Page 1

‫تقویم ‪1396‬‬

‫‪ 2017-2018‬میالدی‬

‫جیبی مترو‬

‫‪ACCIDENTS‬‬

‫تصادفات و صدمات شدید بدنى‬ ‫‪Cameron Yadidi‬‬ ‫‪Attorney at Law‬‬

‫‪(818) 999-9999‬‬ ‫‪(800) TASADOF‬‬ ‫‪8 2 7 2 3 6 3‬‬ ‫‪www.tasadof.com‬‬

‫دکتر کامران یدیدی‬

‫وكيل تصادفات و صدمات شدید بدىن‬

‫‪metro‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪714-545-1100‬‬ ‫تیراژ ‪ 30,000‬جلد‬

‫‪metroipages.com‬‬

‫اورنج کانتی ‪ ،‬سن دیاگو ‪ ،‬لوس آنجلس و شامل کالیفرنیا‬


‫اشرف حبیبی‬ ‫دفرت خدمات مهاجرتی به مدیریت‬

‫بهاره تفرشی‬

‫وكيل رمسی دادگاههای کالیفرنیا‬

‫تصادفات ‪Accidents‬‬ ‫• تصادفات رانندگى و موتور سیکلت‬ ‫• صدمات بدنى‬

‫‪•Auto & Motorcycle‬‬ ‫‪•Personal Injury‬‬

‫تا هنگامی که حق شما دریافت نشده هزینه ای منی پردازید‬ ‫مشاوره رایگان‬ ‫‪Law Offices of Brooke Bahareh Tafreshi‬‬

‫‪714-665-2700‬‬

‫‪www.youraccidentlawfirm.com‬‬

‫‪866-7400-LAW‬‬

‫‪13891 Newport Ave, Suite 130• Tustin, CA 92780‬‬

‫• گرفنت «سيتى زن شيپ» بدون امتحان (براى افراد واجد شرايط)‬

‫• دريافت مزاياى ‪ • SSI‬گرفنت بیمه هاى «مديكل» و «مديكر» ‪Disability‬‬ ‫• گرفنت حقوق پرستارى • گرفنت پاسپورت آمريكائى‬ ‫• اخذ گرین کارت امریکا‬

‫‪Immigration Services and Social Services‬‬ ‫‪SSI, Medi Cal, Medicare‬‬ ‫‪Green Card, Citizenship, U.S. Passport‬‬

‫‪USA: 949-552-1122‬‬ ‫‪Cell: 949-394-0507‬‬ ‫‪habibiusa07@yahoo.com • www.AshrafHabibi.com‬‬


‫دکتر علی سجادیان‬ ‫عضو کاجل و عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬ ‫عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی‬

‫دارای ‪ 3‬بورد ختصصی‬

‫جراحی پالستیک ‪،‬‬ ‫زیبایی و ترمیمی از امریکا‬

‫رئیس کنگره آموزش جراحی بینی‬ ‫برای انجمن جراحان زیبایی امریکا‬ ‫رئیس پیشین انجمن جراحان‬ ‫زیبایی اورنج کانتی‬

‫ای ایران‬

‫ای ایران ای مرز پرگهر‬ ‫ای خاکت رسچشمه هرن‬ ‫دور از تو اندیشه بدان‬ ‫پاینده مانی تو جاودان‬ ‫ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم‬ ‫جان من فدای خاک پاک میهنم‬ ‫مهر تو چون شد پیشه‌ام‬ ‫دور از تو نیست اندیشه‌ام‬ ‫در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما‬ ‫پاینده باد خاک ایران ما‬ ‫سنگ کوهت در و گوهر است‬ ‫خاک دشتت بهرت از زر است‬ ‫مهرت از دل کی برون کنم‬ ‫بَرگو بی مه ِر تو چون کنم‬ ‫تا گردش جهان و دور آسامن به پاست‬

‫مترو‬

‫اورنج کانتی‪ ،‬سن دیاگو‪ ،‬لوس آنجلس‪ ،‬جنوب کالیفرنیا‪ ،‬سن حوزه‪ ،‬سانفرانسیکو‬

‫ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۵۸‬دقیقه و ‪ ۴۰‬ثانیه روز دوشنبه ‪ ۳۰‬اسفند‬

‫‪Metro Advertising Corporation‬‬ ‫‪3311 W. MacArthur Blvd.‬‬ ‫‪Santa Ana, California 92704‬‬

‫‪۳ ۹ 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2017 2018‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫هجری‬

‫‪www.drsajjadian.com‬‬

‫تهران ‪:‬‬

‫‪(714) 545-1100‬‬ ‫‪www. metroipages.com‬‬

‫میالدی‬

‫‪949-515-0550‬‬

‫لوس آنجلس ‪:‬‬

‫دوشنبه ‪ ۲۰‬مارس ساعت ‪ 3‬و ‪ ۲۸‬دقیقه ‪ ۴۰‬ثانیه صبح‬

‫مهر اگر برون رود ِگلی شود دمل‬ ‫مهر تو چون شد پیشه‌ام‬ ‫دور از تو نیست اندیشه‌ام‬ ‫در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما‬ ‫پاینده باد خاک ایران ما‬

‫خورشیدی‬

‫حتویل سال ‪ ۱۳۹6‬خورشیدی‬

‫نو ِر ایزدی همیشه رهنامی ماست‬ ‫مهر تو چون شد پیشه‌ام‬ ‫دور از تو نیست اندیشه‌ام‬ ‫در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما‬ ‫پاینده باد خاک ایران ما‬ ‫ایران ای خرم بهشت من‬ ‫روشن از تو رسنوشت من‬ ‫گر آتش بارد به پیکرم‬ ‫جز مهرت در دل نپرورم‬ ‫از آب و خاک و مهر تو رسشته شد گلم‬


‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫‪31 YEARS OF EXPERIENCE‬‬

‫• دعاوی حقوقی جتاری‬

‫‪in Residential Real Estate & Commercial Properties‬‬

‫• تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫• تشکیل و ثبت شرکتها‬

‫ويدا شيبانى‬

‫• دعاوی حقوقی امور ملکی‬ ‫‪ -‬امور حقوقی معامالت امالک‬

‫ تنظیم قراردادهای ملکی و ساختمانی‬‫‪ -‬دعاوی ساختمانی در رابطه با ‪HOA‬‬

‫• امور خانوادگى ‪،‬طالق‬ ‫‪ -‬قراردادهای قبل و بعد از ازدواج‬

‫• اموراحنصار‪ -‬وراثت‬

‫• امور مهاجرت‬

‫‪•BUSINESS CONTRACTS‬‬ ‫ ‪•IMMIGRATION LAW‬‬

‫ ‪•CIVIL LITIGATION‬‬ ‫ ‪•REAL ESTATE LAW‬‬

‫ ‪•BUSINESS LAW‬‬ ‫ ‪•FAMILY LAW‬‬

‫‪RESPECTED ATTORNEYS / STRONG CLIENT RELATIONSHIPS‬‬

‫‪Attorney at Law‬‬

‫‪Nina Jafari,‬‬

‫‪714 .546.4600‬‬ ‫‪www. DistinctLawGroup.com‬‬

‫با ‪ 32‬سال جتربه‬ ‫در امور جتارى‪،‬‬ ‫زمني‪،‬‬ ‫امالک مسكونى‬

‫در متام مناطق اورجن كانتى‪ ،‬لوس آجنلس‪ ،‬ريورسايد و سن ديه گو‬ ‫جوابگوی احتياجات شما در متام امور مسکونی و جتارى مى باشيم‪.‬‬ ‫‪Commercial Properties‬‬ ‫‪• Industrial • Office‬‬ ‫‪• Residential Real Estate‬‬

‫• ساختامن تجارى • ساختامن پزشىك‬ ‫• ساختامن ادارى • شاپينگ سنرت‬ ‫• منازل مسکونی‬

‫‪ISTINCT‬‬ ‫‪L AW G R O U P‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬

‫‪Vida Sheybani‬‬

‫‪949-230-4495‬‬

‫‪vidasheybani@aol.com‬‬

‫‪LIC#: 00915729‬‬


APRIL-MAY 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ Friday

21

1 23

Thursday

8

Wednesday

‫سه شنبه‬

7

6

14

13

21

20

14 15 11 10 13 9 12

28

27

22 18 17 16 21 20 19 copyright:© metrodigitalinc.com

‫یکشنبه‬

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

4

3

2

‫مبعث حرضت‬ )‫رسول اکرم(ص‬

7 8 4 3 2 6 5

29

Monday

5

29 28 1 27 26 25 28

22

‫دوشنبه‬

Tuesday

1396 ‫اردیبهشت‬

‫شعبان‬

15

‫خورشیدی‬

(714) 545-1100

27

25 26 24 23 22

12

11

10

May

4 30 29 3 1

5

19

18

12

17

11 7 6 10 8

26

25

19 13

24 31

14 Mother’s Day 13 17 18 15 21 20 24

12

www. metroipages.com

24

9

‫می ن‬ ‫شن ر چ مارکت‬

‫عرضه کننده بهترین‬ ‫ تازه‬،‫مواد غذائی‬ ‫ترین میوه و سبزی‬ ‫با نازلترین قیمت و‬ ‫کیفیتی برتر‬

2

16 9

23 949-707-5879 30 23166 Los Alisos Blvd 16 23

Mission Viejo , CA 92691 MissionRanchMarkets.com


March- APRIL 2017

‫جمعه‬

Friday

4

‫پنجشنبه‬

Thursday

‫چهارشنبه‬

Wednesday

3

‫سه شنبه‬ Tuesday

2

‫ خورشیدی‬1396

‫دوشنبه‬

‫یکشنبه‬

Monday

1

‫فروردین‬ ‫شنبه‬

Saturday

Sunday

‫عید نوروز‬

24 25 23 24 23 22 21

11

10

‫جامدی الثانی‬

9

22

7

8

6

5

‫زاد روز زرتشت‬ ‫رجب‬

1 2 30 29 28 30 31

18

17

16

29

28 26 25 27 27

14

15

13

‫سیزده بدر‬

8 9 6 5 4 7 7

25

24

23

6

22

April

4 5 2 1 3

21

20

26

12 3

19

)‫والدت حرضت علی(ع‬ Good Friday

31

30

Passover Ends

21 22 20 19 18

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

Passover Begins

13

11 8 12 10 9

29

28

27

Easter Sunday

18 19 16 15 17

20 11

10

www. metroipages.com

10

26 17

m

D

15 16 13 12 11 14 14

Metro Digital Inc. Integrated Marketing Solutions Direct Mail Marketing Social Media Marketing 714-545-8400 metrodigitalinc.com


june-july 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ Friday

2

23

Thursday

28 22

9

Wednesday

1 27

8

‫سه شنبه‬

‫دوشنبه‬

Tuesday

7

‫ خورشیدی‬1396 ‫تیر‬

‫یکشنبه‬

Monday

6

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

5

‫رستوران‬

4

3

‫عید سعید فطر‬ 4 5 3 30 29 28 27

16

15

14

2

13

‫ شوال‬1 30 26 25 24

12

Independence Day 9 11 10 12 6 5 4 7

23

22

21

11

July 7 8 3 2 1

20

19

18

‫می ن‬ ‫شن ر چ کیترینگ‬

‫عرضه کننده غذاهای‬ ‫لذیذ ایرانی با کیفیت برتر‬

29

10 6

17 We are proud to announce,

19 13 12 11 18 17 14

30

29

28

16

27

14 8 15 10 9

26

25

13

All our Beef and Chicken are Halal.

24 31 949-707-5879 23166 Los Alisos Blvd

24 18 25 26 20 19 21

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

23 17

15 22 16 22 21 17

16

www. metroipages.com

20 27

Mission Viejo , CA 92691 MissionRanchMarkets.com


may-june 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ Friday

5

Thursday

4

‫چهارشنبه‬

Wednesday

‫سه شنبه‬ Tuesday

3

28 29 25 24 23 27 26

12

11

10

‫ خورشیدی‬1396

‫دوشنبه‬

Monday

2 26

‫یکشنبه‬

1

‫خرداد‬

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

25 22

8

9

7

6

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

7 2

19

June 6 31 30 5 1

17

18

13 14 8 7 6 12 9

26

‫شهادت‬ )‫حرضت علی (ع‬

25

24

‫رضبت خوردن‬ )‫حرضت علی (ع‬

20 19 21 15 14 13 16

31

copyright:© metrodigitalinc.com

21

26

(714) 545-1100

20

Memorial Day 3 2 29 28 27

4

16

15

14

11

9 10 4 3 5

18

17 11 10 16 12

23

22

30 25 15

14

19

21

29

28

24

Father’s Day 23 18

‫رمضان‬ 1

13 8

20 15

27

‫تنظیم تراست‬ ‫وصیت نامه‬ ‫احنصاروراثت‬ • Living Trusts • Wills • Powers of Attorney • Advanced Healthcare Directives

714 .546.4600

DistinctLawGroup.com

ISTINCT 17

www. metroipages.com

22

L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W


‫علیرضا باوفا‬ ‫مشاور با جتربه و آگاه‬ ،‫در امور امالک مسكونى‬ ‫ زمني‬،‫جتارى‬

Ali Bavafa Real Estate & Mortgage Advisor

Tools & STRATEGIES to Make Your Dream Become

REALITY!

Get a positive, helpful partner formoving in the right Let's get you

Buying or Selling Real Estate direction!

Tools & STRATEGIES to

Make Your Dream Become

REALITY!

Fara (Farzaneh) Horiat

• Residential & Leasing • Luxury Homes & Resorts Let's get you moving in the• right • Office & Medical Buildings Shopping & Strip Malls BRE # 01454386 direction! • Ranches & Vacant Lots • 1031 & Reverse Exchange • Multifamily 1-4 Units •yourtoprealestateagent.com Multifamily / Apartment Complexes • Hotels & Motels • Warehouse & Industrial Buildings • New Homes & New Construction • Ocean View Properties  

Realtor

fhoriat@hotmail.com farahoriat.com

Fara (Farzaneh) Horiat Realtor

BRE # 01454386

fhoriat@hotmail.com farahoriat.com

眀眀眀⸀䠀愀洀吀愀欀⸀䄀挀愀搀攀洀礀 ⠀㤀㐀㤀⤀ 㐀㐀㤀 ⴀ ㌀㜀㠀㄀ 椀渀昀漀䀀䠀愀洀吀愀欀⸀䄀挀愀搀攀洀礀

Call me today for a complimentary yourtoprealestateagent.com

949.212.2154

Call me today for a complimentary consulting! consulting!

949.355.9955 BavafaGroup.com

Coldwell Banker  Residential  Brokerage   www. 949.355.9955 Coldwell  Banker  Residential  Brokerage  

4 San  Juaquin  Plaza,  Suite  250,  Newport  Beach,  CA  92660  

Ali@BavafaGroup.com

4 San  Juaquin  Plaza,  Suite  250,  Newport  Beach,  CA  92660  

CalBRE# 01389539 • NMLS# 234635


july-august 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ Friday

Thursday

6

5

‫سه شنبه‬

Wednesday

Tuesday

4

4 27 26 25 3 2 28

13

4

12

11

3

20

10

19

11

2

9

18

August 1

17 16 8 18 10 9 11

27

26

25

24 25 17 16 15 23 18

‫خورشیدی‬

‫دوشنبه‬

Monday

3

‫ذی القعده‬

1

10

‫یکشنبه‬

2

Sunday

1396 ‫مرداد‬

1

‫شنبه‬

Saturday

28 29 24 23

9

8

7

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫امور جتاری‬

8

17 15

24 22

31

6 7 30 29 31

16

15

5

14

‫تشکیل و ثبت شرکتها‬ ‫تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫دعاوی حقوقی امور ملکی‬

‫سالروز انقالب‬ ‫• مرشوطیت‬CIVIL LITIGATION 13 14 6 5 12 •BUSINESS LAW 7 •BUSINESS CONTRACTS 23 22 21 •REAL ESTATE LAW

20 21 13 12 14

30

29

19

28

714 .546.4600

DistinctLawGroup.com

ISTINCT copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

22

29

19

28 20 19 27 21

18

www. metroipages.com

26

L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W


‫داروخاهن رازى‬

‫‪Dr. Kambiz Ghojehvand, PharmD.‬‬

‫دکرت کامبیز قجه وند‬

‫‪YOUR LOCAL‬‬ ‫‪NEIGHBORHOOD‬‬ ‫‪PHARMACY‬‬

‫دلیوری و پست رایگان برای داروها‬ ‫در اورجن کانتی و کا لیفرنیا‬ ‫اجنام میشود‪.‬‬

‫• متخصص در تهيه و ساخت داروهاى تركيبى‬ ‫• كرم هاى زيبايى پوست صورت‬ ‫• انواع واكسن ها شامل‪ :‬سرماخوردگى ‪ ،‬زونا‬ ‫• برنامه ريزى كامپيوترى براى پركردن داروهاى ماهیانه شما‬ ‫• دستگاه مجانى قند خون براى بیماران ديابتی (براى بیماران واجد شرايط)‬ ‫• كليه وسايل مخصوص ساملندان و بیماران از قبيل‪:‬‬ ‫صندلى چرخ دار‪ ،‬عصا ‪ ،‬جورابهاى واريس ‪،‬كرستهاى طبى‬ ‫كمربندهاى طبى ‪ ،‬صندلى هاى توالت و حمام‬ ‫• اكثر بیمه های داروئی پذيرفته مى شود‪:‬‬ ‫‪Medicare, MediCal, CalOptima, OneCare, Express Scrips Caremark, Atnea‬‬

‫کرم زیبایی خاویار السین ‪ ،‬ویتامین های ‪ C & E‬السین موجود میباشد‪.‬‬ ‫ختفيف ويژه براى ساملندان و اشخاصى كه بیمه ندارند‬ ‫مشاوره رایگان در امور دارویی برای هموطنان عزیز‬

‫‪949-583-7294‬‬ ‫‪949-583-7291‬‬

‫جنب میشن رنچ مارکت‬

‫)‪With transfer of NEW or MONTHLY(MAINTENANCE MEDICATIONS‬‬ ‫‪to Razi Pharmacy, You will receive a‬‬ ‫*‪$30.00 Gift Card to shop at Mission Ranch Market.‬‬

‫باانتقالنسخهجدیدیاداروهای ماهیانهخودبه‬

‫داروخانه رازى‬

‫یک کوپن به مبلغ ‪ $30.00‬برای خريد در‬ ‫میشنرنچمارکتبهشامهدیهدادهمیشود‪.‬‬

‫*‬

‫‪00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪$‬‬

‫‪GIFT‬‬ ‫‪CARD‬‬

‫‪*New or transferred Prescription. Not Valid for prescriptions paid in whole or in part by government. limit one per customer.No cash value.New customer only. Expires 12-30-2015‬‬


‫مجموعه ای زیبا از اجناس عتیقه و آنتیک‬

‫رویال‬

‫آنتیک‬ www.RoyalAuctionGallery.com

Tools & STRATEGIES to Make Your Dream Become

REALITY! ‫حریت‬ ‫فرزانه‬

Let's

‫مشاور و راهنامی آگاه و قابل اعتامد و اطمینان‬ ‫فروش امالک‬ ‫امور خرید و‬in‫ در‬the ‫ شام‬right get you moving direction!

‫• مسکونی‬

‫• جتاری‬ ‫• زمین‬

‫• آفیس و آپارمتان بیلدینگ‬

Fara (Farzaneh) Horiat Realtor

BRE # 01454386

yourtoprealestateagent.com ‫تجرهب ما و اعتبار کمپانی‬ ‫قی‬ ‫باالرتین مت را رد زمان فروش‬ ‫ هب شما تضمی‬for a complimentary ‫ن میک‬today Call.‫ند‬ me fhoriat@hotmail.com farahoriat.com

Farzaneh Horiat

Call me if youconsulting! have a Gas Station With Car Wash & Convenience Store to sell! Have a Buyer for it.

Realtor

(949) 355-9955 949.355.9955 Coldwell Banker  Residential  Brokerage  

fhoriat@hotmail.com

4 San  Juaquin  Plaza,  Suite  250,  Newport  Beach,  CA  92660  

446 S. Fair Oaks • Pasadena, CA 91105

626-765-6511

CA BRE# 01454386


‫گالری فروش فرش و قالیشویی‬

‫رین‬ ‫منئت یس‬ ‫مط رسو‬ ‫مت‬ ‫ن قی‬ ‫هرتی‬ ‫ب‬

‫ جنب میشن رنچ مارکت‬، ‫ سال سابقه‬۲۵ ‫با‬

‫با همکاری شرکت های‬ ‫معتبر هواپیمایی‬

‫شستشوی فرش های نفیس و ارزشمند‬ ‫شام با نازلرتین قیمت‬

949-733-3336

‫متیز‬،‫ تعمیر پارگی‬،‫ بید خوردگی‬،‫ لکه برداری‬،‫سفارشات شام برای رفوگری‬ ‫ لکه های چای و قهوه وغذا‬،‫کردن‬ ‫قیمت گذاری فرش های نفیس‬

Sky

‫آژانس مسافرتی‬

Gallery Persian & Oriental RUGS SALES

‫مرجان پیروان‬

‫سه‬ ‫یل‬ ‫نوید‬ Navid Studio‫یان‬

Navid Studio Navid Studio

Photography PhotographyPhotography

Wash, Repair & Restoration, Appraisal

Kamran Eshraghi

‫کامران اشراقی‬

Showroom: 949-328-9202 • Cell :949-302-2194 23162 Los Alisos Blvd., Suite. 106 • Mission Viejo, CA 92691 (Located next to Mission Ranch Market)

Weddings . Portraits . Engagements . Events. Engagements . Events Weddings . Portraits

Navid SoheilianNavid Soheilian

Weddings . Portraits . Engagements . Events 949.529.7922 310.753.9622310.753.9622 Navidstudio.com 949.529.7922 Navidstudio.com

Navid Soheilian


‫علیـرضا باوفا‬

www.123besttravel.com

‫مشاور وام های‬ ‫مسكونى و جتارى‬

Heidi Hejazi

Alireza Bavafa

‫هایده حجازی‬

Mortgage & Real Estate Advisor

‫ سال مشاور صدیق شام‬۱6 ‫در کالیفرنیا و رسارس امریکا‬

‫آژانس مسافرتی‌ بست تراول‬ ‌‫ارائه ارزانترین نرخهای مسافرتی‬ ‫به ایران و سایر نقاط جهان‬

949-419-4709 858-255-1777

4000 Barranca Pkwy, Ste 250 • Irvine, CA 92604

‫ شاپینگ سنتر‬،‫ آپارمتان بیلدینگ‬،‫وام منازل مسکونی‬ Equity ‫ وام‬،‫جتدید وام های ثابت و متغیر‬ · Equity Line of Credit · Reverse Mortgage · Commercial & Investment Loans · Vacant Land

· Purchase Loans · Refinancing & Cash-Out · FHA, VA, Conventional · Jumbo Loans

949.212.2154

www.AliBavafa.com AliBavafa@AliBavafa.com CalBRE# 01389539 | NMLS# 234635

This licensee is performing acts for which a real estate license is required. C2 Financial Corporation is licensed by the California Bureau of Real Estate, Broker # 01821025; NMLS # 135622. Loan approval is not guaranteed and is subject to lender review of information. Loan is only approved when lender has issued approval in writing. Specified rates may not be available for all borrowers. Rate subject to change with market conditions. C2 Financial Corporation is an Equal Opportunity Mortgage Broker/Lender. (Add this for website disclaimer: The services referred to herein are not available to persons located outside the state of California.) C2 Financial Corporation is approved to originate VA and FHA loans, and has the ability to broker such loans to VA and FHA approved lenders. C2 Financial Corporation is not acting on behalf of or at the direction of HUD/FHA or the VA.

‫ فروش و اجاره‬، ‫خرید‬ ‫امالک مسكونى‬

‫معین طیبى‬ ‫مشاور امالک حاذق و مطلع با‬ ‫ تا حال‬1990 ‫سابقه كار از سال‬

(949) 338-5780

BRE # 01101788


august-september 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

3

Thursday

Wednesday

2

1

‫دوشنبه‬

Tuesday

1396 ‫شهریور‬

‫خورشیدی‬

‫یکشنبه‬

Monday

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

‫ذی الحجه‬

2 3 1 25 24 23

10

9

8

6

7

5

4

‫عید سعید قربان‬

September

10 1

17

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

8 9 31 30 29

16

15

17 7 6 5 16 15 8

24

23

22

7

6 5 28 27 26

13

14

12

20

21

11 11

19

18 ‫عید سعید غدیر‬

23 24 14 13 12 22 15

31

30

29

Rosh Hashanah 1 21 20 19 30 29 22 1439‫محرم‬

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

21

20 10 9 19 11

27

28

‫امور خانوادگى‬ ‫قراردادهای قبل‬ ‫و بعد از ازدواج‬

Labor Day 13 3 2 12 4

14

4

26

18

FAMILY LAW

714 .546.4600

DistinctLawGroup.com

25 ISTINCT

27 17 16 26 18

28 33

32

www. metroipages.com

L AW G R O U P

25

APC

AT T O R N E Y S AT L A W


‫آژانس مسافرتى والتو‬ ‫ سال جتربه‬۳۰

Hatam Restaurant Anaheim Fine Persian Cuisine

‫رستوران حاتم‬ ‫در شهر آناهایم‬

‫سفر راحت و آرامش خاطر با ما شروع میشود‬ ‫ کشتی های تفریحی و تورهای مخصوص کوبا‬،‫ دسته جمعی‬،‫تورهای انفرادی‬

‫قیمت های ارزان به ایران‬ Business Class ‫قیمت های مخصوص و استثنائی‬ 1-(800) 821-1006

‫لوس آجنلس‬

‫اورجن كانتى‬

949-545-6000

323-655-4445

Email:Khadjilou@yahoo.com Lic no. CST#2033593-10

Hatam Restaurant

Anaheim A

Fine Persian Cuisine

Celebrating our 25th Year anniversary in Anaheim!

‫رستوران حاتم‬

2SHQGD\VDZHHN We catering for all your events: SP provide SP

‫آناھايم‬ ‫شھر‬Events ‫در‬ Business Meetings • Home a/XQFK6SHFLDOV a Weddings and much more 0RQGD\WR)ULGD\SP

Open 7 days a week 11 am - 9:30 pm Lunch Specials :Monday to Friday 11 am - 3 pm

714-991-6060 &HOHEUDWLQJRXU 1112 North Brookhurst St. Anaheim, CA 92801 WK <HDU$QQLYHUVDU\  hatamrestaurant.net


october-november 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

Thursday

5

4

Wednesday

Tuesday

3

6 7 26 25 24 5 27

11

12

10

‫دوشنبه‬

Monday

2

18

1

25

24

28 27 26 17 16 15 14

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

21

6

9 10 30 29 28

15

‫اربعین حسینی‬

26

7

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫امور جتاری‬

16

21 19 7 20 8 10 9

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

8

9

17

‫یکشنبه‬

‫آبان‬

3 23

4

Halloween November 13 1 31 14 2 12 11 3

19

‫ خورشیدی‬1396

14

Daylight Saving Time Ends

18

17 5 4 16 6

25

24 23 13 12 11

22

23

21

8

13

29

37

36

20

1

22

28

27

30

29

714 .546.4600

DistinctLawGroup.com

ISTINCT

‫ربیع االول‬

2

‫تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫دعاوی حقوقی امور ملکی‬

•CIVIL LITIGATION 15 •BUSINESS LAW •BUSINESS CONTRACTS 20 •REAL ESTATE LAW

Venterans Day

30

‫تشکیل و ثبت شرکتها‬

19

18

www. metroipages.com

L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W


september-ocTober 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

7

Thursday

6

Wednesday

5

Tuesday

Yom Kippur

8 7 6 29 28 27 26

14

13

12

15 5 4 3 14 13 6

21

20

19

22 12 11 10 21 20 13

28

27

26

‫ خورشیدی‬1396 ‫مهر‬

‫دوشنبه‬

Monday

4 5

‫یکشنبه‬

3

Sunday

‫شنبه‬

Saturday

2

1

3 4 25 24 23

11 12

10

9

8

‫جشن مهرگان‬

‫عاشورای حسینی‬

‫تاسوعای حسینی‬

2

18

11

17

1 Oct

10

16

30

Columbus Day

19

25

2

18 8 7 17 9

24

23

‫رستوران‬

‫می ن‬ ‫شن ر چ کیترینگ‬

‫عرضه کننده غذاهای‬ ‫لذیذ ایرانی با کیفیت برتر‬

9

15 16

22 We are proud to announce,

28 27 17 29 20 19 18

26

25 15 14 24 16

30

23

29

All our Beef and Chicken are Halal.

949-707-5879 23166 Los Alisos Blvd

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

35

34

22

2

21

www. metroipages.com

‫صفر‬

1

Mission Viejo , CA 92691 MissionRanchMarkets.com


DECEMBER 2017 -JANUARY 2018 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

1

22

3

8

Thursday

7

Wednesday

9 10 8 29 28 27 26

15

14

‫دوشنبه‬

Tuesday

6

13

‫خورشیدی‬ ‫یکشنبه‬

Monday

5 Christmas Day

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

4

7

1396 ‫دی‬

3 Christmas Eve

5 6 25 24 23

12

11

10

Jan 2018 16 17 4 3 2 15 5

22

21

20

23 24 11 10 22 9 12

29

28

27

‫جامدی االول‬

30 1 18 17 16 29 19 copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

New Year’s Day New Year’s Eve 13 31 30 12 1

14

19

18

21

17

19 20 7 6 8

26

25

24

Martin Luther King Day

28 41

13 26 27 14 20 15

40

www. metroipages.com

2 4

9

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫تنظیم تراست‬ ‫وصیت نامه‬ ‫احنصاروراثت‬

• Living Trusts • Wills 11 • Powers of Attorney • Advanced Healthcare 16 Directives

18

23 30 25 2

714 .546.4600

DistinctLawGroup.com

ISTINCT L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W


november-december 2017 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

3

Thursday

Wednesday

2

‫دوشنبه‬

Tuesday

1

‫خورشیدی‬ ‫یکشنبه‬

Monday

1396 ‫آذر‬ ‫شنبه‬

Saturday

Sunday

Thanksgiving Day

5 4 24 23 22 3

10

December 1

9

12 30

17

8

11

16

29

10

15

7 28

19 7 6 5 18 17 8

24

23

22

6

9

8 26 25 7 27

14

13

16

21 copyright:© metrodigitalinc.com

30

29

‫شب یلدا‬

‫ربیع الثانی‬

2

20

(714) 545-1100

1

12

15 3 2 14 4

21

20

Hanukkah begins

25 26 14 13 12 24 15

5

23

19

21 22 10 9 11

28

27

26

4 6

11

‫می ن‬ ‫شن ر چ کیترینگ‬ ‫یس‬ ‫با بهترین کیفیت و سرو ی‬ ‫ربرت رد خدمت جشنها ی ع روسی‬ ‫ میهمانی‬،‫انمزدی‬ ‫مح‬ .‫رد منزل و ل کار شما میباشد‬

13

18 20

25

949-707-5879 23166 Los Alisos Blvd

19

30 39

28 29 17 16 18

38

www. metroipages.com

Mission Viejo , CA 92691

27

MissionRanchMarkets.com


fEbruary - march 2018 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

Thursday

3

4

Wednesday

10

9

March 12 28 27 13 1 11 2

18

17

16

19 18 20 8 7 6 9

25

24

23

8

7

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

20

6

5

‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای‬ ‫کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫امور جتاری‬

10

8 9 25 24 26

15

14

17

22

13

15 16 4 3 5

21

20

Daylight Saving time starts 22 23 11 10 12

24

28

29

‫روز ملی شدن‬ ‫صنعت نفت‬

‫شنبه‬

Saturday

Sunday

3

‫چهارشنبه سوری‬

26 27 15 14 13 25 16

‫یکشنبه‬

Monday

1

4 5 21 20 6 22 23

11

‫دوشنبه‬

Tuesday

2

‫ خورشیدی‬1396 ‫اسفند‬

27

‫رجب‬

29 1 18 17 19

2 45

44

www. metroipages.com

7

12

‫تشکیل و ثبت شرکتها‬ ‫تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫دعاوی حقوقی امور ملکی‬

•CIVIL LITIGATION

14 •BUSINESS LAW

19

•BUSINESS CONTRACTS •REAL ESTATE LAW

21

DistinctLawGroup.com

26

714 .546.4600

ISTINCT 28

L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W


JANUARY - FEBRUARY 2018 ‫جمعه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ Friday

6

Thursday

5

Wednesday

Tuesday

4

7 6 8 26 25 24 23

13

2

9

12

15

February 1

22

8

20

27

11

14

31

21

7

19

26

13

30

20

6

18

25

Valentine’s Day 28 29 15 14 13 27 16

copyright:© metrodigitalinc.com

(714) 545-1100

‫ خورشیدی‬1396 ‫بهمن‬

‫دوشنبه‬

Monday

3 5

‫یکشنبه‬

2

Sunday

‫شنبه‬

1

Saturday

3 4 22 21

10

9

12

8

10 11 29 28 27

17

16

19

15

17 18 4 3 5

24

23

26

22

25 11 10 24 12

30

43

42

29

‫جامدی الثانی‬ Presidents Day 1 2 19 18 17 www. metroipages.com

7 9

14

‫می ن‬ ‫شن ر چ مارکت‬

‫عرضه کننده بهترین‬ ‫ تازه‬،‫مواد غذائی‬ ‫ترین میوه و سبزی‬ ‫با نازلترین قیمت و‬ ‫کیفیتی برتر‬

16

21 23

28 949-707-5879 23166 Los Alisos Blvd

30

Mission Viejo , CA 92691 MissionRanchMarkets.com


‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ن ر چ رینگ‬

‫میش ن‬ ‫ک‬ ‫ن ر چ مار ت‬

‫ تازه ترین میوه و سبزی‬،‫عرضه کننده بهترین مواد غذائی‬ ‫با نازلترین قیمت و کیفیتی برتر‬

‫یس‬ ‫با بهترین کیفیت و سرو ی ربرت رد خدمت جشنها ی ع روسی‬ ‫مح‬ .‫ میهمانی رد منزل و ل کار شما میباشد‬،‫انمزدی‬

Mission Ranch CATERING Weddings

|

Corporate Events

|

Special Events

Treat Yourself to the best there is to offer.

949-707-5879 www.MissionRanchCatering.com

949-707-5879

www.MissionRanchMarkets.com

23166 Los Alisos Blvd • Mission Viejo , CA 92691


ACCIDENTS? CALL

7

NOW

818 -777-7777

‫پيام شايانى‬

‫وكيل تصادفات و صدمات ناشی از کار‬

Payam Mark Shayani, Esq. Accident Attorney

© metrodigitalinc.com

- Auto - Motorcycle - Pedestrian - Slip & Fall - Work Injury

‫تصـادفــات‬

‫• تصادفات رانندگى • صدمات ناشی از کار‬

‫• صدمات منجر به مرگ • حمله حيوانات‬

‫• زمني خوردگى‬

714-777-777-9 310-777-777-9 TASADOFAT.com (800) 261-1314

Metro Tagvim  
Metro Tagvim  
Advertisement