๑ ใน...สมุทรปราการ 2019

Page 1
Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ 39

ประตูน้�ำคลองลัดโพธิ์

<<INTERVIEW>>

คุณสหนันท์ โกวิทวณิช

ผู้บริหาร บจ. คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส

106

37

<<INTERVIEW>>

คุณวิชย ั ภูเงิน

ผู้บริหาร หจก.พี.ซี.เอ็น. เซอร์วส ิ

42

<<บทความ>> บริษท ั เมททอล แฮนด์คราฟ จำ�กัด รับสั่งทำ� ติดตั้ง ประตูอัลลอย, สแตนเลส ประตูเหล็กอิตาลี, ประตูรีโมท ฯลฯ

<<บทความสุขภาพ>>

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา Jittrawan Wellness Spa

29

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรปราการ

40

<<บทความ>>

ครู บญ ุ เลิศ ไทยทัตกุล ผลิตภัณฑ์ “ตราครู บญ ุ เลิศ”

48

แนะนำ�สินค้าและบริการ

สมุทรปราการ

43

คู่มอ ื บริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก แพพัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

หอชมเมืองสมุทรปราการ

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

สมุทรปราการ หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า เมืองปากน�ำ้

จังหวัดเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา มีความส�ำคัญเพราะเป็น เมืองปลายสุดของแม่นำ�้ เจ้าพระยา อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ เพียง 29 กิโลเท่านั้น สมุทรปราการได้ชื่อว่าเป็น เมืองอุตสาหกรรม แต่มี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่มากมายหลายที่ทั้งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และอาหารการกิน อาทิ พระเจดีย์ กลางน�้ำ, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, วัดอโศการาม, หลวงพ่อโต วัด บางพลี, สถานตากอากาศบางปู, ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์, ตลาด น�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้ , เทีย่ วบางกระเจ้า สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ ฯลฯ นับเป็น อีกหนึง่ ในเมืองท่องเทีย่ วใกล้กรุงเทพ ซึง่ ปัจจุบนั การเดินทางแสน สะดวกสบายจากกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการแล้ว สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทั้งปี Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เที่ยวชิล...เช็คอิน สมุทรปราการ” แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่สนใจ และรีวิว ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัด สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “SAMUTPRAKAN MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่ สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ ค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและ เฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล สุเชาว์ ศรลัมพ์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

เที่ยวชิล...เช็คอิน

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ เมืองปริมณฑลแห่งนี้

ได้ช่ือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม ที่หลายคนอาจ มองเลยผ่านในด้านการท่องเที่ยว แต่หารู ้ไม่วา ่

่ อ ่ วที่ เมืองก�ำแพงชายทะเลแห่งนี้ มีสถานทีท ่ งเทีย

น่ า สนใจและสวยงามอยู่ ม ากมาย ทั้ ง ทางด้ า น ่ าดไม่ถงึ ประวัตศ ิ าสตร์และธรรมชาติ ในแบบทีค ่ งั รวมถึงวิถช ี ว ี ต ิ และวัฒนธรรมแบบชาวมอญ ทีย ่ มคลาย และอาหารการกิน คงเสน่หไ์ ว้อย่างไม่เสือ

ที่หลากหลายซีฟด ู ๊ สดๆ สมกับเป็นเมืองชายทะเล

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิด ใหม่ทไ่ี ด้รบ ั ความนิยมเป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญเกิด ขึ้นอีกหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะ มาถ่ายรู ปเช็คอินกันไม่ให้ตกเทรนด์...

๑ ใน...สมุทรปราการ

29


พระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์ หรือเรียกขานในอีกชือ่ หนึง่ ว่า “พระเจดียก์ ลางน�ำ้ ” ปูชนียสถาน ที่ส�ำคัญประจ�ำจังหวัด ในอดีตที่ตั้งอยู่บนเกาะมีน�้ำล้อมรอบ แต่ภาย หลังแม่น�้ำตื้นเขินขึ้นจนเป็นแผ่นดินเชื่อมติดกัน และยังเป็นพระเจดีย์ ส�ำคัญที่กว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้เวลาถึง 3 รัชกาล ในอดีตพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูก ยาเธอกรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์กบั เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)เป็น แม่กองสร้างป้อมปราการ 6 ป้อม เมื่อ 3 ปีผ่านไปจึงแล้วเสร็จ จึงโปรด เกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ที่เกาะหาดทรายท้ายป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเป็น อนุสรณ์และเฉลิมพระนามว่า “พระสมุทรเจดีย”์ ทว่าเสด็จสวรรคตเสีย ก่อนจะแล้วเสร็จ ครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯให้ดำ� เนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จสิน้ เป็นเจดีย์ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสูง 20 เมตร เมื่อ พ.ศ.2371 ต่อมาพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ช่างถ่ายแบบ พระเจดีย์ทรงกลมที่กรุงศรีอยุธยามาสวมทับพระเจดีย์เดิมจนสูงถึง 39.75 เมตร ทั้งยังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์จากพระบรม มหาราชวังมาบรรจุไว้แทนของเดิมที่มีผู้ลักลอบไป รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถานทีข่ นึ้ อีกหลายแห่ง อาทิ ศาลาเก๋งจีนหอเทียน หอระฆังตึก ฝรั่ง ตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังความเป็นมาเมืองสมุทรปราการและพระ สมุทรเจดีย์ รวมทั้งพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ฯลฯ กลายเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมไทยจีนและตะวันตกที่ส�ำคัญ กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนพระสมุทรเจดีย์เป็นโบราณสถาน ของชาติใน พ.ศ.2536 ชาวเมืองสมุทรปราการจะเฉลิมฉลองปูชนียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มือง แห่งนี้ในวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 11 ด้วยงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์เป็น

30

๑ ใน...สมุทรปราการ

ประจ�ำทุกปี มีการเชิญผ้าแดงผืนใหญ่ตงั้ บนบุษบกแล้วแห่รอบเมืองและ ล่องแม่นำ�้ เจ้าพระยาไปจนถึงอ�ำเภอพระประแดง แล้วแห่กลับมาท�ำพิธี ทักษิณาวัตร จากนั้นจึงน�ำผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งประชาชน จะได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้าน ในอีกด้วย วัดอโศการาม ตัง้ อยูภ่ ายในซอยเทศบาลบางปู 60 ถนนสุขมุ วิท (กม.31) ต�ำบล ท้ายบ้าน อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 และผูก พัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยมีสถานที่ส�ำคัญน่าเที่ยวชมหลากหลาย อาทิ “พระธุตังคเจดีย์” (เจดีย์ 13 องค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร 13 ข้อ” อนุสาวรีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลี ได้น�ำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด โดยแต่ละองค์ประดิษฐาน


พระธุตง ั คเจดีย์ วัดอโศการาม

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ และวิหารวิสทุ ธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุเช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดอีก หนึง่ สถานทีค่ อื “ป่าชายเลน” ซึง่ อยูท่ างด้านหลัง ของวัด ซึ่งมีนกและปลาอาศัยอยู่มาก และมี ต้นไม้ทหี่ ายากคือ “ต้นล�ำพู” สามารถพบเห็นได้ ตามทาง บรรยากาศโดยทั่วไปร่มรื่น เหมาะที่จะ พาครอบครั ว ไปท� ำ บุ ญ ที่ วั ด และเดิ น เล่ น ชม ธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ยิ่งนัก เมืองโบราณ ตั้ ง อยู ่ ถ นนสุ ขุ ม วิ ท ต� ำ บลบางปู ใ หม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นที่เที่ยวที่รวบรวม สถานทีส่ ำ� คัญ ๆ ในประเทศ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 600 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2506 โดย คุณ ประไพ วิรยิ ะพันธุ์ ทีน่ ไี่ ด้รวมปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญ กว่า 116 แห่ง เช่น เขาพระวิหาร, ปราสาทหิน พนมรุ้ง, วัดมหาธาตุ สุโขทัย, พระพุทธบาท สระบุรี, พระธาตุเมืองนคร และพระธาตุไชยา เป็นต้น โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งบางแห่ง เท่าแบบจริงด้วยฝีมอื การสร้างอย่างฝีมอื ประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจาก

เมืองโบราณ

๑ ใน...สมุทรปราการ

31


สังคมยุคใหม่ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็น มาของประเทศไทย พร้อมทัง้ การศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนีอ้ กี ด้วย วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวง บนถนนทรงธรรม ในต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง วัดไทยพุทธเพียงแห่งเดียวท่ามกลางวัฒนธรรม มอญและวัดพุทธรามัญในย่านพระประแดง มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม และงานจิตรกรรมเก่าแก่ ถือ เป็นมรดกตกทอดจากช่างฝีมือในยุคเก่า ชมพระมณฑปกลางน�้ำ กราบ นมัสการพระพุทธชินนาถศาสดา และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น วั ด ที่ มี ก ารจั ด งาน สงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาประจ�ำทุกปี สถาปัตยกรรมที่นี่ยังแปลกตาไปจากวัดอื่นๆ ตรงที่พระอุโบสถ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันประดับงานปูนปั้นลายเครือเถาแต่งเครื่อง ลายคราม ด้ า นในประดิ ษ ฐานพระประธานปางมารวิ ชั ย นามว่ า พระพุทธชินนาถศาสดา ขณะที่พระพุทธไสยาสน์ภายในพระวิหารก็ เป็นต้นแบบของพระพุทธรูปทีส่ ลักเสลาพระพักตร์ทเี่ ต็มไปด้วยเส้นสาย คดโค้งอันเปี่ยมเมตตา นิ่งสงบและละมุนละไมยิ่งเหนือบานหน้าต่าง ตกแต่งศิลปะตะวันตกเป็นภาพปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังควรชมพระ มณฑปกลางสระน�ำ ้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปเจดียย์ อ่ เหลีย่ มไม้สบิ สอง ภายในประดิ ษ ฐานพระประธานปางมารวิ ชั ย ขั ด สมาธิ เ พชร พระพุทธบาทจ�ำลองประดับมุกเป็นรูปพระพรหมและสัญลักษณ์ทางธร รมอื่นๆ ที่รับรองได้ว่างามจับตาจนยากจะลืมเลือน วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา แหล่งสืบทอดธรรมะ โรงเรียนและโรงพยาบาล โดยมีพระสงฆ์ รับหน้าที่เป็นหมอยาแผนโบราณหมอดูผู้ให้ฤกษ์ยามตามศรัทธา และ

