๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 2019

Page 1


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

20

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรสงคราม

28 สมุทรสาคร

45

33

แนะน�ำสินค้าและบริการ

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว ่ ั ก สปา แนะน�ำที่กิน ทีพ กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

“เมื อ งประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขต

ประวัติศาสตร์” สมุทรสาคร เป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตพื้นที่

ตอนล่างของภาคกลาง ตั้งอยูห ่ า่ งจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้�ำ

โดยเฉพาะสัตว์น้ำ� ทะเล มีการประกอบอาชีพด้านการประมง อย่างกว้างขวาง มีเรือประมงทีท ่ น ั สมัยนับพันล�ำ และนับเป็น จังหวัดอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลอง

ไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม” สมุทรสงคราม

เมืองเล็กๆ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจอยู่มากมาย

อาทิ “ตลาดน้�ำอัมพวา” ตลาดน้�ำยามเย็นชื่อดังด้วยการเป็น ตลาดที่มีอารมณ์ของ “อาร์ต” ให้เสพได้เกือบตลอดเวลา

Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ

ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจ ั จุบน ั โดยน�ำเสนอ คอลัมภ์ “เทีย ่ วชิล...เช็คอิน สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม”

แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่สนใจและรีวิวสถานที่พัก ร้านอาหาร

กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดสมุทรสาครและ สมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้าและบริการ ต่ างๆ ในเขตสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ในคอลั มภ์

“SAKHON SONGKHRAM MARKET” น�ำเสนอข้อมูลที่นา่

สนใจส�ำหรับผูท ้ ่ีสนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมูต ่ ่างๆ เพื่อ

ความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการ ก่ อ สร้ า ง, ด้ า นบ้ า นและเฟอร์ นิ เ จอร์ , ด้ า นรถยนต์ , ด้ า น

สุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์, พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท, สุเชาว์ ศรลัมพ์ สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี, จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นภาพร ดรุณพันธ์, ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร สราลักษณ์ ชูประเสริฐ, ยุวดี พะบำ�รุงษ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี, รุ่งรัศมี ชาลี, ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์, ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง, อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรสงคราม

เที่ยวโบสถ์คริสต์เก่าแก่

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก”

เป็นโบสถ์คริ สต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้ งอยู่ริมฝั่งแม่น้�ำแม่กลอง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

20

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมี แสงแดดส่องลอดกระจกสะท้อนกับภาพสี ท�ำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และเคยเป็นศูนย์กลางของชาว คริสต์ นิกายคาทอลิกภาคตะวันตกและภาคใต้ ดังนั้นจึงมีการตกแต่งโบสถ์อย่างวิจิตรสวยงามอลังการกว่าโบสถ์ของนิกายอื่นๆอย่าง โปรเตสแตนต์ ตัววิหารเป็นศิลปะแบบโกธิคที่สร้างด้วยอิฐเผา มียอดแหลมของอาคารพุ่งขึ้นไปบนฟ้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรม แบบนี้ ผนังฉาบด้วยปูนต�ำกับน�้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีด�ำ ประดับตกแต่งด้วยภาพเขียน กระจกสีชนิด Stained Glass สวยงดงามจาก ฝรั่งเศส ส่วนใหญ่เป็นภาพนักบุญ เมื่อแสงลอดผ่านกระจกสี จะท�ำให้ภาพโดดเด่นมีสีสันสวยงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ภายในกว้างขวางและตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะ ต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา ผู้มาเยี่ยมชมควรหลีกเลี่ยงวันจันทร์และอังคารเพราะจะมีการท�ำพิธีส�ำคัญเป็นประจ�ำ และควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การเข้าชม ควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า เพื่อติดต่อวิทยากรบรรยาย โทร. 0 3476 1347 การเดินทาง : ให้ไปตามเส้นทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก (เส้นทางเดียวกับอุทยาน ร. 2) เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร อาสน วิหารแม่พระบังเกิดอยู่เลยแยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร

มรดกงดงามทางวัฒนธรรม

อุทยาน ร.2

อุ ท ยาน ร.2 เป็น โครงการ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรม ราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ เป็น การสนองพระ มหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ ไ ด้ พ ระราชทาน ศิลปะวัฒนธรรม อันงดงามไว้เป็น มรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็น บุคคลส�ำคัญของโลกจาก องค์การ ศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

สถานทีต่ งั้ ของอุทยาน ร.2 นัน้ พระราช สมุทรเมธีเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็น ผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยานมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจ หลายอย่าง เช่น “เรือนไทยหมู่ 5 หลัง” ที่ใช้ ๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

21


เป็นส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 2 และเรือนไทยหนึ่งใน ห้าหลังนี้ได้จัดเป็น “พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ซึ่งภายในประดิษฐาน พระบรมรูปของรัชกาลที่ 2 ศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย และหัวโขน นอกจากนี้ภายในเรือนไทยเหล่านี้ ยังได้จัดแสดงความเป็นอยู่ของ ชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ไว้ เช่น หอนอนหญิง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณ์ความเป็นอยู่ของ หญิงโบราณ ห้องครัวที่แสดงลักษณ์ของครัวไทย รวมถึงห้องน�้ำของชนชั้นกลาง ถั ด จากพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้ว ใกล้กันยังมี “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม รดกทาง วัฒนธรรม อัมพวา” ซึ่งภายในได้มีการจัดแสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ของอ�ำเภออัมพวา ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน�้ำ การท�ำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน อาหารการกิน วัดวาอารามส�ำคัญๆ โดยรอบ วัฒนธรรมประเพณีส�ำคัญของชาวอัมพวา รวมถึงเรือ่ งการดนตรี ซึง่ อัมพวาถือเป็นสถานทีเ่ กิดของศิลปินเอกทางด้านการดนตรีหลาย ท่าน เช่น หลวงประดิษฐไพเราะ ครูเอื้อ สุนทรสนาน และทูล ทองใจ ถ้าใครอยากฟังเพลง เพราะๆ ในยุคสมัยต่างๆ จากศิลปินเอกเหล่านี้ ภายในพิพธิ ภัณฑ์กม็ ตี วั อย่างเพลงให้เลือก ฟังด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ งั มี “โรงละครกลางแจ้ง” สถานทีท่ ใี่ ช้จดั แสดงโขนถวายหน้าพระทีน่ งั่ ในงานประจ�ำปีของอุทยาน ร.2 ที่จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวมถึง “สวนพฤกษชาติ” ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ ใน วรรณคดีไว้กว่า 140 ชนิด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เช่น ยี่สุ่น ช้าง โน้ม สารภี และมะพร้าวพญาซอ เป็นต้น อุทยาน ร.2 ตัง้ อยูท่ ถี่ นนอัมพวา-บางนกแขวก ต�ำบลบางนกแขวก อ�ำเภออัมพวา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 034 751 376, 034 751 666 เวลาท�ำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.3017.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น. ค่าธรรมเนียม : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 5 บาท

เที่ยวอัมพวา วิถีริมน�้ำ...เวนิสตะวันออก

22

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม


ในอดีต อัมพวา ถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ่ ำ� คัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน้�ำขนาด ทางน้�ำทีส ใหญ่และชุมชนริมน้�ำทีเ่ ป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ท�ำให้ ความ เป็นศูนย์กลางฯ ของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน้�ำค่อยๆ ลดความส�ำคัญและสูญหายไปในที่สุด ทิ้งไว้แต่ ร่องรอย ของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุก ้ างเทศบาลต�ำบลอัมพวาโดยความร่วมมือ ร่วมใจของ วันนีท ประชาชนในท้องถิน ื้ ตลาดน้�ำอัมพวาขึ้นมาอีกครั้ง ่ ได้ฟนฟู เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้�ำ ซึ่งในปัจจุบันจะ ่ ว่า “ตลาดน้�ำ หาดูได้ยาก ให้สบ ื ทอดตลอดไป โดยใช้ ชือ อัมพวายามเย็น”

ตลาดน�้ำอัมพวา จะมีทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ตลาดน�้ำโดย ทั่วไปมัก จะจัดขึ้นในเวลากลาง วัน แต่ตลาดน�้ำยามเย็น ที่อัมพวาแห่งนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเรื่อยไป จนถึงเวลาพลบค�ำ่ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นตลาดน�ำ้ แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นนี้ ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอย พายเรือน�ำสินค้า หลากหลายนานาชนิด อาทิ อาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มา ขายให้กับนักท่องเที่ยว หรือคนในท้องถิ่นที่สัญจรไปมาที่ตลาดอัมพวา ท�ำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน�้ำ ซึ่งเป็นที่น่า ประทับ ใจอย่างยิง่ นักท่องเทีย่ วสามารถทีจ่ ะหาซือ้ อาหารมานัง่ รับประทาน บริเวณ ริมคลองอัมพวาติดกับตลาดน�้ำ ซึ่งได้มีการจัด สถานที่ไว้ ท�ำให้มีความ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ท่านจะได้อมิ่ อร่อยกับอาหารพืน้ บ้านทีแ่ ม่คา้ และพ่อค้าพายเรือมา ขายให้เลือกซื้อเลือก ชิม กิน รวมถึงอาหารที่ขายอยู่ตามร้านอาหารบนฝั่ง ก็มีให้เลือกชิมหลากหลายเช่นกัน อาทิ ปลาหมึกและกุ้ง ที่ย่างกันสดๆ บน

เตาพร้อมน�้ำจิ้มรสแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศ รวมถึงขนมพื้นบ้านอย่าง ขนม ไข่ทมี่ วี นุ้ หลากสีสรรอยูข่ า้ งในน่ารับประทานยิง่ นัก ขนมหวานก็มที องหยิบ ทองหยอด ขนมสอดไส้ ฯลฯ นอกจากอาหารหลากหลายแล้ว สองข้างทาง ของตลาดน�ำ้ อัมพวาไม่วา่ จะฝัง่ ริมน�ำ้ มีของทีร่ ะลึกให้เราได้เข้าไปเลือกซือ้ เลือกหามาฝากคนที่บ้าน อาทิ โปสการ์ด เสื้อเก๋ๆ พวงกุญแจ ตุ๊กตา ฯลฯ นอกจากนี้ก็จะมีการล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น�้ำแม่กลองชมวิถี ชีวติ และบ้านเรือนริมน�ำ้ หรือแวะชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เช่น วัดบางแค น้อย ค่ายบางกุง้ โบสต์คริสต์ เป็นต้น และทีเ่ ป็นไฮไลต์เด็ดของการมาท่อง เที่ยวที่นี่เลยก็ว่าได้นั่นคือ การล่องเรือชมประกายความงามยามค�่ำคืนชม หิ่งห้อย ก็สามารถติดต่อเรือได้ ติดต่อ โทร. 089-415-4523, ท่าเรือคุณย่า 081-557-0824 การเดินทาง จากตั ว จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามใช้ เ ส้ น ทางหลวง หมายเลข 325 ทางเดียวกับไปอ�ำเภอด�ำเนินสะดวกและอุทยาน ร.2 ประมาณ 6 กม ก่อนถึงสามแยกไฟแดง มีทางแยกทางซ้ายเข้า อ.อัมพวา ไปอีกประมาณ 800 เมตร. ทางแยกซ้ายมือ เข้าตลาดอัมพวา จอดรถ บริเวณหน้าที่ว่าการอ�ำเภออัมพวา

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

23


โครงการอัมพวา ชัยพั ฒนานุรักษ์

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลอัมพวา ใกล้ตลาดน�้ำอัมพวา เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำริให้ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาน�ำ ที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย มาด�ำเนินการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนอัมพวา เพือ่ สืบสานภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้านและอนุรกั ษ์ วิถีการด�ำเนินชีวิตของชาวอัมพวา และด้วยที่ “ชุมชนอัมพวา” เป็นชุมชนที่มี ประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถ หวนร�ำลึกและมองย้อนเห็นภาพอดีตอันรุง่ เรืองถึงความเป็นชุมชนทีม่ วี ฒ ั นธรรม และ ประเพณีที่งดงามที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โครงการ “อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ประกอบ ด้วย ภูมสิ งั คมและพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง สวนสาธิตการเกษตรเพือ่ การเรียน รู้ อาทิ สวนมะพร้าวและพืชต่างๆ ร้านค้าชุมชน ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ลาน ส�ำหรับจัดกิจกรรมและจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึกจากชาวอัมพวา ร้านกาแฟอายุกว่า 200 ปี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอัมพวา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ ค้นพบในอ�ำเภออัมพวา ร้านชานชาลา จ�ำหน่ายเครื่องดื่มและของว่าง บ้านครูเอื้อ แสดงนิทรรศการประวัตแิ ละผลงาน รวมทัง้ ข้าวของเครืองใช้ของครูเอือ้ สุนทรสนาน หรือสุนทราภรณ์

ตลาดน�้ำ คลองบางน้อย

ตลาดน้�ำคลองบางน้อย มีประจ�ำทุกวันเสาร์ และ ่ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ09.00 – 1500 น. ตั้งอยู่ที่ ปากคลองบางน้อย หน้าวัดเกาะแก้ว ต�ำบลกระดังงา อ�ำเภอ บางคนที อยู่หา่ งจากอุทยาน ร.2 อ�ำเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนปากคลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก ่ ำ� คัญมากจุดหนึ่ง ในลุม เคยเป็นย่านการค้าทางน้�ำทีส ่ น้�ำแม่ กลอง สินค้าที่จ�ำหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จาก ชาวสวน ซึ่งมีท้งั ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง ชมพู่ กล้วย เป็น ต้ น รวมทั้ ง อาหารคาวหวาน อั น ขึ้ น ชื่ อ ของสมุ ท ร สงคราม อย่างกะปิ คลองโคลน และ มะนาวดอง ที่ชาว ตลาดจะซื้อมะนาว จากชาวสวนมาดองเอง สามารถเดิน เลียบคลองชมบรรยากาศ บ้านไม้เก่าแก่ริมคลองบางน้อย และนั่งเรือแจว ที่ให้บริการฟรี เพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร วัด เก่าแก่แห่งคลองบางน้อย ชุมชนปากคลองบางน้อยหรือ บางน้ อยนอก เป็น ชุม ชนริ ม น้� ำ เก่ า แก่ ที่ สุด แห่ง หนึ่ งของ จังหวัดสมุทรสงคราม

ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน�้ำที่ส�ำคัญของโครง ข่ายลุ่มน�้ำแม่กลอง-ท่าจีน ว่ากันว่าที่คลองบางน้อย เคยเป็น ตลาดนัดที่

24

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

คึกคักมาก มีเรือมาติดนัดทีละหลายร้อยล�ำ ตั้งแต่หน้าวัดเกาะแก้ว เรื่อย ไปตามคลองจนถึงวัดไทร โดยบริเวณด้านหน้าวัดเกาะแก้วเป็นนัดน�ำ้ ตาล ที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสงคราม ส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าวและสินค้า ทั่วไป พ่อค้า แม่ค้าที่มาตลาดบางน้อยนอกจากจะเป็นชาวสวนในละแวก นั้น เช่น ด�ำเนินสะดวก ราชบุรี นอกจากเราจะได้ชมห้องแถวไม้เก่าๆ ร้านค้าเก่าที่หาดูได้ยาก แล้ว ตลาดน�้ำคลองบางน้อย ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ อีกมากมาย เพียงก้าวแรก ที่เราเดินเข้ามาถึงตลาดน�้ำคลองบางน้อย ก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้า น�ำผลไม้ จากสวนมาวางขาย ทั้งกล้วย มะพร้าว ส้มโอ เดินข้ามป้าย ตลาดน�้ำคลอง บางน้อย ก็เจอพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นห้องแถวไม้ ภายในจัดแสดงของ โบราณนานาชนิดบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ของผู้คนในช่วง 100-300 ปี ก่อน ถ้วยลักษณะทรง สัน้ มาวางแสดง ทราบว่า ในอดีตทีผ่ า่ นเขาจะใช้เป็น เบ้าพิมพ์น�้ำตลาดมะพร้าว ซึ่งมีจ�ำนวนเยอะมาก ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งของเหล่า นี้มาจากแม่น�้ำแม่กลอง พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ไม่เก็บค่าเข้าชม การเดินทาง ตลาดน�ำ้ บางน้อยอยูบ่ ริเวณท่าน�ำ้ วัดเกาะแก้ว ใช้ เส้นทางเดียวกันกับตลาดน�ำ้ อัมพวา ถึงแยกเข้าอัมพวาตรงไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า สส.6002 (ทางไปบางคนที) ถึงแยกไฟแดงเลี้ยว ขวาเล็กน้อยก็เป็นทางเข้าวัดเกาะแก้ว


ตลาดน�้ำ ท่าคา

ตลาดน้� ำท่ า คา อี ก หนึ่ งตลาดน้� ำที่ ต้ั งอยู่ ใ น จ.สมุทรสงคราม ด้วยสถานที่ต้ังติดอยู่กับล�ำคลอง ท�ำให้ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะใช้เรือในการขนสินค้าจากในสวน ของตนเองมาขาย หรืออาจะมีสน ิ ค้าอื่นๆ ขนใส่เรือมาขาย ด้วยเช่นกัน

วิถชี วี ติ ของชาวบ้านในละแวกตลาดน�ำ้ ท่าคา ยังคงผูกพันอยูก่ บั เรือและล�ำคลอง จากเดิมทีเ่ คยพายเรือออกมาพูดคุยกับเพือ่ นบ้าน น�ำของ ที่ตนเองมีออกมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ก็เริ่มน�ำออกมาวางขายให้กับ คนภายนอก จนเกิดเป็นตลาดน�้ำขึ้น ซึ่งเดิมนั้น ตลาดน�้ำท่าคาจะเปิดขาย เฉพาะในวันขึ้นหรือแรม 2 ค�่ำ, 7 ค�่ำ และ 12 ค�่ำ ในช่วงเช้าตรู่เป็นต้นไป แตกต่างจากตลาดน�้ำอื่นๆ ที่มักจะขายในช่วงกลางวัน และเปิดขายในวัน หยุดเสาร์อาทิตย์ แต่มาในปัจจุบนั ตลาดน�ำ้ ท่าคาได้ขยายวันขายเพิม่ เติม ในวันเสาร์-อาทิตย์ดว้ ย เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดได้อย่างเต็มอิ่ม “ตลาดน�้ำท่าคา” ถือว่าเป็นตลาดน�้ำอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษา เอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนได้เป็นอย่างดี พ่อค้าแม่คา้ ทีน่ จี่ ะพายเรือ น�ำสินค้าของตัวเองออกมาขาย และยังแต่งตัวคล้ายคลึงกัน คล้ายกับเป็น ยูนิฟอร์มของแม่ค้าที่นี่ คือ เสื้อแขนยาว ใส่ผ้าถุง และสวมหมวกหรืองอบ ท�ำให้บรรยากาศการค้าขายนั้นยิ่งกลมกลืนกับบรรยากาศของพื้นที่สวน รอบๆ ได้เป็นอย่างดี ในด้านของสินค้าต่างๆ ที่น�ำมาขายนั้น ส่วนใหญ่ก็คือผลผลิต ทางการเกษตร ที่ส่วนใหญ่จะมาจากพื้นที่ในแถบสมุทรสงคราม ไม่ว่าจะ เป็นผักที่ปลูกในสวนสดๆ ใหม่ๆ ผลไม้ท้องถิ่นที่มีหมุนเวียนกันไปตาม ฤดูกาล อย่างเช่น กล้วยน�้ำว้า มะนาว ฟักทอง ผักบุ้ง ต�ำลึง หรือแม้แต่สาย บัวสดๆ ต้นอวบๆ ที่มาพร้อมกับดอกบัวสีสวย การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงครามบางแพ) กิโลเมตรที่ 32 (เลยทางแยกเข้าวัดเกาะแก้วไปเล็กน้อย) มีทาง แยกขวาไปอีก 5 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจ�ำทางขึ้นรถ ได้ที่ตลาดตัวเมือง หน้าธนาคารทหารไทย สายท่าคา-วัดเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 07.00–18.00 น. รถออกทุก 20 นาที ๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

25


ตลาดร่มหุบ

UNSEEN สมุทรสงคราม

ตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลอง ซึ่งชาวบ้านมักจะ เรียกกันว่า ‘ตลาดเสี่ยงตาย’ อยู่ในตลาดเทศบาลจังหวัด สมุ ท รสงคราม มี เ อกลั ก ษณ์ ท่ี แปลกไม่ เหมื อ นกั บ ตลาด แห่ง ไหน คื อ จะมี ร ถไฟวิ่ง ผ่ า กลางตลาด เวลารถไฟมา เหล่าพ่อค้า-แม่ขายจะรู ้กันว่าถึงเวลาที่จะต้องยกของ แบก สัมภาระหลบ หุบร่ม เก็บกันสาด พอรถไฟผ่านไป หันกลับ มาอีกทีอย่างกับเล่นมายากล ร่มกาง กันสาดบาน กระจาด ผัดสด เข่งปลาทู ฯลฯ ออกมาตั้งอยู่ที่เดิม เหมือนกับไม่มี อะไรเกิดขึ้น

โดยก่ อ นหน้ า นี้ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยได้ ท� ำ การปิ ด ทาง รถไฟสายแม่กลอง ระหว่างสถานีบ้านแหลม ต�ำบลท่าฉลอม อ�ำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงสถานีแม่กลอง อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 เพือ่ เปลีย่ นรางจากขนาด 50 ปอนด์ตอ่ หลา เป็น 100 ปอนด์ ต่อหลา เปลีย่ นหมอนรองรางจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง เพิม่ ระดับหินโรยทาง ปรับพืน้ ทางใหม่เพือ่ เพิม่ ระดับความสูงของทางและเสริม ความมัน่ คงของทางเดิมทีต่ ดั ผ่านพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน และนาเกลือ (เนือ่ งจาก ในช่วงเวลาน�้ำทะเลขึ้น – ลง ทางรถไฟถูกน�้ำกัดเซาะ) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีการเปิดเดินรถไฟอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2559 หลังจากที่ปิดปรับปรุงมาอย่างยาวนาน ถ้าหากใครอยากมาเทีย่ วทีน่ เี่ พือ่ ดูรม่ หุบแล้วละก็ คงต้องมากันให้ ถูกเวลา แนะน�ำให้มาช่วงเวลารถไฟวิ่งผ่านตลาดร่มหุบ

26

ตารางรถไฟวิ่งผ่านมาตลาดร่มหุบ ขาออกจากสถานีรถไฟแม่กลอง 06.20 น., 09.00 น., 11.30 น., 15.30 น. ขาเข้าสถานีรถไฟแม่กลอง 08.30 น., 11.10 น., 14.30 น., 17.40 น. ๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม


โบสถ์ปรกโพธิ์

UNSEEN สมุทรสงคราม โบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ สมัยกรุ งศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่างมอง จากภายนอก คิดว่าเป็นกลุ่ม ต้นไม้ ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยูข ่ า้ งใน รากไม้เหล่านี้ชว ่ ยให้ โบสถ์ ค งรู ปอยู่ ไ ด้ ทั้ งยั ง ให้​้ ความขรึ ม ขลั ง อี ก ด้ ว ย ประดิษฐาน หลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อด�ำ พระพุทธรู ป ศักดิ์สท ิ ธิ์ ประดิษฐานอยู่ในโบสต์ปรกโพธิ์ เป็นพระพุทธ รู ปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ ์ เคารพบูชา ของคนในท้องถิน ิ ธิ์ของท่านเลือง ่ ความศักดิส ์ ท ลือไกลไปทั่วสารทิศ ท�ำให้ผู้คน ต่างหลั่งไหลกันมากราบ ไหว้ขอพรท่านมากมาย นอกจากนี้ยังมี ภาพจิตรกรรมฝา ผนั ง สมัยปลายกรุ ศรี อยุธยาเป็นเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธ ประวัติภายในโบสถ์

โปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีรวบ รวม ผูค้ นมาตัง้ กองทหารรักษาค่ายจึงมีชอื่ เรียก อีกหนึง่ ว่า “ค่ายจีนบางกุง้ ” ใน ปี พ.ศ. 2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพ ผ่านกาญจนบุรีมาล้อมค่ายจีน บางกุง้ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรี (บุญมา) เป็นแม่ทพั ยกไปช่วยเหลือทหารจีน ขับไล่กองทัพ พม่าท�ำให้ขา้ ศึก แตกพ่าย หลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึง พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์

ค่ า ยบางกุ ้ ง เป็ น ค่ า ยทหารเรื อ ไทยที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทาง ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือ มาตัง้ ค่ายทีค่ า่ ยบางกุง้ เรียกว่า “ค่ายบางกุง”้ โดยสร้างก�ำแพงล้อมวัดบาง กุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชาของ ทหาร ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ ร้างไป จนกระทั่งพระบาท สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีจงึ ทรง ๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

27


เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรสาคร

โบสถ์กลางน�้ำ

UNSEEN สมุทรสาคร

พระกลางน้�ำถูกจัดให้เป็น “อันซีนสมุทรสาคร”

ซึ่งเป็นศาลากลางทะเล มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่ ภายใน ตั้งอยู่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

่ วทางเลือกใหม่ได้ เพราะมีสถานทีท ่ อ เป็นแหล่งท่องเทีย ่ ง ่ วทีน ่ ่าสนใจ ทั้งประเภทธรรมชาติ ล�ำคลอง ทะเล วิถี เทีย ชีวต ิ ทางน้�ำ

หลังไปกราบไหว้พระเสร็จ สามารถล่องเรือเทีย่ วชมฟาร์มหอย แมลงภู่ หรือจะร่วมกันปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ เป็นภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้านเพือ่ คืนผืนแผ่นดินให้กับธรรมชาติ นอกจากนี้ปะการังไม้ไผ่ยังเป็นบ้านให้ เหล่าหอยแมลงภู่เพิ่มประชา กรหอย ล่องเรือไปเรื่อยจะเห็นฝูงนกเป็ด น�้ำ และถ่ายรูปสองข้างทางสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวคลองประมง การเดินทาง จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปทางสมุทรสาคร บนเส้น พระราม 2 ข้ามถนนวงแหวนไป จนถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ เลีย้ วซ้ายเข้า ซอยวัดพันท้ายฯ ขับตามป้าย อบต.พันท้ายฯ ไปเรือ่ ยๆ พอถึงอบต.ขับ เลยไปอีกนิดนึงเจอทางแยกขวามือ ก็เลี้ยวเข้าไป เจอสะพานจะเห็น ป้ายร้านครัวริมทะเล ถนนจะค่อนข้างแคบและขรุขระ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมโทร. 034-752-847-8

28

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม


เบญจรงค์ดอนไก่ดี

เอกลักษณ์ไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลก การท�ำเครื่องเบญจรงค์ถือได้วา่ เป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีความ สวยงามแสดงถึงวิถีวัฒนธรรม รสนิยม และเอกลักษณ์ ของไทย ซึ่งเมื่อก่อนเครื่องเบญจรงค์น้ันเป็นเครื่องปั้น เคลือบที่เขียนลายโดยวิธีลงยามาจากประเทศจีน แต่เครื่องเบญจรงค์น้ันยังไม่เป็นที่ต้องการของคนไทย จึงมีผู้ สั่งท�ำเครื่องเคลือบจากจีนโดยก�ำหนดให้เป็นรู ปทรงภาชนะไทยต่างๆ จนเกิดความสวยงามยิ่งขึ้น ท�ำให้เครื่อง เบญจรงค์กลายเป็นที่นิยมในประเทศไทยเรื่อยมา

ค�ำว่า “เบญจรงค์” เป็นการเรียกตามแบบไทย “เบญจ” แปลว่า ห้า “รงค์” แปลว่า สี โดยห้าสี จะประกอบไปด้วยสีด�ำ สีขาว เหลือง แดง และสีเขียว และมีสีรองอย่างสีชมพู ม่วง น�้ำตาลแสด โดยในประเทศไทยนั้น มีหมู่บ้านๆ หนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องทั้งการเขียน ลวดลายโบราณและลายสมัยใหม่ได้อย่างประณีตและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ศิลปะ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันภายใน ชุมชนอย่างแข็งขัน นั่นคือ “หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี” หมู ่ บ ้ า นเบญจรงค์ ด อนไก่ ดี ๑ ใน หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เป็นกลุ่มอาชีพที่ท�ำ เครือ่ งเบญจรงค์คณ ุ ภาพดี ซึง่ ทาง ททท.ได้ลงมาดูแล ส่งเสริมและโปรโมทด้วยตัวเอง โดยการท่องเทีย่ วใน หมุบู่ า้ นสามารถเดินชมได้ทงั้ หมดทุกร้านค้า โดยบ้าน แต่ละหลังจะมีการตกเเต่งบ้านอย่างสวยงามและ พร้อมเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมผลิตภัณฑ์แบบตาม สบายไม่มกี ารเดินตามอย่างทีค่ ดิ โดยในหมูบ่ า้ นก็จะ มีร้านขึ้่นชื่อได้แก่ อุไรเบญจรงค์ แดงเบญจรงค์ หนู เล็กเบญจรงค์ ส�ำหรับราคาของเบญจรงค์ทจี่ ำ� หน่าย ก็จะมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักหลายแสนตามความ ปราณีตและวัสดุที่ใช้ผลิต หมูบ่ า้ นเบญจรงค์นตี้ งั้ อยูท่ ี่ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร มีจุดก�ำเนิดมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มดั้งเดิมที่เป็นตระกูลเก่าแก่เชื้อสายจีนอยู่ในเขต ๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

29


พื้นที่ ต.คลองมะเดื่อ ซึ่งท�ำเครื่องลายครามอยู่ก่อนแล้ว มาเริ่มเขียนเป็น ลวดลายเบญจรงค์ในคราวหลัง และมีการแตกแขนงออกมาเป็นอีกหลาย กลุ่มย่อย ถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ท�ำให้คนในชุมชนมารายได้ อีกทั้งที่นี่ ยังเป็นที่กล่าวขานในการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของ จ.สมุทรสาคร ที่มีฝีมือ ดังไกลทัว่ โลก ส�ำหรับความโดดเด่นอยูท่ กี่ ารเขียนลวดลายทัง้ ลายเก่าและ ลายใหม่ได้อย่างปราณีต สวยงามเจริญตามากที่ได้ไปชม นอกจากนี้ ภายในยังมีการต่อยอดด้วยการท�ำเป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว ทัง้ การให้นกั ท่อง เทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเทีย่ วชมและศึกษาหา ความรูด้ า้ น การผลิตเบญจรงค์ พร้อมเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์รบั นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่างชาติอีกด้วย การเดินทาง จาก กทม. ใช้เส้นทางพระรามสอง มาถึงมหาชัย ให้ เ ลี้ ย วซ้ า ยเข้ า เมื อ งมหาชั ย พร้ อ มกั บ ชิ ด ขวาตามป้ า ยที่ บ อกทางไป กระทุ่มแบนอ้อมขึ้นสะพานวิ่งไปตามถนนเศรษฐกิจประมาณเกือบ 10 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางไปหมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดใี หญ่มากพร้อม กับเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะเจอหมู่บ้าน เบญจรงค์ดอนไก่ดี

สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ เป็นจุดชมวิวบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล และชม พระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ชะลอคลื่น แต่ก่อนในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ลมหนาวเข้าสู่อ่าวไทย สายลมและน�้ำเค็มได้พัดพาเอาฝูง ปลาโลมาเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก จุ ดนี้จึงเป็นจุดชมปลาโลมา จนเป็นที่มาของชื่อ แต่ปัจจุบันโอกาสที่จะได้เห็นปลาโลมามีน้อยลงหรืออาจจะไม่เห็นเลย แต่จดุ ชมวิวก็ยงั เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว เพราะมีสะพานไม้สแี ดงทีท่ อดยาวขนานไปกับชายทะเลความยาว 700 เมตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝัง่ ที่สวยงาม มีลมทะเลพัดเย็นสบาย สามารถชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ บริเวณทางเข้า มีร้านอาหารทะเลให้บริการหลายร้าน การเดินทาง : ไปตามถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ให้ไปจนสุดถนนจุดชมปลาโลมาแล้วให้เลี้ยวขวา ไปประมาณ 3 กิโลเมตร สะพานแดงจะ อยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ

30

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม


ตามรอยวีรบุรุษแห่งความซื่อสัตย์

พั นท้ายนรสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ต้ ังอยู่ต�ำบลพัน

ท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานที่ ่ ่ังของพระเจ้าเสือหัก ทั้งนี้ ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์หว ั เรือพระทีน ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์

ประวัติของพันท้ายนรสิงห์ เดิมเป็นชาวบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคือ อ�ำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง) รับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย ของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ในคราวที่ คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย เมื่อเรือพระที่นั่งถึงบริเวณคลองโคกขาม คลอง คดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวัง แต่ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้ ท�ำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลง ไปในน�้ำเหตุให้หัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม เป็นเหตุให้โขนเรือหัก ตกลงในน�้ำ พันท้ายนรสิงห์รู้ว่าความผิดครั้งนี้ถึงประหารชีวิตตามโบราณ ราชประเพณี ซึ่งก�ำหนดว่า “ถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหัก ผูน้ นั้ ถึงมรณะโทษให้ตดั ศีรษะเสีย” จึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหาร ชีวติ ตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจ�ำฝืนพระทัยตามพระราชก�ำหนด ที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และให้ท�ำศาลขึ้นสูงเพียง ตา แล้วน�ำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรม ไว้บนศาล เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ภายในอุทยานมีเส้นทางเดินศึกษาสภาพป่าชายเลนที่ได้รับการ อนุรกั ษ์ไว้ และเป็นทีต่ งั้ ของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ รวมถึงศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้สร้างศาลขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่พังลงมา เนื่องจาก หลังเก่ามีความทรุดโทรมมาก ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาด เท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นที่นับถือของชาว บ้านอย่างมาก ชาวบ้านนิยมมาขอพรแล้วเมือ่ ส�ำเร็จ ก็แก้บนด้วยนวมชกมวย ไม้พายเรือ หรือรูปปั้นไก่แก้ว เพราะตามประวัติแล้ว ท่านชอบชกมวยและ ตีไก่ นอกจากนี้ในศาล ยังมีหลักประหารพันท้ายนรสิงห์ รวมไปถึงซากเรือ ไม้ตะเคียนโบราณ ซึ่งท�ำจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ มีความยาว 19.47 เมตร กว้าง 2.09 เมตร สูง 1 เมตร และกาบเรือหนา 7.5 ซม. คาดว่ามีอายุกว่า 300

ปี ทั้งนี้ ชาวบ้านใน ต.พันท้ายนรสิงห์ เป็นผู้ขุดพบ และน�ำมาบริจาคไว้ ทีศ่ าลพันท้ายฯ ชาวบ้านในแถบนีเ้ ชือ่ ว่าอาจเป็นเรือในขบวนเสด็จ หรือ เรือที่ใช้ล�ำเลียงทหารในอดีต เมื่อเยี่ยมชมในอุทยานเสร็จแล้ว บริเวณ ใกล้เคียงสามารถเยี่ยมชมหอพระ และศาลแม่ศรีนวล (ภรรยาของพัน ท้ายนรสิงห์) ได้ การเดินทาง โดยรถยนต์ จากถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตร ที่ 16-17 เข้าซอยข้างวัดพันท้าย จะมีป้ายบอกทางทุกระยะไปศาลพัน ท้ายนรสิงห์ ประมาณ 9 กิโลเมตร

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

31


เที่ยววัดท่าไม้

ตั้งอยู่ติดแม่น้�ำท่าจีน ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต�ำบลท่า ่ ช ไม้ อ�ำเภอกระทุม ่ แบน จากส�ำนักสงฆ์สว ู่ ด ั ทีม ี อ ื่ เสียงมากแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รบ ั การอนุญาตให้จด ั ตั้งเป็น “วัดท่า ไม้” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ความศักดิ์สท ิ ธิ์ของวัด ท่าไม้ดงึ ดูดผูค ้ นเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะเหล่า ดารานักแสดงชื่อดัง เดิมเป็นวัดเล็กๆ ทว่าด้วยแรงศรัทธาของ ชาวบ้าน วัดท่าไม้จงึ มีความวิาระะรจิตรงดงามอย่างทุกวันนี้ และ มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่หลายองค์ โดยภายในวัดมีส่ิงที่น่า สนใจ ได้แก่

พระอุโบสถมหาปรินิพพาน หมายถึงความพ้นจากกองทุกข์ ทั้งปวงเข้าถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นมหามิ่งมงคลแก่ศรัทธา สาธุชนผู้พบเห็นและบ่งบอกถึงปัญญาในการหาทางหลุดพ้นอันสูงสุด กล่าวคือพระนิพพาน พระอุโบสถนี้สร้างขึ้นโดยการประยุกต์ศิลปะพม่า, หอค�ำหลวง ซึ่งผสมศิลปะวัดสุวรรณดาราราม อยุธยา ซึ่งบ่งบอกถึงความ อ่อนช้อยวิจิตรตระการตา การออกแบบท�ำอย่างปราณีต ด้วยศรัทธาอัน แรงกล้าในพุทธศาสนา ภายในประดิษฐาน พระมหาปรินิพพาน ซึ่งเป็น พระพุทธรูปปางปรินพิ พาน แกะจากหินทรายทีม่ ขี นาดยาว ๑๒ เมตร หนัก ถึง ๙๐ ตัน ล้อมด้วยปัญจวคีย์ทั้ง ๕ และประดิษฐานพระอริยคณาจารย์ ทั้ง ๒๑ รูปรวมทั้งมีภาพพุทธประวัติจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม พื้นพระ อุโบสถภายในปูด้วยไม้พยุง รอบพระอุโบสถปั้นด้วยลายสาดทรายซึ่งเป็น ลายไทยที่สวยงามเหมาะกับการเดินจงกรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ทั้ง ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว พระเกตุ เป็นทองค�ำประดับด้วยเพชร พลอย อัญมณีตระการตา ซึ่งซุ้มพระพุทธชิน ราชนั้นใช้เป็นงานลายปูนปั้น รูปแบบไม่เหมือนกับที่ใดในโลก

32

๑ ใน...สมุทรสาครสมุทรสงคราม

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปรินิพพาน แกะจากหินทราย ล้อมด้วยปั ญจวคีย์ท้งั 5


แนะน�ำร้านอาหารที่สายกิน...ไม่ควรพลาด SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

ร้านอาหารข้าวต้มปลามหาชัย สาย 4 ตัดใหม่

อาหารทะเลสดๆเป็นๆ การันตีความอร่อย เรามีเมนูอาหารทะเลที่รับประกันความอร่อย ให้คุณได้เลือกหลากหลายเมนู ราคาเป็นกันเอง เปิด16:00-23:00 น. พิกัด : 24/12 ถ.พุทธสาคร (สาย 4 ตัดใหม่) ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-9242-6996, 08-5977-8698 ร้านอาหารข้าวต้มปลามหาชัย สาย4 ทะเลเผาสดๆเป็นๆ

REFUEL Café

กาแฟ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่โฮมเมด ร้านตกแต่งแบบสบายๆ น่านั่ง ขนมในร้านอร่อยทุกอย่าง ไม่เชื่อต้องไปลอง พิกัด : 157 ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-4741-4444, 09-4454-6415 Refuel Café

ครัวตาหนุ่ย

บริการอาหารทะเล รสชาติอร่อย สดใหม่ทุกวัน ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการมาจัดเลี้ยงสังสรรค์หรือเลี้ยงวันเกิด รบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า มีบริการรับท�ำข้าวกล่อง ขนมและรับจัดเลี้ยง พิกัด : บ้านเลขที่ 2/3 ม.5 ถ.เขายี่สาร ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. คุณตุ๊กตา 082-3549942 คุณหนุ่ย 081-8564792 ร้านอาหารครัวตาหนุ่ย

จัดจ้าน Food & Beverage

สาขา 1 : เอกชัย-บางบอน หนองแขม เพชรเกษม 69 ตรงข้ามโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์บางบอน เปิด : 11.00 น. – 22.00 น. สาขา 2 : ส�ำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ บางแค ฝั่งไปรษณีย์ไทยสาขาส�ำเพ็งสอง เปิด : 11.00 น. – 22.00 น. สามารถแวะเข้ามาทานอาหารรสชาติจัดจ้านสมชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านหรือ โทร. 061-862-3555 คุณตุ๊กตา เพื่อจองโต๊ะหรือสอบถามเส้นทางได้ค่ะ ส�ำหรับบริการ Delivery เราก็มีให้ท่านได้โทรสั่งไปทาน ที่บ้านหรือออฟฟิศของท่านเช่นกัน ติดต่อร้านจัดจ้าน โทร : 061-862-3555 คุณตุ๊กตา จัดจ้าน ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

33


ลือลั่น ชาบู

สั่งได้จนพุงแตก​ไม่จ�ำกัดเวลา​หมู​เนื้อ​ทะเล​เกี้ยวเต้าหู้ ผักต่างๆ​คุณภาพสูง 199 บาท / หัว ชาบูราคามิตรภาพ คุณภาพเกรด A ร้านเปิดให้บริการความอร่อยแล้ว เวลา 10.30-21.30 น. พิกัด : 32/24 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร Tel. 088-045-3083 ลือลั่น ชาบู

ชาบู วันหยุด

สุกี้ ปิ้งย่าง เดลิเวอรี่ ส่งถึงบ้านพร้อมเตาไฟฟ้าและหม้อชาบู ปิ้งย่างครบชุด Tel. 090-980-9336 ชาบูวันหยุด

น้องครีม หมูกะทะ บุฟเฟ่ต์

หัวละ 99 บาท อิ่มไม่อั้น พิกัด : 112/5 หมู่ 5 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ติดปั๊ม PT) Tel. 081-795-8923 น้องครีมหมูกะทะ

กวยเตี๋ยวเบญญาภา

รับสั่งท�ำเกี๊ยวปลา / รับออกงานกวยเตี๋ยวนอกสถานที่ กวยเตี๋ยวปลา เจาเด็ด เจาดัง มหาชัย เปดมาแลวกวา 50 ป พิกัด : 931/23 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 (เปดบริการ...8.30-15.30 น.) Tel. 06-3594-9232, 08-9130-6120

แพนตั้น 4 หมูกะทะ

บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด ท่านละ 189 บาท เปิดบริการ 16.00-24.00 น. พิกัด : 39/1 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 082-236-1665 แพนตั้น 4 หมูกะทะ

ร้านอิสานต�ำย�ำ (ครัวอัมพวา)

อาหารอร่อย หลากหลายเมนู คัดสรรคุณภาพ เสริฟพร้อมความอร่อยเน้นการบริการ ราคาเป็นกันเอง พิกัด : 25/1 หมู่ 4 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel. 097-232-3609 คุณยุทธ 092-971-3123 คุณนัฐนนท์ อิสาน ต�ำย�ำ

34

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


มันดี มันกุ้งเข้มข้น

กุ้งแม่น�้ำผ่ากลางน�ำไปเผาด้วยไฟร้อนๆ สิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่ชื่นชอบกลับไม่ใช่เนื้อกุ้งที่อวบขาวเด้ง เพียงอย่างเดียวแต่คือมันเยิ้มๆจากมันหัวกุ้งนี่แหละที่กระชากใจใครหลายคนด้วยความหอมความมันกลมกล่อม ยิ่งได้ทานกับน�้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วความอร่อยนี่เกินบรรยายเลยทีเดียว พิกัด : กระทุ่มแบน สมุทรสาคร Tel. 091-7384342 ชมพู่ มะเหมี่ยว

ร้านขนมเบื้องนายพล

จ�ำหน่ายขนมเบื้องชาววัง ขนมเบื้องชาร์โคล ไส้หวาน ไส้เค็ม เยลลี่ แยม ขนมโตเกียว รับเหมาออกร้านตามงานต่างๆ ราคากันเอง พิกัด : Tel. 080-5770588 ร้าน ขนมเบื้อง นาย พล Tel.0805770588 #นายพล คับ

ร้าน M แม่กลอง จ�ำหน่ายอาหารทะเลแห้ง

จ�ำหน่ายอาหารทะเลแห้ง สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลีก-ส่ง ราคาเป็นกันเอง มีบริการส่งทาง KERRY ทั่วประเทศ พิกัด : ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 081-857-5852 ร้าน M แม่กลอง จ�ำหน่ายอาหารทะเลแห้ง

ร้านดาแม่กลอง

เมื่อนึกถึง “ปลาทู” ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ “ปลาทูแม่กลอง” อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในลักษณะของปลาทูนึ่ง ในเข่งเล็กๆ หน้างอ คอหัก และมีรสชาติความอร่อยอันโดดเด่น เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสุดยอดปลาทูไทยหนึ่งเดียว ต้องที่นี่ ร้านดา ปลาทู จ�ำหน่ายทั้งปลาทูนึ่ง และ ปลาทูสด สด ใหม่ อร่อย ถูกหลักอนามัย พิกัด : 137/34 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1378-1912 ดา ปลาทูแม่กลอง

CAKE ละไม อัมพวา

เค้กพวงมาลัย ส่งมอบได้ทุกโอกาส วันแม่ วันเกิด วันส�ำคัญต่างๆ รับสั่งท�ำเค้กวันเกิด เค้กแต่งงาน เค้กโฟโต้ เค้กน�้ำตาลปั้น ที่ตั้ง : 124/1 หมู่ 9 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-9745-7378 Cake ละไม อัมพวา (Amphawa)

สลิ่มวัดเจษฯ (เจ้ดาว)

จ�ำหน่ายสลิ่ม ทับทิมกรอบ น�ำสลิ่มมาใส่น�้ำแข็งทาน รสชาติหอมหวาน ชื่นใจ คลายร้อนได้ดีจริง พิกัด: 194/5 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1441-0178 สลิ่ม ทับทิมกรอบ วัดเจษฯ - เจ้ดาว

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

35


ลาบแซ่บ ต�ำถาด อัมพวา

ลิ้มรสอาหารไทย อาหารอีสานหลากหลายเมนู แซ่บ เด็ดบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง และยังสามารถชมวิว ของคลองอัมพวาได้อีกด้วย พิกัด : ตลาดน�้ำอัมพวา เลขที่ 43/45 ปากคลอง Tel. 094-861-5553, 095-906-5253 ร้าน ลาบแซ่บ อัมพวา ต�ำถาด 3

แนะน�ำที่พักที่สายชิลล์...ไม่ควรพลาด SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท

รีสอร์ทติดริมแม่น�้ำแม่กลองบรรยากาศเงียบสงบที่ใหญ่ที่สุดในอัมพวา บรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติบน เนื้อที่ 7 ไร่ ห้องพักสามารถเลือกได้สองบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักวิลล่าติดริมสระว่ายน�้ำมีทั้งหมด 21 หลัง ท่ามกลางบรรยากาศของล�ำประโดงและสวนมะพร้าว หรือ ห้องพักบรรยากาศไทยร่วมสมัย ท่ามกลางความ ร่มรื่นของสวนมะพร้าวน�้ำหอมและบรรยากาศของแม่น�้ำแม่กลอง เป็นเนื้อที่ที่ยังสมบูรณ์คงความสวยงาม ของริมแม่น�้ำแม่กลอง และ ละแวกของชาวบ้านสมุทรสงคราม โทร : 034-767-220-4, 086-788-8302 แฟกซ์ : 034-767-221 ที่ตั้งรีสอร์ท : บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อัมพวา เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 www.baantaihadresort.com

เรือนต้นน�้ำ รีสอร์ท อัมพวา

บ้านโฟมแห่งแรกใน จ.สมุทรสงคราม บรรยากาศเย็นสบาย สไตล์เป็นกันเอง สัมผัสธรรมชาติริมคลอง นั่งเล่นริมเขื่อนเปลี่ยนวันพักผ่อนเป็นวันแห่งความสุขมิรู้ลืม โทร : 081-8565484 / www.ruentonnum.com

36

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679

ร้านอาหารคุ้นลิ้น เจ้าเก่า ดอนหอยหลอด ที่ตั้ง : 10/26 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824

ร้านจันทร์เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3224-0539

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี ที่ตั้ง : ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ (อยู่ใกล้สนามฟุตซอลล์) Tel. 08-6609-0886

พีพี หอยแครง Tel. 08-1013-4561

น�้ำตาลสดบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 181/2 ถ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156 คุณป่าน, 09-8285-9165 คุณกิจ

ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกส�ำเร็จรูป กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

วิสาหกิจชุมชนน�้ำตาลปลอดสารพิษ น�้ำตาลคลองเขิน ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1943-3630

ร้านไผ่เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 626/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818, 0-3447-2148

ลอดช่องสยาม ที่ตั้ง : 31/4 หมู่ 7 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-9392-4265, 09-8323-9651

ขนมถ้วยวัดเจษ Tel. 09-4249-8298, 08-5811-9159

น�้ำตาลมะพร้าวแม่อารีย์ สมุทรสงคราม ที่ตั้ง : 73 หมู่ 4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 Tel. 08-5327-2119

ร้านน�้ำฝนปลาทูนึ่ง ที่ตั้ง : 129 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 09-5701-1614

โค้งวิมานรีสอร์ท Tel. 09-2692-7234

ร้านพงษ์ข้าวต้ม ที่ตั้ง : 270/6 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-0994-4718, 08-9815-2456

ข้าวแกงคุณหมู Tel. 08-6583-0121

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

37


ร้านโอกาส ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ที่ตั้ง : ตลาดอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-5261-6255

ร้านอาหารคุณฟุ้ง Tel. 08-9992-5619, 0-3475-6586

วันหวาน ที่ตั้ง : 15/13 ถ.เจริญชมปรีดา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 09-5965-9497

ร้านในสวน Food & Coffee Tel. 0-3470-2775, 09-8250-6899, 08-9688-1965

38

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

ครัวคุณจ๋า ที่ตั้ง : 15/2 วัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel. 08-1808-2701, 08-7755-8180, 09-8272-2128


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

39


40

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

41


42

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

43


44

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM MARKET

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

หน้า 46

การศึกษา

หน้า 46

เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ธุรกิจทางการเกษตร

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

สินค้า และบริการทั่วไป

ก่อสร้าง และตกแต่ง

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 52

หน้า 67

หน้า 53

หน้า 79

หน้า 48

หน้า 57

หน้า 84

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

45


46

ท�ำเนียบส่วนราชการ

ท�ำเนียบการศึกษา

เทศบาลต�ำบลบางหญ้าแพรก ที่ตั้ง : 111 หมู่ 1 และเลขที่ 119 หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. หมู่ 1 0-3443-5400-2, 0-3443-5408-8 หมู่ 6 0-3441-7911, 0-3449-7928

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1248 Fax. 0-3441-1185

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

47


เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ บริษัท ไทยมั่งเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่าย สินค้าตราดอกบัว สินค้าคุณภาพ มาตรฐาน หลากหลายรุ่น หลากหลายแบบ พิกัด : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0981-2 Fax. 0-3446-0980 นพดลอิเล็คทรอนิคส์ รับซ่อม จ�ำหน่าย รับสั่งอะไหล่ ราคาประหยัด ทั้งปลีก-ส่ง ทุกยี่ห้อ พิกัด : 72/29 หมู่ 4 โครงการรัชดาฟาคอน (ติดตลาดโพธิ์แจ้) ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1913-1942 ภานุแอร์ & เซอร์วิส จ�ำหน่าย-ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ ซ่อมล้างแอร์ บริการดี ราคาถูก ต้องทีมงานภานุแอร์ & เซอร์วิส พิกัด : 49/535 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9185-7450, 08-7668-9945 Fax. 0-3411-0213

นานา เฟอรนิเจอร จ�ำหนาย... เฟอรนิเจอรไมสักทอง ไมมะคา ไมประดู และที่นอนยางพารา Tel. 09-5579-9927, 08-1091-9850

รานชุติพันธ แอร เซอร์วิส บริการติดตั้ง ซอม ลาง ยาย จ�ำหนายแอรทุกยี่หอ ทุกรุน ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ พิกัด : 49/276 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 087-758-1180 (ชางแมน)

48

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


เอส.ที.ดีไซน จ�ำหนาย และ ติดตั้ง วอลเปเปอร ผามาน ฉากกั้นหอง มูลี่ สติ๊กเกอรกระจก ผนัง 3 มิติ มานมวน มานปรับแสง พื้นลามิเนต กระเบื้องยาง มุงจีบ บัวพื้น บัวผนัง พิกัด : 296/253 หมูบานอางทองธานี ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 06-1774-8830 วรภัทรแอร เซลล แอนด เซอรวิส บริการ...ซอมแอร ติดตั้งแอร ลางแอรดวย น�้ำยาฆาเชื้อ ชางแอร ชางไฟ “เพราะความเย็นของคุณ คือความสุขของเรา” Tel. 06-4681-3979, 09-5450-1337

บริษัท เคที คูล (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ตั้ง : 90/45 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2813-3577, 08-2726-8793 Fax. 0-2813-3578

บริษัท ซีพีเอ็ม เอฟโวลูชั่น จำ�กัด ที่ตั้ง : 62/55 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร Tel. 0-2123-1710, 0-3445-0506, 08-1336-6613 Fax. 0-2123-1710

ตะวันดีไซน์ ผ้าม่าน ที่ตั้ง : 332/45 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-1623-8979

อุดม ผ้าม่าน ที่ตั้ง : 206/4 หมู่ 6 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1334-4308, 08-4710-9461

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

49


50

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

51


สุขภาพ แฟชั่ น และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง โรงพยาบาล และคลินิค

บริษัท บา เซียน ถัง ฟาร์มาซี จ�ำกัด ผลิต-จ�ำหน่าย น�้ำมันตราบาเซียน ผสมด้วยสมุนไพรธรรมชาติ พิกัด : 77/807-8 ถ.พระราม 2 สะแกงาม ซ.8/1 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6494-5 Fax. 0-2451-6493

บ้านนวดมหาชัย บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ นวดตัว นวดเทา นวดประคบ นวดคลายเครียด ขัดผิว นวดน�้ำมันอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย ดูดวงชะตา โทร. 08-1441-2597 สอนนวดไทยมาตรฐาน โทร. 08-1645-6316 พิกัด : 930ค. ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6750-4449, 0-3482-0817

52

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


ธุรกิจทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร หจก. ต.สินทวี จ�ำหน่าย ถั่วทอง ถั่วเขียว งา ถั่วเหลืองซีกถั่วเหลือง ถั่วนางแดง ถั่วด�ำ ลูกเดือย พิกัด : 51/1 หมู่ 1 ซ.วัดปากบ่อ ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 034-869-204-5, 081-828-5893, 083-135-5591, 081-316-8325

บริษัท ศิริวรรณ การ์เด้น จ�ำกัด รับจัดสวน ดูแลสวน ปูหญ้า พิกัด : 49 หมู่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 063-269-8483 คุณอ�ำนวย

สวนกนกพร จ�ำหนาย พันธุมะพราวน�้ำหอม พันธุมะพราว ทุกชนิด พิกัด : 111 ม.3 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-5949-9437 กุง, 09-2703-8904 เพชร

สหกรณประมงแมกลอง จ�ำกัด สินคาประมง สด สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดีที่สุด ราคายุติธรรม พิกัด : 200-201 หมู่ 5 ต�ำบลแหลมใหญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม Tel. ส�ำนักงาน 034-771481 / ตลาดปลา 034-771149 จุดบริการสินคา 034-771140

ฟารมไสเดือน สายนิยม จ�ำหนายมูลไสเดือนและตัวไสเดือน AF สนใจการเลี้ยงไสเดือนมีบริการเปิดสอนฟรี พิกัด : 33 ม.8 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7671-3335

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

53


ร้านชัยสิทธิ์การเกษตร (บ้านแพ้ว) ที่ตั้ง : 36/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-1917-7716

สวนมะนาวแป้นพวงบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

ฟาร์มไส้เดือนเดช ที่ตั้ง : 3 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1792-8277

สวนมะพร้าวบางคนที ที่ตั้ง : 5 หมู่ 4 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-6029-7789, 09-8431-9596, 08-1996-6885

บริษัท สหมิตรปลาป่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

ขวัญจิราฟาร์ม ที่ตั้ง : 75 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 06-3441-6341

54

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 335/37-38 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 0-3448-1122 Fax. 0-3448-1122


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

55


56

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


เครื่ องมือ-อุตสาหกรรม

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

หจก. มหาธน อิเลคทริค จ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูง-ต�่ำทุกชนิด พิกัด : 883, 885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2894-3447-9 (Auto 6 Lines), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

สวางอวกาศ LUXICHROME “ครั้งแรกในประเทศไทย ปฏิวัติงานแสงดวย นวัตกรรมความสวางบนพื้นผิว” “คุณสามารถท�ำพื้นผิวของวัสดุใหสวาง เปนรูปรางใดๆ ก็ไดดวยการพนอนุภาค ของสารเปนชั้นๆและจายกระแสไฟฟาระหวาง ชั้น ของสารเพื่อใหไดความสวางออกมา” พิกัด : 149 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4008-1848, 0-2810-3670

บริษัท คุณาธิป วิศวกรรม จ�ำกัด พิกัด : 158/79 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3487-2441, 09-2429-6241, 09-2426-2515 Fax. 0-3487-2448 บริษัท บูรพาธิป เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด พิกัด : 9/136 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3442-2575, 06-3465-4949 Fax. 034-422-575

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริการออกแบบ และติดตั้ง ระบบท่อน�้ำ ระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบท่อลม ระบบงานปรับอากาศ พิกัด : 189/516-517 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3411-8395, 08-5559-2229, 08-9698-9363, 08-6822-8865

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 โรงงาน FACTORY ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2998-8860, 0-3571-8036-9 บริษัท ทีจี ออยล์ซีล จ�ำกัด

สาขา พุทธสาคร 1/9, 1/10 ม.10 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel : 093-098-7997, 081-488-1766 Fax : 034-112-572 สาขา เอกชัย อยูระหวาง ซ.เอกชัย 75-77 Tel : 088-585-1245 สาขา บางน�้ำจืด อยูตรงขามเยื้องปม PT กับ ปตท. Tel : 088-585-1845

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

57


ธงชัยเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 5 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7988-7704

สุชาติการช่าง ที่ตั้ง : 94/5-7 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1843-9129, 08-1776-9727, 0-3446-6232-3 Fax. 0-3446-6231

บริษัท โง้วสลักภัณฑ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 559 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2896-2114-6, 0-2452-2360,09-4282-5395-96 Fax. 0-2896-2113, 0-2452-2361

บริษัท วุฒิชัยชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมืองจ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จ�ำกัด

บริษัท พงษ์เชียงทอง พลาสติกเน็ทติ้ง จ�ำกัด

บริษัท เอ็น ซี สปินนิ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 หมู่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 0-3448-1999, 08-4144-6599, 08-2419-5444 Fax. 0-3448-0888

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 27/209 หมู่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

หจก. เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 0-3481-5860, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 39/46 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-0150-3 Fax. 0-3449-0154

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/1, 30/21, 30/25, 30/67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4442-4 Fax. 0-3444-1014

เอกโลหะการ ที่ตั้ง : 23/7 หมู่ 7 ซ.ศิริชัย 10 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-7746, 0-2415-7920 Fax. 0-2899-7747

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1391 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832

บริษัท ค�ำมินทร์ เอ็นจิเนียรื่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8 ซ.เอกชัย 64/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9034-2524 Tel./Fax. 0-2077-5829

บริษัท พีวายเอส สปริง จ�ำกัด (ประยูรสปริง) ที่ตั้ง : 40/363 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-1955, 08-1777-6012, 09-7047-1471 Fax. 0-2417-0780

58

ที่ตั้ง : 10/25 หมู่ 5 ซ.ทรัพย์ไพศาล 3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4910-2 Fax. 0-3485-4913

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

ที่ตั้ง : 310/56-58 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2024-9641-2, 0-3447-3901-2, 08-6664-0637 Fax. 0-2024-9643, 0-3447-2939

ที่ตั้ง : 70/10 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-1445-7362 Fax. 0-3472-0970


บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 44/20 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-3498-9710-5, 08-9799-7828

บริษัท เอส จี วาล์ว เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 15/2 หมู่ 9 ถ.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3446-6626, 09-6649-4515, 08-2998-9362 Fax. 0-3446-6524

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

59


60

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

61


62

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

63


64

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

65


66

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


สินค้า และบริการทั่ วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหา ในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

S & P STAMP ตราปั๊มสบู่ ตรายางอะคริลิค ตรายางหมึกในตัว นามบัตร งานออกแบบสติ๊กเกอร์ โลโก้ พิกัด : 49/781 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-0422-1205

บริษัท ซิลเวอร์ดรากอน (ไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าจ�ำหน่ายสินค้า เครื่องอ่านบัตร ระยะไกล ไม้กั้นรถ ประตูอัตโนมัติ คีย์การ์ด ระบบกันขโมย ฯลฯ พิกัด : 263 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2215-2116, 0-2214-0241

บริษัท กันต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับซื้อ-ประมูล ของเก่า เครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงงานเก่า รับซื้อเศษเหล็กทุกชนิด รับประมูลงานเหล็ก รับขนย้ายเศษเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ มีบริการรับซื้อถึงที่ Tel. 0909-8787-92

สนามกีฬาชนไก ส.สุดา สนามมาตรฐานแหงจังหวัดสมุทรสงคราม สงเสริมและอนุรักษกีฬาไกชนสูอาชีพ ผูเลี้ยงไกชนเปดใหบริการทุกวันเสาร สนามมาตรฐาน โลงสบาย บรรยากาศติดทะเล มีรานอาหารทะเล บริการเพื่อพักผอนหยอนใจ รับรองทานตองรูสึกผอนคลายอยางแนนอน... Tel. 09-4249-7789 (ปากอบ) 08-5376-6888 (แบงค)

รานซูเปอรตรายาง สาขาบิ๊กซี มหาชัยชั้น 2 รับท�ำตรายาง & ดวน ราคาถูก คุณภาพเยี่ยม เกรด A มีแบบธรรมดา และแบบหมึกในตัว มีดามใหเลือกหลายแบบ หลายขนาด ดูผลงานไดที่ www.supertrayang.com ที่ตั้ง : 79 ม.8 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-4269-9188 (Office) 08-3649-5442 (วรกาญจน)

ร้านฟองแฟ้บ ซักอบรีด ซักอบรีด ซักแห้ง ซักน�้ำมัน ชุดแต่งงาน ชุดราตรี ชุดข้าราชการ ชุดครุย สูท ผ้าไหม เสื้อโค้ท เสื้อขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ บริการซักอบรีด ส่วนองค์กรและอุตสาหกรรม พิกัด : เซ็นทรัล มหาชัย ชั้น G โซนโรบินสัน Tel. 095-6195979, 034-112439

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

67


วัชระ บริการดูดส้วม บริการสูบส้วม ลอกท่อ ดูดกากเลน ล้างบ่อน�้ำ เสีย และสิ่งอุดตันที่เกี่ยวกับห้องน�้ำทุกชนิด Tel. 09-2271-2341, 09-8272-1992 Fax. 0-2004-7635

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดใหญ่ Villa Football Club ไดมาตรฐาน ราคาเป็นกันเอง พิกัด : 340/93 หมู่บ้านมหาชัยวิลล่า 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-7979-6907, 08-9804-0512

บ้านช่างสักอัมพวา รับสักลาย ออกแบบลายสัก แก้ใขต่อเติมงาน สะอาด ปลอดภัย เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้ง Tel. 06-2221-7052

เจ๊แมวเต็นท์เช่า ที่ตั้ง : 143/7 ซ.คู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-9118-1678, 08-5832-8191, 0-2945-1876 Fax. 0-2945-1876

รี-ลัค ทราเวล ที่ตั้ง : 108 อาคารดิแอสเซ็ทส์ ชั้น 3 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2633-2074 Fax. 0-2633-3587

บริษัท ส.สุวัฒนาขนส่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 237/27 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1378-1188, 0-3441-1470

วงดนตรีแกะด�ำ ที่ตั้ง : 121 หมู่ 9 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 06-1469-1926, 08-3159-5568

ร้านประมูลการผ้าใบ ที่ตั้ง : 253 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1260-0289 Fax. 0-3446-0779

ทีมงานชลอยกกระบัตร Tel. 083-879-5365 คุณชลอ 093-556-3564 คุณบุญเรือน

บริษัท ภาคิน แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 115 หมู่ 7 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2920-3220

ดูดส้วมสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/302 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-8393-4844, 09-5486-8337

68

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


แว่นทอง ที่ตั้ง : 916/24 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-0339, 08-9745-9179, 06-2964-1962

บริษัท ศรีงามสรรพสินค้า จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1658-2158, 0-3487-8125

รับบริการดูดส้วม (จังหวัดสมุทรสาคร) ที่ตั้ง : 99/119 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6753-3643, 08-6174-9041, 08-1772-5899

เทศบาลสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919 คุณบาส 0-3482-2436

หจก. เอ.ที.เอ็ม. ไดคัท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/21 หมู่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1830-5114, 08-1701-3772, 0-3484-8320

ป้ายทุกชนิดถูก Tel. 099-1423664, 062-5429493

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด Tel. 034-417-222, Fax. 034-417-255

ร้านแม่กลองก๊อปปี้ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 7/18 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-5299, 08-1943-5824

ร้านทองพันชั่ง ที่ตั้ง : 55/261 หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 083-2726493, 096-998-5544

บริษัท รักษาความปลอดภัย สินสาคร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/49 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

หจก. เอแอนด์ทีซีซีทีวี ที่ตั้ง : 59/69 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9027-6789, 08-4908-1429

หจก.สุคนธ์ทิพย์ สแน็คฟู้ด ที่ตั้ง : 99/31 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1942-4429, 0-3486-4125 Fax. 0-3486-4126

Easy Com Tel. 09-9613-6497, 09-9734-5202

M&M International Food Tel. 085-558-9488

อ้อมน้อย กราฟิค ที่ตั้ง : 88/25 หมู่ 5 หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2810-3029, 0-2810-2225, 08-1309-2497, 08-5926-2594

Tel. 09-3328-2659, 08-8924-6395 Fax. 0-3481-5657

ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

รับพ่นโครเมี่ยม อบรมการพ่นโครเมี่ยม www.พ่นโครเมี่ยม.com ที่ตั้ง : 149 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 084-008-1848, 02-810-3670

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

69


งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพ 080-156-5000 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 ระยอง 089-779-7136 พัทยา 083-814-9000 ปทุมธานี 089-660-3737 สมุทรสาคร 080-167-7788 สัตหีบ 038-481-068 ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ทศพล นิติลอว์ ที่ตั้ง : 260/11 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 67/795 ซ.13/1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 12120 79/88 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 09-9142-6419, 086-325-5047

70

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

ฉั่วฮะเส็ง Tel. 0-2889-5655-7


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

71


72

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

73


74

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

75


76

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

77


78

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมี รายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บริษัท ดีดีทรัพย คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ทางทีมงานเรา มีความยินดี และมั่นใจในการที่แก้ ปัญหาน�้ำรั่วซึม ส�ำหรับหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต หลังคารั่ว ผนังรั่ว เรามีช่างที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ยาวนาน พร้อมวิศวกรดูแล ทุกเวลา และวัสดุที่มีคุณภาพ 100% ดังนั้นเราจึง สามารถที่จะรับประกันในด้านการแก้ไข้น�้ำรั่วซึม ได้และไม่มีปัญหาในภายหลัง พิกัด : 118/377 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 08-4347-8858 ช่างอาทิตย์

บริษัท ทรงพลคอนกรีต จ�ำกัด ผลิต-จ�ำหนาย ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง ทุกชนิด เสาเข็มคอนกรีต มี มอก. แผนพื้นคอนกรีตอัดแรง มี มอก. ทอระบายน�้ำ คสล. มี มอก. คอนกรีตผสมเสร็จ มี มอก. เสาไฟฟา บอพักทอทุกขนาด อิฐ หิน ปูน ทราย วัสดุกอสรางทุกชนิด มีแบคโฮ, เครน, ปนจั่นใหเชา พิกัด : 97/3 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel : 0-3471-1033, 09-9092-5395, 08-9742-2647-9

เมธี รถแม็คโครใหเชา บริการเคลียริ่ง บริการขุดสระ บริการปกเข็ม ถมดิน รื้อถอนอาคารบานเกา พรอมคนงาน ปรับพื้นที่ ขุดรองสวนและรับสรางบานออกแบบ ประเมินราคาดวยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณมากกวา 10 ป รวดเร็ว และไดราคาถูกตามสภาพหนางานบริการใน กรุงเทพฯและปริมณฑลและตางจังหวัด ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พิกัด : 105/99 ม.1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel : 08-0808-6201

อ�ำนาจ รางน�้ำฝน เจริญ การชาง รับติดตั้งและออกแบบ ประตูรั้ว ราวบันได ราวกันตก รางน�้ำฝน ปลองดูดควัน ลูกหมุนระบายอากาศ หลังคาโพลี กันสาด โครงหลังคา และงานสแตนเลสขึ้นรูป ทุกชนิด ราคาเปนกันเอง พิกัด : 116/7 หมู่ 2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Tel : 08-9982-5592, 06-2338-5301

โจ๊ก รับเหมาถมที่ บริการรถแบคโฮ รถสิบล้อ แทรคเตอร์ และรถหกล้อ รับถมที่ จ�ำหน่ายหินคลุก ลูกรัง Tel : 081-7957292, 081-7727441

รางน�้ำฝน สมชายการชาง รับท�ำ-พรอมติดตั้ง รางน�้ำฝน ปลองดูดควัน โครงหลังคาเหล็ก โครงหลังคาสแตนเลส ประตูเหล็ก ประตูสแตนเลส ราวบันได ลูกหมุนระบายอากาศเหล็ก-สแตนเลส-สังกะสี ไวนิลทุกรูปแบบ พิกัด : 99/50 ถ.สาริน ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel : 08-1774-2850, 09-2464-2526 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

79


ร้าน บ้านศิลป์ เสาโรมัน (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง : 22/5 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1860-9039 Fax. 0-3449-8890

บริษัท ทรัพย์ทวีชัย โลหะ จ�ำกัด

ร้านอ่าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

ยงเฮง อลูมีเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

กิจเจริญคอนสตรัคชั่น ที่ตั้ง : 49/140 หมู่ 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-1668-7807, Fax. 0-2888-5712

บริษัท ต้นตอกระจก แอนด์ อลูมิเนียม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/74 หมู่ 7 หมู่บ้านซื่อตรงสาริน ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1753-0793

บริษัท เฉลียวบาดาล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 116/2 หมู่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9914-2326, 09-2468-9989

พรเจริญ อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 50/19 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1294-9377, 06-1452-4554

ช่างคิม รับเหมาทาสี Tel. 09-4294-1470

ร้านช่างน้อย ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 08-6017-1266

จ�ำหน่ายและปูกระเบื้อง Tel. 08-8959-3911

80

ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 6 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3445-1513-5, 0-3483-2248-50, 08-9780-0205-212 Fax. 0-3445-1517-8

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

81


82

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

83


ยานพาหนะ-อุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อม ล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่ต่างๆ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

เทคนิคฟิล์ม มหาชัย ติดตั้งฟิล์ม Hi-Cool Lamina 3M ไฟซีนอล พิกัด : 21/6 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-5838-4260

ทรัพย์ไพบูลย์การยาง จ�ำหน่ายล้อแม็กซ์-ยางรถยนต์ โช๊ค สปริง โหลด อะไหล่แต่ง ปลีก-ส่ง พิกัด : ถ.พระราม 2 กม.15 ติดกับโชว์รูมดี โก้ ก่อนถึงซอยวัดพันท้ายฯ Tel. 09-2446-9449 คุณบอย, 098-259-3870 คุณอ๊อฟ, 09-2278-4322 คุณเอฟ

KOU MAHACHAI RACING www.facebook.com/@koumahachai8

ช่างแจ๊ค กระทุ่มแบน บริการรถลากสไลด์ ซ่อมรถ เครื่องยนต์ แจ๊คอะไหล่ 100% & สไลด์ออน บริการทุกระดับประทับใจ ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-4484-4686, 094-820-7799

ท�ำหลังคาผาใบติดรถกระบะ หลังคาผาใบใสไดทุกรุนไมตองเจาะ พรอมติดตั้ง เปดทุกวัน 7.00-20.00 น. พิกัด : 110/191 ซ.เอกชัย 95/2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 Tel. 08-6033-8849, 08-9020-7172

โชคอาทิชา เครน บริการรถบรรทุกเครน 6-10ลอ บริการ 24 ชั่วโมง รับจางยก ยาย ขนสงทั่วไป พิกัด : 27 ม.9 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-6796-4178 คุณนอต 08-3065-0207

84

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


TFS (T FILM SERVICE) รับติดตั้งฟลมกรองแสงอาคาร ส�ำนักงาน คอนโด และรถยนต พิกัด : 77/14-15 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10510 (ก�ำนันแมน 13 แยก 27) Tel. 08-1420-5235, 09-4469-6593

เอกชัยออโตแอร คุณยุทธ จ�ำหนายอะไหลไดชารท ไดสตารท อุปกรณชุดซอม แบตเตอรี่ หมอน�้ำ อะไหลแอรรถยนต น�้ำมันเครื่อง พิกัด : 236-238 ถ.เทียนรวมมิตร แขวงสามแสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 08-1639-6565, 0-2274-2451 Fax. 0-2274-2434

อู่ เอ.ซี.บอดี้คาร บริการเคาะ พนสี รถยนตทุกชนิด ดวยสี 2K เต็มระบบพนกันสนิม ซอม ดึงตัวถัง ตัดคัชซี ดวยเครื่องมือมาตรฐาน พิกัด : 153 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-5947-7703 ชางปอม

นิวัฒน์ยนต์ นิวัฒน์กลการ ศูนย์ซ่อมและจ�ำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์เจ้าแรกในสมุทรสงคราม Tel. 034-123-959 นิวัฒน์ยนตรการ ศูนย์จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ มือ 1 มือ 2 Tel. 0-3471-1848 เปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ 07.40-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์

อู่กิจเจริญยนต์ (ช่างคุง) ที่ตั้ง : 95/423 ตรอกนอกเขต ถ.นนทรี 14 แยก 13 (ลุงเชื้อ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 08-1398-8598

NV YANGYONT มหาชัย ที่ตั้ง : 210/1-2 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 098-569-6563, 0-3444-6374 Fax. 0-3444-6375

อู่สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355, 06-5589-0868

ร้านไทยออโต้บอดี้ ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-7686, 06-1538-6111

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

85


หจก. จิระบริการ

ที่ตั้ง : 159/2 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

Tel. 0-3471-1306

บริษัท เฉลิมการช่าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 78 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

Tel. 0-3471-4385, 08-9409-4460, 08-1434-0736 Fax. 0-3471-4384

หนุ่มเทอร์โบ ที่ตั้ง : 168/8-9 ซ.เทศบาลสวนหลวง เข้าซอยประมาณ 70 เมตร ตรงข้ามมิตซู ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1259-2268

ภัทรพลอะไหล่ยนต์ ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 06-4096-9841

เชฟเจริญกลการ ที่ตั้ง : 14/10 หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-0810-6755, 0-3411-0296

Bank Car Shop ที่ตั้ง : บิ๊กซีแม่กลองสมุทรสงคราม Tel. 06-2556-6515

อู่อเนก เซอร์วิส ที่ตั้ง : 1252/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 080-1119431

86

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

อู่วิทูรย์ยนต์ ที่ตั้ง : 161/2 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1442-9985

ร้านไสวรวมยนต์

ที่ตั้ง : 464/6 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 0-3441-1960


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

87


88

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม


๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

89


90

๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม