๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 2019

Page 1


Special Issue @ Annual 2019

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

CONTENTS

30

สารบัญ

ข่าวสารการท่องเที่ยวและกีฬา

ทิศทางการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2562 #TATAP2019

งเทพฯ เมืองจุดหมาย 28 กรุ ปลายทาง อันดับ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน

ญเข้าพรรษา 40 ทำไหว้�พบุระนอนจั กรสีห์ สิงห์บุรี

28

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

แนะนำ�ที่พัก ที่กิน สินค้าของฝาก

77 NEW! CONTENTS

TOURIST&SPORT MARKET

37

ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

42

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์ @ อ่าวคุ้งกระเบน

44

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จันทบุรี

46

ค่ายสมพล โตรักษา ยังโทน เฮ็ลธปาร์ค รีสอร์ท

48

UP SIDE DOWN WORLD บ้านกลับหัว

50

ปัณณทรัพย์ จิวเวลรี่ พอนช๊อป หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

ประเทศไทย นับได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือความ งดงามทางธรรมชาติหาดทราย ท้องทะเล ป่าเขา และได้รับความ นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก จะเห็นได้ จาก ผลส�ำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจ�ำปี 2018 ที่ผ่านมา ระบุว่า กรุงเทพฯ ครองต�ำแหน่งอันดับ 1 สุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางโลก ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ ภูเก็ตและพัทยาติดโผด้วยในอันดับที่ 12 และ 18 ตามล�ำดับ ส�ำหรับนโยบายและทิศทางตลาดการท่องเทีย่ วในปี 2562 นั้น ภาครัฐคาดหวังใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ ท้องถิ่น ด้วยการกระจายรายได้สู่จังหวัดที่ยังมีจ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือน ต�่ำกว่า 4 ล้านคนครั้ง โดยส่งเสริมการเที่ยวเมืองรองและแคมเปญ Amazing ไทยเท่ ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ ททท. วางประเทศไทย เป็น “Weekend Destination” ส�ำหรับนักท่องเที่ยวระยะใกล้ซึ่งจะ สนับสนุนการเพิ่มจ�ำนวนความถี่ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา วารสารส่งเสริมการท่อง เทีย่ วและกีฬา เสนอข่าวสารและนโยบายด้านการท่องเทีย่ วและกีฬา นอกจากนี้ยังน�ำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว แนะน�ำสถานทีพ่ กั โรงแรม รีสอร์ท, ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเด็ด และ สินค้าของฝาก สินค้า OTOP ทั่วไทย รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี CONTENTS ใหม่จัดท�ำ เป็นคู่มือซื้อง่ายขายสะดวก รวบรวมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ กีฬา TOURIST & SPORT MARKET โดยแยกประเภทเป็นหมวด หมู่ชัดเจนสะดวกค้นหาง่าย ไว้เป็นคู่มือส�ำหรับนักท่องเทีย่ วและผู้ที่ สนใจทั่วไป ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุเชาว์ ศรลัมพ์ สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นภาพร ดรุณพันธ์ ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบำ�รุงษ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี รุ่งรัศมี ชาลี พลากร คำ�โครตสูนย์ ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

27


กรุงเทพฯ

สุดยอดเมืองจุ ดหมาย ปลายทางโลก

3 ปีซ้อน

โดย Mastercard

ผลส� ำ รวจสุ ด ยอดจุ ด หมายปลายทางโลกของ มาสเตอร์การ์ดฉบับที่ 7 ประจ�ำปี 2561 หรือ Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI 2018 ระบุ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไทยยังเป็นเพียงประเทศเดียวจากผลการส�ำรวจทั่วโลก ที่มีเมืองท่องเที่ยวถึง 3 แห่ง ติดอยู่ใน 20 อันดับแรก ส�ำหรับ GDCI 2018 เป็นการจัดล�ำดับเมืองต่างๆ โดยวัด จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติขาเข้าทีม่ กี ารพักค้างคืนทัง้ หมด รวม ถึงการใช้จ่ายข้ามพรมแดนในเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่อง เที่ยวกลุ่มเดียวกันนี้ในปี 2560 พร้อมคาดการณ์ถึงจ�ำนวนนักท่อง เที่ยวและอัตราการเติบโตทีจ่ ะเกิดขึ้นในปี 2561 โดยการจัดล�ำดับใน ครั้งนี้ได้เพิ่มเมืองจุดหมายปลายทางเป็น 162 เมือง จากปีที่ผ่านมา ส�ำรวจใน 132 เมือง ตามข้อมูลอ้างอิงที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ แต่ละประเทศ ตามผลส�ำรวจ กรุงเทพฯ คือสุดยอดเมืองที่เป็นจุดหมาย ปลายทางอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพัก แรมมากทีส่ ดุ นับเป็นการครองอันดับ 1 เป็นครัง้ ที่ 5 ในรอบหกปี (นับ จากปี 2555) และเป็นการครองต�ำแหน่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อ กัน ที่ส�ำคัญในปีนี้ยังมีภูเก็ตและพัทยาติดโผเข้ามาอยู่ใน 20 อันดับ แรกด้วย โดยภูเก็ตอยู่ในอันดับที่ 12 และพัทยาอยู่ในอันดับที่ 18 รวมทัง้ ยังเป็นปีแรกทีภ่ เู ก็ตก้าวเข้ามาอยูใ่ น Top 10 เมือ่ จัด อันดับเมืองตามมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปี แรกที่มีการรวมภูเก็ตและพัทยาเข้าไว้ในการส�ำรวจส่วนนี้

28

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักแรมในกรุงเทพฯ มีจ�ำนวนสูงถึงกว่า 20 ล้านคน ท�ำให้สามารถเบียดลอนดอน (19.83 ล้านคน) ให้รั้งอันดับสองอีกครั้งเหมือนในปีท่ีผ่านมา โดยชาติที่มา เยือนประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เช่นเดียว กับปี 2560 ที่ผ่านมา โดนัลด์ ออง ผูจ้ ดั การประจ�ำประเทศไทยและเมียนมาร์ของ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “การที่มีเมืองที่น่าเที่ยวถึง 3 แห่งของไทย ติดอยู่ใน Top 20 ตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่มี เสถียรภาพ การผสมผสานทีล่ งตัวทัง้ ในเรือ่ งงานและการพักผ่อน รวม ไปถึงเสน่หใ์ นวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของไทยทีใ่ ครๆ ต่างหลงใหล ยิ่งกว่านั้น ความพยายามจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะ เป็น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ อย่ างยิ่ งในการรั กษาระดั บการเติ บโตที่ เหนือกว่ ามาตรฐานของ


อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ต่อเนื่องต่อไป” ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัด งานระดับโลกหลายรายการในปีทผี่ า่ นมา และรัฐบาลไทยได้ขยายข้อ ยกเว้นให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีพ่ กั ระยะสัน้ และมีการเพิม่ จุดตรวจคนเข้า เมืองพิเศษส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายและค่า ครองชีพต่างๆ ในกรุงเทพฯ ไม่แพงเท่าเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น ปารีส สิงคโปร์ หรือกรุงโซล เป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้กรุงเทพฯ ยังคงครอง อันดับ 1 ในสุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางของโลก รวมทั้งภูเก็ตที่ ปีนี้สามารถติดติดหนึ่งใน Top 10 ของเมืองที่นักท่องเที่ยวมีการจับ จ่ายมากที่สุด” นอกจากนีย้ งั พบว่า ทุกเมืองทัง้ 10 จุดหมายปลายทางจาก การส�ำรวจของปี 2560 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พักแรมเพิ่ม ขึ้นทั้งหมด ยกเว้นกรุงโซล ที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่พักแรมลดลง แต่ คาดว่าในปี 2561 นี้ ทุกเมืองน่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งอิสตันบูล มีแนวโน้มที่จะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะที่การใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละเมืองยังมี ความแตกต่างกัน โดยดูไบยังคงเป็นเมืองทีน่ กั ท่องเทีย่ วมีการใช้จา่ ย เงินมากที่สุดเมื่อพักค้างคืน โดยเฉลี่ยต่อวันต่อคนอยู่ที่ 537 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ (หรือราวๆ 17,500 บาท) ตามมาด้วยเมืองเมกกะ ใน ซาอุดอิ าราเบีย ซึง่ ติดอันดับเป็นครัง้ แรกรวมทัง้ น้องใหม่อกี สองเมือง คือ ปัลมา เด มายอร์กา ในสเปน และภูเก็ตของไทย โดยในบรรดา เมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดนั้น อิสตันบูล เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวใช้ จ่ายต่อวันต�่ำสุดอยู่ที่ 108 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (หรือราวๆ 3,500 บาท) เท่านั้น

ด้าน มิเกล กามิญโญ จูเนียร์ รองประธานฝ่ายบริหาร เมืองสากลของมาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า การเดินทางท่องเทีย่ วระหว่าง ประเทศเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเศรษฐกิจสังคมเมืองยุคใหม่ในหลายๆ แห่ง เพราะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและเติมเต็มความพึงพอใจให้ทงั้ ผู้ ที่อยู่อาศัยในเมืองและผู้มาเยือน ท�ำให้หลายๆ เมืองพยายามเร่งยก ระดับมาตรฐานในการพัฒนาสิ่งแปลกใหม่ เพื่อให้สามารถส่งมอบ ทั้งความทรงจ�ำและประสบการณ์ดีๆ แก่นักท่องเที่ยว” ขณะทีม่ าสเตอร์การ์ดได้รว่ มมือกับหลายๆ เมืองทัว่ โลก เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีท่ีช่วยดึงดูดและอ�ำนวยความ สะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในทุกๆ การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการ เดินทางในเรื่องของงาน หรือเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนก็ตาม รวมทั้ง การรักษาเอกลักษณ์ทเี่ ป็นเสน่หท์ ำ� ให้จดุ หมายปลายทางนัน้ ๆ มีความ พิเศษทีจ่ ะดึงดูดให้ผคู้ นมาเยือนตัง้ แต่แรก ผ่านการท�ำงานร่วมมือกับ พันธมิตรมากมาย ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว การวางแผนเมือง ธนาคาร รวมถึงร้านค้าต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

29


ทิศทางการตลาด

การท่องเที่ยว ปี 2562 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานและกล่าวเปิดการแถลง ทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 2562 ของ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ ว่าการ ททท. เป็นผู้น�ำเสนอ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. คณะกรรมการ ททท. ผู้ บริหารของภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเทีย ่ ว เข้า ร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โลกดิจิทัลที่ต้องปรับตัวอย่างมาก รวมถึงการรองรับ Big Data เพื่อ การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดในการรักษาความเป็นผู้น�ำการตลาด

ส�ำหรับในปี 2562 ททท. ยังคงด�ำเนินการต่อยอดใน 3 จุด นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การ ททท. กล่าวว่า ตามทีร่ ฐั บาล เน้นเดิมได้แก่ 1.) ใช้วถิ กี ารกินน�ำไปสูก่ ารสัมผัสประสบการณ์ทอ้ งถิน่ คาดหวังใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่น เดินหน้าตอกย�ำ้ ความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่น อย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระจายรายได้สู่จังหวัดที่ยังมีจ�ำนวนผู้เยี่ยม เรื่องอาหารด้วย Michelin Guidebook 2019 เล่มที่สอง ก�ำหนดเปิด เยือนต�ำ่ กว่า 4 ล้านคนครัง้ ขณะเดียวกันการเข้าถึงชุมชนทีเ่ ปราะบาง ตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงโครงการ Eat Thai, Visit Thai ที่พล ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบและท้ายสุดประชาชนต้องอยู่ดีมี เอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด สุข นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายในปีหน้า ททท. ได้สนองตอบนโยบายดัง ตัวโครงการ ณ กรุงลอนดอน โดยแนวทางการท�ำงาน คือการใช้ร้าน กล่าวโดยวางแผนการตลาดภายใต้บริบทและการวิเคราะห์ปัจจัย อาหารไทยในสหราชอาณาจักรเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปที่ อาหารไทยในแต่ละภูมิภาคไปยังเมืองใหม่ๆ ของสหราชอาณาจักร ยังอ่อนไหว อาจต้องพึง่ พิงตลาดต่างประเทศทีเ่ ดินทางจากระยะใกล้ พร้อมน�ำเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การปรุง ด้วยวัตถุดบิ เพือ่ ลดความเสีย่ ง การจ�ำแนกกลุม่ ลูกค้าแบบแยกย่อย อิงพฤติกรรม ท้องถิ่น ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการวัตถุดิบจากเมืองไทยมากขึ้น 2.) ความต้องการตามกระแสนิยมส่งผลต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น เช่น เนื้อหาใน

