๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 2019

Page 1
นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Special Issue @ Annual 2019

35

CONTENTS

ข่าวสารการเกษตร

สารบัญ

สรุปผลงานในรอบ 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความด้านการเกษตร

54 คู่มือติดต่อส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

66 NEW! CONTENTS KASET THAI MARKET

42

ฟาร์มโคเนื้ออเมริกันบราห์มัน

43

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

44

สัมภาษณ์ คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์

46

แต่งสวนสวยด้วยปาล์มประดับ

48

วิธีเลือกซื้อและดูแลไม้ล้อมไม้ขุด โดย รวยพันธุ์ ไม้

50

นานาทรรศนะ คุณชัย

52

ประโยชน์ของน�้ำผึ้ง โดย ฟาร์มผึ้งพีระพันธ์

โดย KN VALLEY RANCH

ไร่สุพันดา สตรอเบอรี่ สระบุรี เจ้าของ บ้านแสงเดือนอินทผาลัม

โดย ปัญญาพันธุ์ ไม้ By เวช

สวนสองชัยมะละกอฮอลแลนด์


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

เกษตร 4.0

ประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ส�ำหรับการเกษตร ประมาณ 43% (138 ล้านไร่) และรายได้ของภาคเกษตรคิดเป็น 10% ของ GDP ปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคการเกษตรของเราก็จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนั่นคือ เกษตร 4.0 เป็นการเปลีย่ นการเกษตรแบบดัง้ เดิม ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้น การบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมียทุ ธศาสตร์ที่ ส�ำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแผนระยะยาวไว้ 10 ข้อดังนี้ 1.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2. เพิ่ม ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 3. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. แก้ไข ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 5. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ ทันสมัย 6. เน้นท�ำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความส�ำคัญกับอาหาร สุขภาพ 7. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 8. ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9. เน้นท�ำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น และ 10. บูรณาการการท�ำงานร่วมกันในทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ วารสารส่งเสริมคุณภาพ เกษตรกรไทย น�ำเสนอข่าวสารและนโยบายด้านการเกษตร นอกจาก นี้ยังรวบรวมรายชื่อส่วนราชการกระทรวงฯ สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ แวดวงการเกษตร โดยมี CONTENTS ใหม่จดั ท�ำเป็นคูม่ อื ซือ้ ง่ายขาย สะดวกรวบรวมธุรกิจด้านการเกษตร KASET THAI MARKET โดย แยกประเภทเป็นหมวดหมู่ชัดเจนสะดวกค้นหาง่าย ไว้เป็นคู่มือ ส�ำหรับนักธุรกิจและเกษตรกรทั่วไป ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุเชาว์ ศรลัมพ์ สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นภาพร ดรุณพันธ์ ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบำ�รุงษ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี รุ่งรัศมี ชาลี พลากร คำ�โครตสูนย์ ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูป

เกษตรไทย ยุค 4.0

กระทรวงเกษตรฯ จั ด สั ม มนา “การขั บ เคลื่ อ น เศรษฐกิจการเกษตรอาสา สูก่ ารปฏิรปู เกษตรไทย ยุค 4.0” ดันศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย เป็น เครือข่ายส�ำคัญขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค

“เศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. เป็นอาสาสมัครของ เกษตรกรในพืน้ ทีท่ เี่ ข้ามาช่วยเหลืองานของกระทรวงเกษตรฯ ในการ แนะน�ำ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในพืน้ ที่ ขณะเดียวกัน ยั ง เป็ น ส่ ว นเชื่ อมโยงปั ญ หาของเกษตรกรส่ ง ต่ อไปยั ง ส�ำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร สศก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ ส�ำหรับการด�ำเนินงานในยุค 4.0 ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประโยชน์ในการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การด�ำเนิน และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับ งานในระดับพื้นที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย เคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค และได้ประโยชน์มากขึน้ ส่วนแผนการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องในระยะ 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวง ต่อไป จะให้ ศกอ.เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้ เกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยค�ำนึง เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหลังการท�ำนารอบที่ 1 ตาม ถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด แผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาค การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ ด้วย” ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เห็นผลอย่าง ส�ำหรับการพัฒนาเกษตรกร ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ เป็นรูปธรรม สามารถยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งประเทศ 882 เกษตรกรไทย โดยมีส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงาน ศูนย์ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งข้อมูลเพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนด้านนโยบายและข้อมูลทางการเกษตร มีการด�ำเนินงาน ก�ำหนดแนวทางทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกษตรกร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผน ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของ สศก. ได้มเี ศรษฐกิจการเกษตร พัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาสา หรือ ศกอ. ร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ด้วยเช่นกัน ดังนั้นศกอ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเจริญ นับเป็นก�ำลังส�ำคัญของ สศก. และกระทรวงเกษตรฯ เป็นเกษตรกรผู้ เติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ ปฏิบัติจริงที่ประสบผลส�ำเร็จ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

32

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่น ที่ส�ำคัญคือ เป็นผู้ที่มี ความรักในอาชีพเกษตรกร ต้องการให้ภาค เกษตรมีความยั่งยืน จึงอาสาเข้ามาเป็น ศกอ. ด้วยความเสียสละ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เกษตรกรและยุวเกษตรกร ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าว เสริมว่า ปัจจุบัน มี ศกอ. จ�ำนวน 914 ราย ใน ทุกอ�ำเภอทั่วประเทศ โดย สศก. ได้พัฒนา ศักยภาพ ศกอ. อย่างต่อเนือ่ ง ให้เป็นผูท้ คี่ วาม รูด้ า้ นเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้านในการ ร่วมประจ�ำศูนย์ ศพก. ทัง้ 882 ศูนย์ โดยเฉพาะ การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญใน ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งด้านทฤษฎีและ ปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน การเกษตร สู่การเป็น Smart Farmer ในยุค เกษตร 4.0 อีกทั้งยังมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ ศกอ. เพื่อคัดเลือก ศกอ. ดีเด่น ระดับต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดย ศกอ. มี บทบาทส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและความ รู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตรกรใน

พื้นที่ เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ศกอ. ยังเป็นผูจ้ ดั เก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร ให้กบั ทาง สศก. และในทาง กลับกัน ยังเป็นผู้เผยแพร่นโยบาย มาตรการของรัฐบาล สู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในอนาคตดังนัน้ การจัดสัมมนาครัง้ นี้ จึงนับ เป็นการรวมพลครั้งส�ำคัญของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านนโยบายการ บริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร และนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ และยังเป็นโอกาสส�ำคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะ และสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นสือ่ กลางข้อมูลข่าวสารของราชการ ไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ต่อไป

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

33ก.เกษตรฯ สรุปผลงานในรอบ 4 ปี สามารถยกระดับรายได้เกษตรกร

กว่า 1.3 ล้านครัวเรือน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปผลการ ด�ำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปภาคการเกษตร สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรกว่า 1.3 ล้านครัวเรือนได้เป็นผล โดยเร่งขับเคลื่อนแผนการผลิตของ ประเทศ มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตาม ความต้องการของตลาด ซึ่งได้มีการก�ำหนด “แผนการผลิตภาค การเกษตรของประเทศ” ขึน้ มาแก้ไขปัญหาและใช้แนวทาง “ตลาด น�ำการผลิต” โดยจะตรวจสอบความต้องการผลผลิตทางการเกษตร จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ แล้วจึงมาวางแผนส่งเสริม การผลิตทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยก�ำหนดให้ผลิตในพื้นที่ ที่เหมาะสม (Zonning by Agri-Map) และไม่ให้ผลิตมากเกินความ ต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น การร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ทำ� แผน ข้าวครบวงจร ลดการท�ำนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม แล้วส่งเสริม ท�ำการเกษตรอื่น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้หาผู้ประกอบการมารับซื้อ ที่แน่นอน สามารถลดผลผลิตข้าวที่เกินความต้องการบริโภคและส่ง ออก ท�ำให้ราคาข้าวที่ตกต�่ำนั้นมีราคาสูงขึ้นได้

แหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมีกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ จากนัน้ ส่งเสริมให้สหกรณ์ 1,300 สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจต่อรองราคา ซือ้ ปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตในราคาทีเ่ ป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย ภาย ใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 1.3 ล้านครัว เรือน ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ 2,750 บาทต่อไร่ รวมทัง้ สิน้ 2,300 ล้าน บาท นายกฤษฎา กล่าวต่อไปว่า แนวทางการเพิ่มช่องทางการ ตลาดนั้น นอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะจับคู่ค้าให้ผู้ประกอบการมา รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังได้ก�ำหนดแผนพระ พิรุณส่งเสริมตลาด e-commerce ขายผลผลิตทาง 0nline ด้วย จึง จ�ำเป็นต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีความ เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและช่องทางการตลาดใหม่ ๆ มา สานต่อประสบการณ์จากเกษตรกรรุ่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ สามารถ ช่วยลดภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกร 36,605 ราย จ�ำนวน 10,200 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอครม. เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ เกษตรกรที่ กู ้ ยื ม เงิ น จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วกลายเป็นหนี้เสีย โดยจะจัดท�ำแผนพัฒนา อาชีพ เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้ไปช�ำระเงินกูต้ ามสัญญาทีท่ ำ� กันใหม่ รวมถึงสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ การเกษตรแผนใหม่นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ปฎิรูปโครงสร้างการ ท�ำงานของหน่วยงานในพืน้ ที่ โดยจัดตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด เป็ น ประธาน และจะบู ร ณาการการท� ำ งานหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

ทั้งนี้ โครงการส�ำคัญที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน นี้คือ โครงการปลูกพืชอื่นทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะ สมจะท�ำนา โดยจากการส�ำรวจความต้องการของตลาดพบว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ โดยความต้องการ ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์มมี ากถึง 8 ล้านตันต่อปี แต่ปจั จุบนั นอกจากนี้ น�ำ้ ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญของภาคการเกษตรจึงได้ ยังผลิตได้เพียงครึ่งเดียวคือ 4 ล้านตันต่อปี เมื่อเปรียบเทียบ จัดท�ำระบบกระจายน�้ำเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ท�ำระบบชลประทานใหม่ แล้ว ข้าวนาปรังให้ก�ำไร 306 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยง 3,500 แห่ง ในพื้นที่เกษตร 2.8 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน�้ำได้ 1,652 ล้าน สัตว์ให้ก�ำไร 3,690 บาทต่อไร่ มากกว่าข้าว 10 เท่าตัว อย่างไร ลูกบาศก์มตร อีกทั้งได้จัดท�ำแผนบริหารจัดการน�้ำในลุ่มเจ้าพระยา ก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จึงได้สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร โดยหาพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ หลากในทุง่ บางระก�ำและทุง่ เจ้าพระยาตอนล่าง โดยสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ เป็นทุน หาผูร้ บั ซือ้ มาท�ำสัญญา 12 ทุ่ง เพื่อแก้ปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก และสนับสนุนการท�ำประมงเป็น ล่วงหน้า ตกลงราคารับซื้อขั้นต�่ำ และประกันภัยพืชผล เพื่อให้ รายได้เสริมในช่วงที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวชะลอน�้ำไว้ มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส�ำหรับการส่งเสริมการท�ำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ที่ร่วมโครงการอย่างแน่นอน จากนั้นจะใช้เป็นต้นแบบในการ ปัจจุบันมี 4,007 แปลง พื้นที่ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรในโครงการ ผลิตภาคการเกษตรของประเทศต่อไป 300,000 คน มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็น ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

35


กรมส่ งเสริมฯ เปรีย ้ ง! ปี 2562 ต้อง “Smart & Strong Together”

เข้มแข็งไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่ง “Smart & Strong Together” สร้าง ระบบเครือข่ายเข้มแข็ง ยึดตลาดน�ำการผลิต พัฒนา เกษตรกรก้าวไกลไปด้วยกัน โดยมุง่ เน้นแนวทางการ ด�ำเนินงานส�ำคัญ 5 เรื่อง

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยเร่งรัด และพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริใน จังหวัดต่างๆ ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้ง น� ำรู ป แบบการพั ฒ นาและผลส�ำเร็จที่เกิด ขึ้นของศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริไปต่อยอด ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวิต 2. สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมือ

อาชีพให้มีความ Smart

สร้ า งทายาทเกษตรกรจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น เพื่ อ สื บ ทอดอาชี พ การเกษตร โดยสนับสนุนและจูงใจให้ลกู หลานเกษตรกรเข้ามาท�ำการ เกษตรมากขึ้น และพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อจะได้ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน รวมทัง้ สนับสนุน ให้มีการพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็น ผู้น�ำด้านการเกษตรของชุมชน มุ่งสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพใน อนาคต พัฒนา Young Smart Farmer จากแหล่งทีม่ าทีห่ ลากหลาย โดยการค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่และสนับสนุนจูงใจให้เข้าสู่อาชีพ การเกษตร เช่น ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

36

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

อาชีวศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่ต้องการคืนถิ่น มีการ “สร้าง” Young Smart Farmer ที่เริ่มต้นท�ำการเกษตรโดยได้รับค�ำแนะน�ำ ปรึกษา และการพัฒนา/บ่มเพาะจากกรมส่งเสริมการเกษตร จัดระบบการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่กรมฯ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน นโยบาย Smart Farmer โดยด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทั้งท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประสานและเชื่อมโยง ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตร กับหน่วยงานที่ จะร่วมพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และสถาบันการเงิน โดยเมื่อนึกถึง Young Smart Farmer ให้นึกถึงกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นล�ำดับแรก และมุ่งเน้น สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer ทุกระดับ 3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่

ให้มีความ Strong

โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลักขับเคลือ่ นงาน ในพืน้ ที่ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และรองรับการด�ำเนิน งานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ อบรม/ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการ วิเคราะห์และวางแผนการท�ำงานร่วมกัน ตลอดจนประสานความร่วม มือกับหน่วยงานภาคีตา่ งๆ สร้างการรับรูค้ วามเข้าใจในระบบส่งเสริม การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานประจ�ำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.) และเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งการพัฒนาฐานเรียนรู้ หลักสูตร แปลง เรียนรู้ การให้บริการ รวมทัง้ พัฒนาเกษตรต้นแบบให้มคี วามพร้อมใน การให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน การผลิตสินค้าเกษตร เพือ่ เตรียม พร้อมเข้าสูก่ ารผลิตในระบบแปลงใหญ่ รวมทัง้ การใช้ ศพก. และศูนย์ เครื อข่ า ยน� ำ งานวิ จัยที่ เ หมาะสมไปประยุ กต์ ใ ช้ และถ่า ยทอดสู่


เพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่ง เสริมการตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตลาดเกษตรกร ธุรกิจค้าปลีก (Modern trade) ตลาด online การจัดงานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ การขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนใน การรับซือ้ ผลผลิตจากเกษตรกร สร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าเกษตรให้เป็น สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ

องค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่ง เสริมการเกษตร

เกษตรกรในการพัฒนายกระดับการผลิต สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. ให้มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน เป็นจุด เชือ่ มโยงและบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วน สร้างการรับรูเ้ พือ่ ให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการและร่วมพัฒนา ศพก. มากขึ้น พัฒนาระบบการท�ำงานของแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน โดยพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง มีความรู้ ทักษะในการ บริหารจัดการกลุม่ วางแผนการผลิต การตลาด โดยเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม การเกษตรท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ให้กลุม่ มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน สามารถบริหารจัดการได้ดว้ ยตนเองในระยะยาว โดยมีเป้าหมายการ พัฒนากลุ่มและแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน คือ การลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร จัดการ สนับสนุนองค์ความรู้/เทคโนโลยี แหล่งทุน และตลาด มีการ บริหารจัดการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในภาพรวม เชือ่ มโยงเครือข่ายในพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารท�ำงานร่วมกันอย่างเป็น ระบบ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ให้มีการท�ำงานใกล้ชิดมาก ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการน�ำแนวคิดใหม่ๆ มาใช้บริหาร จัดการ 4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรใน

ลักษณะตลาดน�ำการผลิตให้มีความ Strong

พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจ มุง่ เน้นการผลิตเชิงคุณภาพ รูท้ นั สถานการณ์การผลิต และด้านตลาด สินค้าเกษตร สามารถวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล โดยยึดหลัก “ตลาดน�ำการผลิต” ในการท�ำงานส่งเสริมการเกษตร ต้อง ค�ำนึงถึงตลาดเป็นล�ำดับแรกก่อนทีจ่ ะส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการผลิต สินค้าเกษตร พร้อมเสริมทักษะของเจ้าหน้าที่เรื่องการบริหารจัดการ ต้นทุน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด และการเข้าถึงตลาดต่างๆ ส่งเสริมเกษตรกรให้พฒ ั นาการผลิตและมีแนวความคิดด้าน การตลาด สามารถวางแผนการผลิตและการตลาด บริหารจัดการ ต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลิตสินค้าได้ตามปริมาณ และคุณภาพที่ก�ำหนด มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพได้ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ พัฒนาให้เป็น Smart Officer เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการท�ำงานและการให้บริการเกษตรกร รู้เท่าทัน สถานการณ์ ใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนางาน เน้น การท�ำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการงบประมาณ โดยมุ่งให้เกิดผลส�ำเร็จของงานเป็นส�ำคัญ เพื่อ ความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท�ำงานและให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การให้บริการ ข้อมูลผ่าน Application ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว มีฐานข้อมูลทีเ่ ป็น ปัจจุบัน และพร้อมต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในงานส่งเสริมการเกษตรเพือ่ รองรับการส่งเสริมการท�ำ เกษตรสมัยใหม่ สานพลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม การเกษตร ยึดหลักการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามา ร่วมด�ำเนินการในภารกิจทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ปฏิบตั งิ านตามความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ลดความซ�้ำซ้อน เกิดการระดมทรัพยากร ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด กรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น การเกษตรในพื้นที่และการดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด�ำเนินการแก้ไข ตามบทบาท หน้าทีข่ องหัวหน้าทีม COO และ OT รวมทัง้ เร่งรัดการด�ำเนินงานตาม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่อง ทางในการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกร

จากแนวทางการด� ำ เนิ น งานกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ประจ�ำปี 2562 เชือ่ มัน่ ได้วา่ จะท�ำให้เกิดพลังใน การท� ำ งานและสร้ า งการ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ทั้ง ในส่ ว นของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรและเกษตรกร อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้า หมายส� ำ คั ญ ของงานส่ ง เสริมการเกษตรร่วมกัน คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่าง ยั่งยืน” นั่นเอง

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

37


กระทรวงเกษตรฯ แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน พึ งพอใจผลการด�ำเนินงาน 22 โครงการ เกิดการหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจ 63,599 ล้านบาท คิดเป็น 2.54 เท่าของเงินงบประมาณ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงผลการ ด�ำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวง มหาดไทย ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ว่า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้รบ ั งบประมาณ 24,987.42 ล้าน บาท ด�ำเนินงาน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ ได้แก่ 1) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ป ฏิ รู ป โครงสร้ า งการผลิ ต ภาค เกษตร จ�ำนวน 24,294.35 ล้านบาท ด�ำเนินงาน 20 โครงการ (รวมในส่ ว นของกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละ อุตสาหกรรม 3 โครงการ) และ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เสนอความต้องการผ่านเวที เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน ประชาคมของหมู่บ้าน 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำโครงการตาม ความต้องการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเสนอขอรับการ 693.08 ล้านบาท ด�ำเนินงาน 2 โครงการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 3) เกษตรกร/ชุมชนร่วม โดยตัง้ เป้าหมายให้เกษตรกรมีทกั ษะในการประกอบอาชีพ ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการ เสนอโครงการชุมชนเพื่อขอรับเงิน มีความรู้ที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่ง สนับสนุนไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ชุมชนละ 300,000 บาท และ 4) จะน�ำไปสูก่ ารมีรายได้ และมีคณ ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ในส่วน โครงการที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ได้ ใ ห้ เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะ สถาบันเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตร ลดความ กรรมการตรวจรับงานจ้างและการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้วย เสี่ยงด้านการผลิต และราคาสินค้า โดยให้สหกรณ์รวบรวม ปรับปรุง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ คุณภาพสินค้าก่อนจ�ำหน่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงการเพิ่มแหล่งน�้ำ ก�ำหนดให้มีโครงการย่อย จ�ำนวน 22 โครงการ สามารถสร้าง ต้นทุน และพื้นที่การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำระดับชุมชน โดยการ ประโยชน์และเกิดความส�ำเร็จของโครงการ ดังนี้ สร้ า งฝายชะลอน�้ ำ ชุ ม ชน และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพแหล่ ง น�้ ำ 1) โครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเสนอ ชลประทาน โครงการ อันเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย จ�ำนวน 5 โครงการ งบ ซึ่งกระบวนการในการเสนอโครงการ จะต้องเน้นความ ประมาณรวม 7,730.28 ล้านบาท เช่น โครงการสร้างทักษะและส่ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในขัน้ ตอนต่างๆ เสริมอาชีพด้านการเกษตร โดย กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกร

38

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


จ�ำนวน 1.62 ล้านคน ได้รบั ความรูแ้ ละมีทกั ษะการผลิตและการตลาด เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรายได้จากการเข้าร่วมอบรมและการสนับสนุน กิจกรรมการผลิตที่แต่ละชุมชนเสนอเป็นเงิน 2,643.22 ล้านบาท ตัวอย่างความส�ำเร็จ ได้แก่ ชุมชนต�ำบลฉลุง อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล จัดท�ำโครงการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริม เพราะการเลี้ยงผึ้ง โพรงมีการลงทุนน้อย ความต้องการของตลาดสูง ช่วยสร้างรายได้ 665,000 บาทต่อปี และสามารถขยายผลการเลีย้ งผึง้ ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 อ�ำเภอ และชุมชนที่ 4 บ้านแก่ง ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ จัดท�ำโครงการการผลิตสารชีวภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ในการจัดการศัตรูพชื โดยการใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี จาก 4,000 บาทต่อไร่ เป็น 3,200 บาทต่อไร่ เป็นต้น 2) โครงการทีป่ ระชาชนได้รบั เงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม ประมาณ 3,500 ล้านบาท เช่น โครงการจ้างงานชลประทาน มีความ ส�ำเร็จ คือ ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาระบบชลประทาน 140 รายการ เกิด การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 16,242 บาทต่อราย รวม เป็นรายได้ทั้งหมด 148.45 ล้านบาท 3) โครงการที่จัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ในการประกอบอาชีพ โดยการสนับสนุนเครือ่ งมือ อุปกรณ์สำ� หรับเก็บ รวบรวม ปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปผลผลิตการเกษตร จ�ำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 11,955 ล้านบาท ตัวอย่างความส�ำเร็จ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ�ำกัด จังหวัดล�ำปาง เริ่มใช้ ประโยชน์ลานตากขนาด 2,240 ตารางเมตร รวบรวมข้าวเปลือกช่วง เดือนตุลาคม ประมาณ 640 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.77 ล้านบาท และ สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จ�ำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มใช้ประโยชน์ เครื่องสีข้าวโพด ขนาด 180 แรงม้า ลานตาก ขนาด 3,080 ตาราง เมตร รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคม ประมาณ 534 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.4 ล้านบาท เป็นต้น 4) โครงการที่มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้แก่ ประชาชน ในด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 11 โครงการ ซึ่งรวมโครงการภายใต้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ประขาชนได้รบั การอบรมถ่ายทอด ให้ ความรู้ทางการเกษตร จ�ำนวน 1.89 ล้านราย จ�ำแนกเป็น ด้านพืช จ�ำนวน 733,861 ราย ด้านปศุสตั ว์ จ�ำนวน 119,428 ราย ด้านประมง 382,406 ราย และด้านอืน่ ๆ อาทิ การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน การแปรรูป ผลผลิต การรวมกลุ่ม จ�ำนวน 651,091 ราย

เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการผลิต จะต้องอาศัยน�ำ้ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตและสร้างระบบนิเวศน์ที่ เหมาะสม การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งน�้ำอย่างทั่วถึงตามภูมิสังคม จึงมีความจ�ำเป็นและเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐโดยมีประชารัฐและ ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการ ดูแลรักษา ใช้ประโยชน์ จึงมีโครงการ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านน�ำ้ ระดับชุมชน ซึง่ ผลส�ำเร็จของโครงการ มีดงั นี้ เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการท�ำการเกษตรในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร พัฒนาแหล่งน�้ำชลประทาน (เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.12 ล้านไร่) จ�ำนวน 10,288 ล้านบาท รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตรได้ รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน�้ำ 1,341 แห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการ ท�ำการเกษตรในอนาคตทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ ส.ป.ก. “ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากงบประมาณโครงการทีใ่ ช้ จ่ายลงไปในระบบ จากการวิเคราะห์ของส�ำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร งบประมาณทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบั ทัง้ สิ้นประมาณ 24,987.42 ล้านบาท ส่งผลส�ำเร็จให้เกิดการสร้าง งาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกร รวมทัง้ สิน้ 3 ล้าน ราย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ระดับครัวเรือน ชุมชน จังหวัดและประเทศ คิดเป็นมูลค่า 63,599.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.54 เท่าของเงินงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็นด้าน การผลิต 47,563.99 ล้านบาท จากค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จากโครงการลงทุนก่อสร้างของกระทรวงเกษตรฯ ทีจ่ ะส่งผลให้ เกิดการผลิตสินค้าวัสดุและสินค้าวัสดุเกี่ยวเนื่องในระบบห่วง โซ่การผลิตที่ต่อเนื่อง และด้านรายได้ 16,035.84 ล้านบาท จาก ค่าจ้างแรงงานในโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะ กลายเป็นรายได้ของแรงงานที่จะถูกน�ำไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อ การบริโภคของครัวเรือนและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้า/ ธุ ร กิ จ ในชุ ม ชนที่ ต ่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั้ น เกิ ด ผลกระทบต่ อ เกษตรกร ซึ่ ง วั ด จากผลได้ ที่ เ กษตรกรได้ รั บ จากกิ จ กรรม โครงการต่าง ๆ ตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง อาทิ ราย ได้เกษตรกรทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง และโครงสร้างพืน้ ฐานที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาให้ดีขึ้น” นายกฤษฎา กล่าว

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

39


จีดีพีเกษตรไตรมาส 3 พุ่ ง 3.7% สศก.ชี้ ! อากาศดีดันพื ชผลงอกงาม นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส�ำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลการ วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 61 ใน เดือน ก.ค.-ก.ย.61 ขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปี 60 โดยเป็นการเติบโตด้านผลผลิตเป็น หลั ก เนื่ อ งจากสภาพดิน ฟ้าอากาศ และการบริหาร จัดการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทีด ่ ี ส่งผลให้ เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มากขึ้นในระบบส่ง เสริมการท�ำเกษตรแปลงใหญ่

ทั้งนี้ ดัชนีรายได้เกษตรกรไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ ระดับ 140.5 หรือเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ 138.7 โดยรายได้เกษตรกรในหมวดพืชผลเพิม่ ขึน้ 6.0% จากกลุ่มพืช อาหาร และกลุ่มไม้ผล เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในแต่ละสาขาแล้วพบว่า สาขา พืช ไตรมาส 3 ปี 61 ขยายตัว 6.8% โดยผลผลิตพืชส�ำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน ล�ำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึง่ ปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ คือ สภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย ส่วนสินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนือ่ งจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มอี ย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีม่ นั ส�ำปะหลัง มีความต้องการใช้เพือ่ ผลิตแป้งมันและเชือ้ เพลิง เอทานอลต่อเนื่อง, ล�ำไย มีความต้องการบริโภคในประเทศมากขึ้น และมีการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งผลิตผ่านตลาด ประชารัฐ อาทิ สถานีบริการน�้ำมัน ปตท. ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ส่วน ทุเรียน, มังคุด ผลผลิตออกสูต่ ลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

40

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

ตลาด จึงท�ำให้ราคาสูงขึ้น นางสาวจริยา กล่าวว่า สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 0.2% โดย ปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น คือ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และน�้ำนม ดิบ แต่อย่างไรก็ตาม ราคาไก่เนื้อโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น, ราคาสุกรลดลง เพราะผลผลิตมากกว่าความต้องการบริโภคใน ประเทศที่ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น จากการระบาย ผลผลิตไข่ไก่สดไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาในประเทศ เป็นต้น ส่วนสาขาป่าไม้ขยายตัว 2.0% โดยผลผลิตป่าไม้ส�ำคัญ คือ ไม้ยางพารา ครัง่ และรังนกเพิม่ ขึน้ “เศรษฐกิจการเกษตรปี 61 คาด ว่าจะขยายตัวอยูใ่ นช่วง 4.0-5.0% โดยทุกสาขาการผลิตปรับตัว เพิ่มขึ้น มีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศและปริมาณน�้ำที่เอื้อ อ�ำนวย ประกอบกับการด�ำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น”


‘เอ็นไอเอ’ พลิกเกษตรยุค 4.0!! เฟ้นหาสตาร์ตอัพช่ วยสร้างระบบนิเวศ

‘เอ็นไอเอ’ เร่งสร้างนวัตกรเกษตรยุคใหม่ด้วย นวั ต กรรม เดิ น หน้ า โครงการ AgSeed By ABC Center เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรของไทย พลิกโฉมฟาร์มเกษตรไทย กระตุ้น พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ๆ รับการ เปลี่ยนผ่านไปสู่ “เกษตรบริการ หรือ ธุรกิจเกษตร”

นายพั น ธุ ์ อ าจ ชั ย รั ต น์ ผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งาน นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ เปิดเผยว่า ภาคเกษตรไทยก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการน�ำนวัตกรรม การเกษตรมาใช้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของการเกษตรยุคใหม่ ที่ ช่วยแก้ปัญหาของการท�ำเกษตรแบบเดิม เกิดธุรกิจเกษตรรูปแบบ ใหม่ๆ การเกษตรถือเป็นธุรกิจทีม่ อี นาคตและคนรุน่ ใหม่สนใจท�ำการ เกษตรเพิ่ ม มากขึ้ น ดู ไ ด้ จ ากจ� ำ นวนนั ก เรี ย นที่ ส นใจเรี ย นด้ า น การเกษตรมากขึ้น และเกิดสตาร์ตอัพ และบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจ เกษตรนับพันบริษัท เอ็นไอเอ เห็นความส�ำคัญของการยกระดับการเกษตรใน ประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center | ABC Center | ) ขึ้น โดยมีพันธ กิจหลัก คือ การเร่งสร้างเสริมความสามารถแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตร ตลอดห่วงโซ่มลู ค่าตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด ระบบนิเวศทางธุรกิจเกษตร ทีเ่ อือ้ ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพือ่

สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ABC Center ได้ดำ� เนินโครงการแสวงหา และวิเคราะห์ปญ ั หาด้านการเกษตร เพือ่ จุดประกายไอเดียแนวคิดให้ กับกลุม่ นวัตกรเกษตรรุน่ ใหม่ หรือ AgSeed Episode 1 : New Farming Model 2030 โดยได้เชิญชวนผู้สนใจในภาคการเกษตรทุกสาขา อาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup ที่มีความสนใจ ในธุรกิจการเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา นัก คิดอิสระที่มีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนโฉมการเกษตร บริษัทเอกชน ที่มีความช�ำนาญและความรู้ในธุรกิจการเกษตร นักวิชาการที่มีพื้น ฐานความรู้และชื่นชอบในธุรกิจการเกษตร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร มาร่วมแข่งขันประกวดไอเดียแนวคิด นวัตกรรม โดยจินตนาการไปถึงระบบการเกษตรแบบใหม่ ในปี 2030 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อหาสุดยอดไอเดีย ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ และเข้าสู่โปรแกรมการสร้างและพัฒนาความ เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เน้นการพัฒนาบุคคล เพื่อเปิดมุมมองและสร้างไอเดียที่ท�ำได้จริง เตรียมพร้อมสู่การเป็น ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ผ่านโปรแกรมต่อเนื่องของ ABC Center เช่น Farm Starter Farm Lab ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะได้ผปู้ ระกอบการมีองค์ความรู้ ด้านเกษตร ไอเดีย และการท�ำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ สามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีแนวทางในการวางแผนการ ตลาดและการตกผลึกไอเดีย ที่ผ่านค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญและ สามารถน�ำไปสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริงได้ มีแนวทางการเลือกช่อง ทางการตลาดให้เหมาะสมกับตน ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างผลงานให้เกิด ขึน้ ในอนาคต เตรียมพร้อมสูก่ ารเป็นเกษตรกรสมัยใหม่เคียงคูก่ บั การ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส�ำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศสุดยอดไอ เดีย New Farming Model 2030 ได้แก่ ไอเดีย Farmbot ระบบ โรงเรือนอัจฉริยะทีใ่ ช้แขนกลเข้ามาช่วย ของนายกิตติศกั ดิ์ หมืน่ สีดา , รางวัลรองชนะเลิศเป็นของ น.ส.ปัญจรัตน์ กิตติ จรูญวิทย์ เจ้าของไอเดีย Image Processing มาควบคุมความ อร่อยของผลไม้ , นายเพิม่ พงศ์ เอีย้ วบันดาลสุข จากไอเดีย การน�ำเทคโนโลยี VR มาช่วยฝึกความช�ำนาญในการเก็บ เกี่ยวผลผลิต ลดการสูญเสีย และ น.ส.นพรัตน์ พันธุ์พินิจ จากไอเดียการจัดการข้อมูล Big Tree ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

41


46

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

47


อินทผลัม หรือที่หลายคนเรียก “อินทผาลัม” ซึ่งมีลักษณะเป็นผลรีๆ เล็กๆ แห้งๆ สีน�้ำตาลเข้ม จัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีหลากหลายพันธุ์ เป็นพืชที่สามารถเจรญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขต ที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทราย โดยอินทผาลัมมีถิ่นก�ำเนิดในแถบตะวันออกกลาง ประเทศที่ ผลิตอินทผาลัมรายใหญ่ ได้แก่ อียิปต์ ชาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อาหรับ แอลจีเรีย

บ้านแสงเดือนอินทผลัม ปัจจุบันการปลูก “อินทผาลัม” ก�ำลังเป็นพืชเกษตรที่มาแรง น่าสนใจในการปลูกในประเทศไทยบ้านเรา เนือ่ งจากถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ทีค่ นทัว่ โลกต้องการบริโภค โดยเฉพาะในประเทศไทย มีความต้องการไม่ น้อยกว่าประเทศอืน่ แต่ยงั มีปญ ั หาเรือ่ งสายพันธุแ์ ละวิธเี พาะพันธุป์ ลูกที่ ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพูดคุยกับเจ้าของสวนคน ไทยที่ปลูกอินทผาลัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือเป็นแถบจังหวัดที่ เริ่มนิยมหันมาปลูกเจ้าอนทผาลัมกันเพิ่มมากขึ้น โดยเราได้ไปพูดคุยกับ “คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์” เจ้าของสวนอินทผาลัม จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง เธอเล่าว่า จากจุดเร่มต้นการท�ำเกษตรนัน้ ได้ทำ� การปลูกสวนอ้อย ซึง่ ก็ได้ ผลผลิตทีด่ ี แต่การปลูกอ้อยนัน้ ต้องยอมรับว่า ส่งผลท�ำให้ดนิ เสือ่ มโทรม จึงต้องมีการศึกษาและเรียนรูใ้ นเรือ่ งการแล “การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว เรา ก็จะได้พืชชนิดเดียวไว้ขายเราจึงมีแนวคิดที่จะหาพืชชนิดอื่นมาปลูก ในไร่ด้วย ดังนั้น จึงได้วางพื้นที่ไว้จ�ำนวน 24 ไร่ เพื่อท�ำการปลูกต้นอินทผาลัมจ�ำนวน 500 กว่าต้น ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แค่อายุของอิ นทผาลัมนัน้ ต้องมีอายุประมาณ 4-6 ปี ถึงจะเก็บผลผลิตได้ดงั นัน้ จึงต้องใช้เวลาในการปลูกนดหน่อย” “การทีจ่ ะปลูกอินทผาลัมให้ได้ผลดีนนั้ ก็ต้องมีปุ๋ยเคมี ซึ่งไม่ตอบโจทย์เราเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ การใช้ปุ๋ย อินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้บริโภค” อย่างไรก็ดี การ ปลูกอินทผาลัมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพื้นดินที่ใช้ในการปลูกอินทผาลัมเสื่อมโทรมมาก เนืองจากได้ท�ำการปลูกอ้อยมาเป็นเวลานาน ตรงนี้ใครๆ ก็

44

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


มองว่า ที่ดินผืนนี้ไม่น่าจะปลูกอะไรได้ ตนจึงเริ่มปรับปรุงพื้นดินด้วยการ ใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ ข้ามาช่วย ซึง่ ก็ได้ผลและสามารถปลูกอินทผาลัมได้ผลดีดว้ ย คุณจิราภรณ์ กล่าวอีกว่า การทีจ่ ะปลูกอินทผาลัมให้ได้ผลดีนนั้ ก็ ต้องมีปยุ๋ ทีด่ ดี ว้ ย แต่ปยุ๋ ดีสว่ นใหญ่จะเป็นปุย๋ เคมี ซึง่ ไม่ตอบโจทย์เราเพราะ สิ่งที่เราต้องการคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ บริโภค ดังนั้นจึงได้มองหาปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งก็ได้มา เจอปุ๋ยอินทรีย์สูตรของสยามธุรกิจ จึงได้คลองเปิดใจใช้ช่วงแรกเพียงแค่ ครึ่งเดียว แต่ผลที่ตามมาคือ ผลผลิตที่ได้ดีเกินคาดหมาย เพราะส่งให้ลูก อินทผาลัมดกมากอย่างเห็นได้ชัดที่ส�ำคัญไม่มีศัตรูพืชเข้ามารบกวนด้วย ถือว่าโชคดีมากที่ได้ทดลองเปิดใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสยาม ธุรกิจ เพราะ ส่งผลให้พื้นดินปรับสภาพให้ดีขึ้น จากที่ใครๆ ก็คิดว่าที่ดินผืนนี้ไม่น่าจะ ปลูกอะไรได้อีกแล้ว ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ผลผลิตที่ออกมาดีมากๆ ลูกอินท ผาลัมออกมาดกมา ยิ่งขึ้น รวมๆ แล้ว 1 ต้น มีลูกไม่ต�่ำกว่า 300 กิโลกรัม ละ 500 บาท รวมรายได้ตอ่ ต้นก็จะมิมากขึน้ “ส�ำหรับรายได้ของ ปี 2561 นี้ได้ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 15 ล้านบาท เนื่องด้วยอายุของอินทผาลัมยังไม่ โตเต็มที่ และมีอายุยังไม่ถึง 3 ปีเต็ม จึงออกลูกยังไม่ครบทั้ง 500 ต้น จึง คาดว่าจะมีรายได้ประมาณต้นละ 10,000-20,000 บาท รวมทั้งปีก็จะตก ทีป่ ระมาณ 15 ล้านบาท ตามทีต่ งั้ เป้าไว้ ช่วงแรกยังออกลูกไม่ครบทัง้ 500 ต้น เพราะยังมีอายุทนี่ อ้ ยอยู่ แต่ถงึ แม้วา่ จะมีอายุทนี่ อ้ ย แต่กอ็ อกลูกได้ดก ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเกินคาดมากๆ เพราะต่อต้นนั้นจะออกลูกต้น ละประมาณ 7-8 พวง ขายได้พวงละประมาณ 5,000 บาท ก็จะสร้างราย ได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี และจากการทีส่ วนเราเป็นสวนอินทรีย์ จึงมี

บริษัทเข้ามารับซื้อที่ส่วนแล้ว โดยปี 2561 นี้ยังสามารถขายหน้าสวนได้ แต่ถ้าผ่านไปปี 2562 แล้วจะไม่สามารถขายหน้าสวนได้ เพราะทาบริษัท จะรับซือ้ ทัง้ หมด เพือ่ น�ำไปแปรรูปและส่งขายตามห้างต่าง ๆ เพราะอินท ผาลัมถือเป็นพืชเกษตรอีกอย่างของประเทศไทยเลยทีเดียว “การปลูกอินทผาลัมทัง้ 24 ไร่ ใช้ปยุ๋ อินทรียส์ ตู รสยามธุรกิจ เพียงแค่ไม่กตี่ น้ ซึง่ สามารถช่วยลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต เพิม่ รายได้ และ สร้างเงินล้านให้เกษตรกรไทยได้จริง จึงมั่นใจปุ๋ยอินทรีย์สูตรสยาม ธุรกิจเต็ม 100% และได้นำ� มาใช้เต็มระบบแล้ว และไม่คดิ จะเปลีย่ นไป ใช้ยี่ห้ออื่นแน่นอน อย่างไรก็ดี ถ้าหากใครอยากปรึกษา สามารถให้ค�ำ ปรึกษาได้ทุกเมื่อ และสามารถเดินทางมาชมสวนได้ที่บ้าน เลขที่ 250 หมู่ 11 บ้านแสงเดือน ต�ำบลค�ำใหญ่ อ�ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดี แนะน�ำให้ทุกอย่างเลย”

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

45


แต่งสวนสวยด้วย...

ปาล์มประดับ

สวนในบ้ า น นอกจากเป็ น พื้ น ที่ ผ ่ อ นคลาย สำ�หรับสมาชิกในบ้านแล้วยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ สร้ า งความสวยงามโดดเด่ น ให้ กั บ บ้ า นคุ ณ อี ก ด้ ว ย ปาล์มเป็นพันธุ์ไม้ประดับที่สง่างามมากชนิดหนึ่ง ใน บรรดาพันธุ์ไม้ทั่วๆ ไป ในการจัดสวนหรือการปลูกไม้ ประดับ ไม้กระถางทัว่ ๆ ไปแล้ว จะขาดพันธุไ์ ม้พวกปาล์ม เสียมิได้ เพราะปาล์มเป็นพันธุไ์ ม้ทมี่ ขี นาดต่างๆ กันมาก เหมาะที่จะนำ�มาปลูกในกระถางตั้งเป็นไม้ประดับก็น่าดู งดงาม หรือปลูกเป็นไม้ประดับสวนก็ทำ�ให้เกิดความ สง่างามแก่สถานที่ยิ่งขึ้น

ปาล์ม เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามอยู่ที่ใบและ ล�ำต้น เป็นไม้ประดับที่มีค่ามากไม่ว่าจะใช้ประดับภายในและ ภายนอก ปาล์มมีหลายร้อยชนิด แต่ละชนิดจะมีใบและล�ำต้น แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งตามลักษณะใบออกได้เป็น 2 พวก คือ 1. ปาล์มที่มีลักษณะใบเป็นรูปพัดกลม ขอบใบ จะหยักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ปาล์มพัดจีบ ปาล์มเจ้าเมือง ตรัง และปาล์มพัดอีกชนิดหนึง่ ทีม่ ใี บกลมแต่ปลายขอบใบหยัก แหลมลึก เช่น ตาลโตนด ตาลแดง ปาล์มยะวา ลาน ปาล์ม สะดือเหลืองและสะดือเขียว ปาล์มหนวด ฯลฯ 2. ปาล์มที่มีใบเหมือนกับขนนก หรือเหมือนใบ มะพร้าว ได้แก่ ปาล์มขวด ปาล์มแชมเปญ ปาล์มสามเหลี่ยม หมากสง หมากนวล หมากเขียว-เหลือง-แดง หมากงาช้าง ปาล์มขนนก ฯลฯ

24

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

ปาล์มนอกจากจะมีความแตกต่างกันที่ใบแล้ว ยังมี ความแตกต่างกันที่ลักษณะของล�ำต้น ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ปาล์มทีม่ ลี ำ� ต้นเดีย่ ว หมายถึง ปาล์มทีเ่ จริญเติบโตจาก เมล็ตแล้วจะมีล�ำต้นเดี่ยว ไม่แตกหน่อ มีล�ำต้นใหญ่ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 ฟุต เช่น ต้นตาล มะพร้าว ปาล์มขวด ปาล์มแชมเปญ ชนิดล�ำต้นเล็ก ได้แก่ ปาล์มสะดือ เหลือง-เขียว สิบสองปันนา ปาล์ม ยะวา ปาล์มพัด ฯลฯ 2. ปาล์มชนิดที่มีล�ำต้นแตกเป็นกอจากโคนต้นเดิมจนเป็น กอใหญ่ เช่น หมากเหลือง หมากแดง หมากเขียว หมากงาช้าง ปาล์ม ไผ่ ฯลฯ การที่จะเลือกใช้ปาล์มตกแต่งหรือจัดสวน ควรเลือก ชนิดให้เหมาะสมกับแบบและสภาพภูมอิ ากาศ แล้วจะสามารถ ช่วยเสริมความงามให้กับสวนได้ดีมาก ลองมาท�ำความรู้จัก ปาล์มประเภทต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสวนสวยๆ ที่ บ้านเรากันครับ ปาล์มแชมเปญ (Mascarena lagenicaulis) ปาล์ ม ขนาดกลางมี ล� ำ ต้ น ใหญ่ เ ตี้ ย ป้ อ มเหมื อ นขวด แชมเปญ โตช้ามาก ล�ำต้นสีน�้ำตาล กาบและก้านใบออกสีแดง อม เขียว ก้านใบจะโค้งลง ใบจะมีเพียงต้นละ 4 – 5 ใบเท่านัน้ เป็นปาล์ม ที่นิยมใช้จัดสวนหย่อมมาก จะปลูกต้นเดียว คู่กับก้อนหินที่สวยงาม สักก้อนบนเนินดิน หรือปลูกเป็นกลุ่ม 2 – 3 ต้น ชอบแดด เป็นปาล์ม ที่มีรูปทรงสวยงามมาก ราคาแพง


นิ ย มกั น เช่ น อิ น ทผลั ม ใบเงิ น อินทผลัมโคราช หนามบริเวณโคน ก้านใบ ออกสีเหลืองบ้าง สีส้มบ้าง สี ขาวบ้าง แล้วแต่สายพันธุ์ มีล�ำต้น อ้ ว นใหญ่ กาบใบเรี ย งซ้ อ นกั น ดู แปลกตาและสง่างาม นิยมใช้ปลูก ประดั บตาม อาคารใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรร ปาล์มพัด (Pritchardia picifica) เป็นปาล์มที่มีความงามอยู่ที่ใบ ลักษณะใบจะกลมมาก ขณะที่ต้นยังเล็กปลูกใส่กระถางประดับภายใน ถ้าสูงต้องปลูกลงดิน เพือ่ จัดสวนหรือแต่งบริเวณของอาคารเพียงต้นเดียวหรือปลูกเป็นแถว ถ้ า แสงแดดจั ด ใบจะใหม้ และมีปาล์ม พัด อีก ต้นหนึ่งที่ มี ใ บกลม สวยงามมากคือปาล์มเจ้าเมืองตรัง ใบสวยกว่าปาล์มพัดทัว่ ๆไป ราคา แพง ชอบแสงร�ำไรและชื้น สิบสองปันนา (Phoenix roebelenii) เป็นปาล์มทีม่ คี า่ ในการใช้จดั สวนตกแต่งบริเวณทีด่ ตี น้ หนึง่ ใบจะฉีกละเอียดมากคล้ายอินทผาลัม โตช้า นิยมใช้จัดสวนมาก ปาล์มยะวา (Livistona rotundifolia) เป็นปาล์มที่มีขนาดกลางแต่สูงมาก เหมาะที่จะใช้ปลูก ประดับสวนขนาดใหญ่ จั๋ง (Rhaphis exoelsa หรือ Rhapis excelsa) เป็นปาล์มขนาดเล็กทัง้ กอและล�ำต้น แตกกอเป็นพุม่ ใช้ปลูก ตกแต่งภายในหรือปลูกจัดสวน ไม่ชอบแสงแดดจัด งอกงามในที่ชื้น และแสงร�ำไร ใช้จัดสวนน�้ำตก สระนํ้า และธารน�้ำได้ดี ปาล์มแวกซ์ (Carnauba Wax Palm) เป็นปาล์มประดับขนาดกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 40 เซนติเมตร ล�ำต้นเรียบ ปัจจุบันมี 2 พันธุ์ คือ ปาล์มแว็กซ์อ้วน และ ปาล์มแว็กซ์ผอม เหมาะปลูกเป็นกลุ่มหรือปลูกเป็นแนวยาว บางต้น โค้งเอียง สามารถจัดเรียงท�ำให้สวนดูมมี ติ มิ ากขึน้ ปาล์มแว๊กซ์นี้ เป็น ที่นิยมพอสมควร เนื่องจากราคาไม่แพง ปลูกง่าย ทนทาน ปาล์มอินทผลัม (Phoenix dactylifera) เป็นปาล์มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กาบใบซ้อนกันแน่น ใบ ปาล์มออกสีเขียวอมเทาเงิน ๆ ทรงพุ่มใหญ่ สวยงามมาก สายพันธุ์ที่

ปาล์มปาติโค้ท (Washington Palm) ต้นสูงประมาณ 50 ฟุต ใหญ่ราวๆ 3 ฟุต ใบรูปพัดสีเขียว อ่อน ก้านใบสีน�้ำตาลแดงยาว 1 เมตร ช่วงความสูง ประมาณ 1-2 เมตร กาบและก้านใบจะแห้งติดอยู่กับล�ำต้นหนาประมาณ 40 ซม. และเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นกว่า 5 เมตร กาบและก้านใบจะหลุดร่วงไป เมือ่ ต้นยังเล็กๆ ตามขอบจะมีเส้น ใบเป็นฝอยสีเทาอยูม่ ากจึงเรียกว่า ปาล์มหนวด ปาล์มจีน (Livistona chinensis) ปาล์มแบบต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 20 เมตร ความสูงที่สวยงาม อยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร ล�ำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ใบเป็น รูปพัด ขอบใบจักเว้าครึง่ ใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อย ลู่ลม ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนาม ปาล์มจีนมีทรงพุ่มสวย นิยม ปลูกริมถนน ทางเดิน ตกแต่งสวนและอาคาร สวนสาธารณะ ปลูก ริมทะเลได้

หากท่านต้องการปาล์มประดับสวยๆ เพื่อสร้างความสวยงามให้กับสวนในบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ สามารถขอรายละเอียดได้ที่

ปัญญาพันธุ์ไม้ By เวช

ยินดีให้คำ�ปรึกษาและบริการเกี่ยวกับต้นปาล์ม, ต้นไม้อื่นๆ ในการจัดสวนของท่าน ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1863-3576 ขายต้นปาล์มประดับ : ปัญญาพันธุ์ไม้ By เวช ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

25


ปลูกวันเดียว

‘โตเลย’ วิวิธธีเีเลืลืออกซื กซื้อ้อและดู และดูแแลล

ไม้ล้อม...ไม้ขุด

หลายท่านคงจะเคยเห็นและสงสัยว่าทำ�ไมต้นไม้บ้านนี้ถึงได้โตเร็วจังก่อนหน้านี้มาก็ไม่เคยเห็น

ไม่ต้องสงสัยหรอกครับเพราะนั่นคือต้นไม้ที่เรียกว่า “ไม้ล้อม ไม้ขุด” นั่นเอง ซึ่งสมัยนี้หากจะปลูกต้นไม้ ใหญ่ให้โตเร็วทันใจ ทางเลือกอันดับต้นๆ ของเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จงึ หนีไม่พน้ ซือ้ ต้นไม้ใหญ่ทขี่ ดุ ล้อมแล้วมา ปลูก และเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนั้นมีมูลค่าที่สูงตามแต่ละประเภทของพันธุ์ไม้นั้นๆ ก็ต้องศึกษาและ เข้าใจถึงวิธีการดูแลต้นไม้ขุดไม้ล้อมนั้นให้สวยงามอยู่คู่บ้านของเราไปนานเท่านาน

24

ต้นไม้ประเภทไหนที่ล้อมได้บ้าง จริงๆ แล้วต้นไม้ทุกต้นสามารถล้อมได้หมด แตกต่างกันแค่ความยากง่าย ต้นไม้ที่มีเปลือกหนา ได้แก่ ลั่นทม จิก มะพลับ จะล้อมง่ายกว่าต้นไม้ที่มีเปลือกบาง หากขนาดต้นไม่ใหญ่มากนักก็สามารถขุดล้อมออกได้ทันที ส่วนต้นไม้เปลือกบาง เช่น หูกระ จง หากจะล้อมต้องหมักทิง้ ไว้ในหลุมหรือล้อมคาหลุมรอให้รากเดิน แล้วจึงตัดรากใหญ่หรือรากแก้วออกและเคลือ่ นย้ายต่อไป แต่ นอกเหนือจากชนิดต้นไม้ที่บ่งบอกความยากง่ายแล้ว สภาพพื้นที่ก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการล้อมต้นไม้ กล่าวคือ ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


พืน้ ทีโ่ ดยรอบต้นไม้นนั้ ควรมีบริเวณกว้างพอส�ำหรับการขนย้าย สภาพ ดินค่อนไปทางดินเหนียว เมือ่ ล้อมแล้วควรเกาะติดกับรากขึน้ มา หาก ดินบริเวณนั้นเป็นดินทรายก็มีโอกาสที่จะท�ำให้ต้นไม้ตายสูงมาก วิธีการเลือกซื้อต้นไม้ประเภทไม้ขุด ไม้ล้อม ส�ำหรับวิธีการเลือกต้นไม้ล้อมที่น�ำมาขาย ต้องสังเกตตุ้ม ดินว่ามีรากเดินและแตกใบมากพอสมควร หากมีใบแก่แล้วบางส่วน จะช่วยเพิม่ เปอร์เซ็นต์การอยูร่ อดตอนน�ำไปปลูกได้มากขึน้ ถา้ ต้นไม้ มีขนาดใหญ่มากๆ การแตกใบจะใช้เวลานาน ก็ให้สังเกตรากเดิน ก่อนเป็นอันดับแรก (ส�ำหรับไม้ลอ้ มมาแล้วควรน�ำมาพักไว้ให้มใี บแก่ ก่อนค่อยย้ายลงปลูกในพืน้ ทีจ่ ริง) ควรตรวจดูวา่ ไม่มโี รคและแมลงติด มากับต้น เพราะอาจลุกลามไปยังต้นไม้อื่นในสวนได้ ระยะเวลาการค�้ำยันต้นไม้ โดยทั่วไป ควรค�้ำยันไว้ประมาณ 2 – 3 ปี รอจนกว่าต้นจะ ตัง้ ตัวได้ ยกเว้นต้นทีม่ ขี นาดใหญ่มากๆ อาจใช้เวลานานกว่านัน้ ส่วน ต้นไม้ขนาดเล็กค�้ำยันไว้ 1 ปีก็เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย ว่ารากมีการเจริญเติบโตและยึดเกาะกับดินได้ดีแค่ไหน และควร เปลีย่ นไม้คำ�้ ยันทุกปีกอ่ นเข้าหน้าฝน เพราะไม้อาจผุพงั จนไม่สามารถ ค�้ำยันได้ ทั้งยังช่วยในเรื่องขยายขนาดของไม้ค�้ำยันให้พอดีกับต้นที่ เจริญเติบโตขึ้น แต่สมัยนี้จะเห็นว่ามีการใช้สะลิงยึดแทนไม้คำ �้ วิธีนี้ นอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังช่วยให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนไม้ทุกปี แต่ก็ ควรมีการเผื่อความยาวของสายสะลิงเมื่อต้นไม้โตขึ้นด้วย

การปลูกและดูแลรักษาไม้ขุด ไม้ล้อม ก่อนอืน่ ต้องเริม่ จากการปลูก วธิ ปี ลูกไม้ลอ้ มทีด่ คี วรขุดหลุม ขนาดใหญ่กว่าตุ้มดิน 20 – 30 เซนติเมตร ลึกประมาณครึ่งเดียวของ ตุ้ม จากนั้นใส่ดินปลูก สารป้องกันเชื้อราและก�ำจัดแมลงในดิน โดย ปลูกให้ตุ้มลอยเหนือดินประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับ ขนาดตุ้ม) เพื่อให้รากบริเวณผิวดินได้อากาศถ่ายเท ควรตรวจสอบ ว่าน�ำตาข่ายพลาสติกออกจากตุม้ ดินเรียบร้อยแล้วด้วย จากนัน้ ปรับ สโลปพื้นให้น�้ำไหลเข้าหาต้นไม้ ใส่ปุ๋ยบ�ำรุงต้นเป็นระยะประมาณ สัปดาห์ละครัง้ ส�ำหรับต้นไม้ทลี่ อ้ มมาปลูกแล้วตาย พบว่าเกิดจากสา เหตุหลักๆ ดังนี้ - ต้นไม้มกี ารขุดล้อมสดมาก ยังไม่ได้พกั ทิง้ ไว้ให้รากเดิน ท�ำให้ต้นไม้มีอัตราการตายสูง ก่อนซื้อจึงควรตรวจสอบให้ละเอียด - ขาดน�้ำ จากวิธีการรดน�้ำที่ไม่ถูกต้อง โดยน�้ำยังซึมลงไป ไม่ถงึ รากพืช การรดน�ำ้ ไม้ลอ้ มช่วงแรกๆ นัน้ จ�ำเป็นต้องรดทัง้ เช้าและ เย็น หากอากาศร้อนมากๆ ควรรดวันละ 3 ครั้ง และให้โชยน�้ำหรือ รดน�ำ้ ให้เปียกทีใ่ บและล�ำต้นด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรปลูกต้นไม้กอ่ นเข้า หน้าฝน เมื่อผ่านช่วงนี้ไปสักระยะ ต้นไม้จะตั้งตัวได้เอง - น�ำ้ ขังหรือน�ำ้ ท่วม มักพบกับหมูบ่ า้ นจัดสรรทีถ่ มด้วยดิน เหนียว ควรเริ่มจากการปรับสโลปการระบายน�้ำให้เหมาะสม และ เจาะดูปริมาณน�้ำโดยใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 – 6 นิ้ว ฝังท่อลึกประมาณ 10 เซนติเมตรหากพบว่าน�้ำท่วมรากให้สูบน�้ำออก หรือเลือกปลูก ต้นไม้ที่ทนน�้ำขังหรือไม้พุ่มรากตื้นจะดีกว่า - ด้วงจากดินและแมลงต่างๆ เจาะล�ำต้น โดยเฉพาะ ปาล์ม กรณีนี้ถ้าพบตั้งแต่ช่วงแรกๆ ก็สามารถฉีดยาช่วยได้

หากท่านต้องการต้นไม้ ใหญ่ โตทันใจในวันเดียว ไปประดับสวนสวย ในบ้านของท่าน หรือสถานที่ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

รวยพันธุ์ ไม้

จ�ำหน่าย : ไม้ล้อม ไม้ตามสั่ง ไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์มะพร้าวน�้ำหอม บริการ : ปลูกไม้ ล้อมไม้ จัดสวน ********** บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โทร. 09-2695-7797 (คุณเอ๋) Line ID : NIPA2526 รวยพันธุ์ไ๑ม้ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ขายไม้ล้อม ไม้ขุด

25


ณ ปัจจุบันอายุ 38 ปี ครอบครัวเป็นชาวสวน ชาวไร่ พ่อแม่ส่งให้เรียนจนจบปริญญาวิศวกรรมศาตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลังจากท�ำงานเกี่ยวกับที่เรียนมา ได้ ราวๆ 5 ปี เริ่มมองหางานที่ ไม่มีความวุ่นวาย ไม่แก่งแย่งแข่งขัน ใน ใจลึกๆ ก็มองเพียงแค่เกษตรกรรม แต่อะไรละที่ท�ำให้เรามี รายรับที่ใกล้เคียงหรือไม่น้อยไปกว่าอาชีพเดิมก้อต้องมาหา กัน เริ่มต้นจากการเดินตลาด เพื่อดูว่า ตลาดต้องการอะไร ได้ท�ำการเทียบ รายรับ จากราคาย้อนหลัง 5 ปี ของพืช หลายๆตัว รวมถึงต้องดูปริมาณขั้นต�่ำที่เราจะต้องเพาะปลูก

50

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


เพื่อให้การส่งผลผลิตต่อรอบเพียงพอต่อการส่ง หรือการซื้อจากแผงหรือตลาดโดยตรงด้วย รวมทั้งลักษณะ ของ ดิน น�้ำ อากาศ ที่พืชแต่ละชนิดชอบด้วย เพราะเราจะได้หาพื้นที่ให้เหมาะสมกับพืชที่เลือกจนมาสรุปได้ ที่มะละกอฮอลแลนด์ เพราะทั้งรายรับที่ค่อนข้างสูง และตลาดค่อนข้างมีความต้องการมาก และระยะเวลาใน การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวแค่ 7-8 เดือน ในช่วงเริ่มแรกชาวบ้านต่าง พูดเป็นเสียงเดียวว่า อย่าท�ำเลย ท�ำแล้วก้อ ไม่ได้ผล ไม่มีคนซื้อ เดีย๋ วก็เป็นใบหยิก รวมทัง้ ครอบครัวด้วยเช่นกันแต่ทางตัวผมเองมีความตัง้ ใจแล้ว ขอเดินให้สดุ ทางก่อน จึงเริม่ ลงมือท�ำโดยมีเพื่อนสนิทอีกคนมาคอยช่วยเท่านัน้ เริ่มจากการสั่งเมล็ดพันธุม์ าเพาะปลูกจากผูข้ ายพันธุเ์ จ้านึง ซึ่งผลที่ออกมา พบว่า อัตราการกลายพันธุ์สูง ซึ่งท�ำให้ขายไม่ได้ราคา และมีการเป็นโรคไวรัสวงแหวน ตามมา แบบทีช่ าวบ้านพูดกันจริงเวลานัน้ รูส้ กึ ว่า เราทุม่ เทและดูแลไปมาก ลงทุนไปเป็นเงินพอสมควร สุดท้ายต้องเจอ ความเสียหายแบบนี้ คิดในใจว่า แล้วเกษตรกรคนอืน่ ทีม่ เี งินจ�ำกัด จะล้มจะพลาดไม่ได้ ลงทุนไปด้วยความหวัง เจอแบบนี้เค้าคงรู้สึกยังไง จึงเริ่มศึกษาเพิ่มเติม อะไรที่มีผลต่อการกลายพันธุ์ และ เป็นโรคไวรัสวงแหวน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโรคยอดหยิกมาจากไหน เพื่อที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกจาก สายพันธุ์ที่เราจะท�ำขึ้น เอง แล้วเริ่มท�ำแปลง ส�ำหรับไว้ท�ำพันธุ์อย่างเดียวขึ้นก่อน 1 แปลง ซึ่งเพื่อให้ถูกต้องได้มาตรฐาน และ มั่นใจได้ เราจึงต้องผ่านและได้รับ ใบรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ เรา จะต้องผ่านการทดสอบ และมีใบรับรองว่า Non-GMO ด้วย เพื่อให้ส่วนที่ต้องการปลูกแบบออแกนิค สามารถปลูกแล้วส่งต่างประเทศได้ เมื่อได้รับมาตราฐาน 2 อย่างนี้แล้วจึงน�ำพันธุ์ที่เรา ท�ำได้ ไปลงแปลง จริง บนพื้นที่เริ่มแรก 15 ไร่ ซึ่งผลที่ได้ก้อดี ทรงลูกสวยขึ้นห้างได้ น�้ำหนักดี อัตราการกลายพันธุ์ต�่ำมาก และในเรื่องของโรคไม่ค่อยพบปัญหา เหมือนแรกๆที่ท�ำ หลังจากนั้น ก้อมีเพื่อนๆ หรือบุคคลที่สนใจจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์ ได้เริ่มเข้ามาติดต่อ ขอซื้อเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า เมื่อน�ำไปเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก้อมีการบอกต่อๆกัน จนท�ำให้ ทางสวนสองชัย ได้มีโอกาส ส่งพันธุ์ไปทั่วประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หน่วยงานรัฐ ต่างประเทศ และทีร่ สู้ กึ ภูมใิ จอยูล่ กึ ๆคือส่งเข้าโครงการหลวงทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่อกี ด้วย เพราะเจ้าหน้าทีบ่ อกว่า ผลผลิต ที่ได้จะได้ส่งเข้าไปที่พระราชวังด้วยจนถึงตอนนี้ เพื่อนๆที่น�ำพันธุ์ไปปลูก หลายต่อหลายสวน ประสบผล ส�ำเร็จ เปลี่ยนชีวิตตัวเองดีขึ้นมามาก เราก้อรู้สึกดีใจด้วย บางคนเริ่มจาก แค่ไม่กี่ไร่ ขยายต่อไปเป็นร้อย ไร่ กลายเป็นเจ้าใหญ่ๆในวงการมะละกอฮอลแลนด์ในปัจจุบนั ก้อยังสัง่ พันธุจ์ ากทางสวนสองชัยเสมอ ซึง่ นอกจากส่งเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ผลมะละกอ ทางสวนสองชัย ยังรับซื้อผลผลิตด้วย จึงท�ำให้เพื่อนที่ปลูก มี ความเชื่อมั่นมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้

มุมมองของท่าน เกี่ยวกับสวนเกษตรในยุคนี้และในอนาคต ท่านต้องการเห็นสวนเกษตรกรของไทยพัฒนาไปในทิศทางใด

จริงๆ มะละกอ สามารถปลูกได้ กับพืชชนิดอื่นด้วย ซึ่งจากที่ตัวเอง ได้ ทดลองมา มีพืชหลาย ชนิดมากที่สามารถปลูกร่วมได้ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว ยางพารา ทุเรียน มะม่วง ล�ำไย เงาะ ปาล์มน�้ำมัน ขอเพียงเราจัดการวางต�ำแหน่งให้ดี ผลผลิตที่ได้ ก้อได้ออกมาตามปกติ และในการที่เรา วางระบบน�้ำ การใส่ปุ๋ยให้มะละกอ พืชตัวอื่นก้อได้รับด้วยเช่นกัน เราควรใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า หรือการจะท�ำสวนเกษตร สักแปลงนึง ควรมีการวางแผน วางแปลนงานให้ดี เพือ่ ให้พนื้ ทีท่ เี่ รามีนนั้ ถูกใช้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ และสร้าง รายได้ ระยะยาวให้กับพื้นที่นั้นๆ ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

51


ประโยชน์ของน�้ำผึ้ง เกสรดอกล�ำไย น�้ำผึ้งช่วยบรรเทาอาการปวด จากการปวดข้อตามร่างกายรวมไปถึงอาการเหน็บชา l การรับประทานน�้ำผึ้งก่อนนอนจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น ท�ำให้นอนหลับง่ายขึ้น และสบายขึ้น l ช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้โดยรับประทานน�้ำผึ้งเป็น ประจ�ำหรือวันละ 1 ช้อนชา l น�้ำผึ้งสามารถเป็นแหล่งพลังงานอย่างดีให้กับร่างกายโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่ก�ำลังฟื้นจากอาการป่วย l ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น แต่ควรรอให้เด็กอายุครบ 1 ขวบ หรือ 12 เดือนขึ้นไป จึงจะเริ่มรับประทานน�้ำผึ้งได้ l ช่วยแก้อาการไอเจ็บคอ ด้วยการรับประทานน�้ำผึ้ง 2 ช้อนชา น�้ำผึ้งนั้นเป็นยาแก้ไอโดยธรรมชาติอยู่แล้ว และยังช่วยเคลือบบริเวณ ที่มีอาการระคายเคือง l ช่วยบ�ำรุงตับให้ท�ำงานเป็นปกติ l รักษาอาการท้อง ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร l ช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยเบาหวาน

l

ประโยชน์ของ เกสรผึ้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ประโยชน์ ทางร่ างกายบ�ำรุ งและเสริมสร้ าง l ท�ำให้มีสมาธิดีขึ้นและจดจ�ำได้ง่ายขึ้น l บ�ำรุงเส้นผมให้ดกด�ำ ผมมีน�้ำหนัก ไม่แห้งชี้ฟู l บ�ำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื่น ผิวแต่งตึง l ช่วยกระตุ้นบ�ำรุงระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง 2.ประโยชน์ ทางเดินอาหาร l เกสรผึง ้ ถือเป็นอาหารเพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีส่ มบูรณ์ในตัวของมันเองช่วยท�ำให้รา่ งกายกระปรีก้ ระเปร่า แข็งแรงและรักษาสมดุลร่างกาย 3.ประโยชน์ ทางด้ านการรั กษา

52

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


เกสรผึ้งมีสรรพคุณในการรักษา

และบรรเทาอาการของโรคต่างๆเหล่านี้ ภูมิแพ้อากาศและฝุ่นละออง l ปวดข้อปวดกระดูก l เบาหวาน l ต่อมลูกหมากอักเสบ l

นอนไม่หลับ ไมเกรน l ความดันโลหิตสูง l หืดหอบ ไข้หวัดใหญ่ l

ประโยชน์ น�้ำผึ้งป่าธรรมชาติ

ช่วยปรับสมดุลร่างกาย เช่นเดียวกับสารอาหารที่พบ ในผักใบเขียวเพราะในน�้ำผึ้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแร่ กรดอะมิโนจ�ำเป็น แร่ธาตุที่กล่าวมาล้วนมี ความจ�ำเป็นต่อร่างส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ ั หาสุขภาพและผูท้ รี่ กั สุขภาพ สรรพคุณของน�ำ้ ผึง้ ป่ าธรรมชาติ -ลดการอักเสบ หากมีบาดแผลหรือแผลถลอก ช่วยฆ่าเชือ้ ป้องกันการติดเชื้อและท�ำให้แผลหายเร็ว -รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา -ต้านข้ออักเสบ -แก้อาการท้องผูก ช่วยลดอาการท้องผุกได้ -แก้นอนไม่หลับ น�้ำผึ้งเป็นยาระงับประสาทอ่อนๆ -บ�ำรุงเลือด ดื่มเป็นยาบ�ำรุงเลือด -บรรเทาอาการไอ ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรัง -บ�ำบัดเบาหวาน -ลดความดันโลหิตสูง -ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและควบคุมน�้ำหนัก ท�ำให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

53


คู่มือติดต่อ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperative เลขที่ ๓ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๘๑-๕๙๕๕, ๐-๒๒๘๑-๕๘๘๔ http://www.opsmoac.go.th

กรมชลประทาน The Royal Irrigation Department

ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๐๐๒๐ ถึง ๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๓๐๒๕ http://www.rid.go.th

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Cooperative Auditing Department ๑๒ ถ.กรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๕๘๘๑ http://www.cad.go.th/

กรมประมง Department of Fisheries

๕๐ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๒-๐๕๖๔ http://www.fisheries.go.th/

กรมปศุสัตว์

Department of Livestock Development

เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์

๐-๒๒๕-๕๑๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๐๙๘๖ http://www.dld.go.th

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department ๑๒ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๕๑๓๓-๔ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๖๐๗๘ http://www.cpd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน Land Development Department

๒๐๐๓/๖๑ หมู่ ๕ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๑-๑๙๖๘-๘๕ โทรสาร ๐-๒๙๔๑-๒๒๒๗ http://www.ldd.go.th

กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture

เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ http://www.doa.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร

Department of Agricultural Extension ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๑๒๑-๘, ๐-๒๙๔๐-๖๐๘๐-๙๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๓๐๑๘ http://www.doae.go.th

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Agricultural Land Reform Office ถนนราชด�ำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๔, ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๖, ๐-๒๒๘๒๙๐๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๘๑๕ http://www.alro.go.th

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agriculture Economics

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๒๔-๖ โทรสาร ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๐ http://www.oae.go.th

กรมการข้าว Rice Department

๕๐ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๓๒๓๖ , ๐-๒๕๖๑-๓๐๕๖ http://www.ricethailand.go.th


กรมหม่อนไหม The Queen Sirikit Department of Sericulture

ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง Office of The Rubber Replanting Aid Fund

โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๘-๗๙๒๔-๒๖, ๐-๒๕๕๘-๗๙๒๗ http://www.qsds.go.th

โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๖๐๖๘ โทรสาร ๐-๒๔๓๕-๘๙๕๖ http://www.rubber.co.th

