Maklu catalogus 2014

Page 1

Koninginnelaan 96 • 7315 EB Apeldoorn tel. +31 (0)55 522 06 25 • fax +31 (0)55 522 56 94 info@maklu.nl • www.maklu.nl

Maklu 2014 Catalogus

Somersstraat 13-15 • 2018 Antwerpen tel. +32 (0)3 231 29 00 • fax +32 (0)3 233 26 59 info@maklu.be • www.maklu.be

u l k a M Catalogus 2014

Recht Fiscaliteit Criminologie w International la

Maklu

maklucatalogus20142.indd 1

17-10-2013 09:35:50


Maklu-Uitgevers Maklu is een zelfstandige onderneming, opgericht in 1972. Maklu-publicaties bestrijken het hele juridische domein, met een nadruk op het Belgisch, Nederlands en internationaal recht. Uit het oorspronkelijke fonds fiscaal recht heeft zich een uitgebreid en snelgroeiend aanbod accountancy en boekhouding ontwikkeld. Evenzo is naast het aanbod strafrecht een uitgebreid fonds criminologie en politiewetenschappen gegroeid. Het actuele aanbod recht, fiscaliteit en criminologie vindt u in deze catalogus terug.

blz. 19

blz. 31

blz. 56

blz. 13

blz. 2

blz. 44

blz. 31

blz. 32

blz. 12

blz. 2

blz. 9

blz. 12

Maklu-catalogus 2014 Ook dit jaar publiceert Maklu weer een ruim aanbod zorgvuldig geselecteerde titels voor professionals, wetenschappers en studenten. Door internationalisering zijn steeds meer uitgaven relevant voor Belgische én Nederlandse lezers. Deze catalogus presenteert daarom het volledige Nederlandstalige en anderstalige Maklu-aanbod. Een korte aanduiding geeft aan tot welke doelgroep elke uitgave zich in de eerste plaats richt: B, NL, INT. Wilt u bij Maklu publiceren? Voorstellen voor nieuwe boeken of tijdschriften, uit te geven op papier en/of digitaal, zijn altijd welkom. Dankzij de zelfstandige structuur heeft Maklu erg snelle beslissingslijnen. Makluuitgaven worden onderworpen aan een review. Voor wetenschappelijke uitgaven wordt een peer review gevolgd volgens erkende internationale standaarden. Wetenschappelijke uitgaven met specifieke gedocumenteerde peer review, worden voorzien van het ‘gprc-keurmerk’. Auteurs spreken mee in realisatie en marketing en kunnen rekenen op een persoonlijke uitgeversondersteuning. Korte productietermijnen, zorgvuldige promotie en een vlotte internationale verdeling geven Maklu-uitgaven alle ruimte. Maklu-Meetings en meer Maklu houdt in Nederland en België ook geregeld Maklu-Meetings, hoogstaande seminaries. En Maklu treedt op als distributeur voor een selectie van andere uitgeverijen. Meer over de uitgevers-combinatie Maklu | Garant | Het Spinhuis vindt u op www.maklu.eu. Stephan Svacina Huug Van Gompel uitgever voorzitter Raad van Bestuur

CATALOGUS 2014 p 2+3 cover.indd 1

17/10/13 14:35


Inhoud

1. Burgerlijk & algemeen recht

2

Algemeen

2

Internationaal privaatrecht

7

Vastgoedrecht

8

Personen- en familierecht

8

Woordenboeken – glossaria

1

11

2. Gerechtelijk recht

12

3. Handels- en economisch recht

17

Algemeen

17

Mededingingsrecht

18

Financieel recht

19

Transportrecht

19

4. Publiek recht

21

Algemeen

21

Medisch recht

22

Ambtenarenrecht

23

5. Strafrecht

25

Algemeen

25

Internationaal strafrecht

29

6. Criminologie

31

Algemeen

31

Politie

44

7. Fiscaliteit – boekhouden – accountancy

56

8. Sociaal recht

66

9. Internationaal recht

68

Reeksen 69 Auteursregister 72 Bestelformulier Algemene voorwaarden

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 1

Maklu

16/10/13 16:58


1 BURGERLIJK & ALGEMEEN RECHT

2

Algemeen

n ie u w

Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht H.J. Snijders, P.C.J. De Tavernier (red.) INT | 2013 | 9789046605912 | 190 p. | gebrocheerd | € 38,00 In deze tijd van economisch zwaar weer rust op rechters en arbiters grotere druk om een contract door wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden te corrigeren. De mogelijkheid dat een onvoorziene omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst verstoort en dat een wijziging zich opdringt, is reëel. Flexibiliteit, samenwerking en aanpassing behoren tot de essentie van de overeenkomst. Een dergelijke visie gedijt goed in een steeds meer aan redelijkheid en billijkheid onderworpen contractenrecht. Toch geldt economisch zwaar weer in het algemeen niet als een onvoorziene omstandigheid die correctie van het contract rechtvaardigt. Het adagium pacta sunt servanda refereert niet alleen aan de partijautonomie en de verbindende kracht, maar ook aan de notie van solidariteit en aan het vertrouwensbeginsel. Men laat zijn contractspartner niet vallen, ook niet als het moeilijk wordt. Omgekeerd mag men in redelijkheid vertrouwen op het gegeven woord. Maar er zijn grenzen. Het zijn deze grenzen die in deze bundel, geschreven naar aanleiding van de traditionele stafuitwisseling van Leidse en Gentse privatisten die laatst in Leiden plaatsvond, worden opgezocht.

n ie u w

Boeien voor de bewindvoerder. Een praktisch-juridische gids R. Batta NL | 2013 | 9789046605967 | 120 p. | gebrocheerd | € 29,00 In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te kampen met een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden, wordt steeds vaker hulp gezocht in een schuldhulptraject of in het meerderjarigenbewind, ook wel beschermingsbewind genoemd. In dat laatste geval wordt een bewindvoerder benoemd die verantwoordelijk wordt voor het beheer van het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde. Dit boek is een handleiding geschreven uit en voor de praktijk van bewindvoering in Nederland. Het biedt concrete wenken of ‘boeien’ in de woelige ‘financiële oceaan’. Het is bedoeld voor professionals, studenten en iedereen die met bewindvoering in aanraking komt. ‘Briljant handboek. Een absolute aanrader voor iedereen die met bewindvoering te maken heeft’. Prof. Dr. C.A. Schwarz.

n ie u w

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer C. van den Berg-Smit NL | 2013 | 9789046606254 | 298 p. | gebrocheerd | € 44,50 Met de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 heeft de marktwerking zijn intrede gedaan in deze juridische beroepsgroep. Het vestigingsbeleid is sindsdien geliberaliseerd en de tarieven voor de opdrachtgevers zijn vrijgegeven. Deze marktwerking heeft gevolgen gehad voor de onderlinge verhouding tussen de gerechtsdeurwaarders, die voortaan concurrenten van elkaar zijn, en voor de verhouding met de grote opdrachtgevers, die de prijs voor de aangeboden diensten kunnen bepalen. De commercialisering heeft ook gevolgen gehad voor de schuldenaar: door het gevecht om de opdrachtgevers, de manier van contracteren en de soms voorkomende voorfinanciering zijn de verhoudingen verhard. In deze context is aandacht voor hoge professionele en ethische standaarden noodzakelijk. In de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder moeten de kernwaarden uitdrukkelijk worden benadrukt, omdat door marktwerking de aandacht voor deze waarden vermindert en soms zelfs lijkt te verdwijnen.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 2

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


1 Burgerlijk & algemeen recht n ie u w

3

Erfrecht voor de praktijk – 2de, herziene uitgave E.W.J. Ebben, M.J.P. Schipper NL | 2013 | 9789046605608 | 242 p. | gebrocheerd | € 40,00 ‘Erfrecht voor de praktijk’ is een boek over erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap. Het is met name bedoeld voor de advocatuur en andere personen buiten het notariaat die betrokken zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen. Uit de aard van de werkzaamheden van de verschillende betrokkenen vloeit voort dat onderwerpen die in het notariaat als vanzelfsprekend bekend worden verondersteld bij andere afwikkelaars niet bekend zijn en omgekeerd. Daarom zijn de klemtonen in deze uitgave anders gelegd dan in de klassieke handboeken over dit onderwerp. Zo komt de afwikkeling meer uitgebreid aan de orde en wordt de daarbij (veelal lagere) jurisprudentie betrokken, steeds bezien vanuit de advocaat dan wel andere persoon die bij de afwikkeling is betrokken.

n ie u w

De positie van de minderjarige in het erfrecht Erfenisvakdag Cahiers, nr. 1 Gr. van der Burght, F. Schonewille (red.)

NL | 2013 | 9789046605585 | 81 p. | gebrocheerd | € 22,00 Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen betrokken bij het overlijden van een (stief)ouder en de afwikkeling van de nalatenschap. De wet geeft regels voor het veiligstellen van de erfrechtelijke positie van het (minderjarige) kind. Het gaat dan om de nalatenschap van zowel zijn eerst-overleden ouder als van die van de langstlevende. De situatie waarin de langstlevende ouder in de tussentijd een nieuwe partner heeft gekregen levert vooral veel problemen op voor kinderen. Om deze positie van het kind in het erfrecht veilig te stellen legt de wet aan verschillende professionals verplichtingen op. De reikwijdte van deze voorschriften en de praktische toepassing ervan zijn voorwerp van discussie. Dit cahier maakt duidelijk op welke wijze de verschillende betrokken beroepsgroepen invulling geven aan de nakoming van deze bepalingen.

n ie u w

De uitleg van het testament

Erfenisvakdag Cahiers, nr. 2 A.M. van Riemsdijk, F. Schonewille (red.) NL | 2013 | 9789046606094 | ca. 100 p. | gebrocheerd | € 24,50 Uit een groot aantal uitspraken in de afgelopen jaren van rechtbanken en gerechtshoven lijkt naar voren te komen dat er veel mogelijk is als het gaat om de vaststelling van de wil van de erflater. Door een testament uit te leggen – het achterhalen van de bedoelingen die de erflater heeft gehad met zijn testament – kan kennelijk vaak tot een resultaat worden gekomen dat bij een grammaticale interpretatie van het testament niet zou kunnen worden bereikt. Daarnaast hebben recentelijk ook de redelijkheid en billijkheid hun opwachting gemaakt op dit terrein. Met bijdragen van Wilbert Kolkman, Aniel Autar, Menno van Gaalen, Fred Schonewille, Nora van Oostrom, Tea Mellema, Hans Stubbé en Annette van Riemsdijk.

n ie u w

Het samengestelde gezin en de nalatenschap

NL | 2014 | 9789046606537 | ca. 100 p. | gebrocheerd | € 24,50 Erfenisvakdag Cahiers, nr. 3 Gr. van der Burght, A.M. van Riemsdijk, F. Schonewille (red.) Het samengestelde gezin is een fenomeen dat in de afgelopen twee decennia een stormachtige opkomst heeft doorgemaakt. Inmiddels is sprake van naar schatting 700.000 samengestelde gezinnen in Nederland. Daardoor is het van groot belang dat professionals op het terrein van het erfrecht op de hoogte zijn van de vele aspecten van het samengestelde gezin in de mediationpraktijk en zich bewust zijn van de kritische situaties. Alleen op die manier kunnen zij hun cliënten de juiste dienstverlening bieden. Met bijdragen van Leon Verstappen, Pieter van Onzenoort, Katelijne van Barneveld, Pauline Schonewille, Else-Marie van den Eerenbeemt, Danny Pront en Wouter Burgerhart.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 3

Maklu

16/10/13 16:58


4

n ie u w

1 Burgerlijk & algemeen recht

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en (aansprakelijkheids)verzekeringenrecht 6de, herziene en vermeerderde uitgave Reeks Jurisprudentiebundels T. Vansweevelt

B | 2013 | 9789046606070 | 544 p. | gebrocheerd | € 47,00 Deze jurisprudentiebundel verzamelt een hele reeks principearresten van voornamelijk het Hof van Cassatie. Daarnaast werden ook uitspraken van feitenrechters opgenomen ter vervollediging of ter illustratie van bepaalde aansprakelijkheidsproblemen. Ook werden enkele buitenlandse arresten geselecteerd, bij gebrek aan Belgisch materiaal. Bepaalde arresten werden (ook) uitgezocht met de bedoeling een evolutie in het aansprakelijkheidsrecht aan te geven, ofwel om tegengestelde standpunten met elkaar te confronteren. Deze zesde uitgave werd aangevuld met rechtspraak over (aansprakelijkheids)verzekeringen. Hiermee wordt de band tussen het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht benadrukt. Tevens zijn achteraan de relevante wetteksten en praktische informatie (indicatieve tabel 2012) opgenomen. Voor juristen met interesse voor het aansprakelijkheidsrecht is deze verzameling basisrechtspraak een handig werkinstrument.

n ie u w

Recht in beweging – 20ste VRG Alumnidag 2013 VRG Alumni (red.) B | 2013 | 9789046605844 | 397 p. | gebrocheerd | € 39,50 Recht in beweging is het uithangbord van de jaarlijkse Alumnidag van het Vlaams Rechts Genootschap. Op deze Alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het vlak van recht steevast op de agenda. Dit boek bevat de tekst van de lezingen die op 8 maart 2013 door niet minder dan 600 juristen beluisterd en besproken werden.

Recht in beweging – 19de VRG Alumnidag 2012 VRG Alumni (red.) B | 2012 | 9789046605158 | 397 p. | gebrocheerd | € 39,50 Dit boek omhelst de laatste stand van het recht in verschillende disciplines. De vele bijdragen vormen de uitgewerkte neerslag van de lezingen die vooraanstaande Leuvense juristen gaven op 9 maart 2012, ter gelegenheid van de 19de Alumnidag van het Vlaams Rechts Genootschap. Voor een uitgebreide inhoudsopgave: www.maklu.be.

n ie u w

Burgerlijk Wetboek – 19de uitgave Reeks Maklu Wetboekpockets S. Svacina (red.)

B | 2013 | 9789046606179 | 581 p. | gebrocheerd | € 24,95 De Maklu-pocketuitgave van het Burgerlijk Wetboek blijft een klassieker. De in deze uitgave opgenomen teksten van het Burgerlijk Wetboek zijn bijgewerkt tot de op datum van 1 september 2013 gepubliceerde teksten. Wetswijzigingen, die sedert de vorige editie zijn ingetreden, worden als bijlage artikelsgewijs weergegeven. Een alfabetisch trefwoordenregister wijst de lezer vlot de weg door de artikelen heen.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 4

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


1 Burgerlijk & algemeen recht n ie u w

5

Contractenrecht

Reeks in Hoofdlijnen R. De Wit, A. Calewaert B | 2013 | 9789046603963 | ca 550 p. | gebonden Deze uitgave behandelt de meest voorkomende benoemde overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek, alsmede de basisbeginselen van enkele andere courante en voor de praktijk belangrijke contracten, zoals leasing en franchising. Het boek geeft een inzicht in de mechanismen van het contractenrecht, zonder zich – zoals de titel het aangeeft – te verliezen in detailpunten. De moderne ontwikkelingen in het contractenrecht hebben ertoe geleid dat de materie alsmaar uitgebreider wordt en de predominantie van het Burgerlijk Wetboek is verminderd. De verschillende vigerende wet- en regelgeving wordt samen behandeld, wat een praktische totaalblik geeft op elke overeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld bij de behandeling van de koop niet alleen aandacht besteed aan het klassieke contract in het Burgerlijk Wetboek (art. 1582-1701) en uiteraard aan de onder invloed van het Europese recht doorgevoerde aanpassingen (verkoop aan consumenten, art. 1649bis-1649octies), maar ook aan de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de handelskoop (de Incoterms). Met uitgebreide literatuuropgaven en trefwoordenregister. Een onmisbare uitgave voor studie en praktijk.

Aansprakelijkheidsrecht. Een overzicht K. Duerinckx B | 2012 | 9789046604915 | 99 p. | gebrocheerd | € 22,00 Deze uitgave vormt een goede basis voor eenieder die zich wil oriënteren in het aansprakelijkheidsrecht. Naast de hoofdleerstukken van het aansprakelijkheidsrecht, komen ook enkele specifieke onderwerpen inzake aansprakelijkheid aan bod, zoals de exoneratiebedingen, verschillende vormen van aansprakelijkheid (hoofdelijk, in solidum, gedeeld, disciplinair, …), productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van aannemers en architecten, aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, samenloop van aansprakelijkheden en aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers. Deze uitgave is in het bijzonder geschikt in het onderwijs aan professionele bachelors.

Naar een facultaire advocatenpraktijk ter versterking van het klinisch rechtsonderwijs? Gandaius Monografieën L. Van Puyenbroeck, G. Vermeulen

B | 2012 | 9789046605172 | 76 p. | gebrocheerd | GPRC | € 16,00 De idee van een facultaire advocatenpraktijk sluit nauw aan bij het concept van klinisch rechtsonderwijs (clinical legal education). Deze onderwijsvorm, die inhoudt dat rechtenstudenten de kans geboden wordt om in de loop van hun universitaire studie binnen een rechtskliniek het recht praktisch toe te passen op reële casussen, is in sommige niet-Europese landen al jaren stevig verankerd in de rechtenopleiding maar kent de voorbije jaren ook een onmiskenbare opmars aan Europese universiteiten. In België bestaat dergelijke rechtskliniek vooralsnog niet. Deze studie, die in het kader van een facultair onderwijsinnovatieproject werd gevoerd, onderzoekt de haalbaarheid om het klinisch rechtsonderwijs aan de Gentse Faculteit Rechtsgeleerdheid te versterken via het inrichten van een facultaire advocatenpraktijk.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 5

Maklu

16/10/13 16:58


6

1 Burgerlijk & algemeen recht

Partijautonomie in het relatievermogensrecht E.M. Meijers-reeks, nr. 200 F. Schonewille

NL | 2012 | 9789046604922 | 407 p. | gebrocheerd | € 63,00 Contractvrijheid speelt een belangrijke rol in het relatievermogensrecht maar dit rechtsbeginsel heeft in de literatuur merkwaardig genoeg maar weinig aandacht gekregen. Nader beschouwd moet contractvrijheid worden gezien als een samenstellend onderdeel van partijautonomie waarbinnen het rechtsbeginsel solidariteit tegenwicht biedt. Dit onderzoek beschrijft hoe partijautonomie kan worden begrepen in het huwelijksvermogens- en echtscheidingsrecht. Als rode draad wordt daarbij de vraag gesteld of het aanstaande echtgenoten geheel vrij staat om het door hen verkozen Ehetyp vorm te geven in hun huwelijkse voorwaarden. Hiertoe wordt tevens een moderne visie op huwelijkse voorwaarden geformuleerd. Na een korte analyse van enkele recente wetsvoorstellen op het terrein van het huwelijksvermogens- en echtscheidingsrecht vanuit het perspectief van partijautonomie, sluit de auteur af met een proeve van een concreet wetsvoorstel voor de invoering van het civiel partnerschap. Dit eigentijdse relatievermogensrecht zou het klassieke huwelijksvermogensrecht vervangen en staat ook open voor ongehuwde en niet-geregistreerde samenwonende partners.

Burenoverlast. Remedies tegen de overlastgevende huurder H. Hielkema, C. Goudriaan, J. Groenewoud , A.M. Langeloo, W.-J. Leenders, B. Vanatova, D. de Vries NL | 2012 | 9789046605363 | 200 p. | gebrocheerd | € 35,00 Burenoverlast, vaak in de vorm van geluidsoverlast, is een ernstig probleem dat veelvuldig voorkomt in ons dichtbevolkte land, vooral in de grote steden. Een niet onaanzienlijk gedeelte van de huurrechtrechtspraak gaat dan ook over burenoverlast. Veel van die jurisprudentie wordt niet gepubliceerd omdat het juridisch minder interessant is. Vaak gaat het om een kort gedingprocedure tot ontruiming omdat de boosdoener het te bont heeft gemaakt. In de juridische literatuur over het huurrecht is meestal een gedeelte aan burenoverlast gewijd. Maar de problematiek wordt dan niet van alle kanten belicht. In deze literatuur wordt doorgaans ook geen aandacht besteed aan de praktische aanpak: welk bewijs telt? Hoe verkrijg je dat bewijs? Wanneer een kort geding en wanneer een bodemprocedure? Hoe om te gaan met bange buren die niet durven te getuigen? Welke vormen van hulp zijn er voordat er geprocedeerd wordt? Wat is de gang zaken bij de ontruiming? Welke kosten zijn gemoeid met procederen? Dit boek behandelt niet alleen alle juridische aspecten van dit fenomeen, maar ook de praktische en vult daarmee een belangrijke lacune op.

Causaliteit

De zakelijke borgtocht

Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief R. van der Poel, D. Scheenjes, T. van der Wal (red.) NL | 2010 | 9789046603956 | 184 p. | € 34,00

R. Van Ransbeeck

Aansprakelijkheidsrecht Reeks Vlaamse Conferentie der Balie van Gent I. Geers, T. Balthazar, I. Boone e.a. B | 2004 | 9789062159475 | 334 p. | € 66,80

Bijzondere overeenkomsten Reeks Vlaamse Conferentie der Balie van Gent J. Woestyn, P. Leroy, V. Buyl e.a. B | 2006 | 9789046600320 | 262 p. | € 45,00

Horizontale werking van grondrechten. Een kritiek E.M. Meijers-Reeks, nr. 180 B. J. De Vos INT | 2010 | 9789046603697 | 432 p. | € 69,90 Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 6

B | 2005 | 9789046600092 | 582 p. | € 120,00

Duits privaatrecht Een inleiding tot het hedendaagse recht voor de achtergrond van rechtshistorische en rechtsculturele ontwikkelingen H.I. Sagel-Grande

INT | 2004 | 9789062159635 | 271 p. | € 48,00

Tussen Scylla en Charybdis. Op zoek naar koers en Waarde voor het juridisch onderwijs Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar burgerlijk (notarieel) recht aan de Universiteit Utrecht op vrijdag 20 maart 2009 N.C. van Oostrom-Streep INT | 2010 | 9789046603680 | 42 p. | € 9,50

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


1 Burgerlijk & algemeen recht Recht in beweging – 17de VRG Alumnidag 2010

De magistraat aan het woord

VRG Alumni (red.) B | 2010 | 9789046603420 | 445 p. | € 45,00

D. De Bruyn

Recht in beweging – 18de VRG Alumnidag 2011

Hoe vind ik recht? – 2de, herziene uitgave

VRG Alumni (red.) B | 2011 | 9789046604366 | 514 p. | € 48,00

D. Vanheule

7

B | 2006 | 9789046600467 | 297 p. | € 28,00

B | 2010 | 9789046600085 | 231 p. | € 22,00

Handleiding Juridisch Schrijven – 2de uitgave

Meesterlijk adviseren

B. Bouckaert, B. De Moor

P. Toebes NL | 2010 | 9789046601969 | 94 p. | € 19,95

B | 2004 | 9789062157334 | 133 p. | € 19,50

For the sake of argument. Argumentatieleer voor juristen en ethici – 2de, herziene uitgave J. Verplaetse

INT | 2008 | 9789046602201 | 172 p. | € 22,50

Internationaal privaatrecht – IPR n ie u w

Begrensde vrijheid in het IPR IPR Thema Reeks, nr. 3 J.W. Rutgers, M. Zilinsky (red.)

NL | 2013 | 9789046606025 | 112 p. | gebrocheerd | € 29,00 Dit boek bevat bijdragen over partijautonomie en haar begrenzingen in het internationaal privaatrecht. De auteurs bespreken deze beperkingen voor verschillende rechtsgebieden. Zo wordt aandacht besteed aan de vraag of een rechtskeuze en een forumkeuze in het IPR-personen- en familierecht door cultureel-maatschappelijke waarden worden beperkt. Bestaat er partijautonomie in het internationaal alimentatierecht? Verder wordt besproken of de Crisisinterventiewet de rechtskeuze van partijen bij een overeenkomst beperkt en of de keuzevrijheid van contractspartijen voor het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht wordt beperkt. Wat betreft het IPR-vennootschapsrecht staan de belemmeringen van de mobiliteit van vennootschappen door het Europese recht en de Wet Flex-BV centraal. In het kader van het internationale procesrecht wordt besproken of partijen – in afwijking van een forumkeuze – een procedure kunnen beginnen voor de rechter van een andere lidstaat van de Europese Unie. Met bijdragen van Th.M. De Boer, E.N. Frohn, F. Ibili, G. van Solinge, M. Zilinsky, A.J. Berends, J.W. Rutgers, J.F. Vlek en P. Vlas.

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law

Huwelijk en burgerlijke stand

Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM IPR Thema Reeks, nr. 2

S.W.E. Rutten

Praktijkreeks IPR, deel 2 NL | 2011 | 9789046604465 | 152 p. | € 34,50

H. van Lith

INT | 2011 | 9789046604076 | 185 p. | € 37,50

Internationale incasso van geldvorderingen – 2de,

Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming Praktijkreeks IPR, deel 4

herziene uitgave IPR Thema Reeks, nr. 1 L. Strikwerda, P. Vlas, M. Zilinsky NL | 2011 | 9789046603796 | 138 p. | € 32,50

D. van Iterson

Belgisch internationaal privaatrecht – 2de, herziene

I.S. Joppe

uitgave

NL | 2010 | 9789046603475 | 210 p. | € 60,00

NL | 2011 | 9789046604571 | 259 p. | € 59,70

Huwelijksvermogensrecht – 3de, herziene uitgave Praktijkreeks IPR, deel 7

B. Volders, L. Samyn (red.)

B | 2011 | 9789046604663 | 725 p. | € 42,00 www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 7

Maklu

16/10/13 16:58


8

1 Burgerlijk & algemeen recht Rechtspersonen – 4de, herziene uitgave Praktijkreeks IPR, deel 9 P. Vlas NL | 2009 | 9789046603079 | 253 p. | € 60,00

Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen – 2de, herziene uitgave Praktijkreeks IPR, deel 16 J.A. Pontier

De overeenkomst in het IPR – 3de, herziene uitgave Praktijkreeks IPR, deel 11 L. Strikwerda NL | 2009 | 9789046603185 | 167 p. | € 45,00

NL | 2009 | 9789046602706 | 268 p. | € 53,60

Productaansprakelijkheid Praktijkreeks IPR, deel 18 H. Duintjer Tebbens, M. Zilinsky NL | 2009 | 9789046602621 | 172 p. | € 45,00

Koop Praktijkreeks IPR, deel 12 R.I.V.F. Bertrams NL | 2009 | 9789046602539 | 108 p. | € 45,00

Vastgoedrecht

Tijdschrift Verkoop Vastgoed (TVV)

Notariële aspecten van de handelszaak en de handelshuur

D. Meulemans (hoofredacteur) ISSN 1783-0982 | 4 nummers | € 120,00 per jaargang

Jaarboekje Onroerende Zaken. Editie 2010 CMS Derks Star Busmann – R.J. Lucassen, J.J. van Loenende Wild, J. Tamminga (red.)

NL | 2010 | 9789046601822 | 244 p. | € 29,95

Voorrechten en hypotheken – 2de, herziene uitgave Reeks in Hoofdlijnen K. Byttebier m.m.v. K. Hendrickx B | 2004 | 9789062159314 | 715 p. | € 158,00

Reeks Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat F. Bouckaert, J. Byttebier, B. Du Laing e.a. B | 2005 | 9789062159963 | 281 p. | € 58,00

Mede-eigendom, Marktpraktijken en consumentenbescherming Themanummer TVV 2010-4 B | 2011 | 9789046604250 | 94 p. | € 37,50

Heibel in het appartementsgebouw – 2de, herziene uitgave A. Clabots B | 2010 | 9789046603826 | 120 p. | € 22 ,00

Aannemingsrecht Reeks In Hoofdlijnen F. Burssens B | 2001 | 9789062157846 | 505 p. | € 85,00

De koop-verkoopovereenkomst – 2de, herziene uitgave

Zakelijke rechten en fiscaliteit

Ph. Lepere

Reeks Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat J. Verstappen, K. Verheyden, M. Eeman e.a. B | 2009 | 9789046601327 | 282 p. | € 47,00

B | 2007 | 9789046601495 | 109 p. | € 19,95

European Architect Law Towards a New Design S. van Gulijk

INT | 2008 | 9789046601457 | 250 p. | €49,50

Personen- en familierecht n ie u w

Nalatenschapsmediation A.M. van Riemsdijk NL | 2014 | 9789046606493 | ca 150 p. | gebrocheerd | € 30,00 Nalatenschapsmediation is een nieuwe discipline, wat verklaart waarom er tot nog toe nauwelijks literatuur over beschikbaar is. Dit boek gaat in op de dynamiek die ontstaat bij nalatenschapskwesties en benadert dit uit de algemene praktijk van conflictpreventie en -resolutie. Achtereenvolgens komen aan bod: Intergenerationele betrekkingen; Typologie van familiesystemen, Risicovol gedrag; Angst voor de dood; Positie in het gezin; Kind en overlijden; Draagvlak, consensusvorming en leiderschap; Collaborative practice en de rol van de mediator; Familiebedrijven; Overeenkomst en familiestatuut; Interculturele aspecten. Het boek sluit af met praktische modellen. Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 8

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


1 Burgerlijk & algemeen recht n ie u w

9

Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Mediation en overeenkomst bij trouwen en scheiden – 9de, herziene uitgave G.P. Hoefnagels, F. Schonewille, C.A.R.M. van Leuven NL | 2014 | 9789046606100 | ca. 224 p. | gebrocheerd | € 29,90 Geheel herziene editie van het boek dat onmisbaar is voor wie een scheiding niet tot een gevecht wil maken. Deze uitgave bevat alles wat u moet weten over scheidingsmediation, het opstellen van een scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Bovendien werd het boek uitgebreid met een bijdrage over premarital mediation. Hierin leert u hoe u gelukkig getrouwd kunt blijven en een echtscheiding kunt voorkomen. Gelukkig Getrouwd, Gelukkig Gescheiden toont aan de hand van vele praktijkvoorbeelden aan dat samen scheiden ervoor zorgt dat partners er emotioneel en zakelijk beter uitkomen. Bovendien laat het boek zien hoe zij samen ouders kunnen blijven voor hun kinderen.

n ie u w

Scheiden in Nederland – 2de, herziene uitgave Gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces A.M. van Riemsdijk

NL | 2013 | 9789046605929 | 318 p. | gebrocheerd | € 45,00 Een (echt)scheiding is een complex proces. Dit boek gaat over de rol van de advocaat bij het begeleiden hiervan. Het geeft de advocaat handreikingen en stelt ongeschreven normen die gehanteerd worden in de familierechtpraktijk op schrift. Daarnaast wordt de advocaat ruimschoots voorzien van praktijkformulieren en modellen. Dit boek is zowel geschikt voor de advocaat als voor anderen die zich al dan niet professioneel willen verdiepen in de advocatuurlijke dienstverlening rond (echt)scheidingen. ‘Het boek is geschreven door een zeer deskundige en gereputeerde advocate … Het boek behoort zonder twijfel tot de beste uitgaven op het gebied van de echtscheidingsproblematiek in Nederland.’ mr. P.C. van Schelven, NBD Biblion.

n ie u w

Vereffening-verdeling tussen echtgenoten – 3de, volledig herziene uitgave J. Tremmery B | 2013 | 9789046606278 | ca. 250 p. | gebrocheerd Veel vereffeningen-verdelingen verzanden in immobiliteit en in een stellingenoorlog hoewel de betrokken partijen naar een finale oplossing snakken. De grote verdienste van deze uitgave is dat zij naar een praktische oplossing leidt die toch stevig onderbouwd is. De opbouw van het boek volgt het normale verloop van een vereffening-verdeling. De kennis van specialisten ter zake, aangevuld met eigen inzichten, wordt dankzij de jarenlange praktijkervaring van de auteur op een toegankelijke wijze geordend tot een uniek werkinstrument om snel en gefundeerd de procedure af te werken.

n ie u w

Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis Blended families: law and history D. De ruysscher, E. Alofs (red.)

INT | 2013 | 9789046606063 | ca. 200 p. | gebrocheerd | GPRC | € 42,00 Het nieuw samengesteld gezin is een actueel, maar ook een historisch verschijnsel. In de loop van de geschiedenis werden tal van regels uitgevaardigd die zich tot doel stelden de verhoudingen binnen stiefgezinnen te regelen. Ouders die weduwe of weduwnaar werden, gingen immers nieuwe huwelijken aan, vaak met partners die zelf minderjarige kinderen hadden uit een eerder huwelijk. Tussen de belangen van alle betrokkenen diende een evenwicht te worden gevonden, voornamelijk met betrekking tot de erfenis van de eerst overleden ouder. Het hedendaagse Belgische en Nederlandse recht zijn op dat punt in evolutie door de sterk gewijzigde maatschappelijke context: er zijn steeds meer nieuw samengestelde gezinnen, en bovendien in uiteenlopende vormen. Dit boek confronteert ontwikkelingen in het positief recht met het oude recht in bijdragen van rechtshistorici en van specialisten erfrecht en familiaal vermogensrecht.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 9

Maklu

16/10/13 16:58


10

1 Burgerlijk & algemeen recht

Samenlevingsvormen & Recht. Huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen 5de Antwerps Juristen Congres E. Alofs, R. Barbaix, S. Brouwers, T. Kruger, N. Plets & CBR (red.) B | 2012 | 9789046604472 | 238 p. | gebrocheerd | € 39,50 Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vijfde Antwerps Juristencongres met als centraal thema “Samenlevingsvormen en Recht”. De volgende thema’s komen aan bod: – Alimentatieovereenkomsten tussen (ex-)partners in de belangrijkste samenlevingsvormen / S. Brouwers – De vermogensrechtelijke solidariteit tussen gehuwde en samenwonende partners: grenzen en mogelijkheden / R. Barbaix – Internationaal privaatrecht en ouderlijk gezag / T. Kruger – De invloed van een samenlevingsrelatie en de samenlevingsvorm in de sociale zekerheid / E. Alofs – De fiscale behandeling van betaalde en ontvangen onderhoudsgelden in de personenbelasting / N. Plets

Praktijkgids Familie- en jeugdrecht H.A. Gerritse NL | 2012 | 9789046604496 | 326 p. | gebrocheerd | € 49,50 Wie professioneel actief is in de praktijk van het familie-, personen- en civiele jeugdrecht, moet over heel wat kwaliteiten en kennis beschikken. Van belang is betrokkenheid bij degenen over wie het gaat en vertrouwdheid met het toepasselijke burgerlijke procesrecht en het materiële recht. Men dient uitgebreide (jaar)cijfers en tabellen te kunnen doorgronden als het gaat om alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Ook heeft men kennis nodig over de gevolgen van hechtingsproblematiek en de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen, als het gaat om beslissingen binnen het jeugdrecht. Dit geldt tevens voor de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of bepaalde omgangsperikelen. Voordat men zich hierin kan verdiepen, dient echter eerst de juridische context van een verzoek of geschil goed in beeld te worden gebracht. Om die reden biedt deze gids een eerste handvat bij de aanpak van de juridische én praktische kanten van de verschillende verzoekschriftprocedures die in het familie-, personen- en civiele jeugdrecht voorkomen. Dit boek is gebaseerd op deze dagelijkse rechtspraktijk en is geredigeerd voor iedereen die actief is binnen deze boeiende rechtsgebieden. Handige en overzichtelijke hoofdstukken wijzen snel de weg bij de toepassing van de wet en jurisprudentie in de meest voorkomende procedures in de (eerstelijns)rechtspraak.

Notaris en scheiding

Aandelen en echtscheiding

F. Schonewille (red.)

B. Waûters

NL | 2009 | 9789046601877 | 344 p. | € 65,00

B | 2003 | 9789062157259 | 588 p. | € 120,00

De nieuwe echtscheidingswet

Wetboek Jeugdrecht – 5de, herziene uitgave

J. Tremmery

Reeks Maklu Wetboekpockets

B | 2007 | 9789046601211 | 166 p. | € 41,00

A. Mys (red.)

B | 2008 | 9789046602386 | 936 p. | € 35,00

Onderhoudsgeld voor kinderen Praktische handleiding met rekenblad (incl. cd-rom) J. Tremmery, M. Tremmery B | 2005 | 9789046600108 | 168 p. | € 40,50

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 10

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


1 Burgerlijk & algemeen recht

11

Woordenboeken – glossaria

n ie u w

Verzekeringen en aansprakelijkheid Tweetalig fraseologisch woordenboek

Assurances et responsabilités

Dictionnaire phraséologique bilingue A. Surewaard INT | 2014 | 9789046606490 | ca. 300 p. | gebrocheerd Voor niet-moedertaalsprekers is het bijzonder nuttig om niet louter met afzonderlijke woorden maar met woordgroepen of vaste woordverbindingen te werken. Met dat doel geeft dit fraseologisch woordenboek de termen het specifieke jargon weer uit de verzekeringswereld en het aansprakelijkheidsrecht. Dit gebeurt in twee richtingen: Nederlands-Frans en Frans-Nederlands. De samenstelling is gebaseerd op de jarenlange vertaalpraktijk van de auteur bij een grote verzekeringsmaatschappij. Waar een uitdrukking varianten kent in Frankrijk, Nederland of België, wordt dit aangegeven. Deze vakuitgave is in eerste instantie bedoeld voor verzekeringskantoren, rechtsbijstandsjuristen, advocatenkantoren en gespecialiseerde vertaalbureaus.

Nederlands-Arabisch juridisch glossarium A. Alsulaiman B | 2012 | 9789046605394 | 161 p. | gebrocheerd | € 22,50 Dit glossarium is het resultaat van jarenlange vertaalarbeid van juridische en administratieve teksten van het Nederlands naar het Arabisch, en omgekeerd. Het bevat een tweeduizendtal juridische termen afkomstig uit de Nederlandstalige Belgische rechtspraak. Daarnaast komen er een driehonderdtal termen en woorden aan bod die in de vakliteratuur bij Vlaamse sociaal tolken voorkomen. Daarom is dit glossarium een onmisbaar hulpmiddel voor juridisch en sociaal vertalers en tolken, die vertalen van het Nederlands naar het Arabisch en omgekeerd.

Juridische termen – 6de uitgave Tweetalig (N-F/F-N) Lexicon van termen en uitdrukkingen uit de Rechterlijke Organisatie en het Burgerlijk en Strafprocesrecht

Viertalig juridisch woordenboek Frans-SpaansEngels-Duits E. Le Docte INT | 9789062154814 | 854 p. | € 73,15

J.D.M. Leliard

B | 2008 | 9789046602324 | 677 p. | € 39,50

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans

Latijnse rechtstermen

M.C. Oosterveld, J.B. Vuyk-Bosdriesz, E.F. van Kanten, M.C. Verbiest-Hergesell INT | 9789062152711 | 371 p. | € 110,30

C. De Koninck

INT | 2003 | 9789062159017 | 150 p. | € 20,00

Viertalig juridisch woordenboek FransNederlands-Engels-Duits E. Le Docte INT | 1995 | 9789062154807 | 844 p. | € 73,15

Juridisch woordenboek Frans-Nederlands Privaatrecht G. Hesseling INT | 2001 | 9789062150021 | 535 p. | € 39,95

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 11

Maklu

16/10/13 16:58


2 gerechtelijk recht

12

n ie u w

Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret A.A. Wijffels, C.H. van Rhee (red.) INT | 2013 | 9789046605639 | 288 p. | groot formaat (280 x 240 mm), gebrocheerd | € 62,00 Hoogste gerechtshoven in Europa: Een historisch portret is een rijk geïllustreerde uitgave die het resultaat vormt van ruim drie jaar werk door rechtshistorici en andere juristen. Het boek behandelt de geschiedenis van de hoogste rechtscolleges in Europa, van de middeleeuwen tot op heden. Ondanks alle verscheidenheid kunnen toch opmerkelijke gemeenschappelijke thema’s en motieven, die de rechtspraktijk op het hoogste niveau hebben beïnvloed, voor het voetlicht worden gebracht. Interessant is de actualiteit van de problemen waarmee de hoogste rechtscolleges in Europa, zowel vóór als na de komst van Napoleon, te kampen hadden. Verschillen in taal, tradities en rechtssystemen vormen nog altijd een uitdaging voor juristen die werkzaam zijn in (inter)nationale en supranationale hoge rechtscolleges. Dit boek kadert de huidige rol van de internationale gerechtshoven in een opmerkelijk rijke Europese nalatenschap van rechtstradities en culturen. In vijfentwintig hoofdstukken brengen vooraanstaande experts een bewogen geschiedenis tot leven, die begint met de Grandi Tribunali in middeleeuws Italië en die via onder meer de Habsburgse Nederlanden eindigt met het huidige Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De tekst wordt verlucht met ruim 160 illustraties uit archieven en collecties uit heel Europa, aangevuld met moderne afbeeldingen van onder andere Europese en nationale hoven en instellingen. Afbeeldingen die tot voor kort slechts in een beperkte kring van specialisten bekend waren, zijn nu voor het eerst toegankelijk voor een breder publiek.

n ie u w

Burgerlijk procesrecht Reeks In hoofdlijnen K. Wagner

B | 2013 | 9789046604960 | ca. 1000 p. | gebonden Het voorliggende handboek behandelt de belangrijkste leerstukken van het burgerlijk procesrecht. Door niet op encyclopedische volledigheid te mikken, bereiken de wél behandelde leerstukken een diepgang die in de thans bestaande doctrine zeldzaam is geworden. Dit handboek biedt bijgevolg geen oppervlakkig overzicht, dat noodgedwongen vaak ophoudt waar het interessant begint te worden, maar begint integendeel waar anderen stoppen. Ruime aandacht gaat daarbij naar de sancties in het burgerlijk procesrecht: hoe iets werkt is vaak niet de cruciale vraag in het procesrecht, wel de vraag wat er gebeurt als iets misloopt. De nadruk ligt daarbij op de praktische relevantie voor de advocaat of magistraat die geroepen wordt bijstand te verlenen in c.q. recht te spreken in een burgerlijk proces. ‘Kortom, de advocaat, altijd in tijdsnood voor een advies of een conclusie, vindt er zijn leidraad met uitvoerige verwijzingen naar de rechtspraak en de rechtsleer. [...] Een bijzonder kwaliteitsvolle en zeer welgekomen publicatie.’ Mr. Hugo Vandenberghe, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel.

n ie u w

Rechtspreken en lekenparticipatie. Noodzaak of traditie? D. De ruysscher (red.) INT | 2013 | 9789046605868 | 234 p. | gebrocheerd | GPRC | € 45,00 Hebben burgers-rechters een plaats in het hof van assisen? Zijn professionele magistraten even feilbaar als niet-geschoolde lekenrechters? Is lekenparticipatie in rechtspraak een vorm van democratische controle? Voor- en tegenstanders van jury’s in strafzaken steunen hun standpunten op uiteenlopende argumenten. Het fenomeen van lekenrechters is echter ruimer dan juryrechtspraak. In de arbeidsrechtbanken, -hoven en rechtbanken van koophandel zetelen, naast een voorzitter-magistraat, rechters uit het bedrijfsleven of vertegenwoordigende organisaties. Is hun deelname aan rechtspraak louter symbolisch of is ze noodzakelijk voor de kwaliteit van de rechtspraak? Zijn de lekenrechters in die rechtbanken en hoven brugfiguren tussen de wereld van het recht en de wereld van de werkvloer en de onderneming? In dit boek staan rechtshistorici, strafrechtsspecialisten en rechtssociologen uitgebreid stil bij al deze vragen.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 12

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


2 Gerechtelijk recht n ie u w

13

Choosing for Juries. Application and Development of Juries in Old and New Trial Countries N. Ziyadov INT | 2013 | 9789046605899 | 169 p. | gebonden | GPRC | € 67,50 Why do governments try to limit the application of jury trials, both in countries where jury trials are native and in countries that have more recently instituted them? This is a critical question today as government authorities are trying to limit the role of juries, especially when it comes to complex fraud cases, national security and terrorism cases, and cases where juries seem to have a propensity for high acquittal rates. Therefore, understanding how governments are promoting and constraining jury trials is important. This book analyzes the reasons that motivate governments to introduce jury trial practices and the factors that condition the role these types of trials play in the administration of criminal justice systems as a whole. The research derives its finding from the comparative analysis of criminal justice systems of the United Kingdom, the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan. It also assesses prospects of the application of jury trials in the Republic of Azerbaijan based on analysis of the criminal justice systems of countries where these practices already exist.

n ie u w

Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk – 4de, herziene uitgave H.W.B. thoe Schwartzenberg NL | 2013 | 9789046605783 | 334 p. | gebrocheerd | € 38,00 Dit boek is geschreven naar aanleiding van PAO-cursussen Bewijsrecht en is voortgekomen uit een in de praktijk gesignaleerde behoefte aan een overzicht van de belangrijkste bewijsrechtelijke vragen. In hoeverre dient een advocaat te anticiperen op de bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe gaat een rechter te werk bij het vaststellen van de relevante feiten en bij het verdelen van de bewijslast? Omdat de feitenrechter de meeste bewijsrechtelijke vragen beantwoordt, zijn regelmatig voorbeelden van recente lagere rechtspraak opgenomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de stelplicht, de gemotiveerde betwisting, de regels van bewijslastverdeling waaronder de bewijsverlichtingsmogelijkheden, de vereisten voor een bewijsaanbod, de informatieverplichtingen, de exhibitieplichten de bewijswaardering door de rechter. De nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse juridische praktijk. Herziene en uitgebreide uitgave, geactualiseerd tot 1 januari 2013.

n ie u w

Handboek Burgerlijk Procesrecht F.J. Fernhout NL | jan. 2014 | 9789046606506 | gebrocheerd Een gloednieuw handboek met een sterk op de procespraktijk gerichte invalshoek, geschreven voor advocaten en magistraten en tegelijk uiterst geschikt voor het onderwijs in de rechten.

n ie u w

Class Arbitration in the European Union P. Billiet (ed.) INT | 2013 | 9789046604908 | 242 p. | gebrocheerd | € 65,00 This book is the first publication to deal with the subject of class arbitration in the European Union. It investigates to what extent class arbitration (either US style or a European variant) may take place in Europe and to what extent class arbitral awards are enforceable in European jurisdictions such as France, the Czech Republic, Denmark, Hungary, Italy, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, Belgium and The Netherlands. The authors are amongst the world’s leading arbitrators and academics in the field of arbitration. This volume serves as a critical study for shaping future practice and setting out future rules, policies and guidance in relation to class arbitration and collective remedies. It is an indispensable addition to every ADR practitioner’s library.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 13

Maklu

16/10/13 16:58


14

2 Gerechtelijk recht

n ie u w

Mastering Mediation Education M. Euwema, F. Schonewille (eds.) INT | 2013 | 9789046605745 | 110 p. | gebrocheerd | € 25,00 Mediation education nowadays is implemented at all levels in society. In this respect, mediation is comparable to sports or fine arts: you can practice this intuitively, and with basic training at grass roots level, or you can develop this into professional level , and become a Master in Mediation. This professionalization is an essential step for mediation as a respected part in the judicial process and the mediator as a respected full partner in the process of conflict management and dispute resolution. The mediator should be recognized as an expert, with specific knowledge and skills to assist as a third party. To achieve this, high quality education in mediation is essential. How should this professional education be developed? What roles do universities and should universities play in mediation education? What trends are there and what are the necessary steps to take, to further develop this young profession, into evidence based practices? These questions formed the theme of an international symposium in Utrecht, the Netherlands, in February 2012: Mastering Mediation Education, organized by the Universities of Utrecht and Leuven.

n ie u w

Gerechtelijk Wetboek – 18de uitgave Reeks Maklu Wetboekpockets S. Svacina (red.)

B | 2013 | 9789046606186 | 785 p. | gebrocheerd | € 24,95 Deze uitgave bevat de tot 1 september 2013 bijgewerkte tekst van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd bij de Wet van 10 oktober 1967 en sedertdien gewijzigd en aangevuld door talrijke nieuwe wetten. Sinds de vorige editie van de pocket zijn niet minder dan een 175tal artikelen gewijzigd, opgeheven of toegevoegd. Om de gebruiker te attenderen op de uiteenlopende gewijzigde materies, hebben wij achteraan in dit boekje een kort overzicht gegeven van de voornaamste wetten (en domeinen) waarin procedurele wijzigingen zijn opgetreden. Aan het boekje is als bijlage de tekst van het belangrijke Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 toegevoegd. Het geactualiseerde trefwoordenregister zal voor iedere advocaat en practicus zoals steeds een welkome bijkomende hulp zijn bij het vlot terugvinden van de relevante bepalingen. Om de rechtsbeoefenaar een nog meer direct inzicht te verschaffen in de wetsbepaling(en) die hij toepasselijk acht, wordt voor sommige regelmatig toegepaste wetsbepalingen de essentiële inhoud vermeld.

Arbitration in Cis Countries. Current issues

AIA – Association for International Arbitration Series Association for International Arbitration (ed.) INT | 2012 | 9789046605387 | 294 p. | gebrocheerd | € 58,80 This publication analyzes and discusses the current trend of arbitral practice in CIS countries and deals in detail with various facets which promote and inhibit arbitration. The text has been authored by highly proficient arbitration professionals who address the intricacies associated with arbitration practice in CIS countries. The book considers the general policy of CIS countries towards arbitration, by providing recommendations to non-CIS parties choosing arbitration in CIS countries and paying special attention to the general policy towards arbitration in Russia, Ukraine and Kazakhstan. Further, the text focuses on specific issues in arbitration in CIS countries, namely arbitrability of corporate and real estate disputes, bribery and arbitration in Russia, interim measures at the stage of recognition and enforcement of international arbitral awards in Ukraine, recognition and enforcement of arbitral awards annulled in the forum state (with reference to Russia). Finally, the book elaborates on sector-specific arbitration, namely investment disputes at the SCC involving parties from CIS countries, arbitration in the energy sector involving parties from CIS countries and CIS experience in the WTO dispute settlement.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 14

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


2 Gerechtelijk recht

15

European Mediation Training for Practitioners of Justice (incl. DVD) A guide to European Mediation Association for International Arbitration (ed.)

INT | 2012 | 9789046604991 | 232 p. | gebrocheerd | € 52,00 The course “European Mediation Training for Practitioners of Justice”, organised by the Association for International Arbitration, can be regarded as a milestone for mediation in Europe because, among others, it allows successful participants to apply for accreditation throughout the whole EU and establishes, thereby, a category of truly ‘European Mediators’. The book and the enclosed DVD are the result of this 100-hour course program, divided into theoretical and practical parts. The topics in the book vary from more general, such as differences between mediation and litigation or role of a mediator, to such specific practical issues as a refusal to mediate, dealing with deadlocks, and multiparty mediation. Articles in this book have been authored by recognized mediation professionals working in different jurisdictions across the EU and providing EMTPJ training sessions. This book may be regarded as the unique guide on mediation in Europe and on how to become an EU qualified mediator. It is of particular interest for those willing to practice mediation. The enclosed DVD contains a mock mediation conducted during a regular practical session of EMTPJ 2011, which is commented by one of the EMTPJ lecturers.

Cost and Quality of Online Dispute Resolution

A handbook for Measuring the Costs and Quality of ODR M. Gramatikov e.a. (ed.) INT | 2012 | 9789046604731 | 194 p. | gebrocheerd | € 40,00 In this book, a team of experts from academia, ODR industry and civil society discuss the status quo of ODR in the European Union. But it goes beyond mere overview. The book also outlines the results of the EMCOD project which developed a method for measuring the costs and quality of ODR processes. It has been written for providers and users of ODR services, as well as policy makers committed to innovations in the field of dispute resolution. ‘As a comprehensive, detailed discussion of the state of the art in online dispute resolution, this book represents a significant contribution to the development of the field.’ – Colin Rule, CEO of Modria.com.

De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos M. Breukelaar, A.W. Jongbloed, M. Uitslag, G. Frerks (red.) NL | 2012 | 9789046605646 | 168 p. | gebrocheerd | € 27,50 Dit boek behandelt de vraag wat een mediator nu eigenlijk tot een goede mediator maakt. Welke kwaliteiten moet hij hebben; gaat het naast ‘boekjes-kennis’ ook om praktische houdingen, inhoudelijke ervaringen, en professionele kenmerken die niet gevat worden door bovengenoemde operationaliseringen? Wat is eigenlijk de ‘identiteit’ van een goede mediator? Welke eigenschappen bezit hij als professional en als persoon? Kunnen we die aanwijzen, kunnen we die leren, en hoe dan? Hoe stelt hij zich op ten aanzien van ethische vraagstukken en dilemma’s? Wat is de ‘ethos’ van het beroep en de beroepsbeoefenaar? Kunnen we daar, behalve onder verwijzing naar ‘codes of conduct’ nog meer over zeggen? Welke ethische dilemma’s spelen een rol en hoe gaat de mediator daar mee om?

Zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Advocatengedragsrecht – 3de uitgave F.A.W. Bannier

NL | 2011 | 9789046604786 | 181 p. | € 25,95

Sancties in het burgerlijk procesrecht K. Wagner B | 2007 | 9789046601006 | 711 p. | € 137,00

Proces versus proces Reeks Vlaamse Conferentie der Balie van Gent A. Bloch, J.P. Bogaert, T. Deschepper e.a. B | 2005 | 9789062159932 | 275 p. | € 45,00

The Reception and Transmission of Civil Procedural Law in the Global Society Legislative and Legal Educational Assistance to Other Countries in Procedural Law International Association of Procedural Law (ed.)

INT | 2008 | 9789046601518 | 359 p. | € 68,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 15

Maklu

16/10/13 16:58


16

2 Gerechtelijk recht Procedural Laws in Europe – Towards harmonisation

Preventieve mediation

M. Storme (ed.)

G. Frerks, A. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille, M. Uitslag (red.)

INT | 2003 | 9789062158812 | 472 p. | € 85,00

INT | 2010 | 9789046603482 | 219 p. | € 27,50

Alternatieve geschillenbeslechting

Het recht op behoorlijke rechtsbedeling

A Handbook for measuring the costs and quality of access to justice M. Gramatikov, M. Barendrecht, M. Laxminaryan, J.H. Verdonschot, L. Klaming, C. van Zeeland INT | 2011 | 9789046603123 | 94 p. | € 20,00

K. Rimanque, B. De Smet B | 2002 | 9789062158409 | 178 p. | € 30,00

Gaining ground in difficult negotiations

Arbitrage: boetiekrecht? D. De Meulemeester B | 2007 | 9789046601426 | 96 p. | € 14,95

Vol 1. Training ‘Advanced Negotiation & Difficult Conversations’ by Bruce Patton Result ADR Negotiation Institute Series M. Schonewille, F. Merks (eds.) INT | 2011 | 9789046604038 | 108 p . | € 34,00

Models of conflict resolution

The secrets of gaining the upper hand in high performance negotiations

Association for International Arbitration (ed.) INT | 2010 | 9789046603581 | 168 p. | € 49,50

Vol. 2. Training ‘High performance Negotiation’ by Chris T. Voss Result ADR Negotiation Institute Series M. Schonewille, F. Merks (eds.) INT | 2011 | 9789046604045 | 132 p. | € 26,00

Getting to :-) The potential of online text-based communication to support interest-based dispute resolution J. van Veenen

H.I. Sagel Grande, M. Polak INT | 1999 | 9789062156511 | 191 p. | € 31,48

The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: 25 years

Alternative Dispute Resolution in the Energy Sector Association for International Arbitration (ed.) INT | 2009 | 9789046602676 | 156 p. | € 40,00

Chinese arbitration. A selection of pitfalls Association for International Arbitration (ed.) INT | 2009 | 9789046602638 | 160 p. | € 32,00

The New EU Directive on Mediation. First Insights

INT | 2011 | 9789046604373 | 173 p. | € 30,00

Interculturele mediation G. Frerks, M. Breukelaar, A.W. Jongbloed, F. Schonewille, M. Uitslag (red.) INT | 2011 | 9789046604823 | 162 p. | € 27,50

De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever?

Association for International Arbitration (ed.) INT | 2008 | 9789046602423 | 94 p. | € 32,00

Arbitration and Mediation in the ACP-EU Relations Association for International Arbitration (ed.) INT | 2008 | 9789046602027 | 193 p. | € 32,00

A.W. Jongbloed, F. Schonewille (eds.)

NL | 2009 | 9789046603109 | 92 p. | € 19,50

Interim Measures in International Commercial Arbitration

Reflectie op mediation

Association for International Arbitration (ed.) INT | 2007 | 9789046601440 | 132 p. | € 32,00

G. Frerks, A.W. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, F. Schonewille, M. Uitslag (red.)

INT | 2009 | 9789046602751 | 218 p. | € 27,50

Mediation is volwassen! Actuele toepassingen en ontwikkelingen G. Frerks, A. Jongbloed, S. Kalff, L. Potters, M. Uitslag, F. Schonewille (ed.) INT | 2008 | 9789046601884 | 183 p. | € 27,50

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 16

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


3 Handels- en economisch recht

17

Algemeen n ie u w

Gedisciplineerde vrijheid: een geschiedenis van het handels- en economisch recht D. De ruysscher B | 2014 | 9789046606315 | ca 200 p. | gebrocheerd De financiële en economische crises van de laatste jaren hebben de spanning tussen innovatie en ondernemen aan de ene kant en rechtsregels aan de andere kant opnieuw op de voorgrond geplaatst. Lange tijd werd gedacht dat de markt in staat was zelf beperkingen aan gedrag van haar actoren op te leggen en af te dwingen. Vandaag bestaat nog de algemeen verspreide overtuiging dat in de markt een eigen dynamiek heerst die door overheidsoptreden kan worden verstoord. Door de westerse geschiedenis heen zijn samenlevingen echter in hun geheel fundamenteel economisch geweest. Bovendien hebben inp alle perioden van het verleden gezagdragers, en ook corporaties en private instellingen die door hen werden erkend, regels over commerciële transacties vooropgesteld, niet alleen om fraude te voorkomen en te sanctioneren, maar vooral ter ondersteuning. De rijke traditie van het westerse faillissements-, vennootschaps- en financieel recht, van het Romeinse recht tot vandaag, biedt hiervan tal van voorbeelden.

Wetboek van Koophandel en aanvullende wetten

Leerboek Wft

14de uitgave Reeks Maklu Wetboekpockets A. De Wilde (ed.) B | 2010 | 9789046602782 | 957 + 64 p. | € 29,95

J.B. Huizink, D. Schoenmaker

Wetboek ICT

INT | 2002 | 9789062158003 | 536 p. met cd-rom | € 85,00

NL | 2009 | 9789046601938 | 264 p. | € 48,00

Agentuur en alleenverkoop in Europa K. Vanheusden

Reeks Maklu Wetboekpockets P. Van Eecke B | 2010 | 9789046603628 | 618 p. | € 29,95

Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing G. Sjobbema NL | 2007 | 9789046601174 | 471 p. | € 68,00

Wetboek Bedrijven in moeilijkheden Reeks Maklu Wetboekpockets A. Mys B | 2009 | 9789046602614 | 1309 p. | € 45,00

Handboek leasing Roerende en onroerende leasing, Cross border leasing. Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten S. Ruysschaert, V. Buyl, M. Gielis B | 2005 | 9789062159956 | 235 p. | € 48,00

Capita selecta economisch recht Reeks Vakgroep Economisch Recht VUB nr. 12 K. Byttebier, R. Feltkamp, E. Janssens (red.) B | 2007 | 9789046601341 | 465 p. | € 77,50

Tendensen in het economisch recht Reeks Vakgroep Economisch Recht VUB nr. 11 K. Byttebier, E. De Batselier, R. Feltkamp (red.) B | 2006 | 9789046600429 | 399 p. | € 95,00

Faillissement en gerechtelijk akkoord herbekeken Reeks Vakgroep Economisch Recht VUB nr. 9 H. Geinger, E. Dursin, K. De Meester e.a. (red.) B | 2004 | 9789062159437 | 245 p. | € 75,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 17

Maklu

16/10/13 16:58


18

3 Handels- en economisch recht Mededingingsrecht

n ie u w

Private Antitrust Litigation in the European Union and Japan – A Comparative Perspective S. Vande Walle INT | 2013 | 9789046605264 | 356 p. | gebonden | € 95,00 Companies in Europe and Japan are increasingly the target of private antitrust litigation. These lawsuits are being facilitated by favorable case law, legislative changes and a growing awareness of antitrust remedies in all layers of society. This book analyzes and compares this burgeoning area of litigation in the European Union and Japan. It analyzes the legal framework for these lawsuits and takes stock of the hundreds of cases that have been brought in Japan and the EU in recent years. It also examines the novel contexts in which private litigants are invoking antitrust violations, such as in derivative suits and in actions to challenge arbitral awards. Finally, it assesses the impact of private litigation on the enforcement of antitrust law and shows how Japan’s experience can be useful for Europe and vice versa in shaping future reforms.

Gericht op mededinging Consacré à la concurrence In honorem Bernard van de Walle de Ghelcke R. Galante, D. Gerard, P. Goffinet, T. Joris, K. Marchand, P. Nihoul, J. Steenbergen, B. Vermeulen, D. Waelbroeck, F. Wijckmans, P. Wytinck (ed.), G. Zonnekeyn B | 2011 | 9789046604021 | 178 p. | € 58,00

Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge TBM – RCB Abonnement (4 nummers per jaar) € 160,00 inclusief btw, excl. verzendkosten | ISSN 1783-1008

Samenstelling redactie Hoofdredacteur Peter Wytinck Redactiecomité Dirk Arts – Damien Gerard – Bert Stulens – Patrick Van Cayseele – Denis Waelbroeck – Bernard van de Walle de Ghelcke Redactiesecretaris Vincent Mussche Redactieraad Pablo Amador Sanchez – Toon Musschoot – Tony Joris – Eddy De Smijter – Thomas Chellingsworth – Dirk Vandermeersch – Geert Zonnekeyn – Cécile Plaidy – Wouter Devroe – Hans Gilliams – Patrick Marchand – Inge Govaere – Frank Wijckmans – Béatrice Ponet – Pierre Goffinet – Gerben Pauwels – Hendrik Viaene – Johan Ysewyn – Jeroen Capiau – Jurian Van Parys – Karel Marchand – Laurent Garzaniti – Paul Nihoul – Catherine Schaumans – Jules Stuyck – Anne-Marie Vandenbossche – Dirk Van Liedekerke Dit tijdschrift voorziet in een exclusief en gespecialiseerd forum voor mededinging in de brede betekenis van het woord. In TBM-RCB komen alle aspecten van de mededinging, zowel juridische als economische, aan bod. De klemtoon van het tijdschrift ligt thema’s op die relevant zijn voor de Belgische mededinging. Ook Europees rechtelijke thema’s komen aan bod, benaderd vanuit Belgisch oogpunt. Het tijdschrift bevat bijdragen in het Nederlands en in het Frans. Een website biedt aan abonnees full-text toegang tot alle verschenen nummers en extra ongepubliceerde rechtspraak. Zie: www.tbm-rcb.be

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 18

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


3 Handels- en economisch recht

19

Financieel recht

Tijdschrift Financieel Recht D. Meulemans (red.), C. Coudron, S. Bongard, M. Verlinden (secretarissen) Kernredactie: D. Meulemans, C. Callens, K. Van Duyse, E. Janssens, M. Lens, P. Heymans, S. Theys, S. Callebaut T.Fin.R Abonnement (4 nummers per jaar) €120,00 inclusief btw, excl. verzendkosten ISSN 1378-4331 Het Tijdschrift voor Financieel Recht is een praktijkgericht maar tegelijk voldoende wetenschappelijk onderbouwd juridisch tijdschrift, waarin de bespreking van nieuwe wetgeving een centrale plaats inneemt. Aan

De interpretatie van het begrip ‘financiële instrumenten’ volgens IFRS

bod komen vooreerst de verschillende onderdelen van het financieel recht, met name het monetair recht, het statuut van de financiële instellingen, de financiële markten en de financiële verrichtin­gen, meer bepaald de effectenverrichtingen, de kredietverrichtingen en kredietzekerheden, de fondsenopneming en het verlenen van finan­ciële diensten. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het boekhoudrecht en aanverwante rechtstakken (bv. vennootschapsrecht, fiscaal recht, familiaal vermogensrecht, zekerheden- en executierecht, faillissementsrecht en verzekeringsrecht).

De Starter-BVBA Themanummer T.Fin.R. 2011-1 D. Meulemans (red.) B | 2011 | 9789046604540 | 83 p. | € 39,60

Themanummer T.Fin.R. D. Meulemans (red.), E. Roex B | 2011 | 9789046604304 | 73 p. | € 36,90

Het Leonijns beding S. Gnedasj B | 2008 | 9789046602287 | 108 p. | € 42,00

Transportrecht n ie u w

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten. Incoterms anders bekeken K. Vanheusden INT | 2013 | 9789046605462 | 496 p. | gebrocheerd | € 85,00 De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce – ICC) vaardigt met een zekere regelmaat nieuwe versies uit van zijn ‘Incoterms’. De jongste versie dateert van 2010. Die Incoterms zijn wereldwijd gehanteerde drieletterwoorden die het risico en de kosten van de levering verdelen tussen een koper en een verkoper in internationale (en binnenlandse) contracten. Het intensieve gebruik van deze drieletterwoorden belet niet dat in de praktijk over hun precieze inhoud en draagwijdte tal van misverstanden bestaan. Dit boek bespreekt op een heldere wijze de toepassing en achtergronden van de Incoterms. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden verduidelijkt het de vele facetten van de realiteit achter de levering.

Met have, goed & schip over de Schelde

Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding G. Gonsaeles, J. Coppens (red.) INT | 2012 | 9789046604458 | 306 p. | gebonden | € 68,00 Het jaarlijkse Maritiem Symposium – georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent in samenwerking met diverse partners aan beide kanten van de Westerschelde – was in 2011 aan haar vijftiende editie toe. Dit was hét uitgelezen moment om een jubileumboek uit te geven, met als rode draad de evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Het werk bevat bijdragen van Vlaamse en Nederlandse experts, zowel uit de academische wereld als van gouvernementele en non-gouvernementele organisaties binnen de maritieme sector. Op heldere wijze tracht het de lezer een overzicht te geven van de verscheidene thema’s die aan bod kwamen tijdens de voorbije symposia, waarbij het actuele belang van de problematiek telkens in de verf wordt gezet. Het belicht de samenwerking alsook de concurrentiestrijd tussen de Scheldemondhavens en plaatst dit gegeven in een ruimere geografische en logistieke context, zonder daarbij het aspect van internationale scheepvaart buiten beschouwing te laten. www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 19

Maklu

16/10/13 16:58


20

3 Handels- en economisch recht Eerste Blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Groenboek nieuwe Belgische zeewet

Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (Privaatrecht) – Algemene toelichting Reeks Blauwboeken scheepvaartrecht Commissie Maritiem Recht – verslaggever Eric Van Hooydonk

E. Van Hooydonk B | 2007 | 9789046601181 | 110 p. | € 22,00

Contemporary regulation of marine living resources and pollution Essays written by and in honour of the International Francqui Chairholder Professor Dermott Devine

B | 2011 | 9789046604144 | 248 p. | € 40,00

E. Franckx (ed.)

The law ends where the port area begins: on the anomalies of port law

INT | 2007 | 9789046601037 | 217 p. | € 43,50

Inaugural lecture at the launch of Portius – International and EU Port Law Centre E. Van Hooydonk

The impact of EU environmental law on ports and waterways E. Van Hooydonk

INT | 2010 | 9789046603901 | 62 p. | € 16,00

INT | 2006 | 9789046600559 | 317 p. | € 63,40

Teboekstelling en registratie van schepen

Schip van staat met slagzij

G. De Latte

B | 2007 | 9789046601105 | 303 p. | € 60,00

Sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België E. Van Hooydonk

B | 2006 | 9789046600498 | 243 p. | € 35,70

Maklu-publicaties zijn verkrijgbaar rechtstreeks bij de uitgever, via de boekhandelaar en via de internetboekhandels.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 20

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


4 Publiek recht

21

Algemeen n ie u w

Handboek Staats- en bestuursrecht G. Maes B | 2013 | 9789046606414 | ca. 250 p. | gebrocheerd | € 27,50 Het handboek staatsrecht is gericht op het verwerven van een basiskennis van en een grondig inzicht in het Belgische staats- en bestuursrecht. Als kernthema’s van het staatsrecht komen aan bod: het staatsbegrip en de totstandkoming van de Belgisch Staat en grondwet; de scheiding der machten en het beginsel van de rechtstatelijkheid; de verhouding tussen staatshoofd, regering en parlement; democratie en de vormgeving ervan; federalisme, zowel materieel, territoriaal alsook het organiek kader; rechterlijke organisatie, rechterlijke toetsing en in het bijzonder toetsing van regelgeving; de rechten van de mens. Als kernthema’s van het bestuursrecht komen – deels in rechtsvergelijkend perspectief – aan bod: de organisatie van de administratieve overheid; bestuurlijke besluitvorming; bestuurlijk toezicht; ambtenarenrecht; beginselen van behoorlijk bestuur; de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht; bestuursrechtspraak en rechtsbescherming tegen de overheid.

n ie u w

Leerplichtonderwijs

Reeks Maklu Wetboekpockets G. Maes B | 2014 | 9789046606421 | ca. 500 p. | gebrocheerd | € 24,95

Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht E.M. Meijers Reeks, nr. 209 C. de Kruif

INT | 2012 | 9789046605701 | 480 p. | gebrocheerd | € 70,00 Wanneer een overheidsorgaan een schending van Europees recht (EG en EVRM) veroorzaakt, is de Staat aansprakelijk tegenover particulieren en in geval van een schending van Gemeenschapsrecht ook tegenover de Gemeenschap. Dit ongeacht welk orgaan die schending heeft veroorzaakt en welk orgaan volgens het nationale recht voor die schending aansprakelijk is. Als de Staat in die gevallen tot vergoeding van de schade of tot terugbetaling aan particulieren of de Gemeenschap overgaat, rijst de vraag of de Staat op haar beurt niet zou moeten (kunnen) overgaan tot aansprakelijkstelling van het verantwoordelijke overheidsorgaan en zou moeten beschikken over een effectieve verhaalsmogelijkheid. De mogelijkheden tot verhaal zijn naar huidig Nederlands recht waarschijnlijk beperkt en weinig benut. Waar wel werd geprobeerd te komen tot verhaal leidde dit geregeld tot spanningen tussen de betrokken overheidsorganen en mogelijk niet altijd tot optimale resultaten. Nu steeds vaker verschillende overheidsorganen worden betrokken bij de uitvoering en handhaving van Europees recht is onderzoek naar een optimale verdeling van overheidsaansprakelijkheid wenselijk. Centraal staat de vraag of kan worden voorzien in één algemene onderlinge regresregeling, waarmee recht wordt gedaan aan de plicht tot effectieve tenuitvoerlegging van Europees recht door Nederlandse overheidsorganen en rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van decentralisatie en deconcentratie binnen het Nederlandse staatsbestel.

Over de grenzen van de dogmatiek en into fuzzy law Reeks Oraties A.R. Hartmann NL | 2011 | 9789046604281 | 50 p. | € 14,95

Taalgebruik in het bedrijfsleven – 2de, herziene uitgave I. De Weerdt, T. De Pelsmaeker, F. Judo, I. Plets, J. Smets, O. Wouters B | 2010 | 9789046603352 | 128 p. | € 35,00

Het administratief beroep K. Wauters (ed.) B | 2008 | 9789046601396 | 280 p. | € 65,00

Wetboek Publiekrecht Deel 1 – 7de, herziene uitgave Gemeenschappen en Gewesten, Rechtscolleges en controle-organen, Rechten van de Mens J. Velaers B | 2008 | 9789046601785 | 848 p. | € 24,95

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 21

Maklu

16/10/13 16:58


22

4 Publiek recht De inzet van strijdkrachten en de grondwet A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme, E. Vandenbossche (ed.) B | 2005 | 9789062159734 | 224 p. | € 40,00

Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten C. De Koninck, P. Flamey, K. Ronse

B | 2006 | 9789062159154 | 600 p. | € 120,00

Het Vlaamse Bodemrecht

Documentloze vreemdelingen

Praktische commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet en het VLAREBO S. Verbeke, L. Dedrie B | 2008 | 9789046601471 | 140 p. | € 35,00

S. Bouckaert

Overheidsopdrachten De wetten van 15 en 16 juni 2006 tot omzetting van de Europese Richtlijnen 2004/18/EG (klassieke sectoren) en 2004/17/EG (nutssectoren) – Algemene Inleiding en Tekstgeschiedenis C. De Koninck, P. Flamey B | 2007 | 9789046600436 | 563 p. | € 129,00

Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de Wet van 23 december 2009 Commentaar – Rechtspraak – Teksten C. De Koninck, P. Flamey, J. Bosquet B | 2010 | 9789046603604 | 574 p. | € 140,00

Grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985 B | 2007 | 9789046600887 | 1152 p. | € 98,00 Bekroond met de Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht 2008

Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk D. Bogaert, A. Cliquet, F. Maes (ed.)

B | 2008 | 9789046602164 | 190 p. | € 40,00

Het recht van kabels en leidingen A.R. Klijn (red.), A.M. Nijboer, A.A. van Velten, J.C. Toorman, H.A.H. Stam

NL | 2009 | 9789046601907 | 150 p. | € 35,00

Overheidsopdrachtenrecht – Klassieke sectoren Boek I: Algemene inleiding – Gunning van overheidsopdrachten – 2de, geheel herziene en sterk vermeerderde uitgave C. De Koninck

B | 2004 | 9789062159307 | 317 p. | € 67,80

Medisch recht

Rationing Health Care. Hard choices and unavoidable trade-offs A.P. den Exter, M.A.J.M. Buijsen (eds.) INT | 2012 | 9789046605257 | 250 p. | gebrocheerd | € 39,50 One of the most controversial issues in many health care systems is health care rationing. In essence, rationing refers to the denial of – or delay in – access to scarce goods and services in health care, despite the existence of medical need. Scarcity of financial and medical resources confronts society with painful questions. – Who should decide which medicine or new treatment will be covered by social security and on which criteria such decisions must be based? – Can age, for example, be justified as a selection criterion? – Should decision-making be left to health care policymakers, hospital administrators, or rather, to treating physicians (‘bedside rationing’)? – Is there a role for individual patients? This book explores these and other questions from various perspectives (medicine, philosophy, ethics, economics and law). Each of the authors’ contributions analyses the debate from a different angle in search of fair and just rationing decisions.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 22

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


4 Publiek recht

23

Wetgeving gezondheidszorg – 2de uitgave M.A.J.M. Buijsen (red.) NL | 2012 | 9789046605509 | 558 p. | gebrocheerd | € 35,00 ‘Wetgeving gezondheidszorg’ bevat de belangrijkste wetten, besluiten en regelingen op het terrein van de Nederlandse gezondheidszorg. De bundel is overzichtelijk, gemakkelijk hanteerbaar en voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister. Deze herziene en vermeerderde uitgave is specifiek ontwikkeld voor de Rotterdamse masteropleiding Recht van de gezondheidszorg, maar leent zich uitstekend voor alle andere opleidingen waarin gezondheidsrecht aan bod komt. Daarnaast is de verzameling een handig hulpmiddel in de dagelijkse juridische praktijk. De teksten zijn geactualiseerd tot 1 juli 2012.

European Union Health Law. Treaties and Legislation A.P. den Exter, T. Hervey (eds.) INT | 2012 | 9789046605448 | 606 p. | gebrocheerd | € 65,00 The book contains EU related health legislation relevant to legal training programs on EU law and Health(care). Despite the availability of numerous handbooks, a collection of EU legislation on health was missing. This volume includes relevant treaty law provisions, and secondary legislation (abridged) on health or health related norms, clustered as: EU treaty law, human rights and health, public health, patient safety, consumer protection, patient mobility, mobility of health professionals, pharmaceuticals, medical devices, data protection, insurance and competition law.

International Health Law & Ethics. Basic Documents – 2nd, revised edition

Human Rights and Biomedicine

A.P. den Exter (ed.)

INT | 2009 | 9789046602195 | 275 p. paperback | € 65,00

A.P. den Exter (ed.)

INT | 2011 | 9789046604052 | 608 p. | € 37,00

International Health Law. Solidarity and Justice in Health Care A.P. den Exter (ed.)

Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg W.L.J.M. Duijst

NL | 2009 | 9789046601846 | 168 p. | € 24,95

INT | 2008 | 9789046602003 | 258 p. | € 50,00

Ambtenarenrecht

De Awb in het ambtenarenrecht

Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 5 I.A.P.M. van de Pas, P.J.J.M. van der Heijden (tevens red.), S.F.H. Jellinghaus (tevens red.) NL | 2012 | 9789046602102 | 128 p. | gebrocheerd | € 24,00 Het formele ambtenarenrecht, oftewel het procesrecht, betreft de regels waarlangs het materiële ambtenarenrecht (uiteindelijk) tot uitdrukking komt. Met vele voorbeelden en verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie wordt op systematische wijze het procesrecht (Awb) voor ambtenaren besproken. Begrippen als besluit, belanghebbende, bezwaar, beroep en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur komen aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de diverse soorten procedures bij verschillende instanties. Dit vijfde deel in deze reeks is een onmisbaar naslagwerk geworden voor zowel overheidsjuristen als advocaten en andere rechtshulpverleners.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 23

Maklu

16/10/13 16:58


24

4 Publiek recht

Aansprakelijkheid, ziekte en WIA

Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 4 B.M.H.J. Gossen, W. Andelbeek, B.B.B. Lanting (red.) NL | 2012 | 9789046605400 | 180 p. | gebrocheerd | € 39,00 In dit vierde deel van de reeks worden aspecten besproken, waarmee het bevoegd gezag en een ambtenaar tijdens ziekte van laatstgenoemde te maken krijgen. Het gaat dan om ziekte, of beter eigenlijk nog: arbeidsongeschiktheid in relatie tot de rechtspositie van de ambtenaar. Wat gebeurt er precies op het moment dat een ambtenaar aangeeft ziek te zijn en niet naar zijn werk te kunnen komen? Welke rol heeft de leidinggevende en wat doet een bedrijfsarts? Hoe zit het nu precies met arbeidsconflicten? Naast deze meer praktische onderwerpen wordt uitgebreid stilgestaan bij de Wet WIA en onderwerpen die daarmee samenhangen zoals het eigenrisicodragerschap (ERD), rechtsbescherming bij besluitvorming van het UWV, de relatie met de rechtspositionele reglementen en re-integratieverplichtingen.

WW en ontslag

Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 3 A.G. Haverkamp, W.H. Janssen, B.B.B. Lanting

NL | 2010 | 9789046602089 | 344 p. | € 59,95 Het voorliggende deel 3 uit de Reeks Integraal Ambtenarenrecht behandelt de ontslaggronden die in het ambtenarenrecht voorkomen. Om pragmatische redenen ligt de nadruk op de meest voorkomende ontslaggronden. Deze geselecteerde ontslaggronden worden uitvoerig besproken, met vele praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur. Daarbij worden niet alleen het ARAR en de CAR/UWO besproken, maar ook de reglementen uit de andere sectoren. Bij een verhandeling over de ontslaggronden kan het al dan niet daaraan gekoppelde recht op een WW- en bovenwettelijke uitkering niet onbesproken blijven. De laatste hoofdstukken van deze uitgave zijn aan deze materie gewijd. Het boek is voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister. Hierdoor is een gedegen handboek tot stand gekomen, dat zowel in de praktijk als in wetenschap en onderwijs van dienst zal zijn.

Rechten en plichten van de ambtenaar

Beginselen van behoorlijk bestuur

Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 2

H.F.T. Pennarts

W.H. Janssen, A.J.F.A. Verhoeven

NL | 2008 | 9789046601761 | 162 p. | € 32,00

NL | 2008 | 9789046601808 | 187 p. | € 34,50

Ambtenaarschap, sollicitatie en aanstelling

Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers

Reeks Integraal Ambtenarenrecht, deel 1

Een onderzoek naar het proces van normalisering van

P.J.J.M. van der Heijden, S.F.H. Jellinghaus

het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten

NL | 2008 | 9789046601792 | 143 p. | € 34,50

en Onderwijs B.B.B. Lanting

Inzicht in het ambtenarenrecht – 2de, herziene

NL | 2009 | 9789046602669 | 576 p. | € 69,00

uitgave Th. A. Velo

NL | 2008 | 9789046601730 | 382 p. | € 30,00

Bestellen? Bel, mail, fax, schrijf Bestelformulier op p. 75 of www.maklu.eu

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 24

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


5 Strafrecht

25

Algemeen n ie u w

Citizens enforcing the law

The legal and social space for citizen’s arrest A. Bosch INT | 2013 | 9789046606322 | 182 p. | gebrocheerd The right of citizens to arrest a crime suspect, known as ‘citizen’s arrest’, as well as the act of citizens taking the law into their own hands, known as ‘eigenrichting’, have raised ample discussion in the Netherlands in the past decade. Political actors claim citizens are not to be criminalized for engaging in law enforcement, for they are contributing to public safety in cases in which the state cannot guarantee adequate protection. Instead, in legal spheres, the discussion focuses on the dangers implicit in this policy. The argument is that citizen’s arrest can derive in ‘eigenrichting’. In this context, Astrid Bosch raises the following questions: Have the norms constraining citizen’s right to enforce laws become outdated, and is there, thus, a gap between current legal and social limits regarding citizen’s arrest? If the state were to bridge such a gap, by broadening the legal space for citizen’s arrest, would this endanger the rule of law? To answer these questions, Bosch carries out legal and empirical social research. After identifying the legal limits to citizen’s arrest, she approaches the social limits by confronting citizens with real cases. Based on the analysis of their responses, she identifies a gap between state law and civil perceptions of legality, and uncovers the ethics that support ‘eigenrichting’. She explains how the varying ethics can become subversive to the rule of law. Finally, she proposes modest alternatives to bridge said gap without putting civil rights and liberties at risk.

n ie u w

Wetboek Strafrecht – 32ste uitgave Reeks Maklu Wetboekpockets G. Vermeulen (red.)

B | 2013 | 9789046606193 | 868 p. | gebrocheerd | € 24,95 Deze 32ste uitgave bundelt naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering ook een aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Daarenboven bevat dit zakwetboekje, chronologisch geordend, de bijzondere wetten die een algemeen belang hebben voor het strafrecht of voor de strafvordering. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2013.

n ie u w

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors R. Verstraeten, F. Verbruggen Deel 1 – 7de, herziene uitgave B | 2013 | 9789046606230 | 372 p. | gebrocheerd | € 23,00 Deel 2 – 7de, herziene uitgave B | 2013 | 9789046606247 | 285 p. | gebrocheerd | € 23,00 Deze cursustekst vormt de geschreven basis voor het opleidingsonderdeel Strafrecht en Strafprocesrecht. Hierin vindt elke juridische bachelor wat men moet weten over Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, ook al stapt zij of hij na het behalen van het bachelordiploma rechtstreeks de arbeidsmarkt op of gaat zij of hij een andere juridische richting uit. Tegelijkertijd vormt deze cursus ook de basisopleiding voor criminologen in het tweede jaar van de bacheloropleiding criminologie. In deze bacheloropleiding worden het materieel strafrecht (de rechtsnormen die bepalen wie, waarvoor, wanneer strafbaar is en waarom en welke sancties opgelegd kunnen worden) en het formeel strafrecht (de regels aangaande het verloop van een strafproces) samengevoegd.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 25

Maklu

16/10/13 16:58


26

5 Strafrecht

n ie u w

Discretionaire ruimte in de strafuitvoering K. Verpoest

B | 2013 | 9789046606162 | ca. 320 p. | gebrocheerd | GPRC | € 65,00 Het principe van de scheiding der machten is dé hoeksteen van een moderne democratische rechtsstaat. Een samenleving kan immers pas als een rechtsstaat worden beschouwd indien de overheid zelf gebonden is aan het recht en de nodige middelen voorhanden zijn voor de burgers om hun rechten af te dwingen. Aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek gaat deze publicatie na of en hoe verschuivingen tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht zich in de strafuitvoering hebben voorgedaan. Vertrekkend vanuit het beginsel van de scheiding der machten wordt onderzocht welke verhoudingen tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht vanuit rechtsstatelijk oogpunt aanvaardbaar zijn en of de concrete invulling van die verhoudingen in de verschillende onderzochte landen aan die criteria voldoet. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Zijn er algemene bewegingen en principiële verschillen waar te nemen in hoe staten de discretionaire ruimte in de strafuitvoering in formele en materiële zin invullen?’

n ie u w

Verkeersrecht in 100 vragen en antwoorden S. Vereecken, S. Stallaert

B | 2013 | 9789046604953 | ca. 200 p. | gebrocheerd n ie u w

Jeugdstrafrecht: beginselen, wetgeving en praktijk J. uit Beijerse NL | 2013 | 9789046605653 | ca. 175 p. | gebrocheerd Het boek onderscheidt zich van de bestaande literatuur door een benadering vanuit de beginselen en ruime illustraties met cijfers en praktijkvoorbeelden. Verder is er ook meer aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het openbaar ministerie dan in de bestaande boeken. Deze benadering is ingegeven door het feit dat de bulk van de jeugdstrafzaken in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, vooruitlopend op de straf. Ook dit zijn in de praktijk erg belangrijke onderdelen van het jeugdstrafproces die tot nog toe onderbelicht bleven. Praktijkvoorbeelden maken het onderwerp aansprekend voor de lezer.

n ie u w

Over lijken W. Duijst, T. Naujocks NL | 2014 | 9789046606292 | ca. 250 p. | gebrocheerd Dagelijks overlijden 136.000 mensen in Nederland. 136.000 keer per dag worden professionals geconfronteerd met een lijk. Wonderlijk is dat de gemiddelde arts weinig (juridische) kennis bezit over lijken en nog wonderlijker is dat er zo relatief weinig geregeld is over lijken en lijkschouwingen. In dit boek wordt beschreven wat er is geregeld over lijken, wat er kan en moet worden beslist over lijken en wie wat mag weten over lijken. De auteurs laten zien waar regelgeving ontbreekt en hoe deze zou kunnen worden vormgegeven.

Publiceren bij Maklu? Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur in een vroeg stadium

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 26

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


5 Strafrecht

27

Handboek strafvordering – 5de, herziene uitgave R. Verstraeten B | 2012 | 9789046603970 | 1370 p. | gebonden | € 285,00 Het strafprocesrecht is een bijzonder complex geheel geworden, met bovendien een hoog evolutief gehalte. Er was dus nood aan een nieuwe volledig herziene en bijgewerkte versie van dit boek. De wetgeving werd bijgehouden tot 1 september 2012. Alle belangrijke hervormingen van de laatste jaren hebben aldus hun plaats gevonden, zoals daar zijn de “Salduz”-wet, de wet tot hervorming van het hof van assisen, de verruimde minnelijke schikking, de verjaring van zedenmisdrijven, de DNAwetgeving, het sociaal strafwetboek, de wet inzake de bijzondere inlichtingenmethoden en de wet op de rechtsplegingsvergoeding. De vijfde editie houdt aldus een volledig actueel overzicht in van de materie. Vermits strafprocesrecht in hoge mate via rechtspraak vorm krijgt, werd daarbij ook de relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de rechten van de mens verwerkt. Belangrijk jurisprudentiële ontwikkelingen inzake bijvoorbeeld het bewijsrecht, de bijzondere opsporingsmethoden, de redelijke termijn of het non bis in idem-beginsel worden uitvoerig beschreven. Zowel diegene die inzicht wil verwerven in de opbouw van ons strafprocesrechtelijk systeem als de rechtspraticus die zoekt naar de stand van zaken en indicaties voor de oplossing van een concreet probleem, zullen hun gading vinden. De talrijke interne kruisverwijzingen en het zeer omstandig zaakregister vergemakkelijken in hoge mate het consulteren van dit werk. Contributions by Jean Flamme, Michael Wladimiroff, Kenneth Galant, Christine Van den Wyngaert, Gert Vermeulen, Caroline Morgan and Taru Spronken.

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen 8ste, herziene uitgave Reeks In Hoofdlijnen C. Van den Wyngaert m.m.v. S. Vandromme & B. De Smet

B | 2011 | 9789046604588 | 1330 p. | € 245,00 Het Handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” is in de loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door studenten als door rechtspractici wordt gebruikt. Door zijn heldere, synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van de meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur. Met deze 8e, volledig herziene en bijgewerkte editie wordt de 20ste verjaardag van het boek gevierd. In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is studenten en praktijkjuristen op een begrijpelijke manier te gidsen doorheen deze steeds meer ondoordringbare doolhof. Omdat er steeds wetten bijkomen is het geen gemakkelijke opgave het aantal pagina’s van dit boek constant te houden. Toch is de auteur er opnieuw met glans in geslaagd om de hoofdzaken en bijzaken te scheiden, te synthetiseren en te schrappen. De stof werd bijgehouden tot 1 september 2011. Talrijke recente wetswijzigingen werden er in verwerkt, onder meer: ■ De wet tot hervorming van het Hof van Assisen (W 21 december 2009) ■ Wet betreffende de strijd tegen de piraterij op zee (W 30 december 2010) ■ De B.I.M. – wet (W 4 februari 2010) Het Sociaal Strafwetboek (W 6 juni 2010) ■ De nieuwe regels betreffende de minnelijke schikking (W 14 april 2011) De Salduz-wet werd volledig ingewerkt in de nieuwe editie. Deze wet wijzigt immers niet alleen art. 47bis Sv. drastisch maar ook de Voorlopige Hechteniswet, en zal volgens velen een aardverschuiving meebrengen in het gerechtelijk landschap (wetsontwerp 20 juli 2011, ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd, in werking treding op 1 januari 2012). Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving en recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Zo werd het Hoofdstuk over het Bewijs in Strafzaken helemaal herschreven, rekening houdende met de Antigoon-jurisprudentie en de nieuwe bewijsstandaard in strafzaken (schuld boven elke redelijke twijfel, nieuw art. 326 Sv). Zoals gewoonlijk worden illustraties ingelast die inspelen op de actualiteit. In deze editie worden de pedofilieschandalen in de kerk juridisch gecategoriseerd en wordt ook aandacht besteed aan de KB Lux-affaire, de parachutemoord, de zaak DSK en de executie van Osama Bin Laden. www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 27

Maklu

16/10/13 16:58


28

5 Strafrecht

Geschiedenis van het straf- en schadevergoedingsrecht E.J.M.F.C. Broers NL | 2012 | 9789046604700 | 146 p. | gebrocheerd | € 22,00 Het strafrecht behoort vanouds tot de meest ingrijpende, maar ook aansprekende terreinen van het recht. Misdrijven laten diepe sporen na in een mensenleven. De reacties die daarop volgen eveneens. De geschiedenis van deze strafrechtelijke reacties is lang en grillig, zeker vanuit het perspectief van de moderne mens. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat de overheid het strafrecht volledig in handen kreeg. Eerst heel geleidelijk hebben de slachtoffers van gepleegde delicten hun aanspraak op vergelding van het ondervonden onrecht moeten opgeven en genoegen moeten nemen met vergoeding van de hun toegebrachte schade. In dit boek wordt in een aantal hoofdstukken de lange weg beschreven die uiteindelijk heeft geleid tot de totstandkoming van het hedendaagse straf- en schadevergoedingsrecht.

De strafprocessuele waarborgen van jeugdigen in voorlopige hechtenis

Privacy en strafrecht

B. Vermeer

G. Vermeulen (ed.)

NL | 2011 | 9789046604830 | 86 p. | € 18,00

B | 2007 | 9789046601563 | 610 p. | € 64,00

Free gathering and movement of evidence in criminal matters in the EU

Sanctionering van economische criminaliteit

Oraties

D. Merckx

G. Vermeulen

B | 2003 | 9789062158836 | 600 p. | € 85,00

Nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen

Een geïntegreerde beleidsmatige benadering

INT | 2011 | 9789046604861 | 51 p. | € 15,00

Algemeen strafrecht voor professionele bachelors K. Duerinckx

Sociaal strafrecht G. Van Limberghen (ed.)

B | 1998 | 9789062156382 | 270 p. | € 48,34

B | 2011 | 9789046604441 | 95 p. | € 15,00

Straf recht? Strafrecht

Strafbare dwang

Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (ed.)

Over het bestanddeel ‘dwingen’ en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr.

B | 2001 | 9789062157686 | 276 p. | € 48,35

K. Lindenberg

Het gerechtelijk verhoor van kinderen

B | 2007 | 9789046601280 | 314 p. | € 48,00

H. De Wiest

B | 1999 | 9789062156702 | 103 p. | € 24,17

Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België

Hervorming van het strafprocesrecht / Réforme du droit pénal

J. Vrielink

Senaat – Federale Overheidsdienst Justitie (ed.)

B | 2010 | 9789046603499 | 796 p. | € 69,50

B | 2003 | 9789062158645 | 201 p. | € 85,00

Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen Over opzet, schuld, schuld uitsluitingsgronden en straf

De strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten

A.A. van Dijk

S. Gutwirth, S. Smis (red.)

NL | 2008 | 9789046601778 | 493 p. | € 80,00 Bekroond met de Erasmus-studieprijs 2008 en de tweejaarlijkse Moddermanprijs 2010

B | 2002 | 9789062158249 | 188 p. | € 49,00

Betaalseksrecht

M. Groenhuijsen, T. Kooijmans, Th. de Roos (eds.)

Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?

NL | 2010 | 9789046603673 | 248 p. | €59,00

Fervet Opus. Liber Amicorum Anton van Kalmthout

G. Vermeulen (ed.)

B | 2007 | 9789062159420 | 656 p. | € 64,00

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 28

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


5 Strafrecht

29

Internationaal strafrecht n ie u w

Offender Reintegration and Rehabilitation as a Component of International Criminal Justice

Sentence Execution at the Level of International Tribunals and Courts: Moving Beyond Mere Protection of Procedural Rights and Minimal Fundamental Interests? G. Vermeulen, E. De Wree INT | 2014 | 9789046606513 | 109 p. | gebrocheerd | GPRC | € 26,00 Historically, little attention was paid to sentence execution at the level of international courts and tribunals. The authors investigate if and to what extent the interest of the sentenced person could be better pursued and enhanced during vertical sentence execution procedures, i.e. taking a rehabilitation and social integration perspective. Given the dominant representation of EU member states among states willing to take on sentence execution on the level of international tribunals and courts, the authors moreover wonder whether in practice, besides the UN-standards, the additional standards of the Council of Europe and the EU applicable to these states, should also be taken into account in the tribunals’ and courts’ (especially the ICC’s) policy relating to the conclusion of sentence execution agreements with states as well as in the actual case-based decisions of choosing a particular sentence execution state. The authors further plead for the conclusion of a bilateral EU-ICC agreement on the execution of sentences, as this would likely make reintegration and rehabilitation of offenders (a greater) part of international justice.

Essential Texts on International & European Criminal Law – 7th edition G. Vermeulen (ed.) INT | 2012 | 9789046605523 | 794 p. | gebrocheerd | € 65,00 This volume comprises the principal policy documents and multilateral legal instruments on international and European criminal law, with a special focus on Europol and Eurojust as well as on initiatives aimed at combating international or organized crime or terrorism. The texts have been ordered according to the multilateral co-operation level within which they were drawn up: either Prüm, the European Union (comprising also Schengen-related texts), the Council of Europe or the United Nations. It is meant to provide students as well as practitioners (judicial and law enforcement authorities, lawyers, researchers, ...) throughout Europe with an accurate, up-to-date edition of essential texts on these matters.

Defence Rights: International and European Developments G. Vermeulen (ed.) INT | 2012 | 9789046605714 | 130 p. | gebrocheerd | € 29,90 This book has a double focus: defence rights before the ICC respectively EU defence rights. Whereas international criminal tribunals, especially the ICC, should play an exemplary role when it comes to the right to fair trial and adequate access to a lawyer, reality proves to be troublesome. This book addresses key issues in this respect. At the same time, defence and procedural rights are developing as a result of different EU Directives which have been or are now being negotiated. This is of major importance to every penalist, even in strictly national cases. This book informs about and critically assesses a.o. the entire EU ‘Roadmap for strengthening procedural rights of suspected of accused persons in criminal proceedings’.

Substantive Criminal Law of the European Union

Aspecten van Europees formeel strafrecht

A. Klip (ed.)

G. Vermeulen (ed.)

INT | 2011 | 9789046604403 | 254 p. | € 60,00

INT | 2002 | 9789062158300 | 495 p. | € 75,00

Basisteksten internationaal en Europees Strafrecht – 7de, herziene uitgave

Aspecten van Europees materieel strafrecht

Reeks Maklu Wetboekpockets

INT | 2002 | 9789062158317 | 517 p. | € 75,00

G. Vermeulen (ed.)

G. Vermeulen (ed.)

INT | 2011 | 9789046604106 | 1319 p. | € 45,00

Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen G. Vermeulen (ed.)

B | 2001 | 9789062157938 | 703 p. | € 73,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 29

Maklu

16/10/13 16:58


30

5 Strafrecht Forumkeuze in het internationaal strafrecht T. Vander Beken

Data protection in EU and US Criminal Cooperation

B | 1999 | 9789062156894 | 486 p. | € 85,52

E. De Busser

INT | 2009 | 9789046602720 | 474 p. | € 140,00

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie

EU Procedural Rights in Criminal Proceedings

G. Vermeulen

T. Spronken, G. Vermeulen, D. de Vocht, L. Van Puyenbroeck

B | 1999 | 9789062156887 | 632 p. | € 95,44

Strafrechtshandhaving in België en Nederland Uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat toegekend door de Universiteit Gent aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut B. De Ruyver, P. Ponsaers, G. Vermeulen, T. Vander Beken (ed.)

INT | 2009 | 9789046603178 | 150 p. | € 29,50

Confidentiality and Victim-Offender Mediation R.A.M. van Schijndel

INT | 2009 | 9789046603048 | 224 p. | € 49,50

INT | 2010 | 9789046603222 | 160 p. | € 60,00

Europese en internationale instellingen en organisaties relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling G. Vermeulen

INT | 2006 | 9789046600931 | 222 p. | € 20,00

Het Boekenpodium Conferenties, lezingen, boekpresentaties, opleidingen, tentoonstellingen, www.hetboekenpodium.be

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 30

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

31

Algemeen n ie u w

Crime, Violence, Justice and Social Order. Monitoring Contemporary Security Issues GERN Research Paper Series, nr. 1 P. Ponsaers, A. Crawford, J. de Maillard, J. Shapland, A. Verhage (eds.) INT | 2013 | 9789046606032 | 298 p. | gebrocheerd | € 60,00 This book contains a selection of papers presented and discussed at the first GERN Summer School for PhD students held in September 2012 at Ghent University, Belgium. This collection of essays is the result of an intensive reflection and engagement between the authors and the editors. The essays in the book coalesce around four overarching themes: the use and meaning of violence; policing the informal economy and tackling social disorder; methodological issues in research on crime; and contemporary penal institutions. It is a rich compilation of new work by emerging European scholars in the field of ‘Crime, Violence, Justice and Social Order’. With the inauguration of this new Research Paper Series, GERN intends to monitor and disseminate cutting-edge studies into European security issues, reflecting the result of doctoral research in the framework of the GERN. This series provides an excellent platform from which to survey key emergent topics in the field. With this new series the editors and authors are contributing to a better understanding of contemporary questions, presenting recent research results and scientific reflection, by devising new approaches and by re-evaluating the heritage of social sciences in this domain. It implies a new openness with regard to other disciplines and to the normative questions arising from the commission of crime and the formal reaction to it by actors in the criminal justice system and beyond.

n ie u w

75 jaar Criminologie aan de Universiteit Gent M. Cools, T. Daems, A. De Boeck, T. Decorte, B. De Ruyver, L. Pauwels, N. Peršak, P. Ponsaers, C. Vandeviver B | 2013 | 9789046606056 | 122 p. | gebrocheerd | € 24,00 De geschiedenis van de criminologie aan de Universiteit Gent begon officieel in 1938. In dat jaar werd het voorstel van decaan Nico Gunzburg en professor Jules Simon tot oprichting van een School voor Criminologie bekrachtigd bij Koninklijk Besluit. Nu, 75 jaar later, is de tijd rijp om een eerste keer terug te blikken. In dit boek wordt onder andere het leven en werk van enkele prominente figuren uit de Gentse criminologische school (Nico Gunzburg, Paul Ghysbrecht en Willy Calewaert) besproken, reflecteren enkele binnenlandse en buitenlandse academici over de criminologiebeoefening in Gent en worden mogelijke scenario’s over de toekomst van onze discipline aan de Gentse Universiteit tegen het licht gehouden.

n ie u w

Leidraad Gerechtelijke Geneeskunde M. Piette, E. De Letter B | 2013 | 9789046605837 | 222 p. | gebrocheerd | € 40,00 De ‘Leidraad Gerechtelijke Geneeskunde’ is een speciaal voor het onderwijs geschreven leerboek. Na een situering van deze tak van de geneeskunde behandelt het eerst de basisprincipes van de medische criminalistiek. Daarna komt de doodsleer of thanatologie en het onderzoek van dode lichamen aan bod. In het deel thanato-etiologie worden vervolgens de doodsoorzaken behandeld. Het boek sluit af met een bespreking van de klinische forensische geneeskunde. Doorheen het hele boek zijn de relevante wettelijke bepalingen opgenomen. Ook toepasselijke overwegingen van grote denkers uit verschillende disciplines worden aangehaald. Talrijke kleurenafbeeldingen uit de praktijk illustreren de materie.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 31

Maklu

16/10/13 16:58


32

6 Criminologie

n ie u w

Opleiden in veiligheid

Reeks Cahiers Integrale veiligheid W. Bruggeman, S. De Kimpe, E. De Pauw, K. Van Geystelen (red.) B | 2013 | 9789046606407 | gebrocheerd Het integrale en geïntegreerd veiligheidsbeleid dat België propageert, mondt uit in een aantal opleidingen ‘integrale of maatschappelijke veiligheid’. De term ‘integrale veiligheid’ dekt meerdere ladingen en wordt niet door alle sectoren en opleidingen op dezelfde manier ingevuld. In dit boek willen de auteurs nagaan welke invulling de opleidingen geven aan het begrip integrale veiligheid. Hoe verhouden de opleidingen zich ten opzichte van elkaar en waar wordt er samengewerkt?

n ie u w

Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen

Reeks Cahiers Integrale Veiligheid M. Cools, G. Reniers, M. Easton, E. Van den Herrewegen, A. De Boeck B | 2013 | 9789046605936 | 226 p. | gebrocheerd | € 48,00 De haven van Antwerpen is een van de grootste logistieke toegangspoorten tot het Europese vasteland en draagt enorm bij tot de economische en sociale welvaart van België. Veiligheid en beveiliging zijn dan ook belangrijke prioriteiten in het havengebied. Dit boek presenteert de resultaten van een diepgaand onderzoek naar de manier waarop de veiligheidszorg in de Antwerpse haven wordt georganiseerd. Het geeft een grondig overzicht van de rol en de bevoegdheden van de verschillende betrokken actoren, identificeert zowel goede praktijken als knelpunten in hun (samen)werking en stelt een aantal ‘out of the box’ verbeterpistes voor. Een integrale en geïntegreerde aanpak van veiligheidsfenomenen staat daarbij centraal.

What’s in a name? Identiteitsfraude en -diefstal Reeks Cahiers Integrale Veiligheid W. Bruggeman, R. van Eert, A. van Veldhoven (red.)

INT | 2012 | 9789046605059 | 214 p. | gebrocheerd | € 40,00 Overheidsdiensten, en vooral politie en justitie krijgen het steeds moeilijker om de identiteit van personen eenduidig vast te stellen. Criminele feiten als identiteitsdiefstal en identiteitsfraude komen steeds vaker voor in een nieuwe en steeds complexere context. Recente technologieën en internettoepassingen liggen mede aan de basis hiervan. Maar deze zelfde nieuwe technologieën creëren ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor de overheidsdiensten. In de voorliggende bundel wordt een impressie gegeven van het brede palet van identiteitgerelateerde vragen. Hij beoogt een eerste aanzet te geven tot het in kaart brengen van verschillende aspecten van deze problematiek.

Diefstal in woningen

Bijdragen voor een geïntegreerde beheersing vanuit beleid, praktijk en wetenschap Reeks Cahiers Integrale Veiligheid S. Christiaensen, A. Dormaels, S. Van Daele (red.) B | 2012 | 9789046605240 | 325 p. | gebrocheerd | € 48,50 In dit cahier komen verschillende invalshoeken van diefstal in woningen aan bod, al dan niet gekoppeld aan het specifieke Belgische, regionale of lokale beleidskader. De lezer van dit ‘Cahier Integrale Veiligheid’ vindt er onder meer bijdragen terug die ingaan op de kenmerken die een woning kwetsbaar maken, hoe deze door inbrekers worden benut en hoe men zich hiertegen kan wapenen, hetzij als individu, hetzij als gemeenschap. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de concentraties van inbraken in tijd en ruimte en de gevolgen hiervan voor patronen in dadergedrag. Naast de daderkant komt het perspectief van het slachtoffer aan bod. Zo wordt gekeken naar de impact voor de slachtoffers van een diefstal in de woning en welke maatregelen men kan nemen om de negatieve gevolgen van slachtofferschap zoveel mogelijk te beperken. Tot slot komt ook de gerechtelijke keten aan bod, waarbij wordt stilgestaan bij enkele drempels en opportuniteiten voor een coherente strijd tegen dit criminele fenomeen.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 32

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie n ie u w

33

Uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. Een voet tussen de deur? L. Robert, B. Mine (red.) B | 2014 | 9789046606285 | ca. 200 p. | gebrocheerd Binnen de centrale gevangenisadministratie beslist de Directie Detentiebeheer over de toekenning of weigering van uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. Deze instantie bekleedt sinds de invoering van de wet op de externe rechtspositie begin 2007 dus een belangrijke en wettelijk verankerde plaats; de uitvoerende macht houdt via deze dienst symbolisch een voet tussen de deur. Sinds de invoering van de nieuwe regelgeving is nog niet ingegaan op deze belangrijke schakel in de externe rechtspositie. Meer nog, het laatste wetenschappelijk onderzoek over de Directie Detentiebeheer dateert van begin jaren ’80. Daarmee geldt deze dienst tot op vandaag als een ‘zwarte doos’ in de strafuitvoering. In dit verzamelwerk wordt ingegaan op de beslissingen over uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven van de Directie Detentiebeheer, haar plaats in de voorbereiding op de invrijheidstelling en de vragen en uitdagingen die zich daarbij aandienen. De resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek komen aan bod, evenals ervaringen en reflecties van betrokkenen op het terrein van de strafuitvoering.

n ie u w

Handboek forensische gedragswetenschappen F. Vander Laenen, K. Audenaert (red.) B | okt. 2014 | 9789046606339 | gebrocheerd | GPRC Deze uitgave brengt wetenschappelijke en multidisciplinaire inzichten bij over de diverse componenten die een belangrijke rol spelen bij de forensische gezondheidszorg. Hierbij wordt onder meer dieper ingegaan op het maatschappelijk, organisatie-, behandelings- en toepassingskader. Ook de integratie komt aan bod.

n ie u w

Europese en internationale institutionele beleidsontwikkeling inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid G. Vermeulen, W. De Bondt B | 2014 | 9789046606117 | gebrocheerd

Tegendraadse criminologie. Liber Amicorum Paul Ponsaers E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton, M. Cools (red.) INT | 2012 | 9789046605684 | 542 p. | gebonden | € 115,00 Op 1 oktober 2012 werd Paul Ponsaers toegelaten tot het emeritaat. Zijn liber amicorum, met veertig bijdragen van vrienden en collegae, toont aan dat hij vele mensen kon beroeren en inspireren. Dat zijn enthousiasme voor de politiewetenschap tot ver over de Belgische grenzen reikt, blijkt wel uit de Engelstalige en Franstalige bijdragen die dit liber rijk is, afkomstig uit Nederland, Sicilië, GrootBrittannië, Kinshasa en Slovenië. De lezer vindt in deze erebundel niet uitsluitend wetenschappelijke bijdragen, maar ook verhelderende essays over de dagen voor, tijdens en na de politiehervorming. Dit oeuvre overspant dertien verschillende arbeidsplaatsen waar Paul zich als socioloog en criminoloog, denker en doener, beleidsmaker en wetenschapper heeft ingezet. Steeds aan de wieg van afdelingen, bewegingen, stromingen, doe- en denkwijzen. Innovatief, maatschappelijk betrokken en kritisch zijn drie woorden die Paul, en met hem dit liber, kenmerken. Maar vooral de steeds terugkerende tegendraadsheid in zijn professionele leven bleef de auteurs bij.

Update in de criminologie VI

Actuele ontwikkelingen inzake EU-strafrecht, veiligheid, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid en penologie Gandaius Publicaties, VI L. Pauwels, G. Vermeulen (red.) INT | 2012 | 9789046605103 | 363 p. | gebrocheerd | GPRC | € 50,00 Deze publicatie bevat de bijdragen uit de vormingssessies van de 6de Postuniversitaire Vormingscyclus Update in de Criminologie. Centraal staan diverse actuele thema’s binnen het domein van het strafrecht en de criminologie. Lesgevers en onderzoekers van vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent behandelen hierin empirische en theoretische evoluties binnen hun specialisatiegebied. Voor een uitgebreide inhoudsopgave: www.maklu.be.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 33

Maklu

16/10/13 16:58


34

6 Criminologie

Suïcide in detentie & EVRM W. Duijst, E. Thoonen, S. van der Gaauw, N. Korthals NL | 2012 | 9789046605547 | 122 p. | gebrocheerd | € 29,95 Dit boek is het resultaat van een recent onderzoek naar suïcide in penitentiaire inrichtingen en suïcides gepleegd onder de zorg van de politie, verricht in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er is in dit onderzoek naar gestreefd om helder te krijgen ‘wie suïcide in detentie pleegt’. Tevens is in kaart gebracht welk onderzoek verricht is na een overlijden door suïcide en wat het resultaat was van dit onderzoek. Het boek is opgezet vanuit mensenrechtelijk perspectief. Bij elke vraag hebben de auteurs zich gericht op de verplichtingen die voortkomen uit de rechtspraak van het EHRM. De bevindingen in dit boek zijn van groot belang om zo veel mogelijk suïcides te voorkomen en van elke suïcide te blijven leren. De auteurs hebben een medische en verpleegkundige dan wel juridische achtergrond. Beide perspectieven komen in deze publicatie aan bod.

Seksueel partnergeweld in Vlaanderen. Een belevingsstudie Gandaius Meesterlijk nr. 1 S. Vandecapelle

B | 2012 | 9789046604984 | 90 p. | gebrocheerd | € 22,00 Het taboe rond partnergeweld raakt maar langzaam doorbroken. Voor seksueel partnergeweld tegen vrouwen geldt dit nog in veel sterkere mate. Dit boek verschaft niet alleen essentiële (criminologische) kennis over het fenomeen en de omvang ervan in Vlaanderen. Met het belevingsonderzoek dat ze bij slachtoffers voerde, brengt de auteur ook de fysieke, psychische en emotionele gevolgen, gedragsmatige reacties en gevolgen op het stuk van seksualiteitsbeleving in beeld. Niet alleen voor de hulpverlening is dit bijzonder waardevol. Beleidsmakers allerhande, onderzoekers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken bij de problematiek van (seksueel) (partner) geweld tegen vrouwen zullen met dit boek hun voordeel doen.

Straatkinderen in Kinshasa. Structureel geweld versus agency Gandaius Meesterlijk nr. 2 M. Hendriks

INT | 2012 | 9789046605691 | 74 p. | gebrocheerd | € 20,00 Dit onderzoek levert een bijdrage tot de inzichten betreffende het fenomeen van straatkinderen in Kinshasa door te analyseren hoe zij agency uitoefenen in de context van het structureel geweld dat hen omringt. Het eerste deel handelt over structureel geweld, of het geweld van honger, armoede, sociale uitsluiting, discriminatie en vernedering. Het tweede deel staat in het teken van straatkinderen en agency. In dit deel wordt verduidelijkt dat deze kinderen niet passief bij de pakken blijven neerzitten en gedwee het structureel geweld ondergaan. Daarentegen ontplooien ze zich tot actieve agenten, die ingrijpen op hun eigen leven en op de fysieke en sociale omgeving rondom hen. Straatkinderen oefenen met andere woorden agency uit in de context van het hen omringende structurele geweld.

n ie u w

De private en commerciële veiligheidszorg in België (1870-1934). Een historischcriminologische benadering Gandaius Meesterlijk nr. 3 P. Leloup

B | 2013 | 9789046606384 | ca. 175 p. | gebrocheerd Hoewel verschillende studies aantonen dat de boom van de veiligheidsindustrie zich pas rond de jaren zestig heeft doorgezet, grijpen haar wortels heel wat verder terug in de tijd. Het buiten beschouwing laten van een historisch perspectief zorgt vandaag voor verkeerde opvattingen over de invulling van de veiligheidszorg. Om de onjuiste inzichten hierover weg te werken, analyseert de auteur de historische inbedding van de ‘moderne’ private veiligheidszorg in België vanuit een criminologische invalshoek.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 34

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

35

Toegepaste statistiek met SPSS voor criminologen L. Pauwels B | 2012 | 9789046605097 | 286 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Dit nieuwe handboek toegepaste statistiek met IBM-SPSS voor criminologen, maakt exclusief gebruik van voorbeelden uit het werkveld van de criminoloog. De analysetechnieken die worden uiteengezet behoren tot de “tools of the trade” van de criminoloog die aan de hand van statistische software een aantal elementaire en ook meer geavanceerde probleemstellingen wil beantwoorden. Het boek behandelt vooreerst de basisprincipes van de toegepaste univariate en bivariate beschrijvende en inferentiële statistiek die elke criminoloog leert kennen in de opleiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan data management en de technieken om van ruwe gegevens concrete variabelen te maken (o.a. het hercoderen, aggregeren, samenvoegen van bestanden en aanmaken van schalen). Het boek besteedt ook veel aandacht aan een waaier van dependente en niet-dependente multivariate analysetechnieken die vaak opduiken in het criminologisch onderzoek. Aandacht wordt besteed aan meervoudige regressievergelijkingen voor metrische, ordinale, categorische afhankelijke variabelen en teldata. Daarnaast is er ook een introductie voorzien tot de survival analyse, factoranalyse en clusteranalyse. Deze uitgave vormt een toegankelijk basishandboek voor studenten, onderzoekers en professionals. Het vergemakkelijkt de instap in de praktijk van de kwantitatieve criminologie. Omdat ook aandacht wordt besteed aan data management en multivariate analysetechnieken is dit boek ook een handig referentiewerk voor beginnende doctorandi en vorsers.

Tachtig jaar criminologie aan de Leuvense universiteit. Onderwijs, onderzoek en praktijk J. Casselman, I. Aertsen, S. Parmentier (red.) B | 2012 | 9789046604724 | 273 p. | gebrocheerd | € 39,50 Dit boek biedt een overzicht van het onderwijs en het onderzoek in de criminologie aan de Leuvense universiteit vanaf de start in 1929 tot nu. Het bestaat uit drie delen met bijdragen van eenentwintig auteurs. ■ Deel 1: de ontwikkelingen in het onderwijsprogramma ■ Deel 2: de evolutie van het onderzoek ■ Deel 3: de praktijk, waarbij elf afgestudeerden terugblikken op hun opleiding en hun professionele loopbaan. Door alle bijdragen heen wordt duidelijk dat de geschiedenis van de criminologie aan de Leuvense universiteit in te delen valt in drie grote perioden. Een eerste lange incubatieperiode van 1929 tot het begin van de jaren 1970 stelde het onderwijsprogramma centraal. Tijdens de tweede periode tot 2006 werd het onderwijsprogramma verder regelmatig aangepast maar profileerde het fel groeiende criminologische onderzoek zich sterk. De derde periode gaat in met de oprichting van LINC (Leuvens Instituut voor Criminologie), dat in 2007 tot stand kwam na een ingrijpende wissel van de wacht door de komst van een nieuwe generatie criminologen. Een epiloog rondt het geheel af, met een terugblik en een vooruitblik.

Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 1: Ethiek en inlichtingen M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, M. Hellemans, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, G. Rapaille, D. Stans, A. Winants (eds.) B | 2012 | 9789046605189 | 86 p. | gebrocheerd | € 22,00 Hoewel inlichtingendiensten, alsook de controle erop, onderhevig zijn aan een juridische omkadering, zijn de keuzes die deze organisaties moeten maken in bepaalde situaties allerminst evident. Zo is het vrijwel onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk om bindende richtlijnen uit te vaardigen voor elke situatie waarin morele dilemma’s de bovenhand hebben. Ethiek wordt in deze context terecht omschreven als ‘un monde de raisonnement pour affronter les dilemmes’. Ze zoomt dieper in op die situaties waarin de morele oordeelvorming en de betrouwbaarheid ervan centraal staat. In dit eerste BISC cahier wordt het onderwerp ‘Ethiek en inlichtingen’ uiteengezet door de focus te leggen op de totstandkoming van een algemeen theoretisch kader, een bespreking van ‘good practices’, de positie van ethiek in de controle op inlichtingendiensten en de rol van ethiek in de relatie tussen journalistiek en inlichtingen.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 35

Maklu

16/10/13 16:58


36

6 Criminologie

Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 2 M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus e.a. (eds.) B | 2012 | 9789046605677 | 138 p. | gebrocheerd | € 30,00

n ie u w

Bevat volgende bijdragen: ■ ‘De zaak Block en Celis’. De moeizame relatie van de Antwerpse gerechtelijke politie met de Gestapo (1938-1941) – Deel 1 (Etienne Verhoeyen) ■ La désinformation et l’agitation subversive dans le mouvement altermondialiste (Giuseppe Gagliano) ■ De rol van de coördinatieorganen OCAD en NCTb in de bestrijding van terrorisme – Een vergelijkend onderzoek (Jeroen De Keyser) Cyberaanvallen en het recht van de gewapende conflicten: bemerkingen bij een juridische primeur in België en de Verenigde Staten (Frank Franceus)

Cahiers Inlichtingenstudies – BISC nr. 3 M. Cools, E. Debruyne, V. Pashley, D. Stans (eds.) B | 2013 | 9789046606377 | 113 p. | gebrocheerd Bevat volgende bijdragen: ■ Universitair verzet, inlichtingen en actie (Marc Cools) ■ La communication web des services de renseignement: le paradoxe du secret et de la transparence? (Arnaud Lelièvre) ■ COMETE: a World War II Belgian evasion line (Alasdair MacDermott) ■ Pieces of a larger puzzle: Intelligence, private security & the protection of critical infrastructures (Veerle Pashley) ■ Een analyse van de werkzaamheden van het Comité I (Gérald Vande Walle) ■ Inlichtingenstudies doorheen Europa (Mathias Vandenhende) ■ ‘De zaak Block en Celis’: de moeizame relatie van de Antwerpse gerechtelijke politie met de Gestapo (1938-1941) – Deel 2 (Etienne Verhoeyen)

Criminologen op de arbeidsmarkt. Nood aan herijking? P. Ponsaers B | 2012 | 9789046605554 | 56 p. | gebrocheerd | € 14,95 Ter gelegenheid van de plechtige proclamatie van de afgestudeerde criminologen van het academiejaar 2011-2012 hield Paul Ponsaers een afscheidsrede ter gelegenheid van zijn emeritaat. Een uitgebreide versie van deze rede is opgenomen in dit boekje. Hierin kijkt hij achteruit, naar de plaats die criminologen verworven hebben op de arbeidsmarkt en stelt vast dat er geen reden is om te praten over precariteit, maar wel dat de arbeidspositie van afgestudeerde criminologen op diverse punten om een bijzondere aandacht vraagt. Ponsaers kijkt ook vooruit, naar de toekomst van de criminologie in Vlaanderen. Hij reflecteert over de academisering van hogeschoolopleidingen, over studieduurverlenging en over betere afstemming met het politieonderwijs. Op tal van punten zijn deze nieuwe ontwikkelingen even zovele uitdagingen voor het criminologieonderwijs in de naaste toekomst.

Internationale overbrenging van veroordeelden. De veroordeelde als subject

De forensische psychiatrie geanalyseerd. Liber Amicorum Karel Oei

E. De Wree

M. Groenhuijsen, S. Kierkels, T. Kooijmans (red.)

INT | 2011 | 9789046604489 | 682 p. | GPRC | € 87,50

NL | 2011 | 9789046604793 | 242 p. | € 59,00

Handboek Forensische en penitentiaire geneeskunde

Daders van groepsverkrachting. Een daderprofiel in maatschappelijke context

W.L.J.M. Duijst, C. Das (ed.)

NL | 2011 | 9789046604502 | 350 p. | € 49,50

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 36

E. De Wree

B | 2004 | 9789062159406 | 167 p. | € 45,00

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie Het profiel van de pedoseksueel. Een sociologische benadering

Actualia strafrecht en criminologie 2010 Gandaius Reeks update in de criminologie V L. Pauwels, G. Vermeulen (ed.) B | 2010 | 9789046603383 | 516 p. | €77,50

G. Vermeulen, P. Ponsaers, A. Verlinden

B | 2003 | 9789062158690 | 258 p. | € 45,00

Missing and sexually exploited children in the enlarged EU (Childoscope IV) G. Vermeulen (ed.)

INT | 2005 | 9789046600122 | 553 p. | € 65,00

Missing and sexually exploited children in the EU. Epidemiological data (Childoscope I)

Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf 200 jaar Belgisch gevangeniswezen E. Maes B | 2009 | 9789046602270 | 1228 p. | € 85,00

New Directions for Criminology

INT | 2003 | 9789062159246 | 397 p. | € 65,00

Notes from Outside the Field R. Lippens, P. Van Calster (ed.) INT | 2009 | 9789046602195 | 217 p. | € 38,00

Wegwijzer bijzondere inspectiediensten

Restorative Justice for Niger Delta

G. Vermeulen, H. De Pauw (ed.)

S. De Keulenaer, K.Van Altert, P. Ponsaers

B | 2003 | 9789062158546 | 175 p. | € 29,90

Kekong Bisong INT | 2009 | 9789046602560 | 228 p. | € 52,50

Crimmigratie

Slachtoffers als zondebokken

Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden op vrijdag 11 december 2009 J. van der Leun

NL | 2010 | 9789046603666 | 42 p. | € 9,50

Nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking measures S. van der Aa NL | 2010 | 9789046603574 | 320 p. | € 49,50

Stalking Risicofactoren voor fysiek geweld A. Groenen

B | 2006 | 9789046600757 | 252 p. | € 37,50

Nieuwe uitdagingen voor de Euregio’s B. De Ruyver, T. Surmont (ed.) B | 2007 | 9789046601198 | 129 p. | € 22,00

K. Temmerman INT | 2007 | 9789046601266 | 205 p. | € 42,00

Etienne De Greeff (1898-1961) Psychiater, criminoloog en romanschrijver. Leven, werk en huidige betekenis J. Casselman B | 2010 | 9789046603369 | 345 p. | € 55,00

Herstelrecht en procedurele waarborgen

The Cross-over. An interdisciplinary approach to the study of victims of crime

Grensoverschrijdend drugstoerisme

Over de dubbelhartige bejegening van gedupeerden van misdrijven in de westerse cultuur J.J.M. van Dijk INT | 2008 | 9789046601464 | 184 p. | € 22,95

Terreurbestrijding in België en Europa

Stalking in the Netherlands

INTERVICT A. Pemberton INT | 2010 | 9789046603291 | 236 p. | € 49,50

K. Lauwaert B | 2008 | 9789046601525 | 398 p. | € 39,50

De veiligheidsscan Instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid M. Van Craen, J. Ackaert B | 2006 | 9789046600290 | 120 p. | € 24,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 37

37

Maklu

16/10/13 16:58


38

6 Criminologie IRCP Institute for International Research on Criminal Policy

n ie u w

De machines van Justitie. Vijftien jaar elektronisch toezicht in België IRCP-series, vol. 47 T. Daems, D. Vanhalemeesch, T. Vander Beken

B | 2013 | 9789046606209 | ca. 150 p. | gebrocheerd | GPRC Het elektronisch toezicht bestaat vijftien jaar in België. Na een wat aarzelende start is het elektronisch toezicht de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste modaliteiten van strafuitvoering in ons land. Het aantal enkelbanden en ondertoezichtgestelden stijgt jaar na jaar. De toepassingsmogelijkheden dijen almaar verder uit, van de strafuitvoering naar de voorlopige hechtenis, en mogelijk binnenkort ook naar de fase van de straftoemeting. Intussen wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, zoals spraakherkenning en GPS. Onderzoeksrechters lopen echter niet warm om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis. Het Rekenhof en het Europese antifoltercomité stelden vast dat de druk op de Belgische gevangenissen niet verdween met het elektronisch toezicht. Integendeel: terwijl het aantal enkelbanden steeg, nam ook de gevangenispopulatie in versneld tempo toe. Bovenal roept de snelheid waarmee tezelfdertijd op zovele verschillende fronten – regelgeving, uitvoeringspraktijk en technologie – aan het elektronisch toezicht wordt gesleuteld vragen op bij direct betrokkenen en de buitenwereld. Zijn de dagen van het ooit zo geroemde ‘Belgische model’, gestoeld op een evenwichtige mix van technologie en professionele begeleiding, definitief geteld?

Toezicht op detentie: tekst en context IRCP-series, vol. 46 T. Daems, T. Vander Beken, G. Vermeulen

INT | 2012 | 9789046605318 | 103 p. | gebrocheerd | GPRC | € 24,00 Het hedendaagse landschap aan toezichtmechanismen is uitermate complex en volop in beweging. Meer gevestigde toezichtorganen, zoals het Europese antifoltercomité (CPT), kregen recent het gezelschap van nieuwere spelers op het terrein, zoals het VN-antifoltercomité (SPT) en de zogenaamde nationale preventiemechanismen (NPM). Binnen de Belgische landsgrenzen is een waaier aan gespecialiseerde toezichtorganen actief die zich met wisselend succes toespitsen op gevangenissen, politiecellen, vreemdelingencentra, e.d.m. Hoe functioneren die organen in de praktijk en op welke wijze verhouden ze zich tot elkaar? Is het huidige toezicht in Europa toereikend of moet de controle nog opgevoerd worden? Welke rol speelt de EU in dit hele verhaal? Toezicht op detentie biedt de lezer een up-to-date overzicht van het hedendaagse toezichtlandschap en bediscussieert een aantal van de hete hangijzers waarmee actoren op dit terrein heden ten dage worden geconfronteerd.

The disqualification triad

IRCP-series, vol. 45 G. Vermeulen, W. De Bondt, C. Ryckman, N. Peršak INT | 2012 | 9789046605219 | 341 p. | gebrocheerd | GPRC | € 65,00 In answer to a call from the European Commission, the authors have conducted a comparative legal analysis in the EU 27 and looked into the practical experiences with disqualifications from a domestic and a cross-border perspective. To that end, academics, policy makers and practitioners in the member states have been consulted. Analysis reveals a wide variety in the typology of disqualifications as a sanction measure, persons to whom the disqualifications can be imposed and authorities involved. Furthermore, there are considerable differences with respect to the inclusion of disqualifications in the national criminal records databases. Linked thereto, information on foreign disqualifications is scarce and rarely used in practice. To ensure a comprehensive and consistent policy approach, the authors have come up with a so-called disqualification triad, comprising (1) unified EU-wide disqualifications, (2) mutual recognition of disqualifications and (3) EU-wide equivalent effect of disqualifications. The functioning of the disqualification triad was further elaborated in three case studies, being public procurement disqualifications, disqualifications from working with children and driving disqualifications.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 38

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

39

Liability of legal persons for offences in the EU IRCP-series, vol. 44 G. Vermeulen, W. De Bondt, C. Ryckman

INT | 2012 | 9789046605202 | 201 p. | gebrocheerd | GPRC | € 42,00 Based on comparative legal analysis in the EU27, recommendations are formulated relating to the EU approximation policy (amongst others to reconsider the concept of a ‘legal person’ and to look into the need for specific ‘legal person’-offences), the functioning of mutual recognition (amongst others to extend the current mutual recognition instrumentarium), the exchange of information (amongst others to develop a criminal records policy) and procedural safeguards (amongst others to secure equivalent protection outside a criminal liability context). In other words, a helicopter view is taken to ensure consistent EU policy making.

Extending offender mobility IRCP-series, vol. 43 S. Van Daele

INT | 2012 | 9789046605141 | 155 p. | gebrocheerd | GPRC | € 39,00 Through the study of so-called ‘itinerant crime groups’ in Belgium, the mobility of a sample of foreign offenders is investigated in a nation-wide setting. Mobility patterns of these offenders are studied through a variety of methods and techniques, including quantitative and qualitative analyses of crime statistics, case files and offender interviews. The result is a multi-method study, suiting the tastes of several groups of readers: criminologists interested in offender mobility, policy makers dealing with these itinerant crime groups, enthusiasts of figures and those who are more interested in the offenders’ personal story.

Rethinking international cooperation in criminal matters in the EU IRCP-series, vol. 42 G. Vermeulen, W. De Bondt, C. Ryckman (eds.)

INT | 2012 | 9789046604878 | 767 p. | gebonden | GPRC | € 120,00 In answer to a call from the European Commission, the authors have designed a comprehensive methodological framework to review the entirety of international cooperation in criminal matters, combining desktop reviews, expert consultations, member state questionnaires and focus group meetings in each of the member states to obtain a comprehensive overview of the currently experienced obstacles and future policy options that are both needed and feasible. Over 150 individuals contributed to the study, with different background, including academics, lawyers, policy makers, police, customs, intelligence services, prosecution, judiciary, correctional authorities, Ministries of Justice and Home Affairs. This book provides an overview of the research findings and the recommendations formulated.

Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU Member States IRCP-series, vol. 41 G. Vermeulen, A. van Kalmthout, N. Paterson, M. Knapen, P. Verbeke, W. De Bondt INT | 2011 | 9789046604564 | 1008 p. | GPRC | € 112,00

Cross-border execution of judgements involving deprivation of liberty in the EU IRCP-series, vol. 40 G. Vermeulen, A. van Kalmthout, N. Paterson, M. Knapen, P. Verbeke, W. De Bondt INT | 2011 | 9789046604557 | 310 p. | GPRC | € 65,00

Nederlandse afhandeling van Belgische rechtshulpverzoeken IRCP-series, vol. 39 G. Vermeulen, Y. Van Damme INT | 2011 | 9789046604007 | 188 p. | € 38,50

Organised crime involvement in trafficking in persons and smuggling of migrants IRCP-series, vol. 38 G. Vermeulen INT | 2010 | 9789046603444 | 112 p. | € 35,00

EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters IRCP-series, vol. 37 G. Vermeulen, W. De Bondt, Y. Van Damme INT | 2010 | 9789046603437 | 254 p. | € 55,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 39

Maklu

16/10/13 16:58


40

6 Criminologie The Montrasec Demo

Mensenhandel in beeld

A bench-mark for member state and EU automated data collection and reporting on trafficking in human beings and sexual exploitation of children IRCP-series, vol. 36 G. Vermeulen INT | 2010 | 9789046603260 | 156 p. + cd-rom | € 45,00

Eerste kwantitatieve en kwalitatieve analyse van Belgische slachtofferdata IRCP-series, vol. 32 G. Vermeulen, E. Van den Herrewegen, L. Van Puyenbroeck INT | 2007 | 9789046601150 | 487 p. | € 59,50

EULOCS

Recreatie en (strafbare) overlast

The EU level offence classification system. A benchmark for enhanced internal coherence of the EU’s criminal po-

IRCP-series, vol. 31 G. Vermeulen, S. Van Malderen B | 2007 | 9789046601228 | 521 p. | € 65,00

licy

IRCP-series, vol. 35 G. Vermeulen, W. De Bondt INT | 2009 | 9789046602645 | 112 p. | € 38,00

The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities

Developing an EU level offence classification system EU study to implement the Action Plan to measure crime and criminal justice IRCP-series, vol. 34 A. Mennens, W. de Wever, A. Dalamanga, A. Kalamara, G. Kazlauskaité, G. Vermeulen, W. De Bondt INT | 2009 | 9789046602652 | 114 p. | € 38,00

IRCP-series, vol. 30 T. Vander Beken INT | 2007 | 9789046601068 | 218 p. | € 43,60

The European waste industry and crime vulnerabilities IRCP-series, vol. 29 T. Vander Beken INT | 2007 | 9789046601051 | 190 p. | € 40,80

EU quality standards in support of the fight against trafficking in human beings and sexual exploitation of children Exploratory study of the potential and feasibility of selfregulation or public-private co-operation IRCP-series, vol. 33 G. Vermeulen INT | 2007 | 9789046601167 | 444 p. | € 65,00

Panopticon Libri n ie u w

Exit gevangenis? Werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van gevangenen Panopticon Libri 6 T. Daems e.a. (red.)

B | 2014 | 9789046606223 | ca. 250 p. | gebrocheerd De externe rechtspositie van gedetineerden is fundamenteel gewijzigd sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en de wet van 17 mei 2006 houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken. Deze publicatie gaat dieper in op de juridische ontwikkelingen sinds de aanname van voornoemde wetten. Er wordt aandacht besteed aan de beleidsmatige context en ook het beschikbare empirisch onderzoek komt aan bod.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 40

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

41

Criminografische ontwikkelingen II. Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek Panopticon Libri 5 L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre e.a. (red.) B | 2012 | 9789046605615 | 176 p. | gebrocheerd | GPRC | € 29,90

Deze uitgave heeft tot doel het hiaat in de Belgische criminografie te vullen en periodiek te rapporteren over de nog steeds zo moeilijk te vinden criminografische basisinformatie in ons land. Veel criminografisch materiaal is weliswaar beschikbaar, zeker op niveau van de politiestatistiek, en recent ook op het niveau van de parketstatistieken, dankzij de inspanningen van de statistisch-analisten. Het blijft echter een feit dat de data zelf niet zo maar eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen. Net als het vorige verzamelwerk is ook deze publicatie zo opgebouwd dat het bericht over criminografische issues die zich afspelen op diverse echelons van de strafrechtsbedeling.

Evaluatie 10 jaar Politiehervorming

Hoe punitief is België?

Reeks Panopticon Libri 4 W. Bruggeman, E. Devroe, M. Easton (ed.) B | 2010 | 9789046603567 | 286 p. | € 35,00

Reeks Panopticon Libri 2 I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E. Maes (ed.) B | 2010 | 9789046603239 | 224 p. | € 37,50

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek

Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon

Reeks Panopticon Libri 3 L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre e.a. (ed.) B | 2010 | 9789046603727 | 161 p. | € 28,00

Reeks Panopticon Libri 1 W. Bruggeman, E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. Van Calster, T. Vander Beken, G. Vermeulen (ed.) B | 2009 | 9789046602959 | 820 p. | € 75,00

PANOPTICON Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk ISSN 0771-1409 | Abonnement jaargang 2014: € 99,00 | studenten: € 49,50 | los nummer: € 20,00 | opbergband: €25,00 Prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Hoofdredactie G.Vermeulen Redactiesecretaris E. Gilbert Kernredactie J. Christiaens – T. Daems – H. Elffers – J. Goethals – B. Hubeau – P. Ponsaers – L. Robert – R. Roose – V. Scheirs – T. Vander Beken Redactie I. Aertsen – W. Bruggeman – S. Christiaensen – P. Cosyns – P. De Hert – B. De Ruyver – E. De Wree – S. Gutwirth – P. Hebberecht – J. Maesschalck – S. Parmentier – L. Pauwels – S. Snacken – J. Vanacker – F. Vander Laenen – J. Vervaele – N. Vettenburg – P. Zanders Deelredacties (verantwoordelijken) Opsporing en politie: W. Bruggeman Vervolging, berechting en magistratuur: S. Thomaes Rechtshulp en advocatuur: J. Fermon Penologie en victimologie: I. Aertsen Recht en geestelijke gezondheidszorg: F. Vander Laenen Maatschappelijke dienstverlening: N.Vettenburg Jeugdrecht en jeugdhulp: R. Roose Criminologie en strafrechtstheorie: T. Daems

Internationaal en Europees strafrecht en mensenrechten:

W. De Bondt Criminografie en methodologie: L. Pauwels

PANOPTICON biedt een forum waarin alle informatie over wat zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, aan bod komt. PANOPTICON is hét communicatiekanaal bij uitstek waarlangs op systematische wijze, informatie en ideeën doorstromen van het ene strafrechtelijke actieveld naar alle andere. PANOPTICON maakt als onafhankelijk tijdschrift een open confrontatie en discussie mogelijk. Meer dan ooit zijn criminologische fenomenen grensoverschrijdend. Thema’s als onveiligheid jeugdcriminaliteit worden wereldwijd bestudeerd. PANOPTICON, dat aan de Vlaamse universiteiten ontstond, is hierin meeen uitgegroeid tot het grootste tijdschrift inzake strafrecht en criminologie in het Nederlandse taalgebied. Onder leiding van een actieve en dynamische redactie van Belgische en Nederlandse specialisten, verschijnt 6 keer per jaar een omvangrijk nummer (ca. 100 p.) met hoogstaande artikelen, volledig peer-reviewed. In PANOPTICON leest u vandaag wat morgen nieuws is. Meer dan eens halen artikels verschenen in PANOPTICON de kranten en het televisiejournaal. www.panopticon-net.org Alle abonnees krijgen automatisch toegang tot de volledige tekst van Panopticon.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 41

Maklu

16/10/13 16:58


42

6 Criminologie GOFS Research Paper Series

European criminal justice and policy

Governance of Security Research Paper Series, Vol. 7 M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton e.a. (eds.) INT | 2012 | 9789046605424 | 230 p. | gebonden | GPRC | € 57,50 Volume 7 deals with European criminal justice and policy. Reviewing the policy (background) with respect to different phases in the criminal justice chain, the contributions range from looking into the extension of criminalization in the sphere of trafficking in human beings and labour exploitation to the operability of cross-border execution of sentences involving deprivation of liberty. Most contributions look into the need to develop a conceptual framework to support future policy making, pointing to the lack thereof with respect to liability of legal persons, ne bis in idem as an EU principle, cross-border effect of disqualifications and cooperation with private security actors. One contribution looks into the public expenditure in different phases of the criminal justice chain, based on a case study on the public expenditure of Belgian drug policy. Finally, one contribution analyses the specific European and Chinese interrogation rules from a historical and comparative perspective to provide a solid context for the current situation and support future legal reforms.

Social conflicts, citizens and policing

Governance of Security Research Paper Series, Vol. 6 M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton e.a. (eds.) INT | 2012 | 9789046605417 | 176 p. | gebonden | GPRC | € 45,00 After no less than five entirely double blind peer reviewed volumes in the GofS Research Paper Series have been released in 2009, 2010 and 2011, the editorial board is proud to issue again a set of two more volumes comprising original and new research papers that have been proofed by international peers. Volume 6, providing new empirical data, theories and analyses on Social Conflicts, Citizens and Policing. Some articles in Volume 6 focus on the current manifestation of specific socially and/or legally criminalised social conflicts as being radicalisation and informal economy. Some other articles discuss new actors that are involved in governance of security in order to support the conventional actors. The authors refer specifically to citizens and private companies. A last set of articles presents the results of perception studies on trust, punitiveness and the electronic monitoring at home. The participation of students or convicts to scientific research enables a critical reflection on governance of security.

EU Criminal Justice, Financial & Economic Crime: new perspectives Governance of Security Research Paper Series, Vol. 5 M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton e.a. (ed.)

INT | 2011 | 9789046604380 | 320 p. | GPRC | € 65,00

EU and international Crime Control – Topical Issues Governance of Security Research Paper Series, Vol. 4 M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, G. Vynckier (ed.) INT | 2010 | 9789046603284 | 222 p. | GPRC | € 65,00

Safety, Societal Problems and Citizens’ Perceptions New Empirical Data, Theories and Analyses Governance of Security Research Paper Series, Vol. 3 M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Pon-

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 42

saers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen, G. Vynckier (ed.) INT | 2010 | 9789046603277 | 312 p. | GPRC | € 65,00

Readings on Criminal Justice, Criminal Law & Policing Governance of Security Research Paper Series, Vol. 2 M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen (ed.) INT | 2009 | 9789046602416 | 382 p. | € 65,00

Contemporary Issues in the Empirical Study of Crime Governance of Security Research Paper Series, Vol. 1 M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen (ed.) INT | 2009 | 9789046602171 | 262 p. | € 65,00

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

43

GOFS Research Report Series De oude fout in beeld? Naar een lokale recidive-monitor voor de stad Antwerpen Governance of Security Research Report Series, Vol. V

Individu, omgeving en de verklaring van jeugdcrimineel gedrag. Een toets in twee stedelijke settings

B | 2011 | 9789046604885 | 170 p. | € 30,00

Reeks Governance of Security Report Series, Vol. II N. Declerck, L. Pauwels B | 2010 | 9789046603154 | 103 p. | € 24,00

Spionnen aan de achterdeur. De Duitse Abwehr in België 1936-1945

Private Security Companies and Private Military Companies

J. Noppe, K. Hemmerechts, A. Verhage, L. Pauwels, M. Easton

Governance of Security Research Report Series, Vol. IV E. Verhoeyen

B | 2011 | 9789046604274 | 622 p. | € 49,90

Preventie van radicalisering in België

A comparative and Economical Analysis Governance of Security Research Report Series, Vol. I J. Matthys INT | 2010 | 9789046603161 | 260 p. | € 58,00

Governance of Security Research Report Series, Vol. III J. Noppe, P. Ponsaers, A. Verhage, B. De Ruyver, M. Easton (ed.) INT | 2011 | 9789046604014 | 186 p. | € 29,50

Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid De drugsbehandelingskamer: Een andere manier van afhandelen

Een instrument voor het verbeteren van de kwaliteit binnen het openbaar ministerie

Ch. Colman, B. De Ruyver, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, E. Broeckaert, S. De Keulenaer, S. Thomaes

Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 20 G. Bouckaert, R. Depré, A. Drumaux (red.) B | 2006 | 9789046600481 | 216 p. | € 32,00

Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk beleid nr. 37 B | 2011 | 9789046604762 | 164 p. | € 24,60

Een brug tussen justitie en drughulpverlening Een evaluatie van het proefzorgproject Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 29 B. De Ruyver, Ch. Colman, E. De Wree, F. Vander Laenen, D. Reynders, A. Van Liempt, W. De Pauw B | 2008 | 9789046601754 | 199 p. | € 29,50

Naar een parketbeleidsplan voor de parketten van eerste aanleg Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 27 S. Thomaes, E. Devroe B | 2008 | 9789046601600 | 226 p. | € 32,00

Agressie tegen holebi’s in Brussel stad Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 26 M. Poelman, D. Smits B | 2007 | 9789046601204 | 197 p. | € 24,50

Un instrument d’améloriation de la qualité au sein du Ministère public G. Bouckaert, R. Depré, A. Drumaux (réd.) B | 2006 | 9789046600641 | 216 p. | € 32,00

Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 19 J. Willemsen, F. Declerq, M. Dautzenberg B | 2006 | 9789046600450 | 221 p. | € 26,00

De procureurs des Konings aan het woord Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 15 E. Devroe, S. Matthijs, S. De Keulenaer, S. Thomaes B | 2005 | 9789046600030 | 290 p. | € 38,00

Les procureurs du Roi ont la parole Etude d’évaluation des plans zonaux de sécurité E. Devroe, S. Matthijs, S. De Keulenaer, S. Thomaes B | 2005 | 9789046600214 | 290 p. | € 38,00 www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 43

Maklu

16/10/13 16:58


44

6 Criminologie Recherchemanagement

Jeugddelinquentie: op zoek naar passende antwoorden Délinquance juvénile : À la recherche de réponses adaptées

Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk Reeks Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid nr. 12 G. Van Hees, T. Vander Beken, P. Ponsaers B | 2005 | 9789062159918 | 370 p. | € 42,00

Reeks Congresboeken Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, nr. 2 F. Gazan, Ch. De Craim, E. Traets (ed.) B | 2010 | 9789046603932 | 298 p. | € 49,95

POLITIE n ie u w

European Journal of Policing Studies (EJPS)

EJPS is a peer reviewed journal that focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing. EJPS is unique in disclosing European research, views and analyses of policing to policing researchers and practitioners in Europe and beyond. www.maklu-online.eu/ejps Print ISSN: 2034-760X Online ISSN: 2295-3523 Issues per volume: 4 First issue: Sept. 2013 Editor in Chief Antoinette Verhage (Ghent University) Assistant Editors Lieselot Bisschop, Wim Hardyns policingstudies@gmail.com Regional Editors Tore Bjørgo (Norway) – Bojan Dobovšek (Slovenia) – Susana Durão (Portugal) – Adam Edwards (Wales) – Thomas Feltes (Germany) – Jack Greene (US) – Lodewijk Gunther Moor (the Netherlands) – Juha Kaariainen (Finland) – Christian Mouhanna (France) – Paul Ponsaers (Belgium) – Vincenzo Ruggiero (Italy) – Layla Skinns (England) Editorial Advisory Board Matthew Bacon (England) – Sophie Body-Gendrot (France) – Ben Bradford (England) – Dobrinka Chankova (Bulgary) – Janina Czapska (Poland) – Graham Ellison (Northern Ireland) – Nick Fyfe (Scotland) – Jaan Ginter (Estland) – Alistair Henry (Scotland) – Simon Holdaway (England) – Tim Hope (England) – Martin Innes (Wales) – Joachim Kersten (Germany) – Ester Massa (Italy) – Helene Ingebrigtsen Gundhus (Norway) – Paul Larsson (Norway) – Peter Manning (US) – Aogán Mulcahy (Ireland) – Joanna Shapland (England) – Wesley Skogan (US) – Henrik Stevnsborg (Denmark) – Betsy Stanko (England) – Andromachi Tseloni (Greece) – Ireen Christine Winter (Austria) The European Journal of Policing Studies is a peer reviewed journal that publishes articles addressing the topic of policing and police studies in the broad sense. EJPS aims to provide insights into contemporary policing discussion. It focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing. It offers contributions in a broad domain, including contemporary academic (empirical) research on policing (by the police as well as other actors), phenomena that may be of interest to policing actors, education, policing strategies and styles, accountability and democratic rights, legal and political developments and policing policy and practice. With its primary aim of disclosing European research into, views on and analyses of policing to the international community, EJPS wants to reach both policing researchers and practitioners. In its ambition to help overcome the language barrier, EJPS aims to disclose research from countries which often remain out of sight in publications and also applauds international comparative research.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 44

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie n ie u w

45

Jaargids voor de Politiediensten – Guide Annuel des Services de Police Jahradressbuch für die Polizeidienste – 2013 Maklu (red.) B | 2013 | 9789046606049 | 426 p. | gebrocheerd | € 65,00 Dit referentiewerk geeft een overzicht van alle adres- en contactgegevens van diensten die voor politie en justitie belangrijk zijn. De jaargids is een praktisch te hanteren gids, niet alleen voor de politiediensten maar ook voor alle andere instellingen en personen die op de een of andere manier met deze diensten te maken hebben. Deze 20ste, volledig geactualiseerde en vernieuwde uitgave van de Jaargids volgt de structuurwijzigingen en ingrijpende hervormingen van de politiediensten van nabij. De Jaargids verschaft u hierover de juiste en actuele informatie.

n ie u w

Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis? CPS Scriptieprijs 2013 / P. Ponsaers, L. Bisschop, H. Balthazar (eds.) V. Van Gampelaere B | 2013 | 9789046605981 | 170 p. | gebrocheerd | € 29,50 In 2010 werden in Vlaanderen 52.730 personen ambulant behandeld voor hun psychische problemen. Deze mensen lopen vijf keer meer de kans om een geweldsdelict te plegen, en minstens zeven keer meer kans om het slachtoffer te worden van een misdrijf dan personen zonder psychiatrische pathologie. Zo’n zeven procent van de contacten van de politie is bovendien met mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. Niet in het minst na de zaak Jonathan Jacobs, dringt zich daarom de vraag op: hoe staan politieambtenaren tegenover mensen met een psychiatrische stoornis?

Niet bang maar onzeker

CPS Scriptieprijs 2012 / P. Ponsaers, L. Bisschop, H. Balthazar (eds.) R. Spithoven NL | 2012 | 9789046605332 | 153 p. | gebrocheerd | € 27,00 De Nederlandse samenleving is gefixeerd op sociale onveiligheid. Antisociaal gedrag in de vorm van overlast en criminaliteit leidt tot maatschappelijke ergernis. Naast de objectieve sociale onveiligheid heeft ook de maatschappelijke beleving van overlast en criminaliteit de afgelopen decennia een sterke invloed op het veiligheidsbeleid. Maar deze beleving is niet eenvoudig te duiden, want er bestaat nog veel onduidelijkheid.

Stress et trauma dans les services de police et de secours – 2ième édition E. De Soir, F. Daubechies, P. Van den Steene B | 2012 | 9789046605578 | 283 p. | gebrocheerd | € 35,00 Ce livre propose donc d’évoquer, dans sa première partie, une nécessaire revue de la littérature concernant le stress d’un point de vue général pour ensuite l’aborder chez les intervenants. Les autres parties de l’ouvrage se consacreront aux domaines de la psychotraumatologie, des principes de première assistance psychologique ainsi qu’aux techniques d’entretien et d’intervention individuelle ou collective à la suite d’événements bouleversants. Enfin, le rôle joué par le tissu social de l’intervenant, la description d’un modèle de prévention, de prise en charge et de suivi du stress lié aux interventions dans ces professions seront également abordés, toujours dans une perspective résolument dynamique, pratique, accessible à tous les non « initiés ». Si ce livre s’adresse aux policiers et sauveteurs tant dans un but personnel que de soutien, il est évident que d’autres professions, confrontées également à des situations de crise pourront aisément l’adapter à leur réalité professionnelle.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 45

Maklu

16/10/13 16:58


46

6 Criminologie

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Livres Pratiques Policières G. Delrue

B | 2012 | 9789046605110 | 548 p. | gebrocheerd | € 65,00 Ce livre apporte une contribution importante à la littérature en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette oeuvre présente un aperçu de la législation récente (nationale et internationale) et donne une vue claire sur ce phénomène. Le livre jette une lumière sur les différents acteurs concernés (publics et privés) et fournit une idée de la manière de fonctionnement du blanchiment. Non seulement la construction du système est élaborée mais aussi les possibilités de détection en analysant les différents indicateurs. Geert Delrue est licencié en criminologie et commissiarie judiciaire, auprès de la Police Judiciaire Fédérale. Les dernières années, il s’est spécialisé dans les enquêtes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est aussi Registered Forensic Auditor chez l’Institute for Forensic Auditors.

Need for and feasibility of an EU offence policy W. De Bondt INT | 2012 | 9789046605370 | 85 p. | gebrocheerd | € 19,00 Starting from the observation that criminal law is different in each of the member states as a result of which (1) what constitutes an offence in one member state does not necessarily constitute an offence in another member state, (2) even where offences are equally criminalised in all member states, the sanction levels may still vary and (3) more generally, the position of the offences in the entirety of the justice system may vary, the question arises to what extent those so-called offence diversities are an obstacle for EU policy making and to what extent it is feasible to overcome those obstacles. The author underpins the need for the development of an EU offence policy, using the common criminalisation acquis as a centre piece.

Europol, Quo Vadis?

Critical Analysis and Evaluation of the Development of the European Police Office A. De Moor INT | 2012 | 9789046605301 | 58 p. | gebrocheerd | € 15,00 The establishment of Europol was in essence a political decision and to a large extent the agency has remained a political construct. Every political decision represents choices embodying the development of Europol. Choices also have to be made in the legal translation of policy decisions. This booklet traces these choices, as they are materialised in legal and policy documents, and makes them subject of analysis and evaluation. It wants to fuel the debate on the future of Europol by signaling key concerns and providing useful recommendations.

De politie en haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij B. van Stokkom, J. Terpstra, L. Gunther Moor (red.) INT | 2010 | 9789046603451 | 254 p. | € 38,00 In dit boek reflecteert een aantal deskundige auteurs over de opdracht van de politie. Zij doen dat in sterk uiteenlopende bijdragen, zowel qua thematiek, benaderingswijze, als stellingname. Hierdoor brengt deze uitgave de discussie over deze fundamentele problematiek verder en maakt haar los uit het bedrijfsmatige en instrumentele kader dat het denken hierover in het afgelopen decennium te veel heeft bepaald en belast.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 46

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

47

Politie Praktijk Boeken n ie u w

De aanhouding – 2de, herziene uitgave Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele, W. Bruggeman B | 2014 | 9789046606391 De vrijheidsberoving is de meest ingrijpende maatregel die door de overheid tegen een burger kan worden genomen. De burger wordt immers geplaatst in een positie van afhankelijkheid. De wijze waarop hij wordt bejegend, onttrekt zich bovendien meestal aan het zicht van de samenleving. Daarom is het van groot belang dat niet alleen de procedure die tot vrijheidsbeneming leidt met voldoende waarborgen is omkleed, maar dat ook de tenuitvoerlegging van die vrijheidsbeneming behoorlijk geschiedt.

Processen-verbaal – 6de, herziene en uitgebreide

Faux en écritures

uitgave Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele B | 2011 | 9789046604694 | 454 p. | € 59,95

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2007 | 9789046601259 | 96 p. | € 24,20

Witwassen en financiering van terrorisme – 2de,

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2007 | 9789046601372 | 196 p. | € 32,50

herziene uitgave Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2011 | 9789046604847 | 570 p. | € 65,00

L’escroquerie et l’abus de confiance

De zoeking onderzocht Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele, W. Bruggeman, J. Bryssinckx, J. Dewinne, Y. Geyskens, A. Liners, L. Mares, D. Meert , I. Supeene, K. Van Dijck B | 2009 | 9789046603031 | 400 p. | € 49,50

Handboek verhoren 1 Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele B | 2008 | 9789046602263 | 435 p. | € 52,00

Handboek verhoren 2 Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele B | 2009 | 9789046603000 | 488 p. | € 52,00

Leugens en hun detectie Reeks Politie Praktijk Boeken M. Bockstaele, E. Enhus, S. Raeymaekers B | 2007 | 9789046601365 | 429 p. | € 52,00

Tax Fraud in Belgium

Oplichting en misbruik van vertrouwen

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2007 | 9789046601389 | 187 p. | € 32,50

Huiselijk geweld Reeks Politie Praktijk Boeken I. Stals B | 2005 | 9789046600191 | 269 p. | € 30,00

Politiestatistiek Reeks Politie Praktijk Boeken W. Bruggeman B | 2004 | 9789062159673 | 61 p. | € 12,50

Politionele slachtofferbejegening Reeks Politie Praktijk Boeken N. Creten B | 2004 | 9789062159703 | 100 p. | € 19,50

Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600368 | 260 p. | € 32,00

Reeks Politie Praktijk Boeken A Survey of Penal Tax Fraud Investigations G. Delrue B | 2009 | 9789046603000 | 124 p. | € 25,00

Délits en rapport avec l’état de faillite

Valsheid in geschriften

Het wegmaken van nalatenschappen

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2007 | 9789046600405 | 96 p. | € 24,20

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600603 | 199 p. | € 32,00 Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600375 | 126 p. | € 24,20 www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 47

Maklu

16/10/13 16:58


48

6 Criminologie Le détournement de succession

Fotografie als bewijsmiddel

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600719 | 126 p. | € 24,20

Reeks Politie Praktijk Boeken J. Stragier B | 2004 | 9789062159482 | 76 p. | € 19,50

Het bedrieglijk onvermogen

Recherchewetgeving toegelicht

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600382 | 150 p. | € 28,00

Reeks Politie Praktijk Boeken R. Vandaele, I. Goutière B | 2004 | 9789062159444 | 89 p. | € 19,50

L’insolvabilité frauduleuse

Resultaatgerichte actieplannen opstellen

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600610 | 150 p. | € 28,00

Reeks Politie Praktijk Boeken D. Van Aerschot B | 2004 | 9789062159444 | 220 p. | € 25,00

Fiscale fraude

Politionele jeugdzorg

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600399 | 168 p. | € 29,50

Reeks Politie Praktijk Boeken Wim D’haese B | 2008 | 9789046601570 | 231 p. | € 29,50

Stress en trauma bij de politie – 2de, herziene

Vademecum financieel onderzoek

uitgave Reeks Politie Praktijk Boeken E. De Soir, F. Daubechies, P. Van den Steene B | 2009 | 9789046602607 | 256 p. | € 32,00

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2003 | 9789062158874 | 346 p. | € 45,00

Vade-mecum enquête en matière financière et économique

Optimale bedrijfsvoering bij de politie

Reeks Politie Praktijk Boeken G. Delrue B | 2006 | 9789046600474 | 371 p. | € 45,00

Blauw beter op straat Reeks Politie Praktijk Boeken D. Van Aerschot B | 2007 | 9789046600740 | 289 p. | € 32,00

Cahiers Politiestudies (CPS) n ie u w

De toekomst van de politie

Cahiers Politiestudies CPS 2014-4, nr. 33 E. Devroe, W. Hardyns, K. van der Vijver, A. van Dijk (red.) INT | 2014 | 9789046606476 | ca. 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Onze huidige en toekomstige samenleving staat voor heel wat nieuwe maatschappelijke uitdagingen. We denken hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de ontgroening en verkleuring, de evoluties in stadsontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen, horizontalisering (ook in gezagverhoudingen) en medialisering (groei en impact van sociale media) en andere evoluties. In dit Cahier wordt bestudeerd wat het effect van deze ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?’ ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden in dit Cahier een antwoord.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 48

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie n ie u w

49

Democratische politie

Cahiers Politiestudies CPS 2014-3, nr. 32 M. Dewael, B. van Stokkom, T. Kansil, H. Berckmoes (red.) INT | 2014 | 9789046606469 | ca. 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 In dit Cahier vormt de publicatie van Peter Manning’s werk ‘Democratic policing’ de basis. Vragen als ‘Gaat de politie op een faire wijze met burgers om?’ ‘Staat de politie open voor klachten van burgers?’ ‘Gebruikt de politie indien noodzakelijk ten opzichte van iedereen dezelfde mate van dwang?’ ‘Ondervinden sommige burgers meer dwang dan andere burgers?’ ‘Handelt de politie fair bij het aannemen van personeel, interne evaluaties, promotie, demotie, transfers en disciplinaire straffen van personeel?’ ‘Is de politie competitief in een omgeving van particuliere politie, burgerwachten, zeldfredzame burgers?’ en ten slotte ‘Stelt de politie zich verantwoordelijk voor individuele en collectieve acties van haar personeel?’ vinden in dit Cahier een antwoord.

n ie u w

Het gezag van de politie

Cahiers Politiestudies CPS 2014-2, nr. 31 L. Gunther Moor, P. Ponsaers, M. De Vries, M. Easton (red.) INT | 2014 | 9789046606452 | ca. 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Dit Cahier gaat dieper in op het gezag dat politie en andere functionarissen in de publieke ruimte dagelijks ervaren op de werkvloer. De visie dat het gezag van de politie tanende is en dat er iets aan de hand is met de politiële weerbaarheid wordt breed gedeeld. Dit Cahier zoekt naar antwoorden op de vragen ‘Is er iets met het gezag van de politie aan de hand?’ ‘Zijn er verschillen tussen België en Nederland?’ In dit Cahier blikken we terug op het in 2000 door de SMVP gepubliceerde bundel over het gezag van de politie. Op basis van empirische onderzoeksresultaten kan na veertien jaar aan de hand van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek over dit thema worden nagedacht.

n ie u w

Politie en haar maatschappelijke partners

Cahiers Politiestudies CPS 2014-1, nr. 30 P. Ponsaers, W. D’Haese, M. Eysink Smeets, S. Khonraad (red.) INT | 2014 | 9789046606445 | ca. 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Dit Cahier behandelt die sectoren waar de politie niet de centrale regierol neemt, maar wel als partner functioneert in een breder veld. Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers, zoals drugs-hulpverlening, actoren uit de preventiesector, stedelijke (lokale) en gewestelijke beleidssectoren zoals sociale huisvesting (huisjesmelkerij, mensenhandel), tewerkstelling (zwartwerk, illegale migratie) en anderen. Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord.

n ie u w

Illegale en informele economie

Cahiers Politiestudies CPS 2013-4, nr. 29 D. Boels, L. Bisschop, E. Kleemans, K. Van der Vijver (red.) INT | 2013 | 9789046606438 | ca. 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Economische activiteiten kunnen op een continuüm van legaal/formeel, over informeel tot illegaal worden gesitueerd. In onze hedendaagse samenleving is de manifestatie van economische activiteiten op dit continuüm een maatschappelijke realiteit en dit in diverse sectoren. Dit Cahier verschaft inzicht in dit continuüm van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. In theoretische, empirische en praktijkgerichte bijdragen komen de fenomenen informele en illegale economie aan bod. Nagegaan wordt waar deze verschillende economische activiteiten mogelijk raakvlakken hebben met (georganiseerde) criminaliteit. Op welke manieren komen diverse actoren in de veiligheidsketen in aanraking met informele en illegale economische activiteiten en hoe gaan ze ermee om? Dit Cahier verduidelijkt de theoretische concepten formele, informele en illegale economie en toont aan dat het onderscheid tussen deze begrippen in de praktijk niet steeds even duidelijk is, omdat de diverse vormen van economische activiteiten op een dunne grens tussen illegaal, crimineel, informeel en legaal te vinden zijn.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 49

Maklu

16/10/13 16:58


50

6 Criminologie

n ie u w

Vernieuwing in de opsporing

Cahiers Politiestudies CPS 2013-3, nr. 28 P. Ponsaers, J. Terpstra, C. De Poot, M. Bockstaele, L. Gunther Moor (red.) INT | 2013 | 9789046606087 | 324 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 De afgelopen vijftien jaar werden gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen in het politiële opsporingsbeleid. Deze zijn deels te wijten aan nieuwe criminaliteitsvormen en deels aan organisatorische wijzigingen in het politiebestel. De vraag naar de aard en de inhoud van overtuigend bewijs werd alsmaar scherper. Dit Cahier gaat over problemen en aandachtspunten in de beschikbare opsporingsbevoegdheden, in de professionele capaciteit door de intrede van nieuwe beroepsgroepen (recherchekundigen, criminaliteitsanalisten, forensisch specialisten), in de kwaliteitszorg en in de sturing en verantwoording van de opsporing. De opsporingsfunctie is voorwerp van veel discussie en kritiek. In dit Cahier wordt op al deze ontwikkelingen ingegaan en worden de onderliggende overwegingen daarbij bestudeerd. Tevens wordt de vraag gesteld wat er van die vernieuwingen in de praktijk terechtkwam en welke effecten (bedoelde en onbedoelde) zij met zich meebrachten.

n ie u w

Mensenrechten en politie

Cahiers Politiestudies CPS 2013-2, nr. 27 J. Noppe, V. Pashley, P. De Hert, W. Huisman (red.) INT | 2013 | 9789046605905 | 214 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 De relatie tussen mensenrechten en politie wordt steeds belangrijker en actueler. De nadruk wordt in toenemende mate gelegd op de eerbied voor individuele rechten en vrijheden, die we onder meer terugvinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in de Grondwet. De politie wordt geacht mensenrechten en fundamentele vrijheden in acht te nemen en wordt daarenboven verzocht die te doen naleven. De politie heeft hierdoor een ambivalente rol. Enerzijds moet zij optreden als facilitator en beschermer van mensenrechten, ook ten aanzien van minderheden en zwakkere groepen in de samenleving. Anderzijds zal zij soms intrusief handelingen moeten stellen vanuit haar gelegitimeerde machtspositie die (uitzonderlijk) deze rechten en vrijheden beperken. Deze grens is allerminst eenvoudig te trekken en de vraag dringt zich op in welke mate de politie in onze samenleving hiermee om kan gaan. Dit Cahier behandelt beide aspecten.

n ie u w

Schaalveranderingen

Cahiers Politiestudies CPS 2013-1, nr. 26 E. Devroe, P. Ponsaers, M. Easton, L. Cachet, G. Meershoek (red.) INT | 2013 | 9789046605769 | 256 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Beleidsmatig steekt de roep om schaalverandering in het politie- en het justitiedomein te pas en te onpas de kop op. In België wordt gedacht aan een vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen. Hierdoor zou het parket efficiënter en vooral kostenbesparender moeten gaan werken. Voor de politie zou de inkapseling van kleine zones in grotere politiezones en een algemene drastische beperking van het aantal politiezones, economische schaalvoordelen kunnen realiseren en concurrentiële diensten kunnen uitschakelen. In Nederland komt er één Nationale Politie met één korpschef die tien territoriale eenheden kent. Van regio’s zal dan geen sprake meer zijn. De ratio achter deze schaalveranderingen is meestal het spreiden van kosten, het vergroten van netwerking tussen diensten en het ontsluiten van informatiestromen. Dit Cahier onderzoekt de huidige tendensen inzake schaalveranderingen in het politie- en justitiedomein. Het onderzoekt de voor- en nadelen en gaat een discussie aan over de wenselijkheid en/of haalbaarheid ervan.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 50

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

51

Tides and currents in police theories

Cahiers Politiestudies CPS 2012-4, nr. 25 E. Devroe, P. Ponsaers, L. Gunther Moor, J. Greene, L. Skinns, L. Bisschop, A. Verhage, M. Bacon (eds.) INT | 2012 | 9789046605042 | 250 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 In this volume of the Journal of Police Studies, authors reflect on the substance of theoretical developments concerning police. The different contributions discuss the article by Jack Green, called The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and Riptides of Modern Policing: Connecting Thoughts. The paper was the outcome of a seminar organized at Ghent University in the framework of the working group on policing of the European Society of Criminology (ESC), held in September 2010. The contribution of Greene is referring to original background papers which were published earlier. With this volume, we want to push the analysis further, starting from the observations Jack Greene makes in his provocative roundup.

Integriteit en deontologie

Cahiers Politiestudies CPS 2012-3, nr. 24 A. De Schrijver, E. Kolthoff, K. Lasthuizen, P. Van Parys, E. Devroe (red.) INT | 2012 | 9789046605035 | 240 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Integriteit en deontologie bij de politie zijn onontbeerlijk. De talrijke kleine en grotere schandalen getuigen echter dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Allereerst niet voor de mensen op het werkveld die geconfronteerd worden met ethische dilemma’s waar geen pasklare antwoorden voor bestaan. Maar ook voor beleidsmakers is het geen evidentie een efficiënt en effectief integriteitsbeleid uit te bouwen. In dit Cahier worden de knelpunten blootgelegd en stappen naar een eventuele oplossing aangereikt. In een eerste onderdeel worden de begrippen integriteit, deontologie en corruptie terminologisch afgebakend. Het tweede onderdeel belicht een aantal voorbeelden van integriteitsschendingen. Bovendien wordt ook ingegaan op de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke reacties die geformuleerd werden naar aanleiding van concrete dossiers. In het derde onderdeel wordt de beleidsmatige stap gezet. Enerzijds wordt er een overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van integriteitsbeleid, en anderzijds beschrijven practitioners de werking van specifieke beleidsinstrumenten.

Geweld en politie

Cahiers Politiestudies CPS 2012-2, nr. 23 G. Vynckier, W. de Haan, O. Adang, F. Goossens (red.) INT | 2012 | 9789046605028 | 244 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 In dit Cahier staat de relatie geweld – politie centraal. Enerzijds wordt ingegaan op geweld tegen de politie. Naast burgers in het algemeen zijn functionarissen die in de publieke ruimte optreden (ambulancepersoneel, brandweerlieden, toezichthouders, bus/trambestuurders, maar zeker ook de politie) immers stelselmatig het voorwerp en slachtoffer van agressie en geweld. Anderzijds besteedt dit Cahier ook aandacht aan het gebruik van geweld door de politie. In België en Nederland heeft de politie samen met het leger nog steeds het monopolie van legaal geweld. De politie staat in voor de bescherming van de burger en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het gebruik van (disproportioneel) geweld kan echter ook aanleiding geven tot debat. Ernstige geweldsincidenten voeden de discussie over de oorzaken van de geweldstoename in de maatschappij en de vraag of de politie nog wel opgewassen is tegen dat geweld.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 51

Maklu

16/10/13 16:58


52

6 Criminologie

Professionalisering en socialisatie

Cahiers Politiestudies CPS 2012-1, nr. 22 S. De Kimpe, L. Gunther Moor, F. Vlek, P. van Reenen (red.) INT | 2012 | 9789046605011 | 208 p. | gebrocheerd | GPRC | € 35,00 Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van het politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer plaats van competenties en kennis, als van cultuur. Dit Cahier verschaft inzicht in beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er in de politieorganisatie vooral wordt gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de – door de literatuur fel bekritiseerde – socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan worden. Met de blik op de toekomst richt dit Cahier zich dan ook op het antwoord hoe de politieopleiding van morgen een motor van verandering vormt voor de politieorganisatie.

Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek

Policing multiple communities

Cahiers Politiestudies CPS 2011-4, nr. 21 L. Smets, J. De Kinder, L. Gunther Moor (red.) INT | 2011 | 9789046604137 | 268 p. | GPRC | € 35,00

Cahiers Politiestudies CPS 2010-2, nr. 15 F. Bovenkerk, M. Easton, L. Gunther Moor, P. Ponsaers (red.) INT | 2010 | 9789046603321 | 278 p. | GPRC | € 35,00

Technology-led policing

Politieleiderschap

Cahiers Politiestudies CPS 2011-3, nr. 20 E. De Pauw, P. Ponsaers, K. van der Vijver, W. Bruggeman, P. Deelman (red.) INT | 2011 | 9789046604120 | 302 p. | GPRC | € 35,00

Cahiers Politiestudies CPS 2010-1, nr. 14 L. Bisschop, K. Buijnink, S. De Kimpe, M. Noordegraaf (red.) INT | 2010 | 9789046603314 | 272 p. | GPRC | € 35,00

Burgerparticipatie Cahiers Politiestudies 2011-2, nr. 19 L. Gunther Moor, F. Hutsebaut, P. van Os, D. Van Rijckeghem (red.) INT | 2011 | 9789046604113 | 278 p. | GPRC | € 35,00

Wat doet de politie?

Social disorder

De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank

Cahiers Politiestudies CPS 2009-4, nr. 13 I. Verwee, E. Hendrickx, F. Vlek (red.) INT | 2009 | 9789046602508 | 306 p. | € 35,00

Cahiers Politiestudies CPS 2011-1, nr. 18 B. van Stokkom, J. Terpstra, M. Easton (red.) INT | 2011 | 9789046604090 | 254 p. | GPRC | € 35,00

Evidence based policing Cahiers Politiestudies CPS 2010-4, nr. 17 E. De Wree, E. Devroe, W. Broer, P. van der Laan (red.) INT | 2010 | 9789046603345 | 378 p. | GPRC | € 52,00

Policing in Europe Cahiers Politiestudies CPS 2010-3, nr. 16 A. Verhage, P. Deelman, E. Muylaert, J. Terpstra, P. Van Parys (red.) INT | 2010 | 9789046603338 | 360 p. | GPRC | € 52,00

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 52

Cahiers Politiestudies CPS 2009-3, nr. 12 M. Vanderhallen, G. Vervaeke, E. Jaspaert (red.) INT | 2009 | 9789046602492 | 262 p. | € 35,00

Restorative policing Cahiers Politiestudies CPS 2009-2, nr. 11 L. Gunther Moor, T. Peters, P. Ponsaers, J. Shapland, B. van Stokkom (red.) INT | 2009 | 9789046602485 | 252 p. | € 35,00

Politionele bestuurlijke informatiestromen Cahiers Politiestudies CPS 2009-1, nr. 10 G. Vynckier, M. Easton, S. De Kimpe (red.) INT | 2009 | 9789046602478 | 322 p. | € 35,00

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

53

Reeks Politiestudies n ie u w

Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie Een explorerend, kwalitatief onderzoek naar uitvoeringswerk in de frontlijn Reeks Politiestudies, nr. 8 F. Gilleir

INT | 2013 | 9789046606018 | 285 p. | gebrocheerd | GPRC | € 39,50 Het centrale thema van deze uitgave is de discretionaire ruimte van lokale politieambtenaren in België. Er werd onderzoek gedaan naar appreciatieruimte op niveau van politiemensen in de frontlijn, waarbij het vraagstuk rond ‘police discretion’ enerzijds theoretisch wordt gekaderd en anderzijds empirisch wordt uiteengezet aan de hand van feitelijke observaties en casusonderzoek. In welke mate hebben politiemensen in de frontlijn een zekere keuzevrijheid bij het uitvoeren van hun dagelijkse opdrachten? Anders gesteld: tot op welke hoogte heeft het beleid greep op wat er zich op het terrein afspeelt? Het onderzoek gaat na hoe de beleidsmatige sturing binnen de drie belangrijkste basisfunctionaliteiten eruitziet en hoe deze doorwerkt in besluitvormingsprocessen op de werkvloer. Deze publicatie betekent een concrete meerwaarde voor iedereen die, zowel vanuit een theoretische als vanuit een pragmatische interesse, betrokken is bij beleidssturing en -uitvoering binnen de Belgische politie. Dit boek biedt een schat aan informatie voor leidinggevenden binnen de politie, beleidsmakers, criminologen, magistraten en academici die werkzaam zijn binnen het brede domein van politie en justitie en interesse tonen in het sturingsvraagstuk met betrekking tot politioneel uitvoeringwerk.

n ie u w

De wijk achter de botsing Een onderzoek naar wijken in Nederland en België met ernstige ordeverstoringen

Reeks Politiestudies, nr. 7 C. Liedenbaum, L. Descheemaeker, M. Easton, J. Noppe, P. Ponsaers, J. Terpstra, G. Vande Walle, A. Verhage INT | 2013 | 9789046606001 | 268 p. | gebrocheerd | € 45,00 De afgelopen tien jaar hebben zich in veel Europese steden met enige regelmaat ernstige sociale ordeverstoringen en botsingen voorgedaan. Veel van deze botsingen hangen, direct of indirect, samen met maatschappelijke achterstand en problematische interetnische verhoudingen. De wijk is een plaats waar conflicten zowel genereren als escaleren. De politie krijgt op verschillende manieren met deze ordeverstoringen te maken. In sommige gevallen heeft zij tot taak de orde in de betreffende wijken en buurten te herstellen, te helpen om conflicten te de-escaleren of de achterliggende problemen van de spanningen aan te pakken. In andere gevallen wordt de politie zelf partij in het conflict, soms omdat bepaalde groepen zich tegen de politie als vertegenwoordiger van overheid en gezag verzetten. In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige ordeverstoringen in België en Nederland. Centraal in dit onderzoek staat de vraag welke omstandigheden en factoren in de betreffende wijken en buurten bijdragen aan deze spanningen en ordeverstoringen. Bovendien komt aan bod hoe de politie omgaat met deze ordeverstoringen en de daaraan ten grondslag liggende wijkgebonden omstandigheden en achtergronden.

n ie u w

Cameratoezicht in de openbare ruimte. Ook wie weg is, is gezien? Reeks Politiestudies, nr. 6 J. Mortelé, H. Vermeersch, E. De Pauw, W. Hardyns, F. Deprins INT | 2013 | 9789046605875 | 196 p. | gebrocheerd | € 32,00 Op basis van 7 casestudies in België wordt de effectiviteit van cameratoezicht in beeld gebracht. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de invloed van cameratoezicht op de veiligheidsbeleving van burgers. Het boek schetst in eerste instantie de algemene context en licht de methodologie van het onderzoek toe. Ten tweede wordt dieper ingegaan op de impact die cameratoezicht in openbare ruimtes heeft op het veiligheidsbeleid. Vervolgens worden de effecten van cameratoezicht op bepaalde specifieke criminaliteitsvormen (zoals overlast, geweld, diefstal en fraude) belicht. Ten slotte worden een reeks aanbevelingen geformuleerd die kunnen helpen bij de keuze om cameratoezicht al dan niet te implementeren binnen de openbare ruimte.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 53

Maklu

16/10/13 16:58


54

6 Criminologie

n ie u w

Evoluties in verhoortechnieken Reeks Politiestudies, nr. 5 M. Bockstaele, P. Ponsaers (red.)

INT | 2013 | 9789046605813 | 368 p. | gebrocheerd | € 52,00 Hoewel verhoren al eeuwenlang worden afgenomen, is de wetenschappelijke aandacht voor deze belangrijke politietaak in België relatief recent. Ook in de politieopleidingen vóór het jaar 2000 werden ‘verhoortechnieken’ niet of nauwelijks aangeleerd. Het afgelopen decennium werd een enorme inhaalbeweging ondernomen, waardoor België thans internationaal gezien bij de kopgroep behoort wat de toepassing van verhoortechnieken betreft. De vereiste van kwaliteitsvolle ondervragingen heeft door de invoering van de ‘Salduzwet’ bovendien een sterke praktische stimulans gekregen. Verhoortechnieken zijn geen exacte wetenschap en door hun diversiteit bovendien voortdurend in evolutie. Op tal van deelfacetten wordt verder wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Dit boek geeft de laatste stand van zaken over verschillende facetten van het verhoor en stelt verhoorders in staat hun technieken aan te scherpen. Het geeft nieuwe wetenschappelijke onderzoeksuitkomsten die nooit eerder werden gepubliceerd, en die in grote mate de zienswijzen toetsten van praktijkmensen zoals politieambtenaren, advocaten en magistraten.

n ie u w

De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen Reeks Politiestudies, nr. 4 I. Verwee

B | 2013 | 9789046605431 | 284 p. | gebrocheerd | GPRC | € 49,95 De studie van de politierol in onze samenleving wordt gekenmerkt door discussies die één van de meest fundamentele actoren vergeet, namelijk de burger. Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat het de burger is die de politie in belangrijke mate aanstuurt. In dit boek, het resultaat van doctoraatsonderzoek, wordt de rol gedefinieerd als een bundel van verwachtingen die burgers hebben over de politie. Deze sociologische roldefiniëring impliceert dat verwachtingen erg verweven zijn met betekenissen die burgers geven aan de politie. De auteur hanteert een multi-methodologisch design. Ter voorbereiding voerde zij gedurende acht maanden een participerende observatie uit in twee lokale politiekorpsen. Niet minder dan 120 burgers van verschillende leeftijden die wonen in een ruraal of urbaan gebied, werden uitgebreid geïnterviewd. Op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat het bestuderen van de politierol een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen genereert.

Police Investigative Interviewing. A new Training Approach Reeks Politiestudies, nr. 3 L. Smets

INT | 2012 | 9789046605325 | 108 p. | gebrocheerd | € 27,00 Based on an empirical study this book explains how two newly developed training methods, individual coaching and one-day group training, can be used to optimise daily police interview practices by coaching interviewers at work. Coaching police interviewers gives them the opportunity to acquire insight into their personal interview strengths and weaknesses. Consequently developing personal awareness will help to optimise the interview practices of individual police officers by instilling a process of self-reflection and giving the interviewers insight into how to use certain techniques. This book is unique as no previous studies have ever empirically tested the learning effect of applying competency management and coaching as we know it from the world of trade and industry to a police interview training context.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 54

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


6 Criminologie

55

De GAS-boete: A swelling culture of control. De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België Reeks Politiestudies, nr. 2 E. Devroe

B | 2012 | 9789046605196 | 565 p. | gebrocheerd | € 90,00 Het overlastthema blijft zeer actueel, de polemiek errond groot. De toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in de steden wordt door sommigen een noodzakelijk instrument in een likop-stuk-beleid genoemd en door anderen een overdreven vorm van controle op de burger. De voorliggende publicatie maakt in eerste instantie een reconstructie van 27 jaar veiligheidsbeleid (1985-2007) die de context vormt voor de totstandkoming van de Belgische GAS-wet. Politieke, maar ook sociale en maatschappelijke kenmerken die aanleiding waren voor een vernieuwd veiligheidsbeleid krijgen hier een plaats. Een tweede empirisch luik zoomt in op de overlastaanpak in de steden Antwerpen en Luik. Een grondige analyse op basis van diepte-interviews met sleutelfiguren en documentanalyse toont aan dat beide steden eerder een inclusief beleid voeren dan een exclusief. De GAS-wet kan m.a.w. geen nieuw instrument van controle worden genoemd.

Salduz – Bijstand van advocaten bij verhoren Reeks Politiestudies nr. 1 M. Bockstaele, E. Devroe, P. Ponsaers (red.) B | 2011 | 9789046604687 | 362 p. | € 54,30 De invoering van de ‘Salduzwet’ betekent één van de grootste omwentelingen ooit in het Belgisch strafrechtsysteem, in het bijzonder voor politionele onderzoeken. Per 1 januari 2012 trad deze wet in België in werking. Vanaf dan heeft de verdachte voor zijn eerste verhoor recht op een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat. Tevens kan de advocaat aanwezig zijn bij alle verhoren die zijn cliënt tijdens de eerste 24 uren van arrestatie moet ondergaan. Na een algemene duiding en praktische bespreking van de wet, gaat dit boek dieper in op de verschillende onderdelen ervan.

Bestellen? Bel, mail, fax, schrijf Bestelformulier op p. 75 of www.maklu.eu

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 55

Maklu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

56

n ie u w

Vzw & btw S. Ruysschaert B | 2013 | 9789046605882 | 226 p. | gebrocheerd | € 44,50 Vzw’s zijn vrijgestelde btw-belastingplichtigen. Hun handelingen situeren zich immers in de sociaalculturele sector en deze activiteiten zijn meestal vrijgesteld van btw. Het feit dat vzw’s geen winstoogmerk hebben betekent echter niet dat ze geen btw moeten aanrekenen op bepaalde bijkomstige (commerciële) handelingen die ze stellen. Ze worden hierdoor gemengde btw-belastingplichtigen en krijgen zo een beperkt recht op aftrek van de voorbelasting. In dit boek wordt de draagwijdte van de vrijstellingen grondig besproken en met voorbeelden geïllustreerd. De invloed van de bijzondere financieringsbronnen eigen aan vzw’s (lidgelden, giften, subsidies, sponsoring, …) op het algemeen verhoudingsgetal (en dus op de aftrek) van gemengde btw-belastingplichtigen wordt eveneens aangegeven. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal nieuwe btw-verplichtingen, de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen, de nieuwe autofiscaliteit en de nieuwe regels aangaande facturering. Dit alles maakt ‘Vzw & btw’ een praktische en actuele gids ter zake.

n ie u w

Belgisch belastingrecht – 20ste uitgave Reeks In Hoofdlijnen J.J. Couturier, B. Peeters, N. Plets

B | 2013 | 9789046605790 | 1264 p. | gebonden | GPRC | € 195,00 ‘Al twintig jaar lang gidst dit boek studenten en fiscalisten door de wereld van de fiscaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze jubileumeditie een trouw naslagwerk zal worden. Ik wens u alvast veel leesplezier.’ Steven Vanackere – Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema’s. Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert. Als praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale advocaat en notaris. Bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2012.

Internationaal Belastingrecht Reeks In Hoofdlijnen A. Cools

INT | 2012 | 9789046604892 | 326 p. | gebonden | € 90,00 Het internationaal belastingrecht is onlosmakelijk verbonden met het zogenaamde OESOModelverdrag. Dit modelverdrag betekent de basis van heel wat bilaterale gesprekken en verdragen. Door deze bespreking heen verwijst dit handboek gedeeltelijk naar het Europees belastingrecht en zijn toepassingen. Het handboek is zo opgezet dat de Nederlandstalige lezer zowel in België als Nederland er heel wat informatie en verwijzingen in kan terugvinden. In dat opzicht is dit handboek in beperkte mate rechtsvergelijkend van aard. Zowel de rechtspracticus als de academicus vindt gading in het werk. Het handboek bestaat uit 3 grote delen. Deel 1 bespreekt dat de algemene beginselen van het internationaal belastingrecht. Deel 2 gaat dieper in op het OESO-Modelverdrag en een derde deel bevat enkele topics.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 56

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

57

Europees btw-recht

Reeks In Hoofdlijnen E. Stessens INT | 2012 | 9789046604939 | 624 p. | gebonden | € 145,00 Dit boek vormt een studie van de Europese btw-richtlijn, de btw-verordening en de VAT package, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg. Meer dan 400 arresten zijn in dit boek verwerkt. Dit betekent een bijna exhaustieve bespreking van de btw-rechtspraak van het Hof van Justitie tot nu toe. De lezer krijgt een duidelijke technische synthese, maar ook veel praktische voorbeelden. Het boek is bijgewerkt tot 1 november 2011.

n ie u w

Zestigste verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: de pensioenleeftijd of een hernieuwde jeugd? Instituut van de Bedrijfsrevisoren (ed.) B | 2013 | 9789046605820 | 197 p. | gebonden | € 65,00 Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren viert dit jaar zijn zestigjarig bestaan sinds de oprichting bij wet van 22 juli 1953. Deze publicatie interpelleert de belanghebbenden of hun vertegenwoordigers met een rechtstreekse vraag: ‘Zestig jaar: pensioenleeftijd of hernieuwde jeugd?’ Alle antwoorden zijn terug te vinden in dit boek, zonder enige censuur.

Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat. Actualiteiten: samenwerking en ondernemingsrecht IBR-IRE, OBFG, OVB, URHB-UJCB (eds.) B | 2012 | 9789046605592 | 277 p. | gebrocheerd | € 55,00 Deze uitgave is het resultaat van een studiedag georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des Barreaux francophones et germanophone en de Unie der Rechters in Handelszaken van België. Volgende thema’s worden behandeld: gerechtelijk deskundigenonderzoek; bemiddeling; continuïteit van ondernemingen; gerechtsmandataris en gerechtelijk bestuurder; beroepsgeheim, deontologie en anti-witwassen; internationalisering van het normatief kader.

Sport en fiscaliteit

Praktisch omgaan met uw vennootschap

S. Ruysschaert, B. Alen B | 2011 | 9789046604526 | 300 p. | € 60,00

Voor vrije beroepen en ondernemers – 3de, herziene uitgave S. Ruysschaert, M. Gielis B | 2011 | 9789046604779 | 195 p. | € 38,50

Handboek doorfacturering – 2de, herziene uitgave S. Ruysschaert B | 2011 | 9789046604267 | 222 p. | € 54,00

Van tiende penning tot btw

Vastgoedtransacties en btw – 2de, herziene uitgave

C. Deckx, S. Ruysschaert B | 2009 | 9789046602928 | 116 p. | € 24,00

S. Ruysschaert m.m.v. V. De Vulder B | 2011 | 9789046604342 | 173 p. | € 29,50

Openbare besturen en het nieuwe btw-statuut

Alternatieven voor de onroerende verhuur voor de vastgoedsector in België – 2de, herziene uitgave S. Ruysschaert m.m.v. V. De Vulder B | 2011 | 9789046604359 | 206 p. | € 32,00

S. Ruysschaert B | 2008 | 9789046602126 | 150 p. | € 22,00

Fiscaal strategisch management voor de KMO en grote onderneming S. Ruysschaert, M. Gielis B | 2006 | 9789046600511 | 200 p. | € 37,00

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 57

Maklu

16/10/13 16:58


58

7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy Optimalisatie van vastgoed in België

Onroerende verhuur met btw? Het kan!

S. Ruysschaert B | 2006 | 9789046600337 | 120 p. | € 32,00

S. Ruysschaert B | 2008 | 9789046602447 | 90 p. | € 18,00

Handboek internationale handelingen

Handboek facturering van diensten in nationale en internationale context

Btw en douaneaspecten S. Ruysschaert, L. Heylens B | 2005 | 9789046600016 | 384 p. | € 68,00

S. Ruysschaert, L. Heylens B | 2006 | 9789046600771 | 455 p. | € 85,00

De ogen van de fiscus. Tussen fraude en creativiteit – 3de uitgave

Vastgoedtransacties met toepassing van de btw in België. Praktische mogelijkheden voor aftrek van de btw

S. Ruysschaert B | 2005 | 9789046600146 | 104 p. | € 14,90

S. Ruysschaert B | 2004 | 9789062159505 | 154 p. | € 28,00

Vermogensplanning bij familiale KMO’s Hoe de vennootschap fiscaalvriendelijk overdragen? S. Ruysschaert, M. Gielis, C. Celis B | 2005 | 9789046600177 | 189 p. | € 29,95

Btw en vastgoed – Controle en verjaring

Aftrek en btw

Herziening van de btw-aftrek – met bijzondere aandacht voor de vastgoedsector in België

S. Ruysschaert B | 2004 | 9789062159758 | 154 p. | € 28,00

S. Ruysschaert, L. Heylens B | 2005 | 9789062159888 | 180 p. | € 37,00

S. Ruysschaert B | 2004 | 9789062159628 | 149 p. | € 28,00

De gevolgen van faillissement en gerechtelijk akkoord inzake btw

Ondernemend Waarderen: Waarderend Ondernemen

S. Ruysschaert B | 2007 | 9789046600979 | 85 p. | € 20,00

De subjectiviteit van het begrip economische waarde J. Vis NL | 2010 | 9789046603659 | 368 p. | € 49,90

Wegwijzer fiscale procedure btw S. Ruysschaert B | 2005 | 9789062159895 | 108 p. | € 19,00

Reclame, promotie en btw

Budgettering – 2de, herziene uitgave A. Waterbley B | 2006 | 9789046600252 | 392 p. | met cd-rom | € 37,50

Optimalisering van het marketingbudget S. Ruysschaert, L. Heylens B | 2005 | 9789062159833 | 209 p. | € 32,00

Succesvolle bedrijfsfinanciering en investeringsbeleid – 2de, herziene uitgave A. Waterbley 2006 | 9789046600634 | 472 p. | met cd-rom | € 37,50

Bouwen en verbouwen aan 6% Mogelijkheden en beperkingen voor particulieren, zelfstandigen, uitoefenaars van vrije beroepen en vennootschappen S. Ruysschaert B | 2007 | 9789046600597 | 121 p. | € 16,00

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 58

Kostenbeleid Met bepaling van de bedrijfswinst 2de, herziene en uitgebreide uitgave A. Waterbley B | 2005 | 9789046600047 | 401 p. | met cd-rom | € 37,50

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

59

Reeks ICCI

n ie u w

Het commissarisverslag – 3de, herziene uitgave

Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2013-3 ICCI (ed.) B | 2013 | 9789046606155 | ca. 250 p. | gebonden Het belangrijkste doel van de tussenkomst van de commissaris bestaat erin bij te dragen aan de mate van vertrouwen dat de beoogde gebruikers kunnen stellen in de (geconsolideerde) jaarrekening. De bruikbaarheid en de informatieve waarde van het verslag van de commissaris zijn dus cruciaal voor de stakeholders. Door de norm van 10 november 2009 werden de International Standards on Auditing (ISA’s) ingevoerd in België voor de audit van de financiële overzichten. Deze ISA’s hebben ook gevolgen voor het commissarisverslag. Het boek geeft op basis van concrete situaties aan hoe het commissarisverslag zal worden beïnvloed en hoe het bijgevolg zal worden aangepast.

n ie u w

De (performantie-)audit in de publieke sector en de non-profitsector Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2013-2 ICCI (ed.) B | 2013 | 9789046606148 | 358 p. | gebonden | GPRC | € 80,00 Performantie-audit komt neer op het verrichten van een onderzoek naar het gezond beheer van een structuur. Het eerste deel van dit boek definieert een performantie-audit, beschrijft de fasen ervan en behandelt de verschillen en de overeenkomsten tussen een performantie-audit en een financiële audit. Vervolgens komt de performantie-audit in Zweden, een land met een lange traditie van verplichte performantie-audits in het lokaal bestuur, aan bod. Een aantal voorbeelden van performantieaudits worden eveneens gepresenteerd en besproken onder de bijna 200 tot dusver die tot stand werden gebracht door het Rekenhof. Er worden voorbeelden van performantie-audits gegeven die vandaag reeds wettelijk worden gevoerd door de bedrijfsrevisor in de publieke sector en de non-profitsector en een praktijkcasus in de private non-profitsector uitgewerkt. Ook performantie-audits binnen de Europese Commissie en de performantie-auditwerkzaamheden van de Europese Rekenkamer worden aangesneden. In het tweede deel worden de performantie-audits en de opdrachten van de bedrijfsrevisor behandeld in het kader van het concept single audit. Achtereenvolgens wordt het toepassingsgebied van het Vlaams Rekendecreet van 8 juli 2011, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit en de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit in detail besproken. Dit deel van het boek wordt afgesloten met een analyse van de praktische uitvoering van het concept single audit en de mate waarin het Rekendecreet van het bedrijfsrevisoraat een performantie-audit verwacht.

n ie u w

Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit

Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2013-1 ICCI (ed.) B | 2013 | 9789046605851 | 106 p. | gebonden | € 29,00 De hoofddoelstelling van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De studie wordt opgevat in twee delen. In het eerste deel wordt via een literatuurstudie vooreerst ‘auditkwaliteit’ gedefinieerd en worden de meest gebruikte maatstaven voor auditkwaliteit, met name resultaatmanagement en de auditverklaring, bepaald. Vervolgens worden de empirische studies die (internationaal) het verband behandelen tussen audithonoraria (zowel in ‘absolute’ als ‘abnormale’ termen) en auditkwaliteit besproken. Uiteindelijk wordt voor de Belgische auditmarkt over de periode 2008-2010 de evolutie van de prijszetting bestudeerd en nagegaan via een audit fee-model in welke mate er sprake is van abnormale audithonoraria of onder- en overprijzing. In het tweede deel wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De resultaten bieden voorzichtig te interpreteren empirisch bewijs dat er, ceteris paribus, een verband bestaat tussen het niveau van de audithonoraria en de auditkwaliteit. www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 59

Maklu

16/10/13 16:58


60

7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

Een overzicht van de adviezen van de Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (1988-2012) Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2012-3 ICCI (ed.) B | 2012 | 9789046605738 | 480 p. | gebonden | € 75,00 De Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is een adviesorgaan met als opdracht antwoorden te verstrekken op juridische vragen van algemeen belang waarover het Instituut hetzij een algemeen standpunt wenst in te nemen, hetzij zelf advies wenst in te winnen. Deze publicatie bevat een compilatie van de gepubliceerde adviezen van de Juridische Commissie van de laatste 25 jaar.

De rol van de bedrijfsrevisor in bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2012-2 ICCI (ed.) B | 2012 | 9789046605622 | 200 p. | gebonden | € 50,00 KMO’s spelen, zeker in een Belgische context, een bijzonder grote rol in het economisch leven. Naast een financiële audit van de jaarrekening kan een bedrijfsrevisor ook een belangrijke adviesverlenende rol spelen voor KMO’s. Vanuit deze motivatie richt deze studie zich op vier thema’s met bijhorende onderzoeksvragen: 1. Afbakening van de markt van bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen Bij benadering, hoe groot is de groep KMO’s die niet verplicht zijn een commissaris aan te stellen en die toch beroep doen op een bedrijfsrevisor/commissaris en welk is het marktaandeel van de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren? 2. Drijfveren voor het vrijwillig aanstellen van een bedrijfsrevisor/commissaris Welke factoren zetten een KMO aan om vrijwillig een bedrijfsrevisor/commissaris aan te stellen? 3. Relatie KMO – bedrijfsrevisor/commissaris Welk soort diensten worden er door deze groep KMO’s gevraagd en wat is de perceptie van deze groep KMO’s omtrent de aangeboden diensten? 4. Concrete resultaat van het vrijwillig aanstellen van een bedrijfsrevisor/commissaris Wat is de gepercipieerde impact op de kwaliteit van de jaarrekening, het verkrijgen van financiering zoals subsidies of kredieten en de financiële performantie van de KMO?

Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van fraude Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2012-1 ICCI (ed.) B | 2012 | 9789046605455 | 262 p. | gebonden | € 52,00 Dit boek brengt in kaart welke verplichtingen bij de controle van de jaarrekening de bedrijfsrevisor heeft in het kader van fraude en over welke middelen hij beschikt. Eerst worden de verschillen tussen de verplichtingen van de gecontroleerde organisatie en van de bedrijfsrevisor uiteengezet en toegelicht hoe de commissaris moet handelen wanneer er sprake is van fraude of onwettige handelingen en aan welke organen en instanties hij fraude moet melden. Verder wordt de notie fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de bedrijfsrevisor besproken. De regels in verband met de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het ondernemingsstrafrecht, de toerekening van een misdrijf aan de bedrijfsrevisor als natuurlijke persoon en als rechtspersoon en een overzicht van de gemeenrechtelijke en bijzondere fraudemisdrijven komen achtereenvolgens aan bod. Ten slotte worden basistechnieken voor een bedrijfsrevisor in het kader van fraude en jaarrekening (financiële overzichten) belicht. Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de verschillende fraudemechanismen, zoals het frauduleus verhogen, verlagen, vervroegen of vertragen van inkomsten en kosten. Het boek sluit af met drie praktische voorbeelden van werkprogramma’s voor bedrijfsrevisoren.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 60

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy Opinion-shopping: illusie of realiteit Opinion-shopping: illusion ou réalité

61

De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad Le rôle du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise

Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2011-3 J. De Muylder, D. Breesch, ICCI (ed.) B | 2011 | 9789046604854 | 124 p. | € 30,00

Organisaties van openbaar belang en financiële transparantie Entités d’intérêt public et transparence financière Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2011-2 ICCI (ed.) B | 2011 | 9789046604809 | 250 p. | € 62,00

Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector Le révisorat d’entreprises dans le secteur associatif Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2011-1 ICCI (ed.) B | 2011 | 9789046604328 | 292 p. | € 62,00

De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie Le réviseur d’entreprises et l’information non financière

Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2010-2 Z. Gallez, G. Van Oyes, Y. De Cordt, P.-P. Van Gehuchten B | 2010 | 9789046603505 | 354 p. | € 68,00

IFRS en de financiële crisis – IFRS et la crise financière Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2010-1 Th. Carlier, B. Colmant, Ph. Dembour, J.-F. Hubin, A. Jorissen, L. Van der Tas B | 2010 | 9789046603376 | 224 p. | € 48,00

Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2009-3 ICCI (ed.) B | 2009 | 9789046602768 | 131 p. | € 48,00

Reeks Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat ICCI 2010-3 L. Acke, M.J.P. Admiraal, D. Cleymans e.a. B | 2010 | 9789046603857 | 300 p. | € 62,00

Reeks BBB n ie u w

Vzw en fiscaliteit

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 25 S. Ruysschaert, G. Poppe B | sept. 2014 | 9789046606360 | gebrocheerd

n ie u w

Oprichting van vennootschappen

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 24 M. Gielis B | sept. 2014 | 9789046606353 | gebrocheerd

n ie u w

Incentives – benadering btw en inkomstenbelasting

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 23 W. Van Kerchove, S. Ruysschaert B | jan. 2014 | 9789046606346 | gebrocheerd

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 61

Maklu

16/10/13 16:58


62

7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

n ie u w

De vereffening van vennootschappen. Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 22 J. Van Wemmel B | 2013 | 9789046606131 | 289 p. | gebrocheerd | € 55,00 Het Wetboek van Vennootschappen werd recent gewijzigd met het oog op de verbetering en vereenvoudiging van de vereffeningsprocedure. Of deze doelstelling ook daadwerkelijk werd bereikt, staat ter discussie. Het feit dat het om een complexe materie gaat, blijkt ook uit de uiteenlopende rechtspraak die het fenomeen ‘vereffening van vennootschappen’ uitlokt. Dit handboek behandelt niet alleen het op te stellen verslag (artikel 181 W. Venn.) door de commissaris, externe accountant of bedrijfsrevisor, maar tevens de verslaggeving na de ontbinding gedurende de vereffening en bij sluiting van de vereffening. Bovendien worden een aantal praktische modellen en voorbeelden gegeven, waardoor dit werk een zeer gebruiksvriendelijk instrument voor de beroepsbeoefenaar vormt.

n ie u w

Internationaal belastingrecht

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 21 A. Cools B | 2013 | 9789046606261 | 326 p. | gebrocheerd | € 80,00 Het internationaal belastingrecht is onlosmakelijk verbonden met het zogenaamde OESOModelverdrag. Dit modelverdrag betekent de basis van heel wat bilaterale gesprekken en verdragen. Deze uitgave bestaat uit 3 grote delen. Deel 1 bespreekt de algemene beginselen van het internationaal belastingrecht. Deel 2 gaat dieper in op het OESO-Modelverdrag en een derde deel bevat enkele topics. Het handboek is zo opgezet dat de Nederlandstalige lezer zowel in België als Nederland er heel wat informatie en verwijzingen in kan terugvinden. In dat opzicht is dit werk in beperkte mate rechtsvergelijkend van aard. Zowel de rechtspracticus als de academicus vindt er zijn gading in.

n ie u w

Vruchtgebruik

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 20 S. Ruysschaert, G. Poppe B | 2013 | 9789046606124 | 288 p. | gebrocheerd | € 60,00 Het werken met zakelijke rechten is fiscaal vaak interessant. Vruchtgebruikconstructies worden echter traditioneel kritisch bekeken door de fiscus. Vaak vergeet men ook de btw-gevolgen verbonden aan het opzetten van een vruchtgebruikconstructie. Dit boek analyseert het vruchtgebruik als zakelijk recht op het vlak van de btw, de registratierechten en de inkomstenbelastingen. Ook de civielrechtelijke aspecten worden in een apart deel besproken. De bespreking concentreert zich telkens op de drie grote fasen: de waardering van het vruchtgebruik, het gebruik van het bedrijfsmiddel tijdens de duur van het vruchtgebruik en de gevolgen bij het einde van het vruchtgebruik. Alternatieven voor het werken met vruchtgebruik worden – waar mogelijk – met hun verschillen en gevolgen besproken. Ook de praktische formaliteiten komen steeds aan bod.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 62

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy n ie u w

63

Excel voor economische beroepen

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 19 N. De Rudder B | 2013 | 9789046605776 | 264 p. | gebrocheerd | € 49,50 Microsoft Excel is een veel gebruikt rekenbladprogramma in de wereld van de economische beroepen. Toch beschikt Excel over een aantal zeer krachtige en efficiënte functionaliteiten die (nog) niet bij het brede publiek gekend zijn. Dit boek benadert Excel vanuit praktisch oogpunt: de nadruk ligt op de concrete toepassing van Excel bij de uitoefening van het economisch beroep. Waarvoor kunnen we dit programma gebruiken en hoe doen we dit zo snel en efficiënt mogelijk? Inbegrepen bij deze uitgave zijn talrijke digitale voorbeeldbestanden en modellen waarvan de functies en werkwijzen in het boek worden uitgelegd. Op deze manier kunt u de voorbeeldbestanden en modellen zelf aanpassen naar uw concrete noden. ‘Dit boek, gegroeid uit de eigen praktijkervaring van de auteur, bevat veel tijdbesparende tips en werkwijzen. Een must voor elke beoefenaar van een economisch beroep.’

n ie u w

De auto als bedrijfsmiddel

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 18 S. Ruysschaert, W. Van Kerchove B | 2013 | 9789046605752 | 368 p. | gebrocheerd | € 62,00 Dit handboek onderzoekt de fiscaliteit van de wagen als investering zowel op het vlak van de btw als inzake de inkomstenbelastingen. De structuur is hierbij drieledig: de aanschaf van het bedrijfsmiddel, het gebruik van een vervoermiddel en ten slotte de afstoting van het vervoermiddel. Het handboek begint met een voor elke belastingplichtige cruciale vraag: hoeveel mag men van de autokosten in aftrek brengen? Ook een aantal bijzondere regelingen zoals de winstmargeregeling of de regeling inzake directiewagens en demonstratiewagens worden praktijkgericht besproken. Niet enkel de nationale handelingen worden geanalyseerd. Ook het intracommunautair kopen en verkopen van nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen komt uitgebreid aan bod, met de vereiste formaliteiten en bewijzen die daarbij komen kijken.

n ie u w

Aangifte vennootschapsbelasting 2013 – 7de uitgave

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 3 Ph. Salens m.m.v. Ch. Taghon B | 2013 | 9789046605943 | 1084 p. | gebrocheerd | € 110,00 Deze publicatie geeft een grondige bespreking van de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De keuze om de materie te benaderen vanuit de technische benadering (de zogenaamde acht bewerkingen) is ingegeven door de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanmerking komt met de vennootschapsbelasting via het aangifteformulier. Door deze unieke aanpak, is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die traditioneel slechts beperkt wordt geconsulteerd – maar kan het boek het hele jaar door als handboek worden gebruikt. Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 63

Maklu

16/10/13 16:58


64

7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy

n ie u w

Handboek personenbelasting 2013 – 3de uitgave

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 1 F. Vandenberghe B | 2013 | 9789046605950 | 1323 p. | gebrocheerd | € 110,00 Dit nieuwe Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie heen die de Belgische personenbelasting vandaag geworden is. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst. Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken. Deze 3de uitgave is geactualiseerd tot 17.04.2013. De Wet houdende diverse bepalingen van 28.12.2011 (BS 30.12.2011), het KB van 23.02.2012 (BS 28.02.2012), de Programmawet van 29.03.2012 (BS 6.04.2012), de Programmawet van 22.06.2012 (BS 28.06.2012), de Wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13.12.2012 (BS 20.12.2012) en de Programmawet van 27.12.2012 (BS 31.12.2012) werden verwerkt.

Alternatieve verloning en beloning. Kosten eigen aan de werkgever, voordelen van alle aard & sociale voordelen Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 17 S. Ruysschaert, W. Van Kerchove B | 2012 | 9789046605660 | 422 p. | gebrocheerd | € 58,00 Het thema van de alternatieve verloningsvormen wordt praktisch benaderd en zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten komen aan bod. De fiscale gevolgen voor de inkomstenbelastingen zijn vaak goed gekend. Een belast voordeel inzake inkomstenbelasting is echter niet noodzakelijk ook aan btw onderworpen. Daarom bevat dit boek telkens een apart deel over de gevolgen van de btw inzake deze alternatieve verloningsvormen. De invloed van arresten van het Hof van Justitie is hierbij aanzienlijk. De wijzigingen aan deze materie ten gevolge van de di Rupo maatregelen werden volledig verwerkt in dit boek zodat de gebruiker over een up-to-date werk beschikt. Met talrijke voorbeelden en modelboekingen.

Geheime commissielonen Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 5 W. Van Kerchove B | 2012 | 9789046605127 | 168 p. | gebrocheerd | € 38,00 Om bepaalde uitgaven als beroepskosten te kunnen aftrekken, moet men een fiscale fiche opmaken en deze tijdig bezorgen aan de belastingadministratie. Wie dat niet doet, riskeert de aanslag “geheime commissielonen” in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. De belastingadministratie zal de gevreesde 309% aanslag effectief opleggen indien ‘voordelen van alle aard’ niet zijn aangegeven. Tot 30 juni 2012 is er een overgangsfase toegestaan om fouten uit het verleden recht te zetten. Maar vanaf 1 juni 2012 riskeren alle vennootschappen deze strafsanctie. Dit boek behandelt nauwgezet de huidige wetgeving, de verstrengde positie van de administratie alsook de rechtspraak van de laatste jaren. Het geeft nauwkeurig alle verplichtingen aan om de 309%-aanslag te vermijden.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 64

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


7 Fiscaliteit – Boekhouden – Accountancy Waardering van de kmo

De eigenlijke vrijstelling inzake btw

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 15 J. Van Wemmel, A. Lievyns B | 2011 | 9789046604755 | 274 p. | € 42,00

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 8 S. Ruysschaert B | 2010 | 9789046603307 | 130 p. | € 28,00

De levensloop van een bedrijfsmiddel

Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 14 W. Van Kerchove, S. Ruysschaert B | 2011 | 9789046604748 | 372 p. | € 55,60

Zelfstandigen en vastgoed Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 13 M. Gielis, S. Ruysschaert B | 2011 | 9789046604632 | 388 p. | € 49,75

Kostenaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 12 W. Van Kerchove, S. Ruysschaert B | 2011 | 9789046603871 | 211 p. | € 38,00

Bijzondere mandaten voor de accountant en de bedrijfsrevisor Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 11 J. Van Wemmel, A. Lievyns B | 2010 | 9789046603819 | 244 p. | € 52,00

Overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling Btw-aspecten Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 10 S. Ruysschaert B | 2010 | 9789046603864 | 118 p. | € 24,00

65

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 7 J. Van Wemmel, A. Lievyns B | 2009 | 9789046603086 | 685 p. | € 72,00

De maatstaf van heffing en de tarieven inzake btw Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 6 S. Ruysschaert B | 2009 | 9789046602997 | 158 p. | € 38,00

De bijzondere aanslag van 300% Hoe vermijden? Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 5 W. Van Kerchove B | 2009 | 9789046602942 | 121 p. | € 38,00

Facturering van diensten – 2de, herziene uitgave Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 4 S. Ruysschaert m.m.v. V. De Vulder B | 2011 | 9789046604335 | 176 p. | € 30,00 Basisbeginselen – 2de, herziene uitgave Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 2 S. Ruysschaert B | 2010 | 9789046607734 | 276 p. | € 35,00

Meerwaarden op bedrijfsactiva Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 9 W. Van Kerchove B | 2010 | 9789046603802 | 166 p. | € 32,00

BBB-Flash Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen Redactie: E. De Wielemaker, F. Donckels, J.-M. Hillewaere, P. Matthijs, S. Ruysschaert, Ph. Salens, F. Vandenberghe ISSN 1783-0990 | 8p. | afl. geniet Het driemaandelijks tijdschrift Flash van de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen is een van de meest verspreide tijdschriften onder zijn doelgroep (oplage 10.000 exemplaren). Het tijdschrift informeert met korte, actuele artikelen en geeft een overzicht van onontbeerlijke recente wetgeving. Telkens wordt ook een overzicht van opleidingen voor boekhouder en accountant opgenomen.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 65

Maklu

16/10/13 16:58


8 Sociaal recht

66

n ie u w

Functiehuizen. De architectuur, inrichting en bewoning vanuit HRM-, organisatiekundig en juridisch perspectief W. van der Loon, P.J.J.M. van der Heijden (red.), R.M.M. Paulssen, S.F.H. Jellinghaus, B. Vermaak NL | 2013 | 9789046605998 | 154 p. | gebrocheerd | € 30,00 Een functiehuis, ook wel functiegebouw genoemd, is een verzameling functies die in onderling verband staan en gerangschikt zijn naar inhoud en zwaarte. De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van dit instrument. Dit boek maakt de architectuur, inrichting en bewoning van functiehuizen inzichtelijk. Het gaat in op de constructie van functiehuizen en functies, de relatie met HRM- en beloningsbeleid, de juridische aspecten bij de realisatie en implementatie en de rol en afstemming van medezeggenschap. Deze publicatie is vooral bestemd voor HRM’ers, juristen en leden van ondernemingsraden, maar ook managers kunnen er bij de besluitvorming rond functiehuizen of het werken binnen de context van een functiehuis hun voordeel mee doen. Het boek werd praktisch gehouden, zonder voorbij te gaan aan de kennis die nodig is om de achterliggende concepten goed te kunnen begrijpen en verbanden te kunnen leggen.

Handboek Ontslagrecht – 2de, herziene uitgave Reeks Bibliotheek Sociaal Recht, nr. 1 J. Dop, M.M. Kroon, Russell Advocaten bv (red.)

NL | 2012 | 9789046605134 | 256 p. | gebrocheerd | € 47,00 Het ontslagrecht wordt in het algemeen ervaren als een gecompliceerd rechtsgebied. Het Handboek Ontslagrecht geeft een systematisch overzicht van het Nederlandse ontslagrecht, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de toepassing ervan in de praktijk. Het boek bevat niet alleen de wet- en regelgeving en achtergronden van het ontslagrecht, maar verduidelijkt deze ook door een groot aantal voorbeelden uit de rechtspraak. Samenvattingen van deze jurisprudentie zijn verwerkt in de cursief gedrukte teksten, die een verdieping op de tekst bieden. De verschillende vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen aan de orde, waarbij wij onder meer uitvoerig ingaan op het ontslag met vergunning van het UWV WERKbedrijf en de ontbinding door de kantonrechter. Het socialeverzekeringsrecht wordt hier en daar aangestipt, maar wordt niet uitvoerig behandeld. In deze tweede editie zijn de wetswijzigingen sinds de eerste druk verwerkt, evenals de recente jurisprudentie. Zo worden de in 2009 en 2010 door de Hoge Raad gewezen arresten met betrekking tot de kennelijke onredelijkheidstoetsing behandeld en de per 1 maart 2012 aangescherpte wetgeving voor de melding van een collectief ontslag. Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de relatie tussen pensioen en ontslag, die vanwege de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd actueel is. Verder is een selectie gemaakt van voor de praktijk interessante rechtspraak. De tekst werd afgesloten op 31 maart 2012. Wetswijzigingen die toen al bekend, maar nog niet van kracht waren, zijn meegenomen.

Hoofdstukken pensioenrecht Bibliotheek sociaal recht nr. 3 T.J. Zuiderman, O.F. Blom

NL | 2012 | 9789046605226 | 108 p. | gebrocheerd | € 29,00 Pensioen is in Nederland de belangrijkste (en meest kostbare) secundaire arbeidsvoorwaarde. Het pensioenrecht is het rechtsgebied dat de pensioenregelingen tussen werkgevers en werknemers regelt, in aanvulling op de AOW. Het pensioenrecht is verweven met het arbeidsrecht, maar raakt ook veel andere rechtsgebieden zoals het verzekeringsrecht, ondernemingsrecht, algemeen civiel recht en het bestuursrecht. Hoofdstukken Pensioenrecht behandelt de onderwerpen waardeoverdracht, pensioen(proces)recht en pensioenschade bij ontslag. Dit boek is zowel bedoeld voor de (rechten) student als de praktijkjurist die te maken heeft met vraagstukken omtrent pensioen.

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 66

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


8 Sociaal recht

67

Sociaal handhavingsrecht G. Van Limberghen (ed.) B | 2010 | 9789046603468 | 322 p. | € 69,50 De wetgever hanteert een arsenaal van sancties met het oog op de handhaving van de sociale wetgeving. Deze uitgave behandelt het sociaal strafrecht en de administratieve sancties in het sociaal recht. Het boek opent met een uiteenzetting over de sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling. Daarna wordt de sociaalrechtelijke dader onder de loep genomen, waarbij ook de wet inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen wordt behandeld. In een aparte bijdrage wordt aangegeven welke bestraffingsmogelijkheden het sociaal strafrecht biedt. Wat het formeel strafrecht betreft, volgt een omstandige bijdrage over de opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven. De uitoefening van de strafvordering en de weerslag daarvan op de burgerlijke vordering naar aanleiding van sociaalrechtelijke misdrijven komt vervolgens aan bod. De toegenomen aandacht voor de administratieve sancties in het sociaal recht weerspiegelt zich in de titel van het boek en in de opname van twee afzonderlijke bijdragen over dit thema.

Bedrijfseconomisch ontslag Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België Reeks AFH, Deel 2 E. Franssen, J. Heinsius, J. Peeters INT | 2011 | 9789046604083 | 228 p. | € 58,00 Vele takken van het bedrijfsleven hebben sinds de laatste jaren te kampen met de gevolgen van de kredietcrisis. Deze gevolgen nopen menig ondernemer tot het herstructureren van diens onderneming(en). Niet zelden gaan deze herstructureringen gepaard met ontslagen. In de regel zal er daarbij sprake zijn van een situatie waarin een en ander plaatsvindt binnen één land. Dat hoeft echter in deze globaliserende wereld niet altijd zo te zijn. Zo kan en zal het tevens voorkomen, dat een ondernemer/werkgever is gelegen in het ene land, terwijl (een deel van) diens onderneming en werknemers zich in een ander land bevinden.

Ondernemingsraad en ontslag

Arbeidsrecht

Bibliotheek Sociaal Recht, nr. 2 A.B. van Els, J. Heinsius NL | 2009 | 9789046602911 | 247 p. | € 49,50

Reeks in Hoofdlijnen R. Blanpain B | 2004 | 9789062159208 | 416 p. | € 85,00

Collectief en meervoudig ontslag

De plichten van de werknemer en werkgever

Reeks AFH, Deel I E. Franssen, J. Heinsius, J. Peeters INT | 2009 | 9789046601860 | 208 p. | € 58,00

M. Claes B | 2000 | 9789062157426 | 270 p. | € 43,40

Schijnzelfstandigheid bij advocaten

De schorsing van de uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomst

G. Lauwers B | 2008 | 9789046602232 | 146 p. | € 39,50

M. Claes B | 2000 | 9789062157435 | 188 p. | € 43,38

Handboek ontslag V. Buelens, P. Stroobants B | 2007 | 9789046601235 | 337 p. | € 49,50

Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht Rechtspositie, recht op loon, loonbegrip M. De Vos B | 2000 | 9789062157587 | 1603 p. | € 216,91 Bekroond met de Fernand Collin-prijs

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 67

Maklu

16/10/13 16:58


9 Internationaal recht

68

n ie u w

Introduction in common law G. Low INT | 2014 | 9789046606308 | 150 p. | gebrocheerd This book introduces the common law to continental lawyers that are not familiar with this legal system. It focuses on the English common law, though including where relevant portions on Anglo-American and Commonwealth common law, and sets out the classic features of the common law in a text-and-materials fashion, since the best way to learn the rules is to read the cases themselves. This introduction is adequate for both students and practitioners.

n ie u w

Europese basisteksten – 7de, geheel herziene uitgave Reeks Wetboekpockets T. Joris (red.) INT | 2014 | 9789046606520 | 964 p. | € 39,50 Handleiding volkenrecht – 2de uitgave

Europees consumentenrecht

K. De Feyter (red.) INT | 2011 | 9789046604670 | 498 p. | € 35,00

M. De Witte, A. Vermeersch B | 2004 | 9789062159611 | 286 p. | € 57,20

Van de Harmon doctrine naar het klimaatakkoord van Kopenhagen

The Reception of International Law in Central and Eastern Europe

Reeks Oraties J.G. Lammers INT | 2011 | 9789046604069 | 52 p. | € 14,95

E. Franckx, B. De Smet B | 2002 | 9789062158621 | 246 p. | € 65,00

Europese spelregels voor sport

K. Rimanque (ed.) B | 2002 | 9789062158607 | 174 p. | € 40,00

Het recht op veiligheid

Overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de toepassing van het Europees recht op sport A. Vermeersch INT | 2008 | 9789046602409 | 500 p. | € 85,00

Europees Procesrecht K. Lenaerts, D. Arts B | 2003 | 9789062158706 | 604 p. | € 49,00

Bedrijven en mensenrechten. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid E. Brems, P. Vanden Heede (red.) B | 2003 | 9789062158720 | 355 p. | € 65,00

De Europese Gemeenschap en de Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht M. Traest B | 2003 | 9789062158652 | XXI + 527 p. | € 95,00

n ie u w

Manuel de droit diplomatique belge B. Theeuwes B | 2014 | gebonden

n ie u w

Handboek Belgisch diplomatiek recht B. Theeuwes B | 2014 | gebonden

n ie u w

Handbook on Belgian Diplomatic Law B. Theeuwes B | 2014 | gebonden

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 68

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


Reeksen

69

14

AIA – Association for International Arbitration Series

The Association for International Arbitration (AIA) works towards the promotion of alternative dispute resolution (ADR). AIA focuses on arbitration as a means of dispute resolution and strives to bring together the global community in this field, including judges, lawyers, arbitrators, mediators and academics as well research scholars and students. With this unique blend of people, its goal is to inculcate an interest in ADR in the professional sphere and among budding professionals in law schools and universities all around the globe. In the AIA book series, the papers are represented of the international conferences that are organized twice a year.

BBB – Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen

61-65

Deze boekenreeks gaat uit van de gelijknamige vereniging en beoogt het aanbieden van steeds actuele praktijkinformatie van hoog niveau voor de beoefenaars van de Boekhoudkundige beroepen. De domeinen van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en boekhouding en sociaal recht krijgen hierbij de bijzondere aandacht.

Bibliotheek Sociaal Recht

66, 67

Deze reeks voor en door praktijkjuristen behandelt algemene en meer specifieke aspecten in de het Nederlandse Sociaal recht. De auteursequipes zijn samengesteld door gespecialiseerde advocaten in combinatie met juristen die een academische link hebben.

Cahiers Politie Studies

48-52

De Cahiers Politie Studies zijn een kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De reeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks verschijnt, naast 3 Nederlandstalige publicaties, ook jaarlijks één Engelstalig boekwerk. De reeks wordt begeleid door een redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht (GPRC).

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid

43-44

Deze reeks presenteert beleidsrelevant onderzoek dat intern of extern werd verricht volgens wetenschappelijke onderzoeksmethodieken, met als doel het strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie wetenschappelijk te onderbouwen. Het onderzoeksveld bestrijkt het gehele veld van de veiligheidsketen: de strafbare gedragingen maar ook de algemeen preventieve aanpak, de maatschappelijke beschermingsfactoren alsook de domeinen van de penologie en de victimologie.

E.M. Meijers Reeks

6, 21

Het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden heeft onder andere tot doel onderzoek te verrichten op het terrein van de rechtswetenschappen, in het bijzonder onderzoek dat de grenzen tussen de nationale rechtsstelsels, tussen de juridische en de naburige disciplines en tussen de juridische deeldisciplines overschrijdt. Verschillende delen van de boekenreeks van dit instituut zijn bij MakluUitgevers verschenen.

5, 33, 34, 37

Gandaius Publicaties

In deze reeks worden teksten gepubliceerd die specifiek uitgaan van de juridische faculteit te Gent, en die in brede kring belangstelling kunnen wekken.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 69

Maklu

16/10/13 16:58


70

Reeksen

31

GERN Research Paper Series

GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large consortium of scientific researchers in the domain of deviance and social control, more precisely studying delinquency, penal institutions, public policies of security and the importance of penal questions in society. With the inauguration of this new Research Paper Series, GERN intends to monitor and disseminate cutting-edge studies into European security issues, reflecting the result of doctoral research in the framework of the GERN. This series provides an excellent platform from which to survey key emergent topics in the field. With this new series the editors and authors are contributing to a better understanding of contemporary questions, presenting recent research results and scientific reflection, by devising new approaches and by re-evaluating the heritage of social sciences in this domain.

Gofs – Governance of Security Research Paper Series (hard-cover)

42

In today’s globalised society an international exchange of ideas and views is indispensable within the field of social sciences, including criminology and criminal justice studies. The Research Group Governance of Security wants to foster contemporary international discourses on issues of crime and crime control. Therefore, in 2008 Gofs started a Research Paper Series, combining theoretical and empirical articles on issues reflecting the research activities of Gofs. This research group is a collaboration between Ghent University and Ghent University College in Belgium. Gofs is concentrating its research around the study of administrative and judicial policy that has been developed with respect to new issues of crime and insecurity. This Series appears annually comprising current perspectives especially on policing, law and regulation, governance initiatives on the European level, financial and economic crimes, drugs and drug related issues, research methods in the study of crime and crime control, new criminal phenomena, and theoretical criminology, written by members of the Research Group Governance of Security. The Series contains articles that have been submitted to peer review by internationally renowned scholars (GPRC).

Gofs – Governance of Security Research Report Series (soft-cover)

43

Deze serie publiceert wetenschappelijke onderzoeksrapporten uitgaande van of begeleid door de onderzoeksgroep Governance of Security van de Universiteit en Hogeschool Gent.

ICCI – Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat

59-61

Deze reeks bevat uitgaven van het ICCI, een private stichting opgericht door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dat onder meer als doel heeft objectieve en wetenschappelijke informatie te verstrekken over onderwerpen die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen.

5, 8, 12, 27, 56, 57, 67

In Hoofdlijnen

De prestigieuze hardcoverreeks In Hoofdlijnen behandelt grote rechtstakken, die uitsluitend door gerenommeerde topspecialisten per vakgebied worden geschreven. De reeks kent een lange traditie bij Maklu en vormt een onbetwiste referentie in de Belgische rechtswetenschappelijke literatuur.

IRCP – Institute for International Research on Criminal Policy

38-40

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) is geïntegreerd in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent, en stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten of te begeleiden op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid. In de breedte spitst het onderzoeksveld van IRCP zich toe op drie grote thema’s: justitie en binnenlandse zaken in de EU, strafrecht en strafrechtsbedeling in internationaal en vergelijkend perspectief, en strafrecht en strafrechtsbedeling in België. In de diepte worden vooral de volgende fenomenen bestudeerd: drugs, georganiseerde criminaliteit en corruptie, en mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. Kenmerkend voor de wetenschappelijke activiteit die IRCP ontplooit, is het streven naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek enerzijds en beleidsoriënterend onderzoek anderzijds. Ook de implementatie van onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de essentie van de doelstelling van IRCP. De onderzoeksactiviteiten worden geleverd door een coherente groep van gedreven vorsers, versterkt met de deskundige inbreng van externe medewerkers. Voor nagenoeg elk wetenschappelijk onderzoek wordt ad hoc een multidisciplinaire equipe samengesteld die zorgt voor begeleiding en feedback (GPRC).

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 70

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


Reeksen

71

4

Jurisprudentiebundels

Zorgvuldig gekozen passages uit geselecteerde vonnissen en arresten, voorzien van vindplaatsen en trefwoorden, maken het werken met de rechtspraak als bron van het recht zo efficiënt mogelijk, met een maximum aan gebruiksgemak.

4, 10, 14, 17, 21, 25, 29, 68

Maklu Wetboekpockets

De Maklu pockets bieden zowel studenten als rechtspractici accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgaven. Een vaste waarde in het Belgische juridische landschap, met naast de talrijke klassiekers (B.W., Ger. W., Strafwb, Kooph.,...) ook regelmatig nieuwe rechtsdomeinen (bv. ICT).

40-41

Panopticon Libri

Deze boekenreeks is gelieerd aan het gerenommeerde tijdschrift Panopticon. De boekdelen zijn het resultaat van initiatieven genomen door de redactie of de verschillende gespecialiseerde deelredacties van het tijdschrift. Zij bestrijken de vele boeiende deelgebieden uit het brede domein van strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk.

47-48

PPB Politie Praktijk Boeken

De Politie Praktijk Boeken vormen een unieke reeks uitgaven voor de uitvoerende en leidinggevende politiefunctionaris. Overzichtelijke en vooral praktische informatie wordt in kort bestek per thema behandeld. De onderwerpen worden zorgvuldig geselecteerd door de PPB redactieraad. Dankzij de praktijkervaring van de redactieleden en hun voeling met wat er op het terrein leeft, worden enkel actuele en relevante onderwerpen behandeld. Hierbij is er met opzet geen plaats voor theoretische bespiegelingen of ellenlange betogen.

7-8

Praktijkreeks IPR

De boeken in de Praktijkreeks IPR beogen een overzichtelijke en beknopte behandeling te geven van diverse onderwerpen van Nederlands internationaal privaatrecht. Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de bekende vragen naar de rechtsmacht van de (Nederlandse) rechter, naar de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen en naar het bepalen van het recht dat op de internationale rechtsverhouding van toepassing is. Gestreefd wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel IPR. De afzonderlijke delen in de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een ‘losdelig’ handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

23-24

RIA – Reeks Integraal Ambtenarenrecht

Deze reeks is een breed opgerichte boekenserie die in verschillende delen het ruime terrein van het ambtenarenrecht grondig behandelt. De afzonderlijke delen worden elk door specialisten uit bestuur, advocatuur en academische wereld behandeld. Hierbij streeft de reeks diepgang en wetenschappelijke aanpak na. Alle relevante gegevens per deelgebied worden per boekdeel verwerkt: telkens komen een uitvoerige doctrinaire inleiding, jurisprudentie, parlementaire behandeling en relevante wetsbepalingen aan bod, in alles bij elkaar ca. 1000 bladzijden.

53-55

Reeks Politiestudies

Maatschappelijk relevante geschriften (bundels en monografieën) over politiegerelateerde onderwerpen. Alle bijdragen zijn wetenschappelijk onderbouwd en onderworpen aan peer review, gestuurd door een onafhankelijke academische editorial board, en verricht door interne en/of externe referees. Zowel bundels als monografieën vinden hun plaats in deze reeks.

4, 7

VRG Alumni

Onder de noemer “Recht in beweging” bundelt deze reeks de uitgewerkte bijdragen inzake recente juridische ontwikkelingen, naar aanleiding van de jaarlijkse VRG Alumnidag. Door de band bevatten zij niet minder dan 20 uitgewerkte bijdragen, die door professoren en medewerkers van de Leuvense Rechtsfaculteit of door doorwinterde praktizijnen of beleidsmensen gegeven worden.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 71

Maklu

16/10/13 16:58


Auteursregister

72 A Ackaert, J. 37 Acke, L. 61 Adang, O. 51 Admiraal, M.J.P. 61 Aertsen, I. 35, 41 Alen, B. 57 Alofs, E. 9, 10 Alsulaiman, A. 11 Amador Sanchez, P. 18 Andelbeek, W. 24 Arts, D. 18, 68 Audenaert, K. 33 B Bacon, M. 44, 51 Balthazar, H. 45 Balthazar, T. 6 Bannier, F.A.W. 15 Barbaix, R. 10 Barendrecht, M. 16 Batta, R. 2 Berckmoes, H. 49 Bertrams, R.I.V.F. 8 Beyens, K. 41 Billiet, P. 13 Bisong, K. 37 Bisschop, L. 44, 45, 49, 51, 52 Bjõrgo, T. 44 Blanpain, R. 67 Bloch, A. 15 Blom, O.F. 66 Bockstaele, M. 47, 50, 54, 55 Body-Gendrot, S. 44 Boels, D. 49 Bogaert, D. 22 Bogaert, J.P. 15 Bongard, S. 19 Boone, I. 6 Bosch, A. 25 Bosquet, J. 22 Bouckaert, B. 7 Bouckaert, F. 8 Bouckaert, G. 43 Bouckaert, S. 22 Bovenkerk, F. 52 Bradford, B. 44 Breesch, D. 61 Brems, E. 68 Breukelaar, M. 15, 16 Broeckaert, E. 43 Broer, W. 52 Broers, E.J.M.F.C. 28 Brouwers, S. 10 Bruggeman, W. 32, 41, 47, 52 Bryssinckx, J. 47 Buelens, V. 67

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 72

Buijnink, K. 52 Buijsen, M.A.J.M. 22, 23 Burssens, F. 8 Buyl, V. 6, 17 Byttebier, J. 8, 17 C Cachet, L. 50 Calewaert, A. 5 Callebaut, S. 19 Callens, C. 19 Capiau, J. 18 Carlier, Th. 61 Casselman, J. 35, 37 Celis, C. 58 Chankova, D. 44 Chellingsworth, T. 18 Christiaens, J. 41 Christiaensen, S. 32, 41 Clabots, A. 8 Claes, M. 67 Cleymans, D. 61 Cliquet, A. 22 Colman, Ch. 43 Colmant, B. 61 Cools, A. 56, 62 Cools, M. 31, 32, 33, 35, 36, 42 Coppens, J. 19 Cosyns, P. 41 Coudron, C. 19 Couturier, J.J. 56 Crawford, A. 31 Creten, N. 47 Czapska, J. 44 D D’haese, W. 48, 49 Daems, T. 31, 38, 40, 41 Dalamanga, A. 40 Das, C. 36 Daubechies, F. 45, 48 Dautzenberg, M. 43 De Batselier, E. 17 De Becker, A. 22 De Boeck, A. 31, 32 De Bondt, W. 33, 38, 39, 40, 41, 46 De Bruyn, D. 7 De Busser, E. 30 De Cordt, Y. 61 De Craim, Ch. 44 De Feyter, K. 68 de Haan, W. 51 De Hert, P. 41, 50 De Keulenaer, S. 37, 41, 43 De Kimpe, S. 32, 42, 52 De Kinder, J. 52 De Koninck, C. 11, 22

de Kruif, C. 21 De Latte, G. 20 De Letter, E. 31 de Maillard, J. 31 De Meester, K. 17 De Meulemeester, D. 16 De Moor, A. 46 De Moor, B. 7 De Muylder, J. 61 De Pauw, E. 32, 52, 53 De Pauw, H. 37 De Pauw, W. 43 De Pelsmaeker, T. 21 De Poot, C. 50 de Roos, Th. 28 De Rudder, N. 63 De ruysscher, D. 9, 12, 17 De Ruyver, B. 30, 31, 37, 41, 42, 43 De Schrijver, A. 51 De Smet, B. 16, 27, 68 De Smijter, E. 18 De Soir, E. 45, 48 De Tavernier, P.C.J. 2 de Vocht, D. 30 De Vos, B.J. 6 De Vos, M. 67 de Vries, D. 6 De Vries, M. 49 De Vulder, V. 57, 65 De Weerdt, I. 21 de Wever, W. 40 De Wielemaker, E. 65 De Wiest, H. 28 De Wilde, A. 17 De Wit, R. 5 De Witte, M. 68 De Wree, E. 29, 36, 41, 43, 52 Debruyne, E. 35, 36 Deckx, C. 58 Declerck, N. 43 Declerq, F. 43 Decorte, T. 31 Dedrie, L. 22 Deelman, P. 52 Delrue, G. 46, 47, 48 Deltenre, S. 41, 41 Dembour, Ph. 61 den Exter, A.P. 22, 23 Depré, R. 43 Deprins, F. 53 Descheemaeker, L. 53 Deschepper, T. 15 Devroe, E. 33, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 55 Devroe, W. 18 Dewael, M. 49 Dewinne, J. 47 Dobovšek, B. 44

Donckels, F. 65 Dop, J. 66 Dormaels, A. 32 Drumaux, A. 43 Du Laing, B. 8 Duerinckx, K. 5, 28 Duijst, W. 26, 34 Duijst, W.L.J.M. 23, 36 Duintjer Tebbens, H. 8 Durão, S. 44 Dursin, E. 17 E Easton, M. 32, 33, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 53 Ebben, E.W.J. 3 Edwards, A. 44 Eeman, M. 8 Elffers, H. 41 Ellison, G. 44 Enhus, E. 47 Euwema, M. 14 Eysink Smeets, M. 49 F Feltes, Th. 44 Feltkamp, R. 17 Fermon, J. 41 Fernhout, F.J. 13 Flamey, P. 22 Franceus, F. 35, 36 Franckx, E. 20, 68 Franssen, E. 67 Frerks, G. 15, 16 Fyfe, N. 44 G Galante, R. 18 Gallez, Z. 61 Garzaniti, L. 18 Gazan, F. 44 Geers, I. 6 Geinger, H. 17 Gerard, D. 18 Gerritse, H.A. 10 Geyskens, Y. 47 Gielis, M. 17, 57, 58, 61, 65 Gilbert, E. 41 Gilleir, F. 53 Gilliams, H. 18 Ginter, J. 44 Gnedasj, S. 19 Goethals, J. 41, 41 Goffinet, P. 18, 18 Gonsaeles, G. 19 Goossens, F. 51 Gossen, B.M.H.J. 24 Goudriaan, C. 6 Goutière, I. 48

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


Auteursregister Govaere, I. 18 Gramatikov, M. 15, 16 Greene, J. 44, 51 Groenen, A. 37 Groenewoud, J. 6 Groenhuijsen, M. 28, 36 Gunther Moor, L. 44, 46, 49, 50, 51, 52 Gutwirth, S. 28, 41 H Hardyns, W. 44, 48, 53 Hartmann, A.R. 21 Haverkamp, A.G. 24 Hebberecht, P. 41 Heinsius, J. 67 Hellemans, M. 35 Hemmerechts, K. 43 Hendrickx, E. 52 Hendrickx, K. 8 Hendriks, M. 34 Henry, A. 44 Hervey, T. 23 Hesseling, G. 11 Heylens, L. 58 Heymans, P. 19 Hielkema, H. 6 Hillewaere, J.-M. 65 Hoefnagels, G.P. 9 Holdaway, S. 44 Hope, T. 44 Hubeau, B. 41 Hubin, J.-F. 61 Huisman, W. 50 Huizink, J.B. 17 Hutsebaut, F. 52 I Ingebrigtsen Gundhus, H. 44 Innes, M. 44 J Janssen, W.H. 24 Janssens, E. 17, 19 Jaspaert, E. 52 Jellinghaus, S.F.H. 23, 24, 66 Jongbloed, A.W. 15, 16 Joppe, I.S. 7 Joris, T. 18, 68 Jorissen, A. 61 Judo, F. 21 K Kaariainen, J. 44 Kalamara, A. 40 Kalff, S. 16 Kansil, T. 49 Kazlauskaité, G. 40

Kersten, J. 44 Khonraad, S. 49 Kierkels, S. 36 Klaming, L. 16 Kleemans, E. 49 Klijn, A.R. 22 Klip, A. 29 Knapen, M. 39 Kolthoff, E. 51 Kooijmans, T. 28, 36 Korthals, N. 34 Kroon, M.M. 66 Kruger, T. 10 L Laenen, G. 22 Lammers, J.G. 68 Langeloo, A.M. 6 Lanting, B.B.B. 24 Larsson, P. 44 Lasthuizen, K. 51 Lauwaert, K. 37 Lauwers, G. 67 Laxminaryan, M. 16 Le Docte, E. 11 Leenders, W.-J. 6 Leliard, J.D.M. 11 Leloup, P. 34 Lenaerts, K. 68 Lens, M. 19 Lepere, Ph. 8 Leroy, P. 6, 35 Libert, R. 35 Liedenbaum, C. 53 Lievyns, A. 65 Lindenberg, K. 28 Liners, A. 47 Lippens, R. 37 Low, G. 68 Lucassen, R.J. 8 M Maes, E. 37, 41 Maes, F. 22 Maes, G. 21 Maesschalck, J. 41 Manning, P. 44 Marchand, K. 18 Marchand, P. 18 Mares, L. 47 Massa, E. 44 Matthijs, P. 65 Matthijs, S. 43 Matthys, J. 43 Meershoek, G. 50 Meert, D. 47 Mennens, A. 40 Merckx, D. 28 Merks, F. 16 Meulemans, D. 8, 19

Mine, B. 33 Mortelé, J. 53 Mouhanna, C. 44 Mulcahy, A. 44 Mussche, V. 18 Musschoot, T. 18 Muylaert, E. 52 Mys, A. 10, 17 Naujocks, T. 26 N Nihoul, P. 18 Nijboer, A.M. 22 Noordegraaf, M. 52 Noppe, J. 43, 50, 53 O Oosterveld, M.C. 11 P Parmentier, S. 35, 41 Pashley, V. 35, 36, 50 Paterson, N. 39 Paulssen, R.M.M. 66 Pauwels, G. 18 Pauwels, L. 31, 33, 35, 37, 41, 42, 43 Peeters, B. 56 Peeters, J. 67 Pemberton, A. 37 Pennarts, H.F.T. 24 Peršak, N. 31, 38 Peters, T. 52 Piette, M. 31 Plaidy, C. 18 Plets, I. 21 Plets, N. 10, 56 Poelman, M. 43 Polak, M. 16 Ponet, B. 18 Ponsaers, P. 30, 31, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Pontier, J.A. 8 Poppe, G. 61, 62 Potters, L. 16 R Raeymaekers, S. 47 Rapaille, G. 35 Reniers, G. 32 Reynders, D. 43 Rimanque, K. 16, 68 Robert, L. 33, 41 Roex, E. 19 Ronse, K. 22 Roose, R. 41, 41 Ruggiero, V. 44 Rutgers, J.W. 7 Rutten, S.W.E. 7 www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 73

73

Ruysschaert, S. 17, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65 Ryckman, C. 38, 39 S Sagel-Grande, H.I. 6, 16 Salens, Ph. 63, 65 Samyn, L. 7 Schaumans, C. 18 Scheenjes, D. 6 Scheirs, V. 41 Schipper, M.J.P. 3 Schoenmaker, D. 17 Schonewille, F. 3, 6, 9, 10, 14, 16 Shapland, J. 31, 44, 52 Sjobbema, G. 17 Skinns, L. 44, 51 Skogan, W. 44 Smets, J. 21 Smets, L. 52, 54 Smis, S. 28 Smits, D. 43 Snacken, S. 41 Snijders, H.J. 2 Spithoven, R. 45 Spronken, T. 30 Stallaert, S. 26 Stals, I. 47 Stam, H.A.H. 22 Stanko, B. 44 Stans, D. 35, 36 Steenbergen, J. 18 Stessens, E. 57 Stevnsborg, H. 44 Storme, M. 16 Stragier, J. 48 Strikwerda, L. 7, 8 Stroobants, P. 67 Stulens, B. 18 Stuyck, J. 18 Supeene, I. 47 Surewaard, A. 11 Surmont, T. 37 Svacina, S. 4, 14 T Taghon, Ch. 63 Tamminga, J. 8 Temmerman, K. 37 Terpstra, J. 46, 50, 52, 53 Theeuwes, B. 68 Theys, S. 19 thoe Schwartzenberg, H.W.B. 13 Thomaes, S. 41, 43 Thoonen, E. 34 Toebes, P. 7 Toorman, J.C. 22 Traest, M. 68

Maklu

16/10/13 16:58


74

Auteursregister Traets, E. 44 Tremmery, J. 9, 10 Tremmery, M. 10 Tseloni, A. 44 U uit Beijerse, J. 26 Uitslag, M. 15, 16 V Van Aerschot, D. 48 Van Altert, K. 37 Van Calster, P. 37, 41 Van Cayseele, P. 18 Van Craen, M. 37 Van Daele, S. 32, 39 Van Damme, M. 22 Van Damme, Y. 39 van de Pas, I.A.P.M. 23 van de Walle de Ghelcke, B. 18 van den Berg-Smit, C. 2 Van den Herrewegen, E. 32, 40 Van den Steene, P. 45, 48 Van den Wyngaert, C. 27 van der Aa, S. 37 van der Burght, Gr. 3 van der Gaauw, S. 34 van der Heijden, P.J.J.M. 23, 24, 66 van der Laan, P. 52 van der Leun, J. 37 van der Loon, W. 66 van der Poel, R. 6 Van der Tas, L. 61 van der Vijver, K. 48, 49, 52 van der Wal, T. 6 Van Dijck, K. 47 van Dijk, A. 48 van Dijk, A.A. 28 van Dijk, J.J.M. 37 Van Duyse, K. 19 Van Eecke, P. 17

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 74

van Eert, R. 32 van Els, A.B. 67 Van Gampelaere, V. 45 Van Gehuchten, P.-P. 61 Van Geystelen, K. 32 van Gulijk, S. 8 Van Hees, G. 44 Van Hooydonk, E. 20 van Iterson, D. 7 van Kalmthout, A. 39 van Kanten, E.F. 11 Van Kerchove, W. 61, 63, 64, 65 van Leuven, C.A.R.M. 9 Van Liedekerke, D. 18 Van Liempt, A. 43 Van Limberghen, G. 28, 67 van Lith, H. 7 van Loenen-de Wild, J.J. 8 Van Malderen, S. 40 van Oostrom-Streep, N.C. 6 van Os, P. 52 Van Oyes, G. 61 Van Parys, J. 18 Van Parys, P. 51, 52 Van Puyenbroeck, L. 5, 30, 40 Van Ransbeeck, R. 6 van Reenen, P. 52 van Rhee, C.H. 12 van Riemsdijk, A.M. 3, 8, 9 Van Rijckeghem, D. 52 van Schijndel, R.A.M. 30 van Stokkom, B. 46, 49, 52 van Veenen, J. 16 van Veldhoven, A. 32 van Velten, A.A. 22 Van Wemmel, J. 62, 64, 65 van Zeeland, C. 16 Vanacker, J. 41 Vanatova, B. 6

Vandaele, R. 48 Vande Walle, G. 42, 53 Vande Walle, S. 18 Vandecapelle, S. 34 Vanden Heede, P. 68 Vandenberghe, F. 64, 65 Vandenbossche, A-M. 18 Vandenbossche, E. 22 Vander Beken, T. 30, 38, 40, 41, 42, 44 Vander Laenen, F. 33, 41, 42, 43 Vanderhallen, M. 52 Vandermeersch, D. 18 Vanderplasschen, W. 43 Vandeviver, C. 31 Vandromme, S. 27 Vanhalemeesch, D. 38 Vanheusden, K. 17, 19 Vansweevelt, T. 4 Velaers, J. 21 Velo, Th.A. 24 Verbeke, P. 39 Verbeke, S. 22 Verbiest-Hergesell, M.C. 11 Verbruggen, F. 25 Verdonschot, J.H. 16 Vereecken, S. 26 Verhage, A. 31, 33, 43, 44, 51, 52, 53 Verheyden, K. 8 Verhoeven, A.J.F.A. 24 Verhoeyen, E. 43 Verlinden, A. 37 Verlinden, M. 19 Vermaak, B. 66 Vermeer, B. 28 Vermeersch, A. 68 Vermeersch, H. 53 Vermeulen, B. 18 Vermeulen, G. 5, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Verplaetse, J. 7

Verpoest, K. 26 Verstappen, J. 8 Verstraeten, R. 25, 27 Vervaeke, G. 52 Vervaele, J. 41 Verwee, I. 52, 54 Vettenburg, N. 41 Viaene, H. 18 Vis, J. 58 Vlas, P. 7, 8 Vlek, F. 52 Volders, B. 7 Vrielink, J. 28 Vuyk-Bosdriesz, J.B. 11 Vynckier, G. 42, 51, 52 W Waelbroeck, D. 18 Wagner, K. 12, 15 Waterbley, A. 58 Wauters, K. 21 Wa没ters, B. 10 Wijckmans, F. 18, 18 Wijffels, A.A. 12 Willemsen, J. 43 Winants, A. 35 Winter, I.C. 44 Woestyn, J. 6 Wouters, O. 21 Wytinck, P. 18 Y Ysewyn, J. 18 Z Zanders, P. 41 Zilinsky, M. 7, 8 Ziyadov, N. 13 Zonnekeyn, G. 18 Zuiderman, T.J. 66

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


Fax België: + 32 (0)3 233 26 59 Nederland: + 31 (0)55 522 56 94

Bestelformulier (kopieerblad)

Klantnummer (indien bekend): –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bedrijf/organisatie :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor- en achternaam : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Functie/beroep : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Straat en nr. : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Postcode en Plaats : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tel.:

_____________________________________________________________

Datum :

__________________________________________________

Aantal

Fax:

Handtekening:

__________________________________________________________

E-mail:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ISBN

Titel

Prijs

978-90-466-…………………. 978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466978-90-466-

Opmerkingen: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hou mij op de hoogte over volgende onderwerpen: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– U kunt uw bestelling ook overmaken via post, telefoon, fax, e-mail. Maklu-Uitgevers nv Somersstraat 13-15 | B-2018 Antwerpen tel. + 32 (0)3 231 29 00 | fax + 32 (0)3 233 26 59 | info@maklu.be | www.maklu.be Voor Nederland: Maklu bv | Koninginnelaan 96 | NL-7315 EB Apeldoorn | tel. + 31 (0)55 522 06 25 | fax + 31 (0)55 522 56 94 info@maklu.nl Maklu-Uitgevers nv. BTW-BE-0412.602.267 | RPR Antwerpen | IBAN BE29 2200 6864 0064 | BIC GEBABEBB Prijzen incl. btw, excl. verzend- en verpakkingskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Algemene voorwaarden zie ommezijde.

www.maklu.eu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 75

Maklu

16/10/13 16:58


Algemene Voorwaarden Algemeen Art. 1 – Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Maklu-Uitgevers nv, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, België, ondernemingsnummer BTW-BE0412.602.267, RPR Antwerpen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Bestelling Art. 2 – Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website van Maklu-Uitgevers nv, telefonisch dan wel door het versturen van een mail, fax of brief die een bestelling inhoudt. Prijzen Art. 3 – Alle vermelde prijzen zijn (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en verpakkingskosten. Eigendomsvoorbehoud Art. 4 – De geleverde goederen blijven eigendom van Maklu-Uitgevers nv, zolang MakluUitgevers nv op grond van deze of enige andere levering nog enig bedrag van de koper te vorderen heeft. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Maklu-Uitgevers nv. Betaling Art. 5 – Behoudens andersluidende vermelding zijn al onze facturen contant betaalbaar. De niet-tijdige betaling van onze facturen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest met zich mee van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR . Retour Art. 6 – Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na schriftelijke toestemming van Maklu-Uitgevers nv. Geschillen Art. 7 – Klachten moeten overgemaakt worden per aangetekende brief binnen de acht dagen na levering met opgave van datum en nummer van de factuur, klantnummer en motivatie van de klacht. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd met toepassing van het Belgisch recht. Maklu-Uitgevers nv Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, België tel. + 32 (0)3 231 29 00, fax + 32 (0)3 233 26 59, www.maklu.be, info@maklu.be BTW-BE-0412.602.267 | RPR Antwerpen | IBAN BE29 2200 6864 0064 | BIC GEBABEBB

Maklu

MAKLU CATALOGUS 2014 - 5de proef.indd 76

www.maklu.eu

16/10/13 16:58


blz. 27

blz. 66

blz. 18

blz. 25

blz. 7

blz. 4

blz. 56

blz. 63

blz. 33

blz. 18

blz. 41

blz. 50

blz. 53

blz. 59

blz. 4

Internationale Distributie Maklu Verenigde Staten en Canada

Nederland

Wereldwijd

ISBS 920 NE 58th Ave Suite 300 Portland, OR 9721311 tel + 1 503 287 3093 fax + 1 503 280 8832 e-mail: info@isbs.com USA

Maklu Uitgevers bv Koninginnelaan 96 7315 BA Apeldoorn tel +31 55 522 06 25 fax +31 55 522 56 94

Maklu Distributie Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen tel +32 3 231 29 00 fax +32 3 233 26 59

CATALOGUS 2014 p 2+3 cover.indd 2

17/10/13 14:35


Koninginnelaan 96 • 7315 EB Apeldoorn tel. +31 (0)55 522 06 25 • fax +31 (0)55 522 56 94 info@maklu.nl • www.maklu.nl

Maklu 2014 Catalogus

Somersstraat 13-15 • 2018 Antwerpen tel. +32 (0)3 231 29 00 • fax +32 (0)3 233 26 59 info@maklu.be • www.maklu.be

u l k a M Catalogus 2014

Recht Fiscaliteit Criminologie w International la

Maklu

maklucatalogus20142.indd 1

17-10-2013 09:35:50