30

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


แอพพลิ เ คชั่ น รู ้ ไ ทยให้ ทึ่ ง ซึ่ ง รวมกู รู ผู ้ รู ้ ด ้ า นต่ า ง ๆ เล่ า เกร็ ด ประเทศไทย ทัง้ เชิงสังคม ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม อาหาร เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลให้มคั คุเทศก์ชว่ ยถ่ายทอดเรือ่ งราวไปยังนักท่อง เทีย่ วต่อไป 3.) สร้างกระแสใส่ใจสิง่ แวดล้อม ขยายผลจากกิจกรรม ก�ำจัดขยะรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเพราะค�ำนึงว่า การส่งเสริมการท่อง เทีย่ วเป็นการเพิม่ จ�ำนวนคนเข้าประเทศ และเพิม่ โอกาสในการสร้าง ขยะ ซึ่งในปี 2561 ททท. ได้จัดกิจกรรมลักษณะนี้ไม่ต�่ำกว่า 83 โครงการ และสามารถลดปริมาณขยะได้กว่า 1 หมืน่ กิโลกรัม ส�ำหรับ ในปี 2562 ททท. จะเพิ่มความส�ำคัญเรื่อง CSR in process โดย จะผนวกเข้าในระบบคิดของการท�ำงานทั้งงานภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร เพือ่ ให้การดูแลสิง่ แวดล้อมเป็นไปอย่างครอบคลุม และรอบด้าน และ 4.) เพิม่ เรือ่ งชูอตั ลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์ เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ตามแนวคิด A B C ดังนี้

A - Additional คือ เส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง B - Brand New คือ เมืองรองที่มีศักยภาพ C - Combined คือ เส้นทางเมืองรองเชื่อมเมืองรอง

ทั้งนี้ ในการประเมินศักยภาพชุมชน เป็นการท�ำงานร่วม กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเจ้าของแหล่ง เพือ่ สอบทานความ ต้องการเชิงการตลาดกับความพร้อมและความสมัครใจของชุมชน เจ้าของแหล่ง น�ำมา สูก่ ารคัดกรองชุมชนทีพ่ ร้อมรับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวออกสู่ตลาด ส�ำหรับตลาดเป้าหมายกลุ่มผู้สูงวัย และสตรี มีแนวโน้ม การเติบโตสูง และมีก�ำลังซื้อ ส่วนกลุ่ม Gen Y หรือ กลุ่ม Millennial (17-36 ปี) ซึ่งมีความชัดเจนในวิธีคิด การใช้ชีวิต และบทบาท เด่นในการใช้โซเชียลมีเดียสามารถช่วยสร้างกระแสการเดินทางท่อง เทีย่ ว ขณะเดียวกันกลุม่ คนวัยท�ำงาน ตอบโจทย์ วันธรรมดาน่าเทีย่ ว มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาห้องพักไม่เพียงพอ ส�ำหรับกลุม่ ประชุมสัมมนา ท่องเทีย่ วเป็นรางวัล จะช่วยเพิม่ การใช้ ประโยชน์ของห้องพักได้มากขึน้ และจะผนวกกิจกรรมประเภท CSR ในชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ นั้ น ๆ เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ โปรแกรมการประชุม เพือ่ การกระจายรายได้สชู่ มุ ชน และสร้างความ ผูกพันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน เป้าหมายและทิศทางปี 2562 ตามแผนวิสาหกิจของ ททท. ได้กำ� หนดให้เป้าหมายรายได้ทงั้ จากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ และในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 โดยรายได้การเติบโตของตลาด ต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศร้อยละ 10 ดังนั้น ส�ำหรับ ตลาดต่างประเทศ ททท. จึงวางประเทศไทยเป็น “Weekend Destination” ส�ำหรับตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ซึ่งจะสนับสนุนการ เพิม่ จ�ำนวนความถีใ่ นการเดินทางของตลาดมากขึน้ และด�ำเนินการ ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศภายใต้ 5 ทิศทางหลัก คือ GO High / Go for New Customer / Go Local / Go Low Season และ Go Digital เพื่อเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะสื่อสาร ผ่านแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades

ซึ่งเป็น Working Concept โดยในปี 2562 จะน�ำเสนอ The Millions of Hidden Shades เชิญชวนชาวต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสเมือง ไทยในหลายแง่มุมที่ยังซุกซ่อนอยู่ เพื่อดื่มด�่ำกับประสบการณ์ท่อง เที่ยวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก ขณะทีท่ ศิ ทางการส่งเสริมตลาดในประเทศ จะเน้นเรือ่ ง การต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ท�ำให้คน ไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การท่องเที่ยวของประเทศ และเชื่อว่าจะน�ำไปสู่การเพิ่มรายได้จาก การเพิ่มความถี่ในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันที่เพิ่มขึ้น ด้วย ขณะเดียวกันการสือ่ สารภายในประเทศจะเน้นแคมเปญ Amazing ไทยเท่ ทีจ่ ะท�ำให้คนไทยเห็นว่าการเทีย่ วเมืองไทยเป็นเรือ่ งเท่ ด้วย การเที่ยวแบบลึกซึ้งและเข้าถึง โดยใช้ศักยภาพคนท้องถิ่นทั่วไทยจะ ขนานนามว่า Local Hero เป็นทั้งผู้ปกป้อง สืบสานและถ่ายทอดวิถี ชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้คงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความส�ำคัญเร่งด่วน คือ การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ ไม่ให้ได้รบั ความ เสียหายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีข่ าดความ รับผิดชอบ ซึ่ง ททท. เองยังต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด พร้ อ มๆ กั บ การแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จอย่าง เป็นรูปธรรม. ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

31


7 เส้นทาง กับ

“amazing ไทยเท่”

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

“amazing ไทยเท่” ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย...สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา” แคมเปญที่จะชวนคนไทยออกเดินทางท่อง เที่ยวในมิติร่วมสมัย น�ำเสนอผ่าน “ไทยเท่ Music Story” เพลงยามรัก โดยมี อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ดาราหนุ่มเจ้าเสน่ห์ ทีห่ ลงใหลการท่องเทีย่ วในเมืองไทย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนในการสือ่ สารแนวคิดของแคมเปญฯ ทีจ่ ะมาสร้างแรงบันดาลในการ เดินทาง ด้วยการให้ดนตรีและภาพเล่าความเท่ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยและมุมมองที่หลากหลาย

32

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


“amazing ไทยเท่” น�ำเสนอภาพความมหัศจรรย์ของเมือง ไทยให้เกิดการรับรู้ การสัมผัสและการเรียนรูม้ ากขึน้ จนสามารถสร้าง ปรากฏการณ์นักเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยแบบ “เท่ๆ” และมี คุณภาพ โดยแคมเปญ “amazing ไทยเท่” จะด�ำเนินการภายใต้แผน งานที่วางไว้ (Road map) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 ทั้งนี้ ในปี 2560 ประสบความส�ำเร็จในการสร้างปรากฎการณ์ เที่ยวเมือง ไทย=เท่ ส่วนในปีนี้ 2561 ททท. จึงมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบลึก ซึง้ เพือ่ ตอบโจทย์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั และในปี 2562 จะด�ำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่นอกจากจะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยัง จะได้รับคุณค่าในเรื่องของการ “ให้” หรือ “ท�ำ” อะไรดีๆ ให้กับเมือง ไทย โดยในระยะแรกนั้นจะเน้นเรื่องการสร้างกระแส ผ่าน Celebrity ซึ่งททท.ได้เลือกคุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮมเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ ที่มีความ “เท่” มาท�ำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารแนวคิดของ แคมเปญฯ มาช่วยสร้างแรงบันดาลในการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็น ภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้ ผ่านกลยุทธ์ Music Marketing มาใช้ในการสือ่ สารครัง้ นี้ โดยน�ำเสนอผ่าน “Music Story” ให้ดนตรีเล่าความเท่ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทย ด้วยบทเพลง “ยามรัก” ถ่ายทอดโดย นายอภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง วง ETC)

ระยะที่ 2 ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์มมุ มองการท่องเทีย่ วแบบเท่ๆ ของเมืองไทย ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุด “มุมมอง” จ�ำนวน 2 เรื่อง เชิญชวนให้ทกุ คนออกเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ พบความมหัศจรรย์ทไี่ ม่รู้ จบของเมืองไทย โดยใช้ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ผ่าน การน�ำเสนอผลงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางด้าน การสือ่ สารการตลาด เพือ่ สร้างกระแสและกระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิด ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 55 เมืองรอง และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) สื่อสารคุณค่า “วิถีไทย” ผ่านประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณประโยชน์จากการเดินทางและสามารถ สัมผัสได้ถึงคุณค่าในเชิงมุมมองใหม่ (New Perspective) สร้าง กระแสการเดินทางไปยังพืน้ ที่ 5 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศด้วยการจัด ท�ำสกู๊ปพิเศษ ผ่านกลยุทธ์ Celebrity Endorsement อาทิ ฌอห์น-จินดาโชติ, สิงโต น�ำโชค, ป้าตือ-สมบัษร ถิระ สาโรช และไบร์ท-พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ ซึ่งสามารถสื่อสารให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และยังมี กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ช่วงปลายปีคือ การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “รวมพลคนเท่” โดยศิลปินชั้นน�ำในช่วงสิ้นสุดแคมเปญอีกด้วย

ส�ำหรับ 7 เส้นทาง “amazing ไทยเท่” นั้นเริ่มด้วยความงดงามของ อ่างเก็บหมอก ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน กับวิวของไอหมอกที่ลอยเหนือผิวน�้ำในอ่างเก็บน�้ำยามเช้า ล้อมรอบด้วยทิวสนในโครงการพระ ราชด�ำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อันเป็นหนึ่งในโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนประทับใจ ไปกี่ครั้งก็ไม่รู้เบื่อเลยทีเดียว ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

33


ดวงตาบ้านน�้ำเชี่ยว จ.ตราด เพราะดวงตาที่สวยที่สุด อาจไม่ได้อยู่บนใบหน้า ... ค�ำนี้ไม่ได้กล่าวเกินไปนัก ทันทีที่ได้ไปเยือนแหล่งชุมชน 2 ศาสนามีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน กับวิวพระอาทิตย์สะท้อนผืนน�้ำในโค้งของสะพานวัดใจ เกิดเป็นภาพ ดวงตาแห่ง บ้านน�้ำเชี่ยว ไม่เพียงเท่านี้สะพานวัดใจยังเป็นตัวแทนเชื่อมพี่น้องทั้ง 2 ศาสนาให้อาศัยอยู่ร่วมกันในต�ำบลน�้ำเชี่ยว อย่างสันติสุข ด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมาอีกด้วย

ยอยักษ์ บ้านปากประ จ.พัทลุง ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ทอตาข่ายถี่แบบกระชอนช้อน เพื่อจับปลาลูกเบร่ ปลาตัวจิ๋วแห่ง บ้านปากประ จ.พัทลุง ชาวบ้านออกแบบให้เป็น “ยอยักษ์” ขึ้นมากลางน�้ำ จนกลายมาเป็น scenery ที่สวยงาม ระดับประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางที่ใครๆต่างก็อยากมาชมวิวยอยักษ์ หยอกล้อกับแสงของดวงอาทิตย์และน�้ำ ทะเล ใครจะรู้ว่าเพราะปลาลูกเบร่ตัวเล็กๆ...จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมหัศจรรย์อีกมากมาย

34

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ชุมชนบ้านบางพลับ นับเป็นชุมชนบ้านสวนริมคลอง มีผก ั ผลไม้ตามฤดูกาลทีใ่ ห้ผลผลิตต่อเนือ่ ง เป็นสวนผสมผสาน ด้วยผลไม้และพืชผักหลากหลายชนิด สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เลือกรับประทานตลอดทั้งปี แต่เอกลักษณ์ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ของคนบางพลับ คือ การเปลี่ยนพืชผักในสวนที่มีรสชาติฝาดขม เช่น มะระจีน มะระขี้นก บอระเพ็ด มะดัน มะนาว พริกแดงเม็ดใหญ่ มาแช่อม ่ิ ท�ำให้กลายเป็นขนมหวานรับประทานได้งา่ ยขึน ้ ประหนึง่ กลับชาติมาเกิด แต่ยงั คงไว้ซงึ่ สรรพคุณทาง ยา และกลายมาเป็นของดีขึ้นชื่อประจ�ำ จ.สมุทรสงคราม ในที่สุด จนกลายเป็น “เส้นทางสายหวาน” ในที่สุด

ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ หรือ ผ้าภูอัคนี...สีสันจากพื้นดินเกิดจากการย้อมด้วยดินภูเขาไฟอายุ 7 แสนปี หมู่บ้าน เจริญสุข จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วย “ดินภูเขาไฟ”(เขาดินแดง) ที่น�ำภูมิปัญญาชาวบ้านเลยมาสร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะ หัตถกรรม เป็นจุดขายทีไ่ ม่เหมือนใคร ก่อนน�ำไปแปรรูปถักทอเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตัง้ แต่เสือ้ ผ้า ไปจนถึงผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผนวกกับความเชื่อที่ว่า ภูเขาไฟอังคารนั้นเป็นภูเขาไฟที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีรูปร่าง คล้ายพญาครุฑนอนคว�่ำหน้า และยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาอังคาร ดังนั้นการน�ำดินมาใช้ในกระบวนการผลิต จึงเสริมด้วย ความเชื่อและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่เข้าไปด้วย ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

35


โบสถ์เรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี ยามพลบค�ำ่ จะพบกับความงามสุด amazing ของโบสถ์เรืองแสง วัดสิรน ิ ธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี เมือ่ งานพุทธศิลป์รูปต้นไม้ที่ผนังด้านหลังโบสถ์จะค่อยๆ เปล่งประกาย เกิดเป็นรูปต้นไม้เรืองแสงอันโดดเด่นท่ามกลางความ มืดอย่างน่าอัศจรรย์ จนผู้คนขนานนามวัดแห่งนี้ว่า “โบสถ์เรืองแสง” ไม่เพียงเท่านี้ โบสถ์แห่งนี้ยังมีต้นแบบมาจากวัด เชียงของ ประเทศลาว โดยเสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยมือ อันแสดงให้เห็นถึงความประณีตและความพิถีพิถัน

ปิดท้ายกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของ หาดชมดาว ต.นาตาล จ.อุบลราชธานี หาดหินรูปทรงประหลาดแสนกว้างใหญ่ ในฤดูน�้ำโขงลดจะพบหินกลางน�้ำที่จมอยู่ใต้แม่น�้ำโขง โดยจะมี ลักษณะคล้ายเกาะแก่งรูปทรงแปลกตางดงาม ลักษณะเนื้อหินยัง มีลายริ้วๆ เพราะถูกเกลาด้วยสายน�้ำโขงมาตลอดระยะเวลาหลาย พันปี เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามน่าอัศจรรย์

36

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ หาดชมดาวแห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็น สถานทีช่ มดาวสุดโรแมนติก มีตำ� นานกล่าวว่า บริเวณ หาดชมดาวจะมี “หินชมนภา” ลักษณะเป็นก้อนหิน รูปทรงประหลาด ซึง่ จุดนีน ้ เี่ องจะเป็นจุดทีช่ มความงาม ของท้องฟ้าได้สวยทีส่ ด ุ ยามเช้าจะสามารถมองเห็นแสง แรกโผล่พน ้ ขอบฟ้าอย่างสวยงาม ขณะทีย่ ามกลางคืน ยังพบกับทะเลดวงดาวเต็มท้องฟ้ายามคืนข้างแรม


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

37


ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีส่ วยทีส่ ดุ ซึง่ ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทะเลสาบ อบอวล ไปด้วยกลิน่ ไอดินและเวิง้ น�ำ้ ของทะเลสาบขนาด ใหญ่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว้างขวาง ทีพ่ กั ของทีน่ จี่ งึ มีให้เลือกหลากหลายแบบ ทัง้ แบบบ้านพักแพริมน�ำ้ โรงแรมชมวิวภูเขา และบ้านเป็นหลังส�ำหรับกลุม่ ครอบครัว ซึง่ แต่ละห้องสะอาดสะอ้านมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแบบครบครัน บ้านพักแพริมน�ำ้ ทุกหลังเป็นแพอยูก่ บั ที่ ด้านหลังติดทางเดินขึน้ ฝัง่ ด้านหน้าติดทะเลสาบ ทุกหลังออกแบบมาเพือ่ สร้างบรรยากาศของความเป็นส่วน ตัว มีระเบียงส่วนตัวให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์สวยๆได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งยังสามารถลงเล่นน�้ำได้จากระเบียงหน้าแพที่พัก ให้ความรู้สึกประหนึ่งมี สระว่ายน�้ำอยู่หน้าห้องพัก เรียกว่าลงจากเตียงก็สามารถลงเล่นน�้ำได้เลย สร้างความสดชื่นและผ่อนคลายในวันหยุดได้วิเศษสุดจริงๆ ที่นี่! นอกจากจะมีบรรยากาศโรแมนติกเหมาะส�ำหรับคู่รักแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆเหมาะกับกลุ่มเพื่อน และกลุ่มสัมมนาอีกหลากหลาย อาทิล่องแพชม วิวเขื่อน วิวคุ้งน�้ำ ล่องแพเปียก ลอยคอว่ายน�้ำกันให้เย็นฉ�่ำชื่นใจ หรือถ้าใครอยากออกก�ำลังกายก็มีเรือคายัก เรือแคนนูให้คุณได้พายเรือออกก�ำลังแขน ผ่อน คลายความเครียดเพลิดเพลินแบบไม่รู้เบื่อกันไปเลย ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท ยังมีการบริการด้านอื่นๆเพื่ออ�ำนวยความสะดวก ให้กับผู้เข้าพักไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ คอฟฟี่ช้อป ห้องอาหารบนแพมื้อเย็นมีเมนู อาหารไทยหลากหลายไว้คอยบริการ โดยเฉพาะเมนูปลาสดๆจากอ่างเก็บน�้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ไม่ว่าจะน�ำมาต้ม ผัด แกง ทอด ก็อร่อยสุดยอดทุกเมนู

38

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


นอกจากนี้ ใ นรี ส อร์ ท ยั ง มี พื้ น ที่ สั ง สรรค์ ย ามค�่ ำ คื น มี เ วที คาราโอเกะ เครื่องเสียงครบชุด ในช่วงเช้าส�ำหรับกลุ่มสัมมนาก็มีห้อง ประชุมที่ภายในครบครันเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จะท�ำให้ การสัมมนาครั้งนี้ของคุณไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน ใครที่ก�ำลังมองหาที่พักผ่อนบรรยากาศชิลๆ ในช่วงวันหยุดหรือ หาสถานที่จัดกิจกรรมส�ำหรับองค์กรต่างๆ ที่สามารถรองรับและอ�ำนวยความ สะดวกได้ครบทุกด้าน ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อน ที่เพรียบพร้อม ไม่ว่าท่านจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ที่นี่!ก็มีมุมพักผ่อนที่จะตอบ สนองทุกความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี เชิญมามี วันฟ้าใส มีไออุ่น อวลไอดิน กลิ่นไอภู ที่ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท กันคะ เชื่อเหลือเกินว่าท่านจะ มี ความทรงจ�ำทีป่ ระทับใจ แบบมิรลู้ มื กลับไปเริม่ ต้นวันใหม่ทสี่ ดใสอย่างแน่นอน ภูไพรเลค รีสอร์ท ทีพ ่ กั บรรยากาศส่วนตัว ริมเขือ่ นศรีนครินทร์ วิวสวย กิจกรรมครบ มากับใครก็ฟิน!!

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

39


ท�ำบุญเข้าพรรษา ไหว้พระนอนจักรสีห์

ที่เมืองน่าอยู่ “สิงห์บุรี”

“พระนอนจักรสีห์” เป็นพระพุทธไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความส�ำคัญ ทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

40

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

เข้าสูเ่ ทศกาลส�ำคัญของพุทธศาสนิกชนอีกครัง้ ส�ำหรับ วันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เข้าพรรษา แปลว่า พักฝน หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ�ำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนแก่ ประชาชนไปในทีต่ า่ งๆ ไม่จำ� เป็นต้องมีทอี่ ยูป่ ระจ�ำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้าน จึงต�ำหนิวา่ ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอืน่ ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึง ทรงวางระเบียบการจ�ำพรรษาให้พระภิกษุอยูป่ ระจ�ำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ในช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ�ำอยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตลอดช่วงฤดูฝนทีม่ กี ำ� หนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ พระธรรมวินยั บัญญัตไิ ว้ โดยไม่ไปค้างแรมทีอ่ นื่ ชาวพุทธทัง้ หลาย ก็จะถือโอกาสของเทศกาลส�ำคัญนีเ้ ข้าวัดวาถวายเทียนท�ำบุญไหว้พระ ขอพรและอธิษฐานลดละเลิกอบายมุขในช่วงพรรษานี้ด้วยก็มี


หากท่านและครอบครัวก�ำลังมองหา สถานที่ท�ำบุญ ไหว้พระเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อยู่ละ ก็ ต้องมาที่วัดพระนอนจักรสีห์แห่งนี้ และที่วัดพระนอน แห่งนี้ยังมี งานสร้างพุทธ ศาสนสถาน พุทธมณฑลประจ�ำ จังหวัดสิงห์บุรี พระพุทธรูปปางลีลา จ�ำลองจากองค์พระ ศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จังหวัด นครปฐม ซึ่งหากท่านมีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมท�ำบุญสร้าง ถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย จังหวัดสิงห์บรุ หี นึง่ ในจังหวัดภาคกลางเมืองเล็กๆ แต่เต็มไป ด้วยวัดวาอารามและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยว ท�ำบุญกัน Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอน�ำท่านไปไหว้พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศที่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ�ำเภอ เมืองสิงห์บรุ ี เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาล เข้าพรรษานี้กันครับ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนีส้ ร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพทุ ธลักษณะแบบสุโขทัยทีม่ คี วามงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 40 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนีย้ งั มี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และ พระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธ ลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็น พระประทานในการถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมี ต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้ส�ำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่ง หลายต้น ชาวสิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระ นอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า ๑๐๐ ต้น ใน บริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือใต้ตน้ สาละ หากดอกสาละร่วงลงมา ค�ำ อธิษฐานนัน้ จะประสบผลตามทีห่ วังไว้ และทางวัดยังมีการอบรมธรรมะ และวิปัสสนาในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นทางวัดยังมีบริการรถรางพาชมสถานที่ท่อง เที่ยวบริเวณวัด เช่น วัดหน้าพระธาตุ วังมัจฉา ศูนย์อนุรักษ์ควาย ไทยเขางาม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415, 08-1780-9313

การเดินทาง - รถยนต์ อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองไปตามเส้นทางสาย สิงห์บรุ -ี สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ประมาณ 4 กิโลเมตร - รถประจ�ำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู, รถสาย 462 สุพรรณบุรี-โคกส�ำโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส. ในอ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

41


42

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

43


44

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

45
48

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

49


ปัจจุบนั ธุรกิจจิวเวลรีอ่ ยูใ่ นทิศทางทีเ่ ติบโตไปได้อกี ไกล ตัวจิวเวอรีก่ ม็ กี ารดี ไซน์สวยๆ ใหม่ๆ ให้มีความทันสมัย และมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ท�ำให้ ชื้นงานที่สวยงามและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น มีสินค้า ใหม่ๆ มีมาให้เลือกเพิม่ ขึน้ แต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมือ่ เราชอบ เราซือ้


มาซักวันเราอาจเบือ่ หรือเจอชืน้ ใหม่ทใี่ ช่กว่า โดยทีไ่ ม่รจู้ ะท�ำอย่างไรกับ ของชืน่ เดิมดี และบางคนอาจจะชอบ หรือมีความต้องการของชิน้ เก่าที่ คุณเบือ่ แล้ว แต่ไม่รจู้ ะไปหาร้านทีเ่ ป็นตัวกลางรับซือ้ หรือฝากขายทีไ่ หน ดี ที่จะสามารถไว้ใจ จริงใจ และซื่อตรงต่อลูกค้า ทางทีมงานสาร ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา ขอแนะน�ำร้าน “ร้านปัณณทรัพย์ จิวเวลรี่พรอนช็อป” ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ “ร้านรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ฝากขาย เพชร พลอย ทองเค นาก เงินเก่า โรเล็กซ์ นาฬิกาชั้นสูง ตั๋วจ�ำน�ำ ของ มีค่าทุกชนิด และจ�ำหน่ายของหลุดจ�ำน�ำ ราคาถูก”

ที่นี่จะให้ความส�ำคัญกับสินค้าทุกชิ้น และลูกค้า ทุกคนทีเ่ ข้ามา พร้อมให้คำ� แนะน�ำ และค�ำปรึกษาก่อนการ ตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงให้ลูกค้า ซึ่งราคาซื้อขายที่ สูงถูกใจ และยุตธิ รรมกับทุกท่านแน่นอน เพราะหากซือ้ ถูกที่ ก็จะไม่มคี ำ� ว่าขาดทุน โดยทางร้านจะมีการันตี การ รับเปลี่ยนสินค้า และใบรับประกันสินค้าออกให้


สุขภาพของช่องปากนับได้ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่เราทุกคน ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างสม�่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีสุขภาพ เหงือกและฟันที่ดี ช่วยให้การรับประทานอาหารมีอรรถรส และการพูดคุยติดต่อสื่อสารชัดเจน โดยหลักการดูแล ประกอบไปด้วย การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และนอกเหนือจากการไปพบทันตแพทย์แล้วยังมีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดการเกิดอาการฟันพุ เสียวฟัน โรคเหงือก หรือโรคร�ำมะนาด น�้ำยาบ้วนปาก ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ท�ำให้เราหายจากอาการเหล่านี้ได้เช่นกัน

น�้ำยาบ้วนปากในปัจจุบัน มีวางขายกันอยู่หลายชนิด หลากหลายสูตร ซึ่งถ้าหากเลือกไม่ตรงกับสุขภาพช่องปาก ของเราแล้วจากผลดี อาจเกิดเป็นโทษได้เช่นกัน วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา ขอแนะน�ำอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของบ้านยาไทย ที่ทุกคนที่ได้ใช้ต่างบอกกันปากต่อปากว่าใช้ดี แล้วเห็นผลจริง “น�้ำยาบ้วนปากร�ำมะนาด” สรรพคุณใช้รักษาอาการ ร�ำมะนาดกินฟัน ปวดฟัน เจ็บเสียวฟัน แผลในปาก เหงือกบวม และดับกลิ่นปากได้ดี โดยวิธีการใช้ ให้อมน�้ำยาหลังอาหาร เช้า-ก่อนนอน หรือเวลาปวดฟัน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ 1-5 นาที วันละ 2-3 ครั้ง โดยใช้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพียงเท่านี้ปัญหาสุขภาพช่องปาก ของคุณก็จะหมดไป ให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่สดใส ทานอาหารอร่อย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.....


หอยจ๊อ ตี๋ใหญ่

อร่อยไม่เป็นรองใคร !

ครบุรี

อ�ำเภอเล็กๆ ของจังหวัดนครราชสีมาทีม่ ค ี วามสวยงามของธรรมชาติ และมีสถานทีท ่ อ่ ง เทีย่ วทีฮ่ ต ิ ติดหูของนักท่องเทีย่ วหลายๆ คนทีไ่ ด้มาเยือน อย่างเช่น สะพานไม้รอ้ ยปี บ้านโคกกระชาย น�ำ้ ตก แก่งวังเต่า สองเขื่อนงามล�้ำ และอีกหลายๆ สถานที่อันซีนกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยใน ระดับเปิบพิสดารที่ขึ้นชื่อเป็นของดีของฝากประจ�ำเมืองโคราชด้วยนั่นคือ “หอยจ๊อ ตี๋ใหญ่” ร้านหอยจ๊อ ตี๋ใหญ่ เป็นร้านอาหารที่เป็นจุดแวะพักส�ำหรับนักเดินทางมาทานอาหารและซื้อ ของกลับไปฝากเพื่อนฝูงญาติมิตร อาทิ หอยจ๊อ หอยจ๊อปู Premium ไก่จ๊อ แฮกึ้นกุ้ง ไม่ใส่แป้ง โดย เฉพาะหอยจ๊อซึ่งอร่อยระดับเปิบพิสดาร และ OTOP 5 ดาว เพราะว่าเป็นสูตรพิเศษด้วยส่วนผสมคือ เนือ้ ปูทะเลและวัตถุดบ ิ คุณภาพอืน ่ ๆ ท�ำให้ได้รสชาติและความอร่อยทีไ่ ม่เหมือนใครในราคาทีไ่ ม่แพงอีกด้วย ด้านในยังเป็นโรงงานผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานท�ำให้แน่ใจได้ในความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย ...การันตีความสดอร่อยโดย...

ส�ำหรับท่านที่มาท่องเที่ยวที่ครบุรีหรือใกล้เคียง ต้องการซื้อของฝากกลับบ้านก็อย่าลืมแวะมาที่ “หอยจ๊อ ตี๋ใหญ่” ตั้งอยู่ที่ 309 หมู่ 3 ถ.ครบุรี-โชคชัย ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

โทร. 061-095-2524, 061-109-1565, 0-4444-4440


ขับรถเที่ยวถนนเลียบชายฝั่ง “ชม...ช๊อป...ชิม”

บ้านทะเล ซี ฟู๊ด

วั น หยุ ด สุดสัปดาห์มาขับรถเที่ยวถนนสายชมวิว

(Scenic Route) เลียบชายฝั่งแหลมผักเบี้ย-คลองโคน-พระราม 2 ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามและมี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย, โครงการฟาร์ม ทะเลตัวอย่าง, หาดเจ้าส�ำราญ, หาดปึกเตียน ฯลฯ รวมทั้งยังมีร้าน อาหารทะเลให้แวะชมและชิมตลอดเส้นทาง Magazine ๑ ใน...ฉบับ นี้ ขอแนะน�ำ “ร้านบ้านทะเล ซีฟู๊ด” ร้านอาหารและร้านขายของฝาก สินค้าแปรรูปและขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งเมื่อท่านท่องเที่ยวจาก สถานทีต ่ า่ งๆ อิม่ ตาอิม่ ใจมาแล้วก็ตอ้ งมาอิม่ ท้องกับอาหารทะเลสดๆ รสชาติอร่อยๆ กัน

“ร้านบ้านทะเล ซีฟด ู๊ ” ตัง้ อยูร่ มิ ถนนเลียบชายฝัง่ เป็นสถาน ที่จอดพักรถได้อย่างสบายแวะ “ชิม แชะ ช๊อป” ทานอาหารทะเลสดๆ หลากหลายเมนูเด็ดทีข่ น ึ้ ชือ่ จากทางร้าน อาทิ เมนู “ทะเลสะดุง้ ซีฟด ู๊ ” นอกจากหน้าตาน่ารับประทานแล้ว ยังเพิม่ ความแซ่บด้วยน�ำ้ จิม้ ซีฟ ้ ด ู๊ สูตรแซ่บ จี๊ด ถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก และยังมีอีกหลากหลายเมนู ให้เลือกชิม พร้อมกับเครื่องดื่มคลายง่วงกาแฟสดรสเข้มข้น รวม ทั้งซื้อของฝากอาหารทะเลแปรรูป ทุกชนิด จ�ำหน่ายทั้งราคา ปลีก และส่ง สินค้าผลิตเองจากโรงงานห้องเย็นมงคลการ แหลมผักเบี้ย นอกจากนี้ ยั ง มี ข นมหม้ อ แกงและขนมหวานของฝากขึ้ น ชื่ อ จาก เมืองเพชรจ�ำหน่ายอีกมากมายหลายประเภท

“ร้านบ้านทะเล ซีฟู๊ด” ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เปิดบริการ 09:30 - 21:00 น. มีสถานที่กว้างขวาง สามารถรองรับคณะกรุ๊ปทัวร์ จัดเลี้ยงได้ประมาน 100 - 200 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 085-4052856 (หลุยส์), 081-5869996 (เจ้น้อง) Line ID : louis1411


ที่ พั ก ที่ ส า ย ชิ ล ล ์

ไม่ควรพลาด Stay : Resort Hotel Homestay

ภูไพร เลค แอนด์ รีสอร์ท

หนึ่งในความส�ำเร็จเราตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลาย ของผูใ้ ช้บริการเราจึงมุง่ เน้นเพือ่ ให้ทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว ทุกท่าน ภูไพรเลครีสอร์ทเป็นรีสอร์ทใหม่ที่ตั้งอยู่ ในท�ำเล ที่สวยที่สุด แห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรีสอร์ท ที่ ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา และทะเลสาบ อบอวล ไปด้วยกลิ่น ไอดินและเวิ้งน�้ำของทะเลสาบขนาดใหญ่ มีที่พักหลายขนาด ไว้ บริการทุกท่าน Tel. 081-847-1263, 089-7429637, 086-3206316, 093-1593366, 094-5951442 Facebook : phupailake&resort ID Line : 0863206316 Email: phupailake@hotmail.com พิกัด : 225 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

บ้านต้นไม้ ทองหัตถา

หากท่านก�ำลังมองหาทีพ่ กั ในเทพสถิตย์ ซึง่ เดินทางไปได้งา่ ยใน ท�ำเลดีเลิศ บ้านต้นไม้ ทองหัตถา คือค�ำตอบ จากที่พัก ท่าน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มี ชีวิตชีวานี้ เนื่องจากที่พักตั้งอยู่ในท�ำเลที่เดินทางสะดวก ผู้ เข้าพักจึงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ ของเมือง ได้โดยง่าย พิกัด : 177 ม.7 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทร. 08-9105-0773, 08-9499-9497

ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท, ค่ายสมพล โตรักษา กาญจนบุรี

สินาธารา รีสอร์ท

โรงแรมคุ๊กกี้

แพน�้ำแดง

บรรยากาศดี ร่มรื่น ห้องพัก หรือห้องประชุมก็สะอาด แอร์เย็น ที่รับประทานอาหารสวยดี มีจุดชมวิวใกล้แม่น�้ำ อาหารก็อร่อย พิกัด : 177/1 ม. 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 02-3930976, 02-3989615, 081-9037857

โรงแรมสีสันสดใสริมชายหาด เราพรอมบริการคุณ ดวยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถกวางขวาง โรงแรม... บรรยากาศสบาย...ริมหาดทรายขาว อาหารทะเลสดๆ ใหมๆที่มีใหคุณลิ้มลองรสชาติ ความอรอยทุกวัน พิกัด : 7/2 White Sand Beach, Koh Chang, Trat Thailand โทร. 0-3955-1105-6, 08-1861-4227 แฟกซ์. 0-3955-1107

รีสอร์ทริมแม่น�้ำท่าจีน สามารถนั่งเล่นหรือตกปลาริมน�้ำได้ เพียงก้าวเดินออกจากห้องพักก็ถึงริมแม่น�้ำแม่ท่าจีน สนุก กับเรือเร็วสกู๊ตเตอร์ ออกก�ำลังกายพายเรือแบบชิลๆ ปั่น จักรยานท่องเทีย่ ว นัง่ รถอีแต๋นชมท้องนาอันเขียวขจี เข้าสวน ผลไม้และพืชผักสวนครัว ผ่อนคลายกับสวนนกเลิฟเบิร์ด ลานพักผ่อนริมน�้ำ และสนามเด็กเล่นส�ำหรับเด็กๆ ห้องพัก สะอาด อากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศดี เงียบสงบ มีความเป็น ส่วนตัว การเดินทางสะดวกสบาย พร้อมทีจ่ อดรถกว้างขวาง สะดวก ปลอดภัย ใกล้บึงฉวาก พิกัด : 139 ต.ปากน�้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร. 08-2201-7533

ยินดีตอนรับ... ทุกทานมาใชบริการแพลากที่พวกเราตองการ มีไฟเทคใหเราแดนมันๆ พรอมอาหารอรอยๆ คืนละ 8,500 พรอมที่ปนไฟ ไป-กลับ ฟรีกิจกรรม ฟรี! เครื่องครัวครบถวน พักได 25-30 ทาน 5 หองนอน 2 หองน�้ำ พิกัด : 54/187 ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร. 08-1006-2757 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

55


มุมทะเลจันท์โฮมสเตย์

บ้านพักเดือนตะวันดาว ชะอ�ำ

บ้านอยู่สบาย หัวหิน

ให้บริการบ้านพัก สะอาด สะดวก สบาย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน บนชายหาดชะอ�ำ พิกัด : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278 Fax. 0-3243-3639

มาเที่ยวหัวหินคราใด สนใจบ้านพักแบบร่มรื่น เงียบสงบ พิกัด : 1/148 ซ.หัวหิน 33 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1414-1659, 0-3252-0944

เรือนปั้นหยา เขาค้อ รีสอร์ท

เคเอสบี โฮมสเตย์

บ้านพักริมธาร

พี่กะน้อง รีสอร์ท

ท่าใหม่ฟาร์ม & โฮมสเตย์

ภูค�้ำฟ้า รีสอร์ท @ เชียงราย

ที่พักชิลๆ กับกิจกรรมอิ่มอร่อย เต็มรูปแบบ กับกิจกรรม มากมาย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเดินชมทิวทัศน์บรรยากาศ ความเป็นอยู่ของชีวิตชาวเล พื้นบ้าน พร้อมยังมีร้านขาย ของฝากของชาวเลที่ขึ้นชื่อ ในหมู่บ้านไร้แผ่นดิน พิกัด : 65/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 08-6109-4390, 09-5494-2924

บริการอาหาร ที่พัก ตั้งอยู่ในเขาค้อ ห่างจากจุดชมวิวเขาค้อ 0.6 กม. และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 2.3 กม. ส่วน พระต�ำหนักเขาค้อ และพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อยู่ ห่างจากโรงแรมไปไม่เกิน 2 กม. พิกัด : 280 หมู่ 1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 Tel. 08-3542-7342, 08-3541-7342

สะดวด สบาย มีบริการทั้งน�้ำอุ่น แอร์ ทีวี พิกัด : 160 ม.3 ต.สักหลง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110 โทร. : 08-2881-8347, 08-0619-3989

56

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

บ้านพักในสวนผลไม้ ติดแม่น�้ำจันทบุรี พิกัด : 29/9 หมู่ 5 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210 Tel. 09-8782-9914

พักผ่อนส่วนตัวสุดๆ ประดุจเจ้าของ ธรรมชาติเสกสรร เรารับสรรความสุนทรีย์ ชวนคุณสัมผัสเสน่ห์ของ การพักผ่อน ท่ามกลางสระน�้ำและปลาคาร์ฟนับพัน พิกัด : 131/11 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 08-1436-4934, 08-6300-5334

ที่พักของเราจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสวนผึ้ง และตลาดป่า หวายประมาณ 5กิโลเมตร ซึ่ง ที่พักของเราอยู่ทางด้านหน้า ของทางเข้าวัดหนองหมี และอยู่ติดกับถนนใหญ่ ก่อนถึงที่ว่าการอ�ำเภอสวนผึ้งประมาณ4.5 กิโลเมตร พิกัด : 32 หมู่ 4 ต.ท่าเตย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี Tel. 08-9836-4252

“เรามีทริปพาเที่ยว 3 วัน 2 คืน บรรยากาศดีๆ กับวิว 360 หาไดที่ภูค�้ำฟา อากาศแบบนี้ นั่งจิบชา แลวขึ้นดอยตุงไปสูดโอโซนกันดีกวา... ราคาสบายๆ...” พิกัด : 193 หมู่ 13 ต.บ้านคู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 06-2452-2499, 08-1880-2166


เขาค้อเนเจอร์วิว รีสอร์ท

ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสกับทะเลหมอกสดชื่นในยามเช้า พิกัด : 92 หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-1707-0727, 08-9856-1630

สุวรรณรักษ์ โฮมสเตย์

สวนนพรัตน์

บ้านกลางจันท์ โฮมสเตย์

ริมจันทร์ โฮมสเตย์

สบายรีสอร์ท

บ้านมนต์รักลูกทุ่ง รีสอร์ท

โรงแรมบ้านกานตาหัวหิน

โรงแรมเพ็ญนี รีสอร์ท

หากก�ำลังมองหาโฮมสเตย์ บรรยากาศสบายๆ อาหารทะเลสดๆ ติดริมน�้ำต้องที่นี่เลย พิกัด : 17 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 09-5209-4190

รีสอรทสไตลยอนยุค นักทองเที่ยวที่มาพักผอน จะไดสัมผัสบรรยากาศทองทุง ทองนา กับธรรมชาติ ที่เย็นสบายๆ พรอมถายภาพในบรรยากาศยอนยุค มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อความสบายใจ ในวันพักผอนหองพักแตละหองมีหลายบรรยากาศ... พิกัด : 66/6 ม.6 อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี โทร. 06-4237-7766, 09-5741-8769

บริการห้องพักติดทะเลพรอมด�ำน�้ำดูปะการัง ปลาการตูนเชิงอนุรักษดวยเรือสปดโบท... โทร. : 09-2881-8088 คุณสม, 09-1194-4956 คุณแตงโม, 08-8850-7778 คุณเอ็ดดี้

ที่พักสุดชิลล์ พร้อมกิจกรรมมากมาย ในราคาเป็นกันเอง พิกัด : 30/1 หมู่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 06-1667-1884

ห้องพักปรับอากาศ ห้องน�้ำฝักบัวมีน�้ำอุ่น ตู้เย็น เคเบิ้ลทีวี Wifi 200/50 Mbps. ที่ตั้ง: ติดถนนเพชรเกษม ปากซอยหัวหิน 90 (ฝั่งเลขคู่) เดินลงชายหาด 200 เมตร ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำในหัวหิน อาทิ Market Village Hua Hin กับ Bluport Hua Hin มีบริการร้านนวด เพื่อสุขภาพส�ำหรับลูกค้าที่ชอบนวดผ่อนคลายกัน โทร. 032-860427, 086-7949459

บรรยากาศดีดี มาเจอไดที่...สวนนพรัตน รีสอรท มีทั้งหองพักและรานอาหาร บริการดีเยี่ยม พิกัด : 25/2 ม.9 ต.บานปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. : 09-4102-2464, 09-5934-7782, 0-3475-2550

ห้องพักสะอาด สะดวก สบาย บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน พิกัด : ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร. 08-1880-8830, 08-1778-6751

ห้องพักสะอาด สะดวก สบาย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พิกัด : 13/21 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 0-3955-1122, 09-5665-8152, 09-8585-6914

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

57


บ้านอิงรัก รีสอร์ท

ที่พักสะอาด ปลอดภัย ราคาไมแพง บรรยากาศสบายๆ สนใจเขาพักติดตอไดที่... คุณปฐวีร พิกัด : 133 ม.4 ต.ทุงกระพังโหม อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 08-6412-2123

ทรัพย์ลักขณา โฮมสเตย์

หองพักสะอาด ปลอดภัย เหมาะแกการมาพักผอน เปนครอบครัว และหมูคณะ พรอมอาหารอรอยถูกปาก จนตองบอกกันปากตอปาก... พิกัด : 199 ม.9 ซ.หมูบานทรัพยนาวี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 08-1564-2864

โรงแรมประสพสุข พิกัด : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1207 Fax. 0-3451-1411

แพกิตติ พิกัด : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

ลาดหญ้าโฮมสเตย์ พิกัด : 55/28 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574, 0-3458-9326

ริมธารา รีสอร์ท พิกัด : 11/4 หมู่ 9 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 08-6168-2882

จุฑามาศ รีสอร์ท พิกัด : (ใกล้ป้อมทางหลวงไทรโยค) หรือห่างเพียง 200 เมตร 122 หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1362-5743

รักษ์นทีคันทรีโฮม พิกัด : 96 เทศบาล 1 ซ.8 อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1616-3646 คุณชูจิตต์ 08-1456-1943 คุณสุวิทย์

สวนย่าเกาะกูด พิกัด : 14/3 หมู่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-1949-0938, 08-1762-6233, 08-1000-4141

พาเพลิน โฮมสเตย์ พิกัด : 25/1 หมู่ 10 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี Tel. 09-2845-8365, 09-8857-3165

58

ใน...การท่ ่ยวและกีฬา ๑ ใน...จั นทบุอรงเที ี-ตราด


โรงแรมบูบูไอส์แลนด์ พิกัด : เกาะบูบู หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81550 Tel. 08-1894-5732, 08-1978-9731 Fax. 0-7562-2177

วาสนาฟิชชิ่งปาร์ค พิกัด : 99/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3869-7157-8, 08-6158-9230 Fax. 0-3869-7123

ร่มไม้ชายเล รีสอร์ท & ซีฟู้ด พิกัด : 5/1 หมู่ 3 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 08-9939-1345, 08-1865-7424, 08-9939-2424

โรงแรมบรมสุข พิกัด : 1 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1578-2617

ไทยไดมอนด์แลนด์ รีสอร์ท แก่งกระจาน Tel. 08-6324-4861 www.thaidiamondland.com

สุขส�ำราญ พิกัด : 623/1 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 Tel. 0-3958-1109

แพบิ๊กแจ็ค กาญจนบุรี Tel. 08-9740-0043, 09-2595-1881

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

59


60

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

61


62

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

63


64

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

65


ร ้ า น อ า ห า ร ที่ ส า ย กิ น

ไม่ควรพลาด Eating : Food Restaurant Delicious

ปลาครัวท่าน�้ำอ้อย

เกี๊ยวปลาไดโนเสาร์

สเต็กหนาวัง

จ่าวิรัช ปลาร้าทรงเครื่อง

ครัวทิดเทือง

เป็ดย่างจ่าเฉิด

ตั้งอยู่บริเวณบริเวณตลาดท่าน�้ำอ้อย ตกแต่งแบบทั่วไป เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ภายในกว้างขวาง และอยู่ติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา สาขา 1 ริมแแม่น�้ำเจ้าพระยา (กุ้งมังกร) ตลาดท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ส�ำรองที่นั่งได้ที่ Tel./Fax. (056) 267101, 081-9728028, 081-5337400 สาขา 2 กม.146 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ส�ำรองที่นั่งได้ที่ Tel. 089-0745665 คุณอิ๋ว, 081-5337400, 081-9728028 Line Id : aew1417 สาขา 3 ริมถนนเอเชีย ฝั่งเข้ากรุงเทพฯ ต.หางน�้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ส�ำรองที่นั่งได้ที่ Tel. 081-0395584

เมนูเด็ด : สารพัดน�้ำพริก, น�้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง, ปลาร้าสับทรงเครื่อง อาหารบุปเฟ่ต์อร่อยทุกอย่าง อาหารหลากหลายมาก รสชาติดี นอกจากนี้ยังมีปลาร้าสด ปลาส้ม น�้ำปลาร้าต้ม มีของฝากมากมายให้เลือกกัน พิกัด : 54 หมู่ 1 ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5638-1111, 08-1394-1999

66

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ร้านก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยวปลาไดโนเสาร์ เป็นร้านที่เปิดให้บริการ มานานหลายปี ร้านตั้งอยู่เยื้องกับตลาดนัดไดโนเสาร์ ทาง ไปวัดเขาน้อย จุดเด่นคือ เกี๊ยวปลา เส้นปลา ที่ทางร้านท�ำ เอง บวกกับน�้ำซุปรสชาติกลมกล่อม เมื่อน�ำมาปรุงเป็น ก๋วยเตี๋ยวจึงอร่อยเข้มข้น พิกัด : 27/88 ซ.หัวหิน 58 เยื้องตลาดนัดไดโนเสาร์ ทางไปวัดเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 สาขา 2 เยื้องสนามฟุตบอลสมอโพรง Tel. 0-3251-2551

ร้านอร่อยนครสวรรค์ เมนูเด็ด : ฉู่ฉี่กุ้งแม่น�้ำ, เป็ดพะโล้, แกงป่า, ต้มย�ำปลาน�้ำใส, ปลาช่อนเผาเกลือ, ห่อหมกปลา คล้าว, ปลาม้าทอดน�้ำปลา, แกงคั่วหอยขม, ซึ่งมีเมนูขึ้นชื่อ อย่าง กุ้งแม่น�้ำเผาตัวโต เนื้อสดอร่อย ย่างมาพอดีกินกับ น�้ำจิ้มซีฟู๊ด พิกัด : 2/3 หมู่ 1 ต.ท่าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5638-1123, 0-5638-1000, 08-1379-1188

สเต็กเนื้อโคขุน อาหารไทยพื้นบาน อาหารยูโรเปี้ยน อาหารทะเลสดๆ กาแฟสด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบ บรรยากาศสบายๆ สไตล์ไทยๆ ในวันหยุดพักผ่อน กับครอบครัว รานสเต็กหนาวังของเรา เป็นบานไมสอง ชั้นเรามีโซนชั้นลางทั้งในรมและกลางแจง สวนชั้นขางบน จะไดสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ แบบบานๆ มองดูผูคน สัญจรไปมาบนถนนและไดสัมผัสกับวิวธรรมชาติ บานไรทองนา และปาเขา โทร : 086-5124402, 081-9821851 พิกัด : ตั้งอยู่ เยื้องค่ายพระรามหกพระราชนิเวศน์ มฤคทายวันทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี

รสชาติเป็ดย่างนั้นไม่ต้องพูดถึง ขึ้นชื่อลือชา คนทั้งสามชุกต่างรู้จักกันดี ท�ำเท่าไรก็ไม่พอขาย ยิ่งวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเทศกาล ไปช้าไม่ได้กิน นอกจากเป็ดย่างแล้ว เป็ดพะโล้ก็มีให้เลือกอร่อย เนื้อนุ่ม อร่อย หอมกลิ่นเครื่องเทศ น�้ำจิ้มรสชาติเด็ดจริงๆ พิกัด : 462/1 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916


ร้านยกยอ

ถาวรซีฟู๊ด & โฮมสเตย์ คลองโคน

ร้านอาหารไผ่ริมแคว

สวนอาหารสมพงศ์

โต๊ะจีนโอ๋เอ๋

ครัวอิ่มอร่อย นครไทย

ข้าวมันไก่ เจ้อ้วน

บ้านทะเล

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์ @อ่าวคุ้งกระเบน

บริการประทับใจ ราคาเป็นกันเอง พิกัด : 154 หมู่ 4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 12150 Tel. 0-7527-4014, 08-6267-3959 Fax. 0-7527-4224

บริการอาหารซีฟู๊ด ไทย จีน และรับจัดเลี้ยง Tel. 09-4242-8682, 0-2703-2496-7

ไกเนื้อนุม ขาวมันหอม น�้ำจิ้มรสเด็ด เนนคุณภาพอาหาร ความสดใหม มาตรฐานอาหารทุกจาน รับจัดท�ำขาวกลอง และอาหารนอกสถานที่... พิกัด : สาขา 1 ซอยพหลโยธิน 32/1 เปด 24 ชั่วโมง (ตลาดบางเขน) Tel : 0-2579-3039, 08-9771-2145 Line ID : kaomunkai.j.oun สาขา 2 ซอยรามอินทรา 109 เปด 08.00-21.00 น. (โครงการเดอะรีเจนทสตรีท) Tel : 0-2047-6262, 09-5565-6262 Line ID : kesz69 www.facebook.com / ขาวมันไกเจอวน

ร้านอาหารทะเล สดๆ เปิดทุกวัน มีห้องพัก พร้อมอาหารเช้า บริการ เที่ยวชม ฟาร์ม หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม วิถีชีวิตชาวบ้าน การประมง พื้นบ้าน กะปิเคย กะปิคลองโคน ชมนก ชมปลา ดูลิง และอีกมากมาย ที่รอการมาเยือนจากทุกท่านอยู่ พิกัด : 112 หมู่ 7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร : 081-705-5966

รับจัดโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ พิกัด : 50 หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3269-9114, 08-1378-4859

ศูนย์รวมของฝากอาหารทะเลแปรรูป ขนมหวานเมืองเพชร ร้านอาหารทะเลสดๆ จากทะเล เสิร์ฟความอร่อยกันทุกวัน กับบรรยากาศธรรมชาติ ที่แสนสบาย การเดินทางสะดวก อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย พิกัด : ร้านของฝากบ้านทะเล หมู่ 3 แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ถนนเส้นเลียบชายฝั่ง แหลมผักเบี้ย คลองโคน พระราม 2) Tel. 085-4052856

ปลาคังลวกจิ้ม ต้มย�ำปลาคัง ย�ำตะไคร้ปลาทับทิม ฯลฯ พิกัด : 43/6 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7078-3940, 08-1856-5302

รับจัดเลี้ยง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ ห้องสัมมนา ราคาไม่แพง พิกัด : 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3535-9747, 08-1851-8194

ชมแสงพระอาทิตย์อ�ำลาฟ้ายามเย็นสวยงามจับใจ..กับเมนู หลากหลาย..เลีอกลองกันได้อย่างเพลินพุงกันอีก.. กับเพลงเบาๆ จิบเครื่องดื่มตามใจชอบชิลๆ พิกัด : 9/9 หมู่ 7 ปากอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 08-4333-7699, 09-1738-6555

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

67


MOJO CAFE

บ้านโพธิ์ ริเวอร์ไซด์

อิ่มจัง บางปู

จิราพาไก่หมุน

สุภาวัลย์ โภชนา

คลอเพลง หมูจุ่ม แม่สอด

ลุงโฮ เฝอหม้อไฟ

สวนอาหารสามหนุ่ม

เขาค้อลาบเหนือ

ร้านนั่งเล่นแบบชิลล์ บรรยากาศสบายๆ อาหารอร่อย รสชาติกาแฟนุ่มมาก ใครที่ชอบชาเขียว ห้ามพลาด พิกัด : 120 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 09-8145-5946

อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย เมนูแนะน�ำ... ไกหมุน ไกยางเตาถานน�้ำจิ้มรสเด็ด สมต�ำถาด ต�ำผลไม สมต�ำไทย-ปู-ปลารา ลาบ น�้ำตก และอาหารอีสาน หลากหลายเมนู... อร่อยจนต้องยกนิ้วให้ โทร : 09-4395-6326, 09-5857-4664 พิกัด : 41/1 ม.7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ไม่ว่าเทศกาลไหนความสุขเริ่มได้ที่นี่ ลุงโฮเฝอหม้อไฟ สาขาหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม สุกี้ ชาบู เฝอ อร่อยที่สุด พิกัด : 119/7 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 08-4696-3565, 09-5546-9996

68

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ราคาไม่แพง โทร : 08-6843-5858, 08-6111-0085 พิกัด : 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

บริการรับจัดท�ำอาหารและโต๊ะจีนในงานพิธีต่างๆ นอกสถานที่ สด สะอาด อร่อย พิกัด : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 08-1911-2833, 08-2719-8888

อาหารอร่อย บรรยากาศดี มีคาราโอเกะ ราคาไม่แพง เหมาะกับสังสรรค์เพื่อนๆ และครอบครัว ร้านเปิดให้บริการทุกวัน 10.00-20.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) พิกัด : 65 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทร. 08-9844-9074

บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว ซีฟู๊ด สเต็ก ซูชิ โคขุน เริ่มต้นที่ 199.-และ 259.พิกัด : ติดกับสวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ Tel. 08-0599-4466

อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ บรรยากาศสบายๆ บริการเป็นกันเอง ติดต่อสอบถาม โทร. 087-194-5046

เมนูเด็ด ลาบเหนือ, แกงฮังเล ไสอั่ว, แกงแค ปลายาง หมู-ไก ผัดเห็ด 3 อยาง พิกัด : 21 ม.12 ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 67270 โทร. 08-7556-1245, 08-9707-7828


ร้านขนมชั้นฟ้า อร่อยล�้ำ

ส.มงคล โต๊ะจีน

ร้านข้าวต้มสันติโภชนา

ร้านอาหารครัวสามพันโบก

ไอซ์ โภชนา Coffeeshop & Restaurant

@ร้านชายหาด

จ�ำหน่าย วุ้นกะทิใบเตย อร่อย สะอาด ติดใจจนต้องกลับมาซื้อ พิกัด : ลาดพร้าว 15 (จอมพล) กรุงเทพฯ โทร. 0-2511-2526, 0-2513-7779, 08-8868-2555

มีเมนูให้เลือกหลากหลาย อร่อย สะอาด ราคาถูก พิกัด : 99 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ : 0872423601

รับจัดโตะจีนนอกสถานที่มีใหเลือกหลายราคา หลากหลายเมนูพรอมบริการทานเสมอ พิกัด : 41 ม.13 ต.ปากชอง อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ โทร. 08-5687-7678, 08-9612-3539

ลิ้มรสอาหาร อรอย กับเมนูแนะน�ำ... ตมย�ำปลาคัง ย�ำตะไคร ทอดมันปลากราย แกงปาไกบาน ปลาทับทิมนึ่ง มะนาว ปลาเนื้อออนฉูฉี่ ย�ำสามกรอบ ตมย�ำเห็ดโคน รับกรุปทัวร รับจัดโตะจีน รับจัดบุฟเฟต ทั้งในและนอกสถานที่ พิกัด : 37 หมู่ 3 ตลาดท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (ร้านอยู่ก่อนถึงน�้ำตกไทรโยคน้อย 200 เมตร) Tel. 0-3456-5221, 08-3973-6576

ร้านข้าวต้มสุดฮิต ของชาวอุบลฯ พิกัด : 101-107 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 0-4524-0233, 08-1879-7423

รานชายหาด... บริการอาหารเครื่องดื่ม จัดอาหารกรุปทัวร บานพัก หองคาราโอเกะ เรือน�ำเที่ยวรอบเขื่อนแกงกระจาน ลองเรือยางแมน�้ำเพชรบุรี ขึ้นเขาพะเนินทุงชมทะเลหมอก และกิจกรรมอื่นๆ พิกัด : 10/2 หมู่ 8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี Tel. 08-9258-8790

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

69


ริมคลองเฮ้าส์บางปลาม้า พิกัด : 29/1 หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-6320-4770, 08-9172-6820 www.rimkongouse.com

ร้านจันทร์เจริญ พิกัด : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 08-1446-8907, 0-3229-1033 Fax. 0-3236-6066

บ้านสวนฝรั่ง พิกัด : 272/1 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4436-5421, 08-1669-0211

ร้านอาหารโบราณ พิกัด : 170/93 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1715-0106, 08-7119-8928

ครัวแม่มณี พิกัด : 2 หมู่ 8 ถ.เลียบเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี Tel. 08-9014-1329, 0-2969-2673

ร้านอาหารไผ่ขวาง พิกัด : 167 หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3552-3014-5

ร้านลูกชิ้นปลาล้งเล้ง พิกัด : 1091 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 Tel. 0-2611-6338

เนื้อเค็ม ลิ้นเค็ม เนื้อหวาน อิดรีส Tel. 06-4217-3555, 09-9861-3934

ขนมบ้านณฐพรรณ Tel. 08-1550-5192

ครัวลาบเป็ด @ สวนผึ้ง พิกัด : 93/3 หมู่ 9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 Tel. 08-3313-9788, 09-0441-8654

อร่อยเบเกอรี่ พิกัด : 45/53 ซ.หัวหิน 12 หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9173-9668, 06-2979-9561, 09-9469-8963

ร้านอาหารมธุรส เรือนแพ พิกัด : 193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1958, 08-1864-2929

ร้านอาหารบ้านลานตะวัน พิกัด : 1469/8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4400-3339, 08-1986-6343

ร้านลาบร้อยเอ็ด พิกัด : หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3853-5880, 08-1578-7592, 08-1921-4831

ร้านหน้าสั่น โภชนา @ เกาะเสม็ด พิกัด : แหลมใหญ่ รีสอร์ต หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด Tel. 08-3887-1588

ร้านอาหารเดอะบีช ทับสะแก พิกัด : 50/5 หมู่ 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9232-3443

70

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ร้านใบพลู Food & Drink พิกัด : 15/70 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-3002-3785, 08-3089-5365

มุมพอดี พิกัด : 49/11 สี่แยกตากสิน ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-5182-3014

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

71


72

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

73


74

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

75


76

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist & Sport NEW CONTENT

Market ซื้อง่าย...ขายสะดวก

หอยจ้อตี๋ใหญ่

กลุ่มงานหัตถศิลป์ ชาตรีหัตถศิลป์

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

ปัณณทรัพย์ จิวเวลรี่ พอนช๊อป

Upside down world Salaya

น�้ำยาบ้วนปากร�ำมะนาด สมุนไพรบ้านยาไทย

อร่อยไม่เป็นรองใคร จ�ำหน่าย หอยจ๊อ หอยจ๊อปู Premium ไก่จ๊อ แฮกึ้นกุ้ง ไม่ใส่แป้ง ของฝากจาก อ.ครบุรี โคราช ที่ตั้ง : 309 หมู่ 3 ถ.ครบุรี-โชคชัย ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 Tel. 061-095-2524, 061-109-1565, 0-4444-4440

จ�ำหน่ายของหลุดจ�ำน�ำราคาถูก ทางร้านมีการรับประสินค้า รับเปลี่ยนแบบรับซื้อคืน ร้านอยู่ที่ห้างมาร์เกตวิลเลจหัวหิน หน้าร้านฮอกไกโด บริการทุกระดับประทับใจ ที่ตั้ง : 6/420 ตลาดเพิ่มทรัพย์ ดีดีชอปหัวหิน ไทยแลนด์ ซ.หัวหิน 94 ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 062-662-3956, 093-663-9916

เรือจ�ำลองขนาดจิ๋วที่สามารถล่องลอยบนผิวน�้ำได้จริง เหล่านี้ คือผลงานของกลุ่มชาตรีหัตถศิลป์ ที่ก่อตั้งโดย คุณชาตรี เนื่องจ�ำนงค์ ที่ได้แรงบันดาลใจจากความชอบ ส่วนตัว และเล็งเห็นว่าคนไทยมักควักเงินออกนอกประเทศ เพื่อซื้อหาเรือจ�ำลองมาสะสม เพื่อเสริมมงคลให้แก่ตัว จึงได้ริเริ่มศึกษาและลงมือประดิษฐ์ ท�ำขึ้นทั้งเรือจ�ำลองของไทยและเรือต่างประเทศ ที่ตั้ง : 211 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel./Fax. 0-3844-4599,08-1836-7364

สนุกกับการถ่ายภาพกลับหัวกับมุมมองที่แตกต่าง โชว์รอย ยิ้มกับท่าสุดเหวี่ยง สนุกได้ทั้งครอบครัวที่ Upside Down World ศาลายา นครปฐม สถานที่เช็คอินใหม่ กับการโพสท่า ถ่ายรูปด้วยอิริยาบถสุดแปลก แหวกแนว ไม่เหมือนใคร บ้านกลับหัว ศาลายา นครปฐม Upside down world Salaya

Upsidedownworldsalaya 09-2271-3273, 09-0918-2291, 0-3415-5868

ขอเชิญรวมท�ำบุญทอดผ้าปา และทอดกฐินสามัคคี เพื่อรวมสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดไทยธรรมศาลา ต.แม็คลอรดกานจ อ.ธรรมศาลา (ดาลัมซาลา) รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย บุญใหญเพื่อการศึกษาของสามเณร เพื่อพระพุทธศาสนา อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-0-57812-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระนอนจักรสีห์ฯ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 08-1780-9313

สรรพคุณใช้รักษาอาการ ร�ำมะนาดกินฟัน ปวดฟัน เจ็บเสียวฟัน แผลในปาก เหงือกบวม และดับกลิ่นปากได้ดี โดยวิธีการใช้ ให้อมน�้ำยาหลังอาหาร เช้า-ก่อนนอน หรือเวลาปวดฟัน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ 1-5 นาที วันละ 2-3 ครั้ง โดยใช้อย่างต่อเนื่องร่วมกับการแปรงฟัน ที่ถูกวิธี เพียงเท่านี้ปัญหาสุขภาพช่องปากของคุณ ก็จะหมดไป ให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่สดใส ทานอาหารอร่อย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..... Tel. 08-1736-4307, 08-7068-8733 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

77


บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จ�ำกัด ธูปหอมไร่ขิง

จ�ำหนาย ธูป ธูปเทียน ธูปหวย ธูปหอม ขายสงธูปเปลือย ไทย ธูปจีน ธูปเวียดนาม เทียน แหนมแกว แหนมชมพู ธูป หอส�ำเร็จ กลอง+เทียนชุด ธูปฟุตและอุปกรณท�ำธูปตางๆ เชน ผงทอ จันขาว ไมท�ำธูป แปง ตราฉลาก แกวเหลือง แกวขาว ขี้เลื่อย ดินปะสิว ปูน หนังยาง ธูปไทยทั้งปลีก-สง เราเปนโรงงานน�ำเขาเอง... ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร : 085-9388779

เชิดชัยทัวร์

จันทบุรี Tel. 0-3935-0357, 0-3931-1801 กรุงเทพฯ 0-2391-2237

78

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

The Legend group

สินค้าสมุนไพรสปา ลูกประคบสมุนไพร ถุงแช่เท้า ถุงอบสมุนไพร ที่ตั้ง : 8 ซ.ก�ำนันแม้น 13 แยก 13 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-6903-0991

โทร. 044-230378 บขส.ใหม่ (โคราช) 044-269345 บชส.เก่า (โคราช) 061-0312376 รังสิต www.facebook.com/แอร์โคราชพัฒนาแฟนคลับ


หจก. พิพัฒน์ณัชชาทรานสปอร์ต ที่ตั้ง : 29/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 03722-0172, 08-1571-4946, 08-1571-6301 Fax. 0-3742-1488

ปวันนันท์ บริการน�้ำดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2503-8145 Fax. 0-2503-8146

เทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ ที่ตั้ง : 9 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9639 www.somrongnua.com

บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

กลุ่มสตรีในโครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931

ร้านลักษณาภรณ์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 421/2 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-4404

กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 089547-6679

บริษัท สหมิตรปลาป่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

นงลักษณ์ขนมไทย ที่ตั้ง : 165 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (อยู่ในปั๊มบางจาก บ้านใหม่) Tel. 08-1555-4153, 08-1576-6227

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ที่ตั้ง : หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9260-0867, 08-9743-2559

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

วิสาหกิจชุมชนน�้ำตาลปลอดสารพิษ ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-1943-3630

นิภา มะพร้าวแก้วสามรส ที่ตั้ง : ขายที่ร้านของฝากเอกชัย หมู่ 1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel. 08-7017-8458

ไร่หญ้าจ๋า หรือมนู ที่ตั้ง : 18/7 หมู่ 9 ซ.เลียบคลอง 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี Tel. 08-1348-4662, 08-1936-9145

ปลาดุดแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่อ อ.บางเลน จ.นครปฐม (ตลาดวัดไผ่โรงวัว ท่าน�้ำปทุม) Tel. 08-1703-6556, 08-9836-6904

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

79


ปลาส้มแม่ยี่สุ่น ที่ตั้ง : 35/68 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-2409

80

ร้านไผ่เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 614/16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3447-2148, 08-1777-0109

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

บริษัท แปดริ้ว ออสทริช ฟาร์ม จ�ำกัด Tel. 0-3885-3635, 0-2513-8618

ร้านฉวีวรรณ ที่ตั้ง : 50 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-1339 ร้าน, 08-1780-1543


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

81


82

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

83


84

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

85


86

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

87


กกท. เล็งส�ำรวจความพร้อม “ชลบุร” ี ก่อนเสนอตัวจัดยูธ อลป. 2026

กกท.วางแผนระยะยาว จัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผูว้ า่ การ กกท. เผยคณะท�ำงาน เห็น ตรงกันให้ศึกษาความพร้อมของชลบุรี เป็นอันดับแรกว่า เหมาะสมจะเป็นเมืองเจ้าภาพ ในการเสนอตัวจัดยูธโอลิมปิก เกมส์ 2026 หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังจะศึกษาจังหวัด อื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ส่วนขั้นตอนจากนี้ คณะท�ำงานจะ ต้องสรุปแผนงานให้เรียบร้อย เพื่อน�ำเข้า ครม. เห็นชอบ ก่อนให้โอลิมปิกไทยเสนอตัวต่อไอโอซี เป็นทางการ โดย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะท�ำงานศึกษาความเป็นไปได้การ เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รอง ผูว้ า่ การ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายมนตรี ไชยพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะท�ำงานฯ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ทีป่ ระชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลัก การให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) และรับ ทราบข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยมีประมาณ การค่าใช้จ่ายการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ 1,600,000,000 บาท โดย

88

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ก่อสร้างสนามแข่งขัน/ ฝึกซ้อม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวคิดในการเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระยะ 15 ปี โดยการเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินั้น จะเป็นประโยชน์ใน การพัฒนานักกีฬา พัฒนาบุคลากรการจัดการแข่งขัน พัฒนาสถาน กีฬาต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ให้การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริม เศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานด้านการกีฬาทีม่ ี มาตรฐาน และอยู่ในระดับชั้นน�ำของภูมิภาคเอเชีย โดยการเป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จะท�ำให้การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้มีความเจริญขึ้นไปล่วงหน้า 30 ปี โดยมีตัวอย่างจากการ


จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ศึกษา ความพร้อมของจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพในการจัดการ แข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยจะด�ำเนินการที่ จังหวัดชลบุรี ก่อน เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีความ เป็ น ไปได้ ที่ จ ะจั ด การแข่ ง ขั น มี ค วามสะดวก สามารถจั ด การแข่ ง ขันได้ทุก ชนิด กีฬา รวมถึง ระบบขนส่ ง ที่ ก� ำ ลั ง จะมี ร ถไฟฟ้ า ความเร็ ว สู ง สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ-ชลบุรี ได้ภายในเวลา 30 นาที ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การเสนอตัวขอ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) นัน้ ในทีป่ ระชุมทุก ฝ่ า ยได้ มี ค วามเห็ น พร้ อ มว่ า ประเทศไทยนั้ น มี ศักยภาพที่สามารถจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ได้ รวมถึงเกมการแข่งขัน กีฬาระดับนานาชาติอื่นๆ ด้วย ซึ่งในตอนนี้ก�ำลัง ศึกษาดูความเหมาะสมของสถานที่ว่าจะสามารถ จัดที่ไหนได้บ้าง ซึ่งศึกษาความพร้อมของจังหวัด ที่มีศักยภาพ โดยเบื้องต้นได้พิจารณาให้ศึกษา ความพร้อมโดยจะด�ำเนินการที่จังหวัดชลบุรีก่อน ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อยู่แล้ว และสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้ทุกกีฬาอีก ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ปิดโอกาสส�ำหรับจัง หวัดอื่นๆ ก็จะได้ดูความพร้อมไปพร้อมๆ กัน “ขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 เหลือหลักๆอีก 2 ขัน้ จากนีท้ ตี่ อ้ งเร่งท�ำ คือ เมือ่ ส�ำรวจเเละสรุป เเผนงานเเล้ว จะต้องน�ำเเผนงานทัง้ หมดเสนอ เข้าทีป่ ระชุม ครม.เพือ่ ขอความเห็นชอบอย่าง เป็นทางการ ต่อมาถ้าได้รบั ความเห็นชอบจาก ครม. จะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกเเห่งประ เทศไทยฯ ที่จะเข้ายื่นเเสดงความสนใจเป็น เจ้าภาพยูธโอลิมปิก 2026 ต่อคณะกรรมการ โอลิมปิกสากล หรือไอโอซี อีกครั้ง เราอยาก มองเเละวางเเผนการท�ำงานในระยะไกล ให้ สอดคล้องกับเเผนพัฒนาชาติ 20 ปี โดยครัง้ นี้ มีการหยิบยกเเละพิจารณาถึงภาพรวมในการ ทีไ่ ทยจะเสนอจัดมหกรรมกีฬาต่างๆ ไม่วา่ จะ เป็นซีเกมส์, เอเชียนอินดอร์เกมส์, เอเชียน เกมส์, ยูธโอลิมปิกเกมส์ เเละโอลิมปิกเกมส์ ซึง่ ยูธโอลิมปิกเกมส์ผมมองว่าไทยมีศกั ยภาพ พอที่จะจัดได้” ดร.ก้องศักดิ์ กล่าว.

บุรร ี ม ั ย์ เดินหน้าเต็มตัว เพื่ อเตรียมเป็น เจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง ้ ที่ 35 พ.ศ.2562 โดยชิ งชั ยกันในระหว่าง วันที่ 19- 29 มี.ค. 2562 หลังจากที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน ได้เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น นายสมปอง จันทรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผย ว่า ทันทีที่ได้รับทราบข่าวดี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำ� ชับให้ทกุ ฝ่ายในจังหวัดเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทันที เพือ่ ให้การแข่งขัน ครัง้ นี้ ซึง่ ถือว่าเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติครัง้ แรกของจังหวัดบุรรี มั ย์ ออกมาดีทสี่ ดุ ทัง้ นี้ จ.บุรรี มั ย์ ก็ได้มกี ารวางแผนรองรับหากได้เป็นเจ้าภาพมาในระดับ หนึ่งแล้ว รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัด ก็มีความตั้งใจ และพร้อมใจที่จะ เดินหน้าต่อเนือ่ ง โดยจะเร่มิ กิจกรรมแรก ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ด้วยการเปิดให้พนี่ อ้ ง ประชาชนทีส่ นใจ ส่งผลงานประกวดชือ่ การแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต จากนัน้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะได้มกี ารพิจารณาผลงานประกวดทีเ่ หมาะ สมที่สุดต่อไป ส�ำหรับสนามกีฬา และที่พัก ของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่ว ประเทศ ได้เตรียมการเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับโรงแรมที่พัก และ รีสอร์ทแห่งต่าง ๆ ก็มีจ�ำนวนเพียงพอที่จะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเช่นกัน “ชนิดกีฬาที่จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 19- 29 มี.ค. 2562 นั้น ในเบื้องต้นก�ำหนดไว้ที่ 38 ชนิดกีฬา ซึ่งจะจัดแข่งขันทั้งในอ�ำเภอเมือง ที่ จะใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี มั ย์ เป็นศูนย์กลาง แข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน�ำ้ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ-ลอดห่วง และกรีฑา พร้อม กันนีย้ ังจะกระจายการแข่งขันไปตามอ�ำเภอต่างๆ ทัว่ จังหวัดอีกด้วย เพื่อ สร้างการมีสว่ นร่วม ไม่วา่ จะเป็นทีอ่ ำ� เภอล�ำปลายมาศ ห่างจากอ�ำเภอเมือง 33 กม., อ�ำเภอกระสัง 37 กม., อ�ำเภอสตึก 40 กม., อ�ำเภอประโคนชัย 44 กม. และอ�ำเภอนางรอง 55 กม. เป็นต้น” นายสมปอง กล่าวในตอนท้าย ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

89


นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายจาย อังค์สธุ าสาวิทย์ (จักรยาน), รองดีเด่น ได้แก่ นายรามณรงค์ เสวกวิหารี (เทควันโด) และสิบต�ำรวจตรี สุทธิศกั ดิ์ สิงห์ขรณ์ (กรีฑา), นักกีฬาสมัครเล่นหญิง ดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) และนางสาวสุกัญญา ศรีสุราช (ยกน�้ำหนัก)นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่นาย อธิชัย เพิ่มทรัพย์(มวยสากล) , รองดีเด่น ได้แก่ นายวันชัย หลวงนิติ กุล (กอล์ฟ) และนายกุลวุฒิ วิทติ ศานต์ (แบดมินตัน) นักกีฬาเยาวชน สมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่นางสาวอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดี เด่น ได้แก่ นางสาวกานต์ธิดา แสงสิน (เทควันโด) และนางสาวพัณ พัชรา สมนึก (มวยสากล) นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่นายณรงค์ศักดิ์ แก้ว มาลา (ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม), รองดีเด่น ได้แก่ นาย ทิศวัฒน์ อินตัน (รุง่ กิจ เบสกมลา)นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นาย พงศกร แปยอ(วีลแชร์เรสซิ่ง), รองดีเด่น ได้แก่นายวรวุฒิ แสงอ�ำภา (บอคเซีย) นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุนีย์ภรณ์ ถนอม วงศ์ (กรีฑา) , รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ ฟันดาบ) ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) ได้แก่ วอลเลย์บอล ทีมหญิง และประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) ได้แก่ แบดมินตัน ทีมหญิง, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัคร เล่นดีเด่น ได้แก่ นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล (วอลเลย์บอล), ผู้ฝึกสอน นักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr. Juan Bautista FontanillsQueada (มวยสากล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายเจด็จ มี ลาภ(ฟุตบอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายฉัตร ชัย อินดี (แฮนด์บอล-จ.สมุทรปราการ) และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคน พิการดีเด่น ได้แก่ นายจิระศักดิ์ ปลาทิพย์(กรีฑา) สมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทยดีเด่น ได้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น

90

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ได้แก่ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่ง ประเทศไทย, นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ (นัก จิตวิทยาการกีฬา),ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (มวยสากล) และผูต้ ดั สินดีเด่น ได้แก่ นายสิทธิชยั ปรียาดารา(ลีลาศ) รวมทัง้ มอบรางวัลพิเศษแก่ผทู้ ำ� คุณประโยชน์ทางการกีฬา ได้แก่ คุณ หญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายอาทิวราห์ คงมาลัย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารมอบรางวั ล ส� ำ หรั บ นั ก กี ฬ าดี เ ด่ น ของสมาคมกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 2561 รวมจ�ำนวน 250 รางวัล อีกด้วย ส�ำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นั ก กี ฬ าสมั ค รเล่ น ชายดี เ ด่ น 2.นั ก กี ฬ าสมั ค รเล่ น หญิ ง ดี เ ด่ น 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น หญิงดีเด่น 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการชายดีเด่นและ 8.นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่นจะได้ รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, โล่รางวัล, เสือ้ เบลเซอร์ และเข็มเกียรติคณ ุ ส่วน นักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และเข็มเกียรติคุณ ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้ บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports)และทีมกีฬาดีเด่น (event) , ผู้ ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเดน, ผู้ ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น,สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น และรางวัลพิเศษแก่ผทู้ ำ� คุณประโยชน์ทางการกีฬา จะได้รบั โล่รางวัล อีกด้วย


วันกีฬาแห่งชาติ 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศเกียรติคุณ นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรต ั น์ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ย ดร.ก้ อ งศั ก ดิ์ ยอดมณี ผู ้ ว ่ า การการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (กกท.) นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับรางวัลร่วม งาน ณ อินดอร์ สเตเดียม สนามกีฬาหัวหมาก

โดยงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่นเนื่องใน วันกีฬาแห่งชาติประจ�ำปี 2561 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระปรีชา สามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรง เป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง จากการแข่ ง ขั น กี ฬ าเรื อ ใบในการ แข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชาวไทยเห็นความส�ำคัญของการกีฬา และประกาศเกียรติคณ ุ แก่นกั กีฬาและ บุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ใน 10 ประเภทรางวัล

ส�ำหรับ รางวัลพิเศษแก่ผู้ท�ำคุณ ประโยชน์ทางการกีฬา ในปีนี้ตกเป็นของ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และ นายอาทิวราห์ คงมาลัย ที่วิ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าว เพือ่ หาเงินช่วยเหลือ 11 โรง พยาบาลทั่วประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา

ขณะที่ รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ตกเป็นของ นางสาวเอรียา จุฑานุกาล โปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวไทยที่สร้าง ประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกที่สามารถท�ำ LPGA Sweep กวาดทุกรางวัลของ LPGA ได้ภายในฤดูกาลเดียว ขณะที่รอง ดีเด่นตกเป็นของ นายชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทยทีม่ ชี อื่ ติดทีมยอดเยีย่ มของเจลีกฤดูกาลทีผ่ า่ นมาจากการจัดอันดับ ของสื่อญี่ปุ่น อัลตร้า เวิลด์ ซอคเกอร์