Page 1

MAGAZÍ N PREŠOV ROČNÍ K53 ČÍ SLO10 DECEMBER2010

www.klucodmesta.sk

Roz hov or y ,č l ánk y ,z auj í ma v os. . .

www. kl uc odmes t a. s k


ARCHEUSr e al i t yc e nt e r , Konš t a nt í nova12, 08001Pr e š ov , Te l . : 051/ 7721564, 0918880880 Kompl e xnés l už byr e a l i t ne jka nc e l á r i e . kont akt @ar c he us . s k,www. ar c he us . s k Zľ ava1 1 1€, a kkl i e nt pr e dá , a l e bokúpi ne hnut e ľ nos ťpr os t r e dní c t vomARCHEUSr e a l i t yc e nt e r . Zľ a vabudeupl a t ne ná por e a l i z á c i i obc hodu( popodpi s ekúpnopr e da j ne j z ml uvy) . Zľ a vani ej ekombi nova t e ľ nási nými z ľ a va mi . Sol ár i um ane c ht ovéš t údi os one s-JanaFabi ánová, Va ž e c ká11,08005Pr e š ov ,0904461861,0904599437,s one s 29@gmai l . c om 10% z ľava

AUTOŠKOLA

ELI TA

Koz me t i c kýs al ónMi c hae l a,Sa bi novs ká1,08001Pr e š ov ,0907976111 5% napr í s t r oj ovéoš e t r e ni evkúr e 5% naďa l š i ekoz me t i c kéoš e t r e ni e Zl at ní c t voOnyx,Svä t opl ukova6,08001Pr e š ov ,051/ 7721210,onyx11@c e nt r um. s k Pr e da jz l a t ýc has t r i e bor nýc hš pe r kov ,š i r okývýbe robr úč ok,opr a vy ,gr a ví r ova ni e , a l bumynae ur omi nc e ,z be r a t e ľ s kémi nc e . 5% naz l a t éš pe r ky ,10% nas t r i e bor néš pe r ky Aut oš kol aEl i t a,Ba j ka l s ká30,08001Pr e š ov ,0908988317,www. e l i t aaut os kol a. s k Výc vi kž i a da t e ľ ovoude l e ni evodi č s ké hoopr á vne ni as kupi nyB Zľava10%

Bar i mpe x,s . r . o. ,Ná me s t i emi e r u1,08001Pr e š ov ,0905534221,www. dopl nkovavyz i va. s k Dopl nkyvýž i vy ,t one r y . dopl nková 8% z ľava( z ľ a vas ane dáupl a t ni ťnaa kc i ovýt ova r ) výži va I NSI AFi nI nve nt ,s . r . o. ,Zá hr a dná12,08001Pr e š ov ,t e l . :0918176186,e ma i l :pr e s ov@i ns i a. s k Kompl e x népoi s ť ov ac i eaf i nanč nés l už by úča l e bo2GBSDka r t az dar makuka ž dé mupovi nné muz ml uvné mupoi s t e ni u/ PZP/ ,a l e bo FI NI NVENT USBkľ 10% z ľavanaa ké koľ ve kďa l š i euz a t vor e népoi s t e ni epodľ avýbe r ukl i e nt a ./ Ga r a nc i ana j ni ž š e jc e ny/

2

Magaz í nPr e š ov,kul t úr nos pol oč e ns kýme s ač ní k Vydavat e ľ:Me s t s kéi nf or ma č néc e nt r umPr e š ov Hl a vná67,Pr e š ov ,08001 t e l :051/7731113 Nákl ad:34000 Šé f r e dakt or :I ng.Ra s t i s l a vBor oš Zodpove dnár e dakt or ka:Bc .J a naJ ur č i š i nová Gr af i c káúpr ava:I ng.Ma r i á nBodná r i k Tl ač :ROTAPRI NTs . r . o. Ba r č i a ns ka68,Koš i c e ,04017 Fot ot i t ul ka:Br a ni s l a vA.Švor c www. me s t s kyf ot ogr a f . s k

Di s t r i búc i a:Do pr e š ovs kýc h domá c nos t í ,naMe s t s ký úr a dvPr e š ove ,dopr e vá dz oks l už i e b,r e š t a ur á c i í ,ka vi a r ní , č a ká r ní a mbul a nc i ív z dr a vot ní c kyc h z a r i a de ni a c h, pr e vá dz ok me s t s ké ho i nf or ma č né ho c e nt r a a ďa l š í c h pr e vá dz okvme s t s ke jc e nt r á l ne jz óne . Evi de nč néč í s l o:EV3994/ 10 Kopí r ova ni e , z novupubl i kova ni e a r oz š i r ova ni e a ke j koľ ve kč a s t ič a s opi s uj epovol e nél e ns os úhl a s om vyda va t e ľ a .Re da kc i ane z odpove dáz as l ovný ave c ný obs a hi nz e r á t ov . Obj e dnávkyi nz e r c i e :i nf o@kl uc odme s t a . s k,051/7731113 Uz ávi e r ka15.de ňvme s i ac i .


Pr e š ovj enaj kr aj š i ekr aj s kéme s t oSl ove ns ka Výs l e dkyni e koľkome s ač ne js úťaž eonaj kr aj š i eme s t oaobe c Sl ove ns ka,kt or ú vyhl ás i li nt e r ne t ový por t álSl ovak r e gi on vapr í l it oht or okas úužz náme .Pr e š ovpr e val c ovalvš e t ky kr aj s kéme s t á. Ci e ľ om s úť a ž e bol o podľ a or ga ni z á t or ov pouká z a ť na kr á s y

f ot o:Mgr .I gorDe mj a nk r a j ov ,mi e s taobc íSl ove ns ka .Ná vš t e vní c ipor t á l uma l imož nos ť

hl a s ova ťz ame s t áa l e boobc e ,kt or épova ž uj úz ana j kr a j š i e .Súť a žpr e bi e ha l avt e r mí neodz a č i a t ku a pr í l adokonc aokt óbr a . Vc e l kovom por a dís anapr vom mi e s t eumi e s t ni lhi s t or i c kýBa r de j ovspoč t om hl a s ov51018 ahne ď nadr uhom j ePr e š ovspoč t om hl a s ov44503.Z kr a j s kýc hmi e s tPr e š ove xc e l ova l sa bs ol út nym ná s kokom.Dr uhým na j kr a j š í m kr a j s kým me s t om podľ aobyva t e ľ ovj eTr na va spoč t omhl a s ov9800. Výhr u,kt or ouj eme di á l nyapr opa ga č nýba l í č e kpr eme s t o,pôj devyz dvi hnúťpr i má t orPa ve l Ha gya r ios obne ,s pol usos t a t nýmipr i má t or miz„ Top3“ .Podľ apr vé homuž ame s t amábyť c e nt r umka ž dé home s t aj e hot a kpove di a cvýkl a dnous kr i ňou.„ Sna ž í mes ar obi ťvš e t kopr et o,a by bol o na š eme s t oč or a zkr a j š i e .Aby ho domá c imi l ova l iat ur i s t iobdi vova l i .V s a mot nom hi s t or i c kom c e nt r es meužur obi l ini e koľ koz a uj í ma výc hz mi e n,pus t i l is mes ador e konš t r ukc i e pr i ľ a hl ýc hul i č i e k,pr e or ga ni z ova l is medopr a vu. " ( Ms Ú)

Par kovi s konaBaj kal s ke jz aj e di nýde ň NaSí dl i s ku I I I .bol oz aj e di nýde ňz r e konš t r uovanépar kovi s koskapac i t ou pr i bl i ž ne 30par kovac í c hmi e s t . Naul i c iBa j ka l s ke jj er ovna koa koa jvi nýc hs í dl i s kovýc hl oka l i t á c hpr obl é m spa r kova ní m.Pr i ná kupnoms t r e di s kuCBAKomf oss adone dá vnana c há dz a l apl oc hapl návýt l kov ,kt or úobyva t e l i a využ í va l inaods t a ve ni eá utpr iná kupe ,a l ea jnanoč népa r kova ni e . Pr i má t orme s t aPa ve lHa gya r is adohodolspr e vá dz kova t e ľ om ná kupné hos t r e di s kanaopr a ve t oht opa r kovi s ka ,vz hľ a dom kt omu,ž ehovyuž í va j úna j mäz á ka z ní c iobc hodu.Súč a s nevš a kpo opr a vemôž uvä č š ípoč e tpa r kova c í c hka pa c í t ,kt or ýt a kt ovz ni kolvyuž í va ťnanoč népa r kova ni e a jobyva t e l i at e j t ol oka l i t y .Vz hľ a dom kpr i or i t á m me s t a–r e konš t r ukc i eš kôlaopr a vyš kôl ok, t oht or oč nýme s t s kýr oz poč e tne poč í t a lsopr a vout a ké hot opa r kovi s kazvl a s t nýc hz dr oj ov ,apr e t o j epr e ná j om t e j t o pl oc hy pr e vá dz kova t e ľ oviz as ymbol i c kú hodnot u aopr a vav j e ho r é ž i i na j výhodne j š í mr i e š e ní mni e l e npr eme s t o,a l ea jpr epr e vá dz kova t e ľ aaa jpr es a mot nýc hobč a nov , kt or ít a kz í s ka j úvä č š i upl oc hunabe z pl a t népa r kova ni e . Zá r ove ňs avme s t es t a vi ani e koľ koďa l š í c hbe z pl a t nýc hpa r kova c í c hpl ôc hska pa c i t a miod25 do60pa r kova c í c hmi e s t .Užč os kor obudedokonč e népa r kovi s konaRoyove jul .naŠvá boc h anar a dos ťvš e t kýc hSe kč ovč a novbol avč a sdokonč e náa js pe vne nápl oc hanaz de va s t ova ne j vnút r obl okove jz e l e niadvoc hs t a r ýc ha s f a l t ovýc hpl oc há c h. Ti euždl hodobone s l úž i l inapôvodný úč e l .Úpr a vout e r é nuapol ož e ní mnove jvr c hne ja s f a l t ove jvr s t vyvz ni kl ipa r kova c i eka pa c i t ypr e š e s ť de s i a tvoz i di e l .Ra dni c auva ž uj eužvbudúc om r okuz a vi e s ťt z v .r e z i de nč népa r kova ni e , kt or ýmupr e dnos t nípr e š ovs kér odi nypr e df i r e mnýmivoz i dl a mipa r kuj úc i mivobyt nýc hz óna c h. ( Ms Ú)

MESI AC VSKRATKE

3


Poms t aCar af f ovi

Pr e č o„Poms t aCar af f ovi “?Car af f ovaväz ni c a bol as pät áni e koľkos t or oč íst z v .pr e š ovs kými kr vavými j at kami . Pr i mát or Pave l Hagyar i pr e t oz ač alr e konš t r ukc i us ymbol i c ky ,z aťat í m Car af f ovhome č adomúr ovt e j t obudovy .

