Page 1

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GAZETA BEZP£ATNA

CZERWIEC - LIPIEC 2012

NR 6 (37)

ROK IV


Str.2

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Dzieñ dziecka w Starym Chwalimiu

1.06 w Starym Chwalimiu zorganizowano dla dzieci szereg atrakcji: przeja¿d¿ki konne, przejazdy wozem stra¿ackim, turniej darta, zawody strzeleckie. Stra¿acy przygotowali równie¿ prezentacjê gaszenia ognia w której uczestniczy³y równie¿ dzieci. Organizatorzy zapewnili dla uczestników poczêstunek w postaci œwie¿o

pieczonych frytek, napojów, waty cukrowej oraz s³odyczy. Po turniejach najlepszym zawodnikom wrêczono medale, puchary i statuetki oraz nagrody. So³tys oraz Rada So³ecka sk³ada podziêkowania dla: Pani Joanny Miara, Stra¿aków, Caritas, KS Kaliber 45 oraz Œwietlicy Wiejskie

Fundacja Wspomagania Wsi dofinansuje dwa projekty ZOK

Place zabaw z PROW (Grzmi¹ca) Zakoñczy³a siê inwestycja pod nazw¹: “Budowa placów zabaw na terenie gminy Grzmi¹ca w miejscowoœciach Grzmi¹ca, Krosino, Przeradz, Storkowo”. Prace budowlane na ka¿dym z placów obejmowa³y: przygotowanie i uporz¹dkowanie terenu dzia³ek pod budowê, prace ziemne maj¹ce na celu zniwelowanie i wyrównanie powierzchni gruntu, korytowanie terenu w miejscach utworzenia stref piaskowych zestawów zabawowych, ogrodzenie terenu, monta¿ i ustawienie wyposa¿enia (huœtawki, zestaw zabawowy, bujak, karuzela tarczowa, piaskownica, ³awki, stojak na rowery, regulamin i kosz na œmieci) oraz za³o¿enie terenów zielonych (trawniki i nasadzenia). Sprzêt i wyposa¿enie posiada stosowne certyfikaty gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo oraz

Aktywie – jak emeryt! W dniu 19.05.2012 w Lasku Arkoñskim w Wierzchowie odby³o siê spotkanie z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, które zorganizowa³

Zarz¹d PZERiI w Wierzchowie. Za dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, aktywnoœæ publiczn¹ i dawanie dobrych wzorców dla

mieszkañców gminy, podziêkowa³ dzia³aczom i cz³onkom zwi¹zku wójt gminy Wierzchowo Jan Szewczyk.

ochronê zdrowia i ¿ycia podczas korzystania. Od dnia zakoñczenia budowy najm³odsi mog¹ bawiæ siê i w pe³ni korzystaæ z placów zabaw. Budowa placów zabaw jest projektem, na który gmina podpisa³a umowê na dofinansowanie w ramach dzia³ania 4.1/413 ”Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadaj¹cym warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania “Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Ca³kowity koszt inwestycji to ponad 147 000 z³, z czego gminna zwrotnie powinna otrzymaæ 75% kosztów kwalifikowalnych. Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze do rozliczenia projektu.

Œwietlicowe ze Starego Worowa i Stawna ciesz¹ siê bo Fundacja Wspomagania Wsi przyzna³a dofinansowanie na wakacyjne projekty dla dzieci i m³odzie¿y. Dzia³ania w œwietlicach dofinansowane zosta³y ³¹czn¹ kwot¹ 6.000 z³. Realizacja projektów odbêdzie siê w lipcu 2012 roku. W Starym Worowie dzieciaki zadbaj¹ nie tylko o swoja okolicê, ale bêd¹ równie¿ dogl¹daæ przydomowych zwierz¹t, zwracaj¹c uwagê na to czy s¹ pojone i karmione. Przygotuj¹ te¿ wystawê fotograficzn¹ zwierz¹t miejsco-

woœci Stare Worowo. Wystawê bêdzie mo¿na obejrzeæ w œwietlicy wiejskiej w Starym Worowie ju¿ pod koniec lipca. Przed grup¹ ze Stawna nie lada wyzwanie. Podczas projektu uporz¹dkuj¹ stawieñski teren rekreacji, utworz¹ boisko do pi³ki siatkowej, odnowi¹ istniej¹ce drewniane domki, sto³y i ³awy. W ramach projektu dzieciaki wybior¹ siê na wycieczkê do Podgórek ko³o Sianowa do wioski bajek i rowerów oraz do stadniny koni “Ul” w Szczycienku, gm. Ostrowice. (ZOK)

,,Ksi¹¿kobus” w Drawsku Pomorskim Z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia, wydawnictwo Media Rodzina przeka¿e 20 bibliotekom – 20 palet ksi¹¿ek, docieraj¹c do nich niezwyk³ym ,,ksi¹¿kobusem”. Wspomniany ,,ksi¹¿kobus” zawita³ w miniony wtorek (19 czerwca) do Drawska Pomorskiego. Nietypowym autobusem podró¿owa³ Prezes Media Rodzina Robert Gamble oraz ,,Pan Kuleczka” – znany autor ksi¹¿ek dla

dzieci. Prezes wydawnictwa z³o¿y³ na rêce Burmistrza Drawska Pomorskiego dokument potwierdzaj¹cy odbiór ksi¹¿ek. Z kolei ,,Pan Kuleczka” spotka³ siê z dzieæmi z drawskich przedszkoli, które chêtnie bra³y udzia³ w grach i zabawach przygotowanych specjalnie na to spotkanie. Wizyta ,,ksi¹¿kobusu” mia³a na celu nie tylko transport ksi¹¿ek, ale tak¿e promocjê czytelnictwa wœród dzieci.

Dnia Dziecka nigdy dosyæ W Chlebowie w gminie Ostrowice zabawê rozpoczêto od meczu pi³ki no¿nej pomiêdzy kawalerami i ¿onatymi. Wynikiem 2:1 wygrali kawalerowie. Nastêpnie przeprowadzano zabawy i konkursy dla troszkê m³odszych dzieci, które nie bra³y udzia³u w meczu. Dla wszystkich rodzice przygotowali poczêstunek. By³y kie³baski z grilla i napoje. Jako, ¿e najm³odsi uwielbiaj¹ s³odycze, dlatego te¿ nie zabrak³o ciast upieczonych przez mieszkañców wsi. Po zabawach dla dzieci mogli siê równie¿ pobawiæ doroœli podczas dyskoteki. Gratulujemy dzieciom takiej imprezy a szczególnie jej organizatorów. (r.)


e-mail: echamiesiecznik@op.pl

CZERWIEC - LIPIEC NR 6

LGD::.

Str.3

S£OWEM PREZESA

Ale tu piêknie! Zawsze gdy zbli¿aj¹ siê wakacje, to mam wra¿enie ¿e piêknie jest mieszkaæ w tak wspania³ym miejscu jak Nasze pojezierza. Szczególnie to widaæ, kiedy mamy porównanie z innymi miejscami w kraju czy kontynencie. Uwierzcie, ¿e tak jest. Dlatego zachêcam do wykorzystania aury letniej i odwie-

dzania miejsc, które zapraszaj¹ do siebie, oferuj¹c ciekawy program pobytu i atrakcyjne otoczenie. W tym numerze znaleŸæ mo¿na kilka propozycji na miarê regionu, ale nie tylko. Kilka z nich wpisa³o siê ju¿ w kalendarz cyklicznych atrakcji pojezierza, nie potrzebuj¹cych rekomendacji.

Dla tych, którym wakacje kojarz¹ siê z prac¹ i prowadzeniem dzia³alnoœci zarobkowej – szczególnie w bran¿y turystycznej - kierujê poni¿sze og³oszenie. Ostatnia szansa na mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o dofinansowanie w tym naborze. Czas mija 4 lipca o godzinie 15-tej. SpóŸnialskim wiêc przypo-

minamy ¿e zegar bezlitoœnie bije!!! I na koniec wyj¹tkowo krótkiego „ s³owa prezesa” oœmielam siê zakomunikowaæ, ¿e ze wzglêdu na czas wakacyjny prawdopodobnie ograniczymy wydawanie miesiêcznika ECHA ZNAD DRAWY I GWDY do numeru wakacyjnego, poœwiêco-

nego w ca³oœci turystyce, ciekawostkom i atrakcjom naszego jak wy¿ej pisa³em piêknego i wyj¹tkowego terenu. W koñcu od nas te¿ trzeba odpocz¹æ. Z wakacyjnym okrzykiem Ahoj Krzysiek Zacharzewski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja zarz¹dzaj¹ca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania “Partnerstwo Drawy” w Z³ocieñcu ; Adres tymczasowy: ul. Wolnoœci nr-8 (I piêtro Banku PKO BP); 78-520 Z³ocieniec; tel.0-94-37-20-325; fax:0-94-37-20-334; e-mail: biuro@partnerstwodrawy.org

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania “Partnerstwo Drawy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania “Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania “Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”, “Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiêbiorstw”, “Odnowa i rozwój wsi” oraz dla “Ma³ych Projektów” , tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin sk³adania wniosków: od 20 czerwca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. Miejsce sk³adania wniosków: Adres tymczasowy: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia³ania “Partnerstwo Drawy” w Z³ocieñcu, ul. Wolnoœci nr-8, 78-520 Z³ocieniec (I piêtro Banku PKO BP); od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 15:00. Tryb sk³adania wniosków: Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na p³ycie CD. Wnioski powinny znajdowaæ siê w skoroszytach. Wnioski nale¿y sk³adaæ bezpoœrednio w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu. Limit œrodków dostêpnych w konkursie: Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej: 500.000 z³ Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw: 1.000.000z³ Odnowa i rozwój wsi: 1.000.000 Ma³e projekty: 2.000.000 z³ Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbêdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostêpne s¹ w siedzibach oraz na stronach internetowych nastêpuj¹cych instytucji: · Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia³ania “Partnerstwo Drawy”: www.partnerstwodrawy.org · Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl · Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl. Informacje udzielane s¹ w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia³ania “Partnerstwo Drawy” w Z³ocieñcu. Pytania mo¿na kierowaæ równie¿ na adres email: biuro@partnerstwodrawy.org lub telefonicznie: (94) 37-20-325 i (94) 37-20-334. Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru projektu w ramach dzia³ania “Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” przez LGD: warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalnoœci, którego spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego dzia³ania”. Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru projektu w ramach dzia³ania “Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiêbiorstw” przez LGD: warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalnoœci, którego spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego dzia³ania”. Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru projektu w ramach dzia³ania “Odnowa i rozwój wsi” przez LGD: warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalnoœci, którego spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego dzia³ania”. Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru projektu w ramach dzia³ania “Ma³e projekty” przez LGD: warunkiem wyboru operacji do dofinansowania jest uzyskanie w ramach oceny Rady minimum wymagalnoœci, którego spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji – limit ten wynosi 20% maksymalnej sumy punktów dla tego dzia³ania”.


Str.4

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::LGD

I GwieŸdzisty Rajd Rowerowy “Partnerstwa Drawy” W dniach 2-3 czerwca 2012 roku odby³ siê I GwieŸdzisty Rajd Rowerowy Partnerstwa Drawy”. G³ównym organizatorem rajdu by³o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania “Partnerstwo Drawy”. Rajd swoj¹ formu³¹ nawi¹zuje do organizowanego wielokrotnie przez nieistniej¹ce ju¿ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego rajdu rowerowego, który cieszy³ siê wielkim powodzeniem wœród mi³oœników tej formy turystyki. Tegoroczny rajd odbywa³ siê pod has³ami “Edukacji Ekologicznej” i zosta³ dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a honorowym patronatem obj¹³ go Prezes WFOŒIGW.

W ramach rajdu kilkunastoosobowe grupy rowerzystów dniu 2 czerwca 2012 roku wyruszy³y z miast i miejscowoœci regionu aby spotkaæ siê na wielkiej integracyjnej imprezie w Oœrodku Wypoczynkowym “Wajk” w Piasecznie. Ka¿da z grup zaplanowa³a na trasie rajdu ciekawy program wycieczek w ramach których nasi mieszkañcy poznawali swój region, atrakcyjne i ciekawe miejsca, o których czêsto nie mieli pojêcia. Po przyjeŸdzie i smacznej grochówce na powitanie uczestnicy rajdu wziêli udzia³ w konkursie wiedzy ekologicznej “Zielone Pojezierze”. Pierwszym etapem konkursu by³ test pisemny, a fina³owa pi¹tka uczestników zmierzy³a siê w quizie, który wy³oni³ zwyciêzców tej zabawy. G³ówn¹ nagrodê - profesjonalny kosz na œmieci s³u¿¹cy do segregacji odpadów w gospodarstwie domowym zdoby³ Rados³aw Bosiacki. Za drugie i trzecie miejsca w tym konkursie nagrodami by³y

zgniatarki do plastikowych butelek PET. W przeprowadzeniu tego konkursu naszym partnerem by³a Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Szczecinie – Biuro Terenowe w Z³ocieñcu, a jego przedstawicielki Katarzyna MoczarskaRyczko i Beta Gorkowienko by³y jego g³ównymi jurorami. Kolejn¹ atrakcj¹ dla uczestników rajdu by³ konkurs fotograficzny “Skarby Pojezierza”. Wszyscy rowerzyœci mieli za zadanie na trasie rajdu fotografowaæ piêkn¹ przyrodê naszych pojezierzy. Najwy¿ej oceniono zdjêcia Jerzego O’Brien. W nagrodê otrzyma³ on dobrej klasy aparat fotograficzny. Nagrody w obydwu tych konkursach zosta³y zakupione w ramach dofinansowania z WFOŒIGW w Szczecinie. Wieczorem odby³o siê wspólne ognisko przy którym przeprowadziliœmy

nasz¹ edukacyjn¹ mega-grê planszow¹ “Ekopodró¿e po Pojezierzu Drawskim”. Walczy³y w niej cztery grupy, a zwyciê¿y³a dru¿yna po³¹czonych si³ Szczecinka i Drawska Pomorskiego. Rajdowicze bawili siê przy ognisku, gdzie gitarowy koncert da³ Daniel Koz³owski, z którym œpiewano do póŸnej nocy. Drugi dzieñ naszej imprezy rozpoczêliœmy od zabaw sportowych i rekreacyjnych. Wszyscy mieli szanse wspi¹æ siê na œciankê wspinaczkow¹, oraz wzi¹æ udzia³ w Konkursie Strzeleckim. Najlepszym strzelcem okaza³a siê Pani Edyta Wojciechowska – gratulujemy celnego oka. W nastêpnej konkurencji – przeci¹ganiu liny w zaciêtym finale pomiêdzy dru¿ynami ze Z³ocieñca i Drawska Pomorskiego lepsi okazali siê si³acze z Drawska Pomorskiego. W miêdzyczasie uczestnicy mieli okazje wys³uchaæ prelekcji na temat segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Na zakoñczenie rajdu odby-

³a siê Wielka Darmowa Loteria Fantowa. Nagrody w tej loterii ufundowa³y nasza Lokalna Grupa Dzia³ania oraz urzêdy naszych gmin cz³onkowskich. G³ówna Nagrodê w loterii “Rower Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego” ufundowa³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, który oprócz roweru ufundowa³ tak¿e s³odkie nagrody w postaci s³oiczków Miodu Drahimskiego.

Najm³odsze rowerzystki – bliŸniaczki z Czaplinka. Do wylosowania g³ównej nagrody zaprosiliœmy najm³odsz¹ uczestniczkê naszego rajdu Wiktoriê Sapiñsk¹ z Czaplinka, a szczêœliwcem, który sta³ siê posiadaczem “Roweru Marsza³ka” zosta³ Rados³aw Bosiacki ze Z³ocieñca. Po losowaniu g³ównej nagrody rozlosowaliœmy pozosta³e nagrody. Po zakoñczeniu loterii grupy rajdowe wyruszy³y w trasy powrotne do swoich miejscowoœci. Mamy nadzieje, ¿e GwieŸdzisty Rajd Rowerowy na sta³e zapisze siê do kalendarza imprez turystycznych naszego partnerstwa i ponownie spotkamy siê za rok na rowerowych szlakach Pojezierza Drawskiego. Do obejrzenia foto-relacji z rajdu zapraszamy na stronê internetow¹ w w w. p a r t n e r s t w o d r a wy.org. Rajd by³ wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuj¹ca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi Priorytetowej 4Leader Dzia³anie 431 – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja.

Fina³owe przeci¹gnie liny.

Szczêœliwy w³aœciciel Roweru Marsza³ka. Na trasie rajdu.

Zwyciêzcy konkursu Wiedzy Ekologicznej.


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Czas przemija, pamiêæ trwa Takie motto towarzyszy³o 70 rocznicy wymarszu francuskich jeñców wojennych z obozu Oflag IID Gross Born do obozu Oflag IIB Arnswalde i przybycia polskich jeñców wojennych do obozu Oflag IID Gross Born z obozu

niæ siê do ocalenia od zapomnienia tragicznych losów wiêŸniów. Og³oszenia w prasie o poszukiwaniu rodzin jeñców wojennych z Oflagu Gross Born, które zamieœci³ pan Dariusz, da³y nieoczekiwany odzew. Na obchody

Oflag IIB Arnswalde. Uroczystoœci, które trwa³y w sumie trzy dni, zosta³y zorganizowane dziêki wspó³pracy Urzêdu Miejskiego, Stowarzyszenia Mi³oœników Mili-

rocznicowe do Bornego Sulinowa uda³o siê zaprosiæ wielu krewnych jeñców z Francji i Polski. 15 maja odby³o siê uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na budynku

tarnej Historii Bornego Sulinowa, Szko³y Podstawowej im. Jana Nowaka – Jeziorañskiego a tak¿e Domu Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie. G³ównym organizatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ pan Dariusz Czerniawski, kierownik Budynku Kulturalno – Oœwiatowego i Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie. Pan Dariusz Czerniawski jest pasjonatem historii tamtego okresu, a szczególnie historii powstania oflagu II D i poligonu w Gross Born. Posiada olbrzymi¹ wiedzê na ten temat jak równie¿ unikatow¹ kolekcjê zdjêæ i dokumentów, pracowicie poszukuje œladów i pami¹tek, które mog¹ przyczy-

szko³y w Bornem Sulinowie i otwarcie wystawy w Izbie Muzealnej Budynku Kulturalno – Oœwiatowego “OFLAG II D” . 16 maja uroczystoœci przenios³y siê do Choszczna, gdzie wyprowadzeni z obozu Oflag IID jeñcy francuscy przebywali do koñca wojny. Ta droga zapisa³a siê w historii jako “Marsz ¯ycia”. Wycieñczeni obozowym ¿yciem, ubrani w niekompletne, zniszczone mundury, szli w kilkunastostopniowym mrozie kilkadziesi¹t kilometrów. Wielu z nich nie przetrwa³o tej wêdrówki. 17 maja goœcie odwiedzili Czaplinek, Miros³awiec i Muzeum w Dobiegniewie, dawnego Obozu Oflag IIC, naj-

wiêkszego obozu oficerskiego, w którym przetrzymywano oficerów – jeñców wojennych i gdzie po dzieñ dzisiejszy zachowa³y siê baraki z czasów wojny. Po wielu latach zapomnienia powraca pamiêæ o wydarzeniach z cza-

sów II wojny œwiatowej i oficerskim obozie jenieckim Oflag IID, w którym w latach 1942-1945 przebywa³o ponad piêæ tysiêcy polskich oficerów. Do po³owy maja 1942 r. przetrzymywano tam równie¿ blisko trzy i pó³ tysi¹ca francuskich jeñców wojennych. Dziœ pojawia siê wiele pytañ zwi¹zanych z obozem, a w rozwi¹zaniu niejasnoœci mog¹ pomóc rodziny by³ych jeñców. Jak dosz³o do nawi¹zania kontaktów z francuskimi i polskimi potomkami jeñców wiêzionych na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego i jakie s¹ dalsze plany zwi¹zane z kompletowaniem dokumentacji Obozu Oflag II D? Na te pytania szczegó³owo odpowie pan Dariusz Czerniawski, który zgodzi³ siê opowiedzieæ o poszukiwaniach i ich efektach szerzej w nastêpnym wydaniu naszej gazety. Naród bez historii nie istnieje, dlatego tak wa¿ne jest, aby ocaliæ od zapomnienia pamiêæ o tych, którzy w czasie II wojny Œwiatowej zginêli tragicznie, o tych, którzy prze¿yli i te¿ ju¿ odeszli. To na naszym pokoleniu spoczywa obowi¹zek dbania o rzetelnoœæ faktów historycznych naszej polskiej ziemi. (B.B)

WYDARZENIA::.

Str.5

DZIE£A KWIATAMI MALOWANE

Pracownia dekoratorska Doroty Mêdrzyk-Moroz w Drawsku Pomorskim powsta³a niedawno, bo w styczniu tego roku. W tym niedu¿ym pomieszczeniu ulokowanym na poddaszu nad biurem “Gawexu” znalaz³o siê lokum, w którym Dorota tworzy swoje dzie³a rêkodzielnictwa artystycznego.

Pani Moroz nie jest amatorem lecz artyst¹ zawodowym, absolwentem liceum plastycznego w Koszalinie na wydziale form u¿ytkowych. Dlatego te¿ jej dekoratornia tworzy przedmioty u¿ytkowe dekorowane rêcznie. S¹ to na przyk³ad rozmaitego typu pojemniczki na drobiazgi, których nie brak w ka¿dym gospodarstwie domowym. Takie cudeñka zdobi siê metod¹ decoupagu i nak³adania na nie rozmaitego typu past strukturalnych. Ale dekoratornia Doroty to nie tylko puzderka. Tutaj tworzy siê tak¿e wszelkiego rodzaju obrazki na zamówienie ale tak¿e w domu klienta dekoruje siê œciany i kominki. Przewa¿aj¹ w tych zdobieniach motywy roœlinne i kwiatowe co czyni stylizacje bardzo naturalnymi a jednoczeœnie przebogatymi w barwy. Techniki zdobienia proponowane przez Dorotê Moroz nie nale¿¹ do najtañszych, ale amatorów piêknych, niecodziennych wnêtrz wci¹¿ przybywa i dlatego do drzwi dekoratorni puka coraz wiêcej zainteresowanych. A dzie³a tworzone przez drawsk¹ artystkê s¹ piêkne i niepowtarzalne, gdy¿ s¹ tworzone w zgodzie z osobowoœci¹ charakterem ka¿dego odbiorcy. Tak wiêc te artefakty maj¹ duszê, gdy¿ tworz¹ca je artystka wk³ada w nie ca³¹ sw¹ jaŸñ. Twory Pani Doroty nie powstaj¹ szybko, po pierwsze z powodu technik plastycznych stosowan¹ przez plastyczkê a po drugie w³aœnie z powodu ich wyrazu artystycznego. Niew¹tpliwie Dorota Moroz jest artystk¹ nietuzinkow¹, dlatego przysz³oœci jej dekoratorni wró¿ymy dobr¹ przysz³oœæ. I niech siê tak stanie! JJK

zassane z sieci Polacy przesiadaj¹ siê na u¿ywane rowery“ Rowery wracaj¹ do ³ask, czego dowodem s¹ setki cyklistów na ulicach polskich miast. Niestety ceny modeli z wy¿szej pó³ki mog¹ przyprawiæ o zawrót g³owy, dlatego coraz wiêcej osób decyduje siê na kupno sprzêtu z drugiej rêki. Najwiêkszy wybór oferuj¹ serwisy og³oszeniowe, gdzie mo¿na wybieraæ spoœród kilkunasty tysiêcy og³oszeñ z okolicy. Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez TNS OBOP najpopularniejszym sportem wœród aktywnych fizycznie Polaków jest jazda na rowerze – a¿ 60 proc. ankietowanych deklaruje swoje zami³owanie do dwóch kó³ek. Czêœæ z tych osób, jeŸdzi nie tylko rekreacyjnie, ale tak¿e do pracy, szko³y czy na zakupy. Do du¿ego zainteresowania dwoma kó³kami przyczyniaj¹ siê m.in. rosn¹ce koszty utrzymania auta. W przypadku roweru trzeba siê tylko liczyæ z wiêkszym jednorazowym wydatkiem w momencie jego zakupu. Ceny najmniej skomplikowanych modeli zaczynaj¹ siê ju¿ od 250 z³, a mog¹ osi¹gaæ nawet 25 000 z³ za sprzêt wyczynowy i wyœcigowy. Jeœli rower ma s³u¿yæ przez kilka sezonów lepiej zdecydowaæ siê na ten z wy¿szej pó³ki. - Alternatyw¹ dla tych, którzy nie chc¹ rezygnowaæ z jakoœci na rzecz niskiej ceny, mog¹ byæ rowery u¿ywane. I tu z pomoc¹ przychodz¹ internetowe serwisy og³oszeñ lokalnych, gdzie mo¿na wybieraæ spoœród 14 tys. ofert. Wœród takiej iloœci ³atwo znaleŸæ zadbany egzemplarz w przystêpnej cenie – mówi Przemys³aw Klemczak z serwisu Tablica.pl. – Rower powinien byæ wygodny i dopasowany do wzrostu oraz stylu jazdy w³aœciciela. Dlatego najlepiej osobiœcie wypróbowaæ upatrzony model oraz sprawdziæ czy jego stan zgadza siê z opisem. Serwisy og³oszeniowe nadaj¹ siê do tego idealnie, poniewa¿ pozwalaj¹ znaleŸæ oferty z bliskiej okolicy – dodaje.““Co wa¿ne, zakup u¿ywanego roweru mo¿e przynieœæ oszczêdnoœci rzêdu nawet kilku tysiêcy z³otych. I tak rower trekkingowy SCOTT SPORTSTER 30 z 2011 roku mo¿na znaleŸæ w cenie 1 799 z³ (zamiast 2 600 z³), z kolei nowy model GIANT TERRAGO 3 w sklepie kosztuje ok. 2 200 z³ – po jednym sezonie jego wartoœæ spada do 1 299 z³. Jednak najwiêksze cenowe okazje dotycz¹ sprzêtu z najwy¿szej pó³ki, dla przyk³adu rower MTB Boplight Marahton Team kosztuje 8 000 z³ – a jego u¿ywany odpowiednik zaledwie 3 700 z³.““U¿ywany nie gorszy od nowego ““Cena to g³ówny atut sprzêtu z drugiej rêki, tak¿e z innego powodu: kradzie¿ takiego roweru wi¹¿e siê z mniejsz¹ strat¹ finansow¹. Poza tym w serwisach og³oszeniowych ³atwiej kupiæ unikalny egzemplarz, a nawet prawdziwe pere³ki dla kolekcjonerów – rowery retro sprzed kilkudziesiêciu lat. ““A na co zwracaæ szczególna uwagê kupuj¹c u¿ywany jednoœlad?““– Ocenê stanu technicznego roweru mo¿na zacz¹æ od sprawdzenia stopnia zu¿ycia opon, zêbatek, linek i ³añcucha. Nastêpnie uwa¿nie przyjrzeæ siê ramie: czy nie posiada pêkniêæ ani wgnieceñ, a ko³a nie s¹ wykrzywione i le¿¹ w jednej p³aszczyŸnie. Nie mo¿na zapominaæ te¿ o krótkiej przeja¿d¿ce, w czasie której nale¿y sprawdziæ sprawnoœæ hamulców i to czy przerzutki pracuj¹ bez zaciêæ – radzi Robert Maækowiak z serwisu rowerowego. – Jeœli ktoœ nie czuje siê na si³ach, aby samemu dokonywaæ oceny sprzêtu, lepiej nie ryzykowaæ i udaæ siê ze sprzedawc¹ do serwisu, gdzie za drobn¹ op³at¹ mechanicy sprawdz¹ jego stan techniczny – podsumowuje. “Rowerem przez miasto Na rowerowy boom wp³ywa moda na aktywny wypoczynek i ekologiczny styl ¿ycia, a tak¿e coraz lepsza infrastruktura rowerowa w polskich miastach. W Gdañsku powsta³o dotychczas ponad 400 km tras rowerowych, w Warszawie ³¹czna d³ugoœæ œcie¿ek wynosi ponad 300 km, we Wroc³awiu ponad 150 km, w Krakowie 110 km, w Poznaniu 100 km. Poza tym w wielu miastach rowerzyœci maj¹ do dyspozycji kontrapasy, czyli miejsca umo¿liwiaj¹ce rowerzystom jazdê „pod pr¹d”. Tam gdzie tras dla cyklistów jest najwiêcej, kwitnie tak¿e rowerowy handel. – Prawdziwym zag³êbiem handlu jednoœladami jest województwo œl¹skie, sk¹d pochodzi prawie co 10 og³oszenie – mówi Przemek Klemczak z serwisu Tablica.pl. – Na du¿y wybór cen i modeli mog¹ liczyæ tak¿e mieszkañcy Wielkopolski, Dolnego Œl¹ska i Mazowsza. Wœród standardowych ofert nie brakuje nowinek technologicznych, np. rowerów elektrycznych dostêpnych ju¿ za nieca³e 4 tys. z³ czy prawdziwej gratki w postaci roweru piwnego – Beer Bus. Chocia¿ rowerowe szaleñstwo ogarnê³o Polskê, to do raju rodem z Zachodu jeszcze nam daleko. Wystarczy spojrzeæ na Wyspy Brytyjskie, gdzie do zakupów zachêcaj¹ mieszkañców specjalne ulgi podatkowe dla w³aœcicieli nowych rowerów, które pozwalaj¹ zaoszczêdziæ nawet kilkaset funtów. Z kolei w Belgii i Holandii za dojazd rowerem do pracy, pracownicy otrzymuj¹ dodatkowe wynagrodzenie. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e mimo braku finansowej motywacji Polacy coraz czêœciej cztery kó³ka zamieniaj¹ na dwa. “Redakcja Budnews, fot. sxc.hu“ród³o: www.dotpr.pl


Str.6

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

CO TO BY£O? Noc by³a ksiê¿ycowa, wokó³ by³o widaæ padaj¹ce cienie drzew, pobliskie krzewy lœni³y ksiê¿ycowym blaskiem. Wydawa³o siê ¿e to nie rzeczywistoœæ tylko zaczarowany obraz wziêty ¿ywcem z bajki. Cisza wokó³ nawet liœcie znieruchomia³y, ¿adnego podmuchu wiatru, jakby œwiat zastyg³ w bezruchu, czekaj¹c ¿e za chwilê coœ siê stanie, nawet jezioro lœni³o jak olbrzymie lustro otulone piêkn¹ ram¹ stworzon¹ z krzewów i drzew. Od strony po³udniowej s³ychaæ by³o lekki szum, póŸniej powia³ wiatr i powierzchnia jeziora zaczê³a falowaæ zaszumia³y drzewa i czar znik³ jak za dotkniêciem niewidzialnej ró¿d¿ki. Wszystko siê zmieni³o jakby pêk³a mydlana bañka. Czarna chmura zas³oni³a ksiê¿yc ,pogoda zaczê³a siê psuæ czerñ nocy powoli ogarnia³a ca³y krajobraz, s³ychaæ szum fal , ale czy mi siê wydaje , stojê na pomoœcie i przed moimi oczami przesuwa siê bezszelestnie ³ódŸ a na niej ciemna postaæ stawia sieæ ,co to jest? Fata morgana czy coœ innego, nie dowierzam ale postaæ nachyla siê w stronê wody widzê wyraŸnie ¿e stara siê wyci¹gn¹æ coœ z sieci wytê¿am wzrok widzê coœ na kszta³t worka który z trzaskiem opada na dno ³odzi i chmura która zas³oni³a ksiê¿yc odp³ynê³a i na nowo blask ksiê¿yca rozla³ siê po powierzchni jeziora ale to co przed chwil¹ widzia³em znik³o ,rozp³ynê³o siê w nicoœ jakby zapad³o siê w toñ jeziora. Ten obraz jeziora i ³odzi zosta³ siê w mojej pamiêci, wraca³em z myœlami co to by³o? Czy w tym obrazie zakodowanym w mojej pamiêci tkwi jakaœ tajemnica. Pyta³em siê wielu ludzi na ten temat niektórzy brali to za ¿art czy kawa³ reszta wzrusza³a ramionami, nie dawa³o mi to spokoju wreszcie uda³o siê odkryæ r¹bka tajemnicy kryj¹cej siê w g³êbinach tego jeziora. Ka¿da miejscowoœæ ma³a czy du¿¹, ma gdzieœ ukryt¹ tajemnicê. Niektóre z nich s¹ odkrywane po wielu latach, ale wiêkszoœæ z nich wychodzi³a po kilku miesi¹cach na œwiat³o dzienne. A tutaj nagle i niespodziewanie zniknê³a ¿ona rybaka nic nie wskazywa³o na to ¿e coœ takiego mog³o siê wydarzyæ w spokojnej dot¹d miejscowoœci, ale prawda by³a okrutna na drzwiach ry-

baka by³a przybita kartka na której ktoœ napisa³ kilka ponurych s³ów „ nie szukajcie ,bo i tak jej nie znajdziecie”. To brzmia³o jak wyrok œmierci, Wszyscy zachodzili w g³owê kto móg³ siê dopuœciæ tego czynu. Wszyscy ich znali na co dzieñ by³a t spokojna i szanowana rodzina, on ³owi³ ryby i czêœæ po³owu sprzedawa³ dla tutejszych mieszkañców, kiedy mê¿a nie by³o to jego ¿ona zastêpowa³a go w sprzeda¿y ale sprzeda¿ ryb odbywa³a siê raz na tydzieñ a wszyscy znali siê tutaj od podszewki .Ludzie stali siê podejrzliwi, bo coœ takiego nie zdarza siê raz w miesi¹cu. Jedyny temat to by³o tylko co siê sta³o z Te-

res¹. Tak mia³a na imiê zaginiona, m¹¿ jej Jakub chodzi³ od tego dnia przybity swoim nieszczêœciem, wszyscy mu wspó³czuli ale dawa³o siê wyczuæ ¿e to jego oskar¿aj¹ ludzie o pope³niony czyn. Kiedy zaginê³a jego ¿ona on by³ na wodzie pilnowa³ przystawy na wêgorza ,bo kilka razy siê zdarzy³o ¿e nieznani sprawcy ucinali matniê od przystawy i szukaj wiatru w polu. Wiadomo ¿e wêgorz rzecz chodliwa a szczególnie wêdzony, który na czarnym rynku szed³ jak œwie¿e bu³eczki. Skar¿y³ siê do swojego pomocnika ¿e nie mo¿e sobie wybaczyæ ¿e nie by³o go wtedy w domu kiedy jego Teresa potrzebowa³a pomocy. Œledztwo nie doprowadzi³o do ujêcia sprawcy powoli ludzie zaczêli zapominaæ o tej sprawie ale nie Jakub on ¿y³ jedn¹ myœl¹ ,gdzie jest ta któr¹ kocha³ kto móg³ uczyniæ jej tak¹ krzywdê. Któregoœ dnia rozesz³a siê wieœæ lotem b³yskawicy ¿e zosta³o znalezione jakoby cia³o zaginionej, ale to by³a tylko czêœæ prawdy, któryœ z okolicznych wêdkarzy znalaz³ parê damskich butów które

p³ywa³y w zakolu jeziora ale czy to by³y jej buty okaza³o siê ¿e to jednak jej buty a gdzie jest cia³o po takim d³ugim okresie pobytu w wodzie nikt nie spodziewa³ siê ¿e kiedykolwiek wyp³ynie mo¿e przypadek siê zdarzy ¿e ktoœ kiedyœ zaczepi o zatopione cia³o i wówczas wyjdzie prawda na wierzch. Mija³y tygodnie dni a œledztwo wlok³o siê i nic z tego nie wychodzi³o , minê³o siedem miesiêcy i sta³o siê coœ niewiarygodnego Jakub znik³ jakby zapad³ siê pod ziemiê dom zosta³ otwarty jakby za chwilê mia³ wróciæ gospodarz ale jego nie by³o. Rybacka ³ódŸ p³ywa³a po jeziorze bez w³aœciciela,

¿adnych siatek czy ryb, nic nie wskazywa³o na to ¿e tu zdarzy³a siê jakaœ tragedia. Ale to by³a prawda Jakub psychicznie nie wytrzyma³ nacisku ludzi, mia³ dosyæ plotek pomówieñ i wrogich spojrzeñ w domu zosta³ znaleziony jego list po¿egnanie z tym œwiatem w którym napisa³ ¿e dalej nie mo¿e tak ¿yæ on czuje to ¿e jego Tereska le¿y w tym jeziorze i on idzie j¹ szukaæ ,bez niej nie potrafi ¿yæ. A ludzie niech mówi¹ co tylko im œlina na jêzyk przyniesie, on tego nie bêdzie ju¿ s³ucha³. Przez dwa tygodnie specjalna ekipa p³etwonurków przeszukiwa³a dno tego jeziora ale ¿adnych zw³ok nie znaleziono. W pamiêci ludzkiej zosta³o siê w³aœnie ta opowieœæ któr¹ pragn¹³em dok³adnie opisaæ czy mi siê to uda³o, tego nie wiem. Kr¹¿y opowieœæ ¿e kiedy jest ksiê¿ycowa noc nasz rybak p³ywa swoj¹ ³odzi¹ i szuka ¿ony, czy to prawda ,któ¿ to wie ,ale mogê przysi¹c ¿e widzia³em t¹ ³ódŸ i tego rybaka czy tylko tak mi siê zdawa³o. Do koñca nie jestem tego pewny. DRAWNO 2012.02.06 autor: Jerzy Lisiecki

M£ODZI ARTYŒCI – RODZICOM Popo³udnie 31 maja by³o niecodziennym wydarzeniem w Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim. Na zakoñczenie roku artystycznego oraz z okazji minionego

poradziæ bez dŸwiêku. W dalszej czêœci programu m³odzi artyœci z³o¿yli rodzicom ¿yczenia tanecznie, wokalnie i muzycznie. Nie zabrak³o symbolicznego kwiatka w

dzia³ania pracowni ceramicznej. Podczas uroczystoœci rodzice mogli równie¿ zobaczyæ wizualizacjê “Skrzyd³a kultury”, które ma w przy-

Dnia Matki i zbli¿aj¹cego siê Dnia Ojca zorganizowana zosta³a uroczystoœæ “M³odzi artyœci – rodzicom” przygotowana przez dzieci i instruktorów. Podczas otwarcia uroczystoœci dyrektor Oœrodka Kultury podkreœla³ m.in. jak wa¿ne w kszta³towaniu potrzeb m³odych osób jest wsparcie rodziców. Podziêkowa³ za ich du¿y wk³ad pracy na ten cel, bo wszyscy animatorzy kultury zdaj¹ sobie sprawê, ¿e udzia³ zw³aszcza ma³ych dzieci w zajêciach artystycznych w Oœrodku Kultury oraz w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach kulturalnych wi¹¿e siê z ich zaanga¿owaniem i poœwiêceniem sporej iloœci wolnego czasu. Na samym pocz¹tku zaproszeni goœcie mogli obejrzeæ wystawê prac uczestników grup plastycznych i witra¿u artystycznego zatytu³owan¹ “Kosmiczne inspiracje”. Program na scenie rozpoczê³a grupa teatralna “Twister”, która zaprezentowa³a spektakl pt. “Gnomy z planety Gnu”. Nie oby³o siê bez k³opotów technicznych i m³odzi aktorzy musieli sobie

podziêkowaniu za mo¿liwoœæ realizowania pasji i udzielania siê w ¿yciu kulturalnym Gminy Kalisz Pomorski. Kwiaty wnieœli szczudlarze z naszego Oœrodka Kultury. Na zakoñczenie zorganizowane zosta³o ognisko, w czasie którego by³y okazje do rozmów, a tak¿e mo¿na by³o zobaczyæ

sz³oœci byæ dobudowane do istniej¹cego budynku MGOK. Na t¹ dobudowê przygotowywana jest dokumentacja techniczna, która zosta³a dofinansowana ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu “Infrastruktura Kultury”.

RÓWNOŒÆ – STANDARDEM DOBREGO SAMORZ¥DU Gmina Czaplinek przyst¹pi³a do realizacji pilota¿owego projektu pn. „Równoœæ standardem dobrego samorz¹du”, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Instytucja Poœrednicz¹ca-Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”). Udzia³ Gminy Czaplinek w projekcie jest bezp³atny, a jego g³ównym celem jest wdro¿enie narzêdzi doskonalenia realizacji polityki równoœciowej w Urzêdzie Miejskim w Czaplinku. Pilota¿owe wdro¿enie polega na zbadaniu obecnego stanu realizacji polityki równoœciowej w Urzêdzie (za pomoc¹ Indeksu Równoœci) oraz podjêciu dzia³añ maj¹cych na celu jej udoskonalenie (d¹¿enie do spe³nienia Standardu Równoœci). Pilota¿ odbywaæ siê bêdzie przy sta³ym wsparciu Zespo³u Ekspertów zagwarantowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Projekt realizowany bêdzie do grudnia 2012r. Katarzyna Szloñska Sekretarz Gminy Czaplinek

III edycja konkursu “Rozwojowe i przyjazne œrodowisku so³ectwo” Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie przy wspó³pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Zachodniopomorskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, a tak¿e Urzêdem Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje III edycje konkursu “Rozwojowe i przyjazne œrodowisku so³ectwo”.

Celem konkursu jest rozwój obszarów wiejskich. Wy³onienie i nagrodzenie najlepszych przyjaznych œrodowisku so³ectw. Promocja innowacyjnych i oryginalnych, lokalnych przedsiêwziêæ ekologicznych oraz pobudzanie aktywnoœci gospodarczej, których efektem bêdzie dalszy rozwój obszarów wiejskich naszego województwa. Przeprowadzenie kon-

kursu mo¿liwe bêdzie dziêki œcis³ej wspó³pracy samorz¹du lokalnego, doradztwa rolniczego i samorz¹du rolniczego. Zg³oszenie do konkursu bêdzie czynnikiem aktywizuj¹cym so³ectwa do wiêkszego zaanga¿owania w rozwój obszarów wiejskich. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu, jest zg³oszenie so³ectwa do konkursu w terminie do 29 czerwca 2012 r.


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Potencja³ Regaty Kajakowe w rêkach W Gminnym Oœrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie trwa program Rêkodzielnictwo – rozwój umiejêtnoœci i zainteresowañ. Program skierowany jest do kobiet bezrobotnych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku od 10 do 15 lat z terenu Gminy Wierzchowo. W projekcie uczestniczy 20 osób. W trakcie projektu uczestnicy maj¹ okazjê nauczyæ siê rozmaitych technik rêkodzielnictwa w tym filcowanie, rysowanie, malowanie obrazów, czy malowanie na jedwabiu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach; Dzia³anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioskodawc¹ jest Gra¿yna Kugiel – Kwiaty – Art. Przemys³owe, zaœ Gminny Oœrodek Kultury jest partnerem projektu. Projekt bêdzie realizowany do sierpnia 2012 roku Inf. Marta £apiñska

W Czaplinku po raz drugi odby³y siê Powiatowe Regaty Kajakowe. Organizatorem

imprezy by³ Czaplinecki Oœrodek Kultury, Sportu i

Rekreacji , do którego we wspó³organizacjê aktywnie w³¹czy³y siê równie¿ miejsco-

we instytucje: OSP, WOPR oraz Nadleœnictwo. W tego-

rocznej imprezie, udzia³ wziê³o ³¹cznie 15 za³óg z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Z³ocieniec, Trzciniec, Czaplinek. Do rywalizacji mimo niesprzyjaj¹cej pogody zagrzewa³y zawodników ich gor¹ce serca i olbrzymia wola walki. Wyœcig przebiega³ zgodnie z zasadami fair play, w przyjaznej atmosferze. Pierwsza na mecie zjawi³a siê za³oga Gimnazjum ze Z³ocieñca w sk³adzie: Rybacka Ewelina, Wójcik Daniel. Drugie miejsce otrzymali: Pomian And¿elina, Korzeniowski Kamil – równie¿ reprezentanci Gimnazjum ze Z³ocieñca . Puchar za zajêcie 3 miejsca odebra³a z r¹k Burmistrza za³oga Gimnazjum z Czaplinka, w sk³adzie: Kubiak Monika, Wier-

WYDARZENIA::.

ciñski Jakub Dodatkowymi nagrodami dla zdobywców Pucharów by³y bia³e koszulki , na których widnia³ napis: POLSKA oraz logo Euro 2012. Ponadto Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy za udzia³ w Regatach. Po niezwykle emocjonuj¹cej konkurencji sportowej nadszed³ czas na relaks i regeneracjê si³ podczas ogniska po³¹czonego z pieczeniem kie³basek. Niezwyk³¹ atrakcj¹ dla wszystkich uczestników Regat by³o zwiedzanie interesuj¹cej wystawy pn. “Zwierzêta w lesie”, zorganizowanej przez pracowników Nadleœnictwa Czaplinek, którzy bardzo ciep³o powitali i przyjêli zawodników. Swoj¹

Str.7

sprawnoœci¹ i odwag¹ m³odzie¿ oraz opiekunowie mogli wykazaæ siê tak¿e w parku linowym, przygotowanym przez Stowarzyszenie LANDROWER Club PL. Serdecznie dziêkujemy uczestnikom Regat za sportow¹ rywalizacjê, a organizatorom za przygotowanie wspania³ej zabawy, na kontynuacjê której swoje przybycie z ochot¹ zapowiedzieli obecni uczestnicy. Inf. CzOKSiR.

Konkurs „Naj³adniejsza posesja”

Uprzejmie zawiadamiamy, ¿e jak co roku Urz¹d Miejski w Barwicach organizuje konkurs o zasiêgu ogólnogminnym na “Naj³adniejsz¹ Odd³u¿szegoczasudocho- siê sezonem przypominamy: dzi³y od mieszkañców okoliczKa¿dy zobowi¹zany jest do posesjê”.

Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych nych miejscowoœci oraz turystów niepokoj¹ce sygna³y o niew³aœciwym korzystaniu z motorowodnego sprzêtu p³ywaj¹cego jakimi s¹ skutery wodneimotorówki. Dziêki porozumieniu pomiêdzy Komendantem Komisariatu w Z³ocieñcu Panem Norbertem Gorzyñskim, Kierownikiem Referatu Prewencji Panem Andrzejem Kilichowskim oraz Prezesem WOPR Powiatu Drawskiego Panem Krystianem Budziszewskim ustalono plan patroli akwenów wodnych naszego powiatu. Funkcjonariusz Policji wspólnie z Ratownikiem WOPR zaczêli kontrolê od jeziora Lubie, na którym zezwala siê u¿ywaæ silników spalinowych. Niestety przeprowadzone kontrole potwierdzi³y doniesienia. Nagminnie ³amane by³y zasady bezpieczeñstwa oraz niezastosowanie siê do prawa o ruchu wodnym. Brak podstawowego elementu asekuracyjnego w postaci kamizeli czy ko³a, a tak¿e zbyt du¿a liczba osób znajduj¹cych siê na np. rowerach wodnych to najczêœciej pope³niane b³êdy, które mog¹ zakoñczyæ siê nieszczêœliwym wypadkiem zagra¿aj¹cym ¿yciu i zdrowi. Osoby skontrolowane zosta³y pouczone. Funkcjonariusz policji informowa³ o przestrzeganiu obowi¹zuj¹cych przepisów, a ratownik WOPR o zasadach bezpieczeñstwa na wodzie. Kolejnym etapem by³y wizyty u w³aœcicieli oœrodków wypoczynkowych. Ratownik WOPR informowa³ gestorów k¹pielisk jakie wymagania powinien spe³niæ ratownik. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym

posiadania odpowiedniego dokumentu uprawniaj¹cego do poruszania siê statkiem wodnym w postaci np. patentu sternika motorowodnego, który uprawnia do prowadzenia ³odzi motorowych o mocydo 60 kW (80 KM), lublicencji na holowanie (wy³¹cznie z obserwatorem) w przypadku holowania narciarza, lub statku powietrznego Rozporz¹dzenie Ministra Sportu z dnia 09 czerwca 2006 §19. Osoby nie posiadaj¹ce patentu motorowodnego mog¹ prowadziæ jachty motorowodne z silnikiem o mocy nieprzekraczaj¹cej5kW(6,67KM) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrzeœnia 1997 §4.3. Na jeziorze Siecino obowi¹zuje strefa ciszy zgodnie z uchwala NR XXXIII/252/2005 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 3 paŸdziernika 2005 r. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych Art. 7. Zabrania siê prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu p³ywaj¹cego, niebêd¹cego pojazdem mechanicznym, osobie znajduj¹cej siê w stanie po u¿yciu alkoholu, nietrzeŸwoœci, po u¿yciu œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego. Podczas sezonu letniego patrole wodne w powiecie drawskim odbywaæ siê bêd¹ regularnie. G³ównym celem tych dzia³añ bêdzie bezpieczeñstwo i profilaktyka podnosz¹ca œwiadomoœæ osób wypoczywaj¹cych, a tak¿e korzystaj¹cych ze sprzêtu p³ywaj¹cego podczas letniego wypoczynku. Krystian Budziszewski

Celem konkursu jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak równie¿ promocja pomys³owoœci oraz nowatorskich rozwi¹zañ dekoracyjnych, maj¹cych na celu pozytywny wp³yw na wygl¹d i estetykê miasta i gminy. Konkurs odbywa siê pod patronatem Burmistrza Barwic oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Barwicach. Prace zwi¹zane z konkursem koordynuje Komisja Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska. Konkurs prowadzony bêdzie w nastêpuj¹cych kategoriach: • zabudowa jednorodzinna w mieœcie; • zabudowa wielorodzinna w mieœcie; • gospodarstwo rolne – obejœcie produkcja roœlinna; • gospodarstwo rolne – obejœcie produkcja zwierzêca; • posesja na wsi; • balkon/taras. Wnioski do konkursu mog¹ zg³aszaæ w³aœciciele posesji/balkonów lub za ich zgod¹ i wiedz¹ Radni, Rady So³eckie, So³tysi. Obiekty nagrodzone w ostatnich dwóch latach nie mog¹ byæ zg³aszane. Nie dotyczy to obiektów wczeœniej wyró¿nionych. Zg³oszenia na drukach (dostêpne w za³¹czniku) nale¿y sk³adaæ w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Barwicach do dnia 29 czerwca 2012 roku. W za³¹czniku znajduje siê szczegó³owy regulamin oraz karta zg³oszeniowa. Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie!


Str.8

.::ZAPROSZENIE

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

Drawno – IV Festiwal Krasnali Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na IV Festiwal Krasnali. Nazwa imprezy:

“FESTIWAL KRASNALI”

Termin realizacji: Cyklicznie, pierwszy weekend lipca tj. 05 – 08.07. 2012 r. Opis imprezy: nale¿y do najm³odszych imprez organizowanych w naszej gminie. Nawi¹zuje do Ÿróde³ historycznych, które mówi¹, ¿e w Drawnie istnia³a najstarsza w œwiecie fabryka krasnali. Podczas festiwalu swoje wyroby prezentuj¹ producenci figur ogrodowych i dekoracyjnych, powadzone s¹ otwarte warsztaty m.in. sianowieje, ceramiczno-gliniane, wikliniarskie, haftu i plastyczne. Odbywa siê równie¿ plener rzeŸbiarski, a nastêpnie wernisa¿. Czas festiwalu wype³niaj¹ wystêpy artystyczne. Uczestników zabawiaj¹ clowni, szczudlarze i kuglarze.

“IV FESTIWAL KRASNALI ” DRAWNO PLAC WOLNOŒCI 05.07. – 08.07.2012r. NAPLACU WOLNOŒCI OD 05 lipca DO 08 lipca 2012 r. ROZSTAWIENI S¥ PRODUCENCI KRASNALI PREZENTUJ¥CYI SPRZEDAJ¥CY KRASNALE ORAZ INNE FIGURY OGRODOWE 05.07.2012r. Oficjalne rozpoczêcie - godz. 16 00 - Przemarsz korowodu krasnali (UBRANI W KRASNALOWE CZAPKI AKTORZY, ORKIESTRA, MIESZKAÑCY, TURYŒCI itp) wokó³ Placu Wolnoœci przy dŸwiêkach orkiestry dêtej - Oficjalne otwarcie festiwalu przez Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego - Przedstawienie teatru: Cyrk Ruphert &Rico 06.07.2012 r. Rozpoczêcie godz. 10 00 - Warsztaty odlewów gipsowych - Warsztaty lepienia figur z gliny - Warsztaty ceramiczne –przy u¿yciu ko³a garncarskiego - Warsztaty quillingu - Warsztaty wypiekania ciasteczek - Warsztaty rzeŸbiarskie - Warsztaty hafciarskie - Warsztaty teatralne Od godziny 1700 · Spektakl pt. “RUBINOWY KSI¥¯Ê” w wykonaniu aktorów Teatru ART-RE z Krakowa. Oko³o godziny 18 15 · Wystêpy zespo³ów i sekcji artystycznych Drawieñskiego Oœrodka Kultury oraz gminnych zespo³ów ludowych · Og³oszenie konkursu na imiona dla krasnali oraz powsta³ej na Festiwali rzeŸby ¿ony krasnala Oko³o godz. 20. 00 · Wystêp zespo³u muzyki alternatywnej “ALLSIDE” ze Szczecina Ok. godz. 22.30 Plenerowy seans filmowy 07.07.2012r. Rozpoczêcie godz. 1000 - Warsztaty odlewów gipsowych - Warsztaty lepienia figur z gliny - Warsztaty ceramiczne –przy u¿yciu ko³a garncarskiego - Warsztaty quillingu - Warsztaty wypiekania ciasteczek - Warsztaty rzeŸbiarskie - Warsztaty hafciarskie - Warsztaty teatralne Od godziny 1700 · Spektakl pt. “Baœniowe urodziny” w wykonaniu aktorów Teatru KRASNOLUD z Krakowa Oko³o godziny 18 15 · Wystêpy zespo³ów i sekcji artystycznych skupionych wokó³ Drawieñskiego Oœrodka Kultury Oko³o godz. 20 00 · Pe³en humoru i rozrywki spektakl muzyczny w wykonaniu znakomitych aktorów Teatru Polskiego ze Szczecina (m.in. Micha³a Janickiego) z cyklu M³odzi – Doros³ym p.t. “4 KWADRANSE HUMORU…” Ok. godz. 22.30 Plenerowy seans filmowy 08.07.2012r. Rozpoczêcie godz. 1000 - Warsztaty odlewów gipsowych - Warsztaty lepienia figur z gliny - Warsztaty ceramiczne –przy u¿yciu ko³a garncarskiego - Warsztaty quillingu - Warsztaty wypiekania ciasteczek - Warsztaty rzeŸbiarskie - Warsztaty hafciarskie - Warsztaty teatralne Ponadto: Warsztaty kulinarne Od oko³o godziny 1600 : wrêczenie nagród laureatom konkursu na logo 700-lecia Drawna, wernisa¿–wystawa prac powarsztatowych z wrêczeniem upominków najbardziej aktywnym osobom uczestnicz¹cym w warsztatach; Korowód uczestników (UBRANI W KRASNALOWE CZAPKI AKTORZY, ORKIESTRA, MIESZKAÑCY, TURYŒCI itp) z orkiestr¹ dêt¹ i teatrem ulicznym “Pinezka” wokó³ Placu Wolnoœci - Spektakl Teatru Ulicznego PINEZKA z Gdañska - Wrêczenie nagród w konkursach: na tradycyjn¹ potrawê z wykorzystaniem lokalnych sezonowych owoców; na logo 700-lecia oraz na krasnala roku 2012r. powsta³ego na warsztatach festiwalowych- Oficjalne zamkniêcie IV Festiwalu Krasnali w Drawnie przez Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego - Koncert zespo³u skupionego wokó³ braci ¯o³nierzów (oko³o 19.00)


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.9

Seminarium “Zmiana spo³eczna” w S³awieñskim Domu Kultury “Zmiana spo³eczna” – to tytu³ kolejnego seminarium, które zosta³o zorganizowane 5 czerwca 2012 r. w ramach reali-

zacji projektu “Zachodniopomorskie Forum Kultury- sieæ animatorów w dzia³aniu” dofinansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w którym uczestniczyli animatorzy z instytucji kultury i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w sieci ZFK. Tym razem uczestnicy projektu oraz przedstawiciele innych zainteresowanych instytucji oraz œrodowisk artystycznych spotkali siê w S³awieñskim Domu Kultury, by wys³uchaæ wyk³adu przygotowanego na ten ww. temat przez eksperta – Jacka Gralczyka. Wspólnie doszliœmy do wniosku, ¿e ¿yjemy w ci¹g³ym procesie “zmiany” – zmieniaj¹ siê zarówno spo³ecznoœci, jak i otaczaj¹ca rzeczywistoœæ, na co wp³yw mo¿e mieæ równie¿ kultura i z czego kultura mo¿e czerpaæ. Do zmiany trzeba byæ pozytywnie nastawionym, bo to jest droga do rozwoju – musimy wszyscy uczyæ

Na festiwalu Piosenki Dzieciêcej siê wspólnie uczestniczyæ w tym procesie i uczyæ siê poszukiwania sposobów rozwi¹zania problemów, na które nieustannie napotykamy. Ka¿da zmiana otoczenia i spo³ecznoœci jest równie¿ impulsem do zmian w dzia³aniach animatorów kultury, do dalszej motywacji i chêci doskonalenia warsztatu pracy, a to z kolei jest szansa by œrodowisko kultury wspó³uczestniczy³o w inicjowaniu kolejnych zmian. Dlatego bardzo wa¿n¹ wartoœci¹ w naszych œrodowiskach, o któr¹ wspólnie musimy dbaæ jest wspó³praca oraz odpowiedzialnoœæ za to co in-

dywidualnie i wspólnie robimy dla lokalnych spo³ecznoœci i lokalnymi spo³ecznoœciami. Podczas seminarium zaprezentowano równie¿ Zachodniopomorskie Forum Kultury oraz dotychczasowe dzia³ania podjête w ramach realizacji projektu.

zassane z sieci DOFINANSOWANIE NA ENERGOOSZCZÊDNE BUDOWNICTWO

NFOŒiGW opracowa³ projekt ogólnopolskiego programu dop³at do kredytów na budowê domów energooszczêdnych. Jego celem bêdzie wsparcie Polaków w budowie lub zakupie domów i mieszkañ energooszczêdnych, czyli ciep³ych, tañszych w eksploatacji, a przy tym z mniejsz¹ emisj¹ dwutlenku wêgla. Z programu bêd¹ mog³y skorzystaæ zarówno osoby, które buduj¹ samodzielnie, jak i te, które kupuj¹ dom lub mieszkanie od dewelopera. Wysokoœæ dop³aty bêdzie uzale¿niona od osi¹gniêtego wskaŸnika zapotrzebowania budynku na energiê u¿ytkow¹ potrzebn¹ do jego ogrzewania, a nie od jego powierzchni. W zale¿noœci od wysokoœci tego wspó³czynnika szacuje siê, ¿e dotacja wyniesie od 20 tys. do 40 tys. z³ brutto dla domów jednorodzinnych oraz od 10 tys. do 15 tys. z³ brutto dla mieszkañ. U¿ytkownicy takich budynków zyskaj¹ podwójnie – tak¿e w postaci ni¿szych rachunków za ogrzewanie. Program bêdzie obs³ugiwany za poœrednictwem banków partnerskich wy³onionych w naborze przeprowadzonym przez NFOŒiGW. Planowany bud¿et na jego realizacjê to oko³o 300 mln z³. Z programu bêdzie mo¿na skorzystaæ w latach 2013 – 2018 lub do wyczerpania œrodków. NFOŒiGW szacuje, ¿e w wyniku realizacji programu uda siê wybudowaæ oko³o 16 tys. domów i mieszkañ o wysokim standardzie energetycznym oraz ograniczyæ emisjê CO2 o oko³o 50 000 ton rocznie. Energooszczêdnoœæ siê op³aca. Planujemy daæ buduj¹cym nowe domy czy mieszkania w ekologicznym standardzie, bezpoœredni¹ pomoc finansow¹ zwi¹zan¹ z ich kredytem. Jednoczeœnie wyprzedzamy rzeczywistoœæ, chcemy pomóc upowszechniæ standardy energooszczêdnoœci zanim stan¹ siê one wymagane prawem w kolejnej dekadzie. To oferta dla ekoliderów, którzy myœl¹ o przysz³oœci. Dop³aty do kredytów na budowê domów energooszczêdnych to realne wsparcie dla Polaków w osi¹gnieciu ich marzenia o w³asnym domu, który bêdzie przy tym efektywny energetycznie oraz ekologiczny – podsumowuje projekt minister Marcin Korolec. ““Szczegó³y programu bêd¹ ostatecznie znane pod koniec roku. Obecnie projekt jest bowiem poddawany szerokim konsultacjom w ramach Forum „Energia – Efekt – Œrodowisko”, do udzia³u w których zachêcaj¹ Ministerstwo Œrodowiska oraz NFOŒiGW.“ ród³o: Ministerstwo Œrodowiska, www.mos.gov.pl, fot. sxc.hu

W dniach 2-3.06.2012 r wokalistki ze Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury wziê³y udzia³ w Jubileuszowym 15 Nadba³tyckim Festiwalu Piosenki Dzieciêcej-Bursztynowe S³oneczko w Ustce. A by³y to: Martyna Maci¹g, Julka Wasiniewska, Magda Krzemiñska, Agnieszka Galas, Anna Pietkiewicz oraz Aleksandra Œliwiñska. Jury po przes³uchaniu oko³o 50 wykonawców przyzna³o III MIEJSCE dla OLI ŒLIWIÑSKIEJ za profesjonalne wykonanie piosenki, pt. “Martwe morze”. Organizatorzy festiwalu przyznali tak¿e nagrodê specjaln¹ dla instruktora œpiewu w Z³ocienieckim Oœrodku Kultury, Pani Wioletty Krzemiñskiej. Jako jedyny instruktor wytrwale s³ucha³a wszystkich wykonawców przegl¹du. Zosta³a okrzykniêta najwytrwalszym instruktora festiwalu. Nagrod¹ by³a pi³ka no¿na z logo Euro 2012. Podczas festiwalu panowa³a mi³a i rodzinna atmosfera. Jubileuszowy festiwal zakoñczy³ siê degustacj¹ piêknego i ogromnego tortu, któ-

rego mogli skosztowaæ wszyscy uczestnicy festiwalu.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!!! (ZOK)


Str.10

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::RÓ¯NE

Szko³a w Piaskach z histori¹ Szko³a w Piaskach rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1946 roku edukuj¹c w swoich murach 30 uczniów. W roku szkolnym 1954/55 by³o ju¿ szeœæ klas, do których uczêszcza³o 69 uczniów. Rok szkolny 1956/57 podnosi stopieñ organizacyjny szko³y jest siedem klas (78 uczniów) i troje nauczycieli. Obchody Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego zmieniaj¹ diametralnie sytuacjê w Piaskach. Dziêki staraniom kierownika Eugeniusza Ryndak z pocz¹tkiem roku szkolnego nastêpuje uroczyste otwar-

cie nowej szko³y oraz nadanie jej imienia Boles³awa Krzywoustego. Stara szko³a odt¹d jest stopniowo przekszta³cana na mieszkania dla nauczycieli. Warunki nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli poprawiaj¹ siê. Rozpoczynaj¹ca przygodê ze szko³¹ klasa I liczy 8 osób - to rocznik 1959. Jednoczeœnie po raz pierwszy koñczy naukê klasa VIII /21 uczniów/. Od IX 1970r. dzia³a œwietlica szkolna, w której dzieci, szczególnie doje¿d¿aj¹ce z £êknicy, maj¹ mo¿liwoœæ bezpiecznego spêdzenia czasu i

odrobienia lekcji. Zniesiona w 1972 r. rejonizacja pozwala

naszym absolwentom kontynuowaæ kszta³cenie na terenie ca³ego kraju - ruszaj¹ wiêc

w Polskê zdobywaæ wiedzê. Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1989 pracê w placówce na stanowisku dyrektora podejmuje Helena Kordos. Budynek stopniowo zmienia wygl¹d-zostaje przebudowana klasopracownia zpt, biblioteka, sklepik, k¹cik patrona, pojawiaj¹ siê firanki, jednakowe doniczki, naprawiono

dach, doposa¿ono sto³ówkê. We wrzesieñ 2001r. do szko³y uczêszcza, a¿ 198 uczniów. Wszyscy z uwag¹ obserwuj¹ zmiany w szkole nowe wyposa¿enie pracowni komputerowej, wymianê okien w ca³ym budynku oraz wylewanie fundamentów pod upragnion¹ salê gimnastyczn¹. Od 2006 roku funkcjê Dyrektora Szko³y pe³ni Wioleta Zborowska. W pobliskim lesie zostaje wytyczona œcie¿ka ekologiczna z opisem ¿ycia lasu na tablicach, na

terenie szko³y powstaje wiata ekologiczna, w której odbywaj¹ siê zajêcia i imprezy pozalekcyjne. Historiê szko³y tworz¹ ludzie i zdarzenia. Nasza placówka mia³a to szczêœcie, ¿e pracowa³y w niej osoby, które na sta³e wpisa³y siê w ¿ycie œrodowiska. Wierzymy w to, ¿e szko³a nasza bêdzie bliska wszystkim z ni¹ zwi¹zanym osobom, ¿e nadal bêdzie siê rozwijaæ, ¿e bêdziemy mogli z dum¹ powiedzieæ: “Jestem absolwentem Szko³y Podstawowej im. Boles³awa Krzywoustego w Piaskach”.

Oœrodek Kultury w Kaliszu Pomorskich wspiera Lokalne Dzia³ania Rok 2012 bêdzie bogaty w dzia³ania grup nieformalnych, które odpowiedzia³y na zaproszenie do udzia³u w konkursie w ramach Programu „Dzia³aj Lokalnie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Drawy”. A¿ dziewiêæ grup nieformalnych, których dzia³ania wspiera Oœrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim otrzyma³o dofinansowanie ze œrodków Programu „dzia³aj Lokalnie VII” realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokaln¹ Organizacjê Grantow¹ w Z³ocieñcu. Oto projekty, które zosta³y pozytywnie rozpatrzone i otrzyma³y dofinansowanie: „Opowiadamy gawêdy o Kaliszu Pomorskim” – kwota dofinansowania – 2100 z³

Projekt bêdzie realizowany przy Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Ma na celu upowszechnienie (w wielu formach) tradycji i historii Kalisza Pomorskiego. W ramach projektu grupa realizuj¹ca zamierza m.in. korzystaæ z zawartych w niemieckojêzycznych Ÿród³ach opowieœci, legend, czy podañ ludowych (zebranych w np.: Volkssagen Erzahlungen und Schwanke) oraz z opublikowanych opracowañ polskojêzycznych – maj¹c ju¿ zapewnion¹ przychylnoœæ ich autorów.

„Pierwsza pomoc? Bojê siê. Nie bój siê, nauczymy Ciê!” – kwota dofinansowania – 2125 z³.

Projekt bêdzie realizowany przy Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Realizatorzy projektu odpowiadaj¹ na doœæ czêsto pojawiaj¹cy siê problem dotycz¹cy udzielania pierwszej pomocy. W ramach dzia³añ zorganizowane zostan¹ prelekcje i spotkania (w tym równie¿ w plenerze) z pracownikami Pogotowia Ratunkowego przy wspó³pracy z Policj¹, Stra¿¹ Po¿arn¹, które bêd¹ mia³y na celu przybli¿yæ mieszkañcom naszego miasta t¹ problematykê.

Warsztaty komiksowe

– kwota dofinansowania – 2200 z³

Projekt realizowany bêdzie przy Bibliotece Publicznej i ma na celu zainteresowanie m³odzie¿y czytelnictwem oraz rozwiniêcie i ukierunkowanie zdolnoœci artystycznych uczestników. Realizatorzy chc¹ pokazaæ jak atrakcyjn¹ form¹ przekazu mo¿e byæ komiks, medium równie stare jak radio jednak przez niemal wiek kompletnie niedoceniane, dopiero w ostatnich latach prze¿ywaj¹ce swój renesans. Poka¿¹ oni komiks zarówno w jego tradycyjnej, krótkiej formie jak i w znacznie m³odszej, d³u¿szej oraz bogatszej w treœci i œrodki artystycznego wyrazu – graficznej powieœci postmodernistycznej, a tak¿e w zupe³nie nowej odmianie, jak¹ jest komiks internetowy, by zachêciæ m³odzie¿ do rozwijania swoich umiejêtnoœci plastycznych i literackich ukierunkowanych na tworzenie komiksów, które daj¹ doskona³¹ mo¿liwoœæ do samorealizacji i wyra¿enia siebie. Zajêcia dla m³odzie¿y prowadzone bêd¹ w formie warsztatów – 6 spotkañ odbywaj¹cych siê raz w miesi¹cu. Warsztaty bêd¹ dotyczy³y m.in.: technik plastycznych, rysunku postaci i t³a, wype³nienia kolorem, tworzenia tekstu i „dymków”, podstaw komiksowej grafiki komputerowej i fotografii oraz wykorzystywania urz¹dzeñ zewnêtrznych, wykorzystania i konwersji odpowiednich formatów plików, podstaw tworzenia scenariusza. Przewiduje siê równie¿ zaproszenie na zajêcia lokalnego twórcy komiksów, który opowie o swoich ry-

sunkach oraz udzieli wskazówek uczestnikom zajêæ. Uczestnicy zajêæ bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê i wypo¿yczenia do domu wielu albumów komiksowych (dostêpnych zarówno w ksiêgozbiorze Biblioteki Publicznej, jak i pochodz¹cych z kolekcji prywatnych osób uczestnicz¹cych w projekcie), zw³aszcza takich, które uznawane s¹ za arcydzie³a gatunku. Projekt zakoñczy siê stworzeniem i opublikowaniem komiksu lub kilku komiksów dotycz¹cych historii Kalisza Pomorskiego lub z naszym miastem w tle.

„Pa³acowe kino spacerowe” – kwota dofinansowania – 2270 z³

Projekt realizowany przy Bibliotece Publicznej. Projekt bêdzie polega³ na wspólnym ogl¹daniu ekranizacji, nastêpnie dyskusji i wymiany pogl¹dów poprzez porównywanie filmów do ksi¹¿ek, na podstawie których powsta³y. Przewiduje szeœæ spotkañ w ci¹gu szeœciu miesiêcy. Ka¿da ekranizacja odbywaæ siê bêdzie w innym miejscu i o ró¿nych porach dnia. Ró¿norodnoœæ miejsc ma na celu stworzenie klimatu i mo¿liwoœæ emocjonalnego uczestniczenia w akcji filmu.

„Gotowanie ozdabianie czyli aktywni razem" – kwota dofinansowania - 2500z³.

Projekt bêdzie realizowa-

ny przy œwietlicy w Bralinie. Dotyczy przeprowadzenia warsztatów decupage i spotkañ kulinarnych. Wszystkie prace, które powstana podczas warsztatów zaprezentowane zostan¹ na wystawie zorganizowanej podczas imprezy integracyjnej dla mieszkañców Bralina na zakoñczenie projektu.

„Seniorów wspomnieñ czas ocaliæ od zapomnienia” - kwota dofinansowania - 2650 z³.

Projekt bêdzie realizowany przy œwietlicy w Bia³ym Zdroju. Realizacja projektu przyczyni siê do zarchiwizowania i usystematyzowania materia³ów historycznych (fotografie, wspomnienia rodowitych mieszkañców) bêd¹cych w posiadaniu mieszkañców miejscowoœci Bia³y Zdrój, a w przysz³oœci do wydania publikacji opisuj¹cej historiê wsi oraz jej mieszkañców.

„Ma³a Galeria ” – kwota dofinansowania 2500 z³.

Projekt bêdzie realizowany przez Liderki PoŸrzad³a Wielkiego. W ramach realizacji projektu w œwietlicy wiejskiej w PoŸrzadle Wielkim zostanie utworzona „Ma³a Galeria”, w której mieszkañcy wsi bêd¹ mieli mo¿liwoœæ prezentowania swoich umiejêtnoœci i zdolnoœci, pasji i zainteresowañ. Zostan¹ równie¿ przeprowadzone warsztaty fotograficzne, w których wezm¹ udzia³ dzieci i m³odzie¿ uczêszczaj¹ce do œwietlicy.

Po warsztatach zostanie przygotowana i zaprezentowana w Ma³ej Galerii wystawa fotograficzna „Ciekawe miejsca PoŸrzad³a i okolic”. Zakoñczeniem projektu bêdzie wernisa¿ wystawy autorstwa miejscowego artysty.

„Czy warto?” – spotkanie z utworami Marii Konopnickiej – kwota dofinansowania 1850,10 z³

Projekt bêdzie realizowany przez grupê teatraln¹ TWISTER w Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim. Celem projektu jest przybli¿enie twórczoœci polskich poetów, poszerzenie horyzontów myœlowych i krêgu zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y poprzez zorganizowanie Konkursu Recytatorskiego. Tym razem uczestnicy konkursu zmierza siê z utworami Marii Konopnickiej.

„ Razem inaczej – FESTYN RODZINNY” – kwiat dofinansowania - 1100,00 z³

G³ównym celem projektu jest integracja dzieci, m³odzie¿y, osób starszych oraz ca³ych rodzin, poprzez zorganizowanie festynu na Placu Zabaw przy ulicy Pó³wiejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów przy realizacji projektów.


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

Twórczoœæ Jerzego Bochyñskiego W Pa³acu Wedlów do koñca czerwca br. prezentowana jest wystawa znakomitego z³ocienieckiego satyryka Jerzego Bochyñskiego - artysty cenionego przez media lokalne i regionalne, a tak¿e przez miêdzynarodowe œrodowisko dziennikarskie. Tematyka prezentowanych rysunków nawi¹zuje do wydarzeñ politycznych, obyczajowych i kulturalnych. W³aœcicielem wystawy jest Z³ocieniecki Oœrodek Kultury, któremu sk³adamy serdeczne podziêkowania za jej wypo¿yczenie. Jerzy £ucjan Bochyñski - urodzi³ siê 25 czerwca 1954 roku w Z³ocieñcu. Z wykszta³cenia jest stolarzem. Od najm³odszych lat nie rozstawa³ siê z o³ówkiem. Rysunek sta³ siê jego prawdziw¹ pasj¹ ¿yciow¹. Najwiêksz¹ inspiracj¹ i wzorem w grafice by³ zawsze Walt Disney. Rodowity Z³ocieñczanin swoim talentem zachwyca³ zarówno najbli¿sz¹ rodzinê jak i znajomych. Unikalna, pracoch³onna kreska sta³a siê z biegiem lat jego znakiem rozpoznawczym. Na pocz¹tku lat 90 – tych grafiki humorystyczne Jerzego Bochyñskiego zosta³y zauwa¿one przez dyrektora Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. Od tej chwili rozpoczê³a siê owocna wspó³praca z tygodnikiem lokalnym “Gazet¹ Z³ocienieck¹”. Rysunki ukazywa³y siê regularnie. Poœwiêcona im by³a ca³a ostatnia strona tygodnika. Prace Jerzego Bochyñskiego ukazywa³y siê tak¿e w gazetach o zasiêgu regionalnym: “Temat” oraz “G³os Pomorza”. W 1998 roku satyryk nawi¹za³ wspó³pracê z popularnym ogólnopolskim dwumiesiêcznikiem humorystycznym “Najlepsze Dowcipy”. Z biegiem czasu dziêki przyjaŸni z mieszkaj¹cym w Niemczech Stanis³awem Rejmanem, fanem twórczoœci Bochyñskiego, prace zaczê³y ukazywaæ siê w niemieckich gazetach polonijnych “ITP” oraz “Nasze S³owo” – gazecie Polskiej Misji Katolickiej. Wspó³praca trwa do dziœ. Od kilku lat satyry ukazuj¹ siê tak¿e w periodykach “Echa znad Drawy i Gwdy” oraz “Pojezierze Drawskie” i “Gazeta £obeska”. Gazeta “Pojezierze Drawskie” poœwiêci³a twórczoœci Bochyñskiego swój numer specjalny.

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.11

KLUB “UL” OD KULIS Jak powsta³ Klub JeŸdziecki „UL„ i co zainspirowa³o do jego stworzenia ? Zal¹¿ek Klubu stworzy³ siê w 2009 roku , pod koniec wrzeœnia kiedy to zupe³nie przypadkowo trafiliœmy w kilka osób do rolnego gospodarstwa, osnutego tajemniczoœci¹ i legend¹ na temat w³aœciciela - który „podobno mia³ byæ obywatelem Stanów Zjednoczonych hoduj¹cym tysi¹ce koni.... Co sk³oni³o Pañstwa do zainteresowania siê tym miejscem? Bêd¹c mi³oœnikiem , pasjonatem wrêcz koni i interesuj¹c siê bran¿¹ jeŸdzieck¹ , nie mo¿na by³o przejœæ obok tego miejsca obojêtnie. Kierowani zwyk³¹ ludzk¹ ciekawoœci¹ chcieliœmy sprawdziæ jak to w rzeczywistoœci wygl¹da i jak funkcjonuje. Fina³em by³o znalezienie siê w centrum stada kilkuset sztuk, ocieraj¹c siê niemal¿e o ich „zadki„, czuj¹c pod sob¹ ziemiê uginaj¹ca siê pod naporem si³y stada w galopie , w œwietle zachodz¹cego wrzeœniowego s³oñca ...- co tu wiêcej chcieæ- zamarliœmy w podziwie, nie wierz¹c w³asnym oczom, ¿e takie cud jest na wyci¹gniêcie rêki. Szukaliœmy podobnego widoku po wielu miejscach œwiata , a tu siê okazuje ¿e „to coœ„ jest tu¿ obok, w naszym piêknym kraju , który najwidoczniej jest ci¹gle nie odkryty. Jak potoczy³y siê dalsze losy koni? Có¿, dostaliœmy woln¹ „rêkê „od w³aœciciela stad koni, mogliœmy ruszyæ z procesem wy³apywania i oswajania koni do dalszego u¿ytkowania. Po czêœci by³a to równie¿ realizacja planu zamierzonego du¿o wczeœniej przez w³aœciciela gospodarstwa. Zaczêliœmy od porz¹dkowania terenu i przysposabiania infrastruktury jako bezpieczny do uprawiania sportu jeŸdzieckiego wspierani zaanga¿owaniem w³aœciciela. Nastawiliœmy siê na reklamê miejsca , które dotychczas funkcjonowa³o bardziej jako gospodarstwo rolne. Potraktowaliœmy to jako eksperyment tak naprawdê nie znaj¹c efektu fina³owego- pocz¹wszy od komunikacji z „dzikimi „ koñmi , którymi by³y te wy³apywane i selekcjonowane ze stada , do zamierzonego efektu funkcjonowania miejsca jako przyjazne dla potencjalnych amatorów jeŸdziectwa oraz aktywnego spêdzania czasu wolnego. Dlaczego nazwaliœcie to miejsce „UL-em„, równie¿ Klub nosi tê nazwê? Od Agroturystyki „UL„, bazy noclegowej , która funkcjonowa³a na terenie gospodarstwa. W momencie reje-

stracji Klubu jako stowarzyszenie w 2010, funkcjonowaliœmy ju¿ jako rozwijaj¹cy siê produkt z oferta wypoczynkowo- rekreacyjn¹ jako Agroturystyka UL. Wszyscy , którzy nas zaczêli odwiedzaæ standardowo operowali nazw¹ Ul , wiêc pozostaliœmy przy niej. Jakie by³y i s¹ cele dzia³añ Klubu? Pocz¹tkowo nastawialiœmy siê na wyeksponowanie walorów jeŸdzieckich miejsca , ale od pocz¹tku wiedzieliœmy ,¿e miejsce nie bêdzie tym które przyci¹gaæ mog³o-

wykluczonych spo³ecznie i nara¿onych na wykluczenie28 czerwca koñczymy cykl warsztatów i szkoleñ z wychowankami OHP Mielenko . Maj¹c podpisan¹ umowê o wspó³pracy, mamy nadziejê kontynuowaæ zaczêty projekt, byæ mo¿e rozszerzaj¹c na inne jednostki o podobnym profilu. Równie¿ koncentrowaæ bêdziemy siê na niepe³nosprawnoœci , jest to szalenie interesuj¹cy temat , który daje nam wiele satysfakcji. Wspó³pracujemy z Oœrodkami w Drawsku Pomorskim,

by „snobistyczn¹ „ czêœæ spo³ecznoœci jeŸdzieckiej. Nie ten klimat , nie te konie, nie ten styl. Chcieliœmy aby konie by³y wiod¹cym motywem naszych dzia³añ , ale przy tym chcieliœmy rozwijaæ i realizowaæ cele bardziej ambitne , patrz¹c na to co mo¿na daæ , lub w jaki sposób pomóc innym. Konie to taki symbol wyzwañ , pasji, cierpliwoœci , pokory - bêd¹c z nimi wiele siê mo¿na nauczyæ. Zaczêliœmy prace w kierunku propagowania aktywnego sposobu spêdzania czasu - daj¹c ku temu mo¿liwoœci. Zorganizowaliœmy imprezy plenerowe, zawody jeŸdzieckie na zasadzie zabawy , w których ka¿dy z naszej lokalnej spo³ecznoœci , od dzieci pocz¹wszy, móg³ braæ udzia³, np. Majówka w Ul u dwa lata z kolei, Wielka Ostrowicka III i IV edycja , zawody towarzyskie na samym pocz¹tku dzia³alnoœci, pokazy konne ,Sportowy Dzieñ Dziecka w tym roku oraz organizowane pikniki dla grup osób niepe³nosprawnych czy przedszkolaków na zasadzie lekcji przyrody w terenie, i wiele wiele innych. To inicjatywy , którym sprostaliœmy anga¿uj¹c swoj¹ prace oraz pracê wolontariuszy, bazuj¹c na wsparciu sponsorów i pomocy Gminy w Ostrowicach oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Od pocz¹tku tego roku rozszerzyliœmy spektrum naszych dzia³añ , zmieniaj¹c statut- daj¹cy nam mo¿liwoœæ realizacji zadañ w zakresie wolontariatu wœród osób

Kaliszu Pomorskim, Z³ocieñcu, Po³czynie Zdroju, Wierzchowie W zasadzie Wasze dzia³ania zaczynaj¹ odchodziæ od tematu „jeŸdziectwo „ a bardziej kierunkujecie siê ku dzia³aniom spo³ecznym...? Wszyscy , którzy na co dzieñ s¹ i pomagaj¹ w realizacji zadañ - s¹ aktywnymi u¿ytkownikami rumaków lub zawodnikami- wiêc bez wzglêdu na wszystko pozostaniemy wierni swojej pasji. Chodzi o to aby po³¹czyæ przyjemne z po¿yteczny, a osoby które aktywnie udzielaj¹ siê w Klubie i s¹ ich cz³onkami , s¹ typem osób gotowych poœwiêciæ wiele dla idei pomocy innym. Zwykle to osoby ma³o skierowane na zysk materialny, ceni¹ bardziej satysfakcjê„ spe³nienia„ ni¿ pieni¹dz. Prawdziwi mi³oœnicy koni to taka specyficzna grupa ludzi , na pierwszym miejscu kieruj¹ siê „sercem„ na koñcu „rozumem„:) Jakie plany na przysz³oœæ? Poszerzamy swoj¹ dzia³alnoœæ ,oraz ofertê do kilku innych miejsc , ale wszystkie na obszarze Pojezierza Drawskiego. Zgodnie z naszymi kilkoma punktami statutu, dzia³aæ bêdziemy na korzyœæ obszaru Pojezierza i wyeksponowania jego walorów turystycznych , rekreacyjnych , sportowych. Jest wiele fantastycznych miejsc , ka¿de o innej specyfice -i aby przed³u¿yæ ich funkcjonowanie po za sezonie oraz wprowadziæ dodatkowy element atrakcji , nawi¹zaliœmy wspó³prace , miêdzy innymi s¹ to : Folwark

na Pó³wyspie , Pa³ac Legnica w Cieszynie, Ekoland , Tordis w Nowym Worowie , Hotel Polanin, Korsakówka, Jêdrkowe Zakole , itp. . Mamy nadzieje ,¿e zasiêg naszych dzia³añ bêdzie siê poszerza³ , jednoczeœnie zacieœni wspó³pracê miedzy przedstawicielami bran¿y turystycznej naszego obszaru, choæby wprowadzaj¹c do oferty klubu opcjê rajdów konnych , pieszych , rowerowych, sp³ywów kajakowych , itp. Poszerzenie spektrum obszaru terytorialnego dzia³ania Klubu, daje wiêksze mo¿liwoœci na przeprowadzanie projektu wolontariatu , oraz form praktyczno -edukacyjnych w formie warsztatów, szkoleñ , gdzie du¿a baza noclegowa jest bezwzglêdnym warunkiem. Analizuj¹c wypowiedŸ , Klub nie musi byæ i realizowaæ celów w jednym miejscu przypisanym adresem? Oczywiœcie. Kluby i oœrodki jeŸdzieckie zwykle nie poszerzaj¹ swoich dzia³añ ze wzglêdu na specyfikê wychowu czy trzymania koni , które te s¹ jedyn¹ ofert¹ i narzêdziem pracy . Przypisane s¹ swoim stanowiskom i stajni. Zwykle s¹ nakierowane na rozwój sportowy, udzia³ w zawodach lub ich organizacjê. Oczywiœcie nie chcemy odejœæ od formy spêdzania czasu w siodle, oferty nauki

nicznego czy naszych rodzimych turystów. Zawi¹zana zostanie wspó³praca z portalami turystycznymi regionu oraz Lokaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ Pojezierza i wszystkimi przedsiêbiorcami turystycznymi , którzy maj¹ coœ do zaoferowania i nie boj¹ siê wzajemnej konkurencji. Ale jest to projekt prywatny , co nie znaczy ¿e nie bêdzie wspomaga³ dzia³añ Klubu i vice -versa. Czy wspó³pracujecie z innymi organizacjami? Tak , jesteœmy cz³onkiem Lokalnej Grupy Dzia³ania Partnerstwo Drawy, Lokalnej Grupy Rybackiej w Szczecinku, Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego. Jakie macie plany na okres wakacyjny? Oferta kursów jeŸdzieckich , szkoleniowa„ Warsztaty masa¿u sportowego koni przy u¿yciu metody termowizyjnej„, wakacje w siodle da tych co propaguj¹„ prace za jazdê„, towarzyskie zawody jeŸdzieckie równie¿ dla osób niepe³nosprawnych - sierpieñ, oferta pobytowo-wypoczynkowa. Goœciæ bêdziemy 12 pu³k u³anów - tradycyjnie wyst¹pi¹ w pokazie kadryla i lancy i szabli. Wszystko na naszej stronie www.konieul.pl Czy chcia³aby Pani dodaæ coœ na koniec?

jazdy, treningów czy organizacji zawodów. W krajach zachodnich dzia³aj¹ kluby i stowarzyszenia , które oferuj¹ swoje us³ugi w bran¿y jeŸdzieckiej nie posiadaj¹c konia w miejscu siedziby klubu. Wszystko zale¿y od tego jaki kierunek dzia³añ siê przyjmie. Czy s¹ w planach inne projekty , które mog¹ zaskoczyæ czytelników? Tak , projekt zwi¹zany ze stworzenie Agencji Turystyki Konnej - dzia³aj¹cej na promowaniu obszaru Pojezierza Drawskigo , wyeksponowaniu jego atrakcyjnoœci przyrodniczej, historycznej, turystycznej i sportowej. Bazowaæ bêdzie na przygotowanych gotowych pakietach ofertowych dla goœcia zagra-

Chcia³abym podziêkowaæ wszystkim , którzy wspieraj¹ nasze dzia³ania poœwiêcaj¹c swój czas i pracê, wszystkim wolontariuszom , instytucj¹ wspieraj¹cym. Chcia³abym równie¿ zachêciæ wszystkich innych do wspó³pracy z Klubem , którzy wyznaj¹ podobn¹ zasadê „coœ dla innych„. Szczególne podziêkowania dla Pana Marka Serafina , który obdarzy³ nas doz¹ zaufania , pozwalaj¹c na stworzenie zal¹¿ka organizacji na swoim terenie ,a która mamy nadzieje w przysz³oœci bêdzie te¿ chlub¹ powiatu . Z Beata Schneider, Prezesem Klubu JeŸdzieckiego „UL„, rozmawia³a Barbara Nagórska


Str.12

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Ekologiczne akcje integracyjno – edukacyjne 2012 Trwa realizacja projektu edukacji ekologicznej, na który Gmina Czaplinek otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokoœci 15.975,00 z³. W harmonogramie dzia³añ zaplanowano realizacjê dziewiêciu zadañ. W ostatni pi¹tek tj. 15 czerwca uczniowie Szko³y Podstawowej uczestniczyli w akcji sprz¹tania brzegu jeziora Czaplino i

Projekt wspó³finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie w ramach osi priorytetowej 3 – Ma³e Projekty

Zawody Sportowe „Wielkie R¿niêcie – czyli spotkanie drwali” 9 czerwca 2012 roku na Stadionie sportowym w Wierzchowie odby³y siê zawody sportowe zwane „Wielkim R¿niêciem – czyli spotkanie drwali”. W zawodach udzia³ wziêli pracownicy z bran¿y drzewnej z terenu powiatu drawskiego. Uczestnicy przedsiêwziêcia rywalizowali w zawodach stricte zwi¹zanych z t¹ bran¿¹ m. in. r¿niêcie pi³¹ – moja twoja, uk³adanie piramidy z palet za pomoc¹ sztaplarki, wbijanie gwoŸdzi na czas, ciêcie wa³ków i r¹banie pieñków. Dlatego te¿ trzeba by³o siê wykazaæ specjalistycznymi umiejêtnoœciami. Ca³emu przedsiêwziêciu patronowa³ Starosta Drawski Stanis³aw Cybula oraz Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk. Zwyciêska dru¿yna, która reprezentowa³a Zak³ad Przemys³u Drzewnego z £ubowa oprócz zwyciêskiego pucharu otrzyma³a pilarkê motorow¹ oraz Z³ot¹ siekierê Wójta Gminy Wierzchowo. Na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna z firmy HBI Stairs Poland, zaœ trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie Z ZPD w Wierzchowie. Zawodnikom dzielnie kibicowa³y „Violki Kibolki z Kalisza Pomorskiego”. Zwyciêzcom konkurencji indywidualnych zosta³y wrêczone cenne nagrody rzeczowe jak siekiery, buty pilarza, he³my, sekatory ogrodowe. Oprócz bran¿y drzewnej odwiedzili nas wyj¹tkowi goœcie w tym burmistrzowie, wójtowie oraz przewodnicz¹cy rad miejskich z terenu ca³ego powiatu drawskiego. Ze œwiata sportu goœciliœmy mistrzów polskiego kajakarstwa – Macieja Freimuta – wicemistrza olimpijskiego z IO w Barcelonie oraz Jolantê £ukasiewicz Stañczak – olimpijkê z IO w Seulu. Zachodniopomorsk¹ Radê Olimpijsk¹ reprezentowa³a Violetta Zbytek. Po zaciêtej rywalizacji wspólnie biesiadowaliœmy przy dobrej muzyce w wykonaniu zespo³u Debiut 4 z Wierzchowa. Przypomnijmy, ¿e na organizacjê tego przedsiêwziêcia Gminny Oœrodek Kultury, Sportu “i Turystki w Wierzchowie pozyska³ fundusze zewnêtrzne w wysokoœci 9501,72 z³ z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie w ramach osi priorytetowej 3 – Ma³e Projekty. Partnerem projektu by³a Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy, wspó³organizatorami odpowiedzialnymi za przygotowanie konkurencji byli: Roman Beñko – w³aœciciel firmy ZPH Beñko oraz Zenon Wiewióra – Dyrektor ZPD w Wierzchowie, którym sk³adamy serdeczne podziêkowania.

parku przy ul. Wa³eckiej, w wyniku czego zosta³o wywie-

19 czerwca br. o godz. 13.00 w Urzêdzie Miejskim

zionych szeœæ stu litrowych worków œmieci. Podobne dzia³anie 22 czerwca br. zostanie tak¿e przeprowadzone w Broczynie. Dzieci i m³odzie¿ porz¹dkowaæ bêd¹ brzeg jeziora Broczyno.

odbêdzie siê oficjalne zakoñczenie konkursu fotograficznego pn. “Imperium Œmieci”, skierowanego do dzieci i m³odzie¿y. Do konkursu zg³osi³o siê 30 uczestników, ka¿dy z nich przygotowa³ po trzy

zdjêcia przedstawiaj¹ce negatywne zmiany ekologiczne zachodz¹ce w najbli¿szym otoczeniu. Zebrana w konkursie dokumentacja fotograficzna pos³u¿y miejskim s³u¿bom porz¹dkowym do wyeliminowania z naszego otoczenia dzikich sk³adowisk œmieci, bêdzie tak¿e pomocna przy rozwi¹zywaniu innych, wskazanych na zdjêciach ekologicznych problemów. Wszystkie prace konkursowe bêd¹ w formie prezentacji multimedilanej wyeksponowane na gminnej stronie internetowej w celu pokazania mieszkañcom skali problemu jaki nas dotyczy. Nastêpne zaplanowane dzia³ania to m.in. konkurs wiedzy ekologicznej (4 sierpnia), porz¹dkowanie rzeki Drawy (1,2 wrzeœnia), Sprz¹tanie Œwiata ( wrzesieñ), Europejski Dzieñ bez Samochodu (21 wrzeœnia). Katarzyna Szloñska, Sekretarz Gminy Czaplinek

4 czerwca, Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otrzyma³ umowê podpisan¹ przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego na realizacjê projektu, pt. “Miêdzypokoleniowe spotkania s¹siadów – Sk¹d jesteœmy?”.

Projekt realizowany bêdzie w trzech miejscowoœciach: Cieszyno, Stare Worowo i Warni³êg. Odbywaæ siê bêdzie od listopada 2012 do lutego 2013 roku. Wartoœæ projektu wynosi 22.442,44 z³. Dofinansowanie z PROW to 15.709,70 z³. Umowa przyznania pomocy nr 00.439-6930-UM1640524/11 na operacjê z zakresu ma³ych projektów w ramach dzia³ania 413 “Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ZOK)


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.13

M³odzie¿owa Olimpiada Wêdkarska - Z³ocieniec 2012 W dniu 10 czerwca zarz¹d Ko³a Karp Z³ocieniec z grup¹ miejscowych wêdkarskich”zapalenców „ zorganizowa³ X M³odzie¿ow¹ Olimpiadê Wêdkarsk¹. Dziêki grupie tych ludzi fajnie by³o popatrzeæ na zmagania m³odych wêdkarzy i cieszyæ siê ich szczêœciem z osi¹gniêtych przez nich wyników. Jestem ogromnie wdziêczny ¿e mo¿na liczyæ na tak wspania³ych ludzi którzy pomagali nam podczas tej imprezy, opiekunom, sêdziom, rodzicom, trenerom cz³onkom zarz¹du Ko³a - ogromne Dziêki. Ju¿ na samym pocz¹tku dodam ¿e impreza ta nie odby³aby siê gdyby nie dofinansowanie z

Rady ds. M³odzie¿y Zarz¹du Okrêgu PZW w Koszalinie jak równie¿ licznym sponsorom.

