Page 1

r}cakxr KamaMga

jaulaO 2013

1. pauDacyaa vaDyaa saaO. Svaotaa saazo saaihtya : DaLIcao paIz : 1 vaaTI kxNaIkx : 1 vaaTI taola : taLNyaasaazI AaiNa fxaoDNaIsaazI kxaoiqaMbaIr : 1 jauDI (Qauvauna, baarIkx icar]na, qaaoDI saukxvalaolaI) kxajaU taukxDo : paava vaaTI baodaNao taukxDo : paava vaaTI KasaKasa : 2 camacao saukoxxKaaobaro : paava vaaTI (baarIkx iKasaUna Baajalaolao) lasaUNa : 10 tao 12 paakxLyaa Aalao : AQaa- [Mca icaMca gauL kxaoL : icaMca 1 bauTukx, gauL saaQaarNa ekxa ilaMbaaevaZa (AgadI qaaoDosao paaNaI GaalaUna kxaoL banaivaNao) laala itaKaT : 4 tao 5 camacao maIz : cavaInausaar Aaovaa : 1 CaoTa camacaa fxaoDNaIcao saaihtya : jaIro (1 camacaa), maaohrI (1 camacaa), hLd (AQaa- camacaa), ihMga (AQaa- camacaa) paaNaI : 1 BaaMDo kRxtaI: kxNaIkx AaiNa caNyaacyaa DaLIcao paIz ekx~a kxr]na tyaamaQao AQaa- camacaa hLd cavaInausaar maIz, 1 CaoTa camacaa Aaovaa Gaalaavao. varIla ipazata 2 camacao garma taolaacao maaohna GaalaUna paaNaI GaalaUna GaT\T iBajavaavao. iBajavalaolao paIz SaMkxrpaaLyaaMcyaa paIzasaarKao GaT\T Asaavao. maLlaolao paIz AQaa- taasa JaakUxna zovaavao. naMtar ekxa kxZ[-ta ekx paLI taola GaalaUna taola caaMgalao taapalyaavar tyaata jaIro, maaohrI, hLd, ihMga GaalaUna carcarIta fxaoDNaI kxravaI. naMtar ga^sa baarIkx kxr]na tyaata kxajaU , baodaNao , KasaKasa, saukoxxKaaobaro GaalaUna badamaI rMga yao[-paya-Mta partaavao. tyaanaMtar tyaata AalaM, lasaUNa paosT kxr]na Aqavaa AgadI baarIkx kxapa kxr]na Gaalaavaota. paunha qaaoDo imaEa`Na hlavaUna tyaata baarIkx icar]na vaaLvalaolaI kxaoiqaMbaIr GaalaUna imaEa`Na ZvaLavao. icaMca gauLacaa kxaoL, 4 tao 5 camacao laala itaKaT, cavaInausaar maIz GaalaUna varIla imaEa`Na maMd Aacaovar qaaoDo saukox hao[-paya-Mta hlavata rahavao. saarNa Aaolasar saukox Jaalyaavar ga^sa baMd kxr]na ho saarNa qaMD hao{} dyaavao. AQaa- taasa AaQaI JaakUxna zovalaolao paIz hataanao caaMgalao maLUna tyaacao paaoLI evaZyaa Aakxaracao Aqavaa maaozI paaoLI laaTUna tyaacao caaOkxaonaI kxapa kxravaota. pa`tyaokx caaOkxanaata varIla qaMD Jaalaolyaa saarNaataIla 1 camacaa saarNa GaalaUna caaOkxaonaI Aqavaa i~akxaoNaI Aakxarata imaTvaUna kxDaMnaa maUrD GaalaavaI. kxZ[-ta taola garma kxr]na varIla saarNa Barlaolyaa vaDyaa taLUna Gyaavyaata Aqavaa Aaovhna maQyao ekxa T/o maQyao zovaUna qaaoDosao taola spa`o kxr]na baokx kxr]na Gyaavyaata.

1/3


r}cakxr KamaMga

jaulaO 2013

2. banaanaa va^alanaT koxk saaO. AartaI jaaoSaI saaihtya: kxiNakx koxLo Ak`xaoD baTr ipazIsaaKar dUQa baokxIMga saaoDa baokxIMga paavaDr

1í kxpa 1 maaozo Aqavaa 2 lahana í kxpa 1 kxpa 1 kxpa í kxpa í TIspaUna í TIspaUna

kRxtaI: ipazIsaaKar AaiNa baTr foxsaUna GaoNao. tyaata koxLo ikxsaUna GaalaNao. baakxIcao sava- saaihtya GaalaUna hlakox hao[paya-Mta hlaivaNao. maayak`xaovhova cyaa BaMaDyaalaa laaoNyaacaa hata laavaUna varIla imaEa`Na GaalaNao. JaakxNa zovaUna maayak`xaovhova 3 imainaTo laavaNao. AQaa- imainaT qaMabaUna parta 3 imainaTo laavaNao. naohmaIcyaa Aaovhna laa 200 iDga`I saoMTIga`oD laa 25 imainaTo laavaU Sakxtaa.

3. kxNakoxcao gaaoD idvao saMga`hkx r]paalaI gaaoKalao dIpapaUjaa àAaYaaZ Amavaasyaa inaimatta (6 A^agasT 2013) yaa idvaSaI idvyaMacaI paUjaa kxrNyaacaI paUvaI- pa`qaa haotaI. inarMajanao, sama[-, laamaNaidvao, kMxidla, icamaNaI ASaa sava- pa`kxarcyaa idvyaMacaI paaTavar maMaDUna paUjaa koxlaI jaatao. naOvaVasaazI 'kxNakoxcao gaaoD idvao' kxrNyaacaI pawta Aaho.

saaihtya: jaaDsar kxNaIkx 1 vaaTI, baarikx icarlaolaa gaUL 1 vaaTI, jaayafxL paUD, taUpa 1í camacao kRxtaI: kxmaIta kxmaI paaNyaata (mhNajao gaUL ivarGaLola [tapataca) gaUL ivarGaLvayaacaa. 1í camacao taUpa garma kxr}na kxNaIkoxmaQyao Gaalavayaacao. jaayafxL paUD GaalaavayaacaI. tyaata ivarGaLlaolaa gaUL Gaalaavayaacaa. kxNaIkx maLayacaI. tyaacao CaoTo CaoTo idvao banavaayacao. 20 imainaTo vaafxvaayacao. tayaar idvao saajaUkx taUpaabaraobar Cana laagataata.

2/3


r}cakxr KamaMga

jaulaO 2013

4. hLdIcyaa paanaatalao paataaoLo saMga`hkx r]paalaI gaaoKalao Ea`avaNa maihnyaa inaimatta (7 A^agasT tao 4 sapTOMbar) saaihtya: 1 maaozI kxakxDI, taMaduLacao paIz, gaUL AavaDInausaar, 1 vaaTI Aaolao Kaaobaro, laaoNaI ikMxvaa taUpa, hLdIcaI paanao (yaMacaa vaasa caMagalaa yaotaao),maIz, 2 camacao taolaacao maaohna. kRxtaI: pa`qama kxakxDI ikxsaUna tyaata maIz, maaohna,gaUL, Kaaobaro GaalaUna iSajavaavao. kxakxDIcyaa AMgacao paaNaI iSajavaayalaa paurosao Asatao. AiQakx vaogaLyaa paaNyaacaI AavaSa@yataa naahI. maga taMaduLacao paIz GaalaUna 2à3 vaafxa yao{} Vavyaata.gaaoLa kxravaa. hLdIcyaa paanaalaa taolaacaa hata laavaavaa. paanaacyaa AQyaa- Baagaavar (ijaqao paana fxaolD haotao tyaacyaa ekxa baajaUvar) gaaoLa qaapaavaa. ijatakxa paataL qaapaU itatakxa caMagalaa. maga {rlaolao AQao- paana fxaolD kxravao. maaodkx paa~aata 20 imainaTo {kxDavao. ekxa hLdIcyaa paanaata saaQaarNa 3 tao 4 paataaoLo haotaata (jar ekxa paanaacao Baaga koxlao tar). paana lahana Asaola tar AKKao laavaU Sakxtaao. gaar Jaalyaavar naMtar tao kxapaUna Kaa{} Sakxtaao. paataaoLo saajaUkx taUpa ikMxvaa Garcao laaoNaI yaabaraobar caMagalao laagataata. Ea`avaNaataIla ho ekx pa@vaaÙa mhNaUna AaoLKalao jaatao.

3/3

Recipes July 2013  

Recipes July 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you