Page 1


โรงแรมทวาราวดี รีสอรท

๑ ในที่พักและศูนยสัมมนาในจังหวัดปราจีนบุรี ผอนคลายทามกลางธรรมชาติอันรมรื่น พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ลิ้มรสอาหารนานาชาติ ทั้งไทย จีน ยุโรป ญี่ปุน พรอมโฮมเมดเบเกอรี่หลากหลายเมนู ศูนยจัดสัมมนา งานเลี้ยง ปารตี้ทั้งในและนอกสถานที่รองรับไดถึง 1,000 ทาน

085 835 1234

www.tawaravadeehotel.com Facebook : Tawa Ravadee Resort / Line : @tawa


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

33

46 โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

64

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดปราจีนบุรี

48 ห้องอาหาร ดิ ออชาร์ด โรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี

50

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

ปราจี น บุ รี แ ละสระแก้ ว สองจังหวัด ชายแดนเบื้องบูรพาได้รับฉายาว่า “Land of Green” หรือดิน แดนสีเขียว เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่งด้วยกันนั่นคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติ ทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ท�ำให้ทงั้ สองเมืองนีเ้ ป็น ที่นิยมส�ำหรับนักเดินทาง ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติป่าเขาและการผจญภัย ทั้งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว เชิงวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมวัดวาอาราม ที่น่าสนใจอีก มากมาย ปราจีนบุรยี งั เป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพสูง ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นประตูการค้าชายแดน ด้ า นตะวั น ออกที่ ส� ำ คั ญ และมี เ ขตเชื่ อ มต่ อ กั บ จั ง หวั ด ใน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เช็คอิน กินเที่ยว ปราจีนบุรี-สระแก้ว” สองเมืองงามเบื้องบูรพา แนะน�ำนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจและรีววิ สถานทีพ่ กั ร้านอาหาร กิจกรรม ท่องเทีย่ ว สินค้าของฝากในจังหวัดปราจีนบุรแี ละสระแก้ว นอกจาก นีย้ งั ได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรแี ละ สระแก้ว ในคอลัมภ์ “PRACHINBURI MARKET” น�ำเสนอข้อมูล ที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อ ความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


น้ำ�ตกเหวสุวัต

เที่ยวชิล...เช็คอิน

ปราจีนบุรี สระแก้ว พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปราจีนบุรี สระแก้ว สองเมืองเบื้อง บูรพา เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่ง นั่นคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่ง ชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึง ได้รบ ั ฉายาว่า “LAND OF GREEN” ดินแดนแห่ง ธรรมชาติสเี ขียว ซึง่ นักท่องเทีย ่ วทีช่ น ื่ ชอบการ ผจญภัยท่องป่าชมธรรมชาตินำ�้ ตกทีส ่ วยงาม ก็ไม่พลาดจะมาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีสถาน ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก ที่รอคุณมาถ่าย ภาพชิลๆ เช็คอินกันอย่างเพลิดเพลิน ติดตาม ได้เลยครับ...เริ่มกันที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย นับว่าเป็นผืน ป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มากที่สุดด้วย โดยเป็นเส้น ทางท่องเทีย่ ว ทีม่ คี วามหลากหลาย มากสไตล์ ในเรือ่ งธรรมชาติ ๑ ใน...ปราจีนบุรี

33


ศรีมหาโพธิ์ 2,000 ปี ต้นแรกแห่งสยาม

จุดชมวิว ผาเก็บตะวัน

34

๑ ใน...ปราจีนบุรี


สถาปัตยกรรม และเกษตรกรรม โดยได้รวบรวมสถานทีก่ นิ เทีย่ ว ช้อป ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่ คาบเกี่ยวด้วยกัน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก โดยเมื่อปี 2548 ก็ได้รับการ ประกาศให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก พร้อม ได้รับการบันทึกสถิติไว้ว่า เป็นแหล่งที่มีอากาศบริสุทธ์ 1 ใน 7 ของ โลก มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาเดียวดาย) นับเป็นจุดชม ทิวทัศน์ที่สวยงามน่าชมเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมี ลักษณะคล้าย ผานกเค้าที่ภูกระดึงจะมอง เห็นภูเขาร่มขวางอยู่เป็น แนวยาวและทิวทัศน์ที่สวยงามด้านจังหวัดปราจีนบุรีตอนเช้าตรู่ จะ เห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นดวงกลม สีแดงเหนือสันเขาร่มที่ สวยงาม น�ำ้ ตกเหวนรก ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตอ�ำเภอปากพลีจากตัวเมืองเดินทางไปทางทิศตะวันออก ตาม ถนนสุวรรณศรถึง สี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวง หมายเลข 3077 ซึ่งเป็นทาง ขึ้นเขาใหญ่ไปจนถึงกม.ที่ 24 มีทางเดินเท้า ไปน�้ำตกเหวนรก อีก 2 กม. เป็นน�้ำตกขนาดใหญ่มี ทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน�้ำไหลผ่านน�้ำตกชั้น นีจ้ ะพุง่ ไหล ลงสูห่ น้าผา ชัน้ ทีส่ องและสาม ในลักษณะการไหลตก 90 องศา รวมความสูงไม่ต�่ำกว่า 150 เมตร ในฤดูฝนน�้ำไหลแรงมาก

น�ำ้ ตกเหวสุวตั อยูท่ จี่ ดุ สิน้ สุดของถนนธนะรัชต์ เกิดจากห้วย ล�ำตะคอง ไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตรในฤดูฝนจะมีน�้ำ มากและไหลเชี่ยว ในฤดูแล้งปริมาณน�้ำน้อย สามารถเดินไปยัง หน้าผาของน�้ำตกนี้ได้ เขาทุง่ ตัง้ อยูด่ า้ นอ�ำเภอนาดี ได้รบั ฉายาว่าเป็นภูกระดึงแห่ง ภาคตะวันออก โดยรอบบริเวณบนเขาทุง่ มีลกั ษณะเป็นทีร่ าบทุง่ หญ้า เมือ่ ขึน้ ไปยังบริเวณดังกล่าวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงาม ความสวยงามของที่นี่จะท�ำให้นักท่องเที่ยว รีบหยิบกล้องขึ้นมากด ชัตเตอร์กันแทบไม่ทัน นอกจากวิวที่สวยแล้ว ธรรมชาติโดยรอบ บริเวณของที่นี่ยังสวยงามไม่แพ้กัน ตลอดเส้นทางเราจะเห็นต้นไม้ น้อยใหญ่นานาชนิด เหล่าบรรดาดอกไม้ที่ชูช่อให้เห็นเป็นระยะ ๆ ที่ สร้างสร้างสีสันท�ำให้การเดินทางไม่น่าเบื่อจนเกินไปนัก ซึ่งช่วย บรรเทาความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้า อีกทัง้ มีแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ เดินป่าผจญภัยอีกด้วย ล่องแก่งหินเพิง สถานที่ล่องแก่งยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของ เมืองไทย อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในแต่ละปีจังหวัด ปราจีนบุรีจะมีการจัด “เทศกาลล่องแก่งหินเพิง” ตลอดทุกช่วงฤดูฝน ยิ่งท�ำให้ชื่อเสียงการเล่นล่องแก่งที่ “แก่งหินเพิง” เป็นที่รู้จักของนัก ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยแก่งหินเพิงมีลักษณะเป็นล�ำน�้ำใสใหญ่ ต้น ธารน�ำ้ มีตน้ ก�ำเนิดจากยอดเขาใหญ่แล้วไหลเรือ่ ยมาจนถึงบริเวณแก่ง หินเป็นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร แต่ส่วนที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ เป็นกิจกรรมล่องแก่งได้เป็นระยะทางสั้น ๆ เพียงแค่ 3-4 กิโลเมตร

๑ ใน...ปราจีนบุรี

35


ตรงบริเวณส่วนปลายของล�ำน�้ำ โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่จะพาย เรือยางของเราผ่านแก่งส�ำคัญๆ ได้แก่ แก่งหินเพิง, แก่งผักหนามล้อม, แก่งวังบอน, แก่งลูกเสือ, แก่งวังยาว, แก่งวังไทร และแก่งงูเห่า เป็นต้น อุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง ท�ำให้ภูมิ ทัศน์ของอุทยานแห่งนี้มีความสวยงาม และเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ นานาชนิด ทัง้ ยังเป็นแหล่งก�ำเนิดของต้นน�ำ้ หลาย ทัง้ นีภ้ ายในอุทยาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “เขามะค่า” ชมทัศนียภาพทิวทัศน์บนภูเขาทีส่ วยงาม, “เขือ่ น ล�ำปลายมาศ” มีกิจกรรมล่องเรือ ล่องแพ และสามารถลงเล่นน�้ำได้, “น�ำ้ ตกบ่อทอง” เป็นน�ำ้ ตกทีส่ วยงามมากหากได้มาในช่วงฤดูฝน แวะ ชม “ป่าลาน” ป่าลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นลาน เป็นพันธุไ์ ม้ดกึ ด�ำบรรพ์ในวงศ์ปาล์ม มีใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบตาล และ “ผาเก็บตะวัน” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกยาม เย็น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหลักแบ่งเขตระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

36

๑ ใน...ปราจีนบุรี

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าเขาแล้วนั้น ปราจีนบุรี ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณ สถาน, วัดวาสวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ต้นศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต�ำบลโคกปีบ เป็นต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เชื่อกันว่าต้นโพธิ์ต้นนี้เป็น หน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานทีท่ พี่ ระพุทธเจ้าตรัสรูจ้ ากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุมากกว่า 2,000 ปี มีต�ำนานเล่าขานกันมาว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถ ทรงมีความ เลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่ พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้ แล้วน�ำกิ่งโพธิ์ที่ว่ามาปลูกที่วัด แห่งนี้ ปัจจุบนั ต้นโพธิต์ น้ นีก้ ลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อถึงวันวิสาขบูชาในแต่ละปี จะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ ปัจจุบนั ใต้ตน้ โพธิป์ ระดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ ไว้ให้ผคู้ นได้กราบ ไหว้บชู า รวมถึงระเบียงคตรอบต้นโพธิ์ ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพ นับถือเป็นอย่างมาก โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เมืองโบราณสมัยทราวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้ามุมมน ภายในเมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระน�้ำ บ่อน�้ำ กระจัดกระจายกว่า 100 แห่ง โบราณสถานทีส่ ำ� คัญในเมืองศรีมโหสถ


ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานกลางเมือง เป็นหมู่เทวาลัย ฐานก่อ ด้วยศิลาแลง ด้านบนก่อด้วยอิฐ ด้านหลังมีบ่อน�้ำก่อด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เทวรูปต่าง ๆ และเศษเครื่องปั้นดินเผา สมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ และโบราณสถาน สระแก้ว เป็นโบราณสถานทีเ่ ป็นสระน�ำ้ โบราณ สระน�ำ้ ขุดลงไปในชัน้ ของศิลาแลงธรรมชาติ ตัวสระเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทางลงท�ำเป็น ขั้นบันได ผนังขอบสระทุกด้านมีการแกะสลักภาพนูนต�่ำเป็นรูปสัตว์ ต่างๆ เช่น รูปช้าง สิงห์ หมู กินรี งูพันเสา สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ชั้นสูง สถานแห่งนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับผู้ที่มีความสนใจในโบราณ สถาน เป็นต�ำราความรู้นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตัง้ อยูท่ างด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อ ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในเขต 7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง ภายในมีการ จัดแสดงโบราณวัตถุส�ำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเมืองโบราณสมัย วัดแก้วพิจิตร ทวารวดี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู ศิวลึงค์ ทับ วัดเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม หลัง เครื่องใช้ส�ำริด และ จัดแสดงศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี ต่อมาเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วง อภัยภูเบศร ได้สร้างและบูรณะวัดแห่งนี้ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สมัยรัชกาลที่ 5 เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ รวมทัง้ เครือ่ ง ด้วยการก่ออิฐถือปูน โดดเด่นด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมและ ถ้ ว ยสั ง คโลกที่ พ บใต้ ท ะเลจากบริ เ วณเกาะคราม จั ง หวั ด ชลบุ รี ศิลปกรรมของพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระประธานปางอภัย นอกจากนั้นยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งส�ำหรับนิทรรศการชั่วคราวใน ภายในถ่ายทอดเรือ่ งราวของเส้นสายลายศิลป์ระหว่างศิลปะไทย จีน โอกาสต่าง ๆ ด้วย ยุโรป และเขมร ก�ำเนิดเกิดเป็นเรือ่ งราวต่าง ๆ ทัง้ รามเกียรติ์ ภาพพุทธ โดยในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand ประวัติทศชาติชาดก ตลอดจนลวดลายอันอ่อนช้อยงดงามที่ประดับ Tourism Awards) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ได้รับรางวัล อยู่บริเวณเชิงบันไดขึ้นพระอุโบสถ ด้านหน้าพระอุโบสถ มีอาคาร ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเทีย่ วศิลปวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัล คอนกรีตที่สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 รวบเอาสิ่งของต่าง ๆ ทั้งของเก่า เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ให้ผู้คนทั่วไป พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต ได้ศึกษา ฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3721 1586 ๑ ใน...ปราจีนบุรี

37


พิพธ ิ ภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อาคารสีเหลืองสไตล์บารอคริมแม่นำ�้ ปราจีนบุรี ด้วยความสวยงามของตัวอาคารท�ำให้ทนี่ มี่ เี สน่หด์ งึ ดูด ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ จากเดิมที่ความ ตั้งใจของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรใช้ทรัพย์สินส่วนตัว สร้ า งตึ ก หลั ง นี้ เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระทั บ รั บ เสด็ จ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทรงสวรรคตไปเสียก่อน ต่อ มาจึงใช้เพือ่ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวและเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ จนถึงปี พ.ศ. 2482 อาคารหลังนี้ก็ได้ถูกมอบให้ทางราชการใช้เป็น อาคารพักผูป้ ว่ ย และได้รบั การบูรณะปรับเปลีย่ นการใช้ งานอาคารมาเรื่อยๆ จน “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” หลังนี้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย ภูเบศร ที่คอยให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาสมุนไพร โดยมี แพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าถ้าใครมี อาการเจ็บป่วยตรงไหนอย่างไร ก็สามารถมาสอบถาม กันได้โดยตรงจากที่นี่ ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ abhaiherb.com หรือโทศัพท์ 037 213 610, 037 211 289 พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ตะเกียง เป็นแหล่งรวบรวมข้าว ของเครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตะเกียง” ประเภท ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมากกว่า 10,000 ดวง ซึ่งแขวนอยู่ทั่ว บริเวณพิพธิ ภัณฑ์ ทัง้ ลานจอดรถ ห้องน�ำ้ ตลอดจนตาม อาคารต่ า งๆ โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการที่ เ จ้ า ของ พิพิธภัณฑ์รับซื้อของเก่าพวกเหล็ก เศษโลหะ หนึ่งใน เศษเหล็กเหล่านัน้ ดันมีตะเกียงเจ้าพายุตดิ มาด้วย จนมี ผู้สนใจเริ่มมาสอบถามและให้ราคาที่ค่อนข้างสูง หลัง จากนั้นจึงได้เก็บสะสมและรวบรวมเพื่อจัดแสดงไว้ใน พิพิธภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 4 อาคารหลัก ๆ ได้แก่ อาคาร ราชาวดี อาคารลีลาวดี อาคารชวนชม และอาคารเจ้า พายุ ซึง่ ในแต่ละตัวอาคารจะจัดแสดงข้าวของเครือ่ งใช้ โบราณต่างๆ แต่เมื่อแหงนหน้ามองขึ้นไปยังเพดาน

38

๑ ใน...ปราจีนบุรี


พื้นที่แทบทุกตารางนิ้วถูกจับจองด้วยตะเกียงเจ้าพายุ ที่ผลิตจากทั่ว ทุกมุมโลก และรวบรวมไว้ให้เราได้ชมทีน่ ที่ เี่ ดียว ทัง้ นีด้ ขู อ้ มูลเพิม่ เติม ได้ที่ เฟซบุก๊ พิพธิ ภัณฑ์อยูส่ ขุ สุวรรณ์-พิพธิ ภัณฑ์ตะเกียง หรือโทรศัพท์ 037 218 511, 037 218 512, 081 295 8218, 081 864 8218 นอกจากนี้ปราจีนบุรียังมี สถานที่ท่องเที่ยวแบบอันซีน หรือในสไตล์ชิลชิล เหมาะส�ำหรับเช็คอินและช้อปปิ้งอีกด้วย ดินแดนหิ่งห้อย ค่ายพรหมโยธี ภายในค่ายพรมโยธี มีผนื ป่าอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมด้วยต้นไม้ น้อยใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งล้วนดึงดูดให้หิ่งห้อยนับแสนดวง มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ส่องแสงสีเหลืองทองระยิบระยับยามค�่ำคืน เป็น ความงามทางธรรมชาติ ที่พบได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้น นับเป็นการ ท่องเทีย่ วแบบอันซีนทีไ่ ม่ควรพลาด โดยจะเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามา ชมประมาณเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกปี ดาษดาแกลเลอรี่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วประทับใจกับความสุขสดชืน่ ความสวยงาม ส�ำหรับ ผู้ที่รักและชื่นชอบดอกไม้ บนพื้นที่กว่า 750 ไร่ ภายในจัดแสดงสวน ดอกไม้ในเรือนกระจกขนาดใหญ่ ทุกๆ โอกาสพิเศษหรือเทศกาล ส�ำคัญในรอบปี เช่น งานปีใหม่ วันวาเลนไทน์ ทางดาษดาแกลอรี่จะ มีการจัดนิทรรศการดอกไม้ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดธีมงานที่ไม่ซ�้ำ แบบกันเลยทีเดียว นอกจากสวนดอกไม้สวยๆ ที่ต่างหมุนเวียนสับ เปลี่ยนกันมาให้ชมแล้วนั้น ภายในยังมี Dasada Gallery Shop ร้าน

จ�ำหน่ายดอกไม้ของของช�ำร่วย ทีต่ กแต่งด้วยชิงช้าน้องหมีคสู่ ดุ น่ารัก และ “ร้านกาแฟและไอศกรีม ลา ลันลา” ขายเบเกอรี่ กาแฟ และ ไอศกรีมจากดอกไม้หลากหลายรสชาติ ทีร่ อพร้อมเสิรฟ์ จากพนักงาน ในร้านทีส่ ง่ รอยยิม้ พิมพ์ใจมากให้ตลอดเวลา ทัง้ นีด้ ขู อ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ เฟซบุ๊ก dasadaflower หรือโทรศัพท์ 061 404 5000 The Verona at Tublan แหล่งท่องเทีย่ วสไตล์อติ าลี ทีเ่ ป็นทัง้ แหล่งช้อปปิง้ และพักผ่อน แห่งใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี ตัง้ ยูท่ า่ มกลางขุนเขา โดยการออกแบบ และการตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองเวโรน่า (Verona) เมือง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแคว้นเวเนโต้ของประเทศอิตาลี ภายใน ประกอบด้วยร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้านค้า ด้วยเพราะการตกแต่ง ที่สวยงามท�ำให้ที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ จ�ำลองสะพาน ทะเลสาบ และแบบทรงอาคารที่ตกแต่งสีสันอย่าง สวยงามลงตัว แถมยังมีกจิ กรรมต่าง ๆ เช่น นัง่ เรือกอนโดลา นัง่ รถม้า ให้อาหารสัตว์ เล่นเครื่องเล่นสนุก ๆ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่อง เที่ยวที่เหมาะส�ำหรับพาครอบครัว เพื่อน คนรัก มาเดินซื้อของ และ แวะทานอาหารอร่อยๆ แถมช่วงเย็นยังมีดนตรีสดให้ได้ฟังกันอย่าง เพลิดเพลิน ทั้งนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก veronaattublan หรือ โทรศัพท์ 096 324 4423 ๑ ใน...ปราจีนบุรี

39


สวนนงนุช ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโพธิ์ อ�ำเภอนาดี เป็นรีสอร์ทที่รวบรวมความหลากหลายในเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ มีพื้นที่ติดกับเขาใหญ่ มีพรรณ ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ด้านในมีการจัดสวนอย่างสวยงามหลากหลายแบบ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น โดยเฉพาะต้นปาล์ม พันธ์ต่างๆ ที่ปลูกกันอยู่โดยรอบ นอกจากนั้นยังสีสวนสัตว์ขนาดย่อมให้เที่ยวชม สัตว์ก็จะมีจ�ำพวก กวาง นกกระจอกเทศ นกต่างๆ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ปั่นจักรยาน พายเรือ โหนสลิง ขับรถ ATV ว่ายน�้ำ สปา ร้านอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมบริการนั่งรถ ชมสวนโดยทั่วบริเวณ พร้อมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เปิดบริการเวลา 08.00- 18.00น. การเดินทาง จากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางสายรังสิต - องครักษ์ ผ่านตัวเมืองนครนายก เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 33 สู่ สี่แยกกบินทร์บุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 304 ตรงมาประมาณ 22 กิโลเมตร จะเห็นป้ายสวนนงนุช ปราจีนบุรี ใช้เวลาในการเดินทาง เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3740 1373 กรุงเทพ โทร. 0-2251-1265, 0-2251-1727 หรือ เฟชบุ๊ก สวนนงนุช ปราจีนบุรี

40

๑ ใน...ปราจีนบุรี


สระแก้ว

สุดชายแดนบูรพา อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ ด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยสภาพป่าหลายประเภท ทัง้ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ทั้งยังชื่อมต่อกับ ผืนป่ามรดกโลกอย่างดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จึงเป็นถิน่ อาศัยของสัตว์ ป่านานาชนิด รวมถึงผีสเี สือ้ หลากสีสนั นับแสนตัว ซึง่ จะมีให้ชมกันใน ช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคมของทุกปี ภายในอุทยานมีสถานท่องเที่ยวอยู่มาก โดยเฉพาะน�้ำตก อย่าง น�้ำตกปางสีดา เป็นน�้ำตกที่มีลักษณะเป็นสายน�้ำทิ้งตัวจาก หน้าผาสูง 8 เมตร ลงสู่แอ่งน�้ำเบื้องล่าง ต่อมาคือ น�้ำตกผาตะเคียน ลักษณะเป็นหน้าผาสูง 20 เมตร สายน�ำ้ จะไหลทิง้ ตัวลดหลัน่ เป็นชัน้ ๆ ดูสวยงามมาก และน�้ำตกแควมะค่า ที่ต้องเดินเท้าเข้าไป เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ละลุ “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ ที่เกิดจากน�้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัว หรือพังทลายของดิน เมื่อ ถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ อาจมีรูปร่างคล้ายก�ำแพง เมือง หน้าผา บ้าง หรือมีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติ บริเวณ “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งในทุกๆ ปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนจะช่วยกันตกแต่ง ๑ ใน...ปราจีนบุรี

41


ชั้นดิน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อขอ ใช้บริการรถเพื่อเที่ยวชมความงดงามภายในบริเวณละลุ นอกจากนี้ ยังมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ ทีจ่ ะบรรยายและให้ความรูเ้ กีย่ วกับสถานทีท่ อ่ ง เที่ยวแห่งนี้ เวลาเปิด – ปิด : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ตั้ง : ต.ทัพราช อ.ตาพระยา

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เปลี่ยนฟิลล์ไปเที่ยวโรงเรียนกันบ้าง หลายคนอาจท�ำหน้างง ว่าไปท�ำไม นั่นเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนทั่วไปอย่างที่ใคร ๆ คิด แต่เป็น โรงเรียนสอนคนและควายให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ ตามวิถีของเกษตรกร โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ เพื่อฝึกกระบือให้ท�ำเกษตร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการ อนุรักษ์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและพอเพียง นักท่องเที่ยวจะได้ชมแปลงนาอันกว้างใหญ่ ที่ปลูกข้าวใน ระยะเวลาต่าง ๆ กัน ชมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ท�ำนาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงที่ พักซึ่งเป็นบ้านดินให้บริการด้วย เวลาเปิด – ปิด : เปิดท�ำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ตั้ง : ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือปราสาทเมืองพร้าว ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นหนองเสม็ด ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอโคกสูง ค�ำว่า สต๊กก๊อกธม หมายถึง เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกใน หนองน�ำ้ ใหญ่ เป็นโบราณสถานขอมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวันออก ก่อ

42

๑ ใน...ปราจีนบุรี


ปราสาทสด๊กก๊อกธม

พรมแดน ไทย-กัมพูชา ประมาณ 1 กิโลเมตร ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ สูงราว 80 เมตร มีบันได ทางขึ้น 254 ขั้น แล้วเดินไปตามทางลาดอีกนิดก็ถึงบริเวณประสาท ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารใต้ จาก การขุดส�ำรวจของกรมศิลปากรได้คน้ พบโบราณวัตถุจำ� นวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำ� จากโลหะเครือ่ งปัน้ ดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิน้ แผ่น จารึกเขาน้อย และทับหลังหินทรายแบบสมโบร์ไพรกุกอายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งโบราณวัตถุต่างๆ เหล่านี้ถูกน�ำไปจัดแสดงไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ที่ตั้ง : บ้านคลองน�้ำใส ต.คลองน�้ำใส อ.อรัญประเทศ ด้วยหินทรายและศิลาแลง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย มีลวดลาย ประดับสวยงาม ครั้งหนึ่งเคยบูรณะด้วยวิธีอนัสติโลซิส หรือการรื้อ ปราสาทออกมาทีละชิ้นแล้วน�ำกลับไปประกอบขึ้นใหม่ให้มั่นคง ปัจจุบันการบูรณะเสร็จเรียบร้อย สามารถชมความงดงามอลังการ ของปราสาทได้ทุกมุมมอง เวลาเปิด – ปิด :เปิดใช้รับชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทเขาน้อย หรือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอด เขาน้อยสีชมพู ในเขตต�ำบลคลองน�ำ้ ใส อ�ำเภออรัญประเทศ ห่างจาก

อ่างเก็บน�้ำพระปรง เป็นหนึง่ ในโครงการตามแนวพระราชด�ำริทสี่ ร้างขึน้ เพือ่ กักน�ำ้ ฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง ถือเป็นแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญของภาคตะวันออก ปัจจุบนั เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดนัง่ เรือไปดูนกอ้ายงัว่ หรือ นกงู นกหายากที่พบมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม สม กับสโลแกนที่ว่า “ล่องเรือ ตกปลา เดินป่า ที่อ่างเก็บน�้ำพระปรง” เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ที่ตั้ง : ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง ส�ำหรับคนชอบผจญภัยในโถงถ�้ำแล้ว ต้องไม่พลาด ถ�้ำเพชร โพธิ์ทอง ถ�้ำขนาดกลางที่วางตัวอยู่กลางภูเขา ซึ่งการเดินทางไปชม ถ�้ำแห่งนี้ต้องเดินทางด้วยเท้าผ่านป่าจันผา ที่เป็นเขตอนุรักษ์ของ ๑ ใน...ปราจีนบุรี

43


นกอ้ายงัว่ หรือ นกงู อ่างเก็บน�้ำพระปรง

ถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง ชุมชน ภายในถ�้ำมีลักษณะเป็นห้องโถง กว้างขวาง อากาศถ่ายเทดี โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้องด้วยกัน ได้แก่ ประตูสู่ถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง ห้อง โถงอุโมงค์ใหญ่ ห้องมุกประดับเพชร และประตูสู่ปราสาทถ�้ำ ไฮไลท์ส�ำคัญอยู่ที่ผนังและเพดานถ�้ำ ละลานตาด้วยหินงอก หินย้อยสีขาวนวล เมื่อต้องแสงไฟระยิบระยับจะสวยงามมาก ซึ่งเกิด จากน�ำ้ ขังในแอ่งหินด้านบนภูเขา ทะลุผา่ นเพดานถ�ำ้ เป็นรูปคล้ายใบ โพธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อถ�้ำเพชรโพธิ์ทองนั่นเอง เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ที่ตั้ง : บ้านเขาเลื่อม ต.คลองหาด อ.คลองหาด

ปัจจุบันมีด้วยกันถึง 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาด เดชไทย ตลาดเทศบาล 3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ รวมแล้วมีรา้ นค้ามากกว่า 3,000 ร้าน มีเสือ้ ผ้า รองเท้า เครือ่ งประดับ ตลาดโรงเกลือ ทุกวันนีค้ งไม่มใี ครไม่รจู้ กั ตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออก ข้าวของเครือ่ งใช้ เครือ่ งครัว ทัง้ มือใหม่และมือสองให้ชอ้ ปกันในราคา ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของไทยอย่าง ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดน ถูกแสนถูก แต่หยิบ ๆ จับ ๆ ไปมาก็อาจกระเป๋าแบนไม่รู้ตัวนะ เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. บ้านคลองลึก ซึ่งอยู่ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอย ที่ตั้ง : ถนน กม.5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ เปต ประเทศกัมพูชา

44

๑ ใน...ปราจีนบุรี


โรงแรมทวาราวดี รีสอรท

๑ ในที่พักและศูนยสัมมนาในจังหวัดปราจีนบุรี ผอนคลายทามกลางธรรมชาติอันรมรื่น พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ลิ้มรสอาหารนานาชาติ ทั้งไทย จีน ยุโรป ญี่ปุน พรอมโฮมเมดเบเกอรี่หลากหลายเมนู ศูนยจัดสัมมนา งานเลี้ยง ปารตี้ทั้งในและนอกสถานที่รองรับไดถึง 1,000 ทาน

085 835 1234

www.tawaravadeehotel.com Facebook : Tawa Ravadee Resort / Line : @tawa


่ ายกิน ร้านอาหารทีส

ไม่ควรพลาด!!! Eating : Food Restaurant Delicious

CAFE KANTARY PRACHINBURI 304

คาเฟ่ที่ดีที่สุดแห่งดินแดนบูรพา ร้านนี้เป็นร้านกาแฟ มีอาหารฟิวชั่น อาหารญี่ปุ่น ซูชิ อาหารอิตาเลี่ยน พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ผักโขมอบชีส เค้ก วันเกิด ขนมปัง ขนมหวาน เบเกอรี่ ไอศครีม เครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ เบียร์ บรรยากาศเงียบสงบ ตกแต่งทันสมัย เน้นโทนสว่าง ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี โทร. 0-3723-9777

ร้านมีนาไก่ย่าง เขาสวนกวาง ต�ำโป๊กโป๊ก ลาบเป็ดยโส

อาหารอิสาน รสอร่อย แซ่บนัวมาก ราคาไม่แพง เจ้าของร้านลงมือท�ำเองทุกเมนู รับประกันความอร่อย โทร. 08-1132-0326

50

๑ ใน...ปราจีนบุรี

ไก่ย่างอร่อย ส้มต�ำแซ่บเว่อร์ รับประกันความอร่อยทุกเมนู

ร้านติดถนนใหญ่ (สุวรรณศร) เห็นได้ชัดจากป้าย ที่ใหญ่มาก เลยสี่แยกวัฒนาไปทางอรัญ ประมาณ 5 กิโลเมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ ที่จอดรถหน้าร้าน ร้าน เป็นแบบ open air โต๊ะนั่งได้สะดวกสบาย อาหารที่ นี่เน้นอาหารอีสาน โทร. 08-3154-9898


The Desiign Hotel & Desire Cuisine

อาหารอร่อยราคาไม่แพง บริการที่พัก รายวัน/รายเดือนมีบริการรับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น set box, Coffee break, ในงานเลี้ยง งานสัมมนา งานประชุมส�ำคัญต่างๆ งานคุณภาพไม่จ�ำเป็นต้องแพง ถูกกว่าที่คุณคิด พิกัด : 037-620201, 081-3736126 (คุณปอย), 089-0546363 (คุณกาญจนา)

คาเฟ่ ฟาร์มเมอร์ Cafe Farmer

ปลูกเอง คั่วเอง @ Cafe’ Farmer “จากใจชาวนา เข้ม เต็ม ทุกรสชาติ” กาแฟอราบิกาแท้ ๆ 100% ปลูกเอง ท�ำเอง บ่มเอง คั่วเอง ไม่ผสมโรบัสต้า เพื่อพวกเรา ชาวนครนายกและชาวปราจีนบุรี และคอกาแฟผู้ที่ชื่นชอบกาแฟสดในราคาที่สบายกระเป๋า ทั้งสองสาขานะครับ พิกัด : สาขา 1 ปราจีนบุรี ถึงสามแยกหนองชะอม เลี้ยวไปทางศูนย์ราชการใหม่ ปราจีนบุรี ร้านอยู่ขวามือ ตรงบ้านทรงไทย สาขา 2 อยู่ สี่แยกไฟแดงวัดอุดมนครนายก ตึกแถวหัวมุม สาขานี้ไม่มีอาหาร สอบถามเส้นทางโทร. 097-2219000

ทางร้านมี เครื่องดื่มเย็นๆ กาแฟอราบิก้า 100% และขนมปังปิ้ง กรอบนอก นุ่มในพร้อมให้บริการ

จิราพาไก่หมุน

ร้านนี้อร่อยมาก บริการดี สะอาด ไก่ย่างอร่อยมาก อยากให้ลอง มีไก่ย่าง แล้วจะพลาดส้มต�ำได้อย่างไร ทางร้านมีทั้งต�ำไทย ปู ปลาร้า ปูม้า ตามด้วย ปลาทอดสมุนไพร (ทับทิม) นอกจากนี้ยังมี ลาบหมู น�้ำตก คอหมูย่าง ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1782-7486, 09-5857-4664

ร้านอาหารจันทร์มณี

แกงเขียวหวานข้นๆ ต้องทานคู่กับ โรตีกรอบนุ่ม อร่อยจนต้องยกนิ้ว

Folksong & Restaurant

อาหารอร่อย บรรยายกาศดี เพลงเพราะ พนักงานต้อนรับเยี่ยม ร้านสวนอาหารสไตล์วินเทจ ร่มรื่นนั่งสบาย อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง พร้อมดนตรีสดโฟล์กซองรุ่นเก๋า ที่นี่ที่เดียว !!! ที่อยู่ : 17/2 ซ.เทศบาล 25 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สะแก้ว 27000 โทร. 08-1820-0598, 08-9527-5467 ๑ ใน...ปราจีนบุรี

51


เฮียกวย บันเทิง

บ้านนมสด

บ้านรังผึ้ง คลาสสิค

บรรยากาศริมน�้ำ อาหารไทยเลิศรส อาหารญี่ปุ่นสุดพิเศษ มีห้องvip จัดเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด ส�ำรองโต๊ะล่วงหน้า ลดค่าอาหารทันที 10% ร้านเปิดบริการ 18.00-24.00 พิกัด สามแยกจันทร์ เลี้ยวซ้าย 50 เมตร ร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมโกลเด้นเฮาส์ Tel. 093-369-2088

กาแฟสด เข้มข้น นมสดแท้ 100% ชานมใต้หวันไข่มุกผลไม้ปั่น ขนมปังปิ้ง ขนมปังเย็น (จ�้ำบ๊ะ) บิงซู สเต็ก สปาเก็ตตี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ร้านบ้านนมสด อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว โทร. 086-158-8180 เลยธนาคารกสิกรมา 4 ห้อง ติดร้านแหลมทองโมบาย

บริการ สเต็ก อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟสด อาหารอร่อย สะอาด บรรยากาศสบายๆ แหล่งเช็คอินน์แห่งใหม่ของ อ.บ้านสร้าง พิกัด : 121 หมู่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร. 08-1343-8390, 08-0999-2229

สถานที่แฮงค์เอ้าท์สระแก้ว ต้องมา

Coffee Bakery Jamba

ร้านสไตล์วินเทจย้อนยุค

WHITETAIL

DESSERT & COFFEE บรรยากาศริมคลองพระสะทึง ท่ามกลางธรรมชาติ ลมพัดเย็นสบาย ที่จอดรถสะดวก มีอาหารหลาก หลายทั้งของคาวและของหวาน เครื่องดื่มชา กาแฟ มาครบจบที่นี่ที่เดียว โทร. 09-8654-4653, 09-2551-6131

The Park

Restaurant ร้านอาหารสไตล์สวนต้นไม้ แห่งเดียวในจังหวัดสระแก้ว เหมาะแก่การรับประทานอาหารในครอบครัว นั่งฟังเพลงหรือดื่ม สังสรรค์กับเพื่อน รับงานจัดเลี้ยง เลี้ยงรุ่นจัดท�ำอาหาร ส�ำหรับคณะทัวร์ โทร : 081-758-8096 คุณต่อ, 089-251-5998 คุณจุ๋ม

52

๑ ใน...ปราจีนบุรี

Big Mount

Bistro & Restaurant

เป็นร้านที่รวบรวมทั้งอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม และบาร์ไว้ในที่เดียวตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟท์ (Loft Style) บรรยากาศดี พื้นที่จอดรถกว้างขวาง โทร : 063 398 8824 Line Id : @bigmountbistro สามารถจองโต๊ะ สั่งอาหารได้นะ


โกดัง สเต็ก

GODANK STEAK สเต็กดีๆ ราคาเบาๆ อาหารไทย บิงซู และอื่นๆ อีกมากมายในบรรยากาศที่คุณชื่นชอบ พิกัด : ร้านโกดังสเต็ก ข้างไปรษณีย์โรงเกลือ ทางไปบิ๊กซี สอบถามทางหรือส�ำรองที่ 089-4013326

กินผัก กินปลา

เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ กินผักกินปลากินแล้วไม่อ้วนนะ ปลาตัวใหญ่จากแม่น�้ำ น�้ำจิ้มแซ่บมากๆและอีกหลากหลายเมนูได้รับประทานขอบอก อร่อยจัดจ้านทุกเมนู ร้านเปิดทุกวัน @พิกัดตรงข้ามเอกภาพโฮมมาร์ทเมืองปราจีนบุรี โทร : 09-0242-9393 N.ซายน์ 06-3243-5478 P.B

ดีดี คอฟฟี่ Tel. 0-3723-0155, 08-9253-5588 ดีดี เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 1148/50-52 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร. 0-3826-1050, 08-1160-4400

แม่แอ๊วขนมถาด

(ของฝากจากประจันตคาม)

ร้านกาแฟเชิญมา Coffee Garden

รับท�ำขนมไทยในงานพิธีต่างๆ ขนมชั้นดอกอัญชัญ กาแฟ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่โฮมเมด พิกัด : 106 หมู่ 3 ถ.รัชตะวิถี ต.ฟากห้วย สูตรต้นต�ำหรับ หอมมัน นุ่มละมุนลิ้น อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 เปิดทุกวัน 04.30 น.-10.30 น. โทร. 09-4415-9045, 06-1409-7185 ที่ตลาดสดเทศบาลต�ำบลประจันตคาม วันอังคาร, เสาร์, อาทิตย์ 14.00 น.-19.00 น. ที่ตลาดนัด บขส.กบินทร์บุรี วันพุธ 14.00 น.-19.00 น. ที่ตลาดนัดศุภผล วันศุกร์ 14.00 น.-19.00 น. ที่ตลาดนัดเทศบาล ต�ำบลกบินทร์บุรี โทร. 086-1599701, 095-5210786

J & P COFFEE

ดื่มด�่ำรสชาติกาแฟ อาหารอรอย เจาของรานนารัก ใจดี... รถจักรยานนยนต์มือสอง สด-ผ่อน พิกัด : หมู่ 2 ต.ศาลาล�ำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร. 08-7834-1412

ห้าพี่น้อง โต๊ะจีน Tel. 08-6048-8554, 08-7939-2522

๑ ใน...ปราจีนบุรี

53


ข้าวต้มสองสหาย

รับท�ำอาหารโต๊ะจีน โต๊ะไทย อาหารอร่อย รสชาติจัดจ้าน ทุกเมนูรับประกันความอร่อย พิกัด : 15 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร. 06-1664-6966 เชฟอุ๋ย

ลอดช่องไทยมหาชัย

ลอดช่องวัดเจษฯ แท้ (สูตรต้นต�ำรับ) สด ใหม่ ทุกออเดอร์ ส่งตรงจากหน้าวัดเจษฯ รับประกันความเหนียวนุ่ม หอม หวาน ฟินเฟ่อร์ รับพรีออเดอร์ ปลีก ส่ง โทร. 09-7016-3822 (กวาง) 08-3033-4658 (อาร์ต)

ข้าวเหนียวมูนแม่สายหยุด อ้อ ขนมหวานสระแก้ว ข้าวเหนียวร้านเด็ด เจ้าอร่อย ท�ำสดใหม่ทุกวัน มีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวหน้าสังขยา ปลาแห้ง กุ้ง มะม่วง ทุเรียน ราคาไม่แพง หน้าตลาดสดเทศบาลปราจีนบุรี เปิดขายเวลา : 06.00 - 15.00 น.️ โทร : 09-1869-4532 พิกัด : 272 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

จ�ำหน่ายขนมไทยมงคล ขนมไหว้เจ้าทุกเทศกาล รับจัดขนมขันหมาก โทร : 08-1916-1230 พิกัด : 12/1 ถ.เทศบาล 18 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว (ตลาดสดตระกูลสุขสระแก้ว)

Lanla

Coffee & Bingsu อร่อยราคาไม่แพง พิกัด : 568 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตรงข้ามกับเสรีภาพ 34 โทร. 08-8406-0810

54

๑ ใน...ปราจีนบุรี

The WISH Dessert Cafe’

คิดถึงบิงซูต้อง The wish dessert cafe’ เท่านั้น ของแท้ออริจินอล เครื่องบิงซูแท้จากเกาหลี เจ้าแรกในวังน�้ำเย็น คุ้มค่าคุณภาพและปริมาณ บิงซู ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำไข่ยางมะตูม กาแฟสด โทส ขนมปัง หวานก็ได้คาวก็มี... พิกัดร้าน The WishDessert Cafe’ สาขาวังน�้ำเย็นติดร้าน ด�ำเนินแกรนต์โฮม ตรงข้ามฟิตเนส ILON GYM ร้านทางด้านซ้ายมือก่อนถึงโลตัสวังน�้ำเย็น เปิดทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. หยุดทุกวันที่ 16 ของเดือน โทร. 08-6837-2200

ครัวบ้านแคน “เราขายธรรมชาติ)

อาหารริมแม่น�้ำ เน้นอาหารสดๆจากธรรมชาติ ปลาแม่น�้ำ กุ้งแม่น�้ำ รสชาติเด็ดมาก ปลา กุ้ง สด อร่อยแน่นอน และยังมีเมนูอาหารอีกเพียบ ต้องไปลองชิมกัน พิกัด : 3 หมู่ 5 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โทร. 08-9249-9192, 09-9103-5292


มิ๋ว ซีฟู๊ด

delivery จ�ำหน่าย ย�ำปูทะเล หมึกราดซีฟู๊ด เนื้อปูม้า กรรเชียงปู เดลิเวอรี่ทุกพื้นที่ในสระแก้ว โทร : 09-2883-8035 มิ๋ว

ขนมไทยแม่สุภาพ

นั่งเล่น

รับจัดขนมงานบุญ งานบวช งานแต่ง จัดตามงบประมาณลูกค้าครบ 1,000 บาท ลด 10% ขนมงานประชุม ราคากล่องละ 6 บาทขึ้นไป สั่งล่วงหน้า 1 วัน เพราะขนมไทยที่ร้านท�ำสดใหม่ ทุกวัน ไม่ค้างคืน โทร : 09-8415-1990

มาฝากท้องกับเราได้นะ นอกจากบิงซู แล้วเราก็ยังมีอาหารอร่อยๆ ไว้บริการด้วยนะ ร้านเปิด 11.00-21.00 น. โทร : 08-6364-5492

สด สะอาด อร่อย

Bingsu & Restaurant

๑ ใน...ปราจีนบุรี

55


56

๑ ใน...ปราจีนบุรี

กลุ่มกระยาสารท กาละแม แม่ทองแถมสตรีบ้านเหนือคลอง ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 2 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 06-4262-5636, 08-1449-3306

ธนพล หมูกระทะ สาขาบ้านสร้าง Tel. 09-2572-1069, 06-1376-2831

เก้า-สอง-เก้า ซาลาเปา ที่ตั้ง : 90/17 หมู่ 8 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel. 09-8996-4850

ร้านเจ๊แมว อาหารป่า ที่ตั้ง : 21 หมู่ 10 ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว Tel. 06-2178-8595


๑ ใน...ปราจีนบุรี

57


่ ักทีส ่ ายชิลล์ ทีพ

ไม่ควรพลาด!!! stay : Resort Hotel Homestay

ทวาราวดี รีสอร์ท “ทุกวันคือวันพักผ่อน”

รีสอร์ทหรูคจู่ งั หวัดปราจีนบุรี ศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาแห่งภาคตะวันออก ประกอบด้วย ห้องประชุม 10 ห้อง รองรับการประชุม ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดเลี้ยงสังสรรคที่พรั่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์แสงสีเสียงใหม่ล่าสุด หรือ พื้นที่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ ท�ำให้ รีสอร์ทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้รีสอร์ทยังมีสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกและกิจกรรมอีกมากมาย ที่สนุกสนานท้าทายหรือเพื่อผ่อนคลาย ที่ตั้ง : 77 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทร. 037-210-444 มือถือ: 085-835-1234, 085-835-2916

สุวิมล รีสอร์ท Suvimonresort

ยินดีต้อนรับ ส�ำหรับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เน้นความเป็น ส่วนตัว บริเวณรีสอร์ทรายล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น หลากหลายไปด้วย พรรณไม้นานาชนิด มีความสงบสุ ข เรียบง่าย เน้นความเป็นส่วนตัว ให้เป็นที่พัก ผ่อนอย่างง่ายๆ พร้อมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ส�ำหรับท่านและคนที่ ท่านรัก พิเศษกับวันหยุดกับรีสอร์ทของเรา ที่พร้อมจะต้อนรับท่านเสมอ... ที่อยู่ : 113/1 ถ.สุวรรณศร ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 06-3956-5191

58

๑ ใน...ปราจีนบุรี


โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี (Kantary Hotel Kabinburi)

“สัมผัสบริการระดับโลกที่ แคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี” ให้บริการห้องพักระดับ 5 ดาว มีสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้งขนาดใหญ่และศูนย์ ออกก�ำลังกาย ให้บริการห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีระบบความบันเทิง ภายในห้องพัก โรงแรมแห่งนี้มีห้องอาหาร ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี และมีสถานที่จอดรถบริการ ฟรี พิกัด : 349, 349/2 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 โทร. 0-3728-2699 Call Center 1627

สวนนงนุช ปราจีนบุรี

เนื้อที่กว่า 700 ไร่ สิ่งแวดล้อมสวยงามมีธารน�้ำไหล ผ่านตัดกับเนินเขา ภายในมีสวนพันธุ์ไม้ประดับทั้งไทยและต่างประเทศ เช่นปาล์ม และปรง หลากพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่มีความแปลกและสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้ผลหลายชนิดของไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ส�ำหรับสถานที่มี ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยสวนนงนุชมีสถานที่พัก ห้องจัดเลี้ยงสัมนา ห้องอาหารไว้บริการ ที่ตั้ง 391 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี 25220 Tel. 0-3740-1373 ส�ำนักงานกรุงเทพฯ โรงภาพยนตร์ สกาลา ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2658-4142, 08-1909-9553 www.suannongnooch-prachinburi.com / www.facebook.com / สวนนงนุชปราจีนบุรี ๑ ใน...ปราจีนบุรี

59


ดิ ไอคอน The I Con

โมเดิร์น อพาร์ทเมนท์ โมเดิร์น ไลฟ์สไตล์ สุด Hip !! แห่งใหม่ ใจกลางเมือง 304 ห้องพักตกแต่งสไตล์ โมเดิร์น Hip! เปิดบริการทั้งราย วันและรายเดือน ดิ ไอคอน โมเดิร์น อพาร์ทเมนท์ ใกล้โลตัส และบิ๊ก C ศรีมหาโพธิ และนิคม 304 ติดถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ที่ 176 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ริมถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี โทร. 037-466-111, 086-342-8466, 086-342-8467

โรงแรมเปรมสุข รีสอร์ท กบินทร์บุรี

เจริญสุข แกรนด์

โรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปราจีนบุรี และยังมีบริการที่ดีและเป็นกันเอง ทาง โรงแรมได้มีการอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ระบบ wifi ฟรี, เครื่องท�ำน�้ำอุ่น, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องนวด ไฟฟ้า สนใจติดต่อ 450 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 โทร. 082-4505553, 081-5520994, 0-3720-2955

โรงแรมบรมสุข ที่ตั้ง : 1 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1578-2617

ที่พักสไตล์เรียบหรู ราคาสบาย ที่นี่ยินดี ต้อนรับ เพราะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย มี ร้านค้า อยู่ในแหล่งชุมชน จึงหาอะไรรับประทานได้ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ที่จอดรถกว้างขวาง ภายใน ตึก ภายในห้องนอน มี เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น และ อื่นๆ โทร : 08-8886-0525, 0-3748-0888 โทรสาร. 0-3748-0887

โรงแรมศิริมงคล ที่ตั้ง : 16-18-20, 106/6 หลังสถานีรถไฟกบินทร์บุรี ถ.เทศบาล 5 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 0-3728-0919, 0-3728-0916 Fax. 0-3728-0916

๑ ใน...ปราจีนบุรี

วิถีสโลว์ไลฟ์ ส�ำหรับแคมป์ Rustic Camping เหมาะส�ำหรับสายชิล นั่งจิบเบียร์ ฟังเพลง อากาศเย็นๆ บริการห้องพักปรับอากาศ หรือจะเลือกพักแคมป์สไตล์โบฮีเมียน โทร : 081-3432786 Line Id : @rusticcamp www.facebook.com/Rusting Camping

บ้านศิลารีสอร์ท ที่ตั้ง : 149 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3757-0639, 08-1782-9268

NP RESIDENT ที่ตั้ง : 1 21/3 ซ.1 ถ.เทศบาล 19 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel. 06-4223-9594

60

RUSTIC CAMPING

เจียว รีสอร์ท วังน�้ำเย็น ที่ตั้ง : อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว Tel. 08-2070-4537


๑ ใน...ปราจีนบุรี

61


62

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

63


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก Prachinburi Market

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกัยรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ส่วนราชการ

หน้า 65

การศึกษา

หน้า 67

เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ก่อสร้าง และตกแต่ง

ธุรกิจทางการเกษตร

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 72

หน้า 84

64

๑ ใน...ปราจีนบุรี

หน้า 76

หน้า 87

หน้า 68

หน้า 82

หน้า 96


ส่วนราชการ

วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”

อบต. ศรีมหาโพธิ ที่ตั้ง : 12 หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3727-9529 Fax. 0-3727-9529 ต่อ 11

อบต. ไผ่ชะเลือด ที่ตั้ง : 1 หมู่ 1 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel. 0-3748-0593, 0-3748-0591

อบต. บ้านพระ ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3745-2071, 0-3747-1345 Fax. 0-3745-2070

อบต. บางยาง ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3729-5181

๑ ใน...ปราจีนบุรี

65


66

๑ ใน...ปราจีนบุรี


การศึกษา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ที่ตั้ง : 58 ซ.บ้านสวน ถ.บ้านท่าหิน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3728-3187 Fax. 0-3728-3185 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) ที่ตั้ง : 299 หมู่ 2 ถ.ชมะนันท์ ต.ส�ำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-4384 Fax. 0-3720-4385

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่ตั้ง : 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-1068, 0-3721-1085 Fax. 0-3721-1085 ต่อ 200

๑ ใน...ปราจีนบุรี

67


เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือ คอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

ร้านสระแก้วแอร์ จ�ำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ทุกรุน ทุกยี่หอ พรอมบริการติดตั้ง ซอม ยาย ลาง เครื่องปรับอากาศ โรงงานและที่พักอาศัย ที่ตั้ง : 24 ซ.1 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว Tel. 08-7149-1888, 0-3724-7938

นัดอะไหล่แอร์ จ�ำหนาย แอร อะไหลแอรบาน อะไหลแอรตูแช เครื่องเย็น พรอมอุปกรณชาง อุปกรณติดตั้ง ลาง ซอม ยายของอะไหลแอรทุกชนิด รับสั่งอะไหลแอรแท ทุกยี่หอ... ที่ตั้ง : 342/9-10 ถ.ปราจีนตคาม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 09-7070-3221

บริษัท รุ่งเรืองแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด รับซอม ลาง ติดตั้งแอรบาน แอรโรงงาน ขายแอรบานทุกยี่หอ ที่ตั้ง : 313 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 06-3648-5945, 09-3615-8135

บริษัท วณิช แอร์ จ�ำกัด ศูนยจ�ำหนายและรับติดตั้ง แอรบาน แอรโรงงาน แอรรถยนต ฟลม กระจกรถยนต สัญญาณกันขโมย กลองวงจรปด พรอมอะไหลเครื่องปรับอากาศ รับงานเดินระบบไฟฟา โรงงานและอาคาร ที่ตั้ง : 366 ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000 Tel. 08-1996-0208, 09-3182-8558, 09-8386-4208

68

๑ ใน...ปราจีนบุรี


มาร์วิน อีเล็คโทรนิคส์ ที่ตั้ง : 797-1057-1059 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-4121-2700, 08-6302-7191, 0-3720-2989

ร้านอรัญเฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้ง : 95/13 ถ.ราชอุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 0-3723-1620, 09-8595-5629 Fax. 0-3723-1620

วิชาญแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 230/1 หมู่ 4 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-6111-4735, 08-6111-6143

บริษัท ภูชนะ 2016 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 549/3 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel. 08-4780-3256, 0-3762-8447

หจก.เจริญสุขแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 105/1 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 08-1860-3650

ศรีภักดี อะไหล่แอร์ ที่ตั้ง : 603/13 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1291-5990, 08-0263-1550

๑ ใน...ปราจีนบุรี

69


70

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

71


สุขภาพ แฟชั่น และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจ ของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

นอร์ท ฟิตเนส สระแก้ว จ�ำหน่าย-ซ่อม เครื่องออกก�ำลังกายทุกชนิด รับ ออกแบบและติดตั้งฟิตเนสทุกขนาด บริการจัดส่ง และติดตั้งให้ฟรี มีบริการหลังการขาย รับเปลี่ยนสายพาน/ไม้กระดานลู่วิ่งไฟฟ้า ที่ตั้ง : 37 ถ.ตอนการทาง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel. 09-4942-1895

MAYUREESALON เสริมสวยมยุรี ใหบริการความสวยทั้งทรงผม ทรงคิ้ว จะยืดวอล ลุม ตัด ดัด ท�ำสีสวยจบดวยเทคนิคทางราน สวย เปะ ไมปลิง กับคิ้วสไลดที่ออกแบบใหเขากับทรงหนา ที่ตั้ง : ตลาดอุดมสุขบานโคก 379/557 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 083-0341600

Relax Nails บริการตกแต่งเล็บครบวงจร ที่ตั้ง : Tel. 09-8369-1464

บริษัท บิ๊ก บอดี้ สปอร์ต จ�ำกัด (สาขา 2) BIG BODY SPORT CO.,LTD จ�ำหนาย-ซอม... เครื่องออกก�ำลังกายทุกชนิด รับออกแบบติดตั้งฟตเนตในรมและกลางแจง ที่ตั้ง : 63/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-8255-7086, 06-1367-9599

CUTIE SHOP จ�ำหนาย... เครื่องส�ำอาง น�้ำหอม ผลิตภัณฑบ�ำรุงผิว อาหารเสริม แบรนดชั้นน�ำในประเทศและตางประเทศ ที่ตั้ง : ราน Cutie shop เครื่องส�ำอาง ขางบิวตี้บุปเฟ โลตัสวังน�้ำเย็น ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแกว 27260 Tel. 09-2269-0368

โรงพยาบาลสัตว์ปราจีนบุรี ที่ตั้ง : 163/2-3 ถ.ราษฎรด�ำหริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-6353, 08-9444-6620

72

๑ ใน...ปราจีนบุรี


โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ที่ตั้ง : 114 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3727-9204 ต่อ 288, 235 Fax. 0-3727-9203

คุณรัตน์ นวดแผนไทย ที่ตั้ง : ร้านอยู่สี่แยกสามทหาร กบินทร์บุรี ข้าง ธ.กรุงศรีอยุธยา Tel. 08-6100-9520 K.Rut

ร้านมยุรี ที่ตั้ง : 83/35-36 ถ.บูรพาภิรมย์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 0-3723-2684, 0-3723-1210, 08-1652-6175 Fax. 0-3723-2684

บุษบาคลินิก การแพทย์แผนไทย ที่ตั้ง : 26 ซ.1 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel. 08-1252-5063, 08-1762-4793

๑ ใน...ปราจีนบุรี

73


74

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

75


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้ จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

หจก. โฮมไอเดียพลัส ที่ตั้ง : 58/279 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel : 08-2258-3108, 09-2756-7750

หจก. ราชากบินทร์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างทั่วไป รับถมที่ สร้างถนน และหน่วยงานราชการ ที่ตั้ง : 75/1 หมู่ 12 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel : 08-5432-8947

ท่าทรายลูกโอ๋ กบินทร์บุรี จ�ำหน่ายปลีก-ส่ง ทรายแม่น�้ำ หยาบ ละเอียด ทรายถม จ�ำหน่ายหินทุกชนิด (ส่งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง) ที่ตั้ง : 188 หมู่ 10 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel./Fax. 0-3728-2979, 08-6059-0707, 08-1818-8203

กระจกบุญเลี้ยง จ�ำหนายและรับติดตั้งพรอมออกแบบ กั้นหองกระจกอลูมิเนียม ประตูสวิงเดี่ยว/คู, ประตูเลื่อนรางแขวนเดี่ยว/คู ประตูเลื่อนราง 3, หนาตางบานเลื่อน สลับ แบง 3 แบง 4 หนาตางบานวิคโก, หนาตางบานกระทุง ที่ตั้ง : 272 ม.4 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel. 08-1861-1650 คุณบุญเลี้ยง 08-8235-4272 คุณธนพล

ช่างต้อม เสาโรมัน ผลิตและจ�ำหนาย คิ้วบัว ราคาปลีก-สง มีบริการติดตั้ง คิ้วบัว เสาโรมัน หัวเสา บัวโคง ลายวัด ลูกกรง รับท�ำ ตามสั่ง ตามแบบ และขนาดที่ลูกคาตองการ ที่ตั้ง : นิคม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-3518-7694

ร้านวังสมบูรณ์วัสดุ จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด ครบวงจร ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ DK อลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง งานกระจก อลูมิเนียม มุงลวด เหล็กดัด งานดี มีคุณภาพ โดยชางมืออาชีพ ที่ตั้ง : 41 หมู่ 3 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 Tel. 08-1983-3245, 08-9245-1330

76

๑ ใน...ปราจีนบุรี


ศรีเจริญหินอ่อนปราจีนบุรี จ�ำหน่ายหินอ่อน หินแกรนิต ทุกชนิด ท�ำป้ายหินอ่อน หินแกรนิต ป้ายโรงเรียน ป้ายวัด ป้ายส�ำนักงาน งานเคาน์เตอร์ และปูพื้น ผลิตและส่ง รูปหิน และรูปล็อกเก็ต ที่ตั้ง : 5/10 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 092-404-0006 คุณศรีธน เวียงค�ำ, 081-520-1472 คุณน้อย เวียงค�ำ, 099-219-5658 ช่างนาย (หัวหน้าช่าง) 0-3757-0615, Fax. 0-3757-0615

บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 12/10 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3720-9384, 084-947-8055, 086-997-5195 Fax. 0-3720-9385

บริษัท เคพีเอส โปรเกรสอินเตอร์เทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 68/3 หมู่ 1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3757-6809, 08-1864-3185 Fax. 0-3757-6769

หจก. แหวนเพ็ชรค้าวัสดุ ที่ตั้ง : 217 หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-8254-6926, 08-0644-8615

จักกฤษค้าเหล็ก (ต้า สตีล) ที่ตั้ง : 100 หมู่ 6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 Tel : 09-2718-0941, 06-1360-5339

อัทธเมศร์ รับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง : 78 หมู่ 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี Tel : 08-0016-8885, 08-1278-8411

อารีย์ อิฐประสาน (ปราจีนบุรี) ที่ตั้ง : วงเวียนศาลนเรศวร ใกลทางขึ้นเขาใหญ ปราจีนบุรี Tel. 08-1292-0541, 08-1683-6260

ร้านศักดิ์ชัยค้าไม้เก่า ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1906-3667, 08-7075-5135

หจก. อ�ำนวยชัย ที่ตั้ง : 85 หมู่ 3 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel. 08-1996-6869, 0-3739-9481

บริษัท ปราจีนเหมืองหิน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 123 หมู่ 2 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3762-5308

ร้าน วี แอนด์ ธี อลูมิเนียม การช่าง วังสมบูรณ์ ที่ตั้ง : 188 หมู่ 10 บ้านวังสุริยา ตลาดวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 Tel. 08-7823-9955, 09-9449-6199

ช่างสาคร ที่ตั้ง : 196/1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 09-9718-0657, 08-7941-8112 ช่างสาคร ๑ ใน...ปราจีนบุรี

77


78

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

79


80

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

81


ธุรกิจทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ฟาร์มเห็ดแม่ประทิน ปราจีนบุรี จ�ำหน่ายเห็ดสด ปลีก-ส่ง ก้อนเชื้อเห็ด ผักไฮโดร ปูนา หอยขม กบ จิ้งหรีด มูลไส้เดือน ที่ตั้ง : 11 หมู่ 6 บ้านกุดตาเสก ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 06-2240-3800

ร้านรากหญ้าไม้ประดับ จัดหาไมตามสั่ง ทุกชนิด รับจัดสวน ปลูกหญา ออกแบบสวน ที่ตั้ง : ปจ.4019 ตรงขามดงบัง ซอย 8 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 06-1712-1360

วีรชัยฟาร์มเห็ด จ�ำหน่ายก้อนพันธุ์เห็ด ที่ตั้ง : 5043 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว Tel. 09-0291-8623

ไร่สุขภาพมัลเบอร์รี่ ทิวาการ์เด้น จ�ำหนาย... ตนพันธุ ผลสด น�้ำมัลเบอรรี่ สายพันธุไทย และตางประเทศปลีก-สง ราคาเปนกันเอง สงทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 967 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว Tel. 09-2618-1677 คุณต้น

โจพันธุ์ปลา ศูนย์รวมพันธุ์ปลาน�้ำจืด ทุกชนิด ที่ตั้ง : 157 หมู่ 2 บ้านหนองขาม ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel. 09-9279-5992 คุณโจ 08-1148-8299, 09-9223-2145

ริน พันธุ์มะพร้าวน�้ำหอม จ�ำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน�้ำหอม / บอนไซมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม ที่ตั้ง : 14 หมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว Tel. 06-2702-7779

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

82

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

83


เครื่องมือ-อุตสาหกรรม รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท สปีด เอ็นจิเนียร์ จ�ำกัด ขายอะไหล-รับซอม อุปกรณไฮดรอลิค-นิวเมติกส อัดสายไฮดรอลิค รับซอมบ�ำรุงเครื่องจักรโรงงาน ที่ตั้ง : 84/1 ม.13 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel. 0-3728-1384, 08-1955-7323, 08-6599-9952

หจก. เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ฟอร์จูน ที่ตั้ง : 351/46 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 08-1018-2179

84

๑ ใน...ปราจีนบุรี

บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2130-0335-7 Fax. 0-2130-0338-9

หจก.คอมเพรสเซอร์ กบินทร์บุรี หจก. ส.กีรติ ที่ตั้ง : 271/29 หมู่ 6 ต.กบินทร์ Tel. 08-6329-4795 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 08-1523-1799, 0-3748-0489 Fax. 0-3748-0490

บริษัท อิโนแอ็คอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 515 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 0-3745-2400 Fax. 0-3745-2411


๑ ใน...ปราจีนบุรี

85


86

๑ ใน...ปราจีนบุรี


ยานพาหนะ อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Wheels Box วีลบ๊อกยางและแม็กซ์ ปราจีนบุรี ปะเปลี่ยนยางและลอแม็กซ ถวงลอ อะไหลรถยนต บริการเปลี่ยนถาย น�้ำมันเครื่องและไสกรอง... ที่ตั้ง : 12/1 ถ.สุวรรณศรตัดใหม่ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel : 09-9326-4935, 06-1461-5225

อรัญสอนขับรถยนต์ สอนขับรถยนต พรอมสงสอบใบขับขี่ รับสอนทั้งคนไทยและตางชาติ ที่ตั้ง : 234 ถ.ราษฏรอุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรญประเทศ จ.สระแกว 27260 Tel. 09-5606-5194

EXCELLENT CUSTOM แม็กซ์-ยาง สปอยเลอร์ เครื่องเสียง มือหนึ่ง มือสอง ปลีก-ส่ง Tel. 08-7136-3466

อุทัยแอร์ & ซาวด์ จ�ำหนาย...พร้อมติดตั้งบริการ กระจกรถยนต ฟลมกรองแสงติดรถยนตและอาคาร หลากหลายยี่หอ ซอมบ�ำรุงระบบแอร ประดับยนต เปลี่ยนถายน�้ำมัน เครื่องเกรดพรีเมี่ยม Motul, Wurth (มาตรฐานเยอรมันนี) เครื่องเสียง หลังคากระบะ CARRY BOY ที่ตั้ง : 333 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว Tel : 0-3724-1448

อ.อะไหล่แอร์ จ�ำหน่าย อะไหลแอรรถยนต ทุกชนิด ปลีก-สง น�้ำยาแอร R-134, R-22 รับ...อัดสายแอรรถยนต ที่ตั้ง : สาขากบินทร์ 521/12 หมู่ 17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3765-5873, 08-7206-0748 สาขาอรัญฯ 64 ถ.สุวรรณศร (อยู่ตรงข้ามหมวดการทางอรัญฯ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 0-3764-3332, 08-7206-0748

ก้องท�ำเบาะ รับท�ำเบาะ หนังรถยนตเกรดพรีเมี่ยม หนังแท หนังเทียม หนัง PVC ที่ตั้ง : 303 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel : 08-1298-5713, 08-6108-0698

๑ ใน...ปราจีนบุรี

87


เต้นท์รถชินพันธ์ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน รถบรรทุก 6 ลอ 10 ลอ มือสอง ทุกชนิด รถมือสองคุณภาพดีพรอมใช งานเอกสารครบถวน พรอมโอน ที่ตั้ง : 130 ม.10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel : 08-4657-5265 คุณทศพล

ร้านเดี่ยวแอร์ แอนด์ ซาวด์ จ�ำหนาย...อะไหลแอรรถยนต เครื่องเสียงรถยนต ปลีก-ส่ง ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต แอรรถยนต ฟลม แบตเตอรี่ ตูเย็น เครื่องซักผา ที่ตั้ง : 20/1 หมู่ 1 ต.ศาลาล�ำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel : 08-1305-6099, 09-2538-8909

สมชายอรัญ เรามีรถให้เลือกมากกว่า 200 คัน ที่ตั้ง : Tel. 06-4223-6565, 09-9242-6556, 09-3224-9656

หจก.วรกานต์รุ่งเรืองยนต์ บริการ ปะ ผุ เคาะพนสี ซอมตัวถังรถยนต และติดตั้งสเกิรตรถยนต ที่ตั้ง : 160 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel : 08-4783-4414 เฮียวิเชียร, 08-6154-4800 คุณสุ

ร้านสมชายซ่อมแม็กซ์ ซ่อม ดัดคด ปัดเงา ท�ำสีใหม่ บิ้วเงา ดัดคด รอรับไดเลย ท�ำใหมทั้งวง มาเชารับเย็น ที่ตั้ง : 70/9 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000 Tel : 06-4946-6352, 09-2326-1956

พีทีเค คาร์แคร์ วังน�้ำเย็น สระแก้ว บริการ ล้าง อัด ฉีด ขัดเคลือบสี เคลือบแก้ว ลบรอย ซักเบาะพรม พ่นกันสนิม ที่ตั้ง : 404 หมู่ 4 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel : 08-6253-2998

แต่งรถปราจีน By Z’33 จ�ำหนาย... ชุดแตง 4x4 อะไหลแตงซิ่ง คิ้วลอ สเกิรต ฟลม อุปกรณประดับยนตทุกชนิด ที่ตั้ง : ปากซอยบ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel : 06-4464-7199

อู่มนัสกบินทร์ ปราจีนบุรี ตัด พับ ม้วนเหล็ก ซ่อมรถพ่วง และรถสิบล้อ ตัดคัสซี และคานหน้า ลงดั๊มพ์ ที่ตั้ง : 236 หมู่ 20 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel : 08-1457-7245

สระแก้วออโต้เซอร์วิส ติดตั้งแกส... ซอมระบบแกส ตอภาษี พรบ. ประกันภัย ซอมเครื่อง ซอมเกียร ท�ำสีรถยนต รับงานประกันภัย ที่ตั้ง : 17/1 ถ.เทศบาล 18 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว Tel : 08-3035-2714

หจก. ป.ศรีมหาโพธิ ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 6 ต.หนองโพรงอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 08-1982-0182, 08-1982-0883

88

๑ ใน...ปราจีนบุรี


มหาโพธิ์รถยก บริการยกรถทุกชนิด รถเฮียบ รถสไลด รถสิบลอ ที่ตั้ง : 5/1 ม.15 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3740-8037, 08-1658-2588, 08-6351-0998 NEW SLIDE CAR รับขนยายอุปกรณเครื่องจักรเล็ก รถอุบัติเหตุ รถเสีย ขนยายรถทุกชนิด 114 ม.1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว Tel : 0-3740-8037, 08-1658-2588, 08-6351-0998 FAV AUTO SHOP จ�ำหนายและติดตั้งอุปกรณไฟ LED ไฟซีนอล และอุปกรณตกแตงรถยนต 5/1 ม.15 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel : 087-428-2888

๑ ใน...ปราจีนบุรี

89


หจก.บรรจงรุ่งเรืองปิโตรเลียม ที่ตั้ง : 339/1 หมู่ 1 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27210 Tel. 0-3754-2454 Fax. 0-3754-2454

SURALAI CARCARE ที่ตั้ง : 133 หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel. 08-6820-9601

ร้านสุภาภรณ์ การยาง ที่ตั้ง : ถ.304 (ตรงข้ามบริษัท แลคตาซอย) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1761-4199, 08-7130-4239,09-2898-6236

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง : 73/19 ถ.บูรพาภิรมย์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 0-3723-1567, 08-1860-6015 ตรอ. ล้อเจริญ ที่ตั้ง : 223 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 08-1860-6015

ร้านซาวด์พีค ออโต้ช็อป Tel. 09-3982-9193, 0-3742-1089

หจก. บุญคุ้มออยล์บริการ (1993) ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองสอง ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2532-0914 Fax. 0-2987-4551

ร้านกรุงไทยอะไหล่ ที่ตั้ง : 71/1 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว Tel. 0-3724-2595, 08-1425-4753

อู่กิจเจริญยนต์ ที่ตั้ง : 262 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3757-5265, 08-1996-4635, 08-1781-2784

อิทธิพลยนตการ ที่ตั้ง : 170 หมู่ 6 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 08-6310-4201, 08-3038-6956

ร้านนิพลดีเซล ที่ตั้ง : 28 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว Tel. 037-550311, 08-1865-9324

อู่ฉลองการช่าง ที่ตั้ง : 768 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-5161-3836, 08-4909-1271

มั่งมีถาวรแอร์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 91/1 หมู่ 6 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-7930-5638

ชวน อิเลคทรอนิคส์ ที่ตั้ง : 1148/37 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel : 09-9486-1739

ปูรถบ้าน ที่ตั้ง : 81 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 08-9602-8551

วังสมบูรณ์ ท่อไอเสีย ที่ตั้ง : 555/3 หมู่ 2 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 Tel : 09-8480-8869 ช่างโอ๊ต

Prachinko Coffee & Carwash ที่ตั้ง : 378/1 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 08-1411-6066 คุณกอล์ฟ

90

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

91


92

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

93


94

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

95


สินค้า และบริการทั่วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

เฮงทวี 1 จ�ำหน่ายมือถือ ปลีก-ส่ง รับซ่อมมือถือ ปลดล็อค เฮงทวี 2 รับฝากให้ราคาสูง สินค้าหลุดจ�ำน�ำ เฮงทวี 3 มาตรฐานเดี่ยวกับจอจากศุนยบริการ รับเทิรนจอ iPhone Samsung ทุกรุน เอาจอกระจกแตกมาเทริ์นเปนจอดีราคาถูก Tel. 085-086-5666 คุณดา

ร้านจันทร์วลี เครื่องกรองน�้ำ จ�ำหนายพรอมติดตั้ง เครื่องกรองน�้ำ/ไสกรอง สารกรองครัวเรือน/อุตสาหกรรม/โรงผลิตน�้ำดื่ม ตูน�้ำเย็น/ตูหยอดเหรียญ/เครื่องท�ำน�้ำแกว เครื่องท�ำน�้ำแข็ง/ตูกดน�้ำ...รับวางระบบโรงน�้ำดื่ม ที่ตั้ง : 108/4 ถ.ราษฏรอุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 27120 (ตลาดอรัญประเทศเยื้องฯ ธนาคารกรุงเทพ) Tel : 09-6919-9290, 09-6551-2938

สนามกีฬาชนไก่แดงบูรพา เปดบริการทุกวันเสาร 1 และวันเสาร 3 ของเดือน ถาตรงวันพระเลื่อนชนเปนวันอาทิตย สามารถติด มัดจ�ำนอกรอบหรือเปรียบไกหนางานไดทุกตัว ที่ตั้ง : 147 ม.5 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว สนใจติดตอ... 08-1863-5480 ปาแดง บูรพา 09-8545-5574 เสี่ยมิ้นท เมืองตราด

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม “เสือป่า ARENA” กบินทร์บุรี โดยจุดเดนอยูตรงหญาเทียมคุณภาพสูง มีใหบริการ 2 สนาม พรอมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครัน ครัวเสือปา - กาแฟสด อาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้ง : 776 ม.6 ถ.สุวรรณศร ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel : 06-1385-4399, 09-5901-0826

โจมทอง บริการเชา - จ�ำหนาย : เต็นท โตะ เกาอี้ พัดลมไอน�้ำ ชุดโซฟารับแขก แผนพื้น พรมแดง ชุดพิธีสงฆ อุปกรณจัดงาน ทุกชนิด ผลิตเต็นทใหเชา - จ�ำหนาย รับจัดงานพิธี งานเลี้ยงใน-นอกสถานที่ เนนบริการ ราคาเปนกันเอง ที่ตั้ง : 776 ม.6 ถ.สุวรรณศร ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel : 08-7146-6399 คุณเออ, 06-1385-4399 คุณออม

Guitar Hosanna ร้านกีต้าร์โฮซันนา จ�ำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่กีต้าร์และเครื่องดนตรี อาทิ กีต้าร์โปร่ง-ไฟฟ้า เบส กลอง ตู้แอมป์ คาฮอง คีย์บอร์ด อะไหล่กลองและอื่นๆ อีกมากมาย รับซ่อมกีต้าร์ ปรับแต่งเสียง ซ่อมคอหักตั้งคัชชิ่ง ซ่อมระบบไฟ และรับซ่อมเครื่องดนตรี ที่ตั้ง : 97/154 ทางเข้า บขส.ตรงเข้ามา อยู่ฝั่งซ้ายมือ ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 080-5581890, 081-9121583 037-643050

96

๑ ใน...ปราจีนบุรี


กิจเกษมการพิมพ์ ป้ายโฆษณา-สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ศูนย์งานพิมพ์ครบวงจร ที่ตั้ง : สนง. 349/6 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel : 08-1839-2660, 08-1150-4750 Fax. 0-3720-0155

ร้านดอกแก้ว จ�ำหนาย... มาลัยมงคล ดอกไมสด ดอกไมประดิษฐ ของช�ำรวย งานพิมพทุกประเภท เครื่องสังฆภัณฑ กระเชาดอกไม แจกัน พวงหรีด โลงศพ โลงบริจาค ที่ตั้ง : 164-165 ม.8 บานโคกไมงาม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแกว 27120 Tel : 09-5248-3360, 08-3067-0292

บริษัท เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ ซิสเต็ม เซอร์วิส จ�ำกัด Audio Sound System ระบบเครื่องเสียง ระดับคุณภาพ ระบบกันขโมยไร้สาย ระบบ 2 Way Tel. 0-3932-2229

บริษัท F.M.K.ศรีเมฆกรุ๊ป จ�ำกัด รับสมัครตัวแทนขาย พรบ.ประกันภัยรถยนต์ รายได้ดี มีให้เลือกกว่า 30 บริษัทประกันชั้นน�ำ Tel. 08-7073-4780 www.facebook.com/ศรีเมฆกรุ๊ป

ห้างทองวิไล จ�ำหนาย... ทองรูปพรรณ ทองค�ำแทง เพชร พลอย เมืองจันทบุรี รับแลกเปลี่ยน รับเลี่ยม กรอบพระกันน�้ำ ที่ตั้ง : 1/17 ถ.ราษฏรอุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 27120 Tel : 0-3723-1493 Fax. 0-3723-3062

304 ทะลวงท่อ Service บริการแก้ไขปัญหาทอตัน ติดตั้งบอดักไขมัน ติดตั้งระบบปมน�้ำบานพัก โรงแรม เดินระบบทอระบายน�้ำใหม แกไขระบบปมบอบ�ำบัดน�้ำ เสียโรงงาน ออกแบบและท�ำงานอยางมืออาชีพ มีวิศวกรคุมงานและทีมงานชางประสบการณสูง โทร. 09-0365-1690

บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม พีเอสเอ็ม จ�ำกัด บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โรงงาน ศูนย์ราชการต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร Tel : 09-9146-6845, 06-5690-7993 คุณพลอย 09-7246-7249 คุณแอมมี่

บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ�ำกัด ออกแบบ ผลิต-ติดตั้ง งานปายสื่อโฆษณาทุกชนิด ไวนิล สติ๊กเกอร ซีทรู อุปกรณออกบูธ ธงญี่ปุน X-STAND กลองไฟ อะคริลิคสื่อสิ่งพิมพทุกชนิด นามบัตร โบชัวร รับจัดงานออแกไนซ อีเวนท ออกบูธ แสดงสินคา ที่ตั้ง : 1205/8 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว Tel : 08-6832-6867, 08-6361-7988, 0-3764-2687

ช่างมาด กุญแจ (304) รับท�ำ กุญแจรีโมท สัญญาณกันขโมย รถยนต กุญแจทุกชนิด รีแมฟกลองหลัก ECU รับซอมกลอนประตู สวิตซกุญแจรถยนต กุญแจ IMMOBILIZER (ฝังชิป) ระบบอิเล็กทรอนิครถยนต โทร. 09-2548-8849, 08-0351-2480 ๑ ใน...ปราจีนบุรี

97


SPK PROSECURE ติดตั้งใหม่ แก้งานเก่า กล้องดับ เครื่องไม่บันทึก เราพร้อมบริการด้วยใจ สนใจติดกล้องวงจรปิด ติดสแกนลายนิ้วมือ-เครื่องทาบบัตร อลามแจ้งเตือนไฟไหม้ สัญญานกันขโมยฯลฯ ที่ตั้ง : โทร. 0-3721-0577, 08-1372-2826, 09-6930-6174

ตองเอโมบาย ศูนยซอมมือถือและผลิตภัณฑ Apple ซอมดวน!...iPhone iPad SamSung และมือถือทุกรุน รับลงโปรแกรม ปลดล็อค ปลด iCloud รับเปลี่ยนจอ ลอกกระจก เปลี่ยนแบตเตอรี่ รับประกัน 1 ป จ�ำหนายมือถือและอุปกรณทุกชนิด ที่ตั้ง : โทร. 08-4778-8865, 08-5699-9272

ก�ำนัน 2008 ปราจีนบุรี จ�ำน�ำ-รับซื้อ ขายสินค้าหลุดจ�ำน�ำ จ�ำหนาย : อุปกรณ คอมฯ มือถือ กลอง เกมส Play 2, 3 ซอม ลงโปรแกรม โนตบุค คอมฯ มือถือ เกมส Play 2, 3 ที่ตั้ง : 212/18 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทร. 0-3721-8361, 08-6351-4799, 08-1153-7272 Fax.0-3721-8360

ร้านบิ๊กโบราณเวดดิ้ง ปราจีนบุรี สุดยอดเวดดิ้งปราจีนบุรี บริการจัดงานครบวงจร ที่ตั้ง : 641/72 หมู่ 10 (หมู่บ้านเลควิว) ซ.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร. 09-2993-1204, 08-2211-0456

98

๑ ใน...ปราจีนบุรี

ร้านพรเจริญโฟโต้ รับงานถายรูป รับปริญญา เวดดิ้งสตูดิโอ งานแตงงาน พรีเวดดิ้ง ทั่วประเทศ โดยชางภาพมืออาชีพ... ที่ตั้ง : 55 หมู่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร. 06-2196-2455, 0-3729-5048


บริษัท ก�ำไรทอง รีไซเคิล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 297 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 08-7889-4565, 08-9831-7977 Fax. 0-3728-5475

บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จ�ำกัด ที่ตั้ง : 290 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-1154, 08-1929-1385 Fax. 0-3721-3368

ร้านปราจีนเพ็ทช๊อป ที่ตั้ง : 36 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 08-5930-0902

ร้านนิ่มดอกไม้ ที่ตั้ง : ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-7932-7403

ศรีสวัสดิ์บริการ ที่ตั้ง : 546 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3898-1246, 0-3898-1360,0-3882-4254, 08-1864-8644, 08-9404-2214 Fax. 0-3882-4253

ห้างเอกภาพซุปเปอร์ปราจีนบุรี ที่ตั้ง : 178/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 สนง. Tel. 0-3721-6967 ฝ่ายขาย 0-3720-0180

หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 ที่ตั้ง : 271-275 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel. 0-3729-1673, 08-3496-4629, 08-1482-1451

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1ก. ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778

ร้านโชคอนันต์ จานดาวเทียม Psi กล้องวงจรปิด HIKVISION HILOCK ที่ตั้ง : 113 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 08-3986-2070

ร้านดอกไม้ เงินฟลาวเวอร์ ที่ตั้ง : ข้างห้างเอกภาพ Tel. 0-3720-0807, 08-4383-9001, 08-9930-9173

มิลิน สปอร์ต สระแก้ว Tel. 08-4911-8520

หจก. ส่งแสงวงษ์เจริญ ที่ตั้ง : 100/4 หมู่ 17 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว Tel. 0-3744-9221

เล็ก กุญแจทอง ที่ตั้ง : ตลาดหน้าแพน เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 169 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 09-8792-0399

หจก.เชาว์วรรชว์ซาวด์ ที่ตั้ง : 97/95-6 ศูนย์การค้าเมืองแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว Tel : 0-3742-1044, 08-1447-4771

แมวดอกไม้สด ที่ตั้ง : (ตลาดตระกูลสุขสระแก้ว) บ้านเลขที่ 108 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel : 08-0635-5783

ส�ำราญ เซอร์วิส ประจันตคาม ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี Tel : 06-2554-9359, 08-1152-7221 ๑ ใน...ปราจีนบุรี

99


ร้านเฟิร์น-ฟาน อิเล็คทริค ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 2 ถ.ประจีนตคาม-แยกซอยดงบัง ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 08-6845-8334, 09-1440-5737

มิลิน สปอร์ต สระแก้ว Tel : 08-4911-8520

100

๑ ใน...ปราจีนบุรี

บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : สนง.ใหญ่ 315/87 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 สาขา 1 155/9 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 1065/4 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-0593, 08-6568-2229 Fax. 0-3720-0594

นกดอกไม้ ที่ตั้ง : 53 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 0-3721-3286, 08-6837-4364

วงดนตรีอรวรรณ ที่ตั้ง : 70 หมู่ 7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 Tel : 08-9085-9495


๑ ใน...ปราจีนบุรี

101


102

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

103


104

๑ ใน...ปราจีนบุรี


๑ ใน...ปราจีนบุรี

105


106

๑ ใน...ปราจีนบุรี


Profile for magazine1nai

๑ ใน...ปราจีนบุรี 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS PRACHINBURI MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดปราจีนบุรี...

๑ ใน...ปราจีนบุรี 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS PRACHINBURI MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดปราจีนบุรี...

Advertisement