Pr ipr í l e ž i t os t ipodpí s a ni az ml uvy o ne ná vr a t ný f i na nč nýpr í s pe vok( ďa l e jNFP)pr epr oj e kt :Pr e š ov – Ca r a f f ovavä z ni c a ,na pl á nova l o me s t o Pr e š ov f ot o:Ms Ú of i c i á l ne z a č a t i er e konš t r ukc i et e j t o Ná r odne j kul t úr ne jpa mi a t kyna12.11.2010z aúč a s t ipr e ds t a vi t e ľ ovme s t aPr e š ov ,kr a j s ké hopa mi a t kové ho úr a du, a r c hi t e kt aVl a di mí r aŠá r oc ké hoaz á s t upc ovr e a l i z a č ne jf i r my . Ci e ľ ompr oj e kt ur e konš t r ukc i e , kt or ýbudef i na nc ova nýEur óps kouúni ouzEur óps ke hof ondur e gi oná l ne hor oz voj a ,z oš t á t ne ho r oz poč t uSR azr oz poč t ume s t aPr e š ov ,j ez a be z pe č i ťt r va l évyuž í va ni eCa r a f f ove jvä z ni c ena pr e z e nt á c i ukul t úr ne hode di č s t var e gi ónu,r e a l i z á c i ukul t úr nos pol oč e ns kýc ha kt i ví taos ve t ové úč e l yspr í nos omkr oz voj ukul t úr nopoz ná va c i e hoc e s t ovné hor uc hu. Me s t oz í s ka l onat út oopr a vuzEur óps ke hof ondur e gi oná l ne hor oz voj ane ná vr a t nýf i na nč ný pr í s pe vokvovýš ke370732, 29€. Pr e dme t om r e konš t r ukc i e ,kt or ábyma l abyťhot ovádoš i e s t i c hme s i a c ov ,j eni e l e nr e konš t r ukc i a obvodové ho a s t r e š né ho pl á š ť a ,výme na e xt e r i é r ovýc h ai nt e r i é r ovýc h výpl níot vor ov ,a l e a jr e konš t r ukc i ae l e kt r oi nš t a l á c i e ,i nt e r i é r ovýc h omi e t ok a podl á h.Ta kt i e ž pr i budnú nové i nf or ma č nokomuni ka č nét e c hnol ógi eanovéi nt e r i é r ovévyba ve ni e . Súč a s ť oubyma l abyťpodľ apr oj e kt ua jkomna t as oľ noba ns ke jč i pkyaopá l ovákomna t a .O j e j obs a huužpr i má t orme s t ar okova la jsI va nom Kopor om,kona t e ľ om s pol oč nos t iOpá l ovéba ne Li ba nkas . r . o. ,kt or és údr ž i t e ľ om dobýva c i e hopr i e s t or uČe r ve ni c anaOpá l ovýc hba ni a c hDubní k. Spol oč nos ťj epome nova nápodľ aobl a s t iLi ba nka ,nakt or e jbol av18.s t or oč ína j vi a cr oz vi nut á ť a ž baopá l u. ( Ms Ú)

Ďal š i as kve l evyuž i t áme s t s kápl oc ha I de avyt vor e ni al anové hoc e nt r anaSí dl i s kuI I I .vz ni kl avr oku2005.Užnabudúc ir oks a doč kás voj e jr e al i z ác i e . Pr of e s i oná l ne l a nové c e nt r um ur č e né pr er ôz ne ve kové ge ne r á c i e ve nuj úc es al e z e c t vu a a dr e na l í novým š por t om bude umi e s t ne né pr il e t nom kúpa l i s ku a f i na nc ova né ze ur of ondov v r á mc ic e z hr a ni č ne js pol upr á c e Poľ s ko -Sl ove ns ko.Rodi č mipr oj e kt us ú pol upr á c isme s t om Pr e š ovna dš e nc izOZSka l náhr a na .Pr oj e kts apos unulor okkvôl iz me ne vs aš t á t ne jpomoc i ,kt or éa kc e pt ova lmoni t or ova c ívýbora kor i a di a c ior gá nc e z hr a ni č ne js pol upr á c e . Ľubomí rKude r j a vý,pr e ds e daOZ Ska l náhr a napot vr di l ,ž evt ýc ht odňoc hpr i š l opí s omné vyr oz ume ni ezpoľ s ke js t r a nyavs úč a s nos t is aužpr i pr a vuj ez ml uvaoč e r pa níNFP.„ Naj a ruž c hc e mez a č a ťr e a l i z á c i us t a vby .J er e á l ne ,ž el a novéc e nt r umvPr e š ovebudedokonč e néužvj e s e ni 2011. " ( Ms Ú)

4

MESI AC VSKRATKE


Pr váf ot ovol t ai c káe l e kt r ár e ňname s t s kom obj e kt e V Pr e š ove s a ús pe š ne z r e al i z ovalpi l ot ný pr oj e ktf ot ovol t ai c ke je l e kt r ár nena pl oc he s t r i e c hme s t s ké hoobj e kt u. Napl oc hes t r e c hyZá kl a dne jš kol yBa j ka l s ká z r e a l i z ova l af i r maO.S.V.O.c omp,a . s .Pr e š ov s ol á r ny z dr ojv s pol upr á c isme s t om Pr e š ov aVSE–Ekoe ne r gi as . r . o. Napl oc hes t r e c hybol ai nš t a l ova nát e c hnol ógi a s ož i vot nos ť ou25a ž30r okov ,kt or áz í s ka va e ne r gi uzobnovi t e ľ né hoz dr oj a–s l nka .I nš t a l ova nývýkone l e kt r á r ne ,z l ož e ne jz408kus ov kr yš t a l i c kýc hpa ne l ovj e96840Wpar oč neuš e t r ía ž49, 6t onye mi s i íCO2.Pr e dpokl a da ná pr odukc i abude93000kWh,č opokr yj es pot r e bu27š t vor č l e nnýc hdomá c nos t iz ar ok,pr í pa dne t a kme rc e l ús pot r e buz á kl a dne jš kol y .Hodnot ac e l é hopr oj e kt uj e309400€. f ot o:Ms Ú

Pos pl a t e níi nve s t í c i e ,č oj epr i bl i ž neo12r okov ,pr e j dekompl e t nát e c hnol ógi adoma j e t kume s t a Pr e š ov .Me s t oz í s ka l ove ľ kýbe ne f i ta jvt om,ž epr e ds a mot nour e a l i z á c i ouf ot ovol t a i c ke j e l e kt r á r nebol ananá kl a dyi nve s t or az r e a l i z ova náopr a vač a s t is t r e c hyZŠBa j ka l s ká ,kdej e umi e s t ne nát e c hnol ógi a . Zac e l údobuž i vot nos t ibyma lt e nt opr oj e ktvyr obi ťvi a ca ko2400MWhauš e t r i ťvi a ca ko 1288t onCO2. ( Ms Ú)

Ďal š i edopl ne ni ekame r ové hos ys t é mu Ka me r yumi e s t ne nénar ohuul í cJ a r ková-Fl or i á nova z a kúpi l apr eme s t os pol oč nos ťVi nc ipa r k.Ma j ús l úž i ť kz vyš ova ni u be z pe č nos t iv l oka l i t á c h s vyš š ou f r e kve nc i oupohybuá utaľ udí .Ope r a č né mus t r e di s ku me s t s ke jpol í c i et a kpr i budl ia jnovémoni t or y ,vďa ka kt or ým môž us l e dova ťt i e t odveul i c eadohl i a da ťna be z pe č nos ť .Me s t opl á nuj evďa l š om obdobía jďa l š i e kr oky k r ozš i r ovao:Ms Ú ni uka me -fot r ové hos ys t é mu,na j mävs í dl i s kovýc hč a s t i a c h.Vo f e br uá r it oht or oka s a vďa ka ne ná vr a t né mu f i na nč né mu pr í s pe vku z e ur of ondov poda r i l o z a kúpi ťš pi č kovýka me r ovýs ys t é ma jnas í dl i s ku Švá byanas í dl i s kuSe kč ov . f ot o:Ms Ú

( Ms Ú)

MESI AC VSKRATKE

5


Naj novš i amapame s t aspr e hľadom i nve s t í c i í Pr e š ovs kýme s t s kýúr adz ve r e j ni lne t r adi č nýms pôs obom pr e hľadhl avnýc hi nve s t i č nýc hakt i ví tapr oj e kt ovz a pos l e dnéš t yr ir oky .Pr oj e kt yme s t s ké ,ajt i e ,vkt or ýc hj e me s t os úč i nné ,mapuj edi gi t ál namapame s t a.Obyvat e l i a s it akbudúmôc ťpoz r i e ťni e l e nnovi nky ,al eaji nve s t i č né z áme r y,pr oj e kt yaš t údi e .Radni c at ýmt o kr okom pr i s t upuj ekz vyš ovani ui nf or movanos t i . Di gi t á l nu ma pu me s t oz ve r e j ni l o na s voj e jof i c i á l ne j i nt e r ne t ove js t r á nkewww. pr e s ov. s k.J e jz á kl a dt vor ína j f ot o:Ms Ú a kt uá l ne j š i akva l i t nál e t e c kás ní mka , t a kz va náor t of ot oma pa , kt or úme s t odopos i a ľvyuž í va l oi banai nt e r néúč e l y .Naor t of ot oma pes úgr a f i c kyumi e s t ne né body ,kt or éz ná z or ňuj új e dna kz r e a l i z ova néi nve s t í c i ez aobdobi e20062010,j e dna kpl á nova né pr oj e kt yme s t aPr e š ov . Ovä č š i nea kt i ví tme s t as aobč a ni apr i e be ž nemohl idoz ve di e ťužpr os t r e dní c t vom mé di í .Ma pou s avš a kr a dni c as na ž ípos kyt núťne t r a di č nýpr e hľ a doc e l om kompl e xnom úz e míme s t a .Podľ a vyj a dr e ni apr i má t or ame s t amnohíobyva t e l i ane ma j úpr e hľ a da niot om,č os az r e a l i z ova l o,a l e bo r e a l i z uj evi c hl oka l i t e ,ni e t oe š t enaopa č nom konc ime s t a .Obč a nom byt a ka jt e nt os ys t é m ma l vbudúc nos t ipomôc ťkz výš e ne ji nf or mova nos t iaz á uj muna pr .opl á nova néi nve s t í c i e . Pr e š ovs kár a dni c az a t i a ľz ve r e j ni l ac e l kovo116z r e a l i z ova nýc hpr oj e kt ov ,25r oz os t a va nýc h pr oj e kt ova26š t údi íaz á me r ov .Vovä č š i nes aj e dnáovl a s t néi nve s t i č népr oj e kt y ,kt or édopĺ ňa j ú i népr oj e kt y ,kt or évpos l e dnýc hr okoc hvýr a z neovpl yvni l iPr e š ov . ( Ms Ú) Odka znama pu:ht t p: / / mapapr e s ov. gi s pl an. s k

Be z pl at nýi nt e r ne tvme s t eos l avuj edr uhénar ode ni ny Ne z vyč aj nýkont aj ne rznaj väč š i e hopr e š ovs ké hos í dl i s kaSe kč ov,z námyakoI nt e r ne t box,s a vt ýc ht odňoc hdož í vadvoc hr okov.Poč asj e hopôs obe ni ahonavš t í vi l o20t i s í cľudí ,kt or ít u z í s kal ibe z pl at nýpr í s t upki nt e r ne t u,al e bokonz ul t ác i evobl as t it e l e komuni kác i í . I nt e r ne t boxbolot vor e nýpr e ddvomar okmivr á mc ive r e j nos úkr omné hopa r t ne r s t vame s t a Pr e š ovat e l e komuni ka č né hoope r á t or aSl ova ne t .„ Zpohľ a dume s t ai deoús pe š nýpr oj e kt ,pr e t ož e s aná m poda r i l oz a be z pe č i ťbe z pl a t nýi nt e r ne tdos t upnýpr evš e t kýc hobč a nov ,č oi m umož ňuj e pr í s t upkmode r ným s l už bá m ai nf or má c i á m, “bi l a nc uj edvar okyI nt e r ne t boxupr i má t orPr e š ova Pa ve lHa gya r i .Me s t opos kyt uj epr ekont a j ne rpr i e s t or ,pr e vá dz kaI nt e r ne t boxuvš a kvôbe c ne z a ť a ž uj eme s t s kúpokl a dni c u. Ci e ľI nt e r ne t boxuj et ot ož nýsdl hodobýmic i e ľ miSl ova ne t u,t e davz budi ťz á uj e m omode r né t e l e komuni ka č nés l už byas pr í s t upni ťi c hč ona j š i r š e jve r e j nos t i .Spl ne ni ec i e ľ ovhodnot íDuš a n Moz ol a ,r i a di t e ľr e t a i l ové hopr e da j as pol oč nos t iSl ova ne t :„ Zadvar okypr e vá dz kyna vš t í vi l o I nt e r ne t box20t i s í cľ udí ,kt or ít umohl ibe z pl a t nevyuž i ťr ýc hl yi nt e r ne todSl ova ne t u,a l e bo z í s ka ťt e l e komuni ka č nés l už byz avýhodnéc e ny . “ Ná vš t e vnos ťI nt e r ne t boxu j e dnoz na č nehovor ío j e ho ús pe c hu,pr e t o budet e nt o kont a j ne r pos kyt ova ťs voj es l už byPr e š ovč a nom a jna ďa l e j .Na j vi a chopouž í va j úml a díľ udi a ,me dz i ná vš t e vní kmis avš a kná j duz á s t upc ovi avš e t kýc hve kovýc hka t e gór i í .Pr ez a be z pe č e ni edos t upnos t imôž eka ž dýpouž í va ťpoč í t a čspr i poj e ní mki nt e r ne t upodobu15mi nút . ( Ms Ú)

6

MESI AC VSKRATKE


www. aveducat i on. sk/ po

dát umyr epr í z:11. 12. 2010o19: 00

18. 12. 2010o19: 00 20. 12. 2010o19: 00

cenyvst upeni ek:bal kón5€

voľ nésedeni e7€

7


Vp o n d e l o kd oP r e s o v az a v í t aMi k u l á s Mi kul áš s kanádi e l kač akánaj me nš í c hPr e š ovč anovvponde l ok6.de c e mbr a2010.Pr e s neo16.hodi ne z ač nenapódi upr e dKonkat e dr ál ous v.Mi kul áš avPr e š ovekul t úr nypr ogr am,poč askt or é hodoc e nt r a me s t az aví t aMi kul áš ,kt or ýr oz s vi e t ivi anoč nýs t r omč e k. Mi kul á šz a ví t ado ná š ho me s t anape š i uz ónu užpo pä t ná s t ykr á t ,a by r oz s vi e t i lvi a noč ný s t r omč e k avyž r e bova l100výhe r c ovVe ľ ke jmi kul á š s ke jhr y .Súť a ž nél e t á č i ky ,kt or éj et r e bavypl ni ťador uč i ť doz be r nýc hs c hr á nokname s t s kom úr a deazkt or ýc hs abudúž r e bova ťvýhe r c ovi as úť a ž e ,bol idor uč e né dovš e t kýc hma t e r s kýc haz á kl a dnýc hš kôlnaúz e míme s t aPr e š ovakdi s poz í c i is úa jname s t s kom úr a de– vka nc e l á r i ipr vé hokont a kt uanaodbor eš kol s t va ,kul t úr yaš por t u,pr í pa dnej emož nés ii c hs t i a hnuť z os t r á nkyme s t awww. pr e s ov . s k. Os pr i e vodnýz á ba vnýpr ogr a m poč a sos l á vs vi a t kus v .Mi kul á š as apos t a r a j úna š edomá c ekol e kt í vy– ma ž or e t kyDI RI DONKY,TŠGRI MMY,CVČEBONY,TKBOUNCE,s pe vá č kaKRI STÍ I NAapomá ha ťi m budúne odmys l i t e ľ nípomoc ní c iMi kul á š a–č e r tsa nj e l om.

Vi a n o c n ép r o g r a myn ap e s e j z ó n ep r e dk o n k a t e d r á l o us v . Mi k u l á s a 9. 12. 2010( š t vr t ok)16. 00–18. 00 DETIDÚHY:Roha niKa r a č oňa–Róms keVi a noc e ZUŠJ.PÖSCHLA:Rys a váj a l ovi c a DFSDÚBRAVI ENKA:J as omma l ama ľ uč ka FSDÚBRAVA:Vi a noc esDÚBRAVOU-Ži mneve č a r ky PRAVOSLÁVNYZBOR s v . ALEXANDRANEVSKÉHOvPr e š ove :Vi a noč nékol e dy OZ BARLI ČKA:Vi a noc epr evš e t kýc h MI EŠANÝSPEVÁCKYZBORNOSTROCANTOPU:Kol e dy–ni e l e nt i ena š e

14. 12. 2010( ut or ok)16. 00–18. 00 ZUŠM.MOYZESA:Kol e duVá mne s i e me SSROZKVETpr iDCnaSabi novs ke jul . :Da jBohš ť a s t i ac e l e jz e mi FSaDFSROZMARI JApr iABCCVČ:Be t l e he ms kánoc ABCCe nt r um voľné hoč as u:Vi a noč néva r i á c i e PEDAGOGI CKÁaSOCI ÁLNA AKADÉMI A:Akos az r odi l iVi a noc e FSZLATOBANČAN:Anat ot es va t ehodivi nč uj e me!

16. 12. 2010( š t vr t ok)16. 00–18. 00 RÍ MSKOKATOLÍ CKAFARNOSŤPREŠOV-NI ŽNÁŠEBASTOVÁ:ŽI VÝ BETLEHEM DFSŠARI ŠANČEK pr iPKO:Vi a noč népa s t or á l e FSkJOŽKAPRÍ HODU:Pr e dhoda mivPe t r ova noc h KRESŤANSKÝSPEVÁCKYZBORzGREGOROVI EC:Poz r inat odi e ť a

21. 12. 2010( ut or ok)16. 00–18. 00 CVČEBONY:PopovéVi a noc e BETLEHEM´ STRI O:Vi a noč nékol e dy SSRADOSŤpr iDCDRUŽBA:Vi a noč nékol e dyavi nš ova č ky SÚKROMNÁ ZUŠDAMA:Vi a noč népi e s ne ,t a nc eavi nš e OZBABADLO:Be t l e hé m–Ra duj mes a ,ve s e ľ mes a

23. 12. 2010( š t vr t ok)16. 00–18. 00 RÍ MSKOKATOLÍ CKAFARNOSŤPREŠOV-NI ŽNÁŠEBASTOVÁ:ŽI VÝ BETLEHEM MI ROSLAV JANI Č:Kol e dy ĽUDOVÁHUDBAPREŠOVČAN:Vi a noč náná l a da

Zme napr ogr a muvyhr a de ná!

8

KULTÚRNYPREŠOV


Vi a n o c n ét r h yav i a n o c n áv y z d o b a VPr e š ovej eužni e koľkodnínai nš t al ovanávi anoč návýz doba.Os ve t l e ni eobs ahuj úc eajnovépr vkyuž pr e š l oajt e s t ovac í mr oz s vi e t e ní m.Of i c i ál nes aPr e š ovvi anoč ner oz s vi e t i luž25.nove mbr a. Vi a noč nýs t r omč e kos a de nýpr ikonka t e dr á l es v .Mi kul á š aj evys oký15me t r ov .Te nt oht or oč nýpoc há dz az o s í dl i s kaSe kč ov .Podľ ave dúc e hoodd.ve r e j nopr os pe š nýc hč i nnos t íi deoz dr a výs t r om,kt or ýbolur č e nýna výr ub,me s t os aa l er oz hodl opr e dĺ ž i ťmuž i vot nos ťavyuž i ťhonat e nna j e s t e t i c ke j š íúč e l .Te nt or okme s t o dos t a l os e de m ponúknapos kyt nut i eda r uodobč a novvpodobevi a noč né hos t r omu,z ohľ a dňuj úcvš a k be z pe č nos t néae s t e t i c kéhľ a di s kobudevyuž i t ýs pomí na nýs t r omz os í dl i s ka . Roz s vi e t i s a6. de c e mbr a , naMi kul á š a . Aždo15.j a nuá r abudes t á ťnami e s t ekve t i nove jme ga ka s ká dy ,kt or ás at a mopä ťvr á t inapr e l omea pr í l aamá j a nabudúc ir ok.Vi a noč néos ve t l e ni ebudeuve de nédopl ne jpr e vá dz ky25.nove mbr ao16. 00hod. ,ke dys a z á r ove ňz a č núa jt r a di č névi a noč nét r hynaHl a vne jul i c ivPr e š ove . V me s t ePr e š ovbudeokr e m hl a vné ho,os a de nýc he š t e6ďa l š í c hvi a noč nýc hs t r omč e kovme nš i e hof or má t u vbl í z kos t iná kupnýc hs t r e dí s kac i r ke vnýc hobj e kt ov .Na koľ kome s t one ma l ovr oz poč t et e nt or okvyč l e ne né ž i a dnepr os t r i e dkynaobs t a r a ni enovýc hde kor a č nýc hpr vkovvi a noč ne jvýz doby ,pr i má t orvs t úpi ldor okova ni a spa r t ne r minat r hust ýmt oa r t i kl om adohodolz a pož i č a ni emi mor i a dnea t r a kt í vne jvýz doby–hi s t or i c kýc h s vi e t i a c i c hl us t r ov ,kt or és úumi e s t ne nénaHl a vne jul .poz dĺ žpe š e jz óny .Ti e t ol us t r ebýva j ús úč a s ť ou vi a noč nýc hvýz dobvove ľ kýc he ur óps kyc hme t r opol á c ha koPr a ha ,č iVi e de ň. Pot e c hni c ke js t r á nkej ezr oz poč t uvyč l e ne nýc h28000€r ovna koa komi nul ýr oknaúdr ž bu,dopl ne ni e , pr e vá dz kuvi a noč ne jvýz dobyapa t r i č nús pot r e bue l e kt r i c ke je ne r gi e .

P a r kk u l t ú r yao d d y c h uP r e s o v Hl avná50,08001Pr e š ov ,t e l . :051/ 7723741-2,e mai l :pkopr ogr am@c ondor ne t . s k 08. 12. 2010o19: 00hod.vki neSCALA,Ma s a r ykova7,Pr e š ov SPOLOČNÝKONCERTBRATOVNEDVĚDOVCOV Vs t upné :vpr e dpr e da j i12, 00€/vde ňkonc e r t u15, 00€

Ku l t ú r n es t r e d i s k oS v á b y Švábs ka27,08005Pr e š ov ,t e l . :051/ 7704795,e mai l :pkos vaby@c ondor ne t . s k 12. 12. 2010od14: 00hod.vKul t úr noms t r e di s kuŠvá by Výs t avavi anoč nýc hoz dôbai ke báns poj e náskul t úr nym pr ogr amom REHABI LI TAČNÉCVI ČENI A Ka ž dýponde l okas t r e daod18: 30do19: 30hod. Vs t upné :1, 40€ ORI ENTÁLNETANCE Ka ž dýut or okaš t vr t okod17: 00do18: 00hod. Vs t upné :1, 40€ KLUBSPOLOČENSKÝCHTANCOV„MVDANCESTUDI OPKOPREŠOV“ De t i :Ka ž dýut or ok,š t vr t okapi a t okod15: 00do16: 30hod. Št ude nt i :Ka ž dýut or ok,š t vr t okapi a t okod17: 00do18: 30hod. Se ni or i :Ka ž dýut or okod18: 30do20: 00hod. Čl e ns kýpopl a t ok:13, 50€/me s i a c( de t iaš t ude nt i ) ;7, 00€/me s i a c( s e ni or i )

KULTÚRNYPREŠOV

9


10

ARMYSHOP

Vi hor l at ská2A( ZOCMAX) 08001 Pr ešov

BI ŽUTÉRI ALI LLY

Nám.l egi onár ov1( ODTESCO) 08001 Pr ešov


www. badex. sk www. i j av. sk Vi aci nf or máci íot ýcht ospol očnost i achnáj det evkat al óguf i r i em na

www. kl ucodmest a. sk

11


www. kupel ebj . sk www. gereg. eu 12

St ani sl avGer eg,t el :0 905486134,mai l :s . ger eg@ger eg. eu AnnaGer egová, t 905791074,mai . ger egova@ger eg. eu el :0 l :a Pr ešov:Hl avná14,Popr ad:Nám.sv .Egí di a18/ 41,Spi šskáNováVes:Št ef áni kovonám.5


Výsledkykomunálnych voli ebvPrešove Komuná l nevoľ byvPr e š ovepr i ni e s l ioč a ká va névýs l e dky ,a l ea jpr e kva pe ni a .Vol e bnáúč a s ťbol a 36, 62pe r c e nt .St a r onovým pr i má t or om s apodľ aoč a ká va nís t a lPa ve lHa gya r i ,kt or ýz í s ka l 15479hl a s ov .Sobr ovs kýmná s kokompor a z i lOndr e j aMa t e j a ,nomi na nt aSDKÚDS,KDH,Sa S aMos t Hí d,kt or ýz í s ka l5669.Tr e t ís konč i lMi l a nLa c a ,š t vr t ýAnt onBi dovs kýapos l e dná s konč i l aMa r t aKol l á r ová .Ant onBi dovs kýs ane dos t a la nidopa r l a me nt u.Pr e š ovs kýme s t s ký pa r l a me ntmás e de mná s ťnovýc hpos l a nc ov .

Voľbynapos l anc ovMs ZvPr e š ove Vol e bnýobvodč .1 Mi l anLac a( Sme r )2267 Kat ar í naĎur č ans ká( NEKA)1484 Mi c halKal i ňák( Sme r )1457 Kar olKys l anml .( Sa S)1434 Sve t l anaPavl ovi č ová( Sme r )1365 Mi kul ášKomani c ký( Sme r )1355 He l e naZambor s ká( NEKA)1307 Vol e bnýobvodč .2 Re néPuc he r( NEKA)785 Ri c har dDr ut ar ovs ký( Sa S)655 Mi r os l avLukáč( Sme r )650 Vol e bnýobvodč .3 Mar t i nLi pka( NEKA)864 Pe t e rKl e i n( NEKA)801 Mar t aKol l ár ová( NEKA)786 Már i aČí ž i ková( SDKÚ)745 Vol e bnýobvodč .4 Jane t t eLangová( Sa S)913 St ani s l avGr e ga( SDKÚ)898 I vanBe nko( NEKA)854 Vi kt orTkač í k( KDH)832 Vol e bnýobvodč .5 Ľudoví tMal aga( NEKA)842 St ani s l avFe r e nc( KDH)802 Pe t e rKr aj ňákml .( Mos t Hí d)787 Mi r os l avBe nko( Sme r )

Vol e bnýobvodč .6 Dani e l aMr ouahová( NEKA)1171 I gorAndr e j č ák( Sme r )688 Rudol fDupkal aml .( NEKA)684 Al e xande rEr ns t( Sme r )672 Vol e bnýobvodč .7 Št e f áni aAndr aš č í ková( NEKA)1111 St ani s l avKahane c( KDH)1085 Vas i ľJanko( SDKÚ)1072 Pe t e rHaas( NEKA)971 Andr e aTur č anová( KDH)911 Pr vínáhr adní c i : Vol e bnýobvodč .1: Duš anHr uš kaml .( KDH) , kt or ýs konč i lpodč i a r oul e no2hl a s y Vol e bnýobvodč .2: Dani c aBor i s ová( Sme r ) Vol e bnýobvodč .3: Ras t i s l avMoc hnac ký( SDKÚ) Vol e bnýobvodč .4: Duš anMac ák( KDH) Vol e bnýobvodč .5: Mar e kDuc hoň( NEKA) Vol e bnýobvodč .6: SoňaBoš e l ová( SDKÚ) Vol e bnýobvodč .7: RadovanBač í k( NEKA)

KĽÚČ OD MESTSKÝCH ČASTÍ

( Ms Ú)

13


„ByťPr eš ovčanj eveľ káf r aj er i na, “ hovor ímome nt ál nehádam naj obľúbe ne j š ívýc hodni arnat e l e ví z nyc hobr az ovkác h.Por okoc hme di ál ne jkar i é r yvPr e š ove ,pr e r az i lvDi e vč at iz ami l i óna š anc unakar i é r uvBr at i s l avene z ahodi l .Mome nt ál ne hovš e t c ipoz námeakoMi ki hoHr i c a,al emôž e meho vi di e ť aj v r e l ác i í Fe nomé n vo ve r e j nopr ávne j t e l e ví z i i .Mi š o Hudák s a ajnapr i e k br at i s l avs ke j z nač kenaaut esr ados ťouahr dos ťoupr i z náva,ž ej e Pr e š ovč an. Odmal i č kas apohy buj e švdi v ade l ný c hame di ál ny c h kr uhoc h. . .Ako ťa t o ov pl y v ni l o a ne r oz mý š ľals i ni e ke dy ,ž ebude šr obi ťni e č oi né ? Pr i z ná ms a ,ž es om ni kdyne r oz mýš ľ a l ,ž ebys om r obi l ni e č oi né .Moj ir odi č i as í c epr a c ova l ivdi va dl e ,a l eni e a kohe r c i .Ma mar obi l avuč t á r niaot e cbolpr e vá dz ka r . Mot a ls om s at a m odma l i č kaana vyš e ,c í t i ls om s at a m ve ľ midobr e ,pr e t omibol oj a s né ,ž et ot a kdopa dne . f ot o:a r c hí vMi c ha lHudá k Odš t yr oc hr okovs omč í t a lpos l ove ns kyaukr a j i ns ky .SMi l a nomJ us kom( pr e š ovs kýka me r a ma n) s mec hodi l idoukr a j i ns ke jš kôl kyana š i mr ove s ní kom č í t a l ir oz pr á vky .A ke ďs om ma lde vä ť r okov ,ma ls om vr oz hl a s epr ogr a m Pi oni e r s kahvi e z di č ka ,kt or ýs om r obi lsMi l a novous e s t r ou Oxa nou.Ta ms at oc e l éf or mova l o.Poč a ss t r e dne jš kol ys om hr á va lvovt e da j š om ukr a j i ns kom di va dl e ,z á r ove ňs om hr a lvdi va dl euMi kul á š aŽe ml i č kuanagymná z i us mema l idi va de l ný kr úž ok,skt or ým s mec hodi l ipove ľ kýc hf e s t i va l oc h.Bol ot e daot á z kouč a s u,ke dys ar oz hodne m pr er e á l nuka r i é r uhe r c a .Pr i hl á s i ls oms anaVŠMU,kdemaa jz obr a l i ,a l emôjbr a tSe r ge j ,bohuž i a ľ užne bohý,š t udova lvKyj e veapr emňabol oúpl nej e dnoz na č né ,ž epôj de mz aní m. Čot it odal oač ov z al o,ž es ine š t udov alnaSl ov e nku, al evKy j e v e ? Da l omit okus i s kopr of e s i e .Dot e r a zž i j e m zt oho,č o s om s at a m na uč i l ,at os om konč i lš kol upr e dde vä t ná s t i mir okmi .Uč i l imavyni ka j úc ipe da gógovi aa jt o bol a ve ľ ká de ví z a .Da l o mit o obr ovs ké množ s t vo z á ž i t kov .Zobr a l omit o,ž es oms ane ma lš a nc ue t a bl ova ť domavr á mc it e l e ví z i e ,r oz hl a s uadi va dl a .Môjr oč ní k, skt or ýmibys om konč i lVŠMU s údá vnoz ná mihe r c i , pr á vepr e t o,ž es konč i l iš kol uvBr a t i s l a ve .J as om t a kú mož nos ťne ma l ,l e bos om s apos konč e níš kol yvr á t i ldo Pr e š ovaahr a ls omvDi va dl eAl e xa ndr aDuc hnovi č aaa ž č a s om s om s apr e boj ova ldoc e l os l ove ns ke jl i gy .No obr a l omit oš t yr ir okyž i vot avPr e š ove ,a jke ďs om az poč a sš kol yc hodi ldos ťi nt e nz í vnedomovar obi lt u „ ga va l i r s t va “ ,a l ea jt a ks omž i lvKyj e ve .

f ot o:a r c hí vMi c ha lHudá k

14


Uži s t ýč asž i j e švBr at i s l av e ,č ot izPr e š ov ac hý banaj v i acakt or és út v oj enaj obľúbe ne j š i emi e s t a vPr e š ov e ? Tohoj es t r a š neve ľ a ,l e boa koma l ýc hl a pe cs omvyr a s t a lnaSí dl i s kuI InaOkt óbr ove jul i c i .Pot om s mes apr e s ť a hova l inaSí dl i s koI I Iat a ms om naBa j ka l s ke jpr e ž i lna j kr a j š i er okyde t s t va . Ne z a budne m naBi košč iSi gor d,t os ús pomi e nkysFe s t i va l om dobr e jhudby ,a l ej as om t omi e s t o z a ž i le š t ea kopi oni e r s kyt á bor .V Pr e š ovej e dnoduc hoj ekdeí s ť .J ej e dno,č imá šnaa ut e br a t i s l a vs kúa l e boi núz na č ku,j amá mvPr e š oveužt a kz a pus t e nékor e ne ,ž eni kdyne bude mpa t r i ť i na m,l e ns e m.Ajke ď má m mome nt á l net r va l ébydl i s kovBr a t i s l a vevš e t c ive di a ,ž es om Pr e š ovč a n,l e bot ovš a dehovor í m,vš e t c ive di aa jt o,ž es om Rus í nani kdys om ne ma lpr obl é ms a kt omupr i hl á s i ťac hva l a bohu,vš e t c iužpr i š l inat o,ž ej et ove ľ káf r a j e r i na ,byťzPr e š ova .Le bot u vyr a s t a j ús i l níľ udi a .

f ot o:a r c hí vMi c ha lHudá k

Mome nt ál ne ťa môž e me č as t e j š i ev i di e ť na t e l e v í z ne j obr az ov keajv ďakapos t av eMi ki hoHr i c a.Akos is ados t al kPr of e s i onál om? Pr e dč a s ompr i š i e lz amnouš é f dr a ma t ur gJ OJ ky ,skt or ýms a dobr e poz ná me š t e od Vyvol e nýc h, sná pa dom pol i c a j t výc hodni a r .Pove da ls om mu,ž es ave ľ midoobr a z une t l a č í m aužvôbe cni edos e r i á l ov .Pot om,ke ďs om s aba vi lspr ogr a movým r i a di t e ľ om avýr obnour i a di t e ľ kouaužs ana oz a j dá va l inapa pi e rve c iohľ a dompi l ot né hodi e l u,t a ks ompoc hopi l ,ž et oa s ine budef ór .Pr i pr a vova l is mej e de ndi e l ,ž e uvi dí me ,a koz a r e a guj údi vá c i .Noavt e dyvz ni kl ops yc ho. I nt e r ne tbolz a hl t e nýMi ki m avde vä ť de s i a t i c hpe r c e nt á c h bol ir e a kc i epoz i t í vne .Ta ks mes ar oz hodl i ,ž edo t oho pôj de meana vyš ea js l e dova nos ťs t úpl a ,t a kž es omr á d. Ač oj e vt i pné ,a js á m,ke ďs ii c hni e ke dypoz r i e m,t a ks adoká ž e m z a s mi a ť ,a jke ďs omt oužvpods t a t evi de l .

Ake ď mášpr e pnúťz os l ov e nč i nydoš ar i š s ké hoal e boi né ho nár e č i a,ni ej et opr obl é m? Vpr vom r a det oni ej el e nš a r i š s kéná r e č i e ,a l et a kými xvýc hodni a r s kyc h di a l e kt ov .I demihl a vneo t o,a by s om pr e ds t a vi l výc hodni a r s kedi a l e kt y .Sna ž í ms ana vyš ehľ a da ťs l ová ,kt or és ú uni ve r z á l ne poc hopi t e ľ né . Má m t a m t e s t ova c í c h pa ná kov os t a t nýc hhe r c ov .Ta kž eni e ke dya jke ďz a hl á s i ms l ovo,kt or éj e „ e c ht “výc hodni a r s keaonimine r oz ume j ú,mus í mt ovymys l i e ť i na k.Na vyš er e pl i kys ivymýš ľ a ms á m,má ml e nde j ovúl í ni u, kt or úmá m dodr ž a ťanas kúš kes kôri mpr ovi z uj e m.Tým pá dom uč í m na š ená r e č i ea jos t a t nýc hľ udíz oSl ove ns ka .Eš t emož no pr í dej e dnoMi ki hopr e kva pe ni e ,at obudeďa l š i aš kol aná r e č í , kt or énavýc hodnomSl ove ns kumôž e mepoč uť . o:a r c hí vMi c ha lHudá k J anaJ ur č i š i nov á fot

15


Ma nž e l s t váuz a vr e t évme s i a c iokt óbe r2010 1.Mi l ošŽe l e z ní kaZuz a naČi nč ur á ková 2.J a r os l a vBa bj a kaĽubi c aSa l us ová 3.Svä t os l a vSe me ňukaAl e naKr be č ková 4.Ha r a l dLot ha rPr i nz keaVi e r aŠi ma ns ká 5.Ada mKr i vdaaKa t a r í naDr obná 6.Pe t e rVe r e š pe jaMi c ha e l aGuž i ová 7.J á nFur č á kaZuz a naKr ož e r ová 8.Mi l ošPa ngr á caMa r t i naPol j a ková 9.J á nMi hokaI ng.Mi r os l a vaZbor ovj a nová 10.Mi l a nPr a š č á kaMgr .EvaČi s a r i ková 11.Er i kHudá kaBe a t r i c eSz a bóová 12.Ma r t i nDor koaVe r oni kaDúbr a vs ká 13.Ondr e jPa č a yaKa t a r í naVr á bľ ová 14.J oz e fPr c ha laEr i kaBos á ková 15.Fr a nt i š e kKuš ní raMoni kaSi r ot ová 16.Pe t e rLa ba š koaLuc i aKokoš ková 17.I ng.Ma r i á nKuc e jaI ng.J úl i aSt a c hur ová 18.Mgr .Fr a nt i š e kNe upa ue r ,PhD.aI ng.Ma r i a nnaLi pková 19.Tomá šŠe br oaI ng.Luc i aŠur i mová 20.Mgr .Dá vi dLi c hvá raI ng.Má r i aHudá ková 21.J oz e fHudá kaLe nkaKoz l i ková 22.Mgr .Mi c ha lPe t r ufaMgr .Na de ž daMi nč i č ová 23.Mi c ha lPe ke l ni c kýaAnnaDe mč á ková 24.Vl a s t i mi lŠol t i saMgr .Mi c ha e l aToma š č í nová 25.Fr a nt i š e kKul a c haMa r t i naHme ľ a r ová 26.Pa t r i kKa ž i kaLe nkaŠpe l i t z ová 27.I ng.ĽubošBa š i s t aaI ng.Tí me aBá nóová 28.Ga br i e lKoš ut haMa r t aKa s s a yová 29.Fr a nt i š e kPr í hodaaNa t á l i aRi c ht e r ová 30.Mgr .Duš a nMa r oc hni čaI ng.Da gma r aŽul ová 31.Pa volOl e j ní kaMoni kaKoš č ová 32.J á nHvi š čaI va naGuľ ová 33.Pe t e rŠa r os s yaRe ná t aVa š ková 34.Pa volHur t ukaMa r t i naPl a č ková 35.I ng.Ma r i á nPe ká r i kaBc .J a naZá kut ná 36.Pe t e rKme čaMgr .Ba r ba r aBa l ogová 37.J ul i á nKl ocaJ a naTomá š ová 38.I ng.Ka mi lZl a c kýaMgr .Lýdi aJ a kube ková 39.Mi r c e aVi r gi lMunt e a nuaJ ul i á naGa r a j ová 40.Pe t e rKoc vá raVe r oni kaLonga ue r ová 41.Pa volMe r t aaNi kol e t aDe mj a nová 42.J ur a jI va novaMgr .Bl a nkaDur ká č ová 43.Róbe r tBos á kaVe r oni kaLe c ká 44.Vl a di mí rDol hyaMi r i a maKoz á ková 45.Al e šSmol kaaMa r t i naKol l á r ová 46.Sl a vomí rMa r t onaMi r os l a vaHl a va t á 47.Mgr .Domi ni kVa ľ oaMgr .Al e xa ndr aSpi š a ková 48.Bohumi lNě me č e kaDa ni e l aGe t t ová 49.Ondr e jZa kuc i aaMá r i aŠt of ková 50.J ur a jTe ke ľaMoni kaHume ňa ns ká 51.Róbe r tŠt e f koaOľ gaI va nč ová 52.Tomá šVr l í kaI va naZl á ma l ová 53.Mi r os l a vZá ba vaaEvaPoš i vá ková 54.Ra dova nOl e j á raLe nkaRož i č ová 55.Tomá šŠt upá kaJ a naBi č a nová 56.Ondr e jPe t r uš kaaZuz a naŠkovr a nová 57.Ma r t i nAda mč í kaSl a vomí r aBi dovs ká

16

Zoz na mna r ode nýc hvme s i a c iokt óbe r2010 1.Má r i aBa l ogová 2.J a kubBa ue r 3.Dá vi dBe dná r 4.Sa mue lBe ga l a 5.Sa ndr aBugoš ová 6.Gr e gorČe r má k 7.Li a naČonková 8.Bor i sDul e ba 9.Te r e z aDul i nová 10.Es t e r aDunová 11.Ma r t i nFol t í n 12.Luc i aGmi t t e r ová 13.Ši monGr e ga 14.Sa ndr aHol ubová 15.Ma r t i nHume ňa j 16.Ma r t i nHume ní k 17.Sa bí naJ e ndr uš ová 18.Al i c aJ ovi č 19.Ondr e jJ ož ko 20.Sa mue lJ uhá s 21.Kl á r aJ uhá s ová 22.Kr i s t í naJ us ková 23.Zuz a naKa c a r ová 24.Al e xa nde rKi ní k 25.Pa t r í c i aKos t e l ní ková 26.Róbe r tKuc ha r s ký 27.Ti me aLa c e ková 28.Ba r bor aLi gus ová 29.Ma r ošPe t e rMa j i r s ký 30.SoňaMa r i ni c ová 31.Ma t úšMa t ľ á k 32.Pe t e rMa t ús 33.Ol i ve rOl e j á r 34.Mi c ha e l aOl e j á r ová 35.Sof i aOl e j á r ová 36.Tomá šOnof r e j 37.EmaPl a t ková 38.Pe t e rPr už i ns ký 39.Sof i aŠa r i š s ká 40.Da ni e lUl e hl a 41.Si monZa hr a dní k 42.Fa bi oJ a kubí k 43.J oná šGa r a j 44.Fa bi oTul e j a 45.Ne l aDa ňová 46.J a kubHa r doň 47.Tomá šPa r t i l l a 48.Sá r aPa t i r ová 49.Luká šFa r ka š 50.Gr e gorČe r má k 51.Ma t úšKa r a s 52.Vi kt ór i aNe upa ue r ová

SPOLOČENSKÁRUBRI KA


Zoz na mz os nul ýc hvme s i a c iokt óbe r2010 Al ž be t aFús e ková , r od. Sa bol ová , 75r oč ná Ma r gi t aGa l dunová , r od. St a hovc ová , 64r oč ná J á nHr us t i č , 86r oč ný Al ž be t aPi vova r ní ková , 45r oč ná Má r i aĎur i c ová , r od. Ruppová , 84r oč ná J á nLuká č , 69r oč ný AnnaHa r ma ni a ková , r od. Dvor ož ňa ková , 89r oč ná Má r i aSt a š í ková , r od. Bi l l á , 89r oč ná J á nObš a t ni k, 74r oč ný AnnaKa ňuková , r od. Kr i ž a l kovi č ová , 87r oč ná Má r i aVr bovs ká , r od. Tr oj a novi č ová , 90r oč ná J á nSkr i p, 88r oč ný AnnaKoč t úc hová , r od. Za ka r ovs ká , 54r oč ná Pa e dDr . Al ž be t aKoc ha ns ká , 69r oč ná J oz e fBe r di s , 82r oč ný AnnaKova l i ková , r od. Cmá r ová , 79r oč ná Pa vl i naLopuc hovs ká , r od. Ma dz i ková , 80r oč náJ UDr . Pe t e rVa s i l č i n, 86r oč ný AnnaRa c hva l ová , r od. Ba r t e ková , 91r oč ná Pa vl i naPa vuková , r od. J udová , 87r oč ná Ka r olMi na r č i k, 88r oč ný AnnaVe s e l ovs ká , r od. Br i nč e ková , 82r oč ná Vi e r aKr a j ná , r od. Ma nc ová , 72r oč ná La di s l a vVi ni č e nko, 64r oč ný AnnaZe l e mová , r od. J a ka bč í ková , 83r oč ná Vi l maKoš i bová , r od. Gi me r ová , 82r oč ná Mgr . Euge nAndr e á ns ky , 65r oč ný Ce c í l i aMi kl oš ová , r od. Le pá ková , 67r oč ná Da ni e lŠuť á k, 72r oč ný Mi c ha lHa kuč a , 82r oč ný EvaBa r nová , r od. Ka vuľ ová , 86r oč ná Er ví nKonr á dy , 84r oč ný Mi c ha lHa š ko, 21r oč ný Ga br i e l aNi ž ni ková , 68r oč ná Euge nPa l kovi č , 87r oč ný Mi c ha lKová č , 86r oč ný He l e naKa š pr i š i nová , r od. Kme c ová , 85r oč ná Fr a nt i š e kKor e č ko, 73r oč ný Mi l a nMi š ovi č , 73r oč ný He l e naMa j ovs ká , r od. Ska l s ká , 84r oč ná Fr a nt i š e kKundr á t , 71r oč ný Pa volVa š ko, 68r oč ný He l e naSt upi ns ká , r od. St a c hová , 93r oč ná I ng. Andr e jŠme l ko, 68r oč ný Pe t e rKr z e mi ns ký, 58r oč ný J úl i aTi mková , r od. Poľ ová , 87r oč ná I ng. J á nMi há l y , 53r oč ný Va s i lPr oc i k, 95r oč ný J ul i a naPa ve l č á ková , r od. Ka put ová , 82r oč ná I ng. J oz e fKr a j ňá k, 80r oč ný Voj t e c hTr oj a novi č , 80r oč ný Ka t a r í naSa s a r á ková , r od. Luká č ová , 51r oč ná I ng. Št e f a nSa r va š , 79r oč ný Zde nkoĎur i c a , 65r oč ný

Ná bož e ns kéoz na my-de c e mbe r2010 RÍ MSKOKATOLÍ CKACI RKEV Konkat e dr ál nyc hr áms v .Mi kul áš a

08. 12. :5: 45,6: 15,7: 00,8: 00,12: 00,16: 30,18: 00 24. 12. :22: 00,24: 00 25.a26. 12. :5: 45,6: 30,7: 45,10: 00,1 1: 30,18: 00

Kos t ols v .Joz e f a( Fr ant i š káni )

08. 12. :06: 30,08: 00,16: 30,19: 00 24. 12. :06: 30,24: 00 25.a26. 12. :08: 00,09: 30,1 1: 00,19: 00 31. 12. :06: 30,08: 00,16: 30aďa kovnápobož nos ť

Kos t ols v .Donát a( Ce mj at a)

08. 12. :16: 00,24. 12. :22: 00,25.a26. 12. :10: 15 31. 12. :16: 00

Far s kýkos t olNaj s v .me naJe ž i šaMár i a( Ni ž .Še bas t ová)

08. 12. :09: 18,18: 00,22. 12:18: 00púťkmi l os t i vé muobr a z uMa t kyBož e j 24. 12. :23: 30pos vä t néč í t a ni e ,24: 00,25.a26. 12. :08: 00,10: 30 31. 12. :10: 30aa dor á c i a

Exe r c i č nýdomSpol oč nos t iJe ž i š ove j( podKal vár i ou) 08. 12. :06: 30,17: 00,24. 12. :06: 30,16: 00,24: 00 25.a26. 12. :06: 30,1 1: 00,17: 00,31. 12. :16: 00,23: 00a dor á c i a

GRÉCKOKATOLÍ CKACI RKEV Kat e dr ál nyc hr áms v .JánaKr s t i t e ľ a

08. 12. :05: 45,07: 00,08: 30,16: 30,18: 00 24. 12. :07: 00,08: 00Kr á ľ .h. ,15: 00,23: 00V.pove č . 25. 12. :05: 50,08: 00,10: 00,12: 00,17: 00ve č . ,18: 00

Far s kýc hr ámPovýš e ni as v .Kr í ž a( Se kč ov ,Opál ) Far s kýkos t olKr áľ ovne jpokoj a( Sí dl i s koI I I ) 08. 12. :08: 00, 18: 00 08. 12. :06: 15,09: 00,16: 00,18: 00 24. 12. :16: 00,22: 00,24: 00 25.a26. 12. :06: 00,07: 15,08: 30,10: 00,1 1: 30,18: 00 31. 12. :06: 15,16: 00,23: 30aa dor á c i a

24. 12. :08: 00Kr á ľ . h. , 15: 00ve č . sl i t ur gi ou, 24: 00V. pove č e r i e 25. 12. :08: 00, 10: 00, 16: 00vi a noč . pr ogr a m 26. 12. :08: 00, 10: 00, 31. 12. :06: 30

08. 12. :06: 00,09: 00,16: 00,18: 00 24. 12. :20: 00,22: 00,24: 00 25.a26. 12. :06: 00,07: 00,09: 00,1 1: 00,18: 00 31. 12. :16: 00apobož nos ť

24. 12. :06: 30Kr á ľ .h. ,15: 00ve č .sl i t . ,23: 00V.pove č e r i e 25. 12. :08: 00, 10: 00, 16: 00vi a noč nýpr ogr a m, 26. 12. :08: 00, 10: 00, 31. 12. :06: 30

Far s kýc hr ámbl .hi e r omuč .Pavl aPe t r aGoj di č a( Sí dl i s koI I I ) Far s kýkos t olKr i s t aKr áľ a( Sí dl i s koSe kč ov) 08. 12. :06: 30,16: 30,18: 00

Komuni t nopas t or ač néc e nt r um ( Šváby) 08. 12. :06: 30,24. 12. :22: 00,25. 12. :07: 30,18: 00

Kos t ols v .Fr ant i š kaXave r s ké ho( Šal goví k)

05. 12. :Odpus t ovás l á vnos ťo10: 30,08. 12. :18: 00 24. 12. :24: 00,25.a26. 12. :09: 00,31. 12. :16: 00

Kos t ols v .JánaKr s t i t e ľ a( Soľ náBaňa)

08. 12. :17: 30,24. 12. :24: 00,25.a26. 12. :08: 30 31. 12. :17: 00

Far s kýkos t olNaj s vät e j š e jTr oj i c e( Sol i var ) 08. 12. :06: 30,08: 30,18: 00 24. 12. :24: 00,vOpá l e21: 00 25. 12. :07: 30,10: 00,1 1: 30 26. 12. :07: 30,10: 00,1 1: 30 31. 12. :15: 30apobož nos ť

EVANJELI CKÁCI RKEVa.v . Chr ámSvät e jTr oj i c e

24. 12. :17: 00,22: 00,25. 12. :09: 00,1 1: 00,17: 00,31. 12. :17: 00 Pr i s l uhovani eVP:05. 12. :1 1: 00,12. 12:07: 30,19. 12:07: 30

PRAVOSLÁVNACI RKEV Kat e dr ál nyc hr áms v . Al e xandr aNe vs ké ho

Ne de ľ a:06: 15ut r e ňa ,07: 30a09: 30s v .l i t ur gi a ,15: 00ve č e r ňa Vš e dnédni :06: 30s v .l i t ur gi a ,17: 00ve č e r ňa Svi at ok:06: 30,07: 45s v .l i t ur gi a ,17: 00ve č e r ňa

REFORMOVANÁKRESŤANSKÁCI RKEV Kaž dá2a3ne de ľ avme s i ac i :s l .Bož i eo1 1: 00vEva nj e l i c koma .v . c hr á meSv . Tr oj i c e ,26. 12. :1 1: 00

CI RKEVBRATSKÁ( Sl ove ns kául i c a34) Ne de ľ a :0 9 : 3 0 , St r e da :1 8 : 0 0 , So bo t a :1 8 : 0 0 , 2 4 . , 2 5 . a2 6 . 1 2 . : 0 9 : 3 0 , 3 1 . 1 2 . :1 7 : 0 0

SPOLOČENSKÁRUBRI KA

17


0915040402

spol oÄ?nost i .

18

www. gl or i a. sk


Vi aci nf or máci íot ej t of i r menáj det evkat al óguf i r i em na

www. kl ucodmest a. sk

19


Špor t ovás i e ňs l ávyme s t aPr e š ov Vs úvi s l os t isj ubi l e j ným 50.r oč ní kom vyhl a s ova ni ana j ús pe š ne j š í c hš por t ovc ovvna š om me s t e , s azi ni c i a t í vyOdbor uš kol s t va ,kul t úr yaš por t uMe s t s ké hoúr a duvPr e š ovepl á nuj ez r i a di ť Špor t ovás i e ňs l á vyme s t aPr e š ov .J e jč l e nombys ama ls t a ťj e de nz oš por t ovc ov ,kt or ýv50r oč ne j hi s t ór i iz í s ka la s poňr a zt i t ulna j ús pe š ne j š íš por t ove cme s t aPr e š ov .O t om,kt or ýzni ž š i e uve de nýc hka ndi dá t ovt obude ,r oz hodnúobč a ni ame s t aPr e š ovpr os t r e dní c t vom hl a s ova ni a va nke t e ,kt or úuve r e j ni l ide nní kyPr e š ovs kýVe č e r ní kaKor z á r . Hl a s ova ni ebudepr e bi e ha ťpr os t r e dní c t vomma i l ove jpoš t y .Naa dr e s umi l os . j akubi k@pr e s ov. s k j epot r e bnéz a s l a ťma i lsme nomj e dné hoz oš por t ovc ov ,kt or és ana c há dz avpr i l ož e nomz oz na me na j ús pe š ne j š í c hš por t ovc ovme s t aPr e š ovodr oku1961.Vz oz na mej euve de néme noapr i e z vi s ko š por t ovc a ,š por t ,v kt or om dos a hova lmi mor i a dneús pe c hy ar oky ,v kt or ýc hz í s ka l it i t ul na j ús pe š ne j š íš por t ove cme s t aPr e š ov .Te r mí nuz ávi e r kyhl as ovani aj e27.12.2010.Ví ť a z hl a s ova ni abudeuve de nýdovi r t uá l ne jŠpor t ove js i e nes l á vyme s t aPr e š ovpoč a s50.r oč ní ka vyhl a s ova ni ana j ús pe š ne j š í c hš por t ovc ovme s t aPr e š ov ,kt or éj epl á nova néna20.1.2011vPKO. Ve r í me ,ž es adohl a s ova ni az a poj í t ea jvyapodpor í t es voj hoka ndi dá t a . 1.Mi r i am Br t ková-pl á va ni e( 1961,1962) 2.Joz e fBomba-f ut ba l( 1963,1964) 3.Júl i usHol e š-f ut ba l( 1965) 4.Ti borKňaz í k-j a z de c t vo( 1966) 5.Mar t i nGr e gor-há dz a ná( 1967) 6.Mi l kaKoj e c ká-j udo( 1968) fHor vát h-há dz a ná( 1969) 7.Rudol 8.Vas i ľGr e ňo-há dz a ná( 1970) 9.Yve t t aPol l áková-ba s ke t ba l( 1971, 74, 75, 76) 10.I gorNovák-f ut ba l( 1972, 73, 77, 78) 1 1.Már i aLabayová-há dz a ná( 1979) 12.EvaTi mková-há dz a ná( 1980,1981) 13.Al e naDami t š ová-há dz a ná( 1982, 83, 89) 14.Bož e naMaž gut ová-há dz a ná( 1984,1985) 15.Dani e l aTr andž í ková-há dz a ná( 1986,1988) 16.Mi l anFoľt a-há dz a ná( 1987)

17.Vl adi mí rGombár-f ut ba l( 1990) 18.EvaRe pková-š a c h( 1991) 19.Al e naBar i l l ová-c ykl i s t i ka( 1992) 20.Le nkaI l avs ká-c ykl i s t i ka( 1993, 96,97, 98) 21.Vl adi s l avZvar a-f ut ba l( 1994) 22.Mar t i nTe r e be s s y-kol ky( 1995) anaHagar ová-š a c h( 1999) 23.Zuz 24.Pe t e rHl i nka-f ut ba l( 2000) 25.Ti borCs e r hal mi-mot or i z mus( 2001) 26.Vl adi mí rKr i š t of-kul t ur i s t i ka( 2002) 27.Ras t i s l avTabač ko-há dz a ná( 2003) 28.Pe t e rKukuč ka-há dz a ná( 2004) 29.Pe t e rTumi dal s ký-há dz a ná( 2005) 30.RadovanPe kár-há dz a ná( 2006) 31.Rados l avKoz l ov-há dz a ná( 2007,2008) 32.Al e xande rRadč e nko-há dz a ná( 2009)

( Ms Ú)

20

PRE ŠPORTOVCOV


www. el baci . sk Vi aci nf or máci íot ýcht of i r máchnáj det evkat al óguf i r i em na

www. kl ucodmest a. sk

21


Pr i j í ma c i ednipr e ds t a vi t e ľ ov me s t aPr e š ov-de c e mbe r2010

Pr i j í ma c i ednipos l a nc ovMe s t s ké ho z a s t upi t e ľ s t vavPr e š ove-de c e mbe r2010

2 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 1 6 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 1 :2 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 3 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 1 0 3 o1 7 . 0 0h o d . 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 vKu l t ú r n o ms t r e d i s k uPKOCe n t r u mn aPr o s t ě j o v s k e j u l .č . 3 5 / D Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , Ph Dr . Mi l a nLa c a( p r e d s e d a ) , MUDr . J á nAh l e r s , MUDr . J o z e f k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a Ba l á ž i , J UDr . Mi l a nBe r d i s , J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , J UDr . me s t a me s t a Má r i aKu s e n d o v á , I n g . Sv e t l a n aPa v l o v i č o v á J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 2 :2 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) o1 7 . 0 0h o d . 6 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) 2 0 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) vz a s a d a c e j mi e s t n o s t i Te n i s o v é h ok l u b uTa t r a nPr e š o v ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) n aNá b r e ž n e j u l . č . 5 1 5 9 1 5 9 MUDr . Mi r o s l a vLu k á č( p r e d s e d a ) , I n g . Mi l a nBe n č , 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 MUDr . I g o rSmo l k o Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 3 :6 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) o1 6 . 0 0h o d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0( ut o r o k) 7 . 1 2 . 2 0 1 0( ut o r o k) De n n éCe n t r u mn aSa b i n o v s k e j u l . č . 3 4 3 1 0 0 2 6 4 3 1 0 0 2 6 4 I n g . Ma r t aKo l l á r o v á , Ph D. , ( p r e d s e d n í č k a ) , I n g . An t o nNe u p a u e r 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 ( s e k r e t á r ) , J á nČi ž má r , Mg r . Má r i aČí ž i k o v á Ú, J a r k o v á2 4 , 2 . p o s c h o d i e , Ms Ú, J a r k o v á2 4 , 2 . p o s c h o d i e , Ms k a ž d ýp i a t o ko1 8 . 0 0h o d . vMe s t s k o mk u l t ú r n o ms t r e d i s k u k a n c e l á r i ah l a v n é h ok o n t r o l ó r a k a n c e l á r i ah l a v n é h ok o n t r o l ó r a n aHa b u r s k e j u l . č . 9vPr e š o v e Ni ž n e j Še b a s t o v e j p r i j í ma me s t a( č . d v e r í 3 1 7 ) me s t a( č . d v e r í 3 1 7 ) p o ž i a d a v k yo b y v a t e ľ o vme s t s k e j č a s t i Ni ž n áŠe b a s t o v áp o s l a n e c I n g . Mi l a nTk á č i k , h l a v n ý I n g . Mi l a nTk á č i k , h l a v n ý me s t s k é h oz a s t u p i t e ľ s t v aJ á nČi ž má r k o n t r o l ó rme s t aPr e š o v k o n t r o l ó rme s t aPr e š o v k a ž d ýp o n d e l o ko1 9 . 0 0h o d . vMe s t s k o mk u l t ú r n o ms t r e d i s k u n aHa b u r s k e j u l . č . 9vPr e š o v e Ni ž n e j Še b a s t o v e j p r i j í ma 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0 ( š t v r t o k ) p o ž i a d a v k yo b y v a t e ľ o vme s t s k e j č a s t i Ni ž n áŠe b a s t o v áp o s l a n e c 9 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 3 1 0 0 1 1 3 me s t s k é h oz a s t u p i t e ľ s t v aI n g . An t o nNe u p a u e r 3 1 0 0 1 1 3 0 9 . 0 0 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 1 5 . 3 0 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , bo rvme s t s ke jč a s t i č . 4 :6 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) k a n c e l á r i av e d ú c e j Ka n c e l á r i e Vý k a n c e l á r i av e d ú c e j Ka n c e l á r i e o1 5 . 0 0h o d . p r i má t o r ame s t a( č . d v e r í 3 1 ) p r i má t o r ame s t a( č . d v e r í 3 1 ) vz a s a d a c e j mi e s t n o s t i Me s t s k é h oú r a d uvPr e š o v en aJ a r k o v e j Mg r . Da n aKr i š t o f o v á , v e d ú c a Mg r . Da n aKr i š t o f o v á , v e d ú c a l . č . 2 4( I I I . p o s c h o d i e ) n c e l á r i ep r i má t o r ame s t aPr e š o v u Ka n c e l á r i ep r i má t o r ame s t aPr e š o v Ka Ph Dr . I v a nBe n k o( p r e d s e d a ) , J UDr . An t o nBi d o v s k ý , I n g . a r c h . J o z e fKu ž ma , I n g . a r c h . Vi k t o r Tk a č í k 1 3 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) 2 7 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) ( Me s t s k áp o l í c i avPr e š o v e ) Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 5 :6 . 1 2 . 2 0 1 0( po nde l o k) 1 5 9 1 5 9 o1 9 . 0 0h o d . 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 vKu l t ú r n o ms t r e d i s k uPKOn aŠv á b s k e j u l i c i č . 2 7 Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 Me s t s k áp o l í c i a , J a r k o v á2 4 vPr e š o v e–So l i v a r e s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P s l u ž b u k o n a j ú c i p r í s l u š n í kMs P I n g . Ľu d o v í t Ma l a g a( p r e d s e d a ) , I n g . Mi k u l á šBo d n á r( s e k r e t á r ) , Pa e d Dr . Mi r o s l a vBe n k o , I n g . St a n i s l a vGo b a n 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0( ut o r o k) 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0( ut o r o k) 3 1 0 0 5 5 0 3 1 0 0 5 5 0 Vý bo rvme s t s ke jč a s t i č . 6 :9 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 1 0 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 o1 7 . 3 0h o d . Ms Ú, J a r k o v á2 6 , 3 . p o s c h o d i e Ms Ú, J a r k o v á2 6 , 3 . p o s c h o d i e vj e d á l n i ZŠn aŠr o b á r o v e j u l . č . 2 0 Mg r . Ľu d mi l aHa l e č k o v á Mg r . Ľu d mi l aHa l e č k o v á MUDr . Va s i ľJ a n k o( p r e d s e d a ) , I n g . J o z e fKi s l í k( s e k r e t á r ) , v e d ú c ao d b o r us l u ž i e bo b č a n o m v e d ú c ao d b o r us l u ž i e bo b č a n o m I n g . So ň aBo š e l o v á ,Mg r .J u r a j Hu r n ý , I n g . St a n i s l a vKa h a n e c , Ms Ú Ms Ú I n g . Ma r i á nKo h u t , J o z e fPr i b u l a , I n g . An d r e aTu r č a n o v á , d o c . Ph Dr . Št e f á n i aAn d r a š č í k o v á , Ph D. , MPH 3 0 . 1 2 . 2 0 1 0( š t v r t o k) 3 1 0 0 1 0 3 0 9 . 0 0-1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0-1 5 . 3 0 Ms Ú, Hl a v n á7 3 , 1 . p o s c h o d i e , k a n c e l á r i az á s t u p k y n ep r i má t o r a me s t a J UDr . Ka t a r í n aĎu r č a n s k á , z á s t u p k y ň ap r i má t o r ame s t aPr e š o v

22

RADNI CAOTVORENÁ


www. mi rad. sk

23

MAGAZÍN PREŠOV - December 2010  
MAGAZÍN PREŠOV - December 2010  

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Prešov

Advertisement