32

๑ ใน...สมุทรปราการ

กล่อมเกลาจิตใจชาวบ้านด้วยรสพระธรรม จึงกล่าวได้ว่าวัดคู่เมือง พระประแดงแห่งนีย้ งั คงความส�ำคัญของวัด ในความหมายของการเป็น ศูนย์กลางชุมชนในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริงตั้งแต่อดีตตราบจนทุกวันนี้

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ

ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนท้ายบ้าน ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ปัจจุบันถือเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ภายในมีการจัดเพาะเลี้ยงจระเข้ในขนาดต่างๆ กว่า 6 หมื่นตัว โดยจะมีการแสดงโชว์ทกุ วัน ตัง้ แต่โชว์จระเข้, การแสดงวิธจี บั จระเข้ดว้ ย มือเปล่า ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยรอบการแสดงจะมีทุก ๆ 1 ชั่วโมง ส่วนวันหยุดจะมีการเพิ่มรอบระหว่าง 12.00 น. ถึง 17.00 น. นอกจากจระเข้แล้วยังมีสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น เสือ, ลิง


่ ถานตากอากาศบางปู ชมนกนางนวลทีส

ชิมแปนซี, ชะนี, เต่า, งู, อูฐ, ฮิปโปโปเตมัส, กวาง และปลาจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังมีการจ�ำลองการจัดแสดงกระดูกและหุน่ จ�ำลองไดโนเสาร์ พร้อม การฉายวีดิทัศน์ เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์ดึกด�ำบรรพ เป็นต้น สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2703 4891, 0 2703 5144-8 สถานตากอากาศบางปู ตัง้ อยูภ่ ายในถนนสุขมุ วิท ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าว ไทยที่มีชื่อเสียง บางปูได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2480 ตามด�ำริของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 639 ไร่ ปัจจุบันใช้เป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียง มานานและเป็น สถานพักฟื้น พักผ่อน ของกรมพลาธิการทหารบก ภายในมีร้านอาหาร บ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน จะมี นกนางนวลหนีหนาวจากไซบีเรียอพยพมาหากินอยู่ตามชายทะเล โดย มีจ�ำนวนนกไม่ต�่ำกว่า 5,000 ตัว และมีจ�ำนวนนกต่าง ๆ กว่า 200 ชนิด ที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี่ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2323 9911 พิ พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 12 ไร่ บริเวณถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางเมืองใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีส้ ร้างเพือ่ ให้เป็นสถานทีเ่ ก็บ รักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพือ่ สืบสานอนุรกั ษ์ งานศิลป์ไทยให้คงอยูส่ บื ชัว่ ลูกชัว่ หลานสืบไป โดยลักษณะภายนอกของ พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวด้วย

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

วิธเี คาะมือแห่งแรกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ท�ำจากโลหะทองแดงแผ่นเล็กสุด ขนาดเท่าฝ่ามือ น�ำมาเรียงต่อกันด้วยความประณีตนับแสนชิ้น ตัวช้าง รวมอาคารมีความสูง 43.60 เมตร (หรือสูงขนาดตึก 14-17 ชั้น โดย ประมาณ) ภายในมีการจัดแสดงวัตถุมีค่า, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณ และจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุ เป็นต้น รอบพิพธิ ภัณฑ์เป็นอุทยาน พรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุไ์ ม้หา ยากจากทุก ภูมิภ าคของประเทศ มีงานประติม ากรรมลอยตัว เรื่อ ง รามเกียรติ์วางเรียงรายล้อมรอบอาคาร ทั้งนี้สามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2371 3135-6 พิ พิธภัณฑ์ทหารเรือ ตัง้ อยูถ่ นนสุขมุ วิท ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ใน ๑ ใน...สมุทรปราการ

33


กิจการกองทัพเรือ รวมถึงเรือรบจ�ำลองของไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ เรือด�ำน�ำ้ รุน่ แรกและรุน่ เดียวของราช นาวี ไ ทยอี ก ด้ ว ย ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ทาง ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งส�ำคัญ ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ ในการรบเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเรือจ�ำลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธี กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือด�ำน�้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือ ไทย ซึ่งจัดแสดงบางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โดย ภายในแบ่งการเข้าชมสถานที่ออกเป็น 2 แบบ คือเข้าชมเป็นรายบุคคล และหมู่คณะ ซึ่งต้องท�ำแบบฟอร์มขอเข้าชมตามวันและเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2475 3808 , 0 2394 1997 ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง ตัง้ อยูภ่ ายในต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้ อ�ำเภอพระประแดง เป็นตลาดน�ำ้ แห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางน�้ำผึ้งและ

34

๑ ใน...สมุทรปราการ

ประชาชนบางน�้ำผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกตามแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขึ้นมา ใหม่ ด้วยการสร้าง “ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง” ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ ส�ำหรับขายสินค้าของชุมชนบางน�้ำผึ้งและต�ำบลใกล้เคียง และเพื่อ เป็นการแก้ไขภาวะสินค้าล้นตลาด เสน่ห์ของตลาดน�้ำแห่งนี้คือวิถีชีวิต ชาวบ้านริมคลองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารทีม่ ชี อื่ เสียงของชุมชน ได้แก่ ดอกไม้เกล็ด ปลา ปั้นธูปสมุนไพรหอยทอดขนมครก และมะม่วงน�้ำดอกไม้ เป็นต้น ภายในตลาดจะมีของกินของฝากนานาชนิดให้เลือกสรรหาซื้อ จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานพื้นเมืองฝีมือชาวบ้าน รวมถึงมีต้นไม้ นานาพันธุ์ ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของชาวบ้านอีกหลาย อย่าง และยังมีกิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและ ชืน่ ชมธรรมชาติอนั สวยงามของสวนผลไม้ในชุมชน เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายก อบต. น�้ำ ผึ้ง โทรศัพท์ 0 1171 4930 ส�ำนักงาน อบต. บางน�้ำผึ้ง โทรศัพท์ 0 2819 6762 และเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.0014.00 น. คุ้งบางกระเจ้า ตัง้ อยูบ่ ริเวณต�ำบลบางกะเจ้า อ�ำเภอพระประแดง หนึง่ ในสถาน ที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางปั่นจักรยาน ยอดฮิต เพราะแวดล้อมด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ และยังได้รับการ ยกย่องจาก Time Magazine ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี 2006 อีกด้วย ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วที่ นี่ จ ะต้ อ งไม่ พ ลาด กิจกรรมปัน่ จักรยานในพืน้ ทีส่ วนศรีนครเขือ่ นขันธ์ ทีเ่ ป็นเหมือนโอเอซิส ของคนกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 200 ไร่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด นอกจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปปั่นจักรยานและระหว่างทางยัง สามารถดู น กชนิ ด ต่ า งๆ ได้ อี ก ด้ ว ย โดยสวนสาธารณะและสวน พฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ เปิดให้เข้าตั้งแต่ 05.00-19.00 น. ห้ามน�ำ รถยนต์เข้า แต่ที่ซุ้มขายน�้ำบริเวณหน้าสวนจะมีจักรยานให้เช่า


พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่ใน ต�ำบลบางพลี อ�ำเภอบางพลีใหญ่ เป็นวัด พระอารามหลวงชัน้ ตรีทมี่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาอัน ยาวนาน โดยสร้ า งขึ้ น ในสมั ย ก่ อ นกรุ ง รัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่ใช้ประดิษฐาน “หลวงพ่อ โต” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย และเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส ของประชาชนโดยทั่ ว ไป โดยกิ จ กรรมที่ ช าว บางพลีปฏิบัติสืบทอดมาทุก ๆ ปี หลังจากที่ชาว บางพลีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจ�ำลองลงเรือคือ “พิธโี ยนบัว” หรือ “รับบัว” ในวันขึน้ 14 ค�ำ่ เดือน 11 และบริเวณติดกับวัดยังมีตลาดริมน�้ำโบราณ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เดินชมและเลือกซือ้ อาหารและ ของใช้ต่าง ๆ

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

่ างกระเจ้า ปั่นจักรยานทีบ

วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองส�ำโรงฝั่งเหนือ ต�ำบล บางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย เป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จ พระศากยมุณีศรี สุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งความยาวขององค์พระ นอน ตั้งแต่ปลายเกศถึงพระบาท ยาว 52 เมตร 50 เซนติเมตร กว้าง 7 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธ รูปปางไสยยาสน์องค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย ในปัจจุบนั นอกจากภายในโบสถ์จะมีพระนอนที่ ใหญ่แล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้ประชาชน เข้ามากราบไหว้ ภายในองค์พระนอนจะมีห้อง ต่างๆ โดยทางเดินปูพนื้ ด้วยหินขาว บันไดทางขึน้ ปูด้วยหินอ่อน ขึ้นไปชั้นที่ 2 เป็นที่ฝึกกรรมฐาน ของพระ ชัน้ ที่ 3 มีภาพเขียนทีเ่ ขียนแสดงเรือ่ งราว พุทธประวัติ และเรื่องราวที่เขียนเกี่ยวกับการ ท�ำความดี ส่วนชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่ทุกคนเมื่อได้มา แล้วต้องขึน้ ไป เพราะในชัน้ นีเ้ ป็นชัน้ ทีบ่ รรจุ หัวใจ พระนอน ปิดทองเหลืองอร่าม ซึ่งสาธุชนถือว่า การที่ได้กราบไหว้ โดยเฉพาะหัวใจจะบรรจุด้วย เพชรนิล จินดา น�ำ้ พันจันทร์ และทองค�ำ สือ่ ความ หมายถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง และศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ ประชาชนมาปิ ด ทองที่ หั ว ใจพระนอนเปรี ย บ เสมือนปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า ๑ ใน...สมุทรปราการ

