๑ ใน...ฉะเชิงเทรา 2019

Page 1
Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

30

36

INTERVIEW : คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage

54

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

ฉะเชิงเทรา

39

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เมืองท่อง

เที่ยวอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางใกล้กรุง ที่ยังคงให้อารมณ์ ของความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากมายให้เคารพสักการะ โดยเฉพาะความศรัทธาต่อหลวง พ่อพุทธโสธร หลวงพ่อโต รวมถึงพระพิฆเนศองค์ ใหญ่ปาง ต่างๆ สวยงามหลายปาง รวมถึงวิถีชุมชนริมแม่น�้ำบางประ กงและตลาดเก่าแก่ให้ได้ช๊อป ชิล กันแบบเต็มอิ่ม เรียกได้ว่า มาจังหวัดเดียวได้ครบทั้งเที่ยวกิน นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายัง ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวัน ออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของรัฐภายใต้นโยบายไทย แลนด์ 4.0 ซึ่งมีศักยภาพสูงในด้านเศรษฐกิจ Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เที่ยวชิล...เช็คอิน ฉะเชิงเทรา” เมืองเก่าริมแม่น�้ำบางประกง แนะน�ำนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจและรีววิ สถานทีพ่ กั ร้านอาหาร กิจกรรม ท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้ รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและเขต ติดต่อ ในคอลัมภ์ “CHACHOENGSAO MARKET” น�ำเสนอ ข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการ ก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและ ความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามราย ละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


เที่ยวชิล...เช็คอิน

ฉะเชิ งเทรา

ฉะเชิงเทรา หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “เมืองแปดริ้ว” เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ยังคง อบอวลด้วยวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติ เรียบง่าย ท่ามกลางสายน�้ำบางปะกง ที่เปรียบเสมือนเป็น เส้นเลือดใหญ่ ที่คอยท�ำหน้าที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตเหล่านี้ให้คงอยู่ ทั้งยังมากมายด้วยสถานที่ท่อง เที่ยวที่น่าสนใจ เที่ยวง่าย เดินทางก็สะดวก ทั้งวัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์ พร้อมให้คุณได้เข้าไปสัมผัส...

30

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ศรีมหาโพธิ์ 2,000 ปี ต้นแรกแห่งหลวงพ่ สยาม อพุทธโสธร

สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส�ำหรับสถานทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อ โสธร จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะในส่วนของวิหารจ�ำลอง เนื่องจากทาง คณะกรรมการวัดมีมติให้รอื้ พระอุโบสถหลังเก่า ซึง่ มีสภาพทรุดโทรม และคับแคบ แล้วสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธ โสธรองค์จ�ำลองไปประดิษฐานไว้ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้นมัสการ ตามปกติ ศาลหลักเมือง ตัง้ อยูท่ ถี่ นนมรุพงษ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2377 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อคุ้มครอง บ้านเมืองกับประชาชนให้พน้ จากภัยสงครามและภัยอันตรายทัง้ ปวง ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึง่ เป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 ในแต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเทีย่ วเดินทางมาสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจ�ำนวนมาก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดส�ำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปคู่บ้านคู่เมือง คือ “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปอันเป็นที่ เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว และคนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่ อดีตกาล สร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างล้านช้าง เชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูป องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดม

วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน�้ำ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่า ชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคา มหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยว กับพุทธศาสนาและพระมหา กษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็น เจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม ทางเดินที่ทอดยาวไปใน ทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอก ทาง และมีข้อ ความและคติเตือนใจให้อ่านเล่นเพลินๆ อีกด้วย จุด กึง่ กลางของทางเดินวัดหงษ์ทอง มีรปู ปัน้ พระอภัยมณี มีนางยักษ์ พระ ศาลหลักเมือง

จุดชมวิว ผาเก็บตะวัน ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

31


อุโบสถกลางทะเล วัดหงษ์ทอง

อภัย และตัวละครอีกหลายตัวตามวรรณคดี โดยมีสะพานไม้รอบๆ ให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตัง้ อยูบ่ ริเวณปากน�ำ้ โจ้โล้ ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอบางคล้า สร้าง ขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มหาราช ที่ทรงมีชัยเหนือทัพพม่า สามารถปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ ได้ ทัง้ นีบ้ ริเวณโดยรอบพระสถูปเจดียเ์ ป็นพืน้ ทีโ่ ล่งกว้าง มีระเบียงริม น�้ำ ท่าน�้ำเล็ก ๆ ส�ำหรับผู้ที่ล่องเรื่องท่องเที่ยวมาจากตลาดบางคล้า ได้แวะขึ้นมากราบสักการบูชา มีธูปเทียนตั้งไว้ส�ำหรับผู้ที่ต้องการจุด บูชา พร้อมค�ำบูชา วัดสมานรัตนาราม หรือเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว “วัดพระพิฆเนศ” ตั้งอยู่ ต�ำบลก้อนแก้ว อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีไฮไลต์อยูท่ อี่ งค์พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข เนื้อองค์เป็นสีชมพู ทั้งยังเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพร ก็มกั จะสุขสมหวังได้ดงั ใจปรารถนา และภายใต้ฐานพระพิฆเนศ เป็น พิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับพระพิฆเนศปางต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ ประชาชนทั่วไปเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่บ้านได้อีกด้วย

พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร วัดโพรงอากาศ

32

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

วัดโพรงอากาศ ตั้งอยู่ต�ำบลโพรงอากาศ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว สักการะองค์ พระพิฆเนศปางนัง่ ประทานพรขนาดใหญ่ ผิวเนือ้ เป็นสีชมพู ถ้าสังเกต ให้ดี บนด้านหน้าหมวกนัน้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ซึง่ คือองค์หล วงพ่อโสธรจ�ำลอง หากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้องค์พระพิฆเนศวร เห็นจะเป็นพระอุโบสถมหาเจดีย์ มีลักษณะเป็นอาคารปูน และมี การน�ำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานไว้ที่นี่


รวมถึงยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปจ�ำลองทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น หลวง พ่อโสธร, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อวัดไร่ขิง และ หลวงพ่อวัดเขาตะเกรา ไว้ให้ประชาชนได้สักการบูชา อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ตั้ ง อยู ่ ต� ำ บลบางตลาด อ� ำ เภอคลองเขื่ อ น เป็ น สถานที่ ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ยนื เนือ้ ส�ำริด ประติมากรรมทีโ่ ดดเด่นอยู่ ริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง ท่ามกลางธรรมชาติของสวนเกษตรแห่งอ�ำเภอ คลองเขื่อน พระหัตถ์ทั้งสี่ถือกล้วย อ้อย มะม่วง ขนุน ที่บ่งบอกถึง ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน นอกจากนีโ้ ดยรอบบริเวณใกล้ฐาน องค์พฆิ เนศ ยังมีสงิ่ สักการะอีกมากมาย เช่น พระพิฆเนศปางอัษฏคเน ชา, พระศิวะมหาเทพ, พระศรีอุมาเทวี และพระพิฆเนศประจ�ำวัน สี ต่าง ๆ รวมถึงยังมีเทพต่าง ๆ ตามความเชื่อของจีน เช่น เทพเจ้าไฉ่ซิง เอีย๊ (ปางบุน๋ ), พระแม่กวนอิมปางพันกร และพระกษิตคิ รรภโพธิสตั ว์ หรือตี่จั่งอ๊วง เป็นต้น วัดปากน�้ำโจโล้ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำบางปะกง อ�ำเภอบางคล้า สันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ครั้งเมื่อพระเจ้าตากสินน�ำทัพผ่านเพื่อ ไปตีเมืองจันทบุรี ปรากฏเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วย อุโบสถสีทองทั้งหลัง เสาเป็นงานปูนรูปยักษ์ ใบเสมาอยู่บนซุ้มสีทอง บันไดทางขึ้นเป็นรูปคชปักษา (หัวเป็นช้าง ล�ำตัวคล้ายกับนกและ ครุฑ) นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังท�ำเป็นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดิน ลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล

เทวสถานวิหารริ้วเยี้ยงไท้

หรือ วิหารแปดเซียนแปดริ้ว ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ เส้นทาง เดียวกับตลาดบ้านใหม่ เป็นเทวสถานวิหารซึ่งสร้างขึ้นถวายองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ หรือ พระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด ของมูลนิธิสว่าง ศรัทธาธรรมสถาน (เม่งห่วยเซีย่ งตัว๊ ) เพือ่ เป็นสถานทีป่ ระดิษฐานสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในแบบจีนและเป็นที่บ�ำเพ็ญกุศลในวาระ ต่างๆ อาคารหลักมีสถาปัตยกรรมแบบจีนสองชัน้ ชัน้ ล่างประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์ (พระศรีอารีย)์ ปูก่ ยุ่ ฮุก ชัน้ สองประกอบ ไปด้วยแท่นบูชาจ�ำนวน 8 แท่น ประกอบด้วย แท่นบูชาองค์โป๊ยเซียว โจวซือ แท่นบูชาเทพยดาฟ้าดิน (ทีตแี่ ป่บอ้ ) พระพุทธชินราช (จ�ำลอง) พระพุทธโสธร (จ�ำลอง) พระกวนอิมมหาโพธิสตั ว์ ฮัว่ ท้อเซียงซือ ศาลา พระโพธิสัตว์กวนอิม และศาลาปรมาจารย์เสียงเล่ากุง วัดอุภัยภาติการาม (วัดซ�ำปอกง) ตั้งอยู่ ถนนศุภกิจ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อซ�ำปอกง” ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์ เท่านั้น คือ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี และวัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือได้ว่าเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาแก่ประชาชนเป็นอย่าง มาก ด้วยเพราะเป็นวัดลัทธิมหายาน จึงแฝงไว้ดว้ ยคติความเชือ่ แบบ วัดจีน ดังจะเห็นว่าภายในวิหารมีเทพเจ้าต่าง ๆ อย่างพระโพธิสัตว์ กวนอิม, พระอรหันต์ และเทพเจ้าที่ส�ำคัญอื่น ๆ ของชาวจีน ที่เชื่อกัน ว่าหากใครมาเคารพบูชาจะน�ำโชคดีมาให้แก่ผู้นั้น

วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ ต�ำบลโสธร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดเพียงแห่งเดียว ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการก่อสร้างสังเวชนียสถานครบทั้ง 4 ต�ำบล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ โดยสังเวชนียสถานทั้ง 4 นั้น ประกอบด้วย อุทยานลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า, พุทธค ยาเจดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้, เจดีย์ปฐมเทศนา สถานที่แสดงธรรม และสุดท้ายคือสถานทีป่ รินพิ พาน สร้างเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ วัด นี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดน่าสนใจ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูเรื่องราว ประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

33


วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน�้ำทรัพย์) ตั้งอยู่ ต�ำบลลาดกระทิง อ�ำเภอสนามชัยเขต ความโดดเด่น อยูท่ อี่ งค์พระมหาธาตุเจดีย์ ซึง่ เป็นเจดียท์ รงระฆังประดับด้วยกระจก สีเหลือง น�ำ้ เงิน ขาว และมีความสูงถึง 50 เมตร เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจาก นักท่องเทีย่ วจะได้สกั การะพระบรมสารีรกิ ธาตุแล้ว ยังสามารถชมวิว ทิวทัศน์ได้โดยรอบรวมถึงอ่างเก็บน�ำ้ ลาดกระทิงในระยะไกลบนชัน้ ที่ สองและสามภายในองค์พระเจดีย์ ซึง่ เป็นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมถ่าย ภาพไว้ที่ระลึกกันอยู่เสมอ วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) ตั้งอยู่ ถนนมรุพงษ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ ประหารชีวติ อัง้ ยีใ่ นสมัยรัชกาลที่ 3 มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจภายในวัดมากมาย ได้แก่ หอระฆังเก่าที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2478, ศาลกรมหลวงรักษ์ รณเรศ ศาลเจ้าขนาดเล็กสร้างขึน้ ตามศิลปะแบบจีน, พระอุโบสถหลัง เก่าทีต่ งั้ อยูต่ ดิ กับแม่นำ�้ บางปะกง และพระวิหารซึง่ มีมขุ เด็จด้านหน้า และด้านหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูป พร้อมกับมีรอยพระพุทธบาทจ�ำลองหล่อด้วยส�ำริด และมีภาพมงคล 108 ที่หล่อขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 3 พร้อมๆ กับการสร้างก�ำแพงเมืองฉะเชิงเทราในอดีต

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ตั้งอยู่ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอคลองเขื่อน หนึ่งในหอดูดาว ภูมิภาคส�ำหรับประชาชนจากจ�ำนวน 5 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก โดยเน้นให้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ รือ่ งดาราศาสตร์ รวมทัง้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทางวิชาการ มีอาคารท้องฟ้าจ�ำลองส�ำหรับฉายท้องฟ้าจ�ำลองด้วย ระบบดิจติ อลความละเอียดสูง รองรับผูเ้ ข้าชมได้ครัง้ ละ 50 คน มีหอ้ ง นิทรรศการ จัดแสดงเกี่ยวกับดวงดาวต่าง ๆ ด้านหลังเป็นอาคารหอ ดูดาว มีกล้องโทรทรรศน์หลายขนาดและลานส�ำหรับจัดกิจกรรมดู ดาว นักท่องเทีย่ วคนไหนมีความสนใจด้านดาราศาสตร์ จะพลาดทีน่ ี่ ไม่ได้เด็ดขาด เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.) โดยจะมีการ ฉายท้องฟ้าจ�ำลองวันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. และ 15.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. โทร. 084 088 2264

ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณ ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงอายุกว่า 100 ปี สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คน กับ ชุมชนที่อยู่ริมแม่น�้ำมาเก่าแก่ ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 สิ่งหนึ่งที่ วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอบางปะกง เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียว ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส ตลาดบ้านใหม่ นอกจาก ในอ�ำเภอบางปะกงที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ท�ำให้วัดเขาดินนั้นราย อาหารการกินแล้ว นั่นคือ อาคารบ้านเรือน ที่แสดงบรรยากาศของ ล้อมด้วยธรรมชาติงดงามและท�ำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสบายใจสดชื่นทุก อดีตได้เป็นอย่างดี โดยการเป็นแผ่นไม้กระดานที่ปลูกสร้างให้ชิดติด ครั้งราวกับต้องมนต์อย่างน่าประหลาดใจ ภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่ น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระอุโบสถ งดงามด้วยภาพเขียนพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้า, พระมหาธาตุเจดียเ์ ฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์ พรรษา ตั้งอยู่บนยอดเขาจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกัน อย่างมากมาย, มณฑปเก่า มีการสันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานทีพ่ กั กองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา เป็น ประดิษฐานพระพุทธอภัยทานให้ประชาชนได้สกั การะ ส่วนชัน้ ทีส่ อง เป็นทีป่ ระดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจ�ำลององค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นศาลทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิช์ าวบางปะกงให้ ความเคารพนับถือ

34

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


กับริมล�ำน�้ำ และยังคงสภาพเดิม ๆ ตั้งแต่ครั้งนั้นมาได้อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งถูกใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับถ่ายท�ำภาพยนตร์และละครอยู่ เสมอ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวักหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตลาดน�้ำบางคล้า ตั้ ง อยู ่ อ� ำ เภอบางคล้ า ตลาดน�้ ำ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจั ง หวั ด ฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะสัมผัสกับวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ขาย ริมแม่น�้ำบางปะกง โดยจะเป็นโป๊ะยื่นลงสู่แม่น�้ำ พลาดไม่ได้กับการ ช้อปของกินอร่อย ๆ หรือจะเป็นพวกสินค้า OTOP ก็มีให้เลือกซื้อหา เช่น น�ำ้ ตาลสด, มะม่วง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น และทีพ่ ลาด ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนัน่ คือการได้ลมิ้ ลองความอร่อยของกุง้ แม่นำ�้ ปลา เผา หรือจะเป็นอาหารทะเล ปลาหมึกย่าง หอยต่าง ๆ ทีน่ ก่ี พ็ ร้อมเสิรฟ์ ความอร่อยเช่นกัน รับรองเลยว่าทานไปฟินไปอย่างแน่นอน เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตัง้ อยูต่ ำ� บลคลองนครเนือ่ งเขต อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตลาด โบราณที่ พ าทุ ก คนย้ อ นเวลากลั บ ไปร่ ว มร้ อ ยปี เพื่ อ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศของชุมชนริมคลองเนือ่ งเขตในอดีต ซึง่ เป็นล�ำคลองทีม่ มี า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคนั้นสองฟากฝั่งคลองกระหนาบไปด้วย เรือนไม้และตลาดการค้าระหว่างชุมชนชาวไทย-จีน โดยมีไฮไลต์อยู่ ที่การเดิน ชม ช็อป และชิมของอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของเรือน ไม้โบราณ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ขนมโบราณ และ ขนมจีน (ที่มาพร้อมน�้ำยาหลากหลายรส) เป็นต้น เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สวนปาล์มฟาร์มนก ตั้งอยู่ ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอ คลองเขื่อน สถานที่แหล่งรวบรวมสาย พันธุ์นกแก้ว ไว้มากที่สุดในเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศของสวนปาล์ม ทีน่ ี่ มีนกแก้วมากกว่า 2,000 ตัวและมากกว่า 80 สายพันธุ์ที่หาดูได้ยาก นอกจากจะ เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของ เหล่า บรรดานกแก้วแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย เพื่อเสริม สร้างความรู้ และยังมีห้องเรียนเกษตรเชิงปฏิบัติส�ำหรับนักท่อง เทีย่ วทีอ่ ยากจะสัมผัส การปลูกและการเก็บเกีย่ วภายในสวนปาล์ม ฟาร์มนกแห่งนี้อีกด้วย

มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ ต�ำบลสิบเอ็ดศอก อ�ำเภอบ้านโพธิ์ ฟาร์มควายนม เชิงท่องเที่ยวและร้านอาหารสไตล์ FARMMADE มีจุดเด่นอยู่ที่ ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดสุดคลาสสิค ตั้งอยู่ในเขต 2 จังหวัด (สมุทรปราการ- ควายนมสายพันธุม์ รู า่ ห์ โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพือ่ ฉะเชิงเทรา) ต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ มีสะพานไม้เล็กๆ ข้าม การเรียนรู้ วิถีชาวฟาร์ม เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัวด้วย คลองประเวศน์บุรีรมย์เป็นเขตแดน ไม่ว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่ เป็นต้อง กิจกรรมเวิรค์ ช็อปรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท�ำพิซซ่าทานเอง, ท�ำไอศครีม ไม่พลาด “เป็ดพะโล้” ไม่วา่ จะเป็น ก๋วยเตีย๋ วเป็ดพะโล้ หรือ เป็ดพะโล้ นมมูร่าห์, ท�ำเนย/แพนเค้ก, ด�ำนาปลูกข้าว และปลูกผักออร์แกนิก ุ ค่าทางอาหารสูง ท่ามกลาง เป็นตัวๆ ขอบอกได้คำ� เดียวว่าอร่อยจริงๆ นอกจากนีย้ งั มีของกินอร่อย โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากนมควายซึง่ มีคณ ขึ้นชื่ออีกมากมาย เช่น ไข่เค็ม, กุนเชียง, แคบหมู, ขนมเปี๊ยะ หรือจะ บรรยากาศชนบทที่สามารถเรียนรู้และสัมผัสสัตว์ เป็นพวกเบเกอรี ก็มีให้เลือกเอาไว้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ชนิดต่างๆ ภายในฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

35


T Vintage T V i ntage Hotel / T Ti me Re sta u ra n t

คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage โดยทางคุณพัชรนันท์ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า ปัจจุบันอายุ 24 ปี เป็นลูกสาวคนกลาง ของ น.สพ.เกรียงศักดิ์ ทัตติยกุล และนางจิรารัตน์ จิรานนท์ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และจบมหาวิทยาลัยจาก Sun Yat-Sen University กวางโจว ประเทศจีน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) หลังจากเรียนจบจึงกลับมาช่วยคุณพ่อ-คุณแม่ดูแลธุรกิจที่ของบ้าน และด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารโรงแรม T Vintage ในปัจจุบัน 36

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ที่มาของ T Vintage

หลายคนคงสงสัยว่าท�ำไมถึงใช้ชื่อนี้โดย T ย่อมาจาก Tattiyakul ซึ่งเป็นนามสกุล ส่วน Vintage คือมาจากความชอบส่วนตัว ของคุณพ่อ ที่ชอบสะสม ไม้ ของเล่น ของสะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนัง เขาสัตว์ ถ้วย ไห ชาม ของโบราณ ทุกอย่างที่คุณพ่อ สะสมล้วนเป็นของเก่าทั้งหมดเลย ของบางชิ้นที่ตกแต่งในโรงแรม ก็เป็นของใช้ของคุณทวด เช่น จักรยาน ปิ่นโต เป็นต้น ท�ำให้โรงแรมเรา มีลักษณะเด่นคือเป็นทั้งโรงแรมและแกลอรี่ของเก่าให้ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม หรือมาทานอาหารที่ร้านอาหาร “T Time” ได้ชื่นชมของเก่า เพลินๆ ไปในตัว

และอีกเหตุผลหนึง่ คือ พืน้ เพของคุณพ่อ คือเกิดและโตทีอ่ ำ� เภอ บางคล้าท�ำให้รู้สึกผูกพัน และอยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาบาง ส่วนของอ�ำเภอบางคล้าให้แขกทีม่ าใช้บริการโรงแรมได้สมั ผัสผ่านทางการ ตกแต่งห้อง เช่น ห้องประชุมที่มีธีมการตกแต่งเป็นลักษณะของตลาด บางคล้าในสมัยก่อน และการตัง้ ชือ่ ห้องประชุมจะใช้ชอื่ ต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอ บางคล้า หรือการเลือกเอาชือ่ มะม่วง ซึง่ เป็นของขึน้ ชือ่ ของอ�ำเภอบางคล้า น�ำมาตัง้ ชือ่ ห้องประชุมย่อย เป็นต้น ทัง้ หมดมันผสมผสานกันออกมาจน กลายมาเป็นจุดเด่นของโรงแรม T Vintage ของเรา ทีม่ คี วามวินเทจผสม ความดิบนิดๆ ลูกทุ่งหน่อยๆ ให้เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นทุกวันนี้ ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

37


แนวทางการบริหาร

เปรียบเหมือนกับการท�ำการบ้านส่งอาจารย์มีโจทย์ และเรา ก็แก้โจทย์ อย่างแรกเลยคือ ก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่ เราจะได้รู้ว่าโรงแรมของเราจะเดินไปในทิศทางไหน อย่างเช่น โรงแรม T Vintage เราก�ำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าโรงแรมเราเป็นโรงแรม 4 ดาว เน้นให้บริการที่กลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงจัดสัมมนา เพราะฉะนั้น เราทุกคนในองค์กรจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันท�ำให้เราก�ำหนด SOPs ได้ชัดเจน รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ทุกส่วนในโรงแรมให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด เช่นเรื่องการให้ บริการของพนักงานทุกแผนกตัง้ แต่ลกู ค้าเข้ามาโรงแรม Reception ต้องปฏิบัติกับลูกค้ายังไง ไปจนถึงแม่บ้านต้องมีมาตรฐาน ในการท�ำความสะอาด เพื่อให้ได้มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว เป็นต้น เมือ่ สินค้าซึง่ ก็คอื โรงแรมของเรา มีบริการพร้อมแล้ว ล�ำดับ ถัดไปก็คอื การ PR และ SALE โดยยึด Target ตามเป้าหมายทีเ่ ราวาง ไว้แต่แรก คือกลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงและสัมมนา เราก็จะสามารถวางแผน การออกตลาดได้งา่ ยขึน้ โดยเน้นเจาะทีก่ ลุม่ หน่วยงานราชการและกลุม่ บริษัทอุตสาหกรรม

เนื่องจากฉะเชิงเทราเป็นเมืองอยู่อาศัยไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว หรือเมืองอุตสาหกรรม อ�ำเภอบางคล้าของเราก็เลยค่อนข้างสงบไม่ วุ่นวาย ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ในกรุงเทพ จึงคิดที่จะพัฒนา ที่นี่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนที่อยากหลบหนีความวุ่นวายใน กรุงเทพหรือเมืองรอบข้าง ถ้าเราท�ำอะไรที่มันเป็นจุดขายที่เหมาะสม กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของเรา เช่น ท�ำโรงแรมในลักษณะที่มีนั่ง วิปัสสนาสมาธิ นิมนต์พระมาเทศน์ธรรมะ เหมือนเป็นการดีท็อกซ์จิตใจ หรือไม่กจ็ ดั โปรแกรมดีทอ็ กซ์รา่ งกายส�ำหรับคนรักสุขภาพไปเลย เพราะ เมืองวุน่ วายมันเป็นธรรมดาทีจ่ ะมีมลพิษเยอะร่างกายสะสมสิง่ พวกนีอ้ ยู่ ทุกวันมันก็สง่ ผลถึงอารมณ์ และสุขภาพโปรแกรมดีทอ็ กซ์นกี้ จ็ ะสามารถ ช่วยได้ ซึ่งทั้งหมดมันก็คือการสร้างจุดขาย จากจุดแข็งค่ะ

ทางโรงแรมของเรารับจัดงานพิธีมงคลต่างๆ ทั้งงานหมั้น งานแต่ง งานจัดเลี้ยง T ASSETS & HOLDING CO.,LTD มาที่นี่ที่เดียวครบทุกขั้นตอนพิธี TEL : 038-541-445-6, 095-720-2442, 092-689-4442 FAX : 038-541008 EMAIL : TVINTAGEHOTEL01@GMAIL.COM และยังมีสถานที่ให้เช่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

86/6 หมู 1 ต�ำบลทาทองหลาง อ�ำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ประเทศไทย

38

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


่ ายกิน ร้านอาหารทีส

ไม่ควรพลาด!!! Eating : Food Restaurant Delicious

ธรรมดาดี

ร้านอาหารบรรยากาศดี วิวทุ่งนา อาหารอร่อย บรรยากาศดี ใครก�ำลังมองหาร้านนัง่ ชิลล์ๆ บรรยากาศดี วิวท้องทุง่ นาก็ตาม มากันได้เลยที่ถนนพนมสารคาม ไปบางคล้า พิกัด : ถนนพนมสารคาม ไปบางคล้า ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 087-132-3131 เปิดทุกวัน ร้านกาแฟ เปิด 10.00 น. ครัวอาหารเปิด 11.00 - 24.00 น. ครัวปิด 23.00 น.

