Page 1

2014


”Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen” säger Mats Jonasson som inspirerad av denna natur skapar särpräglade objekt i kristall. Mats Jonasson är detaljernas mästare och har i mer än 30 år satt sin unika prägel på glasbruket i Målerås. Målerås Glasbruk står för förnyelse men förvaltar samtidigt svenskt glaskonsthantverks traditioner. Idag delar han sitt konstnärskap med fyra formgivarkollegor; Ludvig Löfgren, Robert Ljubez, Lina Lundberg och Morgan Persson, som alla med stor respekt för hantverket låtit sitt skapande inspireras av nyfikenhet och nytänkande. Äger du ett föremål från Målerås Glasbruk är du garanterad en helsvensk skapelse i kristall. “Since time immemorial, our forests have influenced our souls” says Mats Jonasson, who, inspired by the fauna and flora of this natural paradise, creates unique crystal works of art. Mats Jonasson is a master of detail and, for more than 30 years, he has stamped his mark on the glassworks in Målerås, where the company stands for brilliant creativity. Målerås Glassworks is a true trustee of the traditions of art in Swedish glass. Today he shares his artistic knowledge with four designer colleagues: Ludvig Löfgren, Robert Ljubez, Lina Lundberg and Morgan Persson. If you own an art glass object from Målerås Glassworks you have the guarantee of a completely Swedish crystal creation.

3


4

60

51

66

77

79

56

13

37

15

60

17

51


51

Innehåll | Contents Konsthantverk i generationer | Generations of glass art | 6 Munblåst glas | Blown glass | 7 Gjutning | Casting | 8 Handmålat glas | Painted glass | 9 Formgivare | Designers | 10 Spectra | 12 MJ Jewellery | 18

79

Wildlife | 24 Wildlife Miniatyrer | Wildlife Miniatures | 40 Wildlife målade | Wildlife painted | 42 Cites | 46 Safari Skulpturer | Safari Sculptures | 48 Monkey Business | 50 Global Icons | 52 Nordic Icons | 54 Cherry Love | 56 Faith | 57 Floral Fantasy | 58

56

Blackbird | 60 Masq | 62 Masqot | 68 ArtLight | 69 Masq Tableware | 70 Daydreamer | 78 Collect | 78 Det dukade bordet | Tableware | 79 DeLight | 82 DeLight skålar | DeLight bowls | 83

31

Merry Christmas | 84 Capsule | 86 Peacock | 88 Iron&Crystal | 90 Bronze&Crystal | 102 Movement Day&Night | 103 Iron | 103 B2B | 104 Agenter | Foreign representatives | 105

5


Konsthantverk i generationer När den första glasugnen tändes i Målerås för 120 år sedan inleddes en epok där kunnandet och yrkesstoltheten förts vidare i generationer. På Målerås Glasbruk ges nydanande skaparkraft stort utrymme. Innovativa formgivare i samspel med skickliga glasblåsare, glasmålare och gravörer förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser. Skapandet av en perfekt glaspjäs avgörs av växelspelet mellan glasmästarens varsamma bearbetning av den varma glasmassan och den totala exaktheten hos gravörer och glasmålare. Glas är ett material, ett hantverk och en konstform och i samspelet i hyttan föds de verkliga mästerverken.

Generations of glass art When the first furnace was lit in Målerås 120 years ago, an epoch started where the knowledge and pride in producing fine work has continued through the generations. Modern creativity is at the centre of Målerås Glassworks. Innovative designers have always driven the form of glass beyond existing limits, in close cooperation with skilled glass masters, painters and engravers. The creation of a perfect glass item results from the exchanges between the glass master’s careful working of the hot glass and the total precision of the engraver and the painter. Glass is a material, a handcraft and an art form and with cooperation in the smelting house the real masterpieces are created.

6


Munblåst glas I smältdegeln gnistrar het glasmassa och lyser upp hyttan med ett varmt rött sken. Glasblåsaren fångar an glasmassan på sin pipa och i röken från blöta träformar bearbetas glaset till fullkomlighet. För att bli mästare krävs talang, utbildning och mångårig erfarenhet, först då uppnås den yrkesskicklighet som gör att formgivarens intentioner förverkligas. I småländska Glasriket går glasblåsaryrket ofta i arv, vilket garanterar att munblåsta objekt fortsätter att finna nya ägare i hela världen.

Blown glass In the melting pot the hot glass glitters and sparks and lights up the whole factory with a warm red glow. The glass blower gathers the melted glass on his pipe and, in the smoke from the wet wooden forms, blows the glass to perfection. To become a master glassblower demands talent, education and many years of experience.Only then can the professional blower recreate the designer’s intentions and message to the world. In the Kingdom of Glass, glass-blowing is often a family affair, the skills being passed on through the generations and it is this continuity that guarantees that mouth blown glass objects continue to find new owners around the world.

7


Gjutet glas Ett konstverk som ska gjutas växer fram på formgivarens skissblock. Därefter görs modellen som ligger till grund för den slutliga formen. I alla steg förfinas och poleras varje detalj för att nå fulländning. Innan den heta kristallen hälls i den färdiga gjutformen har formen upphettats för att minska temperaturskillnaden. All gjutning sker hantverksmässigt och kräver stor skicklighet och kunskap om temperatur och glasmassa. Målerås Glasbruk använder en exklusivt framtagen kristallmassa som tar upp ljusets speglingar och ger glaset extra klarhet och skönhet.

Cast glass A work of art glass sculpture, which is cast, starts life in the designer’s sketchbook. Then a model is made as a basis for the finished mould design, which is improved and polished at all stages and in every detail to reach perfection for casting. Before the hot crystal is poured into the finished cast, the mould has been heated to reduce temperature difference and, thus, thermal shock. All casting is done by hand and demands a high level of competence and knowledge about temperature and the behaviour of melted glass. Målerås Glasbruk uses an exclusive crystal recipe, which picks up reflected light and giving the glass that extra clarity and beauty.

8


Handmålat och graverat glas Glasmålning är en konstform som fått en renässans på Målerås Glasbruk. Skickliga glasmålare förmedlar formgivarens intentioner med sina verktyg och gör varje glaspjäs unik. Efter att den gjutna glaspjäsen målats tillför gravören viktiga detaljer och ibland kräver den ytterligare en blästring. Innan gravören får pjäsen i sin hand har den slipats och polerats i flera steg för att få högsta glans. Efter en sista kvalitetskontroll läggs den i sin presentförpackning och är nu redo för att hitta sin ägare någonstans i världen.

Painted and engraved glass Glass painting is a form of art that is enjoying a renaissance at Målerås Glassworks. Skilled painters realise the designer’s intentions with their brushstrokes, making each item of glass a unique piece. After the cast glass has been sandblasted and painted, the engraver enhances important details and sometimes even sandblasts the glass sculpture once again. Before engraving the glass sculpture is honed and polished in several stages to create the highest gloss before it is ready to be packed and shipped to a customer somewhere in the world.

9


Mats Jonasson Tidigt uppmärksammades Mats Jonassons tecknartalang och han började arbeta som gravörlärling vid glasbruket redan 1959. Under följande decennier arbetade han med flera av samtidens stora glaskonstnärer. Han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan dess förfinat till fulländning. “Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen”, säger Mats Jonasson. Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall. Idag är glasbrukets son representerad över hela världen. Mats Jonasson’s talent as a designer attracted attention early on, when he started work as an apprentice engraver at the glassworks in 1959. Over the next few decades he worked with many of the most respected contemporary glass artists in Sweden. During this period, he developed that natural style of his which he’s since perfected. Our forests have captured the hearts and minds of people since time immemorial, says Mats. Inspired by the natural world around him, he has opened his mind to create his distinctive masterpieces in the finest Swedish crystal. Nowadays, this son of the glassworks is represented all over the world.

Ludvig Löfgren Ludvig Löfgren har en lång gedigen utbildning och erfarenhet inom både konst och glashantverk. Han har bland annat en examen från Hovedskou Fine Painting School och Konstfack i Stockholm. Sin hantverksutbildning har han bland annat fått på glasskolorna i Kosta och Orrefors. Genom sitt unika formspråk tar han det traditionella svenska glaset in i framtiden. Ludvig Löfgren är sedan augusti 2013 knuten till Målerås Glasbruk. ”Hantverket i alla delar är mitt språk. Det genomsyrar allt jag gör,” säger Ludvig Löfgren. Ludvig Löfgren has a long and solid education and experience of both art and glass handicraft. He has among other things a degree from Hovedskou’s Fine Painting School and the College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. He has obtained his handicraft education at the Glass Schools in Kosta and Orrefors. With his unique design he takes the traditional Swedish glass into the future. Since August 2013 Ludvig Löfgren is one of Målerås Glassworks’ five designers. “The handicraft is, in all its parts, the way I express myself. It is visible in all I create,” says Ludvig Löfgren.

10


Robert Ljubez Robert Ljubez kom till Sverige från krigets Bosnien 1992. Erfarenheter av gravering och teckning i kombination med konstnärlig begåvning gav honom 1996 anställning på glasbruket i Målerås. Först som gravör, men han blev snart formgivaren Mats Jonassons högra hand. Denna tid har givit honom viktig kunskap om glasets oanade möjligheter. After escaping the horrors of war in Bosnia , Robert Ljubez ended up in Sweden at the end of 1992. Experiences from engraving and drawing in combination with an artistic talent led to a job at the Glassworks in 1996. At first, Robert Ljubez worked as an engraver, but he soon became Mats Jonasson’s right hand man. Robert’s time at Målerås Glasbruk has provided him with invaluable knowledge of the unexpected possibilities there are in working with crystal.

Morgan Persson Morgan Persson tilltalas av naivistiska bilduttryck med en psykedelisk underton, där djur och natur ofta har en central roll. Hans arbete är oftast experimentellt, samtidigt
lämnas väldigt lite åt slumpen, då verken balanserar mellan
det naiva och det noggranna. Morgan Persson har under ett antal år utmanat och utvecklat glasets möjligheter, denna nyfikenhet ledde 2013 till ett avtal med Målerås Glasbruk. Morgan Persson is attracted by naivist art expressions with a psychedelic undertone, where animals and nature often play a central part. Morgan’s work is mainly experimental, but at the same time there is very little left to chance as his works balance between the naive and the accurate. Morgan Persson has during a number of years challenged and developed the possibilities of glass, this curiosity led in 2013 to an agreement with Målerås Glassworks.

Lina Lundberg Lina älskar mötet människor emellan men även mötet mellan olika material. Ett antal uttrycksfulla smycken med en fantastisk men galen kombination av material gjorde att Målerås Glasbruk fick upp ögonen för Lina. -Det är en spännande utmaning att överföra mina ideér i glas, men kanske är det en ännu större utmaning att lära sig att inte vara rädd för glasets skönhet. Lina loves the interaction between people, but also the interaction between materials. A series of expressive pieces of jewellery, with an awesome but almost insane combination of materials, caught the attention of Målerås Glassworks. -It’s a very exciting challenge to carry over my ideas into the fascinating material of crystal. But it’s probably an even larger challenge learning not to be overawed of the beauty of the crystal. 11


Spectra

Design Lina Lundberg

Palette F채rgsprakande palett av handslipad kristall A colourful palette of handcut crystal 12


New!

84847 Palette cerise Kedja/chain 48 cms Sterling Silver

New!

84848 Palette cerise Kedja/chain 53 cms Sterling Silver

New!

84849 Palette cerise Kedja/chain 43 cms Sterling Silver

13


Spectra

Design Lina Lundberg

Rainbow Skimrande kristall i regnb책gens f채rger Rainbow colours in shimmering crystal 14


15


Spectra

Design Lina Lundberg

Night & day Klassisk elegans i gnistrande kristall Classic elegance in sparkling crystal 16


New!

84845 Night&Day guld/gold Kedja/chain 53 cms Sterling Silver

New!

84841 Night&Day silver Kedja/chain 48 cms Sterling Silver

New!

84846 Night&Day guld/gold Kedja/chain 43 cms Sterling Silver

New!

84842 Night&Day silver Kedja/chain 53 cms Sterling Silver

New!

84844 Night&Day guld/gold Kedja/chain 48 cms Sterling Silver

New!

84843 Night&Day silver Kedja/chain 43 cms Sterling Silver

17


MJ Jewellery Design Mats Jonasson

Amazona Sj채lvst채ndig och stark Strong and independent 18


84100 Amazona

84103 Mazzai

84109 Fortuna

84108 Batzeba

84101 Amazona

84102 Mazzai

84150 Fortuna

84139 Batzeba

84119 Amazona

84106 Morgana

84107 Morgana

84121 Mazzai

84122 FeMale

84123 FeMale

84133 Fortuna

84120 Thalia

84126 Strix

84149 Batzeba

84124 Tigris

84125 Tigris

19


MJ Jewellery Design Mats Jonasson

Den glรถdande glasmassan blir i ett fruset รถgonblick till ett vackert konstverk i gnistrande kristall In a frozen moment, the glowing mass becomes a beautiful work of art in sparkling crystal 20


84160 Cut

84137 Golden Globe

84151 Batzeba

84143 Anemone

84162 Nab

84138 Crystal Globe

84152 Thalia

84141 Anemone

84168 Tine

84700 Crystal Globe, small 84701 Crystal Globe, large

84153 Loke

84144 Bellis

84161 Cut

84702 Golden Shadow, small 84703 Golden Shadow, large

84154 Odin

84145 Bellis

84163 Nab

84134 Zaza Golden

84169 Tine

84110 Golden Shadow

84115 Hj채rta/Heart

84116 Hj채rta/Heart

84147 Papillon

84148 Papillon

21


MJ Jewellery Design Mats Jonasson

Lucifer Alla har vi en liten dj채vul inom oss We all have a little devil within us 22


Jewellery Ltd Ed Design Mats Jonasson

84300 Atle Ltd Ed 975 st/pcs

84301 Atle Ltd Ed 975 st/pcs

84302 Rurik Ltd Ed 975 st/pcs

84303 Rurik Ltd Ed 975 st/pcs

84304 Mefisto Ltd Ed 975 st/pcs

Jewellery Silver Collection Design Mats Jonasson

84501 Thalia 925 Silver

84504 Nike 925 Silver

84500 Thalia 925 Silver

84525 Roxane II 925 Silver 84502 Roxane 925 Silver

84505 Nordman 925 Silver 84508 Lucifer 925 Silver

84510 Oberon 925 Silver

23


Wildlife

Design Mats Jonasson

24


New!

34029 210 x 195 mm (8½ x 7½’’)

33361 200 x 225 mm (8 x 9’’)

34125 130 x 105 mm (5 x 4’’)

33517 220 x 140 mm (8½ x 5½’’)

33550 150 x 100 mm (6 x 4’’)

33806 215 x 120 mm (8½ x 4½’’)

33707 250 x 130 mm (10 x 5’’)

33598 140 x 100 mm (5½ x 4’’)

33150 130 x 80 mm (5 x 3’’)

33807 190 x 110 mm (7½ x 4½’’)

33549 100 x 85 mm (4 x 3½’’)

33303 100 x 75 mm (4 x 3’’)

33845 100 x 135 mm (4 x 5½’’)

33810 105 x 125 mm (5 x 4’’) 25


Wildlife

Design Mats Jonasson

26


33397 170 x 130 mm (6½ x 5’’)

33607 180 x 120 mm (7 x 5’’)

33632 155 x 145 mm (6 x 5½’’)

33757 190 x 130 mm (7½ x 5’’)

33714 170 x 110 mm (6½ x 4½’’)

13306 320 x 220 mm (12½ x 8½’’) Limited Edition 299 st (pcs)

New!

34124 105 x 130 mm (4 x 5’’)

34033 210 x 135 mm (8½ x 5’’)

33723 120 x 130 mm (5 x 5’’)

33372 160 x 210 mm(6½ x 8½’’)

33364 175 x 150 mm (7 x 6’’)

33748 85 x 120 mm (3½ x 5’’)

33599 250 x 140 mm (10 x 5½’’)

33547 120 x 150 mm (5 x 6’’)

34034 145 x 125 mm (5½ x 5’’)

33846 90 x 120 mm (3½ x 4½’’)

33596 110 x 110 mm (4½ x 4½ ’’) 27


Wildlife

Design Mats Jonasson

28


New!

34028 155 x 140 mm (6 x 5½’’)

33750 110 x 90 mm (3½ x 4½’’)

34126 130 x 105 mm (5 x 4’’)

33636 255 x 185 mm (10 x 7½’’)

33566 150 x 130 mm (6 x 5’’)

33747 140 x 100 mm (5½ x 4’’)

34031 80 x 70 mm (3 x 3 ’’)

33283 125 x 100 mm (5 x 4’’)

33535 145 x 155 mm (5½ x 6’’)

33126 270 x 215 mm (10½ x 8½’’) Limited Edition 975 st (pcs)

33399 185 x 150 mm (7½ x 6’’)

33597 140 x 100 mm (5½ x 4’’)

29


Wildlife

Design Mats Jonasson

30


New!

New!

34110 130 x 190 mm (5 x 7½’’)

New!

34109 105 x 135 mm (4 x 5½’’)

New!

34111 305 x 180 mm (12 x 7’’)

34108 85 x 105 mm (3½ x 4’’)

33269 75 x 80 mm (3 x 3’’)

33608 130 x 135 mm (5 x 5½’’)

33537 130 x 130 mm (5 x 5’’)

33602 90 x 125 mm (3½ x 5’’)

33600 100 x 125 mm (4 x 5’’)

33351 150 x 190 mm (6 x 7½’’)

33384 145 x 195 mm (5½ x 7½’’)

33574 110 x 140 mm (4½ x 5½’’)

33538 130 x 155 mm (5 x 6’’)

33776 240 x 180 mm (9½ x 7’’)

33894 225 x 170 mm (9 x 6½’’)

13304 205 x 330 mm (8 x 13’’) Limited Edition 299 st (pcs) 31


Wildlife

Design Mats Jonasson

32


33592 160 x 165 mm (6½ x 6½’’)

33571 135 x 70 mm (5½ x 3’’)

99208 75 x 75 mm (3 x 3’’)

33849 85 x 70 mm (3½ x 3’’)

33638 70 x 75 mm (3 x 3’’)

34035 125 x 110 mm (5 x 4½’’)

33314 155 x 105 mm (6 x 4’’)

33704 140 x 90 mm (5½ x 3½’’)

33671 160 x 140 mm (6½ x 5½’’)

34030 150 x 145 mm (6 x 5½’’)

33520 210 x 180 mm (8 x 7’’)

33777 160 x 85 mm (6½ x 3½’’)

33280 95 x 110 mm (4 x 4½’’)

33523 115 x 95 mm (4½ x 4’’)

33576 110 x 75 mm (4½ x 3’’)

33577 195 x 115 mm (7½ x 4½’’)

33641 105 x 75 mm (4 x 3’’)

33614 105 x 155 mm (4 x 6’’)

33546 200 x 125 mm (8 x 5’’)

33562 120 x 110 mm (5 x 4½’’)

33700 130 x 115 mm (4½ x 5’’) 33


Wildlife

Design Mats Jonasson

34


34072 90x75 mm (3½x3’’)

33717 255 x 160 mm (10 x 6½’’)

34073 125x100 mm (5x4’’)

33715 140 x 85 mm (5½ x 3½’’)

34009 190 x 110 mm (7½ x 4½’’)

33716 180 x 105 mm (7 x 4’’)

34008 145 x 90 mm (6 x 3½’’)

34007 75 x 90 mm (3 x 3½’’)

33738 95 x 65 mm (4 x 2½’’)

33552 90 x 85 mm (3½ x 3½’’)

33281 110 x 95 mm (4½ x 4’’)

33369 90 x 70 mm (3½ x 3’’)

33366 100 x 85 mm (4 x 3½’’)

33923 100 x 65 mm (4 x 2½’’)

33860 165 x 100 mm (6½ x 4’’)

33737 220 x 165 mm (8½ x 6½’’)

33729 90 x 80 mm (3½ x 3’’)

33730 125 x 90 mm (5 x 3½’’)

33333 95 x 95 mm (4 x 4’’)

33692 85 x 130 mm (3½ x 5’’)

33809 105 x 120 mm (4 x 4½’’)

33694 75 x 80 mm (3 x 3’’)

33697 95 x 70 mm (4 x 3’’) 35


Wildlife

Design Mats Jonasson

36


New!

34123 145 x 185 mm (5½ x 7½’’)

33378 160 x 220 mm (6 x 8½’’)

33972 75 x 90 mm (3 x 3½’’)

33708 85 x 85 mm (3½ x 3½’’)

33567 125 x 170 mm (5½ x 6’’)

33686 75 x 115 mm (3 x 4½’’)

33781 135 x 115 mm (5½ x 4½’’)

33611 140 x 155 mm (5½ x 6’’)

New!

33629 260 x 160 mm (10½ x 6½’’)

13305 330 x 230 mm (13 x 9’’) Limited Edition 299 st (pcs)

34127 105 x 130 mm (4 x 5’’) 37


Wildlife

Design Mats Jonasson

38


34006 285 x 210 mm (11 x 8’’)

33613 145 x 105 mm (5½ x 4’’)

33363 125 x 120 mm (5 x 5’’)

33784 100 x 110 mm (4 x 4½’’)

33362 180 x 195 mm (7 x 7½’’)

33626 110 x 110 mm (4½ x 4½’’)

33569 90 x 95 mm (3½ x 4’’)

34032 85 x 85 mm (3½ x 3½’’)

33643 205 x 110 mm (8 x 4 ½”)

33631 190 x 185 mm (7½ x 7½’’)

33664 150 x 135 mm (6 x 5½’’) 39


Wildlife Miniatures Design Mats Jonasson

40


88100 70 x 50 mm (2½ x 2’’)

88101 60 x 45 mm (2½ x 2’’)

88109 70 x 45 mm (3 x 2’’)

88113 50 x 55 mm (2 x 2½’’)

88115 45 x 55 mm (2 x 2’’)

88116 45 x 60 mm (2 x 2½’’)

88117 75 x 50 mm (3 x 2’’)

88118 80 x 60 mm (3 x 2½’’)

88123 65 x 40 mm (2½ x 1½’’)

88124 55 x 65 mm (2 x 2½’’)

88126 55 x 65 mm (2 x 2½’’)

88128 50 x 65 mm (2 x 2½’’)

88129 55 x 65 mm (2 x 2½’’)

88130 70 x 55 mm (3 x 2’’)

88131 55 x 65 mm (2 x 2½’’)

88132 55 x 60 mm (2 x 2½’’)

88134 65 x 50 mm (2½ x 2’’)

88135 40 x 65 mm (1½ x 2½’’)

88137 50 x 50 mm (2 x 2’’)

88138 65 x 55 mm (2½ x 2’’)

88139 45 x 65 mm (2 x 2½’’)

88141 70 x 60 mm (3 x 2½’’)

88142 60 x 45 mm (2½ x 2’’)

88143 65 x 50 mm (2½ x 2’’)

88144 85 x 55 mm (3½ x 2’’)

88145 45 x 65 mm (2 x 2½’’)

88146 70 x 50 mm (2 x 2’’)

88147 55 x 60 mm (2 x 2½’’) 41


New!

New!

New! New!

34107 305 x 180 mm (12 x 7’’)

33863 85 x 120 mm (3½ x 4½’’)

88210 50 x 75 mm (2 x 3’’)

33952 110 x 95 mm (4½ x 3½’’)

33862 100 x 140 mm (4 x 5½’’) 42

33924 75 x 100 mm (3 x 4’’)

33953 140 x 100 mm (5½ x 4’’)

34087 225x170 mm (9x6½’’)

33893 110 x 140 mm (4½ x 5½’’)

34106 130 x 190 mm (5 x 7½’’)

33888 165 x 120 mm (6½ x 4½’’)

34066 250 x 140 mm (10 x 5½’’)

34105 105 x 135 mm (4 x 5½’’)

33925 95 x 130 mm (4 x 5’’)

34067 185 x 150 mm (7½ x 6’’)

34068 255 x 185 mm (10 x 7½’’)

33905 300 x 175 mm (12 x 7’’) Limited Edition 299 st/pcs

34104 85 x 105 mm (3½ x 4’’)

33949 160 x 165 mm (6½ x 6½’’)

33947 220 x 220 mm (8½ x 8½’’)

33950 270 x 180 mm (10½ x 7’’) Limited Edition 299 st/pcs

33889 160 x 155 mm (6½ x 6’’)


Wildlife painted Design Mats Jonasson

43


Wildlife painted Design Mats Jonasson

34112 The Big Five - Lion 305 x 200 mm (12 x 8’’) Limited Edition 299 st/pcs

34115 The Big Five - Rhino 330 x 190 mm (13 x 7½’’) Limited Edition 299 st/pcs

New!

34116 The Big Five - Buffalo 330 x 220 mm (13 x 8½’’) Limited Edition 299 st/pcs

New!

34113 The Big Five - Leopard 210 x 250 mm (8½ x 10’’) Limited Edition 299 st/pcs

34114 The Big Five - Elephant 325 x 210 mm (13 x 8½’’) Limited Edition 299 st/pcs

33938 270 x 150 mm (10½ x 6’’) Limited Edition 299 st/pcs

33943 110 x 115 mm (4½ x 4½’’) 44

New!

New!

New!

33945 280 x 185 mm (11 x 7½’’) Limited Edition 299 st/pcs

33944 220 x 120 mm (8½ x 4½’’)

33954 160 x 160 mm (6½ x 6½’’)

33890 110 x 115 mm (4½ x 4½’’)

33907 140 x 140 mm (5½ x 5½’’)

33906 135 x 110 mm (5½ x 4½’’)

33864 85 x 155 mm (3½ x 6’’)


Wildlife painted Design Mats Jonasson

34062 265 x 245 mm (10½ x 9½’’) Limited Edition 49 st/pcs

33983 200 x 185 mm (8 x 7½’’)

33850 175 x 120 mm (7 x 4½’’) 33851 220 x 150 mm (8½ x 6’’) 33936 310 x 205 mm (12 x 8’’) Limited Edition 299 st/pcs

34004 125 x 110 mm (5 x 4’’)

34058 120 x 110 mm (5 x 4½’’)

33982 195 x 200 mm (7½ x 8’’)

34002 75 x 75 mm (3 x 3’’)

88171 60 x 45 mm 88173 65 x 50 mm (2½ x 2’’) (2½ x 2’’)

34074 90x75 mm (3½x3’’)

34086 255x160 mm (10x6½’’)

34085 180x105 mm (7x4’’)

34005 125 x 110 mm (5 x 4’’)

88169 70 x 55 mm (3 x 2’’)

34003 75 x 75 mm (3 x 3’’)

34075 125x100 mm (5x4’’)

34076 90x75 mm (3½x3’’)

33861 120 x 120 mm (4½ x 4½’’)

33865 90 x 70 mm (3½ x 3’’)

88170 65 x 55 mm 88177 45 x 60 mm (2½ x 2’’) (2 x 2½’’)

88172 55 x 65 mm (2 x 2½’’)

34077 120x105 mm (5x4’’)

88211 45 x 80 mm (1½ x 3’’)

33868 110 x 85 mm (4½ x 3½’’)

88174 85 x 55 mm (3½ x 2’’) 45


The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, eller Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, CITES, är en överenskommelse mellan stater om vilka regler som ska gälla för handel med djur och växter av hotade arter. Årligen omsätter den internationella handeln med arter av vilda djur och växter mångmiljardbelopp. CITES reglerar den internationella handeln av nästan 35,000 arter av växter och djur, och ser till att sådan handel är laglig, godtagbar och möjlig att spåra. De arter som omfattas av CITES är förtecknade i tre bilagor, beroende på graden av skydd som de behöver. http://www.cites.org Ett unikt samarbete mellan MÅLERÅS Glasbruk och CITES Dessa tolv kristallskulpturer från Mats Jonassons Wildlife Collection representerar djur vars handel regleras av CITES. Fem procent av vårt företags intäkter från försäljningen av de utvalda produkterna doneras till CITES för att hjälpa dem bevara dessa arter. Vi tackar dig för att du delar din omtanke om djur och natur med oss och CITES. MÅLERÅS Glasbruk

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is an international agreement between governments to ensure that the international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. The annual international wildlife trade is estimated to be worth billions of dollars. CITES regulates international trade in close to 35,000 species of plants and animals, including timber and aquatic species, to ensure that such trade is legal, sustainable and traceable. The species covered by CITES are listed in three appendices, according to the degree of protection they need. http://www.cites.org A unique collaboration between MÅLERÅS Glassworks and CITES These twelve specific sculptures from the Mats Jonasson Wildlife Collection represent animals whose trade is regulated by CITES. Five percent of our company’s proceeds of the sale from the selected products will be donated to CITES in order to help them conserve these species. We thank you for sharing your concern for Wildlife with us and CITES. MÅLERÅS Glassworks

46


33851 220 x 150 mm (8½ x 6’’)

33850 175 x 120 mm (7 x 4½’’)

33567 125 x 170 mm (5½ x 6’’)

33535 145 x 155 mm (5½ x 6’’)

33549 100 x 85 mm (4 x 3½’’)

33550 150 x 100 mm (6 x 4’’)

33893 110 x 140 mm (4½ x 5½’’)

34114 325 x 210 mm (13 x 8½’’) Limited Edition 299 st/pcs

33569 90 x 95 mm (3½ x 4’’)

33723 120 x 130 mm (5 x 5’’)

33631 190 x 185 mm (7½ x 7½’’)

33643 205 x 110 mm (8 x 4 ½”) 47


Safari Skulpturer Safari Sculptures Design Mats Jonasson

48


34052 Uggla | Owl 110 x 150 mm (4½ x 6’’)

34053 Uggla | Owl 110 x 150 mm (4½ x 6’’)

34070 Bullet 155 x 135 mm (6 x 5½’’)

34050 Uggla | Owl 160 x 240 mm (6½ x 9½’’)

34051 Uggla | Owl 160 x 240 mm (6½ x 9½’’)

34071 Bullet 220 x 190 mm (8½ x 7½ ’’)

49


Monkey Business Design Ludvig Lรถfgren

50


New!

New!

34137 Bossy H115 mm (4½’’)

New!

New!

34139 Lovely H120 mm (5’’)

New!

34141 Lonely H90 mm (3½’’)

New!

New!

34143 Smiley H135 mm (5½’’)

New!

34136 Bossy H115 mm (4½’’)

New!

34147 Sweetie H90 mm (3½’’)

New!

34138 Lovely H120 mm (5’’)

New!

34142 Smiley H135 mm (5½’’)

34145 Seriously H135 mm (5½’’)

34144 Seriously H135 mm (5½’’)

New!

34140 Lonely H90 mm (3½’’)

34146 Sweetie H90 mm (3½’’)

Svart träsockel medföljer (120x120x45 mm) Each gift box includes a black wooden base (5x5x2”)

51


Global Icons Design Mats Jonasson

52


New!

33760 160 x 100 mm (6½ x 4’’)

28140 105 x 75 mm (4 x 3’’)

34089 Gandalf 115 x 170 mm (5 x 7½’’)

34069 115 x 80 mm (4½ x 3’’)

88178 50 x 80 mm (2 x 3’’)

31003 170 x 145 mm (6½ x 5½’’)

31001 90 x 85 mm (3½ x 3½’’)

31002 120 x 100 mm (5 x 4’’)

28354 120 x 100 mm (5 x 4’’)

34037 110 x 130 mm (4½ x 5’’)

34036 85 x 75 mm (3½ x 3’’)

33752 160 x 120 mm (6½ x 4’’)

33751 120 x 100 mm (5 x 4’’)

28370 70 x 80 mm (3 x 3’’)

28353 75 x 80 mm (3 x 3’’)

34059 90 x 80 mm (3½ x 3 ’’)

34055 120 x 110 mm (5 x 4½’’) 53


Nordic Icons

Design Mats Jonasson

34065 170 x 145 mm (6½ x 5½’’)

33908 70 x 90 mm (3 x 3½’’)

88208 55 x 70 mm (2 x 3’’)

33911 160 x 100 mm (6½ x 4’’)

33909 75 x 110 mm (4½ x 3’’)

88209 55 x 65 mm (2 x 3’’)

33994 80 x 85 mm (3 x 3’’)

34064 120 x 100 mm (5 x 4’’)

33910 105 x 75 mm (4 x 3’’)

33995 120 x 120 mm (5 x 5’’)

34063 90 x 85 mm 33772 55 x 55 mm (2 x 2’’) 33773 70 x 70 mm (3 x3’’) (3½ x 3½’’)

88179 80 x 50 mm (3 x 2’’)

34039 130 x 185 mm (5 x 7’’) 33980 90 x 140 mm (3½ x 5½’’)

88184 80 x 50 mm (3 x 2’’)

34040 130 x 185 mm (5 x 7’’) 33981 90 x 140 mm (3½ x 5½’’)

Nordic Icons

Design Robert Ljubez

26129 110 x 95 mm (4½ x 4’’)

26125 110 x 95 mm (4½ x 4’’)

26124 110 x 95 mm (4½ x 4’’)

26127 150 x 140 mm (6 x 5½’’)

88180 60 x 55 mm 88181 60 x 55 mm 88182 60 x 55 mm 88183 60 x 55 mm 34047 80 x 95 mm (2½ x 2’’) (3 x 4’’) (2½ x 2’’) (2½ x 2’’) (2½ x 2’’)

54

26126 150 x 140 mm (6 x 5½’’)

33996 80 x 60 mm (3 x 2’’)

26128 260 x 240 mm (10 x 9½’’) Limited Edition 299 st/pcs

33966 75 x 75 mm 33967 75 x 75 mm (3 x 3’’) (3 x 3’’)


Nordic Icons

Design Mats Jonasson

55


Cherry Love

Design Ludvig Löfgren

New!

New!

34117 Rose 70 x 75 mm (3 x 3’’)

New!

New!

34118 Anchor 70 x 75 mm (3 x 3’’)

New!

34120 Cherry 70 x 75 mm (3 x 3’’)

New!

34121 Mom 70 x 75 mm (3 x 3’’)

Ludvig Löfgrens Cherry Love är en hyllning till våra kända tatueringssymboler. Här finns Svalan som symboliserar hälsa, rikedom och friheten att flyga högt. Ankaret som står för stabilitet och trygghet. Den röda Rosen är en stark symbol för ren och sann kärlek och Körsbären symboliserar godhet och vänlighet. Mamma och Pappa hyllas också. Cherry Love är den perfekta gåvan till en speciell vän. Ludvig Löfgren’s Cherry Love is a tribute to our well known tattoo symbols. Here you will find the Swallow, symbolizing health, wealth and freedom as well as the Anchor, meaning stability and security. The red Rose is a strong symbol of pure and true love and the Cherries symbolize goodness and kindness. Mum and Dad are also honoured. Cherry Love is the perfect gift to a special friend.

56

34119 Swallow 70 x 75 mm (3 x 3’’)

34122 Dad 70 x 75 mm (3 x 3’’)


Faith

Design Ludvig Löfgren

New!

New!

34128 105 x 190 mm (4 x 7½’’)

New!

34131 Madonna 150 x 275 mm (6 x 11’’) Limited Edition 299 st/pcs

New!

34130 105 x 190 mm (4 x 7½’’)

34129 105 x 190 mm (4 x 7½’’)

New!

New!

34132 Madonna 150 x 275 mm (6 x 11’’) Limited Edition 299 st/pcs

34133 Madonna 150 x 275 mm (6 x 11’’) Limited Edition 299 st/pcs

57


Floral Fantasy Design Mats Jonasson

33818 85 x 215 mm (3½ x 8½’’)

33876 55 x 135 mm (2 x 5½’’)

33880 50 x 80 mm (2 x 3’’)

58

33819 85 x 215 mm (3½ x 8½’’)

33814 60 x 140 mm (2½ x 5½’’)

33881 50 x 80 mm (2 x 3’’)

33820 110 x 290 mm (4½ x 11½’’)

33815 85 x 215 mm (3½ x 8½’’)

33882 50 x 80 mm (2 x 3’’)

34015 140 x 300 mm (5½ x 12’’) Limited Edition 199 st/pcs

33874 95 x 200 mm (3½ x 8’’)

33878 60 x 100 mm (2½ x 4’’)

33837 60 x 100 mm (2½ x 4’’)

33875 95 x 200 mm (3½ x 8’’)

33838 75 x 130 mm (3 x 5’’)


34017 55 x 125 mm (2 x 5’’)

34016 65 x 95 mm (2½ x 4’’)

88203 40 x 60 mm (1½ x 2½’’)

88150 40 x 75 mm (1½ x 3’’)

34023 90 x 190 mm (3½ x 7½’’)

34020 75 x 150 mm (3 x 6’’)

88204 40 x 60 mm (1½ x 2½’’)

33920 65 x 65 mm (2½ x 2½’’)

34022 90 x 160 mm (3½ x 6½’’)

34019 120 x 140 mm (4½ x 5½’’)

34018 85 x 100 mm (3½ x 4’’)

33921 85 x 90 mm (3½ x 3½’’)

34021 95 x 205 mm (3½ x 8’’)

33922 85 x 90 mm (3½ x 3½’’)

34088 100 x 135 mm (4 x 5½’’)

88151 40 x 75 mm 88167 40 x 75 mm 88152 35 x 75 mm 88153 35 x 75 mm 88154 35 x 75 mm 88155 35 x 75 mm (1½ x 3’’) (1½ x 3’’) (1½ x 3’’) (1½ x 3’’) (1½ x 3’’) (1½ x 3’’)

59


Blackbird

Design Lina Lundberg New!

New!

New!

New!

New!

34096 100 x 155 mm 4 x 6’’

34078 100 x 155 mm 4 x 6’’

34097105 x 200 mm 4 x 8’’

34079 105 x 200 mm 4 x 8’’

New!

34100 100 x 155 mm 4 x 6’’

34101 105 x 200 mm 4 x 8’’

34082 100 x 105 mm 4 x 4’’

34083 105 x 150 mm 4 x 6’’

34098 100 x 155 mm 4 x 6’’

34099 105 x 200 mm 4 x 8’’

34080 100 x 155 mm 4 x 6’’

34081 105 x 200 mm 4 x 8’’

New!

Floral Fantasy Design Robert Ljubez

New!

34010 75 x 135 mm 34011 75 x 135 mm 34012 75 x 135 mm (3 x 5½’’) (3 x 5½’’) (3 x 5½’’)

33871 85 x 130 mm (3½ x 5’’) 60

33872 85 x 130 mm (3½ x 5’’)

34013 90 x 185 mm (3½ x 7½’’)

33885 150 x 145 mm (6 x 5½’’)

34014 90 x 185 mm (3½ x 7½’’)

33869 95 x 90 mm (3½ x 3½’’)

34102 95 x 130 mm (4 x 5’’)

33886 150 x 145 mm (6 x 5½’’)

34103 95 x 195 mm (4 x 7½’’)

33870 95 x 90 mm (3½ x 3½’’)


Blackbird

Design Lina Lundberg

61


Domino

Design Mats Jonasson

62


Masq

Design Mats Jonasson

65850 Oj Oj 240 x 340 mm (9 x 13’’) Limited Edition 49 st/pcs

65835 Shaman 270 x 330 mm (10½ x 13’’) Limited Edition 99 st/pcs

65148 Enora 100 x 190 mm (4 x 7½’’)

65849 Xerxes 230 x 400 mm (9 x 16’’) Limited Edition 49 st/pcs

65842 Domino 250 x 330 mm (10 x 13’’) Limited Edition 99 st/pcs

65851 Enora 140 x 255 mm (5½ x 10’’) Limited Edition 299 st/pcs

65153 Oj Oj 110 x 160 mm (4½ x 6½’’)

65130 Domino 120 x 150 mm (4½ x 6’’)

65855 Zador I 230 x 340 mm (9 x 13½’’) Limited Edition 49 st/pcs

65154 Xerxes 110 x 180 mm (4½ x 7’’)

65109 Masq 130 x 150 mm (5 x 6’’)

65856 Zador II 230 x 340 mm (9 x 13½’’) Limited Edition 49 st/pcs

63


Masq

Design Mats Jonasson New!

65159 Mystiqua 75 x 180 mm (3 x 7’’)

65126 Masquerade 55 x 125 mm (2 x 5’’)

65131 Idéo 90 x 105 mm (3½ x 4’’)

64

65150 Mystiqua 75 x 180 mm (3 x 7’’)

65127 Masquerade 55 x 125 mm (2 x 5’’)

65862Mystiqua 120 x 270 mm (4½ x 10½’’) Limited Edition 299 st/pcs

65833 Masquerade 135 x 270 mm (5½ x 10½’’) Limited Edition 299 st/pcs

65132 Idéo 90 x 105 mm (3½ x 4’’)

65844 Mystiqua II 165 x 375 mm (6½ x 15’’) Limited Edition 49 st/pcs

65158 Noviata 70 x 145 mm (3 x 5½’’)

65860 Idéo 150 x 175 mm (6 x 7’’) Limited Edition 299 st/pcs

65857 Eleonora I 140 x 350 mm (5½ x 14’) Limited Edition 49 st/pcs

65149 Noviata 70 x 145 mm (3 x 5½’’)

65859 Idéo 150 x 175 mm (6 x 7’’) Limited Edition 299 st/pcs

65858 Eleonora II 140 x 350 mm (5½ x 14’) Limited Edition 49 st/pcs

65852 Noviata 130 x 260 mm (5 x 10’’) Limited Edition 299 st/pcs

65825 Idéo 260 x 300 mm (10 x 12’’) Limited Edition 49 st/pcs


Masq

Design Mats Jonasson

65845 Nike I 185 x 390 mm (7 x 15’’) Limited Edition 49 st/pcs

65847 Aurora 180 x 400 mm (7 x 16’’) Limited Edition 49 st/pcs

65853 Iziz I 155 x 240 mm (6 x 9½’’) Limited Edition 299 st/pcs

65846 Nike II 185 x 390 mm (7 x 15’’) Limited Edition 49 st/pcs

65156 Nike 65155 Nike 85 x 170 mm (3½ x 6½’’) 85 x 170 mm (3½ x 6½’’)

65848 Carmen 200 x 360 mm (8 x 14’’) Limited Edition 49 st/pcs

65854 Iziz II 155 x 240 mm (6 x 9½’’) Limited Edition 299 st/pcs

65151 Aurora 80 x 180 mm (3 x 7’’)

65829 FeMale 150 x 260 mm (6 x 10’’) Limited Edition 299 st/pcs

65837 Together 330 x 260 mm (13 x 10’’) Limited Edition 99 st/pcs

65152 Carmen 90 x 170 mm (3½ x 7’’)

65128 FeMale 90 x 145 mm (3½ x 5½’’)

65119 Morgana 120 x 140 mm (4½ x 5½’’)

65129 FeMale 90 x 145 mm (3½ x 5½’’)

65


Masq

Design Mats Jonasson

65161 Scheherazade 130 x 210 mm (5 x 8½’’)

65121 Fleur 90 x 145 mm (3½ x 5½’’)

65162 Scheherazade 130 x 210 mm (5 x 8½’’)

65122 Fleur 90 x 145 mm (3½ x 5½’’)

65115 Batzeba 80 x 180 mm (3 x 7’’)

65117 Mazzai 85 x 130 mm (3½ x 5’’)

65116 Batzeba 80 x 180 mm (3 x 7’’)

65118 Mazzai 85 x 130 mm (3½ x 5’’)

65142 Red Top 80 x 180 mm (3 x 7’’)

65143 Mazzai 85 x 130 mm (3½ x 5’’)

65840 Batzeba 130 x 280 mm (5 x 11’’) Limited Edition 299 st/pcs

65839 Afrodite 140 x 220 mm (5½ x 8½’’) Limited Edition 299 st/pcs

New!

65134 Dafne 65 x 120 mm (2½ x 4’’)

66

65124 Amazona 100 x 180 mm (4 x 7’’)

65125 Amazona 100 x 180 mm (4 x 7’’)

65160 Amazona 100 x 180 mm (4 x 7’’)

65861 Ran 135 x 275 mm (5½ x 11’’) Limited Edition 299 st/pcs

65836 Ran 200 x 380 mm (8 x 15’’) Limited Edition 99 st/pcs


Ran

Design Mats Jonasson

67


Masqot

Design Mats Jonasson

mazzai Jämlikhetens och mångkulturens beskyddarinna. alla föds med lika värde Protector of equality and cultural diversity. All are born equal

88157 Mazzai 50 x 65 mm (2 x 2½’’)

shama Medvetandegör den andliga kraften, gäckar verkligheten. öppna sinnen vidgar vyer

The symbol of love and beauty. King David married Batzeba (Bathsheba) after sending her husband, Uriah to meet his death in battle. all is fair in love and war?

Brings spiritual power to the level of consciousness and challenges reality. an open mind expands horizons

88186 Mazzai 50 x 65 mm (2 x 2½’’)

thalia Den teatrala musan med stor associativ förmåga. Gömmer sanningen i komedin. självironin avväpnar ovänner The theatrical muse who hides the truth in comedy. Self-irony disarms enemies

88166 Thalia 40 x 75 mm (1½ x 3’’)

Batzeba Skönhetens och kärlekens symbol. Kung David äktade Batzeba sedan han sänt hennes man Uria att möta döden i strid. I krig och kärlek är allt tillåtet

88164 Batzeba 40 x 85 mm (1½ x 3½’’)

88162 Domino 55 x 70 mm (2 x 3’’)

domino Ledarauktoriteten med erfarenhet och skarpt intellekt. Får andra att göra det de inte tror sig mäkta med. med kunskap görs inga misstag An experienced leader with a keen intellect. Helps others to achieve things they believed they were incapable of doing. with knowledge there are no mistakes

88158 Idéo 50 x 60 mm (2 x 2½’’)

Ideo Fantasifull inspiratör och rådgivare. en god väns råd är inte dyra Inspires with imagination and guides you. The advice of a good friend is never dear

68

88185 Red Top 40 x 85 mm (1½ x 3½’’)

88189 Idéo 50 x 60 mm (2 x 2½’’)

88160 Geno 55 x 70 mm (2 x 3’’)

Geno Gestaltar solidaritet, empati och sympati. Gör strebern kraftlös. En sann vän sviker aldrig Stands for solidarity, empathy and sympathy. Makes careerists powerless. a true friend never lets you down

88159 Morgana 60 x 70 mm (2½ x 3’’)

kiwok Kämpaglödens och segerviljans banérförare. Krigaren som aldrig retirerat i strid. segerns pris är ofta högt The standardbearer of fighting spirit and winning determination. The warrior who never retreats in battle. the price of victory is often high

88163 Shama 60 x 70 mm (2½ x 3’’)

88165 Kiwok 45 x 70 mm (2 x 3’’)

Zador Spontan och initiativrik idealist. Civilkuragets matador som tuktar majoritetens övermod. ensam är stark A spontaneous idealist, full of initiative. A modern-day matador with the courage to stand for his beliefs. individualism is strength

88187 Morgana 60 x 70 mm (2½ x 3’’)

88161 Zador 45 x 75 mm (2 x 3’’)

Morgana Det undermedvetnas goda fe som spinner ödets trådar. i drömmen görs det omöjliga möjligt The benevolent fairy of the subconscious that weaves the threads of destiny. In dreams, the impossible is possible


ArtLight

Design Mats Jonasson

63046 Roxane 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63041 Roxane 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63042 Kiwok 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63045 Venus 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63039 Afrodite 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63044 Afrodite 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63040 Domino 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63043 Tamara 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63051 Lily 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63052 Lily 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63053 Lily 160 x 170 mm (6½ x 6½’’)

63050 Wolf 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63049 Moose 235 x 200 mm (9 x 8’’)

63047 Lion 200 x 235 mm (8 x 9’’)

63048 Polar Bear 235 x 200 mm (9 x 8’’)

Skulpturer i träram belysta med LED-ljus. Angivna mått inkluderar träramen Crystal sculptures framed in wood and lit with LED-light. Measurements incl. the wooden frame. 69


Masq & Blackbird

Design Mats Jonasson & Lina Lundberg

70


71


Electra

Design Mats Jonasson

72


Masq Tableware

New!

Design Mats Jonasson

New!

42027 Champagne 2-pack H250 mm (H10’’)

New!

42031 Loke Beer Mug H140 mm (H5½’’)

42029 Schnaps 2-pack H160 mm (H6½’’)

New! New!

42028 Champagne 2-pack H250 mm (H10’’)

New!

42030 Schnaps 2-pack H160 mm (H6½’’)

44094 Electra Karaff/Decanter H255 mm (H10’’)

42032 Loke Beer Mug H140 mm (H5½’’)

44093 Electra Karaff/Decanter H255 mm (H10’’) 73


Kubik

Design Mats Jonasson

74


Masq tableware Design Mats Jonasson

42017 Kubik Wine H250 mm (H10’’)

42003 Kubik Tumbler H125 mm (H5’’)

42004 Electra Tumbler H115 mm (H4½’’)

42005 Tumbler 2-pack Kubik H125 mm (H5’’) Electra H115 mm (H4½’’)

42018 Kubik Wine H250 mm (H10’’)

42015 Kubik Tumbler H125 mm (H5’’)

42016 Electra Tumbler H115 mm (H4½’’)

42012 Electra Wine H250 mm (H10’’)

42022 Kubik Tumbler H85 mm (H3½’’)

42013 Electra Wine H250 mm (H10’’)

42025 Kubik Tumbler H85 mm (H3½’’)

42021 Electra Tumbler 42024 Electra Tumbler H85 mm (H3½’’) H85 mm (H3½’’)

42014 Tumbler 2-pack Kubik H125 mm (H5’’) Electra H115 mm (H4½’’)

42023 Tumbler 2-pack Kubik H85 mm (H3½’’) Electra H85 mm (H3½’’)

42001 Kubik Schnaps H75 mm (H3’’)

42002 Electra Schnaps H70 mm (H3’’)

42026 Tumbler 2-pack Kubik H85 mm (H3½’’) Electra H85 mm (H3½’’)

75


Rackarn

Design Mats Jonasson

76


Masq

Design Mats Jonasson

44046 Electra Karaff/Decanter 100 cl H330 mm (H13’’)

42006 Rackarn Schnaps H70 mm (H3’’)

44035 Kubik Vase 160 x 245 mm (6½ x 9½’’)

44082 Electra Karaff/Decanter 100 cl H330 mm (H13’’)

42007 2-pack 42006

44042 Rackarn Karaff/Decanter 70 cl H280 mm (H11’’)

42019 Rackarn Schnaps 2-pack H70 mm (H3’’)

44034 Kubik Vase 100 x 185 mm (4 x 7½’’)

44041 Electra Vase 100 x 210 mm (4 x 8½’’)

44083 Rackarn Karaff/Decanter 70 cl H280 mm (H11’’)

69035 Electra Candleholder 110x130 mm (4½x5’’)

44043 Electra Vase 90 x 160 mm (3½ x 6½’’)

69036 Kubik Candleholder 110x130 mm (4½x5’’)

44038 Cleopatra Vase 110 x 140 mm (4½ x 5½’’) 77


Daydreamer

Design Lina Lundberg

67016 Ø70 mm Ø3’’

Dream it!

Collect

Everything starts with somebody’s daydream Larry Niven

67017 Ø70 mm Ø3’’

Do it!

If you can dream it you can do it Walt Disney

67018 Ø70 mm Ø3’’

Believe it!

Logic will take you from A to B. Imagination will take you everywhere Albert Einstein

Design Lina Lundberg

67012 Lock, magnolia Lid, magnolia

67003 Burk H60 mm Jar H2’’

67013 Lock, ros Lid, rose

67014 Lock, nattfjäril Lid, moth

67015 Lock, slända Lid, dragonfly

67004 Burk H100 mm Jar H4’’

67006 Burk H60 mm Jar H2’’

67007 Burk H100 mm Jar H4’’

Kombinera ditt set genom att beställa burk och lock separat! Combine your set by choosing the jar and lid separately! 78


Det dukade bordet Tableware New!

New!

56001 Lovebirds skål/bowl Ø185 mm H180 mm (Ø7½’’ H7’’) Design Lina Lundberg

New!

56002 Lovebirds skål/bowl Ø185 mm H180 mm (Ø7½’’ H7’’) Design Lina Lundberg

77914 Blackbird fat/dish Ø345 mm (13½’’) Design Lina Lundberg

55987 Anemone skål/bowl Ø140 mm (5½’’) H50 mm (2’’) 55988 Anemone skål/bowl Ø190 mm (7½’’) H60 mm (2½’’) 55989 Anemone skål/bowl Ø250 mm (10’’) H75 mm (3’’) Design Mats Jonasson

56003 Lovebirds skål/bowl Ø185 mm H180 mm(Ø7½’’ H7’’) Design Lina Lundberg

69030 Bonanza ljuslykta/votive Ø125 mm (5’’) 55990 Bonanza skål/bowl Ø145 mm (5½’’) H90 mm (3½’’) 55208 Bonanza skål/bowl Ø180 mm (7’’) H120 mm (4½’’) 55209 Bonanza skål/bowl Ø240 mm (9½’’) H150 mm (6’’) 77209 Bonanza fat/dish Ø380 mm (15’’) Design Mats Jonasson

55280 Anemone ljuslykta/votive Ø90 mm (3½’’) H60 mm (2½’’) 55281 Anemone skål/bowl Ø110 mm (4½’’) H35 mm (1½’’) 55282 Anemone skål/bowl Ø140 mm (5½’’) H50 mm (2’’) 55283 Anemone skål/bowl Ø190 mm (7½’’) H60 mm (2½’’) 55284 Anemone skål/bowl Ø250 mm (10’’) H75 mm (3’’) Design Mats Jonasson 79


Paradiso

Design Ludvig Löfgren

New!

New!

New!

56005 Paradiso Ø340 mm (Ø13’’)

77917 Paradiso Ø440 mm (Ø17’’)

New!

New!

44116 Double Parrot H315 mm (H12½’’)

77918 Paradiso Ø440 mm (Ø17’’)

56006 Paradiso Ø340 mm (Ø13’’)

Nature

Design Mats Jonasson

55993 Lizard skål/bowl Ø205 mm (8’’)

55991 Fish skål/bowl Ø270 mm (10½’’) 80

77915 Dolphins fat/dish Ø440 mm (17½’’)

55994 Frog skål/bowl Ø205 mm (8’’)

55992 Snake skål/bowl Ø225 mm (9’’)


Det dukade bordet Tableware

55900 Ocean skål / bowl Ø150 mm (6’’) 55901 Ocean skål / bowl Ø200 mm ( 8’’) 55902 Ocean skål / bowl Ø270 mm (10½’’) Design Mats Jonasson

77903 Athena fat/dish Ø380 mm (15’’) Design Mats Jonasson

55920 Maple Leaves skål/bowl Ø170 mm (6½’’) 55921 Maple Leaves skål/bowl Ø230 mm ( 9’’) Design Mats Jonasson

77904 Athena fat/dish Ø380 mm (15’’) Design Mats Jonasson

55997 Volcano ljuslykta/votive H80 mm (H3’’) Design Robert Ljubez

77913 Athena fat/dish Ø380 mm (15’’) Design Mats Jonasson

55996 Volcano ljuslykta/votive H80 mm (H3’’) Design Robert Ljubez

81


DeLight

Design Mats Jonasson

69000 Papillon 125 mm (5’’)

69001 Papillon 125 mm (5’’)

69004 Athena 120 mm (5’’)

69023 Athena 120 mm (5’’)

69006 Idéo 135 mm (5½’’)

69008 Magic Dance 125 mm (5’’)

69011 Flora 120 mm (5’’)

82

69025 Idéo 135 mm (5½’’)

69009 Ran 130 mm (5’’)

69012 Flora 120 mm (5’’)

69002 Lucifer 125 mm (5’’)

69024 Athena 120 mm (5’’)

69026 Idéo 135 mm (5½’’)

69028 Katt / Cat 115 mm (4½’’)

69013 Flora 120 mm (5’’)

69003 Rapunzel 125 mm (5’’)

69005 Poseidon 125 mm (5’’)

69007 Fire Dance 125 mm (5’’)

69029 Uggla / Owl 120 mm (5’’)

69014 Flora 120 mm (5’’) Se s. 80 /See page 80


DeLight skålar DeLight bowls Design Mats Jonasson

55981 Shama Ø160 mm (Ø6½’’)

55982 Shama Ø160 mm (Ø6½’’)

55984 Batzeba Ø160 mm (Ø6½’’)

55983 Batzeba Ø160 mm (Ø6½’’)

55986 Domino Ø160 mm (Ø6½’’)

55985 Domino Ø160 mm (Ø6½’’)

55995 Ideo Ø160 mm (Ø6½’’)

83


Merry Christmas Design Mats Jonasson

88205 Santa Claus 55 x 75 mm (2 x 3’’)

34044 Santa Claus 155 x 195 mm (6 x 7½’’) 34042 Santa Claus 115 x 155 mm (4½ x 6’’)

33825 Santa Claus 95 x 145 mm (3½ x 5½’’)

88206 Santa Claus 55 x 75 mm (2 x 3’’)

33824 Santa Claus 75 x 120 mm (3 x 4½’’)

34043 Santa Claus 155 x 195 mm (6 x 7½’’) 34041 Santa Claus 115 x 155 mm (4½ x 6’’)

33823 Santa Claus 60 x 90 mm (2½ x 3½’’)

88207 Angel 34091 120x165 mm 55 x 75 mm (2 x 3’’) H4½x6½’’ 34090 85x120 mm H3½x4½’’

34045 Santa Claus 105 x 125 mm (4 x 5’’)

34038 Christmas Tree 85 x 100 mm (3½ x 4’’) Design Robert Ljubez

69010 Santa Claus 130 mm (5’’)

33612 Christmas Crib 170 x 160 mm (6½ x 6½’’) 69015 Santa Claus 310 mm (12’’)

69014 Flora 130 mm (5’’) 69017 Flora 300 mm (12’’)

84

34046 Snowman 110 x 125 mm (4½ x 5’’)


God

Jul

85

Chr Merry istm as!


Capsule

Design Morgan Persson

44106 Tree, purple H240 mm (H9’’) Limited Edition 99 pcs/st

44109 Bird, purple H270 mm (H10½’’) Limited Edition 99 pcs/st

44110 Tree, green H350 mm (H14’’) Limited Edition 99 pcs/st 86

44107 Bird, blue H240 mm (H9’’) Limited Edition 99 pcs/st

44113 Bird, green H270 mm (H10½’’) Limited Edition 99 pcs/st

44111 Tree, blue H350 mm (H14’’) Limited Edition 99 pcs/st

44108 Bird, green H240 mm (H9’’) Limited Edition 99 pcs/st

44114 Bird, black H270 mm (H10½’’) Limited Edition 99 pcs/st

44112 Tree, black H350 mm (H14’’) Limited Edition 99 pcs/st


Tree

Design Morgan Persson

87


Peacock

Design Ludvig Löfgren New!

New!

44115 Peacock H360 mm (H14’’) Limited Edition 299 pcs/st

56004 Peacock H230 Ø250 mm (H9’’ Ø10’’) Limited Edition 299 pcs/st

New!

New!

34134 Peacock 220x210 mm (8½x8½’’) Limited Edition 299 pcs/st

88

34135 Peacock 220x210 mm (8½x8½’’) Limited Edition 299 pcs/st


Peacock

Design Ludvig Lรถfgren

89


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68085 Benghali Rex II 870x650 mm (34½x25½’’) Limited Edition 9 pcs/st

68088 dignitären 630x965 mm (29x38’’) Limited Edition 9 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 90

68089 Benghali Rex I 615x470 mm (24x18½’’) Limited Edition 49 pcs/st

68084 look out 880x660 mm (34½x26’’) Limited Edition 9 pcs/st


91


92


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68080 Herodes 400 x 1920 mm (16 x 75½’’) Limited Edition 5 pcs/st

68082 Atle 265 x 1420 mm (10½ x 63½’’) Limited Edition 29 pcs/st

68071 Rurik 245 x 1590 mm (9½ x 62½’’) Limited Edition 29 pcs/st

Skulpturerna är monterade på en svart piedestal. Angivna mått inkluderar piedestalen. The sculptures are mounted on a black pedestal. Measurements incl. the pedestal.

68081 Idéo 400x 570 mm (16 x 22½’’) Limited Edition 49 pcs/st

68091 herodes II 510x910 mm (20x36’’) Limited Edition 9 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 93


94


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68076 Medea 400 x 570 mm (16 x 22½’’) Limited Edition 49 pcs/st

68093 concordia 510x915 mm (20x36’’) Limited Edition 9 pcs/st

68066 Turandot 380 x 480 mm (15 x 19’’) Limited Edition 49 pcs/st

68065 Jarl 650 x 1000 mm (25½ x 39’’) Limited Edition 9 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 95


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68090 Faun 590x930 mm (23x36½’’) Limited Edition 9 pcs/st

68077 Faun 690 x 890 mm (27x35’’) Limited Edition 9 pcs/st

68087 hen II 485x875 mm (19x34½’’) Limited Edition 9 pcs/st

68086 hen I 390x660 mm (15½x26’’) Limited Edition 49 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 96

68073 Mefisto 545 x 890 mm (21½ x 35’’) Limited Edition 9 pcs/st


97


98


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68074 Daimon 830 x 875 mm (32½ x 34½’’) Limited Edition 9 pcs/st

68056 Carolus Rex 965 x 1660 mm (38 x 65½’’) Limited Edition 3 pcs/st

68057 Gnox 840 x 1070 mm (33 x 42’’) Limited Edition 9 pcs/st

68053 Junior 415 x 960 mm (16 x 38’’) Limited Edition 9 pcs/st

68062 Gnox 400 x 580 mm (16 x 23’’) Limited Edition 49 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 99


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68048 Ymer III 420 x 600 mm (16½ x 23½’’) Limited Edition 49 pcs/st

68049 Totem 420 x 700 mm (16½ x 27½’’) Limited Edition 29 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 100

68029 Ymer II 720 x 980 mm (28 x 38½’’) Limited Edition 9 pcs/st

68031 Montezuma II 470 x 580 mm (18½ x 23’’) Limited Edition 19 pcs/st


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68028 Strix 820 x 720 mm (32 x 28’’) Limited Edition 15 pcs/st

68046 Ramses H380 mm (H15’’) Limited Edition 29 pcs/st

68021 Benghali H360 mm (14’’) Limited Edition 49 pcs/st

68051 Tigris I 690 x 670 mm (27 x 26½’’) Limited Edition 15 pcs/st

68034 Ramses H250 mm (H10’’) Limited Edition 99 pcs/st

68052 Tigris II 550 x 480 mm (22 x 19’’) Limited Edition 25 pcs/st

68038 Orfeus H300 mm (H12’’) Limited Edition 99 pcs/st

68039 Taurus H290 mm (11½’’) Limited Edition 99 pcs/st

68040 Atle V H230 mm (9’’) Limited Edition 99 pcs/st

68037 Benghali Minor H200 mm (8’’) Limited Edition 99 pcs/st 101


Järn&Kristall Iron&Crystal Design Mats Jonasson

68005 Rurik 420 x 600 mm (16½ x 23½’’) Limited Edition 99 pcs/st

68002 Atle I 640 x 880 mm (25 x 34’’) Limited Edition 29 pcs/st

68006 Atle II 400 x 580 mm (16 x 23’’) Limited Edition 99 pcs/st

Brons&Kristall Bronze&Crystal Design Mats Jonasson

68024 Atle III 400 x 580 mm (16 x 23’’) Limited Edition 29 pcs/st

68026 Rurik II 420 x 600 mm (16½ x 23½’’) Limited Edition 29 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 102

68027 Urik II 420 x 600 mm (16½ x 23½’’) Limited Edition 29 pcs/st


Movement Day & Night Design Mats Jonasson

44104 Movement I H380 mm (H15’’) Limited Edition 99 pcs/st

55104 Movement II H210 mm (H8½’’) Limited Edition 99 pcs/st

44105 Movement III H380 mm (H15’’) Limited Edition 99 pcs/st

55105 Movement IV H210 mm (H8½’’) Limited Edition 99 pcs/st

Järn Iron

Design Mats Jonasson

68058 Nordman 230 x 445 mm (9 x 17½’’) Limited Edition 25 pcs/st

68059 Oberon 275 x 435 mm (11 x 17’’) Limited Edition 25 pcs/st

Väggskulpturerna är monterade på en vit träplatta. Angivna mått inkluderar träplattan. The Wall Sculptures are mounted on a white plate. Measurements incl. the wooden plate. 103


Custom designed crystal products from M책ler책s Glassworks Let us create a distinctive image for your company! Our designers and skilled craftsmen will make your wishes come true.

Made in Sweden

104


Agenter Foreign representatives Arab markets Presens Ltd Ab Sadelvägen 8 SE-302 62 Halmstad, Sweden Tel: +46 (0)35 22 08 05 Fax +46 (0)35 22 08 06 e-mail: info@presens.se www.presens.se Australia Shillcombe Pty Ltd PO Box 87 20 Sandham St Elsternwick, VIC 3185 Tel: +61 (0)3 9528-3257 Mob: +61 (0)425 766668 Fax: +61 (0)3 9523-1535 e-mail: Shillcombe@bigpond.com www.shillcombe.com www.matsjonasson.com.au Canada Maleras Inc. 200 East 5th Avenue Suite 124 Naperville, IL 60563 Tel: +1 888 545 0057 Fax: +1 888 646 0062 e-mail: malerasinc@gmail.com Contact: Larry Henderson www.matsjonasson.com China Shenzhen Huaya Trading Co Ltd 16F, Block A, Jinfu Bldg Chui Zhu Rd Luo Hu District, Shenzhen Tel: +86 755 2561 9308 Fax: +86 755 2563 0587 Czech Republic Perlet s.r.o. Karlova 19 CZ-11000 Praha 1 Tel: 420 222 327 417 Fax: 420 222 322 453 Finland SkanDesign Oy Hallonäsgatan 18E59 FI-00210 Helsinki Tel. +358 503664746 e-mail: rasmus.michelsson@skandesign.fi heidi.michelsson@skandesign.fi France AG Sarl 8 rue de Martel FR-75010 Paris Tel: +33 (0)1 45 23 20 26 Fax: +33 (0)1 42 46 72 70

Germany Ahland Handelsagentur OHG Auf dem Borngrund 189 DE-31535 Neustadt /Rbge. Tel: 49 (0)5032 914911 Fax: 49 (0)5032 914912 e-mail: ahland-handelsagentur@web.de GREAT BRITAIN Pyramid 23 St. Werburgh Street CHESTER, CH1 2DY Tel/Fax: +44 (0)1244 4000 83 Mobile: +44 (0)7985 701 339 e-mail: saso@pyramid-glass.co.uk Greece Panos A. Deros and. Go. 21, Voukourestiou GR-10671 Athens Tel. +30 2103643547 Fax. +30 2103624407 Greenland/Iceland Royal Danish Vendors A/S Ved Freerslev Hegn 3 Postboks 14 DK-3400 Hilleröd / Denmark Tel: +45 4824 1710 Fax: +45 4824 1740 e-mail: rdv@rdv.dk

Japan Kuni Corporation 2-4-12 Nishiogi-kita Suginami-Ku Tokyo 167-0042 Tel +81 (0)3 5303 5230 Fax +81 (0)3 5303 5233 e-mail: kuni@kunico.com Mexico EMERO S DE RL DE CV Blvd. Kukulcán Km 8.5 Centro Comercial Plaza Lagunas 305 B Zona Hotelera Cancún, Benito Juárez, Q. Roo 77500, México Tel: +998 8 83 27 21 Fax +998 8 83 31 72 e-mails: emerocompras@hotmail.com direccion@donm.com.mx Norway Åsgård Norden AS Postboks 2072 NO-3255 Larvik Tel: +47 33 12 09 90 Fax: +47 33 12 09 93 e-mail: post@aasgaardnorden.no

Taiwan Maboli Enterprise Co Ltd Holland/Belgium/Luxembourg 11F, No. 26 Jen Ai Road Sec. 3, TAIPEI Bertrams BV Tel: +886 (0)2 2702 7717 Schijfstraat 23 Fax: +886 (0)2 2704 8886 5061 KA Oisterwijk Tel: +31 135220418 Turkey Fax: +31 135211287 Hisartürk Ltd. Sti e-mail: lelmbensdorp@hotmail.com Kanyon AVM Kat G No 142 Levent – Istanbul Iran Tel +90 212 353 08 54 Rosiny Company Mobile +90 532 764 39 26 No 256, Grand Floor e-mail: alpaslanzor@yahoo.com Noor Complex Saboonian St UAE Shoosh Sq Mohammed Bawadikji Tehran Norton Court 3 e-mail: rosina@rosinaco.com Motor City - Dubai Tel: +98 21 55328491-2 Tel +971 050-8168120 Fax: +98 21 55183019 e-mail: bawadikji@matsjonasson.ae www.rosinyco.com Italy Seambe Srl Via Dei Gracchi, 30 IT-20146 Milano Tel: +39 (0)2 4800 5798 Fax: +39 (0)2 4800 6697 www.seambe.it

USA Maleras Inc. 200 East 5th Avenue Suite 124 Naperville, IL 60563 Tel: +1 888 545 0057 Fax: +1 888 646 0062 e-mail: malerasinc@gmail.com Contact: Larry Henderson www.matsjonasson.com 105


106


Med reservation fรถr tryckfel With resvervation for misprints


Handmade Crystal from Sweden Made by Master Craftsmen since 1890

M책ler책s Glasbruk Industrigatan 20 SE-38042 M책ler책s Sweden Tel. +46 481-31400 Fax +46 481-31003 E-mail: mail@matsjonasson.com www.matsjonasson.com

Made in Sweden

Målerås Glassworks Catalog 2014  

Crystal handmade in Sweden. Crystal design by Mats Jonasson and Ludvig Löfgren at the glassworks in Målerås

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you