35


ป้อมพระจุลจอมเกล้า เมื่อร.ศ. 112 หรือพ.ศ.2436 ชาวสยามจะต้องจารึกว่าเกิด เหตุการณ์สำ� คัญระดับชาติขนึ้ ณ ทีแ่ ห่งนี้ เมือ่ บ้านเมืองตกอยูใ่ นวงล้อม ล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรัง่ เศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างปราการปกปักษ์ ทางน�้ำไว้รอบด้าน หนึ่งในนั้น คือ ป้อมแหลมฟ้าผ่าหรือป้อมพระจุล ติด ตั้งปืนใหญ่เสือหมอบ 7 กระบอก ซึ่งได้รับใช้ชาติด้วยการยิงถล่มเรือ น�ำร่องของกองทัพฝรั่งเศสที่รุกล�้ำน่านน�้ำไทยจนจมไปหนึ่งล�ำ น�ำไปสู่ การยุติข้อพิพาทเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงที่ยืดเยื้อมากว่าทศวรรษ แม้จะลงเอยที่ไทยต้องเสิยดินแดน 1 ใน 3 เพื่อรักษาเอกราชไว้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ป้อมพระจุลในวันนี้กลายเป็นอนุสรณ์สถานกึ่งพื้นที่การเรียน ประวัติศาสตร์และธรรรมชาติ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรืองามสง่า พระหัตถ์ทรงกระบี่ปกปักษ์ แผ่นดินไทย แล้วศึกษาวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ได้ที่พิพิธภัณฑ์ใต้ฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เรือรบ ประดับครุฑสีแดงโดดเด่นทีป่ ระจ�ำการยาวนานทีส่ ดุ ในกองทัพมาถึง 60 ปี ชมนิ ท รรศภาพความเสี ย หายจากการสู ้ ร บได้ ที่ ก ารอุ ท ยานฯ ประวัติศาสตร์ทหารเรือซึ่งอยู่ใกล้เคียง ซึ่งจัดแสดงศาสตราวุธต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์กลางแจ้งภายใน อุทยานฯ ก่อนจะเดินส�ำรวจเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนให้ชุ่ม ปอดปิดท้าย วัดสาขลา วัดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลา ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่เที่ยวชม พักผ่อน ได้ความรู้ ชมพระปรางค์ เอน กราบสักการะหลวงพ่อโต รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของวัดผ่าน พิพธิ ภัณฑ์ ทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ชมวัตถุโบราณมากมาย จากนัน้ เดินช้อปของฝากจากตลาดชุมชน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นต�ำรับ “กุ้ง เหยียด” หนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร การเดินทางมาวัดไม่ยาก รถยนต์เข้า ได้ไม่ล�ำบาก และมีรถประจ�ำทางเข้าถึง

36

๑ ใน...สมุทรปราการ

พระปรางค์เอน เป็นองค์พระปรางค์เก่าแก่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมคลอง แต่เดิมตอนสร้างนั้นสร้างทรงตรง ไม่ได้เอนอย่างปัจจุบัน กระทั่งเมื่อ ประมาณร้อยกว่าปีก่อน ได้เกิดน�้ำท่วมขัง ผืนดินที่ลอยตัวอยู่บนโคลน เกิดการทรุดตัว องค์พระปรางค์จึงได้เอียงไปทิศตะวันตก ประมาณ 15 องศา หลังจากนั้นก็ไม่ได้เอียงเพิ่ม และไม่มีทีท่าว่าจะล้มลงมา จึงได้ ปล่อยให้เอนจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบ้านสาขลา พระปรางค์เอน วัดสาขลา

“ตราครูบุญเลิศ”

ผลิตภัณฑ์ ผู้น�ำด้านความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค การันตรีรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากเห็ดหลินจือและถั่งเช่ายอดเยี่ยมแห่งปี

ผลิตภัณฑ์ “ตราครูบุญเลิศ” ของเราเน้นกรรมวิธีการผลิตที่ สะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการแรก คือ กระบวนการผลิตวัตถุดิบ ได้แก่ “เห็ดหลินจือ” และ “เห็ดถั่งเช่า” โดยมีการคัดสรรส่วนผสมให้อยู่ ในเกณฑ์คณ ุ ภาพทีด่ แี ละปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมไปถึงห้องทีท่ ำ� การเพาะ เลี้ยงเห็ดถังเช่าที่มีกระบวนการจัดการและปฏิบัติตามหลัก 5ส. อันได้แก่ ส.ที่ 1 “สะสาง” คือการท�ำให้เป็นระเบียบ โดยในห้องเพาะเห็ดถัง่ เช่า นั้น จะมีการจัดการสิ่งของต่างๆอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษา ส.ที่ 2 “สะดวก” ผู้ที่เข้าไปใช้ภายในห้องเพาะถั่งเช่าสามารถหยิบ ใช้สอยสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว ส.ที่ 3 “สะอาด” ภายในห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่ปลอดเชื้อ มิเช่นนั้น ถังเช่าทีเ่ ราเพาะเลีย้ งอาจเกิดการติดเชือ้ ได้ ดังนัน้ ภายในห้องเพาะเห็ดถังเช่าของ เราจะมีระบบการจัดการความสะอาดเป็นอย่างดี ส.ที่ 4 “สุขลักษณะ” คือการรักษาความสะอาดทั้ง 3 ส.ที่กล่าวมา อย่าเคร่งครัดและดีตลอด และ ส.สุดท้าย

40

ส.ที่ 5 “สร้ างนิสัย” จากการที่เราปฏิบัติจนเกิดความเคยชินและ ติดเป็นนิสัยในการดูแลห้องเพาะเลี้ยง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างดีก็จะท�ำให้ วัตถุดบิ ของเราทีอ่ อกมาถึงมือผูบ้ ริโภคมีความสด สะอาด ปลอดภัย สามารถสร้าง ความไว้วางใจในกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายที่ ผลิตจากเห็ดหลินจือและถั่งเช่า ๑ ใน...สมุทรปราการ


ดันนั้นแล้ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในด้านความสะอาดและปลอดภัยใน กระบวนการการผลิตวัตถุดิบจากเห็ดถั่งเช่าวันนี้เราจะมาบอกเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดถั่งเช่า ขัน้ ตอนที่ 1. เตรียมวัสดุเพาะ ได้แก่ ข้าวกล้อง ไข่ไก่ หนอนไหม วิตามิน น�ำมาใส่ในภาชนะปิดสนิทและท�ำการนึ่งในหม้อนึ่งแรงดัน ด้วยอุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส และแรงดันที่ 15 บาร์เป็นเวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

หลายๆคนคงอยากรู้ว่า “ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล” เป็นใคร วันนี้เรามีค�ำตอบ

ขัน้ ตอนที่ 2. น�ำวัสดุเพาะที่นึ่งแล้วมาพักไว้ให้เย็นภายในห้องปลอดเชื้อ ซึง่ มีการควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 18 ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เมือ่ วัสดุเพาะหรืออาหารของ ครูบญ ุ เลิศ ไทยทัตกุล หรือ ดร.บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นครูภมู ปิ ญ ั ญา เชื้อเห็ดถั่งเช่า เย็นสนิทแล้วจึงสามารถต่อเชื้อเห็ดถั่งเช่าได้ โดยในการต่อเชื้อจะต้อง ต่อภายในตู้ปลอดเชื้อ ซึ่งที่ศูนย์ของเราจะต่อเชื้อภายในตู้ “ลามินาร์” ซึ่งจะเป็นตู้ที่มี ไทย ด้านเกษตรกรรม (การเพาะเห็ดแบบครบวงจร) สังกัดส�ำนักงานเลขาธิการสภา ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เคยเป็นอาสาดาบสในโครงการลูกพระดาบส ปัจจุบนั ได้ การกรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค และฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี ก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ เพือ่ ไว้ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆเกีย่ วกับเห็ดเศรษฐกิจ ุ เลิศ ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผูม้ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญด้าน ขัน้ ตอนที่ 3. เมือ่ ท�ำการต่อเชือ้ เสร็จ ก็จะเพาะเลีย้ งภายในห้องปลอดเชือ้ และเห็ดเป็นยา โดยครูบญ เห็ ด โดยเฉพาะ เนื อ ่ งจากท่ านคลุกคลีแ่ ละอยูก่ บั เห็ดมาเป็นเวลานานกว่า 40ปีและนาง ต่ออีกเป็นเวลา 2 เดือน โดยในสัปดาห์แรกจะยังไม่ให้แสง แต่ควบคุมอุณหภูมิ ดังนัน้ ภายในห้องเพาะเลีย้ งถัง่ เช่า จึงต้องติดเครือ่ งปรับอากาศและไฟฟ้า ซึง่ ต้องเปิดตลอด สาวลภัสรดา บางเทศธรรม เป็นครูผชู้ ว่ ย ด้านการแปรรูปและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยววัตถุดิบหรือเห็ดถั่งเช่าออก ผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีชื่อว่า “ศูนย์ การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยจังหวัด จากห้องปลอดเชื้อได้ สมุทรปราการ” ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัด ขัน้ ตอนที่ 4. เมื่อครบตามระยะเวลาเก็บเกี่ยว เราจะน�ำเห็ดถั่งเช่าออก สมุทรปราการ ทีน่ จี่ ะมีการเปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดถังเช่า (ฟรี) ทุกเดือน เดือนละ 1 จากห้องปลอดเชื้อ น�ำมาหั่นและคัดแยก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดอกและคอม ครั้ง ฝึกอบรมโดย ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถาม โพส จากนั้นน�ำมาอบให้แห้ง และน�ำไปบดให้เป็นเนื้อละเอียดเหมือนแป้งจากนั้นส่ง เพิ่มเติมหรือส�ำรองที่นั่งได้ที่ 061-8247829,098-8244019 (มิ้ง) และในปี พ.ศ.2554 ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจ ตรงเข้าโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่ออัดเป็นแคปซูล เสริมอาหารจากเห็ด ชุมชนศูนย์ การเรียนรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ” รหัสทะเบียน 3-11ถั่งเช่า ส่วนดอกที่มีความยาวและสวยเราจะน�ำมาชงเป็นชาถั่งเช่า เป็นต้น 03-04/1-0005 ออกให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยได้รบั ความอนุเคราะห์สถาน ที่จาก แม่ปราณี บางเทศธรรม • ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ • คัดสรรคุณภาพตรวจความสะอาด • ใส่ใจการผลิตเน้นคุณภาพตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้บริโภค • คัดสรรโรงงานที่ผลิตมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของโรงงาน • เป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาดังญาติมิตร

www.kruboonlert.com 48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 08-9113-6389, 08-9813-7143, 06-1824-7829 โทรสาร : 0-2750-9938 ๑ ใน...สมุทรปราการ

41แนะน�ำร้านอาหาร...ที่สายกินไม่ควรพลาด S A M U T P R A K A N / ส มุ ท ร ป ร า ก า ร

ร้านปทุมทองก๋วยเตี๋ยวเรือ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน�้ำตกหมูเจ้าต�ำรับพริกคั่ว ใบโหระพา ร้านมีเรืออยู่ด้านหน้า น�้ำซุปกลมกล่อม ไม่ข้นมาก แต่รสชาติอร่อย ร้านติดริมทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าแถวบางปูก่อนถึงวัดอโศการาม ที่อยู่ : 779/2 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 08-1855-7393, 08-1838-8485

ร้านอิ่มจัง บุฟเฟ่ต์ ซีฟู้ด บางปู

บริการท่านด้วยอาหารซีฟู้ดแสนอร่อย บุฟเฟ่ต์ บาบีคิว ปิ้งย่าง สเต็กโคขุน ในราคาสุดพิเศษ 199 บาท รวมเครื่องดื่ม รับประทานกันแบบไม่อั้น ในเวลาไม่จ�ำกัด ในบรรยากาศโปร่งโล่งแสนสบายกว้างขวาง ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าก่อนถึงสวางคนิเวศ ที่อยู่ : ติดกับสวางคนิวาส โทร. 08-0599-4466

Kung Bang Ka Jao Coffee & Drink

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีทติ้ง ประชุมงาน พบปะสังสรรค์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ วันหยุดสบายๆ อากาศดีๆ แบบนี้ชวนครอบครัว เพื่อน พี่ๆ น้องๆ มาปั่นจักรยานกันเถอะ มาสูด Ozone ให้เต็มปอด ที่คุ้งบางกระเจ้า แล้วมาแวะทานเค้กอร่อยๆ รสชาติดีเครื่องดื่มกลมกล่อม พร้อมกับบรรยากาศสบายๆ ต้องที่นี่... โทร. 095-871-6162 ๑ ใน...สมุทรปราการ

43


โอเค บุฟเฟ่ต์ หมูทะ ซีฟู๊ด

บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด หมูทะ ไม่จ�ำกัดเวลา 199 บาทกุ้ง-ปู ไม่อั้น มีตลอด ไม่ต้องรอเติม ฟรีโค๊ก-น�้ำแข็ง ไม่อั้น เปิด อังคาร-อาทิตย์ 17:00-23:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ พิกัด หน้าซอยวัดอโศการาม (ซ.เทศบาลบางปู 60) ติดตลาดนัด โทร. 08-00805568, 09-55487957

สวนอาหารสมพงศ์ ซีฟู้ด

บริการอาหารไทย-จีน-ซีฟู๊ดสดๆ จากทะเล ด้วยรูปแบบและรสชาติที่เป็นสไตล์ของตัวเองให้คุณมาอิ่ม อร่อย ริมถนนศรีนครินทร์ ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของห้องแอร์ บริการส�ำหรับลูกค้าที่อยากนั่งสบายๆ จัดเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วย พิกัด : 27/15 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 09-4242-8682 / www.sompongseafood.com

ปลาสลิดแม่บุญธรรม

จ�ำหน่ายปลาสลิดหอม ปลีก-ส่งอร่อย สะอาด ราคาไม่แพง

พิกัด ติดถนน หนาวัดปานประสิทธิธาราม อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ โทร. 09-5501-8939

มาดามเนื้อตุ๋น-หมูตุ๋น

เปดบริการเพียง สัปดาหละ 3 วันเฉพาะ ศุกร เสาร อาทิตย (และวันหยุดนักขัตฤกษบางวัน) “09.00-15.30 น. หมดแลวหมดเลย” เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น หมูตุ๋นต้มย�ำ มะนาวแท้ๆ โทร. 08-9712-9712

ครัวแม่แดง Seafood

อาหารซีฟู้ด สด ใหม่ สไตล์พื้นบ้าน

พิกัด : กม.55 ติดตลาดสดคลองด่าน โทร. 08-0588-7787, 09-1728-5583

กอยหมูกระทะออนไลน์

พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านในเขตแพรกษา และพื้นที่ใกล้เคียง ร้านเปิด 16.00น. - 22.00 น. ออเดอร์ก่อนเวลาได้นะ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย โทร. 064-275-1694

44

๑ ใน...สมุทรปราการ

อ่างศิลา-บางนา

ความสุขบนรสชาติอาหารที่ทุกคนสามารถ สัมผัสได้ จุดเด่นอาหารทะเลสดๆ สั่งตรงจากอ่างศิลาทุกวัน คัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม ปรุงแบบสดใหม่จานต่อจาน บรรยากาศโปร่งโล่งสบายๆ ช่วยให้ทุกการสังสรรค์และการรับประทาน ของคุณผ่อนคลาย ความโดดเด่นของที่นี่ นอกจากบรรยากาศแล้ว อาหารก็ขึ้นชื่อ ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะซีฟู้ด ที่สดใหม่ ชนิดยกทะเลมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ พิกัด อยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.45 หน้าหมู่บ้านกฤษดานคร 21 ฝั่งขาออกชลบุรี โทร. 092-950-1855, 061-429-9923


ฅนข้างถนน ผับ เพลงเพื่อชีวิต ที่ตั้ง : ถ.เทพารักษ์ กม.32 (ตรงข้ามตึกรินลดา) จ.สมุทรรปราการ โทร. 08-1553-3721

เปียอู๋ โภชนา ที่ตั้ง : 29/16-18 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2740-2784

ลาซาลหมูกระทะ ที่ตั้ง : 715 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 08-6387-9221

หวานคอ cafe ที่ตั้ง : 203/29 หมู่ 1 เทศบาลบางเสาธง 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 08-4913-8326, 09-7331-5636, 08-9926-3843

ร้านอาหารครัวปูหลน ที่ตั้ง : 124 หมู่ 13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2453-7511, 06-1145-4953

ร้านอาหารโพธิ์ทะเล ซีฟู้ด ที่ตั้ง : 200/22 หมู่ 1 ซ.เทศบาลบางปู 74 (ซ.ข้างเทคนิคสมุทรปราการ) ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 08-1875-3559, 08-1809-4714

๑ ใน...สมุทรปราการ

45


46

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

47


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก SAMUTPRAKAN

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

ท�ำเนียบการศึกษา

ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร

ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุตสาหกรรม

ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป

ท�ำเนียบก่อสร้าง และตกแต่ง

ท�ำเนียบยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 49

หน้า 56

48

หน้า 71

๑ ใน...สมุทรปราการ

หน้า 51

หน้า 57

หน้า 89

หน้า 53

หน้า 60

หน้า 99


ท�ำเนียบส่วนราชการ Government Directory

สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลสำ�โรงเหนือ ที่ตั้ง : ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9639

อบต. บางโฉลง ที่ตั้ง : 7777 หมู่ 7 ถ.บางนาตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2750-8741-5 Fax. 0-2312-7884

อบต. บางบ่อ ที่ตั้ง : 999 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel./Fax. 0-2313-4572-74

อบต. บางน�้ำผึ้ง ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บางน�้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2461-3424, 0-2461-3431

๑ ใน...สมุทรปราการ

49


50

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบการศึกษา Education

โรงเรียนเทพารักษ์สอนขับรถยนต์ “ขับอยางมั่นใจและปลอดภัย มาเรียนที่ TPR”สอนขับรถครบวงจร เพื่อไดเรียนรูกฏจราจรอยางถูกตองทั้งเกียรธรรมดา เกียรออโต สอนโดยครูผูมีประสบการณกวา 20 ป สามารถสอบใบขับขี่ กับทางโรงเรียนไดเลย...!! ที่ตั้ง : 1579 (สี่แยกเทพารักษ) ถ.ศรีนครินทร ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9062-0101, 08-1924-5727

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา 5) ที่ตั้ง : 369/11-12 หมู่ 7 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-5505, 09-9417-9456

โรงเรียนอ�ำนวยวิทย์ ที่ตั้ง : 340 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2818-5022, 08-1816-6802 Fax. 0-2818-5570

สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้ง : ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนอาษาวิทยา ที่ตั้ง : 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2462-6204 Fax. 0-2463-1360

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ที่ตั้ง : 75 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2387-2649 Fax. 0-2387-2649 ต่อ 18

๑ ใน...สมุทรปราการ

51


52

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน Furniture - household goods

ที เอ็ม เอส ไทยมาสเตอร์ จำ�หน่าย ซ่อม ล้างแอร์ ที่ตั้ง : 89/81 หมู่บ้านธนาภิรมย์ ซ.โลตัสศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1550-9992 ลางแอรบาน ซอมแอร สมุทรปราการ ยินดีบริการลางแอร ตรวจเช็คระบบ ติดตั้ง ยายแอรจำ�หนายแอรทุกชนิด Tel. 099-225-9500

หจก. ชัยชนะพัฒนา เซอร์วิส ที่ตั้ง : 998 หมู่ 4 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2723-4589, 0-2723-4695, 08-1830-9868, 08-9813-0308, 08-1422-2985, 08-9454-8929, 08-9105-8969, 08-1349-8678 Fax. 0-2703-7154 www.cps-pest.com

หจก. ช.ธนวัฒน์ เดคอเรชั่น (มานิตย์ผ้าม่าน) ที่ตั้ง : 78/13 หมู่ 6 ซ.ครุใน 70 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-4499-3368, 0-2463-2683, 0-2463-2843 Fax. 0-2463-2843

ไตร เอส. เซอร์วิส ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

PT.เซอร์วิส ที่ตั้ง : 186/25 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-4426-6410

บริษัท พี พี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 1305/1-2 หมู่ 4 ซ.วัดด่านส�ำโรง ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel. 0-2757-3283-4 Fax. 0-2757-0928

๑ ใน...สมุทรปราการ

53


54

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

55


ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม Health, fashion and beauty

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา บริการนวดแผนไทย ครบวงจร ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ ร้านท�ำผม ท�ำเล็บ โยคะร้อน โยคะเย็น ที่ตั้ง : 19/19 ถ.ศรีนครินทร์ ทางเข้าวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-7822-4

พรนาราไหมไทย รับตัดชุดผ้าไหม ชุดสตรีทั่วไป ราคาเป็นกันเอง ที่ตั้ง : 516/11 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-7409-0703

หจก. ปิยโชค เซอร์วิส บริการฟิตเนส บริการซ่อม จ�ำหน่ายเครื่องออกก�ำลังกาย ที่ตั้ง : 63/5 หมู่ 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-9798-6526, 08-8864-1683

ลาซาลคลินิกการแพทยแผนไทย รับปรึกษาอาการปวดกลามเนื้อ ขอตอ เสนเอ็น อัมพฤกษ อัมพาต อาการบาดเจ็บตางๆ จากการท�ำงานและเลนกีฬา โดยแพทยแผนไทยปริญญา นวดปรับโครงสรางกระดูก ครอบแกวรักษาอาการปวด นวดรักษาอาการหยอนสมรรถภาพ (ED) ทั้งชายและหญิง ประคบสมุนไพร อบตัวสมุนไพร โปรแกรมดูแลมารดาหลังคลอด ที่ตั้ง : 640 ถ.สุขุมวิท 105 ระหวางซอยลาซาล 36-34 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ตรงขามโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา) Tel. 0-2073-4255, 08-6305-7987, 09-1762-7229

Petopia Dog Pool & Sweet Brew Cafe บริการสระวายน�้ำเพื่อสุขภาพสุนัข อาบน�้ำ อาหาร ขนมสุนัข รานกาแฟสด เครื่องดื่มรอน-เย็น ที่ตั้ง : 508/11 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1813-9434, 09-2251-3754

ร้านต้นปาริชาต สปา บริการสปาครบวงจร นวดอโรมาสปาตัว นวดหน้าใสด้วยโอโซน นวดต้ว นวดฝ่าเท้า อบสมุนไพร นวดคลายเครียด ที่ตั้ง : สาขา 1 โรบินสัน Tel. 09-3323-4059 สาขา 2 บิ๊กซีชั้น 3 Tel. 09-3551-2695

56

๑ ใน...สมุทรปราการ

ห่านพงกี่ ส�ำโรง ที่ตั้ง : 1190-1191 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2754-0279, 0-2754-1881

วี อาร์ ฟาร์ม ที่ตั้ง : 420/165 หมู่บ้านทิพวัล ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2394-3722 Fax. 0-2758-0331


ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร Agricultural business

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ เปิดฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากเห็ดจ�ำหน่าย ที่ตั้ง : 48/16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-9113-6389, 08-9813-7143, 06-1824-7829

๑ ใน...สมุทรปราการ

57


58

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

59


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุตสาหกรรม Tools - Industrial

หจก. พรเจริญชัยธุรกิจ ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย ทินเนอร์ส�ำหรับแลกเกอร์ สีพ่นแห้งเร็ว สีพ่นรถยนต์ ทินเนอร์อะคริลิค ฯลฯ ที่ตั้ง : 202 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2294-8836-7 Fax. 0-2284-0803 ที่ตั้ง : สาขาปทุมธานี 38/3 หมู่ 6 ซ.ตุ๊กตา (บงกช 13) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-3113-2442, 0-2901-5391-2, 0-2901-5148 Fax. 0-2901-5149

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย เชือกพีพี พีอี ชนิดต่างๆ ด้าย ส�ำหรับการประมง Polythylene Polyproplene ที่ตั้ง : 889 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนาต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2978-8860, 0-3571-8036-9

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน ตู้คอนโทรล จ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานบริการด้านระบบไฟฟ้า ที่ตั้ง : 60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2007-1710, 08-1697-5150, 08-8991-6452

บริษัท เคอาร์เอ็ม อุตสาหกรรม จ�ำกัด รับฉีดพลาสติก รับฉีดอลูมิเนียม รับฉีดซิ้งค์ ที่ตั้ง : 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2874-0252, 08-6001-6064 Fax. 0-2874-0258

บริษัท สุธาวัลย์ ชิมิสุ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่สป๊อกแผ่นเหล็ก ที่ตั้ง : 206 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0500-2, 08-1642-5393 Fax. 0-2753-0499

บริษัท ค�ำมินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด รับออกแบบติดตั้งลิฟท์บรรทุกสินค้า เครนยกสินค้า รอกไฟฟ้าเก่า-ใหม่ รับตรวจ เช็ค ซ่อมโดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ที่ตั้ง : 8 ซ.เอกชัย 64/4 ถ.เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9034-2524, 08-1482-4595 Fax. 0-2077-5829

60

๑ ใน...สมุทรปราการ


หจก.เจริญการกลึง รับกลึงชิ้นส่วนโลหะ ด้วยเครื่องกลึงออโต้เลท และเครื่องกลึง CNC ที่ตั้ง : 117 ซ.หกศอก หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3444-6978, 08-0296-1092, 08-0417-7743 Fax. 0-3444-6979

หจก.กรุงธนวิศวกรรมเครื่องชั่ง จ�ำหน่ายและติดตั้งซ่อมบ�ำรุง เครื่องชั่งน�้ำหนัก โหลดเซลล์ งานโครงสร้างแท่นชั่ง รถบรรทุก และอื่นๆ โดยช่างผู้ช�ำนาญเฉพาะด้าน ที่ตั้ง : 163/83 หมู่ 5 ซ.มังกร-นาค ดี ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2360-2006, 08-1618-3996 fax. 0-2360-2007

บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จ�ำกัด รับซื้อเศษพลาสติกทุกประเภท พร้อมทั้งมีเม็ดพลาสติกจ�ำหน่าย รับจ้างหลอมเม็ดพลาสติก ที่ตั้ง : 777 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1771-7171, 08-9797-9779 ๑ ใน...สมุทรปราการ

61


หจก. เอ็กซ์เซล ทูล ที่ตั้ง : 367/8 หมู่ 5 ซ.ศรีด่าน 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-6317 Fax. 0-2758-5806

บริษัท ช่างไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469/405 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-9323, 08-9922-9609 Fax. 0-2701-9323

บริษัท ส.เจริญรุ่งเรือง 2012 ออโต้พาร์ท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 220 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน 1/9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-3235 Fax. 0-2009-3125

บริษัท ส.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 112/26 หมู่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม.47 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-2199, 08-1829-9470 Fax. 0-3883-0628

บริษัท พี.เอ็น.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 27/56 หมู่ 9 ซ.มิตรไมตรี 27/5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel : 0-2383-1142-3 Fax. 0-2383-2360

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมชชีน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 329,331 ซ.ประชาอุทิศ 97/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 0-2840-7074, 08-4916-7345 Fax. 0-2840-7105

แมชชีน โมลด์ เมคกิ้ง ที่ตั้ง : 213 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1925-9145

บริษัท ภัทรโชติ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88/71-73 หมู่ 3 หมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 06-3592-2953

หจก.ปราการกรุ๊ป ที่ตั้ง : 41/8 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2759-8335, 08-1484-1947

บริษัท ไพพ์ไลน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2749-9332-4 Fax. 0-2749-9335

บริษัท ไทยไมครอนลิฟท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 191/12 ซ.จรัญฯ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ Tel. 0-2412-3805, 08-4696-5394 Fax. 0-2412-8026

หจก. พรมารีย์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 147/28, 30 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2385-3501, 0-2754-7888-90 Fax. 0-2385-3353

บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 97/9 หมู่ 2 ต.บ้านสวนคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2815-8005-9 Fax. 0-2815-8012

บริษัท ที.ซี.รับเบอร์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2816-0516, 0-2461-1182 Fax. 0-2461-1183 www.tcrubber.co.th

บริษัท วี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 3 ซ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2710-2522, 08-1485-1628 Fax. 0-2710-2522

บริษัท 4 พี. เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/98 ซ.ลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2398-5090-2 Fax. 0-2398-5092

62

๑ ใน...สมุทรปราการ


บริษัท มั่งมูล ซัพพลาย (1997) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 57/15 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-9997 Fax. 0-2708-3639

บริษัท พีซี แพ็คกิ้งเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/13 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel. 0-2708-1867 Fax. 0-2708-0594

เอกสมุทร ที่ตั้ง : 97/4 หมู่ 12 ซ.วัดราษฎร์นิยมธรรม ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1924-4907, 08-7816-0366

บริษัท เอ็ม.เอช.เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34/6 หมู่ 3 รัตนะโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์-เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2174-6250 Fax. 0-2174-6254 www.mhtconveyor.com

๑ ใน...สมุทรปราการ

63


64

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

65


66

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

67


68

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

69


70

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป General products and services

หจก.เอกธมนทรานสปอร์ต บริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศไทย ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถเทรลเลอร์ ราคาย่อมเยา ที่ตั้ง : 120/18 หมู่ 16 ถ.เทพรัตน์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 Tel. 08-1854-3608 Fax. 0-2704-0382

หจก.เรียวโก ทรานสปอรต มีบริการรถตู้ VIP รับ-ส่งพนักงาน แบบรายเดือน,รายวัน รถบัสแอร์, บัสพัดลม รับ-ส่ง พนักงาน,งานทัวร์, ท่องเที่ยวประจ�ำปี, งานบุญ ฯลฯ รถกระบะ (หลังคา) รับ-ส่ง พนักงาน แบบรายเดือน,รายวัน รถรับนาย, งาน Stand by รับ-ส่ง ตามค�ำสั่งของลูกค้า ทั่วราชอาณาจักรไทย รถ 4 ล้อ,6 ล้อ ตู้ทึบ รับ-ส่ง, ขนย้ายตามค�ำสั่งของลูกค้า ที่ตั้ง : 529/5 ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-8699-9534, 08-6145-2522 0-3300-5871 Fax. 0-3300-5872

บริษัท คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส จ�ำกัด อาณาจักรแผ่นพลาสติก อะครีลิค แผ่นพีวีซี ครบวงจร จ�ำหน่ายแผ่นลูกฟูก แผ่นโพลีคาร์บอเนต แอร์บับเบิ้ล รับสั่งท�ำงานแปรรูป และงานขึ้นรูปพลาสติก ทุกชนิด จัดส่งทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 22/10-15 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2755-4600, 08-1699-1005 Fax. 0-2762-0935-7

หจก. ทีแอนด์ซี เต็นท์ และผ้าใบ บริการเต๊นท์เช่า-จ�ำหน่าย-ติดตั้ง-รื้อ-ย้าย-เปลี่ยน ผ้าใบเต็นท์โกดังทุกขนาด ผ้าใบยกม้วน ผ้าใบชักรอก หลังคาเมทัลชีท ที่ตั้ง : 188/45 หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-2899-5369 www.tctent.com E-mail : tctent@gmail.com

บ้านแสนสุข บริการดูแลเด็กเล็กตั้งแต 3 เดือน - 4 ขวบ ที่ตั้ง : อาคารพาณิชยหนาหมูบาน สุขเจริญ 2 ทางไปวัดคูสราง อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ Tel. ครูหญิง 09-3589-9965

บริษัท ส�ำนักงานกฎหมาย และการบัญชีภู่กฤษณา จ�ำกัด รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีล้มละลาย ภาษีอากร ฟื้นฟูกิจการ และคดีอื่นๆ รับตรวจร่าง สัญญา และนิติกรรมต่างๆ รับท�ำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล บริษัท จ�ำกัด ร้านค้า ตรวจสอบบัญชี และจัดการระบบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า ที่ตั้ง : 525/5 หมู่ 7 ซอยสุขุมวิท 109 สันติคาม 2 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 02-754-1178, 02-754-1005, 06-1394-1536 Fax. 02-754-1122 ๑ ใน...สมุทรปราการ

71


ตะวันออกผ้าใบ เต๊นท์รายวัน-รายเดือน ขายกันสาด อลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีท หลังคาโพลีคาร์บอเนท ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 08-9607-3013

บริษัท โปรธิวา จ�ำกัด รับท�ำป้ายโฆษณา ราคาโรงาน อิงค์เจ็ท INDOOR - OUTDOOR นามบัตร ใบปลิว สติ๊กเกอร์ งานป้ายทุกชนิด ครบวงจร ที่ตั้ง : 2419-2419/1 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0538 Fax. 0-2753-0538

บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดักแมลง ระบบแผ่นกาว ระบบไฟฟ้าช๊อตเครื่องดักยุง หลอดไฟไล่แมลง ที่ตั้ง : 201/25 หมู่ 8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2387-1966, 08-1497-7727, 08-6378-1941 Fax. 0-2060-7107

อัมรา สามนกฤษณะ ทนายความ ปรึกษาคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ประกันตัวผู้ต้องหา ท�ำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ที่ตั้ง : 135/27 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2337-3890, 09-8829-7166 Fax. 0-2751-0153

วีระ รับซื้อของเก่า รับซื้อของเก่าทุกชนิด เศษเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม เครื่องใชไฟฟา ทุกชนิด อุปกรณส�ำนักงาน ที่ตั้ง : 1056 หมู่ 3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1323-9035, 0-2394-7689

บริษัท ไฟร์สตีลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง จ�ำหน่าย ระบบดับเพลิง ที่ตั้ง : 67/281 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 0-2194-7392, 08-4378-7009 Fax. 0-2194-7382

ป้ายมหาโย จัดท�ำป้ายโฆษณาทุกชนิด ไวนิล ตัวอักษรโลหะ ป้ายหน้าร้าน คุณภาพดี งานด่วนรอรับได้เลย ที่ตั้ง : 201/25-26 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-7901-5775, 08-7043-9942

72

๑ ใน...สมุทรปราการ

ร้าน จ.เจริญชัย ค้าของเก่า ซื้อ-ขายอะไหลเกาโรงงานทุกชนิด เครื่องมือหนัก เบา ทูลชนิดตางๆ อุปกรณไฟฟาทุกชนิด มอเตอร มอเตอรเกียร ปมน�้ำ ปมลม ปมเคมี ปมน�้ำมันไฮโดรลิค ตลับลูกปนชนิดตางๆ ที่ตั้ง : 360/1 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9142-9768, 08-2322-1636

ประดิษฐ์ค้าของเก่า รับซื้อ-ตีราคาทุกรูปแบบ เครื่องจักรเกา สายไฟเกา หมอแปลงไฟฟาเกา รถเกาและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอรและอุปกรณส�ำนักงานเกา ที่ตั้ง : 585/114 ม.2 ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-0066-3656


หจก. พี.ซี.เอ็น เซอร์วิส บริการรับเหมาแรงงานคนไทย บริการรับจ้างผลิตชิ้นงาน บริการประกอบชิ้นงาน ที่ตั้ง : 13 หมู่ 3 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-3884-5408, 08-5055-9663, 08-5132-2589

เอมิวสิคบางปู EventMarket, PartyEvent Light&Sound, Stage&Decorate Mc, Pretty, Showetc ที่ตั้ง : 59 หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 084-383-9349

วงดนตรีปูเป้มิวสิค รับจัดวงดนตรี งานเลี้ยง งานบวช งานตางๆ รับประกันคุณภาพ ที่ตั้ง : 156/136 ม.1 ถ.เทพารักษ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6096-9152 คุณปูเป้

ปุณณิกา เดคูพาจ กระเป๋าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มสตรีและผู้ด้อยโกาสต�ำบลบางโฉลง ที่ตั้ง : 35 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 09-9156-5150, 06-1905-5514

Siam Network Solution Security & CCTV ระบบกลองวงจรปด, เตือนผูบุกรุก, สแกนใบหนา ระบบประตูอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ, ใบหนา ระบบอินเตอรเน็ต Wifi หอพักคอนโด ระบบไมกัน, แขนกันหมูบาน, คอนโด ระบบ Hotel Lock กลอนประตูโรงแรม ระบบไฟเบอรออฟติก (Fiber Optic) ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบโซลาเซล, โซลารูฟทอป, โซลาฟารม Tel. 02-723-4764

น�้ำดื่มตราปลาทอง น�้ำดื่มบริสุทธิ์ ห่วงในสุขภาพ ผ่านการกรองด้วยระบบซิเวอร์ออสโมซีส (RO) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต และได้รับมาตรฐาน GMP ที่ตั้ง : 299 หมู่ 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 089-0402480, 027015689

สรพงษ์ ค้าของเก่า รับซื้อเครื่องจักรโรงงาน แอร์โรงงานเก่า ที่ตั้ง : 41 ซ.3 อัศวนนท ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. : 06-3950-7888, 08-4710-7697

สราวุธรับซื้อรับประมูลของเก่า บริการ รับซื้อ รับประมูล แอร์เก่า โลหะเก่าทุกชนิด รับรื้อถอน อาคาร โรงงานเก่า ระบบสายไฟ ซากโลหะเก่าทุกชนิด ที่ตั้ง : 46 หมู่ 2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 Tel. 08-5754-8329, 09-8478-7088

น�้ำแข็งวิชัย ที่ตั้ง : 530/76 หมู่ 10 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 21 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9994-9503

๑ ใน...สมุทรปราการ

73


คลีนเวฟ ซักแห้ง ที่ตั้ง : 2014/22 ถ.เทพารักษ์ ซ.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-9613-3829, 08-6089-2442

บริษัท อาริยะ แอคเซสเซอรี่ อินดัสทรี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1692/27-29 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-2216 Fax. 0-2384-8054

สนั่นกุญแจ ที่ตั้ง : 548/1 หมู่ 6 หน้ามินิบิ๊กซี ตลาดสดบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-4671-0977, 09-5592-2452

NCN SIGNS MAKER ที่ตั้ง : 6 หมู่ 7 ซ.บางนาการ์เด้น ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-6991-6398

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax. 0-2752-2215-6 ต่อ 26

บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11 Fax. 0-2706-4812

บริษัท บางพลีใหญ่ขนส่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 76/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2386-6167-9, 0-2755-4577-8 Fax. 0-2755-4579

HM SOUND วงดนตรีสมุทรปราการ Tel. 08-0248-1387, 08-6040-1463 (เฮียหนู)

บริษัท สุธิดาการบัญชี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6/23 หมู่ 7 ซ.ศรีนครินทร์เซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 09-4886-9465, 0-2385-6720 Fax. 0-2740-4219

บริษัท เจริญกิจ บัญชี และกฎหมาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 234/51-3 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-3544-6 Fax. 0-2186-3549

ส�ำนักงาน ฟ้ารังสิต การบัญชี ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404 Fax. 0-2577-3403

ประทุม บริการ ที่ตั้ง : 12/3 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2702-2090, 08-1697-3176 Fax. 0-2395-1621

ดีซีโกดังให้เช่า Tel. 08-1774-0777, 09-7474-6611, 0-2753-5935-6 WWW.DC-GROUP.CO.TH

บริษัท ประชาอุทิศแคนวาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 245/1 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2461-5725-6 Fax. 0-2461-5727

บริษัท โบตั๋น รีไซเคิล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 ซ.ฉลองกรุง 10 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-4373 Fax. 0-2737-4372

เมจิกไฟร์ เคมีคอล ที่ตั้ง : 78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2463-5479, 0-2463-5934, 0-2464-2173, 08-1458-3387 Fax. 0-2463-5934

74

๑ ใน...สมุทรปราการ


บริษัท คิงส์เบสท์ แอนด์ ลอ อินเตอร์การ์ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 105 ซ.บางนา-ตราด 1 หมู่ 15 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2396-1699, 08-9923-7833 Fax. 0-2396-1699

บริษัท สามารถสแกน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/3 หมู่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-2301, 0-2082-0083

จิราพร ขนส่ง Tel. 087-823-0739, 098-779-4030

บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จ�ำกัด บริษัท ไทย ซีคิวริตี้ เวิลด์ กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2136-4637 Fax. 0-2136-4636

จ๊อบคลีน ที่ตั้ง : 85 ซ.12 (เกษมสมุทร 2/1) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-2176-6386, 08-2090-4893 Fax. 0-2388-3164

ทีมงานบ้านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485

บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2743-0188, 08-1447-3100 Fax. 0-2745-9124

ธนภร ทรานสปอร์ต ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-4106-6294, 08-6072-4476 Fax. 0-2755-2017

บริษัท สยามคราฟท์เฮ้าส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 169/2 ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-2740-1, 08-0592-6299

หจก.งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพ 080-156-5000 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-660-3737 พัทยา 083-814-9000 สัตหีบ 038-481-068 สมุทรสาคร 080-167-7788

ตลาดน�้ำยามเย็นคลองขุดเจ้าเมือง Tel. 09-5718-2560 คุณโน๊ส 09-0992-3130 คุณโบ๊ต

๑ ใน...สมุทรปราการ

75


76

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

77


78

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

79


80

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

81


82

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

83


84

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

85


86

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

87


88

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่ง Construction, design and decoration

บริษัท ซิลเวอร์ดรากอน (ไทย) จ�ำกัด จ�ำหน่ายอะไหล่ประเภท Alarm System, Access Control, Digital Door Lok, CCtv System, Autometic Door, ประตูอัตโนมัติ มาตรฐานญี่ปุ่น, เครื่องอ่านบัตร Pegasus พร้อมอุปกรณ์ ล็อคไฟฟ้า ทุกประเภท ที่ตั้ง : 263 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2215-2116, 0-2214-0241

ร้านแสนเจริญรางน�้ำฝน รับออกแบบติดตั้งรางน�้ำฝน รางน�้ำโรงงานอุตสาหกรรม จากสแตนเลสทุกรูปแบบ ที่ตั้ง : 30/155 หมู่ 1 ซ.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-0606-9960

บริษัท มอร์ ออโต้ดอร์ จ�ำกัด ประตูบานเลื่อน บานสวิง คีย์การ์ด ประตูบานยกโรงรถ ไม้กั้นทางอัตโนมัติ ประตูบานเลื่อนกระจกอัตโนมัติ ที่ตั้ง : 50/97 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-3245, 08-1497-9633

พี.พี. อลูมิเนียม บริการรับท�ำงานกระจก อลูมิเนียม ฝ้า ทีบาร์ฉาบเรียบ ที่ตั้ง : 145/82 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ Tel. 09-3495-3298 www.facebook.com/รับงานกระจกอลูมิเนียม พี.พี.อลูมิเนียม

หจก. เสน่ห์นุช ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ เราสร้างงานด้วยความมาตรฐาน ที่ตั้ง : 4/287 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ซอย 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-6771-4370

บริษัท ดีดีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด บริการแก้ปัญหาเรื่องน�้ำรั่วซึม หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ผนังอาคารรั่ว เรามีช่างทีมีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่ตั้ง : 118/377 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4347-8858 ช่างอาทิตย์

๑ ใน...สมุทรปราการ

89


บริษัท เมททอล แฮนด์คราฟ จ�ำกัด รับสั่งท�ำ ติดตั้ง ออกแบบ ประตูอัลลอย, ประตูสแตนเลส, ประตูเหล็กอิตาลี, เหล็กดัดอิตาลี, งานเหล็กอิตาลี, ประตูรีโมท อัตโนมัติ, หลังคาโพลีคารบอเนต, หลังคาเมทัลชีท, ราวบันไดสแตนเลส และงาน โลหะ งานสแตนเลส อื่นๆอีกมากมาย เมททอลแฮนดคราฟ... ถือไดวาเปนผู้ประกอบ การชั้นน�ำทางดานงานโลหะ งานสแตนเลส ที่มีประสบการณมายาวนาน ดวยทีมงานชางที่ ช�ำนาญงาน พรอมที่จะสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและทรงคุณคาใหกับลูกคาทุกชิ้น ที่ตั้ง : 1170 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2755-7940, 08-1899-9907, 08-2445-4377 www.gatedee.com

90

๑ ใน...สมุทรปราการ

MN มานิตย์การช่าง รับท�ำสแตนเลส เหล็กดัด มุ้งลวด โครงหลังคา กันสาด ฯลฯ ที่ตั้ง : 33/109-110 กม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-5018-6708, 08-9683-7669

นกเหล็กดัด สามแยก รับท�ำ...หนาตาง, เหล็กดัด, มุงลวด ประตูสแตนเลส, กันสาดอลูมิเนียม และโครงสรางหลังคา ฝีมือปราณีต ...ราคายอมเยาว... ที่ตั้ง : 82/7 ม.16 เขื่อนขันธ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 Tel. 08-1813-6785 (ชางนก)

เจริญพร อลูมิเนียม บริการงานติดตั้ง งานกระจก อลูมิเนียม มุ้งลวด ผนังเบา ฝ้าเพดาน ที่ตั้ง : 15/26 หมู่ 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-6650, 08-1933-8622


หมั่นภักดี ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467

ร้านสมศักดิ์การช่าง ที่ตั้ง : 52/8 หมู่ 9 รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-1442-1741, 0-2949-9921, 08-0643-9635 Fax. 0-2791-3904

เฉลิมชัยการช่าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-9768-0761, 0-2426-7342

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52, 54 ซ.สาทร 11 แยก 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ Tel. 0-2312-1415-9

บริษัท เอ็น ซี แอล โปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51 หมู่ 4 ถ.หนามแดง-บางพลี ซ.33 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2753-6311, 08-9111-2757

บริษัท เมธาวี จักรกล จ�ำกัด (แพรกษา) ที่ตั้ง : 377 หมู่ 1 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-4228-9, 0-2395-1743, 0-2395-4752 Fax. 0-2395-0309

บริษัท อ.เส็งโลหะกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 190/351 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-5640, 08-1308-1558, 08-1832-5189 Fax. 0-2186-5641

ธนาพล ค้าเหล็ก ที่ตั้ง : 123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-4079-7374, 08-1311-6525, 0-2864-9082 Fax. 0-2864-9082

บี้ การช่าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540

ส.เสน่ห์ เมทัลเวิร์ค ที่ตั้ง : 119/10 หมู่ 6 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-5199-4129

บริษัท ไม้ยูคาธัญบุรี จ�ำกัด Tel. 08-0090-7446

บัญญัติ การช่าง Tel. 08-9764-4063

สามห่วง ดีไซน์ ที่ตั้ง : 199/22 หมู่ 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-9521-3390

บุญศรีสแตนเลส ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1906-1570

หจก. พัฒนาการดีไซน์ ที่ตั้ง : 25/3 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2382-8656 Fax. 0-2382-8648

ไสวการช่าง ที่ตั้ง : 46 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 85 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-9531-4686 Fax. 0-2328-8457

๑ ใน...สมุทรปราการ

91


ช่างอั๋น รับเหมาก่อสร้าง Tel. 08-6704-8090

บริษัท เก้าเจริญ อลูมิเนียม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 79/45-47 หมู่ 2 ซ.บางปู 68 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2709-0885-7 Fax. 0-2709-0886

ป๊อปเซอร์วิส ที่ตั้ง : 751/1 หมู่ 1 ซ.มังกร ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-7826-5625

บริษัท เม็งราย เดคคอร์ แอนด์ อินทีเรีย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/108 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2175-7748, 08-6402-8328 Fax. 0-2175-7748

ปลื้ม ดีไซน์ ที่ตั้ง : 870 ถ.สุขุมวิท 105 ลาซาล 54 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 08-1665-7334, 08-9520-9631, 0-2361-6304 Fax. 0-2385-6052

ทวีโชคการช่าง ที่ตั้ง : 753/6 หมู่ 1 ซ.มังกร ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2757-4631, 08-9782-6987

หจก. โกสุม เซอร์วิส แอนด์ ทรัคเตอร์ ที่ตั้ง : 750/1650 สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-7597-6584, 08-1205-5833, 0-2757-2708

92

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

93


94

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

95


96

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

97


98

๑ ใน...สมุทรปราการ


ท�ำเนียบยานพาหนะ-อุปกรณ์ และอะไหล่ Vehicles - Equipment and spare parts

บริษัท สุวรรณภูมิ กลาส เวิร์คส จ�ำกัด กระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง รับงานติดตั้งนอกสถานที่ มีรับประกันงานติดตั้ง ที่ตั้ง : 68/5-6 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-8208-9

บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด หนึ่งในผู้น�ำระดับโลกตอบโจทย์ทุกการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก รถโดยสาร และรถบรรทุกมือ 2 ที่ตั้ง : 999/19 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2017-9200 Fax. 0-2017-9204 www.scania.co.th

สมชาย เจริญยนต์ รับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล รถสิบล้อ แบ็คโฮ โฟลค์ลิฟท์ ช่วงล่าง เบรค คลัช บริการทั้งในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349

SPL MOTOR ศูนย์ตัวแทนจ�ำหน่าย รถจักรยานยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Tel. 0-2337-3963, 08-8289-0983, 09-6812-4988, 09-6812-4998

ศูนย์ติดตั้งแก๊สมาตรฐาน GREEN 2 บริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ NGV และ LPG มาตรฐาน OEM ติดตั้งโดยทีมช่างประสบการณ์สูง ที่ตั้ง : 1939 หมู่ 4 ซ.เทพารักษ์ 20 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-1313, 0-2758-1010, 08-1805-9319 Fax. 0-2758-0077

Moosabb Racing จ�ำหนาย... ลอ ยาง โช็ค เบรค ฟลม BF เคลือบแกว Solfgg สนใจตัวไหนสอบถามได ผอน 0% 10 เดือน เปดบริการทุกวัน 09.00-19.00 น. ที่ตั้ง : 528/18-19 ถ.สุขุมวิท (สายเกา) ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-7999-2038 k.หมู 08-4917-7070 k.อั้ม

๑ ใน...สมุทรปราการ

99


The Best Cleaning Car Wash ลางสี ดูดฝุน เริ่มตน 120.- ลาง 5 ฟรี... 1 โปรโมชั่นเคลือบแกวปายแดงทุก Size 9,999 ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 1 (คาร์แคร์) ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-2212-4244

100

๑ ใน...สมุทรปราการ

อิสราการยาง & เครื่องเสียงประดับยนต์ จ�ำหน่ายยาง ล้อแม็กซ์ ตั้งศูนย์ ถอด ใส่ เช็คช่วงล่าง ถ่วงล้อ ลมไนโตรเจน ที่ตั้ง : 123 หมู่ 2 ถ.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-2212-4244

บี.ที.ประดับยนต์ จ�ำหนาย-ติดตั้ง ประดับยนต ปลีก-สง ทุกชนิด ที่ตั้ง : 201 ม.1 ศูนยการคา yes บางพลี Tel. 06-1772-4575, 08-6665-8205


บริษัท สมจิตร คอบร้า จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/11 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-1412-3, 08-1846-5625 Fax. 0-2751-1411

บางพึ่งแอร์ แอนด์ ซาวด์ ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 5 ถ.พระราชวีริยาภรณ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2462-5948, 0-2462-5854

หจก. เสาธงอะไหล่ยนต์ ที่ตั้ง : 109/22-23 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2708-2971 Fax. 0-2708-2972

คลีนิคแม็คโค ที่ตั้ง : 99/1455 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1274-8773

เพ้งบริการ ที่ตั้ง : 2669/10 หมู่ 3 ซ.ด่านส�ำโรง 40 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1491-5575, 08-6555-1742

มังกรคาร์เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 456/70 หมู่ 1 หน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6331-9639, 08-6884-7739 Fax. 0-2174-4599

ร้านไวพจน์ การไฟฟ้า ที่ตั้ง : 58/56-58 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-3441, 08-1812-4993 Fax. 0-2738-3821

พระประแดงลูกหมาก ที่ตั้ง : 302/25 หมู่ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9788-0118, 08-9992-0043

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel./Fax. 0-2818-9694, 08-9233-4355

บริษัท ธนะยนต์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 19/76 หมู่ 7 ซ.ศูนย์เชียงกง กม.17.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-9244

DDS ศูนย์รถยนต์ ดวงดี ศรีภูสิตโต Tel. 08-1920-9093 กี้ 08-1449-0666 เค

ร้านศรีสุวรรณการยาง ที่ตั้ง : 10/5 หมู่ 1 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2710-2191, 08-9745-2235 Fax. 0-2710-2191

อู่กิจเจริญยนต์ (ช่างคุง) ที่ตั้ง : 95/423 ตรอกนอกเขต ถ.นนทรี 14 แยก 13 (ลุงเชื้อ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 08-1398-8598

ราชสีห์ ประดับยนต์ แยกศรีเทพา ที่ตั้ง : แยกเทพารักษ์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-6572-2895

๑ ใน...สมุทรปราการ

101


102

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

103


104

๑ ใน...สมุทรปราการ


๑ ใน...สมุทรปราการ

105


ให้รางวัลกับชีวิต...

ด้วยการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของคุณอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ว่าโลกภายนอกจะด�ำเนินไปอย่างไร แต่ภายในของคุณ ยังคงสดใสเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดกาล...

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

Jittrawan Wellness Spa ในทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นสถานบริการสุขภาพและความงาม อย่างเต็มตัวแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการผ่อนคลายทุกแขนง ไม่ว่าคุณ จะมาสปาหรือเข้าฟิตเนสด้วยเหตุผลใดก็ตาม

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

การนวดอายุรเวท Ayuravedic Massage

การนวด แม่พลอย Healing Stonelitos Therapy

ลาภไชยพร Larpchaiyaporn (Jittrawan Signature Massage)

ชีอัตสึก Shiatsu

เป็นการนวดบำ�บัดของอินเดีย ช่วยกระตุ้นระบบการทำ�งานภายใน พร้อมไปด้วยเทคนิคการบริการนานาชนิด ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและ ร่วมสมัย จากศาสตร์ทางตะวันตก จรดตะวันออกมาบรรจบรวบรวมซึ่งความ ร่างกาย ของจักระ เช่นระบบการขับของเสีย ระบบการทำ�งานของ ตับ ไต หัวใจ ตอ้ งการทีแ่ ตกต่างหลายหลากของผูม้ าใชบ้ ริการทัง้ หัตถเวชในแบบฉบับของอินเดีย ระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น ปรับสมดุลของร่างกายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สวีดิส บาหลี จีน ญี่ปุ่น ตลอดจนการนวดแผนไทย การนวดหน้าแบบยุโรป ขัดผิว พอกโคลน การนวดน้ำ�มัน การบำ�รุงผิว การนวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพร และอื่นๆ อีก มากกว่า 60-70 โปรแกรมที่พร้อมรองรับที่สปาจิตราวรรณโดยรายละเอียดและ การนวดด้ ว ยหิ น อั ญ มณี เป็ น การนวดบำ�บั ด ด้ ว ยน้ำ�มั น สมุ น ไพร สรรพคุณที่จะช่วยให้คุณเลือกบำ�บัด รูปแบบต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ความร้อนและพลังของมวลประจุไฟฟ้าของหิน อัญมณีที่สามารถซึมซับเข้าสู่ระบบ การทำ�งานของร่างกายได้เป็นอย่างดี รู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับของเสีย ปรับสมดุล ทำ�ให้สดชื่น กระปรี้กระเป่า เป็นการนวดน้ำ�มันสมุนไพรในศาสตร์บำ�บัดของบาหลี เป็นการใชก้ ำ�ลัง การนวดจากฝ่ามือ หัวไหล่ และแขน บีบ กด คลึง ไปตามร่างกายอย่างเป็นจังหวะ กระตุน้ กลา้ มเนือ้ การไหลเวียนของโลหิต ช่วยทำ�ใหร้ า่ งกายผ่อนคลาย คลายเครียด กลับมามีชีวิตชีวา การบำ�บัดทีไ่ ดร้ บั ความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกคา้ ของจิตราวรรณเอง และลูกคา้ ทัว่ ไป โดยการนำ�ศาสตร์บำ�บัดการนวดชัน้ สูงมารวบรวมไวเ้ ป็นอันหนึง่ อัน เดียวกัน

การนวดจงกลณี

การนวดบำ�บัดในแบบปรับสมดุลของญี่ปุ่น โดยการกด คลึงจุดต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะส่วนสำ�คัญๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้น ปรับพลังงานให้รู้สึก กระปี้กระเป่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากที่ได้แนะนำ�วิถีแห่งการบำ�บัด เพียงบางส่วนเล็กๆ น้อยๆ เรายังมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายเช่น การนวดหน้า ขัดผิว นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ฟอกตัว ซาวน่า แช่ตัว นวดเท้าร้อนเย็น นวดสวีดิส นวดกระชับสัดส่วน นวดขับน้ำ�เหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย

106

๑ ใน...สมุทรปราการ