สวนอาหารบางสะพาน คลองขุดใหม่ ฉะเชิงเทรา

จ�ำเริญอาหาร จิ้มจุ่ม-กระทะร้อน

บรรยากาศดี อาหารอร่อย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ชุดเนื้อโคขุน (signature) ชุดหมู ชุดทะเล ชีส ฯลฯ พิกัด : ยูเทิร์นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โทร. 08-0098-0786 เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันพุธ เวลา 17:00-22:00 น.

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ริมคลอง ท้องฟ้าอาหารสด สะอาด ใหม่ทุกวัน ราคาเป็นกันเอง เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-23.00 น. พิกัด : คลองขุดใหม่ โทร. 09-5489-9165, 09-4452-9791

อิ่มเอม เนื้อย่าง โคขุน

เริ่มต้นธุรกิจด้วยงบหลักพัน คุณก็เป็นเจ้าของกิจการได้แล้ว “แฟรนไชส์อิ่มเอม เนื้อย่าง โคขุน” ธุรกิจโคขุน ลงทุนหลักพัน มีงานประจ�ำก็ท�ำได้ ขายวันละ 3-4 ชั่วโมง จุดเด่น เป็นเรื่องรสชาติ ยินดีให้ค�ำปรึกษาพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ทุกท่านนะครับ ไม่จ�ำเป็น ต้องมีประสบการณ์ขายง่ายก�ำไรดี สนใจธุรกิจติดต่อ โทร. 094-702-2664 / Line : 0947022664 FB : อิ่มเอมเนื้อย่างโคขุนรสเด็ด ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

39 39


ครัวแม่ส้มเกลี้ยง

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ส่วนเมนูอาหารรสเลิศของร้านก็มีให้เลือกมากมาย การันตีความอร่อย ครบเครื่องด้วยวัตถุดิบสดใหม่ สอบถามเพิ่มเติม : 08-6833-6636 ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อินดี้หม้อไฟ By นู้ดเดิ้ลบีฟ

ขอแนะน�ำ ส�ำหรับคนชอบเนื้อ หมู เป็ด มีหลายเมนูให้ไปลอง... เลือกตามใจ เนื้อตุ๋นหม้อไฟ เกาเหลาหม้อดินเนื้อน่องลาย ชุดรวมเนื้อลวกจิ้ม กะเพราเนื้อน่องลาย เนื้อตุ๋น ก๋วยเตี๋ยว เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น หมูสะเต๊ะ มีให้เลือกมากมาย เสริฟพร้อมหม้อไฟ ซดร้อนๆ แซ่บสุดๆ พิกัด ร้านอยู่ฝั่งท่าข้าม บนถนนศุขประยูรใกล้ปั๊ม ปตท. ตรงข้ามกับร้านทองทวีซีเมนต์ สามารถจอดได้ ทั้งด้านหน้าร้าน และข้างๆ คาร์แคร์ สะดวกสบายมาก 378/2 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะชิงเทรา 24000 โทร. 06-5665-6995

บ้านโพธิ์ ริเวอร์ไซด์

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6843-5858, 08-6111-0085 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

Hornbill Coffee

กาแฟสดคุณภาพเยี่ยม ชาเขียวหอมโดนใจ สมูทตี้ อิตาเลี่ยนโซดา เค้ก และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติม : 09-9506-2221 บนถนนสิริโสธรก่อนเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์

ร้านบ้านเบญฯ

สัมผัสบรรยากาศริมน�้ำบางปะกง ชมวิวโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธร อาหารสด สะอาด อร่อย สอบถามเพิ่มเติม : 08-3120-5589 19/6 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

40

๑ ใน...ฉะเชิ ใน...ฉะเชิงงเทรา ๑ เทรา

ร้านอาหารครัวบ้านทวี

สด สะอาด บรรยากาศสบายๆ ณ ชายทะเล เปิดให้บริการทุกวัน โทร. 08-6906-1978, 08-9666-4727


คุณพัฒน์ขนมกุยช่าย

แป้งบาง ไส้แน่น น�้ำจิ้มรสเด็ด สดใหม่ทุกวัน มีให้เลือกทาน ไส้กุยช่าย เผือก มันแกวผัดกุ้ง อร่อยต้องลอง โทร. 094-6542414, 096-9535456

สถานีเตี๋ยวปูนิ่ม

บริการก๋วยเตี๋ยวปูนิ่ม อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจ�ำหน่ายปูนิ่มสดๆ จากฟาร์ม พิกัด : ร้านก๋วยเตี๋ยวปูนิ่มอยู่ซ้ายมือก่อนถึง วัดสมานรัตนาราม เปิดบริการทุกวัน 08.00-18.00 น. โทร. 099-262-9859

ครัวพักรถ

อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง รับจัดเลี้ยงในสถานที่ เมนูแนะน�ำ : ปูหลน จ้อเนื้อปู ย�ำสามกรอบ ปลาทับทิม 2 แผ่นดิน ปลากะพงราดพริก และเมนูอื่นๆ อีกมากมายเปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30-21.30 น. พิกัด : ใกล้ๆ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ติดกับวัดเขาสุวรรณคีรี โทร. 08-1650-6613, 08-1590-6262

OWL CREPE at Plaza Chachoengsao มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น มื้อไหนก็จัดไป พิกัด : ชั้น 1 เดอะพลาซ่าเซ็นเตอร์ 249 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 090-663-8787

หน้าเมือง สุกี้-หมูกะทะ-นมสด

อร่อย ครบ จบทั้งคาว-หวาน เปิดบริการเวลา 11.00-22.00 น. หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน พิกัด : 2 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 089-5426860

ขนมกุยช่าย เจ๊ยู้ เกาะขนุน

ขนมกุยช่ายเจ๊ยู้เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ขายทั้งปลีกและส่ง บริการรับสั่งท�ำ บริการส่งถึงที่ มี 3 ไส้อร่อยๆ ให้เลือก 1. ไส้กุยช่าย 2. ไส้เผือก 3. ไส้หน่อไม้ พิกัด : 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 086-847-9599, 084-003-7547

ชาบูบางวัว

ชาบูบางวัว ให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ให้คุณเต็มอิ่มกับความอร่อยแบบไม่ จ�ำกัดเวลา ส�ำหรับผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 199 บาท เด็กที่มีส่วนสูง 100 – 130 cm ราคาท่านละ 100 บาท ส�ำหรับเด็กเด็กที่มีส่วนสูงต�่ำกว่า 100 cm ไม่คิดค่าบริการ เด็กที่มีส่วนสูง 131 cm. ขึ้นไปราคาท่านละ 199 บาท เช่นเดียวกับราคาผู้ใหญ่ หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มและเมนูพิเศษ พิกัด : 176/20 ถ.บางนาตราด (กม.42 ขาเข้ากรุงเทพฯ) หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 086-305-8560 ใน...ฉะเชิงงเทรา เทรา ๑๑ ใน...ฉะเชิ

41


จุ่มแซ่บ ลูกสาว

อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง ราคาเริ่มต้น 49 บาท Wifi ฟรี พิกัด : ร้านอยู่ตรงตลาดบางบ่อ ตรงใกล้ๆกับ 7-11 โทร 085-083-3415

ขนมจีนน�้ำยาปลาช่อนนายโอ๋ วัดสมานรัตนาราม

น�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า น�้ำพริก แกงเขียวหวานไก่ อร่อย สะอาด ได้ท�ำบุญด้วย เรียนเชิญท�ำบุญ ไหว้พระวัดสมานรัตนารามแล้วร่วมท�ำบุญสร้าง โรงพยาบาล หลังจากอิ่มบุญแล้วเรียนเชิญ ทานขนมจีนน�้ำยาปลาช่อนนายโอ๋ พิกัด : วัดสมานรัตนาราม โทร 084-567-8989, 084-567-9898

เครปไส้แตก

กินง่าย ขายดี ก�ำไรเยอะ คุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ โทร 085-083-3415

ดีกรี

ร้านที่ให้มากกว่าเลียงเพลง เปิดบริการเวลา 18.00-24.00 น. พิกัด : 1132-1134 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร 09-2854-3459, 08-8898-8244

จันทร์ฉายขนมไทย

ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู เปิดขายทุกวัน เวลา 06.30-15.00 น. รับออกงาน จัดเลี้ยง จัดเบรค มีจ�ำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนหน้าศาลากลาง ทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ขายงานนมัสการหลวงพ่อ งานประจ�ำจังหวัด พิกัด : 99/65 หมู่ 1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ที่ตั้งร้านข้าวมันไก่ : อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 2 ใกล้ปั๊มน�้ำมัน PT โทร. 094-232-9824, 085-084-5911

42

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หน่องบริการ โต๊ะจีน

บริการรับจัดโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป ทั่วราชอาณาจักร โดยกุ๊กฝีมือเยี่ยม บริการรับท�ำข้าวกล่อง พิกัด : ถ.เกื้อกูล (ท่าใหญ่) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 086-837-3873, 089-093-9129


NUMBER ONE COFFEE

สัมผัสความอร่อย กลมกล่อม ผสมผสานกัน อย่างลงตัว ทั้งคาวและหวานครบพร้อมเสิร์ฟ ความสุขทั้งพิซซ่า กาแฟ ของหวาน โทร. 09-5852-0698

ขนมเปี๊ยะ 8 ริ้ว

ขนมเปี๊ยะสดใหม่ ไข่ใหญ่ๆ ไส้แน่นๆ พร้อมบริการแล้ว พิกัด : 48/1 หมู่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 062-289-8875, 099-296-3782

ร้านเลี้ยวซ้าย

Turn Left by Ben สเต็กเข้าซอย สเต็กถาดยักษ์ ข้าว อาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานนอกสถานที่ รับจัดงานเลี้ยง รับท�ำข้าวกล่อง ราคาเป็นกันเอง พิกัด : 14/11 หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 09-1698-8727 (K.เบนโน๊ะ)

ฟาร์มหวาน

เบเกอรี่โฮมเมด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมจัดเบรค พิกัด : ตรงข้ามบิ๊กซี ติดธนาคารกสิกร ขนส่งแปดริ้ว โทร. 06-2419-2651, 038-813511

Sea Snack อาหารทะเลแห้ง

อาหารทะเลแปรรูป พร้อมส่งให้คุณถึงที่ อาหารทะเลแปรรูปที่เน้นแต่คุณภาพ ของสดใหม่ มีจ�ำหน่ายที่ร้านปูกะเอสาขาบ้านโพธิ์ และร้านขนมบ้านอุ๋มสาขาบ้านโพธิ์, สาขาบางไผ่, สาขาเขาหินซ้อน-ขาออก, สาขาเขาหินซ้อน-ขาเข้า และปั้มปตท.พนมสารคาม รับประกันความอร่อย ทุกเมนูซึ่งมาพร้อมกับประโยชน์จากทะเลเน้นๆ ไม่ผิดหวังชัวร์ คอนเฟิร์ม โทร. 09-7195-9777

ป.โภชนา

รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ สดสะอาด รสชาติอร่อย พิกัด : 102/2-3 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 08-1862-9073, 08-1492-6502

คาเฟ่ของคุณ

คาเฟ่บ้านๆ คาเฟ่ของคุณ บรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ อาหารอร่อย เมนูแนะน�ำ : เค้กส้มหน้านิ่ม สังขยาชาไทย เปียกปูนงาด�ำธัญพืช ลูกชุบเป็ดในวุ้นกะทิมะพร้าว สเต็กและเมนูอาหารต่างๆ อีกมากมาย เปิดบริการเวลา 09.00-19.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี พิกัด : เลยสวนปาล์มฟาร์มนก 300 เมตร เลี้ยวขวาตรงเข้าซอย 200 เมตร โทร. 062-6424539 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

43


UP SKILL CAFE

อาหารอร่อย สะอาด บริการประทับใจ ร้านอยู่ปากทางเข้าวัดเสม็ดเหนือ ตึกสีเขียว พิกัด : 5/9 หมู่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 08-9825-8425

44

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

โจ้ หมูสะเต๊ะ

หมูสะเต๊ะขึ้นชื่อ เรื่องหมูชิ้นหนา หมักนุ่ม ไม่มัน น�้ำจิ้มอร่อย เปิดขายทุกวัน สนใจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโทร. 09-8830-9095 คุณก้อย, 064-7744789 คุณเอ๋ 080-4226965 คุณโจ้

หนมหวานแฟสด

คาเฟ่...หนมหวานแฟสด กาแฟ...ท่ามกลางธรรมชาติ ร้านอาหารบริการเป็นกันเอง พิกัด : ใกล้ ตึก สว. ก่อนถึงเทศบาลหัวส�ำโรง หน้าถนนใหญ่ 3551 Tel : 092-512-5787 **สามารถโทรสั่งอาหาร ล่วงหน้าได้หากต้องการเร่งด่วน


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

45


ฅนบูรพา บทเพลงเพื่อชีวิต ที่ตั้ง : 50/59 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 08-1870-5734, 08-6398-6178, 08-7612-2183

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

กาแฟสดภัคภัณ ที่ตั้ง : 161/9 หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 08-4528-6639

อาเป๋า โต๊ะจีน ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1683-9177, 08-7784-8201

เค้กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

ร้านแซ่บอีหลี หลังวัดโพธิ์ ที่ตั้ง : 165/6 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6152-3255

ร้านกินกาแฟ ที่ตั้ง : 93 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1982-9776

ปู กะ เอ เบเกอรี่ ที่ตั้ง : 11 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 สาขา 2 88/8 หมู่ 3 ต.บางกูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-5700, 0-3859-6774-5, 0-3859-6776

ป้าเต่าผัดไทยสูตรโบราณ ที่ตั้ง : 167/4 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ซ.4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel.08-7619-8154

บ้านฟ้า กาแฟสด ที่ตั้ง : 11/14 หมู่ 8 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6326-5757, 08-6157-4283

ขวัญเรือน ฟิชชิ่งปาร์ค ที่ตั้ง : 223/65 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-3235-3545 รองแจ๊ค 09-8383-7808 บอย

กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง ที่ตั้ง : 38 หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 089-751-6281, 08-9832-4133

46

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ชัยรัตน์ก๋วยเตี๋ยวหมูสับแปดริ้ว Tel. 08-6554-3677

บริษัท แปดริ้ว ออสทริชฟาร์ม จ�ำกัด Tel. 0-2513-8618 กรุงเทพฯ 08-1906-3609 K.ธีระศักดิ์ เหรียญเจริญ

ร้านไม้ แปลงยาว Pub & Restaurant ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1444-0267

บ้านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

47


48

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

49


50

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

51


่ ักทีส ่ ายชิลล์ ทีพ

ไม่ควรพลาด!!! stay : Resort Hotel Homestay

โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมให้บริการทุกด้าน แบบครบวงจร ห้องพักหลาก หลายสไตล์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมขนาดเล็กใหญ่ ห้องอาหาร สระว่ายน�้ำ คาราโอเกะ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บรรยากาศร่มรื่ม เหมาะกับการพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้ตลาดน�้ำบางคล้า Your Smile, Our Happiness เพราะรอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา 86/6 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 038-541-445-6, 092-689-4442, 095-720-2442 E-mail : tvintagehotel01@gmail.com / Facebook : T Vintage Hotel

ชวนชมตะวันรีสอร์ท

ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ จองห้องพัก : 081-7151253 สอบถามเพิ่มเติม : 087-7178730, 080-0625232 Line ID : 0800625232

บางปะกงฟาร์ม

ดูพระอาทิตย์ตกดิน กินกุ้ง กินปลา โทร. 099-4141845, 086-6196020

52

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

สตาร์ไดซ์อินน์ Fantasy Resort วิวดาว จันทรา ห้องพักใหม่สะอาดเดินทางสะดวก อยู่ในตัวเมืองแปดริ้ว มีห้องพักพร้อม บริการกว่า 60 ห้อง ที่ตั้ง : 51/7 ซ.กุลศรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 หรือโทร. 097-0497524 facebook : สตาร์ไดซ์อินน์ FantasyResort

บ้านพักนอนชมดาว ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ไม่ไกลจากตัวเมืองแปดริ้ว พิกัด : 666 หมู่ 7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเฃิงเทรา โทร. 082-005-7024, 097-193-9054

มอแกน รีสอร์ท

บ้านภูริตา รีสอร์ท

บริการห้องพักปรับอากาศ Free Wifi ทีวี ตู้เย็น น�้ำอุ่น และกาแฟฟรี ที่ตั้ง : 22/4 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 08-2444-4270

ที่พักสะอาด บรรยากาศดี ทีวี น�้ำอุ่น Wifi ที่ตั้ง : ต.บางขนาก อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 09-0101-4265


โรงแรม สุณี วิวล์

บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ ติดริมน�้ำ ใจกลางเมืองแปดริ้ว พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน Tel. 091-780-5480, 0-3359-0443 ที่ตั้ง ถ.เทพคุณากร ซ.7 ตรงข้ามสนามมวย เข้าซอย 50 ม. เลขที่ 58/59 หมู่ 7 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เรือนล�ำพู โฮมสเตย์ & ร้านอาหาร

เป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์ในอ�ำเภอบ้านโพธิ์ บ้านพักที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำบางปะกง อิงความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมริมป่าชายเลนอีกทั้งยังมี ร้านอาหารอร่อยๆ ให้เลือกหลากหลายเมนูที่พร้อม เสริฟให้กับคนที่มาพักและคนที่ตั้งใจมารับประทานอาหาร ทางเราก็เปิดให้บริการด้านร้านอาหาร

พิกัด : 35/2 หมู่ 2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร. 081-484-3750

โรงแรมพนมซิตี้ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 4 ถ.พนม-กบินทร์บุรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 0-3855-2775, 08-1319-1176

บ้านบางวัว รีสอร์ท ที่ตั้ง : 12 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 086-5999779, 097-1792333, 083-6616555 Fax. 038-538611

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

53


ซืCHACHOENGSAO ้อง่าย...ขายสะดวก MARKET น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกัยรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

NEW CONTENT

ส่วนราชการ

เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

หน้า 57

หน้า 60

ธุรกิจทางการเกษตร

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 55

หน้า 63

ก่อสร้าง และตกแต่ง

หน้า 81

54

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หน้า 70

หน้า 66

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 90


ส่วนราชการ แม่น�้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์ Province's Motto or Slogan Bang Pakong River - Vital Source, Sacred Sothorn Buddha Image Phraya Srisunthornvoharn-Thai Liguistic, Sages- ruenai Reservoir-Fertile Forest

อบต. หนามแดง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 5 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3850-7217 Fax. 0-3850-7218

อบต. ท่าไข่ ที่ตั้ง : 74 หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel./Fax. 033-050420 ต่อ 11 www.thakai.go.th

อบต. ทุ่งพระยา ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 038-086-273 Fax. 038-086-274 www.thungpraya.org

อบต. คลองนา ที่ตั้ง : 78/9 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-4252 Fax. 0-3882-4252 กด 4

อบต. เขาดิน ที่ตั้ง : 32 หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3813-4025-7 Fax. 0-3813-4025

อบต. บางกระเจ็ด ที่ตั้ง : 85 หมู่ 8 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3808-6161

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

55


56

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด จ�ำหน่ายแอร์บ้าน-โรงงาน ทุกยี่ห้อ ที่ตั้ง : 91/22 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8400, 06-2563-2419 0-3302-4855 Fax. 0-3853-8401

นพวรรณ แอร์ รับซ่อม ย้าย ล้าง ติดตั้ง แอร์ทุกชนิด รับติดตั้งจานดาวเทียม ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2520-1854

หจก.จิรพล แอร์ เซอร์วิส จ�ำหน่ายแอร์ใหม่ ราคาถูกๆ ที่ตั้ง : 160/18 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 18 หมู่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 Tel. 08-8802-7547 คุณกุ้ง

บริษัท เบสท์มอล จ�ำกัด ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ เครื่องซักผ้า และ LED ที่ตั้ง : 672/4 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-9824-2445, 0-3881-3851 Fax. 0-3881-3854

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

57


รุ่งเรืองแอร์ ที่ตั้ง : 129 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7123-5413, 08-3087-8319

เอก ดาวเทียม ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4349-7589, 08-3553-9920

58

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

แปดริ้วผ้าม่าน ที่ตั้ง : 26/17 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-0187 Fax. 0-3851-2760

ช่างตั๊ก แอร์บ้าน บางปะกง ที่ตั้ง : 39 หมู่ 7 ถ.จรัญญานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-8481-4804

บริษัท แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด (ตะวันออกเฟอร์นิเจอร์) ที่ตั้ง : 191/72-191/73 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel./Fax. 0-3851-2464, 08-1945-1166


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

59


สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

คลินิกการแพทย์แผนไทย ดนุลดา จ.ฉะเชิงเทรา นวดปรับสมดุลกระดูก นวดแก้อาการ ยาสมุนไพรรักษาโรค ที่ตั้ง : เยื้องส�ำนักงานเทศบาลบางคล้า ฝั่งตรงข้ามใกล้ตลาดน�้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5749-9156

อุษมานวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ บริการนวดแผนไทย นวดไทยออย นวดประคบ นวดฝ่าเท้า ที่ตั้ง : 286 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1538-8328, 09-2008-4668

ร้านนวดกุลวดี Massage & Spa บริการนวดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดประคบ สมุนไพร นวดอโรม่า ขัดตัวสปา อบซาวน่า ที่ตั้ง : 482 หมู่ 14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7197-8593

60

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บริษัท โอลีฟอุปกรณ์ทางแพทย์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและน�ำเข้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล ที่ตั้ง : 40 หมู่ 12 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-2212-9922, 08-3545-4422, 0-3808-6832 Fax. 0-3808-6833


Baan Luck Yoga รับสอนโยคะทั้งในและนอกสถานที่รับสอนโยคะสวนตัว-เดี่ยว-กลุม-องคกร ฝกไดทุกเพศ ทุกวัย ฝกบ�ำบัดอาการออฟฟศซินโดรม ฝกเพื่อบ�ำบัดการปวดบา ไหล หลัง ฝกเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ตั้ง : 11/12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4933-7537

เรือนสมุนไพรสปา ที่ตั้ง : 101 ซ.3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-2359-9942, 0-3853-5523

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บ้านสบายจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 504-506 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3520, 08-6349-1784

ปาริกานต์ สปา ที่ตั้ง : 39 หมู่บ้านดอนทองธานี ซ.1 (ติดสระน�้ำ) ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9932-6010, 06-1882-8859

รวยนวดไทย ที่ตั้ง : 120 หมู่ 8 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9783-6582, 09-9428-2482

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

61


62

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ธุรกิจ ทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

สวนอินทผาลัมแปลงยาว จ�ำหน่ายอินทผาลัมผลสด และผลสุก ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979 K.สุวิทย์

ลักขณา ฟาร์มแพะ แกะ จ�ำหน่ายรับซื้อ แพะ แกะ หลากหลายสายพันธุ์ ที่ตั้ง : 804 หมู่ 9 ซ.พรสวรรค์ ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-9828-5154

ส.สิริ ฟาร์ม ไข่สด แปดริ้ว ผลิตและจ�ำหน่ายไข่ไก่สดคุณภาพดี จากโรงเรือนแบบปิด ที่ตั้ง : ตรงข้ามบิ๊กซี ติดธนาคารกสิกร ขนส่งแปดริ้ว Tel. 09-2541-4287

บ้านสวนเมล่อน เมล่อนปลอดภัยผ่านมาตราฐาน GAP ปลูกในโรงเรือนระบบปิด ที่ตั้ง : 77/1 หมู่ 1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2470-8973

สนามชนไก่ ส.สมชาย (ลาดบัวขาว) ที่ตั้ง : 33/2 หมู่ 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. คุณสมชาย แซ่แต้ 08-8094-1322 ผู้ใหญ่เกรียงศักดิ์ (ตั๊บ) ถาวรบูรณ์ทรัพย์ โทร. 09-8298-9159 คุณธเนศ (ก๊อป) พิเศษ โทร. 08-5128-2928

เจ๊ตา พันธุ์ปลา จ�ำหนาย : พันธุปลานิลหมัน และนิลธรรมดา ราคายอมเยาว ปลีก-สง มีบริการจัดสงใหถึงที่... ที่ตั้ง : 6/1 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-1374-6014, 08-1744-7946

ประทุมพันธุ์ปลา จ�ำหนาย...พันธุปลาน�้ำจืดทุกชนิด ที่ตั้ง : 63/3 ม.3 ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-9092-7445

ร้าน J&C SUCSEED คลองตะเกรา จ�ำหนาย... ปุยเจซี อะโกร ทองลน “อินทรียเคมี 8-3-5” ปุยน�้ำฮอรโมน อาหารเสริมของพืช ที่ตั้ง : 158 หมู่ 12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-0821-3291, 08-6843-2203 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

63


โรงสีเที่ยงพิมล ที่ตั้ง : 221/1/1 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1102, 0-3851-1555

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-3734, 08-9938-9097 Fax. 0-3858-3734

ฟาร์มพอดี ที่ตั้ง : 58/4 หมู่ 5 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5281-2684

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอ่างเตย กลุ่มไผ่ตงบ้านอ่างเตย ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6109-0589

ปุ๋ยน�้ำ อามิ-อามิ บ้านลุงขวัญ แปดริ้ว ที่ตั้ง : 85 หมู่ 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-7605-2211

ร้านสมัยการเกษตร ที่ตั้ง : 111 หมู่ 2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-9795

ศูนย์รวมงานสวิง ที่ตั้ง : 87 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 038-538-034, 081-983-7786, 098-271-2687 K.ชวันรัตน์ ธันยอรุณศักดิ์

64

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

65


เครื่องมือ อุตสาหกรรม

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย บริษัท เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด รับผลิต และจ�ำหน่ายแผ่นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ตั้ง : 51/11 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3809-0689, 08-1373-4644, 08-1909-5924 Fax. 0-3898-9616

บริษัท บางปะกง กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 15/4 หมู่ 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-1782-6609, 0-3853-1529

66

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2743-0188 (อัตโนมัติ 8 เลขหมาย) 08-1447-3100 Fax. 0-2745-9124-5


บริษัท ธนไพศาล ไฮดรอลิค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel./Fax. 0-3853-8291, 08-9497-1034

T.N.MACHINERY CO.,LTD ที่ตั้ง : 87/1 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-9961 Fax. 0-3843-9971

บรีษัท กรีนไทร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3857-3200, 08-1949-2428 Fax. 0-3857-3110

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

67


68

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

69


สินค้า และบริการทั่วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

หจก.นิวน้องส้มทัวร์ 2007 บริการรับ-สงพนักงานบริษัท ทองเที่ยว ดูงาน สัมมนา โดยรถตูระดับ VIP รุนใหม D4D ภายในกวางขวาง นั่งสบายดวยเบาะ VIP 9-10 ที่นั่ง สะอาด ปลอดภัย แอรเย็นฉ�่ำ พรอม TV LED ขนาดใหญ เพื่อความบันเทิง พนักงานขับรถผูช�ำนาณทาง... ที่ตั้ง : 86/2 ม.3 ต.บางกรูด อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3813-1905, 08-1944-2745

ร้านบ้านดอกไม้ บางวัว บริการจัดดอกไมสด ดอกไมประดิษฐ จัดชอดอกไมวันเกิด ชอดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสตางๆ กระเชาของขวัญ กระเชาผลไม แจกันตั้งโตะ พวงหรีด มีบริการสง... ที่ตั้ง : 3 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 06-2589-3887, 0-3884-0262

ธนาอาร์ต ป้ายโฆษณา ครบวงจร ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับพิมพอิงคเจ็ท ไวนิล สติ๊กเกอร งานธงญี่ปุน ปาย Standy Backdrop ฟูเฟรม ปายตูไฟ อักษรโลหะ อักษรกลองไฟ งานปายคัทเอาท โครงไม โครงเหล็ก ที่ตั้ง : (ตรงสะพานเกษมราษฎรขาเขาเมือง) 222 ถ.สุวินทวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-5206-2213, 09-6998-1360

บ้านตุ๊กตา 8 ริ้ว จ�ำหน่าย ตุ๊กตาหมียักษ์ ราคาถูก ปลีก-ส่ง ตุ๊กตาหมียักษ์ตัวเท่าคน ราคาถูกที่สุด ส่งตรง จากโรงงาน ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ ใยสังเคราะห์ นุ่มฟู คืนตัวได้ ถอดซักได้ มีให้เลือกหลากไซส์ เหมาะที่จะเป็นของขวัญพรีเมี่ยมที่แสนประทับใจ ในทุกโอกาส Tel. 09-1078-6037

น�้ำดื่มวังนาคิน น�้ำดื่มสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย ผานขบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน อย. แพ็คหีบหอดวยเครื่องทันสมัย... ที่ตั้ง : 4/5 ม.11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 09-2428-1122, 08-1911-0994

ALLY TATTOO บริการ : งานสักโดยชางคิว ชางฝมือ เนนคุณภาพ และความสะอาด แนวสัก : Old School Tattoo, Tribal Tattoo, New School Tattoo และแนวอื่นๆ อีกมากมาย ที่ตั้ง : 941/1 ม.7 ถ.เทพคุณากร 7 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-1885-0260

70

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ล้านเจ้าเงาะฟลาวเวอร์ รับออกแบบ...ตกแตงสถานที่และจัดดอกไม ในพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 28/26 ถ.ศรีโสธรตัดใหม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5415-4650, 06-1569-2663

สกรีน บางคล้า รับปัก-สกรีน เสื้อผ้าทุกชนิด ที่ตั้ง : 71/34 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5596-9499, 0-3854-1255

บริษัท ธนัฏฐา ธุรกิจ จ�ำกัด รับท�ำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญงานบัญชีภาษีอากร คุณภาพเหนือราคา ด้วยบริการที่โดนใจ ที่ตั้ง : 100/2-3 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3317-2292

บริษัท เอเพ็ค มาสเตอร์ ดีไซน์ จ�ำกัด ผู้ออกแบบ-ผลิต โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์ ยิงโลโก้สถาบันด้วยเลเซอร์ ที่ตั้ง : 144 หมู่ 3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 09-7169-6815

สปาแทททู รับออกแบบ สักลาย แก้ไขลายสัก Tel. 06-2550-5593

หจก. พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ (ส�ำนักงานใหญ่) โกดังให้เช่า ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3305-0427-8 Fax. 0-3305-0429

รับแก้ไข ส้วมเต็ม ลอกท่อ แกไขปญหา... ทอน�้ำทิ้งอุดตัน ทุกชนิด โถปสสาวะ ชักโครก สวมเต็ม ไมทุบ ไมรื้อ ท�ำไดโดยชางที่มีประสบการณทางดานนี้โดยตรง Tel. 082-960-4157, 093-838-0199

เรือนไทย นันทวรรณ-วลี บางคล้า จัดงานแต่งงาน ครบวงจร จัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่าง ๆ จัดประชุม จัดสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง แอร์ปรับอากาศ ที่ตั้ง : 162/2 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel : 038-568-227 E-mail : nantawanwalee@gmail.com ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

71


บางปะกงเครื่องเขียน ที่ตั้ง : 205/3 หมู่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2999, 0-3853-2444 Fax. 0-3853-1209

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอ๊ก การ์ด จ�ำกัด Tel. 038-130-123-4, Fax. 0-3813-0125

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778

หจก. ทีแอนด์ซี เต็นท์และผ้าใบ Tel. 08-2899-5369 Fax. 0-2408-5093

บริษัท น�้ำใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6330-1170, 08-8879-1124

เฉีย 8 แปดริ้ว ที่ตั้ง : สาขา 1 ตลาดบ่อบัว สาขา 2 เชิงสะพานวรรณยิ่ง Tel. 08-1860-3636, 08-7106-8855, 09-1789-0888

ไตร เอส. เซอร์วิส ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

บริษัท แอคดี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1081 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6337-7397, 08-1636-6689, 09-2217-9000

บริษัท อาร์.วี.เค. ออฟฟิศ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5094-5894, 0-3881-3517 Fax. 0-3808-6510

จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด Tel. 06-1664-4636 facebook / จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : อาคารสาขาฉะเชิงเทรา 355 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3898-1164-5 Fax. 0-3898-1169

ป.ประดิษฐ์ทอง สังฆภัณฑ์ (หมอเอิร์ธ) Tel. 08-3552-3978

หสม. เจมส์ ยูนิฟอร์ม Tel. 083-993-3975, 099-343-5495

หนุ่ม บูติก สุพรรณท่อตัน Tel. 09-6695-9789 ช่างหนุ่ม, ที่ต้งั : 32/1 หมู่ 20 ต.ศาลาแดง 038-817-874 Fax. 038-817-874 อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9095-2997, 09-1775-5538

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556, 08-8132-8888 Fax. 038-086-838

72

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ส.เล็กชะอุ่ม สังฆภัณฑ์ หีบศพ ที่ตั้ง : 122-124 ตลาดขนส่งใหม่ แปดริ้ว ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5513-2080 (สละ) 08-4350-5252 (กฤศ) 08-1750-6574 (มิตร) 08-6832-8186 (ตา)

บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11, 08-1319-1796 Fax. 0-2706-4812

Koi 2 U By Modx Tel. 08-6545-5434

ร้านไทยถาวร ที่ตั้ง : 52 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1330, 08-1936-3800, 08-1448-0107, 08-3915-1257 Fax. 0-3882-5341

หนุ่มบูติก-แปดริ้ว Tel. 09-6695-9789 ช่างหนุ่ม, 038-817-874 Fax. 038-817-874

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

73


74

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

75


76

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

77


78

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

79


80

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บริษัท สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง (072) จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าเครือเอสซีจี และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ที่ตั้ง : 149 หมู่ 12 ถ.เทพรัตน กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-1562, 0-3853-1977-8, 08-9244-4563, 08-5072-7748, 08-1585-8823 Fax. 0-3853-3170

บริษัท วรรธนะกิจ การโยธา จ�ำกัด จ�ำหน่ายท่อและอุปกรณ์ PE PB รับเชื่อมท่อ PE ที่ตั้ง : 47/58 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3898-1759, 08-3768-9918

ร้านสะดวกสร้าง รับสร้างบ้าน รับต่อเติม งานเหล็ก งานไม้ โกดัง โรงเรือน ทางเรามีทีมช่างที่ช�ำนาญงาน มีการประเมินราคาคร่าวๆ ให้กับลูกค้าได้ตัดสินใจ เซ็นสัญญาการส่งงาน และการรับเงินทุกขั้นตอน ที่ตั้ง : Tel. 094-459-3269 อารักษ์ บริษัท ก.บุญชัยก่อสร้าง และจักรกล จ�ำกัด ขายเหล็ก ทุกชนิด ตัด แบงขายตามขนาด ตะแกรงรู ตะแกรงฉีก แผนปมรู งาน ตัด พับ มวน งาน กลึง มิลลิ่ง เซาะรอง รีดเกลียว งานประกอบ เครื่องจักรงานซอมบ�ำรุง บริการเหล็ก พรอมงานตัด พับ มวน ตามแบบ Tel. 0-3855-2916, 08-6315-3205, 08-6828-4823

บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น 2016 จ�ำกัด เสาเข็มคอนกรีตรูปตัว I12, I15, I18, I22, I26, I30, I35 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ความยาว 1.00-6.00 cm แผนพื้นส�ำเร็จรูป ความยาว 1.00-5.00 เมตร ลวด 4-7 เสน เสารั้วลวดหนาม หนา 3 นิ้ว และหนา 4 นิ้ว ทอระบายน�้ำคอนกรีต บอพักคอนกรีตส�ำเร็จรูป บริการรับตอกเสาเข็ม, ปนจั่น, แม็คโคร, แรงคน ที่ตั้ง : 39/8 ม.3 ถ.ประชาส�ำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 09-2785-5815, 09-9823-8065, 09-5408-1679, 0-2066-8682

ร้านสุริยะ รางน�้ำฝน รับติดตั้งรางน�้ำฝน ทุกประเภท บริการติดตั้งนอกสถานที่ ปลองดูดควัน ลูกหมุนระบายอากาศ มีทั้งสังกะสี และสแตนเลส รับท�ำโครงหลังคา โรงรถ ระแนง ประตู เหล็กและสแตนเลส ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-0183-0043 บริษัท บ้านโพธิ์คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 081-899-3439, 061-914-9669 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

81


ก้อนแก้วค้าวัสดุ จ�ำหน่าย อุปกรณไฟฟา ประปา และอุปกรณกอสรางทุกชนิด ลูกรัง ดิน หิน ทราย ปูนผสมเสร็จและมีบริการสงสินคา ที่ตั้ง : 15/1 ม.4 ต.กอนแกว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1929-9392 คุณโส

โชคเดชา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย รับเหมากอสราง ตอเติม ติดตั้ง เหล็กดัดสีอบ มุงลวด กันสาด งานชั้นวางของ RACK, DOLLY, PART, HANDLE, BARRIER งานเชื่อมประกอบ งานโครงสราง บาน โรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร Tel. 08-4566-5360

82

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บริษัท บี.เอ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1177-9766, 0-3302-3699

ธานินการช่าง ที่ตั้ง : 6 หมู่ 11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-6713-7066, 08-1454-2985, 0-3853-8139

บริษัท ชื่นกมลขนส่งและการโยธา จ�ำกัด

ยงเฮง อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวดิ้ง จ�ำกัด

ส.ศิริการช่าง ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1940-4069

บางขวัญ อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 15/31 หมู่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6849-1126

รักดี การช่าง ที่ตั้ง : 154/5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 10260 Tel. 06-1867-3838

กิจไพศาลค้าไม้ ที่ตั้ง : 100/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-3215 Fax. 0-3851-6596

บริษัท สุนทรคอนกรีต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1870-7849, 08-6341-1838, 0-3851-4137

บริษัท ปิยนันท์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 253 หมู่ 9 ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1918-7163, 09-2833-8868

คมกริช อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9604-7597

หมั่นภักดี ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467, 06-3251-0088

ร้านช่างต้อย สแตนเลส ที่ตั้ง : 1/12 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9497-5181

หจก. พี.เจ.ฮาร์ดแวร์ (2008) ที่ตั้ง : 288-292 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ที่ตั้ง : 219/19 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6330-4155, 08-9245-4297, 0-3851-3228 Fax. 0-3881-3336

ที่ตั้ง : 234/3 หมู่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-3120-3301 Fax. 0-3883-7033

บริษัท สหโชคชัย แปดริ้ว จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1737, 08-0565-2114, Line : 06-2748-7227

Tel. 0-3898-1251, 08-6255-1177 Fax. 0-3882-3332 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

83


84

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

85


86

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

87


88

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

89


ยานพาหนะ

อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

แปดริ้วท่อไอเสีย บริการด้วยใจ ที่ตั้ง : 74/195 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4723-8670

M.O รถมือสอง รับซื้อขาย จัดไฟแนนซ์ แลกเปลี่ยนรถยนต์ ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-6847-4778, 08-6842-2989

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์ จ�ำกัด ศูนย์ซ่อมตัวถังมาตรฐาน บริการรถสไลด์ รถลาก และรับซื้อซากรถ ที่ตั้ง : 7/3 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6306-2917, 08-1927-5182, 08-6369-8499

รังสรรค์คาร์เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนตทุกชนิด รับจ�ำน�ำ ปดบัญชี ตอภาษี-พรบ.-ประกันภัย 1-3 ผานทุกคัน ดันทุกเคส ที่ตั้ง : 201 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-1294-9826 คุณตุก 06-1898-2624 คุณตุก 09-2878-9546 ปารังสรรค 0-3302-0770 ออฟฟต/Fax

เจี๊ยบ ออโต้คาร์ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ รถสวยคัดคุณภาพ A++ ฟรีค่าจัด ฟรีค่าโอน ตรวจเช็คสภาพ พรอมใชทุกคัน ที่ตั้ง : สาขา 1 : 233 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 สาขา 2 : 26/3 ม.6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1652-8966 คุณเจี๊ยบ, 08-1159-5368 คุณปุ้ย

สหการไดนาโม รถยก & รถสไลด์ รับเคลื่อนยาย รถเล็ก รถใหญ รถไถ โฟลคลิฟท รับซอมรถยนต ที่ตั้ง : 25 หมู่ 6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 09-4653-8113, 08-3117-7235 K.บรีส

90

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บริษัท บางวัวอะไหล่ยนต์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอะไหล่ และแบตเตอรี่รถยนต์ รถปิคอัพ รถบรรทุก รถพ่วง รถเทรลเลอร์ CAMC, Sino Truk ที่ตั้ง : 178 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2797-800 Fax. 0-3853-2801

บริษัท ออโต้ รัก เซอร์วิส จ�ำกัด ศูนย์บริการซ่อมรถ ซ่อมตัวถัง เคาะ พ่นสี ที่ตั้ง : 176/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-2448-8282, 09-2449-9898, 09-2651-8558

RK ศูนย์รวมประกันภัยครบวงจร รับท�ำประกันภัย พรบ. ต่อภาษี Tel. 08-1263-8675, 08-6337-7350

SK RACING SHOP ศูนยบริการคุณภาพ ยางมอเตอรไบค ทุกชนิด จ�ำหนาย ยางบิ๊กไบค มือ 1- มือ 2 ทุกชนิด Tel. 08-9000-0883

ซีเอ็มยางยนต์ จ�ำหน่าย ยางรถยนต ลอแม็กซรถยนต-ใหม่ ขายปลีก ขายส่ง ราคาถูกมากๆ ที่ตั้ง : 190/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ฉะเชิงเทรายางยนต์ 89/22-23 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1137-7679, 06-2458-7272

Good Work Garage by ช่างตามการันตี บริการงานประดับยนต์ เบรค คลัช ท่อไอเสีย ถ่ายน�้ำมันเครื่อง ช่วงล่าง ที่ตั้ง : 16/20 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 09-0975-4174, 09-4494-9398

สายพิณ รถมือสอง ที่ตั้ง : 89 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4007-4156, 08-0644-4114

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/8-9 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1199 Fax. 0-3882-0714 แจ้งอุบัติเหตุ 1596

ท๊อปคาร์แคร์ ที่ตั้ง : ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย หลังร้านไดนาโม 5/4/1 หมู่ 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3859-2363, 08-2350-9063

ร้านแสงชัยแบตเตอรี่ (หมอแบต) ที่ตั้ง : 231/5 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว (ข้างปั๊มบางจาก) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6154-4296, 08-9543-6916

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

91


ส.เหรียญเงินบริการรถยก ที่ตั้ง : 94/8 หมู่ 2 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1761-2219, 06-5782-3294

รับซ่อมและแก้ปัญหา ระบบถุงลมนิรภัย ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9400-5384

หจก. สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 Fax. 0-2183-8463

O.T.SERVICE Tel. 08-0230-6469

วรรัตน์ยนต์ ที่ตั้ง : 107/1 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3858-8710-1, 08-1356-5300 Fax. 0-3808-8079

บริษัท ธ.เอกวรรธน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1471, 08-1945-2507, 08-2206-6711 Fax. 0-3853-1820

SANAN BANG AUDIO ที่ตั้ง : 715 หมู่ 12 ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-4915-5568, 09-4915-5569

แปดริ้วไฟเบอร์ ที่ตั้ง : สาขา 1 43/6 หมู่ 5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สาขา 2 73 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ร้านอยู่ก่อนถึงทางเข้าขนส่ง ต่อทะเบียนรถ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-3936-9549

ตรอ.มั่นคง บริการบางน�้ำเปรี้ยว ที่ตั้ง : 189/4 หมู่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 06-3272-2355 (ร้านอยู่ติดส�ำนักงานเกษตร บางน�้ำเปรี้ยว)

อู่ศรีเจริญยนต์ Tel. 08-9456-0044

ตะวันออก ออโต้พาร์ท ที่ตั้ง : 75 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2472-6696, 08-8841-6241

บริษัท เครื่องเย็นเสตนเลส แปดริ้ว จ�ำกัด

ช่างโจ๊ก บางวัว ที่ตั้ง : ใกล้เทศบาลบางวัว กม.40 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1017-1030

92

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง : 1406 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1863-6721, 08-1982-7971


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

93


94

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

95


96

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

97


98

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา