๑ ใน...นครราชสีมา 2019

Page 1


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา

FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

นครราชสีมา หรือทีเ่ รียกกันว่า “โคราช” เป็นเมือง ใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรด้านการ ท่องเที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ความสวยงาม ของธรรมชาติ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ ผู้มาเยือน จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทงี่ ดงาม จนได้รบั การยกย่องให้เป็น มรดกโลก สนุกสนานไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้ ชืน่ ชมความยิง่ ใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ เรียนรูว้ ฒ ั นธรรม พื้นบ้าน ได้ความรู้ด้านการเกษตรจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นต�ำรับ และ เลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่ เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้ Magazin ๑ ใน...วารสารเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจและการท่อง เที่ยว Tourist & Business ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดยได้ น�ำเสนอคอลัมภ์ “เทีย่ วชิล..เช็คอิน นครราชสีมา” แนะน�ำนักท่อง เที่ยวที่สนใจและรีวิวสถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดนครราชสีมาและเขตติดต่อ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัด ในคอลัมภ์ “NAKHONRATCHASIMA MARKET” น�ำเสนอข้อมูลทีน่ า่ สนใจ ส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความ สะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน บ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ...

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งในSpecial Issue @ Annual 2019

CONTENTS

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด

สารบัญ

34

แหล่งท่องเที่ยวพลังงานลม

26

ท่องเที่ยววังน้ำ�เขียว

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

นครราชสีมา

สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

32 แนะนำ� : มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม เที่ยวทุ่งดอกไม้สไตล์ยุโรป

50

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดนครราชสีมา

37

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯเที่ยวชิล...เช็คอิน

นครราชสี มา ประตูสู่อารยธรรมแดนอีสาน

นครราชสีมา หรือ โคราช เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวจ�ำนวนมากหลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวธรรมชาติ ขุนเขา น�้ำตก สวนดอกไม้ ไร่องุ่น วัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่หลายคนนิยมไปพักผ่อนกันในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ได้ชน ื่ ชมความยิง่ ใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ เรียนรูว้ ฒ ั นธรรมพืน ้ บ้าน ได้ความ รูด ้ า้ นการเกษตรจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและเทีย่ วเชิงอนุรก ั ษ์ ทัง้ ยังได้อมิ่ อร่อยกับอาหารอีสานต้นต�ำรับ และเลือกซือ้ หาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในดินแดนที่เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้

26

๑ ใน...นครราชสีมา


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่ตรงหน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตก อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี หล่อด้วยทองแดงร่มดํา ความสูง 1.85 เมตร น�ำ้ หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ความสูง 2.5 เมตร แต่งกายด้วยเครือ่ งยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้าท้าวสะเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่ง เป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ บริเวณฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า คุณหญิงโม ซึ่งเป็นภรรยาปลัด เมืองนครราชสีมา ท่านให้สร้างวีรกรรมไว้ให้แก่ประเทศชาติเมื่อ ปีพ.ศ.2369 โดยท้าวสุรนารี สามารถรวบรวมชาวบ้านเข้าต่อสู้ สู้รบ และต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และเพื่อเป็นการ ระลึกถึงคุณความดีของท่านชาวเมืองนครราชสีมาจึงได้พร้อมใจ กัน จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี

ปี พ.ศ.2370 ภายหลังจากชนะศึกแล้ว ย่าโมและท่านพระยาปลัด สามีได้แวะพักทัพในการเดินทางเพื่อกลับเมืองโคราช ระหว่างนั้น ท่านได้สั่งท�ำแพเสี่ยงทายเป็นรูปศาลา และให้ลอยน�้ำไปตามล�ำตะ คอง โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแพลอยไปหยุดลงตรงที่ใดจะสร้างวัด ขึน้ ไว้เป็นอนุสรณ์ ซึง่ แพนัน้ ก็ได้ลอยมาติดตรงริมฝัง่ ล�ำตะคองอันเป็น ที่ตั้งของวัดศาลาลอยแห่งนี้ ชาวโคราชและชาวต่างถิน่ นิยมเดินทาง มาสักการะรูปปั้นและเจดีย์บรรจุอัฐิย่าโมที่วัดศาลาลอยนี้ เพื่อ บนบานขอพรย่าโมให้ปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะในเรื่องของความ รักและคู่ครอง มีความเชื่อว่าย่าโมจะสามารถดลบันดาลให้สมหวัง ได้ในทีส่ ดุ และเมือ่ ได้รบั ความส�ำเร็จดังใจอธิษฐานแล้ว กม็ กั จะแก้บน ด้วยเพลงโคราชที่มีทั้งนักร้อง และนักร�ำแต่งตัวสวยงาม เพราะเชื่อ ว่าย่าโมนั้นชอบฟังเพลงโคราชเป็นชีวิตจิตใจ ปราสาทหินพนมวัน ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นมะค่า ต�ำบลโพธิ์ จากตัวเมืองไปตามทางหลวง หมายเลข 2 (นครราชสี ม า-ขอนแก่ น ) ประมาณ 15 กิ โ ลเมตร สันนิษฐานว่าเดิมก่อสร้างด้วยอิฐในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ต่อมาใน ราวพุทธศตวรรษที่ 18–19 จึงได้สร้างอาคารหินซ้อนทับลงไป จาก จารึกที่ค้นพบ เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า “เทวาศรม” เป็นศาสนสถานใน ศาสนาฮินดู ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นพุทธสถาน ปัจจุบันแม้ จะหักพังไปมาก แต่ยงั คงเห็นซากโบราณสถานหลงเหลือเป็นเค้าโครง ค่อนข้างชัดเจนเช่น ปรางค์จตุรมุของค์ประธานหลักซึง่ หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกโดยมีมณฑปอยูเ่ บือ้ งหน้าและมีฉนวน (ทางเดิน) เชือ่ ม

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง สถานที่ส�ำคัญซึ่งใช้เป็นสถาน ทีบ่ รรจุอฐั ขิ องย่าโม ตามต�ำนานแห่งการสร้างวัดศาลาลอยเล่าว่าใน ๑ ใน...นครราชสีมา

27


ต่อระหว่างอาคารทั้งสอง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์มอี าคารก่อ ด้วยหินทรายสีแดงเรียกว่า “ปรางค์นอ้ ย” ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมีระเบียง คตสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงล้อมเป็นก�ำแพงอยู่ มีโคปุ ระ (ประตูทางเข้าเทวสถาน) ก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบนอกปราสาททางด้านทิศตะวันออกห่างจาก โบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีรอ่ งรอยของคูนำ�้ และเนินดิน เรียกว่า “เนินอรพิม” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงจัดเรียงเป็น แนวคล้ายซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย

28

๑ ใน...นครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตัง้ อยูใ่ นตัวอ�ำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมทีใ่ หญ่ โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ทรง คุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตรชื่อ “พิมาย” น่าจะมาจากค�ำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตู ระเบียงคดด้านหน้าของปราสาทหินพิมาย ลักษณะพิเศษของปราสาทหิน พิมาย คือปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหิน อื่นๆ ที่มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัด มาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนัน้ ของขอม ซึง่ เข้ามาสูเ้ มืองพิมาย ทางทิศใต้


จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะ การก่อสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงจะ เริ่มสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจ้า สุรยิ วรมัน ที่ 1 รูปแบบทางศิลปกรรมของตัวปราสาท เป็น แบบปาปวนซึ่งเป็นศิลปะ ที่รุ่งเรืองในสมัยนั้น โดยมี ลักษณะ ของศิลปะแบบนครวัตซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยต่อมาปนอยู่บ้าง และมา ต่อเติมอีกครั้งในราวต้นพุทธศตวรรษ ที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ ครัง้ นัน้ เมืองพิมายเป็นเมืองซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับอาณาจักร เขมร ปราสาทหินแห่งนี้สร้างเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิ มหายานมาโดยตลอด เนื่องจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ในปี พ.ศ. 2479

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณ สถาน และได้จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วม มือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25192532 ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชด�ำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน ส่วนสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย ได้แก่ พลับพลา, สะพานนาคราช, ซุ้มประตูและก�ำแพงแก้ว, ชาลาทางเดิน, ซุม้ ประตูและระเบียงคด, ปราสาทประธาน, ปรางค์หนิ แดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัย ๑ ใน...นครราชสีมา

29


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สูดโอโซนบริสุทธิ์ ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น

น�้ำตกเหวสุวัต “เขาใหญ่” เป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง แรกของประเทศไทย ได้รับสมญานามว่าเป็น อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่า ผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก นับเป็น อุทยานแห่งชาติยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่หลายคน คิดถึงเมื่ออยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ กางเต็นท์ นอนชิลๆ ซึง่ ทีน่ เี่ ป็นหนึง่ ในพืน้ ทีป่ า่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตพรรณพืชถึง 4 เขต ซึ่ ง ขยายวงกว้ า งตั้ ง แต่ 100 เมตร ไปจนถึ ง มากกว่า 1,400 เมตร อันประกอบไปด้วย ป่าดิบ ชืน้ , ป่าดงดิบแล้ง, ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ตามพืน้ ทีป่ า่ และทุง่ หญ้าเขตร้อนเป็นทีอ่ าศัยของ โขลงช้างประมาณ 300 เชือก และสิ่งที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่งคือนกเงือก ซึ่งมีอยู่หลากหลาย สายพันธุ์ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ในเขาใหญ่ มี มากมาย อาทิ กิจกรรมส่องสัตว์ ซึ่งสามารถ ขับรถเที่ยวชมสัตว์ป่าได้ตามถนนลาดยางที่ตัด ผ่ า นเขาใหญ่ จ ากฝั ่ ง อ�ำเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา ไปยังอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

30

๑ ใน...นครราชสีมา


ได้ นอกจากนีย้ งั มี หอดูสตั ว์ทมี่ อสิงโต หนองผักชี และทีม่ ชี อี เสียง มากที่สุดคือ หอดูสัตว์เขาก�ำแพง (คลองปลากั้ง) ซึ่งเป็นจุดชมฝูง กระทิงป่าอีกด้วย ในยามค�ำ่ คืนยังมีบริการส่องสัตว์ทอี่ อกหากินตอน กลางคืนได้อีก เป็นรายการ ทัวร์ไนท์ซาฟารี ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ส�ำหรับนักดูนกที่เขาใหญ่นับเป็นแหล่งดูนกอันดับ 1 ของเมืองไทยที่ มีโอกาสได้พบเห็นนกนานาชนิด ทั้งนกประจ�ำถิ่นและนกอพยพ ในเส้ น ทางถนนลาดยางขึ้นเขาใหญ่ยังมีจุด ชมทิ ว ทั ศน์ ที่ สวยงามให้คุณได้ลงแวะเที่ยวชมวิวอีกหลายจุด เช่นจุด ชมทิวทัศน์ กิโลเมตรที่ 30 และ จุดชมวิวเขาเขียว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ผา เดียวดาย สามารถมองเห็นผืนป่าอันอุดมสมบุรณ์ของดงพญาเย็น ได้สวยงามสุดสายตา และที่ขาดไม่ได้คือการได้มาชมความยิ่งใหญ่ ของน�้ำตกเหวนรก และ น�้ำตกเหวสุวัต ซึ่งแม้ว่าจะตั้งอยู่คนละฝั่ง ของเขาใหญ่ แต่มีถนนลาดยางเข้าถึงลานจอดรถได้อย่างสะดวก สบาย จากนัน้ เพียงเดินเท้าไม่กนี่ าทีกไ็ ด้ชมความงามของน�ำ้ ตกทัง้ 2 แห่งนี้แล้ว ในพื้นที่เขาใหญ่ยังมีน�้ำตกอีกมากมายหลายแห่งให้เที่ยว ชมด้วย ซึ่งคุณต้องมีเวลาหลายวันจึงสามารถเที่ยวได้หมด เช่น น�้ำตกนางรอง น�้ำตกสาลิกา น�้ำตกกองแก้ว น�้ำตกเหวจักจั่น น�ำ้ ตกธารทิพย์ น�ำ้ ตกส้มป่อย น�ำ้ ตกตะคร้อ น�ำ้ ตกสลัดได น�ำ้ ตก ผากล้วยไม้ น�้ำตกเหวประทุม น�้ำตกเหวไทร น�้ำตกธารรัตนา ฯลฯ ซึง่ น�ำ้ ตกบางแห่งนัน้ อยูใ่ นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติทไี่ ม่มี ถนนหรือรถยนต์ไมสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงนักเดินป่าที่ชอบการ แค้มป์ปิ้ง เขาใหญ่ก็มีเส้นทางเดินป่าอยู่หลายเส้นทางที่นักนิยมไพร ไม่เคยพลาดคือ เส้นทางพิชิตยอดเขาสมอปูน

ส�ำหรับคนที่ชอบสายน�้ำและความท้าทาย ชื่อของ แก่งหิน เพิงยังคงมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนอยูเ่ สมอเมือ่ ฤดูกาลล่องแก่ง มาถึง การล่องเรือยางผจญสายน�ำ้ และแก่งหินต่างๆ สร้างความสนุก และตืน่ เต้นได้ตลอดล�ำน�ำ้ ต้นน�ำ้ ของแก่งหินเพิงยังเป็นต้นก�ำเนิดของ แม่น�้ำปราจีนบุรีอีกด้วย ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน ที่นี่เขาก็มีสถานที่ ให้กางเต็นท์ 2 จุด คือ “สถานที่กางเต็นท์ผากล้วยไม้” และ “สถาน ที่กางเต็นท์ล�ำตะคอง” และยังมีเครื่องนอนและอุปกรณ์พักแรมให้ เช่าด้วย ส่วนค่ายพักแรมมี 3 จุด คือค่ายกองแก้ว ค่ายเยาวชนและ ค่ายสุรัสวดี เหมาะส�ำหรับกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรกั ษ์ ขณะทีบ่ า้ นพักมี 2 จุดคือ บริเวณทีท่ ำ� การอุทยานและบริเวณ บ้านธนะรัชต์

ทุง่ กังหันลมไฟฟ้า ห้วยบง ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอด่านขุนทด และอ�ำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการผลิต ไฟฟ้าพลังงานลม “เวสต์ ห้วยบง 2” และ “เวสต์ ห้วยบง 3” ขนาดใญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีกงั หันลมทัง้ หมด 90 ต้น ตัง้ อยู่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นก�ำลังการผลิตพลังงาน ลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบนั ทุง่ กังหันลมห้วยบง ได้ถกู พัฒนาส่งเสริมให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม พักผ่อนสูดอากาศได้อย่าง สม�่ำเสมอ ในช่วงปลายปีทุ่งกังหันลมห้วยบง จะมีอากาศเย็น สบาย..เหมาะส�ำหรับมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก ส�ำหรับประชาชน ทั่วไปสามารถมองเห็นทุ่งกังหันลมได้จาก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2256

ทุ่งกังหันลมห้วยบง

แหล่งท่องเที่ยวพลังงานลม อ.ด่านขุนทด ๑ ใน...นครราชสีมา

31


ิ น อ ค ็ ช เ วชิล...

เทยี ่

...เทีย่ วทุ่งดอกไมส้ ไตล์ยุโรป... นครราชสีมาหรือโคราช มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของ ธรรมชาติ ท�ำให้มน ี กั ท่องเทีย่ วแวะเวียนมาเยีย่ มชมกันอยูไ่ ม่ขาด สาย Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอแนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยว เช็คอินแห่งใหม่ที่มีไอเดียต่อยอดจากการเกษตรมาเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวได้อย่างสวยงามนั่นก็คือ “มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม” มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 2 ไร่ เจ้าของฟาร์มได้เนรมิตพืน้ ทีเ่ ป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวผสม ผสานเกษตรโรงเรือนปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกันอย่าง คึกคัก ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มี คุณสมศรี พันธ์ศักดิ์ศิริ และครอบครัวเป็นเจ้าของ ภายใน มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ส่วนหน้าจะเป็นการจัดพื้นที่ปลูก ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทัง้ ทีเ่ ป็นแบบสวนแนวนอนและสวนแนวตัง้ มีทางเดิน ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหลายจุด ส่วนหลังจะมีฟาร์มโรงเรือนปิด ปลูกเมล่อน มะเขือเทศและพริกหยวก ส่วนข้างฟาร์มจะมีรา้ นกาแฟ อาหารและน�ำ้ ผลไม้ไว้บริการ นักท่อ๑ งเทีใน...นครราชสี ย่ ว ซึง่ เปิดต้อนรัมบานักท่องเทีย่ วให้เยีย่ มชมเมือ่ ปลายปี 2561 ทีผ่ า่ นมา และ

32


ได้ผลตอบรับจากนักท่องเทีย่ วแห่มาชมกันอย่างล้นหลาม ทัง้ การเดิน ทางก็สะดวกสบายเพราะอยู่ในตัวเมืองโคราชนั้นเอง เจ้าของสวน มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม เปิดเผยว่า แนวคิดการท�ำ มาเด้อเมล่อนฟาร์มนั้นเกิดจากการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ตกต�ำ่ เนือ่ งจากในอดีตนัน้ การท�ำเกษตรแบบเก่า จะเน้นทีก่ ารผลิตได้ ในปริมาณมาก แล้วเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต�่ำและไม่มี ทีจ่ ะจ�ำหน่าย ดังนัน้ จึงเข้าทางในการท�ำฟาร์มแห่งนี้ ซึง่ ลักษะเด่นของ ฟาร์มคือการจัดพื้นที่ภายในฟาร์มให้ดูเทรนด์สไตล์ยุโรปโดยจะมี การน�ำดอกไม้แนวตัง้ สวนดอกไม้นานาชนิดมาประดับ หรือแม้กระทัง่ การปลูกเมล่อน พริกหยวก และมะเขือเทศราชินี และเปิดให้นักท่อง เที่ยวได้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน

ทัง้ นีส้ ว่ นการเข้ารับชมจะแบ่งเป็นสองโซนคือโซน ด้านหน้าจะสามารถเดินชมได้ฟรี แต่ถ้าเข้าส่วนของลาน ดอกไม้จะเสียค่าเข้าจ�ำนวน 50 บาท เพื่อเป็นค่าบ�ำรุง สวนดอกไม้นั่นเอง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว โคราชก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกับสถานที่ท่อง เที่ ย วแห่ ง ใหม่ นี้ ด ้ ว ยน่ ะ จะได้ ไ ม่ ต กเทรนด์ สามารถ สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม หรือ โทรสอบถาม เส้นทางได้ที่เบอร์ 092-8282-955

๑ ใน...นครราชสีมา

33


เทีย่ ววังนำ�้ เขียว

สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนอีสาน

สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน นี่คือฉายาที่ใครๆ ต่างก็ขนานนามให้กับวังน�้ำเขียวเมื่อได้มาเยือน เพราะที่ นี่มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เหมาะ แก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และสภาพอากาศ ทีเ่ หมาะสมแก่การเจริญของพรรณไม้ทห่ี ลากหลาย มีนำ�้ ตกทีส่ วยงาม และจุดชมวิว ทีส่ ามารถมองเห็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทบั ลานทีก่ ลับ คืนสู่ความสมบูรณ์ของผืนป่าดงพญาไฟในอดีต อีกทั้งยังมีผลไม้ นานาชนิดให้เลือกสรร รวมทั้งยังมีสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่สวยงาม การปลูกผักปลอดสารพิษ และ การเพาะเห็ดหอม ซึง่ เป็นจุดดึงดูดให้ นักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ กี ด้วยอีกทัง้ อากาศยังเย็นสบายตลอด ทัง้ ปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะค่อนข้างหนาวเย็นเป็นพิเศษ สถานทีท่ อ่ ง เที่ยวที่น่าสนใจในวังน�้ำเขียวมีมากมาย อาทิ ผาเก็บตะวัน จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวต้นลานออกดอกพร้อมกันเป็นจ�ำนวน มาก ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสาย และสามารถชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าในยามเย็นได้อย่างสวยงาม ที่ ผาเก็บตะวันจะมีกิจกรรมปลูกป่ากันด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชด้วย หนังสติ๊ก ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชมีทั้งเมล็ดมะค่าโมง และเมล็ดลาน หรือ “ลูกลาน บริการด้วยราคาถุงละ 10 บาท ใครอยากปลูกมากก็ซอื้ มาก ปลูกน้อยก็ซื้อน้อยได้ตามใจชอบ เมื่อยิงกระสุนเหล่านี้ เข้า ไปตกใน ป่าที่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้แล้วมันก็จะงอกงามเติบโตขึ้นมา ซึ่งคนขาย บอกว่า วิธปี ลูกป่าแบบนีไ้ ด้ผลประมาณ 80%และ เมล็ดต้นมะค่าโมง จะขึ้นเร็วกว่าต้นลานซึ่งโตช้าปลูกนาน 60 ปี ล�ำต้นสูงใหญ่ราว 10 เมตรเท่านั้น แถมธรรมชาติชีวิตต้นลานนั้น ออกดอกเพียงครั้งเดียว แล้วก็จะตายด้วย Village Farm & Winery วังน�้ำเขียว อีกหนึง่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทีค่ ณ ุ จะได้เพลิดเพลินกับไร่ องุ ่ น กว้ า งขวาง มี โ รงบ่ ม ไวน์ ข องไทย Chateau Des Brumes บรรยากาศรวมๆ แล้วออกเป็นสไตล์ฝรั่งเศส ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่

34

๑ ใน...นครราชสีมา

นิยมที่สุดเพราะบรรยากาศของไร่องุ่นท่ามกลางสายหมอก ในยาม เช้าเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกในฤดูเก็บเกี่ยวมีเทศกาล Harvest festival ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม (กุมภาพันธ์ – มีนาคม) นอกจากนีใ้ นส่วนโรงนาเก่ายังเปลีย่ นมาเป็นร้านอาหาร เพือ่ ให้บริการ นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยเมนู สเต็ก สลัด สปาเก็ตตี้ หลากหลายเมนูให้ เลือก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบๆ บริเวณไร่องุ่นได้เป็น บางโซน สวนลุงไกร เสียงเพลงเพราะๆ ที่ก�ำลังขับกล่อมเหล่าพืชผักสดนานา ชนิด คือเสน่หข์ องสวนลุงไกร ซึง่ มีผกั ปลอดสารพิษจ�ำหน่ายตลอดทัง้ ปี ทั้งสวนผักสลัดและผักปลอดสารนานาชนิดบนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธ์ อาทิ สลัดแก้ว สลัดคอร์ส กรีน โอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด นอกจาก ผักสลัด ก็มีมะเขือเทศ ราชินี มะเขือเทศเนื้อ กะหล�่ำปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทอง บีทรูท ผัก จากสวนลุงไกร สด สะอาด อร่อย นอกจากนีส้ วนผักปลอดสารพิษลุง ไกร ยังได้รบั การขนามว่าเป็นเกษตรกรศิลปิน จุดเด่นของ สวนลุงไกร


นัน้ นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้เลือกซือ้ ผักปลอดสารพิษทีเ่ ก็บมาจาก แปลงสดๆ ก็จะโชว์มีการโชว์เพลงสไตล์คันทรี่ซึ่งชอบร้องให้ผักฟัง วังน�้ำเขียวฟาร์ม โรงงานเพาะเห็ด Organics ปลอดสารพิษ จ�ำหน่ายเห็ดสด และเห็ดแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อย่างเช่นผัก สด แต่ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่เห็ด นอกจากเห็ดสดๆ ที่เพาะกันเองในรูป แบบอุตสาหกรรม ยังเอามาแปรรูปจนไม่น่าเชื่อออกมาเป็นอีกหลาย ต่อหลายผลิตภัณฑ์ เช่นเห็ดร้าหรือเห็ดปลาร้า ขนมจีนแกงเห็ด ที่เอา เห็ดมาท�ำน�้ำยาแทนเนื้อปลา เฟรนซ์ฟรายด์เห็ด ฯลฯ นอกจากนี้วังน�้ำเขียวฟาร์ม ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ สนใจในธุรกิจของเห็ดได้เข้าชมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เปิดดอกเห็ด จนเพาะออกมาเป็นเห็ดที่สดสะอาดปราศจากสารเคมี เห็ดที่เพาะ ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดญึ่ปุ่น เห็ดออรินจิ เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เป็นต้น เขื่อนล�ำพระเพลิง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงธรรมชาติทสี่ วยงามแห่งหนึง่ ของ อ.วัง น�้ำเขียว การันตีความสวยและความน่าเที่ยวด้วยติดอันดับ 1 ใน 7 ดินแดนที่มีอากาศสดชื่นบุริสุทธิ์ที่สุดของโลก บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่ ก ารพั ก ผ่ อ น ทางต้ น น�้ ำ คุ ณ สามารถไปเที่ ย วชมน�้ ำ ตก สวยงามต่าง ๆ เช่น น�้ำตกคลองกี่น�้ำตกขุนโจร และน�้ำตกละอองชม พูฯ ถัดออกไปไม่ไกลคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยรอบอ่างเก็บน�ำ้ เองก็มกี จิ กรรมส�ำหรับพักผ่อนให้ได้ทำ� อย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น นั่งเรือชมวิวรอบเขื่อน พายเรือคายัค เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือ แม้แต่ตั้งแค้มป์ปิ้งย่างกันริมน�้ำท้าลมหนาวก็ดีต่อใจไปอีกแบบ น�้ำตกม่านฟ้า ตั้งอยู่ในในอุทยานแก่งชาติทับลาน เป็นหนึ่งใน 4 เส้นทาง เที่ยวน�้ำตก โดยรับน�้ำต่อมาจากน�้ำตกชมตะวัน ที่บ้านห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี ไหลมาที่น�้ำตกม่านฟ้า ส่งต่อไปน�้ำตกห้วยใหญ่ และ

สิ้นสุดที่น�้ำตกสวนห้อม ต.วังน�้ำเขียว ช่วงฤดูฝน เดือนกรกฎาคมกันยายน จะมีน�้ำฝนไหลมาเป็นเส้นทางยาว ใสสะอาด และสวยงาม มาก เหมาะกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขาภูหลวง แหล่งท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ในพืน้ ที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า เขาภูหลวงบ้านคลองสมบูรณ์ ต�ำบลระเริง อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ครอบคุมพืน้ ที่ 170,000 ไร่ เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งแนว ยาวกว่า 40 กิโลเมตร มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ เปิดให้บริการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบ และจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมที่พักทั้งแบบบ้าน และเต็นท์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้สนุกมากมาย เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติพาย เรือ/ตกปลาการเข้าค่าย, ปั่นจักรยานเสือภูเขา, เที่ยวน�้ำตกที่อยู่ใกล้ เคียง อาทิ น�้ำตกขุนโจร และ น�้ำตกคลองดินด�ำ เขื่อนล�ำพระเพลิง

น�้ำตกม่านฟ้า

๑ ใน...นครราชสีมา

35


ชมไม้ดอกเมืองหนาวสะพรัง่ รับวาเลนไทน์ 2562

งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครัง้ ที ่ 17@วังน�้ำเขียว

วันแห่งความรักปีนี้ ชวนคนรักไปถ่ายรูปดอกไม้ สวยๆ ที่เมืองโคราชกันดีกว่า กับเทศกาล งานเบญจมาศ บานในม่านหมอก โดยจะเปิดให้เข้าชม วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไทยสามัคคี อ�ำเภอวัง น�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และที่ส�ำคัญคือ เข้าชมฟรี! อีกด้วย งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แล้ว ซึง่ ภายในงานนักท่องเทีย่ วได้ชมสวนดอกเบญจมาศทีป่ ลูกไว้มากกว่า 30 สายพันธุ์ สีสันสวยสดงดงาม บานสะพรั่งต้อนรับเทศกาลวัน วาเลนไทน์ รวมถึงดอกแกลดิโอลัส และแปลงผืชผักปลอดสารพิษ เต็ม พื้นที่กว่า 50 ไร่ รอบ อบต.ไทยสามัคคี พร้อมทั้งสัมผัสบรรยากาศที่ หนาวเย็นของอ�ำเภอวังน�้ำเขียว ที่ได้ช่ือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่ง แดนอีสาน และมีโอโซนบริสุทธิ์เป็นอันดับ 7 ของโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น ท�ำ เป็นกรอบรูปหัวใจ ให้เราถ่ายรูปกันสนุกสนาน ตลอดจนการจ�ำหน่าย ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำ� บล การ แสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ การประกวดธิดาเบญจมาศ การประกวดรถขบวนแห่บุปผชาติ การจดทะเบียนสมรสกลางสวน เบญจมาศ การแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่า สนใจอีกมากมาย

36

๑ ใน...นครราชสีมา


ร ้ า น อ า ห า ร ที่ ส า ย กิ น

ไม่ ค วรพลาด

มาเด้อ เมล่อนฟาร์ม

Car’Fe คาร์เฟ่

ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ กลางไร่

เคพี สเต็กเขาใหญ่

ลาบนัว

ครัวหญ้าคาเขาใหญ่

ในขณะที่ชีวิตรีบเร่ง ตึงเครียด สุขภาพกายและใจ เป็นสิ่งที่ต้องพร้อมตลอดเวลา มาเด้อฟาร์มของเรา จึงอยากขอเป็นสถานที่ที่นึง ที่สามารถเติมพลัง ความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-18.00 น ชม-เซลฟี่คู่สวนดอกไม้กระถางสุดสวย ชมสวนเมล่อนเเละชิมเมล่อนสดๆ จากสวน หรือจะจิบกาเเฟสดๆ ในสวนก็มีให้บริการ พิกัด : ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 092-828-2955

เป็นร้านสเต็กที่อยู่ในปั๊มน�้ำมันเชลล์ตรงทางขึ้นเขา ใหญ่ ตัวร้านอยู่บนถนนธนะรัชต์ที่หลักกิโลเมตรที่สอง ซึ่งใกล้กับถนนมิตรภาพมาก บรรยากาศในร้านตกแต่ง แบบฝรั่ง ในร้านมีตู้โชว์หลายตู้ ที่โชว์ของสะสมที่ทาง เจ้าของร้านน�ำมาให้ลูกค้าชม เมนู ในร้านก็มีทั้งอาหาร ไทย และอาหารฝรั่งให้เลือก พิกัด : ปั๊มเชลล์เขาใหญ่ กม.2 51/2 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 06-2896-3624, 09-8585-1978

บริการกาแฟสดหอมๆ อาหารรสจัดหลากหลายและ เครื่องดื่มเย็นๆ อีกทั้งบริการด้านคาร์แคร์ ล้าง-อัด-ฉีด และขัดเคลือบ WAX และอบโอโซน เปิดบริการทุกวัน โซนคาเฟ่ เวลา 08.00-22.00 น. โซนล้างรถ เวลา 08.00-19.00 น. พิเศษ!!ร่วมสะสมแต้มล้างรถกับเรา ทุก 5 แต้มมีของ สมนาคุณ โปรโมชั่นทุกวันพุธ ลด 10% ต่อ 1 ใบเสร็จ ยินดีให้บริการ รับท�ำข้าวกล่องและรับจัดเลี้ยง ติดต่อจองโต๊ะ สอบถามคิวล้างรถ โทร. 064-197-9396

แซ่บ นัว! ท�ำไมมันถึงปัง! ถึงมีหลายสาขา! อยากรู้ต้องมาพิสูจน์ความแซ่บ! มาลองเบิ่งเด้อ ไก่บ้านย่างน�้ำจิ้มสมุนไพร สูตรทางร้าน และเมนูอีก มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาทอดน�้ำปลา ปลาทอด สมุนไพร รึมาทางสายแซ่บอย่างส้มต�ำ ที่มีเมนูให้เลือก กว่า 100 เมนู แล้วยังมีกับแกล้มอีกเพียบ พิกัด ลาบนัวสาขานครราชสีมา มีที่จอดรถ ร้านเปิด 11.00-22.00 น. มีห้องแอร์บริการฟรี ห่าง อบต.บ้านเกาะ 100 เมตร โทร : 097-341-4751 รับจัดเลี้ยง กรุ๊ปทัวร์

ก๋วยเตี๋ยวกลางไร่ เป็นก๋วยเตี๋ยว หมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติที่อร่อย เข้มถึงใจ ซึ่งเป็นที่นิยม ของคนที่ได้ลิ้มลองถึงรสชาติ ก๋วยเตี๋ยว หมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ อย่างแท้จริง ท�ำให้ต้องแวะอุดหนุน ทุกครั้งที่ได้ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวกลางไร่ พิกัด : ร้านอยู่ริมถนนราชสีมา-โชคชัยฝั่งขาเข้า 143 หมู่ 6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทร. 044-375255, 085-775-8458, 086-234-3452

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ เน้นความเป็นธรรมชาติ บริการอาหารไทย อีสาน เมนูแนะน�ำ ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ กุ้งผัดพริกไทยด�ำ ปลาคังลวกจิ้ม และเมนูอื่นๆอีกมากมาย พิกัด : อยู่บนถนนธนรัตน์ ทางไปอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ร้านจะอยู่ทางซ้าย หน้าร้านมีที่จอดรถไว้ บริการ กม.21.5 ถนนธนะรัชต์ - เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ️โทร. 094-525-4226, 061-714-6666

๑ ใน...นครราชสีมา

37


พอค�ำย�ำเส้น

ใบตาล อร่อยยกชาม

ขวัญข้าวโต๊ะจีน

AT Car’fe

เตี๋ยวเรือริมคลองตะแคงหม้อซด

สมคิด โต๊ะจีน

สวนอาหารระเบียงแก้ว

เขาใหญ่หมูกะทะป๋าติ่ง

แรดแซ่บนัว สาขาโคราช เจ๊ต๊อกแต๊กตลาดน�้ำคลองลัดมะยม

พอค�ำย�ำเส้น จัดจ้านทุกค�ำ พิถีพิถันทุกขั้นตอน อาหารไทยหลากหลาย ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ อิตาเลี่ยนโซดา บิงซู เปิดทุกวัน 9 โมงถึง 6 โมง พิกัด : ตรงข้ามสวนภูมิรักษ์ติดวัดหนองจะบก ️โทร. 093-8346601

ร้านคาร์แคร์ที่ไม่ได้มีแต่คาร์แคร์แต่ยังมีคาเฟ่ด้วย! เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. วันเสาร์ 09.00-19.00 น. พิกัด : ปากซอยทางเข้าโรงเเรมบอสส์ ติดถนนมิตรภาพ ข้างชุนหลีเเบตเตอรี่ โทร. 081-7184892 (คุณมอส)

ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองโคราช ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองนครราชสีมา ร้านบรรยากาศสบายๆ ตกแต่ง สวยงาม อาหารของร้านระเบียงแก้วเป็นอาหารไทย มีรายการหลากหลายเมนู อาหารอร่อย ราคาไม่แพง พิกัด : ร้านอยู่บนถนนยมราช มีที่จอดรถ ด้านในร้าน ถ้าเต็มก็จอดสองฝั่งถนน️ โทร. 044-267765, 081-9554683

38

๑ ใน...นครราชสีมา

อาหารมีให้เลือกหลายแบบกับสุดยอด 3 ซุปเปอร์ หรือจะเป็นหม้อปลาร้า ปีกไก่ทอด ข้าวหมูทอด หมูเด้ง บะหมี่หยก เกาเหลา ข้าวไข่เจียว ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ เกี๊ยมอี๋ รับจัดงานนอกสถานที่ พิกัด ตรงข้ามปากทางเข้า บขส.เก่า โทร. 098-9153658

ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด หอมพริกคั่ว น�้ำตกรสเข้ม อร่อยแบบไม่ต้องปรุง บรรยากาศ ห้อยขาริมน�้ำสุดชิว วิวดีดี ต️ ้องที่นี่เลย ราคาเริ่มต้นเพียงชามละ 15 บาทเท่านั้น พิกัด : หน้าวัดขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง เปิดบริการเวลา 10.00-16.00 น. โทร. 095-8131924

ป๋าติ่ง รับประกันความอร่อย ร้านหมูกระทะ ติดถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 14 ร้านนี้ท�ำสะอาด น�้ำ จิ้มอร่อย แถมยังมีบริการ Free wifi จ่ายด้วย QR CODE อีกด้วย ชุดเล็ก 199 บาท ชุดใหญ่ 299 บาท มาเที่ยวเขาใหญ่แวะลองชิมดูครับ พิกัด : 449 หมู่ 7 บ้านไร่ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 086-533-5244

บริการร้านข้าวต้ม อาหารตามสั่งและรับจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่ พิกัด : 806/4 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ️โทร. 064-759-2979 (สุขสัน)

บริการรับจัดโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ รับจัดบุฟเฟ่ต์ โทร. 093-552-1149 คุณโอ๋ 083-351-0984 คุณเตย

ร้านส้มต�ำสุดแซ่บ ร้านแรดแซ่บนัว สูตรเจ๊ต๊อกแต๊ก ต�ำแรดแซ่บนัว นัวจนฉุดไม่อยู่ มีหลากหลายต�ำให้ เลือก แรดแซ่บนัวสาขาโคราชส้มต�ำที่ลูกค้าออกแบบ เองได้ พิกัด : ตลาดนัดหลังเดอะมอลล์โคราช อีกที่คือ ตลาดอาร์เอ็นยาร์ด โซนแบล็คยาร์ด@บ้านเกาะ ️โทร. 097-9461987, 095-6487742


ร้านศิริออ

จ�ำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวแดง หมี่กรอบชาววังสูตรสมุนไพร พิกัด : ร้านอยู่ใกล้หัวมุมสี่แยกถนนมหาดไทย กับถนนวัชรสฤษดิ์ ตรงข้ามกับธนาคารออมสิน สาขาศาลากลางจังหวัด โทร. 0-4434-1099, 09-6241-9992

อรนภาโต๊ะจีน อ.บัวใหญ่

บริการอาหารไทย จีน อีสาน โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ มีหลากหลายราคาให้เลือก วัดตามงานลูกค้า ทั้งถูก ทั้งแถม อาหารปรุงสดใหม่ หน้างาน เรามุ่งมั่น ในการให้บริการ พิถีพิถันและใส่ใจทุกขั้นตอน ถูกสุขอนามัย งานเล็กงานใหญ่รับหมดไม่เลือก โทร. 044-462670, 08-1725-7968, 09-0240-4149

โต๊ะจีนช่อทิพย์สูงเนิน ร้านอาหารช่อทิพย์ ลาบคนยโส แซ่บคัก

รับท�ำอาหารตามเมนูและอาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารอีสาน อาหารป่า รับจัดโต๊ะจีนทั่วราชอาณาจักร พิกัด 333 หมู่ 14 บ้านบุใหญ่พัฒนา ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทร. 081-7902496 เฮียมนัส

ทองม้วนวิไลวัณย์

มังกี้โต๊ะจีน

Chincha Since 2018

ชาบูเสม็ด

กุ้งตะกร้าเศรษฐี สาขาโคราช

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน�้ำวน

ศูนย์รวมขนมที่ส่งออกทั้งปลีกและส่งทั่วภาคอีสาน มากว่า 10 ปี เราเป็นร้านค้าขนมทองม้วนรายใหญ่ ที่สุด เรามีประเภทขนมทั้งหลอดเล็ก หลอดใหญ่ หลอดยาว และหลายรสชาติ พิกัด : 67 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 0-4491-3786, 08-1198-8129

อิ่มคุ้ม เลือกได้ อร่อยขั้นเทพ อิ่มกันยกแก๊งค์ อิ่มทั้งครอบครัว รับรองความอร่อย น�้ำจิ้มรสเด็ด ราคาเดียวอิ่มคุ้มทั้งบ้าน ส�ำรองจองโต๊ะได้ทุกเวลา ตั้งแต่ 11.00 น 3 กิโล แถม แป๊บซี่ 1ขวด มากี่คนก็ กิโลละ 169 บาท WIFI FREE แรงสะใจ ผักฟรี น�้ำจิ้มฟรี น�้ำซุปฟรี โทร. 091-165-5144

รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงรสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ 100% บริหารงานโดยกุ๊กที่มีประสบการณ์การท�ำอาหาร มากกว่า 30 ปี พร้อมลูกทีมครบมือ มังกี้ทุ่มเททั้งงาน ตามใจลูกค้าสั่ง บริการเป็นกันเอง โทร. 085-208-0775 กุ๊กดุลย์, 084-771-8121 พี่นิค, ️082-149-0211 พี่ชัย

เรายกทะเลมาไว้ที่โคราชอาหารทะเลทั่วไป และอาหารทะเลพรีเมี่ยมที่เราคัดสรร มาเป็นอย่างดี ในราคาที่ใครๆก็ทานได้ เช่นแคนาเดียนล๊อบสเตอร์ เรียนเชิญทุกท่านมาทดลองความอร่อยกันที่ร้านเราได้ เลย ส️ ั่งเลย เดลิเวอรี่ โทร : 098-5570996

ขายง่าย จบการขายเร็ว ลูกค้าบริการตัวเอง อร่อยบอกต่อ ชานมไข่มุกตักเอง สนใจแฟรนไชส์สาขาอ�ำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โทร 082-8263399

ของดีของอร่อยเมืองโคราช แวะมาได้เลยอร่อยจริงๆ บริการก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เจ้าแรกในโคราชพร้อม 3 รสชาติน�้ำให้เลือกรับประทานน�้ำใส เย็นตาโฟ ต้มย�ำ หรือจะทานแบบแห้งกับน�้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน พิกัด : 82 หมู่ 5 ถ.คลองส่งน�้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 083-8832090 ๑ ใน...นครราชสีมา

39


ร้านข้าวแกงเจ๊แตง

เจ๊รินโต๊ะจีน

Le Danang เลอดานัง

Fiore Coffee

หมูหันก�ำนันพล

อ้อมกอด คาเฟ่

ต�ำนานความอรอยที่อยูคูวังน�้ำเขียวมากกวา 32 ป จ�ำหนาย...ขาวราดแกง ผัดหมี่โคราช สมต�ำ สเต็กจิ้ม แจว กาแฟสด ของฝากวังน�้ำเขียว และสินคา พิกัด : 379 ม.1 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร. 099-4939888, 099-4159444

ร้านคาเฟ่ชิลๆ บรรยากาศสบายๆ บริการอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ พิซซ่า และเมนูอาหาร อีกหลากหลาย บริการด้วยคุณภาพ ความอร่อย เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-23.00 น. พิกัด : 109 หมู่ 1 ถ.ร่มไทร ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทร. 081-709-3872

กินจุ บุฟเฟ่ต์ ทะเลผา

ราคา 229 ต่อท่าน รวมหมดทุกอย่าง น�้ำ เตา รวมหมดแล้วราคานี้ 229 จบ พร้อมด้วยบริการ สามารถสั่งเนื้อย่างเป็นกิโลกลับบ้านได้ด้วย ในราคา กิโลละ 170 บาท เท่านั้นพร้อมน�้ำจิ้ม ไม่รวมอาหารทะเล โทร. 08-8707-8788, 0-4408-5878

40

๑ ใน...นครราชสีมา

“ราคาถูก อาหารสด รสชาติอรอย” บริการจัดเลี้ยง โตะจีน-ไทย อาหารจัดเลี้ยง เวที ดนตรี เครื่องเสียง บริการครบ จบที่เดียว ราคาเริ่มตน 1,200 บาท/โตะ 20 โตะ แถม 1 โตะ พิกัด : 257 ม.1 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 09-3093-3319, 08-8370-2808

คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดี ลองหมูหันร้านผมดูครับ มีหมูสด โลละ 130 บาท หมูสดหมัก พร้อมน�้ำจิ้มรส เด็ดสองอย่าง โลละ 150 บาท หมูหันสุกพร้อมทานน�้ำ จิ้มสองอย่าง ราคาเริ่มที่ 1,000 บาท เตาเล็กๆ สเปคริมทาง ได้รับความไว้วางใจมาถึง 10 ปี โทรสั่งจองล่วงหน้าอย่างเดียวครับ 098-635-4290, 080-170-9905

กระต่ายขาวซีฟู๊ด

นึกถึงทะเลนึกถึงกระต่ายขาวซีฟู๊ด อาหารทะเลสดใหม่ทุกวัน พิกัด : สาขาสืบศิริ ข้างองค์การโทรศัพท์ ติด ร.ร.อุบลรัตน์ สาขาเทคโนฯ เยื้องเทคโนราชมงคลฯ ติดคลังวิลล่า โทร. 081-2663578, 044-354717

แหนมเนือง และน�้ำจิ้มสูตรพิเศษ สูตรต้นต�ำรับ จากรุ่นสู่รุ่น ได้ที่ร้านเลอ ดานัง ผักหมด เติมได้นะ และมีอาหารเวียดนามหลากหลายกว่า 30 เมนู บริการในห้องแอร์เย็นๆ บริการจัดส่ง บริการด้วย หัวใจ กับราคาสบายๆกระเป๋าลูกค้า ส�ำรองที่นั่งหรือ สั่งอาหารล่วงหน้า ได้ที่ ️ Tel. 044-264477, 0924751881

มีทั้งของคาวและหวานครบ เมนูห้ามพลาด : แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู, กุ้งผัดพริกเกลือ, บิงซูอร่อยๆ ชื่นใจ พิกัด : ตั้งอยู่ก่อนทางบายพาสขึ้นเขาใหญ่ เลยจากโลตัสปากช่องฝั่งติดถนนมิตรภาพ ประมาณ 1 กิโลเมตร โทร. 098-635-2859

กินเส้นแซ่บ ณ ปักธงชัย

บรรยากาศดี อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลายเมนู พิกัด : (รานอยูตรงไฟแดง ตรงขามศูนย วัฒนธรรมผาไหมปกธงชัย) 178/179 ม.13 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร. 08-1976-7267


แชวอนช์ สเต็กนายพล

บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง เปิดบริการเวลา 17.00-22.00 น. พิกัด : 45/5 น�้ำพุ ซ.4 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 Tel. 08-9149-0250

ร้านอาหารบ้านฮอซอน ที่ตั้ง : 481 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1669-7605, 09-8585-6557

มาลี โต๊ะจีน อ.บัวใหญ่ ที่ตั้ง : 8/1-4 ถ.เทศบาล 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 0-4446-1938, 08-1967-0782

ดาลองโต๊ะจีน อ.บัวใหญ่ ที่ตั้ง : 11 หมู่บ้านบุญชูแลนด์ ถ.โคกสูง 6 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 08-5763-1669, 08-6247-1417

ลีลาวดีหมูกะทะโคราช Tel. 08-9763-3827

ร้านอาหารบ้านลานตะวัน ที่ตั้ง : 1469/8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4400-3339, 08-1986-6343

จานระเบิด ที่ตั้ง : ถ.พายัพทิศ ซ.พายัพทิศ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คุ้ม 10 หลัง ม.ราชมงคลอีสาน Tel. 06-3008-0031 คุณณพัฒน์

ตาท�ำปลาเผา ที่ตั้ง : 3 ตาท�ำปลาเผา ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1876-4232

สวนอาหารครัวลุงเฮีย ที่ตั้ง : 24 หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9227-3857 ลุงแก่น 08-7460-2704 ป้ารวย

ครัวต้นไทร ที่ตั้ง : บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-9718-7944, 08-7376-3670

บ้านสวนฝรั่ง เขาใหญ่ ที่ตั้ง : 272/1 หมู่ 8 ถ.ธนะรัช ต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4436-5421, 08-1669-0211

ส้มต�ำพันล้าน ที่ตั้ง : สาขาสวนสัตว์ 371 หมู่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1999-7083

สวนอาหารบ้านล้อเกวียน ที่ตั้ง : 37 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1877-0246

๑ ใน...นครราชสีมา

41


42

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

43


44

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

45


46

๑ ใน...นครราชสีมา


ที่ พั ก ที่ ส า ย ชิ ล ล ์

ไม่ควรพลาด Stay : Resort Hotel Homestay

บ้านศรันยา เขาใหญ่

เช เพียร่า

ยายเที่ยงฮิลล์

ภูเคียงสาว รีสอร์ท

The Green Wangnamkiaw

โรงแรมพิมายอินน์

ให้บริการบ้านพักและร้านอาหาร ซึ่งออกแบบเป็น แบบบ้านเรือนไทย และแวดล้อมไปด้วยสวนของไม้ เมืองร้อน โดยบรรยากาศโดยรอบท่านจะสามารถมอง เห็นแนวเขาน้อยใหญ่ บรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 (ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5445-6324, 09-9154-1951 www.baansaranya.com

บริการ ที่พัก, ห้องประชุมสัมนา ท่ามกลางขุนเขา ห้อมล้อมไปด้วย ธรรมชาติ อากาศดี เงียบสงบ ร่มรื่น เย็นสบายทั้งปี อากาศดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะส�ำหรับการมาพักผ่อน บ้านแต่ละหลังออกแบบ มาเพื่อให้สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้อย่างสวยงามจะ หันไปทางไหนก็สัมผัสกับธรรมชาติได้แบบ 360 องศา โอโซน 100% Tel. 080-1629523

ขอต้อนรับเข้าสู่ รีสอร์ทที่ซึ่งความฝันมาบรรจบ กับความจริงด้วยความลงตัวของภูมิทัศน์ ตามธรรมชาติที่สวยงาม ภูมิอากาศแสนบริสุทธิ์ และบ้านพักแสนโรแมนติก จะท�ำให้ประสบการณ์ การมาเยือนของคุณยากที่จะลืมเลือน ที่ตั้ง : 155 หมู่บ้านสุขศรีงาม (ตะเคียนคู่) หมู่ 13 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 081-623-5629, 062-826-3956

The Green บูทิคเฮาส์ สไตล์รีสอร์ท ร่มรื่นอิงแอบ ธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาในวังน�้ำเขียว เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ กว้างขวาง สะดวกสบายครบถ้วน ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีห้องคาราโอเกะ กับโต๊ะพูล มีทีวี ตู้เย็น แอร์ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น และมีบริการ WiFi ฟรี ที่ตั้ง : 236 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 089-888-8863, 089-222-2322, 089-921-7777

อาณาจักรแห่งความสุข แวะพักทานข้าว ดูกังหันลม ชมดาวเดือน แค่ใกล้ๆใครๆไปก็มีความสุข บ้านพัก ธรรมชาติแบบส่วนตัว ท่ามกลางหุบเขา แวดล้อมด้วย ทัศนียภาพอันงดงาม อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีทั้งห้องรวม ห้องเดี่ยว บ้านพักเป็นหลัง ห้องพัก สัมมนาขนาดใหญ่ พิกัด : 174 ม.10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Tel 081-4832869 089-7801502

คิดถึงพิมาย คิดถึงเรา พิมายอินน์ บริการห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง,ห้องสัมมนา,ห้องประชุม ไว้ให้บริการ กับลูกค้าทุกท่าน เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการ ที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 14 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา Tel. 0-4448-1196 08-1266-9058 Fax. 0-4448-1197

๑ ใน...นครราชสีมา

47


ร่มเกล้า รีสอร์ท

บ่อทอง ห้องพัก 24 ชั่วโมง

สีคิ้วโฮมสเตย์

หวานเย็น รีสอร์ท

ห้องพัก สวย สะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่ตั้ง : อยู่ติดถนนใหญ่ ข้างการไฟฟ้า ใกล้โรงพยาบาลคง Tel. 08-0528-9222, 08-9425-4076, 0-4408-5149

ที่พักที่สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ อย่างแท้จริง เรียบ ง่าย สมถะ ที่ตั้ง : บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ 18 ต�ำบลสีคิ้ว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel. 083-020-3584

โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : ตั้งอยู่แถบชานเมืองของ อ�ำเภอเมือง จ.นครราชสีมา (ใกล้สวนสัตว์นครราชสีมา) 249 ถ.บายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4475-6341-2, 08-9844-6109

48

๑ ใน...นครราชสีมา

แอร์ น�้ำอุ่น Wifi กว้างขวาง จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศดี บริการดีเยี่ยม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่ตั้ง : 349 หมู่ 15 บ้านหนองจาน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5929-1901, 09-6313-5161

พักใจ รีสอร์ท

ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดี บริการเป็นกันเอง ราคาไม่แพง ที่ตั้ง : ค�ำแนะน�ำการเดินทางผ่าน GPS หากลูกค้า ใช้ GPS น�ำทางมา ช่วงใกล้ถึงรีสอร์ทเส้นทางจะ พาเลี้ยวเข้าซอยเถกิงพล 1 ทางเราแนะน�ำให้ลูกค้า เดินทางตรงมาซอยถัดมา คือ ซอยเถกิงพล 3 จะมี ป้ายรีสอร์ทอยู่หน้าซอย แล้วเดินทางตามเส้นทาง ได้ปกติเลย Tel. 08-9848-8215, 0-4493-2090

ชัยพฤกษ์ แกรนด์ โฮเท็ล บรรยากาศติดริมน�้ำ ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ ลมเย็นนั่ง ที่ตั้ง : 172/6 ถ.จอมสุรางค์ยาตรใกล้ศาลากลาง ชิวตกปลาธรรมชาติ ที่จอดรถสะดวกสบาย พร้อมห้อง ใจกลางเมือง ตรอกตีเหล็กติดกับพลาซ่า ประชุมสัมมนาหวานเย็น 1, 2 และบริการจัดเลี้ยง อาบอบนวด ติดโรงแรมการ์เด้นวิว กลางแจ้ง ราคากันเอง พร้อมอาหารอร่อย Tel. 08-5316-3969, 08-6262-7985, บริการห้องพักรายวัน-รายเดือน 0-4427-5102-3, 0-4427-5197-8 ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 บ้านเมืองหาญ ต.ด่านขุนทด โรงแรมเสมานคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ที่ตั้ง : อยู่ก่อนถึงซีเกท 1 กม. ใกล้นวนคร 2 Tel. 08-1065-3240, 08-1265-3247 Tel. 08-6262-7985, 08-5316-3969

ไวท์ร็อค รีสอร์ท ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1879-6449, 09-9494-2465

วนาลี รีสอร์ท ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8101-9347, 08-6721-2228


๑ ใน...นครราชสีมา

49


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก NAKHONRATCHASIMA MARKET

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

หน้า 51

การศึกษา

หน้า 51

เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ธุรกิจทางการเกษตร

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 55

หน้า 58

ก่อสร้าง และตกแต่ง 50

๑ ใน...นครราชสีมา

หน้า 73

หน้า 53

หน้า 61

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 84


ท�ำเนียบ ส่วนราชการ อบต.หนองน�้ำแดง ที่ตั้ง : 399 หมู่ 11 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4436-5413 Fax. 0-4432-8369

การศึกษา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ตั้ง : 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-4557-8 Fax. 0-4421-4440

๑ ใน...นครราชสีมา

51


52

๑ ใน...นครราชสีมา


เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

อารยาผ้าม่าน มานปรับแสง มานมวน มูลี่ ฉากกั้นหอง วอลเปเปอร กระเบื้องยาง... สินคาดีมีคุณภาพ ราคาเปนกันเอง ประเมินราคาหนางาน ฟรี! ติดตั้ง ฟรี! รับประกัน 3 ป ที่ตั้ง : 947/5 ม.1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-1639-5400

เดอะไพรด์ By รุ่งนิรันดร์ Tel. 0-4475-6999, 08-6659-5972, 09-9194-4222

จ เจริญแอร์ Tel. 08-7961-5580, 08-5774-3394

ประทานพร ผ้าม่าน ที่ตั้ง : 675 หมู่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6309-2520

ร้านบีเอ็มแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 489 หมู่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 08-3739-6411, 09-3845-5017

๑ ใน...นครราชสีมา

53


54

๑ ใน...นครราชสีมา


สุขภาพ แฟชั่ น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจ ของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

360 ONGSA FITNESS โคราช รับปรึกษา ออกแบบหองฟตเนสขนาดเล็ก ภาครัฐและเอกชนบริการซอม-เซอรวิส นอกสถานที่ ที่ตั้ง : 513/1 ถ.มิตรภาพหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4400-6354, 09-0258-1436

V-TWINS KORAT GYM ฟิตเนสของคนรักสุขภาพ โดดเดนในเรื่อง เทรนเนอร์โดยเป็นนักกีฬาเพาะกายมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ที่ตั้ง : สาขา 1 : 1139/3 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4434-1734 สาขา 2 : สนามกอลฟกองทัพนอยที่ 2 คายสุรนารี ถ.เดชอุดม-รวมเริงไชย ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 094-5900641

อรพินท์ทันตคลินิก สาขา 1 354/1-2 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0-4426-3473, 0-4425-3200, 08-1266-1760 สาขา 2 1119/2 ถ.สุรนารายณ อ.เมือง ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel : 0-4434-1312, 0-4427-0050, 08-8352-1010

๑ ใน...นครราชสีมา

55


โรงพยาบาลโนนสูง ที่ตั้ง : 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel. 0-4437-9311, 0-4437-9123 Fax. 0-4432-6292

56

๑ ใน...นครราชสีมา

โรงพยาบาลสัตว์หมอต้น ที่ตั้ง : 1143/47 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (อยู่ในท์บ้านเกาะ ข้างร้านลุงปั่น ปลาเผา) Tel. 0-4434-1252

สถานพยาบาลสัตว์ เพ็ท บัดดี้ ที่ตั้ง : 187 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1910-4898

โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ อ.วังน�้ำเขียว ข้างที่ว่าการ อ.วังน�้ำเขียว Tel. 06-2590-5359 หมออุ๊


๑ ใน...นครราชสีมา

57


ธุรกิจทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ฟาร์มแม่ประกอบโคราช จ�ำหนาย... เปดไข ไกไข ไกบาน และสัตวปกอื่นๆ ที่ตั้ง : 274 ม.11 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-2119-9967

บอตกปลานรานุช ดานเกวียน บรรยากาศรมรื่นสบาย สบาย แบบเปนกันเอง สไตลบอตกปลานรานุช มีกิจกรรม การแขงขัน ตกปลาเกล็ด สนุกสนาน กับรางวัลตางๆ มากมาย มีอาหาร และเครื่องดื่ม พรอมบริการ ที่ตั้ง : 80 ม.6 ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel. 08-1879-9866

ร้านโคราชเกษตรธรรมชาติ จ�ำหนาย... จุลินทรียมีประสิทธิภาพสามารถ ขยายตัว ไดรวดเร็วฝงลูกกอนใตตนไม โยนลงนาขาว ทุบก�ำจัดขยะ แกปญหาสวม หรือบ�ำบัดน�้ำเสีย... ที่ตั้ง : 414/56 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-4605-0569, 08-9947-7009

บ่อตกปลาป้าล�ำหวย บอตกปลาแบบทุงๆ บรรยากาศสบายๆ (ตกไดเทาไรเอาออกไดหมด) ที่ตั้ง : ต.ทาลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 (หลังปรางคพระโค อ.โชคชัย ติดกับล�ำพระเพลิง) Tel. 08-4832-1429

บ�ำรุงเกาะฟาร์ม สถานที่พักผอนหยอนใจส�ำหรับคนรักกีฬา ตกปลาบอตกปลามี 4 บอ บอปลาเกล็ด บอปลาหนัง บอปลารวม บอปลาส�ำหรับเหมา เปดทุกวัน เวลา 7.00-18.00 น. ที่ตั้ง : 413 ม.3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-9073-1389

ตาทองคูณ ฟาร์มปลา จ�ำหนาย... ลูกปลา พันธุปลาน�้ำจืดหลายชนิด ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาหมอ เลี้ยงงาย โตไว ก�ำไรงาม ที่ตั้ง : 22/2 ม.9 ต.โนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 Tel. 08-4614-1459

58

๑ ใน...นครราชสีมา


สนามชนไก่มหาลาภ ที่สุดของไก่ ต้องไปมหาลาภ เปรียบไก่ติดมัดจ�ำ 12.00-13.00 น. ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสี่ยมุ่ย Tel. 081-739-1674

ลุงตู่ฟาร์มปลาดุกโคราช ที่ตั้ง : 167 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1913-7385

สนามกีฬาชนไก่ แฝดสยาม ที่ตั้ง : 20/3 บ้านแก่นห้าว ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Tel. 09-3480-3756

ขวัญพิมายการเกษตร ที่ตั้ง : ใกล้สี่แยกโลตัส อ.พิมาย ทางแยกไป อ.จักราช Tel. 06-3767-3777, 0-4448-1730

รานโชคอนันต การเกษตร จ�ำหนาย อุปกรณการเกษตร เมล็ดพันธุทุกชนิด ปุย ยาเคมี ฮอรโมนพืช คุณภาพดี พันธุขาวนาป นาปรัง รับเพาะกลา ราคากันเอง... ที่ตั้ง : ตลาดพิมายเมืองใหม 558 ม.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 08-5682-7985, 08-9949-7521

๑ ใน...นครราชสีมา

59


60

๑ ใน...นครราชสีมา


สินค้า และบริการทั่ วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

ล้านกรองน�้ำ จ�ำหนาย ปลีก-ส่ง เครื่องกรองน�้ำดื่ม น�้ำใช ถังกรอง ตูท�ำน�้ำเย็น ไสกรอง สารกรองน�้ำ อะไหลเครื่องกรองน�้ำ ทุกชนิด รับซอมเปลี่ยน สารกรองน�้ำ เครื่องกรองน�้ำ ที่ตั้ง : ติดประตูพลแสน 90/1-2 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-1514-6298, 09-3989-9499

ชอผกา เวดดิ้งแพลนเนอร รับออกแบบ : และจัดดอกไมในงานพิธีตางๆ จ�ำหนายและใหเชา : อุปกรณงานแตงทุกชนิด ถายรูป ระบบแสงสี เสียงในงาน ดอกไมสด ดอกไมแหง พานขันหมาก บายศรี มาลัยมงคล พวงหรีดสด-แหง ที่ตั้ง : ตั้งอยูสี่แยกไฟแดงทางไปหาด ชมตะวัน (ตรงขามรานเจ็กเหลือง) อ.เสิงสาง Tel. เฟรน (โย) 086-2447690

ร้านชูชาติ เซอร์วิส จ�ำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ล้าง เครื่องซักผ้า หยอดเหรียญ ตู้น�้ำดื่ม ตู้เติมเงิน ฯลฯ ที่ตั้ง : 93/9 หมู่ 1 หมู่บ้านโรเบอร์รี่โฮม @ มะเริง บ้านหัวช้าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-3424-5395, 08-7959-7491 คุณนุ

หสม. วิมเทค โซลูชั่น เซอร์วิส บริการติดตั้ง ขายปลีก-สง ระบบกลองวงจรปด แบรนด Hikvision, Jigami ระบบ NetWork และระบบไฟฟาภายนอกและภายใน ระบบสแกนนิ้วมือ แอคเซสคอนโทรล ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Tel. 09-7342-4219, 09-4532-9355

สมมาศเวดดิ้ง บริการเชาชุด...จัดสถานที่งานแตง ถายพรีเวดดิ้งแตงหนา - ท�ำผม ในและนอกสถานที่ ที่ตั้ง : 215/4 ม.8 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-4089-2267

UNZEEN DESIGN PRODUCTIONS รับท�ำป้ายทุกชนิด Indoor Outdoor Offset สื่อการพิมพ์ ครบวงจร สีสด รวดเร็ว ทันใจ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ความละเอียดสูง Tel : 09-3447-5141, 06-1534-6363

๑ ใน...นครราชสีมา

61


เจริญทวีเครื่องมือชาง จ�ำหนาย-รับซอม สินคาเกษตร และเครื่องมือชางทุกชนิด (ตัวแทนสินคา... Kanto) Tel : 08-1640-3349

ปอแก้วคิดส์ จ�ำหน่ายผ้าอ้อมสาลู ผ้าอ้อมส�ำลีเด็ก คุณภาพเยี่ยม เกรดห้าง Tel. 08-3987-7781

หจก. ซี พี บี ริชเทค (ส�ำนักงานใหญ่) น�้ำดื่มสะอาด ผานกรรมวิธีรีเวอรสออสโมซิส ฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต ที่ตั้ง : 202 ม.5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 06-4137-4259

ปรีเซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 35/1-2 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-6240, 0-4425-7107 Fax. 0-4425-1707

สุดยอดดอกไม้ & เวดดิ้ง สีคิ้ว บริการรับปรึกษารูปแบบการจัดงาน ล�ำดับพิธีการ บริการให้ค�ำปรึกษา ทุกรูปแบบ ฟรี Tel. 08-6148-9674

โคราชการป้าย ที่ตั้ง : 357 หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1879-9772 Fax. 0-4400-8422

หจก.โคราชศรทอง 2000 ที่ตั้ง : สาขาสี่แยก หลักเมือง 358 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4426-4996, 0-4426-7562 Fax. 0-4424-2786 ที่ตั้ง : โชว์รูม 346, 366 ถ.จอมพล 2,4,6 ต.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4426-4111, 0-4426-7996, 081-835-6524 Fax. 0-4424-2786

62

๑ ใน...นครราชสีมา


บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ�ำกัด ส�ำนักงาน คุณอธิชา ตั้งบุญนนท์ ที่ตั้ง : 315/3-4 ถ.มิตรภาพ (สามแยกเทอมินอล 21) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-7180, 08-1879-9979, 0-4426-3663

เรือนวิวาห์ เวดดิ้ง & สตูดิโอ ที่ตั้ง : 228/3 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-8539-6478, 06-4641-5493

ศูนย์พระเครื่องเมืองด่าน ตี๋ด่านขุนทด ที่ตั้ง : 595/14 หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel. 08-1769-4598

งูเหล็กไทย ที่ตั้ง : 442/69 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5043-9900, 08-5043-9933

หจก. โคราชมอเตอร์อุตสาหกรรม ที่ตั้ง : 257 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 0-4492-9098, 08-7876-3878, 08-9286-6299

ช่างล๊อต กุญแจ ที่ตั้ง : 632/14 ถ.สืบศิริ ตรงข้ามโลตัสสาขาชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9848-4225

ร้านดอกไม้ชนัญชิตา ที่ตั้ง : 296 หมู่ 1 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญนาก จ.นครราชสีมา 30410 Tel. 09-1072-2569

ทองบริการ Tel. 088-126-8162, 090-609-1439, 044-242584, 044-257305

ร้านตั้งเพ่งจั๊วจึง ฟาสไซน์ ที่ตั้ง : 42 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1935, 08-1879-1535, 09-3925-4591

บริษัท นพรุจทรานเทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 44 หมู่ 11 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel. 08-9204-8778

โอ้ ซาวด์พิมาย ที่ตั้ง : 287/2 หมู่ 14 ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 09-3327-7902

ร้านอุ๊เสื้อผ้ามือสอง Tel. 08-1146-1877

ช่างตี๋ กุญแจโคราช Tel. 08-9426-0536

ร้านหญิงดอกไม้โคราช Tel. 098-5876137

ร้านดอกไม้ครูอ๋อย Tel. 08-9949-1465

หจก. มิตรภาพการพิมพ์ 1995 ที่ตั้ง : 267 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6461-7509, 0-4424-1476, 0-4424-4551, 09-4515-2924 Fax. 0-4424-4551

๑ ใน...นครราชสีมา

63


บริษัท เอส.เอ. ออฟฟิต ออโตเมชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 287/43 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4425-2665, 0-4400-8997, 09-7334-2873 Fax. อัตโนมัติกดต่อ 3

ชินเกียรติโคราช Tel. 08-8432-1100, 08-9846-7227 บขส.2

64

๑ ใน...นครราชสีมา

หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 132/1 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4426-8521-2, 08-9581-4000 Fax. 0-4426-8522

ร้านศิริวัฒน์เต็นท์เช่า (ผ้าใบ) ที่ตั้ง : 891/3 ถ.มิตรภาพ-ปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4431-1675, 08-9428-1537, 09-4265-8356 Fax. 0-4431-3564

ฮวงจุ้ย Tel. 08-6648-9288

บริษัท ตักเงิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 72 ถ.ธนะรัชต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-0237-2203, 0-4432-8575, 0-4432-8576

หจก.รวมเทคนิค ที่ตั้ง : 277 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-4754, 08-1265-6292


๑ ใน...นครราชสีมา

65


66

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

67


68

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

69


70

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

71


72

๑ ใน...นครราชสีมา


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมี รายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

บริษัท เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ป ชาตินครบาดาล จ�ำกัด รับเจาะบ่อน�้ำบาดาล ขุดบ่อบาดาล ติดตั้งระบบประปาทุกระบบ สร้างสระว่ายน�้ำ เดินท่อแก๊ส และจ�ำหน่ายเครื่องกรองน�้ำ ทุกชนิด ที่ตั้ง : 123 หมู่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-3559-2299

ช่างเม่น กระจก อลูมิเนียม รับติดตั้งประตูมวนทุกระบบ เหล็กดัด กันสาด มุงลวด กระจก วงกบอลูมิเนียม งานกระจกทุกชนิด เปดท�ำการ วันจันทร-วัน เสาร เวลา 08.00-17.00 น. ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ถ.นิคมล�ำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-8721-5434

ประเสริฐหินกาบ ปากช่อง จ�ำหน่ายหินกาบ แบบธรรมชาติ แบบตัดทุกขนาดตามสั่ง ที่ตั้ง : 55/2 หมู่ 1 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8375-7978

ช่างรางน�้ำฝน สแตนเลส บริการติดตั้งรางน�้ำฝน สแตนเลส สังกะสี ในบริเวณโคราชและใกลเคียง ราคาเปนกันเอง ที่ตั้ง : 337 ม.9 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9618-0541

หจก.เอส.พี.เฮ้าส์ 2017 รับสร้างบ้าน โกดัง บ้านน็อคดาวน์ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป จ�ำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 898/22 หมู่ 11 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 06-3428-8956, 09-3691-9428

พรนรินทร์ Design รับสร้างบ้าน ออกแบบ และให้ค�ำปรึกษา คุณภาพเป็นเลิศ บริการระดับมืออาชีพ ที่ตั้ง : 479 ม.2 ถ.แจงพัฒนา ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 Tel. 08-6878-0270 ๑ ใน...นครราชสีมา

73


หมอแว่น แบคโฮ บริการให้เช่ารถแบคโฮ เครื่องจักรกลหนัก Tel. 08-1814-9959

74

๑ ใน...นครราชสีมา

ต.การช่าง อ.ปักธงชัย จ�ำหนาย-รับสั่งท�ำ : วงกบส�ำเร็จรูปทุกชนิด อุปกรณฝาเพดาน จ�ำหนาย-พรอมติดตั้ง : งานกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย ประตูบานเลื่อน กั้นหองกระจก บานเกล็ด บานกระทุง มุงลวด งานประตูออโต (ราคาถูก) ที่ตั้ง : 439/1 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-8592-4008, 08-1955-1197

หจก.จินธญา เฮ้าส์ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน อาคาร เขียนแบบ ขอสินเชื่อ ปรึกษาฟรี ที่ตั้ง : 929/164 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1070-7177 จั๊กจั่น เซอร์วิส Tel. 06-3197-7713


ต.รุ่งเจริญกระจก ที่ตั้ง : 197/4 หมู่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4408-7525, 08-7253-9569, 092-546-2652

หินขัด ทรายล้างโคราช Tel. 08-1282-6118 ช่างอนันต์ 080-620-0036 ช่างเบน

หจก. จินธญา เฮ้าส์ ที่ตั้ง : 929/164 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1070-7177

หจก. จิตจริงการช่าง ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 14 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-8365-4757, 09-0261-4162

DD GROUP ที่ตั้ง : 299/172 หมู่ 6 ต.หนองกระ ทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4035-2929

ศุภชัยสแตนเลส Tel. 09-0369-4473 ช่างเล็ก

ชัชชัย อลูมินั่ม ที่ตั้ง : บ้านประโดก 6/2 หมู่ 1 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-4936-0601 ช่างอุ้ม

ยักษ์ อลูมิเนียม โคราช Tel. 08-4479-9996, 06-1246-5932

ช่างสัมฤทธิ์ ที่ตั้ง : 266 หมู่ 2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9865-1552

หจก. บัวใหญ่หลังคาเหล็ก ที่ตั้ง : สาขา 1 210 หมู่ 1 บ้านดอนหัน ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 สาขา 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4461-3726, 09-3539-0003, 08-4834-8614

ศูนย์บริการประตูรีโมท และสระว่ายน�้ำ ที่ตั้ง : 19/48 ซ.ล�ำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 044-243-468, 08-9722-6979, 08-1977-8755 www.pool-auto.com

หจก. โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 304 หมู่ 5 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4435-1702, 08-1966-9559, 06-1939-6635, 09-3635-6295 Fax. 0-4435-1703

หจก.ปากช่องบ้านสร้าง ที่ตั้ง : 26/3 หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ..ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6123-0798

หจก.พิมายะเอ็นจิเนียริ่ง Tel. 09-0116-3199

PT Aluminium Tel. 08-5612-5503, 08-0725-7020

สุเทพเขาใหญ่ ถังแชมเปญ ที่ตั้ง : 170 หมู่ 6 ถ.ธนะรัชต์ กม.10.5 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1792-9239, 08-7878-2159 ๑ ใน...นครราชสีมา

75


พยุงการช่าง ตั้ว ปากช่อง ที่ตั้ง : 68/13 หมู่ 14 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-9721-5005

หจก. โคราช สปริง Tel. 08-6568-3196, 08-6719-7729

บริษัท โรงงานท�ำอิฐ ม.อ.ท.1 เมืองอ่างทอง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 65 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย กม.54 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 0-3561-4517-18, 08-1907-9697, 08-1571-1704 Fax. 0-3561-2079

หจก.คลังไม้โรงเลื่อยสามเมือง ค้าวัสดุ ที่ตั้ง : 94 หมู่ 1 ถ.สีดา-บัวใหญ่ กม.3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 08-1628-3838, 0-4432-9315

76

๑ ใน...นครราชสีมา

9 เหรียญทอง ที่ตั้ง : 35/1 หมู่ 3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-4699-3998

หจก. C-SPA DESIGN & SWIMMING POOL ที่ตั้ง : 382 หมู่ 3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-3123-6297 ช่างวิเชียร 08-2971-4881 ช่างตั้ม


๑ ใน...นครราชสีมา

77


78

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

79


80

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

81


82

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

83


ยานพาหนะ-อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อม ล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่ต่างๆ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

ไพศาลเทอร์โบ รับติดตั้งและจ�ำหน่าย เทอร์โบทุกชนิด โดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ที่ตั้ง : 79/2 ถ.พหลโยธิน (สายใหม่) อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 03-6340594, 08-1780-7820

แบงค์ ออโต้ช็อป โคราช จ�ำหน่าย-ติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์ ล้าง-อัด-ฉีด ถ่ายน�้ำมันเครื่อง อะไหล่ซิ่ง ที่ตั้ง : ซ.ไตรมิตร ตรงข้าม บชร2 ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-4841-4455, 08-2626-5294

หมูยนต์ รถมือสอง โคราช รับซื้อ-ขายรถยนตทุกชนิด รับไถถอน รีไฟแนนซ รถยนต รถยนต รถมือสอง รถบาน เรื่องรถ เรื่องหมูๆ ที่ตั้ง : 397/13 เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4929-0301

ก�ำทร เบาะยนต์ โคราช รับหุมเบาะรถยนตทุกชนิด หนังแท-หนังเทียม ตกแตงภายใน หุมพวงมาลัย หุมหัวเกียร ปูพื้น หุมหลังคา ฝากระโปรงรถยนต เปดบริการทุกวันเวลา 8.00-16.00 น. ที่ตั้ง : อยูในซอยดานหลังศูนย TOYOTA เป็นหนึ่งฝงตรงขามตลาดเซฟวัน 3060/20 ถ.เลียบนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-5231-1046

บริษัท ไทยออโต้กลาส จ�ำกัด ศูนย์ติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสง รับงานประกันภัย ที่ตั้ง : 517/150 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-1555, 0-4492-3444 Fax. 0-4434-2423

สกลพัฒน์แอร์ ประดับยนต์ บริการลางแอรรถ เติมน�้ำยาแอร กรองอากาศแอร ซอม-เปลี่ยน ระบบแอรรถยนต ทุกชนิด ติดฟิลมกรองแสงรถยนต... ที่ตั้ง : 329/16 ม.10 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-5425-6625

84

๑ ใน...นครราชสีมา


อ.ประดับยนต์ โคราช จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ ทุกยี่ห้อ Tel. 08-9677-7712

ลักษณ์ ออโต้ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 39 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9280-1253

อู่น้อยกลการ ซ่อมรถยนต์น�ำเข้าทุกชนิด เกียร์ เบรค คลัช ซ่อมช่วงล่าง ที่ตั้ง : 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-6719-9590

อู่สามล้อ ช่างโจ โคราช ที่ตั้ง : 2-4 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9722-5528

เด่นชัยแอร์ ประดับยนต์ Tel. 08-1967-8349, 08-1977-1979

หจก. โฟโด้ ที่ตั้ง : ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ก่อนถึงบิ๊กซี) Tel. 0-4434-2456, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : ลานจอดรถพิเศษเดอะมอลล์ (ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา) Tel. 0-4425-6773, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : สาขาบุรีรัมย์ Tel. 0-4469-0144

สามารถ-รถยก ที่ตั้ง : 145 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-6721-8936

๑ ใน...นครราชสีมา

85


KORAT CAR RENTAL ที่ตั้ง : 543/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1877-3198, 08-6429-0008

A-Sound Shop ที่ตั้ง : 905 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7297-5468, 06-5324-6526

รถเก่าเขาวง ที่ตั้ง : 64/1 หมู่ 5 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7334-5121, 09-1484-2321

บริษัท กิติภพ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 36/14 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3631-8049, 08-1905-0249, 08-4423-9994 Fax. 0-3671-3677

ทวีผล ทวีโชค กูรูแบตเตอรี่ Tel. 0-4400-0525, 09-5574-0922, 095-571-0944

สองพี่น้อง คาร์แคร์ & ซาวด์ Tel. 08-5613-3356

อู่ช่างโอ๊ต เซอร์วิส ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6247-1673

ลูกปืนฟิลม์ซิ่ง ที่ตั้ง : 183/2 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel. 084-6054747

หจก.เรืองศิริแทรคเตอร์ ที่ตั้ง : 71-73 ถ.บุรินทร์ บ.ข.ส. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1515, 08-1593-5834

Boss Car Wash ที่ตั้ง : 61/9 หมู่ 6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 Tel. 09-7969-6909

ช่างบิ๊ก ไดนาโม แอร์ Tel. 08-0735-7742

86

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

87


88

๑ ใน...นครราชสีมา


๑ ใน...นครราชสีมา

89


90

๑ ใน...นครราชสีมา