เลขที่ ๒๑๗๕ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

Marketing Organization For Farmers ๑๐๑ ถ.ก�ำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๑๑๘๖ โทรสาร ๐-๒๒๗๘-๐๑๓๙ http://www.mof.or.th

องค์การสวนยาง Rubber Estate Organization

๑๒๔/๑๑๓ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๔๒๕๙ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๖๕๙๕ http://www.reothai.co.th

องค์การสะพานปลา Fish Marketing Organization

๒๑๑ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ ๐-๒๑๑-๐๓๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๑-๖๑๔๗ http://www.fishmarket.co.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

๘๙/๒ อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓ http://www.thaidanskmilk.com

๖๗/๒๕ ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ National Bureau of Agriculture Commedity and Food Standards เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๒๗๗ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๒๐๙๖ http://www.acfs.go.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Highland Research and Development Institute (Public Organization) ๖๕ ม.๑ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ โทรสาร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๔ http://www.hrdi.or.th

ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

๒๐๐๓/๖๑ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๗๔๓๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๗๒๓๕ http://www.arda.or.th

ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔ http://www.wisdomking.or.th


หมายเลขโทรศัพท์ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตร

ท�ำเนียบสหกรณ์สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63 ถ.ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 0-3637-1411 Fax. 0-3637-2003

สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63 หมู่ 1 ถ.เศรษฐวิถี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel. 0-3496-8701, 0-3496-8700 Fax. 0-3496-8705

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 81/5 ถ.วนาพัฒนะ หมู่ 15 ต.บ่อนอก-หินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3284-4240 Fax. 0-3260-1863

สหกรณ์การเกษตร ประสานกสิกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 61 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1122

สหกรณ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้วังน�้ำเย็น จ�ำกัด ที่ตั้ง : หมู่ 10 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว Tel. 0-3725-2222

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 79 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3634-0620-2, 0-3634-0627 Fax. 0-3634-0626

สหกรณ์การเกษตร เมืองกาญจนบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/6 หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3456-4272 Fax. 0-3456-4114

สหกรณ์โคนมปากช่อง ที่ตั้ง : 254/1 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4493-6282 Fax. 0-4432-8418

56

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


l กรุ งเทพมหานคร สหกรณ์ การเกษตรหนองจอก จก โทร. 0-2988-4478 โทรสาร 0-2988-4479 สหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย โทร. 0-2561-4567 โทรสาร. 0-2944-1230 สหกรณ์ การเกษตรตลิ่งชัน จก โทร. 0-2433-3580 สหกรณ์ การเกษตรบางกะปิ จก โทร. 0-2368-2172 สหกรณ์ การเกษตรบางขุนเทียน โทร. 0-2427-1105 สหกรณ์ การเกษตรลาดกระบัง จก โทร. 0-2326-1473 สหกรณ์ การเกษตรหนองแขม บางขุนเทียน จก โทร. 0-2421-1216 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยแห่ งประเทศไทย จก โทร. 0-2241-1898 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร แห่ งประเทศไทย จก โทร. 0-2579-4154 l จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จก โทร. 0-3458-6101 โทรสาร 0-3458-6101 สหกรณ์ การเกษตรสุราแช่ พืน้ เมืองกาญจนบุรี จก โทร. 0-3461-3769 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส กาญจนบุรี จก โทร. 0-3462-8126 สหกรณ์ การเกษตรซองกาเลีย จก โทร. 0-3459-5214 สหกรณ์ การเกษตรท่ าม่ วง จก โทร. 0-3461-1541

โทรสาร 0-3461-1541 สหกรณ์ การเกษตรท่ ามะกา จก โทร. 0-3454-3308-9 โทรสาร 0-3454-3308 สหกรณ์ การเกษตรพนมทวน จก โทร. 0-3457-9216 l จังหวัดกาฬสินธุ์ สหกรณ์ การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4381-3330 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรกาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4389-1244 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด สกต กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1323 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส กาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4387-9334 สหกรณ์ การเกษตรกมลาไสย จก โทร. 0-4389-9144 สหกรณ์ การเกษตรกุฉินารายณ์ โทร. 0-4385-1439 สหกรณ์ การเกษตรค�ำม่ วง จก โทร. 0-4387-9011 สหกรณ์ การเกษตรนามน จก โทร. 0-4386-7082 สหกรณ์ การเกษตรนิคมห้ วยผึง้ จก โทร. 0-4386-9057 สหกรณ์ การเกษตรยางตลาด จก โทร. 0-4383-3608 สหกรณ์ การเกษตรท่ าคันโท จก โทร. 0-4387-7085 สหกรณ์ การเกษตรหนองกุงศรี จก โทร. 0-4388-1067 l จังหวัดก�ำแพงเพชร ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร ก�ำแพงเพชร จก โทร. 0-5571-2832

สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-7097 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ก�ำแพงเพชร โทร. 0-5579-9276 สหกรณ์ การเกษตรพรานกระต่ าย จก โทร. 01-3796894 สหกรณ์ การเกษตรคลองขลุง จก โทร. 0-5578-1073 สหกรณ์ การเกษตรคลองลาน จก โทร. 0-5578-6232 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ คลองลาน จก โทร. 0-5578-6499 สหกรณ์ การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก โทร. 0-5577-1404 l จังหวัดขอนแก่ น สหกรณ์ การเกษตรเมืองขอนแก่ น จก โทร. 0-4332-4414-7 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรขอนแก่ น จก โทร. 0-4336-4614 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อตลาด ลูกค้ าขอนแก่ น จก โทร. 0-4324-2676 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ขอนแก่ น จก โทร. 0-4349-9265 สหกรณ์ การเกษตรหนองหวาย โทร. 08-1649-5474 สหกรณ์ การเกษตรกระนวน จก โทร. 0-4325-1099 สหกรณ์ การเกษตรกิ่งอ�ำเภอเปื อยน้ อย โทร. 0-4349-4046 สหกรณ์ การเกษตรเก่ างิว้ -สระแก้ ว จก โทร. 0-4341-5719 สหกรณ์ การเกษตรเขาสวนกวาง จก โทร. 0-4344-9094 สหกรณ์ การเกษตรชนบท จก

โทร. 0-4328-6000 l จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์ การเกษตรมะขาม จก โทร./โทรสาร 0-3938-9095 E-mail :wipaapon@thaimail.com www.coopthai.com/makham สหกรณ์ การเกษตรนายายอาม จก โทร. 0-3949-1048 โทรสาร 0-3949-1049 สหกรณ์ การเกษตรเมืองจันทบุรี จก โทร. 0-3935-5198 สหกรณ์ การเกษตร เพื่อตลาดลูกค้ า ธกส จันทบุรี จก โทร. 0-3932-7142 สหกรณ์ การเกษตรแก่ งหางแมว จก โทร. 0-3930-8118 สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง จก โทร. 0-3944-1375 โทรสาร 0-3944-1762 สหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกูฏ โทร. 0-3930-9049 สหกรณ์ การเกษตรท่ าใหม่ จก โทร. 0-3943-1328 สหกรณ์ การเกษตรโป่ งน�ำ้ ร้ อน จก โทร. 0-3938-7081 สหกรณ์ การเกษตรแหลมสิงห์ จก โทร. 0-3939-7126 l จังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3851-6717 สหกรณ์ การเกษตรบางคล้ า จก โทร. 0-3882-7356 สหกรณ์ การเกษตรบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1090 สหกรณ์ การเกษตรบางปะกง จก โทร. 0-3853-8003

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

57


สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโพธิ์ จก โทร. 0-3858-7119 สหกรณ์ การเกษตรแปลงยาว จก โทร. 0-3858-9038 สหกรณ์ การเกษตรราชสาส์ น จก โทร. 0-3859-1076 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรบางคล้ า โทร. 0-3854-1291 สหกรณ์ การเกษตรเมืองแปดริว้ โทร. 0-3881-2843 l จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ การเกษตรศรี ราชา จก โทร. 0-3831-1385 โทรสาร. 0-3831-1385 สหกรณ์ ประมงคุ้มครอง จ�ำกัด โทร. 0-3827-2124 โทรสาร. 0-3845-2384 สหกรณ์ การเกษตรเมืองชลบุรี จก โทร. 0-3879-8785 สหกรณ์ การเกษตรบ่ อทอง จก โทร. 0-3821-1058 สหกรณ์ การเกษตรบางละมุง จก โทร. 0-3822-2001 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านบึง จก โทร. 0-3844-3073 สหกรณ์ การเกษตรพนัสนิคม จก โทร. 0-3836-6408 สหกรณ์ การเกษตรหนองใหญ่ จก โทร. 0-3821-9044 สหกรณ์ โคนมบ้ านบึง โทร. 0-3829-7319 l จังหวัดชัยนาท สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ชัยนาท จก โทร. 0-5641-2620,0-5641-6615 สหกรณ์ การเกษตรมโนรมย์ จก

58

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

โทร. 0-5649-1041 สหกรณ์ การเกษตรเขื่อนเจ้ าพระยา จก โทร. 0-5647-2283 สหกรณ์ การเกษตรรวมใจพัฒนา โทร. 0-5645-2178 สหกรณ์ การเกษตรสรรพยา จก โทร. 0-5643-3520 สหกรณ์ การเกษตรหันคา สนง โทร. 0-5645-1579-80 สหกรณ์ การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ โทร. 0-5643-0224 l จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค เชียงใหม่ จก โทร. 0-5337-5105 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส เชียงใหม่ จก โทร. 0-5389-9310 สหกรณ์ การเกษตรหางดง โทร. 0-5342-6850 สหกรณ์ การเกษตรจอมทอง จก โทร. 0-5334-1161 สหกรณ์ การเกษตรเชียงดาว จก โทร. 0-5345-5129 สหกรณ์ การเกษตรดอยเต่ า จก โทร. 0-5336-6110 สหกรณ์ การเกษตร ดอยสะเก็ดพัฒนา จก โทร. 0-5329-1804 สหกรณ์ การเกษตรนิคมฯ เขื่อนภูมพ ิ ล จก โทร. 0-5383-3145 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านป่ าจี ้ จก โทร. 0-5383-0842-3 สหกรณ์ การเกษตรฝาง จก โทร. 0-5345-1497 สหกรณ์ การเกษตรพร้ าว จก โทร. 0-5388-9629

สหกรณ์ การเกษตรพัฒนา จก โทร. 0-5386-3021 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-5384-2765 สหกรณ์ การเกษตรแม่ แจ่ ม โทร. 0-5348-5012 สหกรณ์ การเกษตรแม่ แตง จก โทร. 0-5347-1164 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ริม จก โทร. 0-5329-8105 สหกรณ์ การเกษตรและปฏิรูปที่ดนิ ดอยหล่ อ จก โทร. 0-5336-3752-3 สหกรณ์ การเกษตรสะเมิง จก โทร. 0-5357-8181 สหกรณ์ การเกษตรสันก�ำแพง จก โทร. 0-5339-0307-8 สหกรณ์ การเกษตรสันทราย จก โทร. 0-5349-1007 สหกรณ์ การเกษตรสันป่ าตอง จก โทร. 0-5331-1296-7 สหกรณ์ การเกษตรสารภี จก โทร. 0-5342-3723 สหกรณ์ การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันก�ำแพง จก โทร. 0-5392-9050 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยมะนาว โทร. 0-5383-0217 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอไชยปราการ จก โทร. 0-5387-0451 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรผลิต กล้ วยกวน โทร. 0-5337-8203 กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตรสันทราย โทร. 0-5339-6029 l จังหวัดตรั ง

สหกรณ์ การเกษตรเมืองตรั ง จก โทร. 0-7521-5443 สหกรณ์ การเกษตรกันตัง จก โทร. 0-7525-1368 สหกรณ์ การเกษตรนาโยง จก โทร. 0-7529-9126 สหกรณ์ การเกษตรปะเหลียน จก โทร. 0-7526-8041-2 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-7522-4545 สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว จก โทร. 0-7528-1272 สหกรณ์ การเกษตรรั ษฎา จก โทร. 0-7526-0365, สหกรณ์ การเกษตรวังเจริญ จก โทร. 0-7526-2347 สหกรณ์ การเกษตรวังวิเศษ จก โทร. 0-7526-1361-2 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยยอด จก โทร. 0-7529-4149 กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว โทร. 0-7528-1272 l จังหวัดตราด สหกรณ์ การเกษตรเมืองตราด จก โทร. 0-3953-2600 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค 14 ตราด (2) จก โทร. 0-3953-6068 สหกรณ์ การเกษตรเขาสมิง จก โทร. 0-3959-9021 สหกรณ์ การเกษตรแหลมงอบ จก โทร. 0-3959-7042 l จังหวัดนครนายก สหกรณ์ การเกษตรเมืองนครนายก จก โทร. 0-3731-1316 สหกรณ์ การเกษตร


ถาวรพัฒนานครนายก จก โทร. 0-3730-8367 สหกรณ์ การเกษตรองครั กษ์ จก โทร. 0-3739-1094 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ องครั กษ์ จก โทร. 0-3732-2325 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านนา จก โทร. 0-3738-1358 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอปากพลี โทร. 0-3739-9903 l จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครปฐม จก โทร. 0-3421-2655 สหกรณ์ การเกษตรก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1132 สหกรณ์ การเกษตรบางเลน จก โทร. 0-3423-4326, 0-3439-1112 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ บางเลน จก โทร. 0-3420-1188 สหกรณ์ การเกษตรนครชัยศรี จก โทร. 0-3433-1271 l จังหวัดนครราชสีมา ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร นครราชสีมา จก โทร. 0-4425-1331 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครราชสีมา จก โทร. 0-4428-6901 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-1393-6097 สหกรณ์ โคนมประทาย โทร. 0-4448-9094 สหกรณ์ การเกษตรครบุรี จ�ำกัด

โทร. 0-4444-4217 สหกรณ์ การเกษตรสตรี ชุมชนต�ำบลบ้ านราษฎร์ จ�ำกัด โทร. 0-9865-3324 สหกรณ์ การเกษตรขามสะแกแสง จก โทร. 0-4438-5041 สหกรณ์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ จก โทร. 0-4437-2254 สหกรณ์ การเกษตร นิคมอุตสาหกรรมพิมาย จก โทร. 0-4447-1513 สหกรณ์ การเกษตรโนนสูง จก โทร. 0-4432-6203 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านเหลื่อม โทร. 0-4438-7063 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ชุมพวง จก โทร. 0-4447-7082 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สาขาโนนไทย จก โทร. 0-4432-0251 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 0-4446-1520 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอพิมาย โทร. 0-4447-1128 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรสิรินทิพย์ โทร. 0-4437-9125 สหกรณ์ การเกษตรคงสามัคคี จก โทร. 0-4445-9349 สหกรณ์ การเกษตรประทาย จก โทร. 0-4447-9070 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4424-9768 สหกรณ์ การเกษตรนิคมพิมาย จก โทร. 0-4448-1095 สหกรณ์ การเกษตรสูงเนิน โทร. 0-4471-9976 สหกรณ์ การเกษตรนิคมล�ำตะคอง โทร. 0-4431-2061 สหกรณ์ การเกษตรนิคม

อุตสาหกรรมล�ำตะคอง จ�ำกัด โทร. 0-4424-9123 สหกรณ์ การเกษตรปากช่ อง จก โทร. 0-4431-1836 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ าครบุรี จก โทร. 0-4444-4766 สหกรณ์ การเกษตรสารภีโชคชัย โทร. 0-4449-1549 สหกรณ์ การเกษตรสีควิ ้ จก โทร. 0-4441-1165 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยแถลง จก โทร. 0-4439-1165 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 0-4429-2465 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด โทร. 0-4433-1146 สหกรณ์ การเกษตรเทพารั กษ์ จก โทร. 0-4422-7227 สหกรณ์ การเกษตรปั กธงชัย จก โทร. 0-4444-1040 สหกรณ์ การเกษตรหนองบุนนาก โทร. 0-4433-0236 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4438-9398 สหกรณ์ การเกษตรล�ำพระเพลิง โทร. 0-4445-1639 l จังหวัดนครศรี ธรรมราช สหกรณ์ การเกษตร เมืองนครศรี ธรรมราช จก โทร. 0-7534-2660 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค นครศรี ธรรมราช จก โทร. 0-7548-1447 สหกรณ์ การเกษตรลานสกา จก โทร. 0-7537-4034 สหกรณ์ การเกษตรจุฬาภรณ์ จก

โทร. 0-7530-8231 สหกรณ์ การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-7536-4490 สหกรณ์ การเกษตรพรหมคีรี จก โทร. 0-7539-4043 สหกรณ์ การเกษตรขนอม จก โทร. 0-7552-8743 สหกรณ์ การเกษตรชะอวด จก โทร. 0-7538-1147 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งใหญ่ จก โทร. 0-7536-8092 สหกรณ์ การเกษตรปากพนัง จก โทร. 0-7551-7133 สหกรณ์ การเกษตรพระพรหม จก โทร. 0-7537-8732 สหกรณ์ การเกษตรพิปนู จก โทร. 0-7549-9099 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอหัวไทร โทร. 0-7538-9296 สหกรณ์ การเกษตรเขาขาว จก โทร. 0-7547-9149 สหกรณ์ การเกษตรเชียรใหญ่ จก โทร. 0-7536-2050 สหกรณ์ การเกษตรท่ าศาลา จก โทร. 0-7552-1482 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งสง จก โทร. 0-7542-0108 สหกรณ์ การเกษตรนาบอน จก โทร. 0-7549-1248 สหกรณ์ การเกษตรร่ อนพิบลู ย์ จก โทร. 0-7544-1120 สหกรณ์ การเกษตรเขาน้ อย จก โทร. 0-7544-1040 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านดินดอน โทร. 0-7537-4444 l จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จก

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

59


โทร. 0-5633-3937 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครสวรรค์ จก โทร. 0-5622-8404 สหกรณ์ การเกษตรตากฟ้า จก โทร. 0-5624-1067 สหกรณ์ การเกษตรตาคลี จก โทร. 0-5626-1184 สหกรณ์ การเกษตรชุมแสง จก โทร. 0-5628-2228 สหกรณ์ การเกษตรท่ าตะโก โทร. 0-5624-9335 สหกรณ์ การเกษตรบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9070 สหกรณ์ การเกษตรไพศาลี จก โทร. 0-5625-9139 สหกรณ์ การเกษตรเก้ าเลีย้ ว จก โทร. 0-5629-9141 สหกรณ์ การเกษตรโกรกพระ จก โทร. 0-5632-0488-9 สหกรณ์ การเกษตรตากฟ้า (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-5635-9119 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ท่ าตะโก จก โทร. 0-5624-8409 สหกรณ์ การเกษตรลาดยาว จก โทร. 0-5627-1160 สหกรณ์ การเกษตรพยุหะคีรี จก โทร. 0-5631-6066 l จังหวัดนนทบุรี สหกรณ์ การเกษตรบางกรวย จก โทร. 0-2879-8618-9 สหกรณ์ การเกษตรปากเกร็ด จก โทร. 0-2583-7638 โทรสาร. 0-2960-9350 สหกรณ์ การเกษตรเมืองนนทบุรี โทร. 0-2525-1343 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส นนทบุรี

60

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

โทร. 0-2967-3865 สหกรณ์ การเกษตรบางใหญ่ จก โทร. 0-2595-0621 สหกรณ์ การเกษตรบางบัวทอง โทร. 0-2571-1643 l จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นราธิวาส จก โทร. 0-7351-3648 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง โทร. 0-7361-8549 สหกรณ์ การเกษตรตันหยงมัส จก โทร. 0-7367-1615 สหกรณ์ การเกษตรตากใบ จก โทร. 0-7358-1074 สหกรณ์ การเกษตรสุไหงโก-ลก จก โทร. 0-7361-8497 สหกรณ์ การเกษตรเมืองนราธิราช โทร. 0-7351-2305 l จังหวัดน่ าน ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรน่ าน จก โทร. 0-5471-0748 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเมืองน่ าน สนง โทร. 0-5475-1436-7 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส น่ าน จก โทร. 0-5471-1439 สหกรณ์ การเกษตรเชียงกลาง จก โทร. 0-5479-7013 สหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จก โทร. 0-5479-9060 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งช้ าง จก โทร. 0-5479-5082 สหกรณ์ การเกษตรนาน้ อย จก โทร. 0-5478-9067 สหกรณ์ การเกษตรนาหมื่น จก โทร. 0-5478-7043

สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหลวง จก โทร. 0-5476-1234 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ท่ าวังผา จก โทร. 0-5470-5075 สหกรณ์ การเกษตรป่ ากลาง หจก โทร. 0-5479-2353 สหกรณ์ การเกษตรแม่ จริม จก โทร. 0-5476-9034 สหกรณ์ การเกษตรและตลาด โทร. 0-5475-6077 สหกรณ์ การเกษตรเวียงสา จก โทร. 0-5478-1549 l จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์ การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2847 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-1601 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค บุรีรัมย์ โทร. 0-4462-8076 สหกรณ์ การเกษตรไทยเจริญ จก โทร. 08-1265-0143 สหกรณ์ การเกษตรแปรรู ปผลิตผล การเกษตรละหานทราย โทร. 08-9845-6856 สหกรณ์ การเกษตรแปรรู ป อาหารบ้ านสายตรี 4 ใต้ โทร. 0-4461-8577 สหกรณ์ การเกษตรกระสัง จก โทร. 0-4469-1405 สหกรณ์ การเกษตรต�ำบลแวง โทร. 0-4465-5028 สหกรณ์ การเกษตรนางรอง จก โทร. 0-4465-7099 สหกรณ์ การเกษตรโนนดินแดง โทร. 0-4460-6146 สหกรณ์ การเกษตรประโคนชัย โทร. 0-4467-1275 สหกรณ์ การเกษตรละหานทราย โทร. 0-4464-9122

สหกรณ์ การเกษตรล�ำปลายมาศ โทร. 0-4466-1231 สหกรณ์ การเกษตรหนองกี่ จก โทร. 0-4464-1002 สหกรณ์ การเกษตรหนองหงส์ จก โทร. 0-4466-9040 l จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ การเกษตรล�ำลูกกา จก โทร. 0-2987-8530-1 โทรสาร. 0-2569-1616 สหกรณ์ การเกษตรคลองหลวง โทร./โทรสาร. 0-2901-5914 สหกรณ์ การเกษตรเมืองปทุมธานี โทร. 0-2581-6419 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ปทุมธานี โทร. 0-2978-0392 กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตร เมืองปทุมธานี โทร. 08-1345-0058 l จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค อ่ าวน้ อย จก โทร. 0-3255-4132 โทรสาร. 0-3255-4241 สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค ประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3262-1495 โทรสาร 0-3262-1972 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-4350 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1021 สหกรณ์ การเกษตรชลประทาน ยางชุม จ�ำกัด โทร. 08-1862-9362


สหกรณ์ การเกษตรบางสะพาน โทร. 0-3255-7329 สหกรณ์ การเกษตรปราณบุรี จก โทร. 0-3262-1683 สหกรณ์ การเกษตรสามกระทาย โทร. 0-3257-3235 สหกรณ์ การเกษตรหนองพลับ จก โทร. 0-3257-1041 สหกรณ์ การเกษตรหัวหิน จก โทร. 0-3251-2313 l จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์ การเกษตรประจันตคาม โทร. 0-3729-1733 โทรสาร. 0-3729-1303 สหกรณ์ การเกษตรเมืองปราจีนบุรี สนง โทร. 0-3721-1514 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ปราจีนบุรี จก โทร. 0-3721-4118 สหกรณ์ การเกษตรโคกปี บ จก โทร. 0-3727-6049 สหกรณ์ การเกษตรนาดี จก โทร. 0-3741-1285 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านสร้ าง จก โทร. 0-3727-1036 สหกรณ์ การเกษตรศรี มหาโพธิ จ�ำกัด โทร. 0-3727-9764-66 l จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สหกรณ์ การเกษตรบางปะอิน จก โทร. 0-3526-2859 โทรสาร 0-3526-1560 ชุมนุมสหกรณ์ จงั หวัด พระนครศรี อยุธยา จก โทร. 0-3535-9097, 08-1851-3239 โทรสาร 0-3572-4190 สหกรณ์ การเกษตร พระนครศรี อยุธยา จก โทร. 0-3524-3109 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรท่ าเรื อ โทร. 0-3534-1589 สหกรณ์ การเกษตรภาชีพฒ ั นา จก โทร. 0-3531-1023 สหกรณ์ การเกษตรเสนา จก โทร. 0-3520-1169 สหกรณ์ การเกษตรอุทยั จก โทร. 0-3535-6126 สหกรณ์ การเกษตรท่ าเรื อ จก โทร. 0-3534-1874,0-3534-1589 สหกรณ์ การเกษตรนครหลวง จก โทร. 0-3535-9219 สหกรณ์ การเกษตรบางไทร จก โทร. 0-3537-1014 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านแพรก จก โทร. 0-3538-6050 สหกรณ์ การเกษตรผักไห่ จก โทร. 0-3539-1167 สหกรณ์ การเกษตรวังน้ อย จก โทร. 0-3527-1220 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบางบาล จก

โทร. 0-3530-7729,0-3530-7938 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ลาดบัวหลวง จก โทร. 0-3526-6026 l จังหวัดพะเยา สหกรณ์ การเกษตรจังหวัดพะเยา โทร. 0-5443-1700 สหกรณ์ การเกษตรเมืองพะเยา โทร. 0-5441-2206 สหกรณ์ การเกษตรและปฏิรูป ที่ดนิ อ�ำเภอเมืองพะเยา โทร. 0-5442-8343 สหกรณ์ การเกษตรจุน จก โทร. 0-5442-1702-3 สหกรณ์ การเกษตรเชียงม่ วน จก โทร. 0-5449-5258 สหกรณ์ การเกษตรดอกค�ำใต้ จก โทร. 0-5449-1361 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านร่ องส้ าน โทร. 0-5445-5188 สหกรณ์ การเกษตรปง โทร. 0-5442-9639 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ใจ จก โทร. 0-5441-7167 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเชียงค�ำ โทร. 0-5440-1061 l จังหวัดพังงา สหกรณ์ การเกษตรกะปง จก โทร. 0-7649-9262 สหกรณ์ การเกษตรเกาะยาว จก โทร. 0-7659-7037 สหกรณ์ การเกษตรคุระบุรี จก โทร. 0-7649-1651 สหกรณ์ การเกษตรตะกั่วทุ่ง จก โทร. 0-7649-6484 สหกรณ์ การเกษตรตะกั่วป่ า จก โทร. 0-7642-4674 สหกรณ์ การเกษตรทับปุด จก โทร. 0-7659-9350 สหกรณ์ การเกษตรท้ ายเหมือง โทร. 0-7643-2321 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรผู้ผลิตไวน์ คุระบุรี จ�ำกัด โทร. 08-9866-3853 l จังหวัดพัทลุง สหกรณ์ การเกษตรพัทลุง จก โทร. 0-7461-1485 สหกรณ์ การเกษตรเมืองพัทลุง โทร. 0-7461-6772 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรพัทลุง โทร. 0-7462-0464 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค พัทลุง (2) จก โทร. 0-7468-9058 สหกรณ์ การเกษตรควนขนุน จก โทร. 0-7468-1308

สหกรณ์ การเกษตรชะมวง จก โทร. 0-7462-2211 สหกรณ์ การเกษตรตะโหมด จก โทร. 0-7469-5207 สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จก โทร. 0-7462-2333-4 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอป่ าบอน โทร. 0-7462-5168 สหกรณ์ การเกษตรกงหรา จก โทร. 0-7468-7033 สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จก โทร. 0-7469-9397 สหกรณ์ การเกษตรเขาชัยสน จก โทร. 0-7469-1145 l จังหวัดพิจต ิ ร สหกรณ์ การเกษตรเมืองพิจติ ร จก โทร. 0-5661-2165 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรพิจติ ร โทร. 0-5661-1560 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส พิจติ ร จก โทร. 0-5662-2480 สหกรณ์ การเกษตรตะพานหิน จก โทร. 0-5662-1104 สหกรณ์ การเกษตรทับคล้ อ จก โทร. 0-5664-1304 สหกรณ์ การเกษตรบางมูลนาก โทร. 0-5663-1546 สหกรณ์ การเกษตรโพทะเล จก โทร. 0-5668-1123 สหกรณ์ การเกษตรโพธิ์ประทับช้ าง จก โทร. 0-5668-9020 สหกรณ์ การเกษตรวังทรายพูน โทร. 0-5669-5156,0-5669-5249 สหกรณ์ การเกษตรสากเหล็ก โทร. 0-5669-8259 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสามง่ าม จก โทร. 0-5669-1130 l จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์ การเกษตรดอนขุนห้ วย จก โทร. 08-9256-2196 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จก โทร. 0-3249-1355 โทรสาร. 0-3249-1268 สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง จก โทร. 0-3246-1153, 0-3243-7556 โทรสาร. 0-3246-3636 สหกรณ์ การเกษตรเมืองเพชรบุรี โทร. 0-3242-5644 สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง โทร. 0-3243-7556,0-3246-1153 สหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง โทร. 0-3247-1286 สหกรณ์ การเกษตรชะอ�ำ จก โทร. 0-3247-1239 สหกรณ์ การเกษตชาวนาเกลือ บ้ านแหลม จก โทร. 0-3245-0599-600 สหกรณ์ การเกษตรหนองหญ้ าปล้ อง จก

โทร. 0-3249-4351 สหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง จก โทร. 0-3247-0603 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเขาย้ อย โทร. 0-3256-2323 l จังหวัดเพชรบูรณ์ สหกรณ์ การเกษตรเพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5671-1488 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค เพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5675-8242-3 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด เพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5673-1250 สหกรณ์ การเกษตรฝายนาแซง โทร. 0-5670-2597 สหกรณ์ การเกษตรชนแดน จก โทร. 0-5676-1178 สหกรณ์ การเกษตรบึงสามพัน โทร. 0-5673-2654 l จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ การเกษตรเมืองภูเก็ต โทร. 0-7621-6532 สหกรณ์ การเกษตรกะทู้ จก โทร. 0-7632-3825 สหกรณ์ การเกษตรเมืองถลาง จก โทร. 0-7631-1359 l จังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยมหาสารคาม จก โทร. 0-4371-3611 สหกรณ์ การเกษตรพัฒนาหนองไผ่ โทร. 0-4379-7086 สหกรณ์ การเกษตรกันทรวิชัย จก โทร. 0-4378-9162 สหกรณ์ การเกษตรนาเชือก จก โทร. 0-4377-9105 สหกรณ์ การเกษตรพยัคฆภูมพ ิ สิ ัย โทร. 0-4379-1320 สหกรณ์ การเกษตรวาปี ปทุม จก โทร. 0-4379-9310 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเมือง โทร. 0-4372-1939 สหกรณ์ การเกษตรกันทรวิชัย จก โทร. 0-4373-1021 l จังหวัดมุกดาหาร ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรมุกดาหาร จก โทร. 0-4263-0217 สหกรณ์ การเกษตรดงหลวง จก โทร. 0-4269-7227 สหกรณ์ การเกษตรน�ำ้ เที่ยง จก โทร. 0-4263-7180 สหกรณ์ การเกษตรนิคมค�ำสร้ อย โทร. 0-4268-1074

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

61


สหกรณ์ การเกษตรนิคมพัฒนา โทร. 0-4263-8167 สหกรณ์ การเกษตรโนนยาง จก โทร. 0-4263-5465 สหกรณ์ การเกษตรหนองสูง จก โทร. 0-4263-5032 l จังหวัดระยอง สหกรณ์ การเกษตรนิคมระยอง โทร. 0-3863-6149 สหกรณ์ การเกษตรเมืองระยอง โทร. 0-3861-1337 สหกรณ์ การเกษตรผู้เลีย้ งสัตว์ ระยอง จก โทร. 0-3861-1579 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จังหวัดระยอง โทร. 0-3888-7116 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จก โทร. 0-3864-1039 สหกรณ์ การเกษตรปลวกแดง จก โทร. 0-3865-9061 สหกรณ์ การเกษตรเมืองแกลง จก โทร. 0-3888-6121 l จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีสหกรณ์ การเกษตร เมืองราชบุรี โทร. 0-3231-2528-9 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรราชบุรี โทร. 0-3232-6993 สหกรณ์ การเกษตร อพฟ หนองไร่ โทร. 0-3230-0284 สหกรณ์ การเกษตรโพธาราม จก โทร. 0-3223-4314 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโป่ ง จก โทร. 0-3237-2530 สหกรณ์ การเกษตรปากท่ อ จก โทร. 0-3228-1312 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จก โทร. 0-3224-1348 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบางแพ โทร. 0-3238-1122 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอวัดเพลง โทร. 0-3239-9158 สหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยบ้ านโป่ ง จก โทร. 0-3229-1103 สหกรณ์ การเกษตรโพธาราม จก โทร. /โทรสาร. 0-3223-4314 l จังหวัดลพบุรี สหกรณ์ การเกษตรพัฒนานิคม โทร. 0-3643-6109, 0-3663-8102 สหกรณ์ การเกษตรเมืองลพบุรี โทร. 0-3642-7563 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส ลพบุรี จก โทร. 0-3664-8248-9 สหกรณ์ การเกษตรโคกส�ำโรง จก โทร. 0-3644-1920 สหกรณ์ การเกษตรท่ าโขลง จก โทร. 0-3648-9300 สหกรณ์ การเกษตรท่ าวุ้ง จก โทร. 0-3662-2696 สหกรณ์ การเกษตรท่ าหลวง จก โทร. 0-3649-7205 สหกรณ์ การเกษตร นิคมสร้ างตนเอง พระพุทธบาท จก โทร. 0-3663-8102 สหกรณ์ การเกษตร ในเขตปฎิรูปที่ดนิ บ่ อทอง จก โทร. 0-3643-0042 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหมี่ จก โทร. 0-3647-1235 สหกรณ์ การเกษตรสระโบสถ์ จก โทร. 0-3664-7167 l จังหวัดเลย สหกรณ์ การเกษตรเมืองเลย จก

62

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

โทร. 0-4281-1362 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส เลย จก โทร. 0-4287-1341 สหกรณ์ การเกษตรด่ านซ้ าย สนง โทร. 0-4289-1207 สหกรณ์ การเกษตรภูเรื อ จก โทร. 0-4289-9063 สหกรณ์ การเกษตรภูหลวง จก โทร. 0-4287-9025 สหกรณ์ การเกษตรวังสะพุง จก โทร. 0-4284-1422 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอผาขาว โทร. 0-4281-8098 l จังหวัดสงขลา สหกรณ์ การเกษตรเมืองสงขลา โทร. 0-7433-0023-4 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรสงขลา โทร. 0-7444-8247 สหกรณ์ การเกษตรกระแสสินธุ์ โทร. 0-7439-9875 สหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จก โทร. 0-7443-2270 สหกรณ์ การเกษตรจะนะ จก โทร. 0-7437-8724 สหกรณ์ การเกษตรเทพา จก โทร. 0-7437-6115 สหกรณ์ การเกษตรนิคมฯ เทพา โทร. 0-7447-8398 สหกรณ์ การเกษตรบางกล�่ำ จก โทร. 0-7432-8036 สหกรณ์ การเกษตรระโนด จก โทร. 0-7439-1247 สหกรณ์ การเกษตรรั ตภูมิ จก โทร. 0-7438-9224 สหกรณ์ การเกษตรสทิงพระ จก โทร. 0-7439-7025 สหกรณ์ การเกษตรสะเดา จก โทร. 0-7454-1182 สหกรณ์ การเกษตรสิงหนคร จก โทร. 0-7448-3285 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอนาทวี โทร. 0-7437-1889 l จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์ การเกษตรบางบ่ อ จก โทร. 0-2708-3600-1 l จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ การเกษตรชาวสวนมะพร้ าว สมุทรสงคราม จ�ำกัด โทร. 0-1722-2383 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สมุทรสงคราม จก โทร. 0-3472-3889 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภออัมพวา โทร. 0-3473-3192 สหกรณ์ การเกษตรบางคนที จก โทร. 0-3476-1365 l จังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์ การเกษตรนาเกลือ สมุทรสาคร จก โทร./โทรสาร. 0-3442-3099 สหกรณ์ พฒ ั นาการประมงมหาชัย จก โทร./โทรสาร. 0-3441-4191-2 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จก โทร. 0-3442-4615 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สมุทรสาคร จก โทร. 0-3482-0304 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านแพ้ ว จก โทร. 0-3448-1113 l จังหวัดสระแก้ ว สหกรณ์ การเกษตรสระแก้ ว สนง โทร. 0-3724-1067 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาด

ลูกค้ า ธกส สระแก้ ว จก โทร. 0-3724-2972 สหกรณ์ โคขุนสระแก้ ว นทพ. จก โทร. 08-9202-8479, 08-1940-0623 สหกรณ์ การเกษตรอรั ญประเทศ โทร. 0-3723-1896 สหกรณ์ การเกษตรตาพระยา จก โทร. 0-3751-0030 สหกรณ์ การเกษตรท่ าช้ าง จก โทร. 0-3722-9130 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอวัฒนานคร จก โทร. 0-3726-1314 สหกรณ์ การเกษตรคลองหาด โทร. 0-3725-0204 สหกรณ์ การเกษตรวังน�ำ้ เย็น จก โทร. 0-3725-1387 l จังหวัดสระบุรี สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สระบุรี จก โทร. 0-3621-2717 โทรสาร. 0-3622-0627 สหกรณ์ การเกษตรเสาไห้ จก โทร. 0-3639-1074, 0-3627-1040, 08-1434-4066 โทรสาร. 0-3639-1288 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสระบุรี โทร. 0-3621-1563 สหกรณ์ การเกษตรพระพุทธบาท โทร. 0-3632-2009-10 สหกรณ์ การเกษตรวิหารแดง จก โทร. 0-3637-7064 สหกรณ์ การเกษตรดอนพุด จก โทร. 0-3639-5155 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหมอ จก โทร. 0-3620-1162 สหกรณ์ การเกษตรหนองแซง จก โทร. 0-3639-9099 สหกรณ์ การเกษตรหนองโดน จก โทร. 0-3639-7110 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอแก่ งคอย จก โทร. 0-3624-6477 l จังหวัดสิงห์ บุรี สหกรณ์ การเกษตรเมืองสิงห์ บุรี โทร. 0-3651-1076 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรสิงห์ บุรี โทร. 0-3651-2358 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-3652-1146 สหกรณ์ การเกษตรอินทร์ บุรี จก โทร. 0-3658-1570 สหกรณ์ การเกษตรท่ าช้ าง จก โทร. 0-3650-1345 สหกรณ์ การเกษตรพรหมบุรี จก โทร. 0-3659-9376 สหกรณ์ การเกษตรบางระจัน จก โทร. 0-3659-1009 l จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์ การเกษตรสุพรรณบุรี จก โทร. 0-3552-1655, 0-3554-6722 โทรสาร. 0-3554-6722 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสองพี่น้อง จก โทร. 0-3553-1094 สหกรณ์ การเกษตรอู่ทอง จก โทร./โทรสาร 0-3555-1743 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สุพรรณบุรี จก โทร. 0-3552-4309 สหกรณ์ การเกษตรดอนเจดีย์ จก โทร. 0-1857-1273 สหกรณ์ การเกษตรดอนเจดีย์ จก โทร. 0-3550-7069 สหกรณ์ การเกษตรด่ านช้ าง จก โทร. 0-3559-5230 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสามชุก โทร. 0-3557-1229 สหกรณ์ การเกษตรหนองหญ้ าไซ โทร. 0-3541-1073 สหกรณ์ การเกษตรเดิมบางนางบวช จก โทร. 0-3557-8023

สหกรณ์ การเกษตร ต�ำบลหัวเขาพัฒนา จก โทร. 0-3551-5202 สหกรณ์ การเกษตรบางปลาม้ า จก โทร/โทรสาร 0-3558-6633 www.coopthai.com/bangplama l จังหวัดอ่ างทอง สหกรณ์ การเกษตรโพธิ์ทอง จก โทร. 0-3569-1160 โทรสาร 0-3564-0908 สหกรณ์ การเกษตรสามโก้ จก โทร.0-3569-7010 โทรสาร 0-3569-7762 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอเมืองอ่ างทอง จก โทร. 0-3561-2543 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อ่ างทอง จก โทร. 0-3563-2815 สหกรณ์ การเกษตรแสวงหา จก โทร. 0-3569-5018 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอไชโย โทร. 0-3564-7028 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอป่ าโมก โทร. 0-3566-1492 l จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ การเกษตรเมืองอุทยั ธานี โทร. 0-5651-3133 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอุทยั ธานี จก โทร. 0-5651-2287 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อุทยั ธานี จก โทร. 0-5651-2875 สหกรณ์ การเกษตรลานสัก สนง โทร. 0-5652-2328 สหกรณ์ การเกษตรสว่ างอารมณ์ โทร. 0-5659-9060 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอทัพทัน โทร. 0-5654-0109,0-5654-0305 สหกรณ์ การเกษตรหนองขาหย่ าง โทร. 0-5659-7048 l จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์ การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จก โทร. 0-4528-3296 สหกรณ์ การเกษตรเดชอุดม จก โทร. 0-4536-1103 สหกรณ์ การเกษตรนาจะหลวย โทร. 0-4537-9028 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งศรี อุดม จก โทร. 0-4530-7046 สหกรณ์ การเกษตรปากมูล จก โทร. 0-4544-1565 สหกรณ์ การเกษตรไร้ สารเคมี จก โทร. 0-4526-7300 สหกรณ์ การเกษตรทางเลือกใหม่ โทร. 0-4531-8060


หมายเลขโทรศัพท์ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตร

ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ l กรุ งเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-2280-0180 สาขาจตุจักร โทร. 0-2271-1320 สาขาบางบอน โทร. 0-2894-2667-8 สาขาประชาชื่น โทร. 0-2587-0340 สาขาภาษีเจริญ โทร. 0-2457-2639 สาขามีนบุรี โทร. 0-2517-1229 สาขาย่อยหนองจอก โทร. 0-2988-4231 สาขาลาดกระบัง โทร. 0-2738-1065-6 l จังหวัดกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-1185 สาขาด่านมะขามเตี้ย โทร. 0-3464-2299 สาขาท่าม่วง โทร. 0-3461-1790 สาขาท่าเรือ-พระแท่น โทร. 0-3456-2017 สาขาไทรโยค โทร. 0-3456-5136 สาขาบ่อพลอย โทร. 0-3458-1158 สาขาพนมทวน โทร. 0-3457-9332 สาขาเลาขวัญ โทร. 0-3457-6100 l จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1025 สาขาห้วยเม็ก โทร. 0-4388-9068 สาขาสมเด็จ โทร. 0-4382-3467 สาขากมลาไสย โทร. 0-4383-1194 สาขาสหัสขันธ์ โทร. 0-4387-1058 สาขากุฉินารายณ์ โทร. 0-4385-1272 สาขาเขาวง โทร. 0-4385-9228 สาขาค�ำม่วง โทร. 0-4387-9036 สาขานามน โทร. 0-4386-7036 สาขายางตลาด โทร. 0-4389-1327 สาขาห้วยผึ้ง โทร. 0-4386-9021 สาขาท่าคันโท โทร. 0-4387-7054 สาขาหนองกุงศรี โทร. 0-4388-1518 l จังหวัดก�ำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-1791 สาขาคลองลาน โทร. 0-5578-6632-3 สาขาคลองขลุง โทร. 0-5578-1012 สาขาไทรงาม โทร. 0-5579-1112 สาขาพรานกระต่าย โทร. 0-5576-1382 สาขาลานกระบือ โทร. 0-5576-9082 สาขาสลกบาตร โทร. 0-5577-1572 สาขาปางศิลาทอง โทร. 0-5572-7074 สาขาทรายทองวัฒนา โทร. 0-5573-2207 l จังหวัดขอนแก่ น ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร

สาขาขอนแก่น โทร. 0-4322-3134 สาขาตลาดกลางสินค้า โทร. 0-4324-4617 สาขากระนวน โทร. 0-4325-1334 สาขาเขาสวนกวาง โทร. 0-4344-9270-2 สาขาชนบท โทร. 0-4328-6166 สาขาชุมแพ โทร. 0-4331-2818 สาขาน�้ำพอง โทร. 0-4344-1501 สาขาบ้านไผ่ โทร. 0-4327-4274 สาขาบ้านฝาง โทร. 0-4326-9040 สาขาเปือยน้อย โทร. 0-4349-4016 l จังหวัดจันทบุรี สาขาจันทบุรี โทร. 0-3931-2742 สาขาอ�ำเภอนายายอาม โทร. 0-3937-1019 สาขาขลุง โทร. 0-3944-1989 สาขาเขาคิชฌกูฏ โทร. 0-3930-9050 สาขาสอยดาว โทร. 0-3938-1439-40 สาขาห้วยสะท้อน โทร. 0-3939-5167 l จังหวัดฉะเชิงเทรา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1228 สาขาบางคล้า โทร. 0-3854-1944 สาขาบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 0-3858-1093 สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1522 สาขาบ้านโพธิ์ โทร. 0-3858-7649-51 สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1488 สาขาย่อยแปลงยาว โทร. 0-3885-1228 สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7123-4 l จังหวัดชลบุรี สาขาชลบุรี โทร. 0-3828-3034 สาขาพนัสนิคม โทร. 0-3846-1722 สาขาบ่อทอง โทร. 0-3821-1330 สาขาย่อยบ่อทอง โทร. 0-3871-2234-6 สาขาแหลมฉบังซิตี้ โทร. 0-3833-0608 หน่วยบ้านบึง โทร. 0-3844-3804 สาขาพัทยาเหนือ โทร. 0-3872-7400-2 l จังหวัดชัยนาท สาขาชัยนาท โทร. 0-5641-1008 สาขามโนรมย์ โทร. 0-5641-2466 สาขาสรรพยา โทร. 0-5649-9236-7 สาขาหันคา โทร. 0-5642-2073 สาขาวัดสิงห์ โทร. 0-5646-1068 สาขาสรรคบุรี โทร. 0-5648-1314 l จังหวัดชัยภูมิ สาขาชัยภูมิ โทร. 0-4481-1699 สาขาเกษตรสมบูรณ์ โทร. 0-4486-9110 สาขาแก้งคร้อ โทร. 0-4483-1371 สาขาคอนสวรรค์ โทร. 0-4484-8244

สาขาคอนสวรรค์ โทร. 0-4488-9100 สาขาคอนสาร โทร. 0-4487-6676 สาขาจัตุรัส โทร. 0-4484-0595 สาขาเทพสถิต โทร. 0-4485-7126 สาขาบ้านเขว้า โทร. 0-4483-9814-6 สาขาบ�ำเหน็จณรงค์ โทร. 0-4484-2793 l จังหวัดชุมพร สาขาชุมพร โทร. 0-7750-1051 สาขาท่าแซะ โทร. 0-7759-9868 สาขาทุ่งตะโก โทร. 0-7753-6431 สาขาประทิว โทร. 0-7758-6123 สาขาพะโต๊ะ โทร. 0-7753-9084 สาขามาบอ�ำมฤต โทร. 0-7757-8522 สาขาย่อยเขาปีบ โทร. 0-7753-6384 สาขาละแม โทร. 0-7758-7334-5 สาขาสวี โทร. 0-7753-1008 สาขาสวี 2 โทร. 0-7753-6227 สาขาหลังสวน โทร. 0-7754-1371 l จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงราย โทร. 0-5360-0118 สาขาเทิง โทร. 0-5379-5388 สาขาปล้อง โทร. 0-5395-4456-7 สาขาพาน โทร. 0-5365-8728 สาขาขุนตาล โทร. 0-5365-7311-2 สาขาเชียงของ โทร. 0-5379-1499-500 สาขาเชียงแสน โทร. 0-5365-0725 สาขาแม่จัน โทร. 0-5377-1777 สาขาแม่ลาว โทร. 0-5366-6582 สาขาแม่สรวย โทร. 0-5378-6072 สาขาแม่สาย โทร. 0-5373-1748 สาขาย่อยป่าแดด โทร. 0-5376-1477 สาขาวารี โทร. 0-5376-0084-6 l จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5322-1893 สาขาหางดง โทร. 0-5342-7134-5 สาขาฮอด โทร. 0-5383-1554 สาขาจอมทอง โทร. 0-5334-1885-6 สาขาเชียงดาว โทร. 0-5345-5057 สาขาไชยปราการ โทร. 0-5387-0282 สาขาดอยเต่า โทร. 0-5346-9084 สาขาดอยสะเก็ด โทร. 0-5329-1166 สาขาดอยหล่อ โทร. 0-5336-9451 สาขาฝาง โทร. 0-5345-1222 สาขาพร้าว โทร. 0-5347-5130 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-5388-3651 สาขาแม่แจ่ม โทร. 0-5348-5023 l จังหวัดตรั ง สาขาตรัง-ปะเหลียน โทร. 0-7524-0984-5 สาขาตรัง โทร. 0-7521-8772 สาขากันตัง โทร. 0-7525-3032-4

สาขาเขาวิเศษ โทร. 0-7526-1530 สาขาทุ่งยาว โทร. 0-7528-8103 สาขานาโยง โทร. 0-7529-9101 สาขาย่านตาขาว โทร. 0-7528-2171-2 สาขารัษฎา โทร. 0-7526-0333 สาขาวังวิเศษ โทร. 0-7526-2411-3 สาขาสิเกา โทร. 0-7529-1125 สาขาหน่วยอ�ำเภอรัษฏา โทร. 0-7528-6129 สาขาห้วยยอด โทร. 0-7523-5484 l จังหวัดตราด สาขาตราด โทร. 0-3951-1956 สาขาแสนตุ้ง โทร. 0-3959-9118 l จังหวัดตาก สาขาตาก โทร. 0-5551-1286 สาขาพบพระ โทร. 0-5556-9015 สาขาแม่ระมาด โทร. 0-5558-1196 สาขาแม่สอด โทร. 0-5553-1870 สาขาย่อยสามเงา โทร. 0-5554-9211 l จังหวัดนครนายก สาขานครนายก โทร. 0-3731-1017 สาขาองครักษ์ โทร. 0-3739-1291 สาขาบ้านนา โทร. 0-3738-1844 สาขาปากพลี โทร. 0-3739-9798 l จังหวัดนครปฐม สาขานครปฐม โทร. 0-3425-4217 สาขา สนง จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3421-1081 สาขาก�ำแพงแสน โทร. 0-3428-2037-8 สาขาดอนตูม โทร. 0-3438-1115 สาขาบางเลน โทร. 0-3439-1185 สาขาสามพราน โทร. 0-3432-4070 สาขานครชัยศรี โทร. 0-3433-1124 l จังหวัดนครพนม สาขานครพนม โทร. 0-4251-1204 สาขาเรณูนคร โทร. 0-4257-9234 สาขาธาตุพนม โทร. 0-4254-1454 สาขานาแก โทร. 0-4257-1209 สาขานาหว้า โทร. 0-4259-7046 สาขาบ้านแพง โทร. 0-4259-1069 สาขาปลาปาก โทร. 0-4258-9039 สาขาโพนสวรรค์ โทร. 0-4259-5059 สาขาศรีสงคราม โทร. 0-4259-9268-9 สาขาท่าอุเทน โทร. 0-4258-1250 l จังหวัดนครราชสีมา สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-1880

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

63


สาขาบ้านเหลื่อม โทร. 0-4438-7106 สาขาคง โทร. 0-4445-9118 สาขาประทาย โทร. 0-4447-9208 สาขาจักราช โทร. 0-4439-9238 สาขาพิมาย โทร. 0-4428-7383 สาขาสีคิ้ว โทร. 0-4441-1370 สาขาห้วยแถลง โทร. 0-4430-1046 สาขาครบุรี โทร. 0-4444-8341 สาขาชุมพวง โทร. 0-4447-7447 สาขาโชคชัย โทร. 0-4449-1009 l จังหวัดนครศรี ธรรมราช สาขานครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-0992 สาขาจันดี โทร. 0-7548-6160 สาขาฉวาง โทร. 0-7533-4274-5 สาขาขนอม โทร. 0-7552-8047 สาขาชะอวด โทร. 0-7538-1257 สาขาต้นเหรียง โทร. 0-7536-7641 สาขาพรหมคีรี โทร. 0-7533-8046 สาขาพรหมคีรี โทร. 0-7539-6045-6 สาขาสิชล โทร. 0-7533-5644 สาขาเชียรใหญ่ โทร. 0-7538-6435-7 สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0801-2 สาขาทุ่งสง โทร. 0-7533-2850 สาขาปากพนัง โทร. 0-7551-8481-2 สาขาพิปูน โทร. 0-7537-2358 l จังหวัดนครสวรรค์ สาขานครสวรรค์ โทร. 0-5622-2581 สาขาพยุหะคีรี โทร. 0-5634-1082 สาขาย่อยหนองเบน โทร. 0-5636-7063-4 สาขาชุมแสง โทร. 0-5631-8851-2 สาขาไพศาลี โทร. 0-5635-2094 สาขาเก้าเลี้ยว โทร. 0-5629-9189 สาขาโกรกพระ โทร. 0-5632-0345-6 สาขาตากฟ้า โทร. 0-5635-9041 สาขาตาคลี โทร. 0-5626-1762 สาขาท่าตะโก โทร. 0-5624-9337-8 สาขาบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9093 สาขาพยุหะคีรี โทร. 0-5631-6449-50 สาขาลาดยาว โทร. 0-5627-1009 l จังหวัดนนทบุรี สาขานนทบุรี โทร. 0-2526-4948 สาขาไทรน้อย โทร. 0-2922-4754 สาขาบางใหญ่ โทร. 0-2595-0630 สาขาบางบัวทอง โทร. 0-2571-7846 l จังหวัดนราธิวาส สาขานราธิวาส โทร. 0-7351-1230 สาขาตากใบ โทร. 0-7358-1253 สาขาบาเจาะ โทร. 0-7359-9079 สาขาย่อยแว้ง โทร. 0-7365-9159 สาขายี่ง้อ โทร. 0-7359-1349 สาขาระแงะ โทร. 0-7367-1250 สาขารือเสาะ โทร. 0-7357-1572 สาขาศรีสาคร โทร. 0-7356-1049 สาขาสุไหงโก-ลก โทร. 0-7361-3443 สาขาสุไหงปาดี โทร. 0-7352-3132 l จังหวัดน่ าน สาขาน่าน โทร. 0-5477-1644 สาขาเชียงกลาง โทร. 0-5479-7105 สาขาท่าวังผา โทร. 0-5475-5272-3 สาขานาน้อย โทร. 0-5478-9133-4 สาขานาหมื่น โทร. 0-5478-7443 สาขาปัว โทร. 0-5475-6505 สาขาเวียงสา โทร. 0-5478-1098 สาขาสันติสุข โทร. 0-5476-7050

64

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

l จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาบุรีรัมย์ โทร. 0-4462-5223-4 สาขากระสัง โทร. 0-4469-1040 สาขาคูเมือง โทร. 0-4469-9029 สาขานางรอง โทร. 0-4463-1622 สาขานาโพธิ์ โทร. 0-4468-6000 สาขาบ้านกรวด โทร. 0-4467-9437 สาขาประโคนชัย โทร. 0-4465-1078 สาขาปะค�ำ โทร. 0-4464-6080 สาขาพลับพลาไชย โทร. 0-4460-8044 สาขาพุทไธสง โทร. 0-4468-9135 สาขาย่อยเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-4462-8344-5 l จังหวัดปทุมธานี สาขาปทุมธานี โทร. 0-2581-2895 สาขาคลองเก้า โทร. 0-2546-1632 สาขาธัญบุรี โทร. 0-2531-3031 สาขาตลาดไท โทร. 0-2908-4961-5 สาขาลาดหลุมแก้ว โทร. 0-2599-1579 สาขาล�ำลูกกา โทร. 0-2993-0250-1 l จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-2249 สาขาทับสะแก โทร. 0-3254-6395-6 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3254-8305 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1442 สาขาหัวหิน โทร. 0-3253-0052 สาขากุยบุรี โทร. 0-3268-1220 สาขาบางสะพานน้อย โทร. 0-3255-8195 l จังหวัดปราจีนบุรี สาขาปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1625 สาขาบ้านสร้าง โทร. 0-3727-1448-9 สาขาประจันตคาม โทร. 0-3721-2049 สาขากบินทร์บุรี โทร. 0-3728-1514 สาขาบ้านสร้าง โทร. 0-3727-1230 หน่วยอ�ำเภอนาดี โทร. 0-3741-1316-7 สาขาศรีมหาโพธิ โทร. 0-3727-9405-6

สาขาเชียงค�ำ โทร. 0-5445-1877 สาขาเชียงม่วน โทร. 0-5449-5112 สาขาดอกค�ำใต้ โทร. 0-5449-1493 สาขาปง โทร. 0-5442-9025 สาขาภูชาง โทร. 0-5441-6652 สาขาย่อยแม่ใจ โทร. 0-5449-9240 สาขาเชียงค�ำ 2 โทร. 0-5445-2361 l จังหวัดพังงา สาขาพังงา โทร. 0-7641-1929 สาขาคุระบุรี โทร. 0-7649-1391 สาขาโคกกลอย โทร. 0-7643-4643 สาขาตะกั่วป่า โทร. 0-7642-1676 สาขาทับปุด โทร. 0-7659-9095 สาขาท้ายเหมือง โทร. 0-7643-2300 l จังหวัดพัทลุง สาขาพัทลุง โทร. 0-7461-1499 สาขาควนขนุน โทร. 0-7468-1204 สาขาปากคลอง โทร. 0-7468-2246 สาขากงหรา โทร. 0-7468-7111 สาขาบางแก้ว โทร. 0-7469-7488 สาขาปากพะยูน โทร. 0-7469-9419 สาขาป่าพะยอม โทร. 0-7462-4481 สาขาแม่ขรี โทร. 0-7469-5345 สาขาย่อยป่าบอน โทร. 0-7462-5352 สาขาเขาชัยสน โทร. 0-7469-1384 l จังหวัดพิจต ิ ร สาขาพิจิตร โทร. 0-5661-1196 สาขากิ่ง อ.ดงเจริญ โทร. 0-5660-1053 สาขาตะพานหิน โทร. 0-5662-1322 สาขาทับคล้อ โทร. 0-5665-4365-6 สาขาบางมูลนาก โทร. 0-5663-1145 สาขาโพทะเล โทร. 0-5666-7019 สาขาวังทรายพูน โทร. 0-5669-5119 สาขาสามง่าม โทร. 0-5666-5024 l จังหวัดพิษณุโลก

สาขาหล่มสัก โทร. 0-5682-4580 l จังหวัดแพร่ สาขาแพร่ โทร. 0-5451-1144 สาขาเด่นชัย โทร. 0-5461-3083 สาขาร้องกวาง โทร. 0-5464-8222 สาขาลอง โทร. 0-5458-1195 สาขาวังชิ้น โทร. 0-5458-9015 สาขาสอง โทร. 0-5464-2671-2 สาขาสูงเม่น โทร. 0-5454-1502 สาขาหนองม่วงไข่ โทร. 0-5463-5683 l จังหวัดภูเก็ต สาขาภูเก็ต โทร. 0-7621-3350 สาขาถลาง โทร. 0-7631-1688 l จังหวัดมหาสารคาม สาขามหาสารคาม โทร. 0-4372-5167-8 สาขาโกสุมพิสัย โทร. 0-4376-1852 สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9079 สาขาบรบือ โทร. 0-4377-1097 สาขากันทรวิชัย โทร. 0-4378-9026 สาขาแกด�ำ โทร. 0-4378-7040 สาขาโกสุมพิสัย โทร. 0-4376-1562 สาขาเชียงยืน โทร. 0-4378-1298 สาขานาเชือก โทร. 0-4377-9235 สาขานาดูน โทร. 0-4379-7049 สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9078 สาขาพยัคฆภูมิพิสัย โทร. 0-4379-1115 l จังหวัดมุกดาหาร สาขามุกดาหาร โทร. 0-4261-1605 สาขาค�ำชะอี โทร. 0-4269-1080 สาขาดงหลวง โทร. 0-4269-7019 สาขาดอนตาล โทร. 0-4268-9070 สาขานิคมค�ำสร้อย โทร. 0-4263-8170 สาขาหนองสูง โทร. 0-4263-5380 สาขาหว้านใหญ่ โทร. 0-4269-9051

สาขาปัตตานี โทร. 0-7333-5954 สาขากะพ้อ โทร. 0-7349-4122 สาขาโคกโพธิ์ โทร. 0-7331-5541 สาขานาประดู่ โทร. 0-7335-8328 สาขาปาลัส โทร. 0-7348-5014 สาขามายอ โทร. 0-7348-5255 สาขาย่อยหนองจิก โทร. 0-7343-7205 สาขายะรัง โทร. 0-7343-9102 สาขายะหริ่ง โทร. 0-7349-1101 สาขาสายบุรี โทร. 0-7335-4414

สาขาพิษณุโลก โทร. 0-5521-9054 สาขาชาติตระการ โทร. 0-5538-1367 สาขานครไทย โทร. 0-5538-8977-8 สาขาเนินมะปราง โทร. 0-5539-9105 สาขาบางกระทุ่ม โทร. 0-5529-6381 สาขาบางระก�ำ โทร. 0-5537-1275 สาขาพรหมพิราม โทร. 0-5529-0227-8 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-5536-1163 สาขาวังทอง โทร. 0-5531-1075 สาขาวังทอง 2 โทร. 0-5529-3382 สาขาวัดโบสถ์ โทร. 0-5529-1312 สาขาหนองตม โทร. 0-5522-2227

l จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

l จังหวัดเพชรบุรี

l จังหวัดยะลา

สาขาพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3525-2248 สาขาย่อยภาชี โทร. 0-3531-1440 สาขาเสนา โทร. 0-3520-1811 สาขาอุทัย โทร. 0-3535-6252-3 สาขาผักไห่ โทร. 0-3523-9244 สาขามหาราช โทร. 0-3538-9103 สาขาย่อยบางไทร โทร. 0-3537-1035 สาขาวังน้อย โทร. 0-3527-1044 หน่วยอ�ำเภอท่าเรือ โทร. 0-3522-3035 สาขาบางปะหัน โทร. 0-3538-1614 สาขาบางปะอิน โทร. 0-3526-1100 สาขาบ้านแพรก โทร. 0-3538-6045 สาขาลาดบัวหลวง โทร. 0-3537-9027

สาขาเพชรบุรี โทร. 0-3241-7112-3 สาขาเขาย้อย โทร. 0-3243-9877 สาขาชะอ�ำ โทร. 0-3247-1081 สาขาท่ายาง โทร. 0-3246-1557 สาขาบ้านลาด โทร. 0-3244-0515 สาขาบ้านแหลม โทร. 0-3248-1919

สาขายะลา โทร. 0-7321-2942 สาขาบันนังสตา โทร. 0-7328-9421 สาขาเบตง โทร. 0-7323-5200 สาขายะหา โทร. 0-7329-1278-80 สาขารามัน โทร. 0-7329-5093

l จังหวัดปั ตตานี

l จังหวัดพะเยา สาขาพะเยา โทร. 0-5448-1399 สาขาจุน โทร. 0-5442-0715

l จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-1021 สาขาชนแดน โทร. 0-5679-7798 สาขาบึงสามพัน โทร. 0-5656-1553 สาขาพุเตย โทร. 0-5675-3321 สาขาวังโป่ง โทร. 0-5675-8227-8 สาขาวิเชียรบุรี โทร. 0-5675-4557 สาขาศรีเทพ โทร. 0-5679-9240 สาขาหนองไผ่ โทร. 0-5678-1875 สาขาหล่มเก่า โทร. 0-5670-9097

l จังหวัดยโสธร สาขายโสธร โทร. 0-4571-2556 สาขากุดชุม โทร. 0-4578-9118 สาขาค้อวัง โทร. 0-4579-7003-4 สาขาค�ำเขื่อนแก้ว โทร. 0-4579-1079 สาขาทรายมูล โทร. 0-4578-7070 สาขาไทยเจริญ โทร. 0-4571-8088 สาขาป่าติ้ว โทร. 0-4579-5075 สาขามหาชนะชัย โทร. 0-4579-9164-5 สาขาเลิงนกทา โทร. 0-4578-1351-2

l จังหวัดร้ อยเอ็ด สาขาร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-1386 สาขาธวัชบุรี โทร. 0-4356-9271 สาขาสุวรรณภูมิ โทร. 0-4358-1386-7 สาขาจังหาร โทร. 0-4350-7095 สาขาธวัชบุรี โทร. 0-4356-9024 สาขาธวัชบุรี 2 โทร. 0-4356-9342 สาขาเมยวดี โทร. 0-4357-7049 สาขาเกษตรวิสัย โทร. 0-4358-9192 สาขาจตุรพักตรพิมาน โทร. 0-4353-1049 สาขาปทุมรัตน์ โทร. 0-4358-7126


สาขาพนมไพร โทร. 0-4359-1386 สาขาโพธิ์ชัย โทร. 0-4356-7144-5 สาขาโพนทราย โทร. 0-4359-5112 สาขาโพนทอง โทร. 0-4357-1244 l จังหวัดระยอง สาขาระยอง โทร. 0-3861-2887 สาขาแกลง โทร. 0-3867-1781 สาขาเขาชะเมา โทร. 0-3896-9181 สาขานิคมพัฒนา โทร. 0-3863-6080 สาขาบ้านค่าย โทร. 0-3864-2592 สาขาบ้านฉาง โทร. 0-3860-1291 สาขาปลวกแดง โทร. 0-3865-9113-4 สาขาวังจันทร์ โทร. 0-3866-6248 l จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี โทร. 0-3232-1389 สาขาโพธาราม โทร. 0-3223-1948 สาขาจอมบึง โทร. 0-3226-1171 สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-3234-5131 สาขาบางแพ โทร. 0-3238-3313 สาขาบ้านโป่ง โทร. 0-3230-2291-2 สาขาปากท่อ โทร. 0-3228-2632 สาขาสวนผึ้ง โทร. 0-3236-4195 l จังหวัดลพบุรี สาขาลพบุรี โทร. 0-3661-8571-2 สาขาโคกส�ำโรง โทร. 0-3644-1732 สาขาชัยบาดาล โทร. 0-3646-1494 สาขาท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1496 สาขาบ้านหมี่ โทร. 0-3647-1480 สาขาพัฒนานิคม โทร. 0-3649-1399 สาขาล�ำนารายณ์ โทร. 0-3646-1256 สาขาล�ำสนธิ โทร. 0-3663-3418-9 สาขาสระโบสถ์ โทร. 0-3664-7264 สาขาหนองม่วง โทร. 0-3664-8263-4 สาขาสิรินธร โทร. 0-4536-6022 l จังหวัดล�ำปาง สาขาล�ำปาง โทร. 0-5421-7870 สาขางาว โทร. 0-5426-1188-9 สาขาเถิน โทร. 0-5429-2019 สาขาแม่ทะ โทร. 0-5428-9189 สาขาเกาะคา โทร. 0-5432-7847 สาขาแจ้ห่ม โทร. 0-5427-1144-5 สาขาเมืองปาน โทร. 0-5427-6507-8 สาขาแม่พริก โทร. 0-5429-9253 สาขาแม่เมาะ โทร. 0-5426-6251 สาขาย่อยสบปราบ โทร. 0-5434-4468 สาขาวังเหนือ โทร. 0-5427-9124 l จังหวัดล�ำพูน สาขาล�ำพูน โทร. 0-5351-0394 สาขาป่าเห็ว โทร. 0-5354-1067-8 สาขาอุโมงค์ โทร. 0-5398-2700 สาขาลี้ โทร. 0-5357-0209 สาขาบ้านธิ โทร. 0-5350-1086 สาขาบ้านโฮ่ง โทร. 0-5355-0425 สาขาป่าซาง โทร. 0-5352-0330 สาขาแม่ทา โทร. 0-5354-9011-2 สาขาทุ่งหัวช้าง โทร. 0-5397-5161 สาขาเวียงหนองล่อ โทร. 0-5350-4962-3

สาขานาด้วง โทร. 0-4288-7012 สาขานาหว้า โทร. 0-4289-7075 สาขาปากชม โทร. 0-4288-1164-5 สาขาผาขาว โทร. 0-4281-8123 สาขาภูกระดึง โทร. 0-4287-1091 สาขาภูเรือ โทร. 0-4289-9378 สาขาภูหลวง โทร. 0-4287-9077 l จังหวัดศรี สะเกษ สาขาศรีสะเกษ โทร. 0-4562-2581 สาขากันทรลักษ์ โทร. 0-4566-1298 สาขาขุขันธ์ โทร. 0-4563-0459 สาขาเบญจลักษ์ โทร. 0-4560-5193 สาขาอุทุมพรพิสัย โทร. 0-4564-3081 สาขากันทรลักษ์ โทร. 0-4565-1690 สาขากันทรารมย์ โทร. 0-4564-3085 สาขาขุนหาญ โทร. 0-4564-3083 สาขาน�้ำเกลี้ยง โทร. 0-4560-9037 l จังหวัดสกลนคร สาขาสกลนคร โทร. 0-4271-1378 สาขากุสุมาลย์ โทร. 0-4276-9026 สาขาค�ำตากล้า โทร. 0-4279-6080 สาขาค�ำเพิ่ม โทร. 0-4270-8133 สาขาโคกศรีสุพรรณ โทร. 0-4276-6496 สาขาเจริญศิลป์ โทร. 0-4270-9050 สาขาเต่างอย โทร. 0-4276-1030 สาขาบ้านม่วง โทร. 0-4279-4151 สาขาพรรณานิคม โทร. 0-4277-9104 สาขาพังโคน โทร. 0-4273-4664 สาขาโพนนาแก้ว โทร. 0-4270-7024 สาขาวานรนิวาส โทร. 0-4279-1322 สาขาสว่างแดนดิน โทร. 0-4272-1023 l จังหวัดสงขลา สาขาสงขลา โทร. 0-7431-2181 สาขากระแสสินธุ์ โทร. 0-7439-9083 สาขาคลองแงะ โทร. 0-7445-2501-2 สาขาควนเนียง โทร. 0-7438-6579 สาขาเทพา โทร. 0-7437-6286 สาขานาทวี โทร. 0-7437-1596 สาขาระโนด โทร. 0-7439-1015 สาขารัตภูมิ โทร. 0-7438-8020-2 สาขาล�ำไพล โทร. 0-7447-8113 สาขาสทิงพระ โทร. 0-7445-8382 สาขาสะเดา โทร. 0-7441-1499 สาขาสะบ้าย้อย โทร. 0-7437-7041 สาขาหาดใหญ่ โทร. 0-7423-5664

l จังหวัดสระบุรี สาขาสระบุรี โทร. 0-3621-1351 สาขาบ้านหมอ โทร. 0-3620-1988 สาขาแก่งคอย โทร. 0-3625-1993-4 สาขาพระพุทธบาท โทร. 0-3626-7253-4 สาขามวกเหล็ก โทร. 0-3634-1059 สาขาวังม่วง โทร. 0-3635-9251 สาขาวิหารแดง โทร. 0-3637-7758 สาขาหนองแค โทร. 0-3637-1411 l จังหวัดสิงห์ บุรี สาขาสิงห์บุรี โทร. 0-3651-1410 สาขาอินทร์บุรี โทร. 0-3658-1228-9 สาขาบางระจัน โทร. 0-3659-1673 l จังหวัดสุโขทัย สาขาสุโขทัย โทร. 0-5561-2014 สาขากงไกรลาศ โทร. 0-5562-5163-4 สาขาคีรีมาศ โทร. 0-5562-7141 สาขาทุ่งเสลี่ยม โทร. 0-5562-9458-9 สาขาบ้านด่านลานหอย โทร. 0-5568-9112 สาขาศรีนคร โทร. 0-5565-2632 สาขาศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-1085 สาขาศรีส�ำโรง โทร. 0-5568-1658-9 สาขาสวรรคโลก โทร. 0-5564-3068 l จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-1716 สาขาดอนเจดีย์ โทร. 0-3559-1830 สาขาด่านช้างโทร. 0-3559-5315 สาขาสามชุก โทร. 0-3557-1266 สาขาอู่ทอง โทร. 0-3555-1456 สาขาศรีประจันต์ โทร. 0-3558-1600 สาขาหนองหญ้าไซ โทร. 0-3541-1334 สาขาเดิมบางนางบวช โทร. 0-3550-8356 สาขาบางปลาม้า โทร. 0-3558-6159 สาขาสองพี่น้อง โทร. 0-3553-2010 l จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

สาขาสมุทรปราการ โทร. 0-2389-1166 สาขาบางบ่อ โทร. 0-2708-3762-3 สาขาบางพลี โทร. 0-2312-2055

สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-2548 สาขากาญจนดิษฐ์ โทร. 0-7725-5234 สาขาไชยา โทร. 0-7722-8655-6 สาขาพระแสง โทร. 0-7736-9066 สาขาพุนพิน โทร. 0-7731-2634-5 สาขาเกาะพะงัน โทร. 0-7737-7035 สาขาเกาะสมุย โทร. 0-7742-0291 สาขาเคียนซา โทร. 0-7738-7127 สาขาชัยบุรี โทร. 0-7736-7396 สาขาดอนสัก โทร. 0-7737-1525-6 สาขาเวียงสระ โทร. 0-7736-2000 สาขาคีรีรัฐนิคม โทร. 0-7726-5244

l จังหวัดสมุทรสงคราม

l จังหวัดสุรินทร์

สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1259 สาขาอัมพวา โทร. 0-3472-5727

สาขาสุรินทร์ โทร. 0-4451-1353 สาขากาบเชิง โทร. 0-4455-9029 สาขาเขวาสินรินทร์ โทร. 0-4458-2143 สาขาจอมพระ โทร. 0-4458-9315 สาขาชุมพลบุรี โทร. 0-4459-6156-7 สาขาท่าตูม โทร. 0-4459-1120 สาขาปราสาท โทร. 0-4453-2267 สาขารัตนบุรี โทร. 0-4459-8905-7 สาขาศีขรภูมิ โทร. 0-4456-1249

l จังหวัดสมุทรปราการ

l จังหวัดสมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1492 สาขาบ้านแพ้ว โทร. 0-3448-1322

l จังหวัดเลย

l จังหวัดสระแก้ ว

สาขาเลย โทร. 0-4281-1688 สาขาอ�ำเภอเอราวัณ โทร. 0-4285-3348 สาขาเชียงคาน โทร. 0-4282-1723 สาขาด่านซ้าย โทร. 0-4289-1331 สาขาท่าลี่ โทร. 0-4288-9253 สาขาท่าลี้ โทร. 0-4288-9806

สาขาสระแก้ว โทร. 0-3724-1720 สาขาอรัญประเทศ โทร. 0-3723-1629 สาขาตาพระยา โทร. 0-3751-0046 สาขาวัฒนานคร โทร. 0-3722-5267 สาขาวังน�้ำเย็น โทร. 0-3725-1490 สาขาเขาฉกรรจ์ โทร. 0-3751-1314-5

สาขาเซกา โทร. 0-4248-9250 สาขาบึงกาฬ โทร. 0-4249-9080 สาขาโซ่พิสัย โทร. 0-4248-5122 สาขาท่าบ่อ โทร. 0-4240-0922-3 สาขาบึงกาฬ โทร. 0-4249-1358 สาขาปากคาด โทร. 0-4248-1112 l จังหวัดหนองบัวล�ำภู สาขาหนองบัวล�ำภู โทร. 0-4231-2575-6 สาขาสุวรรณคูหา โทร. 0-4237-2079 สาขากิ่งอ�ำเภอนาวัง โทร. 0-4236-3262-3 สาขานากลาง โทร. 0-4235-9221 สาขาย่อยโนนสัง โทร. 0-4235-5152 สาขาศรีบุญเรือง โทร. 0-4235-3240-1 l จังหวัดอ่ างทอง สาขาอ่างทอง โทร. 0-3561-2431 สาขาแสวงหา โทร. 0-3569-5233 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-3569-1160 สาขาวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3563-1203 l จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ สาขาอ�ำนาจเจริญ โทร. 0-4551-1757 สาขาพนา โทร. 0-4546-3044 สาขาชานุมาน โทร. 0-4546-6055 สาขาปทุมราชวงศา โทร. 0-4546-5131 สาขาลืออ�ำนาจ โทร. 0-4527-2347 สาขาเสนางคนิคม โทร. 0-4546-1037 สาขาหัวตะพาน โทร. 0-4546-9293 l จังหวัดอุดรธานี สาขาอุดรธานี โทร. 0-4222-1925 สาขาเพ็ญ โทร. 0-4227-9303-4 สาขาไชยวาน โทร. 0-4226-5624 สาขากุดจับ โทร. 0-4229-3221 สาขากุมภวาปี โทร. 0-4233-1370 สาขาทุ่งฝน โทร. 0-4226-8211 สาขานายูง โทร. 0-4225-7103 สาขาน�้ำโสม โทร. 0-4228-9128 สาขาบ้านดุง โทร. 0-4227-1501 สาขาศรีธาตุ โทร. 0-4238-2314 สาขาสร้างคอม โทร. 0-4227-7059 l จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอุบลราชธานี โทร. 0-4528-4245 สาขาบุณฑริก โทร. 0-4520-1198-9 สาขาเขมราฐ โทร. 0-4549-1204 สาขาพิบูลมังสาหาร โทร. 0-4536-6350 สาขาส�ำโรง โทร. 0-4530-3163 สาขาเขื่องใน โทร. 0-4539-1102 สาขาเดชอุดมโทร. 0-4536-1803 สาขาตาลสุมโทร. 0-4539-6030 สาขาน�้ำยืน โทร. 0-4537-1078 สาขาพิบูลมังสาหาร โทร. 0-4539-6042 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-4539-1034

l จังหวัดหนองคาย สาขาหนองคาย โทร. 0-4242-0568 สาขาเฝ้าไร่ โทร. 0-4241-7234 สาขาสังคม โทร. 0-4244-1075 สาขากิ่งอ�ำเภอศรีวิไล โทร. 0-4249-7063

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

65


NEW CONTENT

Kaset Thai Market ซื้อง่าย...ขายสะดวก

75

76

หมวดวัตถุเคมี ที่ปรึกษาทางการเกษตร Chemicals - Agricultural Advisory

หมวดปุ๋ย ดิน ขายส่ง-ผู้ผลิต Fertilizer Wholesale Manufacturers

81

91

67 หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักร Machine Tools

80 หมวดน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Wastewater treatment

หมวดสัตว์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ Animal equipment

96 66

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

หมวดการค้าผลผลิต แปรรูปทางการเกษตร Agricultural trade

หมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร Fruits and vegetables Agricultural field Agro-tourism


หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักร Machine Tools

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ผู้ผลิต-จ�ำหน่าย เชือกพีพี พีอี ชนิดต่างๆ ส�ำหรับการประมง ที่ตั้ง : 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117

จุมพลเอสโฟร์ จ�ำหน่ายเครื่องปลูกอ้อย Tel. 0-3456-6308, 09-1519-4556, 09-9264-5446, 09-5926-3146

บริษัท ดีดีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด รับซ่อมแซมแก้ไขปัญหา น�้ำรั่วซึม รอยแตกร้าว ที่ตั้ง : ถ.เส้นพระราม 2 Tel. 08-4347-8858

บริษัท เคเค เกษตรกลการบ้านโป่ง จ�ำกัด จ�ำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรส�ำหรับต่อพ่วง เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ตั้ง : 171 หมู่ 3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3233-0088 Fax. 0-3233-0119

โรงโอ่งเจริญดินไทย จ�ำหน่ายโอ่ง อ่างบัว กระถาง ที่ตั้ง : 103/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 0-3233-8152 Fax. 0-3232-6753

หมอแว่น แบคโฮ บริการให้เช่ารถแบคโฮ เครื่องจักรกลหนัก ที่ตั้ง : 45/5 ถ.เพชรเฟื้อย 3 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 0-3233-8152 Fax. 0-3232-6753

ไทยเกษตรฟาร์ม โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง รับติดตั้งทั่วประเทศ โดยช่างทีมงานคุณภาพ ที่ตั้ง : 115/31 หมู่ 2 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 Tel. 08-6211-8997, 08-1972-9242

โรงเรือนปลูกผัก ปลูกผักโรงเรือน รับสร้างโรงเรือนปลูกผักและผลไม้ ทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 888/4 หมู่ 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9949-4318 คุณพี

ฟาร์มวัวบ้านห้วย ซื้อเครื่องพ่นควัน ก�ำจัดยุงและแมลง ที่ตั้ง : 1 หมู่ 1 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ Tel. 08-3110-5113 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

67


ธนพรกระชัง นครราชสีมา จ�ำหน่ายกระชังบก เลี้ยงปลา กุ้ง กบ ปูนา บ่ออนุบาลปลาเล็ก บ่อพักน�้ำ สระว่ายน�้ำ ใช้วัสดุเกรด A ใช้งานได้นานขึ้นรูปบ่อแบบส�ำเร็จ ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายง่าย ราคาย่อมเยาว์ ส่งของถึงบ้าน ที่ตั้ง : 419 หมู่ 7 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel. 09-4387-9247

68

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

หจก. ณ พัทลุง แทรกเตอร์ จ�ำหนายอะไหลแมคโคร น�้ำมันไฮโดรลิค จารบี น�้ำมันเครื่อง รับเหมาปรับพื้นที่ ถางปา ขุดคลอง ไหเชาแมคโคร รถไถ รถแทรคเตอร ที่ตั้ง : 40/5-6 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel. 09-6796-5514, 09-1146-5924

โต๊ะม้าหิน 99 จ�ำหนายโต๊ะม้าหินทุกชนิด ในราคาเป็นกันเอง สวย แข็งแรง ที่ตั้ง : 151/15 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-2200-3344, 08-6533-8526


เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919

Good Shop 2010 ที่ตั้ง : 180 ซ.พัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-1899-7620, 09-3132-6891 Fax. 0-2101-0759

ร้านอ่าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

หจก.เสรีภาพการเกษตร ที่ตั้ง : 149 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3544-6584, 09-6484-5796, 09-5254-9325

เมธี ขนส่ง ที่ตั้ง : 105 หมู่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี Tel. 08-6879-5646 Fax. 0-3631-6884

ท่าทรายลูกโอ๋ กบินทร์บุรี ที่ตั้ง : 188 หมู่ 10 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel./Fax. 0-3728-2979, 08-6059-0707, 08-1818-8203

ลุงตี๋ ห่อกระท้อน นครนายก ที่ตั้ง : 63 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel. 08-1791-7075, 08-7826-2069, 08-9601-6352

BL-NNP Fishnet ที่ตั้ง : 110/3 หมู่ 1 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 09-3565-0501

ร้านปูนเสกข์ ที่ตั้ง : ข้างสะพานข้ามคลอง กลับรถตลาดเอี่ยมสมบัติ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 สาขา 2 ซ.มิสทีน 8 ถ.ราชพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1402-2453

เพื่อนประมง ที่ตั้ง : 143 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel. 08-4435-9955, 09-5943-7135

ลูกประมง ที่ตั้ง : 58 ถ.ราชด�ำรง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel. 06-2356-6628

งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพ 080-156-5000 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-473-9501 สัตหีบ 0-3848-1068 สมุทรสาคร 080-167-7788 www.ท่อตัน.com

บริษัท เอส.ซี.เอส. ยาร์ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 233/11 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3876-8344-6, 08-1942-3537, 08-6345-3664 Fax. 0-3876-8374

บ่อทราย ส.ทรัพย์ เพิ่มพูน ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7099-5471

ร้านฟางอัดก้อน นครนายก ที่ตั้ง : 36 หมู่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก Tel. 083-587-0502

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

69


70

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

71


72

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

73


74

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


หมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษาทางการเกษตร Chemicals - Agricultural Advisory

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กาญจนบุรี เชิญชวนเข้ามาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ตั้ง : บ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1425-1163

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่ตั้ง : 111/65 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2986-1680-2, 08-1313-7559 Fax. 0-2972-8540

หจก. พีเอ็นเอ็น ไบโอ ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6327-5154

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

75


หมวดปุ๋ย ดิน ขายส่ง-ผู้ผลิต Fertilizer Wholesale - Manufacturers

สวนจันทร์จอง (ประสิทธิ์การเกษตร) จ�ำหน่าย แกลบด�ำ ขี้วัว ดินชีวภาพ ดินก้ามปู หินจัดสวน และอุปกรณ์การเษตร ที่ตั้ง : 162 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก Tel. 08-9520-7045, 06-1559-3199, 08-1251-1324

ดินอุดมทรัพย์ ผู้ผลิต-จ�ำหน่าย ดินและวัสดุปลูก ที่ตั้ง : 43/44 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-6310-2603

สมฤทัยฟาร์ม จ�ำหน่าย ปุ๋ยมูลแกลบ-มูลไก่อัดเม็ด ผลิตเอง จ�ำหน่ายเอง ราคาเบาๆ ที่ตั้ง : 91 หมู่ 13 ต.วังชะมูล อ.ขาณ จ.ก�ำแพงเพชร Tel. 08-4597-3503, 09-0458-3587

บริษัท มุกข์รดาการเกษตร จ�ำกัด จ�ำหน่ายเคมีการเกษตร ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า และอุปกรณ์การเษตรทุกชนิด ที่ตั้ง : 19 หมู่ 8 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 09-5669-3838, 09-6245-5363

ก.ไบโอการเกษตร พจนีย์ฟาร์ม ที่ตั้ง : 202 หมู่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel. 08-4724-8559

76

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี Tel. 08-4844-2714, 08-0039-6497

ร้านวัชระปูนขาวสระบุรี ที่ตั้ง : 58/7 หมู่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 Tel. 08-0662-3393, 06-3140-2906, 06-2234-3536

โม่-ตาล ค้าปุ๋ยคอก ที่ตั้ง : 6 หมู่ 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-0985-3460 คุณลูกตาล, 08-1082-1876 คุณโม่


หจก. พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร ที่ตั้ง : 279/8 หมู่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 Tel. 0-7754-1347 Fax. 0-7758-2310

บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 274 หมู่ 2 ซ.เทศบาลบางปู 18 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2387-1196 Fax. 0-2387-1197

รุ่งเรืองทอง ขี้ไก่แกลบ ที่ตั้ง : กาฬสินธุ์ Tel. 09-7325-7575, 08-0732-2529

หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 46/1 หมู่ 6 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel. 0-3623-9522 Fax. 0-3623-9523

กลุ่มเกษตรท�ำไร่ต�ำบลมาบยางพร ที่ตั้ง : 161 หมู่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 0-3865-9155, 08-1305-8656, 08-1683-1439 Fax. 0-3865-9072

ลัดดาการเกษตร ที่ตั้ง : 16/21-23 หมู่ 2 ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 0-2978-3282 Fax. 0-2978-3282

กลุ่มเกษตรท�ำไร่ต�ำบลมาบยางพร ที่ตั้ง : 161 หมู่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 0-3865-9155, 08-1305-8656, 08-1683-1439 Fax. 0-3865-9072

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

77


78

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

79


หมวดน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Wastewater treatment

ปวันนันท์ บริการน�้ำดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2503-8145 Fax. 0-2503-8146

80

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


หมวดสัตว์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ Animal equipment

ชุนเซ้งฟาร์ม จ�ำหน่ายไข่ไก่สด และสุกร ที่ตั้ง : 210 หมู่ 12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel. 037-349-646 Fax. 037-349-647

A & A FARM จ�ำหน่ายไก่ไข่สาวพร้อมไข่ ลูกไก่ด�ำ ไก่รุ่น พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่ตั้ง : 226 หมู่ 2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel. 08-7949-2260

ณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง เลี้ยง-ผลิต-จ�ำหน่ายผึ้ง ที่ตั้ง : 33/6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 Tel. 08-1954-4498, 09-4542-3642

ศรีแก้วฟาร์ม รับปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับแพะ ที่ตั้ง : 331 หมู่ 4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-6018-7975

ปังปอนด์ฟาร์ม รับจัดหาวัวไซส์ต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย ที่ตั้ง : 134 หมู่ 14 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 08-5329-3100

KN VALLEY RANCH ฟาร์มโคเนื้ออมเริกันบราห์มัน ที่ตั้ง : 38/3 หมู่ 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี Tel. 09-3969-5545, 08-1989-9153, 08-3995-4993

TOP’S FARM ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย ปุ๋ยหมักไส้เดือน 100% ที่ตั้ง : 59 หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 Tel. 06-4049-9888

หจก.ลอยเด่น ฮอร์ส มาสเตอร์ จ�ำหน่าย อาหาร ยา และอุปกรณ์ ที่ตั้ง : นครราชสีมา Tel. 09-0286-5962, 0-4400-0902

รัชต์กัลย์ ฟาร์มกุ้ง จ�ำหน่ายกุ้งรับประกันคุณภาพ แข็งแรง โตไว ลูกกุ้งคุณภาพ ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 2 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 09-8782-3966, 06-5729-9639 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

81


ส.สุรีรัตน์ 9 อินเตอร์ จ�ำหน่ายลูกกบ ลูกอ๊อด เลี้ยงง่าย แข็งแรง โตไว ที่ตั้ง : 12/2 หมู่ 1 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-5517-6597

ฟาร์มนกกระทาทรัพย์สิน จ�ำหน่ายไข่นกกระทา สด ใหม่ ทุกวัน ที่ตั้ง : 81 หมู่ 8 ต.ล�ำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 Tel. 08-4447-4970 ฟาร์มเป็ดไข่เจ๊แหม็ง จ�ำหน่ายไข่เป็ด สด ใหม่ ทุกวัน ที่ตั้ง : 196 หมู่ 3 ต.ล�ำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 Tel. 08-4436-6436

เพชรด�ำ เปลือกสับปะรด เลี้ยงโคขุน จ�ำหน่ายเปลือกสับปะรด เลี้ยงโคขุน ที่ตั้ง : 49/4 หมู่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 08-1941-8062, 08-1006-4425

วัชรากร ฟาร์ม จ�ำหน่ายไข่นกกระทา นกเนื้อ นกสาว ปุ๋ยขี้นก ไข่เชื้อ อาหารนกกระทา ที่ตั้ง : 100 หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก Tel. 055-000413, 09-6867-7612, 09-5570-1002

ศ.ปริญญาวัว ขนส่ง รับขนยายวัวทั่วประเทศ บริการขนสงตัวเมียลงใต รับประกันความเสียหายตัววัวเทากับราคาที่ซื้อ-ขาย มีบริการหลังการขายที่เปนกันเอง ที่ตั้ง : 153 หมู่ 3 ต.สว่างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี Tel. 06-1462-6690

พงษ์พันธุ์ ฟาร์มจิ้งหรีด จ�ำหน่าย จิ้งหรีด แมลงสะดิ้ง (ปลีก-ส่ง) มีทั้งแบบสด แช่แข็ง และแบบสุกแช่แข็ง ที่ตั้ง : 10 หมู่ 5 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel. 08-4733-3527, 06-3764-7774

สมพงษ์ฟาร์ม จ�ำหน่ายพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม สายพันธุ์ดี เน้นคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว ที่ตั้ง : 128 หมู่ 5 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel. 08-1736-4558, 09-1887-1619

ซุ้มไก่ชนสิงห์บ้านทุ่งพม่า ห้วยผึ้งฟาร์ม จ�ำหน่ายไก่ชนพม่า แม่สะเรียง ที่ตั้ง : 113 หมู่ 2 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 Tel. 08-8075-3528

จ่าเบิร์ด 1150 จ�ำหน่ายไก่แจ้ สายพันธุ์ประกวด และไก่ชน ที่ตั้ง : ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซ.9 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-6250-6040

82

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


ฟาร์มผึ้งพีระพันธ์ จ�ำหน่ายน�้ำผึ้งแท้ 100% มาตรฐาน อย. น�้ำผึ้งดี น�้ำผึ้งแท้ ต้องที่นี่เลย Tel. 06-3961-5542 www.facebook.com/ฟาร์มผึ้งพีระพันธ์ Line id : nattanon1604

ไร่ลภัสรดา ฟาร์ม ซื้อขายไก่บ้าน ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี เป็ดเทศ บาบารี่ จ�ำหน่ายลูกไก่ พร้อมรับซื้อคืน ที่ตั้ง : 66/2 หมู่ 2 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-6876-6806

ธีระฟาร์ม ผลิตและจ�ำหน่าย พันธุ์ปลาดุก บิ๊กอุยและรัสเซีย ที่ตั้ง : 119 หมู่ 9 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก Tel. 08-1665-5014, 06-1549-7495

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

83


หจก. ผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 Tel. 0-3690-2120-22 Fax. 0-3690-2123

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

ฟาร์มไส้เดือนเดช ที่ตั้ง : แยกสาครเกษม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1792-8277, 08-1147-8255

ฟาร์มผึ้งสายธาร ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ Tel. 08-9866-6594

โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอต้น ที่ตั้ง : 1143/47 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4434-1252

โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ อ.วังน�้ำเขียว ที่ตั้ง : 489 หมู่ 10 บ้านบุตะโก ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 06-2590-5359

บริษัท สหมิตรปลาป่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

เผือกเจริญฟาร์ม ที่ตั้ง : 55 หมู่ 4 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel. 08-8548-9994

ส่องแสงฟาร์ม ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 13 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-9813-1047

ส.บูรพา อุปกรณ์ไก่ชน ที่ตั้ง : 55 หมู่ 2 เทศบาลต�ำบลน�้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เยื้องมิตรยนต์หนองบัว Tel. 08-0105-8387 เฮียเส็ง 08-0640-2926 เจ๊แขก

ฟาร์มจิ้งหรีด อาดัม เดวา ที่ตั้ง : 47 หมู่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย อ.เถิง จ.ล�ำปาง 52230 Tel. 09-1381-6094, 09-1381-6093

เจริญฟาร์ม ฟาร์มนกกระทา ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1943-8135

บ้านติ้ว ฟาร์มผึ้ง ที่ตั้ง : 143 หมู่ 4 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel. 09-6746-5392

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก W ฟาร์มผึ้ง ที่ตั้ง : 5 หมู่ 7 บ้านบุ่งบก ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล�ำภู 39140 Tel. 08-7863-8707, 09-3452-8966

วันรุ่งฟาร์ม ไส้เดือนดิน ที่ตั้ง : ตลาดต้นไม้แสงอารีการ์เด้น ล็อค 23-25 39/7 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 08-1735-8288

84

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

85


86

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

87


88

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

89


90

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


หมวดการค้าผลผลิต แปรรูปทางการเกษตร Agricultural

trade

ปลาส้มฟัก ประกอบสมจิตร์ ศูนย์จ�ำหน่ายปลาส้มฟักที่ใหญ่ที่สุด และปลาตะเพียนที่ขายดีที่สุด ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่ตั้ง : 105 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Tel. 0-3647-1545, 08-0426-6467, 09-1878-0023

การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจ วินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยรักษาด้วย ยาสมุนไพร เช่นโรคมะเร็ง และสะเก็ดเงิน บริการ นวดเพื่อการรักษา นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร และอบไอน�้ำสมุนไพร ให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ มารดาหลังคลอด โดยทีมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีแผนกผลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ตั้ง : 220 หมู่ 15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel. 0-3556-5554, 0-3555-1422 ต่อ 141, 112, 0-3555-1422 ต่อ 333

ปลาร้าทรงเครื่องจ่าวิรัช บริการอาหารข้าวแกงบุฟเฟต์+ปลาร้าทรงเครื่อง อาหารรสชาติดี หลากหลายเมนู ทั้งหมดนี้อิ่มละ 59 บาทเท่านั้น! ที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5638-1111, 08-1394-1999, 0-5626-7499 (Outlet)

ร้านกนกวรรณ ของฝากบ้านหมี่ ปลาส้ม หมูส้ม ปลาจ่อม กุ้งจ่อม ปลาร้า ผลิตด้วยปลาจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเจือปน ที่ตั้ง : 33/2 หมู่ 7 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Tel. 09-5449-2993, 09-5289-5998

The Legend group สินค้าสมุนไพรสปา ลูกประคบสมุนไพร ถุงแช่เท้า ถุงอบสมุนไพร ที่ตั้ง : 8 ซ.ก�ำนันแม้น 13 แยก 13 ถ.เอกมัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-6903-0991

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

91


คุ๊กกี้ทานตะวัน ที่ตั้ง : 20 หมู่ 2 ถ.พัฒนานิคม ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel. 08-1804-1059, 08-1949-2306

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ที่ตั้ง : หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3257-2351, 08-9260-0867, 08-9743-2559

เค้กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

กลุ่มกระยาสารท กาละแม แม่ทองแถม สตรีบ้านคลองเหนือ ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 2 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3740-2181, 08-1449-3306

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผัก และ ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ที่ตั้ง : 101 หมู่ 4 ซ.การส่งออก ต.ดอนกรวย อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel. 08-1736-8874, 08-6161-8824 Fax. 0-3234-6151-2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บางกร่าง หมู่ 4 ที่ตั้ง : 15/31 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 08-6005-2000

92

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

ร้าน ม.ถวิลโอสถ ที่ตั้ง : 221/140-142 (หมู่บ้านเหนือลิขิต 1) หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3832-2085, 08-6340-7096, 08-1782-1169 Fax. 0-3832-3960


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

93


94

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

95


หมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร Fruits and vegetables Agricultural field Agro-tourism

สวนละไม สวนละไม... บุฟเฟ่ตผลไม้ อิ่มไม่อั้น ไม่จ�ำกัดเวลาพร้อมรถรางเที่ยวชมสวน ท่ามกลางบรรยากาศ บนขุนเขา ผลไม้นานาชนิด ที่ตั้ง : 19/9 ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย344) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 09-8737-4983, 09-8737-4984, 09-8737-4985

ไร่สุพันดาสตรอเบอร์รี่ สระบุรี จ�ำหน่ายสตรอเบอร์รี่ สดจากไร่ พันธุ์พระราชทาน 80 ที่ตั้ง : ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel. 08-9089-8097 www.facebook.com/ ไร่สุพันดาสตรอเบอร์รี่สระบุรี

สวนสุธินันพันธุ์ไม้ จ�ำหน่ายไม้มงคล อาทิ ต้นมหาโชค พยอม และอีกมากมาย รับจัดหาไม้ตามสั่ง ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก Tel. 08-1903-4042, 08-1902-7328

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตั้ง : 48/16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 09-8824-4019

โกหลัก สวนอินทผลัมแห่งแรกในประเทศไทย จ�ำหนาย... ตนกลา ผลิตภัณฑจากอินทผลัม พรอมแนะน�ำใหความรูรายละเอียดการปลูก การดูแลจนติดผล การันตีดวยความเปนสวน แหงแรกในประเทศไทยที่ประสบความส�ำเร็จ ในการปลูกอินทผลัม ที่ตั้ง : ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 Tel. 08-1582-4444, 08-9202-5298

สวนทองผาลัม อินทผาลัมชัยภูมิ จ�ำหนาย...ผลอินทผาลัมสายพันธุเนื้อเยื่อ รสชาติหวาน กลมกลอม มีประโยชนคุณคา ทางโภชนาการสูงอินทรียปลอดสารพิษ ยินดีใหค�ำปรึกษา เยี่ยมชมสวนทองผาลัม และสั่งจองไดเลย... ที่ตั้ง : บ้านบ่อทองแดง ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel. 08-5412-5820 ครูเติ้ล, 08-6866-1011 ครูต่าย

96

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


บริษัท ใต้ร่มธรรมการเกษตร จ�ำกัด จ�ำหน่ายข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ปลายข้าวหอม ข้าวกล้อง ราคาขายส่งโรงสีโดยตรง ที่ตั้ง : 22 ซ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 0-2426-3586, 0-2426-4656 Fax. 0-2870-7928

ประเสริฐพันธุ์ไม้ แหลงผลิตและจ�ำหนาย พันธุไมใหญ ไมจัดสวนหลายชนิด พื้นที่ปลูก 200 ไร พันธุไมที่ปลูกมากกวา 100 ชนิด รับสั่งท�ำ จัดหา ขุดลอม ขนยาย ปลูก ดูแลตนไมใหญ พันธุไมที่ปลูกในสวน ที่ตั้ง : 118 หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel. 08-1771-2777, 08-9223-3277

สวนอินทผาลัมแปลงยาว มีอินทผาลัมมีรสชาติหวานละมุน กลมกลอม มีชนิดรับประทานผลสุก และผลสุกมีคุณคาทางโภชนาการสูง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979

สุนทรปาล์ม-ซื้อขายพันธุ์ไม้ จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ office บริการจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อการส่งออก ที่ตั้ง : 30 หมู่ 6 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 Tel. 08-2293-3324, 08-9513-3388 www.soontronpalm.com

ลพบุรีไม้ล้อม บ่อแก้วพันธุ์ไม้ จ�ำหนาย... ไมขุดลอม ไมปา ไมมงคล ไมไทยพรอม รับจัดหาตนไมตามฟอรมที่ลูกคาตองการ และกอน หินจัดสวน ที่ตั้ง : 189 หมู่ 6 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel. 09-8834-2417, 06-3871-3979

สวนประดับพันธุ์ไม้ จ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผล มะม่วง ไผ่ซางหม่น ขนุน มะปราง ทุเรียน เป็นต้น ที่ตั้ง : 317 หมู่ 8 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 09-1935-7484, 08-1379-2584

สวนเศรษฐี สวนผักหวานป่าเจริญทรัพย์ จ�ำหน่ายยอดอ่อน ต้นกล้าผักหวานป่า ที่ตั้ง : 25 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel. 08-7116-2338

อินทผลัม ปากช่อง จ�ำหน่ายอินทผลัมผลสด ที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 3 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1066-4547, 08-1389-4336

ลุงแย้พันธุ์ไม้ นครนายก จ�ำหน่ายรับจัดหาไม้สวยๆ ตามสั่ง ที่ตั้ง : 47 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 Tel. 08-9405-0335, 09-8832-2767

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

97


สวนมะนาวแป้นอภิญญา จ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวแป้น เพกาเตี้ย ที่ตั้ง : บ้านหนองบัวห้าว 20 หมู่ 7 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel. 09-4241-5094, 08-5124-8221

สวนสุมาลี จ�ำหน่ายกิ่งพันธุ์มะขามป้อม น�้ำมะขามป้อมเพื่อสุขภาพ ที่ตั้ง : 2/4 หมู่ 5 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7091-8517

สวนยุรนันท์ ที่ตั้ง : 44/2 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 Tel. 08-7994-9092, 08-2335-3438

สวนอินทผาลัมบ้านแสงเดือน จ�ำหน่าย ต้นกล้าพันธุ์ เพาะเมล็ด และเนื้อเยื่อ พันธุ์บาฮี เนื้อเยื่อจากแลปอังกฤษ และอาหรับเอมิเรต ที่ตั้ง : 250 หมู่ 11 บ้านค�ำใหญ่ ต.ค�ำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. 08-4956-9372, 08-1739-8304, 08-6317-6539

กาญจนาฟาร์มเห็ด ผลิตและจ�ำหนาย กอนเชื้อเห็ด คุณภาพ หลากหลายชนิด รับสรางโรงเพาะเห็ดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทานมีความเหมาะส�ำหรับการเพาะเห็ด ทุกแบบ ทุกขนาดในราคาที่คุณพอใจ ที่ตั้ง : 81/1 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 Tel. 08-0112-2618, 09-5526-3487

สวนสองชัย มะละกอฮอลแลนด์ จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอฮอล์แลนด์ และต้นกล้า รับซื้อผลผลิต ยินดีให้ค�ำปรึกษาทางการเกษตร ปลูกยังไงให้โต และมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP ระบบการจัดการคุณภาพ ที่ตั้ง : 5/4 หมู่ 5 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 Tel. 09-5639-3188

สวนมะละกอดาวทอง จ�ำหน่ายมะละกอพันธุ์ฮาวายราคาส่ง และเมล็ดพันธุ์มะละกอฮาวาย ฮอลแลนด์ แขกนวลด�ำเนิน แขกด�ำเนิน ที่ตั้ง : 399/270 ซ.15 หมู่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมะานี 12000 Tel. 08-7830-4942

สุทธิพรขายต้นกล้า จ�ำหน่ายต้นกล้า อะโวคาโด้ ทุกสายพันธุ์ ปลีก-ส่ง ที่ตั้ง : 225 หมู่ 15 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย Tel. 08-7698-8396

ประวิทย์ฟาร์มเห็ด ซื้อ-ขาย ดอกเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด อุปกรณ์เพาะเห็ดทุกชนิด ที่ตั้ง : 160 หมู่ 10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 Tel. 08-3352-8748, 08-8365-2546

98

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


มาร์คเฮ้าส์ บังกะโล มีห้องพักหลายสไตล์ รับแบบวอร์คอิน และทริปแพ็คเก็จและมีเรือแคนูให้บริการ ที่ตั้ง : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402

ปัญญา อินทผลัม จ�ำหนาย ตนกลาอินทผลัม เนื้อเยื่อน�ำเขา จากตางประเทศ อินทผลัมสด รสชาติหวาน กรอบ ชื่นใจ คุณคาทางโภชนาการสูง... Tel. 09-1024-0893

บ้านพลอยโฮมสเตย์ & ไฮโดรโปรนิกส์ฟาร์ม จ�ำหน่าย ผักสลัด ผักสดเมืองน่าน ผักไฮโดรโปรนิกส์ ผักปลอดสาร ที่ตั้ง : 129 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน Tel. 09-5423-5293

สวนมะละกอฮอลแลนด์ จ�ำหนาย ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ เกรด A ยินดีบริการส่งทุกที่ทั่วไทย ที่ตั้ง : 76/25 หมู่ 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 06-1654-2229

สวนมะนาวฟาร์มตาอ้วน จ�ำหนาย... กิ่งพันธุมะนาว-มะกรูด ขาวโพดหวาน คุณภาพดีปลอดโรค วัสดุปลูกตนไม มูลไสเดือน น�้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ ที่ตั้ง : 19 หมู่ 7 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel. 08-1987-9156

ปังปอนด์ พันธุ์ไม้ จ�ำหน่าย ต้นกล้าทุเรียนภาคอีสาน ที่ตั้ง : บ้านหนองแวง ต.วารัชภูมิ อ.วารัชภูมิ จ.สกลนคร Tel. 06-4972-0271

ไร่แสนหวาน เราปลูกผักสด ผลไม้ และดอกไม้ ด้วยระบบเกษตรธรรมชาติ ที่ตั้ง : 58/1 หมู่ 1 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-0572-8010

สวนคนล่าฝัน พันธุ์ไม้ จ�ำหน่าย ไม้ขุดล้อม ไม้มงคล รับย้ายต้นไม้ และรับจัดสวน ที่ตั้ง : 7 หมู่ 8 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-2252-6131

สวนมะละกอฮอลแลนด์ ป.ประดิพัทธ์ จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอฮอล์แลนด์ และต้นกล้า ที่ตั้ง : 55 หมู่ 7 ต.หินดาต อ.ปางค์ศิลาทอง จ.ก�ำแพงเพชร 62120 Tel. 09-8280-7437

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

99


รวยพันธุ์ไม้ จ�ำหนาย...ไมลอม ไมตามสั่ง ไมดอก ไมประดับ ไมมงคลพันธุมะพราวน�้ำหอมรับบริการท�ำหนาราน ปลูกไม ลอมไมตกแตงสวน ที่ตั้ง : หมู่บ้านดงบัง เทศบาลเมืองปราจีน ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-2695-7797

ขวัญเมล็ดพันธุ์ จ�ำหนาย เมล็ดพันธุผัก ทุกชนิด เพาะตนกลาที่ ตลาดตองการมาก และยาฆาแมลง ฮอโมนพืช ปุยเคมี ทั้งปลีกและสง ที่ตั้ง : 438/1 ตลาดสุรนคร ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4434-2371, 06-4450-0005, 08-1718-5878, 08-1705-3741

โฮมสเตย์ไร่เกษร ห้องพักแอร์ พัดลม ลานกางเต้นท์ เลือกตามอัธยาศัย น�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น พร้อมอาหารเช้า สามารถประกอบอาหารเองได้ ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 ต.ยางน�้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 ใกล้เขื่อนแม่ประจันต์ ทางไปน�้ำพุร้อนธรรมชาติ หนองหญ้าปล้อง Tel. 08-1912-0216, 08-5810-2315

ปัญญาพันธุ์ไม้ By เวช จ�ำหนาย...ตนปาลมประดับ และตนไมอื่นๆ ในการจัด สวน ยินดีใหค�ำปรึกษา และบริการเกี่ยวกับตนปาลม มีตั้งแต 1 เมตรขึ้นไปและตนไมอื่นๆ ในการจัดสวน ราคายอมเยาวเปนกันเอง... Tel. 08-1863-3576

ร่วมรักษ์การ์เด้น บริการให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน และการปลูกพันธุ์ไม้ทุกชนิด ที่ตั้ง : 77 หมู่ 10 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 089-810-0524 (สุวิทย์) 089-865-8524 (ดา), 089-898-6420 (ป้าเอ่น)

ไร่หญ้าเนเปียร์ ดิบแดง อ.วังม่วง จ.สระบุรี จ�ำหน่าย หญ้าเนเปียร์บด หญ้าดีมีคุณภาพ โปรตีนสูง ส�ำหรับเลี้ยงไก่ หมู วัว และแพะ มีหญ้าตลอดทั้งปี ที่ตั้ง : 113 หมู่ 1 ต.ค�ำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี Tel. 08-4941-1793, 06-5509-1187, 08-1948-0786

สวนอินทผาลัม ประจวบฯ จ�ำหน่าย ต้นกล้า และผลสดอินทผาลัม ที่ตั้ง : 18/1 หมู่ 1 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-3782-4538, 06-1483-4125

สวนส้มและมะละกอ ปราจีนบุรี จ�ำหน่าย กิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน และพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ในราคาปลีก-ส่ง ที่ตั้ง : 27 หมู่ 8 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 06-4707-0918

100

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


สีนาก พันธุ์ไม้ นาสาร ที่ตั้ง : 22 ถ.มหาราช ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 Tel. 08-9469-4388, 08-6944-4882

ธารทิพย์ พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 70 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 08-1975-6979

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

ปูพันธุ์ไม้ พัทยา ที่ตั้ง : 101/2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1003-2191, 08-1865-5956, 08-1762-1325

สวนโถทอง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 0-3945-9339, 08-7835-5964

สวนลุงทองใบ ที่ตั้ง : 96/1 หมู่ 11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-9810-6411, 08-3769-6172

สวนเสน่ห์ ที่ตั้ง : สาขา 1 ตลาดธัญศิริ เฟส 5 Tel. 08-1935-5219

สวนมะนาวแป้นพวงบ้านแพ้วคุณรัช ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

วนอุทยานปราณบุรี ที่ตั้ง : บ้านหัวแหลม หมู่ 1 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 06-1464-4951, 0-3262-1608

สวนลุงจิน ที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.ส�ำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา Tel. 08-9873-7601

สวนอานนท์ ที่ตั้ง : หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง สาขา 2 บ้านเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-6658-8912 (สิน) 09-1704-8448 (เพชร)

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

101


สวนส้มโอไทยทวี ที่ตั้ง : 41/2 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-3626-5499, 08-1570-7865

สวนสุชาดาพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 6 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-5543-9034

ต้นกล้าอโวคาโด้ ที่ตั้ง : 264 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ Tel. 08-5326-1555

สวนนาทอนงค์พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 18/2 หมู่ 7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel. 09-0128-6986

สระบุรีฟาร์มเห็ด ที่ตั้ง : 12 หมู่ 6 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 Tel. 08-1925-0606, 08-9240-2916

สวนเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้ง : Tel. 09-5634-6575

สวนผักหวานป่าแม่สมพร จ.หนองบัวล�ำภู ที่ตั้ง : บ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู Tel. 08-5693-3189 แม่น้อย 08-0752-1752 โกวิทย์ 08-4414-5413 ช่างน๊อต

ฟาร์มเห็ดถนอมจันทร์ ที่ตั้ง : 67 หมู่ 9 บ้านโคกไชยวาฬน้อย ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 Tel. 08-4324-1550, 06-5090-2884

ร้านพงษ์พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 28/2 หมู่ 6 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3866-4793, 08-1305-0204

สวนเพียงรดา ที่ตั้ง : 159 หมู่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก�ำแพงเพชร Tel. 08-8272-5016

สวนอินทผาลัมชอนสารเดช ที่ตั้ง : 96/1 หมู่ 4 ต.ชอนสารเดช อ.ทองหล่อ จ.ลพบุรี Tel. 08-5909-7445

ไร่ประเสิรฐ พุทรานมสด ที่ตั้ง : 274 หมู่ 12 ต.วังหมี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-1967-0083

ฟาร์มเห็ดเพชรบูรพา ที่ตั้ง : 338 หมู่ 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel. 09-9464-6693

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 48 หมู่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

102

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

103


104

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

105


106

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

107


108

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

109


110

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

111


112

๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์


๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์

113


4

วิธีสร้างรายได้ จาก การเกษตร...แนวใหม่

ในอดีตนั้นอาชีพเกษตรกรมักจะถูกมองว่า เป็นอาชีพที่เป็น พลเมืองชั้นสอง อาชีพแรงงาน อาชีพที่เหนื่อยและมักจะกินทุนรวม ไปถึงไม่กอ่ เกิดก�ำไร บางรายยิง่ ท�ำก็เหมือนยิง่ ถดถอย ไม่วา่ จะสภาพ ดิน ฟ้า อากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวย ฝนแล้ง น�้ำน้อยก็ขาดทุนกันไปเป็น จ�ำนวนมาก แต่การเรียนรูแ้ ละศึกษา รวมไปถึงการท�ำเกษตรแบบแนว ใหม่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิมนัน้ กลับพลิกอนาคตเกษตรกร กลายเป็นนัก ธุรกิจ กลายเป็นอาชีพที่ประสบความส�ำเร็จเป็นจ�ำนวนมาก

จัดนาให้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรท่าน อื่น เป็นแหล่งศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยัง จัดเป็นทีพ่ กั ทีอ่ าศัยให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เรียนรูธ้ รรมชาติ เพือ่ เป็นการ เพิ่มรายได้ที่ดีอีกด้วย 2. การขายอุปกรณ์การเกษตร / ขายปุ๋ย เครื่องมือและวัสดุในการเกษตร เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับเกษตรกรทุกคน แต่หากเราหาช่องทางใน การขายอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการเกษตรได้ ก็จะสามารถเพิม่ ราย ได้ได้อกี ทางหนึง่ และมากไปกว่านัน้ การท�ำปุย๋ ชีวภาพใช้เองได้นนั้ ก็ จะสามารถประหยัดต้นทุนในการจ่ายเงินเพือ่ รักษาและบ�ำรุง เมือ่ เห็น ผลลัพธ์ที่ได้ ช่องทางหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ การขาย ก็จะสามารถ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เช่นเดียวกัน 3. การท�ำเกษตรแบบสวนกระแส ในหลายครัง้ นัน้ เกษตรกรมักจะมองหาและลงทุนในการปลูก พืชเศรษฐกิจ พืชทีข่ ายได้ราคาในช่วงนัน้ แต่หารูไ้ ม่วา่ หากท�ำเช่นนัน้ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจะตามมาเป็น จ�ำนวนมาก เพราะพืชผลนัน้ ล้นตลาด และมักกดราคากันเอง จนท้าย ที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีราคาสูงแต่อย่างใด รวมไปถึงการท�ำเกษตรในรูป แบบดังกล่าว หากมีความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นโรคพืช ปัญหาทาง ธรรมชาติ ฝนแล้ง น�ำ้ น้อย ก็สร้างความเสียหายได้ ดังนัน้ การท�ำเกษตร แบบสวนกระแส ก็จะเป็นค�ำตอบที่จะช่วยให้พืชผลมีราคาไปตาม กลไกการตลาด และอาจจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง 4. การท�ำเกษตรแบบไม่เน้นขาย อ่านประโยคนี้จบ คงมีผู้อ่านหลายท่านกลับไปอ่านใหม่อีก ครั้งเพื่อความแน่ใจ อยากรวยจากการเกษตร แล้วถ้าไม่ขายจะรวย ได้อย่างไร แน่นอนค่ะว่า หากเราขายพืชผลทางการเกษตร จะท�ำให้ เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย แต่อย่าลืมว่า เราก็จ�ำเป็นต้องซื้อ สินค้า เพื่อกิน เพื่อใช้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากมีอะไรที่เราสามารถจะ ปลูกกินเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว ผลไม้บางชนิด ก็แบ่งที่ดิน บางส่วนมาปลูกไว้กนิ ไม่ซอื้ เขา บางทีอาจมีเหลือถึงขัน้ ขาย และเป็น มูลค่าตอบแทนในอนาคตได้เช่นเดียวกันนั่นเอง

ทำ�อย่างไรทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จ แบบเกษตรกรรุน่ ใหม่กันบ้าง 1. จัดท�ำแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ / ท�ำโฮมสเตย์ ในอดีตนัน้ การท�ำการเกษตรของเกษตรกรก็คอื การท�ำ ลงแรง ลงเงิน บางคนก็เรียนรู้ต่อๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่น ท�ำแบบดั้งเดิมจนเป็น แบบแผน แต่ไม่มีใครที่จะศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง เมื่อฝนแล้ง น�้ำไม่พอ หรือเจอปัญหารูปแบบไหนจะแก้ไขอย่างไร บางครั้งจะรอ ให้เกษตรจังหวัด นักพัฒนา นักวิชาการมาช่วยแก้ไข มาช่วยดูแล แต่ หากมีความรู้และศึกษาอย่างจริงจังแล้วนั้น ก็สามารถจัดสวน จัดไร่

ในปัจจุบันเราก็มักมองเห็นหนุ่มสาวและเด็กรุ่นใหม่ หันมาใช้ชวี ติ ในรูปแบบดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการ ท�ำเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน ต่างก็มีแรงงาน คนรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนจากจับเม้าส์ ถือสมาร์ทโฟน หันมาจับ ขวาน จับจอบ ลงทุนท�ำการเกษตรจ�ำนวนไม่น้อย และหลาย คนก็ได้นำ� เทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่ทเี่ ข้ามาปรับเปลีย่ น รูปแบบให้การเกษตร ให้สวน ไร่ นา กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึง่ และคงจะมีความหวังว่าวิถเี กษตรกรแนวใหม่จะไม่กลาย เป็นกระแสไปเหมือนเช่นรูปแบบอื่น

เมือ่ ชีวติ ในปัจจุบนั ทีแ่ สนจะรีบเร่ง ใช้ชวี ติ อย่างเร่งด่วน ไปในทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การกิน การเดินทาง การท่อง เที่ยว หรือจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆ ก็มองหาคำ�ว่า สะดวก รวดเร็ว ทำ�ให้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ หรือผู้คนในที่ ต่างๆ ก็เน้นย�้ำกับคำ�ว่า ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด และท้าย ทีส่ ดุ แล้วจบลงกับปัญหาสุขภาพ และมุมมองความคิดในช่วง ไม่นานมานี้ ผู้คนหันมาใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า Slow Life ช้าๆ ค่อยๆ ไป ค่อยๆ ทำ� และมองว่าการทำ� อะไรช้าจะช่วยให้อะไรๆ มันดีขึ้นนั่นเอง และหลายคนก็เลือก ที่จะหันหลังให้กับชีวิตในเมืองใหญ่ ชีวิตที่เร่งรีบ และเลือกที่ จะกลับสู่วิถีดั้งเดิมของไทย นั่นก็คือ การเกษตร หรือ เกษตรกร


ท่องเทีย่ ววิถีเกษตรไทย

แบบอย่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ ที่สร้างจุดขายย้อนวิถีเกษตรไทยสู่คนเมือง ............................................

“มีนาคาเฟ่” อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ�้ำเสือ สามารถมองเห็นวิวของวัดถ�้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆ หลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

“สะพานทุ่งนามุ้ย” ต.สาริกา จ.นครนายก ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านสะพานไม้ไผ่รูปตัวเอส บนแปลงนา ท่ามกลางธรรมชาติ และสอนการท�ำเกษตร ปลูกผักสวนครัวแบบพึ่งพาตัวเอง กลายเป็นจุดแลนมาร์กใหม่ยอดฮิต ของคนชอบกลิ่นท้องทุ่ง ...................