Page 1

MAGAZÍ N PREŠOV ARCHEUSr e al i t yc e nt e r , Konš t a nt í nova12, 08001Pr e š ov , Te l . : 051/ 7721564, 0918880880 Kompl e xnés l už byr e a l i t ne jka nc e l á r i e . kont akt @ar c he us . s k,www. ar c he us . s k Zľ ava1 1 1€, a kkl i e nt pr e dáa l e bokúpi ne hnut e ľ nos ťpr os t r e dní c t vomARCHEUSr e a l i t yc e nt e r . Zľ a vabudeupl a t ne nápor e a l i z á c i iobc hodu( popodpi s ekúpnopr e da j ne jz ml uvy) . Zľ a vani ej ekombi nova t e ľ nási nýmiz ľ a va mi . Sol ár i um ane c ht ovéš t údi os one s-JanaFabi ánová, Va ž e c ká11,08005Pr e š ov ,0904461861,0904599437,s one s 29@gmai l . c om Sol á r i umane c ht ovéš t údi o 10% z ľava

ROČNÍ K53 ČÍ SLO5

Koz me t i c kýs al ónMi c hae l a,Sa bi novs ká1,08001Pr e š ov ,0907976111 5% napr í s t r oj ovéoš e t r e ni evkúr e 5% naďa l š i ekoz me t i c kéoš e t r e ni e

AUTOŠKOLA

ELI TA

dopl nková výži va

PPš t údi o,Duc hnovi č ovoná me s t i e1,08001Pr e š ov obj e dná vkyna0911070008,www. pps t udi o. s k ponúka mec vi č e ni enaPowe rPl a t e-novýt r e ndvobl a s t if i t ne s sapos i l ňova ni a 100% napr vúl e kc i u,10% naj e dnor áz ovývs t up z ľ a vyni ej emož nékombi nova ťsi nýmipr e bi e ha j úc i miz ľ a va mia l e boa kc i a mi Es t é m,J a r ková41,08001Pr e š ov ,0948175469,www. e s t e m. s k Koz me t i c kés l už byakoz me t i c képr í pr a vky z ľava5%,z ľ a vane pl a t ípr ede r ma t okoz me t i c kévyš e t r e ni a ,a kpr á vepr e bi e haa kc i a z a me r a nánat i e t ooš e t r e ni a Zl at ní c t voOnyx,Svä t opl ukova6,08001Pr e š ov ,051/ 7721210, onyx11@c e nt r um. s k pr e da jz l a t ýc has t r i e bor nýc hš pe r kov ,š i r okývýbe robr úč ok,opr a vy ,gr a ví r ova ni e , a l bumynae ur omi nc e ,z be r a t e ľ s kémi nc e 5% naz l a t éš pe r ky ,10% nas t r i e bor néš pe r ky Aut oš kol aEl i t a,Ba j ka l s ká30,08001Pr e š ov ,0908988317, www. e l i t aaut os kol a. s k Výc vi kž i a da t e ľ ovoude l e ni evodi č s ké hoopr á vne ni as kupi nyB Zľava10% Bar i mpe x,s . r . o. ,Ná me s t i emi e r u1,08001Pr e š ov ,0905534221 dopl nkyvýž i vy ,t one r y 8% z ľava( z ľ a vas ane dáupl a t ni ťnaa kc i ovýt ova r ) www. dopl nkovavyz i va. s k

Ro z ho v o r y , č l á nk y , z a uj í ma v o s t i ,p r e hľ a dv y b r a n ý c hk u l t úr n y c hp o duj a t í www.klucodmesta.sk

www.klucodmesta.sk


Mi l ímoj iPr e š ov č ani a, j únbolpr enásv š e t k ý c hnár oč ný .Voč ak áv anív e ľ k é hol e t a knám dor az i l av e ľ k áv oda a mnohý m naš i m oby v at e ľ om a pr i at e ľ om v z al a ok r e m maj e t k u ajs e n o pok oj ný c h pr áz dni nác h. Roks anám l ámenapol yaodr az uz i s ť uj e me ,ž eajv y ľ ak aní pr v ác ivl av i c i ac hs az me ni l ina„s t ál yš t e bot av ýi nv e nt ár “ naš i c hz ák l adný c hš k ôl ,k t or ýs ii deuž i ťv ov e ľ k oms v oj epr v él e t népr áz dni ny .Ni e l e n i m,al eajVámdos pe l ý mbudeme s t ov y c hádz aťvús t r e t yne opak ov at e ľ nouat mos f é r ou l e t ný c hpoduj at ínami e s t ac h,k t or és ipamät aj úľ udíz apí s aný c hvk r oni k ác h,ak o napr í k l adFi l mov ýf e s t i v alPr e š ov č anovnahr adbác hpr iZáhr adeume ni aod20.do 23.j úl a.Nat omi s t ommi e s t eVási s t eoč ar íajmandol í nov ýs úbor .Aabys mene z os t al i ni čdl ž nípov e s t is l ov e ns k é hoLi v e r pool u,hudbabudez ni e ťPr e š ov ompoč asc e l é hoj úl a t a.Vš e t k onas v e dč uj et omu,ž epot r e buj e meoddy c h,s l nk oapov e s t néj úl ov é iaugus j ahody .I nakt omuaniv„j ahodov om"me s t ene môž eby ť . f ot o:Ms Ú

Pr aj e mVámt e da,abys t enabr al inaoz ajv e ľ as í lak r ás ny c hdov ol e nk ov ý c hz áž i t k ov ane c hs aužv y be r i e t eoddý c hnuťs ik uk t or é muk oľ v e kmor uč ihor e ,my s l i t enat o, ž ev š adedobr e ,domavPr e š ov e . . . Le t uz darapr e š ov s k é mul e t uobz v l áš ť ! Vášpr i mát orPaľ oHagy ar i Magaz í nPr e š ov,kul t úr nos pol oč e ns kýme s ač ní k Vydavat e ľ:Me s t s kéi nf or ma č néc e nt r umPr e š ov Hl a vná67,Pr e š ov 08001 t e l :051/7731113 Nákl ad:34000

Evi de nč néč í s l o:EV3994/ 10

Gr af i c káúpr ava:I ng.Ma r i á nBodná r i k

Kopí r ova ni e , z novupubl i kova ni e a r oz š i r ova ni e a ke j koľ ve kč a s t ič a s opi s uj epovol e nél e ns os úhl a s om vyda va t e ľ a .Re da kc i ane z odpove dáz as l ovný ave c ný obs a hi nz e r á t ov .

Tl ač :ROTAPRI NTs . r . o. Ba r č i a ns ka68,Koš i c e ,04017

Obj e dnávkyi nz e r c i e : Syl vi aPe t r ová-i nf o@kl uc odme s t a . s k,051/7731113

Fot ot i t ul ka:Br a ni s l a vA.Švor c www. me s t s kyf ot ogr a f . s k

Uz ávi e r ka15.de ňvme s i ac i .

Šé f r e dakt or :I ng.Ra s t i s l a vBor oš Zodpove dnár e dakt or ka:Bc .J a naJ ur č i š i nová

2

Di s t r i búc i a:Do pr e š ovs kýc h domá c nos t í ,naMe s t s ký úr a dvPr e š ove ,dopr e vá dz oks l už i e b,r e š t a ur á c i í ,ka vi a r ní , č a ká r ní a mbul a nc i ív z dr a vot ní c kyc h z a r i a de ni a c h, pr e vá dz ok me s t s ké ho i nf or ma č né ho c e nt r a a ďa l š í c h pr e vá dz okvme s t s ke jc e nt r á l ne jz óne .


