Page 1


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

30

36

INTERVIEW : คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage

54

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

ฉะเชิงเทรา

39

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เมืองท่อง

เที่ยวอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางใกล้กรุง ที่ยังคงให้อารมณ์ ของความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากมายให้เคารพสักการะ โดยเฉพาะความศรัทธาต่อหลวง พ่อพุทธโสธร หลวงพ่อโต รวมถึงพระพิฆเนศองค์ ใหญ่ปาง ต่างๆ สวยงามหลายปาง รวมถึงวิถีชุมชนริมแม่น�้ำบางประ กงและตลาดเก่าแก่ให้ได้ช๊อป ชิล กันแบบเต็มอิ่ม เรียกได้ว่า มาจังหวัดเดียวได้ครบทั้งเที่ยวกิน นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายัง ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวัน ออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของรัฐภายใต้นโยบายไทย แลนด์ 4.0 ซึ่งมีศักยภาพสูงในด้านเศรษฐกิจ Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เที่ยวชิล...เช็คอิน ฉะเชิงเทรา” เมืองเก่าริมแม่น�้ำบางประกง แนะน�ำนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจและรีววิ สถานทีพ่ กั ร้านอาหาร กิจกรรม ท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้ รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและเขต ติดต่อ ในคอลัมภ์ “CHACHOENGSAO MARKET” น�ำเสนอ ข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการ ก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและ ความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามราย ละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


เที่ยวชิล...เช็คอิน

ฉะเชิ งเทรา

ฉะเชิงเทรา หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “เมืองแปดริ้ว” เมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ยังคง อบอวลด้วยวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติ เรียบง่าย ท่ามกลางสายน�้ำบางปะกง ที่เปรียบเสมือนเป็น เส้นเลือดใหญ่ ที่คอยท�ำหน้าที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตเหล่านี้ให้คงอยู่ ทั้งยังมากมายด้วยสถานที่ท่อง เที่ยวที่น่าสนใจ เที่ยวง่าย เดินทางก็สะดวก ทั้งวัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์ พร้อมให้คุณได้เข้าไปสัมผัส...

30

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ศรีมหาโพธิ์ 2,000 ปี ต้นแรกแห่งหลวงพ่ สยาม อพุทธโสธร

สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส�ำหรับสถานทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อ โสธร จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะในส่วนของวิหารจ�ำลอง เนื่องจากทาง คณะกรรมการวัดมีมติให้รอื้ พระอุโบสถหลังเก่า ซึง่ มีสภาพทรุดโทรม และคับแคบ แล้วสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธ โสธรองค์จ�ำลองไปประดิษฐานไว้ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้นมัสการ ตามปกติ ศาลหลักเมือง ตัง้ อยูท่ ถี่ นนมรุพงษ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2377 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อคุ้มครอง บ้านเมืองกับประชาชนให้พน้ จากภัยสงครามและภัยอันตรายทัง้ ปวง ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึง่ เป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 ในแต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเทีย่ วเดินทางมาสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจ�ำนวนมาก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดส�ำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปคู่บ้านคู่เมือง คือ “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปอันเป็นที่ เคารพสักการะของชาวแปดริ้ว และคนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่ อดีตกาล สร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างล้านช้าง เชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูป องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดม

วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน�้ำ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่า ชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคา มหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยว กับพุทธศาสนาและพระมหา กษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็น เจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม ทางเดินที่ทอดยาวไปใน ทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอก ทาง และมีข้อ ความและคติเตือนใจให้อ่านเล่นเพลินๆ อีกด้วย จุด กึง่ กลางของทางเดินวัดหงษ์ทอง มีรปู ปัน้ พระอภัยมณี มีนางยักษ์ พระ ศาลหลักเมือง

จุดชมวิว ผาเก็บตะวัน ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

31


อุโบสถกลางทะเล วัดหงษ์ทอง

อภัย และตัวละครอีกหลายตัวตามวรรณคดี โดยมีสะพานไม้รอบๆ ให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตัง้ อยูบ่ ริเวณปากน�ำ้ โจ้โล้ ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอบางคล้า สร้าง ขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มหาราช ที่ทรงมีชัยเหนือทัพพม่า สามารถปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ ได้ ทัง้ นีบ้ ริเวณโดยรอบพระสถูปเจดียเ์ ป็นพืน้ ทีโ่ ล่งกว้าง มีระเบียงริม น�้ำ ท่าน�้ำเล็ก ๆ ส�ำหรับผู้ที่ล่องเรื่องท่องเที่ยวมาจากตลาดบางคล้า ได้แวะขึ้นมากราบสักการบูชา มีธูปเทียนตั้งไว้ส�ำหรับผู้ที่ต้องการจุด บูชา พร้อมค�ำบูชา วัดสมานรัตนาราม หรือเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว “วัดพระพิฆเนศ” ตั้งอยู่ ต�ำบลก้อนแก้ว อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีไฮไลต์อยูท่ อี่ งค์พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข เนื้อองค์เป็นสีชมพู ทั้งยังเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพร ก็มกั จะสุขสมหวังได้ดงั ใจปรารถนา และภายใต้ฐานพระพิฆเนศ เป็น พิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับพระพิฆเนศปางต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ ประชาชนทั่วไปเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่บ้านได้อีกด้วย

พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร วัดโพรงอากาศ

32

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

วัดโพรงอากาศ ตั้งอยู่ต�ำบลโพรงอากาศ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว สักการะองค์ พระพิฆเนศปางนัง่ ประทานพรขนาดใหญ่ ผิวเนือ้ เป็นสีชมพู ถ้าสังเกต ให้ดี บนด้านหน้าหมวกนัน้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ซึง่ คือองค์หล วงพ่อโสธรจ�ำลอง หากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้องค์พระพิฆเนศวร เห็นจะเป็นพระอุโบสถมหาเจดีย์ มีลักษณะเป็นอาคารปูน และมี การน�ำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานไว้ที่นี่


รวมถึงยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปจ�ำลองทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น หลวง พ่อโสธร, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อวัดไร่ขิง และ หลวงพ่อวัดเขาตะเกรา ไว้ให้ประชาชนได้สักการบูชา อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ตั้ ง อยู ่ ต� ำ บลบางตลาด อ� ำ เภอคลองเขื่ อ น เป็ น สถานที่ ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ยนื เนือ้ ส�ำริด ประติมากรรมทีโ่ ดดเด่นอยู่ ริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง ท่ามกลางธรรมชาติของสวนเกษตรแห่งอ�ำเภอ คลองเขื่อน พระหัตถ์ทั้งสี่ถือกล้วย อ้อย มะม่วง ขนุน ที่บ่งบอกถึง ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน นอกจากนีโ้ ดยรอบบริเวณใกล้ฐาน องค์พฆิ เนศ ยังมีสงิ่ สักการะอีกมากมาย เช่น พระพิฆเนศปางอัษฏคเน ชา, พระศิวะมหาเทพ, พระศรีอุมาเทวี และพระพิฆเนศประจ�ำวัน สี ต่าง ๆ รวมถึงยังมีเทพต่าง ๆ ตามความเชื่อของจีน เช่น เทพเจ้าไฉ่ซิง เอีย๊ (ปางบุน๋ ), พระแม่กวนอิมปางพันกร และพระกษิตคิ รรภโพธิสตั ว์ หรือตี่จั่งอ๊วง เป็นต้น วัดปากน�้ำโจโล้ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำบางปะกง อ�ำเภอบางคล้า สันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ครั้งเมื่อพระเจ้าตากสินน�ำทัพผ่านเพื่อ ไปตีเมืองจันทบุรี ปรากฏเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วย อุโบสถสีทองทั้งหลัง เสาเป็นงานปูนรูปยักษ์ ใบเสมาอยู่บนซุ้มสีทอง บันไดทางขึ้นเป็นรูปคชปักษา (หัวเป็นช้าง ล�ำตัวคล้ายกับนกและ ครุฑ) นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังท�ำเป็นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดิน ลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล

เทวสถานวิหารริ้วเยี้ยงไท้

หรือ วิหารแปดเซียนแปดริ้ว ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ เส้นทาง เดียวกับตลาดบ้านใหม่ เป็นเทวสถานวิหารซึ่งสร้างขึ้นถวายองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ หรือ พระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด ของมูลนิธิสว่าง ศรัทธาธรรมสถาน (เม่งห่วยเซีย่ งตัว๊ ) เพือ่ เป็นสถานทีป่ ระดิษฐานสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในแบบจีนและเป็นที่บ�ำเพ็ญกุศลในวาระ ต่างๆ อาคารหลักมีสถาปัตยกรรมแบบจีนสองชัน้ ชัน้ ล่างประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์ (พระศรีอารีย)์ ปูก่ ยุ่ ฮุก ชัน้ สองประกอบ ไปด้วยแท่นบูชาจ�ำนวน 8 แท่น ประกอบด้วย แท่นบูชาองค์โป๊ยเซียว โจวซือ แท่นบูชาเทพยดาฟ้าดิน (ทีตแี่ ป่บอ้ ) พระพุทธชินราช (จ�ำลอง) พระพุทธโสธร (จ�ำลอง) พระกวนอิมมหาโพธิสตั ว์ ฮัว่ ท้อเซียงซือ ศาลา พระโพธิสัตว์กวนอิม และศาลาปรมาจารย์เสียงเล่ากุง วัดอุภัยภาติการาม (วัดซ�ำปอกง) ตั้งอยู่ ถนนศุภกิจ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อซ�ำปอกง” ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์ เท่านั้น คือ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี และวัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือได้ว่าเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาแก่ประชาชนเป็นอย่าง มาก ด้วยเพราะเป็นวัดลัทธิมหายาน จึงแฝงไว้ดว้ ยคติความเชือ่ แบบ วัดจีน ดังจะเห็นว่าภายในวิหารมีเทพเจ้าต่าง ๆ อย่างพระโพธิสัตว์ กวนอิม, พระอรหันต์ และเทพเจ้าที่ส�ำคัญอื่น ๆ ของชาวจีน ที่เชื่อกัน ว่าหากใครมาเคารพบูชาจะน�ำโชคดีมาให้แก่ผู้นั้น

วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ ต�ำบลโสธร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดเพียงแห่งเดียว ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการก่อสร้างสังเวชนียสถานครบทั้ง 4 ต�ำบล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ โดยสังเวชนียสถานทั้ง 4 นั้น ประกอบด้วย อุทยานลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า, พุทธค ยาเจดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้, เจดีย์ปฐมเทศนา สถานที่แสดงธรรม และสุดท้ายคือสถานทีป่ รินพิ พาน สร้างเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ วัด นี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดน่าสนใจ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูเรื่องราว ประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

33


วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน�้ำทรัพย์) ตั้งอยู่ ต�ำบลลาดกระทิง อ�ำเภอสนามชัยเขต ความโดดเด่น อยูท่ อี่ งค์พระมหาธาตุเจดีย์ ซึง่ เป็นเจดียท์ รงระฆังประดับด้วยกระจก สีเหลือง น�ำ้ เงิน ขาว และมีความสูงถึง 50 เมตร เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจาก นักท่องเทีย่ วจะได้สกั การะพระบรมสารีรกิ ธาตุแล้ว ยังสามารถชมวิว ทิวทัศน์ได้โดยรอบรวมถึงอ่างเก็บน�ำ้ ลาดกระทิงในระยะไกลบนชัน้ ที่ สองและสามภายในองค์พระเจดีย์ ซึง่ เป็นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมถ่าย ภาพไว้ที่ระลึกกันอยู่เสมอ วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) ตั้งอยู่ ถนนมรุพงษ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ ประหารชีวติ อัง้ ยีใ่ นสมัยรัชกาลที่ 3 มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจภายในวัดมากมาย ได้แก่ หอระฆังเก่าที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2478, ศาลกรมหลวงรักษ์ รณเรศ ศาลเจ้าขนาดเล็กสร้างขึน้ ตามศิลปะแบบจีน, พระอุโบสถหลัง เก่าทีต่ งั้ อยูต่ ดิ กับแม่นำ�้ บางปะกง และพระวิหารซึง่ มีมขุ เด็จด้านหน้า และด้านหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูป พร้อมกับมีรอยพระพุทธบาทจ�ำลองหล่อด้วยส�ำริด และมีภาพมงคล 108 ที่หล่อขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 3 พร้อมๆ กับการสร้างก�ำแพงเมืองฉะเชิงเทราในอดีต

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ตั้งอยู่ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอคลองเขื่อน หนึ่งในหอดูดาว ภูมิภาคส�ำหรับประชาชนจากจ�ำนวน 5 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก โดยเน้นให้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ รือ่ งดาราศาสตร์ รวมทัง้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทางวิชาการ มีอาคารท้องฟ้าจ�ำลองส�ำหรับฉายท้องฟ้าจ�ำลองด้วย ระบบดิจติ อลความละเอียดสูง รองรับผูเ้ ข้าชมได้ครัง้ ละ 50 คน มีหอ้ ง นิทรรศการ จัดแสดงเกี่ยวกับดวงดาวต่าง ๆ ด้านหลังเป็นอาคารหอ ดูดาว มีกล้องโทรทรรศน์หลายขนาดและลานส�ำหรับจัดกิจกรรมดู ดาว นักท่องเทีย่ วคนไหนมีความสนใจด้านดาราศาสตร์ จะพลาดทีน่ ี่ ไม่ได้เด็ดขาด เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.) โดยจะมีการ ฉายท้องฟ้าจ�ำลองวันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. และ 15.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. โทร. 084 088 2264

ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณ ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงอายุกว่า 100 ปี สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คน กับ ชุมชนที่อยู่ริมแม่น�้ำมาเก่าแก่ ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 สิ่งหนึ่งที่ วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอบางปะกง เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียว ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส ตลาดบ้านใหม่ นอกจาก ในอ�ำเภอบางปะกงที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ท�ำให้วัดเขาดินนั้นราย อาหารการกินแล้ว นั่นคือ อาคารบ้านเรือน ที่แสดงบรรยากาศของ ล้อมด้วยธรรมชาติงดงามและท�ำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสบายใจสดชื่นทุก อดีตได้เป็นอย่างดี โดยการเป็นแผ่นไม้กระดานที่ปลูกสร้างให้ชิดติด ครั้งราวกับต้องมนต์อย่างน่าประหลาดใจ ภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่ น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระอุโบสถ งดงามด้วยภาพเขียนพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้า, พระมหาธาตุเจดียเ์ ฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์ พรรษา ตั้งอยู่บนยอดเขาจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกัน อย่างมากมาย, มณฑปเก่า มีการสันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานทีพ่ กั กองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา เป็น ประดิษฐานพระพุทธอภัยทานให้ประชาชนได้สกั การะ ส่วนชัน้ ทีส่ อง เป็นทีป่ ระดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจ�ำลององค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นศาลทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิช์ าวบางปะกงให้ ความเคารพนับถือ

34

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


กับริมล�ำน�้ำ และยังคงสภาพเดิม ๆ ตั้งแต่ครั้งนั้นมาได้อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งถูกใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับถ่ายท�ำภาพยนตร์และละครอยู่ เสมอ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวักหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตลาดน�้ำบางคล้า ตั้ ง อยู ่ อ� ำ เภอบางคล้ า ตลาดน�้ ำ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจั ง หวั ด ฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะสัมผัสกับวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ขาย ริมแม่น�้ำบางปะกง โดยจะเป็นโป๊ะยื่นลงสู่แม่น�้ำ พลาดไม่ได้กับการ ช้อปของกินอร่อย ๆ หรือจะเป็นพวกสินค้า OTOP ก็มีให้เลือกซื้อหา เช่น น�ำ้ ตาลสด, มะม่วง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น และทีพ่ ลาด ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนัน่ คือการได้ลมิ้ ลองความอร่อยของกุง้ แม่นำ�้ ปลา เผา หรือจะเป็นอาหารทะเล ปลาหมึกย่าง หอยต่าง ๆ ทีน่ ก่ี พ็ ร้อมเสิรฟ์ ความอร่อยเช่นกัน รับรองเลยว่าทานไปฟินไปอย่างแน่นอน เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตัง้ อยูต่ ำ� บลคลองนครเนือ่ งเขต อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตลาด โบราณที่ พ าทุ ก คนย้ อ นเวลากลั บ ไปร่ ว มร้ อ ยปี เพื่ อ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศของชุมชนริมคลองเนือ่ งเขตในอดีต ซึง่ เป็นล�ำคลองทีม่ มี า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคนั้นสองฟากฝั่งคลองกระหนาบไปด้วย เรือนไม้และตลาดการค้าระหว่างชุมชนชาวไทย-จีน โดยมีไฮไลต์อยู่ ที่การเดิน ชม ช็อป และชิมของอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของเรือน ไม้โบราณ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ขนมโบราณ และ ขนมจีน (ที่มาพร้อมน�้ำยาหลากหลายรส) เป็นต้น เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สวนปาล์มฟาร์มนก ตั้งอยู่ ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอ คลองเขื่อน สถานที่แหล่งรวบรวมสาย พันธุ์นกแก้ว ไว้มากที่สุดในเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศของสวนปาล์ม ทีน่ ี่ มีนกแก้วมากกว่า 2,000 ตัวและมากกว่า 80 สายพันธุ์ที่หาดูได้ยาก นอกจากจะ เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของ เหล่า บรรดานกแก้วแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย เพื่อเสริม สร้างความรู้ และยังมีห้องเรียนเกษตรเชิงปฏิบัติส�ำหรับนักท่อง เทีย่ วทีอ่ ยากจะสัมผัส การปลูกและการเก็บเกีย่ วภายในสวนปาล์ม ฟาร์มนกแห่งนี้อีกด้วย

มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ ต�ำบลสิบเอ็ดศอก อ�ำเภอบ้านโพธิ์ ฟาร์มควายนม เชิงท่องเที่ยวและร้านอาหารสไตล์ FARMMADE มีจุดเด่นอยู่ที่ ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดสุดคลาสสิค ตั้งอยู่ในเขต 2 จังหวัด (สมุทรปราการ- ควายนมสายพันธุม์ รู า่ ห์ โดยเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเพือ่ ฉะเชิงเทรา) ต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ มีสะพานไม้เล็กๆ ข้าม การเรียนรู้ วิถีชาวฟาร์ม เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัวด้วย คลองประเวศน์บุรีรมย์เป็นเขตแดน ไม่ว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่ เป็นต้อง กิจกรรมเวิรค์ ช็อปรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท�ำพิซซ่าทานเอง, ท�ำไอศครีม ไม่พลาด “เป็ดพะโล้” ไม่วา่ จะเป็น ก๋วยเตีย๋ วเป็ดพะโล้ หรือ เป็ดพะโล้ นมมูร่าห์, ท�ำเนย/แพนเค้ก, ด�ำนาปลูกข้าว และปลูกผักออร์แกนิก ุ ค่าทางอาหารสูง ท่ามกลาง เป็นตัวๆ ขอบอกได้คำ� เดียวว่าอร่อยจริงๆ นอกจากนีย้ งั มีของกินอร่อย โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากนมควายซึง่ มีคณ ขึ้นชื่ออีกมากมาย เช่น ไข่เค็ม, กุนเชียง, แคบหมู, ขนมเปี๊ยะ หรือจะ บรรยากาศชนบทที่สามารถเรียนรู้และสัมผัสสัตว์ เป็นพวกเบเกอรี ก็มีให้เลือกเอาไว้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ชนิดต่างๆ ภายในฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

35


T Vintage T V i ntage Hotel / T Ti me Re sta u ra n t

คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage โดยทางคุณพัชรนันท์ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า ปัจจุบันอายุ 24 ปี เป็นลูกสาวคนกลาง ของ น.สพ.เกรียงศักดิ์ ทัตติยกุล และนางจิรารัตน์ จิรานนท์ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และจบมหาวิทยาลัยจาก Sun Yat-Sen University กวางโจว ประเทศจีน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) หลังจากเรียนจบจึงกลับมาช่วยคุณพ่อ-คุณแม่ดูแลธุรกิจที่ของบ้าน และด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารโรงแรม T Vintage ในปัจจุบัน 36

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ที่มาของ T Vintage

หลายคนคงสงสัยว่าท�ำไมถึงใช้ชื่อนี้โดย T ย่อมาจาก Tattiyakul ซึ่งเป็นนามสกุล ส่วน Vintage คือมาจากความชอบส่วนตัว ของคุณพ่อ ที่ชอบสะสม ไม้ ของเล่น ของสะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนัง เขาสัตว์ ถ้วย ไห ชาม ของโบราณ ทุกอย่างที่คุณพ่อ สะสมล้วนเป็นของเก่าทั้งหมดเลย ของบางชิ้นที่ตกแต่งในโรงแรม ก็เป็นของใช้ของคุณทวด เช่น จักรยาน ปิ่นโต เป็นต้น ท�ำให้โรงแรมเรา มีลักษณะเด่นคือเป็นทั้งโรงแรมและแกลอรี่ของเก่าให้ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม หรือมาทานอาหารที่ร้านอาหาร “T Time” ได้ชื่นชมของเก่า เพลินๆ ไปในตัว

และอีกเหตุผลหนึง่ คือ พืน้ เพของคุณพ่อ คือเกิดและโตทีอ่ ำ� เภอ บางคล้าท�ำให้รู้สึกผูกพัน และอยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาบาง ส่วนของอ�ำเภอบางคล้าให้แขกทีม่ าใช้บริการโรงแรมได้สมั ผัสผ่านทางการ ตกแต่งห้อง เช่น ห้องประชุมที่มีธีมการตกแต่งเป็นลักษณะของตลาด บางคล้าในสมัยก่อน และการตัง้ ชือ่ ห้องประชุมจะใช้ชอื่ ต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอ บางคล้า หรือการเลือกเอาชือ่ มะม่วง ซึง่ เป็นของขึน้ ชือ่ ของอ�ำเภอบางคล้า น�ำมาตัง้ ชือ่ ห้องประชุมย่อย เป็นต้น ทัง้ หมดมันผสมผสานกันออกมาจน กลายมาเป็นจุดเด่นของโรงแรม T Vintage ของเรา ทีม่ คี วามวินเทจผสม ความดิบนิดๆ ลูกทุ่งหน่อยๆ ให้เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นทุกวันนี้ ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

37


แนวทางการบริหาร

เปรียบเหมือนกับการท�ำการบ้านส่งอาจารย์มีโจทย์ และเรา ก็แก้โจทย์ อย่างแรกเลยคือ ก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่ เราจะได้รู้ว่าโรงแรมของเราจะเดินไปในทิศทางไหน อย่างเช่น โรงแรม T Vintage เราก�ำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าโรงแรมเราเป็นโรงแรม 4 ดาว เน้นให้บริการที่กลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงจัดสัมมนา เพราะฉะนั้น เราทุกคนในองค์กรจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันท�ำให้เราก�ำหนด SOPs ได้ชัดเจน รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ทุกส่วนในโรงแรมให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด เช่นเรื่องการให้ บริการของพนักงานทุกแผนกตัง้ แต่ลกู ค้าเข้ามาโรงแรม Reception ต้องปฏิบัติกับลูกค้ายังไง ไปจนถึงแม่บ้านต้องมีมาตรฐาน ในการท�ำความสะอาด เพื่อให้ได้มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว เป็นต้น เมือ่ สินค้าซึง่ ก็คอื โรงแรมของเรา มีบริการพร้อมแล้ว ล�ำดับ ถัดไปก็คอื การ PR และ SALE โดยยึด Target ตามเป้าหมายทีเ่ ราวาง ไว้แต่แรก คือกลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงและสัมมนา เราก็จะสามารถวางแผน การออกตลาดได้งา่ ยขึน้ โดยเน้นเจาะทีก่ ลุม่ หน่วยงานราชการและกลุม่ บริษัทอุตสาหกรรม

เนื่องจากฉะเชิงเทราเป็นเมืองอยู่อาศัยไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว หรือเมืองอุตสาหกรรม อ�ำเภอบางคล้าของเราก็เลยค่อนข้างสงบไม่ วุ่นวาย ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ในกรุงเทพ จึงคิดที่จะพัฒนา ที่นี่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนที่อยากหลบหนีความวุ่นวายใน กรุงเทพหรือเมืองรอบข้าง ถ้าเราท�ำอะไรที่มันเป็นจุดขายที่เหมาะสม กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของเรา เช่น ท�ำโรงแรมในลักษณะที่มีนั่ง วิปัสสนาสมาธิ นิมนต์พระมาเทศน์ธรรมะ เหมือนเป็นการดีท็อกซ์จิตใจ หรือไม่กจ็ ดั โปรแกรมดีทอ็ กซ์รา่ งกายส�ำหรับคนรักสุขภาพไปเลย เพราะ เมืองวุน่ วายมันเป็นธรรมดาทีจ่ ะมีมลพิษเยอะร่างกายสะสมสิง่ พวกนีอ้ ยู่ ทุกวันมันก็สง่ ผลถึงอารมณ์ และสุขภาพโปรแกรมดีทอ็ กซ์นกี้ จ็ ะสามารถ ช่วยได้ ซึ่งทั้งหมดมันก็คือการสร้างจุดขาย จากจุดแข็งค่ะ

ทางโรงแรมของเรารับจัดงานพิธีมงคลต่างๆ ทั้งงานหมั้น งานแต่ง งานจัดเลี้ยง T ASSETS & HOLDING CO.,LTD มาที่นี่ที่เดียวครบทุกขั้นตอนพิธี TEL : 038-541-445-6, 095-720-2442, 092-689-4442 FAX : 038-541008 EMAIL : TVINTAGEHOTEL01@GMAIL.COM และยังมีสถานที่ให้เช่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

86/6 หมู 1 ต�ำบลทาทองหลาง อ�ำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ประเทศไทย

38

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


่ ายกิน ร้านอาหารทีส

ไม่ควรพลาด!!! Eating : Food Restaurant Delicious

ธรรมดาดี

ร้านอาหารบรรยากาศดี วิวทุ่งนา อาหารอร่อย บรรยากาศดี ใครก�ำลังมองหาร้านนัง่ ชิลล์ๆ บรรยากาศดี วิวท้องทุง่ นาก็ตาม มากันได้เลยที่ถนนพนมสารคาม ไปบางคล้า พิกัด : ถนนพนมสารคาม ไปบางคล้า ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 087-132-3131 เปิดทุกวัน ร้านกาแฟ เปิด 10.00 น. ครัวอาหารเปิด 11.00 - 24.00 น. ครัวปิด 23.00 น.

สวนอาหารบางสะพาน คลองขุดใหม่ ฉะเชิงเทรา

จ�ำเริญอาหาร จิ้มจุ่ม-กระทะร้อน

บรรยากาศดี อาหารอร่อย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ชุดเนื้อโคขุน (signature) ชุดหมู ชุดทะเล ชีส ฯลฯ พิกัด : ยูเทิร์นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โทร. 08-0098-0786 เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันพุธ เวลา 17:00-22:00 น.

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ริมคลอง ท้องฟ้าอาหารสด สะอาด ใหม่ทุกวัน ราคาเป็นกันเอง เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-23.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-23.00 น. พิกัด : คลองขุดใหม่ โทร. 09-5489-9165, 09-4452-9791

อิ่มเอม เนื้อย่าง โคขุน

เริ่มต้นธุรกิจด้วยงบหลักพัน คุณก็เป็นเจ้าของกิจการได้แล้ว “แฟรนไชส์อิ่มเอม เนื้อย่าง โคขุน” ธุรกิจโคขุน ลงทุนหลักพัน มีงานประจ�ำก็ท�ำได้ ขายวันละ 3-4 ชั่วโมง จุดเด่น เป็นเรื่องรสชาติ ยินดีให้ค�ำปรึกษาพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ทุกท่านนะครับ ไม่จ�ำเป็น ต้องมีประสบการณ์ขายง่ายก�ำไรดี สนใจธุรกิจติดต่อ โทร. 094-702-2664 / Line : 0947022664 FB : อิ่มเอมเนื้อย่างโคขุนรสเด็ด ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

39 39


ครัวแม่ส้มเกลี้ยง

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ส่วนเมนูอาหารรสเลิศของร้านก็มีให้เลือกมากมาย การันตีความอร่อย ครบเครื่องด้วยวัตถุดิบสดใหม่ สอบถามเพิ่มเติม : 08-6833-6636 ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อินดี้หม้อไฟ By นู้ดเดิ้ลบีฟ

ขอแนะน�ำ ส�ำหรับคนชอบเนื้อ หมู เป็ด มีหลายเมนูให้ไปลอง... เลือกตามใจ เนื้อตุ๋นหม้อไฟ เกาเหลาหม้อดินเนื้อน่องลาย ชุดรวมเนื้อลวกจิ้ม กะเพราเนื้อน่องลาย เนื้อตุ๋น ก๋วยเตี๋ยว เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น หมูสะเต๊ะ มีให้เลือกมากมาย เสริฟพร้อมหม้อไฟ ซดร้อนๆ แซ่บสุดๆ พิกัด ร้านอยู่ฝั่งท่าข้าม บนถนนศุขประยูรใกล้ปั๊ม ปตท. ตรงข้ามกับร้านทองทวีซีเมนต์ สามารถจอดได้ ทั้งด้านหน้าร้าน และข้างๆ คาร์แคร์ สะดวกสบายมาก 378/2 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะชิงเทรา 24000 โทร. 06-5665-6995

บ้านโพธิ์ ริเวอร์ไซด์

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6843-5858, 08-6111-0085 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

Hornbill Coffee

กาแฟสดคุณภาพเยี่ยม ชาเขียวหอมโดนใจ สมูทตี้ อิตาเลี่ยนโซดา เค้ก และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติม : 09-9506-2221 บนถนนสิริโสธรก่อนเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์

ร้านบ้านเบญฯ

สัมผัสบรรยากาศริมน�้ำบางปะกง ชมวิวโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธร อาหารสด สะอาด อร่อย สอบถามเพิ่มเติม : 08-3120-5589 19/6 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

40

๑ ใน...ฉะเชิ ใน...ฉะเชิงงเทรา ๑ เทรา

ร้านอาหารครัวบ้านทวี

สด สะอาด บรรยากาศสบายๆ ณ ชายทะเล เปิดให้บริการทุกวัน โทร. 08-6906-1978, 08-9666-4727


คุณพัฒน์ขนมกุยช่าย

แป้งบาง ไส้แน่น น�้ำจิ้มรสเด็ด สดใหม่ทุกวัน มีให้เลือกทาน ไส้กุยช่าย เผือก มันแกวผัดกุ้ง อร่อยต้องลอง โทร. 094-6542414, 096-9535456

สถานีเตี๋ยวปูนิ่ม

บริการก๋วยเตี๋ยวปูนิ่ม อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจ�ำหน่ายปูนิ่มสดๆ จากฟาร์ม พิกัด : ร้านก๋วยเตี๋ยวปูนิ่มอยู่ซ้ายมือก่อนถึง วัดสมานรัตนาราม เปิดบริการทุกวัน 08.00-18.00 น. โทร. 099-262-9859

ครัวพักรถ

อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง รับจัดเลี้ยงในสถานที่ เมนูแนะน�ำ : ปูหลน จ้อเนื้อปู ย�ำสามกรอบ ปลาทับทิม 2 แผ่นดิน ปลากะพงราดพริก และเมนูอื่นๆ อีกมากมายเปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30-21.30 น. พิกัด : ใกล้ๆ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ติดกับวัดเขาสุวรรณคีรี โทร. 08-1650-6613, 08-1590-6262

OWL CREPE at Plaza Chachoengsao มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น มื้อไหนก็จัดไป พิกัด : ชั้น 1 เดอะพลาซ่าเซ็นเตอร์ 249 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 090-663-8787

หน้าเมือง สุกี้-หมูกะทะ-นมสด

อร่อย ครบ จบทั้งคาว-หวาน เปิดบริการเวลา 11.00-22.00 น. หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน พิกัด : 2 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 089-5426860

ขนมกุยช่าย เจ๊ยู้ เกาะขนุน

ขนมกุยช่ายเจ๊ยู้เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ขายทั้งปลีกและส่ง บริการรับสั่งท�ำ บริการส่งถึงที่ มี 3 ไส้อร่อยๆ ให้เลือก 1. ไส้กุยช่าย 2. ไส้เผือก 3. ไส้หน่อไม้ พิกัด : 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 086-847-9599, 084-003-7547

ชาบูบางวัว

ชาบูบางวัว ให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ให้คุณเต็มอิ่มกับความอร่อยแบบไม่ จ�ำกัดเวลา ส�ำหรับผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 199 บาท เด็กที่มีส่วนสูง 100 – 130 cm ราคาท่านละ 100 บาท ส�ำหรับเด็กเด็กที่มีส่วนสูงต�่ำกว่า 100 cm ไม่คิดค่าบริการ เด็กที่มีส่วนสูง 131 cm. ขึ้นไปราคาท่านละ 199 บาท เช่นเดียวกับราคาผู้ใหญ่ หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มและเมนูพิเศษ พิกัด : 176/20 ถ.บางนาตราด (กม.42 ขาเข้ากรุงเทพฯ) หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 086-305-8560 ใน...ฉะเชิงงเทรา เทรา ๑๑ ใน...ฉะเชิ

41


จุ่มแซ่บ ลูกสาว

อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง ราคาเริ่มต้น 49 บาท Wifi ฟรี พิกัด : ร้านอยู่ตรงตลาดบางบ่อ ตรงใกล้ๆกับ 7-11 โทร 085-083-3415

ขนมจีนน�้ำยาปลาช่อนนายโอ๋ วัดสมานรัตนาราม

น�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า น�้ำพริก แกงเขียวหวานไก่ อร่อย สะอาด ได้ท�ำบุญด้วย เรียนเชิญท�ำบุญ ไหว้พระวัดสมานรัตนารามแล้วร่วมท�ำบุญสร้าง โรงพยาบาล หลังจากอิ่มบุญแล้วเรียนเชิญ ทานขนมจีนน�้ำยาปลาช่อนนายโอ๋ พิกัด : วัดสมานรัตนาราม โทร 084-567-8989, 084-567-9898

เครปไส้แตก

กินง่าย ขายดี ก�ำไรเยอะ คุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ โทร 085-083-3415

ดีกรี

ร้านที่ให้มากกว่าเลียงเพลง เปิดบริการเวลา 18.00-24.00 น. พิกัด : 1132-1134 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร 09-2854-3459, 08-8898-8244

จันทร์ฉายขนมไทย

ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู เปิดขายทุกวัน เวลา 06.30-15.00 น. รับออกงาน จัดเลี้ยง จัดเบรค มีจ�ำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนหน้าศาลากลาง ทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ขายงานนมัสการหลวงพ่อ งานประจ�ำจังหวัด พิกัด : 99/65 หมู่ 1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ที่ตั้งร้านข้าวมันไก่ : อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 2 ใกล้ปั๊มน�้ำมัน PT โทร. 094-232-9824, 085-084-5911

42

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หน่องบริการ โต๊ะจีน

บริการรับจัดโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป ทั่วราชอาณาจักร โดยกุ๊กฝีมือเยี่ยม บริการรับท�ำข้าวกล่อง พิกัด : ถ.เกื้อกูล (ท่าใหญ่) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 086-837-3873, 089-093-9129


NUMBER ONE COFFEE

สัมผัสความอร่อย กลมกล่อม ผสมผสานกัน อย่างลงตัว ทั้งคาวและหวานครบพร้อมเสิร์ฟ ความสุขทั้งพิซซ่า กาแฟ ของหวาน โทร. 09-5852-0698

ขนมเปี๊ยะ 8 ริ้ว

ขนมเปี๊ยะสดใหม่ ไข่ใหญ่ๆ ไส้แน่นๆ พร้อมบริการแล้ว พิกัด : 48/1 หมู่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 062-289-8875, 099-296-3782

ร้านเลี้ยวซ้าย

Turn Left by Ben สเต็กเข้าซอย สเต็กถาดยักษ์ ข้าว อาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานนอกสถานที่ รับจัดงานเลี้ยง รับท�ำข้าวกล่อง ราคาเป็นกันเอง พิกัด : 14/11 หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 09-1698-8727 (K.เบนโน๊ะ)

ฟาร์มหวาน

เบเกอรี่โฮมเมด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมจัดเบรค พิกัด : ตรงข้ามบิ๊กซี ติดธนาคารกสิกร ขนส่งแปดริ้ว โทร. 06-2419-2651, 038-813511

Sea Snack อาหารทะเลแห้ง

อาหารทะเลแปรรูป พร้อมส่งให้คุณถึงที่ อาหารทะเลแปรรูปที่เน้นแต่คุณภาพ ของสดใหม่ มีจ�ำหน่ายที่ร้านปูกะเอสาขาบ้านโพธิ์ และร้านขนมบ้านอุ๋มสาขาบ้านโพธิ์, สาขาบางไผ่, สาขาเขาหินซ้อน-ขาออก, สาขาเขาหินซ้อน-ขาเข้า และปั้มปตท.พนมสารคาม รับประกันความอร่อย ทุกเมนูซึ่งมาพร้อมกับประโยชน์จากทะเลเน้นๆ ไม่ผิดหวังชัวร์ คอนเฟิร์ม โทร. 09-7195-9777

ป.โภชนา

รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ สดสะอาด รสชาติอร่อย พิกัด : 102/2-3 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 08-1862-9073, 08-1492-6502

คาเฟ่ของคุณ

คาเฟ่บ้านๆ คาเฟ่ของคุณ บรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ อาหารอร่อย เมนูแนะน�ำ : เค้กส้มหน้านิ่ม สังขยาชาไทย เปียกปูนงาด�ำธัญพืช ลูกชุบเป็ดในวุ้นกะทิมะพร้าว สเต็กและเมนูอาหารต่างๆ อีกมากมาย เปิดบริการเวลา 09.00-19.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี พิกัด : เลยสวนปาล์มฟาร์มนก 300 เมตร เลี้ยวขวาตรงเข้าซอย 200 เมตร โทร. 062-6424539 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

43


UP SKILL CAFE

อาหารอร่อย สะอาด บริการประทับใจ ร้านอยู่ปากทางเข้าวัดเสม็ดเหนือ ตึกสีเขียว พิกัด : 5/9 หมู่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 08-9825-8425

44

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

โจ้ หมูสะเต๊ะ

หมูสะเต๊ะขึ้นชื่อ เรื่องหมูชิ้นหนา หมักนุ่ม ไม่มัน น�้ำจิ้มอร่อย เปิดขายทุกวัน สนใจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโทร. 09-8830-9095 คุณก้อย, 064-7744789 คุณเอ๋ 080-4226965 คุณโจ้

หนมหวานแฟสด

คาเฟ่...หนมหวานแฟสด กาแฟ...ท่ามกลางธรรมชาติ ร้านอาหารบริการเป็นกันเอง พิกัด : ใกล้ ตึก สว. ก่อนถึงเทศบาลหัวส�ำโรง หน้าถนนใหญ่ 3551 Tel : 092-512-5787 **สามารถโทรสั่งอาหาร ล่วงหน้าได้หากต้องการเร่งด่วน


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

45


ฅนบูรพา บทเพลงเพื่อชีวิต ที่ตั้ง : 50/59 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 08-1870-5734, 08-6398-6178, 08-7612-2183

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

กาแฟสดภัคภัณ ที่ตั้ง : 161/9 หมู่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 08-4528-6639

อาเป๋า โต๊ะจีน ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1683-9177, 08-7784-8201

เค้กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

ร้านแซ่บอีหลี หลังวัดโพธิ์ ที่ตั้ง : 165/6 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6152-3255

ร้านกินกาแฟ ที่ตั้ง : 93 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1982-9776

ปู กะ เอ เบเกอรี่ ที่ตั้ง : 11 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 สาขา 2 88/8 หมู่ 3 ต.บางกูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-5700, 0-3859-6774-5, 0-3859-6776

ป้าเต่าผัดไทยสูตรโบราณ ที่ตั้ง : 167/4 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ซ.4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel.08-7619-8154

บ้านฟ้า กาแฟสด ที่ตั้ง : 11/14 หมู่ 8 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6326-5757, 08-6157-4283

ขวัญเรือน ฟิชชิ่งปาร์ค ที่ตั้ง : 223/65 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-3235-3545 รองแจ๊ค 09-8383-7808 บอย

กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง ที่ตั้ง : 38 หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 089-751-6281, 08-9832-4133

46

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ชัยรัตน์ก๋วยเตี๋ยวหมูสับแปดริ้ว Tel. 08-6554-3677

บริษัท แปดริ้ว ออสทริชฟาร์ม จ�ำกัด Tel. 0-2513-8618 กรุงเทพฯ 08-1906-3609 K.ธีระศักดิ์ เหรียญเจริญ

ร้านไม้ แปลงยาว Pub & Restaurant ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1444-0267

บ้านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

47


48

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

49


50

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

51


่ ักทีส ่ ายชิลล์ ทีพ

ไม่ควรพลาด!!! stay : Resort Hotel Homestay

โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมให้บริการทุกด้าน แบบครบวงจร ห้องพักหลาก หลายสไตล์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมขนาดเล็กใหญ่ ห้องอาหาร สระว่ายน�้ำ คาราโอเกะ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บรรยากาศร่มรื่ม เหมาะกับการพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้ตลาดน�้ำบางคล้า Your Smile, Our Happiness เพราะรอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา 86/6 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 038-541-445-6, 092-689-4442, 095-720-2442 E-mail : tvintagehotel01@gmail.com / Facebook : T Vintage Hotel

ชวนชมตะวันรีสอร์ท

ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ จองห้องพัก : 081-7151253 สอบถามเพิ่มเติม : 087-7178730, 080-0625232 Line ID : 0800625232

บางปะกงฟาร์ม

ดูพระอาทิตย์ตกดิน กินกุ้ง กินปลา โทร. 099-4141845, 086-6196020

52

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

สตาร์ไดซ์อินน์ Fantasy Resort วิวดาว จันทรา ห้องพักใหม่สะอาดเดินทางสะดวก อยู่ในตัวเมืองแปดริ้ว มีห้องพักพร้อม บริการกว่า 60 ห้อง ที่ตั้ง : 51/7 ซ.กุลศรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 หรือโทร. 097-0497524 facebook : สตาร์ไดซ์อินน์ FantasyResort

บ้านพักนอนชมดาว ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ไม่ไกลจากตัวเมืองแปดริ้ว พิกัด : 666 หมู่ 7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเฃิงเทรา โทร. 082-005-7024, 097-193-9054

มอแกน รีสอร์ท

บ้านภูริตา รีสอร์ท

บริการห้องพักปรับอากาศ Free Wifi ทีวี ตู้เย็น น�้ำอุ่น และกาแฟฟรี ที่ตั้ง : 22/4 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 08-2444-4270

ที่พักสะอาด บรรยากาศดี ทีวี น�้ำอุ่น Wifi ที่ตั้ง : ต.บางขนาก อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 09-0101-4265


โรงแรม สุณี วิวล์

บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ ติดริมน�้ำ ใจกลางเมืองแปดริ้ว พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน Tel. 091-780-5480, 0-3359-0443 ที่ตั้ง ถ.เทพคุณากร ซ.7 ตรงข้ามสนามมวย เข้าซอย 50 ม. เลขที่ 58/59 หมู่ 7 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เรือนล�ำพู โฮมสเตย์ & ร้านอาหาร

เป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์ในอ�ำเภอบ้านโพธิ์ บ้านพักที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำบางปะกง อิงความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมริมป่าชายเลนอีกทั้งยังมี ร้านอาหารอร่อยๆ ให้เลือกหลากหลายเมนูที่พร้อม เสริฟให้กับคนที่มาพักและคนที่ตั้งใจมารับประทานอาหาร ทางเราก็เปิดให้บริการด้านร้านอาหาร

พิกัด : 35/2 หมู่ 2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร. 081-484-3750

โรงแรมพนมซิตี้ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 4 ถ.พนม-กบินทร์บุรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 0-3855-2775, 08-1319-1176

บ้านบางวัว รีสอร์ท ที่ตั้ง : 12 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 086-5999779, 097-1792333, 083-6616555 Fax. 038-538611

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

53


ซืCHACHOENGSAO ้อง่าย...ขายสะดวก MARKET น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกัยรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

NEW CONTENT

ส่วนราชการ

เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

หน้า 57

หน้า 60

ธุรกิจทางการเกษตร

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 55

หน้า 63

ก่อสร้าง และตกแต่ง

หน้า 81

54

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หน้า 70

หน้า 66

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 90


ส่วนราชการ แม่น�้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์ Province's Motto or Slogan Bang Pakong River - Vital Source, Sacred Sothorn Buddha Image Phraya Srisunthornvoharn-Thai Liguistic, Sages- ruenai Reservoir-Fertile Forest

อบต. หนามแดง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 5 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3850-7217 Fax. 0-3850-7218

อบต. ท่าไข่ ที่ตั้ง : 74 หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel./Fax. 033-050420 ต่อ 11 www.thakai.go.th

อบต. ทุ่งพระยา ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 038-086-273 Fax. 038-086-274 www.thungpraya.org

อบต. คลองนา ที่ตั้ง : 78/9 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-4252 Fax. 0-3882-4252 กด 4

อบต. เขาดิน ที่ตั้ง : 32 หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3813-4025-7 Fax. 0-3813-4025

อบต. บางกระเจ็ด ที่ตั้ง : 85 หมู่ 8 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3808-6161

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

55


56

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด จ�ำหน่ายแอร์บ้าน-โรงงาน ทุกยี่ห้อ ที่ตั้ง : 91/22 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8400, 06-2563-2419 0-3302-4855 Fax. 0-3853-8401

นพวรรณ แอร์ รับซ่อม ย้าย ล้าง ติดตั้ง แอร์ทุกชนิด รับติดตั้งจานดาวเทียม ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2520-1854

หจก.จิรพล แอร์ เซอร์วิส จ�ำหน่ายแอร์ใหม่ ราคาถูกๆ ที่ตั้ง : 160/18 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 18 หมู่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 Tel. 08-8802-7547 คุณกุ้ง

บริษัท เบสท์มอล จ�ำกัด ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ เครื่องซักผ้า และ LED ที่ตั้ง : 672/4 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-9824-2445, 0-3881-3851 Fax. 0-3881-3854

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

57


รุ่งเรืองแอร์ ที่ตั้ง : 129 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7123-5413, 08-3087-8319

เอก ดาวเทียม ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4349-7589, 08-3553-9920

58

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

แปดริ้วผ้าม่าน ที่ตั้ง : 26/17 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-0187 Fax. 0-3851-2760

ช่างตั๊ก แอร์บ้าน บางปะกง ที่ตั้ง : 39 หมู่ 7 ถ.จรัญญานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-8481-4804

บริษัท แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด (ตะวันออกเฟอร์นิเจอร์) ที่ตั้ง : 191/72-191/73 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel./Fax. 0-3851-2464, 08-1945-1166


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

59


สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

คลินิกการแพทย์แผนไทย ดนุลดา จ.ฉะเชิงเทรา นวดปรับสมดุลกระดูก นวดแก้อาการ ยาสมุนไพรรักษาโรค ที่ตั้ง : เยื้องส�ำนักงานเทศบาลบางคล้า ฝั่งตรงข้ามใกล้ตลาดน�้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5749-9156

อุษมานวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ บริการนวดแผนไทย นวดไทยออย นวดประคบ นวดฝ่าเท้า ที่ตั้ง : 286 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1538-8328, 09-2008-4668

ร้านนวดกุลวดี Massage & Spa บริการนวดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดประคบ สมุนไพร นวดอโรม่า ขัดตัวสปา อบซาวน่า ที่ตั้ง : 482 หมู่ 14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7197-8593

60

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บริษัท โอลีฟอุปกรณ์ทางแพทย์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและน�ำเข้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล ที่ตั้ง : 40 หมู่ 12 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-2212-9922, 08-3545-4422, 0-3808-6832 Fax. 0-3808-6833


Baan Luck Yoga รับสอนโยคะทั้งในและนอกสถานที่รับสอนโยคะสวนตัว-เดี่ยว-กลุม-องคกร ฝกไดทุกเพศ ทุกวัย ฝกบ�ำบัดอาการออฟฟศซินโดรม ฝกเพื่อบ�ำบัดการปวดบา ไหล หลัง ฝกเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ตั้ง : 11/12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4933-7537

เรือนสมุนไพรสปา ที่ตั้ง : 101 ซ.3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-2359-9942, 0-3853-5523

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บ้านสบายจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 504-506 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3520, 08-6349-1784

ปาริกานต์ สปา ที่ตั้ง : 39 หมู่บ้านดอนทองธานี ซ.1 (ติดสระน�้ำ) ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9932-6010, 06-1882-8859

รวยนวดไทย ที่ตั้ง : 120 หมู่ 8 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9783-6582, 09-9428-2482

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

61


62

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ธุรกิจ ทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

สวนอินทผาลัมแปลงยาว จ�ำหน่ายอินทผาลัมผลสด และผลสุก ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979 K.สุวิทย์

ลักขณา ฟาร์มแพะ แกะ จ�ำหน่ายรับซื้อ แพะ แกะ หลากหลายสายพันธุ์ ที่ตั้ง : 804 หมู่ 9 ซ.พรสวรรค์ ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-9828-5154

ส.สิริ ฟาร์ม ไข่สด แปดริ้ว ผลิตและจ�ำหน่ายไข่ไก่สดคุณภาพดี จากโรงเรือนแบบปิด ที่ตั้ง : ตรงข้ามบิ๊กซี ติดธนาคารกสิกร ขนส่งแปดริ้ว Tel. 09-2541-4287

บ้านสวนเมล่อน เมล่อนปลอดภัยผ่านมาตราฐาน GAP ปลูกในโรงเรือนระบบปิด ที่ตั้ง : 77/1 หมู่ 1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2470-8973

สนามชนไก่ ส.สมชาย (ลาดบัวขาว) ที่ตั้ง : 33/2 หมู่ 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. คุณสมชาย แซ่แต้ 08-8094-1322 ผู้ใหญ่เกรียงศักดิ์ (ตั๊บ) ถาวรบูรณ์ทรัพย์ โทร. 09-8298-9159 คุณธเนศ (ก๊อป) พิเศษ โทร. 08-5128-2928

เจ๊ตา พันธุ์ปลา จ�ำหนาย : พันธุปลานิลหมัน และนิลธรรมดา ราคายอมเยาว ปลีก-สง มีบริการจัดสงใหถึงที่... ที่ตั้ง : 6/1 ม.4 ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-1374-6014, 08-1744-7946

ประทุมพันธุ์ปลา จ�ำหนาย...พันธุปลาน�้ำจืดทุกชนิด ที่ตั้ง : 63/3 ม.3 ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-9092-7445

ร้าน J&C SUCSEED คลองตะเกรา จ�ำหนาย... ปุยเจซี อะโกร ทองลน “อินทรียเคมี 8-3-5” ปุยน�้ำฮอรโมน อาหารเสริมของพืช ที่ตั้ง : 158 หมู่ 12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-0821-3291, 08-6843-2203 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

63


โรงสีเที่ยงพิมล ที่ตั้ง : 221/1/1 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1102, 0-3851-1555

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-3734, 08-9938-9097 Fax. 0-3858-3734

ฟาร์มพอดี ที่ตั้ง : 58/4 หมู่ 5 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5281-2684

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอ่างเตย กลุ่มไผ่ตงบ้านอ่างเตย ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6109-0589

ปุ๋ยน�้ำ อามิ-อามิ บ้านลุงขวัญ แปดริ้ว ที่ตั้ง : 85 หมู่ 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-7605-2211

ร้านสมัยการเกษตร ที่ตั้ง : 111 หมู่ 2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-9795

ศูนย์รวมงานสวิง ที่ตั้ง : 87 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 038-538-034, 081-983-7786, 098-271-2687 K.ชวันรัตน์ ธันยอรุณศักดิ์

64

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

65


เครื่องมือ อุตสาหกรรม

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย บริษัท เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด รับผลิต และจ�ำหน่ายแผ่นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ตั้ง : 51/11 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3809-0689, 08-1373-4644, 08-1909-5924 Fax. 0-3898-9616

บริษัท บางปะกง กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 15/4 หมู่ 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-1782-6609, 0-3853-1529

66

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บริษัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั่น ซัพพลาย จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2743-0188 (อัตโนมัติ 8 เลขหมาย) 08-1447-3100 Fax. 0-2745-9124-5


บริษัท ธนไพศาล ไฮดรอลิค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel./Fax. 0-3853-8291, 08-9497-1034

T.N.MACHINERY CO.,LTD ที่ตั้ง : 87/1 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-9961 Fax. 0-3843-9971

บรีษัท กรีนไทร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3857-3200, 08-1949-2428 Fax. 0-3857-3110

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

67


68

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

69


สินค้า และบริการทั่วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

หจก.นิวน้องส้มทัวร์ 2007 บริการรับ-สงพนักงานบริษัท ทองเที่ยว ดูงาน สัมมนา โดยรถตูระดับ VIP รุนใหม D4D ภายในกวางขวาง นั่งสบายดวยเบาะ VIP 9-10 ที่นั่ง สะอาด ปลอดภัย แอรเย็นฉ�่ำ พรอม TV LED ขนาดใหญ เพื่อความบันเทิง พนักงานขับรถผูช�ำนาณทาง... ที่ตั้ง : 86/2 ม.3 ต.บางกรูด อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3813-1905, 08-1944-2745

ร้านบ้านดอกไม้ บางวัว บริการจัดดอกไมสด ดอกไมประดิษฐ จัดชอดอกไมวันเกิด ชอดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสตางๆ กระเชาของขวัญ กระเชาผลไม แจกันตั้งโตะ พวงหรีด มีบริการสง... ที่ตั้ง : 3 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 06-2589-3887, 0-3884-0262

ธนาอาร์ต ป้ายโฆษณา ครบวงจร ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับพิมพอิงคเจ็ท ไวนิล สติ๊กเกอร งานธงญี่ปุน ปาย Standy Backdrop ฟูเฟรม ปายตูไฟ อักษรโลหะ อักษรกลองไฟ งานปายคัทเอาท โครงไม โครงเหล็ก ที่ตั้ง : (ตรงสะพานเกษมราษฎรขาเขาเมือง) 222 ถ.สุวินทวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-5206-2213, 09-6998-1360

บ้านตุ๊กตา 8 ริ้ว จ�ำหน่าย ตุ๊กตาหมียักษ์ ราคาถูก ปลีก-ส่ง ตุ๊กตาหมียักษ์ตัวเท่าคน ราคาถูกที่สุด ส่งตรง จากโรงงาน ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ ใยสังเคราะห์ นุ่มฟู คืนตัวได้ ถอดซักได้ มีให้เลือกหลากไซส์ เหมาะที่จะเป็นของขวัญพรีเมี่ยมที่แสนประทับใจ ในทุกโอกาส Tel. 09-1078-6037

น�้ำดื่มวังนาคิน น�้ำดื่มสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย ผานขบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน อย. แพ็คหีบหอดวยเครื่องทันสมัย... ที่ตั้ง : 4/5 ม.11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 09-2428-1122, 08-1911-0994

ALLY TATTOO บริการ : งานสักโดยชางคิว ชางฝมือ เนนคุณภาพ และความสะอาด แนวสัก : Old School Tattoo, Tribal Tattoo, New School Tattoo และแนวอื่นๆ อีกมากมาย ที่ตั้ง : 941/1 ม.7 ถ.เทพคุณากร 7 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-1885-0260

70

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ล้านเจ้าเงาะฟลาวเวอร์ รับออกแบบ...ตกแตงสถานที่และจัดดอกไม ในพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 28/26 ถ.ศรีโสธรตัดใหม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5415-4650, 06-1569-2663

สกรีน บางคล้า รับปัก-สกรีน เสื้อผ้าทุกชนิด ที่ตั้ง : 71/34 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5596-9499, 0-3854-1255

บริษัท ธนัฏฐา ธุรกิจ จ�ำกัด รับท�ำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญงานบัญชีภาษีอากร คุณภาพเหนือราคา ด้วยบริการที่โดนใจ ที่ตั้ง : 100/2-3 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3317-2292

บริษัท เอเพ็ค มาสเตอร์ ดีไซน์ จ�ำกัด ผู้ออกแบบ-ผลิต โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์ ยิงโลโก้สถาบันด้วยเลเซอร์ ที่ตั้ง : 144 หมู่ 3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 09-7169-6815

สปาแทททู รับออกแบบ สักลาย แก้ไขลายสัก Tel. 06-2550-5593

หจก. พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ (ส�ำนักงานใหญ่) โกดังให้เช่า ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3305-0427-8 Fax. 0-3305-0429

รับแก้ไข ส้วมเต็ม ลอกท่อ แกไขปญหา... ทอน�้ำทิ้งอุดตัน ทุกชนิด โถปสสาวะ ชักโครก สวมเต็ม ไมทุบ ไมรื้อ ท�ำไดโดยชางที่มีประสบการณทางดานนี้โดยตรง Tel. 082-960-4157, 093-838-0199

เรือนไทย นันทวรรณ-วลี บางคล้า จัดงานแต่งงาน ครบวงจร จัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่าง ๆ จัดประชุม จัดสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง แอร์ปรับอากาศ ที่ตั้ง : 162/2 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel : 038-568-227 E-mail : nantawanwalee@gmail.com ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

71


บางปะกงเครื่องเขียน ที่ตั้ง : 205/3 หมู่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2999, 0-3853-2444 Fax. 0-3853-1209

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอ๊ก การ์ด จ�ำกัด Tel. 038-130-123-4, Fax. 0-3813-0125

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778

หจก. ทีแอนด์ซี เต็นท์และผ้าใบ Tel. 08-2899-5369 Fax. 0-2408-5093

บริษัท น�้ำใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6330-1170, 08-8879-1124

เฉีย 8 แปดริ้ว ที่ตั้ง : สาขา 1 ตลาดบ่อบัว สาขา 2 เชิงสะพานวรรณยิ่ง Tel. 08-1860-3636, 08-7106-8855, 09-1789-0888

ไตร เอส. เซอร์วิส ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

บริษัท แอคดี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1081 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6337-7397, 08-1636-6689, 09-2217-9000

บริษัท อาร์.วี.เค. ออฟฟิศ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5094-5894, 0-3881-3517 Fax. 0-3808-6510

จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด Tel. 06-1664-4636 facebook / จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : อาคารสาขาฉะเชิงเทรา 355 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3898-1164-5 Fax. 0-3898-1169

ป.ประดิษฐ์ทอง สังฆภัณฑ์ (หมอเอิร์ธ) Tel. 08-3552-3978

หสม. เจมส์ ยูนิฟอร์ม Tel. 083-993-3975, 099-343-5495

หนุ่ม บูติก สุพรรณท่อตัน Tel. 09-6695-9789 ช่างหนุ่ม, ที่ต้งั : 32/1 หมู่ 20 ต.ศาลาแดง 038-817-874 Fax. 038-817-874 อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9095-2997, 09-1775-5538

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556, 08-8132-8888 Fax. 038-086-838

72

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ส.เล็กชะอุ่ม สังฆภัณฑ์ หีบศพ ที่ตั้ง : 122-124 ตลาดขนส่งใหม่ แปดริ้ว ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5513-2080 (สละ) 08-4350-5252 (กฤศ) 08-1750-6574 (มิตร) 08-6832-8186 (ตา)

บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11, 08-1319-1796 Fax. 0-2706-4812

Koi 2 U By Modx Tel. 08-6545-5434

ร้านไทยถาวร ที่ตั้ง : 52 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1330, 08-1936-3800, 08-1448-0107, 08-3915-1257 Fax. 0-3882-5341

หนุ่มบูติก-แปดริ้ว Tel. 09-6695-9789 ช่างหนุ่ม, 038-817-874 Fax. 038-817-874

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

73


74

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

75


76

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

77


78

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

79


80

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บริษัท สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง (072) จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าเครือเอสซีจี และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ที่ตั้ง : 149 หมู่ 12 ถ.เทพรัตน กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-1562, 0-3853-1977-8, 08-9244-4563, 08-5072-7748, 08-1585-8823 Fax. 0-3853-3170

บริษัท วรรธนะกิจ การโยธา จ�ำกัด จ�ำหน่ายท่อและอุปกรณ์ PE PB รับเชื่อมท่อ PE ที่ตั้ง : 47/58 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3898-1759, 08-3768-9918

ร้านสะดวกสร้าง รับสร้างบ้าน รับต่อเติม งานเหล็ก งานไม้ โกดัง โรงเรือน ทางเรามีทีมช่างที่ช�ำนาญงาน มีการประเมินราคาคร่าวๆ ให้กับลูกค้าได้ตัดสินใจ เซ็นสัญญาการส่งงาน และการรับเงินทุกขั้นตอน ที่ตั้ง : Tel. 094-459-3269 อารักษ์ บริษัท ก.บุญชัยก่อสร้าง และจักรกล จ�ำกัด ขายเหล็ก ทุกชนิด ตัด แบงขายตามขนาด ตะแกรงรู ตะแกรงฉีก แผนปมรู งาน ตัด พับ มวน งาน กลึง มิลลิ่ง เซาะรอง รีดเกลียว งานประกอบ เครื่องจักรงานซอมบ�ำรุง บริการเหล็ก พรอมงานตัด พับ มวน ตามแบบ Tel. 0-3855-2916, 08-6315-3205, 08-6828-4823

บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น 2016 จ�ำกัด เสาเข็มคอนกรีตรูปตัว I12, I15, I18, I22, I26, I30, I35 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ความยาว 1.00-6.00 cm แผนพื้นส�ำเร็จรูป ความยาว 1.00-5.00 เมตร ลวด 4-7 เสน เสารั้วลวดหนาม หนา 3 นิ้ว และหนา 4 นิ้ว ทอระบายน�้ำคอนกรีต บอพักคอนกรีตส�ำเร็จรูป บริการรับตอกเสาเข็ม, ปนจั่น, แม็คโคร, แรงคน ที่ตั้ง : 39/8 ม.3 ถ.ประชาส�ำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 09-2785-5815, 09-9823-8065, 09-5408-1679, 0-2066-8682

ร้านสุริยะ รางน�้ำฝน รับติดตั้งรางน�้ำฝน ทุกประเภท บริการติดตั้งนอกสถานที่ ปลองดูดควัน ลูกหมุนระบายอากาศ มีทั้งสังกะสี และสแตนเลส รับท�ำโครงหลังคา โรงรถ ระแนง ประตู เหล็กและสแตนเลส ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-0183-0043 บริษัท บ้านโพธิ์คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 081-899-3439, 061-914-9669 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

81


ก้อนแก้วค้าวัสดุ จ�ำหน่าย อุปกรณไฟฟา ประปา และอุปกรณกอสรางทุกชนิด ลูกรัง ดิน หิน ทราย ปูนผสมเสร็จและมีบริการสงสินคา ที่ตั้ง : 15/1 ม.4 ต.กอนแกว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1929-9392 คุณโส

โชคเดชา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย รับเหมากอสราง ตอเติม ติดตั้ง เหล็กดัดสีอบ มุงลวด กันสาด งานชั้นวางของ RACK, DOLLY, PART, HANDLE, BARRIER งานเชื่อมประกอบ งานโครงสราง บาน โรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร Tel. 08-4566-5360

82

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บริษัท บี.เอ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1177-9766, 0-3302-3699

ธานินการช่าง ที่ตั้ง : 6 หมู่ 11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-6713-7066, 08-1454-2985, 0-3853-8139

บริษัท ชื่นกมลขนส่งและการโยธา จ�ำกัด

ยงเฮง อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวดิ้ง จ�ำกัด

ส.ศิริการช่าง ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1940-4069

บางขวัญ อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 15/31 หมู่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6849-1126

รักดี การช่าง ที่ตั้ง : 154/5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 10260 Tel. 06-1867-3838

กิจไพศาลค้าไม้ ที่ตั้ง : 100/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-3215 Fax. 0-3851-6596

บริษัท สุนทรคอนกรีต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1870-7849, 08-6341-1838, 0-3851-4137

บริษัท ปิยนันท์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 253 หมู่ 9 ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1918-7163, 09-2833-8868

คมกริช อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9604-7597

หมั่นภักดี ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467, 06-3251-0088

ร้านช่างต้อย สแตนเลส ที่ตั้ง : 1/12 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9497-5181

หจก. พี.เจ.ฮาร์ดแวร์ (2008) ที่ตั้ง : 288-292 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ที่ตั้ง : 219/19 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6330-4155, 08-9245-4297, 0-3851-3228 Fax. 0-3881-3336

ที่ตั้ง : 234/3 หมู่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-3120-3301 Fax. 0-3883-7033

บริษัท สหโชคชัย แปดริ้ว จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1737, 08-0565-2114, Line : 06-2748-7227

Tel. 0-3898-1251, 08-6255-1177 Fax. 0-3882-3332 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

83


84

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

85


86

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

87


88

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

89


ยานพาหนะ

อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

แปดริ้วท่อไอเสีย บริการด้วยใจ ที่ตั้ง : 74/195 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4723-8670

M.O รถมือสอง รับซื้อขาย จัดไฟแนนซ์ แลกเปลี่ยนรถยนต์ ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-6847-4778, 08-6842-2989

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์ จ�ำกัด ศูนย์ซ่อมตัวถังมาตรฐาน บริการรถสไลด์ รถลาก และรับซื้อซากรถ ที่ตั้ง : 7/3 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6306-2917, 08-1927-5182, 08-6369-8499

รังสรรค์คาร์เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนตทุกชนิด รับจ�ำน�ำ ปดบัญชี ตอภาษี-พรบ.-ประกันภัย 1-3 ผานทุกคัน ดันทุกเคส ที่ตั้ง : 201 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-1294-9826 คุณตุก 06-1898-2624 คุณตุก 09-2878-9546 ปารังสรรค 0-3302-0770 ออฟฟต/Fax

เจี๊ยบ ออโต้คาร์ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ รถสวยคัดคุณภาพ A++ ฟรีค่าจัด ฟรีค่าโอน ตรวจเช็คสภาพ พรอมใชทุกคัน ที่ตั้ง : สาขา 1 : 233 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 สาขา 2 : 26/3 ม.6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1652-8966 คุณเจี๊ยบ, 08-1159-5368 คุณปุ้ย

สหการไดนาโม รถยก & รถสไลด์ รับเคลื่อนยาย รถเล็ก รถใหญ รถไถ โฟลคลิฟท รับซอมรถยนต ที่ตั้ง : 25 หมู่ 6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 09-4653-8113, 08-3117-7235 K.บรีส

90

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บริษัท บางวัวอะไหล่ยนต์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอะไหล่ และแบตเตอรี่รถยนต์ รถปิคอัพ รถบรรทุก รถพ่วง รถเทรลเลอร์ CAMC, Sino Truk ที่ตั้ง : 178 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2797-800 Fax. 0-3853-2801

บริษัท ออโต้ รัก เซอร์วิส จ�ำกัด ศูนย์บริการซ่อมรถ ซ่อมตัวถัง เคาะ พ่นสี ที่ตั้ง : 176/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-2448-8282, 09-2449-9898, 09-2651-8558

RK ศูนย์รวมประกันภัยครบวงจร รับท�ำประกันภัย พรบ. ต่อภาษี Tel. 08-1263-8675, 08-6337-7350

SK RACING SHOP ศูนยบริการคุณภาพ ยางมอเตอรไบค ทุกชนิด จ�ำหนาย ยางบิ๊กไบค มือ 1- มือ 2 ทุกชนิด Tel. 08-9000-0883

ซีเอ็มยางยนต์ จ�ำหน่าย ยางรถยนต ลอแม็กซรถยนต-ใหม่ ขายปลีก ขายส่ง ราคาถูกมากๆ ที่ตั้ง : 190/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ฉะเชิงเทรายางยนต์ 89/22-23 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1137-7679, 06-2458-7272

Good Work Garage by ช่างตามการันตี บริการงานประดับยนต์ เบรค คลัช ท่อไอเสีย ถ่ายน�้ำมันเครื่อง ช่วงล่าง ที่ตั้ง : 16/20 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 09-0975-4174, 09-4494-9398

สายพิณ รถมือสอง ที่ตั้ง : 89 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4007-4156, 08-0644-4114

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/8-9 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1199 Fax. 0-3882-0714 แจ้งอุบัติเหตุ 1596

ท๊อปคาร์แคร์ ที่ตั้ง : ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย หลังร้านไดนาโม 5/4/1 หมู่ 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3859-2363, 08-2350-9063

ร้านแสงชัยแบตเตอรี่ (หมอแบต) ที่ตั้ง : 231/5 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว (ข้างปั๊มบางจาก) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6154-4296, 08-9543-6916

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

91


ส.เหรียญเงินบริการรถยก ที่ตั้ง : 94/8 หมู่ 2 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1761-2219, 06-5782-3294

รับซ่อมและแก้ปัญหา ระบบถุงลมนิรภัย ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9400-5384

หจก. สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 Fax. 0-2183-8463

O.T.SERVICE Tel. 08-0230-6469

วรรัตน์ยนต์ ที่ตั้ง : 107/1 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3858-8710-1, 08-1356-5300 Fax. 0-3808-8079

บริษัท ธ.เอกวรรธน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1471, 08-1945-2507, 08-2206-6711 Fax. 0-3853-1820

SANAN BANG AUDIO ที่ตั้ง : 715 หมู่ 12 ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-4915-5568, 09-4915-5569

แปดริ้วไฟเบอร์ ที่ตั้ง : สาขา 1 43/6 หมู่ 5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สาขา 2 73 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ร้านอยู่ก่อนถึงทางเข้าขนส่ง ต่อทะเบียนรถ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-3936-9549

ตรอ.มั่นคง บริการบางน�้ำเปรี้ยว ที่ตั้ง : 189/4 หมู่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 06-3272-2355 (ร้านอยู่ติดส�ำนักงานเกษตร บางน�้ำเปรี้ยว)

อู่ศรีเจริญยนต์ Tel. 08-9456-0044

ตะวันออก ออโต้พาร์ท ที่ตั้ง : 75 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2472-6696, 08-8841-6241

บริษัท เครื่องเย็นเสตนเลส แปดริ้ว จ�ำกัด

ช่างโจ๊ก บางวัว ที่ตั้ง : ใกล้เทศบาลบางวัว กม.40 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1017-1030

92

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง : 1406 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1863-6721, 08-1982-7971


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

93


94

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

95


96

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

97


98

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Profile for 1nai Thailand

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS CHACHOENGSAO MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทร...

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS CHACHOENGSAO MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทร...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded