Page 1

Virtueel op reis met het Media Paspoort De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt deze maand met een Nationaal Media Paspoort voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Ieder schooljaar krijgen de leerlingen zeven lessen over media waarbij het niet alleen gaat om kennisoverdracht, maar ook om emotie, motivatie en strategie. Volgens de initiatiefnemers hebben 656 scholen zich ingeschreven voor het gratis lesprogramma. Door Malini Witlox Sexting, kinderen die via social media afspraakjes

ENGE SPINNEN EN LIEVE HONDEN

maken met volwassenen, kinderen die naaktfoto’s

Naast individuele opdrachten bevat het pro-

posten. We hebben het de laatste jaren vaak

gramma ook klassikale opdrachten. De leerlingen

voorbij zien komen. Programma’s om kinderen

krijgen bijvoorbeeld verschillende foto’s te zien,

bewust te maken van hun gedrag op internet,

van een schattige hond en van een enge spin.

hebben dit helaas nog geen halt kunnen toeroepen.

In groepsgesprekken bespreken ze wat die

‘Dat komt omdat het bij die programma’s alleen om

beelden met hen doen. Zo kunnen de leerlingen

kennisoverdracht gaat, niet om de mediabeleving

van elkaar leren. ‘Wat post je wel op Facebook

of om media-instinct’, meent Academie-directeur

en wat niet? We willen dat ze hun eigen grens

Liesbeth Hop.

voelen en leren luisteren naar hun intuïtie. We

‘Kinderen blijken in de praktijk best goed met de

willen de kinderen niet betuttelen. We geven

techniek om te gaan, maar op gebied van sociaal-

8

ze informatie en helpen ze bij emotieregulatie.

emotionele ontwikkeling moeten we ze helpen.’ Het Media

We belichten bovendien ook de leuke kanten van media.’

Paspoort zou een toevoeging zijn ten opzichte van bekende

Het lesmateriaal is tot stand gekomen door samen te werken

mediawijsheidprogramma’s als het Diploma Veilig Internet en

met leerlingen, daar zijn ook filmpjes bij gemaakt. De video’s

Media Masters. ‘Het is de eerste keer dat er een doorlopende

komen later op de website te staan. Kabelprovider Ziggo was

leerlijn is ontwikkeld voor alle schooljaren, dus ook voor heel

bij de ontwikkeling van het programma betrokken, maar is

jonge kinderen vanaf groep 1. Dat is nodig omdat kinderen

sinds juli geen partner meer. Volgens Liesbeth heeft dat te

steeds jonger zonder toezicht van volwassenen met media

maken met het samengaan van Ziggo en UPC en andere

bezig zijn. Denk aan de tablets en de smartphones. Daarnaast

prioriteiten. Eerder was er op de samenwerking met Ziggo veel

richten die andere programma’s zich allemaal op de overdracht

kritiek, het is immers een beursgenoteerd bedrijf dat zoveel

van cognitieve kennis, op werking van media en op wat fout en

mogelijk zenderpakketten en internetabonnementen wil verkopen.

goed is. Wij gaan verder en hebben naast ‘weten’ ook ‘voelen’,

Liesbeth: ‘Die kritiek heeft niets te maken met de beëindiging

‘willen’ en ‘doen’ toegevoegd.’

van de samenwerking. Bovendien kan het bedrijfsleven een

COS JAARGANG 33 NUMMER 02 – 2015


heel nuttige bijdrage leveren aan dit soort programma’s terwijl

4: Houd de klok in de gaten. 5: Maak goede keuzes.

je je onafhankelijkheid bewaart. We zijn bij de ontwikkeling van

6: Bescherm je privacy.7: Zorg voor je eigen veiligheid.

het Media Paspoort geholpen door de Radboud Universiteit

Liesbeth: ‘Leerkrachten krijgen voor iedere les een handleiding

Nijmegen. Later zijn ook de universiteiten van Tilburg,

en er worden voor elke les instructievideo’s aangeboden. ‘In

Rotterdam en Gent ingestapt. En inmiddels ook de Universiteit

groep 4 krijgen de kinderen voor de eerste keer met strategie te

van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit

maken, we noemen het dan nog niet zo. Ze krijgen vragen

Amsterdam. In ons programma zitten onder meer elementen

voorgelegd. Bijvoorbeeld: wat kun je doen om te zorgen dat niet

uit de communicatiewetenschappen, ontwikkelingspsychologie

iedereen zomaar jouw persoonlijke gegevens krijgt? In essentie

en sociologie. De wetenschappers van de

is dat een strategische vraag. Er zitten

verschillende universiteiten zitten in de

meerkeuzeantwoorden bij. Ze kunnen

door ons opgerichte Wetenschappelijke

­bijvoorbeeld een sticker op de computer

Raad die de effectivitet van het Paspoort

plakken, die ze waarschuwt tegen het geven

meet via een doorlopende monitor. Die

van persoonlijke data. Die optie komt dan

wetenschappers zouden dat nooit doen

terug in de antwoorden. Maar de leerlingen

als er commerciële invloed was.’

wordt niets opgelegd. Ieder kind denkt en voelt anders. Misschien hebben sommige

THEMAREIS

leerlingen er geen moeite mee om ­gegevens

Kinderen gaan tijdens het programma

te versturen over het internet.’ Eind september

virtueel op reis en ontvangen offline en

zijn de eerste leerlingen gestart met de

online opdrachten die zowel digitaal als

lessen. Er komen algemene lessen in groep

klassikaal worden aangeboden. Ze krijgen

1 tot en met 4 en extra lessen in groep 5.

per les een actieboekje (dubbelgevouwen A4) waar virtueel

‘Vanaf daar gaan we ieder jaar een klas hoger. In groep 8 krijgen

lesmateraal bijhoort. In het Media Paspoort houden de kinderen

de kinderen trouwens geen les, ze zijn dan minimediacoach en

zelf bij waar ze allemaal geweest zijn. De leerkracht kan dit

helpen uiteindelijk de andere klassen bij de ontwikkeling van

aftekenen na het afronden van één van de ‘reizen’. De zeven

mediaprojecten.’ <<

jaarlijkse lessen zijn opgebouwd rond zeven thema’s. 1: Weet wat je ziet. 2: Bewaak je identiteit. 3: Wat je geeft, krijg je terug.

www.nationaalmediapaspoort.nl

COS JAARGANG 33 NUMMER 02 – 2015

9

Virtueel op reis met het Media Paspoort  

Magazine Computers op School. Nummer 2, 2015. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Virtueel op reis met het Media Paspoort  

Magazine Computers op School. Nummer 2, 2015. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Advertisement