Page 1


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ 39

ประตูน้�ำคลองลัดโพธิ์

<<INTERVIEW>>

คุณสหนันท์ โกวิทวณิช

ผู้บริหาร บจ. คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส

106

37

<<INTERVIEW>>

คุณวิชย ั ภูเงิน

ผู้บริหาร หจก.พี.ซี.เอ็น. เซอร์วส ิ

42

<<บทความ>> บริษท ั เมททอล แฮนด์คราฟ จำ�กัด รับสั่งทำ� ติดตั้ง ประตูอัลลอย, สแตนเลส ประตูเหล็กอิตาลี, ประตูรีโมท ฯลฯ

<<บทความสุขภาพ>>

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา Jittrawan Wellness Spa

29

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรปราการ

40

<<บทความ>>

ครู บญ ุ เลิศ ไทยทัตกุล ผลิตภัณฑ์ “ตราครู บญ ุ เลิศ”

48

แนะนำ�สินค้าและบริการ

สมุทรปราการ

43

คู่มอ ื บริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก แพพัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

หอชมเมืองสมุทรปราการ

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

สมุทรปราการ หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า เมืองปากน�ำ้

จังหวัดเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา มีความส�ำคัญเพราะเป็น เมืองปลายสุดของแม่นำ�้ เจ้าพระยา อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ เพียง 29 กิโลเท่านั้น สมุทรปราการได้ชื่อว่าเป็น เมืองอุตสาหกรรม แต่มี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่มากมายหลายที่ทั้งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และอาหารการกิน อาทิ พระเจดีย์ กลางน�้ำ, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, วัดอโศการาม, หลวงพ่อโต วัด บางพลี, สถานตากอากาศบางปู, ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์, ตลาด น�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้ , เทีย่ วบางกระเจ้า สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ ฯลฯ นับเป็น อีกหนึง่ ในเมืองท่องเทีย่ วใกล้กรุงเทพ ซึง่ ปัจจุบนั การเดินทางแสน สะดวกสบายจากกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการแล้ว สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทั้งปี Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เที่ยวชิล...เช็คอิน สมุทรปราการ” แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่สนใจ และรีวิว ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัด สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “SAMUTPRAKAN MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่ สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ ค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและ เฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล สุเชาว์ ศรลัมพ์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ เมืองปริมณฑลแห่งนี้

ได้ช่ือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม ที่หลายคนอาจ มองเลยผ่านในด้านการท่องเที่ยว แต่หารู ้ไม่วา ่

่ อ ่ วที่ เมืองก�ำแพงชายทะเลแห่งนี้ มีสถานทีท ่ งเทีย

น่ า สนใจและสวยงามอยู่ ม ากมาย ทั้ ง ทางด้ า น ่ าดไม่ถงึ ประวัตศ ิ าสตร์และธรรมชาติ ในแบบทีค ่ งั รวมถึงวิถช ี ว ี ต ิ และวัฒนธรรมแบบชาวมอญ ทีย ่ มคลาย และอาหารการกิน คงเสน่หไ์ ว้อย่างไม่เสือ

ที่หลากหลายซีฟด ู ๊ สดๆ สมกับเป็นเมืองชายทะเล

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิด ใหม่ทไ่ี ด้รบ ั ความนิยมเป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญเกิด ขึ้นอีกหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะ มาถ่ายรู ปเช็คอินกันไม่ให้ตกเทรนด์...

๑ ใน...สมุทรปราการ

29


พระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์ หรือเรียกขานในอีกชือ่ หนึง่ ว่า “พระเจดียก์ ลางน�ำ้ ” ปูชนียสถาน ที่ส�ำคัญประจ�ำจังหวัด ในอดีตที่ตั้งอยู่บนเกาะมีน�้ำล้อมรอบ แต่ภาย หลังแม่น�้ำตื้นเขินขึ้นจนเป็นแผ่นดินเชื่อมติดกัน และยังเป็นพระเจดีย์ ส�ำคัญที่กว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้เวลาถึง 3 รัชกาล ในอดีตพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูก ยาเธอกรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์กบั เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)เป็น แม่กองสร้างป้อมปราการ 6 ป้อม เมื่อ 3 ปีผ่านไปจึงแล้วเสร็จ จึงโปรด เกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ที่เกาะหาดทรายท้ายป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเป็น อนุสรณ์และเฉลิมพระนามว่า “พระสมุทรเจดีย”์ ทว่าเสด็จสวรรคตเสีย ก่อนจะแล้วเสร็จ ครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯให้ดำ� เนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จสิน้ เป็นเจดีย์ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสูง 20 เมตร เมื่อ พ.ศ.2371 ต่อมาพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ช่างถ่ายแบบ พระเจดีย์ทรงกลมที่กรุงศรีอยุธยามาสวมทับพระเจดีย์เดิมจนสูงถึง 39.75 เมตร ทั้งยังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์จากพระบรม มหาราชวังมาบรรจุไว้แทนของเดิมที่มีผู้ลักลอบไป รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถานทีข่ นึ้ อีกหลายแห่ง อาทิ ศาลาเก๋งจีนหอเทียน หอระฆังตึก ฝรั่ง ตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังความเป็นมาเมืองสมุทรปราการและพระ สมุทรเจดีย์ รวมทั้งพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ฯลฯ กลายเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมไทยจีนและตะวันตกที่ส�ำคัญ กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนพระสมุทรเจดีย์เป็นโบราณสถาน ของชาติใน พ.ศ.2536 ชาวเมืองสมุทรปราการจะเฉลิมฉลองปูชนียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มือง แห่งนี้ในวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 11 ด้วยงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์เป็น

30

๑ ใน...สมุทรปราการ

ประจ�ำทุกปี มีการเชิญผ้าแดงผืนใหญ่ตงั้ บนบุษบกแล้วแห่รอบเมืองและ ล่องแม่นำ�้ เจ้าพระยาไปจนถึงอ�ำเภอพระประแดง แล้วแห่กลับมาท�ำพิธี ทักษิณาวัตร จากนั้นจึงน�ำผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งประชาชน จะได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้าน ในอีกด้วย วัดอโศการาม ตัง้ อยูภ่ ายในซอยเทศบาลบางปู 60 ถนนสุขมุ วิท (กม.31) ต�ำบล ท้ายบ้าน อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 และผูก พัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยมีสถานที่ส�ำคัญน่าเที่ยวชมหลากหลาย อาทิ “พระธุตังคเจดีย์” (เจดีย์ 13 องค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร 13 ข้อ” อนุสาวรีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลี ได้น�ำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด โดยแต่ละองค์ประดิษฐาน


พระธุตง ั คเจดีย์ วัดอโศการาม

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ และวิหารวิสทุ ธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุเช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดอีก หนึง่ สถานทีค่ อื “ป่าชายเลน” ซึง่ อยูท่ างด้านหลัง ของวัด ซึ่งมีนกและปลาอาศัยอยู่มาก และมี ต้นไม้ทหี่ ายากคือ “ต้นล�ำพู” สามารถพบเห็นได้ ตามทาง บรรยากาศโดยทั่วไปร่มรื่น เหมาะที่จะ พาครอบครั ว ไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด และเดิ น เล่ น ชม ธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ยิ่งนัก เมืองโบราณ ตั้ ง อยู ่ ถ นนสุ ขุ ม วิ ท ต� ำ บลบางปู ใ หม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นที่เที่ยวที่รวบรวม สถานทีส่ ำ� คัญ ๆ ในประเทศ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 600 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2506 โดย คุณ ประไพ วิรยิ ะพันธุ์ ทีน่ ไี่ ด้รวมปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญ กว่า 116 แห่ง เช่น เขาพระวิหาร, ปราสาทหิน พนมรุ้ง, วัดมหาธาตุ สุโขทัย, พระพุทธบาท สระบุรี, พระธาตุเมืองนคร และพระธาตุไชยา เป็นต้น โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งบางแห่ง เท่าแบบจริงด้วยฝีมอื การสร้างอย่างฝีมอื ประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจาก

เมืองโบราณ

๑ ใน...สมุทรปราการ

31


สังคมยุคใหม่ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็น มาของประเทศไทย พร้อมทัง้ การศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนีอ้ กี ด้วย วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวง บนถนนทรงธรรม ในต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง วัดไทยพุทธเพียงแห่งเดียวท่ามกลางวัฒนธรรม มอญและวัดพุทธรามัญในย่านพระประแดง มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม และงานจิตรกรรมเก่าแก่ ถือ เป็นมรดกตกทอดจากช่างฝีมือในยุคเก่า ชมพระมณฑปกลางน�้ำ กราบ นมัสการพระพุทธชินนาถศาสดา และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น วั ด ที่ มี ก ารจั ด งาน สงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาประจ�ำทุกปี สถาปัตยกรรมที่นี่ยังแปลกตาไปจากวัดอื่นๆ ตรงที่พระอุโบสถ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันประดับงานปูนปั้นลายเครือเถาแต่งเครื่อง ลายคราม ด้ า นในประดิ ษ ฐานพระประธานปางมารวิ ชั ย นามว่ า พระพุทธชินนาถศาสดา ขณะที่พระพุทธไสยาสน์ภายในพระวิหารก็ เป็นต้นแบบของพระพุทธรูปทีส่ ลักเสลาพระพักตร์ทเี่ ต็มไปด้วยเส้นสาย คดโค้งอันเปี่ยมเมตตา นิ่งสงบและละมุนละไมยิ่งเหนือบานหน้าต่าง ตกแต่งศิลปะตะวันตกเป็นภาพปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังควรชมพระ มณฑปกลางสระน�ำ ้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปเจดียย์ อ่ เหลีย่ มไม้สบิ สอง ภายในประดิ ษ ฐานพระประธานปางมารวิ ชั ย ขั ด สมาธิ เ พชร พระพุทธบาทจ�ำลองประดับมุกเป็นรูปพระพรหมและสัญลักษณ์ทางธร รมอื่นๆ ที่รับรองได้ว่างามจับตาจนยากจะลืมเลือน วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา แหล่งสืบทอดธรรมะ โรงเรียนและโรงพยาบาล โดยมีพระสงฆ์ รับหน้าที่เป็นหมอยาแผนโบราณหมอดูผู้ให้ฤกษ์ยามตามศรัทธา และ

