๑ ใน ชวนชิม อร่อยทั่วไทย 2019

Page 1


Special Issue @ Annual 2020

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้น

อาจเป็นเพราะข้อมูลข่าวสารที่เปิด

่ นแปลงไปอย่าง กว้างสามารถเข้าถึงได้สะดวก แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคนี้เปลีย

รวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินต่างๆ จะเห็นได้ว่า เทรนด์สุขภาพยังคงมาแรง อย่างต่อเนื่อง น�ำไปสูก ่ ารพัฒนาและสร้างสรรค์อาหารในรู ปแบบต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ ผู้บริโภคได้ ส�ำหรับปี 2019 นี้

่ ร้านอาหาร สถานที่พัก Magazin ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชือ

่ วกับรายการอาหารและบริการ และสินค้าของฝากทั่วเมืองไทย น�ำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกีย

From Editor

่ วและผูท ่ วกับด้าน ต่างๆ ส�ำหรับนักท่องเทีย ้ ส ี่ นใจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยงั ได้น�ำเสนอข่าวสารเกีย

อาหารและท่องเที่ยว ที่ทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบัน สามารถพกติดตัวเป็นคู่มือส�ำหรับเดิน

kitvarinart@hotmail.com

ทางท่องเที่ยวและค้นหาข้อมูลร้านอาหารได้ท่ว ั ประเทศ ...ติดตามได้ภายในฉบับครับ

46. ครัวสะพานเล ซีฟด ู ๊ ส์ อ่าวคุง้ กระเบน จันทบุรี 48. แนะน�ำ...ชานทะเลโฮมสเตย์

Contents

49. แนะน�ำ...วิวทะเลบางชัน 50. มีนาคาเฟ่ ร้านกาแฟชิคๆ สุดดัง 51. แนะน�ำ...โจ้ หมูสะเต๊ะ 52. แนะน�ำ...จ่าจู แคทเทอริ่ง

41. ข่าวอาหารและท่องเที่ยว : เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม 2019 53. แนะน�ำ...กุยช่ายเจ๊จู 54. แนะน�ำ...ขนมจีนน้�ำยาปลาช่อนนายโอ๋

45. คอลัมภ์พิเศษ : ‘Medicare Food’ อาหารเพื่อสุขภาพ

55. แนะนำ�...เต็กแอนด์เตี๋ยว

ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

56. แนะน�ำ...น้�ำปลาร้าตราป้าอ้วน

ผู้อ�ำนวยการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล

ฝ่ายกฏหมาย

นงคราญ นันชนะ

กองบรรณาธิการ

ผู้จัดการโครงการ

106. แนะนำ�...ก๋วยเตี๋ยวเป็ ดเชอรี่

ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

ประทุมมาศ สนทอง

นภาพร ดรุ ณพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม

94. แนะนำ�สินค้าของฝาก

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง

รุ ่งรัศมี ชาลี

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

สุชาดา พุกทรัพย์

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

57. แนะนำ�ร้านอาหาร 89. แนะนำ�ที่พัก

สุเชาว์ ศรลัมพ์

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

ณัฐธิวรรณ สุรีรัย์

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส

อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

อรรถพล นารู ลา

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

บางอย่างทีช่ ว่ ยยืดอายุอาหาร ซึง่ ท�ำให้อาหารเกิดการเจือปน และไม่ ปลอดภัยได้ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ควรหันมาใช้ วัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร เนื่องจากจะท�ำให้ได้อาหารที่ มีความสดใหม่กว่า และยังได้ใจผู้บริโภคอีกด้วย อาหาร Plant-based food อาหาร Plant-based food คือ อาหารที่มีท�ำจากพืชเป็น หลัก ในแบบใกล้เคียงธรรมชาติทสี่ ดุ และไม่สกัด ไม่ขดั สี ลดการทาน เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ ในต่างประเทศพบว่าเทรนด์อาหารแบบนี้ก�ำลัง เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส�ำรวจพบว่าผู้คนนิยมหันมาบริ โภคนมจากพืช เช่น นมถั่วเหลือง มากกว่านมวัว และคาดว่าการ บริโภคนมวัวจะลดลงถึง 11% ในปี 2020 ดังนั้นเทรนด์อาหาร Plantbased food จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�ำหรับร้านอาหาร อาหารที่ใช้วต ั ถุดบ ิ ท้องถิน ่ ร้านอาหารหลายร้าน นิยมเสิรฟ์ อาหารทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทีน่ ำ� เข้า หรือผ่านกระบวนการขนส่ง เพื่อปรุงอาหารสุดพิเศษให้ผู้บริโภค แต่ เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไป กลุม่ ผูบ้ ริโภคเริม่ เล็งเห็นว่า อาหารทีต่ อ้ งขนส่ง หรือน�ำเข้าจากที่ไกลๆ หรือข้ามประเทศ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการ น้อยลง โดยเฉพาะผลไม้และพืชผัก ท�ำให้คนนิยมหันไปบริโภคอาหาร ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ พืชผักและผลไม้ทอ้ งถิน่ มากกว่า เนือ่ งจากสดใหม่ คุณค่า ทางโภชนาการมากกว่า ไม่เสี่ยงต่อสารพิษและยังเป็นการช่วย อุดหนุนท้องถิ่นอีกด้วย ร้านอาหารบางแห่งที่จับเทรนด์นี้ ได้มีปรับ เปลีย่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณร้านให้เป็นสวนผักและผลไม้ขนาดย่อม ทีส่ ามารถ เด็ดวัตถุดิบจากต้น และส่งตรงลงจานให้ผู้บริโภคได้เลย อาหารที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระแสการลดใช้พลาสติกตื่นตัวไปทั่วโลกและแทบจะทุก กลุ่มธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งปรับเปลี่ยนตามเทรนด์ของผู้ บริโภคในยุคนี้ กลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเลือกร้านอาหารที่ไม่ใช้ พลาสติกเป็นบรรจุภณ ั ฑ์มากขึน้ และปฏิเสธร้านอาหารทีใ่ ช้พลาสติก เทรนด์อาหารนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น แม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารขนาด ใหญ่ ที่มีสาขามากมายทั่วประเทศและทั่วโลก ต่างออกมาประกาศ

42

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

เป้าหมายในการลดใช้พลาสติกกันหลายเจ้าเลยทีเดียว ร้านอาหาร ขนาดเล็กและขนาดกลางก็ลองปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเทรนด์นี้ โดย อาจเริ่มที่การเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกมาใช้หลอดกระดาษและ หลอดที่ย่อยสลายได้แทน ่ ไม่เน้น “แอลกอฮอล์” เครื่องดืม ไม่ต้องประหลาดใจ ถึงแม้ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้น แต่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับสวนทางคือมีอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆ ผู้บริโภคยุคใหม่ นิยมหันมาดื่มเครื่องดื่มที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ น้อยลง หรือไม่มีแอลกอฮอล์เลย มีการส�ำรวจพบว่าในระยะ 2 ปีที่ ผ่านมา การบริโภคเบียร์น้อยลงถึง 57% ท�ำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ร ะดั บ โลกหลายรายออกสิ น ค้ า ตั ว ใหม่ ที่ ล ดปริ ม าณ แอลกอฮอล์ลง ร้านอาหารต่างๆ ก็ลองน�ำเทรนด์นี้ไปปรับใช้กับร้าน โดยเลือกเสิร์ฟเครื่องดื่ม Low-Alcohol ร่วมด้วย

อาหารกับการผจญภัยในรสชาติ ในปี 2019 นี้ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการทานอาหารที่มี รสชาติแปลกใหม่ อย่างจานอาหารทีผ่ สมรสชาติทไี่ ม่คดิ ว่าจะรวมกัน ได้ แต่กลับเข้ากันอย่างลงตัว เช่นขมิน้ ชันผสมกับอบเชย ลูกอมรสเผ็ด หรือโยเกิรต์ รสจัดจ้าน เป็นต้น ซึง่ เป็นรสชาติทมี่ เี อกลักษณ์ของแต่ละ เมนู โดยร้านอาหารควรมีการคิดเมนูที่มีรสชาติใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ ร้านอาหารที่ต้องการจับกลุ่มลูกค้าให้หลาก หลาย หรือปรับปรุ งและเสริมสิง่ ที่ร้านอาหารของเรา มีอยู่แล้ว ก็สามารถน� ำเทรนด์อาหารและเครื่ องดื่ม เหล่านี้ ไปปรั บใช้เพื่อดึงดูดและน� ำเสนอให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้ากันครับ...


7 เทรนด์อาหาร 2019

เริ่มต้นปี 2019 กันแล้ว ร้านอาหารไหน อยากลองปรับร้านรับกระแสความต้องการของ ผู้บริโภค ห้ามพลาดบทความนี้ เพราะเราได้ รวบรวมเทรนด์อาหารที่คาดว่าจะมาแรงในปีนี้ มาให้ แ ล้ ว ! โดยภาพรวมของ เทรนด์ อ าหาร 2019 ยังคงคล้ายๆ กับปี 2018 นั่นคือ เป็น อาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ และต้ อ งใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้อม 1. เมนูที่มส ี ว ่ นผสมของวัตถุดบ ิ จากท้องถิน ่ นั้นๆ

เทรนด์อาหารที่มาแรงเป็นอันดับต้นๆ คือ เมนูที่มีส่วนผสม ของวัตถุดิบท้องถิ่นนั้นๆ เช่น หากร้านอาหารของคุณตั้งอยู่ในต่าง จังหวัด อาจน�ำของดีประจ�ำจังหวัดนั้นๆ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ เฉพาะพืน้ ทีน่ เี้ ท่านัน้ มาชูเป็นจุดเด่น เพือ่ ดึงดูดให้ลกู ค้าอยากเข้ามา ลิ้มลองเมนูของเรา โดยอาจเลือกปรุงเป็นอาหารพื้นเมือง หรือจะ ประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยก็ได้ ตามคอนเซ็ปต์ ของร้านอาหารเรา

Telling บอกทีไ่ ปทีม่ า คุณประโยชน์ หรือความพิเศษของวัตถุดบิ เหล่า นั้น จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากลิ้มลองเมนูนั้นมากขึ้น 3. เมนูท่ป ี รุ งแล้วมีของเสียเหลือน้อยที่สด ุ

เศษเนือ้ เศษผักทีเ่ กิดจากการตัดแต่ง หัวปลา หางปลา ก้าง ปลา หนังปลา ฯลฯ คือส่วนเกินทีร่ า้ นอาหารส่วนใหญ่มกั ทิง้ ลงถังขยะ แต่รไู้ หมว่าเราสามารถเพิม่ มูลค่าให้วตั ถุดบิ เหล่านัน้ ได้ โดยการน�ำมา ปรุงเป็นเมนูตา่ งๆ เช่น บางร้านน�ำหัวปลา และส่วนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้นำ� มา เสิรฟ์ มาเคีย่ วเพือ่ ท�ำเป็นน�ำ้ ซุป หรือน�ำมาท�ำเป็นหนังปลาทอดกรอบ เสิร์ฟให้ลูกค้าระหว่างรออาหารจานหลัก หรือเนื้อที่ไม่ได้ขนาดอาจ น�ำมาปรุงเป็นเมนูเนื้อบดหรือเบอร์เกอร์ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน วัตถุดิบแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งจุด นี้เป็นข้อส�ำคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค

2. เมนูง่ายๆ แต่ได้คุณประโยชน์สง ู

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาเลือกรับประทานอาหารง่ายๆ แต่ได้คุณประโยชน์สูงมากยิ่งขึ้น เช่น เมนูที่ปรุงจากผักสดที่อุดมไป ด้วยสารอาหาร เมล็ดธัญพืชหรือว่าวัตถุดิบที่อัดแน่นไปด้วยโปรตีน ดังนัน้ ร้านอาหารไหนอยากเอาใจผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ลองหันมาเพิม่ เมนู ง่ายๆ ทีป่ รุงจากวัตถุดบิ สดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มดู โดยอาจท�ำ Story ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

43Medicare Food

อาหารเพื่ อสุขภาพ

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคนี้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่อง ของอาหารการกิ น ต่ า งๆ จะเห็ น ได้ ว่ า เทรนด์ สุ ข ภาพยังคงมาแรงอย่างต่อ เนื่อ ง น�ำไปสู่ การ พั ฒนาและสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบต่างๆ ที่ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ส�ำหรับปี 2019 นี้ หลายคนโดยเฉพาะผูป ้ ระกอบการในกลุม ่ อาหาร จับ จ้องอยากจะรู้ว่า เทรนด์อาหารแบบไหนจะเป็นที่ ต้องการของผู้บริโภคบ้าง

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ขอ้ มูลว่า จาก การศึกษาผ่านการวิเคราะห์แรงขับเคลือ่ น (Driver) ของโลกใน 4 ด้าน ประกอบด้ ว ย การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ความก้ า วหน้ า ทาง เทคโนโลยี พลวัตทางเศรษฐกิจ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม ได้พบ 5 แนว โน้มอาหารมาแรงที่ผู้บริโภคต้องการในปี 2019 ได้แก่ 1. MediCare Food เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ ง ได้รับการดูแล ทั้งในสถานดูแล (Nursing Care) และในครัวเรือน (Home Care) อันสืบเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ทีท่ ำ� ให้ มีผู้ที่ต้องการการดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. Semi Healthy Food หรือ อาหารกึง่ สุขภาพ เป็นอาหาร ทางเลือกทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ แก้ขอ้ จ�ำกัดของอาหารเพือ่ สุขภาพ (Healthy Food) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่มีข้อจ�ำกัดด้านรสชาติและกฎ ระเบียบที่ก�ำหนดให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางรายการต้องได้รับการ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ซึง่ อาจต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ บางครั้งไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 3. Advance Tech for Food หรือ เทคโนโลยีลำ�้ หน้าส�ำหรับ ธุ ร กิ จ อาหาร เป็ น การน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นธุ ร กิ จ อาหารเพื่ อ เปลีย่ นแปลงสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารไปสูส่ งิ่ ใหม่ทดี่ ี กว่า โดยแนวโน้มย่อยที่ส�ำคัญนั่นคือ Digital Food

4. Deli Food Localization หรือ อาหารของแต่ละภูมิภาค พื้นถิ่นปรุงส�ำเร็จพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ บริโภคยุคใหม่ ทีโ่ หยหาหรือถวิลหารากเหง้าทางชาติพนั ธุข์ องตัวเอง ความดั้งเดิมของท้องถิ่นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมา แต่ปรับ รูปแบบอาหารให้เหมาะกับความชอบและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคตาม ยุคสมัย 5. Organic Plant-Based Food หรืออาหารอินทรีย์กลุ่มที่ ผลิตมาจากพืช เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกและสุขภาพของตัวเอง ควบคู่กัน อย่างไรก็ดี Medicare Food ถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่น่า จับตามองมากทีส่ ดุ ในปี 2019 นี้ เพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตดี กลุม่ ผูร้ กั สุขภาพขยายวงกว้างในหลายประเทศ ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยควร ให้ความสนใจยกระดับศักยภาพการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว แนวโน้ม Medicare Food มีแรงผลักดันส�ำคัญมาจากความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท�ำให้ประชากรทั่วโลกมีอายุขัย โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ท�ำให้โลกในอนาคตจะเต็มไปด้วย “ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ ง ได้รบั การดูแล” จึงมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนารูปแบบสินค้าอุปโภค และบริโภคให้รองรับความต้องการพื้นฐานดังกล่าว เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ Medicare food หรือผลิตภัณฑ์ อาหารส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการได้รบั การดูแล ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ เช่น health food, medical food, functional food และ nutraceutical food เป็นต้น ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

45
น�้ำปลาร้า ตราป้าอ้วน

ซุปเปอร์แซ่บ

ปลาร้า วัตถุดบิ ทีน่ ยิ มน�ำมาปรุงและชูรสให้อาหารด้วยรสชาติทโี่ ดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นทีน่ ยิ มกันมากในภาคอีสาน แต่ในปัจจุบนั กลับกลายเป็นทีน่ ยิ มกันทัว่ ประเทศ โดยน�ำ้ ปลาร้าท�ำให้อาหารหลายเมนู น่ารับประทานมากยิง่ ขึน้ น�ำ้ ปลาร้าปรุงสุกพาสเจอร์ไรซ์จงึ เป็นอีกนึง่ ผลิตภัณฑ์ทหี่ าทานได้งา่ ย สะอาด เพราะผ่าน การฆ่าเชือ้ และปรุงรสให้เรียบร้อยเสร็จสรรพ สามารถเปิดขวดและรับประทานได้เลยในทันที ทีส่ ำ� คัญหาซือ้ ได้งา่ ย เก็บไว้ได้นานอีกด้วย ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย ฉบับนี้ขอแนะน�ำปลาร้าคุณภาพเยี่ยม “น�้ำปลาร้าส�ำเร็จรูป ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ” ทีม่ สี ตู รพิเศษพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงราย ขึน้ สูผ่ ลิตภัณฑ์ สากล เราหมักปลาร้าด้วยกรรมวิธีที่เน้นคุณค่า สุขอนามัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ และทุก ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ปลาร้าส�ำเร็จรูปบรรจุขวด PET, ขวดแก้ว เชียงราย ได้รับใบอนุญาต อย. GMP น�้ำปลาร้า ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ ใช้ปรุงอาหารเพิ่มรสชาติความอร่อยได้หลายเมนู อาทิ ต�ำมั่ว, ย�ำขนมจีน, ต�ำถั่ว, ส้มต�ำ, แกงอ่อม, แกงเปรอะ, น�้ำพริกจิ้มผัก, น�้ำจิ้มแจ่ว, ปรุงรสข้าวผัด และ เมนู สร้างสรรใหม่ๆ อีกมากมาย ทุกเมนูที่ปรุงด้วยน�้ำปลาร้าเข้มข้น ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ ให้รสชาติ เนื้อสัมผัส และกลิ่นหอมปลาร้า เป็นส่วนผสม เพิ่มความอร่อย ได้รสชาติอาหารจานเด็ดได้ง่าย น�ำ้ ปลาร้า ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ นอกจากจะท�ำให้อาหารจานโปรดของคุณอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ ต่อร่างกายอีกด้วย การคัดสรรเลือกวัตถุดิบอย่างใส่ใจ ท�ำให้ได้ทานเมนูอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ และความอร่อยที่จะท�ำให้คุณมีความสุขกับทุกเมนูได้อย่างไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียว

7 เทรนด์อาหาร 2019

เริ่มต้นปี 2019 กันแล้ว ร้านอาหารไหน อยากลองปรับร้านรับกระแสความต้องการของ ผู้บริโภค ห้ามพลาดบทความนี้ เพราะเราได้ รวบรวมเทรนด์อาหารที่คาดว่าจะมาแรงในปีนี้ มาให้ แ ล้ ว ! โดยภาพรวมของ เทรนด์ อ าหาร 2019 ยังคงคล้ายๆ กับปี 2018 นั่นคือ เป็น อาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ และต้ อ งใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้อม 1. เมนูที่มส ี ว ่ นผสมของวัตถุดบ ิ จากท้องถิน ่ นั้นๆ

เทรนด์อาหารที่มาแรงเป็นอันดับต้นๆ คือ เมนูที่มีส่วนผสม ของวัตถุดิบท้องถิ่นนั้นๆ เช่น หากร้านอาหารของคุณตั้งอยู่ในต่าง จังหวัด อาจน�ำของดีประจ�ำจังหวัดนั้นๆ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ เฉพาะพืน้ ทีน่ เี้ ท่านัน้ มาชูเป็นจุดเด่น เพือ่ ดึงดูดให้ลกู ค้าอยากเข้ามา ลิ้มลองเมนูของเรา โดยอาจเลือกปรุงเป็นอาหารพื้นเมือง หรือจะ ประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยก็ได้ ตามคอนเซ็ปต์ ของร้านอาหารเรา

Telling บอกทีไ่ ปทีม่ า คุณประโยชน์ หรือความพิเศษของวัตถุดบิ เหล่า นั้น จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากลิ้มลองเมนูนั้นมากขึ้น 3. เมนูท่ป ี รุ งแล้วมีของเสียเหลือน้อยที่สด ุ

เศษเนือ้ เศษผักทีเ่ กิดจากการตัดแต่ง หัวปลา หางปลา ก้าง ปลา หนังปลา ฯลฯ คือส่วนเกินทีร่ า้ นอาหารส่วนใหญ่มกั ทิง้ ลงถังขยะ แต่รไู้ หมว่าเราสามารถเพิม่ มูลค่าให้วตั ถุดบิ เหล่านัน้ ได้ โดยการน�ำมา ปรุงเป็นเมนูตา่ งๆ เช่น บางร้านน�ำหัวปลา และส่วนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้นำ� มา เสิรฟ์ มาเคีย่ วเพือ่ ท�ำเป็นน�ำ้ ซุป หรือน�ำมาท�ำเป็นหนังปลาทอดกรอบ เสิร์ฟให้ลูกค้าระหว่างรออาหารจานหลัก หรือเนื้อที่ไม่ได้ขนาดอาจ น�ำมาปรุงเป็นเมนูเนื้อบดหรือเบอร์เกอร์ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน วัตถุดิบแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งจุด นี้เป็นข้อส�ำคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค

2. เมนูง่ายๆ แต่ได้คุณประโยชน์สง ู

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาเลือกรับประทานอาหารง่ายๆ แต่ได้คุณประโยชน์สูงมากยิ่งขึ้น เช่น เมนูที่ปรุงจากผักสดที่อุดมไป ด้วยสารอาหาร เมล็ดธัญพืชหรือว่าวัตถุดิบที่อัดแน่นไปด้วยโปรตีน ดังนัน้ ร้านอาหารไหนอยากเอาใจผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ลองหันมาเพิม่ เมนู ง่ายๆ ทีป่ รุงจากวัตถุดบิ สดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มดู โดยอาจท�ำ Story ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

43


น�้ำปลาร้า ตราป้าอ้วน

ซุปเปอร์แซ่บ

ปลาร้า วัตถุดบิ ทีน่ ยิ มน�ำมาปรุงและชูรสให้อาหารด้วยรสชาติทโี่ ดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นทีน่ ยิ มกันมากในภาคอีสาน แต่ในปัจจุบนั กลับกลายเป็นทีน่ ยิ มกันทัว่ ประเทศ โดยน�ำ้ ปลาร้าท�ำให้อาหารหลายเมนู น่ารับประทานมากยิง่ ขึน้ น�ำ้ ปลาร้าปรุงสุกพาสเจอร์ไรซ์จงึ เป็นอีกนึง่ ผลิตภัณฑ์ทหี่ าทานได้งา่ ย สะอาด เพราะผ่าน การฆ่าเชือ้ และปรุงรสให้เรียบร้อยเสร็จสรรพ สามารถเปิดขวดและรับประทานได้เลยในทันที ทีส่ ำ� คัญหาซือ้ ได้งา่ ย เก็บไว้ได้นานอีกด้วย ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย ฉบับนี้ขอแนะน�ำปลาร้าคุณภาพเยี่ยม “น�้ำปลาร้าส�ำเร็จรูป ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ” ทีม่ สี ตู รพิเศษพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงราย ขึน้ สูผ่ ลิตภัณฑ์ สากล เราหมักปลาร้าด้วยกรรมวิธีที่เน้นคุณค่า สุขอนามัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ และทุก ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ปลาร้าส�ำเร็จรูปบรรจุขวด PET, ขวดแก้ว เชียงราย ได้รับใบอนุญาต อย. GMP น�้ำปลาร้า ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ ใช้ปรุงอาหารเพิ่มรสชาติความอร่อยได้หลายเมนู อาทิ ต�ำมั่ว, ย�ำขนมจีน, ต�ำถั่ว, ส้มต�ำ, แกงอ่อม, แกงเปรอะ, น�้ำพริกจิ้มผัก, น�้ำจิ้มแจ่ว, ปรุงรสข้าวผัด และ เมนู สร้างสรรใหม่ๆ อีกมากมาย ทุกเมนูที่ปรุงด้วยน�้ำปลาร้าเข้มข้น ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ ให้รสชาติ เนื้อสัมผัส และกลิ่นหอมปลาร้า เป็นส่วนผสม เพิ่มความอร่อย ได้รสชาติอาหารจานเด็ดได้ง่าย น�ำ้ ปลาร้า ตราป้าอ้วน ซุปเปอร์แซ่บ นอกจากจะท�ำให้อาหารจานโปรดของคุณอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ ต่อร่างกายอีกด้วย การคัดสรรเลือกวัตถุดิบอย่างใส่ใจ ท�ำให้ได้ทานเมนูอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ และความอร่อยที่จะท�ำให้คุณมีความสุขกับทุกเมนูได้อย่างไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียว