Magazyn Kulinarny Gryz nr 1 - Święta Blogerów

Page 1

NR1 ŚWIĘTABLOGERÓW


REDAKCJA GABRI ELŚWI DEREKredaktornaczelny|skład|postprodukcjazdjęć Uwi el bi am abs ur d, gr ykomput er owei dobr epi wa. Ci ęż komi ws kaz ać , kt ór ąkuc hni ęl ubi ęnaj bar dz i ej , al eś mi ał omogę powi edz i eć , ż ej eś l i będz i eos t r a, t owc hodz ęwt o.

me s k i wy pa s . pl

ADRI ANNAKOSTRZOŃskład|sekretarz Mi ł oś ni c z kas ł odyc z y , c udownyc har omat ówi pi ęknyc hwnęt r z . Zwyks z t ał c eni apedagog, zz ami ł owani af ot ogr af , pr ywat ni ec i ągl ez aj ęt yl eń.

s we e t f un. bl ogs pot . c om

ANNAKAMI ŃSKAkorekta Got uj ę, s makuj ęi podr óż uj ębezpoś pi ec hu. Lubi ędom i s pot kani apr z ys t ol e. Kol ekc j onuj ęks i ąż ki i dobr ews pomni eni a. Cel ebr uj ęc hwi l e.

k uc he nny mi dr z wi a mi . pl

DARI AWI TOWSKAkorekta Bl oger kazponad7l et ni ms t aż em, r oz t ar gni ona, z akoc hanapous z yni er omant yc z ka, pas j onat kamaki j aż u, pos i adac z kawyj ąt kowokr ót ki ej pami ęc i , wi el bi c i el kas ł odkoś c i .

r e da ndpa l e . bl o x . pl|br e a k f a s t . bl o x . pl

EWELI NAWOJ TASI Kzdjęcia|postprodukcjazdjęć|korekta Nac odz i eńpr ac uj ęwkor por ac j i , al ewwol nyc hc hwi l ac huc i ekam wkul i nar nyś wi at . W got owani ul ubi ęt o, ż euc z y kr eat ywnoś c i i ot wi er ananowedos wi adc z eni a, ni et yl kos makowe. Uwi el bi am gdydom pac hni eś wi eż oupi ec z onym c hl ebem al boc i as t em dr oż dż owym.

l ubi e t ogot owa ni e . bl ogs pot . c om

PRZEMYSŁAW J URGI EL ŻYŁAstronawww Manager , bl oger , oj c i ec . Wol nec hwi l es pędz awkuc hni l ubmaj s t er kuj ącl ubuc z ącs i ęnowyc hr z ec z y . Cz ęs t or obi ws z ys t koj ednoc z eś ni e. Mól ks i ąż kowy .

k ul i na r ni a . pl|k a be l k owo. pl|j ur gi e l z y l a . pl

LUI ZAJ URGI EL ŻYŁAkontaktzmediami Zz ami ł owani ai zz awodus pec j al i s t kapubl i cr el at i ons , pr ywat ni eż onamul t i bl oger a

magaz yngr yz . pl

kont akt @magaz yngr yz . pl

f ac ebook. c om/ magaz yngr yz

pi nt er es t . c om/ magaz yngr yz


Nat e nwy j ą t k o wyś wi ą t e c z nyc z a sż y c z y myWa md o b r o c i i b l i s k o ś c i . Pr z yp i ę k ni ena k r y t y ms t o l ei p o d c z a sł a ma ni as i ęo p ł a t k i e m. Po d z i e l mys i ęzk a ż d y ms z c z ę ś c i e m, d o b r y ms ł o we mi c i e p ł y mg e s t e m. Ini e c hk u l i na r namo cb ę d z i ezna mi ! Re d a k c j a


Wi t am Was s er dec z ni e w magaz y ni e Gr y z . W pi er ws z y m numer z e, kt ór y dz i eł em pr z y padku okaz ał s i ę j ednoc z eś ni e wy dani em ś wi ąt ec z ny m. Z pl anowanej1 2s t r oni c owejbr os z ur ki pr z er odz i łs i ę dz i ękiambi c j om nas z y c h Redakt or ów w pr awdz i wedz i eł o,kt ór e ś wi et ni es i ę ogl ąda,dobr z ec z y t a,al e pr awdz i wą f eer i ę bar w ukaż e Wam w kuc hni , gdywy pr óbuj ec i epr z epi s ywni m z awar t e. J ak j uż ws pomni ał em, t o wy dani eboż onar odz eni owe,w kt ór y mc hc i el i ś mypokaz aćdani a, kt ór ez nakaż dyznas ,t r oc hęj eodnowi ćidodaćdoni c hc ośod s i ebi e,dz i ękic z emuwi gi l i j nys t ół ,c hoćwc i ążmoc no t r ady c y j ny , z ac hwy c it eż os oby pr agnąc ec z egoś nowego.Bez ul egani a ś wi ąt ec z nej r ut y ni e. Znaj dz i ec i et uzpewnoś c i ąc ośdl as i ebi e. Zac z ni emy od j adal ny c h pr ez ent ów,dz i ękikt ór y m wy woł ac i e uś mi ec hy na t war z ac h waż ny c h dl a Was os ób. Nas t ępni e z as i ądz i emydos t oł upeł negowi gi l i j ny c hs mak oł y k ów -bar s z c z u, pi er ogów,r y bini et y l k o. Pot em oc z y wi ś c i edes er ,agdyw pi er ws z y l ubdr ugidz i eńś wi ątz apr agni ec i emi ęs a,r ówni eżmamydl aWas ki l kapr opoz y c j i . Zapr as z am Wasdol ekt ur y , mam nadz i ej ę, ż epr z y j emnej , bokaż dyz Aut or ów z os t awi łw s woi m dani u kawał ek s er c a( weget ar i ani e, s pok oj ni e,t ot y l k o met af or a) .J eś l ic hoć t r oc hę dz i ękit emu pomogl i ś myWam ogar nąćs z ał , j aki z dar z as i ęwkuc hni wWi gi l i ę, a Was igoś c i e poc hwal ąj edz eni e,kt ór ei m z as er wuj ec i e,t oc ał a pr z y j emnoś ćponas z ej s t r oni e. Ni ez at r z y muj ęWasj użdł uż ej ,z apr as z am dopr z egl ądani anas z ego magaz y nu. Smac z nego. Redakt ornac z el ny-Gabr i elŚwi der ek


31PRZEPISÓW,KTÓREPOKOCHACIEW TEŚWIĘTA J ADALNEPREZENTY6 PIERNICZKIZMELASĄ10 LUKIERDO DEKOROWANIAPIERNICZKÓW 11 BLOKKOKOSOWY12 BLOKORZECHOWY14 OLIWASMAKOWAZCHILLIICZOSNKIEM 16 PRAŻONEORZECHYZDODATKAMI17 POMARAŃCZOWA1 8 SÓLROZMARYNOWOWI GI LI J NYSTÓŁ20 ZAKWASBURACZANY24 USZKAWIGILIJNE26 BARSZCZCZERWONYNAZAKWASIE26 PIEROGIZNIEPALONĄKASZĄGRYCZANĄISEREM 30 CIASTO NAPIEROGI31 PIEROGIZSOCZEWICĄIPIECZARKAMI32 GWIAZDKIZKAPUSTĄIGRZYBAMI34 PSTRĄGPIECZONYZPIRAMIDUSZONYMIW BIAŁYM WINIE36 GRECKU" RYBAPO " 38 ŚLEDZIEZROKITNIKIEM 42 ŚLEDZIEZŻURAWINĄ44 ŚLEDZIEZGARAM MASALAIKMINEM RZYMSKIM 46 ANYŻEM IWANI LI Ą4 6 ŚLEDZIEZKAWĄ, OSTRYSOSCHI LI( BAZADO ŚLEDZI SŁODKO) 46 KLUSKIZMAKIEM IBAKALIAMI48 KTÓRYSMAKUJ ENAWETDZI ECI OM 5 KOMPOTŚWIĄTECZNY, 0 MI ĘSAIPASZTETY52 SZYNKAPIECZONAW BOCZKUIWERMUCIE54 SCHABPIECZONYZCZOSNKIEM IMAJERANKIEM 56 BEZPI ECZENI A) ZI NDYKAZGALARETKĄZSZAREJRENETY5 8 PASZTET( PASZTETZSOCZEWICYIPIECZAREK60 CI ASTA62 SERNIK64 DO MI ĘSAIDO SERNI KA) SOSŻURAWINOWYZBURBONEM ( 64 TORTMAKOWYZKREMEM CZEKOLADOWYM 66 KORZENNECIASTO ORZECHOWE68 CIASTECZKAZGALARETKĄ70
J adalnePrezenty

Boż eNar odz eni et oc z as , kt ór ynas t r aj amni emoc no poz yt ywni e. Wl udz i ac hot wi er aj ąs i ęs er c ai akt ywuj ąs i ę ws z ys t ki epokł adydobr a, kt ór ec ał yr oks obi ec i c hodr z emał y , bywybuc hnąćzc ał ąs i ł ąwt ec hł odne, z i mowedni . Wt ym c z as i eobdar owywani ebl i s ki c hos óbs t aj es i ęt aki enat ur al ne. Gdybył ammał aws z k ol epr z ygot owywal i ś mypr ez ent yl ub l aur ki dl ar odz i c ów. T aki ewł as nor ęc z ni ez r obi onepodar unki , c hoćt aknapr a wdęs ymbol i c z ne, mi ał yws obi eni es amowi t y ur ok. Pot emdor os ł ami pr ez ent ynaj c z ęś c i ej kupował am. Tr afiaj ącbar dz i ej l ubmni ej wgus t anaj bl i ż s z y c h.

8


T er az , odki l kul ats t ar ams i ęz a ws z edoł ąc z y ćwł as nor ęc z ni e wyk onanepr z ez emni ej adal nepr ez ent y . Uwi el bi amt en moment , gdyobdar owanaos obagor oz pak owuj e. T ooc z eki wani es pr a wi a, ż ekaż dywt ej c hwi l i z mi eni as i ę wmał e, ni ec i er pl i wedz i ec k o, kt ór ej aknaj s z ybc i ej c hc es i ę dos t aćdopr z ez nac z onej dl ani egoni es podz i anki . T enuł amek s ekundy , gdyws z ys t k oj es tj as ne. T enuś mi ec hnat war z y i z as k oc z eni e. It er azdopi er os i ęz ac z ynaz aba wa. Ser i apyt ań zgat unku: Mogęs pr óbować ?Doc z egomogęt egouż y ć ? Zc z ymt onaj l epi ej s makuj e?Ser i o, z r obi ł aśt os ama?Zkaż dą odpowi edz i ąwi dz ęnat war z yc or azwi ęks z ąr adoś ć , kt ór a s pr a wi a, ż ec i es z ęs i ęr ówni emoc no, c oobdar owany . T apoz yt ywnaener gi apoz os t aj ewemni enadł ugo. Napr a wdęni epot r z ebawi el e, byt akus z c z ęś l i wi ć naj bl i ż s z y c h. Wys t ar c z ypr z yj r z ećs i ęi c hgus t omkul i nar nym, kt ór eobs er wuj emyc odz i enni e, awt edyni emas z ans , ż eby ni et r afićzpr ez ent em. Wś r ódnas z y c hpr opoz y c j i z naj dz i ec i e pomys ł ypr z edews z ys t ki mdl aamat or óws ł odki c hs mak ów, al eni epoz os t anąbezi ns pi r ac j i r ówni eżc i pr ef er uj ąc ys maki bar dz i ej pi kant nec z ys ł one.

9


1 0


Pi erni czkizmelasą GDYZPI E KARNI KAUNOS IS I ĘZ AP A CHP RZ Y P RA WYDOP I E RNI KAT OZ NAK, Ż EŚ WI Ę T AZ B L I Ż AJ ĄS I Ę . WTENRODZI , WI E L KI MIKROKAMI NNYCZ ASNI CNI EP RZ Y CI Ą GADOMOWNI KÓWDOKUCHNIB ARDZ I E J NI Ż RĘCEAŻŚWI KI B L A CHAŚ WI E Ż OUP I E CZ ONY CHP I E RNI CZ KÓW. E RZ B I Ą, Ż E B YI CHS P RÓB OWA Ć. L KAZ P E WNOŚ CI ĄZ NI KNI EWNI E WY J AŚ NI ONY CHOKOL I CZ NOŚ CI A CH, AL ENAWI Ę KS Z OŚ CIUP US TS WOI M , . AOBDAROWANANI ART Y S T Y CZ NY MZ DOL NOŚ CI OMDADZ ĄZ ARÓWNODOROŚ L I J AKIDZ I E CI MIOS OB AZ P E WNOŚ CI ĄNI EB Ę DZ I EWS T ANI EP OWS T RZ Y MA ĆS I ĘODUŚ MI E CHU. Skł adni kinapi erni czki :

przygotowani e: Pi e r ni c z ki : Mas ł o r oz pus z c z amy w r ondl u, dodaj emy c uki er , mi es z amy ,aż s i ęc ał k owi c i er oz puś c i .Pr z el ewamy do mi s ki mi ks er a.Dol ewamy mel as ę i dokł adni e mi ks uj emy .

Skł adni kinaL uki er: 1i 1/ 2s z kl anki c ukr upudr u 1bi ał koowadz e35g

Wyj muj emys c hł odz onec i as t ozz amr aż al ni ka. Dz i el i my j enadwi ec z ęś c i ,każ dąr oz wał kuj emynaok.34mm na obfic i e omąc z onym bl ac i e.Wykr a wamy ul ubi one ks z t ał t y .Ukł adamy na bl as z e wył oż onejpapi er em dopi ec z eni a. Pi ec z emy w r oz gr z anym pi ekar ni ku ( 175° C)pr z ez 12mi nut .Powyj ęc i uzpi ekar ni kas t udz i mynakr at c e. Os t udz one pi er ni c z kipr z ekł adamydo duż ego s ł oi ka r az emzobi er kązj abł kal ubs k ór kąpomar ańc z ową. Po

23 dni ac h pi er ni c z ki będą mi ękki e. T akpr z ygot owanemoż nadek or ować .

L uki e r : Bi ał k o i c uki er puder dokł adni e ubi j amy . T ak pr z ygot owany l uki er pr z ekł adamy do r ęka wa c uki er ni c z egoi f ant az yj ni edek or uj emypi er ni c z ki .

J ADALNEPREZENTY

Dodaj emypoz os t ał es kł adni kiidokł adni emi ks uj emy , ażpows t ani ej ednol i t ec i as t o. For muj emykul ę, owi j amy j ef ol i ąs poż ywc z ąiwkł adamydoz amr aż al ni kana20 mi nut .

Do dek or ac j i moż emy uż y ćr ówni eż k ol or owy c h c ukr owy c h kul ek i r óż nego r odz aj u k ol or owy c h pos ypek. Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om

1 1


Blokkokosowy S Y P ANI EWI ÓRKÓWKOKOS OWY CHMOŻ EP RZ Y WODZ I ĆNAMY Ś LS Y P I Ą CYŚ NI E G, AS T ĄDJ UŻT Y L KOKROK J , DOB OŻ E GON ARODZ E NI AIP RE Z E NT ÓW. E DNY MZNI CHMOŻ EB Y ĆMAŁ Y NI E P OZ ORNYB L OK. KOKOSOWYJESTBARDZOSŁODKI , , . S Z CZ E GÓL NI E J E Ś L IDODAS I ĘDONI E GOB I AŁ ĄCZ E KOL ADĘ T . ĘS Ł ODY CZP RZ E Ł AMUJ ĄNI E COS Ł ONEP RE CE L KIL UBKRAKE RS Y

J ADALNEPREZENTY

Skł adni ki :

1 2

przygotowani e: Wr ondel kur oz pus z c z amymas ł ozwodąi c ukr em. Wi ór ki k ok os owepr aż ymydel i kat ni enas uc hej pat el ni ( uważ amy , ż eby i c hni es pal i ć ! ) , dos ypuj emydor ondel kai mi es z amy . Pr z el ewamymas ędoduż ej mi s ki , dokł adni emi es z amy( napr z ykł ad mi ks er em) , dodaj emypot r oc huml ek owpr os z ku. Mi es z amydouz ys kani agł adki ej mas y . Dodaj emypokr us z onepr ec el ki l ubs ł onekr ak er s yi s us z onewi ś ni e, ewent ual ni epos i ekanąc z ek ol adę. Dokł adni ews z ys t k omi es z amyi pr z ekł adamydowył oż onej f ol i ą k eks ówki l ubmał y c hf or emek. Ws t a wi amynaki l kagodz i ndol odówki , ż ebybl oks t ęż ał . Uwaga!I mbar dz i ej fikuś nef or emki ( zduż ąi l oś c i ąz agł ębi eń, r ogówi t p. , j akgwi az dki ) , t ymt r udni ej wyj ąćzni c hbl oki . Dl at egopol ec ampr z ed wyj ęc i eml ekk oj ez mr oz i ć . Łat wi ej wyj dą, z ac howaj ąks z t ał t , anadal da s i ęj epokr oi ćc z ypogr yź ć .

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


1 3


Blokorzechowy NI MŁODZIPOPROSTUDOCENI EZ NAMNI KOGO, KT OB YNI EL UB I ŁB L OKU. AJ ĄJ E GOS MAK, S T ARS IJ E DZ Ą MÓJBLOKNI RL GOZ WY KL EZS E NT Y ME NT E M. EJ E S TODZ WI E RCI E DL E NI E MP OWS KI E GOKL AS Y KA, T ONI E COUNOWOCZ E Ś NI ONA, I NT E NS Y WNI EORZ E CHOWAWE RS J AWART AGRZ E CHU. Skł adni ki :

J ADALNEPREZENTY

( na1012por c j i )

1 4

100gmas ł a ok. 100ml wody 200gc ukr u ok. 70gmas ł aor z ec howego 250gpeł not ł us t egoml ekawpr os z ku, ni egr anul owanego! 50gfis t as z k ów 50gpi s t ac j i bezł upi nek 50gher bat ni k ów 2ł yż ki c ukr owy c hś ni eż ynek

przygotowani e:

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


1 5


Oli wasmakowa zchi lli iczosnki em

J E Ś L IMA CI EWŚ RÓDNAJ B L I Ż S Z Y CHF ANÓW OS T RY CHS MAKÓW, T OT E NP OMY S ŁZ P E WNOŚ CI ĄP RZ Y P ADNI EI MDOGUS T U. OLI , WA, P ODOB NI EJ AKNAL E WKI I MDŁ UŻ E J , L E Ż AKUJ E T Y MNAB I E RAB ARDZ I E J T Z DE CY DOWANE GOS MAKU. AKAOL I WAT O DODA T E KOB OWI ĄZ KOWYDOS AŁ A T E KAL B O

. DOCHRUP I Ą CE JB RUS CHE T T Y Skł adni ki

( na1but el k ę0, 3l )

1s z kl ankaol i wye xt r av er gi ne 1ś r edni ej wi el k oś c i papr y c z kaj al apeño 2z ąbki c z os nku

przygotowani e: Chi l l i i c z os nekkr oi mywpl as t er ki . Wr z uc amyj edos uc hej i c z ys t ej but el ki . Zal ewamyol i wą i ods t a wi amywc i emnei c hł odne mi ej s c ena23dni . Ol i wat as pr a wdz i s i ęj ak ododat ek dobr us c het t yi s ał at ek.

1 6

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om


przygotowani e: kł adni ki : B AKAL I ET O NI E ODZ OWNY E L E ME NT S ( naok. 450gmi es z anki ) Ś . WPRAŻONEJSŁODKOWI Ą T S Ł ONE J Roz gr z ewamy duż ą pat el ni ę. 200gor z ec hów Ws ypuj emy ws z ys t ki e or z ec hy , WE RS J IB Ę DĄ P Y S Z NY MP RE Z E NT E M. wł os ki c h c ynamon, s ól i pos i ekany MOŻNA PO PROSTU USI ĄŚ Ć IJ E 100gmi gdał ów r oz mar yn.Del i kat ni emi es z amy , 100gor z ec hów S CHRUP A Ć, A MOŻ NA I CH UŻ Y Ć DO ażz ac z ni es i ęunos i ćpr z yj emny , l as k owy c h Ś WI Ą T E CZ NE J OWS I ANKI CZ Y DO P OS Y P ANI A

WI E RZ CHU

CI AS T A

P OL ANE GOCZ E KOL ADĄ.

J E S T E MP E WNA, Ż EKAŻ DYZ NAJ DZ I E DL A

NI CH

S WOJ E

UL UB I ONE

. Z AS T OS OWANI E T Y L KOUP E WNI J CI ES I ĘWCZ E Ś NI E JCZ Y OB DAROWY WANA OS OB A NI E J E S T AL E RGI KI E M!

2gał ąz ki ś wi eż ego r oz mar ynu 2ł yż ec z ki c ynamonu 1ł yż kas ol i gr uboz i ar ni s t ej s kór kaz1c yt r yny 2ł yż ki s us z onej ż ur a wi ny 23ł yż kac ukr u po2ł yż ki pos ypekc ukr owy c h, napr z ykł ad gwi az deki ś ni eż ynek

or z ec howy ar omat .Dodaj emy ś wi eż os t ar t ąs k ór k ęzc yt r yny , c uki eriż ur a wi nę.Mi es z amydo r oz pus z c z eni as i ęc ukr u. Pr z ekł adamyws z ys t k onapapi er do pi ec z eni a, pos ypuj emy c ukr owymi pos ypkami . Ods t a wi amy na bok do os t udz eni a,po c z ym s z c z el ni e z amykamyw pus z c el ubduż ym s ł oi ku.

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl

J ADALNEPREZENTY

Prażoneorzechyzdodatkami

1 7


Sól rozmarynowopomarańczowa S NI , ÓLS MAKOWAT OP RE Z E NTDL AKONE S E RÓW. ET AKIOCZ Y WI S T Y P ONI E WAŻNI EMOŻ NAGO J WY P RÓB OWA ĆODRAZ U, J AKMAT OMI E J S CEWP RZ Y P ADKUS Ł ODKI CHP ODARUNKÓW. E J ROZ MARY NOWOCY T RUS OWYAROMA TUJ A WNI AS I ĘWCAŁ E JKRAS I EDOP I E ROWT RAKCI EGOT OWANI A, . NADAJ Ą CCI E KA WE GOS MAKUIAROMA T UP OT RA WOMZCZ E RWONE GOMI Ę S AL UBKA CZ KI Skł adni ki :

( na1s ł oi c z ekopoj emnoś c i 200ml )

2ł yż ki i gi eł ekr oz mar ynu ot ar t as k ór kaz1pomar ańc z y 3/ 4s z kl anki gr uboz i ar ni s t ej s ol i mor s ki ej

przygotowani e:

J ADALNEPREZENTY

Roz mar yni s k ór k ępomar ańc z owądr obno s i ekamy , wr z uc amydomoź dz i er z a.

1 8

Dodaj emys ól i uc i er amyt akdł ugo, ażz mi eni k ol or . Pr z ekł adamynabl ac hęwył oż onąpapi er em dopi ec z eni a, dokł adni er oz gar ni amydł oni ą, byr oz ł oż ył as i ęnac ał ej bl as z e. Sus z ymypr z ezok. 1020mi nutwpi ekar ni ku r oz gr z anymdo50s t opni . Wył ąc z amypi ekar ni k, ot wi er amydr z wi c z ki s z er ok oi z os t a wi amys ól wś r odkudo os t ygni ęc i a. Gdyj użos i ągni et emper at ur ępok oj ową, pr z ekł adamydos ł oi c z kai s z c z el ni e z amykamy .

