๑ ใน...สมุทรสาคร 2019

Page 1
Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

24 SAMUTSAKHON

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

37

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ

45

32

INTERVIEW : คุณสุหัชชา

แซ่อึ้ง

ผู้บริหาร ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ

34

แนะนำ�สินค้าและบริการ

จังหวัดสมุทรสาคร

INTERVIEW : คุณพรเทพ วงค์อนุ ผู้บริหาร บจ. แสงอรุณออโตคาร์


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

สมุทรสาคร เชิญร่วมกิจกรรมประเพณี “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจ�ำปี 2561 โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. ส�ำนักงาน สมุทรสงคราม เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงาม ส่ง เสริมสุขภาพประชาชน จากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่แนะน�ำศาสนาที่ยังรักษาขนบ ธรรมเนี ย มดั้ ง เดิ ม ของการถื อ ศี ล กิ น เจ ของชาวจั ง หวั ด สมุทรสาคร ที่มีมายาวนานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดย ในปีนี้ได้ก�ำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลเจ้า 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณลานข้าง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจ�ำหน่ายอาหารเจ กว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ

ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เทีย่ วชิล..เช็คอิน SAMUTSAKHON” แนะน�ำนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจ และรีวิวสถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝาก ในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้าและบริการ ต่างๆ ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและเขตติดต่อ ในคอลัมภ์ “SAMUTSAKHON MARKET” น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับ ผูท้ สี่ นใจ โดยแยกประเภทหมวดหมูต่ า่ งๆ เพือ่ ความสะดวกในการ ค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและ เฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและ ความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน
เที่ยวชิล...เช็คอิน

Samut Sakhon สมุทรสาคร เมืองปริมณฑลอยู่ไม่ไกลจาก กรุ ง เทพฯ นอกจากเป็ น เมื อ งประมงและ อุตสาหกรรมแล้ว ในด้านการท่องเที่ยวก็ไม่ควร มองข้ า ม ด้ ว ยมี ส ถานท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย บรรยากาศดีๆ จากป่าชายเลน แถมยังเป็นแหล่ง ซีฟู้ดรวมอาหารทะเล ทั้งแบบสดๆ และจากร้าน อาหารอร่อยๆ มากมาย

นอกจากนีส ้ มุทรสาครยังมีวด ั วาอารามทีน ่ า่ สนใจ อยู่มากทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และ สถาปัตยกรรมทีส ่ วยงาม Magazine ๑ ใน... ได้รวบรวม แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสาครที่ไม่ควรพลาดไปสัมผัสและ ถ่ายภาพเช็คอินกัน...ติดตามได้เลยครับ

24

๑ ใน...สมุทรสาคร


สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ เป็นจุดชมวิวบรรยากาศ ริมชายฝั่งทะเล และชมพระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ ชะลอคลืน่ แต่กอ่ นในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ลมหนาว เข้าสู่อ่าวไทย สายลมและน�้ำเค็มได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้า มาเป็นจ�ำนวนมาก จุ ดนีจ้ งึ เป็นจุดชมปลาโลมา จนเป็นทีม่ าของ ชื่อ แต่ปัจจุบันโอกาสที่จะได้เห็นปลาโลมามีน้อยลงหรืออาจจะ ไม่เห็นเลย แต่จุดชมวิวก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะ มีสะพานไม้สแี ดงทีท่ อดยาวขนานไปกับชายทะเลความยาว 700 เมตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝัง่ ทีส่ วยงาม มีลมทะเลพัดเย็น สบาย สามารถชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ บริเวณทางเข้า มีร้านอาหารทะเลให้บริการหลายร้าน การเดินทาง : ไปตามถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ให้ ไปจนสุดถนนจุดชมปลาโลมาแล้วให้เลี้ยวขวา ไปประมาณ 3 กิโลเมตร สะพานแดงจะอยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตัง้ อยูต่ ำ� บลพันท้ายนรสิงห์ โดยตัง้ อยู่ ณ บริเวณสถานทีซ่ งึ่ เคย เกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก ทั้งนี้ได้มีการสร้างขึ้น เพือ่ เป็นอนุสรณ์แก่พนั ท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือพระทีน่ งั่ เอกชัยของสมเด็จ พระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายในอุทยานมีเส้นทางเดินศึกษาสภาพป่าชายเลนทีไ่ ด้รบั การ อนุรักษ์ไว้ และเป็นที่ตั้งของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ภายในศาลมีรูปปั้น ของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยูใ่ นท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นทีพ่ งึ่ ทาง

๑ ใน...สมุทรสาคร

25


ใจและเป็นทีน่ บั ถือของชาวบ้านอย่างมาก ชาวบ้านนิยมมาขอพรแล้ว เมื่อส�ำเร็จ ก็แก้บนด้วยนวมชกมวย ไม้พายเรือ หรือรูปปั้นไก่แก้ว เพราะตามประวัติแล้ว ท่านชอบชกมวยและตีไก่ นอกจากนี้ในศาลยังมีหลักประหารพันท้ายนรสิงห์ รวมไป ถึงซากเรือไม้ตะเคียนโบราณ ซึ่งท�ำจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ คาด ว่ามีอายุกว่า 300 ปี ชาวบ้านเป็นผู้ขุดพบและน�ำมาบริจาคไว้ที่ศาล พันท้ายฯ ชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่าอาจเป็นเรือในขบวนเสด็จ หรือเรือ ทีใ่ ช้ลำ� เลียงทหารในอดีต นอกจากนีเ้ มือ่ เยีย่ มชมในอุทยานเสร็จแล้ว บริเวณใกล้เคียงสามารถเยีย่ มชมหอพระและศาลแม่ศรีนวล (ภรรยา ของพันท้ายนรสิงห์) ได้ วัดโคกขาม ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านเกาะ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดเก่า แก่ท่ีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวๆ ช่วงปี พ.ศ. 2222 แห่งนี้มีสิ่งที่น่า สนใจมากมาย ได้แก่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึง่ เป็นศาลเพียงตาเดิม และ เป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์ เช่น ชิ้นส่วนของ เรือพระที่นั่งเอกชัยและบุษบก, โบสถ์มหาอุดที่มีหน้าบันไม้แกะสลัก งดงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอย่างชัดเจน และ “หลวงพ่อสัมฤทธิ์” พระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระคู่บ้าน คูเ่ มืองของจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ ในประเทศไทยมีพระพุทธสิหงิ ค์เพียง 4 องค์เท่านั้น และหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้นั่นเอง โดยตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้น อายุเก่าแก่ประมาณ

300 ปี มีพทุ ธลักษณะอิม่ เอิบทีท่ กุ คนสัมผัสได้ซงึ่ สะท้อนถึงความอุดม สมบูรณ์ นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วยังสามารถล่องเรือชมคลองโคกขาม คลองสายประวัติศาสตร์ที่พาคุณย้อนยุคไปสู่เรื่องราวของพันท้าย นรสิงห์ โดยสามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรือตลาดสังวาลย์ (ท่าเรือตลาด มหาชัย) ใช้เวลาล่องเรือราว 2-3 ชั่วโมง วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ ต�ำบลท่าจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” บ้าง “วัดจอมปราสาท” บ้าง หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” บ้าง ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนาม พระวิหารเก่า วัดใหญ่จอมปราสาท

26

๑ ใน...สมุทรสาคร


อุโบสถวัดท่าไม้ งดงามอลังการ

พระสวมแว่น อันซีนวัดโกรกกราก

เสียใหม่ว่า “วัดสาครบุรี” พร้อมกับพระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ ละจบจ�ำนวน 39 เล่มในฐานะที่วัดนี้เป็นพระอารามหลวงนั่นเอง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถ มีจุดเด่นอยู่ที่ บานประตูไม้ที่แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้น ท�ำให้มีลักษณะ เหมือนภาพสามมิตแิ ละด้วยรายละเอียดอันวิจติ รงดงามและฝีมอื เชิง ช่างทีห่ าตัวจับยาก กรมศิลปากรจึงได้ขนึ้ ทะเบียนให้เป็นศิลปวัตถุของ ชาติเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยบานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถา ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ต่าง ๆ ส่วนอีกบานแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้าย ต้นจากและต้นมะพร้าว พระวิหารเก่า ซึง่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพัง แต่ภายในก็ยังมีความงามให้เห็นผ่าน ซุ้มประตูหน้าต่างที่เป็นซุ้มหน้านางซึ่งประดับลวดลายปูนปั้น และ ศาลาการเปรียญมีหน้าบันไม้แกะสลักลวดลายก้านขดและพุ่มข้าว บิณฑ์ที่มีความงดงาม ยากจะหาใดเปรียบ วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ที่ถนนธรรมคุณากร ฝั่งมหาชัยในเขตเทศบาลนคร สมุทรสาคร เป็นวัดทีอ่ ยูใ่ นโครงการ “อันซีน 3” ของการท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง เพราะมีความแปลกที่ไม่เหมือนใคร ของวัดโกรกกรากแห่งนีอ้ ยูท่ พี่ ระประธานในโบสถ์ อันเป็นพระพุทธรูป ศิลาแลงปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลายที่ “สวมแว่นด�ำ” การสวมแว่นตาด�ำของพระพุทธรูปองค์นมี้ ตี ำ� นานเล่าว่า ใน สมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญนัก ได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่ว ๑ ใน...สมุทรสาคร