Miejscem zbiórki by³ malowniczy teren po³o¿ony pomiêdzy stanicami wodnymi nad rzek¹ Draw¹ . Tutaj na

przygotowanych stanowiskach wêdkarskich rozegrane zosta³y zawody sp³awikowe. M³odzi zawodnicy w wiêkszoœci ³owi³o na tzw. baty co pozwala³o osi¹gn¹æ dobre wyniki, a nadmieniæ trzeba ¿e rzeka Drawa nie by³a ³atwym ³owiskiem przez niski stan wody. Ale wszystkim zawodnikom uda³o z³owiæ siê rybê i to by³o najwa¿niejsze. W tym samym czasie jak

Wyniki olimpijskich konkurencji: Sp³awik do 10 lat I miejsce Gonczarko Jan II miejsce Jarosz Antoœ III miejsce Klimczak Jakub 11-14 lat I miejsce Dolata Maciej II miejsce Rzepkowski Jakub III miejsce Ka¿mierczak Natalia 15-16 lat I miejsce Ha³uszczy Ernest II miejsce Sikorski Krzysztof III miejsce W¹wozny Sebastian Spinning 15-16 lat I miejsce Nowicki Maciej II miejsce Pieprzak Jacek III miejsce Szamszon Kuba Skish do 10 lat I miejsce Klimczak Jakub II miejsce Fabich Aleksander III miejsce Jarosz 11-14 lat I miejsce Rzepkowski Kajetan II miejsce Udycz Edwin III miejsce Durka Klaudia 15-16 lat I miejsce W¹wozny Sebastian II miejsce Sikorski Krzysztof III miejsce Zawadzki Jakub Arenberg do 10 lat I miejsce Klimowicz Jakub II miejsce Maszkowski Micha³ III miejsce Zió³kowska Zuzanna 11-14 lat I miejsce Rapacz Micha³ II miejsce Szamszon Mateusz III miejsce Udycz Edwin 15-16 lat I miejsce Zawadzki Jakub II miejsce Szamszon Jakub III miejsce Sikorski Krzysztof

trwa³y zawody sp³awikowe trzynastu zawodników zmaga³o siê w spinningu. Zawodnicy dziêki uprzejmoœci pañ-

Po powrocie na miejsce zbiórki spinningiœci uczestniczyli w konkurencjach rzutowych Skish i Arenberg . Na zakoñczenie wszyscy opiekunowie jak i m³odzie¿ musieli ruszyæ g³ow¹ i uczestnicz¹c w konkursie wiedzy ekologiczno-wêdkarskiej po rzucie ogromn¹ kostk¹ odpowiedzieæ na pytania zadawane przez prezesa Ko³a Tomasza £ajczaka. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji na zawodników czeka³a ciep³a strawa, s³odkoœci i napoje. Wszyscy czekali na og³osze-

nie wyników. S ê d z i ¹ stwa Koz³owskich gospodarzy Gospodarstwa Ryby Lubie mog³o powêdkowaæ na stawach hodowlanych gdzie na wyniki nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W tak uroczym miejscu na zarzucenie

wêdki skusi³ siê równie¿ kole-

g³ównym zawodów by³ zaprzyjaŸniony z naszym Ko³em kolega Jan Kujawski sêdzia klasy krajowej który mia³ pe³ne rêce roboty W zawodach uczestniczy³o 67 zawodników i zawodniczek

ga Piotr Ebel opiekun silnej ekipy szkó³ki wêdkarskiej z Dar³owa. £¹cznie przez pó³tara godziny z³owiono 16 pstr¹gów o masie przekraczaj¹cej 7 kg.

którzy przyjechali do nas z Czaplinka, Drawska Pom., Dar³owa, Szczecinka i Œwidwina. Na zawodników oczeki-

wa³o 45 statu³etek i pucharów, ogromna iloœæ nagród rzeczowych jak równie¿ ka¿dy z zawodników otrzyma³ paczkê wêdkarsk¹. Wielkie podziekowania za

dla m³odych adeptów wêdkarstwa. Dru¿ynowy konkurs wiedzy ekologiczno-wêdkarskiej I miejsce Czaplinek Drawsko Pom.

wk³ad w organizacjê tej imprezy nale¿y siê koledze Adamowi Wysokiñskiemu, dziêkujê i mam nadziejê ¿e starczy Ci si³ i ¿e w przysz³ym

II miejsce Dar³owo III miejsce Œwidwin Gratulujemy wszystkim zwyciêzc¹ dziêkujemy za udzia³ w zawodach i zaprasza-

roku te¿ uda nam sie wspólnie zorganizowaæ zawody

my na kolejne spotkania wêdkarskie. KARP


Str.14

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

W ZOK-u zakupy on-line 12 i 13 czerwca ma miejsce wdro¿enie projektu dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. „Program obs³ugi klienta dla Kina „Mewa” w Z³ocieñcu” umo¿liwi zakup oraz rezerwacjê biletu on-line za poœrednictwem strony internetowej Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. Ponadto klienci rezerwuj¹c bilet przez internet czy w Kasie Kina bêd¹ mieli interaktywny podgl¹d na sale i mo¿liwoœæ wyboru miejsca zgodnie ze swoim ¿yczeniem. Co wiêcej program da mo¿liwoœæ skorzystania przez naszych klientów z wielu atrakcyjnych form abonamentów, karnetów czy voucherów. Z³ocieniecki Oœrodek Kultury jako jedyna instytucja kultury w regionie wdro¿y tak nowoczesny program obs³ugi klienta. Inwestycja realizacji nowego programu obs³ugi klienta dla Kina”Mewa” w Z³ocieñcu wynosi 35.318,44 brutto. Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otrzyma³ 20.000,00 z³ dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Stanowi to 70% wartoœci netto bud¿etu projektu. Kwota ta zosta³a wykorzystana na zakup sprzêtu oraz oprogramowania, a tak¿e zakup niezbêdnych licencji. (zok)

Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim powsta³o w 1999 roku, w wyniku reformy szkolnictwa. Placówka znajduje siê przy ulicy B³onie Kaszubskie 2 i dzieli budynek ze Szko³¹ Podstawow¹. Od pocz¹tku dyrektorem, organizatorem, i pomys³odawc¹ wielu projektów jest pani Wies³awa Minkiewicz. W pierwszym roku gimnazjum liczy³o uczniów 128 i 17 nauczycieli, natomiast dziœ liczby te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: mamy 260 uczniów, 27 nauczycieli oraz 9 osób obs³ugi. Imiê Marii Sk³odowskiej – Curie szko³a przyjê³a w wyniku g³osowania uczniów, rodziców i nauczycieli w 2003 roku, roku zwi¹zanym z obchodami 700- lecia miasta Kalisza Pomorskiego. Oprócz zajêæ objêtych programem, uczniowie maj¹ do dyspozycji wiele innych form np.: klasy o profilach: stra¿ackim czy sportowym, liczne ko³a zainteresowañ np: muzyczne - zespó³ muzyki dawnej “Divertimento”, gazetka szkolna “Maryœka”, ko³o robótek rêcznych “Guzik z pêtelk¹”, ko³o teatralne. Dzia³a Samorz¹d Uczniowski, M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, klasy sportowe. Od 2006 roku przyznajemy najlepszym absolwentom

Medal Patrona Szko³y za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Szko³a odnosi wiele sukcesów na ró¿nych polach, zarówno w konkursach sprawdzaj¹cych wiedzê jak i plastycznych czy sportowych.

py” organizowanym przez SGGW w Warszawie, II miejsce w Konkursie “Na olimpijskim szlaku” czy “W drodze do Londynu”- oba organizowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie, a nasza uczennica w ramach nagrody za najlepszy plakat o

Œwietlica wiejska w Warni³êgu przy wspó³pracy ze Z³ocienieckim Oœrodkiem Kultury rozpoczyna realizacjê projektu, który otrzyma³ dofinansowanie z Programu „Dzia³aj lokalnie” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, w wysokoœci 2.500,00 z³. Projekt realizowaæ bêdziemy od czerwca 2012 do koñca wrzeœnia 2012 roku. (ZOK)

Na przestrzeni lat zajêliœmy czo³owe miejsca w konkursach ogólnopolskich i kuratoryjnych- mamy finalistów oraz laureatów. Tylko w tym roku szkolnym nasi uczniowie zajêli I miejsce w rejonie, a 9 w kraju, w Konkursie “M³odzie¿ w lasach Euro-

M. Sk³odowskiej –Curie by³a w Brukseli. Gimnazjaliœci dzia³aj¹ tak¿e charytatywnie, co roku kwestuj¹c na ulicach w ramach WOŒP- szko³a jest g³ównodowodz¹c¹ w naszej gminie; pomagaj¹ tak¿e w utrzymaniu schroniska dla zwierz¹t w Bia³ogardzie, zbieraj¹c pieni¹¿ki zarówno na ulicach miasta jak i w szkole. W ubieg³ym roku szkolnym zajêliœmy III miejsce w plebiscycie Czytelników G³osu Koszaliñskiego “Fajna Szko³a”. Obecnie, po 11 latach nauki, szko³a posiada laboratorium jêzykowe, pracowniê chemiczn¹, halê sportow¹. Wszystkie klasy wyposa¿one s¹ w komputery, rzutniki, magnetofony i dvd- to nie tylko zas³uga gminy, ale i nauczycieli oraz dyrektora, którzy pisz¹c projekty, pozyskuj¹ pieni¹dze dla placówki. W paŸdzierniku 2010 roku zosta³ wkopany kamieñ wêgielny pod budowê nowego budynku dla gimnazjum. Dziœ stoj¹ ju¿ mury i do koñca brakuje tylko wykoñczenia wewn¹trz. Czy lubimy nasze Gimnazjum? Pracownicy s¹ zadowoleni, a uczniowie? Jeœli po skoñczeniu szko³y chêtnie do niej przychodz¹, opowiadaj¹ o sobie, radz¹ siê, to znaczy, ¿e diabe³ nie jest taki straszny jak go maluj¹- zw³aszcza media- i w szkole mo¿na osi¹gn¹æ o wiele wiêcej, ni¿ tylko realizacjê materia³u.

Aktywny Weekend W œrodê 6 czerwca rozpocz¹³ siê organizowany przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim „Ak-

szuto i Adam B³eszyñski 2. Mistrzowie: Robert Jakubowski i Micha³ Sawka 3. A KLASA: Wojtek

tywny Weekend” na Orliku przy ul. Z³ocienieckiej 25. Z tej okazji jako pierwszy odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej Dwójek. Do rywalizacji przyst¹pi³o 9 zespo³ów podzielonych na 3 grypy po 3 zespo³y. Nastêpnie z ka¿dej grupy awansowa³y po 2 zespo³y. W play offach zosta³y wy³onione 3 najlepsze pary, które utworzy³y ma³¹ grupê graj¹c po jednym secie do 15pkt. Koñcowa klasyfikacja: 1. Ziomki: Jakub Rze-

Witoñ i Rafa³ ¯uk Wyró¿nienia: Najlepszy Siatkarz: Jakub Rzeszuto Nagroda Fair Play: Bartek Bochnia Pozytywnie Zakrêcona Zawodniczka: Hudecka Katarzyna Medale dla najlepszych par ufundowa³ Pan Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego. Zawodnicy mieli zapewniony smaczny posi³ek w formie pizzy i przede wszystkim dobr¹ zabawê.


e-mail: echamiesiecznik@op.pl

CZERWIEC - LIPIEC NR 6

Leœna Majówka 19 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim w przepiêknym, malowniczym krajobrazie kaliskiego jeziora i lasu odby³a siê Leœna Majówka. Pogoda sprzyja³a. Impreza ta po raz pierwszy w tym roku zorganizowana zosta³a przy wspó³pracy Oœrodka Kultury z Nadleœnictwem Kalisz Pomorski. Dzieñ ten obfitowa³ w wiele atrakcji. Impreza rozpoczê³a siê konkursami drwali tj.: przygotowanie pilarki do pracy, dok³adnoœæ

taneczne: Debiucik, Debiut, Sigma i Fuks. Z m³odzie¿y starszej goœciliœmy grupê Bêbniarzy i zespó³ „My Emeryci”. Dla najm³odszych uczestników by³o równie¿ wiele atrakcji m.in. program na scenie „Egzotyczne Podró¿e”, miasteczko rozrywkowe, stoiska z zabawkami i prawdziwa leœna polana przygotowana przez pracowników œwietlicowych i instruktora ceramiki, gdzie wszystkie chêtne dzieci

chodzi o dobr¹, pozytywn¹ energiê to hitem tej imprezy okaza³a siê Gra Terenowa Leœna Ekspedycja. Trasa wytyczona zosta³a wokó³ jeziora. Dru¿yny liczy³y od 4 do 6 osób w tym jedna musia³a byæ pe³noletnia. Dru¿yny otrzyma³y Kartê Leœnej Ekspedycji. Ekspedycja sk³ada³a siê z szeœciu zadañ. Po wykonaniu ka¿dego zadania dru¿yna otrzymywa³a piecz¹tkê zaliczenia na swojej karcie. Teraz uwaga!!! - w ekspedy-

przerzynki, okrzesywanie drzew, przerzynkê wa³ka pionowego, œcinkê drzew i ³upanie wa³ków, by³y te¿ konkursy dla odwa¿nej i niezawodnej publicznoœci, a mianowicie przerzynka drewna pi³¹ rêczn¹ dla dwuosobowych zespo³ów oraz rzut he³mem ochronnym do celu. Na scenie wyst¹pili m³odzi artyœci: wokaliœci i zespo³y taneczne z Oœrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Wœród nich podziwialiœmy: Karolinkê Sucheck¹, Nataliê Urban, Agatê Ladrê, Juliê Ziñczuk, Zuzannê Jedynowicz, Klaudiê Maziarz, Kajê Kapturkiewicz, Jonasza Malig³ówkê, Bartka Paszkiewicza oraz zespo³y

wspólnie budowa³y dostojne drzewo, tworzy³y listki, kwiatki, grzybki, sówki, by³y te¿ zwierzêta leœne takie jak: jelonek, lisek, wilk i dzik. Jeœli las to te¿ i ekologia, dzieci przy pomocy pañ stworzy³y kolorowy kosz na œmieci, gdzie wrzucaliœmy wszyscy razem œmieci. Oby ta czynnoœæ wszystkim nam siê utrwali³a ?. Na leœnej polanie nie brak³o ceramiki i malowania twarzy. Dla mi³oœników dobrego rocka i popu przygotowana zosta³a niespodzianka przez zespó³ COVERBAND. Nie by³o osoby, której noga sama by nie chodzi³a s³uchaj¹c ich utworów. Ch³opcy daliœcie czadu. Jeœli

cji wziê³o udzia³ 18 dru¿yn wszystkim gratulujemy i jesteœmy szczêœliwi, ¿e wokó³ tego pomys³u zgromadzi³o siê, a¿ tylu mieszkañców. O godzinie 21.00 na scenie pojawi³ siê zespó³ Quadrat i rozpoczê³a siê zabawa taneczna w rytmie lekkich, ³atwych i bardzo przyjemnych utworów. Deski do tañczenia zape³ni³y siê entuzjastami dobrej zabawy. Ostatnim punktem programu by³ wystêp debiutancki grupy Teatru Ognia. Gratulujemy instruktorowi i m³odym wykonawcom, ¿yczymy dalszych sukcesów i czekamy na wiêcej. Tak spêdziliœmy leœno – kulturalny dzieñ.

JARMARK NAD JEZIOREM OGÓRKOWYM 20-21 LIPCA 2012 r. PI¥TEK

20 lipca 2012 r.

START – GODZ. 17.00 · orkiestra “SPRINT BAND” · zespó³ SPONTANICZNI (“Presley” - covery) · KAMIL BEDNAREK z zespo³em SOBOTA

21 lipca 2012 r.

START – GODZ. 15.00 · program dla dzieci (plener) · koncert – DRUGA MARYLA (covery Maryli Rodowicz) · CEREMONIA WY£AWIANIA I ZATAPIANIA BECZEK Z OGÓRKAMI · fina³ loterii fantowej · KIDS OF QUEEN (covery zespo³u QUEEN) · zespó³ BAJM · pokaz pirotechniczny

ROZMAITOŒCI::.

Str.15

LETNIA KUNICA ANIMATORÓW 2012 “poka¿ w trzy godziny czym ¿yjesz jako animator!” Oœrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim serdecznie zaprasza animatorów do udzia³u w warsztatach, które odbêd¹ siê w terminie 19 -25 sierpnia 2012 r. w œwietlicy w Starej Studnicy - Gmina Kalisz Pomorski. Przyjazd uczestników w niedzielê dnia 19 sierpnia 2012 r. do godz. 18.00. Wyjazd w sobotê 25 sierpnia 2012 r. (po obiedzie) do godz. 16.00 Projekt zaplanowany jest tak, by ka¿dy z animatorów by³ zarówno uczestnikiem, jak te¿ prowadz¹cym warsztat (11 uczestników = 11 warsztatów). Zasada: ka¿dy ANIMATOR prowadzi 1 warsztat proponowany przez siebie i bierze udzia³ we wszystkich pozosta³ych 10 warsztatach proponowanych przez innych uczestników. Ka¿dego dnia dwóch animatorów prowadzi 3 godzinny warsztat z animacji. Letnia KuŸnica Animatorów to: spotkanie animatorów realizowane w celu stworzenia warunków do samoedukacji poprzez wymianê doœwiadczeñ animatorów oraz wzmocnienie dzia³añ i mobilizowanie animatorów poprzez wspó³pracê sieciow¹, czyli: · wymiana doœwiadczeñ uczestników · sprawdzenie siê w roli prowadz¹cego warsztaty – informacja zwrotna · szansa na wspó³pracê w regionie · spotkanie, poznanie siê animatorów · szansa na wymianê bilateraln¹ – doznañ, warsztatu · rozwijanie w³asnego warsztatu i twórczych dzia³añ · regionalne forum wymiany doœwiadczeñ · spotkanie osób twórczych i odpowiedzialnych · inkubator dzia³añ regionalnych · mo¿liwoœæ poznania nowych technik animacyjnych · wyrobienie w sobie tolerancji i otwartoœci na inne formy dzia³ania animacyjnego · motywacja do dalszej aktywnoœci i osobistego rozwoju · otworzenie siê na nowe techniki i formy dzia³ania · “rozejrzenie siê w sektorze animacji” · informacja zwrotna oraz refleksja na temat w³asnej pracy · “spotkanie ludzi którzy dziêki swojej kreatywnoœci

mog¹ nauczyæ czegoœ innych ludzi” · udoskonalenie metod i form pracy, praca nad modelem animacji kulturalnej. Korzyœci z uczestnictwa w warsztatach: - podniesienie skutecznoœci dzia³añ animacyjnych animatorów spo³eczno – kulturalnych i niewielki koszt szkoleñ - zwiêkszenie mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ - zwiêkszenie i doskonalenie umiejêtnoœci wykorzystania warsztatów w animacji - podniesienie œwiadomoœci w³asnego potencja³u i mo¿liwoœci i wykorzystania go w pracy animacyjnej SPRAWY ORGANIZACYJNE: Koordynatorem “Letniej KuŸnicy Animatorów” jest Joanna Girtler (MiejskoGminny Oœrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim). Na etapie rekrutacji ka¿dy z uczestników zobowi¹zany jest do przygotowania tematu swojego warsztatu i przes³ania wype³nionej KARTY ZG£OSZENIA na adres email: , do dnia 10 lipca 2012 r. Uczestnikami warsztatów mog¹ byæ animatorzy - osoby na co dzieñ pracuj¹ce w instytucjach kultury. Pierwszeñstwo maj¹ animatorzy z Oœrodków Kultury bior¹cych udzia³ w Programie “Dom Kultury+”. (Preferowany 1-2 uczestników z jednego Oœrodka Kultury). Koszt uczestnictwa w 6dniowych warsztatach wynosi 470 z³ i obejmuje nocle-

gi, wy¿ywienie (3 posi³ki dziennie) oraz koszty organizacyjne. Ka¿dy animator prowadzi swoje zajêcia nieodp³atnie. Koszt materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia warsztatów oraz koszt dojazdu uczestnika pokrywa instytucja deleguj¹ca lub uczestnik. Szczegó³owy program warsztatów “LKA” zostanie ustalony po wy³onieniu animatorów bior¹cych udzia³ w “LKA”. Ka¿dego dnia bêd¹ odbywa³y siê po 2 warsztaty, 1 warsztat w sobotê (³¹cznie 11 warsztatów). Zakwalifikowany uczestnik otrzyma informacje o udziale w warsztatach do dnia 16 lipca 2012 r. telefonicznie lub e-mailem. Sposób zap³aty: zakwalifikowany uczestnik zobowi¹zany jest dokonaæ przedp³atê w kwocie 230 z³ do dnia 25 lipca 2012 r. na konto Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim: BS Kalisz Pomorski 42 8570 0002 0000 0143 2000 0010 na podstawie sporz¹dzonej umowy i przes³anych faktur (za noclegi i koszty organizacji warsztatów). Brak przedp³aty równa siê z rezygnacj¹ animatora z udzia³u w “LKA”. Pozosta³¹ kwotê 240 z³ (za wy¿ywienie) nale¿y uregulowaæ gotówk¹ w dniu przyjazdu przy zakwaterowaniu (mo¿liwoœæ otrzymania faktury). Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 94 361 63 22 lub kom. 781 285 013

“LETNIA KUNICA ANIMATORÓW” KARTA ZG£OSZENIA IMIÊ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ................................................................................................ nr telefonu i e-mail UCZESTNIKA: ................................................................................................ TYTU£ PROWADZONEGO WARSZTATU: ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ KRÓTKI OPIS PROWADZONEGO WARSZTATU: ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ INSTYTUCJA DELEGUJ¥CA (nazwa, adres, NIP, nr. telefonu): ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................


Str.16

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Zdobycie K³omina Rekonstrukcje historyczne, to stosunkowo m³ode zjawisko dotycz¹ce szeregu dzia³añ zwi¹zanych z odtwarzaniem wydarzeñ historycznych. W Polsce nie ma jeszcze jednej, przypisanej mu nazwy. Okreœlana jest ró¿nymi nazwami, rekonstrukcja militarna, inscenizacja bitwy, festyn historyczny, widowisko historyczne i tym podobne. Jednak najczêœciej spotykanym terminem jest po prostu rekonstrukcja. Na œwiecie od dawna panuje moda na uczestniczenie w rekonstrukcjach. Ze wzglêdu na ostre przepisy, które grupy same sobie narzucaj¹, dotycz¹ce wiernoœci atrap broni i ubiorów z orygina³em, jest to doœæ drogie hobby. W Polsce równie¿ powsta³o wiele grup zajmuj¹cych siê inscenizowaniem bitew. Oficjaln¹ nazw¹ nadawan¹ takim grupom jest grupa rekonstrukcji historycznej w skrócie GRH. Tworzone grupy sk³adaj¹ siê zazwyczaj z osób pochodz¹cych przewa¿nie z jednej miejscowoœci i okolic. Wybieraj¹ profil dzia³ania, dotycz¹cy konkretnej epoki, a czasem

nawet konkretnej formacji wojskowej. Z regu³y zwi¹zany jest z wydarzeniem, które odby³o siê gdzieœ blisko miejsca zamieszkania, zamkiem czy twierdz¹, lub te¿ terenami o znaczeniu historycznym, które akurat znajduj¹ siê w pobli¿u i daj¹ mo¿liwoœæ æwiczenia opracowanych scenariuszy konkretnych wydarzeñ. Ponadto ka¿dy cz³onek grupy zobowi¹zany jest do samodzielnego zdobywania ekwipunku, czyli strojów z epoki, uzbrojenia i wszelkich akcesoriów. Czêœæ elementów nawet sami wykonuj¹ na podstawie dostêpnych Ÿróde³ historycznych. Cz³onkowie musz¹ dysponowaæ du¿¹ wiedz¹ na temat ubioru i uzbrojenia z danego okresu. Podstawowym zadaniem grup jest odtwarzanie wydarzeñ historycznych w formie widowiska. Wiêkszoœæ z nich nie jest nastawiona na zysk, raczej ciesz¹ siê poparciem lokalnych w³adz jako dzia³ania o du¿ej wadze promocyjnej dla okolicy. Istniej¹ te¿ wyspecjalizowane grupy, które mo¿na wynaj¹æ do uœwietnienia prywatnej czy

firmowej imprezy. Czêœæ grup prowadzi specjalne treningi w³adania broni¹ bia³¹, gdzie nierzadko dochodzi do wyre¿yserowanych pojedynków. Ewenementem jest s³ynna

Inicjatorem imprezy by³ pan Andrzej Michalak, w³aœciciel prywatnego Muzeum w Bornem Sulinowie. Scenariusz owej bitwy zosta³ opracowany wspólnie ze Stowa-

na œwiecie polska zawodowa grupa kaskaderska specjalizuj¹ca siê w odtwarzaniu niebezpiecznych scen. Oczywiœcie w strojach z epoki. Jej cz³onkowie maj¹ za sob¹ niejeden wystêp w filmach historycznych. Tak¹ w³aœnie atrakcjê w formie inscenizacji bitwy zdobycia miejscowoœci K³omio mieliœmy okazjê ogl¹daæ w okolicach Domu Oficera w Bornem Sulinowie w przepiêkn¹ s³oneczn¹ czerwcow¹ sobotê.

rzyszeniem Militarnej Historii Bornego Sulinowa i Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcyjnej. By³y widowiskowe strza³y, zabytkowe pojazdy, a nawet imitacja po¿aru budynku. Ka¿dy z przyby³ych móg³ dotkn¹æ i zapoznaæ siê z broni¹ przywiezion¹ przez grupy rekonstrukcyjne, a tak¿e zrobiæ sobie niepowtarzalne zdjêcie z oryginalnymi reliktami epoki Drugiej Wojny Œwiatowej. Ca³oœci dope³nia³ komentarz pana Michalaka, który wyst¹pi³ w roli narratora nastêpuj¹cych po sobie wydarzeñ. W ponurym otoczeniu zrujnowanych budynków i prawie dzikiej zieleni, przedstawienie wypad³o bardzo realistycznie i zrobi³o du¿e wra¿enie na przyby³ych widzach, zw³aszcza na najm³odszej czêœci widowni. W imprezie brali udzia³ równie¿ tak zwani “wolni strzelcy”, czyli po prostu niezrzeszeni pasjonaci historii, najczêœciej “zara¿eni” t¹ pasj¹ przez swoich dziadków, naocznych œwiadków tamtych wydarzeñ, którzy zostawili jakieœ pami¹tki, bêd¹ce relikwi¹ dla ich potomków. Niezwykle ciekawa inicjatywa, która ze wzglêdu na borneñskie warunki bardzo naturalnie wypad³a, bêdzie z pewnoœci¹ pocz¹tkiem cyklu podobnych imprez, tematycznie zwi¹zanych z wydarzeniami, jakie rozegra³y siê na tej wybitnie ciekawej pod wzglêdem historycznym ziemi. Beata Badowska

zassane z sieci Dotacje solarne na pó³metku

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy³ na dofinansowania systemów solarnych w latach 2010/2014 300 milionów z³otych. Dotychczas w ramach dotacji Fundusz rozdysponowa³ ponad 116 milionów. Najwiêcej kolektorów s³onecznych zainstalowano w województwie ma³opolskim oraz œl¹skim. Tylko w maju 2012 roku w ca³ym kraju przyjêto do rozpatrzenia ponad 1600 wniosków. Skuteczny system solarny Kolektory s³oneczne to urz¹dzenia pozwalaj¹ce przetwarzaæ promieniowanie s³oneczne w energiê ciepln¹ przeznaczon¹ do ogrzewania wody u¿ytkowej oraz pomieszczeñ. Ju¿ 1,5 m2 powierzchni kolektorów s³onecznych naszej firmy dla 1 osoby pozwala zredukowaæ koszty podgrzewania ciep³ej wody w skali roku o ponad 60%. W miesi¹cach letnich system wysokowydajnych solarów mo¿e podgrzaæ nawet 100% ciep³ej wody zu¿ywanej w gospodarstwie domowym. W kontekœcie wci¹¿ dro¿ej¹cych cen energii, jest to bardzo korzystne rozwi¹zanie – mówi £ukasz Grzywacz, Product Manager systemów solarnych w firmie Monier Braas.““Jak pozyskaæ dotacjê na solary? Wnioskodawcy wci¹¿ mog¹ ubiegaæ siê o 45-procentow¹ dop³atê, która obejmuje zakup oraz instalacjê systemu solarnego. “Na pocz¹tku wnioskodawca sk³ada w odpowiednim banku wniosek o dotacjê wraz z wnioskiem “o kredyt. Nastêpnie, po zawarciu umowy kredytowej z dotacj¹ oraz pisemnej umowy z wykonawc¹, mo¿e ju¿ przedk³adaæ w banku faktury. Po ukoñczeniu realizacji kredytobiorca i wykonawca musz¹ sporz¹dziæ protokó³ koñcowego odbioru i przekazania do eksploatacji oraz z³o¿yæ w banku odpowiednie dokumenty. NajpóŸniej “do dwóch miesiêcy od daty otrzymania wszystkich niezbêdnych dokumentów, Fundusz wp³aca na rachunek banku dotacjê, wynosz¹c¹ do 45% ca³ej inwestycji. Dotychczas by³o to œrednio “6 570 z³otych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e od pozyskanej kwoty trzeba jeszcze odprowadziæ podatek. Akcja skierowana jest do gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych,“z wyj¹tkiem w³aœcicieli budynków pod³¹czonych do miejskiej sieci cieplnej z gor¹c¹ wod¹. Dokumenty mo¿na sk³adaæ do koñca 2013 roku.“ “Szczegó³y sk³adania wniosków dostêpne s¹ na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/ doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/informacjeo-programie/ Dziêki solarom oszczêdzamy na rachunkach za ogrzewanie i ciep³¹ wodê. Sprawna instalacja zapewnia 60% zapotrzebowania na energiê i o tyle samo zmniejsza nasze rachunki. Im dro¿sze paliwo (gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy, energia elektryczna) i wiêksze zapotrzebowanie na wodê tym inwestycja szybciej siê zwraca. Œrednio nastêpuje to po czterech, piêciu latach, w przypadku gdy woda podgrzewana jest przez energiê elektryczn¹. Warto pamiêtaæ, ¿e solary to jedynie czêœæ kompletnego systemu dachowego. Dopiero synergia wszystkich jego elementów zapewnia efektywnoœæ energetyczn¹ na najwy¿szym poziomie.““Redakcja Budnews, fot.Braas, Fakro““ród³o: Pegasus.pl, NFOŒiGW

Zgrani – zakup wyposa¿enia do pracowni muzycznej w Z³ocieñcu 6 czerwca, Z³ocieniecki Oœrodek Kultury otrzyma³ umowê podpisan¹ przez Dyrektora Narodowego Centrum Kultury na realizacjê projektu, pn.”Zgrani – zakup wyposa¿enia do pracowni

muzycznej w Z³ocieñcu”. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 78.600,00 z³. Dofinansowanie dla ZOK-u w wysokoœci 66.000,00 z³, pochodzi ze œrodków finansowych Ministerstwa Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Projekt otrzyma³ dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju infrastruktury kultury - Priorytet infrastruktura domów kultury. (ZOK)


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.17

„Wyspa Œwiêtych Koni” – badania archeologiczne w miejscowoœci ¯ó³te na wyspie jeziora Zarañsko K¹cik dla dzieci w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Z inicjatywy Starosty Drawskiego Stanis³awa Cybuli zorganizowano specjal-

ju instytucji. Maluchy nudz¹ siê, gdy doroœli rozmawiaj¹ z urzêdnikami. Stworzenie

ne miejsce dla dzieci. Jest to wydzielona czêœæ holu w budynku Starostwa, gdzie dzieci mog¹ rysowaæ i zaj¹æ siê zabaw¹.““Takie rozwi¹zanie umo¿liwi rodzicom, opiekunom szybko i sprawnie, a przede wszystkim w spokoju, za³atwiæ wszelkie formalnoœci urzêdowe. “Opiekunowie, nie maj¹c wyboru pozostawienia swoich pociech w domach  zabieraj¹ dzieci do ró¿nego rodza-

k¹cika zabaw to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, opiekunów, którzy chc¹ skupiæ siê na rozmowie z pracownikiem urzêdu lub wype³nianiu formularza wniosku.

Zarz¹d Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwraca siê z proœb¹ o pomoc w odnalezieniu

i odzyskaniu silnika zaburtowego MERCURY F 30 EL seria OR 189326 bêd¹cy na wyposa¿eniu WOPR powiatu drawskiego. Silnik zosta³ skradziony z ³odzi ratunkowej w godzinach nocnych z 12/13 czerwca br. z oœrodka wczasowego EKOLAND. Osoby, które mog¹ udzieliæ w tej sprawie informacji prosimy o kontakt komisariatem Policji w Z³ocieñcu pod nr tel. (94) 363-05-98 lub Prezesem WOPR tel. 506-112-192. Z góry dziêkujemy za pomoc.

Tytu³ wystawy wybrany zosta³ nieprzypadkowo. Wyspa na jeziorze Zarañsko w pierwszej po³owie X wieku postrzegana by³a przez lokaln¹ ludnoœæ jako miejsce kultu przedchrzeœcijañskiego. Ponadto w obrêbie wyspy znaleziono szkielety koni i st¹d w³aœnie pochodzi nazwa wystawy. Prace archeologiczne prowadzone przez arche-

ologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu rozpoczê³y siê ju¿ w 2004 roku i trwa³y do 2010 r. Wœród znalezisk odkryto szkielety koni, du¿y zbiór militariów, przedmiotów kupieckich (w tym kilkudziesiêciu odwa¿ników i wagi szalkowej), a tak¿e zbiór drewnianych przedmiotów, wœród których specjalne miejsce zajmuje seria ³y¿eczek.

W zwi¹zku z tak du¿ym odkryciem Burmistrz Drawska Pomorskiego oraz Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu zorganizowali wystawê, podczas której zaprezentowane zostan¹ wyniki prac prowadzonych podczas poprzedniego badania. Uroczyste otwarcie wystawy nast¹pi w najbli¿sz¹ œrodê (27 czerwca) w sali konferencyjno-

wystawowej Urzêdu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1. Ponadto wystawa bêdzie wstêpem do kontynuacji badañ, gdy¿ ju¿ w lipcu br. archeolodzy z Torunia wróc¹ do ¯ó³tego. Wystawa dla zwiedzaj¹cych bêdzie dostêpna od 28 czerwca do 30 sierpnia 2012 roku w godz. 10.00 – 18.00. Serdecznie zapraszamy.


Str.18

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::ROZMAITOŒCI

Powsta³ - Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Partnerstwo Drawy” w Szczecinku informuje, ¿e w dniu 18 maja 2012r. w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odby³o siê spotkanie przedstawicieli szeœciu regionalnych i ponadregionalnych Lokalnych Grup Rybackich z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele regionalnych i ponadregionalnych porozumieñ reprezentuj¹cy: 1) Dolnoœl¹sko-Lubusko-Wielkopolsk¹ Sieæ LGR, 2) Kujawsko-Pomorskie LGR, 3) Lokalne Grupy Rybackie - Sieæ Po³udniow¹, 4) Maszoperiê Pomorskich LGR, 5) Miêdzyregionalny Konwent Pó³nocnoWschodnich LGR, 6) Z a c h o d n i o p o morsk¹ Sieæ LGR. Zachodniopomorsk¹ Sieæ LGR reprezentowali: Ryszard Jasionas Prezydent Zachodniopomorskiej Sieci LGR i Dariusz Siubdzia Sekretarz Zarz¹du Zachodniopomorskiej Sieci LGR. Na co dzieñ LGR “Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. Spotkanie poœwiêcone by³o wspó³pracy pomiêdzy Lokalnymi Grupami Rybackimi zaanga¿owanymi we wdra¿anie osi 4 Programu Operacyjnego “Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”. W wyniku obrad uczestnicy spotkania podpisali Porozumienie powo³uj¹ce do ¿ycia inicjatywê zwan¹: Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich. W preambule Porozumienia czytamy m.in. i¿ przes³ank¹ do powstania inicjatywy jest przekonanie o efektywnoœci wspólnych dzia³añ na rzecz rozwi¹zywania problemów oraz jednolitego reprezentowania stanowiska w sprawie rozwoju obszarów zale¿nych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji zaanga¿owanych we wdra¿anie Programu Operacyjnego “Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013” oraz innych programów wdra¿anych w kolejnych perspektywach finansowania.

Celem powo³anego Konwentu, jak zgodnie okreœlili sygnatariusze Porozumienia, jest m.in. podejmowanie wspólnych dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów zale¿nych od rybactwa, w szczególnoœci przez: 1) w y p r a c o w a n i e wspólnych postulatów i opinii przedstawianych organom w³adz samorz¹dowych, pañstwowych oraz Komisji Europejskiej w sprawach zwi¹zanych z rozwojem obszarów zale¿nych od rybactwa, 2) opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzaj¹cych do stanowienia prawa sprzyjaj¹cego prawid³owemu wdra¿aniu i realizacji programu operacyjnego na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów zale¿nych od rybactwa, 3) podejmowanie innych przedsiêwziêæ maj¹cych istotny wp³yw na rozwój obszarów zale¿nych od rybactwa. Ponadto w trakcie spotkania omówiono tematy zwi¹zane m.in. z wypracowaniem przez Konwent wspólnego stanowiska w sprawach dotycz¹cych w szczególnoœci: a) perspektywy bud¿etowania na lata 2014-2020 i roli LGR w przysz³ym okresie programowania, b) alokacji œrodków w ramach bud¿etu LGR, gwarantowanego w umowie z MRiRW oraz ponownego wykorzystywania uwolnionych w wyniku przeprowadzonych naborów WoD przez LGR i weryfikacji wniosków przez Instytucje Poœrednicz¹ce, w tym niezakontraktowanych w przedzia³ach dwuletnich okresów œrodków finansowych (tzw.: “resztówki”). Z kolei, w dniu 24 maja b.r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie mia³a miejsce konferencja pn.: W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013, czyli dyskusja o wzajemnej wspó³pracy Lokalnych Grup Rybackich. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.: Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki Dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa w MRiRW, Janusz Wrona Z-ca Dyrektora Departamentu Rybo³ówstwa w MRiRW, Jaros³aw Rzepa

Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa i Rybo³ówstwa Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Mi³ym akcentem na pocz¹tku konferencji by³o wydarzenie, w czasie którego przedstawiciele szeœciu regionalnych i ponadregionalnych porozumieñ Lokalnych Grup Rybackich z terenu Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuj¹cy: 1) Kamil Sieratowski Dolnoœl¹sko-LubuskoWielkopolsk¹ Sieæ LGR, 2) Jakub Kochowicz Kujawsko-Pomorskie LGR, 3) Roman Olejarz - Lokalne Grupy Rybackie - Sieæ Po³udniow¹, 4) Maciej Karaœ - Maszoperiê Pomorskich LGR, 5) Andrzej Kolasa Miêdzyregionalny Konwent Pó³nocno-Wschodnich LGR, 6) Ryszard Jasionas Zachodniopomorsk¹ Sieæ LGR; - wrêczyli Kazimierzowi Plocke tekst Porozumienia w sprawie utworzenia Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) zawartego dnia 18 maja b.r. w Toruniu. W odpowiedzi Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oznajmi³, ¿e Konwent mo¿e liczyæ na zrozumienie i wsparcie ze strony Ministerstwa oraz, ¿e bêdzie honorowany, jako jedyne cia³o uznane do reprezentowania wszystkich LGR z terenu Polski. Idea wzajemnej wspó³pracy oparta na wymianie doœwiadczeñ i pomys³ów jest bardzo bliska wszystkim lokalnym grupom rybackim (LGR). Proces “sieciowania” jest niezwykle trudnym procesem, czasoch³onnym i wymagaj¹cym od ka¿dego z partnerów zaanga¿owania, cierpliwoœci i chêci osi¹gniêcia korzystnego dla wszystkich kompromisu. Z treœci¹ Porozumienia mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej LGR “Partnerstwo Drawy” w Szczecinku: www.lgr.szczecinek.pl, w zak³adce: Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR). Dariusz Siubdzia dyrektor Biura LGR “Partnerstwo Drawy” w Szczecinku

Pora na Seniora Równo rok temu w Oœrodku Wypoczynkowym PRL w Bornem Sulinowie odby³ siê pierwszy Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Œrodowisk Emeryckich. W tym roku, kolejny Piknik zorganizowany przez Polski Zwi¹zek Emerytów i Inwalidów dzia³aj¹cy

w Bornem pokaza³, ¿e œwiat na emeryturze nie jest bynajmniej nudny. Z regu³y ka¿dy “nowy” emeryt nie bardzo umie odnaleŸæ siê po latach intensywnego ¿ycia zawodowego. Szuka wiêc zajêæ, które choæ w czêœci zast¹pi¹ dotychczasowy rytm dnia, i pozwol¹ zachowaæ sprawnoœæ tak fizyczn¹ jak i umys³ow¹. W wielu Klubach Emerytów dzia³aj¹ zespo³y wokalne, muzyczne, teatralne a nawet, i to z du¿ym powodzeniem – kabarety. Ze swoimi wystêpami wyruszaj¹ “ w teren”, i daj¹ tym radoœæ innym i sobie samym. Na tegoroczne wystêpy do Bornego Sulinowa przyjecha³o

dwanaœcie zespo³ów z województwa zachodniopomorskiego. Ju¿ same nazwy niektórych grup œwiadcz¹ o tym, ¿e humor i dystans do siebie to g³ówne atuty dojrza³ego wieku. Mieliœmy wiêc okazjê pos³uchaæ zespo³u “Dwudziestki plus VAT”, “Weso³ej Ferajny”, kabaretu “Yes” czy “Borneñskich Podlotków”. Z kolei pod nazw¹ “Marianki”, wydawaæ by siê mog³o, bardzo kobiec¹, kryj¹ siê dwaj mê¿czyŸni, cz³onkowie zespo³u, obaj nosz¹cy to samo imiê – Marian. By³y równie¿ “Jarzêbiny”, i choæ nie te s³awne od przeboju na Euro, to nie mniej malownicze i emanuj¹ce tak¹ sam¹ pozytywn¹ energi¹. Przyk³ad wystêpuj¹cych na scenie ludzi ju¿ w wieku dojrza³ym podnosi widzów – emerytów na duchu i zachêca do aktywnego ¿ycia. Pokazuje równie¿, ¿e ka¿dy z nas musi znaleŸæ w sobie choæby odrobinê akceptacji przemijania nie trac¹c przy tym godnoœci. Cel tych dorocznych ju¿ spotkañ jest jak zwykle ten sam, przyjemne spêdzenie czasu, nawi¹zanie nowych znajomoœci, wymiana doœwiadczeñ a przede wszystkim maj¹c na wzglêdzie, jak wa¿n¹ rolê

pe³ni¹ takie imprezy dla integracji œrodowisk emeryckich z naszego regionu. Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Œrodowisk Emeryckich ju¿ po raz drugi udowodni³, ¿e seniorzy s¹ niezwykle aktywni twórczo, maj¹ wiele pasji i zainteresowañ. Potrafi¹ przy tym byæ niezwykle krytyczni wobec siebie, a jednoczeœnie z ogromn¹ godnoœci¹ akceptuj¹ ten czas, który ka¿demu z nas bêdzie dany i tylko od nas zale¿y, jak ta nasza jesieñ ¿ycia bêdzie wygl¹da³a. A kiedy wreszcie bêdziemy ju¿ mieli “za du¿o czasu”, nie zapominajmy tego, czego kilkadziesi¹t lat temu uczy³ nas Jeremi Przybora: M¹¿- ponêtny rencista, Który czasu ma w bród To niepewna jest przystañ Gdy zamo¿ny i zdrów. Renta cztery czterysta ¯ona w biurze pó³ dnia Mo¿e jakoœ dentystka Albo stenotypistka, Albo manikiurzystka, Albo szansonecistka, Albo iluzjonistka, Albo jakaœ hipiska, Albo zgo³a nudystka Intelektualistka Lub po prostu chórzystka Ju¿ dziœ oko nañ ma! (Beata Badowska)


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

HISTORIA::.

Str.19

MONOGRAFIA POLIGONU DRAWSKIEGO – odcinek 3.

Przedwojenni komendanci poligonu w Olesznie W 1930 roku Niemcy podjêli decyzjê o utworzeniu w Olesznie poligonu lotniczego. Nosi³ on nazwê Luftwaffeübungsplatz Welschenburg. Tu mieli æwiczyæ piloci startuj¹cy z lotnisk w Ziemsku ( Zamzow ) i Prostyni ( Wildforth ) by bombardowaæ cele rozmieszczane na jeziorze w Nowym £owiczu. Obydwa lotniska jako niezale¿ne struktury wojskowe wystêpuj¹ w spisie lotnisk z 1935 roku. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, ¿e istniej¹ce do dzisiaj trawiaste lotnisko w Jaworzu przypisano do bardziej odleg³ej Prostyni. Ten swoisty przedwojenny

nem a Bucierz¹ nad brzegiem jeziora Bucierz Durzy utworzono polowy sk³ad bomb i amunicji. Zosta³ on wysadzony przez Rosjan w trakcie walk w marcu 1945 roku. Niezmiernie interesuj¹ce zdarzenie przedwojennego poligonu zwi¹zane jest z lotniskiem w Jaworzu nad jeziorem Trzebuñ. Przez piêædziesi¹t lat w mule tego jeziora le¿a³ wrak niemieckiego myœliwca Messerschmitt Bf-109G6 o numerze fabrycznym 163306. Zosta³ on wyprodukowany 11 maja 1944 roku w Regensburgu sk¹d polecia³ do bazy lotniczej przy granicy francuskohiszpañskiej. Szybko jednak trafi³ na lotnisko w Jaworzu, gdzie po 18-tu dniach od wyprodukowa-

Gen. Egloff Freyburg æwiczebny kompleks lotniczy zosta³ stworzony przez ca³kowite wysiedlenie prastarej miejscowoœci Nowy £owicz oraz wykupienie niemal w ca³oœci gruntów rolnych w ówczesnym Wedelsdorfie ( Radowie ) i Bucierzy (Klausdorf ). Zaskakuj¹ce jest to, ¿e do wybuchu wojny nie uda³o siê ca³kowicie wysiedliæ Radowa, które znajdowa³o siê na kierunku zrzutu bomb i ostrzeliwania celów rozmieszczanych na jeziorze £owickim. Jeszcze w 1939 roku mieszka³a tu 16 osób – trzy rodziny. Mieszkañcy z wysiedlanych miejscowoœci przenosili siê min. do Ziemska, które w tym czasie by³o miejscowoœci¹ znacznie wiêksz¹ od Oleszna oraz do obecnych Kosobud ko³o Z³ocieñca. Pomiêdzy Olesz-

nia uleg³ katastrofie lotniczej. Myœliwiec pilotowany przez sier¿anta ErnstaPleinesa 28 maja 1944 roku w trakcie startu do lotu szkoleniowego nagle spad³ do pobliskiego jeziora Trzebuñ. Tajemnicê tê poznaliœmy dziêki listowi dowódcy eskadry kapitana Hantza Buscha do ojca sier¿anta. ”Wczoraj przed po³udniem 28.05.1944 roku zgin¹³ Pañski syn Erst Pleines. Podczas jednego ze startów o godzinie 8.31 z powodu jakiegoœ nieszczêœliwego b³êdu samolot skrêci³ w lewo o 90 stopni. Aby ratowaæ siebie i maszynê pilot postanowi³ wodowaæ samolot na pobliskim jeziorze Trzebuñ. Jego cia³o po dwóch dniach wydobyto z wody i pochowano w Gabbert (Jaworzu)”. Funkcjonuj¹ dwie hipo-

tezy przyczyn tego wypadku. Pierwsz¹ jest awaria samolotu. Drug¹ wersj¹ by³ sabota¿ wywo³any przez przymusowych pracowników fabryki, na który wskazywaæ mia³y rozkrêcone œruby w silniku stwierdzone po 50-ciu latach. Stan samolotu po wydobyciu z wody w 1999 roku nie by³ optymistyczny. Jednak broñ pok³adowa by³a jeszcze sprawna, a ¿arówka w celowniku zapali³a siê po pod³¹czeniu do niego Ÿród³a pr¹du. Wydobyty z wody egzemplarz Messerschmitta zosta³ odrestaurowany przez Fundacjê Polskie Or³y i znajduje siê dziœ w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. W trakcie wydobywania z jeziora kolejnych elementów tego myœliwca natrafiono na czêœci innego Messerschmitta 210, którego historia nie zosta³a jeszcze odkryta. Podobnie jak nie zosta³y zweryfikowane kr¹¿¹ce legendy o wrakach samolotów le¿¹cych w jeziorze £owickim, które by³o rejonem zrzucania bomb lotniczych i rozmieszczania celów ataku dla myœliwców. Uda³o siê ustaliæ trzech przedwojennych komendantów poligonu lotniczego w Olesznie. W okresie 1.04.1938 – 25.08. 1939 komendantem w ówczesnym Welschenburgu by³ genera³ major baron von Egloff Freyberg (1883-1984). By³a to niezmiernie barwna postaæ. By³ jedenastym dzieckiem spoœród trzynaœciorga w swojej rodzinie, z której trzy siostry spêdzi³y ¿ycie w zakonach. Oficerem artylerii zosta³ po promocji w 1905 roku. W 1911 roku zdoby³ licencjê pilota. Jak podaj¹ jego biografowie po dojœciu Hitlera do w³adzy i konflikcie z Geringiem przeszed³ na emeryturê i wyjecha³ do Australii, sk¹d przywióz³ dwie czaszki, które stanowi³y pocz¹tek póŸniejszej olbrzymiej kolekcji etnologicznej. Jednak ju¿ w 1933 roku powróci³ do s³u¿by. Krótko by³ komendantem lotniska w Prostyni, by póŸniej obj¹æ stanowisko w Olesznie, gdzie w 1938 roku otrzyma³ stopieñ generalski. Rok póŸniej by³ ju¿ komendantem lotniska pod Ko³obrzegiem w Bagiczu .W 1943 roku osi¹gn¹³ wiek emerytalny (60 lat) i pomimo trwaj¹cej wojny przeszed³ w stan spoczynku. Baron von Egloff Freyberg prze¿y³ 101 lat. Pisali o nim ksi¹¿ki i scenariusze filmowe. Do œmierci towarzyszy³o mu olbrzymie poczucie humoru i niebywa³y opty-