Pohodl ne j š i evybavovani ename s t s kom úr ade Podať daňovépr i z nani ena daň zne hnut e ľnos t i ,č i s kont r ol ovať s ivýš ku pr í padnýc h ne dopl at kov voč i me s t s ké muúr aduat ovš e t koc e zi nt e r ne tzvl as t ne j obývač ky? Sa moz r e j me !To,ae š t eomnohovi a cbudúmôc ťvyuž í va ť obyva t e l i ame s t aPr e š ovužone dl ho,vďa kas c hvá l e né mu f ot o:JanaJur č i š i nová p r í s pe vkunapr oj e ktEl e kt r oni z á c i as l už i e bkr a j s ké home s t a Pr e š ov .Me s t opr e dl ož i l ož i a dos ťone ná vr a t nýf i na nč nýpr í s pe vokvr á mc ivýz vyOpe r a č né ho pr ogr a muI nf or ma t i z á c i es pol oč nos t i( OPI S–2009)z aúč e l ome l e kt r oni z á c i es l už i e bMs Ú.Ce l kové f i na nč néná kl a dypr oj e kt us úvi a ca ko3, 1mi l i ónae ur ,zt ohoa ž3mi l i ónydos t a neme s t ozf ondov EÚ.Podt e nt of a nt a s t i c kývýs l e doks apodpí s a l oi nova t í vnemys l e ni eas pol upr á c ave de ni ar a dni c e , odbor us t r a t e gi c ké hor oz voj aakoor di ná t or ovI Tme s t aPr e š ov .Ci e ľ om pr oj e kt uj evybudova ni e i nt e gr ova né ho i nf or ma č né ho s ys t é mu me s t a Pr e š ov .Pr e dos i a hnut i et oht oc i e ľ aj e pot r e bné us kut oč ni ťr oz š í r e ni ei nf or ma č nýc hs ys t é mov me s t aavybudova ni epr os t r e di apodpor uj úc e ho e f e kt í vnepos kyt ova ni ee Gove r nme nts l už i e b( e Gove l e kt r oni z á c i as l už i e bvl á dy) .Dôl e ž i t éj et e da pr e poj e ni er ôz nyc he xt e r nýc hr e gi s t r ov .El e kt r oni c ká poda t e ľ ňa ,e l e kt r oni c ké dor uč ova ni e , e l e kt r oni c kéve r e j néobs t a r á va ni a ,r e gi s t r epr á vni c kýc haf yz i c kýc hos ôb,ka t a s t e r . . . Ef e kt í vnepos kyt ova ni ee Gove r nme nts l už i e bj emož nédos i a hnuťúpl noue l e kt r oni z á c i ous l už i e b j e dnot l i výc hús e kovs pr á vyme s t a .Zna me nát oe l e kt r oni z ova ťpr oc e sods a mot né hous kut oč ne ni a poda ni apr os t r e dní c t vom e l e kt r oni c ké hof or mul á r az os t r a nyve r e j nos t i( obč a naa l e bopodni ka t e ľ a ) , ná s l e dné hokol obe hut oht opoda ni ac e zz odpove dnéor ga ni z a č néút va r yme s t s ké hoúr a du,a žpo f i ná l nevyr i e š e ni epoda ni aaz a s l a ni eodpove des pä ťkobč a novia l e bopodni ka t e ľ ovi .Poč a spr oc e s u vyba vova ni apoda ni abyma l iI nf or ma č nés ys t é myve r e j ne js pr á vy( I SVS -i nt e r né ,e xt e r né ) na pomá ha ťpr ir i e š e níj e dnot l i výc ha gi e nd( na pr .a ut oma t i c kýmz í s ka ní mpovi nnýc hpr í l ohzI SVS) es aj e dna ťoz í s ka ni ei nf or má c i íobe z úhonnos t iž i a da t e ľ azr e gi s t r at r e s t ov ,ove r e ni edl hov –môž ž i a da t e ľ avoč iobc i ,a t ď. Me dz ipovi nnée Gove r nme nts l už bybudúpa t r i ťna pr .oz ná me ni ar ôz ne hodr uhu,ohl a s ova ni e vz ni ku,z á ni kua l e boz me nypopl a t kove jpovi nnos t i ,i nf or má c i eove r e j nom obs t a r á va ní ,úz e mnom pl á ne ,s oc i á l nyc hz a r i a de ni a c has l už bá c hvme s t e ,ovz ni kua l e boz á ni kuda ňove jpovi nnos t i ,a l et i e ž mož nos ť pl a t e ni a mi e s t nyc h da ní , pokút , úr okov , podá va ni e da ňovýc h pr i z na ní k da ni zne hnut e ľ nos t i . . .Súč a s ť oune povi nnýc he Gove r nme nts l už i e bbudee l e kt r oni c káúr a dnát a buľ a , i nf or má c i ezobl a s t it ur i z mu,c e nt i e rvoľ né hoč a s u,i nf or má c i eokomuni t nom pl á ne ,ma t e r s kýc h š kol á c h,a l eime s t s ke jpol í c i i ,a kt uá l neo uz á vi e r ka c h mi e s t nyc h komuni ká c i í ,ka r a nt é na c h. El e kt r oni c kys at i e žbudúda ťohl a s ova ťpor uc hynakomuni ká c i á c h,ve r e j nom os ve t l e ní ,e t c . č ior ga ni z ova ťobč i a ns keobr a dy ,pr i pomi e nkova ťná vr hy–na pr .r oz poč t u,komuni t né hopl á nu, úz e mné hopl á nu,t a kt i e žbudemož névyr i e š i ťna pr .pr i de ľ ova ni ez be r nýc hná dobpr eodpa d, pr e ná j om ne byt ovýc hpr i e s t or ovč idokonc apož i č i a va ni ez dr a vot nýc hpomôc ok,a l e bos il e nt a k j e dnoduc hovyba vi ťr ybá r s kyl í s t ok.At ovš e t kozpohodl i avá š hokr e s l apr e dpoč í t a č om. ( Ms Ú)

MESI AC VSKRATKE

3


Pr i amypr e nosope r yCar me n Tr e t íj únový pi at ok s az i š l imi l ovní c iope r y v ki neSc al a na pr i amom pr e nos eBi z e t ove jope r yCar me nzkul t úr ne hoc e nt r a Val e nc i ezve ľkol e pe jbudovyPal audel e sAr t sRe i naSof i a. Dopoduj a t i apodná z vomVI VAEUROPA2010J UNE18THs a z a poj i l o me s t o Pr e š ov v s pol upr á c isPKO Pr e š ov .VI VA EUROPA2010j es úč a s ť oue ur óps ke hor okuBoj apr ot ic hudobe as oc i á l ne muvyl úč e ni u2010.Pr á vepr e t obol ot ot opoduj a t i e ur č e népr evš e t kýc hľ udí ,kt or ís ic hc úvyc hut na ťa t mos f é r u kul t úr ne jVa l e nc i e v pr i a mom pr e nos e ,be za ké hokoľ ve k f ot o:i nt e r ne t vs t upné hopopl a t ku.Ta kýhodnot nýkul t úr nyz á ž i t okvPr e š ove adokonc az a da r mo.Ume l e c kým z á ž i t kom j e dne jzna j z ná me j š í c hs ve t ovýc hopi e rs pr e vá dz a l i ume l c ia koEl f i naGa r a nf l a ,č iMa r c e l oÁl va r e z . ( Ms Ú)

Kr s tRe ms c he i ds ke jul i c e Me s t oPr e š ovmáj e de nás ťpar t ne r s kýc hmi e s t asne me c kým me s t om Re ms c he i dmánaj dl hš i u anaj pr odukt í vne j š i us pol upr ác u.Pr e dr okom pr e š ovs ká de l e gác i a v Re ms c he i de na č e l e spr i mát or om me s t aPavl om Hagyar i m pokr s t i l anovovybudovanúPr e s ove r s t r as s e( Pr e š ovs kú ul i c u)a t oht or oč né opät ovani et oht o kr oku v Pr e š ove c har akt e r i z oval a aj pr i mát or ka Re ms c he i du Be at eWi l di ng ako „s ymbol i c ké ge s t o pr i at e ľs t va dvoc h mi e s t v Eur ópe “. Re ms c he ds ká ul i c a, kt or á j e s úč as ťou Okr už ne jul i c ebol as l ávnos t nepokr s t e nápoč as f ot o:Ms Ú Dní me s t aPr e š ov. Pa ve lHa gya r ipr i ví t a lne me c kúde l e gá c i uužr á nonar a dni c iac e s t oukmi e s t upr e s t r i hnut i apá s ky naRe ms c he i ds ke jul i c ipoz va lpr i má t or kua jj e jz á s t upc unadobr úpr e š ovs kúz mr z l i nu.Be a t e Wi l di ngs apodľ avl a s t nýc hs l ovc í t ivPr e š ovea kovkl ubepr i a t e ľ ov .„ Pr a j e mt e j t oul i c ič o na j me ne jkol í z i íane hôdaz a ka ž dým,ke ďpone jbude t epr e c há dz a ť ,s pome ňt es inapr i a t e ľ s t vo Pr e š ovaaRe ms c he i du, “doda l anaz á ve r .Vs pr i e vodnom kul t úr nom pr ogr a mevys t úpi lf ol kl ór ny s úborRoz ma r i j a ,ma ž or e t kyDi r i donkyadyc hovýor c he s t e rJ á naPös c hl as pr e vá dz a lde l e gá c i uuž odFl or i á nove jul i c e . ( Ms Ú)

4

MESI AC VSKRATKE


Pr e š ovmus e lodol ávať140r oč ne jvode Vodnýž i ve lnapác halobr ovs kéš kodyapr e s kúš alz dat nos ťapr i pr ave nos ťhas i č ov,voj akov ič l e novkr í z ové hoš t ábume s t a.Užnaz ač i at kume s i ac as úpe r i l ome s t osvys okouhl adi nou Tor ys yiSe kč ova.Naj vi acpos t i hnut ébol iobl as t iPodKame nnouBaňou,ul i c eBudovat e ľs ká č i17.nove mbr a.

f ot o:i nt e r ne t

f ot o:i nt e r ne t

V dr uhe jpol ovi c ime s i a c ar obi l apr obl é mya jpôda .V l oka l i t á c h-PodWi l e chôr kouana Hor á r s ke jul i c iz os t a l o18poš kode nýc hdomovaš t yr iúpl nepr á z dne . . . ne obýva t e ľ né .Ot vor e né pr a s kl i nynas t e ná c hapor uš e nús t a t i kus pôs obi l iz os uvyna moknut e jpôdy .Naka l a mi t néf ot ky apl nés t r á nkynoví ns kor oz a budne me ,ne ma l ibys mevš a kz a búda ťnat ýc h,kt or ýc hvoda pr i pr a vi l aodomov ,os t r e c huna dhl a vou,č ina pá c ha l aobr ovs kéma t e r i á l neš kodynama j e t ku. Pr e š ovč a novpr i a mopos t i hnut ýc hpovodňa mibol ot ýž de ňpoz á pl a vá c hna hl á s e nýc hvyš e440. Ajpr e t ovyhl á s i lpr i má t orme s t aPr e š ovvs úl a deskomuni t ným pl á nom me s t aPr e š ovz bi e r ku napomoct ým,kt or íbol ivoč ivodné muž i vl ube z moc níaut r pe l ive ľ kés t r a t y .Za poj i ťs adone j avyj a dr i ťs voj us ol i dá r nos ťmôž uvš e t c iobyva t e l i aná š home s t a .

f ot o:i nt e r ne t

f ot o:i nt e r ne t

Zbi e r kaj eof i c i á l nes pus t e náapomôc ťmôž e t ena oz a jvš e t c i ,ľ ubovoľ ným pr í s pe vkom nač í s l o úč t u,kt or ýbolz r i a de nýnat e nt oúč e l : Čí s l oúč t u:4008597807/7500 Var i abi l nýs ymbol :05062010

MESI AC VSKRATKE

( Ms Ú)

5


sk

6

www. kl ucodmest a. sk

www. aveducat i on. sk www. opat r ovat el skykur z. sk


POZORAKCI A! ! ! kupónna

5% zľ avu azamer ani e ZADARMO

OTVÁ ME 13-TÝŽDŇOVÝ VZDELÁVACÍKURZ „KROTI TELI A TUKOV“A SPRÁVNEJŽI VOTOSPRÁVY Vr ámcikur z us anaučí t e: - akos as pr á vnes t r a vova ť - akodet oxi kova ťor gani z musodš kodl i výc hl á t ok - akoz dr a vos c hudnúťaopä ťnepr i br a ť iudr ž a ťpevnéat r val éz dr a vi e - akos

