__MAIN_TEXT__

Page 12

REKRUTACJA 2.0 W ostatnich miesiącach ogólnoświatowe media ogarnęła gorączka związana z popularnością włoskiego portalu rekrutacyjnego Egomnia. Fenomen serwisu opiera się na algorytmie, który umożliwia użytkownikowi wyszukanie ofert pracy, które są najbardziej dopasowane do jego profilu zawodowego. Od zera do rekrutera Powstałe wcześniej portale rekrutacyjne wymagają

Handlowej w Warszawie, założyciel serwisu

sporego wysiłku przy ich użytkowaniu: dużo czasu

isivi.pl,

spędza się na wyszukiwaniu i czytaniu dostępnych

Master’s in International Management. Spotyka-

ogłoszeń, a następnie na wypełnianiu aplikacji

my się z nim w kawiarni, by w luźnej atmosferze

na każde stanowisko z osobna.

wysłuchać jego historii - w jaki sposób doszło

obecnie

członek

programu

CEMS

wpływającym

do tego, że wraz z kolegami ze swojej uczelni i Po-

na dużą popularność włoskiego serwisu jest

litechniki Warszawskiej założyli pierwszy w Polsce

biografia jego założyciela - Matteo Achilli’ego.

„inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego”?

Dodatkowym

czynnikiem

Jego losy układają się w prawdziwe success story – nastolatek, który dopiero co skończył liceum,

1. Jakie funkcje oferuje swoim użytkowni-

wpada na innowacyjny pomysł założenia porta-

kom portal isivi.pl?

lu, będącego odpowiedzią na niezaspokojone dotąd potrzeby osób wkraczających na rynek pracy.

Przede wszystkim serwis isivi.pl pełni funkcję

Po krótkim czasie staje się postacią rozpoznawalną

mentora kariery. Algorytm zestawia profil użyt-

w Europie, a biznesowe giganty, takie jak Mi-

kownika z charakterystyką oraz wymaganiami

crosoft

współpracować

stanowiska i na jego podstawie proponuje naj-

z jego raczkującym start-upem. Polskie media,

lepsze oferty pracy. Dodatkowo podpowiada, ja-

na wzór zachodnioeuropejskich, opisują historię

kie ścieżki kariery powinien podjąć użytkownik.

genialnego Włocha, nie do końca zdając sobie

Korzystanie z portalu jest proste i intuicyjne.

sprawę, że podobna historia właśnie rozgrywa się

Wystarczy wprowadzić informacje do wirtualnego

na ich podwórku.

CV, za pomocą którego można aplikować na każdą

czy

Google,

chcą

Dwa lata temu, przed głośną kampa-

ofertę w serwisie. Pracodawcy cenią sobie indy-

nią we włoskich mediach, w której nazwano

widualne podejście kandydata do procesu rekru-

Achill’ego „włoskim Zuckerbergiem”, Egomnia

tacyjnego, więc umieściliśmy prosty panel edycji

miała

mówi

CV na potrzeby danego ogłoszenia. Kolejną funkcją

Głównej

isivi.pl jest informacja zwrotna po procesie

Jan

wielkość

naszego

Radzikowski,

student

portalu Szkoły

10

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement