Page 1

ISSUE#2 ISSUE#1 2011/2012 2012лА лълДлў лЮлљ лќлЋлЮлљ лА лЪлълЊлЏлЋлћ лЮлљ люлфлќ 

 

   

ISSUE#2/2012

лдлњл»лб лАлЦлљлалљлџлблЋла   

  

лў лћлалБлЊлў лЪлалўлџлЏл«лДлЋлЮлўл» лЌлљ лћлЋлдлљ

   


esteelauder.com © 2012 Estée Lauder Inc.


Животът променя кожата ви. Сега, променете кожата си за нов живот. Ново. Revitalizing Supreme Първият Global Anti-Aging Creme от Estée Lauder. Този високо ефективен крем с широк спектър на действие, предусеща и отговаря на променящите се нужди на кожата. Помага забележително да се намалят многобройните признаци на стареене с нашата революционна IntuiGen Technology™.

Клинично тествано и доказано: Незабавно, кожата е по-гладка, по-чиста, по-блестяща. Само след 4 седмици, 92% от жените показват значително подобрение на еластичността. Кожата е по-стегната, тонизирана и жизнена. 12 Световни патента


Парфюмерия Козметика Грим

На 8-ми март елате в beauty zone, купете 2 продукта грим, а ние ще ви подарим 10% отстъпка, роза и специално опаковане за празника! Промоцията П ромоц оцията а е валидна вал лидна на само сам мо зза а 8-ми 8--м ми март март ртт за за всички вси в сички и грим гри рим продукти, включително вече намалени или в друга промоция.

Mall of Sofia, партер www.beautyzone.bg


Комбинирай, за да създадеш СВОЙ СОБСТВЕН СТИЛ

Стани свой собствен дизайнер на бижута и създай комбинациите, които чувстваш точно за себе си. Сътвори своите любими комбинации на pandora.net София: Mall of Sofia, бул. Александър Стамболийски 101, партер


Е

ISSUE#2 ISSUE#1 2011/2012 2012

СЪДЪРЖАНИ

12 ИНТРО 16 ПОДАРЪЦИ 22 ПОДАРЪЦИ НА ЗВЕЗДИТЕ 26 ТРЕНД ЛАНА ДЕЛ РЕЙ 28 ТРЕНД РАЙЪН ГОСЛИНГ Изборът на редактора Guess  Scandal

30 ЛИЦЕ ОТ КОРИЦАТА ГЛОРИЯ 32 АКСЕСОАРИ 36 ДЕТАЙЛИ ТОП 5 38 ТЕНДЕНЦИИ В ГРИМА

ôîòîãðàôèÿ âåíöèñëàâà âàñèëåâà è àñåí åìèëîâ àðò äèðåêòîð áèëÿíà èâàíîâà ñòàéëèíã âàñèëåí ìèëêîâ ãðèì è êîñà äàíèåëà àâðàìîâà ìîäåë ãëîðèÿ, èâåò ôåøúí òèøúðò sisley

40 БИЖУТА 42 ВЕРОНИКА ДЕНЕВА

å èçäàíèå íà

46 СОФИЯ В КАДЪР 48 КИНО-МОДА 50 MALLMIX 58 ДАМСКА МОДА 64 МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ 68 МЪЖКА МОДА 72 СТАЙЛИНГ С РОДИ 76 ДЕНС МОДА С THE CENTER 78 САМ В МОЛА 82 ШОПИНГ ЗА БЕБЕТА 83 ШОПИНГ ЗА МОМИЧЕТА 85 БЯЛА КОЗМЕТИКА 86 КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 88 АРОМАЗОДИАК 90 ДНЕВНО МЕНЮ 92 КНИГИ GOURMET 93 ИНДЕКС НА МАГАЗИНИТЕ 94 МАРШРУТИ НА ЩАСТИЕТО

10

îòãîâîðåí ðåäàêòîð ÀÄÐÈÀÍÀ ÏÎÏÎÂÀ àðò äèðåêòîð ÁÈËßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ äèçàéíåð ÄÎÁÐÎÌÈÐ ÁÚ×ÂÀÐΠðåäàêòîð êîçìåòèêà ÈËÈßÍÀ ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ ñòèëèñò ÂÀÑÈËÅÍ ÌÈËÊΠôîòîãðàôè ÂÅÍÖÈÑËÀÂÀ ÂÀÑÈËÅÂÀ ÀÑÅÍ ÅÌÈËΠïðåäïå÷àò ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÒÀÌÅÍÊΠÂÀËÅÍÒÈÍ ÂÅËÅ àâòîðè ÀÄÐÈÀÍÀ ÏÎÏÎÂÀ ÈËÈßÍÀ ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ÄÅßÍÀ ÀÍÃÅËÎÂÀ ðåêëàìåí îòäåë ÑÅÂÅÐÈÍÀ ÄÎÊÎÂÀ 088 851 73 15 ÌÈÐÎÑËÀ ÐÀÄÎÑËÀÂΠ088 785 68 41 îïåðàòèâåí ìåíèäæúð ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÐÀÒÈÅ 088 856 30 36 èçäàòåë Àãåíöèÿ ÅÂÀ ÎÎÄ çà Mall of Sofia Ñîôèÿ, óë. Õðèñòî Áåë÷åâ 1 02/810 90 40, 980 94 54 mallofsofia@eva.bg ïå÷àò òèðàæ 30 000 áð. Íèêàêâà ÷àñò îò òîâà èçäàíèå íå ìîæå äà áúäå êîïèðàíà, ïðåïå÷àòâàíà è èçïîëçâàíà áåç èçðè÷íîòî ðàçðåøåíèå íà èçäàòåëÿ. Èçäàòåëÿò íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêóâàíèòå ðåêëàìè.

Èçäàíèåòî ñå ðàçïðîñòðàíÿâà áåçïëàòíî.


© Clinique Laboratories, LLC

С веж о реш ение за защ ит ат а на околоочнат а зона.

Алергенно т ест вани. 1 0 0 % без аром ат изиращ и вещ ест ва.


ИНТР

О     Преди повече от десетилетие една книжка със заглавие, подхождащо по-скоро на детска приказка, се превръща в наръчник на отдавна пораснали хора. Става дума за “Кой ми взе сиренцето” от д-р Спенсър Джонсън. В нея се разказва за неволите на две дребосъчета и две мишки, които си живеят щастливо, похапвайки Сиренце. В един момент обаче Сиренцето свършва. Мишките, без много-много да му мислят, хукват да търсят нови запаси. Дребосъчетата, наречени Колебливко и Разсъдливко, реагират различно. Те са ядосани, защото смятат, че някой им е взел Сиренцето, което им се полага по право. Нямат какво да ядат, но отказват да търсят ново. После Разсъдливко все пак намира маратонките си за тичане, захвърлени като непотребни в дните на изобилие, и хуква да търси Сиренце… Там някъде в Лабиринта на живота и ние сме намерили своето ужасно вкусно Сиренце. Това ни прави щастливи и спокойни, защото вярваме, че то никога няма да свърши. Но един ден откриваме, че го няма. И тогава сме изправени пред големия избор: да обвиним за това Света и Другите и да тъпчем на едно място или да се опитаме да се променим. Промяната не бива да ни плаши, нека я приемем като приключение. И да потърсим нещо ново – било то Сиренце, идея, приятелство, настроение, посока на движение, защото ако не се променяме, ще загинем. Нека винаги държим на ръка разстояние маратонките си за тичане из Лабиринта на живота. Мисля си, че ще е чудесно, ако продължаваме да търсим онова, което ни прави щастливи. А има ли по-подходящ сезон за това от пролетта? Ноах Мааян Asset Manager

12


Š 2012 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.


cooler brighter smarter Ashley inspires Naomi to push herself further in climacoolÂŽ.

Get your miCoach plan at adidas.com/women Ashley Conrad, personal trainer & Naomi van As, Olympic ďŹ eld hockey player


ПОДАРЪЦ И

2

1

3

 

НА ЖЕНА

4

Има жени, които всеки ден се събуждат като кралици и очакват от поданиците на кралството си, колкото и малко да е то, любов, възхищение, цветя веднъж седмично, някое и друго колие за рождения ден или 8 март. Има и други жени, по-скоро принцеси, весели създания, които летят из облаците и са способни да се влюбят в малка ягодова пастичка и в човека, който им я подарява – за 8 март или защото днес са си ударили малкото пръстче. Вие от кой вид сте?

6

5 7 8

16

1. Etam 2. “  

 “  , 18     

  Altinbas 3.  Nokia N9        Vivacom 4. „  “ 

  ! 

„   “ 5.  Hamilton   Timeland 6 " Even Better Clinique Estee LauderClinique-Exclusive Boutique 7.  Guess   Scandal 8.   

 100  

9. Beauty Glaskoch   

9


www.palmers.at

Mall of Sofia, ïàðòåð


ПОДАРЪЦ И 3

2 4 1

5

 ПОГЛЕД

Едно от гениалните хрумвания на Вселенския дизайнер е да направи жените и мъжете толкова различни. Жените обикновено са по-шумни, но играчките им са тихи: барбита, кредитни карти, диаманти. Мъжките играчки говорят вместо притежателите си: ръмжат, тиктакат, прищракват, бълбукат на излизане от бутилката. Казват, че жените трябва да се пазят от мъже с добри маниери и хубави часовници. Добре, че жените никога не се вслушват в чужди съвети...

7

8

18

6

9

10

1. Lenovo    

Intel Pentium B950, 2.1 GHz      Germanos 2.   Porsche  La Casa del Habano 3. Roy Robson  Eurooptic 4.    Super Speed Nickel Beauty Zone 5.  Lacoste  Scandal 6.  Bric’s 7.  Piccadilly 8.  Mont Blanc,    VIP Shop 9. Mont Blanc    14     VIP Shop 10.  Edox  Timeland


http://www.facebook.com/MISS.SIXTY.BULGARIA


ПОДАРЪЦ И 1.   d’Orne 2.   KK 3.   Ritzenhoff  

4.  14  ,      Altinbas 5. 

  Nici Jou Jou 6. KK 7. „  “    „  “ 8.      Clayeux   Beauty Zone

1

3ПРЕДАВАНЕ

До всяко дете трябва да има мече. Родители. Топло мляко. Прегръдка за добро утро. Книжка за лека нощ. Приказка за сън. Подарък за рожден ден. Запаси от красота, които да харчи, докато расте. Плодове и зеленчуци. Разходки в парка. Целувки. Още целувки. Това е предаване за деца и светът на възрастните трябва да почака в другата стая.

4

5

8

6 7

20

2


0 - 14 години

Нова колекция

Mall of Sofia, eтаж 1


ЗВЕЗДЕ ШОПИНГ

Н кралицата

КАКВО

НА ИЗНЕНАДИТЕ Ако има класация на звездите, направили най-необичайни подаръци, то на първо място ще е Анджелина Джоли. Брад Пит определено не скучае, откакто е с нея. Особено по празниците. За 44-ия му рожден ден през 2007 г. тя му подари уникален мотоциклет за $100 000. А върху него е изписано My Sweetheart, the Drunk. Не звучи много романтично, защото не знаете, че така се казва албум на Jeff Buckley, любим на Брад Пит. През 2010 г. актрисата плати $18 000 за 200-годишно маслиново дърво, което му подари за Св. Валентин. В момента дървото се намира в имението им във Франция. За 48-ия му рожден ден преди няколко месеца пък Джоли го изненада с... водопад. Намира се в Калифорния, купен е заедно със земята около него.

  

 

НАЙ-ЕКСТРАВАГАНТНИТЕ ПОДАРЪЦИ НЕ СА НЕПРЕМЕННО НАЙ-СКЪПИТЕ. НО Е ХУБАВО ДА РАЗПОЛАГАШ С ДОБРА СУМА, КОГАТО ИСКАШ ДА ИЗНЕНАДАШ ЧОВЕКА ДО СЕБЕ СИ

разходка винаги с теб ЗА ДА СЪМ

Ето един малко стряскащ подарък. Дори не сме сигурни, че Райън Рейнолдс наистина му се е зарадвал. Преди четири години Скарлет Йохансон реши да изненада тогавашната си половинка с уникален подарък за 31-ия му рожден ден. Със сигурност никой друг няма такъв, защото му даде... мъдреца си. Актрисата накарала да позлатят извадения й зъб и да го сложат на верижка. Обаче така и не видяхме Райън да го носи. Къде ли се намира сега, когато вече не са заедно? Със сигурност настоящата му половинка Блейк Лайвли не би искала да вижда зъба на Скарлет върху врата на любимия си.

22

В КОСМОСА Певицата Кейти Пери реши, че земните подаръци не са достатъчни, за да покаже колко много обича съпруга си Ръсел Бранд. Затова през 2010 г. за рождения му ден тя реши да го изненада с... разходка в космоса. Кейти плати $200 000, за да резервира билет за Ръсел на борда на Virgin Galactic. От няколко месеца обаче двамата вече не са заедно. Дали Кейти Пери съжалява сега за подаръка си? Още повече че Ръсел все още не се е възползвал от билета си.


консумация? ЗА ЛИЧНА

Няма да ви разказваме за стотиците хиляди, които Дейвид Бекъм е прахосал, за да зарадва жена си със скъпи бижута. Това е тривиално. Футболистът обаче успя да я изненада приятно за рождения й ден през 2008 г. В началото Виктория помислила, че подаръкът ще е добре опакована бутилка вино. Малко след това разбрала, че с нея върви цял лозов масив в Napa Valley, който Дейвид й купил за седемцифрена сума. В магазините обаче все още не се продава „Шато Пош“. Виното от лозето на Виктория е само за лична консумация. Делят го единствено с приятели.

земята не стига КОГАТО

в името

НА ХИГИЕНАТА? Какво да подариш на жена, която е достатъчно богата, за да има всичко, което пожелае? С този проблем се сблъскала Кели Роуланд. Дълго време се чудела какъв подарък да избере за бебето на приятелката си Бионсе. И в крайна сметка заложила на нещо изключително скъпо и уникално. Малката Блу Айви Картър вече се къпе в миниатюрна вана за бебета на стойност 5000 долара. Тя е облепена ръчно с 44 928 кристала “Сваровски”. Дело е на интериорната дизайнерка Лори Гарнър. С доста повече пари се раздели Майк Тайсън, когато реши да подари вана на бившата си съпруга Робин Гивънс. Боксьорът плати фрапиращите два милиона долара! Така и не стана ясно от какво е направена тази вана, че да струва толкова много.

Той е милиардер и както се досещате - парите не са проблем. Роман Абрамович реши да зарадва половинката си Даша Жукова със 100 акра земя. Дотук нищо необичайно. Как ще реагирате обаче, ако ви кажем, че е платил скромните $2508 за имота? Ще си помислите, че или е много стиснат, или е направил сделката на живота си. Нито едното, нито другото. Просто стоте акра се намират на Луната. Абрамович ги купил чрез т. нар. Лунно посолство през 2008 г. Парцелът е разположен между 20-24 градуса южна ширина и 30-34 градуса западна лунна дължина. Където и да се намира това...

23


JOIN US ON FACEBOOK www.facebook.com/calliopeitalia

store locator: www.calliope.info


BEGLAMOUR

NEW SPRING SUMMER COLLECTION


ЗВЕЗДЕ Н ШОПИНГ

1 2

3

4

5

 ДЕЛРЕЙ

Певицата с меланхоличния глас и трудно минало (албумът й Born To Die е в „Сиела Книгомания“) може да си позволи да се надсмее над всичко и дори да наложи начина си на обличане - тишърт или риза, вързани над пъпа, минишорти и масивно колие в цвят на злато. Бялото винаги е с предимство. Обувките трябва да са с дебел ток и ретро линия, но тя би ги заменила и с най-обикновени бели кецове.

7

26

6

1. Playlife 2. D&G Galdini 3.  Fox 4. Tally Weijl 5. Orsay 6.   Tally Weijl 7. Christian Dior    Opticlasa 8. GiAnni

8


http://www.facebook.com/ENERGIE.BULGARIA


ЗВЕЗДЕ Н ШОПИНГ

1

2

3

1. Playlife 2.   Sisley 3.  Roy Robson   Eurooptic 4.  Terranova 5. Esprit 6. Diesel  Scandal 4

 ГОСЛИНГ

Новото лошо момче на киното (след Drive вече ултимативно в А листата на Холивуд) разбира от мода и умее страхотно да балансира между уличния стил и класическата мъжка елегантност. Вталените ризи и трикотажни жилетки, съчетани с джинси например, както и спортните блейзъри са задължителни, а едни хубави велурени обувки или кожени мокасини ще изстрелят комбинацията направо на филмовата площадка.

6

28

5


COVE GIRLR

ОБЕДИНЕНИТЕ ЦВЕТОВЕ

 

ГЛОРИЯ ПЕТКОВА, КОРИЦАТА НА SPRING OF SOFIA, МОДЕЛ НА ИВЕТ ФЕШЪН, ЛЮБИМЕЦ 13 НА ГИЛДИЯТА НА МОДНИТЕ ФОТОГРАФИ И СТИЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ, УСПЕШНИ ВКЛЮЧВАНИЯ В ЛОНДОН И БЕРЛИН По софийските улици Глория изглежда като цитат от един друг свят. Цветен свят, рижавеещ, луничав, със странни дрехи и леко отнесен поглед. Стилистите умират да я наемат за модни фотосесии, но трябва да уцелят момента, когато си е в София. От миналата година Глория учи мъжка мода в London Collеge of Fashion. Колегите й в престижното училище са от цял свят – Корея, Япония, Китай, Италия, Франция. Понякога са страхотни, понякога – дългоноси сноби, презиращи всеки, който не е в дизайнерско черно. Ето ви пример: Глория си шие пола от розов латекс, която да носи с един грубо оплетен бял пуловер. Отива на училище с нея, за да чуе от някаква мацка: не понасям розовото! Глория го понася, както и всички цветове. Завършила е живопис в Художествената гимназия и оттогава е влюбена в тях. А може би винаги е била. Приема различните цветове като живи същества и как да обиди някой, като му каже: „Не ми харесваш!“ Не, не, трябва да му даде шанс. Способна е да съчетае цикламена рокля със зелени обувки и оранжева шапка. Така изразява себе си и настроението, с което се е събудила сутринта. Не обича трендовете в модата, казва, че са за хора без въображение. Точно сега ужасно се дразни на хипстър тренда в Лондон. Хипстърите четат стари книжки, слушат инди рок, ходят на Vice партита, носят винтидж, най-добре нещо от баща си и съдрано, като успешно го съчетават с макбук, айфон или блекбъри, ядат скъпа храна, нещо био и вегетарианско, наемат скъпи квартири, мразят мейнстрийма и толкова ужасно много искат да са различни, че приличат на всички останали хипстъри. Не обичат много да бачкат, затова най-често са графични дизайнери. Не, не са нейните хора. Нейните са такива, които биха облекли мъжката риза, съшита от 10 м плат в цветовете на дъгата. Глория я прави като задача за колежа по мода и оценката е „уау“. Впрочем тя вече шие на машина 90% от дрехите си. Доскоро маниерът й да захваща скроения плат  Terranova Tally Weijl с безопасни игли или да го лепи с тиксо си беше градска легенда.  , 

Ама това в младежките години. Не че Глория е остаряла сега, на 20  

Mango е. Още е във възрастта, когато не обича чантите и предпочита да слага всичко по джобовете си. Парите, телефона, ключовете, картата за лондонското метро, пистолета, ножа, шарената сол и целия си шарен, шантав и забавен свят. P. S. Това за шарената сол, ножа и пистолета май беше шега. Но кое ли е сигурно с Глория? Дори часът за започване на снимките...

30

ДАВАМ ШАНС НА ВСЕКИ ЦВЯТ, ТОЙ Е КАТО ЖИВО СЪЩЕСТВО, НЕ МОГА ДА ГО ОБИДЯ.


люлЮлълЊлъ лълЉлўлДлљлю лЋлћлЮлљ лелљлЪлџлљ лЮлљ лАлблўлЏлўлАлблџлљлблљ лЋлџлљ лА лЪлљлЎлЋлблў лў лћлалБлЊлљ лелљлЪлџлљ, лЮлљлЪлалљлњлЋлЮлљ лълб лълЮлўл» лЊлълЏлЋлюлўлблЋ лАлБлблўлЋлЮлў, лълЉлўлДлљлю лАлљлџлљ лў лЪлълЏлў, лў лЪлљлЮлблљлЏлълЮлў, лў лблЋлЮлўлАлџлў, лў лалфлџлљлњлўлдлў. лћлълалў лЮлљлЎ-лџлўлДлљлалАлџлълблъ лЌлЏлљлблЮлъ лў лЪлљлЎлЋлблЋлЮлъ лЊлъ лълЉлўлДлљлю РђЊ лњлАлЋ лЕлЋ лБлАлЪлЋл» лћлљ лЊлъ лълЪлалљлњл», лЌлљ лћлљ лўлЌлЊлЏлЋлќлћлљ лалљлЌлЏлўлДлЮлъ.

 Tally Weijl  Mango  

лњлАлўлДлџлў лћлалЋлЦлў лњ люлъл» лЊлљлалћлЋлалълЉ лАлў лўлюлљлб лЋлюлълдлўлў. !"#$ %&, '(#( ')## #)(#(.

 Benetton 

 Tally Weijl  

лљлџлъ лЌлЮлљлю, лДлЋ лЕлЋ лћлБлЦлљ лњл»лблфла, лАлў лАлЏлљлЊлљлю лалълџлЏл», лџлъл»лблъ лћлљ лАлЋ лњлЋлЋ.

*& (#) ! +)'( +(%)#(#( !% "$#(, $( / !("+ ' (-(!$(.  didas

 Stefanel Paolo Botticelli   

лълЉлўлДлљлю лћлљ лЪлалЋлАлўлДлљлю лЊлалљлЮлўлдлўлблЋ, лЌлљлблълњлљ люлў лЋ лњлљлќлЮлъ лћлљ лЊлў лўлюлљ.

31


FASHIO TREND

 ЦИТРУСИ Parfois  Benetton

32


 Đ˜ Đ›Đ˜ĐœĐžĐ?Đ˜   Guess  Scandal  Benetton

33


FASHIO TREND

 ШОКОЛĐ?Đ”   :  GiAnni  Lacoste  Scandal  GiAnni

34


G e t I n s p ire d b y I t ali an S t yle

20% Специа лна услуга - ушиване по мярка

Mall o f S o fi a , е т . 1

ОТСТЪПКА п р и з а к у пу в а н е на пълен сет (костюм, риза и вратовръзка)


FASHIO CORNERNДЕТАЙЛИ

КОНТРАСТ Рязката граница, създаваща илюзията за две дрехи, обединени в една, е продължение на графичния тренд, който успешно се интегрира и в пролетта. Подчертано минималистично и елегантно звучене, което не може да остане незабелязано.  7camicie Sisley

 Parfois

ФУКСИЯ Един от веселите и динамични цветове, които ще ни залеят през предстоящото лято. Защо да не го използваме като акцент на тоалета именно върху аксесоар с екзотичен принт.

 Elisabetta Franchi   Extravagance

 Betty Barclay

СПОРТНО ВЛИЯНИЕ Не е нужно да имате медали, за да харесате спортната вълна, заляла колекциите на дизайнери като Alexander Wang например. Линиите и лицевите шевове са интегрирани в една по-градска и женствена концепция.

36

НОВИ КЛАСИКИ Класиката при мъжките ризи отстъпва място на освежаващи модификации. Напластяването на яките не е въпрос на етикет, а на лично предпочитание.

ВОЛАНИ Нежност, но и сила придават воланите на облеклата за идващия топъл сезон. Структурирани и често доминиращи в дрехата, те имат място както в деловия, така и в официалния ви гардероб.


BEAUT CORNERY

 

И АПЕТИТНА!

ПУСТИНЕН ЗАЛЕЗ, ТЮРКОАЗЕНИ СЕНКИ И ПЛОДОВИ ФАНТАЗИИ! ТОВА СА ИЗКУСИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОЛЕТНИЯ ГРИМ. 2

Пролетно-летните тенденции в грима носят две настроения – драматизъм и сладострастие. Първото се чете в погледа, който е подчертан с прецизен молив и с опушени сенки, а второто искри от устните в бебешко розово, аленочервено или в почти незабележим цвят, но с много блясък. Новите пудри, ружове и фон дьо тени са първите посланици на слънчевия загар. ТЕНЪТ Пролетното слънце вече озарява дните ви, а това се пренася и върху лицето. Пудрите с нежни копринени текстури или фон дьо тените с леки консистенции ви подаряват бронзови нюанси или прозрачен блясък. ОЧИТЕ Дълбок, блестящ и предизвикателен поглед, който се събужда с еротичния привкус на пролетта. Очите са подчертани с плътна линия до миглите със сив или черен молив и с опушен ефект върху целия клепач с водещия за сезона цвят тюркоаз или вариации в зеленикавосиво. Допълнителен колорит носят бронзовите и медните нюанси.

1

3

СКУЛИТЕ Възбуждат апетита и като лека руменина подсказват за събудено желание за радост и любов. Независимо дали в бронзови отблясъци или с розовеещи плодови намеци, скулите са облечени в сияние. УСТНИТЕ Асоциации за нещо сладко и вкусно. Това пораждат устните за пролетния сезон, покрити с плодови розови или червени нюанси, но не натрапчиви, а сливащи се с естествения ви цвят. Вариант са и цитрусовожълтият блясък, както и бронзовите оттенъци на пясъчни дюни.

38

1. Almost Lipstick Clinique o Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique 2.  Quickliner Intense Clinique o Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique 3.  Joli Rouge Clarins Beauty Zone


1.  Invisible Fluid Makeup Estee Lauder o Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique 2.   Instant Light Clarins Beauty Zone 3.   Quartet Mineral Clarins Beauty Zone 4.   ( ) Colour Breeze Clarins Beauty Zone 5.  Pure Color Sensuous Rouge,   Pure Color Five Color, - Pure Color Illuminating,   Pure Color,

  Pure Color Intense Kajal     Pure Color Estee Lauder o Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

2

1

4

3

5

39


FASHIO CORNER 1. Pandora,  

 2. d’Orne,  ,   3. d’Orne,    4. Pandora,  

 5. Pandora,  

 

2

1

3

4 5

 Đ?Đ? ĐŠĐ?ĐĄĐ˘Đ˜Đ•Đ˘Đž 40


1. Altinbas, 18     2. Yukiko, 18      Timeland 3. Yukiko, 18  , ,   Timeland 4. Miluna, 18     Timeland 5. Altinbas, 18     

1

2

4 3

5

41


ЛИЦ НА ФОКУСЕ

 ВЪПРОСЪТ Е ИСКАШ ЛИ ДА СИ БОГАТ?

грим Велислав Христов за Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

КАЗВА, ЧЕ СЛЕД УСПЕХА НА КНИГИТЕ Й СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ И ОБОЖАТЕЛИТЕ Й. С ПЪРВИЯ СИ РОМАН „ЕДИН ДРУГ ЖИВОТ“ ТЯ ПЕЧЕЛИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИСАТЕЛИ, С ВТОРИЯ СИ - „СЦЕНАРИЙ ЗА БЪДЕЩЕ“, ЗАТВЪРЖДАВА УСПЕХА СИ. А ТОЙ НЕ ПАДА ОТ НЕБЕТО. Вероника учи доста, в училище е дори малко нещо зубър, завършва Английската гимназия в Русе, което може би обяснява защо в книгите й героите постоянно са въвлечени в разговори с чужденци, после идва в София да следва политология. Сега продължава да катери стълбата на съвършенството, като учи психология, танцува танго, подобрява френския си и се гримира умело. Казва, че ще се почувства истински успяла писателка, когато направи тиражите на родната майчица на Хари Потър уважаемата Джоан Роулинг. Докато това стане, решихме да я разпитаме, защото после ще й назначат пиар и край на откровените интервюта. В книгите на Вероника става дума за млади жени, които работят, но често им е скучно, пушат, но искат да ги откажат, търсят любовта, но умират от съмнения, когато я намерят. Тя е сложила огледалото пред поколението на 25-35-годишните и в него те изглеждат точно толкова умни, глупави, щастливи, безнадеждни, забавляващи се, скучаещи, суеверни, безбожни, колкото са.

 Tally Weijl  Orsay  Oxette   100 

42


Здравей, Вероника, къде те хващаме? Точно сменям работата си.

се започва сериозен анализ на книгата. Странно е, но имаше и мъже, които припознаха себе си в главната героиня.

Защо, да не са те уволнили, че пишеш книги в работно време? Просто сменям секторите. Четири години работех в банка, сега отивам в IT сектора. Аз съм тип човек, който много обича промените. И когато има застой и рутина, се изнервям.

Твоите книги са за поколението, което е най-активно в момента, да го наречем поколението 25+. Що за хора са това? Трябва нонстоп да правят пари. На работното място гледаш на хората не толкова като на колеги, с които ти е приятно да отидеш на обяд, а като на конкуренция. Семейството се губи като ценност. Разводът вече не се приема като трагедия. Има проблем с интимността. Обяснявам си го с ниското самочувствие на хората, а това води до проблеми с разкриването на чувствата. Пуска се защитен механизъм – аз сега няма да ти правя евала. Как стоят нещата при мен например – когато съм с ниска себеоценка, късам по-лесно, защото по-лесно намирам кусури. Когато съм с висока самооценка, вярвам в избора си. Другият проблем пред връзките е, че има много възможности. Мнозина си казват: аз сега ще го хвана този, но дали не изпускам нещо по-добро на пазара? Достатъчно е гаджето да те ядоса два пъти и го разкарваш.

Как стана писател? Започнах със стихчета и разказчета на 9-10 г. После трябваше да следвам, да изкарвам пари, сблъсках се с реалността на възрастните. Желанието ми да пиша се върна донякъде и заради многото разочарования, които преживях. Какви разочарования? Че невинаги се оценява трудът ти по достойнство, че ти самият невинаги успяваш да извлечеш най-доброто от ситуацията. В личен план повечето ми връзки бяха по 1-2 месеца. Дори ми е идвало на ума някой да не ме е урочасал. Защото все някакви идиоти ме харесват. Имало е и свестни, разбира се. Дори едно от гаджетата ми, той беше чех, много ми помогна да повярвам, че мога да стана писател. Как написа първата си книга? Преди две години сюжетът вече ми беше дошъл в главата. В този момент бях много неудовлетворена от живота си. В професионален план - тотален застой, нямах и връзка, която да ме държи, живеех сама. Една сутрин си казах: добре, аз ли съм виновна за това, което ми се случва. Помислих си какво щеше да е, ако някой друг дойде и ми оправи живота. И ето че вече имах сюжет за роман. Точно след като ми дойде тази идея, в интернет прочетох за конкурс на издателска къща «Хермес» за дебютна книга на млади автори. Наградата беше издаването на книгата. Буквално полудях. Седнах и започнах да пиша. Стриктно, всеки ден по определен брой страници. Имах два, максимум три месеца до крайния срок. Написах романа, пратих го и зачаках отговор. Не вярвах, че мога да победя. Мислех, че ще има някой с връзки, синче на писател. Чаках края на конкурса, за да мога да взема ръкописа и да тръгна да се моля по издателства. Но бях убедена, че няма по-добра постъпила книга от моята. Обадиха ми се 2 дни преди рождения ми ден, на 23 април, че съм спечелила. Книгата се продаде много добре, имаше допечатка на тиража. А втората книга как я написа? Пак бързо. Разказва се за приключенията на една адвокатка в Париж. Като изпратих ръкописа, получих обратна връзка от директора на издателството, че талантът ми не е нещо случайно. Смяташ ли, че тези книги промениха живота ти? Имам по-голям брой обожатели. Любимото ми е някой мъж, като тръгне да ме сваля - дали във фейсбук се запознаваме или другаде, - и

Кой е най-романтичният жест, който си получавала? Говорих с приятел в скайпа в продължение на 3 часа за мои емоционални проблеми. Изобщо не беше длъжен да ги слуша. Беше се върнал от работа суперизморен, лекар е. Може да не звучи романтично, но за мен беше. В днешно време забелязвам, че хората не се изслушват. Например на купон някой започва да говори, другият не го слуша, а само чака да свърши, за да може да каже: пък аз еди си какво. Смяташ ли, че съвременните мъже са доста глезени? Има такива психологически тенденции – жените да разкриват мъжката част у себе си, мъжете – женската. Ти какво мъжко откриваш у себе си? Ако това да си човек на действието е мъжко, го имам. Да търся решението на проблема, а не да мрънкам. Мрънкането ми е едно от най-противните неща. Като видя мъж да мрънка, полудявам, а ги има доста. Едно е споделянето, друго е оплакването. Когато аз тръгна да споделям някакви неща, гледам да го обърна на майтап. Българските мъже могат ли да говорят за любовта? Могат, да. Дори смятам, че се привързват по-лесно и изживяват потежко разделите. Имала съм много мъже в живота си, които открито са говорили за чувствата си. Лошото, което съм изпитвала на гърба си, е, че когато започна да хваля мъжа до себе си и да го подкрепям, той вдига активите си и става по-безразличен към връзката ни. И досега не мога да проумея защо е така - нали по дебелите книги пише, че трябва да поддържаме половинките си? Може би отново опираме до изначалната себеоценка на мъжа до теб. Щастливо ли е твоето поколение? Според мен не - и то заради собствените си демони.

43


ЛИЦ НА ФОКУСЕ

Какви са тези демони? Собствените ограничения, които си поставят хората. Например, че не могат да свършат нещо, не могат да отидат някъде, не могат да са с еди-кого си. Имам приятели, за които не е най-важното да си богат. Но въпросът е: защо не искам да съм богат? Защото не искам наистина или защото не мога? Приятната версия е, че не искаш. Никога не можеш да си сигурен. Много хора стигат в самоанализа си до „не искам“ и си живеят добре. Това е защитен механизъм. Ти щастлива ли си? Да. В състоянията си имам много ups and downs. Когато съм щастлива, всичко е невероятно, прекрасно. Когато съм нещастна, ще се мре. Мисля, че най-големият проблем, с който се сблъсква днешното човечество, е липсата на цел и посока. Не толкова щастието или нещастието. Ти не можеш да тръгнеш да преследваш щастието. Не съм съгласна, че човек всеки ден трябва да става и да си казва: ето, аз съм щастлив. За мен не е важно положителното мислене, важното е да има мислене. По-скоро да разсъждаваш откъде идват определени емоции, а не да си кажеш: аз мисля позитивно и сега ще изляза и всичко ще ми се усмихне и аз ще му се усмихна. Книгите за положителното мислене те изкарват постоянно виновен. Ако нещо се прецака в живота ти, ти си виновен, защото си се позиционирал така. Човек трябва да е със собствените си емоции, но трябва да има нещо, което да го кара да върви напред. Да вижда смисъл. Този смисъл за един е да отгледа по най-добрия начин детето си. За

44

другия – да направи пари. Да вярваш в това и да го търсиш. И тогава дори да ти се случи някакво нещастие, можеш много по-лесно да го преодолееш. А не всеки ден да се надлъгваме кой е по-усмихнат. Имаш ли любима мисъл? Тигрите на гнева са по-мъдри от конете на възпитанието.

ТОВА, КОЕТО НАЙ-МНОГО МИ ХАРЕСВА В СОФИЯ, Е, ЧЕ ХОРАТА СА ЗАБЪРЗАНИ И НЯМАТ ВРЕМЕ ДА ОСТАРЕЯТ

Какъв е смисълът й? Хората трябва да бъдат честни и откровени пред себе си и пред другите дори с цената на това да не влизат в общоприетите рамки. Защото в искреността, в чувствата, в конфликтите се ражда истината. Родена си в Русе, живееш в София. Как намираш града? Харесвам много София. Не като сгради, архитектура, защото аз съм живяла в най-хубавия град на България. Но ми харесва като динамика, възможности. Самите хора са по-готини. Например ако обясняваш на някого плановете си, той ти казва: браво, давай, ще станат нещата. А в Русе реакцията е: да, бе, ще стане другия път. Там, ако се появи човек с по-големи планове, го гледат с насмешка. В Русе хората ги е срам от много неща, не могат да влязат в аптека и да си купят презервативи. Или не могат да излязат негримирани, защото ще ги види някой приятел. Но това, което най-много ми харесва в София, е, че хората са забързани и нямат време да остареят.


mall of sofia • eтаж 1


ГРАДСК ДНЕВНИКИМЕЖДУ ОБИЧАМ И МРАЗЯ

1

  , , , , -- -- ,

---     

 - ,    , ,  , , ,  , ,    ,    .

Столична община подкрепи фотографски конкурс, който трябваше да представи София като древен, шарен, зелен и съвременен град, а найдобрите работи бяха показани в изложба. Може да ги видите на сайта www.sofia-city.info/routes-bg. На същия сайт на български и английски са представени и четири необичайни маршрута за разходка из града. Малко след края на конкурса София беше избрана за най-добър град за живеене в България. Добра или лоша, тя е мястото, в което точно сега живеем!

2

46

3


4 1.  2.    3.  4.  5.   6.   

5 6

47


FASHION MOVIE &

е екранизация по първата книга (обявена за най-четената в САЩ) от бестселър трилогията на Сюзън Колинс „Игрите на глада“. Действието в този футуристичен екшън-трилър се развива в зловещата столица на държавата Панем, Капитол, чиито властелини държат в подчинение съседните 12 области и изискват от всяка една от тях да им осигуряват по едно момче и едно момиче, които да се бият до смърт в гладиаторско телевизионно риалити. И16-годишната Катнис (Дженифър Лоурънс) се изправя срещу момчето, което обича – Пийт (Джош Хътчерсън). В Cinema City от 23 март.

48

грим и коса Даниела Аврамова модел Дани, Ивет Фешън

яке Benetton раница McKinley от магазин Intersport


яке и панталон Orsay

От Disney/Marvel събраха банда супергерои - Железният човек (Робърт Дауни Джуниър), Тор (Крис Хемсуърт), Капитан Америка (Крис Евънс), Непобедимият Хълк (Марк Руфало), Хоуки (Джеръми Рънър) и Черната вдовица (Скарлет Йохансон) - да спасяват планетата и така, без да му мислят много-много за сценарии, диалози и психологическа достоверност, сглобиха сигурен блокбастър - „Отмъстителите“. Основа за екшън приключението е прословутият едноименен комикс, създаден през 1963 г. В Cinema City от 4 май.

49


L

MAL MIX

   

Ден след ден клиент на магазин „Влюбени цветя“ изпраща по 21 рози на адреса на любовта си. И не е единственият мъж, който е редовен поръчител на огромни букети. Хубавото е, че в магазина разполагат всекидневно с над 20 вида цветя, така че всеки път букетът би могъл да е различен. Доставките на пролетни цветя като лалета, ирис, фрезия, орнитогалум и на екзотични - антуриум, орхидея, хеликония, са от Холандия и Еквадор. Все пак най-поръчвана си остава розата. Във „Влюбени цветя“ ще ви направят красиви аранжировки за всеки повод: сватба, абитуриентски бал, фирмено тържество. Това е и елегантен начин да кажете на някого „Извинявай!“ - мъжете знаят защо. Букети се правят и в нетрадиционни форми – на сърце, или дърво. За поръчки тел.: 087 882 15 71, 087 825 23 39.

Metallica

  

НАКЪДЕ

 

Търсите ли информация и билети за концерти, музикални партита, театрални и оперни спектакли, изложби? Например за гостуванията на Stereo MC’s и Guns N’ Roses в София или на Metallica в Белград? Отговорът е Art Point of Sofia. Артистичната точка е обзаведена с тъчскрийн, от който може сами да извикате нужната информация. Нашият съвет е: поговорете с момчетата и момичетата, които са там. Те са информирани и готови да ви отделят време. Повечето са редактори в сайта за култура www.timeart.bg. Около Art Point постоянно се случва нещо: миниизложби на млади художници, миниконцерти и миниспектакли в аванс в самия мол. Ако ви харесат, на място ще разберете къде ще бъде истинският спектакъл или концерт и ако решите, може да си купите билети. Изборът на редактора

 МОЛ

На 2 април преди 140 години отваря врати... първият мол, който съществува и до ден-днешен. Това е „Бон марше“ в Париж. Негов основател е Аристид Бусико, мъж с голяма брада и не по-малки идеи. На него първи му хрумнала щастливата мисъл да събере различни стоки под един покрив, да няма класов фейсконтрол на входа, да сложи етикети с цени, при това справедливи, и да организира разпродажби. Отначало снобите подминавали с презрение надписите „разпродажба“, смятали, че е под достойнството им да купуват преоценени стоки. Но после видели изгодата. Г-н Бусико в това време доволно потривал ръце. Той бил толкова сигурен в печалбите си, че не се притеснил, когато бивши негови служители открили универсални магазини по неговия модел - „Самаритен“, „Прентан“, „Галери Лафайет“. В негова чест трябва да кажем, че развил мащабна благотворителна дейност – помагал на болни и ранени и застраховал служителите си.

50


  

В мола се появи локация с надпис Tavex. На гишетата с любезни момичета зад тях може да обмените валута по касов и безкасов начин, да купите или продадете инвестиционно злато и сребро, както и да продадете бижута от тези благородни метали. Фирма Tavex е създадена преди 20 г. в Естония, като през годините разширява успешно бизнеса чрез бюрата си и в други европейски държави. Съвет: на минаване край Tavex наострете слух и може би ще ще чуете дискретното, но така приятно звънтене на златото...

ДАНТЕЛА СЛЕД ВЕЧЕРЯ Силно изрязани неконвенционални форми и класиката на дантелата се срещат в продуктите на Luna, които винаги има с какво да ви изненадат. Този, както и други модели и марки на световноизвестни производители на бельо, ще намерите в магазин Seven Seconds.

ДАЙТЕ ВТОРИ ЖИВОТ НА ВОСЪКА

През пролетта продължава кампанията на Casyopea ‘’Втори живот за стария восък’’. Този, който желае да върне стари свещи или лампи, ще получи нови с 20% намаление. Свещите, маслата за масаж, различните кремове с благовонни масла в магазина са достатъчно привлекателни, но специалните отстъпки са допълнително изкушение. Специално за лоялните посетители е създаден Casyopea Club с над 2000 души в него, които се ползват от намаления и промоционални програми.

 АНКЕТА

Качеството, което най-много харесвате в един мъж? Вратовръзката от осморно пресукана копринена нишка, червена подплата и ръчна тропоска с дебел червен конец от задната страна. Качеството, което най-много харесвате в една жена? Да е красива и желана от всички мои приятели и същевременно да живее с убеждението, че е създадена да задоволява моите прищевки. Какво цените най-много в своите приятели? Това, с което биха се разделили с най-голямо нежелание в моя полза. Най-големият ви недостатък? Прекалената скромност, която ми пречи да се наслаждавам на съвършенството си. Любимият ви цвят? Пембе. Любимата ви птица? Пуйков лешояд. Кои исторически персонажи никак не харесвате? Хан Аспарух, защото ни е въвлякъл във всичко това. От блога на известния журналист, рекламист, дегустатор, ироник и егоцентрик Иван Стамболов-Сула. „Сиела“ издаде книгата му „Сула в огледалния свят”. Може да я намерите в „Сиела Книгомания“. Предупреждаваме ви, че води до силни и трудни за овладяване изблици на смях.

51


L

MAL MIX

БЛЯСЪК И ПЕПЕЛ

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА КРИСТАЛИТЕ

Едно колие на Oxette с достойнствата да се превърне в семейна ценност не само заради бляскавото си присъствие, но и заради излъчването на старинно бижу. Култивираните перли в пепелен цвят в комбинация с черен оникс си заслужават изчакването на специалните поводи.

от Джуди Хол От пещерата на Али Баба насам човечеството обича да му разказват за купища смарагди, рубини, тюркоази и сапфири. Ако искате да започнете да ги различавате обаче, ще ви трябва книга като тази. Освен полезно за общата култура четивото е направо увлекателно. За оникса например пише, че е потаен камък, който се използва за лечение на стари чувства на скръб и тъга! ИК „Книгомания“ От книжарница „Сиела Книгомания“

МОДНА ГРАФИКА

Геометрията и контрастните форми в модата продължават да са символ на класа и семпла елегантност. Просто погледнете Daphne!

УВЕРЕНА СТЪПКА

За бързите обороти на деня и нуждата да изглеждаме добре едни изчистени спортни обувки вършат чудеса. Моделите на Lacoste са емблематични с точния си баланс в това отношение. Обувки от новата колекция на марката вече са в магазин Scandal.

МУЗИКА ОТ ЗЕМЯТА ДО ЛУНАТА

ПРЕЗ ДЕВЕТ ПЛАНИНИ

Здравината и качеството са водещи, когато говорим за суровите условия на уикендите сред природата. Водоустойчиви и с безброй други екстри, обувките на Timberland са изборът за истинските приключения.

52

Ето я маниашката история на този албум. Всичко тръгва от шедьовър на нямото кино - филма Le Voyage Dans La Lune (“Пътешествие до Луната“) на режисьора Жорж Мелие от 1902 г. 16-минутната научнофантастична лента е истински предшественик на „Междузвездни войни“ с невижданите за времето си спецефекти. Филмът е базиран на два велики романа: „От Земята до Луната” на Жул Верн и „Първите хора на Луната” от Х. Г. Уелс. Музикантите от AIR намират вдъхновение в „древния“ сай-фай, записват саундтрак. Музиката им отнася овации при представянето на реставрирания филм в Кан през миналия май. AIR доразвиват проекта в цял албум, който меломаните със сигурност ще искат да имат подръка. CD от книжарница “Сиела Книгомания”


L

MAL MIX

   

Забавен акцент във всеки дом може да е декоративното дърво на “АРД Декор”. р”. В жаваразлични форми и цветове, дръвчетата могат да бъдат украсени от вас за наближаващите празници или да „разцъфнат“ с налепени по тях бележки. И да знаете, че едно ро са “Обичам те!“ винаги е по-приятно от „Купи мляко“. Красивите декорации отскоро преместени на първия етаж на щанд с чисто нова визия.

ГЛЕДАЙТЕ НА BLU- RAY   

Е СЛАДКО!

Специалната великденска колекция на Jeff de Bruges ще изненада любителите на сладките удоволствия с близо 40 вида шоколадови изделия. Известните производители на белгийски шоколад са подготвили малки яйца с пълнеж с вкус на портокал, джандуя, кокос, карамел, големи яйца, пълни с шоколадови бонбони, фигурки на патета, прасенца, овчици и кравички, шоколадови цветя. От книжарница „Сиела Книгомания“

54


„ПРОСТО ДЕЦА“ от Пати Смит

Ще ви свърши работа като тема за разговор в изискана компания. Кажете, че книгата е поетичен шедьовър в проза, и ще видите как дори най-големият сноб ще ви погледне с одобрение. Пати Смит е пънк икона, а връзката й със скандалния фотограф Робърт Мейпълторп е красива като Ню Йорк на залез. ИK “Махалото“

От книжарница „Сиела Книгомания“

БИЖУТА ЗА НАПРЕДНАЛИ

Какво по-хубаво от това да направиш бижуто си, и то от благородни материали с високо качество? Злато, сребро, диаманти, естествени камъни и стъкло мурано си дават среща в бижутата на Pandora, които можете да композирате сами. Изборът на редактораКЛАСИКА

Всичко необходимо за свободното си време можете да съберете в чантата от новата колекция на adidas. С класическа ретро форма и съвременна самоличност тя е сигурен must have за спорта и града.

КРЪВНА ГРУПА ZAZ

Историята й е на съвременна музикална Пепеляшка. ZAZ, чието истинско име е Изабел Жофруа, тръгва от улични изпълнения на джаз, соул и френски шансони („от всичко по малко”, както самата тя казва). Песента, донесла ѝ големия успех - Je veux, се радва на милиони гледания и хиляди позитивни коментари в социалните мрежи и медийни канали. През ноември 2010 г. дебютният й албум става двойно платинен. През същата година се превръща в найслушания френски артист зад граница. А на 30 май ще я видим и чуем в зала 1 на НДК. CD от книжарница “Сиела Книгомания”

55


L

MAL MIX

КАЖИ, ЧЕ МЕ ОБИЧАШ, ЗЛАТНИ СТИХОВЕ В МУЗИКА ИК „Дамян Яков“

От книжарница „Сиела Книгомания“

СПЕЦИАЛЕН ПОВОД

Костюмът със смокинг яка на Enrico Coveri е сигурният и елегантен начин присъствието ви да не остане незабелязано. С лек блясък и разкопчана бяла риза за необходимата доза мъжка небрежност - това е перфектният избор за специална вечер.

56

ПОЧТИ ПО ДЖЕЙН ОСТИН

Разум и чувства, събрани само в 340 г! Новият 7,7-инчов таблет Samsung Galaxy Tab е достатъчно елегантен с металния си дизайн и иновативен с технологията Super AMOLED Plus. Може да го използвате като телефон. Идеален, ако искате да си поговорите с някого в Ню Йорк. Само не забравяйте за седемте часа разлика! От М-Тел

МАЛКО/ШУМНО

Спийкърът mini Kai ще ви изненада със силата на възпроизвеждания звук. Може да навържете няколко от симпатягите за още по-як саунд. При желание може да надуете басите, развъртайки „топката“. От iCorner


www.daphne.bg


фотография венцислава василева и асен емилов арт директор биляна иванова стилист василен милков грим и коса даниела аврамова модел мария, ивет фешън венци от живи цветя от магазин влюбени цветя

 Kenvelo  Oxette


 Terranova  Tally Weijl Esprit

  D&G

 Galdini

 Paolo Botticelli


 Esprit Tally Weijl   Oxette


 Tally Weijl Phantasya   d’Orne


 Esprit Tally Weijl   Parfois


 Mango  Orsay   Parfois  Paolo Botticelli


FASHIO TRENDN 1

2

4

3

6

PHILLIP LIM

5

78

9

10

Đ˜Đ—Đ”Đ•Đ›Đ˜ĐŻ

1. Playlife 2. Betty Barclay 3. Parfois 4.  Lovey  

Seven Seconds 5. 

 Esprit 6.  Parfois 7.  Oxette,  

  8. Motivi 9. Tally Weijl 10. Orsay 11.   Tally Weijl 12.  Miss Sixty  

Miss Sixty/Energie/CK Jeans

64

11

12


1

2

3 5 4

8 7

6

9

FENDI

1011

Đ?Đ? ĐšĐ?Đ&#x;Đ˜Đ˘Đ?Đ?Đ?

12

13

1. Kensol 2.  Terranova 3.  Galdini,   4. Mango 5. Esprit 6.  Killah  Miss Sixty/ Energie/CK Jeans 7.  Betty Barclay 8. Daphne 9. Orsay 10.  Guess  Scandal 11. Miss Sixty  Miss Sixty/Energie/CK Jeans 12. Tally Weijl 13. Daphne

65


FASHIO TRENDN 1

2 3

4 6

5

BOTTEGA VENETA

7

8ĐĄĐ?ĐœĐžĐ›Đ˜Đ§Đ?ОХТ 1. Carrera 

  Opticlasa 2.  7camicie 3. Celio 4. Adidas 5. Terranova 6. Adidas 7.  Terranova 8. Esprit 9.  Lacoste   Scandal 10. Benetton

66

10

9


1

2

3

4 5

DRIES VAN NOTEN

6

78

ВЪЛК

9

1. Benetton 2.  Playlife 3.  D&G   Opticlasa 4. Terranova 5. Playlife 6. Benetton 7.  Celio 8.  Esprit 9. Esprit 10.  Adidas

10

67


 Celio  Playlife

  Benetton

фото фо тогр то грраф афия ияя вееннццис ислава ллаава ва васи аассииллеевва и ас асеенн ееми мило ми ило лов лов сттиллисст ва васи силе си леен ми миллкков ков ов гррим и косса дааннииелла ааввра рамо мовваа моде мо делл вла де л диисллааввв,, иввеетт фееш шън ън


 Brunelli  Enrico Coveri  Playlife Brunelli  Diesel  Scandal Tissot  Juliany

69


 Playlife Celio  Capasca  Benetton


 Playlife  Terranova

  Enrico Coveri  Playlife Monteli Enrico Coveri   Adidas  Certina Juliany

71


FASHIO SCHOOL 

ПО СТАЙЛИНГ С РОДИ

Безплатните консултации на Радостина Радичкова-Роди в Mall of Sofia са в следобедните часове в сряда и събота, записвания – на информация на партерния етаж. Този път Роди консултира двама абитуриенти – Леонелла и Боян. грим Велислав Христов за Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique коса Ангел за салон Gossip Hair&Beauty

 СТАЙЛИНГ МИСИЯ: РАЗБИВАНЕ НА АБИТУРИЕНТСКОТО КЛИШЕ КОСТЮМ, РИЗА, ВРАТОВРЪЗКА Балът е нещо гранично и за да се свързва с положителни емоции, в тоалета на абитуриента би било добре да има толкова доза официалност, колкото индивидуалността му може да понесе. Изхождайки от това, избрах основната посока и на трите ми предложения за Боян да е миксиране и напасване на дрехи и аксесоари така, че да запазя младежката му непринуденост, но и да спазя спецификата на дрескода.

сет 1: Бяла риза, смокинг със сатиниран ревер и пояс от коприна в съчетание с джинси в тъмен деним, за да не изглежда пресилено отстрани и некомфортно за него. Модата вече е достатъчно либерална, за да си позволя подобна интерпретация. Един нов джентълмен, чийто костюм не е задължително консервативен.

АКСЕСОАРИТЕ Часовник с кръгъл циферблат със сапфир-кристал стъкло и кожена каишка, абсолютно достатъчен и категоричен завършек на визията И чифт черни официални обувки, достойни за дансинга!   ck Calvin Klein  Miss Sixty/Energie/CK Jeans

 Andrews Fashion Studio   Cacharel, GiAnni,   Brunelli,  Tissot Couturier Automatic

Juliany

72


сет 2: Доза смелост и артистичност е нужна за следващата комбинация. Боян несъмнено притежава и двете (още се чуди, но май ще кандидатства актьорско майсторство), както и перфектни мерки и височина, за да се получи добре тази еклектика от панталон в цвят горчица, съчетан с блейзър каре, риза и обувки в една и съща цветова гама. Играта на десени (каре-райе) и миксът на материи вече не е табу за мъжкия гардероб. Резултатът – достоен за улицата на всяка модна столица.

 ,        ,    Andrew’s Fashion Studio,   

Sisley, Celio

АКСЕСОАРИТЕ Плетената вратовръзка като акцент е умерената доза ексцентричност в стила за празника. Може да бъде фиксирана под колана на панталона или „скрита” наполовина в закопчаването на ризата.

сет 3: Модерното преоткриване на деним ризата (задължително вталена) в съчетание с минипапийонката – вече почти всекидневен аксесоар, и кариран панталон с басти е моето предложение за after party-то на Бобо. Тук десените си кореспондират, а велурът, от който е изработен коланът, е добрият завършек на тази небрежна и свободна от протокола комбинация.

 Energie 

 Miss Sixty/Energie/CK Jeans,   Sisley  Benetton/Sisley,  Capasca

73


FASHIO SCHOOL СТАЙЛИНГ МИСИЯ: МАЛКОТО Е ПОВЕЧЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА КЛАСИКАТА В сглобяването на сетовете за Леонелла реших да заема класически образи от киното и икони на стила, като се опитах да ги осъвременя. Тук нито една дреха или аксесоар не са самоцелни. От грима през прическата до последния детайл се опитах да ги напасна с лекота към нейната красота и младост. Така, когато след време попадне на своя снимка от бала, отново да звучи актуално, като същевременно си личи годината на завършване.

сет 1: Сред тонове тюл и камъни един елегантен гащеризон-бюстие без презрамки и с ниско дъно, съчетан с елек със смокинг ревер, обувки на висок ток - със специфична ала YSL форма в масленозелено, яркочервени устни и прибрана на висок кок коса, няма да останат незабелязани. Комфортът за танци – гарантиран.

АКСЕСОАРИТЕ Чанта-плик с релефен ефект на големи капси по кожата. Диоптричните очила със зелен кант по рамката засилват внушението за силната жена, която не крие своята индивидуалност. БИЖУТАТА Избрах масивен пръстен, колие на фина верижка и обици d’Orne, декорирани с цветя и пеперуди от емайл, цветни цирконии и сребро. Спрях се на часовник Gemtique с кожена каишка, покрита със сатен в нежнорозово – аксесоар, който обикновено се пренебрегва в гардероба на абитуриентките.

74

    Sisley 

Benetton/Sisley ,  

d’Orne       Gemtigue  d’Orne   Emporio Armani Opticlasa -  Miss Sixty  Miss Sixty/Energie/CK Jeans  Musette


сет 2: В опозиция на бунта на панталона следващата визия е нежна и романтична. Постигнах я с colour-block цветовете на солирана ¾ рокля и дълга пола, облечена под нея – едно ефирно платно, върху което падат свободно три дълги колиета от перли и тънки верижки. Косата е на свободно падащи къдрици, а червилото е с лек блясък.

АКСЕСОАРИТЕ Гривните са най-важният акцент. Подредени са симетрично по три на всяка ръка, за да се получи ефектът на маншети. Чантата-клъч и обувките на ток са от ръчно плетена памучна дантела. Финалният щрих – кръгли безрамкови очила в цвят пепел от рози.

¾     Benetton/Sisley

  — ,   Tally Weijl    ,       

Parfois Miss Sixty  Miss Sixty/ Energie/CK Jeans

  Emporio Armani Opticlasa

75


ЛИЦАТ НА ГРАДАА

   Те са градът – такъв, какъвто бихте искали да бъде – млад, ритмичен, нахъсан, настроен оптимистично за бъдещето, без мърморене, отворен към целия свят. Хореографите от танцовото училище The Center водят уроци по хип-хоп танци в 8 града, сред тях и София, разбира се, имат поне 500 последователи в момента, които посещават уроците, повечето в тийн възрастта. Идеята за училището и повечето от изучаваните хореографии са на Георги Енчев Goosh. Казва, че когато влязат в залата, хората, дошли да танцуват, буквално светват и светлината им става все по-ярка. Не-

76

зависимо дали любимият им стил е денсхол, попинг, локинг, дъбстеп. Хипхопърите следват определен стил на обличане, Кание Уест е добър пример. Ето нещо от него: „Не е от значение дали си мъж или жена, дали си бял или черен, когато става въпрос за стил. Важното е да е в подходящия момент и да ти отива.“ Хората от танцовото училище са силно търсени за музикални клипове, сценични пърформанси. Напоследък ги гледахме в супернашумелия клип на Миро и Дивна, която танцува в една от школите на The Center. www.csdance.net


  : A   Nike   Terranova,  Tally Weijl    Kenvelo !  Nike, Terranova  Tally Weijl !"#$  Nike  Celio e 

 Nike  Tally Weijl KAY LIGHT 

 Kenvelo, Terranova  Tally Weijl

77


FASHIO SCHOOLN

 

НАЙ-СЕТНЕ ВАЛЕРИ Е САМ В МОЛА. МИЛАТА МУ БАБА Е ПЛАСИРАНА ДА ПИЕ КАФЕ, А ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ТОЙ ПРАВИ БЪРЗ НАБЕГ ПО МАГАЗИНИТЕ. ЗАЩОТО КОЙ МЪЖ ОБИЧА ДА ОБИКАЛЯ С ЧАСОВЕ ДОРИ КОГАТО Е САМО НА 8? ИЛИ ПО-ПРАВИЛНОТО Е ДА СЕ КАЖЕ – ВЕЧЕ НА 8.

Валери казва, че скоро няма да се жени. Честно казано, и не виждаме как би могъл да се ожени, при положение че ходи на училище при г-жа Мая Чаръкчиева, после баба му го води на английски или на кънки на лед – тренира фигурно пързаляне, през уикендите пътува до Банско при другата баба да кара ски, вкъщи трябва да обръща внимание на папагала си Гъливер, а и да прави кълбо напред в часа по физкултура, който му е любимият. Кога би могъл да се ожени един толкова зает мъж?! Валери има сестра на година и половина. Казва се Ангелина и обожава брат си. Той обаче още не е проумял, че жените също могат да се обожават. И е направил капан за Ангелина на вратата на стаята си. Някакъв колан, който при отваряне на вратата да падне и... Ужас! Все пак е сложил на вратата си знак „Забранено за Ангелина“, с други думи – предупредил е за опасността. Дали Ангелина може да чете?

78

 Okaidi


!"!, #$%! $ &$'(! Benetton

бъдеща професия: ,   .    :   .

ГАБРИЕЛА ОТ КЛАСА Е ГОТИНА!

  ,   ,  HAPPY   CHOCODREAM 

 .

 Okaidi

)!, "*'# $ #$%! Mayoral ( +!/!%$0 Amigo

79


FASHIO SCHOOLN

 Fox Kids  KK

 Mayoral  Amigo

 Benetton

 KK

лЕлљлЮлћлълњлЋлблЋ лА лџлЮлўлЊлўлблЋ лАлЋ люлўлЮлљлњлљлб лЮлљ лблалЋлблљ лџлълАлюлўлДлЋлАлџлљ. лдлЋлЏлблљ лЋ лАлфлАлЋлћлЮлўл»лб люлљлЊлљлЌлўлЮ - лЮлљ РђюлџлълюлАлЋлћРђЮ, лА LEGO, лълблџлфлћлЋлблъ лАлЋ лЪлљлЌлљлалБлњлљ NINJAGO. лблБлџ лњлЋлДлЋ лњлљлЏлЋлалў лўлюлљ лАлЪлЋлелЮлљ лЮлБлќлћлљ лълб лЉлљлЉлљ лАлў. лЮлБлќлћлљлблљ лЋ лцлълалюлБлЏлўлалљлЮлљ лблљлџлљ:

Рђъ   !Рђю

80

лЦлхл╣, ЛѓлИ л║л░л║л▓лЙ ЛђлхЛѕлИл╗ ЛЂлИ ЛЂ ЛЄЛЃл║л░... л▓Ліл▓ .

FunBox


Спирачките са скучни и Валери не ги употребява. Само отпуска газта... понякога.

Race Center

в мола му е любимо място.

  Okaidi

Под дървото на желанията при централния вход на мола:

желанието е: , - 

 ,

  .

ТОЗИ НИКОЛА МАЙ СТАВА, ЩОТО ПРАВИ БЕЛИ. от книжарница

„Сиела Книгомания“ ТОВА ЛИ Е НОВИЯТ СПАЙДЪРМЕН? в магазин

Pulsar

 Okaidi !" Fox Kids #$% Primo Emporio

81


FASHIO SCHOOLN

 Đ Đ?Đ‘ĐžĐ˘Đ˜ 1

1

2

ПОПчо 2

ПОПичо

3

4

3

4 5 5

 1. Benetton 2. Fox Baby 3. Mayoral  Amigo 4.  Okaidi 5.  Okaidi 6. Okaidi

6 1. Benetton 2.  Okaidi 3.  Mayoral  Amigo 4. Fox Baby 5.  Okaidi 6. Benetton

82

6


1

2

3

4Đ?Đ? Đ&#x;Đ Đ˜Đ?ĐŚĐ•ĐĄĐ?ТĐ?

5

1. Primo Emporio 2. Rudi Kids 3. Benetton 4.  Fox Kids 5.  Benetton 6. Okaidi 7. Fox Kids 8.   Okaidi 9.  Okaidi 10.  Primo Emporio

6

7

8

10

9

83


L

MAL MIX

ИКОНИ НА ЗАПАДА

Наричат дамския суетшърт Nike AW77 икона на лекоатлетическия Запад. Той приема изцяло формата на тялото, изработен е от супермек органичен памук, а щампата на раменете отбелязва датата на основаване на щатския клуб Athletic West. Маниашки детайли ще намерите и в останалите „членове“ на престижния клуб Nike Sportswear - Track&Field 2012: обувките Cortez Classic, които вече 40 г. не слизат от почетната стълбичка, и мъжкия суетшърт USATF AW77 с неговите кенгуру кийпър джобове. Новата колекция с винтидж ефект на Nike ни напомня, че скоро светът ще е олимпиада.

ПЕРФЕКТНИТЕ 10

Вечните класики, основа за елегантния гардероб, събира в новата си колекция PERFECT TEN немският бранд Esprit. Всеки от десетте модела е доказал непреходната си стойност във времето и позволява стилни комбинации с минимални усилия. Освен в неутралните тонове на черно, бяло и бежово 10-те класики са представени и със свежи варианти на морскосиньо и топлооранжево, а на материите е обърнато специално внимание (с акцент на мекия 100% италиански памук). Нашите задължителни покупки през март: къс тренч от памук, комфортни чино-панталони и една перфектна рокля с женствен силует и джобове, която ще превърнем в основен съюзник в игрите със стила.