27


ศาลาพระกลางน�้ำ อันซีนสมุทรสาคร บ้านโกรกกราก ชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตา หายแดงเมื่อไหร่จะน�ำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นโรคตาแดงนั้นพากันหายจนเกือบหมดทั้ง หมู่บ้าน จึงได้มีการน�ำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาของพระศิลาแลงเต็ม ไปหมด ต่อมาพระครูธรรมสาคร ญาณวฒโน หรือหลวงปูก่ รับ หลัง จากได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้หาอุบายเพือ่ ไม่ให้ญาติโยม ปิดทองที่ตาองค์พระอีกต่อไป จึงได้น�ำแว่นด�ำมาใส่ให้พระศิลาแลง หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเลยน�ำแว่นตามาถวายแทนการปิด ทองที่ดวงตาพระพุทธรูปองค์นี้ไปโดยปริยาย และถือเป็นประเพณี ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ติดแม่น�้ำท่าจีน ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จากส�ำนักสงฆ์สู่วัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “วัดท่าไม้” เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าไม้ดึงดูด ผู้คนเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะเหล่าดารานักแสดง ชื่อดัง เดิมเป็นวัดเล็กๆ ทว่าด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน วัดท่าไม้จึง มีความวิจิตรงดงามอย่างทุกวันนี้ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ หลายองค์ โดยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถ ทีม่ พี ญามารมุจรินทร์ 7 เศียร เป็นซุม้ สีมาบูรพา อยู่ด้านหน้า ภายในมีพระพุทธชินราชจ�ำลองขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระประธาน, ศาลาการเปรียญทีม่ พี ระพุทธหิรญ ั ราช เป็นพระประธาน, ศาลาบูรพาจารย์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระเกจิดัง

28

๑ ใน...สมุทรสาคร

4 รูป ได้แก่ หลวงพ่อทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พระไพ โรจน์วุฒาจารย์และหลวงพ่อยี หรือเทียนพรรษาเล่มแรกที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ซึ่งวัดฐานได้ 44 นิ้ว สูง 4 เมตร 9 นิ้ว เป็นต้น วัดนางสาว ตัง้ อยูต่ ำ� บลท่าไม้ อ�ำเภอกระทุม่ แบน เป็นวัดเกาแกอ กี แหง หนึ่งของสมุทรสาคร ภายในมีโบราณสถานที่สําคัญ คือ พระอุโบสถ ที่มีลักษณะพิเศษคือเปนโบสถที่มีฐานโคงเปนรูปเรือสําเภากออิฐ มี ประตู เ ขาออกเพี ย งประตู เ ดี ย วไม มี ห นาตาง ชาวบานเรี ย กวา โบสถ์มหาอุด วัดนางสาว


พระบรมรูป ร.5 วัดสุทธิวาตวราราม

“โบสถมหาอุด” หลังคามุงกระเบือ้ งดินเผาแบบเกา ขือ่ ขางบนใชไมซงุ ทั้งตน มีเสมาคูเปนหินทรายขนาดเล็กอยูรอบๆ โบสถปจจุบันพระ อุโบสถมหาอุตตมนี้คงเหลืออยูนอยมากภายในประเทศไทย อาจเห ลืออยูเพียง 3-4 แหงเทานั้น ถือไดวาเปนศาสนโบราณสถานอัน ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรคาแกการอนุรักษ ศาลาพระกลางน�้ำ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สุด Unseen ของจังหวัด เพราะ เป็นศาลาที่ตั้งอยู่กลางน�้ำภายในประดิษฐาน “พระพุทธมหาสมุทร” ผู้ที่จะไปกราบไหว้ต้องนั่งเรือออกไปเท่านั้น เดิมทีที่นี่เป็นเพียงศาลา ไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเอาไว้เก็บหอยแมลงภู่ แต่ต่อมาเกิดภัยธรรมชาติ ท�ำให้ศาลาพังลงไป จึงได้ท�ำการบูรณะใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กลายมาเป็นศาลาพระกลางน�้ำ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะได้บรรยากาศที่แปลกใหม่แล้ว ยังมีวิวทะเลสวย ๆ ให้ชมอีกด้วย ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือ เจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับ ป้อมวิเชียรโชฎก เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ ประชาชนเคารพนับถือ และ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไป หาปลาทุกครัง้ ชาวประมงจะต้องไปท�ำพิธสี กั การบูชา และจุดประทัด บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพือ่ เป็นสิรมิ งคล นอกจากนีใ้ กล้กนั เป็นยังมีอาคารแบบไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปกร ภายในประดิ ษ ฐาน เสาหลั ก เมื อ งที่ ส วยงามและใหญ่ ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย

วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม ตัง้ อยูต่ รงปากอ่าวสมุทรสาคร ต�ำบลท่า ฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 35 เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 เข้าถนนสุทธิวาตวิถีประมาณ 3 กิโลเมตร วัดช่องลมเป็นพระอารามหลวงได้รับการตกแต่งอย่าง สวยงาม และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั้น ประกอบด้วย พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินท่าฉลอม และทรงตัง้ เป็นสุขาภิบาล แห่งแรกของประเทศไทย หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ มีพทุ ธลักษณะแบบอยุธยาตอนปลาย ท�ำด้วยศิลาแดง ๑ ใน...สมุทรสาคร

29


ทั้งองค์ มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้วจึงเรียกว่า พระ 11 นิ้ว หลวงปูแ่ ก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลมเมือ่ ท่านมรณภาพ ไปแล้วผู้ศรัทธาทั้งหลายได้น�ำสังขารของท่านไว้ในโลงทองอย่าง สวยงามพร้อมทัง้ หล่อรูปเหมือนของท่านในท่านัง่ สมาธิ ประดิษฐาน ไว้ภายในวิหาร ชมชีวิตนกนางแอ่น จ�ำนวนนับพันมาอาศัยท�ำรังตาม ผนังโบสถ์ด้านหลัง จนปรากฎลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงาม ได้ บ ริ เ วณท่ า น�้ ำ หน้ า วั ด ทั้ ง ยั ง มี ร ้ า นอาหารไว้ ค อยบริ ก ารและ เนือ่ งจากวัดนี้ ตัง้ อยูป่ ากอ่าว จึงมี เรือประมงมารอให้บริการเช่าออก ไปลอยอังคารด้วย อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าฉลอม อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร พระโพธิ สัตว์กวนอิม รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา หล่อจากทอง เหลืองปิดด้วยทางค�ำเปลวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหลังวัดสุทธิวาตว ราราม สร้างในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงครองราชย์ ครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติ องค์เจ้าแม่กวนอิมสูง 9.98 เมตร หล่อด้วยโลหะแล้วทาสีสวยงาม มากพระหัตถ์ขวาเทน�้ำจากคนโทเป็นน�้ำมนต์ ประทับอยู่บนฐาน ดอกบัวมีมังกรโอบโดยรอบอยู่บนภูเขาจ�ำลอง สูง 8 เมตร และมีถ�้ำ อยู่ภายในด้วย ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปีมีงานประเพณี นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

30

๑ ใน...สมุทรสาคร

หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

เป็ น หมู ่ บ ้ า นที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หั ต ถกรรม OTOP เครื่ อ ง เบญจรงค์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร สินค้าแห่งคุณภาพมี ความละเอียดประณีตงดงาม เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ชม การสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย ชาวบ้านดอนไก่ดี จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพือ่ ให้ข้อมูลผู้มาเยือน พร้อมทั้งเตรียมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นน�ำเที่ยวชมและอธิบายขั้นตอน การผลิตอย่างละเอียด นอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดที่พักแบบโฮมเสต ย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย บ้านดอนไก่ดี เดิมเป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีท่ ำ� เครือ่ งเบญจรงค์ อยูแ่ ล้ว และทางราชการก็สง่ เสริมโดยการส่งผลงานของทางหมูบ่ า้ น เข้าประกวด จนได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น แต่ด้านความ พร้อมของหมู่บ้านในการผลิตเครื่องเบญจรงค์นั้นยังจ�ำกัด เพราะ หากมี Order จ�ำนวนมากแล้วทางหมู่บ้านไม่สามารถผลิตได้ทันก็ ต้องยกเลิกไป จึงได้คิดที่จะรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้านขึ้น แต่เมือ่ แก้ปญ ั หาด้วยการรวมกลุม่ กันท�ำ ตอนนีส้ ามารถรับได้ทงั้ งาน เล็กงานใหญ่ จึงส่งเสริมให้เกิดการกระจายทัง้ งานและทัง้ รายได้โดย ทั่วถึงกัน ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ของชาวบ้านดอนไก่ดี เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องปั้นขาวเนื้อดี แล้วน�ำมาเขียนลาย และ ลงสี ซึง่ ลวดลายของทีน่ จี่ ะเป็นเรือ่ งราววิถชี วี ติ แบบไทยๆ นับว่าเป็น เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ส่วนการลงสีนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิมคือแบบมัน จนถึงรูป แบบใหม่ แบบนูนและด้าน จากนั้นน�ำเครื่องเบญจรงค์เข้าเตาเผา พิถพี ถิ นั ในการก�ำหนดอุณหภูมิ และควบคุมแม้กระทัง่ ไอร้อนทีล่ อย ระอุอยู่ภายในเตาความละเอียดและพิถีพิถันทั้งหมดนั้น กลายมา เป็นชิ้นงานศิลป์อันทรงคุณค่า จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอด OTOP


ตลาดนัดต้นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์

ถือเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองมหาชัย สมุทรสาคร ภายในเน้นการตกแต่งในสไตล์เมืองคาวบอย มีรา้ นค้า ต่างๆ มากมาย ทัง้ ของกินของใช้ รวมถึงการแสดงบนเวที ให้นกั ท่อง เที่ยวและผู้ที่มาเดินตลาดได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับโชว์ สนุกๆ ซึ่งด�ำเนินกิจการโดยเฮียชุ้น เจ้าของตลาดที่เป็นคาวบอยรุ่น เก๋าที่มีชื่อเสียง นอกจากตลาดแห่งนีจ้ ะมุง่ เน้นให้เป็นแหล่งช้อปปิง้ กลาง คืนส�ำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนและเป็น แลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในมี เพียบพร้อมทั้งการแสดง ร้านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ สินค้าแฮนด์ เมด อีกทัง้ ยังมีพร็อพคาวบอย ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ยมื ใส่ถา่ ยรูป ถ่าย ภาพเซลฟี่สวยๆ ได้อีกด้วย

ตลาดน�้ำพันท้ายนรสิงห์ ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร ติดกับวัดพัน ท้ายนรสิงห์ เป็นตลาดน�้ำแห่งใหม่ที่จะได้ช๊อป ชิม ชิว กับบรรยากาศสบาย ซึ่ง ตลาดน�้ำในโซนนี้มี 2 แห่ง คือ ตลาดน�้ำพันท้ายนรสิงห์ และตลาดริมคลองพ่อ พันท้าย ซึง่ อยูบ่ ริเวณศาลพันท้าย ตลาดทัง้ สองแห่งจะตัง้ อยูค่ นละจุดกัน โดย ตลาดน�้ำพันท้ายนรสิงห์จะถึงก่อน ตลาดน�ำ้ พันท้ายนรสิงห์ เป็นตลาดน�ำ้ แห่งใหม่ทเี่ พิง่ ตัวได้ไม่นานโดย สร้างเป็นจ�ำลองบรรยากาศแบบตลาดโบราณ สัมผัส กับอาหารทะเล ของกิน พืน้ บ้าน สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด ใกล้เคียงมากมาย ของกินโบราณที่หากินได้ยาก ล่องเรือ ให้อาหารลิง ชมวิถี ชีวติ ชาวบ้าน ชมหิง่ ห้อย และนกนาๆ ชนิด ร่วมแต่งกายย้อนยุคในสมัยอยุธยา และกิจกรรมอี่นๆ อีกมากมาย สวนน�้ำพันท้ายนรสิงห์ ตัง้ อยูซ่ อยวัดพันท้ายนรสิงห์ ต�ำบลพัน ท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง เป็นสวนน�้ำแห่งแรก และใหญ่ที่สุดในสมุทรสาคร ภายใต้ธีม Jurassic Water Park จ�ำลองบรรยากาศเหมือนโลก ยุคดึกด�ำบรรพ์ เพราะไม่ได้มีแค่เครื่องเล่นใน สวนน�้ำเท่านั้น ยังมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ที่ ขยับและส่งเสียงได้มากกว่า 70 ตัว แถมด้วย กิจกรรมล่องล�ำธาร ลอดถ�้ำ ชมทิวทัศน์ หรือ แอดวานซ์ขนึ้ อีกเสตป ก็มซี ปิ ไลน์ ให้โลดโผนกัน มันส์ทงั้ วันไม่มเี บือ่ โดยสวนน�ำ้ ทีน่ จี่ ะมีการแบ่ง ออกเป็น 2 โซน คือโซนเด็ก และโซนผู้ใหญ่ ๑ ใน...สมุทรสาคร

31


ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...สมุทรสาคร ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสุหัชชา แซ่อึ้ง หรือ “คุณเปิ้ล” ผู้บริหาร ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ คุณเปิล้ ได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า ก่อนอืน่ ต้องขอท้าวความไปตอนทีย่ งั ท�ำงาน ประจ�ำ ก็จะมีการแต่งหน้าและทีส่ ำ� คัญของผูห้ ญิงต้อง “เขียนคิว้ ” ขาดไม่ได้ เลย มาคิดว่าท�ำไมเราต้องมานั่งเขียนคิ้วทุกวันด้วยละ แล้วถ้าวันไหนเกิดตื่นสายขึ้น มาเขียนไม่ทนั หน้าตาเราคงตลกน่าดูหลังจากนัน้ จึงได้ไปหาร้านสักคิว้ เพือ่ เสริม สวยให้กับตัวเอง หลังจากที่ได้สักคิ้วแล้ว ก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับการสักคิ้ว จึง ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงาน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันสอนสักคิ้ว แล้วก็มา เจอสถาบัน Y&Q Gold Thailand. ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เริ่มเรียน หลังจากจบ หลักสูตร ทางสถาบันก็ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อการรันตีการจบหลักสูตร

32

๑ ใน...สมุทรสาคร


หลังจากเรียนจบก็ได้เริม่ รับลูกค้า แต่ชว่ งแรกๆนัน้ ก็ไม่มใี ครทีเ่ ชือ่ ฝีมอื ของเรา จึงได้เริม่ สักคิว้ กับคนทีบ่ า้ นก่อน แล้วก็โชว์ผลงานของตัวเอง ลงผ่าน facebook พอมีการอัพรูปโชว์ผลงานลงเรื่อยๆ ก็เริ่มจะมีลูกค้า เข้ามาทักถามราคา ลายของคิ้วที่รับสัก จึงเริ่มรับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ จนรับเริ่มรับงานไม่ทันพอเริ่มมีงานสักคิ้วเข้ามาเยอะขึ้น จึงลาออกจากงาน ประจ�ำ เพื่อมารับงานสักคิ้วแบบเต็มตัว เริ่มแรกเลยใช้ที่บ้านเป็นสถานที่รับ ลูกค้า แต่หลังจากที่ลาออกจากงานแล้ว มีเงินททุนอยู่ก้อนนึงเลยตัดสินใจ เปิดร้านอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าจนมาเป็น “ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ” โดยเปิดบริการการอย่างเป็นทางการได้ 1 ปีเต็มค่ะ

มุมมองเกี่ยวกับสถาบันความงาน ร้านสักคิ้ว ในสมุทรสาคร คุณสุหัชชา แซ่อึ้ง หรือ “คุณเปิ้ล” ผู้บริหาร ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ

“เนื่ อ งจากมี ก ารตอบรั บ ที่ ดี จ าก ลูกค้าจึงตั้งใจจะขยายร้านให้กว้างขวาง กว่าเดิมเพือ่ รองรับลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ให้มีความสะดวกสบาย และในอนาคตอีก 2-3 ปี จะเปิดเป็นโรงเรียนรับสอนสักคิ้ว เพื่อเป็นการสอนอาชีพให้กับคนที่สนใจ งานทางด้านนี้”

สถาบันความงามในสมุทรสาคร ตอนนี้มีมากขึ้นค่อยข้างเยอะ ใน มุมมองส่วนตัวคือจะต้องคงรักษาความสะอาดของเราให้อยูม่ าตรฐาน เรือ่ ง ราคา และการบริการเรามัน่ ใจค่ะว่าให้บริการไม่แพ้รา้ นไหนแน่นอน อีกทัง้ เรายัง มีการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอด และยังมีรางวัลการันตีจากการแข่งขันที่ประเทศ จีน ได้รางวัลชมเชยการออกแบบทรงคิ้ว และยังได้รับรางวัลระดับกลุ่มที่2 และรางวัลในประเทศไทยได้เข้ารอบ 1 ใน 20 คน และได้รับเกียรติบัตรการัน ตีจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(อดีตนายกรัฐมนตรี) ซึ่งรางวัลที่ได้รับก็เป็น เครื่องการันตีได้แล้วว่า “ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ” เป็นร้านที่มี ฝีมือคุณภาพ มีมาตรฐาน และพร้อมบริการให้ทุกท่านมีทรงคิ้วที่สวยงาม เพราะ “คิ้วคือมงกุฎของหน้า”

ร้านคิ้วโหงวเฮ้งดี 3 มิติ 6 มิติ ตั้งอยู่ที่ 11/17 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (หลังเซ็นทรัลมหาชัย) ๑ ใน...สมุทรสาคร

33


จากนักดนตรีกลางคืนสู่ เจ้าของธุรกิจ รถยนต์ครบวงจรทั้งสามบริษัท ด้วยระยะเวลา 4 ปี จาก 0 ถึง 50,000,000 คุณพรเทพ วงค์อนุ

ผู้บริหาร บริษัท แสงอรุณออโต้คาร์ จ�ำกัด เครื่องดนตรีแม่ก็นับดูก็มีทั้งหมด 57บาท ตอนแรกแกก็หัวเราะสักพักแกก็หัวเราะไม่ ออกเพราะว่าผมสารภาพว่าผมขโมยเล่มรถแกแล้วเอาไปเข้าไฟแนนซ์ด้วยเพิ่งผ่อน ได้ไม่กี่เดือน ทีนี้ก็เงียบกันทีเดียวเชียว

แล้วหันมาจับธุรกิจรถยนต์ได้ยังไง ก่อนจะมาจับธุรกิจรถยนต์ท�ำอะไรมาก่อน

ก็ท�ำค่อนข้างจะหลายอย่างครับ ตอนเด็กๆ ชอบเล่นดนตรีมาก ท�ำวง ดนตรีเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนบ้าง แต่พอเข้ามหาลัยก็เริ่มจริงจัง ไปสมัครเป็นนัก เขียนเพลงตามค่ายเทปก็พอมีผลงานบ้างครับ ยิ่งช่วงนั้นเพลงมันไม่ได้ออกเป็น อัลบั้มแล้ว มันออกเป็นซิงเกิ้ลก็ยิ่งยากไปอีก พอจบมาเราก็มีความฝันต่อครับ ก็ เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็เขียนเพลงให้ตวั เองท�ำเพลงส่งค่ายแต่กไ็ ปไม่ถงึ ฝัน ก็ยอื้ อยู่ หลายปีครับตอนนัน้ ก็เปิดห้องซ้อมดนตรีหอ้ งอัดเสียงด้วย พอมันเริม่ ไม่รอดก็เปิด ร้านเกมด้วยกะจะให้มาช่วยแต่มนั ก็ฉดุ กันไปหมดเลยครับ เงินทีเ่ ก็บไว้สมัยเขียนเพลง เล่นดนตรีกลางคืนก็จมอยูก่ บั ธุรกิจของเราจนสุดท้ายจริงๆ ก็ยอมแพ้ครับเพราะว่า เงินมันหมดแล้วจริงๆ จ�ำได้ว่าตอนนั้นกลับบ้านไปขนคอมพิวเตอร์กับเครื่องดนตรี กลับบ้าน ไปหาแม่ แม่ถามเป็นไงบ้างก็ควักเงินในกระเป๋าใส่มือแม่บอกว่าเหลือแค่นี้กับ

34

๑ ใน...สมุทรสาคร

ตอนนัน้ ก็ไม่รจู้ ะท�ำอะไรครับพอดีทบี่ า้ นเป็นอูซ่ อ่ มรถ แต่ผมสมัยเรียนก็ ไม่ได้ชว่ ยงานทีบ่ า้ นเท่าไหร่กเ็ ลยไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งช่างเลยไม่เหมือนทีช่ ายกับพีส่ าว ตอน นั้นแม่ก็บอกว่าตอนที่ผมไปเปิดห้องซ้อมดนตรีแกซื้อรถแท็กซี่มาท�ำสีสวยๆ แล้วก็ ขายตั้งกล่องหน้าบ้านก็มีคนมาซื้อพอได้ก�ำไรอยู่คันละ 10,000 20,000 ผมก็เลย


แล้วตั้งตัวได้อย่างไร

ลองศึกษาวิธีการซื้อขายรถยนต์มือ 2 ดู แรกๆ ก็ดูจากอินเตอร์เน็ตบ้างถามช่างที่ อู่บ้าง และก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าใครจะขายรถก็ให้มาบอกผมจะซื้อ แล้วผมก็เอาเครื่อง ดนตรีกับคอมพิวเตอร์ทยอยลงเว็บไซต์ที่รับขายของ มันก็ขายดีครับ เราลงราคา แบบคนทีห่ มดตัวแล้วอยากได้เงินใช้มนั ก็มคี นมาซือ้ นะครับมาจากหลายๆ จังหวัด ขับ รถมาขนของขึ้นรถแล้วก็จ่ายเงินสด ผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าจะท�ำรถจะตั้งกล่องหน้า บ้านอย่างเดียวมันก็คงช้าต้องท�ำรถให้สามารถลงอินเตอร์เน็ตขายได้ดว้ ย ตอนนัน้ ก็ ขายของจนหมดเลยก็มที นุ อยูป่ ระมาณ 300,000 แล้วก็มเี พือ่ นผมเอารถวีออสมา ขายจริงๆ ผมก็คำ� นวณราคาจากว่าพอเหลือก�ำไรนิดหน่อยแล้วก็ศกึ ษาเรือ่ งคอนเท นท์แล้วก็ลงเว็บเลยผมจ�ำได้เลยว่า คืนนั้นผมรับสายโทรศัพท์ไม่ได้นอนเลยตอนเช้า ก็มีคนมารับไปผมได้ครั้งแรกก�ำไร 40,000 บาท ก็รู้เลยว่าผมเจอทางของผมแล้ว ก็ทำ� ไปเรือ่ ยๆ ครับ รถมันก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยเรือ่ ยๆ ก็มจี อดอยูป่ ระมาณห้าคันแต่เป็นรถ ราคาไม่ขา้ มแสนหมดเลย ตกกลางคืนก็ยงั ไปเล่นดนตรีอยูก่ ลางวันก็อยูบ่ า้ นรอขายรถ รอคุยโทรศัพท์จากลูกค้าออนไลน์ครับ

ตอนแรกก็กะท�ำแค่นี้ครับอยู่ไปเรื่อยเรื่อยไม่ได้คิดอะไร เพราะยังมีความ ฝันเล็กๆกับดนตรีอยู่ แต่มีอยู่วันนึงแฟนผมก็มาบอกว่าเขาตั้งครรภ์ ผมก็คิดว่า ผมต้องเลือกความจริงมากกว่าความฝันแล้ว ก็เลยหาวิธีที่จะเปิดร้านให้ได้ เลยหา ท�ำเลเปิดร้าน ก็ได้ที่ในปั้มน�้ำมันใกล้ๆ บ้านค่าเช่าไม่แพง ตอนนั้นเงินก็ไม่มี เอาเครดิต แม่ไปนั่งแชร์ให้1ล.แต่ผมส่งเอง ช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้นอนเลยต้องเตรียมตัวหลาย อย่างหาข้อมูลเยอะมากเพราะว่าเราไม่มคี นรูจ้ กั ทีเ่ ปิดเต็นท์รถมือสองเลย และเราก็ไม่รู้ ด้วยว่าท�ำจริงจังต้องท�ำยังไง เขาวางระบบยังไง พอลูกผมอายุครบ 1 เดือนก็เปิด ร้านเลยมีรถจอดอยู่ประมาณ 10 คัน เดือนแรกผมจ�ำได้เลยว่าขายได้เกิน 10 คัน เพราะว่าบางคันเอามาจอดแล้วก็ขายได้เงินเลย ได้มาใหม่เอามาจอดอีกก็ขายได้อกี ท�ำได้ แค่ไม่ถึงปีผมก็คิดการใหญ่เลยไปจด บริษัท แสงอรุณออโต้คาร์ จ�ำกัด เลยครับ จุด เปลี่ยนมันอยู่ตรงที่เราจดบริษัทนี่แหละ ตอนนั้นส่งให้ธนาคารธนชาติมาจัดไฟแนนซ์ เดือนละประมาณ 10 คันเพราะว่าผมไม่มีที่อื่นเลย อยู่มาวันนึงผู้จัดการธนาคารมา เยี่ยมที่เต็นท์ คุยไปคุยมาเขาถามผมว่าสนใจวงเงินสินเชื่อมั้ย ผมก็อยากโตครับเลย ส่งเอกสารไป เขาบอกผมได้วงเงิน 6 ล้าน มันก็เหมือนมีกระสุน จากรถ10กว่าคัน เป็น40คัน ยอดขายมันก็โตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อยอดขายเพิ่ม ก�ำไรเพิ่ม กู้เพิ่ม ขยายเพิ่ม วนอยู่อย่างนี้ ก็เริ่มอยากเปิดอู่สี แม็กยาง รถสไลด์ จึงเปิด “บริษัทแสงอรุณ ออ โต้กรุ๊ป” ขึ้นมาเพื่อมาตอบโจทย์ความครบวงจรของเราครับ

๑ ใน...สมุทรสาคร

35


จุดเด่น ข้อดีที่ท�ำให้ตั้งตัวได้ไวขนาดนี้

ผมว่าการมองโอกาสให้ออกว่ามันคือโอกาสที่แท้จริง ตรงนี้ส�ำคัญ มากครับ บางคนมองเป็นโอกาสแต่วา่ สุดท้ายเป็นหลุมพรางก็เจ็บตัวกลับไปเหมือน กัน สมัยก่อน Facebook ยังไม่มาแรงขนาดนีก้ ระแสขายของในเพจยังไม่มาแต่คน จะซือ้ ของจากเว็บไซต์ เราต้องเอาสินค้าเราไปสูเ่ ว็บไซต์คดิ ค�ำให้มจี ดุ เด่นให้คนสนใจ ของผมโตมาจากรถราคาหลักหมืน่ มันเป็นรถทีค่ อ่ นข้างเก่าแถวนีไ้ ม่คอ่ ยมีขายกัน มันก็เลยท�ำให้ผมไม่มีคู่แข่งก็เลยขายง่ายแต่ข้อเสียก็คือรถเก่ามากมันจะมีโอกาส เสียมากกว่ารถใหม่อยูแ่ ล้วแต่เราก็มจี ดุ แข็งทีเ่ ราเป็นอูซ่ อ่ มรถมันก็เลยสามารถรับ ประกันหลังการขายให้ลกู ค้าได้ มันก็เลยเหมือนได้ฝกึ ฝนท�ำให้เราแข็งแกร่งมากขึน้ ด้วยครับ (ถ้าใครสนใจจะมาเป็นนายหน้าขายรถให้เรา เราก็มีค่าคอมมิชชั่นให้คัน ละ 5000 ถึง 20,000 บาท ท�ำเป็นอาชีพเสริมไม่ต้องเข้างาน ถ้าสนใจก็สามารถ ติดต่อมาได้ครับ)

ในวงการนี้คนที่มีเป็นหลักร้อยล้าน พันล้าน ค่อนข้าง เยอะครับถ้าผมเอาตัวเองไปเทียบกับพวกเขาผมคงยังไม่ประสบ ความส�ำเร็จแน่แน่ แต่ถ้าเรามองแค่จากวันที่เราคิดว่าจะให้ลูกเราได้ อยูด่ เี รียนดีผมว่าผมก็ประสบความส�ำเร็จแล้วครับตอนนีก้ ต็ งั้ ใจ ท�ำให้ดีที่สุด เคลียร์สินเชื่อธนาคารให้น้อยลง จะได้ไม่ต้องกดดัน ตัวเองมาก เป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับถ้าเราคิดว่าดีก็ลองท�ำดูครับอย่า ทุกวันนี้มีกิจการอะไรบ้าง ปล่อยให้มนั เป็นเพียงแค่ความคิดมันอาจจะมีสกั ครัง้ หนึง่ ทีเ่ ราประสบ เราท�ำค่อนข้างจะครบวงจรนะครับ หลักๆ ของเราก็บริษัทแสงอรุณออ ความส�ำเร็จก็ได้ โต้คาร์ตัวนี้ก็มีรถจอดอยู่ประมาณ 100 กว่าคัน ยอดขายก็โตขึ้นต่อเนื่องทุกปี - บริษทั แสงอรุณออโต้การาจ ตรงนีเ้ ราซือ้ ทีด่ นิ ไว้เลยครับสร้างไว้เป็น บ้านอยูด่ ว้ ยเอาไว้รองรับงานท�ำสีรถยนต์ทงั้ หมดเพราะว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพ สีในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นได้เพราะว่าเราท�ำเองครับไม่ต้องผ่านที่อื่นท�ำให้สินค้าเราราคา ถูกคุณภาพดี - บริษัท แสงอรุณออโต้กรุ๊ป ตรงนี้พี่สาวเป็นคนดูแลครับก็จะรับงาน บริษัทซ่อมรถต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานในระแวกนี้ครับแล้วก็ดูแลรถให้กับ แสงอรุณออโต้คาร์ด้วย - ร้านแบตเตอรี่ขาย ปลีก ส่ง ร้านแม็กซ์ ยาง แล้วก็รถสไลด์ไว้คอย บริการลูกค้าของเราครับ สิ้นปีนี้เราก็จะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาครับ

เทคนิคการขาย ของแสงอรุณออโต้คาร์

“คนที่มีความฝันมากกว่าคนอื่นไม่ใช่คน ที่ต้องเลือกท�ำแต่สิ่งที่รักเท่านั้นแต่เป็น คนที่ต้องเหนื่อยต้องคิดต้องท�ำ มากกว่าคนอื่นครับ” ฉลองสาขา 2 ออกรถ 0 บาท ทุกคันทุกอาชีพ ฟรีล้อแม็กซ์ใหม่ ฟรีประกันภัยชั้น 1,2+

ผมว่า เราใช้ความรับผิดชอบและความจริงใจมาก่อนปีทแี่ ล้วยอดขายเรา เฉลีย่ ประมาณ 30 คันต่อเดือนมีประมาณสองคันทีเ่ ราซ่อมจนลูกค้าพอใจสุดท้ายเรา ขาดทุนแต่ลกู ค้าก็ได้ใช้รถทีด่ เี ราก็เต็มใจทีจ่ ะท�ำให้เขา เพราะคนบางคนเก็บเงินมาหลายปีก ว่าจะมีรถซักคันเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมาเสียค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเพราะซือ้ กับเรา มันก็ ท�ำให้เรามียอดขายเพิม่ ขึน้ ทุกปีครับ ส่วนช่องทางการโฆษณาเราก็ทำ� ทุกช่องทางไม่ ว่าจะเป็นเพจ เว็บไซต์ รถแห่ ทีวีเคเบิล ลงหนังสือนิตยสาร แล้วเราก็มีนายหน้า

ฟรีบัตรรับประกันเครื่อง, เกียร์ 1 ปี ฟรีกิ๊ฟวอร์เชอร์ 5,000 บาท และลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-058-9999 - สาขา 1 ถนนเอกชัย ติดกับสนามฟุตบอลคลิกออฟ - สาขา 2 ถนนเศรษฐกิจ เยื้องๆ โลตัสคลองครุ


่ ายกิน ร้านอาหารทีส

ไม่ควรพลาด!!! Eating : Food Restaurant Delicious

เราคิด ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างร้าน เราบรรจง ออกแบบตัวอาคาร ร้าน ในแบบที่ผู้ใหญ่ หรือคนที่ต้องนั่งบนรถเข็น สามารถเข้ามาทาน อาหารที่ร้านของเราได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต่างจากคนปกติ ทาง ลาดที่สามารถเข็นรถเข้าร้านได้ ห้องน�้ำที่สามารถรองรับพวกเค้า เรา ก็เตรียมไว้แล้ว สะดวก สะอาด ปลอดภัย เติมเต็มความสุขเล็กๆใน ชีวิตพวกเค้า ด้วยการพาเค้ามาอิ่มอร่อย กับเราสิคะ โทรจองล่วงหน้า 085-182-6518

อิ่มอร่อยคุ้มราคากับเตี๋ยวแนวใหม่ที่น�ำเตี๋ยวแบบไทย และราเมงแบบญี่ปุ่นมารวมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย ถูกปากคนไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกเชิญมาลิ้มลอง เตี๋ยวหมูชาบู “สูตรต้นต�ำรับและสูตรต้มย�ำ”

เตี๋ยวหมู ชาบู

เพราะ “ทุกเมนู คือ ความอร่อย คุณลองซิ...ที่ยูลองเซ่” เป็ดย่างสี่ดาว

เป็ดย่างท�ำแบบโบราณ !! ร้านธรรมดาๆ สองห้องแถบสมุทรสาคร แต่มันไม่ธรรมดา.. รถจอดหน้าร้านชุกชุมอยู่ ตามประสาคนชอบกินจานด่วน จานหนัก จานมัน รสชาติเป็ด น�้ำเป็ด....อร่อย หอม บริการดีด้วย ที่อยู่ 930/39 ค. ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 08-1316-3112

เชิญมาแวะชิมได้ ร้าน เตี๋ยวหมู ชาบู มีทั้งต้นต�ำรับ ต้มย�ำน�้ำข้น ต้มย�ำน�้ำใส สเต๊ก และของทานเล่นอื่นๆ พิกัด : อยู่ถนนเอกชัย ฝั่งเดียวกับ รพ.เอกชัย ร้านจะอยู่ ตรงข้าม ธนาคารกสิกร ร้านเปิดจันทร์-เสาร์ ตั้งเเต่ 10:00-20:00 น. โทร. 08-1833-2917

๑ ใน...สมุทรสาคร

37


กวยเตี๋ยวเบญญาภา

รับสั่งท�ำเกี๊ยวปลา / รับออกงานกวยเตี๋ยวนอกสถานที่ กวยเตี๋ยวปลา เจาเด็ด เจาดัง มหาชัย เปดมาแลวกวา 50 ป พิกัด : 931/23 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 (เปดบริการ 08.30-15.30 น.) โทร. 06-3594-9232, 08-9130-6120

ร้านอาหารท่าน�้ำ ณ ท่าจีน @ ส้มต�ำมาดาม

อยากทานอาหารรสชาติบ้านๆ กับข้าวบ้านๆ มีทุกเมนูตามสไตล์คุณลูกค้า ราคาบ้านๆ บรรยากาศดีๆ ติดริมแม่น�้ำคลองสุนัขหอน ริมแม่น�้ำท่าจีน ดนตรีสดไพเราะฟังสบายๆ ยินดีให้บริการ ร้านเปิด 10.30-23.30 น. ทุกวันบริการรับจัดเลี้ยง สังสรรค์ โต๊ะแชร์ ได้จ�ำนวนมาก

เมนูเด็ด : สะตอผัดกุ้ง หมึกไข่ผัดกะปิ ต้มส้มปลากระบอก แกงส้มไข่ปลา หมึกหอมศอกย่าง หลนเนื้อปู หลนกุ้ง ส้มต�ำปูม้าปลาร้ากุ้งสดหอยแครง ส้มต�ำปูปลาร้ารวมหอย เนื้อปูผัดพริกขี้หนู ปลาดุกทะเลผัดฉ่า กุ้งแม่น�้ำคั่วพริกเกลือ โทรจองล่วงหน้า 092-2566621, 083-3163616

ยกทะเลมาจากสุราษฏร์

สุราษฏร์ Seafood

เราเน้นของสด อาหารถูกปากลูกค้า บรรยากาศดีๆ พนักงานยิ้มแย้ม แจ่มใส พร้อมใส่ใจดูแลลูกค้าทุกท่าน จองโต๊ะ จองอาหาร จัดงานเลี้ยง งานวันเกิดได้ที่นี่ ติดต่อโทร. 081-8295433 พิกัด : กลางพุทธมนทลสาย 7 ช่วงซอยศาลเจ้าพ่อสะแกทอย ร้านใหญ่เห็นชัด

The Great Pizza

อยากกินพิซซ่าต้องได้กิน พิซซ่าราคาเบาๆ แต่หนักท้อง เนื้อแป้งหนานุ่ม เครื่องแน่นๆ ชีสเน้นๆ พิซซ่าในลูกมะพร้าวน�้ำหอม หอม อร่อย ของมันต้องลอง ร้านเปิด 09.00-22.00 น. ไม่อยากรอนานโทรมาสั่งล่วงหน้า 30 นาที Tel. 098-3051706

38

๑ ใน...สมุทรสาคร


ราคาเบาๆ กับเมนูอาหารแบบพรีเมี่ยม ชุด A 249 เนื้อโคขุน หมู ซีฟู้ด อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศครีม ชุด B 199 หมู ซีฟู้ด อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศครีม พิเศษ กระทะย่างให้เลือกได้ตามใจ ถึง 3 แบบแล้วแวะมาลองชิมความอร่อยเกินราคากันได้ พิกัด : ถนนเทศบาล 8 ตรงข้ามทางเข้าโลตัส ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทร. 09-4828-5164

ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำทะเล

แม่เปิ้ล

เด็ดทุกเมนู ทั้งหมู ทั้งทะเล น�้ำใส ต้มย�ำ เย็นตาโฟ ชามใหญ่ มือหนัก เครื่องเต็ม พิกัด : อยู่ตรงเทศบาล 8 เยื้องประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 08-1643-2932

Core Cake

ร้านนี้เค้กอร่อยมากราคาไม่แพงเลย เจ้าของร้านน่ารักเป็นกันเองสุดๆ และยังมีอีกหลากหลายเมนูไว้บริการ ชิฟฟ่อน มูสเค้ก รับท�ำเค้กวันเกิด งานเบรก อีเว้นท์ งานเทศกาลต่างๆ หรือจะสั่งทานเล่น ท�ำใหม่สดทุกวัน เนื้อเค้กนุ่ม รสชาติกลมกล่อม ครีมสด อร่อย หอม นุ่มลิ้น ครีมไม่เลี่ยน ราคาเป็นกันเอง ที่อยู่ 1002/4 หมู่บ้านศรีเพชร ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. 08-7742-0222

ร้านอาหารแจ่มใส

อาหารทะเล สด สะอาด รสชาติอร่อย หลากหลายเมนู ให้บริการอาหารทะเลสดๆ รับจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่จะเป็นอาหารชุด บุฟเฟ่ต์ set box เราท�ำให้ท่านได้ทุกรูปแบบ พิกัด : ตั้งอยู่บนถนนเส้นสหกรณ์ วิ่งตรงจากวัดสหกรณ์เข้ามา 3 กิโล ร้านอยู่ทางขวามือ เปิดบริการทุกวัน 10.00-20.00 น. ส�ำรองที่นั่ง : 096-9953038, 082-6421566 ๑ ใน...สมุทรสาคร

39


ณ ที่แห่งนี้มีดีกว่าที่คิดชมสวนผลไม้..จิบชาหอมๆ ชิมกาแฟสดแวะหม�่ำขนมโฮมแมด รสชาติแสนอร่อยราคาย่อมเยาว์แบบเบาๆ เรายินดีต้อนรับทุกท่าน พิกัด : 99/1 หมู่ 8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 081-904-1998

สวนอาหาร ราชาปลาใหญ่ อาหารไทย-จีน-ซีฟู้ด อาหารป่า ปลาแม่น�้ำใหญ่ จากกุ๊กมืออาชีพ เปิดบริการ 11.00-24.00 น. พิกัด ร้าน อยู่ระหว่าง ซอยสวนผัก 39 กับ 41 ป๋องบางตาล 090-569-7968

อ้ายเข้หลักสาม

หอม หวาน มัน จนหยดสุดท้าย สวนมะพร้าว มะพร้าวคว้านเนื้อ ต้นพันธุ์มะพร้าว พิกัด : 56/1 หมู่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร. 09-4141-5104

โต๊ะจีนฮังเคี้ยงโภชนา

รับจัดโต๊ะจีนในงานพิธีต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ พิกัด : 37/3 หมู่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร. 08-9915-8444

ปลาสลิดแดดเดียว วังสลิด

ผลิตและจ�ำหน่าย ปลาสลิดแดดเดียว น�้ำพริกปลาสลิด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปลาของเราเป็นสูตรโบราณแท้ๆ แม่ให้มา ผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าจากการทานเนื้อ ปลาแบบเต็มๆ เพราะปลาของทางเราสดๆ สะอาด ถูกหลักอนามัย รับรองจะติดใจ พิกัด : หมู่ที่ 1 ต�ำบลโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทร. 062-5981944

40

๑ ใน...สมุทรสาคร


น�้ำตาลสดบ้านแพ้ว และน�้ำตาลปิ๊บ 100% หอม หวาน ไร้สารกันบูด

ผลิต-จ�ำหน่าย น�้ำตาลสดแท้ 100% หอม หวาน อร่อย ️ของแท้บ้านแพ้ว รับสั่งท�ำทุกรูปแบบ ท�ำตามออเดอร์ สด ใหม่ ทุกวัน น�้ำตาลปึก น�้ำตาลปิ๊ป น�้ำตาลสด ของแท้บ้านแพ้ว 100% ราคาย่อมเยาว์ โทร. 06-1759-0976

พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน By Nalinya

ร้านขนมหวาน By Nalinya เปิดรับออเดอร์ พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน พุดดิ้งลูกตาลสด ทาร์ตไข่ ทานเปนของหวาน จัดเบรคประชุมสัมมนา ใช้เปนของว่างในงานต่างๆ เพิ่มเมนูร้านอาหาร น�ำไปวางขายต่อ หรือเป็นของขวัญของฝาก มีจ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถสั่งคละกันได้ โทร. 09-8551-6535 / Line : boosaba2523 มีบริการส่งฟรี พิกัดส่ง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กรุงเทพ หรือติดตามเรื่องราวของเราได้ที่ www.facebook.com/cocone.pudding

น�้ำปลาหวานครูแมว

พุดดิ้งมะพร้าวน�้ำหอมแท้คัดพิเศษกับเนื้อมะพร้าวละมุนลิ้น ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไขมันต�่ำหวานน้อย ทานได้ทั้งผู้ที่แพ้นมและผู้ที่ทานมังสวิรัติ หรือทานเจไม่ใส่กะทิ ไม่ใส่นม ไม่ใส่สารกันบูด ไส้กรอกอีสาน สูตรโฮมเมดเราตั้งใจท�ำเพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง และด้วยความที่เป็นโฮมเมด เราจึงเน้นความสะอาด และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคส่วนผสมง่ายๆ ข้าวสวย วุ้นเส้น กระเทียม เกลือ พริกไทย และหมูบด รับรองความปลอดภัยแน่นอน ไม่ใส่สีผสมอาหาร ปราศจากสารกันเสีย ปราศจากดินประสิว Line id : lukmootualek Tel. 089-926-1158 Insragram : pudding_alittlehomemade Facebook : Coconut Pudding by A Little Homemade

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ อร่อย สะอาด และปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าใกล้ไกล น�้ำปลาหวานครูแมว พร้อมส่งความอร่อยทั่วไทย โทร. 09-2498-3355, 08-9109-2280

๑ ใน...สมุทรสาคร

41


เรือทองน�้ำตาลสด น�้ำตาลสดแท้ 100%

น�้ำตาลสดของเราผลิตมายาวนานร่วม 10 ปี คัดเลือกพันธ์มะพร้าวน�้ำหอม โดยที่ไม่ได้ปรุงแต่ง แต่งสี แต่งกลิ่นแต่อย่างใดรสชาติดั้งเดิมแท้ๆ จากสวนบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เก็บได้นาน 1 ปี ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยสเตอริไลส์ น�้ำตาลสดแท้ 100% ผลิตจากน�้ำหวานของดอกมะพร้าวน�้ำหอมพันธุ์ดีของ อ.บ้านแพ้ว สินค้าดี มีคุณภาพติดต่อได้ที่ 095-9529165 ผลิตที่ 123 หมู่ 4 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ร้านอาหารจันทร์เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3236-6066

ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกส�ำเร็จรูป กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

ร้านก๋วยเตี๋ยวยูเทิร์น Tel. 08-0777-6102

ร้านไผ่เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 626/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818, 0-3447-2148

42

๑ ใน...สมุทรสาคร

น�้ำตาลสดบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 181/2 ถ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156, 09-8285-9165

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679


๑ ใน...สมุทรสาคร

43


44

๑ ใน...สมุทรสาคร


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก Samutsakhon Market

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกัยรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

การศึกษา

หน้า 46

ก่อสร้างและตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

หน้า 47

หน้า 53

สินค้าและบริการทั่วไป

ธุรกิจทางการเกษตร

หน้า 60

หน้า 54

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

หน้า 69

หน้า 67

ยานพานะ อุปกรณ์และอะไหล่

หน้า 79

๑ ใน...สมุทรสาคร

45


การศึกษา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่ตั้ง : เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 034-411248 Fax. 034-411185 E-mail : sakorn_tc@hotmail.com / E-mail : sarabanstc@gmail.com งานบริหารทั่วไป

46

๑ ใน...สมุทรสาคร


เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือ คอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

นภาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ ติดตั้ง ซ่อม ล้าง ย้าย เติมน�้ำยาแอร์บ้าน แอร์โรงงาน ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้โนฟรอส เครื่องซักผ้า ที่ตั้ง : 49/347 หมู่ 4 ต.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6756-0699, 08-9184-3173, 09-4992-9695

ภาคินแอร์ แอนด์ เซอร์วิส บริการดานแอรและจานดาวเทียม ติดตั้ง-ซอม-ลาง แอรบาน แอรส�ำนักงาน และจ�ำหนาย เครื่องปรับอากาศ ทุกรุน ทุกยี่หอ ที่ตั้ง : 5/279 หมู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 064-130-5554 Fax. 034-132-589

บริษัท ไทยมั่งเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด รับผลิตและขายส่งสินค้าราคาโรงงาน สินค้า ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ราวตากผ้า โต๊ะรีดผ้า เปลนอนเด็ก เก้าอี้พลาสติก โต๊ะพับเหล็ก พาเลท อุปกรณ์เชื่อม CO2 สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ คุณภาพคุ้มราคา มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0981-2 Fax. 0-3446-0980

นพดลอิเล็คทรอนิคส์ รับซ่อม จ�ำหน่าย รับสั่งอะไหล่ LCD LED PLASMA TV SMART TV ของใหม่แท้เบิกศูนย์ และมือ 2 ราคาประหยัด ทั้งปลีกและส่ง ทุกยี่ห้อ บริการจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ ที่ตั้ง : 72/29 หมู่ 4 โครงการรัชดาฟาคอน (ติดตลาดโพธิ์แจ้) ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3441-0218, 08-1913-1942

ปัญญา 15 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โซฟา ชุดรับแขก เตียงนอน ตู้หัวเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง เคาน์เตอร์ทีวี เคาน์เตอร์ครัว ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ที่ตั้ง : 4/15 หมู่ 11 ถ.พุทธสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 09-2356-1565

ขุมรัตน์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำหนาย... แอรทุกชนิด ลาง ติดตั้ง ทุกรุน ทุกยี่หอ บริการ... ซอมแอรบาน โรงงาน ตูเย็น เครื่องซักผา ที่ตั้ง : 144/341 ม.6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-6047-8563, 09-2675-4082

๑ ใน...สมุทรสาคร

47


NP AIR ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ และติดตั้งแอร์ ที่ตั้ง : 254/36 ซ.บางบอน 3 ซ.8 แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-1451-3424

MaxAirCool & Service ที่ตั้ง : 384/1 ห้อง 6 ซ.วปอ 11 พิเศษ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-2340-8634, 09-7139-4421

48

๑ ใน...สมุทรสาคร

นภาสิริแอร์ ที่ตั้ง : 49/177 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-3256-2179


บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

Grace Curtain ที่ตั้ง : 99/2007 ซ.ท่าข้าม 23 ใกล้ สน.ท่าข้าม ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2417-6740, 08-6336-4213, 08-9498-6649

ผึ้งแอร์บ้าน ที่ตั้ง : 148/7 หมู่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-2647-6719, 06-1916-5558

อันดาแอร์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 20/46 หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2259-9984

สังคมแอร์เซอร์วิส ที่ตั้ง : 20/295 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1721-8747

เวชแอร์เซอร์วิส ที่ตั้ง : 7/145 ซ.เอกชัย 69 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 09-9374-1522

นิติกรณ์ แอร์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 50/1013 หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4241-5045

ช่างตั้มแอร์แอนด์เซอร์วิส ที่ตั้ง : 51/168 การเคหะไฟฟ้า ซ.60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-5766-5228

๑ ใน...สมุทรสาคร

49


50

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

51


52

๑ ใน...สมุทรสาคร


สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถ ค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจ ของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

บริษัท บา เซียน ถัง ฟาร์มาซี จ�ำกัด บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก ปวดเมื่อยตาม ร่างกาย ปวดหัว ปวดท้อง น�้ำร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ที่ตั้ง : 77/807-8 ถ.พระราม 2 สะแกงาม ซ.8/1 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6494-5 Fax. 0-2451-6493

นู๋เปิ้ล สักคิ้วโหงวเฮ้ง รับสักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ 6 มิติ สไลด์คิ้ว ตามโหงวเฮ้ง ผลัดเซลล์ผิวหนัง รักษา สิว ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ ที่ตั้ง : 11/17 หมู่ 4 ซ.บ้านปลายคลองครุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2236-3747 ๑ ใน...สมุทรสาคร

53


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อ ให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

P & M สแตนเลส ผลิตและจ�ำหน่าย สแตนเลส คอกสแตนเลส กันชน โรบาร์ ประตูรั้ว ราวบันไดสแตนเลสทุกชนิด ที่ตั้ง : 21/2 หมู่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2652-0478, 09-3012-6230

บริษัท ดีดีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด รับแก้ปัญหาน�้ำรั่วซึมส�ำหรับหลังคาดาดฟ้า คอนกรีต หลังคารั่ว ผนังรั่ว ที่ตั้ง : 118/377 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-4347-8858

ช่างธงชัย รับเหมาปูปาเก้ ขัดสี พื้นไม้ทุกชนิด ที่ตั้ง : 174 หมู่บ้านศรัญญา พระราม 2 ซ.68 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-1484-7151, 09-9285-7973

เต้พันท้าย รับเหมาถมที่ รับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง : 29/62 หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4965-8555

พรเจริญ อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 50/19 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1294-9377, 06-1452-4554

54

๑ ใน...สมุทรสาคร

เฉลิมชัยการช่าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ Tel. 08-9768-0761, 0-2871-9122

ช่างอัฐิ รับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างบ้าน งานต่อเติม ขึ้นโครงสร้าง โครงหลังคา สี ฝ้า ไฟ เดินประปา ปูกระเบื้อง ที่ตั้ง : 210/29 หมู่ 3 เพชรเกษม 91 ซ.กุลเดช (ศรทอง) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 09-8376-8089

บริการขุดเจาะน�้ำบาดาล ที่ตั้ง : 116/2 หมู่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9914-2326

บี้การช่าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540


ร้านอ่าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

บริษัท ช.มั่นคง บางบอน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1369 ริมถนนเอกชัย ระหว่างซอย 129-131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2405-2933, 06-2625-9699

บริษัท เลียงจิวสตีล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 18/18 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3483-3883, 0-3483-3993 Fax. 0-3483-3955

บริษัท ทรัพย์ทวีชัย โลหะ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 6 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3445-1513-5, 0-3483-2248-50, 08-9780-0205-212 Fax. 0-3445-1517-8

ยงเฮง อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 08-1300-0526, 0-2726-7841, 08-9786-4035

ช่างอ๊อฟ ที่ตั้ง : 116/31 หมู่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-1793-7371

บริษัท สุศุจิรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 67/527 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6882-7778 Fax. 0-3411-6622

สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ที่ตั้ง : 808 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2211-0587, 0-2212-4745, 0-2211-6549, 08-1816-1361, 08-1351-3302 Fax. 0-2212-4745

ช่างสลัก Tel. 08-0652-4526

ช่างเชษฐ์ ที่ตั้ง : 206/5 หมู่ 2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 09-9336-9936

ร้านอาร์.เอส.รุ่งเรืองการช่าง ที่ตั้ง : 86/15 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-7069-7814, 09-7117-8491, 08-6891-8391

สบายดี การช่าง ที่ตั้ง : 53/1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9912-1455

๑ ใน...สมุทรสาคร

55


56

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

57


58

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

59


สินค้า และบริการทั่วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

S & P STAMP สายด่วน ปรึกษางานตรายาง งานออกแบบตรายางจดบริษัท Tel. 09-5625-5064, 08-0422-1205 www.sandpstamp.com

ร้านอธิวัฒน์ ผ้าใบ รับท�ำเต็นททุกชนิด ทุกขนาด รับท�ำผาใบ กันสาด-บังแดด โครงหลังคาผาใบ โดยช่างผู้ช�ำนาญงาน Tel. 08-7722-8997

ศูนย์ถ่ายเอกสาร มหาชัยก๊อปปี้ จ�ำหนายและใหเชาเครื่องถายเอกสารสีและขาว-ด�ำ จ�ำหนายกระดาษ A4 ราคาถูก บริการถายเอกสาร สี-ขาว-ด�ำ ถายแบบแปลน A0 เขาเลม Print เคลือบบัตร เขาปกไสกาว... ที่ตั้ง : 927/5ข ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3442-4430, 08-3072-4430

ศูนย์กล้องวงจรปิดสมุทรสาคร ที เอ็น เค ดีไซน์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบ�ำรุง วางระบบ กลองวงจรปด CCTV ตามโรงแรมที่พัก รีสอรท หอพัก บริษัท หางราน ที่ตั้ง : 14/7 หมู่ 5 ถ.สายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-8285-2291, 08-4257-6372

เอกชัยค้าถัง-ถุงพลาสติก รับซื้อ-ขาย ถังทุกชนิด รับผลิตถุงพลาสติกทุกชนิด ที่ตั้ง : 99/8 หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-5831-5798

ร้านรุ่งเจริญศิลป์ รับออกแบบและตกแต่ง ต่อเติมบ้าน อาคาร ที่พัก มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ ฉากกั้นแอร์ ผ้าม่าน เมทัลชีท ไวนิล รับท�ำโครงหลังคา กันสาด ผ้าใบ เต็นท์ ที่ตั้ง : เพชรเกษม 81 เยื้อง ม.ไทยรุ่ง แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ Tel. 02-812-3147, 08-1612-3580, 08-1587-7463

60

๑ ใน...สมุทรสาคร


บริษัท บางกอกเปเปอร์ พริ้นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 624, 626, 628, 630 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2811-2091 Fax. 0-2429-3283

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-7222 Fax. 0-3441-7255

ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ทศพล นิติลอว์ ที่ตั้ง : 260/11 ถ.สุคนธวิท ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 67/795 ซอย 13/1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 79/88 ม.13 ถ.เพชรเกษม 91 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 09-9142-6419

งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพ 080-156-5000 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-660-3737 สัตหีบ 0-3848-1068 สมุทรสาคร 080-137-7788 www.ท่อตัน.com

หจก. วงเวียนใหญ่ขนส่ง ที่ตั้ง : 30/198 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2415-1403, 09-5365-9989, 08-1829-0677 Fax. 0-2896-5561

ชลอ ยกกระบัตร Tel. 08-1922-7264, 08-9509-7690

เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919, 0-3482-2436

พรจุฬา (ด้วน) แม่กลอง ที่ตั้ง : 86/4 ซ.สวนไท ถ.แม่กลอง-อัมพวา เยื้องวัดช่องลม Tel. 0-3475-1875, 0-3475-2631, 08-1654-8084, 08-1981-0572 Fax. 0-3475-2913

บริษัท สมใจ (อ้อมน้อย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/2 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2063-4798, 09-5887-3198 Fax. 0-2000-4412

สมพร เครื่องกรองน�้ำ Tel. 08-5324-1250

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1942-4698, 0-3481-4000#211, 212

หจก.โชคนิภารัตน์ ที่ตั้ง : 40 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel. 08-6538-1325, 08-1936-5781

๑ ใน...สมุทรสาคร

61


เฉลิมออแกไนซ์ ที่ตั้ง : 34/194 หมู่ 1 หมู่บ้านสวนทอง ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel. 08-9075-4344

62

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

63


64

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

65


66

๑ ใน...สมุทรสาคร


ธุรกิจทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

มาตรฐานไทย รับผลิตและแปรรูป สินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับ มะพร้าวน�้ำหอมและงานส่งออก ตามออเดอร์ มะพร้าวควั่นส่งออก งานมะพร้าวเจียส่งออก ออเดอร์ภายในประเทศ & ออเดอร์ต่างประเทศ Tel. 09-9168-6619, 08-2789-5358

สวนมะนาวแป้นพวงบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

ไร่อินทผาลัมเลิศรส จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปอินทผาลัม รับประกันคุณภาพเน้นๆ ที่ตั้ง : 22/4 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4319-5885

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

มะพร้าวน�้ำหอมโชคชัยรัตน์ รับซื้อ ขายปลีก ส่งออก มะพร้าวน�้ำหอมทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง ผ่านกระบวนการกรรมวิธีการ ผลิต ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย คัดใหญ่ คัดสวย เน้นคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า Tel. 08-9008-1099, 08-0656-3829

ฟาร์มไส้เดือนเดช ที่ตั้ง : 3 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1792-8277

สหกรณ์การเกษตร ประสานกสิกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 61 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1122

เอิร์น & เอม Melon Farm ที่ตั้ง : 47/4 หมู่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-3570-5130 ๑ ใน...สมุทรสาคร

67


68

๑ ใน...สมุทรสาคร


เครื่องมือ-อุตสาหกรรม รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท แอล.ซี.อินทัช จ�ำกัด จ�ำหน่าย สแตนเลส แผ่น ท่อ เพลา ฉาก แบน รางน�้ำ ลวดสแตนเลส พลาสติกวิศวกรรม แผ่น แท่ง ม้วน ท่อเหล็กด�ำ ฯลฯ ที่ตั้ง : 124 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-3722-3, 08-5070-9199, 09-4462-2463, 08-6445-2465 Fax. 0-3481-3724

บริษัท บูทเทค จ�ำกัด ผู้รับเหมางานออกแบบระบบ ติดตั้ง ซ่อมบ�ำรุง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย พร้อมให้บริการ หลังการขาย ระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบภาพและเสียง ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-7913-5941, 08-9481-4971, 0-3430-5916

หจก. มหาธน อิเลคทริค จ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต�่ำทุกชนิด ที่ตั้ง : 883, 885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน/เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2894-3447-9 (AUTO 6 LINES), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

ร้าน ส.กิจไพบูลย์ เครื่องครัว จ�ำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องทุ่นแรง ในการท�ำอาหารและแปรรูปอาหาร ที่ตั้ง : 22/29-30 หมู่ 11 ถ.พุทธสาคร ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7767-6512, 08-5022-5521 www.skpb2013.com

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น ไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสครบวงจร ที่ตั้ง : 9/8 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3488-1332, 08-1838-1641 Fax. 0-3488-1334

หจก. เอ็มเค.888เอ็นจิเนียริ่ง รับออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต�่ำ ประกอบตู้ และติดตั้ง MDB ที่ตั้ง : 261/10 ถ.สุขุมวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 06-1515-2989, 0-3447-3833

๑ ใน...สมุทรสาคร

69


บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จ�ำกัด ศูนย์รวมเครื่ิองมือและสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ที่ตั้ง : 93/78 ซ.เชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 Fax. 0-2458-1257

70

๑ ใน...สมุทรสาคร


บริษัท ฮ็อทแอนด์คูล แซมเบอร์ไดคัสติ้ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 11 ซ.อนามัยงามเจริญ 22 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2117-4982-3 Fax. 0-2117-4981

บริษัท สยามโพลีเน็ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 173 หมู่ 1 ซ.วัดท่าเสา ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1820-2864, 08-1856-9383, 0-3447-1436, 0-3447-3412-3 Fax. 0-3447-9349

บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/25 หมู่ 5 ซ.ทรัพย์ไพศาล 3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-4910-2 Fax. 0-3485-4913

บริษัท พงษ์เชียงทอง พลาสติกเน็ทติ้ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 310/56-58 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2024-9641-2, 0-3447-3901-2, 08-6664-0637 Fax. 0-2024-9643, 0-3447-2939

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

เอกโลหะการ ที่ตั้ง : 23/7 หมู่ 7 ซ.ศิริชัย 10 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-7746-7 Fax. 0-2415-7920

หจก. เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 27/209 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 2 ซ.วัดพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3487-1657-8, 06-1512-9475-6 Fax. 0-3487-1609

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/1, 30/25, 30/67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4442 Fax. 0-3485-4441

โรงขัดช่างประยูร ที่ตั้ง : 234/5 หมู่ 4 ซ.วัดนางสาว 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9993-6865

บริษัท เคอาร์.รีฟริคเจอร์เรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 947 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 0-2807-1038, 08-7493-8078

ธงชัยเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 5 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7988-7704

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1391 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832 E-mail : mksleo@csloxinfo.com

บริษัท พี.วาย.เอส จ�ำกัด (ประยูรสปริง) ที่ตั้ง : 40/363 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-1955, 08-1777-6012 Fax. 0-2417-0780

๑ ใน...สมุทรสาคร

71


72

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

73


74

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

75


76

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน...สมุทรสาคร

77


78

๑ ใน...สมุทรสาคร


ยานพาหนะ อุปกรณ์และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

ทรัพย์ไพบูลย์การยาง จ�ำหน่าย ล้อแม็กซ์ ยางรถยนต์ โช๊คอัพ ระบบเบรค เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โหลดเตี้ย-ยกสูง อะไหล่แต่ง ฯลฯ ที่ตั้ง : สาขา 1 ซ.เอกชัย 89/0 สาขาพระราม 2 กม.5 (ติดโชว์รูมดีโก้) 116/57 หมู่ 1 ต.บางน�้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2446-9449

YJ CARS DETAILING ล้างอัดฉีด เคลือบสี ขัดเคลือบสี เคลือบแก้ว ฟอกเบาะ ที่ตั้ง : 136/63 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6343-0836, 08-5404-6655

มหาชัย รถสวย รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ให้ราคาสูง ที่ตั้ง : 62/26 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7789-2997, 06-3456-2893, 0-3411-8488

ร้านดื้อ เจริญมอเตอร์ไบค์ สาย 4 จ�ำหนาย... อะไหลมือสองรถจักรยานยนต รับซื้อ... ซากรถมอเตอรไซคเกา รับซอม... มอเตอรไซคทุกชนิด รับผาทอ... ตีทอ แตงปลายทอ รับจัด... ไฟแนนซ รถยนต จักรยานยนต ตอ พรบ. (เปดบริการทุกวัน) ที่ตั้ง : 33/36 หมู่ 10 ซ.สุขาภิบาล 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-8789-7142, 09-3254-6629

สถานตรวจสภาพรถ ตรี ตรอ. บริการตรวจสภาพรถยนตและรถจักรยานยนต กอนตอภาษี ประจ�ำป รับท�ำ พรบ. ตอทะเบียน ประกันภัยรถยนตทุกชนิด โอนยาย เปลี่ยนสี แจงเสริมแผงขาง/หลังคา เสริมแหนบ ที่ตั้ง : 59/4 หมู่ 4 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 0-3485-0742, 06-2296-4156

บริษัท พี.เอส.ซี.แมชชีน จ�ำกัด จ�ำหน่ายรถแม็คโคร น�ำเข้าจากญี่ปุ่น ที่ตั้ง : 35/8 หมู่ 4 ต.ท่าต�ำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 09-8472-9745

๑ ใน...สมุทรสาคร

79


ช่างแจ๊ค กระทุ่มแบน บริการรถลากสไลด์ ซ่อมรถ เครื่องยนต์ ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-7820-7799, 09-4484-4686

ภัทรพล อะไหล่ยนต์ ซื้อและจ�ำหน่าย ซากรถยนต์ อะไหล่รถยนต์เก่า ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 06-4762-4902, 06-4096-9841

บริษัท แสงอรุณ ออโต้ คาร์ จ�ำกัด บริการ ซื้อ-ขาย จัดไฟแนนซ์ รถยนต์ ทุกชนิด ที่ตั้ง : 54/6 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-5058-9999

หจก. มั่นคงรถยก บริการรถยก รถสไลด์ออน รถยกใหญ่ 24 ชม. เอกชัย บางบอน พระราม 2 กาญจนาภิเษก บางแค ฝั่งธนบุรี ที่ตั้ง : 23 ซ.เอกชัย 50 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-1549-4917

FAST PERFORMANCE ตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่ตั้ง : 101/179 ส�ำเพ็ง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 081-843-2464 คุณปีเตอร์ 08-9481-2322 คุณเล้ง

KP RACING SHOP รับจูนกล่อง จัดห้องเครื่อง ท�ำก�ำลังอัด อะไหล่ แต่ง การันตรีแรงสุด ทุกเกียร์ 100% ที่ตั้ง : เข้าซอยพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-6980-9001

บ้านล้อแม็กซ์ยางยนต์ จ�ำหน่ายล้อแม็กซ์ ยางรถยนต์ ราคาถูกทั้งปลีกและ ส่ง โหลดเตี้ย น�้ำมันเครื่อง โช๊คอัพ เบรค ราคาถูก ที่ตั้ง : 120/26-29 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-0578-9385, 09-7065-7555

หนุ่มเทอร์โบ ที่ตั้ง : 168/8-9 หมู่ 6 ซ.เทศบาลสวนหลวง เข้าซอยประมาณ 70 เมตร ตรงข้ามมิตซู ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1259-2268

80

๑ ใน...สมุทรสาคร


ช่างมดแก๊สรถยนต์ ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1248-2703

ไทย ออโต้ บอดี้ ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-7686

เฮียน๊อต รถเครน ที่ตั้ง : 27 หมู่ 9 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-3063-0207, 08-6796-4178

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355, 09-2342-6846

๑ ใน...สมุทรสาคร

81


82

๑ ใน...สมุทรสาคร