Page 1


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา

FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

นครราชสีมา หรือทีเ่ รียกกันว่า “โคราช” เป็นเมือง ใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรด้านการ ท่องเที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ความสวยงาม ของธรรมชาติ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ ผู้มาเยือน จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทงี่ ดงาม จนได้รบั การยกย่องให้เป็น มรดกโลก สนุกสนานไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้ ชืน่ ชมความยิง่ ใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ เรียนรูว้ ฒ ั นธรรม พื้นบ้าน ได้ความรู้ด้านการเกษตรจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นต�ำรับ และ เลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่ เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้ Magazin ๑ ใน...วารสารเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจและการท่อง เที่ยว Tourist & Business ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดยได้ น�ำเสนอคอลัมภ์ “เทีย่ วชิล..เช็คอิน นครราชสีมา” แนะน�ำนักท่อง เที่ยวที่สนใจและรีวิวสถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดนครราชสีมาและเขตติดต่อ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัด ในคอลัมภ์ “NAKHONRATCHASIMA MARKET” น�ำเสนอข้อมูลทีน่ า่ สนใจ ส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความ สะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน บ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ...

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด

สารบัญ

34

แหล่งท่องเที่ยวพลังงานลม

26

ท่องเที่ยววังน้ำ�เขียว

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

นครราชสีมา

สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

32 แนะนำ� : มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม เที่ยวทุ่งดอกไม้สไตล์ยุโรป

50

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดนครราชสีมา

37

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


เที่ยวชิล...เช็คอิน

นครราชสี มา ประตูสู่อารยธรรมแดนอีสาน

นครราชสีมา หรือ โคราช เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวจ�ำนวนมากหลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวธรรมชาติ ขุนเขา น�้ำตก สวนดอกไม้ ไร่องุ่น วัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่หลายคนนิยมไปพักผ่อนกันในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ได้ชน ื่ ชมความยิง่ ใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ เรียนรูว้ ฒ ั นธรรมพืน ้ บ้าน ได้ความ รูด ้ า้ นการเกษตรจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและเทีย่ วเชิงอนุรก ั ษ์ ทัง้ ยังได้อมิ่ อร่อยกับอาหารอีสานต้นต�ำรับ และเลือกซือ้ หาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้

26

๑ ใน...นครราชสีมา


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่ตรงหน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตก อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี หล่อด้วยทองแดงร่มดํา ความสูง 1.85 เมตร น�ำ้ หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ความสูง 2.5 เมตร แต่งกายด้วยเครือ่ งยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้าท้าวสะเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่ง เป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ บริเวณฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า คุณหญิงโม ซึ่งเป็นภรรยาปลัด เมืองนครราชสีมา ท่านให้สร้างวีรกรรมไว้ให้แก่ประเทศชาติเมื่อ ปีพ.ศ.2369 โดยท้าวสุรนารี สามารถรวบรวมชาวบ้านเข้าต่อสู้ สู้รบ และต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และเพื่อเป็นการ ระลึกถึงคุณความดีของท่านชาวเมืองนครราชสีมาจึงได้พร้อมใจ กัน จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี

ปี พ.ศ.2370 ภายหลังจากชนะศึกแล้ว ย่าโมและท่านพระยาปลัด สามีได้แวะพักทัพในการเดินทางเพื่อกลับเมืองโคราช ระหว่างนั้น ท่านได้สั่งท�ำแพเสี่ยงทายเป็นรูปศาลา และให้ลอยน�้ำไปตามล�ำตะ คอง โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแพลอยไปหยุดลงตรงที่ใดจะสร้างวัด ขึน้ ไว้เป็นอนุสรณ์ ซึง่ แพนัน้ ก็ได้ลอยมาติดตรงริมฝัง่ ล�ำตะคองอันเป็น ที่ตั้งของวัดศาลาลอยแห่งนี้ ชาวโคราชและชาวต่างถิน่ นิยมเดินทาง มาสักการะรูปปั้นและเจดีย์บรรจุอัฐิย่าโมที่วัดศาลาลอยนี้ เพื่อ บนบานขอพรย่าโมให้ปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะในเรื่องของความ รักและคู่ครอง มีความเชื่อว่าย่าโมจะสามารถดลบันดาลให้สมหวัง ได้ในทีส่ ดุ และเมือ่ ได้รบั ความส�ำเร็จดังใจอธิษฐานแล้ว กม็ กั จะแก้บน ด้วยเพลงโคราชที่มีทั้งนักร้อง และนักร�ำแต่งตัวสวยงาม เพราะเชื่อ ว่าย่าโมนั้นชอบฟังเพลงโคราชเป็นชีวิตจิตใจ ปราสาทหินพนมวัน ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นมะค่า ต�ำบลโพธิ์ จากตัวเมืองไปตามทางหลวง หมายเลข 2 (นครราชสี ม า-ขอนแก่ น ) ประมาณ 15 กิ โ ลเมตร สันนิษฐานว่าเดิมก่อสร้างด้วยอิฐในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ต่อมาใน ราวพุทธศตวรรษที่ 18–19 จึงได้สร้างอาคารหินซ้อนทับลงไป จาก จารึกที่ค้นพบ เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า “เทวาศรม” เป็นศาสนสถานใน ศาสนาฮินดู ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นพุทธสถาน ปัจจุบันแม้ จะหักพังไปมาก แต่ยงั คงเห็นซากโบราณสถานหลงเหลือเป็นเค้าโครง ค่อนข้างชัดเจนเช่น ปรางค์จตุรมุของค์ประธานหลักซึง่ หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกโดยมีมณฑปอยูเ่ บือ้ งหน้าและมีฉนวน (ทางเดิน) เชือ่ ม

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง สถานที่ส�ำคัญซึ่งใช้เป็นสถาน ทีบ่ รรจุอฐั ขิ องย่าโม ตามต�ำนานแห่งการสร้างวัดศาลาลอยเล่าว่าใน ๑ ใน...นครราชสีมา

27


ต่อระหว่างอาคารทั้งสอง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์มอี าคารก่อ ด้วยหินทรายสีแดงเรียกว่า “ปรางค์นอ้ ย” ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมีระเบียง คตสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงล้อมเป็นก�ำแพงอยู่ มีโคปุ ระ (ประตูทางเข้าเทวสถาน) ก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบนอกปราสาททางด้านทิศตะวันออกห่างจาก โบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีรอ่ งรอยของคูนำ�้ และเนินดิน เรียกว่า “เนินอรพิม” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงจัดเรียงเป็น แนวคล้ายซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย

28

๑ ใน...นครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตัง้ อยูใ่ นตัวอ�ำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมทีใ่ หญ่ โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ทรง คุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตรชื่อ “พิมาย” น่าจะมาจากค�ำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตู ระเบียงคดด้านหน้าของปราสาทหินพิมาย ลักษณะพิเศษของปราสาทหิน พิมาย คือปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหิน อื่นๆ ที่มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัด มาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนัน้ ของขอม ซึง่ เข้ามาสูเ้ มืองพิมาย ทางทิศใต้


จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะ การก่อสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงจะ เริ่มสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจ้า สุรยิ วรมัน ที่ 1 รูปแบบทางศิลปกรรมของตัวปราสาท เป็น แบบปาปวนซึ่งเป็นศิลปะ ที่รุ่งเรืองในสมัยนั้น โดยมี ลักษณะ ของศิลปะแบบนครวัตซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยต่อมาปนอยู่บ้าง และมา ต่อเติมอีกครั้งในราวต้นพุทธศตวรรษ ที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ ครัง้ นัน้ เมืองพิมายเป็นเมืองซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับอาณาจักร เขมร ปราสาทหินแห่งนี้สร้างเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิ มหายานมาโดยตลอด เนื่องจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ในปี พ.ศ. 2479

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณ สถาน และได้จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วม มือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25192532 ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชด�ำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน ส่วนสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ได้แก่ พลับพลา, สะพานนาคราช, ซุ้มประตูและก�ำแพงแก้ว, ชาลาทางเดิน, ซุม้ ประตูและระเบียงคด, ปราสาทประธาน, ปรางค์หนิ แดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัย ๑ ใน...นครราชสีมา

29


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สูดโอโซนบริสุทธิ์ ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น

น�้ำตกเหวสุวัต “เขาใหญ่” เป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง แรกของประเทศไทย ได้รับสมญานามว่าเป็น อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่า ผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก นับเป็น อุทยานแห่งชาติยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่หลายคน คิดถึงเมื่ออยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ กางเต็นท์ นอนชิลๆ ซึง่ ทีน่ เี่ ป็นหนึง่ ในพืน้ ทีป่ า่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตพรรณพืชถึง 4 เขต ซึ่ ง ขยายวงกว้ า งตั้ ง แต่ 100 เมตร ไปจนถึ ง มากกว่า 1,400 เมตร อันประกอบไปด้วย ป่าดิบ ชืน้ , ป่าดงดิบแล้ง, ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ตามพืน้ ทีป่ า่ และทุง่ หญ้าเขตร้อนเป็นทีอ่ าศัยของ โขลงช้างประมาณ 300 เชือก และสิ่งที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่งคือนกเงือก ซึ่งมีอยู่หลากหลาย สายพันธุ์ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ในเขาใหญ่ มี มากมาย อาทิ กิจกรรมส่องสัตว์ ซึ่งสามารถ ขับรถเที่ยวชมสัตว์ป่าได้ตามถนนลาดยางที่ตัด ผ่ า นเขาใหญ่ จ ากฝั ่ ง อ�ำเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา ไปยังอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

30

๑ ใน...นครราชสีมา


ได้ นอกจากนีย้ งั มี หอดูสตั ว์ทมี่ อสิงโต หนองผักชี และทีม่ ชี อี เสียง มากที่สุดคือ หอดูสัตว์เขาก�ำแพง (คลองปลากั้ง) ซึ่งเป็นจุดชมฝูง กระทิงป่าอีกด้วย ในยามค�ำ่ คืนยังมีบริการส่องสัตว์ทอี่ อกหากินตอน กลางคืนได้อีก เป็นรายการ ทัวร์ไนท์ซาฟารี ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ส�ำหรับนักดูนกที่เขาใหญ่นับเป็นแหล่งดูนกอันดับ 1 ของเมืองไทยที่ มีโอกาสได้พบเห็นนกนานาชนิด ทั้งนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพ ในเส้ น ทางถนนลาดยางขึ้นเขาใหญ่ยังมีจุด ชมทิ ว ทั ศน์ ที่ สวยงามให้คุณได้ลงแวะเที่ยวชมวิวอีกหลายจุด เช่นจุด ชมทิวทัศน์ กิโลเมตรที่ 30 และ จุดชมวิวเขาเขียว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ผา เดียวดาย สามารถมองเห็นผืนป่าอันอุดมสมบุรณ์ของดงพญาเย็น ได้สวยงามสุดสายตา และที่ขาดไม่ได้คือการได้มาชมความยิ่งใหญ่ ของน�้ำตกเหวนรก และ น�้ำตกเหวสุวัต ซึ่งแม้ว่าจะตั้งอยู่คนละฝั่ง ของเขาใหญ่ แต่มีถนนลาดยางเข้าถึงลานจอดรถได้อย่างสะดวก สบาย จากนัน้ เพียงเดินเท้าไม่กนี่ าทีกไ็ ด้ชมความงามของน�ำ้ ตกทัง้ 2 แห่งนี้แล้ว ในพื้นที่เขาใหญ่ยังมีน�้ำตกอีกมากมายหลายแห่งให้เที่ยว ชมด้วย ซึ่งคุณต้องมีเวลาหลายวันจึงสามารถเที่ยวได้หมด เช่น น�้ำตกนางรอง น�้ำตกสาลิกา น�้ำตกกองแก้ว น�้ำตกเหวจักจั่น น�ำ้ ตกธารทิพย์ น�ำ้ ตกส้มป่อย น�ำ้ ตกตะคร้อ น�ำ้ ตกสลัดได น�ำ้ ตก ผากล้วยไม้ น�้ำตกเหวประทุม น�้ำตกเหวไทร น�้ำตกธารรัตนา ฯลฯ ซึง่ น�ำ้ ตกบางแห่งนัน้ อยูใ่ นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติทไี่ ม่มี ถนนหรือรถยนต์ไมสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงนักเดินป่าที่ชอบการ แค้มป์ปิ้ง เขาใหญ่ก็มีเส้นทางเดินป่าอยู่หลายเส้นทางที่นักนิยมไพร ไม่เคยพลาดคือ เส้นทางพิชิตยอดเขาสมอปูน

ส�ำหรับคนที่ชอบสายน�้ำและความท้าทาย ชื่อของ แก่งหิน เพิงยังคงมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนอยูเ่ สมอเมือ่ ฤดูกาลล่องแก่ง มาถึง การล่องเรือยางผจญสายน�ำ้ และแก่งหินต่างๆ สร้างความสนุก และตืน่ เต้นได้ตลอดล�ำน�ำ้ ต้นน�ำ้ ของแก่งหินเพิงยังเป็นต้นก�ำเนิดของ แม่น�้ำปราจีนบุรีอีกด้วย ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน ที่นี่เขาก็มีสถานที่ ให้กางเต็นท์ 2 จุด คือ “สถานที่กางเต็นท์ผากล้วยไม้” และ “สถาน ที่กางเต็นท์ล�ำตะคอง” และยังมีเครื่องนอนและอุปกรณ์พักแรมให้ เช่าด้วย ส่วนค่ายพักแรมมี 3 จุด คือค่ายกองแก้ว ค่ายเยาวชนและ ค่ายสุรัสวดี เหมาะส�ำหรับกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรกั ษ์ ขณะทีบ่ า้ นพักมี 2 จุดคือ บริเวณทีท่ ำ� การอุทยานและบริเวณ บ้านธนะรัชต์

ทุง่ กังหันลมไฟฟ้า ห้วยบง ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอด่านขุนทด และอ�ำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการผลิต ไฟฟ้าพลังงานลม “เวสต์ ห้วยบง 2” และ “เวสต์ ห้วยบง 3” ขนาดใญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีกงั หันลมทัง้ หมด 90 ต้น ตัง้ อยู่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นก�ำลังการผลิตพลังงาน ลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบนั ทุง่ กังหันลมห้วยบง ได้ถกู พัฒนาส่งเสริมให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม พักผ่อนสูดอากาศได้อย่าง สม�่ำเสมอ ในช่วงปลายปีทุ่งกังหันลมห้วยบง จะมีอากาศเย็น สบาย..เหมาะส�ำหรับมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก ส�ำหรับประชาชน ทั่วไปสามารถมองเห็นทุ่งกังหันลมได้จาก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2256

ทุ่งกังหันลมห้วยบง

แหล่งท่องเที่ยวพลังงานลม อ.ด่านขุนทด ๑ ใน...นครราชสีมา

31


ิ น อ ค ็ ช เ วชิล...

เทยี ่

...เทีย่ วทุ่งดอกไมส้ ไตล์ยุโรป... นครราชสีมาหรือโคราช มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของ ธรรมชาติ ท�ำให้มน ี กั ท่องเทีย่ วแวะเวียนมาเยีย่ มชมกันอยูไ่ ม่ขาด สาย Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอแนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยว เช็คอินแห่งใหม่ที่มีไอเดียต่อยอดจากการเกษตรมาเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวได้อย่างสวยงามนั่นก็คือ “มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม” มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 2 ไร่ เจ้าของฟาร์มได้เนรมิตพืน้ ทีเ่ ป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวผสม ผสานเกษตรโรงเรือนปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกันอย่าง คึกคัก ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มี คุณสมศรี พันธ์ศักดิ์ศิริ และครอบครัวเป็นเจ้าของ ภายใน มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ส่วนหน้าจะเป็นการจัดพื้นที่ปลูก ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทัง้ ทีเ่ ป็นแบบสวนแนวนอนและสวนแนวตัง้ มีทางเดิน ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหลายจุด ส่วนหลังจะมีฟาร์มโรงเรือนปิด ปลูกเมล่อน มะเขือเทศและพริกหยวก ส่วนข้างฟาร์มจะมีรา้ นกาแฟ อาหารและน�ำ้ ผลไม้ไว้บริการ นักท่อ๑ งเทีใน...นครราชสี ย่ ว ซึง่ เปิดต้อนรัมบานักท่องเทีย่ วให้เยีย่ มชมเมือ่ ปลายปี 2561 ทีผ่ า่ นมา และ

32


ได้ผลตอบรับจากนักท่องเทีย่ วแห่มาชมกันอย่างล้นหลาม ทัง้ การเดิน ทางก็สะดวกสบายเพราะอยู่ในตัวเมืองโคราชนั้นเอง เจ้าของสวน มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม เปิดเผยว่า แนวคิดการท�ำ มาเด้อเมล่อนฟาร์มนั้นเกิดจากการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ตกต�ำ่ เนือ่ งจากในอดีตนัน้ การท�ำเกษตรแบบเก่า จะเน้นทีก่ ารผลิตได้ ในปริมาณมาก แล้วเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต�่ำและไม่มี ทีจ่ ะจ�ำหน่าย ดังนัน้ จึงเข้าทางในการท�ำฟาร์มแห่งนี้ ซึง่ ลักษะเด่นของ ฟาร์มคือการจัดพื้นที่ภายในฟาร์มให้ดูเทรนด์สไตล์ยุโรปโดยจะมี การน�ำดอกไม้แนวตัง้ สวนดอกไม้นานาชนิดมาประดับ หรือแม้กระทัง่ การปลูกเมล่อน พริกหยวก และมะเขือเทศราชินี และเปิดให้นักท่อง เที่ยวได้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน

ทัง้ นีส้ ว่ นการเข้ารับชมจะแบ่งเป็นสองโซนคือโซน ด้านหน้าจะสามารถเดินชมได้ฟรี แต่ถ้าเข้าส่วนของลาน ดอกไม้จะเสียค่าเข้าจ�ำนวน 50 บาท เพื่อเป็นค่าบ�ำรุง สวนดอกไม้นั่นเอง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว โคราชก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกับสถานที่ท่อง เที่ ย วแห่ ง ใหม่ นี้ ด ้ ว ยน่ ะ จะได้ ไ ม่ ต กเทรนด์ สามารถ สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม หรือ โทรสอบถาม เส้นทางได้ที่เบอร์ 092-8282-955

๑ ใน...นครราชสีมา

33


เทีย่ ววังนำ�้ เขียว

สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนอีสาน

สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน นี่คือฉายาที่ใครๆ ต่างก็ขนานนามให้กับวังน�้ำเขียวเมื่อได้มาเยือน เพราะที่ นี่มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เหมาะ แก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และสภาพอากาศ ทีเ่ หมาะสมแก่การเจริญของพรรณไม้ทห่ี ลากหลาย มีนำ�้ ตกทีส่ วยงาม และจุดชมวิว ทีส่ ามารถมองเห็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทบั ลานทีก่ ลับ คืนสู่ความสมบูรณ์ของผืนป่าดงพญาไฟในอดีต อีกทั้งยังมีผลไม้ นานาชนิดให้เลือกสรร รวมทั้งยังมีสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่สวยงาม การปลูกผักปลอดสารพิษ และ การเพาะเห็ดหอม ซึง่ เป็นจุดดึงดูดให้ นักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ กี ด้วยอีกทัง้ อากาศยังเย็นสบายตลอด ทัง้ ปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะค่อนข้างหนาวเย็นเป็นพิเศษ สถานทีท่ อ่ ง เที่ยวที่น่าสนใจในวังน�้ำเขียวมีมากมาย อาทิ ผาเก็บตะวัน จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวต้นลานออกดอกพร้อมกันเป็นจ�ำนวน มาก ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสาย และสามารถชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าในยามเย็นได้อย่างสวยงาม ที่ ผาเก็บตะวันจะมีกิจกรรมปลูกป่ากันด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชด้วย หนังสติ๊ก ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชมีทั้งเมล็ดมะค่าโมง และเมล็ดลาน หรือ “ลูกลาน บริการด้วยราคาถุงละ 10 บาท ใครอยากปลูกมากก็ซอื้ มาก ปลูกน้อยก็ซื้อน้อยได้ตามใจชอบ เมื่อยิงกระสุนเหล่านี้ เข้า ไปตกใน ป่าที่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้แล้วมันก็จะงอกงามเติบโตขึ้นมา ซึ่งคนขาย บอกว่า วิธปี ลูกป่าแบบนีไ้ ด้ผลประมาณ 80%และ เมล็ดต้นมะค่าโมง จะขึ้นเร็วกว่าต้นลานซึ่งโตช้าปลูกนาน 60 ปี ล�ำต้นสูงใหญ่ราว 10 เมตรเท่านั้น แถมธรรมชาติชีวิตต้นลานนั้น ออกดอกเพียงครั้งเดียว แล้วก็จะตายด้วย Village Farm & Winery วังน�้ำเขียว อีกหนึง่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทีค่ ณ ุ จะได้เพลิดเพลินกับไร่ องุ ่ น กว้ า งขวาง มี โ รงบ่ ม ไวน์ ข องไทย Chateau Des Brumes บรรยากาศรวมๆ แล้วออกเป็นสไตล์ฝรั่งเศส ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่

34

๑ ใน...นครราชสีมา

นิยมที่สุดเพราะบรรยากาศของไร่องุ่นท่ามกลางสายหมอก ในยาม เช้าเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกในฤดูเก็บเกี่ยวมีเทศกาล Harvest festival ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม (กุมภาพันธ์ – มีนาคม) นอกจากนีใ้ นส่วนโรงนาเก่ายังเปลีย่ นมาเป็นร้านอาหาร เพือ่ ให้บริการ นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยเมนู สเต็ก สลัด สปาเก็ตตี้ หลากหลายเมนูให้ เลือก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบๆ บริเวณไร่องุ่นได้เป็น บางโซน สวนลุงไกร เสียงเพลงเพราะๆ ที่ก�ำลังขับกล่อมเหล่าพืชผักสดนานา ชนิด คือเสน่หข์ องสวนลุงไกร ซึง่ มีผกั ปลอดสารพิษจ�ำหน่ายตลอดทัง้ ปี ทั้งสวนผักสลัดและผักปลอดสารนานาชนิดบนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธ์ อาทิ สลัดแก้ว สลัดคอร์ส กรีน โอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด นอกจาก ผักสลัด ก็มีมะเขือเทศ ราชินี มะเขือเทศเนื้อ กะหล�่ำปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทอง บีทรูท ผัก จากสวนลุงไกร สด สะอาด อร่อย นอกจากนีส้ วนผักปลอดสารพิษลุง ไกร ยังได้รบั การขนามว่าเป็นเกษตรกรศิลปิน จุดเด่นของ สวนลุงไกร


นัน้ นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้เลือกซือ้ ผักปลอดสารพิษทีเ่ ก็บมาจาก แปลงสดๆ ก็จะโชว์มีการโชว์เพลงสไตล์คันทรี่ซึ่งชอบร้องให้ผักฟัง วังน�้ำเขียวฟาร์ม โรงงานเพาะเห็ด Organics ปลอดสารพิษ จ�ำหน่ายเห็ดสด และเห็ดแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อย่างเช่นผัก สด แต่ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่เห็ด นอกจากเห็ดสดๆ ที่เพาะกันเองในรูป แบบอุตสาหกรรม ยังเอามาแปรรูปจนไม่น่าเชื่อออกมาเป็นอีกหลาย ต่อหลายผลิตภัณฑ์ เช่นเห็ดร้าหรือเห็ดปลาร้า ขนมจีนแกงเห็ด ที่เอา เห็ดมาท�ำน�้ำยาแทนเนื้อปลา เฟรนซ์ฟรายด์เห็ด ฯลฯ นอกจากนี้วังน�้ำเขียวฟาร์ม ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ สนใจในธุรกิจของเห็ดได้เข้าชมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เปิดดอกเห็ด จนเพาะออกมาเป็นเห็ดที่สดสะอาดปราศจากสารเคมี เห็ดที่เพาะ ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดญึ่ปุ่น เห็ดออรินจิ เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เป็นต้น เขื่อนล�ำพระเพลิง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงธรรมชาติทสี่ วยงามแห่งหนึง่ ของ อ.วัง น�้ำเขียว การันตีความสวยและความน่าเที่ยวด้วยติดอันดับ 1 ใน 7 ดินแดนที่มีอากาศสดชื่นบุริสุทธิ์ที่สุดของโลก บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่ ก ารพั ก ผ่ อ น ทางต้ น น�้ ำ คุ ณ สามารถไปเที่ ย วชมน�้ ำ ตก สวยงามต่าง ๆ เช่น น�้ำตกคลองกี่น�้ำตกขุนโจร และน�้ำตกละอองชม พูฯ ถัดออกไปไม่ไกลคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยรอบอ่างเก็บน�ำ้ เองก็มกี จิ กรรมส�ำหรับพักผ่อนให้ได้ทำ� อย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น นั่งเรือชมวิวรอบเขื่อน พายเรือคายัค เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือ แม้แต่ตั้งแค้มป์ปิ้งย่างกันริมน�้ำท้าลมหนาวก็ดีต่อใจไปอีกแบบ น�้ำตกม่านฟ้า ตั้งอยู่ในในอุทยานแก่งชาติทับลาน เป็นหนึ่งใน 4 เส้นทาง เที่ยวน�้ำตก โดยรับน�้ำต่อมาจากน�้ำตกชมตะวัน ที่บ้านห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี ไหลมาที่น�้ำตกม่านฟ้า ส่งต่อไปน�้ำตกห้วยใหญ่ และ

สิ้นสุดที่น�้ำตกสวนห้อม ต.วังน�้ำเขียว ช่วงฤดูฝน เดือนกรกฎาคมกันยายน จะมีน�้ำฝนไหลมาเป็นเส้นทางยาว ใสสะอาด และสวยงาม มาก เหมาะกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขาภูหลวง แหล่งท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ในพืน้ ที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า เขาภูหลวงบ้านคลองสมบูรณ์ ต�ำบลระเริง อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ครอบคุมพืน้ ที่ 170,000 ไร่ เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งแนว ยาวกว่า 40 กิโลเมตร มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ เปิดให้บริการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบ และจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมที่พักทั้งแบบบ้าน และเต็นท์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้สนุกมากมาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติพาย เรือ/ตกปลาการเข้าค่าย, ปั่นจักรยานเสือภูเขา, เที่ยวน�้ำตกที่อยู่ใกล้ เคียง อาทิ น�้ำตกขุนโจร และ น�้ำตกคลองดินด�ำ เขื่อนล�ำพระเพลิง

น�้ำตกม่านฟ้า

๑ ใน...นครราชสีมา

35


ชมไม้ดอกเมืองหนาวสะพรัง่ รับวาเลนไทน์ 2562

งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครัง้ ที ่ 17@วังน�้ำเขียว

วันแห่งความรักปีนี้ ชวนคนรักไปถ่ายรูปดอกไม้ สวยๆ ที่เมืองโคราชกันดีกว่า กับเทศกาล งานเบญจมาศ บานในม่านหมอก โดยจะเปิดให้เข้าชม วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไทยสามัคคี อ�ำเภอวัง น�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และที่ส�ำคัญคือ เข้าชมฟรี! อีกด้วย งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แล้ว ซึง่ ภายในงานนักท่องเทีย่ วได้ชมสวนดอกเบญจมาศทีป่ ลูกไว้มากกว่า 30 สายพันธุ์ สีสันสวยสดงดงาม บานสะพรั่งต้อนรับเทศกาลวัน วาเลนไทน์ รวมถึงดอกแกลดิโอลัส และแปลงผืชผักปลอดสารพิษ เต็ม พื้นที่กว่า 50 ไร่ รอบ อบต.ไทยสามัคคี พร้อมทั้งสัมผัสบรรยากาศที่ หนาวเย็นของอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ที่ได้ช่ือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่ง แดนอีสาน และมีโอโซนบริสุทธิ์เป็นอันดับ 7 ของโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น ท�ำ เป็นกรอบรูปหัวใจ ให้เราถ่ายรูปกันสนุกสนาน ตลอดจนการจ�ำหน่าย ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำ� บล การ แสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ การประกวดธิดาเบญจมาศ การประกวดรถขบวนแห่บุปผชาติ การจดทะเบียนสมรสกลางสวน เบญจมาศ การแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่า สนใจอีกมากมาย

36

๑ ใน...นครราชสีมา


ร ้ า น อ า ห า ร ที่ ส า ย กิ น

ไม่ ค วรพลาด

มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม

Car’Fe คาร์เฟ่

ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ กลางไร่

เคพี สเต็กเขาใหญ่

ลาบนัว

ครัวหญ้าคาเขาใหญ่

ในขณะที่ชีวิตรีบเร่ง ตึงเครียด สุขภาพกายและใจ เป็นสิ่งที่ต้องพร้อมตลอดเวลา มาเด้อฟาร์มของเรา จึงอยากขอเป็นสถานที่ที่นึง ที่สามารถเติมพลัง ความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-18.00 น ชม-เซลฟี่คู่สวนดอกไม้กระถางสุดสวย ชมสวนเมล่อนเเละชิมเมล่อนสดๆ จากสวน หรือจะจิบกาเเฟสดๆ ในสวนก็มีให้บริการ พิกัด : ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 092-828-2955

เป็นร้านสเต็กที่อยู่ในปั๊มน�้ำมันเชลล์ตรงทางขึ้นเขา ใหญ่ ตัวร้านอยู่บนถนนธนะรัชต์ที่หลักกิโลเมตรที่สอง ซึ่งใกล้กับถนนมิตรภาพมาก บรรยากาศในร้านตกแต่ง แบบฝรั่ง ในร้านมีตู้โชว์หลายตู้ ที่โชว์ของสะสมที่ทาง เจ้าของร้านน�ำมาให้ลูกค้าชม เมนู ในร้านก็มีทั้งอาหาร ไทย และอาหารฝรั่งให้เลือก พิกัด : ปั๊มเชลล์เขาใหญ่ กม.2 51/2 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 06-2896-3624, 09-8585-1978

บริการกาแฟสดหอมๆ อาหารรสจัดหลากหลายและ เครื่องดื่มเย็นๆ อีกทั้งบริการด้านคาร์แคร์ ล้าง-อัด-ฉีด และขัดเคลือบ WAX และอบโอโซน เปิดบริการทุกวัน โซนคาเฟ่ เวลา 08.00-22.00 น. โซนล้างรถ เวลา 08.00-19.00 น. พิเศษ!!ร่วมสะสมแต้มล้างรถกับเรา ทุก 5 แต้มมีของ สมนาคุณ โปรโมชั่นทุกวันพุธ ลด 10% ต่อ 1 ใบเสร็จ ยินดีให้บริการ รับท�ำข้าวกล่องและรับจัดเลี้ยง ติดต่อจองโต๊ะ สอบถามคิวล้างรถ โทร. 064-197-9396

แซ่บ นัว! ท�ำไมมันถึงปัง! ถึงมีหลายสาขา! อยากรู้ต้องมาพิสูจน์ความแซ่บ! มาลองเบิ่งเด้อ ไก่บ้านย่างน�้ำจิ้มสมุนไพร สูตรทางร้าน และเมนูอีก มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาทอดน�้ำปลา ปลาทอด สมุนไพร รึมาทางสายแซ่บอย่างส้มต�ำ ที่มีเมนูให้เลือก กว่า 100 เมนู แล้วยังมีกับแกล้มอีกเพียบ พิกัด ลาบนัวสาขานครราชสีมา มีที่จอดรถ ร้านเปิด 11.00-22.00 น. มีห้องแอร์บริการฟรี ห่าง อบต.บ้านเกาะ 100 เมตร โทร : 097-341-4751 รับจัดเลี้ยง กรุ๊ปทัวร์

ก๋วยเตี๋ยวกลางไร่ เป็นก๋วยเตี๋ยว หมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติที่อร่อย เข้มถึงใจ ซึ่งเป็นที่นิยม ของคนที่ได้ลิ้มลองถึงรสชาติ ก๋วยเตี๋ยว หมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ อย่างแท้จริง ท�ำให้ต้องแวะอุดหนุน ทุกครั้งที่ได้ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวกลางไร่ พิกัด : ร้านอยู่ริมถนนราชสีมา-โชคชัยฝั่งขาเข้า 143 หมู่ 6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทร. 044-375255, 085-775-8458, 086-234-3452

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ เน้นความเป็นธรรมชาติ บริการอาหารไทย อีสาน เมนูแนะน�ำ ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ กุ้งผัดพริกไทยด�ำ ปลาคังลวกจิ้ม และเมนูอื่นๆอีกมากมาย พิกัด : อยู่บนถนนธนรัตน์ ทางไปอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ร้านจะอยู่ทางซ้าย หน้าร้านมีที่จอดรถไว้ บริการ กม.21.5 ถนนธนะรัชต์ - เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ️โทร. 094-525-4226, 061-714-6666

๑ ใน...นครราชสีมา

37


พอค�ำย�ำเส้น

ใบตาล อร่อยยกชาม

ขวัญข้าวโต๊ะจีน

AT Car’fe

เตี๋ยวเรือริมคลองตะแคงหม้อซด

สมคิด โต๊ะจีน

สวนอาหารระเบียงแก้ว

เขาใหญ่หมูกะทะป๋าติ่ง

แรดแซ่บนัว สาขาโคราช เจ๊ต๊อกแต๊กตลาดน�้ำคลองลัดมะยม

พอค�ำย�ำเส้น จัดจ้านทุกค�ำ พิถีพิถันทุกขั้นตอน อาหารไทยหลากหลาย ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ อิตาเลี่ยนโซดา บิงซู เปิดทุกวัน 9 โมงถึง 6 โมง พิกัด : ตรงข้ามสวนภูมิรักษ์ติดวัดหนองจะบก ️โทร. 093-8346601

ร้านคาร์แคร์ที่ไม่ได้มีแต่คาร์แคร์แต่ยังมีคาเฟ่ด้วย! เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. วันเสาร์ 09.00-19.00 น. พิกัด : ปากซอยทางเข้าโรงเเรมบอสส์ ติดถนนมิตรภาพ ข้างชุนหลีเเบตเตอรี่ โทร. 081-7184892 (คุณมอส)

ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองโคราช ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองนครราชสีมา ร้านบรรยากาศสบายๆ ตกแต่ง สวยงาม อาหารของร้านระเบียงแก้วเป็นอาหารไทย มีรายการหลากหลายเมนู อาหารอร่อย ราคาไม่แพง พิกัด : ร้านอยู่บนถนนยมราช มีที่จอดรถ ด้านในร้าน ถ้าเต็มก็จอดสองฝั่งถนน️ โทร. 044-267765, 081-9554683

38

๑ ใน...นครราชสีมา

อาหารมีให้เลือกหลายแบบกับสุดยอด 3 ซุปเปอร์ หรือจะเป็นหม้อปลาร้า ปีกไก่ทอด ข้าวหมูทอด หมูเด้ง บะหมี่หยก เกาเหลา ข้าวไข่เจียว ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ เกี๊ยมอี๋ รับจัดงานนอกสถานที่ พิกัด ตรงข้ามปากทางเข้า บขส.เก่า โทร. 098-9153658

ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด หอมพริกคั่ว น�้ำตกรสเข้ม อร่อยแบบไม่ต้องปรุง บรรยากาศ ห้อยขาริมน�้ำสุดชิว วิวดีดี ต️ ้องที่นี่เลย ราคาเริ่มต้นเพียงชามละ 15 บาทเท่านั้น พิกัด : หน้าวัดขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง เปิดบริการเวลา 10.00-16.00 น. โทร. 095-8131924

ป๋าติ่ง รับประกันความอร่อย ร้านหมูกระทะ ติดถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 14 ร้านนี้ท�ำสะอาด น�้ำ จิ้มอร่อย แถมยังมีบริการ Free wifi จ่ายด้วย QR CODE อีกด้วย ชุดเล็ก 199 บาท ชุดใหญ่ 299 บาท มาเที่ยวเขาใหญ่แวะลองชิมดูครับ พิกัด : 449 หมู่ 7 บ้านไร่ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 086-533-5244

บริการร้านข้าวต้ม อาหารตามสั่งและรับจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่ พิกัด : 806/4 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ️โทร. 064-759-2979 (สุขสัน)

บริการรับจัดโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ รับจัดบุฟเฟ่ต์ โทร. 093-552-1149 คุณโอ๋ 083-351-0984 คุณเตย

ร้านส้มต�ำสุดแซ่บ ร้านแรดแซ่บนัว สูตรเจ๊ต๊อกแต๊ก ต�ำแรดแซ่บนัว นัวจนฉุดไม่อยู่ มีหลากหลายต�ำให้ เลือก แรดแซ่บนัวสาขาโคราชส้มต�ำที่ลูกค้าออกแบบ เองได้ พิกัด : ตลาดนัดหลังเดอะมอลล์โคราช อีกที่คือ ตลาดอาร์เอ็นยาร์ด โซนแบล็คยาร์ด@บ้านเกาะ ️โทร. 097-9461987, 095-6487742


ร้านศิริออ

จ�ำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวแดง หมี่กรอบชาววังสูตรสมุนไพร พิกัด : ร้านอยู่ใกล้หัวมุมสี่แยกถนนมหาดไทย กับถนนวัชรสฤษดิ์ ตรงข้ามกับธนาคารออมสิน สาขาศาลากลางจังหวัด โทร. 0-4434-1099, 09-6241-9992

อรนภาโต๊ะจีน อ.บัวใหญ่

บริการอาหารไทย จีน อีสาน โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ มีหลากหลายราคาให้เลือก วัดตามงานลูกค้า ทั้งถูก ทั้งแถม อาหารปรุงสดใหม่ หน้างาน เรามุ่งมั่น ในการให้บริการ พิถีพิถันและใส่ใจทุกขั้นตอน ถูกสุขอนามัย งานเล็กงานใหญ่รับหมดไม่เลือก โทร. 044-462670, 08-1725-7968, 09-0240-4149

โต๊ะจีนช่อทิพย์สูงเนิน ร้านอาหารช่อทิพย์ ลาบคนยโส แซ่บคัก

รับท�ำอาหารตามเมนูและอาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารอีสาน อาหารป่า รับจัดโต๊ะจีนทั่วราชอาณาจักร พิกัด 333 หมู่ 14 บ้านบุใหญ่พัฒนา ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทร. 081-7902496 เฮียมนัส

ทองม้วนวิไลวัณย์

มังกี้โต๊ะจีน

Chincha Since 2018

ชาบูเสม็ด

กุ้งตะกร้าเศรษฐี สาขาโคราช

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน�้ำวน

ศูนย์รวมขนมที่ส่งออกทั้งปลีกและส่งทั่วภาคอีสาน มากว่า 10 ปี เราเป็นร้านค้าขนมทองม้วนรายใหญ่ ที่สุด เรามีประเภทขนมทั้งหลอดเล็ก หลอดใหญ่ หลอดยาว และหลายรสชาติ พิกัด : 67 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 0-4491-3786, 08-1198-8129

อิ่มคุ้ม เลือกได้ อร่อยขั้นเทพ อิ่มกันยกแก๊งค์ อิ่มทั้งครอบครัว รับรองความอร่อย น�้ำจิ้มรสเด็ด ราคาเดียวอิ่มคุ้มทั้งบ้าน ส�ำรองจองโต๊ะได้ทุกเวลา ตั้งแต่ 11.00 น 3 กิโล แถม แป๊บซี่ 1ขวด มากี่คนก็ กิโลละ 169 บาท WIFI FREE แรงสะใจ ผักฟรี น�้ำจิ้มฟรี น�้ำซุปฟรี โทร. 091-165-5144

รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงรสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ 100% บริหารงานโดยกุ๊กที่มีประสบการณ์การท�ำอาหาร มากกว่า 30 ปี พร้อมลูกทีมครบมือ มังกี้ทุ่มเททั้งงาน ตามใจลูกค้าสั่ง บริการเป็นกันเอง โทร. 085-208-0775 กุ๊กดุลย์, 084-771-8121 พี่นิค, ️082-149-0211 พี่ชัย

เรายกทะเลมาไว้ที่โคราชอาหารทะเลทั่วไป และอาหารทะเลพรีเมี่ยมที่เราคัดสรร มาเป็นอย่างดี ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ เช่นแคนาเดียนล๊อบสเตอร์ เรียนเชิญทุกท่านมาทดลองความอร่อยกันที่ร้านเราได้ เลย ส️ ั่งเลย เดลิเวอรี่ โทร : 098-5570996

ขายง่าย จบการขายเร็ว ลูกค้าบริการตัวเอง อร่อยบอกต่อ ชานมไข่มุกตักเอง สนใจแฟรนไชส์สาขาอ�ำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โทร 082-8263399

ของดีของอร่อยเมืองโคราช แวะมาได้เลยอร่อยจริงๆ บริการก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เจ้าแรกในโคราชพร้อม 3 รสชาติน�้ำให้เลือกรับประทานน�้ำใส เย็นตาโฟ ต้มย�ำ หรือจะทานแบบแห้งกับน�้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน พิกัด : 82 หมู่ 5 ถ.คลองส่งน�้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 083-8832090 ๑ ใน...นครราชสีมา

39


ร้านข้าวแกงเจ๊แตง

เจ๊รินโต๊ะจีน

Le Danang เลอดานัง

Fiore Coffee

หมูหันก�ำนันพล

อ้อมกอด คาเฟ่

ต�ำนานความอรอยที่อยูคูวังน�้ำเขียวมากกวา 32 ป จ�ำหนาย...ขาวราดแกง ผัดหมี่โคราช สมต�ำ สเต็กจิ้ม แจว กาแฟสด ของฝากวังน�้ำเขียว และสินคา พิกัด : 379 ม.1 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร. 099-4939888, 099-4159444

ร้านคาเฟ่ชิลๆ บรรยากาศสบายๆ บริการอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ พิซซ่า และเมนูอาหาร อีกหลากหลาย บริการด้วยคุณภาพ ความอร่อย เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-23.00 น. พิกัด : 109 หมู่ 1 ถ.ร่มไทร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทร. 081-709-3872

กินจุ บุฟเฟ่ต์ ทะเลผา

ราคา 229 ต่อท่าน รวมหมดทุกอย่าง น�้ำ เตา รวมหมดแล้วราคานี้ 229 จบ พร้อมด้วยบริการ สามารถสั่งเนื้อย่างเป็นกิโลกลับบ้านได้ด้วย ในราคา กิโลละ 170 บาท เท่านั้นพร้อมน�้ำจิ้ม ไม่รวมอาหารทะเล โทร. 08-8707-8788, 0-4408-5878

40

๑ ใน...นครราชสีมา

“ราคาถูก อาหารสด รสชาติอรอย” บริการจัดเลี้ยง โตะจีน-ไทย อาหารจัดเลี้ยง เวที ดนตรี เครื่องเสียง บริการครบ จบที่เดียว ราคาเริ่มตน 1,200 บาท/โตะ 20 โตะ แถม 1 โตะ พิกัด : 257 ม.1 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 09-3093-3319, 08-8370-2808

คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดี ลองหมูหันร้านผมดูครับ มีหมูสด โลละ 130 บาท หมูสดหมัก พร้อมน�้ำจิ้มรส เด็ดสองอย่าง โลละ 150 บาท หมูหันสุกพร้อมทานน�้ำ จิ้มสองอย่าง ราคาเริ่มที่ 1,000 บาท เตาเล็กๆ สเปคริมทาง ได้รับความไว้วางใจมาถึง 10 ปี โทรสั่งจองล่วงหน้าอย่างเดียวครับ 098-635-4290, 080-170-9905

กระต่ายขาวซีฟู๊ด

นึกถึงทะเลนึกถึงกระต่ายขาวซีฟู๊ด อาหารทะเลสดใหม่ทุกวัน พิกัด : สาขาสืบศิริ ข้างองค์การโทรศัพท์ ติด ร.ร.อุบลรัตน์ สาขาเทคโนฯ เยื้องเทคโนราชมงคลฯ ติดคลังวิลล่า โทร. 081-2663578, 044-354717

แหนมเนือง และน�้ำจิ้มสูตรพิเศษ สูตรต้นต�ำรับ จากรุ่นสู่รุ่น ได้ที่ร้านเลอ ดานัง ผักหมด เติมได้นะ และมีอาหารเวียดนามหลากหลายกว่า 30 เมนู บริการในห้องแอร์เย็นๆ บริการจัดส่ง บริการด้วย หัวใจ กับราคาสบายๆกระเป๋าลูกค้า ส�ำรองที่นั่งหรือ สั่งอาหารล่วงหน้า ได้ที่ ️ Tel. 044-264477, 0924751881

มีทั้งของคาวและหวานครบ เมนูห้ามพลาด : แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู, กุ้งผัดพริกเกลือ, บิงซูอร่อยๆ ชื่นใจ พิกัด : ตั้งอยู่ก่อนทางบายพาสขึ้นเขาใหญ่ เลยจากโลตัสปากช่องฝั่งติดถนนมิตรภาพ ประมาณ 1 กิโลเมตร โทร. 098-635-2859

กินเส้นแซ่บ ณ ปักธงชัย

บรรยากาศดี อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลายเมนู พิกัด : (รานอยูตรงไฟแดง ตรงขามศูนย วัฒนธรรมผาไหมปกธงชัย) 178/179 ม.13 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 08-1976-7267


แชวอนช์ สเต็กนายพล

บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง เปิดบริการเวลา 17.00-22.00 น. พิกัด : 45/5 น�้ำพุ ซ.4 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 Tel. 08-9149-0250

ร้านอาหารบ้านฮอซอน ที่ตั้ง : 481 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1669-7605, 09-8585-6557

มาลี โต๊ะจีน อ.บัวใหญ่ ที่ตั้ง : 8/1-4 ถ.เทศบาล 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 0-4446-1938, 08-1967-0782

ดาลองโต๊ะจีน อ.บัวใหญ่ ที่ตั้ง : 11 หมู่บ้านบุญชูแลนด์ ถ.โคกสูง 6 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 08-5763-1669, 08-6247-1417

ลีลาวดีหมูกะทะโคราช Tel. 08-9763-3827

ร้านอาหารบ้านลานตะวัน ที่ตั้ง : 1469/8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4400-3339, 08-1986-6343

จานระเบิด ที่ตั้ง : ถ.พายัพทิศ ซ.พายัพทิศ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คุ้ม 10 หลัง ม.ราชมงคลอีสาน Tel. 06-3008-0031 คุณณพัฒน์

ตาท�ำปลาเผา ที่ตั้ง : 3 ตาท�ำปลาเผา ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1876-4232

สวนอาหารครัวลุงเฮีย ที่ตั้ง : 24 หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9227-3857 ลุงแก่น 08-7460-2704 ป้ารวย

ครัวต้นไทร ที่ตั้ง : บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-9718-7944, 08-7376-3670

บ้านสวนฝรั่ง เขาใหญ่ ที่ตั้ง : 272/1 หมู่ 8 ถ.ธนะรัช ต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4436-5421, 08-1669-0211

ส้มต�ำพันล้าน ที่ตั้ง : สาขาสวนสัตว์ 371 หมู่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1999-7083

สวนอาหารบ้านล้อเกวียน ที่ตั้ง : 37 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1877-0246

๑ ใน...นครราชสีมา

41


42

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

43


44

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

45


46

๑ ใน...นครราชสีมา


ที่ พั ก ที่ ส า ย ชิ ล ล ์

ไม่ควรพลาด Stay : Resort Hotel Homestay

บ้านศรันยา เขาใหญ่

เช เพียร่า

ยายเที่ยงฮิลล์

ภูเคียงสาว รีสอร์ท

The Green Wangnamkiaw

โรงแรมพิมายอินน์

ให้บริการบ้านพักและร้านอาหาร ซึ่งออกแบบเป็น แบบบ้านเรือนไทย และแวดล้อมไปด้วยสวนของไม้ เมืองร้อน โดยบรรยากาศโดยรอบท่านจะสามารถมอง เห็นแนวเขาน้อยใหญ่ บรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 (ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5445-6324, 09-9154-1951 www.baansaranya.com

บริการ ที่พัก, ห้องประชุมสัมนา ท่ามกลางขุนเขา ห้อมล้อมไปด้วย ธรรมชาติ อากาศดี เงียบสงบ ร่มรื่น เย็นสบายทั้งปี อากาศดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะส�ำหรับการมาพักผ่อน บ้านแต่ละหลังออกแบบ มาเพื่อให้สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้อย่างสวยงามจะ หันไปทางไหนก็สัมผัสกับธรรมชาติได้แบบ 360 องศา โอโซน 100% Tel. 080-1629523

ขอต้อนรับเข้าสู่ รีสอร์ทที่ซึ่งความฝันมาบรรจบ กับความจริงด้วยความลงตัวของภูมิทัศน์ ตามธรรมชาติที่สวยงาม ภูมิอากาศแสนบริสุทธิ์ และบ้านพักแสนโรแมนติก จะท�ำให้ประสบการณ์ การมาเยือนของคุณยากที่จะลืมเลือน ที่ตั้ง : 155 หมู่บ้านสุขศรีงาม (ตะเคียนคู่) หมู่ 13 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 081-623-5629, 062-826-3956

The Green บูทิคเฮาส์ สไตล์รีสอร์ท ร่มรื่นอิงแอบ ธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาในวังน�้ำเขียว เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ กว้างขวาง สะดวกสบายครบถ้วน ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีห้องคาราโอเกะ กับโต๊ะพูล มีทีวี ตู้เย็น แอร์ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น และมีบริการ WiFi ฟรี ที่ตั้ง : 236 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 089-888-8863, 089-222-2322, 089-921-7777

อาณาจักรแห่งความสุข แวะพักทานข้าว ดูกังหันลม ชมดาวเดือน แค่ใกล้ๆใครๆไปก็มีความสุข บ้านพัก ธรรมชาติแบบส่วนตัว ท่ามกลางหุบเขา แวดล้อมด้วย ทัศนียภาพอันงดงาม อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีทั้งห้องรวม ห้องเดี่ยว บ้านพักเป็นหลัง ห้องพัก สัมมนาขนาดใหญ่ พิกัด : 174 ม.10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Tel 081-4832869 089-7801502

คิดถึงพิมาย คิดถึงเรา พิมายอินน์ บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง,ห้องสัมมนา,ห้องประชุม ไว้ให้บริการ กับลูกค้าทุกท่าน เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการ ที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 14 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา Tel. 0-4448-1196 08-1266-9058 Fax. 0-4448-1197

๑ ใน...นครราชสีมา

47


ร่มเกล้า รีสอร์ท

บ่อทอง ห้องพัก 24 ชั่วโมง

สีคิ้วโฮมสเตย์

หวานเย็น รีสอร์ท

ห้องพัก สวย สะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่ตั้ง : อยู่ติดถนนใหญ่ ข้างการไฟฟ้า ใกล้โรงพยาบาลคง Tel. 08-0528-9222, 08-9425-4076, 0-4408-5149

ที่พักที่สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ อย่างแท้จริง เรียบ ง่าย สมถะ ที่ตั้ง : บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 ต�ำบลสีคิ้ว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel. 083-020-3584

โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : ตั้งอยู่แถบชานเมืองของ อ�ำเภอเมือง จ.นครราชสีมา (ใกล้สวนสัตว์นครราชสีมา) 249 ถ.บายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4475-6341-2, 08-9844-6109

48

๑ ใน...นครราชสีมา

แอร์ น�้ำอุ่น Wifi กว้างขวาง จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศดี บริการดีเยี่ยม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่ตั้ง : 349 หมู่ 15 บ้านหนองจาน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5929-1901, 09-6313-5161

พักใจ รีสอร์ท

ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดี บริการเป็นกันเอง ราคาไม่แพง ที่ตั้ง : ค�ำแนะน�ำการเดินทางผ่าน GPS หากลูกค้า ใช้ GPS น�ำทางมา ช่วงใกล้ถึงรีสอร์ทเส้นทางจะ พาเลี้ยวเข้าซอยเถกิงพล 1 ทางเราแนะน�ำให้ลูกค้า เดินทางตรงมาซอยถัดมา คือ ซอยเถกิงพล 3 จะมี ป้ายรีสอร์ทอยู่หน้าซอย แล้วเดินทางตามเส้นทาง ได้ปกติเลย Tel. 08-9848-8215, 0-4493-2090

ชัยพฤกษ์ แกรนด์ โฮเท็ล บรรยากาศติดริมน�้ำ ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ ลมเย็นนั่ง ที่ตั้ง : 172/6 ถ.จอมสุรางค์ยาตรใกล้ศาลากลาง ชิวตกปลาธรรมชาติ ที่จอดรถสะดวกสบาย พร้อมห้อง ใจกลางเมือง ตรอกตีเหล็กติดกับพลาซ่า ประชุมสัมมนาหวานเย็น 1, 2 และบริการจัดเลี้ยง อาบอบนวด ติดโรงแรมการ์เด้นวิว กลางแจ้ง ราคากันเอง พร้อมอาหารอร่อย Tel. 08-5316-3969, 08-6262-7985, บริการห้องพักรายวัน-รายเดือน 0-4427-5102-3, 0-4427-5197-8 ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 บ้านเมืองหาญ ต.ด่านขุนทด โรงแรมเสมานคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ที่ตั้ง : อยู่ก่อนถึงซีเกท 1 กม. ใกล้นวนคร 2 Tel. 08-1065-3240, 08-1265-3247 Tel. 08-6262-7985, 08-5316-3969

ไวท์ร็อค รีสอร์ท ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1879-6449, 09-9494-2465

วนาลี รีสอร์ท ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8101-9347, 08-6721-2228


๑ ใน...นครราชสีมา

49


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก NAKHONRATCHASIMA MARKET

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

หน้า 51

การศึกษา

หน้า 51

เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ธุรกิจทางการเกษตร

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 55

หน้า 58

ก่อสร้าง และตกแต่ง 50

๑ ใน...นครราชสีมา

หน้า 73

หน้า 53

หน้า 61

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 84


ท�ำเนียบ ส่วนราชการ อบต.หนองน�้ำแดง ที่ตั้ง : 399 หมู่ 11 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4436-5413 Fax. 0-4432-8369

การศึกษา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ตั้ง : 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-4557-8 Fax. 0-4421-4440

๑ ใน...นครราชสีมา

51


52

๑ ใน...นครราชสีมา


เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

อารยาผ้าม่าน มานปรับแสง มานมวน มูลี่ ฉากกั้นหอง วอลเปเปอร กระเบื้องยาง... สินคาดีมีคุณภาพ ราคาเปนกันเอง ประเมินราคาหนางาน ฟรี! ติดตั้ง ฟรี! รับประกัน 3 ป ที่ตั้ง : 947/5 ม.1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-1639-5400

เดอะไพรด์ By รุ่งนิรันดร์ Tel. 0-4475-6999, 08-6659-5972, 09-9194-4222

จ เจริญแอร์ Tel. 08-7961-5580, 08-5774-3394

ประทานพร ผ้าม่าน ที่ตั้ง : 675 หมู่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6309-2520

ร้านบีเอ็มแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 489 หมู่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 08-3739-6411, 09-3845-5017

๑ ใน...นครราชสีมา

53


54

๑ ใน...นครราชสีมา


สุขภาพ แฟชั่ น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจ ของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

360 ONGSA FITNESS โคราช รับปรึกษา ออกแบบหองฟตเนสขนาดเล็ก ภาครัฐและเอกชนบริการซอม-เซอรวิส นอกสถานที่ ที่ตั้ง : 513/1 ถ.มิตรภาพหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4400-6354, 09-0258-1436

V-TWINS KORAT GYM ฟิตเนสของคนรักสุขภาพ โดดเดนในเรื่อง เทรนเนอร์โดยเป็นนักกีฬาเพาะกายมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ที่ตั้ง : สาขา 1 : 1139/3 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4434-1734 สาขา 2 : สนามกอลฟกองทัพนอยที่ 2 คายสุรนารี ถ.เดชอุดม-รวมเริงไชย ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 094-5900641

อรพินท์ทันตคลินิก สาขา 1 354/1-2 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0-4426-3473, 0-4425-3200, 08-1266-1760 สาขา 2 1119/2 ถ.สุรนารายณ อ.เมือง ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0-4434-1312, 0-4427-0050, 08-8352-1010

๑ ใน...นครราชสีมา

55


โรงพยาบาลโนนสูง ที่ตั้ง : 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel. 0-4437-9311, 0-4437-9123 Fax. 0-4432-6292

56

๑ ใน...นครราชสีมา

โรงพยาบาลสัตว์หมอต้น ที่ตั้ง : 1143/47 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (อยู่ในท์บ้านเกาะ ข้างร้านลุงปั่น ปลาเผา) Tel. 0-4434-1252

สถานพยาบาลสัตว์ เพ็ท บัดดี้ ที่ตั้ง : 187 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1910-4898

โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ อ.วังน�้ำเขียว ข้างที่ว่าการ อ.วังน�้ำเขียว Tel. 06-2590-5359 หมออุ๊


๑ ใน...นครราชสีมา

57


ธุรกิจทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ฟาร์มแม่ประกอบโคราช จ�ำหนาย... เปดไข ไกไข ไกบาน และสัตวปกอื่นๆ ที่ตั้ง : 274 ม.11 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-2119-9967

บอตกปลานรานุช ดานเกวียน บรรยากาศรมรื่นสบาย สบาย แบบเปนกันเอง สไตลบอตกปลานรานุช มีกิจกรรม การแขงขัน ตกปลาเกล็ด สนุกสนาน กับรางวัลตางๆ มากมาย มีอาหาร และเครื่องดื่ม พรอมบริการ ที่ตั้ง : 80 ม.6 ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel. 08-1879-9866

ร้านโคราชเกษตรธรรมชาติ จ�ำหนาย... จุลินทรียมีประสิทธิภาพสามารถ ขยายตัว ไดรวดเร็วฝงลูกกอนใตตนไม โยนลงนาขาว ทุบก�ำจัดขยะ แกปญหาสวม หรือบ�ำบัดน�้ำเสีย... ที่ตั้ง : 414/56 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-4605-0569, 08-9947-7009

บ่อตกปลาป้าล�ำหวย บอตกปลาแบบทุงๆ บรรยากาศสบายๆ (ตกไดเทาไรเอาออกไดหมด) ที่ตั้ง : ต.ทาลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 (หลังปรางคพระโค อ.โชคชัย ติดกับล�ำพระเพลิง) Tel. 08-4832-1429

บ�ำรุงเกาะฟาร์ม สถานที่พักผอนหยอนใจส�ำหรับคนรักกีฬา ตกปลาบอตกปลามี 4 บอ บอปลาเกล็ด บอปลาหนัง บอปลารวม บอปลาส�ำหรับเหมา เปดทุกวัน เวลา 7.00-18.00 น. ที่ตั้ง : 413 ม.3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-9073-1389

ตาทองคูณ ฟาร์มปลา จ�ำหนาย... ลูกปลา พันธุปลาน�้ำจืดหลายชนิด ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาหมอ เลี้ยงงาย โตไว ก�ำไรงาม ที่ตั้ง : 22/2 ม.9 ต.โนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 Tel. 08-4614-1459

58

๑ ใน...นครราชสีมา


สนามชนไก่มหาลาภ ที่สุดของไก่ ต้องไปมหาลาภ เปรียบไก่ติดมัดจ�ำ 12.00-13.00 น. ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสี่ยมุ่ย Tel. 081-739-1674

ลุงตู่ฟาร์มปลาดุกโคราช ที่ตั้ง : 167 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1913-7385

สนามกีฬาชนไก่ แฝดสยาม ที่ตั้ง : 20/3 บ้านแก่นห้าว ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Tel. 09-3480-3756

ขวัญพิมายการเกษตร ที่ตั้ง : ใกล้สี่แยกโลตัส อ.พิมาย ทางแยกไป อ.จักราช Tel. 06-3767-3777, 0-4448-1730

รานโชคอนันต การเกษตร จ�ำหนาย อุปกรณการเกษตร เมล็ดพันธุทุกชนิด ปุย ยาเคมี ฮอรโมนพืช คุณภาพดี พันธุขาวนาป นาปรัง รับเพาะกลา ราคากันเอง... ที่ตั้ง : ตลาดพิมายเมืองใหม 558 ม.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 08-5682-7985, 08-9949-7521

๑ ใน...นครราชสีมา

59


60

๑ ใน...นครราชสีมา


สินค้า และบริการทั่ วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

ล้านกรองน�้ำ จ�ำหนาย ปลีก-ส่ง เครื่องกรองน�้ำดื่ม น�้ำใช ถังกรอง ตูท�ำน�้ำเย็น ไสกรอง สารกรองน�้ำ อะไหลเครื่องกรองน�้ำ ทุกชนิด รับซอมเปลี่ยน สารกรองน�้ำ เครื่องกรองน�้ำ ที่ตั้ง : ติดประตูพลแสน 90/1-2 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-1514-6298, 09-3989-9499

ชอผกา เวดดิ้งแพลนเนอร รับออกแบบ : และจัดดอกไมในงานพิธีตางๆ จ�ำหนายและใหเชา : อุปกรณงานแตงทุกชนิด ถายรูป ระบบแสงสี เสียงในงาน ดอกไมสด ดอกไมแหง พานขันหมาก บายศรี มาลัยมงคล พวงหรีดสด-แหง ที่ตั้ง : ตั้งอยูสี่แยกไฟแดงทางไปหาด ชมตะวัน (ตรงขามรานเจ็กเหลือง) อ.เสิงสาง Tel. เฟรน (โย) 086-2447690

ร้านชูชาติ เซอร์วิส จ�ำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ล้าง เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ ตู้น�้ำดื่ม ตู้เติมเงิน ฯลฯ ที่ตั้ง : 93/9 หมู่ 1 หมู่บ้านโรเบอร์รี่โฮม @ มะเริง บ้านหัวช้าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-3424-5395, 08-7959-7491 คุณนุ

หสม. วิมเทค โซลูชั่น เซอร์วิส บริการติดตั้ง ขายปลีก-สง ระบบกลองวงจรปด แบรนด Hikvision, Jigami ระบบ NetWork และระบบไฟฟาภายนอกและภายใน ระบบสแกนนิ้วมือ แอคเซสคอนโทรล ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Tel. 09-7342-4219, 09-4532-9355

สมมาศเวดดิ้ง บริการเชาชุด...จัดสถานที่งานแตง ถายพรีเวดดิ้งแตงหนา - ท�ำผม ในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 215/4 ม.8 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-4089-2267

UNZEEN DESIGN PRODUCTIONS รับท�ำป้ายทุกชนิด Indoor Outdoor Offset สื่อการพิมพ์ ครบวงจร สีสด รวดเร็ว ทันใจ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ความละเอียดสูง Tel : 09-3447-5141, 06-1534-6363

๑ ใน...นครราชสีมา

61


เจริญทวีเครื่องมือชาง จ�ำหนาย-รับซอม สินคาเกษตร และเครื่องมือชางทุกชนิด (ตัวแทนสินคา... Kanto) Tel : 08-1640-3349

ปอแก้วคิดส์ จ�ำหน่ายผ้าอ้อมสาลู ผ้าอ้อมส�ำลีเด็ก คุณภาพเยี่ยม เกรดห้าง Tel. 08-3987-7781

หจก. ซี พี บี ริชเทค (ส�ำนักงานใหญ่) น�้ำดื่มสะอาด ผานกรรมวิธีรีเวอรสออสโมซิส ฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต ที่ตั้ง : 202 ม.5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 06-4137-4259

ปรีเซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 35/1-2 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-6240, 0-4425-7107 Fax. 0-4425-1707

สุดยอดดอกไม้ & เวดดิ้ง สีคิ้ว บริการรับปรึกษารูปแบบการจัดงาน ล�ำดับพิธีการ บริการให้ค�ำปรึกษา ทุกรูปแบบ ฟรี Tel. 08-6148-9674

โคราชการป้าย ที่ตั้ง : 357 หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1879-9772 Fax. 0-4400-8422

หจก.โคราชศรทอง 2000 ที่ตั้ง : สาขาสี่แยก หลักเมือง 358 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4426-4996, 0-4426-7562 Fax. 0-4424-2786 ที่ตั้ง : โชว์รูม 346, 366 ถ.จอมพล 2,4,6 ต.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4426-4111, 0-4426-7996, 081-835-6524 Fax. 0-4424-2786

62

๑ ใน...นครราชสีมา


บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ�ำกัด ส�ำนักงาน คุณอธิชา ตั้งบุญนนท์ ที่ตั้ง : 315/3-4 ถ.มิตรภาพ (สามแยกเทอมินอล 21) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-7180, 08-1879-9979, 0-4426-3663

เรือนวิวาห์ เวดดิ้ง & สตูดิโอ ที่ตั้ง : 228/3 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-8539-6478, 06-4641-5493

ศูนย์พระเครื่องเมืองด่าน ตี๋ด่านขุนทด ที่ตั้ง : 595/14 หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel. 08-1769-4598

งูเหล็กไทย ที่ตั้ง : 442/69 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5043-9900, 08-5043-9933

หจก. โคราชมอเตอร์อุตสาหกรรม ที่ตั้ง : 257 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 0-4492-9098, 08-7876-3878, 08-9286-6299

ช่างล๊อต กุญแจ ที่ตั้ง : 632/14 ถ.สืบศิริ ตรงข้ามโลตัสสาขาชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9848-4225

ร้านดอกไม้ชนัญชิตา ที่ตั้ง : 296 หมู่ 1 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญนาก จ.นครราชสีมา 30410 Tel. 09-1072-2569

ทองบริการ Tel. 088-126-8162, 090-609-1439, 044-242584, 044-257305

ร้านตั้งเพ่งจั๊วจึง ฟาสไซน์ ที่ตั้ง : 42 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1935, 08-1879-1535, 09-3925-4591

บริษัท นพรุจทรานเทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 44 หมู่ 11 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel. 08-9204-8778

โอ้ ซาวด์พิมาย ที่ตั้ง : 287/2 หมู่ 14 ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 09-3327-7902

ร้านอุ๊เสื้อผ้ามือสอง Tel. 08-1146-1877

ช่างตี๋ กุญแจโคราช Tel. 08-9426-0536

ร้านหญิงดอกไม้โคราช Tel. 098-5876137

ร้านดอกไม้ครูอ๋อย Tel. 08-9949-1465

หจก. มิตรภาพการพิมพ์ 1995 ที่ตั้ง : 267 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6461-7509, 0-4424-1476, 0-4424-4551, 09-4515-2924 Fax. 0-4424-4551

๑ ใน...นครราชสีมา

63


บริษัท เอส.เอ. ออฟฟิต ออโตเมชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 287/43 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4425-2665, 0-4400-8997, 09-7334-2873 Fax. อัตโนมัติกดต่อ 3

ชินเกียรติโคราช Tel. 08-8432-1100, 08-9846-7227 บขส.2

64

๑ ใน...นครราชสีมา

หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 132/1 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4426-8521-2, 08-9581-4000 Fax. 0-4426-8522

ร้านศิริวัฒน์เต็นท์เช่า (ผ้าใบ) ที่ตั้ง : 891/3 ถ.มิตรภาพ-ปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4431-1675, 08-9428-1537, 09-4265-8356 Fax. 0-4431-3564

ฮวงจุ้ย Tel. 08-6648-9288

บริษัท ตักเงิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 72 ถ.ธนะรัชต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-0237-2203, 0-4432-8575, 0-4432-8576

หจก.รวมเทคนิค ที่ตั้ง : 277 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-4754, 08-1265-6292


๑ ใน...นครราชสีมา

65


66

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

67


68

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

69


70

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

71


72

๑ ใน...นครราชสีมา


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมี รายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บริษัท เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ป ชาตินครบาดาล จ�ำกัด รับเจาะบ่อน�้ำบาดาล ขุดบ่อบาดาล ติดตั้งระบบประปาทุกระบบ สร้างสระว่ายน�้ำ เดินท่อแก๊ส และจ�ำหน่ายเครื่องกรองน�้ำ ทุกชนิด ที่ตั้ง : 123 หมู่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-3559-2299

ช่างเม่น กระจก อลูมิเนียม รับติดตั้งประตูมวนทุกระบบ เหล็กดัด กันสาด มุงลวด กระจก วงกบอลูมิเนียม งานกระจกทุกชนิด เปดท�ำการ วันจันทร-วัน เสาร เวลา 08.00-17.00 น. ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ถ.นิคมล�ำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-8721-5434

ประเสริฐหินกาบ ปากช่อง จ�ำหน่ายหินกาบ แบบธรรมชาติ แบบตัดทุกขนาดตามสั่ง ที่ตั้ง : 55/2 หมู่ 1 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8375-7978

ช่างรางน�้ำฝน สแตนเลส บริการติดตั้งรางน�้ำฝน สแตนเลส สังกะสี ในบริเวณโคราชและใกลเคียง ราคาเปนกันเอง ที่ตั้ง : 337 ม.9 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9618-0541

หจก.เอส.พี.เฮ้าส์ 2017 รับสร้างบ้าน โกดัง บ้านน็อคดาวน์ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป จ�ำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 898/22 หมู่ 11 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 06-3428-8956, 09-3691-9428

พรนรินทร์ Design รับสร้างบ้าน ออกแบบ และให้ค�ำปรึกษา คุณภาพเป็นเลิศ บริการระดับมืออาชีพ ที่ตั้ง : 479 ม.2 ถ.แจงพัฒนา ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 Tel. 08-6878-0270 ๑ ใน...นครราชสีมา

73


หมอแว่น แบคโฮ บริการให้เช่ารถแบคโฮ เครื่องจักรกลหนัก Tel. 08-1814-9959

74

๑ ใน...นครราชสีมา

ต.การช่าง อ.ปักธงชัย จ�ำหนาย-รับสั่งท�ำ : วงกบส�ำเร็จรูปทุกชนิด อุปกรณฝาเพดาน จ�ำหนาย-พรอมติดตั้ง : งานกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย ประตูบานเลื่อน กั้นหองกระจก บานเกล็ด บานกระทุง มุงลวด งานประตูออโต (ราคาถูก) ที่ตั้ง : 439/1 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-8592-4008, 08-1955-1197

หจก.จินธญา เฮ้าส์ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน อาคาร เขียนแบบ ขอสินเชื่อ ปรึกษาฟรี ที่ตั้ง : 929/164 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1070-7177 จั๊กจั่น เซอร์วิส Tel. 06-3197-7713


ต.รุ่งเจริญกระจก ที่ตั้ง : 197/4 หมู่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4408-7525, 08-7253-9569, 092-546-2652

หินขัด ทรายล้างโคราช Tel. 08-1282-6118 ช่างอนันต์ 080-620-0036 ช่างเบน

หจก. จินธญา เฮ้าส์ ที่ตั้ง : 929/164 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1070-7177

หจก. จิตจริงการช่าง ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 14 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-8365-4757, 09-0261-4162

DD GROUP ที่ตั้ง : 299/172 หมู่ 6 ต.หนองกระ ทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4035-2929

ศุภชัยสแตนเลส Tel. 09-0369-4473 ช่างเล็ก

ชัชชัย อลูมินั่ม ที่ตั้ง : บ้านประโดก 6/2 หมู่ 1 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-4936-0601 ช่างอุ้ม

ยักษ์ อลูมิเนียม โคราช Tel. 08-4479-9996, 06-1246-5932

ช่างสัมฤทธิ์ ที่ตั้ง : 266 หมู่ 2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9865-1552

หจก. บัวใหญ่หลังคาเหล็ก ที่ตั้ง : สาขา 1 210 หมู่ 1 บ้านดอนหัน ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 สาขา 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4461-3726, 09-3539-0003, 08-4834-8614

ศูนย์บริการประตูรีโมท และสระว่ายน�้ำ ที่ตั้ง : 19/48 ซ.ล�ำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 044-243-468, 08-9722-6979, 08-1977-8755 www.pool-auto.com

หจก. โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 304 หมู่ 5 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4435-1702, 08-1966-9559, 06-1939-6635, 09-3635-6295 Fax. 0-4435-1703

หจก.ปากช่องบ้านสร้าง ที่ตั้ง : 26/3 หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ..ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6123-0798

หจก.พิมายะเอ็นจิเนียริ่ง Tel. 09-0116-3199

PT Aluminium Tel. 08-5612-5503, 08-0725-7020

สุเทพเขาใหญ่ ถังแชมเปญ ที่ตั้ง : 170 หมู่ 6 ถ.ธนะรัชต์ กม.10.5 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1792-9239, 08-7878-2159 ๑ ใน...นครราชสีมา

75


พยุงการช่าง ตั้ว ปากช่อง ที่ตั้ง : 68/13 หมู่ 14 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-9721-5005

หจก. โคราช สปริง Tel. 08-6568-3196, 08-6719-7729

บริษัท โรงงานท�ำอิฐ ม.อ.ท.1 เมืองอ่างทอง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 65 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย กม.54 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 0-3561-4517-18, 08-1907-9697, 08-1571-1704 Fax. 0-3561-2079

หจก.คลังไม้โรงเลื่อยสามเมือง ค้าวัสดุ ที่ตั้ง : 94 หมู่ 1 ถ.สีดา-บัวใหญ่ กม.3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 08-1628-3838, 0-4432-9315

76

๑ ใน...นครราชสีมา

9 เหรียญทอง ที่ตั้ง : 35/1 หมู่ 3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-4699-3998

หจก. C-SPA DESIGN & SWIMMING POOL ที่ตั้ง : 382 หมู่ 3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-3123-6297 ช่างวิเชียร 08-2971-4881 ช่างตั้ม


๑ ใน...นครราชสีมา

77


78

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

79


80

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

81


82

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

83


ยานพาหนะ-อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อม ล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่ต่างๆ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

ไพศาลเทอร์โบ รับติดตั้งและจ�ำหน่าย เทอร์โบทุกชนิด โดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ที่ตั้ง : 79/2 ถ.พหลโยธิน (สายใหม่) อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 03-6340594, 08-1780-7820

แบงค์ ออโต้ช็อป โคราช จ�ำหน่าย-ติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์ ล้าง-อัด-ฉีด ถ่ายน�้ำมันเครื่อง อะไหล่ซิ่ง ที่ตั้ง : ซ.ไตรมิตร ตรงข้าม บชร2 ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-4841-4455, 08-2626-5294

หมูยนต์ รถมือสอง โคราช รับซื้อ-ขายรถยนตทุกชนิด รับไถถอน รีไฟแนนซ รถยนต รถยนต รถมือสอง รถบาน เรื่องรถ เรื่องหมูๆ ที่ตั้ง : 397/13 เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4929-0301

ก�ำทร เบาะยนต์ โคราช รับหุมเบาะรถยนตทุกชนิด หนังแท-หนังเทียม ตกแตงภายใน หุมพวงมาลัย หุมหัวเกียร ปูพื้น หุมหลังคา ฝากระโปรงรถยนต เปดบริการทุกวันเวลา 8.00-16.00 น. ที่ตั้ง : อยูในซอยดานหลังศูนย TOYOTA เป็นหนึ่งฝงตรงขามตลาดเซฟวัน 3060/20 ถ.เลียบนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-5231-1046

บริษัท ไทยออโต้กลาส จ�ำกัด ศูนย์ติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสง รับงานประกันภัย ที่ตั้ง : 517/150 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-1555, 0-4492-3444 Fax. 0-4434-2423

สกลพัฒน์แอร์ ประดับยนต์ บริการลางแอรรถ เติมน�้ำยาแอร กรองอากาศแอร ซอม-เปลี่ยน ระบบแอรรถยนต ทุกชนิด ติดฟิลมกรองแสงรถยนต... ที่ตั้ง : 329/16 ม.10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-5425-6625

84

๑ ใน...นครราชสีมา


อ.ประดับยนต์ โคราช จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ ทุกยี่ห้อ Tel. 08-9677-7712

ลักษณ์ ออโต้ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 39 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9280-1253

อู่น้อยกลการ ซ่อมรถยนต์น�ำเข้าทุกชนิด เกียร์ เบรค คลัช ซ่อมช่วงล่าง ที่ตั้ง : 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-6719-9590

อู่สามล้อ ช่างโจ โคราช ที่ตั้ง : 2-4 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9722-5528

เด่นชัยแอร์ ประดับยนต์ Tel. 08-1967-8349, 08-1977-1979

หจก. โฟโด้ ที่ตั้ง : ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ก่อนถึงบิ๊กซี) Tel. 0-4434-2456, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : ลานจอดรถพิเศษเดอะมอลล์ (ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา) Tel. 0-4425-6773, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : สาขาบุรีรัมย์ Tel. 0-4469-0144

สามารถ-รถยก ที่ตั้ง : 145 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-6721-8936

๑ ใน...นครราชสีมา

85


KORAT CAR RENTAL ที่ตั้ง : 543/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1877-3198, 08-6429-0008

A-Sound Shop ที่ตั้ง : 905 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7297-5468, 06-5324-6526

รถเก่าเขาวง ที่ตั้ง : 64/1 หมู่ 5 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7334-5121, 09-1484-2321

บริษัท กิติภพ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 36/14 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3631-8049, 08-1905-0249, 08-4423-9994 Fax. 0-3671-3677

ทวีผล ทวีโชค กูรูแบตเตอรี่ Tel. 0-4400-0525, 09-5574-0922, 095-571-0944

สองพี่น้อง คาร์แคร์ & ซาวด์ Tel. 08-5613-3356

อู่ช่างโอ๊ต เซอร์วิส ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6247-1673

ลูกปืนฟิลม์ซิ่ง ที่ตั้ง : 183/2 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel. 084-6054747

หจก.เรืองศิริแทรคเตอร์ ที่ตั้ง : 71-73 ถ.บุรินทร์ บ.ข.ส. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1515, 08-1593-5834

Boss Car Wash ที่ตั้ง : 61/9 หมู่ 6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 Tel. 09-7969-6909

ช่างบิ๊ก ไดนาโม แอร์ Tel. 08-0735-7742

86

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

87


88

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

89


90

๑ ใน...นครราชสีมา


Profile for 1nai Thailand

๑ ใน...นครราชสีมา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS NAKHONRATCHASIMA MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดนครรา...

๑ ใน...นครราชสีมา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS NAKHONRATCHASIMA MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดนครรา...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded