instellingen die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, zien wij voorlopig geen ruimte. Het kan alleen ondersteund worden indien het plaats vindt binnen de bestaande budgetten. De toegankelijkheid voor kunst en cultuur moet gewaarborgd blijven. Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen genieten van het rijke Tilburgse cultuuraanbod. Daarom willen wij de Meedoenregeling uitbreiden. Wij willen in de cultuursector aan de slag gaan met het draagkrachtbeginsel. Kunst en cultuur vergroten de aantrekkelijkheid van Tilburg. Een bruisend kunstklimaat is een overweging voor bedrijven en bewoners om zich in Tilburg te vestigen en een overweging voor studenten om hier na hun studie te blijven wonen. Het initiatief om BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa te maken, vergroot de aantrekkingskracht van Tilburg en dit steunen wij dan ook van harte. Daarnaast kunnen kunst en cultuur de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen en de dynamiek van de economie vergroten. In de nieuw te vormen Spoorzone moet naast wonen, werken en onderwijs ook ruimte zijn voor kunst en kunstenaars. Als het gaat om cultuur in de openbare ruimte, mag het verleden niet over het hoofd worden gezien. Ons rijke (industrieel-)culturele erfgoed moet waar mogelijk behouden en met een sterk profiel herbestemd worden. Om iedereen te laten kennismaken met de veelheid aan culturele uitingen in Tilburg, is culturele educatie het middel bij uitstek. De PvdA wil daarom aandacht schenken aan de culturele loopbaan. Die begint bij gezinnen die in staat gesteld worden hun kinderen deel te laten nemen aan het rijke cultuuraanbod en dit kan een vervolg krijgen op school, in de buitenschoolse culturele educatieve voorzieningen en in de amateurkunst. Dit kan een vervolg krijgen in kunstopleidingen of in een professioneel kunstenaarschap. Het onderwijs, Factorium en andere instellingen in cultuureducatie en amateurkunst moeten hier een centrale plaats in krijgen. Omdat het aanbod van beeldende kunsteducatie in Tilburg ver onder de maat is, willen we ons daar de komende tijd in het bijzonder voor inzetten.

Dit wil de PvdA bereiken door: de budgetten voor kunst en cultuur op een brede manier in te zetten waardoor alle genres en alle Tilburgers in voldoende mate worden bereikt.

27


de Hall of Fame op termijn een vaste locatie aan te bieden. nieuwe culturele uitingen te stimuleren binnen bestaande budgetten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die zich richten op doelgroepen die weinig betrokken zijn bij kunst en cultuur. de Meedoenregeling uit te breiden en dit te financieren door de prijzen voor draagkrachtige bezoekers iets te verhogen. het draagkrachtbeginsel in te voeren. het initiatief om BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa te maken, te steunen. te bezien hoe er betaalbare werkplaatsen en oefen- en expositieruimten in de Spoorzone kunnen komen. ons (industrieel-)culturele erfgoed te behouden en hier een herbestemming voor te vinden. de Sacramentskerk een goede herbestemming te bieden. het nieuwe stadsmuseum en Muzima alle ruimte te geven, maar daarna een pas op de plaats te doen voor wat betreft nieuwe culturele instellingen. mensen te ondersteunen in alle fasen van de culturele loopbaan, van jonge beginneling tot amateur en professional, binnen of buiten de school. Moeilijk bereikbare groepen vragen bijzondere aandacht. bestaande instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst te betrekken bij het opstellen van een actieplan om de beeldende kunsteducatie te verbeteren.

4.6

Dit heeft de PvdA waargemaakt Meer sportvoorzieningen Gerealiseerd: BMX-baan, tafeltennishal, 11 kunstgrasveldjes, 4 Cruyff Courts, sporthal T-Kwadraat, 400 meter ijsbaan en 10% meer kinderen zijn gaan sporten

Sport verbindt en is gezond

Sport is gezond voor lichaam en geest en functioneert als een sociaal bindmiddel. Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid en onderling respect. Daarom geldt voor de PvdA dat investeren in sport en beweging een investering is in de maatschappij en de aanpak van maatschappelijke problemen: het langs elkaar heen leven van bevolkingsgroepen, probleemgedrag van jongeren en het ontbreken van gemeenschapsgevoel.

Naast breedtesport voor iedereen heeft ook topsport een groot maatschappelijk belang. Topsport kan bijdragen aan de profilering van de gemeente, terwijl individuele topsporters een grote positieve uitstraling kunnen hebben als rolmodel. Daarnaast vervullen sportverenigingen, die op de been worden gehouden door een leger aan vrijwilligers, een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeente. Wij ondersteunen nadrukkelijk verenigingen omdat duurzaam sportbeleid naar onze mening gebaseerd is op de verenigingscultuur. De zelfredzaamheid van de sport is vaak groter dan elders: veel verenigingen en sporters hebben veel zaken steeds zelf opgeknapt. Er zijn echter nieuwe vraagstukken waarbij de PvdA de sport wil ondersteunen. Er is een toestroom van jonge allochtonen en die stellen specifieke eisen. Sport is ook het uitgelezen middel in de strijd tegen overgewicht en dat begint al vroeg: het aantal kinderen met overgewicht is fors toegenomen. De afgelopen jaren was er een toename van 30% in het aantal mensen met een beperking die zijn gaan sporten. Dat willen we vasthouden en voortzetten. Sport is het steuntje in de rug om de Tilburger gezond te maken en gezond te houden.

28


Inmiddels zijn verscheidene grote sportcomplexen de afgelopen jaren opgeleverd. De PvdA wil blijven investeren in sport omdat het bij uitstek een middel is om brede lagen van de maatschappij te bereiken en omdat het zorgt voor een grote sociale cohesie. De PvdA kan terugkijken op succesvolle sportjaren; meer dan 90 procent van de doelen van vier jaar geleden is verwezenlijkt. Het staande beleid voor Stappegoor met een combinatie van sporten en wonen wordt doorgezet en afgemaakt. Wij willen de komende jaren de toegang tot sportvoorzieningen meer en meer gaan afstemmen op de draagkracht van de gebruikers.

Dat wil de PvdA bereiken door: te blijven investeren in sportvoorzieningen in buurten, ook als het bouwen van woningen meer geld zou opleveren. Er zijn nu elf Cruijff Courts, dat aantal willen we met vier uitbreiden. bij de herstructurering van wijken en scholen extra speelterreintjes aan te leggen. de bijna 400 bestaande trapveldjes binnen twee jaar op te knappen en op te nemen in een onderhoudsplan. sportparken intensiever te laten gebruiken door het openstellen van accommodaties voor medegebruik van buurtbewoners. jongeren op jonge leeftijd kennis te laten maken met sporten. De Tjip-pas die dit mogelijk maakt, wordt uitgebreid naar alle sportverenigingen. Nieuwe Tilburgers en inburgeraars van boven de 16 jaar krijgen een jaar gratis een vergelijkbare sportpas. het sportbeleid voor Stappegoor door te zetten en af te maken. in ruil voor steun aan topsport een maatschappelijke inzet van sporters terug te vragen. Wij willen dat topclubs als Willem II meewerken met bijvoorbeeld voetbalclinics in impulswijken of het onderwijs. de gemeente extra aandacht te laten besteden aan inwoners die meer aan sport zouden moeten doen zoals ouderen, allochtone vrouwen, jongeren in achterstandsbuurten en mensen met een beperking. juist de "rotjochies" te binden aan sportverenigingen en sportprojecten. Stimuleer samenwerking tussen jongerenwerk en sportverenigingen. scholen ertoe te bewegen schoolsportverenigingen te starten waardoor alle leerlingen bereikt worden. Door meer combinatiefunctionarissen in te zetten komt er een verbetering tot stand tussen onderwijs en sportverenigingen en daar profiteren met name kinderen van in het speciaal onderwijs.

29


5 Goed leven in Tilburg Tilburg is een mooie en jonge stad om in te leven. Brutaal, durf, gewoon doen en werken voor je brood; dat zijn trefwoorden bij een dynamische stad. Tilburg is een klassieke arbeidersstad. Gegroeid vanuit een verzameling gehuchten, dorpen en nieuw gebouwde wijken, verenigd door grote textielfabrieken waar textielbaronnen, pastoor en burgemeester heer en meester waren. De textiel is vertrokken en Tilburg is uitgegroeid tot een nieuwe industriestad maar ook dat stempel begint te vervagen. Wijken en huizen staan er al langer dan ooit werd gedacht bij de aanleg ervan. Sociale verbanden staan onder druk door andere gemeenschappelijke opvattingen, nieuwe bewoners en het individualisme van de tijdgeest. Overal duiken nieuwe ideeën op, nieuwe initiatieven om wijken nieuw leven in te blazen. Wijken dorpsorganisaties zien kansen en willen meebesturen. Udenhout en Berkel-Enschot zijn van de schrik bekomen dat ze bij een stad horen. Overal wordt gebouwd en geherstructureerd maar het kan beter want het woningaanbod sluit nog niet aan bij de samenstelling van de bevolking. Bovendien zijn veel woningen qua voorzieningen, ruimte en energiegebruik niet meer van deze tijd. Eigenlijk geldt dat ook voor de binnenstad. Het winkelaanbod vereist een inhaalslag want Tilburg biedt zijn bewoners minder dan de omringende grote steden.

5.1

Dit heeft de PvdA waargemaakt Wijken vernieuwen

Investeren in wijken

Verbeteren leefomgeving

Wie in Tilburg door de woonwijken rondfietst, kan de wordingsgeschiedenis aan de gevels aflezen. Door de saamhorigheid van de arbeiders en de sterke Ruim 1 miljard gerichtheid op de textielindustrie was er een sterke geïnvesteerd in sociale cohesie en dit bevorderde de leefbaarheid in wijken. Maar in veel Tilburgse wijken staat de 11 wijken. Veel leefbaarheid onder druk. Voor de PvdA is dat geen opgeknapt, 7.000 nieuwe constatering, wij zijn hiermee al jaren bezig. Leefbaarheid heeft vele gezichten: goede woningen, nieuwe woningen schone straten, een groene omgeving en aanspreekbare gebouwd (ook voor mensen. Dat raakt het hart van de samenleving: zonder een goede woonplek kunnen mensen onvoldoende starters en meedoen met de maatschappij. Daar moeten een hoop senioren). zaken voor op orde zijn. De criminaliteit moet worden bestreden want veiligheid is van vitaal belang. Verloedering moet worden tegengegaan; graffiti, straten met slecht wegdek, vervallen plekken of slecht onderhouden stadsgroen moeten worden aangepakt. Op dit gebied gebeurt al veel maar wij willen dat de gemeente efficiënter aan de slag gaat. Meer samenhang tussen allerlei deelprojecten, betere coördinatie en geen versplinterde uitvoering. Deze coördinatie vereist een betere aansturing, geheel gericht op het aanpakken van overlast. Sociale verbanden in de wijken moeten worden versterkt. Wijkcentra zijn de plekken waar opborrelende ideeën gezamenlijk kunnen worden uitgewerkt. Als PvdA willen wij meer ruimte bieden aan bewoners om zelf inhoud te geven aan de inrichting van hun wijken. Bijvoorbeeld als het gaat om parkeergelegenheid, parken, speeltuinen en infrastructuur. Het gaat ook om voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Initiatieven als "Verrijk je wijk" moeten worden uitgebouwd en wijkcomités moeten advies kunnen geven over de inzet van

30


budgetten van gemeentelijke diensten. Zo geef je een positieve beloning voor betrokkenheid en versterk je de sociale samenhang. Wij willen doorgaan met het beleid voor de impulswijken. Andere wijken en straten mogen daar niet onder lijden. Kansen die zich voordoen in wijken, straten of bepaalde woningen moeten worden benut. Voor de vitaliteit van wijken is het van belang dat er een bloeiende lokale economie is van kleine zelfstandigen met winkels, thuiskantoortjes of kleine bedrijven die geen overlast voor de buren opleveren. De linten moeten een economische impuls gaan geven aan de achterliggende wijken. Het middenen kleinbedrijf (MKB) moet meer economische mogelijkheden krijgen langs de linten. De afgelopen jaren is er goede ervaring opgedaan met de verbetering van de Besterdring en de Korvelseweg en dat beleid moet uitgebouwd worden. Linten moeten meer benut worden door kleine winkeliers en fungeren als broedplaats voor nieuwe economische initiatieven. Het MKB is een belangrijke motor van de economie en de werkgelegenheid. Door werkgelegenheid te creëren in wijken wordt de sociale samenhang versterkt.

Dat wil de PvdA bereiken door: wijkorganisaties in de stad meer inspraak en een zwaardere adviesrol te gunnen bij de besteding van een deel van de bestaande budgetten voor beheer en inrichting van wijken, inclusief parken, speeltuinen en parkeer gelegenheid. Wij willen de “Verrijk je wijkaanpak” uitbreiden. verloederde plekken in wijken aan te pakken. Schoonmaken, mooie afrasteringen, tijdelijke parken en moestuinen op lege plekken: het wordt de hoofdtaak van een nieuwe, gemeentelijke aanpak waarbij een centrale coördinatie centraal staat. in te blijven steken op monumentenzorg en door de lijst met gemeentelijke monumenten uit te breiden waarbij stedenbouwkundige argumenten ook van belang zijn. buurthuizen specifiek te laten functioneren als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners. de lintenstructuur voor het MKB te versterken en het lintenproject door te zetten.

Verbeteren woningaanbod In Tilburg zijn voldoende woningen maar ze sluiten onvoldoende aan bij de vraag. De kwaliteit van een deel van de woningen is naar de huidige maatstaven gemeten onvoldoende. De Tilburgse woningcorporaties zijn voor ons de belangrijkste partners. Als projectontwikkelaars alleen uit zijn op de krenten uit de pap of hoge grondprijzen in rekening brengen, zien wij in hen geen goede partner. Er moeten garanties zijn op een mix van goede en betaalbare woningen. Bij herstructurering moeten particuliere woningeigenaren actief worden betrokken om te vermijden dat er rotte plekken ontstaan of blijven bestaan. Er moet een evenwichtigere samenstelling komen van huur- en koopwoningen in plaats van hele straten met alleen sociale woningen met lage huren. Dit vermijdt ook het ontstaan van zwarte scholen. Grondbezit is van cruciaal belang voor gemeenten om maatschappelijke doelen te behalen en geen speelbal te worden van commerciële partijen. De PvdA wil dat de gemeente een actieve speler is op de grondmarkt. Voorkomen moet worden dat de grondprijs van makkelijke projecten zo wordt opgeschroefd, dat de woningbouw stagneert en sociale voorzieningen niet worden gerealiseerd. 31


Dat wil de PvdA bereiken door: met woningcorporaties afspraken te maken over de herstructurering die ook betrekking zullen hebben op herstel van sociale verbanden. De komende tien jaar moet 1 miljard euro worden ge誰nvesteerd in wijken en straten waarbij de mismatch tussen vraag en aanbod moet worden opgelost. in Stokhasselt flats te vervangen door woningen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, studenten en starters. particuliere woningeigenaren te benaderen om mee te doen met de herstructurering en inrichting van wijken. Voor starters moet er ruimte zijn voor particuliere opdrachtgevers voor een eigen woning. de gemeente een actieve speler op de grondmarkt te laten zijn om betaalbare woningen te realiseren en zodat een goed voorzieningenniveau kan worden bereikt. Er moet ruimte komen voor huisgebonden economische activiteiten zoals winkels, kantoortjes en werkplaatsen voor buurtbewoners. het vernieuwen van zorgcentra, zoals de Zonnehof en de Heikant, zodat die zijn toegesneden op de moderne tijd en bij de vraag van ouderen. de komende tien jaar door te gaan met het beleid voor zorgwijken en de gelden uit het Tilburg Akkoord voor sociale investeringen hier mede voor in te zetten.

5.2

Behoud de eigenheid van Udenhout en Berkel-Enschot

De dorpen Udenhout en Berkel-Enschot zijn sterke kernen met krachtige bewonersinitiatieven en goed functionerende dorpsraden. Die wil de PvdA behouden. Het eigen karakter van beide dorpen en de dorpse structuur willen we koesteren. Daarnaast zijn er veel initiatieven ontwikkeld die de komende vier jaar ten uitvoer zullen komen. De PvdA zal zich inzetten voor het doorzetten van deze projecten. Voorwaarde blijft dat we dat in nauwe samenwerking met de vrijwilligers in het dorp, de dorpsraad en bewoners mogelijk maken. Dorpsraden moeten advies kunnen geven over de inzet van budgetten van gemeentelijke diensten. Zo geef je een positieve beloning voor betrokkenheid en versterk je de sociale samenhang.

De PvdA wil doorgaan met: een nieuw sportcomplex in Berkel-Enschot in de Rauwbraken, voor de tennis-, handbal- en korfbalclubs. het aantrekkelijker maken van het zwembad Rauwbraken. het opzetten van een plan voor een nieuw winkelcentrum in Koningsoord. nieuwe dorpsvoorzieningen in Koningsoord zoals een zorgcentrum, bibliotheek.

de Schalm en

het bouwen van 1000 woningen bij Enschotsebaan, Koningsoord en Hoge Hoek, inclusief 27% sociale woningen in de Overhoeken. stimuleren van particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw. de herinrichting van wegen in Udenhout zoals de Kreitenmolenstraat. woningbouw in de Mortel met 50 woningen per jaar. steun aan het plan om seniorencomplex de Residence te bouwen. uitbreiden van het sportcomplex in Udenhout zodat voetbal, hockey, tennis en jeu de boules-clubs vooruit kunnen. opzetten van dorpsontwikkelingsplannen met de bewoners die de basis zullen zijn voor de toekomst van beide kernen.

32


de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout meer inspraak en een zwaardere adviesrol te gunnen bij de besteding van een deel van de bestaande budgetten voor beheer en inrichting van de leefomgeving, waarbij zij ook geld mogen inzetten voor behoud en ontwikkeling van de landelijke omgeving.

5.3

Een dynamische binnenstad

De binnenstad neemt binnen de gemeente een bijzondere positie in. Het is het kloppende hart waar de meeste voorzieningen, kantoren en winkels zijn en waar het uitgaansleven te vinden is. Van de discussie rondom de mall heeft de PvdA geleerd dat het winkelaanbod in de stad moet worden verbeterd. Het winkelaanbod is te beperkt, te weinig divers en sluit niet aan bij de vraag van de Tilburgers. Niet voor niets lekt een deel van de koopkracht weg naar omringende gemeenten. De omringende steden zijn bezig met grote uitbreidingsplannen. In de Tilburgse binnenstad staat nauwelijks iets op stapel en de achterstand wordt met het jaar groter. Als zesde stad van het land vindt de PvdA dat Tilburg een compleet, divers en concurrerend winkelaanbod aan haar bewoners moet kunnen bieden, en aan de bewoners van de omringende dorpen. Daar is een stevige inhaalslag voor vereist. De PvdA vindt dat nadrukkelijk moet worden gezocht naar externe financiers om een paar grote stappen te zetten in het binnenstedelijk milieu. De binnenstad heeft met de Heuvelstraat weinig uitstraling en onderscheidt zich weinig van winkelstraten elders in Nederland. Daar willen wij verbetering in aanbrengen. De stad moet meer gaan bruisen en aan meer mensen werkgelegenheid gaan bieden.

Dat wil de PvdA bereiken door de gemeente en de ondernemers actief op zoek te laten gaan naar externe financiers voor grootschalige uitbreiding van het winkelaanbod. een aantal projecten in gang te gaan zetten. Het Piushavengebied moet een bruisend centrum worden van winkelen, wonen, recreatie en watertoerisme. Het Koningsplein moet een levendig verbindingsplein worden tussen het Piushavengebied en het centrum. In de binnenstad moeten twee grote winkelplekken worden gecreĂŤerd die aansluiten op de Heuvelstraat waardoor eindelijk het winkelrondje wordt ontsloten. Op het AaBeterrein is ruimte voor een eigen meubelboulevard. het wonen boven winkels via de Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan) en het toezicht erop te stimuleren. We willen meewerken aan bemiddelingsinitiatieven voor woningen boven winkels. met ondernemers te investeren in een nieuw en aantrekkelijk marketingconcept om kooplustigen naar de stad te lokken en om toeristen er langer te laten verblijven. De vele festivals, onze beroemde kermis, de sterke cultuurtak en goede sportvoorzieningen moeten de profilering versterken. het nieuwe dwaalgebied in de binnenstad een impuls te geven door het te ontdoen van overbodige regels uit het bestemmingsplan die ondernemers belemmeren er een nering op te zetten.

33


5.4

De Reeshof heeft meer voorzieningen nodig

De wijk Reeshof kan vergeleken worden met een middelgrote Brabantse stad maar er zijn nog te weinig aantrekkelijke voorzieningen aanwezig. De afgelopen jaren is veel bereikt: er zijn velden voor voetbalclubs aangelegd, er is een sporthal gebouwd voor de tafeltennisvereniging, een sporthal voor korfbal, een BMX-baan, Cruijff Courts, uitbreiding jeugdwerk en vier nieuwe scholen. De komende jaren willen wij doorgaan met investeren in onderwijs, sport, voorzieningen en evenementen.

Dat wil de PvdA bereiken door: de bouw van cultureel centrum De Knoop met horeca en oefenruimte en podia voor jongeren. de Oliemeulen (reptielenhuis) naar de Reeshof te verplaatsen. leegstaande kindercentra om te zetten in jeugdhonken. het uitbreiden van zorg voor ouderen. onderzoek te doen naar een nieuw zwembad of uitbreiding van bestaande zwembad. het verdubbelen van de Bredaseweg. meer horeca zich te laten vestigen in de wijk. de aanleg van een kinderboerderij.

5.5

Energie en grondstoffen eerlijk delen

De PvdA staat voor solidariteit en het eerlijk verdelen van de lasten. Daarom past duurzaamheid bij de basisfilosofie van de PvdA omdat het betekent dat je rekening houdt met de huidige en de volgende generaties. Duurzaamheid is geen apart onderwerp maar het is een manier van werken en leven die alle aspecten van het menselijk handelen raakt. Duurzaamheid wordt vaak gezien als een kostenverhogend element maar door creatief gebruik te maken van kennis en samenwerking is het bijvoorbeeld mogelijk de komende jaren de energiekosten voor bewoners te verlagen. Wij moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de opwarming van het klimaat door de CO2-uitstoot te verminderen. Schaarse zaken als energie, grondstoffen en voedsel moeten eerlijk worden verdeeld. Wij willen de komende jaren sterk insteken op vermindering van CO2-producerend energieverbruik want dat leidt tot lagere woonlasten en het levert een bijdrage aan de klimaataanpak van het nieuwe verdrag van Kopenhagen. Een duurzame samenleving is een solidaire maar ook een gezonde samenleving. Het raakt de sociale cohesie binnen wijken en buurten en daarom moet de gemeente alle inwoners betrekken

34


bij het zoeken naar oplossingen. De PvdA wil de Tilburgers in staat stellen om samen in hun buurt of straat, vorm te geven aan duurzaamheid. Uitgangspunt daarbij is dat we kiezen voor het aanhaken bij lokale wensen en initiatieven, in plaats van het voorschrijven van centrale regeltjes en doelen. Een positieve benadering staat voorop: stimuleren en faciliteren in plaats van verplichten en bestraffen. Wij willen vasthouden aan de ambitie de duurzaamste gemeente van Nederland te zijn. Het staat verder voor ons vast dat de gemeente meer moet doen aan het creĂŤren van draagvlak, met name door communicatie. Hierin moet het effect van milieumaatregelen zichtbaar worden.

Dat wil de PvdA bereiken door: het opzetten van een gemeenschappelijk “duurzaamheidsbedrijf� door de gemeente dat energiebesparing en energieopwekking realiseert. Te denken valt aan groene daken, zonnecollectoren en Warmte Koude Opslag. samen met corporaties en bedrijven een energiestimuleringsfonds op te zetten voor investeringen in energiebesparing door particulieren in bestaande woningen en nieuwbouw. een lagere onroerendezaakbelasting in te voeren bij laag energiegebruik, woningisolatie (bijvoorbeeld groene daken) en eigen energieopwekking via bijvoorbeeld warmte-koudeopslag of zonnepanelen. het maken van afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars over energiearme woningen en gebouwen waar maximaal wordt ingestoken op energieopwekking. Alle nieuwe wijken moeten klimaatproof zijn en mogen nog maar een kwart van de huidige fossiele energie gebruiken. het plaatsen van twintig windmolens van ieder 2 megawatt op Vossenberg, de Spinder en langs de Burgemeester Bechtweg. wijk- of buurtgroepen te ondersteunen bij het realiseren van duurzaamheidsprojecten. Initiatieven en creativiteit van burgers moeten worden beloond. het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen om via verduurzaming de positie van Tilburg en Tilburgse bedrijven te versterken. er voor te zorgen dat de gemeente in haar communicatie aan de burgers zichtbaar maakt wat het effect is van milieumaatregelen.

Tilburg en de omgeving De stad Tilburg staat niet op zich. Tilburg ligt in Brabant, in Nederland, in Europa en in de wereld. Daarom moeten we over de stadsgrenzen heen durven kijken. We kunnen, door Tilburg op een goede manier beter te maken, ook de wereld een stukje beter maken. Internationale solidariteit is een van de basisbeginselen van de PvdA. Ook vanuit Tilburg zullen wij aan dat beginsel handen en voeten geven.

Dat wil de PvdA bereiken door: Tilburg FairTrade gemeente te laten worden. te kijken waar de gemeente duurzaam kan bankieren bij banken die zich inzetten voor een betere wereld. de gemeente actief in haar communicatie uit te laten dragen dat Tilburg een solidaire wereldstad is, die haar burgers stimuleert op allerlei manieren wereldburgers te zijn.

35


5.6

Het vitale Tilburgse platteland

De PvdA is pleitbezorger van een vitaal landelijk gebied waar jong en oud kunnen wonen, werken en van voldoende basisvoorzieningen gebruik kunnen maken. We willen dat de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleert, experimenteerruimte toestaat en initiatieven bevordert die de leefbaarheid ten goede komen. We willen dit samen doen met bewoners en met het verenigingsleven. Daarbij staan voor ons vier zaken centraal: duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke functie en betrokkenheid van agrarische ondernemers en bewoners. Tilburg is een grote stad met twee fraaie landelijke dorpen. Dit contrast dient behouden te blijven. Het omringende platteland moet gevrijwaard blijven van grootstedelijke ontwikkelingen om het dorpse karakter van Udenhout en Berkel-Enschot te beschermen. Tilburg is omringd door grote en belangrijke natuurgebieden waar het goed toeven is. De PvdA vindt dat het platteland een ideaal uitloopgebied is voor stedelingen die willen fietsen en wandelen. Het biedt ruimte voor recreĂŤren en genieten van de natuur. De ontsluiting en toegankelijkheid van het platteland en natuurgebieden moet worden verbeterd. Activiteiten die afbreuk doen aan het landelijke karakter moeten worden gestopt en geweerd. Het platteland heeft ook een functie als woon- en leefgebied voor agrariĂŤrs. Zij dienen voldoende ruimte te krijgen voor activiteiten waar vanuit de stad behoefte aan is zoals streekproducten, recreatie en horeca. Gezien de kleinschaligheid van ons platteland willen wij met name kleine agrarische ondernemers een stimulans bieden aan de slag te gaan.

Dat wil de PvdA bereiken door: drie natuurboulevards naar de Europese natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen (route Zand), Kampina via Moerenburg (route Ven) en de Gorp en Rovert (route Bos) te realiseren via bestaande routes. Ze zijn bestemd voor fietsers en voetgangers en beginnen op de heuvel in Tilburg. Er komen wandel- en fietspaden bij. de natuurgebieden van de Groene Mal, die rondom de stad ligt, krijgen een aaneengesloten en goed bewegwijzerde route met picknickgelegenheden voor fietsers en wandelaars. bij de reconstructie van wegen moet landschapsverbetering gepleegd worden met hagen, poelen en ecologische bermen. Ook ondernemers en particulieren die hun bebouwde omgeving willen veranderen, moeten investeren in landschapsherstel. ruimte te bieden aan kleinschalige activiteiten met horeca, zorgboerderijen en biologische landbouw. In het bestemmingsplan komt een verbod op nieuwe megastallen en glastuinbouw. de Udenhoutse Broeder en het Trappist uit Berkel-Enschot als streekproducten te beschouwen van ons platteland. Op gemeentelijke recepties zullen deze producten altijd worden geserveerd.

5.7

Natuur voor planten, dieren en mensen

De PvdA ziet een mooie groene leefomgeving en een rijke natuur als een basisvoorziening. Natuur is er voor mensen en de natuur zelf. Rust, ruimte, schone lucht en stilte zijn schaarse begrippen geworden. Tilburg kan zich beroemen op het bezit van grote en fraaie natuurgebieden die Europees beschermd zijn (Natura 2000) en een deel van het nationaal Park Loonse en Drunense

36


Duinen. De natuurgebieden van de Groene Mal zijn een veilige uitwijkplaats geworden voor natuur die moet wijken voor stedelijke ontwikkelingen. Alle parken en tuinen, kortom al het groen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot, bieden onderdak aan planten en dieren en dragen bij aan de biodiversiteit. Een groene omgeving is een belangrijke pijler onder het vestigingsbeleid. Daarom willen wij natuur behouden, ontwikkelen en beter beschermen. Wij willen burgers betrekken bij natuurherstel. De PvdA wil uitvoering geven aan het dierenwelzijnsbeleid en daarbij actief het nieuwe dierenopvangcentrum en de dierenbescherming inschakelen. Alle kinderboerderijen moeten binnen vier jaar worden opgeknapt. Ze gaan een rol spelen in natuur- en milieueducatie.

Dat wil de PvdA bereiken door: particulieren en scholen in het landschapspark Moerenburg en de natuurgebieden van de Groene Mal aan de slag te laten gaan met natuurbeheer. Voor alle activiteiten in het buitengebied waar de gemeente een vinger in de pap heeft via vergunningverlening, zal worden geĂŤist dat er kleinschalige maatregelen worden genomen voor verbetering van de natuur. al het gemeentelijke bosbezit om te vormen naar natuurlijke bossen met heides, zandverstuivingen en poelen door maximaal gebruik te maken van provinciale en landelijke subsidieregelingen. een strikt bouwverbod op te leggen in parken en openbaar groen zoals in het Leypark en het landschapspark Noord-Oost. In alle nieuwbouwwijken en bij herstructureringen worden nieuwe parken aangelegd zoals bij Groeseind/Hoefstraat. alle kleine natuurgebieden die de provincie in 2009 vogelvrij heeft verklaard, blijvend te gaan beschermen via het bestemmingsplan. af te blijven van de Ecologische Hoofdstructuur. bij de verbreding van de A58, ter hoogte van de Kaaistoep een ecoduct over de A58 te realiseren in overleg met Rijkswaterstaat. het planten binnen vier jaar van 10 duizend bomen waarvan duizend in de stad. alle nieuwe bewoners van de gemeente een eigen boom aan te bieden die ze samen met de gemeente mogen gaan planten in de natuurgebieden van de Groene Mal of Moerenburg.

5.8

De bereikbare stad

Verbeteren wegen en fietspaden De mobiliteit in en naar Tilburg neemt toe omdat het aantal inwoners blijft groeien, er meer werkgelegenheid komt en de aantrekkingskracht voor het winkelende en uitgaande publiek is toegenomen. Daar zitten ook nadelen aan: verstopping van winkelcentra, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Tilburg is een goed ontsloten stad maar er zijn enkele grote en kleine knelpunten. Ook zijn er kleine ergernissen die te maken hebben met achterstallig onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Herstructurering en aanleg van wegen doet een groot beslag op de gemeentelijke middelen en dat vergt de komende jaren een terug#houdende opstelling.

37


De centrale ligging in Midden-Brabant leidt tot verkeersdruk door de slechte afwikkeling van het verkeer langs twee hoofdassen: de N65 en de A58. Daar moet zo snel mogelijk verbetering in komen want de economische vitaliteit staat onder druk. De PvdA blijft ongewijzigd inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer. Niet alleen moet het vervoer betaalbaar en comfortabel zijn, ook de vertrek- en aankomstplaatsen moeten aantrekkelijker worden gemaakt. Naast openbaar vervoer is fietsen een schone manier om je te verplaatsen. Tilburg heeft de positie van de fietser laten versloffen en dat moet worden gekeerd. De verkeersveiligheid is de afgelopen tien jaar drastisch toegenomen door vele kleine maatregelen maar de situatie rondom scholen vergt extra aandacht. De auto is voor veel Tilburgers een belangrijk bezit en de PvdA vindt dat de gemeente ervoor moet blijven zorgen dat er in de wijken voldoende parkeergelegenheid is bij woningen. Wij vinden dat daarvoor geldt: “de auto betaalt de auto”. Alle kosten die voortkomen uit parkeren of kosten die worden gemaakt om parkeerproblemen aan te pakken, moeten gedekt zijn door parkeerheffingen.

Dat wil de PvdA bereiken door: het instellen van een gemeentelijk Gatenteam dat actief wordt gepromoot bij burgers en bedrijfsleven. Het moet de gaten in wegdek en trottoirs versneld aanpakken. Hier wordt een speciaal Gatenfonds voor ingesteld dat wordt gevoed uit de bestaande wegenpot. actief in te steken op het upgraden van de N65 tot snelweg. bij het Rijk te pleiten voor spitsstroken bij de A58. zeer terughoudend te zijn met nieuwe grote herstructureringsoperaties bij wegen omdat de gemeentelijke financiën te weinig ruimte bieden. De Noordwesttangent wordt afgemaakt. het sternet van fietsen te verbeteren, waarbij de Tuinstraat de hoofdfunctie fietspad krijgt. het laatste gedeelte van de Bredaseweg te verdubbelen om de Reeshof beter te ontsluiten. De dichtgeslibde toegangswegen naar de Reeshof moeten worden aangepakt, desnoods met een nieuwe toegangsweg. bij parkeerproblemen in wijken bewoners uit te nodigen om met voorstellen te komen om parkeren, wonen en bereikbaarheid op een goede manier op elkaar af te stemmen. de aanleg van transferia en wijkgarages om wijken bereikbaar te houden voor bewoners en hulpdiensten en om opstoppingen in de binnenstad te beperken. bij scholen, waar mogelijk, uitstapplekken aan te leggen waar ouders hun kinderen kunnen laten uitstappen. zoveel mogelijk buspalen te vervangen door bushokjes met bankjes, om te beginnen bij zorgcentra. zonder verlies van kwaliteit de busstations om te vormen tot dynamische busstations en het centrale treinstation te moderniseren. de regiotaxi te verbeteren stipter te laten rijden.

en

bij de provincie te lobbyen voor het frequenter laten rijden van stadsen buurtbussen, te beginnen met de bussen van en naar de universiteit. de nightliners veilig en betaalbaar te houden.

38


Vieze lucht bedreigt gezondheid De PvdA kiest voor een goede bereikbaarheid maar de gezondheid van de bewoners blijft het uitgangspunt. Tilburg kan nog steeds niet voldoen aan de Europese normen voor fijnstof. De gezondheid van onze bewoners, vooral kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en COPD-patiënten, vereist een stevige aanpak. Bovendien bestaat het risico dat nieuwbouwprojecten niet mogen doorgaan. Steeds duidelijker wordt dat een deel van de oplossing van de milieuvervuiling kan worden gevonden in elektrische auto’s of in andere minder milieubelastende brandstoffen. De gemeente kan zelf bijdragen aan een beter milieu door het eigen wagenpark te laten bestaan uit dergelijke aangedreven auto’s. Binnen afzienbare tijd zullen geheel elektrisch aangedreven auto’s beschikbaar zijn. De PvdA is voorstander van een actief beleid om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de aanleg van elektrische oplaadpunten.

Dat wil de PvdA bereiken door: er voor te zorgen dat in de binnenstad alleen nog maar in parkeergarages mag worden geparkeerd. De binnenstad is vooral bestemd voor voetgangers, fietsers en elektrische transportmiddelen. Er moet een onderzoek komen hoe de binnenstad binnen de Cityring autovrij kan worden gemaakt. de parkeerbelasting voor oude auto’s te verhogen. aan de rand van de stad los- overslagplaatsen aan te leggen zodat de producten met elektrische auto’s naar de binnenstad worden gebracht. Hier moeten ook elektrische oplaadpunten komen.

39


Dit heeft de PvdA waargemaakt Lage woonlasten Tilburg heeft de laagste belastingen (OZB) van alle grote Nederlandse gemeenten

6 Financiële onderbouwing Een sluitende begroting

De komende jaren dalen de inkomsten van de gemeente, onder andere door lagere uitkeringen uit Den Haag. De uitgaven daarentegen dreigen op bepaalde posten toe te nemen, bijvoorbeeld omdat meer mensen een beroep zullen doen op de bijstand. De PvdA staat in Tilburg al jaren voor een financieel solide beleid en daar blijven we aan vasthouden. Daarom zullen keuzes helaas onvermijdelijk zijn. Het is nog onduidelijk wat Tilburg te wachten staat, maar als PvdA moeten we nadenken over het versoberen van de uitgaven. We zullen de pijn eerlijk moeten verdelen. Solidariteit in tijden van crisis betekent volgens de PvdA dat we mensen die al zwak staan ontzien, terwijl van mensen die sterk staan, meer mag worden gevraagd. De gemeente voorspelt een tekort van 13 miljoen euro per jaar vanaf 2013. Er is ook een ‘slechtweer scenario’ waarbij het tekort oploopt tot meer dan 30 miljoen euro per jaar. Een gemeente moet, in tegenstelling tot de rijksoverheid, een sluitende begroting hebben. In dit programma presenteren wij een voorstel om de komende vier jaar in totaal 100 miljoen euro te besparen op de gemeentelijke uitgaven. De PvdA gaat er van uit dit hele bedrag nodig te hebben om de tekorten te dekken, zo niet dan kunnen bepaalde bezuinigingen teruggedraaid worden. Een deel wordt gebruikt voor investeringen in werkgelegenheid. We willen ook investeren. De ambities uit dit programma kosten geld. De gemeente gaat een deel van de Essentgelden reserveren voor investeringen. Daar willen wij aan vasthouden. Een deel hiervan gaat naar fysieke investeringen zoals de Spoorzone en het verbreden van wegen. De andere middelen gaan naar duurzame en sociale investeringen. Het kan nodig zijn om ook een bijdrage aan burgers te vragen. In dat soort gevallen kan bijvoorbeeld via de OZB een bijdrage verlangd worden om met name de sociale programma’s verantwoord uit te voeren.

Keuzes de PvdA wil de komende vier jaar 100 miljoen euro besparen door: ▪ minder uitgaven op vrijwel alle programma’s: 35 miljoen. ▪ minder uitgaven op gemeentelijke organisatie: 25 miljoen euro. ▪ het terugbrengen van de inhuur van externen met: 16 miljoen euro. ▪ het verlagen van de totale subsidiestroom met 5%: 16 miljoen euro. de PvdA wil het draagkrachtbeginsel invoeren dat in vier jaar 8 miljoen moet opleveren. Deze middelen moeten ingezet worden in de programma’s waaraan ze zijn onttrokken.

Taakreductie Bezuinigen met de bekende kaasschaaf - overal een beetje van af – is onvoldoende. De grootste slag kan gemaakt worden via een taakreductie van gemiddeld 5%. Dat willen wij niet op alle programma’s, met name niet bij veiligheid, WMO en jongeren, en er kan niet ingegrepen worden in lopende verplichtingen. In vier jaar tijd kan in totaal 35 miljoen minder uitgegeven worden.

40


Gemeentelijke organisatie Ook bij de gemeentelijke organisatie werkt de kaasschaaf niet. De grootste slag moet gemaakt worden door de gemeente zich te laten concentreren op haar kerntaken. Zo creëren we een kleinere, maar effectievere overheid. We kunnen echter niet alles aan de markt over laten. Bezuinigingen moeten plaatsvinden in het gemeentehuis en niet bij de mensen die op straat aan het werk zijn. Op het gemeentelijk apparaat kan bespaard worden. Er hoeft niemand ontslagen te worden. In totaal willen wij in vier jaar 25 miljoen besparen.

Inhuur Jaarlijks geeft de gemeente 20 miljoen euro uit aan consultants, onderzoeksopdrachten, interim-managers, 'banenpoolers’ en ‘WSW’ers’. Hiervan gaat 13 miljoen naar inhuur en 7 miljoen naar banenpoolers. Op banenpoolers willen wij niet bezuinigen. Op de totale post van 20 miljoen willen wij 20% besparen en dat moet direct gerealiseerd worden. Dat is een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro en levert dus 16 miljoen euro op.

Subsidies Door de gemeente wordt jaarlijks ruim 80 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Bij sommige subsidies vinden wij dat stoppen of verminderen een serieuze optie is. Bij bepaalde beleidsvelden, zoals in de maatschappelijke ondersteuning, kan efficiencywinst geboekt worden zonder te beknibbelen op de inhoud. De PvdA wil jaarlijks 4 miljoen euro besparen door de totale subsidiestroom met 5% te verminderen, vanaf 2011. Op een aantal terreinen willen wij geen bezuinigingen maar zijn efficiencyoordelen mogelijk: armoede, WMO, veiligheid en jongeren.

Draagkracht Wij willen aan de slag met het draagkrachtbeginsel: wie meer inkomen heeft, kan zelf meer bijbetalen. Dat willen wij gaan inzetten bij de WMO, sport en cultuur. Ook op andere terreinen is dit voor ons bespreekbaar. Door de sterke schouders bij te laten dragen, kunnen de zwakkere schouders toch de aandacht krijgen. Het draagkrachtbeginsel kan naar verwachting vanaf 2011, 2 miljoen euro per jaar opleveren, in totaal 8 miljoen euro in vier jaar. Dit bedrag zal gebruikt worden in de programma’s waaraan ze zijn onttrokken. Daarmee kunnen de voorzieningen binnen die programma’s op peil blijven.

Parkeertarieven De gemeente heeft de afgelopen jaren fors in parkeergarages geïnvesteerd en de kosten zijn maar ten dele doorberekend in de tarieven. Voor de PvdA is deze tijd voorbij. Het parkeren van de auto moet voortaan bekostigd worden door de auto. Dit geldt ook voor de dekking van de kosten van de financiële tegenslag rondom de parkeergarage onder het Pieter Vreedeplein. Er moet gestreefd worden naar een beperkte winst die geïnvesteerd moet worden in maatregelen om de automobiliteit terug te dringen. Tilburg kent lage parkeertarieven en deze mogen opgetrokken worden naar het gemiddelde van de vijf grote Brabantse steden. De komende vier jaar zullen de extra opbrengsten gebruikt worden om het parkeren rendabel te maken.

41


Investeren Ons programma kent ook veel ambities. Veel ambities zijn al eerder opgestart en kunnen doorgezet worden dankzij een goed financieel beleid in de afgelopen jaren. De PvdA vindt dat de gemeente de komende vier jaar 50 miljoen extra kan investeren: sociaal-economisch terrein: 25 miljoen euro economie: 16 miljoen euro duurzaamheid en milieu: 9 miljoen euro De komende jaren zijn twee fondsen uit de Essentmiddelen beschikbaar voor investeringen. Er is een fonds voor duurzame investeringen van 9 miljoen euro en een fonds van 25 miljoen euro voor sociale investeringen. De investeringen in de economie moeten uit de grondexploitatie komen; dit kan ertoe leiden dat sommige projecten pas later gestart worden. Het kan er ook toe leiden dat de OZB wordt verhoogd om de sociale programmaonderdelen gefinancierd te krijgen. De investeringen voor economie halen we uit de grondexploitatie en uit de besparingen.

Op sociaal terrein willen wij ambities financieren als: werkgelegenheid. woonlastenplafond en armoedebeleid. zorg dicht bij mensen. impulswijken en wijkvoorzieningen. buurtpreventieteams. gemeentelijke Ombudsman. terugkeer van de Formulierenbrigade. taskforce bestrijding verloedering.

Op economisch terrein willen wij investeren in: revitalisering bedrijventerreinen. banenoffensief voor jongeren en het voortzetten van ‘Blink’.

Op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn middelen nodig voor: bevorderen van energiebesparing bij particuliere woningen en gemeentelijke gebouwen. startkapitaal voor een duurzaam energiebedrijf in Tilburg. uitbreiding van het aantal bomen. subsidieregeling voor groene daken. het voor vier jaar verlengen van: ▪ natuur- en milieu-educatie. ▪ coördinatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. ▪ adviescommissie stedelijk groen. De afgelopen jaren zijn veel majeure projecten in gang gezet. Voor deze projecten geldt dat deze voortgezet kunnen worden mits de financiering is geregeld. Nieuwe projecten worden alleen gestart als hiervoor voldoende externe financiers zijn gevonden.

42


44

Sterkere Mensen, Betere Buurten  

Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Tilburg. Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you