Page 1

02. Analyse tekst Malini Witlox

Universiteitsraad

voelt zich gepasseerd Dat de universiteitsraad het bezuinigingsvoorstel van het college van bestuur unaniem verwierp, kwam niet als verrassing. De afgelopen week gingen al geruchten rond over een unaniem negatief advies. De manier waarop de raad het plan publiekelijk afschoot, was echter opmerkelijk. De vier fracties die normaal goed met het college door een deur kunnen, kraakten het voorstel volledig.

H

et was niet alleen de inhoud van het plan waar de universiteitsraad over viel. Ook de gevolgde procedure en de manier van communiceren is de fracties in het verkeerde keelgat geschoten. De raad voelt zich, bot gezegd, gepasseerd als medezeggenschapsorgaan. Zo was er in de berichtgeving op intranet niet alleen sprake van het college van bestuur, maar ook van een college van bestuur Plus. Een ‘plus’ waarmee de decanen bedoeld werden die op een heidag met het college van bestuur over de bezuinigingen spraken.

Decanen Korrie van Helvert (voorzitter dagelijks bestuur) sprak namens SAM, fractie FRONT, AbvaKabo en Onafhankelijken een verklaring uit, waarbij ze het woord ‘onzuiverheden’ in de mond nam. “De decanen blijken niet alleen belangrijke overlegpartners te zijn zoals het hoort, maar kunnen ook direct aanschuiven bij het besluitvormingsproces. Dat hoort niet.” “Bij de universiteitsraad van april hebben we het college tal van aanbevelingen meegegeven. We wilden een nadere onderbouwing van de bezuinigingstaakstelling van 15 miljoen euro, we wilden een integrale doorlichting van alle taken binnen de diensten en faculteiten (de zogenoemde kolomanalyse) om te bepalen waar bezuinigd kan worden. Met die aanbevelingen is niets gedaan, zo constateren we treurig.”

Kwaad bloed De raad heeft zich gestoord aan het feit dat diverse bezuinigingsmaatregelen al in gang zijn gezet. Volgens de officiële procedure mag dat pas, nadat de fracties goedkeuring aan de strategische notie hebben gegeven. Dat heeft kwaad bloed gezet. Het is dit gebrek aan transparantie en corporatie, dat er mede voor heeft gezorgd dat de bestuurders terug moeten naar de tekentafel. De fracties vinden het voorgelegde plan niet goed, maar ze vallen net zo goed over de houding van de bestuurders.

Univers 9 juni 2011

Met het negatieve advies breekt de Tilburgse universiteitsraad met een traditie. Vergeleken met andere universiteiten gingen de fracties en het college lange tijd vriendschappelijk met elkaar om. Zo innig zelfs, dat medewerkers binnen Tilburg University zich al afvroegen of de universiteitsraad wel tanden had. Die heeft ze nu fel blinkend laten zien.

Binnen drie weken Het unanieme negatieve advies zorgt ervoor dat het college de belangen af moet wegen en zich moet beraden op een vervolg. Procedureel moeten ze binnen drie weken een beslissing nemen. Komen ze met een aangepast plan waarbij ze de aanbevelingen van de universiteitsraad geheel overnemen, nemen ze enkele opmerkingen over (de meest waarschijnlijke optie) of blijven ze bij hun huidige plan? Als er een aangepast plan komt, moet de universiteitsraad hier opnieuw over stemmen, iets wat vermoedelijk begin juli zal gebeuren. Als er dan opnieuw een negatief advies volgt en het college van bestuur haar plan toch ten uitvoer wil brengen, kan de universiteitsraad ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs (LCG Hoger Onderwijs). Deze commissie is onafhankelijk, de leden zijn benoemd door de onderwijsminister. De universiteitsraad moet dan wel hard kunnen maken dat de belangen van de universiteit ernstig worden geschaad door het niet opvolgen van haar advies. In 'Nederland polderland' komt het zelden voor dat universiteitsraden en collegebesturen naar de LCG moeten. Stichtingsbesturen, collegebesturen en andere partijen doen er normaal alles aan om dat te voorkomen. Het is slecht voor het imago, als de buitenwereld weet dat bestuurders en medezeggeschap rollebollend over straat gaan. Maar aan de andere kant, het is ook meer dan een decennium geleden dat de Tilburgse universiteitsraad en het college zo hard botsten. Hoe dan ook, aan de periode van onzekerheid is voor personeel en studenten geen einde is gekomen. Integendeel, alles ligt nu weer open. Als de raad had ingestemd met het plan, was bijvoorbeeld definitief zeker geweest dat het Scriptorium de deuren moest sluiten. Nu is dat niet zeker, maar het kan best zo zijn dat het college straks met een plan komt, waar de sluiting alsnog instaat. Onzekerheid onder het personeel zorgt niet voor een goede werklust, noch werksfeer. Geen wonder dat het advies van de universiteitsraad door de diensthoofden van de ondersteunende afdelingen slechts met lichte opluchting werd ontvangen.

Universiteitsraad voelt zich gepasseerd  

Univers Magazine, 9 juni 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

Universiteitsraad voelt zich gepasseerd  

Univers Magazine, 9 juni 2011. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

Advertisement