ДЪЖДОВЕН ДЕН

Всички мечтаем за лятото, когато можем да наметнем спортната елегантност с марката Playlife. Очакват ни забавни тишърти на тънки райета или с тема цветя, шорти, муселинени дълги и къси поли и рокли, както и колежански пуловери и къси якета за по-хладните часове. Но преди лятото е пролетта, а дрехата, която ще ви послужи най-добре в несигурното пролетно време, е класическият тренчкот. Разбира се, цветът е бежово.

БОКСОВИЯТ РИНГ ВДЪХНОВИ ADIDAS

Разработена специално за гимнастика и тренировки, вдъхновена от бокса, новата колекция на аdidas ClimaCombat предлага идеалната комбинация от комфорт, функционалност и модерно излъчване. Тайната e във високотехнологичната обработка на материята – запазена марка на аdidas. Специалната памучна структура на тъканите не позволява потта и топлината да се задържат на кожата, с което редуцира и умората на спортистите. Разполагате с максимален комфорт, докато тренирате в залата или на улицата, без ограничаване на движенията.

84


Y

BEAUT CORNER

 

АКО ИСКАТЕ ДА НАПАСНЕТЕ ПАРЧЕНЦЕ ПО ПАРЧЕНЦЕ ПРАВИЛНАТА ГРИЖА ЗА КОЖАТА И ДА ПОЛУЧИТЕ ПЪЛНА КАРТИНА НА ПРОЛЕТНАТА КРАСОТА, ТРЯБВА ДА ОТКРИЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ПРОДУКТ ЗА ВСЯКА ЗОНА.   с Re-Nutriv Ultimate Lift AgeCorrecting Creme за шия и деколте на ESTEE LAUDER

    с ExtraFirming Day на CLARINS

   18! със Superdefense SPF 20 Age Defense Eye Cream на CLINIQUE

   с Gel Express aux Fleurs на SISLEY

    с Gradual Glow Hydrating на DECLEOR

Роден за деликатната кожа, този крем изтрива със замах следите на времето. С негова помощ хоризонталните линии на шията и вертикалните на деколтето вече няма да ви смущават. Избелващите витамин С и екстракт от мая премахват тъмните петна. Хидратиращите масла от манго и муру-муру така засищат жаждата на кожата, че тя се отблагодарява с еластичност. От Estee Lauder-CliniqueExclusive Boutique

За да имате идеално опъната кожа на цялото лице дори след четиридесетте, се иска само да ползвате редовно този дневен крем. Истината е в протеините! Те действат върху съединителните връзки на дермалната структура, а това означава здрава и млада кожа на лицето. Органичните екстракти от лимонена мащерка и банан стимулират синтеза на протеини, които създават правилната връзка между колагеновите, еластиновите влакна и клетките. От Beauty Zone

Околоочният контур е сред първите „информатори” за стареене и стрес, затова продуктът се е подготвил с коктейл от антиоксиданти (кофеин, екстракт от водорасли, натриева рибонуклеинова киселина и др.), които спират и в същото време поправят вече нанесените щети. SPF 20 и титановият диоксид са другите бонуси, които стопират UVA и UVB лъчите. Очаквайте през април! От Estee Lauder-CliniqueExclusive Boutique

Както цялото лице, така и околоочният контур и шията са под закрилата на тази експресна гел-маска за млада кожа. Тя хидратира, тонизира и забавя стареенето. Екстрактите от водна лилия и ирис задържат влагата, а този от сусам, богат на витамин F, спира загубата й. Хидратиращата и тонизираща маска е подходяща дори за най-чувствителната кожа, защото разполага с концентрация от чисти растителни екстракти. От Beauty Zone

Приятен златист загар преди лятото, хидратация и кадифена мекота – това е благословията на млякото за тяло. Деликатният тен се постига благодарение на DHA (захар, която се свързва естествено с аминокиселини в кожата и така придава приятен кафеникав оттенък). Етеричното масло от магнолия и екстрактът от луковица на нарцис довършват изкусителната картина, която продуктът рисува ден след ден върху благодарната ви фигура. От Beauty Zone

85


ПРИЛОЖН МАГИЯА ÑÏÈÐÀËÀ ÇÀ

BEAUTY ТРИУМФ ОТ GOLDEN ROSE

Дамският поглед е способен на чудеса, особено когато е въоръжен с подходяща спирала. На щанда на Golden Rose ще ви предложат индивидуална консултация и голям избор от качествени спирали. А грим-консултантите ще ви покажат и различни техники за нанасяне. Изберете стила на вашия поглед - извити кукленски мигли или наситеночерни ресници, и се насладете на своя beauty триумф!

ÍÀÏÐÀÂÈ ÏËÎ×ÊÈ È ÑÅ ÇÀÐÅÄÈ С ЕНЕРГИЯ В POWER&BEAUTY

благодарение на продукта Lipo-6 на Power&Beauty, който ще ви помогне да постигнете така желаната от вас кондиция в проблемните зони. Това е натурален продукт, който сваля подкожната мазнина и увеличава енергията. Стимулира метаболизма както в покой, така и по време на тренировка. А ако комбинирате Lipo-6 с нисковъглехидратна диета, ще постигнете резултати за отрицателно време. Препоръчително е да се приема сутрин на гладно и преди тренировка. Power&Beauty гарантира за качеството на своите продукти със сертификати, издадени от FDA (Американска агенция за контрол на храните и лекарствата).

2 1 В PEDICURE EXPRESS

Ако не сте чували за експресен педикюр – той вече е факт в салона Pedicure Express. Вместо за един час и отгоре ще получите грижа за уморените си ходила само за половин час. Комбинирайте педикюра с маникюр и ще платите само 35 лв.!

ÃÐÈÌ ÇÀ ÇÍÀÅÙÈ È ÍÀ×ÈÍÀÅÙÈ В YVES ROCHER Продуктите от новата колекция на Yves Rocher, които ще намерите в магазина през април, имат една цел - да улеснят живота ви. Дори никога да не сте хващали четчица в ръката си, ще се справите с червилата, сенките или моливите за очи. Моливът за очи 2 в 1, мек и удобен, може да послужи едновременно и за подчертаване с линия, и за цвят по целия клепач. Гланцовете в нежнорозово, захаросан бадем или с винилов ефект притежават апликатор, който следва формата на устните. Маслото от малина омекотява и добавя грижа за цвета. Минилаковете и балсамът за устни също създават комфорт, защото са лесно преносими. Разнообразието от цветове на Yves Rocher предлага избор за всеки стил и вкус.

86

ÑËÅÄÂÀÉÒÅ ÊÓÏÎÍÀ С MANICURE IMPRESS

На станцията за експресен маникюр Manicure Impress ви чакат модните тенденции за пролетта. Използвайте най-новия тренд – френски маникюр: съчетание на два контрастни цвята, което може да бъде разнообразено със символи. Арт-френч (с артистични рисунки), френч-екзотик (вдъхновен от мотиви от Изтока) или лунен маникюр (с форми на полумесец) – изборът е ваш. За абитуриентски купон или дори за по-тежък коктейл в употреба влиза другата пролетно-лятна тенденция – богатите на брокат лакове. Геометричните принтове и лаковете с ефект на напукване са закачливо намигване към парти стилистиката. Каквито и произведения на изкуството да изберете за своите нокти, формата им трябва да е къса и овална. Manicure Impress може да се окаже и на мястото на самото парти. Подвижната станция за маникюр Manicure Impress Party Station гостува в най-оборотните нощни заведения.


СЛЕД

ÑÒÀÍÅÒÅ

МОДНА ИКОНА С INGLOT

снимки: Gossip Hair&Beauty

ПРЕДИ

В кутията Freedom System, която ще откриете в магазин Inglot, може да подредите ваша собствена палитра със сенки за очи, избирайки сред модерните пастелни тонове в лилаво, оранжево, корал, синьо или зелено. Фатална или игрива визия може да потърсите с петте нюанса червила с марката АМС, особено подходящи за чувствителна кожа. AMC Lip Gloss 544 е гланц за устни, който променя цвета си спрямо светлината благодарение на своя 3D ефект и изменя цвета на червилото, нанесено под него. AMC Face and Body illuminator 62 дава естествен блясък на кожата - както на лицето, така и на тялото.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ ÀÁÈÒÓÐÈEÍÒÈ

В GOSSIP HAIR&BEAUTY

Започнете да подготвяте косата си с терапии, които за няколко дни ще ви променят от ученичка в модна икона. Универсалната терапия за коса с бърз ефект NASHI ARGAN TREATMENT ще ви дари с блестяща, здрава, плътна и съблазнителна коса. Специална преса с ултразвукова технология действа на молекулярно ниво и вкарва активните натурални агенти от продуктите с арган до сърцевината на косъма. Дали да не помислите и за цвят, който да ви превърне в „черешката” на вечерта? Gossip Hair&Beauty ви предлага две в едно – гама от цветове, взети от световния подиум за пролетно-летния сезон, и грижа, която ще омекоти третирането на косата. NASHI LIFE e щадяща косъма безамонячна боя на Landoll Milano, която съдържа ценните подхранващи продукти с арган и кератин от кашмир. А за цвета имате избор между 50 актуални нюанса – от доминиращо черно до скандинавско русо! Gossip Hair&Beauty включва в програмата и грижа за лицето. Например експресната разкрасяваща терапия с нежен пилинг и есенциални масла на Academie – Acad’aromes. Предлага ви се и професионален грим, който е хипоалергенен. Продуктите на YOUNGBLOOD притежават микрочастички от природни минерали, които защитават кожата през целия ден. Важен елемент от програмата е и маникюрът с гел-лак – устойчив и блестящ. ЗА ВСИЧКИ АБИТУРИЕНТИ В GOSSIP HAIR&BEAUTY ЩЕ ИМА СПЕЦИАЛНИ АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ.

ËÈÔÒÈÍÃ ÇÀ 2 ÌÈÍÓÒÈ

В ESTEE LAUDER-CLINIQUE-EXCLUSIVE BOUTIQUE Бутикът предлага професионални съвети и възможност да се докоснете до качествени продукти напълно безплатно. Дори ако не разполагате с много време, защото услугите на специалистите на Estee Lauder се извършват за минути. Можете да избирате между продукт за уморени очи, нанасяне на безупречна очна линия или бърз опушен грим. За красиво лице специалистите ще ви подарят мигновен равномерен тен, лифтинг за лице за 2 минути, моментален блясък или услугата 5-step face. Предлага се и бърз грим Pure Color, само за 2 минути. Възползвайте се от изброените услуги Signature Service безплатно, като към всяка от тях има подарък перфектен фон дьо тен в специален размер! Ако искате да се почувствате ВИП персона, не забравяйте да направите диагностика на кожата си със специалната лампаогледало на Clinique. Професионалните консултанти обсъждат проблемите, които ви тревожат, и предлагат продуктите, от които имате нужда. Всичко на марката Clinque е алергенно тествано.

Åñêëóçèâíèÿò áóòèê â Mall of Sofia ïðåäñòàâÿ íàé-íîâàòà âèçóàëíà êîíöåïöèÿ íà äèçàéíåðñêèòå ñòóäèà íà Estee Lauder Companies â Ïàðèæ.

87


АРОМ ЗОДИАКА

ОВЕН

БЛИЗНАЦИ

Жената Телец винаги е уравновесена, затова Carita Eau De Parfum с успокояващ воал от розови пъпки и ирис е нейният аромат. Зад практичния й борбен характер се крие чувствена натура, която издават нотките на виолетка и мускус. От Beauty Zone

Тя живее за мига. Непоправима купонджийка, жената Близнаци ще накара всеки да затанцува покрай нея със закачливите нотки на розов пипер и свежите нюанси на бергамот и мандарина в Burberry The Beat For Women. От Beauty Zone

Мъжете Овни са енергични и атлетични. Техният аромат е Kenzo Homme Sport. Нотките на джинджифил подчертават ината и егоизма им, а нюансите на грейпфрут и мента - неизчерпаемата им целеустременост . От Beauty Zone

Mont Blanc Legend подчертава едновременно индивидуализма на мъжа Телец и любовта му към удоволствията. Нотките на лавандула разкриват неговата способност да бъде внимателен и дипломатичен. Уханието на здравец е асоциация за упорития му и инатлив нрав. От Beauty Zone

Нотките на черен пипер и листа на виолетки в Burberry The Beat For Men засилват чара на хаотичния характер на Близнака, който живее за момента. Често желан, той оставя траен спомен в съзнанието на дамите с дирята от бяла мащерка, ветивер и кедър. От Beauty Zone

РАК

88

ТЕЛЕЦ

Жената Овен е интригуваща и харизматична. Aromatics Elixir на Clinique е точното ухание за тази неспирна в устрема си дама. Тонизиращите съставки на роза и лайка разпалват огъня на страстта й. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

ЛЪВ

ДЕВА

Тя обича семплите и елегантни неща и не е готова за експерименти. За нея е подходящ ароматът Burberry London For Women. В основата са нотките на жасмин, английската роза подчертава емоционалния й характер, а пачулито засилва съблазънта на очите й. От Beauty Zone

Лъвицата обича изобилието, така че пищните нотки на роза дамасцена и жълт жасмин във Fan di Fendi й отиват. Уханията на круша, касис и калабрийска мандарина подчертават склонността й да флиртува. Егоцентричната й природа, която не признава поражения, е засилена от отличителното пачули. От Beauty Zone

Тя се придържа към класиката с Eau de Prep Tommy Girl на Tommy Hilfiger. Никога не би се отклонила от елегантността, олицетворена от уханието на бели рози. На пръв поглед консервативна, Девата е отворена за експерименти с дъх на розов пипер и зелена ябълка. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

Burberry London For Men засилва способността на мъжа Рак да убеждава всеки в правотата си с въздействащо ухание на кожа и тютюневи листа. Той обича да бъде забелязван със силните нотки на черен пипер и лавандула, които подчертават дендито в него. От Beauty Zone

С активно отношение към живота мъжът Лъв винаги се стреми да е сред победителите. Кардамон и италианска мандарина в Evolution на Aigner Man 2 разкриват силния му характер, а индийското орехче и букетът от виолетки го превръщат в център на вниманието. От Beauty Zone

Той винаги е добре облечен и „крещящ” за внимание с нотките на лавандула и семена от хвойна в Eau de Prep Tommy на Tommy Hilfiger. Готовността на мъжа Дева да рискува всеки миг е подчертана от рубиненочервен грейпфрут и див градински чай. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique


ВЕЗНИ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Жената Везни предпочита нежните аромати пред натрапчивите. Тя търси компромисен вариант и балансиращата нотка на върбинка в Pure DKNY Verbena ще я плени. Зад крехката на вид женственост се крие равна на мъжете разсъдливост, подчертана с ухание на босилек. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

Жената Скорпион въплъщава двете крайности – обичта и агресията. Нейният аромат е Private Collection Amber Ylang Ylang на Estee Lauder, съдържащ най-скъпите и съблазнителни съставки – иланг-иланг и амбър. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

Вечно с розови очила и кипяща от енергия – това е жената Стрелец. Любовта й към пътешествията и шумните компании се олицетворява от жизнените нотки на круша и лимонова пулпа в L’Еau 2 Kenzo Femme. Нотките на фрезия, лотос и роза са секси визитката й. От Beauty Zone

Чувствен е, но се контролира, затова елегантният тютюнев акорд в Avant-Garde на Lanvin се слива с личността му. Контрастната комбинация от свеж италиански бергамот и пикантен мадагаскарски черен пипер разкрива двойствената природа на мъжа Везна - едновременно нежен и дързък. От Beauty Zone

Ароматът Tom Ford For Men е за харизматичния Скорпион. Свежите нотки на италиански бергамот, листа на виолетки и мандарина разкриват свежо чувство за хумор. Пикантните нотки на черен пипер, съчетани с пачули и ветивер, затвърждават статута му на мачо и добър любовник. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

L’Еau 2 Kenzo Homme с нотките на джинджифил, грейпфрут и горчив портокал подчертава любовта на мъжа Стрелец към свободата. Емоционалният заряд, който неочкавано може да се превърне в избухване, и вечната му енергия за партита се разпалват с лавандула, хвойна и кедър. От Beauty Zone

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

Ароматът Féerie на Van Cleef&Arpels е за жената Козирог, защото хармонира на изтънченото й излъчване. Нейната упоритост е подчертана от нотките на виолетка, любовта й към лукса се асоциира с пищните плодови нотки, а египетският жасмин отива на тайнствената й природа. От Beauty Zone

Свежата флорална аура е предимството на оптимистичната представителка на Водолей. Жизнерадостните нотки на бяла фрезия и мимоза в Happy in Bloom на Clinique ще й стоят като втора кожа. Находчива, но на моменти наивна, тя се чувства добре с нежното ухание на кехлибар. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

In The Mood For Love Tender на Ferre е способен да отведе жената Риби в приказния свят на емоциите с нотки на жасмин, мароканска роза и лотос. Или може да й помогне да потъне в сладки илюзии. Склонността й лесно да се привързва към околните е подсилена със свежи нотки на касис и мандарина. От Beauty Zone

Мъжът Козирог смята, че целта оправдава средствата, затова дръзкият аромат Midnight In Paris на Van Cleef&Arpels му пасва идеално. Освежаващите нотки на лимон и бергамот хармонират на чувството му за отговорност, нотките на кожа и зелен чай подчертават добрите му обноски, а нюансите на черна момина сълза напомнят за мнителния му характер. От Beauty Zone

Неговата свободолюбивост и готовност винаги да променя нещата оживяват в аромата Happy for Men на Clinique. Чувството за справедливост на мъжа Водолей искри в нотките на мандарина и сладък лимон. Оптимизмът му и винаги авангардните му идеи искрят в нотките на кедър и кипарис. От Estee Lauder-Clinique-Exclusive Boutique

Сетивен и романтик, добър приятел – това е мъжът от зодия Риби. Нотките на зелен лайм и смачкани бамбукови листа в Essence Pure Ocean на S. T. Dupont хармонират на способността му да вниква в проблемите на хората и да ги изслушва, заради което често се превръща в „кошче за душевни отпадъци”. От Beauty Zone

89


ДНЕВН МЕНЮО Изборът на редактора

Каф Кафемашина Krups Dolce Gusto по дизайн на Agatha Ruiz de la Prada. От Tехномаркет

СУТРИН КАПУЧИНО И ШОКОЛАДОВ ФЪДЖ

1 ОБЕД КЪСА ПАСТА С ЛЮБИМ СОС TAKE AWAY Паста фузили със сос болонезе, босилек и пармезан и паста пене със сос песто и пармезан. За пастата са използвани висококачествено италианско брашно семолина, сертифицирани яйца от свободни кокошки и вода от специален водоизточник. Приготвя се всекидневно, като се запазва оригиналният италиански вкус. Концепцията за здравословен фастфууд е изцяло българска, мотото е „Не яжте хляб, яжте паста“. От Pasta Point

90

Costa капучино e приготвено по традиционна италианска рецепта от троен шот ароматно еспресо, горещо мляко и фина млечна пяна в съотношение 1:1:1. Партнира си идеално с шоколадовия фъдж кейк. Тази богата шоколадова торта от сочни фъдж пластове и плътен тъмен шоколад е способна да овкуси приятно целия ви ден. От Costa Cafe

2


3

ВЕЧЕР ЧЕТИРИ СТЪПКИ ЗА ЕДНА ГЪДЕЛИЧКАЩА ВСИЧКИ ВКУСОВИ РЕЦЕПТОРИ ВЕЧЕРЯ Започнете със салата Витамина със спанак, фета, маслини, моркови, цвекло и зеле, овкусени с млечен дресинг. Крехките бели калмари от Испания с бял и черен японски сусам в лек сладко-пикантен сос ще подготвят настроението за основното ястие. А то е под формата на пилешки бонфиленца със спанак, полети с млечен сос от синьо сирене и пушено топено сирене, гарнирани с пюре от пресни картофи. Шоколадовото суфле с истински млечен шоколад и масло е подходящо за финален акорд, а и е чудесна тема за цветни сънища. От Happy Bar&Grill

91


GOURME КНИГИT

 

ТОП 6 НА КНИГИТЕ, В КОИТО ЕДНАКВО ДОБРЕ ГОТВЯТ И ОБИЧАТ ,  

кухня от цял свят и всички времена. Ще разберете как да приготвите салатата на одалиските и патладжаните на шейха. И че сред стотиците афродизиаци на земята найвкусният е любовта. ИК “Колибри”

в Париж. Освен приятна любовна афера, гарнирана с мостовете, бистрата и книжарничките на Париж, в книгата има няколко забележителни рецепти, шоколадовият мус с парфе от червен портокал е сред тях. ИК “Ентусиаст”

      

   

мексиканска кухня. Всяка глава от книгата започва с рецепта. Някои от ястията изглеждат ужасно люти, други – ужасно вкусни, но за всичките важи едно – ужасно трудни са. Готвачката се казва Тита и е сполетяна от нещастна любов, която тя вари, пече, кълца и гарнира, така че никой не остава равнодушен към ястията й. ИК “Колибри”

модернизирана кухня от Шри Ланка. Мараван е тамил, което е народност от Шри Ланка, но по-важното е, че превръща старите фамилни рецепти в модерни и ужасно прелъстителни ястия. Неговите сладко-пикантни сфери от канела, кардамон и гий карат швейцарката Андрея да забрави, че предпочита да спи с жени. ИК „Унискорп“

     

    

парижка кухня. Орели е собственик на ресторанта “Времето на зрелите череши”

92

сицилианска кухня. 1944 г., Сицилия. Американски офицер се забърква с горещата

готвачка Ливия, която знае тайната на добрата моцарела и добрия секс. Антъни Капела сервира на масата обичайната чудесна кулинарно-любовна история, поръсена с добър диалог. ИК “Кръгозор”      ,  , 

римска кухня на бедните, италианска провинциална кухня. Момче сервитьорче от Рим омайва американска туристка с номера, че е готвач. Вместо него готви неугледният му приятел, влюбен до уши в американката. Докато тя разбере кой кой е, на истинския готвач ще му се наложи да приготви много уши, опашки, чревца, далаци и дробове – любимите народни продукти на римляните. ИК “Кръгозор”

от книжарница “Сиела Книгомания”


ИНДЕКС Ìàãàçèíè 7 camicie - партер, тел.: 099 999 99 70 Adidas - партер, тел.: 02/920 90 00 Albaluna - етаж 1, тел.: 02/980 59 03 Altinbas - партер, тел.: 02/981 70 65, 087 823 05 40 Andrew’s Fashion Studio - партер, тел.: 02/981 44 44, 089 891 44 44 Amigo by Mayoral - етаж 1, тел.: 089 334 32 01 ARD Decor - етаж 1, тел.: 089 914 27 41 Asics - етаж 1, тел.: 088 233 05 53 Beauty Zone - партер, тел.: 088 440 30 83 Benetton-Sisley - партер, тел.: 02/981 70 45, 088 838 12 33 Betty Barclay - партер, тел.: 02/980 50 91 Bric’s - партер, тел.: 089 680 60 06 Bobo Zander - етаж 1, тел.: 02/981 67 44 Brunelli - етаж 1, тел.: 02/980 50 61 Bulgaria Gems - етаж -1, тел.: 089 579 25 50 Cacharel - етаж 1, тел.: 02/981 13 58 Calliope - партер, тел.: 02/488 28 06 Capasca - етаж 1, тел.: 02/981 83 02 Casyopea - партер, тел.: 02/981 92 84 Celio - етаж 1, тел.: 087 896 41 17 D’Orne - етаж 1, тел.: 088 811 06 11 Daphne - етаж 1, тел.: 02/981 87 80, 088 656 56 01 Digital Choice (iCorner) - партер, тел.: 089 666 45 31 Diva - партер, тел.: 02/980 79 85 Enrico Coveri - етаж 1, тел.: 02/920 21 76 Esprit - етаж 1, тел.: 02/981 41 70, 088 647 27 76 Estee Lauder - Clinique - Exclusive Boutique партер, тел.: 02/820 06 13 Etam - етаж 1, тел.: 087 845 83 54 Eurooptic - партер, тел.: 02/987 79 79 Extravagance - етаж 1, тел.: 02/981 83 07, 088 560 13 02 Fox Adults - партер, тел.: 02/980 20 43, 089 544 57 78 Fox Baby - етаж 1, тел.: 02/988 51 19 Fox Kids - етаж 1, тел.: 02/988 51 20 Fusion - партер, тел.: 089 369 52 76 Galdini - партер, тел.: 088 528 33 42 Gali - партер, тел.: 088 863 60 59 GiAnni - партер, тел.: 088 252 90 62 Golden Rose - партер, тел.: 088 666 10 63 Home Studio - етаж 1, тел.: 088 554 39 84 Hush Puppies - партер, тел.: 089 995 31 06 Inglot - етаж 1, тел.: 893 603 011 Inmedio - партер, тел.: 02/920 08 40 Intersport - етаж 1, тел.: 02/920 90 50 ISO Beauty - партер, тел.: 088 963 44 88 Jeff de Bruges - партер, тел.: 02/988 17 30 JouJou - етаж 1, тел.: 088 585 65 24 Juliany - етаж 1, тел.: 089 674 6 7 27 Kensol - етаж 1, тел.: 088 437 33 71 Kenvelo - етаж 1, тел.: 02/981 82 37 KK - партер, тел.: 088 241 53 97 La Casa del Habano - партер, тел.: 088 951 37 98 Lacoste - етаж 1, тел.: 02/981 49 66