Komendand Thiede (z lewej) Oleszno 1943r mizm. Nie by³ nigdy ¿onaty, choæ lubi³ kobiety a kobiety lubi³y jego. Jako kawaler Zakonu Maltañskiego ustanowi³ w swojej miejscowoœci fundacjê, z której wyp³aca siê ka¿demu, kto ukoñczy³ 80 lat rentê po 30 euro miesiêcznie. W swoim œrodowisku nazywany by³ „cygañskim baronem” z powodu sympatii i bliskich kontaktów z przedstawicielami Romów. Jako as lotnictwa szczyci³ siê Krzy¿em ¯elaznym z Mieczami. Mia³ te¿ w swojej lotniczej karie-

pilot myœliwca nocnego zas³yn¹³ ju¿ w pierwszej wojnie œwiatowej, gdy odnotowa³ osiem str¹ceñ na froncie francuskim. S³awê lotnicz¹ przyniós³ mu wyczyn, gdy jego eskadra 23czerwca 1918 roku jednej nocy zestrzeli³a trzy samoloty francuskie. Ten fakt spowodowa³, ¿e w 1930 roku zosta³ osobistym pilotem Heinricha Himlera. Pomimo, ¿e by³ uwa¿any za asa przestworzy oraz nauczyciela pilota¿u i bieg³ego w zakresie lotnictwa mia³ od-

Gen. Heinrich Lorenz rze szczêœliwy przypadek, gdy w okresie miêdzywojennym unikn¹³ katastrofy l¹duj¹c na Œl¹sku na zaoranym polu. Bezpoœrednio po generale Frybergu 26.08.1939 roku funkcjê komendanta poligonu lotniczego w Olesznie obj¹³ podpu³kownik Fritz Thiede i pe³ni³ j¹ do stycznia 1944 roku. Jako

notowane w swoim ¿yciorysie trzy szczêœliwe przypadki. Prze¿y³ dwa zestrzelenia w czasie pierwszej wojny œwiatowej oraz katastrofê lotnicz¹ w 1937 roku po zderzeniu w³asnego samolotu z szybowcem. Po wojnie Thiede utrzymywa³ œcis³e kontakty z by³ymi mieszkañcami powiatu drawskiego udzielaj¹c im

wszechstronnej pomocy. Pracowa³ jako kupiec na wyspie Uznam, gdzie zmar³ w 1981 roku i zosta³ pochowany w Lünburgu. Jest autorem ksi¹¿ki „ Naród lataj¹cy” („Fliegende Nation”). Sylwetkê by³ego komendanta poznaliœmy dziêki relacjom jego córki Renate,która mieszka³a z rodzicami w Olesznie. Tu pozna³a swojego przysz³ego mê¿a HanzaKocha, dziedzica pobliskiego maj¹tku w Lubieszewie (Güntershagen), który jego rodzina kupi³a w 1887 roku. W œlady pu³kownika Fritza Thiede poszed³ jego syn Otto, który jako pilot zgin¹³ w 1943 roku na Ba³kanach. Fakty z ¿ycia oraz zdjêcia z okresu s³u¿by Fritza Thiede na poligonie otrzymaliœmy od jego wnuka Hanza Hubertusa Kocha. Trzecim komendantem, który dowodzi³ niemieckim poligonem lotniczym od stycznia do15.10.1944 roku by³ genera³ major Heinrich Lorenz. Do ówczesnego Welschenburga przyby³ ze stanowiska komendanta lotniska w Rydze w dawnych Prusach Wschodnich. Nie jest wyjaœniony w¹tek dlaczego odszed³ st¹d na emeryturê w wieku 52 lat, gdy w koñcowym okresie wojny Niemcy powo³ywa³y pod broñ roczniki z I wojny œwiatowej oraz m³odzie¿ gimnazjaln¹. W koñcowym okresie wojny od 25.11.1944 roku w Olesznie pod dowództwem majora Schachta tworzony by³ 25 pu³k spadochronowy. Po sformowaniu zosta³ on skierowany w marcu 1945 roku do obrony pobliskiej rubie¿y Jaworze – G³êbokie - Mielno Stargardzkie, gdzie Niemcy próbowali stworzyæ kolejn¹ liniê obrony tzw. Sonnenwende po utracie pozycji na Wale Pomorskim. Jest to jednak kolejny w¹tek monografii poligonu. Zbigniew MIECZKOWSKI


Str.20

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::TO JEST TEMAT

zassane z sieci POMPY CIEP£A?

Regaty za nami. Dzia³o siê 103 zawodników na starcie to nie lada gratka nie tylko dla sêdziów ale i publicznoœci. W XII Ogólnopolskich Regatach o Puchar Ziemi Z³ocienieckiej klasy Optymist, ISA 407 oraz Wojewódzkiej Olimpiadzie m³odzie¿y i Mistrzostwa Okrêgu Zachodniopomorskiego klasy Optymist i ISA 407 wziê³y udzia³ kluby z ca³ej Polski. Regaty otworzy³a oficjalnie Prezes UKS

„SZKWA£” Anna Kamiñska. Na rozpoczêcie przyszli równie¿ Andrzej Brzemiñski Wicestarosta Drawski, Jacek Koz³owski Radny Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Lauersdorf Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Drawskiego, Waldemar W³odarczyk Burmistrz Z³ocieñca, Urszula Ptak Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Z³ocieñcu, Gra¿yna Kozak Radna Rady Miejskiej w Z³ocieñcu, Piotr Disterhoft Dyrektor OSiR, Andrzej Tobiasz Skarbnik Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu, Jerzy Zbieæ w³aœciciel Oœrodka Ekoland, Katarzyna Szloñska Sekretarz Urzêdu Miejskiego w Czaplinku, Tomasz Figlerowicz Wiceprezydent Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optymist, Roman Gryglewski Sêdzia G³ówny Regat, Jacek Kieszek Wicekomandor ds. Sportu Zachodniopomorskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego w Szczecinie oraz TV Gawex. W sobotê odby³y siê trzy wyœcigi w klasie Optymist i cztery wyœcigi w klasie ISA 407, w trakcie drugiego wyœcigu zmieni³a siê aura i zawodnicy p³ywali w deszczu. Po zejœciu z wody organizator regat UKS SZKWA£ przygotowa³ dla uczestników imprezy towarzysz¹ce: grillowanie, ognisko, gry i zabawy. Atrakcj¹ by³y dwa wozy bojowe Stra¿y Po¿arnej z podnoœnikiem.“Wie-

czorem w Strefie Kibica utworzonej w Oœrodku Wypoczynkowym Ekoland wszyscy uczestnicy regat obejrzeli mecz pi³ki no¿nej Polska – Czechy na telebimie. W drugim dniu regat odby³y siê dwa wyœcigi w klasie Optymist i dwa wyœcigi w klasie ISA 407, pogoda sprzyja³a, œwieci³o s³oñce a wiatr pozwoli³ na sprawny przebieg regat. Wyœcigi zakoñczy³y siê bezpiecznie dziêki obs³udze Stra¿y Po-

¿arnej ze Z³ocieñca, WOPR i Policji. Uroczyste zakoñczenie regat odby³o siê o godz. 16.30, wrêczono medale dla zwyciêzców oraz nagrody dla wszystkich zawodników bior¹cych udzia³ w regatach. Maskotki otrzymali najm³odsza i najm³odszy uczestnik regat. Wicekomandor ZOZ¯ Jacek Kieszek wrêczy³ odznaczenie dla

Eugeniusza KuŸmickiego – Odznakê Honorow¹ ZOZ¯ zas³u¿ony dla ¯eglarstwa Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkow¹ nagrodê, rower ufundowany przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemara W³odarczyka rozlosowano wœród wszystkich zawodników regat. Rower otrzyma³a zawodniczka Marta Koziel z UK¯ Koszalin. Sêdzi¹ g³ównym regat by³ Roman Gryglewski. Uczestnikom zapewniono opiekê medyczn¹ w osobie Józefa Szuniewicza. Zarz¹d Klubu pragnie podziêkowaæ za zabezpieczenie regat na wodzie: Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim, Stra¿y Po¿arnej w Po³czynie Zdroju, Ostrowicach, WOPR Z³ocieniec, Policji w Z³ocieñcu. Regaty mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych, zapraszamy na kolejne w dniu 1719 sierpnia 2012 r. o Mistrzostwo NSKO do lat 11. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ fundatorom nagród, sponsorom oraz rodzicom zawodników UKS SZKWA£ za pomoc w przygotowaniu regat.  Ahoj do zobaczenia na wodzie. Anna Kamiñska

ród³a energii odnawialnej, takie jak pompy ciep³a, odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê ze wzglêdu na ochronê œrodowiska oraz mniejsze koszty w koñcowym rozrachunku. Ponadto jest to rozwi¹zanie wielofunkcyjne – nadchodz¹ coraz cieplejsze dni, a pompy ciep³a, wbrew swojej nazwie, mog¹ równie¿ ca³kiem skutecznie ch³odziæ nasze cztery k¹ty. Choæ w Polsce kolektory geotermalne s¹ w dalszym ci¹gu raczej ciekawostk¹ techniczn¹, to w Europie staj¹ siê one coraz powszechniejsz¹ technologi¹ przy budowie domów. Oprócz ogrzewania wody i pomieszczeñ, mog¹ s³u¿yæ równie¿ do obni¿ania temperatury w gor¹ce dni, efektywnie wspó³pracuj¹c z systemem wentylacji w budynkach. Oszczêdnoœæ Pompy ciep³a zdobywaj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ ze wzglêdu na ekologiczne dzia³anie (nie ma ¿adnych szkodliwych efektów ich pracy) oraz niskie koszty ogrzewania domu i wody. Do pracy urz¹dzenia wystarczy dostarczyæ zaledwie 20 proc. energii elektrycznej (pozosta³e 80 proc. kolektor czerpie z w³asnych zasobów). Dla domu o powierzchni 200 m2, koszty ogrzewania t¹ metod¹ wynosz¹ œrednio 2 000 z³ za rok. W porównaniu, dla ogrzewania ekogroszkiem (paliwo na bazie wêgla kamiennego) – 3 500 z³, olejem – 6 000 z³, a pr¹dem prawie 8 000 z³ za rok. Bilans jest prosty – na eksploatacji mo¿emy zaoszczêdziæ co najmniej 1 500 z³ w ci¹gu roku. Mimo, ¿e koszt ca³kowity zainwestowania w system z pomp¹ ciep³a, wynosi od 20 000 do 50 000 z³ (w zale¿noœci od zastosowanych rozwi¹zañ, dodatkowych funkcji, jak ogrzewanie wody czy mo¿liwoœci klimatyzowania), zwraca siê on w okresie od 5 do 10 lat. ““Jacek Pacholczyk z portalu www.dom.eu przekonuje o korzyœciach p³yn¹cych z takiego rozwi¹zania: Oszczêdnoœci z u¿ytkowania geotermalnych pomp ciep³a w ma³ych domach s¹ du¿o wiêksze w porównaniu do tradycyjnych sposobów ogrzewania. Jeœli powierzchnia budynku jest wiêksza, to inwestycja staje siê tañsza ju¿ na pocz¹tkowym etapie, zw³aszcza gdy instalacja bêdzie mia³a dodatkowe funkcje, takie jak np. ch³odzenie. Trzeba mieæ równie¿ na uwadze fakt, ¿e technologia ta bêdzie systematycznie tanieæ, w porównaniu do rosn¹cych cen tradycyjnych Ÿróde³ energii. Warto równie¿ dodaæ, ¿e pompy ciep³a, korzystaj¹ce z energii odnawialnej, dofinansowane s¹ z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo mo¿na skorzystaæ tak¿e z niskoprocentowych kredytów. Najwiêkszymi producentami pomp ciep³a s¹ firmy zagraniczne, jednak tak¿e w Polsce, choæ na du¿o mniejsz¹ skalê, zaczyna pojawiaæ siê ju¿ coraz wiêcej firm, oferuj¹cych kompleksow¹ instalacjê pomp ciep³a. Z serwisem równie¿ nie ma wiêkszych problemów, choæ z za³o¿enia urz¹dzenia te s¹ bezobs³ugowe, a ich bezawaryjnoœæ jest gwarantowana przez 20 - 30 lat. Jak to dzia³a? Dzia³anie pompy ciep³a mo¿na porównaæ do dzia³ania lodówki. W tym przypadku z powietrza i produktów ¿ywnoœciowych umieszczonych w ch³odziarce, odbierane jest ciep³o, które nastêpnie jest oddawane na zewn¹trz (st¹d ch³odziarko-zamra¿arki posiadaj¹ gor¹c¹ stalow¹ kratkê, znajduj¹c¹ siê z ty³u urz¹dzenia). Tym samym mo¿na powiedzieæ, ¿e lodówka grzeje pomieszczenie (czy tego chcemy czy nie), zabieraj¹c ciep³o ze swojego ch³odnego wnêtrza. Natomiast pompa ciep³a, pobiera stosunkowo niewielkie ciep³o z gruntu, powietrza lub wody, poprzez specjalny p³yn (bezpieczne dla warstwy ozonowej freony hydrofluorowêglowodorowe), który zaczyna naturalnie kr¹¿yæ w mieszaninie wody i glikolu wype³niaj¹cej ca³y uk³ad. Ta podgrzana substancja, odparowuje zamieniaj¹c siê w gaz, który w wyniku sprê¿enia rozgrzewa siê (zjawisko takie mo¿emy zaobserwowaæ, u¿ywaj¹c pompki rowerowej, która nagrzewa siê w czasie pompowania – sprê¿ania powietrza). Nastêpnie, ciep³o zostaje przekazane w górê do budynku. Proces ten mo¿e trwaæ nieprzerwanie, gdy¿ energia jest pozyskiwana z odnawialnego Ÿród³a. W jaki sposób pompa ciep³a mo¿e ch³odziæ? Wbrew swojej nazwie, ka¿da pompa ciep³a mo¿e nadawaæ siê równie dobrze tak do ogrzewania, jak i do ch³odzenia pomieszczeñ. Wystarczy zastosowaæ dodatkowe wyposa¿enie, zmieniaj¹ce dzia³anie pompy, dziêki czemu kierunek przep³ywu ciep³a zostaje odwrócony. Wówczas pompa niejako zabiera ciep³o z pomieszczeñ, przekazuj¹c je na zewn¹trz, powoduj¹c tym samym efekt ch³odzenia. Dzia³anie klimatyzacyjne pompy ciep³a mo¿na podzieliæ na aktywne (wspomagane sprê¿ark¹) lub pasywne, polegaj¹ce na naturalnym sch³adzaniu pomieszczeñ przez oddawanie ciep³a do gruntu o ni¿szej temperaturze (mo¿liwe tylko w przypadku pomp gruntowych). Trzeba zaznaczyæ, i¿ ch³odzenie pasywne jest du¿o bardziej efektywne energetycznie, poniewa¿ prawie nie wymaga dostarczania energii elektrycznej. W przypadku ogrzewania pod³ogowego, klimatyzowanie odbywa siê przez sch³adzanie wody w pod³odze. Ch³odz¹ce dzia³anie pompy mo¿e byæ wykorzystane równie¿ w dodatkowej instalacji nadmuchowej – konwektor wyposa¿ony jest w wentylator z regulowanym strumieniem ch³odnego powietrza, co daje najwiêksze mo¿liwoœci kontrolowania temperatury i wilgotnoœci. Najbardziej efektywnym zastosowaniem pompy ciep³a jest po³¹czenie rozwi¹zañ: w zimie – ogrzewanie pod³ogowe, w lecie – klimatyzator nadmuchowy. Przysz³oœciowe rozwi¹zanie Odnawialne Ÿród³a energii gwarantuj¹ niezale¿noœæ energetyczn¹, maj¹c¹ znaczenie nie tylko na poziomie pañstw, ale i prywatnych gospodarstw domowych. Na podstawie rocznego sprawozdania Urzêdu Regulacji Energetyki szacuje siê, ¿e za trzy lata w Polsce mo¿e zacz¹æ brakowaæ energii elektrycznej z powodu niedoboru mocy. Ponadto, dalszy wzrost cen tradycyjnych paliw (benzyna, olej, gaz) jest nieunikniony. Warto równie¿ mieæ na uwadze to, ¿e powszechne w Polsce tradycyjne ogrzewanie pomieszczeñ i budynków kopalnymi noœnikami energii, przyczynia siê znacznie do emisji substancji szkodliwych dla œrodowiska, takich jak tlenki azotu, py³y i gazy.““Jacek Pacholczyk podpowiada, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest ³¹czenie ró¿nych systemów: Trudno wyobraziæ sobie, ¿eby nagle w Polsce wszyscy zaczêli ogrzewaæ domy pompami ciep³a, ale wspó³dzia³anie kilku elementów pozwala najbardziej efektywnie zaspokajaæ bie¿¹ce potrzeby. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by nowoczesn¹ technologiê ³¹czyæ w polskich domach z piecami gazowymi czy wêglowymi, redukuj¹c w ten sposób koszty oraz emisjê szkodliwych substancji do œrodowiska. Ponadto, systemy grzewcze z pompami ciep³a s¹ bezobs³ugowe, ciche i nie wymagaj¹ du¿ej iloœci miejsca. To ekologiczne i wielofunkcyjne rozwi¹zanie, na którym dodatkowo mo¿na sporo zaoszczêdziæ, dlatego mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w nied³ugim czasie tak¿e w naszym kraju zacznie ono zyskiwaæ na popularnoœci. Redakcja Budnews, fot. sxc.hu ród³o i fot.: VanguardPR


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Mistrzostwa Polski Juniorów Drugi rok z rzêdu Borne Sulinowo by³o organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo Olim-

pijskim. Zawody trwa³y dwa dni i odbywa³y siê w Hali Sportowej Centrum Kultury i Rekreacji. Udzia³ wziê³o 151 uczestników z 47 klubów z ca³ej Polski wy³onionych w drodze wczeœniejszych eliminacji. Podczas dwudniowych zmagañ mieliœmy okazjê ogl¹daæ widowiskowe walki na bardzo wysokim poziomie. W klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce zaj¹³ Akademicki Zwi¹zek Sportowy Organizacja Œrodowiskowa w Poznaniu, drugie miejsce Akademicki Zwi¹zek Sportowy Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego z Olsztyna, trzecie miejsce wywalczy³ w ogólnej punktacji klub START równie¿ z Olsz-

tyna. Z naszego regionu Klub Sportowy WALKI ze Szczecinka zaj¹³ ósme miejsce a Uczniowski Ludowy Klub Sportowy z Bornego Sulinowa – pi¹te miejsce. Sekcjê Taekwondo w Bornem Sulinowie za³o¿y³ pan Dariusz S k i b a osiemnaœcie lat temu, przez ten czas

przewinê³o siê przez klub mnóstwo wspania³ej m³odzie¿y, która swoimi sukcesami przyczyni³a siê do promocji miasta i regionu. W tegorocznych Mistrzostwach podopieczni Dariusz Skiby zdobyli piêæ medali, z czego dwa z³ote i trzy br¹zowe. Z³oto wywalczyli: Klaudia W³odarczak w kategorii do 48 kilogramów i Pawe³ Szypulski w kategorii do 78 kilogramów. Br¹zowe medale zdobyli: Martyna Jaworska, Magda Atrachimowicz i Oskar Stañczykowski. (B.B)

Zwyciêstwo Asów z Ekonomika

Asy z “ekonomika” wywalczyli I miejsce. wiêcej... Po raz kolejny m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku odnios³a sukces w projekcie “As Kompetencji”. Grupa prowadzona przez Katarzynê Chmursk¹, nauczycielkê matematyki, która ju¿ dwukrotnie znajdowa³a siê wœród 10 najlepszych dru¿yn (na 8 i 4 miejscu), tym razem zdoby³a I miejsce. Zwyciêski temat, nad którym

pracowano w tym semestrze to “Problemy ekstremalne w geometrii trójk¹ta”. Projekt “As Kompetencji” obejmowa³ trzy województwa: wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Uczestniczy³o w nim 107 zespo³ów. To nie koniec sukcesów, gdy¿ tym razem równie¿ druga grupa, prowadzona przez Dorotê Doro¿yñsk¹, nauczy-

cielkê matematyki, tak¿e znalaz³a siê wœród dziesiêciu najlepszych zespo³ów. W czwartek 28 czerwca obie dru¿yny odbior¹ nagrody na Uniwersytecie Szczeciñskim i wezm¹ udzia³ w Festiwalu Nauki, a zwyciêski zespó³ przedstawi swoj¹ pracê uczestnikom festiwalu. tekst i zdjêcie: Zespó³ Szkó³ nr 1 w Szczecinku

Str.21

SPORT::.

BnO - II Puchar Polski Pó³nocnej Co takiego siê kryje pod tajemnicz¹ nazw¹ BnO? Jest to olimpijska dyscyplina sportowa, zawodnik pos³uguj¹c siê map¹ i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec okreœlon¹ trasê wyznaczon¹ w terenie (zazwyczaj jest to las) przez punkty kontrolne. Przebieg pomiêdzy punktami kontrolnymi jest dowolny i w³aœnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotê Biegu na Orientacjê. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodów jest potwierdzenie w zadanej kolejnoœci wszystkich punktów kontrolnych. Sprawdzanie obecnoœci na danym punkcie kontrolnym odbywa siê standardowo za pomoc¹ specjalnego chipa. Zawodnicy startuj¹ do biegu zazwyczaj w odstêpie czasowym 1-3 minut, indywidualnie, wed³ug wczeœniej ustalonej kolejnoœci. W momencie startu otrzymuj¹ mapy danego terenu w zale¿noœci od grupy wiekowej. Kolebk¹ biegu na orientacjê jest Skandynawia, gdzie pierwsze zawody zosta³y rozegrane 31 paŸdziernika 1897 roku w miejscowoœci Bergen w Norwegii, na dystansie 19,5 kilometra, jedynie z trzema punktami kontrolnymi na trasie, które wygra³ Peder Fossum w czasie 1 godziny, 47 minut i 7 sekund. Pierwotnie zasady zawodów by³y nieco inne, gdy¿ zawodnik maj¹c do dyspozycji kompas musia³ odnaleŸæ ukryte w terenie punkty, dystanse by³y znacznie d³u¿sze, a w zawodach brali udzia³ wojskowi. Jednak na pocz¹tku dwudziestego wieku orientacja sportowa sta³a siê tak¿e cywiln¹ dyscyplin¹, zawody zaczêto rozgrywaæ na krótszych dystansach. Ka¿dy start jest niepowtarzalny, gdy¿ trasy przed zawodami objête s¹ tajemnic¹ i projektuje siê je na konkretny bieg. Ca³a sztuka polega na znalezieniu równowagi pomiêdzy szybkim biegiem a poprawnym odczytywaniem mapy i nawigowaniem w tere-

nie. Wysi³ek intelektualny i fizyczny w po³¹czeniu z bezpoœrednim obcowaniem z natur¹ przyczyni³o siê do nazwania tej dyscypliny zielonym sportem. Mo¿e go uprawiaæ ka¿dy, niezale¿nie od wieku i kondycji fizycznej, w koñcu najwa¿niejszy jest ruch na œwie¿ym powietrzu i dobra zabawa. W tym roku do Bornego Sulinowa przyjecha³o oko³o stu osiemdziesiêciu uczestników zorganizowanego przez Za-

sjonat “U Ani” pani Anny Chmielowskiej. Zwyciêzcami w kategorii dru¿ynowej byli: Pierwsze miejsce – Uczniowski Klub Sportowy TRAPER ze Z³ocieñca, drugie miejsce – UMKS ORKAN z Ostródy, trzecie miejsce - SKARMATz Torunia, czwarte miejsce – B£YSKAWICAz Dêbo³êki, a na pi¹tym miejscu w klasyfikacji dru¿ynowej uplasowa³ siê Uczniowski Klub Sportowy z Bornego Sulinowa.

chodniopomorski Okrêgowy Zwi¹zek Orientacji Sportowej, Uczniowski Klub Sportowy Borne Sulinowo - sekcja BnO i Pensjonat “ANI” w Bornem Sulinowie Biegu na Orientacjê i by³y to XII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w œredniodystansowym Biegu na Orientacjê 6 i 7-runda XIX Pucharu Pomorza i Kujaw. Uczestnicy biegu przyjechali z wielu miast naszego województwa i nie tylko, miêdzy innymi ze Z³ocieñca, Torunia, Dêbo³êki, Œwierczyny, Ostródy, Chojnic, Bytowa, Bydgoszczy, Szczecina, Warszawy, Che³mna i Kwidzynia. Nagrody dla zwyciêzców indywidualnych i dru¿ynowych, przepiêkne puchary i medale projektu pana Zygfryda F¹ferka, ufundowa³ Urz¹d Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie. Ka¿dy uczestnik po zakoñczonym biegu udawa³ siê na miejsce rozdania nagród, czyli do pensjonatu PRL, gdzie posilali siê pyszn¹ grochówk¹, któr¹ tradycyjnie jak przy wiêkszoœci imprez borneñskich, serwowa³ pen-

W kategoriach indywidualnych niemal wszystkie czo³owe miejsca przypad³y zawodnikom zwyciêskiego klubu ze Z³ocieñca, który okaza³ siê najliczniejsz¹ i najmocniejsz¹ dru¿yn¹. Na zakoñczenie niezwykle mi³¹ niespodziankê organizatorowi sprawi³ przedstawiciel Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego. Z okazji piêædziesiêciolecia Komisji Imprez na Orientacjê, pan Zygfryd F¹ferek otrzyma³ pami¹tkowy medal, za blisko dziesiêcioletni¹ dzia³alnoœæ na polu sêdziowania i organizacji biegów i imprez na orientacjê. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e coraz wiêcej ca³ych rodzin bierze udzia³ w tego typu zawodach. Bez wzglêdu na poziom kondycji Zielony Sport zdobywa sobie coraz wiêcej zwolenników, propaguj¹c tym samym zdrowy styl ¿ycia w zgodzie z natur¹ i w³asnym rytmem. Biegi na orientacjê, to wspania³y pomys³ na aktywne spêdzenie czasu na œwie¿ym powietrzu. Beata Badowska

Sportowo w “budowlance” Wychodz¹c naprzeciw potrzebom wspó³czesnego spo³eczeñstwa, grupa nauczycieli z Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Szczecinku (“Budowlanka”) z inicjatywy nauczycieli - Anny Wis³ockiej – Bogdanowicz i Damiana Rumiñskiego, przy du¿ej aprobacie ze strony Ewy Grunt, Dyrektora Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Szczecinku, za³o¿y³a Uczniowski Klub Sportowy “BUDOWLANKA”. Decyzj¹ za³o¿ycieli Klubu jego prezesem zosta³ nauczyciel wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Szczecinku Damian Ru-

miñski. Celem Klubu jest planowanie i organizowanie ¿ycia sportowego uczniów i cz³onków spo³ecznoœci lokalnej, anga¿owanie wszystkich zainteresowanych do ró¿norodnych form aktywnoœci ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnoœci fizycznej i umys³owej, organizowanie dzia³alnoœci sportowej ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji zdrowotnych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzia³ania samorz¹du terytorialnego i poza nim.

Siedzib¹ Klubu jest Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Szczecinku, ul. Artyleryjska 9, 78-400 Szczecinek, tel./fax (94) 3742708. Uczniowski Klub Sportowy “BUDOWLAKA” rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ 01 wrzeœnia 2012 r. Wszystkie informacje dotycz¹ce zasad cz³onkostwa w Klubie oraz dyscyplin proponowanych przez Klub bêd¹ dostêpne od 01.09.2012 r. na stronie w w w. s p o r t z s 3 s z c z e c i nek.strefa.pl , w zak³adce: UKS BUDOWLANKA. tekst: Anna Wo³yñska


Str.22

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::SPORT

11 maja 2012r. - XV Biegi Uliczne w Drawnie

Najm³odsi i Ci trochê starsi – wszyscy wziêli udzia³ w XV Biegach Ulicznych – Drawno 2012 Jak zawsze trasy biegów wyznaczone by³y w centrum Drawna. Zawodnicy w zale¿noœci od kategorii wiekowej mieli do pokonania mniejsze lub wiêksze pêtle.“ W tegorocznej edycji biegów udzia³ wziê³o oko³o 700 uczestników. Imprezê otworzy³ Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski. Na najlepszych czeka³y

jak zawsze by³ Uczniowski Klub Sportowy „ Drawianka” przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Drawnie, Gimnazjum Publicznym w Drawnie i Drawieñskim Oœrodkiem Kultury. Imprezê sprawnie przygotowali i przeprowadzili: Robert Kowalewski, Pawe³ Zaj¹czkowski oraz Mariola Kowalewska. Wielkie podziêkowania organizatorzy sk³adaj¹

medale, dyplomy i nagrody rzeczowe – nagrodzonych jak zawsze by³o 10 najlepszych w ka¿dym biegu. Ka¿dy z uczestników poczêstowany zosta³ oran¿ad¹, s³odkim batonikiem oraz grochówk¹ ugotowan¹ przez Panie kucharki z Gimnazjum Publicznego w Drawnie. Imprezê uatrakcyjni³y wystêpy dziewcz¹t i ch³opców z sekcji wokalnej: Maja Trzaskawka, Julia Kaszuba, Ola Myœlicka i Adaœ Dziatko.

równie¿ wszystkim, którzy czuwali nad bezpieczeñstwem uczestników. A byli to: asp. Jaros³aw Michalak, m³. ASP. Piotr Sawicki, st. sier¿. Janusz Szymkowiak, Hofman Mieczys³aw, Janusz Wolle, Jêdrasik Józef, Przybylski Marcin, Lewandowski Sebastian, Brycki Marek, Czajkowski Adam, Robert Dunaj, Barski Krzysztof, Maciej Dziermañski, £ukasz Emilianowicz, W³adys³aw Maciejewski.

Ponadto wszyscy, którzy ukoñczyli bieg wziêli udzia³ w loterii, gdzie do wygrania by³y m.in.: 3 rowery, przenoœny odtwarzacz DVD, aparaty fotograficzne, namioty, plecaki, wie¿e HI-FI, pi³ki i wiele innych rzeczy. Ju¿ po raz drugi odby³ siê bieg dla doros³ych. Wystartowali w nim przede wszystkim rodzice uczniów naszych szkó³ zdobywaj¹c punkty do klasyfikacji na najliczniej biegaj¹c¹ klasê. W tym roku I miejsce zajê³a klasa Ic ze Szko³y Podstawowej w Drawnie (otrzyma dofinansowanie do wycieczki) a II miejsce zajê³a klasa IIb równie¿ ze Szko³y Podstawowej   (klasa mo¿e skorzystaæ nieodp³atnie ze sp³ywu kajakowego). Organizatorem biegów

Opiekê medyczn¹ zapewnia³a Pani Bo¿ena Zduñczyk. Stolik sêdziowski obs³ugiwa³y Panie Urszula Koja³owicz i Wies³awa Biegniewska, natomiast dyplomy wypisywa³y Panie: Ma³gorzata DolataTrzaskawka i Olga Fedejko. Nag³oœnienie obs³ugiwa³ Pan Zbigniew Radziwoñ. Ponadto aktywnie pracowali: Aleksandra Pierzak, Ma³gorzata Schiller, Anna Pietraszyñska, Beata Horodyska, Joanna Michalska, Maciej G³awdel, Wojtek Kowalewski, Jakub Rembia³kowski, Karol Hofman, Hubert Poliñski, Dawid Siekierzycki, Pawe³ Gawlik, Daniel Karmelita, Damian Karmelita, Kamil Ró¿alski, Patryk Leszczyñski. Organizatorzy Biegów Ulicznych Drawno 2012

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom oraz osobom zaanga¿owanym w organizacjê XIII Biegów Ulicznych. W tym roku byli to:

1.Bikowski M. i Stecyk M. – „EL-POM” s. c. Drawno 2.Ci¿ewska El¿bieta – Sklep „Ci¿emka” 3.Dams Ewa 4.Drawieñski Oœrodek Kultury 5.Drawieñski Park Narodowy 6.Dzierbunowicz Dariusz – „Sklep Manhattan” 7.Farbotko Krzysztof 8.Fatalska Anna 9.Galas Bo¿ena – Sklep Wielobran¿owy 10.GBS w Choszcznie o/Drawno 11.Gimnazjum Publiczne w Drawnie 12.Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania problemówAlkoholowych w Drawnie 13.Górska Maria – ZUL w Drawnie 14.Grochowski Zbigniew – NZOZ „Eskulap” w Drawnie 15.Henkel Rafa³ AGD „1001 Drobiazgów” 16.Hurlak Katarzyna 17.Jankiewicz Ryszard 18.Janusz i Beata Polaków – „Jan - Pol” Miros³awiec 19.Kaczor Sylwia 20.Karmelita Barbara 21.Katarzyna Komorowska 22.Kiela Robert – Stacja Paliw „Bliska” 23.Klimek Jerzy –PHU „Dramex” 24.Kocki Marek 25.Koja³owicz Urszula i Henryk 26.Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie 27.Krzak Wies³awa 28.Kubisztal Danuta 29.Kwiaciarnia GARDENIA 30.Leszczyñska Agnieszka 31.Leœniañska Zofia 32.Lisiecki Wojciech 33.Maci¹g Beata – Sklep Odzie¿owy 34.Majchrzak Teresa i Jacek 35.Majewska El¿bieta i Zbigniew 36.Ma³gorzata i Bogdan Buchajczykowie 37.Michalska Joanna 38.Musialik Mateusz 39.Nadleœnictwo Drawno 40.NiedŸwiedŸ Ewa i Janusz 41.NZOZ „Niko-Dent” Miko³aj Panczenko 42.Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Drawnie 43.Pi³atowska Edyta 44.Pi³atowski Mariusz 45.Poldanor S.A. 46.Posterunek Policji w Drawnie 47.PPH „TOMEL” Drawno 48.PPU „ALPOL” – Albert Polarczyk 49.Restauracja-Pub w Drawnie 50.Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Rzecku 51.Roma i Artur Hrynkiewicz 52.RSP Rzecko 53.Rudak Agnieszka – „AGA” Sklep Firmowy 54.Rusin Andrzej – Piekarnia „Jana” 55.Salon Fryzur „Rema” 56.Sieradzon Piotr – „INFORMEX” Drawno 57.S³odkowska W³adys³awa – Sklep „Listek” 58.Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Drawnie 59.Starostwo Powiatowe w Choszcznie 60.Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie 61.Szyler Danuta – Sklep Dominikowo 62.Trzaskawka Maciej –Nauka Jazdy „Majkel” 63.Ulewicz Magdalena 64.Urszula i Grzegorz Lisieccy „Pub Alibi” Drawno 65.Wêglarek Marzena 66.Wiœniowska Agnieszka – kiosk „RUCH” 67.Zawadzka Danuta 68.Zienda Tomasz

Wyniki poszczególnych biegów: PRZEDSZKOLAKI Dziewczêta Ch³opcy 1. Paulina KuŸmiñska      1. Konrad Gadula 2. Wiktoria Pi³atowska      2. Kamil Ciechanowicz 3. Maja Gardian               3. Bartek Z³oczowski 4. Agnieszka Haptar          4. Mateusz matuszczak 5. Natalia jakubowska           5. Kajetan Maækowiak 6. Zosia Pater                            6. Artur Bonczek 7. Kornelia Ciosmak                 7. Kacper Marciniak 8. Rita Bonczek                          8. Szymon Góralczyk 9. Milena Poliñska                      9. Bartek Wzorek 10. Karolina Ko³odziejska            10. Sebastian Sady SZKO£A PODSTAWOWA - KLASA I 1. Emilia Ulewicz                    1. Kuba Klimczak 2. Dominika Bagiñska                  2. Kamil Papierski 3. Ola Jarzêbia                        3. Hubert Przybylski 4. Gabrysia Jakubas                     4. Krystian Wolny 5. Sara Grabarek                  5. Jakub Lipiñski 6. Paulina Ta³a³aj                    6. Nikodem Wolniak 7. Ada Gdaniec                     7. £ukasz Pamiêta 8. Maja Trzaskawka                  8. Darek Krystera 9. Ewa Pluciñska                       9. Sebastian Ko³odziejski 10. Martyna Karmelita             10. Dawid Czyrkun KLASA II 1. Nikola Kurlej                             1. Daniel Lewandowski 2. Emilia Filipowicz                    2. Jakub Kowalczyk 3. Oliwia Olejniczak                   3. Filip Bagrowski 4. Nikola Zawarska                       4. Remik Dzierbun 5. Kinga Czyrkun                       5. Kacper Fedorowicz 6. Kasia Wytlib                        6. Mateusz Pi³atowski 7. Roksana Florczak                     7. Piotr Nakiela 8. Agnieszka Ma³ysko             8. Aleksander Lepszy 9. Amelia Lipiñska                      9. Kuba Andruszkiewicz       10. Emilia Buduj                         10. Oskar Stanulewicz KLASA III 1. Ola Brzêczek                   1. Adrian Kaciupa 2. Michalina Kaczka                   2. Kacper Kurlej 3. Nikola Kloc                              3. Rafa³ Demczur 4. Iwona Knap                             4. Oskar Wachowicz 5. Zuzanna Markiewicz         5. Gracjan Zarecki 6. Jagoda Cholewska                   6. Hubert Ciechanowicz 7. Natalia Przybylska                 7. Nikodem Wolañski 8. Weronika Wejchert                  8. Hubert Przybylski 9. Maja KoŸbi³                             9. Krzysztof Wêglarz 10. Agnieszka Wzorek               10. Maciej Chrobot KLASA IV 1. Dominika Mateusz                   1. Dominik Tomaszewski 2. Daria Borowiec                       2. Kamil Pierzak 3. Zuzanna Jedynowicz               3. £ukasz Czyrkun 4. Natalia Andruszkiewicz            4. Adam Czerwiñski 5. Weronika Synowiec                   5. Wojtek Makowski 6. Natalia Ciesió³ka                     6. Kuba M³ynarczykowski 7. Martyna G³adysz                    7. Mateusz Walus 8. Ma³gorzata Œwiniuch                8. Kamil Stanis³awek 9. Katarzyna Leœniak                   9. Patryk Grzêdziel 10. Ola Bartkowska                     10. Krystian Skory KLASA V 1. Wiktoria Bagrowska              1. Oskar Demczur 2. Kaja Postocka                         2. Dawid Kurlej 3. Wiktoria Staszak                      3. Karol Romaniuk 4. Ola Œmigielska                        4. Piotr Moñ 5. Kamila Mateusz                       5. Damian Poliñski 6. Dominika Kisa³a                   6. Maksymilian Szulik 7. Marcelina Westerlich                7. Jacek Kobus 8. Karolina G³asek                    8. Szymon Kowalczyk 9. Iga Cieœlewicz                         9. B³a¿ej Niezgoda 10. Julia Piotrowska                10. Jan Grz¹dziel KLASA VI 1. Kornelia Mateusz             1. Karol Cylwik 2. Joanna Westerlich                  2. Dawid Krawczyk 3. Milena Kornacka                    3. Daniel Bojar 4. Ola Frydrychowicz                4. Patryk G³asek 5. Sandra Szymuk                      5. Dominik Przygoda 6. Karolina Skory                         6. Kacper Warduliñski 7. Ola Biegniewska                      7. Karol Westerlich 8. Daria Stachañska                    8. Marcin Matuszewski 9. Oktawia Bogusz                       9. Mateusz Wiatr 10. Ola Górska                              10. Olgierd Leœniak GIMNAZJUM - KLASA I 1. Paulina Kropid³owska          1. Wojtek G³awdel 2. Agata Wêgrowska                   2. Artur Majorczyk 3. Anna Wolniak                         3. Radek Rembia³kowski 4. Iga Rêbacz                                 4. Kewin Depcik 5. Honorata Siekierzycka      5. Szymon Ulewicz 6. Anna B³a¿ejewicz                 6. Daniel Lech 7. Agata Œliwiak                          7. £ukasz Sêdak 8. Oktawia Kropid³owska          8. Mateusz Piekarek 9. Karolina Koœmicka                 9. Eryk Poliñski 10Alicja Stecyk                          10. Piotr Lewandowski KLASA II 1. Emilia Pater                     1. Dominik Skrzypiec 2. Ilona Bielawska                      2. Kamil Staszak 3. Jadwiga Sowa                         3. Adrian Wiœniewski 4. Ada Wierzbiñska                     4. Bart³omiej Turkosz 5. Natalia Brzêczkowska            5. Patryk Góralczyk 6. Martyna Borkowska                 6. Wojtek Lasota 7. Barbara Michalska              7. Konrad Adamkiewicz 8. Dominika Wieczorkowska      8. Jan Pierzak 9. Paulina Florczak                     9. Jakub Biegniewski 10. Patrycja Wiatr                 10. £ukasz Myœliñski KLASA III 1. Hanna Œliwiak                          1. Jakub Rembia³kowski 2. Wiktoria Bartos                      2. Oskar Sieczkarek 3. Patrycja Kozicka                      3. Damian Karmelita 4. Jagoda Kuœmierek                 4. Przemek Majewski 5. Ola Markiewicz                        5. Bartek Lasecki 6. Jagoda Kaczor                        6. Kacper Sieñko 7. Maria Karolewicz                     7. Patryk Babiracki 8. Adrianna Kowalska                 8. £ukasz Sobczak 9. Karolina Bobik                         9. Mateusz Siwa 10. Marta Przybylska                 10. Karol Hofman


CZERWIEC - LIPIEC NR 6

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Str.23

SPORT::.

Biblioteka ci¹gle w grze 8 maja 2012 r., z okazji Tygodnia Bibliotek 2012 odbywaj¹cego siê pod has³em „Biblioteka ci¹gle w grze”, rozegrany zosta³ mecz w pi³kê no¿n¹ pomiêdzy dru¿ynami Biblioteka/MGOK, a Urzêdem Miejskim na boisku Orlik w Kaliszu Pomorskim. Mecz zaplanowany zosta³ na godzinê 15:00, jednak jeszcze kwadrans przed umówion¹

godzin¹ na boisku by³a tylko jedna dru¿yna. Niebawem us³yszeliœmy dochodz¹ce z daleka okrzyki bojowo nastawionej dru¿yny Urzêdu Miejskiego „Ruszaæ siê ksi¹¿kowe mole, bo wam Ratusz strzela gole”, które sygnalizowa³y przybycie przeciwnika. Mecz rozpoczêto rozgrzewk¹, przygotowan¹

przez Paw³a Kulbackiego i Zbigniewa Witka. Rozgrywka od pocz¹tku trwania wzbudza³a wielkie emocje zarówno wœród samych zawodników, jak i zgromadzonych kibiców. Spoœród kakofonii wszystkich dŸwiêków wy³ania³y siê okrzyki: Biblioteka gola, taka jest kibiców wola! Nie pomo¿e oczytanie,

Ratusz dziœ wam spuœci lanie! By³ to pierwszy mecz tego rodzaju pomiêdzy jednostkami partnerskimi. Zwyciêstwo, mimo i¿ mia³o wymiar jedynie symboliczny, by³o

czenia dla ogólnego wyniku by³a te¿ znakomita postawa bramkarza dru¿yny Urzêdu Miejskiego Burmistrza Kalisza Pomorskiego Pana Micha³a Hypkiego, który z determinacj¹ broni³ swojej

w celu uhonorowania zwyciêzców. Puchar wrêczony zosta³ Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Panu Micha³owi Hypkiemu, a kapitan dru¿yny pracowników kultury Dyrektor MGOK Pan Tomasz

jednakowo wa¿ne dla obu dru¿yn, których zawodnicy poszukiwali sytuacji podbramkowych. Pierwszy kwadrans zd¹¿y³ wycisn¹æ siódme poty z zawodników obydwu dru¿yn, pomimo i¿ jak dot¹d nie by³o spektakularnych sytuacji w obronie bramki. Sytuacja jednak szybko siê zmieni³a i na boisku dominowa³a dru¿yna Urzêdu Miejskiego. Wchodz¹cy zawodnicy na boisko tak kierowali akcj¹, ¿e na chwilê sytuacja bramkowa siê wyrówna³a. Nie bez zna-

bramki. Podsumowuj¹c grê uwa¿am, i¿ by³ to znakomity mecz. Sytuacje bramkowe udowodni³y, i¿ dru¿yna pracowników kultury znakomicie walczy³a, jednak nie da³a rady dru¿ynie Urzêdu Miejskiego, których zapa³ w konfrontacji na boisku by³ godny podziwu. Grê wszystkich zawodników cechowa³a klasa, odwaga i determinacja w pozyskaniu pi³ki przy zachowaniu wszelkich zasad gry fair play. Na koniec wszyscy zawodnicy zebrali siê na boisku

Bukowski pogratulowa³ zwyciêzcom. Tytu³ Króla Strzelców otrzyma³a Weronika Czarnojan z zespo³u pracowników Ratusza za zdobycie najwiêkszej iloœci bramek dla swojego zespo³u. Na koniec chcia³abym podziêkowaæ zawodnikom obu dru¿yn za wspania³e widowisko, Paw³owi Kulbackiemu za sêdziowanie meczu, a Zbigniewowi Witkowi za komentarze, które roz³adowywa³y atmosferê podczas konfrontacji w celu dobrej zabawy. Urszula Mi³oszewska

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2012

W ubieg³ym tygodniu w Gminie Barwice realizowana by³a tegoroczna edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Celem przedsiêwziêcia by³o pro-

mowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz aktywnoœci ruchowej jako najlepszej formy spêdzania wolnego czasu. W ramach akcji zorganizowano ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia sportowe.

Sport warto uprawiaæ ju¿ od najm³odszych lat - wiadomo to nie od dziœ. Aktywnoœæ fizyczna nie tylko poprawia kondycjê, ale daje te¿ wiele satysfakcji. Zapraszamy wiec wszystkich do prowadzenia zdrowego trybu ¿ycia.

OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE gSiano ekologiczne sprzedam, certyfikat. Drawsko, ul. Po³czyñska 5, Semer. Tel. 603 332 885 gSprzedam fotelik samochodowy, zielono-siwy z budk¹ “Delfin” 0-13 – NOWY TANIO. Tel. 667 500 077 gSprzedam ko³yskê dzieciêc¹ “Simpliciti” na kó³kach z budk¹ w bardzo dobrym stanie z lampk¹ nocn¹ i melodyjkami, be¿owa. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 500 077 gKUPIÊ SIANO TEGOROCZNE .Tel: 606 333 742 gTanie strony internetowe dla firm i osób prywatnych. Tel.: 793103003 Email: biuro@elipse-studio.pl gZaopiekujê siê gospodarstwem domowym i np. starszym ma³¿eñstwem. Pomogê w pracach domowych, drobnych remontach. Jestem uczciwy i pracowity. Kontakt: 501 844 957 lub 604 652 618. gUWAGA SENIORZY! UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W Z£OCIEÑCU ZAPRASZA WSZYSTKICH DO UDZIA£U W PROGRAMIE “ZRÓBMY COŒ RAZEM” ORGANIZUJEMY ZAJÊCIA PLASTYCZNE W KA¯DY WTOREK O GODZ. 16 – TEJ W BIURZE UTW UL. WOLNOŒCI 6. gSPRZEDAM DZIA£KÊ BUDOWLAN¥ – UZBROJON¥ PRZY ULICY FA£ATA 1 TELEFON KONTAKMieszkanie do wynajêcia od zaraz! Do wynajêcia mieszkanie w Szczecinku o powierzchni 84,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, czêœciowo umeblowane. Tel.94 3740113 wew.33.

TOWY 668 810 683 gSPRZEDAM-WYNAJMÊ-ZAMIENIÊ DOM WCZASOWY Z DU¯¥

DZIA£K¥ 1800M2 Z POLEM NAMIOTOWO-CAMPINGOWYM PE£EN SOCJAL I MEDIA NAD JEZIO-

REM LUBIE. DOM PO£O¯ONY W ZNANYCH KARWICACH. TEL.502431115

£abêdzie – sprzedam piêtro domu ( 2 mieszkania 62m i 69m ). Mo¿e byæ jako mieszkanie dwu – pokoleniowe z ogrodzon¹ dzia³k¹ ok. 400m lub oddzielnie. Tel. 94 361 13 53.


Str.24

.::ZAPROSZENIE

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

Wydawca: P.H.U. IW – MAG PRESS Mariusz Nagórski, 78-500 Drawsko Pomorskie. NIP 674 – 10 – 52 – 619, Regon 320 126 093; tel. 94 36 33 116; 512 353 223; e-mail: mariuw@o2.pl Redaktor naczelny - (po): Mariusz Nagórski. Wspó³praca redakcyjna – Jerzy J. Karkoszka, tel. 787 648 810. Rysunki – Jerzy Bochyñski. Sk³ad graficzny - 4 Press Marcin Oœci³owski – 500 075 401. Sekretariat – Barbara Moskwa – 883 729 774. E-mail do gazety: echamiesiecznik@op.pl Druk: Media Pomorskie - Koszalin, nak³ad 5000 szt. Konto wydawnictwa: BS Po³czyn Zdrój Oddzia³ Drawsko Pomorskie nr 9685 7710 1526 0421 8530 0000 10. Za treœæ reklam, og³oszeñ i listów redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Drukujemy tylko podpisane listy i pisma. Istnieje mo¿liwoœæ zastrze¿enia personaliów do wiadomoœci redakcji. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Echa znad Drawy i Gwdy  

czerwiec/lipiec 2012

Advertisement