32

๑ ใน...สมุทรปราการ

กล่อมเกลาจิตใจชาวบ้านด้วยรสพระธรรม จึงกล่าวได้ว่าวัดคู่เมือง พระประแดงแห่งนีย้ งั คงความส�ำคัญของวัด ในความหมายของการเป็น ศูนย์กลางชุมชนในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริงตั้งแต่อดีตตราบจนทุกวันนี้

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ

ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนท้ายบ้าน ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ปัจจุบันถือเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ภายในมีการจัดเพาะเลี้ยงจระเข้ในขนาดต่างๆ กว่า 6 หมื่นตัว โดยจะมีการแสดงโชว์ทกุ วัน ตัง้ แต่โชว์จระเข้, การแสดงวิธจี บั จระเข้ดว้ ย มือเปล่า ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยรอบการแสดงจะมีทุก ๆ 1 ชั่วโมง ส่วนวันหยุดจะมีการเพิ่มรอบระหว่าง 12.00 น. ถึง 17.00 น. นอกจากจระเข้แล้วยังมีสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น เสือ, ลิง


่ ถานตากอากาศบางปู ชมนกนางนวลทีส

ชิมแปนซี, ชะนี, เต่า, งู, อูฐ, ฮิปโปโปเตมัส, กวาง และปลาจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังมีการจ�ำลองการจัดแสดงกระดูกและหุน่ จ�ำลองไดโนเสาร์ พร้อม การฉายวีดิทัศน์ เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์ดึกด�ำบรรพ เป็นต้น สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2703 4891, 0 2703 5144-8 สถานตากอากาศบางปู ตัง้ อยูภ่ ายในถนนสุขมุ วิท ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าว ไทยที่มีชื่อเสียง บางปูได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2480 ตามด�ำริของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่ ปัจจุบันใช้เป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียง มานานและเป็น สถานพักฟื้น พักผ่อน ของกรมพลาธิการทหารบก ภายในมีร้านอาหาร บ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน จะมี นกนางนวลหนีหนาวจากไซบีเรียอพยพมาหากินอยู่ตามชายทะเล โดย มีจ�ำนวนนกไม่ต�่ำกว่า 5,000 ตัว และมีจ�ำนวนนกต่าง ๆ กว่า 200 ชนิด ที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี่ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2323 9911 พิ พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 12 ไร่ บริเวณถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางเมืองใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีส้ ร้างเพือ่ ให้เป็นสถานทีเ่ ก็บ รักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพือ่ สืบสานอนุรกั ษ์ งานศิลป์ไทยให้คงอยูส่ บื ชัว่ ลูกชัว่ หลานสืบไป โดยลักษณะภายนอกของ พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวด้วย

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

วิธเี คาะมือแห่งแรกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ท�ำจากโลหะทองแดงแผ่นเล็กสุด ขนาดเท่าฝ่ามือ น�ำมาเรียงต่อกันด้วยความประณีตนับแสนชิ้น ตัวช้าง รวมอาคารมีความสูง 43.60 เมตร (หรือสูงขนาดตึก 14-17 ชั้น โดย ประมาณ) ภายในมีการจัดแสดงวัตถุมีค่า, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณ และจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุ เป็นต้น รอบพิพธิ ภัณฑ์เป็นอุทยาน พรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุไ์ ม้หา ยากจากทุก ภูมิภ าคของประเทศ มีงานประติม ากรรมลอยตัว เรื่อ ง รามเกียรติ์วางเรียงรายล้อมรอบอาคาร ทั้งนี้สามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2371 3135-6 พิ พิธภัณฑ์ทหารเรือ ตัง้ อยูถ่ นนสุขมุ วิท ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ใน ๑ ใน...สมุทรปราการ

33


กิจการกองทัพเรือ รวมถึงเรือรบจ�ำลองของไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ เรือด�ำน�ำ้ รุน่ แรกและรุน่ เดียวของราช นาวี ไ ทยอี ก ด้ ว ย ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ทาง ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งส�ำคัญ ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ ในการรบเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเรือจ�ำลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธี กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือด�ำน�้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือ ไทย ซึ่งจัดแสดงบางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โดย ภายในแบ่งการเข้าชมสถานที่ออกเป็น 2 แบบ คือเข้าชมเป็นรายบุคคล และหมู่คณะ ซึ่งต้องท�ำแบบฟอร์มขอเข้าชมตามวันและเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2475 3808 , 0 2394 1997 ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง ตัง้ อยูภ่ ายในต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้ อ�ำเภอพระประแดง เป็นตลาดน�ำ้ แห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางน�้ำผึ้งและ

34

๑ ใน...สมุทรปราการ

ประชาชนบางน�้ำผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกตามแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขึ้นมา ใหม่ ด้วยการสร้าง “ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง” ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ ส�ำหรับขายสินค้าของชุมชนบางน�้ำผึ้งและต�ำบลใกล้เคียง และเพื่อ เป็นการแก้ไขภาวะสินค้าล้นตลาด เสน่ห์ของตลาดน�้ำแห่งนี้คือวิถีชีวิต ชาวบ้านริมคลองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารทีม่ ชี อื่ เสียงของชุมชน ได้แก่ ดอกไม้เกล็ด ปลา ปั้นธูปสมุนไพรหอยทอดขนมครก และมะม่วงน�้ำดอกไม้ เป็นต้น ภายในตลาดจะมีของกินของฝากนานาชนิดให้เลือกสรรหาซื้อ จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานพื้นเมืองฝีมือชาวบ้าน รวมถึงมีต้นไม้ นานาพันธุ์ ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของชาวบ้านอีกหลาย อย่าง และยังมีกิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและ ชืน่ ชมธรรมชาติอนั สวยงามของสวนผลไม้ในชุมชน เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายก อบต. น�้ำ ผึ้ง โทรศัพท์ 0 1171 4930 ส�ำนักงาน อบต. บางน�้ำผึ้ง โทรศัพท์ 0 2819 6762 และเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.0014.00 น. คุ้งบางกระเจ้า ตัง้ อยูบ่ ริเวณต�ำบลบางกะเจ้า อ�ำเภอพระประแดง หนึง่ ในสถาน ที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางปั่นจักรยาน ยอดฮิต เพราะแวดล้อมด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ และยังได้รับการ ยกย่องจาก Time Magazine ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี 2006 อีกด้วย ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วที่ นี่ จ ะต้ อ งไม่ พ ลาด กิจกรรมปัน่ จักรยานในพืน้ ทีส่ วนศรีนครเขือ่ นขันธ์ ทีเ่ ป็นเหมือนโอเอซิส ของคนกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 200 ไร่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด นอกจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปปั่นจักรยานและระหว่างทางยัง สามารถดู น กชนิ ด ต่ า งๆ ได้ อี ก ด้ ว ย โดยสวนสาธารณะและสวน พฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ เปิดให้เข้าตั้งแต่ 05.00-19.00 น. ห้ามน�ำ รถยนต์เข้า แต่ที่ซุ้มขายน�้ำบริเวณหน้าสวนจะมีจักรยานให้เช่า


พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่ใน ต�ำบลบางพลี อ�ำเภอบางพลีใหญ่ เป็นวัด พระอารามหลวงชัน้ ตรีทมี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาอัน ยาวนาน โดยสร้ า งขึ้ น ในสมั ย ก่ อ นกรุ ง รัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่ใช้ประดิษฐาน “หลวงพ่อ โต” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย และเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส ของประชาชนโดยทั่ ว ไป โดยกิ จ กรรมที่ ช าว บางพลีปฏิบัติสืบทอดมาทุก ๆ ปี หลังจากที่ชาว บางพลีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจ�ำลองลงเรือคือ “พิธโี ยนบัว” หรือ “รับบัว” ในวันขึน้ 14 ค�ำ่ เดือน 11 และบริเวณติดกับวัดยังมีตลาดริมน�้ำโบราณ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เดินชมและเลือกซือ้ อาหารและ ของใช้ต่าง ๆ

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

่ างกระเจ้า ปั่นจักรยานทีบ

วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองส�ำโรงฝั่งเหนือ ต�ำบล บางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย เป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จ พระศากยมุณีศรี สุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งความยาวขององค์พระ นอน ตั้งแต่ปลายเกศถึงพระบาท ยาว 52 เมตร 50 เซนติเมตร กว้าง 7 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธ รูปปางไสยยาสน์องค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย ในปัจจุบนั นอกจากภายในโบสถ์จะมีพระนอนที่ ใหญ่แล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้ประชาชน เข้ามากราบไหว้ ภายในองค์พระนอนจะมีห้อง ต่างๆ โดยทางเดินปูพนื้ ด้วยหินขาว บันไดทางขึน้ ปูด้วยหินอ่อน ขึ้นไปชั้นที่ 2 เป็นที่ฝึกกรรมฐาน ของพระ ชัน้ ที่ 3 มีภาพเขียนทีเ่ ขียนแสดงเรือ่ งราว พุทธประวัติ และเรื่องราวที่เขียนเกี่ยวกับการ ท�ำความดี ส่วนชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่ทุกคนเมื่อได้มา แล้วต้องขึน้ ไป เพราะในชัน้ นีเ้ ป็นชัน้ ทีบ่ รรจุ หัวใจ พระนอน ปิดทองเหลืองอร่าม ซึ่งสาธุชนถือว่า การที่ได้กราบไหว้ โดยเฉพาะหัวใจจะบรรจุด้วย เพชรนิล จินดา น�ำ้ พันจันทร์ และทองค�ำ สือ่ ความ หมายถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง และศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ ประชาชนมาปิ ด ทองที่ หั ว ใจพระนอนเปรี ย บ เสมือนปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า ๑ ใน...สมุทรปราการ

