Page 1

Personeel .19

tekst Malini Witlox fotografie Dolph Cantrijn

Hoe verder met TiU? Interesse genoeg om mee te denken over het strategisch plan van Tilburg University. Drie lunchbijeenkomsten waren in korte tijd ‘uitverkocht’ en op een Nederlandstalige presentatie over de hoofdlijnennotitie kwamen 125 aanwezigen af, een bijna volle zaal.

W

aarom vanaf het pluche een plan bedenken als medewerkers en studenten van de universiteit zelf prima weten wat hier beter kan? Het blijkt een goede vondst van de bestuurders van TiU om geïnteresseerden via lunchsessies, Yammer en Facebook mee te laten denken over het strategisch plan. In totaal kwamen bijna 300 mensen af op de meedenksessies. Echter, zoveel mensen, zoveel meningen dus het is soms lastig conclusies trekken uit de honderden suggesties die op gele post-its werden geschreven. Zo wil de ene wetenschapper een scherpere focus op publicaties in A-tijdschriften en wil de andere wetenschapper juist een bredere focus. Het is aan de universiteitsbestuurders om de meest bruikbare ideeën op te nemen in het nieuwe strategisch plan. Toch is er over sommige zaken wel consensus onder studenten en personeel, bleek tijdens de sessies. Zo is het merendeel van de medewerkers en studenten die meedachten voorstander van een mentorsysteem voor studenten en is ook een meerderheid voor het opheffen van de scheiding tussen centraal en decentraal. Welke maatregelen de bestuurders zelf exact voor ogen hebben is nog onduidelijk. Ze laten in de sessies nog niet het achterste van hun tong zien.

Zeven hoofdlijnen Tilburg University moet in ieder geval een scherper profiel krijgen, zo vinden Koen Becking en Philip Eijlander. Samen schreven ze het Toekomstbeeld, een voorloper van het strategisch plan waarin ze inzetten op zeven hoofdlijnen, te weten: de eigen identiteit trouw blijven, een scherper profiel, kiezen voor kwaliteit, een research university, een herkenbaar onderwijsconcept, meer wisselwerking met ondernemers, organisaties en alumni. En een slagvaardiger organisatie. De universiteit is echter niet van plan om de koers geheel om te gooien, vertelde Becking de medewerkers bij de eerste sessie. Met de identiteit van TiU is volgens hem niets mis. Becking: “We gaan voor bestaand beleid en vernieuwing waar nodig. Eén graad beweging is in de universitaire wereld is al veel. De identiteit van deze universiteit staat voor ons als een huis en de slogan Understanding Society willen we handhaven. Er is weinig aanleiding om daar een uitgebreide discussie over te voeren. We waren het bij onze gesprekken heel snel eens. Je kunt de universiteit heel groot maken in studentaantallen, maar dat willen we niet. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Groei is geen streven.” De studenten die voor TiU kiezen moeten de komende jaren aan de bak, zo blijkt uit het Toekomstbeeld. De lat komt hoger te liggen voor ze, bijvoorbeeld door meer van studenten te vragen tijdens de opleiding, maar ook bij de instroom. Onderzoek wordt belangrijker tijdens het onderwijs, met het project rondom Research Based Learning van de Economische faculteit als voorbeeld.

(o.a. Grand Challenges). Een andere wens is meer samenhang tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie. Door de keuze voor kwaliteit wil de universiteit voortaan een hogere positie behalen op de diverse rankings, waaronder de bekende Times Higher Education Ranking. Becking tijdens de bijeenkomst: “We willen bij die rankings aanhaken. Dan zijn we ook van het gezeur af dat we overal maar onderaan hangen, dat irriteert ons mateloos natuurlijk.”

Afslanken Kiezen voor kwaliteit en een scherper profiel. Om deze doelen te kunnen realiseren, zal de universiteit aan de ene kant moeten investeren en aan de andere kant moeten afslanken. De overheadkosten moeten omlaag, staat in het Toekomstbeeld. Becking: “Alles wat je niet per se nodig hebt voor goed onderwijs en goed onderzoek, zou in principe weg kunnen. We moeten afslanken. Het CvB is ook maar met twee personen, terwijl dat bij andere universiteiten uit drie personen bestaat. Wij geven dus het goede voorbeeld. Ik ga met een gerust hart de discussie aan met de rest van de organisatie. Hoeveel leiding heb je nu nodig?” Op die vraag kwam geen direct antwoord, wel kan de universiteit nog veel aan slagkracht winnen en bezuinigen als er meer wordt samengewerkt en het onderscheid tussen centraal en decentraal verdwijnt, zo vonden de deelnemers aan de lunchsessie over een slagvaardige organisatie. Het wiel wordt nu te vaak opnieuw uitgevonden. “Waarom heeft elke faculteit een eigen personeelsdienst”?, vroeg iemand zich af. “De taken van de diensten en afdelingen kunnen veel beter geïntegreerd worden in het onderwijsproces en onderzoeksproces”, meent een ander. “TiU is een universiteit en geen samenraapsel van bedrijven. Het CvB zou de hoofdlijnen moeten bepalen. We moeten af van de decentrale structuur waarbij aan alle decanen gevraagd wordt hoe ze ergens over denken. Zo vechten we elkaar de toko uit.” Gevraagd naar zijn mening over de input bij de sessies zegt rector magnificus Philip Eijlander: “Er was een hoge opkomst en een grote betrokkenheid. Wel heb ik in verhouding weinig docenten, onderzoekers en studenten gezien. We zullen de opbrengst zorgvuldig bekijken en gebruiken bij het vervolg.”

De derde lunchsessie voor het nieuwe strategische plan van de universiteit vond plaats in de kleine foyer van het Cobbenhagengebouw. Medewerkers en personeel konden input geven aan het bestuur van Tilburg University.

Meer geld Als het om onderzoek gaat, kiest de universiteit voor verdere doorontwikkeling van de Centers of Excellence. Dat aantal moet uitgebreid worden. Ook wil de universiteit meer geld binnenhalen via de tweede geldstroom via NWO en Europese fondsen Opmerkingen tijdens de sessies  Docenten moeten enthousiasmeren, perspectieven schetsen en de wereld erbij betrekken.  Niet te schools onderwijs, niet voorkauwen maar uit laten vinden.  Hoorcolleges bestaan niet meer = nu online.

   

Samenwerking op thema’s tussen TiU en TUe. Een faciliterende universiteit, zonder hokjes. Onderzoeksideeën vanuit het ‘veld’ (maatschappij) laten komen. Hoe meet je kwaliteit?

Univers 18 april 2013

Hoe verder met TiU?  

Univers Magazine, 18 april 2013. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

Hoe verder met TiU?  

Univers Magazine, 18 april 2013. www.universonline.nl Uitgeverij: Tilburg University. Auteur: Malini Witlox

Advertisement