Magazyn Biomasa 3(93)/2023

Page 36

FORUM PELLETU Cała branża w jednym miejscu TECHNOLOGIE | PRODUKCJA | SPRZEDAŻ | CERTYFIKACJA | MARKETING | PRAWO 19-20 CZERWCA 2023 NOvOTEL GDAńSK MARINA, GDAńSK magazynbiomasa.pl +48 507 786 173 maciej.roik@magazynbiomasa.pl
8.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.