Page 1

Deze week 11

NIEUWSBLAD TRANSPORT 9-15 MAART 2016

Veiliger magazijn

RAAD & RECHT HT DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT www.mazars.nl

ARBEIDSONGEVALLEN Code Veilige Magazijnen in de maak

Brexit Onlangs hebben de Europese regeringsleiders (vooralsnog?) een Brexit afgewend. Voorgaande jaren zijn een Grexit en een uittreding uit de EU van bijvoorbeeld Cyprus en Portugal evenmin doorgegaan. Net als in Groot-Brittannië wordt in Nederland gesproken over een referendum over het EU-lidmaatschap. Aan de andere kant is – op termijn – een toetreding van bijvoorbeeld Albanië en Servië tot de EU denkbaar. BosniëHerzegovina heeft zich formeel gemeld als EU-lid en Oekraïne wil op zijn beurt een associatieakkoord met de Europese Unie sluiten. Op fiscaal vlak is er eveneens veel beweging: op 28 januari heeft de Europese Commissie namelijk de zogenoemde ‘EU Anti-Tax Avoidance Package’ gepubliceerd. Hoewel deze voorstellen binnen Europa eerst nog aangenomen moeten worden, zijn de gevolgen voor de Nederlandse fiscale wetgeving en het Nederlandse investeringsklimaat aanzienlijk. Zoals inmiddels bekend heeft op 5 oktober 2015 de OESO haar 15 BEPS actieplannen gepubliceerd. Door middel van dit ‘Base Erosion Profit Shifting’ (BEPS) Programma wordt belastingontwijking door internationale bedrijven tegengegaan. De OESO actieplannen leid(d)en niet onmiddellijk tot wettelijke aanpassingen. De Europese Commissie wenst op haar beurt met haar pakket van maatregelen wel snel en concreet stappen te zetten en oneigenlijke belastingontwijking tegen te gaan. Met deze ambitieuze maatregelen kan de belastingwetgeving van alle 28 EU-lidstaten op elkaar worden afgestemd. Het voorstel van de Commissie bestaat uit diverse onderdelen, waarvan de EU anti-tax avoidance richtlijn de belangrijkste is. Foto: NT Archief

MALINI WITLOX

Om de hoeveelheid ongevallen in magazijnen terug te dringen, is er een Code Gezond en Veilig Magazijn in de maak. De nieuwe code, die in juni klaar moet zijn, moet bedrijven handvatten geven om de veiligheid in hun magazijn verder te verbeteren. Een en ander moet leiden tot een digitale handleiding. Bij het initiatief zijn behalve verladersorganisatie EVO ook werkgevers- en brancheorganisaties, leveranciers van interne transportmiddelen, BMWT, TLN, opleiders, het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG), VELA (brancheorganisatie logistieke adviesbureaus), VNO-NCW en MKB Nederland betrokken. Bedrijven die eerder de prijs voor het Veiligste Magazijn van Nederland wonnen leveren best practices voor de code. Daniëlle Gevers Deynoot, beleidsadviseur bij EVO, geeft aan dat deelname vrijwillig is en dat het om een zelfregulerend systeem gaat. Er zijn inmiddels twee werkgroepbijeenkomsten geweest, waarbij een risico-inventarisatie van verschillende magazijnen is gemaakt. ‘Welke risico’s kom je nu tegen als je van A naar B een route door het magazijn volgt? Natuurlijk is dat in ieder warehouse verschillend, maar er is meestal wel een rode draad zichtbaar. Denk aan de kans op aanrijdingen met heftrucks, beknellen of vallen van hoogte. We hebben de tien meest voorkomende risico’s in kaart gebracht.’ In Nederland gebeuren jaarlijks

220.000 ernstige arbeidsongevallen. Bij 1.500 van deze ongevallen is een heftruck betrokken. Er zijn wel ARBO-regels, maar de praktijk leert dat bedrijven met magazijnen het moeilijk vinden om een zelfstandige keuze te maken in de aanpak van hun arbeidsveiligheid, vanwege onduidelijkheid en open normen in die regels, aldus EVO. ‘Met name de open normen vormen een probleem. We kiezen daarom ook voor best practices. We zijn – naast de winnaars van het Veiligste Magazijn – nog op zoek naar bedrijven die die kennis met ons willen delen. De code zal in ieder geval opgesteld worden volgens de drie pijlers mens, techniek en proces die met

Mens, proces en techniek worden met elkaar verbonden. elkaar verbonden zijn. Investeren in hulpmiddelen is zinloos als het personeel deze middelen niet gebruikt. We kijken daarom ook naar opleiding en gedrag.’ Bedrijven kunnen zich committeren aan de code en worden – indien gewenst – door de organisaties geholpen daaraan te voldoen. Dit gebeurt onder meer via voorlichting, tijdens workshops en seminars,

door ‘code-ambassadeurs’ en door ‘magazijncoaches’ uit goed presterende bedrijven zelf.

Leercurve Een bedrijf kan zich steeds verder verbeteren. Gevers Deynoot spreekt over drie fases. ‘Een soort leercurve waarbij het bedrijf, met name de teamleiders en werkvloer, van compliant naar daadwerkelijke participatie in veiligheid zullen gaan.’ De eerste fase en status is voor bedrijven die aan de voor hen relevante Arbowetgeving voldoen. Door het ondertekenen van de code en het maken en uitvoeren van een verbeterplan geeft het bedrijf aan naar de tweede fase te gaan. ‘De besprekingen over de code zijn gaande dus dit is niet limitatief, maar je kunt denken aan borging bij het management, een registratie van ongevallen en bijna-ongevallen en schades. Het hebben van een opleidingsplan in de diverse geledingen, meenemen van medewerkers inclusief flexwerkers in het bedrijfs- en veiligheidsbeleid, en een goede omschrijving van de veiligheidscultuur. In feite is het een verdieping van de eerste fase.’ Als het bedrijf de Code Gezond en Veilig Magazijn volledig toepast, en van Compliance naar Participatie is gegaan met betrekking tot gezond en veilig werken, krijgt het een Astatus. ‘In de derde fase zijn de risico-hotspots geïnventariseerd in het bedrijf en zijn of worden die aangepakt, waarbij gekozen wordt voor samenhang en balans in mens, proces, techniek.’ Vaak wordt gevraagd of dit leidt tot een keurmerk. Dat zal volgens EVO alleen gebeuren als het bedrijfsleven dat zelf wil.

Wat moet deze richtlijn gaan brengen? Zes concrete maatregelen die in wetgeving moeten worden omgezet. Vier maken deel uit van de OESO BEPS actieplannen. Het betreft rente-aftrekmaatregelen, een ‘doorkijkregeling’ (CFC-regelgeving), de invoering van een algemene misbruikregeling en het tegengaan van hybride mismatches. Twee maatregelen zijn door de Commissie bedacht: exit-heffingen en de switch-over bepaling. Hoewel de richtlijn eerst moet worden aangenomen, zou de meest vergaande maatregel – de zogenoemde switch-over bepaling – wel eens uit het voorstel geknipt kunnen worden. Wat houdt de switch-over bepaling in? Bij dividendontvangsten en vermogenswinsten is niet langer de deelnemingsvrijstelling van toepassing, maar de veel ongunstigere deelnemingsverrekening. Deze ’switch-over‘ vindt plaats als het statutaire tarief van het derde land lager is dan 40% van het ontvangende EUland. Wanneer het buitenland een tarief heeft van 10% of lager stelt Nederland niet meer vrij door de deelnemingsvrijstelling. Nee, Nederland wordt dan gedwongen een van de belangrijkste elementen van ons gunstige fiscale vestigingsklimaat niet meer toe te passen en heft dan bij tot het Nederlandse tarief. Voor Nederlandse (en andere Europese) hoofdkantoren een bepaald ongunstige ontwikkeling! Vooralsnog is het niet bekend of, wanneer en in welke vorm de richtlijn in werking zou moeten gaan treden. De Commissie wenst echter dat voor het einde van het Europese voorzitterschap van Nederland (1 juli 2016) de richtlijn aangenomen is. Naast het vluchtelingendossier en de Brexit is er dus nog een politiek heikel dossier met grote economische gevolgen en een groot afbreukrisico.

Veiliger magazijn  

Nieuwsblad Transport, 9-15 maart 2016. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.nl

Veiliger magazijn  

Nieuwsblad Transport, 9-15 maart 2016. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.nl

Advertisement