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om


1 9
Wi gi li j nyStół Wi gi l i a. Pi er ws z agwi az dkanani ebi e, pac hnąc ac hoi nka, pr ez ent ygr z ec z ni ec z ekaj ąc enar oz pak owani ei pr z ede ws z ys t ki mt o, c onaj waż ni ej s z e-pi ękni enakr yt ys t ół . Goś c i e j użs i ęs c hodz ą, k ońc z ys i ękr z ąt ani nawkuc hni , ws z ys c y z bi er aj ąs i ęwj adal ni . Por anaopł at eki ż y c z eni a. Ac oponi m? Dł ugowy c z eki wanypr z ezws z ys t ki c hbar s z c zzgr z ybowymi us z kami . Uk or onowani edł ugi c hpr z ygot owań. Pi er ws z ał yż ka i j użc z uj ec i e, ż ewar t obył oz r obi ćwł as nyz akwasi s pędz i ć t r oc hęc z as uwkuc hni . Dr ugał yż kai z apomi nac i eot ym, c o s i ędz i ej edook oł a. Zbł ogoś c i ąz j adac i epi er ws z eus z k o. Nar es z c i ec z uj ec i e, ż es ąŚwi ęt ai c or azbar dz i ej pr z es i ąkac i e t ymkl i mat em. T er azj użmoż eby ćt yl k ol epi ej . Wk ońc u s i edz i c i ezr odz i nąpr z ys ut oz as t a wi onyms t ol e. Ws z ys t k o pac hni eni ez i ems k oi kus i . Naj c hęt ni ej s pr óbowal i byś c i e ws z ys t ki egonar az , al es pok oj ni e, wi ec i e, ż eni emapoc os i ę s pi es z y ć . Pr z edWami dwar odz aj epi er ogów. I c hobec noś ćj es t obowi ąz k owa, c hoćf ar s z , kt ór ys i ęwni c hz naj duj e, ni ej es t t akoc z ywi s t y . J ednes ąbar dz odel i kat ne, dr ugi ez as kakuj ąc e s ł odk os ł one. Dot egour oc z epas z t ec i ki wks z t ał c i e gwi az dek, dokt ór y c hbezpr obl emupr z ek onac i ena wet naj bar dz i ej mar udz ąc epr z ys t ol edz i ec k o. Poni c hpewni ej uż c z uj ec i es i ępeł ni , al epr z ec i eżni emoż ec i es obi eodpuś c i ć poz os t ał y c hs mak oł yk ów. Mus i c i ews z ys t ki egoc hoc i aż s pr óbować .

22


Comoż eby ćbar dz i ej ś wi ąt ec z negoni żr yby?At umamyi c h c ał ypr z egl ąd. Nac i epł o, naz i mno, j akkt ol ubi . Zac z ni j myod t ej nac i epł o. Pos t a wi l i ś mynabar dz owdz i ęc z negops t r ąga, bo z a ws z ez naj dz i es i ękt oś , kt onar z eka, ż eni epr z epadaz a kar pi emi ni ebędz i egoj eś ć , al et aki mel eganc ki mps t r ągi em podanymnapor ac hdus z ony c hwwi ni eni kt , kt oni ej es t weget ar i ani nemni epogar dz i . Dz i ęki ni emuc z ućpowagę Świ ąt . J eś l i j ednakwol i c i er ybynaz i mno, pr oponuj emyj ew ażpi ęc i uods ł onac h. Tr ady c yj nar ybapogr ec ku, okt ór ej Gr ec yni gdyni es ł ys z el i i ś l edz i ewr óż ny c hwer s j ac h, od bar dz i ej del i kat ny c hdos ł odk opi kant ny c h. Wi el uos obomna wetpot aki ej uc z c i ebr akuj ec z egoś s ł odki ego, kr opki nadi . J aknaj bar dz i ej z daj emys obi ezt ego s pr a wę. Dl at egoz apr as z amynapr z es ł odki e, bakal i owekl us ki zmaki em. J eś l i t odl aWasz amał o, poz os t ał es ł odk oś c i z naj dz i ec i edal ej wmagaz yni e( numers t r ony / l i nk) . Cudownymdodat ki emdoc ał ej uc z t yj es tpys z ny , ś wi ąt ec z ny k ompot . Wi el eos óbz ani mni epr z epada, dl at egoc hc emy Wampr z es t a wi ćwer s j ęegz ot y c z ną, owi el ebar dz i ej t r afiaj ąc ąwgus t awybr edny c hs mak os z y . T eżc hc ec i epoc z ućt ęwyj ąt k ową, magi c z nąat mos f er ęŚwi ąt ? Nas z epr z epi s yWamwt ympomogą. Zobac z c i es ami .

23


24

Lui z ai Pr z emys l awJ ur gi el Ĺťyl owi ekul i nar ni a. pl


Zakwasburaczany

Skł adni ki : ( naok8por c j i )

200gbur ak ów 600ml c i epł ej pr z egot owanej wody 1duż yz ąbekc z os nku 1pł as kał yż ec z kas ol i 1mał akr omkac hl ebanaz akwas i e, naj l epi ej domowego

przygotowani e: Bur aki obi er amy , kr oi mywgr ubąk os t k ę. Ząbki c z os nkuobi er amyi l ekk or oz gni at amy . Wkł adamyj edoduż egos ł oi ka, z al ewamyc i epł ąwodą, ws ypuj emys ól i dokł adni emi es z amy . Dodaj emypokr oj onąwgr ubąk os t k ękr omk ęc hl eba. Pr z ykr ywamyś c i er ec z kąi ods t a wi amyna4dni wc i epł ei c i emnemi ej s c e. Wc z as i eki s z eni a dwar az ydz i enni emi es z amybur aki . Pi ąt egodni apr z ec edz amyz akwasnas i c i e. Pr z ygot owanypr z el ewamydobut el eki pr z ec howuj emywc hł odnymmi ej s c u.

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om

25


26


27


Uszkawi gi li j ne USZKASMAKUJĄNAJLEPI S E JWWI GI L I J NY MB ARS Z CZ UCZ E RWONY M. E KRE TWY Ś MI E NI T Y CHUS Z E KT KWI . NAJLEPI , WCI E NKI MDE L I KA T NY MCI E Ś CI E E JP RZ Y GOT OWA ĆJ ECAŁ ĄRODZ I NĄWWI GI L I Ę AB YB Y Ł Y . Ś WI E Ż EIDOS T ARCZ Y Ł YROZ RY WKIDZ I E CI OMCZ E KAJ Ą CY MNAP I E RWS Z ĄGWI AZ DKĘ Skł adni ki : ( naok . 40s z t uk ) nac i as t o:

1/ 2kgmąki 3/ 4s z kl anki c i epł ej wody 1ł yż kaol ej u naf ar s z :

2c ebul e 3ł yż ki ol ej u 200gs us z ony c hgr z ybów pi epr zi s ól dos maku

przygotowani e: Gr z ybymoc z ymypr z ezgodz i nęwwodz i e, pł uc z emyi got uj emypr z ezgodz i nę. Os ąc z amy i dr obnos i ekamy( naj l epi ej wr oboc i ekuc hennym) . Pos i ekanąc ebul ępods maż amynaol ej u, ażs i ęz es z kl i . Nas t ępni edodaj emygr z yby , c hwi l ęs maż ymy . Podk oni ecs ol i myi dodaj emy duż opi epr z udos maku. Far s zpowi ni enby ćmoc nopi epr z ny . Nas t ol ni c ęwys ypuj emymąk ę, dodaj emys t opni owowodęi ol ej , t yl e, abywyr obi onec i as t o ni epr z ykl ej ał os i ę. Gdybyc i as t obył oz bytr z adki e, dodaj emymąk ę. Ods t a wi amyc i as t odo l odówki napółgodz i ny. Dz i el i myc i as t onat r z yc z ęś c i . Cz ęś c i c i as t a, kt ór y c hni euż ywamy , pr z ykr ywamyś c i er ec z ką. k owuj emynabar dz oc i enki pl ac ek. Kr oi mynakwadr at yoboku5c m. J ednąj egoc z ęś ćr oz wał Mał ął yż ec z kąnakł adamyf ar s znaś r odekkwadr at ut ak, abyni epobr udz i ćbr z egów( us z ka mogąs i ępr z ezt oni es kl ej ać ) . Łąc z ymydwapr z ec i wl egł er ogi , z l epi amyboki t ak, abypows t ał t r ój kąt . Nak oni ecł ąc z ymyk ol ej nedwaboki " napal c u" , ż ebypows t ał oś l i c z neus z k ow ks z t ał c i epi er ś c i onka. Ukł adamynabl ac i et ak, ż ebyus z kas i ęz es obąni es t ykał y , poni eważmogąs i ępokl ei ć . Nakr ywamyś c i er ec z kąabyni ewys y c hał y . enaos ol onywr z ąt ekpar t i ami i got uj emy , ażwypł yną. Wr z uc amyj Got oweus z kar oz dz i el amymi ędz yt al er z ei z al ewamygor ąc ymc z er wonymbar s z c z em.

28

Lui z ai Pr z emys l awJ ur gi el Żyl owi ekul i nar ni a. pl


Barszczczerwonynazakwasi e B NI ARS Z CZCZ E RWONYNAWI GI L I ĘT OT RADY CJ AWMOI MDOMU. EWY OB RAŻ AMS OB I EI NNE GO . OJEGONI ROZ P OCZ Ę CI AT E JŚ WI Ą T E CZ NE JKOL A CJ I E P OWT ARZ AL NY MS MAKUDE CY DUJ EODP OWI E DNI O , , . WCZ E Ś NI EWS T A WI ONYZ AKWASB URA CZ ANY KT ÓRYNADAJ EMUZ ARÓWNOKWAŚ NOŚ CI J AKIS Ł ODY CZ Y Skł adni ki : ( naok8por c j i )

1kgbur ak ów 1pęc z ekwł os z c z yz nybezkapus t y 1c ebul a 2z ąbki c z os nku 3kapel us z es us z ony c hgr z ybów( naj l epi ej bor owi k ów) 1/ 2ł yż ec z ki z i ar enc z ar negopi epr z u 4l i s t ki l aur owe 4z i ar naz i el aangi el s ki ego 1ł yż ec z kamaj er anku 1/ 4ł yż ec z ki ś wi eż os t ar t ej gał ki mus z kat oł owej c ał ypr z ygot owanyz akwasbur ac z any s ól dos maku

przygotowani e: Wł os z c z yz nędokł adni emyj emy , os us z amy . Pi et r us z k ę, s el eri mar c hewk ęobi er amy . Porkr oi mywgr ubeka wał ki . Cebul ękr oi mynapółi pods maż amynas uc hej pat el ni ( ukł adamy j ąc i ęc i emdodoł u) . Zdej muj emy , gdyz br ąz owi ej e. Wr z uc amydogar nka, z al ewamyz i mnąwodą( ok. 1, 5l i t r a) . Dopr owadz amypr a wi edo wr z eni a, z mni ej s z amyogi eńdomi ni mumi got uj emypr z ez40mi nut . Gr z ybynamac z amywmał ej i l oś c i c i epł ej wody . Wys t ar c z yt yl k ot yl e, byj edokł adni e pr z ykr ył a. Ugot owanej ar z ynywy c i ągamyzgar nka. Bur aki obi er amy , ś c i er amynat ar c e. Cz os nekobi er amyi dr obnos i ekamy . Gr z ybywy c i ągamy zwody( ni ewyl ewamyj ej , dodaj emydowywar u) , l ekk os i ekamy . Dodaj emydo pr z ygot owanegowywar uwar z ywnegor az emzpr z ypr a wami . Got uj emynamał ymogni u pr z ezk ol ej ne30mi nut . oni ecdodaj emyz akwasbur ac z any , dopr a wi amydos makus ol ą. Gr z ej emynabar dz o Nak mał ymogni uj es z c z epr z ez10mi nut( bar s z c zni emoż es i ęz agot ować ) . Pr z ec howuj emy wc hł odnymmi ej s c u. Naj l epi ej s makuj enadr ugi dz i eńodgr z ewany . Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om

