Page 1


$%&'()*+,-*.%/)012'))3'

!"#


"#$%&'(#()*+,-+./0,-1

"#$%&'(#()*+,-+./0,-1 2.345..6'74/8.9'+)4+(*&(05+',-+'))( !:;<=!:;>

!


"#$%&'()*+(,#-'./0%''1%

!


"#$%&'(#()*+,-+./0,-1

@4&)A.(B0+(C45.98')..*)

"#$%&'(#()*+,-+./0,-1 2.345..6'74/8.9'+)4+(*&(05+',-+')) :;<=>:;<?

=D:= !


"#$%&'()*+(,#-'./0%''1%

! !

!"#$%&'!#!()*+,*-./+,0

! 1-234--5'63.7-8'*(3*!)&!/4*'+,*'((!9:;<=9:;>

(?<@9<!A3&(B-!C/*!D34-87'(--)((2(3#$%4'5#-'./0%'6'03%/.70'(2(88873#$%4'.51+70'

( ! !

9.$/-#%:0;( E/53B8&#43(!D/.3*F!G7H5I3$%5 ! 2).3*J2).3K)5L'! MMML2).3K)5L'-

( <3=+1.(1$(5>%%4%;( N9@!724LF!,0K*)8!)&!2O((,(!2($4%%#+6$?@70'(2(8887$?@70' ( ,#%:+0.'A/'.4+;( P*(/.4,*!Q2)*.3R',( B+*-#+C#A/'.4+;( D7.&'!A3&(B--)( ( D1+.#./0C%0%$#+;! N,((3*!S*L!T'&,*I/(--)( ( EF*'3G%:0+;( U067*'3.!V3*!A,-7,0!%!W,(XB(,0F!E3(X3*%-53!-8*3(X&Y-.3(F!E,(X7-3*R2'$!%!CZ-53.3(X'F! ! ! [*'+\I/4,*!D7.&3-)(!)&!A3&(B-!C/*!D34-87'(--)(L (B+/%.4%(1$(=*C=#%:;( ]XX'!7247 ( ' ' (( '

H1+'IJ43G%:;( !"#$%&'(#"$%)*'%#+,"'-.'/-01-"2$%,'3"#4$)$$%)*)'5"'6$(-3$$%)*-4#$&'$#+'(#3,"'7".).'38")"'9"9$:'/"#00,"'7;'#"' ' -.'$<%%=->'?(<30'/-01-"2$%-'$%)*$)0$'(#3,"'83)";#3).'@-.'7;'#"'2'/A<";,0-"/9&,+>'B)0,+'@#)""-'(#3,"'(=743&' ' =).'$%)*$(4).>'C94=#"%'#3&)"'/"#$%-'4)$&+94-"-00'D7(0'E-+)4&70> K#C'IJ43G%:;( C-;05$'FG"'E-3$&#)0$$70:'(<3,01,"'/G%-00-'H-,.)00'2'H,+/$(-3)'7;'I9=2;)'9'07".,"$4G.,+:'2'E=-++$J ' =2%'2'E=-43)".)'(-,$&).'KLMK>'6'/-%$N0'#"';-+4-'(#"$%)*-4O;).'2'3)".)0,+'7;'3<;,"'3A<44'E=-43A-".-">

K*C(L/''#(3M(/CC0(#-+0.#(3/J(%/0%43(5N..0O('P1('/3(3/J(AF*'3G%:4%O(Q+/%.4%O(5AF*J+0.4%(/J#(M(#%%#%('#3=N+0R A/$#%(5M..O(#J(5A4.#(.0A(/J#(I(5/0A:O(L#+(3/J(.#A0J(.>AP4.NC.(-1+3O(M%('C+0-A/$'(A/G-0'(5>-4%:#+(1$(&.$/-#%:#7

(K*C3/%%.#'F*J4+('.G+C.0(&.$M-4(=*C#+0%%#+7 STKU;((VWXRVVYZR!YZR[@R@

!


"#$%&'(#()*+,-+./0,-1

23)'.43'+/'56

ꛕ’œ”˜›DZ ( ( "*+7&.893( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ( ( <9+7)5.893( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : = ( ( >./9)?( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : @ ( ( A$9/B9+,974C9D/9.'))(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : @ ( ( "*$9C9(E71/49( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : F G))&9)&.*+, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HH ȱ ŗǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ™™‘ŠȱŽ—Š•˜”Š——Š( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HI ȱ Řǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’•ȱ–àœȱŸ’Đȱœ”˜‘›ÇВ—Š : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J! ȱ řǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’Đž›•®’—ǰȱ›Ž’”—’—œœ”’•ȱ˜ȱž™™“ã›(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(: K! ȱ Śǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱX›Žœ”“Š—ȱ˜›Š›( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;K ȱ śǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱŽ’Н˜Š›ȱ•Ž“Šȱ•Ç—ž›(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : @! ȱ Ŝǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’œŠ—ž–ȱ‹›žžĐȱ•Šž—›¤Đ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HL; ȱ ŝǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ›ÇМ–Ž——ȱ‘’——Šȱà›®ĐžȱŠ›”˜œŠ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HH@ ȱ Şǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ•ŠŠȱŽ›ĐȱŠĐȱ›’œŠ—ž–: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HIL ȱ şǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ‰ŠĐȱœ•ŽĴ’œȱ–Ž’›ȱž™™ȱ¤ȱŸ’—œ”Š™’—— : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : H!K ȱŗŖǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱž””žœ”’™ȱ•Žž›ȱ’•ȱ‘Šœ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : H=; ȱŗŗǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ•Ž’—’›ȱŽ—ȱ˜ž›ŽĚ’—ž : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HF! ȱŗŘǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱŠžĐ’ȱŸÇ›Ž”Š( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JH; ȱŗřǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ ’—’›ȱ‘•“àОȱ‘¤”Š›•Š›( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JJF ȱŗŚǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’œ’——ȱ›ÇœȱŠȱ‹ŽĐ’( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JKK ȱŗśǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ‰ž—ž›ȱœŽ’——ȱŠȱ‘’–—ž–( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J!H ȱŗŜǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ—’ĐȱœŽ–ȱœ•Š™™( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J;L ȱŗŝǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱŽĐȱ˜››žœžœ”’™ȱŠĐȱ•¤—’ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J@L ȱŗŞǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’——ŠŠ•ž›ȱ˜ȱ‹›Ž——Š›ȱ‹¢Đ’›( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JFJ ȱŗşǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ’•’—Š›ȱŸ’ĐȱŽ•ŠȱAœ‘Šœœ›Š—Š(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : IH= ȱŘŖǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ‰Š›ȱœŽ–ȱœ”Ž™—Š—ȱŽ¢›: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : IJK ȱŘŗǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ—Š•˜”’—ȱ—¤•Šœ(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : II= ȱŘŘǯȱ”ŠĚ’ȱȮȱ“㛋›˜ȱœ¢›“Š•Š›(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I!; 235'+1#/'(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I;@ ŗǯȱŸ’ĐŠž”’ȱȮȱŠ›–œ”’™ȱœŽ–ȱà”žȱď¤ĴȱÇȱœ”’™Š•Žœž–ǰȱď“àЏ¤—’ȱ››Šǰȱ ( ( .5M+,(N+O1/7.5'+PQ.1%,9#+(*&(87'5'(.D'R9/7.59: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I@K J:($',9-D'(S(T7+.D'R(<9)?919))9U(&7+,'+(V7'++9U(VC0,3#)'U(.D'R9/7.5'+( ȱ ȱ ˜ȱ‘Ž›—ŠĐŠ›ŠĐŽ›Đ’›ȱÇȱAœ‘Šę—žȱȱœŽ–ȱȱà”žȱď¤Ĵ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : IFI I:($',9-D'(S(AD'R9/7.5'+(>.893./7',')9(5'/(*&(3+#(A*$W5+%DC-)-1( ȱ ȱ ž—ž›•’ĐžĐȱœŠ–Š—Ž”ȱȮȱ̞—’—Šœ”’™(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : KLH ŚǯȱŸ’ĐŠž”’ȱȮȱ‰Ćœ”’›ȱ”ŠĠ¤Š›ȱÇȱAœ‘Šę—žȱ¤ȱÇ–Š‹’•’—žȱ“ø•ÇȱŗşŚŗȱ’•ȱ–ŠÇȱŗşŚśȱ : : : : : : : : : : : : : : : : : : KLH śǯȱŸ’ĐŠž”’ȱȮȱ’›ĐŠœŽ—’—Š›ȱ›¤ȱ ŸŠ•ę›Đ’ȱ’•ȱ˜›ĐŸŽœž›Ȭøœœ•Š—œȱ–ŽĐ ( ( >.893..D'R9/7.5-)-1(HFKH(*&(HFKJ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : KLI ;:($',9-D'(S(T7/.5-(87+&X&)(.71(<+759+(*&(<9)?9+%DC917))(.7)?-(5'/( ( ( A*$W5+%DC9))9(%(.7'))'(87'1..54+CX/?(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : KLK ŝǯȱŸ’ĐŠž”’ȱȮȱ Ž’•Š›Ěž—’—Š›ȱ¤ȱ‘Ž›ã—ž–ȱ˜ȱŸ’œž–ȱ›¤ȱŽœž›•ã—ž–ȱ’•ȱ˜Ÿ·›Ç”“Š——Š ( ( JJ:(CO)%(HFKH(5'/(JL:(.7R571B7+(HFK!(735'+(1'.1-)9)?'(/7',-1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : KL! Š—–¤•œ›Ž’—Š›( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : KL; T7'1'/?'+6 ( ( <MD-+ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K!K ( ( Y$'D14)?'+QZ4)?BX)?( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K;L ( ( [+7')9+(%(B/X,-1U(5%19+'5-1(*&(.DCX/(#()75')-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K;H AD+#+6 ( ( A59,'+U(.5*3)9)'+(*&(87+)9,9+9,&7+,'+(: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K;I ( ( \7+.0)-+ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K;@ ( ( AD'R9)X3)(*&(.D'R9/7.5'+( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K=L ȱ ȱ ®”—’ǰȱĦ㕖’Đ•ž—ȱ˜ȱƖ’œȱ‹ø—ŠĐž›( : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K=I ( ( ]C0.14)?'+: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : K=K

!


$%&'()*+,-*.%/)012'))3'

ſƀǯȱјюѓљі

4%562*78&9-1:%

&O.YSP#1)#%)N%&'()#*(+#,-Z%,PX%/.NMV%)NZ%0)*0)%$%/)*T%L%&O)/Y)N/[)F

! !"#$%&'()#*(+#,-%-./%"+#.*01)*,2%345%67876%9:5;<&=%=>?%&@A7&=7%&B5:8C>DE?7F% &GH<58HI5&=%>66:5%3I5<8JK &LM),-)%/+N-,OPQ-.%N#$%&'()#*(+#,-%-./%,-RMS)%L%/)*T.F!;!

!

<* =16%'* 05'95-)>2??%-'2-* /@,-2-* ),005* %6* &'()#*(+#,-* 9-,&5* 3--5)05):2>2'* 3&* A1202):2>2'* BC):%*):2>26*5>>2D*E(*):F?92*?3:%:%/?2''*8*3--5)05''2*G1/@%)0D*+%6*7%-*,&?1F=%'?1&*)@,'*)1=* A%-*/F-2-*%5&5*B%-*)1=*&'()#*(+#,-*):2>02)0*8*/@%-):%*H*):305=*726*05'95-)>2??%'%*8*=F-:-2'5* =16*)>-1'&2'&5=*3&*?@,)%)?,65=*1/02-*/%??AF))5:(?5-*)1=*I995*=2??2*):2>%''%D* J=*?126*3&*05'95-)>2??%-'2-*GK/65*?3:26*)L-*%/*3&*/@%-?I&)0*&'()#*(+#,-*G,/5*)0,-5*G1-M ):2>2'* ):30G-86D* +%5* 73-5* =16* &300* =26* H* &'()#*(+#,-* )1=* )H)0* '(* 71?* 8* =F-:-2'5* 71&'%* 1?9%''%*)1=*?3&565*5=*A3-6D*UVOP%+N%W+#O*3&*;)X).')*G,/5*):30G-86*%/*085*:8?,=10-%*/I-2* ?%5)0*1/02-*:?5::%'*"ND*9P/N),-*3&*8+#N+/O*G,/5*12''2&*/%??AF))5):30G-86*(-*'3-6-2D*E3::-%-* /%??AF))5:(?5-*GI/65*&'()#*(+#,-*3&*0I005*):2>26*/-1:%-*8*)5'95-D*O/02-*B78*)1=*'I-*9-,*7%-6* %5671?9%-%*%6*'H*&,65*=262*H*BC):%*):2>26*)1=*)2&?92*'(*=@K&*GI&0D*+100%*7%-*G-12'*)?H0-5'D* <GK/'*&'()#*(+#,-,*-1F'92*%/*712:5=*=I002*%6*)7%-%*):30G-862''2*=16*,-1&?5A5'9'5=*3&* !"#


$%&'()*%*+,-./-012./3

234-5&)00/3*05,6/3*7+*7+()+*87)--4*9:;./<*=;6406)*;411>?00/6/-+)++*8-4/54.)*17+(06*,(* ;-%*9,+/3*>4-06*06,@/1*05,69-'.*7+*4/(1A2017(4*&4-*3).4.*B-*0A%1;/3*6/-+)+/3*4;*05,61).C /+/3*073*&,-/*84-*)++)1,54.)-*,(*-7?+D/*4.*&7-A4*97+D/-*0'+4-*,(*;E14(4*0)++4<* F*6:@/3*9%1;6'34*054/6*!"#$%&'%(&)#*37)-4*7+*!GG*8/+(/3*0@-7+()5B1/3*4.**+,-).,&)/0<* H&'*;2-*;A4--)*4.*4114-*9:;./*7+*8:-*073*(7-./*84.*,11/*3)51/3*/014<*I-?+&J-+)+*%*05-,55)* ,(*8)1;4-)*05)@0)+0*&4-*0&,*8?55*4.*5B1/-+4-*/++/*755)*%*97++)*7+*?;)->?(()+(**+,-).,&)/0/* &4-.*3AJ(*)114*B6)<*I12.>4.).*/3*>,-.*'*8K054*&'(D-754+/3*&4-*,;>,.017(6*,(*1K0)+(4-*87)--4* 073*1);./*4;*'*8700/3*(1/+D-,.4*,(*9-?11)+()*7-/*>-,6457++D4-<*1234.5.6-).-)%7&)"%89:/-.; 9$6-)<%=..%>%?-6%/#&)05)%@56%&)A%059%-A%9:/-%B$5@CD*04(.)*7)++*B-*%9J;+*05)@0)+0*%-46/(/3*0'.4-<* *+,-).,&)/0*(46*>,-).*;A2-4-*E)-?&C0A2;1/(&E14-*073*5,3).*&4-*%*1,;6*37.*01J+(&)>B+4.)<* L1/(37++*-7?+D/*'*J-&:+6)+(/*4.*5,34*7)++)*%*1,;6M*9/(04+17(4*6)1*4.*;,-.4*06-'.0D4(>25* 05)@0)+0*,(*J.-/3*05AJ1/3*'*14+DM*7+*84.*62506*755)<*N,;68-K06)>B+4./-M*073*054/6*&E1)++)* %* 1,;6* ;-%* 01)05A/M* &4-* 2+K6/-<* O5J33/* 0'.4-* 9:;.)* 0@-7+()5B14* ;1/(&E1)+4* ,(* 14(.)* ;1/(C 05K1).*'*-B06<*H4.*0%06*9&4-*?;)-;,-)+()*6/+D/-057?641).4++4*-7?+D)*4.*05A264*J11/3*8-73/-* 6/+D/-057?6/+/3*B-*7)+/*-J-4++4*4;*064.*(7(+*>-705/*97-05)@/+/3<*=.7)+0*6&J*1,0+/./* 7+*7)66*046*;406<*O5?+D)17(4*97?-.)06*3)5)11*9%&4.)*;-%*067;+)*05)@0)+0<*P7.A4+M*073*9E16*J.-/* 4+57-)+/M*94;.)*1,0+4.*,(*84.*;E11*+B*06A2-+14/06*+)./-*'*94;DAB@)+*,(*57.A4+*D-206*B6*37.* 3)51/3*054-5414<*I%6034./-**+,-).,&)/0/*91A2@*;-433%*6)1*4.*0A%*9&4.*&:-)*4.*(7-406*7+*8%* 9:;.)*0@-7+()5B14*064;+)++*,(*34./-)++*&4-*9,-;)++<*Q3*4116*05)@).*&,-/*0&)@/.*46&)5*4.* (7-406*84-*073*37++*-7?+D/*4.*>7-A406*,(*>A4-(4*0A%1;/3*0E-M*;E1J(/3*0'+/3*,(*05)@)+/<* H7664*&4-*&,+14/0*>4-%664<* P1/554+*+%1(4.)06*9%1;*%664*87(4-*05)@97--4**+,-).,&)/0/*97?-.)06*(7;4*;?-)-3:1)*/3*4.* 97;A4*4.(7-.4-%:61/+*+B37-*;)33<*R*97++)*;2106*4.*1,54*%5&7.+/3*&46+08E66/3*05)1-B3/3* 05)@0)+0*0435&:36*05)1(-7)+D-)*+7?.4-%:61/+*6)1*4.*5,34*'*&7(*;?-)-*4.*84.*0?55)*,;*9-466* ,(*6)1*8700*4.*073*;1706/3*(:;)06*6'3)*6)1*4.*5,3406*;-%*>,-.)<*=++4-*91/6)*%:61/+4-*;)33*;21* '*0E-*&7-514(0-7(1/-*&).*4.*7?.4*05)@005AJ1/3M*D/13%101?51/3*,(*J.-/*073*755)*/+D)-*+7)+C /3*5-)+(/306:./3*3%66)*;4114*'*97+D/-*2&)+4++4<*=11)-*&)00/*9&4.*,-.)+*1/#5F".%.G@$)% '5@@D*8KDD/*,(*8700)*>,.*>%-/06*9-466*/3*05)@).<* I-7054*,--/06/05)@).*0)(1D)*0&,*+:--)**+,-).,&)/0*4.*;411>?00/+/3*&4-*>7)+6*+%+406*1%-E66* 4;*+,55/-*8B0/+D*376-4*;:-)<*1H75.")5..%,I90%-A$5./%.&##"))-%,.G0-%,)-A-<%*038).F-99")%&6%J'5); KJ665.6%698A"%$.%/#5F5A%,I90%/-@0%4')-@%-A%/#380-%4%&##")%@$A%L99"@%0590M#"@%7&F."@%"@%9$5A%&6% @5..5%KJ//"@%7-)%K$5.0%6$6.%0".?")/F599"."@%/$@%/569?"%.M)%$.%75A%$'05)%4)4/5.-%/$@%B$5)%6$)A"<% NG%7-)%)"..5A%"FF%-.?-)0-#5A%059%-A%1K$)3-%B4%.5A")D%$5./%&6%$5..%'&)5.65..%/-6A5<%!"#$%&'%(&)#% 'M)A5/0%.M)%059%-A%7$50-%.4A-),L665A<%2-A%7-)%&'K&A/9$6%/#&0-,)5.-<%*F&)-938/5.%4%/F)$.65#G9"."@%G)% OP%0&@@"%,9-"F7>??-)%'-99KJ//"."@%6$)A"%&##")%#9$5'0%-A%,&)'-%4%$'05)%'5@@%938/?$F9"@%B-)%/$@%B$5)% /F)".6"%5..%>%B$00-%698-.?5%/#&0@-)#C%>%@5..-%$.%Q%#>98@$0)-%'3-)9M6A<%=9?-)%&6%.$5/0-)%'9"6"%"FF%>% ,7$)0%/5..%/$@%/#&05.%,M'A"%&6%/0J##5%'J)5)%/0J##5%7-)%,5.%@5#9-%/@>A5%/$@%$500%/5..%,I0%*+,-).,&)/0% )5'5.%>%/".?")%'J)5)%-"6"@%&##-)CD*04(.)*7)++*4;*?;)-3J++/3*!"#$%&'%(&)#<!#S* H700)*3)514*05,69-'.*>-7054*,--/06/05)@0)+0*&4-*82*755)*3AJ(*05)1&)-5<*P1/554+*"TU!T*&4-* >B).*4.*05A264*VG*>-7).0'./3*;-%*!"#$%&'%(&)#*4.**+,-).,&)/0<*L411>?00/5B1/-+4-*(7-./*3706* 6A2+*87(4-*87)3*&4-*05,6).*4;*17+(-4*;:-)*84-*073*8:-*;E11/*'*>,(4*+)./-*%*?;)->?(()+(/*,(* 8)1;4-*05)@0)+0<*H7(4-*87)3*&4-*05,6).*+%+406*1%-E66*7)+0*,(*84-+4*0@-/+(/*8:-*073*9:;./* !"#


$%&'()*+,-*.%/)012'))3'

%''%4563-0*7*8-9'6:-4;<*89-42'&2*=>)?%*)?2@)2')*14%*9/2-89&&2'&;''2A*B?-3??;-*=>)?%* )?2@)2')*5CD)0*'3??;-'*61&2''*512DDA*.%''*6%-*<E:&*61D*5%''%4;-*<14*<:-&;<*6%0')=C00F ;<*)?2D-(<;<A*!"#$%&#'%()*D7*8-1''%'G2*7*)E,';<*3&*56%-/*:4-;*561-E;*H*-19?E%-<1??2*1'* )?2@24*)>'G2*1'&2'*<1-?2*;<*%4*61-%*%4*):??6%*=,*%4*62));D1&%*6I-2*=%4*/%-24*%4*)H&%*12DH024* 1'G%*8(24*%4*/7*H*)2&*'3??;-*0;'G;-)?1902A* J/*0%?%)0*7002*%4*):??6%*)?2@2';*9-42*%4*)?E,0%*H*=%4*/D12-2*)DH?;<A*K-;L1*M-%)1-*62DG2*/%-%* %4* DE(?%* =1));A* .%''* )?2@%42* 81202)?2@;';<* *$+$,"$* 3&* -./0$()* %4* 12$&2$3 0%43 !"#$%&#'%()3 +.53 )6&76%(8.9)6+:A* K1202)?2@2'* )2&DG;* 'I-* =>)?%* )?2@2';* ;<* D124* 3&* =%;* )?;0;* (-* /%DDF 89));<*)H';<N*/9-)0**$+$,"$*3&*)H4%'*-./0$()*=%-*)1<*K38*K;-'100*6%-*;<*83-4A*B?900;-*H* 75:/'*!"#$%&#'%()(N*)1<*1''*63-;*8%-G%&%/I-%-N*)7;*&-12'2D1&%*56%4%*5I00%*'7D&%42)0*3&* -19'G;*%4*)?E,0%*7*81202)?2@2'A*+%4*6%-*=,*02D*DH02D)A*M-7*=12<*6%-*)?3024*)%<0%D)*)1O*0;'G;-F )?190;<*3&*<2'')0%*?3)02*06:*5I/4;A*P;'G;-)@2DD%-'2-*/E,-2-N*)1<*5:/4;*/9D&0*81202)?2@;<* K;-'100)* %4<H-7D)N* 1D0;* -./0$()* 3&* )D1@@0;* "Q* 0;'G;-)?190;<* 7* =-1<;-* <H'(0;<A* ME:DG2* =1))%-%*0;'G;-)?190%*5I/42*!"#$%&#'%()*3&*1'G%D3?*)?2@)2')*63-;*2'')2&D;4A*M-20R*.2'0R1N* )?2@51--%*7*!"#$%&#'%()N*DC0*)1'G%*)H4%)0%*D3/0)?19024*)1<*8%-)0*/-7*)?2@2';*02D*)0E,-')0:46%*H* D%'G2S*1!"#$%&#'%()3+6&3;.%<$()3),/3(=56()63(>%.&2,8?/6@3A,0,3B'%,&2,&&C3A,0,3DE(8$/$&7C:!TU* V-4* .2'0R1)* ;<* )@-1'&2?(D;-'%-* 700;* /,0* H* -%;'61-;D12?%';<A* B?30/I-2'* /9-2-* )0I-)0;* /%DD89));-* )?2@)2')* 63-;* ;@@;-2'A* W(* &%/* 5%''* )?2@;'* <14* 570%D%-%* !"#$%&#'%()(* ;<* %4* <1''*)?9DG;*/%-%*/-7*83-42A*1F,/3$//%$3()G5H$@3B%43(8,>#.%%$I3J0,%2.0,53(8,>,5@3K//,%3+.&&38'+,36>>3 43L,/0$%@3M/N5,()3;<G%26&$%H.()6+@3O.,56;?&,%3$53()G88H$30%43;'%5,C:!TX* B?:<<;*)H4%-*519-42)0*-:GG*)?2@51--%')*?%DD%*7*'>*H*570%D%-%*)?2@)2')Y*1P23#.,/($3956%3 #,&()$3(,&&,3+.53#$&7$;$&7,@3P23#.03(.&)3.0),%0$%$&7,3(8.9),3),/3B'%,&2<$&(Q3RS%3+6&6+3;.%<$()3),/3 #,&()63(>%.&2,8?/6@3!"#$%&#'%()34H$//)30%.+()6%C:!TZ3 B?2@24* 5%DD%42)0* '(* <E:&* 7* )0E,-'83-4%* 3&* 6%-* &-12'2D1&%* %4* ):??6%A* .2'0R1* )?2@51--%* )0,4*<14*!X*;'G2-<:'';<*7*-()0;';<*%/*)0E,-'@%DD2*)?2@)2')A*.%''*)0,4*1''*<14*5DE,4F '1<%*H*5:'G*3&*53-/42*9/2-*=2D/:-*)?2@)2')*3&*-19'G2*%4*5%DG%*9/2-)>'*3&*D124812'%*<:'';<* =1&%-*=12-*H*75:/'2''2*)1<*1''*D2/4;*8E;&&;)0*02D*%4*/%-%*/-7*83-42A*B?2@24*6%-*'(*?3<24*<14* 61-;D1&%*)D%&)H4;*7*)0E,-'83-4%A*1R,&,%3+=&,%T30$%,53.88,30%43;'%5,3()<U%&;'%5(+.2,&@3B$%,53;$8V ;'%5(+.2,&3'23/4),539886%3%.&&$30%43%.88H.%8,&63&,56%3(=56&$T:*?%DD%42*5%''A*K19*%4<H-7DD*6%-* =%-'%*DH?%A*$1''2-'2-N*)1<*5:/4;*)0%424*<14*=12<*7*)0E,-'@%DD2N*'120;4;*%4*/%-%*/-7*=12<*1'* K19*3&*.2'0R1*D:&4;*5%-0*%4*=12<A*.2'0R1*%05;&%42*563-0*8E:-&;'%-61)02*<%''%''%*6I-;* 1??2*H*D%&2*3&*)I0;*-C00A*1W%=0,539886%T30$%,53=3;<G%26&$%H.(),&@3X62(,53&?3;$%$36+3$53;<$%2$39886%3 (<4/06+@3Y/.9+,53.88,3$53;/4($3H.(),&36>>@:!TT [''%-*/3-2'&2*)?2@)2')*)0,4*'24-2*7*=2D/%-2*3&*%4)034%42*/E:DG%*;'&-%*)E,D24%*624*%4*?D2/-%* 9/2-*-1??61-?24*)63*%4*=12-*&I0;*)03??24*H*)E,2''A*K19*3&*.2'0R1*):&4;*624*<1''2'%*%4*1Z3.03 .,&#H.%<,%3988$%38'+$()30%43L.((6+3#%9//,&2,343/=0,T3(8,/,53L438H.5<63),/30U/8(,&(3#.,+$3'23(.2,53LH=3$53 $//,%3#$0,32.%)3(89/763(=&$3),/3#,&()63()6&7$%:@3.2'0R1*)?2@51--%*6%-*=1&%-*)I-4;-*H*%'GD202A*.%''* DC0*;'&%'*)E,<%''*/7*8E:-&;'%-61)02*)200*3&*)%&42*%4*5%''*?I<2)0*)E7D/;-*%/*7'*=1))A*.%''* 6I-2*&,4;-*);'G<%4;-A*+%4*)H4%)0%*)1<*<1''2-'2-N*)1<*5:/4;*61-24*7*)0E,-'@%DD2';<N*)7;* 02D*=1))%-%*061&&E%*I4)0;*/3-2'&E%*7*!"#$%&#'%()*6%-*%4*=12-*0,?;)0*H*51'G;-*3&*?6:GG;)0A* \20';<* 8%-* )%<%'* ;<* %4* &,4;-* %&2* 3&* -1&D%* 51/42* 61-24* 7* <:'';<* =1&%-* =12-* 9/2-F &7/;*!"#$%&#'%()A*B?2@24*5%DD%42)0*)H/1DD0*<12-*7*)0E,-'83-4%A*$%-&2-*)0,4;*=12<*<1&2'*3&* !"#


$%&'()*%*+,-./-012./3

0'45116*415)-)*06/77/*'*082)++9*:-3;<+=0>-).*?8%*5)+/3*@5)--<*053*;8<-(<.)06*0'.<-*06A.&<.)06* 71/77<+* "#BCD9* E<++* 6<1=)* <.* @%* ?54.)* ?<++* 15+6* '* 082+/39* F/3)-* &)1=/* 577)* <.* 4<-<* 4-%* ;,-.)9*G5)-*6A1=/*&,+1</06*<.*H61<*<.*-5I+<*<.*1)4<*'*'07A1=/3*082+/39*J506*,(*@8%+)+(<K 3)++06*&H-)*<.*4<-<*+)./-*35.*07)L)+/9*M)++*@5)--<*053*1)4./*<4*&<-*4<11;I00/07I66<*'*5)+/3* <4* 3)++)* 4<11;I00/6/-+/+/3* 35.4-<3* I4)-;I(()+(/* 07)L0)+0* ;<7;,-.035()+9* N/-+)++* ?<4.)*01,LL).*&).*07533=)-*,(*&)-7<.*@<+(<.*6)1*07)L).*?<11<.)06*0&,*3)7).*<.*1I46<+*4I-)-* 07,64H-)+*062.*%*0O-*,(*577)*&<-*?H(6*<.*?1<.<*15+(/-9*G5(<-*?<++*7,3*>6*>-*6/-+)+/3*0%* ?<++*@)14<-).*@<7).*1'7/3*,(*0H-./3*3A++/39*E<++*1P06)*@&'*@5(<-*4<11;I00/0682-)++*,(* I4)-07I66<+*+5)6/./*<.*I4)-(54<*6/-+)++!"#$%"&'(()"*+,-)."#/,"01(-"2+("*13"34("51("+-"01(+!6" 7)88"*+,-)."#/,"9:;+"+-"01(+"<":=(8)8=3!6">)551;?@&"&+;;5'**=*:AB()"*C)D+-)"@CC=("?)8=3"+-"&+(+" E(":=(8)8=3!"F1,+("0)-"&B(=3"C+;;+-)"?+88":);"@CC+(."#G*";151"H1=:*I?;+8JK"G*";151"J1("LM?(1(K6" QR5+()*1)4)*GP07<1<+=S*R5+()*1)4)*T,-)+()++SU"N)-"*0O(=-=3"%"*+3+"?%::!"$<-+8"C01)C:)"?+88"*4("<" *<,+(1::="@,"*1::)*:"<"*C'::=*9:)-!6*E&,-/(/-*@5)--<*7,3*>6*>-*6/-+)+/3*,(*;%.)-*0/77/*35.* 07)L)+/9!VW F/3)-*'*%?A4+*$I?+(8?@(*:**&)1=/*577)*6-><*@&'*<.*07)L).*&H-)*<.*4<-<069*G566<*%66)*5)+7/3* &).* /3* @%* 053* &,-/* +).-)* '* 07)L)+/* ,(* ?A4./* 577)* 0O.* ?&<.* (577* %* /LL)* %* @)14<-)* @5009* F821).)++*E513/6*J<X7?</0*?<4.)*06<.).*&<76*0'+<*'*>60P+)06/-+)*053*&<-*?%66*I4)-*0682-+L<11)* $I?+(8?@(*:*9*E<++*?<4.)*0O.*<116*053*42-*4-<3*,(*&)00)*3H6<&51*?&5-+)(*06<.<+*&<-9*#$C)D)-" 0+("188"%"?(1'&)8,="18"*;+,*<-+8"%"20<"0+(-"*:O-=,:"?9::=;1,()!"N)8J)88"?+&-)"8@CC=-";9,:"18"O;J=(8P +("0@(="188"?%+("@,"29("5(+=:"%"*:AB(85@(-*?;)-"*C)D*)8*!"/,"3+8"+-",B-=("0)8=("3)88Q"*13"*:+(&+-)" 8)-()"<"*C)D)8=Q"?()8,J)"=DD":);"3<8"@,"*+,-)."#$0+(+-="34("+&"?(1)8*C);8)!"701"+;0+(;1,:"1("%*:+8J)-R6" /,"*+,-)."#79::="20<"*13"2E"1(:"+-",1(+"8E8+!"N)-"01(-=3"+-"'&)(,1&+"*C)D)-!6"7+88"*0+(+-)S"#G(:=" &(%"24(R6"G8"*0@8+"0+("21::+!"$I?+(8?@(*:"0+("+-"01;:+"%"?;)-)8+"@,"3188"0@(="&+(8)("+-"*:OCC0+"<"*ABP )88!"$=3)("%::="<"1(&)-;1)C=3"31-"5AO(,=8+(&;1C+8+"18J+"?O&-="3+(,)("21)((+"01()-"*C@:8)("<":9:;=(!" /,"3=8J)"+;;:"<"1)8="?0+-"1)88"&4;+,)"3)88"?+&-)"*+,:"0)-"3),"21,+("0)-"0@(=3"<"T+(0<C."G&"*C)D)-" &9()"8)-=("'(-)"4,"+-"C;9-+"3),"E(Q"20<"+-"+88+(*"3'8J)"4,"J(+,+*:"8)-=("31-"*C)D)8=!"/,"(1)&"+&"34(" ,9(=A+CC+88"@,"*D+(C+-)"+&"34("*:<,04;=8=3!"/,"C;)&+-)"E:"%"*:B(+8";AB*C+*:+(+"%"E:*U8)*D+;;)8=3" @,"*:B-"2%"21,+("=DD"+-"?8A%3"<"<*CO;J=3"*AB8=3!"/,"0+("*=8J3+-=("@,";4:"0+-+!"/,"C+*:+-)"34("<" *AB)88"@,"*0+3;+-)":);"+-"(1'8+"+-"C@3+*:"5=(:"&(%"*@,)8="21,+("*C)D)-"*'CC)!6!V#* Y1/77<+*"#BCZ*1<(.)06*$I?+(8?@(*:*%*0682-+;,-.0?1).)+<*,(*0A77*0&,*35.*0654+).*%*/+=<+9* N&H-*<4*@-53/-*07->4/3*07)L0)+0*0+5-/06*5++*@5(<-*07/6/-)++*-5)0*>-*082+/39*G-%66*4I-)-* ?5-4)15(<*>6-5).*35.*4<11;I00/07,6?-'.*,(*6/+=/-075I6/3*?O106*07)L).*%*0)(1)+(/*6)1*?)+06/* 06/+=<-9*[A-(*?/+=-/.*35++*15+6/*'*082+/3*@<-*053*@5)-*-5I+=/*<.*(-'L<*'*5)66?&<.*053* 41</6*5.<*7,3<06*%*@%*4%/*;8A-(/+<-4157<*053*&,-/*?5)1)-*,(*?<4.)*657)06*<.*1,0<*,(*1%(/*+>* %*-57)9*E513/6*J,57?,44*?<4.)*&5-).*5)++*@5)--<*053*062./*%*0682-+L<11)9*#/,"*%"+;;+"&4;+,+8+"<" *AB8=3"2+("*13"21)("?(BD=-="@,"CO;;=-=."#$I?+(8?@(*:"V"?)DDQ"?)DDQ"?E((+Q"?)DDQ"?)DDQ"?E((+K6"/," 0+("*+88&9(-=("=3"+-"5(%::"3'8J="3188"5'(A+"+-"*'8,A+."#W"*AB3+88*",(O&"5;B3*:(+"18,+("(B*)(!6" X3";1)-";1):"4,"=3"OY;"@,"*%"+-"*C)D)8="?0@;&J)"@,"+-"1)8"*C(E&+8"*81()*:"Z"2+-"0+("5)(:+"20<"+-"21)(" 18*C="?O&-="*C@:)-"*0)&5;'*)"%";@&:!"$0@"*%"4,"*C)D)-"+;;:"<"1)8="&+(+"8)-=(Q"*0@"C@3"2+-"=DD"+&:=("@," *OCC"*<-+8"*C'8J);1,+"?)8*:+"*)88)!"N)-"2+-"&+88"4,"(@*+;1,:"2(U*:)8,*?O,,"%"&B:;1,,A=3"3<8=3"@," C0)-)!"F+-"0+(-"3)C);"*D(18,)8,"81-+8*A%0+(!"F+(8+"?=,*+-)"4,"=3"2+-"1)::"+-"C@3+"34("5=(:"Z"+-" 5A+(,+*:"Z"F1,+("4,";1):"<"C()8,=3"3),"*%"4,"&4;+,+"3<8+"*'8J+")88+8"=3"5(+C)-!"F1)("?4;J="188" !"#


#$%&'()*+,)-$.(/01&((2&

!"#$%&$'&(#)*$+&,-./00&12#/345$&62#7%8&24&,9:($#3(2#;<&=&(/**>&(/**>&(?##$@8&A4&(74;$'/&%.'&%B#+& ,C>&D6E0EF&;)73G8!3"& *+//)4,0/$,)50.67)(82/16)799)(:1.;<=(7>)/1<)$6)<?($)799):0//:$&%1&&)(@7)A01,)0881).=,1,) ,0=8B$,8+.1&7)A0%$,)9:($#3(2#;<)(C88D)H.0"$;<)5$.61)E/<$6)$6)%0,$)&?B$)/7&F7,(80=/$@,@()0&) 5E//1):16)A:G)$6)A$6):2,7)2.)>C,%)(819)@)(:E61&7)2%)A:G)5E//$)@)$6)01//5:0,/)(80=/$&&$) 5E.61)A$7D)H),$7&):$,)A$6),$/(B@1&I)A0//$)&?B$)50,&$6$,/E81)7>);2,6)G)I7F.&2"&J2#FI)(0>)0&&) @)&?)($&&$61)%1<F1)(1//)2%)=.1,;7,61D)J,,7(/7(81916)5K</)(1%)G)5E.1<0%,1).B$,<E%6).,@)51&7)A?(8$) 2,,7(/7(8191D)*$6):$,)2.)F?,>E//)/1<)$6)5E//$)A:G)&E,)A$,)(0>)*B+6:0,B$,)%@/7)(82/16)/7&FL 7,(80=/7>)06$)(81916)2,616).=,1,)(80=/7>)06$)(<=($(82/7>).,@)51&7>);,0(87)(8197&7>)G) %<7&F,26$&7>)2%)+:1((7&&1)(0>),G8/1D),K/'&(2#"'7%&!&(6.#3/4&%.#F/'>&;.%&6$#&9:($#3(2#;<>&6$#'& ;E".00<&%/33$&!&;F5!37%&73;&D$'&6$#'&L$#$&$'&0/<07&;<#/F/&24&;E'$3&.33&;%M##$&D$#&</0&D$'&(6$#"&24&6/'& 6/;;7%&$'&9:($#3(2#;<&6$#&;2FF/33>8)($%61)01&&)$.),$/(B@,>C&&7>)2,,7(/7(819(1&(D!3M) 4,7N0)O,$(0,)$6>G,@<<)/,0=(/1)51&():0%$,)0881)A0((7)&?>+61&()/E81)(0>)G),$7&)5$.61).E,/) 52&7>)%<E(1<0%$&)(1%7,)A0&&$&)F$%D)-$&&)501>/$61)5$&F.$(/$,)($&&$&1,).=,1,)A:G)$6)A?(8$) (81916):E,1)(28816)2%)<K/);26)'/)%$&%$)/1<)/7&F7,(91<<$&&$)7>)$6)A01,)(8=/7)@)<2./).<01,1)(:1.L ;<=(7>)/1<)$6)<?($)(:E616)799D)P:018/):$,)@)<B+(8C(/7,7>)2%)<?(/)1&&)G),0=8B$,8+.16)0&)0880,/) (@(/)/1<)(819(1&(D)-1&():0%$,):$,)A=88)2<G7;,@8)@)(B+&7>)2%)<=8/)$.);,0&&F,1)2<G7D)Q819;,2/(L >0&&)(@7(/)@).<087>)2%)>0&&)50=,67(/)8$<<$D) #C,%)57&F,76)A?(81,)(B+>0&&):2,7)&')G)&$767>D)R1/&7>);0,)($>$&)7>)$6);$,@//7A,08) >$,%,$)A01,,$)5$.1):0,16)>06)+<G81&F7>D)#0&&)5K<F7)@.,$>)$6),0=&$)$6)(=&%B$)2%)5,+9$) 5:$/&1&%$,2,6)2%)5=<<1&%$,)/1<).BC<(8=<F&$)(1&&$I)AB+6$,)2%).+(/7,B$,6$,D),N#."$0<&(?##$&"O#/#& 9:($#3(2#;<G&-?##$>&(?##$>&(?##$@&N#."$0<&(?##$&"O#/#&"5P0;FO0Q7%&2FF$#&24&");<7#5P#'G&-?##$>&(?##$>& (?##$@8!3! *0//$):$,)$6)(C&&7)5,01&):1/.1,,1&%)A:G)$6)>0&&1,&1,)5<7/7)$6):1/$)$6)A01,):2,7)$6)F0=B$D) S881):2,7)A+)$<<1,)(0>)/+87)7&F1,)A0((1)>$&&$<E/1D)#$,%1,):2,7)G)<2(/1)2%)AC%67)@)>06$&) A01,);167)F$76$&(D)QB+,1&&):$,)A$81&&)2<G7I)$<<()8=&();,$81I)2%)1&&$&)7>).<7/7)<@/&1,)>0&&) @)%,'.7)G);BC,%7&$,:0(/7>D)*01>).BC<%$61)(/C67%/)A:G)$6)(B+,1&&):$,)2.)8$<F7,)/1<)$6)>0&&) <1.67)A$,)&0>$)&288,$,)>G&'/7,D)-0<>7/)4$N85$7(I)(0>)5$.61)(/28816)$.)'/(?&1(9$<<1&7>I) (=&/1) 7>) 2%) ,0=&F1) $6) ;B$,%$) (K,D) -$&&) 82>) .=,(/) $6) ;BC,%7&$,.<08$) (0>) :$,) .7<<(0/1&&) >C&&7>D),A4&;O3</&!"#$%&24&F2%&$'&P'#7%&"0.F$G&N$#&6$#&*0!;;&"O#/#&./33&</0&6/'L)<$#&24&%B#&6$#& (5!0*$'&7%&L2#'>&D$#&;.%&B4&0!&4.#;$%0.4$&P#%$43$G&N!&#./;&7347#&"2#/34/&7**&24&;$4'/+&,N.<<$&.#& </04$34;0$7;<G8&9E'$3&;<PFF&($33&E&;5)/33&24&(6$#"G&K/'&4!<7%&.FF.#<&4.#<>&;5!0"7#&6$#&B4&%./QQ7#&!& (.3Q/G&K/'&;!<7%&L$#$&D$#3$>&Q2"3/#G&R&"5$#;F$&(.O#'7%&6/'&"$00LO;;7;F2<(#E'G&S/33&2FF$#&;*7#'/&(62#<& H#.<$#3/#&6M#7&$'&;F5)<$&!&2FF7#&E&;5)37%G&N./#&62#7&.FF/&$'&D6E&(.0Q7#&;F7<7&D./#&;62&$'&62*3/3& "#O;7&.FF/&E&F70Q$37%G8!3T& *0%$,) @5C.&7>) ;,0(87) /7&F7,(91<<$&&$) :$,6) <B+(/) $6) 9:($#3(2#;<) :$,) (2881&&) ;01&F1(/) $/5=%<1)A01,,$)$6)>C&&7&7>)G)G(8C<F7>)(B+&7>D)U1/<7),$767)<B+(1&I)(0>):2,7).0(/)@);BC,%L 7&$,:0(/1&I) (@7(/) >BC%) :G6$) @) (:C,/7) =.1,;2,61) (B@:$,1&(D) V7&F7,(91<<1,1&&) T$<:(0.;;) :$,6) .=,(/7,)@):0//:$&%D)4BC,%7&$,&0/7>):$,)8$(/$6)&167,)>06)(G67>)(819(1&()2%)(B+<16$,)(/+67) 8<@,1,)>06)(/B$8$)2%);C&F)$6)5B@<9$)>C&&7>)7>);2,6D)4,0/$,&1,)50=,67)5,+91&)G)*B+6:0,BL 7&7>)2%)B$.&:0<)(C&%)0&)A$,)(0>)A01,)(81<F7)0881)A?(87)5K<F7)A01,)$6)A0//$):E,7)&0=6$,+9D) *$6) :2,7) >C,%) <G8) G) (B+&7>) 1&&$&) 7>) 51&$) <1.$&F1) 2%) $<</) ;,$816D) H) C<F7%$&%1&7>) :2,7) !!"


#$%&'()$)*+,-.,/01-.2

3-/45-.,)6,7(-3,)4(0)89:,'.*3,;)<.'091/06'3)%3,)0&4(00)4&2()4(0)/467*.)=%&)3-)6*'(**)'34)0(73-) 06*'()&)=6//.2)>.0?3;)@6A)26**)%+,.)=1)8,$44)46>*(,)37)706>3).2)8+,-)&)4.*?.,/B(00(**;)C6(,) %+,.)&/>30?(,)+')343-(,)+0&.)/62)D37-()=1)%(,>3-)/62)6(*3*',.*).43*)$)0&>:2.2)=6(,,3;)C6443) %+,.)>+,*.*'(,)26**;) E.*?.,/B(00(,(**)!"#$%&#')>+2)0&>3)3-)+')893,'3-()FG)2:**.2;)()&*+,#$-.+/&'0+12&%&*+3+ 1,4*&'-+1/.+,0$+./*+567120180$09+)&*+:;<*-.+1'=&*+,&*+#>+:05?&*+0*+180*'-.+@0$+1/.+!":0$':#$18+ ,0$9+A.+5/&*+#>+,&*+2,/&28-.+3+567120180$0'-.+13-.+,&*+@39+B/&$+,#$-+=8&+-.+05589+C>+:/D$*&+@3+ :$7%0+#>+13+@3+12#%%0+E+;5?-'-.+/&'1+@/&$+,4$-+.3,0$+F+B/880+,0$+:$#*05/>+167'GH)/3'-()6(**)37) /910(-.*.2)$)!"#$%&#';) H602.4)I3J>D3./)%3,)$)6(*.2)89:,'.*3,706>3**3)/62)!"#$%&#')*$0'3-(/4;)H3**)+')7KL 03'3,)D3*/)/$.)D%&43*)'6(/03**)7,$)091/>3/43,3*.2)/62)0M/4().BB)2N,>,(-;)(I#22$&$+#220$+ ,#$-+./*+,01056719+)&*+>3<-.+./$2&+./*+@/&.+#>+:$7%-*-.+3+:635%9+B/&$+13-+#22-$+#>+2#.-+18;*->8+ '4$+/'+,&*+,#$-.+18#22<$/*'&$9+J0$>&$+#220$+>38-+:$/&'5/>0+/22&+:05?&*+E+1%#880'0+1/.+,0$+20180*+ '&*-$+8&5+#220$9+C>+K$3+/&'-+K0'?&+-.+.&88&*+#>+:'L88&+0*+#>+,0$+:E<*-$+-%%9+M,/&$+<N50>0$+.E'&$+ >$&%-+-.+<48-$+.E'09+B/&$+,&5?-+5380+:E<0+1&>+-%%+./*+.N$+/'+@/&.+87218+/22&+0*+:05?0+1N$9+B/&$+<N55-+ E+167&''+#>+:-$<-9H) <**3,)C91-%6,9(O)/62)893,'3-(/4).2)8+,-)&)!"#$%&#'O)0M/4()=6//.)/%+P)(O22-$+$02+-%%+0*+2D$$P 184*-.+/'12-.+8-'?-$1%&55&9+)&*+25&<$-*-.+-%%+/<8&$+'/8-.+1/.+,#$-+3+1E*-+:0'19+B/&$+1/.+>38-+ /22&+25&<$0*+0<+/&>&'+$0..5/&2+</'>-+/'>0+:635%9+B$E$+@/&$$0+?$-22'-*-+0<+<5/20'-.+1/.+N>+,0$+39H)!QR S2)06(-)+')4.*?.,/B(003,*(,)71,.).2)/%5-(-)+')26**),6N*?.)3-)$443)/(')$)/4:-.**()/4(>0L 3-() T,3/6,) 3-2&,$00) 43.'31/4N,>.,) .2) $) /491,*B300() Q-2/+ #<+ R#$2;) H3**) %3,-) 3-) 7$) 30'6,3) %(//.).2)3-)!":0$':#$18)%5,()/+>>(**;)!"#$%&#')/6*?()091/26,>()>0.>>3*)!GPGRP)(S$+0*+8020+ -%%+ 12&%K$#81./''9H) T,3/6,) /B.,-() 374.,) >0.>>3*) !GP"QP) (S$+ !":0$':#$18+ 1#22&''TH) !"#$%&#'+ /%3,3-().2)D50P)(!2&%K$#81./''+/$-+0<+!":0$':#$189H)U0.>>3*)!GPFG)/6*?()D3**)*M93)4(0>N**L (*'.P)(!2&%K$#81./''+1/>60+0*+!":0$':#$18+1N+1#22&''9H)I+8)I.,*644)$)U/5<018)/6*?()6(**(')091/3L 26,>()4(0)Q-2/+#<+R#$2P)(V'4>*-$+./*+0*+!":0$':#$18+/$+1#22&''9H)V+>/),W2.2)D$074&23)674(,) 3-)!":0$':#$18)/:>>)0K4)T,3/6,)0+>/)/3**75,3/4).2)3-)/>(B(-)%5,()D+,7(-)37)N7(,8+,-()/9$%3,)+') />,$-(),K44(06'3)&)/4,&-/?3'81>)Q-2/+#<+R#$2)3-)=1)3-)6*'(,)$)8,6/>.)/>(B.*.2)D67-.)/K-)=3-) /:>>%3)(F+@3+.3+153+@,E+<;18-+0*+12&%&*+/$+1#22&*G+=8+<$3+.&2&55&+'/*0'163,0$1%$/'>&'>-+1/.+:/D$*&18+ #>+<0''18+-.+K#$*+E+<6;5?0+12&%0+25-220'+WXYZ[9+B0*+1318+1E*018+<$3+\0.0&"0G+J08":5/11+#>+)&$0>#+-.+ 25-220'+WXY]^+#>+@/>0$+U/5<018+'35>0*&18+8&5+0*+>/$0+0*$0+8-'?-$12/D803$31+25-220'+WXYZ^+:0<*&+12&%&*+ 㛞•ŽŠȱœ˜””’Đȱ¤ȱ¤®•ŠĐ›’ȱœŠĐœŽ—’—žȱŝŘɃŗŜЮǯǰȱŘŞɃŚŗЮǯȃ!QX U0.>>3*)!GPFX)/6*?()T,3/6,)0+>/)/>6N4()4(0)70+432$03,$-.*6N4(/(*/)&)V.*?W*.2)+')=3,)26-) 4(0)D6(2/(*/)300/;)C6443)6,)4%&250303./4)26-)/4N/4.)7,K4434(0>N**(*'.2)/:'.**3,)+')%3,)83,3) 4%:)+,-P)(!":0$':#$18+1;2289H)Y,3.2.,(**)&)?.02$0/81>(**()%3,)+,-(**)3-)%6,.06(>3)Z/9$)80/;) "QF[;) @%3,)>+2)>0.>>.4&23)/&-3,P)(_541&5/>89+)/5+>/$89H)C6//3,()2(>0.)+,,./4.)/62)D37-()&),3.*) /43-(-)N7(,)26-)D0K.2)7,$)=%&)$)9103?3')%3,)=3,)26-)0+>(-;)HW*)75,()&)3**$03).*?(,)D6(4(*.) \+,,./43*)%(-)#+,-.,D:7-3]; I,643,)6N??.)6>>()2(>0.2)4&23)&)3-)893,'3)674(,0(76*?.2)37)!":0$':#$18;)C3-)/3'-()7$44)37) =6(2)/62)D.,7.)+')?,6(7-./4)W4)&)2N,>,(-)&)>,:BB.2):0?.2)=6//3)D60>30?3)/9$%3,;)#+,/>() 4.*?.,/B(00(,(**)!8#$?)/6*?()091/26,>()4(0)Q-2/+#<+R#$2)>0.>>3*)!GP!!)26-)7N,(,/B.),*)D%+,4) !!"


Magnús Þór  Hafsteinsson

480


!"#$%&'()#*%%+',+'(-.-/#0+(&#*1#2*%(3#4-')',5%)%#1)6678''+%#'(-.'-9'#:&/#!;#,*::+#<6)+.=>??#&%+#:@AB#C7&%)9?-#D&B)%#<*%1,#&%#*1)9#C#D&99E Š—ȱ–’”•ŠȱŸÇ›Ž”Šǯȱž”Žȱ˜ȱ˜›”ȱŸŠ›ȱŘŘŝȱ–Ž›Šȱ•Š—ȱ˜ȱ–®•’œȱŚŘȱďøœž—ȱ›ø–•Žœ’›ǯȱ¢—’—ȱŽ›ȱŽ”’—ȱŠ›ȱ›¤ĴŠ›‹¤Š›ȱŠĐœ˜ĐŠȱœ”’™’Đȱø›ȱ ›”ŸÇȱÇȱ”˜•Š—’ȱŗǯȱ—àŸŽ–‹Ž›ȱŗşŚřǯȱ“ãȱŸ’”ž–ȱœÇЊ›ȱœã””’ȱ‹›Žœ”ž›ȱ̘’ȱž—’›ȱ˜›¢œžȱž”Žȱ˜ȱ˜›”ȱďƜ”Šȱ˜››žœžœ”’™’—žȱŒ‘Š›—‘˜›œȱÇȱ –’”’••’ȱ˜››žœžȱ—˜›Đž›ȱÇȱŠ›Ž—œ‘ŠęȱœŽ–ȱ•ĆœȱŽ›ȱÇȱœŠ›’ȱ‹à”ǯȱ


!"#$%&'()*+#,#-*./*+012332#0-4./*+#52)#+466(#'4)#/%7101+4.8%*'#(9-(0-#,#06*-#06210#0:.0;#<()#8(-#54+2)#=>)2#6?3/#@8#5@-#*11329*.#()#02..(# œã›ž–ȱȱÇȱ‹Š›¤Ĵž——’ȱŸ’Đȱ”ŠĠ¤Š—Šǯȱ

A"#$%&32)2#,#-*./*+012332#:#0621(340-#84.8*+#(9-*+#49-2+#06212#0:.*#:#B*.8*'#0%&;#C%>+#0D0-#B*.8E3()2)#6(*10621;


ŚǼȱ›Žœ”Šȱ‹Ž’’œ”’™’ĐȱŽ› ’Œ”ȱŸ’Đȱ‘•’Đȱ˜•Çžœ”’™œȱÇȱ ŸŠ•ę›Đ’ǯȱŽ’’œ”’™’Đȱà”ȱŸ’›”Š—ȱď¤ĴȱÇȱœãžȱœ“à‘Ž›—ŠĐŠ›’—œȱÇȱAœ‘Šę—žȱ¤ȱœ›ÇМ¤›ž—ž–ǯȱ ŸŠ•! Ħã›Đž›ȱ˜ȱŽ””’ȱœÇœȱŽ¢Đ’œĦã›Đž›ȱŸ˜›žȱ’Đž•ŽŠȱ—˜ŠĐ’›ȱŠȱŠ—Š–ã——ž–ȱœŽ–ȱœ”“à•ȱ’•ȱŠĐȱ¢••Šȱ¤ȱ˜•ÇžŠ—”Šȱ‘Ž›œ”’™Š——Šǯȱ

śǼȱŽ’’œ”’™’Đȱ’ŸŽ›™˜˜•ȱ¤ȱ‘Ž›œ”’™Š•®’—žȱŸ’Đȱ ŸÇŠ—ŽœȱÇȱ ŸŠ•ę›Đ’ǯȱAȱ‹Š”œĆ—ȱŽ›ȱŽ¢—’ŸŠ••Š‘¤•œǯȱŽ’’œ”’™’—ǰȱœŽ–ȱ¢•žȱAœ‘Šœœ”’™Š•Žœž—ž–ȱ˜ȱ à”žȱď¤ĴȱÇȱœ“à˜››žœž–ȱ–ȱŽ—ž–ǰȱŸ˜›žȱœŸ’™ŠĐ›Š›ȱœ®›ĐŠ›ȱ˜ȱŽ›ĐŠ›ȱ˜ȱ’ŸŽ›™˜˜•ǯȱ


ŜǼȱ‰Žœœ’ȱ•“àœ–¢—ȱŽ›ȱŽ”’—ȱž–ȱ‹˜›ĐȱÇȱ‹›Žœ”Šȱ˜››žœžœ”’™’—žȱ ’—ȱ Ž˜›ŽȱȱÇȱ¤›œ‹¢›“ž—ȱŗşŚřȱȱœŽ–ȱœ”’™’ĐȱŽ›ȱ¤ȱœ’•’—žȱ–ŽĐȱ̘ŠŽ’•ȱ“ø™ȱ —˜›ĐŠžœž›ȱŠȱAœ•Š—’ǯȱ›Žœ”žȱœ”’™’—ȱŽ›žȱ›Ž’Đž‹ø’—ȱŠĐȱ•¤Šȱ’•ȱœÇ—ȱŠ”ŠȱŽȱ‘Ž›œ”’™ȱ‰“àПŽ›“Šȱ›Ž¢—ŠȱŠĐȱ‘Š•Šȱøȱ›¤ȱ•ŠȬę›Đ’ȱ’•ȱŠĐȱ›¤ĐŠœȱ¤ȱAœ! "#$%%&'(#)*%+',-#,.//

ŝǼȱ›Žœ”’›ȱ‘Ž›–Ž——ȱ®Šȱ—˜›Đž›œ•àЊ‘Ž›—ŠĐȱÇȱ ŸŠ•ę›Đ’ǯȱ‰Ž’›ȱŽ›žȱŠĐȱ•Šȱœ’ȱÇȱŠĐȱ”˜–Šȱœ™›Ž—’Ž—’ȱ¢›’›ȱž—’›ȱ‹›øǯȱ˜””›’›ȱ”˜–Šȱ‘•ŽĐœ•ž—ž–ȱ ¢›’›ȱ¤ȱ–ŽĐŠ—ȱŠĐ›’›ȱŽ›žȱ¤ȱŸŠ›Đ‹Ž›’ȱ–ŽĐȱœ”Š––‹¢œœž›ȱ¤ȱ•˜’ǯȱ‰Ž’›ȱŽ›žȱ¤ȱã–•žȱ‹›ø——’ȱ¢ę›ȱ˜œœ¤ȱœŽ–ȱŸŠ›ȱŠĚãĐȱ¤›’Đȱŗşśŝȱ˜ȱ•’ž›ȱ¢ę›ȱ“ø™ȱ ˜ȱď›ã—ȱ’•ǯȱ'ꗐŠ›ȱŠȱœžȱŠ’ȱ¤ȱAœ•Š—’ȱž›ĐžȱœÇœȱ’•ȱŠĐȱ›ŠŠȱø›ȱ›ž—œŽ–ž–ȱ‰“àПŽ›“Šȱž–ȱŠĐȱŠ—Š–Ž——ȱ‘¢Đžȱ¤ȱ’——›¤œȱÇȱ˜›Žȱ ›¤ȱAœ•Š—’ǯȱ›ŽŠ›ȱ•¤”žȱ›·Ĵž–ȱŠȱœ•Ç”ž–ȱ‘Ž›®ę—ž–ȱÇȱ‰“àПŽ›“Šȱ’•ȱŠĐȱ‹•Ž””“Šȱď¤ȱ˜ȱ–Š—Šȱ‘›®Đœ•žȱ ’•Ž›œȱŸ’Đȱ’——›¤œǯȱ‰ŠĐȱ¤Ĵ’ȱŽ’›ȱŠĐȱ‘ŠŠȱ œ”Ž•ę•ŽŠ›ȱŠĚŽ’Đ’—Š›ȱ¢›’›ȱNjøŠȱ˜›Đž›Ȭ˜›Žœǯȱ


Magnús Þór  Hafsteinsson

480


Návígi á norðurslóðum - Íshafsskipalestirnar og ófriðurinn 1942-1945  

Sýnishorn af bókinni sem kom út á Íslandi í nóvember 2012. Sample of the book "The Arctic War - At Close Counters". Höfundur/author: Magnús...

Návígi á norðurslóðum - Íshafsskipalestirnar og ófriðurinn 1942-1945  

Sýnishorn af bókinni sem kom út á Íslandi í nóvember 2012. Sample of the book "The Arctic War - At Close Counters". Höfundur/author: Magnús...

Advertisement