Lalo - партер Mango - етаж 1, тел.: 02/920 90 20 Miss Sixty, Energie, ck Calvin Klein - етаж 1, тел.: 087 863 46 37 Monteli - етаж 1, магазин Enrico Coveri, тел.: 02/920 21 76 Motivi - партер, тел.: 02/981 70 47, 088 838 15 33 Musette - партер, тел.: 02/987 50 64 Natur House - етаж -2, тел.: 02/981 45 33, 088 499 06 06 Nike - етаж 1, тел.: 089 669 86 07 Nuts and Fruits - партер Okaidi - етаж 1, тел.: 02/920 90 20 Ooh la la - партер, тел.: 087 656 60 44 Opticlasa - етаж 1, тел.: 02/981 93 14 Orsay - партер, тел.: 088 249 42 77 Oxette - партер, тел.: 087 920 07 74 Palmers - партер, тел.: 02/981 70 58 Pandora - партер, тел.: 02/986 16 47 Paolo Botticelli - етаж 1, тел.: 089 220 75 56 Parfois - партер, тел.: 089 434 06 52 Piccadilly - етаж -2, тел.: 02/812 96 96 Playlife - етаж 1, тел.: 089 442 22 01 Power and Beauty - етаж 1, тел.: 088 646 07 18 Primo Emporio - партер, тел.: 089 442 00 20 Pulsar - етаж 2, тел.: 02/981 70 62, 088 927 4 7 74 Rockeds - етаж 1, тел.: 088 880 46 42 Rudi Kids - партер, тел.: 02/987 78 50, 088 282 85 12 Scandal - етаж 1, тел.: 089 442 22 07 Seven Seconds - партер, тел.: 02/981 52 38 Speedo - етаж 1, тел.: 089 442 22 09 Stefanel - етаж 1, тел.: 02/821 35 15, 088 208 08 02 Swatch - етаж 1, тел.: 088 833 44 64 Tally Weijl - партер, тел.: 088 241 31 11 Terranova - партер, тел.: 02/488 28 05 Timberland - партер, тел.: 087 812 92 10 Timeland - партер, тел.: 02/981 64 25 Triumph - етаж 1, тел.: 02/920 12 48 VIP Shop - партер, тел.: 02/981 83 10 Viva Accessories - етаж 1, тел.: 088 820 58 19 Yves Rocher - партер, тел.: 02/820 03 75 Zoppini - етаж 1, тел.: 089 224 26 42 Комсед - етаж 2, тел.: 089 794 91 61 Крео - етаж 1, тел.: 02/988 50 12, 088 866 22 71 Сиела Книгомания - етаж 2, тел.: 02/ 980 52 14 Техномаркет - партер, тел.: 02/920 95 80

Euro Clean (химическо чистене) - етаж -2, тел.: 02/980 10 64 First Investment Bank - партер, тел.: 02/817 16 72 Germanos - партер, тел.: 02/415 25 71, 415 25 72 Gossip Hair&Beauty - етаж 1, тел.: 02/981 74 19, 088 780 96 00 Hriso Pack (опаковане на подаръци) - партер, тел.: 088 602 84 00 Intercard - партер, тел.: 02/806 59 08 Manicure Impress - партер, тел.: 089 684 33 55 Max Telecom - партер, тел.: 099 962 96 30 M-Tel Communication Centre - партер, тел.: 088 220 73 15 No+vello - етаж 1, тел.: 02/483 62 21, 088 562 05 22 Office 1 - етаж -2, тел.: 02/981 37 06 Pedicure Express - етаж 1, тел.: 089 684 33 55 Tavex Gold &Exchange - партер, тел.: 02/437 24 89 Usit Colours - партер, тел.: 02/822 23 50, 088 348 98 00 Vivacom - партер, тел.: 02/987 74 74 Влюбени цветя (бутик за цветя)- партер, тел.: 087 882 15 71, 087 825 23 39

Çàâåäåíèÿ

All fresh corn&choko dream - етаж 2, тел.: 088 719 28 75 BMS - етаж 2, тел.: 02/981 01 58 Café Café - етаж 1, тел.: 02/980 38 67 Café Neto - етаж 1, тел.: 02/981 05 91, 088 609 97 25 Costa Café - партер, тел.: 02/981 99 75 Gala Café - етаж -2, тел.: 02/812 96 50 Gelati - етаж 1, тел.: 087 330 60 06 Happy Bar & Grill, Happy Sushi - етаж 2, тел.: 088 666 60 29 KFC - етаж 2, тел.: 02/920 99 20, 088 628 78 26 McDonald’s - етаж 2, тел.: 088 400 03 17 McCafe - етаж 2, тел.: 088 400 03 17 Nordsee - етаж 2, тел.: 02/928 44 78 Pasta Point - етаж 2, тел.: 088 892 27 31 Raffi - етаж 2 Spaghetti Company - партер, тел.: 02/881 01 00 Subway - етаж 2, тел.: 02/920 08 38 100 грама сладки - партер, тел.: 088 225 97 02

Çàáàâëåíèÿ

Óñëóãè 2 BE - Vivacom - етаж -2, тел.: 02/981 66 19 Antoanette Beauty Studio - етаж 1, тел.: 02/981 09 73 Art Point - партер, тел.: 088 912 41 38 Best Wash (автомивка) - етаж -3, тел.: 087 988 88 30 Blizoo - партер Bulgarian Vip Tours - етаж -2, тел.: 02/987 42 84 Ceiba (аптека) - партер, тел.: 02/980 51 95 DSK Bank - партер, тел.: 02/939 16 51 DSK Bank - етаж -2, тел.: 02/939 16 53

Wonder Vipo - етаж 2, тел.: 02/828 08 00 Cinema City/Multiplex - етаж 2, тел.: 02/929 29 29, 929 11 11 IMAX - етаж 3, тел.: 02/929 29 29, 929 11 11 Race Center - етаж 3, тел.: 02/920 12 00 Fun Box - етаж 3, тел.: 087 830 13 00

Mall of Sofia - рецепция - тел.: 02/980 44 37

93


ВАКАНЦИ Я

 ЩАСТИЕТО

     

  .    ,    XIX .

Може да не сме най-богатите хора на земята, но да имаме добро семейство, околна среда, която ни дава усещане за комфорт, усещане за справедливост в обществото, приятели, които ни карат да се усмихваме, и време да се насладим на всичко това. Неслучайно през миналата година най-щастливите хора на Земята се оказаха жителите на Коста Рика. Те имат четвърт от доходите на американците, но са много по-доволни от тях. Струва си да обиколим планетата по меридианите на усмивките, защото е заразително. Нашият избор падна върху Коста Рика - естествено, странната малка държава Вануату, която през 2006 г. беше начело на класацията на щастието, и Исландия, която се оказа най-хепи от европейските държави. Speedo  Speedo

 Speedo „  “  Speedo  Canon Power Shot 35    

, , ВАНУАТУ

Как няма да са щастливи хората, чийто химн се казва „Юми, юми, юми“, а националното им блюдо се нарича „лаплап“?! Вануатците освен това се радват на забележителна природа: 83 великолепни острова, обточени с екзотични плажове, кристални води и удивителен подводен свят. Архипелагът се намира в югоизточната част на Тихия океан, на 3 и половина часа със самолет от Сидни. Климатът на Вануату е тропичен и влажен. Лятото там току-що е отминало, но до зимните температури от 22-24° през юли и август има време. Най-доброто време за дайвинг е... през цялата година, тъй като крайбрежните води поддържат 24 до 30°С. Вануатци много тачат традициите. За патриархални хора като тях не е приемливо да виждат топлес типове по плажовете, но за всичко останало разчитайте на широките им усмивки. Могат да ви танцуват темпераментно в ритъма на тамтамите, да ви опекат месо на лавата на някой от 9-те действащи вулкана, да ви сварят любимата си успокояваща напитка кава. Впрочем прословутият „лаплап“ представлява ястие от маниока, банани или ямс с див спанак и настърган кокосов орех. Вануату е и родината на бънджи скоковете. Местният ритуал, с който се отбелязва възмъжаването на момчетата, представлява „гмуркане“ във въздуха от дървена кула с привързани към глезените лиани. Ако имате късмет, може да го видите в автентичния му вид, както го е видял принц Филип. Интересно е, че съпругът на Елизабет Втора е обожествяван на някои от островите като любим син на древен горски дух. По-точно на древен и щастлив горски дух, защото на Вануату всички са щастливи.   За островите ви трябва виза, за повече информация позвънете в консулството на Вануату във Франция на тел. 00687 277 621. Местната валута се нарича вату, 137 вату се равняват на 1 евро приблизително. Повечето хотели, ресторанти и магазини приемат кредитни карти, основно АМЕХ, VISA или Mastercard. Банкомати има в по-големите градове като Луганвил и Порт Вила и в големите курорти. Бакшиши не е прието да се дават.

94


 Givenchy   Eurooptic  Energie   Miss Sixty/Energie/CK Jeans CD „  “  :   Acer Aspire S3 (13 , 1,4 )  Sony nWZ - 4 Gb,     50 . 

   Golla   

 НА КОСТА РИКА

Щастливи жени - щастлив народ. Това е тайната на Коста Рика. Разгадахме я, когато разбрахме как първата жена президент на страната - уважаемата Лаура Чинчиля Миранда, решила, че на дамите им е недостатъчно да почиват само в събота и неделя, затова ги освободила от работа и в петък. В Коста Рика могат да са доволни и от ред други неща: имат си и море, и океан – Карибското и Тихия. През цялата година им е топло. Природата им е изключителна – голяма част от страната е заета от резервати, в които на воля тичат, скачат от клон на клон и летят маймуни, ягуари, папагали ара и - внимание! - над 12 000 вида пеперуди, рекорд за света! Пият едно от най-добрите кафета на Земята, жените са страстни, а мъжете постоянно им правят комплименти и при това ходят винаги с дълги панталони – ужасният мъжки подвид с потник и намачкани къси гащета тук просто не съществува! Живеят на забавени обороти и са абсолютно сигурни, че днешната работа ще свършат най-добре вдругиден. Почти 100% от хората са грамотни, на младите семейства държавата им строи жилища, а разслоението на бедни и богати е минимално. Съветът към туристите е още с идването в страната да покорят вулкана Поас заради гледката и тюркоазеното езеро в кратера му, после да се спуснат към река Ла Пас, изливаща се в 5 водопада сред тропическите гори, да отскочат до Ареналските мостове, окачени сред дърветата на тропическата гора, а после с катамаран да отидат до Кокос – най-големия необитаем остров в света. Според легендите там са заровени неизброими пиратски съкровища, така че – успех в търсенето! За младежите сборният пункт се нарича Кауита на карибския бряг - оазис, отвоюван от джунглата, царство на регето и опиянението от различен вид. По-заможните отиват в района Хако и провинция Гуанакасте, където са тихоокеанските плажове с фини пясъци и заливи, поръбени с палмови горички.   Виза не е необходима, стига туристът да не остане повече от 30 дни. Местната валута се нарича колон, като за едно евро ще получите приблизително 676 колона. Найдоброто време за пътуване до Коста Рика е точно сега – в разгара на сухия сезон, който е от януари до юни.

95


ВАКАНЦИ ЯЛЕД ЗА УИСКИТО

Още помним как през 2010 г. исландският вулкан Ейяфятлайокутл обърка въздушния трафик в цяла Европа. Но помислете си дали ако и вие се казвахте Ейяфятлайокутл, нямаше да бълвате огън и жупел от яд. Въпреки изригващите от време на време вулкани, банковата криза и мрачноватото време Исландия е на второ място в класацията на щастието в света за 2011 г. след Коста Рика. Класацията се изготвя всяка година от холандския професор Руут Веенховен. Сигурно има значение фактът, че исландците са народ от блондини и блондинки, а при тези хора щастието винаги е на ръка разстояние. Освен това в къщите на много от тях има джакузи с постоянно течаща топла вода, която идва от безбройните минерални извори на острова. Ако случайно нямат лично джакузи, исландците, както и гостите на страната могат да разчитат на Синята лагуна. Намира се на 40 км от Рейкявик и всеки може да се потопи в млечносините й води с температура 37-39 градуса. Цветът й идва от минералите и едно синьо-зелено водорасло, коктейл, който превръща кожата в коприна. Струва си да се отиде до подножието на действащия вулкан Хекла. До него има подземна галерия, в която се чува глухият му тътен. Друга атракция е да прелетите с малко туристическо самолетче над островите Уестман. Единственият град там е наричан Северният Помпей. Като атракция се пазят къщите му, затрупани от близкия вулкан, изригнал за последен път през 1971 г. Отидете до Долината на гейзерите, където гейзерът Стоккур изригва на всеки 5-6 минути. Не пропускайте и най-големия водопад в Европа – Гълфос. Слънцето обагря водите му в златисто, затова го наричат Златния водопад. Огромният ледник Ватнайокул гарантира незабравима гледка на триещите се един в друг ледени блокове в езерото под него. Ледът на Ватнайокул е на 200 хил. години и казват, че изстудявал уискито като нищо друго на света.   До столицата Рейкявик са 3696 км, не ви е необходима виза за престой до 90 дни, 100 исландски крони са приблизително 0,62 евро.

96

 Terranova Bric’s  Timberland Timberland   Panasonic,   3D    CD  „ “      


02 Spring of Sofia | Mar 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you