29


Pi erogizni epaloną kaszągryczanąiserem P , , I E ROGI KT ÓREWŁ AŚ NI EMA CI EP RZ E DOCZ AMI S ĄMAŁ ĄWARI A CJ ĄNAT E MA TP I E ROGÓW, KT ÓREROB IMOJ AB AB CI A. S , , . S Ł ODKOS Ł ONE S E ROWE ADZ I Ę KIKAS Z YRÓWNI E ŻDE L I KA T NI EORZ E CHOWE P RA WDZ ĄS I ĘZ ARÓWNO , . NAWI GI L I J NY MS T OL E J AKIODGRZ ANENAMAŚ L ENAŚ NI ADANI E

Skł adni ki :

( naok . 50pi e r og ów)

WI GI LI J NYSTÓŁ

1/ 2pr z ygot owanegoc i as t a 1s z kl ankaugot owanej ni epal onej kas z ygr y c z anej 500gkr emowegobi ał egos er a 2ż ół t ka 2ł yż ki c ukr u 2ł yż ec z ki c ukr uwani l i owego s z c z ypt as ol i s z c z ypt api epr z u

30

przygotowani e: Ws z ys t ki es kł adni ki f ar s z udokł adni ez es obąmi es z amy . Ci as t oc i enk or oz wał k owuj emynapods ypanymmąką bl ac i e. Wy c i namys z kl ankąk ół ka, naś r odeknakł adamy f ar s z( ok. 1/ 2ł yż ki ) , s kł adamyc i as t onapółi z l epi amy br z egi wedł ugnas z y c hupodobań. Got owepi er ogi wkł adamydoos ol onegowr z ąt ku zodr obi nąol ej ui got uj emy2mi nut ypowypł yni ęc i una powi er z c hni ę. Podaj emyodr az ul ubnas t ępnegodni aods maż onena pat el ni . Moż emyj er ówni eżugot ować , os t udz i ći z amr oz i ćna póź ni ej , apot embezr oz mr aż ani apodgot owaćl ub r oz mr oz i ći pods maż y ć .

Gabr i el Świ der ekmes ki wypas . pl

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


Ci asto napi erogi E , L AS T Y CZ NEIP RZ Y J E MNEWOB RÓB CE DE L I KA T NECI AS T OI DE AL NEZ ARÓWNODOWY T RA WNY CH, DOBRZEJESTPODZI WI GI L I J NY CHP I E ROGÓW, J AKIDOT Y CHZ ES Ł ODKI MF ARS Z E M. E L I ĆJ E NACZ Ę Ś CII T RZ Y MA ĆOWI NI Ę T EŚ CI E RE CZ KĄ, AB YCI AS T ONI EWY S CHŁ O. Skł adni ki : ( naok . 100s z t uk )

1kgmąki ( naj l epi ej poz nańs ki ej t yp500) ok. 0, 5l c i epł ej wody 1j aj k o s ól t r oc hęol ej u( " c hl us t " )

przygotowani e: Mąk ę, j aj k o, s ól i ol ej mi es z amy , powol i dol ewaj ącwodę, ażuz ys kamyj ednol i t e, gł adki ec i as t o. Pr z ykr ywamyś c i er ec z ką i ods t a wi amynabok, byc i as t oodpoc z ęł o. J eś l i c i as t oz os t ani e, moż naj es z c z el ni e z a wi nąćwf ol i ęs poż ywc z ąl ubz amknąć ws z c z el nympoj emni kui z amr oz i ć . emwys t ar c z ypr z eł oż y ćj enanocdo Pot l odówki .

31


Pi erogiz soczewi cąipi eczarkami NI , E CHWASNI EZ MY L IF AKT Ż ENADZ I E NI EJ E S TZS OCZ E WI CYIP I E CZ ARE K, J AKWE GAŃS KIP AS Z T E T ( 6 0 ) . OCZYWI S T R. Ś CI EMOŻ E CI ES OB I EUŁ A T WI ĆZ ADANI EIWY KORZ Y S T A ĆKA WAŁ KIP AS Z T E T UDO ATRZYMAJĄCSI P I E ROGÓW, AL EWT E DYWS Z Y S T KOB Ę DZ I ES MAKOWAŁ OT AKS AMO. ĘT E GOP RZ E P I S U, OT RZ Y MA CI EDE L I KA T NI E J S Z YF ARS ZOZ UP E Ł NI EI NNY MAROMA CI EIMI MOP ODOB NY CHS KŁ ADNI KÓW P OJ A WIS I ĘNAWAS Z Y MS T OL ERÓŻ NORODNOŚ Ć.

Skł adni ki :

WI GI LI J NYSTÓŁ

( naok . 50pi e r og ów)

32

1/ 2pr z ygot owanegoc i as t a 1s z kl ankac z er s t wegoc hl ebar az owego 400gpi ec z ar ek 4z ąbki c z os nku 2s z kl anki ugot owanej s oc z ewi c y ( z1s z kl anki s uc hej ) 2-4j aj ka ok. 4ł yż eks os us oj owego ka wał ekś wi eż egoi mbi r u( ok. 2c m) gar ś ćnat ki pi et r us z ki s ól i pi epr z ol ej

przygotowani e: Chl ebnamac z amywc i epł ej wodz i e, poc z ymodc i s kamy nadmi arwody . Pi ec z ar ki myj emy , oc z ys z c z amyi kr oi my wk os t k ę. Pods maż amyna2ł yż kac hol ej u. Dopi ec z ar ekdodaj emypr z ec i ś ni ęt ypr z ezpr as k ę c z os nek, s ol i myi s maż ymy , ażwodazpi ec z ar ek odpar uj e. Soc z ewi c ę, c hl ebi pi ec z ar ki mi es z amyz2j aj kami , s os ems oj owym, s t ar t ymi mbi r em, pi epr z emi pos i ekaną nat ką. Wyr abi amyws z ys t k onaj ednol i t ąmas ę. J eś l i j es t t akapot r z eba, dodaj emy1l ub2j aj kai j es z c z er az dobr z emi es z amy . Ods t a wi amynaboknac z as pr z ygot owywani ac i as t a. mynadwi ec z ęś c i , c i enk or oz wał k owuj emy Ci as t odz i el i napods ypanymmąkąbl ac i e. Wy c i namys z kl ankąk ół ka, naś r odeknakł adamyf ar s z( ok. 1/ 2ł yż ki ) , s kł adamy c i as t onapółi z l epi amybr z egi wedł ugnas z y c h upodobań. Got owepi er ogi wkł adamydoos ol onegowr z ąt ku zodr obi nąol ej ui got uj emyok. 2mi nut y, ażwypł ynąna powi er z c hni ę. Podaj emyodr az u, pos ypanenat kąpi et r us z ki l ub nas t ępnegodni aods maż onenapat el ni . Moż emyj er ówni eżugot ować , os t udz i ći z amr oz i ć napóź ni ej , apot embezr oz mr aż ani apodgot owaćl ub r oz mr oz i ći pods maż y ć .

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


33


Gwi azdkizkapustąigrzybami WMOI , MRODZ I NNY MDOMUB ARS Z CZCZ E RWONYZ A WS Z EB Y ŁZUS Z KAMI AL EL UB I ĘCZ AS E MP OP UŚ CI Ć NAPRZYKŁADDOWYKRAWANI WODZ EF ANT AZ J IIS P RÓB OWA ĆCZ E GOŚNOWE GO. ACI AS T ANAP AS Z T E CI KI ZPEWNOŚCI WY KORZ Y S T A ĆF ORMĘDOP I E RNI CZ KÓW. ĄP RZ Y GOT OWANI EI CHWT AKIS P OS ÓBUMI L I . OCZ E KI WANI ENAP I E RWS Z ĄGWI AZ DKĘ Skł adni ki : ( na4por c j e )

1s z kl ankamąki ps z ennej 1/ 4s z kl anki wodygaz owanej 100gmas ł a 125gkapus t yki s z onej 1mał ac ebul a 1ł yż kaol i wy 3ł yż ki s us z ony c hmi el ony c hgr z ybów 1pł as kał yż ec z kaś wi eż oz mi el onegopi epr z u dodat k owodowy k ońc z e ni a

1mał ej aj k o z i ar nakmi nkudopos ypani a

WI GI LI J NYSTÓŁ

przygotowani e: Mąk ę pr z es i ewamydo duż ejmi s ki .Dodaj emymoc no s c hł odz one mas ł os t ar t e nat ar c e ogr uby c hoc z kac h. Wl ewamywodęiwyr abi amyc i as t o( powi nnoby ćkl ej ąc e) . Ws t a wi amydo l odówki na2godz i nyl ubdoz amr aż al ni kana30mi nutdos c hł odz eni a. W t ym c z as i epr z ygot owuj emyf ar s z .Kapus t ęic ebul ędr obnos i ekamy .Gr z ybyz al ewamy 5ł yż kami wr z ąc ej wody , mi es z amyi ods t a wi amynabok, byc ał ypł yns i ęwc hł onął . Napat el nir oz gr z ewamyol i wę,dodaj emypokr oj onąc ebul ę,l ekk opr z es maż amy .Dodaj emy pos i ekanąkapus t ę inamoc z one gr z yby ,dus i mypr z ezki l kami nut ,ażkapus t az mi ękni e. Pr z ekł adamydobl ender ai dokł adni emi ks uj emy . Nak oni ecdopr a wi amys ol ąi pi epr z em. Powyj ęc i uc i as t azl odówki / z amr aż al ni kac i enk oj er oz wał kuj emynal ekk oomąc z onym bl ac i e. Wykr a wamygwi az dkipr z ypomoc yf or emkido pi er ni c z k ów.Naś r odku każ dejgwi az dki ukł adamypo ok oł o 1/ 2ł yż ec z kif ar s z u.Nawi er z c hu ukł adamydr ugągwi az dk ęil ekk o doc i s kaj ącbr z egi , z l epi amy . Dl apewnoś c i doc i s kamywi del c em. Ukł adamy na bl as z e wył oż onejpapi er em do pi ec z eni a.Smar uj emy r oz kł óc onym j aj ki em ipos ypuj emykmi nki em.Pi ec z emyw r oz gr z anym pi ekar ni ku( 150° C)pr z ez25mi nut ,ażs i ę z r umi eni ą. Powy c i ągni ęc i uzpi ekar ni kas t udz i mynakr at c e. Podaj emyc i epł el ubz i mne.

34

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om


35


36


Pstrąg pi eczonyzporami duszonymiw bi ałym wi ni e NAWI UJEDNYCHJESTTOKARP, , GI L I J NY MS T OL EKRÓL UJ ERY B A. UI NNY CHŁ OS OŚ AUNASP S T RĄ G. P , , I E CZ ONYWCAŁ OŚ CI P ODANYWT AKNI E T Y P OWYS P OS ÓB, B ONADRE WNI ANE JDE S CE ZP E WNOŚ CI Ą . Z ROB IWRAŻ E NI ENAUCZ E S T NI KA CHT E JŚ WI Ą T E CZ NE JKOL A CJ I Skł adni ki : ( naok . 6por c j i )

nar y bępi e c z oną:

1duż yps t r ąg( ok. 900g) po1/ 2ł yż ec z ki s ol i i pi epr z u 3c yt r yny 1ł yż kaol i wy nadus z one g opor a:

przygotowani e: Rybędokł adni emyj emy , os us z amy . Nac i er amyzobus t r ons ol ąi pi epr z em. Ws t a wi amydo l odówki nagodz i nę. Porkr oi mywz dł użnapół , apot emgr ubos i ekamy . Dokł adni epł uc z emyi os ąc z amyna dur s z l aku. Wy c i ągamyr ybęzl odówki , l ekk oos us z amypapi er owymr ęc z ni ki em. Cyt r ynykr oi myw gr ubs z epl as t er ki . Odkł adamyki l kadodek or ac j i , r es z t ęwkł adamydownęt r z ar yby . amyol i wą, ukł adamynabl as z ewył oż onej papi er emdopi ec z eni a. Nawi er z c h Rybęnac i er ukł adamyodł oż onepl as t er ki c yt r yny . Pi ec z emywr oz gr z anympi ekar ni ku( 175° C) pr z ez60 mi nut . Wł ąc z amygr z ał k ęgr i l l owąi pi ec z emypr z ezk ol ej ne10mi nut , byr ybabar dz i ej s i ę z r umi eni ł a. Napat el ni r oz gr z ewamymas ł o. Gdyz ac z ni es kwi er c z eć , wr z uc amynani epokr oj onegopor a. Dus i my , ażl ekk oz mi ękni e. Zal ewamywi nemi dus i mydomi ękk oś c i .

WI GI LI J NYSTÓŁ

1duż ypor 100gmas ł a 1s z kl ankabi ał egopół wyt r a wnegowi na s ól i pi epr z

Upi ec z onąr ybępodaj emynaudus z ony c hpor ac h.

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om

37


Rybapo " grecku" RYBAPO" NANASZYMSTOLEKRÓLOWAŁ GRE CKU" S Z E ROKI MŁ UKI E MOMI J AŁ AMÓJRODZ I NNYDOM. . DOPI S MAŻ ONYKARP E ROMAMAMOJ E GOMĘ Ż CZ Y Z NYP RZ Y B L I Ż Y Ł AMIT E NOB CYDL AMNI ES MAK. P NAJLEPI ODS T A WĄJ E JP RZ E P I S UJ E S TDUŻ AI L OŚ ĆWARZ Y WIDOB RAJ AKOŚ CI OWOB I AŁ ARY B A. E J , . Ś WI E Ż YMI NT AJ CHOĆIDORS ZWNI CZ Y MMUNI EUS T Ę P UJ E Skł adni ki : ( naok . 6por c j i )

800gfil et ówzbi ał ej r yby( dor s z a, mi nt aj a) 500gmar c hewki 200gpi et r us z ki 200gs el er a 400gc ebul i 1/ 3s z kl anki ol ej u 4c z ubat eł yż ki k onc ent r at upomi dor owego 1ł yż ec z kabr ąz owegoc ukr u s ól i pi epr zdos maku DODATKOWO:

WI GI LI J NYSTÓŁ

ol ej dos maż eni a mąkadoobt oc z eni ar yby

przygotowani e: Mar c hewk ę, pi et r us z k ęi s el erobi er amyi ś c i er amynat ar c eogr uby c hoc z kac h. Cebul ękr oi my wc i enki epl as t er ki . Napat el nir oz gr z ewamy1/ 3s z kl ankiol ej u,dodaj emypokr oj onąc ebul ę.Smaż ymynaz ł ot y k ol or . Dodaj emywar z ywas t ar t enat ar c e. Wl ewamydwar az ywi ęc ej wodyni żuż yl i ś myol ej u, dus i mypodpr z ykr y c i empr z ez15mi nut . Nas t ępni edodaj emyk onc ent r atpomi dor owyi c uki er , dokł adni emi es z amy . Zwi ęks z amyogi eń dus i mybezpr z ykr y c i apr z ezk ol ej ne10mi nut . Nak oni ecdopr a wi amyobfic i es ol ąi pi epr z em. i Ods t a wi amynabokpodpr z ykr y c i emnac z aspr z ygot owani ar yby . Fi l et ymyj emy ,os us z amy ,l ekk os ol i myiods t a wi amynaki l kami nut .Obt ac z amyw mąc e.Na pat el ni moc nor oz gr z ewamyol ej . Smaż ymyzobus t r onnaz ł ot yk ol or . W nac z yni u,w kt ór ym będz i emypoda waćr ybę,nadni eukł adamyki l kac z ubat y c hł yż ek udus z ony c hwar z yw. Nani c hukł adamyus maż onąr ybęi k ol ej nąpor c j ęwar z yw. Podaj emynac i epł ol ubnaz i mno.

38

Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om


39


40


Śl edz i e. . .kl as y c z nezc ebul ą,amoż ej aki eś r ol l mops y?Al boni e,pokas z ubs ku!J eś l i t akj akmy , c or okuz as t ana wi ac i es i ę, j ak pr z yr z ądz i ćś l edz i a,mamy dl a Was doś ćni et ypowepoł ąc z eni as mak ów war t epowt ór z eni a. Znaj dz i es i ęc oś dl az wol enni k ów del i kat ny c hdań, dl at y c h,kt ór z yws z ędz i emus z ą pr z emy c i ć odr obi nę s ł ody c z y or azdl aamat or ów pi kant nego j edz eni a. Aws z ys t k ot ozj edną ni epoz or nąr ybą,kt ór akr ól uj e nanas z ymś wi ąt ec z nyms t ol e. Sz c z er z e mówi ąc , pos t a wi l i ś mys obi eś l edz i ej ak opunkt honor u pr z ygot owuj ąc t en magaz yn.Choć bydl at ego,ż e s i ęgamyponi eni et yl k opodc z asś wi ątBoż egoNar odz eni a, al er ówni eż podc z asi nny c h s pot kańw gr oni epr z yj ac i ółi r odz i ny or az ws z ędz i et am, gdz i e huc z ni e obc hodz i my j aki eśwy dar z eni e.Dl at ego t e r ybkis ąt aki eważ ne.Al ekaż dy l ubii nnes maki ,ni ekt ór z ymaj ą c z asil ubi ąs obi e ws z ys t k oz apl anowaćnaki l kadniwc z eś ni ej , i nni pr z ypomi naj ąs obi edz i eńpr z ed, ż ec z egoś br akuj e.Dl a ws z ys t ki c h z naj dz i es i ępr z ynaj mni ejj edenodpowi edni ś l edz i owypr z epi s .

41


Śledzi ezroki tni ki em Ś . DOSPRAWDZONYCHRECEPTURWARTO L E DZ I ET RADY CY J NI EMUS Z ĄP OJ A WI ĆS I ĘNAWI GI L I J NY MS T OL E , , OWOCEROKI DODA ĆCOŚ COZ AS KOCZ YGOŚ CI B L I S KI CH, ANA WE TNASS AMY CH. T NI KAZ E RWANEZ OGRODUL UBP OB L I S KI E GOŻ Y WOP Ł OT UB Ę DĄNAP E WNODODA T KI E MNI E Z WY KŁ Y M. Skł adni ki : ( na4por c j e )

WI GI LI J NYSTÓŁ

10s ol ony c hpł at ówś l edz i owy c h 1c ebul a 100gmr oż onegor oki t ni ka ki l kal i ś c i l aur owy c h 1ł yż kaz i ar enpi epr z uc z ar nego s okz1/ 2c yt r yny 300ml ol ej us ł onec z ni k owegol ubpółnapółzol i wą

42

przygotowani e: Śl edz i emoc z ymywml ekupr z ez3godz i ny( j eż el i s ąbar dz os ł one, t odł uż ej ) . Pł uc z emyj eios ąc z amynas i c i e,kr oi mynamni ej s z eka wał ki .Cebul ękr oi mynac i enki e pół pl as t er ki , s par z amywr z ąt ki em. Ws ł oj uukł adamywar s t wami : ś l edz i e, c ebul ę, pi epr z , kul ki r oki t ni kai l i ś c i el aur owe. Wl ewamys okzc yt r ynyi z al ewamyol ej em. Ws t a wi amydol odówki nac onaj mni ej 12godz i n. Podaj emyzc i emnymc hl ebemnaz akwas i e.

AnnaKami ńs kakuc hennymi dr z wi ami . pl


43


44


Śledzi ezżurawi ną MAŁYSŁODKIAKCENTNAŚLEDZI Ż OWY MP ÓŁ MI S KU. URA WI NANI EJ E S TOCZ Y WI S T Y MDODA T KI E MDO , . S RY B Y AKOMP ONUJ ES I ĘZNI ĄI DE AL NI E Z CZ E GÓL NI EWT OWARZ Y S T WI EKORZ E NNY CHP RZ Y P RA W. S KONDE NS OWANEŚ WI Ę T AWJ E DNY MS Ł OI KU!

Skł adni ki : ( na1duż ys ł oi k )

przygotowani e: Żur a wi nęz al ewamywr z ąt ki emi ods t a wi amynaki l kami nut , ż ebynapęc z ni ał a. Os ąc z amyi odkł adamydopr z es t udz eni a. Napat el ni r oz gr z ewamyol ej , dodaj emypokr oj onąwpi ór kac ebul ę, pods maż amydoc z as u, ażs i ęz es z kl i . Zdej muj emyzogni a. Fi l et yś l edz i owewyj muj emyz es ł oi ka, wyl ewamyz al ewę, as amąr ybępł uc z emyi os us z amy . Zkaż degoka wał kaz dej muj emys k ór ę, kr oi myfil et ynamni ej s z eka wał ki . Mi es z amyr ybę a wami i c ebul ą. zpr z ypr Ukł adamywar s t wowowduż yms ł oi kunaz mi anęś l edz i ezc ebul ąi ż ur a wi nę. Cał oś ćz al ewamyz i mnymol ej em.

WI GI LI J NYSTÓŁ

1duż ys ł oi k( 400g) pł at ówś l edz i owy c hwoc c i eBi s mar c k 1duż ac ebul a 100gs us z onej ż ur a wi ny 1ł yż kaol ej u 1/ 2ł yż ec z ki mi el onegoc ynamonu 1/ 2ł yż ec z ki mi el onegoi mbi r u 1/ 2ł yż ec z ki mi el onegokar damonu 1/ 2ł yż ec z ki mi el onegopi epr z u pl usol ej domar ynat y

Zamykamys ł oi ki ods t a wi amywc hł odnemi ej s c ena3dni .

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl

45


Słodkoostry sosChi li ( bazado śledzi )

Skł adni ki : ( naok . 1s z k l ank ę )

67papr y c z ekc hi l i ( c a y enne) 1s z kl ankac ukr u 1s z kl ankaoc t u 34z ąbki c z os nku

przygotowani e: Papr y c z ki dr obnos i ekamyr az emz pes t kami . St a wi amygar neknaś r edni mogni u, dodaj emypapr y c z ki , c uki eri oc et . Got uj emy , ażc uki ers i ęr oz puś c i .

ś l edz i ezgar am mas al a

Nas t ępni edodaj emypos i ekanyc z os neki got uj emynawol nymogni u, ażs os z r edukuj es i ęopoł owę. Zdej muj emygar nekzogni ai ods t a wi amy doos t ygni ęc i a. Moż emyz mi ks ować bl ender em, bypows t ałj ednol i t ys os .

46

ś l edz i ewkawi e


Śledzi ez garam masalai kmi nem rzymski m AMOŻEMAŁAWYCI ?DOSŁOWNI , E CZ KADOI NDI IZ EŚ L E DZ I E MWWAL I Z CE ET ONAP E WNOZ Ł YP OMY S Ł AL EJ E Ś L IP OT RAKT OWA ĆT OJ AKOP RZ E NOŚ NI ĘMOŻ NAZ ROB I ĆP Y S Z NES Ł ODKOOS T REŚ L E DZ I EWGARAM . T T MAS AL I OJ UŻZ UP E Ł NI EI NNAB AJ KA. AKAZHAP P YE NDE M. przygotowani e:

( na1s ł oi k )

10pł at ówś l edz i wol ej uzc ebul ką 2ł yż ki gar ammas al a 1ł yż kami el onegokmi nur z yms ki ego 3/ 4s z kl anki s os us ł odk oos t r ego 23ł yż ki ol ej uz eś l edz i 12ł yż ki c ebul i z eś l edz i

Pr z ygot owuj emys oss ł odk oos t r yi ods t a wi amydo os t ygni ęc i a. Dodaj emydoni egopr z ypr a wy , ol ej i c ebul ęz eś l edz i i z al ewamypokr oj onąr ybę. Del i kat ni emi es z amyi ods t a wi amyna24godz i nydo l odówki .

Śledzi ezkawą, anyżem iwani li ą MOJAMAŁACHLUBAIDUMA. P ODCZ ASS Z UKANI AODP OWI E DNI E GOP OŁ Ą CZ E NI AŚ L E DZ IZ E B P S Ł ODKOOS T RY MS OS E M, Z AMI AS TS Ł OI KAZKAKA OWZ I ĄŁ E MS Ł OI KZKA WĄ. I NGO! OWS T AŁ ODANI E , T AKP Y S Z NEIAROMA T Y CZ NE Ż EZRĘ KĄNAS E RCUMOGĘP OL E CI ĆJ EKAŻ DE MUKT OKOCHADOB RE . NAWETJEŚLINI . J E DZ E NI E EP RZ E P ADAZ AS AMY MIŚ L E DZ I AMI Skł adni ki : ( na1s ł oi k )

10pł at ówś l edz i owy c hwol ej uzc ebul ką 2ł yż ki ka wymi el onej ni er oz pus z c z al nej 1gwi az dkaanyż u 2ł yż ki c ukr uwani l i owego 3/ 4s z kl anki s os us ł odk oos t r ego 23ł yż ki ol ej uz eś l edz i 12ł yż ki c ebul i z eś l edz i

przygotowani e: Pr z ygot owuj emys oss ł odk oos t r yi ods t a wi amydo os t ygni ęc i a. Dodaj emydoni egopr z ypr a wy( wt ymr oz bi t ąw moź dz i er z ugwi az dk ęanyż u) , ol ej i c ebul ęz eś l edz i i z al ewamypokr oj onąr ybę.

WI GI LI J NYSTÓŁ

Skł adni ki :

Del i kat ni emi es z amyi ods t a wi amyna24godz i nydo l odówki . Gabr i el Świ der ekmes ki wypas . pl

47


48


Kluskizmaki em ibakali ami KLUSKIZMAKI P NI E MT OP OT RA WAWY J Ą T KOWA. ODAJ E MYJ ĄT Y L KORAZWROKU. E CHZ A T E MB Ę DZ I E , B OGA T AWS KŁ ADNI KI KT ÓRENADADZ ĄJ E JNI E P OWT ARZ AL NE GOS MAKU.

Skł adni ki : ( na8por c j i )

500gdomowegos z er oki egomakar onul ubś wi eż egoz es kl epu 500gni ebi es ki egomaku 1, 5l ml ekadogot owani amaku 100gmas ł a 150gmi odu 100gdomowej s k ór ki pomar ańc z owej po100gbakal i i : r odz yneks uł t ańs ki c h, mi gdał ów, or z ec hówwł os ki c h, fig, ż ur a wi nyi mor el i

Makpł uc z emynas i c i ewył oż onymgaz ą. Pr z ekł adamydogar nkai z al ewamyml eki em. Got uj emynamał ymogni u30mi nut . Wykł adamyponowni enas i t ozgaz ąi z os t a wi amy , abyodc i ekł( naj l epi ej nac ał ąnoc ) . Nas t ępnegodni apr z ekr ęc amymakdwar az ypr z ezmas z ynk ęzs i t ki emonaj mni ej s z y c h oc z kac h. W gar nkur oz pus z c z amymas ł oi mi ód, dokł adamyws z ys t ki ebakal i ei s k ór k ępomar ańc z ową. Podgr z ewamyws z ys t k or az empr z ez5mi nut . Dodaj emymaki podgr z ewamyr az em mi es z aj ąc , ażws z ys t ki es kł adni ki dobr z es i ępoł ąc z ą. J eż el i mas aj es tz byts uc ha, dodaj emy mi ód. Got uj emymakar onal dent ei pr z edpodani emmi es z amygozmaki emi bakal i ami .

AnnaKami ńs kakuc hennymi dr z wi ami . pl

WI GI LI J NYSTÓŁ

przygotowani e:

49


50

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


Kompotświ ąteczny, którysmakuj enawetdzi eci om WMOI MRODZ I NNY MDOMUT RADY CY J NYKOMP OTZS US Z UL E DWOP RZ E CHODZ I ŁNAMP RZ E ZGARDŁ O. C . A C , P AŁ E JCZ WÓRCE L ET RADY CJ AT OT RADY CJ A! HOCI AŻŁ Y Ż KĘ AL ES P RÓB OWA ĆT RZ E B A. OKI L KU S ! C L A T A CHWY L E WANI AKOMP OT UP OŚ WI Ę T A CHWOT CHŁ AŃNI E B Y T UMAMAP OWI E DZ I AŁ A: T OP Z AS , P , Z ROB I ĆT AKIKOMP OT KT ÓRY MP A CHNI E ĆB Ę DZ I EDOM. E Ł E NP OMARAŃCZ Y GOŹ DZ I KÓWIWI T AMI N.

Skł adni ki : 1/ 2s z kl anki c ukr u 2i 1/ 2l i t r awody 5j abł ek 200gt r us ka wekmr oż ony c hl ubk ompotz es pi ż ar ni 200gwi ś ni mr oż ony c hl ubk ompotz es pi ż ar ni 100gs us z onej mar akui i mango 50gr odz ynek 200gs us z ony c hmor el i 5goź dz i k ów 2l as ki c ynamonu 1ki wi 1c yt r yna 1l i monka 2pomar ańc z e

przygotowani e: W os ł odz onej wodz i egot uj emyobr anei wy dr ąż onej abł kapokr oj onewć wi ar t ki l ubós emki . Ki edyj abł kabędąl ekk omi ękki e, dor z uc amyt r us ka wki i wi ś ni ebezpes t ek. Po5mi nut ac hgot owani aws ypuj emys us z oneowoc e, goź dz i ki i c ynamon. Podk oni ec got owani adodaj emypokr oj onewpl as t r ys par z onec yt r us yi obr anepokr oj onewpl as t r yki wi . Got uj emyj es z c z epr z ez10mi nut . Smakuj ewyś mi eni c i ez ar ównonac i epł o, j aki naz i mno.

Lui z ai Pr z emys l awJ ur gi el Żył owi ekul i nar ni a. pl

WI GI LI J NYSTÓŁ

( na4, 5l )

51


52


Mi ęsaipasztety Naj waż ni ej s z yj es ts t ół . Bezs t oł uni emadomu, pos i ł ku, ani Świ ąt . Świ ąt ec z nys t ółt o at mos f er a, emoc j e, r odz i na, pr z yj ac i el ei z naj omi . Bl i ż s i i dal s i . Boż onar odz eni owys t ółwyr óż ni as i ęwys t r oj emi nac z as Świ ątwkaż dymdomus t aj es i ęnaj waż ni ej s z ympr z edmi ot em. Zar azpowi gi l i j nej wi ec z er z yz aj muj ągomi ęs ai pas z t et y . Pi ec z one, s maż one, got owane. Wyj mowanepr os t ozpi ec a. Pac hnąc ei ar omat y c z ne. I c hz apac hmi es z as i ęzz apac hem c hoi nki i pr z ezdł ugi c z asanekt uj enas z ekubki s mak owe. W nas z ej kul t ur z eś wi ąt ec z nemi ęs az aj muj ąpoc z es ne mi ej s c enaś wi ąt ec z nyms t ol e. Dl at egoi c hwybórs t aj es i ę z adani emni emal fil oz ofic z nym. Mus i mybowi emdok onać wybor umi ędz yt r ady c j ąkul i nar nądomu, r odz i nyi r egi onu, t ymc onos i mypr z ezc ał yr okws obi e, anowymwf or mi e i s pos obi epodani a. Cz ęs t os i ęgamypok ompr omi sgodz ąc kuc hni ęt r ady c yj nąznowoc z es ną. Pr z ekr ac z amygr ani c e pr z yz wy c z aj eńi s maku. Dok onuj ącos t at ec z negomi ęs negowybor uwar t opomyś l ećo pot r a wi e, kt ór az r ównoważ ys makś wi ąt ec z nej pi ec z eni c z y pas z t et u. Pr z ygot uj myz at emc ośj ar s ki ego. Poł ąc z mys maki mi ęs nei war z ywne. Poz wól mys obi enat enkul i nar nyl uks us . Zpewnoś c i ąni epoz os t a wi t or ys ynanas z ej kul i nar nej ambi c j i , az nac z ni eubogac i ś wi ąt ec z nys t ół . Ni ec hnas z eś wi ąt ec z nepr z epi s ynami ęs ai pas z t et ybędądl a Wass mac z nąi ns pi r ac j ą!

53


Szynkapi eczona w boczku iwermuci e Ś . P DLATEGOPOWSTAŁYPRZEPI WI Ą TNI EP OWI NNOS I ĘS P Ę DZ A ĆWKUCHNI RZ Y NAJ MNI E JNI ECAŁ Y CH. S Y , MOŻEMARYNOWANI T AKI E J AKT E N. EIP I E CZ E NI EZ AJ MUJ ĄT ROCHĘCZ AS U, AL EAB S OL UT NI ENI EJ E S T . C T OP RA COCHŁ ONNE Z E KAJ Ą CNAMI Ę S O, MOŻ E CI ES I ĘZ RE L AKS OWA ĆIODP OCZ Ą ĆAL B ONAP RZ Y KŁ AD 6 4 ) . APOTEMZOSTAJEWAMTYLKO P RZ Y GOT OWA ĆP Y S Z NYS OSŻ URA WI NOWY( P RZ E P I SNAS T R. GDYBYKAWAŁEKZOSTAŁ, , DE L E KT OWA ĆS I ĘP Y S Z NY MS OCZ Y S T Y MMI Ę S E M. S CHOWAJ CI EGODOL ODÓWKI . AP OT E MCI E S Z CI ES I ĘŚ WI Ą T E CZ NĄWĘ DL I NĄNAKANAP KI

Skł adni ki : ( na1k gmi ę s a)

MI ĘSAIPASZTETY

1kgs z ynki ok. 150gwędz onegoboc z kuwpl as t r ac h ki l kagał ąz ekś wi eż egot ymi anku 1ł yż kamas ł a 150ml c z er wonegower mut u l i ś ćl aur owy s ól i pi epr z

przygotowani e: Mi ęs omar ynuj emypr z ynaj mni ej 3godz i nywwi ni e, os ąc z amy( ni ewyl ewamyal k ohol u! ) . Nas t ępni eobs maż amynamaś l ezkaż dej s t r onyi pr z ekł adamydonac z yni aż ar oodpor nego. Donac z yni awl ewamyz ac howanezmar ynowani awi no, s ol i mymi ęs o, anawi er z c hu ukł adamypl as t er ki boc z ku, c ał egał ąz ki t ymi anku, l i ś c i el aur owei z i ar napi epr z u. Nac z yni epr z ykr ywamypr z ykr ywkąl ubf ol i ąal umi ni ową( bł ys z c z ąc ąs t r onądoś r odka) , wkł adamydor oz gr z anegopi ekar ni ka( 200° C) i pi ec z emypr z ez90mi nut . Sospows t ał ypodc z aspi ec z eni apr z ec edz amypr z ezs i t o. Sz ynk ępodaj emypokr oj onąwpl as t r ynac i epł ozs os emzpi ec z eni al ubnaz i mno, j akwędl i nę.

54

Gabr i el Świ der ekmes ki wypas . pl


55


56


Schabpi eczony zczosnki em imaj eranki em T . DOSKONALEDOPRAWI RADY CJ AZ OB OWI ĄZ UJ E ONAIAROMA T Y CZ NAP I E CZ E ŃZ ES CHAB UT OI S T OT NY P E L E ME NTŚ WI Ą T E CZ NE GOME NU. OZ WOL IWS Z Y S T KI MCI E S Z Y ĆS I ĘS T OŁ E MIWS P ÓL NY MŚ WI Ę T OWANI E M. Skł adni ki : ( na1k gmi ę s a)

1kgs c habuś r odk owego 5z ąbk ówc z os nku 1ł yż kas ol i 1ł yż ec z kapi epr z umł ot k owanego 5l i ś c i l aur owy c h ąz ekś wi eż egol ubs us z onegomaj er anku 5gał 5ł yż ekol i wy dodat k owo:

przygotowani e: Sc habc z yś c i myzbł on, myj emyi os us z amypapi er owymr ęc z ni ki em. Cz os nekkr oi mynapl as t er ki . Os t r ymnoż emnakł uwamymi ęs oi wkaż dyot wórwkł adamy pl as t er ekc z os nku. Nac i er amys ol ąi pi epr z em. Zwi ąz uj emys c habs z nur ki em( l epi ej t r z yma ks z t ał tpoupi ec z eni u) . Pods z nur ekwkł adamyl i ś c i el aur owei gał ąz ki maj er anku. Pr z ekł adamymi ęs odof or my , pr z ykr ywamyf ol i ąal umi ni owąi ws t a wi amynanocdol odówki , abypr z es z ł opr z ypr a wami . Wyj muj emymi ęs onadr ugi dz i eńdwi egodz i nypr z edpi ec z eni em. Pol ewamymi ęs ool i wą. Pr z ykr ywamyf ol i ąal umi ni owąi pi ec z emywr oz gr z anympi ekar ni ku ( 170° C) pr z ez75mi nut . Wył ąc z amypi ekar ni ki z os t a wi amywni ms c habna20mi nut . Wyj muj emymi ęs ozpi ekar ni ka, kr oi mywpl as t r y . Podaj emynas t ółzmar ynowanymi r y dz ami , ż ur a wi nąi s os emc hr z anowym.

AnnaKami ńs kakuc hennymi dr z wi ami . pl

MI ĘSAIPASZTETY

s z nur ekdopi ec z eni a

57


58


Pasztetzi ndyka zgalaretkązszarejrenety GDYJAKI E ŚDWA, T RZ YL A T AT E MUP OZ NAŁ AMT E NS P OS ÓBP RZ Y GOT OWY WANI AP AS Z T E T U, Z AKOCHAŁ AM . ODTAMTEJPORYTOABSOLUTNAKONI S I ĘWNI MB E ZP AMI Ę CI E CZ NOŚ ĆNANAS Z Y MŚ WI Ą T E CZ NY M . Ł S T OL E A T WOŚ ĆP RZ Y GOT OWANI AIUNI WE RS AL NOŚ ĆS P RA WI AJ Ą, Ż ES P RA WDZ IS I ĘWNI MKAŻ DY T , DODA T E K. Y MRAZ E MP OS T A WI Ł AMNAP OŁ Ą CZ E NI EB RANDY ROZ MARY NUIKWAŚ NY CHJ AB Ł E K.

350gwąt r óbki zi ndyka 200gfil et uzi ndyka 1mał ac ebul a 1ł yż kai gi eł ekr oz mar ynu 1ł yż kamas ł akl ar owanego 1/ 4s z kl anki br andy 1/ 4s z kl anki bul i onudr obi owego 1/ 2ł yż ec z ki s ol i 1ł yż ec z kaś wi eż o z mi el onegoc z ar negopi epr z u 130gmas ł a nag al ar e t k ę :

2j abł kas z ar er enet y( ok. 300g) 100ml s okuj abł k owego 3ł yż ki mas ł a 2ł yż ki br andy 2ł yż ec z ki ż el at yny dodat k owo:

mas ł o f ol i as poż ywc z a

przygotowani e: Wąt r óbki myj emy , oc z ys z c z amyzż ył eki kr wi , kr oi myna mni ej s z eka wał ki . Fi l eti ndy c z ykr oi mynamał eka wał ki . Cebul ęi r oz mar yndr obnos i ekamy . Wr ondl ur oz pus z c z amymas ł okl ar owanei pods maż amy nani mc ebul ę. Dodaj emywąt r óbk ęi i ndyka, s maż ymy pr z ezki l kami nut . Gdymi ęs ol ekk os i ęz r umi eni , dol ewamybr andyi bul i on. Dodaj emypos i ekany r oz mar yn, dus i mynamał ymogni upr z ez1015mi nut , ażpł yns i ęz r edukuj eopoł owę. Zes t a wi amyzogni a i ods t a wi amydoos t ygni ęc i a. z ys t k ozr ondl adomi ks er a, dodaj emy Pr z ekł adamyws mas ł oi dokł adni emi ks uj emy . Dopr a wi amys ol ą i pi epr z emdos maku. Fol i ęs poż ywc z ąs mar uj emy mas ł em. Wykł adamyf ol i ąk oki l ki t akabywys mar owana mas ł ems t r onaz nal az ł as i ęwewnąt r zi wys t a wał aponad k oki l k ę. Dot akpr z ygot owany c hnac z ynekwykł adamypo r ównopr z ygot owanąmas ę. amyz es k ór ki i kr oi mywgr ubs z ą Sz ar er enet yobi er k os t k ę. Napat el ni r oz gr z ewamymas ł o. Gdyz ac z ni e s kwi er c z eć , wr z uc amypokr oj onej abł kai s maż ymypr z ez c hwi l ę. Dodaj emył yż k ębr andyi dokł adni emi es z amy . Smaż ymy , ażj abł kaz mi ękną. W mał ymr ondel kupodgr z ewamys okj abł k owy . Dodaj emyż el at ynę, dokł adni emi es z amy , ażs i ęr oz puś c i . Dodaj emypods maż onej abł ka. Pr z ygot owanągal ar et k ę pr z ekł adamypor ównonawi er z c hkaż dej k oki l ki . Ws t a wi amydol odówki nanoc . ymc z as i ewy c i ągamypas z t etzl odówki , ł api emyz a Pot wys t aj ąc ąf ol i ędoż ywnoś c i i del i kat ni ewy c i ągamy . Pr z ygot owuj emywys okąs z kl ank ęzc i epł ąwodąi nóż , z anur z amynóżwwodz i ei wyr ównuj emybr z egi pas z t et u.

MI ĘSAIPASZTETY

Skł adni ki :

( na4k ok i l k i )

Dek or uj emygał ąz kąr oz mar ynu. Ewel i naWoj t as i kl ubi et ogot owani e. bl ogs pot . c om

60


Pasztetz soczewi cyipi eczarek WPI ACOZTYMI, E RWS Z YIDRUGIDZ I E ŃŚ WI Ą TZ WY KL ENAS T OŁ A CHJ UŻKRÓL UJ EMI Ę S O. KT ÓRZ YGO MOGĄSOBI . NI , . NI EJ E DZ Ą? EP RZ Y GOT OWA ĆP AS Z T E T ET Y L KOWE GE T ARI AŃS KI AL ENA WE TWE GAŃS KI OPRZYJEMNEJGŁADKI , . E JKONS Y S T E NCJ I P I KANT NYIAROMA T Y CZ NY Skł adni ki :

MI ĘSAIPASZTETY

( na1f or męowy mi ar ac h10x 20c m)

350gc z er wonej s oc z ewi c y 2ś r edni ec ebul e 450gpi ec z ar ek 3ł yż ki ol ej ur z epak owego 1z ąbekc z os nku 3ł yż ki buł ki t ar t ej 2c z ubat eł yż ec z ki wędz onej papr yki 2c z ubat eł yż ec z ki mi el onegokmi nur z yms ki ego 1ł yż ec z kapi epr z uc yt r ynowego 1ł yż ec z kaT abas c o 2ł yż ki ś wi eż y c hl i s t k ówt ymi anku s ól i pi epr z( s por o) 1ś wi eż apapr y c z kac a y enne

przygotowani e: Soc z ewi c ędokł adni epł uc z emy , ws ypuj emydogar nka, z al ewamyz i mnąwodąi got uj emyna ś r edni mogni u1525mi nut . Wt ymc z as i ec ebul ęi pi ec z ar ki kr oi mywk os t k ęi pods maż amynaol ej u, ażpi ec z ar ki s i ę z r umi eni ąi wodazni c hodpar uj e. Dodaj emypr z ec i ś ni ęt ypr z ezpr as k ęc z os nek, mi es z amy , T akpr z ygot owanedodaj emydos oc z ewi c yi dokł adni emi ks uj emy . Dopr z ygot owanej mas ydodaj emybuł k ęt ar t ą, pr z ypr a wyi pos i ekanąpapr y c z k ęc a y enne ( bezpes t ek) , dokł adni emi es z amy . i l i k onowej f or emki ( al bomet al owej , wył oż onej papi er emdo Gł adkąmas ępr z ekł adamydos pi ec z eni a) . Pi ec z emywr oz gr z anympi ekar ni ku( 180s t opni ) pr z ezok. 50mi nut . St udz i mypr z edpodani em.

60

Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl


61


62


Ci asta Gr udz i eńt oc z as , gdyr odz i s i ęmagi aŚwi ąt . Oddz i ec kamoj e Świ ęt apac hnągoź dz i kami , c ynamonemi pomar ańc z ą. Ni c wi ęcdz i wnego, ż ec or okuni emogęs i ędoc z ekaćni et yl k o c hwi l i , gdyr az emzr odz i nąz as i ądz i emydopr z epi ękni e udek or owanegos t oł u, al et akż es amegomoment u, gdy wk ońc ubędęmogł ar oz poc z ąćś wi ąt ec z nepr z ygot owani a. Odki edypami ęt am, t wor z ył amzmamąwi gi l i j nes mak oł yki . Kar pz a ws z epł ywałwgal ar ec i e, aus z kakąpał ys i ę wbar s z c z u. J ednaknaj wi ęks z ąr adoś ćs pr a wi ał omi ni ewąt pl i wi epr z ygot owani eś wi ąt ec z ny c hwypi ek ów. Uważ am, ż eś wi ęt aBoż egoNar odz eni apos i adaj ąs woj ą s ł odkąs t r onę, ni eważ newj aki mwi ekuj es t eś my . Wypi eki wyk onanewł as nor ęc z ni ekaż degonapa waj ądumą. Abyni ez apomni ećot r ady c j i , aj ednakpr z emy c i ćna ś wi ąt ec z nys t ółt r oc hęnowoc z es noś c i , c hc emy z apr oponowaćWamki l kapr os t y c h, aj ednakbar dz o ef ekt owny c hwypi ek ów. Nai c hwi dokni ej ednabuz i as i ę uś mi ec hni e, aś wi ąt ec z nys t ółobej ś ćs i ębezni c hni emoż e. Wyk or z ys t uj ącz nanes kł adni ki , t aki ej akmak, c z ek ol ada, ż ur a wi nac z yor z ec hy , s t wor z yl i ś mydl aWass ł odki e pr opoz y c j e, abyt enc z ass t ałs i ęj es z c z ebar dz i ej wyj ąt k owy .

63


Sosżurawi nowyzburbonem do mi ęsaido serni ka Skł adni ki :

( na200ml )

250gś wi eż ej ż ur a wi ny s okwy c i ś ni ęt y z1/ 2pomar ańc z yzmi ąż s z em 1/ 2s z kl anki c ukr u 1/ 2s z kl anki wody 1gał ąz kar oz mar ynu s z c z ypt as ol i 4ł yż ki bur bonu

przygotowani e: Żur a wi nęmyj emy , ws ypuj emydor ondel ka, z as ypuj emyc ukr em, z al ewamys oki emzpomar ańc z yi wodą. St a wi amyr ondel na ś r edni mogni u, dodaj emys ól i gał ąz k ęr oz mar ynu. Got uj emypod pr z ykr y c i em, c oj aki śc z asmi es z aj ąc , ażż ur a wi nas i ęr oz padni e. Podk oni ecgot owani awl ewamybur boni dokł adni emi es z amy . muj emyzogni a, wy c i ągamygał ąz k ęr oz mar ynu. Podaj emyod Zdej r az u, al boz amykamyws z c z el nympoj emni kui powys t udz eni u pr z ec howuj emywl odówc e. Pr z edpodani empodgr z ewamyz23ł yż kami pł ynu( wody , s okuz pomar ańc z yl ubbur bonu) . Moż emygoz mi ks ować , byuz ys kać gł adki s os .

Serni k ACH, C P , GWARANTUJĘ S E RNI K! Z YMOŻ EB Y ĆCOŚL E P S Z E GO? E WNI EMOŻ E AL EZ NAL E Ź ĆB Ę DZ I ECI Ę Ż KO. WAM, , Ż ES Ł ODKI KRE MOWYS E RNI KZL E KKOMAKOWY MS P ODE MIKWAŚ NY MŻ URA WI NOWY MWI E RZ CHE M Z A CHWY CIKAŻ DE GO. Skł adni ki :

( nat or t owni c ęoś r e dni c y22c m)

CI ASTA

nas pód:

2opak owani a peł noz i ar ni s t y c hher bat ni k ów 50gmaku 50gmi gdał ówwpł at kac h 6ł yż ekmas ł a 2ł yż ki c ukr u namas ęt war og ową:

700gs er kat war ogowego 4j aj ka 3bi ał ka 1s z kl ankac ukr upudr u 1/ 2s z kl anki ś mi et any12% s okzpoł owypomar ańc z y i s k ór kazpomar ańc z y s oki s k ór kazl i monki

64

przygotowani e: Mas ł or oz pus z c z amywmał ymr ondel ku. W bl ender z emi el i my naj pi er ws amemi gdał y , apot emdodaj emymak, her bat ni ki , r oz pus z c z onemas ł oi c uki er . Mi ks uj emy , ażws z ys t ki es kł adni ki dokł adni es i ępoł ąc z ą. Wykł adamygot owąmas ęnadno t or t owni c yi wyr ównuj emy . ańc z ęi l i monk ęs par z amywr z ąt ki em, os us z amyi ś c i er amy Pomar zni c hs k ór k ę. Pr z ec i namynapółi wy c i s kamys okzpoł owy pomar ańc z yi c ał ej l i monki . W mi s c emi ks uj emyws z ys t ki e s kł adni ki namas ęr az emz es k ór kąi wy c i ś ni ęt yms oki em zc yt r us ów, ażpows t ani egł adkamas a. Wyl ewamypr z ygot owaną mas ęnas pód. Pi ec z emywr oz gr z anympi ekar ni ku( 160° C) pr z ez90mi nut . J eś l i pot ymc z as i es er ni ks i ęni eś c i ął , dopi ekamygopr z ezk ol ej ne30 mi nut . St udz i mynakr at c e. Nawi er z c huos t udz onegos er ni kar oz s mar owuj emy pr z ygot owanys osż ur a wi nowy .


Dar i aWi t ows kar edandpal e. bl ox. pl Gabr i el Ĺšwi der ekmes ki wypas . pl

65


66


Tortmakowy zkrem czekoladowym T , Z RADY CJ ANAKAZ UJ E AB YNAŚ WI Ą T E CZ NY MS T OL EP OJ A WI ŁS I ĘWY P I E KZMAKI E M. AZ WY CZ AJJ E S T MYJEDNAKCHCEMYTROCHĘUNOWOCZEŚNI NI MMAKOWI E C. ĆWAS Z EB OŻ ONARODZ E NI OWES T OŁ Y T IZ AP ROP ONUJ E MYCOŚWY J Ą T KOWE GO. ORTMAKOWYZNAJ L E P S Z Y MCZ E KOL ADOWY MKRE ME M, J AKI . UWI DOT E JP ORYJ E DL I Ś CI E E RZ CI ENAM, T OB Ę DZ I EWAS ZUL UB I ONYWY P I E KWT EŚ WI Ę T A!

nac i as t o:

130gmąki ps z ennej 1ł yż kamąki z i emni ac z anej 1ł yż ec z kapr os z kudopi ec z eni a 150gmaku aj ek 8j 120gc ukr u nak r e mc z e k ol adowy :

przygotowani e: Do r ondel ka wl ewamy ś mi et ank ę,dodaj emy c z ek ol adę i r oz pus z c z amynamał ym ogni u. Gdymas abędz i ej ednol i t a, t o ods t a wi amyj ądoc ał k owi t egowys t udz eni a ( naj l epi ej nac ał ąnoc ) . Obi e mąkiipr os z ek do pi ec z eni a ws ypuj emy do mi s ki , pr z es i ewamy . Dodaj emymak, mi es z amyi ods t a wi amynabok. ugi ej mi s ki wbi j amyj aj kai ubi j amynas z t ywno, nas t ępni e Dodr ws ypuj emyc uki eridal ejmi ks uj emydomoment u,ażmas a pot r oi s woj ąobj ęt oś ć .Dodaj emywymi es z anąwc z eś ni ej mąk ę i mak, l ekk omi es z amys z pat uł ką.

500ml ś mi et anki 36% Ci as t o dz i el i my na dwi ec z ęś c iipr z el ewamy do dwóc h 200gc z ek ol adygor z ki ej / ml ec z nej t or owni c .

dodat k owo:

200ggor z ki ej c z ek ol ady 1/ 2s z kl anki moc nej her bat y 3ł yż ki bur bonu

t a wi amydor oz gr z anegopi ekar ni ka( 180° C)ipi ec z emydo Ws s uc hegopat y c z kapr z ezok oł o40mi nut . St udz i mywf or mi e. W t ym c z as i e pr z ygot owuj emy kr em.Zi mną c z ek ol adową ś mi et ank ę pr z el ewamy do wys oki ejmi s kiiubi j amy do moment u, gdymas abędz i es z t ywna.

CI ASTA

Skł adni ki :

( nadwi et or t owni c eoś r e dni c y17c m)

Os t udz one c i as t o kr oi my na pół ( r az em c z t er y bl at y) , nas ąc z amyher bat ąwymi es z anązbur bonem.Got owebl at y pr z ekł adamykr ememt wor z ącc z t er opi ęt r owyt or t . Wi er z c hc i as t adek or uj emywi ór kami c z ek ol adowymi .

Adr i annaKos t r z ońs weet f un. bl ogs pot . c om

67


68


Korzenneci asto orzechowe ORZECHYIULUBI . C ONEKORZ E NNEP RZ Y P RA WY Z YMOŻ EB Y ĆCOŚB ARDZ I E JŚ WI Ą T E CZ NE GONI ŻT AKA T MI E S Z ANKA? OWŁ AŚ NI ET ES MAKINADAJ ĄB OŻ ONARODZ E NI OWE GOKL I MA T UNAS Z Y MWY P I E KOM. P . OCZ UJ CI EMA GI ĘŚ WI Ą TIWY P RÓB UJ CI EKONI E CZ NI EP RZ E P I SNAKORZ E NNECI AS T OORZ E CHOWE Skł adni ki :

( nat or t owni c ęoś r e dni c y25c m)

150gmas ł a 120gc ukr u 4j aj ka 1/ 4s z kl anki c i epł egoml eka 1/ 2ł yż ec z ki eks t r akt uc ynamonowego 1/ 2ł yż ec z ki eks t r akt ugoź dz i k owego 280gmąki 80gor z ec hówwł os ki c h 50gor z ec hówl as k owy c h 70ggor z ki ej c z ek ol ady 2ł yż ec z ki pr os z kudopi ec z eni a 1ł yż ec z kac ynamonu s z c z ypt ami el ony c hgoź dz i k ów, gał ki mus z kat oł owej , z i el aangi el s ki ego dodat k owo:

przygotowani e: Ws z ys t ki es kł adni ki powi nnymi ećt emper at ur ępok oj ową. Mas ł ouc i er amyr az emzc ukr em, nas t ępni edodaj emyk ol ej nopoj ednymj aj ku. Gdys kł adni ki s i ępoł ąc z ą, dol ewamyml ek oi obaeks t r akt y . Ponowni euc i er amy , ażpows t ani ej ednol i t a mas a.

CI ASTA

100gml ec z nej c z ek ol ady 30gor z ec hówwł os ki c h

ęmi es z amyzdr obnopos i ekanymi or z ec hami , pokr oj onąc z ek ol adą, pr os z ki emdo Mąk pi ec z eni ai pr z ypr a wami . Domokr y c hs kł adni k ówdos ypuj emys uc he, dokł adni emi es z amy . Got owąmas ępr z ekł adamydot or t owni c ywył oż onej papi er emdopi ec z eni a. Pi ec z emywr oz gr z anympi ekar ni ku( 180° C) pr z ezokoł o5060mi nut . Powy c i ągni ęc i uz pi ekar ni kas t udz i mynakr at c e. Os t udz onec i as t opol ewamyr oz t opi onąc z ek ol adąi pos ypuj emydr obnopokr oj onymi or z ec hami wł os ki mi . Adr i annaKos t r z ońs weet f un. bl ogs pot . c om

69


Ci asteczkazgalaretką C , Z AS E MWART OP OCZ UĆS I ĘJ AKDZ I E CKOIS T WORZ Y ĆDL AS I E B I EIS WOI CHB L I S KI CHS MA CZ NE A Z ARAZ E MP I Ę KNECI AS T E CZ KA, KT ÓREB E ZWĄ T P I E NI AUCI E S Z ĄKAŻ DE GO! Skł adni ki : ( na40s z t uk )

400gmąki ps z ennej 200gmas ł a 1j aj k o 2ż ół t ka 150gc ukr u z i ar enkaz1l as ki wani l i i 1/ 2opakowani agal ar et ki t r us ka wk owej 1/ 4opakowani agal ar et ki agr es t owej 100gbi ał ej c z ek ol ady dodat k owo:

mąkadopods ypani as t ol ni c y c uki erpuderdoopr ós z eni ac i as t ec z ek

przygotowani e:

CI ASTA

Domi s ki ws ypuj emymąk ęi pokr oj onenaka wał ki mas ł o. Dodr ugi ej mi s ki wbi j amyj aj k o, dodaj emyż ół t ka, c uki er , z i ar nkawani l i i i ener gi c z ni emi es z amy . Domąki wl ewamymas ęj aj ec z ną, mi es z amy . Zagni at amyel as t y c z nec i as t o. Got owe wkł adamydol odówki na30mi nut . Pot ymc z as i ec i as t oc i enk or oz wał k owuj emynaopr ós z onej mąkąs t ol ni c y , wy c i namy c i as t ec z kawks z t ał c i eduż y c hgwi az dek. W poł owi ewy c i namymni ej s z egwi az dki naś r odku. Skł adamyuż ywaj ącobur odz aj ówwy c i ęt y c hc i as t ec z ek. oz gr z anympi ekar ni ku( 180° C) pr z ez12mi nut . Pi ec z emywr Ods t a wi amydowys t udz eni a. Każ dec i as t ec z k omac z amyods poduwbi ał ej c z ek ol adz i e ( r oz pus z c z onej wc z eś ni ej wkąpi el i wodnej ) . Gal ar et k ęt r us ka wk owąr oz pus z c z amyw200ml c i epł ej wody , agal ar et k ęagr es t owąw 100ml . Ods t a wi amydol ekki egos t ęż eni a, r oz l ewamyni ewi el kąi l oś ćgal ar et ki naś r odek c i as t ec z ek. Ods t a wi amydoc ał k owi t egos t ęż eni a. Podaj emyopr ós z onec ukr empudr em.

70

Adr i annaKos t r z ońs weet f un. bl ogs pot . c om


72


DO UGRYZIENIANASTĘPNYM RAZEM!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.