Magazyn Kulinarny GRYZ nr 2 - Ale jaja

Page 1NA8PORCJ I : 1PORCJ AZAKWASU ŻYTNI EGO ( s.36) 2LBULI ONUWARZYWNEGO 500GSUROWEJBI AŁEJ KI EŁBASY( s.32) YŻECZKIMAJ ERANKU 2Ł 2Ł YŻECZKITARTEGO CHRZANU ¼Ł YŻECZKIŚWI EŻO ZMI ELONEGO CZARNEGO PI EPRZU 2ZĄBKICZOSNKU ¼ SZKLANKIŚMI ETANY30% SÓLDO SMAKU DO ODATKOWO NAKAŻDYTALERZ: 1J AJ KO UGOTOWANENATWARDO 1PŁASKAŁ YŻECZKACHRZANU 2-3KAWAŁKICHLEBA( OK. 3CM) Do gar nka wl ewamy bul i on war zywny, dodaj emy ki eł basę uj emynamał ym ogni upr zezok. igot godzi nę. Nast ępni e dol ewamy wymi eszanyzakwas, got uj emypr zez chwi l ę, co j aki ś czas mi eszaj ąc. Dodaj emymaj er anek, chr zan, świ eżo zmi el onypi epr zipr zeci śni ęt ypr zez pr askę ząbek czosnku, dokł adni e mi eszamy.Got uj emy pr zez kol ej ne 1 0mi nut .Zdej muj emyzogni a. Domał egogar nuszkanabi er amy¼ szkl ankiżur ku idodaj emydo ni ego śmi et anę, r ozr abi amy wi del cem idopi er o,gdysi ędokł adni epoł ączą, dol ewamy do dużego gar nka. Dopr awi amydosmakusol ą. Ki eł basęwyj muj emyz pr zygot owanego żur ku. Kr oi my w pl ast er ki ,ukł adamy nat al er zach, ór ych będzi emypodawaćzupę. w kt Dodaj emy poł ówkę ugot owanego j aj ka, pł aską ł yżeczkę chr zanu ikawał kichl eba,zal ewamyżur ki em. Podaj emyodr azu.

39C H2

OSTROŚĆW [ SHU] [ 2500–8000] papr ykaJ al apeño, sost abasc o [ 30000–50000] pi epr zcayenne, papr ykat abasc o [ 50, 000–1 00, 000] papr ykapi r ipi r i

H2 C

H2 C C H2

H C C H

CH

CH3

CH3

AI CYNA 000SHU Samanazwaendor finaznaczyt yl e,co wewnęt r zna mor fina ze wzgl ędu na podobne dzi ał ani e. Opr ócz r adości , kt ór ą wywoł uj ą,wi el u l udzij e ost r e papr yczki dl a ochł ody, poni eważ spr awi aj ą,żewł ączasi ęnasznat ur al ny syst em obr onypr zedci epł em -poceni e si ę. Myśl ąc o ost r ych papr yczkach naj części ej koj ar zymy j e z pysznymi pot r awami . Ni ekt ór zy z Was mogl i r ówni eżnaci eszyćsi ępi wem l ubwódką wzbogaconą w pi eki el ną ost r ość. Papr yczkimaj ąj ednak o wi el e wi ęcej kr eat ywnych zast osowań.Kapsai cynę spot kamy bowi em w ni ekt ór ych maści ach ipl ast r ach r ozgr zewaj ących. Części z nas daj e r ówni eż poczuci e bezpi eczeńst wa, poni eważ j est skł adni ki em gazupi epr zowego.

[ 1 00, 000–350, 000] papr ykahabaner o [ 1569300] papr yka‘ Car ol i naReaper ’ [ 5000000–5300000] gazpi epr zowy

Cor obi ć,j eśl ipr zesadzi my zpapr yczkami ? Pr zedewszyst ki m ni e pi ćwody!Woda t yl ko zwi ększy uczuci e pi eczeni a pr zenosząckapsai cynęw gł ąbnaszego ukł adu pokar mowego. Ul gi nal eży szukaćw pr odukt achml ecznych,t aki ch j akj ogur t yczyśmi et ana, kt ór eczęst osą ser wowane do dań i ndyj ski ch imeksykański ch.Równi edobr zedzi ał a popr ost uml eko, ani ekt ór zyst awi aj ąna l ody.Doskonal e spr awdzisi ę ol ejl ub j akaśt ł ust a pot r awa.Ul gę ost at eczni e pr zyni esi et eżal kohol ,kt ór yskut eczni e r adzisobi ezkapsai cyną. J eśl inat omi astnapr zykł adkr oi ci eost r ą papr yczkę, r óbci et o w si l i konowych r ękawi czkach ikoni eczni e umyj ci e po wszyst ki m r ęce.J eśl it ego ni e zr obi ci e, możeci ebyćpewni ,żepr zypr zeci er ani u oka l ub wi zyci ew t oal eci e papr yczki samewam pr zypomną,żezni mini ema żar t ów.

GABRI ELŚWI DEREKTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.