POZOR SÚŤAŽ! ! ! Na j l e pš íkr ot i t e ľ t ukov z í s ka v aodme nu100€

Vi aci nf onat . č . :0918041710,0911926859

c enakur z u:4 9€

ULI CEPREŠOVAVPREŠMYČKÁCH

J e dnot l i véhl á s kypopr e ha dz uj t et a k,a bys t edos t a l iná z vyul í cvPr e š ove .Dĺ ž nedodr ž a ťne t r e ba . Pr í kl a d:MÁLOVÍ NA=MALI NOVÁ

www. kl ucodmest a. sk

RI EŠENI E: 1.Be r nol á ková 2.Sl á dkovi č ova 3.J ur kovi č ova 4.Sl ove ns ká 5.Škul t é t yho 6.Va j a ns ké ho 7.Sa bi novs ká 8.Puš ki nova 9.Koš i c ká 10. Ková č s ka

1.NEBORKAVOLÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.ČÍ SLAODVAKOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.UJKOVOVČI AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.SKONVSÁLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.UHOL ŠTETKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.SNEHVOJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.BASASKÍ NOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.ŠUPI NOVKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.OKÁŠKÍ C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. SÁČOKKÁV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aut or :Pe t e rKa i l i ng

7


Dnime s t aPr e š o vs úús p e š nez ana mi Za č a l is aponde l kom–Dňomz á c hr a nyž i vot a ,poč a skt or é ho s amohl iPr e š ovč a ni apopa s ova ťsľ uds kouf i gur í nou,uč i ťs a z á kl a dypr ve jpomoc i ,ume l é hodýc ha ni a ,noa jdobr ovoľ ne da r ova ťkr v ,at ov„ pl ne jpoľ ne j “ ,vbi e l om s t a nepr e d me s t s kým úr a dom.Užods kor é hor á napr i c há dz a l ida r c ovi a a pr a c ovní c it r a ns f úz ne js t a ni c e oc e ni l ii c h oc hot u s t voda r ova ne jkr vi .Pr í kl a domi š i e la js a mot nýpr i má imnož t orPa ve lHa gya r i ,kt or ýda r ova lkr vužmnohokr á tapr i pr í l e ž i t os t iDňa z á c hr a ny ž i vot a v Pr e š ove s iľ a holna t r a ns f úz ne l e ž a dl o opä ť ,s pol u s ná č e l ní kom me s t s ke j pol í c i e ,hl a vnýma r c hi t e kt omme s t a ,a l ea jmnohýmiďa l š í mi s obnos ť a mive r e j né hodi a ni a . f ot o:Ms Ú o Ná dhe r nés l ne č népoč a s i ebde l oa jna dďa l š í midňa mi ,poč a skt or ýc hobs a di l iJ už nýpa r kml a dí ľ udi az oZSŠpodni ka ni aaz oSOŠnaKoš i c ke jul .vr á mc ia kc i íDýc ha jsmódouaKr e a t i vi t y f e s t i va l .Pove s t né hopr e š ovs ké hoNe pt únat a kobkol e s i l ikr á s nemode l kyvor i gi ná l nyc hkr e á c i á c h, nakoná r oc hs t r omovvi s e l iba t i ky ,š t ude nt ir obi l iš pe c i á l negr a f i ky ,ma ľ bynas kl oiobr a z y až e ns kos ť Pr e š ovč a ni e kz výr a z ňova l ivi z á ž i s t ky ,a l ea jt vor c ovi ar e t r oš pe r kov .Pr e š ovs ký Mont ma r t ej ea kc i at a kt i e žužz ná mazmi nul ýc hr oč ní kov .I deoma l i a r s keume ni epr i a monaul i c i , s poj e nésvýs t a voudi e laz a me r a néna j mänaa r c hi t e kt úr u,a l ea jpor t r é t y . Ďa l š ou nos nou myš l i e nkou c e l é ho t ýž dňabol o„ Er bova ni e “ ,v r á mc ikt or é ho mohl ivš e t c i Pr e š ovč a ni a„ r e c ykl ova ť “s t a r égombí kyvč e r ve ne j ,bi e l e j ,ž l t e j ,z e l e ne jač i e r ne jf a r beapr i pnúť i c hnapodkl a ddvoj me t r ové hoe r bume s t aPr e š ov .Ka ž dýs pol ut vor c agombí kové hoe r bus a z á r ove ňmoholpodpí s a ťdokr oni ky ,kt or ábudeodt e r a zs úč a s ť ouka ž dýc hďa l š í c hDníme s t a Pr e š ov .Pr výgombí kz a pi c holpr i má t orPa ve lHa gya r i ,dokonc at ýž dňai c hužbol os pol u821. Dokr oni kys az a pí s a l o646Pr e š ovč a nov . Nave č e r nýc hkonc e r t oc ht l i e s ka l iľ udi ahudobným e s á ma koKa t kaKne c ht ová ,Chi ki l i ki t ua , Dol l ys ,Ml oc i ,Kor a iör öm,Pol e mi c ,But y ,Ti naaRyt mus .Pos l e dnídva j as pome nut íi nt e r pr e t i dokonc a ne bol ina pódi us a mi .I c hs kl a dbu „ Pr í be h“ pr e t l moč i l ido pos unkove jr e č ide t i z oSpoj e ne jš kol yPa vl aSa ba doš a .De t ibol imi mor i a dneš ť a s t néaodni e s l is is i l nýz á ž i t ok z os t r e t nut i as os voj i mihudobnýmivz or mi .Rovna kos i l né ,a l es kôra dr e na l í novéz á ž i t kymohl i na j me nš íPr e š ovč a ni az a ž i ťvďa kaz or bi ngu,t r a mpol í na m,j a z denaponí koc hamnohým ďa l š í m pr i pr a ve nýma t r a kc i á m.Vs obot us aužt r a di č nepr e dvi e dl is kupi nyhi s t or i c ké hoš e r mu,kt or és ipr e povol e ni eks úboj om pr i š l ivs pr i e vodeos obnez apr i má t or om me s t a .Pa ve lHa gya r ipr it e j t o pr í l e ž i t os t iuká z a lve r e j nos t iCa r a f f ovme č ,kt or ýj eul ož e nývde poz i t eKr a j s ké homúz e avPr e š ove ani ej evys t a vova nýve r e j nos t i .Týž dnepl nékul t úr nyc hz á ž i t kovná sč a ka j úa jpoč a sl e t nýc h pr á z dni n. ( Ms Ú)

8

KULTÚRNYPREŠOV


Pr e š o v s kékul t úr nel e t o2010 Ne bol obyl e t obe zkul t úr nyc hahudobnýc hf e s t i val ovane bol obyt opr e š ovs kél e t o,ke byne bol okul t úr ne .Bohat á nádi e l kahudby,ume ni a,kul t úr yč iki ne mat ogr af i eč akánanávš t e vní kovpr e š ovs kýc hkul t úr nyc hs t ánkov,al eaj r ôz nyc hz ákut íme s t aaki naSc al a. 1. 7.

pr e dDJ Z

Št a f e t ovépos ol s t vo

1. 7. 19: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u,SKAUTSKÁPRÍ RUČKAPRECHLAPCOV ( TheSc out i ngBookForBoys ,r .TomHa r pe r ,UK,2009,92mi n. ) 1. 7. 21: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u,J AZEROMUNGO, ( La keMungo,r .J oe lAnde r s on,Aus t r a l i a ,2008,88mi n. ) 2. 7. 18: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u, VÍ ŤAZSTVO,( Vi c t or y ,r .J ohHus t on,1981,USA,1 10mi n. ) 2. 7. 20: 30 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u,STI NGRAYSAM,( r .Cor yMc Abe e ,USA,2009,64mi n. ) 2. 7. 22: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u,HORDA, ( TheHor de ,r . Ya nni c kDa ha n,Be nj a mi nRoc he r ,Fr a nc úz s ko,2009,95mi n. ) 3. 7. 18: 00 Pl a z aBe a c h BBCount r ybá l 3. 7. 18: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr t Fi l mFe s t u, TONYMANERO, ( r . Pa bl oLa r r a í n, Kol umbi a / Br a z í l i a , 2008, 98mi n. ) 3. 7. 20: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u,ROVNAKÝ,ROVNAKÝ, ALEI NÝ ( Sa me ,Sa meButDi f f e r e nt ,r .De t l e vBuc k,Ne me c ko/Ka mbodž a ,2009,106mi n. ) 3. 7. 22: 00 ki noSCALA PO. Ci t yFi l m-oz ve nyAr tFi l mFe s t u, VSTUPZAKÁZANÝ! , ( Pi nt uTe r l a r a ng,r .J okoAnwa r ,I ndoné z i a ,2009,1 15mi n. ) 13. 7.16: 00 nahr a dbá c h TATRÍ N,Na j novš ívýbe rne s t a r núc i c hme l ódi ívpoda nípr e š ovs ké homa ndol í nové hos úbor uTATRÍ N 14. 7.21: 00 nahr a dbá c h CESTOVATEĽSKÉLETNÉKI NO, Aut or s káf ot os howskome nt á r omvs pol upr á c isCKSATUR 15. 7.18: 00 nahr a dbá c h DI VADELNÝVEČERNAHRADBÁCH,Di va de l néš t údi onaHl a vne jpr iPKOuve di ej a r moč né di va dl oUpá l e ni epos l e dne jpr e š ovs ke jbos or ky .Di va dl oMAM pr iZUŠMi kul á š aMoyz e s a s apr e ds t a víhr ouĽúbine ľ úbinamot í vypovi e dokQui maMonz óaaAr t hur aSc hni t z l e r a . 20. 7.21: 00 nahr a dbá c h Fi l movýf e s t i va lPr e š ovč a nov ,MESI ACVNÁS, ( r .Di a naFa bi á nová ,Sl ove ns ko/Fr a nc i e/Špa ni e l s ko/USA,2009,74mi n) 21. 7.16: 00 pr e dľ ud. ba nkouDETIDÚHY, Ta ne č néas pe vá c kevys t úpe ni es úbor uDe t idúhyzPr e š ova( St a r át e he l ňa ) 21. 7.21: 00 nahr a dbá c h Fi l movýf e s t i va lPr e š ovč a nov ,PÁNVEĽRÝB,( r .Ni kiCa r o,NovýZé l a nd/Ně me c ko,2002,105mi n) 22. 7.21: 00 nahr a dbá c h Fi l movýf e s t i va lPr e š ovč a nov , VEREJ NÝNEPRI ATEĽČ. 1, ( r .J e a nFr a nç oi sRi c he t ,Fr a nc úz s ko/Ta l i a ns ko/Ka na da ,2008,109mi n) 23. 7.21: 00 nahr a dbá c h Fi l movýf e s t i va lPr e š ovč a nov , VEREJ NÝNEPRI ATEĽČ. 1. :EPI LÓG ( r .J e a nFr a nç oi sRi c he t ,Fr a nc úz s ko/Ta l i a ns ko/Ka na da ,2008,130mi n) 29. 7.19: 00 pr e dľ ud. ba nkouRoc kovás c é na 3. 8. 19: 00 pe š i az óna

J a z z r oc k

5. 8. 19: 00 z á hr a dnéki noKonc e r ts kupi nyGARÁŽ 10. 8.21: 00 z á hr a daume ni aBa ž a ntki ne ma t ogr a f2010,NESTYDA,( ČR,2008,87mi n. ) 11. 8.21: 00 z á hr a daume ni aBa ž a ntki ne ma t ogr a f2010,2BOBULE,( ČR,2009,94mi n. ) 12. 8.21: 00 z á hr a daume ni aBa ž a ntki ne ma t ogr a f2010,LÍ BÁŠJ AKOBŮH,( ČR,2008,1 15mi n. ) 13. 8.21: 00 z á hr a daume ni aBa ž a ntki ne ma t ogr a f2010,POKOJVDUŠI ,( SR2009,95mi n. ) 14. 8.21: 00 z á hr a daume ni aBa ž a ntki ne ma t ogr a f2010,KAWASAKI HORUŽA,( ČR,2009,95mi n. ) 17. 8.16: 00 pe š i az óna

BOUNCE, Vys t úpe ni et a ne č né hos úbor uBOUNCEzPr e š ova

19. 8.20: 00 nahr a dbá c h Ba s t i onFi l mFe s t 20. 8.20: 00 nahr a dbá c h Ba s t i onFi l mFe s t 26. 8.18: 00 nahr a dbá c h POKUŠENI E,Komé di aspe s ni č ka mi 27. 8.19: 00 nahr a dbá c h Roc kovás c é na .Úč i nkuj ú:Ga ga s ,Sha ndyaEs t e r 31. 8.16: 00 nahr a dbá c h TATRÍ N,Na j novš ívýbe rne s t a r núc i c hme l ódi ívpoda nípr e š ovs ké homa ndol í nové hos úbor uTATRÍ N

KULTÚRNYPREŠOV

9


www. l ami na. sk

CENTRUM PRE STRECHY A KLAMPI ARSKE VÝROBKY

STRECHY PARAPETY PLECHY ODKVAPOVÉSYSTÉMY DYMOVODY KLAMPI ARSKEVÝROBKY STREŠNÉDOPLNKY ot vor enéajvsobot u 051/7732383

obchod@l ami na. sk

www. l ami na. sk

Ml a d ák r vvr e k l a me Hľadát eš i kovnýc hakr e at í vnyc hľudí ,kt or ívám pomôž us pr opagovať vaš uf i r mu?V s pol oč nos t i ADP De s i gn s t enas pr ávnom mi e s t e .S ve dúc ou nove jr e kl amne j age nt úr y v Pr e š ove , Le nkou Št of aní kovou,s mehovor i l ioponukes pol oč nos t i iopl ánoc hdobudúc nos t i . Fi r maADPf unguj eužodr oku2004.„ Vt e dys mez a l ož i l if i r muz aúč e l om pos kyt ova ni as l už i e b mot or i s t om ( opr a vaa ut oe l e kt r i nyamont á ža ut odopl nkov)aa s ipr e dr okom pr i š i e lná pa dot vor i ť r e kl a mnúa ge nt úr u.Kúpi l is mer e z a c ípl ot e rnaf ól i enaa ut á ,ake ďž es mehone vyť a ž i l i ,pr e mýš ľ a l i s me ,a kobys mehomohl ipouž i ťa ji na k.Ta kvz ni kolná pa dsr e kl a mnoua ge nt úr ou, “hovor íLe nka Št of a ní ková .Ajna pr i e kt omu,ž es úvobl a s t ir e kl a myvi a cme ne jnová č i kovi a ,i c hpr á c ai m užt e r a z r obídobr úr e kl a mu.„ Za r uč uj e mekva l i t ukvôl it omu,ž es ir obí mevš e t kos a miana š í m mot t om j e pr e c í z nos ťit o,a by z á ka z ní k odc há dz a ls pokoj ný,l e bo l e n vt e dy má mei s t ot u,ž es avr á t i . “ Spol oč nos ťADPDe s i gnponúkapot l a č enat r i č káanai nér e kl a mnépr e dme t y ,na j novš i es ac hys t a j ú kúpi ťve ľ kof or má t ovút l a č i a r e ň. Akt e dapot r e buj e t es pr opa gova ťs voj us pol oč nos ťpomoc our e kl a mnýc hpr e dme t ov ,obr á ť t es ana ml a dýaš i kovnýkol e kt í vvADPDe s i gn.Ná j de t ei c hnaUl i c iKuSur dokuvPr e š ove . J a naJ ur č i š i nová

10

adr esa:KuSur doku4,Pr ešov t el : 0918/770069

emai l : adp@adpdesi gn. sk t el : www. adpdesi gn. sk


Zdr avi e,novét echnol ógi eapr í r odnál i ečba

907922609,0905803660 BLI ŽŠI EI NFORMÁCI E:t . č . :0

www. drcaura. sk

Zdr a vi ej et ona j c e nne j š i e ,č oka ž dýzná svl a s t ní .Užodne pa mä t iž i j eč l ove kvs ymbi óz espr í r odouať a ž ízne jmnohoni e l e npr e ž i vot ,a l ea jpr es voj ez dr a vi e . Ti s í c kyr okovužvyuž í va mes i l upr í r odnýc hpr odukt ovpr ez l e pš e ni ez dr a vi aaž i vot a .Pos t upomč a s u s mes aa kos ivz ďa ľ ova l ipr í r odeavi a cdôve r ova l ivš e t kýmdos t upnýmume l ýmná hr a dá m,kt or émá mepor uke ,a byná mpomohl i vpr í pa dez dr a vot nýc hpr obl é mov . J et oi s t ej e dnoduc hš i eapr a kt i c ke j š i e , a l evmnohýc hpr í pa doc ha jomnohoš kodl i ve j š i e . á ť mes aopä ťkBož e j pr í r odeavyuž í va j mej e j da r ypr es voj ez dr a vi e , pomá ha j mes i na j j e dnoduc hš í ms pôs obom, kt or ýj et uz ná my Vr uždl hés t á r oč i aaj ez a r uč e nez dr a výaz dr a vi ena vr a c a j úc i .Vr á ť mes akhor s kýmbyl i nká m,l e s nýmpl odomaks t a r ýmr e c e pt om. Vdne š ne jmode r ne jdobes ada j ús poj i ťmode r nét e c hnol ógi es os t a r ýmir e c e pt úr a miar ukavr ukemôž uka ž dé muzná sz l e pš i ť z dr a vot nýs t a vaudr ž i a va ťs avpohode . Ce l éľ uds két e l ouvoľ ňuj eur č i t ýdr uhe ne r gi e ,i númádobr ef unguj úc ior gá n,i núpr i c vi knut ýne r v ,poš kode nýs t a ve c ,ba kt é r i a , e móc i as t r a c hu, úz kos ťč it r a uma . Uždne smá memož nos ťvyuž i ťokr e mi nýc ha jmož nos ťdi a gnos t í kpomoc ouvys okokva l i t nýc hbi or e z ona nč nýc hpr í s t r oj ov– na j mode r ne j š íj ená šDI ACOM, kt or éná mpomá ha j úr ýc hl oabe z bol e s t neodha l i ťná škonkr é t nypr obl é m, kt or ýná ms t r pč uj ež i vot . Bi or e z ona nč népoč í t a č ovévyš e t r e ni eumož ňuj eš pe c i f i kova ťhodnot yj e dnot l i výc hor gá nov ,vyhodnot íi c hf unkč nos ťa l e bo or gá novúne dos t a t oč nos ť . Ta kýmt os pôs oboms adoká ž eodha l i ťne s poč e t némnož s t vo, č i užs kr yt ýc ha l e boa j de di č nýc hpr obl é mov , kt or ýmina š et e l ot r pí .Ot omj evl a s t nebe z bol e s t né ,ne kompl i kova néač a s ovopome r nekr á t kevyš e t r e ni e .Odbor ní k,š pe c i a l i s t a– t e r a pe utodpor uč íl i e č buamys az ve r í medor úk„ ma t kepr í r ode “ . J et oa koba l í č e kdvavj e dnom. Môž e meodha l i ť , č oná mj eahne ďst ýma j ús pe š nez a boj ova ť . Ve ďkt ozná sbys i ne da l ove ľ ar a dš e j kva l i t ný, c hut nývýť a ž okzl úč nyc ha l e bohor s kýc hbyl í n, č ipl odov ,a kohl t a ťume l épi l ul ky? !Mgr .Ondr e jI l e ni n vi a coDI ACOMEvpr e doš l omč í s l e Por a de ns kéadi a gnos t i c kéc e nt r umvPr e š oveponúkabi or e z ona nč népoč í t a č ovévyš e t r e ni es t a vuor ga ni z mupomoc oupr í s t r oj aDI ACOM: -f unkč nos ťj e dnot l i výc hor gá nov , s t a vž l i a z , kos t ía t ď. -č ová š muor ga ni z muc hýba/ vi t a mí ny , mi ne r á l y , s t opovépr vky/ í t omnos ťc udz or odýc hor ga ni z mov , ba kt é r i í , ví r us ov , húb, pl e s ní - pr - úč i nnos ťpr e pa r á t ov , byl i ni e k, výž i vovýc hdopl nkov , na t ur opa t í k -z i s t e ni esmož nos ť oul i e č e ni aoc hor e níz a pr í č i ne nýc hde di č nouz á ť a ž ou - obj a s ne ni epor uc hyi muni t ysmož nos ť oul i e č by - koz me t i c kýpr ogr a m/ de t oxkož e , vypa dá va ni evl a s ov , c e l ul i t í da . . . / f ot o:Ondr e jI l e ni n

HLAVNÁ9,08001PREŠOV Tel . : 0905465222

0948013030

www. mest skyf ot ograf . sk

11


Naj vi aczelenáčasťmesta-Ši dlovec Rubr i kaKľúčodme s t s kýc hč as t íj ekaž dýme s i acve novanáj e dne jč as t i me s t a.Dne ss mes aspos l ankyňouMar t ouKol ár ovour oz pr ával ios úč as nos t i ibudúc nos t ime s t s ke jč as t ič í s l o3,Ši dl ove c . Odkt or e jme s t s ke jč as t iv l as t ní t et e npomy s e l nýkľúč ? J et ona j r oz s i a hl e j š i ač a s ťme s t aPr e š ov .Roz pr e s t i e r as as e ve r ovýc hodne ,kdej e f ot o:Ms Ú hr a ni c aúz e mi avyme dz e náodt okur i e kyTor ys aavNi ž ne jŠe ba s t ove ja žz a t okom Se kč ova .Nas e ve r ej ehr a ni c al e mova nál e s opa r kom Dúbr a vyaOkr uhl i a ku,j už nehr a ni č í sc e nt r omme s t as t a r obyl ouLe voč s kouul i c ou.„ Ruš i výmipul z uj úc i mit e pna mi “ ,kt or édne svá ž ne na r úš a j úpr os t r e di es úr ýc hl os t nékomuni ká c i eSa bi novs káaDukl i a ns ka Ba r de j ovs ká Vr a novs ká . Vč omv i dí t ej e jnaj v äč š i epoz i t í v a? Poz i t í vums úpl oc hybýva ni az a be z pe č e nés úkr omnoua jve r e j nouz e l e ňou,kt or úvi nýc hč a s t i a c h me s t ane ná j de t e ,a l ea jdyna mi c ky s ar oz ví j a j úc abyt ovávýs t a vba ,kt or ás i gna l i z uj ená r a s tpoč t u obyva t e ľ ovvš t vr t i .Al evš t vr t imá mez a š i f r ova néa jpl oc hyvýr obyal e t i s kaat i e žmi nis í dl i s ka Mi e r . Zahr aj mes anaar c hi t e kt a. . .Čos iv i e t epr e ds t av i ťakonaj v ý r az ne j š i uz me nuv oVaš e jme s t s ke j č as t ivnaj bl i ž š í c hpi at i c hr okoc h? Ur č i t eš t vr t ic hýbados t upnávyš š i aobč i a ns kavyba ve nos ťat upa t r i aa jz a r i a de ni apr ede t i vš e t kýc hve kovýc hka t e gór i ías voj i mipož i a da vka mis ahl á s iuža jSur dok. Akés únaj č as t e j š i eot áz kyodobč anovv ov aš e jme s t s ke jč as t i ? Mys l í m,ž es út os t á l ena j z á kl a dne j š i eot á z ky ,kt or ét r á pi aPr e š ovč a nov–z l ýt e c hni c kýs t a vna š i c h me s t s kýc hkomuni ká c i í ,údr ž bac hodní kov ,ne dor i e š e nýpr í vodpi t e jvody ,ne dor i e š e náka na l i z á c i a ,z ne č i s t e népr i e s t or y . Ti enaj t aj ne j š i ekľúč ebý v aj úodt r i nás t y c hkomnát .Mát eajVyt ús v oj u?Poot v or í t edv e r e ? Ani„ ná kuk“ne dopor uč uj e m–j epl nát úž obapr i a ní … Kambys t evme s t ePr e š ovur č i t ez av i e dl it ur i s t u? Za t i a ľs amiz dá ,ž eni čni ej evi a ce moc i oná l nea koHl a vnául i c as os voj i mir e l i é f mis t a r ýc h domovpr e š ovs kýc hme š ť a nos t ov .J et ooz a j s t nýs kvos t–pí s a náhi s t ór i aa jdne š oks úč a s ne . Akbys t emal ij e de nde ňmož nos ťv l as t ni ťkľúčodč ohokoľv e k,č obyt obol o? VPr e š ovekľ úč eodpr e š ovs kýc hpa r koví s k. ( Ms Ú)

12

KĽÚČ OD MESTSKÝCH ČASTÍ


Okúzľuj úcastaráštvrť

f ot o:Ms Ú

Ďal š oudámouz oŠi dl ovc a,kt or ánám hovykr e s l i l aakonaj kr aj š i uč as ť Pr e š ova,vkt or e jvyr ás t l aas t ál ej ubudepovaž ovaťz at únaj kr aj š i u,hoc ij e vdne š ne jdobeužt r oc huodr uky ,j eMár i aČí ž i ková,pos l ankyňaMs Z. „Jet os t ar áš t vr ť,domypôvodnýc hobyvat e ľovmaj út r i ds aťpäť-š t yr i ds ať r okovaz ár ove ňdynami c kál okal i t a,vkt or e js as t avaj únovéde ve l ope r s ké pr oj e kt yaji ndi vi duál nabyt ováz ás t avba. “

Vč omv i dí t enaj v äč š i epoz i t i v aVaš e jme s t s ke jč as t i ? Vt om i s t om,vč om vš e t c ij e jobyva t e l i a .St a r š i eobyt néč a s t ima j úvýhoduvmnož s t vez e l e ne . Ši dl ove cj el e mova nýl e s mi ,č l ove kj evme s t eaz á r ove ňa koke bynavi di e ku. Zahr aj mes anaar c hi t e kt a. . .Čos iv i e t epr e ds t av i ťakonaj v ý r az ne j š i uz me nuv oVaš e jme s t s ke j č as t ivnaj bl i ž š í c hpi at i c hr okoc h? Na j vi a cmai nt e r e s uj edopr a vnáobs l už nos ť .Ke ďž evna š e jč a s t ini ej es i t uova náma t e r s káš kol a a niz á kl a dná š kol a ,obyva t e l i ac e s t uj ú do i nýc hč a s t íme s t a ,ne z r i e dka c hc ú ma ť di e ť a vpr e dš kol s kom z a r i a de ní ,č ona j bl i ž š i ekz a me s t na ni u.Zt ohot i t ul una j mäkvôl ivz r a s t a j úc e j byt ove jvýs t a vbes ivi e m pr e ds t a vi ťdokonč e ni eúpr a vyc i e s t ,dokonč e ni ec hodní kovvč a s t i a c h, kdej ee š t el e nč e r s t vávýs t a vbaat i e žs at e š í m nadokonč e ni eka na l i z á c i evna š e jme s t s ke jč a s t i . Vi e ms ipr e ds t a vi ťt i e žpr e poj e ni eŠi dl ovc ac e zKút ys os t r e dom mě s t a .Ti žbybol odobr éur obi ť r e l a xa č nýpa r kvl oka l i t ec e zŠi be núhor u,využ i ťt i e t ome s t s képoz e mkynar e l a xaš por t pr í s t upnýzc e nt r akomukoľ ve k. Akés únaj č as t e j š i eot áz kyodobč anovv ov aš e jme s t s ke jč as t i ? Ot á z kyč idot a z ys me r uj úkbe ž ne júdr ž bec hodní kovac i e s t ,noakým ne bol avni e kt or ýc h č a s t i a c hdokonč e ná ka na l i z á c i a ,pr e j a vova l os at ona j mäpoč a sda ž ďovnaz a pl a ve nýc hkomuni ká c i á c h,pr í pa dne v z i me ľ a dom.Poč a sj únovýc hz á pl a vs a uká z a l ina pl no a jvýhody dokonč e nýc hč a s t íka na l i z á c i e ,pr e t ož et ávoda ,kt or ábol aodvá dz a nádoz be r a č a ,byi na kdvi hl a hl a di nuŠi dl ove c ké hopot oka ,kt or ýbys anamnohýc hmi e s t a c hvyl i a l .Mys l í m,ž epr á vet a kými t o pos t upnýmikr okmir a zbudepr á veŠi dl ove cna j l ukr a t í vne j š ouš t vr ť ouPr e š ova . Kambys t evme s t ePr e š ovur č i t ez av i e dl it ur i s t u? Mož nohor enaKa l vá r i u,kvôl ipohľ a dunaPr e š ov ,as ná ďe š t edoc e nt r ame s t akvôl ihi s t or i c kým pa mi a t ka m.Hl a vnegr é c koka t ol í c kyc hr á mj epr emňat e nna j . Ti enaj t aj ne j š i ekľúč ebý v aj úodt r i nás t y c hkomnát .Mát eajVyt ús v oj u?Poot v or í t edv e r e ? Tr i ná s t ekomna t ys úa koPa ndor i nes kr i nky–ne hodnoi c hot vá r a ťi ným,a koi c hma j i t e ľ om. Akbys t emal ij e de nde ňmož nos ťv l as t ni ťkľúčodč ohokoľv e k,č obyt obol o? Odi nve s t or ov ,kt or íne ma j ús t r a c hzkr í z yaz oz ve da vos t i ,s ná ďe š t eodni e č e jc udz e jt r i ná s t e j komna t y . . ( Ms Ú)

KĽÚČ OD MESTSKÝCH ČASTÍ

13


Ma nž e l s t váuz a vr e t évme s i a c imá j2010 1.Mi r os l a vKa r a bi nošaAl e naHa l a s ová 2.J oz e fJ a šaEr i kaKr opuc hová 3.J oz e fCe nt koaMgr .J a naNe hi l ová 4.Ma r t i nMa j c he raAnnaSz e ge di ová 5.Mi l a nPa ž i c kýaKr i s t í naŠa l a monová 6.Ra s t i s l a vKoma ni c kýaMgr .Ka t a r í naPa uková 7.Ma r t i nLi š kaaJ a naPe c uc hová 8.I ng.Pe t e rKnut h,PhD.aPe t r aVa vr e ková 9.Ant onMi c ha l i kaAl ž be t aKi t l e i ová 10.Mgr .Ma t úšČe r ni c kýaMgr .Ve r oni kaSt a c hur ová 11.Vl a di mí rMa nč e vaSi l vi aPa s t í r ová 12.Mi l ošAnc i naKa t a r í naVr a bľ ová 13.J á nMi hokaNi kol aGol odž e j ová 14.I ng.J á nMa c koaMgr .I va naŠe s t a ková 15.I ng.J á nŠi nt a laMgr .Na de ž daŽá ková 16.Pe t e rSuc hýaVi e r aKoc i a nová 17.Mgr .Ma r t i nHume ňa ns kýaMgr .I va naKubová 18.Pe t e rSr vá t kaaI ngr i dChl a pe č ková 19.I ng.Ma r e kTa t a r koaMgr .Ma r t i naLonga ue r ová 20.I ng.Pe t e rKa r a saBc .Pe t r aŠvi e dová 21.Ma r ošSt r a kaaEl i š kaŠi nde l á ř ová 22.Ma r i á nKur ucaMá r i aSa l l a i ová 23.Ma r e kŠt e caLuc i aBa l uc hová 24.Pe t e rMž i godaI ng.J a naSe dl á ková 25.Pa t r i kŠkva r koaTa t i a naRa kuš č i ne c ová 26.I ng.Mi l a nHor vá t haMa r t i naKr a j č ová 27.Pe t e rNe mc ovs kýaPe t r aŠva nt ne r ová 28.Mi r os l a vCa l l oaKa t a r í naRoz ma nová 29.Pe t e rKova ľaLuc i aČe r ve ni c ká 30.Ma r e kSt a nč á kaĽudmi l aBa r nová 31.Ma r ošFr a nkoaVl a di mí r aVá vr ová 32.Vi l i a mVi t kovi čaPe t r aMúdr a 33.I va nMi t r á šaI r e naGá bor ová 34.Pe t e rMa t i saJ a naZa mbor ová 35.I ng.Vl a di mí rFa r ka šaMgr .I va naKi r ňa ková 36.Pe t e rŽe l i ns kýaMi r os l a vaSc hl os s e r ová 37.Pe t e rDya č ovs kiaI ve t aFr a nková 38.Št e f a nHudá kaJ úl i aSz a l a yová 39.Fr a nt i š e kAndr a š č í kaAdr i á naNovot ná 40.Ma r t i nMa j t á naI ve t aPonč á ková 41.Št e f a nMi ga šaMUDr .Má r i aKe hl ová 42.Ba ba kMor a dyaLe nkaSt r a ková

14

Zoz na mna r ode nýc hvme s i a c imá j2010 1.Andr e j č á kAda m 2.Ba l a ní kLuká š 3.Bodná rDá vi d 4.Bur de l á kováKr i s t í na 5.But kovi č ováAl e xa ndr a 6.ČonkaLa di s l a vSe ba s t i á n 7.Dol i ns kýDomi ni k 8.Dr á č ováEmma 9.Fe c ur aFi l i p 10.Fe ke t eFi l i p 11.Fi ľ a kovs káLí vi a 12.Fr a j t kováNi na 13.Ge r ná t ováChr i s t i á na 14.Guz i ováTa ma r a 15.Guľ a š ováEl i š ka 16.Ha r ka busJ ur a j 17.Ha nude ľMa t e j 18.Ha r ni č á r ováDi a na 19.Ha l i ngaSa mue lChr i s t i á n 20.Hor vá t hováVe r oni ka 21.Hor vá t ováRe ná t a 22.Chr omáKa r ol í na 23.Chr omáSof i a 24.Ka ňuš č i nĽubomí r 25.Ka pr á ľ ováNi kol a 26.Ki ni kKr i š t of 27.Koč i š č i nováAne t a 28.Kož e jTi mur 29.Kr a j ňá kováLuc i a 30.Kr onLuká š 31.Kur i mč á kBr i a n 32.Le f e r ovi čAl e x 33.Le š koSa mue l 34.Ma č ugováSi mona 35.Ma kul aMá r i o 36.Ma kul ováNi kol e t a 37.Mi ha ľAda m 38.Pa ve l i c aKa mi l 39.Pa vl í kHugo 40.Pa vukEr i k 41.Pe ká rTomá š 42.Pe r e c á rTi mot e j 43.Pe t í kDa mi á n 44.Pe t r i čKr i s t i á n 45.Pl a t koJ a r os l a v 46.Ri c hna vs kýKa r ol 47.Rus tMa r e kCol i n 48.Sa bolMa r t i n

SPOLOČENSKÁRUBRI KA

49.Se nč á kŠi mon 50.Sl a ni nováSi l vi a 51.Spi š á kováVa ne s a 52.Švi r kAl e xa nde r 53.Še be šPa t r i k 54.Te l e pá kŠi mon 55.Tr i š čPe t e rDá vi d 56.Tur e kAda m 57.Uhr i nPa t r i k 58.Ve r e š pe j ováSá r a 59.Vi hons kýVi l i a m 60.Zá moc kýKr i s t i á n 61.Zi z i čVl a di mí r


Zoz na mz os nul ýc hvme s i a c imá j2010 1.Ga br i e l aSe l ve ková , r od. Bodná r ová , 69r oč ná 1 8 . I n g . Vl a d i mí rSt r o mk o , 7 6 r o č n ý 35. J oz e fKopc a , 82r oč ný 2.AnnaJ a kubč ová , r od. Le š ková , 68r oč ná 19. La di s l a vKoš a , 58r oč ný 36. Ma r i á nKova l i k, 44r oč ný 3.Má r i aKone č ná , r od. Ha r ni č á r ová , 64r oč ná 20. I ng. AnnaGl a t z ová , 64r oč ná 37. Vl a di mí rBa ndy , 43r oč ný 4.MUDr . Al ž be t aMa r c i ne ková , r od. Pot oc ká , 85r oč ná 21. Ant onKa ndr a , 63r oč ný 38. J oz e fMa z á k, 76r oč ný 5.Ma r t aWoj t a s ová , r od. Hol oma nyová , 89r oč ná 22. He l e naNe hi l ová , 80r oč ná 39. I ng. I gná cPa do, 76r oč ný 6.J oz e f í naGuľ a š ová , r od. Št e f a nová , 56r oč ná 23. J ur a j Kr i hovs ký, 85r oč ný 40. Št e f a nSe dl á k, 81r oč ný 7.AnnaHudá ková , r od. Hudá ková , 81r oč ná 24. Vl a di mí rKuke l a , 64r oč ný 41. Al e xa nde rDz ur ovč á k, 82r oč ný 8.I r e naSe dl á ková , r od. Kova ľ Koč i š ová , 62r oč ná 25. Pa ve l J a vor s ký, 86r oč ný 42. Zuz a naMur gová , 95r oč ná 9.He l e naBa l ogová , r od. Ži dz i ková , 84r oč ná 26. Cyr i l Se mko, 77r oč ný 43. Ma r t i naSe dl á ková , 15r oč ná 10. AnnaKor ma ní ková , r od. De r e vj a ni ková , 84r oč ná 27. Al a dá rKor ba č ka , 57r oč ný 44. J oz e fKoč a n, 83r oč ný 1 1 . Ph Mr . Ko r n é l i aFr o h ma n n o v á , r o d . Va r h o l o v á , 8 8 r o č n á 28. J á nMi kuľ á k, 80r oč ný 45. Má r i aJ ur e nková , 48r oč ná 12. Bož e naMi c ha l i ková , r od. Sa bol ová , 46r oč ná 29. AnnaŠol t é s ová , 81r oč ná 46. Ma t e j Tuhr i ns ký, 69r oč ný 13. AnnaRonč á ková , r od. Guma nová , 67r oč ná 30. J oz e fČi č á k, 76r oč ný 47. Fr a nt i š e kMa ňkoš , 62r oč ný 14. EmaMe s z ne r ová , r od. Li pt á ková , 104r oč ná 31. J oz e fMr úz , 62r oč ný 48. Pa vol Smol ka , 89r oč ný 15. Ma gda l é naJ a ni č ová , r od. J a ni č ová , 79r oč ná 32. J a r os l a vVa ňo, 56r oč ný 49. Pa vol Ka š pr i š i n, 64r oč ný 16. AnnaFe c ková , r od. Vi l e nc i ová , 64r oč ná 33. J á nHl ubovi č , 76r oč ný 50. J á nPa l e nč á r , 60r oč ný 17. Žof i aŠe be j ová , r od. Hova nc ová , 86r oč ná 34. Ma r t i nGa z í k, 94r oč ný 51. Pe t e rUr da , 83r oč ný

Rí ms koka t ol í c kac i r ke v

Ná bož e ns kéoz na my

Konkat e dr ál nyc hr ám s v.Mi kul áš a Ne de ľ a5: 45, 6: 30, 7: 45, 10: 00, 1 1: 30, 18: 00 Pr ac ovnédni 5: 45, 6: 15, 7: 00, 12: 00, 18: 00 5. 7. s v . Cyr i l aaMe t oda5: 45, 6: 15, 12: 00, 16: 00, 18: 00

Kos t ols v.Joz e f a( Fr ant i š káni ) Ne de ľ a8: 00, 9: 30, 1 1: 00, 19: 00 Pr ac ovnédni 6: 30, 8: 00, 16: 30, Sobot a6: 30, 16: 30, 3 . 6 . Bo ž i eTe l o , 2 9 . 6 . s v . Pe t e raPa v o l n a v y š e1 6 : 0 0

Far s kýkos t olKr áľovne jpokoj a ( Sí dl i s koI I I ) Ne de ľ a6: 00, 7: 15, 8: 30, 10: 00, 1 1: 30, 18: 00 Pr ac ovnédni 6: 15, 8: 00, 18: 00 So bo t a7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 5 . 7 . 6 : 0 0 , 7 : 1 5 , 8 : 3 0 , 1 0 : 0 0 , 1 1 : 3 0 , 1 8 : 0 0

Far s kýkos t olNaj s vät e j š e jTr oj i c e ( Sol i var ) Ne de ľ a7: 30, 10: 00, 1 1: 30, 1 1: 45( vOpá l e ) Vš e dnédni 6: 30, 18: 00, 5. 7. 7: 30, 10: 00, 1 1: 30

Komuni t nopas t or ač néc e nt r um ( Šváby) Ne de ľ a7: 30, 18: 00, Ut or ok6: 30, St r e da18: 00, Pi at ok18: 00 Kos t ols v. JánaKr s t i t e ľa( Šváby) Ne de ľ a8: 30, Pr ac ovnédni 17: 30

Far s kýkos t olKr i s t aKr áľa ( Sí dl i s koSe kč ov) Ne de ľ a6: 00, 7: 00, 9: 00, 1 1: 00, 19: 00 Vš e dnédni 6: 00, 18: 00( pon, s t r , pi a ) , 09: 00, 18: 00( ut , š t v) , Sobot a7: 00, 18: 00 5. 7. 6: 00, 7: 00, 9: 00, 18: 00

Gr é c koka t ol í c kac i r ke v

Eva nj e l i c kác i r ke va . v .

Kat e dr ál nyc hr ám s v.JánaKr s t i t e ľa Ne de ľ al i t ur gi e5: 50, 8: 00, 10: 00, 1 1: 45, 18: 00, ut i e r e ň7: 00, ve č i e r e ň17: 00, Pr ac ovnédni5: 45, 7: 00, 17: 00, Sobot a5: 45, 7: 00, 17: 00( v . ve č i e r e ň) , 18: 00 17. 7. odpus tbl . P . P . Goj di č a5: 50, 8: 00, 10: 00 ( s l á vnos t ná ) , 18: 00

Chr ám Svät e jTr oj i c e Ne de ľ as l . Bož i e9: 00, 18: 00, pr vúapos l e dnú ne de ľ ua j 1 1: 00, de t s kés l . Bož i eo9: 00naf a r e Št vr t ok18: 00, kaž dú2. a3. ne de ľ uo1 1: 00 s ús l . Bož i eRe f or mova ne j kr e s ť a ns ke j c i r kvi

Far s kýc hr ám Povýš e ni as v .Kr í ž a ( Se kč ov ,Opál ) Ne de ľ as v . l i t ur gi e8: 00, 10: 00, ve č i e r e ň15: 00, 1 1: 45-r í ms kok. s v . omš a , Pr ac ovnédni6: 50, 8: 00( pon, pi a ) , 18: 00( ut o) , 6: 50, 17: 15( s t r ) , 18: 00, 19: 00e uc h. pobož nos ť( š t v) , 7: 30( s ob)

Kat e dr ál nyc hr áms v . Al e xandr aNe vs ké ho Ne de ľ a6: 15ut r e ňa , 7: 30a9: 30s v . l i t ur gi a , 15: 00 ve č e r ňa Vš e dnédni 6: 30s v . l i t ur gi a , 18: 00ve č e r ňa Svi at ok6: 30ut r e ňa , 7: 45s v . l i t ur gi a , 18: 00ve č e r ňa

Pr a vos l á vnac i r ke v

Ci r ke vbr a t s ká Far s kýc hr ám bl .hi e r omuč e ní ka Pavl aPe t r aGoj di č a( Sí dl i s koI I I ) Ne de ľ a8: 00, 10: 00, ve č i e r e ň18: 15 Pr ac ovnédni 6: 30, 18: 00, od7. 7. duc h. obnova , 1 1 . 7 . o d p u s t b l . P . P . Go j d i č a8 : 0 0 , 1 0 : 0 0( s l á v n o s t n á )

Ci r ke vbr at s ká( Sl ove ns kául i c a34) Ne de ľ a9: 30bohos l už ba St r e da18: 00bi bl i c káhodi na Sobot a18: 00ml á de ž

SPOLOČENSKÁRUBRI KA

15


13. 5.-31. 7. Sl ove ns kác e s t adomi kr okoz mu,Sl ove ns két e c hni c kémúz e um Sol i var ,vs t upné2, 50€/1, 50€ 27. 5.-4. 7. Mar t i nZboj an–Me dz i č as ,Šar i š s kágal é r i avPr e š ove 1. 6.-30. 9. Odmaľuč ke homal a,Kr aj s kémúz e um Pr e š ov Et nogr a f i c kávýs t a va 1. 6.-31. 12. Tr adí c i eľudove jmódy,Kr aj s kémúz e um Pr e š ov 15. 6.-31. 8. Kar olDI VALD,Šar i š s kágal é r i a, Výs t a vaf ot ogr a f i í 2. 7.-30. 8. Le t nágal é r i aamat é r s kyc hf ot ogr af ov–výs t avaf ot ogr af i íKami l aSoóš az oSt r opkova, Šar i š s kéos ve t ovés t r e di s ko 3. 7.

Pohľadynaobl ohu,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,11: 00,vs t upné1€

3. 7.-7. 7.

Fr agar i ac up,f ut bal ovéi hr i s ká

3. 7.-4. 7.

Dobr ýf e s t i val ,ar e áll e t né hokúpal i s kaDe l ňa,vs t upnéDvoj dňovápe r name nt ka19€

3. 7.

BBCount r ybál ,Pl az aBe ac h,18: 00

4. 7.

Par t i č ka,Ki noSc al a,17: 00,vs t upné13€

8. 7.

Hudbapodhvi e z dnouobl ohouCe l i neDi on,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,18: 00,vs t upné1, 50€

8. 7.-15. 8. Fáz ovýpokusoc i t ,Sl ove ns két e c hni c kémúz e um Sol i var ,vs t upné2, 50€/1, 50€ 8. 7.

Šťas t nýs údok–12.pr e ds t ave ni e ,Múz e um ví n,18: 00,vs t upné8€

10. 7.

Ne ve s t ahvi e z d,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,11: 00,vs t upné1€

10. 7.

Obj avovani ePr e š ova,Col l e gi um s c hol as t i kum –Baš t avz de l ani avPr e š ove ,s t r e t nut i epr e dMs Ú, 10: 00,vs t upné1, 29€pr e dpr e daj ,1, 49€nami e s t e

11. 7.

Obj avovani ePr e š ova,Col l e gi um s c hol as t i kum –Baš t avz de l ani avPr e š ove ,s t r e t nut i epr e dMs Ú, 14: 00,vs t upné1, 29€pr e dpr e daj ,1, 49€nami e s t e

15. 7.

Le t náobl ohaac e s t anaokr ajve s mí r u,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,18: 00,vs t upné2€

15. 7.-12. 9. Zkl e not ni c eŠar i š s ke jgal é r i e ,Šar i š s kágal é r i avPr e š ove

16

17.7.

Me s i acnavandr ovke ,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,11: 00,vs t upné1€

21. 7.

Poz or ovani eme s i ac anave č e r ne jobl ohe ,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,20: 30,vs t upné1€

22. 7.

Hudbapodhvi e z dnouobl ohouJohnWi l l i ams ,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,18: 00,vs t upné2€

24. 7.

Ar i adni nač e l e nka,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,11: 00,vs t upné1€

29. 7.

Hudbapodhvi e z dnouobl ohouMi keOl df i e l d,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,18: 00,vs t upné2€

31. 7.

Pot ul kyobl ohou,Hve z dár e ňapl ane t ár i um Pr e š ov,11: 00,vs t upné1€

Kompl et nýzoznam poduj at í náj det ena www. kl ucodmest a. sk


Vl e t es abudevPr e š ovepl ávať,al eikor č uľovať Pr e š ovj eužnal e t oal e t népr á z dni nypr i pr a ve ný.Pr vým s vi e ž i m pr e kva pe ní mj ekúpa l i s kona Sí dl i s kuI I I ,kt or éz a č a l os voj ut oht or oč núpr e vá dz kuužpoč a sDníme s t aPr e š ovapoč a sc e l é ho l e t abudeot vor e néod8. 00hod.do19. 00hod.Pr i pr a ve nés úš t yr iba z é ny ,dvade t s ké ,j e de npr e s l a bš í c hpl a vc ovane pl a vc ovaj e de npl a ve c kýdva ds a ť pä ť me t r ový.Aks os e bouz obe r i e t ec e l ú r odi nu,ne z a budni t ea ninas t a r ýc hr odi č ov .Dôc hodc ovi aa jdr ž i t e l i apr e uka z uZŤPma j út ot i ž vs t upl e nz a1, 5e urnac e l ýde ň.Rovna káj es umaa jpr ede t iodt r oc hdopä t ná s t i c hr okov .Ce na l í s t kapr edos pe l úos obuj e3e ur ánade ň.Pr e vá dz kova t e ľmápr i pr a ve nér ôz nepr e kva pe ni a ž dýt ýž de ňpr i budnenováš por t ováa t r a kc i a ,vr á t a nebe a c hvol e j ba l u.Pl a z abe a c hnaSol i va r e aka j enal e t nús e z ónuužt i e žpr i pr a ve náaj eur č i t ej e di ným mi e s t om,kdes amôž ekt or ýkoľ ve k Pr e š ovč a npohodl neus a di ťnapi e s kove jpl á ž ipr is l a ne jvodeaoddýc hnuťs ivpr os t r e díkva l i t nýc h s l už i e b.Kr yt éba z é nynaZŠMá j ovéná me s t i eaZŠM.Ne š por abudúvpr e vá dz kedoôs me hoj úl a at i e žpos l e dnýa ugus t ovýt ýž de ň.Komubybol opr í l i šhor úc o,môž es aužodpr vé hoa ugus t apr í s ť s c hl a di ťnaz i mný š t a di ón,kt or ýj ena novo pr í s t upný ve r e j nos t iobľ ubuj úc e jz i mnéš por t y ke dykoľ ve kpoč a sr oka .Pr e s néot vá r a c i eč a s ybudúvž dyuve r e j ne nénas t r á nkeme s t s ke js pr á vy s l už i e b-www. ms s pr e s ov . s k Le t uz da rapr e š ovs ké mul e t uobz vl á š ť ! ( Ms Ú)

15.r oč ní kpopul ár ne hoPr e š ovs ké hos t r e e t bal l u Pr vý j únový ví ke nd z a ví t a l aSt r e e t ba l lTournavýc hod Sl ove ns kadoPr e š ova .Podde r a výmikoš minaš i e s t i c h s t r e e t ba l l ovýc hi hr i s ká c hs abol ona oz a jnač opoz e r a ť . Kva l i t at oht opoduj a t i aka ž dýmr okoms t úpa ,č odoka z uj ea j úč a s ťt a ke jba s ke t ba l ove jhvi e z dya koj eZuz a naŽi r ková . l i t ným hos ť om poduj a t i a ,kt or ís ane pr i š l il e npoz e r a ť , Ke a l ea kt í vne hr a ť bola jpr i má t orPr e š ova a ge ne r á l ny ma na ž é rDobr ýc ha nj e l ovKoš i c e . Výs l e dkySt r e e t bal lTour-Pr e š ov: Kat e gór i aMi nis t r e e tZŠ-ž i ac iaž i ač kyZŠ: 1. Di voš ky( Koš i c e ) , 2. Fa nt a s t i c kápä ť ka( Pr e š ov) , 3. J a š t e r i č ky( Ha ndl ová ) Kat e gór i aNádác i eSl ov e ns ke js por i t e ľne( MI XZŠ-ž i ac iaž i ač ky ) : 1. ESBCr e w( Pr e š ov) , 2. Fa s tPl a ye r s( Pr e š ov) , 3. Šme r a l ka( Pr e š ov) BASKETLANDc at e gor y( Juni or i ) : 1. Chl e bat r e ba( Spi š s káBe l á ) , 2. M. F. D. ( Svi t ) , 3. Br á š kovi a( Pr e š ov) SATROOpe nMi xc at e gor y( Voľnámi xkat e gór i a) : 1. Ne š kamedomane č e ka j( Pr e š ov) , 2. Zobe rl opt u, ni edr ogy( Koš i c e ) , 3. Supr ovi eSl i e pä t á( B. Bys t r i c a ) KORATEXc at e gor y( Muž i ) : 1. Smr ťpr i c há dz azdž ungl e( Koš i c e ) , 2. Kone č náz a s t á vka( Pr e š ov) , 3. Me s t os nov( Pi e š ť a ny)

PRE ŠPORTOVCOV

( Ms Ú)

17


Pr i j í ma c i ednipr e ds t a vi t e ľ ov me s t aPr e š ov-j úl2010

Pr i j í ma c i ednipos l a nc ovMe s t s ké ho z a s t upi t e ľ s t vavPr e š ove-j úl2010

1 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 2 0 . 7 . 2 0 1 0( ut o r o k) Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 1 :8 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 3 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 2 6 4 o1 7 . 0 0h o d . 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 vKu l t ú r n o ms t r e d i s k uPKOCe n t r u mn aPr o s t ě j o v s k e j u l .č . 3 5 / D Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , Ms Ú, J a r k o v á2 4 , 2 . p o s c h o d i e , Ph Dr . Mi l a nLa c a( p r e d s e d a ) , MUDr . J á nAh l e r s , MUDr . J o z e f k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a k a n c e l á r i ah l a v n é h ok o n t r o l ó r a Ba l á ž i , J UDr . Mi l a nBe r d i s , J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , J UDr . me s t a me s t a( č . d v e r í 3 1 7 ) Má r i aKu s e n d o v á , I n g . Sv e t l a n aPa v l o v i č o v á J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , I n g . Mi l a nTk á č i k , h l a v n ý z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v k o n t r o l ó rme s t aPr e š o v Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 2 :1 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) o1 7 . 0 0h o d . 2 2 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 6 . 7 . 2 0 1 0( ut o r o k) vz a s a d a c e j mi e s t n o s t i Te n i s o v é h ok l u b uTa t r a nPr e š o v 3 1 0 0 1 1 3 3 1 0 0 2 6 4 n aNá b r e ž n e j u l . č . 5 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 MUDr . Mi r o s l a vLu k á č( p r e d s e d a ) , I n g . Mi l a nBe n č , Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , Ms Ú, J a r k o v á2 4 , 2 . p o s c h o d i e , Ms MUDr . I g o rSmo l k o k a n c e l á r i av e d ú c e j Ka n c e l á r i e k a n c e l á r i ah l a v n é h ok o n t r o l ó r a p r i má t o r ame s t a( č . d v e r í 3 1 ) me s t a( č . d v e r í 3 1 7 ) bo rvme s t s ke jč a s t i č . 3 :6 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) Mg r . Da n aKr i š t o f o v á , v e d ú c a Vý I n g . Mi l a nTk á č i k , h l a v n ý 6 . 0 0h o d . Ka n c e l á r i ep r i má t o r ame s t aPr e š o v o1 k o n t r o l ó rme s t aPr e š o v De n n éCe n t r u mn aSa b i n o v s k e j u l . č . 3 4 I n g . Ma r t aKo l l á r o v á , Ph D. , ( p r e d s e d n í č k a ) , I n g . An t o nNe u p a u e r 8 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 2 6 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) ( s e k r e t á r ) , J á nČi ž má r , Mg r . Má r i aČí ž i k o v á 3 1 0 0 1 1 3 ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) k a ž d ýp i a t o ko1 8 . 0 0h o d . vMe s t s k o mk u l t ú r n o ms t r e d i s k u 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 1 5 9 n aHa b u r s k e j u l . č . 9vPr e š o v e Ni ž n e j Še b a s t o v e j p r i j í ma Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 p o ž i a d a v k yo b y v a t e ľ o vme s t s k e j č a s t i Ni ž n áŠe b a s t o v áp o s l a n e c k a n c e l á r i av e d ú c e j Ka n c e l á r i e Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 me s t s k é h oz a s t u p i t e ľ s t v aJ á nČi ž má r p r i má t o r ame s t a( č . d v e r í 3 1 ) s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P k a ž d ýp o n d e l o ko1 9 . 0 0h o d . vMe s t s k o mk u l t ú r n o ms t r e d i s k u Mg r . Da n aKr i š t o f o v á , v e d ú c a n aHa b u r s k e j u l . č . 9vPr e š o v e Ni ž n e j Še b a s t o v e j p r i j í ma Ka n c e l á r i ep r i má t o r ame s t aPr e š o v p o ž i a d a v k yo b y v a t e ľ o vme s t s k e j č a s t i Ni ž n áŠe b a s t o v áp o s l a n e c 2 7 . 7 . 2 0 1 0( ut o r o k) me s t s k é h oz a s t u p i t e ľ s t v aI n g . An t o nNe u p a u e r 3 1 0 0 5 5 0 1 2 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) Ms Ú, J a r k o v á2 6 , 3 . p o s c h o d i e Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 4 :1 2 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) 1 5 9 Mg r . Ľu d mi l aHa l e č k o v á o1 5 . 0 0h o d . 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 v e d ú c ao d b o r us l u ž i e bo b č a n o m vz a s a d a c e j mi e s t n o s t i Me s t s k é h oú r a d uvPr e š o v en aJ a r k o v e j Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 Ms Ú u l . č . 2 4( I I I . p o s c h o d i e ) s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P Ph Dr . I v a nBe n k o( p r e d s e d a ) , J UDr . An t o nBi d o v s k ý , I n g . a r c h . J o z e fKu ž ma , I n g . a r c h . Vi k t o r Tk a č í k 2 9 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 1 3 . 7 . 2 0 1 0( ut o r o k) 3 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 5 5 0 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 5 :1 2 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , o1 9 . 0 0h o d . Ms Ú, J a r k o v á2 6 , 3 . p o s c h o d i e k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a vKu l t ú r n o md o mePKOn aSo l i v a r s k e j u l i c i č . 8 0 Mg r . Ľu d mi l aHa l e č k o v á me s t a vPr e š o v e–So l i v a r e v e d ú c ao d b o r us l u ž i e bo b č a n o m J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , I n g . Ľu d o v í t Ma l a g a( p r e d s e d a ) , I n g . Mi k u l á šBo d n á r( s e k r e t á r ) , Ms Ú z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v Pa e d Dr . Mi r o s l a vBe n k o , I n g . St a n i s l a vGo b a n 1 5 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 3 1 0 0 1 0 3 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a me s t a J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v

Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 6 :8 . 7 . 2 0 1 0( š t v r t o k) o1 7 . 3 0h o d . vj e d á l n i ZŠn aŠr o b á r o v e j u l . č . 2 0 MUDr . Va s i ľJ a n k o( p r e d s e d a ) , I n g . J o z e fKi s l í k( s e k r e t á r ) , I n g . So ň aBo š e l o v á ,Mg r .J u r a j Hu r n ý , I n g . St a n i s l a vKa h a n e c , I n g . Ma r i á nKo h u t , J o z e fPr i b u l a , I n g . An d r e aTu r č a n o v á , d o c . Ph Dr . Št e f á n i aAn d r a š č í k o v á , Ph D. , MPH

1 9 . 7 . 2 0 1 0( po nde l o k) ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) 1 5 9 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P

18

RADNI CAOTVORENÁ


www. mi rad. sk

19

MAGAZÍN PREŠOV - Júl 2010  
MAGAZÍN PREŠOV - Júl 2010  

MAGAZÍN PREŠOV - kultúrno-spoločenský mesačník. Júlové vydanie

Advertisement