35


ป้อมพระจุลจอมเกล้า เมื่อร.ศ. 112 หรือพ.ศ.2436 ชาวสยามจะต้องจารึกว่าเกิด เหตุการณ์สำ� คัญระดับชาติขนึ้ ณ ทีแ่ ห่งนี้ เมือ่ บ้านเมืองตกอยูใ่ นวงล้อม ล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรัง่ เศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างปราการปกปักษ์ ทางน�้ำไว้รอบด้าน หนึ่งในนั้น คือ ป้อมแหลมฟ้าผ่าหรือป้อมพระจุล ติด ตั้งปืนใหญ่เสือหมอบ 7 กระบอก ซึ่งได้รับใช้ชาติด้วยการยิงถล่มเรือ น�ำร่องของกองทัพฝรั่งเศสที่รุกล�้ำน่านน�้ำไทยจนจมไปหนึ่งล�ำ น�ำไปสู่ การยุติข้อพิพาทเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงที่ยืดเยื้อมากว่าทศวรรษ แม้จะลงเอยที่ไทยต้องเสิยดินแดน 1 ใน 3 เพื่อรักษาเอกราชไว้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ป้อมพระจุลในวันนี้กลายเป็นอนุสรณ์สถานกึ่งพื้นที่การเรียน ประวัติศาสตร์และธรรรมชาติ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรืองามสง่า พระหัตถ์ทรงกระบี่ปกปักษ์ แผ่นดินไทย แล้วศึกษาวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ได้ที่พิพิธภัณฑ์ใต้ฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เรือรบ ประดับครุฑสีแดงโดดเด่นทีป่ ระจ�ำการยาวนานทีส่ ดุ ในกองทัพมาถึง 60 ปี ชมนิ ท รรศภาพความเสี ย หายจากการสู ้ ร บได้ ที่ ก ารอุ ท ยานฯ ประวัติศาสตร์ทหารเรือซึ่งอยู่ใกล้เคียง ซึ่งจัดแสดงศาสตราวุธต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์กลางแจ้งภายใน อุทยานฯ ก่อนจะเดินส�ำรวจเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนให้ชุ่ม ปอดปิดท้าย วัดสาขลา วัดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลา ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่เที่ยวชม พักผ่อน ได้ความรู้ ชมพระปรางค์ เอน กราบสักการะหลวงพ่อโต รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของวัดผ่าน พิพธิ ภัณฑ์ ทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ชมวัตถุโบราณมากมาย จากนัน้ เดินช้อปของฝากจากตลาดชุมชน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นต�ำรับ “กุ้ง เหยียด” หนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร การเดินทางมาวัดไม่ยาก รถยนต์เข้า ได้ไม่ล�ำบาก และมีรถประจ�ำทางเข้าถึง

36

๑ ใน...สมุทรปราการ

พระปรางค์เอน เป็นองค์พระปรางค์เก่าแก่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมคลอง แต่เดิมตอนสร้างนั้นสร้างทรงตรง ไม่ได้เอนอย่างปัจจุบัน กระทั่งเมื่อ ประมาณร้อยกว่าปีก่อน ได้เกิดน�้ำท่วมขัง ผืนดินที่ลอยตัวอยู่บนโคลน เกิดการทรุดตัว องค์พระปรางค์จึงได้เอียงไปทิศตะวันตก ประมาณ 15 องศา หลังจากนั้นก็ไม่ได้เอียงเพิ่ม และไม่มีทีท่าว่าจะล้มลงมา จึงได้ ปล่อยให้เอนจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบ้านสาขลา พระปรางค์เอน วัดสาขลา


“ตราครูบุญเลิศ”

ผลิตภัณฑ์ ผู้น�ำด้านความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค การันตรีรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากเห็ดหลินจือและถั่งเช่ายอดเยี่ยมแห่งปี

ผลิตภัณฑ์ “ตราครูบุญเลิศ” ของเราเน้นกรรมวิธีการผลิตที่ สะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการแรก คือ กระบวนการผลิตวัตถุดิบ ได้แก่ “เห็ดหลินจือ” และ “เห็ดถั่งเช่า” โดยมีการคัดสรรส่วนผสมให้อยู่ ในเกณฑ์คณ ุ ภาพทีด่ แี ละปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมไปถึงห้องทีท่ ำ� การเพาะ เลี้ยงเห็ดถังเช่าที่มีกระบวนการจัดการและปฏิบัติตามหลัก 5ส. อันได้แก่ ส.ที่ 1 “สะสาง” คือการท�ำให้เป็นระเบียบ โดยในห้องเพาะเห็ดถัง่ เช่า นั้น จะมีการจัดการสิ่งของต่างๆอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษา ส.ที่ 2 “สะดวก” ผู้ที่เข้าไปใช้ภายในห้องเพาะถั่งเช่าสามารถหยิบ ใช้สอยสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว ส.ที่ 3 “สะอาด” ภายในห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่ปลอดเชื้อ มิเช่นนั้น ถังเช่าทีเ่ ราเพาะเลีย้ งอาจเกิดการติดเชือ้ ได้ ดังนัน้ ภายในห้องเพาะเห็ดถังเช่าของ เราจะมีระบบการจัดการความสะอาดเป็นอย่างดี ส.ที่ 4 “สุขลักษณะ” คือการรักษาความสะอาดทั้ง 3 ส.ที่กล่าวมา อย่าเคร่งครัดและดีตลอด และ ส.สุดท้าย

40

ส.ที่ 5 “สร้ างนิสัย” จากการที่เราปฏิบัติจนเกิดความเคยชินและ ติดเป็นนิสัยในการดูแลห้องเพาะเลี้ยง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างดีก็จะท�ำให้ วัตถุดบิ ของเราทีอ่ อกมาถึงมือผูบ้ ริโภคมีความสด สะอาด ปลอดภัย สามารถสร้าง ความไว้วางใจในกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายที่ ผลิตจากเห็ดหลินจือและถั่งเช่า ๑ ใน...สมุทรปราการ


ดันนั้นแล้ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในด้านความสะอาดและปลอดภัยใน กระบวนการการผลิตวัตถุดิบจากเห็ดถั่งเช่าวันนี้เราจะมาบอกเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดถั่งเช่า ขัน้ ตอนที่ 1. เตรียมวัสดุเพาะ ได้แก่ ข้าวกล้อง ไข่ไก่ หนอนไหม วิตามิน น�ำมาใส่ในภาชนะปิดสนิทและท�ำการนึ่งในหม้อนึ่งแรงดัน ด้วยอุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส และแรงดันที่ 15 บาร์เป็นเวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

หลายๆคนคงอยากรู้ว่า “ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล” เป็นใคร วันนี้เรามีค�ำตอบ

ขัน้ ตอนที่ 2. น�ำวัสดุเพาะที่นึ่งแล้วมาพักไว้ให้เย็นภายในห้องปลอดเชื้อ ซึง่ มีการควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 18 ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เมือ่ วัสดุเพาะหรืออาหารของ ครูบญ ุ เลิศ ไทยทัตกุล หรือ ดร.บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นครูภมู ปิ ญ ั ญา เชื้อเห็ดถั่งเช่า เย็นสนิทแล้วจึงสามารถต่อเชื้อเห็ดถั่งเช่าได้ โดยในการต่อเชื้อจะต้อง ต่อภายในตู้ปลอดเชื้อ ซึ่งที่ศูนย์ของเราจะต่อเชื้อภายในตู้ “ลามินาร์” ซึ่งจะเป็นตู้ที่มี ไทย ด้านเกษตรกรรม (การเพาะเห็ดแบบครบวงจร) สังกัดส�ำนักงานเลขาธิการสภา ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เคยเป็นอาสาดาบสในโครงการลูกพระดาบส ปัจจุบนั ได้ การกรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค และฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี ก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ ไว้ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆเกีย่ วกับเห็ดเศรษฐกิจ ุ เลิศ ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผูม้ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญด้าน ขัน้ ตอนที่ 3. เมือ่ ท�ำการต่อเชือ้ เสร็จ ก็จะเพาะเลีย้ งภายในห้องปลอดเชือ้ และเห็ดเป็นยา โดยครูบญ เห็ ด โดยเฉพาะ เนื อ ่ งจากท่ านคลุกคลีแ่ ละอยูก่ บั เห็ดมาเป็นเวลานานกว่า 40ปีและนาง ต่ออีกเป็นเวลา 2 เดือน โดยในสัปดาห์แรกจะยังไม่ให้แสง แต่ควบคุมอุณหภูมิ ดังนัน้ ภายในห้องเพาะเลีย้ งถัง่ เช่า จึงต้องติดเครือ่ งปรับอากาศและไฟฟ้า ซึง่ ต้องเปิดตลอด สาวลภัสรดา บางเทศธรรม เป็นครูผชู้ ว่ ย ด้านการแปรรูปและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยววัตถุดิบหรือเห็ดถั่งเช่าออก ผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีชื่อว่า “ศูนย์ การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยจังหวัด จากห้องปลอดเชื้อได้ สมุทรปราการ” ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัด ขัน้ ตอนที่ 4. เมื่อครบตามระยะเวลาเก็บเกี่ยว เราจะน�ำเห็ดถั่งเช่าออก สมุทรปราการ ทีน่ จี่ ะมีการเปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดถังเช่า (ฟรี) ทุกเดือน เดือนละ 1 จากห้องปลอดเชื้อ น�ำมาหั่นและคัดแยก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดอกและคอม ครั้ง ฝึกอบรมโดย ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถาม โพส จากนั้นน�ำมาอบให้แห้ง และน�ำไปบดให้เป็นเนื้อละเอียดเหมือนแป้งจากนั้นส่ง เพิ่มเติมหรือส�ำรองที่นั่งได้ที่ 061-8247829,098-8244019 (มิ้ง) และในปี พ.ศ.2554 ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจ ตรงเข้าโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่ออัดเป็นแคปซูล เสริมอาหารจากเห็ด ชุมชนศูนย์ การเรียนรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ” รหัสทะเบียน 3-11ถั่งเช่า ส่วนดอกที่มีความยาวและสวยเราจะน�ำมาชงเป็นชาถั่งเช่า เป็นต้น 03-04/1-0005 ออกให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยได้รบั ความอนุเคราะห์สถาน ที่จาก แม่ปราณี บางเทศธรรม • ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ • คัดสรรคุณภาพตรวจความสะอาด • ใส่ใจการผลิตเน้นคุณภาพตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้บริโภค • คัดสรรโรงงานที่ผลิตมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของโรงงาน • เป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาดังญาติมิตร

www.kruboonlert.com 48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 08-9113-6389, 08-9813-7143, 06-1824-7829 โทรสาร : 0-2750-9938 ๑ ใน...สมุทรปราการ

41


แนะน�ำร้านอาหาร...ที่สายกินไม่ควรพลาด S A M U T P R A K A N / ส มุ ท ร ป ร า ก า ร

ร้านปทุมทองก๋วยเตี๋ยวเรือ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน�้ำตกหมูเจ้าต�ำรับพริกคั่ว ใบโหระพา ร้านมีเรืออยู่ด้านหน้า น�้ำซุปกลมกล่อม ไม่ข้นมาก แต่รสชาติอร่อย ร้านติดริมทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าแถวบางปูก่อนถึงวัดอโศการาม ที่อยู่ : 779/2 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 08-1855-7393, 08-1838-8485

ร้านอิ่มจัง บุฟเฟ่ต์ ซีฟู้ด บางปู

บริการท่านด้วยอาหารซีฟู้ดแสนอร่อย บุฟเฟ่ต์ บาบีคิว ปิ้งย่าง สเต็กโคขุน ในราคาสุดพิเศษ 199 บาท รวมเครื่องดื่ม รับประทานกันแบบไม่อั้น ในเวลาไม่จ�ำกัด ในบรรยากาศโปร่งโล่งแสนสบายกว้างขวาง ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าก่อนถึงสวางคนิเวศ ที่อยู่ : ติดกับสวางคนิวาส โทร. 08-0599-4466

Kung Bang Ka Jao Coffee & Drink

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีทติ้ง ประชุมงาน พบปะสังสรรค์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ วันหยุดสบายๆ อากาศดีๆ แบบนี้ชวนครอบครัว เพื่อน พี่ๆ น้องๆ มาปั่นจักรยานกันเถอะ มาสูด Ozone ให้เต็มปอด ที่คุ้งบางกระเจ้า แล้วมาแวะทานเค้กอร่อยๆ รสชาติดีเครื่องดื่มกลมกล่อม พร้อมกับบรรยากาศสบายๆ ต้องที่นี่... โทร. 095-871-6162 ๑ ใน...สมุทรปราการ

43


โอเค บุฟเฟ่ต์ หมูทะ ซีฟู๊ด

บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด หมูทะ ไม่จ�ำกัดเวลา 199 บาทกุ้ง-ปู ไม่อั้น มีตลอด ไม่ต้องรอเติม ฟรีโค๊ก-น�้ำแข็ง ไม่อั้น เปิด อังคาร-อาทิตย์ 17:00-23:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ พิกัด หน้าซอยวัดอโศการาม (ซ.เทศบาลบางปู 60) ติดตลาดนัด โทร. 08-00805568, 09-55487957

สวนอาหารสมพงศ์ ซีฟู้ด

บริการอาหารไทย-จีน-ซีฟู๊ดสดๆ จากทะเล ด้วยรูปแบบและรสชาติที่เป็นสไตล์ของตัวเองให้คุณมาอิ่ม อร่อย ริมถนนศรีนครินทร์ ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของห้องแอร์ บริการส�ำหรับลูกค้าที่อยากนั่งสบายๆ จัดเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วย พิกัด : 27/15 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 09-4242-8682 / www.sompongseafood.com

ปลาสลิดแม่บุญธรรม

จ�ำหน่ายปลาสลิดหอม ปลีก-ส่งอร่อย สะอาด ราคาไม่แพง

พิกัด ติดถนน หนาวัดปานประสิทธิธาราม อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ โทร. 09-5501-8939

มาดามเนื้อตุ๋น-หมูตุ๋น

เปดบริการเพียง สัปดาหละ 3 วันเฉพาะ ศุกร เสาร อาทิตย (และวันหยุดนักขัตฤกษบางวัน) “09.00-15.30 น. หมดแลวหมดเลย” เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น หมูตุ๋นต้มย�ำ มะนาวแท้ๆ โทร. 08-9712-9712

ครัวแม่แดง Seafood

อาหารซีฟู้ด สด ใหม่ สไตล์พื้นบ้าน

พิกัด : กม.55 ติดตลาดสดคลองด่าน โทร. 08-0588-7787, 09-1728-5583

กอยหมูกระทะออนไลน์

พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านในเขตแพรกษา และพื้นที่ใกล้เคียง ร้านเปิด 16.00น. - 22.00 น. ออเดอร์ก่อนเวลาได้นะ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย โทร. 064-275-1694

44

๑ ใน...สมุทรปราการ

อ่างศิลา-บางนา

ความสุขบนรสชาติอาหารที่ทุกคนสามารถ สัมผัสได้ จุดเด่นอาหารทะเลสดๆ สั่งตรงจากอ่างศิลาทุกวัน คัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม ปรุงแบบสดใหม่จานต่อจาน บรรยากาศโปร่งโล่งสบายๆ ช่วยให้ทุกการสังสรรค์และการรับประทาน ของคุณผ่อนคลาย ความโดดเด่นของที่นี่ นอกจากบรรยากาศแล้ว อาหารก็ขึ้นชื่อ ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะซีฟู้ด ที่สดใหม่ ชนิดยกทะเลมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ พิกัด อยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.45 หน้าหมู่บ้านกฤษดานคร 21 ฝั่งขาออกชลบุรี โทร. 092-950-1855, 061-429-9923


ฅนข้างถนน ผับ เพลงเพื่อชีวิต ที่ตั้ง : ถ.เทพารักษ์ กม.32 (ตรงข้ามตึกรินลดา) จ.สมุทรรปราการ โทร. 08-1553-3721

เปียอู๋ โภชนา ที่ตั้ง : 29/16-18 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2740-2784

ลาซาลหมูกระทะ ที่ตั้ง : 715 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 08-6387-9221

หวานคอ cafe ที่ตั้ง : 203/29 หมู่ 1 เทศบาลบางเสาธง 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 08-4913-8326, 09-7331-5636, 08-9926-3843

ร้านอาหารครัวปูหลน ที่ตั้ง : 124 หมู่ 13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2453-7511, 06-1145-4953

ร้านอาหารโพธิ์ทะเล ซีฟู้ด ที่ตั้ง : 200/22 หมู่ 1 ซ.เทศบาลบางปู 74 (ซ.ข้างเทคนิคสมุทรปราการ) ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 08-1875-3559, 08-1809-4714

๑ ใน...สมุทรปราการ

45


46

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

47


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก SAMUTPRAKAN

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

ท�ำเนียบการศึกษา

ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร

ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุตสาหกรรม

ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป

ท�ำเนียบก่อสร้าง และตกแต่ง

ท�ำเนียบยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 49

หน้า 56

48

หน้า 71

๑ ใน...สมุทรปราการ

หน้า 51

หน้า 57

หน้า 89

หน้า 53

หน้า 60

หน้า 99


ท�ำเนียบส่วนราชการ Government Directory

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลสำ�โรงเหนือ ที่ตั้ง : ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9639

อบต. บางโฉลง ที่ตั้ง : 7777 หมู่ 7 ถ.บางนาตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2750-8741-5 Fax. 0-2312-7884

อบต. บางบ่อ ที่ตั้ง : 999 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel./Fax. 0-2313-4572-74

อบต. บางน�้ำผึ้ง ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บางน�้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2461-3424, 0-2461-3431

๑ ใน...สมุทรปราการ

49


50

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบการศึกษา Education

โรงเรียนเทพารักษ์สอนขับรถยนต์ “ขับอยางมั่นใจและปลอดภัย มาเรียนที่ TPR”สอนขับรถครบวงจร เพื่อไดเรียนรูกฏจราจรอยางถูกตองทั้งเกียรธรรมดา เกียรออโต สอนโดยครูผูมีประสบการณกวา 20 ป สามารถสอบใบขับขี่ กับทางโรงเรียนไดเลย...!! ที่ตั้ง : 1579 (สี่แยกเทพารักษ) ถ.ศรีนครินทร ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9062-0101, 08-1924-5727

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา 5) ที่ตั้ง : 369/11-12 หมู่ 7 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-5505, 09-9417-9456

โรงเรียนอ�ำนวยวิทย์ ที่ตั้ง : 340 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2818-5022, 08-1816-6802 Fax. 0-2818-5570

สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้ง : ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนอาษาวิทยา ที่ตั้ง : 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2462-6204 Fax. 0-2463-1360

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ที่ตั้ง : 75 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2387-2649 Fax. 0-2387-2649 ต่อ 18

๑ ใน...สมุทรปราการ

51


52

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน Furniture - household goods

ที เอ็ม เอส ไทยมาสเตอร์ จำ�หน่าย ซ่อม ล้างแอร์ ที่ตั้ง : 89/81 หมู่บ้านธนาภิรมย์ ซ.โลตัสศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1550-9992 ลางแอรบาน ซอมแอร สมุทรปราการ ยินดีบริการลางแอร ตรวจเช็คระบบ ติดตั้ง ยายแอรจำ�หนายแอรทุกชนิด Tel. 099-225-9500

หจก. ชัยชนะพัฒนา เซอร์วิส ที่ตั้ง : 998 หมู่ 4 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2723-4589, 0-2723-4695, 08-1830-9868, 08-9813-0308, 08-1422-2985, 08-9454-8929, 08-9105-8969, 08-1349-8678 Fax. 0-2703-7154 www.cps-pest.com

หจก. ช.ธนวัฒน์ เดคอเรชั่น (มานิตย์ผ้าม่าน) ที่ตั้ง : 78/13 หมู่ 6 ซ.ครุใน 70 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-4499-3368, 0-2463-2683, 0-2463-2843 Fax. 0-2463-2843

ไตร เอส. เซอร์วิส ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

PT.เซอร์วิส ที่ตั้ง : 186/25 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-4426-6410

บริษัท พี พี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 1305/1-2 หมู่ 4 ซ.วัดด่านส�ำโรง ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel. 0-2757-3283-4 Fax. 0-2757-0928

๑ ใน...สมุทรปราการ

53


54

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

55


ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม Health, fashion and beauty

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา บริการนวดแผนไทย ครบวงจร ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ ร้านท�ำผม ท�ำเล็บ โยคะร้อน โยคะเย็น ที่ตั้ง : 19/19 ถ.ศรีนครินทร์ ทางเข้าวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-7822-4

พรนาราไหมไทย รับตัดชุดผ้าไหม ชุดสตรีทั่วไป ราคาเป็นกันเอง ที่ตั้ง : 516/11 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-7409-0703

หจก. ปิยโชค เซอร์วิส บริการฟิตเนส บริการซ่อม จ�ำหน่ายเครื่องออกก�ำลังกาย ที่ตั้ง : 63/5 หมู่ 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-9798-6526, 08-8864-1683

ลาซาลคลินิกการแพทยแผนไทย รับปรึกษาอาการปวดกลามเนื้อ ขอตอ เสนเอ็น อัมพฤกษ อัมพาต อาการบาดเจ็บตางๆ จากการท�ำงานและเลนกีฬา โดยแพทยแผนไทยปริญญา นวดปรับโครงสรางกระดูก ครอบแกวรักษาอาการปวด นวดรักษาอาการหยอนสมรรถภาพ (ED) ทั้งชายและหญิง ประคบสมุนไพร อบตัวสมุนไพร โปรแกรมดูแลมารดาหลังคลอด ที่ตั้ง : 640 ถ.สุขุมวิท 105 ระหวางซอยลาซาล 36-34 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ตรงขามโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา) Tel. 0-2073-4255, 08-6305-7987, 09-1762-7229

Petopia Dog Pool & Sweet Brew Cafe บริการสระวายน�้ำเพื่อสุขภาพสุนัข อาบน�้ำ อาหาร ขนมสุนัข รานกาแฟสด เครื่องดื่มรอน-เย็น ที่ตั้ง : 508/11 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1813-9434, 09-2251-3754

ร้านต้นปาริชาต สปา บริการสปาครบวงจร นวดอโรมาสปาตัว นวดหน้าใสด้วยโอโซน นวดต้ว นวดฝ่าเท้า อบสมุนไพร นวดคลายเครียด ที่ตั้ง : สาขา 1 โรบินสัน Tel. 09-3323-4059 สาขา 2 บิ๊กซีชั้น 3 Tel. 09-3551-2695

56

๑ ใน...สมุทรปราการ

ห่านพงกี่ ส�ำโรง ที่ตั้ง : 1190-1191 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2754-0279, 0-2754-1881

วี อาร์ ฟาร์ม ที่ตั้ง : 420/165 หมู่บ้านทิพวัล ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2394-3722 Fax. 0-2758-0331


ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร Agricultural business

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากเห็ดจ�ำหน่าย ที่ตั้ง : 48/16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-9113-6389, 08-9813-7143, 06-1824-7829

๑ ใน...สมุทรปราการ

57


58

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

59


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุตสาหกรรม Tools - Industrial

หจก. พรเจริญชัยธุรกิจ ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย ทินเนอร์ส�ำหรับแลกเกอร์ สีพ่นแห้งเร็ว สีพ่นรถยนต์ ทินเนอร์อะคริลิค ฯลฯ ที่ตั้ง : 202 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2294-8836-7 Fax. 0-2284-0803 ที่ตั้ง : สาขาปทุมธานี 38/3 หมู่ 6 ซ.ตุ๊กตา (บงกช 13) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-3113-2442, 0-2901-5391-2, 0-2901-5148 Fax. 0-2901-5149

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย เชือกพีพี พีอี ชนิดต่างๆ ด้าย ส�ำหรับการประมง Polythylene Polyproplene ที่ตั้ง : 889 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนาต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2978-8860, 0-3571-8036-9

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน ตู้คอนโทรล จ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานบริการด้านระบบไฟฟ้า ที่ตั้ง : 60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2007-1710, 08-1697-5150, 08-8991-6452

บริษัท เคอาร์เอ็ม อุตสาหกรรม จ�ำกัด รับฉีดพลาสติก รับฉีดอลูมิเนียม รับฉีดซิ้งค์ ที่ตั้ง : 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2874-0252, 08-6001-6064 Fax. 0-2874-0258

บริษัท สุธาวัลย์ ชิมิสุ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่สป๊อกแผ่นเหล็ก ที่ตั้ง : 206 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0500-2, 08-1642-5393 Fax. 0-2753-0499

บริษัท ค�ำมินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด รับออกแบบติดตั้งลิฟท์บรรทุกสินค้า เครนยกสินค้า รอกไฟฟ้าเก่า-ใหม่ รับตรวจ เช็ค ซ่อมโดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ที่ตั้ง : 8 ซ.เอกชัย 64/4 ถ.เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9034-2524, 08-1482-4595 Fax. 0-2077-5829

60

๑ ใน...สมุทรปราการ


หจก.เจริญการกลึง รับกลึงชิ้นส่วนโลหะ ด้วยเครื่องกลึงออโต้เลท และเครื่องกลึง CNC ที่ตั้ง : 117 ซ.หกศอก หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3444-6978, 08-0296-1092, 08-0417-7743 Fax. 0-3444-6979

หจก.กรุงธนวิศวกรรมเครื่องชั่ง จ�ำหน่ายและติดตั้งซ่อมบ�ำรุง เครื่องชั่งน�้ำหนัก โหลดเซลล์ งานโครงสร้างแท่นชั่ง รถบรรทุก และอื่นๆ โดยช่างผู้ช�ำนาญเฉพาะด้าน ที่ตั้ง : 163/83 หมู่ 5 ซ.มังกร-นาค ดี ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2360-2006, 08-1618-3996 fax. 0-2360-2007

บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จ�ำกัด รับซื้อเศษพลาสติกทุกประเภท พร้อมทั้งมีเม็ดพลาสติกจ�ำหน่าย รับจ้างหลอมเม็ดพลาสติก ที่ตั้ง : 777 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1771-7171, 08-9797-9779 ๑ ใน...สมุทรปราการ

61


หจก. เอ็กซ์เซล ทูล ที่ตั้ง : 367/8 หมู่ 5 ซ.ศรีด่าน 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-6317 Fax. 0-2758-5806

บริษัท ช่างไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469/405 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-9323, 08-9922-9609 Fax. 0-2701-9323

บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง 2012 ออโต้พาร์ท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 220 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน 1/9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-3235 Fax. 0-2009-3125

บริษัท ส.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 112/26 หมู่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม.47 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-2199, 08-1829-9470 Fax. 0-3883-0628

บริษัท พี.เอ็น.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 27/56 หมู่ 9 ซ.มิตรไมตรี 27/5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel : 0-2383-1142-3 Fax. 0-2383-2360

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมชชีน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 329,331 ซ.ประชาอุทิศ 97/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 0-2840-7074, 08-4916-7345 Fax. 0-2840-7105

แมชชีน โมลด์ เมคกิ้ง ที่ตั้ง : 213 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1925-9145

บริษัท ภัทรโชติ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88/71-73 หมู่ 3 หมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 06-3592-2953

หจก.ปราการกรุ๊ป ที่ตั้ง : 41/8 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2759-8335, 08-1484-1947

บริษัท ไพพ์ไลน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2749-9332-4 Fax. 0-2749-9335

บริษัท ไทยไมครอนลิฟท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 191/12 ซ.จรัญฯ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ Tel. 0-2412-3805, 08-4696-5394 Fax. 0-2412-8026

หจก. พรมารีย์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 147/28, 30 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2385-3501, 0-2754-7888-90 Fax. 0-2385-3353

บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 97/9 หมู่ 2 ต.บ้านสวนคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2815-8005-9 Fax. 0-2815-8012

บริษัท ที.ซี.รับเบอร์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2816-0516, 0-2461-1182 Fax. 0-2461-1183 www.tcrubber.co.th

บริษัท วี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 3 ซ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2710-2522, 08-1485-1628 Fax. 0-2710-2522

บริษัท 4 พี. เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/98 ซ.ลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2398-5090-2 Fax. 0-2398-5092

62

๑ ใน...สมุทรปราการ


บริษัท มั่งมูล ซัพพลาย (1997) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 57/15 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-9997 Fax. 0-2708-3639

บริษัท พีซี แพ็คกิ้งเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/13 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel. 0-2708-1867 Fax. 0-2708-0594

เอกสมุทร ที่ตั้ง : 97/4 หมู่ 12 ซ.วัดราษฎร์นิยมธรรม ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1924-4907, 08-7816-0366

บริษัท เอ็ม.เอช.เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34/6 หมู่ 3 รัตนะโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์-เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2174-6250 Fax. 0-2174-6254 www.mhtconveyor.com

๑ ใน...สมุทรปราการ

63


64

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

65


66

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

67


68

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

69


70

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป General products and services

หจก.เอกธมนทรานสปอร์ต บริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศไทย ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถเทรลเลอร์ ราคาย่อมเยา ที่ตั้ง : 120/18 หมู่ 16 ถ.เทพรัตน์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 Tel. 08-1854-3608 Fax. 0-2704-0382

หจก.เรียวโก ทรานสปอรต มีบริการรถตู้ VIP รับ-ส่งพนักงาน แบบรายเดือน,รายวัน รถบัสแอร์, บัสพัดลม รับ-ส่ง พนักงาน,งานทัวร์, ท่องเที่ยวประจ�ำปี, งานบุญ ฯลฯ รถกระบะ (หลังคา) รับ-ส่ง พนักงาน แบบรายเดือน,รายวัน รถรับนาย, งาน Stand by รับ-ส่ง ตามค�ำสั่งของลูกค้า ทั่วราชอาณาจักรไทย รถ 4 ล้อ,6 ล้อ ตู้ทึบ รับ-ส่ง, ขนย้ายตามค�ำสั่งของลูกค้า ที่ตั้ง : 529/5 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-8699-9534, 08-6145-2522 0-3300-5871 Fax. 0-3300-5872

บริษัท คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส จ�ำกัด อาณาจักรแผ่นพลาสติก อะครีลิค แผ่นพีวีซี ครบวงจร จ�ำหน่ายแผ่นลูกฟูก แผ่นโพลีคาร์บอเนต แอร์บับเบิ้ล รับสั่งท�ำงานแปรรูป และงานขึ้นรูปพลาสติก ทุกชนิด จัดส่งทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 22/10-15 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2755-4600, 08-1699-1005 Fax. 0-2762-0935-7

หจก. ทีแอนด์ซี เต็นท์ และผ้าใบ บริการเต๊นท์เช่า-จ�ำหน่าย-ติดตั้ง-รื้อ-ย้าย-เปลี่ยน ผ้าใบเต็นท์โกดังทุกขนาด ผ้าใบยกม้วน ผ้าใบชักรอก หลังคาเมทัลชีท ที่ตั้ง : 188/45 หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-2899-5369 www.tctent.com E-mail : tctent@gmail.com

บ้านแสนสุข บริการดูแลเด็กเล็กตั้งแต 3 เดือน - 4 ขวบ ที่ตั้ง : อาคารพาณิชยหนาหมูบาน สุขเจริญ 2 ทางไปวัดคูสราง อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ Tel. ครูหญิง 09-3589-9965

บริษัท ส�ำนักงานกฎหมาย และการบัญชีภู่กฤษณา จ�ำกัด รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีล้มละลาย ภาษีอากร ฟื้นฟูกิจการ และคดีอื่นๆ รับตรวจร่าง สัญญา และนิติกรรมต่างๆ รับท�ำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล บริษัท จ�ำกัด ร้านค้า ตรวจสอบบัญชี และจัดการระบบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า ที่ตั้ง : 525/5 หมู่ 7 ซอยสุขุมวิท 109 สันติคาม 2 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 02-754-1178, 02-754-1005, 06-1394-1536 Fax. 02-754-1122 ๑ ใน...สมุทรปราการ

71


ตะวันออกผ้าใบ เต๊นท์รายวัน-รายเดือน ขายกันสาด อลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีท หลังคาโพลีคาร์บอเนท ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 08-9607-3013

บริษัท โปรธิวา จ�ำกัด รับท�ำป้ายโฆษณา ราคาโรงาน อิงค์เจ็ท INDOOR - OUTDOOR นามบัตร ใบปลิว สติ๊กเกอร์ งานป้ายทุกชนิด ครบวงจร ที่ตั้ง : 2419-2419/1 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0538 Fax. 0-2753-0538

บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดักแมลง ระบบแผ่นกาว ระบบไฟฟ้าช๊อตเครื่องดักยุง หลอดไฟไล่แมลง ที่ตั้ง : 201/25 หมู่ 8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2387-1966, 08-1497-7727, 08-6378-1941 Fax. 0-2060-7107

อัมรา สามนกฤษณะ ทนายความ ปรึกษาคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ประกันตัวผู้ต้องหา ท�ำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ที่ตั้ง : 135/27 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2337-3890, 09-8829-7166 Fax. 0-2751-0153

วีระ รับซื้อของเก่า รับซื้อของเก่าทุกชนิด เศษเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม เครื่องใชไฟฟา ทุกชนิด อุปกรณส�ำนักงาน ที่ตั้ง : 1056 หมู่ 3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1323-9035, 0-2394-7689

บริษัท ไฟร์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง จ�ำหน่าย ระบบดับเพลิง ที่ตั้ง : 67/281 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 0-2194-7392, 08-4378-7009 Fax. 0-2194-7382

ป้ายมหาโย จัดท�ำป้ายโฆษณาทุกชนิด ไวนิล ตัวอักษรโลหะ ป้ายหน้าร้าน คุณภาพดี งานด่วนรอรับได้เลย ที่ตั้ง : 201/25-26 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-7901-5775, 08-7043-9942

72

๑ ใน...สมุทรปราการ

ร้าน จ.เจริญชัย ค้าของเก่า ซื้อ-ขายอะไหลเกาโรงงานทุกชนิด เครื่องมือหนัก เบา ทูลชนิดตางๆ อุปกรณไฟฟาทุกชนิด มอเตอร มอเตอรเกียร ปมน�้ำ ปมลม ปมเคมี ปมน�้ำมันไฮโดรลิค ตลับลูกปนชนิดตางๆ ที่ตั้ง : 360/1 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9142-9768, 08-2322-1636

ประดิษฐ์ค้าของเก่า รับซื้อ-ตีราคาทุกรูปแบบ เครื่องจักรเกา สายไฟเกา หมอแปลงไฟฟาเกา รถเกาและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอรและอุปกรณส�ำนักงานเกา ที่ตั้ง : 585/114 ม.2 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-0066-3656


หจก. พี.ซี.เอ็น เซอร์วิส บริการรับเหมาแรงงานคนไทย บริการรับจ้างผลิตชิ้นงาน บริการประกอบชิ้นงาน ที่ตั้ง : 13 หมู่ 3 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-3884-5408, 08-5055-9663, 08-5132-2589

เอมิวสิคบางปู EventMarket, PartyEvent Light&Sound, Stage&Decorate Mc, Pretty, Showetc ที่ตั้ง : 59 หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 084-383-9349

วงดนตรีปูเป้มิวสิค รับจัดวงดนตรี งานเลี้ยง งานบวช งานตางๆ รับประกันคุณภาพ ที่ตั้ง : 156/136 ม.1 ถ.เทพารักษ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6096-9152 คุณปูเป้

ปุณณิกา เดคูพาจ กระเป๋าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มสตรีและผู้ด้อยโกาสต�ำบลบางโฉลง ที่ตั้ง : 35 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 09-9156-5150, 06-1905-5514

Siam Network Solution Security & CCTV ระบบกลองวงจรปด, เตือนผูบุกรุก, สแกนใบหนา ระบบประตูอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ, ใบหนา ระบบอินเตอรเน็ต Wifi หอพักคอนโด ระบบไมกัน, แขนกันหมูบาน, คอนโด ระบบ Hotel Lock กลอนประตูโรงแรม ระบบไฟเบอรออฟติก (Fiber Optic) ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบโซลาเซล, โซลารูฟทอป, โซลาฟารม Tel. 02-723-4764

น�้ำดื่มตราปลาทอง น�้ำดื่มบริสุทธิ์ ห่วงในสุขภาพ ผ่านการกรองด้วยระบบซิเวอร์ออสโมซีส (RO) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต และได้รับมาตรฐาน GMP ที่ตั้ง : 299 หมู่ 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 089-0402480, 027015689

สรพงษ์ ค้าของเก่า รับซื้อเครื่องจักรโรงงาน แอร์โรงงานเก่า ที่ตั้ง : 41 ซ.3 อัศวนนท ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. : 06-3950-7888, 08-4710-7697

สราวุธรับซื้อรับประมูลของเก่า บริการ รับซื้อ รับประมูล แอร์เก่า โลหะเก่าทุกชนิด รับรื้อถอน อาคาร โรงงานเก่า ระบบสายไฟ ซากโลหะเก่าทุกชนิด ที่ตั้ง : 46 หมู่ 2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 Tel. 08-5754-8329, 09-8478-7088

น�้ำแข็งวิชัย ที่ตั้ง : 530/76 หมู่ 10 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 21 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9994-9503

๑ ใน...สมุทรปราการ

73


คลีนเวฟ ซักแห้ง ที่ตั้ง : 2014/22 ถ.เทพารักษ์ ซ.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-9613-3829, 08-6089-2442

บริษัท อาริยะ แอคเซสเซอรี่ อินดัสทรี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1692/27-29 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-2216 Fax. 0-2384-8054

สนั่นกุญแจ ที่ตั้ง : 548/1 หมู่ 6 หน้ามินิบิ๊กซี ตลาดสดบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-4671-0977, 09-5592-2452

NCN SIGNS MAKER ที่ตั้ง : 6 หมู่ 7 ซ.บางนาการ์เด้น ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-6991-6398

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax. 0-2752-2215-6 ต่อ 26

บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11 Fax. 0-2706-4812

บริษัท บางพลีใหญ่ขนส่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 76/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2386-6167-9, 0-2755-4577-8 Fax. 0-2755-4579

HM SOUND วงดนตรีสมุทรปราการ Tel. 08-0248-1387, 08-6040-1463 (เฮียหนู)

บริษัท สุธิดาการบัญชี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6/23 หมู่ 7 ซ.ศรีนครินทร์เซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 09-4886-9465, 0-2385-6720 Fax. 0-2740-4219

บริษัท เจริญกิจ บัญชี และกฎหมาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 234/51-3 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-3544-6 Fax. 0-2186-3549

ส�ำนักงาน ฟ้ารังสิต การบัญชี ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404 Fax. 0-2577-3403

ประทุม บริการ ที่ตั้ง : 12/3 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2702-2090, 08-1697-3176 Fax. 0-2395-1621

ดีซีโกดังให้เช่า Tel. 08-1774-0777, 09-7474-6611, 0-2753-5935-6 WWW.DC-GROUP.CO.TH

บริษัท ประชาอุทิศแคนวาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 245/1 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2461-5725-6 Fax. 0-2461-5727

บริษัท โบตั๋น รีไซเคิล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 ซ.ฉลองกรุง 10 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-4373 Fax. 0-2737-4372

เมจิกไฟร์ เคมีคอล ที่ตั้ง : 78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2463-5479, 0-2463-5934, 0-2464-2173, 08-1458-3387 Fax. 0-2463-5934

74

๑ ใน...สมุทรปราการ


บริษัท คิงส์เบสท์ แอนด์ ลอ อินเตอร์การ์ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 105 ซ.บางนา-ตราด 1 หมู่ 15 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2396-1699, 08-9923-7833 Fax. 0-2396-1699

บริษัท สามารถสแกน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/3 หมู่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-2301, 0-2082-0083

จิราพร ขนส่ง Tel. 087-823-0739, 098-779-4030

บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จ�ำกัด บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2136-4637 Fax. 0-2136-4636

จ๊อบคลีน ที่ตั้ง : 85 ซ.12 (เกษมสมุทร 2/1) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-2176-6386, 08-2090-4893 Fax. 0-2388-3164

ทีมงานบ้านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485

บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2743-0188, 08-1447-3100 Fax. 0-2745-9124

ธนภร ทรานสปอร์ต ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-4106-6294, 08-6072-4476 Fax. 0-2755-2017

บริษัท สยามคราฟท์เฮ้าส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 169/2 ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-2740-1, 08-0592-6299

หจก.งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพ 080-156-5000 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-660-3737 พัทยา 083-814-9000 สัตหีบ 038-481-068 สมุทรสาคร 080-167-7788

ตลาดน�้ำยามเย็นคลองขุดเจ้าเมือง Tel. 09-5718-2560 คุณโน๊ส 09-0992-3130 คุณโบ๊ต

๑ ใน...สมุทรปราการ

75


76

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

77


78

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

79


80

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

81


82

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

83


84

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

85


86

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

87


88

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่ง Construction, design and decoration

บริษัท ซิลเวอร์ดรากอน (ไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายอะไหล่ประเภท Alarm System, Access Control, Digital Door Lok, CCtv System, Autometic Door, ประตูอัตโนมัติ มาตรฐานญี่ปุ่น, เครื่องอ่านบัตร Pegasus พร้อมอุปกรณ์ ล็อคไฟฟ้า ทุกประเภท ที่ตั้ง : 263 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2215-2116, 0-2214-0241

ร้านแสนเจริญรางน�้ำฝน รับออกแบบติดตั้งรางน�้ำฝน รางน�้ำโรงงานอุตสาหกรรม จากสแตนเลสทุกรูปแบบ ที่ตั้ง : 30/155 หมู่ 1 ซ.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-0606-9960

บริษัท มอร์ ออโต้ดอร์ จ�ำกัด ประตูบานเลื่อน บานสวิง คีย์การ์ด ประตูบานยกโรงรถ ไม้กั้นทางอัตโนมัติ ประตูบานเลื่อนกระจกอัตโนมัติ ที่ตั้ง : 50/97 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-3245, 08-1497-9633

พี.พี. อลูมิเนียม บริการรับท�ำงานกระจก อลูมิเนียม ฝ้า ทีบาร์ฉาบเรียบ ที่ตั้ง : 145/82 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ Tel. 09-3495-3298 www.facebook.com/รับงานกระจกอลูมิเนียม พี.พี.อลูมิเนียม

หจก. เสน่ห์นุช ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ เราสร้างงานด้วยความมาตรฐาน ที่ตั้ง : 4/287 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ซอย 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-6771-4370

บริษัท ดีดีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด บริการแก้ปัญหาเรื่องน�้ำรั่วซึม หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ผนังอาคารรั่ว เรามีช่างทีมีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่ตั้ง : 118/377 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4347-8858 ช่างอาทิตย์

๑ ใน...สมุทรปราการ

89


บริษัท เมททอล แฮนด์คราฟ จ�ำกัด รับสั่งท�ำ ติดตั้ง ออกแบบ ประตูอัลลอย, ประตูสแตนเลส, ประตูเหล็กอิตาลี, เหล็กดัดอิตาลี, งานเหล็กอิตาลี, ประตูรีโมท อัตโนมัติ, หลังคาโพลีคารบอเนต, หลังคาเมทัลชีท, ราวบันไดสแตนเลส และงาน โลหะ งานสแตนเลส อื่นๆอีกมากมาย เมททอลแฮนดคราฟ... ถือไดวาเปนผู้ประกอบ การชั้นน�ำทางดานงานโลหะ งานสแตนเลส ที่มีประสบการณมายาวนาน ดวยทีมงานชางที่ ช�ำนาญงาน พรอมที่จะสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและทรงคุณคาใหกับลูกคาทุกชิ้น ที่ตั้ง : 1170 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2755-7940, 08-1899-9907, 08-2445-4377 www.gatedee.com

90

๑ ใน...สมุทรปราการ

MN มานิตย์การช่าง รับท�ำสแตนเลส เหล็กดัด มุ้งลวด โครงหลังคา กันสาด ฯลฯ ที่ตั้ง : 33/109-110 กม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-5018-6708, 08-9683-7669

นกเหล็กดัด สามแยก รับท�ำ...หนาตาง, เหล็กดัด, มุงลวด ประตูสแตนเลส, กันสาดอลูมิเนียม และโครงสรางหลังคา ฝีมือปราณีต ...ราคายอมเยาว... ที่ตั้ง : 82/7 ม.16 เขื่อนขันธ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 Tel. 08-1813-6785 (ชางนก)

เจริญพร อลูมิเนียม บริการงานติดตั้ง งานกระจก อลูมิเนียม มุ้งลวด ผนังเบา ฝ้าเพดาน ที่ตั้ง : 15/26 หมู่ 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-6650, 08-1933-8622


หมั่นภักดี ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467

ร้านสมศักดิ์การช่าง ที่ตั้ง : 52/8 หมู่ 9 รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-1442-1741, 0-2949-9921, 08-0643-9635 Fax. 0-2791-3904

เฉลิมชัยการช่าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-9768-0761, 0-2426-7342

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52, 54 ซ.สาทร 11 แยก 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ Tel. 0-2312-1415-9

บริษัท เอ็น ซี แอล โปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51 หมู่ 4 ถ.หนามแดง-บางพลี ซ.33 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2753-6311, 08-9111-2757

บริษัท เมธาวี จักรกล จ�ำกัด (แพรกษา) ที่ตั้ง : 377 หมู่ 1 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-4228-9, 0-2395-1743, 0-2395-4752 Fax. 0-2395-0309

บริษัท อ.เส็งโลหะกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 190/351 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-5640, 08-1308-1558, 08-1832-5189 Fax. 0-2186-5641

ธนาพล ค้าเหล็ก ที่ตั้ง : 123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-4079-7374, 08-1311-6525, 0-2864-9082 Fax. 0-2864-9082

บี้ การช่าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540

ส.เสน่ห์ เมทัลเวิร์ค ที่ตั้ง : 119/10 หมู่ 6 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-5199-4129

บริษัท ไม้ยูคาธัญบุรี จ�ำกัด Tel. 08-0090-7446

บัญญัติ การช่าง Tel. 08-9764-4063

สามห่วง ดีไซน์ ที่ตั้ง : 199/22 หมู่ 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-9521-3390

บุญศรีสแตนเลส ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1906-1570

หจก. พัฒนาการดีไซน์ ที่ตั้ง : 25/3 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2382-8656 Fax. 0-2382-8648

ไสวการช่าง ที่ตั้ง : 46 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 85 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-9531-4686 Fax. 0-2328-8457

๑ ใน...สมุทรปราการ

91


ช่างอั๋น รับเหมาก่อสร้าง Tel. 08-6704-8090

บริษัท เก้าเจริญ อลูมิเนียม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 79/45-47 หมู่ 2 ซ.บางปู 68 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2709-0885-7 Fax. 0-2709-0886

ป๊อปเซอร์วิส ที่ตั้ง : 751/1 หมู่ 1 ซ.มังกร ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-7826-5625

บริษัท เม็งราย เดคคอร์ แอนด์ อินทีเรีย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/108 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2175-7748, 08-6402-8328 Fax. 0-2175-7748

ปลื้ม ดีไซน์ ที่ตั้ง : 870 ถ.สุขุมวิท 105 ลาซาล 54 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 08-1665-7334, 08-9520-9631, 0-2361-6304 Fax. 0-2385-6052

ทวีโชคการช่าง ที่ตั้ง : 753/6 หมู่ 1 ซ.มังกร ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2757-4631, 08-9782-6987

หจก. โกสุม เซอร์วิส แอนด์ ทรัคเตอร์ ที่ตั้ง : 750/1650 สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-7597-6584, 08-1205-5833, 0-2757-2708

92

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

93


94

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

95


96

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

97


98

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบยานพาหนะ-อุปกรณ์ และอะไหล่ Vehicles - Equipment and spare parts

บริษัท สุวรรณภูมิ กลาส เวิร์คส จ�ำกัด กระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รับงานติดตั้งนอกสถานที่ มีรับประกันงานติดตั้ง ที่ตั้ง : 68/5-6 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-8208-9

บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด หนึ่งในผู้น�ำระดับโลกตอบโจทย์ทุกการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก รถโดยสาร และรถบรรทุกมือ 2 ที่ตั้ง : 999/19 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2017-9200 Fax. 0-2017-9204 www.scania.co.th

สมชาย เจริญยนต์ รับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล รถสิบล้อ แบ็คโฮ โฟลค์ลิฟท์ ช่วงล่าง เบรค คลัช บริการทั้งในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349

SPL MOTOR ศูนย์ตัวแทนจ�ำหน่าย รถจักรยานยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Tel. 0-2337-3963, 08-8289-0983, 09-6812-4988, 09-6812-4998

ศูนย์ติดตั้งแก๊สมาตรฐาน GREEN 2 บริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ NGV และ LPG มาตรฐาน OEM ติดตั้งโดยทีมช่างประสบการณ์สูง ที่ตั้ง : 1939 หมู่ 4 ซ.เทพารักษ์ 20 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-1313, 0-2758-1010, 08-1805-9319 Fax. 0-2758-0077

Moosabb Racing จ�ำหนาย... ลอ ยาง โช็ค เบรค ฟลม BF เคลือบแกว Solfgg สนใจตัวไหนสอบถามได ผอน 0% 10 เดือน เปดบริการทุกวัน 09.00-19.00 น. ที่ตั้ง : 528/18-19 ถ.สุขุมวิท (สายเกา) ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-7999-2038 k.หมู 08-4917-7070 k.อั้ม

๑ ใน...สมุทรปราการ

99


The Best Cleaning Car Wash ลางสี ดูดฝุน เริ่มตน 120.- ลาง 5 ฟรี... 1 โปรโมชั่นเคลือบแกวปายแดงทุก Size 9,999 ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 1 (คาร์แคร์) ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-2212-4244

100

๑ ใน...สมุทรปราการ

อิสราการยาง & เครื่องเสียงประดับยนต์ จ�ำหน่ายยาง ล้อแม็กซ์ ตั้งศูนย์ ถอด ใส่ เช็คช่วงล่าง ถ่วงล้อ ลมไนโตรเจน ที่ตั้ง : 123 หมู่ 2 ถ.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-2212-4244

บี.ที.ประดับยนต์ จ�ำหนาย-ติดตั้ง ประดับยนต ปลีก-สง ทุกชนิด ที่ตั้ง : 201 ม.1 ศูนยการคา yes บางพลี Tel. 06-1772-4575, 08-6665-8205


บริษัท สมจิตร คอบร้า จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/11 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-1412-3, 08-1846-5625 Fax. 0-2751-1411

บางพึ่งแอร์ แอนด์ ซาวด์ ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 5 ถ.พระราชวีริยาภรณ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2462-5948, 0-2462-5854

หจก. เสาธงอะไหล่ยนต์ ที่ตั้ง : 109/22-23 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2708-2971 Fax. 0-2708-2972

คลีนิคแม็คโค ที่ตั้ง : 99/1455 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1274-8773

เพ้งบริการ ที่ตั้ง : 2669/10 หมู่ 3 ซ.ด่านส�ำโรง 40 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1491-5575, 08-6555-1742

มังกรคาร์เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 456/70 หมู่ 1 หน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6331-9639, 08-6884-7739 Fax. 0-2174-4599

ร้านไวพจน์ การไฟฟ้า ที่ตั้ง : 58/56-58 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-3441, 08-1812-4993 Fax. 0-2738-3821

พระประแดงลูกหมาก ที่ตั้ง : 302/25 หมู่ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9788-0118, 08-9992-0043

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel./Fax. 0-2818-9694, 08-9233-4355

บริษัท ธนะยนต์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 19/76 หมู่ 7 ซ.ศูนย์เชียงกง กม.17.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-9244

DDS ศูนย์รถยนต์ ดวงดี ศรีภูสิตโต Tel. 08-1920-9093 กี้ 08-1449-0666 เค

ร้านศรีสุวรรณการยาง ที่ตั้ง : 10/5 หมู่ 1 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2710-2191, 08-9745-2235 Fax. 0-2710-2191

อู่กิจเจริญยนต์ (ช่างคุง) ที่ตั้ง : 95/423 ตรอกนอกเขต ถ.นนทรี 14 แยก 13 (ลุงเชื้อ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 08-1398-8598

ราชสีห์ ประดับยนต์ แยกศรีเทพา ที่ตั้ง : แยกเทพารักษ์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-6572-2895

๑ ใน...สมุทรปราการ

101


102

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

103


104

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

105


ให้รางวัลกับชีวิต...

ด้วยการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของคุณอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ว่าโลกภายนอกจะด�ำเนินไปอย่างไร แต่ภายในของคุณ ยังคงสดใสเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดกาล...

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

Jittrawan Wellness Spa ในทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นสถานบริการสุขภาพและความงาม อย่างเต็มตัวแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการผ่อนคลายทุกแขนง ไม่ว่าคุณ จะมาสปาหรือเข้าฟิตเนสด้วยเหตุผลใดก็ตาม

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

การนวดอายุรเวท Ayuravedic Massage

การนวด แม่พลอย Healing Stonelitos Therapy

ลาภไชยพร Larpchaiyaporn (Jittrawan Signature Massage)

ชีอัตสึก Shiatsu

เป็นการนวดบำ�บัดของอินเดีย ช่วยกระตุ้นระบบการทำ�งานภายใน พร้อมไปด้วยเทคนิคการบริการนานาชนิด ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและ ร่วมสมัย จากศาสตร์ทางตะวันตก จรดตะวันออกมาบรรจบรวบรวมซึ่งความ ร่างกาย ของจักระ เช่นระบบการขับของเสีย ระบบการทำ�งานของ ตับ ไต หัวใจ ตอ้ งการทีแ่ ตกต่างหลายหลากของผูม้ าใชบ้ ริการทัง้ หัตถเวชในแบบฉบับของอินเดีย ระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น ปรับสมดุลของร่างกายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สวีดิส บาหลี จีน ญี่ปุ่น ตลอดจนการนวดแผนไทย การนวดหน้าแบบยุโรป ขัดผิว พอกโคลน การนวดน้ำ�มัน การบำ�รุงผิว การนวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพร และอื่นๆ อีก มากกว่า 60-70 โปรแกรมที่พร้อมรองรับที่สปาจิตราวรรณโดยรายละเอียดและ การนวดด้ ว ยหิ น อั ญ มณี เป็ น การนวดบำ�บั ด ด้ ว ยน้ำ�มั น สมุ น ไพร สรรพคุณที่จะช่วยให้คุณเลือกบำ�บัด รูปแบบต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ความร้อนและพลังของมวลประจุไฟฟ้าของหิน อัญมณีที่สามารถซึมซับเข้าสู่ระบบ การทำ�งานของร่างกายได้เป็นอย่างดี รู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับของเสีย ปรับสมดุล ทำ�ให้สดชื่น กระปรี้กระเป่า เป็นการนวดน้ำ�มันสมุนไพรในศาสตร์บำ�บัดของบาหลี เป็นการใชก้ ำ�ลัง การนวดจากฝ่ามือ หัวไหล่ และแขน บีบ กด คลึง ไปตามร่างกายอย่างเป็นจังหวะ กระตุน้ กลา้ มเนือ้ การไหลเวียนของโลหิต ช่วยทำ�ใหร้ า่ งกายผ่อนคลาย คลายเครียด กลับมามีชีวิตชีวา การบำ�บัดทีไ่ ดร้ บั ความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกคา้ ของจิตราวรรณเอง และลูกคา้ ทัว่ ไป โดยการนำ�ศาสตร์บำ�บัดการนวดชัน้ สูงมารวบรวมไวเ้ ป็นอันหนึง่ อัน เดียวกัน

การนวดจงกลณี

การนวดบำ�บัดในแบบปรับสมดุลของญี่ปุ่น โดยการกด คลึงจุดต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะส่วนสำ�คัญๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้น ปรับพลังงานให้รู้สึก กระปี้กระเป่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากที่ได้แนะนำ�วิถีแห่งการบำ�บัด เพียงบางส่วนเล็กๆ น้อยๆ เรายังมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายเช่น การนวดหน้า ขัดผิว นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ฟอกตัว ซาวน่า แช่ตัว นวดเท้าร้อนเย็น นวดสวีดิส นวดกระชับสัดส่วน นวดขับน้ำ�เหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย

106

๑ ใน...สมุทรปราการ


Profile for 1nai Thailand

๑ ใน...สมุทรปราการ 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS SAMUTPRAKAN MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดสมุทรปรากา...

๑ ใน...สมุทรปราการ 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS SAMUTPRAKAN MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดสมุทรปรากา...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded